close

Enter

Log in using OpenID

3A2442B - Mark V Premium and Mark V Max Electric

embedDownload
Onarým
Mark V Premium ve Mark V Max
Elektrikli Havasýz Püskürtücüler
3A2442B
TR
– Mimari Uygulamalarda kullanýlan Kaplama ve Boyalarýn Taþýnabilir Havasýz Cihazlarla Püskürtülmesi –
Sadece profesyonel kullaným içindir. Avrupa'da patlayýcý ortamýn bulunduðu yerlerde kullanýlmasýna izin
verilmez.
3300 psi (227 bar, 22,7 MPa) Maksimum Çalýþma Basýncý
ÖNEMLÝ GÜVENLÝK UYARILARI
Bu el kitabýndaki ve tüm iliþkili el
kitaplarýndaki bütün uyarý ve talimatlarý
okuyun. Bu talimatlarý saklayýn.
Ýliþkili El Kitaplarý:
3A2243
309495
308491
310894
ti18238a
3A2245
Mark V Premium
Mark V Max
Modeller:
Modeller:
3/8in. x 50ft + 1/4in. x 6ft püskürtme
3/8in. x 100ft + 1/4in. x 6ft püskürtme
(9,5mm x 15m + 6,4mm x 0,9m
püskürtme)
(9,5mm x 30m + 6,4mm x 1,8m
püskürtme)
Model
QuikReel
E-Kontrol
Mavi
Doku
Tabancasý
24L993
Mark V MAX - Avrupa




24L994
Mark V MAX Çoklu Kablolu




24L995
Mark V MAX - Ýngiltere




24M001
Mark V Premium Avrupa


24M002
Mark V Premium Çoklu Kablolu


24M003
Mark V Premium Ýngiltere


24M004
Mark V Plus


16Y996
Mark V Max
Ýngiltere (20A)
2



3A2442B
Ýçindekiler
Ýçindekiler
Modeller: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ýçindekiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uyarýlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bileþen Tanýmlamasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Topraklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kovalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Termal Aþýrý Yük . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Basýnç Tahliye Prosedürü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Mekanik/Sývý Akýþý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Elektrikli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
110V Modelleri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
230V Modelleri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Motor Kontrol Paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3A2442B
Filtre kartý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basýnç Ayarlama Potansiyometresi . . . . . . . . . . .
Basýnç Kontrol Dönüþtürücüsü . . . . . . . . . . . . . .
Tahrik ve Yatak Karterinin Deðiþtirilmesi . . . . . .
Tahrik ve Rulman Karterinin Deðiþtirilmesi . . . .
Motorun Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motorun Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi . . . . . . . . .
Hortum Makarasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gömme Anahtarýn Deðiþtirilmesi . . . . . . . . . . . . .
Kablo Þemasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230V Modelleri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110V Modelleri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standart Graco Garantisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
24
25
27
28
29
30
31
33
35
36
36
37
38
3
Uyarýlar
Uyarýlar
Aþaðýdaki uyarýlar bu cihazýn kurulumu, kullanýmý, topraklanmasý, bakýmý ve onarýmý içindir. Ünlem iþareti genel bir
uyarýyý ve tehlike sembolü uygulamaya özel riskleri gösterir. Bu semboller bu kýlavuzun metin bölümlerinde
göründüðünde, buradaki Uyarýlara bakýn. Bu bölümde ele alýnmayan ürüne özgü tehlike sembolleri ve uyarýlarý, bu
kýlavuzun diðer bölümlerinde yer alabilir.
UYARI
TOPRAKLAMA
Bu ürün topraklanmalýdýr. Topraklama, elektriðin kýsa devre yapmasý durumunda, elektrik akýmý için bir
güvenlik teli saðlayarak elektrik çarpmasý riskini azaltýr. Bu ürün, uygun bir topraklanmýþ fiþ ile beraber
topraklama teli içeren bir kabloya sahiptir. Fiþ, düzenleme ve kurallara uygun olarak monte edilmiþ ve
topraklanmýþ bir prize takýlmalýdýr.
• Topraklanmýþ fiþin doðru takýlmamasý elektrik çarpmasý riskine yol açabilir.
• Kablo veya fiþin onarýlmasý veya deðiþtirilmesi gerektiðinde, topraklama telini düz kablo uçlarýnýn
herhangi birine baðlamayýn.
• Topraklama telinin dýþ yüzeyinde yalýtým saðlamak için yeþil renk kullanýlmýþtýr (üzerinde sarý
þeritler olabilir veya olmayabilir).
• Topraklama talimatlarý tam olarak anlaþýlmamýþsa veya ürünün doðru bir þekilde topraklandýðýndan
emin olamýyorsanýz vasýflý bir elektrikçi veya servis elemanýna danýþýn.
• Temin edilmiþ olan fiþi deðiþtirmeyin. Prize sýðmazsa, vasýflý bir elektrikçiye uygun bir priz taktýrýn.
• Bu ürün nominal olarak 230V (veya Ýngiltere'deki modeller için 110 V) devre üzerinde kullaným
içindir ve aþaðýdaki þekilde gösterilene benzeyen bir topraklanmýþ fiþi vardýr.
VEYA
•
•
Ürünü sadece fiþ ile ayný ayarlara sahip bir prize takýn.
Bu ürünle birlikte adaptör kullanmayýn.
Uzatma Kablolarý:
• Sadece topraklanmýþ prizi olan ve ürün üzerindeki fiþe uygun bir 3 telli uzatma kablosu kullanýn.
• Uzatma kablonuzun hasarlý olmadýðýndan emin olun. Uzatma kablosu gerekiyorsa, ürünün çektiði
akýmý taþýyabilecek þekilde minimum 12 AWG (2,5 mm2) kullanýn.
• Bundan daha küçük boyutlu bir kablonun kullanýlmasý hat voltajýnda düþme, güç azalmasý ve aþýrý
ýsýnmaya neden olur.
4
3A2442B
Uyarýlar
UYARI
YANGIN VE PATLAMA TEHLÝKESÝ
Çalýþma alanýndaki solvent ve boya buharý gibi yanýcý buharlar alev alabilir veya patlayabilir. Yangýn ve
patlama tehlikesini engellemeye yardýmcý olmak için:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yanýcý veya parlayýcý malzemeleri sigaralar, motorlar ve elektrikli ekipman gibi açýk ateþ veya ateþ
kaynaklarý yakýnýna püskürtmeyin.
Ekipmandan geçen boya ya da solventler statik elektrik oluþmasýna yol açabilir. Statik elektrik ortamda
boya ya da solvent buharlarý mevcutsa yangýn ya da patlama riski yaratýr. Statik boþalma ve kývýlcýmlara
karþý koruma için, pompa, hortum tertibatý, boya tabancasý ve püskürtme alanýndaki tüm nesneler dahil,
püskürtme sisteminin tamamý doðru bir þekilde topraklanmalýdýr. Graco adýný taþýyan iletken veya
topraklanmýþ yüksek basýnçlý havasýz boya püskürtücüsü hortumlarý kullanýn.
Statik elektrik boþalmasýný önlemek için tüm kaplarýn ve toplama sistemlerinin topraklandýðýndan emin
olun.
Topraklanmýþ bir prize takýn ve topraklanmýþ uzatma kablolarý kullanýn. Fiþin 3 ucunu 2 uca dönüþtüren
adaptörler kullanmayýn.
Halojenli hidrokarbonlar içeren boya veya solventler kullanmayýn.
Püskürtme alanýný iyi havalandýrýn. Püskürtme alanýnda iyi bir temiz hava kaynaðý akýþý saðlayýn. Pompa
tertibatýný iyi havalandýrýlan bir alanda saklayýn. Pompa tertibatýna püskürtme yapmayýn.
Püskürtme alanýnda sigara içmeyin.
Püskürtme alanýnda lamba anahtarlarýný, motorlarý ya da benzer kývýlcým üretebilecek ürünleri
çalýþtýrmayýn.
Alaný temiz ve boya ya da solvent kutularýndan, bez parçalarýndan ve diðer yanýcý malzemelerden uzak
tutun.
Püskürttüðünüz boyalarýn ve solventlerin içeriðini bilin. Malzeme Güvenlik Veri Tablolarýný (MSDS) ve
boya ve solventlerin kutu etiketlerini okuyun. Boya ve solvent üreticilerinin güvenlik talimatlarýna uyun.
Yangýn söndürme ekipmaný hazýr ve çalýþýr bir þekilde olmalýdýr.
Püskürtücü kývýlcým üretir. Püskürtme cihazýnýn içinde veya yakýnýnda veya yýkama ya da temizleme
iþlemlerinde yanýcý sývý kullanýldýðýnda, boya püskürtme cihazýný patlayýcý buharlardan en az 6 m uzakta
tutun.
CÝLDE ENJEKSÝYON TEHLÝKESÝ
Yüksek basýnçlý püskürtme insan vücuduna toksin enjekte edebilir ve ciddi bedensel yaralanmalara sebep
olabilir. Böyle bir enjeksiyonun meydana gelmesi durumunda, acil cerrahi müdahale alýn.
• Tabancayý bir insana ya da hayvana doðrultmayýn.
• Elleri ya da diðer uzuvlarý çýkýþtan uzak tutun. Örneðin, sýzýntýyý vücudunuzun herhangi bir uzvu ile
durdurmayý denemeyin.
• Her zaman meme ucu korumasýný kullanýn. Meme ucu korumasý yerinde olmadan asla püskürtme yapmayýn.
• Airlessco meme uçlarýný kullanýn.
• Meme uçlarýný temizlerken ve deðiþtirirken özen gösterin. Püskürtme sýrasýnda meme uçlarýnýn
týkanmasý durumunda, memeyi temizlemek için çýkartmadan önce basýncý boþaltmak ve birimi kapatmak
için Basýnç Tahliye Prosedürü'nü uygulayýn.
• Üniteyi enerji verilmiþ durumda ya da basýnçlý bir þekilde baþýnda kimse olmadan býrakmayýn. Üniteyi
kullanmadýðýnýzda, kapatýn ve bunun için Basýnç Tahliye Prosedürü'nü uygulayýn.
• Yüksek basýnçlý püskürtme insan vücuduna toksin enjekte edebilir ve ciddi bedensel yaralanmalara
sebep olabilir. Böyle bir enjeksiyonun meydana gelmesi durumunda, acil cerrahi müdahale alýn.
• Hasar olup olmadýðýný görmek için hortumlarý ve parçalarý kontrol edin. Hasarlý hortumlarý veya parçalarý
deðiþtirin.
• Bu sistem 3300 psi (227 bar, 22,7 Mpa) basýnç üretebilir. En az 3300 psi (227 bar, 22,7 Mpa) basýnca
dayanýklý yedek parçalar ve aksesuarlar kullanýn.
• Püskürtme yapmadýðýnýz zamanlarda tetik kilidini daima kapatýn. Tetik kilidinin düzgün çalýþtýðýndan
emin olun.
• Üniteyi çalýþtýrmadan önce tüm baðlantýlarýn güvenli olduðundan emin olun.
• Ünitenin hýzlý bir þekilde nasýl durdurulacaðýný ve basýncýn nasýl alýnacaðýný öðrenin. Kontrollere iyice
aþina olun.
3A2442B
5
Uyarýlar
UYARI
EKÝPMANIN YANLIÞ KULLANIM TEHLÝKESÝ
Yanlýþ kullaným ölüme ya da ciddi yaralanmalara yol açabilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yorgun olduðunuzda veya uyuþturucu ya da alkolün etkisi altýndayken üniteyi kullanmayýn.
En düþük deðere sahip sistem elemanýnýn maksimum çalýþma basýncýný veya sýcaklýk deðerini aþmayýn. Tüm
ekipman el kýlavuzlarýnda yer alan Teknik Veriler’e bakýn.
Ekipmandaki ýslanan parçalarla uyumlu akýþkanlar ve solventler kullanýn. Tüm ekipman kýlavuzlarýnda yer alan
Teknik Veriler'e bakýn. Sývý ve solvent üreticilerinin uyarýlarýný okuyun. Malzemeniz hakkýnda tam olarak bilgi
edinmek için, bayiniz veya perakendecinizden MSDS'i isteyiniz.
Ekipmanda enerji varken veya ekipman basýnç altýndayken çalýþma alanýný terk etmeyin.
Ekipman kullanýmda deðilken tüm cihazlarý kapatýn ve Basýnç Emniyet Prosedürü'nü okuyun.
Ekipmaný her gün kontrol edin. Aþýnmýþ veya hasarlý parçalarý sadece orijinal Üreticinin yedek parçalarýný
kullanarak hemen onarýn veya deðiþtirin.
Ekipman üzerinde deðiþiklik ya da modifikasyon yapmayýn. Deðiþiklikler veya tadilatlar, acentenin onayýný
geçersiz kýlabilir ve güvenlikle ilgili tehlikelere neden olabilir.
Tüm ekipmanýn, ekipmaný kullandýðýnýz ortam için sýnýflandýrýldýðýndan ve onaylandýðýndan emin olun.
Ekipmaný sadece tasarlandýðý amaç için kullanýn. Bilgi için bayinizi arayýn.
Hortumlarý ve kablolarý kalabalýk yerlerin, keskin kenarlarýn, hareketli parçalarýn ve sýcak yüzeylerin uzaðýndan
geçirin.
Hortumlarý bükmeyin ve aþýrý kývýrmayýn ya da ekipmaný çekmek için hortumlarý kullanmayýn.
Çocuklarý ve hayvanlarý çalýþma alanýndan uzak tutun.
Geçerli tüm güvenlik düzenlemelerine uyun.
ELEKTRÝK ÇARPMASI TEHLÝKESÝ
Bu cihaz topraklanmalýdýr. Sisteme uygun olmayan topraklama, kurulum veya kullaným, elektrik çarpmasýna yol
açabilir.
• Ekipmana bakým yapmadan önce cihazý kapatýn ve fiþini çekin.
• Sadece topraklanmýþ elektrik prizi kullanýn.
• Sadece 3 telli uzatma kablosu kullanýn.
• Güç ve uzatma kablolarýndaki topraklama uçlarýnýn saðlam olduðuna emin olun.
• Yaðmurdan koruyun. Kapalý mekanda saklayýn
• Büyük kapasitörlü ünitelerin servis iþleminden önce güç kablosunu söktükten sonra beþ dakika bekleyin.
BASINÇ ALTINDAKÝ ALÜMÝNYUM PARÇA TEHLÝKESÝ
Basýnçlý ekipmanlarda alüminyum ile uyumsuz sývýlarýn kullanýmý ciddi kimyasal reaksiyonlara ve ekipman
bozulmasýna neden olabilir. Bu uyarýya uyulmamasý, ölümle, ciddi yaralanmalarla ya da maddi hasarlarla
sonuçlanabilir.
• 1,1,1-trikloretan, metilen klorür, diðer halojene hidrokarbon solventleri ya da bu tür solventleri içeren sývýlar
kullanmayýn.
• Baþka birçok sývý alüminyum ile tepkimeye girebilecek kimyasallar içerebilir. Uyumluluk için malzeme
saðlayýcýnýza danýþýn.
HAREKETLÝ PARÇA TEHLÝKESÝ
Hareketli parçalar parmaklarýnýzý ve diðer uzuvlarý sýkýþtýrabilir ya da koparabilir.
• Hareketli parçalardan uzak durun.
• Ekipmaný, koruyucu siperler ya da kapaklar sökülmüþ durumdayken çalýþtýrmayýn.
• Basýnçlý ekipman, herhangi bir uyarý vermeden çalýþabilir. Cihazý kontrol etmeden, taþýmadan veya bakýmýný
yapmadan önce bu el kitabýnda yer alan Basýnç Tahliye Prosedürü'nü okuyun.
KÝÞÝSEL KORUYUCU EKÝPMAN
Ekipmaný kullanýrken, bakýmýný yaparken ya da ekipmanýn çalýþma alanýndayken göz yaralanmalarý, zehirleyici
buharlarýn solunmasý, yanýklar ve iþitme kaybý gibi ciddi yaralanmalara karþý korunmanýza yardýmcý olmalarý için
uygun koruyucu ekipmanlar kullanmanýz gereklidir. Bu ekipman, aþaðýdakileri kapsar ancak bunlarla sýnýrlý deðildir:
• Koruyucu gözlük ve iþitme korumasý.
• Sývý ve solvent üreticileri tarafýndan tavsiye edilen solunum cihazlarý, koruyucu kýyafetler ve eldivenler.
6
3A2442B
Bileþen Tanýmlamasý
Bileþen Tanýmlamasý
13
12
10
1
2
9
3
11
4
5
6
7
ti18440a
1
Dijital Gösterge
2
Açma/Kapama Anahtarý
3
Basýnç kontrolü
4
Püskürtücü / Astar / Hýzlý Gömme
5
Filtre
6
Pompa
7
Tetik Kilidi
9
Drenaj Borusu
10
Rulman Muhafazasý / ProConnect™
11
Tabanca
12
Birim / Seri Etiketi
13
Hortum Makarasý
3A2442B
7
Topraklama
Topraklama
Kovayý, kaðýt, karton gibi iletken olmayan, iletkenlikte
sürekliliði bozan bir yüzey üzerine koymayýn.
Ekipman, statik kývýlcým ve elektrik çarpmasý riskini azaltmak
için topraklanmalýdýr. Elektrik veya statik kývýlcým, buharýn alev
almasýna ya da patlamasýna neden olabilir. Yanlýþ topraklama
elektrik çarpmasýna neden olabilir. Topraklama, elektrik akýmý
için bir çýkýþ yolu sunar.
ti5850b
Püskürtme kablosu uygun bir topraklama ucuna sahip
topraklama kablosu içerir.
Metal bir kovayý topraklama: bir ucunu kovaya diðer ucunu
da gerçek topraða baðlamak suretiyle kovaya topraklanmýþ bir
kablo baðlayýn.
Bu püskürtücü için 220-240 VAC, 50/60 Hz 10A devreli (veya
Ýngiltere'deki üniteler için 110 VAC, 50/60 Hz 15A) topraklý priz
gerekir. Asla topraklanmamýþ priz kullanmayýn.
ti14840a
Yýkama veya basýncýn tahliyesi sýrasýnda topraklamanýn
devamlýlýðýný saðlamak için: tabancanýn metal bir parçasýný
topraklanmýþ metal bir kovaya sýkýca tutturun. Ardýndan tetiðe
basýn.
Fiþi deðiþtirmeyin! Fiþle oynanmasý, garantinin geçersiz
kalmasýna neden olacaktýr. Elektrik kablosunun toprak fiþi
arýzalý ise boya püskürtme cihazýný kullanmayýn.
ti18247a
ti7528b
Fiþ prize uymazsa yetkin bir elektrik teknisyenine topraklý priz
monte ettirin. Adaptör kullanmayýn. NOT: Daha küçük gösterge
veya daha uzun uzatma kablolarý boya püskürtme cihazýnýn
performansýný düþürebilir.
Kovalar
Solvent ve yað bazlý sývýlar kullanýyorken statik kývýlcým,
patlama ve elektrik çarpmasý riskini azaltmak için sadece
iletken metal kovalar kullanýn ve bunlarý beton gibi yüzeylere
koyun.
8
Termal Aþýrý Yük
Motorun, aþýrý ýsýndýðýnda kendisini kapatacak termal aþýrý yük
anahtarý vardýr. Püskürtücü fazla ýsýnýrsa soðumasý için
yaklaþýk 45 dakika bekleyin. Soðuduktan sonra anahtar
kapanacak ve püskürtücü yeniden çalýþmaya baþlayacaktýr.
Motorun soðurken beklenmedik þekilde çalýþmasý sonucu
oluþabilecek yaralanma riskini azaltmak için motor
kapandýðýnda daima güç anahtarýný KAPAMA konumuna
getirin.
3A2442B
Basýnç Tahliye Prosedürü
Basýnç Tahliye Prosedürü
4. Basýncý en düþük ayara getirin. Basýncý tahliye
etmek için tabancanýn tetiðine basýn.
Basýnç manuel olarak tahliye edilene dek ekipman
basýnç altýndadýr. Cilde nüfuz etme gibi basýnçlý sývýdan,
sývý sýçramasýndan ve hareketli parçalardan
kaynaklanan yaralanmalarý önlemek için boya
püskürtmesini durdurduðunuzda ve ekipmaný
temizlemeden, kontrol etmeden veya tamir etmeden
öncei Basýnç Tahliye Prosedürü'nü uygulayýn.
1. Pompayý KAPAMA konumuna getirin. Isýnýn
daðýlmasý için 7 saniye bekleyin.
ti4265a
-
ti18247a
5. Basýncý en düþük ayara getirin. E-Kontrol
Modu'nda olmadýðýnýzdan emin olun (bkz. Çalýþma
El Kitabý). Basýncý tahliye etmek için tabancanýn
tetiðine basýn.
ti13669a
2. Tabanca tetik emniyetini kilitleyin.
ti13670a
ti18247a
6. Drenaj borusunu kovaya yerleþtirin. Ana valfi
boþaltma konumuna getirin.
ti18199a
3. Muhafazayý ve Kelebeði sökün.
ti14842a
ti2595a
ti2769a
3A2442B
9
Sorun Giderme
Sorun Giderme
Mekanik/Sývý Akýþý
Basýnç Tahliye Prosedürü'nü sayfa 9 uygulayýn. Bakým yapmadan önce 5 dakika bekleyin.
SORUN TÝPÝ
KONTROL EDÝLECEKLER
Kontrol tamamsa bir sonraki kontrolü
yapýn
YAPILMASI GEREKENLER
Eðer kontrol tamam deðilse bu sütuna bakýn
Ekranda ERROR=XX
görünüyor
Arýza durumu var
Tablo, 12 numaralý sayfadan arýza düzeltmeyi tespit
edin.
Pompa verimi (performansý)
düþük
1. Püskürtme ucu aþýnmýþ
Basýnç Tahliye Prosedürü'nü sayfa 9 uygulayýn
ardýndan ucu deðiþtirin. Ayrý tabanca veya uç el
kitabýna bakýn.
2. Boya püskürtme ucu týkalý
Basýncý tahliye edin. Püskürtme ucunu kontrol edin
ve temizleyin.
Boya tedariki
Yeniden doldurun ve pompayý yeniden baþlatýn.
Giriþ süzgeci týkalý
Sökün ve temizleyin, ardýndan yeniden monte edin
Emme valf bilyasý ve piston bilyasý doðru
þekilde oturmuyor
Emme valfini sökün ve temizleyin. Bilyalar ve
yuvalarda çentik olup olmadýðýný kontrol edin;
gerekirse deðiþtirin, bkz. pompa el kitabý. Pompayý
týkayabilecek parçacýklarý çýkarmak için kullanmadan
önce boyayý süzgeçten geçirin.
Malzeme filtresi, meme filtresi veya
tabanca memesi týkanmýþ veya kirli.
Hava baþlýðýný temizleyin; tabanca iþletme
kýlavuzuna bakýn.
Primer valf sýzdýrýyor
Basýncý tahliye edin. Ana valfi onarýn.
Tabancanýn tetiði býrakýldýðýnda pompanýn Pompayý onarýn; bkz. pompa el kitabý.
strok hareketi yapmadýðýný doðrulayýn.
(Ana valf sýzdýrmýyor.)
Pompa verimi (performansý)
düþük
10
Aþýnmýþ veya hasarlý salmastralarýn
belirtisi olabilen, boðaz salmastra
somununun çevresinde sýzýntý.
Salmastralarý deðiþtirin; bkz. pompa el kitabý.
Kurumuþ boyalar veya çentikler olup olmadýðýný
tespit etmek için piston valf yuvasýný kontrol edin,
gerekirse deðiþtirin. Salmastrayý/ýslak kupeli sýkýn.
Pompa rod hasarý
Pompayý onarýn. Pompa el kitabýna bakýn.
Düþük rölanti basýncý
Basýnç kontrol düðmesini tam olarak saat yönünde
döndürün. Tam saat yönü konumuna izin
verebilmesi için basýnç kontrol düðmesinin doðru bir
biçimde monte edildiðinden emin olun. Sorun devam
ediyorsa basýnç dönüþtürücüsünü deðiþtirin.
Piston keçeleri aþýnmýþ ya da hasarlý
Salmastralarý deðiþtirin; bkz. pompa el kitabý.
Pompanýn içindeki conta aþýnmýþ veya
hasarlý
Contayý deðiþtirin, bkz. pompa el kitabý.
Emiþ valf bilyasý boya ile sýkýþmýþ
Emiþ valfini temizleyin; bkz. pompa el kitabý.
Basýnç ayarý çok düþük
Basýncý arttýrýn; bkz. pompa el kitabý.
Yoðun malzemelerden dolayý hortumda
büyük basýnç kaybý
Daha büyük çaplý hortum kullanýn ve/veya toplam
hortum uzunluðunu azaltýn.
3A2442B
Sorun Giderme
SORUN TÝPÝ
Motor çalýþýyor ama pompa
strok yapmýyor
KONTROL EDÝLECEKLER
Kontrol tamamsa bir sonraki kontrolü
yapýn
Deplasman pompasý pimi hasarlý veya
eksik; bkz. pompa el kitabý.
YAPILMASI GEREKENLER
Eðer kontrol tamam deðilse bu sütuna bakýn
Eðer yoksa pompa pimi takýn. Sabitleme yayýnýn
baðlantý rotunun çevresinde tamamen kanalýn içinde
olduðundan emin olun, bkz. pompa el kitabý.
Baðlantý rotu tertibatý hasarlý; bkz. pompa Baðlantý rotu tertibatýný deðiþtirin; bkz. pompa el
el kitabý.
kitabý.
Diþliler veya tahrik karteri hasarlý, sayfa 27. Tahrik karter donanýmýnda ve diþililerde hasar olup
olmadýðýný kontrol edin, gerekirse deðiþtirin, bkz.
pompa el kitabý.
Boðaz keçe somununun içine
aþýrý boya sýzýntýsý
Boðaz keçe somunu gevþek
Boðaz keçe somunu ara parçasýný sökün. Boðaz
keçe somununu, sýzýntýyý durdurmaya yetecek kadar
sýkýn.
Boðaz keçeleri aþýnmýþ ya da hasarlý
Salmastralarý deðiþtirin; bkz. pompa el kitabý.
Deplasman çubuðu aþýnmýþ ya da hasarlý Çubuðu deðiþtirin; bkz. pompa el kitabý.
Tabancadan akýþkan serpiliyor Pompa ya da hortumda hava
Pompaya zor dolduruluyor
Görüntü yok, püskürtücü
çalýþýyor
3A2442B
Tüm akýþkan baðlantýlarýný kontrol edin ve sýkýn.
Astarlama sýrasýnda pompayý mümkün olduðunca
yavaþ döndürün.
Uç kýsmen týkalý
Ucu temizleyin; bkz. pompa el kitabý.
Akýþkan tedariki düþük ya da boþ
Akýþkan tedarikini tekrar doldurun. Pompayý
astarlayýn; bkz. pompa el kitabý. Pompanýn kuru
çalýþmasýna engel olmak için boya tedarikini sýk sýk
kontrol edin.
Pompa ya da hortumda hava
Tüm akýþkan baðlantýlarýný kontrol edin ve sýkýn.
Astarlama sýrasýnda pompayý mümkün olduðunca
yavaþ döndürün.
Giriþ valfi sýzdýrýyor
Giriþ valfini temizleyin. Bilya yataðýnda çentiklenme
ya da aþýnma olmadýðýndan ve bilyanýn düzgün
otrduðundan emin olun. Valfi yeniden monte edin.
Pompa keçeleri aþýnmýþ
Pompa salmastralarýný deðiþtirin; bkz. pompa el
kitabý.
Boya çok kalýn
Boya üreticisinin tavsiyesi oranýnda boyayý inceltin.
Görüntü hasarlý veya baðlantýsý kötü
Baðlantýlarý kontrol edin. Göstergeyi deðiþtirin.
11
Sorun Giderme
Elektrikli
Belirti: Püskürtücü çalýþmýyor, çalýþýrken duruyor veya
kapanmýyor.
Basýnç Tahliye Prosedürü'nü sayfa 9 uygulayýn. Bakým
yapmadan önce 5 dakika bekleyin.
•
Boya püskürtme cihazýný doðru voltaja, topraklanmýþ
prize baðlayýn
•
Güç anahtarýný 30 saniye boyunca KAPAMA
konumunda tutup sonra tekrar AÇMA konumuna
getirin (böylece püskürtücü normal çalýþma
modunda çalýþacaktýr).
•
Basýnç kontrol düðmesini saat yönünde 1/2 tur çevirin
•
Dijital göstergeye bakýn
SORUN TÝPÝ
Püskürtücü hiç çalýþmýyor
Arýza tespit prosedürleri sýrasýnda elektrik
donanýmýndan ve hareketli parçalardan uzak durun.
Arýza tesbiti için kapaklar söküldüðünde elektrik
çarpmasýna veya hareketli parçalarýn kazaya yol
açmasýna engel olmak için, cihazda depolanan
elektriðin yok olmasý için elektrik fiþini çektikten sonra
5 dakika bekleyin.
UYARI
Herhangi bir dijital ekran yoksa, sorunlarý
tespit edip gidermek için kontrol paneli
durum ýþýðýný kullanýn: Anahtarý KAPAMA
konumuna getirin, kontrol kapaðýný kaldýrýn
ve gücü tekrar AÇMA konumuna getirin.
Durum ýþýðýna bakýn. LED ýþýðýnýn yanýp
sönme sayýsý, dijital hata koduna eþittir,
yani iki kere yanýp sönüyorsa E=02.
KONTROL EDÝLECEKLER
KONTROL EDÝLECEKLER
Bkz. akýþ grafiði, sayfa 17.
Dijital ekran boþ
Kontrol paneli durum ýþýðý asla
yanmýyor
Püskürtücü hiç çalýþmýyor
Dönüþtürücüyü veya baðlantýlarýný
Dijital ekranda E=02 görünüyor kontrol edin
1.
Sistemde herhangi bir basýnç olmadýðýndan emin
olun (bkz. Basýnç Tahliye Prosedürü, sayfa 9. Sývý
geçiþ yolunda týkanma olup olmadýðýný kontrol edin,
týkanmýþ filtre vb.
2.
Havasýz boya püskürtme hortumunu metal sargý
olmadan kullanýn, 1/4 in. X 50 ft minimum. Daha
küçük hortum veya metal sargý hortumu yüksek
basýnç sýçramalarýna yol açabilir.
3.
Püskürtücüyü KAPAMA konumuna getirin ve güç
baðlantýsýný kesin.
4.
Dönüþtürücüyü ve kontrol paneline baðlantýlarýný
kontrol edin.
5.
Dönüþtürücüyü kontrol paneli yuvasýndan sökün.
Dönüþtürücü ve kontrol paneli temas noktalarýnýn
temiz ve güvenli olup olmadýðýný kontrol edin.
6.
Dönüþtürücüyü kontrol paneli yuvasýna tekrar takýn.
Gücü baðlayýn, püskürtücüyü AÇMA konumuna
getirin ve düðmeyi saat yönünde 1/2 tur döndürün.
Püskürtücü düzgün çalýþmýyorsa KAPAMA
konumuna getirip bir sonraki adýma geçin.
7.
Yeni dönüþtürücü takýn. Gücü baðlayýn,
püskürtücüyü AÇMA konumuna getirin ve düðmeyi
saat yönünde 1/2 tur döndürün. Püskürtücü düzgün
çalýþmýyorsa kontrol panelini deðiþtirin.
Kontrol paneli durum ýþýðý arka
arkaya 2 kere yanýp söner
12
3A2442B
Sorun Giderme
SORUN TÝPÝ
Püskürtücü hiç çalýþmýyor
KONTROL EDÝLECEKLER
Dönüþtürücüyü veya baðlantýlarýný
Dijital ekranda E=03 görünüyor kontrol edin (kontrol paneli, basýnç
sinyali algýlamýyor).
KONTROL EDÝLECEKLER
1.
Püskürtücüyü KAPAMA konumuna getirin ve güç
baðlantýsýný kesin.
2.
Dönüþtürücüyü ve kontrol paneline baðlantýlarýný
kontrol edin.
3.
Dönüþtürücüyü kontrol paneli yuvasýndan sökün.
Dönüþtürücünün ve kontrol paneli temas noktalarýnýn
temiz ve güvenli olup olmadýðýný kontrol edin.
4.
Dönüþtürücüyü kontrol paneli yuvasýna tekrar takýn.
Gücü baðlayýn, püskürtücüyü AÇMA konumuna
getirin ve düðmeyi saat yönünde 1/2 tur döndürün.
Püskürtücü çalýþmýyorsa KAPAMA konumuna getirip
bir sonraki adýma geçin.
5.
Kontrol paneli yuvasýna çalýþtýðý bilinen bir
dönüþtürücü takýn.
6.
Püskürtücüyü AÇMA konumuna getirin ve düðmeyi
saat yönünde 1/2 tur döndürün. Püskürtücü çalýþýrsa
yeni dönüþtürücü takýn. Püskürtücü çalýþmýyorsa
kontrol panelini deðiþtirin.
7.
Dönüþtürücü direncini ohm ölçer ile kontrol edin
(kýrmýzý ve siyah kablolar arasýnda 9k ohm'dan az ve
yeþil ve sarý kablolar arasýnda 3-6k ohm).
Kontrol paneli durum ýþýðý arka
arkaya 3 kere yanýp söner
3A2442B
13
Sorun Giderme
SORUN TÝPÝ
Püskürtücü hiç çalýþmýyor
KONTROL EDÝLECEKLER
KONTROL EDÝLECEKLER
Kontrol motora çalýþma komutunu
veriyor
ama motor mili dönmüyor.
Dijital ekranda E=05 görünüyor
Muhtemelen rotor kilitlidir veya
motor ile kontrol arasýnda açýk bir
baðlantý vardýr, motor veya kontrol
panelinde bir sorun vardýr ya da
motorun amper çekiþi fazladýr.
1.
Pompayý sökün ve püskürtücüyü çalýþtýrmayý
deneyin. Motor çalýþýyorsa pompanýn veya aktarma
organýnýn kilitli ya da donmuþ olup olmadýðýný kontrol
edin. Püskürtücü çalýþmýyorsa 2. adýma devam edin.
2.
Püskürtücüyü KAPAMA konumuna getirin ve güç
baðlantýsýný kesin.
Kontrol paneli durum ýþýðý arka
arkaya 5 kere yanýp söner
3.
Motor konektör(ler)ini kontrol paneli yuvasýndan
sökün. Motor konektörü ve kontrol paneli temas
noktalarýnýn temiz ve güvenli olup olmadýðýný kontrol
edin. Temas noktalarý temiz ve güvenliyse 4. adýma
devam edin.
4.
Püskürtücüyü KAPAMA konumuna getirin ve motor
fanýný 1/2 tur döndürün. Püskürtücüyü tekrar
baþlatýn. Püskürtücü çalýþýrsa kontrol panelini
deðiþtirin. Püskürtücü çalýþmýyorsa 5. adýma devam
edin.
5.
Dönme Testi gerçekleþtirin: Büyük ve 4 pimli
motor alaný konektöründe test edin. Sývý pompasýný
püskürtücüden sökün. 1 ve 2 numaralý pimler
arasýna bir baðlantý köprüsü koyarak motoru test
edin. Motoru saniyede 2 devir döndürün. Fanda
harekete karþý bir týkanma direnci hissedilmelidir.
Herhangi bir direnç hissedilmiyorsa motor
deðiþtirilmelidir. 1 ve 3 ile 2 ve 3 numaralý pimlerde
de aynýsýný tekrar edin. Bu testte 4 numaralý pim
(yeþil kablo) kullanýlmaz. Tüm dönme testleri
olumluysa 6. adýma devam edin.
Yeþil Mavi Kýrmýzý Siyah
1. ADIM:
Yeþil Mavi Kýrmýzý Siyah
2. ADIM:
Yeþil Mavi Kýrmýzý Siyah
3. ADIM:
14
3A2442B
Sorun Giderme
SORUN TÝPÝ
Püskürtücü hiç çalýþmýyor
KONTROL EDÝLECEKLER
Kontrol motora çalýþma komutunu
Dijital ekranda E=05 görünüyor veriyor ama motor mili dönmüyor.
Muhtemelen rotor kilitlidir veya
motor ile kontrol arasýnda açýk bir
baðlantý vardýr, motor veya kontrol
panelinde bir sorun vardýr ya da
motorun amper çekiþi fazladýr.
Kontrol paneli durum ýþýðý arka
arkaya 5 kere yanýp söner
KONTROL EDÝLECEKLER
6.
Kýsa Saha Testini gerçekleþtirin: Büyük ve 4 pimli
motor alaný konektöründe test edin. Topraklama
kablosu olan pim 4'den ve kalan 3 pimden herhangi
birinden itibaren devam edilmemelidir. Motor saha
konektörü testi baþarýsýz olursa motoru deðiþtirin.
7.
Motorun Termal Anahtarýný kontrol edin: Termal
kablolarý sökün. Sayacý ohm'a ayarlayýn. Sayaçta
her bir ünitenin doðru direnci okunmalýdýr (bkz.
aþaðýdaki tablo).
-
ti13140a
Direnç Tablosu:
MARK V
3A2442B
3,9k ohm
15
Sorun Giderme
SORUN TÝPÝ
KONTROL EDÝLECEKLER
KONTROL EDÝLECEKLER
Püskürtücüyü soðumaya býrakýn.
NOT: Motor, test için soðutulmalýdýr.
Püskürtücü
soðuduðunda
çalýþýrsa
Dijital ekranda E=06 görünüyor
1. Kontrol panelinde termal cihaz konektörünü (sarý
doðru sebep aþýrý ýsýnmadýr.
kablolar) kontrol edin.
Püskürtücüyü, havalandýrmasý iyi olan
serin bir yerde tutun. Motorun hava
2. Termal cihaz konektörünü kontrol paneli yuvasýndan
giriþinin engellenmediðinden emin
sökün. Temas noktalarýnýn temiz ve güvenli
olun.
Püskürtücü
hala
çalýþmýyorsa
1.
olduðundan emin olun.
Kontrol paneli durum ýþýðý arka
adýmý uygulayýn.
arkaya 6 kere yanýp söner
Termal cihazýn direncini ölçün. Okunan deðer
yanlýþsa motoru deðiþtirin.
Püskürtücü hiç çalýþmýyor
Motor Termal Anahtarýný Kontrol Edin: Termal
kablolarý sökün. Sayacý ohm'a ayarlayýn. Sayaçta
her bir ünitenin doðru direnci okunmalýdýr (bkz.
aþaðýdaki tablo).
-
Direnç Tablosu:
MARK V
3,9k ohm
ti13140a
Püskürtücü hiç çalýþmýyor
Baðlantýlarý kontrol edin. Kontrol,
motor
pozisyonu sensör sinyalini
Dijital ekranda E=09 görünüyor
almýyor
Kontrol paneli durum ýþýðý arka
arkaya 9 kere yanýp söner
Püskürtücü hiç çalýþmýyor
Kontrol panelinin aþýrý ýsýnýp
Dijital ekranda E=10 görünüyor ýsýnmadýðýna bakýn.
Kontrol paneli durum ýþýðý arka
arkaya 10 kere yanýp söner
16
3.
Termal cihaz konektörünü kontrol paneli yuvasýna
tekrar baðlayýn. Gücü baðlayýn, püskürtücüyü AÇMA
konumuna getirin ve düðmeyi saat yönünde 1/2 tur
döndürün. Püskürtücü çalýþmazsa kontrol panelini
deðiþtirin.
1.
Gücü kapatýn.
2.
Motor pozisyonu sensörünü sökün ve konektörlerde
hasar olup olmadýðýna bakýn.
3.
Sensörü tekrar takýn.
4.
Gücü açýn. Hata devam ediyorsa motoru deðiþtirin.
1.
Motorun hava giriþinin engellenmediðinden emin
olun.
2.
Fanýn bozuk olmadýðýndan emin olun.
3.
Kontrol panelinin arka plakaya doðru
baðladýðýndan ve iletken termal macunun enerji
parçalarýnda kullanýldýðýndan emin olun.
4.
Kontrol panelini deðiþtirin.
5.
Motoru deðiþtirin.
3A2442B
Sorun Giderme
Püskürtücü Çalýþmýyor
(Uygulanacak adýmlar için sonraki sayfaya bakýn)
Kontrol kutusu kapaðýný sökün.
Spreyi AÇMA konumuna getirin.
Kontrol panelindeki kontrol paneli
durum ýþýðýna bakýn (bkz.
sayfa 12).
Iþýk yok
Bir Kere
Normal çalýþma
üzerindeki
ýþýk sürekli
yanýyor
Kontrol paneli,
motora çalýþma
komutu veriyor
Yanýp
sönüyor
Sorunu gidermek
için Hata Kodu
bölümüne bakýn
Bkz. 1.Adým.
100 AC 'den fazla
mý var(230 V
üniteleri için 220)?
HAYIR
Bkz. 2.Adým.
100 AC 'den
fazla mý var (230
VAC üniteleri
için 220)?
Güç
kablosunu
onarýn veya
deðiþtirin.
HAYIR
EVET
AÇMA/KAPAMA
anahtarýný deðiþtirin.
EVET
Bkz. 3. Adým.
Termal anahtar
kablolarýndaki
okuma doðru mu?
HAYIR
Motor sýcaksa soðumaya býrakýn
ve tekrar test edin. 3. adýmda
hala yanlýþ direnç görünüyorsa
motoru deðiþtirin. Motorda
kusurlu termal cihaz var.
EVET
Bkz. 4. adým. Motor
çalýþýyor mu?
HAYIR
Panele bir test
dönüþtürücüsü
baðlayýn. Motor
çalýþýyor mu?
HAYIR
EVET
EVET
Potansiyometreyi
deðiþtirin.
3A2442B
Kontrol panelini
deðiþtirin.
Dönüþtürücüyü
deðiþtirin.
17
Sorun Giderme
110V Modelleri:
110-120 AC
V
-
1.ADIM:
Güç kablosunu takýn ve
anahtarý AÇMA konumuna
getirin. Kablolarý kontrol
paneline ve açma/kapama
anahtarýna baðlayýn.
Sayacý AC Volt'a döndürün.
110-120 AC
V
-
2.ADIM:
Güç kablosunu takýn ve
anahtarý AÇMA konumuna
getirin. Kablolarý kontrol
paneline ve açma/kapama
anahtarýna baðlayýn. Sayacý
AC Volt'a döndürün.
-
-
Siyah
Beyaz
Kontrol
Paneli
-
Termal
Anahtar
3.ADIM:
Motor termal anahtarýný kontrol
edin. Sarý kablolarý sökün.
Sayaç, 16 numaralý sayfadaki
Direnç Tablosu'na göre
okunmalýdýr. NOT: Okuma
sýrasýnda motor soðuk olmalýdýr.
-
Beyaz
Kontrol
Paneli
4.ADIM:
Güç kablosunu takýn ve
anahtarý AÇMA
konumuna getirin.
Potansiyometreyi sökün.
Kontrol
Paneli
+
100k ohm
Güç Kablosu
+
Güç Kablosu
Açma/Kapama
Anahtarý
Siyah
+
Açma/Kapama
Anahtarý
Siyah
Siyah
Sarý
Siyah
Motor
Kontrol
Paneli
18
3A2442B
Sorun Giderme
230V Modelleri:
200-240V
V
-
1.ADIM:
Güç kablosunu takýn ve
anahtarý AÇMA
konumuna getirin.
Sondalarý açma/kapama
anahtarýna baðlayýn.
Sayacý AC Volt'a
döndürün.
200-240V
2.ADIM:
Güç kablosunu takýn ve
anahtarý AÇMA
konumuna getirin.
Sondalarý açma/kapama
anahtarýna baðlayýn.
Sayacý AC Volt'a
döndürün.
-
-
Termal
Anahtar
-
4.ADIM:
Güç kablosunu takýn ve
anahtarý AÇMA
konumuna getirin.
Potansiyometreyi sökün.
Kontrol
Paneli
+
100k ohm
3.ADIM:
Motor termal anahtarýný kontrol
edin. Sarý kablolarý sökün.
Sayaç, 16 numaralý sayfadaki
Direnç Tablosu'na göre
okunmalýdýr. NOT: Okuma
sýrasýnda motor soðuk olmalýdýr.
Sarý
Siyah
Motor
Kontrol
Paneli
3A2442B
19
Sorun Giderme
Püskürtücü kapanmýyor
1. Basýnç Tahliye Prosedürü'nü sayfa 9 uygulayýn.
Asýl vanayý açýk ve güç anahtarýný kapalý tutun.
2. Kontrol kutusu kapaðýný sökün, böylece kontrol
paneli durum ýþýðý görüntülenebilir.
Sorun Giderme Prosedürü
Basýnç göstergesini boya hortumuna
sokun, püskürtücüyü prize takýn ve
güç anahtarýný AÇMA konumuna
getirin. Püskürtücü, maksimum
basýnca eriþiyor mu yoksa aþýyor mu?
HAYIR
Mekanik sorun: Diðer sorun giderme
prosedürleri için püskürtücünün
doðru sývý pompasý el kitabýna bakýn.
EVET
Dönüþtürücüyü kontrol panelinden
sökün. Motorun çalýþmasý durdu mu?
HAYIR
Kontrol panelini deðiþtirin.
EVET
Bozuk dönüþtürücü. Yenisini takýp
tekrar test edin.
20
3A2442B
Motor Kontrol Paneli
Motor Kontrol Paneli
Sökme
Kurulum
NOT: Kablo baðlantýlarýnýn yerleri için bkz. Kablo Þemasý
(sayfa 36).
1. Basýnç Tahliye Prosedürü'nü sayfa 9 uygulayýn.
Onarým öncesinde 5 dakika bekleyin.
1. Güç çubuðundaki ceplerden termal macunu
temizlemek için aseton veya benzer bir temizleyici
kullanýn.
2. Motor kapaðýný sökün.
3. Dört vidanýn hepsini (38) ve kapaðý (96) sökün.
4. Ekran konektörünü (A) kontrol panelinden (52)
sökün.
5. Alttaki iki vidayý (39) sökün. Potansiyometre
konektörünü motor kontrol panelinden (52) sökün.
Elektrik kablosu konektörlerini (D) ve filtre paneli
konektörlerini AÇMA/KAPAMA anahtarýndan (33)
sökün ve kontrol panelini (68) çýkartýn.
ti14695a
2. Güç çubuðundaki ceplere yeni termal macun sürün.
6. Hýzlý Püskürtme anahtarý konektörünü motor kontrol
panelinden sökün.
7. Motor kontrol paneli güç konektörlerini filtre
panelinden (146) sökün.
8. Üstteki iki vidayý (39) ve kontrol kutusunu (61)
sökün.
ti14693a
3. Kontrol paneli içindeki iki vidayý deðiþtirin ve torkunu
17 in-lb (1 N•m) olarak ayarlayýn.
9. Dönüþtürücü konektörünü (E) motor kontrol
panelinden sökün.
10. Motor konektörlerini sökün.
11. Altý vidayý (27) ve iki vida ile kontrol panelini sökün.
ti14696a
4. Kontrol paneli dýþýndaki altý vidayý deðiþtirin ve
torkunu 11 in-lb (1,25 N•m) olarak ayarlayýn.
ti14697a
3A2442B
21
Motor Kontrol Paneli
5. Anahtarý sola doðru (panelin içine doðru) kaydýrýn.
Bkz. Kablo Þemasý, sayfa 36.
11. Potansiyometre konektörünü motor kontrol kartýna
baðlayýn.
6. Motor konektörlerini baðlayýp sürgüye takýn.
12. Gömme anahtarý konektörünü motor kontrol
paneline takýn.
7. Güç çevrimcisi konektörünü (E) motor kontrol
kartýna baðlayýn.
13. Kontrol panelini (68) iki vidayla (39) monte edin.
8. Motor kontrol kartý elektrik konektörlerini filtre kartýna
(146) takýn.
14. Gösterge konektörünü (A) motor kontrol kartýna
baðlayýn (52).
9. En üst iki vidayla (39) kontrol kutusunu (61)
yerleþtirin.
15. Kapaðý (96) dört vidayla (38) monte edin
16. Motor kapaðýný takýn.
10. Filtre kartý elektrik konektörlerini (J) ve elektrik kablo
konektörlerini (D) AÇMA/KAPAMA anahtarýna (33)
baðlayýn.
5
52
27
61
146
A
J
96
38
D
A
52
E
A
33
E
80
20
39
82
68
82
115
67
34
ti18442a
Fast Flush
22
3A2442B
Filtre kartý
Filtre kartý
7.
Dört vidayý (146). filtre kartýndan (146) sökün.
Kurulum
NOT: Kablo baðlantýlarýnýn yerleri için bkz. Kablo Þemasý
(sayfa 36).
Sökme
1.
Basýnç Tahliye Prosedürü'nü sayfa 9 uygulayýn.
Bakým yapmadan önce 5 dakika bekleyin.
2.
Dört vidayý (38) ve kapaðý (96) sökün.
3.
Gösterge konektörünü (A) motor kontrol kartýndan (52)
sökün.
4.
Alttaki iki vidayý (39) sökün. Potansiyometre
konektörünü motor kontrol panelinden (52) sökün.
Elektrik kablosu konektörlerini (D) ve filtre paneli
konektörlerini AÇMA/KAPAMA anahtarýndan (33)
sökün ve kontrol panelini (68) çýkartýn.
1.
Filtre kartýný (146) dört vidayla (163) monte edin.
2.
Motor kontrol kartý elektrik konektörlerini filtre kartýna
(146) takýn.
3.
Filtre kartý elektrik konektörlerini (J) AÇMA/KAPAMA
anahtarýnýn (33) en üst iki terminaline ve elektrik
kablosu konektörlerini (D) AÇMA/KAPAMA anahtarýnýn
en alt iki terminaline baðlayýn.
4.
Potansiyometre konektörünü (C) motor kontrol kartýna
(52) baðlayýn.
5.
Gömme anahtarý konektörünü motor kontrol paneline
takýn.
6.
Kontrol panelini (68) iki vidayla (39) monte din.
5.
Hýzlý Püskürtme anahtarý konektörünü motor kontrol
panelinden sökün.
7.
Gösterge konektörünü (A) motor kontrol kartýna
baðlayýn (52).
6.
Motor kontrol paneli güç konektörlerini filtre panelinden
(146) sökün.
8.
Kapaðý (96) dört vidayla (38) monte edin.
5
52
27
61
163 146
A
96
D
33
38
A
52
E
A
E
80
20
39
82
68
82
115
67
34
ti18442a
3A2442B
Fast Flush
23
Basýnç Ayarlama Potansiyometresi
Basýnç Ayarlama Potansiyometresi
Sökme
Takma
1. Kontrol paneli (68) üzerine conta (115), somun ve
potansiyometreyi (82) monte edin. Somunlarý
115–135 in-lb (13–15 N•m)’ye torklayýn.
1. Basýnç Tahliye Prosedürü'nü, sayfa 9
gerçekleþtirin. Bakým yapmadan önce 5 dakika
bekleyin.
68
82
2. Dört vidayý (38) ve kapaðý (96) sökün.
82
ti13674b
115
96
38
2. En yüksek basýnç anahtarýna yeni potansiyometreyi
saat yönünde tamamen döndürerek yerleþtirin ve
düðmeyi (34) takýn. Düðmedeki iki vidayý sýkmak için
altý köþeli anahtar kullanýn.
ti13493b
3. Ýki vidayý ve kumanda kapaðýný sökün.
34
4. Potansiyometre konektörünü (C) motor kontrol
kartýndan (95) sökün.
95
ti13338a
C
3. Potansiyometre konektörünü (C) motor kontrol
kartýna baðlayýn.
95
ti12997b
5. Düðmedeki (34) iki vidayý gevþetmek için altý köþeli
anahtar kullanýn.
C
34
ti12997b
4. Kontrol panelini (68) iki vidayla (39) baðlayýn.
ti13207a
5. Kapaðý (96) dört vidayla (38) monte edin.
6. Contayý (115), somun ve potansiyometreyi (82)
kontrol panelinden (68) çýkartýn.
96
68
38
82
115
24
ti13493b
82
ti13674b
3A2442B
Basýnç Kontrol Dönüþtürücüsü
Basýnç Kontrol Dönüþtürücüsü
Sökme
5. Dört vidayý (39), kontrol panelini (68) ve kontrol
kutusunu (61) sökün. Kontrol panelinin serbestçe
aþaðýya sarkmasýna izin verin.
1. Basýnç Tahliye Prosedürü'nü, sayfa 9 gerçekleþtirin.
Bakým yapmadan önce 5 dakika bekleyin.
2. Dört vidayý (38) ve kapaðý (96) sökün.
68
39
ti13494a
96
61
ti7458b
38
ti13493b
3. Güç çevrimcisi konektörünü (E) motor kontrol
kartýndan (95) sökün.
6. Grometi (40) kontrol panelinden sökün ardýndan
dönüþtürücüyü (86) ve contayý (20) filtre
kaidesinden (67) sökün.
ti7260a
67
40
E
86
ti12999a
20
95
4. Potansiyometre konektörünü (C) ve Gömme
Anahtar konektörünü motor kontrol panelinden
sökün.
ti13495a
7. Grommeti (40) güç çevrimcisinden sökün ve
yeniden kullaným için saklayýn.
40
C
ti13722b
ti13495a
3A2442B
25
Basýnç Kontrol Dönüþtürücüsü
Takma
1. Halka contayý (20) ve güç çevrimcisini (86) filtre
tabanýna (67) yerleþtirin. 35-45 ft-lb (47-61 N•m)
sýkýn. Grometi dönüþtürücüye (86) ve
dönüþtürücüyü de kontrol kutusuna takýn.
40
3. Kontrol kutusunu (61) ve kontrol panelini (68) dört
vidayla (39) monte edin.
67
ti7447a
68
39
61
ti13494a
86
20
ti13496a
2. Dönüþtürücü konektörünü (E) ve Gömme Anahtar
konektörünü kontrol paneline (95) takýn.
4. Potansiyometre konektörünü (C) ve Gömme
Anahtar konektörünü kontrol paneline takýn.
C
E
ti13722b
95
ti12999a
5. Kapaðý (96) dört vidayla (38) monte edin.
96
38
26
ti13493b
3A2442B
Tahrik ve Yatak Karterinin Deðiþtirilmesi
Tahrik ve Yatak Karterinin Deðiþtirilmesi
UYARI
Tahrik muhafazasýný sökerken diþli kümesini
düþürmeyin aksi takdirde hasar verebilirsiniz. Diþli
grubu motor ön yatak plakasýna veya tahrik karterine
baðlý kalabilir.
Sökme
Takma
Diþli ve baský pullarýnýn yerinde olduðundan emin olun.
Diþli diþlerine gres yaðýný fýrçayla sürün.
1. Tahrik karterini (90) motora (84) itin ve beþ vidayý
(6) yerleþtirin. 190-210 in-lb (21-23 N•m) sýkýn.
1. Basýnç Tahliye Prosedürü'nü sayfa 9 uygulayýn.
Bakým yapmadan önce 5 dakika bekleyin.
2. Yatak karterini (83) dört vidayla (14) ve rondelalarla
(12) yerleþtirin. 25-30 ft-lb (34-40 N•m) sýkýn.
2. Pompayý (91) sökün; bkz. Deplasman Pompasýnýn
Deðiþtirilmesi, sayfa 31.
3. Ön kapaðý (51) dört vidayla (31) yerleþtirin.
3. Ýki vidayý (158) ve kýlýfý (72) sökün.
4. Kýlýfý (72) iki vidayla (158). monte edin.
4. Dört vidayý (31) ve ön kapaðý (51). sökün.
5. Pompayý (91) yerleþtirin; bkz. Deplasman
Pompasýnýn Deðiþtirilmesi, sayfa 31.
5. Yatak karterini (83) ve baðlantý çubuðunu (85)
sökmek için dört vidayý (14) ve rondelalarý (12)
sökün.
6. Beþ vidayý sökün (6) ve tahrik karterini (90)
motordan sökün (84).
3A2442B
27
Tahrik ve Yatak Karterinin Deðiþtirilmesi
Tahrik ve Rulman Karterinin Deðiþtirilmesi
72
158
51
84
31
6
85
90
83
12
14
ti14892b
91
28
3A2442B
Motorun Deðiþtirilmesi
Motorun Deðiþtirilmesi
Sökme
Takma
1. Yeni motoru (84) araba kasasýnda kumanda
yakýnýndaki iki vidanýn (23) altýna kaydýrýn.
2. Ýki vidayý (23) ve somunlarý (19) motor tarafýnda
kumandanýn karþýsýna yerleþtirin.
1. Basýnç Tahliye Prosedürü'nü sayfa 9 uygulayýn.
Bakým yapmadan önce 5 dakika bekleyin.
2. Pompayý (91) sökün; bkz. Deplasman Pompasýnýn
Deðiþtirilmesi, sayfa 31.
UYARI
Tahrik muhafazasýný sökerken diþli kümesini
düþürmeyin aksi takdirde hasar verebilirsiniz. Diþli
grubu motor ön yatak plakasýna veya tahrik karterine
baðlý kalabilir.
3. Tahrik karterini (90) sökün; bkz. Tahrik Karterinin
Deðiþtirilmesi, sayfa 27.
3. Dört vidayý (23) ve somunlarýn (19) tamamýný sýkýn,
somunlarýn torkunu 200 - 230 in-lb (25,6 - 29,0 N•m)
olarak ayarlayýn.
4. Sürgüyü sökün.
5. Üç motor konektörünü de motora takýn ve sürgü
boyunca ittirin.
6. Tahrik karterini (90) yerleþtirin; bkz. Tahrik
Karterinin Deðiþtirilmesi, sayfa 27.
7. Pompayý (91) yerleþtirin; bkz. Deplasman
Pompasýnýn Deðiþtirilmesi, sayfa 31.
4. Üç motor konektörünü de motor kontrol kartýndan
sökün.
5. Motor kablolarýný sürgü 278075'den sökün ve
sürgüyü sökün.
6. Kumandanýn karþý tarafýndaki iki vidayý (23) ve
somunlarý (19) sökün.
7. Kumanda yakýnýndaki iki somunu (19) gevþetin ve
motoru (84) araba kasasýndan sökün.
3A2442B
29
Motorun Deðiþtirilmesi
Motorun Deðiþtirilmesi
58
158
84
19
36
90a
61
28
51
90
6
96
89
30
39
158
12
14
23
91
19
ti14893b
30
3A2442B
Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi
Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi
Sökme
8. Mandal u-cývatasýný pompa kapaðýndan dýþarý
döndürerek çýkartýn.
1. Pompayý yýkayýn.
2. En düþük konumunda pompayý piston rodu (222) ile
döndürün.
9. U-cývatasýný pompa kapaðý çýkýntýsýna yerleþtirin.
3. Basýnç Tahliye Prosedürü'nü sayfa 9 uygulayýn.
Bakým yapmadan önce 5 dakika bekleyin.
4. Drenaj hortumunu püskürtücüden ayýrýn.
10. Pompa kapaðýný ileri doðru döndürün.
ti18433a
ti6377a
5. Hortumu pompadan sökün.
11. Pompa kapaðýný açýn.
ti18428a
6. Mandal kilidini kaldýrýn. Mandalý iterek açýn.
ti18429a
12. Pompa pimini açýp pim tutucusunu yerleþtirin.
ti18432a
ti18431a
7. Pompa kapaðýný ileri doðru döndürün.
ti18430a
3A2442B
31
Volümetrik Pompanýn Deðiþtirilmesi
Kurulum
3. Pompa kapaðýný kapatabilmek için pompa bileziðini
yatak karterine doðru ittirin.
Pompa pimi doðru takýlmamýþsa pompanýn hareketinin
gücü nedeniyle gevþeyebilir, parçalar dökülebilir ve
etrafa saçýlabilir ve ciddi yaralanma veya hasarlara
neden olabilir.
ti6325a
4. Pompa kapaðýný kapatýp mandalý döndürün. Mandalý
sýkmayýn.
ti18435a
1. Piston çubuðunu çýkartmak için pim tutucu ile
ayarlayýn. Piston çubuðunu içeri itmek için sert
yüzeye vurun.
5. Pompayý, boya hortumuyla hizalamak için
döndürün. Hortumu takýn ve 8 N•m (70 in-lb)
deðerine kadar sýkýn.
6. Mandalý sýkýp kilitlenen pozisyona dek döndürün.
7. Drenaj hortumunu püskürtücüye takýn.
8. Sývý, contanýn üstüne akana dek pompayý Graco
TSL ile doldurun.
ti5492b
2. Pompayý baðlantý çubuðunun içine kaydýrýn. Pompa
pimini tamamen sýkýþana kadar ittirin. NOT: Pim,
pozisyona tam olarak oturacaktýr.
ti18421a
ti6378a
ti7328b
32
3A2442B
Hortum Makarasý
Hortum Makarasý
Sökme
4. Döner tertibatý sökün.
Hortumu sararken kafanýzýn hortum makarasýndan
uzakta olduðundan emin olun.
1. Hortum tertibatýný döner kapaktan çýkartýn ve
hortumu tamamen sökün.
ti13543a
5. Tespit segmanýný sökün.
ti18437a
2. Kapaðý sökün.
ti13542a
6. Hortum makarasýný sökün.
ti13675a
3. Döner milden e-mandalýný sökün.
ti18434a
ti13538a
3A2442B
33
Hortum Makarasý
Kurulum
5. E-mandalýný ve kapaðý takýn.
1. Mili gresleyin.
ti13537a
ti13538a
2. Hortum makarasý takýlmadan önce iki rondelanýn ve
dalgalý yayýn yerinde olduðundan emin olun.
6. Döner tertibata hortumu takýn. Hortumu, hortum
makarasýnýn kolu boyunca döndürdüðünüzden emin
olun.
ti13545a
3. Hortum makarasýný çerçeveye takýn. Tespit
segmanýnýn yerine oturmasý için C-kelepçesini
makara ve kasa üzerine yerleþtirin. Tespit
segmanýný takýn.
ti18437a
7. Hortumu sarmak için hortum makarasýný saat
yönünde döndürün. Hortumun, hortum kýlavuzu
boyunca döndüðünden emin olun.
ti18436a
4. Döner tertibatý takýn.
ti13504a
ti13543a
34
3A2442B
Gömme Anahtarýn Deðiþtirilmesi
Gömme Anahtarýn Deðiþtirilmesi
Sökme
Kurulum
1. Gömme anahtarýn ucuna sýzdýrmaz ip takýn. Kontrol
paneline tam olarak oturuncaya dek gömme
anahtarý elle sýkýn.
1. Basýnç Tahliye Prosedürü'nü sayfa 9 uygulayýn.
Onarým öncesinde 5 dakika bekleyin.
2. Dört vidayý ve ekran kapaðýný sökün.
ti13574a
2. Sýzdýrmaz ip ekleyip iyice sýkýn.
ti13568a
3. Ýki vidayý ve kontrol panelini sökün.
ti13576a
3. Gömme anahtarý kontrol paneline baðlayýn.
ti13571a
4. Gömme anahtarý kontrol panelinden sökün.
ti13572a
4. Kontrol paneli yerine takýp iki vidayla sýkýn.
ti13572a
ti13571a
5. Gömme anahtarý kontrol panelinden sökün.
5. Ekran kapaðýný yerine takýp dört vidayla sýkýn.
ti13568a
ti13573a
3A2442B
35
Kablo Þemasý
Kablo Þemasý
230V Modelleri:
3RWHQWLRPHWHU
7KHUPDO
6ZLWFK
'LJLWDO'LVSOD\
3UHVVXUH
7UDQVGXFHU
0RWRU
'LS6ZLWFK
)DVW)OXVK
0RWRU
/HDGV
0RWRU
6HQVRU
/HDGV
212))
6ZLWFK
3RZHU3OXJ
ti13486d
36
3A2442B
Kablo Þemasý
110V Modelleri:
7KHUPDO
6ZLWFK
'LJLWDO'LVSOD\
3RWHQWLRPHWHU
3UHVVXUH
7UDQVGXFHU
0RWRU
'LS6ZLWFK
)DVW)OXVK
0RWRU
/HDGV
0RWRU
6HQVRU
/HDGV
212))
6ZLWFK
3A2442B
ti13485c
3RZHU3OXJ
37
Standart Graco Garantisi
Graco, satýþ tarihinden kullaným için orijinal alýcýya kadar Graco tarafýndan üretilen bu dokümanda belirtilen ve Graco adýný taþýyan tüm ekipmanda
malzeme ve iþçilik hatalarýnýn bulunmadýðý garantisini verir. Graco tarafýndan yayýnlanan her türlü özel, geniþletilmiþ ya da sýnýrlý garanti hariç
olmak üzere, Graco satýþ tarihinden itibaren on iki ay süreyle Graco tarafýndan arýzalý olduðu belirlenen tüm ekipman parçalarýný onaracak ya da
deðiþtirecektir. Bu garanti yalnýzca ekipman Graco'nun yazýlý önerilerine uygun biçimde kurulduðunda, kullanýldýðýnda ve bakýmý yapýldýðýnda
geçerlidir.
Bu garanti genel aþýnma ve yýpranmayý veya hatalý kurulum, yanlýþ uygulama, aþýnma, korozyon, yetersiz veya uygun olmayan bakým, ihmal, kaza,
tahrif veya Graco'nunkiler haricindeki parçalarýn kullanýlmasý sonucu ortaya çýkan hiçbir arýza, hasar, aþýnma veya yýpranmayý kapsamaz. Graco
gerek Graco ekipmanýnýn Graco tarafýndan tedarik edilmemiþ yapýlar, aksesuarlar, ekipman veya malzemeler ile uyumsuzluðundan gerekse de
Graco tarafýndan tedarik edilmemiþ yapýlarýn, aksesuarlarýn, ekipmanýn veya malzemelerin uygunsuz tasarýmýndan, üretiminden, kurulumundan,
kullanýmýndan ya da bakýmýndan kaynaklanan arýza, hasar veya aþýnmadan sorumlu olmayacaktýr.
Bu garanti, iddia edilen kusurun doðrulanmasý için, kusurlu olduðu iddia edilen ekipmanýn nakliye ücreti önceden ödenmiþ olarak bir Graco yetkili
bayiine iade edilmesini þart koþar. Bildirilen arýzanýn doðrulanmasý durumunda, Graco tüm arýzalý parçalarý ücretsiz olarak onaracak ya da
deðiþtirecektir. Nakliye ücreti önceden ödenmiþ ekipman orijinal alýcýya iade edilecektir. Ekipmanýn muayenesi sonucunda malzeme ya da iþçilik
kusuruna rastlanmazsa, onarým iþi parça, iþçilik ve nakliye maliyetlerini içerebilecek makul bir ücret karþýlýðýnda yapýlacaktýr.
BU GARANTÝ TEK VE ÖZELDÝR VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK GARANTÝSÝ YA DA TÝCARÝ ELVERÝÞLÝLÝK GARANTÝSÝ DE DAHÝL
AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIKÇA YA DA ZIMNEN BELÝRTÝLEN DÝÐER TÜM GARANTÝLERÝN YERÝNE
GEÇMEKTEDÝR.
Herhangi bir garanti ihlali durumunda Graco'nun yegane yükümlülüðü ve alýcýnýn yegane çözüm hakký yukarýda belirtilen þekilde olacaktýr. Alýcý
baþka hiçbir çözüm hakkýnýn (arýzi ya da sonuç olarak ortaya çýkan kar kayýplarý, satýþ kayýplarý, kiþilerin ya da mülkün zarar görmesi ya da diðer
tüm arýzi ya da sonuç olarak ortaya çýkan kayýplar da dahil ama bunlarla sýnýrlý olmamak üzere) olmadýðýný kabul eder. Garanti ihlaline iliþkin her
türlü iþlem, satýþ tarihinden itibaren iki (2) yýl içinde yapýlmalýdýr.
GRACO TARAFINDAN SATILAN FAKAT GRACO TARAFINDAN ÜRETÝLMEYEN AKSESUARLAR, EKÝPMAN, MALZEMELER VEYA
BÝLEÞENLERLE ÝLGÝLÝ OLARAK, GRACO HÝÇBÝR GARANTÝ VERMEZ VE ÝMA EDÝLEN TÜM TÝCARÝ VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK
GARANTÝLERÝNDEN FERAGAT EDER. Graco tarafýndan satýlan fakat Graco tarafýndan üretilmeyen bu ürünler (elektrik motorlarý, benzin
motorlarý, motorlar, anahtarlar, hortumlar vs.) eðer var ise üreticilerinin garantisi altýndadýr. Graco, alýcýya bu garantilerin ihlali için her türlü
talebinde makul bir þekilde yardýmcý olacaktýr.
Graco hiç bir durumda, gerek sözleþme ihlali, garanti ihlali ya da Graco'nun ihmali gerekse bir baþka nedenden dolayý olsun, Graco'nun iþbu
sözleþme uyarýnca ekipman temin etmesinden ya da bu sözleþme ile satýlan herhangi bir ürün ya da diðer mallarýn tedarik edilmesi, performansý
ya da kullanýmýndan kaynaklanan dolaylý, arýzi, özel ya da sonuç olarak ortaya çýkan zararlardan sorumlu olmayacaktýr.
Graco Bilgileri
Graco ürünlerine iliþkin en son bilgiler için www.graco.com adresini ziyaret edin.
SÝPARÝÞ VERMEK ÝÇÝN, Graco daðýtýmcýnýza baþvurun veya en yakýn daðýtýmcýyý öðrenmek için 1-800-690-2894
numaralý telefonu arayýn.
Bu belgede yer alan tüm yazýlý ve görsel veriler, basýldýðý sýrada mevcut olan en son ürün bilgilerini yansýtmaktadýr.
Graco önceden haber vermeksizin, herhangi bir zamanda deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar.
Patent bilgileri için bkz. www.graco.com/patents.
Orijinal talimatlarýn çevirisi. This manual contains Turkish. MM 3A2333
Graco Merkezi: Minneapolis
Uluslararasý Ofisler: Belçika, Çin, Japonya, Kore
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Telif Hakký 2012, Graco Inc. Graco'nun tüm üretim mekanlarý, ISO 9001'e tescillidir.
www.graco.com
Revizyon April 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
6 249 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content