close

Enter

Log in using OpenID

31 aralık 2013 tarihi itibarıyla konsolide finansal

embedDownload
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
1–2
3
4
5
6–7
8–93
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
NOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
8–10
10–38
39
39-40
41–42
43
43–44
44–46
47
47–48
49
50
50
51
51
52–55
56
57–58
59
60
60
60–62
62
63–64
64
64
65–68
68
69
69
69
70
70
70
71–74
75
75–80
81–91
NOT
NOT
40
41
GRUBUN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
FİNANSAL YATIRIMLAR
FİNANSAL BORÇLANMALAR
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
TÜREV ARAÇLAR
STOKLAR
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
MADDİ DURAN VARLIKLAR
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
ŞEREFİYE
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
TAAHHÜTLER
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER
ESAS FAALİYETLERİNDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL)
PAY BAŞINA KAZANÇ
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA
MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDE AÇIKLAMALAR)
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YÂDA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER
HUSUSLAR
91–92
93
93
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
6
7
10,37
37
10
11,37
37
11
13
14
35
26
Ara Toplam
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
7
11
16
17
18
19,20
20
19
14
35
26
TOPLAM VARLIKLAR
Yeniden düzenlenmiş
(Dipnot 2)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1.261.932.645
696.016.641
602.854.579
129.560
242.163.317
8.656.105
233.507.212
44.693.217
25.732.662
18.960.555
297.867.253
29.332.371
3.555.646
31.262.580
147.619.968
198.199.906
2.254.639
195.945.267
18.501.763
12.182.025
6.319.738
269.996.728
22.057.485
8.604.214
31.036.577
1.251.858.523
696.016.641
10.074.122
-
1.902.401.135
1.709.593.376
213.553.946
144.093
48.799.672
1.458.629.947
4.805.071
3.530.124
1.274.947
14.481.532
136.138.692
25.848.182
204.640.623
60.185
46.495.537
1.317.771.588
3.482.288
3.131.678
350.610
76.592.736
60.550.419
-
3.164.333.780
2.405.610.017
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
31 ARALIK 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
Referansları
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8
8
10,37
37
10
24
11,37
37
11
14
35
22,24
24
22
26
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35
Yeniden düzenlenmiş
(Dipnot 2)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
796.629.670
805.342.123
134.965.563
235.078.953
179.211.002
49.819.288
129.391.714
3.335.146
201.281.423
198.126.696
3.154.727
5.898.267
13.656.000
10.033.843
4.427.566
5.606.277
13.169.473
310.901.673
228.577.283
179.761.725
34.604.372
145.157.353
4.528.557
58.915.465
54.433.574
4.481.891
4.556.615
2.376.689
4.689.169
3.636.001
1.053.168
11.034.947
1.046.152.112
489.862.522
994.221.133
43.139.690
8.791.289
433.157.990
49.418.494
7.286.038
ÖZKAYNAKLAR
27
1.321.551.998
1.110.405.372
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27
1.247.218.588
1.023.011.399
415.000.000
1.431
35
398.185.637
1.431
35
Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Paylara İlişkin Primler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kayıp/(Kazanç) Fonu
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıplar
- Finansal Varlık Değer Artış Fon
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27
TOPLAM KAYNAKLAR
(4.713.172)
(4.713.172)
(4.713.172)
(4.713.172)
89.830.856
(42.103.104)
(1.143.518)
133.077.478
62.200.901
573.493.343
111.405.194
109.772.114
(14.837.705)
124.609.819
54.539.133
391.468.882
73.757.339
74.333.410
87.393.973
3.164.333.780
2.405.610.017
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
28
28
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
29,30
29,30
29,30
31
31
16
Esas Faaliyet Karı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
32
32
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
33
33
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
- Dönem Vergi Gideri
- Ertelenmiş Vergi Geliri
35
35
35
Dönem Karı
1 Ocak31 Aralık 2013
Yeniden düzenlenmiş
(Dipnot 2)
1 Ocak31 Aralık 2012
1.522.791.496
(1.281.060.375)
1.459.349.809
(1.135.884.955)
241.731.121
323.464.854
(131.042.486)
(98.956.131)
(5.608.899)
50.347.533
(41.178.715)
(122.374.738)
(99.908.986)
(3.465.380)
43.100.979
(28.877.668)
7.680.384
9.556.888
22.972.807
121.495.949
115.869.332
(6.349.205)
18.470.117
(5.843.562)
132.492.934
134.122.504
84.346.318
(184.830.478)
91.036.324
(156.628.832)
32.008.774
68.529.996
40.788.530
(33.471.129)
74.259.659
(14.833.513)
(30.632.775)
15.799.262
72.797.304
53.696.483
(38.607.890)
111.405.194
(20.060.856)
73.757.339
Dönem Karının Dağılımı
-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
27
27
Pay Başına Kazanç
36
0,2684
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
3
0,1777
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Yeniden düzenlenmiş
(Dipnot 2)
1 Ocak1 Ocak31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Dönem Karı
27
72.797.304
53.696.483
Diğer Kapsamlı Gelirler
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
27
153.058.690
(2.151.353)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin
Yeniden Değerleme Artışları
Tanımlanmış Fayda Planları
Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)
Ertelenmiş Vergi Gideri
161.114.410
-
(8.055.720)
(2.151.353)
-
(8.425.425)
38.324.079
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların
Yeniden Değerleme Kazanç/(Kayıpları)
Riskten Korunma Kayıp ve Kazançları
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
(15.749.566)
1.146.010
8.913.325
(1.143.518)
(445.666)
39.838.627
(2.660.558)
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)
144.633.265
36.172.726
Toplam Kapsamlı Gelir
217.430.569
89.869.209
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
217.430.569
89.869.209
-
(27.092.057)
244.522.626
(22.563.031)
112.432.240
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacaklar
27
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç
36
0,5892
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4
0,2709
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya Zararda Yeniden
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler
Diğer Kapsamlı Gelirler
Yabancı
Kardan
Yeniden
Diğer
Para
Diğer
Ayrılan
Değerleme
Kazanç/
Çevirim
Kazanç Kısıtlanmış
Kazançları
Kayıplar
Farkları Kayıplar
Yedekler
- (18.485.890) 87.431.750
38.525.286
Birikmiş Karlar
Sermaye
Düzeltme
Farkları
1.431
Karşılıklı
İştirak
Sermaye
Düzeltmesi (-)
-
Pay
İhraç
Primleri
35
-
-
-
-
-
(2.561.819)
-
-
1.993.293
568.526
346.248.380
1.431
-
35
-
(2.561.819) (18.485.890) 87.431.750
38.525.286
334.192.928
134.861.388
Transfer
Toplam kapsamlı gelir
Sermaye artırımları
51.937.257
Temettüler
Bağlı ortaklık alım etkisi
Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı
ile sonuçlanmayan pay oranı
değişikliklerine bağlı artış/(azalış)
Kısmi bölünme yoluyla birleşme etkisi
-
-
-
-
-
(2.151.353)
-
16.013.847 118.847.541 (134.861.388)
73.757.339
- (51.937.257)
- (7.735.056)
-
-
-
-
-
-
1.431
-
35
-
1 Ocak 2012 itibarıyla bakiye
Sermaye
346.248.380
UMS–19 “Çalışanlara sağlanan faydalar”
standardındaki değişiklik etkisi (Dipnot 2)
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak
31 Aralık 2012 itibarıyla bakiye
1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye
398.185.637
Transfer
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul
satışından Kaynaklanan Sınıflama
Toplam kapsamlı gelir
Sermaye artırımları
Temettüler
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri
ile yapılan işlemler
31 Aralık 2013 itibarıyla bakiye
3.648.185 37.178.069
-
-
-
(1.899.274)
-
(4.713.172) (14.837.705) 124.609.819
54.539.133
391.468.882
Kar veya Zararda Yeniden
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler
Diğer Kapsamlı Gelirler
Yabancı
Kardan
Yeniden
Diğer
Para
Diğer
Ayrılan
Değerleme
Kazanç/
Çevirim
Kazanç Kısıtlanmış
Kazançları
Kayıplar
Farkları Kayıplar
Yedekler
- (14.837.705) 124.609.819
54.539.133
Geçmiş
Yıllar
Karları
388.907.063
Karşılıklı
İştirak
Sermaye
Düzeltmesi (-)
-
Pay
İhraç
Primleri
35
-
-
-
-
-
(4.713.172)
-
-
2.561.819
398.185.637
1.431
-
35
-
(4.713.172) (14.837.705) 124.609.819
54.539.133
391.468.882
-
-
-
-
-
16.814.363
-
-
-
-
(153.058.690)
153.058.690
-
-
-
-
-
-
415.000.000
1.431
-
35
-
Sermaye
398.185.637
-
-
-
-
- (27.265.399)
-
7.324.141
-
-
-
7.661.768
-
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
127.896.235
Toplam
Özkaynaklar
1.048.109.724
-
-
-
920.213.489
127.896.235
1.048.109.724
112.432.240 (22.563.031)
18.328.313
(7.735.056) (11.611.137)
-
89.869.209
18.328.313
(19.346.193)
-
(1.899.274) (24.656.407)
-
(26.555.681)
-
73.757.339 1.023.011.399
87.393.973
1.110.405.372
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
87.393.973
Toplam
Özkaynaklar
1.110.405.372
-
-
-
73.757.339 1.023.011.399
87.393.973
1.110.405.372
-
-
111.405.194 244.522.626 (27.092.057)
26.262.983
- (20.315.437) (12.231.489)
217.430.569
26.262.983
(32.546.926)
Ana
Net
Ortaklığa
Dönem
Ait
Karı Özkaynaklar
71.605.986 1.023.011.399
2.151.353
66.095.571 (73.757.339)
- 153.058.690
- (16.814.363)
- (20.315.437)
-
-
-
(4.713.172) (42.103.104) 131.933.960
62.200.901
573.493.343
Özkaynak değişim tablosuyla ilgili açıklamalar Dipnot 27’de sunulmuştur.
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
5
Ana
Net
Ortaklığa
Dönem
Ait
Karı Özkaynaklar
134.292.862 920.213.489
Birikmiş Karlar
Sermaye
Düzeltme
Farkları
1.431
UMS–19 “Çalışanlara sağlanan faydalar”
standardındaki değişiklik etkisi (Dipnot 2)
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak
-
-
Geçmiş
Yıllar
Karları
332.199.635
-
-
-
-
-
111.405.194 1.247.218.588
74.333.410
1.321.551.998
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem karı
145.225.430
310.627.285
72.797.304
53.696.483
180.374.164
254.640.482
18,19
10,11,13
3,22,24
8,31,33
31,33
16
35
208.961.657
988.008
10.702.260
102.127.417
15.583.863
(7.680.384)
(40.788.530)
178.087.643
491.091
4.903.651
60.137.380
24.411.325
(9.556.888)
14.833.513
32
32
-
(102.898.504)
(6.621.623)
-
(1.009.916)
(11.616.638)
(6.040.679)
48.968.570
119.989.583
(28.211.454)
(45.845.043)
(27.082.672)
(563.316)
142.514.201
8.156.854
(40.096.279)
87.167.692
(5.256.703)
51.503.978
19.023.885
7.647.010
302.140.038
428.326.548
(109.412.657)
3.175.457
(39.041.020)
(11.636.388)
(76.634.451)
6.549.303
(41.798.789)
(5.815.325)
27
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa giderleriyle ilgili düzeltmeler
Değer düşüklüğü/iptali ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler
İştiraklerin dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
Temettü gelirleri
Kar zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler
-
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-
Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
3,13
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
3,10
Faaliyetle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 3,11,37
Ticari borçlardaki artış/azalışla ile ilgili düzeltmeler
3,10
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzelt. 3,11,14,26,37
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzelt. 3,14,26
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-
Ödenen faiz
Alınan faiz
Vergi ödemeleri/iadeleri
Ödenen kıdem tazminatı
Yeniden düzenlenmiş
(Dipnot 2)
1 Ocak1 Ocak31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
8,31,33,37
31,33,37
35
24
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
6
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından
kaynaklanan nakit girişleri
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından
kaynaklanan nakit çıkışları
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışından Kaynaklanan
nakit girişi
- Verilen nakit avans ve borçlar
- Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler
- Alınan temettüler
- Alınan faiz
- Diğer nakit girişleri/çıkışları
18,19,32
50.930.712
(320.318.077)
13.769.964
19.536.066
18,19
(313.310.186)
(308.415.974)
17,32
14
14
16,32
6,33
10,11,26
295.495.194
(107.410.773)
169.663.663
13.924.465
4.730.472
(25.932.087)
(56.210.380)
540.595
19.062.162
9.610.375
(4.440.921)
240.590.037
(60.585.146)
26.262.983
18.328.313
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-
Yeniden düzenlenmiş
(Dipnot 2)
1 Ocak1 Ocak31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
27
27
8
8
742.498.178
(495.389.123)
598.665.971
(658.233.237)
8
27
(235.075)
(32.546.926)
(19.346.193)
436.746.179
(70.275.938)
18.217.668
(6.892.802)
37.093.772
(18.876.104)
(10.665.170)
3.772.368
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)
454.963.847
(77.168.739)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6
147.472.471
224.641.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
6
602.436.318
147.472.471
-
Kontrol gücü olmayan payların sermaye katkıları
Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan hisse alım satım işlemleri
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine
ilişkin nakit çıkışları
Ödenen temettüler
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
-
Kur değişiminin nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
Yabancı para çevirim farklarının etkisi
31,33
27
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
7
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve bağlı ortaklıkları (“Grup”), Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (“Şirket”) ile toplam on
beş bağlı ortaklık, iki iş ortaklığı ve iki iştirakten oluşmaktadır. Şirket, 1969 yılında kurulmuş ve 1973 yılında
üretime başlamıştır. 1976 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. ile bu bankanın sermaye ve yönetim etkinliği altında
olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu’na katılmıştır.
Grup’un faaliyet konusu cam ambalaj üretim ve satışıdır. Türkiye dahilindeki üretim faaliyetleri Mersin,
Yenişehir ve Eskişehir fabrikalarında gerçekleştirilmektedir. Şirket’in tüm pazarlama ve satış faaliyetleri kendi
bünyesindeki “Satış ve Yönetim Merkezi” bölümü tarafından yürütülmektedir. Yurtdışı satışları ise dış ticaret
sermaye şirketi olan Şişecam Dış Ticaret A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Şirket’in hisseleri Borsa İstanbul
A.Ş.’de 1986 yılından beri işlem görmektedir. T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş bilanço tarihi itibarıyla Şirket’te
%79,11’lik paya sahiptir ve yönetimde kontrolü elinde tutmaktadır.
Şirket’in Merkez Adresi ve Ortaklık Yapısı
Şirket’in ortaklık yapısı Dipnot 27’de sunulmuştur.
Şirket Türkiye’de kayıtlıdır ve haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur:
İş Kuleleri Kule 3, 4. Levent 34330, Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Telefon: + 90 (212) 350 50 50
Faks:
+ 90 (212) 350 57 87
http://www.anadolucam.com.tr
Şirket’in Ticaret Sicil Bilgileri
Kayıtlı olduğu sicil:
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Sicil No:
103040
Mersis No : 0–8127–3186–65213508
Grup’un Personel Yapısı
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Aylık ücretli
Saat ücretli
1.422
3.537
1.365
Toplam
4.959
5.145
8
3.780
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
GRUP’ UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (DEVAMI)
Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler:
Şirket aşağıda belirtilen bağlı ortaklıklarını tam konsolidasyon ilke ve esaslarına göre, iş ortaklıklarını
ve iştiraklerini özkaynak metoduna göre ilişikteki finansal tablolara dahil etmiştir.
Bağlı Ortaklıklar:
Şirket ünvanı
Faaliyet konusu
Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş.
Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.
OOO Ruscam
OOO Ruscam Holding
OAO Ruscam Pokrovsky
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Finansman ve yatırım şirketi
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Finansman ve yatırım şirketi
Finansman ve yatırım şirketi
Finansman ve yatırım şirketi
OAO Ruscam Glass Packaging Holding (*)
OOO Ruscam Kuban
OOO Ruscam Sibir
OOO Ruscam Management Company (***)
JSC Mina
CJSC Brewery Pivdenna
Merefa Glass Company Ltd.
Anadolu Cam Investment BV
Balsand BV
AC Glass Invest BV(**)
(*)
(**)
(***)
Kayıtlı olduğu ülke
Türkiye
Türkiye
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Gürcistan
Ukrayna
Ukrayna
Hollanda
Hollanda
Hollanda
OOO Ruscam Kirishi şirketinin adı 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle OOO Ruscam Glass Packaging
Holding olarak değişmiştir. 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren OOO Ruscam Holding şirketi OOO
Ruscam Glass Packaging Holding ile birleşmiştir.
AC Glass Invest B.V. 31/12/2013 tarihinde Balsand B.V.ile birleşmiştir.
2013 yılı içinde kurulmuştur.
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı %
oranı %
Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş.
Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.
OOO Ruscam
OOO Ruscam Holding
OAO Ruscam Pokrovsky
OOO Ruscam Glass Packaging Holding
OOO Ruscam Kuban
OOO Ruscam Sibir
JSC Mina
CJSC Brewery Pivdenna
Merefa Glass Company Ltd.
Anadolu Cam Investment BV
Balsand BV
AC Glass Invest BV
OOO Ruscam Management Company
84,89
84,97
99,74
99,99
100,00
100,00
100,00
99,86
100,00
100,00
75,92
51,00
100,00
9
84,89
84,97
75,72
50,99
51,00
51,00
51,00
99,86
51,00
51,00
75,92
51,00
51,00
31 Aralık 2012
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı %
oranı %
84,89
84,97
99,74
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
99,86
100,00
100,00
75,92
51,00
100,00
-
84,89
84,97
75,72
51,00
50,99
51,00
51,00
51,00
99,86
51,00
51,00
75,92
51,00
51,00
-
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
İş Ortaklıkları:
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.(*)
OOO Balkum(*)
Faaliyet konusu
Kayıtlı olduğu ülke
Kalıp üretimi ve satışı
Kum işleme ve satışı
Türkiye
Rusya
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı %
oranı %
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
OOO Balkum
49,96
50,00
49,96
25,50
31 Aralık 2012
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı %
oranı %
49,96
50,00
49,96
25,50
İştirakler:
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
OAO FormMat
Faaliyet konusu
Kayıtlı olduğu ülke
Elektrik üretimi ve satışı
Kum çıkarma ve satışı
Türkiye
Rusya
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı %
oranı %
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
OAO FormMat
26,09
48,46
26,09
24,71
31 Aralık 2012
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı %
oranı %
26,09
48,46
26,09
24,71
(*)
Bu şirketler 2012 yılı ve öncesinde “Müşterek yönetime tabi işletme” olarak %50 pay oranı ile oransal yöntemle
muhasebeleştirilirken, 1 Ocak 2013 tarihinde geçerli olan UFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” standardındaki
değişiklik ile birlikte özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmişlerdir.
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları
(“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Grup ’un konsolide finansal tabloları ve notları SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan
formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş döneme ait
konsolide finansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan
etmiştir. Grup finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.
10
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Şirket (ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıklar ile iş ortaklıkları), muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve
kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye
Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Yabancı ülkelerde
faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları ve iştirakler kanuni finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri
ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıştır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe
uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk
Lirası olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara
TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak
düzenlenmiştir.
Kullanılan Para Birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan
para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları,
Şirket’in fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası
(“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’ nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları’na (UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No.lu “Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS / TMS 29”) uygulanmamıştır.
İşletmenin Sürekliliği Varsayımı
Konsolide finansal tablolar, Şirket’in ve konsolidasyona dâhil edilen iştirak, iş ortaklığı ve bağlı ortaklıkları
önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve
yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların
sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
Grup , SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek mali tablo
ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait konsolide finansal tablolarda cari
dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak aşağıdaki gerekli sınıflandırmaları yapmıştır.
Grup , önceki dönem konsolide mali tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden
düzenlenen UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” ve UFRS 11 “Müşterek Anlaşmalar” uyarınca yeniden
düzenlemeler yapmıştır. UFRS 10, 11 ve 12’ ye geçiş sürecinde düzeltilmesi gereken önceki dönem mali
tablolara limit getirip karşılaştırması gereken mali tabloyu bir önceki yıl ile sınırlı tutmaktadır.
11
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
UMS-19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardının Etkisi
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standarda göre; çalışanlara
sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/(kazanç) diğer kapsamlı gelirde muhasebeleşmesi gerekmektedir. Grup
, 31 Aralık 2012 tarihine kadar çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/(kazancı) konsolide kar
veya zarar tablosunda muhasebeleştirmiştir. İlgili standardın yeniden düzenlenmesi nedeniyle muhasebe
politikasındaki söz konusu değişikliği standardın belirlediği şekilde geçmişe dönük olarak uygulamış ve bu
doğrultuda önceki dönemlerde konsolide finansal tablolar ve dipnotlarda raporlanmış aktüeryal
kayıp/(kazançlar), konsolide kar veya zarar tablolarından çıkarılıp, kapsamlı gelir tablolarında
muhasebeleştirilmiştir.
UFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” Standardının Etkisi
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standart UMS–31 “İş
Ortaklıklarındaki Paylar” standardını uygulamadan tamamen kaldırmıştır. Müşterek anlaşmaları; müşterek
faaliyet ve iş ortaklığı olarak iki kategoriye ayırmakta ve iş ortaklıklarını özkaynak yöntemi ile
muhasebeleştirilmesini zorunlu tutmaktadır.
Grup, 31 Aralık 2012 tarihine kadar müşterek yönetime tabi işletmelerini %50 oransal konsolidasyon yöntemi
kullanarak konsolide etmiştir. Grup ’un müşterek kontrol edilen işletmeleri Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic.
A.Ş. , OOO Balkum, ilgili standardın yürürlüğe girmesi ile önceki dönem konsolide finansal tabloları özkaynak
yöntemi ile muhasebeleştirilmesi suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
Bu standartlardaki değişikliğe bağlı olarak; “İlişkili Taraf Açıklamaları”, “Finansal Araçlardan Kaynaklanan
Risklerin Niteliği ve Düzeyi” ile “Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten
Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar)” da ki dipnot açıklamaları yeniden düzenlenmiştir.
Nakit akım tablosunun UMS 1 "Finansal Tabloların Sunumu" ve UMS 7 "Nakit Akış Tablosu" standardının
öngördüğü gösterimlerle uyumlaştırılması amacıyla 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla nakit akım tablosunda
sınıflandırmalar yapılmıştır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile yeniden düzenlenen; 31 Aralık 2012 tarihli finansal durum tablosu, 1 Ocak 31 Aralık 2012 dönemi kar veya zarar tablosu, kapsamlı gelir tablosu ve nakit akış tablosunuın önceden
raporlanan finansal tablolarla mutabakatı aşağıdaki gibidir:
12
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı)
Finansal Durum Tablosu
Varlıklar
Daha Önce
Raporlanan
31 Aralık
2012
SPK Format
Değişimi
Etkisi
Dönen Varlıklar
705.071.269
-
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan
Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan
Ticari Alacaklar
Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan
Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan
Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle
İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
151.096.761
Varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle
Değerlenen Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
UFRS-11
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
UMS-19
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
Yeniden
Düzenlenmiş
31 Aralık
2012
(9.054.628)
-
696.016.641
-
(3.476.793)
-
147.619.968
199.758.603
-
(1.558.697)
-
198.199.906
2.707.974
-
(453.335)
-
2.254.639
197.050.629
-
(1.105.362)
-
195.945.267
18.931.288
-
(429.525)
-
18.501.763
12.182.025
-
-
12.182.025
6.749.263
-
(429.525)
-
6.319.738
273.040.750
-
22.415.367
(3.044.022)
(357.882)
-
269.996.728
22.057.485
62.243.867
8.604.214
(31.019.581)
(187.709)
-
8.604.214
31.036.577
-
Daha Önce
Raporlanan
31 Aralık
2012
SPK Format
Değişimi
Etkisi
UFRS-11
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
UMS-19
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
Yeniden
Düzenlenmiş
31 Aralık
2012
1.697.221.477
-
12.371.899
-
1.709.593.376
204.640.623
60.287
-
(102)
-
204.640.623
60.185
25.555.703
1.326.124.188
3.540.953
3.131.678
-
20.939.834
(8.352.600)
(58.665)
-
-
46.495.537
1.317.771.588
3.482.288
3.131.678
(58.665)
(156.568)
-
-
350.610
76.592.736
60.550.419
-
-
2.405.610.017
409.275
60.706.987
76.592.736
76.592.736
(76.592.736)
2.402.292.746
-
13
3.317.277
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı)
Kaynaklar
Daha Önce
Raporlanan
31 Aralık
2012
SPK Format
Değişimi
Etkisi
UFRS-11
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
UMS-19
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
Yeniden
Düzenlenmiş
31 Aralık
2012
Kısa Vadeli Yükümlülükler
800.450.895
-
4.891.219
-
805.342.123
-
310.901.673
Kısa Vadeli Borçlanmalar
539.513.046
Uzun vadeli Borçlanmaların
Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
173.765.206
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15.930.090
- İlişkili Olmayan Taraflara
Ticari Borçlar
157.835.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kapsamında Borçlar
2
Diğer Borçlar
68.227.656
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
54.433.574
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer
Borçlar
13.794.082
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
1
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.794.676
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.698.071
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara
İlişkin Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.698.071
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.452.239
Satış Amaçlı Sınıflandırılan
Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
-
(228.577.283)
(34.090)
228.577.283
-
-
228.577.283
-
5.996.519
18.674.282
-
179.761.725
34.604.372
-
(12.677.763)
-
145.157.353
4.603.737
(9.265.248)
-
(75.182)
(46.943)
-
-
4.528.557
58.915.465
54.433.574
(9.265.248)
(46.943)
-
4.481.891
4.661.511
1.087.822
(104.897)
(417.987)
(96.724)
-
4.556.615
2.376.689
4.689.169
1.087.822
(1.087.815)
(62.070)
(34.654)
(329.477)
-
3.636.001
1.053.168
11.034.947
-
-
-
-
Uzun Vadeli Yükümlülükler
491.436.464
-
(1.573.942)
-
489.862.522
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara
İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
433.462.910
50.594.065
-
(304.920)
(1.175.571)
-
433.157.990
49.418.494
50.594.065
7.379.489
-
(1.175.571)
(93.451)
-
49.418.494
7.286.038
14
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı)
Daha Önce
Raporlanan
31 Aralık
2012
SPK Format
Değişimi
Etkisi
UFRS-11
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
UMS-19
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
Yeniden
Düzenlenmiş
31 Aralık
2012
Özkaynaklar
1.110.405.372
-
-
-
1.110.405.372
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
1.023.011.399
398.185.637
1.431
35
-
-
-
1.023.011.399
398.185.637
1.431
35
-
-
-
(4.713.172)
(4.713.172)
(4.713.172)
(4.713.172)
-
-
(1)
(1)
109.772.114
(14.837.705)
-
-
2.561.819
2.151.353
-
124.609.819
54.539.133
391.468.882
73.757.339
87.393.973
-
3.317.285
-
2.405.610.017
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler
veya Giderler
109.772.114
- Yabancı Para Çevirim Farkları
(14.837.706)
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma
Kazanç/Kayıpları
124.609.819
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
54.539.133
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
388.907.063
Net Dönem Karı/Zararı
71.605.986
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
87.393.973
Toplam kaynaklar
2.402.292.732
15
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı)
Kar veya Zarar Tablosu
Daha Önce
UFRS-11
Raporlanan SPK Format Standardındaki
1 Ocak- Değişim
Değişikliğin
31 Aralık 2012
Etkisi
Etkisi
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar
UMS-19
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
Yeniden
Düzenlenmiş
1 Ocak31 Aralık 2012
-
1.459.349.809
(1.135.884.955)
323.464.854
1.475.211.599
(1.132.804.218)
342.407.381
(6.255.266)
(6.255.266)
(9.606.524)
(3.080.737)
(12.687.261)
Genel Yönetim Giderleri (-)
(127.186.387)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
(100.798.677)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
(3.465.380)
Esas Faliyetlerden Diğer Gelirler
21.125.325
Esas Faliyetlerden Diğer Giderler (-)
(13.727.552)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kar/Zararlarındaki Paylar
1.599.850
21.913.341
(15.610.275)
2.027.141
889.691
62.314
460.159
2.784.508
-
(122.374.738)
(99.908.986)
(3.465.380)
43.100.979
(28.877.668)
7.957.038
-
9.556.888
2.784.508
121.495.949
-
18.470.117
(5.843.562)
Esas Faaliyet Karı/Zararı
119.954.560
47.799
(1.290.918)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
-
18.470.116
(5.843.562)
Finansman Geliri Gideri Öncesi
Faaliyet Karı/Zararı
-
12.674.353
(1.290.919)
2.784.508
134.122.504
(34.128.191)
21.453.837
(1.256.950)
533.179
-
91.036.324
(156.628.832)
-
(2.014.690)
2.784.508
68.529.996
Sürdürülen Faaliyetler vergi Gideri/Geliri (16.291.575)
Dönem vergi gelir/gideri
(32.748.212)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
16.456.637
-
2.014.963
2.115.437
(100.474)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı
Dönem Karı/Zararı
51.468.602
-
273
2.227.606
53.696.482
-
-
-
76.528
2.151.353
(20.060.856)
73.757.339
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi
Karı/Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
126.421.465
(178.615.848)
67.760.177
(20.137.383)
71.605.985
16
-
(556.902)
(556.902)
(14.833.513)
(30.632.775)
15.799.263
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı)
Kapsamlı Gelir Tablosu
Daha Önce
Raporlanan
1 Ocak31 Aralık 2012
SPK Finansal
Tablo Format
Değişikliğinin
Etkisi
UFRS–11
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
UMS-19
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
Yeniden
Düzenlenmiş
1 Ocak31 Aralık 2012
Dönem Karı
Diğer Kapsamlı Gelirler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
51.468.603
-
2.227.880
-
53.696.483
-
-
-
(2.151.353)
(2.151.353)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin
Yeniden Değerleme Artışları
Tanımlanmış Fayda Planları
Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
40.270.679
-
(1.946.600)
(2.151.353)
-
(2.151.353)
38.324.079
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların
Yeniden Değerleme Kazanç/(Kayıpları)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
Diğer Kapsamlı Gelirler
3.092.610
39.838.627
(2.660.558)
40.270.679
-
(1.946.600)
(1.946.600)
(2.151.353)
1.146.010
39.838.627
(2.660.558)
36.172.726
Toplam Kapsamlı Gelir
91.739.282
-
281.280
(2.151.353)
89.869.209
89.869.209
(22.563.031)
112.432.240
-
-
-
89.869.209
(22.563.031)
112.432.240
Daha Önce
Raporlanan
1 Ocak31 Aralık 2012
SPK Finansal
Tablo Format
Değişikliğinin
Etkisi
UFRS–11
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
UMS-19
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
Yeniden
Düzenlenmiş
1 Ocak31 Aralık 2012
226.389.495
(303.960.463)
392.054
92.203.702
(17.823.531)
(60.645.158)
(7.965.912)
1.465.917
(332.042)
-
310.627.285
(320.318.077)
(60.585.146)
-
(10.665.170)
-
(10.665.170)
(77.178.914)
6.842.212
-
(77.168.739)
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)’in Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Nakit Akış Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Yabancı Para Çevirim Farklarının Nakit ve Nakit
Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Net Artış/(Azalış)
17
(6.832.037)
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tabloları
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren iştirak, iş ortaklığı ve bağlı ortaklıkların finansal tabloları, faaliyet
gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış olup, Grup muhasebe
politikalarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan; varlık ve yükümlülükleri konsolide rapor
tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Kapanış ve
ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynak içerisindeki yabancı para çevirim farkları
kalemi altında takip edilmektedir.
Konsolidasyon kapsamındaki yurtdışı faaliyetlerinin çeviriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
31 Aralık 2013
Dönem
Dönem
Sonu Ortalaması
31 Aralık 2012
Dönem
Dönem
Sonu Ortalaması
31 Aralık 2011
Dönem
Dönem
Sonu Ortalaması
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Gürcistan Larisi
Ukrayna Grivnası
2,13430
2,93650
0,06478
1,22922
0,26702
1,78260
2,35170
0,05808
1,07599
0,22302
1,88890
2,44380
0,05815
1,13087
0,23641
1,90334
2,52904
0,05935
1,14423
0,23813
1,79219
2,30433
0,05724
1,08535
0,22427
1,67075
2,32437
0,05635
0,99093
0,20969
Konsolidasyona İlişkin Esaslar
Konsolide finansal tablolar aşağıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hazırlanan Grup hesaplarını içerir.
Konsolidasyon kapsamına dâhil edilen şirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, SPK Finansal
Raporlama Standartları’na uygunluk ve Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum
biçimlerine uyumluluk açısından, gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Bağlı ortaklıkların faaliyet
sonuçları satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde
dâhil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır.
18
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Konsolidasyona İlişkin Esaslar (Devamı)
Bağlı Ortaklıklar
Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde
kontrol gücünün olması ile sağlanır.
Bağlı ortaklıklar, Şirket’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve Şirket’in üzerinde oy
haklarına sahip olduğu hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50’den fazlasını kullanma
yetkisine sahip olduğu ya da (b) oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali
ve işletme politikaları üzerinde fiili hâkimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve işletme politikalarını Şirket’in
menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.
Grup’un başka bir şirketi kontrol edip etmediğinin değerlendirilmesinde dönüştürülebilir veya kullanılabilir
potansiyel oy haklarının varlığı da göz önünde bulundurulur.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar, oy hakları ve
etkin ortaklık oranları Dipnot 1’de gösterilmiştir.
Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’ a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon
kapsamına alınır ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından çıkartılır. Bağlı ortaklıklar
için uygulanan muhasebe politikaları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlılığın sağlanması
amacıyla değiştirilir.
Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya elden
çıkarma tarihine kadar konsolide kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.
Bağlı ortaklıklar’ a ait finansal durum tabloları ve kar veya zarar tabloları tam konsolidasyon yöntemi
kullanılarak konsolide edilmiş olup Şirket ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payların kayıtlı iştirak değerleri,
ilgili özkaynaklar ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve
bakiyeler konsolidasyon işlemi sırasında netleştirilmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve
bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.
Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı paylar Grup’un özkaynağının içinde ayrı olarak
belirtilir. Ana ortaklık dışı paylar, ilk işletme birleşmelerinde oluşan bu paylar ile birleşme tarihinden itibaren
özkaynakta meydana gelen değişikliklerdeki ana ortaklık dışı payların toplamından oluşur. Konsolide edilen bir
bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı paya düşen birikmiş zararları, söz konusu bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı
özsermaye tutarını aşabilir. Bu durumda, birikmiş zarar ve ana ortaklık dışı paya düşecek daha sonraki cari yıl
zararları, ana ortaklık dışı pay ile ilişkilendirilir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal pozisyonu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonucu, gerek tek
başına gerekse topluca, konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmeyen bağlı ortaklıkların
finansal tabloları konsolide edilmemiştir. Bu bağlı ortaklıklar, konsolide finansal tablolarda, satılmaya hazır
finansal varlıklar olarak sınıflandırılmışlardır (Dipnot 7).
19
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
İş Ortaklıklarındaki Paylar
İş ortaklıkları, Şirket ve bağlı ortaklıklar’ ı ile bir veya daha fazla müteşebbis ortak tarafından müştereken
yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleşme dâhilinde oluşturulan şirketleri ifade
etmektedir. Grup, bu müşterek kontrolü, kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden
yararlanarak sağlamaktadır. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Grup’un müşterek yönetime tabi
işletmelerinin detayı Dipnot 1’de açıklanmıştır. Müşterek yönetime tabi ortaklıklar özkaynak yöntemi
kullanılmak suretiyle konsolidasyon kapsamına alınırlar.
İştirakler
İştiraklerdeki yatırımlar özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmektedir. Bunlar, Grup’un genel olarak oy
hakkının %20 ile %50’sine sahip olduğu veya Grup’ un, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip
bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır.
Grup ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar Grup’un iştirakteki payı ölçüsünde
düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş zararlar da; işlem, transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını
göstermiyor ise düzeltilmiştir. Grup, iştirak ile ilgili olarak söz konusu doğrultuda bir yükümlülük altına
girmemiş veya bir taahhütte bulunmamış olduğu sürece iştirakteki yatırımın kayıtlı değerinin sıfır olması veya
Grup’un önemli etkisinin sona ermesi durumunda özkaynak yöntemine devam edilmez. Önemli etkinin sona
erdiği tarihteki yatırımın kayıtlı değeri, o tarihten sonra gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebildiğinde
gerçeğe uygun değerinden aksi takdirde maliyet bedeli üzerinden gösterilir.
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Grup’un toplam oy haklarının %20’ye kadar veya %20’nin üzerinde olmakla birlikte Grup’un önemli bir etkiye
sahip olmadığı veya konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen; teşkilatlanmış piyasalarda
işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal
varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal
tablolara yansıtılmıştır.
Grup’un toplam oy haklarının %20’nin altında olduğu veya Grup’un önemli bir etkiye sahip olmadığı ve aktif
piyasalarda kote pazar fiyatları olan ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde hesaplanabilen satılmaya
hazır finansal varlık, gerçeğe uygun değeriyle konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
20
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Grup, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını SPK’nın Seri: II–14.1
No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, hazırlamıştır. Konsolide finansal tablolar ve
notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dâhil
edilerek sunulmuştur.
2.3
Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem
finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren dönem ait konsolide finansal
tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları ile tutarlıdır.
Grup, UMS/TMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardının revize edilmesi ile ilgili olarak
UMS 8’e “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar” uygun olarak geçmişe
yönelik düzenlemeler yapmıştır. Düzenlemelerin etkisi Not 2.5’te detaylı olarak anlatılmıştır.
2.4
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik
olarak uygulanır. 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tabloların hazırlanması
sırasında kullanılan önemli tahminler, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal
tabloların hazırlanması sırasında kullanılan tahminlerle tutarlıdır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenir.
2.5
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler
Grup cari yılda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’ nun Uluslararası Finansal
Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinde başlayan yıla ait
dönemler için geçerli olan yeni ve revize edilmiş TMS/TFRS’lerdeki değişiklik ve yorumlardan Grup’un finansal
tabloları üzerinde etkisi olan değişiklik ve yorumları uygulamıştır. 1 Ocak 2013 tarihinde başlayan yıllık
dönemler ve yine 1 Ocak 2013 tarihinde 31 Aralık 2013 dönemine ait geçerli olan ve Grup ‘un finansal tabloları
üzerinde önemli etkisi olan değişiklik ve yorum yoktur.
21
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (Devamı)
a.
Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2013 olan finansal tablolarda geçerli yeni
standartlar, değişiklikler ve yorumlar:
-
TMS/UMS 1’deki değişiklikler, “Finansal tabloların sunumu” :diğer kapsamlı gelirlere ilişkin
değişiklik; 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Buradaki en önemli değişiklik, şirketlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda bulunan
kalemlerin, müteakip dönemlerde gelir tablosuna aktarılıp aktarılamayacağına göre gruplandırması
gerekliliğidir. Bununla birlikte değişiklik, hangi kalemlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda yer
alacağı konusuna açıklık getirmez.
-
TMS /UMS 19’daki değişiklik: ’’Çalışanlara sağlanan faydalar’’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik koridor yöntemini
ortadan kaldırır ve finansman maliyetinin net fon bazına göre hesaplanmasını öngörür.
-
TFRS/UFRS 1’deki değişiklikler, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez
uygulanması’: devlet kredileri; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, Uluslararası finansal raporlama standartlarını ilk
kez uygulayacaklar için piyasa faizinden düşük, devlet kredisinin nasıl muhasebeleştirileceği ile
ilgili bilgi verir. Ayrıca 2008 yılında yayınlanan TMS/UMS 20’e ilaveler getirerek, daha önce
UFRS finansal tablo hazırlayanlarında geçmişe dönük olarak, ilk defa TFRS/UFRS hazırlayanlara
tanınan imtiyazdan yararlanmasını sağlar.
-
TFRS/UFRS 7’deki değişiklik, ‘Finansal araçlar’: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi;
1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değişiklik Amerika Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri uyarınca finansal tablo
hazırlayan kuruluşlarla, TFRS/UFRS finansal tabloları hazırlayan kuruluşlar arasındaki
karşılaştırmayı kolaylaştırmak için yeni açıklamaları içermektedir.
-
TFRS/UFRS 10,11 ve 12 geçiş rehberindeki değişiklik; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS/UFRS 10,11 ve
12’de karşılaştırmalı bilginin sadece bir önceki dönemle ilgili verilmesini sağlayan sınırlama
getirmiştir. Konsolide edilmeyecek şekilde yapılandırılmış işletmelerde ilgili açıklamalar için,
ilgili değişiklikler, TFRS/UFRS 12 öncesi dönemler için karşılaştırmalı bilgi sunma zorunluluğunu
kaldırmak için uygulanacaktır.
-
Yıllık iyileştirmeler 2011; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu yıllık iyileştirmeler, 2009–2011 raporlama dönemi içinde altı başlığı
içerir.
Bu değişiklikler:





TFRS/UFRS 1, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması’
TMS/UMS 1, ‘Finansal tabloların sunumu’
TMS/UMS 16, ‘Maddi duran varlıklar’
TMS/UMS 32, ‘Finansal Araçlar; Sunumları’
TMS/UMS 34, ‘Ara dönem finansal raporlama’
22
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (Devamı)
a.
Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2013 olan finansal tablolarda geçerli yeni
standartlar, değişiklikler ve yorumlar (Devamı):
-
TFRS/UFRS 10,’’Konsolide finansal tablolar’’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 10’un amacı bir veya birden çok
şirkette kontrolü bulunan bir şirketin konsolide finansal tabloları sunması için konsolide finansal
tabloların sunumu ve hazırlamasıyla ilgili esasların belirlenmesidir. Kontrole ilişkin esasları
belirlemekte ve konsolidasyonun temeli olan kontroller hazırlanmaktadır. Yatırımcı iştirakini
kontrol ediyorsa ve bu nedenle iştirakin konsolide olması gerekmektedir. Kontrol esasının
uygulanmasına yönelik düzenlemeler yatırımcının iştirakini kontrol etmesi ve bu nedenle iştirakin
konsolide olması gerekliliğini tanımlamıştır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasına yönelik
olarak muhasebe gerekliliklerini düzenlemektedir.
-
TFRS/UFRS 11, Müşterek anlaşmalar; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11 daha gerçekçi bir yaklaşımla şirketin
yasal düzenlemeleri yerine müşterek anlaşmalara ilişkin haklar ve yükümlülüklere odaklanmıştır.
İki tür müşterek anlaşma bulunmaktadır: Müşterek faaliyet ve iş ortaklığı. Müşterek faaliyet,
müşterek katılımcının anlaşmaya ilişkin hak ve yükümlülüklere sahip olmasında ortaya
çıkmaktadır ve bundan dolayı paylarına ait varlıklar yükümlülükler, gelir ve giderleri
muhasebeleştirir. İş ortaklığı, iş ortağının düzenlemeye göre net varlıklar üzerindeki haklara sahip
olmasıyla ortaya çıkmaktadır ve bu payların özkaynak muhasebeleştirilmesi yapılmaktadır. İş
ortaklığında oransal konsolidasyona izin verilmemektedir.
-
TFRS/UFRS 12, ‘Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya
bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 12, müşterek
anlaşmalar, iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar dâhil olmak üzere her çeşit
yatırım ile ilgili yapılacak dipnot açıklamalarını belirlemiştir.
-
TFRS/UFRS 13, ‘Gerçeğe uygun değer ölçümlemesi’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 13 tutarlılığın gelişmesini
gerçeğe uygun değerin tam bir tanımını yaparak ve karmaşıklığın azalmasını ve tek kaynaklı
gerçeğe uygun ölçümün ve dipnot açıklama gerekliliğini TFRS/UFRS üzerinden kesin
tanımlamalar yaparak sağlamayı amaçlamıştır. UFRS ve Amerika GKGMS ile arasında uyumu
sağlarken ilgili standartlarda var olan gerçeğe uygun değerin uygulama ile ilave zorunluluklar
getirmeyip; yalnızca uygulamaya yönelik açıklık getirmiştir.
-
TFRS/UMS 27 (revize 2011), ‘Bireysel finansal tablolar’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Daha önce TMS/UMS 27’de yer alıp
şimdi TFRS/UFRS 10’da yer alan kontrol tanımı dışında, bireysel finansal tablolar hakkında bilgi
verir.
-
TMS/UMS 28 (revize 2011), ‘İştirakler ve iş ortaklıkları’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11’in yayımlanmasına
müteakip TMS/UMS 28 (düzeltme 2011) iş ortaklıklarının ve iştiraklerin özkaynak yöntemine
göre muhasebeleştirilmesi gerekliliğini getirmiştir.
23
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (Devamı)
a.
Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2013 olan finansal tablolarda geçerli yeni
standartlar, değişiklikler ve yorumlar (Devamı):
-
TFRYK/UFRYK 20, 'Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj)' ;
1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu yorumlama yerüstü maden işletmelerinde üretim aşamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetinin
muhasebeleştirilmesini ortaya koyar. Bu yorumlama, TFRS/UFRS raporlaması yapan madencilik
şirketlerinin, varlıkların bir cevher kütlenin belirlenebilir bir bileşenine atfedilememesi
durumunda, mevcut dekapaj varlıklarının açılış geçmiş yıl karlarından silinmesini de gerektirebilir.
b.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe
girecek olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar:
-
TMS/UMS 32’deki değişiklik, '' Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’ ;
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değişiklikler, TMS/UMS 32 ‘Finansal Araçlar: Sunum’ uygulamasına yardımcı olmak için
vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı
unsurları ortaya koymaktadır
-
TFRS/UFRS 10, 12 ve TMS/UMS 27’deki ‘yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili
değişiklikler’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik “yatırım işletmesi” tanımına giren şirketleri, bağlı
ortaklıklarını konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun değer
değişiklikleri kar veya zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleştirmelerine olanak sağlamıştır.
TFRS/UFRS 12’ de de yatırım işletmelerine ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
-
TMS/UMS 36’daki değişiklik, 'Varlıklarda değer düşüklüğü' geri kazanılabilir tutar açıklamalarına
ilişkin’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe
uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer
ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir.
-
TMS/UMS 39’daki değişiklik ‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev
araçların devredilmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden
kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle
finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.
-
TFRYK/UFRYK 21 – TMS/UMS 37, 'Zorunlu vergiler', ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu
varlıklar” üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya
çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık
getirmektedir.
24
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (Devamı)
b.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe
girecek olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar (Devamı):
-
TFRS/UFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve
yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine
geçmiştir. TFRS/UFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki
model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma
araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve
anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart,
TMS/UMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dâhil
olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal
yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık
olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan
kısmın artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle
finansal kuruluşları etkileyecektir.
-
TFRS/UFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi” .Bu
değişiklik TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine
önemli değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi
yansıtılmasını sağlamıştır.
-
TMS/UMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü
kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana
yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının
katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
-
Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010–2012 dönem aşağıda yer alan 7
standarda değişiklik getirmiştir:






-
TFRS/UFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS/UFRS 8, Faaliyet Bölümleri
TMS/UMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TFRS/UFRS 9, Finansal Araçlar: UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve
Yükümlülükler
TMS/UMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011–2013 dönem aşağıda yer alan 4
standarda değişiklik getirmiştir:




TFRS/UFRS 1; “UFRS’nin İlk Uygulaması
TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS/UMS40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Grup yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik tarihinden itibaren
uygulayacaktır. Yukarıdaki standart ve yorumların, uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup ’un konsolide
finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı beklenmektedir.
25
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Gelirlerin Kaydedilmesi
Gelirler, mal ve hizmet satışlarından alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk
esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, teslim edilmiş malların ve gerçekleşmiş hizmetlerin fatura bedelinin,
satış indirimleri ve iadelerinden arındırılmış halidir. Satışların içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunması
durumunda, gerçeğe uygun bedel gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman unsuru içerisinde yer alan faiz oranı
ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak ilgili
dönemlere kaydedilir (Dipnot 28, 31).
Malların Satışı
Topluluğun mal satışları cam ambalaj satışlarından oluşmaktadır. Bu malların satışından elde edilen gelir,
aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir:





Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir
kontrolünün olmaması,
Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,
İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların Grup’ a akışının olası olması ve
İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.
Faiz Geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit
girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren etkin faiz yöntemi esas alınarak ilgili dönemde
tahakkuk ettirilir.
Temettü Geliri
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman
konsolide finansal tablolara yansıtılır.
Stoklar
Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Maliyet, ağırlıklı ortalama
maliyet metodu ile hesaplanmaktadır. Stoklara dâhil edilen maliyeti oluşturan unsurlar malzeme, direkt işçilik ve
genel üretim giderleridir. Kredi maliyetleri stok maliyetlerine dâhil edilmemektedir. Net gerçekleşebilir değer,
olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından, tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek
için gerekli satış maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardır Stoklar, ilk madde ve malzeme, yarı mamüller,
mamüller, işletme malzemesi, ticari mallar ve diğer stokları kapsamaktadır (Dipnot 13).
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın ve kalıcı değer kayıplarının düşülmesi ile
bulunan net değerleri ile gösterilmektedir.
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan veya idari amaçlı kullanılacak ve inşa edilme aşamasındaki varlıklar,
maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dâhil edilir.
Kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda,
borçlanma maliyetleri Grup’un ilgili muhasebe politikası uyarınca aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit
varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi
tutulur.
26
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Maddi Duran Varlıklar (Devamı)
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Arazi ve arsalar için sınırsız
ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. Beklenen faydalı ömür, artık değer ve amortisman
yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir
değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir (Dipnot 18).
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen ekonomik ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile
diğer maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varlıkların, tahmin edilen ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik ömür
Binalar
Yer altı ve yer üstü düzenleri
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer maddi varlıklar
10–50 yıl
8–50 yıl
3–25 yıl
3–15 yıl
2–20 yıl
4–15 yıl
Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve maddi duran varlığın kayıtlı
değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine
indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile
satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir.
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı arttıran nitelikteki
yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi duran varlığın kalan tahmini
faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan
kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve cari dönemde
ilgili diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına yansıtılır.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarlarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen ekonomik ömürlerine göre
doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur. Beklenen ekonomik ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde
ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki
değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Söz konusu maliyetler, alım maliyetlerini kapsamaktadır ve
ekonomik ömürlerine göre (3–5 yıl) itfaya tabi tutulur (Dipnot 19).
27
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Devamı)
Bilgisayar Yazılımları
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen
sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, ekonomik ömürlerine göre (3–5 yıl)
itfaya tabi tutulur.
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde konsolide kapsamlı
gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Grup’un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile
direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar
maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren çalışanların maliyetlerini ve
genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir. Maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilen
bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, ekonomik ömürleri üzerinden (5 yılı geçmemek kaydıyla) itfaya tabi
tutulurlar (Dipnot 19).
İşletme Birleşmesi Yoluyla Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıklar
İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar, maddi olmayan duran varlık tanımını
karşılaması ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda şerefiye tutarından ayrı
olarak tanımlanır ve muhasebeleştirilir. Bu tür maddi olmayan duran varlıkların maliyeti, satın alma tarihindeki
gerçeğe uygun değeridir. İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar başlangıç
muhasebeleştirmesi sonrasında ayrı olarak satın alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden
birikmiş itfa ve tükenme payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler
(Dipnot 19).
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında satılmak
yerine, kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde tutulan gayrimenkuller “yatırım
amaçlı gayrimenkuller” olarak sınıflandırılır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer yöntemi
kullanılarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun
değer esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi durumunda kullanımdaki değişikliğin
gerçekleştiği tarihe kadar UMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardı uygulanır. UMS 16’ya göre hesaplanmış
olan gayrimenkulün defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasında transfer tarihinde meydana gelen farklılık
UMS 16’ya göre yapılmış bir yeniden değerleme gibi işleme tabi tutulur ve değerleme farkları özkaynaklar ile
ilişkilendirilir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerinin belirlenmesi, her yıl için konuyla ilgili
SPK lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip bağımsız değerleme firmaları tarafından yapılmaktadır (Dipnot
17). Sonraki dönemlerde, yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan
kazanç veya kayıp, oluştuğu dönemde kâr veya zarar ile ilişkilendirilmektedir.
28
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Varlık grupları, kullanılması suretiyle değil, satış işlemi sonucu geri kazanılması planlandığı durumlarda, satış
amaçlı elde tutulan varlık grupları olarak sınıflandırılır. Grup, satış amaçlı elde tutulan varlık olarak
sınıflandırılan bir duran varlığı (veya elden çıkarılacak duran varlık grubunu) defter değeri ile satış maliyeti
düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olanı ile değerler. Satış amaçlı sınıflandırılan veya satış amaçlı
sınıflandırılan elden çıkarılacak varlık grubunun bir parçası olan bir duran varlığı amortismana tabi tutmaz ( veya
itfa etmez).
Türev Araçlar
Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında elde etme maliyeti ile kayda alınmalarını izleyen
dönemlerde ise gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Grup’un türev finansal araçlarını ağırlıklı olarak
vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri oluşturmaktadır. Söz konusu türev finansal araçlar ekonomik olarak Grup
için risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, genellikle risk muhasebesi yönünden gerekli koşulları
taşımaması nedeniyle konsolide finansal tablolarda alım-satım amaçlı türev finansal araçlar olarak
muhasebeleştirilmektedir.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Grup, şerefiye dışındaki tüm maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için, her rapor tarihinde söz konusu
varlığa ilişkin değer düşüklüğü olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir
gösterge mevcutsa, o varlığın taşınmakta olan değeri, kullanım veya satış yoluyla elde edilecek olan tutarlardan
yüksek olanı ifade eden net gerçekleşebilir değer ile karşılaştırılır. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığın ait
olduğu nakit üreten herhangi bir birimin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutardan
yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Bu durumda oluşan değer düşüklüğü zararları konsolide kapsamlı
gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana gelen artış,
önceki yıllarda değer düşüklüğünün konsolide finansal tablolara alınmamış olması halinde oluşacak olan defter
değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer düşüklüğünün iptali konsolide
kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Finansal Kiralamalar
a) Grup - kiracı olarak
Finansal kiralama
Grup’un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve getirilerini üstüne aldığı maddi duran varlık kiralaması, finansal
kiralama şeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin başlangıcında finansal kiralama
konusu sabit kıymetin rayiç değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanını esas almak suretiyle
maddi duran varlıklara dâhil edilmektedir. Kiralamadan doğan finansman maliyetleri kiralama süresi boyunca
sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde kira dönemine yayılmaktadır. Ayrıca, finansal kiralama konusu sabit
kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama konusu sabit
kıymetlerin değerinde bir azalma tespit edilirse değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Finansal kiralama borçları ile
ilgili faiz ve kur farkı giderleri kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır. Kira ödemeleri finansal kiralama
borçlarından düşülür.
29
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Kiralamalar (Devamı)
a) Grup - kiracı olarak
Faaliyet kiralaması
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, faaliyet kiralaması
olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiraları olarak (kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten sonra) yapılan ödemeler,
kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide kar veya zarar tablosuna gider olarak kaydedilir.
b) Grup - kiralayan olarak
Faaliyet kiralaması
Faaliyet kiralamasında, kiralanan varlıklar, gayrimenkuller, arsa ve yatırım amaçlı elde tutulan gayrimenkuller
hariç, konsolide finansal durum tablosunda maddi duran varlıklar altında sınıflandırılır ve elde edilen kira
gelirleri kiralama dönemi süresince, eşit tutarlarda konsolide kar veya zarar tablosuna yansıtılır. Kira geliri kira
dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır.
Borçlanma Maliyetleri
Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, işlem maliyetleri düşürülmüş gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda
alınırlar. Müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleriyle değerlenir ve
işlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, konsolide
kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır (Dipnot 8 ve 33).
Finansman faaliyetlerinin içerisinde kur farkı gelirleri yer alması durumunda, söz konusu gelirler aktifleştirilmiş
bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir.
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu olduğunda,
satın alınması, yapımı veya üretimi ile ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa
hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dâhil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları
dönemlerde konsolide kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Banka kredilerine ilişkin kur farkları, faiz giderleri ile ilişkilendirildikleri sürece aktifleştirilirler. Faiz giderleriyle
birlikte aktifleştirilecek kur farkı gelir ve giderleri şirketin kendi fonksiyonel para biriminde borçlanması halinde
katlanacağı borçlanma giderleri ile hâlihazırda yabancı para cinsinden borçlanma yoluyla katlandığı borçlanma
giderleri arasındaki değer farkı göz önünde bulundurularak belirlenir.
İlişkili Taraflar
Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim (genel müdürler, grup
başkanları, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürleri) ve yönetim kurulu üyeleri,
aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen ve önemli etkinliğe sahip bulunulan şirketler ile konsolidasyona dahil
edilmeyen bağlı ortaklıklar ve iştirakler “ilişkili taraflar” olarak kabul edilmişlerdir (Dipnot 37).
Netleştirme/Mahsup
İçerik ve tutar itibarıyla önemlilik arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı
gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları ve fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibarıyla
toplanarak gösterilir. Varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri
net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin
eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.
30
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Yatırımlar
Sınıflandırma
Grup, finansal varlıklarını şu şekilde sınıflandırmıştır: krediler ve alacaklar, satılmaya hazır finansal varlıklar,
vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklar. Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma amaçlarına göre
yapılmıştır. Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar.
Alacaklar
Alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal
varlıklardır. Vadeleri rapor tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise duran
varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Alacaklar finansal durum tablosunda ‘ticari ve diğer alacaklar’ olarak
sınıflandırılırlar (Dipnot 10 ve 11).
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, bu kategoride sınıflandırılan ve diğer kategorilerin içinde sınıflandırılmayan
türev araç olmayan varlıklardır. Yönetim, ilgili varlıkları rapor tarihinden itibaren 12 ay içinde elden çıkarmaya
niyetli değilse söz konusu varlıklar duran varlıklar içerisinde sınıflandırılırlar (Dipnot 7).
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama
kabiliyeti dâhil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit
veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve işletme kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan
finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto
edilmiş bedel üzerinden değerlenmektedir (Dipnot 7).
Muhasebeleştirme ve Ölçümleme
Düzenli olarak alınıp-satılan finansal varlıklar, alım-satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım-satım yapılan
tarih, yönetimin varlığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Finansal varlıklar deftere ilk olarak gerçeğe uygun
değerine işlem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Finansal varlıklardan doğan nakit akım alım hakları sona
erdiğinde veya transfer edildiğinde ve Grup tüm risk ve getirilerini transfer ettiğinde, finansal varlıklar
defterlerden çıkartılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar müteakip dönemlerde gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştirilmektedirler.
Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleriyle muhasebeleştirilmektedir.
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden parasal finansal varlıkların gerçeğe uygun
değerlerindeki değişikliklerde, finansal varlığın iskonto edilmiş değerindeki değişiklikler ile finansal varlığın
kayıtlı değerindeki diğer değişikliklerden oluşan kur farkları analiz edilirler. Parasal finansal varlıklardan oluşan
kur farkları kar veya zarar tablosuna, parasal olmayan finansal varlıklardan oluşan kur farkları özkaynaklara
yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan finansal varlıkların
gerçeğe uygun değerindeki değişimler özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak
sınıflandırılan finansal varlıklar, satıldığında veya değer düşüklüğü oluştuğunda özkaynaklarda gösterilen
birikmiş gerçeğe uygun değer düzeltmeleri kar veya zarar tablosuna finansal varlıklardan doğan kar ve zararlar
olarak aktarılır. Grup satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin temettü ödemelerini almaya hak kazandığında,
satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen temettü geliri, kar veya zarar tablosunda yatırım faaliyetlerinden
gelirler içinde gösterilir. Borsada işlem gören satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri piyasa
alış fiyatlarına göre belirlenmektedir. Finansal varlıklar için aktif bir piyasanın (borsada işlem görmeyen menkul
kıymetler) bulunmaması durumlarında, Grup ilgili finansal varlığın gerçeğe uygun değerini değerleme
yöntemleri kullanarak hesaplamaktadır. Bu yöntemler piyasa verilerinden yararlanılarak muvazaasız benzer
işlemlerin kullanılmasını, benzer enstrümanların gerçeğe uygun değerlerinin referans alınmasını indirgenmiş
nakit akımları analizini ve opsiyon fiyatlandırma modelleri yöntemlerini içerir. Teşkilatlanmış piyasalarda işlem
görmeyen ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar,
maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara
yansıtılmıştır.
31
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Yatırımlar (Devamı)
Grup, rapor tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup olmadığını değerlendirir.
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinin maliyetinin altına önemli ölçüde
ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü göstergesi olarak değerlendirilir. Satılmaya hazır finansal
varlıkların değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıtların varlığı durumunda ilgili finansal varlığın elde etme
maliyeti ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan oluşan toplam zarardan daha önce kar veya zarar tablosuna
yansıtılan değer düşüklüğü tutarı çıkarıldıktan sonra kalan zarar özkaynaklardan çıkarılarak kar veya zarar
tablosunda muhasebeleştirilir. Sermaye araçları ile ilgili kar veya zarar tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü
giderleri, takip eden dönemlerde söz konusu değer düşüklüğünün ortadan kalkması durumunda dahi kar veya
zarar tablosu ile ilişkilendirilmez.
Ticari Alacaklar
Alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar tahakkuk etmemiş finansman
gelirlerinden netleştirilmiş olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri sonrası ticari alacaklar,
orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz
yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin
faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir.
Tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için değer düşüklüğü
karşılığı ayrılmaktadır. Söz konusu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki
farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere
tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasını takiben, değer düşüklüğüne uğrayan alacak tutarının tamamının veya bir
kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan değer düşüklüğü karşılığından düşülerek esas
faaliyetlerden diğer gelirlere kaydedilir (Dipnot 10,31).
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, nakde
kolayca çevrilebilen ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa
vadeli yatırımlardır (Dipnot 6). Vadesi 3 aydan daha uzun 1 yıldan kısa olan banka mevduatları kısa vadeli
finansal yatırımlar altında sınıflandırılır (Dipnot 7).
Finansal Yükümlülükler
Finansal yükümlülükler, ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. İlgili finansal
yükümlülüğün yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere
ilave edilir.
Finansal yükümlülükler özkaynağa dayalı finansal araçlar ve diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Özkaynağa dayalı finansal araçlar
Ana ortaklık dışı paylara verilen satın alma opsiyonları ile ilgili finansal yükümlülükler söz konusu opsiyonun
itfa planına uygun olarak indirgenmiş değeri üzerinden finansal tablolara yansıtılmıştır. Finansal yükümlülüğün
indirgenmiş tutarının opsiyona konu olan finansal varlığın gerçeğe uygun değerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
32
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Yükümlülükler (Devamı)
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir (Dipnot 8).
Etkin faiz yöntemi; finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun
olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak
ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Ticari Borçlar
Ticari borçlar, olağan faaliyetler içerisinde tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin yapılması gereken
ödemeleri ifade etmektedir. Ticari borçlar, ilk olarak gerçeğe uygun değerinden ve müteakip dönemlerde etkin
faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülürler (Dipnot 10).
İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye
İşletme birleşmeleri, ayrı tüzel kişiliklerin veya işletmelerin raporlama yapan tek bir işletme şeklinde birleşmesi
olarak değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri, UFRS 3 kapsamında, satın alma yöntemine göre
muhasebeleştirilir (Dipnot 3).
İktisap maliyeti, alım tarihinde verilen varlıkların gerçeğe uygun değeri, çıkarılan sermaye araçları, değişimin
yapıldığı tarihte varsayılan veya katlanılan yükümlülükler ve buna ilave iktisapla ilişkilendirilebilecek maliyetleri
içerir. İşletme birleşmesi sözleşmesi gelecekte ortaya çıkacak olaylara bağlı olarak maliyetin düzeltilebileceğini
öngören hükümler içerirse; bu düzeltmenin muhtemel olması ve değerinin tespit edilebilmesi durumunda, edinen
işletme birleşme tarihinde birleşme maliyetine bu düzeltmeleri dahil eder. Alıma ilişkin maliyetler oluştukları
dönemde giderleştirilir. Bağlı ortaklık alımı, iştirak edinimi ve iş ortaklıklarının kurulmasından ortaya çıkan
şerefiye ödenen bedelin Grup ‘un edinilen işletmedeki net tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerinin oranı ve edinilen işletmedeki işletmede ki kontrol gücü olmayan pay
tutarını aşan kısmıdır. Değer düşüklüğü testi için şerefiye, nakit üreten birimlere dağıtılır. Dağıtım, şerefiyenin
oluştuğu işletme birleşmesinden fayda sağlaması beklenen nakit üreten birimlere veya nakit üreten birim
gruplarına yapılır. Şerefiye ’nin dağıtıldığı her bir birim veya birim grubu işletme içi yönetsel amaçlarla,
şerefiyenin izlendiği işletmenin en küçük varlık grubudur. Şerefiye faaliyet bölümleri bazında takip edilir.
Şerefiyedeki değer düşüklüğü gözden geçirmeleri yılda bir kez veya olay veya şartlardaki değişikliklerin değer
düşüklüğü ihtimalini işaret ettiği durumlarda daha sık yapılmaktadır. Şerefiyenin defter değeri kullanım değeri ve
satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinin büyük olanı olan geri kazanılabilir değer ile karşılaştırılır.
Herhangi bir değer düşüklüğü durumunda zarar derhal muhasebeleştirilir ve takip eden dönemde geri çevrilmez.
Grup tarafından kontrol edilen işletmeler arasında gerçekleşen yasal birleşmeler UFRS 3 kapsamında
değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, bu tür birleşmelerde şerefiye hesaplanmamaktadır. Ayrıca, yasal
birleşmelerde taraflar arasında ortaya çıkan işlemler konsolide finansal tabloların hazırlanması esnasında
düzeltme işlemlerine tabi tutulur.
33
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye (Devamı)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar İle Yapılan Kısmi Hisse Alış - Satış İşlemleri
Grup , kontrol gücü olmayan paylar ile gerçekleştirdiği hali hazırda kontrol etmekte olduğu ortaklıklara ait
hisselerin alış ve satış işlemlerini Grup’un özkaynak sahipleri arasındaki işlemler olarak değerlendirmektedir.
Buna bağlı olarak, kontrol gücü olmayan paylardan ilave hisse alış işlemlerinde, elde etme maliyeti ile ortaklığın
satın alınan payı nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark özkaynaklar içerisinde
muhasebeleştirilir. Kontrol gücü olmayan paylara hisse satış işlemlerinde, satış bedeli ile ortaklığın satılan payı
nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark sonucu oluşan kayıp veya kazançlar da özkaynaklar
içerisinde muhasebeleştirilir.
Kur Değişiminin Etkileri
Grup ’ un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan
para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları,
Şirket’in fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası
(“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para
birimleri ya da ilgili işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem
tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal durum tablosunda yer alan dövize endeksli
parasal varlık ve yükümlülükler rapor tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmektedir.
Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş
olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi
maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi
tutulmazlar.
Grup’un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda rapor tarihinde geçerli
olan kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği tarihteki
kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde
(önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır), dönem içerisindeki ortalama kurlar
kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı özkaynak olarak sınıflandırılır ve Grup’un yabancı para çevirim farkları
fonuna transfer edilir. Söz konusu çevirim farklılıkları yabancı faaliyetin elden çıkarıldığı dönemde kar veya
zarar tablosuna kaydedilir.
Yurtdışında faaliyet satın alımından kaynaklanan şerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, yurtdışındaki
faaliyetin varlık ve yükümlüğü olarak ele alınır ve dönem sonu kuru kullanılarak çevrilir.
34
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Pay Başına Kazanç
Konsolide kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, ana ortaklık payına düşen konsolide net karın
ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiye’deki şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları
hesabından hisseleri oranında hisse dağıtarak (“bedelsiz hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç
hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla pay başına kazanç
hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, çıkarılan bedelsiz hisselerin geriye dönük olarak
dikkate alınması suretiyle elde edilir (Dipnot 36).
Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar
Grup, raporlama tarihinden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide finansal
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Raporlama tarihinden sonra ortaya çıkan
düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları
halinde konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanır.
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda
finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, rapor tarihi
itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Paranın zaman değeri etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı, yükümlülüğün yerine getirilmesi için
gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerlerine
indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile söz konusu
yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranı vergi öncesi olarak belirlenir ve gelecekteki
nakit akımlarının tahmini ile ilgili riski içermez.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin
olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir (Dipnot 22).
35
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Grup’un, yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı
bilgileri içeren, üç adet faaliyet bölümü bulunmaktadır. Bu bölümler risk ve getiri açısından farklı ekonomik
durumlardan ve farklı coğrafi konumlardan etkilendikleri için ayrı ayrı yönetilmektedir. Grup’un faaliyetlere
ilişkin karar almaya yetkili merci, Şirket Yönetimi’dir ve bölümlerin performansını değerlendirirken brüt
karlılığı en uygun yöntem olarak belirlemiştir (Dipnot 5).
Bölümlere göre raporlama, Grup’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili merciine yapılan raporlamayla
yeknesaklığı sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Grup’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii,
bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınmasından ve bölümlerin performansının
değerlendirilmesinden sorumludur. “Diğer” altında birleştirilen sektörler raporlanabilir bölüm olmak için yeterli
sayısal alt sınırları karşılayamamaları nedeniyle bölümlere göre raporlamanın sunumu için birleştirilmiştir.
Bölümlere göre raporlamada favök sunulmaktadır ve TFRS kuralları çerçevesinde favök tanımı yapılmamakta
olup yönetimin takip ettiği sonuçlara göre favök hesaplaması sunulmuştur.
Bir faaliyet bölümünün, raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için, işletme dışı müşterilere yapılan satışlar
ve bölümler arası satışlar veya transferler de dahil olmak üzere, hasılatının, işletme içi ve dışı tüm faaliyet
bölümlerinin toplam hasılatının %10’unu veya daha fazlasını oluşturması, raporlanan kâr veya zararının %10’u
veya daha fazlası olması veya varlıklarının, tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının %10’u veya daha
fazlası olması gerekmektedir.
Yönetimin bölüme ilişkin bilgilerin finansal tablo kullanıcıları için faydalı olacağına inanması durumunda,
yukarıdaki sayısal alt sınırlardan herhangi birini karşılamayan faaliyet bölümleri de raporlanabilir bölümler
olarak değerlendirilebilir ve bunlara ilişkin bilgiler ayrı olarak açıklanabilir.
Devlet Teşvik ve Yardımları
Devlet bağışları, bağışların alınacağına ve Grup’un uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına dair makul bir
güvence olduğunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar (Dipnot 21).
Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri ilgili dönemler boyunca tutarlı bir
şekilde gelir olarak muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıklara ilişkin devlet bağışları, ertelenmiş devlet bağışları olarak cari olmayan borçlar altında
sınıflandırılır ve faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman uygulanarak kar veya zarar tablosuna gelir
kaydedilir.
Dönem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi
Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan özkaynaklar altında
muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kar veya zarar tablosuna dâhil edilir (Dipnot 35). Aksi
takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir.
Dönem vergi gideri, rapor tarihi itibarıyla Grup’un bağlı ortaklıklarının ve özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımlarının faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan vergi kanunları dikkate alınarak hesaplanır.
Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda yer
alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Bununla birlikte, işletme
birleşmeleri dışında, hem ticari hem de mali karı veya zararı etkilemeyen varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali
tablolara alınması durumunda ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü mali tablolara alınmaz. Ertelenmiş
vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya rapor tarihi itibarıyla yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi
mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde
uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.
36
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Dönem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi (Devamı)
Başlıca geçici farklar, maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki farktan, hâlihazırda
vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider karşılıklarından ve kullanılmayan vergi indirim ve istisnalarından
doğmaktadır.
Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici
farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi
varlıkları ve yükümlülükleri karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un Türk İş Kanunu ve bağlı ortaklıkların faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli
olan kanunlar uyarınca personelin emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini
toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder. Türkiye’de geçerli olan çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve
Türk İş Kanunu uyarınca, Grup, en az bir yıllık hizmetini tamamlayan kendi isteği ile işten ayrılması veya
uygunsuz davranışlar sonucu iş akdinin feshedilmesi dışında kalan sebepler yüzünden işten çıkarılan, vefat eden
veya emekliye ayrılan her personeline toplu olarak kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Tanımlanmış sosyal
yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık öngörülen yükümlülük yöntemi kullanılarak
hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir (Dipnot 24).
Nakit Akış Tablosu
Grup, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasında değişen
şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, diğer finansal
tabloların ayrılmaz bir parçası olarak nakit akım tablosu düzenlemektedir. Döneme ilişkin nakit akımları işletme,
yatırım ve finansman faaliyetleri olarak sınıflandırılmaktadır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları Grup’un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını
gösterir.
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu
kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Temettüler
Grup, temettü gelirlerini ilgili temettü alma hakkı oluştuğu tarihte, konsolide finansal tablolara yansıtmaktadır.
Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak konsolide finansal
tablolara yansıtılır.
37
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.7
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, rapor tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını,
şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin
tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme,
tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında
makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut
olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlardan farklılık
gösterebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli
düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Grup vergiye esas finansal tabloları ile SPK raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloları
arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Grup şirketlerinin gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek kullanılmamış mali
zararlar ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi
varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir.
Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan zararlar, kullanılmamış
zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi
planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur.
Yapılan değerlendirme neticesinde, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla vergi indirimlerinden kaynaklanan geçici
farklar üzerinden öngörülebilir ve vergi kanunları çerçevesinde vergi indirim hakkının devam edebileceği süre
içerisinde yararlanılabileceği sonucuna varılan 78.612.608 TL (31 Aralık 2012: 49.538.027 TL) tutarındaki
vergiden mahsup edilecek geçmiş yıl mali zararları ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi
çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisinden kaynaklanan geçici farklar üzerinden öngörülebilir ve vergi
kanunları çerçevesinde indirimli kurumlar vergisi hakkının devam edebileceği süre içerisinde yararlanılabileceği
sonucuna varılan 65.333.865 TL (31 Aralık 2012: 14.962.593 TL) indirimli kurumlar vergisi için ertelenmiş
vergi varlığı muhasebeleştirilmiştir (Dipnot 35).
Gerçeğe Uygun Değer
Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş., (“Paşabahçe”), Grup’un toplam %4.4’üne sahip olduğu, borsada işlem görmeyen
satılmaya hazır finansal varlıklarındandır. Grup’un sahip olduğu Paşabahçe hisselerinin gerçeğe uygun değerleri
güvenilir bir şekilde belirlenemediği için bu hisseler, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer kaybı ile ilgili
karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Grup, Paşabahçe hisselerinin değer
düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını karşılaştırılabilir çarpanlar ve diğer karşılaştırılabilir değerleme metotları
kullanarak değerlendirmektedir. Karşılaştırılabilir çarpan analizlerinde FAVÖK ve benzeri ölçütlerden
yararlanılmaktadır. Grup, yaptığı değerlendirmeler sonucunda Paşabahçe hisselerine ilişkin herhangi bir değer
düşüklüğü tespit etmemiştir.
38
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
1 Ocak - 31 Aralık 2013 döneminde UFRS-3 “İşletme Birleşmeleri” standardı kapsamında işletme birleşmesi
olmamıştır.
4.
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
Grup, 31 Aralık 2012 tarihine kadar müşterek yönetime tabi işletmelerini UMS–31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar”
standardına göre oransal konsolidasyon yöntemi kullanarak konsolide etmiştir.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren UFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” standardı UMS–31 “İş
Ortaklıklarındaki Paylar” standardını uygulamadan tamamen kaldırmıştır. Yeni standart müşterek anlaşmaları;
müşterek faaliyet ve iş ortaklığı olarak iki kategoriye ayırmakta ve iş ortaklıklarını özkaynak yöntemi ile
muhasebeleştirilmesini zorunlu tutmaktadır.
Bu kapsamda Grup’un müşterek kontrol edilen Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş.ve OOO Balkum,
UMS–28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” standardına göre özkaynak yöntemi ile
muhasebeleştirilmesi suretiyle yeniden düzenlemiştir. Bu şirketlere ilişkin açıklamalar Dipnot 16’da verilmiştir.
Grup, bağlı ortaklıklarındaki sahiplik payında, bağlı ortaklık üzerindeki kontrolün kaybıyla sonuçlanmayacak
şekilde meydana gelen değişikliklere ilişkin açıklamaları Dipnot 27’de vermiştir.
Grup‘un, bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştiraklerinin unvanı, faaliyet konusu, kayıtlı olduğu ülke ve sahiplik
oranına ilişkin bilgiler Dipnot 1’de açıklanmıştır.
Bağlı ortaklıklardaki kontrol gücü olmayan payların özet finansal bilgileri coğrafi bölümlere göre
gruplandırılarak Dipnot 5’de açıklanmıştır.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tabloları
Türkiye
Rusya
Ukrayna
Gürcistan
Diğer
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
282.989.226
648.472.751
458.187.534
819.235.980
44.500.445
557.249.710
Toplam varlıklar
931.461.977
1.277.423.514
601.750.155
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
288.609.745
32.606.990
581.321.223
722.126.706
83.471.577
34.870.938
Toplam borçlar
321.216.735
1.303.447.929
118.342.514
Kontrol gücü olmayan paylar
92.011.557
(45.583.023)
204.094.584
518.233.685
19.558.609
279.313.056
67.150.000
22.349.100
9.217.582
Hasılat
581.221.916
649.339.159
-
Net dönem karı/(zararı)
Diğer kapsamlı gelir
117.550.492
-
(137.399.221)
(76.071.511)
15.593.664
3.635.937
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
117.550.492
-213.470.732
19.229.601
Şirkete ait net varlıklar
Ödenen temettüler
1 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Kar/Zarar Bilgileri
39
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4.
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (Devamı)
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tabloları
Türkiye
Rusya
Ukrayna
Gürcistan
Diğer
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
150.847.055
462.076.080
428.652.778
802.692.388
72.074.402
425.250.025
Toplam varlıklar
612.923.135
1.231.345.167
497.324.427
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
203.567.291
4.511.094
533.316.167
718.129.504
83.354.352
34.870.938
Toplam borçlar
208.078.385
1.251.445.671
118.225.290
Kontrol gücü olmayan paylar
Şirkete ait net varlıklar
Ödenen temettüler
61.129.135
(52.562.861)
197.811.850
343.715.614
12.293.879
259.499.288
62.805.000
4.838.935
4.468.230
1 Ocak - 31 Aralık 2012 Dönemi Kar/Zarar Bilgileri
Hasılat
Net dönem karı/(zararı)
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
40
428.168.871
82.609.196
-
616.973.510
(63.391.785)
(9.734.500)
945.344
4.348.150
82.609.196
(73.126.285)
5.293.494
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Coğrafi bölgelere göre raporlama
1 Ocak - 31 Aralık 2013
Net Grup dışı hasılat
Gruplar arası hasılat
Net hasılat toplamı (*)
Satışların maliyeti
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
Faaliyet giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
Faaliyet karı/(zararı)
Türkiye
Rusya, Ukrayna
ve Gürcistan
Diğer
948.092.004
652.520.808
574.699.492
74.639.666
-
(727.160.474)
1.522.791.496
-
1.600.612.812
649.339.158
-
(727.160.474)
1.522.791.496
(1.375.670.444)
(593.045.844)
-
687.655.913
(1.281.060.375)
224.942.368
56.293.314
-
(39.504.561)
241.731.121
(177.127.011)
45.587.519
(29.581.100)
(96.058.242)
11.551.022
(20.568.060)
38.061.070
(7.506.238)
10.053.264
(235.607.516)
50.347.533
(41.178.715)
7.437.903
242.481
(483.333)
715.230
(1.082.819)
-
Konsolide
-
7.680.384
1.103.535
22.972.807
71.259.679
(48.539.485)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
186.908.087
(8.049.006)
7.622.060
(5.268.626)
19.106.886
-
(97.767.701)
6.968.427
115.869.332
(6.349.205)
Finansman geliri gideri öncesi faaliyet karı/(zararı)
250.118.760
(46.186.051)
18.255.964
(89.695.739)
132.492.934
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
87.245.419
(85.914.957)
13.536.198
(112.621.618)
678.840
(3.341.140)
(17.114.139)
17.047.237
84.346.318
(184.830.478)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı/(zararı)
251.449.222
(145.271.471)
15.593.664
(89.762.641)
32.008.774
Dönem vergi geliri/(gideri)
32.673.800
8.114.730
(850.922)
Konsolidasyon
düzeltmeleri
-
284.123.022
(137.156.741)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Amortisman, itfa ve tükenme payları
280.196.679
96.148.364
33.453.562
112.811.988
1.305
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (favök)
Finansal durum tablosu bilgileri (31 Aralık 2013)
346.267.125
66.625.936
18.257.269
(89.695.739)
341.454.591
2.624.655.252
30.134.679
916.129.463
1.277.423.514
18.664.993
1.303.447.929
601.750.155
118.342.514
(1.339.495.141)
3.164.333.780
48.799.672
1.842.781.782
(*)
Net satışların coğrafi bölgelere göre dağılımı, satışları gerçekleştiren şirketlerin bulunduğu ülkelere göre verilmiştir.
41
(89.762.641)
40.788.530
Dönem karı/(zararı)
Toplam varlıklar
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen finansal yatırımlar
Toplam yükümlülükler
15.593.664
-
-
(495.138.124)
72.797.304
313.650.241
208.961.657
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
Coğrafi bölgelere göre raporlama (Devamı)
1 Ocak - 31 Aralık 2012 - Yeniden düzenlenmiş
Net Grup dışı hasılat
Gruplar arası hasılat
Net hasılat toplamı (*)
Satışların maliyeti
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
Faaliyet giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
Faaliyet karı/(zararı)
Türkiye
Rusya, Ukrayna
ve Gürcistan
Diğer
858.022.613
490.309.907
601.327.196
15.646.314
-
(505.956.221)
1.459.349.809
-
1.348.332.520
616.973.510
-
(505.956.221)
1.459.349.809
(1.073.146.001)
(527.235.885)
-
464.496.931
(1.135.884.955)
275.186.519
89.737.625
-
(41.459.290)
323.464.854
(165.102.069)
12.411.158
(3.212.093)
(103.384.573)
10.545.906
(10.703.576)
43.282.204
16.187.448
(10.518.558)
(225.749.104)
43.100.979
(28.877.668)
8.506.578
1.050.310
(544.666)
3.956.467
(4.443.441)
-
Konsolidasyon
düzeltmeleri
Konsolide
-
9.556.888
121.495.949
127.790.093
(12.754.308)
(1.031.640)
7.491.804
74.663.754
-
2.343.869
(2.295.667)
7.395.369
-
(65.932.875)
(3.547.895)
Finansman geliri gideri öncesi faaliyet karı/(zararı)
202.453.847
(12.706.106)
6.363.729
(61.988.966)
134.122.504
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
60.475.967
(62.452.516)
59.993.361
(116.750.016)
4.908.797
(10.327.182)
(34.341.801)
32.900.882
91.036.324
(156.628.832)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı/(zararı)
200.477.298
(69.462.761)
945.344
(63.429.885)
68.529.996
Dönem vergi geliri/(gideri)
(21.427.785)
7.151.173
-
(556.901)
Dönem karı/(zararı)
179.049.513
(62.311.588)
945.344
(63.986.786)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Amortisman, itfa ve tükenme payları
210.282.490
72.297.259
98.133.483
105.789.171
1.213
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (favök)
Finansal durum tablosu bilgileri (31 Aralık 2012)
274.751.106
93.083.065
6.364.943
(61.988.966)
312.210.147
1.645.771.916
29.999.001
434.524.500
1.139.595.400
16.496.536
1.006.185.427
551.389.393
144.382.771
(931.146.692)
(289.888.051)
2.405.610.017
46.495.537
1.295.204.645
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Toplam varlıklar
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen finansal yatırımlar
Toplam yükümlülükler
(*)
Net satışların coğrafi bölgelere göre dağılımı, satışları gerçekleştiren şirketlerin bulunduğu ülkelere göre verilmiştir.
42
-
18.470.117
(5.843.562)
(14.833.513)
53.696.483
308.415.973
178.087.643
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
14.679
602.839.900
20.298.277
582.541.623
18.446
147.601.522
28.428.962
119.172.560
602.854.579
147.619.968
Kasa
Bankadaki nakit
- Vadesiz mevduatlar
- Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar
Vadeli mevduatlar
Para birimi
Euro
ABD Doları
TL
Diğer dövizlerin TL karşılığı
Faiz oranı
(%)
Vade
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
%2.85-%2.95
%2.85-%2.95
%7,00-%9,40
2014
2014
2014
23.758.696
272.049.730
285.631.934
1.101.263
119.172.560
-
582.541.623
119.172.560
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla konsolide nakit akış tablolarında yer alan nakit ve nakit
benzeri değerler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
602.854.579
(418.261)
147.619.968
(147.497)
602.436.318
147.472.471
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
20.949.012
192.604.934
20.949.012
183.691.611
213.553.946
204.640.623
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Hazır değerler
Eksi: Faiz tahakkukları
7.
FİNANSAL YATIRIMLAR
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Aktif bir piyasası olmayan finansal yatırımlar
Borsa fiyatı ile değerlenen finansal yatırımlar
Satılmaya hazır finansal varlıkların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:
Daha önce raporlanan - 1 Ocak
Kısmi bölünme etkisi
Birleşme etkisi
Bedelsiz sermaye artışı
Gerçeğe uygun değer değişimi
Bedelsiz temettü geliri
43
204.640.623
(477)
477
8.913.323
-
135.309.018
19.413.209
6.040.676
33.797.952
10.079.768
213.553.946
204.640.623
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7.
FİNANSAL YATIRIMLAR (Devamı)
Borsa fiyatı ile değerlenen
finansal yatırımlar
Hisse
oranı
(%)
31 Aralık
2013
Hisse
oranı
(%)
31 Aralık
2012
14,2
192.604.934
17,93
183.691.611
Hisse
oranı
(%)
31 Aralık
2013
Hisse
oranı
(%)
31 Aralık
2012
4,7
<1
20.949.012
-
4,4
<1
20.948.535
477
Soda Sanayii A.Ş. (*)
Aktif bir piyasası olmayan
finansal yatırımlar
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Eskişehir Cam San. ve Tic. A.Ş. (**)
20.949.012
(*)
20.949.012
(**)
Soda Sanayi hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmektedir ve finansal tablolarda rayiç
bedelleri ile gösterilmiştir. Grup cari dönemde borsa rayici ile değerlenen finansal yatırımından net
ertelenmiş vergi etkisinden sonra oluşan 8.467.659 TL (31 Aralık 2012: 37.178.069 TL) tutarında artışı
doğrudan özkaynaklar içerisinde kayda almıştır.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic.A.Ş ile birleşmiştir.
8.
FİNANSAL BORÇLANMALAR
Kısa vadeli finansal borçlanmalar
Kısa vadeli krediler
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
134.965.563
310.901.673
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri
Çıkarılmış tahvillerin anapara borç ve taksitleri (*)
Çıkarılmış tahvillerin ihraç farkı
Finansal kiralama işlerinden borçlar
Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)
233.755.465
1.312.693
(272.273)
332.568
(49.500)
228.342.209
Toplam uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları
235.078.953
228.577.283
Toplam kısa vadeli finansal borçlanmalar
370.044.516
539.478.956
(*)
-
332.568
(97.494)
9 Mayıs 2013 tarihinde nominal tutarı 100 milyon ABD Doları ve itfa tarihi Mayıs 2020 olan 7 yıl vadeli,
sabit faizli tahvilin faiz oranı yüzde 4,25 olarak belirlenmiştir. Kupon faiz ödemeleri altı ayda bir eşit
taksitler halinde yapılacak olup, anapara ödemesi ise son vade tarihinde yapılacaktır.
44
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8.
FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı)
Uzun vadeli finansal borçlanmalar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli kısmı
Çıkarılmış tahviller
Çıkarılmış tahvillerin ihraç farkları
Finansal kiralama işlerinden borçlar
Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)
782.149.318
213.430.000
(1.464.847)
111.126
(4.464)
432.768.259
443.694
(53.963)
Toplam uzun vadeli finansal borçlar
994.221.133
433.157.990
1.364.265.649
972.636.946
Toplam finansal borçlanmalar
Grup’un, rapor tarihi itibarıyla, kredilerinin faiz oranlarındaki değişim riski ve sözleşmedeki yeniden fiyatlama
tarihleri aşağıdaki gibidir:
Kredilerin yeniden fiyatlandırma dönemleri
3 aydan kısa
3 ay - 12 ay arası
1 - 5 yıl arası
5 yıl ve üzeri
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
227.472.784
413.346.808
478.795.180
31.255.574
473.536.923
384.453.729
80.066.577
33.954.912
1.150.870.346
972.012.141
214.742.693 TL tutarındaki çıkarılmış tahvillerin kupon faiz oranı %4,25 olup, kupon faiz ödemeleri altı ayda bir
eşit taksitler halinde yapılacaktır. 443.694 TL tutarındaki finansal kiralama işlerinden borçlar aylık eşit taksitler
halinde ödenmektedir (2012: 776.262 TL).
İskontolama işleminin etkisinin önemli olmamasından dolayı kısa vadeli kredilerin kayıtlı değerinin gerçeğe
uygun değerine yakınsadığı öngörülmektedir. Gerçeğe uygun değerler, ortalama etkin yıllık faiz oranları
kullanılarak belirlenmiştir. Uzun vadeli kredilerin genellikle üç ile altı ay arasında yeniden fiyatlandırmaya tabi
olmaları ve uzun vadeli kredilerin önemli bir kısmının yabancı para cinsinden kullanılmış olması nedeniyle,
etkin faiz oranı yöntemi benimsenerek, kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakınsadığı
öngörülmüştür.
45
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8.
FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı)
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlanmalara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Döviz cinsi
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Ukrayna Grivnası
Türk Lirası ve diğer
(*)
Faiz aralığı
(%) (*)
Kısa
vadeli
Uzun
vadeli
%1,93-%1,96
%2,79-%3,98
%7,90-%10,5
%11-%26
25.940.510
108.185.595
161.475.534
73.001.864
1.441.014
371.122.472
102.226.018
442.691.996
78.180.647
-
370.044.517
994.221.133
Vade
2013-2016
2013-2018
2013-2017
2013-2018
2013
Alt ve üst oranları ifade etmekte olup, ağırlıklı ortalama maliyeti Euro için Euribor + %2,68, ABD Doları
için Libor + %2,42, RUR için Mosprime + %2,16, UAH için %15,15, TL için %10,04’tür (Ortalama etkin
yıllık faiz oranı Euro için %3,08, ABD Doları için %4,04, RUR için %9,45, UAH için %15,15 ve TL için
%10,04’tür).
31 Aralık 2012
Döviz cinsi
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Ukrayna Grivnası
Türk Lirası ve diğer
(*)
Faiz aralığı
(%) (*)
%2,00-2,88
%1,35-4,86
%7,75-9,98
%23-36
Vade
2013-2015
2013-2016
2013-2018
2013-2021
2013
Kısa
vadeli
53.146.431
81.923.169
372.356.829
29.770.475
2.282.052
Uzun
vadeli
28.807.181
156.708.421
173.069.212
74.183.446
389.730
539.478.956
433.157.990
Alt ve üst oranları ifade etmekte olup, ağırlıklı ortalama maliyeti Euro için Euribor + %2,57, ABD Doları
için Libor + %2,31, RUR için Mosprime + %2,23, UAH için %20,68, TL için %7,38’dir (Ortalama etkin
yıllık faiz oranı Euro için %3,22, ABD Doları için %2,86, RUR için %9,51, UAH için %20,68 ve TL için
%7,38’dir).
Finansal borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir:
1 yıl içinde ödenecekler
1–2 yıl içinde ödenecekler
2–3 yıl içinde ödenecekler
3–4 yıl içinde ödenecekler
4–5 yıl içinde ödenecekler
5 yıl ve sonrası
46
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
370.044.517
244.575.759
459.180.992
20.172.305
16.323.758
253.968.319
539.478.956
158.996.638
141.844.580
84.583.618
13.778.241
33.954.913
1.364.265.650
972.636.946
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9.
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Bulunmamaktadır.
10.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Ticari Alacaklar
Kısa vadeli ticari alacaklar
31 Aralık 2013
Alıcılar
Alacak senetleri
Alacak senetleri reeskontu (-)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 37)
Diğer ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
31 Aralık 2012
235.205.910
6.056.942
(1.383.937)
8.656.105
31.243
(6.402.946)
200.307.983
2.123.398
(758.415)
2.254.639
9.299
(5.736.998)
242.163.317
198.199.906
Grup’un yurtiçi satışlarında ana ürün grupları itibarıyla uyguladığı satış vadeleri aşağıda sunulmuştur:
Yurtdışı satışların bir bölümü peşin, bir bölümü ise ortalama 60 gün vadelidir (2012: 60 gün).
Grup, ürünlerini 1 Kasım 2009 tarihinden itibaren peşin fiyatla satmaktadır. Müşteri talebine göre 121 güne
kadar uygulanan vadeler için aylık %1,25, 121 günü aşan vadeler için aylık %3 vade farkı uygulanmaktadır.
Grup tahsil imkânı kalmayan alacakları için şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır. Şüpheli alacak karşılığı geçmiş
tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. Grup, alacaklarının tahsil edilip edilemeyeceğine karar
verirken, söz konusu alacakların kredi kalitesinde, ilk oluştuğu tarihten rapor tarihine kadar bir değişiklik olup
olmadığını değerlendirir.
Çok sayıda müşteriyle çalıştığından dolayı Grup’un kredi riski dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi riski
yoğunlaşması yoktur. Dolayısıyla, Grup Yönetimi ekli konsolide finansal tablolarda yer alan şüpheli alacak
karşılığından daha fazla bir karşılığa gerek olmadığı kanaatindedir.
Şüpheli ticari alacaklar karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1 Ocak – Daha önce raporlanan
UFRS–11 Standardının etkisi (Dipnot 2)
(5.788.107)
51.109
(6.029.298)
53.876
Yeniden düzenlenmiş – 1 Ocak
(5.736.998)
(5.975.422)
(988.008)
799.490
(477.430)
(132.499)
405.750
(34.827)
(6.402.946)
(5.736.998)
Dönem gideri
Tahsilatlar
Yabancı para çevirim farkları
47
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
Grup’un ticari alacakları için almış olduğu teminatlar aşağıdaki gibidir:
Teminat mektupları
Teminat çek ve senetleri
İpotekler
Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS)
Diğer
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
43.475.636
1.494.368
5.515.905
15.448.369
19.002
38.469.064
1.218.977
5.959.962
4.915.301
-
65.953.280
50.563.304
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ticari alacakların 29.745.199 TL tutarındaki (31 Aralık 2012: 44.841.717 TL)
kısmının vadesi geçmiş olduğu halde, bu alacaklara ilişkin karşılık ayrılmamıştır. Söz konusu alacaklar yakın
zamanda tahsil edilememe riski yaşanmamış çok sayıda farklı müşteriye aittir. Bahse konu ticari alacakların
yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Vadesi üzerinden 1–30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1–3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3–12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1–5 yıl geçmiş
20.889.743
5.835.982
1.809.161
1.210.313
30.078.973
10.667.863
3.868.253
226.628
Toplam vadesi geçen alacaklar
29.745.199
44.841.717
2.449.079
10.447.895
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
129.384.252
49.819.288
7.462
145.115.830
34.604.372
41.523
179.211.002
179.761.725
-
-
Teminat ve benzeri garantiler ile güvence altına alınmış kısım
Ticari Borçlar
Kısa vadeli ticari borçlar
Satıcılar
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 37)
Diğer ticari borçlar
Uzun vadeli ticari borçlar
48
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
11.
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kısa vadeli diğer alacaklar
31 Aralık 2013
Diğer çeşitli alacaklar
Vergi dairesinden alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar (Dipnot 37)
Personelden alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)
31 Aralık 2012
8.031.519
16.266.927
25.732.662
1.264.179
172.974
(6.775.044)
12.002.154
12.182.025
288.875
169.907
(6.141.198)
44.693.217
18.501.763
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Şüpheli diğer alacaklar karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak – Daha önce raporlanan
UFRS–11 Standardının etkisi (Dipnot 2)
(6.147.296)
6.098
(6.314.362)
8.490
Yeniden düzenlenmiş - 1 Ocak
(6.141.198)
(6.305.872)
(891.219)
257.373
(727.433)
892.107
(6.775.044)
(6.141.198)
Yabancı para çevirim farkları
Tahsilatlar
Uzun vadeli diğer alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Kısa vadeli diğer borçlar
İlişkili taraflara borçlar (Dipnot 37)
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer çeşitli borçlar
49
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
144.093
60.185
144.093
60.185
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
198.126.696
1.988.679
1.166.048
54.433.574
1.846.195
2.635.696
201.281.423
58.915.465
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
12.
TÜREV ARAÇLAR
Grup 2013 yılı içerisinde Rusya’da yerleşik cam ambalaj grubu şirketlerinin pasif yapısının para birimi cinsinden
aktif yapısıyla uyumlu hale getirilmesi ve şirketlerin faiz oranlarında olası yükselişe karşı korunması amacıyla
HSBC Rusya’dan temin ettiği ABD Doları para cinsi ve değişken faizli kredileri cross-currency ve faiz takası
işlemleri ile Ruble’ ye dönmüş, faiz oranını da kredilerin vadesi boyunca sabitlemiştir.
Riskten korunma araçları; 3 yıl vadeli 70 milyon ABD Doları olan krediler üzerinden, 3 ayda bir Libor+ %2,55
değişken faiz oranını %9,30 sabit faiz ödemeli faiz swapları ve de anapara ve faizler için ABD Doları alıp, Ruble
ödenen çapraz kur sabit faiz swaplarıdır.
Türev araçların ve vadeli döviz alım satımların dönem içindeki işlemleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1 Ocak
Kar zararda muhasebeleştirilen kur farkı gelir / (giderleri)
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen değer farkı
Kar zararda muhasebeleştirilen faiz gelir / (giderleri)
Yabancı para çevirim farkları
Vergi Etkisi
(1.678.418)
(1.143.518)
(793.248)
(180.908)
(331.107)
-
Net varlık / (yükümlülük)
(4.127.199)
-
13.
STOKLAR
31 Aralık 2013
Mamuller
İlk madde ve malzeme
Ticari mallar
Yarı mamuller
Diğer stoklar
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
31 Aralık 2012
185.694.647
104.976.257
4.958.525
2.663.910
2.006.101
(2.432.187)
173.048.889
89.213.593
7.277.525
1.694.408
2.101.398
(3.339.085)
297.867.253
269.996.728
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Stok değer düşüklüğü karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Dönem içinde kullanılan karşılık
Dönem içinde ayrılan karşılık
Yabancı para çevirim farkları
50
(3.339.085)
1.247.828
(340.930)
(811.121)
(2.528.479)
515
(2.432.187)
(3.339.085)
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
14.
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Peşin Ödenmiş Giderler
Dönen varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler
Stoklar için verilen sipariş avansları
Gelecek aylara ait giderler
Duran varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için verilen avanslar
Gelecek aylara ait giderler
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
28.570.526
761.845
17.382.187
4.675.298
29.332.371
22.057.485
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
8.997.078
5.484.454
70.686.127
5.906.609
14.481.532
76.592.736
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
5.898.267
4.556.615
5.898.267
4.556.615
Ertelenmiş Gelirler
Kısa vadeli ertelenmiş gelirler
Alınan sipariş avansları
15.
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
Yoktur.
51
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.
İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların finansal durum tablosunda yer alan net varlık tutarları aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Camiş Elektrik
OAO FormMat
OOO Balkum
15.846.988
14.287.692
12.750.449
5.914.543
15.796.619
14.202.382
11.353.323
5.143.213
48.799.672
46.495.537
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1 Ocak - Daha önce raporlanan
UFRS–11 “Müşterek Faaliyetler” Standardının etkisi (Dipnot 2)
25.555.704
20.939.833
43.380.764
20.419.858
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak
46.495.537
63.800.622
Kısmi bölünme etkisi
İştiraklerden gelir ve giderler (net)
İştiraklerden temettü gelirleri
Yabancı para çevirim farkları
7.680.384
(7.302.842)
1.926.592
(19.413.209)
9.556.888
(7.445.524)
(3.240)
48.799.672
46.495.537
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
1.209.378
26.953.190
900.240
24.394.281
Toplam varlıklar
28.162.568
25.294.521
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
1.762.210
89.073
1.784.798
81.487
Toplam borçlar
1.851.283
1.866.285
26.311.285
23.428.236
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
48,46
24,72
48,46
24,72
12.750.449
11.353.323
İş ortaklıkları ve iştiraklerin özet finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur:
OAO Formmat
Net varlıklar (şerefiye dâhil)
Grup pay oranı (%)
-
Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
Etkin ortaklık oranı (%)
Net varlıklarda Grup’un payı (şerefiye dâhil)
52
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.
İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER (Devamı)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
5.288.857
4.307.596
165.290
257.466
Diğer kapsamlı kar / (zarar)
2.717.759
1.745
Toplam kapsamlı kar / (zarar)
2.883.049
259.211
80.100
124.768
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
58.999.427
5.663.671
53.066.181
8.948.198
Toplam varlıklar
64.663.098
62.014.379
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
9.453.293
451.822
6.937.934
645.414
Toplam borçlar
9.905.115
7.583.348
54.757.983
54.431.031
26,09
26,09
26,09
26,09
14.287.692
14.202.382
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
47.013.538
175.749.643
3.326.952
5.136.544
-
-
3.326.952
5.136.544
868.083
1.340.249
3.000.000
-
782.773
-
Hasılat
Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden kar / (zararın) içindeki Grup’un payı
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Net varlıklar (şerefiye dâhil)
Grup pay oranı (%)
-
Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
Etkin ortaklık oranı (%)
Net varlıklarda Grup’un payı
Hasılat
Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zarar)
Diğer kapsamlı kar
Toplam kapsamlı kar
Sürdürülen faaliyetlerden kar / (zararın) içindeki Grup’un payı
Geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtımları
Dağıtılan temettüden Grup’un payı
53
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.
İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER (Devamı)
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
33.591.207
9.557.129
32.686.068
8.965.084
Toplam varlıklar
43.148.336
41.651.152
8.556.245
2.873.526
7.679.104
2.353.060
11.429.771
31.718.565
10.032.164
31.618.988
49,96
49,96
49,96
49,96
15.846.988
15.796.619
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Hasılat
61.413.769
64.616.619
Sürdürülen faaliyetlerden kar/zarar)
13.149.832
14.073.902
-
-
13.149.832
14.073.902
Sürdürülen faaliyetlerden kar / (zararın) içindeki Grup’un payı
6.569.819
7.031.221
Geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtımları
13.050.255
14.903.184
6.520.069
7.445.524
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
Net varlıklar (şerefiye dâhil)
Grup pay oranı (%)
- Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
- Etkin ortaklık oranı (%)
Net varlıklarda Grup’un payı
Diğer kapsamlı kar / (zarar)
Toplam kapsamlı kar / (zarar)
Dağıtılan temettüden Grup’un payı
54
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.
İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER (Devamı)
OOO Balkum
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
3.201.786
10.533.746
4.433.190
8.178.070
Toplam varlıklar
13.735.532
12.611.260
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
1.906.446
-
1.528.092
796.742
Toplam borçlar
1.906.446
2.324.834
11.829.086
10.286.426
50,00
25,50
50,00
25,50
5.914.543
5.143.213
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
16.524.583
14.928.822
324.763
1.851.084
Diğer kapsamlı kar / (zarar)
1.217.898
16.890
Toplam kapsamlı kar / (zarar)
1.542.662
1.867.974
162.382
925.543
Net varlıklar (şerefiye dâhil)
Grup pay oranı (%)
-
Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
Etkin ortaklık oranı (%)
Net varlıklarda Grup’un payı
Hasılat
Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı
Sürdürülen faaliyetlerden kar / (zararın) içindeki Grup’un payı
55
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
17.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Şirket, 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla idari maksatlarla kullanımının sona ermesi sebebiyle İstanbul İli
Zeytinburnu İlçesi Topkapı’ da bulunan “Topkapı” gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak
sınıflandırmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla 184.879.212
TL olarak belirlenmiştir. SPK lisansına sahip değerleme firması tarafından yapılan değerlemeler sonucu oluşan
161.114.410 TL tutarındaki değer artışı, 8.055.720 TL tutarındaki ertelenen vergi etkisi de dikkate alınarak
özkaynaklar altında “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları” hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Topkapı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, konuyla ilgili SPK lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip
ve Topkapı gayrimenkullerinin sınıf ve yeri hakkında güncel bilgisi bulunan bağımsız değerleme firması
tarafından yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri; “Emsal
Karşılaştırma Yöntemi” ile belirlenmiştir.
Söz konusu gayrimenkulün satış, hasılat paylaşımı veya kat karşılığı verilmesi yöntemleriyle etkin bir şekilde
değerlendirilerek likit hale getirilebilmesine yönelik tanıtım, pazarlama ve satış süreci bu konuda yetkilendirilmiş
olan “DTZ Pamir & Soyuer Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. (DTZ)” tarafından yürütülmüş olup, bu kapsamda da
DTZ tarafından gayrimenkul geliştirme konusunda piyasanın önde gelen firmaların tamamı ile temas kurulmuş
ve bu firmaların önemli bir kısmından kapalı zarf usulüyle teklifler alınmıştır. Alınan tekliflerin
değerlendirilmesi sonucunda oluşan kısa listeye dahil edilen firmaların yetkilileri ile birebir pazarlık görüşmeleri
sonucunda; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurullarının 9 Ekim
2013 tarihinde yapılan toplantılarında; en uygun teklif sahibi olan “İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(İŞGYO) ve Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. (NEF)” ortak girişimine katma değer vergisi
hariç 295.495.194 TL peşin bedelle satılmasına ve satış işlemi sonucunda oluşan karın Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 5/1-e madde kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir. 295.494.194 TL’nin %75’i İş
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’den, %25’i ise Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ’den tahsil
edilmiştir.. Söz konusu gayrimenkul satışından satışa ilişkin masraflar düşüldükten sonra 100.429.768 TL kar
elde edilmiştir (Not 32). Satışa ilişkin 10.855.433 TL masraf oluşmuştur
56
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18.
MADDİ DURAN VARLIKLAR
Arazi ve
arsalar
Yer altı ve yer
üstü düzenleri
Daha önce raporlanan- 1 Ocak 2013
UFRS–11 Standardındaki değişikliğin etkisi
23.477.832
-
60.030.309
-
616.382.589
(2.922.933)
1.610.463.215
(13.127.426)
12.746.903
(1.298.831)
39.869.508
(368.536)
217.458.863
(541.307)
155.932.917 2.736.362.136
(258.598)
(18.517.631)
Yeniden düzenlenmiş – 1 Ocak 2013
23.477.832
60.030.309
613.459.656
1.597.335.789
11.448.072
39.500.972
216.917.556
155.674.319
3.461.577
450.667
(21.353.007)
555.602
51.426.080
3.010.894
(70.033)
(40.864.894)
83.215.860
764.198
59.988
(1.978.020)
(1.105.491)
395.822
16.437
1.131.730
200.134
(283.748)
(6.239.402)
6.057.669
2.610
12.754.544
18.579.892
(32.483.184)
(2.885.493)
58.362.348
2.767.438
287.480.940
(1.935.522)
(396.540.056)
23.712.300
43.145.148
710.177.563
1.816.991.869
9.584.569
40.383.792
271.248.273
47.447.1119
Daha önce raporlanan - 1 Ocak 2013
UFRS–11 Standardındaki değişikliğin etkisi
-
47.288.999
-
173.344.222
(621.892)
1.007.524.776
(8.019.916)
10.066.758
(742.814)
31.487.743
(246.291)
140.525.455
(534.123)
-
1.410.237.953
(10.165.036)
Yeniden düzenlenmiş – 1 Ocak 2013
-
47.288.999
172.722.330
999.504.860
9.323.944
31.241.452
139.991.332
-
1.400.072.917
Ekonomik ömrü dolan varlıkların sınıflaması (*)
Yabancı para çevirim farkları
Dönem gideri
Çıkışlar
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara transfer
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
-
3.113.497
1.418.152
(15.971.260)
1.091.004
16.155.992
25.607.691
(70.033)
(25.561.769)
(1.091.004)
51.667.792
123.281.638
(10.435.478)
(98.471.259)
-
604.957
963.600
(1.923.034)
(1.085.265)
-
841.730
3.314.707
(253.947)
(6.029.155)
-
7.950.242
53.735.321
(21.980.857)
(2.885.493)
-
-
31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi
-
35.849.388
189.945.215
1.064.456.549
7.884.202
29.114.787
176.810.545
31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri
23.712.300
7.295.760
520.232.348
752.535.320
1.700.367
11.269.005
94.437.728
47.447.119
1.458.629.947
31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri
23.477.832
12.741.310
440.737.326
597.830.929
2.124.128
8.259.520
76.926.224
155.674.319
1.317.771.588
Maliyet değer
Ekonomik ömrü dolan varlıkların sınıflaması (*)
Yabancı para çevirim farkları
194.501
Alımlar (**)
1.884
Çıkışlar
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara transfer
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
(3.079.931)
Yapılmakta olan yatırımlardan transferler
3.118.014
31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi
Binalar
Tesis, makine
ve cihazlar
(19.047)
92.215.803
2.284.055
(11.344.564)
(108.314.908)
244.834.741
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer maddi
varlıklar
Yapılmakta
olan yatırımlar
Toplam
2.717.844.505
164.715.871
312.068.454
(48.095.071)
(118.545.294)
(65.297.832)
2.962.690.633
Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü
(*)
(**)
80.334.210
208.321.109
(34.663.349)
(108.471.172)
(41.533.029)
1.504.060.686
Grup, ekonomik ömrü dolan varlıkları yeniden gözden geçirmiş, ilgili hesap sınıflama ve netleştirmelerini yapmıştır. Söz konusu varlıkların kar/(zarar) üzerinde etkisi bulunmamaktadır (2012:
Bulunmamaktadır).
Alımların içerisinde 340.022 TL finansman gideri aktifleştirilmiştir (2012: Yoktur).
Banka kredileri nedeniyle arazi ve binalar üzerinde ipotek bulunmamaktadır (2012: Yoktur).
57
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
Arazi ve
arsalar
Yer altı ve yer
üstü düzenleri
Daha önce raporlanan 1 Ocak 2012
UFRS 11 standardındaki değişikliğin etkisi
18.439.064
-
58.027.592
-
542.202.516
(2.926.457)
1.435.975.822
(12.198.817)
12.347.929
(1.004.093)
36.279.728
(274.689)
199.514.388
(538.259)
195.153.832 2.497.940.871
(23.671)
(16.965.986)
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2012
18.439.064
58.027.592
539.276.059
1.423.777.005
11.343.836
36.005.039
198.976.129
195.130.161
(250.494)
20.201.094
(47.127.727)
45.118.554
(2.983.700)
271.982.160
(8.656.220)
(299.798.082)
39.500.972
216.917.556
155.674.319
Maliyet değer
Yabancı para çevrim farkları
Alımlar(**)
Çıkışlar
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
Sınıflama
Yapılmakta olan yatırımlardan transferler
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
(9.413)
20.210
5.027.971
(23.973)
70.691
(7.727)
1.963.726
Binalar
(1.471.292)
2.680.587
(3.829)
72.978.131
Tesis, makine
ve cihazlar
(4.544.803)
12.694.999
(5.548.361)
170.956.949
1.597.335.789
Taşıtlar
(41.506)
314.600
(330.332)
161.474
11.448.072
Demirbaşlar
(57.141)
433.608
(471.811)
3.591.277
Diğer maddi
varlıklar
Yapılmakta
olan yatırımlar
Toplam
2.480.974.885
(9.382.322)
308.397.949
(62.146.007)
-
23.477.832
60.030.309
613.459.656
2.717.844.505
Daha önce raporlanan 1 Ocak 2012
UFRS 11 standardındaki değişikliğin etkisi
-
46.226.740
-
151.366.228
(524.978)
916.219.421
(7.559.185)
9.235.355
(646.375)
29.535.891
(760.449)
126.392.437
-
-
1.278.976.072
(9.490.987)
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2012
-
46.226.740
150.841.250
908.660.236
8.588.980
28.775.442
126.392.437
-
1.269.485.085
Yabancı para çevrim farkları
Dönem gideri (*)
Çıkışlar
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklara sınıflanan
-
(77..807)
43.606.004
(38.145.074)
8.215.772
-
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
-
47.288.999
172.722.330
999.504.860
9.323.944
31.241.452
139.991.332
-
1.400.072.917
31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri
23.477.832
12.741.310
440.737.326
597.830.929
2.124.128
8.259.520
76.926.224
155.674.319
1.317.771.588
31 Aralık 2011 itibarıyla net defter değeri
18.439.064
11.800.852
390.836.288
519.756.428
3.112.574
7.279.490
72.586.298
195.153.832
1.218.964.826
Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü
(27.704)
1.097.690
(7.727)
-
(427.570)
22.309.981
(1.331)
-
(2.558.431)
106.381.251
(4.762.424)
(8.215.772)
58
(14.471)
998.424
(248.989)
-
(28.563)
2.948.885
(454.312)
-
(3.134.546)
177.342.235
(43.619.857)
-
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Maliyet değeri
Daha önce raporlanan - 1 Ocak 2013
UFRS–11 Standardındaki değişikliğin etkisi
4.419.506
-
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2013
4.419.506
Ekonomik ömrü dolan varlıkların sınıflaması
Yabancı para çevirim farkı
Bağlı ortaklık alım etkisi
Alımlar
Çıkışlar
204.821
1.581.787
(1.155)
31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi
6.204.959
Birikmiş itfa ve tükenme payları
4.068.897
Daha önce raporlanan - 1 Ocak 2013
UFRS–11 Standardındaki değişikliğin etkisi
-
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2013
4.068.897
Ekonomik ömrü dolan varlıkların sınıflaması
Yabancı para çevirim farkı
Bağlı ortaklık alım etkisi
Dönem gideri (*)
Çıkışlar
221.723
640.547
(1.155)
31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi
4.930.012
31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri
1.274.947
31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri
350.610
Maliyet değeri
Daha önce raporlanan - 1 Ocak 2012
UFRS–11 Standardındaki değişikliğin etkisi
4.644.393
(186.930)
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2012
4.457.463
Yabancı para çevirim farkı
Bağlı ortaklık alım etkisi
Alımlar
Çıkışlar
(55.982)
18.025
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
4.419.506
Birikmiş itfa ve tükenme payları
Daha önce raporlanan - 1 Ocak 2012
UFRS–11 Standardındaki değişikliğin etkisi
3.479.568
(116.894)
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2012
3.362.674
Yabancı para çevirim farkı
Bağlı ortaklık alım etkisi
Dönem gideri (*)
Çıkışlar
(39.186)
745.408
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
4.068.896
31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri
350.610
31 Aralık 2011 itibarıyla net defter değeri
1.094.790
(*)
Dönem itfa ve tükenme payları giderlerinin dağılımı Dipnot 28 ve Dipnot 30’da verilmiştir.
59
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
20.
ŞEREFİYE
31 Aralık 2013
1 Ocak
Yabancı para çevirim farkları
21.
31 Aralık 2012
3.131.678
398.446
3.171.580
(39.902)
3.530.124
3.131.678
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
4.427.566
4.127.199
1.479.078
3.636.001
1.053.168
10.033.843
4.689.169
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Yoktur.
22.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (Not 24)
Türev araçlar
Maliyet giderleri karşılığı
Grup, dönem içerisinde olağan faaliyetleri dâhilinde birden çok davaya davalı ve davacı olarak taraf olmuştur.
Bu kapsamda Grup Yönetimi, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, bağımsız hukuk ve vergi danışmanlarından alınan
görüşler doğrultusunda 34.916.146 TL tutarındaki davalara ilişkin bir zarara uğrama olasılığının düşük olarak
değerlendirmektedir.
60
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin
tabloları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dâhil
Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3.Kişilerin Borcunu
Temin Amacıyla Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı (*)
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına
Girmeyen Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin
Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen
3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
Toplam
TL karşılıkları
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Türk Lirası
1.301.789
-
-
768.595.374
16.160.204
Yoktur
281.948.335
Yoktur
100.000.000
Yoktur
23.333.334
Yoktur
-
Yoktur
-
213.430.000
100.000.000
-
-
-
68.518.335
-
23.333.334
-
-
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
1.051.845.498
116.160.204
70.898.841 9.176.112.052
1.301.789
1.301.789
47.565.507 9.176.112.052
-
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’ lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
%21,33’dur.
61
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI)
31 Aralık 2012
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş
Olduğu TRİ’ lerin Toplam Tutarı
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dâhil
Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş
Olduğu TRİ’ lerin Toplam Tutarı
C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3.Kişilerin Borcunu
Temin Amacıyla Vermiş Olduğu
TRİ’ lerin Toplam Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ’ lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’ lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına
Girmeyen Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’ lerin
Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen
3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
Toplam
TL karşılıkları
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Türk Lirası
-
-
-
-
-
363.813.398
28.509.432
69.376.211 2.579.897.552
-
977.962
264.619.244
47.555.556
76.475.193
-
977.962
-
164.671.994
47.555.556
33.975.193
-
-
99.947.250
-
42.500.000
-
-
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
629.410.604
76.064.988
145.851.404 2.579.897.552
977.962
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’ lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla
%23,83’dur.
23.
TAAHHÜTLER
Şirket ile Shell Enerji A.Ş., Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ve Eskişehir Organize Sanayii Bölge
Müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeler gereği 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında 164.735.000
sm3 doğalgaz alım taahhüdü bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 168.230.000 sm3).
62
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamında borçlar
Personele borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
Yıllık izin karşılığı
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
3.335.146
4.528.557
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
4.427.566
3.636.001
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılıkları
Yürürlükteki İş Yasası hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi
sona erenlere hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen
yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999
tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değişik 60’ıncı Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma
hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet
şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan
çıkarılmıştır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaş üzerinden 3.254,44
TL (31 Aralık 2012: 3.129,25 TL) tavanına tabidir. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup,
Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438,22 TL
tavan tutarı dikkate alınmıştır (31 Aralık 2012: 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.129,25 TL).
Kıdem tazminatı yükümlülüğü zorunluluk olmadığından dolayı herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem
tazminatı yükümlülüğü şirketin çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün
bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, işletmenin
yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak
hesaplanmasını öngörür. Toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda
belirtilmiştir. Aktüeryal kayıp / (kazanç) kapsamlı gelir tablosunda “Değer Artış Fonları” içerisinde
muhasebeleştirilmiştir.
Esas varsayım her hizmet yılı için azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla
uygulanan iskonto oranı gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel faiz oranını ifade
eder. Sonuçta 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ekli konsolide finansal tablolarda
yükümlülükler çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğün bugünkü değeri tahmin
edilerek hesaplanır. Rapor tarihindeki karşılıklar yıllık %5,00 enflasyon (31 Aralık 2012: %5,00) ve %8,37
iskonto oranı (31 Aralık 2012: %8,37) varsayımlarına göre yaklaşık %3,21 olarak elde edilen reel iskonto oranı
(31 Aralık 2012: %3,21) kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde
ödenmeyip Grup’ a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır.
63
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (DEVAMI)
Kıdem tazminatı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Daha önce raporlanan - 1 Ocak
UFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” Standardının etkisi (Dipnot 2)
50.594.065
(1.175.571)
45.767.331
(864.815)
Yeniden düzenlenmiş - 1 Ocak
49.418.494
44.902.516
Aktüeryal kayıp/(kazanç)
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem içinde yapılan ödemeler
3.536.831
1.820.753
(11.636.388)
2.784.508
5.479.634
2.067.161
(5.815.325)
43.139.690
49.418.494
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
25.
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
Varlıklarda değer düşüklükleri
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
Şüpheli diğer alacaklar karşılı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
26.
(6.402.946)
(6.775.044)
(2.432.187)
(5.736.998)
(6.141.198)
(3.389.085)
(15.610.177)
(15.267.281)
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar
Devreden KDV
Yurtdışı satışlardan kaynaklanan terkin edilecek KDV
İş avansları
Diğer
Diğer duran varlıklar
Gelecek yıllarda indirilecek KDV
Kısa vadeli diğer yükümlülükler
Ödenecek vergi ve harçlar
Ödenecek SSK primleri
Hesaplanan KDV ve diğer yükümlülükler
Diğer
64
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
24.437.455
6.779.553
15.320
30.252
31.009.454
27.123
31.262.580
31.036.577
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
25.848.182
-
25.848.182
-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
9.246.442
3.552.819
161.167
209.045
6.720.023
4.172.677
142.247
13.169.473
11.034.947
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27.
ÖZKAYNAKLAR
Özkaynak kalemlerinden “Çıkarılmış Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince yasal yedek statüsünde olan “Hisse Senedi İhraç Primleri” yasal
kayıtlardaki tutarları ile gösterilmiştir. Bu kapsamda SPK Raporlama Standartları çerçevesinde yapılan
değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibarıyla kar dağıtımına veya sermaye artırımına konu edilemeyen
farkların (enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıklar gibi) çıkarılmış sermaye ile ilgili kısmı çıkarılmış
sermaye kaleminden sonra gelen “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış
Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri” nden kaynaklanan farklar ise “Geçmiş Yıllar Karları / Zararları”’yla
ilişkilendirilmiştir.
a)
Sermaye / Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Şirket’in çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 41.500.000.000 adet hamiline yazılı paya
bölünmüştür.
Kayıtlı sermaye tavanı (*)
Onaylı çıkarılmış sermaye
(*)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
500.000.000
415.000.000
500.000.000
398.185.637
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 22 Ocak 2013 tarihinde yapılan ortaklar olağanüstü genel kurul
toplantısında 500.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.
Pay tutarı
Ortaklar
31 Aralık 2013
Hisse oranı Pay tutarı
TL
(%)
31 Aralık 2012
Hisse oranı
TL
(%)
Şişecam
Camiş Madencilik
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.
Diğer
328.304.347
55.312
32
86.640.309
79,11
0,01
0,00
20,88
315.002.591
53.071
31
83.129.944
79,11
0,01
0,00
20,88
Nominal sermaye
415.000.000
100,00
398.185.637
100,00
Sermaye düzeltmesi farkları
Düzeltilmiş sermaye
1.431
415.000.000
1.431
100,00
398.185.637
100,00
Şirket’in dolaylı yoldan nihai ortakları aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
31 Aralık 2013
Pay tutarı Hisse oranı
TL
(%)
31 Aralık 2012
Pay tutarı Hisse oranı
TL
(%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi)
Diğer (*)
113.200.627,76
60.424.543,31
241.374.828,93
27,28
14,56
58,16
101.178.833
60.228.495
236.778.309
25,41
15,13
59,46
Nominal sermaye
415.000.000,00
100,00
398.185.637
100,00
(*)
T. İş Bankası A.Ş.’nin diğer ortaklarının ve halka açık kısmını temsil etmektedir.
65
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27.
ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
b)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya Karlar
31 Aralık 2013
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu
31 Aralık 2012
(4.713.172)
(4.713.172)
(4.713.172)
(4.713.172)
Değer artış fonlarının dönem içerisindeki hareketleri kapsamlı gelir tablosu ve özkaynaklar değişim tablolarında
sunulmuştur.
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu
UMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı karşılığının
hesaplanmasında dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmesine
izin vermemektedir. Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve kazançlar özkaynaklar içerisinde
“Değer Artış Fonu” hesabında muhasebeleştirilmiştir. Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu kar
veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak niteliktedir.
c)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler
31 Aralık 2013
Yabancı para çevrim farkları
Finansal varlık değer artış fonu
Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
31 Aralık 2012
(42.103.104)
133.077.478
(1.143.518)
(14.837.705)
124.609.819
-
89.830.856
109.772.114
Finansal varlık değer artış fonu
Finansal varlık değer artış fonu satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinden değerlemesi
sonucu ortaya çıkar. Gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir finansal aracın elden çıkarılması durumunda değer
artış fonunun satılan finansal varlıkla ilişkili parçası doğrudan kar / zararda muhasebeleştirilir. Yeniden
değerlenen bir finansal aracın kalıcı değer düşüklüğüne uğraması durumunda ise değer artış fonunun değer
düşüklüğüne uğrayan finansal varlıkla ilişkili kısmı kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir.
d)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler.
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk
Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar
kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise dağıtılan karın ödenmiş sermayenin %5’ini
aşan kısmının %10’u oranında ayrılır. Holding şirketleri bu uygulamaya tabi değildir.
Halka açık şirketler temettü dağıtımlarını SPK tarafından yayımlanan standartlar ve tebliğlerin öngördüğü
esaslar çerçevesinde yaparlar.
66
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27.
ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
d)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler (Devamı)
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince ayrılan “Yasal Yedekler” yasal yedek statüsünde olan “Hisse
Senedi İhraç Primleri” ve kar dağıtımı dışındaki belli amaçlar (vergi avantajı elde edebilmek için ayrılan iştirak
satış kazançları) için ayrılmış yasal yedekler kayıtlardaki tutarları ile gösterilmiştir. Bu kapsamda UFRS esasları
çerçevesinde yapılan değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibarıyla kar dağıtımına veya sermaye
artırımına konu edilmeyen enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıkları geçmiş yıllar karları /
zararlarıyla ilişkilendirilmiştir.
Ana ortaklığa ait kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Yasal yedekler
Statü yedekleri
e)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
43.644.568
18.556.333
38.966.692
15.572.441
62.200.901
54.539.133
Geçmiş Yıllar Karları
Rapor tarihi itibarıyla 573.493.343 TL (31 Aralık 2012: 391.468.882 TL) tutarındaki geçmiş yıllar karları
içerisinde yer alan ana ortaklığın olağanüstü yedek akçe tutarı 252.872.492 TL’dir (31 Aralık 2012: 204.925.601
TL).
Kar Dağıtımı
Kar dağıtımının SPK’nın Seri: II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği’nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas
sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları
çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bunun yanında söz konusu SPK Kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketlerin,
yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, Seri: II–14.1
sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem
karlarını dikkate alarak hesaplamaları gerektiği düzenlenmiştir.
Kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklar
Şirket’in rapor tarihi itibarıyla yasal kayıtlarında yer alan net dağıtılabilir dönem karı ile kar dağıtımına konu
edilebilecek diğer kaynakların tutarı aşağıda belirtilmiştir.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Net dönem karı
I. tertip yasal yedek karşılığı
325.499.629
(16.274.981)
92.745.213
(4.637.261)
Dağıtılabilir net dönem karı (*)
309.224.648
88.107.952
Olağanüstü yedek
309.224.648
47.946.890
(*)
Net dönem karının içerisinde Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-e maddesi gereği nakit temettü olarak
dağıtılmayacak özel fon tutarı 195.587.001 TL’dir.
67
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27.
ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
f)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş / çıkarılmış sermaye dahil bütün özkaynak hesap grubu
kalemlerinden ana ortaklık dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide finansal durum tablosunda
özkaynak hesap grubunda “Kontrol Gücü Olmayan Paylar” kaleminde gösterilir. Konsolidasyon kapsamındaki
bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından ana ortaklık dışındaki paylara isabet eden kısım dönem karı/
(zararı) kaleminden sonra dönem karı / (zararının) dağılımı altında kontrol gücü olmayan paylar adıyla gösterilir.
Şirketlerimizin yeniden yapılandırılması kapsamında 1 Ocak – 31 Aralık 2013 döneminde yapılan işlemler:

Grup‘un Rusya’da faaliyet gösteren şirketlerinden OOO Ruscam Kuban ve European Bank for
Reconstruction and Development (“EBRD”) arasında 31 Mart 2008 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi
ve bu sözleşmenin bütününü oluşturan, Hollanda’da yerleşik, Balsand B.V. , Türkiye Şişe ve Cam
Fabrikaları A.Ş. , Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve European Bank for Reconstruction and Development
(“EBRD”) arasında 14 Nisan 2008 tarihinde, AC Glass Invest B.V. hisselerine ilişkin akdedilmiş Hisse
Alım ve Satım Opsiyon Sözleşmesi (“Put and Call Option Agreement”) kapsamında, 15 Kasım 2013
tarihi itibarıyla EBRD’nin AC Glass Invest BV’deki %40 payının opsiyon sözleşmesi uyarınca
10.654.287,13 Euro bedelle bağlı ortaklıklarımızdan Balsand B.V. tarafından satın alınmasına karar
verilmiştir.

Grup, Rusya’daki şirketlerin yeniden yapılandırılması kapsamında, OOO Ruscam’ın yatırım şirketi olan
Hollanda’da mukim Anadolu Cam Investment BV’nin ortaklarından Mosimmobillia’nın %24,075
oranındaki 8.705.280 Euro tutarındaki nominal hissesini uzman değerleme kuruşu tarafından yapılan Mart
2012 değerleme raporuna dayanarak 14.950.000 USD (=26.555.682 TL) değerle 21 Aralık 2012 tarihinde
satın almıştır.
28.
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
1 Ocak31 Aralık 2013
Satışlar
Hasılat
Diğer gelirler
Satış iskontoları
Satış iadeleri
Satışlardan diğer indirimler
1 Ocak31 Aralık 2012
1.609.138.090
7.113.622
(63.675.181)
(3.474.465)
(26.310.570)
1.523.226.303
1.193.809
(57.941.741)
(2.623.181)
(4.505.381)
1.522.791.496
1.459.349.809
Satışların maliyeti
İlk madde ve malzeme giderleri
Doğrudan işçilik giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
Yarı mamul stoklarındaki değişim
Mamul stoklarındaki değişim
(432.733.649)
(105.314.396)
(477.011.573)
(200.379.537)
(969.501)
(12.645.759)
(408.204.400)
(95.418.052)
(484.775.391)
(167.722.918)
342.893
33.586.590
Satılan mamullerin maliyeti
(1.229.054.415)
(1.122.191.278)
Satılan ticari malların maliyeti
Verilen hizmetlerin maliyeti
Diğer maliyetler
(47.156.499)
(2.560.525)
(2.288.936)
(4.142.770)
(7.690.913)
(1.859.994)
(1.281.060.375)
(1.135.884.955)
68
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
29.
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ,
GELİŞTİRME GİDERLERİ
PAZARLAMA
GİDERLERİ,
1 Ocak31 Aralık 2013
Genel yönetim giderleri
Pazarlama giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
30.
VE
1 Ocak31 Aralık 2012
(131.042.486)
(98.956.131)
(5.608.899)
(122.374.738)
(99.908.986)
(3.465.380)
(235.607.516)
(225.749.104)
ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER
1 Ocak31 Aralık 2013
Çeşitli giderler
Dışarıdan sağlanan hizmet
İşçi ve personel ücret giderleri
Amortisman ve itfa payları giderleri
Endirekt malzeme giderleri
31.
ARAŞTIRMA
1 Ocak31 Aralık 2012
(86.334.017)
(71.361.520)
(65.832.766)
(8.582.120)
(3.497.093)
(86.905.370)
(62.099.615)
(62.690.269)
(10.364.725)
(3.689.125)
(235.607.516)
(225.749.104)
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerle ilgili finansal gelirler
Hammadde ve malzeme satış karları
Kira geliri
Konusu kalmayan karşılıklar
Hizmet geliri
Diğer esas faaliyetlerden gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler
Ticari alacak ve borçlara ilişkin kambiyo zararları
Reklamasyon gideri
Malzeme satış zararı
Ticari faaliyetlere ilişkin reeskont faiz giderleri
Komisyon giderleri
Diğer
69
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
32.578.579
7.090.285
3.337.117
1.019.429
772.274
5.549.849
28.838.979
4.179.272
2.514.876
435.476
890.528
6.241.848
50.347.533
43.100.979
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
(23.898.589)
(8.922.909)
(3.255.854)
(953.682)
(234.491)
(3.913.190)
(20.808.669)
(158.597)
(1.231.992)
(645.168)
(85.851)
(5.947.391)
(41.178.715)
(28.877.668)
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
32.
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
100.429.768
8.817.941
6.621.623
6.853.479
11.616.638
115.869.332
18.470.117
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
Yatırım amaçlı sınıflanan gayrimenkul satış karı
Maddi duran varlık satış karları
Temettü gelirleri
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Maddi duran varlık satış zararları
33.
(5.843.562)
(6.349.205)
(5.843.562)
FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
Finansman Gelirleri
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
76.169.624
8.176.694
74.944.827
16.091.497
84.346.318
91.036.324
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
Kambiyo karları
Faiz gelirleri
Finansman Giderleri
Faiz giderleri
Kambiyo zararları
34.
(6.349.205)
(107.469.321)
(77.361.157)
(84.764.992)
(71.863.840)
(184.830.478)
(156.628.832)
SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
Maliyet bedeli
31 Aralık 2013
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer duran varlıklar
31 Aralık 2012
(108.314.908)
(1.105.491)
(6.239.402)
(2.885.493)
-
(118.545.294)
-
(98.471.259)
(1.085.265)
(6.029.155)
(2.885.493)
-
(108.471.172)
-
10.074.122
-
Birikmiş amortismanları
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer duran varlıklar
Net defter değeri
Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklara sınıflanan sabit kıymetler İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Topkapı
gayrimenkullerine ilişkindir.
70
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL)
Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış finansal
tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlıkları ve
yükümlülükleri muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin
vergiye esas tutarları ile SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan finansal tablolarda farklı
dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır.
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve bağlı ortaklıklarına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin
vermediğinden ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında
ayrı olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda ekli konsolide finansal tablolarda konsolide edilen işletmelere ait
ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri de netleştirilmeden ayrı olarak gösterilmiştir.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Ertelenmiş vergi varlıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-)
136.138.692
(8.791.289)
60.550.419
(7.286.038)
Ertelenmiş vergi varlıkları (net)
127.347.403
53.264.381
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Ertelenmiş vergiye baz teşkil eden zamanlama farklılıkları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerleme ve
ekonomik ömür farklılıkları
İndirimli kurumlar vergisi
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararları
Satılmaya hazır finansal varlıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
Satış amaçlı sınıflanan duran varlıklar
Stokların yeniden değerlemesi
Vadeli döviz alım satım işlemleri
Diğer
Ertelenmiş vergi varlıkları / (yükümlülükleri)
104.812.973
(326.669.323)
(396.602.916)
154.157.906
(43.139.690)
10.074.122
1.132.310
(4.127.199)
(24.006.670)
85.774.969
(74.812.965)
(262.660.541)
145.244.581
(49.418.494)
647.354
(17.453.690)
(524.368.487)
(172.678.786)
31 Aralık 2013
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerleme ve
ekonomik ömür farklılıkları
İndirimli kurumlar vergisi
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararları
Satılmaya hazır finansal varlık
Kıdem tazminatı karşılığı
Satış amaçlı sınıflanan duran varlıklar
Stokların yeniden değerlemesi
Vadeli döviz alım satım işlemleri
Diğer
71
31 Aralık 2012
(21.047.319)
65.333.865
78.612.608
(7.707.895)
8.627.938
2.014.824
(320.631)
(825.440)
2.659.453
(17.047.750)
14.962.593
49.538.027
(7.262.229)
9.883.699
(253.424)
3.443.465
127.347.403
53.264.381
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL)
(Devamı)
Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri (Devamı)
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararlarının vadesi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
15.317.876
27.422.751
91.169.840
20.159.095
20.489.611
30.630.168
104.207.189
87.206.386
19.660.034
12.753.154
3.883.955
7.757.256
34.459.257
29.016.105
99.207.609
55.923.171
396.602.916
262.660.541
Birinci yılda sona erecek
İkinci yılda sona erecek
Üçüncü yılda sona erecek
Dördüncü yılda sona erecek
Beşinci yılda sona erecek
Altıncı yılda sona erecek
Yedinci yılda sona erecek
Sekizinci yılda sona erecek
Dokuzuncu yılda sona erecek
Onuncu yılda sona erecek
Mali zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere Türkiye’de maksimum 5 yıl,
Rusya’da ise maksimum 10 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan
karlardan düşülemez.
Ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmamış mali zararların tutarı 114.391.080 TL (31 Aralık 2012: 4.269.342
TL)’dir.
Ertelenen vergi varlık / (yükümlülüklerinin) hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Daha önce raporlanan - 1 Ocak
UFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” Standardının etkisi (Dipnot 2)
53.327.498
(63.117)
39.533.313
37.232
Yeniden düzenlenmiş -1 Ocak
53.264.381
39.570.545
Kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilen
Özkaynaklar ile ilişkilendirilen
Yabancı para çevrim farkı
74.259.659
(8.217.316)
8.040.679
15.799.262
(2.660.558)
555.132
127.347.403
53.264.381
Kurumlar Vergisi
Grup Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Türk Vergi Kanunu ana şirket ve bağlı ortaklıklarının
konsolide bir vergi beyannamesi doldurmasına izin vermemektedir. Dolayısıyla ekteki konsolide finansal
tablolarda yansıtılan vergi karşılıkları konsolide edilen şirketleri ayrı tüzel kişilik bazında dikkate alarak
hesaplanmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider
yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi
olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıllar zararları kullanılan yatırım indirimleri ve Ar-Ge
merkezi indirimi) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
72
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL)
(Devamı)
Kurumlar Vergisi (Devamı)
Türkiye’deki kurumlar vergisi vergi oranı %20’dir (2012 %20).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla her bir ülkedeki yürürlükteki vergi mevzuatları dikkate alınarak ertelenen vergi
hesaplamasında kullanılan vergi oranları (%) aşağıdaki gibidir:
Ülke Vergi oranı (%)
Gürcistan
Rusya (*)
Ukrayna
(*)
15,0
2,0–20,0
19,0
Rusya’nın-Tataristan bölgesinde vergi oranı %2,0, diğer bölgelerde ise vergi oranı %20,0 olarak
kullanılmaktadır.
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2013 yılı
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden
%20 oranında geçici vergi hesaplanmıştır (2012: %20).
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır.
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1–25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap dönemine
sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1–25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini
hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde
incelenerek şirketin ödemesi gereken kurumlar vergisi değiştirilebilir.
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dâhil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç
olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı
23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave
edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı
üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz yatırım
harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı vergilendirilebilir kazançtan
düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.
Yatırım İndirimi Uygulaması
Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak,
şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla
yararlanamadığı yatırım indirimi tutarları ile 1 Ocak 2006 öncesi başlayan ve iktisadi ve teknik bütünlük arz
eden yatırımlara ait yatırım indirimi tutarları sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan
düşülmek üzere sonraki yıllara taşınabilir.
73
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL)
(Devamı)
Yatırım İndirimi Uygulaması (Devamı)
1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6009 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme gereğince hak
kazanılan yatırım indirimi tutarları yıl sınırlaması olmaksızın kullanılabilecektir. Ayrıca indirim sonrası kazanç
üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre %20 kurumlar vergisi hesaplanacaktır. 6009 sayılı Kanunla yapılan
düzenleme 2010 yılı kazançlarına uygulanmak üzere 1 Ağustos 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması
2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında büyük ölçekli yatırımlar ile
bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A
maddesi çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisi desteği alınmaktadır. Teşvik belgesinde belirtilen yatırıma
katkı oranına göre hesaplanan yatırıma katkı tutarına ulaşılana kadar her yıl ödenecek kurumlar vergisi tutarı
eksik ödenmek suretiyle bu teşvikten yararlanılmaktadır. Aynı Karar kapsamında alınan yatırım teşvik belgeleri
gereğince KDV ve gümrük vergisi teşvikinden de yararlanılmaktadır.
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 3.555.646 TL (31 Aralık 2012 8.604.214 TL)’dir. Bazı bağlı ortaklıklarda
peşin ödenen vergi, vergi yükümlülüğünden daha yüksektir ve bu bağlı ortaklıklar için vergi yükümlülüğünü
aşan peşin ödenmiş vergi cari dönem vergisi altında sınıflandırılmıştır.
31 Aralık 2013
Kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenen vergi ve fonlar (-)
31 Aralık 2012
33.660.397
(20.004.397)
30.733.969
(28.357.280)
13.656.000
2.376.689
(33.660.397)
189.268
74.259.659
(30.733.969)
101.194
15.799.262
40.788.530
(14.833.513)
Vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar
Geçerli vergi oranı
32.008.774
%20
68.529.996
%20
Hesaplanan vergi
(6.401.755)
(13.705.999)
5.011.589
52.861.800
8.055.721
(6.959.173)
1.536.077
(250.010)
(13.235.330)
169.611
2.831.296
437.904
(3.838.759)
15.893.432
835.763
257.717
(17.544.867)
-
40.788.530
(14.833.513)
Finansal durum tablosundaki vergi karşılığı
Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı
Yabancı para çevirim farkları
Ertelenmiş vergi geliri
Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı
Vergi karşılığının mutabakatı
Ayrılan ile hesaplanan vergi karşılığının mutabakatı
-
Temettü ve vergiden muaf diğer gelirler
İndirimli kurumlar vergisi
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından kaynaklanan vergi düzeltmesi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergiden mahsup edilebilecek geçmiş yıllar zararları
Konsolidasyon düzeltmeleri
Farklı vergi oranlarına tabi yurtdışı şirketlerin etkisi
Karşılık ayrılan ertelenmiş vergi
Türev araç işlemleri
Diğer
Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı
74
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
36.
PAY BAŞINA KAZANÇ
Pay başına kazanç
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı (tam değeri)
Ana şirket hissedarlarına ait net dönem karı
Pay başına kazanç
Ana şirket hissedarlarına ait toplam kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelirden elde edilen pay başına kazanç
37.
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
415.000.000
111.405.194
415.000.000
73.757.339
0,2684
0,1777
244.522.626
112.432.240
0,5892
0.2709
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Grup’un ana ortağı T. İş Bankası A.Ş.’dir. Şirket ile konsolide edilen bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen
işlemler konsolidasyon sırasında elimine edildiklerinden bu notta açıklanmamıştır. Grup ile diğer ilişkili taraflar
arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar
31 Aralık 2013
T. İş Bankası A.Ş.
- Vadeli
- Vadesiz
İşbank AG
- Vadesiz
İlişkili taraflardan kullanılan krediler
T. İş Bankası A.Ş.
İşbank AG
75
31 Aralık 2012
581.440.361
1.253.304
119.172.560
3.902.146
582.693.665
123.074.706
602.713
8.198.640
602.713
8.198.640
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
96.843.779
52.780.669
184.516.156
3.527.550
149.624.448
188.043.706
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
31 Aralık 2013
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Camiş Limited
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
OOO Balkum
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Trakya Glass Rus ZAO
Paşabahçe Mağazaları B.V.
Trakya Cam Investment B.V.
Trakya İnvestment B.V.
TRSG Autoglass Holding B.V.
TRSG Glass Holding B.V.
Paşabahçe Investment B.V.
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Sudel Invenst S.A.R.L.
Madencilik Sanayii Ve Tic. A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayi ve Tic.A.Ş
76
31 Aralık 2012
4.270.447
2.281.675
1.766.620
161.171
23.367
23.228
15.810
15.810
15.810
15.810
15.810
15.810
13.877
12.957
5.250
1.255
770
628
-
1.827.285
127.754
137.516
24.685
62.165
11.940
6.020
6.020
6.020
6.020
6.020
793
3.130
3.647
1.055
17.038
7.531
8.656.105
2.254.639
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
19.175.646
3.564.381
1.319.847
887.448
506.833
137.089
73.754
44.777
22.887
-
11.247.169
28.308
128.977
658.078
67.812
18.914
29.489
3.278
25.732.662
12.182.025
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflara ticari borçlar
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.(*)
Camiş Limited (**)
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
OOO Balkum
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
İş Merkezleri Yönetim Ve İşletim A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
OOO Posuda
İlişkili taraflara diğer borçlar
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş.
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Diğer
77
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
12.016.284
11.676.760
11.456.710
9.262.445
2.540.246
779.354
774.976
747.580
361.063
176.293
25.400
781
769
627
-
4.728.710
1.623.716
17.876.215
7.399.949
406.798
901.594
154.331
1.298.126
35.860
105.652
19.309
781
30.344
10.652
12.335
49.819.288
34.604.372
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
188.867.263
3.505.135
1.438.046
934.875
561.470
375.859
238.201
221.860
192.051
188.814
132.419
41.395
34.314
21.493
514
1.372.987
40.726.291
551.013
3.251.612
4.774.082
138.604
1.065
41.998
317.348
12.732
62.857
3.148.261
235
5.955
8.193
1.393.328
198.126.696
54.433.574
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler:
1 Ocak31 Aralık 2013
İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş.
İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
78
1 Ocak31 Aralık 2012
6.214.571
249.299
54.123
43.532
37.947
35.066
21.086
6.494
5.036
1.503
457
300
-
6.039.217
293
78.846
39.950
11.769
2.251
326
7.232
2.389
1.208
486
35
6.669.414
6.184.002
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
10.671.267
8.582.697
231.152
163.673
155.013
154.930
116.906
97.493
83.618
27.652
23.417
22.717
7.013
6.431
3.330
489
-
5.013.566
754.381
109.760
207.872
96.550
75.736
52.420
12.863
21.687
27.993
434
2.431
5.789
173
12.528
20.347.798
6.394.183
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler (Devamı):
İlişkili taraftan alınan temettü gelirleri
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
5.738.962
882.661
-
10.079.765
1.536.583
290
6.621.623
11.616.638
Soda Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1)
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Trakya Glass Rus ZAO
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
TRSG Autoglass Holding B.V.
Trakya İnvestment B.V.
Paşabahçe Investment B.V.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Trakya Cam Investment B.V.
TRSG Glass Holding B.V.
Camiş Limited
Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları B.V.
(1) Topkapı yatırım amaçlı gayrimenkul satışından kaynaklanan gelirdir.
79
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
75.322.326
1.169.525
393.015
322.557
213.207
130.876
13.616
13.616
13.616
47.369
13.616
13.616
-
2.192.985
284.004
1.983
121.644
17.578
28.941
28.941
20.477
28.941
28.941
3.747.901
30.195
28.941
77.666.955
6.561.472
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler (Devamı):
İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1)
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (2)
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
(1)
(2)
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
25.310.511
1.594.362
710.880
668.997
244.461
117.337
38.113
33.424
5.657
1.502
24.412.532
1.549.961
487.300
678.135
389.216
32.135
17.739
2.406
28.725.244
27.569.424
1 Ocak - 31 Aralık 2013 dönemi içinde 1.564.106 TL’lik kısmı iş merkezinin bulunduğu İş Kuleleri Kule3’ün kira giderlerinden oluşmaktadır. (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 1.518.537 TL.)
Şirket merkezinin bulunduğu İş Kuleleri Kule-3’ün yönetim ve işletim giderlerinden oluşmaktadır.
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
Ana ortaklık (Holding)
Konsolidasyona tabi diğer şirketler
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
1.233.423
3.319.887
1.299.184
1.776.799
4.553.310
3.075.983
Şirket’in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, grup başkanları, genel
müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak- 31 Aralık 2013 ve
1 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma
nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.
80
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a)
Sermaye Riski Yönetimi
Grup sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan da borç ve
özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Grup’un sermaye yapısı
Dipnot 8 ve 10’da açıklanan kredileri de içeren borçlar, Dipnot 6’da açıklanan nakit ve nakit benzerleri ve
Dipnot 27’de açıklanan sırasıyla çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş yıl karlarını da
içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Grup’un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket Yönetimi tarafından
değerlendirilir. Şirket Yönetimi değerlendirmelerine dayanarak sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya
mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar temettü ödemeleri ve yeni hisse ihracı yoluyla dengede
tutulması amaçlanmaktadır.
Grup sermayeyi borç/toplam özkaynak oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özkaynağa
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum
tablosunda gösterildiği gibi finansal borçlar ve yükümlülükleri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir)
düşülmesiyle hesaplanır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla net borç / toplam özkaynak oranı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Finansal ve ticari borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri
1.721.829.476
(602.854.579)
1.152.398.672
(147.619.968)
Net borç
1.118.974.897
1.004.778.704
Toplam özkaynak
1.321.551.998
1.110.405.371
0,85
0,90
Net borç / özkaynak oranı
Grup’un genel stratejisinde önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.
a)
Finansal Risk Faktörleri
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı
riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup risk yönetimi programı genel olarak
finansal piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin
minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Grup finansal araçlarını Finansal İşlemler Grup Başkanlığı vasıtasıyla merkezi olarak Grup’un risk politikaları
çerçevesinde yönetmektedir. Grup’un nakit giriş ve çıkışları günlük olarak, aylık nakit akım bütçeleri haftalık
raporlarla, yıllık nakit akım bütçeleri ise aylık nakit raporlarla izlenmektedir.
Risk yönetimi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir Risk Yönetimi Birimi
tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Grup ’un Risk Yönetimi Birimi tarafından
finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup’un operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin
azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin olarak gerek yazılı
genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan
finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli risk türlerini kapsayan
yazılı prosedürler oluşturulur.
81
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.1)
Kredi Riski Yönetimi
Finansal araçları elinde bulundurmak karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe
riskini de taşımaktadır. Grup Yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama
riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Grup’un tahsilat riski, esas
olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Grup, bayilerinden doğabilecek bu riski, bayiler için
belirlenen kredi limitlerini alınan teminatlar ile sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin
kullanımı Grup tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş
tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli
değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak
değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum
tablosunda net olarak gösterilmektedir (Dipnot 10).
Ticari alacaklar çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır.
Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri
yapılmaktadır.
82
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.1)
Kredi Riski Yönetimi (Devamı)
Alacaklar
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
Nakit ve
nakit benzeri
kalemler
Türev
araçlar
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)
8.656.105
233.507.212
25.732.662
18.960.555
602.839.899
-
A.
B.
8.656.105
-
(65.953.280)
203.762.013
(65.953.280)
25.732.662
-
18.960.555
-
602.839.899
-
-
-
29.745.199
(2.449.079)
6.402.946
(6.402.946)
-
-
-
-
Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış fin. varlıkların net defter değeri
Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar
(*)
Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
83
6.770.253
(6.770.253)
4.791
(4.791)
-
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.1)
Kredi Riski Yönetimi (Devamı)
Alacaklar
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri
-
-
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
Nakit ve
nakit benzeri
kalemler
Türev
araçlar
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)
2.254.639
195.945.267
12.182.025
6.319.738
147.601.522
Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar
2.254.639
-
(50.563.304)
151.103.550
(50.563.304)
12.182.025
-
6.319.738
-
147.601.522
-
-
-
44.841.717
(10.447.895)
5.736.998
(5.736.998)
-
-
-
-
(*)
Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
84
-
6.141.198
(6.141.198)
-
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.1)
Kredi Riski Yönetimi (Devamı)
Grup’un müşterilerinden aldığı teminatların toplamı aşağıdaki gibidir:
Teminat mektupları
Teminat çek ve senetleri
İpotekler
Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)
Diğer
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
43.475.636
1.494.368
5.515.905
15.448.369
19.002
38.469.064
1.218.977
5.959.962
4.915.301
65.953.280
50.563.304
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Vadesi üzerinden 1–30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1–3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3–12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1–5 yıl geçmiş
20.889.743
5.835.982
1.809.161
1.210.313
30.078.973
10.667.863
3.868.253
226.628
Toplam vadesi geçen alacaklar
29.745.199
44.841.717
2.449.079
10.447.895
Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı (-)
b.2)
Likidite Risk Yönetimi
Grup, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin
eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin Devamını sağlayarak likidite riskini yönetir.
Likidite riski tabloları
İhtiyatlı likidite riski yönetimi yeterli ölçüde nakit tutmayı yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının
kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi
sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
85
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
Likidite riski tabloları (Devamı)
Aşağıdaki tablo, Grup’un finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki tablolar,
Grup’un yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır.
Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dâhil edilmiştir.
31 Aralık 2013
Defter
değeri
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışları
toplamı
(I+II+III+IV)
Üç aydan
kısa
(I)
3–12 ay
arası
(II)
1–5 yıl
arası
(III)
5 yıldan
uzun
(IV)
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
1.150.321.974
213.553.945
1.360.350.106
272.390.038
152.554.258
-
250.185.696
9.070.775
846.592.482
36.283.100
111.017.670
227.036.163
389.730
179.211.002
201.281.423
443.694
179.424.878
201.834.386
83.142
145.549.082
201.825.291
249.426
33.875.796
9.095
111.126
-
-
Toplam yükümlülük
1.744.758.074
2.014.443.102
500.011.773
293.390.788
882.986.708
338.053.833
Defter
değeri
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışları
toplamı
(I+II+III+IV)
Üç aydan
kısa
(I)
3–12 ay
arası
(II)
1–5 yıl
arası
(III)
5 yıldan
uzun
(IV)
972.012.141
38.973
1.136.799.341
38.973
176.398.333
-
363.786.292
-
523.303.083
38.973
73.311.633
-
624.804
179.761.725
58.915.465
624.804
179.954.753
59.074.655
54.740
144.979.957
59.048.260
180.334
34.974.796
26.395
389.730
-
-
1.211.353.109
1.376.492.526
380.481.290
398.967.817
523.731.786
73.311.633
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
31 Aralık 2012
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Çıkarılmış Tahviller
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
Toplam yükümlülük
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla türev finansal varlık ve yükümlülük bulunmamaktadır.
b.3)
Piyasa Riski Yönetimi
Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz
kalmaktadır. Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari
yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl
ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.
86
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.3)
Piyasa Riski Yönetimi (Devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup, bağlı ortaklıkları ve
iştiraklerinin faaliyet gösterdiği ülkelerin ekonomilerine göre geçerli fonksiyonel para birimleri dışında kalan
para birimlerini yabancı para olarak kabul etmiştir.
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıkları ile parasal ve parasal olmayan
yükümlülüklerinin rapor tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Döviz Pozisyonu Tablosu
TL karşılığı
ABD Doları
Euro
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa,
banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b.Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b.Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
19b.Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
Pozisyonu (9–18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
/(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a–
10–11-12a–14–15-16a)
22. Döviz hedge’ i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
23. İhracat
24. İthalat
Diğer
1.061.500
418.894
57.025
-
305.438.930
306.500.430
306.500.430
13.406.946
64.637.123
78.044.069
465.203.806
465.203.806
543.247.875
131.720.604
132.139.498
132.139.498
719.239
12.413.353
13.132.592
173.761.005
173.761.005
186.893.597
8.277.761
8.334.786
8.334.786
4.042.866
12.989.376
17.032.242
32.128.620
32.128.620
49.160.862
59.366
59.366
59.366
416.022
416.022
416.022
135.978.404
63.711.008
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(236.747.445)
(54.754.099)
(40.826.076)
47.504.427
123.652.900
9.257.000
49.338.194
11.816.819
11.761.794
87
(356.656)
-
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.3)
Piyasa Riski Yönetimi (Devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (Devamı)
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Döviz Pozisyonu Tablosu
TL karşılığı
10.482.003
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa,
banka hesapları dahil)
121.575.109
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
132.057.112
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
132.057.112
10. Ticari borçlar
27.844.990
11. Finansal yükümlülükler
100.084.247
12a.
Parasal olan diğer yükümlülükler
12b.
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
127.929.237
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
86.646.214
16a.
Parasal olan diğer yükümlülükler
16b.
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
86.646.214
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
214.575.451
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a.
Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
19b.
Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
Pozisyonu (9–18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
/(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a–
10–11-12a–14–15-16a)
(82.518.339)
22. Döviz hedge’ i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
23. İhracat
24. İthalat
ABD Doları
2.390.562
Euro
2.645.145
Diğer
-
67.746.761
70.137.323
-
209.897
2.855.042
-
316.117
316.117
-
70.137.323
447.312
29.813.997
30.261.309
16.160.205
16.160.205
46.421.514
2.855.042
11.292.907
19.959.100
31.252.007
24.594.563
24.594.563
55.846.570
316.117
490.082
490.082
490.082
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23.715.809
(52.991.528)
(173.964)
-
-
-
-
17.777.367
61.751.181
5.498.138
3.707.975
2.977.023
22.261.983
975.322
2.787.838
88
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.3)
Piyasa Riski Yönetimi (Devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (Devamı)
Grup, başlıca ABD Doları ve Euro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Diğer kurların etkisi önemsizdir.
Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları ve Euro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını
göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan
oran olup, söz konusu oran Grup Yönetimi’nin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir.
Duyarlılık analizi sadece dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu
kalemlerin yılsonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile birlikte
Grup içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan tarafların fonksiyonel para birimi
dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, vergi öncesi kar / zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki
artışı ifade eder.
Kur riskine duyarlılık
31 Aralık 2013
Kar / (Zarar)
Özkaynaklar
Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
1ABD Doları net varlık / yükümlülük
(11.686.167)
2ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3ABD Doları net etki (1+2)
(11.686.167)
11.686.167
11.686.167
-
-
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
4Euro net varlık / yükümlülük
5Euro riskinden korunan kısım (-)
6Euro net etki (4+5)
11.988.577
11.988.577
48.352.579
48.352.579
(48.352.579)
(48.352.579)
-
(2.353.616)
(2.353.616)
2.353.616
2.353.616
(11.988.577)
(11.988.577)
Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
7Diğer dövizler cinsinden net varlık / yükümlülük
8Diğer dövizlerin riskinden korunan kısım (-)
9Diğer dövizlerin net etkisi (7+8)
Toplam (3+6+9)
-
(23.674.744)
23.674.744
45.998.963
(45.998.963)
31 Aralık 2012
Kar / (Zarar)
Özkaynaklar
Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde4.227.580
1ABD Doları net varlık / yükümlülük
2ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3ABD Doları net etki (1+2)
4.227.580
(4.227.580)
-
-
(12.462.018)
(12.462.018)
12.462.018
12.462.018
40.700.663
40.700.663
(40.700.663)
(40.700.663)
Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
7Diğer dövizlerin net varlık / yükümlülüğü
(17.936)
8Diğer dövizlerin riskinden korunan kısım (-)
9Diğer dövizlerin net etkisi (7+8)
(17.936)
17.936
17.936
14.031.074
14.031.074
(14.031.074)
(14.031.074)
8.251.834
54.731.737
(54.731.737)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
4Euro net varlık / yükümlülük
5Euro riskinden korunan kısım (-)
6Euro net etki (4+5)
Toplam (3+6+9)
(8.251.834)
89
(4.227.580)
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.3)
Piyasa Riski Yönetimi (Devamı)
b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi
Grup’un finansal yükümlülükleri, Grup’ u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Grup’un finansal
yükümlülükleri ağırlıklı olarak değişken faizli borçlanmalardır. Değişken faizli finansal yükümlülüklerin
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla mevcut finansal durum pozisyonuna göre TL faiz oranlarında %1’lik ve yabancı
para faiz oranlarında %0,25’lik bir düşüş / yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması
durumunda; vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar 1.282.226 TL değerinde artacak/azalacaktır (31 Aralık
2012: 3.658.035 TL).
Faiz oranı duyarlılığı
Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:
Değişken
Faizli
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
23.761.700
23.761.700
854.447.962
854.447.962
-
Değişken
Faizli
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Türev finansal araçlar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
402.910.999
402.910.999
-
90
31 Aralık 2013
Faiz Riskine
Sabit
Maruz
Faizli
Kalmayan
824.654.876
559.055.955
229.248.181
34.388.767
1.961.973
885.223.499
506.844.118
127.278.670
247.945.984
3.154.727
Toplam
254.848.483
20.036.924
213.553.946
4.259.031
16.998.582
5.086.613
2.973.569
2.113.044
-
1.116.411.560
602.854.579
213.553.946
233.507.212
34.388.767
18.960.555
1.744.758.074
1.364.265.649
129.391.714
247.945.984
3.154.727
31 Aralık 2012
Faiz Riskine
Sabit
Maruz
Faizli
Kalmayan
Toplam
335.860.033
119.158.364
195.945.267
14.436.664
6.319.738
808.403.137
569.725.947
145.157.353
89.037.946
4.481.891
233.102.226
28.461.604
204.640.622
-
568.962.259
147.619.968
204.640.622
195.945.267
14.436.664
6.319.738
1.211.314.136
972.636.946
145.157.353
89.037.946
4.481.891
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)
Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.3)
Piyasa Riski Yönetimi (Devamı)
b.3.3) Diğer fiyat riskleri
Özkaynak fiyat duyarlılığı
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan hisse senedi fiyat risklerine göre belirlenmiştir.
Raporlama tarihinde, diğer tüm değişkenlerin sabit ve değerleme yöntemindeki verilerin %10 oranında fazla / az
olması durumunda:


31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, hisse senedi yatırımları, satılmaya hazır varlıklar olarak sınıflandırıldığı
ve elden çıkarılmadığı ya da değer düşüklüğüne uğramadığı sürece, net kar / zarar etkilenmeyecektir.
Diğer özkaynaktaki fonlarda 18.297.469 TL tutarında artış / azalış (2012 yılında 17.450.703 TL tutarında
artış / azalış) olacaktır. Bu durum esasen, satılmaya hazır hisselerin gerçeğe uygun değerindeki
değişikliklerden kaynaklanmaktadır.
Grup’un hisse senedi fiyatları ile ilgili duyarlılığı daha önceki yıla kıyasla önemli bir değişiklik göstermemiştir.
39.
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Finansal Araçlar Kategorileri
Krediler ve
alacaklar
Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar
Gerçeğe uygun
değer farkı kar
veya zarara
yansıtılan
finansal
varlık ve
yükümlülükler
Defter
Değeri
602.854.579
286.856.534
213.553.946
-
1.103.265.059
602.854.579
-
252.467.767
34.388.767
-
213.553.946
-
602.854.579
252.467.767
34.388.767
213.553.946
Finansal yükümlülükler
1.757.904.575
-
-
-
1.757.904.575
Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Türev finansal yükümlülükler
1.364.265.649
132.546.441
261.092.485
-
-
-
-
1.364.265.649
132.546.441
261.092.485
-
Etkin faiz
yöntemi ile
değerlenen
finansal
varlık ve
yükümlülükler
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Türev finansal varlıklar
Finansal yatırımlar
31 Aralık 2013
91
Not
6
10
37
7
8
10
37
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
39.
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Finansal Araçlar Kategorileri (Devamı)
Krediler ve
alacaklar
Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar
Gerçeğe uygun
değer farkı kar
veya zarara
yansıtılan
finansal
varlık ve
yükümlülükler
Defter
Değeri
147.619.968
216.701.669
204.640.623
-
568.962.260
147.619.968
-
202.265.005
14.436.664
-
204.640.623
-
147.619.968
202.265.005
14.436.664
204.640.623
1.211.314.136
-
-
-
1.211.314.136
972.636.946
149.639.244
89.037.946
-
-
-
-
972.636.946
149.639.244
89.037.946
-
Etkin faiz
yöntemi ile
değerlenen
finansal
varlık ve
yükümlülükler
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Türev finansal varlıklar
Finansal yatırımlar
31 Aralık 2012
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Türev finansal yükümlülükler
Not
6
10
37
7
8
10
37
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Finansal varlıklar
Toplam
31 Aralık 2013
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Türev finansal araçlar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
213.553.946
-
192.604.934
-
-
20.949.012
-
Toplam
213.553.946
192.604.934
-
20.949.012
31 Aralık 2012
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Finansal varlıklar
Toplam
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Türev finansal araçlar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
204.640.623
-
183.691.611
-
-
20.949.012
-
Toplam
204.640.623
183.691.611
-
20.949.012
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:



Kategori 1: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif
piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.
Kategori 2: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci kategoride
belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının
bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.
Kategori 3: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin
bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir.
92
ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
-
Şirketimiz ile Kristal İş Sendikası arasında imzalanmış olan Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin yürürlük süresi
31 Aralık 2013 tarihinde sona ermiş olup, 24. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine
başlanmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu’nun 31 Ocak 2014 tarihli toplantısında; Rusya Federasyonu’nda faaliyet gösteren
bağlı ortaklıklarımızdan OOO Ruscam Kuban, OOO Ruscam Glass Packaging Holding ve OOO Ruscam’
ın Citibank LLC’den 12,5 Milyon Amerikan Doları eşdeğeri 3 yıl vadeli 417,5 Milyon Ruble kredinin
alınmasını temin etmek amacıyla, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii AŞ’nin
müşterek ve müteselsilen garantör olmalarına karar verilmiştir.
-
41.
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Finansal Tabloların Onaylanması
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II–14.1 sayılı Tebliğ
hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları, Denetimden Sorumlu
Komite’nin görüşü de dikkate alınarak incelenmiş olup; söz konusu konsolide finansal tabloların faaliyet
sonuçlarının gerçek durumunu yansıttığına ve Şirket’in izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uygun ve doğru olduğuna, konsolide finansal raporların Muhasebe Müdürü Yaşar Öztürk ile
Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı Sibel Koç Karacaoğlu tarafından elektronik ortamda imzalanmasına ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında gerekli bildirimlerin yapılmasına Şirket Yönetim Kurulu’nun 6 Mart
2014 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
--------------------------------------------
93
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
658 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content