close

Enter

Log in using OpenID

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI

embedDownload
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01 OCAK- 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Referansları
İncelemeden
Geçmemiş
Cari Dönem
30.09.2014
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Geçmiş Dönem
31.12.2013
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
738.012.185
533.015.318
5
36.342.653
46.477.869
7
7
23.654.305
436.834.820
16.526.880
341.971.592
8
8
84.267.096
15.712.269
79.718.972
32.872.932
6.236.772
22.372.366
54.824.035
10.485.794
26.665.326
14.051.236
4.462.343
17.550.243
350.874.135
286.237.449
46.297
46.296
49.819
20.274.774
136.152.858
25.637.087
50.009
10.465.756
137.533.858
26.652.719
2.384.351
3.576.956
153.174.185
9.577.808
1.226.977
2.394.582
99.866.716
8.000.536
1.088.886.320
819.252.767
9
18
16
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
8
8
11
9
18
18
Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Referansları
İncelemeden
Geçmemiş
Cari Dönem
30.09.2014
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Geçmiş Dönem
31.12.2013
6
6
566.849.363
173.664.399
17.361.516
353.256.122
83.089.799
16.873.787
7
7
11.295.775
191.314.858
4.613.018
4.793.648
78.751.927
2.470.593
8
8
9
18
1.976.151
10.376.988
142.423.845
13.161.792
3.421.646
5.263.549
150.730.054
7.380.211
6
661.021
232.185.019
85.803.994
480.908
193.611.613
91.777.772
7
7
9
1.179.336
1.531.171
18
912.439
144.289.250
975.996
99.326.674
ÖZKAYNAKLAR
289.851.938
272.385.032
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
261.652.840
243.290.099
17
17
110.000.000
(8.063.535)
110.000.000
(8.063.535)
17
1.384.433
1.384.433
17
17
952.966
(194.102)
926.297
(206.574)
17
59.132.943
45.326.637
17
17
19
6.495.122
87.428.141
4.516.872
3.052.537
89.497.781
1.372.523
17
28.199.098
29.094.933
1.088.886.320
819.252.767
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Ödenmiş Sermaye
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzletmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler
veya Giderler
- Yabancı Para Çevrim Farkları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları
- Diğer Kazanç / Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)
Net Dönem Karı / (Zararı)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01.01.2014 - 30.09.2014 DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)
İncelemeden Geçmemiş
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
01.01.-30.09.2014
01.07.-30.09.2014
Önceki Dönem
01.01.-30.09.2013
01.07.-30.09.2013
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4
420.750.775
197.453.504
294.072.141
110.481.305
Satışların Maliyeti (-)
4
(375.103.326)
(176.909.814)
(258.797.765)
(99.579.861)
BRÜT KAR/(ZARAR)
4
45.647.449
20.543.690
35.274.376
10.901.444
Genel Yönetim Giderleri (-)
4
(14.891.751)
(5.396.829)
(18.280.390)
(5.795.498)
Pazarlama Giderleri (-)
4
(165.761)
(513)
(494.550)
(106.942)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4
12.191.699
4.331.067
11.343.732
4.642.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
4
(25.990.185)
(18.833.326)
(11.817.561)
(4.777.160)
16.791.451
644.089
16.025.607
4.864.504
4
4
6.585.920
(30.675)
6.208.409
(30.675)
911.068
-
11
4.281.740
(92.268)
(4.894.564)
904.272
(1.880.524)
27.628.436
6.729.555
12.042.111
3.888.252
148.383.811
(164.072.947)
62.347.915
(68.240.950)
69.985.759
(81.407.958)
24.887.070
(31.458.274)
11.939.300
836.520
619.912
(2.682.952)
(12.831.988)
8.113.567
(3.847.485)
6.822.903
(9.289.727)
3.992.254
(1.844.689)
1.422.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)
7.220.879
3.811.938
(4.677.561)
(3.105.091)
DÖNEM KARI/(ZARARI)
7.220.879
3.811.938
(4.677.561)
(3.105.091)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kar/(Zarar)'larındaki Paylar
FİNANSMAN GELİR VE GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/(ZARARI)
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
4
4
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri
-Dönem Vergi (Gideri)/Geliri
-Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri
18
18
Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17
2.704.007
1.350.681
(6.018.906)
(2.970.470)
Ana Ortaklık Payları
19
4.516.872
2.461.257
1.341.345
(134.621)
19
0,04
0,02
0,01
(0,00)
7.220.879
3.811.938
(4.677.561)
(3.105.091)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları)
33.336
33.336
(8.850)
(2.950)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları
15.590
9.095
(6.808)
4.295
Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01.01.2014 - 30.09.2014 DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.)
DÖNEM KARI/(ZARARI)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıplarına İlişkin Vergiler
-
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri)
-
-
(3.118)
(1.819)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin
Vergiler Gelir/(Giderleri)
1.362
-
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri)
-
-
-
(6.667)
(6.667)
(859)
-
1.770
-
590
-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.806.306
14.599.322
14.716.589
5.860.636
DİĞER KAPSAMLI GELİR
13.845.447
14.633.267
14.704.063
5.861.712
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
21.066.326
18.445.205
10.026.502
2.756.621
Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
2.770.290
18.296.036
4.291.770
14.153.435
(3.017.716)
13.044.218
(3.788.104)
6.544.725
-
Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
-
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01.01.2014 - 30.09.2014 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Ödenmiş
Sermaye
Kar veya Zararda
Kar veya Zararda Yeniden
Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Sınıflandırılacak
Gelirler ve Giderler
Birikmiş Diğer
Paylara İlişkin
Yeniden
Tanımlanmış Fayda
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya
Primler
Değerleme Ölçüm Planları Yeniden Ölçüm
Yabancı Para
İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-)
/İskontolar
Kazanç/(Kayıpları)
Kazanç/Kayıpları Çevrim Farkları
Birikmiş Karlar
Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş Yıllar
Net Dönem
Ana Ortaklığa
Kontrol Gücü
Kar/(Zararı) Kar/(Zararı) Ait Özkaynaklar Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01 Ocak 2013 Tarihi İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı)
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
19
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı
Değişikliklerine Bağlı Artış/(Azalış)
30 Eylül 2013 Tarihi İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu)
110.000.000
1.384.433
-
866.692
(89.612)
12.839.177
2.955.734
89.446.841
15.464
217.418.729
29.123.727
246.542.456
-
-
-
(7.080)
-
(5.446)
-
14.716.589
-
-
15.464
-
(15.464)
1.341.345
14.704.063
1.341.345
(6.018.906)
14.704.063
(4.677.561)
-
-
-
-
-
-
96.803
35.476
-
132.279
1.242.708
1.374.987
110.000.000
1.384.433
-
859.612
(95.058)
27.555.766
3.052.537
89.497.781
1.341.345
233.596.416
24.347.529
257.943.945
110.000.000
1.384.433
(8.063.535)
926.297
(206.574)
45.326.637
3.052.537
89.497.781
1.372.523
243.290.099
29.094.933
272.385.032
-
-
-
12.624
-
13.806.306
-
3.442.163
-
(2.069.640)
-
(1.372.523)
4.516.872
13.818.930
4.516.872
2.704.007
13.818.930
7.220.879
CARİ DÖNEM
01 Ocak 2014 Tarihi İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı)
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı
Değişikliklerine Bağlı Artış/(Azalış)
19
-
-
-
26.669
(152)
-
422
-
-
26.939
(3.599.842)
(3.572.903)
30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu)
17
110.000.000
1.384.433
(8.063.535)
952.966
(194.102)
59.132.943
6.495.122
87.428.141
4.516.872
261.652.840
28.199.098
289.851.938
Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01.01.2014 - 30.09.2014 DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Referansları
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem Karı/(Zararı)
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Projelerde Tamamlanma Derecesi Yöntemi İle İlgili Düzeltmeler
Vergi Gideri / Geliri İle İlgili Düzeltmeler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar (-) / Zararları (+)
Ana Ortaklık Dışı Zarar/(Kar)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp / Kazançlar
İle İlgili Düzeltmeler
(91.335.085)
(43.108.225)
19
7.220.879
(4.677.561)
10
18
11
17
68.046.453
3.009.740
467.624
67.080.415
4.718.421
(4.281.740)
(2.704.007)
81.199.456
2.101.769
232.726
62.654.018
5.297.473
4.894.564
6.018.906
(244.000)
-
(165.458.978)
(115.406.055)
(53.053.646)
(136.019.889)
(34.669.536)
117.291.508
5.810.369
(31.277.629)
(33.540.155)
(32.982.132)
(67.705.785)
(31.002.996)
24.203.809
2.185.925
(18.850.659)
8.745.783
(90.191.646)
(38.884.160)
(1.143.439)
(4.224.065)
(14.095.146)
(6.762.654)
(9.809.018)
1.625.000
(3.151.482)
(2.759.646)
(6.662.640)
5.903.618
(1.346.726)
(4.656.906)
81.488.709
75.030.670
85.088.551
(3.599.842)
89.476.974
(9.670.106)
(4.776.198)
(23.941.522)
25.159.791
13.806.306
14.716.589
(10.135.216)
39.876.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Alacak / Borçlarla İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
7
8
7
8
10
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Vergi Ödemeleri/İadeleri
İncelemeden Geçmemiş
Cari Dönem
Önceki Dönem
01.01.-30.09.2014
01.01.-30.09.2013
18
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim
Yatırım anaçlı Gayrimenkul Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11
12, 13, 14
16
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Ödenen Faiz
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim
6
17
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE
NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
17
NAKİT VE NAKİT BENZERLEİRNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5
46.477.869
15.657.396
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
5
36.342.653
55.533.776
Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
İÇİNDEKİLER
1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ...........................................................................1
2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR .............................................2
3. OPERASYONEL SEZONA GÖRE DEĞİŞİM ..................................................................................................9
4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ...............................................................................................................9
5. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ..................................................................................................................13
6. FİNANSAL BORÇLANMALAR .....................................................................................................................14
7. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ..................................................................................................................16
8. DİĞER ALACAKLAR .....................................................................................................................................17
9. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER ....................................................................18
10. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ............................................................................................................................19
11. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR ..................................................................20
12. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER .................................................................................................21
13. MADDİ DURAN VARLIKLAR ....................................................................................................................21
14. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ...............................................................................................21
15. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR ................................................................................22
16. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .................................................................................................24
17. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ ............................................................25
18. GELİR VERGİLERİ .......................................................................................................................................27
19. PAY BAŞINA KAZANÇ................................................................................................................................31
20. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ ..........................31
21. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR .............................................................................34
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) ilk olarak 1986 yılında “Anel Elektrik Proje Taahhüt ve
Ticaret Ltd. Şti.” şeklinde kurulmuş olup, 26.12.2006 tarihinde nevi değişikliği yapılarak Anonim Şirket’e
dönüşmüştür. Türkiye’de kayıtlı olan Şirket’in yönetim merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 34768
Anel İş Merkezi, Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır.
Şube Adresleri:
Tiflis Şubesi: Tiflis Şehri, Paliaşvili Sokak No:17 Tiflis – Gürcistan
Doha Şubesi: P.O. Box: 21346 Doha– Katar
Azerbaycan Şubesi: C. Cabbarlı 44, Caspian Plaza Kat:2 D:4 Bakü - Azerbaycan
Şirket ve bağlı ortaklıkları (“Grup”) proje taahhüt, gayrimenkul kiralama, gemi elektrik elektronik ve enerji
olmak üzere dört bölümde faaliyet göstermektedir. Aşağıda ayrıntıları verilen faaliyet alanları aynı zamanda
Grup’un faaliyet alanlarına göre raporlamasının temelini oluşturmaktadır.
Proje Taahhüt - Sözleşmeye dayalı projelerin elektrik ve mekanik işlerinin yapılması
Gayrimenkul Kiralama – Grup’un sahip olduğu gayrimenkullerin kiraya verilmesi
Gemi Elektrik Elektronik - Gemi elektrik elektronik sistemleri tasarımı
Enerji – Elektrik enerjisi üretilmesi
Grup’un devam eden faaliyetleri ile ilgili faaliyet alanları ve coğrafi bölümlere göre raporlamanın ayrıntılarına
4. notta yer verilmektedir.
Şirket payları 2010 yılında halka arz edilmiş olup, 30 Eylül 2014 itibariyle %50,56’sı Borsa İstanbul A.Ş.
(BİST)’de işlem görmektedir.
Grup bünyesinde, yurtiçi ve yurtdışında 2.297 kişi çalışmaktadır. (31.12.2013:812 taşeron toplam 2.330)
Grup’un ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan taraf, Çelikel ailesidir.
Şirket’in bağlı ortaklıklarına ilişkin bilgilere aşağıda verilmektedir:
Ekli konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar;
Şirketin İsmi
Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş.
Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.
Anel Enerji Elek. Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Anelmarin Gemi Elektrik Elektronik. Sist.
Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Anel Ukrayna Ltd.
Anel Dar Libya Constructing & Services LLC
Anel Engineering-Technological Company
Ltd.Rusya
Dag-08 Ood
Golden Sun Ood
Faaliyet Alanı
Gayrimenkul Kiralama
Mekanik Tesisat Projeleri
Güneş Enerjisi Projeleri
Gemi Elektrik, Elektronik
Sistemleri
Proje Taahhüt
Proje Taahhüt
Faaliyet Türü
Hizmet
Hizmet
Hizmet
Kurulduğu Ülke
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Hizmet
Hizmet
Hizmet
Türkiye
Ukrayna
Libya
Proje Taahhüt
Güneş Enerjisi Projeleri
Güneş Enerjisi Projeleri
Hizmet
Hizmet
Hizmet
Anel Emirates General Contracting LLC
Anel BG Ltd.
Proje Taahhüt
Enerji
Hizmet
Hizmet
Rusya
Bulgaristan
Bulgaristan
Birleşik Arap
Emirlikleri
Bulgaristan
Şirket’in herhangi bir borsada işlem gören bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
1
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
A. Sunuma İlişkin Temel Esaslar
TMS’ye Uygunluk Beyanı
İlişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
(“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Grup, Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara
ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) uygulamaktadır. İlişikteki özet konsolide finansal tablolar ve notlar, SPK
tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek
sunulmuştur.
Grup’un 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla düzenlenmiş özet konsolide finansal tabloları, 10 Kasım 2014 tarihinde
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına imzalanmıştır. Genel Kurul’un ve ilgili yasal
kuruluşların yasal mevzuata göre düzenlenmiş özet konsolide finansal tabloları ve bu finansal tabloları düzeltme
hakkı vardır.
Ara dönem özet konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin temel esaslar
Grup, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
İlişikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyası Kurulu‟nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih
ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) uygun olarak
hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara
ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye
Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) uygularlar.
Grup, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını Türkiye Muhasebe
Standardı No:34 “Ara Dönem Finansal Raporlama”ya uygun olarak hazırlamıştır.
Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları, yılsonu finansal tablolarının içermesi gerekli olan açıklama
ve dipnotlarının tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup’un 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal
tabloları ile beraber okunmalıdır.
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar Grup’un yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade
edilmiş olup, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre Grup’un durumunu gerektiği
gibi sunabilmek için bazı düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
Konsolide finansal tabloların TFRS’ye uygun olarak hazırlanması, varlık ve yükümlülükler ile şarta bağlı varlık
ve yükümlülüklere ilişkin açıklayıcı notları etkileyecek belirli varsayımların ve önemli muhasebe tahminlerinin
kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahminler, yönetimin mevcut olaylar ve aksiyonlar çerçevesinde en iyi
tahminlerine dayansa da, fiili sonuçlar tahmin edilenden farklı gerçekleşebilir. Karmaşık ve daha ileri derecede
bir yorum gerektiren varsayım ve tahminlerin finansal tablolar üzerinde önemli etkisi bulunabilir. 30 Eylül 2014
tarihi itibariyle sona eren ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan varsayım ve
önemli muhasebe tahminlerinde değişiklik olmamıştır.
Konsolide finansal tablolar, finansal araçların, yatırım amaçlı gayrimenkullerin ve binaların yeniden
değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.
Grup’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevsimsel ve dönemsel değişiklikler bulunmamaktadır.
2
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
A. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Kullanılan Para Birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan
para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları,
Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade
edilmiştir.
1
TMS 21 “Döviz Kurlarındaki Değişikliklerin Etkileri”ne göre konsolidasyonda Grup’un yabancı ülkelerdeki şube
ve iştiraklerinin aktif ve pasifleri bilanço günündeki parite ile Türk Lirası’na çevrilir. Gelir ve gider kalemleri ise
dönemde gerçekleşen ortalama kur ile Türk Lirası’na çevrilir. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya
çıkan kur farkları özkaynaklar içerisinde yabancı para çevrim farkları hesabında takip edilmektedir.
Konsolidasyon kapsamındaki yurtdışı faaliyetlerinin çevriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Firma Ünvanı
Döviz Cinsi
Sonu
Ortalaması
Sonu
Ortalaması
Katar Şube
Gürcistan Şube
Azerbaycan Şube
Anel Ukrayna Ltd.
Anel Engineering-Technological
Company Ltd.Rusya
Dag-08 Ood, Golden Sun Ood,
Anel BG Ltd.
Anel Emirates
Katar Riyali
Lari
Yeni Manat
Ukrayna Grivnası
0,6261
1,3004
2,9053
0,1760
0,5943
1,2345
2,7579
0,1671
0,5863
1,2292
2,7206
0,2670
0,5223
1,0950
2,4236
0,2379
Rus Rublesi
0,0577
0,0547
0,0651
0,0580
Bulgaristan Levası
Birleşik Arap
Emirlikleri Dirhemi
1,4700
1,4913
1,4929
1,2835
0,6204
0,5890
0,5811
0,5176
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Konsolide Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli
farklılıklar açıklanır.
Grup, cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından önceki dönem
konsolide finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmıştır. Sınıflamaların niteliği, nedeni ve tutarları aşağıda
açıklanmıştır:
3
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
A. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Konsolide Finansal Tablolarının Düzeltilmesi (devamı)
30 Eylül 2013 konsolide finansal tablolarında yapılan sınıflamalar
30 Eylül 2014 tarihi itibarı ile yeniden düzenlenen 1 Ocak – 30 Eylül 2013 dönemi kar veya zarar tablosunun
önceden raporlanan finansal tablolarla mutabakatı aşağıdaki gibidir:
Daha Önce Raporlanan
30 Eylül 2013
Sınıflamaların
Etkisi (*)
Yeniden Düzenlenmiş
30 Eylül 2013
294.072.141
(258.797.765)
-
294.072.141
(258.797.765)
35.274.376
-
35.274.376
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
(18.280.390)
(494.550)
3.318.175
(1.474.807)
8.025.557
(10.342.754)
(18.280.390)
(494.550)
11.343.732
(11.817.561)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)
18.342.804
(2.317.197)
16.025.607
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KAR/(ZARAR)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kar/ (Zarar)'larındaki Paylar
911.068
-
-
911.068
-
(4.894.564)
-
(4.894.564)
FİNANSMAN GELİR VE GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KAR/(ZARARI)
14.359.308
(2.317.197)
12.042.111
78.011.316
(91.750.712)
(8.025.557)
10.342.754
69.985.759
(81.407.958)
619.912
-
619.912
(9.289.727)
3.992.254
-
(9.289.727)
3.992.254
DÖNEM KARI/(ZARARI)
(4.677.561)
-
(4.677.561)
Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
(6.018.906)
1.341.345
-
(6.018.906)
1.341.345
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ
ÖNCESİ KARI/(ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri
-Dönem Vergi (Gideri)/Geliri
-Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri
(*) Önceki dönem konsolide kapsamlı kar veya zarar tablosunda “Finansman Gelirleri” ve “Finansman
Giderleri” hesaplarında raporlanan sırasıyla 8.025.557 TL ve 10.342.754 TL tutarlarındaki ticari alacak ve
borçlara ilişkin kur farkları “Esas faaliyetlerden diğer gelirler” ve “Esas faaliyetlerden diğer giderler”
hesaplarına sınıflanmıştır.
4
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
A. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Konsolidasyon Esasları
Konsolide finansal tablolar ana ortalık olan Şirket’in ve kontrolün başlamasından sona erene dek, bağlı
ortaklıkların hesaplarını içermektedir. Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla mali
ve operasyonel politikaları üzerinde gücünün olması ile sağlanır.
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı ortaklıklar, Grup tarafından kontrol edilen işletmelerdir. Grup, bir işletmeyle olan ilişkisinden dolayı
değişken getirilere maruz kaldığı veya bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı zamanda bu getirileri işletme
üzerindeki gücüyle etkileme imkanına sahip olduğu durumda işletmeyi kontrol etmektedir. Bağlı ortaklıkların
finansal tabloları, kontrolün başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar konsolide finansal tablolara dahil
edilmiştir.
Bağlı ortaklıkların muhasebe politikaları, gerek görüldüğünde Grup tarafından kabul görmüş politikalara uyum
sağlamak adına değiştirilmiştir. Söz konusu durum kontrol gücü olmayan paylarda ters bakiye ile sonuçlansa
dahi, toplam kapsamlı gelir ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolidasyona tabi tutulan ortaklıkların doğrudan ve dolaylı iştirak oranları
aşağıdaki gibidir.
Sermayedeki Etkin Pay
Oranı (%)
Bağlı Ortaklıklar
Kuruluş ve
Faaliyet Yeri
Ana Faaliyeti
Gayrimenkul
Kiralama
Proje Taahhüt
Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş. (Not 21)
Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.
Anel Enerji Elek. Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
Anel Marin Gemi Elektrik Elektronik.
Sist. Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Enerji
Gemi ElektirkElektronik
Anel Ukrayna Ltd.
Anel Dar Libya Constructing &
Services LLC
Anel Engineering-Technological
Company Ltd.Rusya
Dag-08 Ood
Golden Sun Ood
Anel BG Ltd
Ukrayna
Anel Emirates
Fonksiyonel
Para Birimi
30.09.2014
31.12.2013
Türk Lirası
Türk Lirası
60,08
97,00
55,07
97,00
Türk Lirası
71,87
71,87
93,00
93,00
Proje Taahhüt
Türk Lirası
Ukrayna
Grivnası
100,00
100,00
Libya
Proje Taahhüt
ABD Doları
65,00
65,00
Rusya
Bulgaristan
Bulgaristan
Bulgaristan
Birleşik Arap
Emirlikleri
Proje Taahhüt
Enerji
Enerji
Enerji
ABD Doları
Bulgar Levası
Bulgar Levası
Bulgar Levası
90,00
100,00
100,00
100,00
90,00
100,00
100,00
100,00
Proje Taahhüt
ABD Doları
100,00
100,00
Türkiye
Konsolidasyonda eliminasyon işlemleri
Konsolide finansal tabloların hazırlanması aşamasında grup içi yapılan işlemler, grup içi bakiyeler ve grup içi
işlemlerden dolayı oluşan gerçekleşmemiş gelirler ve giderler karşılıklı olarak silinmektedir. İştirakle ana
ortaklık ve ana ortaklığın konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları ve müştereken kontrol edilen ortaklıklar
arasında gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan karlar ve zararlar, ana ortaklığın iştirakteki payı oranında
netleştirilmiştir. Gerçekleşmemiş zararlar değer düşüklüğüne dair kanıt olmadığı sürece gerçekleşmemiş
kazançlarla aynı şekilde silinirler.
5
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
A. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS
standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu
standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda
açıklanmıştır.
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir:
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin
anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt
ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir.
Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak
uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi
olmamıştır.
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili
yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu
yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin
bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık
getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik
aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük olarak
uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya
performansı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer düşüklüğü
standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama
hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir varlık grubunun)
gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek
açıklama hükümleri getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde
önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma
muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen değişiklik, finansal riskten
korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda
riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Bu değişiklik,
1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu
standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır.
6
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
A. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına
ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım
şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun
değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde
herhangi bir etkisi olmamıştır.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar:
Ara dönem finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden
sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan
değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür
finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer
kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir.
Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından
yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar
ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir
parçasını oluşturmazlar. Grup finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar
TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki değişiklikler
– UFRS 9 (2013)
UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki ilgili
değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. İşletmeler tüm riskten korunma işlemleri
için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere muhasebe
politikası seçimi yapabilirler. Bu Standart’ın zorunlu bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat halen uygulanabilir
durumdadır ve yeni bir zorunlu geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer düşüklüğü fazını bitirdikten sonra
belirlenecektir. Geçici olarak belirlenen geçerlilik tarihi ise 1 Ocak 2018’den başlayan yıllık hesap dönemleridir.
Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UFRS’deki iyileştirmeler
UMSK, Aralık 2013’de ‘2010–2012 dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi ‘UFRS’de Yıllık
İyileştirmeler’ yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde değişiklikler
1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir.
7
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
A. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hak ediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet koşulu
tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar kapsamında
olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda muhasebeleşir.
Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak
birleştirilebilir/toplulaştırılabilir. ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat
işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler
geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar,
iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal
uygulanacaktır.
UFRS’deki iyileştirmeler (devamı)
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini
açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii)
varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde brüt defter
değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili bir
taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
İşletme, mevcut bir standardı ya da henüz zorunlu olmayan ancak erken uygulamaya izin veren yeni bir
standardı uygulamak konusunda, işletmenin ilk UFRS finansal tablolarında sunulan dönemler boyunca tutarlı
olarak uygulanmak koşulu ile seçim yapabilir. Değişiklik derhal uygulanacaktır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da UFRS 3’ün kapsamında olmadığı ve ii)
bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye uygulanabilir
olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil UMS 39 kapsamındaki
diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflanmasında
UFRS 3 ve UMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir
etkisi olması beklenmemektedir.
8
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
A. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)
UFRS’deki iyileştirmeler (devamı)
UFRS 14 – Regülasyona Tabi Ertelenen Hesaplara İlişkin Geçici Standart
UMSK bu standardı Ocak 2014’de yayınlamıştır. UFRS 14, UFRS’yi ilk kez uygulayan fiyatları regüle edilen
işletmelerin, fiyat regülasyonu ile ilgili önceki mevzuata göre kayıtlarına aldıkları tutarları UFRS’ye göre
hazırladıkları mali tablolarında taşımaya devam etmelerine izin vermektedir. Halen UFRS’ye göre finansal tablo
hazırlayan şirketlerin bu standardı uygulaması yasaklanmıştır. Standart, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacak olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Standart
Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde herhangi bir etkisi
olmayacaktır.
UMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
UMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları göz önüne
alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin söz konusu katkıları
hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden düşerek
muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve
performansı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.
3. OPERASYONEL SEZONA GÖRE DEĞİŞİM
Grup’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevsimsel ve dönemsel değişiklikler bulunmamaktadır.
4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup’un faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirilen iç raporlara
dayanarak faaliyet bölümleri belirlemiştir. Grup’un karar almaya yetkili mercisi genel müdür ile yönetim
kuruludur.
Grup’un karar almaya yetkili mercisi, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve
bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri ürün çeşitleri bazında ve coğrafi
dağılımları bazında incelemektedir. Grup’un ürün grupları bazında dağılımı şu şekildedir: Elektrik ve mekanik
proje taahhüt, gayrimenkul kiralama, gemi elektrik elektronik ve enerji. Grup’un raporlanabilir faaliyet
bölümlerinin hasılatı büyük oranda proje taahhüt işlerinden gelmektedir.
9
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Grup’un iç raporlamasına dayanan faaliyet bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
30.09.2014
Net Grup Dışı Hasılat
Grup İçi Hasılat
Net Hasılat Toplamı
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar / Zarar
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Proje Taahhüt
Gayrimenkul
Kiralama
Gemi
Elektrik
Elektronik
Enerji
Konsolidasyon
Düzeltmeleri
Toplam
390.119.665
10.238.666
720.585
11.760.450
-
412.839.366
13.267.557
1.382.315
-
6.727.500
(13.465.963)
7.911.409
403.387.222
11.620.981
720.585
18.487.950
(13.465.963)
420.750.775
(371.015.549)
(1.051.264)
(789.983)
(15.712.493)
13.465.963
(375.103.326)
32.371.673
10.569.717
(69.398)
2.775.457
-
45.647.449
(12.889.510)
(1.249.338)
(171.848)
(901.106)
320.051
(14.891.751)
(275)
-
-
(165.486)
-
(165.761)
-
-
-
-
-
-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.010.293
55.835
90.941
325.336
(290.706)
12.191.699
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
(25.132.719)
(786.599)
(19.665)
(51.202)
-
(25.990.185)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)
6.359.462
8.589.615
(169.970)
1.982.999
29.345
16.791.451
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.340.843
244.230
785
62
-
6.585.920
(30.675)
-
-
-
-
(30.675)
4.762.204
(188.505)
-
(291.959)
-
4.281.740
17.431.834
8.645.340
(169.185)
1.691.102
29.345
27.628.436
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kar/ (Zarar)'larındaki Paylar
Finansman Gelir Ve Gideri Öncesi
Faaliyet Kar/(Zararı)
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi
Gelir/(Gideri)
-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)
DÖNEM KARI/(ZARARI)
Diğer Bilgiler
- Varlıklar Toplamı
- Kaynaklar Toplamı
128.732.122
16.344.899
992.348
2.896.082
(581.640)
148.383.811
(138.198.526)
(19.912.494)
(989.533)
(5.554.034)
581.640
(164.072.947)
7.965.430
5.077.745
(166.370)
(966.850)
29.345
11.939.300
(12.831.988)
6.921.543
2.330.316
119.617
(1.228.564)
(29.345)
(12.831.988)
8.113.567
2.054.985
7.408.061
(46.753)
(2.195.414)
-
7.220.879
1.021.947.711
1.021.947.711
164.543.283
164.543.283
2.145.000
2.145.000
49.224.616
49.224.616
(148.974.290)
(148.974.290)
1.088.886.320
1.088.886.320
10
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
30.09.2013
Net Grup Dışı Hasılat
Grup İçi Hasılat
Proje Taahhüt
Gayrimenkul
Kiralama
Gemi
Elektrik
Elektronik
Enerji
Konsolidasyon
Düzeltmeleri
Toplam
282.344.213
7.121.809
221.416
5.162.098
-
294.849.536
9.639.797
424.941
6.291
34.101
(10.882.525)
(777.395)
291.984.010
7.546.750
227.707
5.196.199
(10.882.525)
294.072.141
(265.544.366)
(1.340.571)
(455.022)
(2.415.616)
10.957.810
(258.797.765)
26.439.644
6.206.179
(227.315)
2.780.583
75.285
35.274.376
(16.775.199)
(772.043)
(192.896)
(1.277.946)
737.694
(18.280.390)
Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri (-)
-
-
-
(494.550)
-
(494.550)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
-
-
-
-
-
-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.795.187
1.451.307
78.948
1.675.236
(656.946)
11.343.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
(10.317.416)
(958.479)
(17.670)
(526.767)
2.771
(11.817.561)
8.142.217
5.926.964
(358.933)
2.156.556
158.804
16.025.607
909.648
101
555
-
911.068
-
764
-
-
-
-
-
(4.156.616)
(24.317)
-
(713.631)
-
(4.894.564)
4.895.248
5.902.748
(358.169)
1.443.480
158.804
12.042.111
64.766.042
4.775.030
481.086
1.586.287
(1.622.687)
69.985.759
(57.730.070)
(20.914.069)
(456.880)
(3.770.822)
1.463.883
(81.407.958)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)
11.931.220
(10.236.291)
(333.963)
(741.055)
-
619.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi
Gelir/(Gideri)
-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)
(9.289.727)
4.494.866
(514.553)
(978)
12.919
-
(9.289.727)
3.992.254
7.136.359
(10.750.844)
(334.941)
(728.136)
-
(4.677.561)
645.795.128
645.795.128
146.796.328
146.796.328
1.767.665
1.767.665
35.099.733
35.099.733
(77.562.253)
(77.562.253)
751.896.601
751.896.601
Net Hasılat Toplamı
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar / Zarar
Genel Yönetim Giderleri (-)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kar/ (Zarar)'larındaki Paylar
Finansman Gelir Ve Gideri Öncesi
Faaliyet Kar/(Zararı)
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
DÖNEM KARI/(ZARARI)
Diğer Bilgiler
- Varlıklar Toplamı
- Kaynaklar Toplamı
11
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Coğrafi Bölümler
01.01.-30.09.2014
Gelirler
Devam Eden İnşaat
Sözleşmelerine İlişkin
Varlıklar
Bölümlere Göre
Varlıklar
Türkiye
238.272.148
Katar
48.878.465
Gürcistan
-
Ukrayna
-
Rusya
-
Bulgaristan
3.849.045
Azerbaycan
30.935.930
Libya
-
Birleşik Arap
Emirlikleri
112.281.150
Eliminasyon
(13.465.963)
Toplam
420.750.775
52.747.408
22.333.275
-
-
-
-
11.588.309
-
47.294.643
-
133.963.635
899.403.543
190.682.688
-
1.115.644
13.177.969
30.924.668
46.447.516
352.557
182.856.256
(276.074.521)
1.088.886.320
01.01.-30.09.2013
Gelirler
Devam Eden İnşaat
Sözleşmelerine İlişkin
Varlıklar
Bölümlere Göre
Varlıklar
Türkiye
179.029.810
Katar
45.978.716
Gürcistan
-
Ukrayna
-
Rusya
48.315.384
Bulgaristan
3.020.140
Azerbaycan
18.718.815
Libya
-
Birleşik Arap
Emirlikleri
9.891.801
Eliminasyon
(10.882.525)
Toplam
294.072.141
37.842.666
55.737.639
-
-
-
-
5.791.736
-
1.341.435
-
100.713.476
566.105.142
248.492.610
-
995.850
24.233.804
26.627.615
10.691.447
352.557
47.065.876
(172.668.300)
751.896.601
12
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Grup’un 01.01.-30.09.2014 ve 01.01.-30.09.2013 dönemlerinde elde ettiği hasılatın faaliyet bölümlerine göre
%10’u veya daha fazlasını oluşturan müşterilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
30.09.2014
Faaliyet Bölümü
Proje Taahhüt
Gayrimenkul Kiralama
Gemi Elektrik Elektronik
Gemi Elektrik Elektronik
Brüt Hasılat Brüt Hasılat İçerisindeki
İçerisindeki Tutarı
Payı
103.856.921
26%
1.803.705
16%
192.824
27%
643.303
89%
Konusu
Proje Taahhüt
Kira
Hizmet Satışı
Hizmet Satışı
30.09.2013
Faaliyet Bölümü
Proje Taahhüt
Gayrimenkul Kiralama
Gemi Elektrik Elektronik
Gemi Elektrik Elektronik
Gemi Elektrik Elektronik
Konusu
Proje Taahhüt
Kira
Hizmet Satışı
Bakım Onarım İşçilik
Malzeme Ve İşçilik
Brüt Hasılat Brüt Hasılat İçerisindeki
İçerisindeki Tutarı
Payı
57.443.307
20%
2.381.579
32%
45.529
20%
36.451
16%
102.042
45%
5. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.09.2014
2.152.686
27.178.717
27.178.717
7.011.250
36.342.653
Kasa
Bankalar
-Vadesiz mevduatlar
-Vadesi 3 aydan kısa vadeli mevduatlar
Diğer Nakit ve Nakit Benzerleri
Toplam
31.12.2013
293.147
43.968.794
41.295.993
2.672.801
2.215.928
46.477.869
30.09.2014 tarihi itibariyle vadeli mevduat bulunmamaktadır. 31.12.2013 tarihi itibariyle vadeli mevduat detayı
aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
TL
USD
EUR
Toplam Vadeli Mevduat
Faiz Oranı (%)
-
30.09.2014
-
13
Faiz Oranı (%)
2,00 - 6,50
0,35 - 0,50
0,2
31.12.2013
215.013
2.328.581
129.207
2.672.801
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6. FİNANSAL BORÇLANMALAR
30.09.2014
276.829.909
276.829.909
a) Banka Kredileri
b) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Toplam
31.12.2013
191.661.702
79.656
191.741.358
a) Banka Kredileri:
Para Birimi
TL
USD
EUR
AED
Toplam
Para Birimi
TL
USD
EUR
Toplam
Ağırlıklı Ortalama
Faiz Oranı (%)
10,00 - 18,5
4,00
5 - 6,77
4,00
Ağırlıklı Ortalama
Faiz Oranı (%)
10,00 - 16,00
4,00
5,51
Kısa Vadeli
146.375.352
4.557.800
925.248
21.805.999
173.664.399
30.09.2014
Uzun Vadeli Kredilerin
Kısa Vadeli Kısmı
17.361.516
17.361.516
Uzun Vadeli
85.803.994
85.803.994
Kısa Vadeli
76.915.075
682.976
5.412.092
83.010.143
31.12.2013
Uzun Vadeli Kredilerin
Kısa Vadeli Kısmı
16.873.787
16.873.787
Uzun Vadeli
91.777.772
91.777.772
30.09.2014
191.025.915
14.185.838
14.074.144
13.560.864
43.983.148
276.829.909
1 yıl içerisinde ödenecek
2 - 3 yıl içerisinde ödenecek
3 - 4 yıl içerisinde ödenecek
4 - 5 yıl içerisinde ödenecek
5 yıl ve daha uzun vadeli
Toplam
31.12.2013
99.883.930
29.187.959
13.703.961
13.149.855
35.735.997
191.661.702
a) Banka Kredileri:
Aşağıda, Grup’un önemli banka kredileri özetlenmektedir:
- 80.013.183 TL (Euro karşılığı: 27.668.032) tutarındaki kredi 13 Ekim 2010 tarihinde kullanılmıştır. Kredi geri
ödemeleri 13 Ekim 2011 tarihinde başlamış olup vade sonu olan 13 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecektir.
Kredinin ortalama etkin faiz oranı %5,25’tir. Kredi, Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkullerinden Anel İş
Merkezi üzerindeki 48.000.000 EUR tutarındaki ipotek ile güvence altına alınmıştır.
Kısa vadeli borçların gerçeğe uygun değeri, iskonto edilmesinin etkisinin önemsiz olması nedeniyle defter
değerine eşittir.
14
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6. FİNANSAL BORÇLANMALAR (devamı)
b) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar:
Asgari kira ödemelerinin toplamı ve bugünkü değeri:
Grup’un 30.09.2014 tarihi itibariyle finansal kiralama işlemlerinden borçları bulunmamaktadır.
31.12.2013 tarihi itibariyle finansal kiralama işlemlerinden borçların detayı aşağıdaki gibidir;
31.12.2013
TL
TL
TL
1 yıldan az
TL
1 yıldan fazla 5 yıldan az
5 yıldan fazla
Toplam
81.515
81.515
-
-
81.515
81.515
79.656
79.656
-
-
79.656
79.656
Asgari kira ödemeleri tutarı
TL cinsinden finansal kiralamalar
Toplam
Ödemelerin bugünkü değeri
TL cinsinden finansal kiralamalar
Toplam
Finansal kiralama, kiralama dönemi 10 yıl olan akıllı bina sistemleri ile ilgilidir. Grup’un 10 yıllık kiralama
dönemi olan sistemleri satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Grup’un finansal kiralamaya ilişkin yükümlülükleri,
kiralayanın, kiralanan varlık üzerindeki mülkiyet hakkı vasıtasıyla güvence altına alınmıştır.
Bilanço tarihi itibariyle finansal kiralama işlemine konu edilen varlıkların net defter değeri aşağıda yer
almaktadır:
Net Değerler
Demirbaşlar (net)
30.09.2014
531.366
31.12.2013
627.878
Sözleşme tarihinde finansal kiralama işlemlerine ilişkin faiz oranları tüm kiralama dönemi için sabitlenmiştir.
Sözleşme ortalama efektif faiz oranı yıllık yaklaşık % 16’dır (2013: %16).
15
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
a) Ticari Alacaklar:
Bilanço tarihi itibariyle Grup’un ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Alıcılar
Alacak Senetleri ve Alınan Vadeli Çekler
Eksi: Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri
Gelir Tahakkukları
Şüpheli Ticari Alacaklar (*)
Eksi: Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı
İşverenler Tarafından Tutulan Maddi Teminatlar
İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (Not 10)
Ara Toplam
30.09.2014
231.134.997
1.501.905
(17.120)
330.728
1.060.829
(1.060.829)
69.920.675
133.963.635
436.834.820
31.12.2013
115.726.188
2.093.576
(7.449)
1.796
846.825
(846.825)
56.164.610
167.992.871
341.971.592
İlişkili Taraflardan Alacaklar
Toplam
Vadesi gelmemiş ticari alacaklar için alınan teminat bulunmamaktadır.
23.654.305
460.489.125
16.526.880
358.498.472
30 Eylül 2104 tarihi itibariyle, ticari alacakların 1.060.829 TL (2013: 846.825 TL) tutarındaki kısmı için şüpheli
alacak karşılığı ayrılmıştır.
Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak
belirlenmiştir.
(*) Grup’un şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
30.09.2014
846.825
172.292
41.712
1.060.829
Dönem Başı
Dönem İçinde Ayrılan Karşılık
İptal Edilen
Çevrim Farkı
Dönem Sonu
Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
Bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
16
31.12.2013
4.454.457
615.664
(4.225.968)
2.672
846.825
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
b) Ticari Borçlar:
Bilanço tarihi itibariyle Grup’un ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Satıcılar
Borç Senetleri ve Verilen Vadeli Çekler
Verilen Çekler
Eksi: Gerçekleşmemiş Faiz Gideri
Gider Tahakkukları
İnşaat Sözleşmelerinden Borçlar (Not 10)
Ara Toplam
30.09.2014
158.429.730
10.396.845
(399)
12.875.793
9.612.889
191.314.858
31.12.2013
53.647.172
4.800.935
(1.308)
12.465.789
7.839.339
78.751.927
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Toplam
11.295.775
202.610.633
4.793.648
83.545.575
Uzun Vadeli Ticari Borçlar
Bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
8. DİĞER ALACAKLAR
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Verilen Depozito ve Teminatlar
Personelden Alacaklar
Diğer Şüpheli Alacaklar (*)
Eksi: Diğer Şüpheli Alacaklar Karşılığı
Diğer Çeşitli Alacaklar
Ara Toplam
30.09.2014
6.464.269
32.157
35.625
(35.625)
9.215.843
15.712.269
31.12.2013
1.431.241
24.629
34.526
(34.526)
9.029.924
10.485.794
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (*)
Toplam
84.267.096
99.979.365
54.824.035
65.309.829
(*) İlişkili Taraflardan Diğer Alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Anelmep Maintenance and Operations LLC
Anel Ar-Ge Dan. San. Ve Tic. A.Ş.
Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstrisi A.Ş.
Anel Holding A.Ş.
Diğer
Anelmak Makine ve Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Anelsis Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Köpük Turizm ve Yatçılık Ltd. Şti.
Anel Telekomünikasyon Elk. Sist. San. ve Tic. A.Ş.
Energinia Kompania Bonev Eood
E Sistem Elektronik A.Ş.
Avek Solar Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.
Anelnet Teknik Hizmetler Ltd. Şti.
Anel-Sera Adi Ortaklığı
Anel KSA
Toplam
30.09.2014
28.103.635
534.957
18.803.831
762.461
50.455
48.842
31.918.604
80.613
1.516.582
1.936.790
59.751
450.575
84.267.096
31.12.2013
2.177.308
573.062
16.332.092
3.272.956
5.691
23.507.594
993.000
1.977.420
15.000
352.059
423.000
338.184
4.856.669
54.824.035
17
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8. DİĞER ALACAKLAR (devamı)
(*) Diğer Şüpheli Alacakların hareketi aşağıdaki gibidir:
Dönem Başı
Dönem İçinde Ayrılan Karşılık
Eksi: Dönem İçinde Tahsil Edilen
Yabancı Para Çevirim Farkları
Dönem Sonu
30.09.2014
34.526
1.099
35.625
31.12.2013
40.389
(7.196)
1.333
34.526
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
Verilen Depozito ve Teminatlar
Ara Toplam
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Genel Toplam
30.09.2014
49.819
49.819
49.819
31.12.2013
50.009
50.009
50.009
Kısa Vadeli Diğer Borçlar
Alınan Depozito ve Teminatlar
Ödenecek Vergi ve Harçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Ara Toplam
30.09.2014
3.917.985
1.525.343
4.933.660
10.376.988
31.12.2013
2.249.406
2.472.939
541.204
5.263.549
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Toplam
1.976.151
12.353.139
3.421.646
8.685.195
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Stoklar İçin Verilen Avanslar
Verilen Diğer Avanslar
Gelecek Aylara Ait Giderler
Toplam
30.09.2014
9.997.211
21.518.914
1.356.807
32.872.932
31.12.2013
3.925.607
9.221.358
904.271
14.051.236
Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Toplam
30.09.2014
3.576.956
3.576.956
31.12.2013
2.394.582
2.394.582
Kısa Vadeli Ertelenmiş Gelirler
Alınan Avanslar
Gelecek Aylara Ait Gelirler
İlişkili Taraflardan Alınan Avanslar
Toplam
30.09.2014
121.334.476
21.081.651
7.718
142.423.845
31.12.2013
129.722.494
20.981.938
25.622
150.730.054
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelirler
Gelecek Aylara Ait Gelirler
Toplam
30.09.2014
1.179.336
1.179.336
31.12.2013
1.531.171
1.531.171
Uzun Vadeli Diğer Borçlar
Bulunmamaktadır. (31.12.2013: Bulunmamaktadır.)
9. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
18
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Varlıklar
Toplam
30.09.2014
133.963.635
31.12.2013
167.992.871
133.963.635
167.992.871
30.09.2014
31.12.2013
133.963.635
6.757.287
45.990.121
81.216.227
167.992.871
8.372.021
53.446.417
6.048.152
100.126.281
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin varlıklar
-Yurtiçi inşaat sözleşmelerine ilişkin varlıklar
-Yurtiçi inşaat sözleşmelerine ilişkin henüz kazanılmamış varlıklar (*)
- Yurtdışı inşaat sözleşmelerine ilişkin varlıklar
- Yurtdışı inşaat sözleşmelerine ilişkin henüz kazanılmamış varlıklar (*)
(*) Henüz kazanılmamış varlıkların elde edilmesi için gerekli şartların işletme tarafından yerine getirileceğine
dair makul güvence oluşmuş olup, alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre konsolide
finansal tablolara yansıtılmıştır.
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir:
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Yükümlülükler
Toplamı
30.09.2014
9.612.889
9.612.889
31.12.2013
7.839.339
7.839.339
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin yükümlülükler
-Yurtiçi inşaat sözleşmelerine ilişkin hak ediş bedelleri
-Yurtiçi inşaat sözleşmelerine ilişkin fazla faturalandırılan kısım
-Yurtdışı inşaat sözleşmelerine ilişkin hak ediş bedelleri
-Yurtdışı inşaat sözleşmelerine ilişkin fazla faturalandırılan kısım
30.09.2014
9.612.889
1.267.598
8.345.291
31.12.2013
7.839.339
69.291
274.593
7.495.455
Projeler için alınan ve verilen teminat tutarları Not 15’te açıklanmıştır.
Grup’un, 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle devam eden inşaat sözleşmeleri ile ilgili olarak almış olduğu kısa ve
uzun vadeli avansların toplam tutarı 120.858.660 TL (31 Aralık 2013: 129.464.934 TL)’dir.
19
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
11. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Grup’un özkaynak yöntemine göre değerlenen iştirakleri ve iş ortaklıklarının 30 Eylül 2104 ve 31 Aralık 2013
tarihleri itibariyle detayı aşağıdaki gibidir;
İştirak Oranı (%)
30.09.2014 İştirak Oranı (%)
31.12.2013
Anel Telekomünikasyon Elekt. Sist. San.
ve Tic. A.Ş.
26,49
19.434.293
26,59
18.937.663
Anelmep Maintenance and Operations
LLC
30,00
1.903.474
30,00
(1.976.983)
Anel Kingdom of Saudi Arabia (*)
35,00
(5.673.423)
Avek Solar Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.
49,98
(1.115.798)
49,98
(823.839)
Energina Kompania Bonev
50,00
256.941
50,00
17.968
Anel-Sera Adi Ortaklığı
70,20
(204.136)
70,20
(15.630)
Toplam
20.274.774
10.465.756
(*)Ana ortaklık, BT Applied Technology Co. Ltd Şirketi’ nde sahip olduğu payların tamamını beklenen
verimliliği sağlamadığı için 30.09.2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile satma kararı vererek elden çıkarmış ve
bu nedenle 30.09.2014 tarihli finansal durum tablosunda raporlamamıştır. İştirak sermayesindeki % 35’e sahip
olunan 176.297 TL maliyet bedelli paylar 91.308 USD bedelle satılmış, satıştan doğan 6.201.976 TL kar
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler kalemine yansıtılmıştır.
Aynı bağlamda, sözkonusu iştirakten olan 6.895.401 TL tutarındaki alacaktan vazgeçilmiş, bu tutar da
30.09.2014 tarihli Kar Zarar Tablosu’ nda Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler kalemine yansıtılmıştır.
Grubun iştiraklerinden Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait bilgiler
aşağıdadır;
İştirak Oranı (%)
Anel Telekomünikasyon Elekt. Sist. San.
ve Tic. A.Ş.(*)
Şerefiye
Şerefiye Değer Düşüklüğü (-)
Özkaynak Değişikliğinden Alınan Pay
Hisse Satışı
Toplam
26,49
30.09.2014 İştirak Oranı (%)
31.12.2013
8.625.058
16.466.160
(5.364.216)
36.862
(329.571)
19.434.293
8.156.577
16.466.160
(5.364.216)
8.713
(329.571)
18.937.663
26,59
(*) Borsa İstanbul A.Ş.’de (BİST) işlem gören Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle BİST tarafından açıklanan güncel emirler arasındaki bekleyen en iyi alış
takas fiyatı olan 1,79 TL birim fiyat üzerinden değerlendiğinde gerçeğe uygun değeri 23.794.996 TL’dir.
(31.12.2013: 29.644.046 TL)
Özkaynak yöntemine göre değerlenen diğer iştirakler ve iş ortaklıklarına ilişkin varlık, yükümlülük, özkaynak,
hasılat ve kar zarar bilgileri aşağıda belirtilmiştir;
30.09.2014
Anel Telekomünikasyon Elekt.
Sist. San. ve Tic. A.Ş.
Anelmep Maintenance and
Operations LLC
Anel Kingdom of Saudi
Arabia
Avek Solar Üretim Sanayi
Ticaret A.Ş.
Energina Kompania Bonev
Anel-Sera Adi Ortaklığı
Toplam Varlıklar
Toplam
Borçlar
Ana Ortaklığa
Ait Özkaynak
Kontrol Gücü
Olmayan Paylar
Hasılat
Kar / (Zarar)
43.052.779
10.493.102
32.559.674
3
43.999.533
1.990.582
72.316.451
65.971.538
6.344.913
-
122.288.350
13.330.911
-
-
-
-
-
-
3.378.057
5.610.547
(2.232.490)
-
-
(584.152)
9.355.080
8.841.199
513.881
-
1.516.652
471.251
(1.294.017)
(1.003.225)
(290.792)
-
129.297
(268.525)
20
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
11. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR (devamı)
31.12.2013
Toplam
Varlıklar Toplam Borçlar
Anel Telekomünikasyon Elekt.
Sist. San. ve Tic. A.Ş.
Anelmep Maintenance and
Operations LLC
Anel Kingdom of Saudi
Arabia
Avek Solar Üretim Sanayi
Ticaret A.Ş.
Energina Kompania Bonev
Anel-Sera Adi Ortaklığı
Ana Ortaklığa
Ait Özkaynak
Kontol Gücü
Olmayan Paylar
Hasılat
Kar / (Zarar)
179.629.159
128.080.408
30.675.355
20.873.396
33.719.193
(13.650.394)
30.312.392
36.902.334
(6.589.942)
-
14.486.263
385.300
111.877.695
128.087.474
(16.209.779)
-
43.140.911
(2.223.577)
4.130.913
5.779.251
(1.648.338)
-
373.531
(1.829.780)
9.091.761
9.055.825
35.936
-
1.298.902
35.936
1.632.188
1.654.455
(22.267)
-
-
(35.348)
12. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Grup, ara dönem içerisinde yatırım amaçlı gayrimenkul alımı yapmamıştır (31.12.2013: Bulunmamaktadır). Ara
dönem içerisinde 1.381.000 TL tutarında yatırım amaçlı gayrimenkul satışı yapılmıştır (31.12.2013: 663.000
TL).
13. MADDİ DURAN VARLIKLAR
Grup, ara dönem içerisinde 1.950.204 TL tutarında maddi duran varlık alımı yapmıştır (31.12.2013: 2.184.846
TL). Ara dönem içerisinde 923.017 TL tutarında maddi duran varlık satışı yapılmıştır. (31.12.2013:
Bulunmamaktadır).
14. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Grup, ara dönem içerisinde 1.159.011 TL tutarında maddi olmayan duran varlık alımı yapmıştır (31.12.2013:
33.231 TL). Ara dönem içerisinde maddi olmayan duran varlık satışı olmamıştır (31.12.2013:
Bulunmamaktadır).
21
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
15. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
Karşılıklar
Bulunmamaktadır (31.12.2013: Bulunmamaktadır).
Koşullu Varlıklar
30 Haziran 2104 tarihi itibarıyla, Grup aleyhine açılmış ve halen devam etmekte toplam 2.495.393 TL tutarında
14 adet dava bulunmaktadır. Davaların Grup aleyhine herhangi bir yükümlülük oluşturması öngörülmemektedir.
Teminat-Rehin-İpotekler
30 Eylül 2104 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup’un teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları
aşağıdaki gibidir:
Grubun proje taahhüt işleri için aldığı teminat bulunmamaktadır. Alınan diğer teminat tutarları aşağıda
belirtilmiştir;
30.09.2014
USD
EUR
TL
TL Karşılığı
Alınan Teminat Mektupları
1.634.919
1.283.962
776.800
8.215.065
Alınan Teminat Senetleri
2.661.075
1.055.529
3.379.448
12.495.728
Alınan Teminat Çekleri
104.833
75.940
2.799.727
3.258.204
Toplam
4.400.827
2.415.431
6.955.975
23.968.997
Alınan Teminat Mektupları
Alınan Teminat Senetleri
Alınan Teminat Çekleri
Toplam
USD
768.224
482.092
83.000
1.333.316
EUR
1.805.422
493.956
46.500
2.345.878
TL
1.411.123
3.141.597
2.507.739
7.060.459
31.12.2013
TL Karşılığı
8.352.365
5.621.028
2.821.433
16.794.826
30.09.2014
Projeler ile ilgili verilen
Verilen Teminat Mektupları
Verilen Teminat Senetleri
Verilen Teminat Çekleri
Diğer
Verilen Teminat Mektupları
Verilen Teminat Senetleri
Verilen Teminat Çekleri
Verilen İpotekler
Toplam
USD
EUR
TL
TL Toplam
76.864.818
-
4.942.790
-
16.290.810
-
205.749.627
-
6.200
76.871.018
48.000.000
52.942.790
411.150
16.701.960
425.279
138.787.200
344.962.106
31.12.2013
Projeler ile ilgili verilen
Verilen Teminat Mektupları
Verilen Teminat Senetleri
Verilen Teminat Çekleri
Diğer
Verilen Teminat Mektupları
Verilen Teminat Senetleri
Verilen Teminat Çekleri
Verilen İpotekler
Toplam
USD
EUR
TL
TL Toplam
86.548.457
-
4.188.745
-
10.370.722
-
207.391.343
-
86.548.457
48.000.000
52.188.745
742.150
11.112.872
742.150
140.952.000
349.085.493
22
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
15. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (devamı)
30.09.2014
Grup Tarafından Verilen TRİ’ler (Teminat – Rehin –
İpotekler)
TL Karşılıkları
1. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
USD
EUR
TL
342.449.162
76.864.818
52.546.790
15.348.140
1.596.814
-
396.000
451.820
916.129
6.200
-
902.000
916.129
6.200
-
902.000
2. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
3. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
4. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
- Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
- 2. ve 3. maddeler kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
- 3. madde kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Toplam
344.962.106
76.871.018
52.942.790
16.701.960
31.12.2013
Grup Tarafından Verilen TRİ’ler (Teminat – Rehin –
İpotekler)
TL Karşılıkları
1. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
USD
EUR
TL
347.602.064
86.509.357
52.176.745
9.748.132
103.144
26.700
12.000
10.920
1.380.285
12.400
-
1.353.820
-
-
-
-
1.380.285
12.400
349.085.493
86.548.457
2. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
3. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
4. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
- Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
- 2. ve 3. maddeler kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
- 3. madde kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Toplam
1.353.820
52.188.745
11.112.872
Grup’un vermiş olduğu Diğer TRİ’lerin grup’un özkaynaklarına oranı 30.09.2014 tarihi itibariyle önem arz
etmemektedir.
30.09.2014 ve 31.12.2013 tarihleri itibariyle verilen TRİ’lerin türleri itibariyle dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
23
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
15. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR (devamı)
30.09.2014
Toplam
TL
Teminat, Rehin ve
USD
Karşılıkları
İpotekler
Teminatlar
206.174.906
76.871.018
Rehinler
İpotekler
138.787.200
Toplam
344.962.106
76.871.018
Teminat, Rehin ve
İpotekler
Teminatlar
Rehinler
İpotekler
Toplam
31.12.2013
Toplam TL
USD
Karşılıkları
208.133.493
86.548.457
140.952.000
349.085.493
86.548.457
EUR
TL
4.942.790
48.000.000
52.942.790
16.701.960
16.701.960
EUR
TL
4.188.745
48.000.000
52.188.745
11.112.872
11.112.872
16. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Dönen Varlıklar
Devreden KDV
Diğer KDV
İş Avansları
Personel Avansları
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam
30.09.2014
19.847.751
268.254
791.801
1.464.560
22.372.366
Diğer Duran Varlıklar
Bulunmamaktadır (31.12.2013: Bulunmamaktadır).
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Bulunmamaktadır (31.12.2013: Bulunmamaktadır).
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Bulunmamaktadır (31.12.2013: Bulunmamaktadır).
24
31.12.2013
15.300.440
167.713
266.933
550.361
1.264.796
17.550.243
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
17. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
a) Sermaye
Şirket’in 30 Eylül 2104 ve 31 Aralı k 2013 tarihlerindeki ödenmiş / çı karı lmı ş sermaye yapı sı aşağı daki
gibidir:
Ortaklar
Rıdvan Çelikel (**)
Avniye Mukaddes Çelikel
Mahir Kerem Çelikel
Diğer Gerçek Kişiler
Halka Açık Kısım (*)
Ödenmiş Sermaye
30.09.2014
31.12.2013
Pay Tutarı TL
Pay Oranı (%) Pay Tutarı TL
Pay Oranı (%)
47.142.089
42,86
47.142.089
42,86
5.677.039
5,16
5.677.039
5,16
1.526.758
1,39
1.526.758
1,39
20.637
0,04
20.637
0,04
55.633.477
50,56
55.633.477
50,56
110.000.000
100,00 110.000.000
100,00
(*) Şirket sermayesinin halka açık olan kısmı Borsa İstanbul A.Ş.’de (BİST) işlem görmektedir.
(**) Şirket’in sermayedarlarından Rıdvan Çelikel’in, Şirket sermayesinin halka açık kısmındaki paylarından
sahip olduğu 1.638.684 adet pay ile sermayedeki toplam pay tutarı 48.780.773 TL ve toplam pay oranı
%44,35’tir.
Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL’dir.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi, tarihi değerle 110.000.000 TL’dir (31.12.2013: 110.000.000 TL). Bu sermaye,
her biri 1 TL nominal değerde, tamamı hamiline yazılı 22.188.841 adet A Grubu ve 87.811.159 adet B Grubu
paydan oluşmaktadır. Genel kurul toplantılarında, A Grubu pay sahiplerinin veya yetkililerin bir pay için 2 (iki)
oyu, diğer pay sahiplerinin bir pay için 1 (bir) oyu bulunmaktadır. A Grubu payların tamamı Rıdvan Çelikel’e
aittir.
b) Paylara İlişkin Primler / (İskontolar)
Paylara İlişkin Primler / (İskontolar)
Toplam
30.09.2014
1.384.433
1.384.433
31.12.2013
1.384.433
1.384.433
c) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)
Finansal Varlıklar Değer Artış Kazanç / (Kaybı)
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Ölçüm Kazançları
Toplam
30.09.2014
(348.487)
1.301.453
952.966
31.12.2013
(348.487)
1.274.784
926.297
d) Yabancı Para Çevrim Farkları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Toplam
30.09.2014
59.132.943
59.132.943
31.12.2013
45.326.637
45.326.637
e) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer
Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/(Giderleri)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları
Toplam
30.09.2014
(194.102)
(194.102)
31.12.2013
(206.574)
(206.574)
f) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Toplam
30.09.2014
6.495.122
6.495.122
31.12.2013
3.052.537
3.052.537
25
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
17. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (devamı)
g) Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)
Toplam
30.09.2014
87.428.141
87.428.141
31.12.2013
89.497.781
89.497.781
h) Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Grup’un Kontrol Gücü Olmayan Paylarına ilişkin detayı 30 Eylül 2104 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle
aşağıdaki gibidir:
30.09.2014
29.094.933
(4.151.939)
552.097
2.704.007
28.199.098
1 Ocak Bakiyesi
İlaveler
Yabancı Para Çevrim Farkı
Ana Ortaklık Dışı Kar / (Zarar) Payı
Toplam
31.12.2013
29.123.727
1.159.459
46.372
(1.234.625)
29.094.933
Kar Dağıtımı
Halka açık şirketler, kar dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no’lu
Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.
Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında asgari bir
dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen
şekilde kar payı öderler. Ayrıca kar payları eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve ara dönem
finansal tablolarda yer alan kar üzerinden nakden kar payı avansı dağıtabilecektir.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri
için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi
sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlene kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere
karda pay dağıtılamaz.
26
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18. GELİR VERGİLERİ
Cari Dönem Vergisiyle İle İlgili Dönen Varlıklar
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
Toplam
30.09.2014
6.236.772
6.236.772
31.12.2013
4.462.343
4.462.343
Cari Dönem Vergisiyle İle İlgili Duran Varlıklar
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
Toplam
30.09.2014
9.577.808
9.577.808
31.12.2013
8.000.536
8.000.536
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Cari Dönem Vergi Yükümlülüğü
Eksi: Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30.09.2014
12.831.988
(6.236.772)
6.595.216
31.12.2013
7.380.211
(4.462.343)
2.917.868
30.09.2014
(12.831.988)
8.113.567
(4.718.421)
31.12.2013
(6.798.587)
(1.553.523)
(8.352.110)
Vergi Karşılığı
Cari Dönem Kurumlar Vergisi Karşılığı (-)
Ertelenmiş Vergi Karşılığı Gideri (Geliri)
Toplam
Kurumlar Vergisi
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin
tahmini vergi yükümlülükleri için ekli konsolide finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde
gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi
olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım
indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2013 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2013: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2013 yılı
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden
hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. (2013: %20). Zararlar gelecek yıllarda oluşacak
vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük
olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır.
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini
hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde
incelenerek değiştirilebilir.
27
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18. GELİR VERGİLERİ (devamı)
30 Haziran 2104 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Grup’un gelecekte elde edileceği karlara karşı mahsup
edeceği sırasıyla 11.131.854 TL ve 8.435.819 TL tutarında kullanılmamış vergi zararı vardır. Kullanılmamış
vergi zararları aşağıdaki tarihler itibariyle kullanılabilir olma niteliğini kaybedecektir.
2016 yılında sona erecek
2017 yılında sona erecek
2018 yılında sona erecek
Toplam
30.09.2014
1.059.000
2.187.475
18.946.626
22.193.101
31.12.2013
8.435.819
8.435.819
30.09.2014
7.380.211
12.831.988
(6.798.587)
(251.820)
13.161.792
31.12.2013
4.224.065
6.798.587
(4.296.413)
653.972
7.380.211
Dönem karı vergi yükümlülüğü hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
01 Ocak
Cari Dönem Vergi Gideri
Ödenen Vergiler
Yabancı Para Çevirim Farkı
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar
hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi
stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran,
22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak
uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:
Vergi Öncesi Kar
Geçerli olan Kurumlar Vergisi Oranı (% 20)
Yurtdışı Şube ve Bağlı Ortaklılardaki Vergi Oranı Etkisi
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Önceki dönemde kullanılmayan vergi zararlarındaki
değişimler
Kullanılmayan cari dönem vergi zararı
Özkaynak Yönteminden Gelen Zararın Etkisi
Diğer Düzeltmelerin Etkisi
Toplam
28
30.09.2014
11.939.300
(2.387.860)
3.343.639
(839.607)
31.12.2013
8.490.008
(1.698.002)
2.789.567
(443.194)
1.475.364
185.789
(4.438.620)
(1.871.336)
(4.718.421)
(5.420.388)
(1.042.734)
(2.723.148)
(8.352.110)
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18. GELİR VERGİLERİ (devamı)
Vergi Karşılığı (devamı)
Ertelenmiş Vergi
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi
yükümlülüğünü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin
vergiye esas finansal tablolar ile TFRS’ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarda farklı dönemlerde yer
almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2012: %20).
Kümülatif
Geçici Farklar
30.09.2014
31.12.2013
Ertelenen Vergi Varlıkları
Şüpheli Alacak Karşılığı
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların ve Yatırım
Amaçlı Varlıkların Yeniden Ölçümü ve Gerçeğe Uygun
Değer Düzeltmesi
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Personel Kullanılmayan İzin Karşılığı
Kazanılmamış Faiz Geliri Düzeltmesi
Projelerde Tamamlanma Yüzdesi Metodu Uygulanmasından
Dolayı Yapılan Düzeltmeler
Ertelenen Vergi
Varlıkları /(Yükümlülükleri)
30.09.2014
31.12.2013
1.096.454
881.352
151.822
113.082
17.340.319
912.439
661.021
17.120
17.488.520
975.996
480.908
16.151
3.037.179
182.488
132.204
3.424
3.066.820
195.199
96.182
3.230
744.873.106
311.103
914.851
22.193.101
1.730.769
7.849.682
2.706.619
800.606.584
526.032.896
368.789
914.851
8.435.819
2.096.124
557.691.406
142.684.604
62.221
182.970
4.438.620
346.154
1.569.936
382.563
153.174.185
94.217.193
73.758
182.970
1.687.164
231.118
99.866.716
(50.689.427) (48.916.294) (10.113.696)
Gerçekleşmemiş Faiz Gideri Düzeltmesi
(9.245)
(107.260)
(1.670)
Projelerde Tamamlanma Yüzdesi Metodu Uygulanmasından
Dolayı Yapılan Düzeltmeler
(677.792.691) (476.594.267) (134.159.740)
Diğer Düzeltmeler
(70.736)
(549.466)
(14.144)
Toplam
(728.562.099) (526.167.287) (144.289.250)
(9.767.382)
(21.452)
Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Gideri
Finansman Giderleri
Kullanılmamış Geçmiş Yıl Zararları
Gider Tahakkuku
Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar
Diğer Düzeltmeler
Toplam
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların ve Yatırım
Amaçlı Varlıkların Yeniden Ölçümü ve Gerçeğe Uygun
Değer Düzeltmesi
Ertelenen Vergi Varlığı/(Yükümlülüğü), net
72.044.485
31.524.119
8.884.935
(89.427.948)
(109.892)
(99.326.674)
540.042
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
8.344.893
Yabancı Para Çevrim Etkisi
(232.414)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıplarından Mahsup Edilen Tutar
01.01-30.09.2014 Dönemine ait ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
1.088
8.113.567
29
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18. GELİR VERGİLERİ (devamı)
Vergi Karşılığı (devamı)
Ertelenmiş Vergi
Dönem Başı
Cari Dönem Gelir Tablosuna Borç / (Alacak) Kaydı
Yabancı Para Çevrim Etkisi
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıplarından Mahsup Edilen Tutar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıplarından Mahsup Edilen
Dönem Sonu
30
30.09.2014
540.042
8.113.567
232.414
(1.088)
8.884.935
31.12.2013
1.519.658
(1.553.523)
559.567
(14.901)
29.241
540.042
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19. PAY BAŞINA KAZANÇ
Pay Başına Kazanç
Ana Ortaklık Net Dönem Karı / (Zararı)
Payların Ağırlıklı Ortalama Sayısı
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Düşen
Kar / (Zarar)
01.01.30.09.2014
4.516.872
110.000.000
01.04.30.06.2014
2.461.257
110.000.000
01.01.30.06.2013
1.341.345
110.000.000
01.04.30.06.2013
(134.621)
110.000.000
0,04
0,02
0,01
(0,00)
20. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Kur Riski Yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu riskler, döviz pozisyonunun
analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve yükümlülüklerinin bilanço tarihi
itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:
30.09.2014
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
Cari Dönem
TL Karşılığı
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
5. Diğer
6. Duran Varlıklar
7. Toplam Varlıklar (4+6)
8. Ticari Borçlar
9. Finansal Yükümlülükler
10a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
10b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
11. Kısa Vadeli Yükümlükler
12. Finansal Yükümlülükler
13. Uzun Vadeli Yükümlükler
14. Toplam Yükümlülükler
15. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük)
Pozisyonu (7-14)
16. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
USD
82.526.857
6.699.631
56.900.308
146.126.796
146.126.796
75.993.024
19.505.699
68.653.206
164.151.929
71.539.826
71.539.826
235.691.755
33.952.084
156.139
21.656.391
55.764.614
55.764.614
19.522.179
2.000.000
27.547.898
49.070.077
EUR
GBP
SAR
49.070.077
1.782.339
2.191.192
2.608.246
6.581.777
6.581.777
10.875.435
5.169.779
2.031.646
18.076.860
24.742.279
24.742.279
42.819.139
2.219
2.219
2.219
15.893
15.893
15.893
10.000
10.000
10.000
-
(89.564.959)
6.694.537
(36.237.362)
(13.674)
10.000
(77.812.059)
12.586.044
(36.813.962)
(13.674)
-
31
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
20. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Kur Riski Yönetimi (devamı)
31.12.2013
Önceki Dönem
TL Karşılığı
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5.Ticari Alacaklar
6. Diğer
7. Duran Varlıklar (5+6)
8. Toplam Varlıklar (4+7)
9. Ticari Borçlar
10. Finansal Yükümlülükler
11a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
11b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
12. Kısa Vadeli Yükümlükler (9+10+11)
13. Finansal Yükümlülükler
14. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
15. Uzun Vadeli Yükümlükler (13+14)
16. Toplam Yükümlülükler (12+15)
17. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (8-16)
18. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
ABD Doları
6.009.129
1.150.932
3.810.992
10.971.053
10.971.053
10.081.708
3.925.892
Euro
1.540.584
151.856
1.612.740
3.305.180
19.553.606
33.561.206
87.214
87.214
33.648.420
(128.740.369)
(95.917.647)
17.349.209
2.906.732
12.869.611
33.125.552
33.125.552
27.664.497
11.966.835
45.692.333
85.323.665
76.542.256
76.542.256
161.865.921
32
GBP
AUD
-
1.348.228
4.497.370
26.002.423
26.002.423
30.499.793
1.245
1.245
1.245
138.821
138.821
138.821
(22.677.367)
(27.194.613)
(137.576)
-
(6.934.753)
(27.459.125)
(137.576)
3.305.180
1.927.346
1.221.796
-
-
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
20. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
Kur Riski Yönetimi (devamı)
Grup, başlıca ABD Doları ve EURO cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları ve EURO kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını
göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Şirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan
oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık
analizi sadece yılsonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin
yılsonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer özkaynak
kalemlerindeki artışı ifade eder.
30.09.2014
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
Cari Dönem
Kar/Zarar
Özkaynaklar
Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
1.525.618
(1.525.618)
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
1.525.618
(1.525.618)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
Euro’nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
-
-
4- EUR net varlık/yükümlülüğü
(10.477.671)
10.477.671
5- EUR riskinden korunan kısım (-)
(10.477.671)
10.477.671
6- EUR Net Etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
-
-
TOPLAM (3+6)
(8.952.053)
8.952.053
31.12.2013
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
Önceki Dönem
Kar/Zarar
Özkaynaklar
Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi değer kazanması değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(4.840.030)
4.840.030
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
(4.840.030)
4.840.030
Euro’nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
4- EUR net varlık/yükümlülüğü
(7.985.698)
7.985.698
5- EUR riskinden korunan kısım (-)
6- EUR Net Etki (4+5)
(7.985.698)
7.985.698
Diğer döviz kurlarının TL karşısında % 10 değişmesi halinde:
TOPLAM (3+6)
(12.825.728)
12.825.728
-
Grup, faaliyetlerinden kaynaklanan döviz yükümlülüğünü türev finansal araçlar kullanmak suretiyle hedge
etmemektedir.
33
-
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
21. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bulunmamaktadır (31.12.2013: Bulunmamaktadır).
34
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
2 813 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content