close

Enter

Log in using OpenID

Bankacılık hizmetiYle tanıŞmamıŞ OnBinleRce kiŞi ile

embedDownload
Bankacılık hizmetiYLE TANIŞMAMIŞ
ONbinLERCE kişi İle
2013 FAALİYET RAPORU
60 yıl önce kuruluşumuzda belirlenen toplumsal
kalkınma hedefini bugün ’Anadolu bankacılığı’
misyonumuzla yerine getiriyoruz.
Sadece metropollere ve kent merkezlerine değil,
yerel ihtiyaçlar doğrultusunda küçük yerleşim
birimlerine de şube yatırımı yapıyor; bankacılık
hizmetlerinden yeterince faydalanamayan
kesimlere ulaşıyoruz.
Bu anlayışla Türkiye’de ilk defa uyguladığımız nakit
akışına dayalı kredilendirme yöntemi sayesinde
bugüne kadar yirmi bin esnaf ve çiftçiyi ilk kez
bankacılıkla tanıştırdık.
Sürdürülebilir kalkınma perspektifinde
geliştirdiğimiz stratejimiz ile bankacılık hizmetiyle
hiç tanışmamış daha birçok insanımıza ulaşmak için
heyecanla çalışmaya devam ediyoruz.
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
02 Misyon, Değerler, Vizyon ve Strateji 04 Olağan Genel Kurul Gündemi 05 Ortaklık Yapısı 08 Ana Sözleşmede Yapılan
Değişiklikler ve Nedenleri 09 İleriye Dönük İfadeler 09 Şekerbankın Sektördeki Konumu 10 Finansal Göstergeler
14 Geçmişten Bugüne Şekerbank 18 Adım Adım 2013 24 Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı 26 Genel Müdür’ün Mesajı
30 2013 Yılı Faaliyetleri 41 Bilgi Teknolojileri 42 Şekerbankın İştirakleri 44 Bağımsız Denetim Kuruluşu 45 Bağımsız
Denetim Kuruluşunun Uygunluk Görüşü
YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
46 Yönetim Kurulu 48 Üst Yönetim 52 Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 53 İnsan Kaynakları 56 Kurul
ve Komitelerin Değerlendirme Açıklaması 58 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 75 Kurumsal Yönetim İlkelerine
Uyum Beyanı 76 Kurumsal Yönetim Uygulamaları 77 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere İlişkin
Bilgiler 77 Kâr Dağıtım Politikası 78 Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere Ödenen Ücretler 78 Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Notu 78 İç Sistemler Kapsamındaki Birimlerin Yöneticileri 79 Destek Hizmeti Alınan Kuruluşlara İlişkin
Açıklama 81 Şekerbankın Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Politikası 82 2013 Yılı Faaliyet
Raporuna İlişkin Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL BİLGİLER
82 Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Açıklamalar 84 Şekerbankın Kredi Notları 85 Beş Yıllık
Özet Finansal Bilgiler 86 İç Sistemlerin 2013 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim Komitesinin
Değerlendirmesi 88 Risk Yönetimi Sistemi Stratejisi 94 Organizasyon Şeması 00 1 Ocak-31 Aralık 2013 Dönemine
Ait Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporu, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin
Dipnotlar 00 1 Ocak-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Konsolide Bağımsız Denetim Raporu, Konsolide Finansal Tablolar ve
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 00 Şubelerin İllere Göre Dağılım
2-3
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
MİSYON
“Anadolu Bankacılığı” anlayışıyla köyden kente;
yerel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alan, bankası olmayanları da
bankacılık hizmetleriyle tanıştıran, mutlu müşteri, çalışan ve
ortaklarıyla değer yaratarak birlikte büyüyen,
gücünü köklü geçmişinden alan, çağdaş bir bankayız.
DEĞERLER
Açık İletişim
Farklı bakış açılarına saygı duyuyoruz; çalışma arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin her türlü önerisine açığız.
Kurum içinde, iletişim kanallarını açık tutarak Bankamıza ve çalışma arkadaşlarımıza katma değer sağlayacak
her türlü düşünce ve birikimi, zamanında ve sağlıklı biçimde örgütsel zinciri oluşturan tüm halkalarla paylaşırız.
Sürekli Gelişim
Sorgulayıcı bir bakış açısıyla yeni düşünce, bilgi ve becerileri edinme isteği ve çabası içindeyiz; kendimizin ve
diğerlerinin sürekli gelişimi için birlikte çalışmaya ve sorumluluk almaya istekliyiz.
Müşteri Odaklılık ve Yerel Davranabilme
Yerel özellikleri de dikkate alarak tüm müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı, ürün ve hizmetleri
hızlı ve güler yüzlü bir şekilde sunarak müşteri memnuniyetini sağlamayı önemsiyoruz.
Sonuç Odaklılık
İstenen sonuçlara/hedeflere odaklanmayı, karşılaşılan problemleri çözmek için kendiliğinden zaman
kaybetmeden harekete geçmeyi, takipçi olmayı, kârlılığı ve verimliliği artıracak şekilde işlerimizi sonuçlandırmayı
benimsiyoruz.
Kurum Aidiyeti
Ortak hedef ve değerlerimiz doğrultusunda kendi çalışma ekibimizle ve diğer çalışma arkadaşlarımızla saygılı,
adil, özverili, paylaşımcı, katılımcı bir şekilde ve dayanışma içinde çalışarak kurumumuzun performansına katkı
sağlamanın ve kurumumuza bağlılığın değerine inanıyoruz.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
VİZYON
Türkiye’de, aktif büyüklükte ilk 10 özel banka arasında,
“küçük işletmelerin finansmanında lider banka”
olarak yer almak.
STRATEJİ
12 Ekim 1953’te Anadolu’da milyonlarca kooperatif üyesi çiftçinin küçük birikimleriyle üretimi desteklemek,
tarımsal sanayinin finansmanını sağlamak amacıyla kurulan Şekerbankın misyonu “Anadolu Bankacılığı”dır.
60 yıl önce ortaya çıkmış bu ruhu ve misyonu bugün de koruyan Şekerbank, kuruluşundaki kırsal kalkınma
hedefini sürdürülebilir kalkınma perspektifinde geliştirerek faaliyetlerini sürdürmektedir. Banka bu misyon
doğrultusunda, bankacılık hizmetleriyle tanışmamış kesimleri de bankacılıkla tanıştırıp sadece büyük şehirleri
ve büyük firmaları değil, Anadolu’daki bölge ve şehirlerden gelen projeleri de öncelikleri arasına alarak,
benimsediği odaklı strateji ile sektöründe aktif büyüklükten bağımsız olarak özel ve farklı bir yer edinmiştir.
%65’i Anadolu’da bulunan 312 şubesi ile çiftçi, esnaf, KOBİ ve işletmeleri en iyi anlayan ve üretimi destekleyen
Şekerbank, hem yaygın şube ağı hem de yerel davranabilme yetkinliğine sahip insan kaynağı ile saha
bankacılığında önemli bilgi birikimine sahiptir. Bankanın 71 il ve 101 merkez dışı ilçeye yayılmış şubelerinin 38’i 50
yaş üzerinde, 65’i ise 40 yaş üzerinde, yani yarım asırdır aynı yerde, yörede hizmet vermektedir.
Banka, bu özellikleri ile uluslararası platformda, yerele ve üretici kesimlere ulaşmak, sürdürülebilirliği tabana
yaymak için Türkiye’nin anahtar bankası olarak görülmektedir. Yerel bankacılıktaki bilgi birikimi ile uluslararası
finans kuruluşları ve Anadolu’nun KOBİ’leri arasında uzun vadeli, sürdürülebilir finansman köprüsü kuran
Şekerbank, bu alanda dünyada ilk olan uygulamalara imza atmaktadır.
Enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında ve kurumsal yönetim süreçlerinde sektörüne öncülük eden
Şekerbank, kuruluşundan gelen bu farklı ve özel yapıdan aldığı güçle uzmanlığı bulunan odak alanlarda
derinleşerek büyümeye devam etmektedir.
4-5
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
26 mart 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul
Gündemi
1.
Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşekkülü ile Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması,
4. Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesapları’nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin kapsamlı ibra edilmeleri,
6. 2013 yılı kârının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması,
7. Banka Ana Sözleşmesi’nin 23. maddesinin Yönetim Kurulu’nun önerdiği şekilde tadili,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yeniden seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
10. 2013 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi,
11. Banka’nın 3’üncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında
ortaklarımıza bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları
hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
13. Dilek, temenniler ve kapanış
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Ortaklık Yapısı
Pay Sahipleri
Pay Adedi
Toplam Nominal
Değer (Tl)
Pay oranı (%)
339.787.080,00
339.787.080,00
33,9787
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu
219.310.353,00
219.310.353,00
21,9310
BTA Securities JSC
117.638.674,00
117.638.674,00
11,7639
835.677,57
835.677,57
0,0836
322.428.215,43
322.428.215,43
32,2428
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
100
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
Pancar Kooperatifleri
Halka Arz
Toplam
%0,0836
Pancar Kooperatifleri
%33,9787
Şekerbank T.A.Ş. Personeli
Munzam Sosyal Güvenlik ve
Yardımlaşma Sandığı Vakfı
%11,7639
BTA Securities JSC
%21,9310
Samruk Kazyna
Kazakistan
Devlet Varlık Fonu
%32,2428
Halka arz
(*) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri Göktan halka arzdan 501 bin TL nominal tutarda (%0,05), Yönetim Kurulu Üyesi Khosrow Kashani
Zamani halka arzdan 122 bin TL nominal tutarda (%0,012), Genel Müdür Yardımcısı Çetin Aydın halka arzdan 160 bin TL nominal tutarda (%0,016),
Genel Sekreter Hüseyin Serdar halka arzdan 26,7 bin TL nominal tutarda (%0,003) hisseye sahiptir.
60 yıldır Anadolu’daki tabana yaygın küçükbüyük tüm tasarrufların güvenilir adresiyiz.
Bugün 12,6 milyar TL mevduat büyüklüğümüz
ile 71 il ve 101 merkez dışı ilçedeki birikim sahibi
müşterilerimizin güvenine layık olmak için
çalışmaya devam ediyoruz.
Küçük-büyük tüm birikim sahiplerinin
teşekkürü bizim için her şeyden değerli…
8-9
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
ve Nedenleri
2013 hesap dönemi içinde Banka Ana Sözleşmesinin 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 30, 34, 35, 36, 47, 49, 50, 51,
53, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 74, 82, 83, 84, 85. maddeleri değiştirilmiş, 10, 11, 19, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45,
46. maddeleri Ana Sözleşmeden çıkarılmış ve 86. madde Ana Sözleşmeye eklenmiştir.
Ana Sözleşmenin değişen maddelerinin eski ve yeni şekli 04.04.2013 tarih ve 8293 sayılı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
Genel kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin esaslar
Bankanın Ana Sözleşmesinde ve Kurumsal Yönetim Politikasında yer almakta, bu dokümanlara Bankanın
internet sitesinden (www.sekerbank.com.tr) ulaşılabilmektedir.
Değişen Maddeler
Açıklama
8
Sermayenin 1.000.000.000 TL olarak güncellenmesi nedeniyle
değiştirilmiştir.
12, 13, 14, 16, 74
SPK tarafından hisse senedi ibarelerinin hisse veya pay olarak
değiştirilmesinin belirtilmesi nedeniyle değiştirilmiştir.
17, 18, 20, 21, 27, 36, 49, 50, 51, 53,
57, 58,59, 60, 63, 64, 69, 82, 83
Türk Ticaret Kanunu’na uyum kapsamında değiştirilmiştir.
30
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında değiştirilmiştir.
34, 35, 68, 84, 85
“Bankalar Kanunu”nun “Bankacılık Kanunu” olarak değişmesi
nedeniyle değiştirilmiştir.
47
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28.08.2012 tarihli Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 5.md.
Kaldırılan Maddeler
Açıklama
10, 11, 19
SPK tarafından hisse senedi ibarelerinin hisse veya pay
olarak değiştirilmesinin belirtilmesi nedeniyle değiştirilmiştir.
37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46
Türk Ticaret Kanunu’na uyum kapsamında kaldırılmıştır.
Eklenen Maddeler
Açıklama
86
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında eklenmiştir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
İleriye Dönük İfadeler
Bu rapor “ileriye dönük ifadeler” teşkil edebilecek bilgiler içermektedir. Genel olarak, “inanmak”, “ümit etmek”, “kastetmek”,
“tahmin etmek”, “beklemek”, “öngörmek”, “-ecek,-acak ekleri” ve benzer söylemler ileriye dönük ifadelerdir ve genelde
geçmişe yönelik olarak kullanılmamaktadırlar. Ancak, bu kelimelerin veya benzer söylemlerin bulunmaması, ifadenin ileriye
dönük olmadığı anlamına gelmemektedir. Hacim artışı, hisse satışları ve hisse başına elde edilen kazanç artışlarına ilişkin
ifadeler ve gelecekteki faaliyet sonuçları hakkında genel görüş bildiren ifadeler dahil olmak üzere, işlem performansına,
gelecekte gerçekleşmesini beklediğimiz veya tahmin ettiğimiz durum ve gelişmelere yönelik bütün ifadeler ileriye dönük
ifadelerdir.
Yönetim Kurulu, bu ileriye dönük ifadelerin kullanımının uygun olduğunu düşünmektedir. Ancak, bu tarz ileriye dönük
ifadelerin gereğinden fazla dikkate alınmaması için önlem alınmalıdır, çünkü bu ifadeler belirtildikleri tarih itibarıyla
geçerlidir. Yeni bilgi, gelecekte yaşanacak olan gelişmeler veya benzeri durumlar sonucunda, yasalar tarafından gerekli
görülen durumlar dışında, Bankamızın herhangi ileriye dönük bir ifadeyi açıkça güncelleme veya gözden geçirme
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Buna ilaveten, ileriye dönük ifadeler, Bankamızın geçmişteki tecrübesi, mevcut beklentileri
ve tahminlerinden bariz şekilde farklı sonuçlar doğurabilecek bazı risk ve belirsizliklere tabidir. Bu risk ve belirsizlikler,
“İç Sistemlerin İşleyişi Hakkında Denetim Komitesinin Değerlendirmesi” adlı Üçüncü Bölümde ve bu raporun diğer
kısımlarında tanımlananlar ve de Sermaye Piyasası Kurumunda dosyalanan geleceğe yönelik raporlarımızda zaman zaman
tanımlananları kapsamaktadır, ancak bunlarla sınırlı değildir.
Şekerbankın Sektördeki Konumu
Anadolu’da binlerce girişimcinin küçük birikimleriyle üretimi, girişimciyi teşvik etmek, tarımsal sanayinin finansmanını
sağlamak amacıyla 12 Ekim 1953’te kurulan Şekerbank, faaliyetlerini 60 yılı aşan yolculuğunda toplumsal kalkınma vizyonu
çerçevesinde yürütmüştür. Şekerbankı Türkiye’de özel sektör bankacılığında üzerinde durulması, incelenmesi gereken
örnek bir model kılan özelliği ise kuruluş amacını hala koruyor olmasıdır. Şekerbank kuruluşunda belirleyici olan kırsal
kalkınma ihtiyacını bugün sürdürülebilir kalkınma hedefine dönüştürmüş bir banka olarak yoluna devam etmektedir.
Banka, ‘Anadolu Bankacılığı’ olarak tanımladığı bu misyon doğrultusunda, bankacılık hizmetleriyle tanışmamış kesimleri de
bankacılıkla tanıştırıp, sadece büyük şehirleri ve büyük firmaları değil, Anadolu’daki bölge ve şehirlerden gelen projeleri de
öncelikleri arasına alarak, benimsediği odaklı strateji ile sektöründe ölçekten bağımsız olarak özel ve farklı bir yer edinmiştir.
%65’i Anadolu’da bulunan 312 şubesi ile çiftçi, esnaf ve işletmeleri en iyi anlayan ve onlara özel çözümler sunan Şekerbank,
hem yerel bankacılıktaki bilgi birikimi hem de yaygın şube ağı ile rekabette farklılaşmaktadır. Bankanın 71 il ve 101 merkez
dışı ilçeye yayılmış şubelerinin 38’i 50 yaş üzerinde, 65’i ise 40 yaş üzerinde, yani yaklaşık yarım asırdır aynı yerde, yörede
hizmet vermektedir. Şekerbank, tarım, işletme ve KOBİ bankacılığı, enerji verimliliğinin finansmanı gibi alanlara odaklanmış,
bu alanlardaki uzmanlığı ile uluslararası platformda yerele, tabana yaygın müşteri profiline ulaşmak için ‘Türkiye’nin anahtar
bankası’ olarak konumlanmıştır.
Şekerbank Pazar Payı
Tarih
Krediler
Mevduat
Aktifler
Özkaynaklar
2013/09
%1,28
%1,32
%1,08
%1,03
2012/12
%1,25
%1,31
%1,06
%1,00
2011/12
%1,25
%1,31
%1,18
%1,01
2010/12
%1,33
%1,25
%1,13
%1,04
Kaynak: BDDK/ Şekerbank
10 - 11
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
FİNANSAL GÖSTERGELER
%29
%34
2013
2012
2011
7.519
2010
2013
2012
2011
2010
11.369
14.399
8.728
14.518
10.085
13.546
Toplam Krediler (milyon TL)
18.725
Toplam Aktifler (milyon TL)
%13
%25
10.138
9.078
2013
2012
2011
7.699
2010
2013
2012
2011
2010
1.400
1.462
1.825
12.639
Toplam Mevduat (milyon TL)
2.055
Özkaynaklar (milyon TL)
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Konsolide olmayan seçilmiş finansal göstergeler
(Bin TL)
2010
2011
2012
2013
Toplam Aktifler
11.369.104
14.399.424
14.517.918
18.725.017
Toplam Krediler (Net)
7.518.656
8.728.052
10.084.765
13.546.424
Özkaynaklar
1.400.497
1.462.137
1.824.741
2.055.448
Toplam Mevduat
7.698.664
9.078.449
10.137.906
12.639.239
Vergi Öncesi Kâr
214.111
157.556
310.685
264.339
170.247
118.044
240.302
210.216
2010
2011
2012
2013
%14,01
%13,24
%14,48
%13,54
Net Kâr/Toplam Aktifler
%1,50
%0,82
%1,66
%1,12
Net Kâr/Özkaynaklar
%12,16
%8,07
%13,17
%10,23
Menkul Kıymetler/Toplam Aktifler
%22,06
%24,65
%13,96
%9,03
Toplam Krediler/Toplam Aktifler
%66,13
%60,61
%69,46
%72,34
Toplam Mevduat/Toplam Aktifler
%67,72
%63,05
%69,83
%67,50
Net Kâr
Konsolide olmayan finansal rasyolar
(%)
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
1953’ten
13 - 14
GEÇMİŞTEN BUGÜNE ŞEKERBANK
1953
Pancar Kooperatifleri Bankası A.Ş.
Şekerbankın temelleri, Anadolu’daki
milyonlarca kooperatif üyesi pancar
üreticisinin küçük birikimleriyle 1953 yılında
Eskişehir’de kurulan Pancar Kooperatifleri
Bankası ile atılır. Bankanın kuruluş misyonu,
üreticinin, tarımın ve tarıma dayalı sanayinin
finansal ihtiyaçlarını karşılamaktır.
1980’ler
Genişleyen Hizmet Ağı
Şekerbankın ticari bankacılığa odaklanma
dönemine işaret eder. 1983 yılında şube
sayısı 161’e ulaşmıştır. Dış ticarete aracılık
işlemleri artarken, muhabir ilişkileri giderek
güçlenir. Şeker Çocuk Dergisi yayın hayatına
başlar. Şekerbank Türkiye’nin ilk banka sanat
galerilerinden birini Ankara’da kurar.
1956
Eskişehir’den Ankara’ya
Bankanın Genel Müdürlüğü Ankara’ya taşınır
ve unvanı Şekerbank Türk Anonim Şirketi
olarak değiştirilir.
1993
Özel Sektör Bankaları Arasında
Yeni Bir Aktör
T. Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin Bankadaki %10
hissesi, Pankobirlik (%7) ve Şekerbank
Personeli Sosyal Sigorta ve Munzam Sandıkları
(%3) tarafından Kamu Ortaklığı İdaresinden
alınır. Böylece Şekerbank kamu iştiraki
olmaktan çıkar. Banka, bu süreci takiben özel
sektör bankası anlayışıyla yeniden yapılanır.
1970’ler
Yeni Ürün ve Hizmetler
Banka için değişim ve gelişim dönemidir.
Kooperatif bankacılığından kademeli olarak
tüm bankacılık ürün ve hizmetlerini sunan
bir yapıya doğru geçiş başlar. 1972 yılında
Almanya’nın Köln kentinde temsilcilik açılır.
1979 yılında Şekerbankın şube sayısı 134’e
ulaşır.
1997
İlk Halka Arz
Şekerbankın ilk halka arzı gerçekleştirilir.
Aynı dönemde başlatılan büyük bir gelişim
projesiyle Şekerbankta daha modern ve
çağdaş bankacılığın temelleri atılır.
Şekerbank, 60 yılı aşan yolculuğunda faaliyetlerini toplumsal kalkınmaya destek
olma hedefi çerçevesinde yürütmüştür.
2000
Hisse Devri
Şekerbankın çoğunluk hisseleri
el değiştirir. Bankanın %51’i
Şekerbank T.A.Ş. Personeli
Munzam Sosyal Güvenlik ve
Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal
Sigorta Sandığı Vakfına geçer.
2002
Müşteri Odaklı Hizmet
Şekerbankta müşteri odaklı ve
çok kanallı bir bankaya dönüşüm
süreci başlar.
2003
Şekerbank 50’nci yılında Türk
bankacılık sektörünün köşe
taşlarından biri konumuna ulaşır.
2004
Yenilenen Kurumsal Kimlik
Bankanın Genel Müdürlüğü
İstanbuldaki yeni ofisine taşınır;
kurumsal kimliği ve logosu
yenilenir.
2007
Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen
Bankası
Şekerbank, uygulamaya koyduğu
stratejik iş planını performansına
da yansıtır ve finans dünyasının
önde gelen yayınlarından
The Banker Dergisi’nin her
yıl gerçekleştirdiği “Dünyanın
En Büyük İlk 1.000 Bankası”
çalışmasında, dünyada yükseliş
hızı en fazla olan ilk 50 banka
arasında 6’ncı sırada yer alır;
böylece “Türkiye’nin En Hızlı
Büyüyen Bankası” olur.
2008
Türkiye’nin Kurumsal Yönetim
Notu Alan İlk Bankası
Şekerbank, dünyanın kurumsal
yönetim alanında en saygın
derecelendirme kuruluşlarından
biri olan Sermaye Piyasası Kurulu
onaylı ISS Corporate Services
Inc.’nin yaptığı değerlendirme
sonucunda aldığı not ile
Türkiye’nin kurumsal yönetim
notu alan ilk bankası olur.
2009
EKOkredi’nin Lansmanı
Enerji tasarrufu ve verimliliği
yatırımlarının finansmanı
konusunda Türkiye’de bir ilk
olan ve hem doğayı hem de
boşa harcanan emeği korumayı
amaçlayan EKOkredi’nin lansmanı
gerçekleştirilir. EKOkredi,
Active Academy Finans Zirvesi
kapsamında 2009 yılının
bankacılık ürünü seçilir.
2010
Kredi Notu Artırılır
Uluslararası Kredi
Derecelendirme Kuruluşu Fitch
Ratings 25 Kasım 2010’da,
Şekerbankın uzun vadeli yerel
ve ulusal para notunu B’den
B+’ya yükseltir. Ülke içi uzun
vadeli ulusal notunu uluslararası
ekonomik konjonktürde ender
rastlanan bir şekilde iki kademe
birden yükselterek BBB+’dan
A’ya yükseltir. Not artırımına,
Şekerbankın kendi içsel mali
gücü, KOBİ’lere ve mikroküçük işletmelere odaklı örnek
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Şekerbank, sürdürülebilir kalkınma perspektifinde geliştirdiği ‘Anadolu bankacılığı’
misyonu ile sektöründe farklılaşmaktadır.
çalışmaları, ulusal düzeydeki
yaygınlığı, kırsal kesime ve
Anadolu’ya yakınlığı dayanak
olarak gösterilir.
Global düzeyde gerçekleştirilen
en önemli çevreci çalışmalardan
biri olan CDP (Carbon Disclosure
Project-Karbon Saydamlık Projesi)
2010 raporuna Türkiye’den ilk
kez giren beş bankadan biri
Şekerbank olur.
2011
Tahvil ve VTMK İhracında İlklerin
Bankası
Toplam 500 milyon TL olmak
üzere iki aşamalı gerçekleştirilen
ve ticari bankalar arasında o
tarihe kadar yurt içinde yapılan
en uzun vadeli tahvil arzı olan
Şekerbank tahvil ihracına,
toplamda 932 milyon TL nominal
talep toplanır. Tahvil ihracına
gelen yoğun talep, Şekerbankın
Anadolu’daki yaygın ve yerleşik
bankacılıktaki gücünü teyit eder.
Türkiye’nin ilk Varlık Teminatlı
Menkul Kıymet (VTMK) ihracı
gerçekleştirilir. Uluslararası
piyasalarda yapılandırılan ilk Türk
Lirası borçlanma işlemi olan
ihraç, dünyada da “KOBİ kredileri
teminatlı gerçekleştirilen ilk
VTMK ihracı”dır. VTMK programı
sayesinde uluslararası finans
kuruluşları ile Türkiye’nin esnaf ve
küçük işletmeleri arasında önemli
bir finansman köprüsü kurulmuş
olur.
2012
Türkiye’nin “Sürdürülebilir
Kalkınma” Temsilcisi
Şekerbankın EKOkredi projesi,
T.C. Kalkınma Bakanlığı
koordinasyonunda yürütülen
değerlendirme süreci sonunda,
Rio+20 Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansı kapsamında,
sürdürülebilir kalkınma ve yeşil
ekonomi alanlarındaki en iyi ülke
uygulama örneklerinden biri
seçilir. Şekerbank, Rio+20’de Türk
finans sektörünün tek temsilcisi
olarak yer alır.
Bankacılıkla Tanışmamış Esnafa
Özel Hizmet
Şekerbankın ilk kez bankacılık
hizmetleriyle tanışacak olan esnaf
ve mikro işletmeler için geliştirdiği
“Benim Bankam Paketi”
kapsamında, standart ticari kredi
değerlendirme süreçlerinden
farklı olarak nakit akışına dayalı,
terzi usulü kredilendirme
yapılmaya başlanır. “Benim
Bankam Paketi” hizmet modeliyle,
bugüne kadar bankacılıkla
tanışmayan kitleyi sisteme dahil
etmeyi hedefleyen Şekerbank,
esnaf ve mikro işletmelerin,
işlerini büyütmelerine katkı sağlar.
Şekerbank yerel kalkınmaya ve üretimin desteklenmesine
odaklanarak çalışmalarını sürdürmektedir.
2013
Şekerbank 60 Yaşında
12 Ekim 1953’te şeker pancarı üreticisinin
ve tarımsal sanayinin finansal ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla Pancar Kooperatifleri
Bankası adı altında milyonlarca kooperatif
üyesi üreticinin küçük birikimleriyle
Eskişehir’de kurulan Şekerbank, 2013 yılında
60’ıncı kuruluş yıldönümünü kutlar. Kuruluş
öyküsünden aldığı güçle bugün de üreteni
destekleyen Şekerbank, 60’ıncı kuruluş yılında
da, sürdürülebilir kalkınma perspektifinde
“Anadolu Bankacılığı” misyonunu yerine
getiren yeni projelere imza atar.
Kapımız Esnafa Açık: Her Ayın 15’i “Esnaf
Günü”
“Anadolu Bankacılığı” misyonu doğrultusunda
yerel kalkınmaya ve üretimin desteklenmesine
odaklanan Şekerbank, 60’ıncı kuruluş yılında
Türkiye’de sayıları 1,5 milyonu aşan esnaf
için ilk olan bir platform oluşturur. Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı himayesinde ve Türkiye
genelindeki 82 Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği ile 3.100 Esnaf ve Sanatkârlar Odasını
kapsayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonunun (TESK) desteğiyle hayata
geçen ve özel sektör, kamu, STK ve tüketicileri
esnafla buluşturan “Kapımız Esnafa Açık”
platformu kapsamında Şekerbank, her ayın
15’ini “Esnaf Günü” ilan eder.
2013’e
18 - 19
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
ADIM ADIM 2013
Ocak
Şubat
Mart
Şekerbankta “Tasarrufun Altın
Günü” başladı.
“Kapımız Esnafa Açık”: Her ayın
15’i “Esnaf Günü”
Kurumsal yönetimde
liderlik sürüyor…
Şekerbank, küçük yatırımları
teşvik ederek yastık altı birikimleri
ekonomiye kazandırmaya yönelik
“Tasarrufun Altın Günü” uygulamasını
başlattı. Uygulama kapsamında, hangi
ayarda olursa olsun bilezik, yüzük,
kolye, çeyrek altın, küpe gibi her türlü
ziynet altınını Şekerbank şubelerine
getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar
değerinde altın olarak Vadesiz Altın
Hesaplarında biriktirme imkanına
kavuştular.
Şekerbank 60’ıncı kuruluş yılında,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
himayesinde ve Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları Konfederasyonunun
(TESK) desteğiyle, esnafın iş hacminin
artması ve bu sayede kapılarının hep
‘açık’ kalması, üretimin ve beraberinde
ülke ekonomisinin canlanması
hedefiyle ülkemiz için ilk ve tek olan
esnafa özel “Kapımız Esnafa Açık”
platformunu oluşturdu. Özel sektör,
kamu, STK, esnaf ve tüketicileri “Açık”
platformunda buluşturan Şekerbank,
platform dahilinde her ayın 15’ini
‘Esnaf Günü’ ilan etti. ‘Açık’ platformu
kapsamında esnafa fayda sağlayacak
birçok işbirliği, proje, ürün ve hizmet
sunan Şekerbank, tüketicileri her ayın
15’inde esnaftan alışveriş yapmaya
teşvik etti.
Türkiye’nin kurumsal yönetim notu
alan ilk bankası olan Şekerbank,
2013 yılında da Kurumsal Yönetim
Endeksi’ndeki mevduat bankaları
arasında liderliğini sürdürdü.
Dünyanın kurumsal yönetim
alanında en saygın derecelendirme
kuruluşlarından biri olan Sermaye
Piyasası Kurulu onaylı ISS Corporate
Services, Inc., “pay sahipleri,
kamuoyu aydınlatma ve şeffaflık,
menfaat sahipleri ve yönetim kurulu”
kriterlerini dikkate alarak Şekerbankın
kurumsal yönetim notunu Şubat
ayında yapılan değerlendirme
sonucunda yükseltti. Şekerbank, 100
üzerinden “90.95” notu ile ilgili tarihte
Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim
Endeksi’nde yer alan mevduat
bankaları arasında Türkiye’nin en
yüksek nota sahip bankası oldu.
Anadolu “Markalaşma” ile tanıştı.
Ticari bankacılıkta 60 yıllık köklü
tecrübeye sahip Şekerbank,
60’ıncı kuruluş yılında her bir ilin
dinamiklerine özel içerikle hazırlanan
“Üreten Anadolu Buluşmaları”
toplantıları ile Anadolu’daki
üretenlerle buluştu. Türkiye çapındaki
11 bölge müdürlüğü ile yerel
ihtiyaçlara odaklı hizmet sunan Banka,
Anadolu’daki firmaları markalaşmaya
teşvik etmek için özel eğitimler ve
ürünler sundu. Şekerbankın 60’ıncı
kuruluş yılı kapsamında düzenlenen
“Üreten Anadolu Buluşmaları”nın ilki
ise Kasım 2012’de Afyon’da, ikincisi
Ocak 2013’te Malatya’da, üçüncüsü ise
Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati
Yazıcı’nın katılımlarıyla Nisan ayında
Rize’de gerçekleştirildi. Buluşmaların
dördüncü adresi ise Kahramanmaraş
oldu.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Nisan
Mayıs
Haziran
EKOkredi ile elektrik ve doğalgaza
%50’ye varan indirim
Hijyene Kredi Şekerbankta…
Şekerbank sendikasyon tutarını
%21 arttırdı.
Sürdürülebilir kalkınma stratejisi
doğrultusunda enerji verimliliği
konusunda farkındalığı artırmak üzere
faaliyetlerini sürdüren Şekerbank,
bu alanda finans sektöründe ilk olan
ürünü EKOkredi ile 60’ıncı yılında
entegre bir reklam kampanyasına
imza attı. EKOkredi için yaptığı
iletişimde Türkiye’nin enerjisinin
%72’sinin ithal edildiği gerçeğinden
yola çıkan Şekerbank, kamuoyunda bu
konuda farkındalık oluşturdu. Dikkat
çekici bir anlatım diliyle hazırlanan
reklam filmleri ile boşa harcanan
emeğin ve doğal kaynaklarımızın
enerji verimliliği yatırımlarıyla
korunabileceği mesajı verildi.
Esnafa özel birçok yenilikçi ürüne
imza atan Şekerbank, Türkiye
Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve
Tatlıcılar Federasyonuna bağlı odalara
kayıtlı işletmelere özel “Dükkânım
Tertemiz Paketi”ni geliştirdi.
Dükkânım Tertemiz Paketi ile gıda
işletmelerinin temizlik ve hijyen için
avantajlı finansman seçeneklerinden
faydalanmasını sağlayan Şekerbank,
paket kapsamında ayrıca POS
seçenekleri, kart hizmetleri, sigorta,
mevduat ve yatırım ürünleri gibi
ürünleri de tüketiciye sundu.
Şekerbank Tarım Bankacılığı
ekipleri 1.300 köye gitti…
Kuruluş amacı tarım bankacılığı olan
Şekerbank, sahaya yakınlığa ve yerel
ihtiyaçları gözetmeye verdiği önem
çerçevesinde gerçekleştirdiği Anadolu
Turları ile son altı yıldır 235 bin çiftçiye
ulaştı. Şekerbank uzman ekipleri
bu süreçte 7 bin 800 köye tek tek
ziyaretler gerçekleştirdi. Bu yıl altıncısı
gerçekleştirilen Hasat Kart Anadolu
Turu kapsamında uzman ekipler 20
Mart 2013 tarihinden başlayarak Mayıs
ayı sonuna kadar, Afyon’dan Tokat’a,
Ordu’dan Mardin’e kadar 1.300’e yakın
köy ziyaret etti ve 40 bine yakın çiftçi
ile görüştü.
Uluslararası piyasalardan geçtiğimiz
yıl aldığı sendikasyon kredisini erken
ödeyen Şekerbank, 70 milyon ABD
Doları ve 52 milyon Avro tutarında
yeni bir sendikasyon kredisine imza
attı. Anadolu’daki yaygın müşteri
tabanının dış ticaret işlemlerinin
finansmanında kullanmak için aldığı
bir yıl vadeli bu kredinin maliyetinin
bir önceki döneme göre 30 baz puan
düşük olması, Bankanın sağlam mali
yapısına duyulan güvenin önemli bir
teyidi oldu.
20 - 21
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
ADIM ADIM 2013
Temmuz
Ağustos
Eylül
Gurbetçinin birikimleri
Şekerbankta altına dönüşüyor.
Ev kadınlarına özel destek
Esnaf Teknolojiye Açılıyor...
Şekerbank, tasarrufun ve üretimin gizli
kahramanları, aile bütçelerinin yarını
için çalışan ev kadınlarına özel iki yeni
ürün geliştirdi. Banka, ‘Ev Ekonomisi
Paketi’ ile ev kadınlarına hesap işletim
ücreti ödemeden tasarruflarını
değerlendirme fırsatı sunarken,
ev ekonomisine katkı sağlayan ev
kadınlarına yönelik geliştirdiği ‘Benim
Desteğim Kredisi’ ile de evdeki üretime
destek oldu.
Şekerbank “Kapımız Esnafa Açık” platformu
kapsamında Eylül ayında esnafı teknolojiyle
tanıştıracak, bir yandan da tüketiciler için ilk
kez esnaftan yapılabilecek işlemlere imkân
tanıyan “Açık POS” ürününü geliştirdi.
Açık POS ile her ayın 15’inde yapılacak
alışverişlerde komisyondan muaf olan
esnaf, aynı zamanda stok takibi yapabilme
olanağına sahip oldu. Ayrıca Açık POS
makinesi sayesinde mahalleli esnaftan cep
telefonuna TL yükleme, nakit para çekme
ve faturasını ödeme imkanına kavuştu.
380 Esnaf Odası ile protokol
imzalandı.
Şekerbank Ahilik’in merkezi
Kırşehir’de…
Türkiye çapında yaygın ve köklü
bir şube ağı bulunan Şekerbank,
“Anadolu Bankacılığı”ndaki bilgi
birikimi ile Türkiye’nin sosyal ve
ekonomik hayatında çok önemli yer
tutan yurt dışında yerleşik yaşayan T.C.
vatandaşlarına yönelik “Memleketim
Altın Hesabı” adında yeni bir ürün
geliştirdi. Bu ürünle Şekerbank, TL,
ABD Doları, Avro ve İngiliz Sterlini
birikimlerinin yanı sıra her türlü ziynet
altınları için yatırımlarında altını tercih
eden gurbetçilere gram bazında
vadeli ve vadesiz hesap seçenekleri
sundu.
“Kapımız Esnafa Açık” platformu
kapsamında Şubat 2013’ten bu yana
her ayın 15’i “Esnaf Günü” konusunda
bilinirlik sağlamak, tüketicileri
mahalle esnafından alışveriş yapmaya
yönlendirmek için farklı Anadolu
illeri ziyaret edildi. 15 Şubat’tan
itibaren Türkiye genelinde 380 Esnaf
ve Sanatkarlar Odası ile protokol
imzalandı. Keşan’da yerel odalar ile
indirim günleri düzenlendi. İzmir’de
lokantacı esnafa yönelik hijyen ve
temizlik özelinde çalışmalar yapıldı.
Kırşehir’de düzenlenen organizasyon
ile Kırşehir esnafına dayanışmanın,
birlik beraberliğin sembolü olan Ahi
pilavı ikram edildi. Esnafın önemine
vurgu yapmak için farklı platformları
da değerlendiren Şekerbank, 15
Eylül’de Büyükada’da yapılan New
Balance Büyükada Koşusu’na
Şekerbank çalışanlarından oluşan 80
kişiye yakın bir ekiple katıldı. Şekerbank
yine aynı amaçla bu yıl 35’incisi
gerçekleştirilen İstanbul Maratonu’nda
da 100 kişilik bir grupla yer aldı.
Şekerbank, 60’ıncı kuruluş yılında
geliştirdiği Türkiye’de ilk ve tek olan
esnafa özel ‘Kapımız Esnafa Açık’
platformu kapsamında 26. Ahilik Haftası
Kutlamaları’na destek vererek Kırşehir’de
yapılan etkinliklere katıldı. Banka, Ahilik’in
merkezi olarak kabul edilen Kırşehir’de
26. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında
“Ahilik Kültürü ve Günümüzdeki İzleri”
başlıklı bir panele ev sahipliği yaptı.
Çevre ve Sürdürülebilirlik Özel
Ödülü Şekerbanka…
Şekerbank, 25. Kristal Elma Reklam
Ödülleri’nde, bu yıl ilk defa verilen “Çevre
ve Sürdürülebilirlik Özel Ödülü”nün sahibi
oldu. 25. Kristal Elma Türkiye Reklam
Ödülleri’nde televizyon dalında Büyük
Ödül’e layık görülen EKOkredi reklam
filmleri ayrıca TV ve sinema dalında ve
entegre kampanyalar dalında Kristal Elma
ile ödüllendirildi. Şekerbank, EKOkredi
ile açıkhava dalında bronz, kampanyalar
dalında gümüş ödüle, “Kapımız Esnafa
Açık” reklam filmi ile de TV ve sinema
dalında bronz ödüle hak kazandı.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Ekim
Kasım
Aralık
Şekerbank 60 Yaşında
‘Dünya Saati’ ödül getirdi…
Dev markalar esnaf için el ele
verdi.
12 Ekim 1953’te şeker pancarı
üreticisinin ve tarımsal sanayinin
finansal ihtiyaçlarını karşılamak
için Pancar Kooperatifleri Bankası
adı altında milyonlarca kooperatif
üyesi üreticinin küçük birikimleriyle
Eskişehir’de kurulan Şekerbank, bu
yıl 60’ıncı yaşına girdi. Şekerbank,
kuruluş yıl dönümünü, Eylül ayında
Türkiye’nin dört bir yanından gelen
tüm Şekerbank çalışanlarının katıldığı
coşkulu bir 60’ıncı yıl organizasyonu
ile kutladı.
“Anadolu Bankacılığı”na 10 Yıl
Vadeli Sermaye Benzeri Kredi
“Anadolu Bankacılığı” misyonuyla
60 yıldır üretenin yanında yer alan
Şekerbank, üç uluslararası kalkınma
ve yatırım kuruluşundan 10 yıl vadeli
sermaye benzeri kredi aldı. Toplam
103 milyon ABD Doları olan kredi ile
özellikle kadın girişimcileri, küçük
işletmeleri ve tarım sektöründe
faaliyet gösteren çiftçi ve işletmeleri
desteklemeye başlayan Şekerbank,
bu yolla sermaye yapısına daha fazla
güç katmayı da hedefledi. Şekerbank,
Dünya Bankası Grubu üyesi olan
International Finance Corporation’dan
(IFC) 50 milyon ABD Doları; The
European Bank for Reconstruction
and Development’dan (EBRD) 40
milyon ABD Doları ve European Fund
for Southeast Europe’den (EFSE) 10
milyon avro aldı.
Şekerbank, enerji verimliliğine
dikkat çekmek ve 31 Mart’ta WWF
koordinasyonunda gerçekleştirilen
“Dünya Saati”ne (Earth Hour)
kamuoyunu davet etmek amacıyla
hazırladığı billboard uygulamasıyla
‘MediaCat Felis Ödülleri’nde
‘yaratıcılık’ dalında birincilik ödülü aldı.
“Bir dakika karanlık doğayı aydınlatır”
sloganıyla güneş ışığının yok
olmasıyla birlikte enerji harcamadan
kendiliğinden ışık veren fosforlu özel
bir malzeme kullanılarak hazırlanan
billboard uygulaması ile ‘Dünya
Saati’ni daha fazla insanın fark etmesi
sağlandı.
Şekerbank 300. şubesini
Kazan’da açtı.
‘Anadolu Bankacılığı’ misyonu
doğrultusunda, 60 yıldır yalnızca
büyük şehirler ve metropollere değil,
yerel ihtiyaçlar doğrultusunda küçük
yerleşim birimlerine de şube yatırımı
yapan Şekerbank, tabana yaygın
şube ağını genişleterek büyümesini
sürdürdü. 300. şubesini Ankara’nın
Kazan ilçesinde açan Şekerbank,
böylece Anadolu’daki şube sayısını
artırmaya devam etti.
Şekerbankın 60’ıncı kuruluş yılında,
esnafın iş hacminin artması amacıyla
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
himayesinde ve Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları Konfederasyonunun
(TESK) desteğiyle hayata geçirdiği
‘Kapımız Esnafa Açık-Her Ayın 15’i
Esnaf Günü’ platformu kapsamında
dev markalar esnaf için el ele verdi.
Şekerbankın yanında Vodafone,
Coca-Cola İçecek, Visa, Pınar, Milangaz
gibi önemli markaların da katıldığı
platform kapsamında, her ayın 15’i
“Esnaf Günü”nde hem esnafa hem
de tüketiciye özel kampanyalar
düzenlenmeye başlandı.
Esnafımızı ve yerel üreticiyi destekliyoruz.
Bankamızı kuran Anadolu üreticisine,
girişimcisine borcumuzu ödemek, yerel
kalkınmaya hizmet etmek için 60’ıncı kuruluş
yılımızda ‘Kapımız Esnafa Açık’ projesini
başlattık ve her ayın 15’ini ‘Esnaf Günü’ ilan ettik.
Dev markaları esnaf için bir araya getirerek
tüketicileri esnaftan alışveriş yapmaya teşvik
ettik. Esnafımızın kapısı hep açık kalsın diye
çalışmaya devam ediyoruz.
Esnafımızın teşekkürü bizim için
her şeyden değerli…
24 - 25
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
YÖNETİM KURULU
BAŞKANININ MESAJI
Şekerbank kuruluşunda
belirleyici olan kırsal
kalkınma ihtiyacını
bugün sürdürülebilir
kalkınma hedefine
dönüştürmüş bir banka
olarak yoluna devam
etmektedir.
Değerli Hissedarlarımız,
12 Ekim 1953’te Anadolu’da
sayıları milyonları bulan pancar
çiftçisinin ve kooperatiflerinin
birikimleriyle üretimi ve tarımsal
sanayiyi desteklemek amacıyla
kurulan Şekerbank, 2013 yılında
60’ıncı yaşını idrak etti.
Sermaye birikiminin yetersiz
olduğu bir dönemde küçük
üreticiyi desteklemek, kendi
kendine yeten kırsal yapıdan
pazar ekonomisine geçişi
sağlamak ve en önemlisi
üretimin sürekli kılınması
için gerçekleştirilen bu
girişim, Türkiye’nin kalkınma
yolculuğunda önemli bir model
oluşturmaktadır.
1953’te Eskişehir’de Pancar
Kooperatifleri Bankası ismiyle
kurulan Banka, 1956’da Şekerbank
adını alarak Ankara’ya taşınmış,
1993’te sermayesindeki kamu
hisselerinin Pankobirlik ve
Şekerbank Personeli Sosyal
Sigorta ve Munzam Sandıkları
tarafından satın alınmasıyla
özel banka statüsü kazanmış
ve 1997’de hisselerinin
halka arz edilmesi suretiyle
kurumsallaşmıştır.
1994, 1997 ve 2001 krizlerini
yönetimin iradesi ve çalışanlarının
dirayeti ile deyim yerindeyse en
az hasarla atlatan Şekerbank,
en büyük yatırımlarını kriz
döneminde gerçekleştirmiştir.
Bundan 60 yıl önce bir
kooperatif bankası olarak
kurulan Şekerbank, tüm dünyada
yaşanan ve ülkemizi de içine alan
ekonomik liberalleşme sürecine
paralel olarak gelişmiş ve
büyümüştür. 2004 yılında genel
müdürlüğünü İstanbul’a taşıyan
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Bankamız, odaklandığı alanlarda
uzmanlaşarak köklerinden aldığı
güçle sektöründe farklılaşarak
büyümeye devam etmiştir.
özel sektör, kamu, STK ve
tüketicileri esnaf için bir araya
getirdik. ‘Açık’ platformu
dahilinde, esnafımızın kapısı hep
açık kalsın diye tüketicileri her
ayın 15’inde esnaftan alışveriş
yapmaya teşvik ettik.
Türkiye’nin sürdürülebilir
büyümesinde bankacılık
sektörünün alacağı rol konusunda
örnek bir model oluşturarak,
toplumsal kalkınma hedefi ile
çalışıp sektörümüzde farklı
bir duruş sergilemeye devam
edeceğiz.
Bugün 18,7 milyar TL aktif
büyüklüğe sahip Şekerbankı
Türkiye’de özel sektör
bankacılığında üzerinde
durulması, incelenmesi gereken
örnek bir model kılan özelliği ise
kuruluş amacını hala koruyor
olmasıdır. Şekerbank, bugün artık
bir kooperatif bankası olmasa
da, hala sermaye birikiminin
yetersiz olduğu, finansman
desteğine gereksinim duyan
küçük üreticiliğin egemen
olduğu bir ülkenin bankasıdır
ve faaliyetlerinin özünü bugün
de üretimi desteklemek
oluşturmaktadır.
Şekerbankın kuruluşunda
sermayesinin kaynağını
oluşturan Anadolu çiftçisine
yönelik misyonu, bugün çiftçi,
esnaf, işletme ve tüccar ayrımı
yapmaksızın tüm üreten
kesimlere ‘Anadolu Bankacılığı’
anlayışı doğrultusunda verdiği
destekle sürmektedir.
Şekerbank kuruluşunda belirleyici
olan kırsal kalkınma ihtiyacını
bugün sürdürülebilir kalkınma
hedefine dönüştürmüş bir banka
olarak yoluna devam etmektedir.
Bu anlayışla 60’ıncı kuruluş
yılımızda da esnafımızı ve yerel
üreticiyi destekledik ve Bankamızı
kuran Anadolu üreticisine,
girişimcisine borcumuzu ödemek,
yerel kalkınmaya hizmet etmek
için ‘Kapımız Esnafa Açık’ projesini
başlattık. Şubat ayında T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
himayesinde ve Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları Konfederasyonunun
(TESK) desteğiyle hayata
geçirdiğimiz proje kapsamında
Enerjinin % 72’sinin ithal
edildiği ülkemizde enerji
verimliliği yatırımlarının uygun
koşullarda finanse edilmesi için
geliştirdiğimiz EKOkredi ile emeği
ve doğal kaynakları korumayı
sürdürdük.
Ülkemizin sürdürülebilir
büyümesinin temelinin tasarrufa
ve üretime yönelik yatırımlara
dayandığı bilinciyle bu yıl da
özellikle üretime, reel sektöre
yönelik kredilere ağırlık verdik.
Anadolu’da binlerce girişimcinin
küçük birikimleriyle 60 yıl
önce üretimi desteklemek için
kurulmuş bir banka olarak
yalnızca bugün değil, geçmişten
bu yana kendi portföyümüzde
ticari kredilere verdiğimiz pay ile
sektörde ayrışıyoruz. 2013 yıl sonu
solo bilançomuza göre toplam
aktiflerin % 72’sini oluşturan
kredilerimizin neredeyse
tamamını -% 87’sini-çiftçimize,
işletmelere, KOBİ’lere ve ticari
firmalara aktardık.
Klasik bankacılık anlayışının
dışına çıkan, operasyonel
maliyeti yüksek ancak kuruluş
misyonumuza hizmet etmesiyle
manevi yönü de bulunan bu
strateji başarıyı da beraberinde
getirmektedir. Şekerbank, son
10 yıllık dönemde, misyonu
doğrultusunda odaklandığı
alanlarla aktif büyüklüğünü 6’ya,
özkaynaklarını 7’ye katlamış
ve Türk bankacılık sektöründe
ölçekten bağımsız olarak
farklı, özel bir yer edinmiştir.
Bankamızın toplam özkaynak
büyüklüğü 2013 yıl sonu itibarıyla
2 milyar TL’yi aşmıştır.
60’ıncı kuruluş yıldönümümüz
olan 2013 yılında da Şekerbank
ile çalışan en büyük değerimiz
müşterilerimize, bu yolculukta
bizlere güvendikleri için teşekkür
ediyorum. Birikimini bankamızda
değerlendiren en küçük tasarruf
sahibi müşterimizin güvenine
layık olmak için çalışıyor ve
Anadolu’nun bir ilçe çarşısında
aynı yerde iki nesildir hizmet
veren esnafımızın emeğinin
değerini biliyoruz.
Bankamızın kurucularını
şükranla anarak, emekli ve
çalışan tüm Şekerbanklılara,
hissedarlarımıza, yerli ve yabancı
iş ortaklarımıza, uluslararası
finans kuruluşlarına, projelerimize
destek veren kamu otoritelerine
ve özel sektör kuruluşlarına
teşekkürlerimi sunuyor; tüm
sosyal paydaşlarımız ve ülkemiz
için değer oluşturarak büyümeye
devam edeceğimize olan inancımı
bir kez daha belirtmek istiyorum.
Saygılarımla
Dr. Hasan Basri Göktan
Yönetim Kurulu Başkanı
26 - 27
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
GENEL MÜDÜRÜN
MESAJI
Değerli Paydaşlarımız,
2013 yılı hem reel sektörün hem
de finans sektörünün özellikle
verimlilik tarafına odaklandığı,
maliyetleri aşağı çekmeye gayret
ettiği bir yıl oldu. Bu doğrultuda,
biz de odaklandığımız alanlarda
nitelikli büyümeyi amaç edinerek
yılı hedeflerimiz paralelinde
kapatmayı başardık.
31.12.2013 tarihli konsolide
olmayan mali tablolarımıza göre
yıl sonu net kârımız 210 milyon
TL oldu. Toplam kredi hacmini
bir önceki yıl sonuna göre % 34
artışla 13,5 milyar TL’ye ulaştıran
Bankamızın aktif büyüklüğü 18,7
milyar TL’ye yükseldi. 31.12.2013
itibarıyla toplam aktiflerimizin
%72’sini krediler oluşturdu.
Bankamızın mevduat büyüklüğü
2013 yılında % 25 artışla 12,6
milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde
toplam özkaynak büyüklüğümüz
ise % 13 artışla 2 milyar TL’yi aştı.
Anadolu bankacılığı misyonumuz
doğrultusunda, 2013 yılında da
esnaf, çiftçi ve küçük işletmelerin
daha çok kaynağa ulaşması ve
üretimin artması, her segmentte
enerji verimliliği yatırımlarını
destekleyerek sürdürülebilir
kalkınmaya hizmet etmek
ve küçük ya da büyük tüm
tasarrufların tabana yaygın
dağılımını desteklemek için
çalıştık.
Kuruluş yapımızdan gelen
sürdürülebilir kalkınma
misyonumuzu sadece
desteklediğimiz projelerle değil iş
süreçlerimize bire bir uygulayarak
yerine getirdik.
Bu anlayışla Şekerbankın 60’ıncı
kuruluş yılını, tek günlük bir
kutlama yerine tüm yıla yayılan ve
Anadolu bankacılığı misyonumuzu
yerine getirmemizi sağlayan
birçok etkinlik ve çalışma ile idrak
ettik.
Bankacılık hizmetlerinden
yeterince faydalanamayan
kesimlere hizmet götürmeyi
sürdürdük. Türkiye’de ilk kez
sadece bankamızca uygulanan
nakit akışına dayalı kredilendirme
yöntemi kapsamında çiftçinin,
mikro işletmelerin ve esnafın
finansmanı için 2008 yılından
bu yana uluslararası kurumlarla
yürüttüğümüz işbirliklerini
geliştirdik. Sadece finansman
sağlayarak değil, danışmanlık
ve eğitim bütçesi ayırarak
çalışanlarımızı da bu özel
kredilendirme sürecine ilişkin
eğitmeye devam ediyoruz.
Daha çok kişinin bankacılıkla
tanışmasıyla üretimin, kişi başına
düşen gelirin ve tasarrufun
artmasını, yani toplumsal
kalkınmayı desteklemeyi
hedefliyoruz. Bu uygulamayı
başlattığımız son beş yılı kapsayan
bugüne kadarki dönemde 22 bin
esnaf, çiftçi ve mikro işletmeyi ilk
kez bankacılıkla tanıştırdık. Yeni iş
kuran veya daha önce bankalarla
hiçbir kredi çalışması bulunmayan
müşterilerin bankacılık sistemine
kazandırılması amacıyla yapılan
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
bu çalışma kapsamında bugüne
kadar 130 milyon Euro kredi
kullandırdık. Burada uzun vadeli
uluslararası kaynak kullanımı
yaparak uluslararası finans
kuruluşları ile Anadolu’daki
esnafımız arasında köprü
oluşturuyoruz.
platformuna dikkat çekmek için
koştuk. Kırşehir’de esnafımızla
Ahi pilavı yedik, Ahilik Haftası
kutlamalarına katıldık. Esnafımızın
rekabetsel gücünün artmasına ve
yerel üretimin desteklenmesine
yönelik çalışmalarımız bu yıl da
sürecek.
ortak dilini yaygınlaştırmaya ve
sanat üretimine destek vermeye
devam edeceğiz.
60’ıncı kuruluş yılımıza özel
geliştirdiğimiz ‘Kapımız Esnafa
Açık’ platformu kapsamında,
esnafın işlerini kolaylaştırmak,
onların rekabetsel avantajlarını
artırmak ve onları teknolojiye,
değişime açmak amacıyla yeni
ürünler geliştirdik. Ülkemiz
için ilk ve tek olan Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı himayesinde
yürüttüğümüz bu platformda
dev markaları esnaf için bir araya
getirdik. Özel sektör, kamu, sivil
toplum kuruluşları ve tüketicileri
esnafla buluşturan ve esnafa
fayda sağlayacak birçok proje ve
işbirliği içeren ‘Açık’ platformu
kapsamında, Vodafone, CocaCola İçecek, Visa, Pınar, Milangaz
gibi önemli markalar her ayın
15’i ‘Esnaf Günü’ne özel hem
esnafa hem de tüketiciye özel
kampanyalar düzenlemeyi
sürdürüyorlar.
Ticari bankacılıkta 60 yıllık köklü
deneyimimiz doğrultusunda,
60’ıncı kuruluş yılımızda her bir
ilin dinamiklerine özel içerikle
hazırlanan ‘Üreten Anadolu
Buluşmaları’ toplantıları ile
Anadolu’daki üretenlerle
buluştuk. Türkiye çapındaki 11
bölge müdürlüğümüz sayesinde
yerel ihtiyaçlara odaklı içerik
hazırlayarak Anadolu’daki
firmaları markalaşmaya teşvik
etmek için özel eğitimler ve
ürünler sunduk.
60’ıncı kuruluş yılımızda esnafımız
için çok çalıştık; her ayın 15’i
‘Esnaf Günü’ konusunda bilinirliği
artırmak için il il Anadolu’yu
gezdik, yıl boyunca iletişim
çalışmaları yürüttük. Projemizi
uygulamaya başladığımız 15
Şubat 2013 tarihinden bu yana
geçen sürede Türkiye genelinde
380 esnaf odası ile Kapımız
Esnafa Açık protokolü imzaladık
ve böylelikle ülke çapında yaklaşık
206 bin esnafa ulaştık. Esnafın
hayatını kolaylaştıracak, bir
yandan da tüketiciler için ilk kez
esnaftan yapılabilecek işlemlere
imkân tanıyan yenilikçi ürünler
sunduk.
Esnafın önemine vurgu yapmak
için her sosyal platformu
değerlendirdik. Keşan’da
yerel odalar ile indirim günleri
düzenledik. İzmir’de lokantacı
esnafımızla hijyen ve temizlik
konularına özel çalışmalar
yaptık. İstanbul Maratonu’nda
da yüz kişilik bir grupla ‘Açık’
EKOkredi ile bugüne kadar 52 bini
aşkın müşterimizi enerji verimliliği
ile tanıştırdık. Gerçekleştirdiğimiz
iletişim faaliyetleri ile duyarlı
duruşumuzu sağlamlaştırırken
bir yandan da enerji verimliliği
alanında bugüne dek 520 milyon
TL’yi aşkın finansman sağlayarak
46 bin 48 bireysel müşteri ve
6 bin 292 KOBİ, esnaf, çiftçi ve
küçük işletmeyi enerji tasarrufu
ile tanıştırdık. EKOkredi ile yapılan
enerji verimliliği yatırımlarıyla
bugüne kadar 13,9 milyar
kilowatt-saat enerji tasarrufu elde
edilmiş, toplamda 3,1 milyon ton
CO2 salımı engellenmiştir. Ayrıca
68 bini aşkın konutun yalıtıldığı
EKOkredi sayesinde 120 milyon
metreküp doğalgaz tasarrufu
gerçekleşmiştir.
Açıkekran ile çağdaş sanatı
Anadolu’ya taşımaya devam
ettik. Teşvikiye’deki Şekerbank
Açıkekran Yeni Medya Sanatları
Galerisi ile eş zamanlı olarak
özel monitörler aracılığıyla, her
sergiden bir yapıt Şekerbank
şubelerinde sergilenmeye devam
diyor. Yeni medya teknolojileri ile
üretilmiş çağdaş sanat yapıtları
böylelikle, İstanbul Feneryolu,
Ankara Küçükesat ve Çankaya,
Tekirdağ Alpullu, Edirne, Ordu,
İzmir, Bodrum ile Mardin olmak
üzere sekiz ildeki şubelerimizde
Anadolu ile buluşuyor. Sanatın
Anadolu bankacılığı misyonumuzu
şubeleşme politikamıza da
yansıttık. 2013 yılında, bankacılık
hizmetlerinden yeterince
faydalanamayan yörelerde 40
yeni şube açtık. Bugün % 65’i
Anadolu’da bulunan 71 il ve 101
merkez ilçedeki 312 şubemizle
Türkiye’nin dört bir yanında,
kuruluşumuzdaki üreteni
destekleme misyonunu yerine
getiriyoruz.
Ülke sınırlarını aşan, uluslararası
finans kuruluşlarıyla Anadolu’daki
müşterilerimizi buluşturan
başarılara imza attık. Şekerbank,
60’ıncı yılında üç uluslararası
kalkınma ve yatırım kuruluşundan
toplam 103 milyon ABD dolarlık
sermaye benzeri kredi aldı.
Anadolu bankacılığı stratejimiz
sayesinde edindiğimiz 10 yıl
vadeli bu kaynak ile özellikle
kadın girişimcilere, küçük
işletmelere ve çiftçilere finansal
destek sağlıyoruz. Uluslararası
kuruluşlarla ilişkilerimizi
derinleştirerek sürdürülebilir
kalkınma finansmanının
Türkiye’deki öncüsü olmaya
devam edeceğiz.
Kısacası 60’ıncı kuruluş yılımız
olan 2013 yılında da Türkiye ile
birlikte büyüdük ve büyümeye
devam ediyoruz.
Şekerbankın odaklandığı
alanlarda sektöründe edindiği
örnek rolü pekiştirme yolunda
misyonumuza inanan tüm
çalışanlarımıza teşekkür
eder; Bankamıza güvenen
müşterilerimize, destekleriyle
yanımızda olan yerli ve yabancı iş
ortaklarımıza, uluslararası finans
kuruluşlarına, hissedarlarımıza
ve Yönetim Kurulu üyelerimize
şükranlarımızı sunarım.
Saygılarımla
Meriç Uluşahin
Genel Müdür
Enerjinin %72’sinin ithal edildiği ülkemizde
enerji verimliliği yatırımlarının uygun koşullarda
finanse edilmesi için geliştirdiğimiz EKOkredi
ile tasarrufu desteklemeyi sürdürdük. Bugüne
kadar 68 bini aşkın konutun yalıtıldığı EKOkredi
sayesinde 120 milyon metreküp doğalgaz
tasarrufu sağladık. EKOkredi ile doğayı ve
emeği korumak için çalışmaya devam ediyoruz.
Enerji verimliliği ile tasarruf etmek isteyenlerin
teşekkürü bizim için her şeyden değerli…
30 - 31
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
İşletme ve Tarım Bankacılığı
Şekerbank esnaf ve
küçük işletmelere
özel tabana yaygın
bankacılıktaki köklü
bilgi birikimi ile 60’ıncı
kuruluş yılında “Kapımız
Esnafa Açık’: Her ayın
15’i “Esnaf Günü”
platformunu hayata
geçirmiştir.
“Anadolu Bankacılığı” misyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren
Şekerbank, 2013 yılında da işletme ve tarım bankacılığında yerel
ihtiyaçlara özel çözümler sunarak, Türkiye’de ilk olan uygulamalara
imza atmıştır. İşletme ve Tarım Bankacılığı, 2013 yılında, esnaf, mikro ve
küçük ölçekli firmaların yanında orta ölçekli firmalara da hizmet vermeye
başlayarak tüm KOBİ müşterilerine yönelik özelleştirilmiş farklı ürün ve
hizmetler sunarak büyümüştür.
Rakamsal Gelişim
2013 yılında nakit kredilerde sektörün üzerinde %36 büyüyen iş kolu,
gayri nakdi kredilerde %28 büyüme sağlamıştır. Bu büyümeyle Bankanın
ilgili segmentteki nakit kredi pazar payı %1,66 olarak gerçekleşmiştir.
Aynı dönemde Tarım Bankacılığı kapsamındaki krediler genel büyümenin
üzerinde artış göstermiştir.
İşletme ve Tarım Bankacılığının ayrı bir işkolu olarak ayrıldığı 2009 yılı
sonrası kazanılan müşterilerin İşletme ve Tarım Bankacılığı segmentinin
toplam nakdi kredi hacminde %64, gayri nakdi kredilerde %49, vadesiz
mevduatta %46 ve Üreten Paket’te ise %71 paya sahip olması iş kolunun
yeni müşterileriyle güçlü bağlar kurmak için gösterdiği hassasiyetin
önemli bir göstergesidir.
2013 yılında Şekerbankın sigortacılık hizmetlerinde prim üretimi
açısından iş hacmi yaklaşık %25’lik bir artış göstermiştir.
Pazarlama Faaliyetleri
Şekerbank esnaf ve küçük işletmelere özel tabana yaygın bankacılıktaki
köklü bilgi birikimi ile Şubat 2013’te bu alanda ilk olan “Kapımız Esnafa
Açık” platformunu hayata geçirmiştir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
himayesinde ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
desteği ile hayata geçirilen ‘Açık’ platformu kapsamında “her ayın 15’i
Esnaf Günü” ilan edilerek tüketiciler esnaftan alışveriş yapmaya teşvik
edilmiştir. Ayrıca esnafın değer zincirinde yer alan önemli markalar
platforma dahil edilerek esnafa direkt ve dolaylı avantajlar sağlanmıştır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
İşletme ve Tarım Bankacılığı
2013 yılı boyunca, “her ayın 15’i Esnaf Günü” konusunda bilinirlik
sağlamak, tüketicileri mahalle esnafından alışveriş yapmaya
yönlendirmek için farklı Anadolu illeri ziyaret edilmiştir. Bu kapsamda her
ayın 15’inde Türkiye’nin çeşitli illerinde saha aktiviteleri düzenlenmiş, 380
esnaf ve ticaret odası ile protokol imzalanmış ve 206 bin potansiyel yeni
müşteriye ulaşılmıştır.
Şekerbank, ülkemiz için, istihdam ve tarımsal GSMH’yi artırmak anlamına
gelen, aynı zamanda da sürdürülebilir ve güvenli gıda üretimini artıracak
olan orta ve büyük ölçekli tarımsal yatırımları desteklemek ve AB
fonlarından sağladığı desteklerle gerçekleştirilecek projeli yatırımlara
%50-%65 oranında hibe desteği veren Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumunun (TKDK) onayladığı projelerin hızla hayata
geçirilebilmesine katkı sağlamak amacıyla Tarımsal Proje ve Finansman
Bölümü kurmuştur.
4.000
HASADA HAZIRLIK KAMPANYASI
“Hasada Hazırlık Kampanyası” ile
uygun vade ve faiz koşullarında
4.000 adede yakın üreticiye
finansman desteği sağlanmıştır.
Bununla beraber Banka, köylerde üretimin sürmesi, yaşam kalitesinin
artırılarak çevreye zararlı ve maliyetli enerji kaynaklarının kullanımının
azaltılıp yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması
amacıyla Birleşmiş Milletler’in ülkemizde ve dünyada tek tedarikçi
olarak kabul ettiği SER-GÜN Gün Isı Firması ile işbirliğine gitmiştir. Bir
sosyal sorumluluk çalışması olan kırsal kesimde yaşayan ailelerin güneş
enerjisinden yararlanarak ihtiyaç duydukları sıcak suyun karşılanmasına
yönelik güneş enerjisi kollektörlerinin edindirilmesini sağlayan Gün Isı
Projesi kapsamında Bankanın sağladığı finansman imkanları ile 3.000
adet aile Gün Isı ile tanıştırılmıştır.
Ürün ve Hizmet Paketleri
Şekerbank İşletme ve Tarım Bankacılığı, üye iş yerlerine kurduğu AÇIK
POS ürünü ile esnafın işlerini teknolojik olarak da kolaylaştırmıştır.
Banka, Türkiye’de esnaf düzeyinde ilk defa kullanılan sistem ile sunduğu
Açık POS ürünüyle esnafın müşteri adet ve cirolarını artırmalarına
destek olmuştur. Açık POS, kartlı ödemelerin yanında anlaşmalı GSM
operatörlerinin dakikalarını satma, anlaşmalı kurumlar için fatura
tahsilatı yapma, POS Para işlemi ile müşterisine anında nakit ödeme
gerçekleştirme ve ürüne bağlı barkod okuyucu sayesinde ürünlerin stok
takibini bile yapma gibi çok özel işlevlere sahiptir. Her ayın 15’inde Açık
POS’tan geçen işlemler için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.
“Kapımız Esnafa Açık” platformuna katılan markalar da Açık POS
üzerinden çalışacak promosyon mekanizmaları kurgulamaktadır.
Şekerbank İşletme ve
Tarım Bankacılığı, üye iş
yerlerine kurduğu AÇIK
POS ürünü ile esnafın
işlerini teknolojik olarak
da kolaylaştırmıştır.
32 - 33
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
İşletme ve Tarım Bankacılığı
22
ADET YENİ ÜRÜN
Şekerbank Ürün Geliştirme, Sigorta
ve Nakit Yönetimi, 2013 yılında, 22
adet yeni ürünü şubeler aracılığıyla
Kurumsal ve Ticari, İşletme ve Tarım
Bankacılığı müşterilerine sunmuştur.
Yine Türkiye’de bir ilk olan ‘Sözünde Duran Mevduat’ ürünüyle kısmi
çekimlerde birikmiş faizin müşteriye ödenmesinin yanı sıra, TL hesaplar
için Şekerbank tarafından yapılan sigorta sayesinde belli koşullarda
ileriye dönük faiz kaybı da karşılanmaktadır.
‘Hesaplı Paket’ ürünü sayesinde de Şekerbank müşterileri belli sayıda
bankacılık işlemini indirimli olarak gerçekleştirme imkanına sahip
olmaktadırlar. Müşteriler satın aldıkları pakette tanımlı işlemleri
belirlenen adet dahilinde ücretsiz gerçekleştirmektedirler.
2013 yılında, genel olarak yılda tek ürün üreten, bu sebeple de geliri yıllık
dönemsellik arz eden çiftçi ve ailesinin aylık tarım sigortası primlerini
zamanında ve düzenli olarak ödeyebilmesi, sağlık imkanlarından yoksun
kalmaması için Çiftçi Bağ-Kur ürünü üreticilerin kullanımına sunulmuştur.
Şekerbank Ürün Geliştirme, Sigorta ve Nakit Yönetimi, 2013 yılında, 22
adet yeni ürünü şubeler aracılığıyla Kurumsal ve Ticari, İşletme ve Tarım
Bankacılığı müşterilerine sunmuştur. Kurumsal ve Ticari Bankacılık ile
İşletme Bankacılığı müşterileri için taksitli ve spot yapıda kullandırılabilen
Faizsiz Destek Kredisi ürünü, Taahhütlü Kırık Vadeli Mevduat ürünü, Yurt
İçi Kabul/Aval Kredileri ve Takas Çeki Kredisi bu ürünlerin en öne çıkanları
arasında yer almaktadır.
Bu yıl hizmete alınan 12 adet yeni DBS kredi ürünü ile birlikte DBS
anlaşmaları geçen yıla göre %100 artış göstermiş olup 2011 yılında
altyapısı tamamlanan kredili DBS uygulaması özellikleri itibarı ile
sektördeki ileri uygulamalardan biridir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
Kampanyalar
İşletme ve Tarım Bankacılığı müşterilerine yıl içinde 30’a yakın kampanya
düzenlenmiştir.
Şekerbank, tarımdan bireysel müşterilere, KOBİ’lerden kurumsal
müşterilere kadar geniş bir yelpazede sunulan ve enerji verimliliği
yatırımlarını uygun koşullarda finanse ettiği ürünü EKOkredi ürünü
kapsamında kampanyalar düzenlemiştir. Banka ayrıca uzun süre aynı
işte faaliyetini sürdüren esnaf ve küçük işletmelere özel geliştirilen “İşin
Ehline Faiz İndirimi” gibi segmentler ve belli meslek gruplarına yönelik
ürünler, yerel kampanyalarla müşterilerini desteklemiştir.
“Anadolu Bankacılığı” misyonu doğrultusunda, şubelerinin kuruluş
yıl dönümlerine özel kurgulanan Hemşerim Kredisi ve illerin kurtuluş
günlerine özel olarak uygulanan Kahraman Kredi kampanyaları,
Türkiye’deki en eski esnaf geleneğini destekleyen Ahilik Haftası
Kampanyası, Üreten Esnafa/İşletmeye Destek Kampanyaları, ödüllü
sigorta ve business kart kampanyaları, İşletme Bankacılığında en çok öne
çıkan faaliyetler arasında yer almıştır.
Tarım Bankacılığı alanında ise üreticinin yetiştirmesi için emek ve zaman
harcadığı ürününü zamanında hasat edebilmesi ve de ürünü bol olduğu
dönemde ucuza değil değerini bulduğunda satması için düzenlenen
“Hasada Hazırlık Kampanyası” ile uygun vade ve faiz koşullarında 4.000
adede yakın üreticiye finansman desteği sağlanmıştır.
Çiftçi, esnaf ve küçük işletmelere özel bankacılık hizmeti sunan İşletme
ve Tarım Bankacılığı, 2014 yılında da Türkiye’de yerel üretimin artmasına
ve üretenlerin desteklenmesine yönelik projeler üretmeye devam etmeyi
amaçlamaktadır.
FİNANSAL BİLGİLER
Şekerbank, tarımdan
bireysel müşterilere,
KOBİ’lerden kurumsal
müşterilere kadar geniş
bir yelpazede sunulan
ve enerji verimliliği
yatırımlarını uygun
koşullarda finanse ettiği
ürünü EKOkredi ürünü
kapsamında kampanyalar
düzenlemiştir.
34 - 35
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
Bireysel Bankacılık
Şekerbank 2013 yılında,
ev kadınlarına yönelik
“Ev Ekonomisi Paketi”ni
ve SGK emeklilerine
yönelik ise “İkinci Bahar
Paketi”ni geliştirmiştir.
46 bin
EKOkredi
EKOkredi ile 46 binden fazla
bireysel müşteri enerji tasarrufu
ile tanıştırılmış, 68 bini aşkın konut
yalıtılarak enerji verimliliği yatırımı
için kaynak sağlanmıştır.
Hizmet Paketleri
2013 yılı içerisinde Şekerbank, bankacılık sektöründe ilk ve tek olan
“Özgür Tarifeler”i hizmete sunmuştur. Herhangi başka bir bankacılık
ürünü satın almanın zorunlu olmadığı “Özgür Tarifeler” ile müşteriler,
yaptıkları bankacılık işlem çeşitlerine göre işlem başına masraflarını
düşünmeden tasarruf edebilmekte, kendi tercihlerine göre ön ödemeli
ve indirimli bir avantaj paketine sahip olmaktadırlar.
2013 yılında, müşteri ihtiyaçlarına göre ürünler ve avantajlar sunan
mevcut “Bireysel Ürün Paketleri”ne iki yeni paket daha eklenmiştir.
“Ev Ekonomisi Paketi” ile ev kadınlarına, “İkinci Bahar Paketi” ile SGK
emeklilerine; kredi, tasarruf ve nakit yönetimi ürünleriyle birlikte
bankacılık işlem ve ücretlerinde indirim gibi avantajlar sunulmaktadır.
Bireysel Krediler
EKOkredi ile 46 binden fazla bireysel müşteri enerji tasarrufu ile
tanıştırılmış, 68 bini aşkın konut yalıtılarak enerji verimliliği yatırımı için
kaynak sağlanmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda 3,1 milyon ton CO2
salımı engellenerek doğayı koruma anlamında önemli bir adım atılmıştır.
Türkiye’de apartman/site yönetimlerini kredilendiren tek ürün olan
EKOkredi yalıtım kapsamında yenilikçi bir uygulamayla apartman/
site yönetimlerine muhasebe programı hediye edilmesi uygulamasına
başlanmıştır.
Yine geçtiğimiz yıl içerisinde TUS hazırlık finansmanı amacıyla “Tıpta
Uzmanlık Kredisi”, ev kadınlarının el emeği üretimlerinin finansmanını
sağlamak amacıyla “Ev Kadını İhtiyaç Kredisi” ve kentsel dönüşüm
yatırımlarının finansmanı amacıyla “Kentsel Dönüşüm Kredisi”
Şekerbankın bireysel kredi ürün yelpazesine ilave edilmiştir.
Kredi Kartları
Şekerbank, sorumlu bankacılık anlayışıyla 2013 yılında da, “Eğitime
ve Sağlığa Bonus” kampanyası kapsamında müşterilerine eğitim ve
sağlık sektöründe Şeker Bonus Kart ile yaptıkları tüm harcamalarda
beş kat bonus kazanma ve biriken bonusları bu sektörlerde yaptıkları
harcamalarda iki kat değerli kullanma imkanı sunmaya devam
etmiştir. Ayrıca söz konusu harcamaların %0,1’i Şekerbank tarafından
Türkiye genelindeki imkanları yetersiz öğrencilere aktarılan burs
fonunda kullanılmak amacı ile ADEV’e (Araştırma Destek Eğitim Vakfı)
bağışlanmıştır.
2013 yılında, Şeker Bonus Kart sahiplerine yaptıkları harcamalar
ve katıldıkları kampanyalar karşılığında yaklaşık 6 milyon TL bonus
yüklenmiş ve yüklenen bonusların %75’i bedava alışveriş için
kullanılmıştır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
Şeker Bonus Kart talep eden üniversite öğrencilerinden, üniversite
öğrenimleri boyunca kart ücreti alınmaması uygulamasına başlanmıştır.
Doğayı korumak adına kredi kartı ekstrelerini e-posta ile tercih edenlere
5 TL bonus hediye edilmesi uygulamaya alınmıştır.
Şekerbank kredi kartları, BKM Express uygulamasına dahil edilerek,
güvenli alışverişin yanı sıra ödeme kolaylığı sağlayan e-cüzdanda yer
alma özelliği kazanmıştır.
Bankacılık sektöründe yenilikçi ürünler sunan Şekerbank, özellikle
Anadolu spor kulüpleri ile “Taraftar Kart” çalışmalarına başlamış, bu
doğrultuda Alanyaspor Şeker Bonus Kartı Alanyaspor taraftarlarına
sunmuştur.
FİNANSAL BİLGİLER
2013 yılında, Şekerbankın
altın bankacılığı ürünleri
arasına “Vadeli Altın
Hesabı” eklenmiştir.
“Yüzünüzü Güldüren
Hesap” sloganı ile yola
çıkan Şekerbank, altın
hesaplarına faiz getirisi
sağlamıştır.
2013 yılında Şekerbank kart ücreti olmayan kredi kartı uygulamasını
başlatmıştır. Kredi kartı ücretine duyarlı müşterilere yönelik, “Ücretsiz
Şeker Kart” adıyla kredi kartı ücreti alınmayan yeni bir kredi kartı ürünü
sunulmuştur.
Mevduat Ürünleri
2013 yılında, Şekerbankın altın bankacılığı ürünleri arasına “Vadeli Altın
Hesabı” eklenmiştir. “Yüzünüzü Güldüren Hesap” sloganı ile yola çıkan
Şekerbank, altın hesaplarına faiz getirisi sağlamıştır.
Yurt dışında yerleşik yaşayan T.C. vatandaşlarının tasarruflarına yönelik
“Memleketim Altın Hesabı” ürünü Temmuz ayı itibarıyla hizmete
sunulmuştur.
Bunun yanı sıra dönem faizleri ile altın biriktiren “Altınlı Dönemsel
Mevduat” ürünü ile hem TL uzun vadeli mevduata hem de altına aynı
anda yatırım imkanı sağlanmıştır.
270
Uzun vadeli altın mevduatına yatırım yapmayı sağlayan, ayrıca birikmiş
faizi bir, üç veya altı aylık dönemlerde almayı sağlayan “Dönemsel Faiz
Ödemeli Altın Mevduat Hesabı” da Türkiye’de ilk defa Şekerbank ürün
gamına dahil edilmiştir.
“Tasarrufun Altın Günü” uygulaması
ile Şekerbank, 270 kg altını
ekonomimize kazandırmıştır.
“Tasarrufun Altın Günü” uygulaması ile Şekerbank şubelerinde, İstanbul
Altın Rafinerisi eksperleri aracılığı ile müşterilerin hangi ayarda olursa
olsun ziynet altınlarını 24 ayar 995/1000 saflıkta değerleyerek vadesiz
altın hesaplarına yatırmaları mümkün hale gelmiştir. Böylelikle yastık
altındaki 270 kg altın ekonomiye kazandırılmıştır.
Tasarrufun Altın Günü
36 - 37
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
Bireysel Bankacılık
İnternet bankacılığında
uygun masraf, komisyon
ve avantajlı fiyatlar
ilkesi ile proaktif adım
atmış bir banka olan
Şekerbank, mobil
bankacılık hizmetini tüm
müşterilerine ücretsiz
sunmaktadır.
Türkiye’de bir ilk özelliğine sahip “Sözünde Duran Mevduat Hesabı”
ile uzun vadeli mevduata yatırım yapmanın sağlayacağı düşük stopaj
avantajından yararlanmak, ayrıca ihtiyacı olduğunda faiz kaybı
yaşamadan parasını kullanmak isteyen müşterilere vadesinden önce
faizli kısmi çekim ve erken kapama olanağı sunulmuştur.
Alternatif Dağıtım Kanalları
Mobil Bankacılık
2013 yılında, müşterilere her an ve her yerden bankacılık hizmeti veren
Şeker Mobil Şube uygulamasına yeni özellikler eklenmiş ve Android
işletim sistemi ile çalışan telefonlar ve tablet bilgisayarlardan da mobil
bankacılık hizmeti verilmeye başlanmıştır.
Yapılan bu geliştirmeler neticesinde; iOS ve Android işletim sistemi
ile çalışan cep telefonu, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda mobil
bankacılık ile yapılabilen işlemlere; kredi kartı nakit avans ile taksitli
nakit avans işlemleri, kredi kartı dönem içi ve gelecek dönem taksitlerini
görüntüleme, kredi taksit ödeme ve kısmi taksit ödeme fonksiyonları
eklenmiştir.
Şeker Mobil Şube altın hesapları menüsünden günün her saatinde
santigram bazında altın alıp satılabilmekte ya da bir başka hesaba altın
havalesi yapılabilmektedir.
Ayrıca Android ve iOS işletim sistemli telefon kullanan müşteriler,
Şeker Mobil Şube uygulaması ile ATM ve şube lokasyon bilgisi ve yol
tarifi bilgilerini cep telefonu, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarından
alabilmektedirler.
469
TOPLAM ATM SAYISI
Şubelerdeki 313 adet ATM’ye ek
olarak şube dışı lokasyonlardaki 156
adet ATM ile Şekerbankın toplam
ATM sayısı 469 adete ulaşmıştır.
İnternet bankacılığında uygun masraf, komisyon ve avantajlı fiyatlar
ilkesi ile proaktif adım atmış bir banka olan Şekerbank, mobil bankacılık
hizmetini tüm müşterilerine ücretsiz sunmaktadır.
İnternet Bankacılığı
Şekerbank müşterileri, İnternet Bankacılığı kanalı aracılığıyla hesap
bilgi görüntüleme, hesap hareketleri izleme, EFT, havale, virman, artan
hesap, kredi kartı, döviz alış satış, arbitraj ile vadeli hesap ve repo
işlemlerini kolaylıkla yapabilmektedirler. İnternet Bankacılığı kullanarak
sadece birkaç adımda Western Union işlemlerini 7 gün 24 saat kolaylıkla
gerçekleştirebilmekte; yurt dışı borsalar alım satım platformu SWEET
sayesinde de internet üzerinden dünyanın 28 yurt dışı borsasında
işlem gören yaklaşık 500.000 menkul kıymet alım-satım işlemini
yapabilmektedirler.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
2013 yılında, Şekerbank müşterilerinin avantajlı fiyatlarla ürün satın
almalarını sağlamak üzere oluşturulan e-ticaret sitesi www.indirimo.
com.tr devreye alınmıştır.
Geçtiğimiz yıl, Telefon Bankacılığı ve Çağrı Merkezi ile ilgili çalışmalara
da ağırlık verilmiştir. Bu doğrultuda, müşteri temsilcisi aracılığı ile
fatura ödeme talimatı alınması, Çağrı Merkezi’nde Sesli Arama Sistemi
kullanılarak kart şifresi verilmesi gibi geliştirmeler tamamlanmıştır.
2013 yılında İnternet Bankacılığı müşterilerine anında destek verebilmek
adına, web chat alive yapısı ile çalışan “Canlı Destek” uygulaması hizmete
girmiştir. Uygulama ile birlikte İnternet Bankacılığı müşterileri, Şekerbank
müşteri temsilcileriyle canlı sohbet halinde yazışarak, sorularına ve
taleplerine anlık olarak yanıt alabilmeye başlamışlardır. Müşteri iletişim
kanallarına “Canlı Destek” uygulamasını da ekleyen Banka, kanal
çeşitliliğini daha da artırmıştır.
ATM
Müşterilerin tüm yaşam alanlarında, başta nakit ihtiyaçları olmak üzere
temel bankacılık hizmetlerine ulaşmalarını sağlayabilmek için, yeni
120 adet şube dışı ATM kurularak Şekerbankın ATM ağı genişletilmiştir.
Şubelerdeki 313 adet ATM’ye ek olarak şube dışı lokasyonlardaki 156 adet
ATM ile bankanın toplam ATM sayısı 469 adete ulaşmıştır. ATM’lerden
sunulan temel bankacılık hizmetlerine; vadeli mevduat açılması ve
“sözüne bonus” taleplerinin alınması işlemleri de ilave edilmiştir.
2014 yılında, şube dışı ATM sayısının 400 adete yükseltilmesi ve ATM
fonksiyonlarına fiziki altın satışı, döviz alış satışı, fon alış satışı, fiziki döviz
verilmesi ve IBAN ile EFT’nin ilave edilmesi hedeflenmektedir.
ATM Kartları
2013 yılında, Şekerbank ATM kartlarına “3D Secure” özelliği eklenerek,
internetten daha güvenli alışveriş yapma olanağı sağlanmıştır. Şekerbank
ATM kartlarının kullanımını artırmak ve ATM kart bilincini oluşturmak için
“POS PARA” uygulaması devreye alınarak ATM kartları ile müşterilere
alışveriş esnasında aynı zamanda nakit para çekme imkanı sunulmuştur.
FİNANSAL BİLGİLER
2013 yılında, Şekerbank
müşterilerinin avantajlı
fiyatlarla ürün satın
almalarını sağlamak
üzere oluşturulan
e-ticaret sitesi
www.indirimo.com.tr
devreye alınmıştır.
38 - 39
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
Finansal Kurumlar
Kuruluşundan bu
yanda faaliyetlerinin
odağına KOBİ, esnaf,
küçük işletmeler,
mikro işletmeler ve
girişimciliğe desteği
koyan Şekerbank, bu
alanlardaki uzmanlığına
istinaden 2013 yılında
da uluslararası finans
kuruluşlarından uzun
vadeli kaynak temin
etmiştir.
Finansal Kurumlar, 2013 yılında da yurt dışından kaynak sağlama
çalışmalarına devam etmiştir. 2013 yılında Şekerbank, Anadolu Bankacılığı
alanındaki yetkinliği sayesinde, AB ve ABD’nin kalkınma kuruluşlarının ve
dünyanın en önemli kalkınma bankalarının ilgisini çekmeyi sürdürmüştür.
Anılan çalışmalar paralelinde uluslararası kalkınma bankaları ile artan
işbirliği sonucunda Şekerbank, söz konusu kuruluşlardan sermaye
bazına destek odaklı krediler temin etmiştir. IFC (International
Finance Corporation), EBRD (European Bank for Reconstruction
and Development), EFSE (European Fund for Southeast Europe) ve
ETDB’den (ECO Trade and Development Bank) 2013 yılında sağlanan
sermaye benzeri kredilerin tutarı 151.400.000 ABD Dolarına ulaşmıştır.
Kuruluşundan bu yanda faaliyetinin odağında yer alan KOBİ, esnaf, küçük
işletmeler, mikro işletmeler ve girişimciliğe desteğin büyüyerek devam
etmesini ve bu alanlardaki faaliyetlerde çeşitliliğin artırılmasını teminen,
bahsedilen sermaye benzeri kredilerin kadın girişimciler ile küçük ve orta
işletmelerin finansmanında kullandırılması planlanmıştır.
Yine KOBİ kredilerinin finansmanı için responsAbility SICAV ve ETDB’den
sırasıyla 15 milyon ve 10 milyon ABD Doları tutarlarında dört yıla kadar
vadeli fonlama sağlanmıştır.
KOBİ’lere destek amacıyla 2011 yılında Türkiye’de bir ilke imza atarak
başlatılan Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihraç programı
kapsamında 2013 yılında, Alman Kalkınma Bankasından (KfW
Bankengruppe) 135.975.000 TL tutarında yeni bir fon temin edilmiş olup
2013 yıl sonu itibarıyla toplam açık Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 422
milyon TL’ye ulaşmıştır. İhraç edilmiş olan serilerin vadeleri bir ile beş yıl
arasında değişmektedir.
Önümüzdeki dönemde de Banka, kalkınma kuruluşlarından uzun vadeli
kaynak sağlamaya devam etmeyi hedeflemektedir.
Fonlama yapısının yurt dışı kaynaklarla çeşitlendirilmesi yönünde,
Şekerbank uluslararası sendikasyon piyasasından da kaynak sağlamıştır.
2013 yılında Banka, 70 milyon ABD Doları ve 52 milyon Avro tutarında
geçen yıla göre daha iyi fiyatlama ile bir yıl vadeli fonlama sağlamıştır.
Şekerbank, 2013 yılında Türkiye’nin dış ticaret hacminden aldığı payı
artırmaya devam etmiştir. Banka, gerek para transferleri, yabancı para
çek tahsilatı, dokümanter krediler, ithalat/ihracat finansmanı gibi standart
ürünlerde, gerekse yapılandırılmış dış finansman, proje finansmanı, ülke
kredileri gibi özel finansman ürünlerinde yüksek hizmet kalitesi sağlamış
ve çeşitliliği artırmıştır. Dış ticaret alanında kaliteli hizmet anlayışını
sürekli geliştiren Şekerbank, Dış İşlemler Operasyon Birimi bünyesinde
verdiği servis kalitesinin göstergesi olarak 2013 yılı da dahil olmak üzere
geçtiğimiz yıllarda ana hesap muhabiri bankalardan önemli “hizmet
kalitesi” ödülleri almıştır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Kurumsal ve Ticari Bankacılık
Şekerbank, ticari bankacılıktaki köklü uzmanlığı ile 2013 yılında da
Türk sanayicisinin, üretici ve ticaret erbabının yanında yer almayı
sürdürmüştür.
Krediler
Orta ve büyük boy işletmelerin ülke kalkınması, dış ticaret dengesi ve
istihdama sağladıkları katkının bilinci ile bu segmentlerdeki müşterilerin
değişen ihtiyaçlarına yönelik kredi ürünlerinin, uygun koşullarda
sunulması hedeflenmektedir.
Şekerbank, dış ticaretin
finansmanı ve dış ticaret
işlemlerine özel önem
vermekte, ihracatçı
KOBİ’lere özel ücretsiz
danışmanlık hizmeti
sunmaktadır.
Sürdürülebilir kredi büyümesi, sağlıklı ve güvenli bir kredi portföyü
oluşturulması, üretim ve istihdam yaratan, döviz girdisi sağlayacak
yatırımların finanse edilmesi, kredilendirilen müşterilerle uzun süreli ve
kapsamlı ilişkiler kurulması, kredi politikalarının temelini oluşturmaktadır.
Bu kapsamda Şekerbankın kurumsal ve ticari kredi portföyü, 2013 yılında
bir önceki yıl sonuna kıyasla %27 oranında büyüyerek 6.426 milyon
TL’ye ulaşmıştır. 2013 yılında bu alanda 3.050 yeni müşteriye kredi
kullandırılmıştır.
Her türlü enerji kaynağının daha verimli kullanılması, sürdürülebilir
ve yerli enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik yatırımların ve
işletmelerin finanse edilmesi amacıyla geliştirilen EKOkredi ürünü, 2013
yılında da Bankanın kredi stratejisinin öncelikleri arasında yer almaya
devam etmiştir. EKOkredi şemsiyesi altında çok sayıda kurum ve firma
ile işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar, yeşil enerji yatırımlarına
dünya çapında destek veren uluslararası kurumlar desteğiyle daha da
geliştirilmiştir.
Yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ve inşaat malzemesi
üretimi, Şekerbankın geleneksel olarak etkinliği ve bilinirliğinin yüksek
olduğu sektörlerdir. Bu bağlamda; “Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi” hakkındaki kanun ile, özellikle büyük şehirlerdeki
yapı stoğunun yenilenmesine yönelik başlatılan süreç içerisinde,
kentsel dönüşüm projelerinin uygulayıcısı olan ticari nitelikli müteahhit
firmaların kredi ve bankacılık hizmetleri ihtiyaçlarının uygun koşullarda
karşılanmasına yönelik çalışmalar da 2013 yılı içerisinde Bankanın öncelik
verdiği projeler arasında yer almıştır.
%27
Kurumsal ve Ticari
kredi portföyü
Şekerbankın kurumsal ve ticari kredi
portföyü, 2013 yılında bir önceki
yıl sonuna kıyasla %27 oranında
büyüyerek 6.426 milyon TL’ye
ulaşmıştır.
40 - 41
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
Kurumsal ve Ticari Bankacılık
60 yılı aşan geçmişi ve
ticari bankacılıktaki
köklü uzmanlığı ile
ülkemizin birçok büyük
firmasının büyüme
hikâyesinde yer almış bir
banka olan Şekerbank,
verdiği destekle büyüyen
müşterilerini en büyük
zenginliği olarak
görmektedir.
Dış Ticaret
Kalkınmanın finansmanı için dış kaynak ihtiyacı duyan ülkemiz için ihracat
ve döviz kazandırıcı işlemlerin önemi büyüktür. Bu çerçevede, 2023
vizyonu, Şekerbankın kredi ve büyüme stratejilerinin temel taşı olarak
görülmekte ve ihracatçı KOBİ’ler öncelikli olmak üzere, dış ticaretin
finansmanı ve dış ticaret işlemlerine özel önem verilmektedir.
2013 yılında, Şekerbankın dış ticaret işlem hacminin artırılmasına yönelik;
özellikle ihracatın geliştirilmesi misyonunu üstlenen çeşitli kurumlar
ile işbirliklerinin geliştirilmesi, çeşitli sponsorluklar, farklı ve rekabetçi
fiyatlama uygulamaları, Banka personelinin eğitimi gibi pek çok başlık
altında çalışmalar yapılmıştır. 2013 yılında, işkolumuzun toplam dış ticaret
işlem hacmi 2.347 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır.
Kaynak Ürünleri
Ticari müşterilere sunulan mevduat ürün ve hizmetlerinin, müşteri talep
ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi, istikrarlı mevduat tabanının
korunması, 2013 yılı kaynak politikasının önemli başlıkları olmuştur.
Büyüyen kredi portföyüne paralel olarak 2013 yılında vadesiz ticari
mevduat hacmi de %34 oranında gelişme göstermiştir. 2013 yıl sonu
itibarıyla, 4.354 milyon TL ticari mevduat büyüklüğüne ulaşılmıştır.
60 yılı aşan geçmişi ve ticari bankacılıktaki köklü uzmanlığı ile ülkemizin
birçok büyük firmasının büyüme hikayesinde yer almış bir banka olan
Şekerbank, verdiği destekle büyüyen müşterilerini en büyük zenginliği
olarak görmektedir. Müşterilerinin hak ettikleri kaliteli ve kapsamlı
hizmetleri, uygun maliyetlerle ve istikrarlı bir şekilde sunmak, Kurumsal
ve Ticari Bankacılık iş kolunun hedefini oluşturmaya devam edecektir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
2013 yılında tüm bankacılık bilgi teknolojileri altyapısının satış odaklı
hale dönüştürülmesi yaklaşımı çerçevesinde çeşitli projeler başlatılmış,
bunların bir kısmı yıl içinde tamamlanmış, bir kısmı ise halen
devam etmekte olup 2014 ve 2015 yılları içinde kademeli bir şekilde
tamamlanması planlanmıştır.
Bu çerçevede, birinci evresi 360 Derece Müşteri Yönetimi olan Master
Projesi çalışmaları başlatılmış olup uygulama 2014 yılı başından itibaren
kullanıma açılacaktır. Bu proje ile Banka personelinin müşterilerin tüm
banka etkileşimini tek bir ekranda görme ve onlara en uygun ürün ya da
hizmeti sunabilme konusunda Bankanın bilgi teknolojileri varlıklarından
en üst seviyede faydalanma imkanına kavuşmaları hedeflenmektedir.
Öte yandan dijital bankacılık yaklaşımı çerçevesinde mobil bankacılık
alanında yeni yatırımlar yapan Şekerbank, bu çerçevede ilk adım olarak
“Tabletten Ürün Satışı” projesini hayata geçirmiştir. Böylece Bankanın
satış personeli, şube lokasyonu dışında da müşteri ziyareti sırasında
aktif olarak ürün tanıtım ve satışını her iki popüler tablet işletim
sistemi altyapısından da yapabilir hale gelmiştir. Benzer şekilde dijital
mobil bankacılık uygulaması da popüler cihazlardan erişilebilir şekilde
yapılandırılmıştır. Ayrıca dijital bankacılık müşterilerinin işlem anında
çağrı merkezinden destek almasını sağlayan “Canlı Destek” kanalı
devreye alınmıştır. ATM ağı ise şube dışı lokasyonlarda 3G teknolojileri
ile sağlanan hızlı bağlantı çözümleri ile hayata geçirilmiştir. Bu alandaki
çalışmalar 2014 yılında da devam edecektir.
Buna ek olarak operasyonel süreçlerin de satış odaklı anlayışla paralel
bir hale gelmesi için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunlar içinde tüm
bankacılık modüllerine yönelik yeni bir fiyatlama motoru çalışmasının
ilk aşaması, EOD süreçlerinin optimizasyonu, Merkez Bankası ile
haberleşme teknolojilerinin yenilenmesi çalışmaları tamamlanmış; kredi
süreçleri ile dijital doküman yönetim sistemlerinin yapılandırılmasına
yönelik analiz çalışmaları başlatılmıştır.
Öte yandan gelişmekte olan teknolojiler yakından takip edilerek, kritik
bankacılık altyapılarında kullanılabilecek olgunluğa gelmiş olanların
bilgi teknolojileri mimarisi içindeki yerini alması da sağlanmaktadır. Bu
çerçevede kullanımda olan bilgisayarların işletim sistemlerinin Microsoft
Windows 7 sürümüne terfisi, operasyonel süreleri en aza indiren
yeni kuşak veri yedekleme ve geri yükleme yapısı ile aktif veritabanı
ve stand-by veritabanı modeli, uygulama sunucu (IBM Websphere)
ve raporlama sistemi (Business Objects) güncelleme, aktif üretim
ortamının sanallaştırma çalışmaları başarı ile tamamlanmıştır. Ayrıca
telekomünikasyon altyapısı da fiber bağlantı modeline geçirilerek tipik
şube veri merkezi bağlantı hızı iki katına çıkarılmıştır.
Bilgi teknolojileri güvenliği alanında veri sızıntısının engellenmesine
yönelik DLP çalışmalarını tamamlayan Şekerbank Bilgi Teknoloji Yönetimi
2013 yılında, önceki yıllarda almış olduğu ISO 9001, ISO 27000 ve ISO
10002 sertifikalarına ek olarak, ISO 20000 Bilgi Sistemleri Hizmet
Yönetimi sertifikasını da almıştır.
Şekerbank Bilgi
Teknoloji Yönetimi 2013
yılında, ISO 20000
Bilgi Sistemleri Hizmet
Yönetimi sertifikasını
almıştır.
42 - 43
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
ŞEKERBANKIN İŞTİRAKLERİ
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şeker Yatırım)
Şeker Yatırım, 125 bin TL sermaye ile Sermaye Piyasası Kurulunun 1996
yılında almış olduğu ilke kararı gereğince kurulmuştur. 24 Aralık 1996
tarihinde Ticaret Siciline tescil edilerek 1997 yılı başında faaliyetlerine
başlamıştır. Sermayesi 30 milyon TL’dir. Şirket, Sermaye Piyasası
Kurulunun BIST, VİOP ve Kaldıraçlı İşlemler için verdiği tüm yetki
belgelerine sahiptir.
Genel Müdürlüğü İstanbul’da bulunan Şeker Yatırımın biri Ankara’da
diğeri İzmir’de olmak üzere iki şubesi bulunmaktadır. Ayrıca, Şekerbank
ile acentelik sözleşmesi yapılmış olup Bankanın yurt çapına yayılmış
312 şubesinde aracı kurum-acente işbirliğinde hizmet verilmektedir.
Türkiye genelinde seans salonu bulunan aktif 70 acentenin yanı sıra
tüm Şekerbank şubelerinden yatırım hesabı açılarak yatırım işlemleri
yapılmasına olanak sağlanmaktadır.
Şeker Faktoring A.Ş. (Şeker Faktoring)
Yurt içi ve yurt dışı faktoring hizmetleri sunmak üzere 2000 yılında
kurulan Şeker Faktoringin merkezi İstanbul’dadır. Ankara, İzmir,
Bursa, Denizli, Kayseri, Gaziantep ve Antalya’da toplam yedi şubesi
bulunmaktadır.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (Şeker Leasing)
Her türlü finansal kiralama faaliyetinde bulunmak üzere 1997 yılında
kurulan Şeker Leasing farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda
şirketten oluşan zengin bir müşteri portföyüne sahiptir. Merkezi
İstanbul’da bulunan Şeker Leasingin Ankara, İzmir ve Gaziantep’te şubesi
bulunmaktadır. Şeker Leasingin hisseleri 21 Temmuz 2004 tarihinden bu
yana Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmektedir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.
1996 yılında Lefkoşa’da bir Şekerbank iştiraki olarak kurulan Şekerbank
(Kıbrıs) Ltd. bugün Lefkoşa Merkez, Gazimağusa, Girne, İskele ve
Akdoğan şubeleri olmak üzere toplam beş şube ile özel sermayeli yerel
bir ticari banka statüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şekerbank International Banking Unit Ltd.
Şekerbank Offshore Ltd. unvanıyla 1994 yılında Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Lefkoşa’da kurulan Bankanın unvanı, 2009 yılında Şekerbank
International Banking Unit Ltd. olarak değiştirilmiştir. Şekerbank
International Banking Unit Ltd. kıyı bankacılığı alanında faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Şeker Mortgage Finansman A.Ş. (Şeker Finans)
2008 yılında İstanbul Mortgage Finansman A.Ş. unvanıyla mortgage
sisteminin özüne uygun olarak fonlama yapmak ve menkul
kıymetleştirmeye uygun nitelikte konut kredileri vermek üzere kurulan
Şirket, 2010 yılında bir Şekerbank iştiraki olmuş ve unvanı, Şeker
Mortgage Finansman A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş.
1973 yılından 1998 yılına kadar temsilcilik, 1998 yılından 2011 yılının
Haziran ayına kadar finansal hizmetler şubesi olarak Köln’de faaliyet
gösteren Şekerbank T.A.Ş. Köln, bu tarihten itibaren Zahlungsdienste
GmbH der Şekerbank T.A.Ş. unvanı ile hizmet vermektedir. Şirket, %100
Şekerbank iştiraki olarak Alman yasalarına göre kurulmuş olup yalnızca
finansal transfer hizmeti (havale işlemleri hizmeti) vermektedir.
FİNANSAL BİLGİLER
44 - 45
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU
Şekerbankın bağımsız denetimini gerçekleştiren Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of KPMG International) ve istihdam ettiği denetim
elemanları ile diğer personeli Şekerbanka bedelli veya bedelsiz olarak danışmanlık hizmeti
vermemektedirler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemeleri çerçevesinde
bağımsız denetim kuruluşları belirli aralıklarla rotasyona tabi tutulmaktadır.
Şekerbank Yönetim Kurulunun kararıyla Banka bağımsız denetim hizmetinin 01 Ocak 2013
döneminden itibaren, üç yıllık bir süreye kadar, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Anonim Şirketinden (a member firm of KPMG International) temin edilmesine karar
verilmiş, bu karar 21 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında da onaylanmıştır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ
Şekerbank T.A.Ş. Genel Kuruluna:
Şekerbank T.A.Ş.’nin (“Banka”) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan
finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibarıyla düzenlenen bağımsız denetim raporu ile uyumluluğunu
ve doğruluğunu denetlemiş bulunuyoruz. Rapor konusu yıllık faaliyet raporu Banka yönetiminin
sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporu
üzerinde görüş bildirmektir.
Denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve
yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda
makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilen denetimin,
görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflarıyla,
Şekerbank T.A.Ş.’nin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 40’ıncı maddesi gereğince
yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Bankanın finansal durumuna ilişkin
bilgileri doğru bir biçimde yansıtmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile tarafımızca verilen bağımsız denetçi
görüşünü içermekte olup bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda verilen bilgiler ile uyumludur.
İstanbul,
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
26/02/2014
Erdal Tıkmak
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
46 - 47
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
YÖNETİM KURULU
Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı,
Murahhas Üye
Mühendislik ve iktisat öğrenimi
gördü, iktisat doktorası yaptı.
Meslek yaşamına 1973 yılında
T. Şeker Fabrikaları A.Ş.’de
başladı. 1983-1993 yılları arasında
Pankobirlik Yönetim Kurulu
Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü
yaptı. 1988-1993 yılları arasında
Pankobirlik Genel Müdürlüğü,
Şekerbank T.A.Ş. ve Konya Şeker
Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevlerini birlikte
yürüttü. Bu süreçte Türkiye şeker
sektöründe bir ilk olarak Konya
Şeker Fabrikasının özelleştirilmesini
başarıyla gerçekleştirdi. 19932002 yıllarında Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü göreviyle
birlikte T. Şeker Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir
süre Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanlığı yaptı. 2002-2006
yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel
Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevlerini birlikte
yürüttü ve 2006-2007 yıllarında ise
Genel Müdürlük yaptı. 1 Şubat 2008
tarihinden bu yana Şekerbank T.A.Ş.
ve finansal iştiraklerin Yönetim
Kurulu Başkanı olan Hasan Basri
Göktan, aynı zamanda Yönetim
Kurulu Murahhas Üyesidir.
Meriç ULUŞAHİN
Genel Müdür, Yönetim Kurulu
Üyesi
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nden mezun olduktan
sonra 1987 yılında bankacılık
kariyerine başladı ve çeşitli özel
bankalarda görev yaptı. 2002
yılında Şekerbanktaki ilk görevi
olan Fon Yönetimi Müdürlüğüne
koordinatör olarak atandı ve 2003
yılından 2008 yılına kadar aynı
bölümde Genel Müdür Yardımcısı
olarak görev yaptı. Uluşahin, 1 Şubat
2008 tarihinden bu yana Şekerbank
T.A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev
yapmaktadır.
Viktor ROMANYUK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Al Farabi Kazakistan Milli
Üniversitesi Uluslararası Ekonomik
İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu,
daha sonra aynı üniversitede
hukuk yüksek lisansı tamamlayarak
doçentlik aldı. Romanyuk, 19992010 yılları arasında Kazakistan ve
Çek Cumhuriyeti’nde çeşitli kuruluş
ve bankalarda görev yaptıktan
sonra Şubat 2010 tarihinde
BTA Bank JSC’de Genel Müdür
Danışmanı olarak göreve başladı.
Aralık 2011’den bu yana BTA Bank
JSC’de Genel Müdür Yardımcılığı ve
BTA Bankın çeşitli iştiraklerinde ise
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini
sürdürmektedir. Mart 2013’te
Şekerbank T.A.Ş.’ye Yönetim Kurulu
üyesi olarak atanmıştır.
Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Ankara Mali Bilimler Muhasebe
Yüksek Okulu’ndan mezun olan
Erdem, kariyerine Ziraat Bankasında
Müfettiş olarak başladı. Bankanın
Türkiye, Almanya, Hollanda ve
İngiltere’deki çeşitli birimlerinde
görevlerde bulunduktan sonra
Genel Müdür Yardımcısı ve
Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Ayrıca,
Almanya’da Deutsche-Türkische
Bankta Yönetim Kurulu Başkanı
olarak görev yaptı. 2002 yılından bu
yana Şekerbankta Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Erdal BATMAZ
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden
mezun oldu. T.C. Başbakanlık’ta
Uzman ve Müşavir olarak çalıştı.
Konrad Adenauer Vakfı bursu ile
DESİYAB’da görev yaptı. Emlak
Bankasında çeşitli idari görevlerde
bulundu. Bu Bankada son olarak
Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim
Kurulu Başkan Vekili olarak görev
yaptı. Ayrıca çeşitli sigorta şirketleri
ve turizm şirketlerinde de Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 19972003 yılları arasında Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulunda iki
dönem Yönetim Kurulu Üyeliği
yaptı. 2003 yılından bu yana
Şekerbankta Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesi olarak görevini
sürdürmektedir.
H. Can YEŞİLADA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İşletme Bölümü’nden mezun
oldu. Santral Dikiş A.Ş.’de Mali
İşler Direktörlüğü, Manufacturers
Hannover Trust (NY) Bankta
Genel Müdür Yardımcılığı, Türk
Eximbankta Yönetim Kurulu
Başkanlığı ve Genel Müdürlük,
Özelleştirme İdaresinde Başkan
Vekilliği, Petrol Ofisi Yönetim
Kurulu Başkanlığı, bazı özel/
kamu bankalarında ve sanayi
kuruluşlarında Genel Müdür
Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve
Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2006
yılından bu yana Şekerbank T.A.Ş.’de
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Üzeyir BAYSAL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1997’de Harvard Yüksek İşletme
Okulu Yöneticileri Geliştirme
programından mezun oldu.
IFC’de çeşitli üst düzey görevlerde
bulundu. Anglo Asian Mining Plc.
Yönetim Kurulu Başkanı, Sırbistan
Kommerciala Bankasında Yönetim
Kurulu Üyesi ve Ücret Komitesi
Başkanı ve Borusan Makine’de
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapmaktadır. 2007
yılından bu yana Şekerbank T.A.Ş.’de
Yönetim Kurulu Üyesidir.
Askhat BEISENBAYEV
Yönetim Kurulu Üyesi
Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye
Bölümü’nden mezun oldu.
1985 yılında başladığı çalışma
hayatına Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu Bankalar
Yeminli Başmurakıbı olarak devam
etti. Nisan 2012’den Mart 2013’e
kadar Şeker Finansal Kiralama
A.Ş.’de Yönetim Kurulu Bağımsız
Üyesi olarak görev aldı. 2013 yılında
Şekerbank T.A.Ş.’ye Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
atanmıştır.
Nariman ZHARKINBAYEV
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Nariman Zharkinbayev, T. Riskulov
Kazakistan Ekonomi Üniversitesi
Uluslararası Ekonomi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden
mezun oldu. 2002-2008 yılları
arasında Kazakistan’da çeşitli
kurum ve bankalarda çalıştı. Mayıs
2008’den bu yana BTA Bank
JSC’de Finansal Kurumlar Birim
Müdürlüğü görevini yürütmektedir.
Kasım 2012’de Şekerbank T.A.Ş.’ye
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
atanmıştır.
Khosrow Kashani ZAMANI
Yönetim Kurulu Üyesi
Uluslararası Finans Kurumunun
(IFC) eski Güney Avrupa ve Orta
Asya Direktörüdür. CASE Teknoloji
Enstitüsü’nden (ABD) mühendis ve
yüksek mühendis olarak mezun
oldu ve Warwick Üniversitesi’nde
işletme yüksek lisans programını
tamamladı. Lisansüstü çalışmalarını
Cambridge Üniversitesi Endüstriyel
Yönetim Bölümünde sürdürdü.
Ulf WOKURKA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Moskova Devlet Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden
Türkoloji ve Türk Dili uzmanlığı
diploması alarak 1989 yılında mezun
oldu. Tez çalışmasını “Türkiye’nin
Avrupa Ekonomik Birliği’ne Girişi”
üzerine yaptı. Meslek hayatına 1989
yılında Berlin Uluslararası İlişkiler
Bakanlığında Baş Uzman olarak
başladı. 1990-2006 yılları arasında,
Deutsche Bank AG Frankfurt’ta
çeşitli görevlerde bulunduktan
sonra en son Müdür olarak görev
aldı. 2006-2008 yıllarında Astana’da
Samruk Devlet Holdingi’nde İcra
Müdürü ve İcra Başkan Yardımcısı
olarak hizmet verdi ve 2010’a kadar
Metzler Asset Management GmbH,
Frankfurt’ta İcra Müdürü olarak
çalıştı. Temmuz 2010’da Deutsche
Bank AG Frankfurt’a İcra Müdürü
olarak atandı, Eylül 2010’dan bu
yana Kazakistan Ülke Baş Yöneticisi
ve Almaata Deutsche Bankın
temsilcilik ofisinin Başkanı olarak
görev almaktadır. 2010’dan beri
Şekerbank T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu
Üyesidir.
Kazak Devleti Yönetim Akademisi
Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Bölümü’nden 1997 yılında mezun
oldu. Goizueta İşletme Okulu (GBS)
Emory Üniversitesi’nde (Atlanta,
USA) Finans ve Strateji üzerine
işletme yüksek lisansı yaptı. 20002011 yılları arasında Kazakistan’da
çeşitli kurum ve bankalarda çalıştı.
Ağustos 2011’de BTA Bank JSC’de
Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı
olarak görev aldı. Eylül 2011’den bu
yana BTA Bank JSC’de İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu
Üyesidir. Mart 2013’te Şekerbank
T.A.Ş.’ye Yönetim Kurulu üyesi
olarak atanmıştır.
Zhandos YESSENBAY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kazak Devleti Mimarlık ve İnşaat
Mühendisliği Akademisi’nden
2001 yılında mezun oldu. 20012012 yılları arasında Kazakistan’da
çeşitli kurum ve bankalarda
çalıştı. Haziran 2009 ile Ocak 2012
tarihleri arasında “GRANTUM
Emeklilik Koruma Fonu” JSC’de
(Kazkommertsbank JSC İştiraki)
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı,
Temmuz 2009-Nisan 2012 arasında
GRANTUM Varlık Yönetimi PAIMC’de
(Kazkommertsbank JSC İştiraki) İcra
Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu
Üyeliği görevlerinde bulundu. Mayıs
2012 yılında BTA Bank JSC’ye Genel
Müdür Yardımcısı olarak atandıktan
sonra halen Genel Müdür
Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi ve BTA
Securities JSC’de Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Mart 2013’te Şekerbank T.A.Ş.’ye
Yönetim Kurulu üyesi olarak
atanmıştır.
48 - 49
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
ÜST YÖNETİM
Meriç ULUŞAHİN
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu
Üyesi
Meriç Uluşahin’in özgeçmişi için
Yönetim Kurulu sayfasına bakınız.
Orhan KARAKAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
Kurumsal ve Ticari Bankacılık
Marmara Üniversitesi Kamu
Yönetimi Bölümü’nden mezun
oldu. Şekerbank T.A.Ş.’deki
kariyerine 1983 yılında başladı ve
çeşitli kademelerde görev aldı.
2006 yılından bu yana Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev
yapmaktadır.
Halit H. YILDIZ
Genel Müdür Yardımcısı
Perakende Bankacılık
Marmara Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü’nden mezun
oldu. İstanbul Üniversitesi’nden
İşletme ve Finans yüksek lisans
derecesini aldı. Çeşitli özel sektör
bankalarında farklı pozisyonlarda
çalıştı. Şubat 2009’dan bu
yana Şekerbank T.A.Ş.’de Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev
yapmaktadır.
Zafer ERSAN
Genel Müdür Yardımcısı
İç Kontrol ve Risk Yönetimi
Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi İktisat ve
Maliye Bölümü’nden mezun
oldu. Müfettiş Yardımcısı olarak
1981 yılında kariyerine başladığı
Şekerbank T.A.Ş.’de değişik birim
ve kademelerde görev aldı.
2006-2009 yılları arasında Teftiş
Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.
Şubat 2009’dan bu yana Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev
yapmaktadır.
Abdullah Yücel AKBULUT
Genel Müdür Yardımcısı
Krediler İzleme ve Takip
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Bankacılık
Bölümü’nden mezun oldu.
1976 yılında göreve başladığı
Şekerbank T.A.Ş.’de çeşitli
görevler üstlendi. 1999 yılından
bu yana Genel Müdür Yardımcısı
olarak görevini sürdürmektedir.
Çetin AYDIN
Genel Müdür Yardımcısı
Denetim
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümü’nden mezun oldu.
Şekerbank T.A.Ş.’deki görevine,
1988 yılında Müfettiş Yardımcısı
olarak başladı ve Banka
bünyesinde çeşitli kademelerde
görev aldı. 2005 yılından bu yana
Genel Müdür Yardımcısı olarak
görev yapmaktadır.
Salih Zeki ÖNDER
Genel Müdür Yardımcısı
Finansal Kurumlar
Kaliforniya Devlet Üniversitesi
Uluslararası İşletme ve Pazarlama
Bölümü’nden mezun oldu.
Ek bölüm olarak Ekonomi
Bölümü’nden derece aldı.
Çeşitli özel sektör bankalarında
görev yaptı. 2002 yılından bu
yana Şekerbank T.A.Ş.’de Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev
yapmaktadır.
Ramazan KARADEMİR
Genel Müdür Yardımcısı
Kurumsal ve Ticari Kredi Yönetimi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü’nden
mezun oldu. Meslek hayatına
1991 yılında Şekerbank T.A.Ş.’de
Müfettiş Yardımcısı olarak
başladı. Bankanın çeşitli şube
ve birimlerinde görev aldı.
Nisan 2006’dan bu yana Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev
yapmaktadır.
Hüseyin SERDAR
Genel Sekreter
Destek Hizmetleri
Gazi Eğitim Enstitüsü Matematik
Bölümü’nden mezun oldu. 1974
yılında meslek hayatına başladığı
Şekerbank T.A.Ş.’de çeşitli
görevlerde bulundu. 1995 yılından
bu yana Genel Sekreter olarak
görevini sürdürmektedir.
Nejat BİLGİNER
Genel Müdür Yardımcısı
İnsan Kaynakları
İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi İşletme ve Maliye
Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli
özel sektör bankalarında görev
aldı. Nisan 2010 tarihinden bu
yana Şekerbank T.A.Ş.’de Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev
yapmaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Tanol TÜRKOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı
Bilişim
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu. Özel
banka ve kuruluşlarda çalıştı.
Şeker Bilişim Sanayi A.Ş.’de
2002-2006 yılları arasında
yürüttüğü Yönetim Kurulu Başkan
Vekilliğinin yanı sıra 2003 yılından
bu yana Şekerbank T.A.Ş.’de Genel
Müdür Yardımcısı olarak görevini
sürdürmektedir.
Feyza ÖNEN
Genel Müdür Yardımcısı
Fon Yönetimi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi İktisat Bölümü’nden
mezun olmuştur. Kariyerine
Eximbank’ta başlamış ve çeşitli
özel sektör bankalarında görev
yapmıştır. Şekerbanktaki görevine
2004 yılında başlamış ve son
olarak Fon Yönetimi Grup Müdürü
görevinde bulunduktan sonra
Kasım 2013’te Genel Müdür
Yardımcısı olarak atanmıştır.
Nihat BÜYÜKBOZKOYUN
Genel Müdür Yardımcısı
Operasyon
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü’nden
mezun oldu. Şekerbanktaki
görevine 1992 yılında Müfettiş
Yardımcısı olarak başladı. Son
olarak Genel Müdürlük Operasyon
Grup Müdürü görevinde
bulunduktan sonra Kasım 2013’te
Genel Müdür Yardımcısı olarak
atanmıştır.
Selim Güray ÇELİK
Genel Müdür Yardımcısı
Mali Kontrol, Bütçe ve
Stratejik Planlama
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi İşletme Bölümü’nden
mezun oldu ve ABD’de University
of Illinois’de finans dalında yüksek
lisans yaptı. Kariyerine Hazine
Müsteşarlığı’nda başlayan Çelik,
daha sonra BDDK’da BaşmurakıpDaire Başkanı, T.C. Ziraat
Bankasında ise Genel Müdür
Yardımcısı ve Genel Müdür Baş
Yardımcısı olarak görev yaptı.
Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş.’ye
Genel Müdür Yardımcısı olarak
atanmıştır.
Fatin Rüştü KARAKAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
Perakende Kredi Yönetimi
Marmara Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye
Bölümü mezunu olan Karakaş,
İstanbul Üniversitesi’nden Para
ve Banka yüksek lisans derecesi
aldı. 1992 yılında Teftiş Kurulunda
Müfettiş Yardımcısı olarak göreve
başladığı Şekerbankta 2013 yılı
Ocak ayına kadar çeşitli görevler
üstlendi. Ocak 2013 Kasım 2013
arası Şekerbank T.A.Ş. Personeli
Munzam Sosyal Güvenlik ve
Yardımlaşma Sandığı Vakfında
Genel Sekreter olarak görev yaptı.
Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş.’ye
Genel Müdür Yardımcısı olarak
atanmıştır.
Bankamızı kuran Anadolu çiftçisine borcumuzu
ödemek, yerel kalkınmaya hizmet etmek için
tarım bankacılığında sahaya yakınlığa önem
veriyor ve yerel ihtiyaçları gözetiyoruz. Bu yıl
altıncısını gerçekleştirdiğimiz Hasat Kart Anadolu
Turu kapsamında uzman ekiplerimiz Afyon’dan
Tokat’a, Ordu’dan Mardin’e kadar 1.300’e yakın
köy ziyaret etti ve 40 bine yakın çiftçi ile görüştü.
Çiftçilerimize destek olmak için köy köy gezip
onları dinlemeye devam diyoruz.
Bankamızın kurucusu çiftçilerimizin
teşekkürü bizim için her şeyden değerli…
52 - 53
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
GENEL KURULA SUNULAN ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU
Değerli Ortaklarımız,
Bankamızın Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz.
Bankamızın 2013 dönemi mali tabloları tarafımızdan incelenmiş olup önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama
veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte ve Bankanın finansal durumunu, karşı
karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
2013 yılı planlanan bütçe rakamlarına ulaşma, buna ek olarak stratejik planların uygulanması açısından başarılı bir yıl
olmuştur.
Aktif olarak Bankanın faaliyetleri, performansı, hedefleri, iç ve dış düzenlemelere uyum, stratejik kararların
uygulanması ve sonuçlandırılması, pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin haklarının korunması hususları
gözetilmiştir.
2013’te yapılan Yönetim Kurulu toplantılarına tam katılım sağlanmış, özdeğerleme uygulaması devam etmiştir.
Yönetim Kurulunun onayına sunulan 2013 yılı Faaliyet Raporunun ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 10.12.2004 tarih
ve 48/1588 sayılı Kararı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanan, “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum
Raporunun kabulüne ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
2013 mali tablo ve raporlarının Yönetim Kurulu onay tarihleri aşağıdaki gibidir.
Rapor
Yönetim Kurulu Onay Tarihi
2013 Faaliyet Raporu
31.03.2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar
30.06.2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar
30.09.2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar
31.12.2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar
2013 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
26.02.2014
30.04.2013
25.07.2013
07.11.2013
20.02.2014
30.01.2014
Bankamızın 31.12.2013 tarihi itibarıyla;
Aktif büyüklüğü %28,98 oranında artarak 18.725 milyon TL,
Mevduat toplamı %24,67 oranında artarak 12.639 milyon TL,
Krediler toplamı %34,33 oranında artarak 13.546 milyon TL,
Özkaynaklar %12,64 oranında artarak 2.055 milyon TL,
Net kârı 210 milyon TL,
Sermaye yeterlilik rasyosu %13,54 olarak hesaplanmıştır.
Şekerbank, yurt çapındaki 312 şubesi ve 11 bölge müdürlüğüyle müşterisine en iyi şekilde hizmet vermeye devam
edecek; ortaklarımız, yatırımcılarımız ve müşterilerimizin de desteğiyle istikrarlı büyümesini önümüzdeki yıllarda da
sürdürerek küçük işletmelerin finansmanında lider banka olma hedefine ulaşacaktır.
2013 yılı Faaliyet Raporumuzu, bilanço, kâr ve zarar ile birlikte siz ortaklarımız ve temsilcilerin onayına sunmuş
bulunuyoruz.
Meriç ULUŞAHİN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Murahhas Üye
Ulf WOKURKA
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Halil Can YEŞİLADA
Denetim Komitesi Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
İNSAN KAYNAKLARI
312
Şube Sayısı
272
Kariyer Olanakları
Şekerbank insan kaynakları politikaları gereği çalışanlarına eşit fırsatlar
sunmak adına öncelikli olarak kendi çalışanlarının değerlendirilmesi
tercih edilmekte ve iç ihtiyaçlar “Banka İçi Kariyer Fırsatları” duyurusu ile
çalışanlarla paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda 2013 yılı içerisinde 525 nakil
ve 80 görev değişikliği yapılmıştır. Satış odaklı yaklaşımı doğrultusunda
çalışanlara kariyer imkanı sunmak adına “Şube İçi Kariyer Fırsatları”
duyurusu ile Satış Havuzuna alınan Operasyon Servisi çalışanlarından 213
kişinin satış servisine geçişi yapılmıştır. Ayrıca performansa bağlı olarak
yapılan terfi değerlendirmeleri sonrasında 786 çalışan bir üst unvana
terfi etmiştir. Şekerbank çalışanlarının kıdem ortalamasını yaklaşık yedi
yıl olarak gerçekleşmiştir.
2012
İletişimin güçlenmesi, sorunların yerinde paylaşılması, iş hedeflerine katkı
ve iç müşteri memnuniyetinin sağlanması, çalışan bağlılığının artırılması
amacıyla birim, bölge ve şube ziyaretleri yapılarak yaklaşık 1.500 çalışan
ile bir araya gelinmiştir. Çalışanların seslerini duyurabilmeleri için
“Aramızda Kalsın” adlı online interaktif bir platform oluşturulmuştur.
272
2013 yılı içerisinde Şekerbankın, işe alımlarının %53’ünü yeni mezunlar,
%47’sini bankacılık deneyimli adaylar oluşturmuştur. Geleceğin
Yöneticilerini yetiştirmek için Genel Müdürlük ve şube satış kadrolarına,
Yönetici Adayı programları ve Müfettiş Yardımcılığı alımları yapılmıştır.
Şekerbank, kuruluşunun
60’ıncı yılında, yerel
özellikleri ve ihtiyaçları
dikkate alarak,
Anadolu Bankacılığı
misyonu ile bankacılık
hizmetlerinden görece
az faydalanan bölgelerde
40 yeni şube açılışı
gerçekleştirmiş ve
yaklaşık 1.202 yeni
eleman alımı yapmıştır.
2011
Kırsal kalkınma ihtiyacını bugün sürdürülebilir kalkınma hedefine
dönüştürmüş bir banka olarak yoluna devam eden Şekerbank, 4.000’den
fazla çalışanı ile hedeflerini yerel davranabilme yetkinliğine sahip, müşteri
ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen, insan gücü üzerine inşa ederek,
312 şubesi, 11 Bölge Müdürlüğü ve 11 Kredi Tahsis Bölge Müdürlüğü ile
Türkiye’nin her bölgesinde toplam 71 ilde hizmet vermektedir.
2013
Yetenek Yönetimi
Şekerbank büyüme stratejisi kapsamında, geleceğin yöneticilerini
banka bünyesinden yetiştirmeyi hedef edinmiş olup çalışanlarına
kariyer gelişimleri için Yönetici Havuzu programı uygulamalarına devam
etmektedir. Yönetici Havuzu değerlendirmesi kapsamında orta düzey
her yönetici ile birebir kariyer görüşmeleri yapılarak gelişimlerine yönelik
planlamalar gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Kurum kültürüne ve stratejik
54 - 55
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
İNSAN KAYNAKLARI
%94
2011
%80
Ücretlendirme ve Ödüllendirme
Şekerbankta ücret yönetimine ilişkin uygulamaların izlenmesinden,
Bankanın etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu
olmasından, ücretlendirme politikasını gözden geçirip ihtiyaçlar
doğrultusunda belirlenen önerilerin her yıl Yönetim Kuruluna
sunulmasından Ücret Yönetimi Komitesi sorumludur. Bankada ücretler
belirlenirken, iç dengeler, piyasa şartları, stratejik hedefler, bireysel
performans ve üstlenilen sorumluluklar vb. kriterler dikkate alınmaktadır.
İşkolları ve şubelerin hedef yönetimi ve satış performansının ölçümü
için Şeker Kazan (Score Card) sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca tüm
Banka çalışanları için Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi
kullanılmaktadır. Çalışanların geçmiş yıl performansı ile Bankanın uzun
vadeli performansının dikkate alındığı yıllık başarı primleri, takip eden
yılın ilk ayı içinde brüt olarak çalışanlara ödenir.
Bu doğrultuda 2013 yılında performansa dayalı ödenen başarı primlerinin
ortalama tutarı, bu ödemeye hak kazanan çalışanlar içinde ortalama 0,7
maaş olarak gerçekleşmiştir.
Personel Sayısı
4.150
2012
3.565
%96
2012
2013
3.530
Banka içi Şube Müdürü atama oranları
Şekerbank kültürünün,
hedeflerinin,
stratejilerinin ve
yetkinliklerinin
benimsenmesi ve
uygulanması amacıyla;
her çalışan ilk günden
itibaren tüm kariyer
hayatı boyunca sürekli
teknik bilgi ve kişisel
gelişim eğitimleriyle
desteklenmektedir.
2011
hedeflere uygun, yöneticilik yetkinliklerine sahip, liderlik potansiyeli
yüksek çalışanları belirleyerek oluşturulan Yönetici Havuzu Programı ile
yönetici ihtiyaçlarının %95’i karşılanmış olup 63 Şube Müdürü ataması
gerçekleştirilmiştir.
Eğitim
En önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu inancı ile sürdürülen
eğitim faaliyetleri; sadece sınıf içi eğitimlerle değil birçok farklı ve yeni
eğitim yöntemleriyle çalışanlara kariyer gelişim fırsatları sunmaktadır.
2013
Banka kültürünün, hedeflerinin, stratejilerinin ve yetkinliklerinin
benimsenmesi ve uygulanması amacıyla; her çalışan ilk günden
itibaren tüm kariyer hayatı boyunca sürekli teknik bilgi ve kişisel gelişim
eğitimleriyle desteklenmektedir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
Sınıf içi eğitimlere ek olarak, teknolojik ve içerik olarak yenilenmiş
e-eğitim ve video eğitim sistemleriyle çalışanlara, bilgiye istedikleri
zaman ulaşabilecekleri, teknik ve kişisel gelişimlerini sürdürebilecekleri,
yeni ürün ve uygulamalar hakkında tüm çalışanlarla aynı anda bilgi sahibi
olabilecekleri alanlar yaratılmıştır.
Eğitim faaliyetlerinde temel süreçler ve hedefler;
• Kariyerle bağlantılı yapılandırılmış “Kariyer Okulu” eğitimleriyle,
çalışanları hem mevcut işindeki performansını artırmak ve üst
pozisyonlara hazırlamak amacıyla sertifikalandırmak,
• Yöneticilik performansı ve potansiyeli ortaya koymuş çalışanlara; sınıf
eğitimleri, mentorluk ve 180 derece değerlendirme geribildirimleri
sunarak “Liderlik Okulu” eğitim platformu ile Bankanın kendi liderlerini
yetiştirmek,
• Çalışanları, e-eğitimler, video, hatırlatıcı mesajlar soru setleri gibi
uzaktan eğitim yöntemleri ile sürekli donatmak ve güncel tutmak,
• Sınıf eğitimlerini, sadece sınıfla kısıtlamamak, eğitim öncesi/sonrası
çalışmalar, ön/son değerlendirmelerle karma eğitim yöntemleriyle
daha da verimli hale getirmek,
• Edinilen teknik bilgi ve becerileri çalışma ortamında uygulanır kılmak
ve Banka performansına katkı sağlamak,
• Süreçleri devamlı yenilemek ve yaratıcı yöntemler sunmak,
• Kişisel gelişim eğitimleriyle çalışanların iş ve sosyal yaşam kalitelerinin
artırılmasına katkı sağlamaktır.
Bankanın faaliyetleri kapsamında 2013 yılında kişi başına; sınıf içi
eğitimlerde 5,5 eğitim günü, tamamlama durumuna göre 8 e-eğitim ve
izlenme durumuna göre 5 video eğitim faaliyeti gerçekleşmiştir.
“Kariyerinizin her adımında yanınızdayız” ilkesi ile 2014 yılında da,
ihtiyaçlara göre oluşturulmuş program içerikleri, yeni ve modern
eğitim yöntemleri ve sistemleriyle çalışanlara potansiyellerini ve
performanslarını geliştirebilecekleri eğitim fırsatları sunmaya devam
edilecektir.
FİNANSAL BİLGİLER
Şekerbank, büyüme
stratejisi kapsamında,
geleceğin yöneticilerini
banka bünyesinden
yetiştirmeyi hedef
edinmiş olup bu
doğrultuda Yönetici
Havuzu programı
uygulamalarına devam
etmektedir.
56 - 57
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
Kurul ve Komitelerin Değerlendirme Açıklaması
Şekerbank, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal
Yönetim İlkelerini Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi ile ölçen
finans sektöründeki ilklerden biri olmuştur. Yönetim Kurulu Bankada
ki sıkı kurumsal yönetimin şirketin sürdürülebilir başarılı performansı
üzerindeki başlıca etmenlerden biri olduğuna inanmaktadır.
Her yıl Yönetim Kurulu, Kurulun ve Komitelerinin kurul-içi
değerlendirmelerini yapmaktadır. Kurul Etkinliği Değerlendirme
Sürecinin amacı, Kurul ve Komitelerin süreç, oluşum ve yapılarının
etkinliğini geliştirmek için gerekli aksiyonları belirleyip uygulamak
amacıyla değerlendirmektir. Bu hedefi en iyi şekilde gerçekleştirmek
için, 2008 de tanıtılan Kurul öz-değerlendirme anketi uluslararası en iyi
uygulamalar ve Yönetim Kurulu üyelerinin değerlendirme sonuçları baz
alınarak ilgili dört alana odaklanarak yeniden görüşülüp geliştirilmiştir:
•
•
•
•
Kurul Yapısı & Oluşumu
Strateji, Risk ve Kontrol Gözetimi
Karar alma ve Hesap Verebilirlik
Gelişim ve Kültür
Her yıl Banka Kurumsal Yönetim Komitesi (KYK), Yönetim Kurulu ve
Komitelerinin değerlendirme sonuçlarını görüşür ve raporlama yılı
değerlendirme sonuçlarının kapsamlı analizini trend/ilerlemelerle
birlikte Yönetim Kuruluna iletir. Kurul üyelerinin öz-değerlendirme süreci
kapsamındaki değerlendirmelerini ve yapılan önerileri ele alarak Yönetim
Kurulunun daha da gelişmesi için KYK tavsiyelerde bulunmaktadır.
Bankanın kurumsal yönetimindeki sürekli gelişim her yıl artan kurumsal
yönetim derecelendirmesiyle kanıtlanmaktadır.
Kurul üyelerinin değerlendirilmesine ve KYK önerilerini kabul etmelerine
ilişkin KYK raporunun kapsamlı olarak görüşülmesi Kurulun Kurumsal
Yönetim gelişmeye devam ettikçe etkin halde işleyişini sürdürmesini
sağlamaktadır. Kurul, önerileri dikkate almıştır ve 2013 Kurul ve
Komitelerine ilişkin değerlendirmeye dair güncel ilerleme aşağıda
belirtilmektedir.
Şekerbank,
Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından
belirlenen Kurumsal
Yönetim İlkelerini
Kurumsal Yönetim
Derecelendirmesi
ile ölçen finans
sektöründeki ilklerden
biri olmuştur. Yönetim
Kurulu Bankada ki sıkı
kurumsal yönetimin
şirketin sürdürülebilir
başarılı performansı
üzerindeki başlıca
etmenlerden biri
olduğuna inanmaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
2012 KURUL DEĞERLENDİRMESİ ÖNERİSİ
Kurul Görüşleri
KURUL GÜNDEMLERİ
Stratejik fırsatlar ve büyümeye
odaklanmayı geliştirmek için Kurul
gündemlerini dikkate almak ve
düzenlemek.
Kurul gündemi gözden geçirildi ve
revize gündem Kurul tarafından
görüldü. Revize gündem
görüşmeye, tartışmaya ve
sorgulamaya daha fazla zaman
tanımak için stratejik tekliflere
öncelik verdi. Ayrı bir Kurul
toplantısı yıllık bütçe, iş planı
ve strateji değerlendirmesi için
tanıtıldı.
YÖNETİM BİLGİSİ
Kurul yönetimi bilgi paketleri
Daha etkin incelemeye ve zorluğa gözden geçirildi ve benzer
olanak sağlamak için bilgi koşulunu gruptaki rakiplere, stratejik
geliştirmek.
girişimlere ve konsolide çalışma
performansı tablosuyla birlikte
risk iştahına karşı ilerlemeyi
vurgulamak için yenilendi.
Yeni atanan Kurul üyeleri için
EĞİTİM
Kurul Giriş Oturumu’nun formatına Kurul Giriş Oturumu, Banka
yöneticileriyle iletişim için referans
ve içeriğine yönelik iyileştirmeler
listesinin, ülke mevzuatının,
düşünmek
iç politikaların ve prosedür
kaynaklarının temin edilmesiyle
geliştirildi.
KURUM KATILIMI
Murahhas üyelerin katılımının nasıl
artırılabileceğini ve daha erken bir
aşamada Kurula fikir sunmanın
yanı sıra konuların açık bir şekilde
tartışılmasını nasıl daha çok teşvik
edeceğini düşünmek.
Her üyenin görüşmeye ve
tartışmaya katkıda bulunduğu
Kurul toplantılarında Başkan
piyasa ve sektör yenilikleri üzerine
“görüşme oturumu” başlatır.
2013 Kurul öz-değerlendirme skorunun daha yüksek olması yukarıda
değinilen faaliyetlerin Kurulun etkinliğini geliştirmeye yardımcı olduğunu
kanıtlamaktadır.
FİNANSAL BİLGİLER
58 - 59
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine
Uyum Beyanı
Finansal performans
kadar kurumsal yönetim
uygulamalarının öneminin
de bilincinde olan Bankamız,
Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayımlanan Kurumsal
Yönetim İlkelerine prensip
olarak uyum kararı almış olup
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum
Raporu, Şekerbank T.A.Ş.’nin
(“Banka”) SPK Kurumsal Yönetim
İlkelerine olan inancı ve yönetim
mekanizmalarını güçlendirerek
geçmişten gelen köklü kurumsal
yapısı ve anlayışı ile uluslararası
ilkeler ve sektör uygulamaları da
dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Pay sahipleri, yatırımcılar
ve menfaat sahiplerinin
Bankanın faaliyetleri hakkında
bilgilendirilmelerini teminen
internet sitemizin içeriği
genişletilmiştir. Kurumsal yönetim
ilkelerine uyum hususundaki
çalışmalarımız yıl boyunca devam
etmiştir.
Bu doğrultuda; Sermaye Piyasası
Kurulunun belirlemiş olduğu
Kurumsal yönetim kriterlerine
uyum çalışmaları çerçevesinde
uluslararası derecelendirme
şirketi “ISS Corporate Services,
Inc.” (ISS), Bankanın 88.21
olan kurumsal yönetim
derecelendirme notunu revize
ederek 90.95’e yükseltmiştir.
Alt Kategoriler
ISS, Bankaya “Pay Sahipleri”,
“Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”,
“Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim
Kurulu” uygulamaları kapsamında
değerlendirme yapmıştır.
Ağırlık
Alınan Notlar
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Pay Sahipleri
0.25
67.61 74.00 85.08 85.43
86.31
93.21
Kamuyu Aydınlatma
ve Şeffaflık
0.35
71.07 87.04 88.95 89.42 89.45
91.07
Menfaat Sahipleri
0.15 90.83 92.26 97.89 97.89
99.14 96.40
Yönetim Kurulu
0.25
57.29
74.24
81.82 85.25
Toplam
1.00
70.16
81.36 86.64 87.60 88.21 90.95
BÖLÜM-1 PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Banka hissedarlarının pay sahipliği
haklarının kullanılmasında
mevzuata, ana sözleşmeye ve
diğer banka içi düzenlemelere
uyumu sağlamak ve bu hakların
kullanılmasını sağlayacak gerekli
önlemleri almak üzere, 2005
yılında İştirakler ve Ortaklarla
İlişkiler Birimi kurulmuş olup
21.06.2011 tarih ve 22 sayılı
Bankamız iç sirküsü ile 01.07.2011
tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere Mali Kontrol, Muhasebe
78.21
81.04
ve İştirakler Müdürlüğüne
bağlanmıştır. 28.11.2013 tarih
ve 30 sayılı iç sirkü ile Mali
Kontrol, Muhasebe ve İştirakler
Müdürlüğünün adı Mali Kontrol,
İştirakler ve Pay Sahipleri
Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
Banka, pay sahipleriyle olan
ilişkilerini, 28.11.2013 tarihi
itibariyle Mali Kontrol, İştirakler
ve Pay Sahipleri Müdürlüğü
ile Yatırımcı İlişkileri ve
Yapılandırılmış Finansman
Müdürlüğü aracılığıyla
yürütmektedir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Mali Kontrol, İştirakler ve Pay Sahipleri Müdürlüğü
Adı Soyadı
Orhan ULUYOL
İrem SOYDAN GÜLER
Unvanı
Telefon No
E-mail adresi
Lisans Belgesi
Grup Başkanı
02123197361
[email protected]
-
02123197361 [email protected]
-
Birim Müdürü
Sibel KIRMIZILAR
Yönetmen
02123197104
[email protected]
Sermaye Piyasası
Faaliyetleri İleri
Düzey Lisansı,
Kurumsal Yönetim
Derecelendirme
Uzmanlığı Lisansı
Özcan DEMİR
Yönetmen
02123197378
[email protected]
-
Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü
Adı Soyadı
Unvanı
Telefon No
E-mail adresi
Lisans Belgesi
Grup Başkanı
02123197155
[email protected]
-
Birim Müdürü
02123197158
[email protected]
-
Ayşim SELÇUK
Uzman
02123197157
[email protected]
-
İrem BULAT
Uzman
02123197154
[email protected]
-
Gülfer TUNCAY
Oya SARI
2013 yılında özel durum
açıklamaları, internet sitesinin
güncellenmesi, yıllık ve ara dönem
faaliyet raporu hazırlanması,
Genel Kurul toplantılarının
yapılması, ara dönem ve yıl
sonu mali verileri ve Banka
ile ilgili sunum hazırlanması,
pay sahipleri, yatırımcılar ve
analistlerle toplantı yapılarak
gelen soruların cevaplanması,
sermaye artırımının yapılması ve
kurumsal yönetim ilkelerine uyum
hususunda çalışmaların yapılması
faaliyetleri yürütülmüştür.
Dönem içi başvuru sayısı: 2013
yılında 30’a yakın kurumsal
yatırımcı ile görüşme yapılmış,
telefon ve e-posta ile gelen tüm
bilgi taleplerine yanıt verilmiştir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme
Haklarının Kullanımı
Pay sahipliği haklarının kullanımını
etkileyecek gelişmeler ortaya
çıktığında veya öğrenildiğinde
Kamuyu Aydınlatma Platformu
aracılığı ile duyurulmaktadır.
Bankanın internet sitesinde
İngilizce ve Türkçe olarak
düzenlenen yatırımcı ilişkileri
ve kurumsal yönetim başlıkları
altında başta yatırımcılar ve
hissedarlarımız olmak üzere
kamuya yönelik bilgileri içeren
ana sözleşme, ortaklık yapımız,
Yönetim Kurulu hisse senedi
bilgisi, finansal bilgiler, özel
durum açıklamaları, faaliyet
raporlarımız, yatırımcı ilişkileri
sunumu, Genel Kurul Toplantısı,
izahname ve sirküler, ticaret sicil,
yatırımcı iletişimi başlıkları altında
detaylı bilgiler sunulmaktadır.
Ticari sır niteliğinde olmayan
veya kamuya açıklanmamış
bilgiler hariç olmak üzere pay
sahiplerimizin her türlü bilgi talebi
karşılanmaktadır.
Bankamız ana sözleşmesinde
özel denetçi atanması talebine
ilişkin herhangi bir düzenleme
bulunmamaktadır. Bankamıza
dönem içinde özel denetçi
tayini ile ilgili herhangi bir talep
yapılmamıştır.
60 - 61
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
4. Genel Kurul Toplantıları
21 Mart 2013 tarihinde Olağan
Genel Kurul toplanmış, aynı
anda Elektronik Genel Kurul
Sistemi aracılığı ile de Elektronik
İmza Sertifikasına sahip pay
sahiplerinin katılımı sağlanmıştır.
Olağan Genel Kurulda nisap
%86.56 gerçekleşmiş olup medya
katılmamıştır.
Genel Kurul Toplantı tarihlerinden
üç hafta önce ortaklar pay
defterinde yazan ortaklara
posta yoluyla toplantıya davet
mektubu gönderilmiş, ayrıca
toplantı ilanları Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi ile birlikte Türkiye
genelinde yayın yapan günlük iki
gazetede vekaletname örneğini
içerir şekilde yayınlanmıştır.
Faaliyet raporumuz Genel Kurul
Toplantısı öncesinde yasal süreler
içerisinde ortaklarımızın bilgi ve
incelemesine sunulmuştur. Nama
yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul
Toplantılarına katılımını teminen
Ortaklar Pay Defterine kayıt için
herhangi bir süre söz konusu
değildir.
Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
amacıyla; Genel Kurul gündem
maddelerine ilişkin bilgilendirme
notu hazırlanarak toplantı
tarihlerinden üç hafta önce
internet sitesine konulmuştur.
Banka genel kurullarında bütün
pay sahiplerimiz gündeme ilişkin
konularda görüş beyan etme
ve soru sorma hakkına sahip
olup bu anlamda herhangi bir
sınırlama söz konusu değildir.
Ayrıca Genel Kurul Toplantılarında
pay sahipleri tarafından gündem
maddeleri ile ilgili olarak öneri
de verilmekte söz konusu
öneriler yasal prosedüre uygun
şekilde oylanmak suretiyle
sonuçlandırılmaktadır.
Önemli tutarda mal varlığı satımı,
alımı, kiralanması gibi önemli
nitelikte kararların Genel Kurul
tarafından alınması konusunda
ana sözleşmemizde bir hüküm
bulunmamakta olup limitleri
dahilinde Genel Müdürlük ve
Yönetim Kurulumuz yetkilidir.
Söz konusu kararın Yönetim
Kurulu görevleri içerisinde
olmasının gerekçesi kararların
daha hızlı alınmasını sağlamaktır.
Bununla birlikte Yönetim Kurulu
faaliyet raporu, bilanço, gelirgider hesapları ile murakıplar
tarafından hazırlanan rapor,
bağımsız denetim kuruluşunun
seçimi, Yönetim Kurulunun
kar dağıtımına ilişkin teklifi, yıl
içinde boşalan Yönetim Kurulu
üyeliğine yapılan atamalar, Ana
Sözleşmede yapılan değişiklikler,
alım satımı ve kiralaması yapılan
gayrimenkuller, giderler, ödenen
vergiler, yıl içinde yapılan yardım
ve bağışlar Genel Kurulun bilgisine
ve ibrasına sunulmaktadır.
Banka Ana Sözleşmesi
hükümlerine göre vekaleten oy
kullanılması mümkündür. Ana
Sözleşmemizin 55’inci maddesine
göre pay sahipleri genel kurul
toplantılarında oy kullanma
haklarını bizzat kullanabilecekleri
gibi pay sahibi olan veya
hariçten tayin edecekleri bir vekil
vasıtasıyla da kullanabilirler.
Genel kurul tutanakları aynı
gün özel durum açıklaması
ile kamuoyuna duyurulmakta,
Bankanın internet sitesinde
yayımlanmakta ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan
edilmektedir.
Şirketin genel kurul toplantılarına
katılma hakkı bulunan hak
sahipleri bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanunu'nun 01.10.2012
tarihi itibariyle yürürlüğe giren
1527’nci maddesi uyarınca
elektronik ortamda da katılabilir.
Banka, Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak
Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
hükümleri uyarınca Merkezi Kayıt
Kuruluşu tarafından sağlanan
elektronik genel kurul sistemini
kullanarak, hak sahiplerinin
genel kurul toplantılarına
elektronik ortamda katılmalarına,
görüş açıklamalarına,
öneride bulunmalarına ve
oy kullanmalarına imkan
tanımaktadır.
5. Oy Hakları ve Azlık Hakları
Ana sözleşmede imtiyazlı oy hakkı
bulunmamaktadır. Bankanın,
karşılıklı iştirak içinde olduğu
bir şirket bulunmamaktadır.
Bankamız Ana Sözleşmesi
51nci maddesinde azlık hakları
sermayenin en az % 5’ine sahip
olan hissedarlara verilir ve özel
gündem maddeleri talep etmeyi
içerir.
6. Kar Payı Hakkı
Bankamız hisse senetleri
üzerinde herhangi bir imtiyaz
bulunmamaktadır. Bankamız
hisse senetlerine ilişkin kar
dağıtım esaslarına Bankanın
internet sitesinde bulunan
Banka Ana Sözleşmesinde ve
faaliyet raporunda ayrıntılı olarak
yer verilmiştir. Bankamız kar
dağıtım politikası bu şekilde pay
sahipleri ile paylaşılmaktadır. Kar
dağıtımına ilişkin Ana Sözleşmede
yer alan düzenleme dışında bir
politika oluşturulmamıştır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Kar dağıtımı Genel Kurul
Toplantısında görüşülen gündem
konuları arasında olup pay
sahiplerinin onayına sunulmakta
ve genel kurul tarafından
onaylanıp uygulanmaktadır. 2013
yılında Genel Kurul Kararına göre
ve Bankanın net değerini artırmak
için 2012 yılı karı temettü olarak
dağıtılmamış, özkaynaklar altında
yedeklere aktarılmıştır.
Bilgilendirmeler özel durum
açıklamaları, yıllık ve ara dönem
faaliyet raporları, mali tablo ve
raporlar, internet sitesi, yatırımcı
toplantıları, sunumlar, Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi, Resmi
Gazete, günlük gazete ilan ve
duyuruları ve basın bültenleri
aracılığı ile yapılmaktadır.
“Bankalarca Yıllık Faaliyet
Raporunun Hazırlanmasına
ve Yayımlanmasına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliği” ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’nın “Şirketlerin
Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari
İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında
Yönetmeliği” çerçevesinde
hazırlanmakta ve belirtilen tüm
hususlara yer verilmektedir.
7. Payların Devri
Bankamız Ana Sözleşmesinde
pay devrini kısıtlayan herhangi bir
hüküm bulunmamaktadır.
BÖLÜM-2 KAMUYU AYDINLATMA
VE ŞEFFAFLIK
8. Bilgilendirme Politikası
Yönetim Kurulumuz tarafından
Bankamız Bilgilendirme Politikası;
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine,
Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu, Sermaye
Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul
düzenlemelerine ve Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyumlu olarak
oluşturulmuş olup internet
sitesinde yayımlanmaktadır.
Kamuyu aydınlatma ile ilgili
her türlü hususu gözetmek
ve şirkete yöneltilen soruları
cevaplamak üzere Mali Kontrol,
İştirakler ve Pay Sahipleri
Müdürlüğü ile Yatırımcı İlişkileri
ve Yapılandırılmış Finansman
Müdürlüğü görevlendirilmiştir.
Bilgilendirme politikasının
yürütülmesi ile sorumlu olan
kişilerin isimleri ve görevlerine
mevcut raporun “Pay Sahipleri
ile İlişkiler Birimi” bölümünde yer
verilmiştir.
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Bankamız internet sitesinin
adresleri www.sekerbank.com.
tr ve www.4447878.com.tr’dir.
Sitede SPK Kurumsal Yönetim
İlkeleri II. Bölüm madde 2.1.1’de
sayılan bilgilerden ticaret sicili
bilgisi, ortaklık yapısı ve üst
yönetim kadrosu, değişikliklerin
yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili
Gazeteleri’nin tarih ve sayısı ile
birlikte Banka Ana Sözleşmesinin
son hali, özel durum açıklamaları,
yıllık ve ara dönem faaliyet
raporları, periyodik mali tablo
ve raporlar, izahname ve halka
arz sirkülerleri, genel kurul
toplantılarının gündemleri,
gündem maddelerine ilişkin bilgi
notu, bu toplantıların katılımcıları,
cetvelleri ve toplantı tutanakları,
vekaleten oy kullanma formu,
derecelendirme raporları,
Kurumsal Yönetim Politikası, Çıkar
Çatışması Politikası, Bilgilendirme
Politikası, Etik İlkeler ile sıkça
sorulan sorular ve cevapları yer
almaktadır. Türkçe ve İngilizce
olarak hazırlanan Internet sitesi
sürekli güncel tutulmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinde
belirtilen tüm hususlara internet
sitesinde yer verilmektedir.
10. Faaliyet Raporu
Bankamız yıllık faaliyet
raporu; Kurumsal
Yönetim İlkeleri, BDDK’nın
BÖLÜM–3 MENFAAT SAHİPLERİ
11. Menfaat Sahiplerinin
Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri kendilerini
ilgilendiren hususlarda Banka
tarafından genel kurul tutanakları,
özel durum açıklamaları,
basın bültenleri, Şeker Bülten,
toplantılar, elektronik posta
ve internet sitesi aracılığı ile
bilgilendirilmektedir. Çalışanların
bilgilendirilmesi amacıyla
kurumsal portal mevcuttur.
Kurum içi bilgi paylaşım
sistemi olan “Şeker.net” ile tüm
duyurular kağıt ortamı yerine
sistem aracılığı ile yapılmaktadır.
Ayrıca menfaat sahiplerinin
bilgilendirilmesi ve varsa talep
veya şikayetlerini Yönetime
iletebilmeleri için bir model
oluşturulmuş olup internet
sitesinde yayınlanmaktadır.
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime
Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime
katılımı konusunda Yönetim
Kurulu tarafından bir model
oluşturulmuş olup internet
sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca
personelin yönetime katılımı
her zaman teşvik edilmekte,
personelin işin iyileştirilmesine
yönelik önerileri dikkate
62 - 63
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
alınarak değerlendirilmekte
ve ödüllendirilmektedir.
Banka müşterileri, Banka
Yönetimi tarafından gerekli
şekilde değerlendirilen istek/
şikayetlerini şubeler, internet
sitesi (www.sekerbank.com.
tr ve www.4447878.com.tr)
ve Çağrı Merkezi (444 78 78)
aracılığıyla bildirirler. Bankamız
Yönetim Kurulunun onayladığı
çıkar çatışması politikasında;
personel ve üçüncü kişilerin
istek, öneri ve şikâyetlerinin
nasıl değerlendirileceği ile
ilgili şemaya yer verilmiştir.
Ayrıca Banka vizyonuna bağlı
“Sürekli Gelişim” değerimiz
kapsamında uygulamaya alınan
Bir Önerim Var Sistemi ile
çalışanlardan gelen önerilerin
değerlendirilip ödüllendirilerek
değişim ve gelişimi teşvik
etmek, motivasyonu artırmak
amaçlanmıştır.
Uygun bulunan tüm öneriler
için ilgili birimler tarafından
çalışma planları oluşturulmakta,
sistem geliştirme çalışmaları
yürütülmektedir. Çalışılan ve
hayata geçirilen öneriler için
banka geneline düzenli olarak
bilgilendirme yapılmaktadır.
13. İnsan Kaynakları Politikası
İnsan Kaynakları Bankanın etik
değerleri yaşatmak, çalışanlara
örnek olmak ve desteklemekle
sorumludur. İnsan kaynakları
politikasının belirlenmesi ve
uygulamasında aşağıda belirtilen
temel ilkeler esas alınır.
• Personel arasında hiçbir ayrım
gözetmeksizin tüm çalışanların
mesleki ve kişisel gelişimi için
gerekli olan ortam ve şartları
sağlamak,
• Görev, sorumluluk ve
performansa bağlı adil ücret
sistemi uygulamak,
• Bankanın hedefine ulaşmak
için ihtiyaç duyulan işin
niteliğine göre uygun yetkinlikte
insan kaynağını Bankamıza
kazandırmak, geliştirmek,
eğitim programları ile
desteklemek, elde tutmak
ve yedekleme planlarını
oluşturmak,
• Bir üst unvana yükselmek
için gerekli koşulları sağlayan
personele kariyer imkanları
sunmak,
• Personele yaratıcı düşünmeye
ve işlemleri geliştirecek yeni
fikirler üretmeye özendirecek
bir iş ortamı sağlamak, görüş
ve önerilerini ifade edebileceği
iletişim kanallarını açmak,
• Personelin ortak hedefler
etrafında buluşmalarını
sağlamaya çalışmak, kurum
kültürünün paylaşılmasını ve
kuruma bağlılığı sağlamak,
• Yapılan görevin niteliğine uygun
ve güvenli çalışma olanakları
sağlamak,
• Başarılı olan personelin
ödüllendirilmesini sağlamak,
• Personelin verimlilik ve karlılık
ilkelerine bağlı olarak, maliyet
bilinci içinde çalışmasını
sağlamaktır.
Bankamızda İnsan Kaynakları
sistemleri; Eğitim Müdürlüğünün
tüm çalışanların Kariyer Okulları
eğitimleriyle kariyerlerini
geliştirme, İnsan Kaynakları
Müdürlüğü ile de İşe Alım ve
Kariyer Yönetimi, Performans
Yönetimi, Ücret Yönetimi ve
Raporlama, Bordro ve Özlük
üzerine kurguludur.
İnsan Kaynakları Müdürlüğü,
Bankanın hedefleri doğrultusunda
diğer Birimler ile koordinasyon
içerisinde çalışmakta; işe alım
aşamasında ilgili pozisyon
için doğru hedef grubuna
ulaşarak işe en uygun adayın
seçilmesini amaçlamaktadır. Tüm
adaylar Yetkinlik bazlı mülakat
aşamasından geçmekte olup
mülakatlar İK İşe Alım ve Kariyer
Yönetimi sorumlusu ile birlikte
ilgili Yöneticisi/İşkolu Yöneticisi
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bankacılık deneyimi olmayan
adayların uygulanan testlerde
(Genel Yetenek, Genel Kültür
Testi, Kişilik envanteri vb.) başarılı
olması, deneyimli adayların da
pozisyonun gerektirdiği bilgi,
deneyim ve yetkinliklere sahip
olması beklenmektedir. Ayrıca
tüm adayların kurum kültürüne
uygun, açık iletişim ve sürekli
gelişime inanan, müşteri ve sonuç
odaklı, pozisyon için gerekli eğitim
ve yabancı dil bilgisine sahip
olmasına önem verilmektedir.
Bankamızda çalışanların
verimliliğini arttırmak ve
başarılarını ödüllendirmek
için hedef ve yetkinlik bazlı
performans değerlendirme
sistemi uygulanmaktadır.
Oluşan açık pozisyonlar
öncelikle kurum içerisinden
giderilmekte, belirlenen kariyer
planları doğrultusunda Eğitim
Müdürlüğü tarafından eğitim
ve gelişim programları ile
desteklenmektedirler.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Bankamızda terfiler yılda iki kez
gerçekleşmektedir. Çalışanlar
göstermiş oldukları başarılı
performans ve ilan edilmiş
kriterleri sağlayarak bir üst
unvana terfi edebilmektedirler.
tarafından bu çerçevede verilen
görevlerin yerine getirilmesinden
sorumludur. Yıl içerisinde en az
bir kere toplanan bu komite, Prim
ödemeleri, Toplu İş Sözleşmesi,
kapsam dışı personel ücret
artışları öncesi artış oranları ve
yöntemini belirleyerek Kurumsal
Yönetim ilkeleri çerçevesinde
uygulanmasını sağlamayı
amaçlamaktadır.
Şekerbankın sürdürülebilir
kalkınma stratejisinin temelleri
kuruluşuna dayanmaktadır.
Anadolu’da binlerce girişimcinin
küçük birikimleriyle tarımın
finansmanını sağlamak, üretimi
ve toplumsal kalkınmayı
desteklemek amacıyla 12 Ekim
1953’te kurulan Şekerbank,
kuruluşundaki ruhu hiçbir
zaman kaybetmemiş ve 60 yılı
aşan yolculuğunda faaliyetlerini
sürdürülebilir kalkınma anlayışı
çerçevesinde yürütmüştür.
Bankamız bünyesinde örgütlü
Banka-Sigorta İşçileri Sendikasına
(Basisen) üye olan çalışanlarımız
Kapsam İçi personel olarak
nitelendirilmekte ve her
işyerinde en az bir kişi ile temsil
edilmektedir. Bankamız ile
Basisen arasında imza olunan
ve iki yılda bir yenilenen Toplu
İş Sözleşmesi ile Kapsam
İçi personelin parasal ve
özlük hakları ile ilgili konular
düzenlenmektedir. Kapsam dışı
personelin ücret ve özlük hakları
belirlenirken Bankacılık sektörü
ücret ve uygulama analizleri, her
bir görev için belirlenmiş ücret
skalaları ve çalışanların bireysel
performansı dikkate alınmaktadır.
2012 yılında Bankamızda “Ücret
Yönetimi Komitesi”, BDDK’nın
Kurumsal Yönetim İlkelerine
ilişkin yönetmeliğinin altıncı
ilkesi kapsamında faaliyet
göstermek amacı ile kurulmuştur.
Ücret Yönetimi Komitesi,
BDDK Kurumsal Yönetim
İlkelerine uyum kapsamında
Yönetim Kurulu adına ücret
yönetimine ilişkin uygulamaların
izlenmesinden, Bankaların etik
değerleri, iç dengeleri ve stratejik
hedefleri ile uyumlu olmasından,
ücretlendirme politikasını gözden
geçirip ihtiyaçlar doğrultusunda
belirlenen önerilerin Yönetim
Kuruluna sunulmasından ve
yürürlükteki ilgili mevzuat
hükümleriyle belirlenen diğer
sorumlulukları ile Yönetim Kurulu
2013 yılında yapılan Ücret
Yönetimi Komitesi toplantısında,
Bankamızdaki ücret sistemi
hakkındaki politikalar
ve uygulamalar gözden
geçirmiştir. Söz konusu toplantı
kapsamında alınan kararlar
ve Bankamızın uygulamakta
olduğu ücretlendirme sistemi ve
politikaların devamı konusunda
mutabık kalınmıştır.
Bankamız kurum kültürü ve
yönetim ilkeleri doğrultusunda
hazırlanmış “Etik İlkelerimiz”
çalışma düzenimizin ayrılmaz
bir parçası olup ayrıca internet
sitemizde de yayınlanmaktadır.
2013 yılında çalışanlarımızdan
ayrımcılık konusunda bir şikâyet
olmamıştır.
14. Etik Kurallar ve Sosyal
Sorumluluk
Yönetim Kurulu tarafından
Banka ve çalışanlar için etik
ilkeler oluşturulmuş ve 25
maddeden oluşan bu kurallar
Bankanın bilgilendirme
politikası çerçevesinde internet
sitesi aracılığıyla kamuya
duyurulmuştur. Tüm çalışanlar ve
yöneticiler Etik İlkeleri imzalamış
olup bu ilkeleri işlerinde
uygulamaktadırlar.
‘Anadolu Bankacılığı’
olarak tanımladığı misyon
doğrultusunda, bankacılık
hizmetleriyle tanışmamış
kesimleri de bankacılıkla tanıştırıp
sadece büyük şehirleri ve büyük
firmaları değil, Anadolu’daki
bölge ve şehirlerden gelen
projeleri de öncelikleri arasına
alan Şekerbank, tüm paydaşlarına
değer katarak büyümektedir.
Şekerbankın % 65’i Anadolu’da, 71
il, 101 merkez dışı ilçede bulunan
ve birçoğu yarım asırdır aynı
noktada hizmet veren şubeleri ile
yerel davranabilme yetkinliğine
sahip, sahanın ihtiyaçlarına
hızlı cevap verebilen insan
kaynağı, sürdürülebilir kalkınma
stratejisinin en önemli dayanağını
oluşturmaktadır.
Bu çerçevede Şekerbank, kırsal
kalkınmaya destekten kurumsal
yönetim süreçlerine, merkez
dışını da içine alan kültürsanat projelerinden alternatif
kredilendirme süreçlerine 60
yıldır Şekerbank kültürüyle imza
attığı her başarının ortak paydası
olan ‘sürdürülebilir kalkınma’
alanındaki öncü rolünü devam
ettirmektedir.
64 - 65
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Şekerbank ‘sürdürülebilir
kalkınma’ anlayışıyla
gerçekleştirdiği faaliyetlerini ve
bu alandaki temel taahhütlerini şu
başlıklarda toplamıştır:
• Enerji verimliliği alanında
tabana yaygın bir farkındalık
oluşturup bu alandaki
yatırımları uygun koşullarda
finanse etmek,
• Üretimi desteklemek,
• Bankacılık hizmetlerinden
yeterince faydalanamayan
kesimlere ulaşmak,
• Alternatif kredilendirme
süreçleri ile daha çok çiftçi,
esnaf ve işletmeyi desteklemek,
• Özel sektör, kamu ve sivil
toplum kuruluşları işbirlikleri ile
sosyal platformlar oluşturmak,
• Yerel bankacılıktaki bilgi
birikimi ile uluslararası finans
kuruluşları ve Anadolu’nun
KOBİ’leri arasında uzun vadeli,
sürdürülebilir finansman
köprüsü kurmak,
• Eğitim ve sağlık alanlarında
hem bankacılık hem de sosyal
projelere uzanan çalışmalar
gerçekleştirmek,
• İklim değişikliği ile mücadele
platformlarında yer almak,
• Çevre duyarlılığını
kredilendirme süreçlerine
taşımak,
• Kurumsal yönetim süreçlerinde
öncü rol almak,
• Kültür-sanat projelerinde
merkez dışını da içine alan bir
anlayış benimsemek.
Enerji Verimliliği ve Tasarruf
EKOkredi ile 52 bini aşkın kişi
enerji verimliliği ile tanıştı…
Sürdürülebilir kalkınma anlayışı
çerçevesinde benimsediği
prensipleri bir yönetmelikle
de düzenleyen Şekerbank,
bu yönetmelik çerçevesinde
yürütülen çalışmaları ve son
yıllarda dünya gündeminin
ön sıralarında yer alan enerji
tasarrufu ve verimliliği
konusundaki ulusal ve uluslararası
iş birliklerini, 2009 Mayıs ayında
“EKOkredi; Enerjiyi ve Emeği
koruyan kredi” adlı ürünü ile
somutlaştırmıştır.
Şekerbank, bu ürün ile enerji
tasarrufu yatırımlarını ve
harcamalarını uygun koşullarda
finanse etmenin yanı sıra iletişim
çalışmaları ve STK işbirlikleri ile
enerji verimliliği ile ilgili olarak
toplum genelinde tabana yaygın
bir farkındalık oluşturmayı
amaçlamaktadır.
Şekerbank, EKOkredi ile bugüne
kadar 52 bini aşkın kişiyi enerji
tasarrufu ile tanıştırmıştır.
Böylece 3,1 milyon ton CO2₂
salımı engellenmiş ve 68 bini
aşkın konut yalıtılarak 120 milyon
metreküp doğalgaz tasarrufu
sağlanmıştır.
Şekerbank, sürdürülebilir
kalkınmanın finansmanı
alanındaki uluslararası bilinirliği
sayesinde, bilançosundaki yabancı
kaynağın % 15'ini enerji verimliliği
yatırımlarına finansman sağlamak
üzere edinmiştir.
Enerji ihtiyacının %72’sini
ithal eden ülkemizde, elektrik
tüketiminin % 44’ü binalarda
gerçekleşmektedir. Şekerbank,
EKOkredi çerçevesinde yaptığı
çalışmalarla boşa harcanan
emeğin korunmasına ve bu yolla
tasarruf sağlanmasına ilişkin
yerelden ulusala farkındalık
sağlamak üzere birçok faaliyette
bulunmaktadır. Bu çerçevede,
tüketicileri, reel sektörü ve sivil
toplum kuruluşlarını bir araya
getirmeyi başaran EKOkredi,
geniş bir yelpazede hem
ülkemiz ekonomisine hem de
sürdürülebilir kalkınmaya yönelik
faydalar sağlamaya devam
etmektedir.
Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda
Türkiye’yi temsil...
Şekerbankın EKOkredi ürünü,
Brezilya'nın Rio de Janeiro
kentinde, 20-22 Haziran 2012
tarihleri arasında gerçekleştirilen
‘Rio+20 Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansı’nda Türkiye’yi temsil
etmek üzere seçilen en iyi
uygulamalardan biri olmuştur.
EKOkredi, sürdürülebilirlikte
en iyi uygulamalar kapsamında
T.C. Kalkınma Bakanlığı
koordinasyonunda yürütülen
değerlendirme sonucunda,
söz konusu zirvede, finans
sektöründen ülkemizi temsil eden
tek proje olarak yer almıştır.
Şekerbank, bu önemli platformda
ülkemizi temsil eden EKOkredi
ile doğayı ve emeği korumaya
devam etmektedir.
Karbon Saydamlık Projesi kapsamında karbon emisyon ölçümü…
Şekerbank ayrıca, global düzeyde
yürütülen ve iklim değişikliğine yol
açan karbon envanteri çıkarma
ve bu salımları yönetme amacı
taşıyan Karbon Saydamlık Projesi
(CDP, Carbon Disclosure Project)
2010 raporuna, Türkiye’den giren
5 bankadan biri olmuştur. 2010
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
yılından başlayarak kendi karbon
emisyon ölçümünü yapan Banka,
her yıl ölçümlerini sürdürerek
söz konusu projede yer almaya
devam etmektedir.
Bankacılık hizmetleriyle tanışmamış kesimlere özel ‘mikro
finansman’ hizmeti…
KOBİ tanımı içinde yer alan ancak
yapıları gereği hem KOBİ’lerden
hem de bireysel müşterilerden
ayrılan esnaf, mikro işletme,
küçük işletme sahibi olan kesimin,
bankacılık hizmetlerinden
yeterince faydalanamadığı
gerçeğinden hareketle
Şekerbank, bu segmente özel
alternatif kredilendirme süreçleri
geliştirmiştir. Şekerbank ‘Anadolu
Bankacılığı’ misyonu ile ülkemizde
bir ilk olarak, bu nitelikte
müşteriler için ‘nakit akışına
dayalı kredilendirme’ adıyla bir
mikro analiz yöntemi uygulamaya
başlamıştır.
Şekerbankın bilançosunda
bulunan 700 milyon ABD Dolarına
yakın yabancı fonlamanın %
70’ini tarım, esnaf ve KOBİ
müşterileri için edinilen kaynak
oluşturmaktadır.
Tabana Yaygın Bankacılık
‘Kapımız Esnafa Açık’ platformu…
Şekerbank, reel sektör-kamufinans sektörü-STK işbirlikleri ile
enerji verimliliği, esnaf, tarım gibi
sürdürülebilir kalkınmada büyük
öneme sahip başlıklarda sosyal
platformlar oluşturmaktadır. Bu
bağlamda Banka, 60’ıncı kuruluş
yılında ülkemiz için ilk ve tek olan,
esnafa özel ‘Kapımız Esnafa Açık’
platformunu hayata geçirmiştir.
Şubat 2013’te, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı himayesinde,
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu’nun (TESK)
desteğiyle lansmanı yapılan ve
her ayın 15’inin ‘Esnaf Günü’
ilan edildiği ‘Açık’ platformu
kapsamında; esnafın iş hacminin
artması ve bu sayede kapılarının
hep açık kalması, üretimin ve
beraberinde ülke ekonomisinin
canlanması hedeflenmektedir.
Şekerbank, ‘Açık’ platformu
ile tüketicileri her ayın 15’inde
esnaftan alışveriş yapmaya teşvik
etmektedir.
Şekerbank, üstlendiği sosyal
misyon doğrultusunda ‘Açık’
platformunda esnafın temel
paydaşlarını bir araya getirmiştir.
Dev markaların el ele verdiği
‘Açık’ platformu kapsamında;
Vodafone, Coca-Cola İçecek,
Visa, Pınar, Milangaz gibi önemli
markalar ‘Her Ayın 15’i Esnaf
Günü’ne özel hem esnafa hem
de tüketiciye özel kampanyalar
düzenlemektedir.
Hem esnaf hem de belli
yörelerde tarım sektöründeki
müşterilere özel uygulanan
bu süreçte, kırsal kökenli
müşterilerin zirai ve ticari tüm
üretimi bir arada değerlendirilip
daha önce hiç banka kredisi
kullanmamış olsa bile finansman
sağlanabilmektedir. Uluslararası
danışmanlık firmaları ile
birlikte geliştirilen ülkemizin ilk
mikro finansman kredi süreci
uygulamasını başlatan Şekerbank,
bu hizmeti ile 22 bine yakın
çiftçi, esnaf ve işletme sahibinin
ilk kez bankacılıkla tanışmasını
sağlamıştır.
Uluslararası finans kuruluşları
ile Anadolu KOBİ’leri arasındaki
köprü…
Şekerbank uluslararası
finans kuruluşları tarafından
özellikle Anadolu’da yerele,
üreticiye, esnafa, KOBİ’lere
ulaşmada ‘Türkiye’nin anahtar
bankası’ olarak görülmektedir.
2011 yılında dünyanın ilk KOBİ
kredileri teminatlı Varlık Teminatlı
Menkul Kıymet (VTMK) ihracını
gerçekleştiren Şekerbank,
uluslararası finans kuruluşları ile
Anadolu’nun KOBİ’leri arasında
sürdürülebilir bir finansman
köprüsü kurmuştur. KOBİ VTMK
programı kapsamında Eylül
2011’den bu yana toplam 776
milyon TL’lik ihraç gerçekleştiren
Şekerbank, sağlanan kaynağı,
uzun vadeli ve sürdürülebilir
finansman desteği olarak yine
esnaf, KOBİ ve işletmelere
üretimi desteklemek amacıyla
yönlendirmektedir. Uluslararası
piyasalarda yapılandırılan ilk Türk
Lirası borçlanma işlemi özelliği
taşıyan bu işlem, sürdürülebilir
büyümenin desteklenmesi
sürecinde bankacılık sektörünün
alternatif kaynaklar oluşturması
açısından örnek bir model
oluşturmaktadır.
Kırsal Kalkınma
Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma
Programı (IPARD)…
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu ile
Şekerbank arasında IPARD
Programının desteklenmesi
amacıyla protokol imzalanmıştır.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Yardım Aracı - Kırsal Kalkınma
Programı kapsamında,
Türkiye genelinde özellikle
kırsal bölgelerde yatırım
66 - 67
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
projelerine finansman talep
eden girişimciler, % 65’e varan
oranlarda hibe desteği alırken
kalan özkaynak tutarını kredi
niyet mektubu ile Şekerbanktan
temin edebilmektedir. Türkiye
genelinde 71 il, 101’i merkez dışı
ilçede olmak üzere geniş bir
şube ağı bulunan Şekerbank,
IPARD Programına tabana yaygın
bankacılıktaki gücünü kullanarak
kırsal kalkınmaya destek olmak
amacıyla iştirak etmiştir.
EKOkredi Tarım ile 4 bini aşkın
çiftçi enerji tasarrufu ile tanıştı…
EKOkredi kapsamında, enerji
tasarrufuna yönelik her
segmentten birçok yatırımın
finansmanını sağlayan Şekerbank,
EKOkredi Tarım/Modern Sulama
Ekipmanları kredisiyle, çiftçilerin
sulama sistemi kurulumuna
yönelik taleplerini karşılamaktadır.
Şekerbank EKOkredi Tarım
ürünüyle, bugüne kadar 4 bini
aşkın çiftçiyi ve üreticiyi enerji
tasarrufu ile tanıştırmış ve bu
alanda 50 milyon TL’ye yakın
kaynak kullandırmıştır.
Dergisi, 2010 yılından itibaren
görme engelli çocuklar için
Braille Alfabesi (görme engelliler
için kabartma yazı) ile de
yayımlanmaya başlamıştır. Dergi,
Türkiye’nin dört bir yanındaki
görme engelli okullarına ve
rehabilitasyon merkezlerine
ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır.
Bütün Çocuklar Mutlu Olmalı!
1965 yılında okulu bulunmayan
beş köyde okul yaptırarak
ülkemiz bankacılık sektöründe
okul yapımı konusunda ilk adımı
atan Şekerbankın Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinde inşa ettirdiği
okulların sayısı kısa zamanda
18’e ulaşmıştır. Şekerbankın
eğitim alanındaki bu öncü
duruşu, 1981 yılında Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından plaketle
ödüllendirilmiştir.
Şekerbank, bugün de
sürdürülebilir kalkınma hedefi
doğrultusunda, Türkiye geneline
yayılmış 71 il ve 101 merkez dışı
ilçedeki yağın şube ağı sayesinde
eğitim alanında geniş kitlelere
ulaşmaktadır.
Eğitime Katkı
Şeker Çocuk Dergisi, 30 yıldır
yayın hayatında…
30 yıldır Şekerbank tarafından
ücretsiz olarak yayımlanan Şeker
Çocuk Dergisi, Türkiye’nin dört bir
yanındaki Şekerbank şubelerinde
ve Anadolu’daki köy okullarında,
çocuk esirgeme kurumlarında,
hastanelerde dağıtılarak on
binlerce çocuğa ulaşmaktadır.
İki ayda bir yayımlanan ve içeriği,
ilköğretim çağındaki çocukların
okul eğitimlerine destek olacak
şekilde düzenlenen Şeker Çocuk
Şeker Çocuk Dergisi ve ADEV
(Araştırma Destek Eğitim Vakfı)
işbirliği ile 2010 yılından bu
yana dönemsel olarak devam
ettirilen ‘Bütün Çocuklar Mutlu
Olmalı!’ adlı sosyal sorumluluk
kampanyası ile Şekerbank,
özellikle Anadolu’daki imkanları
yetersiz çocuklara kütüphaneleri
için kitap ve okul öncesi sınıflar
için oyuncak temin etmektedir.
Kampanya kapsamında,
Şekerbankın Türkiye genelindeki
şubelerinde ve genel müdürlük
binalarında yer alan “Bütün
çocuklar mutlu olmalı!” stantları
aracılığı ile yeni ya da yeni kalmış
kitap ve oyuncaklar toplanmakta,
hem Şekerbank çalışanlarından
hem de müşterilerinden gelen
kitap ve oyuncaklar, ADEV
gönüllülerinin tasnifinden
sonra ihtiyacı olan okullara
gönderilmektedir. Şekerbank
ve Anadolu arasında bir gönül
bağı oluşturan bu kampanyanın,
dönemsel olarak tekrarlanması
ve bu desteğin sürekli kılınması
hedeflenmektedir.
Dokunduğum Renk Projesi
Şekerbank sponsorluk
faaliyetlerini de sürdürülebilir
kalkınma anlayışı doğrultusunda
gerçekleştirmektedir. Bu
doğrultuda Banka, İstanbul
Modern Sanat Müzesi tarafından
görme engelli çocuklar için
düzenlenen, edebiyattan sanat
tarihine, tasarımdan sinema
sanatına uzanan bir içerikle
hazırlanan ‘Dokunduğum Renk
Projesi’ adı altındaki etkinlikler
dizisinin ana sponsoru olmuştur.
Projede görme engelli ilköğretim
okullarından ve rehabilitasyon
merkezlerinden etkinliğe katılan
öğrenciler, kendilerine özel
hazırlanan içerikle sanat ile
buluşmaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Kültür Sanat
Şekerbank şubelerine taşınan
sanat yapıtları, İstanbul Feneryolu,
Ankara Küçükesat ve Çankaya,
Tekirdağ Alpullu, Ordu, İzmir,
Mardin, Edirne ile Muğla
Bodrum olmak üzere, 8 ildeki
Şekerbank şubelerinde 24 saat
görülebilmektedir.
yönetim derecelendirme notuna
sahiptir. Şekerbankın kurumsal
yönetim derecelendirmesini
2007 yılından bu yana Kurumsal
Yönetim konusunda 20 yıllık
deneyimi olan, Sermaye Piyasası
Kurulundan ilk kurumsal yönetim
ilkelerine uyum derecelendirme
lisansı alan uluslararası
derecelendirme şirketi “ISS
Corporate Services, Inc.” (ISS)
yapmaktadır.
Anadolu, Açıkekran ile çağdaş
sanatla tanışıyor…
Sürdürülebilir kalkınma vizyonu
çerçevesinde; kırsal kalkınma,
kültür-sanat, eğitim ve çevre
alanlarında katma değer
oluşturan projeler geliştiren
Şekerbank, 1980’li yıllarda
sektöründeki ilk banka sanat
galerilerinden birini Ankara’da
açmıştır.
Bugün, ulusal ve uluslararası
platformda bankacılık
faaliyetlerine devam eden
Şekerbank, yereli küresel ile
bütünleştirerek sanat üretimini
desteklemek, toplumu sanata
yakınlaştırmak misyonu
çerçevesinde, Açıkekran Yeni
Medya Sanatları platformunu
hayata geçirmiştir.
Yeni medya ile yalnızca galeri
mekanına bağlı kalmaksızın
sanatı kitlelerle buluşturma
fikri, Şekerbankın tüm Türkiye’yi
saran şube ağı sayesinde pratiğe
dönüşmüş; ‘Açıkekran’ şemsiyesi
altında Alpullu’dan Mardin’e
Şekerbank şubeleri, çağdaş
sanatı yerel halkla buluşturacak
sergi noktaları olarak uluslararası
sanatçıları ağırlamaya başlamıştır.
Türkiye’nin yeni medyaya
odaklı tek galerisi olan İstanbul
Teşvikiye’deki Şekerbank
Açıkekran Yeni Medya Sanatları
Galerisi ile eş zamanlı olarak
özel monitörler aracılığıyla
Şekerbank, ‘Açıkekran’ ile
görsel sanatları, toplumun farklı
kesimleriyle buluşturmayı, sanat
sevgisinin yaygınlaşmasına
katkı sağlamayı, ülkemizin önde
gelen sanatçılarıyla birlikte yeni
gelişen yerel yetenekleri de
sanat dünyasına kazandırmayı
hedeflemektedir. Banka, çağdaş
sanat pratiği kapsamındaki
yeni ifade biçimlerini tanıtmayı
ve sanat eserlerini, şubeler
aracılığıyla, merkez dışına
taşıyarak önemli bir bilgi
birikimi ve bellek oluşturmayı
amaçlamaktadır.
Kurumsal Yönetimde Öncü
Adımlar
Kurumsal yönetim notu alan ilk
banka...
Türkiye’nin kurumsal yönetim
notu alan ve bu kapsamda Borsa
İstanbul Kurumsal Yönetim
Endeksine giren ilk banka
olan Şekerbank, faaliyetlerini
tüm sosyal paydaşlarına
değer katarak büyüme
vizyonuyla yürütmektedir. İlk
kez 2007 yılında kurumsal
yönetim performansının
derecelendirilmesini sağlayan
Şekerbank, bugün, 9,09 kurumsal
Şekerbank, kuruluş yapısından
gelen tabana yaygın hissedarlık
yapısının getirdiği şeffaflık
ilkesi ve insanı temel alan
bankacılık anlayışıyla kurumsal
yönetim alanındaki öncü rolünü
sürdürmektedir.
BÖLÜM–4 YÖNETİM KURULU
15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve
Oluşumu
Bankamız Yönetim Kurulu üyeleri
üç yıllık süre için seçilmişlerdir ve
görev süreleri devam etmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Bankamız dışında başka görev
veya görevler alması, Türk
Kanunlarıyla aksi belirtilmedikçe,
yazılı belli kurallara bağlanmamış
ve sınırlandırılmamıştır. Yönetim
Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri
ve Banka dışında aldıkları görevler
aşağıda verilmiştir.
68 - 69
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı,
Murahhas Üye
Mühendislik ve iktisat öğrenimi
gördü, iktisat doktorası yaptı.
Meslek yaşamına 1973 yılında
T. Şeker Fabrikaları A.Ş.’de
başladı. 1983-1993 yılları arasında
Pankobirlik Yönetim Kurulu
Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü
yaptı. 1988-1993 yılları arasında
Pankobirlik Genel Müdürlüğü,
Şekerbank T.A.Ş. ve Konya
Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevlerini
birlikte yürüttü. Bu süreçte
Türkiye şeker sektöründe
bir ilk olarak Konya Şeker
Fabrikası’nın özelleştirilmesini
başarıyla gerçekleştirdi. 19932002 yıllarında Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü göreviyle
birlikte T. Şeker Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir
süre Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanlığı yaptı. 20022006 yıllarında Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü ve Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevlerini
birlikte yürüttü ve 2006-2007
yıllarında ise Genel Müdürlük
yaptı. 1 Şubat 2008 tarihinden bu
yana Şekerbank T.A.Ş. ve finansal
iştiraklerin Yönetim Kurulu
Başkanı olan Hasan Basri Göktan,
aynı zamanda Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesidir.
Meriç ULUŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi,
Genel Müdür
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nden mezun olduktan
sonra 1987 yılında bankacılık
kariyerine başladı ve çeşitli özel
bankalarda görev yaptı. 2002
yılında, Şekerbanktaki ilk görevi
olan Fon Yönetimi Müdürlüğüne
koordinatörlüğüne olarak atandı
ve 2003 yılından 2008 yılına kadar
aynı birimde, sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev
yaptı. 1 Şubat 2008 tarihinden bu
yana Şekerbank T.A.Ş.’de Genel
Müdür olarak görev yapmaktadır.
Viktor ROMANYUK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Al Farabi Kazakistan Milli
Üniversitesi Uluslararası
Ekonomik İlişkiler Bölümü’nden
mezun oldu, daha sonra aynı
üniversitede hukuk yüksek lisansı
tamamlayarak doçentlik aldı.
Romanyuk, 1999-2010 yılları
arasında Kazakistan ve Çek
Cumhuriyeti’nde çeşitli kuruluş ve
bankalarda görev yaptıktan sonra
Şubat 2010 tarihinde BTA Bank
JSC’de Genel Müdür Danışmanı
olarak göreve başladı. Aralık
2011’den bu yana BTA Bank JSC’de
Genel Müdür Yardımcılığı ve BTA
Bankın çeşitli iştiraklerinde ise
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini
sürdürmektedir.
Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Ankara Mali Bilimler Muhasebe
Yüksek Okulu’ndan mezun
olan Erdem, kariyerine
Ziraat Bankasında Müfettiş
olarak başladı. Bankanın
Türkiye, Almanya, Hollanda ve
İngiltere’deki çeşitli birimlerinde
görevlerde bulunduktan sonra
Genel Müdür Yardımcısı ve
Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Ayrıca,
Almanya’da Deutsche-Türkische
Bankta Yönetim Kurulu Başkanı
olarak görev yaptı. 2002 yılından
bu yana Şekerbankta Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktadır.
Erdal BATMAZ
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden
mezun oldu. T.C. Başbakanlık’ta
Uzman ve Müşavir olarak çalıştı.
Konrad Adenauer Vakfı bursu ile
DESİYAB da görev yaptı. Emlak
Bankasında çeşitli idari görevlerde
bulundu. Bu Bankada son olarak
Genel Müdür Yardımcısı ve
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
olarak görev yaptı. Ayrıca çeşitli
sigorta şirketleri ve turizm
şirketlerinde de Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev aldı. 19972003 yılları arasında Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulunda iki
dönem Yönetim Kurulu Üyeliği
yaptı. 2003 yılından bu yana
Şekerbankta Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesi olarak görevini
sürdürmektedir.
H. Can YEŞİLADA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İşletme Bölümü’nden mezun
oldu. Santral Dikiş A.Ş.’de Mali
İşler Direktörlüğü, Manufacturers
Hannover Trust (NY) Bankta
Genel Müdür Yardımcılığı, Türk
Eximbankta Yönetim Kurulu
Başkanlığı ve Genel Müdürlük,
Özelleştirme İdaresinde Başkan
Vekilliği, Petrol Ofisi Yönetim
Kurulu Başkanlığı, bazı özel/
kamu bankalarında ve sanayi
kuruluşlarında Genel Müdür
Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve
Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
2006 yılından bu yana Şekerbank
T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapmaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Üzeyir BAYSAL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye
Bölümü’nden mezun oldu.
1985 yılında başladığı çalışma
hayatına Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu Bankalar
Yeminli Başmurakıbı olarak
devam etti. Nisan 2012’den Mart
2013’e kadar Şeker Finansal
Kiralama A.Ş.’de Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi olarak görev aldı.
2013 yılında Şekerbank T.A.Ş.’ye
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
olarak atanmıştır.
Yüksek İşletme Okulu Yöneticileri
Geliştirme programından mezun
oldu. IFC’de çeşitli üst düzey
görevlerde bulundu. Anglo Asian
Mining Plc. Yönetim Kurulu
Başkanı, Sırbistan Kommerciala
Bankasında Yönetim Kurulu
Üyesi ve Ücret Komitesi Başkanı
ve Borusan Makine’de Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapmaktadır. 2007 yılından
bu yana Şekerbank T.A.Ş.’de
Yönetim Kurulu Üyesidir.
Askhat BEISENBAYEV
Yönetim Kurulu Üyesi
Kazak Devleti Yönetim Akademisi
Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Bölümü’nden 1997 yılında mezun
oldu. Goizueta İşletme Okulu
(GBS) Emory Üniversitesi’nde
(Atlanta, USA) Finans ve Strateji
üzerine işletme yüksek lisansı
yaptı. 2000-2011 yılları arasında
Kazakistan’da çeşitli kurum
ve bankalarda çalıştı. Ağustos
2011’de BTA Bank JSC’de Yönetim
Kurulu Başkan Danışmanı olarak
görev aldı. Eylül 2011’den bu yana
BTA Bank JSC’de İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu
Üyesidir.
Nariman ZHARKINBAYEV
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Nariman Zharkinbayev, T.Rıskulov
Kazakistan Ekonomi Üniversitesi
Uluslararası Ekonomi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden
mezun oldu. 2002-2008 yılları
arasında Kazakistan’da çeşitli
kurum ve bankalarda çalıştı.
Mayıs 2008’den bu yana BTA
Bank JSC’de Finansal Kurumlar
Birim Müdürlüğü görevini
yürütmektedir. Kasım 2012’de
Şekerbank T.A.Ş.’ye Yönetim
Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Khosrow Kashani ZAMANI
Yönetim Kurulu Üyesi
Uluslararası Finans Kurumunun
(IFC) eski Güney Avrupa ve
Orta Asya Direktörüdür. CASE
Teknoloji Enstitüsü’nden (ABD)
mühendis ve yüksek mühendis
olarak mezun oldu ve Warwick
Üniversitesi’nde işletme yüksek
lisans programını tamamladı.
Lisansüstü çalışmalarını
Cambridge Üniversitesi
Endüstriyel Yönetim Bölümü’nde
sürdürdü. 1997’de Harvard
Ulf WOKURKA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Moskova Devlet Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden
Türkoloji ve Türk Dili uzmanlığı
diploması alarak 1989 yılında
mezun oldu. Tez çalışmasını
“Türkiye’nin Avrupa Ekonomik
Birliği’ne Girişi” üzerine yaptı.
Meslek hayatına 1989 yılında
Berlin Uluslararası İlişkiler
Bakanlığında Baş Uzman olarak
başladı. 1990-2006 yılları
arasında, Deutsche Bank AG
Frankfurt’ta çeşitli görevlerde
bulunduktan sonra en son Müdür
olarak görev aldı. 2006-2008
yıllarında Astana’da Samruk
Devlet Holdingi’nde İcra Müdürü
ve İcra Başkan Yardımcısı olarak
hizmet verdi ve 2010’a kadar
Metzler Asset Management
GmbH, Frankfurt’ta İcra Müdürü
olarak çalıştı. Temmuz 2010’da
Deutsche Bank AG Frankfurt’a
İcra Müdürü olarak atandı, Eylül
2010’dan bu yana Kazakistan
Ülke Baş Yöneticisi ve Almaata
Deutsche Bankın temsilcilik
ofisinin Başkanı olarak görev
almaktadır. 2010’dan beri
Şekerbank T.A.Ş.’de Yönetim
Kurulu Üyesidir.
Zhandos YESSENBAY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kazak Devleti Mimarlık ve İnşaat
Mühendisliği Akademisi’nden
2001 yılında mezun oldu.
2001-2012 yılları arasında
Kazakistan’da çeşitli kurum ve
bankalarda çalıştı. Haziran 2009
ile Ocak 2012 tarihleri arasında
“GRANTUM Emeklilik Koruma
Fonu” JSC’de (Kazkommertsbank
JSC İştiraki ) İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı, Temmuz 2009-Nisan
2012 arasında GRANTUM
Varlık Yönetimi PAIMC’de
(Kazkommertsbank JSC İştiraki)
İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim
Kurulu Üyeliği görevlerinde
bulundu. Mayıs 2012 yılında
BTA Bank JSC’ye Genel Müdür
Yardımcısı olarak atandıktan
sonra halen Genel Müdür
Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi ve
BTA Securities JSC’de Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktadır.
70 - 71
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Adı Soyadı
Görevi
Son Durum İtibariyle Ortaklık
Dışında Aldığı Görevler
Yer Aldığı
Komiteler
ve Görevi
Yönetim Kurulu
BaşkanıMurahhas Üye
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu
Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı,
Şeker Faktoring A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı, Şekerbank
International Banking Unit Ltd. Yönetim Kur. Başkanı,
SK Danube A.G. Yön. Kurulu Başkanı, Metis Yatırım Holding
A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı, Ulus Vadi İnş. San. A.Ş. Yön. Kurulu
Başkanı, Promesa İnş. Yat. ve Yön. A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı,
Desmer Güvenlik Hiz. Tic. A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı,
Desmer Bilgi ve İletişim Hiz. Tic. A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı.
Kredi Komitesi Üyesi.
Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi, Ücret
Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
ZAO "BTA Bank" Kapalı Anonim Şirketi (Gürcistan) Yönetim
Kurulu Üyesi, ZAO "BTA Bank" Kapalı Anonim Şirketi (Beyaz
Rusya) Yönetim Kurulu Başkanı, OAO "BTA Kazan" Açık Anonim
Şirketi (Rusya) Yönetim Kurulu Üyesi, "SK Leasing" (Kazakistan)
Yönetim Kurulu Üyesi, "First Credit Bureau" (Kazakistan) Gözetim
Kurulu Üyesi, ZAO "BTA Bank" Kapalı Anonim Şirketi (Ermenistan)
Yönetim Kurulu Başkanı, BTA Bank JSC Genel Müdür Yardımcısı.
Ücret Komitesi Üyesi
Genel Müdür.
Yönetim Kurulu Üyesi
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu
Bşk. Vekili, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Bşk.,
Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.
Kredi Komitesi Üyesi,
Ücret Komitesi Üyesi
Erdal Batmaz
Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesi
Futbol Adamları Derneği Denetçi, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
Emin Erdem
Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesi
SK Danube AG Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Hasan Basri Göktan
Viktor Romanyuk
Meriç Uluşahin
Kredi Komitesi Üyesi
Halil Can Yeşilada
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Üzeyir Baysal
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Soda San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Denizli Cam. A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi, Selçuk Ecza Dep. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
Ücret Komitesi Üyesi
Yönetim
Kurulu Üyesi
Anglo Asian Mining Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı,
Sırbistan Kommerciala Bankası Yönetim Kurulu Üyesi,
Borusan Makine Caterpillar Grubu Yönetim Kurulu Üyesi.
Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Deutsche Bank AG Kazakistan Temsilciliği Baş Müdürü,
"Halyk Savıngs Bank of Kazakhstan" Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi.
Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi
Khosrow Kashani Zamani
Ulf Wokurka
Nariman Zharkinbayev
Denetim Komitesi
Üyesi, Kurumsal
Yönetim Komitesi Üyesi.
Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesi
Kredi Komitesi Üyesi
Askhat Beisenbayev
Yönetim
Kurulu Üyesi
"Kazpost" Anonim Şirketi İcra Kurulu Başkanı
Zhandos Yessenbay
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
"BTA Bank" Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı,
"BTA Securities" Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi.
Denetim Komitesi Üyesi
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliği Eki “Kurumsal
Yönetim İlkeleri”nin madde
4.3.7.’de belirtilen bağımsızlık
kriterleri çerçevesinde; Üzeyir
BAYSAL ve Ulf WOKURKA
bağımsız Yönetim Kurulu
üyeleridir. Ulf WOKURKA Yönetim
Kurulunun 07 Kasım 2013 tarih ve
391 sayılı kararıyla bağımsız üye
olarak atanmıştır.
a) Banka, Bankanın ilişkili
taraflarından biri veya Banka
sermayesinde doğrudan veya
dolaylı olarak %10 veya daha fazla
paya sahip hissedarların yönetim
veya sermaye bakımından ilişkili
olduğu tüzel kişiler ile kendim,
eşim ve ikinci dereceye kadar
kan ve sıhri hısımlarım arasında,
son beş yıl içinde, doğrudan
veya dolaylı istihdam, sermaye
veya önemli nitelikte ticari ilişki
kurulmadığını,
b) Banka Yönetim Kurulunda
son on yıl içerisinde altı yıldan
fazla Yönetim Kurulu üyeliği
yapmadığımı,
c) Son beş yıl içerisinde,
başta Bankanın denetimini,
derecelendirilmesini ve
danışmanlığını yapan şirketler
olmak üzere, yapılan anlaşmalar
çerçevesinde Bankanın faaliyet
ve organizasyonunun tamamını
veya belli bir bölümünü yürüten
şirketlerde çalışmadığımı ve
Yönetim Kurulu üyesi olarak
görev almadığımı,
d) Son beş yıl içerisinde, Bankaya
önemli ölçüde hizmet ve ürün
sağlayan firmaların herhangi
birisinde ortak, çalışan veya
Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,
e) Banka sermayesinde sahip
olduğum payın oranının %1’den az
olduğunu ve bu payların imtiyazlı
olmadığını / Banka sermayesinde
pay sahibi olmadığımı,
f) Ekte yer alan özgeçmişimde
görüleceği üzere Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyeliği sebebiyle
üstleneceğim görevleri gereği
gibi yerine getirecek mesleki
eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip
olduğumu,
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında,
mevcut durum itibariyle tam
zamanlı olarak çalışmadığımı,
h) Gelir Vergisi Kanunu’na göre
Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
ı) Şirket faaliyetlerine olumlu
katkılarda bulunabileceğimi,
şirket ortakları arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı
koruyacağımı, menfaat
sahiplerinin haklarını dikkate
alarak özgürce karar verebilecek
güçlü etik standartlara, mesleki
itibara ve tecrübeye sahip
olduğumu,
j) Banka faaliyetlerinin işleyişini
takip edebilecek ve üstlendiğim
görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde
banka işlerine zaman ayıracağımı
bilgilerinize sunar ve,
Başta Sermaye Piyasası Mevzuatı
olmak üzere, ilgili mevzuat
hükümleri ile tanımlanan
“Bağımsız Üye”liğe ilişkin
kriterlerin tümünü taşıdığımı
ve herhangi bir sebeple, iş bu
statümde değişikliğe yol açan bir
durum meydana geldiğinde, bu
durumu derhal Banka Yönetim
Kurulunun bilgisine sunacağımı,
Şekerbank T.A.Ş Yönetim
Kuruluna, ortaklarına ve ilgili tüm
kişi ve kurumlara beyan ederim.
Ayrıca, SPK Kurumsal Yönetim
İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliği’nin
5’nci maddesinin 11’nci fıkrasında
“Bankaların yönetim kurulu
yapılanmaları içerisinde
denetim komitesi üyeliği için
görevlendirilen yönetim kurulu
üyeleri bu Tebliğ çerçevesinde
bağımsız yönetim kurulu üyesi
olarak kabul edilir.” hükmü
çerçevesinde; Denetim Komitesi
Üyeleri Halil Can YEŞİLADA ve
Zhandos YESSENBAY bağımsız
Yönetim Kurulu Üyeleri olarak
görev yapmaktadırlar.
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeleri Üzeyir BAYSAL ve Ulf
WOKURKA’nın bağımsızlık
beyanları aşağıda yer almaktadır.
BAĞIMSIZLIK BEYANI
Şekerbank T.A.Ş. (Banka) Yönetim
Kurulunda, mevzuat, esas
sözleşme ve Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından ilan edilen
Kurumsal Yönetim İlkelerinde
belirtilen kriterler kapsamında
“bağımsız üye” olarak görev
yapmaya aday olduğumu, bu
kapsamda;
Saygılarımla,
Üzeyir BAYSAL
72 - 73
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BAĞIMSIZLIK BEYANI
Şekerbank T.A.Ş. (Banka) Yönetim
Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme
ve Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından ilan edilen Kurumsal
Yönetim İlkelerinde belirtilen
kriterler kapsamında “bağımsız
üye” olarak görev yapmaya aday
olduğumu, bu kapsamda;
a) Banka, Bankanın ilişkili
taraflarından biri veya Banka
sermayesinde doğrudan veya
dolaylı olarak %10 veya daha fazla
paya sahip hissedarların yönetim
veya sermaye bakımından ilişkili
olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim
ve ikinci dereceye kadar kan ve
sıhri hısımlarım arasında, son beş
yıl içinde, doğrudan veya dolaylı
istihdam, sermaye veya önemli
nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Banka Yönetim Kurulunda
son on yıl içerisinde altı yıldan
fazla Yönetim Kurulu üyeliği
yapmadığımı,
c) Son beş yıl içerisinde,
başta Bankanın denetimini,
derecelendirilmesini ve
danışmanlığını yapan şirketler
olmak üzere, yapılan anlaşmalar
çerçevesinde Bankanın faaliyet
ve organizasyonunun tamamını
veya belli bir bölümünü yürüten
şirketlerde çalışmadığımı ve
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev
almadığımı,
d) Son beş yıl içerisinde, Bankaya
önemli ölçüde hizmet ve ürün
sağlayan firmaların herhangi
birisinde ortak, çalışan veya
Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,
e) Banka sermayesinde sahip
olduğum payın oranının %1’den az
olduğunu ve bu payların imtiyazlı
olmadığını / Banka sermayesinde
pay sahibi olmadığımı,
f) Ekte yer alan özgeçmişimde
görüleceği üzere Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyeliği sebebiyle
üstleneceğim görevleri gereği gibi
yerine getirecek mesleki eğitim,
bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında,
mevcut durum itibariyle tam
zamanlı olarak çalışmadığımı,
h) Gelir Vergisi Kanunu’na göre
Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
ı) Şirket faaliyetlerine olumlu
katkılarda bulunabileceğimi,
şirket ortakları arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığımı
koruyacağımı, menfaat sahiplerinin
haklarını dikkate alarak özgürce
karar verebilecek güçlü etik
standartlara, mesleki itibara ve
tecrübeye sahip olduğumu,
j) Banka faaliyetlerinin işleyişini
takip edebilecek ve üstlendiğim
görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde
banka işlerine zaman ayıracağımı
bilgilerinize sunar ve,
Başta Sermaye Piyasası Mevzuatı
olmak üzere, ilgili mevzuat
hükümleri ile tanımlanan “Bağımsız
Üye”liğe ilişkin kriterlerin tümünü
taşıdığımı ve herhangi bir sebeple,
iş bu statümde değişikliğe yol açan
bir durum meydana geldiğinde,
bu durumu derhal Banka Yönetim
Kurulunun bilgisine sunacağımı,
Şekerbank T.A.Ş Yönetim Kuruluna,
ortaklarına ve ilgili tüm kişi ve
kurumlara beyan ederim.
Saygılarımla,
Ulf WOKURKA
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet
Esasları
Genel Müdür, Yönetim Kurulunun
verimliliğini sağlamak için yıl
içinde gerçekleşecek Yönetim
Kurulu toplantılarına ilişkin
zaman çizelgesi ve gündem
maddelerini Yönetim Kurulunun
da onayıyla belirler. Yıl içinde
oluşan diğer gündem maddeleri
de Yönetim Kurulunun görüşüne
ve onayına sunulur. Yönetim
Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi
ve iletişimini sağlamak üzere
Yönetim Kurulu Müdürlüğü
bulunmaktadır. Dönem içerisinde
20 adet toplantı yapılmıştır.
Yönetim Kurulu toplantılarına
çağrı, telefon ve e-posta yoluyla
yapılmaktadır. Dönem içinde
kararlar oy birliği ile alınmış ve
karşı görüş bildiren bir karar
olmamıştır. Bankamız Ana
Sözleşmesinde ağırlıklı oy hakkı
ve olumsuz veto hakkı ile ilgili
bir hüküm bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu toplantılarına
fiilen katılım sağlanmıştır.
Yönetim Kurulu çalışma esasları
Yönetim Kurulu Yönetmeliğince
düzenlenmiştir.
17. Yönetim Kurulunda
Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı
ve Bağımsızlığı
Denetim Komitesi:
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun
24’üncü maddesi gereği kurulan
Denetim Komitesi, Yönetim
Kurulunca, denetim ve gözetim
faaliyetlerinin yerine getirilme
sürecinde kendisine yardımcı
olmak üzere üyeleri arasından
seçeceği, icrai görevi bulunmayan
ve Bankaların İç Sistemleri
Hakkındaki Yönetmeliğin 6’ncı
maddesinde belirtilen nitelikleri
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
taşıyan asgari iki üyesinden
oluşan komitedir. Komite üyeleri
Halil Can YEŞİLADA (Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi) ve Zhandos
YESSENBAY’dır (Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi). Denetim
Komitesi, 2013 yılında 12 kez
toplanmıştır.
kredi önerilerini değerlendirir.
Komite önerileri değerlendirir,
kendi yetki sınırları içinde olanları
onaylar, reddeder veya Yönetim
Kuruluna sevk eder. Ayrıca, kredi
süreç ve kalitesinin gelişmesi ile
ilgili sistemleri görüşerek Yönetim
Kuruluna tavsiyelerde bulunur.
2013 yılında 60 adet toplantı
yapılmıştır. Komite Üyeleri Dr.
Hasan Basri GÖKTAN (Yönetim
Kurulu Başkanı, Murahhas
Üye), Emin ERDEM (Yönetim
Kurulu Murahhas Üyesi), Meriç
ULUŞAHİN (Genel Müdür, Yönetim
Kurulu Üyesi) ve Nariman
ZHARKINBAYEV (Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesi).
Tüm komitelerin çalışma esasları
ve görev alanları bulunmakta
olup Bankamız çalışanları için
oluşturulan kurumsal portalda ve
internet sitesinde yer almaktadır.
Ücret Yönetimi Komitesi:
Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV,
No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim
İlkelerinin Belirlenmesine Ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
çerçevesinde Ücret Yönetimi
komitesi, BDDK’nın Kurumsal
Yönetim İlkelerine ilişkin
yönetmeliğinin altıncı ilkesi
kapsamında faaliyet göstermek
amacı ile Bankanın ücret sistemi
hakkındaki politikalarının ve
uygulamalarının Yönetimi Kurulu
altında izlenmesi ve denetlenmesi
amacıyla 2011 yılında kurulmuştur.
Dr. Hasan Basri GÖKTAN (Yönetim
Kurulu Başkanı Murahhas Üye),
Viktor ROMANYUK (Yönetim
Kurulu Başkan Vekili), Üzeyir
BAYSAL (Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi), Meriç ULUŞAHİN (Genel
Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi)
komite üyeleridir. Ücret Yönetimi
Komitesi, 2013yılında 1 kez
toplanmıştır.
İç Sistem birimleri olarak Teftiş
Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol ve
Uyum Birimi ve Risk Yönetimi
Birimi, Denetim Komitesinin etkin
gözetim ve denetimi altında
faaliyette bulunmaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV,
No: 54 sayılı Kurumsal Yönetim
İlkelerinin Belirlenmesine Ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
çerçevesinde 2007 yılında
Yönetim Kurulu Üyelerinin
gözetimini ve Kurumsal Yönetim
proseslerini ve etkinliğini
sağlamak, hissedarlar ve menfaat
sahiplerinin, Banka personeli
için prim sistemi ve motive edici
düzenlemeler yaparak, hak
ve menfaatlerini korumak için
oluşturulmuştur. Komite Başkanı
Ulf WOKURKA (Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi), Komite Üyeleri Dr.
Hasan Basri GÖKTAN (Yönetim
Kurulu Başkanı, Murahhas
Üye), Khosrow Kashani ZAMANI
(Yönetim Kurulu Üyesi) ve Halil
Can YEŞİLADA’dır (Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi). Kurumsal
Yönetim Komitesi, 2013 yılında 6
kez toplanmıştır.
Kredi Komitesi:
Bankanın kredi işlemlerinin,
oluşturulan strateji ve Yönetim
Kurulunun belirlediği limitler
çerçevesinde gerçekleştirilmesini
sağlar. Buna ek olarak, Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen
limitler dahilinde Banka genelinde
18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol
Mekanizması
İç Sistem birimleri, Bankanın
strateji ve faaliyetlerinden
doğabilecek risklerin belirlenmesi,
ölçülmesi, analiz ve izlenmesi
ile kontrol ve denetiminin
yürütülmesi amacıyla, Banka
faaliyetlerin kapsamı ve yapısıyla
uyumlu ve değişen koşullara da
uygun bir yapıda oluşturulmuş
durumdadır.
Bu birimlerin görev, yetki ve
sorumlulukları ile ilgili Banka
içi düzenlemeler, Bankacılık
Kanunu ve Bankaların İç
Sistemleri Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun biçimde
oluşturulmuş, Yönetim Kurulunca
onaylanarak yürürlüğe alınmıştır.
Denetim Komitesi, gerek
Bankacılık Kanunu ve gerekse
Bankaların İç Sistemleri Hakkında
Yönetmelik hükümleri uyarınca,
Yönetim Kurulunca denetim ve
74 - 75
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
gözetim faaliyetlerinin yerine
getirilmesinde, kendisine yardımcı
olmak üzere kurulmuş komitedir.
Denetim Komitesi, İç Sistem
birimlerinin etkinliği ve yeterliliği
ile bu sistemler ve Bankanın
muhasebe ve raporlama
sistemlerinin Bankacılık Kanunu
ve buna bağlı düzenlemeler
çerçevesinde işleyişini ve üretilen
bilgilerin bütünlüğünü Yönetim
Kurulu adına gözetmektedir.
Denetim Komitesi, icra ettiği
faaliyetleri, altı aylık dönemlerle
Yönetim Kuruluna raporlamakta;
Banka bünyesinde alınması
gerekli görülen önlem ve
yapılmasına ihtiyaç duyulan
uygulamaları da Yönetim
Kurulunda düzenli olarak
gündeme getirerek, bankacılık
faaliyetlerinin güven içerisinde
ve etkinlikle yürütülmesine ilişkin
görüş ve önerilerini sunmaktadır.
19. Şirketin Stratejik Hedefleri
Bankamız Yönetim Kurulu,
Bankanın risk, büyüme ve getiri
dengesini en uygun düzeyde
tutarak akılcı ve tedbirli risk
yönetimi anlayışıyla uzun vadeli
çıkarlarını gözeterek stratejik
hedeflerini tanımlar ve hedeflere
ulaşmak için ihtiyaç duyacağı
insan kaynağı, yatırım ve finansal
kaynakları belirleyerek, Bankanın
vizyon ve misyonu çerçevesinde
bir strateji planı oluşturur.
Hazırlanan “Stratejik Plan”
çerçevesinde; makroekonomik
beklentiler, sektördeki gelişmeler
ve senaryolar dikkate alınarak
ilgili icrai birimlerinin katılımı
ile finansal dönemler itibarı
Bankanın bütçesi, alt stratejileri
ve iş planları oluşturularak
Yönetim Kurulu onayına sunulur.
Yönetim Kurulunca onaylanan
stratejik plan ve bütçe Bankanın
birim ve şubeleri ile paylaşılarak
uygulamaya konulur.
Bütçe dönemine ilişkin
hedef/gerçekleşmeler
aylık periyodlarla Yönetim
Kurulunun değerlendirmelerine
sunulmaktadır. Makroekonomik
ve bankacılık sektöründeki
gelişmeler ışığında ihtiyaç
duyulması halinde Yönetim
Kurulunun direktifleri ile revize
edilerek yine Yönetim Kurulu
onayına müteakip uygulamaya
konulur.
20. Mali Haklar
Şekerbankta ücret yönetimine
ilişkin uygulamaların
izlenmesinden, Bankanın etik
değerleri, iç dengeleri ve stratejik
hedefleri ile uyumlu olmasından,
ücretlendirme politikasını gözden
geçirip ihtiyaçlar doğrultusunda
belirlenen önerilerin Yönetim
Kuruluna sunulmasından
Ücretlendirme Komitesi
sorumludur. Şekerbankta ücretler
belirlenirken, iç dengeler, piyasa
şartları, stratejik hedefler,
bireysel performans ve üstlenilen
sorumluluklar gibi kriterler
dikkate alınmaktadır. Yönetim
Kurulu ve üst düzey yöneticilere
sağlanan faydalara faaliyet
raporunda yer verilmektedir.
Ana Sözleşmenin 31’inci
maddesinde, “ücret ve huzur
hakkını genel kurul tespit
eder” denilmektedir. Huzur
hakkı Genel Kurul tarafından
belirlenir. Bankamız yönetim
kurulu üyeleri ve yöneticilerine
Bankacılık Kanunu’nun 50nci
maddesindeki kriterler haricinde
kredi kullandırılmamış, üçüncü
bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı
altında kredi kullandırılmamış,
lehlerine teminatlar verilmemiştir.
Bankamızca herhangi bir yönetim
kurulu üyesine ve yöneticilere
verilecek borç, kredi gibi
hususlara ilişkin olarak Bankacılık
Kanunu’na aykırı bir durum
bulunmamaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Yönetim Kurulu üyeleri, Bankanın yapısının ve faaliyetlerinin mevzuata, Ana Sözleşmeye, şirket içi yönetmeliklere
ve politikalara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlayacak, şeffaflık, etkinlik ve uyumluluk çerçevesinde pay
sahiplerini ve pay sahiplerinin çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek Bankanın gelişimi için bütün muhtemel
adımları kapsamlıca araştıracaktır.
Tüm adaylar, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi sırasında hazır bulunacaktır. Hissedarlara, Genel Kurul
toplantılarında Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olan kişilerin, başka hangi şirketlerin yönetim kurullarında görev
aldıkları hakkında bilgi verilecek ve bu adaylara soru sorma imkanı tanınacaktır. Şirket içi düzenlemelere uyulup
uyulmadığı hakkında pay sahipleri bilgilendirilecektir.
Yönetim Kurulu üyeleri atandıktan sonra, Kurumsal Yönetim Komitesi yeni atanan Yönetim Kurulu üyelerine
adaptasyon programı sağlar. Adaptasyon programı hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanarak, bu programda;
aşağıda belirtilen hususlar ele alınır:
1. Bankanın misyonu, vizyonu, amaçları, stratejik hedefleri, o anki durumu ve sorunları hakkında bilgi,
2. Bankanın piyasa payını ve finansal performansını belirterek Bankanın Grup yapısı, organizasyonel yapısı
hakkında bilgi,
3. Yönetim Kurulu iş akışı, iş sorumlulukları ve iç talimat ve yönetmelikleri hakkında bilgi
4. Banka içindeki mevcut bilgi akışına ve Bankanın faaliyetleriyle ilgili harici düzenlemelere atıfta bulunulması.
5. Gerekirse, diğer olanaklar.
ŞEKERBANK T.A.Ş.
Meriç ULUŞAHİN
Genel Müdür
Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Ulf WOKURKA
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Halil Can YEŞİLADA
Denetim Komitesi Üyesi
76 - 77
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
KOMİTELER
Denetim Komitesi:
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereği kurulan Denetim Komitesi, Yönetim Kurulunca, denetim
ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilme sürecinde kendisine yardımcı olmak üzere üyeleri arasından seçeceği,
icrai görevi bulunmayan ve Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen nitelikleri
taşıyan asgari iki üyesinden oluşan komitedir. Komite üyeleri Halil Can YEŞİLADA (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
ve Zhandos YESSENBAY’dır (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi). Denetim Komitesi, 2013 yılında 12 kez toplanmıştır.
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV, No: 54 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ çerçevesinde 2007 yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin gözetimini ve Kurumsal Yönetim proseslerini
ve etkinliğini sağlamak, hissedarlar ve menfaat sahiplerinin, Banka personeli için prim sistemi ve motive edici
düzenlemeler yaparak, hak ve menfaatlerini korumak için oluşturulmuştur. Komite Başkanı Ulf WOKURKA
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Komite Üyeleri Dr. Hasan Basri GÖKTAN (Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas
Üye), Khosrow Kashani ZAMANI (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Halil Can YEŞİLADA’dır (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi).
Kurumsal Yönetim Komitesi, 2013 yılında 6 kez toplanmıştır.
Kredi Komitesi:
Bankanın kredi işlemlerinin, oluşturulan strateji ve Yönetim Kurulunun belirlediği limitler çerçevesinde
gerçekleştirilmesini sağlar. Buna ek olarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen limitler dahilinde Banka
genelinde kredi önerilerini değerlendirir. Komite önerileri değerlendirir, kendi yetki sınırları içinde olanları onaylar,
reddeder veya Yönetim Kuruluna sevk eder. Ayrıca, kredi süreç ve kalitesinin gelişmesi ile ilgili sistemleri görüşerek
Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur. 2013 yılında 60 adet toplantı yapılmıştır. Komite Üyeleri Dr. Hasan
Basri GÖKTAN (Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye), Emin ERDEM (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi), Meriç
ULUŞAHİN (Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi) ve Nariman ZHARKINBAYEV (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi).
Ücret Yönetimi Komitesi:
Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ çerçevesinde Ücret Yönetimi komitesi, BDDK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ilişkin yönetmeliğinin
altıncı ilkesi kapsamında faaliyet göstermek amacı ile Bankanın ücret sistemi hakkındaki politikalarının ve
uygulamalarının Yönetimi Kurulu altında izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. Dr. Hasan
Basri GÖKTAN (Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üye), Viktor ROMANYUK (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Üzeyir
BAYSAL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Meriç ULUŞAHİN (Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi) komite üyeleridir.
Ücret Yönetimi Komitesi, 2013 yılında 1 kez toplanmıştır.
Aktif-Pasif Komitesi
Komite, her hafta Genel Müdür Başkanlığında Hazine, Mali Kontrol, Krediler, Pazarlama ve Risk Yönetimi’nden
sorumlu Genel Müdür Yardımcılarının katılımıyla toplanır.
Operasyonel Bulgu İyileştirme Komitesi
Bankanın iş kolları, iş akışları, ürünleri ve hizmetleri ile bütünleşik operasyonel riske ilişkin olarak Teftiş Kurulu
Başkanlığı, İç Kontrol ve Uyum Müdürlüğü ve Risk Yönetimi Müdürlüğü faaliyetleri ile tespit edilen bulgular
kanalıyla bankacılık süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini teminen gereken önlemlerin alınmasının
sağlanması amacıyla kurulmuş komitedir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler
İştirak ve
Bağlı Ortaklıklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu
Bankanın Doğrudan
ve Dolaylı Ortakları
Nakdi
G. Nakdi
Nakdi
G. Nakdi
49.453
35.312
317.083
40.751
2.892
109
15.697
327
İştirak ve Bağlı
Ortaklıklar
Bankanın Doğrudan
ve Dolaylı Ortakları
69.212
193.553
556
14.288
İştirak ve Bağlı
Ortaklıklar
Bankanın Doğrudan
ve Dolaylı Ortakları
Alım Satım Amaçlı İşlemler
223.566
-
Toplam Kâr/Zarar
(25.682)
-
Krediler ve Diğer Alacaklar
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu
Mevduat
Mevduat Faiz Gideri
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI
Şekerbankın kâr dağıtımına ilişkin esaslar Banka Ana Sözleşmesinin 69’uncu maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre; Bankanın bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve vergiler
çıktıktan sonra kalan miktar safi kârdır.
• Safi kârın %5’i kanuni yedek akçeye,
• Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden %5 oranında birinci temettü ayrılır.
• Bakiye kârın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasıyla, Yönetim Kuruluna temettü ödenmesi
veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasında Genel Kurul yetkilidir.
• Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ncı maddesinin 2’nci Fıkrası’nın 3’üncü bendi uyarınca safi kârdan
466’ncı maddenin 1’inci Fıkrası’nda yazılı kanuni yedek akçeden başka pay sahipleri için %5 kâr payı
ayrıldıktan sonra pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın
onda biri ikinci ayrım olarak kanuni yedek akçeye tahsis edilir.
78 - 79
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
YÖNETİM KURULU VE ÜST YÖNETİME ÖDENEN ÜCRETLER
Bankanın 21 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyelerine 6.500 TL net, tam
gün çalışan bağımsız üyelere bu ücretin iki katı, tam gün çalışan Murahhas Üyeler ile tam gün çalışan Denetim
Komitesi Üyelerine normal üyelerin maaşının üç katı ve tam gün çalışan Yönetim Kurulu Başkanı murahhas
üyesine ise bu miktarın üç katı net tutarda ücret ile yönetmelik gereği prim ödenmesine karar verilmiştir. İlgili
Genel Kurul Tutanağı Bankanın internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Bankanın ücretlendirme politikası kurumsal yönetim ilkelerine dayanır ve Ücret Yönetimi Komitesi tarafından
denetlenir. Banka tarafından üst yönetime 2013 yılı içerisinde sağlanan faydalar 19.383 bin TL’dir.
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTU
Bankamızın 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notu, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı uluslararası
derecelendirme şirketi “ISS Corporate Services, Inc.”(ICS) tarafından yapılan yıllık olağan değerlendirme süreci
neticesinde 9,09 (%90,91) olarak açıklanmıştır. Bu derecelendirmede SPK’nın direktifleri doğrultusunda yeni
metodoloji kullanılmış olup 2013 kurumsal derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki
şekildedir:
Alt Kategoriler
Ağırlık
2014
Alınan Not
Pay Sahipleri
0.25
9,77
%97,79
Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık
0.25
8,57
%85,78
Menfaat Sahipleri
0.15
9,43
%94,39
Yönetim Kurulu
0.35
8,81
%88,17
Toplam
1.00
9,09
%90,91
İÇ SİSTEMLER KAPSAMINDAKİ BİRİMLERİN YÖNETİCİLERİ
Çetin AYDIN*
Denetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı*
Zafer ERSAN*
İç Kontrol ve Risk Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı*
Serkan SALIK
İç Kontrol ve Uyum Birim Müdürü
Marmara Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılında
Şekerbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2008 yılından bu yana
Şekerbank T.A.Ş. Uyum Görevlisi ve İç Kontrol ve Uyum Birim Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.
Ebru GÖKGÖNÜL
Risk Yönetimi Birim Müdürü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden mezun oldu. Kamu ve özel sektör bankalarında, değişik
birimlerde görev aldı. 2001 yılında katıldığı Şekerbank T.A.Ş. bünyesinde de Ekim 2004’ten bu yana Risk Yönetimi
Birim Müdürü olarak çalışmaktadır.
*Bkz. Üst Yönetim Özgeçmişler.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
DESTEK HİZMETİ ALINAN KURULUŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
S.no
Destek Hizmeti
Alınan Kuruluş
Desmer Bilgi ve İletişim
Hizmetleri Tic. A.Ş.
Faaliyet Konusu Kapsamında
Sözleşmeyi İmzalayan Birim
Bireysel Operasyon MüdürlüğüBireysel Pazarlama MüdürlüğüBireysel Satış Yönetimi Müdürlüğü 1
2
Şeker Bilişim San. A.Ş.
3
Hobim Bilgi İşlem
Hizmetleri A.Ş.
Yazılım, Proje Yönetimi ve Bilgi
Güvenliği
Bireysel Operasyon Müdürlüğü
4
5
Provus Kart Hizmetleri A.Ş.
Desmer Güvenlik Hizmetleri
Ticaret A.Ş.
Bireysel Operasyon Müdürlüğü
Takas Merkez Müdürlüğü, Lojistik,
Genel Müdürlük Operasyon
6
MTM Holografi Güvenlikli
Basım ve Bilişim Teknolojileri
San. ve Tic. A.Ş.
Formalis Bilgi Teknolojileri
Ltd. Şti.
Satınalma ve İnşaat Müdürlüğü
Yazılım, Proje Yönetimi ve Bilgi
Güvenliği, Sistem ve Teknoloji
Operasyon Yönetimi
Yazılım geliştirme Hizmet Sözleşmesi
Destek Hizmeti Alınan
Kuruluş
Risk Yazılım Teknolojileri
Danışmanlık Eğitim ve Ticaret
Limited Şirketi
E-Kart Elektronik Kart
Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Faaliyet Konusu Kapsamında
Sözleşmeyi İmzalayan Birim
Yazılım, Proje Yönetimi ve Bilgi
Güvenliği, Sistem ve Teknoloji
Operasyon Yönetimi
Yazılım, Proje Yönetimi ve Bilgi
Güvenliği, Sistem ve Teknoloji
Operasyon Yönetimi
Bireysel Operasyon Müdürlüğü
Sözleşme Konusu
1
7
S.no
8
9
10
11
12
13
14
15
Logista Kurye ve Lojistik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Asseco See Teknoloji A.Ş.
Yazılım, Proje Yönetimi ve Bilgi
Güvenliği, Sistem ve Teknoloji
Operasyon Yönetimi
OD Yazılım Enstitüsü Kurumsal Yazılım, Proje Yönetimi ve Bilgi
Çöz ve Dan. Ltd. Şti.
Güvenliği, Sistem ve Teknoloji
Operasyon Yönetimi
KARTEK Kart ve Bilişim
Yazılım, Proje Yönetimi ve Bilgi
Teknolojileri Ltd. Şti.
Güvenliği, Sistem ve Teknoloji
Operasyon Yönetimi
Kurye-Net Motorlu Kuryecilik
Bireysel Operasyon Müdürlüğü
ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Bilgi Güvenliği Eğitim ve
BT Güv.ve Kalite Yönetimi Müdürlüğü
Danışmanlık Ltd. Şti
Sözleşme Konusu
Bankanın ihtiyacı doğrultusunda uygun
göreceği birimlerde görev alacak elemanlar
için bordrolama hizmeti alımı ve Şirketin
bulunduğu lokasyonda alınan çağrı merkezi
hizmeti
Yazılım Geliştirme Hizmeti
Müşteri hesap ekstreleri uyarı ve bildirim
mektupları gibi evrakların basımı,
zarflanması ve dağıtım kanalına teslimi
Kart Kişiselleştirme Hizmetleri
Banka Grup Nakilleri İşlemleri ve Toplanan
paraların işlenmesi, fiziki güvenlik, alarm
merkezi abonelik ve elektronik güvenlik
sistemleri periyodik kontrol bakım ve
onarımı, arşiv
Banka güvenlik hologramlı çeklerin basımı
ve kişiselleştirilmesi
Yazılım Lisans ve Güncelleme Hizmetleri
Kart Satın Alma, Data Hazırlama ve Kart
Kişiselleştirme Hizmetleri
Kurye, müşteriye belge iletimi ve Bankaya
teslimi
Özel Yazılım Bakım Destek Sözleşmesi
SMARTMESSAGE Yazılım Lisans ve Bakım
Sözleşmesi
Smartprepare Veri Hazırlama Sistemi
Bakım Sözleşmesi
Dağıtım Sözleşmesi
Sızma Testi
80 - 81
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
ŞEKERBANKIN SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE POLİTİKASI
Şekerbank, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum
Programı kapsamında, uyum görevlisinin atanması, uyum biriminin kurulması ve yazılı banka politikalarının
oluşturulması süreçlerini tamamlamış olup suç gelirlerine yönelik kontrol, izleme, risk yönetimi, eğitim ve iç
denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şekerbank, söz konusu faaliyetlerin yerine getirilmesinde, yasa ve yasa tarafından yetkilendirilen kurumlarca
yapılan düzenlemelere uyum sağlamayı, aklama ile ilgili olarak Banka imkanlarının kullanılmasının
engellenmesini, aklamaya konu olabilecek riskli işlemlerin ve hizmetlerin ve coğrafyaların tanımlanmasını,
Banka çalışanlarının yasal yükümlülüklere uyum konusunda farkındalıklarını sağlamayı, bankacılık faaliyetlerinin
sürdürülürken Banka itibarının ve müşteri kalitesinin korunmasını amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda oluşturduğu müşteri kabul politikası gereğince, servetlerinin ve fonlarının yasal
yollardan kazanıldığına dair şüphe olan kişi ve kurumları müşteri olarak kabul etmeyi önleyici tedbirler almakta,
maddi varlıklarının yasal yollardan kazanılmış olduğu konusunda şüphe oluşan müşterilerle, bireysel ve ticari
kredi ilişkisi dahil olmak üzere, müşteri ilişkisine girilmesinden kaçınmakta ve doğrudan müşteri olmasa dahi
Şekerbank bu müşterilerin teminat ve kefaletlerini kabul etmemekte, riskli ülke ve coğrafyalardaki bankalar ile
muhabirlik ilişkisi tesis etmemektedir.
Mevzuat Uyum Politikası
Bankacılık faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, yasa ve yasa tarafından yetkilendirilen kurumlarca yapılan
düzenlemelere uyum sağlanması esas teşkil etmektedir. Bu amaçla İç Kontrol ve Uyum Birimince mevzuat
değişiklikleri takip edilmekte, yorumlanarak Banka dahilinde duyurulmaktadır. Mevzuat değişikliklerinin
uygulama değişikliklerine olan etkisi değerlendirilmekte ve uygulamada oluşabilecek sorunların çözümü
konusunda ilgili birimler eş güdümlü bir şekilde çalışılmaktadır. Ayrıca, uyum kontrolleri vasıtasıyla Bankanın
gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetlerin ve yeni işlemler ile ürünlerin, Bankacılık Kanunu
ve ilgili diğer mevzuata, Banka içi politika ve kurallar ile bankacılık teamüllerine uyumunun sağlanması
hedeflenmektedir.
Serkan SALIK
Uyum Görevlisi
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
2013 YILI FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
Bankanın 2013 Yılı Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama
veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte ve Bankanın finansal
durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Meriç ULUŞAHİN
Selim Güray ÇELİK
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Halil Can YEŞİLADA
Denetim Komitesi Üyesi
Başkanı
Orhan ULUYOL
Mali Kontrol, Bütçe ve Raporlama
Grup Başkanı
Ulf WOKURKA
Kurumsal Yönetim Komitesi 82 - 83
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
MALİ DURUM, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME
GÜCÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Aktif Pasif Komitesinin çizdiği genel politikalar çerçevesinde iç ve dış gelişmelerin haftalık olarak değerlendirildiği
toplantılarda; piyasa, ekonomik faaliyetler ve Bankada haftalık gerçekleşen gelişmelerle ilgili Aktif ve Pasif
Komitesi; faiz ve likidite riski ile giderler, finansman, borç ödeme gücü, risk yönetimi, piyasa riski, kredi riski
ve operasyonel risk gibi konularda ortaya koyulan analizler, iç ve dış piyasalardaki reel faiz hesaplamaları
ve bu çerçevede oluşturulan finansal modeller kullanılmaktadır. Bütün bu çalışmaların neticesinde; 2013
yılında Şekerbankın vergi öncesi kârı 264 milyon TL olarak gerçekleşirken, aktif büyüklüğü de bir önceki yıla
göre %28,98 oranında artarak 18.725 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2013 yılında yaklaşık 476 bin TL tutarında bağış
yapılmıştır.
Aktiflerin Gelişimi
Bankanın aktiflerindeki büyüme 2013 yılında ağırlıklı olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanmaktadır. Krediler
bir önceki yıla göre %34,33 oranında artarak toplam aktiflerin %72,34’üne ulaşmıştır. 2013 yıl sonunda Banka
takipteki kredilerine %53,11 oranında karşılık ayırmıştır. Bankanın Menkul Kıymet Portföyünün aktif içindeki
ağırlığı 2013 yılında %9,03 oranında gerçekleşmiştir.
Pasifin Gelişimi
Mevduat gelişimine önem veren Bankanın ana fonlama kaynağı olan mevduatlarının bilanço pasifindeki oranı
%67,50, mevduatın krediye dönüşüm oranı ise %107,18 olarak gerçekleşmiştir. Banka, rekabet ortamına karşın
mevduatlarını önceki yıla göre %24,67 oranında artırmıştır. Banka, özkaynaklarını %12,64 artırarak 2013 yılında
2.055.448 bin TL’ye yükseltmiştir. Bunların neticesinde Sermaye Yeterlilik Rasyosu 2013 yılında %13,54 olarak
gerçekleşmiştir.
Kârlılık
Piyasa koşulları dikkate alınarak izlenen dengeli ve kârlılık odaklı büyüme politikası paralelinde kredilerden elde
edilen faiz geliri 1.431.970 bin TL, mevduata ödenen faiz gideri 600.204 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bankanın
net faiz geliri 816.938 bin TL, net ücret ve komisyon gelirleri 225.769 bin TL, faaliyet gelirleri 1.210.561 bin TL
olarak gerçekleşmiştir. Bankanın tüm faaliyetleri sonucunda 2013 yılında net kârı ise 210.216 bin TL olarak
gerçekleşmiştir.
Borç Ödeme Gücü
Şekerbankın 2013 yıl sonu itibarıyla %107,18 olan kredi/mevduat oranı, mevduat ile fonlama imkanı olan kredi
büyümesi için sahip olunan potansiyele işaret etmektedir. Ayrıca geniş şube ağı ve istikrarlı tasarruf mevduatı
tabanı Şekerbankın borç ödeme gücünü olumlu etkileyen unsurlardır. Mevduat içindeki faiz hassasiyeti ve güçlü
vadesiz mevduat hacmi de Şekerbanka likidite açısından rakiplerine kıyasla önemli avantajlar sağlamaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER
Şekerbank, önümüzdeki dönemde de “Anadolu Bankacılığı” misyonuyla Türkiye’de aktif büyüklükte ilk 10 özel
banka arasında “küçük işletmelerin finansmanında lider banka” olarak yer alma vizyonuyla faaliyetlerine devam
etme gayretinde olacaktır.
Banka, sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla 2014 yılında da, 60 yıllık uzmanlığı olan odak alanlara yoğunlaşarak
esnafa, bankacılıkla tanışmamış girişimcilere, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, çiftçiye ve üretimin
artmasına yönelik özel çalışmalara öncelik vermeyi hedeflemektedir. Enerji verimliliği yatırımlarının uygun
koşullarda finansmanında sektördeki öncü rolünü sürdürmeyi hedefleyen Şekerbank, uzmanlaştığı alanlarda
hizmet kalitesini en üst noktaya çıkararak verimli ve odaklı büyümeyi amaç edinmiştir.
Şekerbank, bir yandan uzun vadeli alternatif fon kaynaklarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalarına, diğer
yandan tabana yaygın bir plasman politikası ile üretimi desteklemeye devam etmeyi planlamaktadır. Bu
doğrultuda sektördeki aktif büyümesi ile %15-20 arasındaki kredi artışı beklentilerine paralel bir büyüme
öngörülmektedir.
Şekerbankın büyüme stratejisinin odağında “Anadolu Bankacılığı” yer almakta ve bu bağlamda kredi
portföyünde İşletme ve Tarım Bankacılığı olarak ifade edilen tarım, esnaf ve KOBİ bankacılığı öne çıkmaktadır.
Banka, sunduğu yerele özel hizmet anlayışı ve buna paralel geliştirilen ürün ve projelerle bu alanlarda büyümeye
devam ederken bireysel müşterilerin de her türlü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.
Sektördeki diğer bankalar gibi, Şekerbankın da ağırlıklı fonlama kalemini mevduat oluşturmaktadır. Önümüzdeki
dönemde, önemli ölçüde kaynak çeşitliliğinin sağlandığı hali hazırdaki fonlama kompozisyonunun sürdürülmesi
öngörülmektedir. Bu kapsamda Bankamız fonlama kaynakları içerisinde önemli kalemlerden olan Türkiye’nin ve
dünyanın ilk KOBİ kredileri teminatlı menkul kıymet (Varlık Teminatlı Menkul Kıymet) ihracına ve bu bağlamdaki
diğer faaliyetlere devam edilmesi hedeflenmekte, piyasa koşulları çerçevesinde mevcut sendikasyon kredilerinin
yenilenmesi planlanmaktadır.
Şekerbank 2014 yılında, bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan bölgeler başta olmak üzere şube
ağını genişleterek tabana yaygın müşteri kitlesini daha da büyütmeyi amaçlamaktadır.
84 - 85
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
ŞEKERBANKIN KREDİ NOTLARI
• 14.03.2013 tarihinde; Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s Bankanın yerel para cinsinden mevduat
notlarını Ba1/Not Prime, yabancı para cinsinden mevduat notlarını Ba2/Not Prime, finansal güç notunu D ve
görünümü istikrarlı olarak teyit etmiştir.
• 21.05.2013 tarihinde; Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s Şekerbankın yabancı para
cinsinden mevduat notunu Ba2’den Ba1’e yükseltmiştir. Diğer notlar aynı kalmıştır. Bütün notlar istikrarlı
görünümdedir.
• 01.07.2013 tarihinde; Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Şekerbank T.A.Ş.’yi
yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A+(Trk)’dan
‘AA-(Trk)’ye, Kısa Vadeli Ulusal Notunu ‘A-1(Trk)’den ‘A-1+(Trk)’ya yükseltmiş, görünümünü ise (İstikrarlı)
olarak belirlemiştir. Şekerbank T.A.Ş.’nin 29.05.2013 tarihinde yukarı revize edilen Uzun Vadeli Uluslararası
Yabancı ve Yerel Para Notu ise ‘BBB-’ olarak teyit edilmiştir.
• 11.07.2013 tarihinde; Fitch Ratings Şekerbank T.A.Ş.’nin Yabancı ve Yerel Para cinsinden Uzun Vadeli Notlarını
BB-, Kısa Vadeli Notlarını B; Ulusal Notunu A+(TUR); Finansal Kapasite Notunu bb-; Destek Notunu 5 olarak
teyit etmiş ve görünümünü istikrarlı olarak açıklamıştır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
BEŞ YILLIK ÖZET FİNANSAL BİLGİLER
SEÇİLMİŞ FİNANSAL GÖSTERGELER (bin TL)
2013
2012
2011
2010
2009
14.517.918 14.399.424
11.369.104
8.954.704
8.728.052
7.518.656
5.416.162
Toplam Aktifler
18.725.017
Toplam Krediler (Net)
13.546.424 10.084.765
Özkaynaklar
2.055.448
1.824.741
1.462.137
1.400.497
1.249.390
Toplam Mevduat
12.639.239 10.137.906
9.078.449
7.698.664
6.639.981
Vergi Öncesi Kâr
264.339
310.685
157.556
214.111
198.557
210.216
240.302
118.044
170.247
152.488
2013
2012
2011
2010
2009
13,54
14,48
13,24
14,01
16,30
1,12
1,66
0,82
1,50
1,70
10,23
13,17
8,07
12,16
12,20
9,03
13,96
24,65
22,06
28,21
Toplam Krediler/Toplam Aktifler
72,34
69,46
60,61
66,13
60,48
Toplam Mevduat/Toplam Aktifler
67,50
69,83
63,05
67,72
74,15
Net Kâr
FİNANSAL RASYOLAR (%)
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
Net Kâr/Toplam Aktifler
Net Kâr/Özkaynaklar
Menkul Kıymetler/Toplam Aktifler
86 - 87
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
İÇ SİSTEMLERİN 2013 YILI FAALİYET DÖNEMİNDEKİ İŞLEYİŞLERİ HAKKINDA
DENETİM KOMİTESİNİN DEĞERLENDİRMESİ
İç Sistemler kapsamındaki faaliyetlerin 2013 yılında etkin bir biçimde yürütülebilmesini teminen Denetim
Komitesi tarafından gerekli yönlendirme yapılmış; İç Sistem birimleri arası koordinasyon ve işbirliğinin etkinlikle
yönetimi sağlanmıştır.
Denetim Komitesinin aktif gözetim ve denetimi altında faaliyette bulunan İç Sistem birimlerini
değerlendirdiğimizde; Risk Yönetimi Müdürlüğü, maruz kalabileceğimiz risklerin, sistemli bir yaklaşım ile
belirlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi ve izlenmesini teminen faaliyette bulunmaktadır.
Banka olarak maruz kalabileceğimiz strateji riski, kredi riskleri, yoğunlaşma riski ve finansal riskler ile
operasyonel risk, özkaynaklarımızla orantılı olarak sınırlandırılmış; bu risk türlerinin her biri için “Risk Limitleri”
yapılandırılmıştır. Risk Yönetimi Sisteminin en önemli araçlarından kabul edilen “Risk Limitleri”ne uyum, Risk
Yönetimi Müdürlüğünce düzenli olarak izlenmekte; risk analizleri de gerek günlük gerekse haftalık bazda Banka
üst düzey yönetimi tarafından değerlendirilmektedir. Ayrıca, genel ekonomi ve Banka bazındaki gelişmeler ile
Risk Limitlerine uyum, Denetim Komitesi vasıtasıyla her Yönetim Kurulu toplantısında sunularak Bankamızın
stratejik karar alma sürecinde de değerlendirilmektedir.
Risk Yönetimi Müdürlüğü, kredi riski, piyasa riski, faiz riski, likidite riski ve operasyonel risk sahalarında gelişmiş
risk ölçüm ve analiz tekniklerini kullanarak, bilgi akışı ve risk raporlama kanallarını zamanında ve sağlıklı bir
biçimde işletmektedir. En aşırı durumlarda oluşabilecek kaybın mali bünyeye etkisinin ölçülmesi amacıyla stress
testleri ve senaryo analizleri ile elde edilen sonuçlar düzenli olarak gündeme getirilmektedir.
Risk Yönetimi Müdürlüğünce uluslararası piyasalarda yaşanan ekonomik ve finansal gelişmeler ile bankacılık
ile ilgili yeni düzenlemeler de yakından takip edilerek, risk yönetimi uygulamalarımız değişen koşullara adapte
edilmekte ve geliştirilmektedir.
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Banka faaliyetlerinin kanun, kanuna istinaden yürürlüğe konan düzenlemeler ve
ilgili diğer mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğini
denetlemek ve iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda üst yönetime güvence
sağlamakla görevlidir. Bu görev kapsamında Teftiş Kurulu, Bankamızın tüm birim, şube ve ortaklıklarında teftiş,
inceleme ve soruşturma yapma yetkisine sahiptir.
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Yıllık Denetim Planına uygun olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından
2013 yılında dönemsel ve riske dayalı yerinde denetim çalışmalarının yanı sıra uzaktan denetim tekniklerinin
kullanıldığı “merkezi teftiş” faaliyetlerine odaklanılmış, süreç denetimleri aracılığıyla da bankacılık süreçlerindeki
iç kontrollerin etkinlik, yeterlilik ve uyumluluğu test edilerek değerlendirilmiştir. Ayrıca, bilgi sistemlerine ilişkin
süreçler de COBIT kontrol çerçevesine göre gözden geçirilmiştir. 2013 yılında 12 adet bankacılık sürecinin
denetimi tamamlanmış; 185 adet şube, 26 adet birim ve 6 adet ortaklığın olağan teftişleri yapılmış ve 31 adet
şubede özel amaçlı ve kısa süreli “Nokta Teftiş” çalışmaları yürütülmüştür. Bu teftişler kapsamında uygulanan
risk odaklı denetim yapısı sayesinde 2013 yılında, Banka kredi portföyünün büyük bölümü denetlenmiş
ve operasyonel işlemler de örnekleme yöntemleri kullanılarak etkin bir biçimde tetkik edilmiştir. Denetim
çalışmaları neticesi düzenlenen raporlar önem ve önceliğine uygun bir biçimde sınıflandırılarak Denetim
Komitesi, Banka üst düzey yönetimi ve ilgili birimlere iletilmiş; tespit edilen hususlara yönelik olarak alınan
önlemler Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yakından izlenmiştir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
İç Kontrol ve Uyum Müdürlüğü tarafından yürütülen merkezi kontrollerde, Banka iş kollarının operasyonları
ile bilgi sistemleri uygulamalarının tutarlılığı, güvenilirliği ve muhasebe süreçleri kontrol edilmiştir. Yerinde
kontrollerde ise şube operasyon ve güvenlik uygulamaları, mevzuat ve Banka standartlarına göre kontrollere
tabi tutulmuş; tespit ve öneriler, Denetim Komitesine ve Banka üst düzey yönetimine düzenli olarak
sunulmuştur.
Bankamızda “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere
Uyum Programı Hakkında Yönetmelik” uyarınca yürütülen uyum programı kapsamında kurum politikası
oluşturulmuş ve Uyum Görevlisi atanmış olup suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadeleye
yönelik olarak kontrol, izleme, risk yönetimi, eğitim ve iç denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin
yerine getirilmesinde “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve bu Kanun tarafından
yetkilendirilen kurumlarca yapılan düzenlemelere uyum sağlamak; aklama ile ilgili olarak Banka olanaklarının
kullanılmasını engellenmek; aklamaya konu olabilecek riskli işlem, hizmet ve coğrafyaları tanımlamak;
Banka çalışanlarının yasal yükümlülüklere uyumu konusunda farkındalık sağlamak; bankacılık faaliyetlerinin
sürdürülmesinde de Bankanın itibarını ve müşteri kalitesini korumak Bankanın temel hedefleridir. Bu doğrultuda
oluşturulan müşteri kabul politikası gereğince, servetleri ve fonlarının yasal yollardan kazanıldığına dair şüphe
bulunan kişi ve kurumları müşteri olarak kabul etmeyi önleyici tedbirler alınmaktadır.
Maddi varlıklarının yasal yollardan kazanıldığına dair şüphe oluşan müşterilerle, bireysel ve ticari kredi ilişkisi de
dahil olmak üzere müşteri ilişkisine girilmesi engellenmekte; doğrudan müşteri olmasa dahi bu tür müşterilerin
teminatları ve kefaletleri kabul edilmemekte; riskli ülkeler ve coğrafyalardaki bankalar ile muhabirlik ilişkisi tesis
edilmemektedir.
Bankacılık faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, Bankacılık Kanunu ve Kanun tarafından yetkilendirilen
kurumlarca yapılan düzenlemelere uyum esas teşkil etmektedir. Bankacılık süreçlerine ilişkin yazılı prosedürler,
yayınlanma ve revizyon öncesinde mevzuata uyum kontrolleri kapsamında gözden geçirilmektedir. Bankacılık
faaliyetlerinin icrasına yönelik periyodik kontrollerde de önemli kontrol hedeflerinden biri mevzuata
uyumluluktur. Mevzuattaki değişiklikler takip edilmekte ve yorumlanarak Banka bünyesinde duyurulmaktadır.
Mevzuattaki değişikliklerin uygulamalara etkisi ve oluşabilecek sorunların çözümünde, Banka iş kolları
ile koordineli hareket edilmekte; yeni ürün, uygulama ve prosedür değişikliklerinin mevzuata uyumunun
sağlanmasında da şube ve iş kollarına destek verilmektedir.
Denetim Komitesinin en temel amacı, Banka bünyesindeki karar alıcı ve uygulayıcı mekanizmaların “risk algısı”
ve “kontrol kültürü”nün geliştirilmesidir. “Kurumsal Yönetim” anlayışımızın bir parçası olarak bu bakış açısı,
önümüzdeki dönemde de muhafaza edilecektir.
Zhandos YESSENBAY
Denetim Komitesi Üyesi
Halil Can YEŞİLADA
Denetim Komitesi Üyesi
88 - 89
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİ STRATEJİSİ
1. Risk Yönetimi Sistemi, bir
bütün olarak ele alınarak
örgütsel, yönetsel ve işlemsel
süreçler ile Bilgi Sistemleri
süreçlerini de içerecek şekilde
yapılandırılır ve risk farkındalığı
sağlanır.
2. Risk Yönetimi Sistemi,
Bankanın bütün faaliyetleri
itibarıyla yapılandırılır;
bu surette sistemin
etkinleştirilmesi, Bankanın
her kademedeki personelinin
sorumluluğundadır.
3. Risk Yönetimi Sistemi,
konsolidasyon kapsamındaki
kuruluşları da kapsayacak
şekilde yapılandırılır.
4. Risk Yönetimi Sistemi ile
Bankanın sermaye yeterliliği
içsel değerlendirme sürecinde
aşağıdaki unsurlar hedeflenir:
• Bankanın mali bünye
bütünlüğünün muhafaza
edilmesi,
• Bankanın risk iştahının, strateji
ve faaliyetleri ile uyumlu bir
biçimde belirlenmesi,
• Bankanın sermaye seviyesinin
risk iştahına göre belirlenmesi,
• Risk bazlı yaklaşımların
benimsenmesi:
- Birimler bazında,
- Portföylerin
yapılandırılmasında,
- Yetkilendirmeye ilişkin
uygulamalarda,
- Fiyatlamada.
• Performans Yönetimi
Sisteminin etkinleştirilmesi,
• “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ve
şeffaflığın geliştirilmesi.
Risk Yönetimi Sisteminin Yapısı ve
Kapsamı
Risk Yönetimi Sisteminin yapısı,
Bankanın aşağıda ifade edilen
karar alıcı ve uygulayıcı tüm
mekanizmaları ile izleme, kontrol
ve denetim mekanizmalarını
kapsar:
• Yönetim Kurulu,
• Üst düzey yönetim,
• İç Sistemler kapsamındaki
birimler,
• Yönetim Kurulunun Risk
Yönetimi Sistemi kapsamında
oluşturduğu komiteler,
• Üst düzey yönetimin Risk
Yönetimi Sistemi kapsamında
oluşturduğu komiteler.
Risk Yönetimi Sisteminin
Amaçları
1. Etkin risk yönetimi strateji ve
politikalarının uygulanmasıyla,
ortak bir risk kültürünün
yerleştirilmesi,
2. Risk Limitlerinin tesisi ve
uygulama usullerinin etkin bir
biçimde yönetilmesi,
3. Bankanın aktif kalitesinin
yükseltilmesi,
4. Bankanın yükümlülüklerinin
eksiksiz bir biçimde yerine
getirilmesi,
5. Bankanın risk iştahının, strateji
ve faaliyetleri ile uyumlu bir
biçimde belirlenmesi,
6. Bankanın sermaye seviyesinin
risk iştahına göre belirlenmesi.
Risk Yönetimi Sisteminin Temel
Politikası
1. Risk Yönetimi Sistemi ve
bu kapsamda da yerine
getirilmesi gerekli faaliyetler
düzenlenir ve aktif olarak
gözetim ve denetim altında
tutulur.
2. Bankanın gerek stratejilerinin
gerekse faaliyetlerinin
kapsamı ve yapısıyla uyumlu
ve değişen koşullara da uygun
stratejiler, politikalar, risk
limitleri ve uygulama usulleri
yapılandırılır.
3. Banka genelinde hata
ve sahtekârlığın, çıkar
çatışmalarının, bilgi ve
Banka kaynaklarının kötüye
kullanımının önlenmesi
amacıyla aynı alandaki
faaliyetler ile ilgili görev
dağılımı yapılandırılır.
4. Banka genelinde
birimlerin, komitelerin ve
personelin görev, yetki ve
sorumluluklarının açık ve yazılı
olarak düzenlenmesi sağlanır.
SUNUŞ
5. Bilgi Sistemleri altyapısının,
Bankanın strateji ve faaliyetleri
ile ürünlerin/hizmetlerin nitelik
ve karmaşıklığı ile uyumlu
olması sağlanır.
6. Bilgi Sistemleri altyapısının,
Bankanın maruz kalabileceği
risklerin belirlenebilmesine,
ölçülebilmesine,
izlenebilmesine, kontrol
edilebilmesine ve zamanında
raporlanabilmesine
olanak verecek şekilde
yapılandırılması sağlanır.
7. Bankanın organizasyonunda
bilginin, yönetim kademelerine
ve personele, bilgi güvenliği
içinde ulaşacak bir biçimde
dikey ve yatay akışı sağlanır.
8. Bankanın hedef ve stratejileri,
politikaları, risk limitleri ve
uygulama usulleri hakkında
yönetim kademelerinin ve
personelin tam olarak bilgi
sahibi olması sağlanır.
Risk Yönetimi Sisteminin Araçları
1. Risk Limitlerinin tesisi,
2. Etkin görev dağılımının (karar
alıcı mekanizmalar da dahil)
yapılandırılması,
3. Etkin bilgi akışı kanallarının
(finansal/yönetsel raporlama
da dahil) yapılandırılması,
4. Etkin süreç yönetimi,
KURUMSAL YÖNETİM
5. Etkin iç kontrollerin
yapılandırılması,
6. Acil durum ve iş sürekliliği
planlaması.
Risk Türleri İtibarıyla Uygulanan
Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin
Bilgiler
Bankanın risk yönetimi
strateji, politika ve uygulama
usulleri, maruz kalınabilecek
risklerin sistematik bir biçimde
belirlenmesi, ölçülmesi, izlenmesi,
analizi ve kontrolüne ilişkin
olarak Banka Yönetim Kurulunca
onaylanan yazılı standartları ifade
etmektedir.
Bu standartlar, gerek piyasa
koşullarına gerekse Banka
stratejisindeki değişikliklere
göre yılda en az 1 kez Genel
Müdür başkanlığında ve
Risk Yönetimi Müdürlüğü
koordinasyonunda, üst düzey
yönetim tarafından gözden
geçirilmekte ve gerektiğinde
de güncellenmektedir. Gözden
geçirme süreci, mevcut
strateji, politika ve uygulama
usullerinin, Banka uygulamaları
karşısında anlamlı ve yeterli olup
olmadığını belirlemeye yöneliktir.
Güncellenen strateji, politika ve
uygulama usulleri, Banka Yönetim
Kurulunun onayı ile yürürlüğe
girmektedir.
FİNANSAL BİLGİLER
Banka, sermaye yeterliliği içsel
değerlendirme sürecinde ise
Sermaye Yeterliliği rasyosu
hesaplamasına dahil edilen
kredi riski, piyasa riski ve
operasyonel riskin yanı sıra
söz konusu hesaplamaya dahil
edilmeyen risk faktörlerini
(yoğunlaşma riski, bankacılık
hesaplarından kaynaklanan
faiz oranı riski, likidite riski, vs.)
özkaynakları ile ilişkilendirerek
limitlendirmektedir. Bu surette
“Risk Limitleri” tesis edilmiş olup
bunlarla beraber stress testleri
ve senaryo analizleri uygulanarak
içsel sermaye gereksiniminin
hem cari hem de gelecek
faaliyetler açısından yeterliliği
değerlendirilmektedir.
Kredi riski
Kredi riski, krediyi kullanan
kişinin ya da kuruluşun, yapılan
sözleşme gereklerine uymayarak
yükümlülüğünü kısmen veya
tamamen, zamanında yerine
getirememesinden dolayı
Bankanın maruz kalabileceği
zarar olasılığıdır.
Bankanın kredilendirme
faaliyetleri gerek yasal mevzuata
gerekse Banka Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen
politika ve uygulama usullerine
uygun olarak “görevler
ayrılığı” ilkesi çerçevesinde,
birbirinden bağımsız pazarlama,
tahsis, izleme, kontrol ve
denetim işlevleri üzerinden
gerçekleştirilmektedir.
90 - 91
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİ STRATEJİSİ
Kredi tahsisi, her bir borçlu veya
borçlu grubu bazında belirlenen
limitler dahilinde yürütülmektedir.
Bu limitler, yasal mevzuata
uygun olarak Banka Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen
yetkiler dahilinde Yönetim Kurulu,
Yönetim Kurulu Kredi Komitesi,
Genel Müdürlük Kredi Tahsis
Kurulu, Genel Müdür, Genel
Müdür Yardımcısı (Kurumsal
ve Ticari Bankacılık, İşletme
ve Tarım Bankacılığı, Bireysel
Bankacılık, Finansal Kurumlar),
Bölge Müdürü-Bölge Kredi
Komitesi (Bölge Tahsis Müdürlüğü
olan bölgelerde Bölge Tahsis
Müdürünün ve Bölge Müdürünün
beraber yetkisi), Bölge Kredi
Tahsis Müdürü ve Şube Kredi
Komitesine ait kredilendirme
yetkileri çerçevesinde tahsis
edilmektedir.
Kredi tahsis sürecinde risk
derecelendirme (rating /
skoring) sistemleri etkin olarak
kullanılmaktadır. Bankanın kredi
politikası gereği bu sistemlerin
yanı sıra limit ve teminat süreçleri
birbirini tamamlayan ve kredi
riskini azaltan unsurlar olarak
değerlendirilmektedir. Borçluların
kredi değerliliği düzenli aralıklarla
izlenmekte; kredi limitleri yılda bir
veya ekonomik koşullara paralel
olarak, gerekli görüldüğünde
güncellenmektedir.
Banka Yönetim Kurulu tarafından
sektör, bölge, borçlu veya borçlu
grupları bazında yoğunlaşmaya
ilişkin limitler kabul edilmiş olup
bunlar düzenli olarak izlenmekte
ve ekonomik koşullar ile Banka
stratejisindeki değişikliklere
göre yılda en az bir kez gözden
geçirilerek, gerekli görüldüğünde
güncellenmektedir.
Bankanın kredi riski profili
ise Risk Yönetimi Müdürlüğü
tarafından izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Risk
Yönetimi Müdürlüğü, Risk
Limitlerine uyumun yansıra
izleme ve değerlendirme
sürecinde elde ettiği
bulguları, haftalık bazda Aktif
Pasif Komitesine ve aylık
bazda Yönetim Kurulunun
değerlendirmesine sunmaktadır.
Bu sunum, Banka Yönetim
Kurulunun olağan toplantılarının
zorunlu bir gündem maddesini
oluşturmaktadır.
Piyasa riski
Piyasa riski, alım satım
hesaplarında izlenen finansal
enstrümanların değerinde, piyasa
fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı
olarak meydana gelebilecek
değişikliklerden dolayı Bankanın
maruz kalabileceği zarar
olasılığıdır.
Banka bünyesinde piyasa riskine
ilişkin politika ve uygulama
usulleri, mevcut bankacılık
mevzuatı çerçevesinde
yapılandırmış ve Banka
Yönetim Kurulunca onaylanmış
durumdadır.
Banka Yönetim Kurulu, maruz
kalabileceği piyasa riskine
karşılık hem nominal bazda
limitler (işlem, işlemci, masa,
zarar durdurma limitleri) hem
de risk bazında limitler (Riske
Maruz Değer limitleri) belirlemiş
olup bunlara uyum günlük
olarak izlenmekte ve ekonomik
koşullar ile Banka stratejisindeki
değişikliklere göre yılda en az bir
kez gözden geçirilerek, gerekli
görüldüğünde güncellenmektedir.
Banka bünyesinde piyasa riski
günlük olarak ölçülmekte,
izlenmekte ve raporlanmaktadır.
Bu çerçevede içsel model
kullanılarak “Riske Maruz
Değer (RMD) Yöntemleri”
uygulanmaktadır. RMD
yöntemleri arasında “Parametrik
Yöntem” olarak da adlandırılan
“Varyans Kovaryans Yöntemi”
raporlamada kullanılmakta;
“Tarihsel Simülasyon” ve “Monte
Carlo Simülasyonu” yöntemlerine
ise volatilitenin artığı dönemlerde,
karşılaştırma amacıyla
başvurulmaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
RMD ölçümlerinde son 250
iş gününü kapsayan bir
gözlem süresi ve %99 güven
düzeyi baz alınmaktadır.
RMD üzerinden “Ekonomik
Sermaye” hesaplamasında da
10 günlük elde tutma süresi
uygulanmaktadır. Piyasalardaki
aşırı dalgalanmanın etkisinin
izlenmesi amacıyla ayrıca stress
testleri ve senaryo analizleri
uygulanmakta; içsel modelin
etkinliği ise “geriye dönük testler”
vasıtasıyla yine günlük olarak
sınanmaktadır.
• Bankanın aktif ve pasif
kalemleri ile faize duyarlı
bilanço dışı kalemlerin vadeleri
(sabit faizli kalemler) ve
yeniden fiyatlama dönemleri
(değişken faizli kalemler)
arasındaki uyumsuzluklardan
doğan yeniden fiyatlama riski,
• Piyasa faiz oranlarındaki
değişimin farklı vade dilimleri
itibarıyla farklı düzeylerde
gerçekleşmesi sonucu getiri
eğrisinin eğiminin ve/veya
şeklinin değişmesinden doğan
getiri eğrisi riski,
• Vade ve yeniden fiyatlama
dönemleri benzer özellikler
gösteren aktif ve pasif
kalemleri ile faize duyarlı
bilanço dışı kalemlere
uygulanan faiz oranlarının
farklı zamanlarda ve/veya
farklı tutarlarda değişmesi
sonucu spreadlerin de
değişmesinden doğan temel
risk,
• Kredilerin vadeden evvel
(kısmen / tamamen)
kapatılması, sendikasyon
kredilerinin geri çağrılması,
vadesiz ve vadeli mevduatın
çekilmesi veya yenilenmesi
vs. hallerde, Banka aktif
ve pasif kalemleri ile faize
duyarlı bilanço dışı kalemlerin
sözleşme vadelerinden daha
da farklı davranış özellikleri
göstermesinden doğan
opsiyon riski.
Banka bünyesinde bankacılık
hesaplarından kaynaklanan
faiz oranı riskine ilişkin politika
ve uygulama usulleri, mevcut
bankacılık mevzuatı çerçevesinde
yapılandırmış ve Banka
Yönetim Kurulunca onaylanmış
durumdadır.
Bankanın piyasa riski profili
ise Risk Yönetimi Müdürlüğü
tarafından izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Risk
Yönetimi Müdürlüğü, Risk
Limitlerine uyumun yansıra
izleme ve değerlendirme
sürecinde elde ettiği
bulguları haftalık bazda Aktif
Pasif Komitesine ve aylık
bazda Yönetim Kurulunun
değerlendirmesine sunmaktadır.
Bu sunum, Banka Yönetim
Kurulunun olağan toplantılarının
zorunlu bir gündem maddesini
oluşturmaktadır.
Bankacılık hesaplarından
kaynaklanan faiz oranı riski
Banka; aşağıda sıralanan
unsurlara bağlı olarak bankacılık
hesaplarından kaynaklanan
faiz oranı riskine maruz
kalabilmektedir:
Banka Yönetim Kurulu, alım
satım hesapları haricindeki
bankacılık hesaplarından doğan
faiz oranı riski ile ilgili olarak
özkaynaklarla ilişkili Risk Limitleri
kabul etmiş ve belirli vade
dilimleri içinde oluşabilecek
faiz oranı uyumsuzluğunun,
özkaynakların hangi oranında
tolere edilebileceğini belirlemiş
olup bunlara uyum haftalık
olarak izlenmekte ve ekonomik
koşullar ile Banka stratejisindeki
değişikliklere göre yılda en az bir
kez gözden geçirilerek gerekli
görüldüğünde güncellenmektedir.
Banka, faiz oranı riskinin
gerek gelirlerine gerekse
özkaynaklarına etkisini ölçmek
ve izlemek amacıyla “gelirler
yaklaşımı” ve “ekonomik
değer yaklaşımı” olarak iki
ayrı yaklaşım kullanmaktadır.
“Gelirler yaklaşımı” ile piyasa
faiz oranlarındaki hareketliliğin,
Bankanın Net Faiz Gelirine ne
yönde etki ettiği ve “Ekonomik
Değer Yaklaşımı” ile piyasa faiz
oranlarındaki hareketliliğin,
Özkaynakların Ekonomik
Değerine ne yönde etki ettiği
hesaplanmaktadır. “Ekonomik
92 - 93
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİ STRATEJİSİ
Değer Yaklaşımı” çerçevesinde
gelecekteki tüm nakit akışlarının
bugünkü değerinin dikkate
alınması, kapsamlı bir bakış açısı
sunmakta ve Bankanın Aktif
Pasif Yönetimi sürecinde esas
alınmaktadır. Bilanço içi ve bilanço
dışı faize duyarlı kalemlerin
bugünkü değerinde, piyasa faiz
oranlarındaki hareketliliğe bağlı
olarak meydana gelebilecek
değişikliklerin ölçülmesi ve
izlenmesi amacıyla stress testleri
ve senaryo analizleri ayrıca
kullanılmaktadır.
Piyasa faiz oranlarındaki
dalgalanmanın etkilerinden
korunmak, Banka Aktif Pasif
Yönetiminin önceliğidir. Bu
çerçevede de gap analizleri,
durasyon ve ekonomik
değer analizleri ile duyarlılık
analizleri, Aktif Pasif Komitesi
bünyesinde haftalık olarak
değerlendirilmektedir.
Bankanın faiz oranı profili
ise Risk Yönetimi Müdürlüğü
tarafından izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Risk
Yönetimi Müdürlüğü, Risk
Limitlerine uyumun yanı sıra
izleme ve değerlendirme
sürecinde elde ettiği
bulguları haftalık bazda Aktif
Pasif Komitesine ve aylık
bazda Yönetim Kurulunun
değerlendirmesine sunmaktadır.
Bu sunum, Banka Yönetim
Kurulunun olağan toplantılarının
zorunlu bir gündem maddesini
oluşturmaktadır.
Likidite riski
Likidite riski, nakit akışlarındaki
dengesizlik sonucu nakit çıkışlarını
tam olarak ve zamanında
karşılayacak düzeyde ve
niteliklerde nakit mevcuduna veya
nakit girişine sahip olmaması
sonucu Bankanın maruz
kalabileceği zarar olasılığıdır.
Banka bünyesinde likidite riskine
ilişkin politika ve uygulama
usulleri, mevcut bankacılık
mevzuatı çerçevesinde
yapılandırmış ve Banka
Yönetim Kurulunca onaylanmış
durumdadır.
Banka Yönetim Kurulu, likidite
riski ile ilgili olarak yasal
“Likidite Yeterliliği” rasyolarına
uyumu gözetecek şekilde,
özkaynaklarla ilişkili Risk Limitleri
kabul etmiş ve belirli vade
dilimleri içinde oluşabilecek
likidite uyumsuzluğunun,
özkaynakların hangi oranında
tolere edilebileceğini belirlemiş
olup bunlara uyum haftalık
olarak izlenmekte ve ekonomik
koşullar ile Banka stratejisindeki
değişikliklere göre yılda en az bir
kez gözden geçirilerek gerekli
görüldüğünde güncellenmektedir.
Banka, likidite riskinin etkisini
ölçmek ve izlemek için mevcut
ve gelecek dönemdeki likidite
ihtiyacını gösteren gap analizlerini
kullanmaktadır. Banka, bu
analizlerde varlık ve yükümlülük
kalemleri ile bilanço dışı
kalemlerin ortalama vadeleri ile
ilgili olarak Yönetim Kurulunca
onaylanan vade varsayımlarını
esas almaktadır. Bu varsayımlar
arasında borçlu cari ve kredili
mevduat hesapları ile vadesiz ve
vadeli mevduat için davranışsal
özellikler kullanılmaktadır. Bu
analizler, Aktif Pasif Komitesi
bünyesinde haftalık olarak
değerlendirilmektedir.
Banka politikası, her türlü
yükümlülüğün likit kaynaklarla
zamanında karşılanabilecek
nitelikte bir aktif yapısının idamesi
yönündedir ve Yönetim Kurulu,
likidite yönetimi ile ilgili politika ve
uygulama usullerini aktif olarak
gözetmektedir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Bankanın likidite riski profili
ise Risk Yönetimi Müdürlüğü
tarafından izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Risk
Yönetimi Müdürlüğü, Risk
Limitlerine uyumun yanı sıra
izleme ve değerlendirme
sürecinde elde ettiği
bulguları haftalık bazda Aktif
Pasif Komitesine ve aylık
bazda Yönetim Kurulunun
değerlendirmesine sunmaktadır.
Bu sunum, Banka Yönetim
Kurulunun olağan toplantılarının
zorunlu bir gündem maddesini
oluşturmaktadır.
Bankanın kritik bilgi üreten,
taşıyan, raporlayan ve saklayan
tüm süreçlerine ilişkin işlevsel
sorumluluklar ayrıştırılmıştır.
Banka bünyesindeki
bilgiler sınıflandırılmakta;
bunlar üzerindeki tehditler
belirlenmekte; risk analiz ve
değerlendirmeleri yapılmakta
ve envanterleştirilmektedir.
Bankacılık süreçlerini
etkileyebilecek önemli
değişiklikler (teknolojik, iş akışı,
vs.) öncesi ve sonrasında bilgi ve
süreçler üzerindeki tehditler ile
risk analiz ve değerlendirmeleri
de yenilenmekte; bilgi envanteri
güncellenmektedir. Bankacılık
süreçleri üzerinde gerekli kontrol
noktaları geliştirilmekte ve
etkinliklerini güvence altına almak
amacıyla performansları düzenli
olarak izlenmektedir.
seviyeleri ve yoğunlaşmaları
tespit edilerek raporlanmakta;
ortaya çıkan gereksinime
göre ilgili Banka birimlerine
öneriler sunulmaktadır. Risk
Yönetimi Müdürlüğü, Risk
Limitlerine uyumun yanı sıra
izleme ve değerlendirme
sürecinde elde ettiği bulguları
aylık bazda Yönetim Kurulunun
değerlendirmesine sunmaktadır.
Bu sunum, Banka Yönetim
Kurulunun olağan toplantılarının
zorunlu bir gündem maddesini
oluşturmaktadır.
Operasyonel risk
Operasyonel risk, iç süreçlerin,
sistemlerin veya insan unsurunun
yetersizliğinden ya da deprem,
yangın ve sel gibi felaketlerden
veya terör saldırıları gibi dış
etkenlerden dolayı Bankanın
maruz kalabileceği zarar
olasılığıdır.
Operasyonel risk kapsamında
Banka faaliyetlerinin istikrarlı,
rekabetçi ve gelişen bir çizgide
sürdürülebilmesi için ilgili politika
ve uygulamaların, hem Bankanın
iş hedefleri hem de COBIT ve
Risk IT güncel sürümleri ile
uyumlu olması esası kabul edilmiş
durumdadır.
Bankanın operasyonel risk profili
ise Risk Yönetimi Müdürlüğü
tarafından izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Risk
Yönetimi Müdürlüğü tarafından
Operasyonel Risk Matrisi
oluşturularak, Banka birimlerinin
operasyonel risklere ilişkin
olası tehdit öngörüleri analiz
edilmekte; bunların etki, olabilirlik
Konsolide Risk Yönetimi
Politikaları
Risk Yönetimi Sistemi,
konsolidasyon kapsamındaki
kuruluşları da kapsayacak şekilde
yapılandırılmıştır. Bahse konu
kuruluşlar, Risk Yönetimi Sistemi
strateji, amaç ve temel politikaları
doğrultusunda ve kendi faaliyet
alanlarındaki yapılanmaları
da dikkate alarak bünyelerine
özgü risk yönetimi politikalarını
oluşturmakta ve uygulamaktadır.
94 - 95
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
ŞEKERBANK T.A.Ş. GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
BİLİŞİM
GENEL SEKRETER
DESTEK HİZMETLERİ
ORGANİZASYON,
SATIN ALMA VE İNŞAAT
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
FİNANSAL KURUMLAR
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
İNSAN KAYNAKLARI
GRUP BAŞKANI
FİNANSAL KURUMLAR
İNSAN KAYNAKLARI
MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
GRUP BAŞKANI
SİSTEM VE TEKNOLOJİ
OPERASYON YÖNETİMİ
GRUP BAŞKANI YAZILIM,
PROJE YÖNETİMİ VE
BİLGİ GÜVENLİĞİ
ANA BANKACILIK
SİSTEMLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
YAZILIM VE PROJE OFİSİ
MÜDÜRLÜĞÜ
FİNANSAL KURUMLAR
MÜDÜRLÜĞÜ
NETWORK SİSTEMLERİ
VE MASAÜSTÜ
YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ TEKNOLOJİLER
GÜVENLİĞİ VE KALİTE
YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
VE YAPILANDIRILMIŞ
FİNANSMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
GRUP BAŞKANI
LOJİSTİK
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU
DENETİM
KOMİTESİ
KREDİ KOMİTESİ
GENEL
MÜDÜR
YÖNETİM KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ
DANIŞMANLAR
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
FON YÖNETİMİ
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
KURUMSAL VE TİCARİ
BANKACILIK
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
PERAKENDE
BANKACILIK
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
KURUMSAL VE TİCARİ
KREDİ YÖNETİMİ
DİJİTAL İLETİŞİM
MÜDÜRLÜĞÜ
BİLANÇO YÖNETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE
MÜDÜRLÜKLERİ (11)
BÖLGE
MÜDÜRLÜKLERİ (11)
TİCARİ VE
KURUMSAL KREDİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL İLETİŞİM
MÜDÜRLÜĞÜ
ŞUBELER PAZARLAMA
MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL
ŞUBELER (5)
İŞLETME BANKACILIĞI
PAZARLAMA
MÜDÜRLÜĞÜ
KREDİ POLİTİKALARI
MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM VE
MEDYA PLANLAMA
MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞ
EKONOMİST
TİCARİ BANKACILIK
PAZARLAMA
MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM BANKACILIĞI
PAZARLAMA
MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL
BANKACILIK VE
PROJE FİNANSMANI
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME BANKACILIĞI
SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
GRUP BAŞKANI
KURUMSAL İLETİŞİM
VE MARKA YÖNETİMİ
HUKUK BAŞ
MÜŞAVİRİ
PERAKENDE KREDİLER
SÜREÇ YÖNETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
ÜRÜN GELİŞTİRME,
SİGORTA VE NAKİT
YÖNETİMİ
MÜDÜRLÜĞÜ
BİREYSEL PAZARLAMA
MÜDÜRLÜĞÜ
BİREYSEL SATIŞ
YÖNETİMİ
MÜDÜRLÜĞÜ – I
BİREYSEL SATIŞ
YÖNETİMİ
MÜDÜRLÜĞÜ – II
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
DENETİM
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
İÇ KONTROL VE RİSK
YÖNETİMİ
TEFTİŞ KURULU
BAŞKANLIĞI
RİSK YÖNETİMİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ KONTROL VE UYUM
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
PERAKENDE KREDİ
YÖNETİMİ
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
KREDİ İZLEME
VE TAKİP
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
OPERASYON
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
MALİ KONTROL,
BÜTÇE VE STRATEJİK
PLANLAMA
PERAKENDE KREDİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
GRUP BAŞKANI
ADLİ TAKİP
GRUP BAŞKANI
KREDİ İZLEME
VE İDARİ TAKİP
GENEL MÜDÜRLÜK
OPERASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
GRUP BAŞKANI
MALİ KONTROL, BÜTÇE
VE RAPORLAMA
BİREYSEL KREDİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
ADLİ İŞLEMLER
MÜDÜRLÜĞÜ
YAPILANDIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ İŞLEMLER
OPERASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ KONTROL,
İŞTİRAKLER VE
PAY SAHİPLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE KREDİ TAHSİS
MÜD.LERİ (11)
ADLİ OPERASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZ VE TAKİP
MÜDÜRLÜĞÜ
KREDİLER OPERASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE VE STRATEJİK
PLANLAMA
MÜDÜRLÜĞÜ
BİREYSEL OPERASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
TAKAS MERKEZ
MÜDÜRLÜĞÜ
Şekerbankın organizasyon yapısında bilginin,
yönetim kademelerine ve personele, bilgi
güvenliği içinde ulaşacak bir biçimde dikey ve
yatay akışı sağlanmaktadır.
98 - 99
ŞEKERBANK 2013 FAALİYET RAPORU
Şekerbank
Türk Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve
Bağımsız Denetim Raporu
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
20 Şubat 2014
Bu rapor, 1 sayfa bağımsız denetim raporu ve 101 sayfa finansal tablolar
ve tamamlayıcı dipnotlarından oluşmaktadır.
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kuruluna,
Şekerbank T.A.Ş.’nin (“Banka”) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte sona eren
döneme ait konsolide olmayan gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile
diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide olmayan finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve
Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik
arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması,
uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız
Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim
standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine
ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde;
finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik
denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine bırakılmış, ancak, duruma
uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak
ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim
görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Şekerbank T.A.Ş.’nin 31 Aralık
2013 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akışlarını 5411
sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin
yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan
açıklamalara uygun doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul,
20 Şubat 2014
Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
Erdal Tıkmak
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
ŞEKERBANK T.A.Ş.’NİN 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU
Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi :
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat: 11
Esentepe Mecidiyeköy 34330 İstanbul
Bankanın Telefon Numaraları
:
(212) 319 70 00
Bankanın Faks Numaraları
:
(212) 319 73 79
Bankanın İnternet Sayfası Adresi
:
www.sekerbank.com.tr
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi :
[email protected]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile
Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer
alan bölümlerden oluşmaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
BANKANIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI
İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
BANKANIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi
belirtilmediği müddetçe Bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
Bankamızın 31 Aralık 2013 dönemi mali tabloları tarafımızdan incelenmiş olup önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama
veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya
olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Meriç ULUŞAHİN
Genel Müdür
Halil Can YEŞİLADA
Denetim Komitesi Üyesi
Zhandos YESSENBAY
Denetim Komitesi Üyesi
Selim Güray ÇELİK
Genel Müdür Yardımcısı
Orhan ULUYOL
Grup Başkanı
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
Ad-Soyad/Unvan : Oya SARI/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü Birim Müdürü
Tel No
: (212) 319 71 58
Fax No
: (212) 319 71 62
İÇİNDEKİLER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgiler
Sayfa No
Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden Bankanın tarihçesi 104
Bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 104
Bankanın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa bankada sahip oldukları paylara ve
sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar
105
Bankada nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar
106
Bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi
106
Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon
işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen ya da bu üç yönteme
dahil olmayan kuruluşlar hakkında kısa açıklama
106
Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili
veya hukuki engeller
106
İKİNCİ BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
Nazım hesaplar tablosu (Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu)
Gelir tablosu
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo
Özkaynak değişim tablosu
Nakit akış tablosu
Kar dağıtım tablosu
108
110
111
112
113
114
115
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Politikaları
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar Yabancı para işlemlerle ilgili açıklamalar
İştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin açıklamalar
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar
Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar
Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar
Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar
İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar
Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar
Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar
Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
Diğer hususlara ilişkin açıklamalar
116
116
116
116
117
117
117
117
120
121
121
121
121
122
123
123
123
124
125
125
126
126
126
126
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Bünyeye ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI. XII.
XIII.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar
Kredi riskine ilişkin açıklamalar
Piyasa riskine ilişkin açıklamalar Operasyonel riske ilişkin açıklamalar
Kur riskine ilişkin açıklamalar
Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar
Hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar Likidite riskine ilişkin açıklamalar
Menkul kıymetleştirme pozisyonuna ilişkin açıklamalar Kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin açıklamalar Risk yönetimi hedef ve politikalarına ilişkin açıklamalar
Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar
Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar
127
130
141
143
143
146
151
152
155
155
156
157
159
BEŞİNCİ BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar
Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Bankanın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar
Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklama ve dipnotlar
Bankanın yurt içi, yurt dışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurt dışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Açıklamalar
I.
Bankanın faaliyetine ilişkin diğer açıklamalar
I.
II.
160
181
191
196
201
201
202
204
204
205
YEDİNCİ BÖLÜM
Bağımsız Denetim Raporu
Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar
Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 205
205
104 - 105
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. Bankanın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden Bankanın Tarihçesi
1953 yılında 14 ortaklı bir Türk bankası olarak Eskişehir’de faaliyetlerine başlayan Pancar Kooperatifleri Bankası Anonim Şirketi,
1956 yılında Şekerbank T.A.Ş. adını alarak merkezini Ankara’ya nakletmiştir. Banka 1997 yılında % 15 hissesini halka açmış
olup bugün hisselerinin % 32.24’lük kısmı halka arz edilmiş durumdadır. Bankanın ana hissedarlarından Şekerbank T.A.Ş.
Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, sosyal güvenlik sistemi içinde üyelerine emeklilik güvenceleri
sağlamaktadır. Şekerbank T.A.Ş.’nin finans ve turizm alanlarında çeşitli iştirak ve bağlı ortaklıkları bulunmaktadır.
Bankanın faaliyet alanı her türlü nakdi ve gayrinakdi Türk Lirası ve döviz üzerinden krediler açmak, sermaye piyasası işlemlerini
yapmak, TL ve YP mevduat toplamak ve diğer bankacılık hizmetlerini yapmaktır.
II. Bankanın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran
Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama
Kişi ve Kuruluşun Adı
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve
Yardımlaşma Sandığı Vakfı
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu
BTA Securities JSC
Halka Arz
Diğer
Toplam
Pay
Tutarı
Pay
Oranı (%)
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmemiş
Sermaye
339,787
219,310
117,639
322,428
836
1,000,000
33.9787
21.9310
11.7639
32.2428
0.0836
100.0000
339,787
219,310
117,639
322,428
836
1,000,000
-
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
III. Bankanın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının, Varsa Bankada
Sahip Oldukları Paylara ve Sorumluluk Alanlarına İlişkin Açıklamalar
Unvanı
İsmi
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr.Hasan Basri Göktan
Sorumluluk Alanları
Başkan-Murahhas Üye, Kredi Komitesi, Kurumsal Yönetim
Komitesi, Ücret Komitesi
Genel Müdür
Meriç Uluşahin
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi, Ücret
Komitesi
Yönetim Kurulu Üyeleri
Victor Romanyuk
Emin Erdem
Erdal Batmaz
Halil Can Yeşilada (*)
Askhat Beisenbayev
Khosrow Kashani Zamani
Üzeyir Baysal
Ulf Wokurka
Nariman Zharkinbayev
Zhandos Yessenbay (*)
Başkan Yardımcısı, Ücret Komitesi
Murahhas Üye, Kredi Komitesi
Murahhas Üye
Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Bağımsız Üye, Ücret Komitesi
Bağımsız Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi
Murahhas Üye, Kredi Komitesi
Denetim Komitesi
Genel Müdür Yardımcıları
Abdullah Yücel Akbulut
Çetin Aydın
Nejat Bilginer
Zafer Ersan
Ramazan Karademir
Orhan Karakaş
Salih Zeki Önder
Hüseyin Serdar
Nihat Büyükbozkoyun
Selim Güray Çelik
Feyza Önen
Fatin Rüştü Karakaş
Tanol Türkoğlu
Halit Haydar Yıldız
Krediler Takip ve İzleme
Denetim
İnsan Kaynakları
İç Kontrol ve Risk Yönetimi
Kurumsal ve Ticari Kredi Yönetimi
Kurumsal ve Ticari Bankacılık
Finansal Kurumlar
Destek Hizmetleri
Operasyon
Mali Kontrol, Bütçe ve Stratejik Planlama
Fon Yönetimi
Perakende Kredi Yönetimi
Bilişim
Perakende Bankacılık
(*) Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği”ne göre bankaların
denetim komitesi üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edilir. Halil Can Yeşilada ve Zhandos Yessenbay Bankamız Denetim Komitesi
üyesidir.
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri Göktan halka arzdan 501 Bin TL nominal tutarda (% 0.05), Yönetim Kurulu Üyesi
Khosrow Kashani Zamani halka arzdan 122 Bin TL nominal tutarda (% 0.012), Genel Müdür Yardımcısı Çetin Aydın halka arzdan
160 Bin TL nominal tutarda (% 0.016), Genel Sekreter Hüseyin Serdar halka arzdan 26.7 Bin TL nominal tutarda (% 0.003)
hisseye sahiptir.
106 - 107
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
IV. Bankada Nitelikli Pay Sahibi Olan Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar
Ad Soyad/Ticari Unvanı
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu
BTA Securities JSC
Pay Tutarları
Bin TL
Pay Oranları
Ödenmiş
Paylar Bin TL
Ödenmemiş
Paylar
339,787
219,310
117,639
33.9787
21.9310
11.7639
339,787
219,310
117,639
-
V. Bankanın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarına İlişkin Özet Bilgi
Bankanın faaliyet alanı her türlü nakdi ve gayrinakdi Türk Lirası ve döviz üzerinden krediler açmak, sermaye piyasası işlemlerini
yapmak, TL ve YP mevduat toplamak ve diğer bankacılık hizmetlerini yapmaktır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Bankanın yurt
içinde 312 şubesi bulunmaktadır (31 Aralık 2012-272 yurt içi).
VI. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları Gereği
Yapılan Konsolidasyon İşlemleri Arasındaki Farklılıklar ile Tam Konsolidasyona veya Oransal Konsolidasyona Tabi Tutulan,
Özkaynaklardan İndirilen ya da Bu Üç Yönteme Dahil Olmayan Kuruluşlar Hakkında Kısa Açıklama
Ana Ortaklık Bankanın bağlı ortaklıkları; Şekerbank (Kıbrıs) Ltd., Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şekerbank International Banking
Unit Ltd., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş., Şeker Mortgage Finansman A.Ş. ve Zahlungsdienste GmbH
der Şekerbank T.A.Ş tam konsolidasyona tabi tutulmaktadır.
Seltur Turistik İşletmeler Yatırım A.Ş. Ana Ortaklık Bankanın kontrol gücü bulunmadığı ve finansal bir işletme olmadığı için
konsolide edilmemektedir.
VII. Banka ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya Borçların Geri Ödenmesinin Önünde
Mevcut veya Muhtemel, Fiili veya Hukuki Engeller
Banka ile bağlı ortakları arasında özkaynakların derhal transferi söz konusu değildir. Özkaynak içerisinde yer alan kârın
temettü olarak dağıtımı ilgili düzenlemeler uyarınca yapılmaktadır. Banka ve bağlı ortaklıkları arasında borçların geri
ödenmesi önünde mevcut ve muhtemel, fiili veya hukuki engeller bulunmamaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
Nazım Hesaplar Tablosu (Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu)
Gelir Tablosu
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
Özkaynak Değişim Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Kar Dağıtım Tablosu
108 - 109
ŞEKERBANK T.A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak
Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM 12/31/13
ÖNCEKİ DÖNEM 12/31/12
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
355,403
1,943,667
2,299,070
221,565
1,263,034
1,484,599
126,558
28,235
154,793
139,401
13,699
153,100
81,878
28,235
110,113
28,158
13,699
41,857
5,068
2,975
8,043
8,076
2,512
10,588
-
-
-
-
-
-
76,740
70
25,260
102,000
70
20,011
71
11,187
31,198
71
44,680
-
44,680
111,243
-
111,243
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44,680
-
44,680
111,243
-
111,243
-
-
-
-
-
-
-
-
12,319
54,315
110,885
123,204
54,315
10,266
75,213
96,891
107,157
75,213
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54,315
465,709
-
54,315
465,709
75,213
1,013,526
-
75,213
1,024,844
-
-
-
-
-
-
459,017
6,692
11,532,907
11,264,945
98,347
-
459,017
6,692
13,501,744
13,177,389
366,536
1,006,907
6,619
8,415,687
8,262,243
36,764
11,318
1,018,225
6,619
9,973,522
9,820,078
218,090
-
-
-
1,968,837
1,912,444
268,189
-
11,318
-
1,557,835
1,557,835
181,326
-
-
-
-
-
-
-
11,166,598
615,531
(347,569)
1,644,255
76,269
(19,876)
12,810,853
691,800
(367,445)
8,225,479
380,675
(227,231)
1,376,509
9,601,988
380,675
(227,231)
-
-
-
-
-
-
(6)
1,216,469
1,216,469
301
301
1,216,770
1,216,770
984,285
984,285
-
-
-
-
7,484
251
7,233
(7)
4,140
-
4,140
4,140
-
991,769
984,536
7,233
4,140
-
-
-
-
-
-
4,140
-
4,140
4,140
-
4,140
-
-
-
-
-
-
4,140
101,384
101,384
-
4,140
100,392
100,392
-
6,335
6,335
4,140
107,719
107,719
6,335
6,335
4,140
106,727
106,727
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
560,582
44,700
-
560,582
44,700
404,759
25,517
-
404,759
25,517
-
-
-
-
-
-
44,700
-
44,700
25,517
-
25,517
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
112,226
80,045
192,271
131,090
35,481
166,571
14,586,712
4,138,305
18,725,017
11,525,841
2,992,077
14,517,918
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN
BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme
Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş
Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere
İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı
Dönem Net Kâr/Zararı
Azınlık payı
PASİF TOPLAMI
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM 12/31/12
CARİ DÖNEM 12/31/13
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
8,403,312
4,235,927
12,639,239
6,938,200
3,199,706
10,137,906
210,967
51,798
262,765
91,604
6,284
97,888
8,192,345
4,184,129
12,376,474
6,846,596
3,193,422
10,040,018
36,866
9,557
46,423
10,406
5,334
15,740
80,761
987,000
1,067,761
59,522
689,113
748,635
858,553
33,965
33,965
858,553
-
-
-
-
-
22,455
836,098
924,783
500,136
424,647
-
22,455
836,098
924,783
500,136
424,647
-
-
-
33,965
953,017
-
33,965
953,017
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(13)
(18)
(14)
(15)
(17)
-
-
-
-
-
-
521,789
431,228
3,834
-
-
1,903
-
1,903
521,789
431,228
3,834
-
-
-
-
-
-
1,903
91,353
147,030
-
3,834
162,642
125,198
-
84,119
7,284
1,903
175,472
154,314
3,834
191,042
128,202
-
-
-
-
-
-
4,859
5,497
23,325
24,718
28,184
30,215
1,946
2,238
14,436
15,933
16,382
18,171
-
(6)
-
-
-
-
28,400
3,004
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(638)
(1,393)
(2,031)
(292)
(1,497)
(1,789)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
297,622
135,209
570
298,192
135,209
335,739
132,839
230
335,969
132,839
-
-
-
-
-
-
52,919
-
52,919
48,661
-
48,661
-
-
-
-
-
-
-
-
109,494
61,296
22,169
39,127
570
110,064
61,296
22,169
39,127
154,239
58,039
49,909
8,130
230
154,469
58,039
49,909
8,130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
413,449
1,824,881
1,000,000
151,697
70,446
(140)
-
413,449
2,055,448
1,000,000
172,048
-
2,055,448
1,000,000
172,048
(140)
70,446
1,824,741
1,000,000
151,557
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(5,077)
176,874
-
(5,077)
176,874
(4,239)
155,936
(140)
(4,379)
155,936
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
251
673,184
71,883
-
251
673,184
71,883
-
-
-
-
432,681
61,903
-
432,681
61,903
-
-
-
-
-
-
-
-
600,633
668
210,216
-
600,633
668
210,216
-
-
-
-
210,216
-
210,216
370,110
668
240,503
201
240,302
370,110
668
240,503
201
240,302
-
-
-
-
-
-
12,963,786
5,761,231
18,725,017
10,507,389
4,010,529
14,517,918
-
-
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
110 - 111
ŞEKERBANK T.A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN
NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
I.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
II.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
IV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
V.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
VI.
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat Mektupları
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları
Banka Kredileri
İthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Para ve Faiz Swap İşlemleri
Swap Para Alım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Para Alım İşlemleri
Futures Para Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım İşlemleri
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
Emanete Alınan Menkul Değerler
Tahsile Alınan Çekler
Tahsile Alınan Ticari Senetler
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
Emanet Kıymet Alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul Kıymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer Rehinli Kıymetler
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM 12/31/12
CARİ DÖNEM 12/31/13
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
7,233,699
5,565,452
12,799,151
32,848,546
5,065,055
37,913,601
4,122,669
2,049,714
6,172,383
3,045,059
1,643,419
4,688,478
4,098,242
1,030,212
5,128,454
3,031,007
893,483
3,924,490
95,749
33,500
129,249
80,041
20,957
100,998
-
-
-
-
-
-
4,002,493
10,356
4,000
6,356
673
673
996,712
376,572
376,572
2,950,966
3,467
2,998
469
872,526
215,288
215,288
530,458
530,458
4,999,205
386,928
380,572
6,356
531,131
531,131
-
411,276
411,276
3,823,492
218,755
218,286
469
411,276
411,276
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,398
112,472
125,870
10,585
123,372
133,957
-
-
-
-
-
-
1,606,225
1,498,939
20,361
97,875
97,875
93,781
1,704,100
1,596,814
114,142
28,542,752
1,188,454
35,726
113,820
113,820
113,820
28,656,572
1,302,274
149,546
-
(3)
(2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
403,729
4,094
407,823
300,573
-
300,573
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
527,499
6,610
538,431
2,309
-
527,499
6,610
538,431
2,309
512,954
6,729
330,869
1,603
-
512,954
6,729
330,869
1,603
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
107,286
107,286
-
107,286
107,286
27,354,298
27,354,298
-
27,354,298
27,354,298
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,504,805
3,417,863
4,922,668
1,260,735
3,307,816
4,568,551
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,504,805
212,501
42,566
169,935
1,285,281
348,015
931,266
3,000
3,000
7,023
6,477
546
3,417,863
225,218
176,804
48,414
3,122,212
1,916,095
1,206,117
1,260,735
119,045
37,218
81,827
1,058,069
336,510
715,559
3,000
3,000
83,621
17,685
65,936
3,307,816
116,704
80,572
36,132
3,122,402
1,773,002
1,349,400
7,458
646
6,812
4,922,668
437,719
219,370
218,349
4,407,493
2,264,110
2,137,383
3,000
3,000
14,481
7,123
7,358
68,710
49,631
19,079
4,568,551
235,749
117,790
117,959
4,180,471
2,109,512
2,064,959
3,000
3,000
152,331
67,316
85,015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62,975
82,987,367
877,131
62,975
337,823,763
3,437,853
-
-
-
134,442,249
1,917,570
30,981,745
975,845
165,423,994
2,893,415
254,836,396
2,560,722
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
358,814
2,147,497
44,311
9,197
30,673
230,577
7,362
544,587
389,487
2,378,074
51,673
553,784
143,236
1,716,143
55,535
1,833
26,006
138,414
6,441
424,558
169,242
1,854,557
61,976
426,391
-
-
-
-
-
-
902
1
252,242,917
343
54,508,598
63,932
64,834
1
334,342,763
3,483
68,535,290
822
1
132,486,538
343
43,221,885
380,426
381,248
1
162,488,972
972
51,263,526
-
-
82,099,846
3,140
14,026,692
-
-
-
-
30,002,434
629
8,041,641
-
-
-
-
-
-
-
-
15,712,964
180,297,945
1,723,067
32,757
2,342,448
65,693,259
34,307
10,390
18,055,412
245,991,204
1,757,374
43,147
12,256,305
75,248,429
1,759,576
38,141
1,611,179
20,319,201
29,784
3,466
13,867,484
95,567,630
1,789,360
41,607
262,070,095
88,552,819
350,622,914
167,290,795
36,046,800
203,337,595
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN
GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I-II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kâr/Zarar
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2013-31.12.2013
01.01.2012-31.12.2012
1,575,623
1,731,225
1,431,970
1,442,664
1,463
1,012
358
2
138,136
282,653
611
599
37,164
200,220
100,361
81,834
3,696
4,894
758,685
895,669
600,204
671,568
29,262
25,966
46,414
88,558
70,494
101,170
12,311
8,407
816,938
835,556
225,769
199,217
250,252
225,668
60,750
66,611
189,502
159,057
24,483
26,451
24,483
26,451
2,470
51
(612)
24,756
8,542
28,795
135,857
(11,537)
(145,011)
7,498
165,996
195,423
1,210,561
1,255,003
224,983
330,597
721,239
613,721
264,339
310,685
264,339
310,685
(54,123)
(70,383)
(28,248)
(111,080)
(25,875)
40,697
210,216
240,302
210,216
240,302
0.00021
0.00024
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
112 - 113
ŞEKERBANK T.A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA
MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
11.3
11.4
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR
FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME
FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer
Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer
Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER
GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET
GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (KarZarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan
Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden
Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM
KAR/ZARAR (X±XI)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
01.01.2012-31.12.2012
01.01.2013-31.12.2013
(873)
26,173
128,603
24,023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
313
(5,122)
-
(30,525)
20,491
210,216
122,101
240,302
1,658
22,537
-
-
-
-
208,558
217,765
230,707
362,403
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000,000
-
-
-
1,000,000
-
-
-
1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hisse
Senedi
İptal
Kârları
71,883
-
-
-
-
-
-
9,980
9,980
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61,903
61,903
-
-
-
-
5,902
-
-
5,902
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56,001
600,633
-
230,523
-
230,523
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
370,110
370,110
-
112,549
-
112,549
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
257,561
-
-
-
-
919
-
-
210,216
-
-
-
-
-
-
(240,503)
-
(240,503)
-
210,216
-
251
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
240,503
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
668
201
-
(118,451)
(118,451)
-
240,302
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(5,077)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
176,874
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,938
-
-
-
-
-
-
155,936
155,936
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,218
-
-
(698)
(4,379)
(4,379)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
201
-
-
-
-
-
102,883
-
-
136,718
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maddi ve
Maddi
Olmayan
Satış A./
Duran Ortaklıklardan
Riskten Durdurulan F.
Varlık
Bedelsiz Korunma
İlişkin Dur.V.
YDF Hisse Senetleri
Fonları
Bir.Değ.F.
-
(107,262)
-
-
-
-
-
118,451
Geçmiş
Menkul
Dönem
Değer.
Kârı/ Değerleme
(Zararı)
Farkı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dönem
Net
Kârı/
(Zararı)
668 240,302
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
668
Yasal
Yedek
Statü Olağanüstü
Diğer
Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
Dipnot
Hisse
Senedi
İhraç
Primleri
2,055,448
-
-
-
-
251
210,216
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,938
-
-
-
(698)
-
1,824,741
1,824,741
-
-
-
-
240,302
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,419
-
-
-
102,883
-
1,462,137
Azınlık
Payları
Hariç
Toplam
Özkaynak
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Azınlık
Payları
2,055,448
-
-
-
-
251
210,216
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,938
-
-
-
(698)
-
1,824,741
1,824,741
-
-
-
-
240,302
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,419
-
-
-
102,883
-
1,462,137
Toplam
Özkaynak
KURUMSAL YÖNETİM
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…
+XVI+XVII+XVIII)
Dönem İçindeki Değişimler
II.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
4.2
Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
V.
Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden
VI.
Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen
VII.
Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII.
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
IX.
Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından
X.
Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka
XI.
Özkaynağına Etkisi
XII.
Sermaye Artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç Kaynaklardan
XIII.
Hisse Senedi İhraç Primi
XIV.
Hisse Senedi İptal Kârları
XV.
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI.
Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kar Dağıtımı
18.1
Dağıtılan Temettü
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3
Diğer
I.
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…
+XVI+XVII+XVIII)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2013-31.12.2013
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
II.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
4.2
Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
V.
Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden
VI.
Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen
VII.
Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII.
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
IX.
Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından
X.
Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka
XI.
Özkaynağına Etkisi
XII.
Sermaye Artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç Kaynaklardan
XIII.
Hisse Senedi İhraç Primi
XIV.
Hisse Senedi İptal Kârları
XV.
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI.
Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kar Dağıtımı
18.1
Dağıtılan Temettü
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3
Diğer
I.
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2012-31.12.2012
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş
Sermaye
Enf.
Düzeltme
Farkı
SUNUŞ
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
114 - 115
ŞEKERBANK T.A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2013-31.12.2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2012-31.12.2012
120,888
175,328
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1,401,166
(726,772)
2,440
250,252
310,395
226,632
(306,866)
(61,068)
(975,291)
1,837,854
(894,236)
5
225,668
220,179
316,567
(262,077)
(88,076)
(1,180,556)
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(492,349)
2,535
(2,706,229)
136
-
-
(2,071)
(3,634,478)
(543,546)
1,176,584
2,133,532
316,822
(1,654,661)
(544,187)
(1,327,385)
825,204
(455)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1)
(1)
-
-
-
58,273
(4,881)
(371,461)
(2,530,901)
452,448
1,929,633
(1,021)
(13,263)
-
-
(20,622)
28,735
(7,436,266)
8,047,164
(378,051)
242,113
(29,604)
(27,921)
27,273
(6,959,658)
9,174,478
(524,619)
267,301
(13,958)
147,765
270,936
635,975
(465,119)
684,350
(402,798)
-
-
-
-
(23,091)
(10,616)
-
-
61,453
(23,204)
290,205
(353,536)
(2)
563,725
917,261
(3)
853,930
563,725
(1)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
KÂR dağıtım tablosu
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2013 (*)
12/31/12
I.
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**)
A.
NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
1.3
1.4
1.5
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B.
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III.
HİSSE BAŞINA KÂR
3.1
3.2
3.3
3.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1
4.2
4.3
4.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
264,339
(54,123)
(28,248)
310,685
(111,080)
(111,080)
-
-
(25,875)
-
210,216
199,605
-
-
-
9,980
-
-
210,216
189,625
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
230,523
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00021
0.021%
0.00024
0.024%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(*) Kâr dağıtımına ilişkin karar Genel Kurul toplantısında verilecektir.
(**) 2004/3 sayılı BDDK’nın genelgesine istinaden ertelenmiş vergi geliri kâr dağıtımına konu edilmemektedir.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
116 - 117
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I. Sunum Esaslarına İlişkin Açıklamalar
Banka, yasal kayıtlarını, finansal tablolarını ve finansal tablolarına baz teşkil eden dokümanlarını Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe, Türkiye Muhasebe Standartları
(TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından
muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlamaktadır.
II. Finansal Araçların Kullanım Stratejisi ve Yabancı Para Cinsinden İşlemlere İlişkin Açıklamalar
Banka, bankacılığın her alanında faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlamaktadır.
Banka, finansal araçlara ilişkin stratejilerini kaynak yapısına bağlı olarak yönlendirmekte olup kaynak yapısı ağırlıklı olarak
mevduattan oluşmaktadır. Yatırım araçları genellikle likit enstrümanlardan seçilmektedir. Yükümlülükleri karşılayacak likidite
sağlanmaktadır.
Banka dalgalı kur rejiminin yarattığı risklerden dolayı uzun süreli yüksek tutarlı döviz pozisyonları taşımak yerine kısa
vadeli stratejilerle piyasa hareketlerine uyumlu pozisyon yönetimi yaparak riski kontrol etmektedir. Müşteri işlemlerinden
kaynaklanan kur riski doğduğunda Banka karşı işlemler yapma yoluna giderek pozisyonunu kapatmaya çalışmaktadır.
Bilanço kalemlerinin vade yapısı, yeniden fiyatlama dönemleri ve faiz oranları dikkate alınarak getiri ve risk analizleri
yapılmakta ve gerekli yatırım kararları verilmektedir. Bütçe içerisinde vade bazında limitler konulmuş ve aktif kalemlerin
dağılımı belirlenmiştir.
Banka bilanço dışı vadeli işlemler, Bankanın toplam döviz ve faiz pozisyonuna dahil edilerek yönetilmektedir. Müşterilerin
yapacağı vadeli işlemler önceden müşteri bazında belirlenmiş kredi ve risk limitleri dahilinde yapılır. Yapılan vadeli işlemlerde
özellikle bilanço dışı işlemlerin ağırlığını oluşturan döviz swapları, Bankanın döviz nakit akımının kur riski ve faiz riski
oluşturmadan yönetilmesi amacıyla yapılmaktadır.
Banka, mevduatın kısa vadesinden kaynaklanan risklerden korunmak için daha uzun vadeli kaynaklara yönelmekte, aktifinde
ise değişken faizli kalemlerin oranını artırmaya özen göstermektedir.
III. Yabancı Para İşlemlerle İlgili Açıklamalar
Yabancı para işlemler, ilgili işlemin yapıldığı tarihteki kurlar kullanılarak bilançoda yer alan yabancı para parasal varlık ve
yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı
para birimindeki parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir.
Parasal kalemlerin çevrimden veya tahsil ve tediyelerinden kaynaklanan kur farkları gelir tablosunda yer almaktadır.
IV. İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Açıklamalar
İştirak ve bağlı ortaklıklar elde etme maliyetleri ile izlenmekte ve varsa değer düşüklüğü için karşılık ayrılmaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
V. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile Türev Ürünlere İlişkin Açıklamalar
Bankanın türev işlemleri yabancı para swap, faiz swap, opsiyon ve vadeli alım satım sözleşmelerinden meydana gelmektedir.
Vadeli döviz alım satım sözleşmeleri ile swap işlemlerinin rayiç değerinin tespitinde, söz konusu işlemler bilanço tarihindeki
piyasa faiz oranları kullanılarak ve dönem sonu Banka gişe döviz alış kurları ile değerlendirilmekte, alım satım arasındaki
farklardan ortaya çıkan kur farkı reeskontları cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Swap faiz işlemlerinin gerçeğe
uygun değerinin tespitinde, swap faiz işleminin sözleşmeye göre sabit faiz oranı üzerinden ödenecek veya alınacak faiz
tutarları ile sözleşmeye göre değişken faiz oranı üzerinden alınacak veya ödenecek faiz tutarları geçerli olan cari piyasa faiz
oranları ile baştan hesaplanarak bilanço tarihine kadar iskonto edilerek hesaplanmakta ve arasındaki farklar cari dönem gelir
tablosuna yansıtılmaktadır. Bazı türev işlemler ekonomik olarak riskten korunma sağlamakla birlikte, bu işlemler finansal
riskten korunma muhasebesine (hedge) uygun kalem olarak tanımlanması için tüm gereken koşullar yerine getirilmediği
için “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirilme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (TMS 39) kapsamında alım
satım amaçlı olarak muhasebeleştirilir ve söz konusu araçlar dolayısıyla gerçekleşen kazanç veya kayıp kâr zarar tablosu ile
ilişkilendirilir.
VI. Faiz Gelir ve Giderine İlişkin Açıklamalar
Faiz gelirleri ve giderleri etkin faiz (finansal varlığın ya da yükümlülüğün gelecekteki nakit akımlarını bugünkü net defter
değerine eşitleyen oran) yöntemi ile tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
İlgili mevzuat gereğince donuk alacak haline gelmiş kredilerin ve diğer alacakların faiz tahakkuk ve reeskontları iptal edilmekte
ve söz konusu tutarlar tahsil edildiğinde faiz gelirleri olarak muhasebeleştirilmektedir.
VII. Ücret ve Komisyon Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklamalar
Bankacılık hizmet gelirleri tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilmekte, nakdi kredilerle ilgili peşin tahsil edilen komisyon
gelirleri ise etkin faiz yöntemi ile dönemsellik ilkesi gereği reeskont edilerek ilgili dönemde gelir kaydedilmektedir.
Finansal yükümlülüklere ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlara ödenen ve işlem maliyetini oluşturan kredi ücret ve
komisyon giderleri peşin ödenmiş gider hesabında takip edilmekte olup etkin faiz yöntemi ile dönemsellik ilkesi gereği ilgili
dönemlerde gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
Temettü gelirleri iştirak ve bağlı ortaklıkların kâr dağıtımlarını gerçekleştirdikleri tarihlerde kayıtlara yansıtılmaktadır.
VIII. Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar
Finansal araçlar; finansal aktifler, finansal pasifler ve türev enstrümanlardan oluşmaktadır. Finansal araçlar Bankanın ticari
aktivite ve faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu enstrümanlarla ilgili riskler Bankanın aldığı toplam riskin çok önemli
bir kısmını kapsamaktadır. Finansal enstrümanlar Bankanın bilançosundaki likidite, kredi ve piyasa risklerini her açıdan
etkilemektedir. Banka, bu enstrümanların alım ve satımını müşterileri adına ve kendi nam ve hesabına yapmaktadır.
Finansal araçlar, finansal tablolardaki likiditeyi, kredi ve faiz riskini ortaya çıkarma, etkileme ve azaltabilme özelliğine sahiptir.
Finansal araçların normal yoldan alım satım işlemleri teslim tarihi (“settlement date”) esas alınarak muhasebeleştirilmektedir.
Teslim tarihi, bir varlığın Bankaya teslim edildiği veya Banka tarafından teslim edildiği tarihtir. Teslim tarihi muhasebesi, (a)
varlığın işletme tarafından elde edildiği tarihte muhasebeleştirilmesini ve (b) varlığın işletme tarafından teslim edildiği tarih
itibarıyla bilanço dışı bırakılmasını ve yine aynı tarih itibarıyla elden çıkarma kazanç ya da kaybının muhasebeleştirilmesini
gerektirir. Teslim tarihi muhasebesi uygulamasında gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıklar,
satılmaya hazır finansal varlıklar ve alım satım amaçlı finansal varlıklar için ticari işlem tarihi ve teslim tarihi arasındaki dönem
boyunca varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimler muhasebeleştirilir.
118 - 119
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Normal yoldan alım veya satım, bir finansal varlığın, genellikle yasal düzenlemeler veya ilgili piyasa teamülleri çerçevesinde
belirlenen bir süre içerisinde teslimini gerektiren bir sözleşme çerçevesinde satın alınması veya satılmasıdır. İşlem tarihi ile
teslim tarihi arasındaki süre içerisinde elde edilecek olan bir varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler,
satın alınan aktifler ile aynı şekilde muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişiklikler, maliyet bedeli veya
itfa edilmiş maliyetinden gösterilen varlıklar için muhasebeleştirilmez; gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan
olarak sınıflandırılan bir finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp, kâr ya da zararda; satılmaya hazır finansal
varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp ise özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Aşağıda finansal araçların finansal tablolarda sınıflandırıldıkları hesaplar ve bu sınıflamaya göre değerleme yöntemleri ve
varsayımları belirtilmiştir.
Nakit Değerler, Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz plasman ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha
az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer
kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerleridir.
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Alım satım amaçlı menkul değerler piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr
sağlamak amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir
portföyün parçası olan varlıklardır.
Alım satım amaçlı menkul kıymetler ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınırlar. İlgili kıymetin elde edilmesine ilişkin
işlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilir. Söz konusu menkul değerlerin maliyet değerleri ile piyasa değeri arasında
oluşan pozitif fark faiz ve gelir reeskontu olarak, negatif fark ise “Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılığı” hesabı altında
muhasebeleştirilir.
Banka, büyüyen uzun vadeli ve sabit faizli TL kredi portföyünü müşteri mevduatının yanısıra uluslararası piyasalardan sağladığı
uzun vadeli değişken faizli yabancı para kaynak ile fonlamaktadır. Banka, uluslararası piyasalardan sağladığı fon ile yarattığı
yabancı para likiditeyi uzun vadeli swap işlemleri ile TL likiditeye dönüştürmekte, bu sayede uzun vadeli sabit faizli kredileri için
hem TL fon oluşturmakta hem de faiz riskinden korunmaktadır.
Banka, uzun vadeli ve sabit faizli TL kredi portföyünü fonladığı swapları gerçeğe uygun değerleri ile finansal tablolara
yansıtırken bu swaplarla ilişkilendirilen kredileri de ilk muhasebeleştirme sırasında “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara
Yansıtılan” olarak sınıflayarak gerçeğe uygun değerleri ile finansal tablolarda izlemektedir.
Gerçeğe uygun değeri 44,680 Bin TL (31 Aralık 2012-111,243 Bin TL) olan konut, taksitli ticari, ihtiyaç, taşıt ve finansman kredileri
gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlık olarak muhasebeleştirilmiştir.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar ve Krediler
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, vadesine kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere
vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit
vadesi bulunan ve krediler ile alacaklar dışında kalan menkul kıymetlerden oluşmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar, krediler ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak ve alım satım amaçlı menkul kıymetler
dışında kalan tüm menkul kıymetlerden oluşmaktadır.
Menkul değerlerin ilk kayda alınmasında işlem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti kullanılmaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
İlk kayda alımı müteakip satılmaya hazır finansal varlıkların değerlemesi rayiç değeri üzerinden yapılmakta ve rayiç değerdeki
değişikliklerden kaynaklanan ve menkullerin iskonto edilmiş değeri ile rayiç değeri arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş
kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Menkul Değerler Değer Artış Fonu” hesabı altında gösterilmektedir. Aktif
piyasalarda işlem gören borçlanma senetlerinin rayiç değeri borsa fiyatına, borsa fiyatının bulunmaması halinde ise Resmi
Gazete fiyatına göre belirlenmiştir. Aktif bir piyasada bir fiyatın bulunmadığı durumlarda, rayiç değerin tespitinde TMS 39’da
belirtilen diğer yöntemler kullanılmaktadır.
Tüketici Fiyatlarına Endeksli Devlet Tahvillerinin reel kuponu vade boyunca sabit kalmaktadır. Ayrıca enflasyon değişimlerinin
etkilerine karşılık, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç tarihinde yapılan açıklamalara göre, ihraç tarihindeki
referans endeks ile bilanço tarihindeki referans endeks baz alınarak değerleme yapılmaktadır.
Krediler ve alacaklar borçluya para sağlama yoluyla yaratılan alım satım ya da kısa vadede satılma amacıyla elde tutulanlar
dışında kalan finansal varlıklardır.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ilk kayda alımdan sonra, var ise değer azalışı için ayrılan karşılık düşülerek, iç verim
oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş değeri ile muhasebeleştirilmektedir.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan kazanılmış olan faizler, faiz geliri olarak kaydedilmektedir.
Önceden vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar arasında sınıflandırılan ancak, sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl
boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlıklar bulunmamaktadır.
Banka, finansal varlıkların yukarıda açıklanan sınıflamalara göre tasnifini anılan varlıkların edinilmesi esnasında yapmaktadır.
Cari dönemde, 6,692 Bin TL tutarındaki borsaya kote olmayan hisse senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar “Diğer Menkul
Değerler” altında gösterilmektedir (31 Aralık 2012-6,619 Bin TL).
Krediler ve Ayrılan Özel Karşılıklar
Banka, krediler ve alacakların ilk kaydını elde etme maliyeti ile yapmakta, kayda alınmayı izleyen dönemlerde TMS 39’a uygun
olarak etkin faiz oranı yöntemini kullanarak iskonto edilmiş değerleri üzerinden muhasebeleştirmektedir.
Dövize endeksli bireysel ve ticari krediler, açılış tarihindeki kurdan Türk Lirası’na çevrilerek Türk Parası (“TP”) hesaplarda
izlenmektedir. Geri ödemeler, ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanmakta, oluşan kur farkları gelir-gider hesaplarına
yansıtılmaktadır. Dövize endeksli kredilerin anapara net kur farkı gelirleri kambiyo işlem kâr/zararının içerisinde gösterilmiştir.
Tahsili şüpheli hale gelen krediler için karşılık ayrılmakta ve masraf yazılmak suretiyle cari dönem kârından düşülmektedir.
Takipteki alacaklar karşılığı, tahsili şüpheli hale gelmiş kredilerden kaynaklanacak zararları karşılamak amacıyla, Banka
yönetiminin kredi portföyünü kalite ve risk açısından değerlendirerek, ekonomik koşulları ve diğer etkenleri ve ilgili mevzuatı
da göz önüne alarak ayırdığı tutardır.
Aralık 2009 itibarıyla Banka yönetiminin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda yönetmelikte belirtilen asgari
oranlarla sınırlı kalmaksızın ve asgari oranlardan az olmamak kaydıyla karşılık ayırma politikası benimsenmiş ve toplam nakdi
kredi tutarı 50 Bin TL ve üzeri olan intikallerde, teminat değerleri dikkate alınarak karşılık ayrılmıştır.
Kredi kartı alacakları için özel karşılık tutarı ilk intikal tarihinden itibaren % 100 olarak kayıtlara yansıtılmaktadır.
Söz konusu özel karşılıklar, “Karşılık ve Değer Düşme Giderleri-Özel Karşılık Giderleri” hesapları kullanılarak kâr-zarar
hesaplarına intikal ettirilmektedir. Bu tür kredilerle ilgili olarak yapılan tahsilatlarda öncelikle söz konusu kredinin anapara
borçları karşılanmakta, ardından faiz alacakları tahsil edilmektedir.
120 - 121
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Söz konusu kredilerle ilgili cari dönem içinde ayrılan karşılıklara istinaden yapılan tahsilatlar gelir tablosunda “Krediler ve Diğer
Alacaklar Karşılığı” hesabından düşülmekte, önceki dönemlerde karşılık ayrılmış ya da aktiften silinmiş olan kredilere istinaden
yapılan anapara tahsilatları sonucunda serbest kalan karşılık tutarları “Diğer Faaliyet Gelirleri” hesabı altında çalışan “Geçmiş
Yıllar Giderlerine ait Tahsilat” hesabına, faiz gelirleri ise “Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler” hesabına alacak vererek
kaydedilmektedir.
Özel karşılıkların dışında, Banka yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde kredi ve diğer alacakları için genel kredi
karşılığı ayırmaktadır. Banka, 23 Ocak 2009 tarih ve 27119 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer
Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”de yapılan
değişiklik ile üçüncü, dördüncü veya beşinci grupta sınıflandırılan kredileri bulunan kredi müşterilerine verilmiş bulunmakla
birlikte, veriliş tarihinden itibaren beş yıllık süre geçmiş olan çek defterlerinin her bir çek yaprağına ilişkin, 3167 sayılı “Çekle
Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuattan kaynaklanan ödeme
yükümlülükleri için dörtte bir oranında karşılık uygulamaktadır.
28 Mayıs 2011 tarih ve 27947 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik” ile bankaların kredi ve diğer alacaklarından Standart Nitelikli ve Diğer Alacaklar grubunda izlenen kredilerde
öngörülen koşulları taşımaya devam etmeleri şartıyla sözleşme koşullarında değişiklik yapılabileceği ancak yapılan değişikliğin
sözleşmede öngörülen ilk ödeme planının uzatılmasına yönelik olması halinde ilgili kredi ve diğer alacaklar ve Yakın İzlemedeki
Krediler ve Diğer Alacaklar grubunda izlenen Krediler için genel karşılık oranının % 5 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.
21 Eylül 2012 tarih ve 28418 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik” ile Banka, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki en son ay sonu itibarıyla genel karşılık hesapladıkları
standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi krediler ile teminat mektupları, aval ve kefaletleri ile diğer gayrinakdi kredileri için
Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranlar üzerinden hesaplanan genel karşılık tutarları 31 Aralık 2012
tarihine kadar en az % 40’ını, 31 Aralık 2013 tarihine kadar en az % 60’ını, 31 Aralık 2014 tarihine kadar en az % 80’ini, 31 Aralık
2015 tarihine kadar % 100’ünü ayırır. Banka, ortaya çıkan farkın %100’ünü 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla finansal tablolarına
yansıtmıştır.
8 Ekim 2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik” ile toplam tüketici kredilerinin toplam kredilerine oranı yüzde yirmibeşin (% 25) üzerinde olması ve konut kredileri
dışındaki tüketici kredilerinden donuk alacak olarak sınıflandırılanların konut kredileri dışındaki tüketici kredilerine oranı
yüzde sekizin (% 8) üzerinde bulunması durumunda, genel karşılık oranı Birinci Grupta izlenen konut kredileri hariç tüketici
kredileri için kredilerin vadeleri boyunca yüzde dört (% 4) olarak, İkinci Grupta izlenen konut kredisi dışındaki tüketici kredileri
için kredilerin vadeleri boyunca yüzde sekiz (% 8) olarak uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca Birinci Grupta izlenen nakdi ve
gayrinakdi ihracat kredileri için yüzde sıfır (% 0) olarak, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan nakdi krediler için
binde beş (% 0.5), gayrinakdi krediler için ise binde bir (% 0.1) olarak uygulanmaktadır.
IX. Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Açıklamalar
Banka, her bilanço döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada
tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumunda
Banka ilgili değer düşüklüğü tutarını tespit eder.
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha
fazla olayın (“zarar/kayıp olayı”) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlığın
veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda
değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer
düşüklüğü zararı oluşur. İleride meydana gelecek olaylar sonucunda oluşması beklenen kayıplar, ne kadar olası olursa olsun
muhasebeleştirilmez.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
X. Finansal Araçların Netleştirilmesine İlişkin Açıklamalar
Finansal varlıklar ve borçlar, Bankanın netleştirmeye yönelik kanuni bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olması ve ilgili finansal
aktif ve pasif net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyeti olması durumunda veya ilgili finansal varlığın ve borcun eş
zamanlı olarak gerçekleştirilmesi veya ödenmesi halinde söz konusu finansal varlıklar ve borçlar bilançoda net tutarları
üzerinden gösterilir.
XI. Satış ve Geri Alış Anlaşmaları ve Menkul Değerlerin Ödünç Verilmesi İşlemlerine İlişkin Açıklamalar
Banka, müşterilerle repo anlaşmaları çerçevesinde yapılan hazine bonosu ve devlet tahvili alım-satım işlemlerini Tek
Düzen Hesap Planı’na uygun olarak bilanço hesaplarında takip etmektedir. Dolayısıyla, repo anlaşması çerçevesinde
müşterilere satılan devlet tahvili ve hazine bonoları, Bankanın repoya konu menkul değerleri sınıflamasına bağlı olarak,
finansal tablolarda alım satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler kalemleri altında
sınıflandırılmakta ve ilgili hesabın değerleme esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo işlemlerinden elde edilen
fonlar ise pasif hesaplarda para piyasaları ana kalemi altında ayrı bir kalemde repo işlemlerinden elde edilen fonlar olarak
muhasebeleştirilmektedir. Bu tür işlemler kısa vadeli olup repoya konu olan menkul kıymetlerin tümü Devlet İç Borçlanma
Senetlerinden oluşmaktadır.
Bu işlemlerden oluşan gelir ve giderler gelir tablosunda “Menkul Değerlerden Alınan Faizler” ve “Para Piyasası İşlemlerine
Verilen Faizler” hesaplarında gösterilmektedir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Bankanın 54,315 Bin TL ters repo işlemi bulunmaktadır (31 Aralık 2012-75,213 Bin TL).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Bankanın ödünç verilmiş menkul değerleri yoktur (31 Aralık 2012-Yoktur).
XII. Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar ile Bu Varlıklara İlişkin Borçlar Hakkında
Açıklamalar
Satış olasılığı yüksek olan; yönetim kademesi tarafından, varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışına ilişkin bir plan
yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılan varlıklardan oluşmaktadır. Ayrıca,
varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) gerçeğe uygun değeriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır.
Ayrıca satışın, sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin
beklenmesi ve planı tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli değişiklikler yapılması veya planın iptal edilmesi
ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi gerekir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Bankanın satış amaçlı duran varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012-Yoktur).
Durdurulan bir faaliyet, bir Bankanın elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir bölümüdür.
Durdurulan faaliyetlere ilişkin sonuçlar gelir tablosunda ayrı olarak sunulur.
Bankanın durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.
XIII. Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar
Bankanın edinmiş olduğu iştirak ve bağlı ortaklıkları ile ilgili şerefiye tutarı yoktur.
Maddi olmayan duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş tutarları ile izlenmekte olup itfa
payları, doğrusal itfa yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. 31 Aralık 2004 tarihine kadar varlıkların maliyeti enflasyona göre
düzeltme işlemine tabi tutulmuş olup bu tarihten sonra elde etme değerleri ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için
gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli ile izlenmekte ve varsa değer düşüklüğü için
karşılık ayrılmakta ve doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfa edilmektedir.
122 - 123
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Bankanın diğer maddi olmayan duran varlıklar olarak sınıfladığı başlıca varlıklar bilgisayar yazılımlarıdır. Söz konusu varlıkların
itfa süresi için faydalı ömür 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bankada yaygın olarak kullanılmakta olan bilgisayar programları
Bankada yaygın olarak kullanılmakta olan bilgisayar programları dışarıdan sağlanmakta olup bu yazılımlarla ilgili giderler
aktifleştirilmemektedir.
Muhasebe tahminlerinde itfa süresi, itfa yöntemi veya kalıntı değer bakımından cari dönemde veya sonraki dönemlerde
önemli etkilerinin olması beklenen bir değişiklik yoktur.
Cari dönemde faydalı ömrü tükenmiş aktiften silinen maddi olmayan duran varlık bulunmamaktadır
(31 Aralık 2012-707 Bin TL).
XIV. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar
Bankanın gayrimenkullerinin maliyet tutarları 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş, 31 Aralık
2006 tarihi itibarıyla Banka muhasebe politikasında değişikliğe giderek maddi duran varlıkları içinde yer alan gayrimenkullerin
değerlemesinde; “TMS 16 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Standart”ı kapsamında yeniden değerleme metodunu benimsemiştir.
Bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yapılan ekspertiz değerleri finansal tablolara
yansıtılmıştır. Ekspertiz değerine getirmenin etkisi 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla brüt 215,766 Bin TL (ertelenmiş vergi sonrası
net 172,613 Bin TL) dir (31 Aralık 2012 Brüt: 189,594 Bin TL, ertelenmiş vergi sonrası net 151,675 Bin TL).
Diğer maddi duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş maliyet tutarları ile, bu tarihten sonra
elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş
maliyet bedeli ile izlenmekte, varsa değer düşüklüğü için karşılık ayrılmakta ve doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
amortismana tabi tutulmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara
ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan
tutar kadar amortisman ayrılmaktadır. Cari dönem içinde uygulanan amortisman yönteminde değişiklik yapılmamış olup
kullanılan amortisman oranları ilgili aktiflerin ekonomik ömürlerine tekabül eden oranlara yaklaşık olup aşağıda belirtildiği
gibidir:
Binalar
Nakil Vasıtaları
Mobilya, Mefruşat ve Büro Makinaları, Diğer Menkuller
Özel Maliyet Bedelleri
%
2
20
10-25
25
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kar veya zarar, net elden çıkarma hasılatı ile ilgili maddi duran
varlığın net defter değerinin farkı olarak gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Maddi duran varlığın onarım maliyetlerinden varlığın ekonomik ömrünü uzatıcı nitelikte olanlar aktifleştirilmekte, diğer
onarım maliyetleri ise gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. Maddi duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek veya tedbir
bulunmamaktadır.
Maddi duran varlıklarla ilgili alım taahhüdü bulunmamaktadır.
Muhasebe tahminlerinde, cari dönemde önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen
değişiklikler bulunmamaktadır.
Cari dönemde faydalı ömrü tükenmiş aktiften silinen sabit kıymet yoktur (31 Aralık 2012-35 Bin TL).
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
XV. Kiralama İşlemlerine İlişkin Açıklamalar
Finansal kiralama yoluyla elde edinilen sabit kıymetler kiralama işlemlerine ilişkin “TMS 17 Finansal Kiralama İşlemlerine İlişkin
Standart” çerçevesinde muhasebeleştirilmektedir. Bu kapsamda yabancı para borçlardan oluşan finansal kiralama işlemleri
işlemin yapıldığı tarihteki kurla çevrilerek aktifte bir varlık, pasifte bir borç olarak kaydedilmektedir. Yabancı para borçlar
dönem sonu değerleme kuru ile Türk Parası’na çevrilerek gösterilmiştir. Kur artışlarından/azalışlarından kaynaklanan farklar
ilgili dönem içerisinde gider/gelir yazılmıştır. Kiralamadan doğan finansman maliyetleri kiralama süresi boyunca sabit bir faiz
oranı oluşturacak şekilde döneme yayılır.
Finansal kiralama işlemi her muhasebe döneminde faiz giderine ek olarak amortismana tabi varlıklar için amortisman
giderine yol açmaktadır. Kullanılan amortisman oranı “TMS 16 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Standart”ına uygun olup
uygulanan oran % 20’dir.
Banka, operasyonel faaliyetleri dahilindeki kira anlaşmalarına istinaden yaptığı kira ödemelerini kira süresi boyunca, eşit
tutarlarda gider kaydetmektedir.
Bankanın kiralayan konumunda bulunduğu finansal kiralama işlemleri yoktur.
XVI. Karşılıklar ve Koşullu Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması
ve yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda karşılık finansal tablolarda ayrılır. Karşılıklar, bilanço
tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Banka yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine
göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek için iskonto edilir.
XVII. Çalışanların Haklarına İlişkin Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar
Tanımlanmış Fayda Planları
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Banka istifa ya da kötü hal dışında görevine son verdiği veya emeklilik hakkı
kazanan personeline beher çalışma yılı için 30 günlük ücret üzerinden kıdem ve beher çalışma yılı üzerinden hesaplanacak
ihbar süresi için ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. “TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Standart”a göre bir
yıllık çalışma hizmetini tamamlayan ve emeklilik sebebiyle çalışma süresi biten veya kendi isteğiyle ayrılma veya çıkarılma
durumları haricinde kalan diğer sebepler için çalışanlar için toplam fayda hesaplanmaktadır.
Türkiye’de herhangi bir fon ayırma yükümlülüğü bulunmadığı için bu fayda planları için bir fon oluşturulmamıştır. Çalışanların
cari veya önceki dönemlerde yerine getirmiş oldukları hizmetlerin maliyeti tanımlanmış fayda planı çerçevesinde bağımsız
aktüerler tarafından yıllık olarak öngörülen yükümlülük yöntemiyle hesaplanmaktadır.
Yükümlülüğün belirlenmesinde Banka bağımsız aktüerlerden yararlanmakta, iskonto oranı, çalışan devir hızı ve gelecekteki
maaş artışları gibi konularda varsayımlarda bulunmaktadır. Bu varsayımlar yıllık olarak gözden geçirilmektedir.
1 Ocak 2013 itibarıyla yürürlüğe giren revize TMS 19 standardı uyarınca aktüeryal kayıp kazançlar özkaynaklar altında
muhasebeleştirilmeye başlanmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla çalışan hakları yükümlülüğü 52,919 Bin TL olup bu tutarın
50,879 Bin TL’si kıdem tazminatı, 2,040 Bin TL’si izin karşılıklarından oluşmaktadır (31 Aralık 2012-47,485 Bin TL kıdem tazminatı
karşılığı, 1,176 Bin TL izin karşılığı).
Tanımlanmış Katkı Planları
Banka çalışanlarının üyesi bulunduğu Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu’nun geçici 20’nci maddesine göre kurulmuştur. Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında kurulmuş olan banka
sandıklarının, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun geçici 23’üncü maddesi ile kanunun yayımını izleyen üç yıl içinde SGK’ya
devredilmesi öngörülmüş, bu kapsamda 30 Kasım 2006 tarih ve 2006/11345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da devre ilişkin
usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna karşılık, devre ilişkin ilgili kanun maddesi, Cumhurbaşkanı tarafından 2 Kasım 2005
tarihinde yapılan başvuruya istinaden Anayasa Mahkemesinin 31 Mart 2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
22 Mart 2007 tarih ve E.2005/39, K.2007/33 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve yürürlüğü kararın yayım tarihinden itibaren
durdurulmuştur.
124 - 125
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Bankacılık Kanunu’nun geçici 23’üncü maddesinin iptaline ilişkin gerekçeli kararın Anayasa Mahkemesi tarafından 15 Aralık
2007 tarih ve 26731 sayılı Resmi Gazete’de açıklanmasını takiben Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasal düzenlemelerin tesisi
yönünde çalışmaya başlamış ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, 8 Mayıs 2008 tarih 26870 sayılı Resmi
Gazete’de 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kanun ile banka sandıklarının iştirakçileri ve
aylık veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ilgili maddenin yayım
tarihinden itibaren 3 yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi ve bu Kanun kapsamına alınması, üç yıllık devir
süresinin Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki yıl uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bahsi geçen üç yıllık devir süresi 8
Mart 2012 tarih ve 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 Mart 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile dört yıl uzatılmıştır.
• Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı, BDDK, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu, her sandık için ayrı ayrı olmak üzere hesabı yapılan sandığı temsilen bir ve sandık iştirakçilerini
istihdam eden kuruluşu temsilen bir üyenin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından, devir tarihi itibarıyla devredilen
kişilerle ilgili olarak sandıkların anılan Kanun kapsamındaki sigorta kolları bazında gelir ve giderleri dikkate alınarak
yükümlülüklerinin peşin değerinin hesaplanacağı ve peşin değerin aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz oranının %
9.80 olarak esas alınacağı, • Sandık iştirakçileri ile aylık ve/veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devrinden
sonra bu kişilerin tabi oldukları vakıf senedinde bulunmasına rağmen karşılanmayan diğer sosyal hakları ve ödemelerinin,
sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca karşılanmaya devam edileceği,
hususlarına yer verilmiştir.
Diğer yandan, 19 Haziran 2008 tarihinde kanunun devir hükümlerini içeren geçici 20’nci maddesinin birinci fıkrasının da
arasında yer aldığı bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Halk
Partisi tarafından yapılan başvuru, adı geçen mahkemenin 30 Mart 2011 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda
reddedilmiştir.
Sandıkın teknik finansal tabloları 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 21. maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan “Aktüerler
Yönetmeliği” hükümlerine göre aktüerler siciline kayıtlı bir aktüer tarafından denetlenmektedir. 30 Kasım 2006 tarih ve
2006/11345 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yer alan esaslar çerçevesinde % 9.80 teknik faiz oranı kullanılarak hazırlanan Ocak
2014 tarihli aktüer raporunda 64,314 Bin TL teknik fazlalık bulunmaktadır (31 Aralık 2012-19,115 Bin TL teknik açık). 31 Aralık 2013
tarihli finansal tablolarda karşılık bulunmamaktadır (31 Aralık 2012-21,071 Bin TL).
XVIII. Vergi Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar
Kurumlar Vergisi
TBMM Genel Kurulunda 13 Haziran 2006 tarihi itibarıyla kabul edilen ve 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete ile ilan edilen
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesine göre kurumlar vergisi oranı % 30’dan % 20’ye indirilmiş olup
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesine göre ise 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine
uygulanmak ve 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibarıyla oluşan kazançlar üzerinden % 20 (31 Aralık 2012-% 20) oranında geçici
vergi hesaplanarak ödenmekte, ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın biriyle yirmi beşinci günü akşamına kadar
beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir.
Vergi provizyonunun doğrudan özkaynaklar ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili olan kısmı özkaynaklar hesap grubunda yer alan
ilgili hesaplarla netleştirilmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar beş yılı aşmamak kaydıyla dönemin kurumlar
vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve
vergi hesapları kontrol edilebilmektedir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü/Aktifi
Banka, finansal tablolarda yansıtıldıkları dönemlerden sonraki dönemlerde vergiye tabi tutulan gelir ve gider kalemlerinden
kaynaklanan zamanlama farkları üzerinden ertelenmiş vergi aktifi veya yükümlülüğü hesaplamakta ve kayıtlarına
yansıtmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ise, Gelir Vergilerine İlişkin 12 Sayılı Türkiye Muhasebe Standardı ve BDDK’nın
8 Aralık 2004 tarihli BDDK.DZM.2/13/1-a-3 nolu genelgesinde belirtilen değişiklikler uyarınca Banka vergi mevzuatına göre,
sonraki dönemlerde indirilebilecek mali kâr elde edilmesi mümkün görüldüğü müddetçe, genel kredi karşılıkları dışında kalan
indirilebilir geçici farklar üzerinden ertelenmiş vergi aktifi, bütün vergilendirilebilir geçici farklar üzerinden ise ertelenmiş vergi
yükümlülüğü hesaplamıştır. Ertelenmiş vergi aktif ve yükümlülükleri netleştirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtılmıştır.
Netleştirme sonucunda oluşan net ertelenmiş vergi aktifi bilançoda ertelenmiş vergi aktifi, net ertelenmiş vergi yükümlülüğü
ise ertelenmiş vergi pasifi olarak gösterilmektedir. Ertelenmiş vergi gideri ise ilişikteki gelir tablosunda ertelenmiş vergi
karşılığı satırında gösterilmiş olup bu tutar 25,875 Bin TL’dir (31 Aralık 2012-40,697 Bin TL ertelenmiş vergi geliri). Ertelenmiş
vergi pasifinin doğrudan özkaynaklar ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili olan kısmı özkaynaklar hesap grubunda yer alan ilgili
hesaplarla netleştirilmekte olup bu tutar 41,946 Bin TL’dir (31 Aralık 2012-36,824 Bin TL ertelenmiş vergi pasifi).
Ayrıca BDDK’nın söz konusu genelgesi uyarınca ertelenmiş vergi aktif ve pasifinin netleştirilmesi neticesinde gelir bakiyesi
kalması halinde, ertelenmiş vergi gelirlerinin kâr dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmemesi gerekmektedir.
XIX. Borçlanmalara İlişkin İlave Açıklamalar
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı
veya üretimi ile doğrudan ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar
varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda
değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir.
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Banka 27-28-29 Ağustos 2013 tarihlerinde, 28 Şubat 2014 vadeli, aylık faiz ödemeli 500,000 Bin TL tutarında bono ihraç
etmiştir. Bankanın 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolarında ihraç edilen bono tutarı 500,136 Bin TL olarak gösterilmiştir.
Banka, 800,000 Bin TL’lik Varlık Teminatlı Menkul Kıymet programının, 227,500 Bin TL tutarındaki ilk serilerinin ihracını 14 Eylül
2011 tarihinde, 180,000 Bin TL tutarındaki ikinci serilerinin ihracını 9 Aralık 2011 tarihinde, 117,600 Bin TL tutarındaki üçüncü
serinin ihracını 8 Mart 2012 tarihinde, 115,250 Bin TL’lik dördüncü serinin ihracını 8 Haziran 2012 tarihinde, 135,975 Bin TL
tutarındaki beşinci serilerinin ihracını 28 Kasım 2013 tarihinde tamamlamıştır. Yatırımcılar International Finance Corporation
(IFC), Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), UniCredit Bank AG, European
Investment Bank (EIB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Alman Kalkınma Bankasıdır (KfW).
İşlem, ilgili SPK mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup teminat olarak KOBİ kredileri kullanılmıştır. UniCredit Bank AG’nin
yatırımcı olduğu 121,500 Bin TL’lik seri 12 Eylül 2012 tarihinde, 117,600 Bin TL’lik seri 12 Mart 2013 tarihinde ve Alman Kalkınma
Bankasının (KfW) yatırımcı olduğu 115,250 Bin TL tutarındaki seri 12 Haziran 2013 tarihinde itfa olmuştur, aynı yatırımcı 28
Kasım 2013 tarihindeki 135,975 Bin TL’lik seriye yatırım yapmıştır.
Bankanın 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolarında Varlık Teminatlı Menkul Kıymet tutarı 424,647 Bin TL olarak gösterilmiştir
(31 Aralık 2012-521,789 Bin TL).
Banka hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihraç etmemiştir.
XX. İhraç Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Açıklamalar
Bulunmamaktadır.
126 - 127
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
XXI. Aval ve Kabullere İlişkin Açıklamalar
Aval ve kabuller, müşterilerin ödemeleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilmekte ve olası borç ve taahhütler olarak bilanço dışı
işlemlerde gösterilmektedir.
XXII. Devlet Teşviklerine İlişkin Açıklamalar
Bankanın kullandığı devlet teşviği bulunmamaktadır.
XXIII. Raporlamanın Bölümlemeye Göre Yapılmasına İlişkin Açıklamalar
Banka stratejisi gereği, ağırlıklı olarak kurumsal, bireysel ve kobi bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.
Cari Dönem
Net Faiz Gelirleri
Net Ücret ve Komisyon Geliri ve Diğer Faaliyet
Gelirleri
Temettü Gelirleri
Ticari Kâr/(Zarar)
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı
Diğer Faaliyet Giderleri
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)
Vergi Karşılığı
Net Dönem Kârı
Önceki Dönem
Net Faiz Gelirleri
Net Ücret ve Komisyon Geliri ve Diğer Faaliyet
Gelirleri
Temettü Gelirleri
Ticari Kâr/(Zarar)
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı
Diğer Faaliyet Giderleri
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)
Vergi Karşılığı
Net Dönem Kârı
Kurumsal
194,460
Kobi
579,800
Bireysel
(107,800)
Diğer
150,478
Toplam
816,938
110,444
2,470
118,165
-
111,182
(263,627)
-
34,233
451
-
135,906
144,399
(224,983)
(721,239)
391,765
2,470
(612)
(224,983)
(721,239)
425,539
-
427,355
-
(73,116)
-
(515,439)
-
264,339
(54,123)
-
-
-
-
210,216
Kurumsal
298,067
Kobi
455,649
Bireysel
(215,403)
Diğer
297,243
Toplam
835,556
118,929
51
(24,619)
-
83,186
33,385
-
31,090
(1,268)
-
161,435
17,258
(330,597)
(613,721)
394,640
51
24,756
(330,597)
(613,721)
392,428
-
572,220
-
(185,581)
-
(468,382)
-
310,685
(70,383)
-
-
240,302
-
Cari Dönem
Varlıklar
Yükümlülükler
Kurumsal
6,701,459
5,500,770
Kobi
5,045,684
862,474
Bireysel
1,799,281
6,275,995
Hazine/Yatırım
4,101,096
3,312,872
Dağıtılamayan
1,077,497
2,772,906
Toplam
18,725,017
18,725,017
Önceki Dönem
Varlıklar
Yükümlülükler
Kurumsal
3,735,336
4,144,748
Kobi
4,884,778
1,228,283
Bireysel
1,464,651
4,764,875
Hazine/Yatırım
3,699,716
1,825,637
Dağıtılamayan
733,437
2,554,375
Toplam
14,517,918
14,517,918
XXIV. Diğer Hususlara İlişkin Açıklamalar
Bulunmamaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
I. Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklamalar
Sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm yöntemleri; sermaye yeterliliği standart oranının
hesaplanması 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılmaktadır.
Bankanın “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre
hesaplanan konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranı % 13.54 olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2012-% 14.48).
Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında hesap ve kayıt düzenine ilişkin mevzuata uygun olarak düzenlenen
veriler kullanılır. Ayrıca, “Bankaların Sermaye Yeterliliği Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre
piyasa riskine esas tutar ve operasyonel riske esas tutar hesaplanarak sermaye yeterliliği standart oranı hesaplamalarına dahil
edilmiştir.
Özkaynak hesabında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınan tutarlar risk ağırlıklı varlıklar, gayrinakdi krediler ve
yükümlülüklerin hesaplanmasına dahil edilmez. Risk ağırlıklı varlıkların hesaplanmasında, tükenme ve değer kaybı ile karşı
karşıya olan varlıklar, ilgili amortismanlar ve karşılıklar düşüldükten sonra kalan net tutarlar üzerinden hesaplara alınır.
Banka, kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında, kredilerini, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” ve Ek-1’e uygun olarak risk sınıflarını ve kredi risk azaltımı tebliğine uygun
olarak finansal teminat ve garantileri dikkate alarak ilgili risk ağırlığında sınıflamaktadır. Kredi Risk Azaltım Tekniklerinin
kullanılmasında, bankacılık hesapları için “basit finansal teminat yöntemi” kullanılmaktayken, alım satım hesapları için
“kapsamlı finansal teminat yöntemi” kullanılmaktadır.
Bilanço dışı işlemler ile ilgili kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında, karşı taraftan olan alacaklar, varsa bu işlemler için
“Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”e istinaden ayrılan ve pasif hesaplar arasında izlenen özel karşılıklar düşüldükten sonraki net tutar
üzerinden, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”in 5’inci maddesinin ilgili
fıkralarında belirtilen krediye dönüştürme oranları kullanılarak dikkate alınırlar.
Karşı taraf kredi riskine ilişkin hesaplamalarda, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik”in 21’inci madde ve Ek-2’de yer alan “Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi” kullanılmaktadır.
128 - 129
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler:
%0
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden
veya merkez bankalarından
şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
3,742,979
Bölgesel yönetimlerden
veya yerel yönetimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari
Olmayan Girişimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
127
Çok taraflı kalkınma
bankalarından şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan
şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bankalar ve aracı
kurumlardan şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
1,801
Şarta bağlı olan ve olmayan
kurumsal alacaklar
135,510
Şarta bağlı olan ve olmayan
perakende alacaklar
39,821
Şarta bağlı olan ve olmayan
gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış
alacaklar
2
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak
belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul
kıymetler
Menkul kıymetleştirme
pozisyonları
Bankalar ve aracı
kurumlardan olan kısa
vadeli alacaklar ile kısa
vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu
niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
279,984
Risk Ağırlıkları
Banka
%50
%75
%10
%20
%35
%100
%150
%200
%250
-
-
-
-
-
301
-
-
-
-
48,940
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,484
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61,460
-
85,006
-
193,555
-
-
-
-
7,003
-
-
- 7,428,446
-
-
-
-
-
-
- 3,871,461
82,094
-
-
-
-
-
- 4,060,543
-
-
11,159
241,305
-
-
-
-
-
-
-
-
- 254,015
901,656
1,028
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
- 883,820
-
-
-
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi:
Banka
Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (Kredi Riskine Esas Tutar*0.08) (KRSY)
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (PRSY)
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (ORSY) (*)
Özkaynak
Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY)*12.5*100)
Cari Dönem
1,283,034
18,538
118,222
2,402,203
13.54
Önceki Dönem
936,397
8,998
102,667
1,896,826
14.48
Cari Dönem
1,000,000
1,000,000
Önceki Dönem
1,000,000
1,000,000
432,681
240,503
240,302
201
4,261
11,872
25,517
1,640,056
(*) Temel gösterge yöntemine göre hesaplanmıştır.
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Nominal Sermaye
Sermaye Taahhütleri (-)
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Yedek Akçeler
Yedek Akçeler Enflasyona Göre Düzeltme Farkı
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel Riskler İçin A. Serb. Karşılıkların Ana Sermayenin %25’ine Kadar Olan Kısmı
İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazançları
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
Zararın Yedek Akçelerle Karşılanamayan Kısmı (-)
Net Dönem Zararı
Geçmiş Yıllar Zararı
Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (-)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-)
Ana Sermayenin %10’unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-)
Kanunun 56’ncı maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-)
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
Genel Karşılıklar
Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan Bedelsiz Olarak
Edinilen ve Dönem Kârı İçerisinde Muhasebeleştirilmeyen Hisseler
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan
Kısmı
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler ile İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Değer Artışı
Tutarının %45’i
Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z’ının Enflasyona Göre
Düzeltme Farkları (Yedek Akçelerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı hariç)
Katkı Sermaye Toplamı
SERMAYE
-
-
673,184
-
210,216
210,216
-
4,261
-
13,075
44,700
-
1,829,886
135,209
-
77,676
132,839
68,254
-
-
-
402,355
70,356
(5,077)
(4,379)
-
267,070
1,907,126
610,163
2,440,049
130 - 131
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlasına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal
Kuruluşlardan (Yurt İçi, Yurt Dışı) Konsolide Edilmeyenlerdeki Ortaklık Payları
Sermayesinin Yüzde Onundan Azına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardaki
(Yurt İçi, Yurt Dışı) Bankanın Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamının Yüzde On ve
Daha Fazlasını Aşan Tutardaki Ortaklık Payları Toplamı
Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurt Dışı) veya Nitelikli Pay Sahiplerine
Kullandırılan İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Krediler ile Bunlardan Satın
Alınan Birincil veya İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Borçlanma Araçları
Kanunun 50 ve 51’inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler
Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının Yüzde
Ellisini Aşan Kısmı İle Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları Ve Kanunun 57
nci Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia Ve Gayrimenkullerden Edinim
Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkarılamayanların Net Defter
Değerleri
Özkaynaktan Düşülmesi Tercih Edilen Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
Diğer
TOPLAM ÖZKAYNAK
Cari Dönem
37,846
Önceki Dönem
10,300
-
-
-
-
23,088
-
-
-
10,573
7,653
2,647
1,896,826
-
4,185
2,402,203
Banka, sermaye yeterliliği içsel değerlendirme sürecinde; Sermaye Yeterliliği Standart Oranı hesaplamalarına dahil edilen
kredi riski, piyasa riski ve operasyonel riskin yanısıra bahse konu hesaplamalara dahil edilmeyen risk faktörlerini (yoğunlaşma
riski, bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski, likidite riski, vs.) özkaynakları ile ilişkilendirerek limitlendirmektedir.
Bu surette “Risk Limitleri” tesis edilmiş olup bunlarla beraber stres testleri ve senaryo analizleri uygulanarak içsel sermaye
gereksiniminin cari ve gelecek faaliyetler açısından yeterliliği değerlendirilmektedir.
“Risk Limitleri” kapsamında birer erken uyarı göstergesi niteliğinde de “Risk Göstergeleri” tesis edilmiştir. “Risk Limitleri” ve
“Risk Göstergeleri”nin belirlenmesinde Bankanın yıllık bütçesi ve stratejisi, risk iştahı, Bankanın ürün ve hizmetlerinin hacmi,
niteliği ve karmaşıklığı, Bankanın geçmiş deneyimi ve performansı ile piyasa koşulları dikkate alınmaktadır. “Risk Limitleri” ve
“Risk Göstergeleri” riske esas tutarlar üzerinden ve/veya nominal tutarlar üzerinden belirlenmektedir. Bu kapsamda yasal sınır
ve uygulamalar, Basel Komitesi tarafından kabul edilen uygulamalar, uluslararası en iyi uygulamalar, yoğunlaşma ve tolerans
seviyeleri ile özkaynakları esas alan kıstaslar kullanılmaktadır. “Risk Limitleri” ve “Risk Göstergeleri” Bankacılık Kanunu ve ilgili
düzenlemelerle belirlenen yasal sınırların dışına çıkmamaktadır.
“Risk Limitleri” ve “Risk Göstergeleri” gerek piyasa koşullarına gerekse Bankanın stratejisindeki değişikliklere göre yılda en
az 1 kez Banka üst düzey yönetimi tarafından gözden geçirilmekte ve gerektiğinde de güncellenmektedir. Gözden geçirme
süreci “Risk Limitleri” ve “Risk Göstergeleri”nin, Banka uygulamaları karşısında anlamlı ve yeterli olup olmadığını belirlemeye
yöneliktir. Bu surette güncellenen “Risk Limitleri” ve “Risk Göstergeleri” ise Banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak
yürürlüğe girmektedir.
II. Kredi Riskine İlişkin Açıklamalar
Kredi riski, krediyi kullanan kişinin ya da kuruluşun, yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya
tamamen, zamanında yerine getirememesinden dolayı Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Bankanın kredilendirme faaliyetleri gerek yasal mevzuata ve gerekse Banka Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politika
ve uygulama usullerine uygun olarak “görevler ayrılığı” ilkesi çerçevesinde, birbirinden bağımsız pazarlama, tahsis, izleme,
kontrol ve denetim işlevleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Kredi tahsisi, her bir borçlu veya borçlu grubu bazında belirlenen limitler dahilinde yürütülmektedir. Bu limitler, yasal
mevzuata uygun olarak Banka Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yetkiler dahilinde Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Kredi
Komitesi, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık, Perakende
Bankacılık, Finansal Kurumlar), Bölge Müdürü-Bölge Kredi Komitesi (Bölge Tahsis Müdürlüğü olan bölgelerde Bölge Tahsis
Müdürünün ve Bölge Müdürünün beraber yetkisi), Bölge Kredi Tahsis Müdürü ve Şube Kredi Komitesine ait kredilendirme
yetkileri çerçevesinde tahsis edilmekte; limitler, kredi müşterisinin finansal durumuna ve kredi ihtiyaçlarına bağlı olarak
değiştirilebilmektedir.
Kredi tahsis sürecinde risk derecelendirme (rating/skoring) sistemleri etkin olarak kullanılmaktadır. Bankanın kredi
politikası gereği bu sistemlerin yanı sıra limit ve teminat süreçleri birbirini tamamlayan ve kredi riskini azaltan unsurlar
olarak değerlendirilmektedir. “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak
Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile öngörüldüğü şekilde borçluların kredi değerliliği düzenli aralıklarla
izlenmekte; kredi limitleri yılda bir veya ekonomik koşullara paralel olarak, gerekli görüldüğünde güncellenmektedir. Krediler
için alınan hesap durumu belgelerinin çoğunluğu, denetlenmiş finansal tablolardan alınmaktadır. Banka, kredi ve diğer
alacakları için yeterli teminat almaktadır. Teminatlar, kredi müşterisinin mali yapısına ve kredinin niteliğine göre kefalet,
gayrimenkul ipoteği, nakit blokajı, müşteri veya gerçek kişi çeki olabilmektedir.
Banka Yönetim Kurulu tarafından sektör, bölge, borçlu veya borçlu grupları bazında yoğunlaşmaya ilişkin limitler kabul edilmiş
olup bunlar düzenli olarak izlenmekte ve ekonomik koşullar ile Banka stratejisindeki değişikliklere göre yılda en az bir kere
gözden geçirilerek gerekli görüldüğünde güncellenmektedir.
Yenilenen ve yeniden itfa planına bağlanan kredi ve diğer alacaklar, tutar olarak Banka finansal tablolarını önemli ölçüde
etkileyecek büyüklükte olmadığından mevzuatta belirlenen izleme yöntemi haricinde ek bir yöntem geliştirilmemiştir.
Bankanın bilanço içi ve bilanço dışı hazine işlemlerinden doğan karşı taraf riskine ilişkin, Yönetim Kurulu tarafından işlem
türlerine göre kabul edilen işlem ve işlemci limitleri günlük olarak izlenmektedir. Muhabir bankaların kredi derecelerine göre
tahsis edilen limitleri günlük olarak kontrol edilmekte; risk yoğunluğu sistemsel olarak takip edilmektedir. Potansiyel riskin
minimize edilmesini teminen mevcut pozisyonların ters pozisyonları gerektiğinde de piyasalarda riskten kaçınma amaçlı türev
işlemlerle riskin kapatılması sağlanmaktadır.
Sermaye yeterliliği standart oranının hesabında ise tazmin edilen gayrinakdi krediler, vadesi geldiği halde ödenmeyen
kredilerle aynı risk ağırlığına tabi tutulmaktadır.
Banka bünyesinde yurt dışı mali kurum ve ülke riski, uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım seviyesinde
sayılan ve asgari yükümlülüklerini yerine getirememe riski taşımayan mali kurum ve ülkeler için alınmaktadır. Bu bakımdan
karşılaşılabilecek riskler, Bankanın mali yapısı açısından önemli bir risk unsuru oluşturmamaktadır.
Uluslararası bankacılık piyasasında aktif bir katılımcı olarak diğer finansal kurumların finansal faaliyetleri ile bir arada
değerlendirildiğinde, Bankanın önemli ölçüde kredi riski yoğunluğu bulunmamaktadır.
“Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak;
- ilk intikal tarihinden sonra gecikme gün sayısı 90’ıncı günden 179’uncu güne kadar olan krediler ve alacaklar “Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar”
- 180’inci günden 359’uncu güne kadar olan krediler ve alacaklar “Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar”
- 360’ıncı günden sonra olan krediler ve alacaklar “Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Banka tarafından tahsili şüpheli hale gelen krediler için karşılık ayrılmakta ve masraf yazılmak suretiyle cari dönem kârından
düşülmektedir. Takipteki alacaklar karşılığı, tahsili şüpheli hale gelmiş kredilerden kaynaklanacak zararları karşılamak amacıyla,
Banka yönetiminin kredi portföyünü kalite ve risk açısından değerlendirerek, ekonomik koşulları ve diğer etkenleri ve ilgili
mevzuatı da göz önüne alarak ayırdığı tutardır.
Aralık 2009 itibarıyla Banka yönetiminin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda yönetmelikte belirtilen asgari
oranlarla sınırlı kalmaksızın ve asgari oranlardan az olmamak kaydıyla karşılık ayırma politikası benimsenmiş ve toplam nakdi
kredi tutarı 50 Bin TL ve üzeri olan intikallerde, teminat değerleri dikkate alınarak karşılık ayrılmıştır.
132 - 133
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Kredi kartı alacakları için özel karşılık tutarı ilk intikal tarihinden itibaren % 100 olarak kayıtlara yansıtılmaktadır.
Kredi riski azaltımının etkileri dikkate alınmaksızın karşılıklar ayrıldıktan sonra maruz kalınan risklerin toplam tutarı ile Basel II
kapsamında farklı risk sınıfları ve türlerine göre ayrıştırılmış risklerin ortalama tutarı:
Risk sınıfı
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal
alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Toplam
Kredi Riski
Değeri
Toplam Risk
Ağırlıklı Varlıklar
3,743,280
48,940
10,611
269
10,932
15,454
-
-
-
-
341,822
7,570,959
3,993,376
4,071,703
241,305
1,156,699
205,997
6,244,681
2,605,844
3,149,707
196,394
1,932,247
-
-
-
-
-
-
-
-
1,163,808
22,342,503
773,870
15,135,395
Söz konusu özel karşılıklar, “Karşılık ve Değer Düşme Giderleri-Özel Karşılık Giderleri” hesapları kullanılarak kâr-zarar
hesaplarına intikal ettirilmektedir. Bu tür kredilerle ilgili olarak yapılan tahsilatlarda öncelikle söz konusu kredinin anapara
borçları karşılanmakta, ardından faiz alacakları tahsil edilmektedir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Bankanın ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinden olan alacak tutarı 2,860,884 Bin TL olup (31
Aralık 2012-2,163,960 Bin TL) toplam nakdi krediler içindeki payı % 21.64’tür (31 Aralık 2012-% 21.80). Bankanın ilk büyük 200
nakdi kredi müşterisinden olan alacak tutarı 3,691,534 Bin TL (31 Aralık 2012-2,796,103 Bin TL) olup toplam nakdi krediler
içindeki payı % 27.92’dir (31 Aralık 2012-% 28.16).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Bankanın ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacak 2,434,060 Bin TL olup (31
Aralık 2012-1,946,045 Bin TL) toplam gayrinakdi krediler içindeki payı % 39.43’tür (31 Aralık 2012-% 41.51). Bankanın ilk büyük
200 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacak tutarı 3,146,606 Bin TL (31 Aralık 2012-2,451,727 Bin TL) olup toplam gayrinakdi
krediler içindeki payı % 50.98’dir (31 Aralık 2012-% 52.29).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Bankanın ilk büyük 100 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının
toplam bilanço içi varlıklar ve nazım hesaplar içindeki payı % 1.43’tür (31 Aralık 2012-% 1.89). Bankanın ilk büyük 200 kredi
müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam bilanço içi varlıklar ve nazım hesaplar içindeki payı % 1.85’tir (31
Aralık 2012-% 2.41).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Banka tarafından üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı 135,209 Bin TL’dir (31 Aralık
2012-132,839 Bin TL).
-
48,940
-
-
-
10,611
-
-
-
-
-
-
-
10,611
-
-
-
-
ABD, Kanada
Diğer Ülkeler
İştirak, Bağlı Ortaklık
ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar
Dağıtılmamış
Varlıklar /
Yükümlülükler(**)
-
-
-
-
-
58,339
24,367
-
-
-
-
-
-
-
24,367
(**) Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler
(*) AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
3,350,768
-
Kıyı Bankacılığı
Bölgeleri
-
-
58,339
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Çok taraflı
kalkınma
bankalarından
şarta bağlı
olan ve
olmayan
alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Uluslararası
teşkilatlardan
şarta bağlı
olan ve
olmayan
alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
245,845
-
-
19,343
5,416
370
8,545
16,788
195,383
Bankalar
ve aracı
kurumlardan
şarta bağlı
olan ve
olmayan
alacaklar
341,822
-
-
12,620
15,093
30,770
6,858
60,002
216,479
5,119,573
-
-
1
-
-
3
23
5,119,546
Şarta bağlı
olan ve
olmayan
kurumsal
alacaklar
7,570,959
-
-
-
-
-
2,068
236
7,568,655
3,220,154
-
-
24
-
540
21
520
3,219,049
Şarta bağlı
olan ve
olmayan
perakende
alacaklar
3,993,376
-
-
106
-
543
345
1,000
3,991,382
Şarta bağlı
olan ve
olmayan
perakende
alacaklar
3,514,913
-
-
65
62
1,152
333
1,673
3,511,628
Şarta bağlı olan
ve olmayan
gayrimenkul
ipoteğiyle
teminatlandırılmış
alacaklar
4,071,704
-
-
226
105
1,091
614
2,127
4,067,541
Şarta bağlı olan
ve olmayan
gayrimenkul
ipoteğiyle
teminatlandırılmış
alacaklar
135,530
-
-
-
-
-
-
-
135,530
Tahsili
gecikmiş
alacaklar
241,305
-
-
-
-
-
-
-
241,305
Tahsili
gecikmiş
alacaklar
669,327
-
-
-
-
-
-
-
669,327
Kurulca
riski yüksek
olarak
belirlenen
alacaklar
1,156,699
-
-
-
-
-
-
-
1,156,699
Kurulca
riski
yüksek
olarak
belirlenen
alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İpotek
teminatlı
menkul
kıymetler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İpotek
teminatlı
menkul
kıymetler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bankalar
ve aracı
kurumlardan
olan kısa
vadeli
Kolektif
alacaklar ile
yatırım
Menkul
kısa vadeli
kuruluşu
kıymetleştirme
kurumsal niteliğindeki
pozisyonları
alacaklar
yatırımlar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bankalar
ve aracı
kurumlardan
olan kısa vadeli
Kolektif
alacaklar ile
yatırım
Menkul
kısa vadeli
kuruluşu
kıymetleştirme
kurumsal niteliğindeki
pozisyonları
alacaklar
yatırımlar
890,316
610,476
110,868
-
-
-
-
-
168,972
Diğer
alacaklar
1,163,807
855,679
105,524
819
-
5,750
-
585
195,450
Diğer
alacaklar
Toplam
17,229,132
610,476
110,868
19,433
5,478
2,062
8,902
19,004
16,452,909
Toplam
22,342,503
855,679
105,524
13,771
15,198
38,154
9,885
63,950
21,240,342
KURUMSAL YÖNETİM
Toplam
-
-
Avrupa Birliği Ülkeleri
3,350,768
OECD Ülkeleri(*)
Yurtiçi
Önceki Dönem
İdari
birimlerden
Merkezi
Bölgesel
ve ticari
yönetimlerden yönetimlerden
olmayan
veya merkez
veya yerel girişimlerden
bankalarından yönetimlerden
şarta bağlı
şarta bağlı olan şarta bağlı olan
olan ve
ve olmayan
ve olmayan
olmayan
alacaklar
alacaklar
alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İdari
birimlerden
ve ticari
Bankalar
olmayan
Çok taraflı
Uluslararası
ve aracı
girişimlerden
kalkınma teşkilatlardan kurumlardan Şarta bağlı
şarta bağlı bankalarından
şarta bağlı
şarta bağlı
olan ve
olan ve şarta bağlı olan
olan ve
olan ve
olmayan
olmayan
ve olmayan
olmayan
olmayan
kurumsal
alacaklar
alacaklar
alacaklar
alacaklar
alacaklar
(*) AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
(**) Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler
3,743,280
Dağıtılmamış
Varlıklar/
Yükümlülükler(**)
Toplam
-
İştirak, Bağlı Ortaklık
ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar
-
-
-
ABD, Kanada
Diğer Ülkeler
-
-
Kıyı Bankacılığı
Bölgeleri
-
-
-
-
48,940
Avrupa Birliği Ülkeleri
3,743,280
OECD Ülkeleri(*)
Yurtiçi
Cari Dönem
Merkezi
Bölgesel
yönetimlerden yönetimlerden
veya merkez
veya yerel
bankalarından yönetimlerden
şarta bağlı olan şarta bağlı olan
ve olmayan
ve olmayan
alacaklar
alacaklar
5.5 Risk Sınıfları
Önemli Bölgelerdeki Önemlilik Arz eden Risklere İlişkin Profil:
Önemli bölgelerdeki önemlilik arz eden risk sınıflarına göre ayrıştırılmış risk tutarlarının coğrafi dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
SUNUŞ
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Cari Dönem
-
-
-
-
Sanayi
Madencilik ve
Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
-
-
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Toplam
3,743,280
12
-
Serbest Meslek
Hizmetleri
Diğer
-
Gayrimenkul ve
Kira. Hizm.
-
3,743,268
-
Ulaştırma Ve
Haberleşme
Mali Kuruluşlar
-
Otel ve Lokanta
Hizmetleri
3,743,268
Toptan ve
Perakende
Ticaret
Hizmetler
-
-
Balıkçılık
İnşaat
-
-
Çiftçilik ve
Hayvancılık
-
Ormancılık
Tarım
Merkezi
yönetimlerden
veya merkez
bankalarından
şarta bağlı olan
ve olmayan
alacaklar
Risk Sınıfları
48,940
48,940
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,611
4,411
755
4,723
-
-
-
2
-
169
5,649
43
-
4
1
5
-
-
503
503
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,236
1,581
46,376
49,193
76,332
157,695
786,457
117,845
16,470
-
495,498
82,773
340,674
175,552
1,376,937
341,822 7,570,959
-
-
-
-
-
341,822
-
-
-
341,822 2,605,749
- 1,589,620
-
- 2,305,913
-
- 2,539,940
-
-
-
-
3,993,376
603,487
26,217
7,297
-
145,672
3,148
113,363
27,824
980,513
1,304,034
382,616
4,484
700,704
38,486
743,674
5,581
5,888
948,096
959,565
4,071,704
741,564
98,351
9,742
-
278,591
18,777
109,714
175,250
694,500
1,384,925
905,170
11,222
685,821
27,430
724,473
2,609
2,412
310,551
315,572
241,305
31,394
659
46
-
4,767
21
5,786
1,662
51,002
63,943
99,383
379
32,091
985
33,455
89
167
12,874
13,130
1,156,699
1,064,703
1,112
107
-
4,088
71
1,123
158
23,097
29,756
30,646
55
20,800
4,061
24,916
214
5
6,459
6,678
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TP
YP
43,871
1,401,721
-
-
6,441
6,441
115,548
459,873
3,660,279
216,260
27,055
-
675,109
2,223,744
435,803
233,589
2,823,651
784,496
28,679
11,330
-
253,507
1,966,136
134,859
146,857
302,567
6,635,211 2,843,935
2,547,605
58,287
2,503,031 1,242,302
103,424
2,664,742
9,729
10,053
1,318,418
1,338,200
Toplam
4,444,775
244,939
38,385
-
928,616
4,189,880
570,662
380,446
3,126,218
9,479,146
3,007,478
173,835
3,745,333
147,295
4,066,463
9,729
10,053
1,324,859
1,344,641
- 1,163,807 16,846,037 5,496,466 22,342,503
- 1,163,807
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bankalar
İdari
ve aracı
Bölgesel birimlerden
kurumlardan
Bankalar
ve ticari
Çok taraflı
yönetimlerden
olan kısa
Şarta bağlı olan
Kurulca
ve aracı
Şarta
kalkınma Uluslararası
veya yerel
olmayan
Kolektif
vadeli
riski
ve olmayan
bağlı Şarta bağlı
yönetimlerden girişimlerden bankalarından teşkilatlardan kurumlardan
alacaklar ile
yatırım
yüksek
İpotek
gayrimenkul
şarta bağlı
olan ve
olan ve
şarta bağlı
şarta bağlı
şarta bağlı
şarta bağlı
kuruluşu
Menkul
kısa vadeli
olarak teminatlı
olmayan
ipoteğiyle
Tahsili
olan ve
olan ve
olan ve olmayan
olan ve
olan ve
kurumsal niteliğindeki
Diğer
menkul kıymetleştirme
olmayan kurumsal perakende teminatlandırılmış gecikmiş belirlenen
olmayan
olmayan
olmayan
olmayan
yatırımlar alacaklar
pozisyonları
alacaklar
alacaklar
alacaklar alacaklar alacaklar kıymetler
alacaklar
alacaklar
alacaklar alacaklar
alacaklar
alacaklar
Sektörlere veya Karşı Taraflara Göre Risk Profili
134 - 135
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem
-
-
-
-
-
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve
Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
-
Ulaştırma Ve
Haberleşme
3,350,768
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Toplam
-
Eğitim Hizmetleri
1,102,975
-
Serbest Meslek
Hizmetleri
Diğer
-
-
Gayrimenkul ve
Kira. Hizm.
2,247,793
-
Mali Kuruluşlar
-
Otel ve Lokanta
Hizmetleri
2,247,793
Toptan ve
Perakende
Ticaret
Hizmetler
-
-
İnşaat
-
Ormancılık
-
Çiftçilik ve
Hayvancılık
Tarım
58,339
58,339
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,367
8,900
8,449
6,538
1
-
2
-
-
14,990
451
-
4
1
5
21
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,981
592
16,909
19,482
29,578
158,239
1,197,384
491,713
54,021
4,587
-
431,618
102,112
245,241
47,354
878,601
245,845 5,119,573
-
-
-
-
-
245,845
-
-
-
245,845 1,763,534
-
-
- 1,459,643
-
- 1,647,460
-
-
-
-
İdari
birimlerden
Merkezi
Bankalar
ve ticari
Çok taraflı
yönetimlerden
Bölgesel
Uluslararası
ve aracı
Şarta
kalkınma
veya merkez yönetimlerden
olmayan
bağlı
veya yerel girişimlerden bankalarından teşkilatlardan kurumlardan
bankalarından
şarta bağlı
olan ve
şarta bağlı
şarta bağlı
şarta bağlı
şarta bağlı yönetimlerden
olan ve
olan ve
olan ve olmayan
olan ve
olan ve şarta bağlı olan
olmayan kurumsal
olmayan
ve olmayan
olmayan
olmayan
olmayan
alacaklar
alacaklar
alacaklar alacaklar
alacaklar
alacaklar
alacaklar
3,220,154
621,863
22,221
4,133
-
118,016
1,844
93,887
19,259
804,133
1,063,493
310,045
5,880
503,618
25,843
535,341
4,381
3,839
681,192
689,412
3,514,913
652,388
57,749
9,836
-
187,468
27,209
100,323
142,602
654,290
1,179,477
747,106
27,820
668,468
38,510
734,798
2,149
2,062
196,933
201,144
135,530
9,434
853
110
-
4,555
63
4,050
14,018
32,729
56,378
37,688
263
25,795
1,306
27,364
103
48
4,515
4,666
669,327
651,861
298
145
-
555
14
967
1,239
7,099
10,317
2,007
98
3,454
46
3,598
9
0
1,535
1,544
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Şarta bağlı olan
Kurulca
riski
Şarta bağlı
ve olmayan
yüksek
İpotek
gayrimenkul
olan ve
olarak teminatlı
olmayan
ipoteğiyle
Tahsili
perakende teminatlandırılmış gecikmiş belirlenen menkul
alacaklar
alacaklar alacaklar alacaklar kıymetler
Risk Sınıfları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TP
YP
22,713
-
-
223,254
292,294
101,427
21,932
275,862
937,482
514,856
139,514
807,098
10,205
956,817
-
-
4,719
4,719
2,914,346 1,573,443
120,878
25,349
-
518,959
2,332,586
343,043
202,540
2,100,990
5,644,345
1,779,825
52,786
1,853,884
85,079
1,991,749
8,623
6,541
896,386
911,550
890,316 13,241,815 3,987,317
890,316
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bankalar
ve aracı
kurumlardan
olan kısa
Kolektif
vadeli
alacaklar ile
yatırım
kuruluşu
Menkul
kısa vadeli
kurumsal niteliğindeki
Diğer
kıymetleştirme
yatırımlar alacaklar
pozisyonları
alacaklar
Toplam
17,229,132
4,487,789
143,591
25,349
-
742,213
2,624,880
444,470
224,472
2,376,852
6,581,827
2,294,681
192,300
2,660,982
95,284
2,948,566
8,623
6,541
901,105
916,269
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
136 - 137
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Vade Unsuru Taşıyan Risklerin Kalan Vadelerine Göre Dağılımı:
Risk Sınıfları
Cari Dönem
Merkezi yönetimlerden veya merkez
bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel
yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan
Girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan
ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende
alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul
ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Genel Toplam
Vadeye Kalan Süre
3-6 ay
1-3 ay
1 ay
6-12 ay
1 yıl üzeri
1,695,069
58,948
134,055
20,322
1,436,104
1
106
709
-
47,946
558
3,437
363
262
4,454
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
91,423
240,195
16,002
1,869,633
10,936
564,996
5,374
684,112
649
2,170,064
204,222
1,445,454
246,274
536,772
1,021,390
42,556
-
1,154,958
18,208
-
112,301
-
275,172
-
2,206,819
1,053,244
-
52,359
2,326,383
4,566,746
55,939
1,125,573
1,522,014
7,940,670
Risk Ağırlığına Göre Risk Tutarları:
Risk Ağırlığı
Cari Dönem
Kredi Riski
Azaltımı
Öncesi Tutar
Kredi Riski
Azaltımı
Sonrası Tutar
%200
%250
Özkaynaklardan
İndirilenler
88,157 5,629,225 11,328,053 254,015 901,656
1,028
37,846
1,028
37,846
%0
%10
%20
%50
4,022,963
-
117,407
4,200,224
-
117,406 4,145,549
%75
3,871,461
%100
%150
8,851,164 254,015 901,656
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Risk Sınıfları
Önceki Dönem
Merkezi yönetimlerden veya merkez
bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel
yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan
Girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan
ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende
alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul
ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Genel Toplam
Vadeye Kalan Süre
3-6 ay
1-3 ay
6-12 ay
1 yıl üzeri
1,103,271
19,103
150,878
181,475
1,650,995
98
13
1,239
7,199
49,634
6
1,615
8
3,157
7,897
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70,310
241,642
126
1,450,851
1,139
309,540
10,875
417,921
7,884
1,242,744
162,370
1,214,537
183,918
389,414
815,698
37,003
-
1,156,253
11,969
-
95,290
-
258,365
-
1,729,698
636,465
-
13,004
1,627,704
3,854,467
48,421
790,433
1,268,406
2,624
6,143,639
1 ay
Risk Ağırlığına Göre Risk Tutarları:
Risk Ağırlığı
Önceki Dönem
Kredi Riski
Azaltımı Öncesi
Tutar
Kredi Riski
Azaltımı Sonrası
Tutar
%0
%10
%20
%50
3,521,650
-
94,130
3,627,675
-
93,430 3,248,010
%75
61,257 4,669,552
%100
%150
%200 %1250
Özkaynaklardan
İndirilenler
8,213,216 142,238 527,089
-
10,300
3,183,821 6,406,869 142,238 527,089
-
10,300
138 - 139
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Önemli Sektörlere veya Karşı Taraf Türüne Göre Muhtelif Bilgiler
Değer Kaybına Uğramış Krediler; raporlama dönemi sonu itibarıyla 90 günden fazla gecikmiş olması veya kredibilitesi
nedeniyle değer düşüklüğüne uğradığına kanaat getirilmiş kredilerdir. Bu krediler için Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında
“Özel Karşılık” hesaplaması yapılmaktadır.
Tahsili Gecikmiş Krediler; raporlama dönemi sonu itibarıyla vadesi 90 güne kadar gecikmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış kredilerdir. Bu krediler için Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında “Genel Karşılık” hesaplaması yapılmaktadır.
Cari dönem içinde ayrılan karşılıklara istinaden yapılan tahsilatlar gelir tablosunda “Krediler ve Diğer Alacaklar Karşılığı”
hesabından düşülmekte, önceki dönemlerde karşılık ayrılmış ya da aktiften silinmiş olan kredilere istinaden yapılan anapara
tahsilatları sonucunda serbest kalan karşılık tutarları “Diğer Faaliyet Gelirleri” hesabı altında çalışan “Geçmiş Yıllar Giderlerine
ait Tahsilat” hesabına, faiz gelirleri ise “Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler” hesabına alacak vererek kaydedilmektedir.
Önemli Sektörler/Karşı taraflar
Cari Dönem
Sektörler/Karşı Taraflar
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma Ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
Krediler
Değer Kaybına
Uğramış (**)
Tahsili Gecikmiş
41,060
39,991
583
486
131,600
7,200
123,641
759
215,969
254,763
161,019
3,650
13,161
153
28,107
389
48,284
53,216
696,608
49,173
47,721
532
920
108,900
7,569
101,115
216
81,520
300,286
172,819
18,117
26,859
1,090
32,083
3,901
45,417
172,650
712,529
Değer
Ayarlamaları (*)
1,371
1,330
15
26
3,035
211
2,818
6
2,272
8,370
4,817
505
749
30
894
-
109
1,266
4,811
19,859
Karşılıklar (**)
22,911
22,728
183
76,114
2,218
73,516
380
90,644
139,736
88,086
1,980
6,953
132
19,910
350
22,325
40,651
370,056
(*) Genel Kredi Karşılığı rakamları verilmiştir.
(**) 4,808 Bin TL tutarındaki takipteki alacaklar ve bunlara ilişkin 2,611 Bin TL tutarındaki özel karşılıklar “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan
Olarak Sınıflandırılan FV” satırında gösterilmiştir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Önemli Sektörler/Karşı taraflar
Krediler
Değer Kaybına
Uğramış (**) Tahsili Gecikmiş
Önceki Dönem
Sektörler/Karşı Taraflar
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma Ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
Değer
Ayarlamaları (*)
20,098
19,743
153
202
78,329
2,775
74,821
733
93,783
87,413
12,619
21,165
8,977
146
23,240
59,716
57,982
729
1,005
154,716
12,218
141,484
1,014
121,403
268,412
40,012
38,841
37,270
8,905
37,432
1,339
1,300
16
23
3,468
274
3,171
23
2,721
6,017
897
871
835
200
839
-
-
-
495
20,771
107,568
387,191
5,233
100,719
279,411
883,658
117
2,258
6,263
19,808
Karşılıklar (**)
14,782
14,683
99
48,422
1,469
46,483
470
54,517
83,569
47,475
5,975
4,357
83
18,181
385
7,113
29,478
230,768
(*) Genel Kredi Karşılığı rakamları verilmiştir.
(**) 6,516 Bin TL tutarındaki takipteki alacaklar ve bunlara ilişkin 3,537 Bin TL tutarındaki özel karşılıklar “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan
Olarak Sınıflandırılan FV” satırında gösterilmiştir.
Değer Ayarlamaları ve Kredi Karşılıkları Değişimine İlişkin Bilgiler
Cari Dönem
Özel Karşılıklar
Genel Karşılıklar
Önceki Dönem
Özel Karşılıklar
Genel Karşılıklar
Açılış Bakiyesi
230,768
132,839
Dönem içinde
ayrılan karşılık
tutarları
246,679
50,180
Karşılık
İptalleri (*)
(107,391)
(47,810)
Diğer
Ayarlamalar
-
Kapanış
Bakiyesi
370,056
135,209
Açılış Bakiyesi
282,450
95,868
Dönem içinde
ayrılan karşılık
tutarları
288,307
46,459
Karşılık
İptalleri (*)
(339,989)
(9,488)
Diğer
Ayarlamalar
-
Kapanış
Bakiyesi
230,768
132,839
(*)Dönem içinde takibe intikal edip sonra takipten çıkan kredilerin karşılık iptalleri de dahildir.
140 - 141
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Kredi Derecelendirme Sistemi:
Banka, kredi tahsis sürecinde içsel derecelendirme (rating/scoring) sistemlerini etkin bir biçimde kullanmaktadır. Kredi riski
ölçümü için muhtelif “rating” ve “skoring” modelleri mevcuttur. Kurumsal/ticari müşteriler için rating modeli, KOBİ ve ayrıca
mikro işletmeler için farklı skoring modelleri kullanılmaktadır. Bireysel krediler ve kredi kartları için ise yine ayrı ayrı skoring
modelleri uygulanmaktadır. Banka bünyesinde kullanılan tüm içsel derecelendirme sistemleri geçmiş veriler dikkate alınarak
düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.
Cari Dönem
Rating Notu
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D
Rating Modeli Kapsamında Olmayan (*)
Toplam
Değerlendirme
Çok yüksek kalite
Yüksek kalite
İyi kalite
Kalite
Orta kalite
Alt kalite
Düşük kalite
Vasat
Zayıf
Çok zayıf
Nakdi Risk
11,721
77,892
386,838
2,638,634
4,180,980
1,722,688
182,652
137,290
3,881,177
13,219,872
G.Nakdi Risk
450
31,839
502,178
1,895,075
2,443,919
766,120
57,430
1,261
9,010
465,101
6,172,383
Toplam Risk
12,171
109,731
889,016
4,533,709
6,624,899
2,488,808
240,082
1,261
146,300
4,346,278
19,392,255
(*) İnşaat, faktoring, leasing, komisyonculuk, diğer tek dönem ve yapı kooperatifleri ile bunların dışındaki sektörlerde de cirosu 5 milyon TL ve/veya limiti
500 bin TL üzeri olan müşteriler dışında kalanlar, muhtelif skoring modellerine tabi tutulmaktadır.
Önceki Dönem
Rating Notu
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D
Rating Modeli Kapsamında Olmayan (*)
Toplam
Değerlendirme
Çok yüksek kalite
Yüksek kalite
İyi kalite
Kalite
Orta kalite
Alt kalite
Düşük kalite
Vasat
Zayıf
Çok zayıf
Nakdi Risk
381
29,012
324,408
1,687,406
3,146,953
1,168,798
257,823
2,129
98,453
3,212,979
9,928,342
G.Nakdi Risk
924
42,481
489,027
1,287,202
1,820,182
683,792
28,299
4,741
3,486
328,344
4,688,478
Toplam Risk
1,305
71,493
813,435
2,974,608
4,967,135
1,852,590
286,122
6,870
101,939
3,541,323
14,616,820
(*) İnşaat, faktoring, leasing, komisyonculuk, diğer tek dönem ve yapı kooperatifleri ile bunların dışındaki sektörlerde de limiti 500 bin TL üzeri olan
müşteriler dışında kalanlar, muhtelif skoring modellerine tabi tutulmaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
III. Piyasa Riskine İlişkin Açıklamalar
Piyasa riski, alım satım hesaplarında izlenen finansal enstrümanların değerinde, piyasa fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak
meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Banka bünyesinde piyasa riskine ilişkin politika ve uygulama usulleri “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” ve
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılandırmış ve
Banka Yönetim Kurulunca onaylanmış durumdadır.
Banka Yönetim Kurulu, maruz kalabileceği piyasa riskine karşılık hem nominal bazda limitler (işlem, işlemci, masa, zarar
durdurma limitleri) hem de risk bazında limitler (Riske Maruz Değer limitleri) belirlemiş olup bunlara uyum günlük olarak
izlenmekte ve ekonomik koşullar ile Banka stratejisindeki değişikliklere göre yılda en az bir kere gözden geçirilerek gerekli
görüldüğünde güncellenmektedir.
Sermaye Yeterliliği çerçevesinde piyasa riskine esas tutar, yasal mevzuata uygun olarak “Standart Yöntem” kullanılarak
hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada Bankanın bilanço içi ve bilanço dışı alım satım hesaplarını oluşturan alım satım amaçlı
menkul kıymet portföyleri ile türev işlemleri dikkate alınmaktadır.
Banka bünyesinde piyasa riski günlük olarak ölçülmekte, izlenmekte ve raporlanmaktadır. İçsel model kullanılarak “Riske
Maruz Değer (RMD) Yöntemleri” uygulanmaktadır.
RMD yöntemleri arasında “Parametrik Yöntem” olarak da adlandırılan “Varyans Kovaryans Yöntemi” raporlamada
kullanılmakta; “Tarihsel Simülasyon” ve “Monte Carlo Simülasyonu” yöntemlerine ise volatilitenin çok arttığı dönemlerde,
karşılaştırma amacıyla başvurulmaktadır.
RMD ölçümlerinde son 250 iş gününü kapsayan bir gözlem süresi ve % 99 güven düzeyi baz alınmaktadır. RMD üzerinden
“Ekonomik Sermaye” hesaplamasında da 10 günlük elde tutma süresi uygulanmaktadır. Piyasalardaki aşırı dalgalanmanın
etkisinin izlenmesi amacıyla ayrıca stres testleri ve senaryo analizleri uygulanmakta; içsel modelin etkinliği ise “geriye dönük
testler” vasıtasıyla günlük olarak sınanmaktadır.
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot (*)
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
Menkul kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII)
(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX)
Tutar
1,852
238
-
5,831
-
30
10,587
-
18,538
231,725
(*) Özel Yaklaşım Kapsamında KYK’lardaki Pozisyonlara İlişkin Genel Piyasa Riski ve Spesifik Risk İçin Sermaye Yükümlülüğü Genel Piyasa Riski için
Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü içerisinde gösterilmiştir.
142 - 143
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Dönem içerisinde ay sonları itibarıyla hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski tablosu:
Faiz Oranı Riski (**)
Hisse Senedi Riski (*)
Kur Riski
Emtia Riski
Takas Riski
Opsiyon Riski
Karşı Taraf Kredi Riski
Toplam Riske Maruz Değer
Ortalama
2,455
6,492
213
7,756
211,450
Cari Dönem
En Yüksek
2,932
8,405
28
10,136
268,763
En Düşük
2,749
788
164
8,820
156,513
Ortalama
2,563
4,543
528
5,700
166,675
Önceki Dönem
En Yüksek
2,965
12,939
205
7,244
291,918
En Düşük
2,535
778
785
4,646
109,300
(*) Yatırım fonlarından kaynaklanan piyasa riski, hisse senedi riski satırında gösterilmiştir.
(**) Özel Yaklaşım Kapsamında KYK’lardaki Pozisyonlara İlişkin Genel Piyasa Riski ve Spesifik Risk İçin Sermaye Yükümlülüğü Faiz Oranı Riski içerisinde
gösterilmiştir.
Karşı Taraf Kredi Riskine İlişkin Bilgiler:
Karşı taraf kredi riski, Bankanın işlem yaptığı karşı kurumlardan birinin, işlem süresi içerisinde yükümlülüğünü yerine
getirememesinden dolayı, Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Banka, yoğunlaşmanın önlenebilmesi amacıyla bir ülke ve karşı kurum bazında alınabilecek azami risk tutarını ülke ve karşı
kurum limitleri vasıtasıyla belirlemektedir. Ülke ve karşı kurum limitleri, Bankanın dış ticaret hacim ve hedefleri ile Fon
Yönetimi gereksinimleri çerçevesinde düzenlenmekte ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde tesis edilmektedir. Buna göre,
bir ülke ile ilgili dış ticaret ve fon yönetimi işlemleri için ayrı alt limitler, bu iki alan altında da farklı ürünlere ilişkin ayrı limitler
tahsis edilmektedir. Farklı ürünlere tahsis edilen ayrı limitlerin toplamı, Yönetim Kurulu tarafından bir ülke için tahsis edilen
ülke limitini aşmamaktadır.
Bu limitlere uyum sistem üzerinde sürekli olarak izlenmekte ve limit aşımına izin verilmemektedir. Uluslararası koşullar
gerektirdiği takdirde, toplu olarak veya ülke ve karşı kurum bazında, yılda en az 1 kez Yönetim Kurulu onayına sunularak
güncellenmektedir.
Bir ülkede koşulların bozulması ve derecelendirme notunun Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen seviyelerin altına düşmesi
durumunda, o ülkeye tahsis edilmiş bulunan ülke limitleri sistem üzerinde sıfırlanarak yeni risk alınmaması sağlanmaktadır.
Bir ülkede koşulların bozulmasına karşılık derecelendirme notunun düşmediği durumlarda ise o ülkeye tahsis edilmiş bulunan
ülke limitleri, yeni risk yaratmayacak şekilde sistem üzerinde yeni işlemlere kapatılmakta; mümkün durumlarda da teminat
durumunun güçlendirilmesine çalışılmaktadır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise mevcut riskin dağıtımı/satışı icin
imkânlar araştırılarak, riskin elden çıkarılması sağlanmaktadır. Ülke riskinin azaltılması amacıyla uluslar üzeri kuruluşların
(Dünya Bankası, EBRD, IFC, vs) teminatı kullanılabilmektedir.
Bir karşı kurumda olumsuz gelişmeler yaşanması durumunda, o karşı kuruma tahsis edilmiş karşı kurum limitleri, yeni risk
yaratmayacak şekilde sistem üzerinde yeni işlemlere kapatılmakta; mümkün durumlarda Bankanın genel kredi süreci içinde
teminat durumunun güçlendirilmesine çalışılmaktadır. Mevcut riskin azaltılması için ilgili karşı kurum ile görüşülerek ek
teminat olacak unsurların teminine ve riskin vadesinden önce kapatılmasına çalışılmaktadır. Karşı kurum riskinin azaltılması
amacıyla uluslar üzeri kuruluşların (Dünya Bankası, EBRD, IFC, vs) teminatı ya da Banka tarafından kredibilitesine güven
duyulan diğer bir karşı kurumun teminatı kullanılabilmektedir. Diğer karşı kurum, riskinin azaltılması istenen karşı kurum ile
aynı ülkede mukim olabileceği gibi başka bir ülkede de mukim olabilmektedir.
Karşı taraflarla imzalanan türev işlem anlaşmalarının (ISDA) eki olarak teminatlandırma anlaşmaları (CSA) imzalanır ve
teminatlandırma anlaşmalarına göre anlaşma altındaki türev işlemlerinin hesaplanmıs piyasa değeri günlük olarak belirlenir
ve tutulmakta olan teminat tutarına göre ek gönderilecek veya geri alınacak teminat tutarları belirlenir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Teminat bakiyeleri; Banka lehine taminat alınmış olması durumunda “alınan temiantlar” hesaplarında, karşı kurum nezdinde
teminat bulundurulması durumunda ise “verilen teminatlar” hesaplarında izlenmektedir.
Karşı Taraf Riskine İlişkin Nicel Bilgiler
Cari Dönem
112,581
137,191
98,192
40,231
79,140
Faiz Oranına Dayalı Sözleşmeler
Döviz Kuruna Dayalı Sözleşmeler
Emtiaya Dayalı Sözleşmeler
Hisse Senedine Dayalı Sözleşmeler
Diğer
Pozitif Gerçeğe Uygun Brüt Değer
Netleştirmenin Faydaları
Netleştirilmiş Cari Risk Tutarı
Tutulan Teminatlar
Türevlere İlişkin Net Pozisyon
Önceki Dönem
75,245
68,883
31,198
1,244
44,505
IV. Operasyonel Riske İlişkin Açıklamalar:
a) Operasyonel risk hesaplamasında temel gösterge yöntemi kullanılmaktadır. Operasyonel risk yıllık olarak hesaplanmaktadır.
Operasyonel riske esas tutar, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin Yönetmelik’in 23
ve 24’üncü maddesi uyarınca temel gösterge yöntemine göre hesaplanmış olup cari dönem itibarıyla kullanılan operasyonel
riske esas tutar 1,477,771 Bin TL’dir (31 Aralık 2012-1,283,342 Bin TL).
Brüt gelir
Operasyonel Riske Esas Tutar
(Toplam*12,5)
2 ÖD Tutar
619,930
1 ÖD Tutar
729,338
CD Tutar
1,015,166
Toplam/Pozitif
BG yılı sayısı
3
Oran (%)
15
Toplam
118,222
1,477,771
b) Banka Standart Metot kullanmamaktadır.
V. Kur Riskine İlişkin Açıklamalar
Kur riski, bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda izlenen döviz pozisyonlarının değerlerinde, döviz kurlarındaki hareketlere bağlı
olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Banka bünyesinde kur riskine ilişkin politika ve uygulama usulleri “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” ve
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılandırmış ve
Banka Yönetim Kurulunca onaylanmış durumdadır.
Banka Yönetim Kurulu, özkaynak düzeyini esas alarak “Yabancı Para Net Genel Pozisyonu/Özkaynak Standart Rasyosu”na
uyumu gözetecek şekilde limitler (pozisyon limitleri, zarar durdurma limitleri) belirlemiş olup bunlara uyum günlük olarak
izlenmekte ve ekonomik koşullar ile Banka stratejisindeki değişikliklere göre yılda en az bir kere gözden geçirilerek gerekli
görüldüğünde güncellenmektedir.
Sermaye Yeterliliği çerçevesinde kur riskine esas tutar, yasal mevzuata uygun olarak “Standart Yöntem” kullanılarak
hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada Bankanın tüm döviz varlıkları, yükümlülükleri ve vadeli döviz işlemleri ile altın pozisyonu
dikkate alınmaktadır.
144 - 145
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Banka bünyesinde kur riski günlük olarak ölçülmekte, izlenmekte ve raporlanmaktadır. İçsel model kullanılarak “Riske Maruz
Değer (RMD) Yöntemleri” uygulanmaktadır. RMD yöntemleri arasında “Parametrik Yöntem” olarak da adlandırılan “Varyans
Kovaryans Yöntemi” raporlamada kullanılmakta; “Tarihsel Simülasyon” ve “Monte Carlo Simülasyonu” yöntemlerine ise
volatilitenin çok arttığı dönemlerde, karşılaştırma amacıyla başvurulmaktadır. RMD ölçümlerinde son 250 iş gününü kapsayan
bir gözlem süresi ve % 99’luk güven düzeyi baz alınmaktadır. RMD üzerinden “Ekonomik Sermaye” hesaplamasında da 10
günlük bir elde tutma süresi uygulanmaktadır.
Piyasalardaki aşırı dalgalanmanın etkisinin izlenmesi amacıyla stres testleri ve senaryo analizleri uygulanmakta; içsel modelin
etkinliği ise “geriye dönük testler” vasıtasıyla günlük olarak sınanmaktadır.
Bankanın kur riski 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, 695,624 Bin TL’si bilanço açık pozisyonundan (31 Aralık 2012-432,238 Bin TL
açık pozisyon) ve 759,159 Bin TL’si nazım hesap kapalı pozisyondan (31 Aralık 2012-439,616 Bin TL kapalı pozisyon) olmak üzere
63,535 Bin TL net kapalı pozisyondadır (31 Aralık 2012-7,378 Bin TL net kapalı pozisyon).
Bankanın 31 Aralık 2013 tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan belli başlı tam TL cari döviz alış
kurları:
USD
CHF
GBP
100 JPY
EURO
24.12.2013
2.0812
2.3194
3.3978
1.9908
2.8466
25.12.2013
2.071
2.3111
3.3735
1.9795
2.8353
26.12.2013
2.0957
2.3337
3.4286
1.9955
2.8693
27.12.2013
2.1604
2.4307
3.5601
2.0557
2.9844
30.12.2013
2.1343
2.3899
3.5114
2.0231
2.9365
31.12.2013
2.1304
2.3868
3.5157
2.024
2.9344
Bankanın belli başlı cari döviz alış kurlarının 31 Aralık 2013 tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama
değerleri:
USD
CHF
GBP
100 JPY
EURO
Aylık Ortalama Döviz Alış Kuru
2.0665
2.3064
3.3791
1.9908
2.8316
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Bankanın Kur Riskine İlişkin Bilgiler: Yabancı Paralar
EURO
USD
Diğer YP
Toplam
798,386
14,164
748,442
57,785
396,839
38,936
1,943,667
110,885
988
728,937
69,807
1,612,282
1,987
2,125,828
6,335
301
60,553
3,001,231
6,586
176
442,537
2,975
2,861,351
6,335
301
130,536
5,056,050
54,076
1,936,836
593,502
80,647
5,357
2,670,418
228,185
1,611,701
806,062
3,470
25,795
2,675,213
4,187
400,942
885
2
27
406,043
286,448
3,949,479
1,400,449
84,119
31,179
5,751,674
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler
(1,058,136)
1,055,820
1,229,410
173,590
595,756
326,018
(267,947)
850,496
1,118,443
1,442,310
36,494
(28,714)
55,486
84,200
11,648
(695,624)
759,159
2,135,392
1,376,233
2,049,714
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler
1,023,671
2,054,299
(1,030,628)
1,032,513
1,295,645
263,132
411,669
2,264,987
1,574,318
690,669
(695,214)
522,206
1,217,420
1,226,766
284,439
376,718
(92,279)
102,317
112,775
10,458
4,984
3,573,097
4,005,335
(432,238)
439,616
1,930,626
1,491,010
1,643,419
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Krediler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Para Piyasalarına Borçlar
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
31.12.2013 itibarıyla;
Dövize endeksli kredilerin 814,197 Bin TL anapara tutarı ve 134,710 Bin TL reeskont tutarı krediler satırında gösterilmiştir.
Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranın Hesaplaması ile ilgili Yönetmelik gereği kur riski tablosunda yer verilmeyen yabancı para
tutarlar finansal tablolardaki sıralamaya göre açıklanmıştır.
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar: 25,260 Bin TL
146 - 147
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Peşin ödenen giderler: 5,902 Bin TL
Alım satım amaçlı türev finansal borçlar: 9,557 Bin TL
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar içerisine 36,713 Bin TL tutarında vadeli aktif alım taahhüdü ve 3,729 Bin TL opsiyon işlemi eklenmiştir.
Türev Finansal Araçlardan Borçlar: 57,049 Bin TL tutarında vadeli aktif satım taahhüdü ve 3,729 Bin TL opsiyon işlemi eklenmiştir.
31.12.2012 itibarıyla;
Dövize endeksli kredilerin 557,851 Bin TL anapara tutarı ve 36,841 Bin TL reeskont tutarı krediler satırında gösterilmiştir.
Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranın Hesaplaması ile ilgili Yönetmelik gereği kur riski tablosunda yer verilmeyen yabancı para
tutarlar finansal tablolardaki sıralamaya göre açıklanmıştır.
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar: 11,187 Bin TL
Peşin ödenen giderler: 3,913 Bin TL
Alım satım amaçlı türev finansal borçlar: 5,334 Bin TL
Aktiflerin vadeli satışından kazanılmamış gelirler: 1,428 Bin TL
Menkul Değerler Değer Artış Fonu: (140) Bin TL
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar içerisine 42,680 Bin TL tutarında vadeli aktif alım taahhüdü ve 34,372 Bin TL opsiyon işlemi eklenmiştir.
Türev Finansal Araçlardan Borçlar: 71,140 Bin TL tutarında vadeli aktif satım taahhüdü ve 34,338 Bin TL opsiyon işlemi eklenmiştir.
Kur riskine duyarlılık:
Banka büyük ölçüde EURO ve USD cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Bankanın USD ve EURO kurlarındaki %10’luk değişime olan duyarlılığını göstermektedir. Kullanılan %10’luk
oran, kur riskinin üst düzey yönetime Banka içinde raporlanması sırasında kullanılan oran olup söz konusu oran yönetimin
döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade eder. Pozitif veya negatif tutar USD ve EURO’nun TL karşısında %10’luk değer
azalışının kâr/zararda veya özkaynaklarda artışını veya azalışını ifade eder.
USD
EURO
Döviz kurundaki
% değişim
31.12.2013
31.12.2012
%10
%10
%10
%10
Kar/zarar
üzerindeki etki
31.12.2013
31.12.2012
5,807
(464)
(232)
189
Özkaynak
üzerindeki etki
31.12.2013
31.12.2012
(14)
-
Bankanın döviz kurlarındaki değişime duyarlılığı cari dönem içerisinde kayda değer bir değişiklik göstermemiştir.
VI. Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklamalar
Faiz oranı riski, piyasa faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle Bankanın yapısal pozisyon durumuna bağlı olarak maruz
kalabileceği zarar olasılığıdır.
Banka bünyesinde faiz oranı riskine ilişkin politika ve uygulama usulleri “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” ve
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılandırmış ve
Banka Yönetim Kurulunca onaylanmış durumdadır.
Sermaye Yeterliliği çerçevesinde faiz oranı riskine esas tutar, yasal mevzuata uygun olarak “Standart Yöntem” kullanılarak
hesaplanmaktadır.
Banka, hem alım satım hesaplarında hem de bankacılık hesaplarında faiz oranı riski pozisyonu almaktadır. Bankanın alım
satım hesaplarından doğan faiz oranı riski, piyasa riski kapsamında değerlendirilmekte olup piyasa riski politika ve uygulama
usulleri çerçevesinde ölçülmekte, izlenmekte ve yönetilmektedir.
Banka bünyesinde faiz oranı riski günlük olarak ölçülmekte, izlenmekte ve raporlanmaktadır. İçsel model kullanılarak “Riske
Maruz Değer (RMD) Yöntemleri” uygulanmaktadır.
RMD yöntemleri arasında “Parametrik Yöntem” olarak da adlandırılan “Varyans Kovaryans Yöntemi” raporlamada
kullanılmakta; “Tarihsel Simülasyon” ve “Monte Carlo Simülasyonu” yöntemlerine ise volatilitenin çok arttığı dönemlerde,
karşılaştırma amacıyla başvurulmaktadır.
RMD ölçümlerinde son 250 iş gününü kapsayan bir gözlem süresi ve % 99’luk güven düzeyi baz alınmaktadır. RMD üzerinden
“Ekonomik Sermaye” hesaplamasında da 10 günlük bir elde tutma süresi uygulanmaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Piyasalardaki aşırı dalgalanmanın etkisinin izlenmesi amacıyla stres testleri ve senaryo analizleri uygulanmakta; içsel modelin
etkinliği ise “geriye dönük testler” vasıtasıyla günlük olarak sınanmaktadır.
Piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmanın etkilerinden korunmak, Aktif Pasif Yönetiminin önceliğidir. Bu çerçevede gap
analizleri, durasyon ve ekonomik değer analizleri ile duyarlılık analizleri, Bankanın Aktif Pasif Komitesi bünyesinde haftalık
olarak değerlendirilmektedir. Bankanın bütçe hedeflerindeki makro ekonomik gösterge tahminlerine göre net faiz geliri
simülasyonları yürütülmekte; piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmanın gerek finansal pozisyon gerekse nakit akışlarında
doğurabileceği olumsuz etki, hedef revizyonları yoluyla asgari düzeylere indirilmektedir. Banka yönetimi, günlük olarak piyasa
faiz oranlarını takip ederek gerektiğinde Bankanın uyguladığı faiz oranlarını değiştirebilmektedir.
Parasal Finansal Araçlara Uygulanan Ortalama Faiz Oranları
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez B.
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut. Menkul Değerler
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
EURO
USD
JPY
TL
0.33
0.38
-
7.92
4.33
6.10
-
5.26
6.42
5.93
-
5.54
5.81
6.19
14.32
4.65
2.84
2.89
0.10
2.19
3.06
2.66
0.10
2.50
-
7.46
7.98
5.80
9.72
6.18
EURO
USD
JPY
TL
0.35
0.30
-
8.88
4.18
7.94
-
3.44
4.31
7.46
1.45
-
7.91
7.42
6.41
17.34
10.14
4.74
3.70
0.16
3.11
2.05
3.48
1.93
0.23
2.44
-
8.62
10.03
7.38
9.71
7.84
Parasal Finansal Araçlara Uygulanan Ortalama Faiz Oranları
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez B.
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut. Menkul Değerler
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
148 - 149
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Varlıkların, Yükümlülüklerin ve Bilanço Dışı Kalemlerin Faize Duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa,
Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve T.C. Merkez
Bankası
Bankalar ve Diğer Mali
Kuruluşlardan Alacaklar
Gerçeğe Uygun Değer
Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından
Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul
Değerler
Verilen Krediler (*)
Vadeye Kadar Elde Tut.
Men. Değ.
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul
Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan
Sağl. Fonlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun
Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa
Pozisyon
Toplam Pozisyon
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
-
-
-
-
-
2,299,070
2,299,070
42,651
10,121
2,071
-
-
68,361
123,204
27,626
8,119
20,398
50,504
3,396
70
110,113
54,315
-
-
-
-
-
54,315
235,402
5,157,460
53,969
932,374
23,265
2,097,325
145,510
4,668,916
871
363,797
6,692
-
465,709
13,219,872
204,473
89,585
5,811,512
252,656
1,257,239
759,340
2,902,399
4,864,930
301
368,365
1,146,379
3,520,572
1,216,770
1,235,964
18,725,017
453,394
6,469,838
858,553
-
136,394
2,865,030
-
4,102
1,089,010
-
20,148
-
-
120,624
1,480,699
175,472
714,514
11,924,725
858,553
175,472
500,137
-
137,231
287,415
-
-
924,783
22,116
160,432
8,464,470
259,204
69,265
3,329,893
882,827
27,804
2,140,974
16,845
32,696
357,104
302,121
20
302,141
2,353,640
4,130,435
1,483,113
2,643,857
18,725,017
(2,652,958)
(2,072,654)
761,425
-
4,507,826
-
66,224
-
(609,863)
5,335,475
(5,335,475)
3,000
-
-
-
-
-
3,000
(2,649,958)
(2,072,654)
761,425
(3,000)
4,504,826
66,224
(609,863)
(3,000)
-
(*) Krediler ve diğer alacaklar tutarının 44,680 Bin TL’si finansal tablolarda Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan
Krediler satırında gösterilmektedir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa,
Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve T.C. Merkez
Bankası
Bankalar ve Diğer Mali
Kuruluşlardan Alacaklar
Gerçeğe Uygun Değer
Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından
Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul
Değerler
Verilen Krediler (*)
Vadeye Kadar Elde Tut.
Men.Değ.
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul
Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan
Sağl. Fonlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun
Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa
Pozisyon
Toplam Pozisyon
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
-
-
-
-
-
1,484,599
1,484,599
53,671
-
-
-
-
53,486
107,157
11,674
2,253
5,566
18,670
3,623
71
41,857
75,213
-
-
-
-
-
75,213
207,915
4,326,297
164,179
550,560
558,813
1,446,744
74,452
3,182,571
12,866
422,170
6,619
-
1,024,844
9,928,342
205,464
45,613
4,925,847
299,794
1,016,786
479,027
2,490,150
2,038
3,277,731
7,484
446,143
816,486
2,361,261
991,769
864,137
14,517,918
110,650
5,990,651
33,928
-
172,114
1,803,944
37
-
8,821
688,055
-
32,548
-
-
72,041
1,259,082
191,042
363,626
9,774,280
33,965
191,042
-
263,197
402,409
287,411
-
-
953,017
7,253
133,944
6,276,426
85,123
59,931
2,384,346
716,945
8,264
1,824,494
4,211
16,224
340,394
9,383
9,383
2,160,710
3,682,875
822,915
2,379,073
14,517,918
(1,350,579)
(1,367,560)
665,656
-
2,937,337
-
436,760
-
(1,321,614)
4,039,753
(4,039,753)
3,000
-
-
-
-
-
3,000
(1,347,579)
(1,367,560)
665,656
(3,000)
2,934,337
436,760
(1,321,614)
(3,000)
-
(*) Krediler ve diğer alacaklar tutarının 111,243 Bin TL’si finansal tablolarda Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan
Krediler satırında gösterilmektedir.
150 - 151
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Faiz oranı duyarlılığı:
Bilanço tarihi itibarıyla faiz oranlarının hem Türk Lirası hem de yabancı para cinsi kalemlerde de % 1 oranında değişmesi ve
diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda:
• Bankanın net faiz geliri 18,992 Bin TL değerinde değişmektedir. Söz konusu tutar, net faiz gelirinin % 2.32’si oranındadır
(31 Aralık 2012-Bankanın net faiz geliri 14,181 Bin TL değerinde değişmektedir. Söz konusu tutar, net faiz gelirinin % 1.70’i
oranındadır).
Hesaplama kapsamında, öncelikle faize duyarlı varlık ve yükümlülükler, orijinal faiz oranları ile değerlenerek net faiz geliri
hesaplanmaktadır. Bu hesaplama, ikinci bir adımda da, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler için piyasa faiz oranlarının 100 bps
arttığı varsayımı ile yapılmakta ve aradaki fark, net faiz gelirindeki duyarlılığı yansıtmaktadır.
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski
Banka; aşağıda sıralanan unsurlara bağlı olarak bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskine maruz kalabilmektedir:
• Bankanın aktif ve pasif kalemleri ile faize duyarlı bilanço dışı kalemlerin vadeleri (sabit faizli kalemler) ve yeniden fiyatlama
dönemleri (değişken faizli kalemler) arasındaki uyumsuzluklardan doğan yeniden fiyatlama riski,
• Piyasa faiz oranlarındaki değişimin farklı vade dilimleri itibarıyla farklı düzeylerde gerçekleşmesi sonucu getiri eğrisinin
eğiminin ve/veya şeklinin değişmesinden doğan getiri eğrisi riski,
• Vade ve yeniden fiyatlama dönemleri benzer özellikler gösteren aktif ve pasif kalemleri ile faize duyarlı bilanço dışı
kalemlere uygulanan faiz oranlarının farklı zamanlarda ve/veya farklı tutarlarda değişmesi sonucu spreadlerin de
değişmesinden doğan temel risk,
• Kredilerin vadeden evvel (kısmen/tamamen) kapatılması, sendikasyon kredilerinin geri çağrılması, vadesiz ve vadeli
mevduatın çekilmesi veya yenilenmesi vs. hallerde, Banka aktif ve pasif kalemleri ile faize duyarlı bilanço dışı kalemlerin
sözleşme vadelerinden daha da farklı davranış özellikleri göstermesinden doğan opsiyon riski.
Banka bünyesinde bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskine ilişkin politika ve uygulama usulleri “Bankaların İç
Sistemleri Hakkında Yönetmelik” ve “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”
çerçevesinde yapılandırmış ve Banka Yönetim Kurulunca onaylanmış durumdadır.
Banka Yönetim Kurulu, alım satım hesapları haricindeki bankacılık hesaplarından doğan yapısal faiz oranı riski ile ilgili olarak
özkaynaklarla ilişkili Risk Limitleri kabul etmiş ve belirli vade dilimlerinde oluşabilecek yapısal faiz oranı uyumsuzluğunun,
özkaynakların hangi oranında tolere edilebileceğini belirlemiş olup bunlara uyum haftalık olarak izlenmekte ve ekonomik
koşullar ile Banka stratejisindeki değişikliklere göre yılda en az bir kere gözden geçirilerek gerekli görüldüğünde
güncellenmektedir.
Banka, faiz oranı riskinin gerek gelirlerine gerekse özkaynaklarına etkisini ölçmek ve izlemek amacıyla “gelirler yaklaşımı”
ve “ekonomik değer yaklaşımı” olarak iki ayrı yaklaşım kullanmaktadır. “gelirler yaklaşımı” ile piyasa faiz oranlarındaki
hareketliliğin, Bankanın Net Faiz Gelirine ne yönde etki ettiği ve “Ekonomik Değer Yaklaşımı” ile piyasa faiz oranlarındaki
hareketliliğin, Özkaynakların Ekonomik Değerine ne yönde etki ettiği hesaplanmaktadır. “Ekonomik Değer Yaklaşımı”
çerçevesinde gelecekteki tüm nakit akışlarının bugünkü değerinin dikkate alınması, kapsamlı bir bakış açısı sunmakta
ve Bankanın Aktif Pasif Yönetimi sürecinde esas alınmaktadır. Bilanço içi ve bilanço dışı faize duyarlı kalemlerin bugünkü
değerinde, piyasa faiz oranlarındaki hareketliliğe bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerin ölçülmesi ve izlenmesi
amacıyla stres testleri ve senaryo analizleri ayrıca kullanılmaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Bankanın, farklı para birimlerine göre bölünmüş olarak faiz oranlarındaki dalgalanmalardan doğan ekonomik değer farkları
aşağıdaki gibidir:
1
Cari Dönem Para Birimi
TRY
2
EURO
3
USD
Uygulanan Şok
(+/-x baz puan)
+ 500
(400)
+ 200
(200)
+ 200
(200)
Toplam (Negatif Şoklar İçin)
Toplam (Pozitif Şoklar İçin)
1
Önceki Dönem Para Birimi
TRY
2
EURO
3
USD
Uygulanan Şok
(+/-x baz puan)
+ 500
(400)
+ 200
(200)
+ 200
(200)
Toplam (Negatif Şoklar İçin)
Toplam (Pozitif Şoklar İçin)
Kazançlar/Kayıplar
(336,719)
311,626
2,119
(837)
(30,403)
33,771
344,560
(365,003)
Kazançlar/ÖzkaynaklarKayıplar/Özkaynaklar
%(14.02)
%12.97
%0.09
%(0.03)
%(1.27)
%1.41
%14.34
%(15.19)
Kazançlar/Kayıplar
(229,879)
213,107
7,923
(3,188)
(33,322)
35,641
245,560
(255,277)
Kazançlar/ÖzkaynaklarKayıplar/Özkaynaklar
%(12.12)
%11.23
% 0.42
%(0.17)
%(1.76)
%1.88
%12.95
%(13.46)
VII. Hisse Senedi Pozisyon Riskine İlişkin Açıklamalar
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski
İştirak ve bağlı ortaklıklar elde etme maliyetleri ile finansal tablolarda gösterilmektedir.
Hisse Senedi Yatırımları
Hisse Senedi Yatırımı Grubu A
Borsada İşlem Gören
Hisse Senedi Yatırımı Grubu B
Borsada İşlem Gören
Hisse Senedi Yatırımı Grubu C
Borsada İşlem Gören
Bilanço Değeri
25,888
25,888
-
Karşılaştırma
Gerçeğe Uygun Değer
26,738
26,738
-
Piyasa Değeri
19,486
19,486
-
1) Borsada işlem gören pozisyonların, yeterince çeşitlendirilmiş portföylerdeki özel sermaye yatırımlarının ve diğer risklerin tür
ve tutarları: Bulunmamaktadır.
2) Dönem içinde yapılan satış ve tasfiyelerden kaynaklanan kümülatif gerçekleşmiş kazanç veya zararlar: Bulunmamaktadır.
3) Toplam gerçekleşmemiş kazanç veya kayıplar, toplam yeniden değerleme değer artışları ile bunların ana ve katkı
sermayeye dahil edilen tutarları: Bulunmamaktadır.
152 - 153
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
VIII. Likidite Riskine İlişkin Açıklamalar
Likidite riski, nakit akışlarındaki dengesizlik sonucu nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve
niteliklerde nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olmaması sonucu Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Likidite riski, piyasaya gerektiği gibi girilememesi, piyasada oluşan engeller ve bölünmeler nedeniyle pozisyonların uygun
fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlıca kapatılamaması ya da pozisyonlardan çıkılamaması sonucunda da oluşabilmektedir.
Banka bünyesinde likidite riskine ilişkin politika ve uygulama usulleri “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” ve
“Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılandırmış ve Banka
Yönetim Kurulunca onaylanmış durumdadır.
Banka Yönetim Kurulu, likidite riski ile ilgili olarak yasal “Likidite Yeterliliği” rasyolarına uyumu gözetecek şekilde, özkaynaklarla
ilişkili Risk Limitleri kabul etmiş ve belirli vade dilimlerinde oluşabilecek likidite uyumsuzluğunun, özkaynakların hangi oranında
tolere edilebileceğini belirlemiş olup bunlara uyum haftalık olarak izlenmekte ve ekonomik koşullar ile Banka stratejisindeki
değişikliklere göre yılda en az bir kere gözden geçirilerek gerekli görüldüğünde güncellenmektedir.
Banka, likidite riskinin etkisini ölçmek ve izlemek için mevcut ve gelecek dönemdeki likidite ihtiyacını gösteren gap analizlerini
kullanmaktadır. Banka, bu analizlerde varlık ve yükümlülük kalemleri ile bilanço dışı kalemlerin ortalama vadeleri ile ilgili olarak
Yönetim Kurulunca onaylanan vade varsayımlarını esas almaktadır. Bu varsayımlar arasında borçlu cari ve kredili mevduat
hesapları ile vadesiz ve vadeli mevduat için davranışsal özellikler kullanılmaktadır. Bu analizler, Bankanın Aktif Pasif Komitesi
bünyesinde haftalık olarak değerlendirilmektedir.
Banka politikası, her türlü yükümlülüğün likit kaynaklarla zamanında karşılanabilecek nitelikte bir aktif yapısının idamesi
yönündedir. Yönetim Kurulu, likidite yönetimi ile ilgili politika ve uygulama usullerini aktif olarak gözetmektedir. Banka
likiditesinin yönetiminde, kolaylıkla likide edilebilir ve düzenli nakit akışına sahip aktif yaratılması ve kaynak çeşitlendirmesi
yoluyla yoğunlaşmanın engellenmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda da likidite sıkıntısı hiçbir dönemde yaşanmamıştır.
Banka, fonlama kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, likidite ihtiyacının büyük bir bölümünü mevduat ile karşılamakta
olup sendikasyon ve prefinansman ürünleri vasıtasıyla ayrıca kaynak sağlayabilmektedir.
Ortalama (%)
En Yüksek (%)
En Düşük (%)
Birinci Vade Dilimi (Haftalık)
YP
YP + TP
249.73
178.55
340.11
275.54
174.19
140.60
İkinci Vade Dilimi (Aylık)
YP
YP + TP
147.54
115.66
172.32
136.74
122.97
98.17
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa,
Efektif Deposu, Yoldaki
Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve T.C. Merkez
Bankası
Bankalar ve Diğer Mali
Kuruluşlardan Alacaklar
Gerçeğe Uygun Değer
Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal
Varlıklar
Para Piyasalarından
Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul
Değerler
Verilen Krediler (**) (***)
Vadeye Kadar Elde
Tutulacak M.D.
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Vadesiz
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
678,727
1,620,343
-
-
-
-
- 2,299,070
68,361
42,651
10,121
2,071
-
-
-
123,204
70
26,822
7,481
19,591
51,709
4,440
-
110,113
-
54,315
-
-
-
-
-
54,315
6,692
25,307
26,359
532,137
53,785
4,201,593
20,324
356,423
2,126
1,951,922 5,478,635 1,030,278
80,071
859,228
89,585
2,392,212
5,163
4,278,143
134,055
494,247
2,127,963 6,381,014
136,394
2,864,975
4,102
1,088,337
20,954
-
-
714,514
11,924,725
90,334
-
670,395
-
316,948
-
396,941
-
-
1,483,113
858,553
500,137
139,821
3,731,661
546,482
137,231
287,415
46,776
80,152
1,946,841 705,469
181,122 5,675,545
8,944
405,885
1,214,264
3,609,811
2,378,178
1,231,633
1,764,109 5,019,776
1,121,673
1,536,009 708,883
102,667
228,100 4,310,893 1,019,006
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
120,624
453,394
Diğer Mevduat
1,480,699 6,469,760
Diğer Mali Kuruluşlardan
Sağlanan Fonlar
8,495
Para Piyasalarına Borçlar
858,553
İhraç Edilen Menkul
Değerler
Muhtelif Borçlar
175,472
Diğer Yükümlülükler
127,086
185,630
Toplam Yükümlülükler
1,903,881 7,975,832
Likidite Açığı
(1,044,653) (5,583,620)
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
564,192
1,720,170
1,661,062 6,306,378
(1,096,870) (4,586,208)
5 Yıl ve Dağıtılamayan
Üzeri
(*)
583,305
1,620,149
Toplam
465,709
- 13,219,872
1,216,770
1,066,308 1,235,964
1,066,308 18,725,017
924,783
175,472
2,055,448 2,643,857
2,055,448 18,725,017
(989,140)
-
718,187
1,824,741
(1,106,554)
14,517,918
14,517,918
-
(*) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi
bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar ile özkaynak
hesapları dağıtılamayan olarak gösterilmiştir.
(**) Borçlu cari hesap niteliğindeki krediler 1-3 ay vade aralığında gösterilmiştir.
(***) Krediler ve diğer alacaklar tutarının 44,680 Bin TL’si finansal tablolarda Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan
Krediler satırında gösterilmektedir.
154 - 155
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Finansal yükümlülüklerin sözleşmeye bağlanmış kalan vadelerine göre gösterimi:
Cari Dönem
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan
Sağl. Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul
Değerler
Toplam Yükümlülükler
Önceki Dönem
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan
Sağl. Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul
Değerler
Toplam Yükümlülükler
Vadesiz
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
120,624
1,480,699
453,892
6,487,524
137,166
2,897,197
4,312
1,116,548
22,393
-
8,720
858,738
90,878
-
1,601,323 7,808,874
72,041
1,259,082
5 Yıl ve
Üzeri Düzeltmeler
Toplam
-
(1,480)
(79,636)
714,514
11,924,725
683,713
-
334,658 645,509
-
(280,365)
(185)
1,483,113
858,553
500,137
3,625,378
137,231
1,941,804
287,415
644,466 645,509
924,783
(361,666) 15,905,688
110,800
6,008,110
173,678
1,820,334
9,223
707,092
35,797
-
(2,116)
(56,135)
363,626
9,774,280
-
4,253
33,965
14,167
38
393,890
-
341,122
-
122,730
-
(53,247)
(38)
822,915
33,965
1,331,123
6,157,128
232,600
2,240,817
445,250
1,555,455
286,000
662,919
122,730
(10,833)
953,017
(122,369) 11,947,803
Bankanın türev enstrümanlarının kontrata dayalı vade analizi aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
Net Ödenen
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Brüt ödenen
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Toplam
Önceki Dönem
Net Ödenen
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Brüt ödenen
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Toplam
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıldan
Fazla
Toplam
-
-
-
-
-
-
139,604
1,458,983
1,598,587
46,964
275,888
322,852
31,781
218,158
287
250,226
297,332
3,158
300,490
-
218,349
2,250,361
3,445
2,472,155
-
-
-
-
-
-
49,643
1,481,404
1,531,047
39,116
160,557
199,673
29,200
168,022
4,544
201,766
329,785
329,785
-
117,959
2,139,768
4,544
2,262,271
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
IX. Menkul Kıymetleştirme Pozisyonuna İlişkin Açıklamalar
Menkul kıymetleştirme pozisyonları bulunmamaktadır.
X. Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Açıklamalar
Bankaca kredilendirme işlemlerinde kullanılan risk azaltıcı unsurlar, finansal teminatlar (Hazine Bonosu, Devlet Tahvilleri, Nakit,
Mevduat Rehni, Altın, Hisse Senedi Rehni), garantiler ve kredi türevleridir.
Bankada finansal teminatlar günlük olarak değerlemeye tabi tutulmaktadır. Teminata alınan ipoteklerin hukuki geçerlilikleri,
rayiç değerlerinin izlenmesi ve gayrimenkul ipoteklerine ait sigortaların Banka adına olmasına özen gösterilmektedir.
Kredi Risk Azaltım Tekniklerinin kullanılmasında, bankacılık hesapları için “basit finansal teminat yöntemi” kullanılmakta iken,
alım satım hesapları için “kapsamlı finansal teminat yöntemi” kullanılmaktadır.
Risk Sınıfları Bazında Teminatlar (*):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Risk sınıfı
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile
kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Toplam
Tutar (**)
Finansal
Teminatlar
Diğer/Fiziki
Teminatlar
Garantiler ve
Kredi Türevleri
3,694,913
-
-
-
49,248
-
-
-
13,138
235
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
512,458
10,279,246
4,868,624
3,600
187,790
49,070
-
-
4,279,372
598,221
1,169,839
-
3
-
-
-
1,173,023
26,638,082
240,698
-
-
(*) Basel II kriterlerine göre sermaye yeterliliği hesaplamalarında finansal teminatlar, garantiler ve kredi türevleri dikkate alındığı için diğer teminatlar
(kefalet, alacak temliki, taşıt ve diğer rehinler) bu tabloda gösterilmemektedir. İpotek teminatlı krediler tabloda 9. sırada gösterilmiştir.
(**) Tutar olarak “Krediye Dönüşüm Oranlarından Önceki Kredi Riski Tutarı” kullanılmıştır.
156 - 157
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
XI. Risk Yönetimi Hedef ve Politikalarına İlişkin Açıklamalar
Risk Yönetimi Sistemi Stratejisi
1. Risk Yönetimi Sistemi, bir bütün olarak ele alınarak örgütsel, yönetsel ve işlemsel süreçler ile Bilgi Sistemleri süreçlerini de
içerecek şekilde yapılandırılır ve risk farkındalığı sağlanır.
2.Risk Yönetimi Sistemi, Bankanın bütün faaliyetleri itibarıyla yapılandırılır; bu surette sistemin etkinleştirilmesi, Bankanın her
kademedeki personelinin sorumluluğundadır.
3.Risk Yönetimi Sistemi, konsolidasyon kapsamındaki kuruluşları da kapsayacak şekilde yapılandırılır.
4.Risk Yönetimi Sistemi ile Bankanın sermaye yeterliliği içsel değerlendirme sürecinde aşağıdaki unsurlar hedeflenir:
•
•
•
•
•
•
Bankanın mali bünye bütünlüğünün muhafaza edilmesi,
Bankanın risk iştahının, strateji ve faaliyetleri ile uyumlu bir biçimde belirlenmesi,
Bankanın sermaye seviyesinin risk iştahına göre belirlenmesi,
Risk bazlı yaklaşımların benimsenmesi:
Birimler bazında,
Portföylerin yapılandırılmasında,
Yetkilendirmeye ilişkin uygulamalarda,
Fiyatlamada.
Performans Yönetimi Sisteminin etkinleştirilmesi,
“Kurumsal Yönetim İlkeleri” ve şeffaflığın geliştirilmesi.
Risk Yönetimi Sisteminin Yapısı ve Kapsamı
Risk Yönetimi Sisteminin yapısı, Bankanın aşağıda ifade edilen karar alıcı ve uygulayıcı tüm mekanizmaları ile izleme, kontrol
ve denetim mekanizmalarını kapsar:
•
•
•
•
•
Yönetim Kurulu
Üst düzey yönetim
İç Sistemler kapsamındaki birimler
Yönetim Kurulunun Risk Yönetimi Sistemi kapsamında oluşturduğu komiteler
Üst düzey yönetimin Risk Yönetimi Sistemi kapsamında oluşturduğu komiteler
Risk Yönetimi Sisteminin Amaçları
1. Etkin risk yönetimi strateji ve politikalarının uygulanmasıyla, ortak bir risk kültürünün yerleştirilmesi,
2.Risk Limitlerinin tesisi ve uygulama usullerinin etkin bir biçimde yönetilmesi,
3.Bankanın aktif kalitesinin yükseltilmesi,
4.Bankanın yükümlülüklerinin eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesi,
5.Bankanın risk iştahının, strateji ve faaliyetleri ile uyumlu bir biçimde belirlenmesi,
6.Bankanın sermaye seviyesinin risk iştahına göre belirlenmesi. SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Risk Yönetimi Sisteminin Temel Politikası
1. Risk Yönetimi Sistemi ve bu kapsamda da yerine getirilmesi gerekli faaliyetler düzenlenir ve aktif olarak gözetim ve denetim
altında tutulur.
2.Bankanın gerek stratejilerinin gerekse faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara da uygun stratejiler,
politikalar, risk limitleri ve uygulama usulleri yapılandırılır.
3.Banka genelinde hata ve sahtekârlığın, çıkar çatışmalarının, bilgi ve Banka kaynaklarının kötüye kullanımının önlenmesi
amacıyla aynı alandaki faaliyetler ile ilgili görev dağılımı yapılandırılır.
4.Banka genelinde birimlerin, komitelerin ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarının açık ve yazılı olarak düzenlenmesi
sağlanır.
5.Bilgi Sistemleri altyapısının, Bankanın strateji ve faaliyetleri ile ürünlerin/hizmetlerin nitelik ve karmaşıklığı ile uyumlu olması
sağlanır.
6.Bilgi Sistemleri altyapısının, Bankanın maruz kalabileceği risklerin belirlenebilmesine, ölçülebilmesine, izlenebilmesine,
kontrol edilebilmesine ve zamanında raporlanabilmesine olanak verecek şekilde yapılandırılması sağlanır.
7. Bankanın organizasyonunda bilginin, yönetim kademelerine ve personele, bilgi güvenliği içinde ulaşacak bir biçimde dikey
ve yatay akışı sağlanır.
8.Bankanın hedef ve stratejileri, politikaları, risk limitleri ve uygulama usulleri hakkında yönetim kademelerinin ve personelin
tam olarak bilgi sahibi olması sağlanır.
Risk Yönetimi Sisteminin Araçları
1. Risk Limitlerinin tesisi,
2.Etkin görev dağılımının (karar alıcı mekanizmalar da dahil) yapılandırılması,
3.Etkin bilgi akışı kanallarının (finansal/yönetsel raporlama da dahil) yapılandırılması,
4.Etkin süreç yönetimi,
5.Etkin iç kontrollerin yapılandırılması,
6.Acil durum ve iş sürekliliği planlaması.
XII. Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Rayiç Değeri ile Gösterilmesine İlişkin Açıklamalar
Cari dönemdeki menkul değerler, vadeye kadar elde tutulan ve satılmaya hazır menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Vadeye
kadar elde tutulan varlıkların rayiç değeri, piyasa fiyatları ile bu fiyatın tespit edilemediği durumlarda, faiz, vade ve benzeri
diğer koşullar bakımından aynı nitelikli itfaya tabi diğer menkul değerler için olan kote edilmiş piyasa fiyatları baz alınarak
hesaplanır.
Vadesiz mevduatın, değişken oranlı plasmanların ve gecelik mevduatın rayiç değeri kısa vadeli olmalarından dolayı defter
değerini ifade etmektedir. Sabit faizli mevduatın, diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonların ve ihraç edilen menkul değerlerin
tahmini rayiç değeri, benzer nitelikli ve benzer vade yapısına sahip diğer borçlar için kullanılan cari faiz oranlarını kullanarak
iskonto edilmiş nakit akımının bulunmasıyla; kredilerin rayiç değeri ise benzer nitelikli ve benzer vade yapısına sahip alacaklar
için kullanılan cari faiz oranlarını kullanarak iskonto edilmiş nakit akımının bulunmasıyla hesaplanır. Muhtelif borçların kısa
vadeli olmasından dolayı, rayiç değer defter değerini ifade etmektedir.
Tabloda yer alan kalemlerin rayiç değerleri, bilanço değerlerinin sabit faizli olanlar için vadesine kalan süresine, değişken
faizli olanların yeniden fiyatlama dönemine göre gösterge piyasa faiz oranları kullanılarak anaparaların bugünkü değerlerinin
bulunması ve ilgili faiz ve gelir reeskontlarının eklenmesi şeklinde hesaplanmaktadır. Faiz hassasiyeti bulunmayan bilanço
kalemlerinin rayiç değerleri, muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılan yöntemlere göre belirlenmiştir.
158 - 159
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Aşağıdaki tablo, Bankanın finansal tablolarında rayiç değeri ile gösterilmeyen finansal varlık ve yükümlülüklerin defter değeri
ile rayiç değerini göstermektedir.
Cari Dönem
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
Verilen Krediler
Finansal Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Defter Değeri
Rayiç Değer
54,315
123,204
465,709
1,216,770
13,219,872
54,315
123,191
465,709
1,214,658
13,451,342
714,514
11,924,725
1,483,113
924,783
175,472
714,201
11,921,633
1,575,182
929,203
175,472
Önceki Dönem
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
Verilen Krediler (*)
Finansal Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Defter Değeri
Rayiç Değer
75,213
107,157
1,024,844
991,769
9,928,342
75,213
107,060
1,024,844
1,025,443
10,635,134
363,626
9,774,280
822,915
364,289
9,797,062
828,541
992,650
191,042
-
953,017
191,042
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
TFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” standardı, bilançoda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayıtlı kalemlerin dipnotlarda
bir sıra dahilinde sınıflandırılarak gösterilmesini öngörmektedir. Buna göre söz konusu finansal araçlar, gerçeğe uygun değer
ölçümleri sırasında kullanılan verilerin önemini yansıtacak şekilde, üç seviyede sınıflandırılmaktadır. İlk seviyede gerçeğe
uygun değerleri özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalarda kayıtlı fiyatlara, ikinci seviyede gerçeğe uygun değerleri
doğrudan ya da dolaylı olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine, üçüncü seviyede ise gerçeğe uygun değerleri gözlemlenebilir
piyasa verilerine dayanmayan verilere göre belirlenen finansal araçlar yer almaktadır. Banka bilançosunda gerçeğe uygun
değerlerinden kayıtlı finansal araçlar, söz konusu sınıflandırma esaslarına göre aşağıdaki gibi seviyelendirilerek gösterilmiştir.
Cari Dönem
Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan FV
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Türev Finansal Varlıklar
Krediler (*)
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Finansal Yükümlülükler
Türev Finansal Borçlar
Önceki Dönem
Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan FV
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Türev Finansal Varlıklar
Krediler (*)
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Finansal Yükümlülükler
Türev Finansal Borçlar
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
8,113
-
-
102,000
44,680
6,692
-
-
46,423
-
-
-
-
10,659
-
-
-
31,198
111,243
6,619
-
15,740
-
-
459,017
-
1,018,225
-
-
(*) İlk muhasebeleştirme sırasında “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan”olarak sınıflana kredilerin gerçeğe uygun değeri Banka tarafından
benzer krediler için uygulanan faiz oranları kullanılarak hesaplanmıştır.
XIII. Başkalarının Nam ve Hesabına Yapılan İşlemler, İnanca Dayalı İşlemlere İlişkin Açıklamalar
Başkalarının nam ve hesabına menkul kıymet alım satım ve aracılık yapılmaktadır. Saklama yönetim ve danışmanlık hizmeti
verilmemektedir.
İnanca dayalı işlem sözleşmesi kapsamında diğer finansal kurumlarla yapılan işlemler ve bu kapsamda doğrudan verilen
finansal hizmetler bulunmamaktadır.
160 - 161
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I. Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. a) Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Kasa/Efektif
TCMB
Diğer
Toplam
TP
105,454
249,949
355,403
YP
174,487
1,769,177
3
1,943,667
Önceki Dönem
TP
YP
91,279
45,308
130,286
1,217,723
3
221,565
1,263,034
b) T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Vadesiz Serbest Hesap
Vadeli Serbest Hesap
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
Toplam
TP
249,949
249,949
YP
1,769,177
1,769,177
Önceki Dönem
TP
YP
130,286
1,217,723
130,286
1,217,723
• YP vadesiz serbest tutarın 1,620,343 Bin TL’si (31 Aralık 2012-1,102,964 Bin TL), TP vadesiz serbest tutarın ise 249,747 Bin TL’si (31 Aralık 2012-130,107 Bin TL)
zorunlu karşılıktan oluşmaktadır. TP vadesiz serbest tutar TCMB nezdinde vadesiz serbest hesapta tutulması gereken ortalama zorunlu karşılık tutarını
içermektedir. TCMB tarafından zorunlu karşılıklara faiz uygulaması kaldırılmıştır (31 Aralık 2012-Yoktur).
• 24.05.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
Türk lirası zorunlu karşılık oranları:
Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar yüzde 11.5,
-1 aya kadar vadeli mevduatlar (1 ay dahil) yüzde 11.5,
-3 aya kadar vadeli mevduatlar (3 ay dahil) yüzde 11.5,
-6 aya kadar vadeli mevduatlar (6 ay dahil) yüzde 8.5,
-1 yıla kadar vadeli mevduatlar yüzde 6.5,
-1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar ve birikimli mevduatlar yüzde 5,
-1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası diğer yükml. yüzde 11.5,
-3 yıla kadar(3 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülükler yüzde 8,
-3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler yüzde 5 olmuştur.
Yabancı para zorunlu karşılık oranları:
-Vadesiz ile ihbarlı DTH ve yabancı para özel cari ve vadesiz kıymetli maden depo hesapları ile 1 aya kadar vadeli, 3 aya kadar vadeli, 6 aya kadar vadeli
ve 1 yıla kadar vadeli DTH/yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesaplarında yüzde 12.5’ten yüzde 13’e,
-1 yıla kadar (1 yıl dahil) diğer yükümlülüklerde yüzde 12.5’ten yüzde 13’e
3 yıla kadar vadeli (3 yıl dahil) diğer yükümlülüklerde yüzde 10.5’den yüzde 11’e, yükseltilmiştir.
-1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli DTH,yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesapları ile birikmli DTH ile yabancı para katılma hesapları yüzde 9,
-3 yıldan uzun vadeli yabancı para diğer yükümlülükler yüzde 6 olmuştur.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
2. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin ilave bilgiler (net değerleriyle gösterilmiştir)
i. Teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
Yoktur (31 Aralık 2012-Yoktur).
ii. Repo işlemlerine konu olan gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar:
Yoktur (31 Aralık 2012-Yoktur).
Serbest depo olarak sınıflandırılan gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar defter değeri 8,113 Bin
TL’dir (31 Aralık 2012-10,659 Bin TL).
iii. Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu:
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
76,731
9
76,740
YP
5,849
19,230
181
25,260
Önceki Dönem
TP
YP
327
20,011
10,680
180
20,011
11,187
iv. Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan olarak sınıflanan krediler:
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem İçinde İntikal (+)
Faiz Oranlarındaki Değişimin Etkisi (*)
Kredi Riskindeki Değişimin Etkisi (**)
Değer Azalışı Karşılığı
Dönem İçinde Tahsilat (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
Cari Dönem
111,243
(11,584)
3,350
(926)
(57,403)
44,680
Önceki Dönem
217,941
(3,324)
(107)
(2,949)
(100,318)
111,243
(*) Faiz oranlarındaki değişimin etkisi; gösterge faizi olarak kullanılan TRLIBOR oranının iki dönem arasındaki farkının gerçeğe uygun değer farkı kâr
zarara yansıtılan olarak sınıflanan kredilere etkisini göstermektedir.
(**) Kredi riskindeki değişimin etkisi; Banka tarafından 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla benzer krediler için kullandırılan faiz oranları ile gösterge faiz oranı
arasındaki farkın gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan olarak sınıflanan kredilere etkisini göstermektedir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değeri 44,680 Bin TL (31 Aralık 2012-111,243 Bin TL) olan gerçeğe uygun değer farkı
kâr zarara yansıtılan olarak sınıflanan kredilerin etkin faiz oranı yöntemine göre iskonto edilmiş değeri 54,313 Bin TL’dir (31
Aralık 2012 106,163 Bin TL).
162 - 163
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
3.a) Bankalara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Bankalar
Yurt içi
Yurt dışı
Yurt dışı Merkez ve Şubeler
Toplam
TP
12,319
12,319
12,319
Önceki Dönem
TP
YP
10,266
96,891
10,266
43,498
53,393
10,266
96,891
YP
110,885
42,651
68,234
110,885
3. b) Yurt dışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler:
AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri (*)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
Diğer
Toplam
Serbest Tutar
Cari Dönem
Önceki Dönem
48,834
41,783
15,094
4,971
4,153
4,589
-
-
153
68,234
2,050
53,393
Serbest Olmayan Tutar
Cari Dönem
Önceki Dönem
-
(*) AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri.
4. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
a.1) Teminata verilen/bloke edilen satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Hisse Senetleri
Bono, Tahvil ve Benzeri Men. Değ.
Diğer
Toplam
TP
YP
-
-
55,304
-
-
-
55,304
-
Önceki Dönem
TP
382,946
382,946
YP
-
a.2) Repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Diğer
Toplam
Önceki Dönem
TP
3,021
TP
213,441
YP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
213,441
-
3,021
-
-
Serbest depo olarak sınıflandırılan satılmaya hazır finansal varlıklar defter değeri 196,964 Bin TL’dir
(31 Aralık 2012-638,877 Bin TL).
YP
-
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
b) Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
466,827
466,827
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Hisse Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam
Önceki Dönem
1,032,951
1,032,951
-
-
8,672
8,597
-
-
8,672
(9,790)
465,709
8,597
(16,704)
1,024,844
5. Kredilere ilişkin açıklamalar:
a) Bankanın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler:
Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Banka Mensuplarına Verilen Krediler
Toplam
Nakdi
317,083
24,827
341,910
Cari Dönem
Gayrinakdi
40,751
40,751
Önceki Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
9,737
9,737
177,830
17,463
18,531
206,098
17,463
164 - 165
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
b) Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer
alacaklara ilişkin bilgiler:
Nakdi Krediler (*)
İhtisas Dışı Krediler
İşletme Kredileri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Diğer
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
Standart Nitelikli Krediler ve
Diğer Alacaklar
Krediler
ve Diğer
Alacaklar Sözleşme Koşullarında
(Toplam)
Değişiklik Yapılanlar
Ödeme
Planının
Uzatılmasına
Yönelik
Değişiklik
Yapılanlar
Diğer
11,318,657
196,759
1,462,827
4,291
1,498,086
1,633
257,855
8,095,598
195,126
1,134,657
23,702
12,453,314
220,461
-
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
Krediler
ve Diğer
Alacaklar Sözleşme Koşullarında
(Toplam)
Değişiklik Yapılanlar
Ödeme
Planının
Uzatılmasına
Yönelik
Değişiklik
Yapılanlar
Diğer
726,224
198,409
59,837
21,094
287
72,105
1,690
14,690
579,305
175,625
40,334
6,465
766,558
204,874
-
(*) Krediler ve diğer alacaklar tutarının 44,680 Bin TL’si finansal tablolarda Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan
Krediler satırında gösterilmektedir.
Ödeme Planının Uzatılmasına
Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı
1 veya 2 Defa Uzatılanlar
3,4 veya 5 Defa Uzatılanlar
5 Defa Üzeri Uzatılanlar
Cari Dönem
Standart Nitelikli
Yakın İzlemedeki
Krediler ve Diğer
Krediler ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
218,140
204,874
501
1,820
Önceki Dönem
Standart Nitelikli
Yakın İzlemedeki
Krediler ve Diğer
Krediler ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
131,829
43,061
9
9,737
-
-
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Ödeme Planı Değişikliği ile
Uzatılan Süre
Krediler ve Diğer
Alacaklar
0-6 Ay
6 Ay-12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl Ve Üzeri
Cari Dönem
Standart Nitelikli
Yakın İzlemedeki
Krediler ve Diğer
Krediler ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
120,890
41,160
4,368
10,130
43,913
2,662
10,496
11,027
171,989
8,700
Önceki Dönem
Standart Nitelikli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
Yakın İzlemedeki
15,612
340
4,549
91,191
20,146
16,146
3,201
32,204
1,247
c) Vade yapısına göre nakdi kredilerin ve diğer alacakların dağılımı:
Kısa Vadeli Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
Standart Nitelikli Krediler ve
Diğer Alacaklar
Sözleşme
Krediler ve Diğer
Koşullarında
Alacaklar (*) Değişiklik Yapılanlar
5,717,177
4,756
5,162,612
3,805
554,565
951
6,515,676
215,705
5,959,286
192,954
556,390
22,751
12,232,853
220,461
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
Sözleşme
Krediler ve Diğer
Koşullarında
Alacaklar (*) Değişiklik Yapılanlar
238,336
10,980
229,758
6,222
8,578
4,758
323,348
193,894
298,057
192,187
25,291
1,707
561,684
204,874
(*) Krediler ve diğer alacaklar tutarının 44,680 Bin TL’si finansal tablolarda Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan
Krediler satırında gösterilmektedir.
166 - 167
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
d) Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler:
Tüketici Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Bireysel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi) (*)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi)
Toplam
Kısa Vadeli
34,290
-
308
33,982
Orta ve Uzun Vadeli
1,464,712
203,940
11,422
1,249,350
Toplam
1,499,002
203,940
11,730
1,283,332
-
-
-
-
5,404
5,404
5,404
5,404
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
201,023
88,701
112,322
206
2,092
2,092
203,115
90,793
112,322
206
-
-
-
-
-
206
1,088
-
14,051
206
15,139
-
-
-
-
-
-
1,088
14,051
15,139
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,034
3,352
4,682
18
79
79
8,113
3,431
4,682
18
-
-
-
-
18
37,446
-
18
37,446
-
-
-
-
282,105
1,486,338
1,768,443
(*) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kredili mevduat hesabının içerisinde 1,557 Bin TL tutarında personele ait kredili mevduat tutarı yer almaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
e) Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler:
Taksitli Ticari Krediler-TP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-YP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Kurumsal Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Kurumsal Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Tüzel Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Tüzel Kişi)
Toplam
Kısa Vadeli
501,119
18
9,199
491,902
136,830
Orta ve Uzun Vadeli
3,110,014
21,332
99,862
2,968,533
20,287
497,111
5,214
41,826
450,071
Toplam
3,611,133
21,350
109,061
3,460,435
20,287
633,941
5,214
41,826
586,901
-
-
-
7,577
3,315,647
3,323,224
-
-
-
-
-
-
7,577
3,315,647
3,323,224
-
136,830
-
-
-
-
56,923
35,237
21,686
1
17
17
56,940
35,254
21,686
1
-
-
-
-
1
84,234
-
1
84,234
-
-
-
786,684
6,922,789
7,709,473
-
f) Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı:
Kamu
Özel
Toplam
Cari Dönem
47,820
13,172,052
13,219,872
Önceki Dönem
57,845
9,870,497
9,928,342
Cari Dönem
13,213,780
6,092
13,219,872
Önceki Dönem
9,914,430
13,912
9,928,342
g) Yurt içi ve yurt dışı kredilerin dağılımı:
Yurt İçi Krediler
Yurt Dışı Krediler
Toplam
168 - 169
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
h) Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler:
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Doğrudan Krediler
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Dolaylı Krediler
Toplam
Cari Dönem
49,453
4,262
53,715
Önceki Dönem
30,523
3,601
34,124
Cari Dönem
17,522
89,261
263,273
370,056
Önceki Dönem
48,763
79,468
102,537
230,768
i) Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar:
Özel Karşılıklar (*)
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Toplam
(*) Cari dönemde 2,611 Bin TL tutarındaki özel karşılıklar “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV” satırında
gösterilmiştir (31 Aralık 2012-3,537 Bin TL).
j) Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net):
j.1) Donuk alacaklardan Bankaca yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin
bilgiler:
Cari Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar
Önceki Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar
III. Grup:
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
IV. Grup:
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
45
45
6,669
6,669
31,192
31,192
1,303
1,303
8,520
8,520
125,951
125,951
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
j.2) Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-)
Dönem İçinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)
Kurumsal ve Ticari Krediler
Bireysel Krediler
Kredi Kartları
Dönem Sonu Bakiyesi (*)
Özel Karşılık (-) (*)
Bilançodaki Net Bakiyesi
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
92,304
494,024
(458,998)
(62,792)
64,538
17,522
47,016
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
128,685
21,775
458,998
(294,418)
(66,061)
248,979
89,261
159,718
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Kredi ve Diğer
Alacaklar
166,202
20,250
294,418
(97,779)
383,091
263,273
119,818
(*) 4,808 Bin TL(31 Aralık 2012-6,516 Bin TL) tutarındaki takipteki alacaklar ve bunlara ilişkin 2,611 Bin TL (31 Aralık 2012-3,537 Bin TL) tutarındaki özel
karşılıklar “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV” satırında gösterilmiştir.
j.3) Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler: Grubun cari dönemde 76,269
Bin TL tutarında toplam yabancı para donuk alacağı olup bu alacaklar için 19,876 Bin TL tutarında karşılık ayrılmıştır (31 Aralık
2012-Yoktur).
170 - 171
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
j.4) Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi:
Cari Dönem (Net) (*)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
Önceki Dönem (Net) (*)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Kredi ve Diğer
Alacaklar
64,538
(17,522)
47,016
-
248,979
( 89,261)
159,718
-
383,091
(263,273)
119,818
-
92,304
(48,763)
43,541
-
128,685
(79,468)
49,217
-
166,202
(102,537)
63,665
-
(*) Cari dönemde 4,808 Bin TL tutarındaki takipteki alacaklar (31 Aralık 2012-6,516 Bin TL) ve bunlara ilişkin 2,611 Bin TL tutarındaki özel karşılıklar (31 Aralık
2012-3,537 Bin TL) “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV” satırında gösterilmiştir.
k) Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları:
Aralık 2009 itibarıyla Banka yönetiminin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda yönetmelikte belirtilen asgari
oranlarla sınırlı kalmaksızın ve asgari oranlardan az olmamak kaydıyla karşılık ayırma politikası benimsenmiş ve toplam nakdi
kredi tutarı 50 Bin TL ve üzeri olan intikallerde teminat değerleri dikkate alınarak karşılık ayrılmıştır.
Kredi kartı alacakları için özel karşılık tutarı ilk intikal tarihinden itibaren % 100 olarak kayıtlara yansıtılmaktadır.
l) Aktiften silme politikasına ilişkin açıklamalar:
Cari dönemde aktiften silinen ve satılan kredi bulunmamaktadır (31 Aralık 2012-196,604 Bin TL tutarında tahsili gecikmiş alacak
portföyü satılmıştır).
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
m) Diğer açıklama ve dipnotlar:
Aşağıda, sınıflar itibarıyla, kredi ve diğer alacaklara ilişkin değer düşüklüğü karşılığı mutabakatına yer verilmiştir;
Cari Dönem (*)
1 Ocak 2013
Dönem içinde aktarılanlar
Tahsilatlar (**)
Silinenler
31 Aralık 2013 Bakiyesi
Önceki Dönem
1 Ocak 2012
Dönem içinde aktarılanlar
Tahsilatlar (**)
Silinenler
31 Aralık 2012 Bakiyesi
Kurumsal
KOBİ
Tüketici
Diğer
Toplam
179,032
119,335
(87,822)
210,545
25,260
101,485
(9,208)
117,537
26,476
25,859
(10,361)
41,974
-
230,768
246,679
(107,391)
370,056
214,175
203,175
(95,023)
(143,295)
179,032
38,264
50,159
(33,881)
(29,282)
25,260
30,011
34,973
(14,612)
(23,896)
26,476
-
282,450
288,307
(143,516)
(196,473)
230,768
(*) Cari dönemde 2,611 Bin TL tutarındaki özel karşılıklar “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV” satırında
gösterilmiştir (31 Aralık 2012-3,537 Bin TL).
(**)Dönem içinde takibe intikal edip sonra takipten çıkan kredilerin karşılık iptalleri de dahildir.
Donuk Alacakların Teminatlarına İlişkin Bilgiler:
Cari Dönem
Gayrimenkul İpoteği
Ticari İşletme Rehni
Gerçek Müşteri Çek/Senedi
Taşıt Rehni
Umumi Taah./İstihkak Temliği
Mevduat Rehni
Önceki Dönem
Gayrimenkul İpoteği
Ticari İşletme Rehni
Gerçek Müşteri Çek/Senedi
Taşıt Rehni
Umumi Taah./İstihkak Temliği
Mevduat Rehni
III. Grup
33,019
1,368
1,696
13
IV. Grup
125,213
9,047
3,618
2,917
101
V. Grup
212,642
11,250
16,582
17,622
18
56,793
5,920
4,267
251
94,570
9,074
4,369
1,034
137,778
2,954
9,131
26
172 - 173
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Finansal araç sınıfları itibarıyla, vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların yaşlandırma analizi
aşağıdaki gibidir:
30 Günden Az
31-60 Gün
61-90 Gün
Toplam
Cari Dönem
Krediler ve Alacaklar (*)
Kurumsal Krediler
KOBİ Kredileri
Tüketici Kredileri
Toplam
150,260
279,340
113,186
542,786
19,663
52,868
24,073
96,604
14,839
43,921
14,379
73,139
184,762
376,129
151,638
712,529
Önceki Dönem
Krediler ve Alacaklar (*)
Kurumsal Krediler
KOBİ Kredileri
Tüketici Kredileri
Toplam
144,156
506,573
84,497
735,226
5,466
62,538
20,204
88,208
5,821
41,890
12,513
60,224
155,443
611,001
117,214
883,658
(*) Kredilerin sadece vadesi gecikmiş tutarlarına yer verilmiş olup söz konusu kredilerin ödeme vadesi gelmemiş anapara tutarları dahil edilmemiştir.
6. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
a.1) Teminata verilen/bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
Cari Dönem
Bono
Tahvil ve Benzeri Menkul Değerler
Diğer
Toplam
-
327,518
-
327,518
Önceki Dönem
385,297
385,297
a.2) Repo işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak yatırımların defter değeri 682,678 Bin TL’dir
(31 Aralık 2012-28,753 Bin TL).
b) Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler:
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Toplam
Cari Dönem
1,216,770
-
1,216,770
Serbest depo olarak sınıflandırılan vadeye kadar elde tutulacak varlıklar defter değeri 206,574 Bin TL’dir
(31 Aralık 2012-577,719 Bin TL).
Önceki Dönem
984,536
984,536
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
c) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
1,108,718
1,108,718
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Görenler
Borsada İşlem Görmeyenler
Değer Azalma Karşılığı (-)
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları
Toplam
(1,022)
109,074
1,216,770
Önceki Dönem
923,947
916,717
7,230
(10,683)
78,505
991,769
Cari Dönem
913,264
175
378,051
(193,455)
9,661
1,107,696
109,074
1,216,770
Önceki Dönem
576,164
(761)
531,848
(192,112)
(1,875)
913,264
78,505
991,769
-
d) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların dönem içindeki hareketleri:
Dönem Başındaki Değer
Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları
Yıl İçindeki Alımlar
Satış ve İtfa Yoluyla Elden Çıkarılanlar
Karşılık İadesi/Değer Azalışı Karşılığı (-)
Dönem Sonu Toplamı
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları
Toplam
7. İştiraklere ilişkin bilgiler (Net):
a) Bankanın İştiraklerine İlişkin Bilgiler:
Unvanı
Seltur Turistik İşletmeler
Yatırım A.Ş. (*)
Adres(Şehir/Ülke)
Ana Ortaklık Bankanın Pay
Oranı-Farklıysa Oy Oranı (%)
Banka Risk Grubunun
Pay Oranı (%)
Muğla/Türkiye
11.32
11.43
(*) İlgili iştirakin 31 Aralık 2013 itibarıyla finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur.
b) (a)’daki sıraya göre iştiraklere ilişkin bilgiler:
Aktif Toplamı
49,211
Özkaynak
27,999
Sabit Varlık
Toplamı
45,597
Faiz Gelirleri
22
Menkul Değer
Gelirleri
-
Cari Dönem
Kâr/Zararı
(2,373)
Önceki Dönem
Gerçeğe
Kâr/Zararı
Uygun Değeri
(55,148)
120,043
174 - 175
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
c) İştirakler Hareket Tablosu:
Ana ortaklık ve/veya finansal kurumlar topluluğunun diğer üyeleri ile beraber kontrol gücüne sahip olan topluluk dışı diğer
üyeler/hissedarlar ve iştirakler bulunmamaktadır.
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
Alışlar
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kâr
Satışlar (-)
Yeniden Değerleme Artışı
Değer Azalma Karşılıkları (-)
Dönem Sonu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%)
Cari Dönem
4,140
4,140
100
Önceki Dönem
4,140
4,140
100
Cari Dönem
4,140
-
Önceki Dönem
4,140
-
d) İştiraklere Yapılan Yatırımların Değerlemesi:
Maliyet Değeri İle Değerleme
Rayiç Değer İle Değerleme
Özsermaye Yöntemi İle Değerleme
e) İştiraklere İlişkin Sektör Bilgileri ve Bunlara İlişkin Kayıtlı Tutarlar:
Seltur Turistik İşletmeler A.Ş. turizm sektöründe faaliyet göstermektedir.
f) Borsaya Kote Edilen İştirakler:
Borsaya kote edilen iştirak bulunmamaktadır.
g) Cari Dönem İçinde Elden Çıkarılan İştirakler:
Bulunmamaktadır.
h) Cari Dönem İçinde Satın Alınan İştirakler:
Bulunmamaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
8. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net):
a) Bağlı ortaklıkların özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (*): Şeker
Şekerbank
Finansal International
Şekerbank Kiralama Banking Unit
Kıbrıs Ltd.
A.Ş.
Ltd.
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi İhraç Primleri
Menkul Değerler Değerleme
Farkları
Yasal Yedekler
Olağanüstü Yedekler
Maddi Duran Varlıklar Yeniden
Değerleme Değer Artışları
Diğer Sermaye Yedekleri
Diğer Kâr Yedekleri
Kar/Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları
Net Dönem Kârı
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
SERMAYE
NET KULLANILABİLİR
ÖZKAYNAK
22,104
Şeker
Yatırım
Şeker
Menkul
Şeker Mortgage Zahlungsdienste
Değerler Faktoring Finansman
GmbH Der
A.Ş.
A.Ş.
A.Ş. Şekerbank T.A.Ş.
61,808
1,207
10,652
-
31,195
17,041
26,000
-
-
-
1,433
-
1,892
-
(8)
1,446
3,889
-
-
1,251
4,402
296
53
232
(84)
(792)
708
12,692
12,692
39
1,338
4
13
-
-
-
(7,722)
(9,564)
1,842
15,271
15,271
(43)
(18,621)
(22,893)
4,272
45,784
45,784
2,119
159
2,119
38,680
38,680
616
(1,041)
1,657
24,652
24,652
159
26,521
26,521
(50)
(217)
(276)
59
467
467
15,271
45,784
12,692
38,680
24,652
26,521
467
-
-
888
1
-
-
(*) 31 Aralık 2013 dönemine ait finansal veriler kullanılmıştır.
Sermaye yeterliliği içsel değerlendirme sürecinde aşağıdaki unsurlar hedeflenir:
•
•
•
•
•
•
Mali bünye bütünlüğünün muhafaza edilmesi,
Risk iştahının, strateji ve faaliyetler ile uyumlu bir biçimde belirlenmesi,
Sermaye seviyesinin risk iştahına göre belirlenmesi,
Risk bazlı yaklaşımların benimsenmesi,
Performans Yönetimi Sisteminin etkinleştirilmesi,
“Kurumsal Yönetim İlkeleri” ve şeffaflığın geliştirilmesi.
-
734
-
176 - 177
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
b) Bankanın Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler:
Unvanı (*)
Şekerbank Kıbrıs Ltd.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Şekerbank International Banking Unit Ltd.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Faktoring A.Ş.
Şeker Mortgage Finansman A.Ş.
Zahlungsdienste GmbH Der Şekerbank T.A.Ş.
Ana Ortaklık Bankanın Pay
Oranı-Farklıysa Oy Oranı (%)
95.72
54.13
84.30
99.04
99.99
62.31
100.00
Adres (Şehir/Ülke)
Lefkoşa/K.K.T.C
İstanbul/Türkiye
Lefkoşa/K.K.T.C
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
Köln/Almanya
Banka Risk Grubunun
Pay Oranı (%)
95.72
58.05
84.30
99.04
99.99
62.31
100.00
(*) İlgili bağlı ortaklıkların 31 Aralık 2013 itibarıyla en son finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur.
c) (a)’daki sıraya göre bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
Aktif Toplamı
177,852
387,196
13,261
165,296
220,145
415,888
954
Özkaynak
15,271
45,784
12,692
38,680
24,652
26,521
467
Sabit Varlık
Toplamı
5,646
918
1,525
22,057
13,385
857
18
Faiz Gelirleri
15,940
29,928
804
6,025
33,433
12,409
16
Menkul Değer
Gelirleri
158
-
2
-
Cari Dönem
Kâr/Zararı
1,842
4,272
708
2,119
1,657
159
59
Önceki Dönem
Gerçeğe
Kâr/Zararı
Uygun Değeri
(9,564)
10,887
(22,893)
49,396
(792)
8,694
34,334
(1,041)
31,386
42,181
(276)
773
d) Bağlı Ortaklıklar Hareket Tablosu:
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
Alışlar
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kâr
Satışlar
Yeniden Değerleme Artışı
Karşılık İadesi/Değer Azalma Karşılıkları (-)
Dönem Sonu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%)
Cari Dönem
106,727
992
992
100
Önceki Dönem
94,676
12,051
12,051
106,727
100
Cari Dönem
107,719
-
Önceki Dönem
106,727
-
-
107,719
-
e) Bağlı Ortaklıklara Yapılan Yatırımların Değerlemesi:
Maliyet Değeri İle Değerleme
Rayiç Değer İle Değerleme
Özsermaye Yöntemi İle Değerleme
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
f) Bağlı Ortaklıklara İlişkin Sektör Bilgileri ve Bunlara İlişkin Kayıtlı Tutarlar:
Bağlı Ortaklıklar
Bankalar
Sigorta Şirketleri
Faktoring Şirketleri
Leasing Şirketleri
Finansman Şirketleri
Diğer Mali Bağlı Ortaklıklar
Cari Dönem
11,950
17,908
25,888
18,963
33,010
Önceki Dönem
11,950
17,908
24,896
18,963
33,010
Cari Dönem
25,888
-
Önceki Dönem
24,896
-
g) Borsaya Kote Edilen Bağlı Ortaklıklar:
Yurtiçi Borsalara Kote Edilenler
Yurtdışı Borsalara Kote Edilenler
h) Cari Dönem İçerisinde Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklıklar: Bulunmamaktadır.
i) Cari Dönemde Satın Alınan Bağlı Ortaklıklar: Bulunmamaktadır.
9. Birlikte kontrol edilen ortaklıklara (iş ortaklıkları) ilişkin açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2012-Yoktur).
10. Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler (Net): Yoktur (31 Aralık 2012-Yoktur).
11. Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2012-Yoktur).
178 - 179
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
12. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar:
Maliyetler
Açılış Bakiyesi, 1 Ocak 2013
İlaveler
Aktiften Silinen
Transfer
Çıkışlar (-)
Yeniden Değerleme değer artış/(azalış)
Değer Düşüş (Karşılığı)/İadesi
Kapanış Bakiyesi, 31 Aralık 2013
Birikmiş Amortismanlar
Açılış Bakiyesi, 1 Ocak 2013
Aktiften Silinen
Transfer
Cari Dönem Amortisman Gideri
Yeniden Değerleme değer artış/(azalış)
Değer Düşüş (Karşılığı)/İadesi
Çıkışlar (-)
Kapanış Bakiyesi, 31 Aralık 2013
Net defter değeri, 31 Aralık 2013
Net defter değeri, 31 Aralık 2012
Diğer Sabit
Kymetler(**)
Finansal
Kiralama
İle Edinilen
Menkuller
Toplam
102,253
139,520
(88)
(20,793)
(2,298)
218,594
78,182
18,880
(107)
(5,556)
91,399
31,093
26,180
57,273
622,852
186,322
(26,349)
53,874
(1,862)
834,837
3,596
2,637
(10)
(474)
5,749
212,845
98,657
44,478
13,774
(4,859)
53,393
38,006
33,704
8,621
9,144
17,765
39,508
22,472
218,093
33,805
27,700
(10)
(5,333)
274,255
560,582
404,759
Binalar (*)
Alacaklardan
Dolayı Elde Edilen
Gayrimenkuller (*)
411,324
1,742
195
53,874
436
467,571
161,398
8,250
27,700
197,348
270,223
249,926
(*) 31 Aralık 2013 itibarıyla binalar için değer artışı ve değer düşüş karşılıkları ve alacaklardan dolayı elde edinilen gayrimenkuller için değer düşüş karşılığı
Aralık 2013 tarihli bağımsız ekspertiz raporları kullanılarak hesaplanmıştır.
(**) Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri diğer sabit kıymetler içerisinde sınıflanmıştır.
a) Münferit bir varlık için cari dönemde kaydedilmiş veya iptal edilmiş değer azalışının tutarı finansal tabloların bütünü
açısından önem teşkil etmekteyse:
a.1) Değer azalışının kaydedilmesine veya iptal edilmesine yol açan olaylar ve şartları: Yoktur.
a.2) Finansal tablolarda kaydedilen veya iptal edilen değer azalışının tutarı: Banka alacaklardan dolayı elde edilen
gayrimenkuller için ayırdığı 2,095 Bin TL değer düşüklüğü ile, binaların yeniden değerlemesi sonucunda yukarıdaki tabloda
yeniden değerleme satırlarında netleştirilmiş şekilde gösterilen 39 Bin TL tutarında değer düşüklüğünü toplamda 2,134 Bin TL
olarak ekteki finansal tablolarda karşılık olarak ayrılmıştır (31 Aralık 2012-1,357 Bin TL).
b) Cari dönemde kaydedilmiş veya iptal edilmiş olan ve her biri veya bazıları finansal tabloların bütünü açısından önemli
olmamakla birlikte toplamı finansal tabloların bütünü açısından önemli olan değer düşüklükleri için ilgili varlık grupları
itibarıyla ayrılan veya iptal edilen değer azalışı tutarları ile bunlara neden olan olay ve şartlar: Yoktur.
c) Maddi duran varlıklar üzerindeki rehin, ipotek ve varsa diğer kısıtlamalar, maddi duran varlıklar için inşaat sırasında yapılan
harcamaların tutarı, maddi duran varlık alımı için verilen taahhütler: Yoktur.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
13. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar:
Maliyetler
Açılış Bakiyesi, 1 Ocak 2013
İlaveler
Çıkışlar
Aktiften Silinen
Kapanış Bakiyesi, 31 Aralık 2013
Birikmiş Amortismanlar
Açılış Bakiyesi, 1 Ocak 2013
Cari Dönem Amortisman Gideri
Çıkışlar
Aktiften Silinen
Kapanış Bakiyesi, 31 Aralık 2013
Net defter değeri, 31 Aralık 2013
Net defter değeri, 31 Aralık 2012
Diğer
Toplam
62,565
29,611
(7)
92,169
62,565
29,611
(7)
92,169
37,048
10,421
47,469
44,700
37,048
10,421
47,469
44,700
25,517
25,517
Normal itfa yöntemine göre itfa edilen maddi olmayan duran varlıklara ilişkin faydalı ömür süresi 5 yıldır.
a) Finansal tabloların bütünü açısından önem arz eden bir maddi olmayan duran varlık bulunması durumunda, bunun defter
değeri, tanımı ve kalan amortisman süresi: Yoktur.
b) Varsa devlet teşvikleri kapsamında edinilen ve ilk muhasebeleştirmede rayiç değeri ile kaydedilmiş olan maddi olmayan
duran varlıklara ilişkin bilgi: Yoktur. c) Devlet teşvikleri kapsamında edinilen ve ilk muhasebeleştirmede rayiç değeri ile kaydedilmiş olan maddi olmayan duran
varlıkların ilk kayıt tarihinden sonraki değerlemelerinin hangi yönteme göre yapıldığı: Yoktur.
d) Kullanımında herhangi bir kısıtlama bulunan veya rehnedilen maddi olmayan duran varlıkların defter değeri: Yoktur.
e) Maddi olmayan duran varlık edinimi için verilmiş olan taahhütlerin tutarı: Yoktur.
f) Yeniden değerleme yapılan maddi olmayan duran varlıklar için varlık türü bazında açıklamalar: Yoktur.
g) Varsa, dönem içinde gider kaydedilen araştırma geliştirme giderlerinin toplam tutarı: Yoktur.
h) Şerefiyeye ilişkin bilgiler: Yoktur.
i) Şerefiyenin defter değerinin dönem başı, dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri: Yoktur.
14. Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2012-Yoktur).
180 - 181
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
15. Ertelenmiş vergi varlığına ilişkin açıklamalar:
a) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanarak bilançoya yansıtılan ertelenmiş vergi varlığı
ertelenmiş vergi yükümlülüğünden net edilerek finansal tablolara yansıtılmıştır. İlgili hesaplama, V. Bölüm II.10 nolu notta
sunulmuştur.
b) Önceki dönemlerde üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmamış ve bilançoya yansıtılmamış indirilebilir geçici farklar:
Yoktur.
c) Ertelenmiş vergiler için ayrılan değer düşüş karşılıkları ile değer düşüş karşılıklarının iptal edilmesinden kaynaklanan
ertelenmiş vergi varlığı: Yoktur.
d) Ertelenmiş vergi varlığı hareket tablosu: Yoktur.
16. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında açıklamalar: Yoktur (31 Aralık
2012-Yoktur).
17. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler:
a) Diğer aktiflerin dağılımı
Aktiflerin Satışından Doğan Alacaklar
Verilen Teminatlar
Verilen Avanslar
Bankacılık Hizm. Olan Alacaklar
Takas Hesabı
Diğer Alacaklar
Toplam
Cari Dönem
96,170
8,980
1,207
58,214
27,700
192,271
Önceki Dönem
2,624
49,664
3,727
927
87,386
22,243
166,571
b) Bilançonun Diğer Aktifler Kalemi, Nazım Hesaplarda Yer Alan Taahhütler Hariç Bilanço Toplamının % 10’unu Aşıyor ise
Bunların En Az % 20’sini Oluşturan Alt Hesapların İsim ve Tutarları: Yoktur.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
II. Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. Mevduatın Vade Yapısına İlişkin Bilgiler
a) Mevduatın Vade Yapısı
Cari Dönem
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurt İçinde Yer. K.
Yurt Dışında Yer. K.
Resmi Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalar Mevduatı
TCMB
Yurt İçi Bankalar
Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
Vadesiz
268,280
338,779
324,763
14,016
45,881
476,059
20,360
331,340
120,624
477
1,070
119,077
1,601,323
7 Gün
İhbarlı
-
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
3-6 Ay
198,059 3,336,096
601,715
122,640 1,944,180 302,785
117,754 1,839,887
241,725
4,886
104,293
61,060
82
5,185
706
222,669 1,492,216 144,490
8,628 609,078 100,010
14,824
359,814
161,156
18,618
349,162
114,965
8,342
10,652
46,191
10,276
911,892 7,547,911 1,183,148
Önceki Dönem
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurt İçinde Yer. K.
Yurt Dışında Yer. K.
Resmi Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalar Mevduatı
TCMB
Yurt İçi Bankalar
Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
Vadesiz
201,212
294,080
284,274
9,806
49,721
366,935
19,870
327,264
72,041
425
872
70,744
1,331,123
7 Gün
İhbarlı
-
1 Aya
Kadar
1-3 Ay
147,511 3,255,857
143,073 1,390,430
140,032 1,312,908
3,041
77,522
81
1,490
270,255
1,151,331
54,905
571,347
147,867
41,038
145,080
36,530
2,787
4,508
763,692 6,411,493
6 Ay1 Yıl
246,840
289,574
146,866
142,708
182
36,414
44,601
5,946
46,785
5,740
41,045
670,342
1 Yıl ve Birikimli
Üstü Mevduat
Toplam
112,151
672 4,763,813
599,312
99 3,597,369
190,121
94 2,861,210
409,191
5
736,159
431
52,467
4,117
36 2,376,001
288
782,965
352,110
7,517
714,514
2,004
480,690
5,513
114,747
119,077
723,816
807 12,639,239
6 Ay1 Yıl ve Birikimli
3-6 Ay
1 Yıl
Üstü Mevduat
Toplam
281,911
87,212
83,615
551 4,057,869
195,105 278,736 415,982
74
2,717,480
145,391 185,664 128,764
72
2,197,105
49,714 93,072 287,218
2
520,375
128
58
326
51,804
82,439 25,530
5,920
36 1,902,446
70,104
1,034
157
717,417
327,264
69,816 32,864
363,626
52,541
2,974
237,550
17,275 29,890
55,332
70,744
699,503 425,434 506,000
661 10,137,906
182 - 183
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
b) Mevduat Sigortası Kapsamında Bulunan ve Mevduat Sigortası Limitini Aşan Tasarruf Mevduatına İlişkin Bilgiler:
Tasarruf Mevduatı
Tasarruf Mevduatı
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğer H.
Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin
Sigortasına Tabi Hesaplar
Kıyı Bnk.Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı
Mercilerin Sigorta Tabi Hesaplar
Toplam
Mevduat Sigortası
Kapsamında Bulunan (*)
Cari Dönem
Önceki Dönem
2,608,959
1,745,790
1,321,828
912,937
-
Mevduat Sigortası
Limitini Aşan
Cari Dönem
Önceki Dönem
2,155,060
2,312,079
1,406,838
1,337,356
-
-
-
-
-
3,930,787
2,658,727
3,561,898
3,649,435
(*) BDDK’nın 1584 sayılı ve 23 Şubat 2005 tarihli yazısı uyarınca sigortaya tabi mevduat tutarına reeskontlar da dahil edilmiştir.
c) Merkezi Yurt Dışında Bulunan Bankanın Türkiye’deki Şubesinde Bulunan Tasarruf Mevduatı, Merkezin Bulunduğu Ülkede
Sigorta Kapsamında Bulunup Bulunmadığı:
Bankanın merkezi Türkiye’de olup tasarruf mevduatı sigortası kapsamındadır.
d) Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı:
Sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin mevduatı:
Yurt dışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar
Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait
Mevduat ile Diğer Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları
ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer
Hesaplar
26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci Maddesindeki Suçtan
Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Mevduat ile Diğer Hesaplar
Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan
Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat
Cari Dönem
-
Önceki Dönem
-
-
-
11,336
8,812
-
-
-
-
2. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
a) Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:
Cari Dönem
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
TP
-
36,855
-
11
-
36,866
Önceki Dönem
YP
4,447
4,916
194
9,557
TP
10,398
8
10,406
YP
482
4,652
200
5,334
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
3. a) Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TP
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurt İçi Banka ve Kuruluşlardan
Yurt Dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
Toplam
Önceki Dönem
YP
108,807
878,193
987,000
-
80,761
-
80,761
TP
59,522
59,522
YP
81,100
608,013
689,113
b) Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi:
Cari Dönem
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam
TP
62,883
17,878
80,761
Önceki Dönem
YP
584,185
402,815
987,000
TP
50,809
8,713
59,522
YP
329,825
359,288
689,113
c) Bankanın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar:
Bankanın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı fon sağlayan sektör grubu bulunmamaktadır.
4. Repo işlemlerinden sağlanan fonlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Yurt içi İşlemlerden
Mali Kurum ve Kuruluşlar
Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Yurt dışı İşlemlerden
Mali Kurum ve Kuruluşlar
Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Toplam
TP
836,098
826,428
2,088
7,582
-
836,098
Önceki Dönem
YP
-
TP
33,965
3,164
20,735
10,066
33,965
YP
-
184 - 185
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
5. İhraç edilen menkul kıymetler:
Banka 27-28-29 Ağustos 2013 tarihlerinde, 28 Şubat 2014 vadeli, aylık faiz ödemeli 500,000 Bin TL tutarında bono ihraç
etmiştir. Bankanın 31 Aralık 2013 finansal tablolarında ihraç edilen bono tutarı 500,136 Bin TL olarak gösterilmiştir (31 Aralık
2012-Yoktur).
Banka, 800,000 Bin TL’lik Varlık Teminatlı Menkul Kıymet programının, 227,500 Bin TL tutarındaki ilk serilerinin ihracını 14 Eylül
2011 tarihinde, 180,000 Bin TL tutarındaki ikinci serilerinin ihracını 9 Aralık 2011 tarihinde, 117,600 Bin TL tutarındaki üçüncü
serinin ihracını 8 Mart 2012 tarihinde, 115,250 Bin TL’lik dördüncü serinin ihracını 8 Haziran 2012 tarihinde, 139,975 Bin TL
tutarındaki beşinci serilerinin ihracını 28 Kasım 2013 tarihinde tamamlamıştır. Yatırımcılar International Finance Corporation
(IFC), Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), UniCredit Bank AG, European
Investment Bank (EIB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Alman Kalkınma Bankasıdır (KfW).
İşlem, ilgili SPK mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup teminat olarak KOBİ kredileri kullanılmıştır. UniCredit Bank AG’nin
yatırımcı olduğu 121,500 Bin TL’lik seri 12 Eylül 2012 tarihinde, 117,600 Bin TL’lik seri 12 Mart 2013 tarihinde ve Alman Kalkınma
Bankasının (KfW) yatırımcı olduğu 115,250 Bin TL tutarındaki seri 12 Haziran 2013 tarihinde itfa olmuştur, aynı yatırımcı 28
Kasım 2013 tarihindeki 139,975 Bin TL’lik seriye yatırım yapmıştır.
Bankanın 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolarında Varlık Teminatlı Menkul Kıymet tutarı 424,647 Bin TL olarak gösterilmiştir
(31 Aralık 2012-521,789 Bin TL).
Cari Dönem
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
Toplam
TP
500,136
424,647
924,783
Önceki Dönem
YP
-
TP
521,789
431,228
953,017
YP
-
6. Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının % 10’unu aşıyorsa, bunların en
az % 20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları:
Diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço toplamının % 10’unu aşmamaktadır.
7. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (net):
Cari Dönem
Finansal Kiralama Borçları
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri
Toplam
TP
5,497
(638)
4,859
YP
24,718
(1,393)
23,325
8. Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin işlemler bulunmamaktadır.
Önceki Dönem
TP
2,238
(292)
1,946
YP
15,933
(1,497)
14,436
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
9. Karşılıklara ilişkin açıklamalar:
a) Genel karşılıklara ilişkin bilgiler:
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
-Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
-Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
Diğer
Cari Dönem
135,209
93,146
9,102
21,652
10,244
14,832
5,579
Önceki Dönem
132,839
94,795
6,592
19,763
2,640
13,221
5,060
b) Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacakları anapara kur azalış karşılıkları: Dövize endeksli krediler kur farkı
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012-2,022 Bin TL).
c) Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler için ayrılan özel karşılık tutarı 55,290 Bin TL’dir (31 Aralık 201251,578 Bin TL).
d) İzin karşılığı ve kıdem tazminatlarına ilişkin yükümlülükler:
Banka çalışan hakları karşılığını 19 Sayılı Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standart’ında belirtilen Aktüeryal değerleme yöntemini
kullanarak hesaplayıp finansal tablolarına yansıtmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanmasında kullanılan başlıca aktüeryal varsayımlar aşağıdaki gibidir:
- Cari dönem için kullanılan iskonto oranı % 9.80, enflasyon oranı % 6.40’tır (31 Aralık 2012-iskonto oranı % 7.49, enflasyon
oranı %5.0 ).
- Cari döneme ilişkin hesaplamada 31 Aralık 2013 itibarıyla 3,254.44 TL düzeyindeki tavan maaş tutarı esas alınmıştır (31 Aralık
2012-3,033.98 TL).
- Tavan maaş tutarının her yıl enflasyon oranında artacağı varsayılmıştır.
- Kadın ve erkeklere ilişkin ölüm olasılıkları için CSO 1980 tablosu kullanılmıştır.
Banka, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü için 50,879 Bin TL (31 Aralık 2012-47,485 Bin TL) karşılığı
finansal tablolara yansıtmıştır.
Banka, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 2,040 Bin TL (31 Aralık 2012-1,176 Bin TL) toplam izin yükümlülüğünü finansal tablolarında
çalışan hakları karşılığı kalemi içinde göstermiştir.
d.1) Kıdem tazminatı hareket tablosu
1 Ocak itibarıyla
Cari hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Aktüeryal kayıp/kazanç (*)
Dönem içinde ödenen tazminatlar
Toplam
Cari Dönem
47,485
5,434
3,501
(314)
(5,227)
50,879
(*) Cari dönemde aktüeryal kayıp/kazanç ertelenmiş vergi etkisi düşülerek diğer sermaye yedekleri altında gösterilmiştir.
Önceki Dönem
34,773
14,279
3,170
1,247
(5,984)
47,485
186 - 187
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
e) Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler:
e.1) Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin bilgiler: Yoktur.
e.2) Diğer karşılıkların, karşılıklar toplamının % 10’unu aşması halinde aşıma sebep olan alt hesapların isim ve tutarları:
Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler
Kredi kartı likit puan promosyon karşılığı
Sandık karşılığı
Dava karşılıkları
Prim karşılığı
TMSF prim karşılığı
BDDK karşılığı
Diğer karşılıklar
Toplam
Cari Dönem
55,290
1,578
22,405
19,024
6,347
5,420
110,064
Önceki Dönem
51,578
1,173
21,071
38,778
25,000
4,415
12,454
154,469
f) Emeklilik haklarından doğan yükümlülükler: f.1) SGK’ya istinaden kurulan sandıklar için yükümlülükler:
Banka zorunlu olarak sosyal sigorta fonlarına katkı payı ödemesi yapmaktadır. Banka çalışanlarının üyesi bulunduğu
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesine göre
kurulmuştur. Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında kurulmuş olan banka sandıklarının, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun geçici
23’üncü maddesi ile kanunun yayımını izleyen üç yıl içinde SGK’ya devredilmesi öngörülmüş, bu kapsamda 30 Kasım 2006
tarih ve 2006/11345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da devre ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna karşılık, devre ilişkin ilgili
kanun maddesi, Cumhurbaşkanı tarafından 2 Kasım 2005 tarihinde yapılan başvuruya istinaden Anayasa Mahkemesinin 31
Mart 2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 Mart 2007 tarih ve E.2005/39, K.2007/33 sayılı kararı ile iptal
edilmiş ve yürürlüğü kararın yayım tarihinden itibaren durdurulmuştur.
Bankacılık Kanunu’nun geçici 23’üncü maddesinin iptaline ilişkin gerekçeli kararın Anayasa Mahkemesi tarafından 15 Aralık
2007 tarih ve 26731 sayılı Resmi Gazete’de açıklanmasını takiben Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasal düzenlemelerin tesisi
yönünde çalışmaya başlamış ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, 8 Mayıs 2008 tarih 26870 sayılı Resmi
Gazete’de 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kanun ile banka sandıklarının iştirakçileri ve
aylık veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ilgili maddenin yayım
tarihinden itibaren 3 yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi ve bu Kanun kapsamına alınması, üç yıllık devir
süresinin Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki yıl uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bahsi geçen üç yıllık devir süresi 8
Mart 2012 tarih ve 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 Mart 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile dört yıl uzatılmıştır.
• Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı, BDDK, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu, her sandık için ayrı ayrı olmak üzere hesabı yapılan sandığı temsilen bir ve sandık iştirakçilerini
istihdam eden kuruluşu temsilen bir üyenin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından, devir tarihi itibarıyla devredilen
kişilerle ilgili olarak sandıkların anılan Kanun kapsamındaki sigorta kolları bazında gelir ve giderleri dikkate alınarak
yükümlülüklerinin peşin değerinin hesaplanacağı ve peşin değerin aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz oranının %
9.80 olarak esas alınacağı,
• Sandık iştirakçileri ile aylık ve/veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devrinden
sonra bu kişilerin tabi oldukları vakıf senedinde bulunmasına rağmen karşılanmayan diğer sosyal hakları ve ödemelerinin,
sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca karşılanmaya devam edileceği,
hususlarına yer verilmiştir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Sandıkın teknik finansal tabloları 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 21. maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan “Aktüerler
Yönetmeliği” hükümlerine göre aktüerler siciline kayıtlı bir aktüer tarafından denetlenmektedir. 30 Kasım 2006 tarih ve
2006/11345 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yer alan esaslar çerçevesinde % 9.80 teknik faiz oranı kullanılarak hazırlanan Ocak
2014 tarihli aktüer raporunda 64,314 Bin TL teknik fazlalık bulunmaktadır (31 Aralık 2012-19,115 Bin TL teknik açık). 31 Aralık 2013
tarihli finansal tablolarda karşılık bulunmamaktadır (31 Aralık 2012-21,071 Bin TL).
İlgili kanundaki esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiş olan yukarıda belirtilen aktüer denetlemesi, 31 Aralık 2013 itibarıyla
yükümlülüğün peşin değerini, diğer bir ifadeyle Banka tarafından SGK’ya yapılacak tahmini ödeme tutarını ölçmektedir.
Aktüeryal hesaplamada, CSO 1980 mortalite tablosu, % 9.80 teknik faiz oranı ve % 34.50 prim oranı dikkate alınmıştır.
Aşağıdaki tabloda, 31 Aralık 2013 itibarıyla SGK hadleri çerçevesinde sağlık giderleri de dikkate alınarak prim ve maaş
ödemelerinin peşin değerleri gösterilmiştir.
Aktiflerin Muhtemel Emekli Aylıklarının Riyazi İhtiyatı
Muhtemel Dul ve Yetim Riyazi İhtiyatı
Pasiflerin Riyazi İhtiyatı
Sandıktan Ayrılan Üyeler için Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilecek Maaş
Payları Riyazi İhtiyatı
Sağlık ve Cenaze Giderleri İhtiyatı
Varlıklar (*)
Aktif Üyelerin Primlerinin Peşin Değeri
Müşterek Üyelerin Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınacak Maaş Payları
Riyazı İhtiyatı
Fiili ve Teknik Fazla/(Açık) Tutarı
31.12.2013
(142,849)
(67,095)
(565,694)
31.12.2012
(97,915)
(68,495)
(515,818)
(116,248)
(113,278)
400,963
591,617
(76,205)
(81,618)
364,593
406,988
76,898
64,314
49,355
(19,115)
(*) Varlıklar Sandık tarafından rayiç değerleri ile gösterilmiş ve aktüeryal hesaplamada rayiç değerleriyle dikkate alınmıştır.
Vakfın güncellenmiş değerleri ile gösterilen varlıkları aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
Bankalar ve Diğer Finansal Yatırımlar
İştirakler
Gayrimenkul
Diğer
Toplam
31.12.2013
278,093
51,091
64,907
6,872
400,963
31.12.2012
246,851
50,815
62,306
4,621
364,593
f.2) Banka çalışanları için emeklilik sonrası hak sağlayan her çeşit vakıf, sandık gibi örgütlenmelerin yükümlülükleri:
Bakınız beşinci bölüm II/9 f.1 nolu dipnot.
10. Vergi borcuna ilişkin açıklamalar:
a) Cari vergi borcuna ilişkin açıklamalar:
a.1) Kurumlar vergisi:
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi karşılığı tutarı 28,248 Bin TL olup 37,813 Bin TL peşin ödenmiş kurumlar vergisi
ile netleştirilerek finansal tablolara yansıtılmıştır (31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi karşılığı 111,080 Bin TL, peşin
ödenmiş kurumlar vergisi 87,317 Bin TL’dir).
188 - 189
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
a.2) Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler:
Kurumlar Vergisi
Menkul Sermaye İradı Vergisi
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi
BSMV
Kambiyo Muameleleri Vergisi
Ödenecek Katma Değer Vergisi
Diğer
Toplam
Cari Dönem
(9,565)
11,333
494
13,659
1,017
4,758
21,696
Önceki Dönem
23,763
8,101
367
12,613
1,059
3,634
49,537
Cari Dönem
158
315
473
Önceki Dönem
124
248
372
Cari Dönem
Önceki Dönem
(41,796)
15,976
(13,307)
(39,127)
(37,003)
23,952
4,921
(8,130)
-
a.3) Primlere ilişkin bilgiler:
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren
İşsizlik Sigortası-Personel
İşsizlik Sigortası-İşveren
Diğer
Toplam
b) Bulunması halinde ertelenmiş vergi borcuna ilişkin açıklamalar:
b.1) Ertelenmiş vergi varlığı/yükümlülüğü tablosu:
Ertelenmiş Vergi Aktifi/(Pasifi)
Maddi Duran Varlıklar Matrah Farkları
Karşılıklar (*)
Finansal Varlıkların Değerlemesi
Net Ertelenmiş Vergi Aktifi/(Pasifi)
(*) Çalışan hakları yükümlülükleri, kredi kartı puan karşılıkları, dava karşılıkları, sandık karşılığıve diğer karşılıklardan oluşmaktadır.
b.2) Cari dönem ve önceki dönem ertelenmiş vergi pasifi hareketleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
Ertelenmiş Vergi Aktifi/(Pasifi), Dönem Başı
Cari Dönem (Gideri)/Geliri
Özkaynakların Altına Sınıflanan Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş Vergi Aktifi/(Pasifi), Dönem Sonu
Cari Dönem
(8,130)
(25,875)
(5,122)
(39,127)
Önceki Dönem
(18,302)
40,697
(30,525)
(8,130)
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
11. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları hakkında bilgiler:
Yoktur.
12. Bankanın kullandığı sermaye benzeri kredilerin sayısı, vadesi, faiz oranı, kredinin temin edildiği kuruluş ve varsa, hisse
senedine dönüştürme opsiyonuna ilişkin detaylı açıklamalar:
Banka, 25 Eylül 2013 tarihinde özellikle kadın girişimcilerin, tarım sektörünün ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin
finansmanında kullanılmak üzere International Finance Corporation (“IFC”) ile 50 milyon USD, The European Bank for
Reconstruction and Development (“EBRD”) ile 40 milyon USD ve European Fund for Southeast Europe (“EFSE”) ile 10 milyon
EUR tutarlarında olmak üzere, 10 yıl vadeli sermaye benzeri kredi anlaşması imzalamıştır.
Cari Dönem
TP
Yurtiçi Bankalardan
Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan
Yurt dışı Bankalardan
Yurt dışı Diğer Kuruluşlardan
Toplam
-
-
Önceki Dönem
YP
232,731
180,718
413,449
TP
-
YP
35,192
35,254
70,446
13. Özkaynaklara ilişkin bilgiler:
a) Ödenmiş sermayenin gösterimi:
Hisse Senedi Karşılığı (*)
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı
Cari Dönem
1,000,000
-
Önceki Dönem
1,000,000
-
(*) Nominal Sermaye’yi ifade etmektedir.
b) Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun açıklanması ve bu sistem
uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı:
Bankada kayıtlı sermaye sistemi uygulanmaktadır. Kayıtlı sermaye tavanı tutarı 1,250,000 Bin TL’dir.
Sermaye Sistemi
Kayıtlı Sermaye
Ödenmiş Sermaye
1,000,000
Tavan
1,250,000
c) Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile artırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler: Yoktur.
d) Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler: Yoktur.
e) Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacı ve bu
taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar: Yoktur.
f) Bankanın gelirleri, kârlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler dikkate
alınarak yapılacak öngörülerin, Bankanın özkaynakları üzerindeki tahmini etkileri:
Bankanın geçmiş dönem gelirleri, kârlılığı ve likiditesi Mali Kontrol, Bütçe ve Stratejik Planlama Departmanı tarafından
yakından takip edilmekte ve Yönetim Kuruluna, Aktif Pasif Komitesine raporlanmaktadır. Bankanın bu göstergelerini etkileyen
faiz, kur ve vade değişimlerinin olası etkileri ise statik ve dinamik senaryo analizleri ile tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Varlık
ve yükümlülüklerin bugünkü değerlerinin farkı olarak tanımlanan özkaynağın piyasa değeri ve değişimleri ölçümlenmektedir.
Net faiz geliri simulasyonları ve senaryo analizleri ile Bankanın gelecekteki faiz gelirleri tahmin edilmeye çalışılmaktadır.
190 - 191
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
g) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler:
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar bulunmamaktadır.
h) Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin açıklamalar:
Cari Dönem
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklardan
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
Değerleme Farkı
Kur Farkı
Toplam
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
(5,077)
(5,077)
-
(4,239)
(4,239)
(140)
(140)
14. Yasal yedeklere ilişkin bilgiler:
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe
Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçeler
Toplam
Cari Dönem
56,776
15,107
71,883
Önceki Dönem
46,796
15,107
61,903
Cari Dönem
600,633
600,633
Önceki Dönem
370,110
370,110
15. Olağanüstü yedeklere ilişkin bilgiler:
Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe
Dağıtılmamış Kârlar
Birikmiş Zararlar
Yabancı Para Sermaye Kur Farkı
Toplam
16. Özkaynak ile ilgili diğer bilgiler:
Yoktur.
17. Azınlık paylarına ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
18. Diğer sermaye yedeklerine ilişkin açıklamalar:
31 Aralık 2013 itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğüne ilişkin aktüeryal kazanç diğer sermaye yedekleri hesabında
gösterilmiştir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
III. Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. Nazım hesaplarda yer alan yükümlülüklere ilişkin açıklama:
a) Gayri kabili rücu niteliğindeki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı:
Vadeli, Aktif Değer Alım-Satım Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Toplam
Cari Dönem
114,142
407,823
527,499
538,431
2,309
6,610
1,596,814
Önceki Dönem
149,546
300,573
512,954
330,869
1,603
6,729
1,302,274
b) Aşağıdakiler dahil nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı:
Banka bankacılık faaliyetleri kapsamında çeşitli taahhütler altına girmekte olup bunlar kullandırma garantili kredi taahhütleri,
teminat mektupları, kabul kredileri ve akreditiflerden oluşmaktadır.
b.1) Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil gayrinakdi krediler:
Garantiler
Banka Aval ve Kabulleri
Akreditifler
Toplam
Cari Dönem
125,870
386,928
531,131
1,043,929
Önceki Dönem
133,957
218,755
411,276
763,988
Cari Dönem
3,565,253
768,720
794,481
5,128,454
Önceki Dönem
3,115,247
404,757
404,486
3,924,490
Cari Dönem
388,540
244,690
143,850
5,783,843
6,172,383
Önceki Dönem
193,204
131,976
61,228
4,495,274
4,688,478
b.2)Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler:
Kesin Teminat Mektupları
Geçici Teminat Mektupları
Kefalet ve Benzeri İşlemler
Diğer Teminat Mektupları
Toplam
-
c.1) Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
Diğer Gayrinakdi Krediler
Toplam
192 - 193
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
c.2) Gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi:
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve
Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende
Ticaret
Otel ve Lokanta
Hizmetleri
Ulaştırma ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira.
Hizm.
Serbest Meslek
Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Diğer
Toplam
TP
16,819
14,230
2,466
123
550,719
Cari Dönem
(%)
YP
0.41
1,068
0.35
1,068
0.06
13.36
928,005
(%)
0.05
0.05
45.27
TP
10,337
8,306
1,954
77
344,016
Önceki Dönem
(%)
YP
0.33
2,681
0.27
2,681
0.06
0.00
11.30
653,245
(%)
0.16
0.16
39.75
27,692
499,898
23,129
1,789,850
1,764,327
0.67
12.13
0.56
43.41
42.80
31,207
847,997
48,801
443,110
677,531
1.52
41.37
2.38
21.62
33.06
17,133
276,174
50,709
1,320,776
1,368,006
0.56
9.07
1.67
43.38
44.93
1,251
595,545
56,449
382,017
605,476
0.08
36.24
3.43
23.25
36.84
706,490
17.14
290,386
14.17
559,176
18.36
193,678
11.79
14,844
93,534
284,998
0.37
2.27
6.91
2,708
112,868
109,922
0.13
5.51
5.36
23,583
66,692
213,429
0.78
2.19
7.01
6,048
96,727
39,976
0.37
5.89
2.43
490,094
11.89
96,633
4.71
362,256
11.90
225,431
13.72
2,258
0.05
-
-
4,050
0.13
-
-
172,109
954
4,122,669
4.17
0.02
100.00
65,014
2,049,714
3.18
138,820
1,924
100.00 3,045,059
4.56
0.06
100.00
43,616
1,643,419
2.64
100.00
c.3) I ve II’nci grupta sınıflandırılan gayrinakdi kredilere ilişkin bilgiler:
Gayrinakdi Krediler
Teminat Mektupları
Aval ve Kabul Kredileri
Akreditifler
Cirolar
Menkul Kıymet İhracında Satın Alma
Garantilerimizden
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Diğer Garanti ve Kefaletler
I inci Grup
II nci Grup
TP
3,939,648
10,356
673
-
YP
987,982
376,223
529,677
-
TP
158,594
-
YP
42,230
349
781
-
13,398
112,472
-
-
Banka, 127,665 Bin TL tutarındaki (31 Aralık 2012-100,701 Bin TL) nakde dönüşmemiş gayrinakdi kredileri için 55,290 Bin TL
(31 Aralık 2012-51,578 Bin TL) karşılık hesaplayarak finansal tablolarına yansıtmıştır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
2. Türev işlemlere ilişkin bilgiler:
Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri
Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I)
Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri
Swap Para Alım Satım İşlemleri
Futures Para İşlemleri
Para Alım Satım Opsiyonları
Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II)
Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım Satım İşlemleri
Faiz Alım Satım Opsiyonları
Futures Faiz Alım Satım İşlemleri
Diğer Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (III)
A.Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III)
Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri
Rayiç Değer Değişikliği Riskinden Korunma Amaçlı
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları Riskinden Korunma Amaçlı
B.Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler
Türev İşlemler Toplamı (A+B)
Cari Dönem
Önceki Dönem
4,853,693
437,719
4,401,493
14,481
6,000
6,000
62,975
4,922,668
4,562,551
235,749
4,174,471
152,331
6,000
6,000
4,568,551
-
-
4,922,668
4,568,551
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile ilgili olarak; ayrı ayrı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi cinsi bazında, ilgili miktarlar
da belirtilmek suretiyle sözleşmelerin cinsi, yapılış amacı, riskin niteliği, risk yönetim stratejisi, riske karşı korunma ilişkisi,
Bankanın mali durumuna muhtemel etkileri, nakit akımının zamanı, önceden gerçekleşeceği tahmin edilen ve bu tahmine
dayanılarak muhasebeleştirilen, ancak gerçekleşmeyeceği anlaşılan işlemlerin gerçekleşmemesinin nedenleri, sözleşmeler
nedeniyle cari dönemde gelir tablosu ile ilişkilendirilmeyen gelir ve giderler hakkında bilgiler:
Bankanın türev işlemleri yabancı para swap, faiz swap, opsiyon ve vadeli alım satım sözleşmelerinden meydana gelmektedir.
Vadeli döviz alım satım sözleşmeleri ile swap işlemlerinin rayiç değerinin tespitinde, söz konusu işlemler bilanço tarihindeki
piyasa faiz oranları kullanılarak ve dönem sonu Banka gişe döviz alış kurları ile değerlendirilmekte, alım satım arasındaki
farklardan ortaya çıkan kur farkı reeskontları cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Swap faiz işlemlerinin gerçeğe
uygun değerinin tespitinde, swap faiz işleminin sözleşmeye göre sabit faiz oranı üzerinden ödenecek veya alınacak faiz
tutarları ile sözleşmeye göre değişken faiz oranı üzerinden alınacak veya ödenecek faiz tutarları geçerli olan cari piyasa faiz
oranları ile baştan hesaplanarak bilanço tarihine kadar iskonto edilerek hesaplanmakta ve arasındaki farklar cari dönem gelir
tablosuna yansıtılmaktadır. Bazı türev işlemler ekonomik olarak riskten korunma sağlamakla birlikte, bu işlemler finansal
riskten korunma muhasebesine (hedge) uygun kalem olarak tanımlanması için tüm gereken koşullar yerine getirilmediği
için “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirilme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (TMS 39) kapsamında alım
satım amaçlı olarak muhasebeleştirilir ve söz konusu araçlar dolayısıyla gerçekleşen kazanç veya kayıp kâr zarar tablosu ile
ilişkilendirilir.
194 - 195
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Bankanın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, vadeli döviz, para ve faiz swap işlemlerinin dökümü döviz cinsi bazında ve TL cinsinden
karşılıkları aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
TL
USD
EURO
DİĞER
Toplam
Önceki Dönem
TL
USD
EURO
DİĞER
Toplam
Vadeli
Alım
Vadeli
Satım
Swap
Alım
Swap
Satım
Opsiyon
Alım
Opsiyon
Satım
Futures
Alım
Futures
Satım
42,566
165,515
6,015
7,325
221,421
169,935
37,124
6,016
7,325
220,400
351,015
656,640
1,218,973
40,482
2,267,110
934,266
1,051,634
146,720
7,763
2,140,383
6,477
646
7,123
546
2,136
4,676
7,358
-
-
37,218
75,717
1,407
3,448
117,790
81,827
31,277
1,407
3,448
117,959
339,510
380,225
1,283,450
109,327
2,112,512
718,559
1,109,019
234,520
5,861
2,067,959
17,685
49,631
67,316
65,936
19,079
85,015
-
-
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, nakit akış riskinden koruma amaçlı işlemler bulunmamaktadır (31 Aralık 2012-Yoktur).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler bulunmamaktadır (31 Aralık 2012-Yoktur).
3. Koşullu borçlar ve varlıklara ilişkin açıklamalar:
a.1) Bankanın birlikte kontrol edilen ortaklığıyla (iş ortaklıkları) ilgili şarta bağlı hususlar ve diğer girişimcilerle birlikte şarta bağlı
yükümlülüklerdeki payı: Yoktur.
a.2) Birlikte kontrol edilen ortaklığın (iş ortaklıkları) kendi şarta bağlı yükümlülüklerine ilişkin payı: Yoktur.
a.3) Bankanın birlikte kontrol edilen ortaklığındaki (iş ortaklıkları) diğer girişimcilerin yükümlülüklerinden sorumlu olmasından
kaynaklanan şarta bağlı yükümlülükleri: Yoktur.
b) Şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi, finansal tablolarda belirtilmesi:
b.1) Şarta bağlı varlık için, şartın gerçekleşme olasılığı kesine yakınsa bu varlık muhasebeleştirilmekte, şartın gerçekleşme
olasılığı fazla ise bu varlık dipnotlarda açıklanmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla açıklanması gereken şarta bağlı varlık
yoktur.
b.2) Şarta bağlı yükümlülük için şartın gerçekleşme olasılığı fazla ise ve güvenilir olarak ölçülebiliyorsa karşılık ayrılmakta,
güvenilir olarak ölçülemiyorsa ya da şartın gerçekleşme olasılığı yoksa veya az ise bu yükümlülük dipnotlarda açıklanmaktadır:
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Bankanın hukuk departmanından alınan bilgilere göre Banka aleyhine açılmış ve halen devam
eden toplam 733 adet dava bulunmaktadır. Bu davaların toplam tutarı 50,797 Bin TL’dir. Bu davalar için 22,405 Bin TL tutarında
karşılık ayrılmıştır (31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Bankanın hukuk departmanından alınan bilgilere göre Banka aleyhine açılmış
ve halen devam eden toplam 479 adet dava bulunmaktadır. Bu davaların toplam tutarı 68,532 Bin TL’dir. Bu davalar için 38,778
Bin TL tutarında karşılık ayrılmıştır). Banka aleyhine geçmiş dönemlerde açılan bazı davalar, davacıyla karşılıklı imzalanan sulh
protokolü ile sonlandırılmıştır. Banka, ilgili davalar için ayırmış olduğu 31,500 Bin TL karşılığı, sulh kapsamında 30,908 Bin TL
ödeyerek kapatmıştır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
c) Cayılabilir taahhütlere ilişkin açıklamalar:
BDDK’nın 3 Haziran 2013 tarihli yazısı ile kredi sözleşmelerinde yer almakla birlikte henüz kullandırılmamış ve kullandırma
garantisi bulunmayan nakdi krediler ile gayrinakdi kredilerin diğer bilanço dışı hesaplarda izlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Banka, bu yazıya istinaden 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu’nda cayılabilir kredi tahsis
taahhüdünde izlediği tutarı düzeltmiştir. Önceki dönem bakiyesi düzeltilmeden aynı bırakılmıştır.
4. Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar:
Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin bilgiler mali bünyeye ilişkin açıklamalardaki “başkalarının nam ve hesabına
yapılan işlemler, inanca dayalı işlemler”e ilişkin açıklama ve dipnotlar XI. maddesinde açıklanmıştır.
5. Bankaların uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırmış oldukları derecelendirmeye ilişkin özet bilgiler:
Uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmektedir:
Fitch Ratings: Eylül 2013
Yabancı Para
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Türk Parası
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Ulusal
Görünüm
Finansal Kapasite Notu
Desteklenme Notu
BBB
Durağan
BBB
Durağan
A +(tur)
Durağan
bb5
Moody’s: Mayıs 2013
Yabancı Para
Uzun Vadeli
Ba1
Kısa Vadeli
NP
Türk Parası
Uzun Vadeli
Ba1
Kısa Vadeli
NP
Uzun Vadeli Ulusal Not
A2.tr
Kısa Vadeli Ulusal Not
TR-1
Görünüm
Durağan
Finansal Güç Notu
D
JCR: Temmuz 2013
Yabancı Para
Uluslararası Uzun Vadeli
Uluslararası Kısa Vadeli
Türk Parası
Uluslararası Uzun Vadeli
Uluslararası Kısa Vadeli
Görünüm
Uzun Vadeli Ulusal
Kısa Vadeli Ulusal
Desteklenme Notu
Bireysel Derecelendirme
Capital Intelligence: Aralık 2012
Yabancı Para
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Finansal Güç Notu
Desteklenme Notu
Görünüm
BBBA-3
BBBA-3
Durağan
AA-(Trk)
A-1+ (Trk)
2
AB
BB
B
BB
4
Durağan
196 - 197
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
IV. Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. a) Kredilerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Kredilerden Alınan Faizler (*)
Kısa Vadeli Kredilerden
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan
Primler
Önceki Dönem
TP
1,316,617
670,671
620,937
25,009
YP
115,353
42,629
72,724
-
TP
1,336,501
782,612
530,940
22,949
YP
106,163
47,120
59,043
-
-
-
-
-
YP
138
21
159
TP
324
464
788
TP
494
YP
117
TP
527
YP
72
37,153
100,342
137,989
11
19
147
200,192
81,780
282,499
28
54
154
(*) Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.
b) Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TCMB
Yurt İçi Bankalardan
Yurt Dışı Bankalardan
Merkez ve Şubelerden
Toplam
TP
1,171
133
1,304
Önceki Dönem
YP
154
70
224
c) Menkul değerlerden alınan faizlere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklardan
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Toplam
Önceki Dönem
d) İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Faizler
Cari Dönem
2,892
Önceki Dönem
6,372
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
2. a) Kullanılan kredilere verilen faizlere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TP
4,600
4,600
4,600
Bankalara Verilen Faizler (*)
TCMB
Yurt İçi Bankalara
Yurt Dışı Bankalara
Yurt Dışı Merkez ve Şubelere
Diğer Kuruluşlara
Toplam
Önceki Dönem
YP
24,662
2,992
21,670
24,662
TP
4,295
4,295
4,295
YP
21,671
2,411
19,260
21,671
(*) Kullanılan kredilere ilişkin ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.
b) İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
556
İştirak ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Faizler
Önceki Dönem
257
c) İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TP
70,494
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Önceki Dönem
YP
-
TP
101,170
YP
-
d) Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi:
Hesap Adı
Türk Parası
Bankalar Mevduatı
Tasarruf Mevduatı
Resmi Mevduat
Ticari Mevduat
Diğer Mevduat
7 Gün İhbarlı Mevduat
Kıymetli Maden Depo
Toplam
Yabancı Para
DTH
Bankalar Mevduatı
7 Gün İhbarlı Mevduat
Kıymetli Maden Depo
Toplam
Genel Toplam
Vadeli Mevduat
6 Aya
1 Yıla
Kadar
Kadar
Vadesiz
Mevduat
1 Aya
Kadar
3 Aya
Kadar
2
33
39
2
76
19,501
8,165
4
12,908
1,175
41,753
9,324
243112
5,006
109,905
42,101
409,448
919
25,468
190
7,909
4,844
39,330
70
80
150
226
1,228
4,712
5,940
47,693
42,185
42,185
451,633
6,054
6,054
45,384
1Yıldan
Uzun
Birikimli
Mevduat
Toplam
316
12,761
5
3,663
2,980
19,725
7,818
38
467
14
8,337
33
2
35
30,062
297,390
5,243
134,893
51,116
518,704
8,384
8,384
28,109
18,787
18,787
27,124
35
76,708
4,712
80
81,500
600,204
198 - 199
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
3. Temettü gelirlerine ilişkin açıklamalar:
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Diğer
Toplam
Cari Dönem
2,470
2,470
Önceki Dönem
51
51
Cari Dönem
7,971,647
23,757
608,322
7,339,568
7,972,259
15,215
472,465
7,484,579
Önceki Dönem
2,838,424
35,129
408,461
2,394,834
2,813,668
6,334
419,998
2,387,336
4. Ticari kâr zarara ilişkin açıklamalar:
Kar
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr
Kambiyo İşlemlerinden Kâr
Zarar (-)
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemlerinden Zarar
5. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar:
Yeni gelişmeleri içeren ve Bankanın gelirlerini önemli ölçüde etkileyen faktörlerle ilgili bilgiler, gelirlerin etkilenme boyutunu da
açıklayan bilgi:
Gelir tablosunda 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla diğer faaliyet gelirleri satırında gösterilen 165,996 Bin TL’lik tutarın, 145,735 Bin
TL’si geçmiş yıllara ait gider ve karşılıkların iadesinden ve 20,261 Bin TL’si diğer faiz dışı gelirlerden oluşmaktadır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla geçmiş yıllara ait gider ve karşılıkların iadesi tutarının 65,387 Bin TL’si kredi özel karşılık iade ve
tahsilatları, 11,572 Bin TL’si gayrinakdi karşılık iadeleri, 16,928 Bin TL’si menkul kıymetler değer düşüş karşılığı iadesi ve 51,848
Bin TL’si ise dava karşılığı ve diğer karşılık iadelerinden oluşmaktadır.
Gelir tablosunda 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla diğer faaliyet gelirleri satırında gösterilen 195,423 Bin TL’lik tutarın, 167,488 Bin
TL’si geçmiş yıllara ait gider ve karşılıkların iadesinden ve 27,935 Bin TL’si diğer faiz dışı gelirlerden oluşmaktadır.
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla geçmiş yıllara ait gider ve karşılıkların iadesi tutarının 112,089 Bin TL’si kredi özel karşılık iade ve
tahsilatları, 26,717 Bin TL’si gayrinakdi karşılık iadeleri, 184 Bin TL’si menkul kıymetler değer düşüş karşılığı iadesi ve 28,498 Bin
TL’si ise dava karşılığı ve diğer karşılık iadelerinden oluşmaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
6. Bankaların kredi ve diğer alacaklarına ilişkin değer düşüş karşılıkları:
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
III. Grup Kredi ve Alacaklardan
IV.Grup Kredi ve Alacaklardan
V.Grup Kredi ve Alacaklardan
Genel Karşılık Giderleri
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Menkul Değerler
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET Men. Değ. Değer Düşüş Giderleri
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
Diğer (*)
Toplam
Cari Dönem
197,564
88,073
79,137
30,354
7,756
570
314
256
940
940
18,153
224,983
Önceki Dönem
256,984
160,694
43,549
52,741
37,739
3,183
43
3,140
6,880
6,880
25,811
330,597
(*) Diğer karşılıklar 12,919 Bin TL gayrinakdi krediler özel karşılığını içermektedir (31 Aralık 2012-18,264 Bin TL gayrinakdi krediler özel karşılığı).
7. Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler:
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Diğer İşletme Giderleri
Faaliyet Kiralama Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Reklam ve İlan Giderleri
Diğer Giderler (**)
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
Diğer (*)
Toplam
Cari Dönem
280,229
3,708
39
31,168
10,421
2,327
2,637
257,604
42,313
9,930
20,646
184,715
4,166
128,940
721,239
Önceki Dönem
245,821
12,712
24,497
9,093
1,583
1,278
201,699
35,936
7,175
16,392
142,196
191
116,847
613,721
(*) Diğer faaliyet giderleri içerisinde 22,120 Bin TL tutarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ödenen primler, 3,563 Bin TL dava karşılığı ve 19,000 Bin TL
prim karşılığı bulunmaktadır (31 Aralık 2012-14,937 Bin TL Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ödenen primler, 31,795 Bin TL dava karşılığı ve 25,000 Bin TL
prim karşılığı bulunmaktadır).
(**) Diğer giderler içerisinde 22,207 Bin TL haberleşme giderleri, 18,838 Bin TL bilgisayar kullanım giderleri, 2,391 Bin TL kredi kartları vebankacılık
hizmetlerine ilişkin promosyon uygulamaları giderleri yer almaktadır (31 Aralık 2012-20,521 Bin TL haberleşme giderleri, 12,454 Bin TL bilgisayar kullanım
giderleri, 8,611 Bin TL kredi kartları vebankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uygulamaları giderleri).
200 - 201
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
8. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kâr/zararına ilişkin açıklama:
Bankanın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla vergi öncesi kârı bir önceki yıla göre % 14.92 azalmıştır. Bir önceki yıla göre Bankanın
faaliyet gelirleri % 3.54 azalmış, net ücret ve komisyon gelirleri % 13.33 artmış, karşılık giderleri % 31.95 azalmış, diğer faaliyet
gelirleri % 15.06 azalmış ve diğer faaliyet giderleri % 17.52 oranında artmıştır.
9. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklama:
a) 31 Aralık 2013 itibarıyla hesaplanan cari vergi gideri 28,248 Bin TL olup (31 Aralık 2012-111,080 Bin TL cari vergi gideri)
ertelenmiş vergi gideri 25,875 Bin TL’dir (31 Aralık 2012-40,697 Bin TL ertelenmiş vergi geliri).
b) Geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi gideri 25,875 Bin TL’dir (31 Aralık 201240,697 Bin TL ertelenmiş vergi geliri).
10. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler dönem net kâr/zararına ilişkin açıklama:
Bankanın 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde net dönem kârı bir önceki yıla göre % 12.52 azalmıştır.
11. Net dönem kâr ve zararına ilişkin açıklamalar:
a) Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma oranının açıklanması
Bankanın dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli ise, bu kalemlerin niteliği ve tutarı: Yoktur.
b) Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr/zarara etkisi, daha sonraki dönemleri de
etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde etkisi: Yoktur.
c) Azınlık paylarına ait kâr/zarar: Yoktur.
d) Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlerin, gelir tablosu toplamının % 10’unu aşması halinde bu kalemlerin en az % 20’sini
oluşturan alt hesaplar aşağıda gösterilmiştir.
Diğer Alınan Ücret ve Komisyonlar
Bankacılık Hizmet Gelirleri
Cari Dönem
189,502
Önceki Dönem
159,057
Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar
Bankalara Verilen Komisyon ve Ücretler
Kredi Kartları İçin Verilen Komisyon ve Ücretler
Diğer
Toplam
Cari Dönem
8,050
7,760
8,673
24,483
Önceki Dönem
6,408
12,479
7,564
26,451
e) Cari dönemde önemli etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli etkide bulunacağı beklenen muhasebe
tahminindeki bir değişikliğin niteliği ve tutarı: Yoktur.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
V. Özkaynak Değişim Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. Cari dönemde Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardının uygulanması sebebiyle yapılan düzeltmelere ilişkin
bilgiler:
1. a) Satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlenmesinden sonra meydana gelen artış
Satılmaya hazır yatırımların gerçeğe uygun değerle yeniden ölçülmesinden kaynaklanan değer kazanç ya da kayıplar
özkaynağa kaydedilmektedir. Satılmaya hazır varlıklarla ilgili olarak özkaynaklara 6,346 Bin TL değerleme zararı kaydedilmiştir.
Satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin gerçeğe uygun değer farkları üzerinden hesaplanan 1,269 Bin TL tutarındaki
ertelenmiş vergi aktifi ile netleştirilerek 5,077 Bin TL olarak gösterilmiştir.
1. b) Nakit akış riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen artışlara ilişkin bilgiler
1. b) i. Dönem başı ve dönem sonu nakit akış riskinden korunma kalemleri ve mutabakatı
Bulunmamaktadır.
1. b) ii. Nakit akış riskinden korunmalarda, riskten korunma aracı olarak belirlenmiş bir türev ve türev olmayan finansal varlık ve
yükümlülüğe ait kazanç ya da kayıp, özkaynağa kaydedilmişse cari dönemde kaydedilen tutar
Bulunmamaktadır.
1. b) iii. Kur farklarının dönem başı ve dönem sonundaki tutarlarına ilişkin mutabakat
Bulunmamaktadır.
VI. Nakit Akış Tablosuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
1. Nakit Akış Tablosunda yer alan diğer kalemlerin ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki
etkisi:
“Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim” içinde yer alan 58,273 Bin TL (31 Aralık 2012-4,881 Bin TL)
tutarındaki “Diğer borçlardaki net artış/azalış” kalemi muhtelif borçlar, diğer yabancı kaynaklar, para piyasalarındaki
değişimlerden oluşmaktadır. 543,546 Bin TL (31 Aralık 2012-544,187 Bin TL) tutarındaki “Diğer aktiflerdeki net artış/azalış”
kalemi ise muhtelif alacaklar ve diğer aktifler kalemlerindeki değişimden oluşmaktadır.
Döviz kurundaki değişimin “Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar” üzerindeki etkisi 61,453 Bin TL artıştır (31 Aralık 2012-23,204 Bin
TL azalış).
2. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar:
Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurların bilançoda kayıtlı tutarları ile nakit akım tablosunda kayıtlı tutarları
arasındaki mutabakatı:
Nakit
Kasa ve Efektif Deposu
T.C. Merkez Bankası
Diğer
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bankalar
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
01.01.2013
01.01.2012
136,587
245,045
3
113,214
390,725
307,215
106,888
75,202
563,725
73,919
32,188
917,261
202 - 203
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
3. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:
Nakit
Kasa ve Efektif Deposu
T.C. Merkez Bankası
Diğer
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bankalar
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
31.12.2013
31.12.2012
279,941
398,783
3
136,587
245,045
3
120,898
54,305
853,930
106,888
75,202
563,725
VII. Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu İle İlgili Açıklamalar
1. Bankanın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile
döneme ilişkin gelir ve giderler:
a) Cari Dönem:
Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
İştirak ve
Bağlı Ortaklıklar
Nakdi
G.Nakdi
30,523
49,453
2,892
28,895
35,312
109
Bankanın Doğrudan
ve Dolaylı Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
187,567
317,083
15,697
17,463
40,751
327
Risk Grubuna Dahil
Olan Diğer Unsurlar
Nakdi
G.Nakdi
-
-
b) Önceki Dönem:
Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
İştirak ve
Bağlı Ortaklıklar
Nakdi
G.Nakdi
90,796
30,523
6,372
21,211
28,895
260
Bankanın Doğrudan
ve Dolaylı Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
147,027
187,567
10,985
13,052
17,463
215
Risk Grubuna Dahil
Olan Diğer Unsurlar
Nakdi
G.Nakdi
-
(*) Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortaklarına verilen krediler içerisindeki BTA Bank JSC’nin 9,737 Bin TL (5,478 Bin USD) tutarındaki kredileri önceki
dönemde ikinci grup kredi olarak sınıflandırılmıştır.
-
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
c.1) Bankanın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler:
Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu
Mevduat
Dönem Başı
Dönem Sonu
Mevduat Faiz Gideri
İştirak ve
Bağlı Ortaklıklar
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
15,146
5,927
69,212
15,146
556
257
Bankanın Doğrudan
ve Dolaylı Ortakları
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
82,742
54,222
193,553
82,742
14,288
4,780
Risk Grubuna Dahil
Olan Diğer Unsurlar
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
-
c.2) Bankanın, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin
bilgiler:
Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kâr/Zarar (*)
İştirak ve
Bağlı Ortaklıklar
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
127,758
223,566
(25,682)
23,926
127,758
6,884
Bankanın Doğrudan
ve Dolaylı Ortakları
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
-
-
Risk Grubuna Dahil
Olan Diğer Unsurlar
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
-
-
(*)Banka, bağlı ortaklıklarıyla kâr amaçlı türev işlemler yapmamakta olup yapılan türev işlemler bağlı ortaklıkların risk yönetimleri çerçevesinde riskden
korunma amaçlı yapılmaktadır. Bağlı ortaklıklar ile yapılan türev işlemlerden doğan riskler üçüncü partilerle yapılan türev işlemler ile kapatılmaktadır.
2. Bankanın dahil olduğu risk grubuyla ilgili olarak:
a) Taraflar arasında bir işlem olup olmadığına bakılmaksızın Bankanın dahil olduğu risk grubunda yer alan ve Bankanın
kontrolündeki kuruluşlarla ilişkileri:
Banka, grup şirketleriyle çeşitli bankacılık işlemleri yapmaktadır. Bu işlemler ticari amaçlı olup piyasa fiyatlarıyla
gerçekleştirilmektedir.
b) İlişkinin yapısının yanında, yapılan işlemin türü, tutarı ve toplam işlem hacmine olan oranı, başlıca kalemlerin tutarı ve tüm
kalemlere olan oranı, fiyatlandırma politikası ve diğer unsurlar:
Büyüklüklere Göre %
Nakdi Kredi
Gayrinakdi Kredi
Mevduat
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
Bakiye
Finansal tablolarda Yer Alan
366,536
76,063
262,765
223,566
2.71
1.23
2.08
4.54
Söz konusu işlemler Bankanın genel fiyatlandırma politikası doğrultusunda fiyatlandırılmakta olup piyasa fiyatlarıyla paraleldir.
c) Yapılan işlemlerin finansal tablolara etkisini görebilmek için ayrı açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlar dışında,
benzer yapıdaki kalemlerin toplamı: b) maddesinde açıklanmıştır.
d) Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işlemler: Yoktur.
204 - 205
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
e) Gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satımı, hizmet alımı-satımı, acenta sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri,
araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı, lisans anlaşmaları, finansman (krediler ve nakit veya ayni
sermaye destekleri dahil), garantiler ve teminatlar ile yönetim sözleşmeleri gibi durumlarda işlemlere ilişkin açıklamalar:
Banka, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile finansal kiralama sözleşmelerine girmekte olup bu sözleşmelerden doğan net finansal
kiralama borçları 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 28,184 Bin TL’dir (31 Aralık 2012-16,382 Bin TL). Ayrıca Banka, şubeleri aracılığıyla
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. için acentelik hizmeti vermektedir.
Bankacılık Kanunu limitleri dahilinde Banka, Bankanın dahil olduğu risk grubuna nakdi ve gayrinakdi kredi tahsis etmekte olup
bu tutar Bankanın toplam nakdi ve gayrinakdi tutarının % 2.24’ünü oluşturmaktadır. Söz konusu kredi miktarları Beşinci Bölüm
V. Kısım 1a no’lu dipnotta açıklanmıştır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Bankanın dahil olduğu risk grubuyla gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satım işlemleri,
araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı ve yönetim sözleşmeleri yoktur.
f) Kilit yönetici personele 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren dönemde sağlanan faydalar 19,383 Bin TL’dir (31 Aralık 2012-14,750
Bin TL).
VIII. Bilanço Sonrası Hususlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Banka Yönetim Kurulunun 30 Ocak 2014 tarihli kararı ile Bankanın çıkarılmış sermayesi 125,000 Bin TL nakden artırılarak
1,000,000 Bin TL’den 1,125,000 Bin TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
Banka Yönetim Kurulunun 30 Ocak 2014 tarihli kararı ile 5 yıla kadar vadeli 500,000 Bin TL’ye kadar bono veya tahvil ihraç
etmek ve bu konuda yasal başvuruları yapmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
IX. Bankanın Yurt İçi, Yurt Dışı, Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şubeleri ile Yurt Dışı Temsilciliklerine İlişkin Bilgiler
1. Bankanın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin olarak
açıklanması gereken hususlar:
Yurt İçi şube
Şube Sayısı
312
Çalışan Sayısı
4,150
Bulunduğu Ülke
Yurt Dışı
Temsilcilikler
-
-
-
Yurt Dışı Şube
-
-
-
Aktif Toplamı
-
Yasal Sermaye
-
Kıyı Bnk. Blg.
Şubeler
-
-
-
-
-
2. Bankanın yurtiçinde ve yurtdışında şube veya temsilcilik açması, kapatması, organizasyonunu önemli ölçüde değiştirmesi
durumunda konuya ilişkin açıklama:
Banka 2013 yılı içerisinde 40 şube açmıştır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER AÇIKLAMALAR
I. Bankanın Faaliyetine İlişkin Diğer Açıklamalar
Bulunmamaktadır.
YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
I. Bağımsız Denetim Raporuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
Bankanın 31 Aralık 2013 tarihli konsolide olmayan finansal tabloları ve dipnotları Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş. (the Turkish member firm of KPMG International Cooperative, a Swiss entity) tarafından bağımsız
denetime tabi tutulmuş ve 20 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetim raporu bu raporun giriş kısmında sunulmuştur.
II. Bağımsız Denetçi Tarafından Hazırlanan Açıklama ve Dipnotlar
Bulunmamaktadır.
Şekerbank
Türk Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolar ve
Bağımsız Denetim Raporu
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
26 Şubat 2014
Bu rapor, 1 sayfa bağımsız denetim raporu ve 112 sayfa finansal tablolar
ve tamamlayıcı dipnotlarından oluşmaktadır.
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kuruluna,
Şekerbank T.A.Ş. (“Banka”) ve konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide
bilançosu, aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit
akış tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve
Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik
arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması,
uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen konsolide finansal tablolar üzerinde görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız
Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim
standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine
ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde;
finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik
denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine bırakılmış, ancak, duruma
uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak
ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim
görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Şekerbank T.A.Ş. ve konsolidasyona tabi
finansal ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait
konsolide faaliyet sonuçları ile konsolide nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37’nci ve 38’inci maddeleri gereğince
yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul,
20 Şubat 2014
Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
Erdal Tıkmak
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
ŞEKERBANK T.A.Ş.’NİN 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU
KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU
Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi :
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat: 11
Esentepe Mecidiyeköy 34330 İstanbul
Bankanın Telefon Numaraları
:
(212) 319 70 00
Bankanın Faks Numaraları
:
(212) 319 73 79
Bankanın İnternet Sayfası Adresi
:
www.sekerbank.com.tr
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi :
[email protected]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile
Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanan yılsonu konsolide finansal rapor aşağıda yer alan
bölümlerden oluşmaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
ANA ORTAKLIK BANKANIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI
UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
KONSOLİDASYON KAPSAMINDAKİ GRUBUN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Bu finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve birlikte kontrol edilen
ortaklıklarımız aşağıdadır:
BağlıOrtaklıklar
Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.
Şekerbank International Banking Unit Ltd.
Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Şeker Mortgage FinansmanA.Ş.
Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş.
Bu raporda yer alan konsolide finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına
ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal
Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe Bin
Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
Bankamızın 31 Aralık 2013 dönemi konsolide mali tabloları tarafımızdan incelenmiş olup önemli konularda gerçeğe aykırı bir
açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte ve Bankanın finansal durumunu,
karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Meriç ULUŞAHİN
Genel Müdür
Halil Can YEŞİLADA
Denetim Komitesi Üyesi
Zhandos YESSENBAY
Denetim Komitesi Üyesi
Selim Güray ÇELİK
Genel Müdür Yardımcısı
Orhan ULUYOL
Grup Başkanı
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler:
Ad-Soyad/Unvan : Oya SARI/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü Birim Müdürü
Tel No
: (212) 319 71 58
Fax No
: (212) 319 71 62
İÇİNDEKİLER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgiler
Ana Ortaklık Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi Ana Ortaklık Bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu
hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama Ana Ortaklık Bankanın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Ana Ortaklık Bankada sahip
oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklama Ana Ortaklık Bankada nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar
Ana Ortaklık Bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi
Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları Gereği Yapılan Konsolidasyon
İşlemleri Arasındaki Farklılıklar ile Tam Konsolidasyona veya Oransal Konsolidasyona Tabi Tutulan, Özkaynaklardan İndirilen ya da Bu Üç Yönteme
Dahil Olmayan Kuruluşlar Hakkında Kısa Açıklama Ana Ortaklık Banka ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya Borçların Geri Ödenmesinin Önünde Mevcut veya
Muhtemel, Fiili veya Hukuki Engeller Sayfa No
212
212
213
214
214
214
214
İKİNCİ BÖLÜM
Konsolide Finansal Tablolar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Konsolide bilanço (Konsolide finansal durum tablosu)
Konsolide nazım hesaplar tablosu ( Konsolide bilanço dışı yükümlülükler tablosu)
Konsolide gelir tablosu
Konsolide özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo
Konsolide özkaynak değişim tablosu
Konsolide nakit akış tablosu
Kar dağıtım tablosu
216
218
219
220
221
222
223
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Politikaları
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar
Yabancı para işlemlere ilişkin açıklamalar Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar
Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar
Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar
Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar
İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar
Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar
Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar
Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
Diğer hususlara ilişkin açıklamalar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Konsolide Mali Bünyeye ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler
224
224
225
225
225
226
226
226
229
229
229
230
230
230
231
232
232
233
234
234
234
235
235
235
I.
II.
III.
IV
V.
VI.
VII. VIII.
IX. X. XI.
XII.
XIII.
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar
Konsolide kredi riskine ilişkin açıklamalar
Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar Konsolide operasyonel riske ilişkin açıklamalar
Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar
Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar
Konsolide hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar
Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar
Konsolide menkul kıymetleştirme pozisyonuna ilişkin açıklamalar
Konsolide kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin açıklamalar
Konsolide risk yönetimi hedef ve politikalarına ilişkin açıklamalar
Finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar
Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar
236
240
250
252
253
255
261
261
264
264
265
266
268
BEŞİNCİ BÖLÜM
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Konsolide bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Konsolide nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar
Konsolide gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Konsolide özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Konsolide nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Grubun dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar Bilanço Sonrası Hususlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Ana Ortaklık Bankanın yurt içi, yurt dışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurt dışı temsilciliklerine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar
269
292
301
307
312
313
314
315
316
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Açıklamalar
I.
Grubun faaliyetine ilişkin diğer açıklamalar
I.
II.
Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar
Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar YEDİNCİ BÖLÜM
Bağımsız Denetim Raporu
316
316
316
212 - 213
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. Ana Ortaklık Bankanın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden Tarihçesi
1953 yılında 14 ortaklı bir Türk bankası olarak Eskişehir’de faaliyetlerine başlayan Pancar Kooperatifleri Bankası Anonim Şirketi,
1956 yılında Şekerbank T.A.Ş. adını alarak merkezini Ankara’ya nakletmiştir. Ana Ortaklık Banka 1997 yılında % 15 hissesini halka
açmış olup bugün hisselerinin % 32.24’lük kısmı halka arz edilmiş durumdadır. Ana Ortaklık Bankanın ana hissedarlarından
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, sosyal güvenlik sistemi içinde üyelerine
emeklilik güvenceleri sağlamaktadır. Şekerbank T.A.Ş.’nin finans ve turizm alanlarında çeşitli iştirak ve bağlı ortaklıkları
bulunmaktadır.
Ana Ortaklık Bankanın faaliyet alanı her türlü nakdi ve gayrinakdi Türk Lirası ve döviz üzerinden krediler açmak, sermaye
piyasası işlemlerini yapmak, TL ve YP mevduat toplamak ve diğer bankacılık hizmetlerini yapmaktır.
II. Ana Ortaklık Bankanın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde
Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama
Kişi ve Kuruluşun Adı
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu
BTA Securities JSC
Halka Arz
Diğer
Toplam
Pay Tutarı
Pay Oranı (%)
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmemiş
Sermaye
339,787
219,310
117,639
322,428
836
1,000,000
33.9787
21.9310
11.7639
32.2428
0.0836
100.0000
339,787
219,310
117,639
322,428
836
1,000,000
-
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
III. Ana Ortaklık Bankanın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Varsa
Ana Ortaklık Bankada Sahip Oldukları Paylara ve Sorumluluk Alanlarına İlişkin Açıklamalar
Ünvanı
İsmi
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr.Hasan Basri Göktan
Sorumluluk Alanları
Başkan-Murahhas Üye, Kredi Komitesi, Kurumsal
Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi
Genel Müdür
Meriç Uluşahin
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi,
Ücret Komitesi
Yönetim Kurulu Üyeleri
Victor Romanyuk
Emin Erdem
Erdal Batmaz
Halil Can Yeşilada(*)
Askhat Beisenbayev
Khosrow Kashani Zamani
Üzeyir Baysal
Ulf Wokurka
Nariman Zharkinbayev
Zhandos Yessenbay(*)
Başkan Yardımcısı, Ücret Komitesi
Murahhas Üye, Kredi Komitesi
Murahhas Üye
Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Bağımsız Üye, Ücret Komitesi
Bağımsız Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi
Murahhas Üye, Kredi Komitesi
Denetim Komitesi
Genel Müdür Yardımcıları
Abdullah Yücel Akbulut
Çetin Aydın
Nejat Bilginer
Zafer Ersan
Ramazan Karademir
Orhan Karakaş
Salih Zeki Önder
Hüseyin Serdar
Nihat Büyükbozkoyun
Selim Güray Çelik
Feyza Önen
Fatin Rüştü Karakaş
Tanol Türkoğlu
Halit Haydar Yıldız
Krediler Takip ve İzleme
Denetim
İnsan Kaynakları
İç Kontrol ve Risk Yönetimi
Kurumsal ve Ticari Kredi Yönetimi
Kurumsal ve Ticari Bankacılık
Finansal Kurumlar
Destek Hizmetleri
Operasyon
Mali Kontrol, Bütçe ve Stratejik Planlama
Fon Yönetimi
Perakende Kredi Yönetimi
Bilişim
Perakende Bankacılık
(*)
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği”ne göre bankaların
denetim komitesi üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edilir. Halil Can Yeşilada ve Zhandos Yessenbay Bankamız Denetim Komitesi
üyesidir.
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri Göktan halka arzdan 501 Bin TL nominal tutarda (% 0.05), Yönetim Kurulu Üyesi
Khosrow Kashani Zamani halka arzdan 122 Bin TL nominal tutarda (% 0.012), Genel Müdür Yardımcısı Çetin Aydın halka arzdan
160 Bin TL nominal tutarda (% 0.016), Genel Sekreter Hüseyin Serdar halka arzdan 26.7 Bin TL nominal tutarda (%0.003)
hisseye sahiptir.
214 - 215
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
IV. Ana Ortaklık Bankada Nitelikli Pay Sahibi Olan Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar
Ad Soyad/Ticari Unvanı
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu
BTA Securities JSC
Pay Tutarları
Bin TL
Pay
Oranları(%)
Ödenmiş
Paylar Bin TL
Ödenmemiş
Paylar
339,787
219,310
117,639
33.9787
21.9310
11.7639
339,787
219,310
117,639
-
V. Ana Ortaklık Bankanın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarına İlişkin Özet Bilgi
Ana Ortaklık Bankanın faaliyet alanı her türlü nakdi ve gayrinakdi Türk Lirası ve döviz üzerinden krediler açmak, sermaye
piyasası işlemlerini yapmak, TL ve YP mevduat toplamak ve diğer bankacılık hizmetlerini yapmaktır. 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla Ana Ortalık Bankanın yurt içinde 312 şubesi bulunmaktadır (31 Aralık 2012-272 yurt içi).
VI. Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları Gereği
Yapılan Konsolidasyon İşlemleri Arasındaki Farklılıklar ile Tam Konsolidasyona veya Oransal Konsolidasyona Tabi Tutulan,
Özkaynaklardan İndirilen ya da Bu Üç Yönteme Dahil Olmayan Kuruluşlar Hakkında Kısa Açıklama
Ana Ortaklık Bankanın bağlı ortaklıkları; Şekerbank (Kıbrıs) Ltd., Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şekerbank International Banking
Unit Ltd., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş., Şeker Mortgage Finansman A.Ş. ve Zahlungsdienste GmbH
der Şekerbank T.A.Ş tam konsolidasyona tabi tutulmaktadır.
Seltur Turistik İşletmeler Yatırım A.Ş. Ana Ortaklık Bankanın kontrol gücü bulunmadığı ve finansal bir işletme olmadığı için
konsolide edilmemektedir.
VII. Ana Ortaklık Banka ile Bağlı Ortaklıkları Arasında Özkaynakların Derhal Transfer Edilmesinin veya Borçların Geri
Ödenmesinin Önünde Mevcut veya Muhtemel, Fiili veya Hukuki Engeller
Banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transferi söz konusu değildir. Özkaynak içerisinde yer alan kârın
temettü olarak dağıtımı ilgili düzenlemeler uyarınca yapılmaktadır. Banka ve bağlı ortaklıkları arasında borçların geri
ödenmesi önünde mevcut ve muhtemel, fiili veya hukuki engeller bulunmamaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
İKİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Konsolide Bilanço (Konsolide Finansal Durum Tablosu)
Konsolide Nazım Hesaplar Tablosu (Konsolide Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu)
Konsolide Gelir Tablosu
Konsolide Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
Konsolide Nakit Akış Tablosu
Kar Dağıtım Tablosu
216 - 217
ŞEKERBANK T.A.Ş.
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
AKTİF KALEMLER
Dipnot
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak
Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
(1)
(2)
AKTİF TOPLAMI
(3)
(4)
(5)
(18)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM 12/31/13
TP
YP
Toplam
368,172
1,970,780
2,338,952
333,097
28,659
361,756
102,862
28,659
131,521
22,581
2,975
25,556
76,740
25,684
102,424
3,541
3,541
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM 12/31/12
TP
YP
Toplam
243,005
1,269,047
1,512,052
254,762
13,699
268,461
37,618
13,699
51,317
23,903
2,512
26,415
13,333
11,187
24,520
382
382
230,235
230,235
25,867
4,012
4,012
466,659
459,807
6,852
11,637,489
11,356,066
67,784
11,288,282
642,918
(361,495)
204,268
1,219,028
1,216,469
2,559
4,236
4,236
4,236
621
621
103,557
119,674
(16,117)
600,755
46,718
46,718
15,070
81
14,989
181,942
2,011,311
1,954,918
262,174
1,692,744
79,988
(23,595)
301
301
221,582
257,853
(36,271)
1,543
-
230,235
230,235
207,809
4,012
4,012
466,659
459,807
6,852
13,648,800
13,310,984
329,958
12,981,026
722,906
(385,090)
204,268
1,219,329
1,216,770
2,559
4,236
4,236
4,236
621
621
325,139
377,527
(52,388)
602,298
46,718
46,718
15,070
81
14,989
217,144
217,144
50,356
1,014,772
1,008,153
6,619
8,546,047
8,380,009
36,764
8,343,245
407,187
(241,149)
186,935
986,695
984,285
2,410
4,236
4,236
4,236
621
621
54,985
62,093
(7,108)
427,631
28,197
28,197
14,605
14,605
164,938
11,318
11,318
1,571,819
1,571,819
162,181
1,409,638
3,491
(3,491)
7,484
251
7,233
126,982
150,051
(23,069)
1,377
-
217,144
217,144
215,294
1,026,090
1,019,471
6,619
10,117,866
9,951,828
198,945
9,752,883
410,678
(244,640)
186,935
994,179
984,536
9,643
4,236
4,236
4,236
621
621
181,967
212,144
(30,177)
429,008
28,197
28,197
14,605
14,605
672
672
180,192
49,530
672
672
229,722
188,769
44,573
233,342
15,210,413
4,465,648
19,676,061
12,001,616
3,211,237
15,212,853
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
PASİF KALEMLER
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme
Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş
Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere
İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı
Dönem Net Kâr/Zararı
Azınlık Hakkı
(1)
PASİF TOPLAMI
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(18)
(14)
(15)
(17)
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM 12/31/13
TP
YP
Toplam
8,471,507
4,258,013
12,729,520
191,227
4,111
195,338
8,280,280
4,253,902
12,534,182
10,581
5,466
16,047
281,273
1,480,350
1,761,623
894,257
894,257
18,500
18,500
22,455
22,455
853,302
853,302
996,793
996,793
445,826
445,826
424,647
424,647
126,320
126,320
1,903
1,903
1,903
1,903
121,097
92,341
213,438
151,523
9,030
160,553
123
123
-
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM 12/31/12
TP
YP
Toplam
7,014,455
3,223,644
10,238,099
81,610
2,280
83,890
6,932,845
3,221,364
10,154,209
10,388
5,381
15,769
201,437
997,159
1,198,596
73,530
2,441
75,971
14,000
2,441
16,441
59,530
59,530
989,609
989,609
19,376
19,376
521,789
521,789
448,444
448,444
3,834
3,834
3,834
3,834
176,879
34,179
211,058
129,331
4,524
133,855
90
90
-
303,344
135,819
55,756
111,769
65,605
26,478
39,127
1,529
617
263
649
39
39
-
304,873
136,436
56,019
112,418
65,644
26,517
39,127
339,569
133,367
51,040
155,162
60,680
52,264
8,416
894
404
196
294
25
25
-
340,463
133,771
51,236
155,456
60,705
52,289
8,416
2,114,817
1,000,000
173,956
552
(5,085)
178,212
413,449
3,021
-
413,449
2,117,838
1,000,000
173,956
552
(5,085)
178,212
1,874,323
1,000,000
152,241
552
(4,247)
155,936
70,446
35
(140)
(140)
-
70,446
1,874,358
1,000,000
152,101
552
(4,387)
155,936
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
277
686,701
76,053
609,980
668
215,810
(2,708)
218,518
38,350
1,425
1,439
(14)
(397)
(1,053)
656
1,993
277
688,126
77,492
609,980
654
215,413
(3,761)
219,174
40,343
441,145
65,499
374,978
668
243,155
(6,703)
249,858
37,782
(531)
1,381
(1,912)
(851)
(1,034)
183
1,557
440,614
66,880
374,978
(1,244)
242,304
(7,737)
250,041
39,339
13,412,823
6,263,238
19,676,061
10,874,125
4,338,728
15,212,853
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
218 - 219
ŞEKERBANK T.A.Ş.
KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
I.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
II.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
IV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
V.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
VI.
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat Mektupları
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları
Banka Kredileri
İthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhütleri
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Para ve Faiz Swap İşlemleri
Swap Para Alım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Para Alım İşlemleri
Futures Para Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım İşlemleri
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
Emanete Alınan Menkul Değerler
Tahsile Alınan Çekler
Tahsile Alınan Ticari Senetler
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
Emanet Kıymet Alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul Kıymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer Rehinli Kıymetler
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM 12/31/13
TP
YP
7,068,590
4,151,799
4,127,372
95,749
(2)
TP
12,437,095
6,209,331
5,157,958
129,249
32,530,682
3,069,627
3,055,575
80,041
4,958,722
1,644,017
894,081
20,957
Toplam
37,489,404
4,713,644
3,949,656
100,998
-
-
-
-
-
-
4,031,623
10,356
4,000
6,356
673
673
997,086
376,572
376,572
2,975,534
3,467
2,998
469
873,124
215,288
215,288
529,365
529,365
5,028,709
386,928
380,572
6,356
530,038
530,038
-
411,276
411,276
3,848,658
218,755
218,286
469
411,276
411,276
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,398
121,009
134,407
10,585
123,372
133,957
-
-
-
-
-
-
1,622,280
1,500,820
20,361
128,534
128,534
93,781
1,750,814
1,629,354
114,142
28,308,354
1,187,366
35,726
114,117
114,117
113,820
28,422,471
1,301,483
149,546
-
(3)
5,368,505
2,057,532
1,030,586
33,500
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM 12/31/12
YP
Toplam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
395,882
27,951
423,833
289,755
-
289,755
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
527,455
6,610
538,431
2,309
-
527,455
6,610
538,431
2,309
512,901
6,729
331,677
1,603
-
512,901
6,729
331,677
1,603
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,772
121,460
120,414
1,046
1,294,511
6,802
8,975
27,120,988
27,120,988
297
9,272
27,120,988
27,120,988
-
-
-
3,182,439
16,574
121,460
120,414
1,046
4,476,950
1,152,701
3,200,588
4,353,289
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,294,511
214,244
34,055
180,189
1,073,244
139,558
927,686
3,000
3,000
7,023
6,477
546
3,182,439
227,529
187,476
40,053
2,884,477
1,912,228
972,249
1,152,701
105,594
18,745
86,849
954,410
232,851
715,559
3,000
3,000
83,621
17,685
65,936
3,200,588
103,611
85,624
17,987
3,019,320
1,773,002
1,246,318
7,458
646
6,812
4,476,950
441,773
221,531
220,242
3,957,721
2,051,786
1,899,935
3,000
3,000
14,481
7,123
7,358
68,710
49,631
19,079
4,353,289
209,205
104,369
104,836
3,973,730
2,005,853
1,961,877
3,000
3,000
152,331
67,316
85,015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,076
-
-
-
-
8,947
8,947
-
-
-
9,076
-
18,023
8,947
9,076
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62,975
83,811,298
921,832
62,975
341,493,985
5,485,857
292,508
389,487
2,680,540
51,296
551,744
253,515
1,266,766
1
335,851,694
3,483
69,297,231
-
-
-
135,425,452
2,127,730
31,477,919
1,004,179
166,903,371
3,131,909
257,682,687
4,564,025
292,508
358,814
2,403,222
43,934
9,197
253,515
1,202,834
1
252,999,949
343
54,745,883
-
-
-
-
-
30,673
277,318
7,362
542,547
-
63,932
-
82,851,745
3,140
14,551,348
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
143,236
1,927,113
54,725
1,833
26,006
166,748
6,441
424,558
169,242
2,093,861
61,166
426,391
-
-
-
822
1
133,201,770
343
43,391,827
380,426
381,248
1
163,649,156
972
51,771,142
-
-
30,447,386
629
8,379,315
-
-
-
-
-
-
-
-
16,096,917
180,433,739
1,723,067
118,713
2,583,025
65,679,925
34,307
37,721
18,679,942
246,113,664
1,757,374
156,434
12,506,446
75,543,578
1,759,576
95,952
1,800,729
20,236,929
29,784
26,354
14,307,175
95,780,507
1,789,360
122,306
264,751,277
89,179,803
353,931,080
167,956,134
36,436,641
204,392,775
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
KONSOLİDE GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ (I-II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2013-31.12.2013
01.01.2012-31.12.2012
1,663,871
1,829,692
1,490,323
1,507,834
292
347
2,489
1,850
660
53
138,296
285,758
613
3,577
-
-
37,164
100,519
21,830
9,981
796,965
608,749
50,078
47,345
81,308
9,485
866,906
242,572
268,376
61,396
206,980
25,804
244
25,560
1,546
8,147
13,422
173,131
(178,406)
173,857
1,293,028
241,154
774,839
277,035
200,236
81,945
21,533
12,317
931,446
680,224
49,549
89,691
104,593
7,389
898,246
219,160
247,674
66,402
181,272
28,514
215
28,299
52
17,216
29,684
(22,710)
10,242
199,361
1,334,035
346,893
660,312
326,830
-
-
-
-
-
-
277,035
(55,799)
(30,651)
(25,148)
221,236
326,830
(73,637)
(112,220)
38,583
253,193
-
-
-
-
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Kârları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
-
-
-
-
-
-
-
-
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı/Zararı
Azınlık Hakları Kârı/Zararı (-)
Hisse Başına Kâr/Zarar
-
-
-
-
(8)
(9)
(10)
(11)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
221,236
219,174
2,062
0.00022
253,193
250,041
3,152
0.00025
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
220 - 221
ŞEKERBANK T.A.Ş.
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA
MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
11.3
11.4
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR
FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME
FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer
Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer
Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER
GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/
GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (KarZarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan
Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden
Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR
(X±XI)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
01.01.2012-31.12.2012
01.01.2013-31.12.2013
(873)
27,511
128,610
24,023
-
-
1,885
(494)
-
-
-
-
-
-
363
(5,179)
-
(30,473)
23,707
221,236
121,666
253,193
1,658
22,537
-
-
-
-
219,578
230,656
244,943
374,859
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
552
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hisse
Senedi
İptal
Kârları
-
-
77,492
-
-
-
-
-
-
10,612
10,612
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66,880
66,880
-
-
-
-
-
6,498
-
-
-
-
-
-
-
-
6,498
-
-
-
-
-
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60,354
609,980
-
235,002
-
235,002
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
374,978
374,978
-
114,517
-
114,517
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260,461
-
-
-
-
-
931
-
-
219,174
-
-
-
-
(3,761)
-
(246,065)
(451)
(245,614)
-
219,174
-
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
242,304
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,885
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,244)
(7,737)
-
(121,054)
(39)
(121,015)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(5,085)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
178,212
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,276
-
-
-
-
-
-
155,936
155,936
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,218
-
-
(698)
(4,387)
(4,387)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
201
-
-
-
-
-
102,888
-
-
136,718
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maddi ve
Maddi
Olmayan
Satış A./
Duran Ortaklıklardan
Riskten Durdurulan F.
Varlık
Bedelsiz Korunma
İlişkin Dur.V.
YDF Hisse Senetleri
Fonları
Bir.Değ.F.
-
(107,275)
-
-
-
-
-
113,116
Geçmiş
Menkul
Dönem
Değer.
Kârı/ Değerleme
(Zararı)
Farkı
250,041
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,244) 250,041
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(494)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dönem
Net
Kârı/
(Zararı)
-
-
-
-
-
-
-
-
(750)
Yasal
Yedek
Statü Olağanüstü
Diğer
Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
1,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
552
-
-
552
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
552
-
-
-
1,000,000
-
-
-
1,000,000
-
-
-
1,000,000
Hisse
Senedi
İhraç
Primleri
2,077,495
-
-
290
219,174
(451)
(451)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,885
-
-
22,276
-
-
-
(698)
-
1,835,019
1,835,019
-
-
250,041
(39)
(39)
-
-
-
-
-
-
-
28
-
-
(494)
-
-
19,419
-
-
-
102,888
-
1,463,176
Azınlık
Payları
Hariç
Toplam
Özkaynak
40,343
-
-
(1,381)
2,062
(9)
(9)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
332
-
-
-
-
-
-
-
-
39,339
39,339
-
-
3,152
(14)
(14)
-
-
-
-
-
-
-
(757)
-
-
(12)
-
-
-
-
-
-
-
-
36,970
Azınlık
Payları
2,117,838
-
-
(1,091)
221,236
(460)
(460)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,217
-
-
22,276
-
-
-
(698)
-
1,874,358
1,874,358
-
-
253,193
(53)
(53)
-
-
-
-
-
-
-
(729)
-
-
(506)
-
-
19,419
-
-
-
102,888
-
1,500,146
Toplam
Özkaynak
KURUMSAL YÖNETİM
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…
+XVI+XVII+XVIII)
Dönem İçindeki Değişimler
II.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
4.2
Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
V.
Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden
VI.
Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen
VII.
Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII.
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
IX.
Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından
X.
Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka
XI.
Özkaynağına Etkisi
XII.
Sermaye Artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç Kaynaklardan
XIII.
Hisse Senedi İhraç Primi
XIV.
Hisse Senedi İptal Kârları
XV.
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI.
Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kar Dağıtımı
18.1
Dağıtılan Temettü
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3
Diğer
I.
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……
+XVIII+XIX+XX)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2013-31.12.2013
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
II.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
4.2
Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
V.
Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden
VI.
Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen
VII.
Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII.
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
IX.
Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından
X.
Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka
XI.
Özkaynağına Etkisi
XII.
Sermaye Artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç Kaynaklardan
XIII.
Hisse Senedi İhracı
XIV.
Hisse Senedi İptal Kârları
XV.
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI.
Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kar Dağıtımı
18.1
Dağıtılan Temettü
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3
Diğer
I.
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2012-31.12.2012
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş
Sermaye
Enf.
Düzeltme
Farkı
SUNUŞ
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
222 - 223
ŞEKERBANK T.A.Ş.
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2013-31.12.2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2012-31.12.2012
87,041
85,966
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1,427,853
(793,862)
1,516
268,376
360,410
229,440
(351,213)
(63,354)
(992,125)
1,868,687
(926,884)
6
247,674
216,577
317,388
(303,419)
(89,035)
(1,245,028)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(456,184)
(2,633,091)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(2,924)
3,488
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1)
(1)
-
-
(2,215)
(3,731,122)
(621,585)
1,168,369
2,121,899
534,479
21
(1,639,200)
(631,600)
(1,307,531)
811,113
138,023
-
-
76,915
(7,405)
(369,143)
(2,547,125)
436,578
1,907,812
(1,021)
(13,263)
-
-
(37,034)
28,842
(7,436,266)
8,047,164
(378,051)
242,113
(29,169)
(46,989)
27,273
(6,960,182)
9,174,478
(524,749)
267,301
(16,057)
167,059
281,499
685,975
(518,456)
684,350
(402,798)
-
-
(460)
(53)
-
-
-
-
64,210
(24,518)
298,704
(382,332)
(2)
549,045
931,377
(3)
847,749
549,045
(1)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
KÂR dağıtım tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
BİN YENİ TÜRK LİRASI
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2013 (*)
12/31/12
I.
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI(*)
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler(**)
A.
NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
1.3
1.4
1.5
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B.
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DİĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III.
HİSSE BAŞINA KÂR
3.1
3.2
3.3
3.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1
4.2
4.3
4.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
(*)
264,339
(54,123)
(28,248)
310,685
(111,080)
(111,080)
-
-
(25,875)
210,216
199,605
-
-
-
9,980
-
-
210,216
189,625
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
230,523
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00021
%0.021
0.00024
%0.024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Türkiye’deki mevzuat uyarınca şirketler konsolide kâr dağıtımı yapmamaktadır. Kâr dağıtım tablosu konsolide olmayan kâra göre hazırlanmıştır.
2004/3 sayılı BDDK’nın genelgesine istinaden ertelenmiş vergi geliri kâr dağıtımına konu edilmemektedir.
(**)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
224 - 225
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I. Sunum Esaslarına İlişkin Açıklamalar
Ana Ortaklık Banka, yasal kayıtlarını, finansal tablolarını ve finansal tablolarına baz teşkil eden dokümanlarını Bankaların
Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe, Türkiye Muhasebe
Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”)
tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlamaktadır.
II. Konsolide Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgiler
Konsolidasyon kapsamına alınan kuruluşların belirlenmesinde 8 Kasım 2006 tarihli 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ” esas alınmıştır. Ana Ortaklık Banka ve konsolidasyon
kapsamındaki ortaklıklar bu raporda birlikte “Grup” olarak adlandırılmaktadır.
Finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerin muhasebe ve raporlama standartlarına; Türk Ticaret Kanunu ve/veya
Finansal Kiralama Kanunu ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ve/veya BDDK’nın tebliğlerinde belirlenen finansal tablo ve
raporların sunulmasına ilişkin ilke ve kurallara uygun olarak hazırlayan bağlı ortaklıkların finansal tabloları yapılan gerekli
birtakım düzeltmelerle Ana Ortaklık Bankanın muhasebe politikalarına uygun hale getirilmektedir.
Konsolidasyon Yöntemi ve Kapsamına İlişkin Açıklamalar
Konsolidasyon kapsamındaki kuruluşların ünvanları, ana merkezlerinin bulunduğu yerler:
Şirket Ünvanı
Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Şekerbank International Banking Unit Ltd.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Faktoring A.Ş.
Şeker Mortgage Finansman A.Ş.
Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş.
Ana Merkez
Lefkoşa/K.K.T.C.
İstanbul/Türkiye
Lefkoşa/K.K.T.C.
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
Köln/Almanya
Konsolidasyon Yöntemi
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Tam Konsolidasyon
Bağlı ortaklıklarca kullanılan muhasebe politikalarının Ana Ortaklık Bankadan farklı olduğu durumda farklılıklar finansal
tablolarda önemlilik kriteri dikkate alınarak uyumlaştırılmaktadır. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık
2012 tarihi itibarıyla hazırlanmıştır.
Ana Ortaklık Banka ve bağlı ortaklıklar arasındaki işlemler ve bakiyeler karşılıklı netleştirilmektedir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
III. Finansal Araçların Kullanım Stratejisi ve Yabancı Para Cinsinden İşlemlere İlişkin Açıklamalar
Ana Ortaklık Banka, bankacılığın her alanında faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlamaktadır.
Ana Ortaklık Banka, finansal araçlara ilişkin stratejilerini kaynak yapısına bağlı olarak yönlendirmekte olup kaynak yapısı ağırlıklı
olarak mevduattan oluşmaktadır. Yatırım araçları genellikle likit enstrümanlardan seçilmektedir. Yükümlülükleri karşılayacak
likidite sağlanmaktadır.
Grup dalgalı kur rejiminin yarattığı risklerden dolayı uzun süreli yüksek tutarlı döviz pozisyonları taşımak yerine kısa
vadeli stratejilerle piyasa hareketlerine uyumlu pozisyon yönetimi yaparak riski kontrol etmektedir. Müşteri işlemlerinden
kaynaklanan kur riski doğduğunda Grup karşı işlemler yapma yoluna giderek pozisyonunu kapatmaya çalışmaktadır.
Bilanço kalemlerinin vade yapısı, yeniden fiyatlama dönemleri ve faiz oranları dikkate alınarak getiri ve risk analizleri
yapılmakta ve gerekli yatırım kararları verilmektedir. Bütçe içerisinde vade bazında limitler konulmuş ve aktif kalemlerin
dağılımı belirlenmiştir.
Ana Ortaklık Banka, bilanço dışı vadeli işlemler, toplam döviz ve faiz pozisyonuna dahil edilerek yönetilmektedir. Müşterilerin
yapacağı vadeli işlemler önceden müşteri bazında belirlenmiş kredi ve risk limitleri dahilinde yapılır. Yapılan vadeli işlemlerde
özellikle bilanço dışı işlemlerin ağırlığını oluşturan döviz swapları, döviz nakit akımının kur riski ve faiz riski oluşturmadan
yönetilmesi amacıyla yapılmaktadır.
Ana Ortaklık Banka, mevduatın kısa vadesinden kaynaklanan risklerden korunmak için daha uzun vadeli kaynaklara
yönelmekte, aktifinde ise değişken faizli kalemlerin oranını artırmaya özen göstermektedir.
IV. Yabancı Para İşlemlerine İlişkin Açıklamalar
Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dönem
sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu döviz alış kurlarından değerlemeye tabi tutularak
Türk Lirasına çevrilmiş ve oluşan kur farkları, kambiyo kârı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır. Ana Ortaklık Banka 31
Aralık 2013 tarihi itibarıyla yabancı para işlemlerin Türk Lirasına dönüştürülmesinde Banka kurunu, bağlı ortaklıkları ise yabancı
para işlemlerinin Türk Lirasına dönüştürülmesinde Merkez Bankası kurunu kullanmaktadır.
Aktifleştirilmiş kur farkları bulunmamaktadır.
Kur riski yönetim politikasının temel esasları ile ilgili bilgiler, Dördüncü Bölümde V no’lu dipnotta verilmektedir.
Parasal nitelikli finansal aktiflerin Türk parasına dönüştürülmesinden kaynaklanan kur farkları gelir tablosunda yer alan
“Kambiyo Kârı/Zararı” kalemleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
Konsolidasyon kapsamındaki yabancı para cinsinden bağlı ortaklıkların aktif ve pasif kalemleri dönem sonu Ana Ortaklık Banka
kapanış kuru ile, gelir ve gider kalemleri ise yıllık ortalama kurlar kullanılarak TL’ye dönüştürülmüştür. Konsolidasyona tabi
bağlı ortaklıkların özkaynaklarının döneme ilişkin kur değerleme farklarından doğan 1,885 Bin TL tutarındaki (31 Aralık 2012 –
494 Bin TL kur farkı kârı) kur farkı zararı özkaynaklar altında açılan diğer kâr yedekleri hesabında muhasebeleştirilmiştir.
V. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile Türev Ürünlere İlişkin Açıklamalar
Grubun türev işlemleri yabancı para swap, faiz swap, opsiyon ve vadeli alım satım sözleşmelerinden meydana gelmektedir.
Vadeli döviz alım satım sözleşmeleri ile swap işlemlerinin rayiç değerinin tespitinde, söz konusu işlemler bilanço tarihindeki
piyasa faiz oranları kullanılarak ve dönem sonu Ana Ortaklık Banka gişe döviz alış kurları ile değerlendirilmekte, alım satım
arasındaki farklardan ortaya çıkan kur farkı reeskontları cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Swap faiz işlemlerinin
gerçeğe uygun değerinin tespitinde, swap faiz işleminin sözleşmeye göre sabit faiz oranı üzerinden ödenecek veya alınacak
faiz tutarları ile sözleşmeye göre değişken faiz oranı üzerinden alınacak veya ödenecek faiz tutarları geçerli olan cari piyasa
faiz oranları ile baştan hesaplanarak bilanço tarihine kadar iskonto edilerek hesaplanmakta ve arasındaki farklar cari dönem
gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
226 - 227
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Bazı türev işlemler ekonomik olarak riskten korunma sağlamakla birlikte, bu işlemler finansal riskten korunma
muhasebesine (hedge) uygun kalem olarak tanımlanması için tüm gereken koşullar yerine getirilmediği için “Finansal
Araçlar: Muhasebeleştirilme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (TMS 39) kapsamında alım satım amaçlı olarak
muhasebeleştirilir ve söz konusu araçlar dolayısıyla gerçekleşen kazanç veya kayıp kâr zarar tablosu ile ilişkilendirilir.
VI. Faiz Gelir ve Giderine İlişkin Açıklamalar
Faiz gelirleri ve giderleri etkin faiz (finansal varlığın ya da yükümlülüğün gelecekteki nakit akımlarını bugünkü net defter
değerine eşitleyen oran) yöntemi ile tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
İlgili mevzuat gereğince donuk alacak haline gelmiş kredilerin ve diğer alacakların faiz tahakkuk ve reeskontları iptal edilmekte
ve söz konusu tutarlar tahsil edildiğinde faiz gelirleri olarak muhasebeleştirilmektedir.
VII. Ücret ve Komisyon Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklamalar
Bankacılık hizmet gelirleri tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilmekte, nakdi kredilerle ilgili peşin tahsil edilen komisyon
gelirleri ise etkin faiz yöntemi ile dönemsellik ilkesi gereği reeskont edilerek ilgili dönemde gelir kaydedilmektedir.
Finansal yükümlülüklere ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlara ödenen ve işlem maliyetini oluşturan kredi ücret ve
komisyon giderleri peşin ödenmiş gider hesabında takip edilmekte olup etkin faiz yöntemi ile dönemsellik ilkesi gereği ilgili
dönemlerde gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
Temettü gelirleri iştirak ve bağlı ortaklıkların kâr dağıtımlarını gerçekleştirdikleri tarihlerde kayıtlara yansıtılmaktadır.
VIII. Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar
Finansal araçlar finansal aktifler, finansal pasifler ve türev enstrümanlardan oluşmaktadır. Finansal araçlar Grubun ticari
aktivite ve faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu enstrümanlarla ilgili riskler Grubun aldığı toplam riskin çok önemli
bir kısmını kapsamaktadır. Finansal enstrümanlar Grubun bilançosundaki likidite, kredi ve piyasa risklerini her açıdan
etkilemektedir. Grup, bu enstrümanların alım ve satımını müşterileri adına ve kendi nam ve hesabına yapmaktadır.
Finansal araçlar, finansal tablolardaki likiditeyi, kredi ve faiz riskini ortaya çıkarma, etkileme ve azaltabilme özelliğine sahiptir.
Finansal araçların normal yoldan alım satım işlemleri teslim tarihi (“settlement date”) esas alınarak muhasebeleştirilmektedir.
Teslim tarihi, bir varlığın Bankaya teslim edildiği veya Banka tarafından teslim edildiği tarihtir. Teslim tarihi muhasebesi, (a)
varlığın işletme tarafından elde edildiği tarihte muhasebeleştirilmesini ve (b) varlığın işletme tarafından teslim edildiği tarih
itibarıyla bilanço dışı bırakılmasını ve yine aynı tarih itibarıyla elden çıkarma kazanç ya da kaybının muhasebeleştirilmesini
gerektirir. Teslim tarihi muhasebesi uygulamasında gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıklar,
satılmaya hazır finansal varlıklar ve alım satım amaçlı finansal varlıklar için ticari işlem tarihi ve teslim tarihi arasındaki dönem
boyunca varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimler muhasebeleştirilir. Normal yoldan alım veya satım, bir
finansal varlığın, genellikle yasal düzenlemeler veya ilgili piyasa teamülleri çerçevesinde belirlenen bir süre içerisinde teslimini
gerektiren bir sözleşme çerçevesinde satın alınması veya satılmasıdır. İşlem tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre içerisinde
elde edilecek olan bir varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler, satın alınan aktifler ile aynı şekilde
muhasebeleştirilir.
Gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişiklikler, maliyet bedeli veya itfa edilmiş maliyetinden gösterilen varlıklar için
muhasebeleştirilmez; gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan bir finansal varlığa ilişkin
olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp, kâr ya da zararda; satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya
kayıp ise özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Aşağıda finansal araçların finansal tablolarda sınıflandırıldıkları hesaplar ve bu sınıflamaya göre değerleme yöntemleri ve
varsayımları belirtilmiştir.
Nakit Değerler, Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz plasman ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha
az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer
kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerleridir.
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Alım satım amaçlı menkul değerler piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr
sağlamak amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir
portföyün parçası olan varlıklardır.
Alım satım amaçlı menkul kıymetler ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınırlar. İlgili kıymetin elde edilmesine ilişkin
işlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilir. Söz konusu menkul değerlerin maliyet değerleri ile piyasa değeri arasında
oluşan pozitif fark faiz ve gelir reeskontu olarak, negatif fark ise “Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılığı” hesabı altında
muhasebeleştirilir.
Ana Ortaklık Banka, büyüyen uzun vadeli ve sabit faizli TL kredi portföyünü müşteri mevduatının yanısıra uluslararası
piyasalardan sağladığı uzun vadeli değişken faizli yabancı para kaynak ile fonlamaktadır. Ana Ortaklık Banka, uluslararası
piyasalardan sağladığı fon ile yarattığı yabancı para likiditeyi uzun vadeli swap işlemleri ile TL likiditeye dönüştürmekte, bu
sayede uzun vadeli sabit faizli kredileri için hem TL fon oluşturmakta hem de faiz riskinden korunmaktadır.
Ana Ortaklık Banka, uzun vadeli ve sabit faizli TL kredi portföyünü fonladığı swapları gerçeğe uygun değerleri ile finansal
tablolara yansıtırken bu swaplarla ilişkilendirilen kredileri de ilk muhasebeleştirme sırasında “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr
Zarara Yansıtılan” olarak sınıflayarak gerçeğe uygun değerleri ile finansal tablolarda izlemektedir.
Gerçeğe uygun değeri 230,235 Bin TL (31 Aralık 2012 – 217,144 Bin TL) olan konut, taksitli ticari, ihtiyaç, taşıt ve finansman
kredileri, gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlık olarak muhasebeleştirilmiştir.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar ve Krediler
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, vadesine kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere
vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit
vadesi bulunan ve krediler ile alacaklar dışında kalan menkul kıymetlerden oluşmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar, krediler ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak ve alım satım amaçlı menkul kıymetler
dışında kalan tüm menkul kıymetlerden oluşmaktadır.
Menkul değerlerin ilk kayda alınmasında işlem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti kullanılmaktadır. İlk kayda
alımı müteakip satılmaya hazır finansal varlıkların değerlemesi rayiç değeri üzerinden yapılmakta ve rayiç değerdeki
değişikliklerden kaynaklanan ve menkullerin iskonto edilmiş değeri ile rayiç değeri arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş
kâr veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Menkul Değerler Değer Artış Fonu” hesabı altında gösterilmektedir. Aktif
piyasalarda işlem gören borçlanma senetlerinin rayiç değeri borsa fiyatına, borsa fiyatının bulunmaması halinde ise Resmi
Gazete fiyatına göre belirlenmiştir.
Aktif bir piyasada bir fiyatın bulunmadığı durumlarda, rayiç değerin tespitinde TMS 39’da belirtilen diğer yöntemler
kullanılmaktadır.
Tüketici Fiyatlarına Endeksli Devlet Tahvillerinin reel kuponu vade boyunca sabit kalmaktadır. Ayrıca enflasyon değişimlerinin
etkilerine karşılık, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç tarihinde yapılan açıklamalara göre, ihraç tarihindeki
referans endeks ile bilanço tarihindeki referans endeks baz alınarak değerleme yapılmaktadır.
228 - 229
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Krediler ve alacaklar borçluya para sağlama yoluyla yaratılan alım satım ya da kısa vadede satılma amacıyla elde tutulanlar
dışında kalan finansal varlıklardır.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, ilk kayda alımdan sonra, var ise değer azalışı için ayrılan karşılık düşülerek, iç verim
oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş değeri ile muhasebeleştirilmektedir.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan kazanılmış olan faizler, faiz geliri olarak kaydedilmektedir.
Önceden vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar arasında sınıflandırılan ancak, sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl
boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlıklar bulunmamaktadır.
Grup, finansal varlıkların yukarıda açıklanan sınıflamalara göre tasnifini anılan varlıkların edinilmesi esnasında yapmaktadır.
Ana Ortaklık Bankanın, cari dönemde, 6,852 Bin TL tutarındaki borsaya kote olmayan hisse senetleri satılmaya hazır finansal
varlıklar “Diğer Menkul Değerler” altında gösterilmektedir (31 Aralık 2012 – 6,619 Bin TL).
Krediler ve Ayrılan Özel Karşılıklar
Grup, krediler ve alacakların ilk kaydını elde etme maliyeti ile yapmakta, kayda alınmayı izleyen dönemlerde TMS 39’a uygun
olarak etkin faiz oranı yöntemini kullanarak iskonto edilmiş değerleri üzerinden muhasebeleştirmektedir.
Dövize endeksli bireysel ve ticari krediler, açılış tarihindeki kurdan Türk Lirası’na çevrilerek Türk Parası (“TP”) hesaplarda
izlenmektedir. Geri ödemeler, ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanmakta, oluşan kur farkları gelir-gider hesaplarına
yansıtılmaktadır. Dövize endeksli kredilerin anapara net kur farkı gelirleri kambiyo işlem kâr/zararının içerisinde gösterilmiştir.
Tahsili şüpheli hale gelen krediler için karşılık ayrılmakta ve masraf yazılmak suretiyle cari dönem kârından düşülmektedir.
Takipteki alacaklar karşılığı, tahsili şüpheli hale gelmiş kredilerden kaynaklanacak zararları karşılamak amacıyla, Ana Ortaklık
Banka yönetiminin kredi portföyünü kalite ve risk açısından değerlendirerek, ekonomik koşulları ve diğer etkenleri ve ilgili
mevzuatı da göz önüne alarak ayırdığı tutardır.
Aralık 2009 itibarıyla Ana Ortaklık Banka yönetiminin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda yönetmelikte belirtilen
asgari oranlarla sınırlı kalmaksızın ve asgari oranlardan az olmamak kaydıyla karşılık ayırma politikası benimsenmiş ve toplam
nakdi kredi tutarı 50 Bin TL ve üzeri olan intikallerde, teminat değerleri dikkate alınarak karşılık ayrılmıştır.
Ana Ortaklık Banka tarafından kredi kartı alacakları için özel karşılık tutarı ilk intikal tarihinden itibaren % 100 olarak kayıtlara
yansıtılmaktadır.
Söz konusu özel karşılıklar, “Karşılık ve Değer Düşme Giderleri-Özel Karşılık Giderleri” hesapları kullanılarak kâr-zarar
hesaplarına intikal ettirilmektedir. Bu tür kredilerle ilgili olarak yapılan tahsilatlarda öncelikle söz konusu kredinin ana para
borçları karşılanmakta, ardından faiz alacakları tahsil edilmektedir.
Söz konusu kredilerle ilgili cari dönem içinde ayrılan karşılıklara istinaden yapılan tahsilatlar gelir tablosunda “Krediler ve Diğer
Alacaklar Karşılığı” hesabından düşülmekte, önceki dönemlerde karşılık ayrılmış ya da aktiften silinmiş olan kredilere istinaden
yapılan anapara tahsilatları sonucunda serbest kalan karşılık tutarları “Diğer Faaliyet Gelirleri” hesabı altında çalışan “Geçmiş
Yıllar Giderlerine ait Tahsilat” hesabına, faiz gelirleri ise “Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler” hesabına alacak vererek
kaydedilmektedir.
Özel karşılıkların dışında, Ana Ortaklık Banka yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde kredi ve diğer alacakları
için genel kredi karşılığı ayırmaktadır. Ana Ortaklık Banka, 23 Ocak 2009 tarih ve 27119 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
“Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklik ile üçüncü, dördüncü veya beşinci grupta sınıflandırılan kredileri bulunan kredi
müşterilerine verilmiş bulunmakla birlikte, veriliş tarihinden itibaren beş yıllık süre geçmiş olan çek defterlerinin her bir
çek yaprağına ilişkin, 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” ve ilgili
mevzuattan kaynaklanan ödeme yükümlülükleri için dörtte bir oranında karşılık uygulamaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
28 Mayıs 2011 tarih ve 27947 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik” ile bankaların kredi ve diğer alacaklarından Standart Nitelikli ve Diğer Alacaklar grubunda izlenen kredilerde
öngörülen koşulları taşımaya devam etmeleri şartıyla sözleşme koşullarında değişiklik yapılabileceği ancak yapılan değişikliğin
sözleşmede öngörülen ilk ödeme planının uzatılmasına yönelik olması halinde ilgili kredi ve diğer alacaklar ve Yakın İzlemedeki
Krediler ve Diğer Alacaklar grubunda izlenen Krediler için genel karşılık oranının % 5 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.
21 Eylül 2012 tarih ve 28418 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik” ile Ana Ortaklık Banka, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki en son ay sonu itibarıyla genel karşılık
hesapladıkları standart nitelikli ve yakın izlemedeki nakdi krediler ile teminat mektupları, aval ve kefaletleri ile diğer gayrinakdi
kredileri için Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranlar üzerinden hesaplanan genel karşılık tutarları
31 Aralık 2012 tarihine kadar en az % 40’ını, 31 Aralık 2013 tarihine kadar en az % 60’ını, 31 Aralık 2014 tarihine kadar en az %
80’ini, 31 Aralık 2015 tarihine kadar % 100’ünü ayırır. Ana Ortaklık Banka, ortaya çıkan farkın %100’ünü 31 Aralık 2012 tarihi
itibarıyla finansal tablolarına yansıtmıştır.
8 Ekim 2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik” ile toplam tüketici kredilerinin toplam kredilerine oranı yüzde yirmibeşin (% 25) üzerinde olması ve konut kredileri
dışındaki tüketici kredilerinden donuk alacak olarak sınıflandırılanların konut kredileri dışındaki tüketici kredilerine oranı
yüzde sekizin (% 8) üzerinde bulunması durumunda, genel karşılık oranı Birinci Grupta izlenen konut kredileri hariç tüketici
kredileri için kredilerin vadeleri boyunca yüzde dört (% 4) olarak, İkinci Grupta izlenen konut kredisi dışındaki tüketici kredileri
için kredilerin vadeleri boyunca yüzde sekiz (% 8) olarak uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca Birinci Grupta izlenen nakdi ve
gayrinakdi ihracat kredileri için yüzde sıfır (% 0) olarak, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan nakdi krediler için
binde beş (% 0.5), gayrinakdi krediler için ise binde bir (% 0.1) olarak uygulanmaktadır.
IX. Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Açıklamalar
Grup, her bilanço döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada
tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumunda
Grup ilgili değer düşüklüğü tutarını tespit eder.
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha
fazla olayın (“zarar/kayıp olayı”) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlığın
veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda
değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer
düşüklüğü zararı oluşur. İleride meydana gelecek olaylar sonucunda oluşması beklenen kayıplar, ne kadar olası olursa olsun
muhasebeleştirilmez.
X. Finansal Araçların Netleştirilmesine İlişkin Açıklamalar
Finansal varlıklar ve borçlar, Grubun netleştirmeye yönelik kanuni bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olması ve ilgili finansal
aktif ve pasif net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyeti olması durumunda veya ilgili finansal varlığın ve borcun eş
zamanlı olarak gerçekleştirilmesi veya ödenmesi halinde söz konusu finansal varlıklar ve borçlar bilançoda net tutarları
üzerinden gösterilir.
XI. Satış ve Geri Alış Anlaşmaları ve Menkul Değerlerin Ödünç Verilmesi İşlemlerine İlişkin Açıklamalar
Grup, müşterilerle repo anlaşmaları çerçevesinde yapılan hazine bonosu ve devlet tahvili alım-satım işlemlerini Tek
Düzen Hesap Planı’na uygun olarak bilanço hesaplarında takip etmektedir. Dolayısıyla, repo anlaşması çerçevesinde
müşterilere satılan devlet tahvili ve hazine bonoları, Grubun repoya konu menkul değerleri sınıflamasına bağlı olarak,
finansal tablolarda alım satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler kalemleri altında
sınıflandırılmakta ve ilgili hesabın değerleme esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo işlemlerinden elde edilen
fonlar ise pasif hesaplarda para piyasaları ana kalemi altında ayrı bir kalemde repo işlemlerinden elde edilen fonlar olarak
muhasebeleştirilmektedir.
230 - 231
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Bu tür işlemler kısa vadeli olup repoya konu olan menkul kıymetlerin tümü Devlet İç Borçlanma Senetleri’nden oluşmaktadır.
Bu işlemlerden oluşan gelir ve giderler gelir tablosunda “Menkul Değerlerden Alınan Faizler” ve “Para Piyasası İşlemlerine
Verilen Faizler” hesaplarında gösterilmektedir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Grubun ters repo işlemi bulunmamaktadır (31 Aralık 2012-Yoktur).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Grubun ödünç verilmiş menkul değerleri yoktur (31 Aralık 2012-Yoktur).
XII. Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar ile Bu Varlıklara İlişkin Borçlar Hakkında
Açıklamalar
Satış olasılığı yüksek olan; yönetim kademesi tarafından, varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışına ilişkin bir plan
yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılan varlıklardan oluşmaktadır. Ayrıca,
varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) gerçeğe uygun değeriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır.
Ayrıca satışın, sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin
beklenmesi ve planı tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli değişiklikler yapılması veya planın iptal edilmesi
ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi gerekir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Grubun 672 Bin TL satış amaçlı duran varlığı bulunmaktadır (31 Aralık 2012 – Yoktur).
Durdurulan bir faaliyet, bir Grubun elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir bölümüdür.
Durdurulan faaliyetlere ilişkin sonuçlar gelir tablosunda ayrı olarak sunulur.
Grubun durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.
XIII. Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar
Grubun edinmiş olduğu iştirak ve bağlı ortaklıkları ile ilgili şerefiye tutarı yoktur.
Maddi olmayan duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş tutarları ile izlenmekte olup itfa
payları, doğrusal itfa yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. 31 Aralık 2004 tarihine kadar varlıkların maliyeti enflasyona göre
düzeltme işlemine tabi tutulmuş olup bu tarihten sonra elde etme değerleri ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için
gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli ile izlenmekte ve varsa değer düşüklüğü için
karşılık ayrılmakta ve doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfa edilmektedir.
Grubun diğer maddi olmayan duran varlıklar olarak sınıfladığı başlıca varlıklar bilgisayar yazılımlarıdır. Söz konusu varlıkların
itfa süresi için faydalı ömür 5 yıl olarak belirlenmiştir. Grupta yaygın olarak kullanılmakta olan bilgisayar programları dışarıdan
sağlanmakta olup bu yazılımlarla ilgili giderler aktifleştirilmemektedir.
Muhasebe tahminlerinde itfa süresi, itfa yöntemi veya kalıntı değer bakımından cari dönemde veya sonraki dönemlerde
önemli etkilerinin olması beklenen bir değişiklik yoktur.
Cari dönemde faydalı ömrü tükenmiş aktiften silinen maddi olmayan duran varlık bulunmamaktadır
(31 Aralık 2012 – 707 Bin TL).
XIV. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar
Ana Ortaklık Bankanın gayrimenkullerinin maliyet tutarları 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi
tutulmuş, 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık Banka muhasebe politikasında değişikliğe giderek maddi duran varlıkları
içinde yer alan gayrimenkullerin değerlemesinde; “TMS 16 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Standart”ı kapsamında yeniden
değerleme metodunu benimsemiştir. Bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yapılan ekspertiz
değerleri finansal tablolara yansıtılmıştır. Ekspertiz değerine getirmenin etkisi 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla brüt 217,105 Bin TL
(ertelenmiş vergi sonrası net 173,951 Bin TL) dir (31 Aralık 2012 Brüt 189,594 Bin TL; ertelenmiş vergi sonrası net 151,675 Bin TL).
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Diğer maddi duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş maliyet tutarları ile, bu tarihten sonra
elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş
maliyet bedeli ile izlenmekte, varsa değer düşüklüğü için karşılık ayrılmakta ve doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
amortismana tabi tutulmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara
ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan
tutar kadar amortisman ayrılmaktadır. Cari dönem içinde uygulanan amortisman yönteminde değişiklik yapılmamış olup
kullanılan amortisman oranları ilgili aktiflerin ekonomik ömürlerine tekabül eden oranlara yaklaşık olup aşağıda belirtildiği
gibidir:
Binalar
Nakil Vasıtaları
Mobilya, Mefruşat ve Büro Makinaları, Diğer Menkuller
Özel Maliyet Bedelleri
%
2
20
6-33
25
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kâr veya zarar, net elden çıkarma hasılatı ile ilgili maddi duran
varlığın net defter değerinin farkı olarak gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Maddi duran varlığın onarım maliyetlerinden varlığın ekonomik ömrünü uzatıcı nitelikte olanlar aktifleştirilmekte, diğer
onarım maliyetleri ise gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. Maddi duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek veya tedbir
bulunmamaktadır.
Maddi duran varlıklarla ilgili alım taahhüdü bulunmamaktadır.
Muhasebe tahminlerinde, cari dönemde önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen
değişiklikler bulunmamaktadır. Cari dönemde faydalı ömrü tükenmiş aktiften silinen 53 Bin TL sabit kıymet bulunmaktadır (31
Aralık 2012 – 35 Bin TL).
XV. Kiralama İşlemlerine İlişkin Açıklamalar
Finansal kiralama yoluyla elde edinilen sabit kıymetler kiralama işlemlerine ilişkin 17 Sayılı Finansal Kiralama İşlemlerine İlişkin
Standart çerçevesinde muhasebeleştirilmektedir. Bu kapsamda yabancı para borçlardan oluşan finansal kiralama işlemleri
işlemin yapıldığı tarihteki kurla çevrilerek aktifte bir varlık pasifte bir borç olarak kaydedilmektedir. Ana Ortaklık Bankanın
Yabancı para borçları bankanın dönem sonu değerleme kuru ile, bağlı ortaklıklarının yabancı para borçları ise Merkez Bankası
kuru ile çevrilerek gösterilmiştir. Kur artışlarından/azalışlarından kaynaklanan farklar ilgili dönem içerisinde gider/gelir
yazılmıştır. Kiralamadan doğan finansman maliyetleri kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde döneme
yayılır.
Finansal kiralama işlemi her muhasebe döneminde faiz giderine ek olarak amortismana tabi varlıklar için amortisman
giderine yol açmaktadır. Kullanılan amortisman oranı “TMS 16 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Standart” ına uygun olup
uygulanan oran % 20’dir.
Grup, operasyonel faaliyetleri dahilindeki kira anlaşmalarına istinaden yaptığı kira ödemelerini kira süresi boyunca, eşit
tutarlarda gider kaydetmektedir.
Grubun, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından “Kiralayan” sıfatıyla gerçekleştirdiği finansal kiralama işlemlerine ilişkin olarak,
finansal kiralama alacakları için faiz ve anapara tutarlarını kapsayan asgari kira ödemelerinin brüt tutarı finansal kiralama
alacakları hesabında gösterilmiştir. Kira ödemelerinin toplamı ile söz konusu sabit kıymetlerin maliyeti arasındaki fark olan faiz
ise “kazanılmamış gelirler” hesabına yansıtılmaktadır. Faiz geliri, kiralayanın kiralanan varlıkla ilgili net yatırım tutarı üzerinden
sabit bir dönemsel getiri oranı yaratacak şekilde hesaplanarak kaydedilir.
232 - 233
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
XVI. Karşılıklar ve Koşullu Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması
ve yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda karşılık finansal tablolarda ayrılır. Karşılıklar, bilanço
tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Grup yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine
göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek için iskonto edilir.
XVII. Çalışanların Haklarına İlişkin Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar
Tanımlanmış Fayda Planları
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Grup istifa ya da kötü hal dışında görevine son verdiği veya emeklilik hakkı kazanan
personeline beher çalışma yılı için 30 günlük ücret üzerinden kıdem ve beher çalışma yılı üzerinden hesaplanacak ihbar süresi
için ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. “TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Standart’’a göre bir yıllık çalışma
hizmetini tamamlayan ve emeklilik sebebiyle çalışma süresi biten veya kendi isteğiyle ayrılma veya çıkarılma durumları
haricinde kalan diğer sebepler için çalışanlar için toplam fayda hesaplanmaktadır.
Türkiye’de herhangi bir fon ayırma yükümlülüğü bulunmadığı için bu fayda planları için bir fon oluşturulmamıştır. Çalışanların
cari veya önceki dönemlerde yerine getirmiş oldukları hizmetlerin maliyeti tanımlanmış fayda planı çerçevesinde bağımsız
aktüerler tarafından yıllık olarak öngörülen yükümlülük yöntemiyle hesaplanmaktadır.
Yükümlülüğün belirlenmesinde Grup bağımsız aktüerlerden yararlanmakta, iskonto oranı, çalışan devir hızı, ve gelecekteki
maaş artışları gibi konularda varsayımlarda bulunmaktadır. Bu varsayımlar yıllık olarak gözden geçirilmektedir. 1
Ocak 2013 itibarıyla yürürlüğe giren revize TMS 19 standardı uyarınca aktüeryal kayıp kazançlar özkaynaklar altında
muhasebeleştirilmeye başlanmıştır. 31 Aralık 2013 itibarıyla çalışan hakları yükümlülüğü 56,019 Bin TL olup bu tutarın 53,882
Bin TL’si kıdem tazminatı 2,137 Bin TL’si izin karşılıklarından oluşmaktadır (31 Aralık 2012 –Toplamı 51,236 Bin TL olup, bunun
49,908 Bin TL kıdem tazminatı karşılığı, 1,328 Bin TL izin karşılığı).
Tanımlanmış Katkı Planları
Ana Ortaklık Banka çalışanlarının üyesi bulunduğu Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı, 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesine göre kurulmuştur. Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında kurulmuş olan
banka sandıklarının, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun geçici 23’üncü maddesi ile kanunun yayımını izleyen üç yıl içinde SGK’ya
devredilmesi öngörülmüş, bu kapsamda 30 Kasım 2006 tarih ve 2006/11345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da devre ilişkin
usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna karşılık, devre ilişkin ilgili kanun maddesi, Cumhurbaşkanı tarafından 2 Kasım 2005
tarihinde yapılan başvuruya istinaden Anayasa Mahkemesinin 31 Mart 2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
22 Mart 2007 tarih ve E.2005/39, K.2007/33 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve yürürlüğü kararın yayım tarihinden itibaren
durdurulmuştur.
Bankacılık Kanunu’nun geçici 23’üncü maddesinin iptaline ilişkin gerekçeli kararın Anayasa Mahkemesi tarafından 15 Aralık
2007 tarih ve 26731 sayılı Resmi Gazete’de açıklanmasını takiben Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasal düzenlemelerin tesisi
yönünde çalışmaya başlamış ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, 8 Mayıs 2008 tarih 26870 sayılı Resmi
Gazete’de 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kanun ile banka sandıklarının iştirakçileri ve
aylık veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ilgili maddenin yayım
tarihinden itibaren 3 yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi ve bu Kanun kapsamına alınması, üç yıllık devir
süresinin Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki yıl uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bahsi geçen üç yıllık devir süresi 8
Mart 2012 tarih ve 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 Mart 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile dört yıl uzatılmıştır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
• Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı, BDDK, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu, her sandık için ayrı ayrı olmak üzere hesabı yapılan sandığı temsilen bir ve sandık iştirakçilerini
istihdam eden kuruluşu temsilen bir üyenin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından, devir tarihi itibarıyla devredilen
kişilerle ilgili olarak sandıkların anılan Kanun kapsamındaki sigorta kolları bazında gelir ve giderleri dikkate alınarak
yükümlülüklerinin peşin değerinin hesaplanacağı ve peşin değerin aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz oranının %
9.80 olarak esas alınacağı,
• Sandık iştirakçileri ile aylık ve/veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na devrinden
sonra bu kişilerin tabi oldukları vakıf senedinde bulunmasına rağmen karşılanmayan diğer sosyal hakları ve ödemelerinin,
sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca karşılanmaya devam edileceği,
hususlarına yer verilmiştir.
Diğer yandan, 19 Haziran 2008 tarihinde kanunun devir hükümlerini içeren geçici 20’nci maddesinin birinci fıkrasının da
arasında yer aldığı bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Halk
Partisi tarafından yapılan başvuru, adı geçen mahkemenin 30 Mart 2011 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda
reddedilmiştir.
Sandıkın teknik finansal tabloları 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 21. maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan “Aktüerler
Yönetmeliği” hükümlerine göre aktüerler siciline kayıtlı bir aktüer tarafından denetlenmektedir. 30 Kasım 2006 tarih ve
2006/11345 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yer alan esaslar çerçevesinde % 9.80 teknik faiz oranı kullanılarak hazırlanan Ocak
2014 tarihli aktüer raporunda 64,314 Bin TL teknik fazlalık bulunmaktadır (31 Aralık 2012-19,115 Bin TL teknik açık). 31 Aralık 2013
tarihli finansal tablolarda karşılık bulunmamaktadır (31 Aralık 2012-21,071 Bin TL).
XVIII. Vergi Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar
Kurumlar Vergisi
TBMM Genel Kurulunda 13 Haziran 2006 tarihi itibarıyla kabul edilen ve 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete ile ilan edilen
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesine göre kurumlar vergisi oranı % 30’dan % 20’ye indirilmiş olup
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesine göre ise 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine
uygulanmak ve 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibarıyla oluşan kazançlar üzerinden % 20 (31 Aralık 2012-% 20) oranında geçici
vergi hesaplanarak ödenmekte, ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın biriyle yirmi beşinci günü akşamına kadar
beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir.
Vergi provizyonunun doğrudan özkaynaklar ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili olan kısmı özkaynaklar hesap grubunda yer alan
ilgili hesaplarla netleştirilmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar beş yılı aşmamak kaydıyla dönemin kurumlar
vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve
vergi hesapları kontrol edilebilmektedir.
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü/Aktifi
Grup, finansal tablolarda yansıtıldıkları dönemlerden sonraki dönemlerde vergiye tabi tutulan gelir ve gider kalemlerinden
kaynaklanan zamanlama farkları üzerinden ertelenmiş vergi aktifi veya yükümlülüğü hesaplamakta ve kayıtlarına
yansıtmaktadır. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ise, Gelir Vergilerine İlişkin 12 Sayılı Türkiye Muhasebe
Standardı ve BDDK’nın 8 Aralık 2004 tarihli BDDK.DZM.2/13/1-a-3 nolu genelgesinde belirtilen değişiklikler uyarınca Grup,
vergi mevzuatına göre sonraki dönemlerde indirilebilecek mali kâr elde edilmesi mümkün görüldüğü müddetçe, genel kredi
karşılıkları dışında kalan indirilebilir geçici farklar üzerinden ertelenmiş vergi aktifi, bütün vergilendirilebilir geçici farklar
üzerinden ise ertelenmiş vergi yükümlülüğü hesaplamıştır. Konsolidasyona tabi bağlı ortaklıklar için hesaplanan ertelenmiş
vergi aktifi ve yükümlülükleri, kendi finansal tablolarında netleştirilerek gösterilmektedir. TMS 12 uyarınca, konsolide
finansal tablolarda, konsolidasyona tabi farklı bağlı ortaklıklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri
netleştirilmeden aktif ve pasifte ayrı ayrı gösterilmektedir.
234 - 235
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Netleştirme sonucunda oluşan net ertelenmiş vergi aktifi bilançoda ertelenmiş vergi aktifi, net ertelenmiş vergi yükümlülüğü
ise ertelenmiş vergi pasifi olarak gösterilmektedir. Ertelenmiş vergi gideri ise ilişikteki gelir tablosunda ertelenmiş vergi
karşılığı satırında gösterilmiş olup bu tutar 25,148 Bin TL’dir (31 Aralık 2012– 38,583 Bin TL ertelenmiş vergi geliri). Doğrudan
özkaynaklar ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili olan ertelenmiş vergi gideri özkaynaklar hesap grubunda yer alan ilgili hesaplarla
netleştirilmekte olup bu tutar 41,971 Bin TL’dir (31 Aralık 2012 – 36,792 Bin TL ertelenmiş vergi gideri).
Ayrıca BDDK’nın söz konusu genelgesi uyarınca ertelenmiş vergi aktif ve pasifinin netleştirilmesi neticesinde gelir bakiyesi
kalması halinde, ertelenmiş vergi gelirlerinin kâr dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmemesi gerekmektedir.
XIX. Borçlanmalara İlişkin İlave Açıklamalar
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı
veya üretimi ile doğrudan ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar
varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda
değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir.
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Ana Ortaklık Banka 27-28-29 Ağustos 2013 tarihlerinde, 28 Şubat 2014 vadeli, aylık faiz ödemeli 500,000 Bin TL tutarında bono
ihraç etmiştir. Grubun 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolarında ihraç edilen bono tutarı 445,826 Bin TL olarak gösterilmiştir (31
Aralık 2012-19,376 Bin TL).
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 7-8 Haziran 2012 tarihlerinde iskontolu, 367 gün vadeli ve kuponlu 24 ay vadeli tahvil ihraç
etmiştir. Şeker Faktoring A.Ş. 29-30 Kasım 2012 tarihlerinde 546 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil
ihraç etmiştir. Grubun 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolarında ihraç edilen tahvil tutarı 126,320 Bin TL olarak gösterilmiştir (31
Aralık 2012-448,444 Bin TL).
Ana Ortaklık Banka, 800,000 Bin TL’lik Varlık Teminatlı Menkul Kıymet programının, 227,500 Bin TL tutarındaki ilk serilerinin
ihracını 14 Eylül 2011 tarihinde, 180,000 Bin TL tutarındaki ikinci serilerinin ihracını 9 Aralık 2011 tarihinde, 117,600 Bin TL
tutarındaki üçüncü serinin ihracını 8 Mart 2012 tarihinde, 115,250 Bin TL’lik dördüncü serinin ihracını 8 Haziran 2012 tarihinde,
135,975 Bin TL tutarındaki beşinci serilerinin ihracını 28 Kasım 2013 tarihinde tamamlamıştır. Yatırımcılar International
Finance Corporation (IFC), Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), UniCredit Bank AG,
European Investment Bank (EIB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Alman Kalkınma Bankasıdır
(KfW). İşlem, ilgili SPK mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup teminat olarak KOBİ kredileri kullanılmıştır. UniCredit
Bank AG’nin yatırımcı olduğu 121,500 Bin TL’lik seri 12 Eylül 2012 tarihinde, 117,600 Bin TL’lik seri 12 Mart 2013 tarihinde ve
Alman Kalkınma Bankasının (KfW) yatırımcı olduğu 115,250 Bin TL tutarındaki seri 12 Haziran 2013 tarihinde itfa olmuştur, aynı
yatırımcı 28 Kasım 2013 tarihindeki 135,975 Bin TL’lik seriye yatırım yapmıştır.
Grubun 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolarında Varlık Teminatlı Menkul Kıymet tutarı 424,647 Bin TL olarak gösterilmiştir (31
Aralık 2012-521,789 Bin TL).
Grup hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihraç etmemiştir.
XX. İhraç Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Açıklamalar
Bulunmamaktadır.
XXI. Aval ve Kabullere İlişkin Açıklamalar
Aval ve kabuller, müşterilerin ödemeleri ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilmekte ve olası borç ve taahhütler olarak bilanço dışı
işlemlerde gösterilmektedir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
XXII. Devlet Teşviklerine İlişkin Açıklamalar
Konsolide edilen bağlı ortaklıklardan Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 63,702 Bin TL tutarında
kullanılmamış yatırım indirimi teşviği bulunmaktadır (31 Aralık 2012-71,298 Bin TL).
XXIII. Raporlamanın Bölümlemeye Göre Yapılmasına İlişkin Açıklamalar
Grup stratesjisi gereği, ağırlıklı olarak kurumsal, bireysel ve kobi bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.
Cari Dönem
Net Faiz Gelirleri
Net Ücret ve Komisyon Geliri ve Diğer Faaliyet
Gelirleri
Temettü Gelirleri
Ticari Kâr/(Zarar)
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı
Diğer Faaliyet Giderleri
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)
Vergi Karşılığı
Net Dönem Kârı
Önceki Dönem
Net Faiz Gelirleri
Net Ücret ve Komisyon Geliri ve Diğer Faaliyet
Gelirleri
Temettü Gelirleri
Ticari Kâr/(Zarar)
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı
Diğer Faaliyet Giderleri
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)
Vergi Karşılığı
Net Dönem Kârı
Kurumsal
200,492
Kobi
607,815
Bireysel
(93,533)
Diğer
152,132
Toplam
866,906
121,577
1,546
123,542
(7,194)
(1,538)
111,460
(263,627)
(7,341)
(6,219)
52,015
451
(179)
-
131,377
147,781
(226,440)
(767,082)
438,425
-
442,088
-
(41,246)
-
(562,232)
-
-
-
-
-
416,429
1,546
8,147
(241,154)
(774,839)
277,035
(55,799)
221,236
Kurumsal
314,087
Kobi
478,868
Bireysel
(193,704)
Diğer
298,995
Toplam
898,246
138,623
52
(23,757)
(3,373)
(1,565)
89,368
33,385
(11,587)
(5,381)
34,590
(1,268)
(22)
-
155,940
8,856
(331,911)
(653,366)
418,521
52
17,216
(346,893)
(660,312)
424,067
-
584,653
-
(160,404)
-
(521,486)
-
326,830
(73,637)
-
-
-
-
253,193
Cari Dönem
Varlıklar
Yükümlülükler
Ticari
6,728,637
5,469,344
Kobi
5,572,605
862,474
Bireysel
2,107,200
6,397,702
Hazine/Yatırım
4,086,692
4,084,072
Dağıtılamayan
1,180,927
2,862,469
Toplam
19,676,061
19,676,061
Önceki Dönem
Varlıklar
Yükümlülükler
Ticari
3,765,070
4,142,789
Kobi
5,236,054
1,228,283
Bireysel
1,702,788
4,867,027
Hazine/Yatırım
3,665,877
2,354,225
Dağıtılamayan
843,064
2,620,529
Toplam
15,212,853
15,212,853
XXIV. Diğer Hususlara İlişkin Açıklamalar
Bulunmamaktadır.
236 - 237
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KONSOLİDE MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
I. Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklamalar
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm yöntemleri; sermaye yeterliliği standart
oranının hesaplanması 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış
olan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılmaktadır.
Grubun “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre hesaplanan
konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranı % 13.05 olarak gerçekleşmiştir (31 Aralık 2012-% 14.02).
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında hesap ve kayıt düzenine ilişkin mevzuata uygun olarak
düzenlenen veriler kullanılır. Ayrıca, “Bankaların Sermaye Yeterliliği Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”
esaslarına göre piyasa riskine esas tutar ve operasyonel riske esas tutar hesaplanarak konsolide sermaye yeterliliği standart
oranı hesaplamalarına dahil edilmiştir.
Özkaynak hesabında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınan tutarlar risk ağırlıklı varlıklar, gayrinakdi krediler ve
yükümlülüklerin hesaplanmasına dahil edilmez. Risk ağırlıklı varlıkların hesaplanmasında, tükenme ve değer kaybı ile karşı
karşıya olan varlıklar, ilgili amortismanlar ve karşılıklar düşüldükten sonra kalan net tutarlar üzerinden hesaplara alınır.
Grup, kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında, kredilerini, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” ve Ek-1’e uygun olarak risk sınıflarını ve kredi risk azaltımı tebliğine uygun
olarak finansal teminat ve garantileri dikkate alarak ilgili risk ağırlığında sınıflamaktadır. Kredi Risk Azaltım Tekniklerinin
kullanılmasında, bankacılık hesapları için “basit finansal teminat yöntemi” kullanılmaktayken, alım satım hesapları için
“kapsamlı finansal teminat yöntemi” kullanılmaktadır.
Bilanço dışı işlemler ile ilgili kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında, karşı taraftan olan alacaklar, varsa bu işlemler için
“Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”e istinaden ayrılan ve pasif hesaplar arasında izlenen özel karşılıklar düşüldükten sonraki net tutar
üzerinden, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”in 5’inci maddesinin ilgili
fıkralarında belirtilen krediye dönüştürme oranları kullanılarak dikkate alınırlar.
Karşı taraf kredi riskine ilişkin hesaplamalarda, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik” in 21’inci maddesi ve Ek-2’de yer alan “Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi” kullanılmaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler:
Konsolide
Ana Ortaklık Banka
Risk Ağırlıkları
%0
%10
%20 %35
Merkezi yönetimlerden
veya merkez bankalarından
şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
3,761,282
-
-
Bölgesel yönetimlerden
veya yerel yönetimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
-
İdari Birimlerden ve Ticari
Olmayan Girişimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Risk Ağırlıkları
%50
%75
%100
%150
%200
%250
%0
%10
%20
%35
%50
%75
%100
%150
%200
%250
-
-
-
47,437
-
-
-
3,742,979
-
-
-
-
-
301
-
-
-
- 48,940
-
-
-
1,511
-
-
-
-
-
48,940
-
-
-
-
-
-
-
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
127
-
-
-
-
-
10,484
-
-
-
127
-
-
-
-
-
10,484
-
-
-
Çok taraflı kalkınma
bankalarından şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Uluslararası teşkilatlardan
şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,801
-
61,460
-
108,597
-
193,555
-
-
-
1,801
-
61,460
-
85,006
-
193,555
-
-
-
135,510
-
7,003
-
-
-
8,001,442
-
-
-
135,510
-
7,003
-
-
-
7,428,446
-
-
-
39,821
-
-
-
- 3,871,461
82,094
-
-
-
39,821
-
-
-
-
3,871,461
82,094
-
-
-
Bankalar ve aracı
kurumlardan şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve
olmayan kurumsal
alacaklar
Şarta bağlı olan ve
olmayan perakende
alacaklar
Şarta bağlı olan ve
olmayan gayrimenkul
ipoteğiyle
teminatlandırılmış
alacaklar
2
-
-
- 4,304,977
-
18,865
-
-
-
2
-
-
-
4,060,543
-
11,159
-
-
-
Tahsili gecikmiş alacaklar
-
-
-
-
-
-
242,391
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241,305
-
-
-
Kurulca riski yüksek olarak
belirlenen alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
301,649
936,405
1,028
-
-
-
-
-
-
-
254,015
901,656
1,028
İpotek teminatlı menkul
kıymetler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Menkul kıymetleştirme
pozisyonları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bankalar ve aracı
kurumlardan olan kısa
vadeli alacaklar ile kısa
vadeli kurumsal alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kolektif yatırım kuruluşu
niteliğindeki yatırımlar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
279,984
-
3
-
-
-
859,360
-
-
-
279,984
-
3
-
-
-
883,820
-
-
-
Diğer alacaklar
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi:
Konsolide
Cari Dönem
Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (Kredi Riskine
Esas Tutar*0.08) (KRSY)
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (PRSY)
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (ORSY)(*)
Özkaynak
Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY)*12.5)*100
Temel gösterge yöntemine göre hesaplanmıştır.
(*)
1,353,509
27,577
127,438
2,460,813
13.05
Ana Ortaklık
Banka
Konsolide
Cari Dönem Önceki Dönem
1,283,034
18,538
118,222
2,402,203
13.54
987,072
11,213
110,625
1,943,658
14.02
Ana Ortaklık
Banka
Önceki Dönem
936,397
8,998
102,667
1,896,826
14.48
238 - 239
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Nominal Sermaye
Sermaye Taahhütleri (-)
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Yedek Akçeler
Yedek Akçeler Enflasyona Göre Düzeltme Farkı
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllan Kârı
Muhtemel Riskler İçin A. Serb. Karşılıkların Ana Sermayenin %25’ine
Kadar Olan Kısmı
İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazançları
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
Azınlık Payları
Zararın Yedek Akçelerle Karşılanamayan Kısmı (-)
Net Dönem Zararı
Geçmiş Yıllar Zararı
Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (-)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-)
Ana Sermayenin %10’unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-)
Kanunun 56’ncı maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-)
Konsolidasyon Şerefiyesi (Net) (-)
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
Genel Karşılıklar
Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklardan Bedelsiz Olarak Edinilen ve Dönem Kârı İçerisinde
Muhasebeleştirilmeyen Hisseler
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında
Dikkate Alınmayan Kısmı
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler ile İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin
Değer Artışı Tutarının %45’i
Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z’ının
Enflasyona Göre Düzeltme Farkları (Yedek Akçelerin Enflasyona Göre
Düzeltme Farkı hariç)
Azınlık Payları
Katkı Sermaye Toplamı
SERMAYE
Konsolide
Ana Ortaklık
Banka
Cari Dönem
Cari Dönem
1,000,000
1,000,000
552
684,365
219,174
219,174
-
1,000,000
1,000,000
4,261
40,343
13,076
46,718
1,888,901
-
-
673,184
-
210,216
210,216
-
-
4,261
-
-
13,075
44,700
-
1,829,886
Konsolide
Önceki
Dönem
Ana Ortaklık
Banka
Önceki
Dönem
1,000,000
1,000,000
552
432,877
250,041
250,041
-
1,000,000
1,000,000
432,681
240,503
240,302
201
4,261
-
4,261
-
39,339
11,896
28,197
1,686,977
11,872
25,517
1,640,056
133,771
68,254
132,839
68,254
136,436
78,278
135,209
-
-
-
-
-
-
77,676
402,355
402,355
70,356
70,356
(5,085)
(5,077)
(4,387)
(4,379)
611,984
2,500,885
-
267,994
1,954,971
267,070
1,907,126
-
610,163
2,440,049
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlasına Sahip Olunan Bankalar ile
Finansal Kuruluşlardan (Yurt İçi, Yurt Dışı) Konsolide Edilmeyenlerdeki
Ortaklık Payları
Sermayesinin Yüzde Onundan Azına Sahip Olunan Bankalar ile
Finansal Kuruluşlardaki (Yurt İçi, Yurt Dışı) Bankanın Ana Sermaye ve
Katkı Sermaye Toplamının Yüzde On ve Daha Fazlasını Aşan Tutardaki
Ortaklık Payları Toplamı
Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurt Dışı) veya Nitelikli Pay
Sahiplerine Kullandırılan İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz
Krediler ile Bunlardan Satın Alınan Birincil veya İkincil Sermaye Benzeri
Borç Niteliğini Haiz Borçlanma Araçları
Kanunun 50 ve 51’inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak
Kullandırılan Krediler
Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının
Özkaynaklarının Yüzde Ellisini Aşan Kısmı İle Alacaklarından
Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları Ve Kanunun 57 nci Maddesi
Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia Ve Gayrimenkullerden
Edinim Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden
Çıkarılamayanların Net Defter Değerleri
Özkaynaktan Düşülmesi Tercih Edilen Menkul Kıymetleştirme
Pozisyonları
Diğer
TOPLAM ÖZKAYNAK
Konsolide
Ana Ortaklık
Banka
Konsolide
Önceki
Dönem
11,313
Ana Ortaklık
Banka
Önceki
Dönem
10,300
Cari Dönem
40,072
Cari Dönem
37,846
-
-
-
-
-
-
-
-
23,088
23,088
-
-
-
-
-
-
12,799
10,573
8,666
7,653
4,185
2,460,813
-
4,185
2,402,203
2,647
1,943,658
2,647
1,896,826
Ana Ortaklık Banka, sermaye yeterliliği içsel değerlendirme sürecinde; Sermaye Yeterliliği Standart Oranı hesaplamalarına
dahil edilen kredi riski, piyasa riski ve operasyonel riskin yanısıra bahse konu hesaplamalara dahil edilmeyen risk faktörlerini
(yoğunlaşma riski, bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski, likidite riski, vs.) özkaynakları ile ilişkilendirerek
limitlendirmektedir. Bu surette “Risk Limitleri” tesis edilmiş olup bunlarla beraber stres testleri ve senaryo analizleri
uygulanarak içsel sermaye gereksiniminin cari ve gelecek faaliyetler açısından yeterliliği değerlendirilmektedir.
“Risk Limitleri” kapsamında birer erken uyarı göstergesi niteliğinde de “Risk Göstergeleri” tesis eder. “Risk Limitleri” ve “Risk
Göstergeleri”nin belirlenmesinde Bankanın yıllık bütçesi ve stratejisi, risk iştahı, Ana Ortaklık Bankanın ürün ve hizmetlerinin
hacmi, niteliği ve karmaşıklığı, Ana Ortaklık Bankanın geçmiş deneyimi ve performansı ile piyasa koşulları dikkate alınr.
“Risk Limitleri” ve “Risk Göstergeleri” riske esas tutarlar üzerinden ve/veya nominal tutarlar üzerinden belirlenmektedir. Bu
kapsamda yasal sınır ve uygulamalar, Basel Komitesi tarafından kabul edilen uygulamalar, uluslararası en iyi uygulamalar,
yoğunlaşma ve tolerans seviyeleri ile özkaynakları esas alan kıstaslar kullanılmaktadır. “Risk Limitleri” ve “Risk Göstergeleri”
Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerle belirlenen yasal sınırların dışına çıkmamaktadır.
“Risk Limitleri” ve “Risk Göstergeleri” gerek piyasa koşullarına gerekse Ana Ortaklık Bankanın stratejisindeki değişikliklere göre
yılda en az 1 kez Ana Ortaklık Banka üst düzey yönetimi tarafından gözden geçirilmekte ve gerektiğinde de güncellenmektedir.
Gözden geçirme süreci “Risk Limitleri” ve “Risk Göstergeleri”nin, Ana Ortaklık Banka uygulamaları karşısında anlamlı ve yeterli
olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Bu surette güncellenen “Risk Limitleri” ve “Risk Göstergeleri” ise Ana Ortaklık Banka
Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmektedir.
240 - 241
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
II. Konsolide Kredi Riskine İlişkin Açıklamalar
Kredi riski, krediyi kullanan kişinin ya da kuruluşun, yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya
tamamen, zamanında yerine getirememesinden dolayı Grubun maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Grubun kredilendirme faaliyetleri gerek yasal mevzuata ve gerekse Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politika ve uygulama
usullerine uygun olarak “görevler ayrılığı” ilkesi çerçevesinde, birbirinden bağımsız pazarlama, tahsis, izleme, kontrol ve
denetim işlevleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Kredi tahsisi, her bir borçlu veya borçlu grubu bazında belirlenen limitler dahilinde yürütülmektedir. Bu limitler, yasal
mevzuata uygun olarak Banka Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yetkiler dahilinde Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Kredi
Komitesi, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari Bankacılık, Perakende
Bankacılık, Finansal Kurumlar), Bölge Müdürü-Bölge Kredi Komitesi (Bölge Tahsis Müdürlüğü olan bölgelerde Bölge Tahsis
Müdürünün ve Bölge Müdürünün beraber yetkisi), Bölge Kredi Tahsis Müdürü ve Şube Kredi Komitesine ait kredilendirme
yetkileri çerçevesinde tahsis edilmekte; limitler, kredi müşterisinin finansal durumuna ve kredi ihtiyaçlarına ya da Ana Ortaklık
Bankanın gerekli görmesine bağlı olarak değiştirilebilmektedir. Benzer uygulamalar Ana Ortaklık Bankanın bağlı ortaklıkları
için de geçerlidir.
Kredi tahsis sürecinde risk derecelendirme (rating/skoring) sistemleri etkin olarak kullanılmaktadır. Grubun kredi politikası
gereği bu sistemlerin yanı sıra limit ve teminat süreçleri birbirini tamamlayan ve kredi riskini azaltan unsurlar olarak
değerlendirilmektedir. “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak
Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile öngörüldüğü şekilde borçluların kredi değerliliği düzenli aralıklarla
izlenmekte; kredi limitleri yılda bir veya ekonomik koşullara paralel olarak, gerekli görüldüğünde güncellenmektedir. Krediler
için alınan hesap durumu belgelerinin çoğunluğu, denetlenmiş finansal tablolardan alınmaktadır. Grup, kredi ve diğer
alacakları için yeterli teminat almaktadır. Teminatlar, kredi müşterisinin mali yapısına ve kredinin niteliğine göre kefalet,
gayrimenkul ipoteği, nakit blokajı, müşteri veya gerçek kişi çeki olabilmektedir.
Yönetim Kurulu tarafından sektör, bölge, borçlu veya borçlu grupları bazında yoğunlaşmaya ilişkin limitler kabul edilmiş olup
bunlar düzenli olarak izlenmekte ve ekonomik koşullar ile Grup stratejisindeki değişikliklere göre yılda en az bir kere gözden
geçirilerek gerekli görüldüğünde güncellenmektedir.
Yenilenen ve yeniden itfa planına bağlanan kredi ve diğer alacaklar, tutar olarak Grubun finansal tablolarını önemli ölçüde
etkileyecek büyüklükte olmadığından mevzuatta belirlenen izleme yöntemi haricinde ek bir yöntem geliştirilmemiştir.
Sermaye yeterliliği standart oranının hesabında ise tazmin edilen gayrinakdi krediler, vadesi geldiği halde ödenmeyen
kredilerle aynı risk ağırlığına tabi tutulmaktadır.
Grubun bilanço içi ve bilanço dışı hazine işlemlerinden doğan karşı taraf riskine ilişkin, Yönetim Kurulu tarafından işlem
türlerine göre kabul edilen işlem ve işlemci limitleri günlük olarak izlenmektedir. Muhabir bankaların kredi derecelerine göre
tahsis edilen limitleri günlük olarak kontrol edilmekte; risk yoğunluğu sistemsel olarak takip edilmektedir. Potansiyel riskin
minimize edilmesini teminen mevcut pozisyonların ters pozisyonları gerektiğinde de piyasalarda riskten kaçınma amaçlı türev
işlemlerle riskin kapatılması sağlanmaktadır.
Grup bünyesinde yurt dışı mali kurum ve ülke riski, uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım seviyesinde
sayılan ve asgari yükümlülüklerini yerine getirememe riski taşımayan mali kurum ve ülkeler için alınmaktadır. Bu bakımdan
karşılaşılabilecek riskler, Grubun mali yapısı açısından önemli bir risk unsuru oluşturmamaktadır.
Uluslararası bankacılık piyasasında aktif bir katılımcı olarak diğer finansal kurumların finansal faaliyetleri ile bir arada
değerlendirildiğinde, Grubun önemli ölçüde kredi riski yoğunluğu bulunmamaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak;
- ilk intikal tarihinden sonra gecikme gün sayısı 90’ıncı günden 179’uncu güne kadar olan krediler ve alacaklar “Tahsil İmkanı
Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar”
- 180’inci günden 359’uncu güne kadar olan krediler ve alacaklar “Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar”
- 360’ıncı günden sonra olan krediler ve alacaklar “Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Grup tarafından tahsili şüpheli hale gelen krediler için karşılık ayrılmakta ve masraf yazılmak suretiyle cari dönem karından
düşülmektedir. Takipteki alacaklar karşılığı, tahsili şüpheli hale gelmiş kredilerden kaynaklanacak zararları karşılamak amacıyla,
Ana Ortaklık Banka Yönetiminin kredi portföyünü kalite ve risk açısından değerlendirerek, ekonomik koşulları ve diğer
etkenleri ve ilgili mevzuatı da göz önüne alarak ayırdığı tutardır.
Aralık 2009 itibarıyla Ana Ortaklık Banka yönetiminin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda yönetmelikte belirtilen
asgari oranlarla sınırlı kalmaksızın ve asgari oranlardan az olmamak kaydıyla karşılık ayırma politikası benimsenmiş ve toplam
nakdi kredi tutarı 50 Bin TL ve üzeri olan intikallerde, teminat değerleri dikkate alınarak karşılık ayrılmıştır.
Kredi kartı alacakları için özel karşılık tutarı ilk intikal tarihinden itibaren % 100 olarak kayıtlara yansıtılmaktadır.
Kredi riski azaltımının etkileri dikkate alınmaksızın karşılıklar ayrıldıktan sonra maruz kalınan risklerin toplam tutarı ile Basel II
kapsamında farklı risk sınıfları ve türlerine göre ayrıştırılmış risklerin ortalama tutarı:
Risk sınıfı
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal
alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Toplam
Kredi Riski
Değeri
Toplam Risk
Ağırlıklı Varlıklar
3,808,719
50,451
10,611
37,991
13,789
14,300
-
-
-
-
365,412
8,143,955
3,993,376
4,323,844
242,391
1,239,082
265,308
6,972,033
2,669,044
3,291,426
200,326
2,200,276
-
-
-
-
-
-
-
-
1,139,348
23,317,189
773,257
16,437,750
Ana Ortaklık Bankanın bağlı ortaklıkları tarafından “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve
Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak karşılık ayrılmaktadır.
Söz konusu özel karşılıklar, “Karşılık ve Değer Düşme Giderleri-Özel Karşılık Giderleri” hesapları kullanılarak kâr-zarar
hesaplarına intikal ettirilmektedir. Bu tür kredilerle ilgili olarak yapılan tahsilatlarda öncelikle söz konusu kredinin anapara
borçları karşılanmakta, ardından faiz alacakları tahsil edilmektedir.
242 - 243
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Grubun ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinden olan alacak tutarı 2,860,884 Bin TL olup (31
Aralık 2012 – 2,163,960 Bin TL), toplam nakdi krediler içindeki payı % 20.61’dir (31 Aralık 2012-% 20.94). Bankanın ilk büyük
200 nakdi kredi müşterisinden olan alacak tutarı 3,691,534 Bin TL (31 Aralık 2012-2,796,103 Bin TL) olup toplam nakdi krediler
içindeki payı % 26.60’dir (31 Aralık 2012-% 27.05).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Grubun ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacak tutarı 2,434,060 Bin TL olup (31
Aralık 2012 – 1,946,045 Bin TL), toplam gayrinakdi krediler içindeki payı % 39.20’dir (31 Aralık 2012-% 41.29). Grubun ilk büyük
200 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacak 3,146,606 Bin TL (31 Aralık 2012-2,451,727 Bin TL ) olup toplam gayrinakdi
krediler içindeki payı % 50.68’dir (31 Aralık 2012-%52.01).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Grubun ilk büyük 100 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının Grubun
toplam bilanço içi varlıklar ve nazım hesaplar içindeki payı % 1.42’dir (31 Aralık 2012-% 1.87). Grubun ilk büyük 200 kredi
müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam bilanço içi varlıklar ve nazım hesaplar içindeki payı % 1.83’tür
(31 Aralık 2012-% 2.39).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Grup tarafından üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı 136,436 Bin TL’dir (31 Aralık
2012 – 133,771 Bin TL).
Önemli bölgelerdeki önemlilik arz eden risk sınıflarına göre ayrıştırılmış risk tutarlarının coğrafi dağılımı aşağıdaki tabloda
sunulmuştur.
-
5,060
İştirak, Bağlı Ortaklık ve
Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar/
Yükümlülükler(**)
50,451
-
Dağıtılmamış
Varlıklar/
Yükümlülükler(**)
63,426
-
-
-
24,367
-
-
-
-
-
-
-
24,367
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler.
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
3,398,709
-
İştirak, Bağlı Ortaklık
ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar
-
-
-
ABD, Kanada
Diğer Ülkeler
5,087
30,918
Kıyı Bankacılığı
Bölgeleri
-
-
-
58,339
OECD Ülkeleri(*)
3,367,791
-
Toplam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
365,412
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,620
15,518
37,678
6,873
64,057
228,666
278,768
-
-
19,343
13,982
1,247
8,551
17,804
217,841
Bölgesel
İdari
Çok taraflı
Bankalar
Merkezi yönetimlerden birimlerden ve
yönetimlerden
veya yerel ticari olmayan
kalkınma
Uluslararası
ve aracı
veya merkez yönetimlerden girişimlerden bankalarından teşkilatlardan kurumlardan
bankalarından
şarta bağlı
şarta bağlı
şarta bağlı
şarta bağlı
şarta bağlı
olan ve
olan ve
olan ve
şarta bağlı olan
olan ve
olan ve
olmayan
olmayan
olmayan
olmayan
ve olmayan
olmayan
alacaklar
alacaklar
alacaklar
alacaklar
alacaklar
alacaklar
Avrupa Birliği Ülkeleri
Yurtiçi
Önceki Dönem
(**)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler
10,611
-
-
-
-
-
-
-
10,611
4,323,844
5,511,824
32,313
-
1
-
15,598
3,604
23
5,460,285
3,257,371
-
-
24
-
37,757
21
520
3,219,049
-
-
226
105
7,440
614
2,127
4,313,332
Risk Sınıfları
3,993,376
-
-
106
-
10,029
345
1,000
3,981,896
3,693,770
-
-
65
62
9,472
333
1,673
3,682,165
Şarta bağlı olan
ve olmayan
Şarta bağlı Şarta bağlı
olan ve
olan ve
gayrimenkul
olmayan
olmayan
ipoteğiyle
kurumsal perakende teminatlandırılmış
alacaklar
alacaklar
alacaklar
8,143,955
35,201
-
-
-
94,350
6,330
236
8,007,838
Şarta bağlı
olan ve
olmayan
perakende
alacaklar
134,208
-
-
-
-
-
-
-
134,208
Tahsili
gecikmiş
alacaklar
242,391
-
-
-
-
13,659
-
-
228,732
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İpotek
teminatlı
menkul
kıymetler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
724,482
-
-
-
-
37,769
-
-
686,713
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kolektif
yatırım
kuruluşu
niteliğindeki
yatırımlar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bankalar
ve aracı
kurumlardan
olan kısa vadeli
alacaklar ile Kolektif yatırım
Menkul
kısa vadeli
kuruluşu
niteliğindeki
kurumsal
kıymetleştirme
pozisyonları
alacaklar
yatırımlar
Bankalar
ve aracı
kurumlardan
Kurulca
olan kısa vadeli
alacaklar ile
riski yüksek
İpotek
Menkul
kısa vadeli
olarak teminatlı
belirlenen
menkul kıymetleştirme
kurumsal
alacaklar kıymetler
pozisyonları
alacaklar
1,239,082
-
-
-
-
81,037
-
-
1,158,045
Şarta bağlı olan
Kurulca
ve olmayan
riski yüksek
gayrimenkul
ipoteğiyle
Tahsili
olarak
belirlenen
teminatlandırılmış gecikmiş
alacaklar alacaklar
alacaklar
Risk Sınıfları
868,856
610,476
110,868
-
-
7,336
-
28
140,148
Diğer
alacaklar
1,139,348
855,679
105,524
819
-
15,471
-
653
161,202
Diğer
alacaklar
17,955,781
642,789
110,868
19,433
14,044
145,184
12,509
20,048
16,990,906
Toplam
23,317,189
895,940
105,524
13,771
15,623
305,534
14,162
68,073
21,898,562
Toplam
KURUMSAL YÖNETİM
(*)
-
-
-
-
4,061
-
-
46,390
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
(**)
(*)
3,808,719
-
Diğer Ülkeler
Toplam
-
ABD, Kanada
41,809
-
OECD Ülkeleri(*)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
-
3,761,850
Avrupa Birliği Ülkeleri
Yurtiçi
Cari Dönem
Merkezi
yönetimlerden
veya merkez
bankalarından
şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
İdari
Bölgesel
birimlerden
Bankalar
Çok taraflı
yönetimlerden
ve ticari
ve aracı
Uluslararası
veya yerel
olmayan
kalkınma
yönetimlerden girişimlerden bankalarından teşkilatlardan kurumlardan Şarta bağlı
olan ve
şarta bağlı
şarta bağlı
şarta bağlı
şarta bağlı
şarta bağlı
olan ve
olan ve
olmayan
olan ve
olan ve
olan ve
kurumsal
olmayan
olmayan
olmayan
olmayan
olmayan
alacaklar
alacaklar
alacaklar
alacaklar
alacaklar
alacaklar
Önemli Bölgelerdeki Önemlilik Arz eden Risklere İlişkin Profil:
SUNUŞ
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
-
-
-
-
-
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve
Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
-
-
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Toplam
3,808,719
17,177
-
Serbest Meslek
Hizmetleri
Diğer
-
-
Gayrimenkul ve
Kira. Hizm.
3,791,542
-
Ulaştırma Ve
Haberleşme
Mali Kuruluşlar
-
Otel ve Lokanta
Hizmetleri
3,791,542
Toptan ve
Perakende
Ticaret
Hizmetler
-
-
İnşaat
-
Ormancılık
-
Çiftçilik ve
Hayvancılık
Tarım
Cari Dönem
Risk Sınıfları
50,451
48,940
-
-
-
-
1,511
-
-
-
1,511
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,611
4,411
755
4,723
-
-
-
2
-
169
5,649
43
-
4
1
5
-
-
503
503
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,311
1,710
63,104
66,125
135,019
759,781
136,684
21,180
-
500,561
157,070
356,994
203,492
1,395,141
2,771,122
1,693,121
166,994
2,551,793
365,412 8,143,955
68,009
-
-
-
-
297,403
-
-
-
297,403
-
-
-
-
- 2,853,806
-
-
-
-
3,993,376
580,058
27,959
9,674
-
147,336
3,148
113,895
27,926
988,019
1,317,957
387,882
4,533
704,439
38,860
747,832
5,581
5,888
948,178
959,647
4,323,844
993,704
98,351
9,742
-
278,591
18,777
109,714
175,250
694,500
1,384,925
905,170
11,222
685,821
27,430
724,473
2,609
2,412
310,551
315,572
242,391
32,480
659
46
-
4,767
21
5,786
1,662
51,002
63,943
99,383
379
32,091
985
33,455
89
167
12,874
13,130
1,239,082
1,097,217
5,192
5,675
-
7,985
71
2,370
397
35,672
57,362
42,981
170
29,547
4,936
34,653
214
5
6,650
6,869
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İdari
Şarta bağlı
Merkezi
Bölgesel birimlerden
olan ve
Bankalar
ve ticari
Çok taraflı
yönetimlerden yönetimlerden
olmayan
ve aracı
Şarta
kalkınma Uluslararası
veya merkez
veya yerel
olmayan
Kurulca
bağlı Şarta bağlı gayrimenkul
bankalarından yönetimlerden girişimlerden bankalarından teşkilatlardan kurumlardan
riski yüksek
İpotek
ipoteğiyle
şarta bağlı
olan ve
olan ve
şarta bağlı
şarta bağlı
şarta bağlı
şarta bağlı
şarta bağlı
Menkul
olarak teminatlı
olmayan teminatlanTahsili
olan ve
olan ve
olan ve olmayan
olan ve
olan ve
olan ve
menkul kıymetleştirme
dırılmış gecikmiş belirlenen
olmayan kurumsal perakende
olmayan
olmayan
olmayan
olmayan
olmayan
pozisyonları
alacaklar kıymetler
alacaklar alacaklar
alacaklar
alacaklar
alacaklar alacaklar alacaklar
alacaklar
alacaklar
alacaklar
Sektörlere veya Karşı Taraflara Göre Risk Profili
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bankalar
ve aracı
kurumlardan
olan kısa
Kolektif
vadeli
alacaklar ile
yatırım
kuruluşu
kısa vadeli
kurumsal niteliğindeki
yatırımlar
alacaklar
1,139,348
1,139,348
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Diğer
alacaklar
TP
YP
495,224
124,764
1,370,044
66,726
1,561,534
75
-
7,468
7,543
17,439,780
3,997,697
236,818
35,530
-
681,754
2,120,817
450,198
247,793
2,848,824
5,877,409
743,428
32,782
15,510
-
257,486
2,148,726
138,563
160,934
315,679
6,621,734 3,069,680
2,633,356
58,534
2,633,651
140,505
2,832,690
9,729
10,182
1,334,392
1,354,303
Toplam
23,317,189
4,741,125
269,600
51,040
-
939,240
4,269,543
588,761
408,727
3,164,503
9,691,414
3,128,580
183,298
4,003,695
207,231
4,394,224
9,804
10,182
1,341,860
1,361,846
244 - 245
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
-
Balıkçılık
-
Elektrik, Gaz, Su
5,087
2,279,872
3,398,709
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Toplam
-
Eğitim Hizmetleri
1,118,837
-
Serbest Meslek
Hizmetleri
Diğer
-
-
Gayrimenkul ve Kira.
Hizm.
Mali Kuruluşlar
-
-
Ulaştırma Ve
Haberleşme
63,426
58,339
-
-
-
-
-
-
Otel ve Lokanta
Hizmetleri
-
5,087
-
2,279,872
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toptan ve Perakende
Ticaret
Hizmetler
-
-
İmalat Sanayi
İnşaat
-
Madencilik ve
Taşocakçılığı
-
-
Sanayi
-
Ormancılık
-
Çiftçilik ve
Hayvancılık
Tarım
Önceki Dönem
Bölgesel
Merkezi
yönetimlerden yönetimlerden
veya merkez
veya yerel
bankalarından yönetimlerden
şarta bağlı olan şarta bağlı olan
ve olmayan
ve olmayan
alacaklar
alacaklar
24,367
8,900
8,449
6,538
-
1
-
2
-
-
14,990
451
-
4
1
5
-
-
21
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
278,768
142,927
-
-
-
-
135,841
-
-
-
135,841
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İdari
birimlerden
Bankalar
Çok taraflı
ve ticari
ve aracı
Uluslararası
olmayan
kalkınma
girişimlerden bankalarından teşkilatlardan kurumlardan
şarta bağlı
şarta bağlı
şarta bağlı
şarta bağlı
olan ve
olan ve
olan ve
olan ve
olmayan
olmayan
olmayan
olmayan
alacaklar
alacaklar
alacaklar
alacaklar
Sektörlere veya Karşı Taraflara Göre Risk Profili
5,511,824
563,969
64,061
5,538
21
437,393
49,455
271,003
64,814
888,958
1,781,243
1,288,281
163,446
1,640,201
40,119
1,843,766
3,018
856
30,691
34,565
3,257,371
621,863
22,221
4,133
-
118,016
1,844
93,887
19,259
841,350
1,100,710
310,045
5,880
503,618
25,843
535,341
4,381
3,839
681,192
689,412
Şarta
bağlı Şarta bağlı
olan ve
olan ve
olmayan
olmayan
kurumsal perakende
alacaklar
alacaklar
Risk Sınıfları
3,693,770
819,100
57,749
9,836
-
187,468
27,209
100,323
142,602
662,610
1,187,797
747,106
27,820
672,293
38,510
738,623
2,149
2,062
196,933
201,144
134,208
8,112
853
110
-
4,555
63
4,050
14,018
32,729
56,378
37,688
263
25,795
1,306
27,364
103
48
4,515
4,666
724,482
683,163
298
145
-
555
14
967
1,239
30,952
34,170
2,007
98
3,454
46
3,598
9
-
1,535
1,544
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TP
3,267,242
129,082
26,200
21
520,343
2,131,251
351,051
217,336
2,154,885
5,530,169
1,843,636
52,786
1,982,667
87,715
2,123,168
8,623
6,805
909,323
924,751
YP
Toplam
105,825
3,148,697
9,660
6,805
914,887
931,352
197,507
470,232
241,932
2,456,599
6,604,371
2,385,578
153,631
26,300
21
747,988
1,618,541 4,885,783
24,549
100
-
227,645
376,417 2,507,668
119,181
24,596
301,714
1,074,202
541,942
144,721
862,698 2,845,365
18,110
1,025,529
1,037
-
5,564
6,601
868,856 13,688,966 4,266,815 17,955,781
860,573
-
-
-
-
8,283
-
-
-
8,283
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bankalar
ve aracı
Şarta bağlı
kurumlardan
olan ve
olan kısa
Kurulca
olmayan
Kolektif
vadeli
riski
gayrimenkul
yatırım
alacaklar ile
yüksek
İpotek
ipoteğiyle
Menkul
kısa vadeli
kuruluşu
teminatlanTahsili
olarak teminatlı
Diğer
kurumsal niteliğindeki
menkul kıymetleştirme
dırılmış gecikmiş belirlenen
pozisyonları
alacaklar
yatırımlar alacaklar
alacaklar alacaklar alacaklar kıymetler
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
246 - 247
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Vade Unsuru Taşıyan Risklerin Kalan Vadelerine Göre Dağılımı:
Risk Sınıfları Cari Dönem
Merkezi yönetimlerden veya merkez
bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel
yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan
ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul
ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Genel Toplam
1 ay
Vadeye Kalan Süre
1–3 ay
3–6 ay
6–12 ay
1 yıl üzeri
1,738,283
59,978
139,574
23,558
1,443,484
737
107
723
18
48,497
558
3,437
363
262
4,454
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47,219
349,747
229,051
85,769
2,011,727
1,445,492
10,936
649,003
246,760
6,114
755,840
537,373
649
2,430,721
1,039,984
49,959
-
1,161,403
18,208
-
118,671
-
293,982
-
2,418,940
452
1,090,549
-
133,595
2,549,149
479
4,786,600
55,939
1,221,969
1,617,147
8,477,730
Risk Ağırlığına Göre Risk Tutarları:
Risk Ağırlığı
Cari Dönem
Kredi Riski
Azaltımı Öncesi
Tutar
Kredi Riski
Azaltımı
Sonrası Tutar
%0
%10
%20
4,041,266
-
117,407
4,218,527
-
117,406
%100
%150
%200 %250
Özkaynaklardan
İndirilenler
356,182 5,629,225 11,934,028
301,649
936,405 1,028
40,072
301,649
936,405 1,028
40,072
%50
4,413,574
%75
3,871,461
9,457,139
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Vade Unsuru Taşıyan Risklerin Kalan Vadelerine Göre Dağılımı:
Risk Sınıfları Önceki Dönem
1 ay
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden
şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan
ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli
alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Genel Toplam
Vadeye Kalan Süre
1–3 ay
3–6 ay
6–12 ay
1 yıl üzeri
1,107,623
23,508
154,677
186,967
1,654,757
5,185
13
1,239
7,199
49,634
6
1,615
8
3,157
7,897
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,075
351,422
162,370
86,354
1,537,916
1,214,537
75,736
376,294
183,918
20,978
470,924
389,414
7,884
1,369,477
852,915
39,168
-
1,159,781
11,969
-
100,485
-
268,711
-
1,887,321
156
660,318
-
93,483
1,761,332
1,431
4,037,124
48,421
940,778
1,347,350
2,734
6,493,093
Risk Ağırlığına Göre Risk Tutarları:
Risk Ağırlığı
Önceki Dönem
Kredi Riski
Azaltımı Öncesi
Tutar
Kredi Riski
Azaltımı Sonrası
Tutar
%0
%10
%20
3,538,723
-
3,644,747
-
%50
%75
%200 %1250
Özkaynaklardan
İndirilenler
%100
%150
94,130
264,926 4,693,269 8,640,251
189,306
535,176
-
11,313
93,430
3,451,679 3,207,538 6,833,905
189,306
535,176
-
11,313
248 - 249
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Önemli Sektörlere veya Karşı Taraf Türüne Göre Muhtelif Bilgiler
Değer Kaybına Uğramış Krediler; raporlama dönemi sonu itibarıyla 90 günden fazla gecikmiş olması veya kredibilitesi
nedeniyle değer düşüklüğüne uğradığına kanaat getirilmiş kredilerdir. Bu krediler için Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında
“Özel Karşılık” hesaplaması yapılmaktadır.
Tahsili Gecikmiş Krediler; raporlama dönemi sonu itibarıyla vadesi 90 güne kadar gecikmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış kredilerdir. Bu krediler için Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında “Genel Karşılık” hesaplaması yapılmaktadır.
Cari dönem içinde ayrılan karşılıklara istinaden yapılan tahsilatlar gelir tablosunda “Krediler ve Diğer Alacaklar Karşılığı”
hesabından düşülmekte, önceki dönemlerde karşılık ayrılmış ya da aktiften silinmiş olan kredilere istinaden yapılan anapara
tahsilatları sonucunda serbest kalan karşılık tutarları “Diğer Faaliyet Gelirleri” hesabı altında çalışan “Geçmiş Yıllar Giderlerine
ait Tahsilat” hesabına, faiz gelirleri ise “Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler” hesabına alacak vererek kaydedilmektedir.
Önemli Sektörler/Karşı
Taraflar
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve
Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende
Ticaret
Otel ve Lokanta
Hizmetleri
Ulaştırma Ve
Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira.
Hizm.
Serbest Meslek
Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Diğer
Toplam
Cari Dönem
Önceki Dönem
Değer
Değer
Tahsili
Tahsili
Kaybına
Kaybına
Değer Karşılıklar
Uğramış Gecikmiş
Değer Karşılıklar
Uğramış Gecikmiş
(**)
(**)
Krediler (**) Krediler Ayarlamaları(*)
Krediler(**) Krediler Ayarlamaları(*)
41,103
49,173
1,319
22,932
24,578
59,716
1,336
16,296
40,034
47,721
1,280
22,749
21,481
57,982
1,297
15,347
583
532
14
2,895
729
16
850
486
920
25
183
202
1,005
22
99
137,514 108,900
2,921
80,912
84,663 154,716
3,461
52,468
7,397
129,332
785
218,750
262,116
7,569
101,115
216
81,520
300,286
203
2,712
6
2,187
8,055
2,315
78,204
393
92,011
143,350
2,775
80,350
1,538
98,839
90,126
12,218
141,484
1,014
121,403
268,412
273
3,165
23
2,716
6,004
1,469
50,120
879
55,465
85,063
164,983
172,819
4,636
90,034
14,384
40,012
895
48,351
3,704
18,117
486
2,007
21,425
38,841
869
6,102
13,442
153
26,859
1,090
720
29
7,091
132
9,074
649
37,270
8,905
834
199
4,405
482
28,986
32,083
861
20,342
23,323
37,432
837
18,223
1,644
3,901
105
967
495
5,233
117
385
49,204
68,231
727,714
45,417
200,432
740,311
1,218
5,377
19,859
22,777
48,496
387,701
20,776 100,719
118,988 288,950
417,194 893,197
2,253
6,463
19,980
7,115
38,885
248,177
Genel Kredi Karşılığı rakamları verilmiştir.
4,808 Bin TL tutarındaki takipteki alacaklar ve bunlara ilişkin 2,611 Bin TL tutarındaki özel karşılıklar “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan
Olarak Sınıflandırılan FV” satırında gösterilmiştir.
(*)
(**)
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Değer Ayarlamaları ve Kredi Karşılıkları Değişimine İlişkin Bilgiler
Cari DönemCV
Özel Karşılıklar
Genel Karşılıklar
Önceki Dönem
Özel Karşılıklar
Genel Karşılıklar
Açılış Bakiyesi
248,177
133,771
Dönem içinde
ayrılan karşılık
tutarları
254,323
50,914
Karşılık İptalleri (*)
(114,799)
(48,249)
Diğer Ayarlamalar
-
Kapanış Bakiyesi
387,701
136,436
Açılış Bakiyesi
299,669
96,729
Dönem içinde
ayrılan karşılık
tutarları
289,407
46,865
Karşılık İptalleri (*)
(340,899)
(9,823)
Diğer Ayarlamalar
-
Kapanış Bakiyesi
248,177
133,771
Dönem içinde takibe intikal edip sonra takipten çıkan kredilerin karşılık iptalleri de dahildir.
(*)
Kredi Derecelendirme Sistemi
Banka, kredi tahsis sürecinde içsel derecelendirme (rating/scoring) sistemlerini etkin bir biçimde kullanmaktadır. Kredi riski
ölçümü için muhtelif “rating” ve “skoring” modelleri mevcuttur. Kurumsal/ticari müşteriler için rating modeli, KOBİ ve ayrıca
mikro işletmeler için farklı skoring modelleri kullanılmaktadır. Bireysel krediler ve kredi kartları için ise yine ayrı ayrı skoring
modelleri uygulanmaktadır. Banka bünyesinde kullanılan tüm içsel derecelendirme sistemleri geçmiş veriler dikkate alınarak
düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.
Cari Dönem
Rating Notu
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D
Rating Modeli Kapsamında Olmayan (*)
Toplam
Değerlendirme
Çok yüksek kalite
Yüksek kalite
İyi kalite
Kalite
Orta kalite
Alt kalite
Düşük kalite
Vasat
Zayıf
Çok zayıf
Nakdi Risk
11,721
77,892
386,838
2,638,634
4,180,980
1,722,688
182,652
137,290
4,200,327
13,539,022
G.Nakdi Risk
450
31,839
502,178
1,895,075
2,443,919
766,120
57,430
1,261
9,010
502,049
6,209,331
Toplam Risk
12,171
109,731
889,016
4,533,709
6,624,899
2,488,808
240,082
1,261
146,300
4,702,376
19,748,353
(*)
İnşaat, faktoring, leasing, komisyonculuk, diğer tek dönem ve yapı kooperatifleri ile bunların dışındaki sektörlerde de cirosu 5 milyon TL ve/veya limiti
500 bin TL üzeri olan müşteriler dışında kalanlar, muhtelif skoring modellerine tabi tutulmaktadır.
250 - 251
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem
Rating Notu
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D
Rating Modeli Kapsamında Olmayan(*)
Toplam
Değerlendirme
Çok yüksek kalite
Yüksek kalite
İyi kalite
Kalite
Orta kalite
Alt kalite
Düşük kalite
Vasat
Zayıf
Çok zayıf
Nakdi Risk
381
29,012
324,408
1,668,261
3,146,953
1,168,798
257,823
2,129
98,453
3,469,775
10,165,993
G.Nakdi Risk
924
42,481
489,027
1,277,942
1,820,182
683,792
28,299
4,741
3,486
362,770
4,713,644
Toplam Risk
1,305
71,493
813,435
2,946,203
4,967,135
1,852,590
286,122
6,870
101,939
3,832,545
14,879,637
(*)
İnşaat, faktoring, leasing, komisyonculuk, diğer tek dönem ve yapı kooperatifleri ile bunların dışındaki sektörlerde de limiti 500 bin TL üzeri olan
müşteriler dışında kalanlar, muhtelif skoring modellerine tabi tutulmaktadır
III. Konsolide Piyasa Riskine İlişkin Açıklamalar
Piyasa riski, alım satım hesaplarında izlenen finansal enstrümanların değerinde, piyasa fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak
meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı Grubun maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Ana Ortaklık Banka bünyesinde piyasa riskine ilişkin politika ve uygulama usulleri “Bankaların İç Sistemleri Hakkında
Yönetmelik” ve “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde
yapılandırmış ve Yönetim Kurulunca onaylanmış durumdadır.
Yönetim Kurulu, maruz kalabileceği piyasa riskine karşılık hem nominal bazda limitler (işlem, işlemci, masa, zarar durdurma
limitleri) hem de risk bazında limitler (Riske Maruz Değer limitleri) belirlemiş olup bunlara uyum günlük olarak izlenmekte
ve ekonomik koşullar ile Grup stratejisindeki değişikliklere göre yılda en az bir kere gözden geçirilerek gerekli görüldüğünde
güncellenmektedir.
Sermaye Yeterliliği çerçevesinde piyasa riskine esas tutar, yasal mevzuata uygun olarak “Standart Yöntem” kullanılarak
hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada Grubun bilanço içi ve bilanço dışı alım satım hesaplarını oluşturan alım satım amaçlı
menkul kıymet portföyleri ile türev işlemleri dikkate alınmaktadır.
Grup bünyesinde piyasa riski günlük olarak ölçülmekte, izlenmekte ve raporlanmaktadır. İçsel model kullanılarak “Riske Maruz
Değer (RMD) Yöntemleri” uygulanmaktadır.
RMD yöntemleri arasında “Parametrik Yöntem” olarak da adlandırılan “Varyans Kovaryans Yöntemi” raporlamada
kullanılmakta; “Tarihsel Simülasyon” ve “Monte Carlo Simülasyonu” yöntemlerine ise volatilitenin çok arttığı dönemlerde,
karşılaştırma amacıyla başvurulmaktadır.
RMD ölçümlerinde son 250 iş gününü kapsayan bir gözlem süresi ve % 99 güven düzeyi baz alınmaktadır. RMD üzerinden
“Ekonomik Sermaye” hesaplamasında da 10 günlük elde tutma süresi uygulanmaktadır. Piyasalardaki aşırı dalgalanmanın
etkisinin izlenmesi amacıyla ayrıca stres testleri ve senaryo analizleri uygulanmakta; içsel modelin etkinliği ise “geriye dönük
testler” vasıtasıyla günlük olarak sınanmaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Tutar
2,234
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot (*)
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot Menkul kıymetleştirme Pozisyonlarına
İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü-Standart Metot
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII)
(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX)
-
13,074
-
30
11,626
-
27,577
344,713
(*)
Özel Yaklaşım Kapsamında KYK’lardaki Pozisyonlara İlişkin Genel Piyasa Riski ve Spesifik Risk İçin Sermaye Yükümlülüğü Genel Piyasa Riski için
Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü içerisinde gösterilmiştir.
Dönem içerisinde ay sonları itibarıyla hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski tablosu:
Faiz Oranı Riski (**)
Hisse Senedi Riski(*)
Kur Riski
Emtia Riski
Takas Riski
Opsiyon Riski
Karşı Taraf Kredi Riski
Toplam Riske Maruz Değer
Ortalama
2,734
40
8,963
116
10,162
275,188
Cari Dönem
En Yüksek
2,768
79
13,074
30
11,626
344,713
En Düşük
2,802
43
6,289
184
6,808
201,575
Ortalama
3,408
2,049
571
5,417
143,063
Önceki Dönem
En Yüksek
3,824
1,754
1,115
4,979
145,900
En Düşük
2,990
2,343
26
5,854
140,163
Yatırım fonlarından kaynaklanan piyasa riski, hisse senedi riski satırında gösterilmiştir.
Özel Yaklaşım Kapsamında KYK’lardaki Pozisyonlara İlişkin Genel Piyasa Riski ve Spesifik Risk İçin Sermaye Yükümlülüğü Faiz Oranı Riski içerisinde
gösterilmiştir.
(*)
(**)
Karşı Taraf Kredi Riskine İlişkin Bilgiler:
Karşı taraf kredi riski, Grubun işlem yaptığı karşı kurumlardan birinin, işlem süresi içerisinde yükümlülüğünü yerine
getirememesinden dolayı, Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Grup, yoğunlaşmanın önlenebilmesi amacıyla bir ülke ve karşı kurum bazında alınabilecek azami risk tutarını ülke ve karşı
kurum limitleri vasıtasıyla belirlemektedir. Ülke ve karşı kurum limitleri, Grubun dış ticaret hacim ve hedefleri ile Fon Yönetimi
gereksinimleri çerçevesinde düzenlenmekte ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde tesis edilmektedir. Buna göre, bir ülke
ile ilgili dış ticaret ve fon yönetimi işlemleri için ayrı alt limitler, bu iki alan altında da farklı ürünlere ilişkin ayrı limitler tahsis
edilmektedir. Farklı ürünlere tahsis edilen ayrı limitlerin toplamı, Yönetim Kurulu tarafından bir ülke için tahsis edilen ülke
limitini aşmamaktadır.
Bu limitlere uyum sistem üzerinde sürekli olarak izlenmekte ve limit aşımına izin verilmemektedir. Uluslararası koşullar
gerektirdiği takdirde, toplu olarak veya ülke ve karşı kurum bazında, yılda en az 1 kez Yönetim Kurulu onayına sunularak
güncellenmektedir.
252 - 253
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Bir ülkede koşulların bozulması ve derecelendirme notunun Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen seviyelerin altına düşmesi
durumunda, o ülkeye tahsis edilmiş bulunan ülke limitleri sistem üzerinde sıfırlanarak yeni risk alınmaması sağlanmaktadır.
Bir ülkede koşulların bozulmasına karşılık derecelendirme notunun düşmediği durumlarda ise o ülkeye tahsis edilmiş bulunan
ülke limitleri, yeni risk yaratmayacak şekilde sistem üzerinde yeni işlemlere kapatılmakta; mümkün durumlarda da teminat
durumunun güçlendirilmesine çalışılmaktadır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise mevcut riskin dağıtımı/satışı için
imkanlar araştırılarak, riskin elden çıkarılması sağlanmaktadır. Ülke riskinin azaltılması amacıyla uluslar üzeri kuruluşların
(Dünya Bankası, EBRD, IFC, vs) teminatı kullanılabilmektedir.
Bir karşı kurumda olumsuz gelişmeler yaşanması durumunda, o karşı kuruma tahsis edilmiş karşı kurum limitleri, yeni
risk yaratmayacak şekilde sistem üzerinde yeni işlemlere kapatılmakta; mümkün durumlarda Ana Ortaklık Bankanın
genel kredi süreci içinde teminat durumunun güçlendirilmesine çalışılmaktadır. Mevcut riskin azaltılması için ilgili karşı
kurum ile görüşülerek ek teminat olacak unsurların teminine ve riskin vadesinden önce kapatılmasına çalışılmaktadır. Karşı
kurum riskinin azaltılması amacıyla uluslar üzeri kuruluşların (Dünya Bankası, EBRD, IFC, vs) teminatı ya da Grup tarafından
kredibilitesine güven duyulan diğer bir karşı kurumun teminatı kullanılabilmektedir. Diğer karşı kurum, riskinin azaltılması
istenen karşı kurum ile aynı ülkede mukim olabileceği gibi başka bir ülkede de mukim olabilmektedir.
Karşı taraflarla imzalanan türev işlem anlaşmalarının (ISDA) eki olarak teminatlandırma anlaşmaları (CSA) imzalanır ve
teminatlandırma anlaşmalarına göre anlaşma altındaki türev işlemlerinin hesaplanmıs piyasa değeri günlük olarak belirlenir
ve tutulmakta olan teminat tutarına göre ek gönderilecek veya geri alınacak teminat tutarları belirlenir.
Teminat bakiyeleri; Ana Ortaklık Banka lehine taminat alınmış olması durumunda “alınan temiantlar” hesaplarında, karşı
kurum nezdinde teminat bulundurulması durumunda ise “verilen teminatlar” hesaplarında izlenmektedir.
Karşı Taraf Riskine İlişkin Nicel Bilgiler
Faiz Oranına Dayalı Sözleşmeler
Döviz Kuruna Dayalı Sözleşmeler
Emtiaya Dayalı Sözleşmeler
Hisse Senedine Dayalı Sözleşmeler
Diğer
Pozitif Gerçeğe Uygun Brüt Değer
Netleştirmenin Faydaları
Netleştirilmiş Cari Risk Tutarı
Tutulan Teminatlar
Türevlere İlişkin Net Pozisyon
Cari Dönem
75,245
79,538
Önceki Dönem
75,245
79,538
-
-
-
-
-
-
31,305
31,305
-
-
-
-
1,244
44,690
1,244
44,690
IV. Konsolide Operasyonel Riske İlişkin Açıklamalar:
a) Operasyonel risk hesaplamasında temel gösterge yöntemi kullanılmaktadır. Operasyonel risk yıllık olarak hesaplanmaktadır.
Operasyonel riske esas tutar, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin Yönetmelik’in 23
ve 24’üncü maddesi uyarınca temel gösterge yöntemine göre hesaplanmış olup cari dönem itibarıyla kullanılan operasyonel
riske esas tutar 1,592,974 Bin TL’dir (31 Aralık 2012 – 1,382,814 Bin TL).
Brüt gelir
Operasyonel Riske Esas Tutar
(Toplam*12,5)
2 ÖD Tutar
672,175
1 ÖD Tutar
788,029
b) Ana Ortaklık Banka Standart Metot kullanmamaktadır.
1,592,974
CD Tutar
1,088,555
Toplam/Pozitif
BG yılı sayısı
3
Oran (%)
15
Toplam
127,438
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
V. Konsolide Kur Riskine İlişkin Açıklamalar
Kur riski, bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda izlenen döviz pozisyonlarının değerlerinde, döviz kurlarındaki hareketlere
bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı Grubun maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Ana Ortaklık Banka
bünyesinde kur riskine ilişkin politika ve uygulama usulleri “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” ve “Bankaların
Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılandırmış ve Yönetim
Kurulunca onaylanmış durumdadır.
Yönetim Kurulu, özkaynak düzeyini esas alarak “Yabancı Para Net Genel Pozisyonu/Özkaynak Standart Rasyosu”na uyumu
gözetecek şekilde limitler (pozisyon limitleri, zarar durdurma limitleri) belirlemiş olup bunlara uyum günlük olarak izlenmekte
ve ekonomik koşullar ile Grup stratejisindeki değişikliklere göre yılda en az bir kere gözden geçirilerek gerekli görüldüğünde
güncellenmektedir.
Sermaye Yeterliliği çerçevesinde kur riskine esas tutar, yasal mevzuata uygun olarak “Standart Yöntem” kullanılarak
hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada Grubun tüm döviz varlıkları, yükümlülükleri ve vadeli döviz işlemleri ile altın pozisyonu
dikkate alınmaktadır.
Grup bünyesinde kur riski günlük olarak ölçülmekte, izlenmekte ve raporlanmaktadır. İçsel model kullanılarak “Riske Maruz
Değer (RMD) Yöntemleri” uygulanmaktadır. Ana Ortaklık Banka, RMD yöntemleri arasında “Parametrik Yöntem” olarak da
adlandırılan “Varyans Kovaryans Yöntemi” raporlamada kullanılmakta; “Tarihsel Simülasyon” ve “Monte Carlo Simülasyonu”
yöntemlerine ise volatilitenin çok arttığı dönemlerde, karşılaştırma amacıyla başvurulmaktadır. RMD ölçümlerinde son 250
iş gününü kapsayan bir gözlem süresi ve % 99’luk güven düzeyi baz alınmaktadır. RMD üzerinden “Ekonomik Sermaye”
hesaplamasında da 10 günlük bir elde tutma süresi uygulanmaktadır.
Piyasalardaki aşırı dalgalanmanın etkisinin izlenmesi amacıyla stres testleri ve senaryo analizleri uygulanmakta; içsel modelin
etkinliği ise “geriye dönük testler” vasıtasıyla günlük olarak sınanmaktadır.
Grubun döviz pozisyonu, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, 892,800 Bin TL’si bilanço açık pozisyonundan (31 Aralık 2012 – 543,130
Bin TL açık pozisyon) ve 1,008,193 Bin TL’si nazım hesap kapalı pozisyondan (31 Aralık 2012 – 574,842 Bin TL kapalı pozisyon)
olmak üzere 115,393 Bin TL net kapalı pozisyondan (31 Aralık 2012 –31,712 Bin TL net kapalı pozisyon) oluşmaktadır.
Ana Ortaklık Bankanın 31 Aralık 2013 tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan belli başlı tam TL
cari döviz alış kurları:
USD
CHF
GBP
100 JPY
EURO
24.12.2013
2.0812
2.3194
3.3978
1.9908
2.8466
25.12.2013
2.071
2.3111
3.3735
1.9795
2.8353
26.12.2013
2.0957
2.3337
3.4286
1.9955
2.8693
27.12.2013
2.1604
2.4307
3.5601
2.0557
2.9844
30.12.2013
2.1343
2.3899
3.5114
2.0231
2.9365
31.12.2013
2.1304
2.3868
3.5157
2.024
2.9344
Ana Ortaklık Bankanın belli başlı cari döviz alış kurlarının 31 Aralık 2013 tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik
ortalama değerleri:
USD
CHF
GBP
100 JPY
EURO
Aylık Ortalama Döviz Alış Kuru
2.0665
2.3064
3.3791
1.9908
2.8316
254 - 255
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Grubun Kur Riskine İlişkin Bilgiler:
EURO
USD
Diğer YP
Toplam
803,155
16,987
764,058
126,019
403,567
38,936
1,970,780
181,942
988
732,415
18
121,537
1,675,100
1,987
2,138,615
301
1,525
199,870
3,232,375
32,795
196
475,494
2,975
2,903,825
301
1,543
321,603
5,382,969
54,071
1,919,017
714,437
84,836
1,963
2,774,324
227,595
1,619,139
1,200,112
7,435
7,930
3,062,211
6,509
431,682
885
70
88
439,234
288,175
3,969,838
1,915,434
92,341
9,981
6,275,769
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler
(1,099,224)
1,054,967
1,229,411
174,444
595,797
170,164
(19,466)
861,168
880,634
1,449,884
36,260
(27,308)
51,618
78,926
11,851
(892,800)
1,008,193
2,142,197
1,134,004
2,057,532
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler
1,084,766
2,096,024
(1,011,258)
1,026,832
1,271,819
244,987
411,957
2,396,188
1,839,374
556,814
(554,307)
560,031
1,114,338
1,226,912
311,303
399,989
(88,686)
102,317
112,775
10,458
5,148
3,792,257
4,335,387
(543,130)
574,842
1,944,625
1,369,783
1,644,017
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Krediler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Para Piyasalarına Borçlar
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
31.12.2013 itibarıyla;
Dövize endeksli kredilerin 814,197 Bin TL anapara tutarı ve 134,710 Bin TL reeskont tutarı krediler satırında gösterilmiştir. Dövize endeksli kullanılan
kredilerin 21,499 Bin TL anapara tutarı ve 136 Bin TL reeskont tutarı diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar satırında gösterilmiştir.
Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranın Hesaplaması ile ilgili Yönetmelik gereği kur riski tablosunda yer verilmeyen yabancı para
tutarlar finansal tablolardaki sıralamaya göre açıklanmıştır.
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar: 25,684 Bin TL
Peşin ödenen giderler: 5,902 Bin TL, Alım satım amaçlı türev finansal borçlar: 5,466 Bin TL
Genel karşılıklar: 617Bin TL
Özkaynak hesaplarındaki yabancı para türünden alacaklar:3,021 Bin TL
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar içerisine 36,713 Bin TL tutarında vadeli aktif alım taahhüdü ve 3,729 Bin TL opsiyon işlemi eklenmiştir
Türev Finansal Araçlardan Borçlar: 57,049 Bin TL tutarında vadeli aktif satım taahhüdü ve 3,729 Bin TL opsiyon işlemi eklenmiştir.
31.12.2012 itibarıyla;
Dövize endeksli kredilerin 557,851 Bin TL anapara tutarı ve 36,841 Bin TL reeskont tutarı krediler satırında gösterilmiştir. Dövize endeksli kullanılan
kredilerin 2,471 Bin TL anapara tutarı ve 8 Bin TL reeskont tutarı diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar satırında gösterilmiştir.
Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranın Hesaplaması ile ilgili Yönetmelik gereği kur riski tablosunda yer verilmeyen yabancı para
tutarlar finansal tablolardaki sıralamaya göre açıklanmıştır.
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar: 11,187 Bin TL
Peşin ödenen giderler: 3,913 Bin TL, Alım satım amaçlı türev finansal borçlar: 5,381 Bin TL
Genel karşılıklar: 404 Bin TL
Özkaynak hesaplarındaki yabancı para türünden alacaklar:35 Bin TL
Aktiflerin vadeli satışından kazanılmamış gelirler: 1,428 Bin TL
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar içerisine 42,680 Bin TL tutarında vadeli aktif alım taahhüdü ve 34,372 Bin TL opsiyon işlemi eklenmiştir.
Türev Finansal Araçlardan Borçlar: 71,140 Bin TL tutarında vadeli aktif satım taahhüdü ve 34,338 Bin TL opsiyon işlemi eklenmiştir.
Kur riskine duyarlılık:
Grup büyük ölçüde EURO ve USD cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Grubun USD ve EURO kurlarındaki %10’luk değişime olan duyarlılığını göstermektedir. Kullanılan %10’luk
oran, kur riskinin üst düzey yönetime Banka içinde raporlanması sırasında kullanılan oran olup söz konusu oran yönetimin
döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade eder. Pozitif veya negatif tutar USD ve EURO’nun TL karşısında %10’luk değer
azalışının kâr/zararda veya özkaynaklarda artışını veya azalışını ifade eder.
USD
EURO
Döviz kurundaki
% değişim
31.12.2013
31.12.2012
%10
%10
%10
%10
Kar/zarar
üzerindeki etki
31.12.2013
31.12.2012
15,070
251
(4,426)
1,558
Özkaynak
üzerindeki etki
31.12.2013
31.12.2012
302
4
-
Grubun döviz kurlarındaki değişime duyarlılığı cari dönem içerisinde kayda değer bir değişiklik göstermemiştir.
VI. Konsolide Faiz Oranı Riskine İlişkin Açıklamalar
Faiz oranı riski, piyasa faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle Grubun yapısal pozisyon durumuna bağlı olarak maruz
kalabileceği zarar olasılığıdır.
Ana Ortaklık Banka bünyesinde faiz oranı riskine ilişkin politika ve uygulama usulleri “Bankaların İç Sistemleri Hakkında
Yönetmelik” ve “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde
yapılandırmış ve Yönetim Kurulunca onaylanmış durumdadır.
Sermaye Yeterliliği çerçevesinde faiz oranı riskine esas tutar, yasal mevzuata uygun olarak “Standart Yöntem” kullanılarak
hesaplanmaktadır.
Grup, hem alım satım hesaplarında hem de bankacılık hesaplarında faiz oranı riski pozisyonu almaktadır. Grubun alım satım
hesaplarından doğan faiz oranı riski, piyasa riski kapsamında değerlendirilmekte olup piyasa riski politika ve uygulama usulleri
çerçevesinde ölçülmekte, izlenmekte ve yönetilmektedir.
256 - 257
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Ana Ortaklık Banka bünyesinde faiz oranı riski günlük olarak ölçülmekte, izlenmekte ve raporlanmaktadır. İçsel model
kullanılarak “Riske Maruz Değer (RMD) Yöntemleri” uygulanmaktadır.
RMD yöntemleri arasında “Parametrik Yöntem” olarak da adlandırılan “Varyans Kovaryans Yöntemi” raporlamada
kullanılmakta; “Tarihsel Simülasyon” ve “Monte Carlo Simülasyonu” yöntemlerine ise volatilitenin çok arttığı dönemlerde,
karşılaştırma amacıyla başvurulmaktadır.
RMD ölçümlerinde son 250 iş gününü kapsayan bir gözlem süresi ve % 99’luk güven düzeyi baz alınmaktadır. RMD üzerinden
“Ekonomik Sermaye” hesaplamasında da 10 günlük bir elde tutma süresi uygulanmaktadır.
Piyasalardaki aşırı dalgalanmanın etkisinin izlenmesi amacıyla stres testleri ve senaryo analizleri uygulanmakta; içsel modelin
etkinliği ise “geriye dönük testler” vasıtasıyla günlük olarak sınanmaktadır.
Piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmanın etkilerinden korunmak, Aktif Pasif Yönetimi’nin önceliğidir. Bu çerçevede gap
analizleri, durasyon ve ekonomik değer analizleri ile duyarlılık analizleri, Ana Ortaklık Bankanın Aktif Pasif Komitesi bünyesinde
haftalık olarak değerlendirilmektedir. Ana Ortaklık Bankanın bütçe hedeflerindeki makro ekonomik gösterge tahminlerine
göre net faiz geliri simülasyonları yürütülmekte; piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmanın gerek finansal pozisyon gerekse nakit
akışlarında doğurabileceği olumsuz etki, hedef revizyonları yoluyla asgari düzeylere indirilmektedir. Grup yönetimi, günlük
olarak piyasa faiz oranlarını takip ederek gerektiğinde Grubun uyguladığı faiz oranlarını değiştirebilmektedir.
Parasal Finansal Araçlara Uygulanan Ortalama Faiz Oranları
Cari Dönem Sonu(*)
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez B.
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut. Menkul Değerler
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
(*)
Faiz oranları Ana Ortaklık Bankaya aittir.
EURO
USD
JPY
TL
0.33
0.38
-
7.92
4.33
6.10
-
5.26
6.42
5.93
-
5.54
5.81
6.19
14.32
4.65
2.84
2.89
0.10
2.19
3.06
2.66
0.10
2.50
-
7.46
7.98
5.80
9.72
6.18
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Parasal Finansal Araçlara Uygulanan Ortalama Faiz Oranları
Önceki Dönem Sonu(*)
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın
Alınan Çekler) ve T.C. Merkez B.
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tut. Menkul Değerler
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
(*)
Faiz oranları Ana Ortaklık Bankaya aittir.
EURO
USD
JPY
TL
0.35
0.30
-
8.88
4.18
7.94
-
3.44
4.31
7.46
1.45
-
7.91
7.42
6.41
17.34
10.14
4.74
3.70
0.16
3.11
2.05
3.48
1.93
0.23
2.44
-
8.62
10.03
7.38
9.71
7.84
258 - 259
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Varlıkların, Yükümlülüklerin ve Bilanço Dışı Kalemlerin Faize Duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve T.C. Merkez Bankası
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan
Alacaklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler(*)
Vadeye Kadar Elde Tut. Men. Değ.
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağl. Fonlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
33,377
-
-
58,122
77,241
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
-
- 2,305,575
2,338,952
2,811
-
-
29,188
4,012
235,402
5,195,705
207,032
193,151
5,955,989
8,474
31,790
54,759
23,265
930,255 2,102,951
252,656
759,340
137,204
132,178
1,460,589 3,052,335
451,855
6,523,235
894,257
65,580
445,605
524,961
128,074
9,033,567
136,476
6,415
2,873,496
1,114,425
2,888
10,093
236,844
320,853
904,374
67,621
11,820
3,411,427 2,273,878
(3,077,578)
3,000
(3,074,578)
(1,950,838)
(1,950,838)
778,457
778,457
69,635
207,809
57,888
145,510
4,820,291
176,722
5,200,411
3,396
785
871
6,852
489,369
451
301
18,978 1,110,524
512,915 3,493,822
131,521
4,012
466,659
13,539,022
1,219,329
1,768,757
19,676,061
20,148
304,251
124,538
28,705
477,642
120,423
- 1,483,047
144,970
302,232
17
10,098 2,418,760
312,330 4,167,217
715,169
12,014,351
894,257
213,438
996,793
2,176,975
2,665,078
19,676,061
4,722,769
(3,000)
4,719,769
200,585
- (673,395)
200,585 (673,395)
5,701,811
(5,701,811)
3,000
(3,000)
-
(*)
Krediler ve diğer alacaklar tutarının 230,235 Bin TL’si finansal tablolarda Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan
Krediler satırında gösterilmektedir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Faiz oranı duyarlılığı:
Bilanço tarihi itibarıyla faiz oranlarının hem Türk Lirası hem de yabancı para cinsi kalemlerde de % 1 oranında değişmesi ve
diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda:
• Grubun net faiz geliri 23,048 Bin TL değerinde değişmektedir. Söz konusu tutar, net faiz gelirinin % 2.66’ı oranındadır
(31 Aralık 2012-Grubun net faiz geliri 14,311 Bin TL değerinde değişmektedir. Söz konusu tutar, net faiz gelirinin % 1.59’u
oranındadır).
Hesaplama kapsamında, öncelikle faize duyarlı varlık ve yükümlülükler, orijinal faiz oranları ile değerlenerek net faiz geliri
hesaplanmaktadır. Bu hesaplama, ikinci bir adımda da, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler için piyasa faiz oranlarının 100 bps
arttığı varsayımı ile yapılmakta ve aradaki fark, net faiz gelirindeki duyarlılığı yansıtmaktadır.
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bankası
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan
Alacaklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Verilen Krediler(*)
Vadeye Kadar Elde Tut. Men. Değ.
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağl.Fonlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
26,131
-
-
-
-
1,485,921
1,512,052
79,473
79,846
596
-
-
55,379
215,294
11,674
207,915
4,338,632
205,464
101,574
4,970,863
947
164,179
552,127
299,794
86,845
1,183,738
20,083
560,059
1,463,199
481,437
106,847
2,632,221
14,608
74,452
3,286,152
97,723
3,472,935
3,623
382
12,866
6,619
525,498
385
7,484
2,995
851,944
552,466 2,400,630
51,317
1,026,090
10,165,993
994,179
1,247,928
15,212,853
109,013
174,419
10,353
6,073,042 1,814,350
692,164
75,934
37
3,400
4,789
326,878
370,385
119,693
113,377
798,916
133,141
60,029
1,226
6,514,223 2,493,879 1,873,044
32,548
292,346
70,928
12,980
408,802
169,944
422
170,366
71,840
1,260,370
202,869
18
2,217,442
3,752,539
365,625
9,872,474
75,971
211,058
989,609
1,272,876
2,425,240
15,212,853
382,100
- (1,351,909)
382,100 (1,351,909)
4,205,410
(4,205,410)
3,000
(3,000)
-
(1,543,360) (1,310,141)
3,000
(1,540,360) (1,310,141)
759,177
759,177
3,064,133
(3,000)
3,061,133
(*)
Krediler ve diğer alacaklar tutarının 217,144 Bin TL’si finansal tablolarda Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Krediler
satırında gösterilmektedir.
260 - 261
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski
Grup; aşağıda sıralanan unsurlara bağlı olarak bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskine maruz kalabilmektedir:
• Grubun aktif ve pasif kalemleri ile faize duyarlı bilanço dışı kalemlerin vadeleri (sabit faizli kalemler) ve yeniden fiyatlama
dönemleri (değişken faizli kalemler) arasındaki uyumsuzluklardan doğan yeniden fiyatlama riski,
• Piyasa faiz oranlarındaki değişimin farklı vade dilimleri itibarıyla farklı düzeylerde gerçekleşmesi sonucu getiri eğrisinin
eğiminin ve/veya şeklinin değişmesinden doğan getiri eğrisi riski,
• Vade ve yeniden fiyatlama dönemleri benzer özellikler gösteren aktif ve pasif kalemleri ile faize duyarlı bilanço dışı
kalemlere uygulanan faiz oranlarının farklı zamanlarda ve/veya farklı tutarlarda değişmesi sonucu spreadlerin de
değişmesinden doğan temel risk,
• Kredilerin vadeden evvel (kısmen/tamamen) kapatılması, sendikasyon kredilerinin geri çağrılması, vadesiz ve vadeli
mevduatın çekilmesi veya yenilenmesi vs. hallerde, Grup aktif ve pasif kalemleri ile faize duyarlı bilanço dışı kalemlerin
sözleşme vadelerinden daha da farklı davranış özellikleri göstermesinden doğan opsiyon riski.
Ana Ortaklık Banka bünyesinde bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskine ilişkin politika ve uygulama usulleri
“Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” ve “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yapılandırmış ve Banka Yönetim Kurulunca onaylanmış durumdadır.
Yönetim Kurulu, alım satım hesapları haricindeki bankacılık hesaplarından doğan yapısal faiz oranı riski ile ilgili olarak
özkaynaklarla ilişkili Risk Limitleri kabul etmiş ve belirli vade dilimlerinde oluşabilecek yapısal faiz oranı uyumsuzluğunun,
özkaynakların hangi oranında tolere edilebileceğini belirlemiş olup bunlara uyum haftalık olarak izlenmekte ve ekonomik
koşullar ile stratejisindeki değişikliklere göre yılda en az bir kere gözden geçirilerek gerekli görüldüğünde güncellenmektedir.
Grup, faiz oranı riskinin gerek gelirlerine gerekse özkaynaklarına etkisini ölçmek ve izlemek amacıyla “gelirler yaklaşımı”
ve “ekonomik değer yaklaşımı” olarak iki ayrı yaklaşım kullanmaktadır. “Gelirler Yaklaşımı” ile piyasa faiz oranlarındaki
hareketliliğin, Bankanın Net Faiz Geliri’ne ne yönde etki ettiği ve “Ekonomik Değer Yaklaşımı” ile piyasa faiz oranlarındaki
hareketliliğin, Özkaynakların Ekonomik Değeri’ne ne yönde etki ettiği hesaplanmaktadır. “Ekonomik Değer Yaklaşımı”
çerçevesinde gelecekteki tüm nakit akışlarının bugünkü değerinin dikkate alınması, kapsamlı bir bakış açısı sunmakta ve Ana
Ortaklık Bankanın Aktif Pasif Yönetimi sürecinde esas alınmaktadır. Bilanço içi ve bilanço dışı faize duyarlı kalemlerin bugünkü
değerinde, piyasa faiz oranlarındaki hareketliliğe bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerin ölçülmesi ve izlenmesi
amacıyla stres testleri ve senaryo analizleri ayrıca kullanılmaktadır.
Ana Ortaklık Bankanın, farklı para birimlerine göre bölünmüş olarak faiz oranlarındaki dalgalanmalardan doğan ekonomik
değer farkları aşağıdaki gibidir(*):
Para Birimi Cari Dönem
TL
EURO
USD
Toplam (Negatif Şoklar İçin)
Toplam (Pozitif Şoklar İçin)
(*)
Faiz oranı riski tablosu Ana Ortaklık Bankaya aittir.
Uygulanan Şok
(+/-x baz puan)
+ 500
(400)
+ 200
(200)
+ 200
(200)
Kazançlar/Kayıplar
(336,719)
311,626
2,119
(837)
(30,403)
33,771
344,560
(365,003)
Kazançlar/Özkaynaklar –
Kayıplar/Özkaynaklar
(14.02)%
12.97%
0.09%
(0.03)%
(1.27)%
1.41%
14.34%
(15.19)%
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Para Birimi Önceki Dönem
TL
EURO
USD
Uygulanan Şok
(+/-x baz puan)
+ 500
(400)
+ 200
(200)
+ 200
(200)
Toplam (Negatif Şoklar İçin)
Toplam (Pozitif Şoklar İçin)
(*)
Kazançlar/Kayıplar
(229,879)
213,107
7,923
(3,188)
(33,322)
35,641
245,560
(255,277)
Kazançlar/Özkaynaklar –
Kayıplar/Özkaynaklar
(12.12) %
11.23 %
0.42 %
(0.17) %
(1.76) %
1.88 %
12.95 %
(13.46) %
Faiz oranı riski tablosu Ana Ortaklık Bankaya aittir.
VII. Konsolide Hisse Senedi Pozisyon Riskine İlişkin Açıklamalar
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski: Bulunmamaktadır.
VIII. Konsolide Likidite Riskine İlişkin Açıklamalar
Likidite riski, nakit akışlarındaki dengesizlik sonucu nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve
niteliklerde nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olmaması sonucu Grubun maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Likidite riski, piyasaya gerektiği gibi girilememesi, piyasada oluşan engeller ve bölünmeler nedeniyle pozisyonların uygun
fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlıca kapatılamaması ya da pozisyonlardan çıkılamaması sonucunda da oluşabilmektedir.
Ana Ortaklık Banka bünyesinde likidite riskine ilişkin politika ve uygulama usulleri “Bankaların İç Sistemleri Hakkında
Yönetmelik” ve “Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde
yapılandırmış ve Yönetim Kurulunca onaylanmış durumdadır.
Yönetim Kurulu, likidite riski ile ilgili olarak yasal “Likidite Yeterliliği” rasyolarına uyumu gözetecek şekilde, özkaynaklarla ilişkili
Risk Limitleri kabul etmiş ve belirli vade dilimlerinde oluşabilecek likidite uyumsuzluğunun, özkaynakların hangi oranında
tolere edilebileceğini belirlemiş olup bunlara uyum haftalık olarak izlenmekte ve ekonomik koşullar ile Grup stratejisindeki
değişikliklere göre yılda en az bir kere gözden geçirilerek gerekli görüldüğünde güncellenmektedir.
Grup, likidite riskinin etkisini ölçmek ve izlemek için mevcut ve gelecek dönemdeki likidite ihtiyacını gösteren gap analizlerini
kullanmaktadır. Grup, bu analizlerde varlık ve yükümlülük kalemleri ile bilanço dışı kalemlerin ortalama vadeleri ile ilgili olarak
Yönetim Kurulunca onaylanan vade varsayımlarını esas almaktadır. Bu varsayımlar arasında borçlu cari ve kredili mevduat
hesapları ile vadesiz ve vadeli mevduat için davranışsal özellikler kullanılmaktadır. Bu analizler, Aktif Pasif Komitesi bünyesinde
haftalık olarak değerlendirilmektedir.
Grup politikası, her türlü yükümlülüğün likit kaynaklarla zamanında karşılanabilecek nitelikte bir aktif yapısının idamesi
yönündedir. Yönetim Kurulu, likidite yönetimi ile ilgili politika ve uygulama usullerini aktif olarak gözetmektedir. Grup
likiditesinin yönetiminde, kolaylıkla likide edilebilir ve düzenli nakit akışına sahip aktif yaratılması ve kaynak çeşitlendirmesi
yoluyla yoğunlaşmanın engellenmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda da likidite sıkıntısı hiçbir dönemde yaşanmamıştır.
Grup, fonlama kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, likidite ihtiyacının büyük bir bölümünü mevduat ile karşılamakta
olup sendikasyon ve prefinansman ürünleri vasıtasıyla ayrıca kaynak sağlayabilmektedir.
Ortalama (%)
En Yüksek (%)
En Düşük (%)
(*)
Ana Ortaklık Banka oranları verilmiştir.
Birinci Vade Dilimi
(Haftalık)(*)
YP
YP + TP
249.73
178.55
340.11
275.54
174.19
140.60
İkinci Vade
Dilimi (Aylık)(*)
YP
YP + TP
147.54
115.66
172.32
136.74
122.97
98.17
262 - 263
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Vadesiz 1 Aya Kadar
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa.
Efektif Deposu. Yoldaki
Paralar. Satın Alınan Çekler)
ve T.C. Merkez Bankası
Bankalar ve Diğer Mali
Kuruluşlardan Alacaklar
Gerçeğe Uygun Değer
Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından
Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul
Değerler
Verilen Krediler (**) (***)
Vadeye Kadar Elde
Tutulacak Menkul Değerler
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan
Sağlanan Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul
Değerler
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri Dağıtılamayan(*)
Toplam
685,232
1,653,720
-
-
-
-
- 2,338,952
69,635
58,122
77,241
2,811
-
-
-
207,809
785
27,246
7,836
32,121
59,093
4,440
-
131,521
-
4,012
-
-
-
-
-
4,012
6,852
25,758
27,149
570,382
53,785
4,199,474
92,770
881,032
20,324
356,423
2,126
1,981,109 5,630,010 1,132,289
2,559
5,163
134,055
494,247
193,210
137,204
132,178
176,722
2,536,400 4,480,703 2,302,598 6,716,495
583,305
18,978
1,741,138
- 1,219,329
1,017,695 1,768,757
1,017,695 19,676,061
715,169
- 12,014,351
120,423
1,483,047
451,855
6,523,157
136,476
2,873,441
6,415
1,113,752
20,954
-
17
-
158,850
894,257
154,212
-
728,056
-
495,435
-
640,405
-
144,970
127,893
1,876,350
(995,318)
65,580
153,037
8,246,736
(5,710,336)
445,605
2,888
140,303
3,752,925
727,778
246,937
31,925
2,127,085
175,513
642,134
1,769,670 3,788,364
1,677,890 6,555,408 2,422,910
(1,035,756) (4,785,738) 1,365,454
- 466,659
- 13,539,022
-
2,176,975
894,257
304,251
82,540
11,542
903,180 651,947
5,813,315 1,089,191
996,793
213,438
2,117,838 2,665,078
2,117,838 19,676,061
(1,100,143)
-
1,886,617 5,210,498 1,229,207
1,581,730 836,907 263,650
304,887 4,373,591 965,557
686,363 15,212,853
1,874,358 15,212,853
(1,187,995)
-
(*)
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi
bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar ile özkaynak
hesapları dağıtılamayan olarak gösterilmiştir.
(**)
Borçlu cari hesap niteliğindeki krediler 1-3 ay vade aralığında gösterilmiştir.
(***)
Krediler ve diğer alacaklar tutarının 230,235 Bin TL’si finansal tablolarda Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan
Krediler satırında gösterilmektedir (31 Aralık 2012-217,144 Bin TL).
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Finansal yükümlülüklerin sözleşmeye bağlanmış kalan vadelerine göre gösterimi:
Vadesiz
1 Aya
Kadar
5 Yıl ve
Üzeri Düzeltmeler
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
120,423
452,353
137,248
1,483,047 6,540,925 2,905,663
6,625
1,141,963
22,393
-
17
159,366
155,685
894,442
447,769
1,603,487 8,047,086 3,646,365
745,263
249,101
2,142,952
531,289
305,733
859,415
871,495
871,495
71,840
109,163
175,983
1,260,370 6,090,500 1,830,740
10,755
711,201
35,797
-
18
128,046
66,026
455,975
75,971
38
226,412
420,363
1,332,228 6,403,680 2,299,199 1,598,294
405,084
355,265
796,146
304,787
304,787
Toplam
Cari Dönem
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağl.
Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Toplam Yükümlülükler
Önceki Dönem
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağl.
Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Toplam Yükümlülükler
(1,480)
(79,640)
715,169
12,014,351
(286,140) 2,176,975
(185)
894,257
(5,810)
996,793
(373,255) 16,797,545
(2,116)
(56,134)
365,625
9,872,474
(87,060) 1,272,876
(38)
75,971
(12,431)
989,609
(157,779) 12,576,555
Bankanın türev enstrümanlarının kontrata dayalı vade analizi aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
Net Ödenen
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Brüt ödenen
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Toplam
Önceki Dönem
Net Ödenen
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Brüt ödenen
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Toplam
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıldan
Fazla
Toplam
-
-
-
-
-
-
149,858
1,458,983
1,608,841
50,165
275,888
326,053
20,219
214,578
287
235,084
63,464
3,158
66,622
-
220,242
2,012,913
3,445
2,236,600
-
-
-
-
-
-
54,790
1,481,404
1,536,194
39,116
160,557
199,673
10,930
168,022
4,544
183,496
226,703
226,703
-
104,836
2,036,686
4,544
2,146,066
264 - 265
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
IX. Konsolide Menkul Kıymetleştirme Pozisyonuna İlişkin Açıklamalar
Menkul kıymetleştirme pozisyonları bulunmamaktadır.
X. Konsolide Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Açıklamalar
Bankaca kredilendirme işlemlerinde kullanılan risk azaltıcı unsurlar, finansal teminatlar (Hazine Bonosu, Devlet Tahvilleri, Nakit,
Mevduat Rehni, Altın, Hisse Senedi Rehni), garantiler ve kredi türevleridir.
Grup finansal teminatları günlük olarak değerlemeye tabi tutmaktadır. Teminata alınan ipoteklerin hukuki geçerlilikleri, rayiç
değerlerinin izlenmesi ve gayrimenkul ipoteklerine ait sigortaların Grup adına olmasına özen gösterilmektedir.
Kredi Risk Azaltım Tekniklerinin kullanılmasında, bankacılık hesapları için “basit finansal teminat yöntemi” kullanılmaktayken,
alım satım hesapları için “kapsamlı finansal teminat yöntemi” kullanılmaktadır.
Risk Sınıfları Bazında Teminatlar(*):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Risk sınıfı
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle
teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar
İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa
vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar
Toplam
Finansal Diğer/Fiziki
Garantiler ve
Tutar (**) Teminatlar Teminatlar Kredi Türevleri
3,760,352
-
-
-
50,759
-
-
-
13,138
235
-
-
-
-
-
-
536,048
10,878,786
4,868,624
3,600
187,790
49,070
-
-
4,531,513
602,473
1,252,222
-
3
-
-
-
1,148,563
27,642,478
240,698
-
-
(*)
Basel II kriterlerine göre sermaye yeterliliği hesaplamalarında finansal teminatlar, garantiler ve kredi türevleri dikkate alındığı için diğer teminatlar
(kefalet, alacak temliki, taşıt ve diğer rehinler) bu tabloda gösterilmemektedir.İpotek teminatlı krediler tabloda 9.sırada gösterilmiştir.
(**)
Tutar olarak “Krediye Dönüşüm Oranlarından Önceki Kredi Riski Tutarı” kullanılmıştır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
XI. Konsolide Risk Yönetimi Hedef ve Politikalarına İlişkin Açıklamalar
Risk Yönetimi Sistemi Stratejisi
1. Risk Yönetimi Sistemi, bir bütün olarak ele alınarak örgütsel, yönetsel ve işlemsel süreçler ile Bilgi Sistemleri süreçlerini de
içerecek şekilde yapılandırılır ve risk farkındalığı sağlanır.
2.Risk Yönetimi Sistemi, Grubun bütün faaliyetleri itibarıyla yapılandırılır; bu surette sistemin etkinleştirilmesi, Grubun her
kademedeki personelinin sorumluluğundadır.
3.Risk Yönetimi Sistemi, konsolidasyon kapsamındaki kuruluşları da kapsayacak şekilde yapılandırılır.
4.Risk Yönetimi Sistemi ile Grubun sermaye yeterliliği içsel değerlendirme sürecinde aşağıdaki unsurlar hedeflenir:
• Grubun mali bünye bütünlüğünün muhafaza edilmesi,
• Grubun risk iştahının, strateji ve faaliyetleri ile uyumlu bir biçimde belirlenmesi,
• Grubun sermaye seviyesinin risk iştahına göre belirlenmesi,
• Risk bazlı yaklaşımların benimsenmesi:
- Birimler bazında,
- Portföylerin yapılandırılmasında,
- Yetkilendirmeye ilişkin uygulamalarda,
- Fiyatlamada.
• Performans Yönetimi Sistemi’nin etkinleştirilmesi,
• “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ve şeffaflığın geliştirilmesi.
Risk Yönetimi Sistemi’nin Yapısı ve Kapsamı
Risk Yönetimi Sistemi’nin yapısı, Grubun aşağıda ifade edilen karar alıcı ve uygulayıcı tüm mekanizmaları ile izleme, kontrol ve
denetim mekanizmalarını kapsar:
•
•
•
•
•
Yönetim Kurulu
Üst düzey yönetim
İç Sistemler kapsamındaki birimler
Yönetim Kurulunun Risk Yönetimi Sistemi kapsamında oluşturduğu komiteler
Üst düzey yönetimin Risk Yönetimi Sistemi kapsamında oluşturduğu komiteler
Risk Yönetimi Sistemi’nin Amaçları
1. Etkin risk yönetimi strateji ve politikalarının uygulanmasıyla, ortak bir risk kültürünün yerleştirilmesi,
2.Risk Limitleri’nin tesisi ve uygulama usullerinin etkin bir biçimde yönetilmesi,
3.Grubun aktif kalitesinin yükseltilmesi,
4.Grubun yükümlülüklerinin eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesi,
5.Grubun risk iştahının, strateji ve faaliyetleri ile uyumlu bir biçimde belirlenmesi,
6.Grubun sermaye seviyesinin risk iştahına göre belirlenmesi.
266 - 267
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Risk Yönetimi Sistemi’nin Temel Politikası
1. Risk Yönetimi Sistemi ve bu kapsamda da yerine getirilmesi gerekli faaliyetler düzenlenir ve aktif olarak gözetim ve denetim
altında tutulur.
2.Grubun gerek stratejilerinin gerekse faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara da uygun stratejiler,
politikalar, risk limitleri ve uygulama usulleri yapılandırılır.
3.Grup genelinde hata ve sahtekârlığın, çıkar çatışmalarının, bilgi ve Banka kaynaklarının kötüye kullanımının önlenmesi
amacıyla aynı alandaki faaliyetler ile ilgili görev dağılımı yapılandırılır.
4.Ana Ortaklık Banka genelinde birimlerin, komitelerin ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarının açık ve yazılı olarak
düzenlenmesi sağlanır.
5.Bilgi Sistemleri altyapısının, Grubun strateji ve faaliyetleri ile ürünlerin/hizmetlerin nitelik ve karmaşıklığı ile uyumlu olması
sağlanır.
6.Bilgi Sistemleri altyapısının, Grubun maruz kalabileceği risklerin belirlenebilmesine, ölçülebilmesine, izlenebilmesine, kontrol
edilebilmesine ve zamanında raporlanabilmesine olanak verecek şekilde yapılandırılması sağlanır.
7. Grubun organizasyonunda bilginin, yönetim kademelerine ve personele, bilgi güvenliği içinde ulaşacak bir biçimde dikey ve
yatay akışı sağlanır.
8.Grubun hedef ve stratejileri, politikaları, risk limitleri ve uygulama usulleri hakkında yönetim kademelerinin ve personelin
tam olarak bilgi sahibi olması sağlanır.
Risk Yönetimi Sistemi’nin Araçları
1. Risk Limitleri’nin tesisi,
2.Etkin görev dağılımının (karar alıcı mekanizmalar da dahil) yapılandırılması,
3.Etkin bilgi akışı kanallarının (finansal/yönetsel raporlama da dahil) yapılandırılması,
4.Etkin süreç yönetimi,
5.Etkin iç kontrollerin yapılandırılması,
6.Acil durum ve iş sürekliliği planlaması.
XII. Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Rayiç Değeri ile Gösterilmesine İlişkin Açıklamalar
Cari dönemdeki menkul değerler, vadeye kadar elde tutulan ve büyük ağırlıkla satılmaya hazır menkul kıymetlerden
oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulan varlıkların rayiç değeri, piyasa fiyatları ile bu fiyatın tespit edilemediği durumlarda,
faiz, vade ve benzeri diğer koşullar bakımından aynı nitelikli itfaya tabi diğer menkul değerler için olan kote edilmiş piyasa
fiyatları baz alınarak hesaplanır.
Vadesiz mevduatın, değişken oranlı plasmanların ve gecelik mevduatın rayiç değeri kısa vadeli olmalarından dolayı defter
değerini ifade etmektedir. Sabit faizli mevduatın, diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonların ve ihraç edilen menkul değerlerin
tahmini rayiç değeri, benzer nitelikli ve benzer vade yapısına sahip diğer borçlar için kullanılan cari faiz oranlarını kullanarak
iskonto edilmiş nakit akımının bulunmasıyla; kredilerin rayiç değeri ve benzer nitelikli ve benzer vade yapısına sahip alacaklar
için kullanılan cari faiz oranlarını kullanarak iskonto edilmiş nakit akımının bulunmasıyla hesaplanır. Muhtelif borçların kısa
vadeli olmasından dolayı, rayiç değer defter değerini ifade etmektedir.
Tabloda yer alan kalemlerin rayiç değerleri, bilanço değerlerinin sabit faizli olanlar için vadesine kalan süresine, değişken
faizli olanların yeniden fiyatlama dönemine göre gösterge piyasa faiz oranları kullanılarak anaparaların bugünkü değerlerinin
bulunması ve ilgili faiz ve gelir reeskontlarının eklenmesi şeklinde hesaplanmaktadır. Faiz hassasiyeti bulunmayan bilanço
kalemlerinin rayiç değerleri, muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılan yöntemlere göre belirlenmiştir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Aşağıdaki tablo, Grubun finansal tablolarında rayiç değeri ile gösterilmeyen finansal varlık ve yükümlülüklerin defter değeri ile
rayiç değerini göstermektedir.
Cari Dönem
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
Verilen Krediler
Finansal Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Defter Değeri
Rayiç Değer
4,012
207,809
466,659
1,219,329
13,539,022
4,012
207,796
466,659
1,217,217
13,791,691
715,169
12,014,351
2,176,975
18,500
996,793
213,438
715,259
12,012,911
2,232,604
18,500
1,016,910
213,438
Önceki Dönem
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlardan Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
Verilen Krediler
Finansal Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Defter Değeri
Rayiç Değer
-
215,294
1,026,090
994,179
10,165,993
215,293
1,026,090
1,027,853
10,944,412
365,625
9,872,474
1,272,876
16,441
989,609
211,058
367,396
9,895,483
1,281,750
16,441
1,037,015
211,058
268 - 269
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
TFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” standardı, bilançoda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayıtlı kalemlerin dipnotlarda
bir sıra dahilinde sınıflandırılarak gösterilmesini öngörmektedir. Buna göre söz konusu finansal araçlar, gerçeğe uygun değer
ölçümleri sırasında kullanılan verilerin önemini yansıtacak şekilde, üç seviyede sınıflandırılmaktadır. İlk seviyede gerçeğe
uygun değerleri özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalarda kayıtlı fiyatlara, ikinci seviyede gerçeğe uygun değerleri
doğrudan ya da dolaylı olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine, üçüncü seviyede ise gerçeğe uygun değerleri gözlemlenebilir
piyasa verilerine dayanmayan verilere göre belirlenen finansal araçlar yer almaktadır. Banka bilançosunda gerçeğe uygun
değerlerinden kayıtlı finansal araçlar, söz konusu sınıflandırma esaslarına göre aşağıdaki gibi seviyelendirilerek gösterilmiştir.
Cari Dönem
Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan FV
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Türev Finansal Varlıklar
Krediler(*)
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Finansal Yükümlülükler
Türev Finansal Borçlar
Önceki Dönem
Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan FV
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Türev Finansal Varlıklar
Krediler
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Finansal Yükümlülükler
Türev Finansal Borçlar
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
29,097
-
-
-
-
459,807
102,424
230,235
6,852
-
-
-
-
16,047
-
-
-
-
26,797
-
-
-
24,520
217,144
6,619
-
15,769
-
-
-
1,019,471
-
İlk muhasebeleştirme sırasında “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan”olarak sınıflana kredilerin gerçeğe uygun değeri Banka tarafından
benzer krediler için uygulanan faiz oranları kullanılarak hesaplanmıştır.
(*)
XIII. Başkalarının Nam ve Hesabına Yapılan İşlemler, İnanca Dayalı İşlemlere İlişkin Açıklamalar
Başkalarının nam ve hesabına menkul kıymet alım satım ve aracılık yapılmaktadır. Saklama yönetim ve danışmanlık hizmeti
verilmemektedir.
İnanca dayalı işlem sözleşmesi kapsamında diğer finansal kurumlarla yapılan işlemler ve bu kapsamda doğrudan verilen
finansal hizmetler bulunmamaktadır.
-
-
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I. Konsolide Bilançonun Aktif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. a) Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Kasa/Efektif
TCMB
Diğer
Toplam
TP
106,437
261,735
368,172
YP
180,007
1,790,770
3
1,970,780
Önceki Dönem
TP
92,285
150,720
243,005
YP
45,624
1,223,420
3
1,269,047
b) T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Vadesiz Serbest Hesap
Vadeli Serbest Hesap
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
Toplam
TP
261,735
261,735
YP
1,790,770
1,790,770
Önceki Dönem
TP
150,720
150,720
YP
1,223,420
1,223,420
• YP vadesiz serbest tutarın 1,625,600 Bin TL’si (31 Aralık 2012 – 1,105,259 Bin TL), TP vadesiz serbest tutarın ise 257,058 Bin TL’si (31 Aralık 2012 –136,884
Bin TL) zorunlu karşılıktan oluşmaktadır. TP vadesiz serbest tutar TCMB nezdinde vadesiz serbest hesapta tutulması gereken ortalama zorunlu karşılık
tutarını içermektedir. TCMB tarafından zorunlu karşılıklara faiz uygulaması kaldırılmıştır (31 Aralık 2012-Yoktur).
• T.C. Merkez Bankası hesabı içerisinde K.K.T.C. Merkez Bankası bakiyeleri de bulunmaktadır.K .K.T.C. Merkez Bankası bakiyesi 33,329 Bin TL olup 12,568
Bin TL zorunlu karşılık bakiyesini içermektedir (31 Aralık 2012-26,131 Bin TL Merkez Bankası bakiyesive 9,072 Bin TL zorunlu karşılık tutarı).
K.K.T.C. Merkez Bankası zorulu karşılık faiz oranları TL için %4, Usd için %0.50, Euro için % 0.75 ve GBP için % 0.50’dir.
• 24.05.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
Türk lirası zorunlu karşılık oranları:
Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar yüzde 11.5,
-1 aya kadar vadeli mevduatlar (1 ay dahil) yüzde 11.5,
-3 aya kadar vadeli mevduatlar (3 ay dahil) yüzde 11.5,
-6 aya kadar vadeli mevduatlar (6 ay dahil) yüzde 8.5 ,
-1 yıla kadar vadeli mevduatlar yüzde 6.5,
-1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar ve birikimli mevduatlar yüzde 5,
-1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası diğer yükml. yüzde 11.5,
-3 yıla kadar(3 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülükler yüzde 8,
-3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler yüzde 5 olmuştur.
Yabancı para zorunlu karşılık oranları:
-Vadesiz ile ihbarlı DTH ve yabancı para özel cari ve vadesiz kıymetli maden depo hesapları ile 1 aya kadar vadeli, 3 aya kadar vadeli, 6 aya kadar vadeli
ve 1 yıla kadar vadeli DTH/yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesaplarında yüzde 12.5’ten yüzde 13’e,
-1 yıla kadar (1 yıl dahil) diğer yükümlülüklerde yüzde 12.5’ten yüzde 13’e
3 yıla kadar vadeli (3 yıl dahil) diğer yükümlülüklerde yüzde 10.5’den yüzde 11’e, yükseltilmiştir.
-1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli DTH,yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesapları ile birikmli DTH ile yabancı para katılma hesapları yüzde 9 ,-3
yıldan uzun vadeli yabancı para diğer yükümlülükler yüzde 6 olmuştur.
270 - 271
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
2. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin ilave bilgiler (net değerleriyle gösterilmiştir)
i) Teminata verilen/bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır.
ii) Repo işlemlerine konu olan gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar defter değeri: 19,846 Bin TL’dir
(31 Aralık 2012 – 14,927 Bin TL).
Serbest depo olarak 9,251 Bin TL’dir (31 Aralık 2012– 11,870 Bin TL).
iii) Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu:
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
Cari Dönem
TP
76,731
9
76,740
YP
6,273
19,230
181
25,684
Önceki Dönem
TP
13,333
13,333
YP
327
10,680
180
11,187
Cari Dönem
217,144
118,022
(17,939)
90
(1,030)
(86,052)
230,235
Önceki Dönem
217,941
98,104
1,709
5,628
(2,949)
(103,289)
217,144
iv) Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan olarak sınıflanan krediler:
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem İçinde İntikal (+)
Faiz Oranlarındaki Değişimin Etkisi(*)
Kredi Riskindeki Değişimin Etkisi (**)
Değer Azalışı Karşılığı
Dönem İçinde Tahsilat (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
(*)
Faiz oranlarındaki değişimin etkisi; gösterge faizi olarak kullanılan TRLIBOR oranının iki dönem arasındaki farkının gerçeğe uygun değer farkı kâr
zarara yansıtılan olarak sınıflanan kredilere etkisini göstermektedir.
(**)
Kredi riskindeki değişimin etkisi; Grup tarafından benzer krediler için kullandırılan faiz oranları ile gösterge faiz oranı arasındaki farkın gerçeğe uygun
değer farkı kâr zarara yansıtılan olarak sınıflanan kredilere etkisini göstermektedir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değeri 230,235 Bin TL (31 Aralık 2012-217,144 Bin TL) olan gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan
olarak sınıflanan kredilerin etkin faiz oranı yöntemine göre iskonto edilmiş değeri 239,296 Bin TL’dir (31 Aralık 2012-201,773 Bin TL).
3.a) Bankalara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Bankalar
Yurt içi
Yurt dışı
Yurt dışı Merkez ve Şubeler
Toplam
TP
25,867
25,867
25,867
YP
181,942
112,341
69,601
181,942
Önceki Dönem
TP
50,356
50,356
50,356
YP
164,938
100,691
64,247
164,938
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
3. b) Yurt dışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler:
AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri(*)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
Diğer
Toplam
(*)
Serbest Tutar
Cari Dönem
Önceki Dönem
51,570
44,076
15,519
13,537
934
4,584
1,578
2,050
69,601
64,247
Serbest Olmayan Tutar
Cari Dönem
Önceki Dönem
-
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri.
4. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
a.1) Teminata verilen/bloke edilen satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Hisse Senetleri
Bono, Tahvil ve Benzeri Men. Değ.
Diğer
Toplam
TP
55,304
55,304
Önceki Dönem
YP
-
TP
382,946
382,946
YP
-
TP
4,267
4,267
YP
-
a.2) Repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Diğer
Toplam
TP
214,231
214,231
Önceki Dönem
Serbest depo olarak sınıflandırılan satılmaya hazır finansal varlıklar defter değeri 197,124 Bin TL’dir (31 Aralık 2012 –
638,877 Bin TL).
YP
-
272 - 273
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
b) Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
467,617
467,617
8,832
8,832
(9,790)
466,659
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Hisse Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam
Önceki Dönem
1,034,197
1,034,197
8,597
8,597
(16,704)
1,026,090
5. Kredilere ilişkin açıklamalar:
a) Grubun ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler:
Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Banka Mensuplarına Verilen Krediler
Toplam
Nakdi
317,083
25,214
342,297
Cari Dönem
Gayrinakdi
40,751
40,751
Nakdi
9,737
9,737
177,830
18,950
206,517
Önceki Dönem
Gayrinakdi
17,463
17,463
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
b) Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer
alacaklara ilişkin bilgiler:
Nakdi Krediler(*)
Diğer
İhtisas Dışı Krediler
İşletme Kredileri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Diğer
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
Standart Nitelikli Krediler ve
Diğer Alacaklar
Krediler
ve Diğer
Alacaklar Sözleşme Koşullarında
(Toplam)
Değişiklik Yapılanlar
Ödeme
Planının
Uzatılmasına
Yönelik
Değişiklik
Yapılanlar
Diğer
11,578,434
1,462,827
4,291
1,788,740
257,855
8,064,721
1,189,084
12,767,518
196,759
1,633
195,126
23,702
220,461
-
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
Krediler
ve Diğer
Alacaklar Sözleşme Koşullarında
(Toplam)
Değişiklik Yapılanlar
Ödeme
Planının
Uzatılmasına
Yönelik
Değişiklik
Yapılanlar
Diğer
729,000
59,837
287
74,881
14,690
579,305
42,504
771,504
198,409
21,094
1,690
175,625
6,465
204,874
-
(*)
Krediler ve diğer alacaklar tutarının 230,235 Bin TL’si finansal tablolarda Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan
Krediler satırında gösterilmektedir.
Ödeme Planının Uzatılmasına
Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı
1 veya 2 Defa Uzatılanlar
3,4 veya 5 Defa Uzatılanlar
5 Defa Üzeri Uzatılanlar
Cari Dönem
Standart Nitelikli
Yakın İzlemedeki
Krediler ve Diğer
Krediler ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
218,140
204,874
501
1,820
-
Önceki Dönem
Standart Nitelikli
Yakın İzlemedeki
Krediler ve Diğer
Krediler ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
131,829
43,061
9
9,737
-
Ödeme Planının Uzatılmasına
Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı
0-6 Ay
6 Ay-12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl Ve Üzeri
Cari Dönem
Standart Nitelikli
Yakın İzlemedeki
Krediler ve Diğer
Krediler ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
120,890
2,662
41,160
10,496
4,368
11,027
10,130
171,989
43,913
8,700
Önceki Dönem
Standart Nitelikli
Yakın İzlemedeki
Krediler ve Diğer
Krediler ve Diğer
Alacaklar
Alacaklar
15,612
16,146
340
3,201
4,549
32,204
91,191
20,146
1,247
274 - 275
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
c) Vade yapısına göre nakdi kredilerin ve diğer alacakların dağılımı:
Kısa Vadeli Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
Standart Nitelikli Krediler
ve Diğer Alacaklar
Sözleşme
Koşullarında
Krediler ve Diğer
Alacaklar(*) Değişiklik Yapılanlar
5,731,614
4,756
5,139,274
3,805
592,340
951
6,815,443
215,705
6,242,401
192,954
573,042
22,751
12,547,057
220,461
Yakın İzlemedeki Krediler
ve Diğer Alacaklar
Sözleşme
Krediler ve Diğer
Koşullarında
Alacaklar(*) Değişiklik Yapılanlar
239,939
10,980
229,785
6,222
10,154
4,758
326,691
193,894
300,806
192,187
25,885
1,707
566,630
204,874
Krediler ve diğer alacaklar tutarının 230,235 Bin TL’si finansal tablolarda Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan
Krediler satırında gösterilmektedir.
(*)
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
d) Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler:
Tüketici Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Bireysel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi)(*)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi)
Toplam
(*)
Kısa Vadeli
35,617
Orta ve Uzun Vadeli
1,746,574
448,670
11,444
1,279,821
6,639
5,404
5,404
Toplam
1,782,191
448,670
11,752
1,313,927
7,842
5,404
5,404
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,877
7,410
1,344
1,123
9,877
7,410
1,344
1,123
-
-
-
201,023
88,701
112,322
206
2,092
2,092
203,115
90,793
112,322
206
-
-
-
206
1,452
-
14,051
206
15,503
-
-
-
-
-
-
1,450
2
14,051
15,501
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,034
3,352
4,682
18
79
79
8,113
3,431
4,682
18
-
-
-
18
37,446
-
18
37,446
-
-
-
283,796
1,778,077
2,061,873
-
308
34,106
1,203
-
-
-
-
-
-
31 Aralık 2013 itibarıyla kredili mevduat hesabının içerisinde 1,580 Bin TL tutarında personele ait kredili mevduat tutarı yer almaktadır.
276 - 277
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
e) Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler:
Taksitli Ticari Krediler-TP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-YP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Kurumsal Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Kurumsal Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Tüzel Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Tüzel Kişi)
Toplam
Kısa Vadeli
516,954
18
9,199
492,559
15,178
136,830
136,830
28,930
7,597
21,333
56,923
35,237
21,686
1
1
84,234
823,872
Orta ve Uzun Vadeli
3,116,069
21,332
99,862
2,974,262
20,613
497,111
5,214
41,826
450,071
3,327,120
3,326,794
326
17
17
6,940,317
Toplam
3,633,023
21,350
109,061
3,466,821
35,791
633,941
5,214
41,826
586,901
3,356,050
3,334,391
21,659
56,940
35,254
21,686
1
1
84,234
7,764,189
f) Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı:
Kamu
Özel
Toplam
Cari Dönem
51,164
13,487,858
13,539,022
Önceki Dönem
65,275
10,100,718
10,165,993
Cari Dönem
13,532,930
6,092
13,539,022
Önceki Dönem
10,152,081
13,912
10,165,993
g) Yurt içi ve yurt dışı kredilerin dağılımı:
Yurt İçi Krediler
Yurt Dışı Krediler
Toplam
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
h) Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler:
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Doğrudan Krediler
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Dolaylı Krediler
Toplam
Cari Dönem
12,875
12,875
Önceki Dönem
11,378
11,378
Cari Dönem
17,646
90,145
279,910
387,701
Önceki Dönem
48,772
79,693
119,712
248,177
i) Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar:
Özel Karşılıklar(*)
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Toplam
(*)
Cari dönemde 2,611 Bin TL tutarındaki özel karşılıklar “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV” satırında
gösterilmiştir (31 Aralık 2012-3,537 Bin TL).
j) Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net):
j.1) Donuk alacaklardan Grup tarafından yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara
ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar
Önceki Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Krediler ve Diğer
Alacaklar
45
45
6,669
6,669
31,192
31,192
1,303
1,303
8,520
8,520
126,439
126,439
278 - 279
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
j.2) Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk.Alacak Hesaplarına Çıkış (-)
Dönem İçinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)
Kurumsal ve Ticari Krediler
Bireysel Krediler
Kredi Kartları
Dönem Sonu Bakiyesi(*)
Özel Karşılık (-)(*)
Bilançodaki Net Bakiyesi
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
93,440
496,723
(461,069)
(63,143)
65,951
17,646
48,305
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
133,419
22,717
461,069
(296,121)
(66,262)
254,822
90,145
164,677
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Kredi ve Diğer
Alacaklar
190,335
20,520
296,121
(100,035)
406,941
279,910
127,031
4,808 Bin TL tutarındaki takipteki alacaklar ve bunlara ilişkin 2,611 Bin TL tutarındaki özel karşılıklar “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan
Olarak Sınıflandırılan FV” satırında gösterilmiştir.
(*)
j.3) Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler: Grubun cari dönemde 79,988 Bin
TL tutarında toplam yabancı para donuk alacağı olup bu alacaklar için 23,595 Bin TL tutarında karşılık ayrılmıştır (31 Aralık 20123,491 Bin TL yabancı para donuk alacak ve 3,491 Bin TL özel karşılık).
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
j.4) Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi:
Cari Dönem (Net)(*)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
Önceki Dönem (Net)(*)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
III. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı
Krediler ve Diğer
Alacaklar
IV. Grup
Tahsili Şüpheli
Krediler ve Diğer
Alacaklar
V. Grup
Zarar Niteliğindeki
Kredi ve Diğer
Alacaklar
65,951
(17,646)
48,305
-
254,822
(90,145)
164,677
-
406,941
(279,910)
127,031
-
93,440
(48,772)
44,668
-
133,419
(79,693)
53,726
-
190,335
(119,712)
70,623
-
(*)
Cari dönemde 4,808 Bin TL tutarındaki takipteki alacaklar (31 Aralık 2012-6,516 Bin TL) ve bunlara ilişkin 2,611 Bin TL tutarındaki özel karşılıklar (31 Aralık
2012-3,537 Bin TL) “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV” satırında gösterilmiştir.
k) Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları:
Aralık 2009 itibarıyla Ana Ortaklık Banka yönetiminin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda yönetmelikte belirtilen
asgari oranlarla sınırlı kalmaksızın ve asgari oranlardan az olmamak kaydıyla karşılık ayırma politikası benimsenmiş ve toplam
nakdi kredi tutarı 50 Bin TL ve üzeri olan intikallerde teminat değerleri dikkate alınarak karşılık ayrılmıştır.
Ana Ortaklık Banka kredi kartı alacakları için özel karşılık tutarı ilk intikal tarihinden itibaren % 100 olarak kayıtlara
yansıtılmaktadır.
Ana Ortaklık Bankanın bağlı ortaklıkları tarafından “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve
Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak karşılık ayrılmaktadır.
l) Aktiften silme politikasına ilişkin açıklamalar:
Cari dönemde aktiften silinen ve/veya satılan kredi bulunmamaktadır (31 Aralık 2012 – 196,604 Bin TL tutarında kredi
satılmıştır).
280 - 281
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
m) Diğer açıklama ve dipnotlar:
Aşağıda, sınıflar itibarıyla, kredi ve diğer alacaklara ilişkin değer düşüklüğü karşılığı mutabakatına yer verilmiştir;
Cari Dönem(*)
1 Ocak 2013
Dönem içinde aktarılanlar
Tahsilatlar
Silinenler
31 Aralık 2013 Bakiyesi
Önceki Dönem
1 Ocak 2012
Dönem içinde aktarılanlar
Tahsilatlar
Silinenler
31 Aralık 2012 Bakiyesi
Kurumsal
KOBİ
Tüketici
Toplam
188,207
124,366
(93,129)
25,260
101,485
(9,208)
34,710
28,472
(12,462)
-
-
-
219,444
117,537
50,720
248,177
254,323
(114,799)
387,701
222,879
204,032
(95,409)
(143,295)
188,207
38,264
50,159
(33,881)
(29,282)
25,260
38,526
35,216
(15,136)
(23,896)
34,710
299,669
289,407
(144,426)
(196,473)
248,177
Kredilerin sadece vadesi gecikmiş tutarlarına yer verilmiş olup söz konusu kredilerin ödeme vadesi gelmemiş anapara tutarları dahil edilmemiştir.
(*)
Donuk Alacakların Teminatlarına İlişkin Bilgiler:
Cari Dönem
Gayrimenkul İpoteği
Ticari İşletme Rehni
Gerçek Müşteri Çek/Senedi
Taşıt Rehni
Umumi Taah./İstihkak Temliği
Mevduat Rehni
Önceki Dönem
Gayrimenkul İpoteği
Ticari İşletme Rehni
Gerçek Müşteri Çek/Senedi
Taşıt Rehni
Umumi Taah./İstihkak Temliği
Mevduat Rehni
III. Grup
33,497
539
1,368
1,696
13
IV. Grup
127,225
1,243
9,047
3,618
2,917
101
V. Grup
243,759
20,964
16,582
17,622
18
57,511
6,198
4,267
251
98,180
9,277
4,369
1,034
153,928
9,297
9,131
26
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Finansal araç sınıfları itibarıyla, vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların yaşlandırma analizi
aşağıdaki gibidir:
30 Günden Az
31-60 Gün
61-90 Gün
Toplam
Cari Dönem
Krediler ve Alacaklar(*)
Kurumsal Krediler
KOBİ Kredileri
Tüketici Kredileri
Toplam
153,416
279,340
130,055
562,811
20,790
52,868
28,819
102,477
15,065
43,921
16,037
75,023
189,271
376,129
174,911
740,311
Önceki Dönem
Krediler ve Alacaklar(*)
Kurumsal Krediler
KOBİ Kredileri
Tüketici Kredileri
Toplam
144,156
506,573
90,120
740,849
5,466
62,538
22,042
90,046
5,821
41,890
14,591
62,302
155,443
611,001
126,753
893,197
(*)
Kredilerin sadece vadesi gecikmiş tutarlarına yer verilmiş olup söz konusu kredilerin ödeme vadesi gelmemiş anapara tutarları dahil edilmemiştir.
6. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
a.1) Teminata verilen/bloke edilen vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar:
Bono
Tahvil ve Benzeri Menkul Değerler
Diğer
Toplam
Cari Dönem
327,518
327,518
Önceki Dönem
385,297
385,297
a.2) Repo işlemlerine konu olan vadeye kadar elde tutulacak yatırımların defter değeri 682,678 Bin TL’dir (31 Aralık 2012 –
28,753 Bin TL).
b) Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler:
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Toplam
Cari Dönem
1,216,770
-
1,216,770
Önceki Dönem
984,536
984,536
Serbest depo olarak sınıflandırılan vadeye kadar elde tutulacak varlıklar defter değeri 209,133 Bin TL’dir (31 Aralık 2012 –
580,129 Bin TL).
282 - 283
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
c) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler:
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Görenler
Borsada İşlem Görmeyenler
Değer Azalma Karşılığı (-)
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları
Toplam
Cari Dönem
1,111,095
1,108,718
2,377
(1,022)
109,256
1,219,329
Önceki Dönem
926,324
916,717
9,607
(10,683)
78,538
994,179
Cari Dönem
915,641
175
378,051
(193,455)
9,661
1,110,073
109,256
1,219,329
Önceki Dönem
578,541
(761)
531,848
(192,112)
(1,875)
915,641
78,538
994,179
d) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımların dönem içindeki hareketleri:
Dönem Başındaki Değer
Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları
Yıl İçindeki Alımlar
Satış ve İtfa Yoluyla Yolu ile Elden Çıkarılanlar
Karşılık İadesi/Değer Azalışı Karşılığı (-)
Dönem Sonu Toplamı
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları
Toplam
7. İştiraklere ilişkin bilgiler (Net):
a) Konsolide Edilmeyen İştiraklere İlişkin Bilgiler:
Unvanı
Seltur Turistik İşletmeler
Yatırım A.Ş.(*)
(*)
Adres(Şehir/Ülke)
Ana Ortaklık Bankanın Pay
Oranı-Farklıysa Oy Oranı (%)
Banka Risk Grubunun
Pay Oranı (%)
Muğla/Türkiye
11.32
11.43
İlgili iştirakin 31 Aralık 2013 itibarıyla finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur.
Aktif
Toplamı
49,211
Özkaynak
27,999
Sabit Varlık
Toplamı
45,597
Faiz
Gelirleri
22
Menkul Değer
Gelirleri
-
Cari Dönem
Kâr/Zararı
(2,373)
b) Konsolide Edilen İştiraklere İlişkin Bilgiler: Yoktur.
c) İştirakler Hareket Tablosu:
Konsolidasyon kapsamına alınan iştirak bulunmamaktadır.
d) İştiraklere Yapılan Yatırımların Değerlemesi:
Maliyet değeri ile değerlenmektedir.
e) Konsolide Edilen İştiraklere İlişkin Sektör Bilgileri ve Bunlara İlişkin Kayıtlı Tutarlar:
Bulunmamaktadır.
Önceki Dönem
Kâr/Zararı
Rayiç Değeri
(55,148)
120,043
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
f) Borsaya Kote Edilen İştirakler:
Borsaya kote edilen iştirak bulunmamaktadır.
g) Cari Dönem İçinde Elden Çıkarılan İştirakler:
Bulunmamaktadır.
h) Cari Dönem İçinde Satın Alınan İştirakler:
Bulunmamaktadır. 8. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net):
a) Bağlı ortaklıkların özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler(*): Şekerbank
Kıbrıs Ltd.
Şekerbank
International
Şeker Finansal Banking Unit
Kiralama A.Ş.
Ltd.
Şeker
Yatırım
Şeker
Şeker
Menkul Faktoring Mortgage Zahlungsdienste
Değerler Hizmetleri Finansman
GmbH Der
A.Ş.
A.Ş.
A.Ş. Şekerbank T.A.Ş.
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi İhraç Primleri
Menkul Değerler Değerleme
Farkları
Yasal Yedekler
Olağanüstü Yedekler
22,104
61,808
10,652
31,195
17,041
26,000
734
-
1,207
-
-
-
-
-
-
-
-
(8)
-
-
-
888
1,433
1,892
1,446
1,251
296
-
1
-
-
3,889
4,402
53
-
Maddi Duran Varlıklar Yeniden
Değerleme Değer Artışları
-
-
-
-
1,338
-
-
Diğer Sermaye Yedekleri
-
(43)
-
39
4
13
-
-
-
232
-
-
-
(50)
Kar/Zarar
(7,722)
(18,621)
(84)
2,119
616
159
(217)
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları
(9,564)
(22,893)
(792)
-
(1,041)
-
(276)
1,842
4,272
708
2,119
1,657
159
59
15,271
45,784
12,692
38,680
24,652
26,521
467
Diğer Kâr Yedekleri
Net Dönem Kârı
Ana Sermaye Toplamı
-
-
-
-
-
-
-
SERMAYE
KATKI SERMAYE
15,271
45,784
12,692
38,680
24,652
26,521
467
NET KULLANILABİLİR
ÖZKAYNAK
15,271
45,784
12,692
38,680
24,652
26,521
467
(*)
31 Aralık 2013 dönemine ait finansal veriler kullanılmıştır.
Sermaye yeterliliği içsel değerlendirme sürecinde aşağıdaki unsurlar hedeflenir:
•
•
•
•
•
•
Mali bünye bütünlüğünün muhafaza edilmesi,
Risk iştahının, strateji ve faaliyetler ile uyumlu bir biçimde belirlenmesi,
Sermaye seviyesinin risk iştahına göre belirlenmesi,
Risk bazlı yaklaşımların benimsenmesi,
Performans Yönetimi Sistemi’nin etkinleştirilmesi,
“Kurumsal Yönetim İlkeleri” ve şeffaflığın geliştirilmesi.
284 - 285
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
b) Konsolide Edilmeyen Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler:
Adres(Şehir/Ülke)
Ana Ortaklık Bankanın Pay
Oranı-Farklıysa Oy Oranı (%)
Banka Risk Grubunun
Pay Oranı (%)
İstanbul/Türkiye
-
99
Adres (Şehir/Ülke)
Lefkoşa/K.K.T.C
İstanbul/Türkiye
Lefkoşa/K.K.T.C
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
Köln/Almanya
Ana Ortaklık Bankanın Pay
Oranı-Farklıysa Oy Oranı (%)
95.72
54.13
84.30
99.04
99.99
62.31
100.00
Banka Risk Grubunun
Pay Oranı (%)
95.72
58.05
84.30
99.04
99.99
62.31
100.00
Unvanı
Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo
Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd.Şti.
c) Konsolide Edilen Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler:
Unvanı
Şekerbank Kıbrıs Ltd.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Şekerbank International Banking Unit Ltd.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Faktoring A.Ş.
Şeker Mortgage Finansman A.Ş.
Zahlungsdienste GmbH Der Şekerbank T.A.Ş
d) (c)’deki Sıraya Göre Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler(*):
Aktif Toplamı
177,852
387,196
13,261
165,296
220,145
415,888
954
(*)
Özkaynak
15,271
45,784
12,692
38,680
24,652
26,521
467
Sabit Varlık
Toplamı
5,646
918
1,525
22,057
13,385
857
18
Faiz Gelirleri
15,940
29,928
804
6,025
33,433
12,409
16
Menkul Değer
Gelirleri
158
-
2
-
Cari Dönem
Kâr/Zararı
1,842
4,272
708
2,119
1,657
159
59
Önceki Dönem
Gerçeğe
Kâr/Zararı
Uygun Değeri
(9,564)
10,887
(22,893)
49,396
(792)
8,694
34,334
(1,041)
31,386
42,181
(276)
773
31.12.2013 itibarıyla en son finansal bilgiler sunulmuştur.
e) Bağlı Ortaklıklar Hareket Tablosu:
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
Alışlar
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kâr
Satışlar
Yeniden Değerleme Artışı
Karşılık İadesi/Değer Azalma Karşılıkları (-)
Dönem Sonu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%)
Cari Dönem
109,164
1,021
1,021
110,185
100
Önceki Dönem
97,113
12,051
12,051
109,164
100
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
f) Bağlı Ortaklıklara Yapılan Yatırımların Değerlemesi:
Maliyet Değeri İle Değerleme
Rayiç Değer İle Değerleme
Özsermaye Yöntemi İle Değerleme
Cari Dönem
110,185
-
Önceki Dönem
109,164
-
Cari Dönem
11,950
17,908
28,354
18,963
33,010
Önceki Dönem
11,950
17,908
27,333
18,963
33,010
Cari Dönem
28,354
-
Önceki Dönem
27,333
-
g) Bağlı Ortaklıklara İlişkin Sektör Bilgileri ve Bunlara İlişkin Kayıtlı Tutarlar:
Bağlı Ortaklıklar
Bankalar
Sigorta Şirketleri
Faktoring Şirketleri
Leasing Şirketleri
Finansman Şirketleri
Diğer Mali Bağlı Ortaklıklar
h) Borsaya Kote Edilen Bağlı Ortaklıklar:
Yurtiçi Borsalara Kote Edilenler
Yurtdışı Borsalara Kote Edilenler
i) Cari Dönem İçerisinde Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklıklar:
Bulunmamaktadır.
j) Cari Dönemde Satın Alınan Bağlı Ortaklıklar:
Bulunmamaktadır.
9. Birlikte kontrol edilen ortaklıklara (iş ortaklıkları) ilişkin açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
10. Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler (Net):
Brüt Finansal Kiralama Yatırımı
Finansal Kiralamadan Kazanılmamış Finansal Gelirler (-)
İptal Edilen Kiralama Tutarları (-)
Net Finansal Kiralama Yatırımı
Cari Dönem
377,527
(52,388)
-
325,139
Önceki Dönem
212,144
(30,177)
181,967
286 - 287
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
a) Diğer açıklama ve dipnotlar:
Cari Dönem
Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal kiralama alacakları
Vadesi geçmiş henüz değer düşüklüğüne
uğramamış finansal kiralama alacakları
Değer düşüklüğüne uğramış finansal kiralama
alacakları
Toplam
Eksi: değer düşüklüğüne uğramış finansal
kiralama alacakları için ayrılan özel karşılık
Bilançodaki Net Finansal Kiralama Alacakları
Bakiyesi
Önceki Dönem
Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal kiralama alacakları
Vadesi geçmiş henüz değer düşüklüğüne
uğramamış finansal kiralama alacakları
Değer düşüklüğüne uğramış finansal kiralama
alacakları
Toplam
Eksi: değer düşüklüğüne uğramış finansal
kiralama alacakları için ayrılan özel karşılık
Bilançodaki Net Finansal Kiralama Alacakları
Bakiyesi
Kurumsal
Kobi
Tüketici
Diğer
Toplam
130,653
165,850
-
-
296,503
-
8,949
-
-
8,949
130,653
38,429
213,228
-
-
38,429
343,881
-
(18,742)
-
-
(18,742)
130,653
194,486
-
-
325,139
Kurumsal
Kobi
Tüketici
Diğer
Toplam
-
166,512
-
-
166,512
-
3,435
-
-
3,435
-
27,087
197,034
-
-
-
-
27,087
197,034
-
-
(15,067)
-
-
(15,067)
-
181,967
-
-
181,967
Aşağıda, sınıflar itibarıyla, finansal kiralama alacaklarına ilişkin değer düşüklüğü karşılığı mutabakatına yer verilmiştir:
Cari Dönem
1 Ocak 2013
Dönem içinde aktarılanlar
Tahsilatlar
Silinenler
31 Aralık 2013 Bakiyesi
Kurumsal
-
Kobi
15,067
5,272
(1,597)
18,742
Tüketici
-
Diğer
-
Toplam
15,067
5,272
(1,597)
18,742
Önceki Dönem
1 Ocak 2012
Dönem içinde aktarılanlar
Tahsilatlar
Silinenler
31 Aralık 2012 Bakiyesi
Kurumsal
-
Kobi
14,261
3,428
(2,622)
Tüketici
-
Diğer
-
Toplam
14,261
3,428
(2,622)
-
15,067
-
15,067
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Finansal araç sınıfları itibarıyla vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış finansal kiralama alacaklarının
yaşlandırma analizi aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
Finansal Kiralama Alacakları
Kurumsal
Kobi
Tüketici
Diğer
Toplam
30 Günden Az
31-60 Gün
61-90 Gün
91 Günden Fazla
Toplam
3,922
3,922
2,984
2,984
583
583
1,460
1,460
8,949
8,949
Önceki Dönem
Finansal Kiralama Alacakları
Kurumsal
Kobi
Tüketici
Diğer
Toplam
30 Günden Az
31-60 Gün
61-90 Gün
91 Günden Fazla
Toplam
2,276
2,276
665
665
232
232
262
262
3,435
3,435
11. Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2012 – Yoktur).
12. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar:
Binalar(*)
Alacaklardan
Dolayı Elde Edilen
Gayrimenkuller(*)
Diğer Sabit
Kymetler (**)
Finansal
Kiralama
İle Edinilen
Menkuller
Toplam
Maliyetler
Açılış Bakiyesi, 1 Ocak 2013
İlaveler
Aktiften Silinen
Transfer
Çıkışlar (-)
Yeniden Değerleme değer artış/(azalış)
Kur farkı
Değer Düşüş (Karşılığı)/İadesi
Kapanış Bakiyesi, 31 Aralık 2013
Birikmiş Amortismanlar
Açılış Bakiyesi, 1 Ocak 2013
Aktiften Silinen
Transfer
Cari Dönem Amortisman Gideri
Yeniden Değerleme değer artış/(azalış)
Kur farkı
Değer Düşüş (Karşılığı)/İadesi
Çıkışlar (-)
Kapanış Bakiyesi, 31 Aralık 2013
Net defter değeri, 31 Aralık 2013
434,997
16,171
195
55,212
174
436
507,185
103,654
141,746
(88)
(22,267)
(2,298)
220,747
86,894
20,863
(53)
(107)
(7,446)
19
100,170
32,571
26,180
58,751
658,116
204,960
(53)
(29,713)
55,212
193
(1,862)
886,853
164,061
8,376
27,701
9
200,147
307,038
3,601
2,639
(10)
(474)
5,756
214,991
51,376
(53)
14,767
26
(6,678)
59,438
40,732
10,070
9,144
19,214
39,537
229,108
(53)
34,926
27,701
35
(10)
(7,152)
284,555
602,298
Net defter değeri, 31 Aralık 2012
270,936
100,053
35,518
22,501
429,008
31 Aralık 2013 itibarıyla binalar için değer artışı ve değer düşüş karşılıkları ve alacaklardan dolayı elde edinilen gayrimenkuller için değer düşüş karşılığı
Aralık 2013 tarihli bağımsız ekspertiz raporları kullanılarak hesaplanmıştır.
(**)
Özel maliyet bedelleri diğer sabit kıymetler altında gösterilmektedir.
(*)
288 - 289
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
a) Münferit bir varlık için cari dönemde kaydedilmiş veya iptal edilmiş değer azalışının tutarı finansal tabloların bütünü
açısından önem teşkil etmekteyse:
a.1) Değer azalışının kaydedilmesine veya iptal edilmesine yol açan olaylar ve şartları: Yoktur.
a.2) Finansal tablolarda kaydedilen veya iptal edilen değer azalışının tutarı: Ana Ortaklık Banka alacaklardan dolayı elde
edilen gayrimenkuller için ayırdığı 2,095 Bin TL değer düşüklüğü ile, binaların yeniden değerlemesi sonucunda yukarıdaki
tabloda yeniden değerleme satırlarında netleştirilmiş şekilde gösterilen 39 Bin TL tutarında değer düşüklüğünü toplamda
2,134 Bin TL olarak ekteki finansal tablolarda karşılık olarak kaydetmiştir (31 Aralık 2012-1,357 Bin TL).
b) Cari dönemde kaydedilmiş veya iptal edilmiş olan ve her biri veya bazıları finansal tabloların bütünü açısından önemli
olmamakla birlikte toplamı finansal tabloların bütünü açısından önemli olan değer düşüklükleri için ilgili varlık grupları
itibarıyla ayrılan veya iptal edilen değer azalışı tutarları ile bunlara neden olan olay ve şartlar: Yoktur.
c) Maddi duran varlıklar üzerindeki rehin, ipotek ve varsa diğer kısıtlamalar, maddi duran varlıklar için inşaat sırasında yapılan
harcamaların tutarı, maddi duran varlık alımı için verilen taahhütler: Yoktur.
13. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar: Maliyetler
Açılış Bakiyesi, 1 Ocak 2013
İlaveler
Çıkışlar
Aktiften Silinen
Kapanış Bakiyesi, 31 Aralık 2013
Birikmiş Amortismanlar
Açılış Bakiyesi, 1 Ocak 2013
Cari Dönem Amortisman Gideri
Çıkışlar
Aktiften Silinen
Kapanış Bakiyesi, 31 Aralık 2013
Net defter değeri, 31 Aralık 2013
Net defter değeri, 31 Aralık 2012
Diğer
Toplam
69,829
30,145
(7)
99,967
69,829
30,145
(7)
99,967
41,632
11,617
53,249
46,718
41,632
11,617
53,249
46,718
28,197
28,197
Normal itfa yöntemine göre itfa edilen maddi olmayan duran varlıklara ilişkin faydalı ömür süresi 5 yıldır.
a) Finansal tabloların bütünü açısından önem arz eden bir maddi olmayan duran varlık bulunması durumunda, bunun defter
değeri, tanımı ve kalan amortisman süresi: Yoktur.
b) Varsa devlet teşvikleri kapsamında edinilen ve ilk muhasebeleştirmede rayiç değeri ile kaydedilmiş olan maddi olmayan
duran varlıklara ilişkin bilgi: Yoktur.
c) Devlet teşvikleri kapsamında edinilen ve ilk muhasebeleştirmede rayiç değeri ile kaydedilmiş olan maddi olmayan duran
varlıkların ilk kayıt tarihinden sonraki değerlemelerinin hangi yönteme göre yapıldığı: Yoktur.
d) Kullanımında herhangi bir kısıtlama bulunan veya rehnedilen maddi olmayan duran varlıkların defter değeri: Yoktur.
e) Maddi olmayan duran varlık edinimi için verilmiş olan taahhütlerin tutarı: Yoktur.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
f) Yeniden değerleme yapılan maddi olmayan duran varlıklar için varlık türü bazında açıklamalar: Yoktur.
g) Varsa, dönem içinde gider kaydedilen araştırma geliştirme giderlerinin toplam tutarı: Yoktur.
h) Şerefiyeye ilişkin bilgiler: Yoktur.
ı) Şerefiyenin defter değerinin dönem başı, dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri: Yoktur.
14. Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
15. Ertelenmiş vergi varlığına ilişkin açıklamalar:
a) 31 Aralık 2013 itibarıyla indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanarak bilançoya yansıtılan ertelenmiş vergi varlığı 14,989
Bin TL (31 Aralık 2012-14,605 Bin TL) ve ertelenmiş vergi borcu 39,127 Bin TL (31 Aralık 2012-8,416 Bin TL) olup mali zarar
üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi borcu 6,224 Bin TL’dir (31 Aralık 2012-682 Bin TL).
b) Önceki dönemlerde üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmamış ve bilançoya yansıtılmamış indirilebilir geçici farklar:
Yoktur.
c) Ertelenmiş vergiler için ayrılan değer düşüş karşılıkları ile değer düşüş karşılıklarının iptal edilmesinden kaynaklanan
ertelenmiş vergi varlığı: Yoktur.
d) Ertelenmiş vergi varlığı/borcu hareket tablosu:
Ertelenmiş Vergi Varlığı/(Borcu)
Maddi Duran Varlıklar Matrah Farkları
Karşılıklar(*)
Finansal Varlıkların Değerlemesi
Yatırım İndirimi
Mali Zararlardan
Net Ertelenmiş Vergi Varlığı/(Borcu)
(*)
Cari Dönem
Önceki Dönem
(41,783)
21,459
(20,289)
10,251
6,224
(24,138)
(37,029)
26,788
3,884
11,864
682
6,189
Çalışan hakları yükümlülükleri, kredi kartı puan karşılıkları, dava karşılıkları, sandık karşılığı ve diğer karşılıklardan oluşmaktadır.
Cari dönem ve önceki dönem ertelenmiş vergi varlığı ve borcu hareketleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
Ertelenmiş Vergi Varlığı, Dönem Başı
Cari Dönem (Gideri), Geliri
Özkaynakların Altına Sınıflanan Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş Vergi Varlığı/(Borcu), Dönem Sonu
Cari Dönem
6,189
(25,148)
(5,179)
(24,138)
Önceki Dönem
(1,921)
38,583
(30,473)
6,189
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla gelecekte faydalanacağı varsayımı ile devreden yatırım indirim tutarı
üzerinden 10,251 Bin TL ertelenmiş vergi aktifi hesaplamıştır (31 Aralık 2012-11,864 Bin TL).
290 - 291
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
16. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında açıklamalar: Yoktur (31 Aralık 2012 –
Yoktur).
17. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler:
a) Diğer aktiflerin dağılımı:
Cari Dönem
Aktiflerin Satışından Doğan Alacaklar
Verilen Teminatlar
Verilen Avanslardan
Bankacılık Hizm. Olan Alacaklardan
Takas Hesabı
Diğer Alacaklardan
Toplam
Önceki Dönem
2,624
49,664
3,727
927
87,386
89,014
233,342
-
96,170
8,980
1,207
58,214
65,151
229,722
b) Konsolide Bilançonun Diğer Aktifler Kalemi, Nazım Hesaplarda Yer Alan Taahhütler Hariç Bilanço Toplamının % 10’unu
Aşıyor ise Bunların En Az % 20’sini Oluşturan Alt Hesapların İsim ve Tutarları: Yoktur.
18. Grubun faktoring alacaklarına ilişkin bilgiler:
a) Vade analiz açıklama:
Cari Dönem
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam
TP
204,034
234
204,268
Önceki Dönem
YP
-
TP
186,660
275
186,935
YP
-
b) Diğer açıklama ve dipnotlar:
Cari Dönem
Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış faktoring alacakları
Vadesi geçmiş henüz değer düşüklüğüne
uğramamış faktoring alacakları
Kurumsal
Kobi
Tüketici
Diğer
Toplam
39,054
158,241
-
-
197,295
82
1,851
-
-
1,933
1,463
40,599
35,236
195,328
-
-
36,699
235,927
Eksi: değer düşüklüğüne uğramış faktoring
alacakları diler için ayrılan özel karşılık
87
31,572
-
-
31,659
Bilançodaki Net Faktoring Alacakları Bakiyesi
40,512
163,756
-
-
204,268
Değer düşüklüğüne uğramış faktoring alacakları
Toplam
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem
Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış faktoring alacakları
Vadesi geçmiş henüz değer düşüklüğüne
uğramamış faktoring alacakları
Kurumsal
Kobi
Tüketici
Diğer
Toplam
42,116
135,859
-
-
177,975
-
3,593
-
-
3,593
42,116
29,871
169,323
-
-
29,871
211,439
Eksi: değer düşüklüğüne uğramış faktoring
alacakları için ayrılan özel karşılık
-
24,504
-
-
24,504
Bilançodaki Net Faktoring Alacakları Bakiyesi
42,116
144,819
-
-
186,935
Diğer
-
Toplam
24,504
7,628
(473)
31,659
Diğer
-
Toplam
13,705
11,587
(788)
24,504
Değer düşüklüğüne uğramış faktoring
alacakları
Toplam
Aşağıda, sınıflar itibarıyla, faktoring alacaklarına ilişkin değer düşüklüğü karşılığı mutabakatına yer verilmiştir:
1 Ocak 2013
Dönem içinde aktarılanlar
Tahsilatlar
Silinenler
31 Aralık 2013 Bakiyesi
1 Ocak 2012
Dönem içinde aktarılanlar
Tahsilatlar
Silinenler
31 Aralık 2012 Bakiyesi
Kurumsal
87
-
Kobi
24,504
7,541
(473)
87
31,572
Tüketici
-
Kurumsal
-
Kobi
13,705
11,587
(788)
24,504
Tüketici
-
292 - 293
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
II. Konsolide Bilançonun Pasif Hesaplarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. Mevduatın Vade Yapısına İlişkin Bilgiler
a) Mevduatın Vade Yapısı
Cari Dönem
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurt İçinde Yer. K.
Yurt Dışında Yer.K
Resmi Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalar Mevduatı
TCMB
Yurt İçi Bankalar
Yurt Dışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
Vadesiz
271,207
338,480
324,464
14,016
47,064
474,596
20,360
331,340
120,423
477
869
119,077
1,603,470
7 Gün
İhbarlı
-
1 Aya
Kadar
215,414
85,140
80,254
4,886
82
207,885
8,628
358,275
349,162
9,113
875,424
1-3 Ay
3,388,508
1,973,581
1,869,288
104,293
5,185
1,494,101
609,078
161,238
114,965
46,273
7,631,691
3-6 Ay 6 Ay-1 Yıl
604,846 248,636
308,205 307,341
247,145 164,633
61,060 142,708
706
182
149,269
36,438
100,010
44,601
14,824
5,946
20,931
46,785
8,342
5,740
12,589
41,045
1,198,791 689,929
1 Yıl ve
Üstü
112,162
604,882
195,691
409,191
431
4,128
288
7,517
2,004
5,513
729,408
Birikimli
Mevduat
672
99
94
5
36
807
Önceki Dönem
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurt İçinde Yer. K.
Yurt Dışında Yer. K
Resmi Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalar Mevduatı
TCMB
Yurt İçi Bankalar
Yurt Dışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam
Vadesiz
205,565
293,764
283,958
9,806
49,721
364,186
19,870
327,264
71,840
425
671
70,744
1,332,210
7 Gün
İhbarlı
-
1 Aya
Kadar
147,745
143,107
140,066
3,041
81
264,436
54,905
147,819
145,080
2,739
758,093
1-3 Ay
3,329,356
1,406,268
1,328,746
77,522
1,490
1,153,944
571,347
41,258
36,530
4,728
6,503,663
3-6 Ay 6 Ay-1 Yıl
283,460
88,720
195,931 281,801
146,217 188,729
49,714
93,072
128
58
82,638
25,582
70,104
1,034
71,265
33,443
52,541
2,974
18,724
30,469
703,526 430,638
1 Yıl ve
Üstü
83,702
419,203
131,985
287,218
326
5,920
157
509,308
Birikimli
Mevduat
Toplam
551
4,139,099
74
2,740,148
72
2,219,773
2
520,375
51,804
36
1,896,742
717,417
327,264
365,625
237,550
57,331
70,744
661 10,238,099
Toplam
4,841,445
3,617,728
2,881,569
736,159
53,650
2,366,453
782,965
352,110
715,169
480,690
115,402
119,077
12,729,520
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
b) Mevduat Sigortası Kapsamında Bulunan ve Mevduat Sigortası Limitini Aşan Tasarruf Mevduatına İlişkin Bilgiler:
Tasarruf Mevduatı
Tasarruf Mevduatı
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğer H.
Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin
Sigortasına Tabi Hesaplar
Kıyı Bnk.Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı
Mercilerin Sigorta Tabi Hesaplar
Toplam
(*)
Mevduat Sigortası
Kapsamında Bulunan(*)
Cari Dönem
Önceki Dönem
2,686,591
1,827,020
1,321,828
912,937
-
Mevduat Sigortası
Limitini Aşan
Cari Dönem
Önceki Dönem
2,155,060
2,312,079
1,406,838
1,337,356
-
-
-
-
-
4,008,419
2,739,957
3,561,898
3,649,435
BDDK’nın 1584 sayılı ve 23 Şubat 2005 tarihli yazısı uyarınca sigortaya tabi mevduat tutarına reeskontlar da dahil edilmiştir.
c) Merkezi Yurt Dışında Bulunan Ana Ortaklık Bankanın Türkiye’deki Şubesinde Bulunan Tasarruf Mevduatı, Merkezin
Bulunduğu Ülkede Sigorta Kapsamında Bulunup Bulunmadığı:
Ana Ortaklık Bankanın merkezi Türkiye’de olup tasarruf mevduatı sigortası kapsamındadır.
d) Mevduat Sigortası Kapsamında Bulunmayan Tasarruf Mevduatı:
Sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin mevduatı:
Yurt dışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar
Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait
Mevduat ile Diğer Hesaplar
Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları
ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer
Hesaplar
26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci Maddesindeki Suçtan
Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Mevduat ile Diğer Hesaplar
Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan
Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat
Cari Dönem
-
Önceki Dönem
-
-
-
11,336
8,812
-
-
-
-
2. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
a) Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu:
Cari Dönem
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
TP
Önceki Dönem
10,570
YP
249
4,916
-
-
11
194
107
5,466
-
-
10,581
TP
10,380
8
10,388
YP
451
4,730
200
5,381
294 - 295
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
3. a) Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurt İçi Banka ve Kuruluşlardan
Yurt Dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
Toplam
Önceki Dönem
TP
YP
-
-
265,284
15,989
281,273
222,549
1,257,801
1,480,350
TP
190,937
10,500
201,437
YP
137,668
859,491
997,159
b) Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi:
Cari Dönem
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam
TP
261,828
19,445
281,273
Önceki Dönem
YP
651,514
828,836
1,480,350
TP
190,253
11,184
201,437
YP
329,825
667,334
997,159
Ana Ortaklık Bankanın bağlı ortaklıklarından Şeker Mortgage Finansman AŞ’nin hisseleri, Şeker Mortgage Finansman AŞ’nin
Overseas Private Investment Corporation (OPIC)’den kullanmış olduğu kredi nedeniyle ilgili borç ilişkisi süresince geçerli olan
“hisse rehin ve hisse rehin hakkı” sözleşmesi kapsamında OPIC’e rehnedilmiştir.
c) Grubun yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar:
Grubun yükümlülüklerinin yoğunlaştığı fon sağlayan sektör grubu bulunmamaktadır.
4. Repo işlemlerinden sağlanan fonlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Yurt içi İşlemlerden
Mali Kurum ve Kuruluşlar
Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Yurt dışı İşlemlerden
Mali Kurum ve Kuruluşlar
Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Toplam
Önceki Dönem
TP
853,302
765,413
2,088
85,801
-
YP
-
-
-
-
-
-
-
853,302
-
-
-
TP
59,530
28,729
20,735
10,066
59,530
YP
-
5. İhraç edilen menkul kıymetler:
Ana Ortaklık Banka 27-28-29 Ağustos 2013 tarihlerinde, 28 Şubat 2014 vadeli, aylık faiz ödemeli 500,000 Bin TL tutarında bono
ihraç etmiştir. Grubun 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolarında ihraç edilen bono tutarı 445,826 Bin TL olarak gösterilmiştir (31
Aralık 2012-19,376 Bin TL).
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 7-8 Haziran 2012 tarihlerinde iskontolu, 367 gün vadeli ve kuponlu 24 ay vadeli tahvil ihraç
etmiştir. Şeker Faktoring A.Ş. 29-30 Kasım 2012 tarihlerinde 546 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil
ihraç etmiştir. Grubun 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolarında ihraç edilen tahvil tutarı 126,320 Bin TL olarak gösterilmiştir (31
Aralık 2012-448,444 Bin TL).
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Ana Ortaklık Banka, 800,000 Bin TL’lik Varlık Teminatlı Menkul Kıymet programının, 227,500 Bin TL tutarındaki ilk serilerinin
ihracını 14 Eylül 2011 tarihinde, 180,000 Bin TL tutarındaki ikinci serilerinin ihracını 9 Aralık 2011 tarihinde, 117,600 Bin TL
tutarındaki üçüncü serinin ihracını 8 Mart 2012 tarihinde, 115,250 Bin TL’lik dördüncü serinin ihracını 8 Haziran 2012 tarihinde,
135,975 Bin TL tutarındaki beşinci serilerinin ihracını 28 Kasım 2013 tarihinde tamamlamıştır. Yatırımcılar International
Finance Corporation (IFC), Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), UniCredit Bank AG,
European Investment Bank (EIB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Alman Kalkınma Bankasıdır
(KfW). İşlem, ilgili SPK mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup teminat olarak KOBİ kredileri kullanılmıştır. UniCredit
Bank AG’nin yatırımcı olduğu 121,500 Bin TL’lik seri 12 Eylül 2012 tarihinde, 117,600 Bin TL’lik seri 12 Mart 2013 tarihinde ve
Alman Kalkınma Bankasının (KfW) yatırımcı olduğu 115,250 Bin TL tutarındaki seri 12 Haziran 2013 tarihinde itfa olmuştur, aynı
yatırımcı 28 Kasım 2013 tarihindeki 135,975 Bin TL’lik seriye yatırım yapmıştır.
Grubun 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolarında Varlık Teminatlı Menkul Kıymet tutarı 424,647 Bin TL olarak gösterilmiştir (31
Aralık 2012-521,789 Bin TL).
Cari Dönem
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
Toplam
TP
445,826
424,647
126,320
996,793
Önceki Dönem
YP
-
TP
19,376
521,789
448,444
989,609
YP
-
6. Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının % 10’unu aşıyorsa, bunların en
az % 20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları:
Diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço toplamının % 10’unu aşmamaktadır.
7. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (net):
Bulunmamaktadır.
8. Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler:
Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin işlemler bulunmamaktadır.
9. Karşılıklara ilişkin açıklamalar:
a) Genel karşılıklara ilişkin bilgiler:
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
-Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
-Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
Diğer
Cari Dönem
136,436
94,223
9,102
21,738
10,244
14,896
5,579
Önceki Dönem
133,771
95,552
6,592
19,934
2,640
13,225
5,060
b) Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacakları anapara kur azalış karşılıkları: Dövize endeksli krediler kur farkı
bulunmamaktadır (31 Aralık 2012 – 2,022 Bin TL).
296 - 297
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
c) Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler için ayrılan özel karşılık tutarı 55,351 Bin TL’dir (31 Aralık 2012–
51,631 Bin TL).
d) İzin karşılığı ve kıdem tazminatlarına ilişkin yükümlülükler:
Grup çalışan hakları karşılığını 19 Sayılı Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standart’ında belirtilen Aktüeryal değerleme yöntemini
kullanarak hesaplayıp finansal tablolarına yansıtmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanmasında kullanılan başlıca aktüeryal varsayımlar aşağıdaki gibidir:
- Cari dönem için kullanılan iskonto oranı % 9.80, enflasyon oranı % 6.40’tır (31 Aralık 2012-İskonto oranı % 7.49, enflasyon
oranı % 5.00 ).
- Cari döneme ilişkin hesaplamada 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 3,254.44 Tam TL düzeyindeki tavan maaş tutarı esas alınmıştır
(31 Aralık 2012-3,033.98 Tam TL).
- Tavan maaş tutarının her yıl enflasyon oranında artacağı varsayılmıştır.
- Kadın ve erkeklere ilişkin ölüm olasılıkları için CSO 1980 tablosu kullanılmıştır.
Grup, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü için 53,882 Bin TL (31 Aralık 2012– 49,908 Bin TL) karşılığı
finansal tablolara yansıtmıştır.
Grup, 31 Aralık 2013 tarihi 2,137 Bin TL (31 Aralık 2012 – 1,328 Bin TL) toplam izin yükümlülüğünü finansal tablolarında çalışan
hakları karşılığı kalemi içinde göstermiştir.
d.1) Kıdem tazminatı hareket tablosu
1 Ocak itibarıyla
Cari hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Aktüeryal kayıp/kazanç(*)
Dönem içinde ödenen tazminatlar
Toplam
(*)
Cari Dönem
49,908
6,179
3,664
(313)
(5,556)
53,882
Önceki Dönem
36,555
14,929
3,311
1,340
(6,227)
49,908
Cari dönemde aktüeryal kayıp/kazanç ertelenmiş vergi etkisi düşülerek diğer sermaye yedekleri altında gösterilmiştir.
e) Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler:
e.1) Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin bilgiler: Yoktur.
e.2) Diğer karşılıkların, karşılıklar toplamının % 10’unu aşması halinde aşıma sebep olan alt hesapların isim ve tutarları:
Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler
Kredi kartı likit puan promosyon karşılığı
Sandık karşılığı
Dava karşılıkları
Prim karşılığı
TMSF prim karşılığı
BDDK karşılığı
Diğer karşılıklar
Toplam
Cari Dönem
55,351
1,578
22,469
19,024
6,347
7,649
112,418
Önceki Dönem
51,631
1,173
21,071
38,869
25,244
4,415
13,053
155,456
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
f) Emeklilik haklarından doğan yükümlülükler: f.1) SGK’ya istinaden kurulan sandıklar için yükümlülükler:
Ana Ortaklık Banka zorunlu olarak sosyal sigorta fonlarına katkı payı ödemesi yapmaktadır. Banka çalışanlarının üyesi
bulunduğu Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci
maddesine göre kurulmuştur. Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında kurulmuş olan banka sandıklarının, 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’nun geçici 23’üncü maddesi ile kanunun yayımını izleyen üç yıl içinde SGK’ya devredilmesi öngörülmüş, bu kapsamda
30 Kasım 2006 tarih ve 2006/11345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da devre ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna karşılık,
devre ilişkin ilgili kanun maddesi, Cumhurbaşkanı tarafından 2 Kasım 2005 tarihinde yapılan başvuruya istinaden Anayasa
Mahkemesi’nin 31 Mart 2007 tarih ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 Mart 2007 tarih ve E.2005/39, K.2007/33
sayılı kararı ile iptal edilmiş ve yürürlüğü kararın yayım tarihinden itibaren durdurulmuştur.
Bankacılık Kanunu’nun geçici 23’üncü maddesinin iptaline ilişkin gerekçeli kararın Anayasa Mahkemesi tarafından 15 Aralık
2007 tarih ve 26731 sayılı Resmi Gazete’de açıklanmasını takiben Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasal düzenlemelerin tesisi
yönünde çalışmaya başlamış ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, 8 Mayıs 2008 tarih 26870 sayılı Resmi
Gazete’de 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kanun ile banka sandıklarının iştirakçileri ve
aylık veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ilgili maddenin yayım
tarihinden itibaren 3 yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmesi ve bu Kanun kapsamına alınması, üç yıllık devir
süresinin Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki yıl uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bahsi geçen üç yıllık devir süresi 8
Mart 2012 tarih ve 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 Mart 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile dört yıl uzatılmıştır.
• Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı, BDDK, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu, her sandık için ayrı ayrı olmak üzere hesabı yapılan sandığı temsilen bir ve sandık iştirakçilerini
istihdam eden kuruluşu temsilen bir üyenin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından, devir tarihi itibarıyla devredilen
kişilerle ilgili olarak sandıkların anılan Kanun kapsamındaki sigorta kolları bazında gelir ve giderleri dikkate alınarak
yükümlülüklerinin peşin değerinin hesaplanacağı ve peşin değerin aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz oranının %
9.80 olarak esas alınacağı,
• Sandık iştirakçileri ile aylık ve/veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na devrinden
sonra bu kişilerin tabi oldukları vakıf senedinde bulunmasına rağmen karşılanmayan diğer sosyal hakları ve ödemelerinin,
sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca karşılanmaya devam edileceği,
hususlarına yer verilmiştir.
Sandık’ın teknik finansal tabloları 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 21.maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan “Aktüerler
Yönetmeliği” hükümlerine göre aktüerler siciline kayıtlı bir aktüer tarafından denetlenmektedir. 30 Kasım 2006 tarih ve
2006/11345 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yer alan esaslar çerçevesinde % 9.80 teknik faiz oranı kullanılarak hazırlanan Ocak
2014 tarihli aktüer raporunda 64,314 Bin TL teknik fazlalık bulunmaktadır (31 Aralık 2012-19,115 Bin TL teknik açık). 31 Aralık 2013
tarihli finansal tablolarda karşılık bulunmamaktadır (31 Aralık 2012-21,071 Bin TL).
İlgili kanundaki esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiş olan yukarıda belirtilen aktüer denetlemesi, 31 Aralık 2012 itibarıyla
yükümlülüğün peşin değerini, diğer bir ifadeyle Ana Ortaklık Banka tarafından SGK’ya yapılacak tahmini ödeme tutarını
ölçmektedir. Aktüeryal hesaplamada, CSO 1980 mortalite tablosu, % 9.80 teknik faiz oranı ve % 34.50 prim oranı dikkate
alınmıştır.
298 - 299
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Aşağıdaki tabloda, 31 Aralık 2012 itibarıyla SGK hadleri çerçevesinde sağlık giderleri de dikkate alınarak prim ve maaş
ödemelerinin peşin değerleri gösterilmiştir.
Aktiflerin Muhtemel Emekli Aylıklarının Riyazi İhtiyatı
Muhtemel Dul ve Yetim Riyazi İhtiyatı
Pasiflerin Riyazi İhtiyatı
Sandıktan Ayrılan Üyeler için Sosyal Güvenlik Kurumları’na Verilecek Maaş
Payları Riyazi İhtiyatı
Sağlık ve Cenaze Giderleri İhtiyatı
Varlıklar(*)
Aktif Üyelerin Primlerinin Peşin Değeri
Müşterek Üyelerin Diğer Sosyal Güvenlik Kurumları’ndan Alınacak Maaş Payları
Riyazı İhtiyatı
Fiili ve Teknik Fazla/(Açık) Tutarı
31.12.2013
(142,849)
(67,095)
(565,694)
31.12.2012
(97,915)
(68,495)
(515,818)
(116,248)
(113,278)
400,963
591,617
(76,205)
(81,618)
364,593
406,988
76,898
64,314
49,355
(19,115)
(*)
Varlıklar Sandık tarafından rayiç değerleri ile gösterilmiş ve aktüeryal hesaplamada rayiç değerleriyle dikkate alınmıştır.
Vakfın güncellenmiş değerleri ile gösterilen varlıkları aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
Bankalar ve Diğer Finansal Yatırımlar
İştirakler
Gayrimenkul
Diğer
Toplam
31.12.2013
278,093
51,091
64,907
6,872
400,963
31.12.2012
246,851
50,815
62,306
4,621
364,593
f.2) Grup çalışanları için emeklilik sonrası hak sağlayan her çeşit vakıf, sandık gibi örgütlenmelerin yükümlülükleri:
Bakınız beşinci bölüm II/9 f.1 nolu dipnot.
10. Vergi borcuna ilişkin açıklamalar:
a) Cari vergi borcuna ilişkin açıklamalar:
a.1) Kurumlar vergisi:
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, peşin ödenmiş kurumlar vergisi ile netleştikten sonra 9,149 Bin TL mahsup edilecek kurumlar
vergisi bulunmaktadır (31 Aralık 2012 – 23,993 Bin TL ödenecek kurumlar vergisi).
a.2) Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler:
Ödenecek Kurumlar Vergisi
Menkul Sermaye İradı Vergisi
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi
BSMV
Kambiyo Muameleleri Vergisi
Ödenecek Katma Değer Vergisi
Diğer
Toplam
Cari Dönem
(9,149)
11,390
494
14,053
8
1,807
7,147
25,750
Önceki Dönem
23,993
8,165
367
12,973
2
1,138
5,020
51,658
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
a.3) Primlere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
277
465
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren
İşsizlik Sigortası-Personel
İşsizlik Sigortası–İşveren
Diğer
Toplam
Önceki Dönem
230
379
8
14
631
-
9
16
-
767
b) Bulunması halinde ertelenmiş vergi borcuna ilişkin açıklamalar: 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, ertelenmiş vergi borcu 39,127
Bin TL olup detayı V. Bölüm I.15 nolu dipotta açıklanmıştır (31 Aralık 2012-8,416 Bin TL ertelenmiş vergi borcu).
11. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları hakkında bilgiler: Yoktur.
12. Ana Ortaklık Bankanın kullandığı sermaye benzeri kredilerin sayısı, vadesi, faiz oranı, kredinin temin edildiği kuruluş ve
varsa, hisse senedine dönüştürme opsiyonuna ilişkin detaylı açıklamalar:
Banka, 25 Eylül 2013 tarihinde özellikle kadın girişimcilerin, tarım sektörünün ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin
finansmanında kullanılmak üzere International Finance Corporation (“IFC”) ile 50 milyon USD, The European Bank for
Reconstruction and Development (“EBRD”) ile 40 milyon USD ve European Fund for Southeast Europe (“EFSE”) ile 10 milyon
EUR tutarlarında olmak üzere, 10 yıl vadeli sermaye benzeri kredi anlaşması imzalamıştır.
Cari Dönem
Yurtiçi Bankalardan
Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan
Yurt dışı Bankalardan
Yurt dışı Diğer Kuruluşlardan
Toplam
TP
-
Önceki Dönem
YP
232,731
180,718
413,449
TP
-
YP
35,192
35,254
70,446
13. Özkaynaklara ilişkin bilgiler:
a) Ödenmiş sermayenin gösterimi:
Hisse Senedi Karşılığı(*)
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı
(*)
Nominal Sermaye’yi ifade etmektedir.
Cari Dönem
1,000,000
-
Önceki Dönem
1,000,000
-
300 - 301
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
b) Ödenmiş sermaye tutarı, Ana Ortaklık Bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun açıklanması
ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı:
Ana Ortaklık Bankada kayıtlı sermaye sistemi uygulanmaktadır. Kayıtlı sermaye tavanı tutarı 1,250,000 Bin TL’dir.
Sermaye Sistemi
Kayıtlı Sermaye
Ödenmiş Sermaye
1,000,000
Tavan
1,250,000
c) Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile artırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler: Yoktur.
d) Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler: Yoktur.
e) Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacı ve bu
taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar: Yoktur.
f) Ana Ortaklık Bankanın gelirleri, karlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler
dikkate alınarak yapılacak öngörülerin, Ana Ortaklık Bankanın özkaynakları üzerindeki tahmini etkileri:
Ana Ortaklık Bankanın geçmiş dönem gelirleri, kârlılığı ve likiditesi Mali Kontrol, Bütçe ve Stratejik Planlama Departmanı
tarafından yakından takip edilmekte Yönetim Kuruluna ve Aktif Pasif Komitesine raporlanmaktadır. Ana Ortaklık Bankanın
bu göstergelerini etkileyen faiz, kur ve vade değişimlerinin olası etkileri ise statik ve dinamik senaryo analizleri ile tahmin
edilmeye çalışılmaktadır. Varlık ve yükümlülüklerin bugünkü değerlerinin farkı olarak tanımlanan özkaynağın piyasa değeri
ve değişimleri ölçümlenmektedir. Net faiz geliri simulasyonları ve senaryo analizleri ile Ana Ortaklık Bankanın gelecekteki faiz
gelirleri tahmin edilmeye çalışılmaktadır.
g) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler:
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar bulunmamaktadır.
h) Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin açıklamalar:
Cari Dönem
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklardan
Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden
Değerleme Farkı
Kur Farkı
Toplam
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
(5,085)
(5,085)
-
(4,239)
(8)
(4,247)
(140)
(140)
14. Yasal yedeklere ilişkin bilgiler:
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe
Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçeler
Toplam
Cari Dönem
62,006
15,486
77,492
Önceki Dönem
51,650
15,230
66,880
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
15. Olağanüstü yedeklere ilişkin bilgiler:
Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe
Dağıtılmamış Kârlar
Birikmiş Zararlar
Yabancı Para Sermaye Kur Farkı
Toplam
Cari Dönem
606,038
3,889
53
609,980
Önceki Dönem
375,165
3,159
(3,346)
374,978
16. Özkaynak ile ilgili diğer bilgiler:
Yoktur.
17. Azınlık paylarına ilişkin açıklamalar:
Ekli finansal tablolarda 40,343 Bin TL tutarında azınlık payı bulunmaktadır (31 Aralık 2012-39,339 Bin TL).
18. Diğer sermaye yedeklerine ilişkin açıklamalar:
31 Aralık 2013 itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğüne ilişkin aktüeryal kazanç diğer sermaye yedekleri hesabında
gösterilmiştir.
III. Konsolide Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. Konsolide nazım hesaplarda yer alan yükümlülüklere ilişkin açıklama:
a) Gayri kabili rücu niteliğindeki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı:
Vadeli, Aktif Değer Alım-Satım Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermaye İştirak Taahhütleri
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Toplam
Cari Dönem
114,142
423,833
527,455
538,431
2,309
6,610
16,574
1,629,354
Önceki Dönem
149,546
289,755
512,901
331,677
1,603
6,729
9,272
1,301,483
b) Aşağıdakiler dahil nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı:
Grup bankacılık faaliyetleri kapsamında çeşitli taahhütler altına girmekte olup bunlar kullandırma garantili kredi taahhütleri,
teminat mektupları, kabul kredileri ve akreditiflerden oluşmaktadır.
302 - 303
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
b.1) Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil gayrinakdi krediler:
Garantiler
Banka Aval ve Kabulleri
Akreditifler
Toplam
Cari Dönem
134,407
386,928
530,038
1,051,373
Önceki Dönem
133,957
218,755
411,276
763,988
Cari Dönem
3,566,800
768,720
822,438
5,157,958
Önceki Dönem
3,116,536
404,757
428,363
3,949,656
Cari Dönem
388,540
244,690
143,850
5,820,791
6,209,331
Önceki Dönem
193,204
131,976
61,228
4,520,440
4,713,644
b.2) Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler:
Kesin Teminat Mektupları
Geçici Teminat Mektupları
Kefalet ve Benzeri İşlemler
Diğer Teminat Mektupları
Toplam
c.1) Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
Diğer Gayrinakdi Krediler
Toplam
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
c.2) Gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi:
TP
Tarım
16,819
Çiftçilik ve Hayvancılık
14,230
Ormancılık
2,466
Balıkçılık
123
Sanayi
550,719
Madencilik ve Taşocakçılığı
27,692
İmalat Sanayi
499,898
Elektrik, Gaz, Su
23,129
İnşaat
1,789,850
Hizmetler
1,764,327
Toptan ve Perakende
Ticaret
706,490
Otel ve Lokanta Hizmetleri
14,844
Ulaştırma ve Haberleşme
93,534
Mali Kuruluşlar
284,998
Gayrimenkul ve Kira. Hizm. 490,094
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
2,258
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
172,109
Diğer
30,084
Toplam
4,151,799
Cari Dönem
(%)
YP
0.40
1,068
0.34
1,068
0.06
0.00
13.27
928,005
0.67
31,207
12.04
847,997
0.56
48,801
43.11
443,110
42.50
677,531
17.02
0.36
2.25
6.87
11.80
0.05
4.15
0.72
100.00
290,386
2,708
112,868
109,922
96,633
65,014
7,818
2,057,532
(%)
0.05
0.05
45.10
1.52
41.21
2.37
21.54
32.93
TP
10,337
8,306
1,954
77
344,247
17,133
276,405
50,709
1,320,854
1,391,908
Önceki Dönem
(%)
YP
0.33
2,681
0.27
2,681
0.06
0.00
11.21
653,326
0.56
1,251
9.00
595,626
1.65
56,449
43.03
382,022
45.36
605,051
14.11
0.13
5.49
5.34
4.70
3.16
0.38
100.00
559,176
23,583
66,692
237,294
362,256
4,050
138,857
2,281
3,069,627
18.22
0.77
2.17
7.75
11.80
0.13
4.52
0.07
100.00
193,678
6,075
96,727
39,272
225,431
43,868
937
1,644,017
(%)
0.16
0.16
39.74
0.08
36.23
3.43
23.24
36.80
11.78
0.37
5.88
2.39
13.71
2.67
0.06
100.00
c.3) I ve II’nci grupta sınıflandırılan gayrinakdi kredilere ilişkin bilgiler:
Gayrinakdi Krediler
Teminat Mektupları
Aval ve Kabul Kredileri
Akreditifler
Cirolar
Menkul Kıymet İhracında Satın Alma
Garantilerimizden
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Diğer Garanti ve Kefaletler
I inci Grup
II nci Grup
TP
3,968,778
10,356
673
-
YP
988,356
376,223
528,584
-
TP
158,594
-
YP
42,230
349
781
-
13,398
121,009
-
-
Grup, 127,787 Bin TL tutarındaki (31 Aralık 2012 – 100,807 Bin TL) nakde dönüşmemiş gayrinakdi kredileri için 55,351 Bin TL (31
Aralık 2012 – 51,631 Bin TL) karşılık hesaplayarak finansal tablolarına yansıtmıştır.
304 - 305
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
2. Türev işlemlere ilişkin bilgiler:
Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri
Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I)
Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri
Swap Para Alım Satım İşlemleri
Futures Para İşlemleri
Para Alım Satım Opsiyonları
Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II)
Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım Satım İşlemleri
Faiz Alım Satım Opsiyonları
Futures Faiz Alım Satım İşlemleri
Diğer Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (III)
A.Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III)
Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri
Rayiç Değer Değişikliği Riskinden Korunma Amaçlı
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları Riskinden Korunma Amaçlı
B.Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler
Türev İşlemler Toplamı (A+B)
Cari Dönem
Önceki Dönem
4,407,975
441,773
3,951,721
14,481
6,000
6,000
62,975
4,476,950
4,347,289
209,205
3,967,730
18,023
152,331
6,000
6,000
4,353,289
-
-
4,476,950
4,353,289
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile ilgili olarak; ayrı ayrı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi cinsi bazında, ilgili miktarlar da
belirtilmek suretiyle sözleşmelerin cinsi, yapılış amacı, riskin niteliği, risk yönetim stratejisi, riske karşı korunma ilişkisi, Grubun
mali durumuna muhtemel etkileri, nakit akımının zamanı, önceden gerçekleşeceği tahmin edilen ve bu tahmine dayanılarak
muhasebeleştirilen, ancak gerçekleşmeyeceği anlaşılan işlemlerin gerçekleşmemesinin nedenleri, sözleşmeler nedeniyle cari
dönemde gelir tablosu ile ilişkilendirilmeyen gelir ve giderler hakkında bilgiler:
Grubun türev işlemleri yabancı para swap, faiz swap, opsiyon ve vadeli alım satım sözleşmelerinden meydana gelmektedir.
Vadeli döviz alım satım sözleşmeleri ile swap işlemlerinin rayiç değerinin tespitinde, söz konusu işlemler bilanço tarihindeki
piyasa faiz oranları kullanılarak ve dönem sonu Ana Ortaklık Banka gişe döviz alış kurları ile değerlendirilmekte, alım satım
arasındaki farklardan ortaya çıkan kur farkı reeskontları cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Swap faiz işlemlerinin
gerçeğe uygun değerinin tespitinde, swap faiz işleminin sözleşmeye göre sabit faiz oranı üzerinden ödenecek veya alınacak
faiz tutarları ile sözleşmeye göre değişken faiz oranı üzerinden alınacak veya ödenecek faiz tutarları geçerli olan cari piyasa
faiz oranları ile baştan hesaplanarak bilanço tarihine kadar iskonto edilerek hesaplanmakta ve arasındaki farklar cari dönem
gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Bazı türev işlemler ekonomik olarak riskten korunma sağlamakla birlikte, bu işlemler finansal
riskten korunma muhasebesine (hedge) uygun kalem olarak tanımlanması için tüm gereken koşullar yerine getirilmediği
için “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirilme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (TMS 39) kapsamında alım
satım amaçlı olarak muhasebeleştirilir ve söz konusu araçlar dolayısıyla gerçekleşen kazanç veya kayıp kâr zarar tablosu ile
ilişkilendirilir.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Grubun 31 Aralık 2013 itibarıyla, vadeli döviz, para ve faiz swap işlemlerinin dökümü döviz cinsi bazında ve TL cinsinden
karşılıkları aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem
TL
USD
EURO
DİĞER
Toplam
Önceki Dönem
TL
USD
EURO
DİĞER
Toplam
Vadeli
Alım
Vadeli
Satım
Swap
Alım
Swap
Satım
Opsiyon
Alım
Opsiyon
Satım
Futures
Alım
Futures
Satım
34,055
176,187
6,015
7,325
223,582
180,189
33,183
6,869
2,052
222,293
142,558
656,640
1,218,973
36,615
2,054,786
930,686
817,766
146,720
7,763
1,902,935
6,477
646
7,123
546
2,136
4,676
7,358
-
-
18,745
55,808
26,368
3,448
104,369
86,849
235,851
11,368
380,225
3,171 1,283,450
3,448
109,327
104,836 2,008,853
718,559
1,005,937
234,520
5,861
1,964,877
17,685
49,631
67,316
65,936
19,079
85,015
8,947
8,947
9,076
9,076
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, nakit akış riskinden koruma amaçlı işlemler bulunmamaktadır (31 Aralık 2012-Yoktur).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler bulunmamaktadır (31 Aralık 2012-Yoktur).
3. Koşullu borçlar ve varlıklara ilişkin açıklamalar:
a.1) Grubun birlikte kontrol edilen ortaklığıyla (iş ortaklıkları) ilgili şarta bağlı hususlar ve diğer girişimcilerle birlikte şarta bağlı
yükümlülüklerdeki payı: Yoktur.
a.2) Birlikte kontrol edilen ortaklığın (iş ortaklıkları) kendi şarta bağlı yükümlülüklerine ilişkin payı: Yoktur.
a.3) Grubun birlikte kontrol edilen ortaklığındaki (iş ortaklıkları) diğer girişimcilerin yükümlülüklerinden sorumlu olmasından
kaynaklanan şarta bağlı yükümlülükleri: Yoktur.
b) Şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesi, finansal tablolarda belirtilmesi:
b.1) Şarta bağlı varlık için, şartın gerçekleşme olasılığı kesine yakınsa bu varlık muhasebeleştirilmekte, şartın gerçekleşme
olasılığı fazla ise bu varlık dipnotlarda açıklanmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla açıklanması gereken şarta bağlı varlık
yoktur.
b.2) Şarta bağlı yükümlülük için şartın gerçekleşme olasılığı fazla ise ve güvenilir olarak ölçülebiliyorsa karşılık ayrılmakta,
güvenilir olarak ölçülemiyorsa ya da şartın gerçekleşme olasılığı yoksa veya az ise bu yükümlülük dipnotlarda açıklanmaktadır:
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Grubun hukuk departmanından alınan bilgilere göre Grup aleyhine açılmış ve halen devam eden
toplam 756 adet dava bulunmaktadır. Bu davaların toplam tutarı 59,157 Bin TL’dir. Bu davalar için 22,469 Bin TL tutarında
karşılık ayrılmıştır (31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Grubun hukuk departmanından alınan bilgilere göre Grup aleyhine açılmış ve
halen devam eden toplam 502 adet dava bulunmaktadır. Bu davaların toplam tutarı 76,317 Bin TL’dir. Bu davalar için 38,869
Bin TL tutarında karşılık ayrılmıştır). Ana Ortaklık Banka aleyhine geçmiş dönemlerde açılan bazı davalar, davacıyla karşılıklı
imzalanan sulh protokolü ile sonlandırılmıştır. Ana Ortaklık Banka, ilgili davalar için ayırmış olduğu 31,500 Bin TL karşılığı, sulh
kapsamında 30,908 Bin TL ödeyerek kapatmıştır.
306 - 307
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
c) Cayılabilir taahhütlere ilişkin açıklamalar:
BDDK’nın 3 Haziran 2013 tarihli yazısı ile kredi sözleşmelerinde yer almakla birlikte henüz kullandırılmamış ve kullandırma
garantisi bulunmayan nakdi krediler ile gayrinakdi kredilerin diğer bilanço dışı hesaplarda izlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Ana
Ortaklık Banka, bu yazıya istinaden 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu’nda cayılabilir kredi tahsis
taahhüdünde izlediği tutarı düzeltmiştir. Önceki dönem bakiyesi düzeltilmeden aynı bırakılmıştır.
4. Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar:
Ana Ortaklık Banka, başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin bilgiler mali bünyeye ilişkin açıklamalardaki
“başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemler”e ilişkin açıklama ve dipnotlar XI. maddesinde
açıklanmıştır.
5. Bankaların uluslararası derecelendirme kuruluşlarına yaptırmış oldukları derecelendirmeye ilişkin özet bilgiler:
Ana Ortaklık Banka için uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aşağıda
belirtilmektedir:
Fitch Ratings: Eylül 2013
Yabancı Para
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Türk Parası
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Ulusal
Görünüm
Finansal Kapasite Notu
Desteklenme Notu
Moody’s: Mayıs 2013
Yabancı Para
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Türk Parası
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Uzun Vadeli Ulusal Not
Kısa Vadeli Ulusal Not
Görünüm
Finansal Güç Notu
BBB
Durağan
BBB
Durağan
A +(tur)
Durağan
bb5
JCR: Temmuz 2013
Yabancı Para
Uluslararası Uzun Vadeli
Uluslararası Kısa Vadeli
Türk Parası
Uluslararası Uzun Vadeli
Uluslararası Kısa Vadeli
Görünüm
Uzun Vadeli Ulusal
Kısa Vadeli Ulusal
Desteklenme Notu
Bireysel Derecelendirme
BBBA-3
BBBA-3
Durağan
AA-(Trk)
A-1+ (Trk)
2
AB
Capital Intelligence: Aralık 2012
Ba1
NP
Ba1
NP
A2.tr
TR-1
Durağan
D
Yabancı Para
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Finansal Güç Notu
Desteklenme Notu
Görünüm
BB
B
BB
4
Durağan
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. için JCR Eurasia Rating tarafından yapılan çalışmaya ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmektedir:
JCR Eurasia Rating: Mayıs 2013
Yabancı Para Taahhütler
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Ulusal
Türk Parası Taahhütler
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
Görünüm
Ulusal
Görünüm
Bireysel Derecelendirme
Destek Notu
BBBA-3
Durağan
A-(Trk)
BBBA-3
Durağan
A-1 (Trk)
Durağan
AB
2
IV. Konsolide Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. a) Kredilerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Kredilerden Alınan Faizler(*)
Kısa Vadeli Kredilerden
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler
(*)
TP
1,372,027
706,311
640,316
25,400
-
Önceki Dönem
YP
118,296
43,707
74,546
43
-
TP
1,400,279
824,507
552,318
23,454
-
YP
107,555
50,300
57,255
-
Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.
b) Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
TCMB
Yurt İçi Bankalardan
Yurt Dışı Bankalardan
Merkez ve Şubelerden
Toplam
TP
278
1,233
651
2162
Önceki Dönem
YP
54
189
84
327
TP
387
526
702
1,615
YP
19
130
86
235
308 - 309
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
c) Menkul değerlerden alınan faizlere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklardan
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Toplam
Önceki Dönem
TP
496
YP
117
TP
3,505
YP
72
37,153
100,500
138,149
11
19
147
200,208
81,891
285,604
28
54
154
d) İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
1,020
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Faizler
Önceki Dönem
915
2. a) Kullanılan kredilere verilen faizlere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Bankalara Verilen Faizler(*)
TCMB
Yurt İçi Bankalara
Yurt Dışı Bankalara
Merkez ve Şubelere
Diğer Kuruluşlara
Toplam
(*)
TP
19,370
17,371
1,999
19,370
Önceki Dönem
YP
30,708
5,657
25,051
30,708
TP
23,594
20,463
3,131
23,594
YP
25,955
3,450
22,505
25,955
Kullanılan kredilere ilişkin ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.
b) İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
20
İştirak ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Faizler
Önceki Dönem
11
c) İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
TP
81,308
Önceki Dönem
YP
-
TP
104,593
YP
-
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
d) Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi:
Hesap Adı
Türk Parası
Bankalar Mevduatı
TasarrufMevduatı
ResmiMevduat
TicariMevduat
DiğerMevduat
7GünİhbarlıMevduat
KıymetliMadenDepo
Toplam
YabancıPara
DTH
Bankalar Mevduatı
7 Gün İhbarlı Mevduat
Kıymetli Maden Depo
Toplam
Genel Toplam
Vadeli Mevduat
6 Aya
1 Yıla
Kadar
Kadar
Vadesiz
Mevduat
1 Aya
Kadar
3 Aya
Kadar
2
33
39
2
76
19,564
13,758
5
13,182
1,152
47,661
9,324
243,586
5,006
110,128
42,101
410,145
919
25,606
562
7,911
4,844
39,842
70
80
150
226
1,886
4,775
6,661
54,322
42,253
88
42,341
452,486
6,133
4
6,137
45,979
1 Yıldan
Uzun
Birikimli
Mevduat
Toplam
316
12,799
5
3,663
2,980
19,763
7,818
38
467
14
8,337
33
2
35
30,125
303,633
5,616
135,392
51,093
525,859
8,814
8,814
28,577
18,787
18,787
27,124
35
77,943
4,867
80
82,890
608,749
3. Temettü gelirlerine ilişkin açıklamalar:
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Diğer
Toplam
Cari Dönem
1
1,545
1,546
Önceki Dönem
52
52
Cari Dönem
8,115,077
28,637
658,538
7,427,902
8,106,930
15,215
485,407
7,606,308
Önceki Dönem
2,888,638
36,018
417,569
2,435,051
2,871,422
6,334
440,279
2,424,809
4. Ticari kâr zarara ilişkin açıklamalar:
Kar
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr
Kambiyo İşlemlerinden Kâr
Zarar (-)
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemlerinden Zarar
310 - 311
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
5. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar:
Yeni gelişmeleri içeren ve Grubun gelirlerini önemli ölçüde etkileyen faktörlerle ilgili bilgiler, gelirlerin etkilenme boyutunu da
açıklayan bilgi:
Gelir tablosunda 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla diğer faaliyet gelirleri satırında gösterilen 173,857 Bin TL’lik tutarın, 149,507 Bin
TL’si geçmiş yıllara ait gider ve karşılıkların iadesinden ve 24,350 Bin TL’si diğer faiz dışı gelirlerden oluşmaktadır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla geçmiş yıllara ait gider ve karşılıkların iadesi tutarının 68,810 Bin TL’si kredi özel karşılık
tahsilatları, 11,572 Bin TL’si gayrinakdi karşılık iadeleri, 16,928 Bin TL’si menkul kıymetler değer düşüş karşılığı iadesi ve 52,197
Bin TL’si ise dava karşılığı ve diğer karşılık iadelerinden oluşmaktadır.
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla diğer faaliyet gelirleri satırında gösterilen 199,361 Bin TL’lik tutarın, 171,905 Bin TL’si geçmiş yıllara
ait gider ve karşılıkların iadesinden ve 27,456 Bin TL’si diğer faiz dışı gelirlerden oluşmaktadır.
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla geçmiş yıllara ait gider ve karşılıkların iadesi tutarının 113,699 Bin TL’si kredi özel karşılık
tahsilatları, 26,717 Bin TL’si gayrinakdi karşılık iadeleri, 184 Bin TL’si menkul kıymetler değer düşüş karşılığı iadesi ve 31,305 Bin
TL’si ise dava karşılığı ve diğer karşılık iadelerinden oluşmaktadır.
6. Bankaların kredi ve diğer alacaklarına ilişkin değer düşüş karşılıkları:
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
III. Grup Kredi ve Alacaklardan
IV. Grup Kredi ve Alacaklardan
V. Grup Kredi ve Alacaklardan
Genel Karşılık Giderleri
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Menkul Değerler
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET Men. Değ. Değer Düşüş Giderleri
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
Diğer(*)
Toplam
(*)
Cari Dönem
198,526
88,144
79,366
31,016
9,365
700
570
314
256
940
940
31,053
241,154
Önceki Dönem
257,914
160,706
43,581
53,627
38,147
3,183
43
3,140
6,880
6,880
40,769
346,893
Diğer karşılıklar 12,919 Bin TL gayrinakdi krediler özel karşılığını da içermektedir (31 Aralık 2012 –18,264 Bin TL gayrinakdi krediler özel karşılığı).
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
7. Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler:
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Diğer İşletme Giderleri
Faaliyet Kiralama Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Reklam ve İlan Giderleri
Diğer Giderler (**)
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
Diğer(*)
Toplam
Cari Dönem
298,505
4,287
39
32,287
11,617
2,327
2,639
288,114
42,959
10,687
21,064
213,404
4,166
130,858
774,839
Önceki Dönem
270,724
13,353
25,520
10,163
1,583
1,280
221,285
36,511
7,743
17,128
159,903
392
116,012
660,312
(*)
Diğer faaliyet giderleri içerisinde 23,118 Bin TL tutarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ödenen primler, 3,563 Bin TL dava karşılığı ve 19,000 Bin TL
prim karşılığı bulunmaktadır (31 Aralık 2012 – 15,160 Bin TL Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ödenen primler, 31,886 Bin TL dava karşılığı ve 25,000 Bin
TL prim karşılığı bulunmaktadır).
(**)
Diğer giderler içerisinde 23,543 Bin TL haberleşme giderleri, 21,396 Bin TL bilgisayar kullanım giderleri, 2,391 Bin TL kredi kartları ve bankacılık
hizmetlerine ilişkin promosyon uygulamaları giderleri yer almaktadır (31 Aralık 2012-21,020 Bin TL haberleşme giderleri, 12,468 Bin TL bilgisayar kullanım
giderleri, 8,611 Bin TL kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uygulamaları giderleri).
8. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kâr/zararına ilişkin açıklama:
Grubun 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla vergi öncesi kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 15.24 azalmıştır. Bir önceki yılın
aynı dönemine göre Grubun faaliyet gelirleri % 3.07 oranında azalmış, net ücret ve komisyon gelirleri % 10.68 oranında
artmış, faaliyet giderleri % 17.34 oranında artmış, karşılık giderleri % 30.48 oranında ve diğer faaliyet gelirleri % 12.79 oranında
azalmıştır.
9. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklama:
a) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hesaplanan cari vergi gideri 30,651 Bin TL olup (31 Aralık 2012 – 112,220 Bin TL cari vergi gideri)
ertelenmiş vergi gideri 25,148 Bin TL’dir (31 Aralık 2012 –38,583 Bin TL ertelenmiş vergi geliri).
b) Geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi gideri 25,148 Bin TL’dir (31 Aralık 2012 –
38,583 Bin TL ertelenmiş vergi geliri). 312 - 313
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
10. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler dönem net kâr/zararına ilişkin açıklama:
Grubun 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla net dönem kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 12.62 oranında azalmıştır.
11. Net dönem kâr ve zararına ilişkin açıklamalar:
a) Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma oranının açıklanması
Grubun dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli ise, bu kalemlerin niteliği ve tutarı: Yoktur.
b) Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr/zarara etkisi, daha sonraki dönemleri de
etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde etkisi: Yoktur.
c) Azınlık paylarına ait kâr/zarar: Azınlık paylarına ait kâr 2,062 Bin TL’dir (31 Aralık 2012 – 3,152 Bin TL kâr).
d) Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlerin, gelir tablosu toplamının % 10’unu aşması halinde bu kalemlerin en az % 20’sini
oluşturan alt hesaplar aşağıda gösterilmiştir.
Diğer Alınan Ücret ve Komisyonlar
Bankacılık Hizmet Gelirleri
Diğer
Toplam
Cari Dönem
181,290
25,690
206,980
Önceki Dönem
153,955
27,317
181,272
Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar
Bankalara Verilen Komisyon ve Ücretler
Kredi Kartları İçin Verilen Komisyon ve Ücretler
Diğer
Toplam
Cari Dönem
5,268
7,760
12,532
25,560
Önceki Dönem
7,919
12,479
7,901
28,299
e) Cari dönemde önemli etkide bulunan veya takip eden dönemlerde önemli etkide bulunacağı beklenen muhasebe
tahminindeki bir değişikliğin niteliği ve tutarı: Yoktur.
V. Konsolide Özkaynak Değişim Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. Cari dönemde Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Standardının uygulanması sebebiyle yapılan düzeltmelere ilişkin
bilgiler:
1. a) Satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlenmesinden sonra meydana gelen artış
Satılmaya hazır yatırımların gerçeğe uygun değerle yeniden ölçülmesinden kaynaklanan değer kazanç ya da kayıplar
özkaynağa kaydedilmektedir. Cari dönemde satılmaya hazır varlıklarla ilgili olarak özkaynaklara 6,356 Bin TL değerleme zararı
kaydedilmiştir. Satılmaya hazır menkul değerlere ilişkin gerçeğe uygun değer farkları üzerinden hesaplanan 1,271 Bin TL
tutarındaki ertelenmiş vergi aktifi ile netleştirilerek 5,085 Bin TL olarak gösterilmiştir.
1. b) Nakit akış riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen artışlara ilişkin bilgiler
1. b) i. Dönem başı ve dönem sonu nakit akış riskinden korunma kalemleri ve mutabakatı
Bulunmamaktadır.
1. b) ii. Nakit akış riskinden korunmalarda, riskten korunma aracı olarak belirlenmiş bir türev ve türev olmayan finansal varlık ve
yükümlülüğe ait kazanç ya da kayıp, özkaynağa kaydedilmişse cari dönemde kaydedilen tutar
Bulunmamaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
1. b) iii. Kur farklarının dönem başı ve dönem sonundaki tutarlarına ilişkin mutabakat Bulunmamaktadır.
VI. Konsolide Nakit Akış Tablosuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar
1. Nakit Akış Tablosunda yer alan diğer kalemlerin ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki
etkisi:
“Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim” içinde yer alan 76,915 Bin TL (31 Aralık 2012 – 7,405 Bin TL)
tutarındaki “Diğer borçlardaki net artış/azalış” kalemi muhtelif borçlar, diğer yabancı kaynaklar, para piyasalarındaki
değişimlerden oluşmaktadır. 621,585 Bin TL (31 Aralık 2012 – 631,600 Bin TL) tutarındaki “Diğer aktiflerdeki net artış/azalış”
kalemi ise muhtelif alacaklar ve diğer aktifler kalemlerindeki değişimden oluşmaktadır.
Döviz kurundaki değişimin “Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar” üzerindeki etkisi 64,210 Bin TL artıştır (31 Aralık 2012-24,518 Bin
TL azalış).
2. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar:
Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurların bilançoda kayıtlı tutarları ile nakit akım tablosunda kayıtlı tutarları
arasındaki mutabakatı:
Nakit
Kasa ve Efektif Deposu
T.C. Merkez Bankası
Diğer
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bankalar
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
01.01.2013
01.01.2012
137,909
262,104
3
114,385
403,523
307,215
149,029
549,045
103,925
2,329
931,377
31.12.2013
31.12.2012
286,444
419,593
3
137,909
262,104
3
137,709
4,000
847,749
149,029
-
3. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:
Nakit
Kasa ve Efektif Deposu
T.C. Merkez Bankası
Diğer
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Bankalar
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
-
549,045
314 - 315
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
VII. Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna İlişkin Açıklamalar
1. Grubun dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile
döneme ilişkin gelir ve giderler:
a) Cari Dönem:
Ana Ortaklık Bankanın Dahil
Olduğu Risk Grubu
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
İştirak ve
Bağlı Ortaklıklar
Nakdi
G.Nakdi
Ana Ortaklık Bankanın
Doğrudan ve Dolaylı
Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
11,378
12,875
1,020
187,567
317,083
15,697
843
654
8
17,463
40,751
327
Risk Grubuna Dahil
Olan Diğer Unsurlar
Nakdi
G.Nakdi
-
-
b) Önceki Dönem:
Ana Ortaklık Bankanın Dahil
Olduğu Risk Grubu
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
İştirak ve
Bağlı Ortaklıklar
Nakdi
G.Nakdi
Ana Ortaklık Bankanın
Doğrudan ve Dolaylı
Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
12,771
11,378
915
147,027
187,567
10,985
852
843
10
13,052
17,463
215
Risk Grubuna Dahil
Olan Diğer Unsurlar
Nakdi
G.Nakdi
-
-
-
-
-
-
(*)
Ana Ortaklık Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortaklarına verilen krediler içerisindeki BTA Bank JSC’nin 9,737 Bin TL (5,478 Bin USD) tutarındaki kredileri
önceki dönemde ikinci grup kredi olarak sınıflandırılmıştır.
c.1) Grubun dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler:
Ana Ortaklık Bankanın Dahil
Olduğu Risk Grubu
Mevduat
Dönem Başı
Dönem Sonu
Mevduat Faiz Gideri
İştirak ve
Bağlı Ortaklıklar
Nakdi
G.Nakdi
Önceki
Cari Dönem
Dönem
1,152
546
1,785
1,152
20
11
Ana Ortaklık Bankanın
Doğrudan ve Dolaylı
Ortakları
Nakdi
G.Nakdi
Önceki
Cari Dönem
Dönem
82,738
54,222
193,553
82,738
14,288
4,780
Risk Grubuna Dahil
Olan Diğer Unsurlar
Nakdi
G.Nakdi
Önceki
Cari Dönem
Dönem
-
c.2) Grubun dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin
bilgiler:
Bulunmamaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
2. Grubun dahil olduğu risk grubuyla ilgili olarak:
a) Taraflar arasında bir işlem olup olmadığına bakılmaksızın Ana Ortaklık Bankanın dahil olduğu risk grubunda yer alan ve Ana
Ortaklık Bankanın kontrolündeki kuruluşlarla ilişkileri:
Ana Ortaklık Banka, grup şirketleriyle çeşitli bankacılık işlemleri yapmaktadır. Bu işlemler ticari amaçlı olup piyasa fiyatlarıyla
gerçekleştirilmektedir.
b) İlişkinin yapısının yanında, yapılan işlemin türü, tutarı ve toplam işlem hacmine olan oranı, başlıca kalemlerin tutarı ve tüm
kalemlere olan oranı, fiyatlandırma politikası ve diğer unsurlar:
Büyüklüklere Göre %
Nakdi Kredi
Gayrinakdi Kredi
Mevduat
Bakiye
Finansal tablolarda Yer Alan
329,958
41,405
195,338
2.44
0.67
1.53
Söz konusu işlemler Ana Ortaklık Bankanın genel fiyatlandırma politikası doğrultusunda fiyatlandırılmakta olup piyasa
fiyatlarıyla paraleldir.
c) Yapılan işlemlerin finansal tablolara etkisini görebilmek için ayrı açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlar dışında,
benzer yapıdaki kalemlerin toplamı: b) maddesinde açıklanmıştır.
d) Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işlemler: Yoktur.
e) Gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satımı, hizmet alımı-satımı, acenta sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri,
araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı, lisans anlaşmaları, finansman (krediler ve nakit veya ayni
sermaye destekleri dahil), garantiler ve teminatlar ile yönetim sözleşmeleri gibi durumlarda işlemlere ilişkin açıklamalar:
Ana Ortaklık Banka, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile finansal kiralama sözleşmelerine girmekte olup bu sözleşmelerden doğan
net finansal kiralama borçları 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 28,184 Bin TL’dir (31 Aralık 2012-16,382 Bin TL). Ayrıca Ana Ortaklık
Banka, şubeleri aracılığıyla Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. için acentelik hizmeti vermektedir.
Bankacılık Kanunu limitleri dahilinde Grup, Ana Ortaklık Bankanın dahil olduğu risk grubuna nakdi ve gayrinakdi kredi tahsis
etmekte olup bu tutar Grubun toplam nakdi ve gayrinakdi tutarının yüzde 1.88’ini oluşturmaktadır. Söz konusu kredi miktarları
Beşinci Bölüm V. Kısım 1a no’lu dipnotta açıklanmıştır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Grubun dahil olduğu risk grubuyla gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satım işlemleri, araştırma
ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı ve yönetim sözleşmeleri yoktur.
f) Grup tarafından kilit yönetici personele 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren dönemde sağlanan faydalar 27,623 Bin TL’dir (31
Aralık 2012 – 21,779 Bin TL).
VIII. Bilanço Sonrası Hususlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Banka Yönetim Kurulunun 30 Ocak 2014 tarihli kararı ile Bankanın çıkarılmış sermayesi 125,000 Bin TL nakden artırılarak
1,000,000 Bin TL’den 1,125,000 Bin TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
Banka Yönetim Kurulunun 30 Ocak 2014 tarihli kararı ile 5 yıla kadar vadeli 500,000 Bin TL’’ye kadar bono veya tahvil ihraç
etmek ve bu konuda yasal başvuruları yapmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
316
ŞEKERBANK T.A.Ş.
31 ARALIK 2013 İTİBARIYLA KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [TL] olarak ifade edilmiştir.)
IX. Ana Ortaklık Bankanın Yurt İçi, Yurt Dışı, Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şubeleri ile Yurt Dışı Temsilciliklerine İlişkin Bilgiler
1. Ana Ortaklık Bankanın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin
olarak açıklanması gereken hususlar:
Yurt İçi şube
Şube Sayısı
312
Çalışan Sayısı
4,150
Yurt Dışı Temsilcilikler
-
-
Bulunduğu Ülke
-
Yurt Dışı Şube
-
-
-
Aktif Toplamı
-
Yasal Sermaye
-
Kıyı Bnk. Blg. Şubeler
-
-
-
-
-
2. Ana Ortaklık Bankanın yurtiçinde ve yurtdışında şube veya temsilcilik açması, kapatması, organizasyonunu önemli ölçüde
değiştirmesi durumunda konuya ilişkin açıklama:
Ana Ortaklık Banka 2013 yılı içinde 40 şube açmıştır.
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER AÇIKLAMALAR
I.
Grubun Faaliyetine İlişkin Diğer Açıklamalar
Bulunmamaktadır.
YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
I. Bağımsız Denetim Raporuna İlişkin Olarak Açıklanması Gereken Hususlar:
Ana Ortaklık Bankanın 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloları ve dipnotları Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (the Turkish member firm of KPMG International Cooperative, a Swiss entity) tarafından
bağımsız denetime tabi tutulmuş ve 26 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetim raporu bu raporun giriş kısmında sunulmuştur.
II. Bağımsız Denetçi Tarafından Hazırlanan Açıklama ve Dipnotlar:
Bulunmamaktadır.
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
ŞUBELERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
ADANA
Adana Şubesi
Abidinpaşa Cad. No: 40 Seyhan/Adana
Tel: 322 352 95 54
Faks: 216 453 71 32
Dinar Şubesi
Cumhuriyet Cad. No: 38
Dinar/Afyonkarahisar
Tel: 272 353 60 52
Faks: 216 453 70 11
ANKARA
Anafartalar Şubesi
Anafartalar Cad. No: 62 /D Ulus/Ankara
Tel: 312 310 60 17
Faks: 216 453 70 66
Baraj Yolu Şubesi
Beyaz Evler Mah. Bülent Angın Blv. Turan
Apt. No: 128 Çukurova/Adana
Tel: 322 233 09 36
Faks: 216 453 73 70
Emirdağ Şubesi
Yenimahalle Arabacılar Sok. No: 21
Emirdağ/Afyonkarahisar
Tel: 272 442 72 01
Faks: 216 453 71 66
Aydınlıkevler Şubesi
Ahiler Mah. Çevreli Cad. No: 88/17 Aydınlıkevler Altındağ/Ankara
Tel: 312 316 44 83
Faks: 216 453 73 47
Ceyhan Şubesi
Büyük Kırım Mah. Atatürk Cad. Emniyet
Müdürlüğü Bitişiği No: 325 Ceyhan/Adana
Tel: 322 613 75 35
Faks: 216 453 71 73
Sandıklı Şubesi
Ece Mah. Alaattin Sok. No: 25
Sandıklı/Afyonkarahisar
Tel: 272 515 12 05
Faks: 216 453 71 03
Bahçelievler Şubesi
6. Cad. No: 15/A Bahçelievler/Ankara
Tel: 312 215 96 35
Faks: 216 453 71 23
Gazipaşa Şubesi
Gazipaşa Blv. Seçkin Apt. No: 39
Seyhan/Adana
Tel: 322 458 58 58
Faks: 216 453 72 05
Sultandağı Şubesi
Kayran Mah. Kocatepe Cad. No: 3
Sultandağı/Afyonkarahisar
Tel: 272 656 45 57
Faks: 216 453 72 49
Kozan Şubesi
Arslanpaşa Mah. Irmak Cad. No: 13
Kozan/Adana
Tel: 322 516 55 33
Faks: 216 453 72 82
Şuhut Şubesi
Afyon Cad. Eski Belediye Saray
Altı Şuhut/Afyonkarahisar
Tel: 272 718 34 29
Faks: 216 453 72 06
Toros Şubesi
Turgut Özal Blv. Mahve Sığmaz Mah. Necati
Gizer Apt. No: 131/D Seyhan/Adana
Tel: 322 232 36 84
Faks: 216 453 72 15
AĞRI
Ağrı Şubesi
Yavuz Mah. Vali Konağı Cad. No: 78/E
Ağrı
Tel: 472 215 92 51
Faks: 216 453 72 85
Yüreğir Şubesi
Kozan Cad. No: 374 Yüreğir/Adana
Tel: 322 321 44 22
Faks: 216 453 73 24
ADIYAMAN
Adıyaman Şubesi
Hocaömer Mah. Gölbaşı Cad. No: 160/A
Adıyaman
Tel: 416 213 89 22
Faks: 216 453 72 50
AFYONKARAHİSAR
Afyon Şubesi
Bankalar Cad. No:62 Afyonkarahisar
Tel: 272 215 24 26
Faks: 216 453 70 91
Çay Şubesi
Cumhuriyet Cad. No: 74 Çay/Afyonkarahisar
Tel: 272 632 40 49
Faks: 216 453 70 55
AKSARAY
Aksaray Şubesi
Ankara Cad. Mecit Mutlu İşhanı No: 7/B
Aksaray
Tel: 382 212 52 84
Faks: 216 453 71 37
AMASYA
Amasya Şubesi
Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 47/A
Amasya
Tel: 358 218 50 85
Faks: 216 453 70 05
Merzifon Şubesi
Harmanlar Cad. No: 6 Merzifon/Amasya
Tel: 358 513 13 30
Faks: 216 453 70 44
Balgat Şubesi
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 48 06450
Balgat/Ankara
Tel: 312 285 58 07
Faks: 216 453 72 35
Başkent Şubesi
Çankaya Cad. No: 16 Daire: 2
Çankaya/Ankara
Tel: 312 442 20 35
Faks: 216 453 71 75
Beypazarı Şubesi
Beytepe Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 59
06730 Beypazarı/Ankara
Tel: 312 763 60 13
Faks: 216 453 72 63
Birlik Şubesi
Birlik Mah. 441 Cadde No: 3/A
Çankaya/Ankara
Tel: 312 495 98 64
Faks: 216 453 70 93
Cebeci Şubesi
Cemal Gürsel Cad. No: 59/A Cebeci/Ankara
Tel: 312 362 01 68
Faks: 216 453 70 97
Çankaya Şubesi
Hoşdere Cad. No: 195/A Çankaya/Ankara
Tel: 312 440 60 39
Faks: 216 453 71 21
Çubuk Şubesi
Cumhuriyet Mah. Atatürk Blv. No: 4
Çubuk/Ankara
Tel: 312 837 92 63
Faks: 216 453 70 75
318 - 319
ŞUBELERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
Demetevler Şubesi
Vatan Cad.(8.Cad.) No: 10/13-14
Demetevler/Ankara
Tel: 312 332 05 74
Faks: 216 453 72 13
Dikmen Şubesi
Dikmen Cad. No: 294/5-6 Dikmen/Ankara
Tel: 312 478 25 85
Faks: 216 453 72 45
Etimesgut Şubesi
İstasyon Mah. Tüzün Sok. No: 45
Etimesgut/Ankara
Tel: 312 245 56 94
Faks: 216 453 72 96
Etlik Şubesi
Mestan Sok. 2/B Aşağıeğlence Etlik/Ankara
Tel: 312 322 38 34
Faks: 216 453 72 56
Gaziosmanpaşa Şubesi
Uğur Mumcu Cad. No: 51/A
Gaziosmanpaşa/Ankara
Tel: 312 446 81 96
Faks: 216 453 71 95
Gölbaşı Şubesi
Ankara Cad. No: 78 Gölbaşı/Ankara
Tel. 312 484 57 01
Faks: 216 453 72 90
İvedik Organize Sanayi Şubesi
Ostim Mah. 1475. Sok. No: 1/A İvedik
Organize Sanayi Bölgesi
Yenimahalle/Ankara
Tel: 312 394 37 71
Faks: 216 453 72 57
Kazan Şubesi
Atatürk Mah. Ankara Blv. No: 71/B
Kazan/Ankara
Tel: 312 800 03 90
Faks: 216 453 73 52
Kazım Karabekir Şubesi
Kazım Karabekir Cad. Zemin Kat No: 97/7
Ankara
Tel: 312 384 30 54
Faks: 216 453 70 78
Keçiören Şubesi
Kızlar Pınarı Cad. No: 156 Keçiören/Ankara
Tel. 312 381 12 24
Faks: 216 453 73 12
Kızılay Şubesi
Ziya Gökalp Cad. No: 3 Çankaya/Ankara
Tel: 312 435 99 36
Faks: 216 453 71 26
Küçükesat Şubesi
Tunalı Hilmi Cad. No: 61/A Küçükesat/Ankara
Tel: 312 425 61 66
Faks: 216 453 70 99
Maltepe Şubesi
G.M.K. Blv. No: 101/A Maltepe/Ankara
Tel: 312 232 00 92
Faks: 216 453 70 98
Merkez Şubesi
Korkutreis Mah. Hanımeli Sok. No: 1 Sıhhıye/
Ankara
Tel: 312 231 91 48
Faks: 216 453 70 06
Nato Yolu Şubesi
General Zeki Doğan Mah. Natoyolu Cad. No:
10 Mamak/ Ankara
Tel: 312 365 63 01
Faks: 216 453 72 95
Ostim Şubesi
100.Yıl Blv. No: 32 Ostim/Ankara
Tel: 312 385 25 25
Faks: 216 453 70 10
Polatlı Şubesi
Eti Cad. No: 17/B Polatlı/Ankara
Tel: 312 622 08 25 - 623 16 31
Faks: 216 453 70 61
Pursaklar Şubesi
Merkez Mah. Sun Sok. No: 33
Pursaklar/Ankara
Tel: 312 527 64 22
Faks: 216 453 73 36
Reşit Galip Şubesi
Reşit Galip Cad. No: 19/B Büyükesat/Ankara
Tel: 312 446 07 78
Faks: 216 453 72 32
Sincan Şubesi
Atatürk Mah. Çarşı İçi Sok. No: 8
Sincan/Ankara
Tel: 312 270 75 68
Faks: 216 453 72 38
Siteler Şubesi
Taşdelen Cad. No: 9/2 Siteler/Ankara
Tel: 312 353 21 60
Faks: 216 453 71 60
Şaşmaz Şubesi
Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi 6. Cad. No: 1/1-B
Etimesgut/Ankara
Tel: 312 278 22 53
Faks: 216 453 72 31
Ulus Şubesi
Rüzgarlı Sok. No: 15 Ulus/Ankara
Tel: 312 309 14 90
Faks: 216 453 70 27
Ümitköy Şubesi
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2846
Sok. Dora Park Villaları No: 2 C2-C3 Çayyolu
Yenimahalle/Ankara
Tel: 312 236 10 40
Faks: 216 453 72 46
Yenişehir Şubesi
Mithatpaşa Cad. No: 49/A Kızılay/Ankara
Tel: 312 433 35 60
Faks: 216 453 70 26
Yıldızevler Şubesi
Turan Güneş Blv. No: 56/1 Çankaya/Ankara
Tel: 312 440 41 30
Faks: 216 453 72 22
ANTALYA
Akdeniz Şubesi
Cumhuriyet Cad. No: 75/C Antalya
Tel: 242 243 37 08
Faks: 216 453 72 03
Akdeniz Sanayi Sitesi Şubesi
Şafak Mah. 5012. Sok. No: 52 Kepez/Antalya
Tel: 242 221 50 40
Faks: 216 453 73 15
Alanya Şubesi
Bostancı Pınarı Cad. No: 26 /B
Alanya/Antalya
Tel: 242 513 61 90
Faks: 216 453 71 51
Antalya Şubesi
Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Blv. No:
15/1 Antalya
Tel: 242 248 59 50
Faks: 216 453 71 31
Antalya Hal Şubesi
Yeni Toptancı Hali No: 868 Antalya
Tel: 242 339 73 48
Faks: 216 453 70 83
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Çallı Şubesi
Sedir Mah. Gazi Blv. No: 98/1-A-B
Muratpaşa/Antalya
Tel: 242 345 72 82
Faks: 216 453 73 20
AYDIN
Aydın Şubesi
Ramazanpaşa Mah. İstiklal Cad. Halil Zühtü
Özçelik Apt. No: 15 Aydın
Tel: 256 225 49 30
Faks: 216 453 71 55
BATMAN
Batman Şubesi
Diyarbakır Cad. Nasıroğlu İş Merkezi yanı
No: 85 Batman
Tel: 488 215 00 72
Faks: 216 453 72 75
İncirliova Şubesi
Prof. Dr. Türkan Saylan Cad. No: 74
İncirliova/Aydın
Tel: 256 585 19 26
Faks: 216 453 73 30
BAYBURT
Bayburt Şubesi
Cumhuriyet Cad. No: 12 Bayburt
Tel: 458 211 96 91
Faks: 216 453 72 86
Kuşadası Şubesi
Türkmen Mah. Atatürk Blv. Belvü Sitesi C
Blok No: 4/7 Kuşadası/Aydın
Tel: 256 612 86 71
Faks: 216 453 70 46
BİLECİK
Bozüyük Şubesi
İsmet İnönü Cad. No: 35 Bozüyük/Bilecik
Tel: 228 314 01 40
Faks: 216 453 70 39
Nazilli Şubesi
Hürriyet Cad. No: 335 Nazilli/Aydın
Tel: 256 312 21 12
Faks: 216 453 71 46
BOLU
Bolu Şubesi
Akpınar Mah. İzzet Baysal Cad. No: 150 Bolu
Tel: 374 213 62 63
Faks: 216 453 71 34
Fener Şubesi
Çağlayan Mah. Barınaklar Blv. No: 18
Muratpaşa/Antalya
Tel: 242 324 88 12
Faks: 216 453 73 57
Kınık Şubesi
Belediye Cad. No: 8 Kınık Kaş/Antalya
Tel: 242 845 49 00
Faks: 216 453 73 31
Konyaaltı Şubesi
Gürsu Mah. Gazi Mustafa Kemal Blv. No:
61/A Konyaaltı/Antalya
Tel: 242 228 33 14
Faks: 216 453 73 46
Kumluca Şubesi
Bağlık Mah. Gödene Cad. No: 45
Kumluca/Antalya
Tel: 242 889 08 41
Faks: 216 453 72 79
Lara Şubesi
Şirinyalı Mah. Özgürlük Blv. İsmet Gökşen
Cad. No: 36/4 Lara/Antalya
Tel: 242 316 38 74
Faks: 216 453 72 39
Manavgat Şubesi
Antalya Cad. No: 43 Manavgat/Antalya
Tel: 242 742 19 25
Faks: 216 453 72 51
Serik Şubesi
Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 170
Serik/Antalya
Tel: 242 722 95 03
Faks: 216 453 72 66
Söke Şubesi
Konak Mah. İstasyon Cad. No: 85/A
Söke/Aydın
Tel: 256 518 16 13
Faks: 216 453 71 43
BALIKESİR
Balıkesir Şubesi
Milli Kuvvetler Cad. No: 50/A Balıkesir
Tel: 266 245 89 00
Faks: 216 453 70 07
Bandırma Şubesi
Haydarçavuş Mah. İnönü Cad. No: 25
Bandırma/Balıkesir
Tel: 266 714 66 64
Faks: 216 453 71 41
Edremit Şubesi
Sıtkıpaşa Cad. No: 3 Edremit/Balıkesir
Tel: 266 373 52 55
Faks: 216 453 73 13
ARTVİN
Artvin Şubesi
Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. No: 8
Merkez/Artvin
Tel: 466 212 70 25
Faks: 216 453 72 80
Gönen Şubesi
Kurtuluş Mah. Hüseyin Tümer Cad. No: 40
Gönen/Balıkesir
Tel: 266 763 16 91
Faks: 216 453 72 67
Hopa Şubesi
Merkez Kuledibi Mah. Turgay Ciner Cad. No:
32 08600 Hopa/Artvin
Tel: 466 351 59 48
Faks: 216 453 73 02
Susurluk Şubesi
Han Mah. 5 Eylül Cad. Sakar Apt. No: 28
Balıkesir
Tel: 266 865 18 90
Faks: 216 453 70 62
BURDUR
Bucak Şubesi
Konak Mah. Süleyman Demirel Blv. No: 24
Bucak/Burdur
Tel: 248 325 02 20
Faks: 216 453 72 99
Burdur Şubesi
Konak Mah. Gazi Cad. No: 38 Burdur
Tel: 248 233 19 56
Faks: 216 453 70 29
Tefenni Şubesi
Cumhuriyet Cad. No: 28 Tefenni/Burdur
Tel: 248 491 29 03
Faks: 216 453 73 25
BURSA
Ankara Caddesi Şubesi
Anadolu Mah. Ankara Cad. No: 75 16260
Yıldırım/ Bursa
Tel: 224 362 41 54
Faks: 216 453 73 06
Beşevler Şubesi
Beşevler Mah. Koçman Cad. No: 407
Nilüfer/Bursa
Tel: 224 443 63 84
Faks: 216 453 73 05
Bursa Şubesi
Haşim İşçan Cad. Burçin 1 İşhanı No: 8
Osmangazi/ Bursa
Tel: 224 224 15 90
Faks: 216 453 71 20
320 - 321
ŞUBELERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İnegöl Şubesi
Nuri Duğrul Cad. No: 11/A İnegöl/Bursa
Tel: 224 711 17 37
Faks: 216 453 72 27
Sungurlu Şubesi
Çorum Cad. No: 2/A Sungurlu/Çorum
Tel: 364 311 00 84
Faks: 216 453 73 14
Karacabey Şubesi
Bursa Cad. No: 51/D Karacabey/Bursa
Tel: 224 676 13 08
Faks: 216 453 70 37
DENİZLİ
Acıpayam Şubesi
Yukarı Mah. Atatürk Blv. No: 66
Acıpayam/Denizli
Tel: 258 518 18 15
Faks: 216 453 73 67
Mustafakemalpaşa Şubesi
Balıkesir Cad. Şekerci Sok. No: 26/A-B-C
Mustafakemalpaşa/Bursa
Tel: 224 614 18 02
Faks: 216 453 73 19
Orhangazi Şubesi
Camiikebir Cad. Garaj Sok. No: 26
Orhangazi/Bursa
Tel: 224 573 00 17
Faks: 216 453 73 42
Uludağ Şubesi
Yenikaraman Mah. Sanayi Cad. No: 150/57
Osmangazi/Bursa
Tel: 224 273 30 73
Faks: 216 453 70 87
Yenişehir Şubesi
Cumhuriyet Cad. No: 11/C Yenişehir/Bursa
Tel: 224 773 01 59
Faks: 216 453 70 24
Çivril Şubesi
Çatlar Mah. Cumhuriyet Cad. No: 15
Çivril/Denizli
Tel: 258 713 10 56
Faks: 216 453 70 65
Denizli Şubesi
2. Ticari Yol No: 70 Denizli
Tel: 258 264 87 27
Faks. 216 453 71 48
Sanayi Şubesi
İlbade Mah. İzmir Blv. No: 173 Denizli
Tel: 258 371 31 44
Faks: 216 453 73 59
DİYARBAKIR
Diyarbakır Şubesi
Akkoyunlu Cad. No: 31 Bağlar/Diyarbakır
Tel: 412 228 70 81
Faks: 216 453 71 69
ÇANAKKALE
Biga Şubesi
İstiklal Mah. İstiklal Cad. No: 69 Biga/Çanakkale
Tel: 286 317 45 04
Faks: 216 453 73 09
DÜZCE
Düzce Şubesi
Cedidiye Mah. Köprü Sok. No: 1 Düzce
Tel: 374 524 07 09
Faks: 216 453 70 13
Çanakkale Şubesi
Fevzipaşa Mah. Çarşı Cad. No: 100
Çanakkale
Tel: 286 217 60 40
Faks: 216 453 72 73
EDİRNE
Edirne Şubesi
Talatpaşa Cad. No: 10/B Edirne
Tel: 284 212 00 13
Faks: 216 453 71 67
ÇANKIRI
Çankırı Şubesi
Atatürk Blv. Belediye Sarayı Altı
No: 13/B Çankırı
Tel: 376 213 13 68
Faks: 216 453 70 92
Keşan Şubesi
Büyük Cami Mah. İsmail Saraç Cad. No: 39
Keşan/Edirne
Tel: 284 714 79 29
Faks: 216 453 72 89
ÇORUM
Çorum Şubesi
İnönü Cad. No: 35 Çorum
Tel: 364 212 57 06
Faks: 216 453 71 16
Uzunköprü Şubesi
Muradiye Mah. Gazi Cad. No: 66
Uzunköprü/Edirne
Tel: 284 513 29 09
Faks: 216 453 70 40
ELAZIĞ
Elazığ Şubesi
Hürriyet Cad. No: 14 Elazığ
Tel: 424 218 10 06
Faks: 216 453 70 31
ERZİNCAN
Erzincan Şubesi
Atatürk Mah. Nerim Tombul Cad. No: 5
Erzincan
Tel: 446 223 84 32
Faks: 216 453 70 30
ERZURUM
Erzurum Şubesi
Bakırcılar Mah. Menderes Cad. Ömer Erturan İş Merkezi Zemin Kat Merkez/Erzurum
Tel: 442 235 74 81
Faks: 216 453 70 14
ESKİŞEHİR
Eskişehir Şubesi
Akçağlan Mah. Yunus Emre Cad. No: 94
Odunpazarı/Eskişehir
Tel: 222 221 96 17
Faks: 216 453 70 15
Porsuk Şubesi
İsmet İnönü Cad. (Doktorlar Cad.) No: 38/A
Porsuk/Eskişehir
Tel: 222 221 17 33
Faks: 216 453 70 94
Taşbaşı Şubesi
Belediye İş ve Kültür Merkezi Altı Eskişehir
Tel: 222 220 61 43
Faks: 216 453 71 91
GAZİANTEP
Gaziantep Şubesi
Hürriyet Cad. No: 16 Şahinbey/Gaziantep
Tel: 342 231 00 24
Faks: 216 453 71 36
İpekyolu Şubesi
Zeytinli Mah. 79001 nolu Cad. No: 58/A
Şehitkâmil/Gaziantep
Tel: 342 324 60 66
Faks: 216 453 73 33
Nizip Şubesi
Fevzi Paşa Mah. Necip Mahmut Cad.
No: 82 Nizip/Gaziantep
Tel: 342 517 14 32
Faks: 216 453 73 08
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Şehitkâmil Şubesi
İncilipınar Mah. Muammmer Aksoy Blv.
Dünya İş Merkezi No: 34/3-4
Şehitkâmil Gaziantep
Tel. 342 215 26 71
Faks: 216 453 72 12
Yalvaç Şubesi
Yeşil Çınar Blv. No: 34 Yalvaç/Isparta
Tel: 246 441 50 93
Faks: 216 453 70 86
Beylikdüzü Şubesi
Beylikdüzü Belediyesi İş Merkezi No: 9
34900 Beylikdüzü/İstanbul
Tel: 212 872 13 19
Faks: 216 453 72 28
GİRESUN
Giresun Şubesi
Hacımiktat Mah. Alpaslan Cad. No: 31
Giresun
Tel: 454 212 40 40
Faks: 216 453 71 54
GÜMÜŞHANE
Karaer Mah. Atatürk Cad. No: 10/5
Gümüşhane
Tel: 456 213 60 64
Faks: 216 453 73 54
HATAY
Antakya Şubesi
Yavuz Selim Cad. Zühtiye Ökten İşhanı B
Blok No: 1 Hatay
Tel: 326 225 19 70
Faks: 216 453 71 71
Dörtyol Şubesi
Numuneevler Mah. Çaylı Cad. No: 43
Dörtyol/Hatay
Tel: 326 712 00 53
Faks: 216 453 73 35
İskenderun Şubesi
Ulucami Cad. Şirin İşhanı Zemin Kat No: 10/1
İskenderun/Hatay
Tel: 326 613 15 80
Faks: 216 453 71 33
IĞDIR
Iğdır Şubesi
Atatürk Cad. No: 1 Iğdır
Tel: 476 227 68 13
Faks: 216 453 70 95
ISPARTA
Isparta Şubesi
Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. No: 46
Isparta
Tel: 246 232 21 78
Faks: 216 453 71 42
Şarkikaraağaç Şubesi
Camikebir Mah. 1144 Ulu Sok. No: 16/A
Şarkikaraağaç/Isparta
Tel: 246 411 39 68
Faks: 216 453 70 52
İSTANBUL
4. Levent Şubesi
Eski Büyükdere Cad. No: 53
4. Levent / İstanbul
Tel: 212 268 35 96
Faks: 216 453 71 82
Aksaray Şubesi
Aksaray Mah. İnkılap Cad. No: 43/A
Aksaray Fatih/İstanbul
Tel: 212 530 73 43 Faks: 216 453 70 03
Altunizade Şubesi
Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:5B
Üsküdar / İstanbul
Tel: 216 651 32 41 Faks: 216 453 72 20
Arnavutköy Şubesi
Arnavutköy Mah. Eski Edirne Cad. Nizambey
İş Merkezi No: 1310/1312 A
Arnavutköy/İstanbul
Tel: 212 681 03 40 Faks: 216 453 773 37
Avcılar Şubesi
Cihangir Mah. Defne Sok. No: 2
Avcılar/İstanbul
Tel: 212 509 84 84 Faks: 216 453 72 72
Bağcılar Şubesi
Bağcılar Cad. No: 54 Bağcılar/İstanbul
Tel: 212 436 04 88 Faks: 216 453 73 11
Bakırköy Şubesi
İstanbul Cad. No: 42/B 34142
Bakırköy/İstanbul
Tel: 212 542 76 46 Faks: 216 453 71 02
Bayrampaşa Şubesi
Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 24/A
Bayrampaşa/ İstanbul
Tel: 212 612 89 49
Faks: 216 453 70 25
Beşiktaş Şubesi
Barbaros Blv. No: 97/1
Beşiktaş/İstanbul
Tel: 212 258 79 80
Faks: 216 453 71 01
Beyoğlu Şubesi
Şehit Muhtar Bey Cad. No:37-A
Beyoğlu/İstanbul
Tel: 212 292 64 77
Faks: 216 453 72 34
Çağlayan Şubesi
Kağıthane Cad. No: 145 Çağlayan/İstanbul
Tel: 212 233 56 13 Faks: 216 453 72 69
Çekmeköy Şubesi
Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. No: 7/2
Çekmeköy/İstanbul
Tel: 216 639 00 27 Faks: 216 453 73 68
Çemberlitaş Şubesi
Yeniçeriler Cad. No: 23 Çemberlitaş
Fatih/İstanbul
Tel: 212 516 54 50 Faks: 216 453 70 09
Dudullu Şubesi
Yukarı Dudullu Mah. Alemdağ Cad. No: 802
Ümraniye/İstanbul
Tel: 216 508 10 81 Faks: 216 453 73 60
Elmadağ Şubesi
Cumhuriyet Cad. No: 141/A
Harbiye Şişli/İstanbul
Tel: 212 296 20 49 Faks: 216 453 71 30
Esenler Şubesi
Kemer Mah. Atışalanı Cad. No: 208
Esenler/İstanbul
Tel: 212 429 30 94 Faks: 216 453 73 49
Esenyurt Şubesi
Doğan Araslı Blv. No: 90/B
Esenyurt/İstanbul
Tel: 212 450 17 49 Faks: 216 453 73 16
Etiler Şubesi
Etiler Mah. Nispetiye Cad. No:71/B Etiler
Beşiktaş/İstanbul
Tel: 212 358 33 65 Faks: 216 453 72 53
322 - 323
ŞUBELERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
Fatih Şubesi
Akşemsettin Mah. Akdeniz Cad. No: 23
Fatih/İstanbul
Tel: 212 631 98 40 Faks: 216 453 73 66
Feneryolu Şubesi
Bağdat Cad. Bağdat Apt. No: 120 Kadıköy/
İstanbul
Tel: 216 414 86 11
Faks: 216 453 72 26
Gaziosmanpaşa Şubesi
Eyüp Yolu Cad. No: 16
Gaziosmanpaşa/İstanbul
Tel: 212 563 63 57 Faks: 216 453 72 48
Gezici Şube
Büyükdere Cad. No: 171 A Blok Esentepe
Mecidiyeköy/İstanbul
Tel: 212 319 70 00
Faks: 216 453 74 29
Göztepe Şubesi
Bağdat Cad. Sarıgül Sok. No: 38
Göztepe/İstanbul
Tel: 216 363 37 77 Faks: 216 453 71 27
Gümüşsuyu Şubesi
İnönü Cad. No: 36/A Gümüşsuyu/İstanbul
Tel: 212 293 18 76 Faks: 216 453 72 01
Güneşli Şubesi
Koçman Cad. Tekstil Market C Blok No: 36
Güneşli/İstanbul
Tel: 212 657 74 52 Faks: 216 453 72 17
İstanbul Şubesi
Kemeraltı Cad. Tophane İşhanı No: 46/A
Tophane Beyoğlu/İstanbul
Tel: 212 251 58 80 Faks: 216 453 70 08
İstinye Şubesi
Darüşşafaka Cad. No: 45
İstinye Sarıyer/İstanbul
Tel: 212 229 17 10
Faks: 216 453 72 55
İstoç Şubesi
İstoç Ticaret Merkezi 2. Ada (3. Yol Sok.) No:
1-3 Bağcılar/İstanbul
Tel: 212 659 60 51
Faks: 216 453 73 56
Kadıköy Şubesi
Kuşdili Cad. Efes İşhanı No: 16/18
Kadıköy/İstanbul
Tel: 216 346 22 24 Faks: 216 453 70 16
Kartal Şubesi
Ankara Cad. No:110/1-A Kartal/İstanbul
Tel: 216 306 62 00 Faks: 216 453 71 25
Kavacık Şubesi
Kavacık Mah. Cumhuriyet Cad. No: 34/1
Beykoz/İstanbul
Tel: 216 680 16 20 Faks: 216 453 72 60
Hadımköy Şubesi
Çakmaklı Mah. Hadımköy Bağlantı Yolu No:
21 Kıraç Büyükçekmece/İstanbul
Tel: 212 886 33 97 Faks: 216 453 72 97
Kaynarca Şubesi
Fevzi Çakmak Mah. Cemal Gürsel Cad. No:
119/A Pendik/İstanbul
Tel: 216 397 16 55 Faks: 216 453 73 61
Kazasker Şubesi
Şemsettin Günaltay Cad. No: 87
Kazasker/İstanbul
Tel: 216 463 21 82 Faks: 216 453 72 14
İkitelli Şubesi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi No: 208
34670 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 212 671 60 71
Faks: 216 453 72 41
Kozyatağı Şubesi
Bayar Cad. Rıza Çemberci İş Merkezi No:72
Kozyatağı Kadıköy / İstanbul
Tel: 216 368 62 70 Faks: 216 453 72 42
İmes Şubesi
İmes Sanayi Sitesi Cumhuriyet Blv. 201. Sok.
6/B Blok İmes Y. Dudullu Ümraniye/İstanbul
Tel: 216 499 63 00 Faks: 216 453 70 47
Kurtköy Şubesi
Şeyhli Mah. Ankara Cad. No: 25
Pendik/İstanbul
Tel: 216 378 66 17 Faks: 216 453 72 94
Küçükbakkalköy Şubesi
Kayışdağı Cad. No:131 Ataşehir/İstanbul
Tel: 216 576 25 95 Faks: 216 453 73 26
Küçükyalı Şubesi
Altıntepe Mah. Bağdat Cad. No: 83
Maltepe/İstanbul
Tel: 216 489 12 53 Faks: 216 453 72 29
Levent Çarşı Şubesi
Çarşı Cad. No: 21 34330 Levent/İstanbul
Tel: 212 279 37 89 Faks: 216 453 72 47
Libadiye Şubesi
Cumhuriyet Mah. Libadiye Cad. No: 79
Üsküdar/İstanbul
Tel: 216 520 33 77
Faks: 216 453 73 41
Maltepe Şubesi
Bağdat Cad. No: 113
Küçükyalı Maltepe/İstanbul
Tel: 216 441 23 81 Faks: 216 453 72 09
Maltepe E-5 Şubesi
Sanayi Cad. No: 13 Maltepe/İstanbul
Tel: 216 518 31 21
Faks: 216 453 73 27
Maslak Şubesi
Atatürk Oto Sanayi Sitesi Nazmi Akbacı İş
Merkezi No: 214-215 Maslak/İstanbul
Tel: 212 286 66 81
Faks: 216 453 72 58
Mecidiyeköy Şubesi
Büyükdere Cad. No: 36/A
Mecidiyeköy/İstanbul
Tel: 212 288 74 70
Faks: 216 453 70 21
Megacenter Şubesi
Kocatepe Mah. 12. Sok. C Blok No: 464
Bayrampaşa/İstanbul
Tel: 212 437 20 98
Faks: 216 453 72 52
Merter Şubesi
Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No: 30/A
Merter/İstanbul
Tel: 212 637 80 60
Faks: 216 453 71 96
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
Nişantaşı Şubesi
Valikonağı Cad. No: 80 Nişantaşı/İstanbul
Tel: 212 231 44 52
Faks: 216 453 72 18
Topçular Şubesi
Kışla Cad. Kurdoğlu İş Merkezi No: 21 34030
Topçular/İstanbul
Tel: 212 674 33 78
Faks: 216 453 72 37
Buca Şubesi
Dumlupınar Mah. Özmen Cad. No: 14
Buca/İzmir
Tel: 232 442 44 20
Faks: 216 453 73 55
Tuzla Sanayi Şubesi
Demokrasi Cad. Birmes Sanayi Sitesi D-1
Blok No: 4 Orhanlı Tuzla/İstanbul
Tel: 216 394 84 83
Faks: 216 453 72 70
Çamdibi Şubesi
Mersinli Mah. Fatih Cad. No: 84 Konak/İzmir
Tel: 232 486 19 89
Faks: 216 453 73 63
Pendik Çarşı Şubesi
Ankara Cad. No: 112 Pendik/İstanbul
Tel: 216 390 87 00
Faks: 216 453 71 92
Sarıgazi Şubesi
Sarıgazi Mah. Eski Ankara Cad. Saray Sok.
No: 65 Ümraniye/İstanbul
Tel: 216 622 68 75
Faks: 216 453 72 98
Sefaköy Şubesi
Halkalı Cad. No: 158
Sefaköy 34295 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 212 580 24 27
Faks: 216 453 72 59
Silivri Şubesi
Ali Çetinkaya Cad. No: 13/A Silivri/İstanbul
Tel: 212 729 01 93
Faks: 216 453 73 10
Suadiye Şubesi
Bağdat Cad. No: 443/2 Suadiye/İstanbul
Tel: 216 368 77 60
Faks: 216 453 72 40
Sultanbeyli Şubesi
Mehmet Akif Ersoy Mah. Fatih Cad. 258/4
Sultanbeyli/İstanbul
Tel: 216 498 99 40
Faks: 216 453 72 24
Sultançiftliği Şubesi
50. Yıl Mah. Eski Edirne Asfaltı No: 514/B
Sultangazi/İstanbul
Tel: 212 594 01 24
Faks: 216 453 73 48
Sultanhamam Şubesi
Bahçekapı Cad. Rasimpaşa İşhanı No: 13
Bahçekapı/İstanbul
Tel: 212 512 16 23
Faks: 216 453 71 76
Şirinevler Şubesi
Eski Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri No: 8
Şirinevler/İstanbul
Tel: 212 551 39 91
Faks: 216 453 71 97
Ümraniye Şubesi
Alemdağ Cad. No: 111/5 Ümraniye/İstanbul
Tel: 216 443 31 64
Faks: 216 453 72 10
Üsküdar Şubesi
Ahmet Çelebi Mah. Halk Cad. No: 16
Üsküdar/İstanbul
Tel: 216 391 56 44
Faks: 216 453 71 24
Yeşilköy Şubesi
İstasyon Cad. No: 21
Yeşilköy Bakırköy/İstanbul
Tel: 212 663 89 15
Faks: 216 453 72 44
Zeytinburnu Şubesi
Muammer Aksoy Cad. No: 55
Zeytinburnu/İstanbul
Tel: 212 679 54 60
Faks: 216 453 72 33
Ziverbey Şubesi
Kayışdağı Cad. No: 40 Ziverbey/İstanbul
Tel: 216 418 61 38
Faks: 216 453 72 16
İZMİR
Aliağa Şubesi
Kazımdirik Mah. İstiklal Cad. No: 62
Aliağa/İzmir
Tel: 232 617 19 19
Faks: 216 453 73 01
Ayrancılar Şubesi
İnönü Mah. Aydın Cad. No: 69
Ayrancılar/İzmir
Tel: 232 854 81 84
Faks: 216 453 72 71
Bornova Şubesi
Mustafa Kemal Cad. No: 130/A
Bornova/İzmir
Tel: 232 374 66 92
Faks: 216 453 71 58
Ege Kurumsal Şubesi
Konak Mah. Cumhuriyet Blv. No: 22/6
Konak/İzmir
Tel: 232 484 10 86
Faks: 216 453 73 51
Gazi Bulvarı Şubesi
Akdeniz Mah. Gazi Blv. No: 72/A Konak/İzmir
Tel: 232 483 87 41
Faks: 216 453 72 30
Gıda Çarşısı Şubesi
Halkapınar Mah. A1202/6 Sok. No: 40
Konak/İzmir
Tel: 232 457 62 63
Faks: 216 453 71 90
Hatay Şubesi
İnönü Cad. No: 330/B Konak/İzmir
Tel: 232 250 43 63
Faks: 216 453 72 23
İzmir Şubesi
Cumhuriyet Blv. No: 22/A Konak/İzmir
Tel: 232 441 48 16
Faks: 216 453 71 22
Karabağlar Şubesi
Karabağlar Mah. Yeşillik Cad. No: 399
Karabağlar/İzmir
Tel: 232 264 16 64
Faks: 216 453 72 11
Karşıyaka Şubesi
Yalı Cad. No: 342/A Karşıyaka/İzmir
Tel: 232 368 21 05
Faks: 216 453 71 28
Menemen Şubesi
Ertuğrul Cad. No: 2 Menemen/İzmir
Tel: 232 832 78 78
Faks: 216 453 73 28
Ödemiş Şubesi
Akıncılar Mah. Gazi Cad. No: 30
Ödemiş/İzmir
Tel: 232 545 00 12
Faks: 216 453 72 68
324 - 325
ŞUBELERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
Pınarbaşı Şubesi
Kemalpaşa Mah. Çanakkale Cad. No: 96/B
Pınarbaşı Bornova/İzmir
Tel: 232 478 65 20
Faks: 216 453 73 07
Şirinyer Şubesi
Cemil Şeboy Blv. No: 166/A Buca/İzmir
Tel: 232 438 47 33
Faks: 216 453 72 21
Tire Şubesi
Kurtuluş Mah. İsmail Taşlı Cad. No: 25
Tire/İzmir
Tel: 232 511 21 32
Faks: 216 453 70 96
Torbalı Şubesi
Tepeköy Mah. Ağalar Cad. Yaman Apt. No:
24 Torbalı/İzmir
Tel: 232 855 55 20
Faks: 216 453 73 39
KAHRAMANMARAŞ
Afşin Şubesi
Ebülfez Elçibey Cad. No: 59
Afşin/Kahramanmaraş
Tel: 344 511 43 72
Faks: 216 453 71 17
Azerbaycan Bulvarı Şubesi
Egemenlik Mah. Azerbaycan Blv. No: 53/A
Kahramanmaraş
Tel: 344 235 08 25
Faks: 216 453 73 64
Elbistan Şubesi
İbrahim Karaoğlan Mey. Yeni Belediye Pasajı
No: 2 Elbistan/Kahramanmaraş
Tel: 344 413 10 91
Faks: 216 453 70 49
Kahramanmaraş Şubesi
Trabzon Cad. Emek İşhanı Altı
Kahramanmaraş
Tel: 344 223 00 32
Faks: 216 453 71 63
KARABÜK
Karabük Şubesi
Bayır Mah. Fevzi Fırat Cad. No: 95 Karabük
Tel: 372 412 75 79
Faks: 216 453 71 35
KARAMAN
Karaman Şubesi
Tahsin Ünal Mah. İsmetpaşa Cad. No: 11
Karaman
Tel: 338 213 15 51
Faks: 216 453 70 43
KARS
Kars Şubesi
Yusufpaşa Mah. Kazımpaşa Cad. No: 51
Merkez/Kars
Tel: 474 212 03 35
Faks: 216 453 72 87
KASTAMONU
Kastamonu Şubesi
Cumhuriyet Cad. No: 26 Kastamonu
Tel: 366 214 14 19
Faks: 216 453 70 56
Taşköprü Şubesi
Tabakhane Mah. Atatürk Cad. No: 22/A
Taşköprü/Kastamonu
Tel: 366 417 11 27
Faks: 216 453 70 57
Tosya Şubesi
Cumhuriyet Meydanı Cad. No: 34/A
Tosya/Kastamonu
Tel: 366 313 55 90
Faks: 216 453 71 07
KAYSERİ
Develi Şubesi
Harman Mah. Aşık Seyrani Cad. No: 7
Develi/Kayseri
Tel: 352 621 82 77
Faks: 216 453 72 91
Erciyes Şubesi
Osman Kavuncu Cad. Hacı Saki Mah.
Başyazıcıoğlu İşhanı No: 50
Kocasinan/Kayseri
Tel: 352 320 74 80
Faks: 216 453 70 74
İncesu Şubesi
Cumhuriyet Cad. No: 7 İncesu/Kayseri
Tel: 352 691 26 26
Faks: 216 453 73 22
Kayseri Şubesi
Kiçikapı Cad. No: 14 Melikgazi/Kayseri
Tel: 352 222 58 36
Faks: 216 453 70 17
Sivas Caddesi Şubesi
Sivas Cad. No: 145/A Kocasinan/Kayseri
Tel: 352 311 51 55
Faks: 216 453 72 61
Yeni Sanayi Şubesi
Osman Kavuncu Blv. No: 193/B (DSİ Karşısı)
38060 Melikgazi/Kayseri
Tel: 352 336 33 83
Faks: 216 453 72 07
KIRIKKALE
Kırıkkale Şubesi
Cumhuriyet Cad. No: 31/A Kırıkkale
Tel: 318 224 41 15
Faks: 216 453 71 15
KIRKLARELİ
Alpullu Şubesi
Ordu Cad. No: 22/B 39570 Alpullu/Kırklareli
Tel: 288 523 10 51
Faks: 216 453 70 41
Babaeski Şubesi
Hacı Hasan Mah. Adil Onat Cad. No: 5
Babaeski/Kırklareli
Tel: 288 512 11 52
Faks: 216 453 70 28
Kırklareli Şubesi
Karakaş Mah. Kuyumcular Cad. No: 16
Kırklareli
Tel: 288 212 95 21
Faks: 216 453 72 74
Lüleburgaz Şubesi
İstanbul Cad. No: 20/A Lüleburgaz/Kırklareli
Tel: 288 417 11 12
Faks: 216 453 70 20
KIRŞEHİR
Kırşehir Şubesi
Yenice Mah. Atatürk Cad. Uğurlu Apt. No:
24 Kırşehir
Tel: 386 213 90 14
Faks: 216 453 71 74
KİLİS
Kilis Şubesi
Şıhabdullah Mah. Cumhuriyet Cad. Şehitler
Abidesi Sok. No: 1/B Merkez/Kilis
Tel: 348 822 22 08
Faks: 216 453 72 83
KOCAELİ
Gebze Şubesi
Yeni Bağdat Cad. No: 605/B-C
Gebze/Kocaeli
Tel: 262 641 58 74
Faks: 216 453 71 81
Gebze Organize Sanayi Şubesi
Güzeller Mah. Güzeller Organize Sanayi
Bölgesi Atatürk Blv. Big Center 2/B No: 13
Gebze/Kocaeli
Tel: 262 751 49 32
Faks: 216 453 73 32
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER
İzmit Şubesi
Ömerağa Mah. Alemdar Cad. No: 16 İzmit
Tel: 262 322 10 80
Faks: 216 453 71 57
KÜTAHYA
Kütahya Şubesi
Cumhuriyet Cad. No: 1 Kütahya
Tel: 274 223 64 31
Faks: 216 453 70 19
MERSİN
Anamur Şubesi
Esentepe (Saray) Mah. Atatürk Blv. No: 8
Anamur/Mersin
Tel: 324 814 88 51
Faks: 216 453 72 92
Körfez Şubesi
Yeniyalı Cad. Zemzem Sok. No: 2
Körfez/Kocaeli
Tel: 262 526 71 83
Faks: 216 453 73 62
KONYA
Akşehir Şubesi
Selçuk Mah. İnönü Cad. No: 43
Akşehir/Konya
Tel: 332 813 62 72
Faks: 216 453 70 04
MALATYA
Malatya Şubesi
Fuzuli Cad. No: 8 Malatya
Tel: 422 323 10 46
Faks: 216 453 70 32
MANİSA
Akhisar Şubesi
Şehit Teğmen Tahir Ün Cad. Paşa Mah. 14.
Sok. No: 89 Akhisar/Manisa
Tel: 236 412 96 55
Faks: 216 453 71 53
Mersin Şubesi
Hastane Cad. No: 8 Mersin
Tel: 324 238 19 71
Faks: 216 453 70 72
Mersin Hal Şubesi
Yeni Hal Toptancılar Kompleksi J Blok No: 1
Merkez/Mersin
Tel: 324 235 53 15
Faks: 216 453 72 93
Beyşehir Şubesi
Evsat Mah. Şehit Mahmut Akşin Sok.
No: 33 Beyşehir/Konya
Tel: 332 512 49 50
Faks: 216 453 70 88
Alaşehir Şubesi
Kışla Cad. No: 94 Alaşehir/Manisa
Tel: 236 654 20 54
Faks: 216 453 73 29
Pozcu Şubesi
Aydınlıkevler Mah. Gazi Mustafa Kemal Blv.
No: 394 Yenişehir/Mersin
Tel: 324 326 77 24
Faks: 216 453 73 34
Büsan Organize Sanayi Şubesi
Büsan Sanayi Sitesi KOSGEB Cad. Fevzi
Çakmak Mah. No: 9 Karatay/Konya
Tel: 332 345 33 56
Faks: 216 453 71 44
Manisa Şubesi
Gazi Mustafa Kemal Blv. Anafartalar Mah.
No: 1 Manisa
Tel: 236 231 55 11
Faks: 216 453 71 49
Silifke Şubesi
Pazarkaşı Mah. Menderes Cad. Adas İşhanı
No: 54 Silifke/Mersin
Tel: 324 714 00 96
Faks: 216 453 72 65
Ereğli Şubesi
Selçuklu Mah. Yeniçarşı Yolu No: 3
Ereğli/Konya
Tel: 332 713 15 32
Faks: 216 453 70 45
Salihli Şubesi
Mithatpaşa Mah. Mithatpaşa Cad. No: 83/A
Salihli/Manisa
Tel: 236 714 78 75
Faks: 216 453 72 64
Tarsus Şubesi
Mersin Cad. Halitaslan İşhanı No: 8/A
Tarsus/Mersin
Tel: 324 614 17 51
Faks: 216 453 71 59
Ilgın Şubesi
Hükümet Cad. No: 85 Ilgın/Konya
Tel: 332 881 20 82
Faks: 216 453 73 18
Soma Şubesi
Kurtuluş Mah. Hürriyet Blv. No: 5
Soma/Manisa
Tel: 236 613 13 57
Faks: 216 453 71 05
MUĞLA
Bodrum Şubesi
Kıbrıs Şehitleri Cad. Ataman İş Merkezi B
Blok No: 31 Bodrum/Muğla
Tel: 252 313 54 61
Faks: 216 453 71 93
Karatay Sanayi Şubesi
Karatay Sanayi Sitesi, Işık Mah. Saka Sok.
No: 43 Selçuklu/Konya
Tel: 332 236 20 21
Faks: 216 453 72 88
Konya Şubesi
K. İhsaniye Mah. Vatan Cad. No: 21/A
Selçuklu/Konya
Tel: 332 322 74 66
Faks: 216 453 70 18
Seydişehir Şubesi
Hürriyet Cad. No: 20/A Seydişehir/Konya
Tel: 332 582 57 37
Faks: 216 453 70 76
Turgutlu Şubesi
Cumhuriyet Mah. Atatürk Blv. 248/A Turgutlu/Manisa
Tel: 236 312 00 06
Faks: 216 453 72 62
MARDİN
Mardin Şubesi
Yenişehir Mah. Vali Ozan Cad. No: 32/1
Mardin
Tel: 482 212 41 34
Faks: 216 453 72 84
Fethiye Şubesi
Cumhuriyet Mah. Çarşı Cad. No: 45/A
Fethiye/Muğla
Tel: 252 612 06 02
Faks: 216 453 72 54
Marmaris Şubesi
Ulusal Egemenlik Cad. No: 46
Marmaris/Muğla
Tel: 252 413 77 40
Faks: 216 453 70 71
326 - 327
ŞUBELERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
Milas Şubesi
Hacı İlyas Mah. Menteşe Cad. No: 36
Milas/Muğla
Tel: 252 513 77 25
Faks: 216 453 72 76
RİZE
Pazar Şubesi
Karadeniz Cad. No: 66 Pazar/Rize
Tel: 464 612 49 90
Faks: 216 453 73 65
SİVAS
Sivas Şubesi
Bankalar Cad. 2. Park Sok. No: 3 Sivas
Tel: 346 224 84 10
Faks: 216 453 71 29
Muğla Şubesi
Emirbeyazıt Mah. Özer Türk Cad. No: 8
Muğla
Tel: 252 212 69 98
Faks: 216 453 72 77
Rize Şubesi
Tophane Mah. Menderes Blv. 210/A
Merkez/Rize
Tel: 464 213 00 25
Faks: 216 453 71 68
Yeniçubuk Şubesi
Yenidoğan Mah. İstanbul Cad. No: 40/A
Yeniçubuk-Gemerek/Sivas
Tel: 346 654 88 85
Faks: 216 453 70 59
Ortaca Şubesi
Şerifnaz Başoğlu Sok. No: 19 Ortaca/Muğla
Tel: 252 282 86 50
Faks: 216 453 73 17
SAKARYA
Adapazarı Şubesi
Bankalar Cad. No: 19 Adapazarı (Sakarya)
Tel: 264 274 53 71
Faks: 216 453 70 02
ŞANLIURFA
Cumhuriyet Caddesi Şubesi
Şair Nabi Mah. Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı 175.Sokak No:56 Şanlıurfa
Tel: 414 315 23 30
Faks: 216 453 73 69
NEVŞEHİR
Nevşehir Şubesi
Lale Caddesi No: 32 Nevşehir
Tel: 384 212 39 50
Faks: 216 453 71 86
NİĞDE
Niğde Şubesi
Esenbey Mah. Ayhan Şahenk Blv.
No: 30/B Niğde
Tel: 388 232 35 25
Faks: 216 453 71 85
ORDU
Fatsa Şubesi
Mustafa Kemal Paşa Mah. Hal Cad. No: 16
Fatsa/Ordu
Tel: 452 423 62 56
Faks: 216 453 72 78
Ordu Şubesi
Düz Mah. Süleyman Felek Cad. No: 40/A
Merkez/Ordu
Tel: 452 225 01 98
Faks: 216 453 71 47
Ünye Şubesi
Hükümet Cad. No: 44/A Ünye/Ordu
Tel: 452 323 42 23
Faks: 216 453 71 84
OSMANİYE
Kadirli Şubesi
Savrun Mah. Atatürk Cad. No: 59 Kadirli/
Osmaniye
Tel: 328 717 17 12
Faks: 216 453 73 71
Osmaniye Şubesi
Alibeyli Mah. Dr. Ahmet Alkan Cad. No: 29
Osmaniye
Tel: 328 813 06 47
Faks: 216 453 70 73
Akyazı Şubesi
Konuralp Mah. Ada Cad. No: 318
Akyazı/Adapazarı (Sakarya)
Tel: 264 418 24 65
Faks: 216 453 70 48
Şanlıurfa Şubesi
Atatürk Blv. No: 26 Şanlıurfa
Tel: 414 313 28 40
Faks: 216 453 71 62
Erenler
Erenler Mah. Sakarya Cad. No: 316/1-3
Erenler/Sakarya
Tel: 264 240 12 55
Faks: 216 453 73 44
TEKİRDAĞ
Çerkezköy Şubesi
Atatürk Cad. No: 42 Çerkezköy/Tekirdağ
Tel: 282 726 94 01
Faks: 216 453 72 25
SAMSUN
Bafra Şubesi
Tekel Cad. No: 33/A Bafra/Samsun
Tel: 362 543 37 54
Faks: 216 453 71 45
Çorlu Şubesi
Omurtak Cad. No: 136/1-2 Çorlu/Tekirdağ
Tel: 282 652 66 84
Faks: 216 453 71 99
Çarşamba Şubesi
Orta Mah. Dr. Tevfik Türker Cad. No: 6
Çarşamba/Samsun
Tel: 362 833 68 28
Faks: 216 453 70 38
Ellialtılar Şubesi
İstiklal Cad. No: 158/B Samsun
Tel: 362 201 00 86
Faks: 216 453 73 21
Samsun Şubesi
Kale Mah. Gazi Cad. No: 52 Samsun
Tel: 362 431 70 40
Faks: 216 453 71 19
Vezirköprü Şubesi
Fazıl Ahmet Paşa Mah. Fazıl Ahmet Paşa
Cad. No: 75 Vezirköprü/Samsun
Tel: 362 646 15 10
Faks: 216 453 73 58
Hayrabolu Şubesi
Hisar Mah. Tekirdağ Cad. No:35
Hayrabolu/Tekirdağ
Tel: 282 315 14 55
Faks: 216 453 73 43
Malkara Şubesi
Camiatik Mah. 14 Kasım Cad. No:67/15
Malkara/Tekirdağ
Tel: 282 427 92 83
Faks: 216 453 73 45
Saray
Ayaspaşa Mah. Vize Cad. No: 3/A
Saray/Tekirdağ
Tel: 282 768 72 33
Faks: 216 453 73 40
Tekirdağ Şubesi
Hükümet Cad. No: 78 Tekirdağ
Tel: 282 263 08 65
Faks: 216 453 71 94
SUNUŞ
KURUMSAL YÖNETİM
TOKAT
Erbaa Şubesi
Vali Recep Yazıcıoğlu Cad. No: 12
Erbaa/Tokat
Tel: 356 715 74 24
Faks: 216 453 72 81
Van Şubesi
Cumhuriyet Cad. Mavi Plaza Karşısı Pulkar
İş Merkezi Van
Tel: 432 216 16 25
Faks: 216 453 71 38
Niksar Şubesi
Gaziosmanpaşa Mah. Şehit Er Naci Yıldırım
Cad. No: 7 Niksar/Tokat
Tel: 356 527 11 90
Faks: 216 453 70 36
Tokat Şubesi
Gazi Osman Paşa Blv. No: 183/A Tokat
Tel: 356 214 15 63
Faks: 216 453 70 69
Turhal Şubesi
Cumhuriyet Cad. No: 16 Turhal/Tokat
Tel: 356 275 13 56
Faks: 216 453 70 22
TRABZON
Akçaabat Şubesi
Dürbinar Mah. Hükümet Cad. Tosun İşhanı
No: 81/A Akçaabat/Trabzon
Tel: 462 228 44 45
Faks: 216 453 73 03
Değirmendere Şubesi
Sanayi Mah. Devlet Karayolu Cad. No:89
Trabzon
Tel: 462 325 85 90
Faks: 216 453 73 53
Trabzon Şubesi
Kunduracılar Cad. No: 74 Trabzon
Tel: 462 326 65 71
Faks: 216 453 71 61
UŞAK
Banaz Şubesi
Başaran Cad. No: 4 Banaz/Uşak
Tel: 276 315 34 00
Faks: 216 453 70 90
Uşak Şubesi
İsmet Paşa Cad. No: 53/A Uşak
Tel: 276 215 15 20
Faks: 216 453 70 23
VAN
Erciş Şubesi
Emniyet Cad. No: 18 Erciş/Van
Tel: 432 351 11 48
Faks: 216 453 73 23
YALOVA
Yalova Şubesi
Yalı Cad. No: 15/A Yalova
Tel: 226 812 66 01
Faks: 216 453 70 68
YOZGAT
Boğazlıyan Şubesi
Çarşı İçi Kayseri Cad. No: 1
Boğazlıyan/Yozgat
Tel: 354 645 11 22
Faks: 216 453 71 04
Yozgat Şubesi
Aşağınohutlu Mah. Sakarya Cad.
No: 8/B Yozgat
Tel: 354 212 51 80
Faks: 216 453 73 38
ZONGULDAK
Karadeniz Ereğli Şubesi
Müftü Mah. Erdemir Cad. No: 64
Ereğli/Zonguldak
Tel: 372 316 29 40
Faks: 216 453 73 04
Zonguldak Şubesi
Mithatpaşa Mah. Alemdar Cad. No: 4/A
Zonguldak
Tel: 372 253 14 69
Faks: 216 453 71 70
FİNANSAL BİLGİLER
Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A-Blok
Esentepe - Şişli 34330 İstanbul
Tel: 212 319 70 00
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil No: 536793
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 258 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content