close

Enter

Log in using OpenID

Sermaye Artırımı İzahnamesi

embedDownload
Şekerbank Türk Anonim Şirketi İzahname
Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca ….../….../…..... tarihinde
onaylanmıştır.
Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL’den 1.125.000.000 TL’ye
çıkarılması nedeniyle artırılacak 125.000.000 TL nominal değerli paylarının halka
arzına ilişkin izahnamedir.
AK
İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun
Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da
kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul’un
herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu izahname, ortaklığımızın www.sekerbank.com.tr ve halka arzda satışa aracılık
edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.sekeryatirim.com.tr adresli
internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.gov.tr)
yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
TA
SL
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnamede ve
izahnamenin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan
zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya
edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden
lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve
durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur.
Ancak, izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı,
hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere
herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez Bağımsız denetim, derecelendirme ve
değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan
raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış,
yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
1
İÇİNDEKİLER
5
2) Özet
6
3) Bağımsız Denetçiler
11
4) Risk Faktörleri
11
5) İhraççı Hakkında Bilgiler
16
6) Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler
18
7) Grup Hakkında Bilgiler
22
8) Maddi Duran Varlıklar Hakkında Bilgiler
24
9) Faaliyetlere ve Finansal Duruma İlişkin Değerlendirmeler
25
10) İhraççının Fon Kaynakları
26
11) Eğilim Bilgileri
26
AK
1) İzahnamenin Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler
26
13) İdari Yapı, Yönetim Organları ve Üst Düzey Yöneticiler
26
14) Ücret ve Benzeri Menfaatler
38
15) Yönetim Kurulu Uygulamaları
39
16) Personel Hakkında Bilgiler
42
17) Ana Pay Sahipleri
43
18) İlişkili Taraflar ve İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler Hakkında Bilgiler
44
19) Diğer Bilgiler
46
20) Önemli Sözleşmeler
48
21) İhraççının Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Hakkında Bilgiler
48
22) İhraç ve Halka Arz Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler
55
23) Halka Arza İlişkin Hususlar
56
24) Borsada İşlem Görmeye İlişkin Bilgiler
62
25) Mevcut Payların Satışına İlişkin Bilgiler ile Taahhütler
62
26) Halka Arz Geliri ve Maliyetleri
63
27) Sulanma Etkisi
63
28) Uzman Raporları ve Üçüncü Kişilerden Alınan Bilgiler
64
29) İştirakler Hakkında Bilgiler
65
30) İncelemeye Açık Belgeler
65
31) Paylar ile İlgili Vergilendirme Esasları
66
32) Ekler
70
TA
SL
12) Kâr Tahminleri ve Beklentileri
2
TA
SL
AK
KISALTMA VE TANIMLAR
Kısaltma
Tanım
A.Ş.
Anonim Şirket
BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Borsa veya Borsa İstanbul
Borsa İstanbul A.Ş.
BSMV
Banka ve Sigorta Muamele Vergisi
DİBS
Devlet İç Borçlanma Senedi
EUR ya da EURO
Avrupa Birliği Üyelerinden 17’sinin Kullandığı Ortak Para Birimi
EURIBOR
Avrupa Bankalararası Faiz Oranı
GM
Genel Müdür
GMY
Genel Müdür Yardımcısı
Grup
Şekerbank T.A.Ş. ile birlikte iştirakleri Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş., Şeker Faktoring
A.Ş., Şekerbank International Banking Unit Ltd., Şeker Mortgage
Finansman A.Ş., Şekerbank Kıbrıs Ltd. ve Zahlungsdienste GmbH
der Şekerbank T.A.Ş.
GVK
Gelir Vergisi Kanunu
Hazine
Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı
IFC
International Finance Corporation
ISIN
Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası
İhraçcı, Banka veya Şekerbank
Şekerbank T.A.Ş.
İİK
İcra İflas Kanunu
KAP
Kamuyu Aydınlatma Platformu
KKTC
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KOBİ
Küçük ve Orta Ölçekli İşletme
KRET
Kredi Riskine Esas Tutar
Kurul veya SPK
Sermaye Piyasası Kurulu
LIBOR
Londra Bankalararası Faiz Oranı
MKK
Merkezi Kayıt Kuruluşu
ORET
Operasyon Riskine Esas Tutar
PRET
Piyasa Riskine Esas Tutar
SGMK
Sabit Getirili Menkul Kıymet
Şeker Yatırım, Aracı Kurum
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TC
Türkiye Cumhuriyeti
TL
Türk Lirası
TMSF
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TTK
Türk Ticaret Kanunu
TTSG
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
UFRS
Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi
USD
ABD Doları
V.U.K
Vergi Usul Kanunu
VTMK
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
YK
Yönetim Kurulu
YP
Yabancı Para
3
AK
I. BORSA GÖRÜŞÜ:
TA
SL
II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:
4
GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR
“Bu izahname, “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin
edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik
açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup sadece
izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör,
ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı
sonuçlanmasına yol açabilecektir.”
1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
AK
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahname ve
eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin
gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir
eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
Şekerbank Türk Anonim Şirketi
Sorumlu Olduğu
Kısım:
Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih
Selim Güray ÇELİK
Grup Başkanı
Genel Müdür Yrd.
SL
Orhan ULUYOL
İZAHNAMENİN
TAMAMI
TA
21.04.2014
Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih
Kadir TEZELLER
Osman GÖKTAN
Araştırma Md.
Genel Müdür
Sorumlu Olduğu
Kısım:
İZAHNAMENİN
TAMAMI
21.04.2014
5
2. ÖZET
Bu bölüm izahnamenin özeti olup sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları
izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
2.1.
İhraççıya İlişkin Bilgiler
2.1.1. İhraççının ticaret ünvanı
Şekerbank Türk Anonim Şirketi
Telefon ve Faks Numaraları
(Tel)
(Faks)
İnternet Adresi
tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile
: Anonim Şirket
: T.C Kanunları
: Türkiye
: Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A-Blok
34330 Esentepe-Mecidiyeköy-İstanbul
AK
2.1.2. İhraççının hukuki statüsü,
iletişim bilgileri
İhraççının hukuki statüsü
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat
İhraççının Kurulduğu Ülke
Merkez Adresi
: 0212 319 70 00
: 0212 319 70 41
: www.sekerbank.com.tr
SL
2.1.3. İzahnamede finansal tablo dönemleri itibarıyla ana ürün/hizmet kategorilerini de
içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar hakkında
bilgi
Şekerbank T.A.Ş müşterilerine her türlü bankacılık faaliyeti veren özel sahipli bankalar
içerisinde bulunmaktadır. Bireysel, Ticari ve Kurumsal Bankacılık alanlarında faaliyet
gösteren Şekerbank, özelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermekte olup kredi
portföyünün %37,25’i bu tür işletmelerden oluşmaktadır. Şekerbank’ın uzman olduğu
segmentleri de dikkate alınarak, küçük işletmeleri, zirai üreticileri ve KOBİ’leri iş planımızda
stratejik alan olarak belirlemiştir.
TA
Türk bankacılık sektörü global piyasalarda yaşanan krize rağmen, 31.12.2013 tarihi itibarıyla
kredilerde geçen yılın aynı dönemine göre 253 milyar TL artış (%31.8) olmuştur. Buna
karşılık mevduatlarda 174 milyarlık TL artış (%22.5) gerçekleşmiştir. Aynı dönemde
Şekerbank’ın kredileri 3.4 milyon TL artış (%34.3) gösterirken mevduatları ise 2.5 milyon TL
(%24.7) artış göstermiştir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 6. bölümünde yer almaktadır.
2.1.4. İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler
Yoktur.
2.1.5. İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi
Şekerbank, 1953 yılında şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
Pancar Kooperatifleri Bankası Anonim Şirketi adı altında Eskişehir’de kurulmuştur. Şeker
pancarı üreticilerinin, Pancar Kooperatifleri’ndeki birikimlerinden oluşan sermaye ile
faaliyetlerine başlayan banka, 1956 yılında Ankara’ya taşınarak Şekerbank Türk Anonim
Şirketi adını almıştır. 1993 yılında özel banka statüsü kazanmış ve 1997 yılında hisseleri
halka arz edilmiştir. Şekerbank, 2004 yılında merkezini İstanbul’a taşımıştır.
Geniş bir sermaye tabanına sahip olan Şekerbank’ın sermaye yapısı Şekerbank T.A.Ş.
Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı % 33,9787, Samruk
6
Kazyna -Kazakistan Devlet Varlık Fonu %21,9310, BTA Securities JSC % 11,7639, Pancar
Kooperatifleri % 0,0836 ve halka açık kısım % 32,2428’dir.
BTA Securities JSC’nin hisselerinin tamamı BTA Bank JSC’a aittir. Kazakistan Hükümeti
Varlık Fonu Samruk – Kazyna, BTA Bank JSC hisselerinin %97,26’sına sahip olması
nedeniyle dolaylı olarak BTA Securities JSC’nin ortağı konumundadır. Samruk – Kazyna, 13
Ekim 2008 tarihinde Samruk Devlet Varlıkları Yönetimi Holdingi ve Kazina Sürdürülebilir
Kalkınma Fonu’nun birleştirilmesiyle ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini sağlamak
ve ekonomiyi dünya piyasalarında oluşan olumsuz ekonomik koşullardan korumak için
kurulmuştur. Bu amaçla, dünya ekonomisindeki rekabet gücünü ve uzun dönemli
değerliliklerini artırmak için bünyesinde bir çok ulusal şirketi yönetmektedir.
AK
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 7. bölümünde yer almaktadır.
2.1.6. İhraççının ortaklık yapısı
Ortaklığımızın 1.000.000.000,00 TL tutarındaki mevcut sermayesindeki ve toplam oy hakkı
içindeki doğrudan ve dolaylı payı %5 ve daha fazla olan nihai ortakların pay oranı ve tutarı
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı isimli
ortak için 339.787.080,00 TL ve %33,9787; Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu
isimli ortak için 219.310.353,00 TL ve %21,9310; BTA Securities JSC isimli ortak için
117.638.674,00 TL ve %11,7639’dur.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 17. bölümünde yer almaktadır.
SL
2.1.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları
Bankanın finansal tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları
www.sekerbank.com.tr ve www.kap.gov.tr internet sitelerinde yer almaktadır. 31.12.2013,
31.12.2012 ve 31.12.2011 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar sırasıyla
26.02.2014, 27.02.2013, 05.04.2012 tarihlerinde KAP’ta yayınlanmış ve aynı tarihlerde
Banka internet sitesine konulmuştur.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 9. bölümünde yer almaktadır.
2.1.8. Seçilmiş proforma finansal bilgiler
TA
Yoktur.
2.1.9. Kar tahmin ve beklentileri
Yoktur.
2.1.10. İzahnamede yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart
oluşturan hususlar hakkında açıklama
Yoktur.
2.1.11. İşletme sermayesi beyanı
Bankanın ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin devamı için yeterli işletme sermayesi vardır.
2.1.12. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler
Adı Soyadı
Görevi
Hasan Basri GÖKTAN
Viktor ROMANYUK
Halit Haydar YILDIZ
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Bağımsız Üye
Genel Müdür, Üye
7
Üye
Emin ERDEM
Üye
Nariman ZHARKINBAYEV
Üye
Erdal BATMAZ
Üye
Halil Can YEŞİLADA
Bağımsız Üye
Ulf WOKURKA
Bağımsız Üye
Üzeyir BAYSAL
Bağımsız Üye
Murat ISHMUKHAMEDOV
Üye
Daniyar AMANOV
AK
Khosrow Kashani ZAMANI
Üye
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 13.2.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.1.13. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgiler
31.12.2011 yılı hesap dönemi, 31.12.2012 yılı hesap dönemi ve 31.12.2013 hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış ve olumlu görüş verilmiştir. Sorumlu
ortak başdenetçi Erdal Tıkmak’tır.
SL
2.2. İhraç Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler
2.2.1. İhraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler
Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL tutarındaki mevcut sermayesi;
- 125.000.000 TL tutarındaki kısmı (tamamı) nakit karşılığı olmak üzere 1.125.000.000
TL’ye artırılacaktır.
Nakit karşılığı artırılan sermayenin tamamını temsil eden paylar halka arz edilecektir.
TA
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup mevcut ortaklarımızın
%12,5 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 22.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.2.2. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi
Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
2.2.3. Sermaye hakkında bilgiler
Ortaklığımızın mevcut çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 TL olup beher payının nominal
değeri 1,00 TL’dir.
2.2.4. Paylara ilişkin haklar
Bu sermaye artırımında ihraç edilecek payların kar payı alma, oy, yeni pay alma ve tasfiye
bakiyesine katılım gibi hakları bulunmaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 22.5 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.2.5. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya
pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına
ilişkin bilgi
8
Yoktur.
2.2.6. Payların borsada işlem görme tarihleri ile ihraççının sermaye piyasası araçlarının
borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara
ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi
Mevcut paylarımız borsaya kote olup %32,24’ü borsada işlem görmektedir. Yeni çıkarılan
paylar MKK’da gerekli işlemlerin yapılmasını müteakip borsada işlem görmeye
başlayacaktır.
2.2.7. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi
AK
Kara katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Esas Sözleşmenin “Karın Dağıtılması”
başlıklı 69’uncu maddesi aşağıdaki şekildedir:
“Bankanın bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve
vergiler ile geçmiş yıl zararları çıktıktan sonra kalan miktar safi kardır.
a) Safi karın % 5’i kanuni yedek akçeye,
b) Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci temettü ayrılır,
c) Bakiye karın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasıyla, Yönetim Kuruluna
temettü ödenmesi veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.
SL
d) Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendi
uyarınca safi kardan 519’uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı kanuni yedek akçeden başka
pay sahipleri için % 5 kar payı ayrıldıktan sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci ayrım olarak kanuni yedek
akçeye tahsis edilir.”
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 21. bölümünde yer almaktadır.
2.3. Risk Faktörleri
2.3.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler
TA
Kredi riski, krediyi kullanan kişinin ya da kuruluşun, yapılan sözleşme gereklerine uymayarak
yükümlülüğünü kısmen veya tamamen, zamanında yerine getirememesinden dolayı Bankanın
maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Banka; bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskine maruz kalabilmektedir.
Likidite riski, nakit akışlarındaki dengesizlik sonucu nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında
karşılayacak düzeyde ve niteliklerde nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olmaması
sonucu Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Operasyonel risk, iç süreçlerin, sistemlerin veya insan unsurunun yetersizliğinden ya da
deprem, yangın ve sel gibi felaketlerden veya terör saldırıları gibi dış etkenlerden dolayı
Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
2.3.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler
Piyasa riski, alım satım hesaplarında izlenen finansal enstrümanların değerinde, piyasa
fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı
Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
2.3.3. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler
Pay sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler. Bu iki gelir türüne ilişkin riskler aşağıda
açıklanmıştır.
9
İhraç edilen payların Kar payı gelirine ilişkin riskler
Kar payının dağıtılabilmesi için önce Banka karının oluşması ve geçmiş yıldan gelen zararın
olmaması gerekmektedir. Şirket yönetimi dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde ancak genel
kurul onayı ile bu karını dağıtabilir. Halka açık şirketler karını nakden veya kar payını
sermayeye ilave şeklinde bedelsiz pay ihraç ederek de dağıtabilir. Ayrıca Bankanın yeterli
karı olmayabilir veya karını Banka bünyesinde tutup dağıtmamaya karar verebilir.
İhraç edilen payların Sermaye Kazancına ilişkin riskler
AK
Pay fiyatları, paylar ihraç olunduktan sonra ekonomideki ve/veya Bankanın mali
bünyesindeki gelişmelere bağlı olarak, piyasada belirlenecektir. Bu nedenle pay fiyatlarında
piyasada meydana gelen dalgalanmalar sonucunda yatırımcıların zarar etmesi olasılık
dahilindedir.
2.3.4. Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler
Şekerbank T.A.Ş. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte
olup aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK’nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık
Kanunu’nun 71’inci maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankanın faaliyet iznini kaldırabilir ve/veya Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verebilir.
SL
Şekerbank T.A.Ş.’nin, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş., Şeker
Finansal Kiralama A.Ş, Şekerbank (Kıbrıs) Ltd., Şekerbank International Banking Unit Ltd.,
Şeker Mortgage Finansman A.Ş. ve Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş. olmak
üzere bağlı ortaklıkları bulunmaktadır. Bu finansal kuruluşların maruz kaldığı riskler de
Bankayı dolaylı olarak etkilemektedir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 4. bölümünde yer almaktadır.
2.4. Halka Arza İlişkin Bilgiler
2.4.1. Halka arzdan sağlanan net nakit girişlerinin toplam tutarı ile halka arza ilişkin
olarak ihraççının ödemesi gereken toplam tahmini maliyet
Halka arzdan edilecek tahmini net gelir ile ilgili çalışma aşağıdadır;
TA
Halka arzdan elde edilecek gelir 125.000.000,- TL
Tahmini toplam maliyet 562.500,- TL
Halka arzdan edilecek tahmini net gelir 124.437.500,- TL
2.4.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri
Sermaye artırımı sonucu elde edilecek fon, Bankanın büyümesine yönelik olarak
gerçekleştirilecek bankacılık faaliyetlerinde kullanılacaktır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 26.2 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.4.3. Halka arza ilişkin temel bilgiler
Artırılacak sermaye tutarı 125.000.000.- TL olup ödenmiş sermayeye oranı % 12,5’dir.
Sermaye artışının tamamı nakden karşılanacaktır. Payların nominal değeri 1 TL’dir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 23.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.4.4. Menfaatler hakkında bilgi
Yoktur.
10
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 23.5 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.4.5. Ortak satışına ilişkin bilgi ile halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının
artırılmamasına ilişkin taahhütler
İhraççı, ortaklar ve yetkili kuruluşlar tarafından halka arzdan sonra dolaşımdaki pay
miktarının artırılmamasına ilişkin verilen taahhüt bulunmamaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 25.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.5. Sulanma etkisi
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını %100 oranında kullandıkları varsayımı
ile, 1 TL nominal değerli pay başına sulanma etkisinin tutarı (0,11) TL olup oranı (5,4%)’ dür.
AK
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 27. bölümünde yer almaktadır.
2.6. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi
Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları aracı kurumların ücretlendirme politikalarına tabi
olacaktır. MKK tarafından aracı kuruluşlara tahakkuk ettirilen ve hisse tutarı üzerinden
hesaplanan hizmet bedeli aracı kurumların uygulamalarına istinaden yatırımcılardan tahsil
edilebilir.
3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER
SL
3.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş
denetçinin adı soyadı:
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.
Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz 34805 İstanbul
Sorumlu ortak başdenetçi Erdal Tıkmak’tır.
3.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması,
görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi:
Yoktur.
TA
4. RİSK FAKTÖRLERİ
4.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler:
Risk Türleri İtibarıyla Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler
Bankanın risk yönetimi strateji, politika ve uygulama usulleri, maruz kalınabilecek risklerin
sistematik bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi, izlenmesi, analizi ve kontrolüne ilişkin olarak
Banka Yönetim Kurulu’nca onaylanan yazılı standartları ifade etmektedir.
Bu standartlar, gerek piyasa koşullarına gerekse Banka stratejisindeki değişikliklere göre yılda
en az 1 kez Genel Müdür başkanlığında ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda, üst
düzey yönetim tarafından gözden geçirilmekte ve gerektiğinde de güncellenmektedir. Gözden
geçirme süreci, mevcut strateji, politika ve uygulama usullerinin, Banka uygulamaları
karşısında anlamlı ve yeterli olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Güncellenen strateji,
politika ve uygulama usulleri, Banka Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girmektedir.
Banka, sermaye yeterliliği içsel değerlendirme sürecinde ise Sermaye Yeterliliği rasyosu
hesaplamasına dahil edilen kredi riski, piyasa riski ve operasyonel riskin yanısıra söz konusu
hesaplamaya dahil edilmeyen risk faktörlerini (yoğunlaşma riski, bankacılık hesaplarından
kaynaklanan faiz oranı riski, likidite riski, vs.) özkaynakları ile ilişkilendirerek
limitlendirmektedir. Bu surette “Risk Limitleri” tesis edilmiş olup bunlarla beraber stress
11
testleri ve senaryo analizleri uygulanarak içsel sermaye gereksiniminin hem cari hem de
gelecek faaliyetler açısından yeterliliği değerlendirilmektedir.
Kredi riski
Kredi riski, krediyi kullanan kişinin ya da kuruluşun, yapılan sözleşme gereklerine uymayarak
yükümlülüğünü kısmen veya tamamen, zamanında yerine getirememesinden dolayı Bankanın
maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Bankanın kredilendirme faaliyetleri gerek yasal mevzuata gerekse Banka Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen politika ve uygulama usullerine uygun olarak “görevler ayrılığı” ilkesi
çerçevesinde, birbirinden bağımsız pazarlama, tahsis, izleme, kontrol ve denetim işlevleri
üzerinden gerçekleştirilmektedir.
AK
Kredi tahsisi, her bir borçlu veya borçlu grubu bazında belirlenen limitler dahilinde
yürütülmektedir. Bu limitler, yasal mevzuata uygun olarak Banka Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen yetkiler dahilinde Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Kredi Komitesi, Genel
Müdürlük Kredi Tahsis Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal ve Ticari
Bankacılık, İşletme ve Tarım Bankacılığı, Bireysel Bankacılık, Finansal Kurumlar), Bölge
Müdürü - Bölge Kredi Komitesi (Bölge Tahsis Müdürlüğü olan bölgelerde Bölge Tahsis
Müdürü’nün ve Bölge Müdürü’nün beraber yetkisi), Bölge Kredi Tahsis Müdürü ve Şube
Kredi Komitesi’ne ait kredilendirme yetkileri çerçevesinde tahsis edilmektedir.
SL
Kredi tahsis sürecinde risk derecelendirme (rating / skoring) sistemleri etkin olarak
kullanılmaktadır. Bankanın kredi politikası gereği bu sistemlerin yanı sıra limit ve teminat
süreçleri birbirini tamamlayan ve kredi riskini azaltan unsurlar olarak değerlendirilmektedir.
Borçluların kredi değerliliği düzenli aralıklarla izlenmekte; kredi limitleri yılda 1 veya
ekonomik koşullara paralel olarak, gerekli görüldüğünde güncellenmektedir.
Banka Yönetim Kurulu tarafından sektör, bölge, borçlu veya borçlu grupları bazında
yoğunlaşmaya ilişkin limitler kabul edilmiş olup bunlar düzenli olarak izlenmekte ve
ekonomik koşullar ile Banka stratejisindeki değişikliklere göre yılda en az 1 kez gözden
geçirilerek, gerekli görüldüğünde güncellenmektedir.
TA
Bankanın kredi riski profili ise Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Risk Yönetimi Müdürlüğü, Risk Limitleri’ne uyumun yansıra izleme
ve değerlendirme sürecinde elde ettiği bulguları, haftalık bazda Aktif Pasif Komitesi’ne ve
aylık bazda Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunmaktadır. Bu sunum, Banka Yönetim
Kurulu’nun olağan toplantılarının zorunlu bir gündem maddesini oluşturmaktadır.
Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski
Banka; aşağıda sıralanan unsurlara bağlı olarak bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz
oranı riskine maruz kalabilmektedir:

Bankanın aktif ve pasif kalemleri ile faize duyarlı bilanço dışı kalemlerin vadeleri
(sabit faizli kalemler) ve yeniden fiyatlama dönemleri (değişken faizli kalemler)
arasındaki uyumsuzluklardan doğan yeniden fiyatlama riski,

Piyasa faiz oranlarındaki değişimin farklı vade dilimleri itibarıyla farklı düzeylerde
gerçekleşmesi sonucu getiri eğrisinin eğiminin ve/veya şeklinin değişmesinden doğan
getiri eğrisi riski,

Vade ve yeniden fiyatlama dönemleri benzer özellikler gösteren aktif ve pasif
kalemleri ile faize duyarlı bilanço dışı kalemlere uygulanan faiz oranlarının farklı
12
zamanlarda ve/veya farklı tutarlarda değişmesi sonucu spreadlerin de değişmesinden
doğan temel risk,

Kredilerin vadeden evvel (kısmen / tamamen) kapatılması, sendikasyon kredilerinin
geri çağrılması, vadesiz ve vadeli mevduatın çekilmesi veya yenilenmesi vs. hallerde,
Banka aktif ve pasif kalemleri ile faize duyarlı bilanço dışı kalemlerin sözleşme
vadelerinden daha da farklı davranış özellikleri göstermesinden doğan opsiyon riski.
Banka bünyesinde bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskine ilişkin politika ve
uygulama usulleri, mevcut bankacılık mevzuatı çerçevesinde yapılandırmış ve Banka
Yönetim Kurulu’nca onaylanmış durumdadır.
AK
Banka Yönetim Kurulu, alım satım hesapları haricindeki bankacılık hesaplarından doğan faiz
oranı riski ile ilgili olarak özkaynaklarla ilişkili Risk Limitleri kabul etmiş ve belirli vade
dilimleri içinde oluşabilecek faiz oranı uyumsuzluğunun, özkaynakların hangi oranında tolere
edilebileceğini belirlemiş olup bunlara uyum haftalık olarak izlenmekte ve ekonomik koşullar
ile Banka stratejisindeki değişikliklere göre yılda en az 1 kez gözden geçirilerek gerekli
görüldüğünde güncellenmektedir.
SL
Banka, faiz oranı riskinin gerek gelirlerine gerekse özkaynaklarına etkisini ölçmek ve izlemek
amacıyla “gelirler yaklaşımı” ve “ekonomik değer yaklaşımı” olarak iki ayrı yaklaşım
kullanmaktadır. “Gelirler yaklaşımı” ile piyasa faiz oranlarındaki hareketliliğin, Bankanın Net
Faiz Geliri’ne ne yönde etki ettiği ve “Ekonomik Değer Yaklaşımı” ile piyasa faiz
oranlarındaki hareketliliğin, Özkaynakların Ekonomik Değeri’ne ne yönde etki ettiği
hesaplanmaktadır. “Ekonomik Değer Yaklaşımı” çerçevesinde gelecekteki tüm nakit
akışlarının bugünkü değerinin dikkate alınması, kapsamlı bir bakış açısı sunmakta ve
Bankanın Aktif Pasif Yönetimi sürecinde esas alınmaktadır. Bilanço içi ve bilanço dışı faize
duyarlı kalemlerin bugünkü değerinde, piyasa faiz oranlarındaki hareketliliğe bağlı olarak
meydana gelebilecek değişikliklerin ölçülmesi ve izlenmesi amacıyla stress testleri ve senaryo
analizleri ayrıca kullanılmaktadır.
TA
Piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmanın etkilerinden korunmak, Banka Aktif Pasif
Yönetimi’nin önceliğidir. Bu çerçevede de gap analizleri, durasyon ve ekonomik değer
analizleri ile duyarlılık analizleri, Aktif Pasif Komitesi bünyesinde haftalık olarak
değerlendirilmektedir.
Bankanın faiz oranı profili ise Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Risk Yönetimi Müdürlüğü, Risk Limitleri’ne uyumun yansıra izleme
ve değerlendirme sürecinde elde ettiği bulguları haftalık bazda Aktif Pasif Komitesi’ne ve
aylık bazda Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunmaktadır. Bu sunum, Banka Yönetim
Kurulu’nun olağan toplantılarının zorunlu bir gündem maddesini oluşturmaktadır.
Likidite riski
Likidite riski, nakit akışlarındaki dengesizlik sonucu nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında
karşılayacak düzeyde ve niteliklerde nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olmaması
sonucu Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Banka bünyesinde likidite riskine ilişkin politika ve uygulama usulleri, mevcut bankacılık
mevzuatı çerçevesinde yapılandırmış ve Banka Yönetim Kurulu’nca onaylanmış durumdadır.
Banka Yönetim Kurulu, likidite riski ile ilgili olarak yasal “Likidite Yeterliliği” rasyolarına
uyumu gözetecek şekilde, özkaynaklarla ilişkili Risk Limitleri kabul etmiş ve belirli vade
dilimleri içinde oluşabilecek likidite uyumsuzluğunun, özkaynakların hangi oranında tolere
edilebileceğini belirlemiş olup bunlara uyum haftalık olarak izlenmekte ve ekonomik koşullar
13
ile Banka stratejisindeki değişikliklere göre yılda en az 1 kez gözden geçirilerek gerekli
görüldüğünde güncellenmektedir.
Banka, likidite riskinin etkisini ölçmek ve izlemek için mevcut ve gelecek dönemdeki likidite
ihtiyacını gösteren gap analizlerini kullanmaktadır. Banka, bu analizlerde varlık ve
yükümlülük kalemleri ile bilanço dışı kalemlerin ortalama vadeleri ile ilgili olarak Yönetim
Kurulu’nca onaylanan vade varsayımlarını esas almaktadır. Bu varsayımlar arasında borçlu
cari ve kredili mevduat hesapları ile vadesiz ve vadeli mevduat için davranışsal özellikler
kullanılmaktadır. Bu analizler, Aktif Pasif Komitesi bünyesinde haftalık olarak
değerlendirilmektedir.
AK
Banka politikası, her türlü yükümlülüğün likit kaynaklarla zamanında karşılanabilecek
nitelikte bir aktif yapısının idamesi yönündedir, ve Yönetim Kurulu, likidite yönetimi ile ilgili
politika ve uygulama usullerini aktif olarak gözetmektedir.
Bankanın likidite riski profili ise Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Risk Yönetimi Müdürlüğü, Risk Limitleri’ne uyumun yansıra izleme
ve değerlendirme sürecinde elde ettiği bulguları haftalık bazda Aktif Pasif Komitesi’ne ve
aylık bazda Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunmaktadır. Bu sunum, Banka Yönetim
Kurulu’nun olağan toplantılarının zorunlu bir gündem maddesini oluşturmaktadır.
Operasyonel risk
SL
Operasyonel risk, iç süreçlerin, sistemlerin veya insan unsurunun yetersizliğinden ya da
deprem, yangın ve sel gibi felaketlerden veya terör saldırıları gibi dış etkenlerden dolayı
Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Operasyonel risk kapsamında Banka faaliyetlerinin istikrarlı, rekabetçi ve gelişen bir çizgide
sürdürülebilmesi için ilgili politika ve uygulamaların, hem Bankanın iş hedefleri hem de
COBIT ve Risk IT güncel sürümleri ile uyumlu olması esası kabul edilmiş durumdadır.
TA
Bankanın kritik bilgi üreten, taşıyan, raporlayan ve saklayan tüm süreçlerine ilişkin işlevsel
sorumluluklar ayrıştırılmıştır. Banka bünyesindeki bilgiler sınıflandırılmakta; bunlar
üzerindeki tehditler belirlenmekte; risk analiz ve değerlendirmeleri yapılmakta ve
envanterleştirilmektedir. Bankacılık süreçlerini etkileyebilecek önemli değişiklikler
(teknolojik, iş akışı, vs.) öncesi ve sonrasında bilgi ve süreçler üzerindeki tehditler ile risk
analiz ve değerlendirmeleri de yenilenmekte; bilgi envanteri güncellenmektedir. Bankacılık
süreçleri üzerinde gerekli kontrol noktaları geliştirilmekte ve etkinliklerini güvence altına
almak amacıyla performansları düzenli olarak izlenmektedir.
Bankanın operasyonel risk profili ise Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından Operasyonel Risk Matrisi
oluşturularak, Banka birimlerinin operasyonel risklere ilişkin olası tehdit öngörüleri analiz
edilmekte; bunların etki, olabilirlik seviyeleri ve yoğunlaşmaları tespit edilerek
raporlanmakta; ortaya çıkan gereksinime göre ilgili Banka birimlerine öneriler sunulmaktadır.
Risk Yönetimi Müdürlüğü, Risk Limitleri’ne uyumun yansıra izleme ve değerlendirme
sürecinde elde ettiği bulguları aylık bazda Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine
sunmaktadır. Bu sunum, Banka Yönetim Kurulu’nun olağan toplantılarının zorunlu bir
gündem maddesini oluşturmaktadır.
14
4.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:
Piyasa riski
Piyasa riski, alım satım hesaplarında izlenen finansal enstrümanların değerinde, piyasa
fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı
Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır.
Banka bünyesinde piyasa riskine ilişkin politika ve uygulama usulleri, mevcut bankacılık
mevzuatı çerçevesinde yapılandırmış ve Banka Yönetim Kurulu’nca onaylanmış durumdadır.
AK
Banka Yönetim Kurulu, maruz kalabileceği piyasa riskine karşılık hem nominal bazda limitler
(işlem, işlemci, masa, zarar durdurma limitleri) hem de risk bazında limitler (Riske Maruz
Değer limitleri) belirlemiş olup bunlara uyum günlük olarak izlenmekte ve ekonomik koşullar
ile Banka stratejisindeki değişikliklere göre yılda en az 1 kez gözden geçirilerek, gerekli
görüldüğünde güncellenmektedir.
Banka bünyesinde piyasa riski günlük olarak ölçülmekte, izlenmekte ve raporlanmaktadır. Bu
çerçevede içsel model kullanılarak “Riske Maruz Değer (RMD) Yöntemleri”
uygulanmaktadır. RMD yöntemleri arasında “Parametrik Yöntem” olarak da adlandırılan
“Varyans Kovaryans Yöntemi” raporlamada kullanılmakta; “Tarihsel Simülasyon” ve “Monte
Carlo Simülasyonu” yöntemlerine ise volatilitenin arttığı dönemlerde, karşılaştırma amacıyla
başvurulmaktadır.
SL
RMD ölçümlerinde son 250 iş gününü kapsayan bir gözlem süresi ve % 99 güven düzeyi baz
alınmaktadır. RMD üzerinden “Ekonomik Sermaye” hesaplamasında da 10 günlük elde tutma
süresi uygulanmaktadır. Piyasalardaki aşırı dalgalanmanın etkisinin izlenmesi amacıyla ayrıca
stress testleri ve senaryo analizleri uygulanmakta; içsel modelin etkinliği ise “geriye dönük
testler” vasıtasıyla yine günlük olarak sınanmaktadır.
Bankanın piyasa riski profili ise Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından izlenmekte ve
değerlendirilmektedir. Risk Yönetimi Müdürlüğü, Risk Limitleri’ne uyumun yansıra izleme
ve değerlendirme sürecinde elde ettiği bulguları haftalık bazda Aktif Pasif Komitesi’ne ve
aylık bazda Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunmaktadır. Bu sunum, Banka Yönetim
Kurulu’nun olağan toplantılarının zorunlu bir gündem maddesini oluşturmaktadır.
TA
4.3. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler:
İhraç edilen payların Kar payı gelirine ilişkin riskler
Kar payı; ortaklıkların yıl sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir.
Kar payının dağıtılabilmesi için önce Banka karının oluşması ve geçmiş yıldan gelen zararın
olmaması gerekmektedir. Şirket yönetimi dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde ancak genel
kurul onayı ile bu karını dağıtabilir. Halka açık şirketler karını nakden veya kar payını
sermayeye ilave şeklinde bedelsiz pay ihraç ederek de dağıtabilir. Ayrıca Bankanın yeterli
karı olmayabilir veya karını Banka bünyesinde tutup dağıtmamaya karar verebilir.
İhraç edilen payların Sermaye Kazancına ilişkin riskler
Zaman içinde hisse senedinin değerinde meydana gelen artıştan elde edilen gelirdir. Pay
fiyatları ihraç olduktan sonra ekonomideki ve/veya Bankanın mali bünyesindeki gelişmelere
bağlı olarak piyasada belirlenecektir. Bu nedenle pay fiyatlarında piyasada meydana gelen
dalgalanmalar sonucunda yatırımcıların zarar etmesi olasılık dahilindedir.
4.4. Diğer riskler:
Şekerbank T.A.Ş. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte
olup aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK’nın düzenleme ve denetimine tabidir.
15
Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bankanın faaliyet iznini kaldırabilir ve/veya
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verebilir. Yönetim ve denetimi
Fon’a intikal eden banka hakkında Fon haricinde üçüncü kişiler tarafından açılmış tüm dava,
icra ve iflas takipleri mahkeme, icra ve iflas dairesi tarafından derhal Fon’a bildirilir. Fon,
yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortalı mevduatı ve sigortalı katılım
fonunu doğrudan veya ilân edeceği başka bir banka aracılığı ile ödeyerek, mevduat ve katılım
fonu sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını ister.
AK
Banka hakkında iflas kararı verilmesi hâlinde Fon, iflas masasına 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanunu’nun (İİK) 206’ncı maddesinde yer alan üçüncü sıradaki tüm imtiyazlı alacaklılardan
önce ancak Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek üzere imtiyazlı
alacaklı sıfatıyla iştirak eder. İflas kararı verilmeyen hallerde bankanın iradi tasfiyesi, banka
genel kurul kararı aranmaksızın ve Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin infisah ve
tasfiyeye ilişkin hükümlerine tâbi olmaksızın tasfiye kurulu üyelerinin Fon tarafından
atanması suretiyle gerçekleştirilir.
Rehin ve ipotek gibi ayni hak sahiplerinin hak sahibi oldukları varlıklar üzerinden tahsil
edecekleri alacaklar ödendikten sonra İİK’nın 206’ncı maddesi uyarınca kalan mal varlığı
aşağıdaki sıraya uygun olarak paylaştırılacaktır:
(1) Birinci sıra; İşçi alacakları
SL
(2) İkinci sıra: Aile hukukundan doğan alacaklar
(3) Üçüncü sıra; (a) 6183 sayılı kanun md. 21 gereği Devletin ve sosyal güvenlik
kuruluşlarının adı geçen kanun kapsamındaki alacakları, (b) Tasarruf Mevduatı ve Sigorta
Fonu’nun mevduat sahiplerine mevduat sigortası nedeniyle yaptıkları ödemelerden doğan
alacakları (Bankacılık Kanunu md. 63 ve 106 gereği ) (c) Mevduat sahiplerinin mevduat
sigortası kapsamı dışında kalan mevduat alacakları (Bankacılık Kanunu md. 106 gereği ) (d)
yukarıda a, b, ve c’de belirtilen alacaklardan sonra gelmek üzere özel kanunlarla imtiyazlı
hale getirilmiş alacaklar
TA
(4) Tahvil sahipleri ve imtiyazsız diğer alacaklılar.
İştiraklerden kaynaklanan Riskler: Şekerbank T.A.Ş.’nin, Şeker Yatırım Menkul Değerler
A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş, Şekerbank (Kıbrıs) Ltd., Şekerbank
International Banking Unit Ltd., Şeker Mortgage Finansman A.Ş. ve Zahlungsdienste GmbH
der Şekerbank T.A.Ş. olmak üzere bağlı ortaklıkları bulunmaktadır. Bu finansal kuruluşların
maruz kaldığı riskler de Bankayı dolaylı olarak etkilemektedir.
5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER
5.1. İhraççı hakkında genel bilgi:
5.1.1. İhraççının ticaret unvanı:
Şekerbank Türk Anonim Şirketi
5.1.2. Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler
Yoktur.
16
5.2. Yatırımlar:
5.2.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ihraççının
önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi:
2013
22.088.901,79 TL
IT Donanım Yatırımları (Tutar_TL)
Finansman Yöntemi ** Banka
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanan)
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanacak)
Finansman Yöntemi ** Leasing
Ana Sistem Donanım, Network,
BT Güvenlik, Altyapı, Birim&Şube
Spesifik Yatırımlar
AK
Açıklama
4.110.106,30 TL
1.712.696,00 TL
16.266.099,49 TL
2013
38.229.835,67 TL
36.163.494,67 TL
2.066.341,00 TL
%100 Banka
Yeni Yazılım +Dış Kaynak
SL
IT Yazılım Yatırımları (Tutar_TL)
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanan)
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanacak)
Finansman Yöntemi **
Açıklama
2012
18.477.003,15 TL
100%
8.579.979,75 TL
9.897.023,40 TL
IT Donanım Yatırımları (Tutar_TL)
Tamamlanma Derecesi *
Finansman Yöntemi ** Banka
Finansman Yöntemi ** Leasing
Ana Sistem Donanım,Network,
BT Güvenlik,Altyapı,Birim&Şube
Spesifik Yatırımlar
TA
Açıklama
IT Yazılım Yatırımları (Tutar_TL)
Tamamlanma Derecesi
Finansman Yöntemi **
Açıklama
2012
16.457.671,14 TL
100%
%100 Banka
Yeni Yazılım +Dış Kaynak
IT Donanım Yatırımları (Tutar_TL)
Tamamlanma Derecesi *
Finansman Yöntemi **
Finansman Yöntemi **
2011
5.567.989,42 TL
100%
%100 Banka
Açıklama
Ana Sistem Donanım, Network,
BT Güvenlik, Altyapı, Birim&Şube
Spesifik Yatırımlar
17
2011
11.694.914,06 TL
100%
%100 Banka
Yeni Yazılım +Dış Kaynak
IT Yazılım Yatırımları (Tutar_TL)
Tamamlanma Derecesi
Finansman Yöntemi **
Açıklama
* Ödenen kısmın toplam yatırım tutarına oranı
** Leasing veya banka kaynağı olarak ayrımı
AK
5.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi,
coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi:
2013
22.088.901,79 TL
IT Donanım Yatırımları (Tutar_TL)
Finansman Yöntemi ** Banka
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanan)
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanacak)
Finansman Yöntemi ** Leasing
4.110.106,30 TL
1.712.696,00 TL
16.266.099,49 TL
SL
Ana Sistem Donanım, Network,
BT Güvenlik, Altyapı, Birim&Şube
Spesifik Yatırımlar
Açıklama
2013
38.229.835,67 TL
36.163.494,67 TL
2.066.341,00 TL
%100 Banka
Yeni Yazılım +Dış Kaynak
TA
IT Yazılım Yatırımları (Tutar_TL)
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanan)
Tamamlanma Derecesi (Tamamlanacak)
Finansman Yöntemi **
Açıklama
5.2.3. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında
ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler
hakkında bilgi: Yoktur.
6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
6.1. Ana faaliyet alanları:
6.1.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ana
ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi:
Şekerbank T.A.Ş müşterilerine her türlü bankacılık faaliyeti veren özel sahipli bankalar
içerisinde bulunmaktadır. Bireysel, Ticari ve Kurumsal Bankacılık alanlarında faaliyet
gösteren Şekerbank, özelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermekte olup kredi
portföyünün %37,25’i bu tür işletmelerden oluşmaktadır. Şekerbank’ın uzman olduğu
segmentleri de dikkate alınarak, küçük işletmeleri, zirai üreticileri ve KOBİ’leri iş planımızda
stratejik alan olarak belirlemiştir.
18
Bireysel bankacılıkta konut, taşıt, kredi kartı ve ihtiyaç kredi başta olmak üzere çok çeşitli
bireysel ürün gamında müşterisine hizmet sunmakta olup Kurumsal ve Ticari Bankacılık
alanında da faaliyetlerini başarı ile yürütmektedir. Mevduatını geniş tabana yayarak küçük
ölçekli mevduat toplama amacını taşımaktadır. Anadolu Bankacılığına yapmış olduğu
yatırımları ve stratejisi çerçevesinde şubeleşmeye devam etmektedir.
Net Faiz Gelirleri
Net Ücret ve Komisyon Geliri ve
Diğer Faaliyet Gelirleri
Temettü Gelirleri
Ticari Kar/(Zarar)
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer
l Giderleri
Diğer Faaliyet
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)
Vergi Karşılığı
Net Dönem Karı
Kobi
Bireysel
Diğer
Toplam
200.492
607.815
(93.533)
152.132
866.906
121.577
111.460
52.015
131.377
416.429
1.546
-
-
-
Net Faiz Gelirleri
Net Ücret ve Komisyon Geliri ve Diğer
Faaliyet Gelirleri
Temettü Gelirleri
Ticari Kar/(Zarar)
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş
Karşılığı
Diğer Faaliyet Giderleri
(263.627)
451
147.781
8.147
(7.194)
(7.341)
(179)
(226.440)
(241.154)
(1.538)
(6.219)
-
(767.082)
(774.839)
438.425
442.088
(41.246)
(562.232)
277.035
-
-
-
-
(55.799)
-
-
-
-
-
-
221.236
Kurumsal
Kobi
Bireysel
Diğer
Toplam
314.087
478.868
(193.704)
298.995
898.246
138.623
89.368
34.590
155.940
418.521
52
-
-
-
52
(23.757)
33.385
(1.268)
8.856
17.216
(3.373)
(11.587)
(22)
(331.911)
(346.893)
(1.565)
(5.381)
-
(653.366)
(660.312)
424.067
584.653
(160.404)
(521.486)
326.830
Vergi Karşılığı
-
-
-
-
(73.637)
Net Dönem Karı
-
-
-
-
253.193
Bireysel
Kurumsal/Ticari
Diğer
Toplam
(204.631)
778.587
22.767
596.723
TA
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)
1.546
123.542
SL
31.12.2012
Kurumsal
AK
31.12.2013
31.12.2011
Net Faiz Gelirleri
Net Ücret ve Komisyon Geliri ve Diğer
Faaliyet Gelirleri
426
198.567
130.539
329.532
Temettü Gelirleri
-
2.012
-
2.012
Ticari Kar/Zarar
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş
Karşılığı
-
(4.529)
10.322
5.793
-
-
(180.444)
(180.444)
Diğer Faaliyet Giderleri
-
-
(589.476)
(589.476)
(204.205)
974.637
(606.292)
164.140
-
-
-
(37.932)
Vergi Öncesi Kar
Vergi Karşılığı
Net Dönem Karı
126.208
19
6.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile
söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama
hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:
Yoktur.
6.2. Başlıca sektörler/pazarlar:
6.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki
yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:
Şekerbank’ın Sektördeki Yeri:
AK
Sektör (milyon TL)
Tarih
Krediler Mevduat
Aktifler
2013/12
2012/12
2011/12
1.047.428
945.770
1.732.413
193.744
794.756
772.217
1.370.690
181.940
682.893
695.496
1.217.695
144.646
Tarih
Şekerbank (milyon TL)
Krediler Mevduat Aktifler
Tarih
12.639
18.725
2.055
10.085
10.138
14.518
1.825
8.728
9.078
14.399
1.462
Şekerbank Pazar Payı
Krediler Mevduat Aktifler
TA
2013/12
2012/12
2011/12
Özkaynaklar
13.546
SL
2013/12
2012/12
2011/12
Özkaynaklar
Özkaynaklar
1,29%
1,34%
1,08%
1,06%
1,27%
1,31%
1,06%
1,00%
1,28%
1,31%
1,18%
1,01%
Kaynak:BDDK/ Şekerbank
Türk bankacılık sektörü global piyasalarda yaşanan krize rağmen, 31.12.2013 tarihi itibarıyla
kredilerde geçen yılın aynı dönemine göre 253 milyar TL artış (%31.8) olmuştur. Buna karşılık
mevduatlarda 174 milyarlık TL artış (%22.5) gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Şekerbank’ın kredileri
3.45 milyon TL artış (%34.3) gösterirken mevduatları ise 2.5 milyon TL (%24.7) artış göstermiştir.
31.12.2013 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre bankacılık sektörü toplam aktifleri 361.7
milyar TL (%26) ve özkaynakları 11.8 milyar TL (%6.5) artış göstermiştir. İlgili dönemler arasında
Şekerbank’ın aktifleri 4.2 milyon TL (%29) büyüme gösterirken özkaynaklarındaki büyüme 231
milyon TL (%12.6) olarak gerçekleşmiştir.
Tarih
2013/12
2012/12
2011/12
Sektör (adet)
Şube Sayısı
ATM Sayısı
Personel
11.903
40.112
213.466
11.061
34.709
201.453
10.517
31.662
195.271
20
Tarih
Şekerbank (adet)
Şube Sayısı
ATM Sayısı
2013/12
2012/12
2011/12
2013/12
2012/12
2011/12
312
469
4,150
272
300
3.565
272
294
3.530
Şekerbank Pazar Payı
Şube Sayısı
ATM Sayısı
Personel
2,62%
1,17%
1,94%
2,46%
0,86%
1,77%
2,59%
0,93%
1,81%
AK
Tarih
Personel
Kaynak:BDDK/ Şekerbank
Türk bankacılık sektörünün toplam şube sayısı Aralık 2013 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine
göre 842 adet (%7.6) artarken personel sayısı 12.013 kişi (%5.9) artmıştır, aynı dönemde ATM
sayısında ise 5.403 adet (%15.6) artış olmuştur. İlgili dönem aralığında Şekerbank’ın şube sayısı 40
adet (%14.7), personel sayısı 585 adet (%16.4) ve ATM sayısı 169 adet (%56) artış göstermiştir.
Tarih
Sektör (milyon TL)
Tüketici
Kredi Kartları
Kredileri
248.357
94.942
271.422
193.370
71.593
199.743
167.020
55.489
162.803
SL
2013/12
2012/12
2011/12
Tarih
Şekerbank (milyon TL)
Kredi
Tüketici Kredileri
Kartları
TA
2013/12
2012/12
2011/12
Tarih
2013/12
2012/12
2011/12
KOBİ Kredileri
KOBİ
Kredileri
1.504
211
5.046
1.251
159
4.885
1.085
128
4.110
Şekerbank Pazar Payı
Kredi
Tüketici Kredileri
Kartları
KOBİ
Kredileri
0,61%
0,22%
1,86%
0,65%
0,22%
2,45%
0,65%
0,23%
2,52%
Türk bankacılık sektörünün toplam tüketici kredileri Aralık 2013 itibarıyla geçen yılın aynı
dönemine göre 54.9 milyar TL (%28.4) artarken KOBİ kredileri 71.6 milyar TL (%35.89)
artmıştır, aynı dönemde kredi kartlarındaki borç bakiyesinde 23 milyar TL (%33) artış
olmuştur. İlgili dönem aralığında Şekerbank’ın toplam tüketici kredileri 1,504 milyon TL,
KOBİ kredileri 5,046 milyon TL ve kredi kartlarındaki borç bakiyesi 211 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
21
6.2.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ihraççının net
satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi:
31.12.2013
Varlıklar
Yükümlülükler
Ticari
31.12.2012
Ticari
Kobi
Bireysel
Hazine/Yatırım
Diğer
Toplam
6.728.637
5.572.605
2.107.200
4.086.692
1.180.927
19.676.061
5.469.344
862.474
6.397.702
4.084.072
2.862.469
19.676.061
Kobi
Bireysel
Hazine/Yatırım
Diğer
Toplam
3.765.070
5.236.054
1.702.788
3.665.877
843.064
15.212.853
Yükümlülükler
4.142.789
1.228.283
4.867.027
2.354.225
2.620.529
15.212.853
31.12.2011
Ticari
Varlıklar
3.360.661
Yükümlülükler
3.606.714
AK
Varlıklar
Kobi
Bireysel
Hazine/Yatırım
Diğer
Toplam
4.424.866
1.363.796
4.726.916
973.461
14.849.700
1.295.064
4.290.736
3.599.266
2.057.920
14.849.700
6.3. Madde 6.1.1 ve 6.2.’de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu
hakkında bilgi:
SL
Ülkemizde meydana gelebilecek doğal afetlerde, doğal afetin meydana geldiği bölgede
Bankacılık faaliyetlerini bir sure yavaşlatacağı tabiidir. Bankamızın bu gibi durumlarda
faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmesini sağlamak üzere İş Sürekliliği Merkezi
bulunmaktadır.
Doğal afet ve savaş gibi olağanüstü unsurların gerçekleşmesi durumunda Bankamızın, genel
ekonomideki olumsuz etkiye paralel olarak etkileneceği öngörülmektedir.
6.4. İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınaiticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne
ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi:
TA
Bankanın patentini aldığı markaların bilgisi EK.1’de verilmektedir.
7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER
7.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet
konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri:
Şekerbank, 1953 yılında şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
Pancar Kooperatifleri Bankası Anonim Şirketi adı altında Eskişehir’de kurulmuştur. Şeker
pancarı üreticilerinin, Pancar Kooperatifleri’ndeki birikimlerinden oluşan sermaye ile
faaliyetlerine başlayan banka, 1956 yılında Ankara’ya taşınarak Şekerbank Türk Anonim
Şirketi adını almıştır. 1993 yılında özel banka statüsü kazanmış ve 1997 yılında hisseleri
halka arz edilmiştir. Şekerbank, 2004 yılında merkezini İstanbul’a taşımıştır.
Geniş bir sermaye tabanına sahip olan Şekerbank’ın sermaye yapısı Şekerbank T.A.Ş.
Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı % 33,9787, Samruk
Kazyna -Kazakistan Devlet Varlık Fonu %21,9310, BTA Securities JSC % 11,7639, Pancar
Kooperatifleri % 0,0836 ve halka açık kısım % 32,2428’dir.
BTA Securities JSC’nin hisselerinin tamamı BTA Bank JSC’a aittir. Kazakistan Hükümeti
Varlık Fonu Samruk – Kazyna, BTA Bank JSC hisselerinin %97,26’sına sahip olması
22
nedeniyle dolaylı olarak BTA Securities JSC’nin ortağı konumundadır. Samruk – Kazyna, 13
Ekim 2008 tarihinde Samruk Devlet Varlıkları Yönetimi Holdingi ve Kazina Sürdürülebilir
Kalkınma Fonu’nun birleştirilmesiyle ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini sağlamak
ve ekonomiyi dünya piyasalarında oluşan olumsuz ekonomik koşullardan korumak için
kurulmuştur. Bu amaçla, dünya ekonomisindeki rekabet gücünü ve uzun dönemli
değerliliklerini artırmak için bünyesinde bir çok ulusal şirketi yönetmektedir.
AK
Şekerbank T.A.Ş müşterilerine her türlü bankacılık faaliyeti veren özel sahipli bankalar
içerisinde bulunmaktadır. Bireysel, Ticari ve Kurumsal Bankacılık alanlarında faaliyet
gösteren Şekerbank, özelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermekte olup kredi
portföyünün %37.25’i bu tür işletmelerden oluşmaktadır. Şekerbank’ın uzman olduğu
segmentleri de dikkate alınarak, küçük işletmeleri, zirai üreticileri ve KOBİ’leri iş planımızda
stratejik alan olarak belirlemiştir.
Bireysel bankacılıkta konut, taşıt, kredi kartı ve ihtiyaç kredi başta olmak üzere çok çeşitli
bireysel ürün gamında müşterisine hizmet sunmakta olup Kurumsal ve Ticari Bankacılık
alanında da faaliyetlerini başarı ile yürütmektedir. Mevduatını geniş tabana yayarak küçük
ölçekli mevduat toplama amacını taşımaktadır. Anadolu Bankacılığına yapmış olduğu
yatırımları ve stratejisi çerçevesinde şubeleşmeye devam etmektedir.
SL
Şekerbank’ın 31.12.2013 itibarıyla, Türkiye çapında 312 şubesi, 3’ü İstanbul ve 8’i
Anadolu’da olmak üzere 11 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Şubelerinin yüzde 65’i
Anadolu’da bulunan Bankanın iştirakleri arasında Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker
Finansal Kiralama A.Ş., Şeker Faktoring A.Ş., Şekerbank International Banking Unit Ltd.,
Şeker Mortgage Finansman A.Ş., Şekerbank Kıbrıs Ltd. ve Zahlungsdienste GmbH der
Şekerbank T.A.Ş. yer almaktadır.
Şekerbank’ın bağlı ortaklıkları, faaliyet konuları ve iştirak payları aşağıdaki gibidir.
Adı
Faaliyet
Konusu
Sermayesi (TL)
İştirak Oranı
(%)
Borsa Aracılık
Hizmetleri
30.000.000
99,04
Şeker Faktoring A.Ş.
Faktoring
16.000.000
99,99
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Finansal Kiralama
45.000.000
54,13
Şekerbank (Kıbrıs) Ltd
Bankacılık
21.550.000
96,11
Şekerbank International
Banking Unit Ltd.
Bankacılık
Şeker Mortgage Finansman A.Ş.
Mortgage
Zahlungdienste GmbH Der
Şekerbank T.A.Ş.
Ödeme
Sistemleri
TA
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
5.000.000 USD
26.000.000
250.000 EURO
84,30
62,31
100,00
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şeker Yatırım)
Şeker Yatırım, 125 bin TL sermaye ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1996 yılında almış
olduğu ilke kararı gereğince kurulmuştur. 24 Aralık 1996 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil
edilerek 1997 yılı başında faaliyetlerine başlamıştır. Sermayesi 30 milyon TL’dir. Şirket,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun BIST, VİOP ve Kaldıraçlı İşlemler için verdiği tüm yetki
belgelerine sahiptir. Genel müdürlüğü İstanbul’da bulunan Şeker Yatırım’ın biri Ankara’da
23
diğeri İzmir’de olmak üzere iki şubesi bulunmaktadır. Ayrıca, Şekerbank ile acentelik
sözleşmesi yapılmış olup Bankanın yurt çapına yayılmış 312 şubesinde aracı kurum-acente
işbirliğinde hizmet verilmektedir. Türkiye genelinde seans salonu bulunan aktif 70 acentenin
yanı sıra tüm Şekerbank şubelerinden yatırım hesabı açılarak yatırım işlemleri yapılmasına
olanak sağlanmaktadır.
Şeker Faktoring A.Ş. (Şeker Faktoring)
Yurt içi ve yurt dışı faktoring hizmetleri sunmak üzere 2000 yılında kurulan Şeker
Faktoring’in merkezi İstanbul’dadır. Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Kayseri, Gaziantep ve
Antalya ’da toplam yedi şubesi bulunmaktadır
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (Şeker Leasing)
Şekerbank (Kıbrıs) Ltd.
AK
Her türlü finansal kiralama faaliyetinde bulunmak üzere 1997 yılında kurulan Şeker Leasing
farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirketten oluşan zengin bir müşteri portföyüne
sahiptir. Ankara, Bursa ve İzmir’de üç temsilciliği bulunan Şeker Leasing’in hisseleri 21
Temmuz 2004 tarihinden bu yana Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
1996 yılında Lefkoşa’da bir Şekerbank iştiraki olarak kurulan Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. bugün
Lefkoşa Merkez, Gazimagosa, Girne, İskele ve Akdoğan şubeleri olmak üzere toplam beş
şube ile özel sermayeli yerel bir ticari banka statüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir.
SL
Şekerbank International Banking Unit Ltd.
Şekerbank Offshore Ltd. unvanıyla 1994 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa’da
kurulan Bankanın unvanı, 2009 yılında Şekerbank International Banking Unit Ltd. olarak
değiştirilmiştir. Şekerbank International Banking Unit Ltd. kıyı bankacılığı alanında
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şeker Mortgage Finansman A.Ş. (Şeker Finans)
TA
Şeker Mortgage Finansman A.Ş. (Şeker Finans) 2008 yılında İstanbul Mortgage Finansman
A.Ş. unvanıyla mortgage sisteminin özüne uygun olarak fonlama yapmak ve menkul
kıymetleştirmeye uygun nitelikte konut kredileri vermek üzere kurulan Şirket, 2010 yılında
bir Şekerbank iştiraki olmuş ve unvanı, Şeker Mortgage Finansman A.Ş. olarak
değiştirilmiştir.
Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş.
1973 yılından 1998 yılına kadar temsilcilik, 1998 yılından 2011 yılının Haziran ayına kadar
finansal hizmetler şubesi olarak Köln’de faaliyet gösteren Şekerbank T.A.Ş. Köln, bu tarihten
itibaren Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş. unvanı ile hizmet vermektedir. Şirket,
%100 Şekerbank iştiraki olarak Alman yasalarına göre kurulmuş olup yalnızca finansal
transfer hizmeti (havale işlemleri hizmeti) vermektedir.
8. MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER
8.1. İzahnamede yer alması gereken son finansal tablo tarihi itibarıyla ihraççının
finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu ve
yönetim kurulu kararı uyarınca ihraççı tarafından edinilmesi planlanan önemli maddi
duran varlıklara ilişkin bilgi:
EK-2’de verilmektedir.
Edinilmesi Planlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler: Yoktur.
24
Finansal ya da Faaliyet Kiralaması Yoluyla Edinilen Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler:
Yoktur
8.2. İhraççının maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm hususlar
hakkında bilgi:
Yoktur.
8.3. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek
tutarları hakkında bilgi:
Yoktur.
EK-3’te verilmektedir.
AK
8.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç
değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:
9.FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
9.1. İhraççının borçluluk durumu
Borçluluk Durumu
Kısa vadeli yükümlülükler
Garantili
-
SL
Teminatlı
Tutar (TL)
-
Garantisiz/Teminatsız
14.252.730
Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların
kısa vadeli kısımları hariç)
2.542.912
-
Teminatlı
1.154.862
TA
Garantili
Garantisiz/Teminatsız
1.388.050
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
16.795.642
Özkaynaklar
1.000.000
Ödenmiş/çıkarılmış sermaye
77.492
Yasal yedekler
610.911
Diğer yedekler
1.688.403
TOPLAM KAYNAKLAR
1.000.000
Net Borçluluk Durumu
Tutar (TL)
A. Nakit
286.444
B. Nakit Benzerleri
381.671
25
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
29.097
D. Likidite (A+B+C)
697.212
6.354.492
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar
913.342
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri
G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli
Kısmı
13.339.388
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)
14.252.730
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)
7.201.026
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri
1.261.730
L. Tahviller
AK
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar
126.320
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler
1.154.862
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)
2.542.912
9.743.938
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)
SL
10. İHRAÇCININ FON KAYNAKLARI
10.1. İşletme sermayesi beyanı:
Bankanın ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin devamı için yeterli işletme sermayesi vardır.
11. EĞİLİM BİLGİLERİ
11.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son
eğilimler hakkında bilgi:
Yoktur.
TA
11.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler,
talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:
Yoktur.
12. KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ
Yoktur.
13. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
13.1. İhraççının genel organizasyon şeması:
Bankanın genel organiasyon şeması EK.4’de verilmektedir.
13.2. İdari yapı:
13.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:
26
Adı Soyadı
Hasan Basri GÖKTAN
Viktor ROMANYUK
Görevi
Son 5 Yılda
İhraççıda
Üstlendiği
Görevler
Yönetim Kurulu
Başkanı
Yönetim Kurulu
Başkan YardımcısıBağımsız Üye
Halit Haydar YILDIZ
Genel Müdür, Üye
Khosrow Kashani ZAMANI
Üye
Emin ERDEM
Nariman ZHARKINBAYEV
Üye
Erdal BATMAZ
Üye
Halil Can YEŞİLADA
Ulf WOKURKA
Sermaye Payı
Görev Süresi /
Genel Müdür
Yardımcısı
Kalan Görev
(TL)
(%)
Süresi
3 yıl / 3 yıl
3 yıl / 3 yıl
-
477.999,99
0,048
-
-
-
-
-
3 yıl / 3 yıl
-
3 yıl / 3 yıl
-
-
-
3 yıl / 3 yıl
-
-
-
3 yıl / 3 yıl
-
-
Bağımsız Üye
-
3 yıl / 3 yıl
-
-
Bağımsız Üye
-
3 yıl / 3 yıl
-
-
Üzeyir BAYSAL
Murat ISHMUKHAMEDOV
Bağımsız Üye
-
3 yıl / 3 yıl
-
-
Üye
-
3 yıl / 3 yıl
-
-
Daniyar AMANOV
Üye
-
3 yıl / 3 yıl
-
-
AK
SL
Üye
Görevi
Yönetim kurulu
üyelerinin ihraççı dışında
yürüttükleri görevler
0,012
İhraççı Dışında Yürüttüğü Görevler
Yönetim Kurulu
Başkanı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şeker
Faktoring A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şekerbank International
Banking Unit Ltd. Yönetim Kur. Başkanı. SK Danube A.G.
Yön. Kurulu Başkanı. Metis Yatırım Holding A.Ş. Yön.
Kurulu Başkanı. Ulus Vadi İnş.San.A.Ş. Yön. Kurulu
Başkanı. Promesa İnş. Yat. ve Yön. A.Ş. Yön. Kurulu
Başkanı. Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön. Kurulu
Başkanı. Desmer Bilgi ve İletişim Hiz. Tic. A.Ş. Yön.Kurulu
Başkanı
BTA Bank JSC Yönetici Müdür, İcra Kurulu Üyesi. ZAO
Yönetim Kurulu
"BTA Bank" Kapalı Anonim Şirketi (Gürcistan) Yönetim
Başkan Yardımcısı Kurulu Üyesi. ZAO "BTA Bank" Kapalı Anonim Şirketi
(Beyaz Rusya) Yönetim Kurulu Başkanı. OAO "BTA Kazan"
Açık Anonim Şirketi (Rusya) Yönetim Kurulu Üyesi. "SK
Leasing" (Kazakistan) Yönetim Kurulu Üyesi, ZAO "BTA
Bank" Kapalı Anonim Şirketi (Ermenistan) Yönetim Kurulu
Başkanı. SK Leasing JSC Yönetim Kurulu Başkanı. LondonAlmaty Sigorta Şirketi JSC Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür, Üye
Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
TA
Hasan Basri GÖKTAN
122.001,99
Viktor ROMANYUK
Halit Haydar YILDIZ
Khosrow Kashani ZAMANI
Üye
Anglo Asian Mining Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı. Sırbistan
Kommerciala Bankası Yönetim Kurulu Üyesi. Borusan
Makine Caterpillar Grubu Yönetim Kurulu Üyesi
27
Emin ERDEM
Nariman ZHARKINBAYEV
Üye
SK Danube AG Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal BATMAZ
Üye
Halil Can YEŞİLADA
Ulf WOKURKA
Bağımsız Üye
Üzeyir BAYSAL
Bağımsız Üye
Soda San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Denizli Cam. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi. Selçuk Ecza Dep. A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi
Murat ISHMUKHAMEDOV
Üye
TRG Petrol Ticaret A.Ş. Finans Müdürü
Daniyar AMANOV
Üye
Üye
Futbol Adamları Derneği Denetçi. İstanbul Mülkiyeliler
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Deutsche Bank AG Kazakistan Temsilciliği Baş Müdürü.
"Halyk Savıngs Bank of Kazakhstan" Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Kazakhstan Development
Bank JSC Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, National
Investment Corporation of NBK JSC Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi, Kazyna Capital Management JSC Yönetim
Kurulu Bağımsız Üyesi
AK
Bağımsız Üye
-
BTA Bank JSC Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı,
Standard Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
SL
13.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:
Adı Soyadı
Görevi
Son 5 Yılda
İhraççıda Üstlendiği
Görevler
Sermaye Payı
(TL)
(%)
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
Çetin AYDIN
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
Abdullah Yücel AKBULUT
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
TA
Orhan KARAKAŞ
Ramazan KARADEMİR
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
Salih Zeki ÖNDER
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
Nejat BİLGİNER
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
Selim Güray ÇELİK
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
Fatin Rüştü KARAKAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
-
-
Feyza ÖNEN
Genel Müdür Yardımcısı
Grup Başkanı
-
-
Nihat BÜYÜKBOZKOYUN
Genel Müdür Yardımcısı
Grup Başkanı
-
-
Gökhan ERTÜRK
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
-
Hüseyin SERDAR
Genel Sekreter
-
26.666,66
%0,003
13.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:
Yoktur.
28
13.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel
ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri
hakkında bilgi:
Yoktur.
13.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim
ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:
Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye
SL
AK
Mühendislik ve iktisat öğrenimi gördü, iktisat doktorası yaptı. Meslek yaşamına 1973 yılında
T. Şeker Fabrikaları A.Ş.’de başladı. 1983-1993 yılları arasında Pankobirlik Yönetim Kurulu
Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü yaptı. 1988-1993 yılları arasında Pankobirlik Genel
Müdürlüğü, Şekerbank T.A.Ş. ve Konya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevlerini birlikte yürüttü. Bu süreçte Türkiye şeker sektöründe bir ilk olarak Konya Şeker
Fabrikası’nın özelleştirilmesini başarıyla gerçekleştirdi. 1993-2002 yıllarında Şekerbank
T.A.Ş. Genel Müdürlüğü göreviyle birlikte T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
ve bir süre Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2002-2006 yıllarında
Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte
yürüttü ve 2006-2007 yıllarında ise Genel Müdürlük yaptı. 1 Şubat 2008 tarihinden bu yana
Şekerbank T.A.Ş. ve finansal iştiraklerin Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasan Basri Göktan,
aynı zamanda Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi’dir.
Halit H. YILDIZ
Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan
Halit H. Yıldız, İstanbul Üniversitesi’nden İşletme ve Finans yüksek lisans derecesi almıştır.
Çeşitli özel bankalarda görev alan Halit H. Yıldız 2009 yılından 2014 yılına kadar
Şekerbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 01.04.2014 tarihi itibarıyla
Şekerbank T.A.Ş.’de Genel Müdür olarak atanmıştır.
TA
Viktor ROMANYUK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Al Farabi Kazakistan Milli Üniversitesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü’nden mezun
oldu, daha sonra aynı üniversitede hukuk yüksek lisansı tamamlayarak doçentlik aldı.
Romanyuk, 1999-2010 yılları arasında Kazakistan ve Çek Cumhuriyeti’nde çeşitli kuruluş ve
bankalarda görev yaptıktan sonra Şubat 2010 tarihinde BTA Bank JSC’de Genel Müdür
Danışmanı olarak göreve başladı. Aralık 2011’den bu yana BTA Bank JSC’de Genel Müdür
Yardımcılığı ve BTA Bank’ın çeşitli iştiraklerinde ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini
sürdürmektedir. Mart 2013’te Şekerbank T.A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Emin ERDEM
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Ankara Mali Bilimler Muhasebe Yüksek Okulu’ndan mezun olan Erdem, kariyerine Ziraat
Bankası’nda Müfettiş olarak başladı. Bankanın Türkiye, Almanya, Hollanda ve İngiltere’deki
çeşitli birimlerinde görevlerde bulunduktan sonra Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim
Kurulu Üyesi oldu. Ayrıca, Almanya’da Deutsche-Türkische Bank’ta Yönetim Kurulu
Başkanı olarak görev yaptı. 2002 yılından bu yana Şekerbank’ta Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapmaktadır.
29
Erdal BATMAZ
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. T.C.
Başbakanlık’ta Uzman ve Müşavir olarak çalıştı. Konrad Adenauer Vakfı bursu ile DESİYAB
da görev yaptı. Emlak Bankası’nda çeşitli idari görevlerde bulundu. Bu Bankada son olarak
Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. Ayrıca çeşitli
sigorta şirketleri ve turizm şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 19972003 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nda iki dönem Yönetim Kurulu
Üyeliği yaptı. 2003 yılından bu yana Şekerbank’ta Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak
görevini sürdürmektedir.
AK
Halil Can YEŞİLADA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Santral Dikiş A.Ş.’de Mali
İşler Direktörlüğü, Manufacturers Hannover Trust (NY) Bank’ta Genel Müdür Yardımcılığı,
Türk Eximbank’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük, Özelleştirme İdaresi’nde
Başkan Vekilliği, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığı, bazı özel/kamu bankalarında ve
sanayi kuruluşlarında Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu
Üyeliği yaptı. 2006 yılından bu yana Şekerbank T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapmaktadır.
SL
Üzeyir BAYSAL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1985
yılında başladığı çalışma hayatına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankalar
Yeminli Başmurakıbı olarak devam etti. Nisan 2012’den Mart 2013’e kadar Şeker Finansal
Kiralama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev aldı. 2013 yılında Şekerbank
T.A.Ş.’ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
TA
Nariman ZHARKINBAYEV
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Nariman Zharkinbayev, T.Rıskulov Kazakistan Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında Kazakistan’da
çeşitli kurum ve bankalarda çalıştı. Mayıs 2008’den bu yana BTA Bank JSC’de Finansal
Kurumlar Birim Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Kasım 2012’de Şekerbank T.A.Ş.’ye
Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Khosrow Kashani ZAMANI
Yönetim Kurulu Üyesi
Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) eski Güney Avrupa ve Orta Asya Direktörü’dür.
CASE Teknoloji Enstitüsü’nden (ABD) mühendis ve yüksek mühendis olarak mezun oldu ve
Warwick Üniversitesi’nde işletme yüksek lisans programını tamamladı. Lisansüstü
çalışmalarını Cambridge Üniversitesi Endüstriyel Yönetim Bölümü’nde sürdürdü. 1997’de
Harvard Yüksek İşletme Okulu Yöneticileri Geliştirme programından mezun oldu. IFC’de
çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Anglo Asian Mining Plc. Yönetim Kurulu Başkanı,
Sırbistan Kommerciala Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Ücret Komitesi Başkanı ve
Borusan Makine’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2007
yılından bu yana Şekerbank T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
30
Ulf WOKURKA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat ISHMUKHAMEDOV
Yönetim Kurulu Üyesi
AK
Moskova Devlet Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Türkoloji ve Türk Dili
uzmanlığı diploması alarak 1989 yılında mezun oldu. Tez çalışmasını “Türkiye’nin Avrupa
Ekonomik Birliği’ne Girişi” üzerine yaptı. Meslek hayatına 1989 yılında Berlin Uluslararası
İlişkiler Bakanlığı’nda Baş Uzman olarak başladı. 1990-2006 yılları arasında, Deutsche Bank
AG Frankfurt’ta çeşitli görevlerde bulunduktan sonra en son Müdür olarak görev aldı. 20062008 yıllarında Astana’da Samruk Devlet Holdingi’nde İcra Müdürü ve İcra Başkan
Yardımcısı olarak hizmet verdi ve 2010’a kadar Metzler Asset Management GmbH,
Frankfurt’ta İcra Müdürü olarak çalıştı. Temmuz 2010’da Deutsche Bank AG Frankfurt’a İcra
Müdürü olarak atandı, Eylül 2010’dan bu yana Kazakistan Ülke Baş Yöneticisi ve Almaata
Deutsche Bank’ın temsilcilik ofisinin Başkanı olarak görev almaktadır. 2010’dan beri
Şekerbank T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesidir.
SL
Kazakh Devlet Yönetim Akademisi Finans ve Kredi Fakültesi’nden mezun olan Murat
Ishmukhamedov 1992 – 2007 yılları arasında Kazakistan’da çeşitli bankalarda görev
yapmıştır. 2007 – 2012 yılları arasında Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığı görevinde
bulunmuş ve Ekim 2013’den bu yana TRG Petrol Ticaret A.Ş.’de Finans Müdürü olarak
görev yapmaktadır. Murat Ishmukhamedov Mart 2014’te Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi olarak atanmıştır.
Daniyar AMANOV
Yönetim Kurulu Üyesi
TA
S.Ordjonikidze Devlet Üniversitesi Banka Yönetimi Fakültesi’nden mezun olan Daniyar
Amanov 1999 – 2012 yılları arasında çeşitli banka ve şirketlerde görev almıştır. Ocak
2013’ten bu yana Standard Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Şubat 2014’ten bu yana
BTA Bank JSC Yönetim Kurulu Başkan Danışmanıdır. Daniyar Amanov Mart 2014’te
Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Orhan KARAKAŞ
Genel Müdür Yardımcısı-Kurumsal ve Ticari Bankacılık
Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Şekerbank T.A.Ş.’deki
kariyerine 1983 yılında başladı ve çeşitli kademelerde görev aldı. 2006 yılından bu yana
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Abdullah Yücel AKBULUT
Genel Müdür Yardımcısı-Krediler İzleme ve Takip
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü’nden mezun oldu.
1976 yılında göreve başladığı Şekerbank T.A.Ş.’de çeşitli görevler üstlendi. 1999 yılından bu
yana Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.
Çetin AYDIN
Genel Müdür Yardımcısı-Denetim
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.
Şekerbank T.A.Ş.’deki görevine, 1988 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak başladı ve Banka
bünyesinde çeşitli kademelerde görev aldı. 2005 yılından bu yana Genel Müdür Yardımcısı
olarak görev yapmaktadır.
31
Salih Zeki ÖNDER
Genel Müdür Yardımcısı-Finansal Kurumlar
Kaliforniya Devlet Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Pazarlama Bölümü’nden mezun oldu.
Ek bölüm olarak Ekonomi Bölümü’nden derece aldı. Çeşitli özel sektör bankalarında görev
yaptı. 2002 yılından bu yana Şekerbank T.A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev
yapmaktadır.
AK
Ramazan KARADEMİR
Genel Müdür Yardımcısı-Kurumsal ve Ticari Kredi Yönetimi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1991 yılında Şekerbank T.A.Ş.’de Müfettiş
Yardımcısı olarak başladı. Bankanın çeşitli şube ve birimlerinde görev aldı. Nisan 2006’dan
bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Nejat Bilginer
Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli
özel sektör bankalarında görev aldı. Nisan 2010 tarihinden bu yana Şekerbank T.A.Ş.’de
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
SL
Selim Güray ÇELİK
Genel Müdür Yardımcısı-Mali Kontrol, Bütçe ve Stratejik Planlama
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu ve ABD’de
University of Illinois’de finans dalında yüksek lisans yaptı. Kariyerine Hazine
Müsteşarlığı’nda başlayan Çelik, daha sonra BDDK’da Başmurakıp - Daire Başkanı, T.C.
Ziraat Bankası’nda ise Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Baş Yardımcısı olarak
görev yaptı. Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
TA
Feyza ÖNEN
Genel Müdür Yardımcısı – Fon Yönetimi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur.
Kariyerine Eximbank’ta başlamış ve çeşitli özel sektör bankalarında görev yapmıştır.
Şekerbank’taki görevine 2004 yılında başlamış ve son olarak Fon Yönetimi Grup Müdürü
görevinde bulunduktan sonra Kasım 2013’te Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Fatin Rüştü KARAKAŞ
Genel Müdür Yardımcısı – Perakende Kredi Yönetimi
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan
Karakaş, İstanbul Üniversitesi’nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi aldı. 1992 yılında
Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank’ta 2013 yılı Ocak
ayına kadar çeşitli görevler üstlendi. 2013 Ocak ayından Kasım ayına kadar Şekerbank T.A.Ş.
Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda Genel Sekreter
olarak görev yaptı. Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak
atanmıştır.
Nihat BÜYÜKBOZKOYUN
Genel Müdür Yardımcısı-Operasyon
Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümü’nden mezun oldu. Şekerbank’taki görevine 1992 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak
32
başladı. Son olarak Genel Müdürlük Operasyon Grup Müdürü görevinde bulunduktan sonra
Kasım 2013’te Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Gökhan Ertürk
Genel Müdür Yardımcısı – Perakende Bankacılık
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, İş İdaresi ve Elektronik Programlama
bölümlerinden lisans derecelerine sahiptir. Kariyerine İktisat Bankası’nda başlamış daha
sonra Türk Ekonomi Bankası ve Akbank T.A.Ş.’de çeşitli görevlerde bulunmuş, Denizbank
A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı ile kariyerine devam etmiştir. Nisan 2014’te Şekerbank
T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
AK
Hüseyin SERDAR
Genel Sekreter-Destek Hizmetleri
Gazi Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü’nden mezun oldu. 1974 yılında meslek hayatına
başladığı Şekerbank T.A.Ş.’de çeşitli görevlerde bulundu. 1995 yılından bu yana Genel
Sekreter olarak görevini sürdürmektedir.
Adı Soyadı
Görevi
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Son 5 Yılda İhraççcı Dışında Üstlendiği İhraççı Dışında Yürüttüğü
Görevler
Görevler
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Bşk.,
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim
Kurulu Bşk.,
Şeker Faktoring .A.Ş. Yönetim Kurulu
Bşk.,
Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim
Kurulu Bşk.,
Şekerbank International Banking Unit
Ltd. Yönetim Kurulu Bşk.,
Şeker Bilişim Sanayi A.Ş. Yönetim
Kurulu Bşk.,
SBN Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk.,
SK Danube A.G. Yön.Kur.Bşk.,
Metis Yatırım Holding A.Ş.
Yön.Kur.Bşk.,
Ulus Vadi İnş.San.A.Ş. Yön.Kur.Bşk.,
Promesa İnş. Yat. ve Yön. A.Ş.
Yön.Kur.Bşk.,
Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş.
Yön.Kur.Bşk.,
Desmer Bilgi ve İletişim Hizmetleri
Ticaret A.Ş. Yön.Kur.Bşk.,
TARPAM A.Ş. Yön.Kur.Bşk.,
TA
Hasan Basri GÖKTAN
SL
13.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da
dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya
ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu
yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip
etmediğine dair bilgi:
Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. Yön. Kurulu
Başkanı. Şeker Finansal
Kiralama A.Ş. Yön. Kurulu
Başkanı. Şeker Faktoring
A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı.
Şekerbank International
Banking Unit Ltd. Yönetim
Kur. Başkanı. SK Danube
A.G. Yön. Kurulu Başkanı.
Metis Yatırım Holding A.Ş.
Yön. Kurulu Başkanı. Ulus
Vadi İnş.San.A.Ş. Yön.
Kurulu Başkanı. Promesa
İnş. Yat. ve Yön. A.Ş. Yön.
Kurulu Başkanı. Desmer
Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön.
Kurulu Başkanı. Desmer
Bilgi ve İletişim Hiz. Tic.
A.Ş. Yön.Kurulu Başkanı
33
Ortağı Olduğu
Şirketler
Sermaye Payı
(TL)
(%)
Şekerbank T.A.Ş.
500.999,99
0,05
Şeker Yatırım
Menkul Değerler
A.Ş.
240.000,00
0,80
Şeker Finansal
Kiralama A.Ş.
18.593,00
SK Danube A.G.
15.000,00
EUR
0,04
6,52
Halit Haydar YILDIZ
Genel
Müdür,
Üye
Khosrow Kashani
ZAMANI
Üye
Emin ERDEM
Üye
Nariman
ZHARKINBAYEV
Üye
Erdal BATMAZ
Üye
Chebio A.S. Göztim Kurulu Başkanı
“Temirbank” Anonim Şirketi Yönetim
Kurulu Danışmanı
ZAO “BTA Bank”Kapalı Anonim
Şirketi(Gürcistan)Yönetim Kurulu Üyesi
ZAO “BTA Bank”Kapalı Anonim
Şirketi(Beyaz Rusya)Yönetim Kurulu
Başkanı
OAO “BTA Kazan”Açık Anonim
Şirketi(Rusya)Yönetim Kurulu Üyesi
“SK Leasing”(Kazakistan)Yönetim
Kurulu Üyesi
“First Credit Bureau”(Kazakistan)
Gözetim Kurulu Üyesi
ZAO “BTA Bank”Kapalı Anonim
Şirketi(Ermenistan)Yönetim Kurulu
Başkanı
BTA Bank JSC’de Genel Müdür
Yardımcısı
London-Almaty Sigorta Şirketi JSC
Yönetim Kurulu Üyesi
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi,
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi,
Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi
Anglo Asian Mining Ltd. Yönetim
Kurulu Başkanı,
Sırbistan Kommerciala Bankası’nda
Yönetim Kurulu Üyesi ve Ücret Komitesi
Başkanı,
Marbleton Fund Yönetim Kurulu Üyesi,
Borusan Caterpillar Grubu Yönetim
Kurulu Üyesi,
IFC’de çeşitli üst düzey görevler
ENTAŞ Enerdem Ticaret Turizm ve Yapı
Taah.Paz.A.Ş. Yön.Kur.Bşk. (Gayrifaal),
ENDA Enerdem Mali Danışmanlık
Ltd.Şti. Şirket Müdürü (tasfiye halinde)
SK Danube AG Yönetim Kurulu Üyesi
“Alyans Bank” A.Ş. Finansal Kurumlar
Daire Müdürü,
BTA Bank JSC Finansal Kurumlar Daire
Müdürü /Londra Temsilciliği Başkanı
Futbol Adamları Derneği Denetçi,
İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi,
Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
-
BTA Bank JSC Yönetici
Müdür, İcra Kurulu Üyesi.
ZAO "BTA Bank" Kapalı
Anonim Şirketi (Gürcistan)
Yönetim Kurulu Üyesi.
ZAO "BTA Bank" Kapalı
Anonim Şirketi (Beyaz
Rusya) Yönetim Kurulu
Başkanı. OAO "BTA
Kazan" Açık Anonim
Şirketi (Rusya) Yönetim
Kurulu Üyesi. "SK Leasing"
(Kazakistan) Yönetim
Kurulu Üyesi, ZAO "BTA
Bank" Kapalı Anonim
Şirketi (Ermenistan)
Yönetim Kurulu Başkanı.
SK Leasing JSC Yönetim
Kurulu Başkanı. LondonAlmaty Sigorta Şirketi JSC
Yönetim Kurulu Üyesi
Şeker Faktoring A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Kazakistan Devlet Fonu Samruk’ta
Yönetim Müdürü, Genel Müdür
Yardımcısı
Metzler Asset Management GmbH,
Frankfurt’da Yönetim Müdürü,
Deutsche Bank AG Kazakistandaki
Temsilciliğinin Baş Müdürü
. "Halyk Savıngs Bank of Kazakhstan"
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi
Deutsche Bank AG
Kazakistan Temsilciliği Baş
Müdürü. "Halyk Savıngs
Bank of Kazakhstan"
Anonim Şirketi Yönetim
Kurulu Bağımsız Üyesi,
Kazakhstan Development
Bank JSC Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi, National
Investment Corporation of
NBK JSC Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi, Kazyna
Capital Management JSC
Yönetim Kurulu Bağımsız
Üyesi
TA
Halil Can YEŞİLADA
Ulf WOKURKA
Bağımsız
Üye
Bağımsız
Üye
-
-
-
AK
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı
Anglo Asian Mining Ltd.
Yönetim Kurulu Başkanı.
Sırbistan Kommerciala
Bankası Yönetim Kurulu
Üyesi. Borusan Makine
Caterpillar Grubu Yönetim
Kurulu Üyesi
SL
Viktor ROMANYUK
-
Şekerbank T.A.Ş.
SK Danube AG Yönetim
Kurulu Üyesi
-
Futbol Adamları Derneği
Denetçi. İstanbul
Mülkiyeliler Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi. Şeker
Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
-
34
-
-
122.001,99
-
-
0,012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Murat
ISHMUKHAMEDOV
Daniyar AMANOV
Bağımsız
Üye
Üye
Üye
Genel
Müdür
Yardımcısı
Çetin AYDIN
Genel
Müdür
Yardımcısı
-
-
-
TRG Petrol Ticaret A.Ş.
Finans Müdürü,
-
-
-
BTA Bank JSC Yönetim Kurulu Başkan
Danışmanı, Standard Sigorta A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi, Respublika
Birikimli Emeklilik Fonu A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı, ShalkiyaZinc A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi, Otan Birikimli
Emeklilik Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi, Kazakistan Cumhuriyeti Milli
Bankası Parasal İşlemler Departmanı
Dealing İşlemleri İdaresi İdare Müdürü
Şeker Finansal Kir. A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi,
Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi
Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Vekili, Şeker Mortgage
Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,
Seltur Turistik İşl. Yat. A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi, Promesa İnşaat Yatırım ve
Yönetim A.Ş. Yön. Kur. Başkan Vekili,
Fides Elektrik Enerjisi Toptan Alış Satış
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Araştırma
Destek Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı, Desmer Bilgi ve
İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi,
Şeker Finansal Kir. A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi,
Seltur Turistik İşl. Yat. A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi,
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal
Sigorta San. Vakfı Yön. Kur. Bşk.,
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam
Sosyal Güvenlik ve Yard. San. Vakfı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili.
BTA Bank JSC Yönetim
Kurulu Başkan Danışmanı,
Standard Sigorta A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi,
-
-
-
Genel
Müdür
Yardımcısı
TA
Abdullah Yücel
AKBULUT
Soda San. A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi. Denizli Cam.
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
Selçuk Ecza Dep. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan
KARADEMİR
Genel
Müdür
Yardımcısı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi,
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Zeki ÖNDER
Genel
Müdür
Yardımcısı
Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu
Nejat BİLGİNER
Selim Güray ÇELİK
Şeker Finansal Kiralama
A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Şeker Faktoring A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili. Promesa İnşaat
Yatırım ve Yönetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı. Desmer Bilgi ve
İletişim Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi,
Araştırma Destek Eğitim
Vakfı Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
SL
Orhan KARAKAŞ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Kıd. Bankalar Yeminli
Başmurakıbı,
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim
Kurulu Bağımsız Üye
Soda San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,
Denizli Cam. A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi,
Selçuk Ecza Dep.A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi
TRG Petrol Ticaret A.Ş. Finans Müdürü,
AK
Üzeyir BAYSAL
Genel
Müdür
Yardımcısı
Genel
Müdür
Yardımcısı
Üyesi,
Şeker Finansal Kir. A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi,
Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi,
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal
Sigorta San. Vakfı Yön. Kur. Üyesi
-
Rixos Grup Başkan Yardımcısı,
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdür Baş
Yardımcısı,
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdür
Yardımcısı
-
-
-
Şeker Yatırım
Menkul Değerler
A.Ş.
48.000,00
0,16
Tonya Enerji
Elektrik Üretim
A.Ş.
750.000
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Seltur Turistik İşletmeler
Yatırım A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi. Şekerbank
T.A.Ş. Personeli Sosyal
Sigorta San.Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı. Şekerbank
T.A.Ş. Personeli Munzam
Sosyal Güvenlik ve
Yard.San.Vakfı Yönetim
Kurulu Başkan Vekili.
Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi.
Türkiye Bankalar Birliği
Risk Merkezi Yönetim
Kurulu Üyesi
Şeker Mortgage Finansman
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
Şekerbank T.A.Ş. Personeli
Sosyal Sigorta San.Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi
35
Genel
Müdür
Yardımcısı
Feyza ÖNEN
Genel
Müdür
Yardımcısı
Nihat
BÜYÜKBOZKOYUN
Genel
Müdür
Yardımcısı
Tonya Enerji
Elektrik Üretim
A.Ş.
-
Şekerbank Kıbrıs Ltd.
Yönetim Kurulu Üyesi,
Şekerbank T.A.Ş. Personeli
Sosyal Sigorta Sandığı
Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi,
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi
-
375.000
25
-
-
-
-
-
-
-
Şekerbank T.A.Ş.
-
26.666,66
0,003
13.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan
personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme,
banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya
haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya
hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki
uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:
TA
Hüseyin SERDAR
Genel
Müdür
Yardımcısı
Genel
Sekreter
Şekerbank Kıbrıs Limited
Yönetim Kurulu Üyesi,
Metis Yatırım Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi.
Promesa İnşaat Yatırım ve
Yönetim A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi
SL
Gökhan ERTÜRK
Metis Yatırım Holding A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi,
Promesa İnşaat Yatırım ve Yönetim A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi,
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam
Sosyal Güvenlik ve Yard. San. Vakfı
Genel Sekreter
Şekerbank Kıbrıs Limited Yönetim
Kurulu Üyesi,
Şeker Bilişim San. A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi,
Şeker Bilişim San. A.Ş. Denetim Kurulu
Üyesi,
Desmer A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi
Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu
Üyesi,
Şeker Bilişim San. A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Vekili,
Desmer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Yrd.,
Şeker Faktoring A.Ş. Denetim Kurulu
Üyesi,
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Denetim
Kurulu Üyesi.
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal
Sigorta Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi,
Denizbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
AK
Fatin Rüştü KARAKAŞ
Yönetim Kurulu üyeleri (Hasan Basri GÖKTAN, Viktor ROMANYUK, Halit Haydar YILDIZ,
Khosrow Kashani ZAMANI, Emin ERDEM, Nariman ZHARKINBAYEV, Erdal BATMAZ, Halil
Can YEŞİLADA, Ulf WOKURKA, Üzeyir BAYSAL, Murat ISHMUKHAMEDOV ve Daniyar
AMANOV) ve üst yönetimde bulunan kişiler (Orhan KARAKAŞ, Çetin AYDIN, Abdullah Yücel
AKBULUT, Ramazan KARADEMİR, Salih Zeki ÖNDER, Nejat BİLGİNER, Selim Güray
ÇELİK, Feyza ÖNEN, Fatin Rüştü KARAKAŞ, Nihat BÜYÜKBOZKOYUN, Gökhan ERTÜRK
ve Hüseyin SERDAR) hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma
ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki
uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunmamaktadır.
36
Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan ile ilgili yüz kızartıcı suçlardan dolayı
alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğün ve şirket işleri ile ilgili olarak taraf olduğu dava
konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunmamakla birlikte; Bankanın
iştiraklerinden Şekerbank International Banking Unit ile ilgili olarak taraf olduğu iki dava ile banka
ve iştirakleri ile ilgili olmayan vakıf davası bulunmaktadır.
13.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca
kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:
Yoktur.
Yoktur.
AK
13.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu
şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:
13.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya
ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından
son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
SL
13.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl
içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları
arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:
Yoktur.
13.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl
içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev
almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan
anlaşmalar hakkında bilgi:
Yoktur.
TA
13.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile
ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası
araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar
hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
14. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER
14.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde
söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için
söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve
sağlanan benzeri menfaatler:
Bankanın 21 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu
Üyelerine 6.500 TL net, tam gün çalışan bağımsız üyelere bu ücretin iki katı, tam gün çalışan
Murahhas Üyeler ile tam gün çalışan Denetim Komitesi Üyelerine normal üyelerin maaşının
üç katı ve tam gün çalışan Yönetim Kurulu Başkanı murahhas üyesine ise bu miktarın üç katı
net tutarda ücret ile yönetmelik gereği prim ödenmesine karar verilmiştir. İlgili Genel Kurul
Tutanağı Bankanın internet sitesinde yayınlanmaktadır.
37
Bankanın ücretlendirme politikası kurumsal yönetim ilkelerine dayanır ve Ücretlendirme
Komitesi tarafından denetlenir. Banka tarafından üst yönetime 2013 yılı içerisinde sağlanan
faydalar 19.383 bin TL’dir.
14.2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde
söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri
ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk
ettirdikleri toplam tutarlar:
AK
İhraççının ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline
emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ayırmış olduğu
veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutar 1.430.577,33 TL’dir.
15. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI
15.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev
süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:
Adı Soyadı
Hasan Basri GÖKTAN
Viktor ROMANYUK
Görevi
Son 5 Yılda İhraççıda
Üstlendiği Görevler
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı-Bağımsız Üye
Görev Süresi / Kalan
Görev Süresi
-
3 yıl / 3 yıl
-
3 yıl / 3 yıl
Genel Müdür, Üye
Khosrow Kashani ZAMANI
Üye
-
3 yıl / 3 yıl
Emin ERDEM
Üye
-
3 yıl / 3 yıl
Nariman ZHARKINBAYEV
Üye
-
3 yıl / 3 yıl
Erdal BATMAZ
Üye
-
3 yıl / 3 yıl
Halil Can YEŞİLADA
Bağımsız Üye
-
3 yıl / 3 yıl
Ulf WOKURKA
Bağımsız Üye
-
3 yıl / 3 yıl
Üzeyir BAYSAL
Bağımsız Üye
-
3 yıl / 3 yıl
SL
Halit Haydar YILDIZ
TA
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
-
Murat ISHMUKHAMEDOV
Üye
Daniyar AMANOV
Üye
-
3 yıl / 3 yıl
Orhan KARAKAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Çetin AYDIN
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Abdullah Yücel AKBULUT
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Ramazan KARADEMİR
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Salih Zeki ÖNDER
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Nejat BİLGİNER
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Selim Güray ÇELİK
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Fatin Rüştü KARAKAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
-
Feyza ÖNEN
Genel Müdür Yardımcısı
Grup Başkanı
-
Nihat BÜYÜKBOZKOYUN
Genel Müdür Yardımcısı
Grup Başkanı
-
Gökhan ERTÜRK
Genel Müdür Yardımcısı
-
-
Hüseyin SERDAR
Genel Sekreter
-
-
38
3 yıl / 3 yıl
15.2. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim
kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde
yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi:
Yoktur.
15.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı,
soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:
AK
Denetim Komitesi
Yönetim Kurulu’nca, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilme sürecinde kendisine
yardımcı olmak üzere asgari iki üyesinden oluşan komitedir. Komite üyeleri Halil Can YEŞİLADA
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Viktor ROMANYUK’tur (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi).
Kurumsal Yönetim Komitesi
Yönetim Kurulu Üyelerinin gözetimini ve Kurumsal Yönetim proseslerini ve etkinliğini sağlamak
için oluşturulmuştur. Komite Başkanı Ulf WOKURKA (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Komite
Üyeleri Dr. Hasan Basri GÖKTAN (Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye), Khosrow Kashani
ZAMANI (Yönetim Kurulu Üyesi), Murat ISHMUKHAMEDOV (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Halil
Can YEŞİLADA’dır (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi).
SL
Kredi Komitesi
Bankanın kredi işlemlerinin, oluşturulan strateji ve Yönetim Kurulu’nun belirlediği limitler
çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlar. Komite Üyeleri Dr. Hasan Basri GÖKTAN (Yönetim
Kurulu Başkanı, Murahhas Üye), Emin ERDEM (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi), Halit Haydar
YILDIZ (Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi) ve Nariman ZHARKINBAYEV (Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesi).
Aktif-Pasif Komitesi
Komite, her hafta Genel Müdür Başkanlığında Hazine, Mali Kontrol, Krediler, Pazarlama ve Risk
Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılarının katılımıyla toplanır.
TA
Ücret Yönetimi Komitesi
Ücret Yönetimi Komitesi Bankanın ücret sistemi hakkındaki politikalarının ve uygulamalarının
Yönetimi Kurulu altında izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla kurulmuştur. Komite üyeleri Dr.
Hasan Basri GÖKTAN (Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye), Viktor ROMANYUK (Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı) Üzeyir BAYSAL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Halit Haydar
YILDIZ’dır (Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi).
15.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun
değerlendirilmesi hakkında açıklama:
Şekerbank T.A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine
prensip olarak uyum kararı almıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, uluslararası ilkeler
ve sektör uygulamaları da dikkate alınarak hazırlanmış olup Bankanın web sitesinde
(www.sekerbank.com.tr) yayınlanmaktadır.
Şekerbank T.A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygunluğunun ölçülmesi için Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından yetki verilmiş şirketlerden, uluslararası kurumsal Yönetim derecelendirme şirketi
ISS Risk Metrics şirketi ile sözleşme imzalamıştır.
Bankamızın 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notu, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı
uluslararası derecelendirme şirketi "ISS Corporate Services, Inc." (ICS) tarafından yapılan yıllık
olağan değerlendirme süreci neticesinde 9,09 (% 90,91) olarak açıklanmıştır. Bu derecelendirmede
39
SPK’nın direktifleri doğrultusunda yeni metodoloji kullanılmış olup 2013 kurumsal yönetim
derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekildedir:
Ağırlık
Alınan Not
0.25
0.25
0.15
0.35
1.00
9,77 (%97,79)
8,57 (%85,78)
9,43 (%94,39)
8,81 (%88,17)
9,09 (%90,91)
AK
Alt Kategoriler
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Toplam
15.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:
Banka, pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali Kontrol, İştirakler ve Pay Sahipleri Müdürlüğü ile
Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü aracılığıyla yürütmektedir.
SL
Söz konusu birimler tarafından özel durum açıklamaları, internet sitesinin güncellenmesi, yıllık ve
ara dönem faaliyet raporu hazırlanması, Genel Kurul toplantılarının yapılması, ara dönem ve
yılsonu mali verileri ve Banka ile ilgili sunum hazırlanması, pay sahipleri, yatırımcılar ve
analistlerle toplantı yapılarak gelen soruların cevaplanması, sermaye artırımının yapılması ve
kurumsal yönetim ilkelerine uyum hususunda çalışmaların yapılması faaliyetleri yürütülmektedir.
Mali Kontrol, İştirakler ve Pay Sahipleri Müdürlüğü
Ünvanı
Telefon No
E-mail adresi
Orhan ULUYOL
Grup Başkanı
02123197690
[email protected]
Öğrenim
Durumu
Lisans
İrem SOYDAN
GÜLER
Birim Müdürü
02123197361
[email protected]
Lisans
TA
Adı Soyadı
Sibel KIRMIZILAR
Yönetmen
02123197104
[email protected]
Lisans
Özcan DEMİR
Yönetmen
02123197378
[email protected]
Lisans
SPK Lisans Belgesi
-
Sermaye Piyasası
Faaliyetleri
İleri Düzey Lisansı,
Kurumsal Yönetim
Derecelendirme
Uzmanlığı
Lisansı
-
Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü
Adı Soyadı
Ünvanı
Telefon No
E-mail adresi
Gülfer TUNCAY
Grup Başkanı
02123197155
[email protected]
Öğrenim
Durumu
Lisans
Oya SARI
Birim Müdürü
02123197158
[email protected]
Lisans
-
Ayşim SELÇUK
Uzman
02123197157
[email protected]
Lisans
-
İrem BULAT
Uzman
02123197154
[email protected]
Lisans
-
40
SPK Lisans Belgesi
-
16. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER
16.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla personel sayısı,
belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibarıyla dağılımı ile bu sayıda görülen
önemli değişiklikler hakkında açıklama:
Bankamızın Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerine Göre Personel Sayıları
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
884
854
917
Akdeniz Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Şubeleri
217
221
269
Ankara Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Şubeleri
321
329
366
Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Şubeleri
116
121
148
Ege Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Şubeleri
267
282
318
Güneydoğu Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Şubeleri
261
271
354
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Şubeleri
266
268
301
İstanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Şubeleri
230
245
309
İstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Şubeleri
221
224
262
Karadeniz Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Şubeleri
189
189
215
Kurumsal Şubeler
79
80
74
Marmara Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Şubeleri
270
272
322
Trakya Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı Şubeleri
209
209
295
3.530
3.565
4.150
SL
AK
Genel Müdürlük
TA
TOPLAM
16.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:
16.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları
opsiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur.
16.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip
oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur.
16.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında
bilgi:
Yoktur.
41
17. ANA PAY SAHİPLERİ
17.1. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy
hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel
kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:
Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi
Ortağın;
Ticaret Unvanı
Sermaye Payı / Oy Hakkı
26.03.2014
31.03.2014
(Son genel kurul toplantı tarihi)
(Son durum)
(TL)
(%)
(TL)
(%)
33,9787
339.787.080,00
33,9787
219.310.353,00
21,9310
219.310.353,00
21,9310
117.638.674,00
11,7639
117.638.674,00
11,7639
835.677,57
0,0836
835.677,57
0,0836
322.428.215,43
32,2428
322.428.215,43
32,2428
1.000.000.000,00
100,00
AK
339.787.080,00
SL
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam
Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma
Sandığı Vakfı
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet
Varlık Fonu
BTA Securities JSC
Pancar Kooperatifleri
Halka Arz
TOPLAM
1.000.000.000,00
100,00
Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi
Ortağın;
26.03.2014
Ticaret Unvanı/Adı Soyadı
Sermaye Payı / Oy Hakkı
31.03.2014
TA
(Son genel kurul toplantı tarihi)
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet
Varlık Fonu
(TL)
(%)
333.725.727,33
33,3726
(Son durum)
(TL)
(%)
333.725.727,33
33,3726
17.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi
ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:
Yoktur.
17.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:
Grubu
Nama/
İmtiyazların türü
Bir Payın
Toplam
Hamiline
(Kimin sahip olduğu)
Nominal
(TL)
Olduğu
-
Nama
(%)
Değeri (TL)
1,00
-
42
Sermayeye
Oranı
1.000.000.000
100
Toplam 1.000.000.000
100
17.4. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı,
yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için
alınan tedbirler:
Sermayedeki Payı
Tutar (TL)
Oran (%)
Ortağın
Ticaret Unvanı
Kontrolün
Kaynağı
339.787.080,00
33,98
Hisse
Samruk Kazyna Kazakistan
Devlet Varlık Fonu
219.310.353,00
21,93
Hisse
BTA Securities JSC
117.638.674,00
11,76
Hisse
17.5.
İhraççının
yönetim
hakimiyetinde
anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:
Yoktur.
TTK hükümleri dışında
alınmış bir tedbir
yoktur.
TTK hükümleri dışında
alınmış bir tedbir
yoktur.
TTK hükümleri dışında
alınmış bir tedbir
yoktur.
AK
Şekerbank T.A.Ş. Personeli
Munzam Sosyal Güvenlik ve
Yardımlaşma Sandığı Vakfı
Tedbirler
değişikliğe
yol
açabilecek
SL
18. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER
HAKKINDA BİLGİLER
18.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibarıyla ilişkili taraflarla
yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:
31.12.2013
Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu
Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
11,378
843
187,567
17,463
-
-
12,875
654
317,083
40,751
-
-
1,020
8
15,697
327
-
-
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
TA
Ana Ortaklık Bankanın
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Doğrudan ve Dolaylı Ortakları
Unsurlar
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Mevduat
Cari Dönem
Ana Ortaklık Bankanın
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Doğrudan ve Dolaylı Ortakları
Unsurlar
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
Dönem Başı
1,152
546
82,738
54,222
-
-
Dönem Sonu
1,785
1,152
193,553
82,738
-
-
20
11
14,288
4,780
-
-
Mevduat Faiz Gideri
31.12.2012
Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu Risk
Grubu
Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu
Ana Ortaklık Bankanın
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Doğrudan ve Dolaylı Ortakları
Unsurlar
(*)
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
12,771
852
147,027
13,052
-
-
11,378
843
187,567
17,463
-
-
915
10
10,985
215
-
-
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
43
Ana Ortaklık Bankanın
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
RiskGrubu
Doğrudan ve Dolaylı Ortakları
Mevduat
Cari Dönem
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
Unsurlar
Cari Dönem
Önceki Dönem
Dönem Başı
546
8,656
54,222
46,850
-
-
Dönem Sonu
1,152
546
82,738
54,222
-
-
11
5
4,780
4,258
-
-
Mevduat Faiz Gideri
31.12.2011
Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu
RiskGrubu
Nakdi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
Ana Ortaklık Bankanın Dahil Olduğu
RiskGrubu
Mevduat
G.Nakdi
Dönem Sonu
Nakdi
G.Nakdi
657
106,526
4,181
-
12,771
852
147,027
13,052
-
-
2,082
24
7,436
88
-
-
-
Ana Ortaklık Bankanın
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Doğrudan ve Dolaylı Ortakları
Unsurlar
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem
8,656
983
46,850
25,754
-
-
546
1,433
54,222
46,850
-
-
5
1
4,258
852
-
-
SL
Mevduat Faiz Gideri
G.Nakdi
13,491
Cari Dönem
Dönem Başı
Nakdi
AK
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Ana Ortaklık Bankanın
Risk Grubuna Dahil Olan Diğer
Doğrudan ve Dolaylı Ortakları
Unsurlar
(*)
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
18.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında
bilgi:
31.12.2013
Bakiye
Nakdi Kredi
Gayrinakdi Kredi
Mevduat
Finansal tablolarda Yer Alan
Büyüklüklere Göre %
329,958
2.44
41,405
0.67
195,338
1.53
TA
31.12.2012
Finansal tablolarda Yer Alan
Büyüklüklere Göre %
Bakiye
Nakdi Kredi
198,945
1.92
Gayrinakdi Kredi
18,306
0.39
Mevduat
83,890
0.82
31.12.2011
Finansal tablolarda Yer Alan
Büyüklüklere Göre %
Bakiye
Nakdi Kredi
159,798
1.82%
Gayrinakdi Kredi
13,904
0.29%
Mevduat
54,768
0.60%
-
-
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri
19. DİĞER BİLGİLER
19.1. Sermaye Hakkında Bilgiler
Çıkarılmış Sermaye: 1.000.000.000 TL
44
19.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:
1.250.000.000 TL
19.3. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin %
10’undan fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:
Yoktur.
19.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği
hakkında bilgi:
Yoktur.
Yoktur.
AK
19.5. Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile
değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim
veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:
19.6. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile
opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon
hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:
Yoktur.
SL
19.7. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla yapılan
sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay
grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:
İzahnamede 2011, 2012 ve 2013 yıl sonu finansal tabloları yeralmaktadır.
Bankanın sermayesi; 06.07.2011 tarihinde 25.000.000,00 TL genel kurulda onaylanan 2010
yılı karından, 225.000.000,00 TL olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 750.000.000,00
TL’den 1.000.000.000,00 TL’ye çıkarılmıştır.
TA
19.8. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış
suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu
olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
19.9. İhraççının mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda
hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun
bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:
Şekerbank’ın payları BİAŞ’da işlem görmektedir.
19.10. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka
açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından
gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları
hakkında bilgi:
Yoktur.
19.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:
Tam metni Banka internet sitesi www.sekerbank.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu
internet sitesi www.kap.gov.tr’de yer alan esas sözleşmeye ilişkin özet bilgiler aşağıda
verilmektedir. Yönetime ilişkin olarak Şirket iç yönergesi düzenlenmemiş olup yönetim
Yönetim Kurulunun tamamının yetkisindedir. TTK’nun 419’uncu maddesine göre hazırlanan
45
Şekerbank Türk Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç
Yönerge 21.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul’da kabul edilerek 04.04.2013 tarihinde tescil
edilmiştir. Genel Kurul İç Yönergesi Banka internet sitesi ve KAP’ta yayınlanmıştır.
19.12. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç
ve faaliyetleri:
Bankanın amaç ve faaliyetleri esas sözleşmenin 4.Maddesinde yeraldığı üzere, yürürlükteki
mevzuat uyarınca bankacılık alanında ve bankalara tanınan diğer alanlarda faaliyette
bulunmaktır.
19.13. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:
AK
Esas Sözleşme’nin 21’inci maddesine göre Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil
olmak üzere en az 9 en çok 13 kişiden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine göre tespit edilir.
Esas Sözleşme’nin 22’inci maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri üç seneliğine seçilir ve
Genel Kurul lüzumu halinde bu süreye bağlı olmayarak Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman
değiştirebilir.
Esas Sözleşme’nin 23’üncü maddesine göre Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri
lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az üç ayda bir toplanması mecburidir.
SL
Esas Sözleşme’nin 26’ncı maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliklerinden bir veya birkaçının
herhangi bir nedenle boşaldığı takdirde, boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından geçici bir
üye atanır. Atama işlemi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur.
Esas Sözleşme’nin 30’uncu maddesine göre Yönetim Kurulu toplantı nisabı yedi (7) üyedir ve
kararlar toplantıya katılan yedi üyenin olumlu oyuyla alınır.
Esas Sözleşme’nin 32’nci maddesine göre Yönetim Kurulu, üyeleri arasından seçtiği en az iki
kişi ile Genel Müdür veya vekilinden Kredi Komitesini oluşturur.
19.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında
bilgi:
TA
Yoktur.
19.15. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:
Yoktur.
19.16. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile
toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:
Banka Genel Kurul İç Yönergesi 21.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş ve
Banka internet sitesi ile KAP’ta ilan edilmiştir.
Esas Sözleşmenin 50’nci maddesi ve Genel Kurul İç Yönergesi’nin 8’inci maddesinin b
bendine göre; genel kurul toplantı ilanı, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere toplantıdan en
az üç hafta önce Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve Yönetim Kurulunca tayin
edilecek bir gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde
yayımlanır.
Genel Kurul İç Yönergesi’nin 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre, toplantı yerine girişte,
gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel
kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin
temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin
46
temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde
kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır.
19.17. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve
engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:
Yoktur.
19.18. Payların devrine ilişkin esaslar:
AK
Esas Sözleşmenin 12’nci maddesine göre Nama yazılı hisseler, Borsa İstanbul Kotasyon
Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla devir olunabilir. Bu
devrin şirket veya üçüncü şahıslar hakkında geçerli olabilmesi için şirketin pay defterine
kaydedilmesi şarttır. Ancak, bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun getirdiği istisnai
hükümler ile Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülükler saklıdır.
Kayıt muamelesi devri natık beyannemenin ibrazı üzerine icra olunur. Şirket devir ferağ
beyannamelerinin sıhhatini tahkike mecbur değildir.
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden takibi yapılan nama yazılı paylara ilişkin Sermaye
Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer düzenlemeler saklıdır.
19.19. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen
koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler
hakkında bilgi:
SL
Yoktur.
20. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER
Yoktur.
21. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA
BİLGİLER
21.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca
hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin
bağımsız denetim raporları:
TA
İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri; 31.12.2013, 31.12.2012 ve
31.12.2011 olup söz konusu dönemlere ilişkin bağımsız denetim raporları ve Bankanın
finansal tabloları www.sekerbank.com.tr ve www.kap.gov.tr internet sitelerinde sırasıyla
26.02.2014, 27.02.2013, 05.04.2012 tarihlerinde ilan edilmiştir.
21.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi
gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim
kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında
bilgi:
İzahnamede yer alan finansal tabloların bağımsız denetimi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup 31.12.2013,
31.12.2012 ve 31.12.2011 tarihlerinde sona eren yıllık hesap dönemine ilişkin bağımsız
denetim raporlarında “OLUMLU” görüş vermişlerdir.
21.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun
finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler:
Banka Yönetim Kurulu’nun 30 Ocak 2014 tarihli kararı ile 5 yıla kadar vadeli 500 milyon
TL’'ye kadar bono veya tahvil ihraç etmek ve bu konuda yasal başvuruları yapmak üzere
Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.
47
Şekerbank Yönetim Kurulu 26.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut Varlık
Teminatlı Menkul Kıymet programının 800.000.000 TL olan tavan tutarının 1.500.000.000
TL'ye yükseltilmesi; ayrıca, bir yıllık dönem içerisinde yurt içinde, halka arz edilerek, halka
arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahsisli olarak veya yurtdışında
satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre
belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 750.000.000 TL'ye kadar
yeni VTMK ihraç etmek üzere SPK'ya ilgili izin başvurusunun yapılması için Genel
Müdürlüğü yetkilendirmiştir.
Varlık Teminatlı Menkul Kıymet programı kapsamında 3 yıl vadeli ve 361.846.000 TL
tutarındaki ihraç gerçekleştirilmiş olup hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının
gerektirdiği diğer işlemler de gerçekleştirilerek finansman sağlanmıştır.
Yoktur.
AK
21.4. Proforma finansal bilgiler:
21.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:
Yoktur.
21.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan
kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri
itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:
SL
Kara katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Esas Sözleşmenin “Karın Dağıtılması”
başlıklı 69’uncu maddesi aşağıdaki şekildedir:
“Bankanın bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve
vergiler ile geçmiş yıl zararları çıktıktan sonra kalan miktar safi kardır.
a) Safi karın % 5’i kanuni yedek akçeye,
b) Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci temettü ayrılır,
c) Bakiye karın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasıyla, Yönetim Kuruluna
temettü ödenmesi veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.
TA
d) Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendi
uyarınca safi kardan 519’uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı kanuni yedek akçeden başka
pay sahipleri için % 5 kar payı ayrıldıktan sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci ayrım olarak kanuni yedek
akçeye tahsis edilir.”
Genel Kurul’da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak karar bağlanan kar dağıtımının yeri
ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum açıklamasıyla
pay sahiplerine duyurulur.
2013 yılına ilişkin kar dağıtımı konusunda 26.03.2014 tarihinde Genel Kurul tarafından
alınan karar ve kar dağıtım tablosu:
Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2013 yılı mali tablolarına göre oluşan karı olan
210.216.215,69 TL'nin Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde;
- % 5'inin 10.510.810,78 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılması,
- Yasal yedek dağıtımı sonrasında kalan 199.705.404,91 TL'nin Olağanüstü Yedeklere
aktarılmasına karar verilmiştir.
48
ŞEKERBANK T.A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
264.338.961,48
54.122.745,79
210.216.215,69
10.510.810,78
199.705.404,91
-
SL
AK
3. Dönem Kârı
4. Ödenecek Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı (=)
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
8. Konsolidasyona Dahil İştirakin (*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kar
Tutarı (-)
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)
10.Yıl içinde yapılan bağışlar (+)
11.Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı
12.Ortaklara Birinci Temettü
-Nakit
-Bedelsiz
-Toplam
13. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
14. Yönetim kurulu üyelerine, (Esas Sözleşmenin 69’uncu maddesine uygun olarak
dağıtılmıştır.) temettü
15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
16. Ortaklara İkinci Temettü
17. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
18. Statü Yedekleri
19. Özel Yedekler
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK
21.Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Kârı
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
1.000.000.000,00
71.883.487,62
199.705.404,91
-
TA
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE
İSABET EDEN TEMETTÜ
TOPLAM
TUTARI
ORAN
TEMETTÜTUTARI
GRUBU
(TL)
(%)
(TL)
A
B
BRÜT
TOPLAM
A
B
NET
TOPLAM
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA
DAĞITILAN KÂR PAYI
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET
TUTARI TL
DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
-
49
2012 yılına ilişkin kar dağıtımı konusunda 21.03.2013 tarihinde Genel Kurul tarafından
alınan karar ve kar dağıtım tablosu:
Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2012 yılı mali tablolarına göre oluşan karı
240.301.535,00 TL olup kar dağıtımına dahil edilmeyen 40.697.287,84 TL tutarındaki
ertelenmiş vergi geliri düşüldükten sonra; kalan 199.604.247,16 TL’nin Bankamız Ana
Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde;
- % 5’inin 9.980.212,36 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılması,
AK
- Yasal yedek dağıtımı sonrasında kalan 189.624.034,80 TL ile ertelenmiş vergi gelir olan
40.697.287,84 TL ve geçmiş yıl karları hesabında bulunan 201.253,54 TL’nin toplamda
230.522.576,18 TL olarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.
ŞEKERBANK T.A.Ş. 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.000.000.000,00
61.903.275,26
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin
bilgi
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Dönem Kârı
4.
Ödenecek Vergiler ( - )
5.
Net Dönem Kârı ( = )
6.
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7.
8.
310.683.846,32
SL
3.
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
10.
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
11.
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir
TA
9.
14.
9.980.212,36
189.624.034,80
189.624.034,80
dönem kârı
13.
199.604.247,16
-
Konsolidasyona Dahil İştirakin(*)
Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı ( - )
12.
111.079.599,16
Ortaklara Birinci Temettü
-
-Nakit
-
-Bedelsiz
-
- Toplam
-
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
-
Yönetim kurulu üyelerine, (Esas Sözleşmenin 69’uncu maddesine uygun
olarak dağıtılmıştır.) temettü
-
15.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
-
16.
Ortaklara İkinci Temettü
-
17.
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
-
50
18.
Statü Yedekleri
-
19.
Özel Yedekler
-
20.
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
21.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
230.522.576.18
-
Geçmiş Yıl Kârı
-
-
Olağanüstü Yedekler
-
-
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
-
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
GRUBU
AK
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)
TOPLAM TEMETTÜ
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ
TUTARI (TL)
HİSSEYE İSABET EDEN
TEMETTÜ
TUTARI
(TL)
A
BRÜT
SL
B
TOPLAM
ORAN
(%)
-
-
-
-
-
-
A
NET
B
TA
TOPLAM
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM
DAĞITILAN KÂR
KÂRINA ORANI (%)
PAYI TUTARI (TL)
-
-
2011 yılına ilişkin kar dağıtımı konusunda 21.03.2012 tarihinde Genel Kurul tarafından
alınan karar ve kar dağıtım tablosu:
Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2011 yılı mali tablolarına göre oluşan kar
dağıtımına esas 118.043.842,85 TL’nin Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu
hükümleri çerçevesinde;
- 5.902.192,14 TL’nin Yasal Yedekler Hesabına aktarılması,
- Geçmiş yıl karına yazılan 407.126,36 TL’nin ve 2011 yılından kalan 112.141.650,71
TL’nin, toplamda 112.548.777,10 TL olarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına karar
verilmiştir.
51
ŞEKERBANK T.A.Ş. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1.000.000.000,00
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
56.001.083,12
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza
ilişkin bilgi
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Dönem Kârı
4.
Ödenecek Vergiler ( - )
5.
Net Dönem Kârı ( = )
6.
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7.
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
8.
157.556.175,50
39.512.332,65
118.043.842,85
-
AK
3.
5.902.192,14
Konsolidasyona Dahil İştirakin(*)
-
Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı ( - )
9.
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)
10.
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
11.
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net
112.141.650,71
SL
dağıtılabilir dönem kârı
112.141.650,71
-
Ortaklara Birinci Temettü
12.
-
-Nakit
-
-Bedelsiz
-
- Toplam
-
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
13.
-
Yönetim kurulu üyelerine, (Esas Sözleşmenin 69’uncu maddesine
14.
-
15.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
-
16.
Ortaklara İkinci Temettü
-
17.
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
-
18.
Statü Yedekleri
-
19.
Özel Yedekler
-
20.
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
21.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
TA
uygun olarak dağıtılmıştır.) temettü
112.548.777,10
-
Geçmiş Yıl Kârı
-
-
Olağanüstü Yedekler
-
-
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
-
52
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
TOPLAM TEMETTÜ
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ
TUTARI (TL)
HİSSEYE İSABET EDEN
GRUBU
TEMETTÜ
TUTARI
(TL)
ORAN
(%)
A
BRÜT
B
A
NET
-
-
-
-
-
-
AK
TOPLAM
B
TOPLAM
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI
DAĞITILAN KÂR
PAYI TUTARI
(TL)
-
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM
SL
ORTAKLARA
KÂRINA ORANI (%)
TA
21.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde
önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar
ve tahkim işlemleri:
Davacı
Taraf
Davalı
Taraf
Mahkeme Dosya No
Yıl
Konusu
Şekerbank T.A.Ş
ANB
Tekstil
Ankara 2.Asliye
Hukuk Mahkemesi
203/614 esas
Müdahaleni
n men’i
Şekerbank T.A.Ş
ANB
Tekstil
Ank. 13. Asliye
Hukuk Mah.
2013/371
Ecrimisil
Risk
Tutarı
Gelinen
Aşama
5,000,000-TL
Devam
etmektedir
219,000-TL
Devam
etmektedir
İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipleri
Davacı
Taraf
Hazine
Davalı
Taraf
Mahkeme Dosya No
Yıl
Şekerbank
Antalya 2.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2008/28 esas
(eski) 2013/274 esas (yeni)
T.A.Ş.
Konusu
Alacak
53
Risk
Tutarı
1,060,615-TL
Gelinen
Aşama
Devam
etmektedir
Adil Ünal
Şekerbank
T.A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Personeli Sosyal
Sig.Sandığı Vakfı
Şekerbank
T.A.Ş.
Adana 1.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2012/287
Tazminat
1,000,000-TL
İstanbul 20.Asliye
Hukuk Mahkemesi
2012/476 esas
Alacak
31,500,000-TL
Alacak
5,000,000-TL
Devam
etmektedir.
Davalar sulh ile
sonuçlanmıştır.
Şişli 3. Asliye Hukuk
Mahkemesi 2007/511
İstanbul 5.Asliye Hukuk
Mahkemesi 2012/317
Şekerbank
T.A.Ş.
Ankara 9.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2009/189
esas (eski)
Devam
etmektedir
AK
Şükran Köse
Ankara 10.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2011/756
esas (yeni)
Botaş
Şekerbank
T.A.Ş.
İstanbul 8.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2012/95 esas
Tazminat
5,296,223.64-TL
Devam
etmektedir.
Ulaştırma
Bakanlığı
Şekerbank
T.A.Ş.
İstanbul Kartal 4.Asliye
Hukuk Mahkemesi
2011/473 esas
Kamulaştırma
1,161,189.37-TL
Devam
etmektedir.
Liberty Sigorta
Şekerbank
T.A.Ş.
İstanbul 28.Asliye
Ticaret Mahkemesi
2011/87 esas - İstanbul
7. Asliye Ticaret
Mahkemesi 2008/497
Tazminat
1,016,000-TL
Devam
etmektedir
Şekerbank
T.A.Ş.
İstanbul 35.Asliye
Ticaret Mahkemesi
2012/182 esas
Menfi tespit
1,300,000-TL
Devam
etmektedir
Şekerbank
T.A.Ş.
İstanbul 40.Asliye
Ticaret Mahkemesi
2011/8 esas
Alacak
2,213,515-TL
Devam
etmektedir
Şekerbank
T.A.Ş.
Adana 3.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2012/305
esas
İtirazın iptali
7,610,190.68-TL
Devam
etmektedir
Şekerbank
T.A.Ş.
Seydişehir Asliye Hukuk
Mahkemesi 2012/300
Alacak
1,302,116.90-TL
Devam
etmektedir
SL
(rücu)
Bulutlar Dış
Ticaret
Metro Gross
Market
TA
Adil Ünal
Gani Var
22. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
22.1. İhraç ve halka arz edilecek paylar ile ilgili bilgi:
Grubu
Yok
Nama/
Hamiline
Olduğu
Nama
İmtiyazlar
-
Pay Sayısı Pay Sayısının Bir Payın
Grup Pay
Nominal
Sayısına
Oranı (%) Değeri (TL)
125.000.000
100
1,00
TOPLAM
İmtiyazlı pay grubu yoktur.
54
Toplam
(TL)
Sermayeye
Oranı
(%)
125.000.000
12,5
125.000.000
12,5
22.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:
Paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.
22.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:
Ortaklığımız payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak
tutulmaktadır.
22.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:
Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
AK
22.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma
prosedürü hakkında bilgi:
Kar payı hakkı : (SPKn Md. 19) Bankamız genel kurulu tarafından belirlenecek kar dağıtım
politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuatın hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma
hakkı,
SL
Zamanaşımı: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri
ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avans bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda
zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan temettü ve temettü avans bedelleri hakkında 2308
sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senet Bedellerinin Hazineye
İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bedelsiz olarak dağıtılan paylarda zaman aşımı
bulunmamaktadır.
Oy hakları: (SPKn Md. 30, TTK Md. 434) Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir
oy hakkına haizdir. Pay sahipleri oy haklarını genel kurulda paylarının toplam itibari değeri ile
orantılı kullanırlar.
TA
Yeni pay alma hakları : (SPKn Md. 18, TTK Md. 461) Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları,
mevcut paylarının sermaye oranına göre, alma hakkına haizdir. Kayıtlı sermaye sisteminde,
çıkarılan payların tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal
edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Tasfiye halinde tasfiye bakiyesine katılım hakkı: (TTK md. 507) Bankanın faaliyetinin sona
ermesi halinde, her pay sahibi tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.
22.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:
Yönetim Kurulu’nun 30.01.2014 tarih ve 2014-38 sayılı kararı ile Bankamız ödenmiş
1.000.000.000 TL’lik sermayesinin nakden 125.000.000 TL artırılarak 1.125.000.000 TL’ye
çıkarılmasına karar verilmiştir.
22.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya
pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına
ilişkin bilgi:
Yoktur.
23. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR
23.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve
halka arza katılmak için yapılması gerekenler
23.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:
55
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yanında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan
onay alınmaktadır.
23.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:
Banka 125.000.000 TL nominal değerli ve tamamı nakit karşılığı olmak üzere %12,5 oranında
sermaye artırımı yapacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar
tasarruf sahiplerine arz edilecektir. Tasarruf sahiplerine arz edilecek tutar ayrıca Sermaye
Piyasası Mevzuatı ile belirlenen şekilde kamuya açıklanacaktır.
23.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi
23.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:
AK
Yeni pay alma hakkına ilişkin kullanım süresi 15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş
tarihleri şirket internet sitesinde ve KAP’da ilan edilecektir.
Yeni pay alma haklarının kullanım süresi sonunda pay sahiplerinin bedelli yeni pay alma
haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları sebebiyle arta kalan payların halka arz süresi
2 (iki) gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri şirketin internet sitesinde ve KAP’ta
(www.kap.gov.tr) ilan edilecektir.
23.1.3.2. Halka arza başvuru süreci
a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:
SL
Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların satışında Sermaye Piyasası
Kurulu’nun II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde yer alan “Borsada Satış”
yöntemi kullanılacak ve paylar BİST Birincil Piyasa’da satışa sunulacaktır.
Pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin duyurulacak satış süresi içinde
BİST’de işlem yapmaya yetkili borsa üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları
gerekmektedir.
BİST’de işlem yapmaya yetkili aracı kurumların listesi BİST (www.borsaistanbul.com)
internet sitesinde yer almaktadır.
b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:
TA
Yeni pay alma hakkına ilişkin süre 15 (onbeş) gündür. Yeni pay alma hakkını kullanmak
isteyen ortaklarımız, yeni pay tutarını Şekerbank T.A.Ş. Gümüşsuyu Şubesi TR07 0005 9020
1013 0201 0053 07 IBAN numaralı hesaba hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak
yatıracaklardır.
c) Başvuru yerleri:
Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış
süresi içinde BİST’de işlem yapmaya yetkili bankalar ve aracı kurumlardan oluşan borsa
üyelerinden birine başvurmaları gereklidir.
İşlem yapmaya yetkili üye adresine www.borsaistnabul.com adresinden ulaşılabilir.
d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:
“Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.”
23.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya
ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair
açıklama:
56
Savaş hali veya ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesi, kısa vadede etkisi
giderilemeyecek derinlikte ekonomik kriz ve durgunluk hali durumunda halka arzın iptali
veya ertelenmesi söz konusu olabilir. Bu sayılanlar dışında nedenlerle satış başladıktan sonra
halka arzın iptali söz konusu değildir.
23.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının
üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:
Yoktur.
23.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:
AK
Ortaklar şirkette sahip oldukları pay oranında yeni pay alma haklarını kullanabileceklerdir.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satın alınması için herhangi
bir sınırlama yoktur.
23.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:
SPKn’nun 8 inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa
başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek
değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum ihraççı veya halka arz
eden tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhâl Kurula bildirilir.
Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci
durdurulabilir.
SL
Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü
içinde Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır
ve izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.
Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte
bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin
yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.
23.1.8. Payları teslim yöntemi:
TA
İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri
bazında kayden izlenecek olup payların fiziki teslimi yapılmayacaktır.
23.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:
Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin
düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip
eden iki iş günü içerisinde Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin
düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.
23.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler
Ortakların yeni pay alma haklarını kullanım esasları aşağıdaki gibidir.
a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma
nedenlerine ilişkin bilgi:
Yeni pay alma hakları kısıtlanmamaktadır.
b) Belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı nominal değer ve sayısı:
Yoktur.
c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı
alınıp alınmadığı:
57
Yoktur.
d) Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde ..../..../…….. ile
..../..../…..... tarihleri/ilan edilecek tarihler arasında, .... gün süreyle kullandırılacaktır.
Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım
süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir.
Bir payın nominal değeri 1 TL olup 1 TL'den satışa sunulacaktır.
e) Ortakların, ödenmiş/çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre yeni pay
alma oranı:
%12.5
AK
f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:
Şekerbank T.A.Ş. Gümüşsuyu Şubesi
Hesap Numarası: 201005307
IBAN : TR07 0005 9020 1013 0201 0053 07
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve hisseleri MKS'de aracı kurum/kuruluşlar
nezdinde yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen ortaklarımız, yeni pay tutarını,
yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan hesaba MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni pay
alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak aracı kurum/kuruluşlar nezdindeki
yatırım hesaplarına yatıracaklardır.
SL
g) Başvuru şekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri:
i)
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımızdan,
a. Payları dolaşımda olmayanlar yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı
kurumlar veya ihraççı aracılığıyla
b. Payları dolaşımda olanlar ise yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı
kurumlar aracılığıyla
yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır.
TA
ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin
ödenmemesi halinde, yeni pay alma hakkı kullanılamayacaktır.
iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen
ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler.
23.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri
ve bir payın satın alma fiyatı ile bu kişilerin ihraççı ile olan ilişkisi hakkında bilgi:
Yoktur.
23.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:
Bankamız sermaye artışı ile ilgili olarak tasarruf sahiplerine yapılacak duyuru KAP, bankamız
internet sitesi (www.sekerbank.com.tr) ilan edilecektir.
23.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı,
nemalandırılacaksa esasları:
Nemalandırılmayacaktır.
58
23.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:
Bu kısımda ihraççı ile halka arza aracılık eden yetkili kuruluşların, payların değerini
etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki idari sorumluluğu bulunan
kişilerin, ihraççının %5 ve üzerinde paya sahip ortakların ve halka arz nedeniyle hizmet aldığı
diğer kişi/kurumların listesine yer verilecektir.
Kurumu
Şekerbank T.A.Ş.
Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı
Viktor Romanyuk
Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Halit Haydar Yıldız
Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Halil Can Yeşilada
Şekerbank T.A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
AK
Adı Soyadı
Hasan Basri Göktan
Yönetim Kurulu Üyesi
Emin Erdem
Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Batmaz
Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Nariman Zharkinbayev
Şekerbank T.A.Ş.
Ulf Wokurka
Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üzeyir Baysal
Şekerbank T.A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Ishmukhamedov
Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Daniyar Amanov
Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Karakaş
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Çetin Aydın
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Abdullah Yücel Akbulut
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Ramazan Karademir
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Salih Zeki Önder
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Selim Güray Çelik
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Fatin Rüştü Karakaş
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Nihat Büyükbozkoyun
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Feyza Önen
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Nejat Bilginer
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Ertürk
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin Serdar
Şekerbank T.A.Ş.
Genel Sekreter
Orhan Uluyol
Şekerbank T.A.Ş.
Grup Başkanı
İrem Soydan Güler
Şekerbank T.A.Ş.
Birim Müdürü-Mali Kontrol İştirakler ve
Pay Sahipleri
TA
SL
Khosrow Kashani Zamani Şekerbank T.A.Ş.
59
Ebru Gökgönül
Şekerbank T.A.Ş.
Birim Müdürü-Risk Yönetimi
Osman Göktan
Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
Genel Müdür
Burak Demirbilek
Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
23.2. Dağıtım ve tahsis planı:
Genel Müdür Yardımcısı
Birim Müdürü
Yönetmen
AK
Kadir Tezeller
Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
Ramazan Özanacar
23.2.1. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri
ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhüdünde bulunma
niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz edilecek payların yüzde
beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:
Ana hissedarlardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma
Sandığı Vakfı sermaye artırımında rüçhan hakkını kullanacaktır.
SL
23.2.2. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının
bildirilme süreci hakkında bilgi:
Yoktur.
23.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi
23.3.1. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının
katlanacağı maliyetler hakkında bilgi:
TA
Yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli pay için 1 TL üzerinden kullandırılacaktır. Arta
kalan paylar nominalin altında olmamak üzere borsada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları aracı kurumların ücretlendirme politikalarına tabi
olacaktır. MKK tarafından aracı kuruluşlara tahakkuk ettirilen ve hisse tutarı üzerinden
hesaplanan hizmet bedeli aracı kurumların uygulamalarına istinaden yatırımcılardan tahsil
edilebilir.
23.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli
olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci:
Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra arta kalan paylar nominalin altında kalmamak
üzere Borsa’da oluşan fiyattan satılacaktır.
23.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından
dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:
Yoktur.
23.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık
23.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:
Yeni pay alma haklarının kullanılması sonrasında kullanılmayan haklar karşılığı pay kalması
durumunda bu payların BİST’de satışını aracı kuruluş olarak Şeker Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. gerçekleştirecektir.
60
Adres: Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34394, Şişli- İSTANBUL
Tel: +90 (212) 334 33 33 Fax: +90 (212) 334 33 34
23.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının
isimleri:
Yoktur.
23.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:
Aracı kurum satışa “en iyi gayret aracılığı” ile aracılık edecektir. Yüklenimde bulunulan pay
yoktur.
Yüklenimde Bulunulmayan
Payların
AK
Yüklenimde Bulunulan Payların
Yetkili
Kuruluş
Oluşturulmuşsa
Konsorsiyumdaki
Pozisyonu
Aracılığın
Türü
Şeker Yatırım
Menkul
Değerler A.Ş.
-
En iyi
gayret
Nominal Değeri
(TL)
Halka Arz
Edilen Paylara
Oranı (%)
0
0
Nominal
Değeri (TL)
Halka Arz
Edilen Paylara
Oranı (%)
125.000.000
100
23.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi
SL
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan aracılık sözleşmesinin tarihi
18.04.2014’dür. Sözleşmede “En İyi Gayret Yöntemi” ile aracılık edileceği ifadesi
dışında özellik arz eden bir husus bulunmamaktadır.
23.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:
Yoktur.
24. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
24.1. Payların Borsada işlem görme tarihleri:
TA
Mevcut paylarımız borsaya kote olup %32,24’ü borsada işlem görmektedir. Yeni çıkan paylar
MKK’da gerekli işlemlerin yapılmasını mütakip borsada işlem görmeye başlayacaktır.
24.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp
görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin
bilgi:
Şekerbank T.A.Ş. hisseleri Borsa İstanbul’a (BİST) kote olup yeni ihraç edilecek paylarda
BİST’e kote olacaktır. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylar Türkiye dışında
herhangi bir piyasada işlem görmeyecek olup bununla ilgili başvuru yapılmamıştır.
24.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak;
- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara
satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya,
- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının
tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda
bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının
sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
61
24.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:
Yoktur.
25. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER
AK
25.1. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin
taahhütler:
a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:
Yoktur.
b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:
Yoktur.
c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen tahhütler:
Yoktur.
d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler:
Yoktur.
e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli hususlar:
Yoktur.
26. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ
SL
26.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam
ve pay başına maliyet:
TA
SPK Ücreti
Borsa İstanbul Kotasyon Ücreti
Aracılık Hizmetleri
Rekabet Kurulu Ücreti
Reklam ve İlan Hizmetleri (İzahname, baskı,
tescil ve yayın)
Diğer Hizmetler
MKK ihraç bedeli
Toplam
1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı
Pay Başına Maliyet
Pay Oranı(%)
0,20%
0,10%
0,04%
0,04%
Tutar (TL)
250.000
125.000
50.000
50.000
0,03%
0,04%
0,01%
0,78%
31.250
50.000
6.250
562.500
125.000.000
0,0045
Halka arzdan edilecek tahmini net gelir ile ilgili çalışma aşağıdadır;
Halka arzdan elde edilecek gelir 125.000.000,- TL
Tahmini toplam maliyet 562.500,- TL
Halka arzdan edilecek tahmini net gelir 124.437.500,- TL
26.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:
Sermaye artırımı sonucu elde edilecek fon, Bankanın büyümesine yönelik olarak
gerçekleştirilecek bankacılık faaliyetlerinde kullanılacaktır.
27. SULANMA ETKİSİ
27.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını %100 oranında kullandıkları
varsayımı ile, sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesinin hesaplanmasına ilişkin olarak
hazırlanmış çalışma aşağıda sunulmaktadır;
62
Halka arz öncesi
Halka arz sonrası
1.952.252.000
1.952.252.000
125.000.000
-562.500
2.076.689.500
1.000.000.000
1.125.000.000
1,95
1,85
-0,11
-5,4%
Özkaynak Tutarı (TL)
Nakit sermaye artışı (TL)
Halka arz masrafları (TL)
Özkaynak Tutarı (TL)
Sermaye (TL)
Pay başına defter değeri
Mevcut ortaklar için sulanma etkisi
Mevcut ortaklar için sulanma etkisi (%)
Gerçek verilerin ortaya çıkmasından sonra yapılacak hesaplamalarda bazı farklılıklar olabilir.
Yoktur.
AK
27.2. Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma
haklarını kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi:
28. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER
28.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler:
Yoktur.
28.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler:
SL
İzahnamede üçüncü şahıslardan sağlanan bilgilere yeri geldikçe referans verilmiş ve bilgiler
aynen alınmış olup Ortaklığımızın bildiği veya ilgili üçüncü şahsın yayınladığı bilgilerden
kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi
bir eksiklik bulunmamaktadır.
İzahnamede yer verilen maddi duran varlık ekspertiz değerlerine ilişkin raporu hazırlayan
kuruluşlar ile ilgili bilgiler aşağıdadır.
Ünvan : TADEM Taşınmaz Değerleme Müşavirlik A.Ş.
Adres : Gülbahar Mah. Altan Erbulak Sok. No:9 Kat:4 Mecidiyeköy ŞİŞLİ / İSTANBUL
Telefon : (212) 263 53 06
TA
İzahnamede yer alan finansal tabloların bağımsız denetimini gerçekleştiren kuruluş ile ilgili
bilgiler aşağıdadır:
Ünvan : Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Adresi : Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 Beykoz 34805 İstanbul
Sorumlu Ortak Baş Denetçi : Erdal Tıkmak
31.12.2013, 31.12.2012 ve 31.12.2011 tarihlerinde sona eren yıllık hesap dönemine ilişkin
bağımsız denetim raporlarında aşağıda özetlenen olumlu görüşler verilmiştir.
31.12.2013 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun
sonuç bölümünde;
“Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla,
Şekerbank T.A.Ş. ve konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide faaliyet
sonuçları ile konsolide nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37’nci ve 38’inci
maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve
finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile
63
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak
doğru bir biçimde yansıtmaktadır.”
31.12.2012 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun
sonuç bölümünde;
AK
“Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Şekerbank
T.A.Ş. ve konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla
konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide faaliyet sonuçları
ile konsolide nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 37'nci ve 38'inci maddeleri
gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama
esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde
yansıtmaktadır.”
31.12.2011 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun
sonuç bölümünde;
SL
“Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Şekerbank
T.A.Ş. ve konsolidasyona tabi finansal ortaklıklarının 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla
konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide faaliyet sonuçları
ile konsolide nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 37'nci ve 38'inci maddeleri
gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama
esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde
yansıtmaktadır.”
29. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER
29.1. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ihraççının finansal yatırımları
hakkında bilgi:
: Seltur Turistik İşletmeler Yatırım A.Ş.
Faaliyetleri
: Turizm ve Otel
Sermayesi
: 55.372.220 TL
TA
Ticaret unvanı
İştirak ve oy hakkı oran ve tutarı : %11,32 (6.268.500 TL)
Yedekleri
:-
Olağan faaliyetlerden elde edilen kar/zararları : - 2.373.142,35
İhraççının finansal tablolarında hangi değer üzerinden izlendiği: Maliyet Bedeli
Sermaye taahhüdü
: Yoktur.
İhraççının finansal yatırımlardan, bu finansal yatırımların son yıl hesap dönemlerine ilişkin
olarak aldığı/alacağı temettü tutarı: Yoktur
30. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER
Aşağıdaki belgeler Büyükdere Caddesi No: 171 Metrocity A-Blok Esentepe/İSTANBUL
adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi
www.sekerbank.com.tr ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda(KAP) tasarruf
sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:
64
1) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile
değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile
yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.)
2) İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tabloları,
31. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI
31.1. Hisse senetlerinin elden çıkarılması karşılığında sağlanan kazançların
vergilendirilmesi
31.1.1. 01.01.2006 Tarihinden İtibaren İktisap Edilen ve Borsada İşlem Gören
Hisse Senetleri1:
AK
Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla;
i.Alım satımına aracılık ettikleri hisse senetlerinin alış ve satış bedelleri arasındaki fark,
SL
ii. Aracılık ettikleri hisse senetlerinin ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler üzerinden
%06 oranında vergi tevkifatı yapacaklardır. Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran
%0 olarak uygulanır.Hisse senetleri değişik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden
çıkarılması halinde tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin
belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu esas alınacaktır. Hisse senetlerinin alımından önce
elden çıkarılması durumunda, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas
alınarak üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım
satım yapılması halinde o gün içindeki alış maliyetinin tespitinde ağırlıklı ortalama yöntemi
uygulanabilecektir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır.
Üçer aylık dönem içerisinde birden fazla hisse senedi alım satım işlemi yapılması
halinde tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır. Hisse
senedi alım satımından doğan zararlar takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin
tevkifat matrahından mahsup edilebilecektir.
TA
Tam mükellef kurumlara ait olup İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem
gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında
tevkifat uygulanmaz. Ayrıca, tam mükellef kurumlara ait olup İMKB’de işlem gören ve 1
(bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen
gelirler için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) Mükerrer 80’inci maddesi hükümleri
uygulanmayacaktır.
Tevkifata tabi tutulan hisse senedi alım satım kazançları için gerçek kişilerce yıllık veya
münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu
gelirler dahil edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticari kazanç hükümleri
çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır ve tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler, GVK
madde 94 madde kapsamında tevkif edilen vergilerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde
tevkifata tabi kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup
edilir.Öte yandan, dileyen gelir vergisi mükellefleri aynı takvim yılı içinde üçer aylık
dönemlerde oluşan kar ve zararlar için yıllık beyanname verebileceklerdir. Bu çerçevede,
1
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Geçici Madde 67’nin eklenmesi suretiyle menkul kıymetlerin
vergilendirilmesinde 01.01.2006–31.12.2015 tarihleri arasında uygulanmak üzere değişiklik yapan 5281 sayılı “Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına
Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Öte yandan, 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun”la Geçici 67’nci madde ile yapılan düzenlemelerde bazı değişiklikler ve ilaveler yapılmış ve söz konusu Kanun, 24.12.2005
tarihli ve 26033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca, 27.06.2006 tarihli ve 5527 sayılı “Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun” ile Geçici 67’nci maddede bazı değişiklikler yapılmış ve değişiklikler 07.07.2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu konuda,
ayrıca 257, 258, 259, 260, 263, 266, 269, 270, 273 Seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerine de bakılabilir.
65
beyan edilen gelirden yıl içinde oluşan zararların tamamı mahsup edilebilir. Beyan edilen
gelir üzerinden %15 (2006/10731 sayılı BKK ile bu oran %10 olarak uygulanırken,
2008/14272 sayılı BKK ve 2010 /926 sayılı BKK ile bu oran %0 olarak uygulanır) oranında
vergi hesaplanır. Hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif edilen vergiler mahsup edilir, mahsup
edilemeyen tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilir. Ancak, mahsup edilemeyen
zararlar izleyen takvim yıllarına devredilemeyecektir.
Hisse senetleri yanında diğer menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının üçer aylık
dönemler itibarıyla tevkifata tabi tutulacak alım satım kazançlarının tespitinde alım satım
konusu işlemlerin aynı türden olmasına dikkat edilecektir. Kazançlar bu türlere göre ayrı ayrı
tespit edilip tevkifata tabi tutulacaktır.
AK
Geçici Madde 67’nin (5) numaralı bendi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi
ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden
muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması yukarıda
ayrıntıları verilen vergilendirme uygulamasını etkilememektedir.
31.1.2. 01.01.2006 Tarihinden Önce İktisap Edilen ve İMKB’de İşlem Gören ve
Görmeyen Hisse Senetleri:
01.01.2006 tarihinden önce2 iktisap edilip de daha sonra satılan tam mükellef
şirketlerine ait hisse senetlerinin alım satım kazançları tevkifata tabi olmayacaktır.
31.1.2.1. Gerçek Kişiler
SL
31.1.2.1.1. Tam Mükellef Gerçek Kişiler:
TA
Hisse senedi alım satım kazançları, GVK’nun 4842 sayılı Kanun ile değişik Mükerrer
80’inci maddesi uyarınca gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca,”ivazsız
olarak iktisap edilen hisse senetleri, Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem
gören ve 3 (üç) aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait
olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin” elden çıkarılması durumunda
elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacaktır. Hisse senetlerinin elden çıkartılmasında da
kamu menkul kıymetlerinin satışında olduğu gibi, GVK’nun Mükerrer 80’inci maddesi
uyarınca iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere DİE tarafından belirlenen
toptan eşya fiyat artış oranında artırılarak dikkate alınabilecektir.
GVK’nun Mükerrer 80’inci maddesine göre, indirim oranı düşüldükten (endeks oranı
uygulandıktan) sonra kalan tutarın 2009 yılı için 18.000-TL’yi (2010/654 sayılı BKK) aşan
kısmı beyanname verilmesini gerektirecektir. Buna göre, alım tarihinden itibaren üç aylık süre
içinde satılanlardan elde edilen kazanç,”değer artış kazancı” olarak gelir vergisi
beyannamesine dahil edilecektir. Alım satım süresi üç ayı aşanlar vergiden istisna olacaktır.
2
01.01.2006 tarihinden sonra iktisap edilen hisse senetlerinde durum: Hisse senedi alım satım kazançları, GVK’nun 5281 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi
ile değişik Mükerrer 80’inci maddesi uyarınca gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak, anılan madde uyarınca, 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen
gelirlere uygulanmak üzere, ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki (2) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin”
elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacaktır4[3].
Hisse senetlerinin elden çıkartılmasında da kamu menkul kıymetlerinin satışında olduğu gibi, GVK’nun Mükerrer 80’inci maddesi uyarınca iktisap bedeli,
elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere TÜİK (DİE) tarafından belirlenen toptan eşya fiyat artış oranında artırılarak dikkate alınabilecektir.
GVK’nun Mükerrer 80’inci maddesine göre, indirim oranı düşüldükten (endeks oranı uygulandıktan) sonra kalan tutarın 2006 yılı için 6.000,-TL’yi (2007 yılı
için 6.400,-TL-259 sayılı GVK Genel Tebliği, 2008 yılı için 6.800,- TL – 266 sayılı GVK Genel Tebliği, 2009 yılı için 7.600 TL-270 sayılı GVK Genel Tebliği,
2010 yılı için 7.700 TL-273 sayılı GVK Genel Tebliğ) aşan kısmı beyanname verilmesini gerektirecektir. Buna göre, alım tarihinden itibaren 2 yıllık süre
içinde satılanlardan elde edilen kazanç, “değer artış kazancı” olarak gelir vergisi beyannamesine dahil edilecektir. Alım satım süresi iki yılı aşanlar vergiden
istisna olacaktır.01.01.2006 tarihinden sonra iktisap edilen hisse senetlerinden Türkiye’deki banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elde edilen veya
Türkiye’de GVK geçici madde 67 uyarınca stopaja tabi tutulan kazançlar ise beyan edilmeyecektir.
66
31.1.2.1.2. Dar Mükellef Gerçek Kişiler:
Tam mükellef gerçek kişilerde olduğu gibidir. Ancak, GVK madde (86/2) çerçevesinde
dar mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş
olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer
kazanç ve iratlardan oluşuyorsa ve stopaja tabi kazançları yoksa yıllık beyannameye tabi
değildir, stopaja tabi kazançları varsa yıllık beyannameye tabidir. GVK madde (101/2)
uyarınca, dar mükellef gerçek kişiler menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından
doğan kazanç ve iratlarını mal ve hakların Türkiye’de elden çıkarıldığı yerin vergi dairesine
münferit beyanname ile bildirmek zorundadırlar.
31.1.2.2. Kurumlar
AK
31.1.2.2.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Hisse Senetlerinin
Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar:
Ticari faaliyete bağlı olarak işletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari
kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir.
31.1.2.2.2. Dar Mükellef Kurumlar:
SL
GVK madde (37/5) uyarınca dar mükellef kurum, Türkiye’de bir işyeri açmak suretiyle
veya daimi temsilci vasıtasıyla devamlı menkul kıymet alım satımı işi yapan kurum
statüsünde ise alım satım kazançları ticari kazanç olarak vergiye tabi olacaktır. GVK’nun
Mükerrer 81’inci maddesi uyarınca, dar mükellef kurumun alım satım ile devamlı olarak
uğraşması halinde kur farklarından doğan kazançlar ticari kazancın tespitinde dikkate alınır.
31.1.3. Gerçek Kişilerce 01.01.2006 Tarihinden Sonra İktisap Edilen ve İMKB’de
İşlem Görmeyen Hisse Senetleri:
5281 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile birlikte, İMKB dışındaki tam mükellef
şirketlerine ait hisse senetlerinin 2 yıl geçtikten sonra satılması halinde alım satım kazancı
vergiden istisna tutulmaktadır. Bu tür senedin 2 yıl dolmadan satılması halinde elde edilen
kazanç yıllık beyanname ile beyan edilecektir.
31.2. Hisse senetleri kar paylarının ve temettü avanslarının vergilendirilmesi
TA
01.01.2006 tarihinden sonra elde edilecek hisse senedi kar payları için GVK Geçici
madde 67 kapsamında tevkifat yapılmaması dışında, vergilendirme bakımından 2005 yılında
geçerli olan esaslar aynen geçerli olmaya devam edecektir. Hisse senedi kar paylarının ve
temettü avanslarının vergilendirilmesinde 31.12.2005 ve öncesi düzenlemeler ise aşağıdaki
gibi olacaktır.
31.2.1. Gerçek Kişiler
31.2.1.1. Tam Mükellef Gerçek Kişiler:
GVK’nun (86/1-c) maddesi uyarınca, tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve
gayrisafi tutarları; 4842 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesine göre 2005 yılı gelirleri için
15.000,-TL’yi3 (gelir vergisinin ikinci dilimi) aşan menkul sermaye iratları dahil kurumlardan
elde edilen kar payları beyanname verilmesini gerektirecektir4.
3
4
Bu tutar 2006 için 18.000,-TL, 2007 için 19.000,-TL, 2008 için 19.800,- TL; 2009 için 22.000,- TL; 2010 için 22.000,- TL’dir.
Kar paylarının vergilendirilmesi konusunda 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle “vergi alacağı sistemi” kaldırılmış ve kurum bünyesinde yapılan vergi
tevkifatının tamamının kar payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi halinde yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmesine olanak
sağlanmıştır.
67
GVK’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde
4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, tevkifat karın dağıtılması aşamasına bırakılmıştır.
GVK’nun 4842 sayılı Kanunla değişik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef
kurumlarca;”tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve
bu vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve
kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere”“dağıtılan kar payları üzerinden” Bakanlar
Kurulunca belirlenen oranlarda tevkifat5 (%15) yapılacaktır.
AK
GVK’ya 4842 sayılı Kanunla eklenen 22’nci maddenin ikinci fıkrasına göre tam
mükellef kurumlardan elde edilen, GVK’nın 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve
(3) numaralı bentlerinde yazılı”kâr paylarının yarısı” gelir vergisinden müstesnadır. İstisna
edilen bu tutar üzerinden GVK’nın 94’üncü maddesi uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen
verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık
beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. Ayrıca, gerçek kişi ortaklar
tarafından karın sermayeye ilavesi suretiyle edinilen bedelsiz hisse senetlerinin”menkul
sermaye iradı” olarak beyan edilmesi gerekmemektedir6.
Temettü avansları da kar payları ile aynı kapsamda vergilendirilmektedir.
31.2.1.2. Dar Mükellef Gerçek Kişiler:
SL
GVK’nun 4842 sayılı Kanunla değişik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef
kurumlarca; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve
bu vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve
kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere” dağıtılan kar payları üzerinden” Bakanlar
Kurulunca belirlenen oranlarda tevkifat yapılacaktır7.
GVK madde (86/2) uyarınca; dar mükellefiyette tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle
vergilendirilmiş olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye
iratları ile diğer kazanç ve iratlardan oluşuyorsa yıllık beyannameye tabi değildir.
TA
Ancak GVK madde (101/5) çerçevesinde, gerçek usulde vergiye tabi dar mükelleflerin
terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri diğer kazanç ve iratlar, ticari, zirai
veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi veya ihale artırma ve eksiltmelere iştirak
edilmemesi karşılığında elde ettikleri diğer kazanç ve iratları, vergisi tevkif suretiyle
alınmamış menkul sermaye iratlarını ve her türlü kazanç ve iratın Türkiye’de yapıldığı yerin
vergi dairesine münferit beyanname ile bildirilmesi gerekmektedir.
31.2.2. Kurumlar
31.2.2.1. Ticari işletmeler ve bir ticari işletmenin aktifine kayıtlı hisse senetleri
dolayısıyla elde edilen kar payları
5
Kar paylarında tevkifat oranı, 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) gereğince 23.07.2006 tarihinden itibaren %15 olarak
belirlenmiş olup tüm mükellef grupları için aynı oran geçerlidir. Oran, anılan BKK öncesinde %10 idi.
6
Bu konunun esası şöyledir: Maliye Bakanlığı’nın 06/02/2000 tarih ve 23956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 231 seri numaralı Gelir Vergisi Genel
Tebliği uyarınca, gerçek kişi ortaklar tarafından karın sermayeye ilavesi suretiyle edinilen bedelsiz hisse senetlerinin “menkul sermaye iradı” olarak Gelir
Vergisi Kanunu’nun 85 ve 86’ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde beyan edilmesi gerekmekte idi. Ancak konuya ilişkin olarak Danıştay 4. Dairesi,
06.12.2000 tarih ve Esas No: 2000/1307, Karar No:2000/5053 sayılı kararı ile GVK’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının (6/b-i) numaralı bendinde
karın sermayeye ilavesinin kar dağıtımı sayılmayacağından bahisle ortaklar açısından da elde edilmiş bir kar payından söz edilemeyeceği belirtilerek bu
gelirlerin beyanına ilişkin 231 seri numaralı tebliğin iptaline karar vermiş olup bu karar Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 08/06/2001 tarih ve Esas No:
2001/180, Karar No: 2001/224 sayılı kararı ile kesinleşmiş bulunmaktadır.
7
Diğer yandan, GVK’ya 4842 sayılı Kanun ile eklenen Geçici Madde 62’ye göre; kurumlar vergisi mükelleflerinin 31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde
sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının dağıtımı halinde gerçek kişilerce elde edilen kâr payları gelir vergisinden müstesnadır. Kurumlar
vergisi mükelleflerinin 31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının dışında kalan ve 31.12.2002 veya
daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlarının dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde
edilen kâr paylarının net tutarına elde edilen kâr payının (1/9)’u eklendikten sonra, bulunan tutarın yarısı vergiye tâbi gelir olarak dikkate alınır. Bu gelirler ile
ilgili olarak yıllık beyanname verilmesi halinde, beyannameye intikal ettirilen tutarın (1/5)'i beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup
edilir.
68
AK
GVK’nun 4842 sayılı Kanunla değişik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef
kurumlarca; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve
bu vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve
kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere”dağıtılan kar payları üzerinden” Bakanlar
Kurulunca belirlenen oranlarda tevkifat yapılacaktır. Ticari faaliyete bağlı olarak ticari işletme
bünyesinde elde edilmesi halinde söz konusu gelirler ticari kazanç olarak beyan edilip
vergilendirilecektir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 6’ncı maddesine göre
kurum kazancı, GVK’nun ticari kazanç hükümlerine göre saptandığından, ticari işletme için
geçerli olacak ve bu kazançlar kurum kazancına dahil edilecektir. Ancak, KVK madde (5/1)
uyarınca, tam mükellef başka bir kuruma iştirak nedeniyle elde edilen kar payları, yatırım
fonlarının katılım belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar
payları hariç, kurumlar vergisinden müstesnadır8.
31.2.2.2. Dar Mükellef Kurumlar:
Tam mükellef kurumlara ilişkin açıklamalar aynen geçerlidir. Diğer taraftan, KVK
uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, GVK’nun 75’inci
maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana
merkeze aktarılan tutarı üzerinden tevkifat yapılacaktır.
31.3. Vergi stopajının ihraççı tarafından kesilmesi sorumluluğuna ilişkin açıklama
SL
Vergi mevzuatı uyarınca 2005 yılı ve öncesi için bu bölüm kapsamında kesilmesi
gereken tevkifatların tümü ilgili ortaklık tarafından; 01.01.2006-31.12.2015 döneminde ise
hisse senetlerinin elden çıkartılması karşılığında elde edilen kazançlar için tevkifat bankalar
ve aracı kurumlarca, hisse senedi kar paylarında tevkifat ilgili ortaklık tarafından kesilecektir.
32. EKLER
EK-1: Patenti alınan markalar listesi
EK-2: Sahip olunan önemli maddi duran varlıklar listesi
EK-3: Maddi duran varlıkların rayiç değer ve dayandığı değer tespit raporu listesi
TA
EK-4: Organizasyon Şeması
EK-5: Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri hakkında rapor.
8
Diğer yandan, GVK’ya 4842 sayılı Kanun ile eklenen Geçici Madde 62’ye göre;
1. Kurumlar vergisi mükelleflerinin;
a) 31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının,
b) (a) bendi kapsamı dışında kalan ve 31.12.2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar
vergisinden istisna edilmiş kazançlarının,
Dağıtımı halinde GVK madde 94 uyarınca tevkifat yapılmaz.
2. Gerçek kişilerce (1) numaralı fıkranın (a) bendi kapsamında elde edilen kâr payları gelir vergisinden müstesnadır.
3. Gerçek kişilerce (1) numaralı fıkranın (b) bendi kapsamında elde edilen kâr paylarının net tutarına elde edilen kâr payının (1/9)’u eklendikten sonra,
bulunan tutarın yarısı vergiye tâbi gelir olarak dikkate alınır. Bu gelirler ile ilgili olarak yıllık beyanname verilmesi
halinde, beyannameye intikal ettirilen tutarın (1/5)'i beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.
4. Kurumlar vergisi mükelleflerinin doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla, bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen nitelikte kâr payı
elde etmeleri halinde, bu kâr paylarının dağıtımı ve kâr payı elde eden gerçek kişilerce bu kâr paylarının beyanı ile ilgili olarak (1), (2) ve
(3) numaralı fıkra hükümleri uygulanır.
5. Bu madde kapsamındaki kâr payları için GVK madde 22 hükümleri uygulanmaz.
69
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
1 496 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content