close

Enter

Log in using OpenID

(19 eyl\374l.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Fosilimizi istiyoruz
Sungurlu’nun Kavþut
bölgesinde bir çobanýn
ihbarý sonucu
günümüzden yaklaþýk
30 milyon yýl öncesine
ait en büyük kara
memelisi olarak bilinen
dev gergedan fosili
bulundu. Fosil bilim
dünyasýnda ses
getirirken, koruma
altýna alýnarak
Ankara’da
sergileneceði
açýklandý. Bazý
vatandaþlar karara
itiraz ediyor.
Bölgeye MTA Genel Müdürlüðü Tabiat Tarihi Müzesi Omurgalý Paleontolojisi ekibi sevk edil-
* HABERÝ 5’DE
Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn vali yardýmcýlarý ve kaymakamlar kararnamesi ile Çorum’da görev sürelerini tamamlayan bürokratlara veda yemeði
Hoþ bir sada býraktýysanýz...
Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn vali
yardýmcýlarý ve kaymakamlar kararnamesi ile Çorum’da görev sürelerini
tamamlayan bürokratlara veda yemeði verdi.
* HABERÝ 4’DE
Araç sayýmýz
147 bin oldu
ÇORUM
19 EYLÜL 2014 CUMA
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) motorlu kara taþýtlarý 2014
Temmuz ayý istatistiklerini açýkladý. Buna göre, Çorum'da
araç sayýmýz 147 bin 167 oldu.
* HABERÝ 7’DE
‘Çorum’un eðitimde
baþarýsý yükselecek’
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük,
Çorum’un baþarý ortalamasýný daha
da yükseltmeyi hedeflediklerini
açýkladý.
* HABERÝ 10’DA
* HABERÝ 10’DA
Mühendis unvaný alacaklar
Mühendislik Fakülteleri ve
Teknoloji Fakülteleri bünyesinde
bulunan ilgili mühendislik
programlarýndan mezun olanlar
mühendis ünvaný alabilecek.
* HABERÝ 6’DA
* SAYFA 12’DE
Týr otomobile çarptý, 1 ölü
Çorum'un Sungurlu hayvan
yüklü TIR'ýn otomobile çarpmasý
sonucu meydana gelen trafik
kazasýnda 1 kiþi hayatýný
kaybederken, 4 kiþi yaralandý.
* HABERÝ 7’DE
12 yýlda 210 milyon
TL’lik eðitim yatýrýmý
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan ve beraberindeki
heyet dün Milli Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük’ü makamýnda
ziyaret etti. Ziyarette konuþan
Ahmet Sami Ceylan, Çorum’a
eðitim alanýnda son 12 yýlda
210 milyon TL’lik yatýrým
yapýldýðýný açýkladý.
Ankara-Samsun Karayolu Hitit kavþaðýnda meydana
Kamyonet takla attý, 1 ölü
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet Milli Eðitim Müdürlüðü’nü ziyaret etti.
HÝTÝTSEM’e yeni öðretim elemaný
Hitit
Üniversitesi
Sürekli Eðitim
Uygulama ve
Araþtýrma
Merkezi’nde
(HÝTÝTSEM)
yabancý
uyruklu bir
öðretim
elemaný daha
göreve
baþladý.
* HABERÝ
6’DA
Çorum’un
Osmancýk
ilçesinde
kontrolden
çýkan
kamyonetin
takla atmasý
sonucu
meydana
gelen trafik
kazasýnda 1
kiþi hayatýný
kaybetti.
Arif Demir
* HABERÝ 7’DE
Oðlu için adam öldürdü
Maltepe’de bulunan bir tekel
bayisinin önünde oðlunun kavga
ettiðini gören baba, kavgaya
karýþan bir þahsý yaralayarak
olay yerinden kaçtý. Yaralý þahýs
hayatýný kaybederken, baba ve
oðul Çorum'da yakalanarak
gözaltýna alýndý. * HABERÝ 7’DE
ABD uyruklu Ýngilizce öðretim elemaný Ross-Hixson, rektör Alkan’ý ziyaret etti.
Hattuþa’da alternatif turizm planlamasý
Boðazkale
Belediye
Baþkaný Osman
Tangazoðlu ve
beraberindeki
heyet Çevre ve
Kültür
Deðerlerini
Koruma
Tanýtma Vakfý
Baþkaný Prof.
Dr. Metin
Sözen’i ziyaret
etti.
Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma Tanýtma Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen’i ziyaret
* HABERÝ 16’DA
Ortaköy’de meydana gelen trafik kazasý hafif yaralanma ile
Sis ve kaygan zemin kaza yaptýrdý
Ortaköy’de meydana gelen trafik
kazasý hafif yaralanma ile
atlatýldý. Ortaköy istikametindeki
araçla Çorum istikametindeki iki
aracýn çarpýþtýðý kazaya sis ve
kaygan zeminin neden olduðu
belirtildi.
* HABERÝ 7’DE
2
www.corumhakimiyet.net
CUMA 19 EYLÜL 2014
23. Cadde asfalt bekliyor
YÜKSEL
BASAR
K
KSS 23. Cadde’de yaklaþýk 100 metre uzunluðunda asfaltsýz yol probleme neden oluyor.
Yaðýþla birlikte mýcýr dolu caddeden araçlarýn geçiþi zorlaþýyor.
üçük Sanayi
Sitesi 23.
Cadde yoðun
yaðýþla birlikte
maðdur oldu. Sel
sularýnýn neden
olduðu olumsuz
þartlar esnafý zor
durumda
býrakýrken,
caddeden
araçlarýn geçiþini
zorlaþtýrdý.
KSS 23.
Cadde’de yaklaþýk
100 metre
uzunluðunda
asfaltsýz yolun
olduðunu belirten
23. Cadde esnafý,
yeni kaldýrým
yapýlacaðý
gerekçesiyle
yaklaþýk 2.5 aydýr
caddenin
asflatlanamadýðýný
, sel sularýný
önlemek için
sürekli mýcýr
döküldüðünü
ifade ediyor.
Altýn dibe vurdu
A
BD Merkez Bankasý (Fed) kararlarýnýn
ardýndan yönünü yukarý çeviren dolar/TL
25 Mart'tan bu yana ilk kez 2.23 seviyesini aþtý.
Fed faizleri belirgin bir süre daha sýfýra
yakýn seviyede tutacaðýný açýklamasýna raðmen,
artýrýmlar baþladýðýnda ise beklenenden daha
hýzlý yükseltebileceði iþareti vermesi ardýndan
dolar/TL yönünü yukarý çevirdi. Kararýn
ardýndan dolar/TL, bu sabah 2.2285 seviyesine
kadar çýktý.
Yükseliþini sürdüren dolar bankalararasý
piyasada 25 Mart'tan beri ilk kez 2,23
seviyesini aþtý. Dolar en yüksek 2,2325
düzeyini gördü.
ALTIN SEKÝZ AYIN EN DÜÞÜÐÜNDE
Altýn New York'ta, Fed'in faiz oranlarý için
tahminlerini yükseltmesinin
ardýndan son sekiz ayýn en düþük
seviyesine indi. Platin bu yýlýn en
düþük seviyesini gördü.
Altýn 2013 yýlýnda, Fed'in
varlýk alýmlarýný azaltmaya
hazýrlandýðý yolundaki endiþelerle,
12 yýl süren çýkýþýný durdurdu. Fed,
varlýk alýmlarýný bu yýl, dünkü ile
birlikte, yedi kez düþürdü.
Metal, ABD ekonomisindeki
iyileþme iþaretleri ile birlikte, bu yýl
ilk kez çeyrek dönem bazýnda
zarara doðru ilerliyor.
Fiyatlardaki düþüþ, altýnýnýn
RSI göstergesinin geçen haftadan
bu yana 30 seviyesinin altýnda
kalmasýna neden oldu. Dünya
Bülteni
18 Eylül’de Tüm Uydu
Frekanslarý deðiþiyor
Türksat 4A yeni Uydu
Frekanslarý Firmamýz tarafýndan
her marka uydu cihazýna
ayarlanmaktadýr.
Ev ve Ýþ yerlerine
servisimiz vardýr.
Adres: Leblebicioðlu Ýþ
Merkezi 3/6 (PTT Arkasý)
225 65 55 - 0 532 715 15 66
0 535 682 53 53 - 0532 352 51 52
* Yaprak Döner * Tavuk Döner * Lahmacun * Kiremitte Köfte * Kiremitte
Güveç * Kiremitte Kavurma * Kiremitte Et Söte * Çorba * Kahvaltý
Sabah 06.00 Gece 24.00’e kadar açýðýz.
Tüm ürünlerimiz kýrmýzý ve beyaz et iþletmemize aittir.
ÖZKAYA LAHMACUN
YAPRAK DÖNER
Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: 210 12 00
Albayrak’tan bir dizi eleþtiri
Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü Albayrak Caddesi’nde alt yapý çalýþmalarýný tamamladý.
HURÞÝT BOZKURT
Ç
orum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü
Albayrak Caddesi’nde alt yapý
çalýþmalarýný tamamladý.
Kapsamlý bir kaldýrým yenileme çalýþmasý
yapýlan caddenin asfaltý da yenilendi. Mahalle
sakinleri ve esnaf Çorum Belediyesi’ne
hizmetlerinden dolayý teþekkür ederken bazý
þikayetlerini dile getirdi.
Albayrak Caddesi sakinleri, çalýþmalarýn
tamamlannmasýndan sonra inþaat malzeme
artýklarýnýn öylece býrakýldýðýný, hem cadde
üzerinde hem de kaldýrýmlarda hijyen ve
görüntü olarak hoþ olmayan bir manzarayla
karþýlaþtýklarýný ifade etti.
Bazý mahalle sakinleri, kýsa süre önce
yenilenen kaldýrýmlarýn tekrar deðiþtirildiðini
savunurken, bir grup esnaf ise, kaldýrýmlarýn
yenilenmesinden sonra meydana gelen ilk
yoðun yaðýþta iþyerlerini sel sularýnýn
bastýðýný dile getirdi.
Kýrým Tatar Milli Meclisi boþaltýlýyor
K
ýrým Tatar Milli
Meclisi, bugün
Akmescit’te bulunan
binasýný boþaltýyor
Kýrým Tatar Milli
Meclisi'nin (KTMM)
Akmescit'te bulunan
binasý 16 Eylül'de
yapýlan baskýnýn
ardýndan bugün
boþaltýlýyor.
KTMM
görevlilerinin çalýþtýðý
ofisin de içinde
bulunduðu Kýrým
Vakfý'na ait binadan
eþyalar ve belgeler
çýkartýlýyor.
KTMM binasý,
16 Eylül’de Rus polisi
ve askerlerinin
baskýnýna uðramýþtý.
Silahlý ve maskeli
askerler, 12 saat
boyunca binada arama
yaptý. Bir gün sonra ise
icra memurlarý binaya
gelerek binanýn
mühürleneceðini
bildirmiþ ve KTMM
görevlilerine binayý
boþaltmalarý için bir
gün süre vermiþti.
Bunun üzerine
KTMM, binayý
boþaltma kararýný aldý.
KTMM Baþkaný
Altýn fiyatlarý düþtü.
Fiyatlarýmýz:
Bütün Tavuk: 5.25 TL, Tavuk But: 6.00 TL, Tavuk Baget: 6.50 TL,
Tavuk Kanat: 9.50 TL Dana Kýyma: 21.50 TL,
Dana Köftelik Kýyma: 22.90 TL, Dana Lop Et: 30.00 TL,
Dana Týranç: 33.00 TL, Kuzu But: 24.90 TL, Kuzu Kol: 23.90 TL,
Kuzu Gerdan: 21.00 TL, Kuzu Pirzola: 25.00 TL,
Dana Ciðer: 15.00 TL, Dana Böbrek: 6.50 TL, Dana Yürek: 7.00 TL
ÖZKAYA ETCÝ
Hürriyet 4. Sok. No: 3 (Kadifeler Elektrik Karþýsý) Tel: 666 07 66
Rýfat Çubarov,
meclisin Kýrým
hükümetine karþý
çýkacak gücü
olmadýðýný, bunun için
binanýn boþaltýlmasý
gerektiðini söyledi.
Çubarov, asýl sorunun
binanýn boþaltýlmasý
deðil, KTMM’nin yok
edilmesi olduðunu
belirtti.
Ukrayna'ya baðlý
Kýrým Özerk
Cumhuriyeti'nde mart
ayýnda yapýlan
referandumla
baðýmsýzlýk kararý
alýnmýþ,Kýrým daha
sonra Rusya tarafýndan
ilhak edilmiþti. Dünya
Bülteni
Kýrým Tatar Milli Meclisi, bugün Akmescit’te bulunan binasýný boþaltýyor
(Ç.HAK:2693)
www.corumhakimiyet.net
CUMA 19 EYLÜL 2014
3
4
www.corumhakimiyet.net
CUMA 19 EYLÜL 2014
Hayrettin
Karaman
Ýnanç
hürriyeti
Teori ve örnek zamanlarýn pratiði göz
önüne alýndýðýnda Ýslam'ýn insanlýða getirdiði
düþünce, söz ve inanç hürriyeti seviyesini, teori
bir yana, pratikte henüz Batý yakalayamamýþtýr.
Daha önceki yazýlarýmda hem gayr-i
Müslimlere, hem de isyan eden veya inanç
konusunda farklý yorumlar yapan kimselere
nasýl davranýldýðý, onlara nasýl hayat hakký
baþta olmak üzere insan haklarýnýn tanýndýðýna
dair örnekler vermiþtim
(www.hayreddinkaraman.net) adresli siteme
bakýlabilir.
Bu yazýda vaad ettiðim ve konu ile ilgili
bir hadis tercümesini sunacaðým. Bir zamanlar
'Ýslam insanlarý dine zorlamýyor,
Peygamberimiz (s.a.) insanlarý tek seçenek
olarak Ýslam'a davet etmiyor, 'ya Müslüman
olursunuz ya da ölürsünüz' demiyor' diye
yazmýþtým da bazý çevreler bunu saptýrýp
aleyhimde karalama aracý olarak
kullanmýþlardý.
Peygamberimiz (s.a.) bir kimseyi komutan
tayin edip sefere gönderdiðinde 'Allah'tan
korkmasýný, ilâhî emirleri çiðnemekten
sakýnmasýný, maiyetine iyi davranmasýný'
tavsýye ettikten sonra þöyle derdi:
Allah'ý inkâr edenlerle Allah yolunda,
Allah'ýn adýyla savaþýn. Savaþýn ama ganimeti
zimmetinize geçirmeyin, sözünüzden
dönmeyin, iþkence yapmayýn, çocuk
öldürmeyin (Ebu Davud'daki bir hadiste
öldürme yasaðý kadýnlarý ve yaþlýlarý da içine
almaktadýr.)
Müþriklerden düþmanýnla karþýlaþtýðýn
zaman onlarý üç þýktan birine davet et;
bunlardan hangisini kabul ederse sen de onu
kabul et ve artýk onlara dokunma:
Önce onlara Müslüman olmalarýný teklif
et, eðer kabul ederlerse sen de kabul et ve
onlara dokunma. Bu Müslümanlara, kendi
yurtlarýný terk edip muhacirlerin yurduna
taþýnmalarýný söyle ve onlara de ki: Eðer bunu
yaparlarsa muhacirlerin hak ve vazifelerine
onlar da ortak olacaklardýr, kabul etmezlerse
ancak diðer bedevi Müslümanlar gibi hüküm ve
haklara sahip olabileceklerdir.
Eðer düþman müþrikler Müslüman olmayý
kabul etmezlerse onlarý cizye (baþ vergisi)
vermeye davet et. Eðer bunu kabul ederlerse
sen de kabul et ve onlara dokunma.
Bu ikinci þýkký da kabul etmezlerse
Allah'ýn yardýmýna sýðýn ve onlarla savaþ…
(Müslim, 1731).
Hadisin devamýnda Peygamberimiz,
birçok bakýmdan önemli olan þu talimatý da
vermiþtir: Bize Allah ve Peygamberi adýna söz
ver (sözleþme yap) derlerse bunu yapma, kendi
adýna yap… 'Bize Allah'ýn hükmünü uygula'
derlerse bunu yapma, 'kendi (anladýðým,
ictihadým olan) hükmümü uygularým' de, çünkü
sen (ictihadýnla) onlara Allah'ýn hükmünü
uygulama konusunda kesin bilgi sahibi
olamazsýn.'
Peki Peygamberimiz (s.a.) niçin ötekileri
kendi hallerine býrakmýyor da öyle
davranýyordu?
Çünkü onun asýl vazifesi Ýslam'ý anlatmak
ve insanlarý zorlamadan ona davet etmekti.
Ve çünkü toplumunu ve devletini, Ýslam'ýn
ve Müslümanlarýn düþmanlarýna karþý korumak,
güvenceye almak durumunda idi.
Ýslam devletinde böyle yapýlacak. Peki
laik bir ülkede Müslümanlar ne yapacaklar?
Gelecek yazýda.
Hoþ bir sada býraktýysanýz...
Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn vali yardýmcýlarý ve kaymakamlar kararnamesi ile Çorum’da görev sürelerini tamamlayan bürokratlara veda yemeði verdi.
V
ali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Ýçiþleri
Bakanlýðý'nýn vali yardýmcýlarý ve
kaymakamlar kararnamesi ile Çorum’da
görev sürelerini tamamlayan bürokratlara veda
yemeði verdi.
Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloglu, Vali
Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, Vali Yardýmcýsý Sait
Topoðlu, Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan, Bayat
Kaymakamý Hakan Þeker, Mecitözü Kaymakamý
Cüneyt Epcim, Ortaköy Kaymakamý Kamil Güzel,
Boðazkale Kaymakamý Zeliha Uyan, Çorum
Kaymakam Adayý Ýhsan Ayrancý için düzenlenen
veda yemeðine, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutan
V. J. Yrb. Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü ve Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ile
protokol eþleri katýldý.
Vali yardýmcýlarý ve kaymakamlar, Vali
Baþköy’lee görev yapmaktan duyduklarý
memnuniyeti dile getirerek verdið idesteklere
teþekkür ettiler.
Vali yardýmcýlarý ve kaymakamlara
hizmetlerinden dolayý teþekkür eden Vali Sabri
Baþköy; “Milletimize hizmet etme onuruna sahip
olan bürokratlar için önemli olan hoþ sada
Gaziler Günü mesajý
1
Türk Ýþ Ýl Temsilcisi Þeker Ýþ Çorum Þube Baþkaný Sefer
Kahraman Vali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret etti.
9 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj
yayýnlayan Vali Sabri Baþköy, “Millet olarak þanlý
bayraðýmýzýn altýnda birlik ve beraberlik içinde,
baðýmsýz olarak yaþýyorsak, bunu aziz þehitlerimize ve
kahraman gazilerimize borçluyuz.” dedi.
Baþköy mesajýnda, “Gaziler Günü vesilesiyle, bu
kutsal emanete kararlýlýkla sahip çýkarak ülkemizi en
güçlü þekilde geleceðe taþýmak için elbirliðiyle
çalýþmalýyýz.
Ülkemizin medar-ý iftiharý olan gazilerimize ve
þehit ailelerimize bugüne kadar olduðu gibi, bundan
sonra da layýk olduklarý kýymeti devlet ve millet olarak
vermeye devam edeceðiz.
Bu düþüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e
Mareþal rütbesi ve Gazilik ünvaný veriliþinin yýldönümü
ve Gaziler Günü'nü kutluyor, vataný için canýnýn ortaya
koymaktan kaçýnmayan tüm þehitlerimizi saygýyla
anýyor, edebiyete intikal etmiþ gazilerimize rahmet,
aramýzda bulunanlara huzur, saðlýk ve mutluluk
diliyorum.” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)
T
ve beraberliði için üstün fedakârlýklar göstererek, caný,
kaný pahasýna ölümüne göðsünü siper etmiþ ve bunun
niþanýný gururla taþýyan Kahraman Gazilerimizin
önünde saygý ve þükranla eðiliyorum.
Unutulmamalýdýr ki, Türkiye Cumhuriyeti büyük
yurt sevgisi ile yaþamý ülkesine adayan þehitlerimizin
ve gazilerimizin bizlere birer emanetidir. Bu bilinçle
Demokratik, Laik ve Sosyal bir hukuk devleti olan
Türkiye Cumhuriyetinin özgürlük ve baðýmsýzlýðýmýzýn
devamlýlýðý, için üstün bir fedakârlýkla baþarý ve
yararlýlýk dolu çalýþmalarda bulunmuþ kahraman vatan
evlatlarýmýzýn yurdumuz ve ulusumuza armaðan etmiþ
anne babalarý, eþleri, çocuklarýný saygýyla anmalý,
onlarýn fedakârlýklarý karþýsýnda düþünmek ve onlara
layýk olabilmek için kendi üzerimize düþen
sorumluluklarý yerine getirmeliyiz.
Bu vesile ile vatan ve cumhuriyeti korumak ve
yaþatmak uðruna "Gazilik" onurunu taþýyan kahraman
gazilerimizin gününü kutluyor, ebediyete intikal eden
gazilerimizi rahmetle hayatta olan gazilerimizi minnet
ve þükranla anýyorum.” (Haber Merkezi)
Baþköy’e veda
ziyareti
T
ürk Ýþ Ýl Temsilcisi Þeker Ýþ Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman Vali Sabri Baþköy’ü
makamýnda ziyaret etti.
Sefer Kahraman; Çorum’da görev yaptýðý
süre içerisinde sivil toplum örgütlerine göstermiþ
olduðu yakýn ilgi ve desteklerinden dolayý Baþköy’e teþekkür ederek plaket hediye etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy, Kahraman’a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Haber Merkezi
‘Baðýmsýzlýðýmýzý
onlara borçluyuz’
Ç
orum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz.
Süleyman Koca, Gaziler Günü’nü kutladý.
19 Eylül Gaziler
Günü münasebetiyle
bir mesaj yayýmlayan
Koca, “Ýnsan topluluklarýný bir araya getirip
Süleyman Koca
tek bir millet olmamýzý, üzerinde yaþadýðýmýz bu topraklarýn vatanýmýz olmasýný saðlayan en
önemli unsur þehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bu itibarla her bir ferdi doðuþtan asker olan, dostlarýna
güven, düþmanlarýna korku salan, baðýmsýzlýðýný
varlýðýnýn tek koþulu sayan Türk Milleti tarihin
hiçbir döneminde tutsak yaþamamýþtýr.
Baðýmsýzlýðýmýzý borçlu olduðumuz þehitlerimizi ve ahirete intikal eden gazilerimizi rahmetle
anýyor, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesi ile tüm
kahramanlarýmýza, hayatta bulunan gazilerimize
minnet ve þükranlarýmý sunuyorum.” dedi. (Haber
Merkezi)
‘Bugünümüzü
onlara borçluyuz’
Ç
orum Serbest Muhasebeci ve
Mali
Müþavirler
Odasý
(SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gönderdiði mesajýnda; “Bugün ülkemizde huzur içerisinde yaþamamýzý, geleceðe güvenle bakmamýzý þehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlýklarýna
borçluyuz.” dedi.
Yýldýrým, mesajýnýn devaMuzaffer Yýldýrým
mýnda, “Devletimizin, ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüðünü korumak yolunda, gerektiðinde yine þehitler ve gaziler vermekten asla kaçýnmayacak olan bu millet, aziz þehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emsalsiz fedakarlýklarý, gençlerimize
daima rehber olacaktýr. Bu anlamda gazilerimizin ve þehitlerimizin ailelerinin gururlarýna ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaþýyoruz.
Her karýþ topraðý þehit ve gazilerimizin emaneti
olan bu aziz vatanýn üzerinde millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde yaþayarak ancak bu fedakarlýðýn gereðini yerine getirebiliriz. Bu yüce mirasýn varlýðýnda ve
birliðinde gözü olanlara karþý kardeþlik ruhunu canlý tutmak, azmini, aziz þehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduðumuzu bilmeliyiz.
býrakmaktýr. Hoþ intibalar býrakarak ayrýlmak sizin
en iyi payeniz olacaktýr. Yýllar sonra görev yaptýðýnýz
yere dönüp geldiðinizde bir kapýya varýp da
çaldýðýnýzda tanrý misafiri gibi herkesin aþ ve
çorbasýný içecek hukukunuz olacak.
Ben sizlerin görev yaptýðýnýz süre içerisinde
elinizden gelen gayreti göstererek yapmýþ olduðunuz
baþarýlý çalýþmalarla bu hoþ sadayý býraktýðýnýza
inanýyorum. Gideceðiniz yeni yerlerde ayný azim ve
heyecanla görevlerinizi baþarýyla ifa edeceðinize
inancým tamdýr. Sizlere aileleriniz ile birlikte saðlýk
ve mutluluklar diliyorum” dedi. Haber Merkezi
Onlara minnet ve
þükran borçluyuz
ürk Ýþ Ýl Temsilcisi Þeker Ýþ Çorum Þube Baþkaný
Sefer Kahraman 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle
yazýlý bir açýklama yaptý.
Kahraman, mesajýnda þöyle dedi; "Kutsal
vatanýmýzýn baðýmsýzlýðý bölünmez bütünlüðü ve ebedi
varlýðýný korumak, milletimizin birlik, beraberlik, barýþ
ve huzuru için gözlerini kýrpmadan, canlarý pahasýna
cepheden cepheye koþan bu uðurda þehit olmayý göze
alan gazilerimiz, ülkemizin medarý iftiharý,
vatanseverliðin ve kahramanlýðýn yaþayan abideleridir.
Bu uðurda hayatlarýný ortaya koyan ve saðlýklarýný
yitiren gazilerimize verdikleri hayat mücadelesinde
Devletimizin desteði yanýnda, hak ettikleri saygý ve
hürmeti göstermek milletimizin vatanýna ve tarihine
baðlýlýðýnýn bir ifadesi olacaktýr. Bugünün güçlü ve
saygýn Türkiye'sinin temelinde kahraman gazilerimizin
önemli bir payý bulunmaktadýr. Yok, edilmek istenen bir
milleti, kanlarý ve canlarý ile dirilten, Türk'ün bir tarih
olduðunu ve yok edilemeyeceðini tüm dünyaya ilan
ederek, vatan topraklarý üzerinde bayrak
dalgalandýrmamýzý þehit ve gazilerimize borçluyuz.
Yurdumuzun bölünmez bütünlüðü, ulusumuzun birlik
TÜMEXPO Gaziantep’te
T
üm Sanayici ve
Ýþadamlarý
Derneði tarafýndan
düzenlenen
TÜMEXPO Sanayi ve
Ticaret Fuarý, bu yýl 30
Ekim-2 Kasým tarihleri
arasýnda Gaziantep'te
düzenlenecek. Fuarla
birlikte eþzamanlý
olarak Ortadoðu Ýþ
Zirvesi de
gerçekleþtirilecek.
Geçtiðimiz
günlerde Gaziantep
Divan Otel’de yapýlan
fuar lansmanýna
Gaziantep Vali
Yardýmcýsý Nursal
Çakýroðlu, Þehitkamil
Kaymakamý Mehmet
Aydýn, Büyükþehir
Belediye Baþkan
Vekili Osman Toprak,
Þahinbey Belediye
Baþkaný Mehmet
Tahmazoðlu,
Þehitkamil Belediye
Baþkaný Rýdvan
Fadýloðlu, MÜSÝAD
Baþkaný Kurt Ali
Kýlçýk, TÜMSÝAD
yöneticileri ve çok
sayýda davetli katýldý.
‘TÜMSÝAD
ELÝNÝ TAÞIN
ALTINA
KOYUYOR’
TÜMSÝAD Genel
Baþkaný Dr. Hasan Sert
toplantýda yaptýðý
konuþmada, bu fuarla
Türk firmalarýnýn
Ortadoðu'daki yerlerini
saðlamlaþtýrmayý
amaçladýklarýný
söyledi.
Uluslararasý
ticaret kapasitesinin
yüksekliði nedeniyle
Gaziantep'i seçtiklerini
kaydeden Sert, fuarla
birlikte yapýlacak olan
Ortadoðu Ýþ
Zirvesi’nin de
firmalarýn ufkunu
açacaðýný kaydetti.
Sert, “Dünyada her yýl
32 bin fuar yapýlýyor.
Türkiye'den
düzenlenen fuar sayýsý
ise 410 Türkiye'nin
fuar pastasýndan aldýðý
pay sadece yüzde 1.
Dünyadaki 1 yýlda
düzenlenen fuarlarýn
bütçesi yaklaþýk 600
milyar dolar. Ýþte biz
T
bu pastadan
Türkiye'nin daha çok
pay almasý için bu
fuarý düzenliyoruz.
Firmalar artýk fuar
giderlerini genel
bütçelerine koymak
zorunda. 500 milyar
dolar ihracat hedefi
koyan Türkiye'nin
uluslararasý ticaretteki
payý sadece yüzde
0,86. Bu rakamla
hedefleri yakalamak
mümkün deðil.Ýþte bu
yüzden herkes elini
taþýn altýna koymalý.
Biz TÜMSÝAD olarak
bunun için
çýrpýnýyoruz.” dedi.
Çorum
TÜMSÝAD olarak
yaklaþýk 40 gün sonra
yapýlacak fuara üye
firmalarýn katýlacaðý
belirtilirken, Çorumlu
iþ adamý ve
firmalardan fuarda
stant açmak
isteyenlerin
TÜMEXPO Sanayi ve
Ticaret Fuarý Çorum
Fuar Komisyonu
görevlileri ile 24 Eylül
Çarþamba günü saat
16.00’ya kadar irtibata
geçebilecekleri
kaydedildi.
(Haber Merkezi)
TÜMSÝAD
gazileri andý
üm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði
(TÜMSÝAD) Çorum Þube Yönetim Kurulu
Baþkanlýðý tarafýndan 19 Eylül Gaziler Günü
dolayýsýyla bir kutlama mesajý yayýmlandý.
Mesajda, “Ülkemizin her karýþ topraðýna
terlerini ve kanlarýný akýtarak tarihimize altýn sayfalar
yazdýran, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar
yaþamasýnýn en büyük teminatý olan, Türk
kahramanlýðýnýn sönmeyen meþaleleri gazilerimizin
19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanýn gurur ve
mutluluðunu yaþýyoruz.
Bizler, aziz þehitlerimiz ve gazilerimiz
sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlýðýmýzý
sürdürüyor ve bu vatan topraklarý üzerinde onlardan
aldýðýmýz güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde
hayatlarýmýzý idame ettiriyoruz.
Bundan dolayý þehit ve gazilerimize ne kadar
dua etsek, ne kadar minnet ve þükran duysak azdýr.
Bu minnet ve þükran duygularý içinde, bugün de ayný
azim ve kararlýlýkla milletimizin huzur ve güvenliði
için canlarýný ortaya koyan güvenlik güçlerimizi; bu
uðurda gazi olmuþ, þehitlik mertebesine eriþmiþ
kahramanlarýmýzý saygýyla anýyoruz .
Ýstiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'e ‘Gazi’ unvaný veriliþinin yýldönümü
vesilesiyle, þanlý tarihimizin mimarlarý olan tüm
þehitlerimizi, tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle
yâd eder, saygýlar sunarýz.” denildi.
(Haber Merkezi)
CUMA 19 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Bu fosil neden Çorum’da
sergilenmiyor?’
MURAT ÇETÝN
Ç
orum-Çankýrý havzasýnda dev gergedan fosilleri bulunuyor.
Son olarak Sungurlu’nun Kavþut bölgesinde bir çobanýn ihbarý sonucu günümüzden yaklaþýk 30 milyon yýl önce-
sine ait en büyük kara
memelisi olarak bilinen
dev gergedan fosili bulundu. Fosil bilim dünyasýnda ses getirdi.
Sungurlu’nun Kavþut bölgesinde 30 milyon yýl öncesine ait gergedan fosili bulunmuþtu.
Bölgeye MTA Genel Müdürlüðü Tabiat
Tarihi Müzesi Omurgalý
Paleontolojisi ekibi sevk
edildi. “Paraceratherium” olarak adlandýrýlan
10 ton aðýrlýðýnda, omuz
yüksekliði 5 metreyi geçen boynuzsuz dev gergedan iskeletinin hemen
hemen tamamýna yakýný
bulundu.
Gerekli incelemeler yapýldýktan sonra kamuoyu bilgilendirildi,
fosilin parçalarý koruma
altýna alýndý. Bilim
adamlarýný heyecanlandýran fosilin MTA Tabiat
Tarihi Müzesine taþýnarak sergilenmesi hedefleniyor.
Belediye aðaçlandýrýyor
Çorum Belediyesi þehrin birçok noktasýnda aðaçlandýrma çalýþmasý yapýyor.
Ç
orum Belediyesi þehrin birçok noktasýnda aðaçlandýrma çalýþmasý yapýyor.
Belediye Basýn Birimi’nden yapýlan açýklamaya göre, özellikle son 5 yýlda yapýlan yeþil alan,
park ve aðaçlandýrma çalýþmalarý ile Çorum halkýna
nefes alabileceði alanlar oluþturan Çorum Belediyesi, þimdi de Binevler mevkiinde geçtiðimiz yýl çýkan
yangýndan etkilenen 40 hektarlýk alanda aðaçlandýrma çalýþmasýna baþladý. Binevler'deki aðaçlandýrma
çalýþmalarýnýn yaný sýra kýsa süre sonra hizmete açýlacak olan yeni terminal, Akkent ile Buhara Kültür
Merkezi'nde de aðaçlandýrma çalýþmalarý devam
ediyor. Bu dört bölgede yapýlan aðaçlandýrma çalýþmalarý ile toplam 118 bin m2'lik alan aðaçlandýrmýþ
hale gelecek.
BÝNEVLER’DE YANAN ALAN AÐAÇLANDIRIYOR
Belediye, Binevler Zikrullah Camii'nin üst kýsmýnda yer alan ormanlýk alanýn geçtiðimiz yýl çýkan
yangýn sonrasý küle döndüðünü belirten Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, belediye ekiplerinin
yangýnýn çýktýðý alanda önce teraslama çalýþmasý
yaptýðýný kaydetti. Yapýlan çalýþmayla hem sulama
sorununun bir kýsmýnýn halledildiðini hem de dikilecek aðaçlarýn köklerinin daha saðlam olmasýnýn
hedeflendiðinin altýný çizen Alper Zahir, "Yangýndan etkilenen alanýn 4 noktasýna hat çekerek diktiðimiz aðaçlar için damlama sulama sistemi yaptýk.
Deðiþik bölgelerde yapacaðýmýz aðaçlandýrma ça-
Bölgeye MTA Genel Müdürlüðü Tabiat Tarihi Müzesi Omurgalý Paleontolojisi ekibi sevk edildi.
lýþmalarý için satýn aldýðýmýz yaklaþýk 10.000 yetiþmiþ aðacý toprakla buluþturmaya baþladýk. Yangýndan etkilenen Binevler bölgesine karaçam, Ýran çamý ve mavi selvi dikeceðiz. Yol kenarlarýna ise ýhlamur, çýnar ve süs eriði dikeceðiz." dedi.
YENÝ TERMÝNAL BÖLGESÝNE VE ÇEVRE YOLUNA ÝKÝ BÝN AÐAÇ DÝKÝLECEK
Çorum Belediyesi, geçtiðimiz yýl yapýmýna
baþladýðý ve yakýn bir zamanda da açýlýþý yapýlacak
olan bölgenin en modern terminalinin çevre düzenlemesini de yapýyor. Yeni terminal bölgesi ve çevre
yoluna 2.000 yetiþmiþ aðaç dikilecek. Binevler bölgesi, Buharaevler Kültür Merkezi, Akkent ve yeni
terminale dikilmek üzere alýnan 10.000 yetiþmiþ
aðacýn 2 bin tanesinin yeni terminal bölgesi ve çevre yoluna dikileceðini dile getiren Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Alper Zahir, yeni terminalin tamamlanmasýyla Çorum'un bölgesindeki en modern ve donanýmlý terminal binasýna kavuþacaðýný kaydetti.
Çorum'a yakýþýr bir terminal binasýnýn Çorum'un
hizmetinde olacaðýný ifade eden Zahir, "Aðaçlandýrma ekiplerimiz kýsa süre içerisinde çalýþmalarýný tamamlayacak. Binevler, Yeni Terminal, Akkent Mahallesi ile Buhara Kültür Merkezi'ndeki aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn ardýndan geriye kalan 3 bin 450
aðaç semt parklarý ve kaldýrýmlar için kullanýlacak."
dedi. (Haber Merkezi)
5
6
www.corumhakimiyet.net
CUMA 19 EYLÜL 2014
HÝTÝTSEM’e yeni öðretim elemaný
H
itit Üniversitesi
Sürekli Eðitim
Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi’nde
(HÝTÝTSEM) yabancý
uyruklu bir öðretim
elemaný daha göreve
baþladý.
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan’ý ziyaret
eden dördüncü ABD
uyruklu Ýngilizce öðretim
elemaný Ross-Hixson,
Hitit Üniversitesi
bünyesinde çalýþmaktan
mutluluk duyacaðýný
söyledi.
HÝTÝTSEM
Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Eþref Savaþ Baþcý, RossHixson’ýn Hititsem’de
düzenlenen konuþma
sýnýflarýnda ve özellikle
de Erasmus+ ile yurt
dýþýna gidecek olan
öðrencilerin eðitimine
katký saðlayacaðýný, ayný
zamanda fakülte ve
yüksekokullarda
Ýngilizce eðitimler
konusunda okutmanlara
yardýmcý olarak
deðerlendirileceðini ifade
etti. Baþcý, Hititsem’in
anadili Ýngilizce olan
ABD uyruklu Ýngilizce öðretim elemaný Ross-Hixson, rektör Alkan’ý ziyaret etti.
dördüncü öðretim
elemanýyla Ýngilizce
eðitiminde daha da
güçleneceðini vurguladý.
Rektör Prof. Dr.
Alkan ise, bir dünya
üniversitesi olma
hedefiyle çýktýklarý yolda
artýk somut geliþmeleri
görmenin üniversite
adýna gurur verici
olduðunu söyledi.
Öðretim elemanlarý ve
öðrencileriyle dünyanýn
dört bir yanýndan
üniversiteye her geçen
gün talebin arttýðýný
belirten Rektör, þu an
itibarýyla 10’un üzerinde
yabancý uyruklu öðretim
elemanýný olduðunu, bu
sayýnýn artmasý için de
gayret ve giriþimlerinin
devam ettiðini kaydetti.
Alkan, Hititsem’de
yapýlan baþarýlý
çalýþmalardan dolayý
Merkez Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Eþref Savaþ
Baþçý il merkez
bünyesinde kurslarý
veren tüm öðretim
elemanlarýna teþekkür
etti.
HÝTÝTSEM
hakkýnda...
Hitit7ten yapýlan
açýklamada,
“Profesyonel kadrosu ile
en son teknolojilerin
kullanýldýðý pek çok
farklý kurslarýn verildiði
Hititsem, bünyesinde
görev alan ve ana dili
Ýngilizce olan 4 öðretim
elemaný ile
akademik/idari
personele, öðrencilere ve
ilimizdeki kamu kurum
ve kuruluþlarý ile özel
sektör ve Çorum halkýnýn
Rektör’den akademik yýl mesajý
H
itit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, yeni
akademik yýl nedeniyle bir mesaj
yayýnladý.
Ýþte o mesaj;
“Hitit Üniversitesi’nin 20142015 Eðitim-Öðretim Yýlýna bugün
itibariyle baþlamýþ bulunuyoruz.
1976 yýlýndan bu yana
yükseköðretimin içerisinde
bulunan ve 2006 yýlýnda da Hitit
Üniversitesi adýný alarak eðitim
hayatýna devam eden
Üniversitemiz, geçmiþinin verdiði
tecrübe ve yeni olmanýn
heyecanýyla, kýsa süre içerisinde
nitelik ve nicelik olarak geliþerek
büyük mesafeler kat etmiþtir.
Üniversitemizin bugün
ulaþtýðý seviyeye gelmesi hiç
þüphesiz siz deðerli
akademisyenlerimiz ve idari
personelimizle oluþturduðumuz
çok önem taþýyan sinerji ve ortak
çalýþmalarýn ürünüdür. Fedakârca
gayretleriniz sonucunda pek çok
sorunun üstesinden gelerek
gerçekleþtirdiðiniz faaliyetler ve
Üniversitemizin geliþmesinde
gösterdiðiniz, hiçbir þekilde
karþýlýðý ödenmeyecek, deðerli
emeklerinizden dolayý þükranlarýmý
sunuyorum.
Sizlerle birlikte, pek çok
zorluk ve imkânsýzlýðý geride
býrakarak sahip olduðumuz
deneyim, tecrübe ve özverileriniz
sayesinde, hep daha büyük
çalýþmalara imza atacaðýmýza ve
Hitit Üniversitemizi sadece
ülkemizin deðil, dünyanýn saygýn
bir bilim yuvasý haline
getireceðimize olan inancým
tamdýr.
Dünya standartlarýnda eðitim
kalitesine, branþlarýna ait teknik
donanýma ve çaðýn
gereksinimlerini karþýlayacak bilgi
birikimine sahip öðrencilerin
yetiþtirildiði öðrenci odaklý bir
kurum olan Üniversitemizin sahip
olduðu enerji, yeni
öðrencilerimizin katýlýmýyla
inanýyorum ki daha da artacaktýr.
Bu duygu ve düþünceler
ýþýðýnda, Hitit ailesine yeni katýlan
sevgili öðrencilerimizi kutluyor,
Üniversitemizin deðerli öðretim
elemanlarý ve idari personeline
yeni Eðitim-Öðretim Yýlýmýzýn
baþarý ve güzellikler getirmesini
temenni ediyorum.
En içten saygý ve
selamlarýmla..” Haber Merkezi
hizmetine bir çok eðitim
programý sunmaktadýr.
Üniversitemizde
örgün önlisans, lisans ve
lisansüstü programlarýn
dýþýnda verilecek her
türlü eðitim
programlarýný
düzenlemek ve bu
þekilde üniversitemizin
kamu-özel sektör ve
uluslararasý kuruluþlar ile
olan iþ birliðinin
geliþmesine katkýda
bulunmak amacýyla
kurulan HÝTÝTSEM
(Hitit Üniversitesi
Sürekli Eðitim
Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi) bünyesinde
dördüncü yabancý
uyruklu öðretim
elemanýmýz Lauren
Ross-Hixson göreve
baþlamýþtýr.” ifadelerine
yer verildi.
Haber Merkezi
Ç
PROGRAMLARA
BAÞVURU ÞARTLARI
ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak,
19-65 yaþ arasý olanlar baþvuru
yapabilecek,
Bunlardan; kadýnlar, 35 yaþ
üstü bireyler, (36 yaþýndan gün
almýþ) engelliler, eski hükümlüler,
terörle mücadelede malul
sayýlmayacak þekilde
yaralananlardan öncelikli olarak
liste oluþturulacak, baþvuru sayýsý
belirlenen kontenjan sayýsýndan
fazla olursa katýlýmcýlar noter
kurasý yapýlarak belirlenecek.
Baþvuru kontenjan sayýsýndan az
olursa; kalan kýsým kadar
katýlýmcý; 35 yaþ altý (36 yaþýndan
gün almamýþ) erkek baþvuranlar
içerisinden yaþ sýrasýna göre
(Büyükten küçüðe doðru)
programa dahil edilecek.
Açýköðretim hariç öðrenci
olmamak, en az okuryazar olmak,
kamudan emekli, malul, dul,
yetim vb. aylýðý almamak, son bir
yýl içerisinde yüklenici kurumun
çalýþaný olmamak, son altý ay
içerisinde ÝÞKUR'un diðer
programlarýndan (Kurs,
Giriþimcilik veya Ýþbaþý Eðitim)
faydalanmamýþ olmak, son bir yýl
içerisinde Toplum Yararýna
Programlardan (TYP veya TYÇP)
dokuz aydan az faydalanmýþ
olmak.
Belediye Baþkanlýklarýna
erkek, diðer kamu kurum ve
kuruluþlara erkek/kadýn baþvurusu
alýnacak.
5510 sayýlý Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fýkrasýnýn (b)
bendinin (4) numaralý alt bendine
tabi olarak tarýmsal faaliyette
bulunanlar ile isteðe baðlý
Caddesi’ndeki H.S. isimli genç,
iþyerinde su kesintisi yapýldýðý gün
sularý açýk unuttu. Kesinti bitip, su
þebekeye verildiðinde ayný
Haber Merkezi
BAÞSAÐLIÐI
Çorum Hakimiyet Gazetesi Muhabiri, kýymetli arkadaþýmýz Erol Taþkan’ýn
annesi
sigortalýlar TYP'ye baþvuramazlar,
Engelli olmalarý nedeniyle aylýk
baðlananlar ile dul ve yetim aylýðý
alanlar da TYP'ye baþvuramazlar.
Durumu baþvuru þartlarýna
uyan ve program kapsamýnda
çalýþmak isteyen vatandaþlarýn 25
Eylül 2014 Perþembe gününe
kadar (25 Eylül 2014 Perþembe
günü dahil), ÝÞKUR Ýl
Müdürlüðüne veya Hizmet
Noktalarýna þahsen gelerek ya da
www.iskur.gov.tr internet
adresinden (saat 24.00'a kadar) iþ
arayan giriþi yaptýktan sonra
‘Online Ýþlemler’ ‘Ýstihdam’
‘Toplum Yararýna Programlar’
‘TYP Baþvuru’ kýsmýndan sistem
(program) numarasýný yazýp
seçerek baþvuru yapmalarý
gerekmektedir.
Katýlýmcýlarýn seçiminde,
ilgili kurumun bulunduðu yerde
ikamet edenlere öncelik verilecek.
Ayrýca, son bir yýl içerisinde TYP
(yada TYÇP)'den toplam 9
(dokuz) aydan az faydalanmýþ
olanlar, (tekrar baþvuru yapýp
kurada çýktýklarý takdirde) toplam
9 aya tamamlanacak þekilde bu
programlardan faydalanabileceklerdir.
Sügeda
Taþkan
KURA ÇEKÝLÝÞ
TARÝHLERÝ VE YERÝ
Milli Eðitim Müdürlüklerinin
tüm kontenjanlarý, Düvenci
Belediyesi ve Çorum Merkezdeki
Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn
çekiliþi 29 Eylül 2014 tarihinde
saat 10.00'da ÝÞKUR’da; Ýlçe
Belediyelerinin çekiliþleri ise 30
Eylül 2014 tarihinde saat 10.00'da
yine ÝÞKUR’da yapýlacak.
’ýn
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür.
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakýnlarýna
baþsaðlýðý dileriz.
(Haber Merkezi)
iþyerindeki diðer iþyerlerini su
bastý. Bu defa iþyerlerini su basan
O.M. ile G.Y. H.S. isimli gençten
þikâyetçi oldu. H. S. ise suçlamayý
toplantýsýnda Yürüme Kurulu’na
verilen yetkiye dayanýlarak,
Mühendislik Fakülteleri ve
Teknoloji Fakülteleri bünyesinde
bulunan ilgili mühendislik
programlarýnýn eþdeðer olduðu ve
ilgili mühendislik programlarýndan
mezun olan öðrencilerin mühendis
unvanýný kullanabileceklerine karar
verilmiþtir.” ifadelerine yer verildi.
K Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,
fah var. Üniversitelerin sahip olduðu imHitit Üniversitesi’nin Akademik Yýlý
kanlarýyla o ilin kalkýnmasýnda ve geliþmeaçýlýþý nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda;
sinde büyük katkýsý var. Birincisi bilgi, ikin“Geleceðimizin teminatý olan, yarýnlarda ülcisi ise gençlik; ikisini birbiriyle birleþtirirkemizi emanet edeceðimiz sevgili öðrencisek pek çok sorunlarý ve zorluklarý aþabililerimizin yeni akademik yýlýný tebrik ediyoriz. Bir yandan gençlerimizin öðretim ve
rum.” dedi.
yaþam kalitelerinin yükseltilmesi, diðer
yandan da geleceðin lider ülkesi Türkiye'yi
Üniversitelerin sosyal, kültürel ve ekoinþa etme yolunda üniversiteler çok önemli
nomik alanlarda þehirlerin ve toplumlarýn
görevler yüklenmektedir. Yýllarca eðitimin
geliþmesinde lokomotif iþlevi gördüklerine
öneminden gençlerimizin öneminden herdikkat çeken Ceylan, ismini binlerce yýl önkes bahsetti ama gençliði geleceðe hazýrlacesi yaþamýþ barýþ , kardeþlik sembolü olan
mak konusunda taþýn altýna kimse elini
bir medeniyetten alan Hitit Üniversitesi’nin
koymadý. Biz iktidara geldiðimizde eðitim
Teknokent ve Merkezi Araþtýrma LaboratuAhmet Sami Ceylan
söz konusu olduðunda hiçbir mazeret kabul
varý ile sürekli geliþen alt yapýsýyla yeni açýetmedik. Eðitimi bütçeden en fazla pay alan
lan araþtýrma ve uygulama merkezleriyle "Dünya Ünikalem haline getirdik. Yýllardýr yapýlmayanlarý yapmak
versitesi" olma yönünde hýzla geliþip büyüdüðünün altýbizlere nasip oldu. Artýk 21.Yüzyýl Türkiye yüzyýlý olaný çizerek, yerleþke sorunu çözüme kavuþturulan ünivercaktýr. Allah'ýn izniyle 2023 hedeflerini tutturacaðýz" disitenin "bir dünya üniversitesi" olmak vizyonunu yerine
ye konuþtu.
getirme yolunda hýzla ilerlediðine vurgu yaptý.
Çocuklar ve gençler için gösterilen gayret ve fedaÜniversitelerin, küreselleþen dünyada bilgi toplukarlýklarýn ülke ve millet adýna yapýlan en deðerli ve anmunu oluþturma yolunda sorgulayan, araþtýran, bilgiyi
lamlý çalýþma olduðuna dikkat çeken Ceylan, “Bu duygu
üreten, öðreten ve toplum için faydaya dönüþtüren kuve düþüncelerle 2014-2015 akademik yýlýnýn ilimiz ve
rumlar olarak rol oynadýklarýný vurgulayan Ceylan, “Arülkemiz için hayýrlý uðurlu olmasýný, akademisyen, öðtýk Türkiye'de her ilimizde bir devlet üniversitesi var,
renci ve velilerimizin saðlýklý mutlu ve baþarýlý bir öðreüniversitelerin olduðu yerde bilgi var, kalkýnma var, retim yýlý geçirmesini diliyorum" dedi. (Haber Merkezi)
(Ç.HAK:2693)
þyerinin sularýný açýk unutan genç
hakkýnda þikâyette bulunuldu.
Edinilen bilgiye göre
Yavruturna Mahallesi Gazi
ühendislik Fakülteleri ve
Teknoloji Fakülteleri
bünyesinde bulunan ilgili
mühendislik programlarýndan
mezun olanlar mühendis ünvaný
alabilecek.
Konuya iliþkin Hitit
Üniversitesi’nden yapýlan
duyuruda, “Yükseköðretim Genel
Kurulu’nun 19.06.2014 tarihli
A
Suyu açýk unuttuðu için davacý oldular
Ý
M
Akademik yýlý kutladý
TYP ile 700 kiþiye iþ imkâný
orum Çalýþma ve Ýþ Kurumu
Ýl Müdürlüðü tarafýndan,
Çorum merkez ve ilçelerdeki
kamu kurum/kuruluþlarý iþbirliði
ile ‘Toplum Yararýna Program
(TYP)’ uygulanacak.
16 Eylül 2014 tarihinde
imzalanan protokollerle, il
genelinde toplam 700 kiþi
istihdam edilecek olup,
programlar 2 Ekim 2014 tarihinde
baþlayacak. Programlarýn süresi
8,5 ay olarak uygulanacak ve 15
Haziran 2015 tarihinde sona
erecek.
Programlarýn konusu
"Aðaçlandýrma, Çevre
Düzenlemesi, Altyapý Çalýþmalarý,
Temizlik Faaliyetleri" olurken,
katýlýmcýlara program konusu iþler
yaptýrýlacak. Program süresince
katýlýmcýlara asgari ücret ödenecek
ve SGK primleri yatýrýlacak.
Katýlýmcýlarýn ücretleri ve SGK
primleri ÝÞKUR tarafýndan finanse
edilecek.
Baþvurular; tüm programlar
için; 25 Eylül Perþembe gününe
kadar (25 Eylül Perþembe dahil)
alýnacak. Yönetmeliðe göre
katýlýmcýlarýn yüzde yirmisi
ÝÞKUR tarafýndan dezavantajlý
gruba giren iþ arayan kiþilerden
belirlenecek. Kalan yüzde
seksenlik kontenjanlar da fazla
baþvuru olmasý halinde her kurum
için noter tarafýndan kura çekiliþi
yapýlarak belirlenecek.
Ýl Müftülüðü için,
baþvuranlar içerisinde katýlýmcýlar
29 Eylül Perþembe günü saat
13.30'da yapýlacak mülakatla
belirlenecek.
Mühendis unvaný alacaklar
Çorum Sürücü Kursu
Yönetimi ve Çalýþanlarý
CUMA 19 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Oðlu için adam öldürdü
altepe’de bulunan bir tekel bayisinin önünde oðlunun kavga ettiðini gören baba, kavM
gaya karýþan bir þahsý yaralayarak olay yerinden
kaçtý. Yaralý þahýs hayatýný kaybederken, baba ve
oðul Çorum'da yakalanarak gözaltýna alýndý.
Olay, Maltepe’de bulunan bir tekel bayisinin önünde meydana geldi. Alýnan bilgilere göre, M.Ý.A. (32) arkadaþlarý ile birlikte tekel bayisinin önüne geldi. M.Ý.A. arkadaþlarý ile tekel
bayisine girerken, bir arkadaþlarý dýþarýda kaldý.
Dýþarýda kalan þahýs önceden aralarýna husumet
bulunan M.Y. (25) ile karþýlaþtý. Þahýslarýn aralarýnda tartýþma çýkmasýyla bayide bulunan M.Ý.A
ve yanýndaki arkadaþlarý da dýþarýya çýkarak
kavgaya tutuþtu. M.Y.’nin babasý D.Y. (51) ise
oðlunun kavga ettiðini görmesiyle kavgaya karýþarak, M.Ý.A.'yý yaralayýp olay yerinden kaçtý.
Yaralanan M.Ý.A. hayatýný kaybetti.
Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro
Amirliði ekipleri, Çorum’da yaptýðý operasyon
sonucunda þüpheli D.Y. (51) ve oðlu M.Y.’yi
(25) yakalayarak gözaltýna aldý. Þüpheliler emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk
edildi.(ÝHA)
Otobüs duraklarýna yine saldýrý
Ç
orum'un Sungurlu
ilçesinde, TOKÝ
Konutlarý önünde
bulunan Belediye
Otobüs duraklarýnýn
camlarý kimliði belirsiz
kiþi yada kiþilerce
tarafýndan yine kýrýldý.
Konuya iliþkin bir
açýklama yapan
Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, otobüs
duraklarýnýn camlarýný
kýran kiþi yada kiþileri
kýnadý. Bu saldýrýlarý
anlamakta güçlük
çektiðini belirten
Baþkan Þahiner,
vatandaþlarý duyarlý
olmaya davet etti.
Þahiner,
"Vatandaþlarýmýzdan da
bu konularda duyarlýlýk
bekliyoruz. Kamu
malýna zarar vereni
gördüklerinde Emniyet
Müdürlüðü'ne veya
belediye zabýta
ekiplerine bildirsinler ki
yakalanarak haklarýnda
gerekli yasal iþlemler
yapýlabilsin" diye
konuþtu.(ÝHA)
Týr otomobile çarptý, 1 ölü
Ankara-Samsun Karayolu Hitit kavþaðýnda meydana geldi.
Ç
orum'un Sungurlu hayvan yüklü TIR'ýn
otomobile çarpmasý sonucu meydana gelen
trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 4 kiþi
yaralandý.
Edinilen bilgilere göre kaza, Ankara-Samsun
Karayolu Hitit kavþaðýnda meydana geldi.
Yozgat'tan Ankara'ya hayvan götüren Ahmet
Akýncý yönetimindeki 66 FK 255 plakalý TIR,
kavþaktan dönmeye çalýþan Þahin Þahanlý (60)
yönetimindeki 06 TJJ 14 plakalý otomobile çarptý.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Þahin
Þahanlý ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice
Sungurlu’da otobüs duraklarýnýn camlarý kýrýldý.
Kamyonet takla attý, 1 ölü
Ç
orum’un Osmancýk
ilçesinde kontrolden
çýkan kamyonetin takla
atmasý sonucu meydana
gelen trafik kazasýnda 1 kiþi
hayatýný kaybetti.
Kaza, OsmancýkAmasya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere
göre, Osmancýk ilçesinden
Ýlçede sürekli olarak duraklara saldýrý yapýlýyor.
Araç
sayýmýz 147 bin oldu
T
ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) motorlu kara taþýtlarý 2014 Temmuz ayý istatistiklerini açýkladý. Buna
göre, Türkiye'de trafiðe kayýtlý araç sayýsý Temmuz ayý
sonu itibarýyla 18 bin 453 287 oldu.
Samsun'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Haziran ayý
sonu itibarýyla 278 681 oldu. Tokat'ta 145 808, Çorum'da 147 167 ve Amasya'da 93 227 trafiðe kayýtlý araç
sayýsý olduðu belirtildi.
Temmuz ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam
18 milyon 453 bin 287 adet taþýtýn %52,1'ini otomobil,
%16,3'ünü kamyonet, %15,1'ini motosiklet, %8,6'sýný
traktör, %4,2'sini kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,2'sini
otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
109 487 TAÞITIN TRAFÝÐE KAYDI YAPILDI
Temmuz ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 109
bin 487 taþýt içinde otomobil %57,4 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla %20,8 ile motosiklet, %12,8 ile kamyonet, %4 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn %5,1'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
BÝR ÖNCEKÝ AYA GÖRE % 46,8 ARTIÞ
Temmuz ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý
Haziran ayýna göre %46,8 arttý. Bu artýþ otomobilde
%65,7, minibüste %57, otobüste %16,7, kamyonette
%86,7, kamyonda %4,5, motosiklette %18, özel amaçlý
taþýtlarda %35,9 olarak gerçekleþti. Traktörde ise %16,3
azalýþ oldu.
Temmuz ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe
kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda %18,2 azalýþ gerçekleþti.
Bu azalýþ otomobilde %17,6, otobüste %70,9, kamyonette %21,9, kamyonda %22,9, motosiklette %15,8,
özel amaçlý taþýtlarda %48,1 ve traktörde %7,4 oldu. Minibüste ise %34,3 artýþ oldu.
TIÞ
OCAK-TEMMUZ DÖNEMÝNDE 513 840 AR-
Ocak-Temmuz döneminde 584 bin 979 adet taþýtýn
trafiðe kaydý yapýldý, 71 bin 139 adet taþýtýn ise trafikten
kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 513
bin 840 adet arttý.
TEMMUZ’DA 437 100 TAÞITIN DEVRÝ YAPILDI
Devri(1) yapýlan toplam 437 bin 100 taþýt içinde
otomobil %70,8 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla %15,1 ile kamyonet, %6,2 ile motosiklet, %2,4 ile
kamyon takip etti. Temmuz ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn %5,4'ünü ise minibüs, otobüs, özel amaçlý taþýtlar ve
traktör oluþturdu.
LPG’LÝ OTOMOBÝL ORANI % 41,4 OLDU
Temmuz ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 9 milyon
615 bin 912 adet otomobilin %41,4'ü LPG'li, %29,8'i
benzinli, %28,3'ü dizel yakýtlýdýr. Yakýt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oraný ise %0,5'tir.
TEMMUZ’DA 62 840 OTOMOBÝLÝN TRAFÝÐE
KAYDI YAPILDI
Temmuz ayýnda trafiðe kaydý yapýlan 62 bin 840
adet otomobilin %14,4'ünün Volkswagen, %13,4'ünün
Renault, %9,7'sinin Ford, %7,1'inin Fiat, %7'sinin
Hyundai, %6,2'sinin Opel, %6,1'inin Toyota, %5'inin
Dacia, %4,5'inin Mercedes-Benz, %4,2'sinin BMW olduðu, %22,4'ünün ise diðer markalardan oluþtuðu görüldü. (Haber Merkezi)
Sakinci (67), Yüksel Sakinci (53), Satýlmýþ Sakýnç
(52), Þehzade Sakmak (70) yaralandý. Yaralýlar
olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet
Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken,
sürücü Þahin Þahanlý doktorlarýn tüm
müdahalesine raðmen kurtarýlamayarak hayatýný
kaybetti.
Durumu aðýr olan yaralýlar ise ilk
müdahalelerinin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis kazayla ilgili soruþturma baþlattý.(ÝHA)
Gecek köyüne giden Arif Demir (27)
yönetimindeki 19 HP 748 plakalý
kamyonet Kýnalýtaþ mevkisinde
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak
takla attý. Kazada sürücü Demir, olay
yerinde hayatýný kaybetti.
Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Arif Demir
Sis ve kaygan zemin kaza yaptýrdý
O
rtaköy’de
meydana gelen
trafik kazasý hafif
yaralanma ile
atlatýldý. Ortaköy
istikametindeki
araçla Çorum
istikametindeki iki
aracýn çarpýþtýðý
kazaya sis ve
kaygan zeminin
neden olduðu
belirtildi.
Saðlýk ekipleri
ve Jandarma’nýn
anýnda müdahale
ettiði kazada can
kaybý olmazken,
kazazedeler önce
Ortaköy Devlet
Hastanesi’ne
oradan da Hitit
Üniversitesi Çorum
Eðitim ve
Araþtýrma
Hastanesi’ne sevk
edildi.
Yaralýlarýn,
hayati tehlikesinin
bulunmadýðý
belirtildi.
(Haber Merkezi)
Ortaköy’de meydana gelen trafik kazasý hafif yaralanma ile atlatýldý.
Çorum istikametindeki iki aracýn çarpýþtýðý kazaya
sis ve kaygan zeminin neden olduðu belirtildi.
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý 147 bin 167 oldu.
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
8
www.corumhakimiyet.net
CUMA 19 EYLÜL 2014
Silah kanun tasarýsý
raftan iniyor
S
ilah Kanun Tasarýsý yeni yasama
döneminin ilk yarýsýnda komisyonda
yeniden görüþülecek.
Ýçiþleri Komisyonu Baþkaný Mehmet
Ersoy, 2009’da Meclis’e sunulmasýndan
bu yana, defalarca Ýçiþleri Komisyonu’na
gelen ancak bir türlü yasalaþamayan
tasarýnýn raftan ineceðini söyledi.
2013 Nisan ayýnda hükümetin
tasarýyý yenileme çalýþmasýnýn ardýndan
Meclis’in tatile girmesi, Ýçiþleri
Komisyonu Baþkanlýðý’nýn el
deðiþtirmesi ile bir türlü görüþülemeyen
tasarýda bugüne kadar ilk iki madde
kabul edilmiþti. Komisyon’da yeniden
ele alýnacak Silah Kanunu tasarýsý son
haliyle özetle þu düzenlemeleri içeriyor:
Biber gazý ilk kez ‘silah’ olarak
tanýmlanýyor. Piyasada vatandaþa satýlan
biber gazýndaki kimyasal etken madde,
polisin kullandýðýndan yüzde 12
oranýndan düþük olacak ve 18 yaþýndan
küçüklere satýlamayacak.
Ýzinsiz biber gazý imal ve ithal
edenler 1 yýldan 3 yýla kadar hapisle
cezalandýrýlacak.
Milli Savunma Bakanlýðý, TSK,
MÝT, Emniyet ve Jandarma Genel
Komutanlýðý görevlerine uygun her türlü
silah ithal edebilecek.
Ýzinsiz kalaþnikof, lav silahý gibi
savaþ silahý imal veya ithal edenlere en az
10 yýl hapis ve 200 bin TL’ye kadar para
cezasý verilecek.
Düðün törenleri, bar, pavyon, gece
kulübü gibi alkollü içki tüketilen eðlence
yerlerine silahla girilmesi yasak olacak.
Yasaða aykýrý hareket edenlere 2 bin TL
para cezasý uygulanacak.
Uyuþturucu kullanan kiþinin ruhsatý
iptal edilecek ve 5 yýl boyunca
verilmeyecek. Birden fazla kere alkollü
ve silahlý yakalanan da ayný cezayý
alacak. (Güneþ)
18,5 milyon
Akaydýn’a yolsuzluk suçlamasý araç var
C
HP'den istifa eden il baþkan yardýmcýsý çok çarpýcý yolsuzluk
iddialarýný gündeme getirdi.
Geçtiðimiz mayýs ayýnda iki partiliyle beraber CHP Antalya Ýl
Baþkan Yardýmcýlýðýndan istifa eden Ergün Kurt, 30 Mart Yerel
Seçimleri öncesinde partide yaþanan yolsuzluklarla ilgili çarpýcý
itiraflarda bulundu.
Eski CHP Antalya Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ergün Kurt, geçen
mayýs ayýnda görevinden istifa etmiþ, CHP'nin yerel seçim öncesi
aday belirleme sürecinde etnik ayrýmcýlýk, menfaat ve çýkar iliþkileriyle adam kayýrmayla iþ yürüttüðünü ifade etmiþti.
Ergün Kurt, bu sefer sözlerine açýklýk getirecek bir takým
iddialarda bulundu. 30 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Ýl Baþkaný
Devrim Kök'ün Antalya Muratpaþa Belediyesi'ne aday olmak
isteyen iþ adamý Osman Önal'dan rüþvet olarak lüks bir otomobil
ve nakit para aldýðýný söyleyen Kurt, Önal'ýn aday gösterilmeyince
ortalýðý ayaða kaldýrdýðýný Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'na
kadar gittiðini söyledi.
"AKAYDIN ÝMAR PLANI TADÝLATLARINDA
USULSÜZLÜK YAPTI"
Antalya'nýn önde gelen esnaflarýndan CHP Ýl Baþkanlýðý
adýna para alýndýðýný ama bu tür alýþveriþlerde bizzat yer
almadýðýný belirten Kurt, 30 Mart seçimlerinden dört ay önce
Mustafa Akaydýn yönetimindeki Antalya Büyükþehir Belediye
Meclisi'nde, yapýlan imar planý tadilatlarýndan para alýndýðýný
iddia etti.
Konyaaltý Belediye Baþkaný Muhittin Böcek'in aday gösterilmesi için komisyona 4 milyon lira para ödediði ve
Konuksever'deki AVM'nin yapým izninin onaylanmasý için birilerinin parti genel merkezine 22 milyon lira gönderdiðini dile
getiren Kurt, konunun araþtýrýlmasý gerektiðini belirtti.
Ergün Kurt'un açýklamalarý arasýnda; partili kadýnlarla
Afyon'da kaplýcalara gidildiði, Muhittin Böcek ve Mustafa
Akaydýn 2 milyonluk dairede oturduðu, nüfuz ticareti
gibi pek çok iddia yer alýyor.
Bir haber sitesinin yayýnladýðý görüntülerin ardýndan CHP Ýl
Baþkaný Devrim Kök, internet sitesinin imtiyaz sahipleri ve haberi
yapan gazeteci hakkýnda savcýlýða suç duyurusunda bulundu.
Konuyla ilgili konuþan Kök, "CHP'de il baþkanlýðýmdan ayrýlýrsam bundan siyasi nemalanma beklentisinde olan insanlarýn yaptýrdýðý bir haberdir bu. Antalya'da genel seçimler için milletvekilliði listesini tekrar bazý güçlerin ellerine geçirmek için düðmeye
basmýþ kiþilerin belediye baþkanlarý ve il baþkanýný yýpratma politikasýdýr" dedi. CHP Antalya eski Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ergün
Kurt da özel hayatýn gizliliðini ihlal, kiþinin rýzasý olmadan
sesi ve görüntüsünün alýnmasý ile basýn yoluyla ifþadan
suç duyurusunda bulunacak. Kurt, "Gizlice
konuþmalarýmý ve sohbetimizi kameraya
çekip kaydetmiþler. Oysa ki bu anlattýklarýmýn hepsi birer iddiadan ibaret.
Zaten kendisine ait internet sitesine koyduðu görüntülerimde de
ben bu iddialarý araþtýrmasýný
söylüyorum. Bu iddialar,
zaten sosyal medyada
konuþuluyor, yazýlýyor ve
çiziliyor. Ama rýzam alýnmadan sohbet sýrasýnda
görüntülerim gizlice çekilerek hedef gösterildim." dedi.(Sabah)
K
ayýtlý araç sayýsý 18,5 milyona
yaklaþtý. Ocak-temmuz
döneminde 71 bin 139 taþýtýn
trafikten kaydý silindi.
Türkiye Ýstatistik Kurumu
(TÜÝK), bu yýlýn temmuz ayýna
iliþkin motorlu kara taþýtlarý
istatistiklerini açýkladý.
Buna göre, trafiðe kayýtlý araç
sayýsý, temmuz ayý itibarýyla 18
milyon 453 bin 287'ye ulaþtý.
YARISINDAN FAZLASI
OTOMOBÝL
Kayýtlý araçlarýn yüzde 52,1'ini
otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet,
yüzde 15,1'ini motosiklet, yüzde
8,6'sýný traktör, yüzde 4,2'sini
kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs,
yüzde 1,2'sini otobüs, yüzde 0,2'sini
de özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.
Temmuzda trafiðe kaydý
yapýlan taþýt sayýsý haziran ayýna
göre yüzde 46,8 artarken geçen yýlýn
ayný ayýna göre ise yüzde 18,2 azaldý
Azalýþta en çok etkisi olan araç
yüzde 70,9 ile otobüs
oldu.(Haber7.com)
CHP'DEN SUÇ DUYURUSU
2015 genel seçimleri öncesinde milletvekilliði için listeler konuþulmaya baþlanmýþken Ergün Kurt'un itiraflarý CHPAntalya
örgütünü de karýþtýrdý.
RTÜK’ten ekran diline vurgu
R
adyo ve Televizyon Üst Kurulu
(RTÜK) Baþkaný Davut
Dursun, "Biz yayýn kurumlarýnýn
ve hizmet saðlayýcýlarýn ekranda
kullandýklarý dilin kurallara uygun
olmasýný, argo olmamasýný, küfürlü
ve yanlýþ kullanýlmamasýný arzu
ediyoruz. Buna mugayir olan
yayýnlarý da ihlal oluþturuyor diye
not ediyoruz" dedi.
RTÜK tarafýndan iki ayda bir
gerçekleþtirilen toplantýlarýn
32'ncisi kapsamýnda Türk Dil
Kurumu (TDK) Baþkaný Mustafa
Sinan Kaçalin, "Medya Dili ve
Medyada Türkçe'nin Kullanýmý"
konusunda konferans verdi.
RTÜK Baþkaný Davut
Dursun, konferans öncesi yaptýðý
konuþmada, Türkiye'nin iki asýrdýr
gündeminde bulunan dilin her
zaman tartýþýldýðýný ve zaman
zaman siyasete de alet edildiðini
belirtti.
"Bizim açýmýzdan dilin deðeri
yadsýnamaz" diyen Dursun, þunlarý
söyledi:
"Bizim denetlemek ve
düzenlemekle yükümlü olduðumuz
görsel, iþitsel medya, dil üzerinde
daha etkili bir mecra olarak
mütalaa edilir. O nedenle
Türkçe'nin televizyon ekranlarýnda
hatalý ifade edilmesi, argo ve güzel
olmayan þekilde dile getirilmesi
ister istemez ekranda kalmýyor,
izleyiciler üzerinde de þu veya bu
þekilde etki meydana getiriyor. O
nedenle dilin kurallara uygun güzel
konuþulabilmesi, öyle bir
alýþkanlýðýn elde edilmesi
konusunda radyo ve televizyon
kuruluþlarýnýn son derece önemli ve
doðrudan etkileri var. Biz de yayýn
kurumlarýnýn ve hizmet
saðlayýcýlarýn ekranda kullandýklarý
dilin kurallara uygun olmasýný, argo
olmamasýný, küfürlü ve yanlýþ
kullanýlmamasýný arzu ediyoruz.
Buna mugayir olan yayýnlarý da
ihlal oluþturuyor diye not
ediyoruz."
Son zamanlarda özellikle
radyolarda dilin kullanýmý
konusunda "çýðIrýndan çýkma" diye
tabir edilebilecek bir eðilim
olduðuna dikkati çeken Dursun,
bunun yeniden düþünülmesinde
yarar olduðunu kaydetti.
Dursun, düzenlemelerinin
Türkçe'nin kurallarýnýn bozulmadan
"doðru güzel ve anlaþýlýr"
kullanýlmasýnýn saðlanmasýndan
sorumlu olduðunu ve yayýnda dilin
düzeysiz kaba ve anlamsýz
kullanýlmasýna da yer
verilemeyeceðini bildirdi.
Fransýzlarýn dil konusundaki
hassasiyetlerini de anýmsatan
Dursun, "Bunu bir baðnazlýk olarak
görmemek lazým. Dil, ulusal
deðerlerimizin baþýnda gelmektedir.
Ondan dolayý mümkün olduðunca
saðlýklý kullanýlmasý gerekiyor"
diye konuþtu.(Haber7.com)
S
Ýþverenler Dikkat !!!
osyal Güvenlik Kurumunun kayýt
kredi veya kredi kartý almak için
bildirilen ücreti karþýlaþtýrabilecek.
dýþýyla önlem için aldýðý tedbirler
Bu uygulama ile birlikte SGK,
hayata geçiyor.
bankaya bildirilen tutarý, kendi veritaSGK ya tabi iþçiler, bankalardan
baný ile karþýlaþtýrarak düþük maaþ
kredi
çekmek
istediklerinde
bildirimi yapan, güvencesiz iþçi
bankalarýn talebi üzerine ücret borçalýþtýran firmalarý takibe alabilecek.
drolarýnýn bir nüshasýný bankaya verBanka; kredi kullananlar dýþýnmekteydiler. Banka ise söz konusu bu
da, bankada maaþ hesabý olan müþterbordroyu
inceledikten
sonra
ilerinin T.C. Kimlik numarasý, iþyeri
muhafaza etmekteydi. Fakat uygulaunvaný, açýk adres bilgileri, iþe baþlamada þöyle bir durum vardý; maaþý
ma tarihi ve meslek bilgilerini de
aldýðý reel (gerçek) ücret üzerinden
bulunulan ilin SGK müdürlüðüne
gösterilmeyen personel, bankadan
S.M. MALÝ
bildirecek. Kamu kurumlarýnda
kredi çekmek için bir defaya mahsus
MÜÞAVÝR
çalýþanlarýn hesaplarý bu uygulaya reel ya da aldýðý reel ücret üzerinde
bir bordro düzenletip söz konusu
madan muaf tutulacak. SGK'nýn isteði
Ahmet ÖZBEZGÝN
krediyi alýp kullanabilmekteydi.
halinde prim borcu olanlarýn iþ ve ev
adresleri hesap bilgileri ile birlikte
10.06.2014 tarih 29026 sayýlý
banka tarafýndan kuruma bildirilecek.
Resmi Gazete'de yayýnlanan SGK tebliði ile SGK;
Bu
sayede
SGK
alacaklý olduðu kiþi ve kurumlarýn
bankalar, kamu idareleri ile diðer kurum ve kuruhesabýna elektronik ortamda haciz koyabilecek.
luþlara iþlem yaptýðý kiþilerin, sigortalýlýk bakýmýnSGK'nýn, kayýt dýþýlýðýn önlenmesi ve eksik
dan tescilli olup olmadýðýný kontrol etmek yükümbildirimlerin tespit edilmesi amacýyla baþlattýðý,
lülüðünü getirdi. SGK'nýn hazýrlamýþ olduðu yeni
banka ve diðer kamu kurumlarýndan bilgi toplamaya
teblið, istenen kiþinin banka hesap bilgilerinin talep
yönelik uygulamanýn kapsamýný belirleyen tebliðde
edilebilmesine olanak saðlayacak. 1 Aðustos 2014
bankalar dýþýnda bakanlýklar ve kamu kurumlarýnýn
tarihinden itibaren yürürlüðe giren tebliðe göre kredi
da SGK ile bilgi paylaþmasý öngörülüyor.
çeken ya da kredi kartý almak isteyen kiþinin banka
bilgileri bankaya verdikleri maaþ bordrosunun veya
Sonuç olarak, personeline yardýmcý olmak
ücret bilgisinin bir kopyasý anýnda SGK'ya gönderisteyen iþverenler, yüksek ücret üzerinden düzenilecek.
ledikleri bordrolar yüzünden ileride cezai iþlem ve
SGK, bildirilen prime esas ücretle, bankaya
takibe tabi olabilirler.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 19 EYLÜL 2014
Tanýmý
9
te nadiren görülür.
Batý ve orta Avrupada
50-70 bin üreyen çift olduðu düþünülmektedir. Doðu
Avrupada ise bu sayýnýn
çok üstünde olduðu düþü-
Ercan AYANCI
[email protected] com
nülmektedir.
Benekli su
yelvesi
Habitatý
Yeterli saz ve kýndýra bulunan sulakalanlarýn kuru bölgelerinde ürer.
Göçte
de
benzer alanlarý
seçer.
Yoðun bitki bulunan deltalarda da gözlenir.
Pratikte, en kuzey bölgeler dýþýnda
tüm Avrupada ve
batý Asyada , ancak
seyrek noktalarda
Popülasyonu
Ayancý’nýn objektifinden
Çorum’da yaþayan kuþ türleri
Sukýlavuzundan küçüktür. Hemen tüm vücudu kar yaðmýþ gibi küçük beyaz lekelerle
kaplýdýr. Gaga düz, kýsa ve sarý olup ucu kýrmýzýdýr. Eriþkinin üst tarafý kahverengi, göðsü mavi-gri, böðrü çizgili ve beyaz beneklidir. Yeþil
bacaklarý ve uzun parmaklarý vardýr. Kuyruðu
kýsa ve kuyrukaltý açýk kýzýldýr. Gençleri, göðüsteki maviliðin kahvemsi olmasý dýþýnda eriþkinlerle aynýdýr. Civcivleri, tüm suyelvelerininki gibi simsiyahtýr. Tek karýþabileceði tür, Kuzey Amerikadan gelen nadir konuk olan
Sora suyelvesidir ancak soranýn göðsünde çizgilenme yoktur
ve tepesinde çizgilenme görülmez.
Ses-Ötüþü
Özellikle üreme alanlarýnda gürültücüdürler. Ana sesleri hu-vit hu-vit sesinin tekrarýdýr.
Kaynak
www.trakus.org
Fotoðraf Çorum Barajýnda Çekildi
ürer.
Beslenme
Temelde çamuru didikleyerek beslenir ancak çamur dýþýndaki besinleri de toplayabilir. Temel besinleri böcek, onlarýn
larvalarý, kurtlar, örümcekler ve sudaki hayvancýklardýr. Bazan su
bitkilerini, özellikle sonbaharda tohumlarý da yiyebilirler.
Göçü
Üreme alanlarýný Eylül-Ekim aylarýnda terkederek Güney-Batý Avrupa Akdeniz, Afrika ve Hindistandaki kýþlama
alanlarýna gider. Genelde gece göç eder. Bu dönemde özellikle Akdeniz ülkelerinde hemen her sulakalnda gözlenebilirler.
Yurdumuzdan göç döneminde yaygýn olarak geçmekle birlik-
Nargile de yasak
kapsamýna giriyor
S
aðlýk Bakaný Mehmet Müezzioðlu, sgara
yasaklarý kapsamýný nargile ile de
geniþlettiklerini söyledi.
Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzioðlu, sigara
içilmesinin açýk alanlarda da sýnýrlanmasýna
iliþkin, "Yasa kapsamý içerisine
nargileyi de aldýk. Ama
yönetmeliklerle kapsamda yeni
geniþlemeler yapýyoruz" dedi.
Saðlýk Bakaný Mehmet
Müezzinoðlu, açýk alanlarda da
sigara içilmesinin yasaklanmasý
yönündeki sorularý yanýtladý.
Bunun yeni bir yasal bir
düzenleme olmadýðýný belirten
Müezzinoðlu, "Yasal düzenleme
anlamýnda ihtiyacýmýz yok. Daha
önce yasal düzenlemeleri bu
anlamda yaptýk. Yasa kapsamý
içerisine nargileyi de aldýk. Ama
* Ey oðul;
Bir iþ teklif ettiðin insanlar telefonlarýna çýkmýyorsa onu denemek
için yanýnda bulunan baþka bir yetkilinin telefonundan ara. Onu hemen açmýþsa bil ki senin iþi yapmak
istemiyor. Yüzüne de yapamýyorum
diyemiyor. Onun için boþuna nefes
tüketme.
* Ey oðul;
yönetmeliklerle kapsamda yeni geniþlemeler
yapýyoruz" dedi.
Özellikle çocuk parklarýnda tamamen
yasaklanacaðýný ifade eden Müezzinoðlu,
"Diðer parklarda da belirli bir mekanda, parkýn
belirli köþesinde sigara içilen alan
yapma. Yine hastane ve
ibadethane bahçelerinde sigara
içilebilecek alan yapýlmasý. Halka
açýk restoran ve kafeterya gibi
açýk havadaki mekanlarda da açýk
havanýn sigara içilen ve içilmeyen
bölümleri gibi düzenlemelerin
hazýrlýklarýný yapýyoruz. Onlar
tamamlanýnca Baþbakanlýða
sunacaðýz. Genelge olarak
yayýnlayacaðýz. Muhtemelen
önümüzdeki bir iki ay içerisinde
tamamlanmýþ, yýlbaþý itibariyle
baþlamýþ oluruz" diye
konuþtu.(AA)
yeri de ararsýn ama bulamazsýn.
Sen akýllý adamsýn ne demek istediðimi iyi anlarsýn.
* Ey oðul;
Eþine dostuna yardýmcý olmak
güzeldir. Lakin tanýmadýðýn birine
Allah rýzasý için gýyaben yardýmcý
olabilmek daha güzeldir. Ve bu güzelliðe istediðin kadar sevinebilirsin. O halde bunu hayatýnda artýrabildiðin kadar artýrmaya çalýþ.
Bazen memur masayý beðen* Ey oðul;
mez odayý kaybeder. Odayý beðenMahir ODABAÞI
mez binayý kaybeder. Binayý beðenÖnceden çocuklarýmýz, üzünMilli Eðitim Müdürlüðü
mez þehri kaybeder ve keþke keþke
Sivil Savunma Uzmaný
tülerini annesiyle, sevinçlerini teydiye feryadý figan eder. Çevrene iyi
zesiyle paylaþýrlardý. Þimdi artýk
bak mutlaka vardýr örnekler. O halüzüntülerini de sevinçlerini de FOde daha iyisini ara ama mevcuda da nankörlük CEBOOKTA tehlikeli dünya ile paylaþýyorlar.
etme.
Onun için çocuklarýný ihmal etme. Sevincineüzüntüsüne müdahil ol.
* Ey oðul;
* Ey oðul;
Menzile varmak istiyorsan sakýn ilk treni
kaçýrma. Çünkü sonraki trene binmek için yolcuAnne-babalar için en rahat dönem, çocuklalar çoðalýr ve bazen en son gelenler adap-erkâna rýnýn öðrencilik yýllarýdýr. Ver cebine harçlýðýný
riayet etmeden kaynak yaparak en öne geçer de gitsin - gelsin okuluna gün aþýrý. Hele birde birsen o treni de kaçýrabilirsin.
ÝNCÝ olarak birinci olabilmenin gayreti içerisinde olabilirse deðme keyfe. Yoksa üniversite bi* Ey oðul;
tince
baþlýyor farklý bir koþturmaca. KPSS ve
Gaza gelip te hoplayýp gürleyene çok itibar
etme. Çoðu zaman gök gürler, þimþek çakar ama akabinde tercihler ve boþta kalýp, 'Baba bana iþ
bulsana'
yalvarýþlarý ve babanýn çaresizliði. Dobir türlü yýldýrým düþmez. Çok geçmeden güneþ
doðar. Ortam güllük gülistanlýk oluverir. Toplu- laysýyla rahat günlerinin kýymetini bil oðul, sonra
ararsýn.
ma nazarý ibretle bakarsan misalini görebilirsin.
*
* Ey oðul;
ÖÐRETMENÝME VEFA-24: Hayat adýna
Herkesi kendin gibi bilme. Ýyi isen herkesi
iyi zanneder, aldatýlýr ve zarar görürsün. Þayet kendilerinden çok þeyler öðrendiðimiz, þimdi
gördüðümüzde
bile eskiden verdiði disiplinin etkötü isen, yine herkesi kendin gibi kötü zanneder
kimseye güvenmezsin ve insanlarý üzebilirsin. kisiyle çekindiðimiz Osmancýk ÝHL (1980)
emekli
sýnýf
öðretmenlerinden
Muharrem MESen ifrat ve tefritten uzak kalmaya çalýþ.
RAL namý diðer MY TEACHER (dýþardan Ýngi* Ey oðul;
lizce dersimize gelmiþti) hocamýzý saygýyla yâd
Görev mahallinden çok þikâyetçi olma. ediyor, hayýrlý ömürler diliyorum. (yazara öneri Sonra bir rüzgâr eser de uçar gidersin. Olduðun eleþtiri: 536 5681141)
KPSS belgeleri eriþime açýldý
K
amu Personel Seçme Sýnavý
ortaöðretim ve ön lisans giriþ
belgeleri eriþime açýldý.
ÖSYM'nin internet sitesinde
yer alan duyuruya göre, 27 Eylül
cumartesi sabah ön lisans
düzeyinde, 28 Eylül pazar sabah
ortaöðretim düzeyinde yapýlacak
olan KPSS ortaöðretim ön lisans
sýnavýna baþvuran adaylarýn,
sýnavlara girecekleri bina ve
salonlara atanma iþlemleri
tamamlandý.
Adaylar, sýnava girecekleri
yer bilgisini gösteren giriþ
belgesini, T.C. kimlik numaralarý
ve aday þifreleri ile ÖSYM'nin
https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden edinecek.
Adayýn sýnava gireceði
merkez, bina, salon bilgileri ile
adayýn fotoðrafýnýn bulunacaðý
giriþ belgesinin yazýcýdan
dökümünü edinirken belge
üzerinde fotoðraflarýnýn görünür
olmasýna özen göstermesi
gerekiyor.
Adaylar, internetten
edinecekleri bu belgelerinin
renkli ya da siyah-beyaz
çýktýlarýný sýnav günü yanlarýnda
bulunduracak. Belgenin ön ve
arka yüzünde ÖSYM'nin
belirlediði bilgiler dýþýnda
herhangi bir yazý, resim, iþaret
bulunmamasý gerekiyor. Sýnava
giriþ belgesini (fotoðraf görünür
bir þekilde) yanýnda
bulundurmayan adaylar sýnava
alýnmayacak. Sýnav gününden
önce adaylarýn sýnava girecekleri
binayý, adres bilgisini teyit etmek,
ulaþýmýný ve ulaþým süresini
öðrenmek amacýyla gidip
görmeleri yararlarýna olacak.
Adaylarýn sýnavdan en az 1
saat önce sýnava girecekleri
binanýn kapýsýnda hazýr
bulunmalarý ve giriþ belgesinden
baþka fotoðraflý ve onaylý özel
kimlik belgelerini de yanlarýnda
bulundurmalarý gerekiyor. Nüfus
cüzdaný, pasaport, zorunlu
askerlik görevini ifa eden er veya
erbaþlar ile askeri öðrenciler için
askeri kimlik belgesi, tutuklu
veya hükümlü adaylarýn bu
durumlarýný kanýtlayan fotoðraflý
resmi belge, Türk
vatandaþlýðýndan izin ile
ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni
mirasçýlarýna ait pembe veya
mavi kartlar özel kimlik belgesi
olarak kabul edilecek.
Bunlarýn dýþýndaki sürücü
belgesi, meslek kimlik kartlarý
gibi diðer tüm belgeler sýnava
giriþ için geçerli belgeler
sayýlmayacak. Nüfus cüzdanýnda
soðuk damga basýlý olmalý, sýnav
görevlilerinin adayý kolaylýkla
tanýyabilmelerini saðlayacak,
sýnav görevlilerinde adayý
tanýmada tereddüt
oluþturmayacak güncel bir
fotoðraf ve T.C. kimlik numarasý
bulunmasý, pasaportun süresi
geçerli olmasý gerekiyor.
Üzerinde soðuk damga,
sýnav görevlilerinin adayý
kolaylýkla tanýmasýný saðlayacak
güncel bir fotoðraf veya T.C.
kimlik numarasý bulunmayan
nüfus cüzdanlarý ile geçerlilik
süresi bitmiþ pasaport kabul
edilmeyecek. Sýnav günü sýnav
görevlilerinin, fotoðrafýndan
adayýn kimliðini belirlemede
güçlük çektiði takdirde, adayý
sýnava almayabileceði veya
adayýn sýnavýnýn geçersiz
sayýlabileceði göz önünde
bulundurmasý gerekiyor. Bu
belgelerini eksiksiz olarak
yanýnda bulundurmayan bir aday,
mazereti ne olursa olsun, sýnava
alýnmayacak; sýnava alýnsa bile
sýnavý geçersiz sayýlacak.
(TRT Haber)
YDS sonuçlarý açýklandý
2
014 YDS Sonbahar Dönemi Sýnav Sonuçlarý
deðerlendirme iþlemleri tamamlandý.
ÖSYM Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre,
2014 YDS Sonbahar Dönemi Sýnav Sonuçlarý
deðerlendirme iþlemleri tamamlandý. Sýnav sonuçlarý,
bugün saat 14.00'ten itibaren açýklandý.
TC NUMARASIYLA ÖÐRENÝLEBÝLECEK
Adaylar sýnav sonuçlarýný belirtilen internet
adresinden T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile
öðrenebilecek. Sýnav Sonuç Belgesi basýlmayacak ve
adaylarýn adreslerine gönderilmeyecek.(AA)
10 CUMA
www.corumhakimiyet.net
19 EYLÜL 2014
12 yýlda 210 milyon
TL’lik eðitim yatýrýmý
RECEP MEBET
DI’
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet dün Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük’ü makamýnda ziyaret etti.
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK
Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Av. Rumi Bekiroðlu ve
Eyüp Arslan, Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan
ve Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar’ýn da katýldýðý
ziyarette Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý Yahya Çoban ve Gazi Yýldýrým ile Þube Müdürü Özcan Kuþcu
da hazýr bulundu.
Ziyarette konuþan Ahmet Sami Ceylan, Çorum’a
eðitim alanýnda son 12 yýlda 210 milyon TL’lik yatýrým yapýldýðýný açýkladý.
“AK Parti iktidarý döneminde Çorum eðitim alanýnda payýna düþeni aldý” diyen Ceylan, devam eden
yatýrýmlarla birlikte 116 yeni dersliðin daha eðitime
kazandýrýlacaðýný kaydetti.
Milli Eðitim’in büyük bir camia olduðunu vurgulayan Ceylan, ‘kabiliyetli bir idareci’ olarak nitelendirdiði Seyit Ali Büyük’ü gayretli çalýþmalarýndan dolayý
kutladý.
2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý’nýn hayýrlý olmasý temennisinde bulunan AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan,
yeni sezonda tüm öðrencilere baþarýlar diledi.
Fatih Projesi ile birlikte eðitimde kara tahta döneminin kapandýðýný anlatan Ceylan, konuþmasýnda þu
ifadelere yer verdi:
“Çorum’daki okullara
son 12 yýlda 10 bin adet
bilgisayar kazandýrdýk. En
fazla öðretmen atamasý da
bizim dönemimizde oldu.
Bu sezon için 40 bin öðretmen daha atandý.
Saðlýk, savunma ve
sosyal hizmetler alanýna ne
kadar önem veriyorsak eðitime de bir o kadar, hatta
daha fazla önem veriyoruz.
Çorum dönemimizde eðitimden payýna düþeni aldý.
‘ÇORUM, EÐÝTÝMDE PAYINA DÜÞENÝ AL-
‘BAÞARI ÝÇÝN ATAÐA GEÇÝLMESÝNÝ BEKLÝYORUZ’
Çorum’a eðitim alanýnda son 12 yýlda 210 milyon TL’lik yatýrým yapýldý.
Ceylan, AK Parti iktidarýnýn eðitime büyük deðer verdiðini örneklerle anlattý.
Bizim öðrenciliðimizde ders kitaplarýnýn temininde ciddi sýkýntýlar yaþardýk. Þimdi öðrenciler okulun açýldýðý gün ders kitabýný masasýnda hazýr buluyor. Öte yandan maddi imkansýzlýk yaþayan öðrencilerin annelerine eðitim desteði ödemesi yapýlýyor. Kýsacasý Türkiye ve Çorum,
son 12 yýlda eðitimde
önemli mesafe kat etti.
Fiziki
yatýrýmlarla
önemli bir noktaya gelen
Çorum eðitim camiasýndan
sýnav baþarýsý noktasýnda
da atak bekliyoruz. Çorum’un böylece iller sýralamasýnda da daha üst basamaklara çýkacaðýna inaný-
Þekerbank’tan gezici þube
RECEP MEBET
Þekerbank
Gezici Þube, Çorum
Ticaret Borsasý
Kompleksi’nde
hizmet vermeye
baþladý.
Bankacýlýk
hizmetlerini üretici
ve tüccarýn ayaðýna
getiren gezici þube,
Þekerbank
müþterilerinin
takdirini kazandý.
Bireysel ve
ticari bankacýlýk
iþlemlerinin
sunulduðu mobil
Gezici þube, Þekerbank müþterilerinin takdirini kazandý.
þubede Þekerbank
ATM’sinden de
yararlanan
vatandaþlar,
“Böylesine bir
hizmete evsahipliði
yapan Ticaret
Borsasý’ný da tebrik
ediyoruz”
açýklamasýnda
bulundular.
Çevreyolu
Bulvarý, Ticaret
Borsasý, Gýda
Toptancýlar Sitesi,
Yeni Hal ve Terminal
gibi ticari
merkezlerin yaný sýra
Akkent Mahallesi ve
okullar bölgesi gibi
nüfusun yoðun
olduðu mevkinin
bankacýlýk hizmetleri
açýsýndan önemli bir
arter teþkil ettiðine
dikkat çeken
vatandaþlar, bölgede
kalýcý bir banka
þubesine ihtiyaç
duyulduðuna dikkat
çektiler.
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet Milli Eðitim Müdürlüðü’nü ziyaret etti.
Büyük: ‘Çorum’un baþarý
ortalamasý yükselecek’
RECEP MEBET
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Çorum’un baþarý ortalamasýný daha da yükseltmeyi
hedeflediklerini açýkladý.
AK Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan ve
beraberindeki heyeti kabulünde konuþan Seyit
Ali Büyük, Çorum’un
eðitim altyapýsý bakýmýndan Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðunu söyledi.
Çorum’daki görevinde 8 ayý geride býraktýðýný hatýrlatan Büyük,
bu sürede eðitim camiasýnýn tüm paydaþlarýnýn
desteðini
gördüðünü
kaydetti.
Okullarýn tamamýna yakýnýný ziyaret ettiðini belirten Büyük, Çorum’un fiziki imkanlar
bakýmýndan iyi bir düzeyde olduðunu ifade etti.
Eðitimde baþarýnýn
artýrýlmasý noktasýnda
idareci, öðretmen ve velilere önemli sorumluluklar düþtüðüne dikkat
çeken Büyük, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
“Öðrencilerimizin
sadece akademik anlamda deðil, sosyal, kültürel
ve sportif alanlarda da
baþarýlý olmalarýný amaçlýyoruz. Bu düþünceyle
Çorum’un baþarý ortalamasýný daha yükseltmeyi
hedefliyoruz.
Büyük, Çorum’un baþarý ortalamasýný daha da yükseltmeyi hedeflediklerini açýkladý.
Ziyarette bazý eðitim yöneticileri de hazýr bulundu.
TEOG sonuçlarýna
göre bu konuda seviyenin yükseldiðini söyleyebiliriz. Çorum’un ve
Çorumlu’nun kazanmasý
ve baþarýsý için çaba sarfediyoruz. Öðrencilerimizin baþarýsý kadar velilerin rolü de önemli.
Okul bitince eðitim bitmiyor. Hayat Boyu Öð-
renme Programý ile isteyen tüm velilere diledikleri alanda kurslar düzenliyoruz. Veliler, kendilerini yenilemeli ve
çocuklarýna rol model
olmalý. Bu çerçevede anne-babalar evde kitap
okumalý ve hergün ailecek okuma saatleri düzenlemeli.
Liselerin ardýndan
ortaokullara da etkileþimli tahtalar kurulacak.
Amacýmýz Çorum’u eðitimde daha iyi bir konuma taþýmak. Bu yolda
tüm eðitim camiasý mensuplarý ve paydaþlarýmýzýn desteðini bekliyoruz.”
Vatandaþlar bozulan yollarýn çamurdan geçilmediðini belirterek dert yandýlar.
Çamdeðirmeni 3. Sokak
sakinlerinin çamur çilesi
RECEP MEBET
Ulukavak Mahallesi Çamdeðirmeni 3. Sokak
sakinleri, bozulan yollarýn çamurdan
geçilmediðini belirterek dert yandýlar.
Haber Merkezimizi telefonla arayan
vatandaþlar, altyapý çalýþmalarý sýrasýnda bozulan
yol zeminin yaðmurla birlikte çamur deryasýna
dönüþtüðünü kaydettiler.
Þekerbank Gezici Þube, Çorum Ticaret Borsasý Kompleksi’nde hizmet vermeye baþladý.
Sokaktaki logar kapaklarýnýn olduðu
noktalarda da yaðýþ sonrasý çökme meydana
geldiðini vurgulayan vatandaþlar, durumu ilgili
makamlara bildirmelerine raðmen problemin
sürdüðünü dile getirdiler.
Tedbir alýnmamasý durumunda sokaktaki
maðduriyetin daha da artacaðýna iþaret eden
vatandaþlar, yetkililere seslenerek acilen çözüm
beklediklerini ifade ettiler.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 19 EYLÜL 2014
11
‘Gazeteci olmak isteyenler
mutlaka eðitimden geçmeli’
Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri
Kolaylý, meslek olarak gazeteciliði seçenlerin
mutlaka standart bir eðitimden geçmesi gerektiðini
söyledi.
Basýn Ýlan Kurumu Genel Kurul Üyesi de olan
Kolaylý, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde yerel
gazetelerin imtiyaz sahipleri ile bir araya geldi.
Büyükþehir yasasýndaki deðiþiklik ve yaþanan
seçim süreçleri dolayýsýyla bu yýl resmi ilanlarda
ciddi düþüþ yaþandýðýný belirten Kolaylý, ilanlarýn
azalmasýnýn yerel gazeteleri olumsuz etkilediðini
ifade etti.
Basýn Ýlan Kurumu üzerinden verilecek resmi
ilanlarýn artýrýlmasý için Konfederasyon olarak
baþlattýklarý çalýþmalar çerçevesinde yerel gazete
sahipleriyle bir araya geldiklerini dile getiren Nuri
Kolaylý, yerinde tespit ettikleri sorunlarý dosya
halinde hükümete ileteceklerini ifade etti. Kolaylý,
þunlarý söyledi:
“Yerinde tespit edeceðimiz sorunlarý hükümet ve
muhalefet partilerine ileteceðiz. En büyük
sorunlardan biri, mesleðimizde yaþanan erozyon.
Bugün yoldan geçen herhangi bir kiþiyi çevirip eline
fotoðraf makinesi verdiðinizde, fotoðraf makinesi de
vermenize gerek yok, cep telefonu ile çektiði
fotoðraflarla bir iki not alýp size getirdiðinde gazeteci
olabiliyor. Baþka meslekte durum böyle deðil. Hukuk
fakültesini bitirenler stajýný yapmadan avukatlýk
yapamýyor. Mali müþavirler eðitimlerini tamamlayýp
staj yaptýktan sonra mali müþavir olabiliyor. Her
mesleðin bir standardý var, maalesef gazeteciliðin
standardý yok. Bu yüzden de meslek çok ciddi
erozyona uðruyor, toplum içinde saygýnlýðýný ve
itibarýný kaybediyor. Gazeteciliðin de belli bir
standardýnýn olmasý gerekiyor. Mesleðimize giren
herkesin standart bir
eðitimden geçmesi önem
taþýyor. Bu oda olur, baþka
þey olur ama mutlaka bir
eðitimden geçmesi
gerekiyor ve bir disiplin
altýnda olmasý gerekiyor.”
Basýn Ýlan Kurumu
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Aslan da yaptýðý
konuþmada kurumun
çalýþmalarý ve yeni
uygulamalarla ilgili bilgi
verdi.
Gazeteciler
Konfederasyonu
Teþkilatlardan Sorumlu
Genel Baþkan Yardýmcýsý
Sefa Özdemir ve Ege
Gazeteciler Federasyonu
Genel Baþkaný Mehmet
Abdioðlu da katýldý.
Kolaylý ve Arslan, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde yerel gazetecilerle bir araya geldi.
(Haber Merkezi)
Aydýnlý gazetecileri bilgilendirdiler
Gazeteciler
Konfederasyonu Genel
Baþkaný ve Basýn Ýlan
Kurumu (BÝK) Genel
Kurul Üyesi Nuri Kolaylý
ile BÝK Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Arslan,
Aydýn'da gazetecilerle bir
araya geldiler.
Aydýn Denge
Gazetesi’nden Gamze
Korkmaz’ýn haberine göre,
Nuri Kolaylý ve Mustafa
Arslan, gazetecileri BÝK
mevzuatlarý ve bugüne
kadar yapýlan
düzenlemeler konusunda
bilgilendirdiler.
Aydýn Ticaret Odasý
Nuri Kolaylý ve Mustafa Arslan, Aydýn'da gazetecilerle bir araya geldiler.
Konferans Salonunda
yapýlan toplantýya Aydýn
Gazetecileri Dayanýþma
Derneði Baþkaný ve Ege
Gazeteciler Federasyonu
Genel Sekreteri Mehmet
Aydýn, Gazeteciler
Konfederasyonu Genel
Baþkaný ve Basýn Ýlan
Kurumu (BÝK) Genel
Kurul Üyesi Nuri Kolaylý
ile BÝK Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Arslan, Ege
Gazeteciler Federasyonu
Baþkaný Mehmet
Abdioðullarý, Gazeteciler
Konfederasyonu
Teþkilatlanmadan Sorumlu
Genel Baþkan Yardýmcýsý
Sefa Özdemir katýldý.
Aydýn Gazetecileri
Gazetecilerden oluþan heyet, Aydýn Valiliði’ni de ziyaret etti.
Dayanýþma Derneði
Genel Kurul nezdinde Ýstanbul’a iletiyoruz ve
Baþkaný Mehmet Aydýn, Basýn Ýlan Kurumu’nun 2
çalýþmalarýmýzý yapýyoruz. Konfederasyon olarak da
Mayýs’ta Aydýn’da þube açmasýndan sonra iþleyen
7 bölgede kurulan, Ankara merkezli Medya Ýhtisas
geçiþ sürecinde yaþanan sýkýntýlar olduðunu
Gazetecileri Federasyonu olmak üzere 8 federasyonla
belirterek, “Toplantýnýn amacý, gazeteciler olarak
kurulduk. 80 meslek örgütü bizimle birlikte.
karþýlaþtýðýnýz sorunlar, varsa taleplerinizi konuþmak”
Türkiye’nin en büyük meslek çatý örgütüyüz” dedi.
dedi. Tek tek konuklarý tanýtan Aydýn, “Ege
“BÝK GELÝRLERÝ TEK GELÝR DEÐÝL EK
Gazeteciler Federasyonu Afyon’da kuruldu. Ege’de
GELÝR OLMALI”
Ýzmir gibi bir merkez varken neden Afyon’da
kurulduðunu sorabilirsiniz. Ýzmir’de bu iþin
BÝK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ise,
öncülüðünü yapan insanlar, maalesef gazetecilerin
Mehmet Aydýn’ýn “Basýn Ýlan Kurumu gelirleri tek
sorunlarýyla deðil, kendilerine makam mevki katmak
gelir deðil ek gelir olmalý” yaklaþýmýný hatýrlatarak
için çalýþan kiþiler olduklarý için, Afyon’da kurduk”
baþladýðý konuþmasýnda “Bu toplantý bilgilendirme,
ifadelerini kullandý.
bir anlamda da hesap verme toplantýsýdýr. Çünkü biz
sizin temsilcileriniziz. Sizin talep ve beklentilerinizi
“TÜRKÝYE’NÝN EN BÜYÜK MESLEK ÇATI
öðrenmek için buradayýz. Vasýflý eleman konusunda
ÖRGÜTÜYÜZ”
yaþanan sýkýntýlarý bir nebze olsun rahatlatmak için,
Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Nuri
iletiþim eðitimi almýþ ve bu alanda çalýþmak isteyen
Kolaylý, kendisini tanýtarak baþladýðý konuþmasýnda,
arkadaþlarýn istihdamýný kolaylaþtýrýcý adýmlar attýk.
Basýn kanunuyla ilgili mevzuatlarda gazetecilerden
Bir taraftan iþverenin gazete sahiplerinin iþlerini
gelen talepler üzerine iyileþtirme çalýþmalarý
kolaylaþtýrýrken, bir taraftan mesleðe aday
yaptýklarýný belirterek, "Þýrnak’a gittiðimizde, orada
arkadaþlarýmýzýn bu alana daha fazla yönelmelerini
iki yýl önce yapýlan mevzuat deðiþikliðinin eski
saðlamýþ olduk” açýklamalarýnda bulundu. Arslan,
haliyle uygulandýðýný gördük. Anadolu’nun çeþitli
konuþmasýnýn devamýnda BÝK mevzuatlarýyla ilgili
kesimlerinde, basýn müdürlerinin dahi henüz konuya
bilgiler de verdi.
vakýf olmadýðýnýn farkýndayýz. Bu konuda çok yoðun
Gazetecilerin sorularýyla devam eden toplantýnýn
çaba sarf ediyoruz ve bilgilendirme amacýyla il il
ardýndan grup, Aydýn Valisi Erol Ayyýldýz’ý
dolaþýyoruz. Sorunlar çok fazla. Biz de bu sorunlarý
makamýnda ziyaret etti. (Aydýn Denge)
Ölçü Eðitim Danýþmanlýk, 2014-2015 Eðitim Öðretim Sezonu’nu açtý.
ÖLÇÜ’den eðitim
danýþmanlýðý hizmeti
RECEP MEBET
Ölçü Eðitim
Danýþmanlýk,
2014-2015 Eðitim
Öðretim
Sezonu’nu açtý.
Yeni sezonda
da öðrencilerin yanýnda olduklarýný
belirten Eðitim Danýþmaný
Yusuf
Çakkal, ilkokul 3.
sýnýftan üniversite
hazýrlýk gruplarýna
kadar geniþ bir yelpazede eðitim danýþmanlýðý yaptýklarýný kaydetti.
Yusuf Çakkal,
“Ölçü Eðitim Danýþmanlýk olarak
üniversite ve TEOG alanýnda rehberlik ve sýnav danýþmanlýðý, alan seçimi ve meslek danýþmanlýðý, özel
ders danýþmanlýðý,
Ölçü Eðitim Danýþmanlýk kurucusu Yusuf Çakkal, sunduklarý hizmetleri anlattý.
üniversite ve ortaöðretime geçiþ ile
KPSS’de
tercih
rehberliði gibi hizmetler sunuyoruz.”
dedi.
Kurucusu olduðu Ölçü Eðitim
Danýþmanlýk’ta
WISC-R testleri de
uyguladýklarýný anlatan Yusuf Çakkal, “Bu sistemle
öðrencinin zihinsel
anlamda checkup’ýný yapýyoruz”
diye konuþtu.
Öðrencilerin
üç ayrý alanda
IQ’sunu
ölçen
WISC-R testi soEðitim Danýþmaný Çakkal, WISC-R testleri de uyguladýklarýný açýkladý.
nuçlarýna göre dikkat eksikliði ve
hakkýnda detaylý bilgi
2014 tarihleri arasýnda
zýrlýyoruz” dedi.
dikkat
daðýnýklýðý
almak isteyen herkesi
yapýlacak olan ÖSYS
Öðrenci koçluðu
problemlerinin de teswww.olcudanismanEk Yerleþtirme süreyaptýklarý adaylarýn
pit edilebildiðini belirlik.com adlý internet
cinde de adaylara pro2014
ÖSYS
ve
TEOG
ten Çakkal, “Ýnsan belsitemiz ile Yavruturna
fesyonel tercih danýþsonuçlarýna
göre
heleðinin nasýl kullanýlMahallesi Maliye 1.
manlýðý hizmeti sunudefledikleri üniversite
dýðýný anlamamýzý saðSokak Davutoðlu Ýþ
yoruz.
ve
okullara
yerleþtiðini
layan bu test ile öðrenMerkezi 7. kat numara
Yeni sezon çalýþanlatan Çakkal, þöyle
cilere yönelik özel ça38’deki ofisimize bekmalarýmýz
ve
danýþkonuþtu:
lýþma programlarý haliyoruz.”
manlýk
hizmetlerimiz
“18-25
Eylül
Çakkal, ilkokul 3. sýnýftan üniversite hazýrlýk gruplarýna kadar geniþ bir yelpazede eðitim danýþmanlýðý yaptýklarýný kaydetti.
12 CUMA 19 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
BENÝ KÝM DÖVÜYOR?
Rakibiden dayak yiyen boksöre, antrenörü
habire, "Çok iyi gidiyorsun. Adam sana hiç
vuramadý. Yakýnda onu düþüreceksin" deyip
duruyormuþ.
Maçýn ilerleyen raundlarýnýn birinde boksör
dayanamayýp sormuþ antrenörüne:
- Ben rakibimi dövüyorsam, beni kim
dövüyor?
www.corumhakimiyet.net
CUMA 19 EYLÜL 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:24 ZÝL-KA’DE: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:6 Eylül 1430 Hýzýr:137
2014
19
EYLÜL
Öyle bir kimseyle arkadaþlýk edin ki;
onda dünya malý hýrsý bulunmasýn.
Dâvûd-i Ýskenderî "Rahmetullahi aleyh"
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.47
06.14
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.42 AKÞAM 18.58
16.10 YATSI
20.18
Son sahâbe Ebût-Tufeyl Âmir bin
Vâsile'nin vefâtý (718) - Gâziler Günü Güz Yaðmurlarýnýn baþlamasý
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
KALE
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
225-0014
A
Ahilikte Nasihat, Dua ve Niyaz
hilikte dualar, gülbang þekline
geçilir. Ahi þeyhi teraziyi göstererek
dönüþtürülerek söylenmiþtir. Baþ"Oðul, hak al, hak ver. Kimsenin hakkýHAFTALIK
langýçta þed baðlama, þerbet içme ve
ný yeme ki Hak Teala kazancýna ve ömþalvar giyme esnasýnda getirilen gülrüne bereket vere. Ýyi bilesin ki helale
banglar zamanla çerað, sofra, helva pihesap, harama azap vardýr. Haydi oðul,
þirme ve alem verme törenlerinde de
ona göre dirlik edesin" der. Bu duanýn
ortaya çýkmýþtýr.
ardýndan ustasý, hamd ü sena ve salat ü
selamdan sonra yetiþtirdiði genci över.
Yemek hizmetlerinde þöyle bir
Genç de ustasýna minnet ve þükranlarýyol izlenir.
ný arz edip helâllik diler.
"Taamdan sonra gökçek Fatiha
Eski ustasý, þöyle nasihat eder:
dileye, ya taam ýssýný ve çerað ýssýný
ana; Nimet-i Celil, Sofra-i Halil, er"Taþý tut, altýn olsun. Tuttuðun iþvah-ý meþayýha tekbir getirelim"
lerde hayýr göresin. Yoksulluk, sýkýntý
Ethem ERKOÇ
çekmeyesin. Gelmiþ geçmiþ ustalar,
Ahiliðe giriþte þeyh, talibin elleriethemerkoç@corumhakimiyet.net
pirler, erenler þefaatçin olsun. Hakkým
ni bir örtü ile örtüp bey'at ayetini okuvarsa helal ü hoþ olsun. "Âlimlerin deduktan sonra þu öðütlerde bulunur:
diklerini kâhyalarýn öðütlerini, benim
"Pirinden yüz döndürmeyesin
sözlerimi tutmaz isen; þu parmaklarým yarýn boynunFarzý terk etmeyesin
da olsun"
Sünnete kâhil olmayasýn (tembellik etmeyesin)
Þed töreni bittikten sonra baþta Ahi Þeyhi olmak
üzere büyük zatlarýn ve ihtiyarlarýn ellerini öper, hayýr
Dinini, malýný, halini saklayasýn. Bildiðini lâzým
dualarýný alýr. Arkadaþlarý da yeni ustayý tebrik ederkýlasýn.
ler.
Nereye varýr isen izzetle ve hürmetle varýp öyle
Þed töreninin sonunda Ahi Tekkesi'nde hazýr buoturasýn.
lunanlara yemek ikram edilir. Nakip, oradakilere seSöylersen hikmetle söyleyesin, yoksa kulak
lam verir:
urup, hizmette durasýn.
- -Bir tarikat kardeþi, taam piþirmiþ. Latif, naElinle koymadýðýný almayasýn."
zif, tayyip, tahir… Hakkýnda ne buyurursunuz, der.
Ahilikte iki sene ücretsiz yamaklýk edenler. Son- -Biz de Allah için yeriz, derler.
ra çýrak olarak kabul edilince 1001 gün hizmet ettikNakip, fetih suresinin ilk ayetini okuduktan sonten sonra usta ve kalfasýnýn yaptýklarý bir imtihanla
ra gülbang çeker:
kalfalýða yükseltilir.
"Hanedan-ý Muhammed, dergah-ý Ali. Eksiklik
Üç yýl kalfalýkta çalýþtýktan sonra ustalýða yükbizden, tamamlýk siz erenlerden. Allah dost, zülcelal,
seltilmesi için imtihan niteliðinde bir tören yapýlýr.
Burada kalfaya þeriat ve tarikatla ilgili sorular sorulur.
bercemal. Tanrý bir, peygamber hak. Hu erenler"
Ondan sonra meslek ve maharetiyle ilgili hazýrladýðý
Lokmanýn þeyhe sunulmasýyla yemek baþlar. Yebir iþ veya ürünü hazýruna sunar. Bu da yeterli görümekten sonra þeyh þu gübangý çeker.
lürse Ahi Baba, bu kalfanýn ustalýða lâyýk olup olma"Nimet-i celil, sofra-i Halil, on iki imam, on dört
dýðýný bir daha sorar. Cevaplar müsbet olunca Ahi Bamasum-ý pak azematullah. Esselamü aleyküm ey
ba, yeni ustaya nasihat etmeye baþlar.
erenler, hakikat kýblesin Kâbe görenler, gözüyle gö"Ey oðul! Can kulaðý ile dinle. Nefse, þeytana
rüp eteðiyle örtenler.
uyma, Farzý, sünneti terk etme. Kimseye kem nazarla
"Bismillahirrahmanirrahim ve yut'ý munettaame
bakma. Kibir, haset, garaz etme. Cimri olma. Büyükalâ hubbihi miskinen ve yetimen ve esira (Onlar, kenlere hürmet, küçüklere muhabbet et. Bir elinle kazan,
dilerinin
yemek ve ihtiyaçlarýna raðmen yoksula, yebir elinle ihsan et. Elinden gelen hayrý iþle. Elini, softime ve esire seve seve yemek yedirirler. Ýhsan Suresi
raný, kapýný açýk tut. Belini, dilini gözünü baðlý tut."
8. Âyet) El-kudretülillah. El-hýkmetûlillah Lâilahe ilKalfa bu tavsiyelere uymayý kabul ettikten sonra
lallah. Muhammedün Resulullah"
salavat getirilerek peþtamal (þed) kuþatma törenine
TÜRKER
BAHÇELÝEVLER MAH
LOZAN KAVÞAÐI-ÝPEK
TAKSÝ ÇAPRAZI
221 44 08
BUHARAEVLER
CAD. BÝÞKEK
KAVÞAÐI 270 11 11
VEFAT EDENLER
1-Türkler Köyü' nden gelme, Ahmet ÇATAL' ýn
oðlu; Abdullah ÇATAL.
2-Ziraat Bankasý' ndan emekli Ahmet AKIN' ýn
annesi, Dalyan Makina çalýþaný Memduh AYKAÇ,
Emekli Öðretmen Ömer AYKAÇ ve Rýfat BAYSAL'
ýn kayýnvalidesi; Þükrüye AKIN.
3-Çalýca Köyü' nden, Ayakkabýcý Esnafýndan
Nejdet BOZDAÐ' ýn babasý, Halil, Celal, Osman ve
Feyzullah BOZDAÐ' ýn kardeþi; Recep BOZDAÐ.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Cinayetin Adý…1
Yýl 1961…
Günlerden Çarþamba…
Tefekkür
Eylül'ün on yedisi..
Dünyamýz
Ölümden beter iþkence ve ýzdýraplarýn yaþatýldýðý insanlar…
Merhum ve mazlum Adnan
Menderesi iþte bu günde asmýþlardý..
Fatin Rüþtü ve Hasan Polatkan bir gün önce daraðacýnda sallandýrýlýr..
Raþit Yücel
Memlekete hizmetten baþka
hiçbir suçu olmayan bakanlýk yaprasityü[email protected]
mýþ devlet adamlarý…
corumhakimiyet. net
Kimi il baþkaný,
Kimi milletvekili…
Bazýlarý, yaþanmasý zor þartlarda hapishanede
vefat edenler…
Yassýada ve Ýmralý…
Bu adalar hep bu insanlarýn adý ile anýldý…
Aradan yýllar geçti..
Ve bu devlet adamlarý hala hayýrla yad edilmektedir.
Onlara bu eza ve cefayý layýk görenler nefret
ile yad edildi…
Perde altýndaki bu kuvvetler daima kendilerine
muhalif olanlarý yok etmeðe çalýþtýlar…
Bu serüvenin ardý arkasý kesilmedi..
Ölümden beter haller yaþandý…
1971 muhtýrasý…
12 eylül ihtilali,
Ve 28 þubat kararlarý…
Bu hareket bir demokrat hareketi yok etme ve
bazý insanlarý su yüzüne çýkarma halleri idi..
Ýçten ve dýþtan yapýlan düdahaleler ile demokrat misyonu dibe vurdurdular..
(Sürecek)
METEOROLOJÝ
Bazý doktorlarýn yumurtaya
özür borcu var
B
azý doktorlarýn yumurtaya özür borcu var"Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan yazýlý açýklama
yapýldý.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker,
yumurta, tereyaðý ve kýrmýzý et tüketiminin kalp ve damar hastalýklarýný artýrdýðý ve kolestrolü yükselttiði söylenerek vatandaþýn en ucuza ulaþtýðý yumurta tüketiminin azaltýlmasýna neden olunduðunu belirterek, "Bu nedenle bazý doktorlarýn ve diyetisyenlerin sadece yumurtaya deðil tereyaðý ve kýrmýzý
ete de bir özür borcu var" deðerlendirmesinde bulundu.
Bakanlýktan yapýlan yazýlý
açýklamaya göre, Eker, AK Parti Kýrþehir Milletvekili Abdullah Çalýþkan, üretici birlikleri
temsilcileri, ziraat odasý baþkanlarý ile hayvancýlýk ve tarým
iþletmeleri üreticilerinin bulunduðu heyeti makamýnda kabul
etti.
Eker, buradaki konuþmasýnda, Orta Anadolu coðrafyasýnýn koyun yetiþtirmeye uygun
olduðunu, bu nedenle hayvancýlýða özel bir önem vererek tarýmsal desteklemeler içindeki payýný yüzde 4’ten
yüzde 31’e çýkardýklarýný ve Cumhuriyet tarihinde ilk
defa 2006 yýlýndan itibaren küçükbaþ hayvancýlýðý destekleme kapsamýna aldýklarýný anlattý. Ülke genelinde
hayvan hastalýklarýyla mücadele ve aþý programlarýnýn
etkin bir þekilde uygulandýðýný ve aþýnýn ücretsiz olduðunu anýmsatan Eker, üreticinin ödediði paranýn sadece
aþý uygulayýcýlarýnýn aldýðý risk karþýlýðý olduðunu kaydetti.
Büyükbaþ hayvancýlýk yapacak olanlarýn maliyetleri düþürmek için ölçeði büyütmeleri gerektiðine iþaret
eden Eker, hayvancýlýk ve bitkisel üretim için makine
ekipman desteðiyle süt saðýmdan balya makinesine,
yem karma makinesinden meyve hasadýna kadar yaklaþýk 40 çeþit makineyi destek verdiklerini belirtti. Verimlilik için etin etçi, sütün sütçü ýrktan alýnmasý gerektiðini vurgulayan Eker, bölgesel kalkýnma projelerinin önemine dikkati çekti.
Çalýþkan ve beraberindeki heyetin taleplerini de deðerlendiren Eker, Kýrþehir’in Avrupa Birliði Katýlým Öncesi Yardým Aracý Kýrsal Kalkýnma Programý (IPARD) kapsamýna alýnmasýna destek vereceðini ancak bu konunun sadece Bakanlýðýnýn kontrolünde olmadýðýný bildirdi.
Doktorlarýn ve diyetisyenlerin bir dönem "tereyaðý yiyenler kalp hastasý olur" þeklinde açýklamalar yaptýðýný anýmsatan Eker, "Yýllarca kamuoyuna yumurta, tereyaðý ve kýrmýzý
et tüketiminin kalp ve damar
hastalýklarýný artýrdýðý ve kolesterolü yükselttiði söylenerek,
vatandaþýn en ucuza ulaþtýðý yumurta tüketiminin azaltýlmasýna neden olundu. Son yýllarda ise geçmiþ yýllarýn
aksine bu yiyeceklerin masum olduðu açýklandý. Yumurtanýn kolesterolü yükseltmediði son yýllarda açýklandý.
Bu nedenle bazý doktorlarýn ve diyetisyenlerin sadece
yumurtaya deðil tereyaðý ve kýrmýzý ete de bir özür borcu var" diye konuþtu.
Hayat tarzýnýn ve þehirde yetiþen çocuklarýn damak
tadýnýn deðiþtiðini de dile getiren Eker, hayvansal ürünlerin tüketiminde ve beslenme alýþkanlýklarýnýn oluþumunda doktorlarýn ve diyetisyenlerin açýklamalarýnýn
çok büyük etkisinin olduðunu belirtti.(AA)
2.8750
2.8755
2.2278
2.2281
Gram
ALIÞ
87,44
SATIÞ
87.48
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6999
19 EYLÜL 2014
CUMA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
NÖBETÇÝ ECZANELER
MACÝTOÐLU
13
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMA
Y
www.corumhakimiyet.net
19 EYLÜL 2014
Yaðmur Damlasý Derneði
vekâletle kurban kesecek
aðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl
Kurbanlarýmýz bayramýn ikinci günü kesilecek ,isteTemsilcisi Ahmet Sözüdoðru, Çorum'da eðitim ve hayen hayýrseverler kurbanlarýn kesimine iþtirak edebilecek
yýr faaliyetleri gerçekleþtiren Yaðmur Damlasý Yardýmlaþve arzu ettikleri kadar pay alabileceklerdir.Tüm kurbanlýkma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan Kurban Bayramý'nda
larýn kesimi sýrasýnda video kaydý yapýlarak hayýr sahiplevekalet yoluyla kurban kesimi yapýlacaðýný duyurdu.
rinin e-mail adreslerine gönderimi saðlanacaktýr.
Kurbanlarýn bayramýn ikinci günü kesilerek isteyen
Ayrýca yine ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmak üzere kurhayýrseverlerin kurbanlarýn kesimine iþtirak edebileceðini
ban payý ve öðrenci bursu olarak deðerlendirilmek üzere
belirten Sözüdoðru, açýklamasýnda þöyle dedi; "Oluþturdukurban derisi baðýþlarý kabul edilecektir. Kurban paylarý
ðumuz Hayýr çarþýsý ile ihtiyaç sahibi hemþerilerimiz ve il
ve deri baðýþlarý bayramýn ilk iki günü açýk olacak hayýr
dýþýndan gelerek evde kalan öðrenci kardeþlerimize giçarþýmýza yapýlabileceði gibi ,deri baðýþlarý Kubbeli soyim,ev eþyasý gýda yardýmlarý yapmaktayýz. Komþusu aç
kakta bulanan Akaydýn dericilik bürosuna makbuz karþýiken tok yatan bizden deðildir hadis'i þerifini düstur alarak
lýðý býrakýlabilecektir.Þehrimizin çeþitli kesim noktalarýnda
Ahmet Sözüdoðru
öncelikle en yakýn komþularýmýzdan baþlayarak yerel düoluþturacaðýmýz deri toplama merkezlerinde de baðýþlar
zeyde yardým yapan tek dernek olarak ,hayýr çarþýmýzdan
kabul edilecektir.
destek alan ailelere ve öðrenci evlerine daðýtýlmak üzere kurban kesimi
Dünyanýn çeþitli bölgelerinde zulüm gören insanlara yardýmda buyapýlacaktýr.
lunmak bizim için ne kadar önemli ise de, kapý komþularýmýza ,ilimizDerneðimiz tarafýnda kesimi yapýlacak kurbanlarýn bir pay bedeli
deki ihtiyaç sahiplerine yardýmda bulunmanýnda en az bunlar kadar
550 Türk lirasý olacaktýr.Kurban vekaleti vermek isteyen kardeþlerimiz
önemli olduðunu düþünerek, "Yardým bir duadýr gösteriþten uzak, þah
kurban ücretini tüm PTT þubelerinden (107 553 53) nolu posta çeki hedamarýndan yakýna" düsturu ile hareket eden derneðimize halkýmýzýn
sabýmýza yatýrabileceði gibi, Leblebicioðlu Ýþ Merkezi 2.katta bulunan
teveccüh göstereceðine inanýyoruz. Alah (cc)þimdiden yapmýþ olduðubüromuza veya hayýr çarþýmýza gelerek ödeyebilirler.
muz ve yapacaðýmýz hayýrlarý kabul buyursun." (Haber Merkezi)
Kurbanlýklar yeni sahiplerini bekliyor
T
ürkiye’nin en büyük ve en modern tesisi
olan Altýndað Belediyesi Kurban Satýþ ve
Kesim Alaný, yaklaþan Kurban Bayramý’na hazýr.
Türkiye’nin çeþitli illerinden kurbanlýklarýný satmaya gelen besiciler ile büyük ve küçükbaþ hayvanlar tesisteki yerlerini aldý. 365 hayvan
barýnaðýna yerleþtirilen yaklaþýk 7500 büyük ve
küçükbaþ hayvan, yeni sahiplerini beklemeye
baþladý. Kurban satýcýlarýnýn büyük ilgi gösterdiði tesiste, hiç boþ yer kalmazken, ilk günlerde
gösterilen yoðun ilgi ve satýþlar kurban satýcýlarýnýn yüzünü güldürdü.
TEMÝZLÝK, DÜZEN VE KONFORUN
ADRESÝ
Geçtiðimiz yýl Kurban Bayramý öncesinde
açýlýþý yapýlan, temizliði, düzeni ve konforu ile
Altýndaðlý vatandaþlardan tam not alan Kurban
Satýþ ve Kesim Alaný’na, hayvan satýcýlarý olduðu kadar vatandaþlar da yoðun ilgi gösterdi.
Kurbanlýklarýný Altýndað Belediyesi güvencesiyle hizmet veren tesisten almak isteyen vatandaþlar, tesisin iþleyiþi ve düzeninden büyük memnuniyet duyduklarýný dile getirdi.
200 dönümlük bir arazi üzerinde kurulan,
modern hayvan barýnaklarý, son teknoloji kesimhanesi, sosyal tesisleri ve otoparký ile Kurban
Bayramý’nda ibadetini yerine getirmek isteyen
Ankaralýlarýn birinci tercihi olan“Kurban Satýþ
ve Kesim Alaný”nýn, bu Kurban Bayramý’nda da
yine yüzleri güldürmesi bekleniyor.
“TESÝSÝMÝZDEN ÇOK MEMNUNUZ.
ALLAH RAZI OLSUN”
Bazý belediyelerin kurban satýþ ve kesim alaný, yaklaþan Kurban Bayramý’na hazýr.
Çorum’un Sungurlu ilçesinden hayvanlarýný satmak için getiren Recep Çaylan, Altýndað
Belediyesi Kurban Satýþ ve Kesim Alaný’ný çok
beðendiðini söyledi. “Çadýrlardan kurtulduk.
Yatacak yerimiz, sosyal tesisimiz, banyomuz bile var. Hayvanlarýmýzý güvende… 10 numara tesis olmuþ. Birçok yere hayvanlarýmýzý götürdük.
Bundan daha iyisini görmedim.” diyen Çaylan,
Altýndað Belediyesi’ne teþekkür etti.
Muþ’un Bulanýk ilçesinden Ankara’ya satýþ yapmak için gelen Yusuf Çelik ise “Kurbanlýklarýmýzý aldýk, geldik. Hepsi kurbanlýk olmaya uygun, saðlýklý ve temiz… 51 kurbanlýk getirdim. 27 tanesini ilk 5 günde sattým. Tesisimizden çok memnunuz. Yaðmur çamur görmüyoruz. Allah razý olsun” dedi.
“TÜM ANKARALILARI “KURBAN
SATIÞ VE KESÝM ALANI”NA DAVET EDÝYORUM.”
Gazi Caddesi Diyanet Vakfý yayýn satýþ yeri
önünde vekâletle kurban kesim standý açýldý.
Ý
Müftülük kurban
kesim standý açtý
l Müftülüðü tarafýndan Hürriyet
Parký, Ulu Camii ve Kubbeli Camii
avlusu ile Gazi Caddesi Diyanet Vakfý yayýn satýþ yeri önünde vekâletle
kurban kesim standý açýldý.
Çorum Müftülüðü ve Türkiye
Diyanet Vakfý Çorum Þubesi, Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet
Vakfý tarafýndan müþtereken düzenlenen Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim
Organizasyonuna yardýmcý olmak
amacýyla, yurt içinde ve yurt dýþýnda
açlýk ve sefalet içerisinde olanlara
ulaþtýrýlmak üzere Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý aracýlýðý ile kurbanlarýný vekâlet yoluyla
kestirmek isteyen vatandaþlarýn bilgilendirilmeleri ve onlarýn ilgili banka
þubelerine ücretlerini yatýrmalarýna
yardýmcý olmak amacýyla Çorum Saat
Kulesi yaný Hürriyet Parký’nda, Ulu
Camii avlusunda, Kubbeli Camii avlusunda ve Gazi Caddesi Türkiye Diyanet Vakfý Yayýn Satýþ yeri önünde
açýlan stantlarda hergün saat 08.0018.00 arasýnda din görevlileri vatandaþlarý Vekaletle Kurban Kesimi ile
ilgili bilgilendirip, taleplerini yerine
getiriyor.
Tüm Ankaralýlarý “Kurban Satýþ ve Kesim
Alaný”na davet eden Baþkan Tiryaki “Vatandaþlarýmýz kurbanlýklarýný bu alandan satýn aldýktan
sonra, gönül rahatlýðýyla yine ayný yerde kestirebilecek. Tesiste ilk olarak devirme kabinine yerleþtirilen kurbanlýklarýn kesme iþlemi, profesyonel kasaplar eþliðinde baþlýyor. Kurbanlýklar daha sonra raylý sistem aracýlýðýyla göðüs kýsýmlarýnýn açýlacaðý bölmeye ulaþýyor. Aktarma iþlemi
gerçekleþtikten sonra derisi yüzülen kurbanlýklarýn içi tamamen temizleniyor. En son aþama da
ise kurbanlýklar ikiye ayrýlarak, ardýndan da dört
parça halinde sahiplerine teslim ediliyor.” diyerek tesis hakkýnda bilgi verdi. (ÝHA)
Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, kesilen kurban etlerinin yurt içinde ihtiyaç
sahiplerine, Kur'an kursu ve öðrenci
yurtlarýnda barýnan öðrencilere, yurtdýþýnda ise öncelikle açlýk, yoksulluk
ve iç çatýþmalarýn yoðun olduðu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan baþta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar,
Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya olmak üzere 65 ülkede ve 100 bölgede
vatandaþlarýn adýna ulaþtýrýlacaðýný
ifade ederek, söz konusu Vekaletle
Kurban Kesim Stantlarýnýn 3 Ekim
2014 tarihi öðle vaktine kadar açýk
kalacaðýný belirtti
MÜFTÜLÜK KURBAN BEDELÝ 575 TL
Vatandaþlarýn Vekaletle Kurban
Kesim taleplerine, açýlan stantlarda
din görevlileri tarafýndan yardýmcý
olunacaðýný ifade eden Aþýk, Vekaletle Kurban Kesim ücretlerinin tüm
masraflar dâhil yurt içinde 575 TL,
yurt dýþýnda 400 TL olduðunu söyledi.
Aþýk, vekalet yoluyla kurban
kestirecek vatandaþlarýn kurban bedellerini internet ortamýnda online
olarak yapabileceklerini kaydetti.
(Haber Merkezi)
‘Kahvaltýmý Yaptým
Meyvem Çantamda’ ÝHH’nýn kurban
H
Çorum ÝHH kurban bedelini 450 lira olarak açýkladý.
alk Saðlýðý Müdürlüðü Obezite Birimi
koordinasyonunda, temaya uygun
olarak Merkez Sakarya Ýlköðretim
Okulu'nda tüm 1. sýnýf ve anasýnýfý
öðrencilerine yönelik ‘Kahvaltýmý Yaptým
Meyvem Çantamda’ etkinliði düzenlendi.
Öðrencilerin giriþ ve çýkýþ saati
ayarlanarak okul giriþinde kurulan stantta,
‘Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemi’,
‘Kahvaltýnýn Önemi’, ‘Obezite’ ve
‘Fiziksel Aktivite’ konulu broþürler
daðýtýldý. Öðrencilerin ve velilerin yoðun
ilgi gösterdiði etkinlik, amacýna ulaþtý.
Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet
Barýþ, Halk Saðlýðý Müdür Yrd. Uzm. Dr.
Özlem Terzi, Bulaþýcý Olmayan
Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube
Müdürü Dr. Sevil Dirlik Zaman, saðlýk
personeli, Milli Eðitim Müdürlüðü Þube
Müdürü Ahmet Ýnan ile Okul Müdürü
Muhsin Þeremet’in de katýldýðý etkinlikte,
güne kahvaltý ile baþlamanýn önemi ile
yeterli ve dengeli beslenmede meyvenin
rolü üzerinde duruldu.
Her sýnýfta yapýlan sohbet tadýndaki
eðitimin ardýndan, çocuklar için özel
olarak hazýrlanan meyve kutularý daðýtýldý.
Etkinlikte, miniklerin sorularý da cevap
bulurken þu hususlara da dikkat çekildi;
GEREKEN BESÝNLER
Süt, yumurta, peynir gibi besinler
protein yönünden zengin olduklarýndan,
özellikle çocuklar sabah kahvaltýsýnda 1
adet yumurta yemelidir.
Vitamin yönünden zengin olan
salatalýk, domates, portakal, mandalina
gibi mevsimine uygun meyve sebzelerin
kahvaltýda tüketilmesi gerekir.
KAHVALTI YAPALIM GÜNE
ZÝNDE BAÞLAYALIM
Okul çaðýndaki çocuklarýmýzýn yeterli
ve dengeli beslenmeleri için ara öðünlerde
mevsimine uygun meyve tüketmeleri
gerekmektedir. Anne ve babalarýn,
çocuklarýnýn beslenme çantalarýna 1 adet
meyve koymalarý, o günü daha zinde ve
saðlýklý geçirmelerini saðlayacaktýr.
‘Kahvaltýmý Yaptým Meyvem
Çantamda’ sloganýyla tüm anne ve
babalarýmýzý bu konuda duyarlý olmaya
davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)
KAHVALTININ ÖNEMÝ
Bütün gece süren açlýktan sonra,
günün en önemli öðünü sabah
kahvaltýsýdýr.
Akþam yemeði ile sabah arasýnda
yaklaþýk 12 saatlik bir süre geçmektedir.
Bu süre içinde vücut kandaki besinlerin
tümünü kullanýr. Bedenimizin düzenli
çalýþmasý için kan þekerimizin belirli bir
düzeyde olmasý gereklidir. Kahvaltý
yapýlmadýðýnda kan þekerimiz düþer;
dikkat ve algýlama azlýðý gibi sýkýntýlar
yaþanýr.
Kahvaltý yapmayan çocukta çalýþma
ve öðrenme yeteneði düþer, okul baþarýsý
azalýr. Yetiþkinlerde iþ kapasitesi düþer,
dikkati azalýr.
KAHVALTIDA TÜKETÝLMESÝ
‘Kahvaltýmý Yaptým Meyvem Çantamda’ etkinliði düzenlendi.
bedeli 450 lira
Çorum ÝHH kurban bedelini 450 lira olarak açýkladý.
Çorum ÝHH'dan yapýlan açýklamada, kurban baðýþlarýnýn dünyanýn dört bir
yanýna ulaþtýrýldýðý bealirtilerek, þöyle denildi; "Eþref Hoca Caddesi'ndeki ofise gelerek kurban baðýþlarýnýzý bize ulaþtýrabilirsiniz. Kendi kurbanlarýnýzýn derilerini
de vakfýmýza baðýþlayabilirsiniz.
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý bu yýlki
Kurban organizasyonunu yurt içindeki
Kurban çalýþmalarý ile birlikte 93 ülke ve
bölgede geçekleþtirecek. 23 yýldýr Kurban
organizasyonu gerçekleþtiren ÝHH'nýn bu
bayram belirlemiþ olduðu kurban bedeli
450 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarýný
ÝHH'ya baðýþlamak isteyen hayýrseverler,
kurban çalýþmalarý için belirlenen ülkeler
arasýnda dilediðinde kurbanýný kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak.
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, 2014 yýlý
Kurban çalýþmasý kapsamýnda Türkiye ile
birlikte 93 ülke ve bölgede kurban baðýþlarýný sahiplerine ulaþtýracak. Bu sene de
kurban vesilesiyle yeryüzüne daðýlacak
ÝHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeþlerine sadece bir parça et götürerek deðil, ayný zamanda hayat koþullarýný iyileþtirmeye yönelik çeþitli projelerle
de destek olmaya devam edecek. Cami ve
mescitlerin, su kuyularýnýn, eðitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarýnýn,
yetimhane binalarýnýn ve benzeri birçok
projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atýlacak.
Ýran, Lübnan, Suriye, Ürdün, Yemen, Mýsýr, Tunus, Kýbrýs, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sýrbistan
(Sancak, Preþova), Bulgaristan, Romanya, Haiti, Bolivya, Ekvador, Rusya, Afganistan, Kazakistan, Kýrgýzistan, Tacikistan, Özbekistan, Acara, Adýgey, Azerbaycan, Gürcistan, Kýrým, Ahýska, Abhazya,
Çeçenistan, Bangladeþ, Hindistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Kamboçya, Vietnam, Tayland, Açe, Moro-Filipinler, Doðu Türkistan.
ÝHH, Afrika'dan Balkanlar ve Güneydoðu Asya'ya Ortadoðu'dan Latin
Amerika'ya beþ kýtada ihtiyaç sahiplerine
ve yetimlere ulaþacak.
ÝHH'nýn bu yýl kurban çalýþmalarý
için ziyaret edeceði ülke ve bölgeler þunlar; Türkiye, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Cibuti, Zimbabve, Mozambik, Swaziland, Lesotho, Güney Afrika, Gambiya,
Gana, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Kenya, Malavi, Mali, Moritanya, Ruanda, Burundi, Sierra Leone, Somali, Sudan (Darfur, Hartum, Kesele), Tanzanya,
Uganda, Nijer, Filistin, Irak, Kuzey Irak,
Kurbanlýklar Ýslami usullere uygun
olarak kesilir.
Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden daðýtýlýr.
Kurban kesimlerinin gerçekleþtiðine
dair bilgi, kýsa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletilir.
ÇORUM ÝHH'ya 0 538 877 76
55’ten ulaþarak bilgi alabilir, baðýþlarýnýzý
yapabilirsiniz.
Ayrýca Çorum'da kestiðiniz kurbanlarýnýzýn derisini baðýþlayabilirsiniz." (Ha-
93 ÜLKE VE BÖLGEDE KURBAN ORGANÝZASYONU
Öðrencilerin giriþ ve çýkýþ saati ayarlanarak okul giriþinde stant kuruldu.
KURBAN BEDELÝ 450 TL
ÝHH, bir kurban bedelinin 450 TL
olarak belirlendiði kampanya kapsamýnda
toplam 40 bin civarýnda kurban kesmeyi
planlýyor.
ÇORUM'DAN ÝHH'YA KURBANINIZI NASIL BAÐIÞLAYABÝLÝRSÝNÝZ?
Eþref Hoca Caddesindeki ÝHH Vakýf
merkezine gelerek elden
Banka hesap numaralarý aracýlýðýyla
- Al Baraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye
Finans Posta çeki hesabýyla
ÝHH'nýn
internet
adresinden
www.ihh.org.tr online baðýþla
KURBANLIKLAR NASIL KESÝLÝYOR?
Kurbanlýklar ÝHH görevlilerince kesim yapýlacak ülke ve bölgelerde kurban
olma özelliklerine uygun olarak satýn alýnýr.
ber Merkezi)
www.corumhakimiyet.net
CUMA 19 EYLÜL 2014
15
‘Hakim ve savcýlara yapýlan
zam husumet doðuracak’
B
aðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý
1 Eylül 2014 tarihinde TBMM Genel kuKonfederasyonu (BASK) Ýl Temsilcisi Harulunda okunan 62. Hükümet programýnda "Ýlk
yati Çam, Adalet Bakaný Bekir Bozdað'ýn hadefa 2012 yýlý için memur maaþlarý toplu sözkim ve savcýlarýn maaþlarýna seyyanen bin 155
leþme ile belirlenmiþtir." Ýfadesini kullanarak
lira zam yapýlmasýna iliþkin açýklamasýna tepki
2014 yýlýnda düþük zam verilmesinin vebalini
göstererek, memurlar arasýnda cübbeli cübbesiz
sarý sendikalara yükleyenler, hakim ve savcýlaayrýmý yapýlmasýnýn çalýþma barýþýna darbe vura yapýlan seyyanen bin 155 liralýk artýþý nasýl
racaðýný söyledi.
açýklayacaklardýr?
‘BÝZ BU FÝLMÝ DAHA ÖNCE DE
“62. Hükümetin ilk icraatýnýn iki buçuk
GÖRMÜÞTÜK’
milyon memuru bir kenara iterek hakim ve savcýlarýn maaþlarýna seyyanen bin 155 lira artýþ
90'lý yýllarda "postallý-postalsýz memur"
Hayati Çam
yapmak olmasý yaralayýcý, üzücü ve inciticidir.”
ayrýmý ile sadece asker ve polis maaþlarýna yapýdiyen Çam, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti;
lan olaðan dýþý artýþlar hafýzalarýmýzda tazeliðini koru“2014 Ocak ayýnda aralarýnda hakim ve savcýlarýn da olmaktadýr. Bu kez de memurlar arasýnda "cübbeli - cübbeduðu memurlara net 123 lira artýþ verilirken, sadece hasiz" ayrýmý yapýlarak çalýþma barýþý bozulmaktadýr.
kim ve savcýlara bir kalemde seyyanen bin 155 lira artýþ
Günün her saatinde ve ülkenin her köþesinde geverilmesi çalýþma barýþýný bozacak, kamuda çalýþan deðirektiðinde caný pahasýna kamu hizmetini vatandaþa suþik meslek gruplarý arasýnda kýskançlýk ve husumet donan milyonlarca kamu görevlisini yok saymak, hiçe sayðuracaktýr.
mak, mesleklere veya sýnýflara göre farklý iþleme tabi tut62. Hükümet ilk icraatýnda ilk düðmeyi yanlýþ ilikmak kimsenin hakký deðildir. Bu yaklaþým memurlarý üzlemiþtir. Anlaþýlan odur ki, bundan sonraki düðmelerin
müþtür, incitmiþtir, yaralamýþtýr, kýrmýþtýr.
yanlýþ iliklenmesine devam edilecektir.
ÇORUM ÝL JKLIÐI MERKEZ ÞEHÝT JÜÇVÞ CEMALETTÝN ERDOÐMUÞ LOJMANI BAKIM VE
ONARIM ÝNÞAATI ÝÞÝ ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÇORUM)
ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI JANDARMA
GENEL KOMUTANLIÐI
Çorum Ýl JKLýðý Merkez Þehit JÜçvþ Cemalettin ERDOÐMUÞ Lojmaný Bakým ve Onarým Ýnþaatý iþi
yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale
edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/119584
l-Ýdarenin
a) Adresi
b)Telefon ve faks numarasý
c)Elektronik Posta Adresi
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
: KARAKEÇÝLÝ MAH. SAMSUNYOLU CAD. MERKEZ/ÇORUM
: 3642231111 -3642230924
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
a) Niteliði, türü ve miktarý
: l-Adet Onarým iþi.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari
þartnameden ulaþýlabilir.
: Çorum Merkez Ýlçesi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
: : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEÞ) takvim günüdür.
2-Ýhale konusu yapým iþinin
b)Yapýlacaðý yer
c)Ýþe baþlama tarihi
ç) Ýþin süresi
3- Ýhalenin
Ç
orum'un Sungurlu ilçesine
baðlý Hacýosman ve Ýmirli
köylerinin içme suyu
sorununun çözüldüðü
bildirildi.
Sungurlu
Kaymakamlýðýndan yapýlan
açýklamada, Hacý Osman
Köyü içme suyu inþaatýnýn
2014 yýlý KÖYDES
programýnda olup köy yeterli
içme suyuna sahip
olmadýðýndan isale hattýnda 5
adet vantus 3 Adet tahliye ve
4410 metre boru kullanýlarak
43,409,46 TL’ ye içme suyu
hattý yapýldýðý kaydedildi.
Ýçme suyu isale hattýnýn
yapýmýyla 458 nüfuslu
Hacýosman köyünün 30 yýllýk
su ihtiyacý karþýlanmýþ oldu.
Ýmirli köyü içme suyu
þebekesi ise 2014 yýlý
KÖYDES programýnda olup
mevcut içme suyu þebeke hattý
çok eski ve kullanýlamaz
durumda olduðundan 4053
metre boru, 2 Adet yeraltý
hidrantý ve eski isale hattýnýn
tadilatýnda 317 metre boru
kullanýlarak 37,406,25 TL’ ye
içme suyu isale hattý yapýldýðý
belirtildi.
Ýçme suyu isale hattýnýn
yapýmýyla 182 nüfuslu Ýmirli
köyünün 30 yýllýk su ihtiyacý
karþýlanmýþ oldu.(ÝHA)
BAÞSAÐLIÐI
Çorum Hakimiyet Gazetesi Muhabiri, Erol Taþkan’ýn annesi
a) Yapýlacaðý yer
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 924) www.bik.gov.tr
Sügeda Taþkan
’ýn
vefatýndan dolayý üzüntümüzü belirtir,
Merhumeye Allah’tan rahmet, tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Yönetim Kurulu adýna
Baþkan Tahsin ÞAHÝN
(BASIN:918)
: ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÝHALE KOMÝSYON
BAÞKANLIÐI) KARAKEÇÝLÝ MAH. FATÝH CAD. NO:51 HÝTÝT
ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ KARÞISI
19100 MERKEZ/ÇORUM
b) Tarihi ve saati
: 29.09.2014- 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili
Meslek Odasý Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar
odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya
kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yansýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk
bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR
TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA
ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI LOJÝSTÝK ÞUBE MÜDÜRÜLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÝHALE KOMÝSYON
BAÞKANLIÐI) KARAKEÇÝLÝ MAH. FATÝH CAD. NO:51 HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ KARÞISI 19100 MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese
iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): l
Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
2 köyün içme suyu çözüldü
T.C.
ÝSKÝLÝP ÝCRA DAÝRESÝ
2014/149 TLMT.
Örnek No: 25*
TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki,
artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan
alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini
geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden
aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði;
gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin
yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 11/09/2014
l.Ýhale Tarihi
2.Ýhale Tarihi
Ýhale Yeri
No
1
Takdir Edilen
Deðeri TL.
19.000,00
: 01/10/2014 günü, saat 14:00 - 14:05 arasý.
: 16/10/2014 günü, saat 14:00 - 14:05 arasý.
: ÝSKÝLÝP BELEDÝYE OTOPARKI (BAHABEY MH. TAHILPAZARI
SK. N:23) - ÝSKÝLÝP / ÇORUM
Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
%18
11DN840 Plakalý , 2005 Model , FORD Marka ,
TRANSÝT 300 SF Tipli , 4L30092 Motor No'lu ,
NMOUXXTTFU4L30092 Þasi No'lu , Yakýt Tipi Dizel,
Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 19.000,00TL bedelli,
ford marka, transit 300 sf tipli, 2005 model, beyaz (inci)
renkli, 4L30092 motor numaralý,
NMOUXXTTFU4L30092 þasi nolu, dizel yakýt cinsli,
yük nakli kullaným hacimli, 1998 silindir hacimli,
tekerlekleri ve döþemesi eski olan, 295.000 km’de,
arka bagaj kapaðýnýn sol tarafýnda hafi darbe almýþ
olduðundan bagaj kapaðý açýlamamakta, ön camda
çatlak mevcut olan kaportasý ve boyasý yeni olan hali
hazýrda çalýþma imkaný bulunan kapalý kasa kamyonet
(ÝÝKm.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 922) www.bik.gov.tr
16 CUMA 19 EYLÜL 2014
Ç
Hattuþa’da alternatif
turizm planlamasý
orum’un Boðazkale
Belediye Baþkaný
Osman Tangazoðlu ve
beraberindeki
heyet
Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma Tanýtma
Vakfý Baþkaný Prof. Dr.
Metin Sözen’i ziyaret etti.
Çekül Evi’nde gerçekleþen ziyarette Baþkan Osman Tangazoðlu,
Hititlerin baþkenti Hattuþa’da yaþanan sorunlar
ve belediye olarak hazýrladýklarý projeler hakkýnda Prof. Dr. Metin Sözen’i bilgilendirdi.
Ziyarette 2010 yýlýnda hazýrlanan koruma
amaçlý imar planýnýn,
Hattuþa Kültür Havzasýna bütüncül bakýþ getir-
Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Çevre ve Kültür
Deðerlerini Koruma Tanýtma Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen’i ziyaret etti.
mediðini belirten Tangadi.
dýðýný dile getiren Bozoðlu, öncelikli hedefleðazkale Belediye BaþkaToplantýda turizrinin havzada bütüncül
ný Osman Tangazoðlu,
min geliþmesi için alt yakoruma olduðunu söylekonaklama ve dinlenme
pý çalýþmalarýnýn baþla-
mekânlarýnýn yapýlmasý,
arkeopark alanýnýn düzenlenmesi, yöreye özgü
el sanatlarýnýn geliþtirilmesi konularýnda Belediye olarak çalýþma yaptýklarýný ifade etti.
Çekül Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen
ise öncelikle Boðazkale
kent merkezinde halkýn
kullanacaðý sosyal alanlarýn iyileþtirilmesi gerektiðini vurgulayarak,
konut sorununa çözüm
üretilmesi için planlanan
toplu konut evlerinin konumu ve mimarisinin
dokuyu zedelemeyecek
þekilde planlanmasý gerektiðinin altýný çizdi.(ÝHA)
Ünlü ressamýn öðrencisi sergi açacak
Ü
nlü ressam þair Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun öðrencisi
rini öpmek geldi ama yine cesaret edemedim. Yalnýzca deGülseren Südor resim sergisi açacak.
senlerini çizmekle yetindim.
Ressam Südor, hocasý Eyüboðlu'nun ardýndan 69 yýl
Bende B.Rahmi'nin yetiþtirdiði bir ressam olarak
sonra 2011 yýlýnda Ýskilip'e gelerek oluþturduðu 'Ýskilip
onun kadar Ýskilip'i severek ve isteyerek desenlerime akDesenleri' isimli sergisini açýyor.
tardým. Ýskilip'te Arasta'daki ustalar sayesinde zamanýn
acýmasýz akýþý içinde teknolojiye yenilmeden kalabilen el
Galeri Diani'nin katkýlarý ile Ýskilip Çatalkara Kültür
sanatlarýnýn deðerini daha çok takdir ettim. Ýskilip'i görüp
ve Sanat Evi'nde 21 Eylül 2014 Pazar günü saat 16:00'da
yaþadýktan sonra, kale içinde ve çeþitli mahallelerini geaçýlýþý gerçekleþtirilecek sergiye Ýskilip Belediyesi destek
zerken hocamýn Anadolu sevgisinin nerelerden beslenip
veriyor. Sergi 2 ay boyunca açýk kalacak. Bedri Rahmi
resimlerine kaynak olduðunu daha iyi anladým.
Eyüboðlu'nun gelini Hughette Eyüboðlu da 1.5 yýl aradan
sonra serginin açýlýþý için Ýskilip'e gelecek isimler arasýnAkademideki biz Ýstanbul'da doðup büyüyen genç
da.
öðrencilerine hiç durmadan yinelediði, diline pelesenk
edindiði 'Çocuklar; Anadolu'yu gezip görün. Ananýzýn heAçýlýþýn yapýldýðý gün Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýnGülseren Südor
lal sütü gibi size sunduðu her güzelliði kana, kana içip besdan düzenlenen 'Bedri Rahmi Eyüboðlu' konulu hikaye
lenin. Bu üzerinden elliden fazla medeniyetin gelip geçen
yarýþmasýnda dereceye girenlere ödülleri 19:00'da Ýskilip
topraklardan sanatsal olarak beslenerek üretin'' derken yarým asýr sonra
Azmimilli Ýlkokulu konferans salonunda verilecek.
ne demek istediðin daha iyi anladým.
Gülseren Südoru sergiye dair duygularýný dile getirdiði yazýsý þöyBen Ýskilip'e yað gibi kayan asfalt yollar üzerinde son model bir
le;
ile gelmiþ iken; Hocamýn yetmiþ yýl öncesinin ve de o zamanýn
HOCAM BEDRÝ RAHMÝ EYÜBOÐLU'NA SONSUZ SAYGI- araba
koþullarýnda bir de resim malzemeleri ile ufacýkta olsa bir kalacak bir
LARIMLA
yeri olup olmadýðýný bilmeden buralara nasýl ulaþabildiði bir filim þeriÝstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1966-1970 yýllarý
di gibi gözümün önüne geldi.
arasýnda tam dört yýl atölye hocam olmasýndan büyük gurur duyduðum
Anadolu'nun tüm doðal güzelliklerini, tarihi ve kültürel öz geçmiB.R Eyüboðlu'nun 1942'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ressamlar için
þini insanýnýn iç güzelliðini baðrýnda saklayan Ýskilip'te sergi açmayý
saðladýðý olanaklar ile 'Yurt Ýçi Gezileri' kapsamýnda Çorum'daki çalýþÇatalkara Sanat Evi ve Yazmalý Konaðýn iþlevlerine son verilmeden önmalarý sýrasýnda Ýskilip'e geldiðinde bu beldeye hayran kalarak iki-üç
cesi planlamýþ idim.
gün kalmasýndan tam olarak altmýþ dokuz yýl sonra 2011 yýlýnda oðlu
Elli yýl öncesinde ta Kanada'dan ülkemize gelip bizlere ve EyüMehmet'in eþi Hüget Eyüboðlu'nun daveti üzerine bende Ýskilip'e gideboðlu ailesine katýlarak, bizleri bizden, Anadolu'yu, insanýný, sanatýný
rek o yörede desenler çalýþma olanaðýna sahip oldum.
bizlerden
neredeyse daha çok severek sahip çýkan Eyüboðlu ailesi geliÝskilip'in hocamýn zamanýndan bu yana halen bakir kalmýþ olmani olarak Ýskilip'te bir kültür ve sanat hareketi baþlatmak amacý ile madsýndan etkilenerek, Anadolu Topraklarýnýn güzelliðinden bende büyük
di, manevi tüm olanaklarýný seferber eden Hüget Eyüboðlu'nun, tüm
bir zevkle yararlanarak Ýskilip'in her mahallesini, her yöresini ve insangayretlerinin heba edilmesi neticesinde maalesef hüsrana uðradým. Anlarýný tanýyarak kendimce resimlemeye çalýþtým.
cak yeni yerel yönetimin ve de eczacý Mustafa Sak bey gibi bir çok ayEn çokta görsel olarak bir sanatçýnýn kanýný harekete geçiren, o
dýn kiþinin beldesini her açýdan kalkýndýrmanýn, tanýtmanýn, yüceltmegeçmiþ yüzyýllardan kalma hüzünle ve sabýrla aslýna uygun olarak resnin yolunun kültürel ve sanatsal faaliyetlerle olabileceðinin bilincinde
tore edilmeyi bekleyen eski mahallelerindeki evlerinden, bacalarýndan,
kapýlarýndan çok etkilendim.
olmalarý nedeni ile el ele vermesi neticesinde bu gün burada sergimi
açabiliyorum.
Evlerin, dükkanlarýn önünde oturan insanlarýn pencereden bakan
insanýnýn içten ve samimi bakýþlarý beni çok etkiledi. Etrafta koþuþturan
Bedri Rahmi hocamý ebediyete uðurlayýþýmýzýn üzerinden otuz
'' Þimdi sen ne yapýyon teyzem?'' diyen çocuklarý baðrýma basasým geldokuz yýl, buralarý keþfediþinin üzerinden geçmiþ yetmiþ iki yýl ve bedi. Ancak onlarý desenlerimde yaratan kadar doðal halleri ile yansýtamanimde yetmiþ yaþýmý devirmeme bir yýl kalmýþ iken; Bu sergiyi açabilyacaðýmdan çekinerek býraktým oyunlarýna devam ettiler. Ben sokaklamiþ olmam beni çok mutlu ediyor
ra örtü yayarak bir arada madýmak ayýklayan, ceviz kýran kadýnlarý sohSanatýn özündeki zor, karmaþýk, iniþ çýkýþý bol sarp ve herkes tarabetlerini bölmeden resimlerime konu yaptým ki büyük þehirlerde yaþafýndan anlaþýlmaz yollarýnda emeklerini ortaya koyan Türk Resim Tariyan insanlar imece usulünün ne olduðunu görsünler, anlasýnlar istedim.
hi'nin mihenk taþlarý olarak ebediyete kadar baki kalacak olan hocam
Arasta'da, bana hiç aldýrmadan, sanki ürettiklerini hemen satýn
B.R. Eyüboðlu'nu, sanatta yol göstericim olan eþi Eren Eyüboðlu'nu ve
alacak olanlar kuyrukta bekliyormuþçasýna vakar ve gururla iþlerine deo dönemin diðer sanatçýlarýný saygý ile anarken; Sevgili arkadaþým Hüvam eden ustalar gördüm. ''Ýyi ki halen varsýnýz, iyi ki halen bu el sanatget Eyüboðlu'nu þimdiye kadar olan çalýþmalarý nedeni ile kutlarken,
larýný yaþatýp, koruyup çalýþmaya devam eden yüreðiniz var'' dedim.
gelecekteki tüm çalýþmalarýnda da baþarýlar diliyorum. (Haber MerkeÝçimden, ustalarýn yaptýklarý iþler nedeni ile örselenmiþ, yýpranmýþ ellezi)
Osmancýk’ta Ýlköðretim Haftasý kutlamasý
ÇESOB heyeti Sungurlu Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret etti.
ÇESOB’tan
Þahiner’e ziyaret
Ç
orum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý
Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner'i makamýnda ziyaret etti.
Ziyarette Kýlýç'a, Sungurlu Madeni
Sanatkarlar Esnaf Odasý Baþkaný Alaaddin Kayaer, Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu, Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf
Odasý Baþkaný Mutlu Karslý, Sungurlu
Kahveciler ve Lokantacýlar Esnaf Odasý
Baþkaný Erdal Kolaylý, Sungurlu Þoförler Esnaf Odasý Baþkaný Hacý Karatekin'de eþlik etti.
Ziyarette Kýlýç, "Baþkan Þahiner'in
uzun yýllar Sungurlu Ticaret ve Sanayi
Odasý Baþkaný olarak yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalarý takdir ettik. Þimdi ise
Sungurlu esnafýnýn ruhunu iyi bilen bir
Belediye Baþkaný’nýn olmasý ilçe için
büyük bir kazançtýr. Þahiner'in Baþkanlýðý döneminde güzel projelere imza atacaðýna inanarak kendisini bir kez daha
Belediye baþkaný seçilmesinden dolayý
kutluyorum" dedi.
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner de ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, esnafý sorunlarýna deðindi.
Baþkan Þahiner “Dünyadaki küreselleþme nedeniyle alýþveriþ yapma kültürümüzde buna paralel olarak deðiþiyor.
Bu yüzden de AVM’ler küçük esnafý etki altýna alýyor. Ýlçemizdeki Küçük esnafýn korunmasý adýna ne yapýlmasý gerekiyorsa yapmaya çalýþýyoruz, çalýþmaya da
devam edeceðiz. Geçmiþte olduðu gibi
Belediye Baþkanlýðým döneminde de il
ve ilçe oda baþkanlarýmýzla birlikte bölgemizin kalkýnmasý ve güçlenmesi için
tek vücut olacaðýz" ifadelerini kullandý.(ÝHA)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse,
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i ziyaret etti.
Tufan Köse
Þahiner’i kutladý
C
umhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner'i makamýnda ziyaret ederek yeni
görevinde baþarýlar diledi.
Ziyarette, Baþkan Þahiner ile sohbet eden Milletvekili Köse, "Sungurlu
halký tercihini sizden yana koymuþtur.
Güzel hizmetler yapacaðýna inanýyorum.
Bizlerde halkýn iradesine saygý gösterip,
Çorum milletvekilleri olarak ilçen adýna
yapacaðýnýz tüm hizmetlerde sizlere destek olmalýyýz. Milletvekili olarak benim
davam halkýn, hak davasý, birlik beraberlik, kardeþlik sevdasýdýr" dedi.
Baþkan Þahiner de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, CHP
Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse'ye
desteklerinden dolayý teþekkür etti.
Bizlerinde Belediye Baþkaný olarak amacý halkýmýza en güzel hizmetleri
yaparak onlarýn hayýr duasýný almak için
çalýþmak diyen Baþkan Þahiner, "Sevdamýz Sungurlu. Ancak Ýktidarýn Çorum
Milletvekilleri, ilçeler arasýnda ayrým
yapmayarak, iÝlimize gelen hizmetleri
eþit ve adaletli þekilde daðýtmalý. Sungurlu halký birlik beraberlik, kardeþliðini
devam ettirerek kendilerini üvey evlat
yerine koyan milletvekillerini asla affetmeyecektir" diye konuþtu.
Þahiner ayrýca CHP'nin yeni yapýlan kurultayýnda Yüksek Disiplin Kurulu
Üyeliðine seçilmesinden dolayý da Köse'yi tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi.(ÝHA)
EDES Projesi sona erdi
Ý
lköðretim Haftasý Osmancýk’ta törenlerle kutlandý.
Hükümet
Konaðý
Meydaný’nda gerçekleþtirilen törende Osmancýk Milli
Eðitim Müdürü Ýbrahim
Gökdere Atatürk Anýtýna
çelenk koydu. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn
okunduðu programa Osmancýk Kaymakamý Sezgin
Üçüncü, Ýlçe Jandarma Komutaný .J. Üstð. Ýrfan Kýymaz, Osmancýk Belediye
Baþkaný Hamza Karataþ,
Osmancýk Ýlçe Emniyet
Müdürü Uður Çalýþkan, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Ýbrahim Gökdere,
siyasi parti temsilcileri, sivil
toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý.
Tören daha sonra Osmangazi Ýlkokulu bahçesinde devam etti. Osmangazi
Ýlkokulu öðrencilerinden
Tunahan Toz, Ahmet Faruk
Avcý ve Gülseren Ýbik programda ilköðretim haftasý ile
ilgili yazý ve þiirler okudular. Günün anlam ve önemini belirten konuþmayý ise
www.corumhakimiyet.net
Ý
Ýlköðretim Haftasý Osmancýk’ta törenlerle kutlandý.
Osmancýk Milli Eðitim Müdür Ýbrahim Gökdere yaptý.
Osmancýk’ta 20142015 Eðitim ve Öðretim yýlýnda 7 bin 531 öðrencinin
ders baþý yaptýðýný belirten
Gökdere, “Ýnsaný canlýlardan ayýran en önemli özellik, aklý ve zekasýdýr. Fakat
akýl kendiliðinden geliþemez. Aklý geliþtiren, kullanýlmasýný öðreten bilgilerle
zenginleþtiren
okuldur.
Çünkü okul, bir eðitim öðretim yuvasýdýr, insanýn yettirildiði yerdir. Hepimizin
görevi sizleri, yararlý ve uy-
gar bir insan olarak yetiþtirmektir. Eðitilmemiþ toplumlar uygar olamazlar, geliþemezler, ayakta kalamazlar. Okula gelmek ondan
yararlanmak insan hayatýnda çok önemli bir aþamadýr.
Eðer aklýnýzýn zengin olmasýný istiyorsanýz, uygar bir
insan olarak yetiþmek istiyorsanýz okulunuza dört elle sarýlýnýz, ona sahip çýkýnýz. Okulun bütün imkanlarýndan yararlanýnýz. Öðretmenlerinizden en iyi biçimde faydalanýnýz. Düzenli çalýþýnýz. Çünkü baþarýlý ol-
manýn yolu, düzenli ve disiplinli çalýþmaktan geçer.”
dedi.
Ýlçe kaymakam Sezgin Üçüncü de, 2014-2015
eðitim, öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasýný dileyerek, öðrencilere tavsiyelere bulundu.
Dördüncü sýnýf öðrencilerinin ana sýnýfý ve birinci
sýnýf öðrencilerine öðrencilerine hoþ geldiniz çiçeði
verdiði program, törene katýlanlarýn sýnýflarý ziyareti
ile devam etti. Program ikramla sona erdi.
skilip Belediyesi'nin ilçede doðum öncesi faktörlerden kaynaklanan
engelli doðumlarý en aza
indirmek için baþlattýðý
çalýþmada sona gelindi.
18 Yaþ üstü tüm bayanlarýn bu konuda eðitilerek
bilinçlendirilmesi amacýyla hazýrlanan proje;
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý'nýn Engelliler
Destek Programý kapsamýnda sunuldu. Yaklaþýk
bin 250 anne adayýna
ulaþmayý baþaran Ýskilip
Belediyesi, þehir merkezinde ve köylerde düzenlediði etkinliklerle anne
adaylarýna doðum öncesinde engelliliðe neden
olan faktörler hakkýnda
uzman hocalar tarafýndan
seminerler verdi. Verilen
seminerlere katýlan vatandaþlara yazýlý ve görsel
kaynaklar daðýtýldý.
Projenin kapanýþ
toplantýsý ise Ýskilip Akþemseddin Anadolu Lisesi konferans salonunda
gerçekleþtirildi. Proje
Koordinatörü Þaban Balcý, projenin Ýskilip ve
köylerinde akraba evliliði, yanlýþ beslenme, benzer sebepler ve bilinçsizlikten kaynaklanan engelli doðumlarýn en aza indirilmesi ve önlenmesi
amacýyla hazýrlandýðýný
aktararak, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýzca engelli vatandaþlarýmýzýn desteklenmesi,
eðitilmesi, sosyal hayata
entegrasyonlarý ile ilgili
son yýllarda öncülük ettiði çalýþmalar sonuç vermiþ ve toplumda sorumluluk bilinci geliþmiþtir.
Engelleri Yolun Baþýndayken Engelliyoruz"
projesi bu amaçla hazýrlanmýþtýr. Engelli doðumlarýn önlenmesi için son
derece önemli olan evlilik
öncesi ve gebelik sürecinde kadýnlarýn bilinçlendirilmesine son derece titizlik gösterilmiþ, gerek
Toplum Saðlýðý merkezimizin hekimleri, gerekse
saðlýk görevlilerimiz bu
kapsamda olan hanýmlara
gerekli bilgi aktarýmýnda
Ýskilip Belediyesi'nin ilçede doðum öncesi faktörlerden kaynaklanan engelli
doðumlarý en aza indirmek için baþlattýðý çalýþmada sona gelindi.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 19 EYLÜL 2014
Þekerbank’tan þoför
esnafýna kredi
Þ
ekerbank, Çorum
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý üyelerine uygun faizli kredi fýrsatý
sunmaya hazýrlanýyor.
Þekerbank Þube
Müdürü Özlem Kavakçý
Taç ile Þube Yönetmeni
Dilek Arslan, Þoförler
ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin'i
ziyaret ederek, oda üye-
lerine yönelik kullandýrýlacak uygun kredi hakkýnda bilgi verdiler.
Þekerbank olarak
Çorum esnaf ve sanatkarýnýn her zaman yanýnda
Þekerbank, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý üyelerine uygun faizli kredi fýrsatý sunmaya hazýrlanýyor.
olmaya çalýþtýklarýný ifade eden Þube Müdürü
Özlem Kavakçý Taç,
önümüzdeki günlerde
Oda ile yapacaklarý protokol sonrasý kredilerin
esnafa açýlacaðýný kaydetti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Oda Baþkaný Tahsin Þahin ise, Çorum esnafýnýn her þeyin en iyisine layýk olduðunu belirterek, uygun kredi konusunda kendilerine kapý açan Þekerbank yöneticilerine ayrýca teþekkür
etti. (Haber Merkezi)
17
Birlikte alanlarda olacaklar
Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Eðitim Sen’i ziyaret etti.
EMRE KUT
E
ðitim Sen Þube Baþkaný
Mehmet Öztürk ve yönetim
kurulu üyeleri, Türk Eðitim Sen
Baþkaný Selim Aydýn'a dün
hayýrlý olsun ziyaretin de
bulunarak 24 Eylül Çarþamba
günü beraber alanlarda
olacaklarýný söyledi.
Eðitim Sen Þube Baþkaný
Mehmet Öztürk, Eðitim Sen
genel merkezi ve Türk Eðitim
Sen genel merkezlerinin ortak
karar alarak 24 Eylül'de
alanlarda olacaklarýný bildirdi.
Öztürk, "Ýlimizde ve Türkiye
genelinde grev yapacaðýz.
Bizler büyük bir aileyiz.
Farklýlarýmýz olsa da
sorunlarýmýz ortak.
Farklýlýklarýmýzý bir kenara
býrakarak sorunlarýmýz için
beraber mücadele edeceðiz."
Dedi.
Türk Eðitim Sen Baþkaný
Selim Aydýn ise, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, Eðitim Sen Þube
Baþkaný Mehmet Öztürk ve
yönetimine teþekkür etti. Zor bir
sürecin içine girildiðinin altýný
çizen Selim Aydýn, Eðitim Sen
Genel Merkezi ve Türk Eðitim
Sen Genel Merkezi'nin
ortaklaþa almýþ olduðu bu grev
kararýnýn mutlu ettiðini dile
getirerek, "Düþünce olarak
farklýlýklar olsa da eðitim
çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn
çözümü yolunda birlikte
olmaktan mutluluk vermektedir.
Türk Eðitim Sen ve Eðitim Sen
olarak alanlarda olacaðýz. Bütün
eðitim çalýþanlarýný bekliyoruz."
þeklinde konuþtu.
'Sorunlarýn çözümü için grev yapacaðýz'
EMRE KUT
E
(Ç.HAK:2504)
DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞACAK
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Bayan Aþcý, tecrübesi olan Tornacý
ve Frezi elemanlarý alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2695)
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Ýmaj Kalýp
Adres: K.S.S. 89. Sk. No: 3
0 532 366 11 60
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
çay ve temizlik iþlerine bakacak
bay eleman alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2682)
(Ç.HAK:2654)
Hitit Apart Erkek Öðrenci
Yurdu
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 17
(Ç.HAK:2311)
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
TARLA
Bakým hizmet alýmý (Çocuk
evleri) hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Gazi Cad.
Valilik Ek binasý Kat:8 /
Çorum
Saat: 10.00
***
* Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam
47 dönüm
* Yol cephesi 61 m
* Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda
* Ankara Yoluna 1700 m
* Cemilbey Caddesine 1800 m
* Saat Kulesine 5 km. mesafede
TARLA
* Yaydiðin 161 ada 3 parselde
* 40 dönüm
* 245 metre yol cepheli
* Cemilbey Caddesine 500 metre
* Ankara Yoluna 5 km
* Saat Kulesine 5 km mesafede
Ýrtibat Tel: 0 532 742 41 48
KÝRALIK
DÜKKAN
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
Çorum Belediye Baþkanlýðý
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
(Ç.HAK:2645)
(Ç.HAK:2374)
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
23 EYLÜL
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü
(Ç.HAK:2607)
ELEMANLAR ARIYOR
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
SAHÝBÝNDEN SATILIK
* 1200 m2 tam inþaat alanlý
* 4 kata ruhsatlý
* Saat Kulesine 400 m
* Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m
* Milönü Caddesine 29 m
* Arka yola 18 m cepheli
* 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek
eski ev yerleri
ðitim Sen Çorum Þubesi,
sendika binasýnda 20142015 yeni eðitim öðretim dönemi ile ilgili deðerlendirmede bulundu.
Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk,
yaþanan maðduriyetlerin son
bulmasý ve sorunlara kalýcý
çözümler üretilmesi için 24
Eylül'de greve çýkacaklarýný
Eðitim Sen Çorum Þubesi, sendika binasýnda 2014-2015 yeni
söyledi.
eðitim öðretim dönemi ile ilgili deðerlendirmede bulundu.
Bugüne kadar eðitimde
lendirilmesi uygulamalarý, hukuktan, adaletten ve objekçok sayýda yasal düzenlemenin yapýldýðýný dile getiren
tiflikten yoksundur.
Öztürk, "Haklarýmýz torba yasalarla týrpanlanmýþ, esnek
Öztürk, eðitimde zorunlu rotasyonu eleþtirerek,
çalýþma, angarya, performans deðerlendirme, mülakat ve
aday öðretmenlere sözlü sýnav uygulanmamasý gerektisözlü sýnava uygulamalarý ile iþ güvencemiz doðrudan
ðini vurgulayarak, "Geçtiðimiz günlerde TBMM'de kahedef haline getirilmiþtir. Kamu emekçilerinin haklarýný
bul edilen torba yasa ile öðretmenlere zorunlu rotasyon
ellerinden almak için bugüne kadar önemli adýmlar atýlve aday öðretmenlerin asli kadrolara geçirilirken sözlü
mýþtýr. Erken emeklilik, yeni personel almama, taþeronsýnav uygulamasýnýn önü açýlmýþtýr. Eðitim Bakanlýðý,
laþtýrma, geçici süreli sözleþmeli personel çalýþtýrma, ücpek çok konuda olduðu gibi zorunlu rotasyon ve aday
retli öðretmenlik, 4-b, 4-c, 50-d, sözleþmeli çalýþma ve
öðretmenlere sözlü sýnav konusunda dayatmacý tutumubenzeri gibi uygulamalarla kamu istihdamýnda büyük bir
nu sürdürmekte, öðretmenlerin ve sendikalarýn bu konualt üst oluþ yaþanmýþ, güvencesiz istihdamda tam bir patdaki eleþtiri ve önerilerini dikkate almamaktadýr. Özellama yaþanmýþtýr." dedi.
likle aday öðretmenlere sözlü sýnav uygulamasý, iþ güEðitimde 4+4+4 sisteminin üzerinden henüz iki yýl
vencemizin elimizden nasýl adým adým alýnmaya çalýþýlgeçmesine raðmen, okul dönüþümleri sonucunda ortaya
dýðýnýn görülmesi açýsýndan önemlidir. Öðretmenlere
çýkan norm fazlasý sorunu hala çözülemediðini ifade
zorunlu rotasyon uygulamasý halinde eðitim sisteminin
eden Öztürk, þöyle devam etti: "Öðretmen atamalarýnda,
yeni bir kaos ile karþý karþýya kalmasý kaçýnýlmazdýr. Öðözür grubu tayinlerinde, il içi ve il dýþý tayinlerde de cidretmenler açýsýndan açýkça "sürgün" anlamýna gelen ve
di maðduriyetler yaþanmakta, üniversitelerde üyelerimipek çok yönden istismar edilebilecek "zorunlu rotasyon"
ze yönelik baskýlar, MOBBÝNG uygulamalarý, soruþturuygulamasýnýn gündeme gelmemesi, MEB'in öðretmenmalar ve görevden almalar sürmektedir. Okul dönüþümleri kendi istekleri dýþýnda zorunlu rotasyona tabi tutmak
leri sonucu ortaya çýkan sorunlara, atama ve tayinlerde
yerine, gönüllülük ve teþvik esasýna dayalý çözümler
yaþanan olumsuzluklara, baský, soruþturma ve sürgünleüretmesi için 24 Eylül'de grevdeyiz. Sorunlarýmýzýn farre seyirci kalmayacaðýmýzý göstermek için 24 Eylül'de
kýndayýz ve kalýcý çözüm üretilene kadar mücadele etmegrevdeyiz. Eðitimde siyasal kadrolaþmaya son verilmeye kararlýyýz!" diye konuþtu.
li, eðitim yöneticileri belirlenirken liyakate dayalý ve obÖztürk, Eðitim Sen olarak, attýðý her adýmda dayatjektif deðerlendirmeler yapýlmalýdýr. Türkiye çapýnda yemacý uygulamalarý ile eðitim ve bilim emekçilerini, öðni atanan okul müdürlerinin sendikalara göre daðýlýmýna
rencileri ve velileri maðdur eden Milli Eðitim Bakanlýbakýldýðýnda itirazlarýmýzýn ne kadar haklý olduðunu görðý'ný uyarýyor, taleplere kulak verilmesini, sorunlarýn kamek mümkündür. Yeni müdür görevlendirmelerinde
lýcý olarak çözülmesini istediklerini aktararak, 24 Eylül
Eðitim Bir Sen üyesi müdürlerin oraný yüzde 81, Türk
Çarþamba günü Eðitim Sen Genel Merkezi ile Türk EðiEðitim Sen'li müdürlerin oraný yüzde 9, Eðitim Sen'li
tim Sen Genel Merkezi'nin ortak aldýðý karar doðrultumüdürlerin oraný yüzde 4, diðerleri yüzde 6'dýr. Baþýndan
sunda ülke genelinde grev yapacaklarýný sözlerine eklesonuna siyasal kadrolaþma operasyonu olarak gerçekleþdi.
tirilen eðitim yöneticilerinin deðerlendirilmesi ve görev-
Zabýtaya destek personel
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
24 EYLÜL
Çorum Belediye Baþkanlýðý
25 adet semt parký
aydýnlatýlmasý yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
Spor Genel MüdürlüðüTesisler Dairesi Baþkanlýðý
Çorum Merkez Atletizm
Pisti yapým iþi.
Yer: Örnek Mah. Oruç Reis
Cad. No: 13 Kat: 8
Altýndað/Ankara
Saat: 11.00
***
29 EYLÜL
Atýl Uzelgün Huzurevi
Müdürlüðü
2015 mali yýlý 12 aylýk
14+1 kiþilik þoförlü araç
kiralama hizmet alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman Çavuþ
Cad. No: 30 adresinde
bulunan tek katlý taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
8 EKÝM
Atýl Uzelgün Huzurevi
Müdürlüðü
Bakým hizmeti alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 14.00
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 3442
ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Engelsiz Yaþam Bakým
Rehabilitasyon ve Aile
Danýþma Maerkezi
Müdürlüðü
Temizlik ve kalorifer yakma
hizmet alýmý iþi.
Yer: Engelsiz Yaþam Bakým
Rehabilitasyon ve Aile
Danýþma Maerkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88, sayfa
8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz
bölümde kayýtlý olan 63/350
arsa paylý, ana
gayrimenkulü arsa vasfýnda
olan kömürlük eklentili
mesken vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il merkez ilçe, 1683
ada no, 5 parsel, 19 nolu
baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
18 CUMA 19 EYLÜL 2014
Zonguldak, Çorum’a kenetlendi
www.corumhakimiyet.net
Yarýn sahasýnda Çorum Belediyespor’u konuk edecek olan Zonguldak’da tüm camia
kenetlendi. Teknik Direktöründen futbolcusuna, yöneticisinden taraftarýna kadar tüm
camia Çorum Belediyespor maçýný kazanmaya ant içmiþ durumda.
Z
Görkemspor’dan üç takviye
Görkemspor’un Kastamonu ve Amasya’dan transfer ettiði iki isim baþkan Tuncay Görkem ve antrenör Taner Adýkdý ile
Bayanlar Bölgesel Hentbol Liginde mücadele edecek olan Çorum temsilcisi
Gençlik Görkemspor kadrosunu Kastamonu’dan Tülinay Zavar, Amasya’dan
Funda Karsak ile alt yapýdan Melda Görkem ile takviye etti. Kulüp Baþkaný Tuncay
Görkem hedeflerinin lige yükselmek olduðunu söyledi.
B
Görkemspor alt yapýsýndan A takýma çýkan Melda Görkem
ayanlar Bölgesel Hentbol Liginde ilimizi temsil
edecek Gençlik Görkemspor kadrosunu üç yeni
isimle güçlendirdi. Görkemspor Baþkaný Tuncay Görkem, kadrolarýný katýlan üç isimle güçlendiklerini ve hedeflerinin lige yükselmek olduðunu söyledi.
Görkemspor, Kastamonu hentbol takýmýndan Tülinay Zavar ve Amasya’dan Funda Karsak ile kulübün alt
yapýsýndan yetiþen Melda Görkem ile resmi sözleþme
imzaladý. Baþkan Tuncay Görkem, bu ay sonunda Çorum’da oynayacaklarý grup maçlarý öncesinde çalýþmalarýnýn aralýksýz devam ettiðini belirterek aralarýna yeni
katýlan tecrübeli isimlerle güçlerine güç kattýklarýný söyledi.
Baþkan Görkem, Hentbol Federasyonu tarafýndan
daha önce Çorum’da 26-28 Eylül tarihleri arasýnda yapýlacaðý açýklanan grup maçlarýnýn 24-26 Eylül’e alýndýðýný söyledi. Görkem, üç takýmýn mücadele edeceði
grup maçlarýnda ilk gün saat 14.00’de Ankara Metropolspor ile ikinci gün ise Ankara Türközüspor ile ayný
saatte karþýlaþacaklarýný son günü ise bay geçeceklerini
söyledi. ÖZGÜR ARZOÐLU
Tribüne konuk taraftar ayarý
B
AL temsilcimiz Ulukavakspor’un iç saha maçlarýný oynayacaðý 1 nolu sahaya konuk taraftar tribünü düzenlemesi yapýldý. Futbol Federasyonu yetkililerinin yaptýðý inceleme sonucunda maçlarýn oynanacaðý sahada konuk takým taraftarlarý için özel bölüm yapýldý.
Federasyon’un isteði üzerine 1 nolu sahanýn
yaklaþýk üçte birlik bölümü demirden bir bölme ile
kapatýlarak ayrýldý. Ulukavakspor ile oynayacak konuk takým taraftarlarýnýn gelmesi halinde bu bölüm
onlara ayrýlacak. HURÞÝT BOZKURT
Tire, Of’u gözüne kestirdi
Ulukavakspor’un BAL maçlarýný oynayacaðý 1 nolu sentetik çim saha tribününe konuk takým taraftarlarý için yer yapýldý
T
ürkiye Kupasý 2’nci Tur karþýlaþmalarýnda Tire 1922’nin rakibi 2. Lig Beyaz Gurup takýmlarýndan Keredeniz ekibi Ofspor oldu. Kupada, ilk tur karþýlaþmasýnda
Bergama Belediyespor’u 2-0’lýk
sonuçla geçen kýrmýzý beyazlýlar,
bir yandan ligde kayýpsýz yoluna
devam ederken bir yandan da kupada Ofspor’u gözüne kestirdi.
Deplasmanda oynayacaklarý
karþýlaþma için umutlu konuþan
Teknik Direktör Ýskender Eroðlu,
“Rakibimizin gücünü biliyoruz.
Ancak güçlü takýmlar arasýndan çe-
kebileceðimiz en iyi kurayý çektiðimize inanýyoruz. Ofspor’u kupa dýþýna itebilmek için ben ve futbolcularým elimizden geleni yapacaðýz.
Önümüzdeki hafta içi oynayacaðýmýz kupa maçýna, evimizde
oynayacaðýmýz Gaziosmanpaþa
karþýlaþmasýndan sonra hazýrlanmaya baþlayacaðýz. Tek hedefimiz
tur atlamak. Lige ve kupaya iyi bir
baþlangýç yaptýk. Moralimiz üst seviyede. Kaliteli bir kadro yapýsýna
sahibiz. Tire’ye tur atlayarak döneceðimize inanýyorum” diye konuþtu.
onguldak
Kömürspor'un
kaptaný Suat Kerçin,
yarýn Çorum
Belediyespor'la
oynayacaklarý maç
öncesi umut dolu
konuþtu. Kaptan,
“Taraftarlarýmýza güzel
bir hafta daha
yaþatacaðýz” diyerek,
galibiyet sözü verdi.
3. LÝG'de hafta sonu
sahasýnda Çorum
Belediyespor'u konuk
edecek Zonguldak
Kömürspor, galibiyete
þartlandý. LacivertKýrmýzýlý futbolcular,
2'de 2'lik serinin
ardýndan oynayacaklarý
Çorum maçýný da
kazanacaklarýný ifade
etti.
"Eli bþ
göndereceðiz"
Takým kaptaný Suat
Kerçin, Çorum
Belediyespor karþýsýnda
kötü bir sürprizle
karþýlaþmayacaklarýný
söyledi. Çorum ekibi
karþýsýnda
kazanmalarýnýn sürpriz
olmayacaðýný vurgulayan
Kaptan, "Batman
Petrolspor ve
Gaziosmanpaþaspor
galibiyetleriyle çok güzel
bir hava yakaladýk.
Üstüne üstlük Türkiye
Kupasý'nda da
Bartýnspor'u yenerek
ikinci tura yükseldik. 7
günde oynadýðýmýz 3
maçý da kazanmak bize
müthiþ derecede moral
ve güven kazandýrdý. Bu
moral ve güvenle birlikte
Çorum Belediyespor
maçýna çýkacaðýz. Geride
kalan 3 maçta iyi
mücadele ettik ve hak
ettiðimiz galibiyetler
aldýk. Çorum
Belediyespor maçý da
ayný þekilde olacak.
Mücadelemizi terimizin
son damlasýna kadar
sürdüreceðiz. Kazanmak
için her þeyi
yapacaðýmýzdan
kimsenin kuþkusu
olmasýn. Tek düþüncemiz
galibiyet. Rakibimizi
Karaelmas Kemal
Köksal'dan eli boþ
göndererek çýkýþýmýzý
sürdüreceðiz." dedi.
ÇORUM"U ÇOK
ÖNEMSÝYORUZ
Kömürspor'un
teknik direktörü Cahit
Terzi, futbolda büyük ya
da küçük takým ayrýmý
yapmadýklarýný, hafta
sonu karþýlaþacaklarý
Çorum Belediyespor'u
çok önemsediklerini
söyledi.
Ligde ve Türkiye
K
zanmak istediklerini ifade
eden Kocacýk "Batman
Petrolspor maçýný kazanýp
üçüncü haftayý da 3 puanla kapatmak istiyoruz.
Kupasý'nda bileði
bükülmeyen Cahit Terzi,
Cumartesi günü karþý
karþýya gelecekleri
Çorum Belediyespor
maçýyla ilgili
açýklamalarda bulundu.
Terzi, rakiplerini son
derece önemsediklerini
ve kazanmak için
oynayacaklarýný söyledi.
Çorum ekibinin
ligde 1 galibiyet, 1
yenilgi aldýðýný, Türkiye
Kupasý'nda da Tutap
Þekerspor'u 3-1 yenerek
ikinci tura yükseldiðini
anýmsatan Terzi,
"Rakibimiz hafife
alýnacak bir rakip deðil.
Çok önemsiyoruz ve
ciddiye alýyoruz.
Hazýrlýklarýmýzý ona göre
yapýyoruz. Sahamýzda
zorlu bir maç
oynayacaðýz. Fakat rakip
kim olursa olsun
kazanacaðýz. Ligin güçlü
ekiplerinden biriyiz. Bu
maçý da kazanýp 4'te 4
yapmak istiyoruz. Bu
konuda futbolcularýma
güvenim tam" dedi.
Zonguldak yerel gazetesi Þafak’ýn spor sayfasýnda tüm baþlýklar Çorum üzerine
Kýrýkhan galibiyete endeksli
ýrýkhanspor, Batman
Petrolspor ile kendi
sahasýnda yapacaðý maçýn
hazýrlýklarýný sürdürüyor.
Kulüp tesislerinde
teknik direktör Mehmet
Ak nezaretinde gerçekleþtirilen antrenman, ýsýnma koþusu ve adaptasyon
hareketleriyle baþladý.
Koþunun ardýndan yarý
sahada çift kale maç yapan futbolcular,antrenmandaki istekli ve hýrslý
olmalarý göze çarptý.
Kýrýkhanspor Baþkaný Hacý Kocacýk sahalarýnda oynayacaklarý Batman Petrolspor maçýndan
3 puanla ayrýlmak istediklerini belirtti.
Kocacýk yaptýðý
açýklamada, Tutap Þekerspor ve Payas Belediye Spor maçýnda takýma
destek veren taraftarlara
teþekkür ederek, ayný desteðin Batman Petrolspor
karþýlaþmasýnda da devam
etmesini istedi.
Galibiyet serisi sürdürmek istediklerini belirten Kocacýk, üçüncü haftayý da puanla kapatarak
taraftarlarýný mutlu etmek
istediklerini ifade etti.
Geçen haftayý maç yapmadan hükmet galibiyetle
kapatýp bu arayý iyi deðerlendirdiklerini söyleyen Kocacýk taraftarlarý,
cumartesi günü Batman
Petrolspor ile Kýrýkhan
Þehir Stadýnda oynayacaklarý maça davet etti.
Alýnan galibiyetlerin anlam bulmasý için içeride
oynayacaklarý Batman
Petrolspor maçýný da ka-
Taraftarlarýmýzýn stada
gelerek takýmýmýzý 90 dakika boyunca destek vermesini istiyoruz. Maçlarýmýz onlarýn varlýðýyla
mana kazanýyor, bu nedenle sarý lacivertli renklere gönül verenleri bu
maçta görmek istiyoruz"
dedi.
Çorum FB’de kýþ
dönemi yarýn baþlýyor
Ç
orum Fenerbahçe
Baskekbol Okulu’nda kýþ dönemi çalýþmalarý yarýn baþlýyor.
12 ay boyunca devam
eden çalýþmalar için kayýtlarýn devam ettiðini
belirten Fenerbahçe
Basketbol Okulu antrenörleri velileri çocuklarýný spor alanlarýna yönlendirmeye davet ettiler.
5-18 yaþlarý arasýndaki tüm gençlerin
katýlabileceði bu çalýþmalarda sporcularýn
basketbol teknikleri ve
oyun kural bilgileri yanýnda temizliz, beslenme, dinlenme, ders çalýþmalarý, kitap okumalarý, çevreyle iletiþim
gibi konularda eðitim
verildiðini belirten antrenörler kötü alýþkanlýklardan uzak durmak
ve doðru alýþkanlýklarý
küçük yaþlarda almanýn
önemine dikkat çekerek, ‘Azimli, çalýþkan
herkese yardýmcý olan
vatanýný milletini seven
düzgün bireyler yetiþtirmek için çalýþýyoruz.
Doðru alýþkanlýk-
larýn kazanýlacaðý ruhsal, fiziksel ve sosyal
yönden geliþebilecekleri tek yer olan spor sa-
lonlarýna geleceðimizin
teminatý olan tüm gençlerimizi bekliyoruz’ dediler.
www.corumhakimiyet.net
ELEMAN
ARANIYOR
Adres: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi
Caddesi No: 106
Tel: 234 91 22
(Ç.HAK:2667)
Satýlýk Oto
ELEMAN ARANIYOR Devren
ve Halý Yýkama
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çay, temizlik ve satýþ
iþlerine bakacak bay-bayan elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Makina Mühendisi, Teknikeri,
Meslek Lisesi veya MYO Makina
bölümü mezunu ustalýk belgesi
olan personeller alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2698)
Eralp Arýtma Sistemleri
Mür. Tel: 0 551 727 73 71
(Ç.HAK:2668)
Ýlgi Diþ Polikliniði
Gazi Cad. Uysal Ýþ Merkezi 1. kat ÇORUM
213 76 38-224 27 87
Neksan Karasör Ekipmanlarý
Küçük Sanayi Sitesi 89. Sok. No: 8
Mür. Tel: 0 537 289 47 75
Satýlýk
Dubleks Daire
(Ç.HAK:2629)
(Ç.HAK:2666)
Diþ kliniðinde görevlendirilmek üzere 25-35
yaþlarý arasýnda yemek ve temizlik yapacak
bayan eleman alýnacaktýr.
Karakeçili Mah. Bayýndýr
3. Sokak’ta 155 m2 dubleks
parka cepheli daire satýlýktýr.
0 533 355 68 98-0 532 270 67 89
Arkadaþlarý
ÝÞYERÝNE KÝRALIK Çalýþma
Arýyoruz
DAÝRELER
(Ç.HAK:2696)
0 542 513 36 10
0 541 426 64 58
Seyit SÖYLER
Gazi oðlu 1960 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:2699)
YÝTÝK
Burcu ÖZMEN
Salih kýzý 25/4/1991 Laçin Narlý Kasabasý Doðumlu
(Ç.HAK:2691)
YÝTÝK
Laçin Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum
Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Mustafa KOZA
Þükrü oðlu 20/3/1965 Laçin Çamlýpýnar Köyü
Doðumlu
(Ç.HAK:2694)
* CNC operatörleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Kaynakçýlar.
DR. KLÝNÝK OTOMOTÝV’DE
GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE KAPORTA
USTALARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
RÝCA OLUNUR.
ADRES: KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 101.SK
NO:3 ÇORUM Tel: 0 364 202 05 05
Gerekli þartlar;
* Askerliðini yapmýþ olmak
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
ELEMAN ARANIYOR
Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere
daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli
eleman aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl
Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM
(Ç.HAK:2459)
YÝTÝK
Amasya Üniversitesi Türkçe Eðitimi Bölümünden
almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:2676)
Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðumuz 19 DS 281 plakalý traktörümüze ait ruhsatý kaybettik. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:2692)
(Ç.HAK:2625)
ELEMAN
ALINACAKTIR
YÝTÝK
Metin TÜRKMEN
Celal oðlu 13/2/1969 Laçin Narlý Beldesi Doðumlu
T.C.No:13039958884
Osman TÜRKMEN
Celal oðlu 15/2/1973 Laçin Narlý Beldesi Doðumlu
T.C.No:13030959156
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30
ÇORUM
Mür. Tel: 254 92 03
Adres: K.S.S. 33. Sok. No: 5
Tel: 234 91 45
Mür. Tel: 0 506 926 70 17
ELEMAN
ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay
eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Savaþ Oto Cam
Aþaðý Sanayi Tarým Cad. ÇESOB Karþýsý
Tel: 0 541 879 91 19
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Firmamýz Zirvem Plastik Egepen Decanikte imalat
ve montajda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý ve vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. 68/A
Tel: 213 35 28
SATILIK TARLA
Ankara Yolu Yaydiðin Köyü
sýnýrlarý içerisinde 20 dönüm
tarla sahibinden satýlýktýr.
Parsel: 86/111
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese
þahsen müracaat etmeleri rica olunur.
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km.
ÇORUM
ELEMAN
ARANIYOR
* Nadýk’da 325 m2 bahçe içerisinde
müstakil ev,
* Ýskilip Yolu 2. km. Gürcü Köy’de 440 m2
içerisinde su, basmaný atýlmýþ, köþe baþý
müstakil yer.
Firmamýzda görevlendirilmek üzere market
bölümüne bakacak bay-bayan elemanlar alýnacaktýr.
* Diksiyonu düzgün
* Ýkili iliþkilerde baþarýlý
* Esnek çalýþma koþullarýna uyabilen
* Bilgisayar kullanabilen
Mutlu Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Þti.
Ankara Asfaltý 1. Km. (Citroen karþýsý) ÇORUM
254 00 50
0 532 418 02 00
Sahibinden Satýlýk
Müstakil Evler
ÇALIÞMA ARKADAÞLARI
ARIYORUZ
elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 532 506 34 66
Çorum Teknik Çelik Döküm’de çalýþtýrýlmak üzere,
* Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi
(Ç.HAK:2589)
Çorum Belediye Baþkanlýðý arkasýnda
Gündoðdu Sürücü Kursu’nun çýkmýþ
olduðu daireler iþyerine kiralýktýr.
Kasiyer
En az lise mezunu Bayan
(Ç.HAK:2690)
Bayan Eleman ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Aranýyor
ÞAHÝN KASABI
Tel: 0 533 343 70 91 Seydim Köyü
YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK
FATÝH YILMAZ
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
KAYNAKÇILAR alýnacaktýr.
Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr.
Ücretsiz kesim-parçalama
(Ç.HAK:2683)
Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad.
1. Anýtevler No: 3’de (Ticaret Meslek Lisesi
Karþýsý) hizmet veren Vip Class Oto ve Halý
Yýkama yeri devren satýlýktýr.
Not: Firmamýz 10 yýldýr hizmet vermektedir.
Mür. Tel: 0 542 291 91 92
SATILIK
KURBANLIKLAR
(Ç.HAK:2601)
(Ç.HAK:2674)
Ölçerler Tarým Makinalarý
Mür. Tel: 0 533 493 62 40
(Ç.HAK:2673)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Kaynakçý, Boyacý Ustasý, Kalfa ve
Çýraklar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Mür. Tel: 0 544 778 03 00
Veteriner kontrolünde kesim ve
parçalama bize aittir.
Adres: Çiftliðimiz Çorum Hayvan
Pazarý yanýndadýr.
(Ç.HAK:2642)
(Ç.HAK:2643)
no:12
(Emniyet Sarayý Yaný)
Tel : 0364 254 95 37 (Pbx)
0 364 225 02 61
SATILIK BÜYÜKBAÞ ve
KÜÇÜKBAÞ KURBANLIKLAR
(Ç.HAK:2658)
SMMM - BÜLENT GÝRGÝN
Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2
(Ç.HAK:2644)
Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý
rica olunur.
Mobilya sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere 18-35 yaþ arasý tecrübeli
bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
(Ç.HAK:2663)
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere
BOYACI ve KAYNAKÇI eleman
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Bayan Satýþ
Danýþmanlarý
Alýnacaktýr
(Ç.HAK:2646)
ELEMAN
ARANIYOR
Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon
departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere,
* Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket
programýnda en az bir yýl tecrübeli,
* Bay eleman için Askerlikle iliþiði olmayan,
* Bay eleman için B sýnýfý ehliyeti olan,
* Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen,
* 30 yaþýný aþmamýþ,
Bay - Bayan elemanlar alýnacaktýr.
Adres: Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM
Tel: (364) 235 04 23
Fatih Caddesi BÝM Maðazasý yaný
336 m2 yola cephesi 20 metre olan
dükkan sahibinden kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 432 39 64
(Ç.HAK:2641)
BAY- BAYAN
ÖN MUHASEBE ve OPERASYON
ELEMANLARI ALINACAKTIR
YÜKSEL UN A.Þ.
(Ç.HAK:2664)
YAKAMOZ TURÞULARI
KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ.
Mür. Tel: 0 532 686 58 54
Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü)
(Ç.HAK:2634)
* Kesim hanemiz mevcuttur
* Veteriner hekim kontrolünde
* Hijyenik þartlarda kurbanlýk
* Kesimi yapýlýr.
19
Fatih Caddesi’nde
Kiralýk Ýþyeri
(Ç.HAK:2576)
HAKÝKÝ KARS
DANASI KURBANLIK
BULUNUR
(Ç.HAK:2542)
(Ç.HAK:2675)
213 24 35
0 532 712 58 61
0 537 867 98 46
Firmamýzda kalite kontrol ve iþyeri
sorumlusu yönetici uzmaný ile
laboratuarda görevlendirilmek üzere,
TSE ÝSO 22.000 gýda güvenliði
konularýnda çalýþmýþ tecrübe sahibi,
Gýda mühendisi, kimya mühendisi,
kimyager gibi konusu ile ilgili okuldan
mezun eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
(Ç.HAK:2655)
SAHÝBÝNDEN KÝRALIK
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ
3 kat toplam 840 m2
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý)
CUMA 19 EYLÜL 2014
Mür. Tel: 201 00 98
0 543 211 98 61
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
Manisa
maçý
Salý
günü
Zorlu maça genç hakem
Bayraklý’ya ÝstanbulÞeker maçýnda görev
Zonguldak-Çorum maçýný Ýstanbul Bölgesi genç
hakemlerinden Emre Türkmen yönetecek.
Ç
orum Belediyespor’un yarýn Zonguldak Kömürspor ile deplasmanda oynayacaðý maçý Ýstanbul bölgesi genç hakemlerinden Emre Türkmen yönetecek. Bu sezon Klasmana yükselen Emre Türkmen
ikinci düdüðü Zonguldak-Çorum maçýnda
çalacak.
Geçtiðimiz sezon Bölgesel Amatör
Lig’de görev yapan Emre Türkmen o sezon temsilcimiz Ýskilip Belediyespor’un 1
Aralýk 2013 tarihinde sahasýnda oynadýðý
ve 3-1 kaybettiði maçta düdük çalmýþ.
Zonguldak Kara Elmas K. Köksal
Stadý’nda oynanacak Zonguldak Kömürspor - Çorum Belediyespor maçýnda Emre
Türkmen’in yardýmcýlýklarýnýda Ýstanbul’dan Oktay Önge ve Abdurrahman Duman yapacak. Maçýn dördüncü hakemide
Mert Büyükgiray. HALÝL ÖZTÜRK
Emre Türkmen
Çorum Belediyespor’un Türkiye
Kupasý 2. turunda oynayacaðý
Manisaspor maçý 23 Eylül Salý günü
T
ürkiye Kupasý 2. turunda Çorum Belediyespor’un
Manisaspor ile oynayacaðý karþýlaþma 23 Eylül salý
günü oynanacak.
Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre
Türkiye Kupasý 2. turunda Çorum Belediyespor’un Manisaspor ile oynayacaðý maç Salý günü saat 15.00’de Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda baþlayacak.
Türkiye Kupasý ikinci turunda Çorum Belediyespor maçý ile birlikte toplam 11 karþýlaþma oynanacak.
Süper Lig ve PTT 1. lig takýmlarýnýn hafta sonu cuma,
cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarý nedeniyle
bu takýmlarýn maçlarý Salý gününe alýndýðý belirtildi.
Manisaspor, Çorum Belediyespor ile oynayacaðý
kupa maçýnýn ardýndan 27 Eylül cumartesi günü Adanaspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek.
M. Akif ilkkez kadro da
Ç
orum Belediyespor’da yarýn Zonguldak Kömürspor ile deplasmanda
karþýlaþacak olan maç kadrosunda cezasý
biten M.Akif tatlý da kadroda ki yerini
aldý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dün yaptýðý
çalýþmanýn ardýndan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal akþam saatlerinde teknik heyet ile yaptýðý görüþmeler sonunda Zonguldak maçýnýn 18 kiþilik kadrosunu belirledi ve þu isimler yer alýyor Nedim,
B
u sezon Ulusal hakem olan Celal Bayraklý’ya
üçüncü haftada ikinci görev. Bayraklý, cumartesi günü 3. lig 1. grupta Ýstanbulspor ile Tutap Þekerspor takýmlarý arasýndaki maçý yönetecek.
Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi’nden yapýlan açýklamaya göre yarýn Bahçelievler
Ýl Özel Ýdare sahasýnda Ýstanbulspor ile Tutap Þekerspor arasýndaki maçta Celal Bayraklý’nýn yardýmcýlýklarýný ise Ordu’dan Alper Gürsoy ve Samsun’dan Ýhsan Kýrbýyýk yapacak. Maçýn dördüncü
hakemide Ordu’dan Ufuk Tonbul.
Celal Bayraklý Klasmanda ilk maçýný sezonun
ilk haftasýnda Adliyespor ile Niðde Belediyespor
takýmlarý arasýnda maçý yönetmiþti.
YÜKSEL BASAR
CUMA 19 EYLÜL 2014
Buðra, Oðuzhan, Turgay, Ýmam, Akýn,
Kývanç, Ender, M.Akif, Murathan, Ali,
Furkan, Eray, Çaðlar, Sefa, Osman, Fatih, Utku. Maç kadrosu akþam saatlerinde lojmanda kampa girdi. Bu sabah saat
08.30’da yapýlacak kahvaltýnýn ardýndan
Zonguldak’a hareket edecek olan Çorum
Belediyespor kafilesi Dedeman Otel’e
yerleþerek burada kampa girecek ve maç
saatini bekleyecek. MURAT KARASU
Kanatlarý kapatýn, üretken olun
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Zonguldak provasýnda futbolculardan kanatlarý
kapatmalarýný ve çýkarken riske girmemelerini istedi. Ýncedal, futbolculardan üretken
olmalarýný bu prformanslara göre forma verdiklerini belirtti.
belirten Ýncedal savunma
ortasýnda bir toplantý
10.30’da Nazmi Avluca
istedi. Daha sonra toplu
orum Belediyespor
oyuncularýna sýk sýk
olarak yapýlan düz
sahasýnda yapýlan
yapan Ýncedal, Zonguldak
yarýn oynayacaðý
Ç
uyarýlarda bulunarak
koþunun ardýndan dar
antrenmana Emre dýþýnda
Zonguldak Kömürspor
maçýnýn oyun taktiðini
maçýnýn hazýrlýklarýný dün
yaptýðý taktik çalýþma ile
tamamladý. Sabah saat
tüm futbolcular katýldýlar.
Çalýþma öncesi
futbolcularla saha
anlattý ve beyin olarak
futbolculardan kendilerini
bu maça hazýrlamalarýný
Yavuz Ýncedal taktik çalýþma
sýrasýnda futbolculardan
üretken olmalarýný buna göre
forma verecekleri isimlere
karar vereceklerini söyledi
alanda pas çalýþmasý ile
devam eden antrenmanda
Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal, Zonguldak
deplasmanýnda ilk
onbirde düþündüðü
futbolcularý yarý sahada
taktik çalýþma yaptýrýrken
diðer futbolcular diðer
kalede þut çalýþmasý
yaptýlar.
Ýncedal, Zonguldak
karþýsýna çýkarmayý
düþündüðü onbirde Sebat
maçýndan iki deðiþiklik
yaptýðý gözlendi. Sað
beke Osman’ýn yerine
Akýn’ý çeken Ýncedal,
savunba göbeðine Ýmam
ve Nedim’e forma
verirken ön liberoda ise
Okan’a forma verdiði
gözlendi.
Rakibin kanatlardan
orta yaparak gol aradýðý
kesinlikle riske
girmemelerini ve baskýyý
gördükleri anda topu
kanatlara doðru
atmalarýný istedi. Bu
çalýþma sýrasýnda
futbolcularýn devamlý pas
yapmalarýný üzarine
Ýncedal ‘Ben kalýbý
söylüyorum kendiniz bir
þeyler üreceksiniz bende
ona göre karar
vereceðim. Biraz insiyatif
alýn sorumluluk alýn’ diye
uyarýda bulundu,
Bu çalýþmanýn son
bölümünde alternatif
olarak düþündüðü
isimlerle ikinci bölüm
antrenmaný yaptýran
Ýncedal ardýndan kültür
fizik hareketleri ile
haftanýn son çalýþmasýný
tamamladý.
‘Belediyespor da bizim Ulukavakspor da
HALÝL ÖZTÜRK
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, otopark ihalesinin Çorum Belediyespor’a
verilmesine karþý olmadýklarýný ihalenin þeffaf olmasýný istediklerini söyledi. Atlas,
bu gelirden Çorum’u temsil eden takýmlarýn tümünün yararlanmasý gerektiðini
belirterek ‘Çorumspor tarih oldu, Ulukavakspor olmasýn. Çorum Belediyespor’da
bizim Ulukavakspor’da o zaman tüm deðerlerimize sahip çýkmamýz gerekiyor.
Hiç birini ötekileþtirmemek gerekir’ dedi.
U
Lisanslar bu haftaya da yetiþmedi
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Ulukavakspor antrenmanýný ziyaretinde Baþkan Ýlhan Kýlýç ve Teknik Direktör Yusuf Aydemir’le
U
lukavakspor’da ilk haftaya lisanslarý çýkartýlamayan üç futbolcu bu haftada yok. Siyah beyazlý takýmýn iki yabancý futbolcusu ile profesyonelden dönen Metehan Fýrat’ýn lisanslarýnýn pazar
günki Sinopspor maçýnada yetiþmesi zor görünüyor. Teknik Direktör Yusuf Aydemir, yabancý futbolcularýn oturmu izni ile ilgili sorunlar nedeniyle,
Metehan Fýrat’ýn ise evraklarýný getirmemesinden
lukavakspor’un önceki akþam yapýlan antrenmanýný ziyaretinde konuþan Cumhuriyet Halk Partisi
Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum Belediyespor’un da
Ulukavakspor’unda tüm Çorum’un takýmý olduðunu
belirterek kimseyi ötekileþtirmeden Çorum adýna mücadele eden herkese destek vermeleri gerektiðini söyledi.
Konuþmasýnda Çorum Belediyespor’un aldýðý
otopark ihalesinede deðinen Atlas, bu gelirden Çorum’u temsil eden diðer takýmlarýnda pay almasýnýn
doðru olacaðýný belirterek ‘Otopark ihalesinde bizim
itiramýz kesinlikle Çorum Belediyespor’a verilmesine
deðil. Ýhalenin þeffaf olmamasýnadýr.
Çorumspor tarihe gömüldü, neden Çorum’un ligdeki takým sayýsýný iki üç olmasýn. Bir þehrin tanýýmýnda futbolun ne kadar önemli bir reklam aracý olduðu
ortada. Çorum’un Süper Lig takýmý olsa tanýtýmý ne
kadar baþarýlý olurdu. Onun için Çorum’un bir tek tek
deðil daha fazla sayýda takýmý olmasý lazým. Üstte bir
takým altta onu destekleyen pilot takýmlar olmasý gerekir.
Çorum adýna mücadele eden tüm takýmlara sahip
çýkýlmalý destek verilmeli. Spor Çorum’un tüm insanlarýný bir araya getiren bir olgu. Spora siyaseti karýþtýrmamýz gerekiyor, Bütün gelirler Çorum Belediyes-
por’a aktarýlýp diðer temsilcilere üvey evlat muamalesi yapýldýðý zaman yanlýþ olur. Çorumspor’un düþtüðü
duruma Ulukavakspor’un düþmesini istemiyoruz.
Ulukavakspor’a baþarýlar diliyorum. Sezona puanla
baþladýlar moral buldular. Hafta sonu Çorum’da oynayacaðý maçta tüm Çorumlularý destek vermeye bekliyor ve þimdiden baþarýlar diliyorum’ dedi.
Ziyaret sýrasýnda konuþan Ulukavakspor Baþkaný
Ýlhan Kýlýç’ta ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, aldýklarý sorumluluðu yerine getirmek için
büyük bir çaba içinde olduklarýný söyledi. Kýlýç, Ulukavakspor’un Çorum’u temsil ettiðini Karabük’te
kimsenin Ulukavakspor demediðini Çorum dediðini
belirterek ‘Biz yönetim olarak aldýðýmýz görevimizi en
iyi þekilde yapmayý amaçlýyoruz. Gücümüzün yettiði
yere kadarda bunu götüreceðiz.
Yönetim olarak bizlere her zaman büyük destek
veren kulübümüz onursal baþkaný Sait Kömürcü’ye
çok teþekkür ediyorum. Onun gibi futbola destek verecek Çorumlu sanayici ve iþadamlarýmýzýn desteklerini
bekliyoruz.
Lige deplasmanda aldýðýmýz puanla baþlamamýz
moral oldu. Hafta sonu kendi sahamýzda oynayacaðýmýz Sinopspor maçýna tüm Çorum halkýný davet ediyoruz. Sahamýzdaki maçý kazanarak ligdeki çýkýþýmýzý
devam ettirmek ve galibiyet sevincini taraftarlarýmýzla
paþlaþmak istiyoruz’ dedi. HARUN AKKAYA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
16 645 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content