close

Enter

Log in using OpenID

30/06/2014 Konsolide UFRS

embedDownload
İş Finansal Kiralama
Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı
30 Haziran 2014
Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolar
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
25 Temmuz 2014
Bu rapor 1 sayfa sınırlı bağımsız denetim
raporu ve 80 sayfa konsolide finansal
tablolar ve dipnotlarından oluşmaktadır
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na,
İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ("Şirket") ve Bağlı Ortaklığının 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla
hazırlanan konsolide finansal durum tablosu, aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait
konsolide kar veya zarar tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak
değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor
konusu finansal tablolar Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş
olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal tablolar
üzerine rapor sunmaktır.
Sınırlı denetim, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt
düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın
bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür.
Sınırlı denetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi,
doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile
sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim
çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir.
Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki konsolide finansal tabloların, İş
Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığının 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla konsolide
finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide faaliyet
sonuçlarını ve konsolide nakit akışlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından
muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler
ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara (Not 2) uygun
olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.
İstanbul,
25 Temmuz 2014
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Orhan Akova, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
İÇİNDEKİLER
Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)………………………………………………………………………...
Konsolide Nazım Hesaplar......………………………………………………………………………………………...
Konsolide Kar veya Zarar Tablosu…….………………………………………….…………………………………...
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu.........................................................................................
Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu...………………………………………………………………………………
Konsolide Nakit Akış Tablosu………….………………………………………………...............................................
Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar……………………………………………..............................
Not 1
Şirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu………………………………………................................
Not 2
Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar…………………………………………...........................
Not 3
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti………………………………………………………………….
Not 4
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar ve Yükümlülükler……………..
Not 5
Bankalar………………………………………………………………………………………………….
Not 6
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar…………………………………………………................................
Not 7
Faktoring Alacakları……………………………………………………………………………………...
Not 8
Kiralama İşlemleri………………………………………………………………………………………..
Not 9
İlişkili Taraf Açıklamaları………………………………………………………………………………..
Not 10
Maddi Duran Varlıklar…………………………………………………………………………………...
Not 11
Maddi Olmayan Duran Varlıklar………………………………………………………………………...
Not 12
Şerefiye…………………………………………………………………………………………………..
Not 13
Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri…………………………………………………………
Not 14
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar ………...................................
Not 15
Diğer Alacaklar ve Diğer Aktifler………………………………………………………………………
Not 16
Alınan Krediler…………………………………………………………………………………………...
Not 17
Diğer Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar……………………………………...............................
Not 18
Kiralama İşlemlerinden Borçlar………………………………………………………………………….
Not 19
İhraç Edilen Menkul Kıymetler…………………………………………………………………………
Not 20
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler……………………………………………………………………...
Not 21
Borç ve Gider Karşılıkları.……………………………………………………………………………….
Not 22
Çalışanlara Sağlanan Faydalar…………………………………………………………………………...
Not 23
Cari Dönem Vergi Borcu…………………………………………………………………………...……
Not 24
Kontrol Gücü Olmayan Paylar…………………………………………………………………………...
Not 25
Ödenmiş Sermaye ve Sermaye Yedekleri………………………………………………………………..
Not 26
Kar Yedekleri…………………………………………………………………………………………….
Not 27
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararları……………………………………………………...............................
Not 28
Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler……………………………………………………….
Not 29
Bölümler Göre Raporlama……………………………………………………………………………….
Not 30
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar……………..….……………………………………………..
Not 31
Esas Faaliyet Gelirleri……………………………………………………………………………………
Not 32
Esas Faaliyet Giderleri………………………………………………………………...............................
Not 33
Diğer Faaliyet Gelirleri.………………………………………………………………………………….
Not 34
Finansman Giderleri…………………………………………………………………...............................
Not 35
Takipteki Alacaklara İlişkin Karşılıklar………………………………………………………………….
Not 36
Diğer Faaliyet Giderleri………………………………………………………………………………….
Not 37
Vergiler………………………………………………………………………………..............................
Not 38
Hisse Başına Kazanç…………………………………………………………………..............................
Not 39
Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık,Yorumlanabilir
ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gerekli Olan Diğer Hususlar………………………….
Not 40
Finansal Araçlarla İlgili Ek Bilgiler…………………………………………………………………...…
SAYFA
1
-
8
-
8
13
-
27
29
33
-
40
-
42
-
45
-
47
-
50
51
-
52
54
-
59
-
63
-
2
3
4
5
6
7
80
8
13
24
25
26
27
28
32
37
38
39
39
41
41
42
44
44
44
46
46
47
48
49
49
51
52
52
53
55
56
56
56
57
57
57
58
62
62
62
80
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
30 Haziran 2014
AKTİF KALEMLER
Dipnot
I.
II.
2.1
2.2
2.3
III.
IV.
V.
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
VII.
7.1
7.2
7.3
VIII.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.3
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
IXX.
XX.
XXI.
XXII.
22.1
22.2
NAKİT DEĞERLER
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
FAKTORİNG ALACAKLARI
İskontolu Faktoring Alacakları
Yurtiçi
Yurtdışı
Kazanılmamış Gelirler (-)
Diğer Faktoring Alacakları
Yurtiçi
Yurtdışı
FİNANSMAN KREDİLERİ
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
DİĞER ALACAKLAR
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
Takipteki Faktoring Alacakları
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Özel Karşılıklar (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
İŞTİRAKLER (Net)
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
DİĞER AKTİFLER
ARA TOPLAM
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
AKTİF TOPLAMI
4
5
6
7
8
15
7, 8
10
11, 12
15
13
15
14
TP
YP
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
TOPLAM
YP
TOPLAM
12.338
23.694
1.170.553
313.127
319.001
(5.874)
857.426
857.426
568.899
556.175
670.671
(114.496)
9.811
2.913
2.269
49.630
22.287
102.533
(75.190)
2.028
976
166
810
11.997
32.529
1.595
1.876.508
24.050
24.050
245.314
131.605
131.605
131.605
1.716.238
1.568.464
1.792.127
(223.663)
114.034
33.740
3.034
1.739
5.371
(3.632)
84
2.122.064
24.050
24.050
257.652
23.694
1.302.158
313.127
319.001
(5.874)
989.031
857.426
131.605
2.285.137
2.124.639
2.462.798
(338.159)
123.845
36.653
5.303
51.369
22.287
107.904
(78.822)
2.028
976
166
810
11.997
32.529
1.679
3.998.572
11.245
23.213
794.053
303.081
310.413
(7.332)
490.972
490.972
428.585
418.097
499.849
(81.752)
8.917
1.571
1.795
51.647
13.969
98.416
(60.738)
1.694
820
166
654
6.996
44.268
244
1.364.560
221.548
152.057
152.057
152.057
1.746.494
1.553.816
1.766.063
(212.247)
148.609
44.069
2.144
5.285
11.169
(5.884)
49
2.127.577
232.793
23.213
946.110
303.081
310.413
(7.332)
643.029
490.972
152.057
2.175.079
1.971.913
2.265.912
(293.999)
157.526
45.640
3.939
56.932
13.969
109.585
(66.622)
1.694
820
166
654
6.996
44.268
293
3.492.137
360
360
1.876.868
2.122.064
360
360
3.998.932
444
444
1.365.004
2.127.577
444
444
3.492.581
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1
TP
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
30 Haziran 2014
PASİF KALEMLER
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.3
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.3
16.4
16.5
16.5.1
16.5.2
16.5.3
16.5.4
16.6
16.6.1
16.6.2
16.7
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
DİĞER BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
Diğer Karşılıklar
ERTELENMİŞ GELİRLER
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ARA TOPLAM
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler
veya Giderler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya
Giderler
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Dipnot
TP
YP
TOPLAM
4
16
1.754.971
254.633
254.633
9.411
11.926
2.758
5.640
3.801
1.839
861
2.040.200
36.109
1.239.150
29.769
18.234
2.201
2.201
1.325.463
36.109
2.994.121
254.633
254.633
39.180
30.160
2.758
7.841
3.801
4.040
861
3.365.663
1.339.853
202.405
202.405
9.519
6.679
1.188
5.467
3.994
1.473
1.310
1.566.421
122.695
1.126.037
57.129
14.212
2.449
2.449
1.322.522
122.695
2.465.890
202.405
202.405
66.648
20.891
1.188
7.916
3.994
3.922
1.310
2.888.943
633.269
461.503
1.938
1.938
-
633.269
461.503
1.938
1.938
603.638
424.365
1.938
1.938
-
603.638
424.365
1.938
1.938
25
328
-
328
328
-
328
25
26
3.410
105.652
24.202
81.450
45.540
146
45.394
14.898
2.673.469
1.325.463
3.410
105.652
24.202
81.450
45.540
146
45.394
14.898
3.998.932
3.962
99.571
21.291
78.280
58.365
18.776
39.589
15.109
-
3.962
99.571
21.291
78.280
58.365
18.776
39.589
15.109
2.170.059
1.322.522
3.492.581
18
19
17
17
20
21, 22
23
25
25
24
PASİF TOPLAMI
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
TP
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
YP
TOPLAM
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NAZIM HESAP KALEMLERİ
Dipnot
I.
II.
III.
IV.
V.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
VII.
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
ALINAN TEMİNATLAR
VERİLEN TEMİNATLAR
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
40
28
28
28
28
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
Sınırlı Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
30 Haziran 2014
TP
YP
TOPLAM
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
TP
YP
TOPLAM
24.950
63.100
422.512
3.526
31.510
31.510
31.510
31.510
850.723
850.723
8.230
842.493
1.651.946
8.020
83.452
221.668
248.717
60.080
188.637
188.637
188.637
809.068
809.068
7.459
801.609
298.478
32.970
146.552
644.180
3.526
280.227
60.080
220.147
220.147
220.147
1.659.791
1.659.791
15.689
1.644.102
1.950.424
30.106
85.143
422.136
3.823
26.386
26.386
26.386
26.386
852.150
852.150
8.230
843.920
1.216.026
13.264
40.239
226.524
306.537
79.260
227.277
227.277
227.277
900.277
900.277
7.574
892.703
299.704
43.370
125.382
648.660
3.823
332.923
79.260
253.663
253.663
253.663
1.752.427
1.752.427
15.804
1.736.623
1.515.730
3.048.267
1.669.403
4.717.670
2.635.770
1.786.545
4.422.315
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.5
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.5
6.5.1
6.5.2
6.6
6.7
VII.
VIII.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.3
8.4
8.5
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
15.3
XVI.
16.1
16.2
16.3
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
XX.
20.1
20.2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
FAKTORİNG GELİRLERİ
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
İskontolu
Diğer
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
İskontolu
Diğer
KİRALAMA GELİRLERİ
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
FİNANSMAN GİDERLERİ(-)
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Finansal Kiralama Giderleri
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
BRÜT K/Z (I+II)
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
Araştırma Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
Diğer
BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Bankalardan Alınan Faizler
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı
Türev Finansal İşlemlerden
Diğer
Kambiyo İşlemleri Kârı
Diğer
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemleri Zararı
Diğer
NET FAALİYET K/Z (V+…+VIII)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XV-XVI)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII+XVIII)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX)
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
DÖNEM KARI/ZARARI
HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Dipnot
31
34
32
33
35
36
37
38
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
01.01-30.06.2014
123.049
41.067
37.458
17.242
20.216
3.609
1.629
1.980
81.982
81.982
(93.534)
(77.840)
(13.298)
(2.396)
29.515
(18.785)
(10.585)
(284)
(7.916)
10.730
132.077
3.167
12
12
2.447
118.628
118.628
7.823
(15.558)
(68.617)
(3)
(3)
(54.999)
(12.185)
(1.430)
58.632
58.632
(13.365)
(1.626)
(11.739)
45.267
45.267
(127)
45.394
0,10
0,10
0,10
0,10
-
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
Cari Dönem
01.04-30.06.2014
61.297
18.943
17.217
7.836
9.381
1.726
779
947
42.354
42.354
(47.069)
(37.909)
(7.896)
(1.264)
14.228
(9.642)
(5.812)
(105)
(3.725)
4.586
53.369
1.572
5
5
1.119
69.545
69.545
(22.453)
3.581
(1.663)
(27.427)
(3)
(3)
(14.335)
(12.185)
(904)
28.865
28.865
(4.126)
(863)
(3.263)
24.739
24.739
723
24.016
0,05
0,05
0,05
0,05
-
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
01.01-30.06.2013
84.565
27.924
25.252
9.377
15.875
2.672
648
2.024
56.641
56.641
(46.162)
(38.780)
(6.136)
(1.246)
38.403
(14.255)
(8.212)
(268)
(5.775)
24.148
48.026
6.225
55
55
2.454
6.970
6.970
28.867
3.455
(5.897)
(35.829)
(34.078)
(1.751)
30.448
30.448
(5.266)
(1.511)
(3.755)
25.182
25.182
1.501
23.681
0,06
0,06
0,06
0,06
-
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
Önceki Dönem
01.04-30.06.2013
42.590
13.779
11.979
4.345
7.634
1.800
307
1.493
28.811
28.811
(22.611)
(18.423)
(3.553)
(635)
19.979
(7.763)
(4.324)
(117)
(3.322)
12.216
34.059
1.856
19
19
2.333
1.661
1.661
26.586
1.604
(4.296)
(30.005)
(29.419)
(586)
11.974
11.974
(1.659)
(655)
(1.004)
10.315
10.315
701
9.614
0,02
0,02
0,02
0,02
-
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
01.01-30.06.2014
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.5.1
2.1.5.2
2.2
2.2.1
2.2.2
DÖNEM KARI/ZARARI
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma
Gelirleri/Giderleri
2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri
2.2.4 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri
2.2.5 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.2.6 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.2.6.1 Dönem Vergi Gideri/Geliri
2.2.6.2 Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
III.
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
Cari Dönem
01.04-30.06.2014
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
Önceki Dönem
01.04-30.06.2013
45.267
(636)
(636)
-
24.739
338
338
-
25.182
(1.238)
(1.238)
-
10.315
(2.489)
(2.489)
-
(636)
44.631
338
25.077
(1.238)
23.944
(2.489)
7.826
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
01.01-30.06.2013
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelir ve
Giderler
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ
DEĞİŞİKLİKLER
Ödenmiş
Sermaye
Sermaye
Yedekleri
Hisse
Senedi
İhraç
Primleri
Hisse
Senedi
İptal
Karları
Diğer
Sermaye
Yedekleri
389.000
389.000
35.365
424.365
-
-
-
1.938
1.938
1.938
1
2
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelir ve
Giderler
3
4
5
6
Kar
Yedekleri
Yasal
Yedekler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedekler
Diğer Kar
Yedekleri
Dönem Kar/
(Zararı)
Geçmiş
Dönem
Karı/(Zararı)
Dönem Net
Kar veya
Zararı
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
112.907
112.907
(35.365)
(18.775)
40.804
40.805
(1)
19.251
19.251
2.040
2.040
21.291
-
93.656
93.656
(18.775)
3.399
3.400
(1)
78.280
(35.365)
35.365
35.365
-
40.805
40.805
18.775
23.681
(40.805)
(40.805)
42.456
40.805
40.805
18.775
(40.805)
(40.805)
18.775
23.681
23.681
13.004
13.004
(91)
1.501
14.414
565.798
58.365
58.365
45.394
(58.219)
(15.000)
(43.219)
45.540
18.776
18.776
(18.630)
(18.630)
146
39.589
39.589
45.394
(39.589)
(15.000)
(24.589)
45.394
15.109
15.109
(84)
(127)
14.898
603.638
603.638
(636)
45.267
(15.000)
(15.000)
633.269
Toplam
Özkaynak
Önceki Dönem (01.01 – 30.06.2013)
(Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş)
I.
II.
2.1
2.2
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
12.3
I.
II.
2.1
2.2
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
12.3
Dönem Başı Bakiyesi (31.12.2012)
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
Toplam Kapsamlı Gelir
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dçnüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (30.06.2013)
-
-
-
-
8.144
8.144
(1.147)
6.997
-
99.571
-
Cari Dönem (01.01. – 30.06.2014)
(Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31.12.2013)
424.365
1.938
328
3.962
99.571
21.291
78.280
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
424.365
1.938
328
3.962
99.571
21.291
78.280
Toplam Kapsamlı Gelir
(552)
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımı
37.138
(37.138)
(37.138)
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dçnüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
43.219
2.911
3.170
37.138
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
43.219
2.911
3.170
37.138
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (30.06.2014)
461.503
1.938
328
3.410
105.652
24.202
81.450
1, Duran varlıklar birikmiş yeniden değerleme artışları/azalışları,
2, Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
3, Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
4, Yabancı para çevirim farkları,
5, Satılmaya hazır finansal varlıkların birikmiş yeniden değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
6, Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
ifade eder.
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
6
565.798
(1.238)
25.182
(1)
589.741
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
A.
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
1.1
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
01.01-30.06.2014
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
01.01-30.06.2013
11.619
76.054
121.738
(63.985)
1.329
3.609
36.519
3.358
(9.718)
(2.075)
(79.156)
89.458
(45.580)
1.160
2.672
44.497
319
(7.400)
(2.066)
(7.006)
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(20.497)
(238.493)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
212.986
(336.078)
(28.438)
(146.377)
59.414
I.
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(366.750)
(98.673)
(31.694)
494.898
(18.278)
(8.878)
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
(960)
-
(1.000)
(899)
33
-
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(960)
(1.866)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
200.000
(150.000)
(15.000)
-
50.000
-
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
35.000
50.000
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki
Etkisi
(326)
(224)
24.836
(114.529)
33
10, 11
10
(162.439)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış / (Azalış)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5
232.773
316.849
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5
257.609
202.320
İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
7
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
İş Finansal Kiralama A.Ş. (“Şirket”) 9 Mart 1988 tarihinde kurulmuş olup, 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Şirket’in ana faaliyet
konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak olup,
kiralama faaliyetlerine Temmuz 1988 itibarıyla başlamıştır. Şirket’in merkezi İş Kuleleri, Kule:1 Kat:6
34330 Levent-İstanbul/Türkiye adresindedir.
Şirket, 11 Ağustos 2004 tarihinde, İş Faktoring A.Ş.’nin (“İş Faktoring”) toplam 12.517 TL nominal
bedelli hisselerini 10.952.375 ABD Doları karşılığında satın almıştır. Şirket’in bu bağlı ortaklığındaki
sahiplik oranı %78,23 olup, bağlı ortaklık ilişikteki finansal tablolarda konsolide edilmektedir.
Şirket ve bağlı ortaklığı, faaliyetlerini 13 Aralık 2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” ve BDDK’nın “Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik” i çerçevesinde
sürdürmektedir.
Şirket, Türkiye İş Bankası A.Ş. grubuna bağlı olup en büyük hissedarları %27,79 oranında Türkiye İş
Bankası A.Ş. ve %28,56 oranında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (“TSKB”)’dir. Şirket’in %42,67’si
halka açıktır. Şirket’in halka açık bulunan hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, Şirket ve bağlı ortaklığının (“Grup”) çalışan sayısı 198 kişidir (31 Aralık
2013: 179 kişi).
Ödenecek temettü:
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Şirket’in ödenecek temettüsü bulunmamaktadır.
Finansal tabloların onaylanması:
Grup’un 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide bilançosu ve aynı tarihte sona eren hesap
dönemine ait konsolide kar veya zarar tablosu 25 Temmuz 2014 tarihinde Şirket’in yönetim kurulu
tarafından onaylanmıştır. İlişikteki konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisine, Şirket’in genel kurulu
ve/veya yasal otoriteler sahiptir.
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Uygulanan Muhasebe Standartları
Grup, ilişikteki konsolide finansal tablolarını, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(“BDDK”) tarafından 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal
Tabloları Hakkında Yönetmelik” ve aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi
Hakkında Tebliğ”, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından
yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ile Türkiye Finansal Raporlama
Standartları (“TFRS”) ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama
esaslarına ilişkin yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (tümü “Raporlama
Standartları”) uygun olarak hazırlamıştır.
8
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Uygulanan Muhasebe Standartları (Devamı)
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile yansıtılan finansal araçlar haricinde, tarihi maliyet esasına
göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın
gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
Geçerli ve Raporlama Para Birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli
olan para birimi (işlevsel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet
sonuçları, Grup’un işlevsel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için raporlama para birimi
olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Grup’un konsolide finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihine kadar TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama” (“TMS 29”) uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur.
BDDK tarafından 28 Nisan 2005 tarihinde yayımlanan bir genelge ile ve SPK’nın 17 Mart 2005
tarihinde almış olduğu bir kararla, enflasyon muhasebesi uygulaması gerektiren göstergelerin ortadan
kalktığı belirtilmiş ve 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir.
Dolayısıyla, 31 Mart 2014 tarihli konsolide bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler, 31
Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş
değerleriyle, bu tarihten sonra oluşan girişler ise nominal değerleriyle dikkate alınmıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde
yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.
9
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Muhasebe Tahminleri
Konsolide finansal tabloların Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanması, yönetimin,
politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar
almasını, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden
farklılık gösterebilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden
etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. Tahminlerin kullanıldığı başlıca notlar aşağıdaki gibidir:
Not 3 (b) ve (c) – Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri
Not 4 – Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal varlıklar ve yükümlülükler
Not 6 – Satılmaya hazır finansal varlıklar
Not 7 – Faktoring alacakları
Not 8 – Kiralama işlemleri
Not 13 – Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri
Not 21 – Borç ve gider karşılıkları
Not 22 – Çalışanlara sağlanan faydalar
Not 28 – Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler
Not 40– Finansal araçlarla ilgili ek bilgiler
Konsolidasyon Esasları
Şirket’in bağlı ortaklığının 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla detayları aşağıdaki
gibidir:
Bağlı Ortaklık
İş Faktoring
Kuruluş ve
faaliyet yeri
Sermayedeki
pay oranı %
Oy kullanma
hakkı oranı %
Ana Faaliyeti
İstanbul
78,23
78,23
Faktoring işlemleri
İlişikteki konsolide finansal tablolar Şirket ve bağlı ortaklığının hesaplarını aşağıdaki “Bağlı ortaklıklar”
maddesinde belirtilen şekilde yansıtmaktadır. Bağlı ortaklıkların finansal tablolarının hazırlanması
sırasında, yasal kayıtlarına Raporlama Standartları’na uygunluk ve Şirket tarafından uygulanan
muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından gerekli tashih ve sınıflandırmalar
yapılmıştır.
10
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Konsolidasyon Esasları (Devamı)
(i)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı ortaklıklar, Şirket’in doğrudan veya dolaylı olarak işlemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip olduğu
şirketlerdir. Şirket, bağlı ortaklık konumundaki şirketlerin finansal ve operasyonel politikalarını yürütme
gücüne sahip olmasına bağlı olarak, bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçlarından pay alır.
Kontrol gücünün belirlenmesinde, mevcut ve dönüştürülebilir oy hakları göz önünde bulundurulur. Bağlı
ortaklıkların finansal tabloları, kontrol gücünün oluştuğu tarihten, sona erdiği tarihe kadar konsolide finansal
tablolarda gösterilmektedir.
Şirket, 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla İş Faktoring’in %78,23’üne sahiptir. Şirket’in
İş Faktoring’in faaliyetleri üzerinde tam kontrol gücünün bulunmasından dolayı İş Faktoring’in finansal
tabloları ilişikteki konsolide finansal tablolara tam konsolidasyon yönetimi ile dahil edilmiştir.
(ii)
Konsolidasyonda eliminasyon işlemleri
İş Faktoring’in finansal durum tablosu ve kar veya zarar tablosu tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak
konsolide edilmiş ve Şirket defterlerinde bağlı ortaklıklar olarak yansıtılan İş Faktoring kayıtlı değerleri ile
İş Faktoring’in defterlerinde yansıtılan öz sermayesi karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Konsolide finansal
tablolar, İş Faktoring ve Şirket arasındaki işlemlerden dolayı oluşan tüm bakiye ve işlemler ve
gerçekleşmemiş her türlü gelir ve giderlerden arındırılmıştır. Gerektiğinde, Şirket’in izlediği muhasebe
politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklığın finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili
düzeltmeler yapılmıştır.
Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.
(iii)
Kontrol gücü olmayan paylar
Konsolide edilen bağlı ortaklığın net varlıklarındaki kontrol gücü olmayan paylar Grup’un özkaynağının
içinde ayrı olarak belirtilir. Kontrol gücü olmayan paylar, ilk işletme birleşmelerinde oluşan bu payların
tutarından ve birleşme tarihinden itibaren özsermayedeki değişikliklerdeki kontrol gücü olmayan payların
tutarından oluşur.
Netleştirme
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya
net olarak tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş
zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, finansal tablolarda net değerleri ile gösterilirler.
11
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standartlar dışında 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan
finansal tablolar ile tutarlı olarak uygulanmıştır.
(i)
Finansal tablolar formatında değişiklik
BDDK’nın 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal
Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında
Yönetmelik” uyarınca hazırlanan yeni formatlar nedeniyle ilişikteki finansal durum tablosunda
karşılaştırma olarak verilen 30 Haziran 2013 tarihli finansal tablolarda aşağıdaki sınıflamalar yapılmıştır:
Grup’un 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait nakit akış tablosunda “esas faaliyet
konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet karı” içerisinde sınıflanan 45.580 TL tutarındaki
ödenen faizler karşılaştırmalı sunulan finansal tablolarda “esas faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki
değişim öncesi faaliyet karı-ödenen faizler” hesabına sınıflandırılmıştır.
2.3
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye
yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği
olmamıştır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenir.
12
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4
Standartlarda Değişiklikler ve Yorumlar
Grup, 30 Haziran 2014 tarihinde geçerli ve uygulanması zorunlu olan TMS’leri uygulamıştır.
Bazı yeni standartlar, standartlardaki değişiklikler ve yorumlar 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla henüz
geçerli olmayıp bu konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıştır. Bu standartlar ve
yorumlar;
TFRS 9 – Finansal Araçlar
TFRS 9 –Finansal Araçlar, TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardı yerine yeni
düzenlemeler getirilmesini hedefleyen geniş bir projenin bir parçası olarak TMSK tarafından Nisan 2010’da
yayımlanmıştır.
TMSK tarafından 27 Nisan 2010 tarih ve 27564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aşağıda kısaca
özetlenen TFRS 9 – Finansal Araçlar standardı, TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
standardı yerine yeni düzenlemeler getirilmesini hedefleyen geniş kapsamlı bir projenin bir parçası olarak
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından Kasım 2009’da yayımlanmıştır.
Başlatılan bu proje ile birlikte finansal araçlara ilişkin finansal raporlamanın ilke bazlı ve daha az karmaşık
bir hale getirilmesi hedeflenmiş ve projenin birinci fazı olan TFRS 9 ile finansal varlıkların raporlanması ile
ilgili prensiplerin oluşturularak, finansal tablo okuyucularının işletmelerin gelecekteki nakit akışları
hakkındaki belirsizlikleri, zamanlamaları ve tutarları konusunda kendi değerlendirmelerini oluşturabilmeleri
için ilgili ve faydalı bilgilerin sağlanması amaçlanmıştır. TFRS 9, finansal varlıklar için gerçeğe uygun
değerleri üzerinden ölçülen finansal varlıklar ve itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden ölçülen finansal
varlıklar olmak üzere iki ana müteakip ölçüm sınıflandırması getirmektedir.
Bu sınıflamanın temeli işletmenin iş modeline ve finansal varlıkların sözleşmeye dayalı nakit akışlarının
niteliklerine dayanmaktadır. Finansal varlıkların değer düşüklüğüne ve riskten korunma muhasebesine ilişkin
TMS 39 içerisindeki düzenlemelerin devam edeceği belirtilmiştir. TFRS 9, 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla veya
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüğe girecek olup, bu standardın erken uygulanmasına
izin verilmektedir. 1 Ocak 2012 öncesinde başlayan raporlama dönemlerinde bu standardı uygulamaya
başlayan işletmeler için geçmiş dönem finansal tablolarının yeniden düzenlenmesi şartı aranmamaktadır.
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ
a.
Hasılat
Finansal kiralama gelirleri: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
kapsamında kiralamaya konu edilen varlıkların kiralama işleminin başlangıcındaki değeri bilançoda finansal
kiralama alacağı olarak gösterilir. Toplam finansal kiralama alacağı ile kiralama konusu varlığın yatırım
değeri arasındaki farkın oluşturduğu faiz gelirleri, her muhasebe dönemine düşen alacağın sabit faiz oranı ile
dönemlere dağıtılması suretiyle kiralama süresi boyunca oluştuğu döneme ait kar veya zarar tablosuna
kaydedilir. İlgili dönemde tahakkuk etmemiş faiz gelirleri kazanılmamış faiz gelirleri hesabında takip edilir.
Faktoring hizmet gelirleri: Müşterilere yapılan ödemeler üzerinden tahsil veya tahakkuk edilen faiz ve
komisyon gelirlerinden oluşmaktadır.
Faktoring işlemlerine konu olan fatura toplamı üzerinden alınan belirli bir yüzde miktarı faktoring komisyon
gelirlerini oluşturmaktadır.
Diğer faiz gelirleri: Kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit girişlerini
söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen etkin faiz oranı nispetinde ilgili döneme tahakkuk ettirilir.
13
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
a.
Hasılat (devamı)
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman
kayda alınır.
Herhangi bir vadeli işleme ilişkin olarak tahsil edilen/ödenen ücret ve komisyon gelir/giderleri tahakkuk
esasına göre kayıtlara intikal ettirilmektedir.
b.
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla
enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 31 Aralık 2004 tarihinden sonra satın alınan
kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek
yansıtılır.
Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, tahmini faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi
kullanılarak amortismana tabi tutulur. Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri, kalan artık değerleri ve
amortisman yöntemleri her bir raporlama dönemi sonu itibarıyla gözden geçirilmektedir.
Özel maliyetler kira süreleri veya söz konusu özel maliyetin faydalı ömründen kısa olanı üzerinden doğrusal
amortisman yöntemiyle amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmek için katlanılan masraflar aktifleştirilir. Sonradan
ortaya çıkan harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise
aktifleştirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri tahakkuk esasına göre konsolide kar veya zarar tablosunda
muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıkların ortalama faydalı ömürlerini yansıtan amortisman süreleri aşağıda belirtilmiştir:
Tanım
Döşeme ve demirbaşlar
Araçlar
Özel maliyetler
Yıl
5 yıl
5 yıl
5 yıl
Bir maddi duran varlığın elden çıkartılması sonucunda ortaya çıkan kazanç ve kayıplar, söz konusu maddi
duran varlığın elden çıkartılmasıyla elde edilen tutar ile defter değeri karşılaştırılarak belirlenir ve konsolide
kar veya zarar tablosunda diğer faaliyet gelirleri/giderleri hesaplarında muhasebeleştirilir.
c.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Grup’un maddi olmayan varlıkları, bilgisayar yazılımı, lisans ve şerefiyeden oluşmaktadır. Bilgisayar
yazılımı ve lisanslar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla
enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 31 Aralık 2004 tarihinden sonra satın alınan
kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ile kalıcı değer kayıpları düşülerek
yansıtılır. Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıkların tahmini faydalı ömürleri, kalan artık değerleri
ve itfa yöntemleri her bir raporlama dönemi sonu itibarıyla gözden geçirilmektedir. Bu varlıklar tahmini
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Grup’un bilgisayar yazılımları ve
lisanslarının faydalı ömürleri 5 yıldır.
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen
sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre itfa edilir.
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde kar veya zarar
tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Grup’un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile
direkt ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak
harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maddi olmayan duran varlık olarak
değerlendirilen bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, faydalı ömürleri üzerinden 5 yılı aşmamak kaydıyla
itfa edilir.
14
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
d.
Finansal Olmayan Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Şerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düşüklüğü
testi uygulanır. İtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı
durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri
kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış
maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır.
Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akışlarının olduğu en düşük
seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan
varlıklar her bir raporlama döneminde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
e.
Borçlanma Maliyetleri
Tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde tahakkuk esasına göre kar veya zarar tablosuna
kaydedilmektedir.
f.
Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar
Kullanım yerine satış yoluyla elden çıkarılması beklenen duran varlıklar (veya elden çıkarılacak varlık
grubu) satış amaçlı elde tutulan varlıklar olarak sınıflandırılır. Bir varlığın satış amaçlı elde tutulan varlık
olarak sınıflandırılmasının hemen ardından, satış amaçlı elde tutulan varlık (veya elden çıkarılacak varlık
grubu) Grup’un ilgili varlık grubu için uyguladığı muhasebe politikalarına göre muhasebeleştirilir. Satış
amaçlı elde tutulan varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş
gerçeğe uygun değerinden küçük olanı ile ölçülür. Satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan
varlıklara ilişkin değer düşüklüğü kayıpları ve müteakip değerlemeler sonucunda oluşan kazanç ve kayıplar
konsolide kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. Kümülatif değer düşüklüğü kayıplarını aşan
kazançlar kayıtlara alınmazlar.
g.
Finansal Araçlar
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun
değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım işlemiyle
doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırım araçlarının
ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan
finansal varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde kayıtlara alınır veya
kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar
elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında
belirlenmektedir.
15
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun
olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili
finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal
varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarar tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde
tutulan veya alım-satım amaçlı olarak edinilmemekle birlikte ilk muhasebeleştirme esnasında bu kategoride
muhasebeleştirilen finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği
zaman veya ilk muhasebeleştirme sırasında daha doğru bir muhasebesel gösterim sağlanacağı kanaatine
varıldığı zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak
belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr
veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır.
Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar
Grup’un vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına
sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır.
Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer
düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle
hesaplanır.
16
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
g.
Finansal Araçlar (Devamı)
Finansal varlıklar (Devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Grup tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile bazı
borçlanma senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleriyle
gösterilir. Grup’un aktif bir piyasada işlem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat satılmaya hazır finansal
varlık olarak sınıflanan özkaynak araçları bulunmakta ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir olarak
ölçülemediği için maliyet değerleriyle gösterilmektedir. Kar veya zarar tablosuna kaydedilen değer
düşüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur farkı kar/zarar
tutarı haricindeki, gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı
gelir içinde muhasebeleştirilir ve finansal varlıklar değer artış fonunda gösterilirler. Yatırımın elden
çıkarılması ya da değer düşüklüğüne uğraması durumunda, finansal varlıklar değer artış fonunda biriken
toplam kar/zarar, kar veya zarar tablosunda sınıflandırılmaktadır.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarına ilişkin temettüler Grup’un temettü alma hakkının oluştuğu durumlarda
kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Yabancı para birimiyle ifade edilen satılmaya hazır parasal varlıkların gerçeğe uygun değeri ifade edildiği
para birimi üzerinden belirlenmekte ve raporlama dönemi sonundaki geçerli kurdan çevrilmektedir. Kar veya
zarar tablosunda muhasebeleştirilen kur farkı kazançları/zararları, parasal varlığın itfa edilmiş maliyet değeri
üzerinden belirlenmektedir. Diğer kur farkı kazançları/zararları, diğer kapsamlı gelir içinde
muhasebeleştirilmektedir.
Finansal Kiralama Alacakları, Faktoring Alacakları ve Diğer Alacaklar
Finansal kiralama alacakları, faktoring alacakları ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun
değerleri ile muhasebeleştirilmekte olup, ilk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden gösterilmektedir.
Tahsili ileride şüpheli olabilecek finansal kiralama alacakları, faktoring alacakları ve diğer alacaklar için
karşılık ayrılmakta ve gider yazılmak suretiyle cari dönem karından düşülmektedir. Takipteki alacaklar
karşılığı, mevcut finansal kiralama alacakları ve faktoring alacakları ile ilgili ileride çıkabilecek muhtemel
zararları karşılamak amacıyla, Grup’un kredi portföyü, kalite ve risk açısından değerlendirilerek, ekonomik
koşulları ve diğer etkenleri ve ilgili mevzuatı da göz önüne alarak ayırdığı tutardır. Grup, BDDK tarafından
24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik” ve 1 Ocak
2008’den itibaren geçerli olmak üzere, BDDK tarafından yayınlanan 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı
“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara ilişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, tahsili vadesinden itibaren 150 günden fazla geciken ancak
240 günü geçmeyen finansal kiralama alacaklarının, teminatları dikkate alındıktan sonra, en az %20’si
oranında, tahsili vadesinden itibaren 240 günden fazla geciken ancak 360 günü geçmeyen finansal kiralama
alacaklarının, teminatları dikkate alındıktan sonra, en az %50’si oranında ve tahsili vadesinden itibaren 1
yıldan fazla gecikmiş olan finansal kiralama alacaklarının, teminatları dikkate alındıktan sonra, %100’ü
oranında özel karşılık ayırır.
Tahsili 360 günden az gecikmiş olan finansal kiralama alacakları “Takipteki Alacaklar” altında bulunan
“Tasfiye Olunacak Alacaklar” olarak, tahsili 1 yıldan fazla gecikmiş olan finansal kiralama alacakları ise
“Zarar Niteliğindeki Alacaklar” olarak sınıflandırılır.
17
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
g.
Finansal Araçlar (Devamı)
Finansal varlıklar (Devamı)
Finansal Kiralama Alacakları, Faktoring Alacakları ve Diğer Alacaklar (Devamı)
Aynı tebliğ kapsamında, tahsili vadesinden itibaren 90 günden fazla geciken ancak 180 günü geçmeyen
faktoring alacaklarının, teminatları dikkate alındıktan sonra, en az %20’si oranında, tahsili vadesinden
itibaren 180 günden fazla geciken ancak 360 günü geçmeyen faktoring alacaklarının, teminatları dikkate
alındıktan sonra, en az %50’si oranında ve tahsili vadesinden itibaren 1 yıldan fazla gecikmiş olan faktoring
alacaklarının, teminatları dikkate alındıktan sonra, %100’ü oranında özel karşılık ayrılması gerekmektedir.
Grup, bu tebliğ kapsamında, değerli teminatı bulunmayan şüpheli faktoring alacaklarına yukarıdaki gün
sayılarını dikkate almaksızın %100 oranında karşılık ayırırken tahsilat imkanı gördüğü diğer alacaklara ise
yukarıda bahsi geçen oranlar nispetinde karşılık hesaplamaktadır.
Grup, kira ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle feshettiği ödeme planlarına ait döviz alacaklarını fesih
tarihindeki kurları kullanarak TL’ye dönüştürmekte ve fesih tarihinden itibaren kur değerlemesine tabi
tutmamaktadır. Ayrıca söz konusu alacaklar için fatura kesimi durdurulduğundan feshedildiği tarihten
itibaren reeskont hesaplaması yapılmamaktadır.
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen diğer alacaklar da bu kategoride
sınıflandırılır. Bu tür alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden varsa
değer düşüklüğü indirilerek gösterilir.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her raporlama döneminde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin
bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden
sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık
grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akışları üzerindeki olumsuz etkisi
sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması
durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Yukarıda bahsedilen finansal kiralama ve faktoring alacakları
hariç, etkin faiz yöntemiyle itfa edilmiş maliyet değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer
düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akışlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden
iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Finansal kiralama ve faktoring alacakları haricinde, tüm diğer finansal varlıklarda, değer düşüklüğü
doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Alacakların tahsil edilememesi durumunda söz
konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler kar veya zarar tablosunda
muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış
değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa,
önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın
değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasabeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet
tutarını aşmayacak şekilde kar veya zarar tablosunda iptal edilir.
18
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
g.
Finansal Araçlar (Devamı)
Finansal varlıklar (Devamı)
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü (Devamı)
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen
artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay
veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski
taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardan oluşmaktadır.
Finansal yükümlülükler
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm
yükümlülükleri düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı
finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan
muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya
diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda
alınır ve her raporlama döneminde, gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun
değerlerindeki değişim, kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. Kar veya zarar tablosunda
muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da
kapsar.
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe
uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile
birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya
uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini
tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
19
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
g.
Finansal Araçlar (Devamı)
Finansal Yükümlülükler (Devamı)
Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi
Grup’un faaliyetleri, temel olarak işletmeyi kurlar ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal
risklere maruz bırakmaktadır. Grup gelecekte gerçekleşecek döviz ve kredi işlemlerine bağlı kur ve faiz
oranı dalgalanmaları ile ilişkilendirilen finansal risklerini yönetmek amacıyla türev finansal araçları (esas
olarak döviz kuru forward ve para swap sözleşmeleri) kullanmaktadır. Türev finansal araçlar, sözleşme
tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile kayıt altına alınmakta ve sonraki raporlama dönemlerinde gerçeğe
uygun değerleri ile yeniden değerlenmektedir. Türev işlemler ekonomik olarak riskten korunma sağlamakla
birlikte, finansal riskten korunma muhasebesine (hedge) uygun kalem olarak tanımlanması için tüm gereken
koşullar yerine getirilmediği için alım satım amaçlı olarak muhasebeleştirilmekte ve söz konusu araçlar
dolayısı ile gerçekleşen kazanç veya kayıp kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilmektedir.
h.
İşletme Birleşmeleri
Bağlı ortaklıkların alımı, satın alım yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmesinin maliyeti,
birleşme tarihinde verilen varlıkların, oluşan veya üstlenilen yükümlülüklerin ve bağlı ortaklığın kontrolünü
elde etmek için çıkarılan özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerlerinin toplamı olarak hesaplanır. TFRS
5 “Satılmak Üzere Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler”e göre satılmak üzere elde tutulan ve
gerçeğe uygun değerden satış masraflarının düşülmesiyle bulunan değer ile kayda alınan duran varlıklar
(veya satılacak gruplar) hariç olmak üzere alınan işletmenin TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”ne göre kayda
alınma şartlarını karşılayan tanımlanabilir varlıkları, yükümlülükleri ve şarta bağlı yükümlülükleri gerçeğe
uygun değerleri üzerinden kayda alınır.
Satın alım sırasında oluşan şerefiye, satın alımın maliyetinin, satın alınan işletmenin tanımlanabilen
varlıkları, yükümlülükleri ve şarta bağlı yükümlülüklerindeki Grup’un payını aşan kısmı olarak belirlenir.
Şerefiye maliyet bedelinden birikmiş değer düşüklüğü indirilerek ifade edilir. Grup’un satın alınan işletmeye
ilişkin tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerindeki payının, satın alım maliyetini
aşması halinde aşan kısım derhal gelir olarak kaydedilir.
Satın alınan işletmedeki kontrol gücü olmayan paylar, söz konusu işletmenin satın alınması sırasındaki
tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerindeki kontrol gücü
olmayan payların tutarı olarak kayda alınır.
i.
Kur Değişiminin Etkileri
Grup’un her işletmesinin bireysel finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli
olan para birimi (işlevsel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları,
Şirket’in işlevsel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için raporlama para birimi olan TL cinsinden
ifade edilmiştir.
20
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
i.
Kur Değişiminin Etkileri (Devamı)
Grup tarafından kullanılan 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihli kur bilgileri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
2,1234
2,8919
3,6094
2,3722
2,0894
ABD Doları
Avro
İngiliz Sterlini
İsviçre Frangı
100 Japon Yeni
31 Aralık 2013
2,1343
2,9365
3,5114
2,3899
2,0231
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para
birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda
yer alan yabancı para cinsinden ve dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler raporlama döneminde
geçerli olan kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilen parasal
olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği
tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilerek ifade edilmektedir. Tarihi maliyet esasına göre
ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
j.
Hisse Başına Kazanç
Konsolide kar veya zarar tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net dönem karı veya zararının, dönem
boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. Hisse
senedi sayısının, içkaynaklardan yapılan sermaye artırımları sonucunda gerçekleşen bedelsiz ihraçlar yoluyla
artması durumunda, hisse başına kazanç hesaplamaları, karşılaştırma dönemleri itibarıyla daha önce
hesaplanan ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısı düzeltilerek yapılmaktadır. Düzeltme, hesaplamada
kullanılan hisse senedi sayısının, bedelsiz ihraç işleminin karşılaştırma dönemi başında gerçekleştirilmiş gibi
dikkate alınmasını ifade etmektedir.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu
ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç
edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz
konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.
k.
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
Raporlama dönemi ile finansal tabloların yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya
aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. TMS 10 “Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar”, hükümleri
uyarınca raporlama dönemi sonu itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması
veya ilgili olayların raporlama döneminden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olaylar konsolide finansal
tabloların düzeltilmesini gerektiriyorsa, Grup konsolide finansal tablolarını yeni duruma uygun şekilde
düzeltmektedir. Söz konusu olaylar konsolide finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyorsa Grup söz
konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır.
21
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
l.
Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
TMS 37 “Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar”da belirtildiği üzere herhangi bir
karşılık tutarının konsolide finansal tablolara alınabilmesi için; Grup’un geçmiş olaylardan kaynaklanan
mevcut bir hukuki veya taahhüde bağlı yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için
ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük
tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. Söz konusu kriterler oluşmamışsa,
Grup, söz konusu hususları ilgili konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlarında açıklamaktadır.
Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine
getirilmesi için gerekli olması beklenen nakit çıkışlarının bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların
bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda
oluşan faiz oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır.
Şarta bağlı varlıklar gerçekleşmedikçe muhasebeleştirilmemekte ve sadece dipnotlarda açıklanmaktadır.
m.
Kiralama İşlemleri
Kiralama - Kiralayan durumunda Grup
Grup’un finansal kiralama alacaklarına ilişkin muhasebe politikaları (g) finansal araçlar notunda
detaylandırılmıştır.
Kiralama - Kiracı durumunda Grup
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemi, finansal kiralama
olarak sınıflandırılır. Diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın gerçeğe uygun değerleriyle, ya da
asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Aynı tutarda kiralayana
karşı yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri,
finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan ana para ödemesi olarak ayrılır ve
böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar.
Finansal giderler, Grup’un genel borçlanma politikası kapsamında kar veya zarar tablosuna kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan veya
alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar veya zarar tablosuna kaydedilir),
kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile kar veya zarar tablosuna kaydedilir.
n.
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Grup’un, yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için
kullandığı bilgileri içeren, finansal kiralama ve faktoring başlıkları altında iki ayrı faaliyet bölümü
bulunmaktadır (Not:29).
22
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
o.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin
vermediğinden dolayı, ilişikteki konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir
işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.
Dönemin vergi geliri veya gideri, cari dönem vergisi ve ertelenmiş vergiyi içermektedir. Dönemin vergi
geliri veya gideri, işletme birleşmeleri veya doğrudan diğer kapsamlı gelir veya özkaynaklar altında kayıtlara
alınan kalemlere ilişkin olanlar haricinde kar veya zarara kaydedilir.
Cari dönem vergisi, dönem karının veya zararının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve raporlama
döneminde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü veya alacağını ve de geçmiş
yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir.
Ertelenmiş vergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi matrahında
kullanılan değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi şerefiyenin ilk defa
kayıtlara alınmasında, işletme birleşmesi olmayan işlemlerdeki ne mali ne de ticari karı veya zararı etkileyen
varlık ve yükümlülüklerin ilk kayıtlara alınmasında, yakın bir gelecekte geri çevrilmesi muhtemel olmayan
iştirakler ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili farklarda kayıtlara alınmaz. Ertelenmiş vergi,
raporlama döneminde geçerli olan kanunlara dayanarak, geçici farkların geri çevrildiklerinde uygulanması
beklenen vergi oranları ile hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü, kanunen
vergi varlıkları ve vergi yükümlülüklerinin mahsuplaştırılmasına ilişkin bir yasal hak olması ve vergilerin
aynı mali otoriteye bağlı olması durumunda ve vergi varlıklarının elde edilmesi ve vergi yükümlülüklerinin
yerine getirilmesinin eş zamanlı olması durumunda mahsuplaştırılabilmektedir.
Kullanılmamış mali zararlar, yatırım indirimi teşvikleri, vergi indirimleri ve indirilebilir geçici farklar
üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte geçici farkların kullanılabilmesini sağlayacak
vergilendirilebilir karların gerçekleşmesinin muhtemel olduğu ölçüde kayıtlara alınır. Ertelenmiş vergi
varlığı her raporlama döneminde incelenir ve ilgili vergi avantajının gerçekleşme ihtimalinin muhtemel
olmadığı kapsama kadar kayıtlı değeri indirilir.
Satılmaya hazır varlıkların gerçeğe uygun değer ölçümlerinden kaynaklanan vergiler, özkaynaklara
kaydedilir ve daha sonra, kayıtlara alınan diğer ertelenmiş kazançların gerçekleşmesi ile birlikte kar veya
zararda kayıtlara alınır.
p.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları
Kıdem tazminatı karşılığı, Grup çalışanlarının emekliliğinden doğan ve Türk İş Kanunu’na göre hesaplanan
muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerine indirgenmiş tutarına göre ayrılmaktadır. Çalışanlar tarafından
hak edildikçe tahakkuk esasına göre hesaplanır ve finansal tablolarda muhasebeleştirilir. Yükümlülük tutarı
devlet tarafından duyurulan kıdem tazminatı tavanı baz alınarak hesaplanmaktadır.
TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, şirketlerin aktüeryal değerleme yöntemleri kullanarak olası
yükümlülüklerinin bugünkü değerinin hesaplanmasını öngörmektedir. Dolayısıyla Grup’un muhtemel
yükümlülüğünün bugünkü değeri aşağıdaki tabloda yer alan varsayımlar kullanılarak hesaplanmıştır.
23
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
p.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları (Devamı)
İskonto oranı
Beklenen maaş / limit artış oranı
Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma oranı
r.
30 Haziran 2014
%3,29
%6,5
%100
31 Aralık 2013
%3,29
%6,5
%100
Nakit Akış Tablosu
Grup, konsolide net varlıklarındaki değişimleri, konsolide finansal yapısını ve konsolide nakit akışlarının
tutar ve zamanlamasını değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında konsolide finansal tablo
kullanıcılarına bilgi vermek üzere konsolide nakit akış tablolarını düzenlemektedir.
Konsolide nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine
dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Grup’un
faaliyet alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit
akışları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği
yatırım faaliyetlerinden nakit akışlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Şirket’in
finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
s.
Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü kararının
alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.
t.
İlişkili Taraflar
TMS 24 “İlişkili Tarafların Açıklamaları”; hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri
yollarla karşı tarafı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen
kuruluşlar, ilişkili kuruluş olarak tanımlar. İlişkili kuruluşlara aynı zamanda sermayedarlar ve Grup yönetimi
de dahildir. İlişkili kuruluş işlemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin ilişkili kuruluşlar arasında bedelli veya
bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir.
Bu konsolide finansal tablolar açısından Şirket’in ortakları ve Şirket ile dolaylı sermaye ilişkisinde olan grup
şirketleri ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler “ilişkili taraflar” olarak tanımlanmaktadır
(Not:9).
24
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4.
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIK VE
YÜKÜMLÜLÜKLER
Alım satım amaçlı türev finansal varlık ve yükümlülükler:
Türev finansal araçlar gerçeğe uygun değerleriyle gösterilmekte olup pozitif gerçeğe uygun değerleme
farkları alım satım amaçlı türev finansal varlıklar hesabında, negatif gerçeğe uygun değerleme farkları ise
alım satım amaçlı türev finansal yükümlülükler hesabında gösterilmektedir.
30 Haziran 2014
TP
YP
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
Swap Alım-Satım İşlemleri
-
42
24.008
24.050
30 Haziran 2014
TP
YP
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
Swap Alım-Satım İşlemleri
25
-
36.109
36.109
31 Aralık 2013
TP
YP
-
-
31 Aralık 2013
TP
YP
-
486
122.209
122.695
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.
BANKALAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, bankaların detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
TP
YP
2.717
9.256
9.620
236.016
1
42
12.338
245.314
Vadesiz Mevduat
Vadeli Mevduat
Faiz Reeskontu
31 Aralık 2013
TP
YP
10.995
2.744
250
218.783
21
11.245
221.548
Vadeli mevduatın 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla detayı aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
Faiz Oranı %
Vade
TL
ABD Doları
Avro
%4,25
%0,09-%2,10
%0,50-%2,20
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014 – 21.07.2014
30 Haziran 2014
9.621
66.657
169.401
245.679
Vadeli mevduatın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla detayı aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
Faiz Oranı %
Vade
31 Aralık 2013
TL
ABD Doları
Avro
%3,50
%0,07-%2,85
%1,60-%2,60
02.01.2014
02.01.2014 - 27.01.2014
02.01.2014
251
57.832
160.971
219.054
Yukarıdaki bakiyeler içerisinde Grup’un, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla ana hissedarı Türkiye İş Bankası
A.Ş. nezdinde 54.123 TL karşılığı (31 Aralık 2013: 192.103 TL) yabancı para, 12.112 TL tutarında (31
Aralık 2013: 1.239 TL) Türk parası mevduat hesabı bulunmaktadır.
Nakit ve nakit benzeri kalemleri oluşturan unsurların bilançoda kayıtlı tutarları ile nakit akış tablosundaki
kayıtlı tutarları arasındaki mutabakatı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Vadesiz Mevduat
Vadeli Mevduat (1-3 ay) (reeskont hariç)
Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler
11.973
245.636
257.609
31 Aralık 2013
13.739
219.034
232.773
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri üzerinde herhangi bir blokaj
bulunmamaktadır.
26
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6.
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, satılmaya hazır finansal varlıkların detayı aşağıdaki
gibidir:
Yatırım Adı
Ana Faaliyeti
Borsada İşlem Gören:
İş Yatırım Menkul Değerler Yatırım ve Menkul
A.Ş. (İş Yatırım)
Kıymet Hizmetleri
İş Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Girişim Sermayesi
Borsada İşlem Görmeyen:
Camiş Menkul Değerler
A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul
Değerler A.Ş.
İş Net Elektronik Bilgi
Üretim Dağ. Tic. ve
İletişim Hiz. A.Ş. (İş Net)
Efes Varlık Yönetimi A.Ş.
TOPLAM
7.
Yatırım ve Menkul
Kıymet Hizmetleri
Yatırım ve Menkul
Kıymet Hizmetleri
Bilgi İletişim ve
Tekno.Hiz.
Varlık Yönetimi
Kuruluş ve
Faaliyet
Yeri
Oy
Kullanım
Gücü (%)
İştirak Oranı
(%)
30
31
Haziran Aralık
2014
2013
Kayıtlı Değer
30
Haziran
2014
31
Aralık
2013
İstanbul
4,86
4,86
4,86
19.866
19.335
İstanbul
0,89
0,89
0,89
1.487
1.534
İstanbul
-
-
0,05
-
4
İstanbul
0,06
0,06
0,06
39
38
İstanbul
İstanbul
1,00
10,00
1,00
10,00
1,00
10,00
302
2.000
23.694
302
2.000
23.213
FAKTORİNG ALACAKLARI
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, faktoring alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
1.173.910
130.298
3.824
(5.874)
1.302.158
22.287
(22.287)
1.302.158
798.780
151.402
3.260
(7.332)
946.110
13.969
(13.969)
946.110
Kısa Vadeli Faktoring Alacakları (*)
Yurtiçi Faktoring Alacakları
İhracat ve İthalat Faktoring Alacakları
Faktoring Faiz Gelir Tahakkukları
Kazanılmamış Faiz Gelirleri
Takipteki Faktoring Alacakları (**)
Özel Karşılıklar (**)
(*) Şirket’in %78,23 sahiplik oranı bulunan bağlı ortaklığı İş Faktoring’in gerçekleştirmiş olduğu faktoring
işlemlerinden doğan alacaklardan oluşmaktadır.
(**) Bilançoda takipteki alacaklar kalemi içinde sınıflandırılmaktadır.
7.341.123 Avro, 2.918.956 ABD Doları ve 70.035 TL tutarındaki faktoring alacakları değişken faiz
oranlarına (31 Aralık 2013: 680.742 Avro, 63.870 GBP ve 126.879 TL), 19.063.051 Avro, 22.950.652 ABD
Doları, 87.379 GBP ve 1.100.517 TL tutarındaki faktoring alacakları ise sabit faiz oranlarına (31 Aralık
2013: 36.173.336 Avro, 20.395.914 ABD Doları, 22.783 GBP ve 667.174 TL) sahiptir.
27
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7.
FAKTORİNG ALACAKLARI (Devamı)
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, faktoring alacakları için uygulanan ortalama faiz oranları TL için
%11,47, ABD Doları için %6,19, Avro için %6,03 ve GBP için %7,00 ’dir (31 Aralık 2013: TL için
%11,71, ABD Doları için %5,80, Avro için %5,59, GBP için %6,50).
Türlerine göre faktoring işlemleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
831.438
16.091
339.115
115.514
1.302.158
371.080
11.967
422.973
140.090
946.110
Yurtiçi Gayri Kabili Rücu
Yurtdışı Gayri Kabili Rücu
Yurtiçi Kabili Rücu
Yurtdışı Kabili Rücu
Raporlama dönemi itibarıyla Grup’un %100 karşılık ayırdığı şüpheli alacakları dışında geciken faktoring
alacağı bulunmamakla birlikte, yeniden yapılandırılan faktoring alacaklarının defter değeri 1.216 TL’dir
(31 Aralık 2013: 476 TL). Bu alacaklara ilişkin Grup’un teminat olarak sözleşme kefaleti bulunmaktadır.
Grup’un faktoring alacaklarına ilişkin edindiği teminatlar aşağıdaki gibi olup, teminat tutarları
hesaplanırken teminat tutarının alacak tutarını aşması durumunda, sadece alacak tutarına karşılık gelen
kısmı dikkate alınmıştır.
Teminat Bilgileri:
Teminat Mektubu
İpotekler
30 Haziran 2014
1.785
463
2.248
31 Aralık 2013
8.632
8.632
Grup’un takipteki faktoring alacaklarının yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
10.138
2.196
9.953
22.287
90 Güne Kadar
90 – 180 Gün Arası
180 – 360 Gün Arası
360 Gün Üzeri
31 Aralık 2013
926
658
1.851
10.534
13.969
Yukarıdaki takipteki faktoring alacaklarına ilişkin Grup’un teminat olarak sözleşme kefaleti
bulunmaktadır.
Takipteki faktoring alacakları karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem Başındaki Karşılık
Dönem İçinde Ayrılan Karşılık
Tahsilatlar
Dönem Sonundaki Karşılık
28
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
(13.969)
(11.266)
2.948
(22.287)
(10.902)
(1.961)
302
(12.561)
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8.
KİRALAMA İŞLEMLERİ
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, finansal kiralama alacaklarının detayı aşağıdaki
gibidir:
Kısa Vadeli
30 Haziran 2014
Faturalanmış Finansal Kiralama Alacakları
Takipteki Finansal Kiralama Alacakları (*)
Faturalanmamış Finansal Kiralama Alacakları
Eksi: Kazanılmamış Faiz Gelirleri
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar (**)
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
Özel Karşılıklar (*)
Net Finansal Kiralama Alacakları
31 Aralık 2013
36.703
107.473
842.641
(147.279)
(56.309)
783.229
Kısa Vadeli
Faturalanmış Finansal Kiralama Alacakları
Takipteki Finansal Kiralama Alacakları (*)
Faturalanmamış Finansal Kiralama Alacakları
Eksi: Kazanılmamış Faiz Gelirleri
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar (**)
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
Özel Karşılıklar (*)
Net Finansal Kiralama Alacakları
32.817
107.512
768.032
(130.690)
(51.657)
726.014
Uzun Vadeli
431
1.583.454
(190.880)
123.845
36.653
(226)
1.553.277
Uzun Vadeli
Toplam
36.703
107.904
2.426.095
(338.159)
123.845
36.653
(56.535)
2.336.506
Toplam
2.073
1.465.063
(163.309)
157.526
45.640
(996)
1.505.997
32.817
109.585
2.233.095
(293.999)
157.526
45.640
(52.653)
2.232.011
(*) Bilançoda takipteki alacaklar kalemi içinde sınıflandırılmaktadır.
(**) Grup, yaptığı finansal kiralama sözleşmelerine istinaden yurtdışı ve yurtiçi satıcılardan makine ve
teçhizat satın almaktadır. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, satın alınmış ve ödemesi
yapılmış ancak ödeme planına bağlanmamış makine ve teçhizatların maliyeti ve ek giderleri bu kalemde
takip edilmektedir.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, finansal kiralama alacaklarının vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
2014(**)
Finansal Kiralama
Alacakları (Brüt) (*)
Kazanılmamış Faiz
Finansal Kiralama
Alacakları (Net)
2015
2016
2017
2018
2019 ve
sonrası
Toplam
549.013
(80.185)
721.125
(121.349)
502.093
(67.549)
342.650
(36.974)
238.234
(17.377)
161.052
(14.725)
2.514.167
(338.159)
468.828
599.776
434.544
305.676
220.857
146.327
2.176.008
(*) Yapılmakta olan yatırımlar ve verilen sipariş avanslarında bekleyen tutarlar henüz ödeme planına
bağlanmadığından vade dağılımına dahil edilmemiştir.
(**) 51.369 TL tutarındaki takipteki finansal kiralama alacaklarının tahsilat tarihleri belli olmadığından 2014
döneminde sınıflandırılmıştır.
29
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8.
KİRALAMA İŞLEMLERİ (Devamı)
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, finansal kiralama alacaklarının vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
Finansal Kiralama
Alacakları (Brüt) (*)
Kazanılmamış Faiz
Finansal Kiralama
Alacakları (Net)
2014(**)
2015
2016
2017
2018
2019 ve
sonrası
Toplam
857.782
(130.690)
553.533
(80.781)
380.470
(45.701)
266.421
(23.937)
183.882
(9.440)
80.756
(3.450)
2.322.844
(293.999)
727.092
472.752
334.769
242.484
174.442
77.306
2.028.845
(*) Yapılmakta olan yatırımlar ve verilen sipariş avanslarında bekleyen tutarlar henüz ödeme planına
bağlanmadığından vade dağılımına dahil edilmemiştir.
(**) 56.932 TL tutarındaki takipteki finansal kiralama alacaklarının tahsilat tarihleri belli olmadığından 2014
döneminde sınıflandırılmıştır.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, finansal kiralama alacakları için uygulanan ortalama bileşik faiz oranları
TL için %14,77, ABD Doları için %6,15 ve Avro için %6,81 ’dir. (31 Aralık 2013: TL için %13,70, ABD
Doları için %6,13 ve Avro için %6,96).
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, finansal kiralama alacaklarının ilgili döviz cinslerine göre dağılımı
aşağıdaki gibidir:
Anapara
Kazanılmamış Faiz
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
Anapara (*)
Döviz Tutarı
Kazanılmamış
(Net) (TL)
Faiz (TL)
ABD Doları
Avro
TL
Toplam
381.260.817
263.022.209
809.569
760.634
605.805
2.176.008
53.283.855
38.216.961
113.143
110.520
114.496
338.159
(*) Yapılmakta olan yatırımlar ve verilen sipariş avanslarında bekleyen tutarlar döviz dağılımına dahil
edilmemiştir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, finansal kiralama alacaklarının ilgili döviz cinslerine göre dağılımı
aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
ABD Doları
Avro
TL
Toplam
Anapara
Döviz Tutarı
395.135.604
243.747.415
-
Anapara (*)
(Net) (TL)
843.338
715.766
469.741
2.028.845
Kazanılmamış Faiz
Döviz Tutarı
57.790.849
30.275.573
-
Kazanılmamış
Faiz (TL)
123.343
88.904
81.752
293.999
(*) Yapılmakta olan yatırımlar ve verilen sipariş avanslarında bekleyen tutarlar döviz dağılımına dahil
edilmemiştir.
30
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8.
KİRALAMA İŞLEMLERİ (Devamı)
55.035.940 ABD Doları ve 18.902.423 Avro tutarındaki finansal kiralama alacakları değişken faiz
oranlarına (31 Aralık 2013: 60.437.216 ABD Doları ve 22.670.799 Avro), 326.224.877 ABD Doları,
244.119.786 Avro ve 605.805 TL tutarındaki finansal kiralama alacakları sabit faiz oranlarına (31 Aralık
2013: 334.698.388 ABD Doları, 221.076.616 Avro ve 469.742 TL) sahiptir.
Grup’un takipteki alacakları dışında kalan finansal kiralama alacaklarına ilişkin edindiği, kiralama konusu
varlıklar haricindeki, teminatlar aşağıdaki gibi olup, teminat tutarları hesaplanırken teminat tutarının alacak
tutarını aşması durumunda, sadece alacak tutarına karşılık gelen kısmı dikkate alınmıştır.
Teminat Bilgileri:
İpotekler
Nakit Blokajlar
Teminat Mektupları
Hisse Senedi
Üst Hakkı İpoteği
Garantörlük
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
95.591
6.582
4.456
2.450
1.614
430
111.123
96.420
6.981
3.945
2.450
1.926
27
111.749
Yukarıdaki teminatlar dışında, Grup’un ayrıca 17.187 TL tutarında araç rehni, 193 TL tutarında makine
rehni teminatı bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 14.669 TL tutarında araç rehni, 330 TL makine rehni).
Raporlama dönemi itibarıyla Grup’un finansal kiralama alacakları içerisinde yer alan gecikme vadesi 150
günün altında olan 17.829 TL (31 Aralık 2013: 16.049 TL) tutarındaki faturalanmış alacağın vadesi geçmiş
olduğu halde bu alacakların tahsilat kalitesinde bir değişiklik olmadığından ve Grup yönetimince tahsil
edilebilir olarak değerlendirildiğinden, söz konusu alacaklara karşılık ayrılmamıştır. Vadesi 0-150 gün arası
gecikmiş finansal kiralama alacaklarının yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
30 Güne Kadar
30 – 60 Gün Arası
60 – 90 Gün Arası
90 – 150 Gün Arası
Vadesi Geçmiş Kısım
Vadesi Gelmemiş Kısım
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
8.778
6.756
2.295
1.762
19.591
187.579
207.170
8.916
3.345
1.506
2.282
16.049
176.616
192.665
Yukarıda detayı verilen vadesi geçmiş alacaklara ilişkin teminat bilgileri aşağıdaki gibidir:
Teminat Bilgileri:
İpotekler
Teminat Mektupları
Nakit Blokajlar
30 Haziran 2014
39.150
910
377
40.437
31 Aralık 2013
26.848
106
140
27.094
Yukarıdaki teminatlar dışında, Grup’un ayrıca 2.066 TL tutarında araç rehni ve 193 TL tutarında makine
rehni teminatı bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 1.265 TL araç rehni ve 202 TL makine rehni).
31
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8.
KİRALAMA İŞLEMLERİ (Devamı)
Grup, alacaklarının tahsil edilip edilemeyeceğine karar verirken, söz konusu alacakların kredi kalitesinde, ilk
oluştuğu tarihten raporlama dönemine kadar bir değişiklik olup olmadığını değerlendirir. Çok sayıda
müşteriyle çalıştığından Grup’un kredi riski yoğunlaşması önemli seviyede değildir. Finansal kiralama
alacaklarının sektörel dağılımı not 40’ta verilmiştir.
Grup, alacaklarına ilişkin doğmuş veya doğması beklenen zararlarını, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren
BDDK tarafından yayınlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” esaslarına uygun olarak hesaplamakta ve
muhasebeleştirmektedir.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, takipteki finansal kiralama alacaklarının
yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
150 – 240 Gün Arası
240 – 360 Gün Arası
360 Gün Üzeri
Faturalanmamış Takipteki Finansal Kiralama Alacakları
Takipteki Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Faiz Gelirleri
30 Haziran 2014
1.092
3.217
41.556
62.039
107.904
31 Aralık 2013
5.776
3.725
37.890
63.184
(990)
109.585
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, takipteki finansal kiralama alacaklarına ilişkin alınan
teminatlar aşağıdaki gibidir:
Teminat Bilgileri:
İpotekler
Nakit Blokajlar
30 Haziran 2014
6.900
2.297
9.197
31 Aralık 2013
7.800
2.302
10.102
Alınan teminatların yanı sıra söz konusu takipteki finansal kiralama alacaklarına ilişkin karşılık
hesaplamasında 37.135 TL tutarında finansal kiralama konusu ekipman, 477 TL tutarında araç rehni dikkate
alınmıştır (31 Aralık 2013: Finansal kiralama konusu ekipman 41.210 TL ve 376 TL araç rehni).
Takipteki finansal kiralama alacakları karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Özel Karşılıklar Hareket Tablosu:
1 Ocak30 Haziran 2014
(52.653)
(4.292)
410
(56.535)
Dönem Başındaki Karşılık
Ayrılan Karşılık
Tahsilatlar
Dönem Sonundaki Karşılık
32
1 Ocak30 Haziran 2013
(57.966)
(3.785)
17
(61.734)
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan alacaklar ve borçların detayı
aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
İlişkili Taraflardan Finansal Kiralama Alacakları
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Ortopro Tıbbi Aletler San.ve Tic. A.Ş.
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
Toplam
26.926
2.012
1.089
687
283
258
12
31.267
31.338
2.382
1.399
309
394
25
35.847
İlişkili Taraflardan Faktoring Alacakları
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
Ortopro Tıbbi Aletler San ve Tic. A.Ş.
Kültür Yayınları İş-Türk Ltd. Şti.
Toplam
18.100
2.549
20.649
16.920
139
17.059
İlişkili Taraflara Borçlar
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (Sigorta Primi)
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
İş Net Elekt.Bilgi Ür.Dağ.Tic.ve İlet.Hiz.A.Ş.
Diğer
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
Toplam
10.382
5
1
1
10.389
10.262
5
27
1
3
6
10.304
İlişkili Taraflar Nezdinde Bulunan Mevduatlar
Türkiye İş Bankası A.Ş. Vadeli Mevduat
Türkiye İş Bankası A.Ş. Vadesiz Mevduat
Toplam
54.504
11.731
66.235
189.617
3.725
193.342
İlişkili Taraflardan Alım Satım Amaçlı Türev Finansal
Yükümlülükler
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Toplam
17.588
17.588
69.920
69.920
İlişkili Taraflardan Alım Satım Amaçlı Türev Finansal
Varlıklar
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Toplam
756
756
-
33
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan alınan kredilerin detayı aşağıdaki
gibidir:
İlişkili Taraflardan Alınan Krediler
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Döviz Cinsi
Faiz Oranı %
Vade
TL
ABD Doları
Avro
%1,00-%13,50
%2,50-%6,92
%2,50-%4,90
01.07.2014-15.06.2018
05.08.2014-30.09.2016
04.07.2014-26.12.2016
Döviz Cinsi
Faiz Oranı %
Vade
TL
ABD Doları
Avro
%1,00-%13,24
%2,80-%6,92
%3,40-%4,25
02.01.2014-15.06.2018
02.01.2014-30.09.2016
03.01.2014-26.12.2016
Faiz Oranı %
Vade
%2,25
Overdraft
Faiz Oranı %
Vade
%2,25
Overdraft
Döviz Cinsi
Faiz Oranı %
Vade
ABD Doları
Avro
%2,35-%2,86
%2,37-%2,86
15.07.2014-15.06.2017
15.07.2014-18.12.2020
Döviz Cinsi
Faiz Oranı %
Vade
ABD Doları
Avro
%2,41-%2,87
%2,26-%2,91
15.07.2014-15.06.2017
15.07.2014-18.12.2018
30 Haziran 2014
819.573
76.993
110.790
1.007.356
31 Aralık 2013
370.285
199.308
107.378
676.971
İş Bank AG
Döviz Cinsi
Avro
Döviz Cinsi
Avro
30 Haziran 2014
10.406
10.406
31 Aralık 2013
10.971
10.971
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
34
30 Haziran 2014
43.197
24.207
67.404
31 Aralık 2013
57.129
28.952
86.081
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde ilişkili taraflardan gelir ve
giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:
İlişkili Taraflardan Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
Ortopro Tıbbi Aletler San ve Tic. A.Ş.
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
Diğer
Toplam
İlişkili Taraflardan Faiz Gelirleri
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Toplam
İlişkili Taraflardan İştirak Temettü Gelirleri
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Net Elektr.Bilgi Ür.Dağ.Tic.ve İlet.Hiz.A.Ş.
Toplam
Finansman Giderleri
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşbank AG
Arap Türk Bankası A.Ş.
Toplam
Kira Gideri
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Toplam
35
01.01.201430.06.2014
01.04.201430.06.2014
01.01.201330.06.2013
01.04.201330.06.2013
889
80
31
30
17
1
1.048
283
37
(4)
13
8
337
905
117
37
53
2
1
1.115
475
56
17
25
2
575
503
503
281
281
4.143
4.143
1.078
1.078
2.239
178
30
2.447
1.047
72
1.119
2.166
232
56
2.454
2.166
167
2.333
21.980
1.218
159
156
12
23.525
10.418
566
80
59
11.123
9.167
1.253
173
1.343
34
11.970
4.102
642
86
390
34
5.254
1.441
1.441
718
718
1.036
1.036
523
523
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
Komisyon Geliri
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Toplam
İlişkili Taraflardan Faktoring Komisyon Geliri
Şişe Cam Dış Tic.AŞ.
Ortopro Tıbbi Aletler San ve Tic. A.Ş.
Kültür Yayınları İş-Türk Ltd.Şti.
Toplam
İlişkili Taraflardan Faktoring Faiz Geliri
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
Ortopro Tıbbi Aletler San ve Tic. A.Ş.
Kültür Yayınları İş-Türk Ltd. Şti.
Toplam
Yatırım Fonu Geliri
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Toplam
01.01.201430.06.2014
01.04.201430.06.2014
01.01.201330.06.2013
01.04.201330.06.2013
1.471
1.471
775
775
1.029
1.029
603
603
53
50
103
25
8
33
55
3
58
19
1
20
955
269
1.224
618
173
791
885
25
910
450
4
454
12
12
12
12
6
6
2
2
Grup’un portföyünde bulunan ilişkili kuruluş finansal varlıkları Not 4’te gösterilmiştir.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflarla gerçekleştirilen türev işlemlerinin
nominal tutarları aşağıdaki gibidir:
Forward İşlemleri
Swap İşlemleri
30 Haziran 2014
Alım
Satım
8.230
7.459
416.775
392.809
425.005
400.268
36
31 Aralık 2013
Alım
Satım
8.230
7.574
545.022
551.592
553.252
559.166
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ilişkili tarafların portföyünde bulunan Şirket’in 10
Haziran 2014, 3 Nisan 2015, 25 Şubat 2016 ve 14 Nisan 2016 vadeli tahvillerine ilişkin tutarları aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2014
20.495
4.796
9.679
13.415
6.531
54.916
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Millî Reasürans T.A.Ş.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
31 Aralık 2013
27.982
7.040
5.976
5.431
4.943
4.696
4.575
60.643
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar (*)
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde üst düzey yöneticilere
sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar (*)
01.01.201430.06.2014
01.04.201430.06.2014
01.01.201330.06.2013
01.04.201330.06.2013
2.631
1.167
2.231
958
2.631
1.167
2.231
958
Ücret ve diğer kısa vadeli faydalar (**)
(*) Grup’un üst düzey yöneticileri yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarından
oluşmaktadır.
(**) Söz konusu tutar ücret, ikramiye, prim gibi parasal hakların yanı sıra araç kira ve diğer masraf
kalemlerinden oluşmaktadır.
37
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10. MADDİ DURAN VARLIKLAR
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde maddi duran varlık
hareketleri aşağıdaki gibidir:
Araçlar
Döşeme ve
Demirbaşlar
Diğer Maddi
Varlıklar
Özel
Maliyetler
Toplam
Maliyet
1 Ocak 2014 Açılış Bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
30 Haziran 2014 Kapanış Bakiyesi
179
179
2.888
396
3.284
1.867
1.867
3.197
241
3.438
8.131
637
8.768
Birikmiş Amortisman
1 Ocak 2014 Açılış Bakiyesi
Dönem Amortismanı
Çıkışlar
30 Haziran 2014 Kapanış Bakiyesi
(93)
(18)
(111)
(2.213)
(158)
(2.371)
(1.867)
(1.867)
(2.264)
(127)
(2.391)
(6.437)
(303)
(6.740)
68
913
-
1.047
2.028
Araçlar
Döşeme ve
Demirbaşlar
Diğer Maddi
Varlıklar
Özel
Maliyetler
Toplam
Maliyet
1 Ocak 2013 Açılış Bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
30 Haziran 2013 Kapanış Bakiyesi
179
179
2.888
121
(207)
2.802
1.867
1.867
2.541
680
(32)
3.189
7.475
801
(239)
8.037
Birikmiş Amortisman
1 Ocak 2013 Açılış Bakiyesi
Dönem Amortismanı
Çıkışlar
30 Haziran 2013 Kapanış Bakiyesi
(57)
(18)
(75)
(2.161)
(124)
206
(2.079)
(1.867)
(1.867)
(2.046)
(96)
(2.142)
(6.131)
(238)
206
(6.163)
30 Haziran 2013 Net Kayıtlı Değeri
104
723
-
1.047
1.874
30 Haziran 2014 Net Kayıtlı Değeri
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla, Grup’un maddi duran varlıklarının üzerinde
herhangi bir rehin bulunmamaktadır.
38
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
11.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde şerefiye dışındaki maddi
olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
Maliyet
1 Ocak Açılış Bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Dönem Sonu Kapanış Bakiyesi
1.999
323
2.322
1.799
98
1.897
İtfa Payı
1 Ocak Açılış Bakiyesi
Dönem Amortismanı
Çıkışlar
Dönem Sonu Kapanış Bakiyesi
(1.345)
(167)
(1.512)
(1.095)
(123)
(1.218)
810
679
Net Defter Değeri
12.
ŞEREFİYE
Şirket, 11 Ağustos 2004 tarihinde, İş Faktoring’in toplam 12.517 TL nominal bedelli hisselerini 10.952.375
ABD Doları karşılığında satın almıştır. Şirket’in bu bağlı ortaklığındaki sahiplik oranı %78,23’tür. Satın
alınan 16.603 TL net özvarlık üzerinden 166 TL şerefiye oluşmuştur. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla,
şerefiyenin net değeri 166 TL’dir (31 Aralık 2013: 166 TL). TFRS 3 çerçevesinde, Grup 30 Haziran 2004
tarihinden sonra sona eren ilk yıllık hesap döneminin başından itibaren (1 Ocak 2005), 31 Aralık 2004
tarihinden önce gerçekleşmiş işlemlerden doğan şerefiye tutarını itfa etmeyi durdurmuştur.
Grup, İş Faktoring hisselerinin satın alınmasından kaynaklanan şerefiye ile ilgili olarak 30 Haziran 2014 ve
31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla gerçekleştirdiği değer düşüklüğü çalışmalarında konsolide finansal
tablolarda taşınan şerefiye tutarını, bağlı bulunduğu nakit yaratan birimin kullanım değeri hesaplaması ile
karşılaştırmış ve bir değer düşüklüğü olmadığı sonucuna varmıştır.
39
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
13.
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, geçici farklar üzerinden hesaplanan ve ertelenmiş
vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki
gibidir:
Ertelenmiş Vergiye Baz Teşkil Eden Zamanlama Farklılıkları
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Yararlanılacak Yatırım İndirimi – Stopajlı
Yararlanılacak Yatırım İndirimi - Stopajsız
Finansal Kiralama Şüpheli Alacak Karşılığı
İndirilebilecek Mali Zarar
Finansal Araç Değerleme Farkları
Kazanılmamış Faktoring Faiz Gelirleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Dava Karşılığı
Kullanılmamış İzin Karşılığı
Ödenecek İkramiye Karşılıkları
Gider Tahakkukları
Peşin Ödenen Giderler
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar Matrah Farkı
Finansal Kiralama Düzeltmesi
Finansal Kiralama Gelir Tahakkukları
Diğer
175.568
70.582
52.473
41.129
12.059
5.874
2.044
1.221
890
868
542
(33)
(903)
(2.577)
(17.119)
112
342.730
174.912
55.143
53.057
122.695
7.332
1.759
1.221
655
1.580
251
(56)
(944)
(6.382)
(16.837)
115
394.501
Ertelenmiş Vergi Varlıkları / (Yükümlülükleri)
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
Yararlanılacak Yatırım İndirimi –Stopajlı
Yararlanılacak Yatırım İndirimi -Stopajsız
Finansal Kiralama Şüpheli Alacak Karşılığı
İndirilebilecek Mali Zarar
Finansal Araç Değerleme Farkları
Kazanılmamış Faktoring Faiz Gelirleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Dava Karşılığı
Kullanılmamış İzin Karşılığı
Ödenecek İkramiye Karşılıkları
Gider Tahakkukları
Peşin Ödenen Giderler
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar Matrah Farkı
Finansal Kiralama Düzeltmesi
Finansal Kiralama Gelir Tahakkukları
Diğer
Ertelenmiş Vergi Aktifi
364
12.849
10.495
8.226
2.412
1.175
409
244
178
174
108
(7)
(181)
(515)
(3.424)
22
32.529
350
11.028
10.611
24.539
1.466
352
244
131
316
50
(11)
(189)
(1.276)
(3.367)
24
44.268
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı stopajlı yatırım
indirimlerinde %0,2, diğer kalemlerde %20’dir (31 Aralık 2013: %0,2 ve %20).
40
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
13.
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
Yatırım İndirimi:
Anayasa Mahkemesinin 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/144 sayılı Kararı ile iptal
edilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 69. Maddesindeki “sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına
ait” ibaresi, 1 Ağustos 2010 tarihli ve 27659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6009 sayılı Kanun’un 5.
maddesi ile yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme ile, kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen
ve sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi istisnasından yıl sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya
devam edilmesi sağlanmakla birlikte, yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutarın
ilgili yıl kazanç tutarının %25’ini aşmaması öngörülmüştür. Yapılan degişiklikle, yatırım indiriminden
yararlanacak olanların kurumlar vergisi oranının %30 yerine yürürlükteki oran (%20) olması esası
benimsenmiştir. Anayasa Mahkemesi 9 Şubat 2012 tarihli ve 2012/9 sayılı kararı (Esas No: 2010/93) 6009
sayılı Kanun'un 5. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 69. maddesinin birinci fıkrasına eklenen
"Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak
tutar, ilgili kazancın % 25'ini aşamaz." biçimindeki cümlenin, Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline
karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin kararını takiben Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, mükelleflerin
2011 yılına ilişkin verecekleri Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde % 25'lik sınırı dikkate almaksızın
yatırım indiriminden faydalanabilmelerine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapılmıştır. Grup 246.150 TL (31
Aralık 2013: 230.055 TL) tutarındaki kullanılmamış yatırım indirimini gelecekte oluşacak kazançlardan
indirmek suretiyle kullanabilecektir. Grup’un gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek bahsi geçen
kullanılmamış yatırım indiriminden oluşan 13.213 TL (31 Aralık 2013: 11.378 TL) tutarında net
ertelenmiş vergi varlığı bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamaman geri
kazanılabilir tutarı mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar
projeksiyonları ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur.
Ertelenmiş vergi varlığı hareketi aşağıda verilmiştir:
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
44.268
(11.739)
32.529
51.370
(3.755)
47.615
1 Ocak İtibarıyla Açılış Bakiyesi
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)
Kapanış Bakiyesi
14.
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere
ilişkin varlıklar aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
TP
YP
Elden Çıkarılacak Gayrimenkuller (*)
360
360
-
31 Aralık 2013
TP
YP
444
444
-
(*) Takipteki alacaklara ilişkin yapılan hukuki takipler sonucunda Grup’un aktifine dahil ettiği
gayrimenkullerden oluşmaktadır.
41
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
15.
DİĞER ALACAKLAR VE DİĞER AKTİFLER
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
TP
YP
30 Haziran 2014
TP
YP
Sigorta Primi Alacakları
Diğer
1.597
672
2.269
3.023
11
3.034
1.110
685
1.795
2.131
13
2.144
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, peşin ödenen giderler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
TP
YP
30 Haziran 2014
TP
YP
Peşin Ödenen Giderler
11.997
11.997
-
6.996
6.996
-
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, diğer aktifler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
TP
YP
30 Haziran 2014
TP
YP
Verilen Avanslar
Diğer
16.
95
1.500
1.595
84
84
31
213
244
49
49
ALINAN KREDİLER
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, alınan krediler aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
TP
YP
Kısa Vadeli Krediler
Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Vadeli Taksitleri
Toplam Kısa Vadeli Krediler
1.300.684
17.599
1.318.283
400.766
94.465
495.231
Uzun Vadeli Krediler
Toplam Uzun Vadeli Krediler
TOPLAM
436.688
436.688
1.754.971
743.919
743.919
1.239.150
42
31 Aralık 2013
TP
YP
927.944
29.040
956.984
389.267
109.154
498.421
382.869 627.616
382.869 627.616
1.339.853 1.126.037
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.
ALINAN KREDİLER (Devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, alınan kredilerin geri ödeme tablosu aşağıdaki
gibidir:
Kredilerin Geri Ödeme Vadeleri:
1 yıl içinde ödenecekler
1-2 yıl içinde ödenecekler
2-3 yıl içinde ödenecekler
3-4 yıl içinde ödenecekler
4-5 yıl içinde ödenecekler
5 yıl üzeri ödenecekler
TOPLAM
30 Haziran 2014
1.813.514
688.483
334.042
93.229
56.172
8.681
2.994.121
31 Aralık 2013
1.455.405
526.568
363.558
64.465
43.844
12.050
2.465.890
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli banka kredilerinin para birimi bazında
detayı aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi (*)
TL
ABD Doları
Avro
GBP
Kredi faiz reeskontları
TOPLAM
Faiz Oranı %
%1 - %13,50
%1,49 - %6,92
%2,10 - %4,90
%4,50
Döviz Tutarı
Döviz Cinsi (*)
TL
ABD Doları
Avro
GBP
Kredi faiz reeskontları
TOPLAM
Faiz Oranı %
%1 - %11,02
%1,5 - %6,92
%1,99 -%5,04
%4,50
Döviz Tutarı
97.112.182
91.853.185
72.593
108.325.078
66.267.103
47.564
30 Haziran 2014
1.230.118
230.018
191.638
172
49.504
1.701.450
31 Aralık 2013
815.383
207.267
269.727
255
24.579
1.317.211
(*) Tabloda ilgili döviz cinslerine göre dağıtılmış olan dövize endeksli krediler bilançoda TP kolonunda
sınıflandırılmıştır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, uzun vadeli krediler ile uzun vadeli kredilerin kısa
vadeli taksitlerinin para birimi bazında detayı aşağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
TL
ABD Doları
Avro
TOPLAM
Faiz Oranı %
%10,42 -%15,39
%1,51 -%4,26
%1,39 -%4,45
Döviz Cinsi
TL
ABD Doları
Avro
TOPLAM
Faiz Oranı %
7,11% - 13,24%
1,51% - 4,26%
1,33% - 4,01%
Döviz Tutarı
194.499.996
164.757.001
Döviz Tutarı
229.702.405
109.801.403
30 Haziran 2014
403.210
413.001
476.460
1.292.671
31 Aralık 2013
335.993
490.254
322.432
1.148.679
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, kredi faiz oranları bileşik olarak ifade edilmiştir.
43
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.
ALINAN KREDİLER (Devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, alınan kredilerin sabit faiz ve değişken faiz ayrımı
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
TP
YP
30 Haziran 2014
TP
YP
Sabit faizli
Değişken faizli
1.675.577
79.394
1.754.971
651.709
587.441
1.239.150
555.305
784.548
1.339.853
504.541
621.496
1.126.037
Alınan kredilerin gerçeğe uygun değeri Not 40’ta verilmiştir.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, Grup’un gerekli tüm koşulları yerine getirilmiş ancak kullanılmamış olan
4.893.848 TL tutarında kullanılabilir kredi limiti bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 3.987.927 TL).
17.
DİĞER BORÇLAR VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, muhtelif borçlar aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
TP
YP
Finansal Kiralama İşlemleri Satıcılarına Borçlar
Diğer (*)
2.891
6.520
9.411
23.479
6.290
29.769
31 Aralık 2013
TP
YP
4.300
5.219
9.519
50.575
6.554
57.129
(*) Grup finansal kiralama işlemlerine konu olan ekipmanları sigorta ettirmekte ve sigorta bedellerini vadeli
olarak ödemektedir. Diğer borçlar, Grup’un vadeli sigorta prim borçları ve şirket içi işlemlerden
kaynaklanan satıcı borçlarından oluşmaktadır.
Grup tedarikçilerinden ağırlıklı olarak peşin alım yapmaktadır. Grup’un bütün borçlarının vadesinde
ödenmesini sağlayacak finansal risk yönetimi politikası bulunmaktadır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, diğer yabancı kaynaklar aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
TP
YP
10.985
17.225
941
1.009
11.926
18.234
Alınan Sipariş Avansları (*)
Diğer
31 Aralık 2013
TP
YP
6.458
13.708
221
504
6.679
14.212
(*) Alınan sipariş avansları, gerçekleştirilen finansal kiralama sözleşmelerinin henüz müşterilerin
kullanımına geçmemiş makine ve teçhizatlarla ilgili kısımları için kiracılardan alınan kira avanslarından
oluşmaktadır.
18.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Bulunmamaktadır.
44
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19.
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER
30 Haziran 2014
TP
YP
250.000
4.633
254.633
Tahvil
Faiz Reeskontu
-
31 Aralık 2013
TP
YP
200.000
2.405
202.405
-
İş Finansal Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilmiş 50.000 TL nominal tutarlı tahvil, 5 Haziran 2012 tarih
ve 45/T-611 numaralı karar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmış olup, tahvilin ihracı 5
Nisan 2013 tarihinde tahsisli satış olarak gerçekleşmiştir. Üç ayda bir kupon ödemeli tahvilin vade tarihi 3
Nisan 2015 olup, altıncı kupon basit dönemsel faiz oranı %2,37(1. Kupon faiz oranı %1,92, 2. Kupon faiz
oranı %2,25, 3. Kupon faiz oranı %2,40, 4. Kupon faiz oranı %2,81, 5. Kupon faiz oranı %2,92) olarak
belirlenmiştir.
Kupon ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:
1. Kupon Ödeme Tarihi (*)
2. Kupon Ödeme Tarihi (*)
3. Kupon Ödeme Tarihi (*)
4. Kupon Ödeme Tarihi (*)
5. Kupon Ödeme Tarihi (*)
6. Kupon Ödeme Tarihi
7. Kupon Ödeme Tarihi
8. Kupon Ödeme Tarihi
5 Temmuz 2013
4 Ekim 2013
3 Ocak 2014
4 Nisan 2014
4 Temmuz 2014
3 Ekim 2014
2 Ocak 2015
3 Nisan 2015
(*) Tahvilin 1. Kupon ödemesi 5 Temmuz 2013, 2. Kupon ödemesi 4 Ekim 2013, 3. Kupon ödemesi 3
Ocak 2014, 4. Kupon ödemesi 4 Nisan 2014, 5. Kupon ödemesi 4 Temmuz 2014 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
İş Finansal Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilmiş 100.000 TL nominal tutarlı tahvil, 03.10.2013 tarih ve
33/1102 sayılı karar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmış olup, tahvilin ihracı 27 Şubat
2014 tarihinde tahsisli satış olarak gerçekleşmiştir. Üç ayda bir kupon ödemeli tahvilin vade tarihi 25
Şubat 2016 olup, ikinci kupon basit dönemsel faiz oranı %2,54 (1. Kupon faiz oranı %3,08) olarak
belirlenmiştir.
Kupon ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:
1. Kupon Ödeme Tarihi(*)
2. Kupon Ödeme Tarihi
3. Kupon Ödeme Tarihi
4. Kupon Ödeme Tarihi
5. Kupon Ödeme Tarihi
6. Kupon Ödeme Tarihi
7. Kupon Ödeme Tarihi
8. Kupon Ödeme Tarihi
29 Mayıs 2014
28 Ağustos 2014
27 Kasım 2014
26 Şubat 2015
28 Mayıs 2015
27 Ağustos 2015
26 Kasım 2015
25 Şubat 2016
(*) Tahvilin 1. Kupon ödemesi 29 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
45
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19.
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Devamı)
İş Finansal Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilmiş 100.000 TL nominal tutarlı tahvil, 03.10.2013 tarih ve
33/1102 sayılı karar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmış olup, tahvilin ihracı 17 Nisan
2014 tarihinde tahsisli satış olarak gerçekleşmiştir. Üç ayda bir kupon ödemeli tahvilin vade tarihi 14
Nisan 2016 olup, ikinci kupon basit dönemsel faiz oranı %2,49 (1. Kupon faiz oranı %2,90) olarak
belirlenmiştir.
Kupon ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:
1. Kupon Ödeme Tarihi (*)
2. Kupon Ödeme Tarihi
3. Kupon Ödeme Tarihi
4. Kupon Ödeme Tarihi
5. Kupon Ödeme Tarihi
6. Kupon Ödeme Tarihi
7. Kupon Ödeme Tarihi
8. Kupon Ödeme Tarihi
17 Temmuz 2014
16 Ekim 2014
15 Ocak 2015
16 Nisan 2015
16 Temmuz 2015
15 Ekim 2015
14 Ocak 2016
14 Nisan 2016
(*) Tahvilin 1. Kupon ödemesi 17 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
20.
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ödenecek vergi ve yükümlülükler aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2014
TP
YP
Ödenecek KDV
Ödenecek BSMV
Ödenecek Gelir Vergisi
Ödenecek SSK Primleri
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
1.729
435
307
263
24
2.758
46
-
31 Aralık 2013
TP
YP
219
415
288
245
21
1.188
-
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
21.
BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, diğer karşılıklar aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Finansal Kiralama Alacakları Genel Karşılığı
Dava Karşılığı
Genel Yönetim Giderleri Karşılığı
2.233
1.265
542
4.040
31 Aralık 2013
2.449
1.221
252
3.922
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, diğer karşılılıkların
hareketleri aşağıdaki gibidir;
22.
30 Haziran 2014
Açılış
Dönem Gideri
İptaller
Dönem Sonu
Finansal Kiralama
Alacakları Genel Karşılığı
(2.449)
216
(2.233)
Dava Karşılığı
(1.221)
(44)
(1.265)
Genel Yönetim
Giderleri Karşılığı
(252)
(542)
252
(542)
30 Haziran 2013
Açılış
Dönem Gideri
İptaller
Dönem Sonu
Finansal Kiralama
Alacakları Genel Karşılığı
(1.902)
(151)
(2.053)
Dava Karşılığı
(923)
(725)
249
(1.399)
Genel Yönetim
Giderleri Karşılığı
(205)
(222)
205
(222)
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, çalışan hakları yükümlülüğü karşılığı aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2014
2.044
889
868
3.801
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Kullanılmamış İzin Karşılıkları
İkramiye Karşılıkları
47
31 Aralık 2013
1.759
655
1.580
3.994
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca,
halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25
Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak
işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik
öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile
Kanun’dan çıkarılmıştır.
TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı, işletmenin kıdem tazminatı karşılığı yükümlülüğünün
tespit edilmesinde aktüeryal değerleme metotlarının geliştirilmesini gerektirmektedir. İlişikteki finansal
tablolardaki kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanmasında, 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri
itibarıyla, kullanılan başlıca aktüeryal tahminler aşağıdaki gibidir:
İskonto oranı
Enflasyon
Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma oranı
30 Haziran 2014
%3,29
%6,5
%100
31 Aralık 2013
%3,29
%6,5
%100
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde kıdem tazminatı karşılığı
hareketi aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
1.759
285
2.044
Dönem Başı
Faiz Maliyeti
Hizmet Maliyeti
Ödenen Kıdem Tazminatı
İptaller
Aktüeryal Fark
Dönem Sonu
30 Haziran 2013
2.001
194
2.011
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde kullanılmamış izin
karşılığı hareketi aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
655
234
889
Dönem Başı
Yıl İçerisindeki Artış
Dönem Sonu
30 Haziran 2013
477
188
665
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde ikramiye karşılığı
hareketleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
1.580
867
(267)
(1.312)
868
Dönem Başı
Yıl İçerisindeki Artış
İptaller
Ödenen İkramiye
Dönem Sonu
48
30 Haziran 2013
750
667
(750)
667
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
23. CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, kurumlar vergisi karşılığı ve peşin ödenen vergiler
aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Cari Dönem Kurumlar Vergisi Karşılığı (Not:37)
Cari Dönem İçin Ödenen Vergi
Ödenecek Kurumlar Vergisi
1.626
(765)
861
31 Aralık 2013
3.835
(2.525)
1.310
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde kurumlar vergisinin
hareketi aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Dönem Başındaki Ödenecek Kurumlar Vergisi
Cari Dönem Gideri (Not:37)
Dönem İçindeki Ödemeler
Ödenecek Kurumlar Vergisi
24.
30 Haziran 2013
1.310
1.626
(2.075)
1.211
1.511
(2.066)
861
656
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
Şirket’in %78,23’lük oran ile ortağı bulunduğu İş Faktoring’in özkaynak toplamı üzerinden 30 Haziran
2014 tarihi itibarıyla diğer ortaklara ait 14.898 TL kontrol gücü olmayan pay (31 Aralık 2013: 15.109 TL)
ve net dönem karı üzerinden 127 TL kontrol gücü olmayan pay hesaplanmıştır (31 Aralık 2013: 2.600
TL).
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde kontrol gücü olmayan
payların hareketleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
15.109
(84)
(127)
14.898
Dönem Başı
Menkul Değerler Değerleme Farklarından
Dönem Karından/Zararından
Dönem Sonu
49
31 Aralık 2013
13.004
(495)
2.600
15.109
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
25.
ÖDENMİŞ SERMAYE VE SERMAYE YEDEKLERİ
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla nominal sermayesi 461.503 TL olup, tamamı ödenmiş 1 tam
Kuruş değerinde 46.150.300.000 adet paydan oluşmaktadır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, hissedarlar ve hisse dağılımları aşağıdaki gibidir:
Hissedarlar
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Camiş Yatırım Holding A.Ş.
Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş.
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
Halka açık
TOPLAM
(%)
28,64
27,79
0,83
0,08
0,07
42,59
100,00
30 Haziran 2014
132.167
128.271
3.847
352
306
196.560
461.503
(%)
28,56
27,79
0,83
0,08
0,07
42,67
100,00
31 Aralık 2013
121.199
117.948
3.537
324
282
181.075
424.365
Şirket, sermayesini 37.138 TL arttırarak 461.503 TL’ye çıkarmıştır. Artış 2013 yılı karından dağıtılan
bedelsiz hisselerden karşılanmıştır. Sermaye artırımı işlemi 4 Temmuz 2014 tarihinde tescil edilmiştir.
A grubu paya sahip hissedarların Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerini belirleme imtiyazı
bulunmaktadır. Bu imtiyaz nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçileri A grubu paya sahip
hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. A grubu hisselerin ortaklar bazında sahip
oldukları hisse adetleri aşağıdaki gibidir:
Pay Sahibi
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş.
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
Toplam
30 Haziran 2014
300.000.000
255.000.000
22.500.000
22.500.000
600.000.000
31 Aralık 2013
300.000.000
255.000.000
22.500.000
22.500.000
600.000.000
Genel kurullarda, şirket ana sözleşmesinde yapılacak muhtelif değişiklikler için A grubu payları temsil
eden hissedarların muvafakati şartı bulunmaktadır.
50
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
25.
ÖDENMİŞ SERMAYE VE SERMAYE YEDEKLERİ (Devamı)
SERMAYE YEDEKLERİ
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, sermaye yedekleri aşağıdaki gibidir:
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar Bedelsiz Hisse Senetleri
Toplam
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
1.938
1.938
1.938
1.938
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri:
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri, yıl
içerisinde ilgili ortaklıklar tarafından kar/ (zarar) kaynaklı olmayan özkaynak kalemlerinden yapılan
sermaye artışlarından Grup’un payına düşen tutarları ifade etmektedir.
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Toplam
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
328
328
3.410
3.738
3.962
4.290
Menkul Değerler Değerleme Farkları:
Menkul Değerler Değerleme Farkları satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinden
değerlenmesi sonucu ortaya çıkar. Gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir finansal aracın elden
çıkarılması durumunda, değer artış fonunun satılan finansal varlıkla ilişkili parçası doğrudan kar/zararda
muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenen bir finansal aracın kalıcı değer düşüklüğüne uğraması durumunda
ise değer artış fonunun değer düşüklüğüne uğrayan finansal varlıkla ilişkili kısmı kar/zararda
muhasebeleştirilir.
26.
KAR YEDEKLERİ
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, kar yedekleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
24.202
81.450
105.652
Yasal Yedekler
Olağanüstü Yedekler (*)
Toplam
31 Aralık 2013
21.291
78.280
99.571
(*) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir
tutarlarının nakit ya da iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısıyla dönem karının bahse konu
varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmemesi gerektiği
mütalaa edildiğinden, Grup’un 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla olağanüstü yedekler içinde
sınıflandırılmış, kar dağıtımına ve sermaye arttırımına konu edilemeyecek olan 44.622 TL (31 Aralık
2013: 51.251 TL) tutarında ertelenmiş vergi yedeği bulunmaktadır.
51
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26.
KAR YEDEKLERİ (Devamı)
Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, şirket sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni
dönem karının %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedekler birinci tertip kanuni yedek akçe
ve birinci temettüden sonra kalan kardan, nakit temettü dağıtımlarının %10’u kadar ayrılmaktadır. Birinci
ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamaz; ancak ihtiyari
yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilinir.
27.
GEÇMİŞ YILLAR KAR VEYA ZARARI
Grup’un 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 146 TL geçmiş yıl karı bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 18.776
TL).
28.
KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, Grup tarafından gümrük otoritelerine ve bankalara verilmiş 3.526 TL
tutarında teminat mektubu bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 3.823 TL).
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, Grup aleyhine açılmış 7.029 TL tutarında dava bulunmakta olup (31
Aralık 2013: 8.595 TL) ilişikteki konsolide finansal tablolarda 1.265 TL (31 Aralık 2013: 1.221 TL)
karşılık ayrılmıştır (Not 21). Grup yönetimi kalan davalara ilişkin ek karşılık öngörmemektedir.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, 3.492.813ABD Doları, 16.766.943 Avro, 716.000 CHF ve 686.000
GBP tutarında akreditif taahhüdü bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 4.920.958 ABD Doları ve 23.414.568
Avro).
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, 10.722.712 ABD Doları, 16.774.997 Avro ve 31.510 TL tutarında
finansal kiralama taahhüdü bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 15.737.602 ABD Doları, 65.958.986 Avro,
26.386TL)
Raporlama dönemi itibarıyla, Grup’un 3. şahısların borcunu temin amacıyla vermiş olduğu herhangi bir
teminat, rehin veya ipotek bulunmamaktadır.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla türev işlemlerin detayı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
Döviz Tutarı
Swap Para Alım İşlemleri:
TL
TL
842.493
842.493
Swap Para Satım İşlemleri:
ABD Doları
Avro
157.113.015
161.829.515
52
333.614
467.995
801.609
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
28.
KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
30 Haziran 2014
Döviz Tutarı
Forward Para Alım İşlemleri:
TL
TL
8.230
8.230
Forward Para Satım İşlemleri:
Avro
2.579.106
7.459
7.459
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla türev işlemlerin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Döviz Tutarı
Swap Para Alım İşlemleri:
TL
TL
843.920
843.920
Swap Para Satım İşlemleri:
ABD Doları
Avro
157.182.425
189.759.339
31 Aralık 2013
Döviz Tutarı
Forward Alım İşlemleri:
TL
335.474
557.229
892.703
TL
8.230
8.230
Forward Satım İşlemleri:
Avro
2.579.106
7.574
7.574
Grup’un ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirmiş olduğu türev işlemler Not 9’da gösterilmiştir.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla türev sözleşmelerinin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden oluşan
ve kar zarar ile ilişkilendirilen 36.109 TL tutarında gerçekleşmemiş zarar ve 24.050 TL tutarında
gerçekleşmemiş karı bulunmaktadır (Not 4) (31 Aralık 2013: 122.695 TL zarar).
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla türev işlemlerin vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
Kısa Vade
Uzun Vade
Toplam
Swap Alım İşlemleri
Swap Satım İşlemleri
Forward Alım İşlemleri
Forward Satım İşlemleri
842.493
801.609
8.230
7.459
198.150
216.842
-
644.343
584.767
8.230
7.459
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla türev işlemlerin vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
Kısa Vade
Uzun Vade
Toplam
Swap Alım İşlemleri
Swap Satım İşlemleri
Forward Alım İşlemleri
Forward Satım İşlemleri
843.920
892.703
8.230
7.574
388.254
438.843
53
455.666
453.860
8.230
7.574
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
29.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Faaliyet bölümleri, Grup’un yönetim ve iç raporlama yapısına göre belirlenmiştir.
Bölüm yatırım harcamaları, ilgili dönem içerisindeki şerefiye hariç maddi ve maddi olmayan duran varlık
alımlarından oluşmaktadır.
Faaliyet Bölümleri
Grup’un iki temel faaliyet bölümü bulunmaktadır.
• Finansal kiralama
• Faktoring işlemleri
Grup’un finansal kiralama faaliyetlerini içermektedir.
Grup’un faktoring faaliyetlerini içermektedir.
30 Haziran 2014
Finansal
Kiralama
Aktif Toplamı
Yükümlülük Toplamı
Net Dönem Karı
31 Aralık 2013
Aktif Toplamı
Yükümlülük Toplamı
Net Dönem Karı
2.712.517
2.112.365
45.852
Finansal
Kiralama
2.556.348
1.986.790
49.020
54
Faktoring
Konsolidasyon
Düzeltmeleri
Konsolide
1.321.797
1.253.298
(585)
(35.382)
127
3.998.932
3.365.663
45.394
Faktoring
Konsolidasyon
Düzeltmeleri
Konsolide
971.615
902.153
11.945
(35.382)
(21.376)
3.492.581
2.888.943
39.589
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
29.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
30 Haziran 2014
Esas Faaliyet Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Brüt K/Z
Esas Faaliyet Giderleri (-)
Brüt Faaliyet K/Z
Diğer Faaliyet Gelirleri
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
Net Faaliyet K/Z
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z
Ana Ortaklık Dışı Kar / (Zarar)
Net Dönem Karı /Zararı
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık
Alımları
Amortisman ve İtfa Payları
Finansal
Kiralama
Faktoring
Konsolidasyon
Düzeltmeleri
Toplam
81.982
(66.529)
15.453
(12.529)
2.924
127.344
(4.292)
(68.652)
57.324
57.324
(11.472)
45.852
45.852
41.067
(27.005)
14.062
(6.256)
7.806
4.733
(11.266)
35
1.308
1.308
(1.893)
(585)
(585)
127
127
123.049
(93.534)
29.515
(18.785)
10.730
132.077
(15.558)
(68.617)
58.632
58.632
(13.365)
45.267
127
45.394
599
(347)
361
(123)
-
960
(470)
30 Haziran 2013
Finansal
Kiralama
Esas Faaliyet Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Brüt K/Z
Esas Faaliyet Giderleri (-)
Brüt Faaliyet K/Z
Diğer Faaliyet Gelirleri
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar(-)
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
Net Faaliyet K/Z
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net K/Z
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Net Dönem Karı
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık
Amortisman ve İtfa Payları
55
Faktoring
Konsolidasyon
Düzeltmeleri
Toplam
56.641
(30.758)
25.883
(10.037)
15.846
64.461
(3.936)
(35.819)
40.552
40.552
(3.491)
37.061
37.061
27.924
(15.404)
12.520
(4.218)
8.302
2.341
(1.961)
(10)
8.672
8.672
(1.775)
6.897
6.897
(18.776)
(18.776)
(18.776)
(18.776)
(1.501)
(20.277)
84.565
(46.162)
38.403
(14.255)
24.148
48.026
(5.897)
(35.829)
30.448
30.448
(5.266)
25.182
(1.501)
23.681
807
(270)
92
(91)
-
899
(361)
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
30.
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.
31. ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde esas faaliyet gelirleri
aşağıdaki gibidir:
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
Faktoring Gelirleri
32.
01.01.2014 30.06.2014
81.982
41.067
123.049
01.04.2014 30.06.2014
42.354
18.943
61.297
01.01.2013 30.06.2013
56.641
27.924
84.565
01.04.2013 30.06.2013
28.811
13.779
42.590
ESAS FAALİYET GİDERLERİ
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde esas faaliyet giderleri
aşağıdaki gibidir:
Personel Giderleri
Ofis Kira Giderleri
Danışmanlık Giderleri
Yönetim Kurulu Huzur Hakları
Bilgi İşlem Giderleri
Araç ve Seyahat Giderleri
Amortisman Giderleri
Ofis Bina Yönetim ve Aidat
Giderleri
Dava Takip Masrafları
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
Sermaye Arttırımı ve Kotta
Kalma Giderleri
Reklam İlan Giderleri
Diğer Genel Yönetim Giderleri
01.01.2014 30.06.2014
(10.585)
(1.634)
(814)
(766)
(714)
(598)
(470)
01.04.2014 30.06.2014
(5.812)
(814)
(415)
(439)
(309)
(369)
(231)
01.01.2013 30.06.2013
(8.212)
(1.150)
(982)
(586)
(444)
(398)
(361)
01.04.2013 30.06.2013
(4.324)
(580)
(775)
(322)
(211)
(191)
(191)
(434)
(296)
(284)
(243)
(58)
(105)
(472)
(70)
(268)
(248)
(34)
(117)
(161)
(83)
(1.946)
(18.785)
(125)
(33)
(689)
(9.642)
(210)
(95)
(1.007)
(14.255)
(132)
(55)
(583)
(7.763)
56
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
33.
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde diğer faaliyet gelirleri
aşağıdaki gibidir:
Kur Farkı Gelirleri, Net
Türev Finansal İşlemlerden Karlar
Geçmiş Yıl Şüpheli Alacaklardan
Tahsilat ve İptal Geliri
Faiz Gelirleri
Temettü Geliri
Komisyon Gelirleri
Diğer
34.
01.01.2014 30.06.2014
118.628
01.04.2014 30.06.2014
(22.453)
69.545
01.01.2013 30.06.2013
28.867
6.970
01.04.2013 30.06.2013
26.586
1.661
3.358
3.179
2.447
1.471
2.994
132.077
714
1.577
1.119
775
2.092
53.369
319
6.280
2.454
1.029
2.107
48.026
30
1.875
2.333
603
971
34.059
FİNANSMAN GİDERLERİ
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde finansman giderleri
aşağıdaki gibidir:
Kullanılan Kredilere Verilen
Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere
Verilen Faizler
Verilen Ücret ve Komisyonlar
35.
01.01.2014 30.06.2014
01.04.2014 30.06.2014
01.01.2013 30.06.2013
01.04.2013 30.06.2013
(77.840)
(37.909)
(38.780)
(18.423)
(13.298)
(2.396)
(93.534)
(7.896)
(1.264)
(47.069)
(6.136)
(1.246)
(46.162)
(3.553)
(635)
(22.611)
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde takipteki alacaklara ilişkin
karşılıklar aşağıdaki gibidir:
Özel Karşılık Giderleri
Genel Karşılık Giderleri (*)
01.01.2014 30.06.2014
(15.558)
(15.558)
01.04.2014 30.06.2014
(1.723)
60
(1.663)
01.01.2013 30.06.2013
(5.746)
(151)
(5.897)
01.04.2013 30.06.2013
(4.172)
(124)
(4.296)
(*) Grup yönetimi yasal sürelerin altında gecikmesi olan ve riskli gördüğü bazı finansal kiralama alacakları
için şüpheli alacak karşılığına ek olarak genel karşılık ayırmıştır.
57
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
36.
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde diğer faaliyet giderleri
aşağıdaki gibidir:
Türev Finansal İşlemlerden
Zararlar
Kur Farkı Giderleri, Net
Menkul Değerler Değer Düşüş
Giderleri ve Satış Zararları
Diğer
01.01.2014 30.06.2014
01.04.2014 30.06.2014
01.01.2013 30.06.2013
01.04.2013 30.06.2013
(54.999)
(12.185)
(14.335)
(12.185)
(34.078)
-
(29.419)
-
(3)
(1.430)
(68.617)
(3)
(904)
(27.427)
(1.751)
(35.829)
(586)
(30.005)
Grup’un finansal risklerini yönetmek amacıyla kullanmakta olduğu türev finansal araçlar (döviz kuru
forward ve para swap sözleşmeleri) vadeli ve spot olmak üzere birden fazla alt işlemin birleşmesinden
oluşmaktadır. Söz konusu işlemler bütünü alım satım amaçlı olmayıp, bir bütün olarak vade sonunda
oluşacak ekonomik değer dikkate alınarak tercih edilmiştir. Bununla birlikte söz konusu işlemler bütünü,
finansal riskten korunma muhasebesi (hedge) uygulaması için gerekli tüm koşulları sağlamadığından,
işlem tarihindeki spot alım-satımlar işlem tarihindeki değerden, vade sonunda gerçekleşecek olan alımsatımlar ise gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirilmektedir.
Bütünsellik içeren ve vade sonu ekonomik değeri başlangıç tarihinde sabitlenmiş olan söz konusu alt
işlemlerin işlem tarihindeki alım- satımları ile vade sonundaki alım-satımlarının farklı esaslar üzerinden
değerlemeye tabi tutulmaları sonucu, ara dönemlerde ilgili döneme isabet eden gelir/gider unsurları
arasında farklar ortaya çıkabilmektedir.
Grup’un 30 Haziran 2014 tarihli finansal tablolarında söz konusu işlemler bütününün farklı değerleme
esaslarına tabi olması neticesinde gelir/gider tutarlarının arasında kur farkı gideri olarak oluşan fark 6.196
TL’dir (31 Aralık 2013: 22.466 TL). İşlemlerin vadesi sonunda söz konusu farkın büyük ölçüde ortadan
kalkmış olması beklenmektedir.
58
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
VERGİLER
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde vergi gideri aşağıdaki
gibidir:
Cari Kurumlar Vergisi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
01.01.2014 30.06.2014
(1.626)
(11.739)
(13.365)
01.04.2014 30.06.2014
(863)
(3.263)
(4.126)
01.01.2013 30.06.2013
(1.511)
(3.755)
(5.266)
01.04.2013 30.06.2013
(655)
(1.004)
(1.659)
30 Haziran 2014 tarihinde raporlanan vergi karşılığı, vergi öncesi kar üzerinden yasal vergi oranı
kullanılarak hesaplanan tutardan farklıdır. İlgili vergi oranının mutabakatı aşağıdaki gibidir:
%
Dönem Karı
Toplam Vergi Gideri / (Geliri)
Vergi Öncesi Kar
Şirket'in Vergi Oranı Kullanılarak Hesaplanan Vergi
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Vergiden Muaf Gelirler
Yatırım İndirimi
Diğer
Toplam Vergi Gideri / (Geliri)
59
20,00
7,45
(4,34)
(1,27)
0,95
22,79
1 Ocak30 Haziran
2014
45.267
13.365
58.632
11.726
4.370
(2.543)
(743)
555
13.365
%
20,00
4,02
(1,61)
(2,55)
(2,56)
17,30
1 Ocak30 Haziran
2013
25.182
5.266
30.448
6.090
1.223
(491)
(777)
(779)
5.266
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
VERGİLER (Devamı)
Kurumlar Vergisi
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin
tahmini vergi yükümlülükleri için ilişikteki konsolide finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları
üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal
tablolara yansıtılan vergi yükümlülükleri, konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı
hesaplanmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde
gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye
tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan
yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi oranı %20’dir (31 Aralık 2013: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2014 yılı
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları
üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir (31 Aralık 2013: %20). Türk vergi mevzuatına
göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından
indirilebilirler. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi
incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit
edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine
dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması
gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde
%10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir
vergisi stopajına tabi değildir.
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi
tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz
yatırım harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı vergilendirilebilir
kazançtan düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı
yapılmamaktadır.
60
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
VERGİLER (Devamı)
Yatırım İndirimi Uygulaması
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 8 Nisan 2006 tarih ve 26133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1
Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5479 sayılı Kanun ile eklenen Geçici
69’uncu maddede, bu madde kapsamında yükümlülerin 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan
mevzuat hükümlerine göre (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) hesaplayacakları yatırım indirimi
tutarlarını sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilecekleri öngörülmüş, dolayısıyla
da yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu çerçevede, üç yıllık sürede yatırım indirimi istisnası haklarının bir kısmını veya tamamını
kullanamayan yükümlülerin hakları 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle ortadan kalkmıştır. Diğer yandan 5479
sayılı Kanun’un 2 ve 15’inci maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesi,
1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış ve böylece 1 Ocak 2006 ila 8 Nisan 2006 tarihleri
arasında yapılan yatırım harcamaları üzerinden yatırım indirimi istisnasından yararlanılmasına imkan
tanınmamıştır.
Ancak, Anayasa Mahkemesi’nin, 15 Ekim 2009 tarihinde yapılan toplantısında aldığı Karar uyarınca,
yukarıda bahsi geçen Gelir Vergisi Kanunu’nun yatırım indirimiyle ilgili geçici 69’uncu maddesinde yer
alan 2006, 2007 ve 2008 ibareleri ile 19’uncu maddenin 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren kaldırılmasına
ilişkin düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine karar verilmiş olunup,
yatırım indirimiyle ilgili süre sınırlaması da ortadan kalkmış bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin
aldığı Karar uyarınca, yatırım indirimiyle ilgili iptalin, Kararın Resmi Gazete’de yayımıyla birlikte
yürürlüğe girmesine hükmedilmiş ve ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı 8 Ocak 2010 tarih ve 27456 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre; kazanç yetersizliği nedeniyle 2006 yılına devreden yatırım indirimi tutarları ile 2006 öncesinde
başlayıp iktisadi ve teknik bütünlük kapsamında bu tarih sonrasında da devam eden yatırımlardan doğan
yatırım indirimi tutarları sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarında değil sonraki yıllarda da kullanılabilecektir.
Yeni düzenleme ile, kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen ve sonraki dönemlere devreden
yatırım indirimi istisnasından yıl sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilmesi sağlanmıştır.
Bununla birlikte, 6009 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 1 Ağustos 2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış
ve ilgili kanun ile yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutarın ilgili yıl kazanç
tutarının %25’ini aşamayacağı belirtilmiştir. Yapılan degişiklikle, yatırım indirimden yararlanacak
olanların kurumlar vergisi oranının %30 yerine yürürlükteki oran (%20) olması esası benimsenmiştir.
Anayasa Mahkemesi, 9 Şubat 2012 tarihli ve 2012/9 sayılı kararı (Esas No: 2010/93) ile, 6009 sayılı
Kanun'un 5. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 69. maddesinin birinci fıkrasına eklenen "Şu
kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar,
ilgili kazancın % 25'ini aşamaz." biçimindeki cümlenin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar
vermiştir. Anayasa Mahkemesinin kararını takiben Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, mükelleflerin 2011
yılına ilişkin verecekleri Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde % 25'lik sınırı dikkate almaksızın
yatırım indiriminden faydalanabilmelerine ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Transfer Fiyatlandırması
Türkiye’de, transfer fiyatlandırması düzenlemeleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13. maddesinde belirtilmiştir. Transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki 18 Kasım 2007 tarihli tebliğ, uygulama ile ilgili
detayları düzenler.
61
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
VERGİLER (Devamı)
Vergi mükellefi, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat
üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Bu gibi transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü
kazanç dağıtımı kurumlar vergisi için kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınır. Alım, satım,
imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye,
ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak
değerlendirilir. Şirketler, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alacak transfer fiyatlandırması
formunu doldurmakla yükümlüdürler. Bu formda, ilgili hesap dönemi içinde ilişkili şirketler ile yapılmış
olan tüm işlemlere ait tutarlar ve bu işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırması metotları belirtilmektedir.
38.
HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Hisse başına kazanç miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama pay
adedine bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Türkiye’de şirketler, sermayelerini halihazırda bulunan
hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından ve yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse”
yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında,
finansal tablolarda sunulan tüm dönemlerde ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu
hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük
etkilerini de hesaplayarak bulunmuştur.
Hisse başına kazanç hesaplamaları, hissedarlara dağıtılabilir net karın ihraç edilmiş bulunan hisse
senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile yapılmıştır.
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde Grup’un hisselerinin
ağırlıklı ortalaması ve birim hisse başına kazanç hesaplamaları aşağıdaki gibidir:
Tedavüldeki Hisse Senedinin Ağırlıklı Ortalama Adedi (*)
Net Dönem Karı (TL)
Hisse Başına Kazanç (tam Kuruş)
1 Ocak30 Haziran 2014
1 Ocak30 Haziran 2013
46.150.300.000
45.394
0,10
42.436.500.000
23.681
0,06
(*)30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, Şirket sermayesi beheri 1 tam Kuruş nominal değerde 46.150.300.000
adet hisseden oluşmaktadır.
30 Haziran 2014
Açılış Hisse Adedi
Sermaye Arttırımı Nedeniyle İlaveler (**)
Kapanış Hisse Adedi
42.436.500.000
3.713.800.000
46.150.300.000
31 Aralık 2013
42.436.500.000
42.436.500.000
(**) Sermaye artışı içsel kaynaklardan gerçekleştirilmiş olup hisse adedindeki artış önceki dönem hisse
başına kazanç hesaplamasında kullanılmıştır.
39.
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN GEREKLİ OLAN
DİĞER HUSUSLAR
Bulunmamaktadır.
62
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER
(a)
Sermaye Risk Yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da
borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.
2014 yılında Grup’un stratejisi değişmemekle birlikte, özkaynakların borçlara oranı %21 (31 Aralık 2013:
%24) olarak gerçekleşmiştir. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, özkaynakların borçlara
oranının detayı aşağıdaki gibidir:
Alınan Krediler
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Diğer Borçlar
Diğer Yabancı Kaynaklar
Toplam Borçlar
Bankalar (-)
Net Borç
Toplam Özkaynak
30 Haziran 2014
2.994.121
254.633
39.180
30.160
3.318.094
(257.652)
3.060.442
31 Aralık 2013
2.465.890
202.405
66.648
20.891
2.755.834
(232.793)
2.523.041
633.269
603.638
%21
%24
Özkaynak/Borç oranı
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından belirlenen 24 Haziran 2014 tarihli şirketin kredi
derecelendirmesi aşağıdaki gibidir:
(b)
Yabancı Para
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
BBBF3
Durağan
Türk Lirası
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
BBBF3
Durağan
Ulusal
Uzun Vadeli
Görünüm
Destek Notu (Support)
AA+ (tur)
Durağan
2
Önemli Muhasebe Politikaları
Grup’un finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 3 numaralı “Önemli Muhasebe Politikalarının
Özeti” notunda açıklanmaktadır.
63
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(c)
Finansal Araçlar Kategorileri
Finansal varlıklar:
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan:
-Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
-Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Finansal Kiralama Alacakları ve Takipteki Alacaklar, Net
Faktoring Alacakları ve Takipteki Alacaklar, Net
Sigorta Alacakları (*)
Diğer Alacaklar (*)
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler:
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar
Alınan Krediler
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
257.652
232.793
24.050
2.336.506
1.302.158
4.620
683
23.694
2.232.011
946.110
3.241
695
23.213
(36.109)
(69.340)
(2.994.121)
(254.633)
(122.695)
(87.539)
(2.465.890)
(202.405)
(*) Diğer alacaklar kalemi içinde yer almaktadır.
(d)
Finansal Risk Yönetimindeki Hedefler
Grup’un Hazine ve Finansal Kurumlar Bölümü; yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir
şekilde sağlanmasından ve Grup’un faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve
büyüklüğüne göre analizini gösteren Grup içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve
yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, faiz oranı riski ve fiyat
riskini içerir), likidite riski ile kredi riskini kapsar.
Grup bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün
niteliğindeki finansal araçlar kullanmaktadır. Grup’un spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün
niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti
bulunmamaktadır.
Grup, karşılaşılabilecek riskleri azaltmak için riskleri ve uygulanan politikaları takip eden Grup’un risk
yönetimi komitesine aylık bildirimlerde bulunmaktadır.
64
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(e)
Piyasa Riski
Piyasa riski; döviz kurları (f maddesine bakınız), faiz oranları (g maddesine bakınız) ya da menkul kıymetler
piyasalarında işlem gören finansal araçların fiyatları gibi para piyasasındaki değişiklikler sonucu Grup’un
gelirlerinin ya da sahip olduğu finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Döviz kuru ve faiz oranıyla
ilişkilendirilen riskleri kontrol altında tutabilmek için Grup, aşağıdakilerin de dahil olduğu çeşitli türev
niteliğinde finansal araçları kullanmaktadır:
- Faaliyetleri nedeniyle doğan döviz kuru riskinden korunmak için kullanılan vadeli döviz işlem
sözleşmeleri (forward foreign exchange contracts).
- Yabancı para cinsinden olan borçlardan doğan döviz kuru riskini kontrol altında tutabilmek için yapılan
para swap sözleşmeleri (currency swaps).
Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.
Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu
riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.
(f)
Kur Riski Yönetimi
Kur riski, finansal araçların değerinin döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle dalgalanması riskidir. Grup,
döviz kurlarındaki dalgalanmaların finansal pozisyon ve nakit akışları üzerindeki etkisi nedeniyle kur riskine
maruz kalmaktadır. Grup faaliyetlerinin ve finansman anlaşmalarının nakit akışlarının sonucunda ortaya
çıkan kur riskini yaptığı döviz türev işlemleri ile kontrol altına almaktadır.
65
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(f)
Kur Riski Yönetimi (Devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Grup tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve
borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014 (*)
Bankalar
Finansal Kiralama Alacakları
Faktoring Alacakları
Kiralama İşlemleri için Verilen Avanslar
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan
Yatırımlar
Diğer Alacaklar
Diğer Aktifler
Toplam Varlıklar (**)
Alınan Krediler
Diğer Borçlar ve Diğer Yabancı
Kaynaklar
Diğer Karşılıklar
Toplam Yükümlülükler (**)
Bilanço Pozisyonu
Türev İşlemler Bilanço Dışı Pozisyon
Net Yabancı Para Pozisyonu
ABD Doları
(000)
Avro
(000)
CHF
(000)
GBP
(000)
JPY
(000)
TL
Karşılığı
32.463
381.261
44.838
6.537
60.991
263.022
44.045
6.369
1
-
0
87
324
26
13.000
245.314
1.570.203
222.899
33.740
5.788
447
21
471.355
35.182
721
13
410.343
1
0
411
13.026
114.034
3.034
84
2.189.308
(304.515)
(232.587)
-
(48)
- (1.319.397)
(6.359)
(1.036)
(311.910)
(11.904)
(244.491)
(12)
(12)
(8)
(56)
(887)
(48.003)
(2.201)
(887) (1.369.601)
159.445
165.852
(11)
355
12.139
819.707
(157.113)
(164.409)
-
-
-
(809.067)
2.332
1.443
(11)
355
12.139
10.640
(*) 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, 22.497.217 ABD Doları ve 11.230.007 Avro tutarındaki dövize
endeksli alınan krediler (toplam 80.247 TL) ve 18.967.549 ABD Doları ve 17.641.736 Avro tutarındaki
dövize endeksli faktoring alacakları (toplam 91.294 TL) ilişikteki konsolide finansal tablolarda TP
kolonunda sınıflandırılmıştır.
(**) 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, 24.050 TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal varlıklar ile,
36.109 TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal yükümlülüklere ilişkin gelir/gider reeskontları
dahil edilmemiştir.
66
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(f)
Kur Riski Yönetimi (Devamı)
31 Aralık 2013 (*)
Bankalar
Finansal Kiralama Alacakları
Faktoring Alacakları
Kiralama İşlemleri için Verilen Avanslar
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan
Yatırımlar
Diğer Aktifler
Diğer Alacaklar
Toplam Varlıklar (**)
Alınan Krediler
Muhtelif Borçlar ve Diğer Yabancı
Kaynaklar
Diğer Karşılıklar
Toplam Yükümlülükler (**)
Bilanço Pozisyonu
Türev İşlemler Bilanço Dışı Pozisyon
Net Yabancı Para Pozisyonu
ABD Doları
(000)
Avro
(000)
CHF
(000)
GBP
(000)
JPY
(000)
TL
Karşılığı
27.585
395.136
55.306
9.216
55.380
243.747
61.571
8.309
-
14
87
-
26
-
221.548
1.559.101
299.179
44.069
5.575
276
20
493.114
46.556
530
2
416.095
0
101
148.609
2.144
49
26 2.274.700
(328.485)
(202.626)
-
(73)
- (1.296.353)
(4.303)
(1.148)
(333.936)
(21.134)
(223.760)
(9)
(9)
(8)
(81)
(887)
(71.341)
(2.449)
(887) (1.370.143)
159.178
192.335
(9)
20
(861)
904.557
(157.182)
(192.338)
-
-
-
(900.276)
1.996
(3)
(9)
20
(861)
4.281
(*) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, 32.701.595 ABD Doları ve 34.231.437 Avro tutarındaki dövize
endeksli alınan krediler (toplam 170.316 TL) ve 34.924.776 ABD Doları ve 24.717.020 Avro tutarındaki
dövize endeksli faktoring alacakları (toplam 147.121 TL) ilişikteki konsolide finansal tablolarda TP
kolonunda sınıflandırılmıştır.
(**) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, 122.695 TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal
yükümlülüklere ilişkin gider reeskontları dahil edilmemiştir.
Kur Riskine Duyarlılık
Grup, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo ABD Doları, Avro ve diğer kurlardaki %15’lik artışın Grup’un ilgili yabancı paralara
olan duyarlılığını göstermektedir. Kullanılan %15’lik oran, kur riskinin üst düzey yönetime Grup içinde
raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası
değişikliği ifade eder. Grup’un raporlama döneminde maruz kaldığı kur riskine ilişkin duyarlılık
analizleri, mali yılın başlangıcındaki değişikliğe göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit
tutulur. Pozitif tutar, kar/zararda gelir artışını ifade eder.
67
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(f)
Kur Riski Yönetimi (Devamı)
Kur Riskine Duyarlılık (Devamı)
30 Haziran 2014
Kar / (Zarar)
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
Özkaynaklar (*)
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları kurunun %15 değişmesi halinde
1-ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3-ABD Doları net etkisi (1+2)
50.785
(50.042)
743
(50.785)
50.042
(743)
50.785
(50.042)
743
(50.785)
50.042
(743)
Avro kurunun %15 değişmesi halinde
4-Avro net varlık/yükümlülüğü
5-Avro riskinden korunan kısım (-)
6-Avro net etkisi (4+5)
71.945
(71.318)
627
(71.945)
71.318
(627)
71.945
(71.318)
627
(71.945)
71.318
(627)
159
159
(159)
(159)
159
159
(159)
(159)
1.529
(1.529)
1.529
(1.529)
Diğer döviz kurlarının %15 değişmesi halinde
7-Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etkisi (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
(*) Kar /zarar etkisini içermektedir.
31 Aralık 2013
Kar / (Zarar)
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
Özkaynaklar (*)
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları kurunun %15 değişmesi halinde
1-ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3-ABD Doları net etkisi (1+2)
50.960
(50.321)
639
(50.960)
50.321
(639)
50.960
(50.321)
639
(50.960)
50.321
(639)
Avro kurunun %15 değişmesi halinde
4-Avro net varlık/yükümlülüğü
5-Avro riskinden korunan kısım (-)
6-Avro net etkisi (4+5)
84.719
(84.720)
(1)
(84.719)
84.720
1
84.719
(84.720)
(1)
(84.719)
84.720
1
1
1
(1)
(1)
1
1
(1)
(1)
639
(639)
639
(639)
Diğer döviz kurlarının %15 değişmesi halinde
7-Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etkisi (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
(*) Kar /zarar etkisini içermektedir.
68
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(f)
Kur Riski Yönetimi (Devamı)
Vadeli döviz kuru işlem sözleşmeleri ve döviz takasları (Forward sözleşmeleri, para swapları)
Grup, belirli yabancı para cinsinden olan ödemeler ve tahsilatlardan ve beklenen satış ve alım işlemlerinden
meydana gelen risklerin karşılanması amacıyla vadeli döviz kuru işlem sözleşmeleri ve döviz takasları
gerçekleştirir.
(g)
Faiz Oranı Riski Yönetimi
Grup’un sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Grup’u faiz oranı riskine maruz
bırakmaktadır. Söz konusu risk, sabit ve değişken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılarak, Grup
tarafından kontrol edilmektedir.
Faiz Oranı Duyarlılığı
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama döneminde maruz kalınan faiz oranı riskine ve mali yılın
başlangıcında öngörülen faiz oranı değişikliğine göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit
tutulur. Grup yönetimi, duyarlılık analizlerini faiz oranlarında 100 baz puanlık bir dalgalanma senaryosu
üzerinden yapmaktadır. Söz konusu tutar, Grup içinde üst düzey yönetime yapılan raporlamalarda da
kullanılmaktadır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Grup’un faiz bileşenine sahip finansal kalemleri
aşağıda gösterilmiştir:
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
245.679
2.004.481
1.204.695
219.054
1.833.282
817.008
2.327.286
1.958.691
-
Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar:
Finansal Kiralama Alacakları (*)
Faktoring Alacakları
171.527
97.463
195.564
129.102
Finansal Yükümlülükler:
Alınan Krediler
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
666.835
254.633
507.199
202.405
Sabit Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar:
Bankalar
Finansal Kiralama Alacakları (*)
Faktoring Alacakları
Finansal Yükümlülükler:
Alınan Krediler
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
(*) Yukarıdaki tutarlara kiralama konusu yapılmakta olan yatırımlar ve kiralama işlemleri için verilen
avanslar dahil edilmemiştir.
69
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(g)
Faiz Oranı Riski Yönetimi (Devamı)
Faiz oranı Duyarlılığı (Devamı)
Raporlama döneminde faiz oranlarının 100 baz puan daha yüksek olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit
olması durumunda:
Grup’un değişken faizli finansal kiralama sözleşmelerinden elde edilen faiz gelirleri 846 TL (30 Haziran
2013: 854 TL) artacaktır.

Grup’un değişken faizli faktoring sözleşmelerinden elde edilen faiz gelirleri 481 TL (30 Haziran 2013: 653
TL) artacaktır.

(h)
Grup’un değişken faizli kredilerinden olan faiz giderleri 9.474 TL (30 Haziran 2013: 5.121 TL) artacaktır.
Diğer Fiyat Riskleri
Grup, hisse senetleri yatırımlardan kaynaklanan hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktadır. Hisse senetleri
yatırımları, ticari amaçlardan ziyade stratejik amaçlar için elde tutulmaktadır. Grup tarafından bu
yatırımların faal olarak alım-satımı söz konusu değildir.
Özkaynak Fiyat Duyarlılığı
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama döneminde maruz kalınan hisse senedi fiyat risklerine göre
belirlenmiştir.
Hisse senedi fiyat riski, hisse senedi endeks seviyelerinin ve ilgili hisse senedinin değerinin değişmesi
sonucunda hisse senetlerinin piyasa değerlerinin düşmesi riskidir.
Raporlama döneminde, tüm diğer değişkenlerin sabit ve değerleme yöntemindeki verilerin %15 oranında
fazla/ (az) olması durumunda:
Borsa İstanbul’da işlem gören, ilişikteki konsolide finansal tablolarda satılmaya hazır menkul kıymetler
arasında gösterilen ve piyasa değerleri ile ölçülen hisse senetlerinin, endeksteki olası dalgalanmalardan
dolayı gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerden Grup’un öz kaynaktaki fonlarda (vergi etkisi hariç) 631
TL değerinde artış / (azalış) oluşmaktadır (30 Haziran 2013: 1.527 TL).
70
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(i)
Kredi Riski Yönetimi
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup’a
finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, yalnızca kredi güvenilirliği olan
taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi
riskini azaltmaya çalışmaktadır. Grup’un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri
devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.
Finansal kiralama alacakları, çeşitli sektörlere dağılmış, çok sayıda müşterileri kapsamaktadır. Müşterilerin
ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Finansal kiralama alacaklarının sektörel dağılımı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014 (%)
16,78
15,48
14,30
8,19
7,00
6,50
4,43
3,98
3,80
3,70
2,43
2,25
1,95
1,47
7,74
100,00
İnşaat
Taşımacılık
Metal Sanayi
Gıda ve Meşrubat
Turizm
Tekstil, Konfeksiyon
Sağlık
Madencilik
Kağıt, Ağaç Ürünleri
Finans
Toptan-Per.Tic.
Kauçuk, Plastik
Tarım, Ormancılık
Makina ve Ekipman
Diğer Sektör
31 Aralık 2013 (%)
20,75
16,17
14,17
3,81
6,96
5,82
5,75
3,21
4,44
3,30
2,05
2,67
3,03
1,70
6,17
100,00
Finansal kiralama alacaklarının kiralamaya konu varlık bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014 (%)
28,70
26,13
16,24
6,81
4,28
3,50
3,23
2,79
2,70
1,64
1,26
1,01
1,71
100,00
Gayrimenkuller
Makine ve Ekipmanlar
İş ve İnşaat Makineleri
Hava Ulaşım Araçları
Tekstil Makineleri
Deniz Ulaşım Araçları
Elektronik ve Optik Cihazlar
Turizm Ekipmanları
Tıbbi Cihazlar
Basın ve Yayın Ekipmanları
Kara Ulaşım Araçları
Büro Ekipmanları
Diğer
71
31 Aralık 2013 (%)
28,98
22,03
17,91
6,28
4,39
4,50
3,47
2,08
3,57
2,08
1,52
1,18
2,01
100,00
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
(i)
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
Kredi Riski Yönetimi (Devamı)
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir:
Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Faktoring Alacakları
Bankalardaki
Diğer Taraf
Mevduat
1.281.509
257.652
Gerçeğe Uygun
Değer Farkı
K/Z’a
Yansıtılan FV
24.050
Satılmaya
Hazır
Finansal
Varlıklar
23.694
Diğer
Sigorta
Alacaklar
Alacakları
4.620
461
İlişkili Taraf
32.967
Diğer Taraf
2.303.539
İlişkili Taraf
20.649
32.967
120.320
2.046.762
20.649
2.247
1.280.293
257.652
24.050
23.694
4.620
461
-
70.686
-
-
2.247
1.216
-
-
-
-
-
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
-
205.408
-
-
-
-
-
-
-
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
40.437
-
-
-
-
-
-
-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
(**)
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (**)
-
51.369
107.897
(57.963)
9.197
-
22.287
(22.287)
-
-
-
-
-
-
-
7
1.428
-
-
-
-
-
-
-
30 Haziran 2014
Raporlama dönemi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski
(*)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri
-
-
-
-
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
(**) Tutar vadesi geçmemiş değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların teminat tutarlarını da içermektedir.
72
-
-
-
-
-
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
(i)
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
Kredi Riski Yönetimi (Devamı)
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir:
Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Faktoring Alacakları
31 Aralık 2013
Raporlama dönemi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (**)
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (**)
İlişkili Taraf
Diğer Taraf
İlişkili Taraf
Diğer Taraf
Bankalardaki
Mevduat
Gerçeğe
Uygun Değer
Farkı K/Z’a
Yansıtılan FV
Satılmaya
Hazır
Finansal
Varlıklar
38.112
2.193.899
18.559
927.551
232.793
-
23.213
-
121.851
-
8.632
-
-
38.112
-
1.944.302
84.655
18.559
-
926.559
8.632
232.793
-
-
-
-
992
-
192.665
27.094
-
-
56.932
103.241
(50.000)
10.102
6.344
(2.653)
-
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
(**) Tutar vadesi geçmemiş değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların teminat tutarlarını da içermektedir.
73
Diğer
Alaca
klar
Sigorta
Alacakları
3.241
214
-
-
-
-
23.213
-
-
214
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.969
(13.969)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(i)
Kredi Riski Yönetimi (Devamı)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, finansal kiralama alacaklarının iç derecelendirme
bilgilerine göre derece dağılımı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014(%)
0,13
3,97
7,85
22,26
26,36
19,65
15,76
3,89
0,13
100,00
A+
(Mükemmel)
A
(Çok iyi)
A(İyi)
B+
(Yeterli)
B
(Makul)
B(Yakın İzleme)
C+
(Yetersiz)
C
(Şüpheli)
Derecelendirilmemiş
Toplam
31 Aralık 2013(%)
0,10
4,80
9,10
19,40
29,90
14,20
16,80
3,10
2,60
100,00
Şirket, KOBİ-Mikro Skorlama sistemi uygulamaktadır. Buna göre cirosu 1 milyon ABD Doları ve kredi
limiti 60 Bin ABD Doları altında olan müşteriler Mikro, cirosu 1 Milyon ABD Doları ile 8 Milyon ABD
Doları arasında ve kredi limiti 60 Bin ABD Doları ile 1 Milyon ABD Doları arasında olan firmalar KOBİ
skorlamaya tabi tutulmaktadır. KOBİ ve Mikro skorlamaya tabi tutulan firmaların toplam portföye oranı 30
Haziran 2014 itibariyla %14,53’tür (31 Aralık 2013 : %13,74).
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, finansal kiralama alacaklarının KOBİ-Mikro Skorlama bilgilerine göre
dağılımı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014 (%)
36,86
54,54
8,60
100,00
Yüksek
Orta
Düşük
Toplam
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, finansal kiralama alacaklarının KOBİ-Mikro Skorlama bilgilerine göre
dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013(%)
33,99
56,61
9,40
100,00
Yüksek
Orta
Düşük
Toplam
Vadesi geçen finansal kiralama alacakların yaşlandırma çalışması Not 8’de verilmiştir. Finansal kiralama
alacakları dışında Grup’un vadesi geçen finansal varlığı bulunmamaktadır.
74
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
Vadesi geçmiş ve takipteki alacaklar dahil tüm finansal kiralama ve faktoring alacakları için alınan
teminatlar:
Diğer İpotekler
Teminat Mektupları
Üst Hakkı İpoteği
Nakit Blokajlar
Gemi İpoteği
Hisse Senetleri
Garantörlük
30 Haziran 2014
Nominal
Gerçeğe Uygun
Değeri
Değeri (*)
584.643
102.954
26.460
6.241
10.000
1.614
13.801
8.879
5.309
2.450
2.450
1.517
430
644.180
122.568
31 Aralık 2013
Nominal
Gerçeğe Uygun
Değeri
Değeri (*)
583.577
104.220
31.984
12.577
10.000
1.926
14.038
9.283
5.336
2.450
2.450
1.275
27
648.660
130.483
(*) Gerçeğe uygun değerin tespitinde teminat tutarı veya gerçeğe uygun değerin düşük olanının maksimum
kredi riskine kadar olan kısmı dikkate alınmıştır.
(j)
Likidite Risk Yönetimi
Grup yönetimi, kısa, orta, uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi
oluşturmuştur. Grup, tahmini ve fiili nakit akışlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini
yönetir.
Likidite Tablosu
Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerinin vade dağılımını
göstermektedir. Aşağıdaki tablolarda, Grup’un yükümlülükleri tahsil etmesi ve ödemesi gereken en erken
tarihlere göre hazırlanmıştır. Grup’un ayrıca varlık ve yükümlülükleri üzerinden tahsil edilecek ve ödenecek
faizleri de aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.
75
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
Likidite Tablosu (Devamı)
Defter Değeri
Sözleşme
uyarınca nakit
girişler /
(çıkışlar)
toplamı
(I+II+III+IV)
257.652
257.704
30 Haziran 2014
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev Olmayan Finansal Varlıklar:
Bankalar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Finansal Kiralama Alacakları (*)
Faktoring Alacakları
Sigorta Prim Alacakları
Diğer Alacaklar
Toplam Varlıklar
3-12
5 yıldan
3 aydan ay arası
1-5 yıl
uzun
kısa (I)
(II) arası (III)
(IV)
257.704
-
-
-
2.176.008
1.302.158
4.161
683
3.740.662
2.497.047 286.019 627.143 1.478.978 104.907
1.317.722 996.273 321.350
99
4.161
4.161
683
683
4.077.317 1.544.840 948.493 1.479.077 104.907
2.994.121
254.633
3.162.967 1.283.292 573.575 1.297.273
295.995
6.900 69.935 219.160
8.827
-
69.340
3.318.094
69.340
65.091
4.249
3.528.302 1.355.283 643.510 1.520.682
8.827
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Alınan Krediler
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Diğer Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar
Toplam Yükümlülükler
(*) Finansal kiralama alacakları tutarına kiralama konusu yapılmakta olan yatırımlar ile kiralama işlemleri için verilen
avanslar, henüz ödeme planında bağlanmamış olduklarından dahil edilmemiştir.
76
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
Likidite Tablosu (Devamı)
31 Aralık 2013
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev Olmayan Finansal Varlıklar:
Bankalar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Finansal Kiralama Alacakları (*)
Faktoring Alacakları
Sigorta Prim Alacakları
Diğer Alacaklar
Toplam Varlıklar
Sözleşme
uyarınca nakit
girişler /
(çıkışlar)
toplamı
Defter Değeri (I+II+III+IV)
5
3-12
yıldan
3 aydan ay arası
1-5 yıl
uzun
kısa (I)
(II) arası (III)
(IV)
232.793
2.028.845
946.110
3.241
695
3.211.684
232.847 232.847
2.306.009 261.523 577.350 1.386.379 80.757
960.230 655.179 304.624
427
3.241
3.241
695
695
3.503.022 1.153.485 881.974 1.386.806 80.757
2.465.890
202.405
2.618.961
213.395
901.560 594.386 1.123.015
103.750 56.835
52.810
-
87.539
2.755.834
87.539
83.653
969
2.917
2.919.895 1.088.963 652.190 1.178.742
-
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Alınan Krediler
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Muhtelif Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar
Toplam Yükümlülükler
(*) Finansal kiralama alacakları tutarına kiralama konusu yapılmakta olan yatırımlar ile kiralama işlemleri için verilen
avanslar, henüz ödeme planında bağlanmamış olduklarından dahil edilmemiştir.
Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olan finansal varlık ve yükümlülüklerinin 30 Haziran 2014 ve 31
Aralık 2013 tarihleri itibarıyla vade dağılımını göstermektedir.
30 Haziran 2014
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev Nakit Girişleri
Türev Nakit Çıkışları
31 Aralık 2013
Sözleşme Uyarınca Vadeler
Türev Nakit Girişleri
Türev Nakit Çıkışları
Sözleşme
uyarınca
Net
nakit girişler /
Nakit çıkışlar toplamı
Çıkışı
(I+II+III+IV)
41.656
-
850.723
(809.068)
Sözleşme
uyarınca
Net
nakit girişler /
Nakit çıkışlar toplamı
Çıkışı
(I+II+III+IV)
(48.128)
-
852.150
(900.276)
77
3 aydan
3-12
1-5 yıl 5 yıldan
kısa (I) ay arası (II) arası (III) uzun (IV)
81.610
(83.397)
116.540 652.574
(133.445) (592.225)
-
3 aydan
3-12
1-5 yıl 5 yıldan
kısa (I) ay arası (II) arası (III) uzun (IV)
56.534
(59.518)
331.719 463.895
(379.326) (461.433)
-
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(k)
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Grup yöneticileri, finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin defter değerlerinin gerçeğe uygun değerine yakın olduğunu düşünmektedir.
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri, Türkiye’deki mali piyasalardan alınabilen güvenilir bilgilere dayandırılarak hesaplanmıştır. Diğer finansal araçların
gerçeğe uygun değerleri, benzer özelliklere sahip başka bir finansal aracın cari piyasa değeri dikkate alınarak veya gelecekteki nakit akışlarının cari faiz oranları
ile iskonto edilmesini içeren varsayım teknikleri kullanılarak tespit edilmiştir.
Aşağıdaki tabloda, finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri dışındaki değerleriyle taşınan finansal araçların kayıtlı değeri ve gerçeğe uygun değerlerinin
karşılaştırılması yer almaktadır:
30 Haziran 2014
Finansal varlıklar
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
-Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
-Alım Satım Amaçlı Türev Finansal
Varlıklar
Finansal Kiralama Alacakları ve Takipteki
Alacaklar
Faktoring Alacakları ve Takipteki Alacaklar
Sigorta Prim Alacakları
Diğer Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Finansal yükümlülükler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Muhtelif Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar
Alınan Krediler
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Alım satım amaçlı
finansal varlıklar
ve yükümlülükler
İtfa edilmiş
değerinden gösterilen
finansal varlıklar
Krediler ve
alacaklar
Satılmaya hazır
finansal varlıklar
İtfa edilmiş
değerinden gösterilen
finansal yükümlülükler
Defter değeri
Gerçeğe uygun
değeri
Not
-
257.652
-
-
-
257.652
257.652
5
-
-
-
-
-
-
-
4
24.050
-
-
-
-
-
-
4
-
-
2.336.506
1.302.158
4.620
683
-
23.694
-
2.336.506
1.302.158
4.620
683
23.694
2.372.085
1.302.158
4.620
683
23.694
8
7
15
15
6
36.109
-
-
-
-
69.340
2.994.121
254.633
36.109
69.340
2.994.121
254.633
36.109
69.340
2.993.114
254.633
4
17
16
19
78
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40.
FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(k)
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri (Devamı)
31 Aralık 2013
Finansal varlıklar
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
-Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
-Alım Satım Amaçlı Türev Finansal
Varlıklar
Finansal Kiralama Alacakları ve Takipteki
Alacaklar
Faktoring Alacakları ve Takipteki Alacaklar
Sigorta Prim Alacakları
Diğer Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Finansal yükümlülükler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal
Yükümlülükler
Muhtelif Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar
Alınan Krediler
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Alım satım
amaçlı
finansal
varlıklar
ve
yükümlülükler
İtfa edilmiş
İtfa edilmiş
değerinden gösterilen
Krediler ve
Satılmaya hazır
değerinden gösterilen
finansal varlıklar
alacaklar
finansal varlıklar
finansal yükümlülükler
Defter değeri
değeri
Not
-
232.793
-
-
-
232.793
232.793
5
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
2.232.011
946.110
3.241
695
-
23.213
-
2.232.011
946.110
3.241
695
23.213
2.214.885
946.110
3.241
695
23.213
8
7
15
15
6
122.695
-
-
-
-
87.539
2.465.890
202.405
122.695
87.539
2.465.890
202.405
122.695
87.539
2.453.259
202.405
4
17
16
19
79
Gerçeğe uygun
İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
40. FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER (Devamı)
(l) Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Seviyeleri
Aşağıdaki tabloda gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal araçların, değerleme yöntemleri verilmiştir.
Seviyelere göre değerleme yöntemleri şu şekilde tanımlanmıştır:
Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;
Seviye 2: Seviye 1'de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan
(fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki
veriler;
Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler
(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).
30 Haziran 2014
Seviye 1
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan
finansal varlıklar
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (*)
Gerçeğe Uygun Değer ile Değerlenen
Varlıklar Toplamı
Seviye 2
Seviye 3
Toplam
21.353
24.050
-
302
24.050
21.655
21.353
24.050
302
45.705
-
36.109
-
36.109
-
36.109
-
36.109
Alım satım amaçlı türev finansal borçlar
Gerçeğe Uygun Değer ile Değerlenen
Yükümlülükler Toplamı
(*) 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, 2.039 TL tutarındaki hisse senetleri halka açık hisse senetleri olmadığı
için maliyet bedelleri ile finansal tablolara yansıtılmıştır.
31 Aralık 2013
Seviye 1
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan
finansal varlıklar
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (*)
Gerçeğe Uygun Değer ile Değerlenen
Varlıklar Toplamı
Alım satım amaçlı türev finansal borçlar
Gerçeğe Uygun Değer ile Değerlenen
Yükümlülükler Toplamı
Seviye 2
Seviye 3
Toplam
20.869
-
302
21.171
20.869
-
302
21.171
-
122.695
-
122.695
-
122.695
-
122.695
(*) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, 2.042 TL tutarındaki hisse senetleri halka açık hisse senetleri olmadığı
için maliyet bedelleri ile finansal tablolara yansıtılmıştır.
80
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 288 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content