close

Enter

Log in using OpenID

2013 Yılı Faaliyet Raporu

embedDownload
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH
YÜKSEK KURUMU
TÜRK TARİH KURUMU
BAŞKANLIĞI
2013
FAALİYET RAPORU
2013
AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumu
TürkTarihKurumuBaşkanlığı
FaaliyetRaporu
NİSAN2014
2013YILIFAALİYETRAPORU
AtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumu
TürkTarihKurumuBaşkanlığı
2014
YayımaHazırlayan:StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
TürkTarihKurumuBaşkanlığı
Adres:AtatürkBulvarıKızılaySokağıNu:1,06100Sıhhiye/ANKARA
Tel:03123102368–Belgegeçer:03123101698
www.ttk.gov.tr
Türkmilleti,tarihinleövünçünküseninecdadın,medeniyetlerkuran,devletler,imparatorluklar
yaratanbirmevcudiyettir.
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYETRAPORU
BAKANSUNUŞU
CumhuriyetimizinkurucusuUluÖnderAtatürk’ünisteğiylekurulan
Türk Tarih Kurumu, Türk tarih ve medeniyetini bilimsel yollardan
incelemek amacıyla kurulmuştur. Atatürk devletin temellerini atarken
mutlakakendimedeniyetimizi,medeniyetimizinköklerinivedinamiklerini
çokiyibilmemizgerektiğineinanmıştır.
Bugünkü küreselleşen ortamda hâkim kültür, diğer kültürleri yok
edebiliyor. Tarihe ne kadar damga vursanız da kültür ve medeniyet
birikiminizi yeni nesillere aktaramıyorsanız, yıllar sonra yok olmanız
mümkünolabiliyor.Nesildennesileaktarılantarihhafızasımilletimizinen
önemli mirasıdır. Bu nedenle Türk Tarih Kurumuna çok büyük işlevler
düşüyor.
BüyükönderAtatürk’ünsözündedebelirttiğigibi;“Kültürişlerimizüzerine,ulusçagönüllerimizin
titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da, Türk tarihini, doğru temeller üstüne kurmak, öz Türk diline,
değeri olan genişliği vermek için candan çalışılmakta olduğumuzu söylemeliyim. Bu çalışmaların göz
kamaştırıcı neticeler vereceğine şimdiden inanabilirsiniz.” Türk tarihinin araştırılması, öğretilmesi, doğru
temeller üzerine kurulması, bilimsel tarih araştırmalarının yapılması Türk Tarih Kurumunun asli
görevlerindendir. Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bilimsel araştırmalar açısından daha işlevsel bir yapıya
kavuşturulmuştur.
Ülkemizde tarih alanında yapılan çalışmalarda yaşanan gelişmelere büyük katkısı bulunan
Kurumun, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tarihimizin, millî bir servet olarak korunmasına
öncülük etmeye devam edeceği inancındayım. Bugüne kadarki başarılı çalışmaları bundan sonra da çağın
gerekliliklerinecevapverecekbiryetkinlikleartaraksürdürülecektir.
5018sayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanunugereğince,BakanlığımabağlıAtatürkKültür,Dil
ve Tarih Yüksek Kurum bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumunun 2013 yılı çalışmaları ile ilgili İdare
Faaliyet Raporu bilim ve düşünce dünyamızın ve kamuoyunun ilgi ve bilgisine saygıyla sunarken Kurum
çalışanlarınadateşekkürediyorum.
BülentARINÇ
BaşbakanYardımcısı
RAPORU
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYET
ÜSTYÖNETİCİSUNUŞU
Türk tarihi ve Türkiye tarihi hakkında çalışmalar
yapıp bunu kamuoyu ile paylaşma görevi bulunan
Kurumumuz, yurt içi ve yurt dışında düzenlediği
etkinliklerlebugöreviyerinegetirmektedir.
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün hedef
gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma
ülküsününlayıkıylagerçekleştirilebilmesi;ancakdeğişmeve
yenileşmelere uyum sağlayabilen proje ve doğru
stratejilerle, projelerin başarılı uygulayıcıları ile mümkün
olabilecektir. 2013 yılı bu değişim ve yenileşme
çalışmalarının büyük ölçüde gerçekleştirildiği bir yıl
olmuştur.
Kurumumuz, Türk ve Türkiye tarihi araştırmalarında bilgi toplumunun gereği olarak kendini
yenileyen, toplumun taleplerine duyarlı ve etkin çalışmalar yapmaktadır. Tarih alanında en önemli
kaynaklara sahip Kurum Kütüphanemizin modern teknolojiyi yakalaması ve okuyuculara daha kaliteli
hizmetsunmasıiçinçalışmalaryapılmıştır.
Türk Tarih Kurumu, bilimsel toplantılardan, yayın faaliyetlerine, kütüphanecilikten, araştırma
projelerine kadar geniş bir yelpazede faaliyetlerini 2013 yılında da yaygın bir şekilde sürdürülmüştür.
Gerçekleştirdiği faaliyetlerin sonucunda kamuoyunda ve etkileşimde bulunduğu paydaşlar nezdinde
tanınırlığıartmıştır.
Kamu mali yönetiminin temeli olan mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ilkeleri
doğrultusundayürütülenTürkTarihKurumufaaliyetlerininözetiolarakhazırlananİdareFaaliyetRaporu,
Kurumumuzfaaliyetlerininkamuoyuilepaylaşılmasındaönemlibirkatkısağlayacaktır.
2013 yılı İdare Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunarken bu faaliyetlerde emeği geçen
Kurumçalışanlarınateşekkürederim.
Prof.Dr.M.MetinHÜLAGÜ
TürkTarihKurumuBaşkanı
RAPORU
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYET
İÇİNDEKİLER
BAKANSUNUŞU______________________________________________________________________________________________________5
ÜSTYÖNETİCİSUNUŞU_____________________________________________________________________________________________6
I.GENELBİLGİLER ___________________________________________________________________________________________________9
A‐MİSYONVEVİZYON_____________________________________________________________________________________________9
Misyonumuz_______________________________________________________________________________________________________9
Vizyonumuz_______________________________________________________________________________________________________9
B‐YETKİ,GÖREVVESORUMLULUKLAR_______________________________________________________________________10
C‐İDAREYEİLİŞKİNBİLGİLER__________________________________________________________________________________11
1‐FizikselYapı___________________________________________________________________________________________________11
2‐ÖrgütYapısı___________________________________________________________________________________________________12
2.1‐BilimKurulu______________________________________________________________________________________________12
2.2‐KurumÜyeleri____________________________________________________________________________________________13
2.3‐TürkTarihKurumuTeşkilatı____________________________________________________________________________16
3‐BilgiveTeknolojikKaynaklar________________________________________________________________________________17
4‐İnsanKaynakları______________________________________________________________________________________________19
5‐SunulanHizmetler____________________________________________________________________________________________23
5.1‐BilimKurulu______________________________________________________________________________________________23
5.2‐YayınÇalışmaKurulu 5.3‐BilimselÇalışmalarMüdürlüğü_________________________________________________________________________24
5.4‐İnsanKaynaklarıveDestekHizmetleriMüdürlüğü ___________________________________________________25
5.5‐StratejiGeliştirmeMüdürlüğü __________________________________________________________________________26
5.6‐KütüphaneMüdürlüğü___________________________________________________________________________________27
6‐YönetimveİçKontrolSistemi_______________________________________________________________________________28
II.AMAÇVEHEDEFLER___________________________________________________________________________________________29
A‐İDARENİNAMAÇVEHEDEFLERİ___________________________________________________________________________29
B‐TEMELPOLİTİKALARVEÖNCELİKLER____________________________________________________________________30
III‐FAALİYETLEREİLİŞKİNBİLGİVEDEĞERLENDİRMELER________________________________________________32
A‐MALİBİLGİLER _______________________________________________________________________________________________32
1‐BütçeUygulamaSonuçları___________________________________________________________________________________32
2‐2013YılıMalveHizmetAlımlarınaİlişkinBilgiler______________________________________________________38
3‐MaliDenetimSonuçları ______________________________________________________________________________________39
B‐PERFORMANSBİLGİLERİ____________________________________________________________________________________40
1‐FaaliyetveProjeBilgileri____________________________________________________________________________________40
1.1‐BilimselÇalışmalarMüdürlüğü__________________________________________________________________________40
1.1.1‐BilimselProjeler____________________________________________________________________________________________40
1.1.2‐KazıveYüzeyAraştırmaFaaliyetleri_____________________________________________________________________42
1.1.3‐Burslar______________________________________________________________________________________________________46
1.1.4‐BilimselToplantılar 48
1.1.5‐Belgeseller 59
1.1.6‐YayınFaaliyetleri
60
1.1.7‐ÜcretsizDağıtılanYayınlar
76
1.2‐İnsanKaynaklarıveDestekHizmetleriMüdürlüğü
77
1.2.1‐YayınlarınSatışveTanıtımFaaliyetleri
77
1.2.2‐KatılımSağlananEğitimlerveToplantılar_______________________________________________________________80
1.2.3‐SatınAlmaveTaşınırİşlemleri___________________________________________________________________________81
RAPORU
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYET
1.2.4‐YurtİçiveYurtDışıGörevlendirmeİşlemleri___________________________________________________________81
1.2.5‐Evrakİşleri_________________________________________________________________________________________________81
1.2.6‐Bilgiİşlem 81
1.3‐StratejiGeliştirmeMüdürlüğü___________________________________________________________________________82
1.3.1‐2013‐2017StratejikPlanÇalışmaları____________________________________________________________________84
1.3.2‐BütçeUygulamaları________________________________________________________________________________________84
1.3.3‐BütçeninHazırlanması____________________________________________________________________________________84
1.3.4‐ÖnMaliKontrol____________________________________________________________________________________________84
1.3.5‐DüzenlenenRaporlar______________________________________________________________________________________84
1.3.6‐KamuHizmetEnvanteri___________________________________________________________________________________85
1.3.7‐MuhasebeveBütçeKesinHesapİşleri___________________________________________________________________85
1.4‐KütüphaneMüdürlüğü___________________________________________________________________________________86
1.4.1‐BelgeArşiviFaaliyetleri___________________________________________________________________________________90
2‐PerformansSonuçlarıTablosu______________________________________________________________________________92
3‐PerformansSonuçlarınınDeğerlendirilmesi_______________________________________________________________92
4‐PerformansBilgiSistemininDeğerlendirilmesi___________________________________________________________92
IV‐KURUMSALKABİLİYETVEKAPASİTENİNDEĞERLENDİRİLMESİ______________________________________92
A‐ÜSTÜNLÜKLER _______________________________________________________________________________________________93
B‐ZAYIFLIKLAR _________________________________________________________________________________________________93
C‐DEĞERLENDİRME____________________________________________________________________________________________94
V‐ÖNERİVETEDBİRLER _________________________________________________________________________________________95
EKLER_______________________________________________________________________________________________________________95
Ek‐1ÜstYöneticininİçKontrolGüvenceBeyanı_____________________________________________________________96
Ek‐2MaliHizmetlerBirimYöneticisininBeyanı_____________________________________________________________97
RAPORU
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYET
I.GENELBİLGİLER
A‐ MİSYONveVİZYON
Misyonumuz
Türk ve Türkiye tarihini çağdaş sosyal bilim anlayışıyla
araştırmak ve yaymak; bu alandaki araştırmaları desteklemek ve
toplumdakitarihbilincinigeliştirmektir.
Vizyonumuz
TürkveTürkiyetarihiaraştırmalarınıdünyatarihyazıcılığıyla
bütünleştirmek; Türk tarihçiliğini evrensel ölçekte en üst düzeye
ulaştırmaktır.
TemelDeğerlerimiz

Bilimsellik 
Saydamlık

Uzmanlık

Katılımcılık

Evrensellik

ToplumsalSorumluluk

Mükemmeliyetçilik

Paylaşımcılık

Güvenilirlik

Niteliklilik

Güncellik

Verimlilik

Liderlik

EleştiriyeAçıklık
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYETRAPORU
B‐YETKİ,GÖREVVESORUMLULUKLAR
Türk Tarih Kurumu, Atatürk’ün direktifiyle “Türk tarih ve medeniyetini bilimsel yollardan
incelemek amacıyla” 28 Nisan 1930 tarihinde Türk Tarih Heyeti olarak teşkil edilmiştir. Heyet 29 Mart
1931’de yaptığı son toplantısında dernek olarak görevine devam etme kararı almış ve 15 Nisan 1931’de
TürkTarihiTetkikCemiyetiadıiledernekleşmiştir.Dildevrimindensonra3Ekim1935tarihindeCemiyetin
adıTürkTarihKurumuolmuştur.
664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
HükmündeKararnameileKurumumuzyenidenyapılandırılmıştır.TürkTarihKurumuözelbütçelivekamu
tüzelkişiliğinesahipbirkurumdur.Görevalanındabilimselhizmetvefaaliyettebulunanbirkurumolup,
Başkan,birBaşkanYardımcısı,BilimKuruluvehizmetbirimlerindenoluşur.
664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 11’inci maddesine göre Türk Tarih Kurumunun
görevlerişunlardır:









TürktarihiveTürkiyetarihinitümyönleriylehakikatlereuygunbiçimdeortayakoyacakçalışmalar
yapmak, tarihimizle ilgili karalama ve çarpıtmalara karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunu
aydınlatmak,
TürktarihiveTürkiyetarihininkaynakeserlerinitespitetmek,incelemekveyayınahazırlamak,bu
alandayurtiçiveyurtdışındakiaraştırmalarıtakipetmek.
Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, arşiv ve dokümantasyon merkezi, bilgi bankaları ve veri
tabanları oluşturmak; görev alanıyla ilgili özgün bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve elde
edilensonuçlarıyayımlamak;basılaneserlerikütüphaneleregöndermek,
TürktarihiveTürkiyetarihineilişkinkaynaklarıtoplamak,incelemek,gerekligörülenleriTürkçeye
çevirmek,yaymakveyayımlamak,
Türk tarihi ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplamak, arşiv ve
dokümantasyonmerkezlerikurmak,niteliğibelirlenenbelgevemalzemeyieldeetmekiçingerekli
araştırmaları,incelemeleri,kazılarıyapmakveyaptırmak,
TürktarihiveTürkiyetarihiyleilgiliyenibuluşlarıvebilimselkonularıyaymakvetanıtmaküzere
bilimseltoplantılaryapmak,kongreler,sergilervegezilerdüzenlemek,
YönetimKuruluncabelirlenecekesaslaragöre,tarihsevgisinivebilincinikökleştirecek,geliştirecek
veyaygınhâlegetirecek,tariharaştırmalarınıveçalışmalarınıözendirecek,destekleyecekhertürlü
tedbirialmak,gerekliçalışmaplanveprogramlarınıyapmak,
Görevleriyle ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında Türk tarihi veya Türkiye tarihi üzerinde
çalışan, araştırma ve yayın yapan kurum, kuruluş ve araştırma merkezleriyle, arşivlerle Yönetim
Kurulunca belirlenecek esaslara göre işbirliğinde bulunmak, kitap, yayın ve orijinallerinden
çoğaltılmışbelgemübadeleetmek,
Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türk tarihi, Türkiye tarihi ve Türk kültürüyle ilgili
yerliveyabancıtemeleserlerilebukonulardakitarihî,ilmîveedebîdeğeribulunaneserlerleilgili
10StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
TÜRKTARİHKURUMU




2013YILIFAALİYETRAPORU
çeviri,sadeleştirmevetıpkıbasımçalışmalarıileiçerikincelemeleriniyürütmek,desteklemekvebu
çalışmalarınsonuçlarınıyayımlamak,
Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre Türk tarihi ve Türkiye tarihi ile ilgili olarak
üniversiteler, eğitim ve araştırma kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yürütülen eğitim ve
araştırmafaaliyetlerinidesteklemek,
YönetimKuruluncabelirlenecekesaslaragöre,görevalanınagirenkonulardaakademisyenlerinve
araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkânlar sağlamak; bu amaçla ödüller ve
burslar vermek, yurt içinde ve yurt dışında lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerini
desteklemek,
Türktarihi ve Türkiyetarihini sevdirmek amacıylatarih müzeleri ve benzeri halkaaçık hertürlü
bilgilendirme platformlarını kurmak, kurdurmak, Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre,
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından oluşturulan benzeri tesisleri
desteklemek,
Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili ve öncelikli konularda projeler
hazırlamak ya da hazırlatmak; Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, tez konularını bu
projeler çerçevesinde belirleyen ve böylece bu çalışmalara katılan yüksek lisans ve doktora
öğrencilerineyurtiçiveyurtdışıburslarvermek,üstünbaşarıgösterenleriödüllendirmek,
BaşbakanveyailgiliBakanveYönetimKuruluncaverilendiğergörevleriyerinegetirmek.

C‐İDAREYEİLİŞKİNBİLGİLER
1‐FizikselYapı
Türk Tarih Kurumu, 12 Kasım 1967’de
açılıştöreniyapılanve1980yılında“Uluslararası
Ağa Han Mimari Ödülü”nü almış binasında
hizmetvermektedir.
Başkanlık, ana bina ve ek bina olmak
üzeretoplam2670m2alandaKızılaySokakNo:1
Sıhhiye/Ankara adresinde hizmetine devam
etmektedir.
Ana bina, 1 bodrum kat, 1 zemin, giriş
dâhil 3 katlıdır. Ana binada, Başkanlık makamı,
bilimkollarıçalışmaodaları,1konferanssalonu,2toplantıodası,kütüphane,okuyucusalonu,belgearşivi,
kütüphanevebelgearşividepolarıbulunmaktadır.
Eskibasımevibinasıidaribürolarınhizmetyaptığı1bodrum,1zemin,girişdâhil3katveterastan
oluşmaktadır. İdari bürolara ait çalışma odaları, yemekhane, cilt odası, merkez yayın satış bürosu ve
depolarşeklindeyenidendüzenlenmiştir.
AnabinadışındaKurumumuzunhizmetverdiğiyerleraşağıdabelirtilmiştir.
11StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYETRAPORU
YayınSatışBürosu‐CumhuriyetMahallesiBayındır1SokakNo:24/6,Kızılay/Ankara(704m²)
Basımevi‐AkHunCaddesiOrganizeSanayiBölgesi,Sincan/Ankara(31.565m2)
Depo‐UlubeyMahallesiKarpuzlu2CaddeNo:133Siteler,Altındağ/Ankara(628m2),
İrtibatBürosu‐İcadiyeMahallesiBağlarbaşıCaddesiNo:25Üsküdar/İSTANBUL(256.32m2),
Kurumaait7adetaracınekonomikömrünüdoldurmuşolmalarınedeniyle,5018sayılıKamuMali
YönetimiveKontrolKanununun46.maddesive2886sayılıDevletİhaleKanununagöresatışıyapılmıştır.
DevletMalzemeOfisi’ndenalımıgerçekleştirilen1adetkamyonkurumenvanterinekaydedilmiştir.
2‐ÖrgütYapısı
TürkTarihKurumu,BaşbakanlığabağlıAtatürkKültür,DilveTarihYüksekKurumununkuruluşuna
dâhilolanbirKurumdur.BaşbakanbuyetkileriniBaşbakanYardımcısıaracılığıilekullanmaktadır.
664sayılıKanunHükmündeKararnameileTürkTarihKurumuBaşkanlığıgörevalanındabilimsel
hizmet ve faaliyette bulunan bir kurum olup; Başkan, bir Başkan Yardımcısı, Bilim Kurulu ve hizmet
birimlerindenoluşmaktadır.BaşkanlığınmerkeziAnkara’dadır.
664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Tarih Kurumunda hizmet birimleri olarak,
Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme
Müdürlüğü kurularak Kurumun teşkilat yapısı düzenlenmiştir. 26/06/2013 tarih ve 28689 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 2013/4904 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kütüphane Müdürlüğü kurularak
kurumunteşkilatyapısındadüzenlemeyegidilmiştir.
2.1‐BilimKurulu
664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 13’üncü maddesine göre Kurum bünyesinde
oluşturulanBilimKurulu,KurumBaşkanıbaşkanlığında21/02/2013tarihindeilkdefatoplanmıştır.Türk
Tarih Kurumu’nun yeniden yapılandırılması kapsamında, klasik yapıdan farklı olarak disiplinler arası bir
kurum haline getirilmesi ve çalışma komisyonlarının oluşturulması konularında faaliyetlerine devam
etmektedir.BudoğrultudaBilimKurulumuhtelifzamanlarda5keztoplanmıştır.
BilimKuruluüyelerimiz
 Prof.Dr.MusaKADIOĞLU
 Doç.Dr.M.AkifKİREÇÇİ
 Yrd.Doç.Dr.RüstemBOZER
 Prof.Dr.İhsanFAZLIOĞLU
 Prof.Dr.AltanÇETİN
 Prof.Dr.AhmetCİHAN
 Prof.Dr.LeventKAYAPINAR
 Prof.Dr.İbrahimEthemATNUR
 Prof.Dr.OsmanGÜMÜŞÇÜ
 Doç.Dr.İsmailAYDOĞAN
 Yrd.Doç.Dr.HalilErsinAVCI
 Prof.Dr.AhmetKANKAL
 Doç.Dr.İlyasKEMALOĞLU
 Prof.Dr.İlhanERDEM
 Prof.Dr.SüleymanSEYDİ
 Prof.Dr.HasanTahsinFENDOĞLU
 Prof.Dr.ErolÖZVAR
 Yrd.Doç.Dr.AytaçYILDIZ
 Prof.Dr.MehmetİNBAŞI
 Prof.Dr.MuzafferDEMİR
12StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYETRAPORU
2.2‐KurumÜyeleri
664sayılıKanunHükmündeKararname’nin14’üncümaddesinegöreKurumların;
 AsliÜyeleri
 ŞerefÜyeleri
 HaberleşmeÜyeleri,olmaküzereüçtürlüüyesivardır.
Üyelikler için gereken nitelikler, yapılacak seçim ve görevlendirmelerin usulü, üyeliklerin sayısı ve görev
süresi,üyeleringörev,yetkivesorumluluklarıileüyelikleilgilidiğerhususlaryönetmelikledüzenlenmiştir.
30‐31Ekim2013tarihindedüzenlenenbir
törenle, tarihimize katkı sağlayan yerli ve yabancı
62 akademisyene Türk Tarih KurumuŞeref Üyeliği
Cübbesitakdimedilmiştir.
13StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYETRAPORU
KurumumuzŞerefÜyeleri
14StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYETRAPORU
15StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYETRAPORU

2.3‐TürkTarihKurumuTeşkilatı

KurumBaşkanı
BaşkanYardımcısı



BilimKurulu
HizmetBirimleri


StratejiGeliştirmeMüdürlüğü,


İnsanKaynaklarıveDestekHizmetleriMüdürlüğü,
BilimselÇalışmalarMüdürlüğü,
KütüphaneMüdürlüğü
TürkTarihKurumuTeşkilatŞeması
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN YARDIMCISI
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİLİM KURULU
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
16StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYETRAPORU
3‐BilgiveTeknolojikKaynaklar
Bilimveteknolojiuzundönemliekonomikvetoplumsalgelişmeninenönemliunsurlarındanbirisi,
bilimveteknolojipolitikalarıisebugelişiminhızınıveyönünüetkilemeninbiraracıdır.TürkTarihKurumu
bünyesinde yürütülen faaliyetlerin sağlıklı, günün koşullarına uygun ve kesintisiz yürütülebilmesi için
güncelbilgiveteknolojiyiişeyansıtarak,teknolojikimkânlarıeniyiderecedekullanarakkamuoyunahızlı,
nitelikli,kalitelihizmetsunmayaçalışmaktadır.
Bukapsamda,TürkiyeBilimselveTeknolojikAraştırmaKurumunun(TÜBİTAK)birenstitüsüolan
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından işletilen Ulusal Akademik Ağı kullanarak ve
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin belirlemiş olduğu Ulaknet Kullanım Politikası doğrultusunda;
eğitim, öğretim, bilimsel, teknolojik araştırma ve geliştirme, bilimsel, teknolojik ve kültürel bilginin
yayılmasıveerişilmesiamaçlarınauygunolarakkullanılmasısağlanmaktadır.
İnternet erişim kapasitesi, Mart 2010 tarihinde 10Mbps hıza çıkartılarak mevcut kapasitesi
artırılmış, gelişen teknolojinin yanı sıra iç ve dış veri trafiğinin artması ile 2013 Aralık ayı sonunda
ULAKBİM’den100Mbpshızartırımtalebiyapılmışolupbukonudakiçalışmalarhâlendevametmektedir.
8Aralık2010tarihlive27779sayılıResmîGazete’deyayımlanan"KamuKurumveKuruluşlarıiçin
IPv6’ya Geçiş Planı” konulu Başbakanlık Genelgesi ile "Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi
Projesi" ULAKBİM tarafından yürütülmüştür. IPv6 Protokolü uyum çalışması kapsamında internet
üzerindenverilentümhizmetlerIPv6’yıdesteklerhâlegetirilmiştir.
Gelişen teknolojinin getirdiği yükümlülükler neticesinde sistem odasının yenilenmesi işlemi
gerçekleştirilmişolup,bukapsamdaaşağıdabelirtilenbileşenlerleyenibirsistemodasıyapılmıştır.
SistemOdasıBileşenleri
1‐
2‐
3‐
4‐
5‐
6‐
Adet)
SistemOdasıTeknolojikAltyapı
SistemOdasıKapısı(1Adet)
SunucuKabinet(36U–3Adet)
OrtamDenetlemeveUyarıSistemi(1Adet)
SalonTipiKlima(2Adet)
Kesintisiz Güç Kaynağı (30 kVA UPS – 1
Kurumumuzdakullanılanbaşlıcateknolojikkaynaklarilebilgisistemleriaşağıdakitablolardagösterilmiştir.
17StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYETRAPORU
TeknolojikKaynaklar
2013
Belgegeçer
6
Bilgisayar
60
DizüstüBilgisayar
19
FotoğrafMakinesi
3
Kamera
15
Tepegöz
2
KesintisizGüçKaynağı
6
MikrofilmMakinesi
2
FotokopiMakinesi
18
Video
0
Tarayıcı
7
Yazıcı
21
SesKayıtCihazı
7
CepTelefonu
3
TelefonCihazı
75
ProjeksiyonCihazı
1
MikrofişMakinesi
1
KullanılanBilgiSistemleri
E‐bütçe
Say2000i
ElektronikKamuAlımlarıPlatformu(EKAP)
ElektronikBelge
YönetimSistemi
KamuYatırımlarıProje
BilgiSistemi
TaşınırKayıtveYönetimSistemi
BaşbakanlıkKamu
HizmetEnvanteri
TürkiyeKalkınma
YardımlarıEnvanteri
TaşınırBilgiSistemi
HarcamaYönetim
Sistemi(HYS)
BursTakipYönetim
Sistemi
DevletPersonelBaşkanlığıe‐uygulamaları
E‐Bildirge(SGK)
KesenekBilgiSistemi
(SGK)
E‐Beyanname(GİB)
E‐NakitTalep
Bildirimleri
18StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYETRAPORU
4‐İnsanKaynakları
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına tahsis edilen 138 adet kadrodan 67 adedi dolu olup, tahsis
edilmişolankadronun%49’ukullanılmaktadır.
Kurummevcuduolan67personelden,4kişiYüksekKurumvebünyesindebulunanKurumlarda
geçici görevlendirilmiştir. Yüksek Kurum ve bünyesinde bulunan Kurumlardan 2 kişi de Kurumumuzda
geçici görev yapmaktadır. Ayrıca, sözleşmeli 1 Bilgisayar Programcısı ve 1 Dizgi Operatörü olmak üzere
toplam67personelilehizmetlersürdürülmektedir.
664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 20 adet Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrosu
ihdasedilmiştir.01.08.2012tarihve28371sayılıResmîGazete’deyayımlananYüksekKurumUzmanlığı
Yönetmeliği gereği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca düzenlenen 20.10.2012 tarihinde
açılansınavile20adetYüksekKurumUzmanYardımcısı2013yılındagörevlerinebaşlamıştır.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve
UnvanDeğişikliğiSınavısonucundabaşarılıolanpersonelinyenikadrolarınaatamalarıyapılmıştır.
19StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYETRAPORU
Türk Tarih Kurumuna tahsis edilen kadroların 2013 yılındaki durumu aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
2013YılıDolu–BoşKadroDurumu
UNVANI
DoluKadro
BoşKadro
Sayısı
Sayısı
KurumBaşkanı
BaşkanYardımcısı
HukukMüşaviri
İçDenetçi
1
1
1
0
0
0
0
3
StratejiGeliştirmeMüdürü
0
1
KütüphaneMüdürü
İdariİşlerMüdürü
0
1
1
1
YüksekKurumUzmanı
0
10
YüksekKurumUzmanYrd.
19
1
MaliHizmetlerUzmanı
0
4
MaliHizmetlerUzmanYrd.
1
2
Uzman
Araştırmacı
Şef
Sayman
AyniyatSaymanı
Kütüphaneci
Memur
AmbarMemuru
Veznedar
Bilgisayarİşletmeni
5
0
5
0
1
5
19
0
1
3
0
5
7
1
0
3
11
1
0
10
VeriHaz.veKontrolİşletmeni
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
67
1
2
1
1
1
1
0
1
1
0
71
SatınAlmaMemuru
Şoför
DaireTabibi
Hemşire
Teknisyen
Bekçi
Dağıtıcı
Hizmetli
Avukat
Mütercim
Toplam
20StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYETRAPORU
PersonelinEğitimDurumunaGöreDağılımı
ÖğrenimDurumu KişiSayısı
Doktora
1
YüksekLisans
7
Lisans
46
ÖnLisans
7
Lise
4
İlköğretim
2
10%
3%
6%
2%
Doktora
Yüksek Lisans
10%
Lisans
Ön Lsans
Lise
69%
İlköğretim
PersonelinCinsiyeteGöreDağılımı
KadınPersonel
Sayısı
ErkekPersonel
Sayısı
Toplam
23
34%
66%
erkek
kadın
44
67
21StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
TÜRKTARİHKURUMU
2013YILIFAALİYETRAPORU
PersonelinYaşAralığınaGöreDağılımı
YaşAralığı
KişiSayısı
20‐24
1
25‐30
24
31‐35
17
36‐40
6
41‐45
3
46‐50
7
51‐55
8
56‐60
1
20‐24
25‐30
31‐35
36‐40
41‐45
46‐50
51‐55
56‐60
2% 2%
12%
10%
36%
4%
9%
25%
TürkTarihKurumuPersonelHareketleri
Kurumumuzda açıktan atama ile 26, naklen atama ile 6 personel göreve başlamıştır. Kurumumuzdan 4
personelnaklenatama,2personeldeemekliolarakayrılmıştır.
22StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
5‐SunulanHizmetler
Kurumun Bilim Kurulu, Yayın Çalışma Kurulu ve hizmet birimlerince sunulan hizmetler aşağıda
gösterilmiştir.
5.1‐BilimKurulu
 Kurumun ilmîçalışmalarının etkili bir biçimde yerine getirilmesi için ilke kararlarıalmak, Bilim ve
UygulamaKolu,diğerKolveKomisyonlarileÇalışmaGruplarınınoluşmasıkonusundadeğerlendirmelerde
bulunmak,

Kurumunbilgiveçeviriüretimiilekültürfaaliyetlerikonusundagörüşbildirmek,

Kurumun stratejik planıile yıllık bilimsel ve kültürelçalışma programlarının hazırlanmasına katkıda
bulunmak,

YönetimKurulununonayınasunulmaküzereYüksekKurumBaşkanıveyaKurumBaşkanıncaönerilenyeni
şerefvehaberleşmeüyelerinibelirlemek,

YönetimKurulununonayınasunulmaküzereKurumunvereceğibilim,hizmetveteşviködüllerininkimlere
verileceğinivemiktarlarınıbelirlemek,

Mevzuatınverdiğidiğergörevleriyerinegetirmek.
5.2‐YayınÇalışmaKurulu
 Basılması talep edilen eserlerin, baskı, ret ya da inceleme kararlarını vermek; eğer inceleme kararı
verildiysehangiuzmanlaragönderileceğinibelirlemek,
 Eserinbasımıvekaçadetbasılacağınakararvermek,
 Eserlerin hazırlanmalarıyla ilgili yazıların yeniden düzenlenecek bir işlemin gerekip gerekmediğine,
gerekiyorsakimtarafındanyapılacağınakararvermek,
 Yabancıdillerdeyayımlanmışeserlerinçevirilerinevekimtarafındanyapılacağınakararvermek,
 İncelemeraporlarınıdeğerlendirmekvegelenraporlardoğrultusundaeserlerinbasılmasına,reddineya
dadüzeltilmesinekararvermek,
 İncelemeraporlarınınyeterlibulunmadığıdurumlardayeniuzmanlartayinetmek,
 Basılması talep edilen makalelerin baskı, ret ya da inceleme kararlarını vermek; eğer inceleme kararı
verildiysehangiuzmanlaragönderileceğinibelirlemek,
 Makalelerinbasımkararlarınıalmak,
 Makalelerinhangidergidebasılacağınakararvermek,
 Tıpkıbasımları yapılmak üzere başka kütüphanelerde bulunan yazma ve basma eserlerin satın
alınmasınakararvermek,
 Yayınfaaliyetlerininincelemeaşamalarınadairgereklideğişiklikvedüzenlemeleryapmak,
23 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU


Ödül, plaket verilmesi, konferans, sempozyum, kongre vb. toplantılarının ön incelemesini yaparak
YönetimKurulununonayınasunmak,
DesteklenmesiamacıylaKurumasunulanprojelerinönincelemesiniyapıp,desteklenebilirbulunanların
incelenmek üzere uzmanlara gönderilmesine, uzman raporunun sonucuna göre Yönetim Kuruluna
sunmak.
5.3‐BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
 Basılması önerilen eserleri ve makaleleri, belirlenen ilke, esas plan ve programlara uygunluk
bakımından değerlendirmek, yayın komisyonuna iletmek, gerekli belgeleri düzenlemek,
basılması/basılmaması uygun görülenleri Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Yüksek Kurum
Başkanlığınasunmak;telifvetercümeişleriniyürütmek,incelemehesappusulasıdüzenlemek,
 Genel ağ sayfasının yönetimi, kurum faaliyetlerinin internet vasıtasıyla duyurulması, sayfaya girecek
haber,duyuruvb.metinlerinhazırlanması,güncellenmesigörevleriniyerinegetirmek,
 Radyovetelevizyonlariçinprogramönerilerindebulunmak,
 Görev alanlarımızda faaliyet gösteren ve çalışmalar yapan yurt içindeki sivil toplum kuruluşlarını,
araştırmacılarıgerçekvetüzelkişileritespitetmek;bunlariçinayrıayrıdosyalaraçarakkendilerinden
istenilecekbilgiformlarıilediğerbilgiveyayınlarındanoluşturulacakverileribilgibankasınaaktarmak,
 Gelişen teknolojileri de kullanarak Kurumlarımızın Türkiye’de etkili şekilde tanıtılmasını, yayın ve
faaliyetlerininduyurulmasısuretiylekamuoyununaydınlatılmasınısağlamak,
 Görev alanlarımızda faaliyet gösteren diğer ülkelerdeki akademi ve kuruluşların üyelerini, yayınlarını,
faaliyetlerini takip etmek; kendilerinden nasıl yararlanılacağını ve işbirliği yollarını araştırmak;
derlenenverileroluşturularakbilgibankasınaaktarmak,
 Dışkuruluşlarladergivediğeryayınlarımızındeğişimyapılmasıkonusundaaraştırmayapmak;mümkün
olduğukadarçokkuruluşlaetkilideğişimyapılmasınıngerçekleştirilmesinisağlamak;yayındeğişimine
kararverilenkuruluşlarlailgiliişlemleriyürütmek,
 Gerçek ve tüzel kişilerin bilimsel talepleri ile Bilgi Edinme Kanunu çerçevesindeki başvuruları
sonuçlandırmak,
 Yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokollerinin hazırlanması ve uygulanması ile
ilgiliçalışmalarıyürütmekveDışişleriBakanlığınıbilgilendirmek,
 DışişleriBakanlığıvediğerilgilikurumvekuruluşlarlaişbirliğiiçindekültüreldeğişimprogramlarının
veantlaşmalarınhazırlanmasıveuygulanmasıylailgiliçalışmalarıyürütmekvekoordineetmek,
 Başkanlığınprotokolişlerinidüzenlemek,
 Kurumun amaçlarına ve planlarına uygun olarak, yurt içi ve yurt dışı konferans, seminer, panel,
sempozyum, kongre vb. faaliyetleri planlamak, yürütmek, takip ve kontrol etmek; bu faaliyetlerin
yürütülmesi ile ilgili kurum ve kuruluşlarla, diğer müdürlüklerle, komisyon ve kişilerle işbirliğinde
bulunmak,bunlarıdesteklemek,eşgüdümüsağlamak;ilgilikurumvekuruluşlaraduyurmak,basınyayın
organlarıtemsilcilerinetanıtımiçingereklibilgilerivedokümanlarıvermekvegerektiğindekonferans
yerlerinihazırhalegetirmek,
 Yurt içinde ve yurt dışında bilimsel faaliyetlere katılacakları tespit etmek üzere üyelere gerekli
duyurudabulunmak,katılmaönerilerinideğerlendirmek,YönetimKurulundagörüşülmeküzereYüksek
KurumBaşkanlığınasunmak,
 Yurt içi ve yurt dışı bilimsel faaliyetlere katılanların sonuç raporlarını değerlendirmek, müteakip
çalışmalariçinBaşkanlığaöneridebulunmak,
24 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU





Etkinliklere ilişkin ilan, davetiye vb. işlemleri yürütmek, ses ve görüntü kayıtlarını yaptırmak, deşifre
etmek/ettirmek, korunmasını sağlamak, yayımlanması için Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere
YüksekKurumBaşkanlığınasunmak,
Etkinliklerle ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yüksek Kuruma iletilmek üzere Başkanlığa
sunmak,
Araştırma/projefaaliyetlerinitakipvekoordineetmek;önerileriYönetimKurulundagörüşülmeküzere
YüksekKurumBaşkanlığınasunmak,
Ödüllerleilgiliişlemleriyürütmek,
Millî günler, kuruluş ve anma günleri ile katılacağımız fuar ve sergilerle ilgili iş ve işlemleri ilgili
birimlerleişbirliğiiçindebelirlemekveyürütmek,
Başkanlıkçaverilendiğergörevleriyapmak.

5.4‐İnsanKaynaklarıveDestekHizmetleriMüdürlüğü
 İnsan kaynaklarının, etkin ve verimli biçimde yönetilmesiyle ilgili belirlenmiş hedef, ilke ve yöntemler
doğrultusundaçalışmalaryapmak,
 Gelenvegidenevrakkayıtlarınıntutulmasını,gelenevrakınilgilibölümleresevkiilegizlivekişiyeözel
evrakınyetkilileredağıtımıvetesliminisağlamak,
 YetkileridâhilindeBaşkanlıkpersonelininözlükişlemleriniyürütmek,
 Gereklidurumlardapersonelinarşivaraştırmasıvegüvenliksoruşturmasıileilgiliişlemleriyürütmek,
 Aday memurların adaylıklarının kaldırılması ve yemin törenleri ile ilgili çalışmaları yürütmek, yemin
belgelerinidüzenlemekvesicildosyalarınakoymak,
 Yetkileridâhilindevekâlet,ikincigörevvetedvirengörevlendirmelereilişkinişlemleriyapmak,
 Kurumasliüyeleriilediğerpersonelinyurtiçiveyurtdışındageçicigörevlendirmeleriyleilgiliişlemleri
yürütmek,
 Kurumdışındangörevlendirmelerleilgiliişveişlemleriyürütmek,
 Hizmet gerekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kadro ile ilgili çalışmalar yapmak ve değişiklikleri
önermek; İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında tutulan kadro cetvelleri ile
mutabakat sağlanması gerektiğinden kademe ilerlemesine ait cetvellerin her ay, Maliye Bakanlığı ile
Devlet Personel Başkanlığına gönderilen kadro bilgilerini ise üç ayda bir İnsan Kaynakları ve Destek
HizmetleriDaireBaşkanlığınazamanındavedüzenliolarakgöndermek
 Kurum personelinin yetiştirilmesi ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim
talepleriniYüksekKurumBaşkanlığınailetmek,
 Fazla çalışma, yan ödeme, zam ve tazminatlarla ilgili çalışmaları yapmak, yük ve kadro formlarını
düzenleyerekMaliyeBakanlığınaveYüksekKurumBaşkanlığınagöndermek,
 Ücretvehuzurhaklarıileilgiliçalışmalarıyapmak,
 Sözleşmelipersonelleilgiliişveişlemleriyürütmek,
 Kurumdagörevlendirileceküyelerleilgiliişveişlemleriyürütmek,
 Başkanlıkiçingereklihertürlüaraç‐gereçvemalzemelerinteminiileilgilihizmetleriyürütmek,

Başkanlık için ihtiyaç duyulan bina, depo, arazi ve benzeri yerlerin kiralama ve satın alma işlemlerini
yürütmek,

Başkanlığıntertip,düzen,temizlik,aydınlatma,ısıtma,bakım,onarımvetaşımahizmetleriniyürütmek,

Her türlü satın alma işlerini yürütmek ve konu ile ilgili ödeme emri belgesini düzenleyerek muhasebe
biriminegöndermek,
25 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU

Başkanlıkla ilgili gerekli görülen hususlarda güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve güvenlikle
ilgiliişvehizmetleriyürütmek,

Personelmaaşları,yolluk,yevmiyevb.işlemleriyürütmek,

Sivilsavunmaveyangıntalimatnamesidoğrultusundaçalışmalaryapmak,

Başkanlık hizmet araçlarının sevk ve idaresini sağlamak, ihtiyaç halinde şoför ve araç
görevlendirmelerinitalepetmek,

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretsiz dergi ve kitap gönderilecek şahıs ve kütüphanelere,
zamanındavegecikmeksizingönderilmesinisağlamak;listelerdekideğişiklikleriyakındantakipetmekve
listelerdekideğişiklikleregöreadresetiketlerinideğiştirmek,

Abonelere istenilen yayınların zamanında gönderilmesini sağlamak, abone ücretlerinin ödenip
ödenmediğinikontroletmek,abonesayısınınarttırılmasınısağlayıcıçalışmalaryapmak,

Bakanlık, kurum ve kuruluşların ücretsiz dergi gönderilen kütüphanelerine diğer kitapların satılmasını
sağlamak,

DiğerkurumvekuruluşlarınkitapsatışyerlerindeKurumyayınlarınındasatılmasınısağlamak,

Kurum yayınlarının satılmasını sağlamak amacıyla yetkililerle gerekli protokolleri (Yayınlarımızın
satılması için ilgililerle yapılan anlaşmalar) yapmak, zamanı geldikçe protokolleri yenilemek, protokol
esaslarınataraflarcauyulupuyulmadığınıkontroletmek,

Taşınırlarınkayıtvekontrolhizmetlerininyürütülmesinisağlamak,

BirimveKurumarşivhizmetleriniyürütmek,

Başkanlıkçaverilendiğergörevleriyapmak.
5.5‐StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
 Ulusalkalkınmastratejivepolitikaları,yıllıkprogramvehükümetprogramıçerçevesindenidareninorta
ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçları oluşturmak üzere gerekli çalışmaları
yapmak,
 İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda
verilecekdiğergörevleriyerinegetirmek,
 İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz
etmekveyorumlamak,
 İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi
kapasitearaştırmasıyapmak,hizmetlerinetkinliğivetatmindüzeyinianalizetmekvegenelaraştırmalar
yapmak,
 Yönetimbilgisistemlerineilişkinhizmetleriyerinegetirmek,
 İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının
konsolideedilmesiçalışmalarınıyürütmek,
26 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU















İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans
programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve
değerlendirmek,
Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı
hazırlamakvehizmetgereksinimleridikkatealınaraködeneğinilgilibirimleregönderilmesinisağlamak,
Bütçekayıtlarınıtutmak,bütçeuygulamasonuçlarınailişkinverileritoplamak,değerlendirmekvebütçe
kesinhesabıilemaliistatistiklerihazırlamak,
İlgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil
işlemleriniyürütmek,
Muhasebehizmetleriniyürütmek,
Harcama birimi tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet
raporunuhazırlamak,
İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini
düzenlemek,
İdarenin yatırım programını hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık
yatırımdeğerlendirmeraporunuhazırlamak,
İdarenin,diğeridarelernezdindetakibigerekenmaliişveişlemleriniyürütmekvesonuçlandırmak,
Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkilisine
gereklibilgilerisağlamakvedanışmanlıkyapmak,
İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık
yatırımdeğerlendirmeraporunuhazırlamak,
İdarenin,diğeridarelernezdindetakibigerekenmaliişveişlemleriniyürütmekvesonuçlandırmak,
Önmalikontrolfaaliyetiniyürütmek,
İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar
yapmak,
Malikonulardaüstyöneticitarafındanverilendiğergörevleriyapmak.
5.6‐KütüphaneMüdürlüğü
 Kütüphanedenyararlanılmasıiçingereklitedbirlerialmak,
 Yurt içi ve yurt dışında basılmış ve kurumu ilgilendiren her türlü eser ve yayını takip etmek, bu gibi
eserlerden kuruma yararlı nitelikte olanların kütüphaneye kazandırılmasını sağlamak üzere üst
yöneticiyeöneridebulunmak,
 Satınalınmasıistenileneserlerinkütüphanedebulunupbulunmadığınıkontroletmek,
 Üyelerleilişkikuraraksatınalınacakkitaplarıbelirlemek,
 Eserlerinkonularınıvebunlariçingereklikonubaşlıkvenumaralarınıkontroletmek,
 Kütüphaneyebağışlanacakeserlerleilgiliişlemleriyapmak,
 Alınmasına karar verilen eserlerin listesini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne
bildirmek,
 Kütüphanedebulunmasıgerekenkitaplarısağlamak,
 Eserlerindemirbaşkayıtlarınıtutmak,
 Kütüphanedeki eserler için yazar, kitap ve konu başlıklarına göre düzenlenen bir genel katalog
hazırlamak,
 Yayınevlerince gönderilen katalogları asli üyelere duyurmak, bunların öneri ve isteklerini
değerlendirmek,
 Kütüphaneye giren her eserin bibliyografik künyesini uygulanan kataloglama kurallarına göre
düzenleyipfişlemek,
27 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU









Kataloglarınhazırlanışı,düzenlenişivekullanışındaortayaçıkansorunlarıçözmek,
Yıprananeserlerinonarılmasıileilgiliişlemleriyapmak,
Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü ile işbirliği yaparakdeğişim yoluylasağlanacak eserlerle ilgili işlemleri
yapmak,değişimindüzenlivedengeliyapılmasınısağlamakmaksadıylakayıtlarısüreklikontroletmek,
Kütüphanede bulunan kitap ve diğer malzemelerin korunmasını sağlamak ve bunların tahrip olmasını
önleyicitedbirleralmak,
Dışarıya ödünç verilen eserlerin zamanında teslim edilmemesi hâlinde yazı ile gerekli hatırlatmayı
yaparakeserinteslimedilmesinisağlamak,
Kütüphanehizmetlerininaksatılmadanyürütülmesinisağlamak,
DörtbağlıkuruluşkütüphanelerindekimateryalitarayacakveritabanınısorgulayanprogramınKuruma
aitkısmınıoluşturmak,
Gazete, dergi, televizyon ve genel ağda yer alan kurum ile ilgili haberleri toplamak, değerlendirmek ve
Başkanasunmak,
Yapılan faaliyetlerle ilgili basın bültenleri hazırlamak ve basın yayın kuruluşlarına ulaştırılmasını
sağlamak,
Başkanlıkçaverilendiğergörevleriyapmak.

6‐YönetimveİçKontrolSistemi
5018sayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanunugereğince,2013yılıMerkeziYönetimBütçeKanunu
ile ödeneklerimiz kurumsal sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde “Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Hizmet
Birimleri”adıaltındabütçeleştirilmiştir.Kurumumuzdatekharcamayetkilisibulunmaktadır.
Kurumumuzda mali işlemler İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir.Harcamayetkilisitarafındanalınanmalikararlaraaitharcamalariçindüzenlenenödemeemri
veekleriüzerindemevzuatauygunlukvebelgelerintamamolupolmadığıkontrollerigerçekleştirmegörevlileri
vemuhasebeyetkilisitarafındanyapılmaktadır. StratejiGeliştirmeMüdürlüğü5018sayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanunuile664sayılıAtatürk
Kültür,DilveTarihYüksekKurumuTeşkilatveGörevleriHakkındaKanunHükmündeKararnameve15.03.2012
tarihindeüstyöneticininonayıileçıkartılanKurumumuz2012/1sayılıÖnMaliKontrolİşlemleriGenelgesiileön
mali kontrol işlemlerini gerçekleştirmektedir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü, stratejik planlama, performans
esaslıbütçelemeveönmalikontrolfonksiyonlarınınkoordinasyonundansorumludur.
Kurumumuzda, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği hükümleri doğrultusunda Kamu İç Kontrol
StandartlarıUyumEylemPlanıçalışmalarına2014yılındabaşlanacaktır.
28 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
II‐AMAÇVEHEDEFLER
A‐İDARENİNAMAÇVEHEDEFLERİ
29 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
B‐TEMELPOLİTİKALARVEÖNCELİKLER
Türk Tarih Kurumu’nun temel politika ve öncelikleri, Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli
Programve61.HükümetProgramıçerçevesindeaşağıdabelirtilmiştir.
DOKUZUNCUKALKINMAPLANI(2007‐2013)
KültürünKorunması,GeliştirilmesiveToplumsalDiyaloğunGüçlendirilmesi
 Kültür alanında nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması, ilgili kurumlar arasında gerekli
koordinasyonun sağlanması ve tanıtımla ilgili eksikliklerin giderilmesi konuları önemini
korumaktadır.
 Kültürümüzünözgünyapısınıvezenginliğinikaybetmedengelişimeaçıkolmasıveevrenselkültür
birikimine katkıda bulunması sağlanacaktır. Kültür mirasımızın envanterinin çıkarılmasına, bu
mirasın korunmasına ve restorasyonuna yönelik çalışmalar planlı bir şekilde sürdürülecek; bu
mirasınkorunmasıiçinyaygıneğitimyoluylakamuoyubilincininarttırılmasısağlanacaktır.
PolitikaOluşturmaveUygulamaKapasitesininArtırılması
 Kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik yönetime geçiş değişim yönetimi yaklaşımıyla Plan
dönemindetamamlanacaktır.
 Kamu idarelerinde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde ölçme, izleme ve
değerlendirmesüreçlerigeliştirilecektir.
 Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim
anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük
programlardüzenlenecektir.
KamuKesimindeİnsanKaynaklarınınGeliştirilmesi
 Kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen
koşullara uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması yapılacaktır. Bu kapsamda
hazırlanacak programlar ile çalışanlar sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme
süreçlerinden geçirilerek, işlerini verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye
kavuşturulacaktır.
e‐DevletUygulamalarınınYaygınlaştırılmasıveEtkinleştirilmesi
 Kamudae‐imzakullanımıyaygınlaştırılacaktır.
ORTAVADELİPROGRAM(2013‐2015)
KamuHarcamaPolitikası
Kamu idarelerinin, belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda kendilerine tahsis edilen ödenekleri
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmaları ve çok yıllı bütçeleme yaklaşımıyla belirlenen kamu
harcamalarındaprogramlananmiktarınaşılmamasıesastır.Buçerçevede;
30 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Kamuidarelerininkararvermesüreçlerinigüçlendirmek,malisaydamlıkvehesapverilebilirliğiartırmak
amacıyla uygulamaya konulan stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme anlayışı
yaygınlaştırılacak,kaynaktahsissürecindestratejikplanlarveperformansprogramlarıesasalınacaktır.
KamuMaliYönetimiveDenetim
Hukuki altyapısı önemli ölçüde oluşturulan mali yönetim, kontrol ve denetim anlayışı tüm unsurlarıyla
uygulanacaktır.Bukapsamda,
Kamu idarelerinde iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışması ve iç kontrol sisteminin
sağlıklıbirşekildeişletilmesisağlanacaktır.
Kamuidarelerininiçkontrolveiçdenetimstandartlarınauyumdüzeyiartırılacaktır.
Kamuidarelerininmaliyönetimvedenetimalanındakiinsankaynaklarıaltyapısıgüçlendirilecektir.
KültürünKorunması,GeliştirilmesiveToplumsalDiyaloğunGüçlendirilmesi
Toplumsal değişim sürecinde kültürel zenginlik ve çeşitliliğimizin korunması ve gelecek kuşaklara
aktarılmasıtemelamaçtır.Budoğrultuda,kültürelbirikimimizingünümüzdeğerleriylesentezlenmesive
farklılıklarımızızenginliğimizkabuledenbiranlayışla,ortakkültüreldeğerlerimizetrafındatümbireylerin
hoşgörüvedayanışmaiçerisindeyaşamasıhedeflenmektedir.Buçerçevede;
Toplumdadayanışma,uzlaşıvehoşgörükültürünübesleyentoplumsalkurumvekaynaklarıntespitiilebu
kültürüzayıflatanetkenlerinortayaçıkarılmasınayöneliksosyalaraştırmalaraöncelikverilecektir.
Yazılıvegörselbasındaaileninbütünlüğünüveöneminivurgulayan,tarihimizinönemlişahsiyet,mekânve
olaylarınıtanıtandizi,belgesel,çizgifilmgibiyayınlaryaygınlaştırılacaktır.
Yurtiçiveyurtdışıkültürmirasımızınenvanterininçıkarılarakdijitalortamaaktarılmasısağlanacakvebu
mirasınkorunmasınayönelikçalışmalaryapılacaktır.
PolitikaOluşturmaveUygulamaKapasitesininArtırılması
Kamu yönetimi reform süreci ile kamu idarelerinde stratejik yönetimin gerektirdiği dönüşümün
sürdürülmesi, yönetsel kararların stratejik planlara dayanan, orta ve uzun vadeli bakış açısıyla
şekillendirilmesi ve bütçenin, uygulanacak politikaların maliyeti, etkilediği kesimler ve fırsat maliyeti de
dikkatealınarakkamuidarelerininperformansınıgösterecekbiryapıyakavuşturulmasıtemelamaçtır.Bu
çerçevede;
Kamu idarelerinde daha verimli, etkili ve uygulanabilir stratejik planların hazırlanmasına yönelik
çalışmalaryapılacak,katılımcımekanizmalargüçlendirilecektir.
Kamu yönetiminde stratejik planlar ve performans programları çerçevesinde ölçme, izleme,
değerlendirmesüreçlerigeliştirilecektir.
KamuKesimindeİnsanKaynaklarınınGeliştirilmesi
Kamukurumvekuruluşlarındaetkilibirinsankaynağıplanlamasınınyapılması,hizmetgereklerineuygun
31 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
sayı ve nitelikte personel istihdamının sağlanması ve bu personele yönelik etkin bir denetim ve
değerlendirmemekanizmasıoluşturarakverimliliğinartırılmasıtemelamaçtır.Buçerçevede;
Kamudainsankaynaklarıyönetimininetkinleştirilmesi,performanssistemininoluşturulmasıvehizmetiçi
eğitiminyaygınlaştırılmasıamacıyladüzenlemeleryapılacaktır.
61.HÜKÜMETPROGRAMI
 Tarihimizin önemli şahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik unsurlarımız
belgesel,diziveçizgifilmleredönüştürülecektir.
 Tarihîeserlerimizinrestorasyonunadevamedilecek,kültürelmirasımızınkorunmasıiçingerekli
teknikelemanlarınyetiştirilmesisağlanacaktır.
 Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bir yaklaşımla, çeşitli kanallardan elektronik ortamda
sunulmasınayönelikuygulamalarıartırarakdevamettirilecektir.
III‐FAALİYETLEREİLİŞKİNBİLGİVEDEĞERLENDİRMELER
A‐MALİBİLGİLER
1‐BütçeUygulamaSonuçları
GiderBütçesi
2013 yılında 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Kurumumuza 2013 yılında toplam
6.932.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin gider türlerine göre 2010‐2013 yılları arası dağılımı ve
2013yılıekonomikdağılımıaşağıdakitablodagösterilmiştir.
2010‐2013YıllarıArasıGiderDağılımıAşağıdakiTablodaGösterilmiştir.
2011
2010
EKO.
KOD.
AÇIKLAMA
01
02
03
05
06
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
2012
BAŞLANGIÇ
TOPLAM HARCA
BAŞLANGIÇ
TOPLAM
EKLENEN DÜŞÜLEN
%
EKLENEN DÜŞÜLEN
HARCAMA %
ÖDENEĞİ
ÖDENEK MA
ÖDENEĞİ
ÖDENEK
1.117
277
4.058
281
1.075
0
0
2.119
150
28
0
0
532
0
11
1.117
277
5.645
431
1.092
867 77,62
169 61,01
5.158 91,37
249 57,77
72 6,59
998
186
4.292
250
827
60
11
2.401
717
120
0
0
419
53
120
1.058
197
6.274
914
827
1.054 99,62
195 98,98
6.093 97,12
814 89,06
266 32,16
2013
BAŞLAN
TOPLAM HARCAM
BAŞLANGIÇ
TOPLAM HARCA
GIÇ EKLENEN DÜŞÜLEN
%
EKLENEN DÜŞÜLEN
ÖDENEK A
ÖDENEĞİ
ÖDENEK MA
ÖDENEĞİ
1.167
210
4.460
124
850
147
16
1.170
1.241
372
112
16
1.170
11
205
1.202
210
4.460
1.354
1.017
1.161
201
3.533
1.327
441
96,59
95,71
79,22
98,01
43,36
1.137
137
4.634
122
900
1.019
136
4.902
17.150
1.135
0 2.156 2.119
0 272 270
656 8.880 7.519
0 17.274 14.264
0 2.035 1.939
32 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
%
98,26
99,01
84,68
82,58
95,27 2013YILIFAALİYETRAPORU
2013YılıBütçeGiderlerininEkonomikDağılımı
2013
EKO.
KOD.
AÇIKLAMA
01
PERSONELGİDERLERİ
02
SOSYALGÜVENLİKKURUMLARINA
DEVLETPRİMİGİDERLERİ
03
MALVEHİZMETALIMGİDERLERİ
05
06
BAŞLANGIÇ
TOPLAM
EKLENEN DÜŞÜLEN
HARCAMA
ÖDENEĞİ
ÖDENEK
%
1.137
1.019
0
2.156
2.119
98,26
137
136
0
273
270
99,01
4.634
4.902
656
8.880
7.519
84,68
CARİTRANSFERLER
124
17.150
0
17.274
14.264
82,58
SERMAYEGİDERLERİ
900
1.135
0
2.035
1.939
95,27
1.137
1.019
0
2.156
2.119 98,26
1.070
959
0
2.029
2.027 99,88
67
60
0
127
92
72,52
137
136
0
273
270
99,01
01
PERSONELGİDERLERİ
01
1 MEMURLAR
01
2 SÖZLEŞMELİPERSONEL
SOSYALGÜVENLİKKURUMLARINA
DEVLETPRİMİGİDERLERİ
02
02
1 MEMURLAR
127
131
0
258
257
99,47
02
2 SÖZLEŞMELİPERSONEL
10
5
0
15
13
91,13
4.634
4.902
656
8.880
656
0
656
0
1.202
165
0
1367
03
03
03
MALVEHİZMETALIMGİDERLERİ
ÜRETİMEYÖNELİKMALVEHİZMET
ALIMLARI
TÜKETİMEYÖNELİKMALVEMALZEME
2
ALIMLARI
1
7.519 84,68
0
00,00
1.235 90,32
03
3 YOLLUKLAR
197
52
0
249
246
98,78
03
4 GÖREVGİDERLERİ
342
0
0
342
265
77,65
03
5 HİZMETALIMLARI
1.010
1.220
0
2.230
2.180 97,73
03
6 TEMSİLVETANITMAGİDERLERİ
160
3.062
0
3.222
2.564 79,63
955
345
0
1.300
863
66,40
112
58
0
170
166
97,97
124
17.150
0
50
20
0
03
03
05
05
MENKULMAL,GAYRİMADDİHAKALIM,
7 BAKIMVE
ONARIMGİDERLERİ
GAYRİMENKULMALBAKIMVEONARIM
8
GİDERLERİ
CARİTRANSFERLER
1 GÖREVZARARLARI
17.274 14.264 82,58
70
70
100
33 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
05
KARAMACIGÜTMEYENKURULUŞLARA
3 YAPILAN
TRANSFERLER
18
13.006
0
13.024 13.018 99,96
05
4 HANEHALKINAYAPILANTRANSFERLER
56
4.124
0
4.180
1.176 28,13
900
1.134
0
2.034
1.939 95,27
06
SERMAYEGİDERLERİ
06
1 MAMULMALALIMLARI
91
738
0
829
826
99,58
06
2 MENKULSERMAYEÜRETİMGİDERLERİ
704
284
0
988
920
93,08
06
3 GAYRİMADDİHAKALIMLARI
62
0
0
62
38
60,49
06
7
43
112
0
155
155
100
GAYRİMENKULBÜYÜKONARIM
GİDERLERİ
6260 sayılı Bütçe Kanunu ile tefrik edilen ödeneklere, yıl içerisinde yapılan aktarma ve eklemeler
sonucunda toplam ödeneğimiz 30.619.787,38 TL olmuştur. Yapılan harcama 26.111.906,18 TL’dir. Ödeneğin
yüzde85,28’ikullanılmıştır.
Ekonomiksınıflandırmabazındaödenekveharcamadağılımıaşağıdakigrafiktegösterilmiştir.
2013YılıÖdenekveHarcamaDağılımı
30.619,00
35.000
30.000
26.111,00
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Toplam Ödenek
Toplam Harcama
Yapılanharcamalarındağılımı:
 01 Personel giderlerinden 2.156.135,91 TL toplam ödeneğe karşılık 2.118.621,41 TL harcama
yapılmıştır. Ödeneğin yüzde 98,26’sı kullanılmıştır. Personel giderlerinin, toplam harcamadaki payı
yüzde8,12’dir.
34 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderlerinden 273.536,73 TL toplam ödeneğe karşılık
270.814,01 TL harcama yapılmıştır. Ödeneğin yüzde 99,01’i kullanılmıştır. SGK giderlerinin, toplam
harcamadakipayıyüzde1,04’dür.

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinden 8.880.762,00 TL toplam ödeneğe karşılık 7.519.907,00 TL
harcama yapılmıştır. Ödeneğin yüzde 84,68’i kullanılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin, toplam
harcamadakipayıyüzde28,80’dir.
05 Cari Transferlerden 17.274.441,02 TL toplam ödeneğe karşılık 14.264.061,41 TL harcama
yapılmıştır. Ödeneğin yüzde 82,58’i kullanılmıştır. Cari transfer giderlerinin, toplam harcamadaki payı
yüzde54,63’dür.


06 Sermaye Giderlerinden 2.034.911,72 TL toplam ödeneğe karşılık 1.938.502,35 TL harcama
yapılmıştır. Ödeneğin yüzde 95,27’si kullanılmıştır. Sermaye giderlerinin, toplam harcamadaki payı
yüzde7,41’dir.
2013yılıharcamalarınınekonomiksınıflandırmabazındadağılımıaşağıdakigrafiktegösterilmiştir.
PERSONELGİDERLERİ
SOSYALGÜVENLİK
KURUMLARINADEVLET
PRİMİGİDERLERİ
29%
55%
MALVEHİZMETALIM
GİDERLERİ
CARİTRANSFERLER
8%
1%
7%
SERMAYEGİDERLERİ
Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırması bakımından kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri
ödeneğine280.000,00TL,dinlenme,kültürvedinhizmetleriödeneğine6.652.000,00TLtahsisedilmiştir.Kamu
düzenivegüvenlikhizmetlerineayrılanödeneğin530.314,99TL’si,dinlenme,kültürvedinhizmetlerineayrılan
ödeneğinde25.581.591,19TL’siharcanmıştır.
35 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
2013YılıBütçeGiderlerininFonksiyonelSınıflandırma(1.Düzey)Tablosu
2013
FONK.
FONKSİYONELSINIFLANDIRMA
KOD
3
8
KAMUDÜZENİVEGÜVENLİK
HİZMETLERİ
DİNLENME,KÜLTÜRVEDİN
HİZMETLERİ
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
EKLENEN DÜŞÜLEN
280.000
253.762
0
6.652.000
24.090.025
656.000
TOPLAM
HARCAMA
ÖDENEK
533.762
530.314
%
99,36
30.086.025 25.581.591 85,03
2013yılındatoplamharcama,başlangıçödeneğininüstündegerçekleşmiştir.Buartışpersonelsayısının
artması,kurumbinasınıyenilemeçalışmalarıvefaaliyetlerinçeşitlenmesiilebirliktefaaliyetsayısınınartışından
kaynaklanmaktadır.
2013yılıharcamalarınınfonksiyonelsınıflandırmabazındadağılımıaşağıdakigrafiktegösterilmiştir.
98%
2%
KAMUDÜZENİ
VEGÜVENLİK
HİZMETLERİ
DİNLENME,
KÜLTÜRVEDİN
HİZMETLERİ
GelirBütçesi
2013 yılı için 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 125.000.000 TL bütçe gelirinin
gerçekleşeceğitahminedilmiştir.2013yılısonunda125.102.058,22TLbütçegelirigerçekleşmiştir.Netgelirin
planlanangelireoranıyüzde100,09’dir.
 03TeşebbüsveMülkiyetGelirleri84.461.000,00TL
2013 Yılı Bütçe Gelirleri
planlanana karşılık yılsonu itibariyle 81.046.201,00 TL
oluşmuştur. Net gelirin planlanana oranı yüzde
95,96’dir.Toplamgelireoranıyüzde64,80’dir.
 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
32.000,00 TL planlanana karşılık yılsonu itibarıyla
gerçekleşmeolmamıştır.
36 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
2013
EKO.
KOD.
AÇIKLAMA
PLANLANAN
GELİR
GERÇEKLEŞEN
%
84.461.000
81.046.201
95,96
32.000
0
00,00
03
TEŞEBBÜSVEMÜLKİYETGELİRLERİ
04
ALINANBAĞIŞVEYARDIMLARİLEÖZELGELİRLER
05
DİĞERGELİRLER
40.507.000
44.055.856
108,77
03
TEŞEBBÜSVEMÜLKİYETGELİRLERİ
84.461.000
81.046.201
95,96
709.000
935.148
131,90
83.702.000
80.089.554
95,69
03 6 KİRAGELİRLERİ
10.000
0
00.00
03 9 DİĞERTEŞEBBÜSVEMÜLKİYETGELİRLERİ
40.000
21.499
53,75
32.000
0
0,00
32.000
0
0.00
40.507.000
44.055.856
108,77
03 1 MALVEHİZMETSATIŞGELİRLERİ
03 3 KİTVEKAMUBANKALARIGELİRLERİ
04
ALINANBAĞIŞVEYARDIMLARİLEÖZELGELİRLER
KURUMLARDANVEKİŞİLERDENAINANYARDIMVE
04 4 BAĞIŞLAR
05

DİĞERGELİRLER
05DiğerGelirler40.507.000,00TLplanlananakarşılıkyılsonuitibariyle44.055.856,36TLoluşmuştur.
Netgelirinplanlananaoranıyüzde108,77’dir.Toplamgelireoranıyüzde35,20’dir.
37 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
05 1 FAİZGELİRLERİ
40.000.000
43.895.362
109,74
05 3 PARACEZALARI
4.000
0
0,00
503.000
160.494
31,91
05 9 DİĞERÇEŞİTLİGELİRLER
GENELTOPLAM
125.000.000
125.102.058
BütçeGelirlerininEkonomikSınıflandırmaTablosu
100,09
2013YılıGelirveHarcamaDağılımı
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
125.102
26.111
Toplam
Toplam
Gelir
Harcama
2‐2013YılıMalveHizmetAlımlarınaİlişkinBilgiler
Türk Tarih Kurumunun hizmetlerini yürüttüğü Kurum merkez binası, Kızılay yayın satış bürosu,
basımevi binası ve İstanbul irtibat bürosunun toplamı olan 35.195,32 m²‘lik alanın temizliği ihale suretiyle
hizmetalınarakyaptırılmıştır.Kurummerkezbinası,basımevibinası,Kızılayyayınsatışbürosununtoplamalanı
34.939 m²’dir. Bu alanın güvenliği ihale suretiyle özel güvenlik hizmeti alınarak gerçekleştirilmiştir. Kurum
binasında görevli personelin mesaiye gidiş‐gelişlerini sağlamak için ihale suretiyle 5 adet servis aracı
kiralanmıştır.2013yılındapersonelinulaşımgideriiçin257.740,01TLödenmiştir.
Kurumumuzdasantralebağlı11,müstakil20telefonhattıbulunmaktadır.PersonelinKurumdışıtelefon
görüşmeleridakikailesınırlıdır.Kurumdagereksizyerekullanılanelektrik,susarfiyatınınolmamasıiçingerekli
uyarılaryapılmaktadır.
Brütalandakullanılan elektrik(kw/h),su(m3),doğalgaz(m3)üzerindenhesaplananbirimmaliyetlerve
diğermaliyetlertabloolarakaşağıdaverilmiştir.
İdareninHizmetleriniYürüttüğüBrütAlanlarınYüzölçümü(m2)
2013
35.195,32
38 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
TürkTarihKurumuPersonelSayısı
67
ElektrikTüketimMiktarı(kw/saat)
427.874,79
SuTüketimMiktarı(m3)
DoğalgazTüketimMiktarı(m3)
2.934,68
260.725,55
PersonelBaşınaElektrikGideri(kw/saat)
6.386,19
PersonelBaşınaSuGideri(m3)
43,80
3.891,43
12,15
0.08
7.40
PersonelBaşınaIsınmaGideri(m3)
BrütAlan(m2)BaşınaAydınlatmaGideri(kw/saat)
BrütAlan(m2)BaşınaSuGideri(m3)
BrütAlan(m2)BaşınaIsınmaGideri(m3)
TemizlikHizmetiYürütülenToplamAlanınYüzölçümü(m2)
35.195,32
TemizlikHizmetindeÇalışanElemanSayısı
TemizlikElemanıBaşınaDüşenOrtalamaAlan(m2)
GüvenlikHizmetiYürütülenToplamAlanınYüzölçümü(m2)
21
1.675
34.939,00
GüvenlikHizmetindeÇalışanElemanSayısı
GüvenlikElemanıBaşınaDüşenOrtalamaAlan(m2)
18
1.941,05
PersonelBaşınaTelefonGideri(TL)
282,42
PersonelBaşınaİnternetErişimGideri(TL)
TaşıtSayısı
TaşıtlarınBakımOnarımMaliyeti(TL)
349,32
1
400
TaşıtlarınAkaryakıtMaliyeti(TL)
PersonelBaşınaUlaşımGideri(Servis)
26.806,90
3.846,86
YurtİçiGörevlendirmeSayısı
31
YurtİçiGörevlendirmelereKatılanKişiSayısı
79
KişiBaşınaÖdenenYollukMiktarı(TL)
874,13
Kurumumuzunmülkiyetindebulunanbinalaraaitelektrik427.874,79kw/saat,260.725,55m³doğalgaz
ve2.934,68m³sutüketimlerininbinalaragöredağılımıaşağıdakigrafiktegösterilmiştir.
Elektrik(kw/h)tüketiminindağılımı;
Yakacak(m3)tüketiminindağılımı;
39 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Elektrik
1%
10%
İstanbul
İrtibat
64%
Bürosu
Kızılay
Kitap Satış
Bürosu
Basımevi
Binası
52%
47%
İstanbul
İrtibat
Bürosu
Merkez
Bina
1%
Basımevi
Binası
25%
Doğalgaz
Merkez
Bina
Su(m3)tüketiminindağılımı;
Su
Merkez Bina
6%
13%
Basımevi
Binası
81%
İstanbul
İrtibat
Bürosu
3‐MaliDenetimSonuçları
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Sayıştay Başkanlığının dış denetimine tabidir. Türk Tarih Kurumu
BaşkanlığınınSayıştayBaşkanlığıtarafından2012yılıiçinsorguyaalınmışharcamaveyailamabağlanmışborcu
bulunmamaktadır.2013yılıdenetimidevametmektedir.
B‐PERFORMANSBİLGİLERİ
40 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
1‐FaaliyetveProjeBilgileri
1.1‐BilimselÇalışmalarMüdürlüğü
1.1.1‐BilimselProjeler
664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine, görev alanıyla ilgili özgün bilimsel araştırmalar
yapmak, yaptırmak ve elde edilen sonuçları yayımlamak, Türk tarihi ve Türkiye tarihi ile ilgili olarak
üniversiteler, eğitim ve araştırma kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yürütülen eğitim ve araştırma
faaliyetlerinidesteklemegöreviverilenKurumumuz,2013yılında6projeyidesteklemeyiuygungörmüştür.
Dahaöncekiyıllardandevamedenprojeler;
 “OsmanlıDünyasındaBinaKitabeleri”konuluProf.Dr.HaticeAynur’unProjesi:BuprojeileOsmanlı
dönemindetüm Osmanlı coğrafyasında inşa edilmiş her türden mimari yapının kitabelerini toplayıp bilgisayar
ortamında bir veri tabanı oluşturmak ve bunları kullanılabilir hale getirerek, araştırmacıların, öğrencilerin ve
meraklılarınınhizmetinesunmakamaçlanmaktadır.Projeninbirinciaşaması5yıl(60ay)süreliolup,İstanbul,
BursaveEdirneillerindekikitabelertaranacaktır.Projeye30.03.2010tarihindebaşlanmıştır.Çalışmalardevam
etmektedir.
 “Laonikos Halkokondilis’in Historia” adlı eserin çevirisi projesi: Prof. Dr. Feridun Emecen
başkanlığında Prof. Dr. Mustafa Daş tarafından, 19.04.2007 tarih ve 541/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
başlatılmıştır.Çeviritamamlanmıştır.ProjeyleilgiliraporhenüzKurumumuzaulaşmamıştır.
 “YeniİpekYoluAraştırmaProjesi”TarihîİpekYolugüzergâhındayeralanülkelerarasındaakademik
değişim ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla Türk Tarih Kurumu ve Çin Sosyal Bilimler Akademisi Çin Sınır
BölgeleriTarihveCoğrafyasıAraştırmaMerkeziile11Haziran2012tarihindeYeniİpekYoluAraştırmaİşbirliği
Sözleşmesiyapılmışolup,proje2015yılınakadardevamedecektir.
YeniProjeler;
 “Osmanlı Kültür Tarihi Yaz Okulu Projesi” 2013 yılı Temmuz ayında başlayan ve yıl sonunda
tamamlananbuprojeileTürk‐Osmanlıtarihiüzerineakademikçalışmayapanveyaçalışmadüşüncesindeolan
lisans/lisansüstü öğrencilerine konu ile ilgili gerekli araştırma becerileri, vizyon ve donanım kazandırılmaya
çalışılmıştır.

Büyük Devletlerin Balkanlara ve Balkan Savaşlarına Bakışına Dair Bir Rapor: Carnegie Raporu
(1914) Projesi: Bu projenin amacı, Carnegie Vakfı Raporu (1914) ile büyük devletlerin Balkanlara ve Balkan
Savaşlarınabakışınıortayakoymaktır.
 SultanAbdülmecid’inBilinmeyenSaklıKalmışSarayRessamıKonstantinJohannFransızCretiusve
İstanbul Çalışmaları Projesi: Bu projenin amacı, Prusya Gizli Arşivi'nde bulunan Konstantin Johann Franz
Cretius'unİstanbulveOsmanlıSarayıileilgiliçalışmalarıhakkındakibelgeleriyayınlamaktır.
41 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
 BalkanlardaAlevilikBektaşilikProjesi:Yenibirprojeolup,2013yılıAralıkayındaYönetimKurulunca
desteklenmesine karar verilmiştir. Proje sözleşme imzalanması aşamasında olup, çalışmalara 2014 yılında
başlanacaktır.
 Cumhuriyet Döneminde Süryaniler (Geçmişten Günümüze) Projesi: Proje sözleşme imzalanması
aşamasındaolup,çalışmalara2014yılındabaşlanacaktır.
 Yabancı Arşiv Belgelerine Göre Balkan Savaşları Albümü Projesi: Proje sözleşme imzalanması
aşamasındaolup,çalışmalara2014yılındabaşlanacaktır.
MaddiDestekveProjeHarcamalarının2010‐2013yıllarıarasıdağılımıaşağıdagösterilmiştir.
Kazı
2010
Adet
2011
2012
2013*
Miktar
Adet
Miktar
Adet
Miktar
Adet
42 203.249
44
263.813
‐
‐
27
229.367
6
103.335
Araştırma
5
54.445
4
32.633
4
7.003
Proje
1
72.286
2
266.146
2
440.420
Miktar
5 1.938.502
*Kurumumuz tarafından yürütülen ve daha önceki yıllardan devam eden 3 projeye 2013 yılında
başlanan3yeniaraştırmaprojesieklenmiştir.Yatırımprojesikapsamındada5adetolmaküzere,2013yılıproje
sayısıtoplam11’dir.
2013 Aralık ayı sonunda sözleşmeleri imzalanan 3 proje (Balkanlarda Alevilik Bektaşilik Projesi,
CumhuriyetDönemindeSüryaniler(GeçmiştenGünümüze)Projesi,YabancıArşivBelgelerineGöreBalkanSavaşları
AlbümüProjesi)ileyürüttüğümüzprojelereyeniçalışmaalanlarıeklenmiştir.
1.1.2‐KazıveYüzeyAraştırmaFaaliyetleri
42 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Türk tarihi ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplayarak bilimsel
çalışmalara destek vermek isteyen arkeologlara Kurumumuz maddi destek sağlamaktadır. 2013 yılında
desteklenmesiiçin34adetarkeolojikkazıveyüzeyaraştırmasıbaşvurusundan,27başvuruyadestekverilmiştir.
Desteklenenkazıveyüzeyaraştırmalarıaşağıdaverilmiştir.
Yrd.Doç.Dr.TurgayYAZAR
Sivas İli Kültür Varlıkları Yüzey Araştırması
Doç.Dr.Kaanİren
Daskleion İlkçağ Kenti Pers Kalelerinin Çevresi İle
BirlikteKazılarakAraştırılması
Kyzikossikkesi
Doç.Dr.ElifÖZER
AizanoiKuzeyNekropolKazısıveBuluntularınınDeğerlendirilmesi
Basit toprak
buluntuları
mezar
43 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Prof.Dr.KutalmışGÖKAY
Zeugma,HellenistikDönem(AntiokhosTheosDönemi)BelkısTepeKültAlanıAraştırması ZeugmaSikkesi
Doç. Dr. Okşan BAŞOĞLU
Nevşehir İli ve İlçeleri Miyosen Dönem Fosil
YataklarıYüzeyAraştırması
GergedanaAitAltÇeneÖrneği
Prof.Dr.KadirPEKTAŞ
BeçinKaleÇeşmesiKazısı
ÇeşmeKalıntılarıCepheGörünümü
44 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Prof.Dr.ÖzdemirKOÇAK
AfyonkarahisarİliveİlçelerindeveUşakİli,Sivaslı
İlçesindeYüzeyAraştırmaları
Prof.Dr.FikriKULAKOĞLU
2013YılıKültepeKanişKazıları
KerpiçDuvar
Yrd.Doç.Dr.BahadırDUMAN
TripolisAntikKentiKazıveOnarımProjesi
ErkenBizansKilisesiKazıÇalışmalarıSonrasıHavadanGörünüm
45 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Yrd.Doç.Dr.K.SerdarGİRGİNER
Ceyhan/TatarlıHöyük2013Yılı Çalışmaları
Desteklenendiğerkazıveyüzeyaraştırmalarıaşağıdakitablodagösterilmiştir.
1.2.2‐Burslar
Yrd.Doç.Dr.AhmetCem
KırşehirveYozgatİlleriNeojenDönemOmurgalıFosilYatakları
ERKMAN
YüzeyAraştırması
Doç.Dr.VasıfŞAHOĞLU
Çeşme‐BağlararasıKazıları2013YılıÇalışmaları
Prof.Dr.HayatERKANAL
LimantepeKaraveSualtıArkeolojiKazıları
Prof.Dr.ArmağanERKANAL
PanaztepeKazısı
Yrd.Doç.Dr.YiğitHayatiERBİL
Konyaİli,Beyşehirİlçesi,FasıllarAnıtıveÇevresiYüzeyAraştırması
Yrd.Doç.Dr.NazlıKARAASLAN
İzmirİli,Menemenİlçesi,PrehistorikveProtohistorikDönem
ArkeolojikYüzeyAraştırması
Prof.Dr.NuranŞAHİN
PolemaiosOnurAnıtınınKazı,RetitüsyonveRestorasyon
Doç.Dr.İbrahimTunçSİPAHİ
Eskiyapar2013YılıKazısı
Prof.Dr.MusaKADIOĞLU
İzmirİli,Seferihisar,İlçesi,TeosAntikKentiKazısı(Cadde‐Sokak
Sistemi)
Prof.Dr.AliyeÖZTAN
Acemhöyük2013YılıKazıları
Prof.Dr.TayfunYILDIRIM
ResuloğluHatti YerleşimiveMezarlığı2013YılıKazıları
Prof.Dr.AygülSÜEL
2013YılıOrtaköy/ŞapinuvaArkeolojikKazıÇalışmalarıProjesi
Prof.Dr.AylaSEVİMEROL
Çankırı/ÇorakYerlerKazısı
Doç.Dr.AyşeGülAKALINORBAY 2013EryhraiKentiAraştırmaveKazıları
Doç.Dr.ErhanÖZTEPE
AlexanariaTroasForumuMimariBelgeleme
Doç.Dr.SuatATEŞLİER
Alabanda'dakiKamuYapılarınınRestitüsyonu
Doç.Dr.ZelihaGÖKALP
AmoriumAntikKentiKazıÇalışması:Roma‐BizansveSelçukluİzleri
DEMİREL
46 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Türk Tarih Kurumu kendi amaç ve ilkelerine uygun
konulardayükseklisans,doktoraveyurtiçiveyurtdışıdoktora
sonrasıburslarıvermektedir.
Burs başvuruları Yönetim Kurulunca değerlendirilmek
üzereYüksekKurumBaşkanlığınayapılmaktadır.Bursilanlarıve
burs başvuru sonuçları Yüksek Kurumun internet sayfasında
yayımlanmaktadır.
Bursmiktarları2013yılıitibarıyla;
 Yükseklisansbursuençok2,5yılsüreyleaylık1.000,00TL.(Araştırmagörevlileriiçin500,00TL),
 Doktorabursuençok5yılsüreyleaylık1.500,00TL’dir.(Araştırmagörevlileriiçin750,00TL),
 Doktorasonrasıyurtiçiaraştırmabursuençok2yılsüreyleaylık1.500,00TL,
 Doktorasonrasıyurtdışıaraştırmabursuençok2yılsüreyleaylık1.485,00$olarakverilmektedir.
YüksekKurumtarafındanyazılımıyaptırılan“BursTakipveYönetimSistemi”üzerindenbursbaşvuruve
takibiişlemlerion‐lineolarakyapılmaktadır.Busistemsayesindetümbaşvurularelektronikortamaaktarılarak
takipedilmektedir.
Bursalanöğrencisayılarıveödenentutarlarındağılımıaşağıdakitablodagösterilmiştir.
2010
2011
2012
2013
Kişi
Sayısı
Miktarı
(TL)
Kişi
Sayısı
Miktarı
(TL)
Kişi
Sayısı
Miktarı
(TL)
Kişi
Sayısı
Miktarı
(TL)
Lisans
6
10.800
2
3.600
1
1.800
0
0
Yüksek
Lisans
5
30.000
25
361.500
50
637.322
62
481.850
Doktora
5
36.000
23
384.150
34
596.999
51
667.480
Doktora
Sonrası
0
0
1
20.989
3
54.182
2
26.306
Toplam
16
76.800
51
770.239
88
1.290.303
115
1.175.636
2013YılındaKonularınaGöreBursAlanlarınSayıları
2013YılındaİlkDefaBursAlanlar(KonularınaGöre)
47 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
ALANADI
Y.LİSANS
DOKTORA
TOPLAM
3
4
7
3
3
6
1
1
2
3
5
8
2
1
3
1
4
5
13
18
31
OrtaDoğuveAfrikaAraştırmaları(Siyasi,Sosyalve
KültürelTarihi)
OrtaAsyaveUzakDoğuAraştırmaları(Siyasi,Sosyalve
KültürelTarihi)
KafkasAraştırmaları(Siyasi,SosyalveKültürelTarihi)
AvrupaveBalkanAraştırmaları(Siyasi,Sosyalve
KültürelTarihileMübadele,Göçveİskan)
TarihiKaynakAraştırmaları:(GenelTürk,Selçuklu,
Osmanlıvb.)
AnadoluAraştırmaları(Siyasi,SosyalveKültürel
Tarihi)
TOPLAM
2013YılındaDevamEdenBurslar(KonularınaGöre)
ALANADI
OrtaDoğuveAfrikaAraştırmaları(Siyasi,Sosyalve
KültürelTarihi)
OrtaAsyaveUzakDoğuAraştırmaları(Siyasi,Sosyal
veKültürelTarihi)
19‐20.YY.OsmanlıMatbuat,NeşriyatveHaberleşme
KafkasAraştırmaları
(Siyasi,SosyalveKültürelTarihi)
AvrupaveBalkanAraştırmaları(Siyasi,Sosyalve
KültürelTarihilemübadele,göçveiskân)
TürkiyeAraştırmaları(Siyasi,SosyalveKültürel
Tarihi)
SavaşTarihi:BalkanlarveI.DünyaSavaşı
TürkHukukTarihiAraştırmaları
TarihiKaynakAraştırmaları(GenelTürk,Selçuklu,
Osmanlıvb.)
AkdenizDünyasıAraştırmaları(Siyasi,Sosyalve
KültürelTarihi)
AnadoluAraştırmaları(Siyasi,SosyalveKültürel
Tarihi)
19‐20.YüzyılOsmanlıİmparatorluğunda
MilliyetçilikveBağımsızlıkHareketleri
İslamÖncesiTürkSosyalveKültürelTarihi
YÜKSEK
LİSANS
DOKTORA
DOKTORA
TOPLAM
SONRASI
13
11
1
25
7
5
‐
12
3
2
‐
5
6
1
‐
7
8
15
‐
23
8
2
1
11
5
4
‐
9
2
2
‐
4
4
4
‐
8
4
‐
‐
4
1
4
‐
5
‐
1
‐
1
1
‐
‐
1
51
Toplam
62
2
115
1.1.3‐BilimselToplantılar
Türk Tarih Kurumu kuruluş amaç ve ilkeleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde yurt içi ve
yurt dışında bilim adamlarını bir araya getirmiştir. 2013 yılında idarece 12 bilimsel toplantı düzenlenmiştir.
48 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Ayrıca diğer kurumlarla ortaklaşa olarak 3 sempozyum, 2 kongre düzenlenmiş olup, diğer kurumların
düzenlediğipanel,konferansvesempozyumşeklinde17bilimseltoplantıyadakatılımsağlanmıştır.
2010‐2013 yılları arasında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası toplantılar dağılımı tablo olarak
aşağıdagösterilmiştir.
2010 2011 2012 2013
İdareceDüzenlenen
5
2
0
12
Ulusal
3
2
0
3
Kongre
0
0
0
0
Sempozyum(BilgiŞöleni)
0
0
0
0
Çalıştay
0
0
0
1
Konferans
1
0
0
1
Panel
1
1
0
0
Seminer
0
0
0
1
Diğer(Tören)
1
1
0
0
Uluslararası
2
0
0
9
Kongre
1
0
0
0
Sempozyum(BilgiŞöleni)
1
0
0
3
Çalıştay
0
0
0
0
Konferans
0
0
0
5
Panel
0
0
0
1
Seminer
0
0
0
0
Diğer(Tören)
0
0
0
0
BaşkaKurumlarlaOrtaklaşaDüzenlenen
2
7
9
5
Ulusal
0
5
1
0
Kongre
0
0
0
0
Sempozyum(BilgiŞöleni)
0
4
1
0
Çalıştay
0
0
0
0
Konferans
0
0
0
0
Panel
0
0
0
0
Seminer
0
0
0
0
Diğer(Tören)
0
1
0
0
Uluslararası
2
2
8
5
Kongre
0
0
2
2
Sempozyum(BilgiŞöleni)
2
2
5
3
Çalıştay
0
0
0
0
Konferans
0
0
1
0
Panel
0
0
0
0
Seminer
0
0
0
0
Diğer(Tören)
0
0
0
0
BaşkaKurumlarınDüzenlediğiKatılımSağlanan
13
13
7
17
Ulusal
3
2
5
3
Kongre
0
0
0
0
Sempozyum(BilgiŞöleni)
0
0
1
0
Çalıştay
0
0
1
0
Konferans
2
0
1
2
Panel
1
2
2
1
Seminer
0
0
0
0
49 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Diğer(Tören)
Uluslararası
Kongre
Sempozyum(BilgiŞöleni)
Çalıştay
Konferans
Forum
Panel
Seminer
Diğer(Tören)
0
10
0
5
0
2
0
1
0
2
0
11
3
5
0
2
0
1
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
14
0
3
0
5
2
2
0
2
KurumumuzTarafındanDüzenlenenBilimselToplantılar
Konferanslar
 TarihBilinciProjesi
01/11‐30/12/2013tarihleriarasında;
Kurumumuz tarafından Osmanlı’da Azınlıklar konulu
konferans Berlin ve Münih’te düzenlenmiştir.
KonuşmacıProf.Dr.M.MetinHÜLAGÜ’dür.
Gençlik ve Medeniyet konulu konferans Hollanda
LeidenÜniversitesindedüzenlenmiştir.KonuşmacıProf.
Dr.BekirKARLIĞA’dır.
Osmanlı’da Azınlıklar konulu konferans Kurumumuz
tarafındanOslo’dadüzenlenmiştir.KonuşmacıProf.Dr.M.MetinHÜLAGÜ’dür.
Osmanlı Döneminde Aile konulu konferans Kurumumuz tarafından Helsinki’de düzenlenmiştir. Konuşmacı
Prof.Dr.M.MetinHÜLAGÜ’dür.
II.AbdülhamitHankonulukonferansKurumumuztarafındanStockholm’dedüzenlenmiştir.KonuşmacıProf.
Dr.M.MetinHÜLAGÜ’dür.

TarihinPeşindeKonferansları
50 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
İttihatveTerakkiCemiyetiKonferansı
25/12/2013tarihindeKurumumuztarafındanAnkara’dadüzenlenmiştir.
Konuşmacı:Prof.Dr.ŞükrüHANİOĞLU
Afrika’daSömürgeciliğeKarşıOsmanlıSiyasetiKonferansı
05/12/2013tarihindeKurumumuztarafındanAnkara’dadüzenlenmiştir.
Konuşmacı:AliArifBURHAN
ModernTürkTarihiÜzerineDüşüncelerKonferansı
23/10/2013tarihindeKurumumuztarafındanAnkara’dadüzenlenmiştir.
Konuşmacı:Prof.Dr.CarterVaughnFINDLEY
51 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
II.AbdülhamidveBüyükGüçlerKonferansı
19/12/2013tarihindeKurumumuztarafındanAnkara’dadüzenlenmiştir.
Konuşmacı:Prof.Dr.FerozeA.K.YASAMEE
ŞiirinSultanlarıKonferansı
21/11/2013tarihindeKurumumuztarafındanAnkara’dadüzenlenmiştir.
Konuşmacı:Prof.Dr.İskenderPALA

Çalıştaylar
I. Tarih Çalıştayı: Türk Tarihi İle
İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm
Önerileri.
21
Mart
2013
tarihinde
Kurumumuz tarafından
Ankara’da
düzenlenmiştir. Çalıştaya 77 bilim insanı
katılmıştır.
SosyalBilimlerSeminerleri
52 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
24Haziran‐4Temmuz2013tarihleriarasındaKurumumuztarafındanAnkara’dadüzenlenmiştir.
Katılımcılar:Seminerlere27biliminsanıkatılmıştır.
Prof.Dr.HalilİNALCIK,“Osmanlıİmparatorluğu”konulusemineriyle
gençakademisyenlerlebirarayageldi.
DışişleriBakanımızProf.Dr.AhmetDAVUTOĞLU“Sosyal
Bilimler ve Bilim İnsanının Vasıfları” konulu konuşması
ileyükseklisansvedoktorayapanöğrencilerlebiraraya
geldi.
53 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Prof. Dr. İlber ORTAYLI “Tarih Yazıcılığı Üzerine” konulu semineriyle tecrübelerini araştırmacılarla
paylaştı.
SeminereKatılanDiğerBilimAdamlarıveSeminerKonularıAşağıdaBelirtilmiştir.
Sempozyumlar
UluslararasıPiriReisveTürkDenizcilikTarihiSempozyumu
KONUŞMACI
SEMİNER KONUSU
Prof.Dr.VedatGÜRBÜZ
TürkDışPolitikasındaKafkasya
Doç.Dr.VeyselAYHAN
TürkDışPolitikasındaOrtadoğu
HabibHÜRMÜZLÜ
Ortadoğu’daTürkmenler
Prof.Dr.İhsanFAZLIOĞLU
Felsefe‐Tarihİlişkisi
Doç.Dr.BestamiBİLGİÇ
TürkDışPolitikasındaBalkanlar
Prof.Dr.SuraiyaFAROQHI
OsmanlıveEtrafındakiDünya
Prof.Dr.NurhanATASOY
OsmanlıKültürününAvrupa’dakiYansımaları
Prof.Dr.MelekFIRAT
TürkDışPolitikasındaAfrika
Prof.Dr.OsmanGÜMÜŞÇÜ AnadoluAtlası
MehmetGENÇ
OsmanlıEkonomisi
Prof.
Dr.
Mehmet
SEYİTDANLIOĞLU
Prof.Dr.AltanÇATİN
Doç.Dr.ErhanAFYONCU
Yrd. Doç. Dr. Bayram
SİNKAYA
Prof.Dr.CihatGÖKTEPE
Tanzimat:DeğişimSürecindeOsmanlıİmparatorluğu
ArapBaharıveTürkiye
OsmanlıTarihAraştırmaları
TarihselSüreçİçerisindeTürkiye‐İranİlişkileri
Osmanlı’danGünümüzeKıbrıs
Prof.Dr.EsinKÂHYA
BilimTarihiMetodolojisi
Doç.Dr.YaseminAVCI
BirOsmanlıKenti:Kudüs
Prof.Dr.CemilKOÇAK TürkPolitikTarihi
Prof.Dr.KemalÇİÇEK
ErmeniMeselesi
Doç.Dr.İlyasKEMALOĞLU
Türk‐Rusİlişkileri
Prof.Dr.ÇağrıERHAN Türk‐Amerikanİlişkileri
Prof.Dr.MehmetÖZCAN
Türk‐ABİlişkileri
Prof. Dr. Mehmet Metin
HÜLAGÜ
Doç.Dr.NuhASLANTAŞ
Osmanlı’danCumhuriyet’eGeçiş
Arap‐YahudiİlişkilerininTarihîKökenleri
54 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
26‐29Eylül2013
tarihleriarasında
Kurumumuztarafından
İstanbul’dadüzenlenmiştir.
Katılımcılar:102Kişi
Osmanlı’danGünümüzeFilistinSempozyumu
28‐29Kasım2013tarihleriarasındaKurumumuztarafından
Ankara’dadüzenlenmiştir.
Katılımcılar:60Kişi
SultanAbdülazizveDönemiSempozyumu
12‐13Aralık2013tarihleriarasındaKurumumuztarafındanAnkara’da
düzenlenmiştir.
Katılımcılar:66Kişi
55 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Paneller
Şeref Üyeleri Kabul Töreni ve Yabancı
Tarihçilerin Gözünden 90. Yılında Cumhuriyet
Paneli, 30 Ekim 2013 tarihinde Kurumumuz
tarafındanİstanbul’dadüzenlenmiştir.
Katılımcılar:Panele50biliminsanıkatılmıştır.
Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle,
tarihimize katkı sağlayan yerli ve yabancı bilim
insanlarına Türk Tarih Kurumu Şeref Üyeliği
Cübbesitakdimedildi.
Başka Kurumlarla Ortaklaşa Düzenlenen Bilimsel
Toplantılar
Sempozyumlar

AkdesNimetKurat'ınHayatıveEserleriSempozyumu
25‐26 Nisan 2013 tarihleri arasında Ankara’da, Kurumumuz ve Tataristan Bilimler Akademisi
ŞahabeddinMercaniTarihEnstitüsütarafındandüzenlenmiştir.
Katılımcılar:Sempozyuma27biliminsanıkatılmıştır.
56 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU

Uluslararası13.YüzyıldaFelsefeSempozyumu
16‐17 Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara’da, Kurumumuz ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
tarafındandüzenlenmiştir.
Katılımcılar:Sempozyuma76biliminsanıkatılmıştır.
 550Yılınİzinde:BosnaHersek'teOsmanlıMirasıSempozyumu
8‐10 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul’da, Türk Tarih Kurumu ve Fatih Sultan Mehmet
ÜniversitesiEdebiyatFakültesitarafındandüzenlenmiştir.
Katılımcılar:Sempozyuma25biliminsanıkatılmıştır.
Kongreler
 VIII.MilletlerarasıTürkolojiKongresi
30Eylül‐4Ekim2013tarihleriarasındaİstanbul’da,KurumumuzveİstanbulÜniversitesitarafından
düzenlenmiştir.
Katılımcılar:Kongreye260biliminsanıkatılmıştır.
 14.UlusalTurizmKongresi
05‐08 Aralık 2013 tarihleri arasında Kayseri’de, Kurumumuz ve Erciyes Üniversitesi tarafından
düzenlenmiştir.
Katılımcılar:Kongreye275biliminsanıkatılmıştır.
BaşkaKurumlarınDüzenlediğiKatılımSağlananBilimselToplantılar
Sempozyumlar
 AzerbaycanlılarınSoykırımıArşivBelgelerinde
28 Mart–1 Nisan 2013 tarihleri arasında Azerbaycan’da, Azerbaycan Üniversitesi ve Azerbaycan
GençBilimAdamlarıDerneğitarafındandüzenlenmiştir.
Katılımcılar:Prof.Dr.İ.EthemAtnur
57 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU

GelecekGeçmişiTartışıyor
02Mayıs2013tarihindeIsparta’da,SüleymanDemirelÜniversitesitarafındandüzenlenmiştir.
Katılımcılar:Prof.Dr.M.MetinHÜLAGÜveArş.Gör.CanDEVECİ

UluslararasıGeliboluSempozyumu
08‐11 Mayıs 2013 tarihleri arasında Çanakkale’de, Çanakkale Üniversitesi ve Çanakkale Valiliği
tarafındandüzenlenmiştir.
Katılımcılar:Uzm.Yrd.AytaçYÜRÜKÇÜ
Konferanslar
 BatıdaII.Abdülhamidİmajı
30 Nisan–1 Mayıs 2013 tarihinde Kütahya’da, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından
düzenlenmiştir.
Katılımcılar:Prof.Dr.M.MetinHÜLAGÜveArş.Gör.CanDEVECİ

BatıdaSultanII.AbdülhamidAlgısı
06‐07Mayıs2013tarihindeÇorum’da,ÇorumHititÜniversitesitarafındandüzenlenmiştir.
Katılımcılar:Prof.Dr.M.MetinHÜLAGÜveArş.Gör.CanDEVECİ

DinlerveMedeniyetlerArasıDiyalogÜzerineÜçüncüDünyaKonferansı,
10‐12 Mayıs 2013 tarihinde, Makedonya’da, Makedonya Tarih Enstitüsü tarafından düzenlenmiştir.
Katılımcılar:Prof.Dr.MehmetMetinHÜLAGÜveArş.Gör.CanDEVECİ

SilkRoad:Past,PresentandFuture
04 Haziran 2013 tarihinde Moğolistan’da, National University of Mongolia tarafından
düzenlenmiştir.
Katılımcılar:Prof.Dr.SaadettinGÖMEÇ
58 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU

OrtaDoğuAraştırmaları
19Haziran2013tarihindeSakarya’da,SakaryaÜniversitesitarafındandüzenlenmiştir.
Katılımcılar:Arş.Gör.CanDEVECİ
 HicazDemiryolları
13Şubat2013tarihindeÇankırı’da,ÇankırıKaratekinÜniversitesitarafındandüzenlenmiştir.
Katılımcılar:Prof.Dr.M.MetinHÜLAGÜ
 19.YüzyılınBaşlarındaKafkasyaSavaşlarıveSonuçları
05‐08 Aralık 2013 tarihinde Azerbaycan’da, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi tarafından
düzenlenmiştir.
Katılımcılar:Prof.Dr.İ.EthemATNUR
Paneller

OsmanlıBursa’sındaDil,KültürveEdebiyatŞöleni
29 Mayıs 2013 tarihinde Bursa’da, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi tarafından
düzenlenmiştir.
Katılımcılar:Prof.Dr.MehmetMetinHÜLAGÜveArş.Gör.CanDEVECİkatılmıştır.

TheCaucasusatImperialTwilight:Nationalism,Ethnicity&Nation‐Building(1870‐1920)
05‐09Haziran2013tarihindeGürcistan’da,UtahUniversitytarafındandüzenlenmiştir.
Katılımcılar:Prof.Dr.M.MetinHÜLAGÜ,Prof.Dr.İ.EthemATNURveArş.Gör.CanDEVECİ

PoliticsofNotableintheBiladAl‐Sham
10‐13Ekim2013tarihindeABD’deOrtaDoğuAraştırmalarıDerneğitarafındandüzenlenmiştir. Katılımcılar:ŞerifeMEMİŞ
Forumlar
59 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU

TürkDiasporasıveTürkDünyasıVizyon2023
03‐05 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da, Türk‐Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)
tarafındandüzenlenmiştir.
Katılımcılar:Prof.Dr.M.MetinHÜLAGÜveArş.Gör.CanDEVECİ

Altay,TürkDünyasınınAltınBeşiğiUluslararasıForumu
25‐29Ağustos2013tarihindeKazakistan’da,KazakistanKültürBakanlığıtarafındandüzenlenmiştir.
Katılımcılar:Prof.Dr.SaadettinGÖMEÇ
DiğerBilimselToplantılar
 Bizans/DoğuRomaİncelemeleriUlusalKomitesi
20‐22 Eylül 2013 tarihinde Yunanistan’da, Bizans/Doğu Roma İncelemeleri Ulusal Komitesi
tarafındandüzenlenmiştir.
Katılımcılar:Prof.Dr.MelekDELİLBAŞIveProf.Dr.NevraNECİPOĞLU
 EuropeE‐sergisiBirinciVasilikKomiteToplantısı,
13‐18 Nisan 2013 tarihinde Mısır’da, Arab World İle Museum No Frontiers tarafından
düzenlenmiştir.
Katılımcılar:Prof.Dr.M.MetinHÜLAGÜveArş.Gör.CanDEVECİ
1.1.5‐Belgeseller
Kurumumuztarafından2013yılında2adetbelgeselfilmhazırlatılmıştır.
 YitikOsmanlıProjeleri:MetropolitanDemiryolları(MetroProjeleri)
 ÇanakkaleGünlükleri
1.1.6‐YayınFaaliyetleri
60 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Kurumumuz toplumun her kesiminde tarih bilincinin oluşması amacıyla kitaplar ve dergiler
yayınlamaktadır.TürkveTürkiyetarihiileilgilieserlerinyayımlanmasıçalışmalarınısürdürmekteveyayınlarını
tariharaştırmacılarınasunmaktadır.
664sayılıKanunHükmündeKararnamegereği,31Temmuz2012tarihindeAtatürkKültür,DilveTarih
Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik gereği
2013yılındayeniYayınÇalışmaKuruluoluşturulmuştur.
Prof.Dr.M.MetinHÜLAGÜ
Prof.Dr.İlhanERDEM
Prof.Dr.LeventKAYAPINAR
Prof.Dr.İ.EthemATNUR
Prof.Dr.MusaKADIOĞLU
Prof.Dr.MehmetİNBAŞI
Prof.Dr.MuzafferDEMİR
Doç.Dr.İsmailAYDOĞAN
Doç.Dr.M.AkifKİREÇÇİolmaküzeredokuz(9)üyesibulunanYayınÇalışmaKurulu,2013yılıiçerisinde
30 kez toplanmıştır. Yayın Çalışma Kurulunun aldığı kararlar Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Yüksek
KurumBaşkanlığınagönderilmiştir.
Kurumumuz tarafından 2013 yılında 46 adet yeni, 11 adet tıpkıbasım ve 4 adet süreli olmak üzere
toplam61adetyayınınbaskıişlemleriyapılarakaraştırmacılarınhizmetinesunulmuştur.
Yayınlarınyeniyayın,tıpkıbasımvesüreliyayınolarakdağılımıaşağıdagösterilmiştir.
2010
2011
2012
2013
YeniYayınlar
28
41
15
46
TıpkıBasım
26
32
7
11
SüreliYayın
2
4
4
4
Toplam
56
77
26
61
Satışlar
Tıpkı Basım
Yeni Yayın
7%
Süreli Yayın
18%
75%
61 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Türk Tarih Kurumu kanunla kendine yüklenen temel görevler çerçevesinde günümüzün ihtiyaç ve
beklentilerini dikkate alan, çağdaş yayıncılık ilkelerini göz önünde bulunduran bir anlayışla yayın hizmetini
yürütmeyedevametmektedir.Budoğrultudayayınlananeserlerimizaşağıdabelirtilmiştir.
BasımıYapılanYayınlarımız
NutukI‐IV
Yazarı:GaziMustafaKemalATATÜRK
BaskıAdedi:1000x(4cilt)
ÖlümveSürgün
Yazarı:JustinMCCARTHY
Çeviren:FatmaSARIKAYA
BaskıAdedi:1500
Osmanlı‐İranHudutSorunları(1847‐1913)
Yazarı:MelikeSARIKÇIOĞLU
BaskıAdedi:1000
62 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Afrika’daSömürgecilikveOsmanlıSiyaseti
Yazarı:MuhammedTANDOĞAN
BaskıAdedi:2000
Türkiye’deErmeniMeselesi(RusGenelkurmayBaşkanlığıBelgeleri)
Hazırlayan:MihailBASHANOV
Çeviren:İlyasKEMALOĞLU(KAMALOV)
BaskıAdedi:2000
ÇanakkaleMuhârebatı
YayınaHazırlayanlar:B.ÖZDEMİR‐A.MUTAF
BaskıAdedi:2000
HarbMecmû’ası
YayınaHazırlayanlar:F.ÖNAL‐S.SOYDEMİR‐K.ERKAN‐A.TEMİZ‐Ö.F.
YILMAZ‐A.UÇAR
BaskıAdedi:1500
63 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
KırımHarbi’neDairNotlar
Yazarı:ErdoğanKELEŞ
BaskıAdedi:2000
1445TarihliPaşaLivasıİcmalDefteri
YayınaHazırlayan:H.İNALCIK‐E.RADUSHEV‐U.ALTUĞ
BaskıAdedi:2000
SavaşYıllarındaTürkiye’deSosyalYardımFaaliyetleri(1914‐1923)
Yazarı:SafiyeKIRANLAR
BaskıAdedi:1500
HalilEdhemHâtıraKitabıI‐II
Hazırlayan:TürkTarihKurumu
BaskıAdedi:1500
64 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
TürkTatarKültürTarihi
Yazarı:GamirzanDAVLETŞİN
Çeviren:AlbinaTÜZLÜ
BaskıAdedi:1000
Münşe’ât‐ıÂsım
Yazarı:KüçükÇelebi‐ZâdeİsmailAsımEfendi
YayınaHazırlayan:FahriUNAN
BaskıAdedi:1000
Kitab‐ıTârih‐iCerîde‐iCedîde
YayınaHazırlayan:BahattinGENCAL
BaskıAdedi:1000
BaltaLimanı’naGidenYol
Yazarı:MübahatKÜTÜKOĞLU
BaskıAdedi:1500
65 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
ArşivBelgelerindeSiyakatYazısıÖzellikleriveDivanRakamları
Yazarı:DündarGÜNDAY
BaskıAdedi:1500
TrabzonRumİmparatorluğuveTürkler(1204‐1404)
Yazarı:MuratKEÇİŞ
BaskıAdedi:1500
FizanHatıraları
Yazarı:MahirSaitPEKMEN
YayınaHazırlayanlar:H.BABACAN‐S.AVŞAR
BaskıAdedi:1500
OsmanlıHâriciyesindeGayr‐iMüslimler(1852‐1925)
Yazarı:TacettinKAYAOĞLU
BaskıAdedi:2000
66 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Tezkire‐iŞuara‐iYümnî
Yazarı:M.SalihYÜMNÎ
YayınaHazırlayan:SadıkERDEM
BaskıAdedi:2000
ArapKaynaklarınaGöreIX‐XI.AsırlardaKimekDevleti
Yazarı:BolatE.KUMEKOV
Çevirenler:M.KILDIROĞLU‐Ç.SAMUDiNUULU
TarihinDerinliklerinden19.YüzyılaKâşgar
Yazarı:KonuralpERCİLASUN
BaskıAdedi:2000
XVI.AsırdaAnadolu’daAlevilik
Yazarı:SaimSAVAŞ
BaskıAdedi:2000
Târîh‐iSelimŞâh
67 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Yazarı:Nurüd’dinCihângirŞâh
Tercüme:Nevres‐iKADİM
YayınaHazırlayan:FahriUNAN
BaskıAdedi:1500
18‐19.YY.’daBirecikSancağındaİktisadiveSosyalYapı
Yazarı:TahirÖĞÜT
BaskıAdedi:1000
Yatağan
Yazarı:TuncerBAYKARA
BaskıAdedi:1500
ÇinKaynaklarınaGöreEskiTürkBoyları
Yazarı:AhmetTAŞAĞIL
BaskıAdedi:2500
OsmanlıToplumunda
Çingeneler
68 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Yazarı:İsmailALTINÖZ
BaskıAdedi:2000
KazakTürkleriİleÇarlıkRusyasıArasındakiSiyasiİlişkiler
Yazarı:OsmanYORULMAZ
BaskıAdedi:2000
Şeyhü’l–VüzerâKocaHüsrevPaşa:II.MahmudDevrininPerdeArkası
Yazarı:YükselÇELİK
BaskıAdedi:1500
TanzimatDönemindeAnadoluKentlerininSosyalveEkonomikYapısı
Yazarı:MusaÇADIRCI
BaskıAdedi:2000
69 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
TarihteveBugünŞamanizm:MateryallerveAraştırmalar
Yazarı:AbdülkadirİNAN
BaskıAdedi:1500
Orta‐AsyaTürkTarihiHakkındaDersler
Yazarı:V.V.BARTHOLD
Tercüme:RagıpHulusiÖZDEM
YayınaHazırlayan:KazımYaşarKOPRAMAN‐İsmailAKA
BaskıAdedi:2000
GaziEthemPaşaveDönemi
Yazarı:AdemÖLMEZ
BaskıAdedi:1500
Anılar(1916‐1919)
Yazarı:GeneralYakofKefeli
Çeviren:ErdoğanALTINKAYNAK
BaskıAdedi:1500
70 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Dipnotlar:MerakUyandıranBirTarih
Yazarı:AntonyGRAFTON
Tercüme:FatmaACUN
BaskıAdedi:4000
FasTarihi
Yazarı:İsmailCERAN
BaskıAdedi:2000
MemleketHatıralarıI‐II
Yazarı:MehmetEsatSEREZLİ
YayınaHazırlayan:A.KOÇAK‐İ.ŞİRİN–F.YAVUZ
BaskıAdedi:1500
PiriReisHaritası‐İzahname
BaskıAdedi:1500
71 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
DoğuAkdenizSahilindeBirOsmanlıSancağı:Trablus(1516‐1579)
Yazarı:EnverÇAKAR
BaskıAdedi:1500
İstanbul(1874)
Yazarı:EdmondoDeAMİCİS
Çeviren:BeynunAKYAVAŞ
BaskıAdedi:2000
Türk–Almanİlişkileri(1923‐1939)
Yazarı:CemilKOÇAK
BaskıAdedi:1500
31MartHatıraları
Yazarı:MahirSaidPEKMEN
YayınaHazırlayan:H.BABACAN‐S.AVŞAR
BaskıAdedi:1500
72 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
KazanHanlığı‐MoskovaKnezliğiSiyasiİlişkileri(1437‐1552)
Yazarı:SerkanACAR
BaskıAdedi:2000
XVI.AsırdaManisaKazâsı
Yazarı:FeridunM.EMECEN
BaskıAdedi:1500
KurtuluşSavaşıGünlerindeİngilizİstihbaratServisi’ninTürkiye’deki
Eylemleri
Yazarı:SalahiR.SONYEL
BaskıAdedi:1000
1812‐1813Tarihli(16Numaralı)TokatŞer’iyeSicili
Yazarı:MuratHANİLÇE
BaskıAdedi:1500
73 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Târih‐iBuhârâ
Yazarı:EbuBekrMuhammedb.Ca’feren‐Narşahi
ArapçadanTercüme:EbuNasrAhmedb.Muhammedel‐KUBAVÎ
FarsçadanTercüme:ErkanGÖKSU
BaskıAdedi:2000
Seyahatü’lKübra
Yazarı:SüleymanŞükrü
YayınaHazırlayan:HasanMERT
BaskıAdedi:1500
AhmetArifHikmetBeyefendi:BirTanzimatDevriŞeyhülislamı
Yazarı:MahirAYDIN
BaskıAdedi:1500
ll.Meşrutiyet’tenCumhuriyet’eKızlarınEğitimi
Yazarı:YaseminTümerErdem
BaskıAdedi:1500
74 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Napeleon’unŞarkSiyâseti
Yazarı:EdouardDRIAULT
Tercüme:KöprülüzadeM.Fuad
Çeviriyazı:SelmaGÜNAYDIN
BaskıAdedi:2000
ÜnlüKişiler(DeViriusIllustribus)
Yazarı:GaiusSuetoniusTRANQUİLLOS
Çeviren:Ü.FafoTELATAR
BaskıAdedi:2000
II.AbdülhamidDönemiOsmanlı‐KaradağSiyasiİlişkileri
Yazarı:UğurÖZCAN
BaskıAdedi:2000
AvrasyaTürkologlarıSözlüğül.Cilt‐2.Kitap
RusyaTürkologları(XX.YüzyılınİkinciYarısı‐XXI.YüzyılınBaşı)
Yazarı:A.KOLESNİKOV–İ.KAMALOV
BaskıAdedi:2500
75 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
TürkKültürVarlıklarıEnvanteri(Manisaİlçeleri)
Editör:HakkıACUN
BaskıAdedi:2000
TürkiyeTarihiSelçuklularDevriI
Yazarı:MükriminHalilYİNANÇ
YayınaHazırlayan:RefetYİNANÇ
BaskıAdedi:1500
BaskısıYapılanSüreliYayınlar
Kurumumuz süreli yayınlarından olan Belleten Dergisi 3 sayı, Höyük Dergisi 1 sayı olarak
yayımlanmıştır.
1.1.7‐ÜcretsizDağıtılanYayınlar
76 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Kurumumuz tarafından 2013 yılında 22.817 kitap, 6.858 süreli yayın olmak üzere toplam 29.675 adet
yayınüniversiteler,kütüphanelervediğerkamu,kurum,kuruluşvekişiyeücretsizolarakdağıtılmıştır.Ücretsiz
dağıtılanyayınlarındağıtımyerlerinegöredağılımtablosuaşağıdaverilmiştir.
2010‐2013YıllarıArasındaÜcretsizDağıtılanYayınlar(AdetOlarak)
2010
2011
2012
2013
Kitap
Süreli
CD
Kitap
Süreli
CD
Kitap
Süreli
CD
Kitap
Süreli CD
Yurtdışı
Yurtiçi
Yayın
Üniversiteler
Kütüphaneler
DiğerKamu
Kurumuveya
Kişiler
Üniversiteler
Kütüphaneler
DiğerKamu
Kurumuveya
Kişiler
TOPLAM
Yayın
Yayın
Yayın
0
10
0
0
0
0
0
148
0
0
0
0
6.615
480
0
0
0
0
11.328
146
5.140
0
0
0
207
0
0
135
0
1
342
45
0
11.215
1705
0
126
13
0
0
0
0
66
0
0
0
0
0
913
111
2
0
0
0
128
0
13
0
0
0
168
0
0
0
0
0
1.194
4
0
0
0
0
524
0
0
349
0
1
9.655
51
0
22.817 6.858
0
77 StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
1.2‐İnsanKaynaklarıveDestekHizmetleriMüdürlüğü
1.2.1‐YayınlarınSatışveTanıtımFaaliyetleri
Kurumumuz
tarafından
yayımlanan
eserler,TürkTarihKurumuanabinasındabulunan
yayın satış bürosu, Kızılay yayın satış bürosu ve
anlaşmalı kitabevleri aracılığı ile okuyucuların
hizmetinesunulmaktadır.
Kurum yayınlarının daha çok okura ulaşması için
http://e‐magaza.ttk.gov.tr on‐line satış sitesi
üzerindenkitapsatışıyapılmaktadır.
Yayımlanan tüm eserler genel ağ sayfasında
ve yayın kataloğundan takip edilebilmektedir.
Yayınlarımızın kitap fuarlarında da sergilenmesi
suretiyle tanıtımları yapılmakta olup, katıldığımız 8
kitap fuarı ile ülkemizin değişik şehirlerinde
doğrudan
doğruya
okuyucuyla
buluşması
sağlanmıştır.
78StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
2013YılındaKatılımSağlananFuarlar
2013YılındaKatılımSağlananFuarlar
Sıra
No
Tarih
FuarınAdı
Düzenleyen
DüzenlendiğiYer
1
Ocak2013
AdanaKitapFuarı
TüyapFuarcılık
Adana
2
13‐17
Şubat
2013
Antalya2.KitapFuarı
TüyapFuarcılık
Antalya
3
09‐17
Mart2013
11.BursaKitapFuarı
TüyapFuarcılık
Bursa
4
19‐29
Nisan
2013
18.İzmirKitapFuarı
TüyapFuarcılık
İzmir
5
14‐19
Mayıs
2013
4.DiyarbakırKitapFuarı
TüyapFuarcılık
Diyarbakır
6
28
Ağustos‐
05Eylül
2013
SivasKitapFuarı
TüyapFuarcılık
Sivas
7
16‐25
Eylül2013
4.AntalyaKonyaaltı
KitapFuarı
TüyapFuarcılık
Antalya
8
31Ekim‐
12Kasım
2013
32.Uluslararasıİstanbul
Fuarı
TüyapFuarcılık
İstanbul
79StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
YayınSatışı
Kurumyayınlarınınsatışrakamlarıaşağıdagösterilmiştir.
2013YılıYayınSatışı(AdetOlarak)
Kitap
90.623
Süreliyayın
3.484
CD
83
TOPLAM
94.190
*E‐Mağaza,merkezyayınsatışbürosu,Kızılayyayınsatışbürosuvefuarsatışlarıdâhildir.
1.2.2‐KatılımSağlananEğitimlerveToplantılar
2013yılındaTürkTarihKurumupersonelininkatıldığıeğitimvetoplantılaraşağıdaverilmiştir.
KATILIMSAĞLANANEĞİTİMLER
TARİHİ
KİŞİ
SAYISI
18/02‐15/03/2013
6Kişi
BilimselAraştırmalarEğitimi
15‐19Nisan2013
3Kişi
5018sayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanunu
16‐17Mayıs2013
2Kişi
23Eylül2013
1Kişi
10‐16Şubat2013
2Kişi
17/06‐01/07/2013
8Kişi
4Ekim2013
20Kişi
18/11‐27/12/2013
23Kişi
16‐18Aralık2013
2Kişi
KONUSU
AdayMemurTemelveHazırlayıcıEğitimi
DefterdarlıkUzmanlarıEğitimi
MaliyeBakanlığıHarcamaYönetimSistemi(HYS)
Eğitimi
GörevdeYükselmeveUnvanDeğişikliğiSınavıEğitimi
DepremEğitimiveTatbikatı
AdayMemurTemelveHazırlayıcıEğitimi
KamuHarcamaveMuhasebeBilişimSistemi
80StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
1.2.3‐SatınAlmaveTaşınırİşlemleri
 TürkTarihKurumuhizmetbinası,basımevibinası,yayınsatışbürolarınınvemülkiyetindebulunan
diğer binaların bakım‐onarım, haberleşme, aydınlatma, ısıtma, su giderleri ile diğer mal ve hizmet
alımlarıKamuİhaleKanunuusulveesaslarınagörekarşılanmaktadır.
 Binalarıntemizlikişleriihalesuretiyle21kişiileyapılmıştır.
 Anahizmetbinasındagörevlipersonelinmesaiyegeliş‐gidişlerinisağlamakiçinihalesuretiyle5adet
servisaracıkiralanmıştır.
 KurumpersonelininyemekihtiyacıBaşbakanlıkİdariveMaliİşlerDairesimutfağındansatınalmak
suretiylekarşılanmaktadır.
 Kurumunhizmetbinasınıngüvenliği,ihalesuretiyle18özelgüvenlikgörevlisiilesağlanmaktadır.
 Hizmetbinasındanbasımevibinasına,yayınsatışbürolarıvefuarlardakitaptaşımada,yemekaracı
olarak ve diğer hizmetlerde 4 araç kullanılmakta olup, bu araçlar hizmet alımı yoluyla temin
edilmiştir.
 Büromakinelerininyıllıkkontrolleri,Kurumhizmetbinası,basımevi,kitapsatışbürosundabulunan
kompanzasyonsistemininveasansörlerinbakımıyaptırılmıştır.
 Kamu İhale Kanunu çerçevesinde 12 adet, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde 7 ihale
dosyasıhazırlanmıştır.
 TürkTarihKurumuambarınagirenveçıkandemirbaşvetüketimmalzemelerinkaydıtutulmuşolup,
taşınırkayıtişlemleribelgelerihazırlanmıştır.2012yılıTaşınırYönetimHesabıoluşturulmuştur.
1.2.4‐YurtİçiveYurtDışıGörevlendirmeİşlemleri
Başka kurumlarla ortaklaşa düzenlenen ve başka kurumların düzenlediği bilimsel toplantılara
katılanlara, Kurumun katılım sağladığı fuarlara ve düzenlenen eğitimlere katılan personel ve diğer
görevlendirmeler için 2013 yılında yurt içinde 48 kişiye, yurtdışında 79 kişiye görevlendirme yapılarak
yollukgiderleriKurumbütçesindenkarşılanmıştır.
1.2.5‐Evrakİşleri
2013yılında,
 Gelenevrak2086adet,
 Gidenevrak3772adettir.
81StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
1.2.6‐Bilgiİşlem
Verilenhizmetlerinkaliteveveriminiartırmakamacıylayıliçindeyürütülenvegeliştirmeyeçalışılan
faaliyetlerimizaşağıdaanahatlarıylabelirtilmiştir.
1‐ WEBsitelerininteknikveiçerikyönetimi;
http://www.ttk.gov.tr(KurumunWebSitesi),
http://e‐magaza.ttk.gov.tr(OnlineSatışSitesi),
http://sempozyum.ttk.gov.tr(SempozyumlarınTanıtımSitesi),
http://seminer.ttk.gov.tr(SeminerlerveEğitimlerinTanıtımSitesi),
http://aves.ttk.gov.tr(AkademikVeriYönetimSistemiSitesi),
http://apsis.ttk.gov.tr(ProjeSüreçleriYönetimSistemiSitesi),
http://ermenimeselesi.ttk.gov.tr(ErmeniMeselesiSitesi),
82StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
2‐
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanan personellerin bilgisayarında gerekli
tanımlamaların yapılması, gerekli yazılımların yüklenmesi, iletilen talep ve sorunların çözümü
gerçekleştirilmektedir.
3‐
SosyalMedyaYönetimi;
 Facebooktakipçisayımızyaklaşık8.500kişi,
 Twittertakipçisayımızyaklaşık5.500kişi,
 Youtube (yüklenen video sayısı 328 adet–90.000 kez görüntülenmiştir‐Toplam
izlenmesüresi514.205dakikadır.),
 GooglePlus, Kurum veri ve bilgilerinin güvenliğinin sağlanması, veri güvenliği politikaları oluşturulması,
geliştirilmesiçalışmalarıdevametmektedir.Firewall(güvenlikduvarı)politikalarınıbelirlemeveuygulama
gibi hususlar yerine getirilirken, IP adreslerinin organizasyonu ve ağ güvenliğinin sağlanmasına da
çalışılmaktadır.
2013yılıiçindeKurumvizyonunaulaşılmasıvemisyonunungerçekleştirilmesiiçinuygunteknolojik
alt yapı hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Bu bağlamda yurt içinde ve yurt dışında sosyal bilimler
alanındaaraştırmayapanakademisyenleritespitetmekveortakbirplatformdabuluşmalarınısağlamakiçin,
http://aves.ttk.org.tr ‐http://aves.gov.tr adresinden giriş yapılabilen Araştırmacı Bilgi Sistemi (AVES) 2013
yılındahizmetesunulmuştur.
Kurumumuztarafındandesteklenenprojelerinbaşvurusundan,sonuçlandırılmasınakadarolantüm
süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan APSİS otomasyon sistemi http://apsis.gov.tr
adresinden2013yılındahizmetesunulmuştur.
Genel ağ sayfamızın içeriğinde yer alan; Yayın Kataloğu, Süreli Yayınlar, Kütüphane, Ermeni
Araştırmaları, Bilimsel Toplantılar, Desteklenen Kazılar,
Sempozyumlar ve Basında Türk Tarih Kurumu bilgileri sürekli
günceltutulmaktadır. Elektronikmağazamıziçeriğindeyeralanveyeralacak
olanyayınlarailişkinhertürlübilgiyeulaşılmasısağlanmaktave
haftalık‐aylık‐yıllıkraporlanmasıyapılmaktadır.
Kütüphane otomasyon sisteminin verimli çalışması ve
katalog taramasında sorun yaşanmaması için ayrı bir sunucu
üzerindenhizmetverilmesisağlanmıştır.
Kitap Satış ve Stok Takip Programı üzerinden, satılan ürünlerin faturalanması, stokların takibi ile
bilgilendirmeraporlarıvemuhasebeyiilgilendirenraporlarınverilmesisağlanmıştır.
83StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
1.3‐StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
1.3.1‐2013‐2017StratejikPlanÇalışmaları
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince 2013‐2017 yılı Stratejik Planı
hazırlanmışolup,Kurumumuzgenelağsayfasındayayınlanmıştır.
1.3.2‐BütçeUygulamaları
Kurumun 2013 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin, 08.01.2013 tarihli ve 1 sıra numaralı Merkezi
Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği doğrultusunda aylar itibarıyla dağılımının yapıldığı Ayrıntılı Finans
Programıoluşturulmuştur.6363sayılı2013YılıMerkeziYönetimBütçeKanunu’nun6/6’ncımaddesihükmü
çerçevesinde kurum içi ödenek aktarma işlemi ve aynı Kanun’un 6/2’nci maddesi gereği mevcut tertiplere
ödenekeklemeişlemlerigerçekleştirilmiştir.Harcamabirimindengelenödenekgöndermebelgesiicmalive
tenkisbelgesiicmaliincelenerekonaylanmıştır.
1.3.3‐BütçeninHazırlanması
2014‐2016 Dönemi Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde belirtilen ilke ve esaslara
göre, Kurumun cari ve yatırım bütçe teklifleri oluşturulmuştur. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile
Kurumuncaribütçegörüşmeleri,KalkınmaBakanlığıileyatırımprogramıgörüşmeleriyapılmış,görüşmeler
sonucunda teklifler değerlendirilerek Kurumun Bütçe Tasarısı hazırlanmıştır. TBMM Plan ve Bütçe
KomisyonuileGenelKurul’dayapılanbütçegörüşmelerinekatılımsağlanmıştır.
1.3.4‐ÖnMaliKontrol
Kurumumuzca yayımlanan 2012/1 sayılı Ön Mali Kontrol İşlemleri Genelgesi gereği, Kurumun
harcama birimi tarafından ihalesi yapılan 7 adet taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ve 2 adet diğer
konulardaönmalikontrolyapılarakgörüşyazısıdüzenlenmiştir.
1.3.5‐DüzenlenenRaporlar
5018sayılıKanunun41’incimaddesiileKamuİdarelerinceHazırlanacakFaaliyetRaporlarıHakkında
Yönetmelik gereği, Kurumun 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak Maliye Bakanlığı ve Sayıştay
BaşkanlığınagönderilerekKurumungenelağsayfasındayayınlanmıştır.
5018 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi gereği, Kurumumuz bütçesinin ilk altı aylık uygulama
sonuçlarını,ikincialtıayailişkinbeklentilervehedeflerilefaaliyetlerininyeraldığı2013YılıKurumsalMali
DurumveBeklentilerRaporuhazırlanarakKurumungenelağsayfasındayayınlanmıştır.
5018 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği, Kurumun 2013‐2017 Dönemi Stratejik Planı hazırlanarak Türkiye
84StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Büyük Millet Meclisi, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilerek Kurumun
genelağsayfasındayayınlanmıştır.
5018 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları
Hakkında Yönetmelik gereği, 2014 Yılı Performans Programı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı ve Maliye
BakanlığınagönderilerekKurumungenelağsayfasındayayınlanmıştır.
1.3.6‐KamuHizmetEnvanteri
Kurumumuz Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğüne girişi yapılan 13 adet, Kütüphane Müdürlüğünce
yapılan 7 adet işin 2013 yılında bilgi kontrolleri yapılmıştır. Bu bilgiler türkiye.gov.tr adresinde
yayınlanmıştır.
1.3.7‐MuhasebeveBütçeKesinHesapİşleri
 2012 yılı yönetim dönemi cetvelleri hazırlanarak, Sayıştay Başkanlığına ve Muhasebat Genel
Müdürlüğünegönderilmiştir.
 2012yılıbütçegerçekleşmeleri,MuhasebatGenelMüdürlüğüSay2000İsistemiverilerindenalınarak
oluşturulan 2012 yılı Bütçe Kesin Hesabı Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve TBMM’ye
gönderilmiştir.
 Kurumun Taşınır Yönetim Hesabının cetvelleri konsolide edilerek, 2012 Taşınır Kesin Hesabı
oluşturulmuşveSayıştayBaşkanlığınagönderilmiştir.
 Kurumune‐mağazaüzerindensatışıyapılanyayınlaraaityıllıkortalama3.100adetsiparişformunun
hergünbankakontrolleriyapılarak,günlük12adetbelgeoluşturulmuştur.
 Yayıngelirlerivefotokopigelirlerikarşılığında1.871adetveznealındısı,94adetkasaçıkışbelgesi
düzenlenmiştir.
 2013 yılında 1.956 adet ödeme emri belgesinin kontrolünden sonra muhasebe kaydı yapılarak
ilgililerinödemelerigerçekleştirilmiştir.
 2013yılında1.120adetmuhasebeişlemfişidüzenlenerekmuhasebekaydıyapılmıştır.
 2013yılında3.076adetyevmiyekaydıoluşturulmuşolup,muhasebekaydısonucuoluşanraporlar
veyevmiyekayıtlarıdosyalanmışveSayıştayBaşkanlığınınincelemesinehazırhalegetirilmiştir.
 SosyalGüvenlikKurumuveVergiDairesinekarşıolanyükümlülüklerimizheraydüzenlibirşekilde
yerinegetirilmiştir.
85StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
1.4‐KütüphaneMüdürlüğü










Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi,
Türktarihi,Türkiyetarihivebunlarlailgili
konularda zengin ve değerli bilgi
kaynaklarına sahip olan tek ihtisas
kütüphanesidir. Depoları ve okuyucu
salonuilebirlikteyaklaşık1200m² alanda
hizmetvermektedir.
Satınalma,değişimvehediyeyolu
ile sağlanan bilgi kaynakları aşağıdaki
bileşenlerdenoluşmaktadır.
Kitaplar
SüreliYayınlar(Dergi,Gazete)
Haritalar
ElyazmasıEserler
Basılmamıştelifveçevirieserler
Fotokopiler
Mikrofilm
Mikrofiş
CD‐ROM
VideoKaset
Kurum Kütüphanesinden, üniversite
öğretim üye ve görevlileri, yüksek lisans ve
doktora düzeyinde çalışma yapan araştırmacılar,
resmî ve özel kuruluşlarda görevli araştırmacılar
vekişiselaraştırmacılaryararlanmaktadır.

2013yılındakütüphanemize1.129adetkitap,262adetdergi,7adetCD‐DVD,27adetansiklopedi,15
adetsözlük,1adetatlas,1adettezvearaştırmaçalışması12adetelyazmasıeser,4adettercüme
eserolmaküzere1458adetmateryal,satınalma,değişimvebağışolarakteminedilmiştir.

Türktarihi,Türkiyetarihivebunlarlailgilialanlardaçalışanaraştırmaveyayınyapanyurtdışından
252,yurtiçinden57kütüphaneileyayındeğişimisürdürülmektedir.
86StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU


Kütüphaneye değişim yoluyla 483, satın alma yoluyla 151, hediye yoluyla 137 olmak üzere toplam
771 başlık süreli yayın gelmektedir. Bu süreli yayınlardan 302’si yurt içinden, 469’u yurt dışından
sağlanmıştır.
2013 yılında kütüphanemizden faydalanan 5.929 araştırmacının dağılımı aşağıdaki tabloda
gösterilmişolup,toplam27.247adetkütüphanemateryalikullanılmıştır.
2010
2011
2012
2013
Lisans
1.050
722
718
YüksekLisans
1.987
1.519
1.295
Doktora
1.750
1.348
1.476
ÖğretimÜyesi
1.201
1.288
1.258
KurumMensupları
216
157
159
Kişisel
756
661
896
TOPLAM
6.960
5.695
5.802
Kütüphanemizdenfaydalananaraştırmacılarındağılımıaşağıdagösterilmiştir.
12%
9%
557
1.242
1.438
1.462
546
684
5.929
Lisans
9%
21%
Yüksek Lisans
Doktora
25%
Öğretim Üyesi
24%
Kurum Mensubu
Kişisel


Kütüphanemizde üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde okuyan öğrenciler staj
yapabilmektedir.Buçerçevede,2013yılında16öğrencikütüphanemizdestajlarınıtamamlamıştır.
Kütüphanemize araştırmacılardan gelen talepler doğrultusunda, 3 adet yazma eser ile fotokopi
çekilmesine izin verilmeyen kaynaklardan dijital kamera ile 452 poz, tarayıcı ile 56 poz CD’ye
87StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU







aktarılarakaraştırmacılaraverilmiştir.Ayrıcakütüphanemizkoleksiyonundamevcutolan5adetCD
kopyalanarakaraştırmacılarınhizmetinesunulmuştur.
Ciltatölyesinde29adetkitap,254adetdergiciltlenerekokuyucularınhizmetinesunulmuştur.281
adetkitap,63adetfotokopi,30tercümeeserekartonkapakcilt,materyallerikorumakiçin40klasör
ve8kutuyaptırılmıştır.
Kütüphanede verilen okuyucu hizmetlerinin dışında araştırmacılardan posta, e‐posta, belgegeçer,
telefon ile gelen bilgi ve belge taleplerinin karşılanmasına 2013 yılında da devam edilmiştir.
Kütüphanevearşivimizdene‐posta,postavetelefonyoluile139kişiveyakuruluşçabilgitalebinde
bulunulmuş,tümünecevapverilmiştir.
2013 yılında Belleten dergisinin 278 ve 279’uncu sayısı ULAKBİM Online Dergi İzleme Sistemi
(ODİS)’neyüklenerek,indekslenmeküzereULAKBİM’egönderilmiştir.
KütüphaneÇalışmaKurulu
Kütüphane Çalışma Kurulu 2013 yılı içinde 7 toplantı yapmış olup, toplantılarda alınan
kararlaraşağıdabelirtilmiştir.
HalepValisiMazharBey’eaitevrakKurumumuzarşivinekazandırılmıştır.
TürkTarihKurumuKütüphanesiMateryalBağışKabulİlkelerive TürkTarihKurumuKütüphanesi
MateryalBağışSözleşmesikabuledilerekgenelağsayfamızdayayınlanmıştır.
Kütüphanemize bağış/değişim sonucu gelen fazla nüsha ve koleksiyon yapısına uygun olmayan
materyallerlistelenmiş,KütüphaneÇalışmaKuruluüyeleritarafındanincelendiktensonra1.113adet
eser,İstanbulMedeniyetÜniversitesiKütüphanesi’negönderilmiştir.
Mayıs2013’tedenemeerişimineaçılanvearaştırmacılartarafındanKurumumuzcaaboneolunması
talep edilen 5 adet veri tabanına (ProQuest Tarihî Gazeteler Arşivi, ProQuest Tarih‐History
StudyCenter,ProQuestDissertationsandThesisFulltext–A,PeridocalsArchieveOnline(1‐
5)+(6‐10), Social Science Journals) abone olunmasına karar verilmiş, 1 adet veri tabanına
(ProQuestPoliticsCollection)da1yılücretsizerişimsağlanmasıuygungörülmüştür.
KütüphaneMateryali
MateryalTürü
Kitap*
Dergi**
Harita,Grafik,Planvs.
ElYazmaları
DVD/CD
Mikrofilm
Mikrofiş
TercümeEser
Fotokopi
TOPLAM
2013
138.927
28.100
873
1.706
483
246
24
419
664
171.442
*Ansiklopedi,sözlük,atlas,tezvearaştırmaçalışmalarıvenadireserlerkitaptoplamıiçindebelirtilmiştir.
**Dergivegazetelerdenoluşansüreliyayınlartoplamıdergisütunundabelirtilmiştir.
88StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Kurumumuzkütüphanecilikvearşivcilikalanındagelişmişteknolojivemodernyönetimtekniklerini
birliktekullanarakverimliliğivekaliteyiönplandatutanbiryaklaşımlahareketetmektedir.Araştırmacıların
istedikleribilgivebelgeye dahakolayulaşmasıamacıyla2013 yılındaikiprojehayatageçirilmiştir.Bunlar,
29/03/2012tarihve656sayılıYönetimKuruluKararıileuygungörülen“KütüphaneRenovasyonDonanım
ve Yazılım Alımı” projesi ve 17/01/2013 tarih ve 668/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen
“KütüphaneveArşivMateryalleriniSayısallaştırmaProjesi”dir.
KütüphaneRenovasyonDonanımveYazılımAlımıprojesikapsamında;KurumumuzKütüphanesinde
mevcut olan materyallerin kimliklendirilmesi, envanterin sayılması ve güvenliğinin sağlanması amacı ile
gerekli donanım ve yazılımlar temin edilmiş, materyaller kimliklendirilmiştir. Materyal bilgilerinin
güncellenerek eşleştirilmesi, doğru verilerin Kütüphane Yönetim Platformu’na aktarılması işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
Kütüphane
Renovasyon
Projesi
ile,
koleksiyonda bulunan tüm materyalin kayıtları
elektronik ortama aktarıldığı için koleksiyon sayısı,
yönetimivegüvenliğidahakolaysağlanmaktadır.
Kütüphane
ve
Arşiv
Materyallerini
Sayısallaştırma Projesi ile, Kurum Kütüphanesinde
bulunanelyazması,nadireser,fotoğraf,harita,resimve
belge arşivinin uygun teknoloji tarayıcılar ve yazılımlar
kullanılmak suretiyle TS‐13298 standartlarında, dijital
dönüşümüsağlanmıştır.Projekapsamında952.825poz
sayısallaştırılmış olup, 539.200 poz yazma eser, nadir
eserveharitalardijitalortamaaktarılmıştır.
89StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
1.4.1‐BelgeArşiviFaaliyetleri
Kurumumuzda yakın dönem tarihi bakımından önemli arşiv belgeleri ve zengin bir fotoğraf
koleksiyonu bulunmaktadır. Arşivimiz bağış ve satın alma şeklinde oluşmuştur. Arşivde bulunan belgeler
OsmanlıDevleti’ninsondönemlerini,aynızamandaTürkiyeCumhuriyetidöneminikapsamaktadır.Belgelerin
büyük bölümü Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmıştır. Yeni Türk harfleriyle kaleme alınanlar yanında
İngilizce,Fransızca,Almancabelgelerdebulunmaktadır.
Arşiv Belgesi
KütüphaneveArşivMateryaliniSayısallaştırmaProjesikapsamında
952.825 poz sayısallaştırılmış olup, 413.625 poz arşiv vesikası, fotoğraf el
yapımıresimverölövedijitalortamaaktarılmıştır.
Geçmiştenbugünekalankültürvesanatürünlerinigelecek
nesillere aktarmak gibi tarihsel bir misyonu olan Kurumumuz
kütüphane
ve
arşivinde
bulunan
koleksiyonun
sayısallaştırılmasıyla;
 Entelektüel ve nesnel değere sahip koleksiyonun
belirlistandartlardaarşivlenmesi,
 Kültürel ve bilimsel mirasa erişim, korunma ve
gelecekkuşaklarasağlıklıbirşekildeaktarılması,
Nadir Eser



 Koleksiyonun fiziki kullanımdan ötürü oluşan
tahribatınönlenmesi,
Fikrî mülkiyet haklarını korurken, kütüphaneler tarafından derlenen bilgilerin tüm
araştırmacılarınhizmetinesunulması,
Araştırmacılarınbilgiyeetkinvehızlıbirbiçimdeulaşmaları,yüksekerişimtalebininmevcut
olduğudurumlardabilgininyaygınlaştırılması,
Bilgiteknolojisininçağdaşkütüphanehizmetlerindebirarayagetirilmesisağlanmıştır.
2013 yılında belge arşivine 3 adet fotoğraf albümü, 22 adet CD‐DVD ve 1 adet arşiv vesikası dâhil
edilmiştir.
90StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Kurumumuz arşivinde bulunan materyal ve
belgelerindağılımıyandakitablodagösterilmiştir.
Belgearşivinden40araştırmacıyararlanmıştır.
MateryalTürü
FotoğrafAlbüm
ArşivVesikası
ElYapımıResim
DVD/CD
VideoKasetveSesKaseti
Toplam
2013
324
7.379
1.203
145
199
9.250
91StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
2‐PerformansSonuçlarıTablosu
5018 sayılı Kanunda, 5917 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 01.01.2010 tarihi itibarıyla Yüksek
Kurumun bünyesinde yer alan Kurumlara da stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirildiğinden, 2013‐
2017yıllarınıkapsayanTürkTarihKurumuStratejikPlanıhazırlanarak2013yılıiçerisindeyayımlanmıştır.
Bu nedenle 2013 yılı için performans programı hazırlanamadığından, performans bilgilerine yer
verilememiştir.
3‐PerformansSonuçlarınınDeğerlendirilmesi
5018 sayılı Kanunda, 5917 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 01.01.2010 tarihi itibarıyla Yüksek
Kurumun bünyesinde yer alan Kurumlara da stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirildiğinden, 2013‐
2017yıllarınıkapsayanTürkTarihKurumuStratejikPlanıhazırlanarak2013yılıiçerisindeyayımlanmıştır.
Bu nedenle 2013 yılı için performans programı hazırlanamadığından, performans bilgilerine yer
verilememiştir.
4‐PerformansBilgiSistemininDeğerlendirilmesi
5018 sayılı Kanunda, 5917 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 01.01.2010 tarihi itibarıyla Yüksek
Kurumun bünyesinde yer alan Kurumlara da stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirildiğinden, 2013‐
2017yıllarınıkapsayanTürkTarihKurumuStratejikPlanıhazırlanarak2013yılıiçerisindeyayımlanmıştır.
Bu nedenle 2013 yılı için performans programı hazırlanamadığından, performans bilgilerine yer
verilememiştir.
92StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
IV‐KURUMSALKABİLİYETVEKAPASİTENİNDEĞERLENDİRİLMESİ
A‐ ÜSTÜNLÜKLER

Kurumun, araştırma, inceleme, tanıtma, yayma ve yayımlama konusunda, yasayla görevlendirilmiş
olması.
 Diğerkamukurumlarındanfarklıolaraközelgelirkaynaklarınasahipbirkurumolması.
 Kurumun,güvenilirveçokçeşitlinitelikteyayınlaraimzaatması.
 AlanındaTürkiye'dekitekihtisaskütüphanesinesahipolması.
 ÖzellikleAtatürkveCumhuriyettarihikonularındazenginbirtarihîarşivesahipolunması.
 E‐mağazaolanağındanetkinbirbiçimdeyararlanılıyorolması.
 Yurtiçiveyurtdışıkuruluşlarlaişbirliğiyapılması;uluslararasıakademikkuruluşlaraüyeolunması
veikiliantlaşmalaryapılmışolması.
 Kurum bünyesinde, dışarıdan gelen araştırmacılara da etkin bir çalışma ve araştırma olanağının
sağlanması.
 Öğrencivearaştırmacılarınburslarladesteklenebiliyorolması.
 Gündemdeki ulusal meseleler nedeniyle Kurumun tanınırlığının ve Kuruma yapılan başvuruların
artması.
 Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin, Kurumun birçok alandaki çalışmalarını daha etkin hale
getirmekteolması.
 Tarihleilgilialanlardadüzenlenenkongre,konferansvb.çalışmalaryoluylabilgipaylaşımınaortam
hazırlanıyorolması.
 Başka kurum ve oluşumların geliştirmiş olduğu e‐kütüphane vs. uygulamalardan örnek alma,
yararlanmaolanağınınbulunması.
 Öğrenci ve akademisyenlerin düşük bedellerle kurum yayınlarından yararlanması ve bu yolla
kurumlabağlantıkurması.
 Kamuoyundatariheolanilginingiderekartması.
B‐ ZAYIFLIKLAR
 Akademik‐bilimsel çalışmalar yapan bir kurum olunduğu halde, kamu örgütlenmesi içindeki diğer
kuruluşlarıntabiolduğudüzenlemeleretabikılınması,Kurumunakademikçalışmalaryapandeğil,bu
çalışmalaradesteksunanvealtyapıhazırlayanbirstatüyeindirgenmişolması.
 Bilimsel araştırmalara verilebilecek desteklerin 5018 sayılı Kanun, Kamu İhale Yasası vb. mevzuat
nedeniylekısıtlanması.
 Personeldeğerlendirilmesininolmamasıveücretlerarasındafarklılıkolması.
93StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
C‐ DEĞERLENDİRME
Türk ulusunun büyüklüğünün ve üstün uygarlık yeteneklerinin öğrenilmesi, onu uygar milletlerin
düzeyine çıkarmak için önce tarihini bilmesi ve bunun içinde onu ilk kaynaklardan kendisinin araştırması
gerekir.TürkTarihKurumu“Türktarihvemedeniyetinibilimselyollardanincelemek’’amacıylakurulmuşve
faaliyetlerini bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirmektedir. Kuruluş amacı
doğrultusunda,teknolojideneniyiderecedefaydalanarak,nitelikliinsangücüyle,geçmiştenbugünetaşıdığı
bilgiyitoplumasunmaktadır.
Kurumumuz bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu ile bilimsel araştırmalar daha işlevsel bir yapıya
kavuşmuştur.2013yılındaBilimKurulu5keztoplanmışkurumsalfaaliyetlerimizinetkilibirbiçimdeyerine
getirilmesi için kararlar alınmış, Bilim ve Uygulama Kolu, diğer Kol ve Komisyonlar ileÇalışma Grupları
oluşturulmuştur.Bunlar;
 YayınÇalışmaKurulu,
 17.TürkTarihKongresiÇalışmaKurulu,
 KütüphaneÇalışmaKurulu,
 FilmveSenaryoÇalışmaKurulu,
 ArkeolojiveSanatTarihiÇalışmaKurulu,
 AraştırmaProjeleriÇalışmaKurulu,
 YurtİçiveYurtDışıKonferanslarÇalışmaKurulu’dur.
Kurumumuzdaoluşturulanbukurulvekollarfaaliyetlerimizindahaetkinolmasınısağlayacaktır. 94StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
V‐ÖNERİVETEDBİRLER
Sanayitoplumundanbilgitoplumunageçişinyaşandığıgünümüzdünyasındahızlıbirdeğişimetanık
olmaktayız.Kurumsalhedeflerimizingerçekleştirilmesi,dünyadakigelişmelereparalelancakkendiülkemizin
gerçekliğindesağlıklıpolitikalaroluşturulup,uygulamayakonulmasıilemümkünolacaktır.
Uluslararası kamuoyunda Türkiye aleyhine gündeme getirilen konuları tarihî gerçeklere uygun
biçimdeanlatacakvedünyakamuoyundasesgetirecekçalışmalaryapılmasıgerekmektedir.Bilgininçokhızlı
yayıldığıdünyada,doğruvegüvenilirbilgiyeulaşımınsağlanması,bilgiüretenvebilgiyayanbirkurumolarak
TürkTarihKurumununçalışmalarındadahaetkinolmasınıgereklikılmaktadır.
Tarihalanında,veri,istatistikveenvanterçalışmalarınaönemverilmeli,ulusalveritabanıveyabilgi
bankasıoluşturularakbualandakigelişmelerinizlenebildiğibirenvantersistemimeydanagetirilmelidir.
Kurumsal kültür içinde işbirliği ve ekip çalışmasının sağlanması, politika üretme, çalışanların
inisiyatif kullanma, girişimcilik alt yapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi çalışanlardan elde edilecek
verimiartıracaktır.
95StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Ek‐1
ÜstYöneticininİçKontrolGüvenceBeyanı
Üstyöneticiolarakyetkimdâhilinde;
Burapordayeralanbilgileringüvenilir,tamvedoğruolduğunubeyanederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin
yasallıkvedüzenliliğineilişkinyeterligüvenceyisağladığınıbildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile
Sayıştayraporlarıgibibilgimdâhilindekihususlaradayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığınıbeyanederim.
(Ankara30/04/2014)
Prof.Dr.M.MetinHÜLAGÜ
TürkTarihKurumuBaşkanı
96StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
2013YILIFAALİYETRAPORU
Ek‐2
MaliHizmetlerBirimYöneticisininBeyanı
Malihizmetlerbirimyöneticisiolarakyetkimdâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü,kamukaynaklarınınetkili,ekonomikveverimlibirşekildekullanılmasınıteminetmeküzere
iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin
zamanındaüstyöneticiyeraporlandığınıbeyanederim.
İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun "III/A‐ Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir,tamvedoğruolduğunuteyitederim.
(Ankara30/04/2014)
ArzuCAN
StratejiGeliştirmeMüdürV.
97StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
TürkTarihKurumu
StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
Adres:AtatürkBulvarıKızılaySokağıNu:106100Sıhhiye/ANKARA
Tel:03123102368‐Belgegeçer:03123101698
www.ttk.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
5 936 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content