close

Enter

Log in using OpenID

AOX 6004

embedDownload
OCAK
AOX 6004
Deðerli Müþterimiz,
Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite
kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.
Kullanma kýlavuzunuz en yeni teknoloji ile imal edilmiþ olan cihazýnýzý, güvenle ve en yüksek verimle
kullanmanýza yardýmcý olmak amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Cihazýnýzý kullanmadan önce, doðru ve güvenli yerleþtirme, bakým ve kullaným için temel bilgileri içeren bu
kýlavuzu dikkatli bir þekilde okuyunuz ve ürününüzün montajý için, size en yakýn VESTEL Yetkili Servisi’ ne
müracaat ediniz.
“BU ÜRÜN ELEKTRIK AKSAMLARI IÇERDIGI IÇIN, ÜRÜNÜN ILK MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI
ISLEMININ VEYA SÖZ KONUSU ISE TASINMA ISLEMI SONRASI MONTAJININ VESTEL YETKILI SERVISLERI
TARAFINDAN YAPILMASI GEREKLIDIR. AKSINE DURUMLARDA MEYDANA GELEBILECEK SORUNLARDAN
VESTEL TÝCARET A.S. VEYA VESTEL BEYAZ ESYA A.S. SORUMLU TUTULAMAZ.”
Aldýðýnýz cihaz, ev tipi kullaným için üretilmiþ olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için
kullanýlabilir. Ticari yada toplu kullanýma uygun deðildir. Tüketicinin buna aykýrý
kullanýmýnda, TKHK hükümlerinde belirlenmiþ, ücretsiz onarým ve garanti süresi içinde
arýzalardan üretici ve satýcýnýn mesuliyetinin kalktýðýný önemle belirtiriz.
Bu cihaz, aþaðýdaki güvenlik direktiflerine uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir.
- Alçak gerilim direktifi, 2006/95/EC
- EMU direktifi, 2004/108/EC
- CE markalama direktifi, 93/68/EEC
ÝÇÝNDEKÝLER
1. ÜRÜN MODELLERÝ
2. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ
3. GÜVENLÝK TALÝMATLARI
4. KURULUM
5. KULLANIM
6. TEMÝZLÝK VE BAKIM
Bölüm 2: ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ
5
1
2
6
3
4
Þekil 1
1- Ocak tablasý
2- Büyük ocak beki
3- Ocak ýzgarasý
4- Küçük ocak beki
5- Orta ocak beki
6- Ocak kontrol düðmeleri
2
Bölüm 3:GÜVENLÝK TALÝMATLARI
CÝHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE AÇIKLAMALARIN TAMAMINI DÝKKATLÝCE OKUYUNUZ VE GEREKTÝÐÝNDE BAÞVURMAK
ÝÇÝN KILAVUZU UYGUN BÝR YERDE SAKLAYINIZ.
CiHAZ KILAVUZU BÝRDEN FAZLA MODEL ÝÇÝN OLUÞTURULMUÞTUR. CÝHAZINIZ, KILAVUZ ÝÇERÝSÝNDE BAHSEDÝLEN
ÖZELLÝKLERÝ ÝÇERMÝYOR OLABÝLÝR. OPERASYON KILAVUZUNDA ÞEKÝLLÝ ÝFADELERÝ OKURKEN DÝKKAT EDÝN.
Genel Güvenlik Uyarýlarý:
Bu cihaz, denetim saðlanmasý veya cihazýn güvenli bir þekilde kullanýlmasý ve
karþýlaþýlan tehlikelerin anlaþýlmasý ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaþlarý 8 ile
üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, iþitsel veya akli yetenekleri azalmýþ veya tecrübe
ve bilgi eksikliði olan kiþiler tarafýndan kullanýlabilir. Çocuklar cihaz ile
oynamamalýdýr. Temizleme ve kullanýcý bakýmý çocuklar tarafýndan denetimsiz
olarak yapýlmamalýdýr.
Cihaz ve eriþilebilir bölümleri, kullaným esnasýnda sýcaktýr. Isýtma elemanlarýna
dokunmamaya özen gösterilmelidir. Sürekli gözetim saðlanmýyorsa 8 yaþ altýndaki
çocuklar uzak tutulmalýdýr.
UYARI: Katý veya sývý yað ile ocakta dikkatsizce yapýlan piþirme iþlemi tehlikeli
olabilir veya yangýna sebep olabilir, ASLA yangýný su ile söndürmeye çalýþmayýnýz,
ancak cihazýn devresi kapatýlýr ve sonra örneðin bir kapak veya bir yangýn
battaniyesi ile alev örtülür.
UYARI: Yangýn tehlikesi: Malzemeleri piþirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.
UYARI: Yüzey çatlak ise, elektrik çarpmasý ihtimalini önlemek için cihazýn devresini
kapatýnýz.
Ocak kapaðý bulunan ocaklar için talimatlar, açýlmadan önce kapak üzerine
dökülmüþ herþey uzaklaþtýrýlmalýdýr. Ve ayrýca kapak kapatýlmadan önce ocak
yüzeyinin soðumasý beklenmelidir.
3
Cihazý temizlemek için buharlý temizleyici kullanmayýnýz.
Ürününüz tüm kabul edilebilir yerel ve uluslararasý standartlara ve yönetmeliklere uygun üretilmiþtir.
Bakým ve onarým çalýþmalarý sadece yetkili servis teknisyenleri tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurulumun ve bakýmýn
yetkili olmayan teknisyenler tarafýndan yapýlmasý sizin için tehlikeli olabilir. Herhangi bir þekilde cihazýn
özelliklerini deðiþtirmek veya düzenlemek tehlikelidir.
Kurulum öncesi ürününüzün yerel daðýtým koþullarýnýn (doðal gaz ve gaz basýncýnýn ya da voltaj ve frekansýnýn) ve
cihaz ayarlarýnýn uygun olduðundan emin olun. Bu cihaz için uygun koþullar etikette belirtilmiþtir.
DÝKKAT: Bu cihaz sadece yemek piþirmek için ve ev tipi cihaz olarak tasarlanmýþtýr, baþka herhangi bir amaç ya da
baþka bir cihaz ile kullanýlmamalýdýr (Ticari þekilde ve ev tipi olmayan kullaným gibi ve oda ýsýtmada kullaným
gibi.).
Bu cihaz bir yanma ürünlerini tahliye tertibatýna baðlanmamýþtýr. Bu cihaz geçerli olan montaj yönetmeliklerine
göre baðlanmalý ve tesis edilmelidir. Havalandýrma ile ilgili þartlara özel özen gösterilmelidir.
Eðer 15 sn sonunda ocak beki alev almaz ise, cihazý çalýþtýrmayý durdurun ve bulunduðunuz odanýn
kapýsýný açýn yada/ve yeniden çalýþtýrmak için en az 1 dakika bekleyin.
Eðer ürün üzerinde ülke sembolü var ise bu açýklamalar geçerlidir. Eðer ürün üzerinde sembol yok ise, bu
ülkenin kullaným þartlarýna cihazýn deðiþtirilmesiyle ilgili gerekli talimatlarý verecek teknik talimatlara
baþvurmak için gereklidir.
Güvenliðinizi saðlamak için tüm olasý güvenlik önlemleri alýnmýþtýr. Cam kýrýlabileceðinden temizlik
yaparken çizilmeleri önlemek için dikkatli olunmalýdýr. Aksesuarlar ile cihaza darbe uygulamaktan
kaçýnýlmalýdýr.
Kurulum sýrasýnda elektrik kablosunun zarar görmediðinden emin olunmalýdýr. Eðer elektrik kablosu
zarar görürse,üretici (servis veya yetkili kiþi) tarafýndan kaza riskini önlemek için deðiþtirilmelidir.
Eðer cihazýn piþirme yüzeyi camdan ise;
DÝKKAT: "Piþirme yüzeyindeki camýn kýrýlmasý durumunda":
- derhal tüm gazlý, elektrikli yanýcýlarý kapatýn ve cihazý güç kaynaðýndan izole edin,
- cihazýn yüzeyine dokunmayýn,
- cihazý kullanmayýn.
4
Kurulum Uyarýlarý
Cihazý, kurulumu tamamlanmadan çalýþtýrmayýnýz.
Bu cihaz yetkili bir teknisyen tarafýndan kurulmalý ve kullanýma alýnmalýdýr. Yetkisiz kiþiler tarafýndan
yapýlmýþ hatalý yerleþim ve kurulumdan kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan üretici firma sorumlu
deðildir.
Cihazý açtýðýnýzda, taþýnma sýrasýnda herhangi bir zarar görmediðinden emin olunuz. Herhangi bir kusur
olmasý durumunda cihazý kullanmayýnýz ve derhal yetkili servisini arayýn. Paketlemede (naylon,zýmba,
strafor… vs) çocuklara zararlý olabilecek malzemeler kullanýldýðýndan bu malzemeler toplanmalý ve
derhal atýlmalýdýr.
Cihazý atmosferik etkilerden koruyunuz. Güneþ, yaðmur,kar ve benzeri etkilere maruz býrakmayýnýz.
Cihazýn bulunduðu kabinin malzeme dayaným sýcaklýðý en az 100°C olmalýdýr.
Kullaným Sýrasýnda
Yanýcý veya patlayýcý maddeleri cihaz kullaným sýrasýndayken cihazýn yakýnýna koymayýn.
Katý veya sývý yaðlar ile piþirme yaparken piþiriciyi yalnýz býrakmayýn. Yaðlar aþýrý ýsýnma durumuna yangýna
neden olabilir. Yaðdan kaynaklanan alevlere su dökmeyin. Böyle bir durum meydana geldiðinde; alevi boðmak
amacýyla; tencereyi veya tavayý kapak ile kapatýn.
Tencereleri her zaman piþirme bölgesinin merkezi üzerinde konumlandýrýn ve tutamaklarýný devrilme ve
çarpmaya karþý güvenli konumda tutun.
Eðer uzun süre cihazý kullanmayacaksanýz, cihaz fiþini çekiniz. Kontrol düðmelerini kapalý tutun. Ayrýca, cihazý
kullanmadýðýnýzda; gaz vanasýný her zaman kapalý tutun.
Cihazý kullanmadýðýnýzda kumanda düðmelerinin her zaman "0" (durdur) konumunda olduðundan emin olun.
Uyarý: “Bir gaz piþirme cihazýnýn kullanýlmasýyla, bulunduðu odada nem, ýsý ve yanma ürünleri ortaya çýkar.
Özellikle cihaz kullanýmdayken mutfaðýn iyi havalandýrýldýðýndan emin olunuz, doðal havalandýrma deliklerini
muhafaza ediniz veya bir mekanik havalandýrma tertibatý taktýrýnýz (fýrýn üstü aspiratör).
Cihazýn uzunca bir müddet yoðun kullanýmý ilave bir havalandýrma isteyebilir, örneðin; bir pencerenin açýlmasý
veya daha etkili havalandýrma varsa mekanik havalandýrma seviyesinin yükseltilmesi gibi.
5
Cihaz harici bir zamanlayýcý veya ayrý bir uzaktan kumanda sistemi ile çalýþmak üzere tasarlanmamýþtýr.
Fýrýn kapý camýný ve diðer yüzeyleri sert aþýndýrýcý temizleyiciler ve keskin metal spatula ile temizlemeyiniz.
Bu iþlemler yüzeylerin çizilmesine sebep olabilir. Bu çizikler camlarýn kýrýlmasý veya yüzeylerin zarar görmesine
sebep olabilir.
Temizlik ve bakým sýrasýnda
Her zaman, temizleme ya da bakým iþlemlerinden önce cihazý kapatýn. Cihaz fiþi çýkarýldýktan veya ana kumanda
anahtarlarý kapatýldýktan sonra temizlik ve tamir iþlemlerini yapabilirsiniz.
Kontrol kumanda panelini temizlemek için kontrol düðmelerini sökmeyin.
PCB içermez.
Orjinal yedek parça kullanýlmamasýndan kaynaklanan ürün arýzalarýnda þirketimiz sorumlu tutulamaz.
CÝHAZINIZIN VERÝMLÝLÝÐÝ VE GÜVENLÝK BAKIMI ÝÇÝN, DAÝMA ORJÝNAL YEDEK PARÇA KULLANIMINI VE ÝHTÝYAÇ
HALÝNDE SADECE VESTEL YETKÝLÝ SERVÝSLERÝN ÇAÐRILMASI GEREKMEKTEDÝR. AKSÝ HALDE DOÐABÝLECEK ÜRÜN
ARIZALARINDAN ÞÝRKETÝMÝZ SORUMLU DEÐÝLDIR.
6
Bölüm 4: KURULUM
KURULUMDAN ÖNCE, YEREL GAZ DAÐITIM KOÞULLARININ VE CÝHAZ AYARLARININ BÝRBÝRÝNE
UYGUN OLDUÐUNDAN EMÝN OLUNUZ.
Ocaðýnýzý ambalajýndan çýkardýktan sonra, ocaðýn zedelenmemiþ olduðundan emin olunuz. Eðer herhangi bir
hasar olduðundan þüphelenirseniz cihazý kullanmayýnýz ve derhal VESTEL Yetkili Servisi ile irtibata geçiniz.
Cihaz bir tezgah üzerine monte edilmelidir. Cihazýn kullanýcýsý bu talimata uygun olarak Cihaz Güvenliði Kanunu
ve Uygulanabilir Yönetmelikler uyarýnca cihazýn düzgün kurulum ve çalýþmasýndan sorumludur.
Ankastre Ocaðýn Yerleþtirilmesi
Mutfak tezgahý üzerinde meydana gelebilecek sývý sýzýntýsý sorunlarýný önlemek amacýyla, ocaðýnýzla birlikte özel
bir sýzdýrmazlýk macunu temin edilmiþtir. Bu macunu mutfak tezgahýnda Þekil4’ te belirtilen ölçülere uyan
banko boþaltmasýnýn çevresine beþ parça halindeki macunu çekip uzatarak uygulayýn.
Üzerine, ocaðý kontrol düðmeleri sað tarafta kalacak þekilde yerleþtiriniz. Kelepçelerin Þekil 2’de görüldüðü gibi
oturmasýna dikkat ediniz. Ocaðýnýzý yerine yerleþtirtikten sonra kenarlardan taþan macununu bir spatula
yardýmýyla düzgünce sýyýrarak temizleyiniz (Þekil 5). Mutfak tezgahýnýn kalýnlýðýnýn 25mm’den az olduðu
durumlarda kelepçeyi, Þekil 3’deki gibi kullanýnýz.
Cam ocak tablalý ürünlerde macun uygulamasý yoktur. Bunun yerine cam tabla altýnda montajlý gelen conta iþ
görür.
t < 25 mm
t
t
t > 25 mm
Kelepçe
Mutfak
Tezgahý
Kelepçe
Þekil 3
Þekil 2
7
Mutfak
Tezgahý
Ankastre Ocak ve Banko Boþaltmasý Ölçüleri
580 mm
m
510 m
39mm
150m
m
60m
m
Þekil 4
Sýzdýrmazlýk macunu
Kelepçe
Ocak
Þekil 5
8
Spatula
Mutfak
Tezgahý
Ocaðýnýzýn Elektrik Baðlantýsý
Elektrik baðlantýsýný yaparken aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz.
*Ev elektrik þebekesinin ve ürünün baðlanacaðý prizin akým taþýma kapasitesinin, ocaðýn kullandýðý maksimum
güç için uygun olduðundan emin olunuz.
*Kapasite etiketinde belirtilen ürün çalýþma geriliminin, þebeke gerilimi ile ayný olduðundan emin olunuz.
*Ürünü direkt prize baðlayýnýz. Arada trafo vs. tür þeyler olmamalýdýr.
*Toprak hatlý prize baðlayýnýz.
Ocaðý yerleþtirdikten sonra kumanda düðmesinin “0” kapalý konumda olduðundan emin olunuz ve fiþi prize
takýnýz.
Cihazla birlikte besleme kablosu ve fiþ bulunmaktadýr. Gerektiðinde besleme kablosu, yetkili bir servis
teknisyeni tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Her bakýmdan önce cihazýn fiþini çekiniz. Yeniden baðlanmak
Sarý+Yeþil
için þekil 6’daki baðlantýyý yapýnýz. Koruyucu toprak baðlantýsý
iþaretli ( ) terminal ucuna baðlanmalýdýr. Yalýtým kablolarýný
Mavi
mutlaka kullanýnýz.
Kahverengi
Þekil 6
Cihazýn elektrik baðlantýsý Yetkili Servis tarafýnfan yapýlmalýdýr.
Besleme kablosu H05V V-F tipinde olmalýdýr.
9
Bölüm 5: KULLANIM
Gazlý Ocaklarýn Kullanýmý
Manuel Ateþleme ve Gazlý Ocaklarýn Kontrolü
Ocaklardan birini ateþlemek için, ocak kýsmýna kibriti yaklaþtýrýnýz, ilgili ocaðýn düðmesini bastýrýnýz ve saat
yönünün tersine doðru çeviriniz. Ýstenen alev seviyesi maksimum (büyük alev) ve minimum (küçük alev)
arasýnda çevirerek elde edilebilir. Kontrol panelinde düðmelerin yanýnda bulunan iþaretler hangi düðmenin
hangi ocaðý kumanda ettiðini göstermektedir.
Gazlý Ocaklarýn Elektrikle Ateþlenmesi
Ürünümüz otomatik ateþleme sistemi ile donatýlmýþtýr. Kullanmak istediðiniz gazlý ocaðýn kontrol düðmesini
bastýrýnýz ve saat yönünün tersine çeviriniz. Düðmeyi basýlý tuttuðunuz sürece otomatik çakmak çalýþacaktýr.
Ýlgili ocaðýn yandýðýný gördükten sonra düðmeyi serbest býrakýnýz ve gazlý ocaðýn yanar konumda kaldýðýndan
emin olunuz. Aksi halde düðmeyi kapatýp önceki iþlemleri tekrarlayýnýz.
Ateþleme süresinden sonra gaz emniyetinin devreye girme süresi en fazla 10 saniyedir. Bu süre boyunca
düðmeyi tam basýlý tutunuz. Düðmeyi serbest býrakýnýz ve gazlý ocaðýn yanar konumda kaldýðýndan emin
olunuz. Aksi halde düðmeyi kapatýp, önceki iþlemleri tekrarlayýnýz Kontrol düðmesi kapatýlmadan, kazara alev
söndüðü taktirde, sönme emniyetinin devreye gimesi için gereken süre en fazla 60 saniyedir.
Enerji Tasarrufu
* Elektrikli ocakta pisirme yapilirken düz tabanli tencere kullanilmalidir.
* Kullanilan tencere tabaninin büyüklügüne uygun olan ocak gözü tercih edilmelidir.
* Pisirme süresini düsürmek için tencerenin üstüne kapak konulmalidir.
* Pisirme süresinin uzun olmamasi için gereken miktardan fazla su yada yag kullanilmamalidir.
* Yiyecek kaynama basladiktan sonra sicaklik ayari düsürülmelidir.
10
Tavsiyeler:
Ocaðýnýz farklý boyutlarda ocak beklerine sahiptir. Gazý en ekonomik kullanmanýn yolu, piþirme tencerenizin
boyutuna uygun gazlý ocaðý seçmek ve kaynama noktasýna ulaþýldýktan sonra alevi en düþük seviyede
tutmaktýr. Tencerenizin kapaðýný daima kapalý tutmanýz önerilir.
Ocaðýnýzdan en iyi þekilde verim alabilmeniz için, aþaðýdaki çaplara sahip tencereler kullanmanýz önerilir.
Büyük Piþirici
Orta Piþirici
Küçük Piþirici
: 22-26 cm
: 14-22 cm
: 12-18 cm
Þekil 7
Ocaklarý kullandýktan sonra, kontrol düðmesini kapatmayý unutmayýnýz.
11
UYARILAR
*Yanlýzca ocak çaplarýna uygun tencereler kullanýnýz.
*Tencereyi ocak üzerine koymadan önce tencere tabanýnýn ýslak olmadýðýndan emin olunuz.
*Tencere sýcaklýklarý cihaz kullanýmdayken yüksek olabilir. Dolayýsýyla çalýþma sýrasýnda ve sonrasýnda, çocuklarý
ve evcil hayvanlarý ocaðýnýza eriþebilecekleri yerlerden uzak tutmanýz tavsiye edilir.
*Kullanýmdan sonra, sürekli etkili þekilde çalýþmasýný ve uzun ömürlü olmasýný saðlamak amacýyla , elektrikli
ocaðýnýz uygun temizlik malzemeleri ile iyice temizlenmelidir. Pas oluþumunu engellemek ve ilk durumunu
korumak için, elektrikli ocaðýn çok az yað damlatýlmýþ bir bezle ovularak temizlenmesi tavsiye edilir. Buharlý
temizleyiciler asla kullanmayýnýz.
*Kullanýmdan sonra, elektrikli ocak uzun süre sýcaklýðýný korur, ocaða dokunmayýnýz ve üzerine herhangi birþey
koymayýnýz.
*Gazlý ocaklar hiçbir zaman ýzgarasýz kullanýlmamalýdýr.
12
Gazlý Ocaklarýn Enjektör Deðiþimleri
Gazlý ocaklar, kullanýlacak gaza uygun enjektörler takýlarak farklý gazlarla çalýþtýrýlabilir. Gaz dönüþümü için
aþaðýdakilerin yapýlmasý gerekmektedir:
* Besleme gazý akýþýný ve elektrik akýmýný kesiniz.
* Ocak beklerinin þapkalarýný ve adaptörlerini çýkarýnýz.(Þekil 8)
* Enjektörleri sökünüz.(Þekil 10)
Enjektörleri; enjektör tablosundaki deðerler ve cihazýn kullanýlacaðý gaz tipine uygun olanlarla deðiþtiriniz.
Þekil 8
Þekil 9
Kýsýk Alev Konumunun Ayarlanmasý
Kýsýk alev konumu için, rölanti vidasý LPG’den doðalgaza dönüþte gevþetilmelidir.
Doðalgazdan LPG’ye geçiþte ise ayný vida sýkýþtýrýlmalýdýr.
Cihazýn fiþinin takýlý olduðundan, gaz beslemesinin açýk olduðundan, ocak piþirici
þapka ve adaptörlerinin yerlerine yerleþtirilmiþ olduðundan emin olunuz. Ocaklarý
yakýnýz ve kýsýk konuma alýnýz.
Düðmeleri ve lastik contalarý çekerek çýkarýnýz. Rölanti vidasý musluk gövdesi
üzerinde yer almaktadýr.(Þekil9) Küçük aðýzlý düz bir tornavida ile vidayý sýkýnýz/
gevþetiniz.
Þekil 10
Bu, ocaðýn kýsýk konumdaki alevinin artmasýný ya da azalmasýný saðlar. Alev uzunluðu en az 4 mm olacak þekilde
vidayý ayarlayýnýz. Düðmeyi yerine takarak alevin, ocak beki tam yanma konumundan kýsýk konuma 1sn’lik
sürede ayarlandýðýnda sönmediðinden emin olunuz. Ayar tamamlandýktan sonra, düðmeyi çýkarýp önce lastik
contayý sonrada düðmeyi tekrar yerine takýnýz.
Yukarýda anlatýlan iþlemleri herbir ocak beki için tekrarlayýnýz.
13
Hortum Baðlantý Ucu Deðiþimi
Bu cihaz, fabrika çýkýþý olarak LPG için ayarlanmýþtýr. LPG’ den doðalgaza dönüþüm esnasýnda, yetkili servis
tarafýndan temin edilen (2) ve (4) nolu baðlantýlar ürüne takýlmalýdýr.(Þekil 11).
Her gaz deðiþiminde hortum ucu deðiþtirilirken, baðlantý ara yüzeylerine sýzdýrmazlýðý saðlamak amacý ile (2)
nolu contanýn yerleþtirilmesi gerekmektedir.
.
1
2
3
2
4
Þekil 11
1- Ocak gaz daðýtým borusu
2- Sýzdýrmazlýk contasý
3- Dirsek (NG Baðlantýsý için)
4- Hortum baðlantý ucu
Ocaklarda gaz deðiþimi mutlaka yetkili Vestel Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr
14
Bölüm 6: TEMÝZLÝK VE BAKIM
Temizlik
Temizlemeden önce, ocaðý elektrik kaynaðýndan ayýrýnýz ve ana gaz beslemesini kapatýnýz.
Ocak Bekleri ve Izgaralar
Emaye tencere ýzgaralarýnýn, emaye bek þapkalarýnýn, ocak bek baþlýklarýnýn periyodik olarak sabunlu su ile
yýkanmasý, iyice durulanmasý ve kurutulmasý gerekir.
Ýyice durulandýktan sonra düzgün þekilde yerlerine tekrar takýnýz.
Emaye Parçalar
Bu parçalarýn ilk günkü gibi yeni kalmalarý için, ýlýk sabunlu su ile sýk sýk temizlenmeleri ve yumuþak bir bezle
kurulanmalarý gerekmektedir. Parçalarý sýcakken yýkamayýnýz ve asla zedeleyici temizlik maddeleri
kullanmayýnýz. Ýçki, kahve, süt, tuz, su, limon veya domates suyu gibi sývýlarý emaye parçalarla temas edecek
þekilde uzun süre býrakmayýnýz.
Inox Ocak Tablasý
Inox ocak tablasý yumuþak nemli sabunlu bir süngerle sýk sýk temizlenmeli ve yumuþak bir bezle kurulanmalýdýr.
Zedeleyici temizlik malzemeleri kullanmayýnýz. Ýçki, kahve, süt, tuz, su, limon veya domates suyu gibi sývýlarý
ocak tablasý üzerinde uzun süre býrakmayýnýz.
"Inox yüzeylerin bakýmý ve temizliði için kullandýðýnýz maddeler bazý kimyasal bileþikler içerir. Bu maddelerle
yüzey temizliði yapýldýðýnda kalýntý býrakmayacak þekilde silinmelidir. Aksi durumlarda yüzeyde kalan
kimyasal artýklarý ürünün kullanýmý sýrasýnda (yüksek sýcaklýk gibi etkenlerden dolayý) yüzeyde yanarak ocak
tablasýnda kalýcý sararmaya sebep olabilir.”
“Inox tablanýz üzerinde beklemiþ artýklar ( taþan yemek, süt vb artýklar) da yüksek ýsýya maruz kaldýðýnda
yüzeyde yanarak yapýþabilirler ve bu durumda inox tablanýzda kalýcý hasar oluþabilir. Bu duruma sebebiyet
vermemek için düzenli olarak temizlik yapýn ve taþan artýklarý bekletmeden silin.”
15
ENJ. DÖNÜÞÜM TABLOSU
G30 28-30mbar 7.5kW 545g/h
Kategori : II2H3B/P
TR Sýnýf: 3
NG
G20
20 mbar
LPG
G30
28-30 mbar
115
85
BÜ Y Ü K BE K
Enjektör çapý (1/100 mm)
Nominal Güç (kW)
3
3
1 Saatlik Tüketim
285,7 l/h
218,1 g/h
ORTA BEK
Enjektör çapý (1/100 mm)
97
65
Nominal Güç (kW)
1,75
1,75
1 Saatlik Tüketim
166,7 l/h
127,2 g/h
ORTA BEK
Enjektör çapý (1/100 mm)
97
65
Nominal Güç (kW)
1,75
1,75
1 Saatlik Tüketim
166,7 l/h
127,2 g/h
Enjektör çapý (1/100 mm)
72
50
Nominal Güç (kW)
1
1
1 Saatlik Tüketim
95,2 l/h
72,7 g/h
KÜ ÇÜ K BE K
Bu cihaz AEEE yönetmeliðine uygundur.
16
Teknik Özellikler
Ürün Boyutlarý
Yükseklik * Geniþlik * Derinlik
mm
39*580*510
mm
560 * 490
Büyük Bek Ø10cm
W
3000
Orta Bek Ø7.5cm
W
1750
Küçük Bek Ø5.5cm
W
1000
kW
7,5
Banko Boþaltmasý Boyutlarý
Geniþlik * Derinlik
Ocak Özellikleri
Diðer Özellikler
Toplam Güç Tüketimi
Voltaj
Paketli Boyutlarý
(Geniþlik*Derinlik*Yükseklik)
Net Aðýrlýk Maksimum
V
230
mm
628x580x137
kg
9
Brüt Aðýrlýk Maksimum
kg
9,75
17
0
0
Þekil 2
Þekil 1
Kýsýk alev konumu için düðmeyi maksimum-minimum konumlarý arasýna getiriniz(Þekil 1).
Ocak beklerini kesinlikle maksimum ile kapalý konumlarý arasýnda kullanmayýnýz(Þekil 2).
Ocak beklerini düðme maksimum konumda iken ateþleyiniz.
Ocak bekini çalýþtýrmadan önce, bek kafasýnýn doðru yerleþtirildiðinden emin olunuz.
Ocak bekini çalýþtýrmadan önce, bek gövdesi kanallarýnýn kuru ve temiz olduðundan emin
olunuz.
Bek yataðý ve enjektör deliðinin, temiz ve kuru olduðundan emin olunuz.
52017054
18
Vestel Beyaz Eþya Sanayi ve Ticaret A.Þ
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa - TÜRKÝYE
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
Vestel Ticaret A.Þ
Zorlu Plaza Avcýlar 34310 Ýstanbul - Türkiye
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
Tel: 44 44 123 E-posta: [email protected]
Web: http://www.vestel.com.tr/destek
52136013 11/13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 304 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content