close

Enter

Log in using OpenID

Untitled - Eğitim Fakültesi

embedDownload
 SÖZLÜ BİLDİRİLER, POSTER BİLDİRİLER VE WORKSHOPLAR
ORAL PRESANTATİONS; POSTERS AND WORKSHOPS
YAZAR ADI
(*) Abdullah AYAYDIN
Belgin BORAN
ETKİNLİK ADI
ETKİNLİK
TÜRÜ
Anasanat Atölye Derslerindeki Usta Çırak İlişkisine
Yönelik Öğrenci Görüşleri
Poster Bildiri
Adnan TÖNEL
Uygulayıcısının Gözünden Türkiye’de Happenıng Sanatı
Sözlü Bildiri
Ahmet ALBAYRAK
Dijital Sanatı Anlamak: Miguel Chevalier, Peter Kogler
ve Nohlab’in İşleri Üzerinden Bir Değerlendirme
Sanat ve Anatomi Kavşağında Bir Tür: Ecorche Figürler
Sözlü Bildiri
Ayfer UZ
Sanat Eğitiminde Yaratıcığı ve Özgünlüğü Etkileyen
Faaliyetlerin Sorgulanması
Sözlü Bildiri
Ayhan ÖZER
Sanatın ve Sanatçının Masumiyet Karinesi
Sözlü Bildiri
(*) Ayhan ÖZER
Erol TAŞKIN
Ceyhun UÇUK
Gastronomi ve Mutfak Sanatları’nin Diğer Sanat Dalları
ile İlişkisi
Sözlü Bildiri
Ayla CANAY
Sözlü Bildiri
Aylin ÇANKAYA
Moda Tasarımı Bölümü Temel Sanat Eğitimi Dersinde
Bir Uygulama Olarak “Strüktür” Çalışması
Aristoteles‘te Tragedyanın Doğası ve İşlevi Üzerine
Ayşe Nahide YILMAZ
Sanatta “Başka” Bir Kadın Erotisizmi
Sözlü Bildiri
Ayşegül Ö.POROY
Disiplinlerarası Çalışmalarıyla Günümüzden Bir
Sanatçı: Jan Fabre
Sözlü Bildiri
Barbara BICKEL
Nap-Ins As Subtle (Slow) Activism Through Social
Dreaming
Oral
Presantation
Başak DANACIPOLAT
10-12 Yaş Grubu Çocuk Resimlerinde Mitolojik Konulu
Hikâyelerin Yaratıcılığa Etkisinin Belirlenmesinde
Uygulama Yöntemlerine Yönelik Bir Karşılaştırma
Poster Bildiri
Başak Kaptan ŞİRAY
Çağdaş Sanat ve Yerellik
Sözlü Bildiri
Bengü BATU
Göstergebilimsel Çözümleme Yöntemi ve Sanat
Sözlü Bildiri
Ahmet ERTAŞ
Sözlü Bildiri
Sözlü Bildiri
Yapıtına Uygulanması Süreci
Bora ÖZEN
Çocuklar İçin Multidisipliner
İnteraktif Yaratıcı Sanat Atölyesi
Sözlü Bildiri
Burcu BÖCEKLER
Bir 19. Yüzyıl Entelektüeli:
Louis-Jacques-Mandé Daguerre
Sözlü Bildiri
Burçin ÜNAL
Heykel Sanatında Teknoloji Tabanlı
Çağdaş Yaklaşımlar
Sözlü Bildiri
Canan DEMİR
Söylenceler’in Öğrencilerin Üç Boyutlu Çalışmaları
Üzerinden İncelenmesi
Poster Bildiri
Cansu ÇELEBİ EROL
Görsel İfadenin Gelişiminde İlksel Süreç:Tarih Öncesi
Dönem Çizgi-Resimleri
Poster Bildiri
Cemile Arzu AYTEKİN
Spontan Jest/Tiranlik Durumları
Ceyda GÜLER
Mehmet Siyah Kalem’in Minyatürlerinde
Siyah Renk
Sözlü Bildiri
Çağlar UZUN
Sanat Eğitiminin Açmazlarını Anlamak
Sözlü Bildiri
Deniz A.YAZICIOĞLU
Mimarlık ve İç Mimarlık Alanında Ahşap Malzeme
Kullanımının Sayısal Tasarım Araçlarıyla Yeniden
Biçimlenişi
Sözlü Bildiri
Derya ŞAHİN
Kübizmin Fotoğrafla İlişkisi
Poster Bildiri
Derya UZUN AYDIN
Osmanlı’da Gayrimüslim Heykeltraşlar
Sözlü Bildiri
Ebru ELPE
XIX. Yüzyıl Bursa Yapılarında Görülen Süsleme
Özellikleri
Poster Bildiri
Elif ATAMAZ
Environmental Graphic Design As a New Area for
Design Education of Modern Life
Sözlü Bildiri
Modada Fütürizm: Hussein Chalayan Örneği
Sözlü Bildiri
İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yoluyla Okul Öncesi
Çocuklara Yönelik Duvar Resimleme Çalışmaları
Poster Bildiri
Yeni Kavramsalcılık, Feminist Sanat ve Sanatta Kendine
Mâl Etme (Temellük) Üçgeninde Üç Kadın: Barbara
Sözlü Bildiri
(*) Elif İrem TEKKILIÇ
Serdar Egemen
NADASBAŞ
Elif MAMUR YILMAZ
(*) Elif ŞENEL
Taylan ÇETİN
Workshop
Kruger, Sherrie Levine ve Cindy Sherman
Elvan KANMAZ
Sanat Biçemi Olarak Dijital Heykeller ve Nam June
Paik’in Sanatı: Video Sanatı
Poster Bildiri
Emine Dilek YALÇIN
The Cage-Kafes
Workshop
Emine TEKER
Ailesi Mevsimlik Tarim İşçisi Olarak Çalışan
Çocukların Yaşantılarının Resimlerine Yansıması ve
Plastik Açıdan İncelenmesi
Poster Bildiri
Erdal AYGENÇ
İletişim Olgusu Üzerine
Sözlü Bildiri
Erdem ÜNVER
Bir Yetenek Sinavı Analizinde Somutlaşan Sanat
Eğitimi Sorunu
Sözlü Bildiri
Kentsel Mekânlardaki Sanat Yapıtları Hakkında
Toplumun Bilgi, Tutum ve Davranışları Üzerine Bir
Araştırma: İstiklal Caddesi – Taksim Meydani Örneği
Poster Bildiri
Esra SAĞLIK
Güncel Türk Sanatında Toplumsal Kodlar Üzerine
Sözlü Bildiri
Evrim KAVCAR
Yakın Tarihin Yüce Olmayan Hafizası Bağlamında
Anıtların Anlamı
Sözlü Bildiri
Türk Tasavvuf Müzik Sanatının Moda ile Etkileşimi
Sözlü Bildiri
Hat Sanatı’nın Modern Türk Resmine Etkileri ve Bu
Etkilerin Nedenleri
Poster Bildiri
Ferda ÖZTÜRK
Yaşadığım Yer Lefke: Fotoğraf ve Maketlerle
Enstelasyon, Ses ve Gölge Oyunu
Sözlü Bildiri
Fırat ALTUN
Yaylı Çalgılar Pedagojisinde Yeni Bir Yöntem: Renkli
Yaylılar Metodu
Poster Bildiri
(*) Gonca ERİM
Berna COŞKUN ONAN
Lisans Düzeyi Sanat Eğitimi Desen Dersi
Uygulamalarinda Gölgenin İmgesel Kullanımı: Bir
Olgubilim Çalışması
Sözlü Bildiri
(*) Gonca ERİM
Aysun YÜREKTEN
Müge GÜLTEKİN
Temel Tasarım (Temel Sanat Eğitimi) Dersinin
Yansıtıcılık Bağlamında Sanat Eğitimine Etkisi
Sözlü Bildiri
Bağımsızlık Yıllarında Yazılmış Manzumelerde Tarihi
Şahsiyetler
Poster Bildiri
(*) Eren KOYUNOĞLU
Didem Kara SARIOĞLU
Balin A. ÖZCAN
(*) Fatma ÖZTÜRK
Gülşah POLAT
Ferhunde KÜÇÜKŞEN
ÖNER
Gülnar QASİMOVA
Gülzade ABDULOVA
Azerbaycan Kuyumculuk Sanatında Antik Çağdan
Bugüne Kalıpçılık Üsulü
Sözlü Bildiri
H.Alp ULUDERE
Tasarım Eğitiminde “Kaynak Doğadan Esin” Biçimsel
Arayışların Analizi
Sözlü Bildiri
H. Gamze ALİM
Peyzaj Sanat Tarihi Sürecinde Kamusal Dış Mekanlarda
Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı: Antik Yunan Örneği
Sözlü Bildiri
Hamid AYDEMİR
Sanat Eğitimi Alamamış 15-25 Yaş Bireylerin Sanata
Bakışı
Poster Bildiri
Resim-İş Eğitimi Öğrencilerinin Sanat ve İnanç
İlişkisine Bakışı (Elazığ-Çanakkale Örneği)
Sözlü Bildiri
Hasbi ASLAN
Türkiye’de Sanat Eğitiminin Kurumsal İtibari
Bağlamında, 2014 Yılı Güzel Sanatlar Liseleri Başvuru
Oranlarına Eleştirel Bir Bakiş
Sözlü Bildiri
Hayal MERİÇ
İstiklal Caddesi ve Çevresindeki Art Nouveau Yapıların
Cephelerindeki Demir Malzeme Kullanımı Üzerine Bir
Araştırma
Poster Bildiri
Havva HALAÇELİ
METLİOĞLU
Çağdaş Tekstil Tasarımında Yüzey Araştırmaları
Sözlü Bildiri
Hülya BOZBIYIK
Sanat ile Bilim Arasındakı Etkileşim ve Heykel
SanatınaYansımaları
Sözlü Bildiri
(*) Hülya İZ
BÖLÜKOĞLU
Sevda CEYLAN
Melike
BAKAR FINDIKCI
Kültürel Değerlerimizin Görsel Sanatlar Eğitimi Yoluyla
Aktarımı
Sözlü Bildiri
(*) İbrahim Halil TÜRKER
Işınsu AYAZ
Omü Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Grafik
Anasanat Öğrencilerinin Evrensel Sembolleri Anlama
Üzerine Bilmişlik Düzeylerini Ölçmeye Yönelik
Çalışma
Sözlü Bildiri
İrina GUSAŞ
Art ceramics from Iznik found in the Ottoman
fortress Azak (XV-XVIII centuries)
Oral
Presantation
İsa ELİRİ
Güzel Sanat Eserleri ve Sanatçıların Eserleri Üzerindeki
Fikri Mülkiyet Hakları
Poster Bildiri
(*) Hamid AYDEMİR
Abdülmecit ADAM
Kadriye TEZCAN
AKMEHMET
Sanat Müzelerinde Sanat Tarihi Eğitimi
Sözlü Bildiri
Kazım ARTUT
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Desen Çizme Beceri ve
Algılarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Sözlü Bildiri
Kerem ATAR
Figüratif Resimde Bedenin İmgeleştirilmesi Bağlamında
Philip Pearlstein Resimleri
Sözlü Bildiri
Yüksek Parlakliğa Sahip Şeffaf
SiO2-PbO Sir Sisteminde Fe2O3, MnO, CoO ve CuO’in
Etkisi
Poster Bildiri
Mahmut ÖZTÜRK
Neoliberalizmin Etnisiteci-Dinci-Mezhepçi-Aşırı
Cinsiyetçi Yaklaşımlarının Sanat ve Sanat Eğitimi
Alanlarına Müdahaleleri
Sözlü Bildiri
Mahmut ÖZTÜRK
Portre Karakterinin Yansıtılmasında Temel Çözümler
Marjan Prevodnik
What Do Art Teachers From Many Countries Think of
Creativity as Expressed in 41 Children's Colour Linocut
Artworks From Slovenia, During and After Evaluation?
(*) Keriman PEKKAN
Nurettin GÜLAÇTI
Yalçın GÜN
Workshop
Oral
Presantation
What Would Elementary Teachers of Art and Art
Teachers Specialists from Turkey Think of Criterion
Creativity in These 41 Artworks?
Marjan Prevodnik
Motivation of Elementary Classroom Teachers of Art as
Expressed in Their Feelings of a Success After a 10
Workshop Drawing Assignments
Workshop
Melek
ŞAHİNDOKUYUCU
Basit Ev Yaşamını Devasa Tablolara Dönüştüren
Sanatçı; Elizabeth Murray
Sözlü Bildiri
Melih APA
Sanat ve Koordinatlar
Sözlü Bildiri
Meltem KARAKUYU
ŞANGÜDER
Aysun YÜREKTEN
Alper BİLSEL
Dünden Bugüne Baskı Teknikleri
Poster Bildiri
Cyanotype Fotoğraf Basımı
Workshop
(*) Meltem KARAKUYU
ŞANGÜDER
Alper BİLSEL
Aysun YÜREKTEN
(*) Metin EKER
Sevinç Yanbeyi BEŞER
Ceylan SEBİK
Sanatın Sanatsal Çözümlemesinde Sanatsal
Okuryazarlık ve Kültürel Arkaplan İlişkisi
Sözlü Bildiri
Muhammet ALAGÖZ
Kültürlerarası Sanat Projesi (Interkulturelles
Kunstprojekt)
Sanatsal Öğretileri
Sözlü Bildiri
Muhammet ALAGÖZ
“Renkli Desen” Canlı Model ile Çalışma
(*) Mustafa DİĞLER
Mustafa Cevat
ATALAY
Workshop
Sultan Abdulmecit Efendi ve
Türk Resim Sanatına Katkıları
Poster Bildiri
Muzaffer DOĞANBAŞ
Türklerin Anadolululaşma Sürecinin Sanata
Yansımaları: Amasya Örnekleri
Poster Bildiri
Münevver ARIKAN
Cumhuriyet Dönemi Batılılaşma Politikalari Bağlamında
Türk Resim Sanatında Kadın
Sözlü Bildiri
Münip Melih
KORUKÇU
Türkiye’de Oyunculuk Eğitimi ve Temel Sorunları
Sözlü Bildiri
Nami Eren BEŞTEPE
Sanat Eğitiminin Sorumluluğu
Sözlü Bildiri
Necmi KARKIN
Estetik Tarihinin Çağdaş Retorikleri
Sözlü Bildiri
Ruhsal Sorunların Çözümünde Resim Dilinin Kullanımı
ve Biçimlerin Yorumlanması
Sözlü Bildiri
Nuray MAMUR
“Z” Kuşağına Nasıl Bir Sanat Eğitimi Vermeliyiz?
Sözlü Bildiri
Nurbiye UZ
Canlı Tablo: “Coucou Bazar” ve Jean Dubuffet’nin
Heykel Anlayışı
Sözlü Bildiri
Nurbiye UZ
Lületaşından Heykel Uygulaması
Workshop
Özgür AKTAŞ
Güncellenmiş İmge Temsilleri: Gezi Süreci, “Duran
Adam” Örneği
Hdr (High Dynamic Range) Tekniğinin Fotoğraf
Sanatında Kullanım Alanları
Sözlü Bildiri
(*) Özgür YERLİ
Sertaç KAYA
Bahçe Sanatının Tarihsel Gelişimi
Sözlü Bildiri
(*) Özlem BALTER
Emine TEKER
Okul Öncesi Boyama Kitaplarında Görsel Unsurların
İncelenmesi
Poster Bildiri
(*) Nevin YAVUZ AZERİ
Sevda IŞIK
Özgür YERLİ
Sözlü Bildiri
Özlem COŞKUN
Kavramların Sınırsızlığı: Fluxus ve Joseph Beuys
Poster Bildiri
Pari MALEKZADE
Reviewing Works of Mohammad Siah Ghalam at
Topkapı Museum, Istanbul
Oral
Presantation
Pari MALEKZADE
Contemporary Realism in Iranian Painting
Pınar TOKTAŞ
Geleneksel Türk El Sanatları Alanında Yapılan Yüksek
Lisans Tezlerinin İncelenmesi
Oral
Presantation
Poster Bildiri
Ragsana HASANOVA
Azerbaycan’in Halk Ressamı Maral Rehmanzadenin
“Kolhoznitsalar” Eserinin Restorasyon ve Konservasyon
Aşamaları
Sözlü Bildiri
Rasim BAŞAK
Musevilikte Sanat ve Estetik Anlayışı
Sözlü Bildiri
Refiye ENDEZ
Günümüz Sanatında Dijital Uygulamalar
Poster Bildiri
Rukiye DİLLİ
Görsel Kültür Tabanlı Öğretim Yönteminin Farklı Yaş
Gruplarındaki Öğrencilerin Eleştirel Düşünme
Becerisine Etkisi
Sözlü Bildiri
Safaa Abd El SALAM
Mosaic as Artwork
Workshop
Seher UYSAL
Yaratıcı Bir Eylem ve Malzeme Olarak Gündelik Hayat
Sözlü Bildiri
Selvihan KILIÇ
Baskı Sanatlarında Çağdaş Uygulamalar Üzerine Bir
Araştırma
Sözlü Bildiri
Semih KAPLAN
Bauhaus’da Gözleme Dayalı Çalışmalar
Sözlü Bildiri
Sevgi ARI
Kurumsal Kimlik Çalışmasında Alternatif Meslek
Uygulamaları
Sevim BURULDAY
On Üçüncü Yüzyıl İtalyan Resminde Bizans Etkileri
Sözlü Bildiri
Seza SİNANLAR USLU
A New Art Historical İnterpretation on The Composition
of The Wedding at Cana By Giotto
Sözlü Bildiri
Utilization of İnorganic Wastes in Artistic Glazes
Poster Bildiri
Sibel ALMELEK İŞMAN
Avrupa Resim Sanatında Singerie: İnsan Gibi
Maymunlar
Sözlü Bildiri
Sinem ALPASLAN
Resmin Oluşum Sürecinde Çocukların Tercihleri:
Poster Bildiri
(*) Sibel ALHAN
Nergis KILINÇ
MİRDALI
Workshop
ASİLTÜRK
Verilen Bir Konu Üzerinde Çalışma ya da Kendi
Belirledikleri Bir Konu Üzerinde Çalışma
(*) Songül MOLLAOĞLU
Sebahat DEMİREL
AKKAYA
Tipografik Alanda Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Poster Bildiri
(*) Ş. Selim YAZICI
Aylin Aydın KAYI
Çini Süsleme Sanatında Lale Motifi
Poster Bildiri
Tamer TUĞRUL
Nahcivanlı Sanatçı Behruz Kengerli’nin “Göçerli Bir
Kadın Portresi” Adlı Eserinin Dört Disiplin Açısından
Analizi
Poster Bildiri
Tuba KORKMAZ
Bir Sanatçı Olarak Şeyma Reisoğlu ve Kavramsal Sanat
Poster Bildiri
Tuğba GÜRKAN
ŞENYAVAŞ
Güncel Sanat Bağlamında Görsel Algı ve ‘İmge Avı’
(*) Tuğba TAŞTAN
Bahadır UÇAN
Workshop
Türkiye’de Çağdaş Sanatta Canlandırma (Animasyon)
Uygulamaları
Sözlü Bildiri
Turgut Efe VAROL
İkinci Dünya Savaşı Döneminde Propoganda Posterleri
ve Kadın İmgesinin Yeri
Sözlü Bildiri
Tülay GÜMÜŞER
Artistic Productions and Rhetorical Discourses in
Postmodernism: A General View Within The East-West
Context
Sözlü Bildiri
Türker EROL
F. ARSLAN
Cumhuriyet Türk Tiyarosunda Müzikli Oyunlar,
Besteciler ve Günümüzdeki Durumu Üzerine
Değerlendirmeler
Sözlü Bildiri
Ü. Ilgaz (ÖZGEN)
TOPCUOĞLU
Resim Sanatında Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkek
İmgesi
Sözlü Bildiri
Ü. Ilgaz (ÖZGEN)
TOPCUOĞLU
Fluxus / Ses Temelli Performans Atölyesi
Workshop
Ümran ÖZBALCI ARİA
Pop Art ve Andy Warhol Felsefesi
Poster Bildiri
(*) Veli MERT
Sibel KAYNAŞ
Resim Bölümü Lisans Programında Yer Alan Seçmeli
"Sanat Uygulama Atölyesi" Başlıklı Atölyeler ve "Video
Sanat Atölyesi" Örneği
Sözlü Bildiri
19. Yüzyıl Batı Resim Sanatında Doğu Batı Etkileşimi:
Osman Hamdi ve Fausto Zonaro'nun Karşılaştırılması
Sözlü Bildiri
(*) Yusuf Ziya
HALEFOĞLU
Necati ŞENOK
Pate De Verre Cam Şekillendirme Tekniği ile Cam
Sanat Objeleri Araştırma ve Uygulamaları
Sözlü Bildiri
(*) Yusuf Ziya
HALEFOĞLU
Nergis KILINÇ
MİRDALI
Selüloz Katkılı Seramik Çamurların, Seramik Sanat
Çalışmalarında Kullanım Özelliklerinin Araştırılması
Sözlü Bildiri
Yıldız ÖZFIRAT
Bildiri tam metninizi, 20 Ocak 2015 tarihine kadar göndermeniz gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar
gönderilmeyen bildiriler sempozyum programında ve sempozyum kitabında yer almayacaktır. Lütfen
bildiri tam metninizi [email protected] adresine gönderiniz.
Please submit your full paper no later than January 20, 2015. Please be aware that papers received
after this date will not be included in the symposium program and in the symposium proceedings.
Please submit your full paper as a word document by e-­‐mail to [email protected]
(*) Çok yazarlı bildiriler için kayıt ücreti: Bildiriyi sunacak yazar 120 €, sempozyum
olanaklarından (sempozyum çantası, bildiriler kitabı, yaka kartı, öğle yemekleri, kokteyler)
yararlanmak isteyen diğer her bir yazar ise, kayıt ücreti olarak sempozyum hesabına 60 € yatıracaktır. .
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
1 256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content