close

Enter

Log in using OpenID

2013 mali bilgiler - Strateji Faktoring

embedDownload
Strateji Faktoring
Anonim Şirketi
(eski unvanı ile “Strateji Factoring
Hizmetleri Anonim Şirketi”)
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolar ve
Bağımsız Denetçi Raporu
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
21 Mart 2014
Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim
raporu ve 50 sayfa finansal tablolar
ve dipnotlardan oluşmaktadır.
İÇİNDEKİLER
SAYFA
Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)...……………………………………………………….............................................
Nazım Hesaplar.......……………………………………………………………………....................................................
Kar veya Zarar Tablosu…………………………………………….……………….…….............................................
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Kar veya Zarar Tablosu…………...........................................................................
Özkaynak Değişim Tablosu ...............................................................................................................................................
Nakit Akış Tablosu………………………………………………………….....................................................................
Kar Dağıtım Tablosu…………………………………………………………...................................................................
Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar……………………………………..…………….........................................
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Not 33
Not 34
Şirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu…………………………….………………..........................
Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar…………………………………..…....................................
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti……………………..……………………..….................…………
Nakit Değeler……………………………………………………………………………………..................
Bankalar…………………………………..……………………………………....................………………
Faktoring Alacakları ve Borçları…………………………………………………..................……………..
İlişkili Taraf Açıklamaları………………………………………………………..................………………
Maddi Duran Varlıklar………………………………………………………..................………………….
Maddi Olmayan Duran Varlıklar…………………………………………………..................……………..
Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri………………..…………….................…………………..
Cari Dönem Vergi Varlığı…………………………………………………………………………………..
Satış Amaçlı Tutualn ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Bilgiler………………………………………….
Peşin Ödenmiş Gideler……………………………………………………………………………………..
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler………………………………………………………..
Alınan Krediler……………………………………………...............…………............................................
Diğer Borçlar…………………………………………………...............…….………….............................
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler……………………………………………………………………….
Çalışanlara Sağlanan Faydalar……………………………………………..................................................
Cari Dönem Vergi Borcu…………………………………………………….................…………............
Ödenmiş Sermaye ve Sermaye Yedekleri………………………………...............……………….............
Kar Yedekleri………………………………………………………………………………………………
Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler………………………………...............………………...
Bölümler Göre Raporlama………………………………………………………................………………..
Esas Faaliyet Gelirleri……………………………………………………………................………………
Finansman Giderleri………………………………………………………………....................................
Esas Faaliyet Giderleri.……………………………………………………………................……………..
Diğer Faaliyet Gelirleri………………………………………………………………...................................
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar…………………………………….............…………………
Diğer Faaliyet Giderleri………………………………………………………..............……………………
Vergiler………………………………………………………………………………...................................
Hisse Başına Kazanç…………………………………………………………………..................................
Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık, Yorumlanabilir
ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gerekli Olan Diğer Hususlar……….................................
Finansal Araçlarla İlgili Ek Bilgiler ………………………………………………………...…...................
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar…………………………………………………………………...
1
-
9
-
9
13
-
23
25
-
28
-
31
-
32
-
36
-
38
-
2
3
4
5
6
7
8
51
9
13
22
22
23
25
26
27
28
29
29
29
29
29
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
35
35
36
36
37
37
38
50
50
STRATEJİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013
AKTİF KALEMLER
Dipnot
I.
II.
2.1
2.2
2.3
III.
IV.
V.
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
VII.
7.1
7.2
7.3
VIII.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.3
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
IXX.
XX.
XXI.
XXII.
22.1
22.2
NAKİT DEĞERLER
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
FAKTORİNG ALACAKLARI
İskontolu Faktoring Alacakları
Yurtiçi
Yurtdışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
Diğer Faktoring Alacakları
Yurtiçi
Yurtdışı
FİNANSMAN KREDİLERİ
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ
Kiralama İşlemlerindan Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
DİĞER ALACAKLAR
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
Takipteki Faktoring Alacakları
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Özel Karşılıklar (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
İŞTİRAKLER (Net)
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
DİĞER AKTİFLER
ARA TOPLAM
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
AKTİF TOPLAMI
4
5
6
6
8
9
13
11,19
10
TP
YP
TOPLAM
1
127
97.120
97.120
97.120
537
1.451
(914)
191
47
47
95
193
264
118
98.693
2.456
1.051
74.619
74.619
74.619
29
78.155
2.457
1.178
171.739
171.739
97.120
74.619
537
1.451
(914)
191
47
47
95
193
264
147
176.848
535
535
-
-
535
535
-
99.257
78.126
177.383
TP
YP
TOPLAM
1.248
519
68.439
68.439
68.439
70.206
1.249
586
131.150
131.150
62.711
68.439
2.400
4.383
(1.983)
276
51
51
69
47
445
72
136.345
2
2
-
-
2
2
-
66.141
70.206
136.347
1
67
62.711
62.711
62.711
2.400
4.383
(1.983)
276
51
51
69
47
445
72
66.139
12
İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2012
STRATEJİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
PASİF KALEMLER
Dipnot
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.3
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.3
16.4
16.5
16.5.1
16.5.2
16.5.3
16.5.4
16.6
16.6.1
16.6.2
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
DİĞER BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
YÜKÜMLÜLÜKLER
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
Diğer Karşılıklar
ERTELENMİŞ GELİRLER
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ARA TOPLAM
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (NET)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler veya Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler veya Giderler
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı
Dönem Net Kâr veya Zararı
PASİF TOPLAMI
14
15
6
16
17
18
19
20
20
21
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
TP
YP
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
50
82.624
159
34
-
76.294
1.350
2
(2)
372
-
50
158.918
1.509
406
-
51.745
90
59
-
68.771
511
74
79
(5)
210
-
120.516
601
74
79
(5)
269
-
246
342
342
83.455
78.016
246
342
342
161.471
234
244
244
52.372
69.566
234
244
244
121.938
15.912
12.750
-
-
15.912
12.750
-
14.409
11.000
-
-
14.409
11.000
-
(32)
-
(32)
-
-
-
1.659
888
771
1.535
1.535
-
1.659
888
771
1.535
1.535
1.995
817
1.178
1.414
1.414
-
1.995
817
1.178
1.414
1.414
99.406
77.977
177.383
66.781
69.566
136.347
İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
STRATEJİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NAZIM HESAP KALEMLERİ
Dipnot
I.
II.
III.
IV.
V.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
VII.
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
ALINAN TEMİNATLAR
VERİLEN TEMİNATLAR
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
22
22
22
22
22
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013
TP
YP
TOPLAM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
TP
YP TOPLAM
41.087
473.272
670
10.000
10.000
1.150
1.150
1.150
94.420
53.823
200
333.818
21
1.190
1.190
1.190
8.987
53.823
41.287
807.090
691
10.000
10.000
2.340
2.340
2.340
103.407
54.993
862.692
976
15.000
15.000
162
162
162
92.944
34.853
2.458
309.832
18
21.847
21.847
158
158
158
2.068
34.853
57.451
1.172.524
994
36.847
36.847
320
320
320
95.012
620.599
398.039
1.018.638
1.026.767
371.234
1.398.001
İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
STRATEJİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
I.
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.5
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.5
6.5.1
6.5.2
6.6
6.7
VII.
VIII.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.3
8.4
8.5
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
15.3
XVI.
16.1
16.2
16.3
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
XX.
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
FAKTORİNG GELİRLERİ
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
İskontolu
Diğer
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
İskontolu
Diğer
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
KİRALAMA GELİRLERİ
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Finansal Kiralama Giderleri
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
BRÜT K/Z (I+II)
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
Araştırma Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
Diğer
BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Bankalardan Alınan Faizler
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı
Türev Finansal İşlemlerden
Diğer
Kambiyo İşlemleri Kârı
Diğer
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
İştirak. Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemleri Zararı
Diğer
NET FAALİYET K/Z (V+…+VIII)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
Bağlı Ortaklık. İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
Bağlı Ortaklık. İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XV-XVI)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)
NET DÖNEM KARI/ZARARI
HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
1 Ocak-31 Aralık 2013
17.266
17.266
14.921
14.921
2.345
2.345
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
1 Ocak-31 Aralık 2012
20.862
20.862
18.609
18.609
2.253
2.253
-
-
(7.600)
(6.434)
(4)
(1.162)
9.666
(7.543)
(5.176)
(25)
(2.342)
2.123
5.317
2
52
52
1.968
3.295
(996)
(4.433)
(102)
(1.888)
(2.443)
2.011
2.011
(476)
(287)
(189)
1.535
1.535
(9.844)
(8.897)
(9)
(938)
11.018
(7.279)
(5.019)
(34)
(2.226)
3.739
2.095
9
2
2
104
1.980
(2.245)
(1.846)
(2)
(71)
(1.773)
1.743
1.743
(329)
(541)
212
1.414
1.414
31
0,12
-
0,11
-
31
0,12
-
0,11
-
Dipnot
24
25
26
27
28
29
30
İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
STRATEJİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.5.1
2.1.5.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.6.1
2.2.6.2
III.
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
01.01-31.12.2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
01.01-31.12.2012
1.535
(32)
(32)
(40)
8
1.503
1.414
1.414
DÖNEM KARI/ZARARI
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)
İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5
STRATEJİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelir ve
Giderler
Ödenmiş
Sermaye
Sermaye
Yedekleri
Hisse
Senedi
İhraç
Primleri
Hisse
Senedi
İptal
Karları
Diğer
Sermaye
Yedekleri
Önceki Dönem (01.01 – 31.12.2012)
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
Dönem Başı Bakiyesi (31.12.2011)
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
Toplam Kapsamlı Gelir
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dçnüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (31.12.2012)
11.000
11.000
11.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cari Dönem (01.01. – 31.12.2013)
(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31.12.2012)
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
Toplam Kapsamlı Gelir
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dçnüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (31.12.2013)
11.000
11.000
1.750
12.750
-
-
-
-
-
(32)
(32)
-
-
-
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ
DEĞİŞİKLİKLER
I.
II.
2.1
2.2
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
12.3
I.
II.
2.1
2.2
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
12.3
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelir ve
Giderler
1
2
3
4
5
Kar
Yedekleri
Yasal
Yedekler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedekler
Diğer Kar
Yedekleri
Dönem Kar/
(Zararı)
Geçmiş
Dönem
Karı/(Zararı)
Dönem Net
Kar veya
Zararı
Toplam
Özkaynak
-
-
689
689
128
128
817
-
292
292
363
523
1.178
-
1.414
1.414
1.650
1.650
(1.650)
(999)
(651)
-
1.414
1.414
13.994
13.994
1.414
(999)
14.409
-
-
817
817
71
71
888
-
1.178
1.178
(407)
771
-
1.535
1.535
1.414
1.414
(1.343)
-
1.535
1.535
14.409
14.409
(32)
-
6
1, Duran varlıklar birikmiş yeniden değerleme artışları/azalışları,
2, Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
3, Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
4, Yabancı para çevirim farkları,
5, Satılmaya hazır finansal varlıkların birikmiş yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
6, Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
ifade eder.
İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
6
(71)
-
(
7
1
)
1.535
15.912
STRATEJİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
1.966
14.921
(5.461)
2.345
179
(5.053)
(433)
(4.532)
1.306
18.609
(9.237)
2.253
89
(4.172)
(588)
(5.648)
(734)
(37.836)
(786)
908
(74)
37.425
(371)
(1.180)
(8.172)
(55)
100
(95)
7.366
(324)
A.
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet
Kârı/(Zararı)
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.232
126
B.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
(114)
-
(47)
-
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(114)
(47)
C.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
(4)
-
(999)
(5)
-
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(4)
(1.004)
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
Üzerindeki Etkisi
686
(87)
1.800
(1.012)
6
19
8, 9
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Azalış
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5
1.835
2.847
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5
3.635
1.835
İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
7
STRATEJİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR DAĞITIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Cari Dönem
(31/12/2013)
Önceki Dönem
(31/12/2012)
2.011
(474)
(287)
(189)
1.535
1.743
(329)
(541)
260
1.414
-
(71)
-
1.535
1.343
I.
DÖNEM KARININ DAĞITIMI (*)
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
DÖNEM KARI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
Kurumlar Vergisi
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A.
NET DÖNEM KARI (1.1 - 1.2)
1.3
1.4
1.5
GEÇMİŞ DÖNEM ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [(A-1.3+1.4+1.5)]
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
-
(1.343)
-
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
-
-
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
-
-
III.
HİSSE BAŞINA KAR
-
-
3.1
3.2
3.3
3.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (tam TL)
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (tam TL)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
0,12
12,03
0,12
12,03
0,11
11,09
0,11
11,09
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
-
-
4.1
4.2
4.3
4.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL)
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL)
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
-
-
(*) Bu finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Şirket’in Olağan Genel Kurul Toplantısı henüz yapılmadığından 2013 yılı kar dağıtım tablosunda
sadece net dönem karı tutarı belirtilmiştir.
İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
8
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Strateji Faktoring Hizmetleri A.Ş., 19 Temmuz 1997 tarihinde Türkiye’de kurulmuştur. Şirket’in ticaret
ünvanı 27 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Strateji Faktoring A.Ş.
(“Şirket”) olarak değiştirilmiştir. Unvan değişikliği 26 Nisan 2013ve 8308 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde
tescil edilmiştir. Şirket’in faaliyet konusu yurtiçi ihracat ve ithalat faktoring işlemleridir. Şirket, faaliyetlerini
13 Aralık 2013 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanunu” ve BDDK’nın “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik” i çerçevesinde sürdürmektedir.
Şirket’in ana hissedarları % 48,43 ortaklık payı ile TE Holding A.Ş.’dir. Şirket’in diğer hissedarları % 23,75
ortaklık payı ile Teknoloji Elektrik Makina Tekstil San. A.Ş. ve % 22,80 ortaklık payı ile Venüs Giyim Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’dir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 54’tür (31 Aralık 2012: 60).
Şirket’in faaliyetlerini sürdürdüğü ofis adresi aşağıdaki gibidir:
Büyükdere Cad.No:255 Nurol Plaza A Blok K:16 Maslak /İstanbul.
Ödenecek temettü:
Bu rapor tarihi itibarıyla Genel Kurul’un almış olduğu herhangi bir temettü kararı bulunmamaktadır (31 Aralık
2012 tarihi itibarıyla temettü dağıtımı gerçekleştirilmemiştir).
Finansal tabloların onaylanması:
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tabloları 21 Mart 2014 tarihinde Şirket’in yönetim
kurulu tarafından onaylanmıştır. İlişikteki finansal tabloları değiştirme yetkisine, Şirket’in genel kurulu ve/veya
yasal otoriteler sahiptir.
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Şirket, ilişikteki finansal tablolarını, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 24
Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik”
ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ”, Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe
Standartları (“TMS”) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ve bunlara ilişkin ek ve
yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ,
açıklama ve genelgelere (tümü “Raporlama Standartları”) uygun olarak hazırlamıştır.
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile yansıtılan türev finansal araçlar haricinde, tarihi maliyet esasına
göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun
değeri esas alınmaktadır.
9
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
İşlevsel ve Raporlama Para Birimi
Şirket’in işlevsel para birimi ve raporlama para birimi Türk Lirası’dır (“TL”).
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Şirket’in finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihine kadar “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 29”) uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi
tutulmuştur. BDDK tarafından 28 Nisan 2005 tarihinde yayımlanan bir Genelge ile enflasyon muhasebesi
uygulamasını gerektiren göstergelerin ortadan kalktığı belirtilmiş ve 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla enflasyon
muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Dolayısıyla, 31 Aralık 2013 tarihli Finansal durum tablosunda yer
alan parasal olmayan aktif ve pasifler, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine
kadar enflasyona göre düzeltilmiş değerleriyle, bu tarihten sonra oluşan girişler ise nominal değerleriyle
dikkate alınmıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere Şirket’in finansal tabloları önceki
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk
sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar
açıklanır.
Muhasebe Tahminleri
Finansal tabloların Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanması, yönetimin, politikaların
uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar almasını, tahminler
ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe
tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip
dönemlerde kayıtlara alınır. Tahminlerin kullanıldığı başlıca notlar aşağıdaki gibidir:
Not 6 – Faktoring alacakları, takipteki alacaklar
Not 10 – Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri
Not 18 – Çalışanlara sağlanan faydalar
Not 22 – Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler
Not 33 – Finansal araçlarla ilgili ek bilgiler
10
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standartlar dışında 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan
finansal tablolar ile tutarlı olarak uygulanmıştır.
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem
finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket, ilk uygulama tarihi olan 1 Ocak 2013 itibarıyla, diğer
standartlardaki dolaylı değişiklikler de dahil olmak üzere, aşağıdaki yeni standart ve değişiklikleri kabul
etmiştir:
•TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü (bakınız (i))
•TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) (bakınız (ii))
•TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (2011) (bakınız (iii))
Değişikliklerin yapısı ve etkisi aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
(i)
Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü, gerçeğe uygun değeri tanımlamakta, gerçeğe uygun değerin
ölçümüne ilişkin çerçeveyi ve gerçeğe uygun değer ölçümü ile ilgili açıklama gerekliliklerini ortaya
koymaktadır. TFRS 13, diğer TFRS’lerin gerekli kıldığı hallerde gerçeğe uygun değerin nasıl ölçüleceğini
açıklamaktadır.
Gerçeğe uygun değer, mevcut piyasa koşullarında, piyasa katılımcıları arasında bir varlığın satışına veya bir
borcun devrine yönelik olarak ölçüm tarihinde olağan bir işlemdeki fiyatın tahmin edilmesiyle belirlenir.
Standart aynı zamanda TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardına yer alan açıklama gereklilerinin
yerine geçmekte ve bu gereklilikleri genişletmektedir.
TFRS 13 geçiş maddeleri uyarınca, Şirket ileriye dönük gerçeğe uygun yeni değer ölçümü uygulamıştır ve
yeni açıklamalar için herhangi bir karşılaştırmalı bilgi sunmamıştır. Bu değişimin Şirket’in varlık ve
yükümlülüklerin ölçümleri üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
(ii)
Diğer kapsamlı gelir kalemleri sunumu
TMS 1'de yapılan değişiklikler sonucunda, Şirket diğer kapsamlı kar veya zarar tablosunun sunumunu
değiştirmiştir. Diğer kapsamlı gelir içinde yer alan kalemler gelecekte kar veya zarara yeniden
sınıflandırılabilir veya bir daha sınıflandırılamaz olarak sunulmaktadır. Karşılaştırmalı bilgiler de buna uygun
olarak yeniden sunulmuştur.
TMS 1'e yapılan değişikliklerin Şirket’in kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir ile aktif ve pasifleri üzerinde
bir etkisi yoktur.
(iii)
Çalışanlara sağlanan faydalar
TMS 19 (2011) standardındaki değişikliğin uygulanması sonucunda, tüm aktüeryal farklar diğer kapsamlı
gelir tablosunda muhasebeleştirilmeye başlanmıştır.
Muhasebe politikasındaki bu değişiklikten önce aktüeryal farklar kar veya zararda muhasebeleştiriliyordu.
Muhasebe politikasındaki değişikliğin önemli bir etkisinin olmaması nedeniyle karşılaştırma olarak verilen 31
Aralık 2012 tarihli finansal tablolar yeniden düzenlenmemiştir.
11
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
(iv)
Finansal tablolar formatında değişiklik
BDDK’nın 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal
Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında
Yönetmelik” uyarınca hazırlanan yeni formatlar nedeniyle ilişikteki finansal durum tablosunda karşılaştırma
olarak verilen 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarda aşağıdaki sınıflamalar yapılmıştır:
Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarında “diğer aktifler”
içerisinde sınıflanan 69 TL tutarındaki gelecek aylara ait giderler karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda
“peşin ödenmiş giderler” hesabına sınıflandırılmıştır.
Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarında “diğer aktifler”
içerisinde sınıflanan 47 TL tutarındaki peşin ödenen vergi ve fonlar karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda
“cari dönem vergi varlığı” hesabına sınıflandırılmıştır.
Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait nakit akış tablosunda “esas faaliyet konusu
aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet karı – diğer” içerisinde sınıflanan 9.228 TL tutarındaki ödenen
faizler karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda “esas faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi
faaliyet karı-ödenen faizler” hesabına sınıflandırılmıştır.
2.3
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik
olarak uygulanır. Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenir.
2.4
Standartlarda Değişiklikler ve Yorumlar
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Henüz Yürürlükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar
Şirket, 31 Aralık 2013 tarihinde geçerli ve uygulanması zorunlu olan TMSK tarafından yayımlanmış tüm
standartları ve yorumları uygulamıştır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiş olan ve ilişikteki finansal tabloların hazırlanmasında
uygulanmamış olan yeni standartlar, standartlara ve yorumlara yapılan bir takım güncellemeler bulunmaktadır.
Henüz yürürlükte olmayan standartlar aşağıdaki gibidir:
TFRS 9 – Finansal Araçlar, TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardı yerine
getirilecek yeni düzenlemeler. TFRS 9, 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla veya sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır.
TMS 32 – Finansal Araçlar: Sunum (değişiklik): Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
Yapılan değişiklik ile “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
‘eş zamanlı tahakkuk ve ödeme’ ifadelerine anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş
zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma sistemlerindeki uygulama alanına açıklık
getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak
uygulanacaktır. Eğer işletmeler TFRS 7’deki değişikliklere istinaden gerekli açıklamaları yaptıysa bu
değişikliğin erken uygulamasına izin verilmektedir. Şirket, bu değişikliğin erken uygulanmasını
planlamamaktadır ve söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir
etkisi olması beklenmemektedir.
12
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Netleştirme
Finansal tablolara alınan tutarların netleştirilmesi için hukuki bir hakkın olduğunda ve finansal varlık ve finansal
borcu netleştirmek suretiyle kapatma veya borcun ifası ile varlığın finansal tablolara alınmasını aynı zamanda
yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda finansal varlık ve borçlar netleştirilerek bilançoda net tutarları ile
gösterilir.
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ
Ekteki finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları
aşağıdaki gibidir:
a.
Hasılat
Faktoring hizmet gelirleri müşterilere yapılan peşin ödemeler üzerinden tahsil veya tahakkuk edilen faiz
gelirlerinden ve komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. Faktoring işlemlerine konu olan fatura toplamı
üzerinden alınan belirli bir yüzde miktarı faktoring komisyon gelirlerini oluşturmaktadır.
Diğer faiz gelirleri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit girişlerini
söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili döneme tahakkuk ettirilir.
Tüm gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir.
b.
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla
enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 31 Aralık 2004 tarihinden sonra satın alınan
kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek
yansıtılır.
Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi
kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik
varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
13
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
b.
Maddi Duran Varlıklar (Devamı)
Özel maliyetler kira süreleri veya söz konusu özel maliyetin faydalı ömründen kısa olanı üzerinden doğrusal
amortisman yöntemiyle amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmek için katlanılan masraflar aktifleştirilir. Sonradan
ortaya çıkan harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise
aktifleştirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri tahakkuk esasına göre kar veya zarar tablosunda
muhasebeleştirilir.
Bir maddi duran varlığın elden çıkartılması sonucunda ortaya çıkan kazanç ve kayıplar, söz konusu maddi
duran varlığın elden çıkartılmasıyla elde edilen tutar ile defter değeri karşılaştırılarak belirlenir ve kar veya
zarar tablosunda diğer faaliyet gelirleri/giderleri hesaplarında muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıkların ortalama faydalı ömürlerini yansıtan amortisman süreleri aşağıda belirtilmiştir:
Tanım
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
c.
Yıl
5 yıl
5 yıl
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Bilgisayar yazılımı ve lisanslar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi
itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 31 Aralık 2004 tarihinden sonra
satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ile kalıcı değer kayıpları
düşülerek yansıtılır. Maddi olmayan duran varlıkların tahmini faydalı ömürleri, kalan artık değerleri ve itfa
yöntemleri her bir raporlama tarihi itibarıyla gözden geçirilmektedir. Bu varlıklar tahmini ömürlerine göre
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Şirket’in bilgisayar yazılımları ve lisanslarının faydalı
ömürleri 5 yıldır.
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen
sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre itfa edilir.
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde kar veya zarar
tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Şirket’in elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile
direkt ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak
harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maddi olmayan duran varlık olarak
değerlendirilen bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, faydalı ömürleri üzerinden 5 yılı aşmamak kaydıyla
itfa edilir.
d.
Finansal Olmayan Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Şirket’in finansal olmayan varlıklarının kayıtlı değerleri her raporlama tarihinde herhangi bir değer düşüklüğü
göstergesi olup olmadığı konusunda gözden geçirilir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, varlığın geri
kazanılabilir tutarı tahmin edilir.
Bir varlığın veya nakit yaratan birimlerinin kayıtlı değeri geri kazanılabilir tutarı aşıyorsa değer düşüklüğü
kayıtlara alınır. Diğer varlıklardan bağımsız olarak nakit akımı yaratan en küçük ayrıştırılabilir varlık grubu
nakit yaratan birim olarak tanımlanır. Değer düşüklükleri kar veya zarar tablosuna kaydedilir. Nakit yaratan
birimler kapsamında kayıtlara alınan değer düşüklüğü birimdeki (birim grubu) diğer varlıkların kayıtlı
değerinden orantısal olarak düşülür.
Bir varlığın veya nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarı kullanımdaki değeri veya gerçeğe uygun
değerden satış masraflarının düşülmesi ile elde edilen değerinden yüksek olanı ifade eder. Kullanım değeri,
söz konusu varlığın beklenen gelecekteki nakit akışlarının cari piyasa koşullarında paranın zaman değeriyle
söz konusu varlığın risklerini yansıtabilecek olan vergi öncesi iç verim oranı ile iskonto edilmesi suretiyle
hesaplanır.
14
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
d.
Finansal Olmayan Varlıklarda Değer Düşüklüğü (Devamı)
Diğer varlıklarda önceki dönemlerde ayrılan değer düşüklükleri her raporlama döneminde değer düşüklüğünün
azalması veya değer düşüklüğünün geçerli olmadığına dair göstergelerin olması durumunda değerlendirilir.
Değer düşüklüğü geri kazanılabilir tutarın belirlenmesinde kullanılan tahminlerde değişiklik olması
durumunda iptal edilir. Değer düşüklüğü sadece varlığın belirlenen kayıtlı değerini aşmayacak kadar
amortisman ve itfa payı netleştirildikten sonra değer düşüklüğü eğer yok ise iptal edilir.
e.
Borçlanma Maliyetleri
Tüm borçlanma maliyetleri oluştukları dönemlerde kar veya zarar tablsuna kaydedilmektedir.
f.
Finansal Araçlar
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun
değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım işlemiyle
doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırım araçlarının ilgili
piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan finansal
varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar
elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında
belirlenmektedir.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması
durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal
varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde
tutulan ve alım satım amaçlı olarak edinilmemekle birlikte ilk muhasebeleştirme esnasında bu kategoride
muhasebeleştirilen finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği
zaman veya ilk muhasebeleştirme sırasında daha doğru bir muhasebesel gösterim sağlanacağı kanaatine
varıldığı zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak
belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr
veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır.
Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar
Şirket’in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip,
sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar
elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı
düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Şirket tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile bazı
borçlanma senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleriyle
gösterilir. Şirket’in aktif bir piyasada işlem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat satılmaya hazır finansal
varlık olarak sınıflanan özkaynak araçları bulunmakta ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir olarak
ölçülemediği için maliyet değerleriyle gösterilmektedir.
15
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
f.
Finansal Araçlar (Devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıklar (devamı)
Kar veya zarar tablosuna kaydedilen değer düşüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve
parasal varlıklarla ilgili kur farkı kar/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden
kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilir ve finansal varlıklar değer artış
fonunda biriktirilir. Yatırımın elden çıkarılması ya da değer düşüklüğüne uğraması durumunda, finansal
varlıklar değer artış fonunda biriken toplam kar/zarar, kar veya zarar tablosuna sınıflandırılmaktadır.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarına ilişkin temettüler Şirket’in temettü alma hakkının oluştuğu durumlarda
kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Yabancı para birimiyle ifade edilen satılmaya hazır parasal varlıkların gerçeğe uygun değeri ifade edildiği para
birimi üzerinden belirlenmekte ve raporlama dönemi sonundaki geçerli kurdan çevrilmektedir. Kar veya zarar
tablosunda muhasebeleştirilen kur farkı kazançları/zararları, parasal varlığın itfa edilmiş maliyet değeri
üzerinden belirlenmektedir. Diğer kur farkı kazançları ve zararları, diğer kapsamlı gelir içinde
muhasebeleştirilmektedir.
Faktoring Alacakları ve Diğer Alacaklar
Kredi ve alacaklar, faktoring alacakları ve diğer alacakları içermektedir. Faktoring alacakları ve diğer
alacakları, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmekte olup, ilk kayıt tarihinden
sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden
gösterilmektedir.
Faktoring işlemleri sonraki raporlama dönemlerinde kayıtlı değerleri ile gösterilmektedir. Şirket yönetimi
faktoring alacaklarının ilk kayda alınması esnasında iskonto işleminin dikkate alınması nedeniyle kayıtlı
değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakın olduğunu öngörmektedir.
Faktoring alacaklarına 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik”
ve aynı tarihte yayınlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tek Düzen
Hesap Planı” ve 1 Ocak 2008’den itibaren geçerli olmak üzere, BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarih ve
26588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince
Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, tahsili
vadesinden itibaren 90 günden fazla geciken ancak 180 günü geçmeyen faktoring alacaklarının, teminatları
dikkate alındıktan sonra, en az %20’si oranında, tahsili vadesinden itibaren 180 günden fazla geciken ancak
360 günü geçmeyen faktoring alacaklarının, teminatları dikkate alındıktan sonra, en az %50’si oranında ve
tahsili vadesinden itibaren 1 yıldan fazla gecikmiş olan faktoring alacaklarının, teminatları dikkate alındıktan
sonra, %100’ü oranında özel karşılık ayrılması gerekmektedir. Şirket şüpheli faktoring alacaklarına bu tebliğe
uygun olarak, karşılık ayırmıştır.
Tahsili 360 günden az gecikmiş olan faktoring alacakları Takipteki Alacaklar altında bulunan Tasfiye
Olunacak Alacaklar olarak, tahsili 1 yıldan fazla gecikmiş olan faktoring alacakları ise Zarar Niteliğindeki
Alacaklar olarak sınıflandırılır.
Şirket, takipteki faktoring alacaklarını takibe atıldığı tarihteki kurları kullanarak TL’ye dönüştürmekte ve takip
tarihinden itibaren kur değerlemesine tabi tutmamaktadır. Ayrıca söz konusu alacaklar için takibe atıldığı
tarihten itibaren reeskont hesaplaması yapılmamaktadır
16
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
f.
Finansal Araçlar (Devamı)
Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlıklar, her
raporlama tarihinde bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin
göstergelerin bulunup, bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu zarar
olayının ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki
tahmini nakit akımları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir
göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur. Etkin faiz
yöntemiyle itfa edilmiş maliyet değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte
beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın esas faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan
bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Faktoring alacakları haricinde, tüm diğer finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın
kayıtlı değerinden düşülür. Alacakların tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından
düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer
düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliniyorsa
önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer
düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını
aşmayacak şekilde kar veya zarar tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen
artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay
veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini
taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardan oluşmaktadır.
Finansal Varlıkların Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakılması
Şirket, finansal varlığa ait nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan haklarının süresinin dolması veya ilgili
finansal varlığı ve bu varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları başka bir tarafa devretmesi
durumunda söz konusu varlığı finansal durum tablosu dışı bırakır. Varlığın mülkiyetinden doğan tüm risklerin
ve kazanımların başka bir tarafa devredilmediği ve varlığın kontrolünün Şirket tarafından elde bulundurulduğu
durumlarda, Şirket, varlıkta kalan payını ve bu varlıktan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yükümlülükleri
muhasebeleştirmeye devam eder. Şirket’in devredilen bir varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve
kazanımları elde tutması durumunda, finansal varlığın muhasebeleştirilmesine devam edilir ve elde edilen
gelirler için transfer edilen finansal varlık karşısında teminata bağlanan bir borç tutarı da muhasebeleştirilir.
Finansal Yükümlülükler
Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm borçları
düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli
finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda
belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya
diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılmaktadır.
17
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
f.
Finansal Araçlar (Devamı)
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda
alınır ve her raporlama döneminde, raporlama tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir.
Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. Kar veya zarar
tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz
tutarını da kapsar.
Diğer Finansal Yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe
uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya
uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam
olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
g.
Türev Finansal Araçlar
Şirket’in faaliyetleri, temel olarak işletmeyi kurlar ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal risklere
maruz bırakmaktadır. Şirket gelecekte gerçekleşecek döviz ve kredi işlemlerine bağlı kur ve faiz oranı
dalgalanmaları ile ilişkilendirilen finansal risklerini yönetmek amacıyla türev finansal araçları (esas olarak
döviz kuru forward ve para swap sözleşmeleri) kullanmaktadır. Türev finansal araçlar, sözleşme tarihindeki
gerçeğe uygun değerleri ile kayıt altına alınmakta ve sonraki raporlama dönemlerinde gerçeğe uygun değerleri
ile yeniden değerlenmektedir. Türev işlemler ekonomik olarak riskten korunma sağlamakla birlikte, finansal
riskten korunma muhasebesine (hedge) uygun kalem olarak tanımlanması için tüm gereken koşullar yerine
getirilmediği için alım satım amaçlı olarak muhasebeleştirilmekte ve söz konusu araçlar dolayısı ile
gerçekleşen kazanç veya kayıp kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilmektedir.
h.
Kur Değişiminin Etkileri
Şirket’in finansal tabloları, işletmenin faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
ile sunulmuştur. Şirket’in faaliyet sonuçları ve mali durumu, işletmenin fonksiyonel para birimi ve finansal
tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Şirket tarafından kullanılan 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihli kur bilgileri aşağıdaki gibidir:
2013
2,1343
2,9365
3,5114
2,3899
ABD Doları
Avro
İngiliz Sterlini
İsviçre Frangı
2012
1,7826
2,3517
2,8708
1,9430
Şirket’in finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri)
gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal durum
tablosunda yer alan yabancı para cinsinden ve dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler raporlama
tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilen
parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği
tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilerek ifade edilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen
yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
18
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
i.
Hisse Başına Kazanç
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile
arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş
hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu
hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmaktadır.
j.
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
Raporlama tarihi ile finansal durum tablosu yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya
aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. TMS 10 “Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar”, hükümleri uyarınca
raporlama tarihi itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların
raporlama tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini
gerektiriyorsa, Şirket finansal tablolarını yeni duruma uygun şekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar
finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyorsa Şirket söz konusu hususları ilgili dipnotlarında
açıklamaktadır.
k.
Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
TMS 37 “Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar”da belirtildiği üzere herhangi bir
karşılık tutarının finansal tablolara alınabilmesi için; Şirket’in geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir
hukuki veya taahhüde bağlı yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik
fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının
güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. Söz konusu kriterler oluşmamışsa, Şirket, söz
konusu hususları ilgili finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlarında açıklamaktadır. Paranın zaman değerinin
etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması
beklenen nakit çıkışlarının bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerlerine
indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile söz
konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır.
Şarta bağlı varlıklar gerçekleşmedikçe muhasebeleştirilmemekte ve sadece dipnotlarda açıklanmaktadır.
l.
Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar
Kullanım yerine satış yoluyla elden çıkarılması beklenen duran varlıklar (veya elden çıkarılacak varlık grubu)
satış amaçlı elde tutulan varlıklar olarak sınıflandırılır. Bir varlığın satış amaçlı elde tutulan varlık olarak
sınıflandırılmasının hemen ardından, satış amaçlı elde tutulan varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu)
Şirket’ in ilgili varlık grubu için uyguladığı muhasebe politikalarına göre muhasebeleştirilir. Satış amaçlı elde
tutulan varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun
değerinden küçük olanı ile ölçülür. Satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan varlıklara ilişkin
değer düşüklüğü kayıpları ve müteakip değerlemeler sonucunda oluşan kazanç ve kayıplar konsolide kar veya
zarar tablosunda muhasebeleştirilir. Kümülatif değer düşüklüğü kayıplarını aşan kazançlar kayıtlara
alınmazlar.
19
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
m.
Kiralama İşlemleri
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal
kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan yükümlülük,
finansal durum tablsounda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri,
finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan ana para ödemesi olarak ayrılır ve
böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar. Finansal
giderler, Şirket’in yukarıda ayrıntılarına yer verilen genel borçlanma politikası kapsamında kar veya zarar
tablosuna kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar veya zarar tablosuna
kaydedilir.
n.
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Şirket, Türkiye’de ve sadece faktoring işletmeciliği alanında faaliyet göstermektedir. Ayrıca Şirket’in
faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından finansal performansları ayrı takip edilen bölümleri
bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, faaliyet bölümlerine göre raporlama yapılmamıştır.
o.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Dönemin vergi geliri veya gideri, cari dönem vergisi ve ertelenmiş vergiyi içermektedir. Dönemin vergi geliri
veya gideri, işletme birleşmeleri veya doğrudan diğer kapsamlı gelir veya özkaynaklar altında kayıtlara alınan
kalemlere ilişkin olanlar haricinde kar veya zarara kaydedilir.
Cari dönem vergisi, dönem karının veya zararının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve raporlama tarihinde
geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü veya alacağını ve de geçmiş yıllardaki vergi
yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir.
Ertelenmiş vergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi matrahında
kullanılan değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi şerefiyenin ilk defa
kayıtlara alınmasında, işletme birleşmesi olmayan işlemlerdeki ne mali ne de ticari karı veya zararı etkileyen
varlık ve yükümlülüklerin ilk kayıtlara alınmasında, yakın bir gelecekte geri çevrilmesi muhtemel olmayan
iştirakler ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili farklarda kayıtlara alınmaz. Ertelenmiş vergi, raporlama
tarihinde geçerli olan kanunlara dayanarak, geçici farkların geri çevrildiklerinde uygulanması beklenen vergi
oranları ile hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü, kanunen vergi varlıkları ve
vergi yükümlülüklerinin mahsuplaştırılmasına ilişkin bir yasal hak olması ve vergilerin aynı mali otoriteye
bağlı olması durumunda ve vergi varlıklarının elde edilmesi ve vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin
eş zamanlı olması durumunda mahsuplaştırılabilmektedir.
Kullanılmamış mali zararlar, yatırım indirimi teşvikleri, vergi indirimleri ve indirilebilir geçici farklar
üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte geçici farkların kullanılabilmesini sağlayacak
vergilendirilebilir karların gerçekleşmesinin muhtemel olduğu ölçüde kayıtlara alınır. Ertelenmiş vergi varlığı
her raporlama döneminde incelenir ve ilgili vergi avantajının gerçekleşme ihtimalinin muhtemel olmadığı
kapsama kadar kayıtlı değeri indirilir.
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda onlara ilişkin
ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin
ilk kayda alımından kaynaklananların haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, kar veya zarar
tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da
satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe
uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde
bulundurulur.
20
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
p.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar/ Kıdem Tazminatları
Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket çalışanlarının emekliliğinden doğan ve Türk İş Kanunu’na göre hesaplanan
muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerine indirgenmiş tutarına göre ayrılmaktadır. Çalışanlar tarafından hak
edildikçe tahakkuk esasına göre hesaplanır ve finansal tablolarda muhasebeleştirilir. Yükümlülük tutarı devlet
tarafından duyurulan kıdem tazminatı tavanı baz alınarak hesaplanmaktadır.
TMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”, şirketlerin istatistiksel
değerleme yöntemleri kullanarak olası yükümlülüklerinin bugünkü değerinin hesaplanmasını öngörmektedir.
Dolayısıyla Şirket’in muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri aşağıdaki tabloda yer alan varsayımlar
kullanılarak hesaplanmıştır.
İskonto oranı
Beklenen maaş / limit artış oranı
Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma oranı
2013
%3,81
%5,00
%85,00
2012
%2,27
%5,00
%84,16
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır.
Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir.
Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Temmuz 2013
tarihi itibarıyla geçerli olan 3.254,44 tam TL (31 Aralık 2012: 3.033,98 tam TL) üzerinden hesaplanmaktadır.
r.
Nakit Akış Tablosu
Nakit akış tablosunda döneme ilişkin nakit akımları esas yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde
sınıflandırılarak raporlanır.
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları Şirket’in faktoring faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu
kaynakların geri ödemelerini gösterir.
s.
Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü kararının
alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.
t.
İlişkili Taraflar
TMS 24 “İlişkili Tarafların Açıklamaları”; hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri
yollarla karşı tarafı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen
kuruluşlar, ilişkili kuruluş olarak tanımlar. İlişkili kuruluşlara aynı zamanda sermayedarlar ve Şirket
yönetimi de dahildir. İlişkili kuruluş işlemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin ilişkili kuruluşlar arasında
bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir.
Bu finansal tablolar açısından Şirket’in ortakları ve Şirket ile dolaylı sermaye ilişkisinde olan grup şirketleri
ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler “ilişkili taraflar” olarak tanımlanmaktadır
(Not 7).
21
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4.
NAKİT DEĞERLER
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, nakit değerlerin detayı aşağıdaki gibidir:
2013
Kasa ve Efektif Deposu
Yoldaki Paralar (*)
TP
YP
1
1
9
2.447
2.456
2012
TP
1
1
YP
6
1.242
1.248
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 2012 itibarıyla yurtdışı muhabir kuruluş aracılığı ile yapmış olduğu işlemlerden
olan nakit varlıklarını içermektedir.
(*)
5.
BANKALAR
2013
TP
Vadesiz Mevduat
Vadeli Mevduat
127
127
2012
YP
TP
YP
1.051
1.051
67
67
519
519
Nakit ve nakit benzeri kalemleri oluşturan unsurların finansal durum tablosunda kayıtlı tutarları ile nakit akış
tablosunda kayıtlı tutarları arasındaki mutabakatı aşağıdaki gibidir:
2013
2012
Nakit Değerler
Vadesiz Mevduat
Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler
2.457
1.178
3.635
1.249
586
1.835
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri üzerinde herhangi bir blokaj
bulunmamaktadır.
22
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6.
FAKTORİNG ALACAKLARI ve BORÇLARI
Faktoring alacakları:
2013
Yurtiçi Faktoring Alacakları
İhracat ve İthalat Faktoring Alacakları
97.120
74.619
171.739
1.451
(914)
172.276
Takipteki Faktoring Alacakları (*)
Özel Karşılıklar (*)
(*)
2012
62.711
68.439
131.150
4.383
(1.983)
133.550
Finansal durum tablosunda takipteki alacaklar kalemi içinde sınıflandırılmaktadır.
209 Bin ABD Doları, 20.735 Bin Avro ve 3.777 Bin İngiliz Sterlini tutarındaki faktoring alacakları değişken
faiz oranlarına (31 Aralık 2012: 22.527 Bin Avro, 5.385 Bin İngiliz Sterlini, 1 Bin ABD Doları), 97.120 TL
tutarındaki faktoring alacakları ise sabit faiz oranlarına (31 Aralık 2012: 62.711 TL) sahiptir.
Türlerine göre faktoring işlemleri aşağıdaki gibidir:
Yurtdışı Gayri Kabili Rücu
Yurtiçi Kabili Rücu
2013
2012
74.619
97.120
171.739
68.439
67.211
131.150
Raporlama tarihi itibariyle Şirket’in 109 TL tutarında yeniden yapılandırılmış faktoring alacakları
bulunmaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
Şirket’in faktoring alacaklarının ilerideki vadeleri aşağıdaki gibidir:
30 Güne Kadar
30 –90 Gün Arası
90 – 180 Gün Arası
180 – 360 Gün Arası
360 Gün Üzeri
2013
2012
58.853
67.671
38.326
6.888
171.739
64.171
46.065
17.659
3.255
131.150
Şirket’in faktoring alacaklarına ilişkin edindiği teminatlar aşağıdaki gibi olup, teminat tutarları hesaplanırken
teminat tutarının alacak tutarını aşması durumunda, sadece alacak tutarına karşılık gelen kısmı dikkate
alınmıştır.
Senetler
İhracat Muhabir Garantileri (*)
İpotekler
Temlik Teminatı (*)
Kefalet
Çekler
Çek Avalleri
Teminat Mektubu
Nakit Blokaj
(*)
2013
2012
115.774
31.719
9.259
4.143
9.474
20
170.389
73.727
29.358
12.702
3.132
239
79
2.750
294
79
122.360
Not 33 Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri tablosunda teminat olarak dikkate alınmıştır.
23
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6.
FAKTORİNG ALACAKLARI ve BORÇLARI (Devamı)
Raporlama tarihi itibarıyla Şirket’in faktoring alacakları içerisinde yer alan gecikme vadesi 90 günün altında
olan 6.089 TL (31 Aralık 2012: 274 TL) tutarındaki faturalanmış alacağın vadesi geçmiş olduğu halde bu
alacakların tahsilat kalitesinde bir değişiklik olmadığı ve Şirket yönetimince tahsil edilebilir olarak
değerlendirildiğinden dolayı, söz konusu alacaklara karşılık ayrılmamıştır. Bahse konu ticari alacakların
vadesi gelmeyen kısmı 77 TL (31 Aralık 2012: 135 TL) olup yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
30 Güne Kadar
30 – 60 Gün Arası
30 – 60 Gün Arası
Vadesi Geçmiş Kısım
Vadesi Gelmemiş Kısım
2013
2012
1.248
4.821
20
6.089
77
6.166
150
124
274
135
409
2013
2012
170
1.281
1.451
1.146
390
2.847
4.383
Şirket’in takipteki faktoring alacaklarının yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
90 – 180 Gün Arası
180 – 360 Gün Arası
360 Gün Üzeri
(*)
Şirket 27 Aralık 2013 tarihinde 1.934 TL tutarındaki takipteki alacaklarını varlık yönetim şirketine devir etmiştir.
Takipteki faktoring alacakları karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem Başındaki Karşılık
Dönem İçinde Ayrılan Karşılık (Not 28)
Tahsilatlar (Not 27)
Satış ve Devir (Not 27)(*)
Dönem Sonundaki Karşılık
2013
2012
(1.983)
(996)
179
1.886
(914)
(1.039)
(2.245)
89
1.212
(1.983)
(*)
Şirket 27 Aralık 2013 tarihinde 1.934 TL tutarındaki takipteki alacaklarını varlık yönetim şirketine devir etmiş olup (31 Aralık 2012:
1.219 TL), 1.886 TL (31 Aralık 2012: 1.212 TL) tutarındaki takipteki alacaklara ilişkin karşılıklarını iptal etmiştir. Şirket, devir sonrası
1 TL (31 Aralık 2012: 1 TL) satış karı elde etmiş olup, satış karı diğer faaliyet gelirleri içerisinde diğer kaleminde sunulmuştur.
Faktoring borçları:
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla faktoring borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
2013
TP
Faktoring Borçları
Toplam
159
159
24
2012
YP
TP
YP
1.350
1.350
90
90
511
511
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflardan alacaklar
2013
2012
11.749
4.163
15.912
12.004
9.211
3.132
24.347
İlişkili taraflara borçlar
2013
2012
Tetaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.(*)
Tema Lojistik ve Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
TE Holding A.Ş.
Te Sigorta Brokerlığı A.Ş.
Tec Tekstil Dokuma Baskı Matbaa Etiket San.ve Tic.A.Ş.
2.709
6
2.715
9.450
3
8
1
1
9.463
Venüs Giyim San ve Tic. A.Ş.
Tetaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Cyclops Bilgi Teknolojileri Mük.Danışmanlık Hiz.San.Tic.A.Ş.
(*)
2.700 TL’si Tetaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. aracılığıyla elde edilen krediden oluşmaktadır. İlişikteki finansal tablolarda alınan krediler
içerisinde gösterilmiştir. Kredinin en son vadesi 27 Ocak 2014 faiz oranı ise %10,06’dır (31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 9.375 TL’si
Tetaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. aracılığıyla elde edilen krediden oluşmaktadır. İlişikteki finansal tablolarda alınan krediler içerisinde
gösterilmiştir. Kredinin en son vadesi 10 Haziran 2013 faiz oranı ise %9,08’dir).
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren yıllarda ilişkili taraflarla yapılan işlemler sonucu
oluşan gelir ve giderler aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflardan faiz gelirleri
Venüs Giyim San ve Tic. A
Tetaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Cyclops Bilgi Teknolojileri Mük.Danışmanlık Hiz.San.Tic.A.Ş.
Tec Tekstil Dokuma Baskı Matbaa Etiket San.ve Tic.A.Ş.
Tema Lojistik ve Destek Hiz. San. Ve Tic. A.Ş.
İlişkili taraflardan komisyon gelirleri
Venüs Giyim San ve Tic. A
Tetaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Cyclops Bilgi Teknolojileri Mük.Danışmanlık Hiz.San.Tic.A.Ş.
25
2013
2012
506
648
-
555
1.537
545
18
5
1.154
2.660
2013
2012
177
29
-
26
1
1
206
28
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflardan sağlanan hizmetler
2013
2012
97
73
53
7
4
234
105
128
97
9
18
1
358
2013
2012
2
2
3
1
4
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar(*)
2013
2012
Sağlanan kısa vadeli faydalar(**)
1.476
1.476
1.357
1.357
Te Sigorta Brokerlığı A.Ş.
Tema Lojistik ve Destek Hizm. San. Tic. A.Ş.
TE Holding A.Ş.
Tec Tekstil Dokuma Baskı Matbaa Etiket San. ve Tic. A.Ş.
Tetaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Tet Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Kira giderleri
Tetaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Tema Lojistik ve Destek Hizm.San.Tic. A.Ş.
(*)
Şirket’in üst düzey yöneticileri genel müdür, genel müdür yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.
(**)
Söz konusu tutar ücret, ikramiye, prim gibi parasal haklardan oluşmaktadır.
26
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8.
MADDİ DURAN VARLIKLAR
Döşeme ve
Demirbaşlar
Özel
Maliyetler
Toplam
Maliyet
1 Ocak 2013 Açılış Bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
31 Aralık 2013 Kapanış Bakiyesi
631
83
(7)
707
231
(15)
216
862
83
(22)
923
Birikmiş Amortisman
1 Ocak 2013 Açılış Bakiyesi
Dönem Amortismanı
Çıkışlar
31 Aralık 2013 Kapanış Bakiyesi
(386)
(148)
7
(527)
(200)
(20)
15
(205)
(586)
(168)
22
(732)
31 Aralık 2013 Net Defter Değeri
180
11
191
Döşeme ve
Demirbaşlar
Özel
Maliyetler
Toplam
Maliyet
1 Ocak 2012 Açılış Bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
31 Aralık 2012 Kapanış Bakiyesi
652
10
(31)
631
235
(4)
231
887
10
(35)
862
Birikmiş Amortisman
1 Ocak 2012 Açılış Bakiyesi
Dönem Amortismanı
Çıkışlar
331 Aralık 2012 Kapanış Bakiyesi
(283)
(108)
5
(386)
(177)
(24)
1
(200)
(460)
(132)
6
(586)
331 Aralık 2012 Net Defter Değeri
245
31
276
27
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
2013
2012
Maliyet
1 Ocak Açılış Bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Dönem Sonu Kapanış Bakiyesi
227
31
258
190
37
227
Birikmiş Amortisman
1 Ocak Açılış Bakiyesi
Dönem İtfa Payı
Çıkışlar
Dönem Sonu Kapanış Bakiyesi
(176)
(35)
(211)
(136)
(40)
(176)
47
51
Net Defter Değeri
10.
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, geçici farklar üzerinden hesaplanan ve ertelenmiş vergi varlık ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş Vergiye Baz Teşkil Eden Zamanlama Farklılıkları
2013
2012
Faktoring Alacakları Şüpheli Alacak Karşılığı
Kullanılmamış İzin Karşılığı
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar Matrah Farkı
Finansal Araç Değerleme Farkları
914
179
163
19
50
1.325
1.983
146
98
(1)
2.226
Ertelenen Vergi Varlıkları / (Yükümlülükleri)
2013
2012
183
36
32
10
3
264
396
29
20
445
Faktoring Alacakları Şüpheli Alacak Karşılığı
Kullanılmamış İzin Karşılığı
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Finansal Araç Değerleme Farkları
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar Matrah Farkı
Ertelenen Vergi Aktifi (net)
28
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10.
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla ertelenmiş vergi varlığı hareketi aşağıda verilmiştir:
1 Ocak İtibarıyla Açılış Bakiyesi
Ertelenmiş Vergi Geliri /(Gideri)
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider) de sınıflandırılan
Kapanış Bakiyesi
2013
2012
445
(189)
8
264
233
212
445
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (31 Aralık
2012: %20).
11.
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
Şirketin cari dönem itibariyle 193 TL peşin ödediği vergi ve fonlar bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 47 TL).
12.
SATIŞ AMAÇLI TUTULAN ve DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER
2013
TP
Elden Çıkarılacak Menkul ve Gayrimenkuller(*)
(*)
13.
YP
535
535
-
2012
TP
2
2
YP
-
Takipteki alacaklara ilişkin yapılan hukuki takipler sonucunda Şirket’in aktifine dahil ettiği menkullerden oluşmaktadır.
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, peşin ödenmiş giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:
2013
TP
Peşin ödenmiş kiralar
Peşin ödenmiş aidatlar
Peşin ödenmiş sigorta giderleri
Diğer peşin ödenen giderler
14.
YP
27
20
17
31
95
-
2012
TP
16
17
18
18
69
YP
-
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2013
TP
Türev İşlemler Gider Tahakkukları
50
50
29
YP
-
2012
TP
-
YP
-
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
15.
ALINAN KREDİLER
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, alınan krediler aşağıdaki gibidir:
2013
TP
Kısa Vadeli Krediler
Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Vadeli Taksitleri
Toplam Kısa Vadeli Krediler
YP
YP
82.624
82.624
76.294
76.294
51.745
51.745
68.771
68.771
-
-
-
-
82.624
76.294
51.745
68.771
Uzun Vadeli Krediler
Toplam Uzun Vadeli Krediler
Toplam
2012
TP
(*)
2.700 TL’si Tetaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. aracılığıyla elde edilen krediden oluşmaktadır. İlişikteki finansal tablolarda
alınan krediler içerisinde gösterilmiştir. Kredinin en son vadesi 27 Ocak 2014 faiz oranı ise %10,06’dır. (31 Aralık 2012
tarihi itibarıyla 9.375 TL’si Tetaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. aracılığıyla elde edilen krediden oluşmaktadır. İlişikteki finansal
tablolarda alınan krediler içerisinde gösterilmiştir. Kredinin en son vadesi 10 Haziran 2013 faiz oranı ise %9,08’dir).
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, banka kredilerinin para birimi bazında detayı aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
TL
ABD Doları
Avro
İngiliz Sterlini
Kredi faiz reeskontları
Toplam
Döviz Cinsi
TL
ABD Doları
Avro
İngiliz Sterlini
Kredi faiz reeskontları
Toplam
Faiz Oranı %
Döviz Tutarı
2013
204
21.227
3.852
-
81.647
436
62.333
13.525
977
158.918
Döviz Tutarı
2012
2
22.899
5.192
-
51.138
4
53.853
14.905
616
120.516
9,00-12,50
Libor+1,76
Libor+1,80
Libor+1,76
-
Faiz Oranı %
6,00-12,50
Libor+1,75
Libor+1,82
Libor+1,75
-
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, kredi faiz oranları bileşik olarak ifade edilmiştir.
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, Şirket’in değişken ve sabit faizli kredilerinin ayrımı aşağıdaki
gibidir:
2013
TP
Değişken faizli
Sabit faizli
82.624
82.624
Alınan kredilerin gerçeğe uygun değeri not 33’de verilmiştir.
30
2012
YP
76.294
76.294
TP
51.745
51.745
YP
68.771
68.771
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.
DİĞER BORÇLAR
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, diğer borçlar aşağıdaki gibidir:
Ödenecek Muhabir Komisyonları
Diğer Ticari Borçlar
17.
2013
TP
YP
2012
TP
YP
34
34
372
372
59
59
210
210
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, ödenecek vergi ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
2013
TP
100
69
75
2
246
Ödenecek Gelir Vergisi
Ödenecek BSMV
Ödenecek Primler
Ödenecek Diğer Vergi ve Yükümlülükler
18.
2012
TP
99
58
74
3
234
YP
-
YP
-
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, çalışan hakları yükümlülüğü karşılığı aşağıdaki gibidir:
2013
163
179
342
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Kullanılmamış İzin Karşılıkları
2012
98
146
244
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi
sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen
yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999
tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı
kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla
ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kıdem
tazminatı karşılığının hesaplanmasında 31 Aralık 2013 tarihinde geçerli olan 3.254,44 tam TL tavan tutarı dikkate
alınmıştır.
TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı, işletmenin kıdem tazminatı karşılığı yükümlülüğünün tespit
edilmesinde aktüeryal değerleme metotlarının geliştirilmesini gerektirmektedir. İlişikteki finansal tablolardaki
kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanmasında, 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, kullanılan başlıca
aktüeryal tahminler aşağıdaki gibidir:
İskonto oranı
Enflasyon
Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma oranı
31
2013
%3,81
%5,00
%85,00
2012
%2,27
%5,00
%84,16
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde kıdem tazminatı karşılığı hareketi
aşağıdaki gibidir:
2013
98
115
(50)
163
Dönem Başı
Yıl İçersindeki Artış
Ödenen Kıdem Tazminatı
Dönem Sonu
2012
64
90
(56)
98
Şirket, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla, aktüeryal kayıp veya kazançları diğer kapsamlı gelirde
muhasebeleştirmektedir.
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki kullanılmamış izin karşılığı hareketi
aşağıdaki gibidir:
Dönem Başı
Dönem İçinde Ayrılan Karşılık (Net)
İptal Edilen Karşılık
Dönem Sonu
19.
2013
2012
146
33
179
148
(2)
146
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, kurumlar vergisi karşılığı ve peşin ödenen vergiler aşağıdaki
gibidir:
Cari Dönem Kurumlar Vergisi Karşılığı
Dönem İçinde Ödenen Geçici Vergi
Peşin Ödenmiş Kurumlar Vergisi
Dönem Başındaki Ödenecek Kurumlar Vergisi
Cari Dönem Gideri
Dönem İçindeki Ödemeler
Peşin Ödenmiş Kurumlar Vergisi
20.
2013
2012
287
(480)
(193)
541
(588)
(47)
2013
2012
(47)
287
(433)
(193)
541
(588)
(47)
ÖDENMİŞ SERMAYE VE SERMAYE YEDEKLERİ
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla sermayesi 12.750 TL olup, tamamı ödenmiş paydan oluşmaktadır. 27
Mart 2013 tarihinde alınan Genel Kurulu Kararı ile Şirket’in 11.000 TL olan sermayesinin, 336 TL tutarı
"Olağanüstü Yedekler" hesabından, 1.414 TL tutarı ise iç kaynaklardan arttırılarak 12.750 TL’ye
yükseltilmesine karar verilmiştir.
32
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
20. ÖDENMİŞ SERMAYE VE SERMAYE YEDEKLERİ (Devamı)
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, hissedarlar ve hisse dağılımları aşağıdaki gibidir:
Hissedarlar
TE Holding A.Ş.
Teknoloji Elekt. Mak. Tekst. San. A.Ş.
Venüs Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Nejat Zafer Ataman
Erol Günendi
Halil İbrahim İper
İhsan Ferda İper
Toplam
(%)
48,43
23,75
22,80
5,00
0,01
0,005
0,005
100,000
2013
6.175
3.028
2.907
638
1
0,5
0,5
12.750
(%)
48,43
23,75
22,80
5,00
0,01
0,005
0,005
100,000
2012
5.327
2.613
2.508
550
1
0,5
0,5
11.000
Şirket’in sermayeyi temsil eden imtiyazlı hissesi bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları
Şirket tanımlanmış fayda planlarından oluşan aktüeryal kazanç ve kayıplarını doğrudan diğer kapsamlı gelire
ve tanımlanmış fayda planlarıyla ilgili tüm giderleri kar veya zararda personel giderlerine kaydeder.
Şirket, tanımlanmış fayda planına ilişkin azaltma veya ödemelerle ilgili kazanç veya zararları, ilgili azaltma
veya ödemeler gerçekleştiğinde finansal tablolara yansıtır. Azaltma veya ödemelerden kaynaklanan kazanç
veya zararlar tanımlanmış fayda yükümlülüğünün bugünkü değerinde meydana gelen değişiklikleri, plan
varlıklarının gerçeğe uygun değerindeki değişimleri ve daha önceden muhasebeleştirilmemiş aktüeryal kazanç
ve zararlar ile geçmiş hizmet maliyetini içermektedir.
21.
KAR YEDEKLERİ
Yasal Yedekler
Olağanüstü Yedekler
Toplam
2013
2012
888
771
1.659
817
1.178
1.995
Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, şirket sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni dönem
karının %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedekler birinci tertip kanuni yedek akçe ve birinci
temettüden sonra kalan kardan, nakit temettü dağıtımlarının %10’u kadar ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal
yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamaz; ancak ihtiyari yedek akçelerin
tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilinir.
33
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.
KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, Şirket’in almış olduğu teminatların detayı aşağıdaki gibidir:
2013
TP
YP
456.608
320.610
14.561
1.829
12.015
274
1.193
473.272
333.818
Teminat Senetleri
Alınan İpotekler
Alınan Temlik Teminatları
Diğer Teminatlar
2012
TP
YP
843.520
274.052
1
22.104
17.611
11.364
1.160
2.312
862.292
309.832
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Şirket tarafından mahkemelere verilmiş 667 TL tutarında teminat mektubu
bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 994 TL).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket’in 10.000 TL tutarında cayılamaz taahhüdü bulunmaktadır (31 Aralık
2012: 36.847 TL).
Raporlama tarihi itibarıyla, Şirket’in 3. şahısların borcunu temin amacıyla vermiş olduğu herhangi bir teminat,
rehin veya ipotek bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla türev işlemlerin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Döviz Tutarı
TL
31 Aralık 2012
Döviz Tutarı
TL
Forward Para Alım İşlemleri:
TL
-
1.150
1.150
-
162
162
Forward Para Satım İşlemleri:
ABD Doları
557.344
1.190
1.190
88.620
158
158
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, Şirket’in emanet kıymetleri aşağıdaki gibidir:
2013
TP
84.790
8.765
865
94.420
Çekler
Senetler
Rehinli Kıymetler
23.
2012
YP
6.472
2.515
8.987
TP
57.790
15.574
19.580
92.944
YP
2.068
2.068
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Şirket, Türkiye’de ve sadece faktoring işlemleri alanında faaliyet göstermektedir. Ayrıca Şirket’in
faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından finansal performansları ayrı takip edilen bölümleri
bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, faaliyet bölümlerine göre raporlama yapılmamıştır.
34
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde esas faaliyet gelirleri aşağıdaki gibidir:
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
25.
2013
2012
14.921
2.345
17.266
18.609
2.253
20.862
FİNANSMAN GİDERLERİ
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde finansman giderleri aşağıdaki gibidir:
Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Finansal Kiralama Gideri
26.
2013
2012
(6.434)
(1.162)
(4)
(7.600)
(8.897)
(938)
(9)
(9.844)
ESAS FAALİYET GİDERLERİ
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde esas faaliyet giderleri aşağıdaki gibidir:
Personel Giderleri
Kira Giderleri
Vergi, Resim ve Harçlar
Denetim ve Danışmanlık Giderleri
Amortisman ve İtfa Giderleri
Araç ve Seyahat Giderleri
Haberleşme Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Diğer Genel Yönetim Giderleri
27.
2013
2012
(5.176)
(816)
(255)
(207)
(167)
(118)
(112)
(25)
(667)
(7.543)
(5.019)
(827)
(99)
(227)
(172)
(282)
(131)
(34)
(488)
(7.279)
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde diğer faaliyet gelirleri aşağıdaki gibidir.
Karşılık İptal Gelirleri
Kur Farkı Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Bankalardan Alınan Faiz Gelirleri
Türev Finansal İşlemlerden Kar
Diğer
35
2013
2012
2.065
1.968
780
2
52
450
5.317
1.301
104
580
9
2
99
2.095
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
28.
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde takipteki alacaklara ilişkin özel karşılıklar
aşağıdaki gibidir:
Özel Karşılık Giderleri
29.
2013
2012
(996)
(996)
(2.245)
(2.245)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde diğer faaliyet giderleri aşağıdaki gibidir:
Alacak Satış Zararı(*)
Kur Farkı Giderleri
Diğer Banka Masrafları
Türev Finansal İşlemlerden Zararlar
Diğer
2013
2012
(1.932)
(1.888)
(197)
(102)
(314)
(4.433)
(1.218)
(71)
(267)
(2)
(288)
(1.846)
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren dönemlerde sorunlu alacaklarından devir zararlarını
içermektedir.
(*)
30.
VERGİLER
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde vergi karşılığı aşağıdaki gibidir:
2013
Cari Kurumlar Vergisi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi (Geliri) / Gideri
287
189
476
2012
541
(212)
329
31 Aralık tarihinde raporlanan vergi karşılığı, vergi öncesi kar üzerinden yasal vergi oranı kullanılarak
hesaplanan tutardan farklıdır. İlgili vergi oranının mutabakatı aşağıdaki gibidir:
%
Dönem Karı
Toplam Vergi Gideri
Vergi Öncesi Kar
2013
%
1.535
476
2.011
Şirket'in Vergi Oranı Kullanılarak Hesaplanan
Vergi
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Vergiden Muaf Gelirler
Toplam Vergi Gideri
20,00
4,38
(0,70)
23,68
36
402
88
(14)
476
2012
1.414
329
1.743
20,00
0,75
(1,89)
18,85
349
13
(33)
329
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
30.
VERGİLER (Devamı)
Kurumlar Vergisi
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin
tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde
gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi
olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım
indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi oranı %20’dir (31 Aralık 2012: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2013 yılı
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları
üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir (31 Aralık 2012: %20). Türk vergi mevzuatına
göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından
indirilebilirler. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın
25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine
yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek
vergi miktarları değişebilir.
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar
hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi
stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu
oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak
uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
Transfer Fiyatlandırması
Türkiye’de, transfer fiyatlandırması düzenlemeleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer fiyatlandırması
yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13. maddesinde belirtilmiştir. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü
kazanç dağıtımı hakkındaki 18 Kasım 2007 tarihli tebliğ, uygulama ile ilgili detayları düzenler.
Vergi mükellefi, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat
üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Bu gibi transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç
dağıtımı kurumlar vergisi için kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınır. Şirketler, yıllık kurumlar
vergisi beyannamesi ekinde yer alacak transfer fiyatlandırması formunu doldurmakla yükümlüdürler. Bu
formda, ilgili hesap dönemi içinde ilişkili şirketler ile yapılmış olan tüm işlemlere ait tutarlar ve bu işlemlere
ilişkin transfer fiyatlandırması metotları belirtilmektedir.
31.
HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Hisse başına kazanç miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay
adedine bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Türkiye’de şirketler, sermayelerini halihazırda bulunan
hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından ve yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu
ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, finansal
tablolarda sunulan tüm dönemlerde ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda
kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkilerini de hesaplayarak
bulunmuştur.
37
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
31.
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (Devamı)
Hisse başına kazanç hesaplamaları, hissedarlara dağıtılabilir net karın ihraç edilmiş bulunan hisse senetlerinin
ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile yapılmıştır.
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde Şirket’in hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve
birim hisse başına kazanç hesaplamaları aşağıdaki gibidir:
Hisse Senedinin Ağırlıklı Ortalama Adedi (*)
Net Dönem Karı (TL)
Hisse Başına Kazanç (tam TL)
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
12,750,000
1.535
0,12
12,750,000
1.414
0,11
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Şirket sermayesi beheri 1 tam TL nominal değerde 12,750,000 adet hisseden
oluşmaktadır.
(*)
31 Aralık 2013
Açılış Hisse Adedi
Sermaye Arttırımı Nedeniyle İlaveler (*)
Kapanış Hisse Adedi, 31 Aralık
11,000,000
1,750,000
12,750,000
31 Aralık 2012
11,000,000
11,000,000
Sermaye artışı içsel kaynaklardan gerçekleştirilmiş olup hisse adedindeki artış önceki dönem hisse başına
kazanç hesaplamasında kullanılmıştır.
(*)
32.
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN GEREKLİ OLAN DİĞER
HUSUSLAR
Bulunmamaktadır.
33.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER
(a)
Sermaye Risk Yönetimi
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da
borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.
2013 yılında, Şirket’in stratejisi değişmemekle birlikte, özkaynakların borçlara oranı %10 (31 Aralık 2012:
%12) olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranının detayı
aşağıdaki gibidir:
Alınan Krediler
Faktoring Borçları
Diğer Borçlar
Toplam Borçlar
Nakit Değerler ve Bankalar (-)
Net Borç
Toplam Özkaynak
Özkaynak/borç oranı
38
2013
2012
158.918
1.509
1.046
161.473
(3.635)
157.838
120.516
601
821
121.938
(1.835)
120.103
15.910
14.409
%10
%12
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
33.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(b)
Finansal Araçlar Kategorileri
Finansal varlıklar:
Nakit Değerler
Bankalar
Faktoring Alacakları ve Takipteki Alacaklar
Finansal Yükümlülükler:
Alınan Krediler
Faktoring Borçları
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
(c)
2013
2012
2.457
1.178
172.276
1.249
586
133.550
(158.918)
(1.509)
(50)
-
(120.516)
(604)
(74)
Finansal Risk Yönetimindeki Hedefler
Şirket yönetimi finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve faaliyetleri ile ilgili maruz
kalınan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa
riski (döviz kuru riski, faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), likidite riski ile kredi riskini kapsar.
(d)
Piyasa Riski
Piyasa riski; döviz kurları (e maddesine bakınız), faiz oranları (f maddesine bakınız) ya da menkul kıymetler
piyasalarında işlem gören finansal araçların fiyatları gibi piyasalardaki değişiklikler sonucu Şirket’in gelirlerinin
ya da sahip olduğu finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri,
duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.
Şirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün
niteliğindeki finansal araçlar kullanmaktadır. Şirket’in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki
finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.
Cari yılda Şirket’in maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri
nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.
(e)
Kur Riski Yönetimi
Kur riski, finansal araçların değerinin döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle dalgalanması riskidir. Şirket,
döviz kurlarındaki dalgalanmaların finansal pozisyon ve nakit akımları üzerindeki etkisi nedeniyle kur riskine
maruz kalmaktadır. Şirket faaliyetlerinin ve finansman anlaşmalarının nakit akışlarının sonucunda ortaya çıkan
kur riskini düzenli olarak kontrol etmektedir.
39
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
33. FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(e)
Kur Riski Yönetimi (Devamı)
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı
tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir:
ABD Doları
000
Avro
000
İngiliz Sterlini
000
İsviçre Frangı
000
TL
Karşılığı
Nakit Değerler
Bankalar
Faktoring Alacakları
Diğer Aktifler
Toplam Varlıklar
2
6
3.197
3.205
833
83
20.697
10
21.623
1
102
3.815
3.918
183
183
2.455
1.051
80.996
29
84.532
Faktoring Borçları
Alınan Krediler
Diğer Borçlar
Toplam Yükümlülükler
3.089
20
3.109
292
21.227
85
21.604
28
3.852
22
3.902
165
1
166
1.350
82.451
372
84.173
96
19
16
17
359
Türev İşlemler Bilanço Dışı Pozisyon
(558)
-
-
-
(1.190)
Net Yabancı Para Pozisyonu
(462)
19
16
17
(831)
31 Aralık 2013
Bilanço Pozisyonu
(*)
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, 2.988 Bin Amerikan Doları (6.377 TL) tutarındaki dövize endeksli faktoring alacakları
ilişikteki finansal tablolarda TP kolonunda sınıflandırılmıştır.
(**)
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, 2.885 Amerikan Doları dövize endeksli alınan krediler (6.157 TL) ilişikteki finansal
tablolarda TP kolonunda sınıflandırılmıştır
ABD Doları
000
Avro
000
İngiliz Sterlini
000
İsviçre Frangı
000
TL
Karşılığı
2
21
1
24
622
22.527
23.149
(76)
86
5.385
5.395
121
121
1.248
519
68.439
70.206
2
4
6
22.903
124
31
69
23.127
5.192
17
5.209
110
110
68.771
511
74
210
69.566
18
22
186
11
640
Türev İşlemler Bilanço Dışı Pozisyon
(87)
-
-
-
(158)
Net Yabancı Para Pozisyonu
(69)
22
186
11
482
31 Aralık 2012
Nakit Değerler
Bankalar
Faktoring Alacakları
Diğer Aktifler
Toplam Varlıklar
Alınan Krediler
Faktoring Borçları
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Diğer Borçlar
Toplam Yükümlülükler
Bilanço Pozisyonu
40
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
33.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(e)
Kur Riski Yönetimi (Devamı)
Kur Riskine Duyarlılık
Şirket, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Aşağıdaki tablo ABD Doları ve
Avro kurlarındaki %15’lik artışın Şirket’in ilgili yabancı paralara olan duyarlılığını göstermektedir. Kullanılan
%15’lik oran, kur riskinin üst düzey yönetime Şirket içinde raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz
konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade eder. Şirket’in raporlama tarihinde
maruz kaldığı kur riskine ilişkin duyarlılık analizleri, mali yılın başlangıcındaki değişikliğe göre belirlenir ve
tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Pozitif tutar, kar/zararda gelir artışını ifade eder.
2013
Kar / (Zarar)
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları kurunun %15 değişmesi halinde
1-ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3-ABD Doları net etkisi (1+2)
Avro kurunun %15 değişmesi halinde
4-Avro net varlık/yükümlülüğü
5-Avro riskinden korunan kısım (-)
6-Avro net etkisi (4+5)
Diğer döviz kurlarının %15 değişmesi halinde
7-Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etkisi (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
Kar /zarar etkisini içermektedir.
(*)
41
Özkaynaklar(*)
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
31
31
(31)
(31)
31
31
(31)
(31)
8
8
(8)
(8)
8
8
(8)
(8)
15
15
(15)
(15)
15
15
(15)
(15)
54
(54)
54
(54)
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
33.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(e)
Kur Riski Yönetimi (Devamı)
Kur Riskine Duyarlılık (Devamı)
2012
Özkaynaklar(*)
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları kurunun %15 değişmesi halinde
1-ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3-ABD Doları net etkisi (1+2)
5
5
(5)
(5)
5
5
(5)
(5)
Avro kurunun %15 değişmesi halinde
4-Avro net varlık/yükümlülüğü
5-Avro riskinden korunan kısım (-)
6-Avro net etkisi (4+5)
8
8
(8)
(8)
8
8
(8)
(8)
Diğer döviz kurlarının %15 değişmesi halinde
7-Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etkisi (7+8)
83
83
(83)
(83)
83
83
(83)
(83)
TOPLAM (3+6+9)
96
(96)
96
(96)
(*)
(f)
Kar / (Zarar)
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
Kar /zarar etkisini içermektedir.
Faiz Oranı Riski Yönetimi
Şirket’in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket’i faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır.
Söz konusu risk, sabit ve değişken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılarak, Şirket tarafından
kontrol edilmektedir.
Faiz Oranı Duyarlılığı
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan faiz oranı riskine ve mali yılın başlangıcında
öngörülen faiz oranı değişikliğine göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Şirket
yönetimi, duyarlılık analizlerini faiz oranlarında 100 baz puanlık bir dalgalanma senaryosu üzerinden
yapmaktadır. Söz konusu tutar, Şirket içinde üst düzey yönetime yapılan raporlamalarda da kullanılmaktadır.
42
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
33.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(f)
Faiz Oranı Riski Yönetimi (Devamı)
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla, Şirket’in faiz bileşenine sahip finansal kalemleri aşağıda
gösterilmiştir:
Faiz Pozisyonu Tablosu
2013
2012
Sabit Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar:
Bankalar
Faktoring Alacakları
97.120
62.711
Finansal Yükümlülükler:
Alınan Krediler
82.624
51.745
Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar:
Faktoring Alacakları
74.619
68.439
Finansal Yükümlülükler:
Alınan Krediler
76.294
68.711
Raporlama tarihinde faiz oranlarının 100 baz puan daha yüksek olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit olması
durumunda:
Şirket’in değişken faizli faktoring sözleşmelerinden elde edilen faiz gelirleri 746 TL artacaktır (31 Aralık
2012: 684 TL).


Şirket’in değişken faizli kredilerinden olan faiz giderleri 763 TL artacaktır (31 Aralık 2012: 687 TL).
43
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
33.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(g)
Kredi Riski Yönetimi
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket’e
finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, yalnızca kredi güvenirliliği olan
taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi
riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirket’in maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı
olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sınırlar
aracılığıyla kontrol edilmektedir.
Faktoring alacakları, çeşitli sektörlere dağılmış, çok sayıda müşterileri kapsamaktadır. Müşterilerin ticari
alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Faktoring alacaklarının sektörel dağılımı aşağıdaki gibidir:
2013 (%)
45,59
11,79
10,47
6,78
4,42
2,18
1,94
1,70
0,63
0,53
0,36
0,01
13,60
100,00
Tekstil
İnşaat
Gıda
Metal
Nakliye
Otomotiv
İlaç ve kimsayal Maddeler
Üretim
Madencilik
Elektrikli Aletler
Kağıt Ürünleri
Perakende
Diğer
44
2012 (%)
51,91
9,24
8,38
8,65
1,43
4,95
3,62
3,76
0,95
4,06
0,16
0,04
2,85
100,00
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
33.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(g) Kredi Riski Yönetimi (Devamı)
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir:
Faktoring Alacakları
31 Aralık 2013
İlişkili Taraf
Bankalardaki
Mevduat
Diğer Taraf
Yoldaki Paralar
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)
15.912
156.364
1.178
2.447
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
11.749
33.372
-
-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
- Teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne
uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
15.912
11.749
149.661
26.669
1.178
-
2.447
-
-
-
-
28
28
6.166
6.166
-
-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı (**)
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı (**)
-
537
1.451
(914)
537
-
-
-
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
-
-
-
-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
- teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı
(*)
Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
(**)
Tutar vadesi geçmemiş değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların teminat tutarlarını da içermektedir.
45
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
33.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(g) Kredi Riski Yönetimi (Devamı)
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir:
Faktoring Alacakları
31 Aralık 2012
İlişkili Taraf
Bankalardaki
Mevduat
Diğer Taraf
Yoldaki Paralar
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)
24.347
109.203
586
1.242
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
15.136
30.429
-
-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne
uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
24.090
15.136
106.394
27.390
586
-
1.242
-
-
-
-
-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
409
99
-
-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı (**)
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat. vs ile güvence altına alınmış kısmı (**)
-
-
-
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
-
-
-
(*)
Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
(**)
Tutar vadesi geçmemiş değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların teminat tutarlarını da içermektedir.
46
2.400
4.383
(1.983)
2.400
-
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
33.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(i)
Likidite Risk Yönetimi
Şirket yönetimi, kısa, orta, uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi
oluşturmuştur. Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla borçlanma rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini
yönetir.
Likidite Tablosu
Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerinin vade dağılımını
göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Şirket’in varlık ve yükümlülüklerini tahsil etmesi ve ödemesi gereken en
erken tarihlere göre hazırlanmıştır. Şirket’in ayrıca varlık ve yükümlülükleri üzerinden tahsil edilecek ve
ödenecek faizler de aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir:
31 Aralık 2013
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Faktoring Borçları
Alınan Krediler
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
31 Aralık 2012
Faktoring Borçları
Alınan Krediler
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Sözleşme
uyarınca nakit
girişler /
Defter (çıkışlar) toplamı
Değeri
(I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)
3-12
ay arası
(II)
1-5 yıl
arası
(III)
5 yıldan
uzun (IV)
1.509
158.918
160.427
1.509
160.913
162.422
1.509
138.553
140.062
22.360
22.360
-
-
601
120.516
74
121.191
601
121.449
79
122.129
601
111.943
79
112.623
9.506
9.506
-
-
Şirket ödemelerini sözleşme vadelerine göre gerçekleştirmektedir.
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihi itibarıyla türev niteliğinde olan finansal varlık ve yükümlülüklerinin
vade dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
31 Aralık 2013
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev Nakit Girişleri
Türev Nakit Çıkışları
Sözleşme
uyarınca nakit
Net
girişler /
Nakit (çıkışlar) toplamı
Çıkışı
(I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)
3-12
ay arası
(II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
1.150
(1.190)
1.150
(1.190)
-
-
-
Sözleşme
uyarınca nakit
Net
girişler /
Nakit (çıkışlar) toplamı
Çıkışı
(I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)
3-12
ay arası
(II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
-
-
-
50
31 Aralık 2012
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev Nakit Girişleri
Türev Nakit Çıkışları
-
162
(158)
47
162
(158)
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
33.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(j)
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Şirket yöneticileri, finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin defter değerlerinin gerçeğe uygun
değerine yakın olduğunu düşünmektedir.
Şirket finansal araçların gerçeğe uygun değerlerini, ulaşılabilen mevcut piyasa bilgilerini ve uygun
değerleme metotlarını kullanarak hesaplamıştır. Ancak, gerçeğe uygun değeri bulabilmek için kanaat
kullanmak gerektiğinden, gerçeğe uygun değer ölçümleri mevcut piyasa koşullarında oluşabilecek değerleri
yansıtmayabilir. Şirket yönetimi tarafından faktoring alacakları, bankalardan alacaklar ve kısa vadeli TL
banka kredileri de dahil olmak üzere etkin faizle iskonto edilmiş maliyet bedeli ile gösterilen finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin rayiç değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz
miktarda olabileceği düşünülerek kayıtlı değerlerine yakın olduğu kabul edilmiştir.
48
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
33. FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(j) Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri (Devamı)
Aşağıdaki tabloda, finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri dışındaki değerleriyle taşınan finansal araçların kayıtlı değeri ve gerçeğe uygun değerlerinin
karşılaştırılması yer almaktadır.
31 Aralık 2013
Finansal varlıklar
Yoldaki Paralar
Bankalar
Faktoring Alacakları ve Takipteki Alacaklar
Finansal yükümlülükler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal
Yükümlülükler
Faktoring Borçları
Alınan Krediler
31 Aralık 2012
Finansal varlıklar
Yoldaki Paralar
Bankalar
Faktoring Alacakları ve Takipteki Alacaklar
Finansal yükümlülükler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal
Yükümlülükler
Faktoring Borçları
Alınan Krediler
Alım satım amaçlı
finansal varlıklar ve
yükümlülükler
İtfa edilmiş
değerinden gösterilen
finansal varlıklar
Krediler ve
alacaklar
İtfa edilmiş değerinden
gösterilen finansal
yükümlülükler
Defter değeri
Gerçeğe uygun
değeri
Not
-
2.447
1.178
-
172.276
-
2.447
1.178
172.276
2.447
1.178
172.276
4
5
6
50
-
-
-
1.509
158.918
50
1.509
158.918
50
1.509
158.918
14
6
15
Alım satım amaçlı
finansal varlıklar ve
yükümlülükler
İtfa edilmiş
değerinden gösterilen
finansal varlıklar
Krediler ve
alacaklar
İtfa edilmiş değerinden
gösterilen finansal
yükümlülükler
Defter değeri
Gerçeğe uygun
değeri
Not
-
1.242
586
-
133.550
-
1.242
586
133.550
1.242
586
133.550
4
5
6
-
-
-
601
120.516
601
120.516
601
120.516
14
6
15
49
STRATEJİ FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
33.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(k)
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Seviyeleri
Aşağıdaki tabloda gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal araçların, değerleme yöntemleri verilmiştir.
Seviyelere göre değerleme yöntemleri şu şekilde tanımlanmıştır:
Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;
Seviye 2: Seviye 1'de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan
(fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler;
Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler
(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).
31 Aralık 2013
Seviye 1
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Gerçeğe Uygun Değer ile Değerlenen
Yükümlülükler Toplamı
31 Aralık 2012
Seviye 3
Toplam
-
50
-
50
-
50
-
50
Seviye 1
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Gerçeğe Uygun Değer ile Değerlenen
Yükümlülükler Toplamı
34
Seviye 2
Seviye 2
Seviye 3
Toplam
-
-
-
-
-
-
-
-
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Şirket Yönetim Kurulu, 5 Mart 2014 tarih ve 8458 numaralı kararı ile Şirket sermayesinin tamamı geçmiş yıl
karlarından olmak üzere 1.400 TL tutarında artırılarak, 12.750 TL’den 14.150 TL’ye çıkarılmasına karar
vermiştir.
50
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 426 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content