close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Ücret Tarifesi

embedDownload
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ ÜCRETLER
KATI ATIK TOPLAMA TAŞIMA VE BERTARAF ÜCRETİ (KDV HARİÇ)
Merkezefendi ve Pamukkale Büyükşehir İlçe Belediyeleri 30.03.2014 Mahalli İdareler
seçimleriyle birlikte faaliyete geçmişlerdir. İlçe belediyeler tarafından gerçekleştirilmesi
gereken katı atık toplama ve nakletme hizmetlerinin personel, araç-gereç ve zaman
yetersizliği nedeniyle 31.12.2014 tarihine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından
yapılmasına ve söz konusu dönem içerisinde katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmasına;
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 11 inci maddesi ve Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf
Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
gereğince;
Meskenler
Ticari
Resmi Kurumlar
Fabrika ve İmalathaneler
1-9 kişi
10-49 kişi
50-99 kişi
100-199 kişi
200 ve üzeri kişi
4,40
6,60
44,00
22,00
44,00
88,00
110,00
137,00
NOT:
Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf ücreti su faturası ile birlikte tahsil edilir. Pamukkale
Büyükşehir İlçe Belediyesi, Merkezefendi Büyükşehir İlçe Belediyesi ve DESKİ tarafından
ay içerisinde tahsil edilen katı atık toplama taşıma ve bertaraf ücretleri, takip eden ayın 10.
gününe kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarılır.
ÇEŞİTLİ ÜCRETLER (KDV HARİÇ)
1- Bez afiş ücreti:
Belediyemizin izin verdiği, vatandaşların kendi işyerlerinin dışına asılan bez afişlerden
haftalık olarak;
0-5 m²
5 -10 m²
10 m²’ den fazla her m² için
500,00
800,00
100,00
2-Stant açma ücreti:
Belediyemizin uygun gördüğü yerlerde 1 m²’yi geçmemek üzere açılan stantlardan günlük;
150,00.-TL alınır.
3- İhtisas komisyonları rapor ücreti:
Belediye Meclisince oluşturulan ihtisas komisyonlarında alınan kararlar vatandaşların isteği
üzerine A4 ebadında her sayfa için; 0,51.- TL alınır.
1
5- Ticari Araç Reklam Ücreti:
06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Ticari Araçlarda Reklam
Bulundurulmasına İlişkin Yönetmelik gereğince;
a) Ticari araç reklam yetki belgesi ücreti; Ticari araçlarda reklam uygulanabilmesi için
reklamcı tarafından alınacak ticari araç yetki belgesi ücreti (yıllık); 250,00 TL alınır.
b) Ticari araç reklam izin belgesi ücreti; (Ticari araçlarda reklamın mahiyetine göre her
araç için ayrı ayrı olmak üzere)
Taksi, taksi dolmuş, kiralık otomobil
Minibüs ve kamyonet
Otobüs
100,00
250,00
500,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ ÜCRETLER (KDV
HARİÇ)
İMAR İŞLERİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER
A3-A4 fotokopi kâğıdında onaylı imar planı örneği (imar durumu yerine
geçmez)
12,00
Jeolojik ve zemin etüdü kontrol ücreti
71,00
Not: Mahkemeler ve icra dairelerinden gelen onaylı imar planı örneği taleplerinden
düzenleme ücreti alınmaz.
HÂLİHAZIR HARİTASI VE 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 18. MADDE
UYGULAMASI BİTEN YERLERDEN ALINACAK ÜCRETLER
Ölçü krokisi (sayfa başına)
Poligon koordinatı (adet)
Nirengi koordinatı (adet)
Ada ve parsel köşe koordinatı (adet)
Halihazır sayısal pafta (adet)
2,40
1,20
5,00
0,50
150,00
HALİHAZIR HARİTA ONAYI İLE İLGİLİ ÜCRETLER
0-5 ha = maktuen
5-50 ha +( 5 ha üzeri her ha. için 10,00 TL ücret ilave edilir.)
50-100 ha + (50 ha üzeri her ha. için 6,00 TL ücret ilave edilir.)
100 ha.dan sonra + (100 ha üzeri her ha. için 5,00 TL ücret ilave edilir)
200,00
200,00
425,00
550,00
2
İŞ BİTİRME BELGESİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER
Taşeronlardan
Şantiye şeflerinden
Müteahhitlerden
180,00
180,00
350,00
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ VE KONTROL ÜCRETİ ( KDV HARİÇ)
0-500 m²
501-1.000 m²
1.001-3.000 m²
3.001-5.000 m²
5.001-10.000 m²
10.001-50.000 m²
50.001 üzeri m²
300,00
725,00
1.090,00
1.450,00
2.900,00
7.260,00
14.520,00
Sayısal İmar Plan Temini
Pafta
A3
A4
150,00
70,00
30,00
Ekspertiz arşiv belgesi dosya başına 10,00.-TL alınır.
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ ÜCRETLER (KDV HARİÇ)
KAZILAN YERLERİN BELEDİYECE ESKİ HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN
MALZEME VE İŞÇİLİK ÜCRETİ
1- Gayrimenkul sahipleri tarafından; elektrik, telefon, internet hatlarındaki arızanın
giderilmesi ve onarım yapılması amacıyla kazılan yerlerin eski haline getirilmesi için
malzeme ve işçilik ücreti dahil;
a) Üst yapısı tamamlanmış yerlerde bina izolasyonu amacıyla kazılan yerlerin
eski haline getirilmesi için yapılan kazılarda malzeme ve işçilik ücreti dahil
arıza ve onarım izni belgesi ücreti (her kazı için)
(Genişlik 1 metreyi geçtiği takdirde % 50 fazlasıyla uygulanır.)
500,00.-TL
Kazılar ancak belediyemizden kazı izni yetki belgesi almış kişi veya şirketlere yaptırılabilir.
Kazı izni yetki belgesi yıllık düzenlenir.
b) Kazı izni yetki belgesi ücreti
1.000,00.-TL
3
2- Aydem, Türk Telekom, Enerya, Türksat vb. kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerin
yapacağı çalışmalar sırasında kazılan yerlerin eski haline getirilmesi için zemin cinsi birim
fiyat ücreti olarak;
Genişliği 50 cm. üzeri kazılar için;
Ham yolların metretülünden
15,00.-TL
Karo, plaka, arnavuttaşı, beton vb. yerlerin metretülünden
75,00.-TL
Asfalt ile kaplı yolların metretülünden
Tünel kazıların metretülünden
100,00.-TL
50,00.-TL
Yukarıda tablodaki ücretlerde genişlik 1 metreyi geçtiği takdirde % 50 fazlasıyla uygulanır.
Genişliği 25 cm. ile 50 cm. arasındaki kazılar için
Ham yolların metretülünden
Karo, plaka, arnavuttaşı, beton ve benzeri yerlerin metretülünden
Asfalt ile kaplı yolların metretülünden
12,00.-TL
50,00.-TL
65,00.-TL
Genişliği 25 cm.’den az kazılar için
Ham yolların metretülünden
Karo, plaka, arnavuttaşı, beton ve benzeri yerlerin metretülünden
Asfalt ile kaplı yolların metretülünden
10,00.-TL
45,00.-TL
50,00.-TL
Belediyemizin yapacağı alt-üst yapı çalışmalarının planlandığı veya yürütüldüğü alanda
(çalışma programının belediyemizce onaylanması şartıyla) çalışmalarını yürüten Aydem, Türk
Telekom, Enerya, Türksat vb. kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmaların ücretlendirilmesi
AYKOME Genel Kurulunda değerlendirilir. Ayrıca ortak programa alınan alt yapı
yatırımlarının, kazı bedelleri de AYKOME Genel Kurulunda değerlendirilir.
Belediyemizin üst yapı çalışmalarını bitirdiği yerlerde çalışmalarını yürüten Aydem, Türk
Telekom, Enerya, Türksat vb. kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerin yapacağı
çalışmalarda;
Karo, plaka, arnavuttaşı, beton vb. yerlerin metretülünden
Asfalt ile kaplı yolların metretülünden
300,00.-TL
400,00.-TL
Alt yapı kazı ruhsatı bedeli; Zemin Tahrip Ücreti, Ruhsat Belge Ücreti, Keşif Bedeli, Teminat
Ücreti ve KDV’den meydana gelir.
Hesaplama şekli aşağıdaki gibidir:
Zemin Tahrip Ücreti = Zemin cinsi birim fiyat x metraj (metretül) (KDV hariç)
Ruhsat Belge Ücreti = 2,00.-TL x metraj (metretül) (KDV dahil)
Keşif Bedeli = 100,00.-TL + (Zemin Tahrip Ücreti x 0,01) (KDV dahil)
Teminat Ücreti = Zemin Tahrip Ücreti x 0,5 (KDV dahil)
4
Not: Zemin Tahrip Ücreti için KDV hesaplanır.
3- Üst yapısı tamamlanan yerlerde bulunan ve alt yapı hatları için bırakılan Belediye'ye ait
boş boruları kullanacak olan Aydem, Türk Telekom, Enerya, Türksat vb. kurum ve kuruluşlar
ile özel ve tüzel kişilerden geçiş hakkı ve alt yapı katılım bedeli olarak aşağıda belirtilen
ücretler alınır. Belediyenin kullandırabileceği alt yapı hattının olduğu yerlerde başvuru
sahibinin mevcut hattı kullanması zorunludur. Bu ücretler peşin olarak tahsil edilir.
Alt Yapı Katılım Bedeli; (Başvuru sahibinin ilgili lisans süresince 1 defaya mahsus olmak
üzere); Denizli Belediyesine ait hattın kullanılması durumunda metresinden 30,00.-TL alınır.
Geçiş Hakkı Ücreti;
Denizli Belediyesine ait hattın kullanılması durumunda;
metresinden 1 (bir) yıllık
metresinden 5 (beş) yıllık
metresinden 10 (on) yıllık
3,00.-TL
12,00.-TL
20,00.-TL
Belediyenin elektronik haberleşme alt yapı imalatı yapmadığı yollarda, başvuru sahibinin
belediyenin talep ettiği alt yapı imalatını yapması durumunda;
metresinden 1 (bir) yıllık
metresinden 5 (beş) yıllık
metresinden 10 (on) yıllık
1,00.-TL
4,00.-TL
7,00.-TL
Güzergâhın bakım sorumluluğu kira süresi boyunca kiralayana aittir. Güzergâhta yapılan
değişiklikler ve yeni imalatların mülkiyeti de Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.
4- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin ortak
olduğu şirketler için uygulanacak tarifelerde, protokol yapılması halinde, protokoldeki
bedeller uygulanacaktır.
5- 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci fıkrasına istinaden köy tüzel
kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde; 5 yıl süreyle alt yapı kazı ruhsatı için
bedel alınmaz.
ASFALTLAMA ÜCRETİ
Belediyemizin yapmakta olduğu yol asfaltlama işini aksatmayacak şekilde asfalt yaptırmak
için talepte bulunanlardan asfalt kalınlığı 7 cm.'yi geçmemek ve asfalt yapılacak yerin ilgilisi
tarafından uygun hale getirilmesi şartıyla sıcak asfaltın m²'sinden; 110,00.-TL alınır.
Not : 1 m²'den az olanlar 1'm²ye tamamlanır.
• 110,00.TL/ m² fiyatlı asfalt yol yapımı ücreti küçük çaplı tamiratlarda tahsil edilir.
• Plentaltı rotmiks asfalt: 75,00.-TL/ton
• Plentaltı yama için sıcak asfalt: 75,00.-TL/ton
• Yama asfalt (işçilik dahil): 150,00.-TL/ton
• Binder asfalt (serme – sıkıştırma dahil): 125,00.-TL/ton olarak ücretlendirilir.
5
İŞ MAKİNALARI KİRA ÜCRETİ
Talep edildiğinde saat başına;
Yükleyici
Dozer
Vibrasyonlu Silindir (8,5 t)
Vibrasyonlu Silindir (2,5 t)
Treyler
Greyder
Ekskavatör
Kazıcı Yükleyici
Vibrasyonlu Silindir (15 t)
Asfalt Kesim Makinesi
Asfalt Kazıma Makinesi
Kamyon (km başına )
250,00.-TL
300,00.-TL
175,00.-TL
125,00.-TL
175,00.-TL
150,00.-TL
300,00.-TL
100,00.-TL
250,00.-TL
100,00.-TL
1.500,00.-TL
5,00.-TL
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ ÜCRETLER (KDV HARİÇ)
MOTOPOMP İLE SU BOŞALTMA ÜCRETİ
Her bağımsız bölüm için (saat başına): 25,00.-TL alınır.
Not: Sel felaketlerinde, yağmura bağlı su baskınlarında ve belediyeye ait tesisat arızalarından
kaynaklanan su baskınlarından ücret alınmaz.
ARAZÖZ İLE SU TAŞIMA ÜCRETİ
Özel ve tüzel kişilere arazöz ile içme suyu taşıma ücreti m³ başına; 20,00.-TL alınır.
Not: 10 m³ altındaki su taleplerinden 10 m³ su ücreti alınır.
OTOMATİK MERDİVEN ARAÇ KULLANIM ÜCRETİ
Otomatik merdiven araç kullanım ücreti (1 saat için) : 220,00.-TL alınır.
BACA TEMİZLEME ÜCRETİ
Her baca esas alınmak üzere:
TL
Normal bacalardan
Kalorifer ve şönt bacalardan
25,00
90,00
6
VATANDAŞIN İSTEĞİ ÜZERİNE HAVAİ FİŞEK ATMA ÜCRETİ
Vatandaşın isteği üzerine havai fişek atmak isteyenlerden: 1.000,00.-TL alınır.
Havai fişek atımı sırasında arazöz talep ücreti: 600,00.-TL alınır.
BEZ AFİŞLERİN ASMA VE SÖKME ÜCRETİ
Vatandaşların isteği üzerine caddelere, sokaklara ve işyerlerinin dışına asılan bez afişlerden;
TL
0-5 m2
6-10 m2
10 m2’den fazla
250,00
350,00
500,00
YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKAT HİZMETLERİ ÜCRETİ
Özel kurum ve kuruluşlara teorik ve uygulamalı yangın eğitim ücreti (kişi başına);
3 saat
6 saat
9 saat
80 saat
30,00
50,00
70,00
650,00
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER (KDV
HARİÇ)
DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINA KABUL EDİLECEK ATIK ÜCRETLERİ
Atık Grupları
Sanayiden gelecek evsel nitelikli arıtma çamuru
Tehlikeli olmayan hacimli sanayi atığı
Tehlikeli olmayan sanayi atığı
Bozulmuş gıda maddesi bertarafı
Evlerden getirilebilecek hacimli atıklar (Eski eşya, moloz, kül, cüruf v.b.)
Hafriyat atıkları
Şahıs ve işletmelerden gelecek organik atıklar
Kurum ve sanayilerden gelecek tehlikeli olmayan evsel atıklar
TL/TON
42,50
73,00
53,50
20,00
20,00
20,00
20,00
17,50
7
MEZARLIK PARSEL ÜCRETİ
1- Tek kişilik tahsis ücreti (vefat eden kişinin eşi için) 600,00.-TL’dir.
2- Aile tipi mezar yeri (12 m2 3 kişilik) 14.000,00.-TL’dir.
CENAZE NAKİL ÜCRETİ
Denizli ili sınırları içerisinde yapılan cenaze nakillerinde ücret alınmaz. Vatandaşın talebi
üzerine şehirlerarası cenaze nakillerinde; şoför, akaryakıt ve diğer masraflar belediyemize ait
olmak üzere cenazenin nakil yeri km’si esas alınarak gidiş-dönüş toplam km başına: 0,72.TL’dir.
MEZAR YAPIM VE ONARIM YETKİ BELGESİ ÜCRETİ
Mezarlıklarda, her türlü yapım işi için mezar yapım ve onarım yetki belgesi düzenlenir. Her
mezar başına yapım ve onarım yetki belgesi ücreti; 25,42.-TL’dir.
MEZAR BAKIM VE ONARIM BELGESİ ÜCRETİ
Mezarlıklarda her türlü mezar üstü bakım işi için mezar bakım ve onarım belgesi düzenlenir.
Mezar bakım ve onarım belgesi için aylık olarak 150,00.-TL ücret alınır.
KÖMÜR/KOK ANALİZ ÜCRETİ
TL
Analiz Adı
Toplam kükürt tayini
Kül tayini
Uçucu madde tayini
Alt-üst ısıl değeri
Numune hazırlama
Toplam nem tayini
(35 °C)
Standart Adı
ASTM D 4239
ASTM D
ASTM D 7582
TS ISO 1928
ASTM D 5865
TS 4744
TS ISO 5068-1
TS ISO 5068-2
Denizli Büyükşehir
Çevre Şehircilik
Belediyesi Vergi
Bakanlığı Asgari
Harç ve Ücretler
Fiyat Tarifesi’ne
Tarifesi
göre Analiz Ücretleri
(Akreditasyon
(Çevre İzin-Denetim
Kapsamındaki
Amaçlı Analizlerde)
Analizlerde)
50,00
85,50
35,00
72,00
35,00
72,00
120,00
220,50
35,00
35,00
54,00
72,00
8
Toplam nem tayini
(107 °C)
ASTM D 7582
TS 690 ISO 589
(Metot C)
ASTM D 7582
35,00
72,00
300,00
576,00
Komple analiz
(Numune Hazırlama,
Toplam Nem Tayini, Kül
Tayini, Uçucu Madde
Tayini, Toplam Kükürt
Tayini, Alt ve Üst Isıl
Tayini)
SU/ATIKSU ANALİZ ÜCRETLERİ
Analiz Adı
PH
Elektriksel İletkenlik
Bulanıklık
Renk
Tat
Koku
Serbest Klor Miktarı
Amonyum Tayini
(Komple Analiz)
PH
Elektriksel iletkenlik
Sıcaklık
Bulanıklık
Çözünmüş oksijen
tayini
Renk
Tat
Koku
Serbest bakiye klor
Standart Adı
SM 4500- H+ B
SM 2510 B
SM 2130 B
Organoleptik
yöntem
Organoleptik
yöntem
Organoleptik
yöntem
Komperatör
yöntemi
Nessler yöntemi
SM 4500- H+ B
SM 2510 B
SM 2550 B
SM 2130 B
SM 4500-O:G
Organoleptik
yöntem
Organoleptik
yöntem
Organoleptik
yöntem
Komperatör
yöntem
Denizli Büyükşehir
Belediyesi Vergi
Harç ve Ücretler
Tarifesi
(Akreditasyon
Kapsamındaki
Analizlerde)
Çevre Şehircilik
Bakanlığı Asgari
Fiyat Tarifesi’ne
göre Analiz
Ücretleri (Çevre
İzin-Denetim
Amaçlı
Analizlerde)
55,00
-
10,00
10,00
10,00
10,00
27,00
27,00
27,00
-
10,00
27,00
10,00
-
10,00
-
10,00
-
10,00
-
9
Aktif klor
Amonyum tayini
Amonyum tayini
Nitrat tayini
Cr (VI) tayini
Askıda katı madde
Kimyasal oksijen
ihtiyacı tayini
Biyokimyasal oksijen
ihtiyacı tayini
Yağ-Gres tayini
Toplam Kjedahl Azotu
(TKN)
Balık Biyodeneyi
HACH LANGE
CADAS 200
Spektrofotometre ile
yapılan Tüm Analizler
için (parametre başına)
ICP-OES ile Ağır
Metal Tayini Analizi
(parametre başına)
ICP-OES ile Hidrür
sistemi ile Ağır Metal
Tayini Analizi
(parametre başına)
İyon Kromatografi ile
Anyon Katyon Tayini
(parametre başına)
Ağır Metal Tayini Ön
İşlem
Titrimetrik yöntem
Nessler
Reaktifi
yöntemi
SM 4500- NH3 F
SM 4500- NO3 - B
SM 3500- Cr B
SM 2540 D
SM 5220 C
SM 5210 D
SM 5520 D
SM 4500 NorgB
SKKY
Numune
Alma ve Analiz
Metotları Tebliği
Ek-1
Hach Lange Kit
Yöntemi
10,00
-
10,00
-
40,00
40,00
40,00
25,00
63,00
49,50
40,00
108,00
40,00
90,00
100,00
144,00
100,00
144,00
100,00
144,00
20,00
-
50,00
63,00
50,00
63,00
50,00
-
50,00
99,00
30,00
67,50
100,00
144,00
200,00
360,00
250,00
337,50
TS EN ISO 1 1885
İşletme içi metot
TS EN ISO
10304-1
TS EN ISO
14911
SM4110B
SM4110D
SM2340B
Mikrodalga Yakma
Yöntemi
ISO 19458/ TS EN
Anlık numune alma
ISO 5667/3,6,10
TS EN ISO 56672 saatlik Numune Alma
3,10
24 saatlik Numune
TS EN ISO 5667Alma
3,10
Derinden Numune
TS 6291
Alma
10
TS EN ISO 9308-1
TS EN ISO 7899-2
Membran
Filtrasyon Yöntemi
TS EN ISO 9308-1
Toplam Koliform
Membran
Filtrasyon Yöntemi
TS EN ISO 9308-1
E.coli
Membran
Filtrasyon Yöntemi
TS EN ISO 7899-2
Enterokok
Membran
Filtrasyon Yöntemi
SM 9222 D
Fekal Koliform
Membran
Filtrasyon Yöntemi
TS EN ISO
Toplam koloni sayımı
6222/Dökme plak
(22 ºC)
yöntemi
TS EN ISO
Toplam koloni sayımı
6222/Dökme plak
(36 ºC)
yöntemi
TS 8020 EN
Anaerob sporlu sülfit
26461-2/Membran
redükte eden bakteri
filtrasyon yöntemi
TS
EN
ISO
Pseudomonas
16266/Membran
aeruginosa
filtrasyon yöntemi
TS EN ISO 56672 saatlik numune alma
3,10
SM 4500- H+ B,
Arazi ölçümleri (pH,
SM 2510 B,
iletkenlik, sıcaklık,
SM 2550 B,
çözünmüş oksijen)
SM 4500 O:G
AKM
SM 2540 D
KOI
SM 5220 C
BOI
SM 5210 D
TS EN ISO 566724 saatlik numune alma
3,10
SM 4500- H+ B,
Arazi ölçümleri (pH,
SM 2510 B,
iletkenlik, sıcaklık,
SM 2550 B,
çözünmüş oksijen)
SM 4500 O:G
AKM
SM 2540 D
KOI
SM 5220 C
BOI
SM 5210 D
Toplam koliform
E.Coli
Enterokok
(Paket Analiz)
55,00
-
25,00
76,50
25,00
76,50
25,00
-
25,00
76,50
25,00
-
25,00
-
25,00
-
25,00
-
200,00
418,50
250,00
634,50
11
Not:
i) Her numune başına 13,00.-TL rapor harcı alınacaktır
ii) Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı asgari fiyat tarifesi doğrultusunda, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller
Tebliği Tablo 1(Debiye Göre Numune Alma Sıklığı)’de belirtildiği üzere “iç izleme”
amacıyla, bir alınan numune alma sıklığına sahip işletmeler ile yapılan sözleşmelerde bu
miktarların en çok % 20 altına düşülebilir” ibaresine istinaden sözleşme yapılan tesisler ile bu
yukarıdaki fiyatlar üzerinde %20 daha indirim yapılır.
SİVRİSİNEK VE HAŞERATLA MÜCADELE ÜCRETLERİ
Özel ilaçlama ücretleri, vatandaşların özel talebi halinde ilaçlar belediyemizce karşılanmak
üzere;
Daire, bodrum, çatı, ışıklık;
0-100 m2
101-150 m2
151-200 m2
201 m2 ve üzeri (beher m²'sinden)
Besihanelerden, sezon boyunca periyodik olarak alınan haşere mücadelesi
ilaçlama ücreti;
0-100 m2
101-250 m2
251 m2 ve üzeri (beher m²'sinden)
20,00
30,00
40,00
0,20
50,00
60,00
0,25
Resmi kurumlar, fabrika ve işyeri v.b yerlerden beher m2’ sinden
0-49 m2
50 m2 ve üzeri
0,60
0,40
Okullar ve ibadet yerlerinin beher m2’ sinden
0,05
Fare şikâyetlerinde 3 istasyona kadar yapılan ilaçlamalar ücretsiz, 3 istasyondan sonra yapılan
ilaçlamalarda istasyon başına 25,00.- TL ücret alınır.
Vatandaşların özel talebi halinde ilaçlar müdürlüğümüzce karşılanmak üzere; Denizli
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde her türlü büyükbaş, küçükbaş hayvan besiciliği
yapanların ahır ve ağıllarının ilaçlanması ücreti olarak 50,00.-TL alınır. Ayrıca km başına
gidiş-dönüş için ayrı ayrı hesaplanmak üzere 1,65.-TL ücret alınır.
Haşere (sinek, sivrisinek, fare, yakarca vb.) üremesine ortam hazırlayan kişi, kurum ve
kuruluşlara yapılan ikazlara rağmen önlem alınmazsa belediye tarafından ilaçlanır ve ilaçlama
bedeli %100 zamlı olarak tahsil edilir. Buna rağmen önlem alınmazsa tarifenin 6 (altı) katı
tahsil edilir, tekerrürü halinde kapatma cezası verilir.
12
ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER (KDV HARİÇ)
MİNİBÜS DEVİR ÜCRETİ
Minibüs devir ücretleri alan ve satandan ayrı ayrı alınmak üzere;
1. sınıf hat
2. sınıf hat
15.000,00
12.000,00
TAKSİ RUHSAT ÜCRETİ
Ticari plakalı taksilerden ruhsat yenileme
Ticari taksi devirlerinde alan ve satandan ayrı ayrı olmak üzere
Yeni kayıtlardan
110,00
550,00
825,00
Devir işlemlerinde araç sahibinin ölümü halinde varislerden devir ücreti alınmaz.
Yeni hat alanlara girdikleri gruba göre ilgili tarife uygulanır.
Hat sahiplerinin kendi aralarında hatlarını karşılıklı olarak devretmeleri ve ortaklar arasında
hat devir işlemi yapanlardan devir ücretinin %50'si alınır.
Çocuğuna veya eşine devir edenler ile çocuğundan veya eşinden devir alanlardan devir
ücretinin %20' si alınır.
Bu bedeller satandan peşin, alandan 4 eşit taksit olmak üzere 1 peşin, kalan kısım ise 3 taksit
halinde alınır.
İcra yoluyla satılan ticari plakalı araçlarda devir ücreti alan tarafından ödenir.
Ücretler gününde ödenmez ise 6183 sayılı Kanun'a göre gecikme zammı uygulanır.
ÖZEL SERVİS ARAÇLARI (S) PLAKA YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE YILLIK HAT
ÜCRETİ:
Otobüslerden (29-48 koltuk)
Midibüslerden (20-28 koltuk)
Minibüslerden (19 koltuğa kadar)
770,00
500,00
350,00
Hat ücretleri, Ocak-Nisan-Temmuz ve Ekim aylarında ödenmek üzere 4 eşit taksitle alınır.
"S" PLAKALI ARAÇ DEVİRLERİNDE (ALAN VE SATANDAN AYRI AYRI
OLMAK ÜZERE)
Otobüs
Midibüs
Minibüs
2.000,00
1.500,00
1.000,00
Bu bedeller satandan peşin, alandan 4 eşit taksit olmak üzere 1 peşin, kalan kısım 3 eşit taksit
halinde alınır.
13
Ücretler gününde ödenmez ise 6183 sayılı Kanun'a göre gecikme zammı uygulanır.
YÜK NAKLİ ARAÇLARI İZİN BELGESİ ÜCRETİ
Kargo, nakliye, gıda dağıtımı, kömür nakli ve evden eve taşımacılık yapan araçlar ile beton
mikserlerinin belediyemizden yük nakli için alacağı yıllık izin belgesi ücretleri;
İstiap haddi 1000 kg kadar
İstiap haddi 1001-2000 kg arası
İstiap haddi 2001-3500 kg arası
İstiap haddi 3501 kg ve üzeri
275,00
550,00
1.100,00
2.000,00
OKUL SERVİS ARACI ÖZEL İZİN BELGESİ ÜCRETİ ("S" PLAKA HARİÇ)
Denizli Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nün 13/03/2008 tarih ve 012516 sayılı yazısı ile 5393
sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesi (p) bendi gereğince okul servis aracı özel izin belgesi
ve okul servis aracı bakım ve onarım takip formunun belediyemizden alınacak olması
nedeniyle yıllık alınacak Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi ücretleri;
Otobüslerden (29-48 koltuk)
Midibüslerden (20-28 koltuk)
Minibüslerden (19 koltuğa kadar)
770,00
500,00
350,00
MARKET, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE OTOBÜS ŞİRKETLERİNE AİT
MÜŞTERİ SERVİS ARACI ÖZEL İZİN BELGESİ ÜCRETİ (ARAÇ BAŞINA
YILLIK)
Otobüslerden (29-48 koltuk)
Midibüslerden (20-28 koltuk)
Minibüslerden (19 koltuğa kadar)
5.500,00
3.300,00
2.200,00
ÖZEL KURULUŞLARA AİT PERSONEL SERVİS ARACI ÖZEL İZİN BELGESİ
ÜCRETİ (ARAÇ BAŞINA YILLIK)
Otobüslerden (29-48 koltuk)
Midibüslerden (20-28 koltuk)
Minibüslerden (19 koltuğa kadar)
770,00
500,00
350,00
Bu ücretler ocak ayı içerisinde peşin olarak alınır, yıl içerisinde yapılan müracaatlarda ise
müracaat edilen ay tam sayılır, kalan süre yıllık ücrete bölünerek hesaplanır.
14
YOLCU TERMİNALİ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)
1- Kartsız giriş-çıkış yapan her araç için:
100 km üstü uluslararası/şehirlerarası yolcu taşıma
yapanlar
100 km altı uluslararası /şehirlerarası yolcu taşıması
yapanlardan
İl içi yolcu taşıması yapanlardan
Transit geçenlerden
(Terminali ara durak olarak kullananlardan)
Otobüs çıkış ücreti
Otomobil
çıkış ücreti
7 ve altı
koltuklu
5,51
8-14
koltuklu
10,17
15-24
koltuklu
17,38
25-34
koltuklu
23,73
35-44
koltuklu
27,55
45 ve üzeri
koltuklu
44,50
3,82
5,09
8,48
13,98
17,38
20,77
2,97
3,82
5,51
8,48
10,17
13,99
1,27
3,82
5,51
8,48
10,17
13,99
Not:
1-Tabloda belirtilen koltuk sayıları yolculara ait koltuklar olup; şoför ve yardımcı personele ait koltuklar bu sayılara dahil değildir.
2-Uzunluğu 12 metre ve üzeri olan araçlar; koltuk sayılarına bakılmaksızın en yüksek tarifeye tabidirler.
3-Transit geçiş süresi 10 dakika ile sınırlıdır.
2- Otopark ücreti:
Otoparka giriş-çıkış yapan taşıt
türü
Otobüsler
Ticari Otomobiller (Taksiler)
Özel ve Resmi Otomobiller
0-25 (0-50)
dakika
8,48
Ücretsiz
Ücretsiz
1 saate kadar
8,48
2,12
5,09
12 saate kadar
her saat için
ilave
1,27
0,85
0,85
12-24 arası her
saat için ilave
0,85
0,43
0,43
24 saat üstü
her saat için
ilave
0,43
0,43
0,43
Aylık
abonman
ücreti
88,99
44,50
44,50
15
3- Yolcu terminali ile ilgili ücretler:
a) Terminale kartla veya RFID abone araç etiketi giriş-çıkış yapan araçların, peşin ödeme
yaparak kontör yüklemeleri halinde ücrette %20 indirim uygulanır.
b) Terminale giren her araç için kullanılacak olan kart veya RFID abone araç etiketi satış
bedeli 20,00 TL'dir.
c) Kart veya RFID abone araç etiketi araçların plakasına ve seyahat firmalarına göre
verilir.
d) Terminale giriş-çıkış yapan özel araçlardan 4,24-TL ücret alınır.
e) Araçların giriş-çıkış saatlerine göre terminal içerisinde kaldığı süre için alınan ücret;
 30 dakikaya kadar çıkış yapan araçlardan bulunduğu tarife grubuna göre tespit
edilen ücretin aynısı,
 31-60 dakikaya kadar çıkış yapan araçlardan 2 katı,
 61-90 dakikaya kadar çıkış yapan araçlardan 3 katı,
 91-120 dakikaya kadar çıkış yapan araçlardan 4 katı,
 121 dakikadan sonra çıkış yapan araçlardan 5 katı bulunduğu tarife grubuna
göre ücretlendirilir.
f) Gece 24:00’ten sonra giriş ve 06:00’dan önce çıkış yapan araçlar 30 dakikadan fazla
kaldıkları takdirde, terminal içerisinde kaldıkları süreye bakılmaksızın bulunduğu
tarife grubuna göre tespit edilen ücretin 2 katı ücret alınır.
g) Araçların yolcu terminaline girişte alması gereken giriş saatini gösterir bilgisayar fişini
çıkış noktasında ibraz edememesi durumunda araçların tarife grubuna göre tespit
edilen ücretin 5 katı uygulanır.
h) Araçların çıkış noktasındaki trafik yoğunluğundan meydana gelebilecek gecikmeler
için yukarıdaki tespit edilebilen sürede 5 dakika ilave edilir.
i) Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerden, tüm yolcularını indirerek boş olarak
çıkışlarında terminal giriş-çıkış ücreti alınmayacaktır.
j) Araçların bir müddet çalışmaması ücret muafiyeti gerektirmez.
16
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER (KDV HARİÇ)
AÇIKHAVA TİYATROSU VE ÇATALÇEŞME ODA TİYATROSU KİRALAMA
ÜCRETİ
1- Açıkhava tiyatrosu kiralama ücreti: (günlük)
Hafta içi
Hafta sonu
2.250,00
3.500,00
2- Çatalçeşme oda tiyatrosu salonu kiralama ücreti (etkinlik başına); 500,00.-TL’dir.
Not 1: Etkinlikler 3 saati geçemez, 3 saatten az olan kiralamalar 3 saat üzerinden hesaplanır.
3- Bilgi evi ve kurs merkezi salonları kiralama ücreti (etkinlik başına); 200,00.-TL’dir.
Not 1: Etkinlikler 3 saati geçemez, 3 saatten az olan kiralamalar 3 saat üzerinden hesaplanır.
4- Kayıhan Bilgi Evi ve Kurs Merkezi salonları kiralama ücreti (etkinlik başına); 100,00.TL’dir.
5- Merkez Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak olan her türlü kongre, toplantı, konser ve
benzeri sosyal faaliyetler için kiralama ücreti (etkinlik başına);
Hafta içi
Hafta sonu
1.500,00
2.250,00
5- Belediyemiz ile ortak yürütülen faaliyetler ve “Genç Denizli Projesi” kapsamında
yürütülen organizasyonlardan ücret alınmaz.
EGS Kongre ve Kültür Merkezi kiralama ücreti (etkinlik başına)
Vali Münir Raif Gürsoy Salonu (896 kişi kapasiteli)
Özay Gönlüm Salonu (267 kişi kapasiteli)
Turhan Bahadır Salonu (303 kişi kapasiteli)
Sevindik Vadi Parkı Toplantı Salonu (100 kişi kapasiteli)
Pazaryerleri Toplantı Salonu
800,00
450,00
450,00
150,00
200,00
17
BİLGİ EVLERİ, KURS MERKEZLERİ YEMEK ÜCRETİ (AYLIK)
1- Sevindik, Mehmet Akif, Fatih, Gökpınar, Aktepe, Kayıhan ve Anafartalar bilgi evleri ve
kurs merkezlerinde yemek ücreti aylık 50,00.-TL’dir.
2- Karaman ve Yenişehir bilgi evleri ve kurs merkezlerinde yemek ücreti aylık 80,00.-TL’dir.
Not: Belediyemize ait tüm bilgi evleri ve kurs merkezlerinde mevcut öğrenci kontenjanının en
fazla % 25 oranında başarılı ve fakir öğrenciler ile şehit ve gazi çocuklarından ücret alınmaz.
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ZABITA DAİRESİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER (KDV HARİÇ)
ŞEHİR İÇİ ARAÇ ÇEKİM ÜCRETİ
Motorlu bisikletler
Diğer tüm araçlardan
28,00
84,00
EMLAK VE İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLÂK DAİRESİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER (KDV DAHİL)
PAZAR YERİ YER TAHSİS ÜCRETİ (YILLIK )
1 metretülü
2 metretülü
3 metretülü
4 metretülü
5 metretülü
6 metretülü
45,00
100,00
150,00
225,00
350,00
500,00
Not 1: 6 metretülden fazla yer tahsis edilmez.
KAPALI PAZAR YERİ DEVİR ÜCRETİ
Tezgâhlarda
Dükkânlarda
600,00
1.200,00
i) Tahsis devir işlemlerinde Pazaryerleri Hakkında Yönetmelik’in 16 ncı maddesi hükümleri
dışında kanuni mirasçılarına yapılan devir işlemlerinden herhangi bir ücret alınmaz.
ii) Tahsisin tüzel kişilik adına olması durumunda şirket ortaklarının değişmesi sonucu her bir
ortak için dükkânlardan 1.200,00.-TL alınır.
18
AÇIK PAZAR YERİ DEVİR ÜCRETİ
Tezgâhlarda
Dükkânlarda
300,00
1.200,00
i) Tahsis devir işlemlerinde Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümleri
dışında çocuğuna veya eşine devir edenler ile çocuğundan veya eşinden devir alanlardan devir
ücretinin %50’si alınır.
ii) Tahsisin tüzel kişilik adına olması durumunda şirket ortaklarının değişmesi sonucu her bir
ortak için tezgâhlardan 300,00.-TL alınır.
YOL KENARLARINDAKİ SINIRLI SÜRELİ ÜCRETLİ PARK YERLERİ
0-15 dk
15-30 dk
30-60 dk
60-120 dk
2 saat sonrası için her saat
Kilitleme-Açma
Ücretsiz
2,00
4,00
8,00
5,00
10,00
Not: Engelli tarafından kullanılan ve ruhsatında engelli aracı şerhi olanlar: 0-30 dk. ücretsiz
HAK SAHİBİ ÖDENTİLERİ (AYLIK)
Umutkent-3 Sosyal Konutları kapsamında kredi kullanmayan veya peşin ödeme yapmayan
hak sahipleri için belirlenmiş olan aidat aylık; 550,00.-TL’dir.
Hak sahiplikleri ve adlarına yapılan konut tahsisleri iptal edilenlerden, konutun tahsis sahibi
tarafından kullanımı ile ilgili Kasım 2007 (dahil) tarihinde başlamak üzere konutun tahliye
tarihine kadar geçen sürede her bir ay için her yılın aidat bedelinin % 50'si oranında kullanma
bedeli alınır.
Sosyal Konut Projeleri hak sahipleri ödentileri, aidatları, şerefiye bedelleri ve erken teslim
bedelleri her ayın sonuna kadar ödenir ve zamanında yapılmayan ödemelerden 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince hesaplanacak gecikme zammı
alınır.
TOPTANCI HAL HİZMETLERİ
1- Toptancı Hal giriş ücreti:
Toptancı Hal’ine kayıtlı olanlardan aylık olarak;
El arabaları
Triportör ve pikap
7,00
50,00
Toptancı Hal’ine mal almak için gelenlerden günlük her giriş için;
Kamyon
10,00
19
Romörk ve kamyonet
Minibüs ve taksi
5,00
5,00
2- Hale giriş yaptıktan sonra yükleme ve boşaltma yapan araçlardan:
Kamyon, tır, römork ve kamyonetler için;
6 saate kadar
6 saatten sonra geçen her saat için
Ücretsiz
20,00
Hususi araçlar, minibüs ve taksiler için;
2 saate kadar
2 saatten sonra geçen her saat için
Ücretsiz
10,00
3- Toptancı Hal’inde bulunan kantar çekim ücreti:
Kamyon
Romörk ve kamyonet
Minibüs ve taksi
10,00
5,00
5,00
4- Toptancı Hal’inde kiralanan iş yeri devir ücreti:
Toptancı Hal işyeri
Kavun-karpuz satış yeri
20.000,00
5.000,00
i) Toptancı Hal’inde kiralanan işyerlerinin devir edilmesi halinde devir işlem ücreti olarak
devir alan gerçek veya tüzel kişilerden 20.000,00.-TL alınır.
ii) Devir işlemlerinde Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin
32 nci maddesinin (1) fıkrası dışında çocuğuna veya eşine devir edenler ile çocuğundan veya
eşinden devir alanlardan devir işlem ücretinin %20’si alınır.
iii) Tüzel kişi ortaklarının hisse satışlarında devredilen hisse oranında işlem ücreti alınır.
iv) Karşılıklı dükkân değişimlerinde her bir talep sahibinden 5.000,00.-TL işlem ücreti alınır.
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER (KDV HARİÇ)
NUMARATAJ İLE İLGİLİ HİZMETLER VE ÜCRETLER
Sokak krokisi klasörü
Sokak krokisi paftası (adet)
Kapı numarası ücreti
Kapı numarası değişiklik ücreti
55,00
88,00
30,00
15,00
20
NAVİGASYON CİHAZLARI İÇİN İSTENİLEN VERİ ÜCRETİ
Navigasyon cihazlarında kullanılmak üzere; Denizli iline ait sayısal bina bilgileri, meydan,
bulvar, cadde, sokak, mahalle sınırları ve isimleri, kapı numaraları ve bunlarla ilişkili sözel
bilgiler ile diğer tüm veriler için 15.000,00.-TL alınır.
21
Belediyemizin 2014 Yılı Vergi Harç ve Ücretler Tarifesi …/04/2014 tarih ve … sayılı meclis
kararı ile kabul edilmiştir.
13/04/2005 TARİHLİ VE 2005/8730 SAYILI KARARNAMENİN EKLİ LİSTESİ
Belediyemiz 23.02.2007 tarih ve 26443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye Gelirleri
Kanunu Genel Tebliği”ne göre 1. grupta yer almaktadır.
1- HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI
Küçükbaş hayvan (hayvan başına)
Büyükbaş hayvan (hayvan başına)
3,00
6,00
2- KAYIT VE SURET HARCI
Her sayfa başına
Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden
0,75
8,00
3- MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI
Muayene ruhsat ve rapor harcı
13,00
4- SAĞLIK BELGESİ HARCI
Sağlık belgesi harcı
2,25
22
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
282 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content