close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Eğitim Öğretim Lisans Programı

embedDownload
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
2013-2014
EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM REHBERĐ
KAHRAMANMARAŞ-2013
Adı
T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM REHBERĐ
Hazırlayanlar
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ Başkanlığında:
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (Tıbbi Biyoloji)
Doç. Dr. Mehmet DAVUTOĞLU
Doç. Dr. Gürkan ACAR
Prof. Dr. Gürkan KIRAN
Şef Hasan KILIÇ
Kapak Tasarım
Mehmet ATLAMA
Baskı Yılı
Basıldığı Yer
2013
Fatih Matbaası -Kahramanmaraş
Đletişim Adresi
KSÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı
KSÜ Avşar Kampüsü
Kahramanmaraş
Tel
Web
E-posta
0344 280 34 08
http://tipfakultesi.ksu.edu.tr/
[email protected]
ATATÜRK’ÜN GENÇLĐĞE HĐTABESĐ
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve
müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli
hazinendir. Đstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî
bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye
atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve
şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Đstiklal ve cumhuriyetine kastedecek
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile
ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim
olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet
içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle
tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! Đşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve
cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk
ĐÇĐNDEKĐLER
ÖN SÖZ …….………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TIP FAKÜLTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ……………………………….……………………………………………………………………………..
MİSYON ve VİZYON ………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
YÖNETİM ÖRGÜTÜ ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KOORDİNATÖR VE DANIŞMANLARI …………….…………………………………………..….
ÖĞRETİM ÜYESİ LİSTESİ ……………………………………………………………….....…………………………………………………………….…
2013 – 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ ………………………………………………………………………………....
DÖNEM I ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………....
AKADEMİK TAKVİM ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DERSLER.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SEÇMELİ DERSLER ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ÖĞRETİM ÜYELERİ …………………………………………………………………………………………………………………………………………
DERS KURULU BAŞKANLARI …………………………………………………………………………………………………………………………..
DERS İÇERİKLERİ …………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
TEMEL BİLİMLER DERS KURULU I ………………………………………………………………………………………………………….……….
TEMEL BİLİMLER DERS KURULU II ………………………………………………………………………………………………………………….
TEMEL BİLİMLER DERS KURULU III …………………………………………………………………………………………………………………
TEMEL BİLİMLER DERS KURULU IV ………………………………………………………………………………………………………………...
DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU V …………………………………………………………………………………………………………………
DÖNEM II ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
AKADEMİK TAKVİM ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DERSLER………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SEÇMELİ DERSLER ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ÖĞRETİM ÜYELERİ ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
DERS KURULU BAŞKANLARI ……………………………………………………………………………………………………………………………
DÖNEM I DERS İÇERİKLERİ ……………………………………………………………………………………………………………………………..
DERS KURULU -I ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DERS KURULU -II …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DERS KURULU-III ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DERS KURULU-IV ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DERS KURULU-V …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DERS KURULU-VI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DERS KURULU-VII …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DÖNEM III ……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….
AKADEMİK TAKVİM ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DERSLER………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SEÇMELİ DERSLER ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DÖNEM I ÖĞRETİM ÜYELERİ …………………………………………………………………………………………………………………………..
DERS KURULU BAŞKANLARI …………………………………………………………………………………………………………………………….
DÖNEM I DERS İÇERİKLERİ ……………………………………………………………………………………………………………………………..
DERS KURULU -I ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DERS KURULU -II …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DERS KURULU-III ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DERS KURULU-IV ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DERS KURULU-V …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DERS KURULU-VI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DÖNEM IV …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
DERSLER……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
SEÇMELİ STAJLAR …………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
STAJ TAKVİMİ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI ……………………………………………………………..
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI …………………………………………………………………………………………
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI ……………………………………………………………………………….
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI ………………………………………………………………………………………..
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI DERS KONULARI ………………………………………………………………..
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI ……………………………………………………………………………………………..
ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI ……………………………………………………………………....
DÖNEM V ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
DERSLER…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
SEÇMELİ STAJLAR ……………………………………………………………………………………………….………………………………………….
STAJ PROGRAMI …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ………………………………………………………………………………………………….
SAYFA
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
33
46
56
64
71
78
79
80
81
82
83
84
101
107
116
123
130
136
144
150
151
152
153
154
156
157
180
188
196
203
211
219
227
228
229
230
231
235
237
239
242
244
246
247
248
249
250
251
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI …………………………………………………………………..
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI ……………………………………………………………………………………………………………………………..
ACİL TIP ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI ……………………………………………………………………………………………………..
FARMAKOLOJİ ANA BİLİM DALI DERS PROGRAMI ………………………………………………………………………………………….
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI ………………………………………………………………..
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ………………………………………………………………………………………………
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI ………………………………………………………………
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI …………………………………………………………………………………………………….
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI ………………………………………………………..
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI ……………………………………………………………………………………
RADYOLOJİ ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI ………………………………………………………………………………………………..
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI ………………………………………………………....
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI …………………………………………………………………………
ADLİ TIP ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI …………………………………………………………………………………………………….
GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ ………………………………………………………………………………………
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI ……………………………………………………………………………………..
DÖNEM VI …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DERSLER……………………………………………………………………………………………………………………….....................................
STAJ TAKVİMİ ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ …………………………………………………………………………………………..
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ………………………………………………………………………………………………….………..
HİPOKRAT ANDI …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
252
253
255
257
258
260
263
265
267
269
270
272
274
275
276
277
279
280
281
282
284
296
ÖN SÖZ
Sevgili Öğrenciler,
Zorlu
sınavlardan
geçerek
toplumda “seçkin ve kutsal”
addedilen bir meslek olan
doktorluğu seçerek aramıza
katıldınız. Ümidim ve dileğim, 6
yıl süren mezuniyet öncesi Tıp
eğitimi sürecinde azimli bir şekilde çalışarak ve zorlukların üstesinden gelerek mezun
olabilmenizdir. Đyi bir hekim olmak asıl hedefiniz olmalıdır. Đyi hekim hastalığı ve hastayı
anlamak zorunda olduğu gibi hasta yakınlarının da ruh hallerini anlayabilmelidir…
Günümüzde Tıp eğitiminin önemli sorunları vardır. Ülkemizdeki bunun yansımaları da
mutlaka vardır ama bu sadece bizim değil özellikle gelişmekte olan ya da az gelişmiş
ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri için geçerlidir. Bunlar; eğitim-öğretim
altyapısı, eğitim içeriği, eğitim-öğretim tekniği, yeterli akademik destek, uygun eğitim
ortamı, standardizasyon, kalite sorunları vb. bunlardan en önemlileridir.
1996 yılında çıktığımız yolculukta oldukça önemli yol aldığımızı düşünüyorum. Yeterli
olmadığının farkındayız ama bizler gücümüzün yettiğince sizler için en iyisini yapmaya
çalışıyoruz. Hızla büyüyen ve büyükşehir statüsü kazanacak olan ilimizde hızla gelişen bir
fakülte olmayı hedeflemekteyiz. 2013-2014 eğitim öğretim yılında da Avşar
yerleşkesin’deki yeni hastanemizin açılmasıyla hem daha kaliteli hizmet ve hem de çok
daha kaliteli bir eğitim öğretim ortamı oluşturarak sizlere eğitim vermeyi arzu
etmekteyiz.
Değerli Öğretim Üyeleri,
Sizler hali hazırda bu eğitimi almış ve vermekte olan sorumlularsınız. Edindiğiniz
tecrübeler ile yanlış gördüklerinizden uzaklaşarak, olması gerekenleri uygulayarak ve
yeni ve güncel gelişmeleri takip ederek kıymetli öğrencilerimize iyi bir rol model olarak
gerekenleri yapacağınıza inanıyorum. Şunu da hepimiz bilmekteyiz ki sistemlerin
işleyişinde en iyi takipçinin vicdanlarımız olduğudur…
Hazırladığımız bu Eğitim-Öğretim programı ile fakültemizdeki ders içeriğinin
belirlenmesini, standardizasyonunu, kalitenin artmasına katkı sağlamayı, öğrencilerimizin
ve öğretim üyelerimizin derslerini daha kolay takip etmelerini sağlamayı
hedeflemekteyiz. Bunun sağlıklı işlemesi hepimizin sorumluluğunda olduğunun
bilincindeyiz.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılının hepimiz için sağlıklı, başarılı, verimli ve mutlu
geçmesini en içten duygularla temenni ederim.
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Dekan
6
KSÜ TIP FAKÜLTESĐ HAKKINDA GENEL BĐLGĐ
Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bakanlar Kurulunca
09.05.1996 tarihinde kurulmuş, 26.05.1997 tarihinde Sağlık Müdürlüğünden alınan
binada faaliyetlerine başlamıştır. Şu an 3 bölümde toplam 35 anabilim dalı 10 bilim dalı
olarak hizmet verilmektedir.
1998-1999 eğitim-öğretim yılında Fakültemize öğrenci alınmaya başlanmış olup,
yapılan anlaşma ile ilk 3 yıllık dönem dersleri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde
verilmeye başlanmıştır. 2010-2011 eğitim yılından itibaren 1. Sınıf öğrencilerimiz
Bahçelievler Kampüsünde eğitim görmeye başlamışlardır. 2012 -2013 eğitim öğretim
yılında 3. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte tüm öğrencimiz Fakültemizde eğitim öğretime
devam etmektedirler.
Fakültemizde 284 öğrencimiz bulunmakta olup, 2003-2004 eğitim yılında ilk
mezununu veren Fakültemizden toplam 202 öğrencimiz Tıp Doktoru olarak mezun
olmuştur. Ayrıca şimdiye kadar Fakültemizden 168 adet Uzmanlık Diploması verilmiştir
Üniversitemiz Araştırma Uygulama Hastanemiz kuruluşundan itibaren poliklinik
hizmetleri vermektedir. 2001 yılında yeni poliklinik binamız tamamlanarak hizmete
girmiştir. Hastanemizde cerrahi yoğun bakım, dâhili yoğun bakım, koroner yoğun bakım,
doğum salonu yeni doğan ünitesi, fizik tedavi ünitesi, hemodiyaliz ünitesi ve periton
diyaliz ünitelerimiz mevcuttur. Ayrıca 2009 yılından buyana Böbrek Transplantasyonu
yapılmaktadır. Böbrek naklinde bölgemizde ve ülkemizde saygın bir yer edinmiştir.
2013-2014 Eğitim Öğretim yılı içinde Yeni hastaneye taşındığımızda yoğun bakım
ve ameliyathane sayımızda ciddi artışlar olacaktır. Sanayi şehri konumundaki ilimizde ilk
kez tam donanımlı bir yanık ünitesini açılması planlanmaktadır. Ayrıca bir yıl içerisinde
karaciğer transplantasyonlarına da başlamayı hedefliyoruz. Kampüs alanına yapılacak
olan morfoloji binası sonrasında yıllık aldığımız öğrenci sayısını en az 120-150’ye
çıkarmayı hedefliyoruz.
7
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
MĐSYONUMUZ
Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu; güncel bilimsel bilgi
birikimine sahip, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmet sunma bilgi,
tutum ve becerisine sahip, gerek meslektaşları gerekse hastalarıyla iletişim becerileri
gelişmiş, etik değerlere saygılı, çağdaş tıbbın tanımına da uygun olarak hastalarına “biyopsiko-sosyal” yaklaşabilen, kanıta dayalı tıp uygulamalarını günlük pratiğinde
kullanabilen, kendini sürekli geliştirme isteğinde olan, bilimsel araştırmanın önemini
kavramış, yaptığı araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamış ve
toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz sahibi olacak
hekimler yetiştirmektir.
VĐZYONUMUZ
Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin vizyonu; öğrencilerine
günümüz tıp biliminin ulaştığı düzeyde tıp eğitimi sunmak, evrensel bilgi birikimine
katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak
ve nihayetinde tıp fakülteleri arasında eğitim-araştırma ve uygulamaları ile ön sıralarda
yer almaktır.
8
YÖNETĐM ÖRGÜTÜ
Dekan
Dekan Yrd.
Dekan Yrd.
Fakülte Sekreter
:
:
:
:
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Sefa RESĐM
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Memet HAVAN
FAKÜLTE KURULU
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Cemal TUNCER
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Bülent KANTARÇEKEN
Prof. Dr. Ertan BÜLBÜLOĞLU
Prof. Dr. Cengiz DĐLBER
Prof. Dr. Đlhami YILDIRIM
Doç. Dr. Gülizar SÖKMEN
Doç. Dr. Şeref OLGAR
Yrd. Doç. Dr. Ramazan KARANFĐL
FAKÜLTE YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Cemal TUNCER
Prof. Dr. Bülent KANTARÇEKEN
Prof. Dr. Ertan BÜLBÜLOĞLU
Doç. Dr. Gülizar SÖKMEN
Doç. Dr. Şeref OLGAR
Yrd. Doç. Dr. Ramazan KARANFĐL
9
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI
KOORDĐNATÖR VE DANIŞMANLARI
Başkan: Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Baş Koordinatör : Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
Dönem Koordinatör
Koordinatör Yardımcısı
Danışman
1.
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
(Tıbbi Biyoloji)
Yrd. Doç Dr. Akif Hakan KURT
Doç Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
2.
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Gülten KARABAY
3.
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
(Aile Hekimliği)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN
4.
Doç. Dr. Mehmet DAVUTOĞLU
Doç. Dr. Deniz Cemgil ARIKAN
Doç. Dr. Ekrem GÜLER
5.
Doç. Dr. Gürkan ACAR
Doç. Dr. Bülent ALTUNOLUK
Yrd. Doç. Dr. Lokman ASLAN
6.
Prof. Dr. Gürkan KIRAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Doç. Dr. Gülizar SÖKMEN
10
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERĐSTESĐ TIP FAKÜLTESĐ
ÖĞRETĐM ÜYESĐ LĐSTESĐ
Bölüm Anabilim Dalı
Temel Anatomi
Tıbbi Biyokimya
Bilim Dalı
Biyofizik
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Biyoloji
Dahili
Moleküler Genetik
Tıbbi Genetik
Aile Hekimliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk
Nöroloji
Kardiyoloji
Yoğun Bakım
Acil
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji
Tıbbi Farmakoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Halk Sağlığı
Đç Hastalıkları
Gastroenteroloji
Gastroenteroloji
Nefroloji
Onkoloji
Genel Dahiliye
Endokrinoloji
Kardiyoloji
Nöroloji
Radyoloji
Göğüs Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
11
Ünvanı
Yrd. Doç. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Adı Soyadı
Mehmet DEMĐR
Metin KILINÇ
Fatma ĐNANÇ TOLUN
Ergül BELGE KURUTAŞ
Ahmet ÇELĐK
Tufan MERT
Durmuş DEVECĐ
Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Prof. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Prof. Dr.
Gülten KARABAY
Mustafa GÜL
Murat ARAL
Ekrem KĐREÇCĐ
Ramazan GÜNEŞAÇAR
Mustafa ÇELĐK
Mustafa ÇELĐK
Mustafa Haki SUCAKLI
Cengiz DĐLBER
Şeref OLGAR
Mehmet DAVUTOĞLU
Ekrem GULER
Sadık YURTTUTAN
Hatice ALTUN
Ömer Faruk KÖKOĞLU
Hasan UÇMAK
Selma GÜLER
Yusuf ERGÜN
Akif Hakan KURT
Vedat NACĐTARHAN
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa ÇELĐK (V.)
Bülent KANTARÇEKEN
Ali ÇETĐNKAYA
Ekrem DOĞAN
Ozan BALAKAN
M. Akif BÜYÜKBEŞE
Kamile GÜL
Kadir GĐŞĐ
Gözde YILDIRIM ÇETĐN
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Cemal TUNCER
Gülizar SÖKMEN
Abdullah SÖKMEN
Gürkan ACAR
Đdris ARDIÇ
Ahmet AKÇAY
Mustafa GÖKÇE
Deniz TUNCEL
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Mürvet YUKSEL
Fuat ÖZKAN
Mehmet Fatih ĐNCĐ
Hasan KAHRAMAN
M.Fatih KARAASLAN
Fatma Özlem ORHAN
Ebru FINDIKLI
(ÖĞRETĐM ÜYESĐ LĐSTESĐ DEVAMI)
Bölüm
Dahili
Anabilim Dalı
Acil Tıp
Adli Tıp
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Cerrahi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Bilim Dalı
Yoğun Bakım
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahi
Genel Cerrahi
Cerrahi Onkoloji
Göz Hastalıkları
Kadın Doğum
Jinekolojik Onkoloji
Perinatoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
El Cerrahisi
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Kalp ve Damar Cerrahisi
Göğüs Cerrahi
12
Ünvanı
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Adı Soyadı
Mehmet OKUMUŞ
Selim BOZKURT
Ramazan KARANFĐL
Perihan ÖZTURK
Hafize ÖKSÜZ
Mahmut ARSLAN
Gökçe GĐŞĐ
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Prof. Dr.
Kasım Zafer YUKSEL
Đdiris ALTUN
K. Uğur ÖZKAN
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Đlhami Taner KALE
Fatih YUZBAŞIOĞLU
Ertan BULBULOĞLU
Murat ÖZDEMĐR
Gökhan ÖZDEMĐR
Lokman ARSLAN
Murat ASLANKURT
Adnan AKSOY
Gürkan KIRAN
Hakan KIRAN
Deniz Cemgil ARIKAN
Prof. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Prof. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Akif KILIÇ
Mehmet KELLEŞ
Murat UZEL
Ali Murat KALENDER
Ökkeş BĐLAL
Harun ÇIRALIK
Sevgi BAKARĐŞ
Hamide SAYAR
Sefa RESĐM
Tayfun ŞAHĐNKANAT
Bülent ALTUNOLUK
Bülent MEŞE
Orhan BOZOĞLAN
Mahmut TOKUR
2013 – 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YILI AKADEMĐK TAKVĐMĐ
1. DÖNEM
I. Yarıyıl Ders Dönemi
I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final Sınavı
Yarıyıl Tatili
I. Yarıyıl Seçmeli Ders Bütünleme Sınavı
II. Yarıyıl Ders Dönemi
II. Yarıyıl Seçmeli Ders Final Sınavı
Final Sınavı I. Oturum
II. Yarıyıl Seçmeli Ders Bütünleme Final Sınavı
Final Sınavı II. Oturum
Bütünleme Sınavı
2. DÖNEM
I. Yarıyıl Ders Dönemi
I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final Sınavı
Yarıyıl Tatili
I. Yarıyıl Seçmeli Ders Bütünleme Sınavı
II. Yarıyıl Ders Dönemi
II. Yarıyıl Seçmeli Ders Final Sınavı
Final Sınavı I. Oturum
II. Yarıyıl Seçmeli Ders Bütünleme Final Sınavı
Final Sınavı II. Oturum
Bütünleme Sınavı
3. DÖNEM
I. Yarıyıl Ders Dönemi
I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final Sınavı
Yarıyıl Tatili
I. Yarıyıl Seçmeli Ders Bütünleme Sınavı
II. Yarıyıl Ders Dönemi
II. Yarıyıl Seçmeli Ders Final Sınavı
Final Sınavı I. Oturum
II. Yarıyıl Seçmeli Ders Bütünleme Final Sınavı
Final Sınavı II. Oturum
Bütünleme Sınavı
4. DÖNEM
Staj Dönemi
Yarıyıl Tatili
Mazeret Sınavları
Yıl Sonu Bütünleme Sınavları
5. DÖNEM
Staj Dönemi
Yarıyıl Tatili
Mazeret Sınavları
Yıl Sonu Bütünleme Sınavları
6. DÖNEM
Staj Dönemi
13
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
16.09.2013
20.01.2014
27.01.2014
10.02.2014
10.02.2014
26.05.2014
13.06.2014
16.06.2014
18.06.2014
27.06.2014
24.01.2014
24.01.2014
07.02.2014
10.02.2014
30.05.2014
30.05.2014
13.06.2014
16.06.2014
18.06.2013
27.06.2014
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
16.09.2013
20.01.2014
27.01.2014
10.02.2014
10.02.2014
26.05.2014
13.06.2014
16.06.2014
18.06.2014
27.06.2014
24.01.2014
24.01.2014
07.02.2014
10.02.2014
30.05.2014
30.05.2014
13.06.2014
16.06.2014
18.06.2014
27.06.2014
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
16.09.2013
20.01.2014
27.01.2014
10.02.2014
10.02.2014
26.05.2014
12.06.2014
13.06.2014
17.06.2014
26.06.2014
24.01.2014
24.01.2014
07.02.2014
10.02.2014
30.05.2014
30.05.2014
12.06.2014
13.06.2014
17.06.2014
26.06.2014
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
26.08.2013
27.01.2014
16.06.2014
23.06.2014
13.06.2014
02.02.2014
20.06.2014
27.06.2014
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
26.08.2013
27.01.2014
02.06.2014
09.06.2014
30.05.2014
02.02.2014
06.06.2014
13.06.2014
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
01.07.2013
30.06.2014
DÖNEM I
14
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
2013 - 2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI
DÖNEM I
AKADEMĐK TAKVĐM
I.Yarıyıl derslerinin başlaması
: 16 Eylül 2013
I.Yarıyıl Tatili
: 27 Ocak – 7 Şubat 2014
II. Yarıyıl derslerinin başlaması
: 10 Şubat 2014
II. Yarıyıl derslerinin sona ermesi
: 30 Mayıs 2014
DERS KURULLARI ĐSMĐ VE SINAV TARĐHLERĐ
Ders Kurulları Adı
Ders Kurulları
No
Teorik Sınav
Temel Bilimler Ders Kurulu
I. Kurul
29 Kasım 2013
Temel Bilimler Ders Kurulu
II. Kurul
24 Ocak 2014
Temel Bilimler Ders Kurulu
III. Kurul
21 Mart 2014
Temel Bilimler Ders Kurulu
IV. Kurul
2 Mayıs 2014
Doku Biyolojisi Ders Kurulu
V. Kurul
30 Mayıs 2014
FĐNAL SINAVI
: 13 Haziran 2014
I. Oturum
: 18 Haziran 2014
II. Oturum
BÜTÜNLEME SINAVI : 27 Haziran 2014
15
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM I
DERSLERĐ, SAATLERĐ VE AKTS PUANLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ders
Adı
BĐS 101
BYK 101
TBG 101
BYF 101
DAV 101
TET 101
TER 101
AC 101
FĐZ 101
TTB 101
MĐK 101
HĐS 101
HS 101
ORK 101
ANA 101
1
2
3
4
FEL 101
MAN 101
SOS 101
ANT 101
5
EF 105
6
7
8
9
10
11
12
13
14
EF 102
OZ 101
OZ 102
OZ 103
OZ 104
ING 121
ING 122
SEÇ 101
SEÇ 102
S.N
Dersin Adı
Yıllık Ders Sayısı
MESLEK ĐÇĐ DERSLER
Teorik Pratik
Toplam
BĐYOĐSTATĐSTĐK
47
47
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
80
20
100
TIBBĐ BĐYOLOJĐ VE GENETĐK
78
14
92
BĐYOFĐZĐK
28
6
34
DAVRANIŞ BĐLĐMLERĐ
18
18
TIP ETĐĞĐ ve TARĐHĐ
10
10
TIBBĐ TERMĐNOLOJĐ
15
15
ACĐL TIP
9
9
FĐZYOLOJĐ
30
4
34
TEMEL TIBBĐ BECERĐLER
0
20
20
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ
16
4
20
HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ
25
12
37
HALK SAĞLIĞI
17
17
TEMEL- ORGANĐK KĐMYA
16
16
ANATOMĐ
25
18
43
Meslek Đçi Dersler Ara Toplam
414
98
512
MESLEK DIŞI DERSLER
FELSEFE
6
6
MANTIK
6
6
SOSYOLOJĐ
6
6
ANTROPOLOJĐ
6
6
TEMEL BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ
15
30
45
KULLANIMI
ENFORMATĐK VE BĐLGĐSAYAR
12
21
33
TÜRK DĐLĐ I
28
28
TÜRK DĐLĐ II
22
22
ATATÜRK ĐLKELER ve Đ.TARĐHĐ I
28
28
ATATÜRK ĐLKELER ve Đ.TARĐHĐ II
22
22
ĐNGĐLĐZCE I
58
58
ĐNGĐLĐZCE II
44
44
SEÇMELĐ DERS I
18
18
SEÇMELĐ DERS II
18
18
Meslek Dışı Dersler Ara Toplam
289
51
340
TOPLAM
16
703
149
852
AKTS
4
8
8
3
2
1
1
1
3
1
2
3
1
1
3
42
2
2
2
2
2
3
3
1
1
18
60
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
2013-2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YILI SEÇMELĐ DERS/STAJ LĐSTESĐ
DÖNEM I SEÇMELĐ DERSLER
S.N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Seçmeli Ders Adı
AKTS
Hücrede Sinyal Đletimi ve
Haberleşme Fizyolojisi
Beden Eğitimi
Resim
Tıp ve Din
Müzik
Moleküler Biyoloji
Medikal Fizik
Nörobiyofizik 1
Sitogenetik Yöntemler
Rekombinant DNA Teknolojisi
Süre Saat/
Teorik Uygulama
(Hafta) hafta
1
16-18
1
1
-
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16-18
16-18
16-18
16-18
16-18
16-18
16-18
16-18
16-18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
18
18
18
18
18
18
18
18
18
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM I
DERS KURULLARI ve SAATLERĐ
Ders Kurulu Adı
Yıllık Ders Sayısı
Teorik
Pratik
Toplam
Temel Bilimler Ders Kurulu-I
102
34
136
Temel Bilimler Ders Kurulu-II
109
4
113
Temel Bilimler Ders Kurulu-III
91
16
107
Temel Bilimler Ders Kurulu-IV
58
14
72
Doku Biyolojisi Ders Kurulu-V
54
30
84
414
98
512
Toplam
Toplam
17
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM I
ÖĞRETĐM ÜYELERĐ
DEKAN
: Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
BAŞKOORDĐNATÖR
: Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
DÖNEM I KOORDĐNATÖRÜ
: Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
DÖNEM I KOORDĐNATÖR YARD.
: Yrd. Doç. Dr. Akif Hakan KURT
ÖĞRETĐM ÜYE VE GÖREVLĐLERĐ
Anabilim Dalı ve Dersler
Unvanı Adı Soyadı
ANATOMĐ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN
Doç. Dr. Ergül Belge KURUTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Prof. Dr. Ercan EFE
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. F. Özlem ORHAN
Yrd. Doç. Dr. Ebru FINDIKLI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ (Đ.Ü)
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof Dr. Mustafa GÜL
Prof Dr. Murat ARAL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI (Aile Hekimliği)
Doç. Dr. Bülent ALTINOLUK
Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Okt. Mehmet Đlker BEK
Yrd. Doç. Dr. Ramazan KARANFĐL
Prof. Dr. M. Ali KĐRMAN
Yrd. Doç. Dr. Necati DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Necati DEMĐR
Okt. S. Özlem ÜÇGÜL
Okt. Nazife TÜFEKÇĐ
Okt. Mehmet KOCAER
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
TIBBĐ BĐYOLOJĐ ve GENETĐK
BĐYOĐSTATĐSTĐK
BĐYOFĐZĐK
DAVRANIŞ BĐLĐMLERĐ
TIP TARĐHĐ VE TIP ETĐĞĐ
FĐZYOLOJĐ
ACĐL TIP
HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ
TIBBĐ TERMĐNOLOJĐ
HALK SAĞLIĞI
TEMEL TIBBĐ BECERĐLER
ENFORMATĐK ve BĐLGĐSAYAR
ANTROPOLOJĐ
SOSYOLOJĐ
FELSEFE
MANTIK
ATATÜRK ĐLKELERĐ ve ĐNKĐLAP TARĐHĐ
TÜRK DĐLĐ
ĐNGĐLĐZCE
18
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM I
DERS KURUL BAŞKANLARI
DERS KURULU BAŞKANLARI
Ders Kurulları Adı
Ders Kurulu Başkanı
Temel Bilimler Ders Kurulu-I
Prof. Dr. Fatma Đnanç TOLUN
Temel Bilimler Ders Kurulu-II
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Temel Bilimler Ders Kurulu-III
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Temel Bilimler Ders Kurulu-IV
Doç. Dr. Tufan MERT
Doku Biyolojisi Ders Kurulu-V
Prof. Dr. Gülten KARABAY
19
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
2013-2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YILI
DÖNEM I DERS ĐÇERĐKLERĐ
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM I DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: MĐK 101-TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
16
4
20
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Ders Kurulu No
III. Kurul
Teorik Dersler
Mikrobiyolojiye Giriş, Tarihçe ve Mikroorganizmaların Sınıflandırılması
Bakterilerin Genel Özellikleri ve Anatomik Yapısı
Bakterilerin Metabolizması ve Üreme Özellikleri
Bakteri Genetiği, Bakteriyofajlar ve Ekstrakromozomal Oluşumlar
Riketsiyalar, Mikoplazmalar, Klamidyalar ve Spiral Şekilli Bakteriler
Virolojiye Giriş, Virüslerin Sınıflandırılması ve Genel Özellikleri
Đnsan Sağlığında Önemli Olan Virüsler
Mikolojiye Giriş, Mantarların Sınıflandırılması ve Genel Özellikleri
Đnsan Sağlığında Önemli Olan Mantarlar
Parazitolojiye Giriş, Parazitlerin Sınıflandırması ve Genel Özellikleri
Đnsan Sağlığında Önemli Olan Parazitler
Đmmünolojiye Giriş ve Bağışıklık Mekanizmaları
Pratik uygulama
Mikrobiyoloji Laboratuarı Çalışma Kuralları ve Sterilizasyon – Dezenfeksiyon
Yöntemleri
Bakteriyolojik Boyama ve Ekim Yöntemleri
TOPLAM
20
16 Saat
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Prof. Dr. Murat ARAL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Prof. Dr. Murat ARAL
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa GÜL
2
20
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
TIBBĐ BĐYOKĐMYA ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM I DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: BYK 101-TIBBĐ BĐYOKĐMYA ve ORK 101-TEMEL ORGANĐK KĐMYA
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
96
20
106
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Ders Kurulu No
I. Kurul
Teorik Dersler
Kimyasal Tepkimelerin Özellikleri ve kimyasal denge
Đndirgenme ve Yükseltgenme Tepkimeleri
Çözeltiler, özellikleri ve Konsantrasyon Birimleri
Doymuş ve doymamış hidrokarbonlar
Organik kimyaya giriş,atomun yapısı ve karbon atomunun özellikleri
Kimyasal bağlar
Homeostazis
Stereoizomerizm: Optikçe Aktif Bileşikler
Fonksiyonel Gruplar ve Önemleri
Biyolojik Sistemlerdeki Temel Organik Bileşikler
Su ve Özellikleri
Asitler ve Bazlar
Tampon Sistemleri
Serbest oksijen Radikalleri
Pratik uygulama
PRATĐK Asit-Baz Titrasyon
TOPLAM
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
16 Saat
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8 Saat
8
24
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Ders Kurulu No
II. Kurul
Teorik Dersler
Aminoasitler (Sınıflandırma, özellikleri ve kimyasal tepkimeler)
Proteinler (Sınıflandırma ve yapısal özellikleri)
Proteinler (Peptidler ve dizi analizleri)
Proteinler (Sınıflandırma, yapısal özellikleri, peptidler ve dizi analizleri)
Karbonhidratlar
Lipidler
Lipoproteinler
Enzimler ve enzim kinetiği
Hormonlara giriş (Taşınmaları, yıkımı, reseptörleri, fonksiyon bozuklukları,
analizleri)
Kolesterol, yapı ve özellikleri
Eser Elementler
Hormonlara giriş (Taşınmaları, yıkımı, reseptörleri, fonksiyon bozuklukları,
analizleri)
Vitaminler ve koenzimler
Hormonlara giriş (Taşınmaları, yıkımı, reseptörleri, fonksiyon bozuklukları,
analizleri)
Metabolizmaya giriş ve metabolizmanın entegrasyonu
Oksidatif fosforilasyon (ETS)
Karbonhidrat metabolizması Sindirimi ve emilimi
Karbonhidrat metabolizması
21
34 Saat
2
1
2
1
3
2
2
3
2
1
1
2
3
2
2
2
1
2
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Ders Kurulu No
III. Kurul
Teorik Dersler
Karbonhidrat metabolizması (Heksoz monofosfat yolu)
Karbonhidrat metabolizması (Glikojen metabolizması)
Diğer karbonhidratlar ve etanol metabolizması
Lipid metabolizması (Keton cisimleri)
TCA döngüsü ve düzenlenmesi
Lipid metabolizması (Yağ asitlerinin oksidasyonu
Lipid metabolizması (Yağ asidi ve lipid biyosentezi)
Lipid metabolizması (Yağ asidi ve lipid biyosentezi
Lipid metabolizması (Lipoprotein metabolizması)
Lipid metabolizması (Kolesterol metabolizması)
Lipid metabolizması, kolesterol metabolizma düzenlenmesi ve safra asitlerinin
sentezi)
Lipid metabolizması (Prostoglandin metabolizması)
Nükleotid metabolizması (Pirimidinlerin yıkımı)
Nükleotid metabolizması (Pürin yıkımı)
Aminoasit - Protein Metabolizması ve Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
Aminoasit - Protein Metabolizması ve Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
Pratik uygulama
PRATĐK: Kolorimetrik yöntemle serumda total protein tayini
TOPLAM
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu I
34 Saat
2
2
2
1
2
2
2
3
1
2
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Fatma Đnanç TOLUN
Prof. Dr. Fatma Đnanç TOLUN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Prof. Dr. Fatma Đnanç TOLUN
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
2
Prof. Dr. Metin KILINÇ
2
3
2
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Prof. Dr. Fatma Đnanç TOLUN
2
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
4
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
6 Saat
6
40
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Ders Kurulu No
V. Kurul
Teorik Dersler
Epitel dokusu biyokimyası
Bağ dokusu biyokimyası
Kas dokusu biyokimyası
Sinir dokusu biyokimyası
Adipoz doku biyokimyası
Kemik doku biyokimyası
Ksenobiyotik ve biyotransformasyon biokimyası
Pratik uygulama
PRATĐK: Kağıt Kromotografisi Grup I
TOPLAM
12 Saat
1
2
2
2
2
2
1
6 Saat
6
18
22
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Prof. Dr. Fatma Đnanç TOLUN
Prof. Dr. Fatma Đnanç TOLUN
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
TIBBĐ BĐYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM I DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: TBG 101-TIBBĐ BĐYOLOJĐ ve GENETĐK
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
78
14
92
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Ders Kurulu No
I. Kurul
Teorik Dersler
Hücre Đnceleme Yöntemleri
Hücre yapısı ve hücre tipleri (Prokaryot ve Ökaryothücre)
Hücre membran yapısı ve fonksiyonları
Hücre yüzey özelleşmeleri ( Serbest yüzey farklılaşmaları)
Hücreler arası bağlantılar (Sıkı bağlantı, tutucu bağlantı, gap junction)
Hücre adezyonu ve ekstraselüler matriks
Hücre iskeleti
Endoplazmik Retikulum (GER ve düz ER’in yapı ve işlevleri)
Golgi, lizozom ve vezikül trafiği
Mitekondri
Peroksizom ve Sentroil
Ribozom yapı ve fonksiyonları
Hücre Nükleusu, nükleus sitoplazma arası transport
Pratik uygulama
PRATĐK
TOPLAM
26 Saat
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6 Saat
6
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
32
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Ders Kurulu No
II. Kurul
Teorik Dersler
DNA’nın yapısı ve işlevleri
Genom organizasyonu, kromatin, kromatinin ince yapısı
DNA replikasyonu
DNA hasarı ve onarım mekanizmaları
RNA’nın yapısı ve çeşitleri
Transkripsiyon ve RNA'da splicing
Protein sentezi
Prokaryotlarda gen regülasyonu(lac, histidin, triptofan operonu)
Ökaryotlarda gen regülasyonu
Hücreler arası sinyal ileti yolakları
Hücre yüzey ve intraselüler reseptörler ile sinyal iletimi
Tirozin kinaz ras raf faaliyet yolu
Hücre döngüsünün kontrolü
Mitoz bölünme
Mayoz bölünme ve genetik rekombinasyon
Hücre yaşlanmasının moleküler temeli
Hücre Ölümü ( Apoptoz, Nekroz ve Otofaji)
Pratik uygulama
PRATĐK
34 Saat
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4 Saat
4
TOPLAM
38
23
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Ders Kurulu No
III. Kurul
Teorik Dersler
Mendeliyen Kalıtım
Kalıtım kalıpları (Otozomzl ve X’e bağlı kalıtım)
Multifaktöriyel kalıtım (poligenik, mitekondrial kalıtım)
Gen mutasyonları
Kanserin genetik temeli Onkogen, tümör baskılayıcı genler
Kromozom morfolojisi (Kromozom terminoljisi)
Kromozomal mutasyonlar (Sayısal ve Yapısal düzensizlikler)
Kromozom elde etme ve bantlama yöntemleri
a) Moleküler sitogenetik tanı yöntemleri
b) Moleküler genetik tanı yöntemleri
Pratik uygulama
PRATĐK
18 Saat
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
4 Saat
4
TOPLAM
22
24
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
FĐZYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM I DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: FĐZ 101-FĐZYOLOJĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
30
4
34
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Ders Kurulu No
IV. Kurul
Teorik Dersler
Fizyolojiye giriş ve tarihçesi
Đç ortam, homeostazis ve düzenleyici mekanizmalar
Vücut sıvıları
Hücre organellerinin fonksiyonu
Hücre zarında madde taşınması
Hücrelerarası haberleşme
Kılcal damarlarda madde alış verişi
Biyoelektrik potansiyeller
12 Saat
1
2
2
2
2
1
1
1
Ders Kurulu Adı
Doku Biyolojisi Ders Kurulu I
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Ders Kurulu No
V. Kurul
Teorik Dersler
Çizgili kasa ilişkin genel bilgiler, kasılma mekanizması
Çizgili kasın mekanik özellikleri
Sinir kas kavşağı ve motor birimi
Düz kas fizyolojisi
Egzersiz ve kas
Kaslarda adaptasyon ve fizyopatoloji
Periferik sinir sistemi fizyolojisi
Sinaptik iletim
Spinal refleksler
Kemik dokusu fizyolojisi
Pratik uygulama
LAB:Kas sinir fizyolojisi
TOPLAM
18 Saat
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
4 Saat
4
22
25
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM I DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: DAV 101-DAVRANIŞ BĐLĐMLERĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
18
18
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Ders Kurulu No
I. Kurul
Teorik Dersler
Đnsan Davranışlarını Anlamanın Önemi
Kişilik Kavramları ve Kişiliğin Değerlendirilmesi
Hasta hekim ilişkileri
Çocukluk ve Ergenlik Dönemi
Ruh Sağlığı ve Đlkeleri
9 Saat
2
2
1
3
1
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. F. Özlem ORHAN
Doç. Dr. F. Özlem ORHAN
Doç. Dr. F. Özlem ORHAN
Doç. Dr. F. Özlem ORHAN
Doç. Dr. F. Özlem ORHAN
Ders Kurulu No
II. Kurul
Teorik Dersler
Kişilerarası Đletişim
Psikopatoloji- Ego Savunma Mekanizmaları
Kişilik Gelişimi ve Bozuklukları
Motivasyon-Engellenme-Çatışma
9 Saat
2
3
2
2
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ebru
Yrd. Doç. Dr. Ebru
Yrd. Doç. Dr. Ebru
Yrd. Doç. Dr. Ebru
FINDIKLI
FINDIKLI
FINDIKLI
FINDIKLI
HALK SAĞLIĞI ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM I DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: HS 101-HALK SAĞLIĞI
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
17
17
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Ders Kurulu No
I. Kurul
Teorik Dersler
Halk Sağlığına Giriş
Temel Sağlık Hizmetleri
Türkiye’de Sağlık Politikaları
Türkiye’de Sağlık Hizmetleri
Toplum Kültür ve Sağlık
Demografi ve Sağlık
Sağlık Düzeyi Ölçütleri
Đnsan Hakları ve Hasta Hakları
17 Saat
3
2
2
2
2
2
2
2
26
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yard. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Yard. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yard. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yard. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
BĐYOFĐZĐK ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM I DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: BYF 101-BĐYOFĐZĐK
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
28
6
34
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Ders Kurulu No
III. Kurul
Teorik Dersler
Fizik, Ölçme ve standart birimler
Biyomekanik, Kuvvet, denge
Enerji, güç ve metabolik hız
Maddenin fiziksel özellikleri
Maddenin Gaz, Sıvı, Katı hallaeri
Akışkanlar; Basınç, yüzey gerilimi
Elektrik; elektrostatik, potansiyel fark
Manyetizma; Elektromanyetik dalgalar, biyomanyetizma
Pratik uygulama
PRATĐK
TOPLAM
8 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
2 Saat
2
10
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tufan MERT
Ders Kurulu No
IV. Kurul
Teorik Dersler
Biyofiziğe giriş sistem kavramı
Biyoenerjetik
Hücre zarında madde taşınımı
Hücre zarında madde taşınımı
Hücre zarında biyofiziksel olaylar; Dinlenim zar potansiyeli
Hücre zarında biyofiziksel olaylar; Dinlenim zar potansiyeli
Aksiyon potansiyeli ve nöronal iletim
Aksiyon potansiyeli ve nöronal iletim
Aksiyon potansiyeli ve nöronal iletim
Pasif zar modeli
Đyon Kanalları ve kanal kinetiği
Đyon Kanalları ve kanal kinetiği
Bileşik aksiyon potansiyeli
Bileşik aksiyon potansiyeli
Sinir liflerinin özellikleri
Sinir Kas Kavşağı, sinaps
Kaslar: Biyomekanik ve biyoenerjetik olaylar
Kaslar: Biyomekanik ve biyoenerjetik olaylar
Kaslar: Biyoelektrik olaylar ve EMG
Kaslar: Biyoelektrik olaylar ve EMG
Pratik uygulama
PRATĐK
TOPLAM
20 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 Saat
4
24
27
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tufan MERT
ANATOMĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM I DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: ANA 101-ANATOMĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
25
18
43
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Ders Kurulu No
IV. Kurul
Teorik Dersler
Üst ekstremite kemikleri
Anatomi Terminolojisi
Kemikler Genel Bilgiler
Alt ekstremite kemikleri
Costalar ve sternum
Neurocranium
Viscerocranium
Kafaya giren çıkan yapılar
Kafa iskeleti bütünü ve art. Temporomandibularis
Pratik uygulama
PRATĐK
TOPLAM
16 Saat
2
1
2
2
2
2
2
2
1
10 Saat
10
26
Ders Kurulu Adı
Doku Biyolojisi Ders Kurulu I
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
Ders Kurulu No
V. Kurul
Teorik Dersler
Üst ekstremite eklemleri
Eklemler: Genel bilgiler
Alt ekstremite eklemleri
Kesitsel ve Klinik anatomi
Kas hareket ilişkisi ve Kinesiyoloji
Columna vertebralis ve göğüs kafesi eklemleri
Kaslar genel bilgiler
Pratik uygulama
PRATĐK
TOPLAM
9 Saat
2
1
2
1
1
1
1
8 Saat
8
17
28
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
HĐSTOLOJĐ VE EMBRĐYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM I DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: HĐS 101-HĐSTOLOJĐ VE EMBRĐYOLOJĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
25
12
37
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Ders Kurulu No
IV. Kurul
Teorik Dersler
Histolojiye giriş, Doku takibi
Doku takibi ve histokimyasal yöntemler
Mikroskop çeşitleri, çalışma prensipleri ve kullanım alanları
Hücre apikal yüz farklanmaları ve hücreler arası bağlantı birimleri
Hücre morfolojisi ve bölümleri
10 Saat
2
2
2
2
2
Ders Kurulu Adı
Doku Biyolojisi Ders Kurulu
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Ders Kurulu No
V. Kurul
Teorik Dersler
15 Saat
Epitel dokusu histolojisi, örtü epiteli
Kas dokusu histolojisi
Bağ dokusuna giriş ve bağ dokusu hücreleri
Kıkırdak dokusu
Bağ dokusu tipleri ve yağ dokusu
Kemik dokusu
Sinir dokusu histolojisi
Deri Histolojisi
2
2
2
2
2
2
2
1
Pratik Uygulama
12 Saat
Epitel dokusu, örtü epiteli
Kas dokusu histolojisi
Bağ dokusu hücreleri ve bağ dokusu tipleri
Kıkırdak ve kemik dokusu
Deri ve sinir dokusu histolojisi
TOPLAM
2
2
3
2
3
27
29
Öğretim Üyesi
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
Öğretim Üyesi
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
ACĐL TIP ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM I DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: AC 101-ACĐL TIP
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
9
9
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Ders Kurulu No
I. Kurul
Teorik Dersler
Temel Yaşam Desteği (Erişkin- Çocuk)
Travmalı hastaya yaklaşım, triaj ve çoklu travma hastasına yaklaşım
Çevresel acillere yaklaşım, hipotermi, Yanıklar, Boğulma, CO zehirlenmesi
Çevresel acillere yaklaşım, Donuk, Yanıklar, Boğulma,CO zehirlenmesi
Zehirlenmelere ve Kanamalı hastaya Yaklaşım
TA ölçümü ve HT sınıflaması
Bilinç bozukluğuna yaklaşım
9 Saat
2
2
1
1
1
1
1
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
BĐYOĐSTATĐSTĐK ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM I DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: BĐS 101-BĐYOĐSTATĐSTĐK
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
47
47
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Ders Kurulu No
II. Kurul
Teorik Dersler
Biyoistatistik Dersinin Amacı
Verilerin Düzenlenmesi, Frekans ve Tanımlayıcı Ölçüler
Örneklem Büyüklüğünün Saptanması
Yaygınlık Ölçüleri, Standart Sapma, Değişim Katsayısı
Varyans, Standart Hata, Evren Oranı Güven Sınırları
Ortalamalar, Çeyrek ve Yüzdelikler
Tablo ve Grafik Yapım Yöntemi
Örneklem, Örnekleme Ve Yöntemleri Đle Đlgili Konular
Demografi ve sağlık ölçütleri
Teorik dağılımlar
Yaygınlık ölçütleri
Önemlilik testlerine giriş
SPSS programına giriş
Önemlilik testleri
Veri tabanı hazırlanması verilerin dönüştürülmesi
32 Saat
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ercan EFE
Prof. Dr. Ercan EFE
Prof. Dr. Ercan EFE
Prof. Dr. Ercan EFE
Prof. Dr. Ercan EFE
Prof. Dr. Ercan EFE
Prof. Dr. Ercan EFE
Prof. Dr. Ercan EFE
Prof. Dr. Ercan EFE
Prof. Dr. Ercan EFE
Prof. Dr. Ercan EFE
Prof. Dr. Ercan EFE
Prof. Dr. Ercan EFE
Prof. Dr. Ercan EFE
Prof. Dr. Ercan EFE
Ders Kurulu No
III. Kurul
Teorik Dersler
Önemlilik testleri
15 Saat
15
30
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ercan EFE
TIP TARĐHĐ VE ETĐK ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM I DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: TET 101-TIP TARĐHĐ VE ETĐK
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
10
10
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Ders Kurulu No
IV. Kurul
Teorik Dersler
Tıp etiği ön bilgileri I: Felsefede ve toplum yaşamında etik, meslek etikleri
Çağdaş bilimsel tıbbın yapısı ve yöntem bilgisi. Alternatif tıp, folklorik tıp
Tıp etiği ön bilgileri II: Hasta-Hekim, Tıp Toplum ilişkileri, tıbbın ahlaki
boyutunun evri
Tıp etiği ön bilgileri II: Hasta-Hekim, Tıp Toplum ilişkileri, tıbbın ahlaki
boyutunun evri
Batı tıbbının dışında kalan akımlar: Mısır, Mezopotamya, Hint, Çin
uygarlıklarında tıp
Türk tıp tarihinden ana başlıklar
Hayatın sağlığın, ölümün doğal ve kültürel boyutları, sağlık-tıp
kavramlar
Toplumsal bir kurum ve uygulamalı bir bilim olarak tıp; tıp ve
hukuk
Toplumsal bir kurum ve uygulamalı bir bilim olarak tıp; tıp ve
hukuk
10 Saat
1
1
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ
2
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ
1
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ
1
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ
1
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ
1
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ
1
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ
1
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ
TEMEL TIBBĐ BECERĐLER
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM I DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: TTB 101-TEMEL TIBBĐ BECERĐLER
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
20
20
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Temel Bilimler Ders Kurulu
Ders Kurulu No
I. Kurul
Pratik Uygulama
Đlaç Hazırlama (Ampul, Flakon), ĐM-ĐV Enjeksiyon
Nabız, Kan Basıncı, Aksiller ve Oral Ateş Ölçümü
Cerrahi el yıkama, steril eldiven giyme-çıkarma, kep-maske
Sargı, Bandaj, Hasta Taşıma, Triaj, Tibbi Atıklar
20 Saat
5
5
5
5
31
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Doç. Dr. Bülent ALTINOLUK
Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
DÖNEM II GÜZ YARIYILI
SEÇMELĐ DERSLERĐ ve DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: SEÇ 101- SEÇMELĐ DERS (Nörobiyofizik-1)
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
12
6
16
saat
saat
saat
Teorik Ders
Maddenin organizasyonu
Hücre zarında biyofizik olaylar
Uyarılabilir hücreler ve aksiyon potansiyeli
Biyofizik Lab (Pratik)
I. Ara Sınav
Pasif ve Aktif zar modeli
Voltaj-kapılı iyon kanalları, aksiyon potansiyelindeki rolleri
Biyofizik Lab (Pratik)
16 Saat
2
2
2
3
2
2
3
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Ders Adı: SEÇ 101 - SEÇMELĐ DERS (Hücrede Sinyal Đletimi ve Haberleşme)
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
16
0
16
saat
saat
saat
Teorik Ders
Hücreye giriş
Homeostazis
Ekstraselüler ve intraselüler elektrolitler
Biyoelektrik yada membran potansiyelleri
Elektrolitler ve haberleşmedeki fonksiyonları
Hücrelerarası bağlantılar ve haberleşme
Reseptörler, ligandlar ve adaptasyon
Hücrelerarası sinyal iletimi
Nöronal haberleşme
Hormonal haberleşme
I. Ara Sınav
Reseptörler ve özel sinyallerin doğması (Đşitme, görme, koku, ısı vb.)
Nöro-musküler ileti
Sinyal iletimindeki anormallikler
16 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Durmuş
Prof. Dr. Durmuş
Prof. Dr. Durmuş
Prof. Dr. Durmuş
Prof. Dr. Durmuş
Prof. Dr. Durmuş
Prof. Dr. Durmuş
Prof. Dr. Durmuş
Prof. Dr. Durmuş
Prof. Dr. Durmuş
Prof. Dr. Durmuş
Prof. Dr. Durmuş
Prof. Dr. Durmuş
Prof. Dr. Durmuş
DEVECĐ
DEVECĐ
DEVECĐ
DEVECĐ
DEVECĐ
DEVECĐ
DEVECĐ
DEVECĐ
DEVECĐ
DEVECĐ
DEVECĐ
DEVECĐ
DEVECĐ
DEVECĐ
Ders Adı: SEÇ 101- SEÇMELĐ DERS (Rekombinant DNA Teknolojisi)
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
16
0
16
saat
saat
saat
Teorik Ders
Rekombinant DNA teknolojisine giriş
Klonlama vektörleri
Restriksiyon endonükleaz enzimleri
DNA parçalarının jelde görüntülenmesi
Rekombinant DNA moleküllerinin oluşturulması
DNA moleküllerinin vektöre bağlanması
Kolonlanmış genlerin ekspresyonu
I. Ara Sınav
DNA kütüphaneleri ve bu kütüphanelerin taranmasında kullanılan porlar
Klonlanmış genlerin canlılara transferi
Genetiği değiştirilmiş organizma üretim tekniği
In vitro DNA amplifikasyonu teknikleri
DNA dizi analiz yöntemleri
Mutasyon tanımlama yöntemleri
Đnsanda görülen bazı genetik hastalıkların tanısı
32
16 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM I
2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI
TEMEL BĐLĐMLER DERS KURULU I
(DERS KURULU -I)
16 EYLÜL – 29 KASIM 2013
(11 HAFTA)
DERSLER
TEORĐK
PRATĐK
TOPLAM
TEMEL-ORGANĐK KĐMYA
16
4X2
24
TIBBĐ BĐYOLOJĐ VE GENETĐK
26
3X2
32
DAVRANIŞ BĐLĐMLERĐ
9
-
9
TIP ETĐĞĐ VE TARĐHĐ
10
-
10
TIBBĐ TERMĐNOLOJĐ
15
-
15
ACĐL TIP
9
-
9
HALK SAĞLIĞI
17
-
17
102
4X5
34
20
136
8
8X2
24
TEMEL TIBBĐ BECERĐLER
Meslek Dersleri Ara Toplam
TEMEL BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ
KULLANIMI
FELSEFE
6
6
MANTIK
6
6
TÜRK DĐLĐ I
16
-
16
ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILÂP
TARĐHĐ
16
-
16
ĐNGĐLĐZCE
32
-
32
TOPLAM
186
50
236
DÖNEM I KOORDĐNATÖRÜ
DÖNEM I KOORDĐNATÖR YRD.
: Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
: Yrd. Doç. Dr. A. Hakan KURT
DERS KURUL BAŞKANI
: Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN
DERS KURULU ÜYELERĐ
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma Đnanç TOLUN
Doç. Dr. Ergül Belge KURUTAŞ
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Bülent ALTINOLUK
Yrd. Doç. Dr. Ebru FINDIKLI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Necati DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Okt. S. Özlem ÜÇGÜL
Okt. Nazife TÜFEKÇĐ
Okt. Mehmet KOCAER
Okt. Mehmet Đlker BEK
33
I. Ders Kurulu 101: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 11 Hafta)
Akademik Yılın 1. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Fatma Đnanç Tolun (Tıbbi Biyokimya)
1.
Hafta
16 Eylül
Pazartesi
17 Eylül
Salı
18 Eylül
Çarşamba
19 Eylül
Perşembe
20 Eylül
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ders Programı,
Yönetmelik ve
Yönergeler
Tıp mesleğine giriş ve
hekimlik sanatı
Kahramanmaraş Đlinin
Kültürel Değerleri
Prof. Dr.
Bülent Kantarçeken
Gastroentroloji
Prof. Dr.
Mehmet Özkarcı
Đlahiyat Fakültesi
Hekimlik mesleği ve
Akademik hayat
Kahramanmaraş Đlinin
Kültürel Değerleri
Doç. Dr. Mustafa Çelik
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.
Gülizar Sökmen
Kardiyoloji
Prof. Dr.
Mehmet Özkarcı
Đlahiyat Fakültesi
Kahramanmaraş’ın
Emniyet Özellikleri
Uluslararası Öğrenci
Değişim Programı
Bir Cerrah Olmak
Prof. Dr.
Durmuş Deveci
DEKAN
K.Maraş Đl Em. Müd.
Doç. Dr.
Fatih Mengeloğlu
Dış Đlişkiler
Prof. Dr.
Đlhami Taner kale
Genel Cerrahi
HOŞGELDĐNĐZ
PARTĐSĐ
Kahramanmaraş’ın
Emniyet Özellikleri
Buluş Yapan
Akademisyen Olmak
Tıp-Teknoloji Đşbirliği
ve Getirileri
K.Maraş Đl Em. Müd.
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut Tokur
Göğüs Cerrahisi
Prof. Dr.
Bülent Kantarçeken
Gastroentroloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
17:30-Dekanlık
Bahçesinde
Hoca-Öğrenci
Buluşması
Dürüm-Ayran ve
Dondurma Đkramı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Doç. Dr. Mustafa Çelik
Dekan Yardımcısı
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Tanışma Toplantısı
13:10
14:00
14:10
15:00
TANIŞMA-KAYNAŞMA
ĐKRAM
(Dönem I-II-II)
Ders Programı,
Yönetmelik ve
Yönergeler
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
HOŞGELDĐNĐZ
PARTĐSĐ
15:10
16:00
16:10
17:00
TANIŞMA-KAYNAŞMA
ĐKRAM
(Dönem I-II-II)
Serbest Çalışma
34
I. Ders Kurulu 101: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 11 Hafta)
Akademik Yılın 2. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Fatma Đnanç Tolun (Tıbbi Biyokimya)
2.
Hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
23 Eylül
Pazartesi
24 Eylül
Salı
25 Eylül
Çarşamba
26 Eylül
Perşembe
27 Eylül
Cuma
Tıbbi Biyolojiye giriş
Hücre inceleme
yöntemleri
Halk Sağlığına Giriş
Đngilizce
Temel Yaşam Desteği
(Erişkin- Çocuk)
Đngilizce
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Tıbbi Biyolojiye giriş ve
Hücre inceleme
yöntemleri
Kimyasal Tepkimelerin
Özellikleri ve kimyasal
denge
Đngilizce
Temel Yaşam Desteği
(Erişkin- Çocuk)
Đngilizce
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Metin Kılınç
Organik Kimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Tıbbi Terminoloji
Kişiler arası iletişim
Hücre yapısı ve hücre
tipleri
Tıbbi Terminoloji
Ahmet Çelik
Tıbbi Terminoloji
Ebru Fındıklı
Davranış Bilimleri
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Ahmet Çelik
Tıbbi Terminoloji
Tıp etiği ön bilgileri I:
Felsefede ve toplum
yaşamında etik,
meslek etikleri
Mehmet Karataş
Tıp Etiği ve Tarihi
Tıbbi Terminoloji
Kişiler arası iletişim
Hücre yapısı ve hücre
tipleri
Đndirgenme ve
Yükseltgenme
Tepkimeleri
Ahmet Çelik
Tıbbi Terminoloji
Ebru Fındıklı
Davranış Bilimleri
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Metin Kılınç
Organik Kimya
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
10:10
11:00
11:10
12:00
Halk Sağlığına Giriş
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
14:10
15:00
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Halk Sağlığına Giriş
SEÇMELĐ DERS
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
16:10
17:00
Serbest Çalışma
Çağdaş bilimsel tıbbın
yapısı ve yöntem
bilgisi. Alternatif tıp,
folklorik tıp
Mehmet Karataş
Tıp Etiği ve Tarihi
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
35
Tıp etiği ön bilgileri II:
Hasta-Hekim, Tıp
Toplum ilişkileri, tıbbın
ahlaki boyutunun evri.
Mehmet Karataş
Tıp Etiği ve Tarihi
Tıp etiği ön bilgileri II:
Tıp etiğine özgü
başlıca kavramlar, tıp
etiği temel ilkeleri
Mehmet Karataş
Tıp Etiği ve Tarihi
Tıp etiği ön bilgileri II:
Hasta-Hekim, Tıp
Toplum ilişkileri, tıbbın
ahlaki boyutunun evri
Mehmet Karataş
Tıp Etiği ve Tarihi
I. Ders Kurulu 101: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 11 Hafta)
Akademik Yılın 3. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Fatma Đnanç Tolun (Tıbbi Biyokimya)
3.
Hafta
30 Eylül
Pazartesi
1 Ekim
Salı
2 Ekim
Çarşamba
3 Ekim
Perşembe
4 Ekim
Cuma
Hücre Yüzey
Özelleşmeleri
Psikopatoloji -ego
savunma
mekanizmaları
Đngilizce
Türkiye’de Sağlık
Politikaları
Đngilizce
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Ebru Fındıklı
Davranış Bilimleri
Mehmet Kocaer
Đngilizce
M.Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Hücre Yüzey
Özelleşmeleri
Psikopatoloji -ego
savunma
mekanizmaları
Đngilizce
Türkiye’de sağlık
Politikaları
Đngilizce
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Ebru Fındıklı
Davranış Bilimleri
Mehmet Kocaer
Đngilizce
M.Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Tıbbi terminoloji
Mantık teriminin
anlamı ve tarihi süreci
Hücre membran yapısı
ve fonksiyonları
Çözeltiler, özellikleri ve
Konsantrasyon
Birimleri
Tıbbi terminoloji
Ahmet Çelik
Tıbbi Terminoloji
Necati Demir
Mantık
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Fatma Đnanç Tolun
Organik Kimya
Ahmet Çelik
Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terminoloji
Kavram ve Terim
Hücre membran yapısı
ve fonksiyonları
Çözeltiler, özellikleri ve
Konsantrasyon
Birimleri
Tıbbi terminoloji
Ahmet Çelik
Tıbbi Terminoloji
Necati Demir
Mantık
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Fatma Đnanç Tolun
Organik Kimya
Ahmet Çelik
Tıbbi Terminoloji
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Beş Tümel: Cins, Tür,
Ayrım, Hassa, Đlinek
M. Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Necati Demir
Mantık
Temel Sağlık
Hizmetleri
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Yargı ve Önerme
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Necati Demir
Mantık
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
Temel Sağlık
Hizmetleri
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
M. Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
15:10
16:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
36
Serbest Çalışma
I. Ders Kurulu 101: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 11 Hafta)
Akademik Yılın 4. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Fatma Đnanç Tolun (Tıbbi Biyokimya)
4.
Hafta
08:10
09:00
7 Ekim
Pazartesi
8 Ekim
Salı
9 Ekim
Çarşamba
10 Ekim
Perşembe
11 Ekim
Cuma
Đngilizce
Toplum Kültür ve
Sağlık
Đngilizce
Serbest Çalışma
Organik kimyaya giriş,
atomun yapısı ve
karbon atomunun
özellikleri
Ergül Belge Kurutaş
Organik Kimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
M. Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Hücreler arası
bağlantılar
Kimyasal bağlar
Đngilizce
Toplum Kültür ve
Sağlık
Đngilizce
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Ergül Belge Kurutaş
Organik Kimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
M. Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Hücreler arası
bağlantılar
Kişilik gelişimi ve
bozuklukları
Türkiye’de sağlık
hizmetleri
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Ebru Fındıklı
Davranış Bilimleri
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Travmalı hastaya
yaklaşım, triaj ve
çoklu travma hastasına
yaklaşım
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
Çevresel acillere
yaklaşım, hipotermi,
Yanıklar, Boğulma,
CO zehirlenmesi
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
Tıbbi terminoloji
Kişilik gelişimi ve
bozuklukları
Türkiye’de sağlık
hizmetleri
Ahmet Çelik
Tıbbi Terminoloji
Ebru Fındıklı
Davranış Bilimleri
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Travmalı hastaya
yaklaşım, triaj ve
çoklu travma hastasına
yaklaşım
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
Çevresel acillere
yaklaşım, Donuk,
Yanıklar, Boğulma,
CO zehirlenmesi
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Homeostazis
Fatma Đnanç Tolun
Organik Kimya
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ergül Belge Kurutaş
Organik Kimya
Akıl Yürütme ve Türleri
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Stereoizomerizm:
Optikçe Aktif Bileşikler
Necati Demir
Mantık
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ergül Belge Kurutaş
Organik Kimya
Kıyas, türleri ve
Kıyasın Değeri
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Zehirlenmelere ve
Kanamalı hastaya
Yaklaşım
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
9:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
Doymuş ve doymamış
hidrokarbonlar
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
15:10
16:00
SEÇMELĐ DERS
Necati Demir
Mantık
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
37
I. Ders Kurulu 101: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 11 Hafta)
Akademik Yılın 5. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Fatma Đnanç Tolun (Tıbbi Biyokimya)
5.
Hafta
14 Ekim
Pazartesi
15 Ekim
Salı
16 Ekim
Çarşamba
17 Ekim
Perşembe
18 Ekim
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
09:10
10:00
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
10:10
11:00
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
11:10
12:00
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
13:10
14:00
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
14:10
15:00
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
15:10
16:00
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
16:10
17:00
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
38
I. Ders Kurulu 101: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 11 Hafta)
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Fatma Đnanç Tolun (Tıbbi Biyokimya)
6.
Hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
21 Ekim
Pazartesi
Akademik Yılın 6. Haftası
22 Ekim
Salı
23 Ekim
Çarşamba
24 Ekim
Perşembe
25 Ekim
Cuma
Motivasyon,
engellenme–çatışma
Đngilizce
Mitokondrinin yapısı ve
enerji üretimi
Đngilizce
Ebru Fındıklı
Davranış Bilimleri
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Motivasyon,
engellenme–çatışma
Đngilizce
Mitokondrinin yapısı ve
enerji üretimi
Đngilizce
Ebru Fındıklı
Davranış Bilimleri
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Hücre adezyonu ve
ekstaselüler matriks
Hücre Đskeleti ve
motor proteinler
Su ve Özellikleri
Demografi ve Sağlık
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Metin Kılınç
Organik Kimya
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Batı tıbbının dışında
kalan akımlar: Mısır,
Mezopotamya, Hint,
Çin uygarlıklarında tıp
Mehmet Karataş
Tıp Etiği ve Tarihi
Hücre adezyonu ve
ekstaselüler matriks
Hücre Đskeleti ve
motor proteinler
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
11:10
12:00
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Fonksiyonel Gruplar ve
Önemleri
14:10
15:00
Türk tıp tarihinden ana
başlıklar
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Mehmet Karataş
Tıp Etiği ve Tarihi
Serbest Çalışma
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
13:10
14:00
,
Demografi ve Sağlık
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Ergül Belge Kurutaş
Organik Kimya
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Biyolojik Sistemlerdeki
Temel Organik
Bileşikler
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Ergül Belge Kurutaş
Organik Kimya
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Tıbbi terminoloji
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Ahmet Çelik
Tıbbi Terminoloji
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Tıbbi terminoloji
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
15:10
16:00
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Ahmet Çelik
Tıbbi Terminoloji
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
39
Hayatın sağlığın,
ölümün doğal ve
kültürel boyutları,
sağlık-tıp kavramlar
Mehmet Karataş
Tıp Etiği ve Tarihi
Toplumsal bir kurum
ve uygulamalı bir
bilim olarak tıp; tıp ve
hukuk
Mehmet Karataş
Tıp Etiği ve Tarihi
Toplumsal bir kurum
ve uygulamalı bir
bilim olarak tıp; tıp ve
hukuk
Mehmet Karataş
Tıp Etiği ve Tarihi
I. Ders Kurulu 101: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 11 Hafta)
Akademik Yılın 7. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Fatma Đnanç Tolun (Tıbbi Biyokimya)
7.
Hafta
28 Ekim
Pazartesi
08:10
09:00
TTB Grup I
Đlaç Hazırlama (Ampul,
Flakon), ĐM-ĐV
Enjeksiyon
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
TTB Grup I
Đlaç Hazırlama (Ampul,
Flakon), ĐM-ĐV
Enjeksiyon
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
TTB Grup II
Đlaç Hazırlama (Ampul,
Flakon), ĐM-ĐV
Enjeksiyon
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
TTB Grup II
Đlaç Hazırlama (Ampul,
Flakon), ĐM-ĐV
Enjeksiyon
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
29 Ekim
Salı
30 Ekim
Çarşamba
31 Ekim
Perşembe
1 Kasım
Cuma
Đngilizce
TTB Grup II
Nabız, Kan Basıncı,
Aksiller ve
Oral Ateş Ölçümü
Sadık Yurttutan
Çocuk Sağ ve Has.
Đngilizce
TATĐL
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Đngilizce
TATĐL
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Golgi kompleksi ve
vezikül trafiği
TATĐL
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Golgi kompleksi ve
vezikül trafiği
TTB Grup II
Nabız, Kan Basıncı,
Aksiller ve
Oral Ateş Ölçümü
Sadık Yurttutan
Çocuk Sağ ve Has.
TTB Grup I
Nabız, Kan Basıncı,
Aksiller ve
Oral Ateş Ölçümü
Sadık Yurttutan
Çocuk Sağ ve Has.
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Asitler ve Bazlar
Metin Kılınç
Organik Kimya
TTB Grup I
Nabız, Kan Basıncı,
Aksiller ve
Oral Ateş Ölçümü
Sadık Yurttutan
Çocuk Sağ ve Has.
Tampon Sistemleri
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Tıbbi terminoloji
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ahmet Çelik
Tıbbi Terminoloji
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Endoplazmik retikulum
Yapı ve fonksiyonları
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Endoplazmik retikulum
Yapı ve fonksiyonları
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TATĐL
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Metin Kılınç
Organik Kimya
TATĐL
TATĐL
TATĐL
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
16:10
17:00
Serbest Çalışma
TATĐL
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
40
I. Ders Kurulu 101: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 11 Hafta)
Akademik Yılın 8. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Fatma Đnanç Tolun (Tıbbi Biyokimya)
8.
Hafta
08:10
09:00
4 Kasım
Pazartesi
Serbest Çalışma
5 Kasım
Salı
6 Kasım
Çarşamba
7 Kasım
Perşembe
8 Kasım
Cuma
Đngilizce
TTB Grup I
Cerrahi el yıkama,
steril eldiven giymeçıkarma, kep-maske
Bülent Altınoluk
Üroloji
Đngilizce
Serbest Çalışma
Mehmet Kocaer
Đngilizce
09:10
10:00
Psikopatoloji -ego
savunma
mekanizmaları
Sağlık Düzeyi Ölçütleri
Đngilizce
Ebru Fındıklı
Davranış Bilimleri
M.Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Tıbbi terminoloji
Sağlık Düzeyi Ölçütleri
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Ahmet Çelik
Tıbbi Terminoloji
M.Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Tıbbi terminoloji
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ahmet Çelik
Tıbbi Terminoloji
TA ölçümü ve HT
sınıflaması
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
TTB Grup II
Cerrahi el yıkama,
steril eldiven giymeçıkarma, kep-maske
Bülent Altınoluk
Üroloji
Tıp Bilimi ve Felsefe
TTB Grup II
Cerrahi el yıkama,
steril eldiven giymeçıkarma, kep-maske
Bülent Altınoluk
Üroloji
Tıp Tarihi
Necati Demir
Felsefe
Necati Demir
Felsefe
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Peroksizom ve lizozom
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Bilinç bozukluğuna
yaklaşım
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Peroksizom ve
Lizozom
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
15:10
16:00
TTB Grup I
Cerrahi el yıkama,
steril eldiven giymeçıkarma, kep-maske
Bülent Altınoluk
Üroloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
41
Serbest Çalışma
I. Ders Kurulu 101: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 11 Hafta)
Akademik Yılın 9. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Fatma Đnanç Tolun (Tıbbi Biyokimya)
9.
Hafta
11 Kasım
Pazartesi
12 Kasım
Salı
13 Kasım
Çarşamba
14 Kasım
Perşembe
15 Kasım
Cuma
Đnsan hakları ve hasta
hakları
Serbest oksijen
Radikalleri
Đngilizce
Đngilizce
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Ahmet Çelik
Organik Kimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
TTB Grup II
Sargı, Bandaj
Hasta Taşıma, Triaj,
Tibbi Atıklar
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
Đnsan hakları ve hasta
hakları
Serbest oksijen
Radikalleri
Đngilizce
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Ahmet Çelik
Organik Kimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Tıbbi terminoloji
Tıp Sanatının Kaynağı
ya da (Terk
Edilmekten Tedavi
Edilmeye)
Necati Demir
Felsefe
Ribozom yapı ve
fonksiyonları
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
Ahmet Çelik
Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terminoloji
11:10
12:00
Ahmet Çelik
Tıbbi Terminoloji
13:10
14:00
Bir Bilim Adamında
Bulunması Gereken
Nitelikleri
Felsefenin Tanımı,
Neliği ve Bizde Felsefe
Karşıtlığı
Ribozom yapı ve
fonksiyonları
Necati Demir
Felsefe
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Türk Dili
TTB Grup I
Sargı, Bandaj
Hasta Taşıma, Triaj,
Tibbi Atıklar
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
LAB: Laboratuvar
cihazlarının tanıtımı
TIBBĐ BĐYOLOJĐ
TIBBĐ BĐYOLOJĐ
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Serbest Çalışma
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Felsefe ve Tıp
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Mehmet Kocaer
Đngilizce
LAB: Laboratuvar
cihazlarının tanıtımı
SEÇMELĐ DERS
Necati Demir
Felsefe
Đngilizce
TTB Grup I
Sargı, Bandaj
Hasta Taşıma, Triaj,
Tibbi Atıklar
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
Necati Demir
Felsefe
14:10
15:00
15:10
16:00
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
TTB Grup II
Sargı, Bandaj
Hasta Taşıma, Triaj,
Tibbi Atıklar
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Serbest Çalışma
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
42
Serbest Çalışma
I. Ders Kurulu 101: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 11 Hafta)
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Fatma Đnanç Tolun (Tıbbi Biyokimya)
10.
Hafta
08:10
09:00
18 Kasım
Pazartesi
Serbest Çalışma
19 Kasım
Salı
20 Kasım
Çarşamba
LAB: Asit-Baz
Titrasyon
Grup I
Đngilizce
BĐYOKĐMYA
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
14:10
15:00
15:10
16:00
16:10
17:00
21 Kasım
Perşembe
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Đngilizce
Đngilizce
LAB: Işık
mikroskobunun
tanıtımı ve kullanımı
LAB: Asit-Baz
Titrasyon
Grup I
TIBBĐ BĐYOLOJĐ
BĐYOKĐMYA
LAB: Işık
mikroskobunun
tanıtımı ve kullanımı
LAB: Asit-Baz
Titrasyon
Grup II
TIBBĐ BĐYOLOJĐ
BĐYOKĐMYA
TIBBĐ BĐYOLOJĐ
LAB: Asit-Baz
Titrasyon
Grup I
LAB: Dil epitel
hücresinin
incelenmesi ve
boyanması
Serbest Çalışma
TTB Grup I
Sargı, Bandaj
Hasta Taşıma, Triaj,
Tibbi Atıklar
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
TTB Grup I
Sargı, Bandaj
Hasta Taşıma, Triaj,
Tibbi Atıklar
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
TTB Grup II
Sargı, Bandaj
Hasta Taşıma, Triaj,
Tibbi Atıklar
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
TTB Grup II
Sargı, Bandaj
Hasta Taşıma, Triaj,
Tibbi Atıklar
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
22 Kasım
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
BĐYOKĐMYA
13:10
14:00
Akademik Yılın 10. Haftası
Mehmet Kocaer
Đngilizce
LAB: Dil epitel
hücresinin incelenmesi
ve boyanması
TIBBĐ BĐYOLOJĐ
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
43
Hücre Nükleusu
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Hücre Nükleusu
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
LAB: Asit-Baz
Titrasyon
Grup I
BĐYOKĐMYA
LAB: Asit-Baz
Titrasyon
Grup I
BĐYOKĐMYA
LAB: Asit-Baz
Titrasyon
Grup II
BĐYOKĐMYA
LAB: Asit-Baz
Titrasyon
Grup II
BĐYOKĐMYA
I. Ders Kurulu 101: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 11 Hafta)
Akademik Yılın 11. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Fatma Đnanç Tolun (Tıbbi Biyokimya)
11.
Hafta
25 Kasım
Pazartesi
26 Kasım
Salı
27 Kasım
Çarşamba
28 Kasım
Perşembe
29 Kasım
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:10
14:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:10
15:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:10
17:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
44
DERSLER
TEMEL-ORGANĐK KĐMYA
TIBBĐ BĐYOLOJĐ VE
GENETĐK
TIBBĐ TERMĐNOLOJĐ
HALK SAĞLIĞI
DAVRANIŞ BĐLĐMLERĐ
TIP ETĐĞĐ VE TARĐHĐ
ACĐL TIP
FELSEFE
MANTIK
TOPLAM
SORU DAĞILIMI
SORU SAYISI
20
SORU SIRASI
1 – 20
26
21 – 46
12
13
7
7
7
4
4
100
47 – 58
59 – 71
72 – 78
79 – 85
86 – 92
93 - 96
97-100
1 – 100
45
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM I
2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI
TEMEL BĐLĐMLER DERS KURULU II
(Ders Kurulu II)
02 ARALIK 2013 – 24 OCAK 2014
(8 HAFTA)
DERSLER
TEORĐK
PRATĐK
TOPLAM
BĐYOĐSTATĐSTĐK
32
-
32
TIBBĐ BĐYOLOJĐ VE GENETĐK
34
4
38
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
34
DAVRANIŞ BĐLĐMLERĐ
9
-
9
109
4
113
ANTRAPOLOJĐ
6
-
6
SOSYOLOJĐ
6
-
6
BĐLGĐSAYAR (TEMEL BĐLGĐ
TEKNOLOJĐLERĐ KULLANIMI)
7
14
21
TÜRK DĐLĐ
12
-
12
ATATÜRK ĐLKELERĐ
12
-
12
ĐNGĐLĐZCE
26
-
26
TOPLAM
169
18
187
Meslek Dersleri Ara Toplam
34
DÖNEM I KOORDĐNATÖRÜ
: Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
DÖNEM I KOORDĐNATÖR YRD.
: Yrd. Doç. Dr. A. Hakan KURT
DERS KURUL BAŞKANI
: Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
DERS KURULU ÜYELERĐ
Prof. Dr. Mehmet Ali KĐRMAN
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Ergül Belge KURUTAŞ
Doç. Dr. Fatma Özlem ORHAN
Yrd. Doç. Dr. Necati DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Ramazan KARANFĐL
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Okt. Özlem ÜÇGÜL
Okt. Nazife TÜFEKÇĐ
Öğr. Gör. Mehmet KOCAER
Okt. Mehmet Đlker BEK
46
II. Ders Kurulu 102: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 8 Hafta)
Akademik Yılın 12. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR (Tıbbi Biyoloji)
1.
Hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
2 Aralık
Pazartesi
4 Aralık
Çarşamba
5 Aralık
Perşembe
6 Aralık
Cuma
Đngilizce
Đnsan davranışlarını
anlamanın önemi
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Özlem Orhan
Davranış Bilimleri
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Genom organizasyonu,
kromatin, kromatinin
ince yapısı
Đngilizce
Đnsan davranışlarını
anlamanın önemi
Đngilizce
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Özlem Orhan
Davranış Bilimleri
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Aminoasitler
(Sınıflandırma,
özellikleri ve kimyasal
tepkimeler)
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Genom organizasyonu,
kromatin, kromatinin
ince yapısı
DNA’nın yapısı ve işlevi
DNA Replikasyonu
Proteinler (Peptidler ve
dizi analizleri)
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Aminoasitler
(Sınıflandırma,
özellikleri ve kimyasal
tepkimeler)
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Proteinler
(Sınıflandırma ve
yapısal özellikleri)
DNA’nın yapısı ve işlevi
DNA Replikasyonu
Proteinler (Peptidler ve
dizi analizleri)
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Biyoistatistik Dersinin
Amacı
Mehmet Ali Kirman
Sosyoloji
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ercan Efe
Biyoistatistik
Sosyolojiye Giriş
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Serbest Çalışma
Serbest çalışma
3 Aralık
Salı
Serbest Çalışma
Sosyolojiye Giriş
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Mehmet Ali Kirman
Sosyoloji
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
SEÇMELĐ DERS
Biyoistatistik Dersinin
Amacı
Ercan Efe
Biyoistatistik
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
47
Serbest Çalışma
II. Ders Kurulu 102: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 8 Hafta)
Akademik Yılın 13. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR (Tıbbi Biyoloji)
2.
Hafta
08:10
09:00
9 Aralık
Pazartesi
10 Aralık
Salı
11 Aralık
Çarşamba
12 Aralık
Perşembe
13 Aralık
Cuma
RNA’nın yapısı ve
çeşitleri
Đngilizce
Verilerin
Düzenlenmesi, Frekans
ve Tanımlayıcı Ölçüler
Đngilizce
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Ercan Efe
Biyoistatistik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
DNA hasarı ve onarım
mekanizmaları
RNA’nın yapısı ve
çeşitleri
Đngilizce
Verilerin
Düzenlenmesi, Frekans
ve Tanımlayıcı Ölçüler
Đngilizce
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Ercan Efe
Biyoistatistik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
DNA hasarı ve onarım
mekanizmaları
Kişilik kavramları ve
kişiliğin
değerlendirilmesi
Ruh sağlığı ve ilkeleri
Protein sentezi
Karbonhidratlar
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Özlem Orhan
Davranış Bilimleri
Özlem Orhan
Davranış Bilimleri
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Proteinler
(Sınıflandırma, yapısal
özellikleri, peptidler ve
dizi analizleri)
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Kişilik kavramları ve
kişiliğin
değerlendirilmesi
Protein sentezi
Karbonhidratlar
Serbest çalışma
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
Özlem Orhan
Davranış Bilimleri
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Karbonhidratlar
Mehmet Ali Kirman
Sosyoloji
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Sağlık Sosyolojisi
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Örneklem
Büyüklüğünün
Saptanması
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ercan Efe
Biyoistatistik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Örneklem
Büyüklüğünün
Saptanması
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ercan Efe
Biyoistatistik
Serbest Çalışma
Serbest çalışma
Sağlık Sosyolojisi
SEÇMELĐ DERS
13:10
14:00
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Mehmet Ali Kirman
Sosyoloji
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Serbest çalışma
SEÇMELĐ DERS
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
16:10
17:00
Serbest çalışma
SEÇMELĐ DERS
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
48
II. Ders Kurulu 102: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 8 Hafta)
Akademik Yılın 14. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR (Tıbbi Biyoloji)
3.
Hafta
16 Aralık
Pazartesi
17 Aralık
Salı
18 Aralık
Çarşamba
19 Aralık
erşembe
20 Aralık
Cuma
Đngilizce
Yaygınlık Ölçüleri,
Standart Sapma,
Değişim Katsayısı,
Đngilizce
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Ercan Efe
Biyoistatistik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Transkripsiyon ve
RNA’da splicing
Đngilizce
Varyans, Standart
Hata, Evren Oranı
Güven Sınırları
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Ercan Efe
Biyoistatistik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Transkripsiyon ve
RNA’da splicing
08:10
09:00
Serbest çalışma
09:10
10:00
Serbest çalışma
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Türk toplumunda
değişim süreci
Lipoproteinler
Enzimler ve enzim
kinetiği
Enzimler ve enzim
kinetiği
Prokaryotlarda gen
regulasyonu
Mehmet Ali Kirman
Sosyoloji
Fatma Đnanç Tolun
Biyokimya
Ahmet Çelik
Biyokimya
Ahmet Çelik
Biyokimya
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Alternatif Tıp
Lipoproteinler
Enzimler ve enzim
kinetiği
10:10
11:00
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Mehmet Ali Kirman
Sosyoloji
Fatma Đnanç Tolun
Biyokimya
Lipidler
Ahmet Çelik
Biyokimya
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Ortalamalar, Çeyrek ve
Yüzdelikler
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ercan Efe
Biyoistatistik
Lipidler
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Ortalamalar, Çeyrek ve
Yüzdelikler
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ercan Efe
Biyoistatistik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
15:10
16:00
Prokaryotlarda gen
regulasyonu
Serbest çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
16:10
17:00
Serbest çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
49
Serbest çalışma
II. Ders Kurulu 102: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 8 Hafta)
Akademik Yılın 15. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR (Tıbbi Biyoloji)
4.
Hafta
23 Aralık
Pazartesi
24 Aralık
Salı
25 Aralık
Çarşamba
26 Aralık
Perşembe
27 Aralık
Cuma
Ökaryotlarda gen
regulasyonu
Örneklem, Örnekleme
Ve Yöntemleri Đle Đlgili
Konular
Đngilizce
Kolesterol, yapı ve
özellikleri
Đngilizce
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Ercan Efe
Biyoistatistik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Ahmet Çelik
Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Ökaryotlarda gen
regulasyonu
Örneklem, Örnekleme
Ve Yöntemleri Đle Đlgili
Konular
Đngilizce
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Ercan Efe
Biyoistatistik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Hasta hekim ilişkileri
Hücreler arası sinyal
ileti yolaklarıı
Hormonlara giriş
(Taşınmaları, yıkımı,
reseptörleri, fonksiyon
bozuklukları, analizleri)
Metin Kılınç
Biyokimya
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
Özlem Orhan
Davranış Bilimleri
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Çocukluk ve Ergenlik
dönemi
Hücreler arası sinyal
ileti yolaklarıı
11:10
12:00
Özlem Orhan
Davranış Bilimleri
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Eser Elementler
Hormonlara giriş
(Taşınmaları, yıkımı,
reseptörleri, fonksiyon
bozuklukları, analizleri)
Metin Kılınç
Biyokimya
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Serbest çalışma
Hücre yüzey ve
intraselüler reseptörler
ile sinyal iletimi
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Serbest Çalışma
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Biyoloji
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Ercan Efe
Biyoistatistik
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Tablo ve Grafik Yapım
Yöntemi
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Hormonlara giriş
(Taşınmaları, yıkımı,
reseptörleri, fonksiyon
bozuklukları, analizleri)
Metin Kılınç
Biyokimya
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Demografi ve sağlık
ölçütleri
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ercan Efe
Biyoistatistik
SEÇMELĐ DERS
13:10
14:00
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Ercan Efe
Biyoistatistik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Hormonlara giriş
(Taşınmaları, yıkımı,
reseptörleri, fonksiyon
bozuklukları, analizleri)
Metin Kılınç
Biyokimya
SEÇMELĐ DERS
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
16:10
17:00
Hücre yüzey ve
intraselüler reseptörler
ile sinyal iletimi
Türk Dili
Tablo ve Grafik Yapım
Yöntemi
15:10
16:00
Đngilizce
SEÇMELĐ DERS
Demografi ve sağlık
ölçütleri
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
50
Ercan Efe
Biyoistatistik
II. Ders Kurulu 102: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 8 Hafta)
Akademik Yılın 16. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR (Tıbbi Biyoloji)
5.
Hafta
30 Aralık
Pazartesi
31 Aralık
Salı
LAB Rekombinant
DNA teknolojisil
Hücre döngüsünün
kontrolü
Tıbbi Biyoloji
1 Ocak
Çarşamba
2 Ocak
Perşembe
3 Ocak
Cuma
Vitaminler ve
koenzimler
Đngilizce
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Fatma Đnanç Tolun
Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
LAB Rekombinant
DNA teknolojisil
Hücre döngüsünün
kontrolü
Vitaminler ve
koenzimler
Đngilizce
Tıbbi Biyoloji
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Fatma Đnanç Tolun
Biyokimya
Hormonlara giriş
(Taşınmaları, yıkımı,
reseptörleri, fonksiyon
bozuklukları, analizleri)
Metin Kılınç
Biyokimya
Tirozin kinaz
reseptörleri, ras ve raf
faaliyet yolları
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Çocukluk ve Ergenlik
dönemi
TATĐL
08:10
09:00
TATĐL
09:10
10:00
LAB Rekombinant
DNA teknolojisil
10:10
11:00
Tıbbi Biyoloji
LAB Rekombinant
DNA teknolojisil
11:10
12:00
Tıbbi Biyoloji
TATĐL
Hormonlara giriş
(Taşınmaları, yıkımı,
reseptörleri, fonksiyon
bozuklukları, analizleri)
Metin Kılınç
Biyokimya
TATĐL
Vitaminler ve
koenzimler
13:10
14:00
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji l
Özlem Orhan
Davranış Bilimleri
Tirozin kinaz
reseptörleri, ras ve raf
faaliyet yolları
Çocukluk ve Ergenlik
dönemi
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji l
Özlem Orhan
Davranış Bilimleri
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
Fatma Đnanç Tolun
Biyokimya
Serbest çalışma
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
14:10
15:00
Serbest çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest çalışma
TATĐL
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
15:10
16:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
Serbest çalışma
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
51
Serbest Çalışma
Serbest çalışma
II. Ders Kurulu 102: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 8 Hafta)
Akademik Yılın 17. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR (Tıbbi Biyoloji)
6.
Hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
6 Ocak
Pazartesi
7 Ocak
Salı
8 Ocak
Çarşamba
9 Ocak
Perşembe
10 Ocak
Cuma
Đngilizce
Mayoz bölünme ve
genetik
rekombinasyon
Đngilizce
Serbest Çalışma
Metabolizmaya giriş
Ve metabolizmanın
entegrasyonu
Ahmet Çelik
Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Metabolizmaya giriş
Ve metabolizmanın
entegrasyonu
Đngilizce
Mayoz bölünme ve
genetik
rekombinasyon
Đngilizce
Ahmet Çelik
Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Yaygınlık ölçütleri
Oksidatif fosforilasyon
(ETS)
Önemlilik testlerine
giriş
Serbest Çalışma
Mitoz bölünme
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Ercan Efe
Biyoistatistik
Fatma Đnanç Tolun
Biyokimya
Ercan Efe
Biyoistatistik
Mitoz bölünme
Yaygınlık ölçütleri
Oksidatif fosforilasyon
(ETS)
Önemlilik testlerine
giriş
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Ercan Efe
Biyoistatistik
Fatma Đnanç Tolun
Biyokimya
Ercan Efe
Biyoistatistik
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Önemlilik testlerine
giriş
Ercan Efe
Biyoistatistik
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ercan Efe
Biyoistatistik
Teorik dağılımlar
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Önemlilik testlerine
giriş
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ercan Efe
Biyoistatistik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Teorik dağılımlar
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Ercan Efe
Biyoistatistik
15:10
16:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
52
Serbest Çalışma
II. Ders Kurulu 102: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 8 Hafta)
Akademik Yılın 18. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR (Tıbbi Biyoloji)
7.
Hafta
08:10
09:00
13 Ocak
Pazartesi
Serbest Çalışma
14 Ocak
Salı
16 Ocak
Perşembe
17 Ocak
Cuma
Đngilizce
Karbonhidrat
metabolizması
Glikoliz
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Ahmet Çelik
Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Đngilizce
Karbonhidrat
metabolizması
Glikoneogenez
Đngilizce
Hücre Ölümü
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
09:10
10:00
15 Ocak
Çarşamba
Karbonhidrat
metabolizması
Sindirimi ve emilimi
Hücre Ölümü
Fatma Đnanç Tolun
Biyokimya
Mustafa Çelik
Tıbbi Biyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Ahmet Çelik
Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Hücresel yaşlanmasın
moleküler temeli
Genel Antropoloji
Adli Antropoloji
Önemlilik testleri
Adli Antropoloji
Mustafa Çelik
Tıbbi Biol - Genetik
Ramazan Karanfil
Antropoloji
Ramazan Karanfil
Antropoloji
Ercan Efe
Biyoistatistik
Ramazan Karanfil
Antropoloji
Hücresel yaşlanmasın
moleküler temeli
Genel Antropoloji
Adli Antropoloji
Önemlilik testleri
Adli Antropoloji
Mustafa Çelik
Tıbbi Biol - Genetik
Ramazan Karanfil
Antropoloji
Ramazan Karanfil
Antropoloji
Ercan Efe
Biyoistatistik
Ramazan Karanfil
Antropoloji
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Önemlilik testleri
Ercan Efe
Biyoistatistik
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ercan Efe
Biyoistatistik
SPSS programına giriş
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Önemlilik testleri
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ercan Efe
Biyoistatistik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Veri tabanı
hazırlanması verilerin
dönüştürülmesi
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ercan Efe
Biyoistatistik
Serbest Çalışma
Veri tabanı
hazırlanması verilerin
dönüştürülmesi
10:10
11:00
11:10
12:00
SPSS programına giriş
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Ercan Efe
Biyoistatistik
15:10
16:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
53
Ercan Efe
Biyoistatistik
II. Ders Kurulu 102: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 8 Hafta)
Akademik Yılın 19. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR (Tıbbi Biyoloji)
8.
Hafta
20 Ocak
Pazartesi
21 Ocak
Salı
22 Ocak
Çarşamba
23 Ocak
Perşembe
24 Ocak
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:10
14:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:10
15:00
14 : 00
SEÇMELĐ DERS
finali
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınav
14 : 00
SEÇMELĐ DERS
finali
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınav
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:10
16:00
16:10
17:00
54
SORU DAĞILIMI
DERSLER
BĐYOĐSTATĐSTĐK
TIBBĐ BĐYOLOJĐ VE GENETĐK
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
DAVRANIŞ BĐLĐMLERĐ
ANTRAPOLOJĐ
SOSYOLOJĐ
TOPLAM
SORU SAYISI
SORU SIRASI
25
31
29
7
4
4
1 - 25
26 - 56
57 - 85
86 - 92
93 - 96
97 - 100
100
1 - 100
55
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM I
2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI
TEMEL BĐLĐMLER DERS KURULU III
(Ders Kurulu III)
10 ŞUBAT 2014 – 21 MART 2014
(6 HAFTA)
DERSLER
TEORĐK
PRATĐK
TOPLAM
BĐYOĐSTATĐSTĐK
15
-
15
TIBBĐ BĐYOLOJĐ VE GENETĐK
18
4
22
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
34
6
40
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ
BĐYOFĐZĐK
16
8
4
2
20
10
Meslek Dersleri Ara Toplam
91
16
107
ENFORMATĐK VE BĐLGĐSAYAR
TÜRK DĐLĐ –II
4
10
8
12
10
ATATÜRK ĐLKELERĐ VE
ĐNKILAP TARĐHĐ –II
10
-
10
ĐNGĐLĐZCE
18
-
18
TOPLAM
133
24
157
DÖNEM I KOORDĐNATÖRÜ
: Doç. Dr. Dr. Mustafa ÇELĐK
DÖNEM I KOORDĐNATÖR YRD.
DERS KURULU BAŞKANI
: Yrd. Doç. Dr. A. Hakan KURT
: Prof. Dr. Metin KILINÇ
DERS KURULU ÜYELERĐ
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Ercan EFE
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Ergül Belge KURUTAŞ
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ELĐK
Okt. Özlem ÜÇGÜL
Okt. Nazife TÜFEKÇĐ
Öğr. Gör. Mehmet KOCAER
Okt. Mehmet Đlker BEK
56
III. Ders Kurulu 103: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 20. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR (Anatomi)
1.
Hafta
08:10
09:00
10 Şubat
Pazartesi
11 Şubat
Salı
12 Şubat
Çarşamba
13 Şubat
Perşembe
14 Şubat
Cuma
S Ölçeklendirme ve
canlılarda büyüklük
işlev ilişkisi
Mikrobiyolojiye giriş
Tarihçe ve
mikroorganizmaların
sınıflandırılması
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Đngilizce
Kanserin genetik
temeliOnkogen,tümör
baskılayıcaı genler
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Bio – Genetik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Tufan Mert
Biyofizik
Elektrik; elektrostatik
Mikrobiyolojiye giriş
Tarihçe ve
mikroorganizmaların
sınıflandırılması
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Đngilizce
Kanserin genetik
temeliOnkogen,tümör
baskılayıcaı genler
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Bio – Genetik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Gen mutasyonları
Karbonhidrat
metabolizması
Glikojen metabolizması
Bakterilerin genel
özellikleri ve anatomik
yapısı
Diğer karbonhidratlar
ve etanol
metabolizması
Mendeliyen kalıtım
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Bio – Genetik
Fatma Đnanç Tolun
Tıbbi Biyokimya
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
Mustafa Çelik
Tıbbi Bio – Genetik
Gen mutasyonları
Karbonhidrat
metabolizması
Glikojen metabolizması
Bakterilerin genel
özellikleri ve anatomik
yapısı
Mendeliyen kalıtım
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Bio – Genetik
Karbonhidrat
metabolizması
Heksoz monofosfat
yolu
Fatma Đnanç Tolun
Tıbbi Biyokimya
Fatma Đnanç Tolun
Tıbbi Biyokimya
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Türk Dili
Karbonhidrat
metabolizması
Glikojen depo
hastalıkları
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
09:10
10:00
Tufan Mert
Biyofizik
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
Mustafa Çelik
Tıbbi Bio – Genetik
Önemlilik testleri
SEÇMELĐ DERS
Bütünleme Sınavı
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ercan Efe
Biyoistatistik
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Önemlilik testleri
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ercan Efe
Biyoistatistik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Önemlilik testleri
Ercan Efe
Biyoistatistik
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ercan Efe
Biyoistatistik
Önemlilik testleri
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Kuvvet, insanda denge
ve hareket
Karbonhidrat
metabolizması
Heksoz monofosfat
yolu
Fatma Đnanç Tolun
Tıbbi Biyokimya
SEÇMELĐ DERS
Bütünleme Sınavı
Önemlilik testleri
15:10
16:00
SEÇMELĐ DERS
Bütünleme Sınavı
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
Bütünleme Sınavı
Ercan Efe
Biyoistatistik
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
III. Ders Kurulu 103: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
57
Tufan Mert
Biyofizik
Akademik Yılın 21. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR (Anatomi)
2.
Hafta
08:10
09:00
17 Şubat
Pazartesi
18 Şubat
Salı
19 Şubat
Çarşamba
20 Şubat
Perşembe
21 Şubat
Cuma
Manyetizma;
Elektromanyetik
dalgalar
Multifaktöriyel kalıtım
Đngilizce
Đngilizce
Tufan Mert
Biyofizik
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Bio - Genetik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Lipid metabolizması
(Keton cisimleri)
Multifaktöriyel kalıtım
Đngilizce
Bakteri genetiği,
bakteriyofajlar ve
ekstrakromozomal
oluşumlar
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Bakteri genetiği,
bakteriyofajlar ve
ekstrakromozomal
oluşumlar
Metin Kılınç
Tıbbi Biyokimya
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Bio - Genetik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Kalıtsal nitelikler,
Kalıtım kalıpları
Lipid metabolizması
(Yağ asitlerinin
oksidasyonu)
Bakterilerin
metabolizması ve
üreme özellikleri
Lipid metabolizması
(Yağ asidi ve lipid
biyosentezi)
Lipid metabolizması
(Yağ asidi ve lipid
biyosentezi)
Mustafa Çelik
Tıbbi Bio - Genetik
Metin Kılınç
Tıbbi Biyokimya
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
Metin Kılınç
Tıbbi Biyokimya
Kalıtsal nitelikler,
Kalıtım kalıpları
Lipid metabolizması
(Yağ asitlerinin
oksidasyonu)
Bakterilerin
metabolizması ve
üreme özellikleri
Lipid metabolizması
(Yağ asidi ve lipid
biyosentezi)
Serbest Çalışma
Metin Kılınç
Tıbbi Biyokimya
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
Mustafa Çelik
Tıbbi Bio - Genetik
TCA döngüsü ve
düzenlenmesi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Kromozom Morfolojisi
Fatma Đnanç Tolun
Tıbbi Biyokimya
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Mustafa Çelik
Tıbbi Bio - Genetik
TCA döngüsü ve
düzenlenmesi
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Kromozom Morfolojisi
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Mustafa Çelik
Tıbbi Bio - Genetik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Enerji, güç ve
metabolik hız
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Tufan Mert
Biyofizik
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Fatma Đnanç Tolun
Tıbbi Biyokimya
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
16:10
17:00
Đngilizce
Türk Dili
13:10
14:00
15:10
16:00
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Maddenin fiziksel
özellikleri
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
III. Ders Kurulu 103: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR (Anatomi)
58
Tufan Mert
Biyofizik
Akademik Yılın 22. Haftası
3.
Hafta
24 Şubat
Pazartesi
25 Şubat
Salı
26 Şubat
Çarşamba
27 Şubat
Perşembe
28 Şubat
Cuma
Kromozomal
mutasyonlar
Akışkanlar
Đngilizce
Kromozom elde etme
ve bantlama
yöntemleri
Đngilizce
Mustafa Çelik
Tıbbi Bio – Genetik
Tufan Mert
Biyofizik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mustafa Çelik
Tıbbi Bio - Genetik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Kromozomal
mutasyonlar
Biyoenerjetik
Đngilizce
Kromozom elde etme
ve bantlama
yöntemleri
Đngilizce
Mustafa Çelik
Tıbbi Bio – Genetik
Riketsiyalar,
mikoplazmalar,
klamidyalar ve spiral
şekilli bakteriler
Tufan Mert
Biyofizik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Virolojiye giriş
virüslerin
sınıflandırılması ve
genel özellikleri
Mustafa Çelik
Tıbbi Bio - Genetik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Đnsan sağlığında
önemli olan virüsler
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
11:10
12:00
Lipid metabolizması
(Lipoprotein
metabolizması)
Metin Kılınç
Tıbbi Biyokimya
13:10
14:00
16:10
17:00
Lipid metabolizması,
kolesterol metabolizma
düzenlenmesi ve safra
asitlerinin sentezi)
Metin Kılınç
Tıbbi Biyokimya
Lipid metabolizması
(Prostoglandin
metabolizması)
Lipid metabolizması
(Prostoglandin
metabolizması)
Moleküler sitogenetik
ve moleküler genetik
tanı yöntemleri
Mustafa Çelik
Tıbbi Bio - Genetik
Moleküler sitogenetik
ve moleküler genetik
tanı yöntemleri
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
Mustafa Çelik
Tıbbi Bio - Genetik
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Önemlilik testleri
Tufan Mert
Biyofizik
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
LAB
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Önemlilik testleri
Tufan Mert
Biyofizik
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ercan Efe
Biyoistatistik
Lipid metabolizması
(Kolesterol
metabolizması)
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Önemlilik testleri
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Ercan Efe
Biyoistatistik
Lipid metabolizması
(Kolesterol
metabolizması)
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
LAB
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
15:10
16:00
Lipid metabolizması,
kolesterol metabolizma
düzenlenmesi ve safra
asitlerinin sentezi)
Metin Kılınç
Tıbbi Biyokimya
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
III. Ders Kurulu 103:
Ercan Efe
Biyoistatistik
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR (Anatomi)
59
Akademik Yılın 23. Haftası
4.
Hafta
3 Mart
Pazartesi
4 Mart
Salı
5 Mart
Çarşamba
6 Mart
Perşembe
7 Mart
Cuma
LAB: DNA
ekstraksiyonu
Đngilizce
Önemlilik testleri
Đngilizce
Serbest Çalışma
TIBBĐ BĐYOLOJĐ
GENETĐK
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Ercan Efe
Biyoistatistik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Nükleotid
metabolizması
(Pirimidinlerin yıkımı)
LAB: DNA
ekstraksiyonu
Đngilizce
Önemlilik testleri
Đngilizce
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
Mikolojiye giriş
mantarların
sınıflandırılması ve
genel özellikleri
TIBBĐ BĐYOLOJĐ
GENETĐK
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Parazitolojiye giriş,
parazitlerin
sınıflandırılması ve
genel özellikleri
Ercan Efe
Biyoistatistik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Nükleotid
metabolizması
(Pirimidinlerin yıkımı)
LAB: Đnsan kromozom
mikroskobisi
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Đnsan sağlığında
önemli olan mantarlar
Fatma Đnanç Tolun
Tıbbi Biyokimya
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
TIBBĐ BĐYOLOJĐ
GENETĐK
Nükleotid
metabolizması
(Pirimidinlerin yıkımı)
LAB: Đnsan kromozom
mikroskobisi
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Fatma Đnanç Tolun
Tıbbi Biyokimya
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
TIBBĐ BĐYOLOJĐ
GENETĐK
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Aminoasit - Protein
Metabolizması ve
Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
Ergül Belge Kurutaş
Tıbbi Biyokimya
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Ercan Efe
Biyoistatistik
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Önemlilik testleri
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
Serbest Çalışma
Nükleotid
metabolizması
(Pürin yıkımı)
Nükleotid
metabolizması
(Pürin yıkımı)
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Đnsan sağlığında
önemli olan parazitler
SEÇMELĐ DERS
Önemlilik testleri
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Ercan Efe
Biyoistatistik
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Önemlilik testleri
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
Ercan Efe
Biyoistatistik
Aminoasit - Protein
Metabolizması ve
Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
Ergül Belge Kurutaş
Tıbbi Biyokimya
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
III. Ders Kurulu 103: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
60
Akademik Yılın 24. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR (Anatomi)
5.
Hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
10 Mart
Pazartesi
11 Mart
Salı
12 Mart
Çarşamba
13 Mart
Perşembe
14 Mart
Cuma
Đngilizce
Serbest Çalışma
LAB: Kolorimetrik
yöntemle serumda
total protein tayini
LAB: Mikrobiyoloji
laboratuarı çalışma
kuralları
TIP BAYRAMI
Ergül Belge Kurutaş
Tıbbi Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Đmmünolojiye giriş ve
bağışıklık
mekanizmaları
LAB: Kolorimetrik
yöntemle serumda
total protein tayini
Đngilizce
LAB: Bakteriyolojik
boyama yöntemleri
Murat Arall
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ergül Belge Kurutaş
Tıbbi Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Aminoasit - Protein
Metabolizması ve
Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
Ergül Belge Kurutaş
Tıbbi Biyokimya
LAB: Kolorimetrik
yöntemle serumda
total protein tayini
Aminoasit - Protein
Metabolizması ve
Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
Ergül Belge Kurutaş
Tıbbi Biyokimya
LAB: Mikroskoplar ve
diğer laboratuar alet
ve cihazları
Aminoasit - Protein
Metabolizması ve
Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
Ergül Belge Kurutaş
Tıbbi Biyokimya
LAB: Bakteriyolojik
ekim yöntemleri
Aminoasit - Protein
Metabolizması ve
Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
Ergül Belge Kurutaş
Tıbbi Biyokimya
LAB: Kolorimetrik
yöntemle serumda
total protein tayini
Ergül Belge Kurutaş
Tıbbi Biyokimya
LAB: Kolorimetrik
yöntemle serumda
total protein tayini
Ergül Belge Kurutaş
Tıbbi Biyokimya
TIP BAYRAMI
Türk Dili
SEÇMELĐ DERS
Ergül Belge Kurutaş
Tıbbi Biyokimya
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
LAB: Kolorimetrik
yöntemle serumda
total protein tayini
Türk Dili
SEÇMELĐ DERS
Ergül Belge Kurutaş
Tıbbi Biyokimya
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
15:10
16:00
16:10
17:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TIP BAYRAMI
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
TIP BAYRAMI
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Aminoasit - Protein
Metabolizması ve
Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
Ergül Belge Kurutaş
Tıbbi Biyokimya
Aminoasit - Protein
Metabolizması ve
Aminoasitlerin
Yıkım Yolları
Ergül Belge Kurutaş
Tıbbi Biyokimya
TIP BAYRAMI
TIP BAYRAMI
Önemlilik testleri
SEÇMELĐ DERS
TIP BAYRAMI
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Ercan Efe
Biyoistatistik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Önemlilik testleri
TIP BAYRAMI
SEÇMELĐ DERS
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
III. Ders Kurulu 103: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
61
Ercan Efe
Biyoistatistik
Akademik Yılın 25. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR (Anatomi)
6.
Hafta
17 Mart
Pazartesi
08:10
09:00
Serbest Çalışma
09:10
10:00
18 Mart
Salı
19 Mart
Çarşamba
20 Mart
Perşembe
21 Mart
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:10
14:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:10
15:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınav
15:10
16:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınav
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
62
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
SORU SAYISI
SORU SIRASI
BĐYOĐSTATĐSTĐK
13
1 - 13
TIBBĐ BĐYOLOJĐ VE
GENETĐK
22
14 - 35
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
37
36 - 72
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ
19
73 - 91
BĐYOFĐZĐK
9
92 - 100
TOPLAM
100
1 - 100
T.C.
63
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM I
2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI
TEMEL BĐLĐMLER DERS KURULU IV
24 MART – 25 NĐSAN 2014
(5 HAFTA)
DERSLER
TEORĐK
PRATĐK
TOPLAM
BĐYOFĐZĐK
20
4
24
ANATOMĐ
16
10
26
HĐSTOLOJĐ VE EMBRĐYOLOJĐ
10
-
10
FĐZYOLOJĐ
12
-
12
Meslek Dersleri Ara Toplam
58
14
72
ENFORMATĐK VE BĐLGĐSAYAR
5
10
15
TÜRK DĐLĐ –II
8
-
8
ATATÜRK ĐLKELERĐ VE
ĐNKILAP TARĐHĐ –II
8
-
8
ĐNGĐLĐZCE
18
-
18
TOPLAM
97
24
121
DÖNEM I KOORDĐNATÖRÜ
: Doç. Dr. Mustafa Çelik
DÖNEM I KOORDĐNATÖR YRD.
: Yrd. Doç. Dr. Hakan KURT
DERS KURUL BAŞKANI
: Doç. Dr. Tufan MERT
DERS KURULU ÜYELERĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Okt. Özlem ÜÇGÜL
Okt. Nazife TÜFEKÇĐ
Öğr. Gör. Mehmet KOCAER
Ok. Mehmet Đlker BEK
IV. Ders Kurulu 104: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
64
Akademik Yılın 26. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Tufan MERT (Biyofizik)
1.
Hafta
24 Mart
Pazartesi
25 Mart
Salı
26 Mart
Çarşamba
Serbest Çalışma
Tufan Mert
Biyofizik
Üst ekstremite
kemikleri
28 Mart
Cuma
Đngilizce
Hücre zarında madde
taşınımı
08:10
09:00
27 Mart
Perşembe
Đngilizce
Serbest Çalışma
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Đngilizce
Đngilizce
Anatomi Terminolojisi
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Üst ekstremite
kemikleri
Fizyolojiye giriş ve
tarihçesi
Hücre zarında madde
taşınımı
Kemikler
Genel Bilgiler
Histolojiye giriş
Doku takibi
Mehmet Demir
Anatomi
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Tufan Mert
Biyofizik
Mehmet Demir
Anatomi
Gülten Karabay
Histoloji & Emriyo.
Hücre zarında
biyofiziksel olaylar
Dinlenim zar
potansiyeli
Histolojiye giriş
Doku takibi
Serbest Çalışma
Đç ortam, homeostazis
ve düzenleyici
mekanizmalar
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Tufan Mert
Biyofizik
Tufan Mert
Biyofizik
Gülten Karabay
Histoloji & Emriyo.
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
10:10
11:00
11:10
12:00
Pasif zar modeli
SEÇMELĐ DERS
13:10
14:00
Tufan Mert
Biyofizik
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
UYGULAMA
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Tufan Mert
Biyofizik
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
IV. Ders Kurulu 104: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
65
Akademik Yılın 27. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Tufan MERT (Biyofizik)
2.
Hafta
31 Mart
Pazartesi
1 Nisan
Salı
2 Nisan
Çarşamba
Aksiyon potansiyeli
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Nöronal iletim
Đngilizce
LAB Biyofizik
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Tufan Mert
Biyofizik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Doku takibi ve
histokimyasal
yöntemler
Đç ortam, homeostazis
ve düzenleyici
mekanizmalar
Alt ekstremite
kemikleri
LAB Biyofizik
Alt ekstremite
kemikleri
Gülten Karabay
Histoloji & Emriyo.
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Tufan Mert
Biyofizik
Mehemet Demir
Anatomi
Doku takibi ve
histokimyasal
yöntemler
Nöronal iletim
Alt ekstremite
kemikleri
Gülten Karabay
Histoloji & Emriyo.
Tufan Mert
Biyofizik
13:10
14:00
Alt ekstremite
kemikleri
Serbest Çalışma
Mehmet Demir
Anatomi
Türk Dili
Mehmet Demir
Anatomi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
SEÇMELĐ DERS
ANATOMĐ
Serbest Çalışma
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
LAB: Üst ekstremite
kemikleri
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
ANATOMĐ
16:10
17:00
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Serbest Çalışma
LAB: Üst ekstremite
kemikleri
15:10
16:00
Đngilizce
Tufan Mert
Biyofizik
Tufan Mert
Biyofizik
11:10
12:00
4 Nisan
Cuma
Đngilizce
Serbest Çalışma
09:10
10:00
10:10
11:00
3 Nisan
Perşembe
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
IV. Ders Kurulu 104: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
66
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Akademik Yılın 28. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Tufan MERT (Biyofizik)
3.
Hafta
7 Nisan
Pazartesi
8 Nisan
Salı
9 Nisan
Çarşamba
10 Nisan
Perşembe
11 Nisan
Cuma
LAB: Alt ekstremite
kemikleri
Đyon Kanalları
Đngilizce
LAB: Columna
vertabralis,
Costalar ve sternum
Đngilizce
Tufan Mert
Biyofizik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Kanal kinetiği
Đngilizce
Tufan Mert
Biyofizik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mikroskop çeşitleri,
çalışma prensipleri ve
kullanım alanları
Vücut sıvıları
Costalar ve sternum
Gülten Karabay
Histoloji & Emriyo.
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mikroskop çeşitleri,
çalışma prensipleri ve
kullanım alanları
Vücut sıvıları
Costalar ve sternum
Hücre organellerinin
fonksiyonu
Gülten Karabay
Histoloji & Emriyo.
Durmuş Deveci
Fizyoloji
08:10
09:00
ANATOMĐ
LAB: Alt ekstremite
kemikleri
09:10
10:00
ANATOMĐ
10:10
11:00
11:10
12:00
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
ANATOMĐ
Hücre organellerinin
fonksiyonu
Serbest Çalışma
Mehmet Demir
Anatomi
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Hücre morfolojisi ve
bölümleri
Tufan Mert
Biyofizik
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Gülten Karabay
Histoloji & Emriyo.
Bileşik aksiyon
potansiyeli
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Hücre morfolojisi ve
bölümleri
Tufan Mert
Biyofizik
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Gülten Karabay
Histoloji & Emriyo.
Hücre apikal yüz
farklanmaları ve
hücreler arası bağlantı
birimleri
Gülten Karabay
Histoloji & Emriyo.
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
LAB: Kafa iskeleti
bütünü ve art.
Temporomandibularis,
Kafaya Giren Çıkan
Yapılar
ANATOMĐ
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
16:10
17:00
LAB: Columna
vertabralis,
Costalar ve sternum
Serbest Çalışma
Bileşik aksiyon
potansiyeli
15:10
16:00
Mehmet Kocaer
Đngilizce
ANATOMĐ
Hücre apikal yüz
farklanmaları ve
hücreler arası bağlantı
birimleri
Gülten Karabay
Histoloji & Emriyo.
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
IV. Ders Kurulu 104: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
67
LAB: Kafa iskeleti
bütünü ve art.
Temporomandibularis
Kafaya Giren Çıkan
Yapılar
ANATOMĐ
Akademik Yılın 29. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Tufan MERT (Biyofizik)
4.
Hafta
14 Nisan
Pazartesi
15 Nisan
Salı
16 Nisan
Çarşamba
17 Nisan
Perşembe
18 Nisan
Cuma
Neurocranium
Sinir Kas Kavşağı,
Đngilizce
Biyomekanik ve
biyoenerjetik olaylar
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Tufan Mert
Biyofizik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Tufan Mert
Biyofizik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Neurocranium
Sinaps
Đngilizce
Biyomekanik ve
biyoenerjetik olaylar
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Tufan Mert
Biyofizik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Tufan Mert
Biyofizik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Hücre zarında madde
taşınması
Viscerocranium
Hücrelerarası
haberleşme
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
Neurocranium
Kafaya giren çıkan
yapılar
Mehmet Demir
Anatomi
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Hücre zarında madde
taşınması
Viscerocranium
Kılcal damarlarda
madde alış verişi
Kafa iskeleti bütünü ve
art.
Temporomandibularis
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Tufan Mert
Biyofizik
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Biyoelektrik
potansiyeller
Tufan Mert
Biyofizik
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Durmuş Deveci
Fizyoloji
UYGULAMA
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Kafa iskeleti bütünü ve
art.
Temporomandibularis
Tufan Mert
Biyofizik
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
Mehmet Demir
Anatomi
EMG
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
LAB: Kafa kemikleri
Tufan Mert
Biyofizik
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
UYGULAMA
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
11:10
12:00
Sinir liflerinin özellikleri
13:10
14:00
Mehmet Demir
Anatomi
Kasta Biyoelektrik
olaylar
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
15:10
16:00
SEÇMELĐ DERS
ANATOMĐ
LAB: Kafa kemikleri
SEÇMELĐ DERS
16:10
17:00
Tufan Mert
Biyofizik
IV. Ders Kurulu 104:
Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
68
ANATOMĐ
Akademik Yılın 30. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Tufan MERT (Biyofizik)
5.
Hafta
21 Nisan
Pazartesi
08:10
09:00
Serbest Çalışma
09:10
10:00
23 Nisan
Çarşamba
24 Nisan
Perşembe
25 Nisan
Cuma
Serbest Çalışma
TATĐL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TATĐL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Telafi Laboratuarı
ANATOMĐ
Serbest Çalışma
TATĐL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Telafi Laboratuarı
ANATOMĐ
Serbest Çalışma
TATĐL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:10
14:00
Anatomi Pratik
Sınavı
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:10
15:00
Anatomi Pratik
Sınavı
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınav
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınav
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:10
16:00
16:10
17:00
Anatomi Pratik
Sınavı
Anatomi Pratik
Sınavı
22 Nisan
Salı
69
SORU DAĞILIMI
DERSLER
SORU SAYISI
SORU
SIRASI
ANATOMĐ
21
1 – 21
BĐYOFĐZĐK
33
22 – 54
HĐSTOLOJĐ & EMBRĐYOLOJĐ
14
55 – 68
FĐZYOLOJĐ
17
69 -85
TOPLAM (Teorik)
85
1-85
ANATOMĐ PRATĐK PUAN
15
15
T.C.
70
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM I
2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI
DOKU BĐYOLOJĐSĐ DERS KURULU V
28 NĐSAN – 30 MAYIS 2014
(5 HAFTA)
MESLEK ĐÇĐ DERSLER
TEORĐK
PRATĐK
TOPLAM
ANATOMĐ
9
8
17
HĐSTOLOJĐ VE EMBRĐYOLOJĐ
15
12
27
FĐZYOLOJĐ
BĐYOKĐMYA
Meslek Dersleri Ara Toplam
18
12
54
4
6
30
22
18
84
ENFORMATĐK VE BĐLGĐSAYAR
1
2
3
TÜRK DĐLĐ –II
4
-
4
ATATÜRK ĐLKELERĐ ve ĐNKILAP TARĐHĐ–II
4
-
4
ĐNGĐLĐZCE
4
-
4
TOPLAM
67
32
99
DÖNEM I KOORDĐNATÖRÜ
: Doç. Dr. Mustafa Çelik
DÖNEM I KOORDĐNATÖR YRD.
: Yrd. Doç. Dr. A. Hakan KURT
DERS KURUL BAŞKANI
: Prof. Dr. Gülten KARABAY
DERS KURULU ÜYELERĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma Đnanç TOLUN
Doç. Dr. Ergül Belge KURUTAŞ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Yrd. Doç. Ahmet ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Okt. Özlem ÜÇGÜL
Okt. Nazife TÜFEKÇĐ
Öğr. Gör. Mehmet KOCAER
Ok. Mehmet Đlker BEK
71
IV. Ders Kurulu 104: Temel Bilimler Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 31. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Tufan MERT (Biyofizik)
1.
Hafta
28 Nisan
Pazartesi
29 Nisan
Salı
30 Nisan
Çarşamba
Üst ekstremite
eklemleri
Epitel dokusu
histolojisi, örtü epiteli
Đngilizce
08:10
09:00
1 Mayıs
Perşembe
2 Mayıs
Cuma
Đngilizce
TATĐL
Mehmet Demir
Anatomi
Gülten Karabay
Histoloji & Emryo.
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Üst ekstremite
eklemleri
Epitel dokusu
histolojisi, örtü epiteli,
bez epiteli
Đngilizce
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Gülten Karabay
Histoloji & Emryo.
Mehmet Kocaer
Đngilizce
LAB: Epitel dokusu,
örtü epiteli
Çizgili kasa ilişkin
genel bilgiler, kasılma
mekanizması
09:10
10:00
10:10
11:00
HĐSTOLOJĐ
LAB: Epitel dokusu,
örtü epiteli
11:10
12:00
HĐSTOLOJĐ
TATĐL
LAB: Üst ekstremite
eklemleri
Serbest Çalışma
TATĐL
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Çizgili kasa ilişkin
genel bilgiler, kasılma
mekanizması
ANATOMĐ
LAB: Üst ekstremite
eklemleri
Serbest Çalışma
TATĐL
Durmuş Deveci
Fizyoloji
ANATOMĐ
Türk Dili
Epitel dokusu
biyokimyası
SEÇMELĐ DERS
13:10
14:00
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Kas dokusu
biyokimyası
TATĐL
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Metin Kılıç
Biyokimya
Bağ dokusu
biyokimyası
Türk Dili
Kas dokusu
biyokimyası
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Metin Kılıç
Biyokimya
Bağ dokusu
biyokimyası
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Kas dokusu histolojisi
SEÇMELĐ DERS
15:10
16:00
TATĐL
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Gülten Karabay
Histoloji & Emryo.
Eklemler: Genel
bilgiler
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Kas dokusu histolojisi
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
Mehmet Demir
Anatomi
TATĐL
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
72
Gülten Karabay
Histoloji & Emryo.
V. Ders Kurulu 105: Doku Biyolojisi Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 32. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Gülten Karabay (Histoloji & Embryoloji)
2.
Hafta
5 Mayıs
Pazartesi
6 Mayıs
Salı
7 Mayıs
Çarşamba
8 Mayıs
Perşembe
9 Mayıs
Cuma
Bağ dokusuna giriş ve
bağ dokusu hücreleri
Çizgili kasın mekanik
özellikleri
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
SEÇMELĐ DERS
Kurs
Kurs
Kurs
SEÇMELĐ DERS
Kurs
Kurs
Kurs
SEÇMELĐ DERS
Kurs
Kurs
Kurs
SEÇMELĐ DERS
Kurs
Kurs
Kurs
08:10
09:00
Gülten Karabay
Histoloji & Emryo.
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Bağ dokusuna giriş ve
bağ dokusu hücreleri
LAB: Kağıt
Kromotografisi
Grup I
09:10
10:00
Gülten Karabay
Histoloji & Emryo.
Ahmet Çelik
BĐYOKĐMYA
Sinir dokusu
biyokimyası
LAB: Kağıt
Kromotografisi
Grup I
10:10
11:00
Ahmet Çelik
Biyokimya
Ahmet Çelik
BĐYOKĐMYA
Sinir dokusu
biyokimyası
LAB: Kağıt
Kromotografisi
Grup I
11:10
12:00
Ahmet Çelik
Biyokimya
Ahmet Çelik
BĐYOKĐMYA
Alt ekstremite
eklemleri
13:10
14:00
Mehmet Demir
Anatomi
Alt ekstremite
eklemleri
14:10
15:00
Mehmet Demir
Anatomi
Periferik sinir sistemi
fizyolojisi
15:10
16:00
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Periferik sinir sistemi
fizyolojisi
16:10
17:00
Durmuş Deveci
Fizyoloji
73
V. Ders Kurulu 105: Doku Biyolojisi Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 33. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Gülten Karabay (Histoloji & Embryoloji)
3.
Hafta
12 Mayıs
Pazartesi
13 Mayıs
Salı
14 Mayıs
Çarşamba
15 Mayıs
Perşembe
16 Mayıs
Cuma
Adipoz doku
biyokimyası
Sinir kas kavşağı ve
motor birimi
Kesitsel ve Klinik
anatomi
Columna vertebralis ve
göğüs kafesi eklemleri
Bağ dokusu tipleri ve
yağ dokusu
Ahmet Çelik
Biyokimya
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Gülten Karabay
Histoloji & Emryo.
Adipoz doku
biyokimyası
Sinir kas kavşağı ve
motor birimi
Kas hareket ilişkisi ve
Kinesiyoloji
LAB: Columna
vertebralis ve göğüs
kafesi eklemleri
Bağ dokusu tipleri ve
yağ dokusu
Ahmet Çelik
Biyokimya
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Gülten Karabay
Histoloji & Emryo.
Kıkırdak dokusu
Kemik doku
biyokimyası
LAB:Kesitsel anatomi
LAB: Kas dokusu
histolojisi
LAB: Alt ekstremite
eklemleri
Gülten Karabay
Histoloji & Emryo.
Fatma Đnanç Tolun
Biyokimya
ANATOMĐ
HĐSTOLOJĐ
ANATOMĐ
Kıkırdak dokusu
Kemik doku
biyokimyası
Reseptörler
LAB: Kas dokusu
histolojisi
LAB: Alt ekstremite
eklemleri
Gülten Karabay
Histoloji & Emryo.
Fatma Đnanç Tolun
Biyokimya
Durmuş Deveci
Fizyoloji
HĐSTOLOJĐ
ANATOMĐ
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
LAB: Bağ dokusu
hücreleri ve bağ
dokusu tipleri
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
LAB: Kağıt
Kromotografisi
Grup I
Türk Dili
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
Ahmet Çelik
BĐYOKĐMYA
Nazife Tüfekçi
Türk Dili ve Edeb.
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
LAB: Kağıt
Kromotografisi
Grup I
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Temel Bilgi
Teknolojileri kullanımı
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
Sinaptik iletim
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
Ahmet Çelik
BĐYOKĐMYA
16:10
17:00
LAB: Kağıt
Kromotografisi
Grup I
Ahmet Çelik
BĐYOKĐMYA
Atatürk Đlkeleri ve
Đnkilap Tarihi
Mehmet Đlker Bek
Enformatik
HĐSTOLOJĐ
LAB: Bağ dokusu
hücreleri ve bağ
dokusu tipleri
HĐSTOLOJĐ
LAB: Bağ dokusu
hücreleri ve bağ
dokusu tipleri
HĐSTOLOJĐ
Kaslar genel bilgiler
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Özlem Üçgül
Atatürk Đ.Đ. Tarihi
74
Mehmet Demir
Anatomi
V. Ders Kurulu 105: Doku Biyolojisi Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 34. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Gülten Karabay (Histoloji & Embryoloji)
4.
Hafta
19 Mayıs
Pazartesi
20 Mayıs
Salı
21 Mayıs
Çarşamba
22 Mayıs
Perşembe
Kemik dokusu
Sinir dokusu histolojisi
Egzersiz ve kas
23 Mayıs
Cuma
Deri Histolojisi
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
TATĐL
Gülten Karabay
Histoloji & Emryo.
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Kemik dokusu
Sinir dokusu histolojisi
Kaslarda adaptasyon
ve fizyopatoloji
Deri Fizyolojisi
Gülten Karabay
Histoloji & Emryo.
Gülten Karabay
Histoloji & Emryo.
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Spinal refleksler
Düz kas fizyolojisi
Ksenobiyotik ve
biyotransformasyon
biokimyası
Kemik dokusu
fizyolojisi
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Fatma Đnanç Tolun
Biyokimya
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Spinal refleksler
Düz kas fizyolojisi
TATĐL
TATĐL
TATĐL
Durmuş Deveci
Fizyoloji
LAB: Kas sinir
fizyolojisi
14:10
15:00
15:10
16:00
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
Durmuş Deveci
Fizyoloji
LAB: Kıkırdak ve
kemik dokusu
LAB: Deri ve sinir
dokusu histolojisi
SEÇMELĐ DERS
FĐZYOLOJĐ
HĐSTOLOJĐ
HĐSTOLOJĐ
LAB: Kas sinir
fizyolojisi
LAB: Kıkırdak ve
kemik dokusu
LAB: Deri ve sinir
dokusu histolojisi
SEÇMELĐ DERS
FĐZYOLOJĐ
HĐSTOLOJĐ
HĐSTOLOJĐ
LAB: Kas sinir
fizyolojisi
LAB: Radyolojik
anatomi
LAB: Deri ve sinir
dokusu histolojisi
Mehmet Demir
Anatomi
HĐSTOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
SEÇMELĐ DERS
LAB: Kas sinir
fizyolojisi
16:10
17:00
Reseptörler
Serbest Çalışma
Durmuş Deveci
Fizyoloji
13:10
14:00
Gülten Karabay
Histoloji & Emryo.
Gülten Karabay
Histoloji & Emryo.
LAB: Klinik anatomi
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
FĐZYOLOJĐ
75
ANATOMĐ
V. Ders Kurulu 105: Doku Biyolojisi Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 35. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Gülten Karabay (Histoloji & Embryoloji)
5.
Hafta
26 Mayıs
Pazartesi
27 Mayıs
Salı
28 Mayıs
Çarşamba
29 Mayıs
Perşembe
30 Mayıs
Cuma
08:10
09:00
Anatomi Telafi
Laboratuarı
Histoloji &
Embriyoloji Telafi
Laboratuarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Anatomi Telafi
Laboratuarı
Histoloji &
Embriyoloji Telafi
Laboratuarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Anatomi Telafi
Laboratuarı
Histoloji &
Embriyoloji Telafi
Laboratuarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:10
14:00
Anatomi Pratik
Sınavı
SEÇMELĐ DERS
Histoloji &
Embriyoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:10
15:00
Anatomi Pratik
Sınavı
SEÇMELĐ DERS
Histoloji &
Embriyoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınav
15:10
16:00
Anatomi Pratik
Sınavı
SEÇMELĐ DERS
Histoloji &
Embriyoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınav
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
76
SORU DAĞILIMI
DERSLER
SORU SAYISI
SORU SIRASI
ANATOMĐ
11
1-11
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
22
12-33
HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ
24
34-57
FĐZYOLOJĐ
25
58-82
TOPLAM (TEORĐK )
82
1-82
Anatomi Pratik
9
-
Histoloji & Embriyoloji Pratik
9
-
100
100
TOPLAM
77
DÖNEM II
78
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM II
2013 - 2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI
AKADEMĐK TAKVĐM
I. Yarıyıl derslerinin başlaması
: 16 Eylül 2013
I. Yarıyıl Tatili
: 27 Ocak – 07 Şubat 2014
II. Yarıyıl derslerinin başlaması
: 10 Şubat 2014
II. Yarıyıl derslerinin sona ermesi
: 30 Mayıs 2014
DERS KURULLARI ĐSMĐ VE SINAV TARĐHLERĐ
Ders Kurulları Adı
Doku Biyolojisi Ders Kurulu -II
Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
Solunum Sistemi Ders Kurulu
Metabolizma ve Boşaltım Sistemi
Ders Kurulu
Endokrin ve Üreme Sistemleri Ders
Kurulu
Duyu ve Sinir Sistemleri Ders
Kurulu
Hastalıkların Biyolojik Temeli -I
FĐNAL SINAVI:
BÜTÜNLEME SINAVI:
Ders Kurulları
No
I. Kurul
II. Kurul
III. Kurul
Pratik Sınav
Teorik Sınav
08.10.2013
26.11.2013
31.12.2013
11.10.2013
29.11.2013
03.01.2014
IV. Kurul
18.02.2014
21.02.2014
V. Kurul
18.03.2014
21.03.2014
VI. Kurul
29.04.2014
02.05.2014
VII. Kurul
27.05.2014
30.05.2014
13 Haziran 2014
1. Oturum
18 Haziran 2014
2. Oturum
18 Temmuz 2014
79
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM II
DERSLERĐ, SAATLERĐ VE AKTS PUANLARI
Ders
Kodu
Yıllık Ders Sayısı
Teorik Pratik Toplam
MESLEK ĐÇĐ DERSLER
Ders Adı
AKTS
1
2
3
4
5
ANA 201
HĐS 201
FĐZ 201
BĐK 201
BFZ 201
ANATOMĐ
HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
BĐYOFĐZĐK
106
76
140
42
25
94
24
26
8
7
200
100
166
50
32
16
8
13
4
3
6
MĐK 201
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ
32
8
40
3
7
PAT 201
TIBBĐ PATOLOJĐ
15
4
19
2
8
FAR 201
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ
10
-
10
1
9
TTB 201
TEMEL TIBBĐ BECERĐLER (TTB)
0
12
12
1
10
AH 201
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
9
3
12
1
455
186
641
52
56
56
18
16
-
56
56
18
16
3
3
1
1
146
601
186
146
787
8
60
Meslek içi Dersler Ara Toplam
MESLEK DIŞI DERSLER
1
2
3
4
ĐNG
ĐNG
SEÇ
SEÇ
221
222
201
202
ĐNGĐLĐZCE III
ĐNGĐLĐZCE IV
SEÇMELĐ DERS I
SEÇMELĐ DERS II
Meslek Dışı Dersler Ara Toplam
TOPLAM
80
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
2013-2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YILI SEÇMELĐ DERS/STAJ LĐSTESĐ
DÖNEM II SEÇMELĐ DERSLER
S.N Seçmeli Ders Adı
1
2
3
4
5
6
AKTS
Fizyolojik ve Patolojik Koşullarda
Anjiyogenez
Deneysel hayvan araştırma modelleri
Deneysel Ağrı Modelleri
Nörobiyofizik 2
Alternatif Tıp
Sağlık Yönetimi
Süre
Saat/ Teorik Uygulama Toplam
(Hafta)
hafta
1
16-18
1
1
-
18
1
1
1
1
1
16-18
16-18
16-18
16-18
16-18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
18
18
18
18
18
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM II
DERS KURULLARI, SAATLERĐ
Ders Kurulu Adı
Yıllık Ders Sayısı
Teorik
Pratik
Toplam
I. Ders Kurulu
54
27
81
II. Ders Kurulu
73
32
105
III. Ders Kurulu
64
23
87
IV. Ders Kurulu
77
27
104
V. Ders Kurulu
56
20
76
VI. Ders Kurulu
97
38
135
VII. Ders Kurulu
34
19
53
455
186
641
Toplam
T.C.
81
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM II
2013-2014 EĞTĐM ÖĞRETĐM YILI
ÖĞRETĐM ÜYELERĐ
DEKAN
: Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
BAŞKOORDĐNATÖR
: Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
DÖNEM II KOORDĐNATÖRÜ
: Doç. Dr. Tufan MERT
DÖNEM II KOORDĐNATÖR YRD.
: Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
ÖĞRETĐM ÜYE VE GÖREVLĐLERĐ
Anabilim Dalı
Anatomi (1)
Histoloji – Embriyoloji (2)
Fizyoloji (3)
Biyokimya (4)
Biyofizik (5)
Tıbbi Mikrobiyoloji (6)
Tıbbi Patoloji (7)
Tıbbi Farmakoloji (8)
Aile Hekimliği (9)
Temel Tıbbi Beceriler (10)
Đngilizce
Unvanı Adı Soyadı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Prof Dr Gülten KARABAY
Prof Dr Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN
Doç. Dr. Ergül Belge KURUTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Doç. Dr. Tufan MERT
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Prof. Dr. Murat ARAL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Prof. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A Hakan KURT
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Hafize ÖKSÜZ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Okt. Mehmet KOCAER
82
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM II
2013-2014 EĞTĐM ÖĞRETĐM YILI
DERS KURUL BAŞKANLARI
No.
Ders Kurulları Adı
Ders Kurulu Başkanı
I.
Doku Biyolojisi Ders Kurulu-II
Doç. Dr. Tufan MERT
II.
Dolaşım Sistemi Ders Kurulu
Prof. Dr. Gülten KARABAY
III.
Solunum Sistemi Ders Kurulu
Prof. Dr. Mustafa GÜL
IV.
Metabolizma ve Boşaltım Sistemi Ders Kurulu
Prof. Dr. Metin KILINÇ
V.
Endokrin ve Üreme Sistemleri Ders Kurulu
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
VI.
Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
VII.
Hastalıkların Biyolojik Temeli -I
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
83
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
2013-2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YILI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM II DERS ĐÇERĐKLERĐ
ANATOMĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM II DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: ANA 201-ANATOMĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
106
94
200
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
DOKU BĐYOLOJĐSĐ–II
Ders Kurulu No
I. Kurul
Teorik Dersler
Yüzeyel sırt kasları
Derin sırt kasları
Ön kolun arka bölgesi
Ön kolon ön bölgesi ve fossa cubiti
Omuz kasları ve mammae
Kol kasları
Axilla anatomisi
Plexus brachialis
Ayak anatomisi
El anatomisi
Üst ekstremite klinik anatomisi
Gluteal bölge
Yüz anatomisi ve kafa derisi
Yüz anatomisi ve kafa derisi
Canalis adductorius, fossa poplitea
Uyluğun posterolateral bölgeleri
Parotis ve temporal deriler
Trigonum femorale
Alt ekstremite klinik anatomisi
Uyluğun anteromedial tarafı
Fossa infratemporalis ve fossa ptrygopalatina
Boyun ön ve yan bölgeleri
Boyun ön ve yan bölgeleri
Suboccipital bölge
Pratik Uygulama
LAB: Omuz kasları ve mammae
LAB: Omuz kasları ve mammae
LAB: Yüzeyel sırt kasları
LAB: Kol kasları
LAB: Yüzeyel sırt kasları
LAB: Plexus brachialis
LAB: ön kolun arka bölgesi
LAB: El anatomisi
LAB: Plexus lumbosacralis
LAB: Ön kolon ön bölgesi ve fossa cubiti
LAB: Gluteal bölge
LAB: Uyluğun posterolateral bölgeleri
LAB: Ön kolon ön bölgesi ve fossa cubiti
LAB: Canalis adductorius, fossa poplitea
LAB: Gluteal bölge
LAB: Uyluğun anteromedial tarafı
LAB: Trigonum femorale
LAB: Parotis ve temporal deriler
LAB: Bacak kasları
LAB:Fossa infratemporalis ve fossa ptrygopalatina
LAB: Ayak anatomisi
LAB: Boyun ön ve yan bölgeleri
TOPLAM
24 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25 Saat
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
49
84
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Ders Kurulu Adı
DOLAŞIM SĐSTEMĐ DERS KURULU
Ders Kurulu No
II. Kurul
Teorik Dersler
Kalbin anatomisi
Fötal dolaşım
Truncus pulmonalis ve dalları. Baş, boyun ve üst ekstremite arterleri
Kalbin anatomisi
Truncus pulmonalis ve dalları. Baş, boyun ve üst ekstremite arterleri
Gövdenin ve alt ekstremitenin arterleri
Karın, pelvis ve alt ekstremite venleri; Hepatik portal sistem, v.portae hepatis
Karın ve pelvis organlarının lenf damarları ve nodülleri; alt ekstremitenin
lenfatikleri
Kalp, baş, boyun ve üst ekstremite venleri
Ductus thoracicus ve d. lymphaticus dexter; üst ekstremitelerin ve gövdenin
lenfatikleri
Pratik Uygulama
LAB: Kalbin anatomisi
LAB: Kalbin anatomisi
LAB: Fötal dolaşım
LAB: Truncus pulmonalis ve dalları. Baş, boyun ve üst ekstremite arterleri
LAB: Gövdenin ve alt ekstremitenin arterleri
LAB: Truncus pulmonalis ve dalları. Baş, boyun ve üst ekstremite arterleri
LAB: Gövdenin ve alt ekstremitenin arterleri
LAB: Kalp, baş, boyun ve üst ekstremite venleri
LAB: Karın, pelvis ve alt ekstremite venleri; Hepatik portal sistem, v.portae
hepatis
LAB: Lenfatikler ve lenf nodülleri
LAB: Kalp, baş, boyun ve üst ekstremite venleri
TOPLAM
Ders Kurulu Adı
SOLUNUM SĐSTEMĐ DERS KURULU
10 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Ders Kurulu No
III. Kurul
Teorik Dersler
Burun ve burun boşluğu anatomisi, paranazal sinüsler
Thorax duvarı anatomisi, diaphragma, mediastinum
Akciğerler Plevra ve solunum hareketleri
Larynx
Thorax duvarı anatomisi, diaphragma, mediastinum
Solunum sistemi klinik anatomisi
Larynx
Pratik Uygulama
LAB: Burun ve burun boşluğu anatomisi, paranazal sinüsler
LAB: Burun ve burun boşluğu anatomisi, paranazal sinüsler
LAB: Thorax duvarı anatomisi, diaphragma, mediastinum
LAB: Thorax duvarı anatomisi, diaphragma, mediastinum
LAB: Larynx
LAB: Larynx
LAB: Trachea ve bronşlar, akciğerler
TOPLAM
7 Saat
1
1
1
1
1
1
1
7 Saat
1
1
1
1
1
1
1
14
Ders Kurulu Adı
METABOLĐZMA VE BOŞALTIM SĐSTEMĐ DERS KURULU
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Ders Kurulu No
IV. Kurul
Teorik Dersler
Karın Boşluğu Topografisi, Karın Ön Duvarı Anatomisi
Ağız ve Diş Anatomisi Dil ve Çiğneme Kasları
Mide
Peritoneum, Omentum Majus, Minus ve Bursa Omentalis
Canalis Đnguinalis , Đnguinal Fıtıklar
Pharynx, Oesophagus
Đnce Barsaklar, Kalın Barsaklar
Karaciğer, Safra kesesi ve yolları
Pankreas ve Dalak
13 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
85
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
DEMĐR
Portal Sistem ve Portokaval Anastomozlar
Karın arka duvarı ve üzerindeki damar ve sinirler
Böbrek ve Üreter
Vesica Urinaria ve Uretra
Üriner Sistemin Klinik Anatomisi
Pratik Uygulama
LAB: Pharynx, Oesophagus
LAB: Karın Boşluğu Topografisi, Karın Ön Duvarı Anatomisi
LAB: Karın Boşluğu Topografisi, Karın Ön Duvarı Anatomisi
LAB: Dil ve Çiğneme Kasları
LAB: Canalis Đnguinalis , Đnguinal Fıtıklar Pharynx, Oesophagus
LAB: Đnce Barsaklar, Kalın Barsaklar
LAB: Karaciğer, Safra kesesi ve yolları
LAB: Portal Sistem ve Portokaval Anastomozlar
LAB: Đnce Barsaklar, Kalın Barsaklar
LAB: Pankreas ve Dalak
LAB: Karın arka duvarı ve üzerindeki damar ve sinirler
LAB: Peritoneum, Omentum, Majus, Minus ve Bursa Omentalis
LAB: Böbrek ve Üreter
LAB: Vesica Urinaria ve Uretra
TOPLAM
1
15 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28
Ders Kurulu Adı
ENDOKRĐN VE ÜREME SĐSTEMĐ DERS KURULU
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Ders Kurulu No
V. Kurul
Teorik Dersler
Pelvis, Perineum
Erkek iç genital organları
Kadın iç genital organları
Hipofiz, Pineal Suprarenal, Tiroid, Paratiroid, Timus bezleri
Erkek dış genital organları
Kadın iç genital organları
Pratik Uygulama
LAB: Hipofiz, Pineal Suprarenal, Tiroid, Paratiroid, Timus bezleri
LAB: Erkek iç genital organları
LAB: Kadın iç genital organları
LAB: Pelvis, Perineum
LAB: Erkek dış genital organları
LAB: Kadın dış genital organları
TOPLAM
7 Saat
1
1
1
1
1
1
6 Saat
1
1
1
1
1
1
13
Ders Kurulu Adı
DUYU VE SĐNĐR SĐSTEMLERĐ
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Ders Kurulu No
VI. Kurul
Teorik Dersler
Medulla spinalis
Medulla spinalis
Periferik sinir sistemi ve Spinal sinirler
Periferik sinir sistemi ve Spinal sinirler
Mesencephalon
Medulla oblangata
Cerebellum
Pons
Çıkan yollar
Çıkan yollar
Kranial sinirler
Kranial sinirler
Đnen yollar
Đnen yollar
Diencephalon
Diencephalon
Kranial sinirler
Kranial sinirler
Beyaz cevher
Limbik sistem
Motor ve duyu korteks
45 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
86
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Bazal ganglion
Telencephalon morfolojisi
Motor ve duyu korteks
Parasempatik sistem
Parasempatik sistem
Sempatik sistem
Sempatik sistem
Bulbus oculi
Sinir sistemi lezyonları
Otonom sinir sistemi, ve refleksler
Beyin zarları ve sinusları
Orbita ve içindekiler
Merkezi sinir sistemi damarları
Beyin ventriküllari ve BOS dolaşımı
Kulak; dış ve orta kulak
Đç kulak (auris interna)
Kulak; dış ve orta kulak
Nervus opticus, görme yolları ve lezyonları
Denge ve işitme yolları
Koku yolları ve rhinencephalon
Đç kulak (auris interna)
Tad organı
Deri ve eklentileri
Koku organı
Pratik Uygulama
LAB: Cerebellum
LAB: Medulla spinalis
LAB: Cerebellum
LAB: Đnen Yol
LAB: Đnen Yollar
LAB: Çıkan yollar
LAB: Çıkan yollar
LAB: Medulla spinalis
LAB: Kranial sinirler
LAB: Kranial sinirler
LAB: medulla oblangata, pons, mesencephalon
LAB: medulla oblangata, pons, mesencephalon
LAB: Diencephalon
LAB: Diencephalon
LAB: Limbik sistem
LAB: Beyaz cevher
LAB: Bazal ganglion
LAB: Motor ve duyu korteks
LAB: Parasempatik sistem
LAB: Telencephalon morfolojisi
LAB: Beyin ventriküllari ve BOS dolaşımı
LAB: Sempatik sistem
LAB: Merkezi sinir sistemi damarları
LAB: Göz, bulbus oculi
LAB: Koku organı Koku yolları
LAB: Gözün yardımcı oluşumları
LAB: Kulak: dış ve orta kulak
LAB: Đç kulak (auris interna)
LAB: Denge ve işitme yolları
TOPLAM
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
75
87
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR
HĐSTOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM II DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: HĐS 201- HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
76
24
100
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
DOKU BĐYOLOJĐSĐ–II
Ders Kurulu No
I. Kurul
Teorik Dersler
Kadın genital sistemine Genel bakış
Erkek genital sistemine Genel bakış
Emriyolojinin tanımı ve tarihçesi, emriyolojide terimler
Gametogenezis
Döllenme
Đnsan gelişiminin başlangıcı, 1. hafta
Bilaminar embriyonik disk ve koryon kesesinin oluşumu
Çoklu gebelikler
Plasenta ve fötal zarlar
Organogenezis dönemi: 4-6 hafta
Germ tabakalrının oluşumu: 3.hafta
Fötal dönem
Plesanta ve fötal zarlar
Đnsan doğum defektleri – teratojenler
16 Saat
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
Ders Kurulu Adı
DOLAŞIM SĐSTEMĐ DERS KURULU
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Ders Kurulu No
II. Kurul
Teorik Dersler
Kalp ve damar histolojisi
Kalp ve damar histolojisi
Kan yapımı
Kan yapımı
Kalp ve damar histolojisi
Dolaşım sistemi gelişmesi ve anomalileri
Dolaşım sistemi gelişmesi ve anomalileri
Dolaşım sistemi gelişmesi ve anomalileri
Periferik kan hücreleri
Faringeal kompleks ve baş boyun gelişmesi
Faringeal kompleks ve baş boyun gelişmesi
Faringeal kompleks ve baş boyun gelişmesi
Faringeal kompleks ve baş boyun gelişmesi
Kalp ve damar histolojisi
Pratik Uygulama
LAB: Kalp ve damar histolojisi
LAB: Kalp ve damar histolojisi
TOPLAM
13 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 Saat
1
1
15
Ders Kurulu Adı
SOLUNUM SĐSTEMĐ DERS KURULU
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Ders Kurulu No
III. Kurul
Teorik Dersler
Solunum sistemi histolojisi
Solunum sistemi histolojisi
Solunum sistemi histolojisi
Solunum sistemi gelişmesi
Lenfoid organlar
Lenfoid organlar
Pratik Uygulama
LAB: Solunum sistemi histolojisi
LAB: Solunum sistemi histolojisi
TOPLAM
7 Saat
1
1
1
2
1
1
4 Saat
2
2
11
88
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Ders Kurulu Adı
METABOLĐZMA VE BOŞALTIM SĐSTEMĐ DERS KURULU
Ders Kurulu No
IV. Kurul
Teorik Dersler
Üst Sindirim Sistemi Histolojisi
Üst Sindirim Sistemi Histolojisi
Alt Sindirim Sistemi Histolojisi
Alt Sindirim Sistemi Histolojisi
Alt Sindirim Sistemi Histolojisi
Karaciğer, Safra Kesesi, Pankreas
Karaciğer, Safra Kesesi, Pankreas
Sindirim Sistemi Gelişmesi ve Anomalileri
Sindirim Sistemi Gelişmesi ve Anomalileri
Sindirim Sistemi Gelişmesi ve Anomalileri
Üriner Sistem Histolojisi
Üriner Sistem Histolojisi
Üriner Sistem Histolojisi
Üriner Sistem Gelişmesi ve Anomalileri
Üriner Sistem Gelişmesi ve Anomalileri
Pratik Uygulama
LAB: Üst Sindirim Sistemi Histolojisi
LAB: Alt Sindirim Sistemi Histolojisi
LAB: Karaciğer, Safra Kesesi, Pankreas
LAB: Üriner Sistem Histolojisi
LAB: Üst Sindirim Sistemi Histolojisi
LAB: Alt Sindirim Sistemi Histolojisi
LAB: Karaciğer, Safra Kesesi, Pankreas
LAB: Üriner Sistem Histolojisi
TOPLAM
16 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
8 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
24
Ders Kurulu Adı
ENDOKRĐN VE ÜREME SĐSTEMĐ DERS KURULU
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Ders Kurulu No
V. Kurul
13
Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
Saat
1
1
1
1
1
1
26
Teorik Dersler
Hipofiz ve Epifiz gelişimi ve histolojisi
Hipofiz ve Epifiz gelişimi ve histolojisi
Adrenal, tiroid, paratiroid gelişimi ve histolojisi
Adrenal, tiroid, paratiroid gelişimi ve histolojisi
Metabolik sendrom ve ilgili biyokimyasal analizler
Genital sistem gelişmesi
Genital sistem gelişmesi
Genital sistem gelişmesi
Erkek genital sistemi histolojisi
Erkek genital sistemi histolojisi
Erkek genital sistemi histolojisi
Kadın genital sistemi histolojisi
Kadın genital sistemi histolojisi
Pratik Uygulama
LAB: Endokrin Sistem histolojisi
LAB: : Endokrin Sistem histolojisi
LAB: Erkek genital sistemi histolojisi
LAB: Erkek genital sistemi histolojisi
LAB: Kadın genital sistemi histolojisi
LAB: Kadın genital sistemi histolojisi
TOPLAM
89
Öğretim Üyesi
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
Öğretim Üyesi
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
Gülten
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
KARABAY
Ders Kurulu Adı
DUYU VE SĐNĐR SĐSTEMLERĐ
Ders Kurulu No
VI. Kurul
Teorik Dersler
Merkezi sinir sistem histolojisi
Merkezi sinir sistem histolojisi
Periferik sinir sistemi
Sinir sistemi gelişmesi ve Anomalileri
Sinir sistemi gelişmesi ve Anomalileri
Sinir sistemi gelişmesi ve Anomalileri
Göz gelişimi ve histolojisi
Göz gelişimi ve histolojisi
Göz gelişimi ve histolojisi
Kulak gelişimi ve histolojisi
Kulak gelişimi ve histolojisi
Pratik Uygulama
LAB: Sinir sistemi ve duyu organları
LAB: Sinir sistemi ve duyu organları
LAB: Sinir sistemi ve duyu organları
TOPLAM
11 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3 Saat
1
1
1
14
90
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
Prof. Dr. Gülten KARABAY
FĐZYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM II DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: FĐZ 201- FĐZYOLOJĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
140
26
166
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
DOKU BĐYOLOJĐSĐ–II
Ders Kurulu No
I. Kurul
Teorik Dersler
Sinir sistemine genel bakış
Otonom sinir sistemi ve Đnervasyonları
Bazı önemli Nörotransmitterler
Otonom sinir sistemine giriş
7 Saat
2
3
1
1
Ders Kurulu Adı
DOLAŞIM SĐSTEMĐ DERS KURULU
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Durmuş
Prof. Dr. Durmuş
Prof. Dr. Durmuş
Prof. Dr. Durmuş
DEVECĐ
DEVECĐ
DEVECĐ
DEVECĐ
Ders Kurulu No
II. Kurul
Teorik Dersler
Kalp kasının fizyolojisi
Kalbin çalışması, kalpte uyartının doğuşu
Kalpte sinyal ileti yolları
Kalpte basınç değişiklikleri kalp dönemi
Kanın görevleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri
Kalp debisi ve kalbin yaptığı iş
Kalp kapakları ve kalp sesleri
Kalp çalışmasının düzenlenmesi
Kan hücrelerinin oluşması
Kalp çalışmasının düzenlenmesi
Eritrositler ve hemoglobin yapımı
EKG’nin oluşum mekanizması, tanımı ve yorumu
Kalp yetmezliği
Hemodinamiğin ilkeleri
Eritrosit yıkımı, anemiler ve polisitemi
Lökositler ve fonksiyonları
Kan basıncının düzenlenmesi
Damarlardaki kan basınçları
Granülositler, monositler, makrofaj sistemi
Trombositler ve fonksiyonları
Nabız
Pulmoner dolaşım
Kanamanın önlenmesi ve pıhtılaşma mekanizmaları
Koroner dolaşım
Venöz ve lenfatik dolaşım
Kan grupları ve transfüzyon
Şok
Egzersiz ve kalp
Pratik Uygulama
38 Saat
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
17 Saat
LAB:Kan alma yöntemi, eritrosit sayımı
2
2
LAB: Hemoglobin ve hematokrit değerleri tayini
3
LAB: Kalp sesleri, kan basıncı, nabız
LAB: Lökosit sayımı ve lökosit formülü
2
2
LAB: pıhtılaşma, kanama zamanı ölçümü
2
LAB: Sedimantasyon ve hemoliz (eritrosit osmotik direnci)
LAB: Kan grupları tayini
2
LAB: EKG
2
TOPLAM
55
91
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Ders Kurulu Adı
SOLUNUM SĐSTEMĐ DERS KURULU
Ders Kurulu No
III. Kurul
Teorik Dersler
Solunuma giriş ve solunum mekaniği
Akciğer hacim ve kapasiteleri
Pulmoner Dolaşım ve Akciğer alveollerinde gaz alışverişi
Kanda O2 ve CO2 taşınması
Solunumun düzenlenmesi
Solunum sistemi ve asit baz regülasyonu
Atmosfer basıncı değişiklikleri, solunum fizyopatolojileri
Egzersiz ve solunum
Solunuma giriş ve solunum mekaniği
Akciğer hacim ve kapasiteleri
Pulmoner Dolaşım ve Akciğer alveollerinde gaz alışverişi
Kanda O2 ve CO2 taşınması
Solunumun düzenlenmesi
Solunum sistemi ve asit baz regülasyonu
Pratik Uygulama
14 Saat
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
3 Saat
LAB : Spirometri ve CD Gösterimi
3
TOPLAM
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
17
Ders Kurulu Adı
METABOLĐZMA VE BOŞALTIM SĐSTEMĐ DERS KURULU
Ders Kurulu No
IV. Kurul
Teorik Dersler
Motilite, sinirsel kontrol ve kan dolaşımı
Çiğneme ve Yutma
Besinlerin sindirim kanalında taşınması
Gastrointestinal hormonlar
Midenin motor fonksiyonları,safra kesesi, ince barsak ve kolon hareketleri
Sindirim sisteminde salgı fonksiyonu, tükrük, özefagus ve mide salgıları
Pankreas ve barsak salgıları safra fonksiyonu
Besinlerin sindirim ve emilimi
Karaciğer fonksiyonları
Gastrointestinal bozukluklar, peptik ülser, bulantı, kusma
Boşaltım Fizyolojisine giriş ve glomerüler filtrasyon
Vitaminlerin fizyolojik fonksiyonları
Juxtaglomerul cihazın fonksiyonu, Renin oluşumu
Enerjetikler ve metabolizma hızı
Böbrek tübuluslarının fonksiyonu (Reabsorbsiyon)
Böbrek tübuluslarının fonksiyonu (Sekresyon)
Klirens kavramı, dilüe ve konsantre idrar çıkarma susama ve ADH nın rolü
Asit-baz regülasyonu
Miksiyon ve diürezis yapay böbrek diyaliz yöntemleri bazı böbrek patolojileri
92
29 Saat
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Ders Kurulu Adı
ENDOKRĐN VE ÜREME SĐSTEMĐ DERS KURULU
Ders Kurulu No
V. Kurul
Teorik Dersler
Endokrin fizyolojisi
Hormonların etki mekanizmaları ve sınıflandırılması
Hipotalamik hormonlar
Hipotalamus hipofiz ilişkisi
Ön hipofiz hormonları
Arka hipofiz hormonları, pineal bez
Tiroid hormonları
Böbreküstü bezi korteks ve medulla hormonları
Kalsiyum metabolizması ve kemik fizyolojisi
Pankreasın endokrin fonksiyonları ve diyabet
Erkek üreme fizyolojisi ve hormonları
Cinsiyet farklılaşması, kadın üreme fizyolojisi ve hormonları
Gebelik, doğum ve laktasyon
Yeni doğan, büyüme faktörleri ve büyüme fizyolojisi
Pratik Uygulama
22 Saat
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
4 Saat
4
LAB: Hormon Fizyolojisi
TOPLAM
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Yrd. Doç. Dr. Nurten SERĐNGEÇ
26
Ders Kurulu Adı
DUYU VE SĐNĐR SĐSTEMLERĐ
Ders Kurulu No
VI. Kurul
Teorik Dersler
Nörofizyolojiye giriş
Duyu ve reseptör fizyolojisi
Somatik duyu sistemleri, yüzeyel, derin viserral duyular
Beyin motor sistemleri
Refleksler ve nöromuskuler ileti
Motor korteks ve istemli hareketlerin kontrolü
Beyin sapı, kafa çiftleri ve retikülar formasyon
Serebellum ve serebellumdaki fonksiyonel devreler
Bazal gngliyonlar, bağlantıları ve hastalıkları
Beyin korteksi, EEG ve epilepsi
Öğrenme ve hafıza fizyolojisi
Kan beyin bariyeri ve BOS
Uyku fizyolojisi
Ağrı duyusunun algılanmasında beyin korteksinin rolü
Beynin yüksek fonksiyonları
Đşitme fizyolojisi
Görme Fizyolojisi
Yaşlılık fizyolojisi
Pratik Uygulama
30 Saat
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2 Saat
2
LAB:EEG
TOPLAM
32
93
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
TIBBĐ BĐYOKĐMYA ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM II DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: BĐK 201- TIBBĐ BĐYOKĐMYA
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
42
8
50
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
DOLAŞIM SĐSTEMĐ
Ders Kurulu No
II. Kurul
Teorik Dersler
Hemostaz biyokimyası
Kan proteinleri
Kan biyokimyası
6 Saat
2
2
2
Ders Kurulu Adı
METABOLĐZMA VE BOŞALTIM SĐSTEMĐ DERS KURULU
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Ders Kurulu No
IV. Kurul
Teorik Dersler
Klinik Biyokimyaya giriş, Örnek toplama ve saklama
Karbohidrat Metabolizması Bozukluklarında Kullanılan Testler
Karaciğer Fonksiyon Testleri
Kan Glukozunun Regülasyonu, Glikohemoglobiler
Lipit Metabolizması, Doymamış Yağ Asitleri ve Eikosanoidler
Yaşlanma Biyokimyası
Böbrek Fonksiyon Testleri
Klinik Yönden Önemli Enzimler
Đdrar Oluşumu ve Biyokimyası
Lipoprotein metabolizma Bozuklukları ve Kullanılan Testler
Vücut Sıvılarının Biyokimyası
Pratik Uygulama
LAB: Đdrar Biyokimyası
19 Saat
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
4 Saat
1
LAB: Đdrar Biyokimyası
1
LAB: Đdrar Biyokimyası
1
LAB: Đdrar Biyokimyası
1
TOPLAM
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Prof. Dr. Fatma Đ. TOLUN
Prof. Dr. Fatma Đ. TOLUN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Prof. Dr. Fatma Đ. TOLUN
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma Đ. TOLUN
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma Đ. TOLUN
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma Đ. TOLUN
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma Đ. TOLUN
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
23
Ders Kurulu Adı
ENDOKRĐN VE ÜREME SĐSTEMLERĐ DERS KURULU
Ders Kurulu No
V. Kurul
Teorik Dersler
Hipotalamus ve hipofiz fonksiyon bozukluklarında kullanılan testler
Metabolik sendrom ve ilgili biyokimyasal analizler
Mide, pankreas ve barsak hastalıklarında kullanılan testler
Gonadal fonksiyonlar ve bozukluklarında kullanılan testler
Böbreküstü bezi hormonları ve bozukluklarında kullanılan testler
Pankreas bezi hormonları ve diyabet
Pürin/pirimidin metabolizması ve bozuklukları
Paratiroid ve kalsitonin hormonları
Sıvı ve elektrolitlerin hormonal düzenlenmesi ve kullanılan biyokimyasal testler
94
14 Saat
2
1
1
2
2
2
1
1
2
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Fatma Đnanç Tolun
Fatma Đnanç Tolun
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Pratik Uygulama
LAB: Biyokimya
4 Saat
1
LAB: Biyokimya
1
LAB: Biyokimya
1
LAB: Biyokimya
1
TOPLAM
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma Đ. TOLUN
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma Đ. TOLUN
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma Đ. TOLUN
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma Đ. TOLUN
Doç. Dr. Ergül B. KURUTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
18
Ders Kurulu Adı
DUYU VE SĐNĐR SĐSTEMLERĐ
Ders Kurulu No
II. Kurul
Teorik Dersler
Sinirsistemi biyokimyası
Görme sistemi biyokimyası
TOPLAM
3 Saat
1
2
3
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Metin KILINÇ
BĐYOFĐZĐK ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM II DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: BFZ 201- BĐYOFĐZĐK
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
25
7
32
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
DOKU BĐYOLOJĐSĐ–II
Ders Kurulu No
I. Kurul
Teorik Dersler
Radyasyon biyofiziği, elektromanyetik dalgalar
X-ışınları ve biyolojik sistemlere etkileri
Radyoaktif maddeler ve biyolojik etkileri
Uygulama
Tıbbi görüntüleme yöntemleri
Radyoaktiviteye dayalı görüntüleme yöntemleri
Magnetik rezonans görüntüleme
Ultrases ve görüntüleme yöntemleri
Pratik Uygulama
Uygulama
TOPLAM
7 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
2 Saat
2
9
Ders Kurulu Adı
DOLAŞIM SĐSTEMĐ DERS KURULU
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tufan MERT
Ders Kurulu No
II. Kurul
Teorik Dersler
Dolaşım biyofiziği
Kalpte elektriksel olaylar
EKG’nin fiziksel temelleri
Kan basıncı ve kan akışı
Kalbin etkinliği ve gücü
Kalpte hacim-basınç ilişkisi
Pratik Uygulama
Uygulama
TOPLAM
6 Saat
1
1
1
1
1
1
2 Saat
2
8
95
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tufan MERT
Ders Kurulu Adı
SOLUNUM SĐSTEMĐ DERS KURULU
Ders Kurulu No
III. Kurul
Teorik Dersler
Solunum Biyofiziği
Solunumda direnç faktörü
Yüzey gerilimi ve Sürfaktan
Alveol mekaniği
Pratik Uygulama
Uygulama
TOPLAM
4 Saat
1
1
1
1
1 Saat
1
5
Ders Kurulu Adı
DUYU VE SĐNĐR SĐSTEMLERĐ
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tufan MERT
Ders Kurulu No
VI. Kurul
Teorik Dersler
Reseptörler ve psikofizik
Duyu Reseptörleri
Reseptör hücrelerinde elektrofizyolojik olaylar
Sinaps modelleri ve sinaptik potansiyeller
EEG ve uyarılmış potansiyeller
EEG ve uyarılmış potansiyeller
Đşitme biyofiziği
Görme biyofiziği
Pratik Uygulama
Uygulama
Uygulama
TOPLAM
8 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
2 Saat
1
1
10
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
MĐKROBĐYOLOJĐ ve KLĐNĐK MĐKROBĐYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM II DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: MĐK 201- TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
32
8
40
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
SOLUNUM SĐSTEMĐ DERS KURULU
Ders Kurulu No
III. Kurul
Teorik Dersler
Normal Mikrop Florası
Doğal Savunma Mekanizmaları
Đmmün sistem-organ ve dokular
Antijenler, kan grupları, mikrobiyal antijenler
Hümoral ve hücresel bağışıklık
Đnfeksiyonlara karşı bağışıklık
B hücre aktivasyonu ve antikorlar I ve II
Sitokinler
Antijen sunulması, T hücre aktivasyonu
Kompleman
Aşırı duyarlılık reaksiyonları
Otoimmünite
Aşılar ve serumlar
Transplantasyon ve tümör immünolojisi
Đmmunolojik tanı yöntemleri
Antibiyotiklerin etki ve direnç mekanizmaları
Pratik Uygulama
Đn vitro antijen-antikor birleşmesi-I
Đn vitro antijen-antikor birleşmesi-II
Serolojik testler-I
Serolojik testler-II
TOPLAM
32 Saat
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8 Saat
2
2
2
2
40
96
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Prof. Dr. Murat ARAL
TIBBĐ PATOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM II DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: PAT 201- TIBBĐ PATOLOJĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
15
4
19
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
HASTALIKLARIN BĐYOLOJĐK TEMELĐ-1
Ders Kurulu No
VII. Kurul
Teorik Dersler
Hücre Zedelenmesi Nedenleri ve mekanizmaları
Hipoksi-Đskemi
Serbest Oksijen Radikalleri
Serbest Oksijen Radikalleri
Patoloji ve Tıptaki yeri
Dünyada ve Ülkemizde Patolojinin Tarihçesi
Zedelenmenin Morfolojisi
Zedelenmenin Morfolojisi
Apoptozis
Apoptozis
Hücresel Adaptasyonlar ve Hücre Đçi Birikimler
Hücresel Adaptasyonlar ve Hücre Đçi Birikimler
Kalsifikasyon, Hyalen Değişiklikler ve Hücresel Yaşlanma
Kalsifikasyon, Hyalen Değişiklikler ve Hücresel Yaşlanma
Kalsifikasyon, Hyalen Değişiklikler ve Hücresel Yaşlanma
Pratik Uygulama
15 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 Saat
Patoloji pratik
1
Patoloji pratik
1
Patoloji pratik
1
Patoloji pratik
1
TOPLAM
19
97
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM II DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: FAR 201- TIBBĐ FARMAKOLOJĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
10
0
10
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
HASTALIKLARIN BĐYOLOJĐK TEMELĐ-1
Ders Kurulu No
VII. Kurul
Teorik Dersler
Farmakolojiye giriş
Đlaç uygulama yolları-I
Đlaç uygulama yolları-II
Farmakokinetik/Farmakodinamik-I
Farmakokinetik/Farmakodinamik-II
Farmakokinetik/Farmakodinamik-III
Đlaçların etkisini değiştiren faktörler
Đlaçlar arasındaki etkileşmeler
Đlaçların istenmeyen tesirleri
Reçete yazma kuralları
10 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. A.Hakan KURT
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A.Hakan KURT
Yrd. Doç. Dr. A.Hakan KURT
Yrd. Doç. Dr. A.Hakan KURT
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A.Hakan KURT
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM II DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: AH 201- AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
9
3
12
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
HASTALIKLARIN BĐYOLOJĐK TEMELĐ-1
Ders Kurulu No
VII. Kurul
Teorik Dersler
Birinci basamak sağlık hizmetleri
Aile ve ailenin döngüsü
Aile dinamikleri
Aile genogramı
Aile Sağlık ilişkisi
Đletişimin temelleri
Doktor hasta ilişkileri
Aile Hekimliği Tanımı ve Đlkeleri
Dünyada ve Türkiyede aile hekimliğ
Pratik Uygulama
9 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3 Saat
Aile öyküsü alma ve Aile genogramı çıkarma
1
Aile sağlığı merkezi ziyareti
1
Aile sağlığı merkezi ziyareti
1
TOPLAM
12
98
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
TEMEL TIBBĐ BECERĐLER
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM II DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: TTB 201- TEMEL TIBBĐ BECERĐLER
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
0
12
12
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
HASTALIKLARIN BĐYOLOJĐK TEMELĐ-1
Pratik Dersler
Solunum sistemi ve kalp muayenesi
Solunum sistemi ve kalp muayenesi
Solunum sistemi ve kalp muayenesi
Solunum sistemi ve kalp muayenesi
Dikiş atma, kanama kontrolü, foley sonda
Dikiş atma, kanama kontrolü, foley sonda
Dikiş atma, kanama kontrolü, foley sonda
Dikiş atma, kanama kontrolü, foley sonda
CRP
CRP
CRP
CRP
Ders Kurulu No
VII. Kurul
12 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
takma
takma
takma
takma
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Doç. Dr. Hafize ÖKSÜZ
Doç. Dr. Hafize ÖKSÜZ
Doç. Dr. Hafize ÖKSÜZ
Doç. Dr. Hafize ÖKSÜZ
DÖNEM II GÜZ YARIYILI
SEÇMELĐ DERSLERĐ ve DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: SEÇ 201 - SEÇMELĐ DERS (Fizyolojik ve Patolojik Koşullarda Anjiyogenez)
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
16
16
saat
saat
saat
Teorik Ders
Anjiyogeneze giriş
Fizyolojik Koşullarda Anjiyogenez
Patolojik Koşullarda Anjiyogenez
Anjiyojenik Faktörler
Anti-anjiyojenik Faktörler
Vaskülogenezis
Endometrial anjiyogenez
Anjiyogenez ve kanser
Anjiyojenik retinopati
Egzersiz ve anjiyogenez
I. Ara Sınav
Hipoksi ve anjiyogenez
Đnflamatuar hastalıklar ve anjiyogenez
Đskemi ve anjiyogenez
Anjiyogeneze giriş
16 Saat
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
99
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
Ders Adı: SEÇ 201- SEÇMELĐ DERS (Nörobiyofizik-2)
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
11
5
16
saat
saat
saat
Teorik Ders
Nörobiyofiziğe giriş
Enstrümantasyon
Biyofizik Lab (Pratik)
Periferik sinir sistemi, Nöron
I. Ara Sınav
Sensor sistem
Sinirsel Kodlama
Đnformasyon ve sinirsel iletim
Biyofizik Lab (Pratik)
16 Saat
1
2
2
2
2
2
2
3
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Doç. Dr. Tufan MERT
Ders Adı: SEÇ 201- SEÇMELĐ DERS (Sağlık Kurumları Đşletmeciliği)
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
16
16
saat
saat
saat
Teorik Ders
KISIM I: GĐRĐŞ
Bölüm 1 Sağlık ve Sağlığın Belirleyicileri
Bölüm 2 Sağlık Hizmetleri
Bölüm 3 Sağlık Kurumları ve Đşlevleri
Bölüm 4 Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi ve Sağlık Bakanlığı
KISIM II: YÖNETĐM
Bölüm 5 Sağlık Kurumları Yönetimine Giriş
Bölüm 6 Hastane Organizasyonu
Bölüm 7 Hastane Yönetim Kurulu
Bölüm 8 Tıp Hizmetleri Organizasyonu
Bölüm 9 Hastane Yöneticisi
Bölüm 10 SB. Hastanelerinin Organizasyon ve Yönetimi
Bölüm 11 Üniversite Hastanelerinin Organizasyonu
KISIM III STRATEJĐ
Bölüm 12 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Süreci
Bölüm 13 Sağlık Kurumlarında Stratejik Seçenekler
Bölüm 14 Kurumlar Arası Đşbirliği Stratejileri
Bölüm 15 Sağlık Kurumlarında Dış Kaynaklardan Yararlanma
Bölüm 16 Sağlık Kurumlarında Örnek Edinme
Bölüm 17 Sağlık Kurumlarının Yapısal Tasarımı
KISIM IV YAPI
Bölüm 18 Sağlık Kurumlarında Đnsan Kaynakları Yönetimi
Bölüm 19 Sağlık Kurumlarında Đnsan Kaynakları Yönetimi Đşlevleri
Bölüm 20 Sağlık Đnsangücü Planlaması
Bölüm 21 Hekim Performansının Yönetimi
Bölüm 22 Sağlık Kurumlarında Yönetsel Bilgi Sistemleri
Bölüm 23 Sağlık Kurumlarında Klinik Bilgi Sistemleri
1.Ara Sınav
KISIM V PERFORMANS
Bölüm 24 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
Bölüm 26 Sağlık Kurumlarında Kullanım Yönetimi
Bölüm 27 Tedavi Planları (Klinik Yollar)
Bölüm 25 Sağlık Kurumlarında Müşteri Tatmini Yönetimi
Bölüm 28 Sağlık Kurumlarında Ekip Çalışması
Bölüm 29 Sağlık Kurumlarında Verimlilik Yönetimi
Bölüm 30 Sağlık Kurumlarında Değişim Mühendisliği
100
16 Saat
Öğretim Üyesi
1
Yrd. Doç. Dr. Ali Haluk PINAR
1
Yrd. Doç. Dr. Ali Haluk PINAR
1
Yrd. Doç. Dr. Ali Haluk PINAR
1
Yrd. Doç. Dr. Ali Haluk PINAR
1
Yrd. Doç. Dr. Ali Haluk PINAR
1
Yrd. Doç. Dr. Ali Haluk PINAR
1
Yrd. Doç. Dr. Ali Haluk PINAR
2
Yrd. Doç. Dr. Ali Haluk PINAR
1
Yrd. Doç. Dr. Ali Haluk PINAR
1
Yrd. Doç. Dr. Ali Haluk PINAR
1
Yrd. Doç. Dr. Ali Haluk PINAR
1
Yrd. Doç. Dr. Ali Haluk PINAR
2
Yrd. Doç. Dr. Ali Haluk PINAR
1
Yrd. Doç. Dr. Ali Haluk PINAR
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM II
DOKU BĐYOLOJĐSĐ–II
DERS KURULU -I
16 EYLÜL - 11 EKĐM 2013
(4 HAFTA)
DERSLER
TEORĐK
PRATĐK
TOPLAM
ANATOMĐ (1)
24
25
49
HĐSTOLOJĐEMBRĐYOLOJĐ (2)
16
-
16
FĐZYOLOJĐ (3)
7
-
7
BĐYOFĐZĐK (5)
7
2
9
54
27
81
TOPLAM
DÖNEM II KOORDĐNATÖRÜ
: Doç. Dr. Tufan MERT
DÖNEM II KOORDĐNATÖR YRD.
: Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
DERS KURUL BAŞKANI
: Doç. Dr. Tufan MERT
DERS KURULU ÜYELERĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ (3)
Prof. Dr. Gülten KARABAY (2)
Doç. Dr. Tufan MERT (5)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR (1)
101
I. Ders Kurulu 201: Doku Biyolojisi Ders Kurulu II (Toplam 4 Hafta)
Akademik Yılın 1. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç Dr Tufan MERT (Biyofizik)
1.
hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
16 Eylül
Pazartesi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
17 Eylül
Salı
18 Eylül
Çarşamba
19 Eylül
Perşembe
20 Eylül
Cuma
Döllenme
Yüzeyel sırt kasları
Ön kolun arka bölgesi
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Đnsan gelişiminin
başlangıcı, 1. hafta
Derin sırt kasları
Ön kolon ön bölgesi ve
fossa cubiti
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Kadın genital sistemine
Genel bakış
Emriyolojinin tanımı ve
tarihçesi, emriyolojide
terimler
Đngilizce
Omuz kasları ve
mammae
Đngilizce
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Erkek genital sistemine
Genel bakış
Gametogenezis
Đngilizce
Kol kasları
Đngilizce
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Axilla anatomisi
LAB: Omuz kasları ve
mammae
SEÇMELĐ DERS
Radyasyon biyofiziği:
elektromagnetik
dalgalar
Tufan Mert
Biyofizik
Mehmet Demir
Anatomi.
X ışınları ve biyolojik
sistemlere etkileri
Plexus brachialis
Tufan Mert
Biyofizik
Mehmet Demir
Anatomi
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
LAB: Yüzeyel sırt
kasları
15:10
16:00
16:10
17:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
ANATOMĐ
LAB: Omuz kasları ve
mammae
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
ANATOMĐ
LAB: Kol kasları
Serbest Çalışma
ANATOMĐ
ANATOMĐ
LAB: Yüzeyel sırt
kasları
LAB: Plexus brachialis
ANATOMĐ
ANATOMĐ
Serbest Çalışma
102
I. Ders Kurulu 201: Doku Biyolojisi Ders Kurulu II (Toplam 4 Hafta)
Akademik Yılın 2. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç Dr Tufan MERT (Biyofizik)
2.
hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
23 Eylül
Pazartesi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
24 Eylül
Salı
25 Eylül
Çarşamba
26 Eylül
Perşembe
27 Eylül
Cuma
Otonom sinir sistemi
ve innervasyonları
El anatomisi
Bacak kasları
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Otonom sinir sistemine
giriş
Üst ekstremite klinik
anatomisi
Plexus lumbosacralis
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Sinir sistemine genel
bakış
Çoklu gebelikler
Đngilizce
Gluteal bölge
Đngilizce
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Sinir sistemine genel
bakış
Plasenta ve fötal zarlar
Đngilizce
Ayak anatomisi
Đngilizce
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Organogenezis
dönemi: 4-6 hafta
LAB: ön kolun arka
bölgesi
LAB: El anatomisi
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
Bilaminar embriyonik
disk ve koryon
kesesinin oluşumu
2.hafta
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Bilaminar embriyonik
disk ve koryon
kesesinin oluşumu
2.hafta
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
SEÇMELĐ DERS
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
ANATOMĐ
ANATOMĐ
Germ tabakalrının
oluşumu: 3.hafta
LAB: Ön kolon ön
bölgesi ve fossa cubiti
LAB: Gluteal bölge
SEÇMELĐ DERS
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Magnetik rezonans
görüntüleme
15:10
16:00
SEÇMELĐ DERS
16:10
17:00
ANATOMĐ
Trigonum femorale
Serbest Çalışma
Tufan Mert
Biyofizik
Ultrases ve
görüntüleme
yöntemleri
ANATOMĐ
LAB: Ön kolon ön
bölgesi ve fossa cubiti
ANATOMĐ
LAB: Gluteal bölge
SEÇMELĐ DERS
Mehmet Demir
Anatomi
Uyluğun anteromedial
tarafı
Serbest Çalışma
Tufan Mert
Biyofizik
ANATOMĐ
103
Mehmet Demir
Anatomi
I. Ders Kurulu 201: Doku Biyolojisi Ders Kurulu II (Toplam 4 Hafta)
Akademik Yılın 3. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç Dr Tufan MERT (Biyofizik)
3.
hafta
08:10
09:00
30 Eylül
Pazartesi
Serbest Çalışma
1 Ekim
Salı
2 Ekim
Çarşamba
3 Ekim
Perşembe
4 Ekim
Cuma
LAB: Uygulama
Canalis adductorius,
fossa poplitea
Yüz anatomisi ve kafa
derisi
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Uyluğun posterolateral
bölgeleri
Parotis ve temporal
deriler
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Đngilizce
Alt ekstremite klinik
anatomisi
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Serbest Çalışma
BĐYOFĐZĐK
Bazı önemli
Nörotransmitterler
09:10
10:00
LAB: Uygulama
Serbest Çalışma
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Otonom sinir sistemi
ve innervasyonları
10:10
11:00
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Otonom sinir sistemi
ve innervasyonları
11:10
12:00
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Radyoterapi
radyoaktiviteye dayalı
görüntüleme
yöntemleri
Tufan Mert
Biyofizik
Görüntüleme
yöntemleri:X-ışınları
görüntüleme
yöntemleri
Tufan Mert
Biyofizik
Đngilizce
Fossa infratemporalis
ve fossa
ptrygopalatina
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
LAB: Plexus
lumbosacralis
LAB: Trigonum
femorale
SEÇMELĐ DERS
Đnsan doğum
defektleri –
teratojenler
Fötal dönem
13:10
14:00
BĐYOFĐZĐK
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Plesanta ve fötal zarlar
Đnsan doğum
defektleri –
teratojenler
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
SEÇMELĐ DERS
ANATOMĐ
ANATOMĐ
LAB: Ayak anatomisi
Serbest Çalışma
LAB: Canalis
adductorius, fossa
poplitea
Tufan Mert
Biyofizik
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
ANATOMĐ
LAB: Bacak kasları
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Radyoaktif maddeler
ve biyolojik etkileri
15:10
16:00
ANATOMĐ
LAB: Uyluğun
posterolateral bölgeleri
ANATOMĐ
ANATOMĐ
LAB: Uyluğun
anteromedial tarafı
LAB: Yüz anatomisi ve
kafa derisi
ANATOMĐ
ANATOMĐ
Serbest Çalışma
104
I. Ders Kurulu 201: Doku Biyolojisi Ders Kurulu II (Toplam 4 Hafta)
Akademik Yılın 4. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç Dr Tufan MERT (Biyofizik)
4.
hafta
7 Ekim
Pazartesi
8 Ekim
Salı
9 Ekim
Çarşamba
10 Ekim
Perşembe
11 Ekim
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
Anatomi Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Anatomi Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Boyun ön ve yan
bölgeleri
09:10
10:00
ANATOMĐ
Suboccipital bölge
10:10
11:00
ANATOMĐ
LAB: Boyun ön ve yan
bölgeleri
11:10
12:00
ANATOMĐ
LAB: Parotis ve
temporal deriler
13:10
14:00
ANATOMĐ
14:10
15:00
LAB:Fossa
infratemporalis ve fossa
ptrygopalatina
ANATOMĐ
LAB: Boyun ön ve yan
bölgeleri
15:10
16:00
ANATOMĐ
LAB: Boyun ön ve yan
bölgeleri
16:10
17:00
ANATOMĐ
105
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
ANATOMĐ
HĐSTOLOJĐEMBRĐYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
BĐYOFĐZĐK
TOPLAM
TOPLAM PUAN
60
TEORĐK
45
PRATĐK
15
SORU SIRASI
1 - 45
20
20
-
46 - 65
8
12
100
8
12
85
15
66 - 73
74 - 85
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler: 16 ders saati
Anatomi Pratik: 6 laboratuar ders saati
106
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM II
2013–2014 EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM YILI
DOLAŞIM SĐSTEMĐ DERS KURULU
DERS KURULU -II
14 EKĐM - 29 KASIM 2013
(7 HAFTA)
DERSLER
TEORĐK
PRATĐK
TOPLAM
ANATOMĐ (1)
10
11
21
HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ (2)
13
2
15
FĐZYOLOJĐ (3)
38
17
55
TIBBĐ BĐYOKĐMYA (4)
6
-
6
BĐYOFĐZĐK (5)
6
2
8
73
32
105
TOPLAM
DÖNEM II KOORDĐNATÖRÜ
: Doç.Dr. Tufan MERT
DÖNEM II KOORDĐNATÖR YRD.
: Doç.Dr. Mehmet BOŞNAK
DERS KURUL BAŞKANI
: Prof. Dr. Gülten KARABAY
DERS KURULU ÜYELERĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ (3)
Prof. Dr. Gülten KARABAY (2)
Prof. Dr. Metin KILINÇ (4)
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN (4)
Doç. Dr. Tufan MERT (5)
Doç. Dr. Ergül BELGE KURUTAŞ (4)
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK (3)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK (4)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR (1)
107
II. Ders Kurulu 202 Dolaşım Sistemi Ders Kurulu (Toplam 7 Hafta))
Akademik Yılın 5. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof Dr Gülten KARABAY (Histoloji-Embriyoloji)
1.
hafta
14 Ekim
Pazartesi
15 Ekim
Salı
16 Ekim
Çarşamba
17 Ekim
Perşembe
18 Ekim
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
13:10
14:00
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
14:10
15:00
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
15:10
16:00
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
16:10
17:00
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
108
II. Ders Kurulu 202: Dolaşım Sistemi Ders Kurulu (Toplam 7 Hafta)
Akademik Yılın 6. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof Dr Gülten Karabay (Histoloji-Embriyoloji)
2.
hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
21 Ekim
Pazartesi
Serbest Çalışma
22 Ekim
Salı
Serbest Çalışma
23 Ekim
Çarşamba
24 Ekim
Perşembe
25 Ekim
Cuma
Kan yapımı
Kalp debisi ve kalbin
yaptığı iş
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Serbest Çalışma
Kalp ve damar
histolojisi
Kalpte basınç
değişiklikleri kalp
dönemi
Kalp ve damar
histolojisi
Kalpte basınç
değişiklikleri kalp
dönemi
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Kalp ve damar
histolojisi
Đngilizce
Kalbin anatomisi
Đngilizce
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Kalp kasının fizyolojisi
Đngilizce
Kalbin anatomisi
Đngilizce
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
LAB: Kalbin anatomisi
Fötal dolaşım
SEÇMELĐ DERS
Dolaşım sistemi
gelişmesi ve
anomalileri
ANATOMĐ
Mehmet Demir
Anatomi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Kalbin çalışması,
kalpte uyartının
doğuşu
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Kalpte sinyal ileti
yolları
Dolaşım sistemi
gelişmesi ve
anomalileri
14:10
15:00
LAB: Kalbin anatomisi
Truncus pulmonalis ve
dalları. Baş, boyun ve
üst ekstremite arterleri
SEÇMELĐ DERS
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Dolaşım biyofiziği
Kalpte elektriksel
olaylar
15:10
16:00
SEÇMELĐ DERS
Tufan Mert
Biyofizik
ANATOMĐ
Mehmet Demir
Anatomi
LAB: Fötal dolaşım
Serbest Çalışma
Tufan Mert
Biyofizik
ANATOMĐ
EKG’nin fiziksel
temelleri
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Tufan Mert
Biyofizik
109
Serbest Çalışma
II. Ders Kurulu 202: Dolaşım Sistemi Ders Kurulu (Toplam 7 Hafta)
Akademik Yılın 7. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof Dr Gülten Karabay (Histoloji-Embriyoloji)
3.
hafta
28 Ekim
Pazartesi
29 Ekim
Salı
30 Ekim
Çarşamba
31 Ekim
Perşembe
Kanın görevleri, fiziksel
ve kimyasal özellikleri
08:10
09:00
Serbest Çalışma
TATĐL
Serbest Çalışma
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Kan basıncı ve kan
akışı
Kalp çalışmasının
düzenlenmesi
Kalp, baş, boyun ve
üst ekstremite venleri
Tufan Mert
Biyofizik
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Kan yapımı
Đngilizce
Truncus pulmonalis ve
dalları. Baş, boyun ve
üst ekstremite arterleri
Đngilizce
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Dolaşım sistemi
gelişmesi ve
anomalileri
Đngilizce
Gövdenin ve alt
ekstremitenin arterleri
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Kalp debisi ve kalbin
yaptığı iş
Kalbin etkinliği ve gücü
Kan hücrelerinin
oluşması
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Tufan Mert
Biyofizik
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Kalp kapakları ve kalp
sesleri
LAB: Truncus
pulmonalis ve dalları.
Baş, boyun ve üst
ekstremite arterleri
LAB: Gövdenin ve alt
ekstremitenin arterleri
TATĐL
10:10
11:00
TATĐL
TATĐL
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
13:10
14:00
14:10
15:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
LAB: Kalp ve damar
histolojisi
15:10
16:00
Karın, pelvis ve alt
ekstremite venleri;
Hepatik portal sistem,
v.portae hepatis
Mehmet Demir
Anatomi
Kanın görevleri, fiziksel
ve kimyasal özellikleri
09:10
10:00
11:10
12:00
1 Kasım
Cuma
Serbest Çalışma
TATĐL
ANATOMĐ
ANATOMĐ
LAB: Truncus
pulmonalis ve dalları.
Baş, boyun ve üst
ekstremite arterleri
LAB: Gövdenin ve alt
ekstremitenin arterleri
ANATOMĐ
ANATOMĐ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
HĐSTOLOJĐ
LAB: Kalp ve damar
histolojisi
16:10
17:00
Serbest Çalışma
TATĐL
HĐSTOLOJĐ
110
II. Ders Kurulu 202: Dolaşım Sistemi Ders Kurulu (Toplam 7 Hafta)
Akademik Yılın 8. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof Dr Gülten Karabay (Histoloji-Embriyoloji)
4.
hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
4 Kasım
Pazartesi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
5 Kasım
Salı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
6 Kasım
Çarşamba
7 Kasım
Perşembe
8 Kasım
Cuma
Kalp yetmezliği
Hemodinamiğin ilkeleri
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
EKG’nin oluşum
mekanizması, tanımı
ve yorumu
EKG’nin oluşum
mekanizması, tanımı
ve yorumu
Hemodinamiğin ilkeleri
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Karın ve pelvis
organlarının lenf
damarları ve nodülleri;
alt ekstr. lenfatikleri
Mehmet Demir
Anatomi
Đngilizce
Serbest Çalışma
Kalp çalışmasının
düzenlenmesi
Eritrositler ve
hemoglobin yapımı
Đngilizce
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Kalp çalışmasının
düzenlenmesi
Eritrositler ve
hemoglobin yapımı
Đngilizce
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
10:10
11:00
11:10
12:00
Periferik kan hücreleri
13:10
14:00
Faringeal kompleks ve
baş boyun gelişmesi
SEÇMELĐ DERS
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Kalpte hacim basınç
ilişkisi
Faringeal kompleks ve
baş boyun gelişmesi
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Tufan Mert
Biyofizik
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Ductus thoracicus ve
d. lymphaticus dexter;
üst ekstremitelerin ve
gövdenin lenfatikleri
Mehmet Demir
Anatomi
LAB: Kalp, baş, boyun
ve üst ekstremite
venleri
ANATOMĐ
LAB: Kalp, baş, boyun
ve üst ekstremite
venleri
ANATOMĐ
LAB: Uygulama
15:10
16:00
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
BĐYOFĐZĐK
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Eritrosit yıkımı,
anemiler ve polisitemi
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Lökositler ve
fonksiyonları
Durmuş Deveci
Fizyoloji
LAB: Karın, pelvis ve
alt ekstremite venleri;
Hepatik portal sistem,
v.portae hepatis
ANATOMĐ
LAB: Lenfatikler ve
lenf nodülleri
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
ANATOMĐ
111
II. Ders Kurulu 202: Dolaşım Sistemi Ders Kurulu (Toplam 7 Hafta)
Akademik Yılın 9. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof Dr Gülten Karabay (Histoloji-Embriyoloji)
5.
hafta
11 Kasım
Pazartesi
12 Kasım
Salı
13 Kasım
Çarşamba
14 Kasım
Perşembe
15 Kasım
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Kan basıncının
düzenlenmesi
09:10
10:00
Damarlardaki kan
basınçları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Serbest Çalışma
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Kan basıncının
düzenlenmesi
Nabız
Đngilizce
Hemostaz biyokimyası
Đngilizce
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Metin Kılınç
Tıbbi Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
LAB: Uygulama
Damarlardaki kan
basınçları
Đngilizce
Hemostaz biyokimyası
Đngilizce
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Metin Kılınç
Tıbbi Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Kan proteinleri
Lab: Kan alma
yöntemi, eritrosit
sayımı
LAB: Hemoglobin ve
hematokrit değerleri
tayini
10:10
11:00
11:10
12:00
BĐYOFĐZĐK
13:10
14:00
Granülositler,
monositler, makrofaj
sistemi
SEÇMELĐ DERS
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Trombositler ve
fonksiyonları
Kan proteinleri
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
FĐZYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
Lab: Kan alma
yöntemi, eritrosit
sayımı
LAB: Hemoglobin ve
hematokrit değerleri
tayini
FĐZYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
LAB: EKG
15:10
16:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
FĐZYOLOJĐ
LAB: EKG
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
FĐZYOLOJĐ
112
II. Ders Kurulu 202: Dolaşım Sistemi Ders Kurulu (Toplam 7 Hafta)
Akademik Yılın 10. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof Dr Gülten Karabay (Histoloji-Embriyoloji)
6.
hafta
18 Kasım
Pazartesi
19 Kasım
Salı
20 Kasım
Çarşamba
21 Kasım
Perşembe
Faringeal kompleks ve
baş boyun gelişmesi
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Şok
Serbest Çalışma
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Pulmoner dolaşım
09:10
10:00
11:10
12:00
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Faringeal kompleks ve
baş boyun gelişmesi
Kan biyokimyası
Egzersiz ve kalp
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Ahmet Çelik
Biyokimya
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Serbest Çalışma
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
10:10
11:00
22 Kasım
Cuma
Kanamanın önlenmesi
ve pıhtılaşma
mekanizmaları
Koroner dolaşım
Đngilizce
Kan biyokimyası
Đngilizce
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Ahmet Çelik
Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Kanamanın önlenmesi
ve pıhtılaşma
mekanizmaları
Venöz ve lenfatik
dolaşım
Đngilizce
Kan grupları ve
transfüzyon
Đngilizce
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
LAB: Sedimantasyon
ve hemoliz (eritrosit
osmotik direnci)
LAB: Kan grupları
tayini
SEÇMELĐ DERS
LAB: pıhtılaşma,
kanama zamanı
ölçümü
FĐZYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
LAB: Kalp sesleri
Kan basıncı, Nabız
LAB: Sedimantasyon
ve hemoliz (eritrosit
osmotik direnci)
LAB: Kan grupları
tayini
SEÇMELĐ DERS
LAB: pıhtılaşma,
kanama zamanı
ölçümü
FĐZYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
LAB: Kalp sesleri
Kan basıncı, Nabız
LAB: Lökosit sayımı ve
lökosit formülü
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
LAB: Kalp sesleri
Kan basıncı, Nabız
13:10
13:00
14:10
15:00
15:10
16:00
SEÇMELĐ DERS
FĐZYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
LAB: Lökosit sayımı ve
lökosit formülü
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
FĐZYOLOJĐ
113
II. Ders Kurulu 202: Dolaşım Sistemi Ders Kurulu (Toplam 7 Hafta)
Akademik Yılın 11. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof Dr Gülten Karabay (Histoloji-Embriyoloji)
7.
hafta
25 Kasım
Pazartesi
26 Kasım
Salı
27 Kasım
Çarşamba
28 Kasım
Perşembe
29 Kasım
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Histoloji Telafi
Laboratuvarı
Fizyoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Fizyoloji Telafi
Laboratuvarı
Histoloji Telafi
Laboratuvarı
Fizyoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Fizyoloji Telafi
Laboratuvarı
Serbest Çalışma
Fizyoloji Pratik
Sınavı
Anatomi Pratik
Sınavı
10 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
11:10
12:00
Fizyoloji Telafi
Laboratuvarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Anatomi Pratik
Sınavı
10 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
13:10
13:00
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:10
15:00
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:10
16:00
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
114
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
ANATOMĐ
HĐSTOLOJĐEMBRĐYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
BĐYOFĐZĐK
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
TOPLAM
TOPLAM PUAN
20
TEORĐK
15
PRATĐK
5
SORU SIRASI
1 – 15
14
14
-
16 – 29
50
10
06
100
40
10
06
85
10
15
30 – 69
70 – 79
80 – 85
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler
: 21 ders saati
Anatomi Pratik
: 2 laboratuar saati
Fizyoloji
: 2 laboratuar saati
Histoloji
:0
115
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM II
2013-2014 EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM YILI
SOLUNUM SĐSTEMĐ DERS KURULU
DERS KURULU -III
02 ARALIK - 03 OCAK 2013
(5 HAFTA)
DERSLER
TEORĐK
PRATĐK
TOPLAM
ANATOMĐ (1)
7
7
14
HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ (2)
7
4
11
FĐZYOLOJĐ (3)
14
3
17
BĐYOFĐZĐK (5)
4
1
5
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ (6)
32
8
40
TOPLAM
64
23
87
DÖNEM II KOORDĐNATÖRÜ
: Doç. Dr. Tufan MERT
DÖNEM II KOORDĐNATÖR YRD.
: Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
DERS KURUL BAŞKANI
: Prof. Dr. Mustafa GÜL
DERS KURULU ÜYELERĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ (3)
Prof. Dr. Gülten KARABAY (2)
Prof. Dr Mustafa GÜL (6)
Prof. Dr. Murat ARAL (6)
Doç. Dr. Tufan MERT (5)
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK (3)
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ (6)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR (1)
116
III. Ders Kurulu 203: Solunum Sistemi Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 12. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof Dr Mustafa GÜL (Mikrobiyoloji)
1.
hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
2 Aralık
Pazartesi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
3 Aralık
Salı
Serbest Çalışma
LAB: Burun ve burun
boşluğu anatomisi,
paranazal sinüsler
ANATOMĐ
Doğal savunma
mekanizmaları
10:10
11:00
LAB: Burun ve burun
boşluğu anatomisi,
paranazal sinüsler
4 Aralık
Çarşamba
Thorax duvarı
anatomisi,
diaphragma,
mediastinum
Mehmet Demir
Anatomi
5 Aralık
Perşembe
6 Aralık
Cuma
Yüzey gerilimi ve
sürfaktan
Serbest Çalışma
Tufan Mert
Biyofizik
Thorax duvarı
anatomisi,
diaphragma,
mediastinum
Mehmet Demir
Anatomi
Solunum biyofiziği
Yüzey gerilimi ve
sürfaktan
Tufan Mert
Biyofizik.
Tufan Mert
Biyofizik
Đngilizce
Solunum biyofiziği
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Tufan Mert
Biyofizik
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
ANATOMĐ
Doğal savunma
mekanizmaları
Solunum sistemi
histolojisi
Đngilizce
Trachea ve bronşlar
Đngilizce
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Normal mikrop florası,
virülans, patojenite
Đmmün sisem, organ
ve dokular
Antijenler, kan
grupları, mikrobiyal
antijenler
Mehmet Demir
Anatomi
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Larynx
Normal mikrop florası,
virülans, patojenite
Đmmün sisem, organ
ve dokular
Antijenler, kan
grupları, mikrobiyal
antijenler
Mehmet Demir
Anatomi
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Solunum sistemi
histolojisi
LAB: Larynx
11:10
12:00
13:10
14:00
Burun ve burun
boşluğu anatomisi,
paranazal sinüsler
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
15:10
16:00
SEÇMELĐ DERS
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Solunum sistemi
histolojisi
16:10
17:00
Serbest Çalışma
ANATOMĐ
ANATOMĐ
LAB: Larynx
LAB: Thorax duvarı
anatomisi,
diaphragma,
mediastinum
SEÇMELĐ DERS
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
LAB: Thorax duvarı
anatomisi,
diaphragma,
mediastinum
Serbest Çalışma
ANATOMĐ
117
ANATOMĐ
III. Ders Kurulu 203: Solunum Sistemi Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 13. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof Dr Mustafa GÜL (Mikrobiyoloji)
2.
hafta
9 Aralık
Pazartesi
10 Aralık
Salı
11 Aralık
Çarşamba
12 Aralık
Perşembe
Solunuma giriş ve
solunum mekaniği
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Sitokinler
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Durmuş Deveci
Fizyoloji
09:10
10:00
13 Aralık
Cuma
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Akciğerler
Plevra ve solunum
hareketleri
Solunuma giriş ve
solunum mekaniği
Solunum sistemi
gelişmesi
Sitokinler
Mehmet Demir
Anatomi
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
Solunum sistemi klinik
anatomisi
LAB: Solunum sistemi
histolojisi
Đngilizce
Akciğer hacim ve
kağasiteleri
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
HĐSTOLOJĐ
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Alveol mekaniği
LAB: Solunum sistemi
histolojisi
Đngilizce
Akciğer hacimleri
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Đnfeksiyonlara karşı
bağışıklık
B hücre aktivasyonu
ve antikorlar I ve II
Pulmoner dolşım ve
Akciğer alveollerinde
gaz alışverişi
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Hümoral ve hücresel
bağışıklık
Đnfeksiyonlara karşı
bağışıklık
B hücre aktivasyonu
ve antikorlar I ve II
Pulmoner dolşım ve
Akciğer alveollerinde
gaz alışverişi
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Serbest Çalışma
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
10:10
11:00
11:10
12:00
Tufan Mert
Biyofizik
HĐSTOLOJĐ
Hümoral ve hücresel
bağışıklık
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
LAB: Trachea ve
bronşlar, akciğerler
15:10
16:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
ANATOMĐ
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
118
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
III. Ders Kurulu 203: Solunum Sistemi Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 14. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof Dr Mustafa GÜL (Mikrobiyoloji)
3.
hafta
16 Aralık
Pazartesi
17 Aralık
Salı
18 Aralık
Çarşamba
19 Aralık
Perşembe
20 Aralık
Cuma
Aşılar ve serumlar
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
09:10
10:00
LAB: Biyofizik
uygulama
LAB: Biyofizik
uygulama
Solunumun
düzenlenmesi
Aşılar ve serumlar
BĐYOFĐZĐK
BĐYOFĐZĐK
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Antijen sunulması, T
hücre aktivasyonu
Kompleman
Đngilizce
Solunumun
düzenlenmesi
Đngilizce
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Antijen sunulması, T
hücre aktivasyonu
Kompleman
Đngilizce
Lenfoid organlar
Đngilizce
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Otoimmünite
Lenfoid organlar
LAB: Đnvitro antijen
antikor birleşmesi ve
serolojik testler –I
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo.
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Kanda O2 ve CO2
taşınması
Otoimmünite
Aşırı duyarlılık
reaksiyonları
LAB: Đnvitro antijen
antikor birleşmesi ve
serolojik testler –I
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Serbest Çalışma
10:10
11:00
11:10
12:00
Kanda O2 ve CO2
taşınması
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Aşırı duyarlılık
reaksiyonları
15:10
16:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
119
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
III. Ders Kurulu 203: Solunum Sistemi Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 15. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof Dr Mustafa GÜL (Mikrobiyoloji)
4.
hafta
23 Aralık
Pazartesi
24 Aralık
Salı
25 Aralık
Çarşamba
26 Aralık
Perşembe
Antibiyotiklerin etki ve
direnç mekanizmaları
Đmmünolojik tanı
yöntemleri
08:10
09:00
Serbest Çalışma
27 Aralık
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Lenfoid organlar
Đmmünolojik tanı
yöntemleri
Solunum sistemi ve
asit baz regülasyonu
Egzersiz ve solunum
Antibiyotiklerin etki ve
direnç mekanizmaları
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Transplantasyon ve
tümör immünolojisi
Atmosfer basıncı
değişiklikleri, solunum
fizyopatolojileri
Đngilizce
LAB: Lenfoid organlar
Đngilizce
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
HĐSTOLOJĐ
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Transplantasyon ve
tümör immünolojisi
Atmosfer basıncı
değişiklikleri, solunum
fizyopatolojileri
Đngilizce
LAB: Lenfoid organlar
Đngilizce
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
HĐSTOLOJĐ
Mehmet Kocaer
Đngilizce
SEÇMELĐ DERS
LAB: Đnvitro antijen
antikor birleşmesi ve
serolojik testler –II
LAB: Đnvitro antijen
antikor birleşmesi ve
serolojik testler –II
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
LAB: Đnvitro antijen
antikor birleşmesi ve
serolojik testler –I
LAB: Đnvitro antijen
antikor birleşmesi ve
serolojik testler –II
LAB: Đnvitro antijen
antikor birleşmesi ve
serolojik testler –II
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
LAB: Đnvitro antijen
antikor birleşmesi ve
serolojik testler –I
SEÇMELĐ DERS
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
LAB : Spirometri ve
CD Gösterimi
FĐZYOLOJĐ
LAB : Spirometri ve
CD Gösterimi
FĐZYOLOJĐ
LAB : Spirometri ve
CD Gösterimi
15:10
16:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
FĐZYOLOJĐ
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
120
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
III. Ders Kurulu 203: Solunum Sistemi Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 16. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof Dr Mustafa GÜL (Mikrobiyoloji)
5.
hafta
30 Aralık
Pazartesi
31 Aralık
Salı
1 Ocak
Çarşamba
2 Ocak
Perşembe
3 Ocak
Cuma
08:10
09:00
Fizyoloji Telafi
Laboratuvarı
Serbest Çalışma
TATĐL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Fizyoloji Telafi
Laboratuvarı
Serbest Çalışma
TATĐL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Fizyoloji Telafi
Laboratuvarı
Anatomi Pratik
Sınavı
TATĐL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Histoloji Telafi
Laboratuvarı
Anatomi Pratik
Sınavı
TATĐL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:10
13:00
Histoloji Telafi
Laboratuvarı
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:10
15:00
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
15:10
16:00
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
16:10
17:00
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
121
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
ANATOMĐ
HĐSTOLOJĐEMBRĐYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
BĐYOFĐZĐK
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ
TOPLAM
TOPLAM PUAN
16
TEORĐK
12
PRATĐK
4
SORU SIRASI
1 - 12
12
12
-
13 - 24
20
08
44
100
20
08
43
95
4
25 - 44
45 – 52
53 - 96
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler
: 19 ders saati
Anatomi Pratik
: 2 laboratuar saati
Fizyoloji
:0
Histoloji
:0
122
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM II
2013-2014 EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM YILI
METABOLĐZMA VE BOŞALTIM SĐSTEMĐ DERS KURULU
DERS KURULU -IV
06 OCAK 2014 – 21 ŞUBAT 2014
(5 HAFTA)
DERSLER
TEORĐK
PRATĐK
TOPLAM
ANATOMĐ (1)
13
15
28
HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ (2)
16
8
24
FĐZYOLOJĐ (3)
29
TIBBĐ BĐYOKĐMYA (4)
19
4
23
TOPLAM
77
27
104
29
DÖNEM II KOORDĐNATÖRÜ
: Doç.Dr. Tufan MERT
DÖNEM II KOORDĐNATÖR YRD.
: Doç.Dr. Mehmet BOŞNAK
DERS KURULU BAŞKANI
: Prof. Dr. Metin KILINÇ
DERS KURULU ÜYELERĐ
Prof.Dr. Gülten KARABAY (2)
Prof.Dr. Metin KILINÇ (4)
Prof.Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN (4)
Doç.Dr. Ergül Belge KURUTAŞ (4)
Doç.Dr. Mehmet BOŞNAK (3)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK (4)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR (1)
123
IV. Ders Kurulu 204: Metabolizma ve Boşaltım Sistemi Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 17. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Metin KILINÇ (Tıbbi Biyokimya)
1.
hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
6 Ocak
Pazartesi
7 Ocak
Salı
8 Ocak
Çarşamba
9 Ocak
Perşembe
10 Ocak
Cuma
Mide
Serbest Çalışma
Ağız ve Diş Anatomisi
Dil ve Çiğneme
Kasları
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Klinik Biyokimyaya
giriş, Örnek toplama
ve saklama
Pharynx, Oesophagus
Đnce Barsaklar, Kalın
Barsaklar
Peritoneum, Omentum
Majus, Minus ve Bursa
Omentalis
Gastrointestinal
hormonlar
Metin Kılınç
Biyokimya
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Karın Boşluğu
Topografisi, Karın Ön
Duvarı Anatomisi
Motilite, sinirsel
kontrol ve kan
dolaşımı
Đngilizce
Karaciğer, Safra kesesi
ve yolları
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Canalis Đnguinalis ,
Đnguinal Fıtıklar
Çiğneme ve Yutma
Đngilizce
Üst Sindirim Sistemi
Histolojisi
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Mehmet Kocaer
Đngilizce
LAB: Pharynx,
Oesophagus
Midenin motor
fonksiyonları,safra
kesesi, ince barsak ve
kolon hareketleri
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Üst Sindirim Sistemi
Histolojisi
Midenin motor
fonksiyonları,safra
kesesi, ince barsak ve
kolon hareketleri
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
LAB: Canalis
Đnguinalis , Đnguinal
Fıtıklar Pharynx,
Oesophagus
LAB: Karın Boşluğu
Topografisi, Karın Ön
Duvarı Anatomisi
LAB: Mide
ANATOMĐ
ANATOMĐ
Besinlerin sindirim
kanalında taşınması
Serbest Çalışma
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
Karbohidrat
Metabolizması
Bozukluklarında
Kullanılan Testler
Ahmet Çelik
Biyokimya
Karbohidrat
Metabolizması
Bozukluklarında
Kullanılan Testler
Ahmet Çelik
Biyokimya
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
ANATOMĐ
SEÇMELĐ DERS
LAB: Karın Boşluğu
Topografisi, Karın Ön
Duvarı Anatomisi
ANATOMĐ
SEÇMELĐ DERS
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
ANATOMĐ
LAB: Dil ve Çiğneme
Kasları
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
ANATOMĐ
124
IV. Ders Kurulu 204: Metabolizma ve Boşaltım Sistemi Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 18. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Metin KILINÇ (Tıbbi Biyokimya)
2.
hafta
08:10
09:00
13 Ocak
Pazartesi
Serbest Çalışma
14 Ocak
Salı
Serbest Çalışma
15 Ocak
Çarşamba
Sindirim sisteminde
salgı fonksiyonu,
Tükrük, özefagus ve
mide salgıları
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
17 Ocak
Cuma
Üst Sindirim Sistemi
Histolojisi
Serbest Çalışma
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo..
Pankreas ve Dalak
Alt Sindirim Sistemi
Histolojisi
Karaciğer, Safra
Kesesi, Pankreas
Karın arka duvarı ve
üzerindeki damar ve
sinirler
Pankreas ve barsak
salgıları safra
fonksiyonu
Mehmet Demir
Anatomi
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Portal Sistem ve
Portokaval
Anastomozlar
Karaciğer Fonksiyon
Testleri
Đngilizce
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Ergül B Kurutaş
Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Sindirim sisteminde
salgı fonksiyonu,
Tükrük, özefagus ve
mide salgıları
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Alt Sindirim Sistemi
Histolojisi
Karaciğer Fonksiyon
Testleri
Đngilizce
Pankreas ve barsak
salgıları safra
fonksiyonu
Đngilizce
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
Ergül B Kurutaş
Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Alt Sindirim Sistemi
Histolojisi
LAB: Karaciğer, Safra
kesesi ve yolları
LAB: Portal Sistem ve
Portokaval
Anastomozlar
HĐSTOLOJĐ
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
ANATOMĐ
LAB: Üst Sindirim
Sistemi Histolojisi
Karaciğer, Safra
Kesesi, Pankreas
LAB: Pankreas ve
Dalak
09:10
10:00
10:10
11:00
16 Ocak
Perşembe
11:10
12:00
LAB: Üst Sindirim
Sistemi Histolojisi
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
ANATOMĐ
SEÇMELĐ DERS
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
HĐSTOLOJĐ
LAB: Đnce Barsaklar,
Kalın Barsaklar
15:10
16:00
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
ANATOMĐ
ANATOMĐ
LAB: Alt Sindirim
Sistemi Histolojisi
LAB: Đnce Barsaklar,
Kalın Barsaklar
16:10
17:00
LAB: Karın arka duvarı
ve üzerindeki damar
ve sinirler
LAB: Peritoneum,
Omentum, Majus,
Minus ve Bursa
Omentalis
ANATOMĐ
ANATOMĐ
Mehmet Kocaer
Đngilizce
HĐSTOLOJĐ
LAB: Alt Sindirim
Sistemi Histolojisi
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
ANATOMĐ
Serbest Çalışma
HĐSTOLOJĐ
125
IV. Ders Kurulu 204: Metabolizma ve Boşaltım Sistemi Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 19. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Metin KILINÇ (Tıbbi Biyokimya)
3.
hafta
20 Ocak
Pazartesi
21 Ocak
Salı
22 Ocak
Çarşamba
23 Ocak
Perşembe
Üriner Sistem
Histolojisi
Karaciğer fonksiyonları
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
09:10
10:00
24 Ocak
Cuma
Sindirim Sistemi
Gelişmesi ve
Anomalileri
Sindirim Sistemi
Gelişmesi ve
Anomalileri
Üriner Sistemin Klinik
Anatomisi
Vitaminlerin fizyolojik
fonksiyonları
Üriner Sistem
Histolojisi
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Besinlerin sindirim ve
emilimi
Böbrek ve Üreter
Đngilizce
Sindirim Sistemi
Gelişmesi ve
Anomalileri
Đngilizce
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Besinlerin sindirim ve
emilimi
Vesica Urinaria ve
Uretra
Đngilizce
Üriner Sistem
Histolojisi
Đngilizce
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Mehmet Kocaer
Đngilizce
LAB: Böbrek ve Üreter
SEÇMELĐ DERS
Gastrointestinal
bozukluklar, peptik
ülser, bulantı, kusma
Juxtaglomerul cihazın
fonksiyonu, Renin
oluşumu
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
Kan Glukozunun
Regülasyonu,
Glikohemoglobiler
Ahmet Çelik
Biyokimya
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Kan Glukozunun
Regülasyonu,
Glikohemoglobiler
Gastrointestinal
bozukluklar, peptik
ülser, bulantı, kusma
SEÇMELĐ DERS
ANATOMĐ
Durmuş Deveci
Fizyoloji
LAB: Vesica Urinaria
ve Uretra
LAB: Üriner Sistem
Histolojisi
Ahmet Çelik
Biyokimya
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
ANATOMĐ
HĐSTOLOJĐ
LAB: Karaciğer, Safra
Kesesi, Pankreas
Lipit Metabolizması,
Doymamış Yağ Asitleri
ve Eikosanoidler
Boşaltım Fizyolojisine
giriş ve glomerüler
filtrasyon
LAB: Üriner Sistem
Histolojisi
Ergül B Kurutaş
Biyokimya
Durmuş Deveci
Fizyoloji
HĐSTOLOJĐ
Lipit Metabolizması,
Doymamış Yağ Asitleri
ve Eikosanoidler
Boşaltım Fizyolojisine
giriş ve glomerüler
filtrasyon
Serbest Çalışma
Ergül B Kurutaş
Biyokimya
Durmuş Deveci
Fizyoloji
15:10
16:00
SEÇMELĐ DERS
HĐSTOLOJĐ
LAB: Karaciğer, Safra
Kesesi, Pankreas
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
HĐSTOLOJĐ
126
IV. Ders Kurulu 204: Metabolizma ve Boşaltım Sistemi Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 20. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Metin KILINÇ (Tıbbi Biyokimya)
4.
hafta
10 Şubat
Pazartesi
11 Şubat
Salı
12 Şubat
Çarşamba
Yaşlanma Biyokimyası
Böbrek Fonksiyon
Testleri
Klirens kavramı, dilüe
ve konsantre idrar
çıkarma susama ve
ADH nın rolü
Durmuş Deveci
Fizyoloji
08:10
09:00
Fatma Đ Tolun
Biyokimya
Fatma Đ Tolun
Biyokimya
Yaşlanma Biyokimyası
Böbrek Fonksiyon
Testlerir
Fatma Đ Tolun
Biyokimya
Fatma Đ Tolun
Biyokimya
Böbrek tübuluslarının
fonksiyonu
(Reabsorbsiyon)
11:10
12:00
13:10
14:00
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Enerjetikler ve
metabolizma hızı
Đngilizce
Asit-baz regülasyonu
Đngilizce
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Böbrek tübuluslarının
fonksiyonu
(Sekresyon)
Klinik Yönden Önemli
Enzimler
Đngilizce
Asit-baz regülasyonu
Đngilizce
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Ahmet Çelik
Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Đdrar Oluşumu ve
Biyokimyası
Lipoprotein
metabolizma
Bozuklukları ve
Kullanılan Testler
Metin Kılınç
Biyokimya.
Vücut Sıvılarının
Biyokimyası
Lipoprotein
metabolizma
Bozuklukları ve
Kullanılan Testler
Metin Kılınç
Biyokimya.
Vücut Sıvılarının
Biyokimyası
LAB: Đdrar
Biyokimyası
LAB: Đdrar
Biyokimyası
BĐYOKĐMYA
BĐYOKĐMYA
LAB: Đdrar
Biyokimyası
LAB: Đdrar
Biyokimyası
BĐYOKĐMYA
BĐYOKĐMYA
Üriner Sistem
Gelişmesi ve
Anomalileri
SEÇMELĐ DERS
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Fatma Đ Tolun
Biyokimya
Enerjetikler ve
metabolizma hızı
Đdrar Oluşumu ve
Biyokimyası
SEÇMELĐ DERS
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
16:10
17:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Fatma Đ Tolun
Biyokimya
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
Üriner Sistem
Gelişmesi ve
Anomalileri
Miksiyon ve diürezis
yapay böbrek diyaliz
yöntemleri bazı böbrek
patolojileri
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Miksiyon ve diürezis
yapay böbrek diyaliz
yöntemleri bazı böbrek
patolojileri
Durmuş Deveci
Fizyoloji
14:10
15:00
15:10
16:00
Serbest Çalışma
14 Şubat
Cuma
Klirens kavramı, dilüe
ve konsantre idrar
çıkarma susama ve
ADH nın rolü
Durmuş Deveci
Fizyoloji
09:10
10:00
10:10
11:00
13 Şubat
Perşembe
Metin Kılınç
Biyokimya
Metin Kılınç
Biyokimya
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
127
IV. Ders Kurulu 204: Metabolizma ve Boşaltım Sistemi Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 21. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Metin KILINÇ (Tıbbi Biyokimya)
5.
hafta
17 Şubat
Pazartesi
18 Şubat
Salı
19 Şubat
Çarşamba
20 Şubat
Perşembe
21 Şubat
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Histoloji Telafi
Laboratuvarı
Anatomi Pratik
Sınavı
Histoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Histoloji Telafi
Laboratuvarı
Anatomi Pratik
Sınavı
Histoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:10
13:00
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:10
15:00
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
15:10
16:00
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
128
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
ANATOMĐ
HĐSTOLOJĐEMBRĐYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
TOPLAM
TOPLAM PUAN
27
TEORĐK
17
PRATĐK
10
SORU SIRASI
1 - 17
22
17
5
18 - 34
29
22
100
29
22
84
15
35 - 63
64 - 85
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler : 23 ders saati
Anatomi Pratik : 2 laboratuar saati
Biyokimya
: 1 laboratuar saati
Histoloji
: 1 laboratuar saati
129
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM II
2013-2014 EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM YILI
ENDOKRĐN VE ÜREME SĐSTEMLERĐ DERS KURULU
DERS KURULU –V
24 ŞUBAT - 21 MART 2014
(4 HAFTA)
DERSLER
ANATOMĐ (1)
HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ (2)
FĐZYOLOJĐ (3)
TIBBĐ BĐYOKĐMYA (4)
TOPLAM
TEORĐK
7
13
22
14
56
PRATĐK
6
6
4
4
20
DÖNEM II KOORDĐNATÖRÜ
DÖNEM II KOORDĐNATÖR YRD.
: Doç. Dr. Tufan MERT
: Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
DERS KURULU BAŞKANI
: Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
DERS KURULU ÜYELERĐ
Prof.Dr. Gülten KARABAY (2)
Prof.Dr. Durmuş DEVECĐ (3)
Prof. Dr. Metin KILINÇ (4)
Prof.Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN (4)
Doç.Dr. Ergül Belge KURUTAŞ (4)
Doç.Dr. Mehmet BOŞNAK (3)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK (4)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR (1)
130
TOPLAM
13
19
26
18
76
V. Ders Kurulu 205: Endokrin ve Üreme Sistemleri Ders Kurulu (Toplam 4 Hafta)
Akademik Yılın 22. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Durmuş DEVECĐ (Fizyoloji)
1.
hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
24 Şubat
Pazartesi
Serbest Çalışma
25 Şubat
Salı
27 Şubat
Perşembe
Hipotalamus hipofiz
ilişkisi
Erkek iç genital
organları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Hormonların etki
mekanizmaları ve
sınıflandırılması
Ön hipofiz hormonları
Erkek dış genital
organları
Kadın iç genital
organları
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Hipofiz ve Epifiz
gelişimi ve histolojisi
Hipotalamik hormonlar
Đngilizce
Đngilizce
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Hipotalamus ve hipofiz
fonksiyon
bozukluklarında
kullanılan testler
Ergül B Kurutaş
Biyokimya
Hipofiz ve Epifiz
gelişimi ve histolojisi
Pelvis, Perineum
Đngilizce
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Hipotalamus ve hipofiz
fonksiyon
bozukluklarında
kullanılan testler
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Adrenal, tiroid,
paratiroid gelişimi ve
histolojisi
Arka hipofiz
hormonları, pineal bez
Erkek genital sistemi
histolojisi
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Endokrin fizyolojisi
Adrenal, tiroid,
paratiroid gelişimi ve
histolojisi
Arka hipofiz
hormonları, pineal bez
Metabolik sendrom ve
ilgili biyokimyasal
analizler
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Metin Kılınç
Biyokimya
LAB: Hipofiz, Pineal
Suprarenal, Tiroid,
Paratiroid, Timus
bezleri
Erkek genital sistemi
histolojisi
LAB: Erkek iç genital
organları
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
ANATOMĐ
LAB: Pelvis, Perineum
16:10
17:00
28 Şubat
Cuma
Hipofiz, Pineal
Suprarenal, Tiroid,
Paratiroid, Timus
bezleri
Mehmet Demir
Anatomi
Endokrin fizyolojisi
15:10
16:00
26 Şubat
Çarşamba
Serbest Çalışma
Đngilizce
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
ANATOMĐ
Erkek genital sistemi
histolojisi
LAB: Erkek dış genital
organları
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
ANATOMĐ
SEÇMELĐ DERS
ANATOMĐ
131
V. Ders Kurulu 205: Endokrin ve Üreme Sistemleri Ders Kurulu (Toplam 4 Hafta)
Akademik Yılın 23. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Durmuş DEVECĐ (Fizyoloji)
2.
hafta
08:10
09:00
3 Mart
Pazartesi
4 Mart
Salı
5 Mart
Çarşamba
6 Mart
Perşembe
Böbreküstü bezi
korteks ve medulla
hormonları
Pankreas bezi
hormonları ve diyabet
Kalsiyum
metabolizması ve
kemik fizyolojisi
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Fatma Đnanç Tolun
Biyokimya
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Tiroid hormonları
Böbreküstü bezi
korteks ve medulla
hormonları
Pankreas bezi
hormonları ve diyabet
Kalsiyum
metabolizması ve
kemik fizyolojisi
Kadın genital sistemi
histolojisi
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Fatma Đnanç Tolun
Biyokimya
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Tiroid hormonları
Gonadal fonksiyonlar
ve bozukluklarında
kullanılan testler
Đngilizce
Đngilizce
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Ergül B Kurutaş
Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Böbreküstü bezi
hormonları ve
bozukluklarında
kullanılan testler
Fatma Đnanç Tolun
Biyokimya
Kadın iç genital
organları
Gonadal fonksiyonlar
ve bozukluklarında
kullanılan testler
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Ergül Belge Kurutaş
Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Serbest Çalışma
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
LAB: Endokrin Sistem
histolojisi
13:10
14:00
Kadın genital sistemi
histolojisi
HĐSTOLOJĐ
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
LAB: : Endokrin
Sistem histolojisi
Kadın genital sistemi
histolojisi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Đngilizce
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Genital sistemin klinik
anatomisi
BĐYOKĐMYA
LAB: Biyokimya
Mehmet Demir
Anatomi
LAB: Kadın genital
sistemi histolojisi
SEÇMELĐ DERS
HĐSTOLOJĐ
16:10
17:00
LAB: Biyokimya
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
15:10
16:00
Böbreküstü bezi
hormonları ve
bozukluklarında
kullanılan testler
Fatma Đnanç Tolun
Biyokimya
7 Mart
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
BĐYOKĐMYA
HĐSTOLOJĐ
LAB: Kadın iç genital
organları
LAB: Erkek genital
sistemi histolojisi
LAB: Kadın genital
sistemi histolojisi
ANATOMĐ
HĐSTOLOJĐ
HĐSTOLOJĐ
LAB: Kadın dış genital
organları
LAB: Erkek genital
sistemi histolojisi
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
ANATOM
132
HĐSTOLOJĐ
V. Ders Kurulu 205: Endokrin ve Üreme Sistemleri Ders Kurulu (Toplam 4 Hafta)
Akademik Yılın 24. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Durmuş DEVECĐ (Fizyoloji)
3.
hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
10 Mart
Pazartesi
11 Mart
Salı
12 Mart
Çarşamba
Erkek üreme fizyolojisi
ve hormonları
Cinsiyet farklılaşması,
kadın üreme fizyolojisi
ve hormonları
Serbest Çalışma
16:10
17:00
TIP BAYRAMI
Pankreasın endokrin
fonksiyonları ve
diyabet
Erkek üreme fizyolojisi
ve hormonları
Cinsiyet farklılaşması,
kadın üreme fizyolojisi
ve hormonları
Cinsiyet farklılaşması,
kadın üreme fizyolojisi
ve hormonları
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Pankreasın endokrin
fonksiyonları ve
diyabet
Pürin/pirimidin
metabolizması ve
bozuklukları
Đngilizce
Gebelik, doğum ve
laktasyon
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Ahmet Çelik
Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Genital sistem
gelişmesi
Paratiroid ve kalsitonin
hormonları
Đngilizce
Mide, pankreas ve
barsak hastalıklarında
kullanılan testler
Sıvı ve elektrolitlerin
hormonal düzenlen
mesi ve kullanılan
biyokimyasal testler
Metin Kılınç
Biyokimya
Sıvı ve elektrolitlerin
hormonal düzenlen
mesi ve kullanılan
biyokimyasal testler
Metin Kılınç
Biyokimya
Ahmet Çelik
Biyokimya
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TIP BAYRAMI
TIP BAYRAMI
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Ahmet Çelik
Biyokimya
Genital sistem
gelişmesi
LAB: Hormon
Fizyolojisi
SEÇMELĐ DERS
TIP BAYRAMI
TIP BAYRAMI
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
FĐZYOLOJĐ
Genital sistem
gelişmesi
LAB: Hormon
Fizyolojisi
SEÇMELĐ DERS
TIP BAYRAMI
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
LAB: Biyokimya
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Durmuş Deveci
Fizyoloji
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
14:10
15:00
14 Mart
Cuma
Durmuş Deveci
Fizyoloji
11:10
12:00
13:10
14:00
13 Mart
Perşembe
FĐZYOLOJĐ
LAB: Hormon
Fizyolojisi
SEÇMELĐ DERS
TIP BAYRAMI
BĐYOKĐMYA
FĐZYOLOJĐ
LAB: Biyokimya
LAB: Hormon
Fizyolojisi
SEÇMELĐ DERS
TIP BAYRAMI
BĐYOKĐMYA
133
FĐZYOLOJĐ
V. Ders Kurulu 205: Endokrin ve Üreme Sistemleri Ders Kurulu (Toplam 4 Hafta)
Akademik Yılın 25. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr Durmuş DEVECĐ (Fizyoloji)
4.
hafta
17 Mart
Pazartesi
18 Mart
Salı
19 Mart
Çarşamba
20 Mart
Perşembe
21 Mart
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Histoloji Telafi
Laboratuvarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Histoloji Telafi
Laboratuvarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
Histoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
Histoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
13:10
14:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Anatomi Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:10
15:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Anatomi Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:10
16:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
134
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
ANATOMĐ
HĐSTOLOJĐEMBRĐYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
TOPLAM
TOPLAM PUAN
17
TEORĐK
10
PRATĐK
7
SORU SIRASI
1 - 10
24
17
7
11 - 27
34
25
100
34
25
86
14
28 - 64
71 - 86
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler : 16 ders saati
Anatomi Pratik : 1 laboratuar saati
Biyokimya
: 1 laboratuar saati
Histoloji
: 1 laboratuar saati
135
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM II
2013-2014 EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM YILI
DUYU VE SĐNĐR SĐSTEMLERĐ DERS KURULU
DERS KURULU -VI
24 MART - 02 MAYIS 2013
(6 HAFTA)
DERSLER
ANATOMĐ (1)
HĐSTOLOJĐ-EMBRĐYOLOJĐ (2)
FĐZYOLOJĐ (3)
TIBBĐ BĐYOKĐMYA (4)
BĐYOFĐZĐK (5)
TOPLAM
TEORĐK
45
11
30
3
8
97
PRATĐK
30
3
2
3
38
DÖNEM II KOORDĐNATÖRÜ
DÖNEM II KOORDĐNATÖR YRD.
: Doç. Dr. Tufan MERT
: Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
DERS KURULU BAŞKANI
: Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
DERS KURULU ÜYELERĐ
Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ (3)
Prof. Dr. Gülten KARABAY (2)
Prof. Dr. Metin KILINÇ (4)
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN (4)
Doç. Dr. Tufan MERT (5)
Doç. Dr. Ergül Belge KURUTAŞ (4)
Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK (3)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK (4)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMĐR (1)
136
TOPLAM
75
14
32
2
11
135
VI. Ders Kurulu 206: Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 26. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr Mehmet BOŞNAK (Fizyoloji)
1.
hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
24 Mart
Pazartesi
25 Mart
Salı
26 Mart
Çarşamba
27 Mart
Perşembe
28 Mart
Cuma
Periferik sinir sistemi
ve Spinal sinirler
Periferik sinir sistemi
Mesencephalon
Sinir sistemi gelişmesi
ve Anomalileri
Mehmet Demir
Anatomi
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Mehmet Demir
Anatomi
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Periferik sinir sistemi
ve Spinal sinirler
Somatik duyu
sistemleri, yüzeyel,
derin viserral duyular
Cerebellum
Reseptörlerde
elektrofizyolojik olaylar
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Tufan Mert
Biyofizik
Medulla spinalis
Nörofizyolojiye giriş
Đngilizce
Beyin motor sistemleri
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Medulla spinalis
Duyu ve reseptör
fizyolojisi
Đngilizce
Beyin motor sistemleri
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Medulla oblangata
Sinir sistemi gelişmesi
ve Anomalileri
Refleksler ve
nöromuskuler ileti
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Sinir sistemi gelişmesi
ve Anomalileri
Refleksler ve
nöromuskuler ileti
Anatomi
Gülten Karabay
Histoloji – Emryo.
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
LAB: Medulla spinalis
Reseptörler
LAB: Cerebellum
ANATOMĐ
Tufan Mert
Biyofizik
ANATOMĐ
LAB: Medulla spinalis
Duyu reseptörleri
LAB: Cerebellum
ANATOMĐ
Tufan Mert
Biyofizik
ANATOMĐ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
11:10
12:00
Merkezi sinir sistem
histolojisi
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Anatomi
Merkezi sinir sistem
histolojisi
14:10
15:00
Pons
SEÇMELĐ DERS
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
15:10
16:00
16:10
17:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
137
VI. Ders Kurulu 206: Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 27. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr Mehmet BOŞNAK (Fizyoloji)
2.
hafta
08:10
09:00
31 Mart
Pazartesi
1 Nisan
Salı
2 Nisan
Çarşamba
3 Nisan
Perşembe
4 Nisan
Cuma
Đnen yollar
Serebellum ve
serebellumdaki
fonksiyonel devreler
Kranial sinirler
Diencephalon
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Çıkan yollar
Đnen yollar
Serebellum ve
serebellumdaki
fonksiyonel devreler
Kranial sinirler
Diencephalon
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Çıkan yollar
Beyin sapı, kafa çiftleri
ve retikülar formasyon
Đngilizce
Bazal gngliyonlar,
bağlantıları ve
hastalıkları
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Sinaps modelleri ve
sinaptik potansiyeller
Beyin sapı, kafa çiftleri
ve retikülar formasyon
Đngilizce
Bazal gngliyonlar,
bağlantıları ve
hastalıkları
Đngilizce
Tufan Mert
Biyofizik
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Kranial sinirler
EEG ve uyarılmış
potansiyeller
EEG ve uyarılmış
potansiyeller
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Tufan Mert
Biyofizik
Tufan Mert
Biyofizik
Motor korteks ve
istemli hareketlerin
kontrolü
Kranial sinirler
LAB: Đnen Yol
LAB:Uygulama
Serbest Çalışma
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
Motor korteks ve
istemli hareketlerin
kontrolü
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
ANATOMĐ
BĐYOFĐZĐK
LAB: Çıkan yollar
LAB: medulla
oblangata, pons,
mesencephalon
LAB: Đnen Yollar
LAB: Kranial sinirler
ANATOMĐ
ANATOMĐ
ANATOMĐ
LAB: Çıkan yollar
LAB: medulla
oblangata, pons,
mesencephalon
15:10
16:00
SEÇMELĐ DERS
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
ANATOMĐ
ANATOMĐ
138
ANATOMĐ
LAB: Kranial sinirler
Serbest Çalışma
ANATOMĐ
VI. Ders Kurulu 206: Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 28. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr Mehmet BOŞNAK (Fizyoloji)
3.
hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
7 Nisan
Pazartesi
8 Nisan
Salı
9 Nisan
Çarşamba
10 Nisan
Perşembe
11 Nisan
Cuma
Öğrenme ve hafıza
fizyolojisi
Kan beyin bariyeri ve
BOS
Motor ve duyu korteks
Parasempatik sistem
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Öğrenme ve hafıza
fizyolojisi
Kan beyin bariyeri ve
BOS
Motor ve duyu korteks
Parasempatik sistem
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Beyaz cevher
Bazal ganglion
Đngilizce
Sinirsistemi
biyokimyası
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Metin Kılınç
Biyokimya
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Limbik sistem
Telencephalon
morfolojisi
Đngilizce
Uyku fizyolojisi
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
LAB: Uygulama
Sempatik sistem
LAB: Bazal ganglion
BĐYOFĐZĐK
Mehmet Demir
Anatomi
LAB: Diencephalon
LAB: Limbik sistem
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
11:10
12:00
Beyin korteksi, EEG ve
epilepsi
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Beyin korteksi, EEG ve
epilepsi
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
15:10
16:00
16:10
17:00
ANATOMĐ
LAB: Telencephalon
morfolojisi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
ANATOMĐ
ANATOMĐ
ANATOMĐ
LAB: Diencephalon
LAB: Beyaz cevher
Ağrı duyusunun
algılanmasında beyin
korteksinin rolü
ANATOMĐ
ANATOMĐ
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Ağrı duyusunun
algılanmasında beyin
korteksinin rolü
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
139
VI. Ders Kurulu 206: Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 29. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr Mehmet BOŞNAK (Fizyoloji)
4.
hafta
08:10
09:00
14 Nisan
Pazartesi
15 Nisan
Salı
16 Nisan
Çarşamba
17 Nisan
Perşembe
18 Nisan
Cuma
LAB: Motor ve duyu
korteks
Görme Fizyolojisi
Bulbus oculi
Đşitme Biyofiziği
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Tufan Mert
Biyofizik
Görme fizyolojisi
Orbita ve içindekiler
LAB: Uygulama
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
BĐYOFĐZĐK
Göz gelişimi ve
histolojisi
Đngilizce
Serbest Çalışma
ANATOM
Görme biyofiziği
09:10
10:00
Tufan Mert
Biyofizik
Beyin zarları ve
sinusları
Mehmet Demir
Anatomi
Sempatik sistem
Beyin ventriküllari ve
BOS dolaşımı
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Đngilizce
Göz gelişimi ve
histolojisi
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Beynin yüksek
fonksiyonları
Sinir sistemi
lezyonları
Orbita ve içindekiler
Kulak; dış ve orta
kulak
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Đşitme fizyolojisi
Merkezi sinir sistemi
damarları
Görme sistemi
biyokimyası
Kulak; dış ve orta
kulak
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Demir
Anatomi
Metin Kılınç
Biyokimya
Mehmet Demir
Anatomi
LAB: Parasempatik
sistem
LAB: Sempatik
sistem
Görme sistemi
biyokimyası
Đşitme fizyolojisi
ANATOMĐ
ANATOMĐ
Metin Kılınç
Biyokimya
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
LAB: Beyin
ventriküllari ve BOS
dolaşımı
LAB: Merkezi sinir
sistemi damarları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Otonom sinir sistemi,
ve refleksler
11:10
12:00
Serbest Çalışma
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
15:10
16:00
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
ANATOMĐ
SEÇMELĐ DERS
ANATOMĐ
140
VI. Ders Kurulu 206: Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 30. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr Mehmet BOŞNAK (Fizyoloji)
5.
hafta
21 Nisan
Pazartesi
22 Nisan
Salı
23 Nisan
Çarşamba
Göz gelişimi ve
histolojisi
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Kulak gelişimi ve
histolojisi
09:10
10:00
25 Nisan
Cuma
Denge ve işitme yolları
Koku yolları ve
rhinencephalon
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Tad organı
Deri ve eklentileri
TATĐL
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Kulak gelişimi ve
histolojisi
24 Nisan
Perşembe
TATĐL
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Gülten Karabay
Histoloji - Emryo
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Nervus opticus, görme
yolları ve lezyonları
Đç kulak (auris interna)
Koku organı
Đngilizce
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Kocaer
Đngilizce
10:10
11:00
TATĐL
Mehmet Demir
Anatomi
Mehmet Demir
Anatomi
Đç kulak (auris interna)
Yaşlılık fizyolojisi
11:10
12:00
Đngilizce
TATĐL
Mehmet Demir
Anatomi
Serbest Çalışma
Mehmet Boşnak
Fizyoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
LAB: Sinir sistemi ve
duyu organları
LAB: Koku organı
Koku yolları
LAB: EEG
HĐSTOLOJĐ
ANATOMĐ
FĐZYOLOJĐ
LAB: Sinir sistemi ve
duyu organları
LAB: Kulak: dış ve
orta kulak
LAB: EEG
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
TATĐL
HĐSTOLOJĐ
ANATOMĐ
FĐZYOLOJĐ
LAB: Göz, bulbus oculi
LAB: Đç kulak (auris
interna)
LAB: Deri ve
eklentileri
15:10
16:00
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
ANATOMĐ
ANATOMĐ
ANATOMĐ
LAB: Gözün yardımcı
oluşumları
LAB: Denge ve işitme
yolları
LAB: Sinir sistemi ve
duyu organları
ANATOMĐ
HĐSTOLOJĐ
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
ANATOMĐ
141
VI. Ders Kurulu 206: Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 31. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr Mehmet BOŞNAK (Fizyoloji)
6.
hafta
28 Nisan
Pazartesi
29 Nisan
Salı
30 Nisan
Çarşamba
1 Mayıs
Perşembe
2 Mayıs
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Histoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
TATĐL
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
Histoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
TATĐL
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
Anatomi Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
TATĐL
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Anatomi Telafi
Laboratuvarı
Anatomi Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
TATĐL
Serbest Çalışma
13:10
14:00
Histoloji Telafi
Laboratuvarı
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
TATĐL
Serbest Çalışma
14:10
15:00
Histoloji Telafi
Laboratuvarı
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
TATĐL
14: 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
15:10
16:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
TATĐL
14: 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
TATĐL
Serbest Çalışma
142
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
ANATOMĐ
HĐSTOLOJĐEMBRĐYOLOJĐ
FĐZYOLOJĐ
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
BĐYOFĐZĐK
TOPLAM
TOPLAM PUAN
55
TEORĐK
40
PRATĐK
15
SORU SIRASI
1 - 40
10
10
-
41 - 50
21
3
11
100
21
3
11
85
-
51 - 71
72 - 74
75 - 85
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler : 28 ders saati
Anatomi Pratik : 5 laboratuar saati
Histoloji
: 1 laboratuar saati
143
15
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM II
2013-2014 EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM YILI
HASTALIKLARIN BĐYOLOJĐK TEMELĐ-1
DERS KURULU -VII
05 MAYIS – 30 MAYIS 2014
(4 HAFTA)
DERSLER
TEORĐK
PRATĐK
TOPLAM
TIIBBĐ PATOLOJĐ (7)
15
4
19
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ (8)
10
-
10
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ (9)
9
3
12
TEMEL TIBBĐ BECERĐLER (10)
-
12
12
34
19
53
TOPLAM
DÖNEM II KOORDĐNATÖRÜ
: Doç. Dr. Tufan MERT
DÖNEM II KOORDĐNATÖR YRD.
: Doç. Dr. Mehmet BOŞNAK
DERS KURULU BAŞKANI
:Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
DERS KURULU ÜYELERĐ
Prof. Dr. Yusuf ERGÜN (8)
Doç. Dr. Hafize ÖKSÜZ (10)
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ (7)
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (9)
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK (7)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ (10)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI (9)
144
VI. Ders Kurulu 206: Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu (Toplam 4 Hafta)
Akademik Yılın 32. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
1.
hafta
5 Mayıs
Pazartesi
6 Mayıs
Salı
7 Mayıs
Çarşamba
8 Mayıs
Perşembe
9 Mayıs
Cuma
Farmakolojiye giriş
Đlaç uygulama yolları
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
SEÇMELĐ DERS
KURS
KURS
KURS
SEÇMELĐ DERS
KURS
KURS
KURS
08:10
09:00
Hakan Kurt
Farmakoloji
Yusuf Ergün
Farmakoloji
Đlaç uygulama yolları
Farmakokinetik ve
Farmakodinamik
09:10
10:00
10:10
11:00
Yusuf Ergün
Farmakoloji
Hakan Kurt
Farmakoloji
Hücre Zedelenmesi
Nedenleri ve
mekanizmaları
Birinci basamak sağlık
hizmetleri
Harun Çıralık
Patoloji
Mustafa H Sucaklı
Aile Hekimliği
Hipoksi-Đskemi
Aile ve ailenin
döngüsü
11:10
12:00
Harun Çıralık
Patoloji
Mustafa H Sucaklı
Aile Hekimliği
TTB: Solunum sistemi
ve kalp muayenesi
13:10
14:00
Mehmet Okumuş
T. Tıbbi Beceriler
TTB: Solunum sistemi
ve kalp muayenesi
14:10
15:00
Mehmet Okumuş
T. Tıbbi Beceriler
15:10
16:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
KURS
KURS
KURS
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
KURS
KURS
KURS
145
VI. Ders Kurulu 206: Duyu ve Sinir Sistemleri Ders Kurulu (Toplam 4 Hafta)
Akademik Yılın 33. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
2.
hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
12 Mayıs
Pazartesi
13 Mayıs
Salı
14 Mayıs
Çarşamba
15 Mayıs
Perşembe
16 Mayıs
Cuma
Aile Sağlık ilişkisi
Đlaçların etkisini
değiştiren faktörler
Đlaçlar arasındaki
etkileşmeler
Aile Hekimliği Tanımı
ve Đlkeleri
Mustafa Çelik
Aile Hekimliği
Yusuf Ergün
Farmakoloji
Yusuf Ergün
Farmakoloji
Mustafa Çelik
Aile Hekimliği
Đletişimin temelleri
Doktor hasta ilişkileri
Đlaçların istenmeyen
tesirleri
Dünyada ve Türkiyede
aile hekimliği
Mustafa H Sucaklı
Aile Hekimliği
Mustafa H Sucaklı
Aile Hekimliği
Yusuf Ergün
Farmakoloji
Mustafa H Sucaklı
Aile Hekimliği
Serbest Oksijen
Radikalleri
Farmakokinetik ve
Farmakodinamik
Đngilizce
Patoloji ve Tıptaki yeri
Đngilizce
Harun Çıralık
Patoloji
Hakan Kurt
Farmakoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Sevgi Bakariş
Patoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Serbest Oksijen
Radikalleri
Farmakokinetik ve
Farmakodinamik
Đngilizce
Dünyada ve Ülkemizde
Patolojinin Tarihçesi
Đngilizce
Harun Çıralık
Patoloji
Hakan Kurt
Farmakoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Sevgi Bakariş
Patoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
TTB: Solunum sistemi
ve kalp muayenesi
TTB: Dikiş atma,
kanama kontrolü, foley
sonda takma
TTB: Dikiş atma,
kanama kontrolü, foley
sonda takma
Mustafa Çelik
Aile Hekimliği
Mehmet Okumuş
T. Tıbbi Beceriler
Mehmet Okumuş
T. Tıbbi Beceriler
Mehmet Okumuş
T. Tıbbi Beceriler
Aile genogramı
TTB: Solunum sistemi
ve kalp muayenesi
TTB: Dikiş atma,
kanama kontrolü, foley
sonda takma
TTB: Dikiş atma,
kanama kontrolü, foley
sonda takma
Mehmet Okumuş
T. Tıbbi Beceriler
Mehmet Okumuş
T. Tıbbi Beceriler
Mehmet Okumuş
T. Tıbbi Beceriler
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
11:10
12:00
Aile dinamikleri
13:10
14:00
SEÇMELĐ DERS
14:10
15:00
SEÇMELĐ DERS
Mustafa H Sucaklı
Aile Hekimliği
15:10
16:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
146
VII. Ders Kurulu 207: Hastalıkların Biyolojik Temeli–1 (Toplam 4 Hafta)
Akademik Yılın 34. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
3.
hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
19 Mayıs
Pazartesi
20 Mayıs
Salı
21 Mayıs
Çarşamba
22 Mayıs
Perşembe
23 Mayıs
Cuma
Zedelenmenin
Morfolojisi
Apoptozis
Hücresel
Adaptasyonlar ve
Hücre Đçi Birikimler
Kalsifikasyon, Hyalen
Değişiklikler ve
Hücresel Yaşlanma
Sevgi Bakariş
Patoloji
Sevgi Bakariş
Patoloji
Sevgi Bakariş
Patoloji
Harun Çıralık
Patoloji
Aile öyküsü alma
ve
Aile genogramı
çıkarma
Apoptozis
Hücresel
Adaptasyonlar ve
Hücre Đçi Birikimler
Kalsifikasyon, Hyalen
Değişiklikler ve
Hücresel Yaşlanma
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
Sevgi Bakariş
Patoloji
Sevgi Bakariş
Patoloji
Harun Çıralık
Patoloji
LAB:
Đngilizce
Kalsifikasyon, Hyalen
Değişiklikler ve
Hücresel Yaşlanma
Đngilizce
PATOLOJĐ
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Harun Çıralık
Patoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
LAB:
Đngilizce
Reçete yazma kuralları
Đngilizce
PATOLOJĐ
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Yusuf Ergün
Farmakoloji
Mehmet Kocaer
Đngilizce
Aile sağlığı merkezi
ziyareti
LAB:
TTB: CRP
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
SEÇMELĐ DERS
Grup II
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
PATOLOJĐ
Hafize Öksüz
T. Tıbbi Beceriler
Aile sağlığı merkezi
ziyareti
LAB:
TTB: CRP
SEÇMELĐ DERS
Grup II
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
PATOLOJĐ
Hafize Öksüz
T. Tıbbi Beceriler
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TTB: CRP
15:10
16:00
TATĐL
SEÇMELĐ DERS
Grup I
Hafize Öksüz
T. Tıbbi Beceriler
TTB: CRP
16:10
17:00
TATĐL
SEÇMELĐ DERS
Grup I
Hafize Öksüz
T. Tıbbi Beceriler
147
VII. Ders Kurulu 207: Hastalıkların Biyolojik Temeli–1 (Toplam 4 Hafta)
Akademik Yılın 35. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
4.
hafta
26 Mayıs
Pazartesi
27 Mayıs
Salı
28 Mayıs
Çarşamba
29 Mayıs
Perşembe
30 Mayıs
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Patoloji
Telafi Laboratuvarı
Serbest Çalışma
Patoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Patoloji
Telafi Laboratuvarı
Serbest Çalışma
Patoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14 : 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
Serbest Çalışma
14:10
15:00
Serbest Çalışma
15:10
16:00
Serbest Çalışma
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
SEÇMELĐ DERS
148
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
TIBBĐ PATOLOJĐ
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
TEMEL TIBBĐ
BECERĐLER
TOPLAM
TOPLAM PUAN
40
21
29
TEORĐK
33
21
29
PRATĐK
7
-
10
10
-
100
93
7
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler
11 ders saati
Tıbbi Patoloji
: 1 laboratuar saati
Aile Hekimliği
: 1 laboratuar saati
Temel Tıbbi Beceriler : 2 laboratuar saati
149
SORU SIRASI
1-33
34-54
55-83
84-93
DÖNEM III
150
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM III
2013 - 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YILI
AKADEMĐK TAKVĐM
. Yarıyıl derslerinin başlaması
: 16 Eylül 2013
I. Yarıyıl Tatili
: 27 Ocak – 07 Şubat 2014
II. Yarıyıl derslerinin başlaması
: 10 Şubat 2014
II. Yarıyıl derslerinin sona ermesi
: 30 Mayıs 2014
DERS KURULLARI ĐSMĐ VE SINAV TARĐHLERĐ
Ders Kurulları
No
Pratik Sınav
Teorik Sınav
Hücre–Doku Zedelenmesi
Mekanizmaları ve Enfeksiyon
Hastalıkları Ders Kurulu
I. Kurul
22 Ekim 2013
25 Ekim 2013
Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum
Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
II. Kurul
3 Aralık 2013
06 Aralık 2013
Endokrin ve Metabolizma
Hastalıkları Ders Kurulu
III. Kurul
07 Ocak 2014
10 Ocak 2014
Gastrointestinal ve Ürogenital
Sistem Hastalıkları Ders Kurulu
IV. Kurul
04 Mart 2014
07 Mart 2014
Sinir ve Kas–Đskelet Sistemi
Hastalıkları Ders Kurulu
V. Kurul
15 Nisan 2014
18 Nisan 2014
Psikiyatri, Aile Hekimliği, Halk
Sağlığı ve Adli Tıp Ders Kurulu
VI. Kurul
-
30 Mayıs 2014
Ders Kurulları Adı
FĐNAL SINAVI:
BÜTÜNLEME SINAVI :
12 Haziran 2014
1. Oturum
17 Haziran 2014
2. Oturum
26 Haziran 2014
151
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM III
DERSLERĐ, SAATLERĐ ve AKTS PUANLARI
S.N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
Ders
Kodu
PAT 301
FAR 301
MĐK 301
HS 301
DAH 301
ÇC 301
AH 301
KAD 301
GC 301
TG 301
KAR 301
GH 301
AC 301
ENF 301
KBB 301
RAD 301
GÖC 301
ÜRO 301
AT 301
NÖR 301
FTR 301
ORT 301
PSĐ 301
GÖZ 301
ANE 301
DER 301
BYK 301
BC 301
TTB 301
ĐNG
ĐNG
SEÇ
SEÇ
321
322
301
302
Yıllık Ders Sayısı
Ders Adı
MESLEK ĐÇĐ DERSLER
TIBBĐ PATOLOJĐ
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ
HALK SAĞLIĞI
ĐÇ HASTALIKLARI
ÇOCUK SAĞLIĞI
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
GENEL CERRAHĐ
TIBBĐ GENETĐK
KARDĐYOLOJĐ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
ACĐL TIP
ENFEKSĐYON HAST. VE KLĐN. MĐKR.
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
RADYOLOJĐ
GÖĞÜS CERRAHĐSĐ
ÜROLOJĐ
ADLĐ TIP
NÖROLOJĐ
FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON
ORTOPEDĐ VE TRAVMATOLOJĐ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI
ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON
DERĐ VE ZÜHREVĐ HASTALIKLARI
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
BEYĐN VE SĐNĐR CERRAHĐ
TEMEL TIBBĐ BECERĐLER
Meslek içi Dersler Ara Toplam
MESLEK DIŞI DERSLER
ĐNGĐLĐZCE V (MESLEKĐ)
ĐNGĐLĐZCE VI (MESLEKĐ)
SEÇMELĐ DERS I
SEÇMELĐ DERS II
Meslek Dışı Dersler Ara Toplam
TOPLAM
152
Teorik
Pratik Toplam
AKTS
128
95
80
68
85
45
17
13
6
9
16
12
9
12
5
9
4
6
6
16
9
12
15
5
4
4
8
6
704
26
20
17
16
79
154
95
100
68
85
45
34
13
6
9
16
12
9
12
5
9
4
6
6
16
9
12
15
5
4
4
8
6
16
783
11
7
7
5
6
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
54
32
32
16
16
96
800
79
32
32
18
16
96
879
2
2
1
1
6
60
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
2013-2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YILI SEÇMELĐ DERS/STAJ LĐSTESĐ
DÖNEM III SEÇMELĐ DERSLER
S.N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Seçmeli Ders Adı
AKTS
Deneysel Farmakoloji Uygulamaları
Farmakolojide Hücre Kültürü ve Kök
Hücre Kavramı
Klinik biyokimyada laboratuvar test
sonuçlarının yorumlanması
Serbest oksijen radikalleri ve
antioksidan sistem
Doğumsal metabolik hastalarda
biyokimyasal testler
Enzim sonuçlarının klinik olarak
yorumlanması
Özel bakteriyoloji ve bakteri
tanımlama yöntemleri
Özel viroloji
Özel parazitoloji
Özel Đmmunoloji
1
Süre Saat/
Teorik Uygulama Toplam
(Hafta) hafta
16-18
1
1
18
1
16-18
1
1
-
18
1
16-18
1
1
-
18
1
16-18
1
1
-
18
1
16-18
1
1
-
18
1
16-18
1
1
-
18
1
16-18
1
1
-
18
1
1
1
16-18
16-18
16-18
1
1
1
1
1
1
-
18
18
18
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM III
DERS KURULLARI ve SAATLERĐ
Ders Kurulu Adı
Yıllık Ders Sayısı
Teorik
Pratik
Toplam
I. Ders Kurulu
99
14
113
II. Ders Kurulu
136
12
148
III. Ders Kurulu
95
8
103
IV. Ders Kurulu
136
18
154
V. Ders Kurulu
126
10
136
VI. Ders Kurulu
112
17
129
Toplam
704
79
783
153
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM III
ÖĞRETĐM ÜYELERĐ
DEKAN
: Prof. Dr. Durmuş DEVECĐ
BAŞKOORDĐNATÖR
: Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
DÖNEM III KOORDĐNATÖRÜ
: Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
DÖNEM III KOORDĐNATÖR YRD.
: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
ÖĞRETĐM ÜYE VE GÖREVLĐLERĐ
Anabilim Dalı
Unvanı Adı Soyadı
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. Akif Hakan KURT
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Prof. Dr. Murat ARAL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
Prof. Dr. Bülent KANTARÇEKEN
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
Prof. Dr. Ali ÇETĐNKAYA
Doç. Dr. Kamile GÜL
Yrd. Doç. Dr. Ozan BALAKAN
Yrd. Doç. Dr. Gözde YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Kadir GĐŞĐ
Prof. Dr. Cengiz DĐLBER
Doç. Dr. Şeref OLGAR
Doç. Dr. Mehmet DAVUTOĞLU
Doç. Dr. Ekrem GULER
Yrd. Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
Prof. Dr. Gürkan KIRAN
Doç. Dr. Hakan KIRAN
Doç. Dr. Ayhan COŞKUN
Doç. Dr. Deniz Cemgil ARIKAN
Prof. Dr. Đlhami Taner KALE
Prof. Dr. Ertan BULBULOĞLU
Doç. Dr. Fatih YUZBAŞIOĞLU
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Prof. Dr. Cemal TUNCER
Doç. Dr. Gülizar SÖKMEN
Doç. Dr. Gürkan ACAR
Doç. Dr. Ahmet AKÇAY
Yrd. Doç. Dr. Abdullah SÖKMEN
Yrd. Doç. Dr. Đdris ARDIÇ
TIBBĐ PATOLOJĐ (1)
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ (2)
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ (3)
HALK SAĞLIĞI (4)
ĐÇ HASTALIKLARI (5)
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI (6)
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ (7)
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM (8)
GENEL CERRAHĐ (9)
TIBBĐ GENETĐK (10)
KARDĐYOLOJĐ (11)
154
ÖĞRETĐM ÜYE VE GÖREVLĐLERĐ (DEVAMI)
Anabilim Dalı
Unvanı Adı Soyadı
GÖĞÜS HASTALIKLARI (12)
Yrd. Doç. Dr. Hasan KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Selim BOZKURT
Prof. Dr. Ömer Faruk KÖKOĞLU
Doç. Dr. Hasan UÇMAK
Yrd. Doç. Dr. Selma GÜLER
Prof. Dr. Mehmet Akif KILIÇ
Prof. Dr. Đlhami YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KELLEŞ
Doç. Dr. Mürvet YUKSEL
Yrd. Doç. Dr. Fuat ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ĐNCĐ
ACĐL TIP (13)
ENFEKSĐYON HASTALIKLARI VE KLĐNĐK MĐKROBĐYOLOJĐ (14)
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI (15)
RADYOLOJĐ (16)
GÖĞÜS CERRAHĐSĐ (17)
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKUR
Prof. Dr. Sefa RESĐM
Doç. Dr. Tayfun ŞAHĐNKANAT
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTUNOLUK
Yrd. Doç. Dr. Ramazan KARANFĐL
Yrd. Doç. Dr. Abdullah AVŞAR
Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE
Doç. Dr. Deniz TUNCEL
Prof. Dr. Vedat NACĐTARHAN
Prof. Dr. Murat UZEL
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KALENDER
Yrd. Doç. Dr. Ökkeş BĐLAL
Prof. Dr. M. Fatih KARAASLAN
Doç. Dr. Fatma Özlem ORHAN
Yrd. Doç. Dr. Ebru FINDIKLI
Prof. Dr. Murat ÖZDEMĐR
Prof. Dr. Gökhan ÖZDEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Lokman ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Murat ASLANKURT
Yrd. Doç. Dr. Adnan AKSOY
Doç. Dr. Hafize ÖKSÜZ
Yrd. Doç. Dr. Gökçe GĐŞĐ
ÜROLOJĐ (18)
ADLĐ TIP (19)
NÖROLOJĐ (20)
FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON (21)
ORTOPEDĐ VE TRAVMATOLOJĐ (22)
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (23)
GÖZ HASTALIKLARI (24)
ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON (25)
DERĐ VE ZÜHREVĐ HASTALIKLARI (26)
Yrd. Doç. Dr. Perihan ÖZTURK
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN
Doç. Dr. Ergül BELGE KURUTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
Doç. Dr. Kasım Zafer YUKSEL
Yrd. Doç. Dr. Đdiris ALTUN
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
TIBBĐ BĐYOKĐMYA (27)
BEYĐN VE SĐNĐR CERRAHĐ (28)
TEMEL TIBBĐ BECERĐLER (29)
155
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM III
DERS KURULU BAŞKANLARI
Ders Kurulları Adı
Ders Kurulu Başkanı
Hücre–Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve
Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu-I
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi
Hastalıkları Ders Kurulu-II
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders
Kurulu-III
Doç. Dr. Kamile GÜL
Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem
Hastalıkları Ders Kurulu-IV
Prof. Dr. Bülent KANTARÇEKEN
Sinir ve Kas–Đskelet Sistemi Hastalıkları
Ders Kurulu-V
Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE
Psikiyatri, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı ve
Adli Tıp Ders Kurulu-VI
Doç. Dr. Fatma Özlem ORHAN
156
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
2013-2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM YILI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
TIBBĐ PATOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: PAT 301 – TIBBĐ PATOLOJĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
128
26
154
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Hücre- Doku Zedelenmesi mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Sitopatoloji
Akut inflamasyon
Enflamasyonun kimyasal mediatörleri
Kronik inflamasyon
Onarım ve rejenerasyon
Đmmünopatolojide temel ilkeler ve Đmmün yetmezlik patolojisi
Aşırı duyarlık reaksiyonları
Hücre büyümesinin kontrolü
Neoplazi
Karsinojenik ajanlar
Çocukluk çağı tümörleri, Genetik hastalık örnekleri ve özellikleri
Enfeksiyon Hastalıklarına giriş
Tbc, lepra ve granülamatöz inflamasyon
Gram pozitif pyojenik bakteriyel enfeksiyonlar/çocukluk ve adelosan çağı
enfeksiyonları- Viral hastalıkların patolojisi
Klamidya, riketsiya ve mikoplazma hastalıkları patolojisi
Fungal ve protozozal hastalıkların patolojisi
Solunum yolu enfeksiyonları
GĐS infeksiyöz hastalıkları
Derinin bakteriyel, treponemal, paraziter, fungal ve viral hastalıkları
Pratik Uygulama
33 Saat
1
2
2
1
2
3
2
2
3
2
2
1
2
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
1
1
2
1
1
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Patoloji pratik
2
Patoloji pratik
2
Patoloji pratik
2
39
157
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
2
6 Saat
TOPLAM
Ders Kurulu No
I. Kurul
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Ders Kurulu Adı
Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Hemodinamik bozukluklar, tromboembolizm ve şok
Kan ve lenf damarları patolojisi
Normal kalp ve kalp yetmezlikleri
Konjenital kalp hastalıkları
Đskemik ve hipertansif kalp hastalıkları
Valvüler kalp ve myokardial hastalıklar
Perikardial ve neoplastik kalp hastalıkları
Hematopoetik sistem patolojisi
Beyaz kan hücreleri, lenfoid sistem ve timus hastalıkları
Akciğer hastalıkları patolojisi
Akciğer enfeksiyonları
Đntertisyel akciğer hastalıkları, Akciğer ve plevra tümörleri
Pratik Uygulama
Ders Kurulu No
II. Kurul
18 Saat
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
3
4 Saat
Patoloji pratik
2
Patoloji pratik
2
TOPLAM
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
22
Ders Kurulu Adı
Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu
Ders Kurulu No
III. Kurul
Teorik Dersler
10 Saat
Çevresel ve nutrisyonel patoloji
Pediatrik karaciğer hastalıkları ve metabolik hastalıklar
Endokrin pankreas patolojisi
Hipofiz patolojisi
Pineal bez patolojisi
Tiroid bezi non tümöral patolojisi
Tiroid bezi tümörleri
Paratroid patolojisi
Adrenal korteks ve medulla patolojisi, Multipl endokrin neoplazi
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Pratik Uygulama
4 Saat
Patoloji pratik
2
Patoloji pratik
2
TOPLAM
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
14
Ders Kurulu Adı
Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Ağız boşluğu hastalıkları
Tükürük bezi hastalıkları
Özefagus hastalıkları ve Mide hastalıkları
Đnce ve Kalın Barsak patolojisi
Appendiks hastalıkları
Karaciğer zedelenmesi
Kronik karaciğer hastalıkları
Karaciğerin infeksiyon ve enfestasyonları
Otoimmün hepatit ve toksik karaciğer lezyonları
Karaciğerin vasküler hastalıkları ve intrahepatik safra yolları hastalıkları
Karaciğer transplantasyonu ve transplantasyon komplikasyonları
Karaciğer tümör ve tümör benzeri oluşumları
Safra kesesi ve ekstrahepatik safra kanalı hastalıkları
Pankreas patolojisi
158
Ders Kurulu No
IV. Kurul
46 Saat
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Böbrek gelişme bozuklukları ve Glomerül hastalıkları
Renal tübülointertisyel hastalıklar
Böbreğin damar hastalıkları
Böbrek tümörleri
Renal transplantasyon patolojisi
Mesane tümörleri
Alt üriner sitem patolojisi ve Penis hastalıkları
Testis, epididim ve prostat patolojisi
Vulva ve vajen hastalıkları
Serviks hastalıkları patolojisi
Uterusun endometrial döngüsü ve non tümöral hastalıkları
Uterus tümörleri
Overin non-neoplastik lezyonları
Over tümörleri
Tuba uterina patolojisi
Gestasyonal trofoblastik hastalıklar ve gebelik toksemisi
Meme gelişim bozuklukları, inflamasyonları
Fibrokistik değişiklikler, proliferatif meme hastalıkları ve benign meme
tümörleri
Meme kanseri ve Erkek meme hastalıkları
Pratik Uygulama
Patoloji pratik
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
8 Saat
2
Patoloji pratik
2
Patoloji pratik
2
Patoloji pratik
2
TOPLAM
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
54
Ders Kurulu Adı
Ders Kurulu No
Sinir, Kas- Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
V. Kurul
Teorik Dersler
Deri hastalıkları patolojisi
Epidermis ve deri eki tümörleri
Deri lenfoma ve histiositozisleri
Deri pigmentasyon bozuklukları
Malign melanom
Kemik hastalıkları patolojisi (doğumsal/herediter hastalıkları, metabolik
hastalıkları, kırıkları, ve infeksiyonları)
Kemiğin benign tümörleri ve tümör benzeri lezyonları
Kemiğin malign tümörleri
Eklem hastalıkları
Yumuşak dokunun tümör ve tümör benzeri oluşumları
Kas hastalıkları
Sinir sistemi hücreleri, ödem, fıtıklaşma ve hidrosefalus
SSS sistemi damar hastalıkları ve travmaları
SSS Konjenital anomaliler, perinatal beyin hasarı ve enfeksiyonları
SSS tümörleri
Primer miyelin hastalıkları ve kazanılmış metabolik ve toksik bozukluklar
SSS’nin Dejeneratif hastalıkları
Periferik sinir sistemi patolojisi
Pratik Uygulama
21 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
4 Saat
Patoloji pratik
2
Patoloji pratik
2
TOPLAM
25
159
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: FAR 301 – TIBBĐ FARMAKOLOJĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
95
0
95
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Hücre- Doku Zedelenmesi mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Kemoterapötiklere giriş
Beta-laktam antibiyotikler-I
Beta-laktam antibiyotikler-II
MLS antibiyotikler
Tetrasiklinler-Amfenikoller
Aminoglikozidler-Antistafilokokal ilaçlar
Antianaerobik ilaçlar-Polipeptid antibiyotikler-Fluorokinolonlar
Sulfonamidler-Üriner antiseptikler
Antitüberküloz ilaçlar
Antifungal ilaçlar
Antiprotozoal ilaçlar-Antimalaryal ilaçlar
Antihelmintik ilaçlar ve Ektoparazit ilaçları
Antiviral ilaçlar
Antiseptikler ve dezenfektanlar
Antineoplastik ilaçlar
Đmmünomodülatör ilaçlar
TOPLAM
16 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
Ders Kurulu Adı
Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Antihipertansif ilaçlar-I
Antihipertansif ilaçlar-II
Periferik vazodilatatörler
Antianginal ilaçlar
Antiaritmik ilaçlar
Kalp yetmezliği ilaçları
Beta-adrenerjik reseptör blokerleri
Otonom sinir sistemine giriş
Parasempatomimetik ilaçlar
Parasempatolitik ilaçlar
Sempatomimetik ilaçlar
Sempatolitik ilaçlar
Peptid yapılı otakoidler ve nitrik oksit
Antitrombotik ilaçlar-I
Antitrombotik ilaçlar-II
Hemostatik ilaçlar ve replasman için kullanılan hemostatik kan ürünleri
Plazma hacmini genişleten solüsyonlar, kan ve plazma ürünleri
Anti-anemik ilaçlar
Antitüssif ilaçlar
Bronkodilatör ilaçlar-I
Bronkodilatör ilaçlar-II
Oksijen ve diğer tedavi gazları
Histamin ve antihistaminikler-I
Histamin ve antihistaminikler-II
TOPLAM
Ders Kurulu Adı
Ders Kurulu No
I. Kurul
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
Ders Kurulu No
II. Kurul
24
Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Ders Kurulu No
160
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu
III. Kurul
17
Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
Teorik Dersler
Endokrin sistem farmakolojisine giriş
Đnsülin, oral antidiyabetik ilaçlar ve glukagon-I
Đnsülin, oral antidiyabetik ilaçlar ve glukagon-II
Kortikosteroidler, Kortikosteroid antagonistleri ve ACTH-I
Kortikosteroidler, Kortikosteroid antagonistleri ve ACTH-II
Kortikosteroidler, Kortikosteroid antagonistleri ve ACTH-III
Tiroid ilaçları-I
Tiroid ilaçları-II
Kalsiyotropik ilaçlar-I
Kalsiyotropik ilaçlar-II
Hipofiz ve hipotalamus hormonları-I
Hipofiz ve hipotalamus hormonları-II
Hipolipidemik ilaçlar-I
Hipolipidemik ilaçlar-II
Vitaminler-I
Vitaminler-II
Kilo kaybettiren ilaçlar
TOPLAM
Ders Kurulu Adı
Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu
Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar
Laksatif ve purgatif ilaçlar-I
Laksatif ve purgatif ilaçlar-II
Antidiyareik ilaçlar
Emetik, antiemetik ve prokinetik ilaçlar-I
Emetik, antiemetik ve prokinetik ilaçlar-II
Sindirim sistemini etkileyen diğer ilaçlar
Androjenler, Anabolik steroidler ve antiandrojenik ilaçlar-I
Androjenler, Anabolik steroidler ve antiandrojenik ilaçlar-II
Estrojenler, Projestinler ve Antagonistleri-I
Estrojenler, Projestinler ve Antagonistleri-II
Oral kontraseptifler ve diğer gebelik önleme yöntemleri
Oksitosik ilaçlar
Diüretikler-I
Diüretikler-II
Diüretikler-III
Su ve elektrolit dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar
Asid-baz dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar
TOPLAM
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
Ders Kurulu No
IV. Kurul
18
Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
Teorik Dersler
Öğretim Üyesi
Ders Kurulu Adı
Sinir, Kas-Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
Ders Kurulu No
V. Kurul
Teorik Dersler
Santral sinir sistemine giriş
Genel anestetikler-I
Genel anestetikler-II
Lokal anestetikler
Nöromuskuler blokerler
Santral etkili kas gevşeticiler
Opioid analjezikler-I
Opioid analjezikler-II
NSAĐĐ-I
NSAĐĐ-II
SSS stimülanları ve kilo kaybettiren ilaçlar
Antiepileptikler
Parkinson ilaçları ve benzerleri
Eikozanoidler ve diğer otakoidler
TOPLAM
14 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
161
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
Ders Kurulu Adı
Psikiyatri, Aile hekimliği, Halk Sağlığı ve Adli Tıp Ders Kurulu
Teorik Dersler
Hipnosedatif ilaçlar-I
Hipnosedatif ilaçlar-II
Nöroleptik ilaçlar-I
Nöroleptik ilaçlar-II
Antidepresanlar-I
Antidepresanlar-II
TOPLAM
Ders Kurulu No
VI. Kurul
6 Saat
1
1
1
1
1
1
6
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
KURT
KURT
KURT
KURT
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: MĐK 301 – TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
80
20
100
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Hücre- Doku Zedelenmesi mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Bakterilerde virülans ve patojenite faktörleri
Antibiyotik kullanımında laboratuarın yeri
Streptokok, pnömokok ve enterokoklar
Stafilokoklar
Neisseria ve Moraxella
Haemophilus ve Bordatella
Gram pozitif sporsuz bakteriler
(Corynebacteria, Listeria, Erysipelothrix)
Bacillus, Francisella, Pasteurella
Mycoplasma, Ureaplasma, Legionella
Brucella
Anaerop bakteriler
Non fermentatif bakteriler
Actinomyces, Nocardia
Sarmal mikroorganizmalar
Riketsiyalar
Klamidyalar
Sterilizasyon dezenfeksiyon antisepsi kuralları, uygulaması ve kontrolü
Pratik Uygulama
Gram pozitif kokların ve difteri basilinin incelenmesi
Neisseriaların ve şarbon basilinin incelenmesi
Mikrobiyolojik örnek alma, laboratuara gönderme ve sonuçların
değerlendirilmesi. Boğaz kültürü
Antibiyotik duyarlılık testleri
TOPLAM
30 Saat
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
8 Saat
2
2
2
2
38
Ders Kurulu Adı
Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Kan ve kan bileşenlerinin mikrobiyolojik incelemesi
Mikobakteriler
SYE etkeni viruslar ve influenza
Adenoviruslar, Pox grubu viruslar
Herpes grubu viruslar
Picorna viruslar
Arboviruslar
HIV
Toxoplazma
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Murat ARAL
Doç. Dr. Murat ARAL
Doç. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Murat ARAL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Murat ARAL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Murat ARAL
Ders Kurulu No
II. Kurul
17 Saat
1
2
2
2
2
1
2
2
1
162
Ders Kurulu No
I. Kurul
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Murat ARAL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Kan parazitleri
Pratik Uygulama
Mikobakterilerde tanı yöntemleri
Virusların mikrobiyolojik incelenmesi
TOPLAM
2
4 Saat
2
2
21
Ders Kurulu Adı
Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Vibrio, Campylobacter, Helicobacter
Enterik bakteriler
Salmonella, Shigella, Yersinia
Hepatit virusları
Urogenital sistem ve GĐS protozoonları
Nematodlar
Sestodlar
Trematodlar
Fırsatçı parazitler
Pratik Uygulama
Enterik bakterilerin incelenmesi
Protozoon ve helmintlerin incelenmesi
TOPLAM
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Murat ARAL
Ders Kurulu No
IV. Kurul
18 Saat
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6 Saat
2
4
24
Ders Kurulu Adı
Sinir, Kas- Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Murat ARAL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Murat ARAL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Ders Kurulu No
V. Kurul
Teorik Dersler
Rhabdoviruslar
Yavaş virus enfeksiyonları
Kızamık, kızamıkcık, kabakulak virusları
Onkojenikviruslar
Yüzeyel mikozlar
Subkutanöz mikozlar
Gerçek sistemik(endemik)mikozlar
Fırsatçı mikozlar
Pratik Uygulama
Dermatofitler ve fırsatçı mikoz etkenleri
TOPLAM
15 Saat
1
2
2
2
2
2
2
2
2 Saat
2
17
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Murat ARAL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Mustafa GÜL
Doç. Dr. Murat ARAL
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Murat ARAL
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa GÜL
HALK SAĞLIĞI ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: HS 301 – HALK SAĞLIĞI
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
68
68
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Psikiyatri, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı ve Adli Tıp Ders Kurulu
Teorik Dersler
Ders Kurulu No
VI. Kurul
68 Saat
Đletişim
Sağlık Mevzuatı
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Sağlık Ekonomisi
Sosyal Çalışma ve Halk Sağlığı
Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi
Anne Sağlığı ve Aile Planlaması
Çocuk Sağlığı
Adölesan Sağlığı
Okul Sağlığı
Ekolojik Denge, Çevre Kirliliği ve Đnsan Sağlığı
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
163
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Su Kirliliği
Hava Kirliliği
Đnsan Dışkısı ve Đdrarının Kontrol Altına Alınması
Katı Atıkların Zararsız Hale Getirilmesi
Konut ve Đnsan Sağlığı Açısından Önemi
Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar ve Vektörlerle Savaş
Afet Durumlarında Halk Sağlığı Uygulamaları
Halk Sağlığı Açısından Kazalar
Đş Sağlığı
Toplum Beslenmesi
Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü
Bağışıklama
Bulaşıcı Olamayan Hastalıkların Kontrolü ve Yaşlılık Sorunları
Toplum Ruh Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı
Yaşam Kalitesi
Epidemiyoloji
Araştırma Planlanması
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
6
4
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Yrd. Doç. Dr. M. Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
ĐÇ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: DAH 301- ĐÇ HASTALIKLARI
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
68
68
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Ders Kurulu No
Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
(Hematoloji Onkoloji Konuları)
II. Kurul
Ders Konusu
Temel Onkolojiye Giriş
Klinik Onkolojiye Giriş
Onkolojik Aciller
Paraneoplastik sendromlar
Anemili hastaya yaklaşım
Đdiopatik trombositopenik purpura
DIC, HÜS ve TTP
Hiperkoagülabilite durumları
Lenfomalar (Hodgkin lenfoma, Non Hodgkin lenfoma
Lösemiler (AML, ALL, KML, KLL, Saçlı hücreli lösemi)
Plazma Hücre Diskrazileri
13 Saat
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ozan
Yrd. Doç. Dr. Ozan
Yrd. Doç. Dr. Ozan
Yrd. Doç. Dr. Ozan
Yrd. Doç. Dr. Ozan
Yrd. Doç. Dr. Ozan
Yrd. Doç. Dr. Ozan
Yrd. Doç. Dr. Ozan
Yrd. Doç. Dr. Ozan
Yrd. Doç. Dr. Ozan
Yrd. Doç. Dr. Ozan
Ders Kurulu Adı
Ders Kurulu No
Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu
III. Kurul
Ders Konusu
Endokrinolojik açıdan hastaya yaklaşım
Endokrinolojiye giriş ve hormon kavramı
Adenohipofiz Hastalıkları
Nörohipofiz hastalıkları
Diabet tanı ve sınıflaması
Diabetin akut komplikasyonları
Diabetin kronik komplikasyonları
Diabetes mellitusun tedavisi
Metabolik sendrom ve obezite
Hirşutismus ve Polikistik over sendromu
Tiroid nodüllerine yaklaşım
Hipotiroidiler
Tirotoksikozlar
Paratiroid bezi hastalıkları
Metabolik kemik hastalıkları
20 Saat
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
164
BALAKAN
BALAKAN
BALAKAN
BALAKAN
BALAKAN
BALAKAN
BALAKAN
BALAKAN
BALAKAN
BALAKAN
BALAKAN
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Kamile GÜL
Doç. Dr. Kamile GÜL
Doç. Dr. Kamile GÜL
Doç. Dr. Kamile GÜL
Doç. Dr. Kamile GÜL
Doç. Dr. Kamile GÜL
Doç. Dr. Kamile GÜL
Doç. Dr. Kamile GÜL
Doç. Dr. Kamile GÜL
Doç. Dr. Kamile GÜL
Doç. Dr. Kamile GÜL
Doç. Dr. Kamile GÜL
Doç. Dr. Kamile GÜL
Doç. Dr. Kamile GÜL
Doç. Dr. Kamile GÜL
Adrenal bez hiperfonksiyonu
Adrenal bez hipofonksiyonu
Otoimmün poliglandüler sendromlar ve multiple endokrin neoplaziler
1
1
1
Ders Kurulu Adı
Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu
(Gastroenteroloji Konuları)
Ders Konusu
Sindirim sistemi hastalıklarında
Anamnez, Fizik muayene ve Alarm faktörleri
Gastrointestinal kanal hastalıklarında tanı ve tedavi
Gastrointestinal hastalıklarda laboratuvar
Karaciğer Sirozu ve komplikasyonları
Kronik Viral Hepatitler
Đnflamatuvar Barsak Hastalıkları
Sarılık ve Kolestaz
Gastrointestinal kanal Polip ve kanserleri
Özofagus Hastalıkları ve Disfaji
Peptik Ülser ve Gastritler
Toksik hepatitler
Malabsorpsiyon ve kronik diyare
Đrritable Barsak Sendromu
Gastrointestinal Sistem Kanamaları
Doç. Dr. Kamile GÜL
Doç. Dr. Kamile GÜL
Doç. Dr. Kamile GÜL
Ders Kurulu No
IV. Kurul
21 Saat
2
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bülent KANTARÇEKEN
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
Prof. Dr. Bülent KANTARÇEKEN
Doç. Dr. Ali ÇETĐNKAYA
Doç. Dr. Ali ÇETĐNKAYA
Prof. Dr. Bülent KANTARÇEKEN
Doç. Dr. Ali ÇETĐNKAYA
Doç. Dr. Ali ÇETĐNKAYA
Prof. Dr. Bülent KANTARÇEKEN
Doç. Dr. Ali ÇETĐNKAYA
Doç. Dr. Ali ÇETĐNKAYA
Doç. Dr. Ali ÇETĐNKAYA
Doç. Dr. Ali ÇETĐNKAYA
Prof. Dr. Bülent KANTARÇEKEN
Prof. Dr. Bülent KANTARÇEKEN
Ders Kurulu Adı
Ders Kurulu No
Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu
(Nefroloji Konuları)
IV. Kurul
Ders Konusu
Böbreğin fonksiyonel anatomisi ve fonksiyonları
Üriner sistem hastalıkarında semptomatoloji
Asit baz denge bozuklukları
Sodyum ve su metabolizma bozuklukları
Potasyum metabolizma bozuklukları
Proteinüri ve hematüri etyopatogenez
Glomerulonefritlerde etopatogenez ve sınıflandırma
Nefrotik sendrom etyopatogenez ve klinik
Tübülointertisyel nefritlerde tanı ve tedavii
ABY nedenleri ve tedavi
KBY nedenleri sınıflandırma ve tedavi
DNP fizyopatoloji
Üriner sistem enfeksiyonları
HT
14 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
Ders Kurulu Adı
Ders Kurulu No
Sinir, Kas-Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
(Romatoloji Konuları)
V. Kurul
Ders Konusu
Romatolojiye giriş ve romatolojik kavramlar
Romatoid artrit
Seronegatif artritler
Spondilitler
Sistemik lupus eritematoz ve antifosfolipid sendromu
Behçet hastalığı
Ailevi Akdeniz ateşi
Kristal artropatileri
Sistemik skleroz
Erişkinin still hastalığı
Sistemik vaskülitler
Lokomotor sistem muayenesi
Đnflamatuar miyozitler
Romatolojide laboratuar
Dahiliyede Temel Semptomların Ayırıcı Tanısı (Ateş, halsizlik, kilo kaybı, eklem
ağrısı)
Dahiliyede Laboratuvar Kullanımı
165
17 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr Gözde YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr Gözde YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr Gözde YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr Gözde YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr Gözde YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr Gözde YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr Gözde YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr Gözde YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr Gözde YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr Gözde YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr Gözde YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr Gözde YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr Gözde YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr Gözde YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr Gözde YILDIRIM
ÇETĐN
ÇETĐN
ÇETĐN
ÇETĐN
ÇETĐN
ÇETĐN
ÇETĐN
ÇETĐN
ÇETĐN
ÇETĐN
ÇETĐN
ÇETĐN
ÇETĐN
ÇETĐN
ÇETĐN
Yrd. Doç. Dr Gözde YILDIRIM ÇETĐN
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: ÇS 301 – ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
45
45
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Hücre- Doku Zedelenmesi mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu
Ders Kurulu No
I. Kurul
Teorik Dersler
Enfeksiyon hastalıklarında belirti ve bulgular
MSS enfeksiyonlarına klinik yaklaşım
Pediatrik Romatolojiye giriş
Allerjik hastalıların immunopatogenezi
Allerjik ilaç reaksiyonları
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ekrem GÜLER
Doç. Dr. Ekrem GÜLER
Doç. Dr. Şeref OLĞAR
Yrd. Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Yrd. Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
6 Saat
1
1
1
2
1
Ders Kurulu Adı
Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Kalp sesleri
Kalp üfürümleri
Siyanoz
Konjenital kalp hastalıkları
Kalp hastalıklarında hemodinamik değişiklikler
Elektrokardiografi
Hematolojiye giriş ve anemi sınıflandırılması
Trombosit hastalıkları
Çocukluk çağı kanserleri ve epidemiyolojisi
Hemoglobinopatiler talasemi sendromları
Hemolitik anemiler
Anemik hastaya yaklaşım
Kanamalı hastaya yaklaşım
Kompleman sistemi bozuklukları
Fagosit fonksiyon bozuklukları ve hastalıkları
Bilirubin metabolizması
Ders Kurulu No
II. Kurul
18 Saat
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Ders Kurulu Adı
Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Şeref OLĞAR
Doç. Dr. Şeref OLĞAR
Doç. Dr. Şeref OLĞAR
Doç. Dr. Şeref OLĞAR
Doç. Dr. Şeref OLĞAR
Doç. Dr. Şeref OLĞAR
Doç. Dr. Mehmet DAVUTOĞLU
Doç. Dr. Mehmet DAVUTOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Yrd. Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Doç. Dr. Mehmet DAVUTOĞLU
Doç. Dr. Mehmet DAVUTOĞLU
Doç. Dr. Ekrem GÜLER
Yrd. Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Doç. Dr. Ekrem GÜLER
Doç. Dr. Ekrem GÜLER
Ders Kurulu No
III. Kurul
Teorik Dersler
Ön hipofiz hastalıkları
Endokrin sisteme giriş ve hipotalamus
Normal püberte
Çocuklarda obezite değerlendirilmesi ve önlenmesi
Posterier hipofiz ve Diabetes insipidus
Cinsel farklılaşma
Cinsel farklılaşma bozuklukları
Püberte Sapmaları
8 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
Ders Kurulu Adı
Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Su ve sodyum dengesi bozuklukları
Renal tubüler bozukluklar
Proteinüri
Glomerulonefrit patogenezi
Potasyum dengesi ve bozuklukları
Ders Kurulu No
IV. Kurul
5 Saat
1
1
1
1
1
166
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet DAVUTOĞLU
Doç. Dr. Ekrem GÜLER
Doç. Dr. Ekrem GÜLER
Doç. Dr. Ekrem GÜLER
Doç. Dr. Ekrem GÜLER
Yrd. Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Yrd. Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Yrd. Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet DAVUTOĞLU
Doç. Dr. Mehmet DAVUTOĞLU
Doç. Dr. Mehmet DAVUTOĞLU
Doç. Dr. Mehmet DAVUTOĞLU
Doç. Dr. Ekrem GÜLER
Ders Kurulu Adı
Sinir, Kas- Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Ders Kurulu No
V. Kurul
Teorik Dersler
Çocukluk çağının epileptik sendromları
Çocukluk çağında nöromuskuler hastalıklar
SSS gelişimsel bozuklukları ve nörokutanöz hastalıklar
SSS enfeksiyonlarında LP, tanı
SSS’nin degeneratif hastalıkları
Mitokondriyal hastalıklar
8 Saat
2
1
2
1
1
1
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cengiz DĐLBER
Prof. Dr. Cengiz DĐLBER
Prof. Dr. Cengiz DĐLBER
Prof. Dr. Cengiz DĐLBER
Prof. Dr. Cengiz DĐLBER
Prof. Dr. Cengiz DĐLBER
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: AH 301 – AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
17
17
34
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Psikiyatri, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı ve Adli Tıp Ders Kurulu
Teorik Dersler
Hasta Merkezli Yaklaşım
Aile Merkezli Yaklaşım
Sürekli Bakım-Kapsamlı Bakım
Biyopsikososyal Yaklaşım
Klinikte Problem Çözme
Aile Hekimliğinde Kayıtlar
Personel ve Zaman Yönetimi
Sağlık Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı
Malpraktis ve Risk Yönetimi
Evde Bakım Hizmetleri
Peryodik Sağlık Muayenesi
Bebek ve Çocuklarda Sağlığın Sürdürülmesi
Adolesanlarda Sağlığın Sürdürülmesi
Erişkinlerde Sağlığın Sürdürülmesi
Yaşlı Erişkinlerde Sağlığın Sürdürülmesi
Sigara/Tütün Bağımlılığına Hekim Yaklaşımı
Pratik Uygulama
PRATĐK: Hasta-Hekim Görüşmesi
Ders Kurulu No
VI. Kurul
17 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
17 Saat
4
PRATĐK: Sunum Hazırlama ve Sunma
2
PRATĐK: Hasta Eğitimi Materyali Hazırlama
2
PRATĐK: Aile Sağlığı Merkezi Gözlem Ziyareti
4
PRATĐK: Hasta Merkezli Olgu Sunumu
2
PRATĐK: Aile Sunumu
3
TOPLAM
34
167
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: KHD 301 – KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
14
0
14
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Ders Kurulu No
Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu
IV. Kurul
Teorik Dersler
Genital Organların Anatomisi
Menstrüel Siklüs Fizyolojisi
Gebelik Endokrinolojisi
Doğum Eylemi Fizyolojisi
Fetus ve Plasenta Fizyopatolojisi
Erken Gebelik: Gametogenezis, Fertilizasyon, Đmplantasyon
Gebelikte Maternal Fizyolojik Değişiklikler
Pediatrik ve Adolesan Jinekolojisi
Genital Kanserlerin Etyolojisi, Epidemiyolojisi
Aile Planlaması ve Kontrasepsiyon
Anormal Uterin Kanamalar
Puerperium
Gebelikte Tarama Testleri
Vajinal Enfeksiyonlar
14 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gürkan KIRAN
Doç. Dr. Hakan KIRAN
Doç. Dr. Deniz Cemgil ARIKAN
Doç. Dr. Ayhan COŞKUN
Doç. Dr. Deniz Cemgil ARIKAN
Doç. Dr. Hakan KIRAN
Doç. Dr. Ayhan COŞKUN
Doç. Dr. Hakan KIRAN
Prof. Dr. Gürkan KIRAN
Prof. Dr. Gürkan KIRAN
Doç. Dr. Hakan KIRAN
Doç. Dr. Deniz Cemgil ARIKAN
Doç. Dr. Ayhan COŞKUN
Doç. Dr. Hakan KIRAN
GENEL CERRAHĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: GC 301 – GENEL CERRAHĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
6
0
6
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Ders Kurulu No
Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu
III. Kurul
Teorik Dersler
Endokrin Hastalıklara Cerrahi Yaklaşım-I
Endokrin Hastalıklara Cerrahi Yaklaşım-II
Endokrin Hastalıklara Cerrahi Yaklaşım-III
3 Saat
1
1
1
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Đlhami Taner KALE
Prof. Dr. Ertan BÜLBÜLOĞLU
Prof. Dr. Ertan BÜLBÜLOĞLU
Ders Kurulu Adı
Ders Kurulu No
Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu
IV. Kurul
Teorik Dersler
Akut Batın
Cerrahi Semiyoloji-I
Cerrahi Semiyoloji-II
3 Saat
1
1
1
168
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Fatih YÜZBAŞIOĞLU
Prof. Dr. Đlhami Taner KALE
Prof. Dr. Đlhami Taner KALE
TIBBĐ BĐYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: TG 301 – TIBBĐ GENETĐK
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
9
0
9
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu
Ders Kurulu No
III. Kurul
Teorik Dersler
Kök Hücre Biyolojisi
Đmmünogenetik
Epigenetik
Kan Grubu Genetiği
Genetik Danışmanlık
9 Saat
2
2
2
2
1
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
KARDĐYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: KAR 301- KARDĐYOLOJĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
16
0
16
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Kalp hastalıklarında fizik muayene
Kalp hastalıkları semptom ve bulguları
Miyokarditler, kardiyomiyopatiler ve kalp tümörleri
Kalp Kapak Hastalıkları
Sistemik Hipertansiyon
Ateroskleroz, KKH ve Akut Koroner Sendromlar
Enfektif Endokarditler
Kalp yetersizliği tanı ve tedavi prensipleri
Perikard Hastalıkları
EKG ye giriş
Kalp Ritm Bozuklukları
Sencop, Ani kardiyak Ölüm ve kardiyolenik şok
Ders Kurulu No
II. Kurul
16 Saat
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
169
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gürkan ACAR
Doç. Dr. Gürkan ACAR
Doç. Dr. Gürkan ACAR
Doç. Dr. Gülizar SÖKMEN
Doç. Dr. Gülizar SÖKMEN
Doç. Dr. Ahmet AKÇAY
Doç. Dr. Ahmet AKÇAY
Yrd. Doç. Dr. Abdullah SÖKMEN
Yrd. Doç. Dr. Abdullah SÖKMEN
Yrd. Doç. Dr. Đdris ARDIÇ
Yrd. Doç. Dr. Đdris ARDIÇ
Yrd. Doç. Dr. Đdris ARDIÇ
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: GH 301- GÖĞÜS HASTALIKLARI
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
12
0
12
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Solunum fizyolojisi ve STF
Solunum yetmezliği
KOAH
Astım
Trakeit, Bronşit, Bronşiolit,
Solunum muayenesi
Ders Kurulu No
II. Kurul
12 Saat
2
2
2
2
1
3
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. Hasan KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. Hasan KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. Hasan KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. Hasan KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. Hasan KAHRAMAN
ACĐL TIP ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: AC 301 – ACĐL TIP
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
9
0
9
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu
Ders Kurulu No
III. Kurul
Teorik Dersler
Temel yaşam desteği
Travmalı hastaya yaklaşım
Yılan ısırması
Akrep sokması
Suda boğulma
Sıcak çarpması
Zehirlenme hastalarına yaklaşım
Hipotermi ve donuk
Elektrik ve yıldırım çarpması
9 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
170
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Selim
Yrd. Doç. Dr. Selim
Yrd. Doç. Dr. Selim
Yrd. Doç. Dr. Selim
Yrd. Doç. Dr. Selim
Yrd. Doç. Dr. Selim
Yrd. Doç. Dr. Selim
Yrd. Doç. Dr. Selim
Yrd. Doç. Dr. Selim
BOZKURT
BOZKURT
BOZKURT
BOZKURT
BOZKURT
BOZKURT
BOZKURT
BOZKURT
BOZKURT
ENFEKSĐYON HASTALIKLARI VE KLĐNĐK MĐKROBĐYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: ENF 301 – ENFEKSĐYON HASTALIKLARI
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
12
0
12
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Ders Kurulu No
Hücre- Doku Zedelenmesi mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu
I. Kurul
Teorik Dersler
Hastane enfeksiyonları
Antibiyotikler ve kullanım ilkeleri
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Üst Solunum Yolları enfeksiyonları
Cilt ve Yumuşak doku enfeksiyonları
Kemik ve Eklem enfeksiyonları
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ömer Faruk KÖKOĞLU
Prof. Dr. Ömer Faruk KÖKOĞLU
Doç. Dr. Hasan UÇMAK
Doç. Dr. Hasan UÇMAK
Yrd. Doç. Dr. Selma GÜLER
Yrd. Doç. Dr. Selma GÜLER
12 Saat
2
2
2
2
2
2
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: KBB 301 – KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
5
0
5
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Ders Kurulu No
Hücre- Doku Zedelenmesi mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu
I. Kurul
Teorik Dersler
KBB hastalıklarına giriş-KBB’de muayene yöntemleri
Burun ve PNS hastalıkları
Kulak hastalıkları
Ağız, farenks ve larenks hastalıkları
Đletişim bozuklukları
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KELLEŞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KELLEŞ
Prof. Dr. Mehmet Akif KILIÇ
Prof. Dr. Mehmet Akif KILIÇ
Prof. Dr. Mehmet Akif KILIÇ
5 Saat
1
1
1
1
1
RADYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: RAD 301 - RADYOLOJĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
9
0
9
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Ders Kurulu No
Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Dolaşım Sistemi Radyolojisi
Solunum Sistemi Radyolojisi
II. Kurul
3 Saat
1
2
171
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mürvet YÜKSEL
Doç. Dr. Mürvet YÜKSEL
Ders Kurulu Adı
Ders Kurulu No
Gastrolntestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Gastrointestinal Sistemi Radyolojisi
Ürogenital Sistemi Radyolojisi
IV. Kurul
3 Saat
2
1
Ders Kurulu Adı
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr, Mehmet Fatih ĐNCĐ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ĐNCĐ
Ders Kurulu No
Sinir, Kas-Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
V. Kurul
Teorik Dersler
Kas-Đskelet Sistemi Radyolojisi
3 Saat
3
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Fuat ÖZKAN
GÖĞÜS CERRAHĐSĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: GÖC 301 – GÖĞÜS CERRAHĐSĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
4
0
4
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Ders Kurulu No
Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Toraks Travmaları (Hemotoraks-Pnömotoraks)
Akciğerin cerrahi enfeksiyöz hastalıkları
(Kist hidatik- Bronşektazi-Ampiyem-Abse)
II. Kurul
4 Saat
2
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKUR
2
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKUR
ÜROLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: ÜRO 301- ÜROLOJĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
6
0
6
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Gastrolntestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Ürogenital fizik muayene ve bulguları
Obstrüktif üropati
Erkek cinsel sağlığı
Erkek üreme sağlığı
Genitoüriner sistem hastalıklarına giriş ve terminoloji
Benign prostat hiperplazisi
Ders Kurulu No
IV. Kurul
6 Saat
1
1
1
1
1
1
172
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tayfun ŞAHĐNKANAT
Doç. Dr. Tayfun ŞAHĐNKANAT
Prof. Dr. Sefa RESĐM
Prof. Dr. Sefa RESĐM
Doç. Dr. Bülent ALTUNOLUK
Doç. Dr. Bülent ALTUNOLUK
ADLĐ TIP ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: AT 301 – ADLĐ TIP
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
6
0
6
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Psikiyatri, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı ve Adli Tıp Ders Kurulu
Teorik Dersler
Adli Bilimlere Giriş
Adli Tıbba Giriş
Adli Travmatoloji
Ölüm ve Ölüm Sonrası Değişiklikler
Otopsi
Ders Kurulu No
VI. Kurul
6 Saat
1
1
1
1
2
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ramazan KARANFĐL
Yrd. Doç. Dr. Ramazan KARANFĐL
Yrd. Doç. Dr. Ramazan KARANFĐL
Yrd. Doç. Dr. Abdullah AVŞAR
Yrd. Doç. Dr. Abdullah AVŞAR
NÖROLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: NÖR 301 - NÖROLOJĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
14
0
14
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Sinir ve Kas–Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Ders Kurulu No
V. Kurul
Teorik Dersler
Serebral Korteks
Subkortikal Yapılar
Sinir Sistemi Semiyoloji
Medulla spinalis inen ve çıkan yollar
Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi Çalışma Organizasyonu
Kraniyal Sinirler ve Hastalıklarında Klinik Görünümler
Hareket Hastalıkları
Nörolojide Kullanılan Tanı Yöntemleri
Epileptik Fenomenler ve Karıştırıcı Durumlar
Beyin Damar Hastalıkları
Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları
Baş Ağrılı Hastanın Anlamlandırılması
Nörolojik Belirti ve Bulguları Anlamlandırma: Olgu Sunumları
Nörolojik Belirti ve Bulguları Anlamlandırma: Olgu Sunumları
14 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
173
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE
Doç. Dr. Deniz TUNCEL
Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE
Doç. Dr. Deniz TUNCEL
Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE
Doç. Dr. Deniz TUNCEL
Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE
Doç. Dr. Deniz TUNCEL
Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE
Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE
Doç. Dr. Deniz TUNCEL
Doç. Dr. Deniz TUNCEL
Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE
Doç. Dr. Deniz TUNCEL
FĐZĐK TEDAVĐ ve REHABĐLĐTASYON ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: FTR 301 – FĐZĐK TEDAVĐ ve REHABĐLĐTASYON
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
9
0
9
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Sinir ve Kas–Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Ders Kurulu No
V. Kurul
Teorik Dersler
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kavramı
Kas-Đskelet Sistemi Fizik Muayenesi
Egzersiz Fizyolojisi ve Tedavi Edici Egzersizler
Ergonomi
Nörolojik Hastalıkların Rehabilitasyonu
Romatizmal Hastalıkların rehabilitasyonu
Ortopedik Rehabilitasyon
Kardiyo-pulmoner resüsitasyon
9 Saat
1
2
1
1
1
1
1
1
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Vedat NACĐTARHAN
Prof. Dr. Vedat NACĐTARHAN
Prof. Dr. Vedat NACĐTARHAN
Prof. Dr. Vedat NACĐTARHAN
Prof. Dr. Vedat NACĐTARHAN
Prof. Dr. Vedat NACĐTARHAN
Prof. Dr. Vedat NACĐTARHAN
Prof. Dr. Vedat NACĐTARHAN
ORTOPEDĐ ve TRAVMATOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: ORT 301 – ORTOPEDĐ ve TRAVMATOLOJĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
12
0
12
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Sinir ve Kas–Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Ders Kurulu No
V. Kurul
Teorik Dersler
Kırık, kırık iyileşmesi, komplikasyonları, tedavi yaklaşımları
Kemik ve Eklem Enfeksiyonları
Çocukluk Çağı Kalça Problemleri
Đskelet Sisteminin Doğuştan hastalıkları
Çıkıklar, Yumuşak Doku ve Bağ Yaralanmaları
Ortopedide Nörolojik Hastalıklar
Mezenkimal Tümörler
Spor Yaralanmaları
Osteoartrit ve Diğer Enflamatuvar Olmayan Artropatiler
12 Saat
2
1
1
1
1
2
2
1
1
174
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Murat ÜZEL
Prof. Dr. Murat ÜZEL
Prof. Dr. Murat ÜZEL
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KALENDER
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KALENDER
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KALENDER
Yrd. Doç. Dr. Ökkeş BĐLAL
Yrd. Doç. Dr. Ökkeş BĐLAL
Yrd. Doç. Dr. Ökkeş BĐLAL
PSĐKĐYATRĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: PSĐ 301 - PSĐKĐYATRĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
15
0
15
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Psikiyatri, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı ve Adli Tıp Ders Kurulu
Teorik Dersler
Psikiyatride Görüşme Đlkeleri
Psikiyatrik Belirti ve Bulgular
Davranışın Nörobiyolojisi
Depresyon
Bipolar Bozukluklar
Şizofreni ve Diğer Psikotik Boz
Anksiyete Bozuklukları
Madde Kullanım Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Somatoform Bozukluklar
Kognitif Bozukluklar ve Delirium
Uyku Psikofizyolojisi ve Uyku Bozuklukları
Đntiharın Psikobiyolojik Boyutları
Psikoterapi ve Somatik Tedavilerin Gelişimi ve Temel Đlkeleri
Ders Kurulu No
VI. Kurul
15 Saat
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. F. Özlem ORHAN
Doç. Dr. F. Özlem ORHAN
Yrd Doç Dr Ebru FINDIKLI
Yrd Doç Dr Ebru FINDIKLI
Yrd Doç Dr Ebru FINDIKLI
Yrd Doç Dr Ebru FINDIKLI
Doç. Dr. F. Özlem ORHAN
Yrd Doç Dr Ebru FINDIKLI
Yrd Doç Dr Ebru FINDIKLI
Doç. Dr. F. Özlem ORHAN
Doç. Dr. F. Özlem ORHAN
Yrd Doç Dr Ebru FINDIKLI
Doç. Dr. F. Özlem ORHAN
Doç. Dr. F. Özlem ORHAN
GÖZ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: GÖZ 301 – GÖZ HASTALIKLARI
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
6
0
6
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Psikiyatri, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı ve Adli Tıp Ders Kurulu
Teorik Dersler
Göz Muayenesi
Göz Travmaları ve Đlk Yardım
Sistemik Hastalıkların Göz Tutulumları
Kırmızı gözde ayırıcı tanı
Konjonktivitler
Refraksiyon kusurları ve düzeltme yöntemleri
Ders Kurulu No
VI. Kurul
6 Saat
1
1
1
1
1
1
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Murat ÖZDEMĐR
Prof. Dr. Murat ÖZDEMĐR
Prof. Dr. Gökhan ÖZDEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Adnan AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Loman ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Murat ASLANKURT
ANESTEZĐOLOJĐ ve REANĐMASYON ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: ANE 301 – ANESTEZĐ ve REANĐMASYON
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
4
0
4
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Kardiyo pulmoner resüsitasyon temel yaşam desteği
Anestezi tanımı ve tarihçesi
Ders Kurulu No
II. Kurul
4 Saat
2
2
175
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hafize ÖKSÜZ
Doç. Dr. Hafize ÖKSÜZ
DERĐ ve ZÜHREVĐ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: DER 301 – DERĐ ve ZÜHREVĐ HASTALIKLAR
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
4
0
4
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu
Ders Kurulu No
III. Kurul
Teorik Dersler
Derinin yapısı ve histolojisi
Derinin muayenesi ve tanı metotları
Derinin elementer lezyonları
4 Saat
1
1
2
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Perihan ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Perihan ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Perihan ÖZTÜRK
TIBBĐ BĐYOKĐMYA ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: BYK 301 – TIBBĐ BĐYOKĐMYA
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
8
0
8
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Hücre- Doku Zedelenmesi mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Travma ve doku zedelenmesi
2 Saat
2
Ders Kurulu Adı
Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Kanser doku biyokimyası
Ders Kurulu No
I. Kurul
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ergül BELGE KURUTAŞ
Ders Kurulu No
II. Kurul
2 Saat
2
Ders Kurulu Adı
Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu
Öğretim Üyesi
Prof. Dr.Fatma ĐNANÇ TOLUN
Ders Kurulu No
III. Kurul
Teorik Dersler
DNA nın Klinik laboratuarlarda kullanımı
2 Saat
2
Ders Kurulu Adı
Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu
Teorik Dersler
Tümör belirteçleri
Ders Kurulu No
IV. Kurul
2 Saat
2
176
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Metin KILINÇ
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
BEYĐN ve SĐNĐR CERRAHĐSĐ ANABĐLĐM DALI
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: BC 301 – BEYĐN ve SĐNĐR CERRAHĐSĐ
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
6
0
6
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Sinir ve Kas–Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Ders Kurulu No
V. Kurul
Teorik Dersler
Beyin ve sinir cerrahisi açısından hastaya yaklaşım: Temel nörolojik muayene
ve ileri tanı yöntemleri
Merkezi sinir sistemi tümörleri
Kafa ve spinal travmaya temel yaklaşım
2 Saat
2
2
2
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. K. Zafer YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr. Đdiris ALTUN
Yrd. Doç. Dr. Đdiris ALTUN
TEMEL TIBBĐ BECERĐLER
DERS KURULLARINA GÖRE DÖNEM III DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: TTB 301 – TEMEL TIBBĐ BECERĐLER
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
0
16
0
saat
saat
saat
Ders Kurulu Adı
Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Pratik Ders
Ders Kurulu No
II. Kurul
4 Saat
Dolaşım ve solunum sistemi muayenesi
4
Ders Kurulu Adı
Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
(Aile Hekimliği)
Ders Kurulu No
III. Kurul
Pratik Ders
4 Saat
Tiroid muayenesi
4
Ders Kurulu Adı
Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu
Pratik Ders
Ders Kurulu No
IV. Kurul
4 Saat
Batın muayenesi
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
(Aile Hekimliği)
4
Ders Kurulu Adı
Sinir ve Kas–Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
(Aile Hekimliği)
Ders Kurulu No
V. Kurul
Pratik Ders
4 Saat
Nörolojik muayene ve kas–iskelet sistemi muayenesi
4
177
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
(Aile Hekimliği)
DÖNEM III GÜZ YARIYILI
SEÇMELĐ DERSLERĐ ve DERS ĐÇERĐKLERĐ
Ders Adı: SEÇ 301 - SEÇMELĐ DERS (Klinik Biyokimyada Laboratuvar Test Sonuçlarının
Yorumlanması)
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
16
16
saat
saat
saat
Teorik Ders
Klinik biyokimya laboratuvarlarının işleyişi
Rutin laboratuvarda hata kaynakları
Klinik biyokimyada materyal ve parametre seçimi
Rutin biyokimya testlerinin yorumlanması
Tam kan sayımı ve sedimantasyon
Đdrar testleri
Hormon testlerinin yorumlanması
Çocuklarda biyokimya testlerin yorumlanması
Yaşlılarda biyokimyasal testlerin yorumlanması
Gebelik biyokimyası
Prenatal tanı
Kan gazları ve elektrolitler
I. Ara Sınav
Koagulasyon testleri
Elektroforez
16 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ
Prof. Dr. Fatma ĐNANÇ
16 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Prof. Dr. Murat ARAL
Ders Adı: SEÇ 301 - SEÇMELĐ DERS (Özel Đmmunoloji)
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
16
16
saat
saat
saat
Teorik Ders
Đmmunoljiye giriş
Antijen-Antikor
Kompleman Sistemi
Mononükleer Hücrelerin Matürasyonu
Fagositer Sistem ve Antijen Sunucu Hücreler
Lenfoid Organlar
Antijen Tanınması, Salgısal ve Hücresel Đmmün Yanıt
Đmmunolojik Tolerans ve Đmmun Yanıtın Düzenlenmesi
Đnvitro Antijen Antikor Birleşmesi
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
Otoimmünite
I. Ara Sınav
Transplantasyon Đmmünolojisi
Tümör immünolojisi
Aşılar ve Serumlar
178
TOLUN
TOLUN
TOLUN
TOLUN
TOLUN
TOLUN
TOLUN
TOLUN
TOLUN
TOLUN
TOLUN
TOLUN
TOLUN
TOLUN
TOLUN
Ders Adı: SEÇ 301 - SEÇMELĐ DERS (Farmakolojide Hücre Kültürü ve Kök Hücre Kavramı)
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
16
16
saat
saat
saat
Teorik Ders
Hücre kültürü fiziki altyapısı
Kültür tipleri
Hücrelerin gözlenmesi
Hücrelerin elde edilişi
Primer hücreler
Devamlı hücreler
Hücrelerin bakımı ve besiyeri
Hücre bakımı ve pasaj
Hücrelerin dondurulması
Kök hücre nedir?
Kök hücre çeşitleri
I. Ara Sınav
Kök hücrelerin tedavi amaçlı kullanımı
Kök hücre uygulamasının olası riskleri nelerdir?
Kök hücre araştırmasının etik ve hukiki boyutu
16 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan
16 Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
KURT
Ders Adı: SEÇ 301 - SEÇMELĐ DERS (Özel Parazitoloji)
Teorik ders
Pratik uygulama
Toplam
16
16
saat
saat
saat
Teorik Ders
Parazitolojiye giriş ve tarihçe
Parazitizm
Đnsan parazitlerinin sınıflandırılması
Parazitlerin beslenmesi ve metabolizması
Parazitlerin epidemiyolojisi
Protozoonların klasifikasyonu
Kan ve doku protozoonları
Sindirim ve ürogenital sistem protozoonları
Helmintler ve genel özellikleri
Cestod,
Trematod ve Nematod
I. Ara Sınav
Arthropodlar ve Arthropod kaynaklı enfeksiyonlar
Parazitozlarda örnek alımı ve numunelerin iletilmesi
Parazitozların laboratuar tanısı-I
179
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM III
2013-2014 EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM YILI
Hücre–Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu
DERS KURULU-I
16 EYLÜL - 25 EKĐM 2014
(6 HAFTA)
DERSLER
TEORĐK
PRATĐK
TOPLAM
TIBBĐ PATOLOJĐ (1)
33
6
39
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ (3)
30
8
38
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ (2)
16
-
16
12
-
12
6
-
6
2
-
2
99
14
113
ENFEKSĐYON HASTALIKLARI VE
KLĐNĐK MĐKROBĐYOLOJĐ (14)
ÇOCUK SAĞLIĞI ve
HASTALIKLARI (6)
TIBBĐ BĐYOKĐMYA (27)
TOPLAM
DÖNEM III KOORDĐNATÖRÜ
: Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
DÖNEM III KOORDĐNATÖR YRD.
: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
DERS KURUL BAŞKANI
: Doç. Dr. Harun ÇIRALIK
DERS KURULU ÜYELERĐ
(Parantez içinde anabilim dalı sıra numarası belirtilmiştir.)
Prof. Dr. Ömer Faruk KÖKOĞLU (14)
Prof. Dr. Mustafa GÜL (3)
Prof. Dr. Murat ARAL (3)
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ (1)
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK (1)
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN (2)
Doç. Dr. Hasan UÇMAK (14)
Doç. Dr. Ekrem GULER (6)
Doç. Dr. Ergül BELGE KURUTAŞ (27)
Doç. Dr. Şeref OLGAR (6)
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ (3)
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR (1)
Yrd. Doç. Dr. Selma GÜLER (14)
Yrd. Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN (6)
180
I. Ders Kurulu 301: Hücre–Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 1. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Harun Çıralık (Tıbbi Patoloji)
1.
Hafta
16 Eylül
Pazartesi
17 Eylül
Salı
18 Eylül
Çarşamba
19 Eylül
Perşembe
Enflamasyonun
kimyasal mediatörleri
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Streptokok, pnömokok
ve enterokoklar
Serbest Çalışma
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
09:10
10:00
20 Eylül
Cuma
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Travma ve doku
zedelenmesi
Kronik Enflamasyon
TetrasiklinlerAmfenikoller
Streptokok, pnömokok
ve enterokoklar
Ergül Belge Kurutaş
Tıbbi Biyokimya
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Sitopatoloji
Travma ve doku
zedelenmesi
Beta-laktam
antibiyotikler-II
Mesleki Đngilizce
Onarım ve
rejenerasyon
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Ergül Belge Kurutaş
Tıbbi Biyokimya
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Mustafa Gökçe
Nöroloji
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Akut inflamasyon
Akut inflamasyon
MLS antibiyotikler
Mesleki Đngilizce
Onarım ve
rejenerasyon
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Hamde Sayar
Tıbbi Patoloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Mustafa Gökçe
Nöroloji
Tıbbi Patoloji
HOŞ GELDĐNĐZ
PROGRAMIN
TANITIMI
Kemoterapötiklere
giriş
Bakterilerde virülans
ve patojenite faktörleri
Antibiyotik
kullanımında
laboratuarın yeri
LAB: Gram pozitif
kokların ve difteri
basilinin incelenmesi
Mustafa Çelik
Koordinatör
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
HOŞGELDĐNĐZ
PARTĐSĐ
Beta-laktam
antibiyotikler-I
Hastane
Enfeksiyonları
Antibiyotik
kullanımında
laboratuarın yeri
LAB: Gram pozitif
kokların ve difteri
basilinin incelenmesi
TANIŞMA-KAYNAŞMA
ĐKRAM
(Dönem I-II-II)
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Ömer Faruk Kökoğlu
Enfeksiyon Hast.
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Enflamasyonun
kimyasal mediatörleri
Hastane
Enfeksiyıonları
Enfeksiyon
hastalıklarında belirti
ve bulgular
Serbest Çalışma
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Ömer Faruk Kökoğlu
Enfeksiyon Hast.
Hamide Sayar
Serbest Çalışma
Ekrem Güler
Çocuk Sağ. ve Hast.
MSS enfeksiyonlarına
klinik yaklaşım
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ekrem Güler
Çocuk Sağ. ve Hast.
181
I. Ders Kurulu 301: Hücre–Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 2. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Harun Çıralık (Tıbbi Patoloji)
2.
Hafta
08:10
09:00
23 Eylül
Pazartesi
Serbest Çalışma
24 Eylül
Salı
Serbest Çalışma
25 Eylül
Çarşamba
26 Eylül
Perşembe
27 Eylül
Cuma
Üst Solunum Yolu
Enfeksiyonu
Hücre büyümesinin
kontrolü
Hasan Uçmak
Enfeksiyon Hast
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Serbest Çalışma
Stafilokoklar
Antianaerobik ilaçlarPolipeptid ABler,
Fluorokinolonlar
Antibiyotikler ve
kullanım ilkeleri
Üst Solunum Yolu
Enfeksiyonu
Hücre büyümesinin
kontrolü
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Ömer Faruk Kökoğlu
Enfeksiyon Hast.
Hasan Uçmak
Enfeksiyon Hast
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Stafilokoklar
Neisseria ve Moraxella
Antibiyotikler ve
kullanım ilkeleri
Mesleki Đngilizce
LAB: Pratik Uygulama
Murat Aral
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ömer Faruk Kökoğlu
Enfeksiyon Hast.
Mustafa Gökçe
Nöroloji
TIBBĐ PATOLOJĐ
Đmmün yetmezlik Tıbbi
Patolojisi
Actinomyces, Nocardia
Antitüberküloz ilaçlar
Mesleki Đngilizce
LAB: Pratik Uygulama
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Mustafa Gökçe
Nöroloji
TIBBĐ PATOLOJĐ
AminoglikozidlerAntistafilokokal ilaçlar
Aşırı duyarlık
reaksiyonları
Gram pozitif sporsuz
bakteriler
Bacillus, Francisella,
Yersinia, Pasteurella
Fungal ve protozozal
hastalıkların Tıbbi
Patolojisi
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Sevgi Bakarişl
Tıbbi Patoloji
Sulfonamidler-Üriner
antiseptikler
Aşırı duyarlık
reaksiyonları
Gram pozitif sporsuz
bakteriler
Bacillus, Francisella,
Yersinia, Pasteurella
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Derinin bakteriyel,
treponemal, paraziter,
fungal ve viral
hastalıkları
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
ĐmmünoTıbbi
Patolojide temel ilkeler
Antifungal ilaçlar
Çocukluk çağı
tümörleri, Genetik
hastalık örnekleri ve
özellikleri
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Solunum yolu
enfeksiyonları
09:10
10:00
10:10
11:00
Tıbbi Mikrobiyoloji
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Đmmün yetmezlik Tıbbi
Patolojisi
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Çocukluk çağı
tümörleri, Genetik
hastalık örnekleri ve
özellikleri
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
182
Serbest Çalışma
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Solunum yolu
enfeksiyonları
Serbest Çalışma
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
I. Ders Kurulu 301: Hücre–Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 3. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Harun Çıralık (Tıbbi Patoloji)
3.
Hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
30 Eylül
Pazartesi
1 Ekim
Salı
2 Ekim
Çarşamba
3 Ekim
Perşembe
4 Ekim
Cuma
Brucella
Kemik ve Eklem
Đnfeksiyonları
Allerjik hastalıların
immunopatogenezi
Antihelmintik ve
Ektoparazit ilaçlar
Murat ARAL
Tıbbi Mikrobiyoloji
Selma Güler
Enfeksiyon Hast.
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Brucella
Kemik ve Eklem
Đnfeksiyonları
Sadık Yurttutan
Çocuk Sağ. ve Hast
Allerjik ilaç
reaksiyonları
Antiprotozoal ilaçlarAntimalaryal ilaçlar
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Selma Güler
Enfeksiyon Hast.
Sadık Yurttutan
Çocuk Sağ. ve Hast
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Allerjik hastalıların
immunopatogenezi
Neoplazi
Karsinojenik ajanlar
Mesleki Đngilizce
LAB: Pratik Uygulama
Sadık Yurttutan
Çocuk Sağ. ve Hast.
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Zafer Yüksel
Beyin Cerrahisi
TIBBĐ PATOLOJĐ
Mycoplasma,
Ureaplasma,
Legionella
Karsinojenik ajanlar
Anaerop bakteriler
Mesleki Đngilizce
LAB: Pratik Uygulama
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Zafer Yüksel
Beyin Cerrahisi
TIBBĐ PATOLOJĐ
Mycoplasma,
Ureaplasma,
Legionella
Cilt ve Yumuşak doku
infeksiyonları
Sterilizasyon
dezenfeksiyon
antisepsi
Non fermentatif
bakteriler
LAB: Neisseriaların ve
şarbon basilinin
incelenmesi
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Selma Güler
Enfeksiyon Hast.
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Pediatrik Romatolojiye
giriş
Cilt ve Yumuşak doku
infeksiyonları
Sterilizasyon
dezenfeksiyon
antisepsi
Non fermentatif
bakteriler
LAB: Neisseriaların ve
şarbon basilinin
incelenmesi
Şeref Olgar
Çocuk Sağ. ve Hast
Selma Güler
Enfeksiyon Hast.
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Neoplazi
Anaerop bakteriler
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
Enfeksiyon
Hastalıklarına giriş
Serbest Çalışma
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Serbest Çalışma
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Neoplazi
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
183
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
I. Ders Kurulu 301: Hücre–Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 4. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Harun Çıralık (Tıbbi Patoloji)
4.
Hafta
7 Ekim
Pazartesi
8 Ekim
Salı
9 Ekim
Çarşamba
10 Ekim
Perşembe
11 Ekim
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Allerjik hastalıların
immunopatogenezi
Karsinojenik ajanlar
GĐS infeksiyöz
hastalıkları
Sadık Yurttutan
Çocuk Sağ. ve Hast
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Klamidya, riketsiya ve
mikoplazma
hastalıkları Tıbbi
Patolojisi
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Antiviral ilaçlar
Allerjik ilaç
reaksiyonları
Klamidyalar
Mesleki Đngilizce
LAB: Pratik Uygulama
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Sadık Yurttutan
Çocuk Sağ. ve Hast
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Zafer Yüksel
Beyin Cerrahisi
TIBBĐ PATOLOJĐ
Antineoplastik ilaçlar
Antiseptikler ve
dezenfektanlar
Klamidyalar
Mesleki Đngilizce
LAB: Pratik Uygulama
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Zafer Yüksel
Beyin Cerrahisi
TIBBĐ PATOLOJĐ
Sarmal
mikroorganizmalar
Đmmünomodülatör
ilaçlar
Haemophilus ve
Bordatella
LAB: Antibiyotik
duyarlılık testleri
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Sarmal
mikroorganizmalar
Riketsiyalar
Tbc, lepra ve
granülamatöz
inflamasyon
LAB: Antibiyotik
duyarlılık testleri
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Gr (+) pyojenik bak.
enf./çocukluk ve
adelosan çağı enf.
Riketsiyalar
Tbc, lepra ve
granülamatöz
inflamasyon
Cinsel yolla bulaşan
hastalıklar
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Hasan Uçmak
Enfeksiyon Hast
09:10
10:00
Serbest Çalışma
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
16:10
17:00
Gr (+) pyojenik bak.
enf./çocukluk ve
adelosan çağı enf.
LAB: Mikrobiyolojik
örnek alma, lab
gönderme,
değerlendirme; Boğaz
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
LAB: Mikrobiyolojik
örnek alma, lab
gönderme,
değerlendirme; Boğaz
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Serbest Çalışma
Cinsel yolla bulaşan
hastalıklar
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Serbest Çalışma
Hasan Uçmak
Enfeksiyon Hast
184
I. Ders Kurulu 301: Hücre–Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 5. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Harun Çıralık (Tıbbi Patoloji)
5.
Hafta
14 Ekim
Pazartesi
15 Ekim
Salı
16 Ekim
Çarşamba
17 Ekim
Perşembe
18 Ekim
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
09:10
10:00
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
10:10
11:00
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
11:10
12:00
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
13:10
14:00
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
14:10
15:00
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
15:10
16:00
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
16:10
17:00
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
185
I. Ders Kurulu 301: Hücre–Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 6. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Harun Çıralık (Tıbbi Patoloji)
6.
Hafta
21Ekim
Pazartesi
22 Ekim
Salı
23 Ekim
Çarşamba
24 Ekim
Perşembe
25 Ekim
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Tıbbi Patoloji Telafi
Laboratuarı
Tıbbi Patoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Tıbbi Patoloji Telafi
Laboratuvarı
Tıbbi Patoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:10
14:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:10
15:00
Tıbbi Mikrobiyoloji
Telafi Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
15:10
16:00
Tıbbi Mikrobiyoloji
Telafi Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
186
SORU DAĞILIMI
DERSLER
TOPLAM
PUAN
TEORĐK
PRATĐK
SORU SIRASI
TIBBĐ PATOLOJĐ
35
30
5
1 – 30
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ
32
25
7
31 – 55
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ
14
14
-
56 – 69
11
11
-
70 – 80
6
6
-
81 – 86
2
2
-
87 – 88
100
88
12
ENFEKSĐYON
HASTALIKLARI VE
KLĐNĐK MĐKROBĐYOLOJĐ
ÇOCUK SAĞLIĞI ve
HASTALIKLARI
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
TOPLAM
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler: 29 ders saati
Tıbbi Tıbbi Patoloji Pratik: 1 laboratuvar saati
Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik: 2 laboratuvar saati
187
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM III
2013-2014 EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM YILI
Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
DERS KURULU -II
28 EKĐM - 6 ARALIK 2014
(6 HAFTA)
DERSLER
TEORĐK
PRATĐK
TOPLAM
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ (2)
24
--
24
TIBBĐ PATOLOJĐ (1)
18
4
22
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ (3)
17
4
21
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HAST. (6)
18
-
18
ĐÇ HASTALIKLARI (5)
13
-
13
KARDĐYOLOJĐ (11)
16
-
16
GÖĞÜS HASTALIKLARI (12)
12
-
12
KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI (15)
5
-
5
RADYOLOJĐ (16)
3
-
3
GÖĞÜS CERRAHĐSĐ (17)
4
-
4
ANESTEZĐYOLOJĐ VE
REANĐMASYON (25)
4
-
2
TIBBĐ BĐYOKĐMYA (27)
2
-
2
TEMEL TIBBĐ BECERĐLER (29)
-
4
4
136
12
148
TOPLAM
DÖNEM III KOORDĐNATÖRÜ
: Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
DÖNEM III KOORDĐNATÖR YRD.
: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
DERS KURUL BAŞKANI
: Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
DERS KURULU ÜYELERĐ
Prof. Dr. Mehmet Akif KILIÇ (15)
Prof. Dr. Mustafa GÜL (3)
Prof. Dr. Đlhami YILDIRIM (15)
Prof. Dr. Murat ARAL (3)
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK (1)
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ (1)
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN (2)
Doç. Dr. Gülizar SÖKMEN (11)
Doç. Dr. Şeref OLĞAR (6)
Doç. Dr. Ekrem GÜLER (6)
Doç. Dr. Mürvet YUKSEL (16)
Doç. Dr. Hafize ÖKSÜZ (25)
Doç. Dr. Gürkan ACAR (11)
Doç. Dr. Ahmet AKÇAY (11)
(Parantez içinde anabilim dalı sıra numarası belirtilmiştir.)
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ (3)
Yrd. Doç. Dr. Abdullah SÖKMEN (11)
Yrd. Doç. Dr. Hasan KAHRAMAN (12)
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKUR (17)
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR (1)
Yrd. Doç. Dr. Hasan KAHRAMAN (12)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KELLEŞ (15)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK (27)
Yrd. Doç. Dr. Ozan BALAKAN (5)
Yrd. Doç. Dr. A. Hakan KURT (2)
Yrd. Doç. Dr. Đdris ARDIÇ (11)
Yrd. Doç. Dr. Gözde YILDIRIM ÇETĐN (5)
Yrd. Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN (6)
188
II. Ders Kurulu 302: Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 7. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Yusuf ERGÜN (Farmakoloji)
1.
Hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
16:10
17:00
28 Ekim
Pazartesi
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
29 Ekim
Salı
TATĐL
30 Ekim
Çarşamba
31 Ekim
Perşembe
1 Kasım
Cuma
Kalp sesleri
Solunum Sistemi
Muayenesi
Şeref Olğar
Çocuk Sağ. ve Hast.
Hasan Kahraman
Göğüs Hastalıkları
Antihipertansif ilaçlar
(I)
Kalp üfürümleri
Solunum Sistemi
Muayenesi
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Şeref Olğar
Çocuk Sağ. ve Hast.
Hasan Kahraman
Göğüs Hastalıkları
Antihipertansif ilaçlar
(II)
Mesleki Đngilizce
Temel Onkolojiye Giriş
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Dolaşım Sistemi
Radyolojisi
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
Ozan Balakan
Đç Hastalıkları
Mesleki Đngilizce
Temel Onkolojiye Giriş
Mürvet Yüksel
Radyoloji
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
Ozan Balakan
Đç Hastalıkları
Hemodinamik
bozukluklar,
tromboembolizm ve
şok
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Kan ve lenf damarları
patolojisi
Konjenital kalp
hastalıkları
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Kan ve lenf damarları
patolojisi
Normal kalp ve kalp
yetmezlikleri
Đskemik ve Hipertansif
kalp hastalıkları
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Mikobakteriler
Periferik
vazodilatatörler
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Toraks Travmaları
(HemotoraksPnömotoraks)
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Mikobakteriler
KBB hastalıklarına giriş
KBB’de muayene
yöntemleri
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Mehmet Kelleş
KBB
Serbest Çalışma
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
189
Mahmut Tokur
Göğüs Cerrahisi
Toraks Travmaları
(HemotoraksPnömotoraks)
Mahmut Tokur
Göğüs Cerrahisi
II. Ders Kurulu 302: Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 8. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Yusuf ERGÜN (Farmakoloji)
2.
Hafta
4 Kasım
Pazartesi
5 Kasım
Salı
6 Kasım
Çarşamba
7 Kasım
Perşembe
Solunum Fizyolojisi ve
SFT
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Hematopoetik sistem
patolojisi
Serbest Çalışma
Hasan Kahraman
Göğüs Hastalıkları
Solunum Sistemi
Muayenesi
Adenoviruslar, Pox
grubu viruslar
8 Kasım
Cuma
Solunum Fizyolojisi ve
SFT
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Parasempatolitik ilaçlar
Hematopoetik sistem
patolojisi
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Solunum Sistemi
Radyolojisi
09:10
10:00
Hasan Kahraman
Göğüs Hastalıkları
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hasan Kahraman
Göğüs Hastalıkları
Siyanoz
Adenoviruslar, Pox
grubu viruslar
Otonom sinir sistemine
giriş
Mesleki Đngilizce
Şeref Olğar
Çocuk Sağ. ve Hast.
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Kanser doku
biyokimyası
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
Parasempatomimetik
ilaçlar
Mesleki Đngilizce
10:10
11:00
Konjenital kalp
hastalıkları
Mürvet Yüksel
Radyoloji
Solunum Sistemi
Radyolojisi
11:10
12:00
Şeref Olğar
Çocuk Sağ. ve Hast.
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
Mürvet Yüksel
Radyoloji
Valvüler kalp ve
myokardial hastalıklar
Kanser doku
biyokimyası
Konjenital kalp
hastalıkları
Kalp hastalıkları
semptom ve bulguları
LAB: Mikobakterilerde
tanı yöntemleri
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Ahmet Çelik
Tıbbi Biyokimya
Şeref Olğar
Çocuk Sağ. ve Hast.
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Perikardial ve
neoplastik kalp
hastalıkları
Kalp yetmezliği ilaçları
Kalp hastalıklarında
hemodinamik
değişiklikler
Gürkan Acar
Kardiyoloji
Kalp hastalıklarında
fizik muayene
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Şeref Olğar
Çocuk Sağ. ve Has
Gürkan Acar
Kardiyoloji
Antianginal ilaçlar
Beta-adrenerjik
reseptör blokerleri
Klinik Onkolojiye Giriş
SYE etkeni viruslar ve
influenza
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
LAB: Mikobakterilerde
tanı yöntemleri
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Serbest Çalışma
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Antiaritmik ilaçlar
16:10
17:00
Ozan Balakan
Đç Hastalıkları
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Klinik Onkolojiye Giriş
SYE etkeni viruslar ve
influenza
SEÇMELĐ DERS
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Serbest Çalışma
Ozan Balakan
Đç Hastalıkları
190
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
II. Ders Kurulu 302: Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 9. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Yusuf ERGÜN (Farmakoloji)
3.
Hafta
11 Kasım
Pazartesi
12 Kasım
Salı
13 Kasım
Çarşamba
14 Kasım
Perşembe
15 Kasım
Cuma
Herpes grubu viruslar
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
TEMEL
TIBBĐ
BECERĐLER
Ateroskleroz, KKH ve
Akut Koroner
Sendromlar
Kalp hastalıklarında
fizik muayene
Ahmet Akçay
Kardiyoloji
Gürkan Acar
Kardiyoloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hasan Kahraman
Göğüs Hastalıkları
Ateroskleroz, KKH ve
Akut Koroner
Sendromlar
Paraneoplastik
sendromlar
Akciğer hastalıkları
patolojisi
Mesleki Đngilizce
Ahmet Akçay
Kardiyoloji
Kan ve kan
bileşenlerinin
mikrobiyolojik
incelemesi
Ozan Balakan
Đç Hastalıkları
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
EKG’ye Giriş
Deniz Cemgil Arıkan
Kadın Doğum
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ozan Balakan
Đç Hastalıkları
Đdris Ardıç
Kardiyoloji
Deniz Cemgil Arıkan
Kadın Doğum
KOAH
Elektrokardiografi
Burun ve PNS
hastalıkları
Anemili hastaya
yaklaşım
Kalp Kapak Hastalıkları
Hasan Kahraman
Göğüs Hastalıkları
Şeref Olğar
Çocuk Sağ. ve Hast.
Mehmet Kelleş
KBB
Ozan Balakan
Đç Hastalıkları
KOAH
Hematolojiye giriş ve
anemi sınıflandırılması
GülizarSökmen
Kardiyoloji
Kalp Kapak Hastalıkları
Hasan Kahraman
Göğüs Hastalıkları
Mehmet Davutoğlu
Çocuk Sağ. ve Hast.
Đlhami Yıldırım
KBB
Ozan Balakan
Đç Hastalıkları
GülizarSökmen
Kardiyoloji
Sempatomimetik
ilaçlar
Beyaz kan hücreleri,
lenfoid sistem ve timus
hastalıkları
Solunum Yetmezliği
Trombosit hastalıkları
Peptid yapılı otakoidler
ve nitrik oksit
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Hasan Kahraman
Göğüs Hastalıkları
Mehmet Davutoğlu
Çocuk Sağ. ve Hast.
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Serbest Çalışma
Çocukluk çağı
kanserleri ve
epidemiyolojisi
Serbest Çalışma
Onkolojik Aciller
Herpes grubu viruslar
Solunum Yetmezliği
TEMEL
TIBBĐ
BECERĐLER
TEMEL
TIBBĐ
BECERĐLER
Mesleki Đngilizce
TEMEL
TIBBĐ
BECERĐ
13:10
14:00
Kulak hastalıkları
14:10
15:00
15:10
16:00
Sempatolitik
ilaçlar
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Đdiopatik
trombositopenik
purpura
Sadık Yurttutan
Çocuk Sağ. ve Hast.
191
II. Ders Kurulu 302: Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 10. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Yusuf ERGÜN (Farmakoloji)
4.
Hafta
08:10
09:00
18 Kasım
Pazartesi
Serbest Çalışma
19 Kasım
Salı
20 Kasım
Çarşamba
21 Kasım
Perşembe
22 Kasım
Cuma
HIV
Akciğer enfeksiyonları
Đntertisyel akciğer
hastalıkları
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Serbest Çalışma
Arboviruslar
Hemolitik anemiler
HIV
Akciğer enfeksiyonları
Akciğer ve plevra
tümörleri
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Arboviruslar
Mehmet Davutoğlu
Çocuk Sağ. ve Hast
DIC, HÜS ve TTP
Astım
Mesleki Đngilizce
Lenfomalar (Hodgkin
lenfoma, Non Hodgkin
lenfoma
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ozan Balakan
Đç Hastalıkları
Hasan Kahraman
Göğüs Hastalıkları
Deniz Cemgil Arıkan
Kadın Doğum
Ozan Balakan
Đç Hastalıkları
Anti-anemik ilaçlar
Hiperkoagülabilite
durumları
Astım
Mesleki Đngilizce
Lösemiler (AML, ALL,
KML, KLL, Saçlı hücreli
lösemi)
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Ozan Balakan
Đç Hastalıkları
Hasan Kahraman
Göğüs Hastalıkları
Deniz Cemgil Arıkan
Kadın Doğum
Ozan Balakan
Đç Hastalıkları
Akciğer hastalıkları
patolojisi
Picorna viruslar
Hemoglobinopatiler
talasemi sendromları
Plazma hacmini
genişleten solüsyonlar,
kan ve plazma ürünleri
LAB: Pratik Uygulama
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Sadık Yurttutan
Çocuk Sağ. ve Hast.
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Đntertisyel akciğer
hastalıkları
Kalp yetersizliği tanı ve
tedavi prensipleri
Hemoglobinopatiler
talasemi sendromları
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Abdullah Sökmen
Kardiyoloji
Sadık Yurttutan
Çocuk Sağ. ve Hast.
Hemostatik ilaçlar ve
replasman için
kullanılan hemostatik
kan ürünleri
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Antitrombotik ilaçlar
(I)
Kalp yetersizliği tanı ve
tedavi prensipleri
Kardiyo pulmoner
resüsitasyon temel
yaşam desteği
Kanamalı hastaya
yaklaşım
Hafize Öksüz
Anestezi
Ekrem Güler
Çocuk Sağ. ve Hast
Kardiyo pulmoner
resüsitasyon temel
yaşam desteği
Serbest Çalışma
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Abdullah Sökmen
Kardiyoloji
Antitrombotik ilaçlar
(II)
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Hafize Öksüz
Anestezi
192
TIBBĐ PATOLOJĐ
LAB: Pratik Uygulama
TIBBĐ PATOLOJĐ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
II. Ders Kurulu 302: Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 11. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Yusuf ERGÜN (Farmakoloji)
5.
Hafta
08:10
09:00
25 Kasım
Pazartesi
Serbest Çalışma
26 Kasım
Salı
Serbest Çalışma
27 Kasım
Çarşamba
28 Kasım
Perşembe
29 Kasım
Cuma
Perikard Hastalıkları
Ağız, farenks ve
larenks hastalıkları
Abdullah Sökmen
Kardiyoloji
M. Akif Kılıç
KBB
Serbest Çalışma
Plazma Hücre
Diskrazileri
Akciğerin cerrahi
enfeksiyöz hastalıkları
Miyokarditler,
kardiyomiyopatiler ve
kalp tümörleri
Enfektif Endokarditler
Đletişim bozuklukları
Ozan Balakan
Đç Hastalıkları
Mahmut Tokur
Göğüs Cerrahisi
Gürkan Acar
Kardiyoloji
Ahmet Akçay
Kardiyoloji
M. Akif Kılıç
KBB
Anemik hastaya
yaklaşım
Akciğerin cerrahi
enfeksiyöz hastalıkları
Fagosit fonksiyon
bozuklukları ve
hastalıkları
Mesleki Đngilizce
LAB: Virusların
mikrobiyolojik
incelenmesi
Mehmet Dovutoğlu
Çocuk Sağ. ve Hast
Mahmut Tokur
Göğüs Cerrahisi
Ekrem Güler
Çocuk Sağ. ve Hast.
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Kompleman sistemi
bozuklukları
Bronşit, Bronşiolit,
Trakeit
Bilirubin metabolizması
Mesleki Đngilizce
LAB: Virusların
mikrobiyolojik
incelenmesi
Sadık Yurttutan
Çocuk Sağ. ve Hast.
Hasan Kahraman
Göğüs Hastalıkları
Ekrem Güler
Çocuk Sağ. ve Hast.
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Kan parazitleri
Bronkodilatör ilaçlar
(II)
Sencop, Ani kardiyak
Ölüm ve kardiyolenik
şok
Sistemik Hipertansiyon
LAB: Pratik Uygulama
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Đdris Ardıç
Kardiyoloji
Gülizar Sökmen
Kardiyoloji
Kan parazitleri
Oksijen ve diğer tedavi
gazları
Kalp Ritm Bozuklukları
Histamin ve
antihistaminikler
(I)
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Đdris Ardıç
Kardiyoloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
TIBBĐ PATOLOJĐ
Antitüssif ilaçlar
Toxoplazma
Anestezinin Tanımı ve
Tarihçesi
Histamin ve
antihistaminikler
(II)
Serbest Çalışma
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji.
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Bronkodilatör ilaçlar
(I)
16:10
17:00
Hafize Öksüz
Anestezi
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Anestezinin Tanımı ve
Tarihçesi
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
TIBBĐ PATOLOJĐ
LAB: Pratik Uygulama
Hafize Öksüz
Anestezi
193
Serbest Çalışma
II. Ders Kurulu 302: Dolaşım, Hemopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 12. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Yusuf ERGÜN (Farmakoloji)
6.
Hafta
2 Aralık
Pazartesi
3 Aralık
Salı
4 Aralık
Çarşamba
5 Aralık
Perşembe
6 Aralık
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Tıbbi Patoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Tıbbi Mikrobiyoloji
Telafi Laboratuvarı
Tıbbi Patoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Tıbbi Mikrobiyoloji
Telafi Laboratuvarı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:10
14:00
Tıbbi Patoloji Telafi
Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:10
15:00
Tıbbi Patoloji Telafi
Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14: 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:10
17:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
194
SORU DAĞILIMI
DERSLER
TOPLAM
PUAN
TEORĐK
PRATĐK
SORU SIRASI
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ
17
17
--
1-17
TIBBĐ PATOLOJĐ
16
13
3
18-30
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ
15
12
3
31-42
ÇOCUK SAĞLIĞI ve
HAST.
13
13
-
43-55
9
9
-
56-64
10
10
-
65-74
GÖĞÜS HASTALIKLARI
8
8
-
75-82
KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI
3
3
-
83-85
RADYOLOJĐ
2
2
-
86-87
ĐÇ HASTALIKLARI
KARDĐYOLOJĐ
GÖĞÜS CERRAHĐSĐ
3
3
-
88-90
ANESTEZĐYOLOJĐ VE
REANĐMASYON
3
3
-
91-93
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
1
1
-
94
100
94
6
TOPLAM
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler: 41 saat
Tıbbi Patoloji Pratik: 1 laboratuvar saati
Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik: 1 laboratuvar saati
195
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM III
2013-2014 EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM YILI
Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu
DERS KURULU-III
09 ARALIK 2014 - 10 OCAK 2014
(5 HAFTA)
DERSLER
TEORĐK
PRATĐK
TOPLAM
10
4
15
17
-
17
20
-
17
13
-
15
8
-
11
3
-
3
TIBBĐ GENETĐK (10)
9
-
10
ACĐL TIP (13)
DERĐ VE ZÜHREVĐ
HASTALIKLARI (26)
TIBBĐ BĐYOKĐMYA (27)
TEMEL TIBBĐ
BECERĐLER (29)
9
-
10
4
-
4
2
-
-
4
2
4
95
8
103
TIBBĐ PATOLOJĐ (1)
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ
(2)
ENDOKRĐNOLOJĐ ve
MET. HASTALIKLARI
(5)
KADIN HASTALIKLARI
ve DOĞUM (8)
ÇOCUK SAĞLIĞI ve
HAST. (6)
GENEL CERRAHĐ (9)
TOPLAM
DÖNEM III KOORDĐNATÖRÜ
: Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
DÖNEM III KOORDĐNATÖR YRD.
: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
DERS KURUL BAŞKANI
: Doç. Dr. Kamile GÜL
DERS KURULU ÜYELERĐ
(Parantez içinde anabilim dalı sıra numarası belirtilmiştir.)
Prof. Dr. Metin KILINÇ (27)
Prof. Dr. Đ. Taner Kale (9)
Prof. Dr. Ertan BÜLBÜLOĞLU (9)
Prof. Dr. Gürkan KIRAN (8)
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK (1)
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ (1)
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN (2)
Doç. Dr. Kamile GÜL (5)
Doç. Dr. Ramazan GÜNEŞAÇAR (10)
Doç. Dr. Hakan KIRAN (8)
Doç. Dr. Ayhan COŞKUN (8)
Doç. Dr. Deniz Cemgil ARIKAN (8)
Doç. Dr. Mehmet DAVUTOĞLU (6)
Doç. Dr. Ekrem GÜLER (6)
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (10)
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR (1)
Yrd. Doç. Dr. Selim BOZKURT (13)
Yrd. Doç. Dr. Perihan ÖZTURK (26)
Yrd. Doç. Dr. Akif Hakan KURT (2)
Yrd. Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN (6)
196
III. Ders Kurulu 303: Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta) Akademik Yılın 13. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Kamile GÜL (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)
1.
Hafta
9 Aralık
Pazartesi
10 Aralık
Salı
11 Aralık
Çarşamba
12 Aralık
Perşembe
13 Aralık
Cuma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Endokrinolojiye giriş
ve hormon kavramı
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Kamile Gül
Endokrinoloji
09:10
10:00
Kök hücre genetiği
(II)
Endokrinolojiye giriş
ve hormon kavramı
Ön hipofiz hastalıkları
Đnsülin, oral
antidiyabetik ilaçlar ve
glukagon (II)
Mustafa Çelik
Tıbbi Genetik
Kamile Gül
Endokrinoloji
Mehmet Davutoğlu
Çocuk Sağ. ve Hast
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Endokrin sistem Tıbbi
Farmakolojisine giriş
Çevresel ve
nutrisyonel patoloji
Genital Organların
Anatomisi
Mesleki Đngilizce
2. YARIYIL ARA
SINAVI
Diabet tanı ve
sınıflaması
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Gürkan Kıran
Kadın Hast.-Doğum
Mustafa Çelik
Koordinatör
Kamile Gül
Endokrinoloji
Đnsülin, oral
antidiyabetik ilaçlar ve
glukagon (I)
Çevresel ve
nutrisyonel patoloji
Menstrüel Siklüs
Fizyolojisi
Mesleki Đngilizce
2. YARIYIL ARA
SINAVI
Diabetin akut
komplikasyonları
(I)
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Hakan Kıran
Kadın Hast.-Doğum
Mustafa Çelik
Koordinatör
Kamile Gül
Endokrinoloji
Endokrinolojik açıdan
hastaya yaklaşım
Derinin yapısı ve
histolojisi
Endokrin sisteme giriş
ve hipotalamus
Nörohipofiz hastalıkları
Travma hastasına
yaklaşım
Kamile Gül
Endokrinoloji
Perihan Öztürk
Dermatoloji
Derinin muayenesi ve
tanı metodları
Ekrem Güler
Çocuk Sağ. ve Hast.
Kamile Gül
Endokrinoloji
Selim Bozkurt
Acil Tıp
Normal Puberte
Adenohipofiz
hastalıkları
Suda boğulma
Kamile Gül
Endokrinoloji
Perihan Öztürk
Dermatoloji
Ekrem Güler
Çocuk Sağ. ve Hast.
Kamile Gül
Endokrinoloji
Selim Bozkurt
Acil Tıp
Kök hücre genetiği
(I)
Kortikosteroidler,
Kortikosteroid
antagonistleri ve ACTH
(I)
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Serbest Çalışma
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
Endokrinolojik açıdan
hastaya yaklaşım
14:10
15:00
15:10
16:00
Mustafa Çelik
Tıbbi Genetik
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Temel Yaşam Desteği
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Selim Bozkurt
Acil Tıp
Serbest Çalışma
197
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
III. Ders Kurulu 303: Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 14. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Kamile GÜL (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)
2.
Hafta
08:10
09:00
16 Aralık
Pazartesi
Serbest Çalışma
17 Aralık
Salı
Serbest Çalışma
18 Aralık
Çarşamba
19 Aralık
Perşembe
20 Aralık
Cuma
Serbest Çalışma
Çocuklarda obezite
değerlendirilmesi ve
önlenmesi
Serbest Çalışma
Ekrem Güler
Çocuk Sağ. ve Hast.
09:10
10:00
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Diabetin kronik
komplikasyonları
(II)
Kamile Gül
Endokrinoloji
Diabetes mellitusun
tedavisi
Kortikosteroidler,
Kortikosteroid
antagonistleri ve ACTH
(II)
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Kortikosteroidler,
Kortikosteroid
antagonistleri ve ACTH
(III)
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Kan grupları genetiği
Tiroid ilaçları
(I)
Posterier hipofiz ve
Diabetes insipidus
Epigenetik
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Ekrem Güler
Çocuk Sağ. ve Hast.
Mustafa Çelik
Tıbbi Genetik
Fetus ve Plasenta
Fizyopatolojisi
Mesleki Đngilizce
Endokrin pankreas
patolojisi
Deniz C. Arıkan
Kadın Hast.-Doğum
Gürkan Kıran
Kadın Doğum
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Mesleki Đngilizce
Hipofiz patolojisi
Gürkan Kıran
Kadın Doğum
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Tiroid ilaçları
(II)
Kamile Gül
Endokrinoloji
Ramazan Güneçaçar
Tıbbi Genetik
Erken Gebelik:
Gametogenezis,
Fertilizasyon,
Đmplantasyon
Hakan Kıran
Kadın Hast.-Doğum
Gebelik Endokrinolojisi
Hemorajik Şok
Đmunogenetik
(II)
11:10
12:00
13:10
14:00
Deniz C. Arıkan
Kadın Hast.-Doğum
Selim Bozkurt
Acil Tıp
Ramazan Güneçaçar
Tıbbi Genetik
Doğum Eylemi
Fizyolojisi
Akrep sokması
Yılan ısırması
Đmunogenetik
Ayhan Coşkun
Kadın Hast.-Doğum
Kan grupları genetiği
(I)
Selim Bozkurt
Acil Tıp
Ramazan Güneçaçar
Tıbbi Genetik
Pediatrik karaciğer
hastalıkları ve
metabolik hastalıklar
Metabolik sendrom ve
obezite
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Kamile Gül
Endokrinoloji
Metin Kılınç
Tıbbi Biyokimya
Hirşutismus ve
Polikistik over
sendromu
Serbest Çalışma
14:10
15:00
15:10
16:00
Ramazan Güneçaçar
Tıbbi Genetik
16:10
17:00
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Kamile Gül
Endokrinoloji
198
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
DNA nın Klinik
laboratuarlarda
kullanımı
Metin Kılınç
Tıbbi Biyokimya
DNA nın Klinik
laboratuarlarda
kullanımı
TEMEL
TIBBĐ
BECARĐLER
TEMEL
TIBBĐ
BECARĐLER
TEMEL
TIBBĐ
BECARĐLER
TEMEL
TIBBĐ
BECARĐLER
III. Ders Kurulu 303: Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta)
Akademik Yılın 15. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Kamile GÜL (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)
3.
Hafta
08:10
09:00
23 Aralık
Pazartesi
Serbest Çalışma
Epigenetik
24 Aralık
Salı
25 Aralık
Çarşamba
26 Aralık
Perşembe
Tirotoksikozlar
Serbest Çalışma
Genital Kanserlerin
Etyolojisi,
Epidemiyolojisi
Gürkan Kıran
Kadın Hast.-Doğum
Kamile Gül
Endokrinoloji
Aile Planlaması ve
Kontrasepsiyon
Paratiroid bezi
hastalıkları
Derinin elementer
lezyonları
27 Aralık
Cuma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Mustafa Çelik
Tıbbi Genetik
Perihan Öztürk
Dermatoloji
Gürkan Kıran
Kadın Hast.-Doğum
Kamile Gül
Endokrinoloji
Pineal bez patolojisi
Kalsiyotropik ilaçlar
(I)
Hipofiz ve hipotalamus
hormonları
(I)
Mesleki Đngilizce
Hipolipidemik ilaçlar
(I)
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Gürkan Kıran
Kadın Doğum
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Tiroid bezi non
tümöral patolojisi
Kalsiyotropik ilaçlar
(II)
Hipofiz ve hipotalamus
hormonları
(II)
Mesleki Đngilizce
Hipolipidemik ilaçlar
(II)
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Gürkan Kıran
Kadın Doğum
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Gebelikte Maternal
Fizyolojik Değişiklikler
Sıcak çarpması
Cinsel farklılaşma
Paratroid patolojisi
LAB: Pratik Uygulama
Ayhan Coşkun
Kadın Hast.-Doğum
Selim Bozkurt
Acil Tıp
Sadık Yurttutan
Çocuk Sağ. ve Hast.
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Pediatrik ve Adolesan
Jinekolojisi
Zehirlenme hastalarına
yaklaşım
Cinsel farklılaşma
bozuklukları
Hakan Kıran
Kadın Hast.-Doğum
Selim Bozkurt
Acil Tıp
Sadık Yurttutan
Çocuk Sağ. ve Hast.
Adrenal korteks ve
medulla patolojisi,
Multipl endokrin
neoplazi
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Tiroid nodüllerine
yaklaşım
Tiroid bezi tümörleri
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Derinin elementer
lezyonları
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
Kamile Gül
Endokrinoloji
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
TIBBĐ PATOLOJĐ
LAB: Pratik Uygulama
TIBBĐ PATOLOJĐ
Serbest Çalışma
Perihan Öztürk
Dermatoloji
Hipotiroidiler
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Kamile Gül
Endokrinoloji
199
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
III. Ders Kurulu 303: Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta) Akademik Yılın 16. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Kamile GÜL (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)
4.
Hafta
30 Aralık
Pazartesi
31 Aralık
Salı
1 Ocak
Çarşamba
2 Ocak
Perşembe
3 Ocak
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TATĐL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Endokrin Hastalıklara
Cerrahi Yaklaşım-1
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Elektik ve yıldırım
çarpması
TATĐL
Serbest Çalışma
Đ. Taner Kale
Genel Cerrahi
Anormal Uterin
Kanamalar
Selim Bozkurt
Acil Tıp
Genetik Danışmanlık
10:10
11:00
Mesleki Đngilizce
Adrenal bez
hipofonksiyonu
TATĐL
Hakan Kıran
Kadın Hast.-Doğum
Ramazan Güneşaçar
Tıbbi Genetik
Gülizar Sökmen
Kardiyoloji
Kamile Gül
Endokrinoloji
Puerperium
Kilo kaybettiren ilaçlar
Mesleki Đngilizce
Otoimmün
poliglandüler
sendromlar ve multiple
endokrin neoplaziler
Kamile Gül
Endokrinoloji
11:10
12:00
TATĐL
Deniz C. Arıkan
Kadın Hast.-Doğum
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Gülizar Sökmen
Kardiyoloji
Vitaminler
(I)
Endokrin Hastalıklara
Cerrahi Yaklaşım-2
Adrenal bez
hiperfonksiyonu
13:10
14:00
LAB: Pratik Uygulama
TATĐL
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Ertan Bülbüloğlu
Genel Cerrahi
Kamile Gül
Endokrinoloji
Vitaminler
(II)
Endokrin Hastalıklara
Cerrahi Yaklaşım-3
Metabolik kemik
hastalıkları
14:10
15:00
TIBBĐ PATOLOJĐ
LAB: Pratik Uygulama
TATĐL
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Ertan Bülbüloğlu
Genel Cerrahi
Kamile Gül
Endokrinoloji
Gebelikte Tarama
Testleri
Hipotermi ve donuk
Püberte Sapmaları
15:10
16:00
TATĐL
Ayhan Coşkun
Kadın Hast.-Doğum
Selim Bozkurt
Acil Tıp
TIBBĐ PATOLOJĐ
Serbest Çalışma
Sadık Yurttutan
Çocuk Sağ. ve Hast
Vajinal Enfeksiyonlar
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
Hakan Kıran
Kadın Hast.-Doğum
200
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
III. Ders Kurulu 303: Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 5 Hafta) Akademik Yılın 17. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Kamile GÜL (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)
5.
Hafta
6 Ocak
Pazartesi
7 Ocak
Salı
8 Ocak
Çarşamba
9 Ocak
Perşembe
10 Ocak
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:10
14:00
Tıbbi Patoloji Telafi
Laboratuvarı
Tıbbi Patoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:10
15:00
Tıbbi Patoloji Telafi
Laboratuvarı
Tıbbi Patoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14: 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:10
17:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
201
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI TOPLAM
PUAN
TEORĐK
PRATĐK
SORU SIRASI
TIBBĐ PATOLOJĐ (+4)
15
10
5
1 – 10
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ
17
17
-
11 – 27
ENDOKRĐNOLOJĐ ve
METABOLĐZMA
HASTALIKLARI
20
20
-
28 – 47
KADIN HASTALIKLARI
ve DOĞUM
13
13
-
48 – 60
ÇOCUK SAĞLIĞI ve
HASTALIKLARI
8
8
-
61 – 68
GENEL CERRAHĐ
3
3
-
69 – 71
TIBBĐ GENETĐK
9
9
-
72 – 80
ACĐL TIP
9
9
-
81 – 89
DERĐ VE ZÜHREVĐ
HASTALIKLARI
4
4
-
90 – 93
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
2
2
-
94 – 95
100
95
5
TOPLAM
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler: 29 saat
Tıbbi Patoloji Pratik: 1 laboratuvar saati
202
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM III
2013-2014 EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM YILI
Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu
DERS KURULU-IV
13 OCAK - 07 MART 2014
(6 HAFTA)
DERSLER
TEORĐK
PRATĐK
TOPLAM
TIBBĐ PATOLOJĐ (1)
46
8
54
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ (3)
18
6
24
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ (2)
18
-
18
GASTROENTEROLOJĐ (5)
21
-
21
NEFROLOJĐ (5)
14
-
14
ÜROLOJĐ (18)
6
-
6
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HAST. (6)
5
-
5
GENEL CERRAHĐ (9)
3
-
3
RADYOLOJĐ (16)
3
-
3
TIBBĐ BĐYOKĐMYA (27)
2
-
2
TEMEL TIBBĐ BECERĐLER (29)
-
4
4
136
18
154
TOPLAM
DÖNEM III KOORDĐNATÖRÜ
: Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
DÖNEM III KOORDĐNATÖR YRD.
: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
DERS KURUL BAŞKANI
DERS KURULU ÜYELERĐ
: Prof. Dr. Bülent KANTARÇEKEN
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Dr. Đlhami Taner KALE (9)
Dr. Bülent KANTARÇEKEN (5)
Dr. Ekrem DOĞAN (5)
Dr. Fatma ĐNANÇ TOLUN (27)
Dr. Sefa RESĐM (18)
Dr. Gürkan KIRAN (8)
Dr. Mustafa GÜL (3)
Dr. Ali ÇETĐNKAYA (5)
(Parantez içinde anabilim dalı sıra numarası belirtilmiştir.)
Prof. Dr. Murat ARAL (3)
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK (1)
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ (1)
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ (3)
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN (2)
Doç. Dr. Mehmet DAVUTOĞLU (6)
Doç. Dr. Ekrem GULER (6)
Doç. Dr. Hakan KIRAN (8)
203
Doç. Dr. Ayhan COŞKUN (8)
Doç. Dr. Deniz Cemgil ARIKAN (8)
Doç. Dr. Tayfun ŞAHĐNKANAT (18)
Doç. Dr. M. Fatih YUZBAŞIOĞLU (9)
Doç. Dr. Bülent ALTUNOLUK (18)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ĐNCĐ (16)
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR (1)
IV. Ders Kurulu 304: Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 18. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Bülent Kantarçeken (Gastroentroloji)
1.
Hafta
08:10
09:00
09:10
10:00
13 Ocak
Pazartesi
15 Ocak
Çarşamba
16 Ocak
Perşembe
17 Ocak
Cuma
Asit baz denge
bozuklukları
Özefagus hastalıkları
ve mide hastalıkları
Karaciğer Sirozu ve
komplikasyonları
Ekrem Doğan
Nefroloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Ali Çetinkaya
Gastroenteroloji
Sindirim sistemi hast.
Anamnez, FM
muayene ve alarm
faktörleri
Bülent Kantarçeken
Gastroenteroloji
Böbreğin fonksiyonel
anatomisi ve
fonksiyonları
Özefagus hastalıkları
ve mide hastalıkları
Karaciğer Sirozu ve
komplikasyonları
Ekrem Doğan
Nefroloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Ali Çetinkaya
Gastroenteroloji
Đnce ve Kalın Barsak
patolojisi
Mesleki Đngilizce
2. YARIYIL SONU
SINAVI
Appendiks hastalıkları
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Sindirim sistemi hast.
Anamnez, FM
muayene ve alarm
faktörleri
Bülent Kantarçeken
Gastroenteroloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Mustafa Çelik
Koordinatör
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Tükürük bezi
hastalıkları
Đnce ve Kalın Barsak
patolojisi
Đnce ve Kalın Barsak
patolojisi
Mesleki Đngilizce
2. YARIYIL SONU
SINAVI
Karaciğer zedelenmesi
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Mustafa Çelik
Koordinatör
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Vibrio, Campylobacter,
Helicobacter
Ürogenital sistem
hastalıklarına giriş ve
terminoloji
Gastrointestinal kanal
hastalıklarında tanı ve
tedavi
Laksatif ve purgatif
ilaçlar (I)
LAB: Pratik Uygulama
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Bülent Altınoluk
Üroloji
Bülent Kantarçeken
Gastroenteroloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Vibrio, Campylobacter,
Helicobacter
Ürogenital fizik
muayene ve bulgular
Gastrointestinal kanal
hastalıklarında tanı ve
tedavi
Laksatif ve purgatif
ilaçlar (II)
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tayfun Şahinkanat
Üroloji
Bülent Kantarçeken
Gastroenteroloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Su ve sodyum dengesi
bozuklukları
Üriner sistem
hastalıkarında
semptomatoloji
Enterik bakteriler
Enterik bakteriler
Ekrem Doğan
Nefroloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Peptik ülser
tedavisinde kullanılan
ilaçlar
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Ağız boşluğu
hastalıkları
10:10
11:00
14 Ocak
Salı
Serbest Çalışma
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
Mehmet Davutoğlu
Çocuk Sağ. ve Hast.
TIBBĐ PATOLOJĐ
LAB: Pratik Uygulama
TIBBĐ PATOLOJĐ
Serbest Çalışma
Renal tubüler
bozukluklar
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
Mehmet Davutoğlu
Çocuk Sağ. ve Hast.
204
Serbest Çalışma
IV. Ders Kurulu 304: Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 19. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Bülent Kantarçeken (Gastroentroloji)
2.
Hafta
20 Ocak
Pazartesi
21 Ocak
Salı
22 Ocak
Çarşamba
23 Ocak
Perşembe
24 Ocak
Cuma
Serbest Çalışma
Safra kesesi ve
ekstrahepatik safra
kanalı hastalıkları
Emetik, antiemetik ve
prokinetik ilaçlar
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
09:10
10:00
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Proteinüri
Emetik, antiemetik ve
prokinetik ilaçlar
Karaciğer tümör ve
tümör benzeri
oluşumları
Pankreas patolojisi
Mehmet Davutoğlu
Çocuk Sağ. ve Hast.
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Kronik karaciğer
hastalıkları
Glomerulonefrit
patogenezi
Hepatit virusları
Antidiyareik ilaçlar
LAB: Pratik Uygulama
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Mehmet Davutoğlu
Çocuk Sağ. ve Hast.
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Karaciğerin infeksiyon
ve enfestasyonları
Sodyum ve su
metabolizma
bozuklukları
Hepatit virusları
Sindirim sistemini
etkileyen diğer ilaçlar
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Ekrem Doğan
Nefroloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Salmonella, Shigella,
Yersinia
Otoimmün hepatit ve
toksik karaciğer
lezyonları
Kronik Viral Hepatitler
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Bülent Kantarçeken
Gastroenteroloji
Karaciğer
transplantasyonu ve
transplantasyon
komplikasyonları
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Salmonella, Shigella,
Yersinia
Karaciğerin vasküler
hastalıkları ve
intrahepatik safra
yolları hastalıkları
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Kronik Viral Hepatitler
Karaciğer tümör ve
tümör benzeri
oluşumları
LAB: Enterik
bakterilerin
incelenmesi
Bülent Kantarçeken
Gastroenteroloji
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Serbest Çalışma
Gastrointestinal
hastalıklarda
laboratuvar
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
11:10
12:003
13:10
14:00
14:10
15:00
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Đnflamatuvar Barsak
Hastalıkları
15:10
16:00
Ali Çetinkaya
Gastroenteroloji
Potasyum
metabolizma
bozuklukları
Ekrem Doğan
Nefroloji
TIBBĐ PATOLOJĐ
LAB: Pratik Uygulama
TIBBĐ PATOLOJĐ
LAB: Enterik
bakterilerin
incelenmesi
Ali Çetinkaya
Gastroenteroloji
Đnflamatuvar Barsak
Hastalıkları
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Ali Çetinkaya
Gastroenteroloji
205
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
YARIYIL TATĐLĐ (27 Ocak-07 Şubat)
IV. Ders Kurulu 304: Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 20. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Bülent Kantarçeken (Gastroentroloji)
3.
Hafta
08:10
09:00
10 Şubat
Pazartesi
11 Şubat
Salı
Serbest Çalışma
Böbrek gelişme
bozuklukları ve
glomerül hastalıkları
12 Şubat
Çarşamba
13 Şubat
Perşembe
14 Şubat
Cuma
Böbreğin damar
hastalıkları
Androjenler, Anabolik
steroidler ve
antiandrojenik ilaçlar
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Serbest Çalışma
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Urogenital sistem ve
GĐS protozoonları
Renal tübülointertisyel
hastalıklar
Tümör belirteçleri
Renal transplantasyon
patolojisi
Androjenler, Anabolik
steroidler ve
antiandrojenik ilaçlar
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Urogenital sistem ve
GĐS protozoonları
Erkek üreme sağlığı
Fatma Đnanç Tolun
Tıbbi Biyokimya
Tümör belirteçleri
Mesleki Đngilizce
Böbrek tümörleri
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Sefa Resim
Üroloji
Fatma Đnanç Tolun
Tıbbi Biyokimya
Mustafa Gökçe
Nöroloji
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Böbrek gelişme
bozuklukları ve
glomerül hastalıkları
Erkek cinsel sağlığı
Renal tübülointertisyel
hastalıklar
Mesleki Đngilizce
Böbrek tümörleri
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Sefa Resim
Üroloji
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Mustafa Gökçe
Nöroloji
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Proteinüri ve hematüri
etyopatogenez
Gastrointestinal kanal
Polip ve kanserleri
Nematodlar
Obstrüktif Üropati
LAB: Pratik Uygulama
Ekrem Doğan
Nefroloji
Bülent Kantarçeken
Gastroenteroloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tayfun Şahinkanat
Üroloji
Glomerulonefritlerde
etopatogenez ve
sınıflandırma
Gastrointestinal kanal
Polip ve kanserleri
Nematodlar
Benign Prostat
Hipertrofisi
Ekrem Doğan
Nefroloji
Bülent Kantarçeken
Gastroenteroloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Bülent Altınoluk
Üroloji
TIBBĐ PATOLOJĐ
Sarılık ve kolestaz
Nefrotik sendrom
etyopatogenez ve
klinik
Serbest Çalışma
Tübülointertisyel
nefritlerde tanı ve
tedavi
Serbest Çalışma
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
Ali Çetinkaya
Gastroenteroloji
Ekrem Doğan
Nefroloji
TIBBĐ PATOLOJĐ
LAB: Pratik Uygulama
Ekrem Doğan
Nefroloji
Özofagus hastalıkları
ve disfaji
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Ali Çetinkaya
Gastroenteroloji
206
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
IV. Ders Kurulu 304: Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 21. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Bülent Kantarçeken (Gastroentroloji)
4.
Hafta
17 Şubat
Pazartesi
18 Şubat
Salı
19 Şubat
Çarşamba
Serviks hastalıkları
patolojisi
Sestodlar
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Akut Batın
20 Şubat
Perşembe
Sestodlar
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
M. Fatih Yüzbaşıoğlu
Genel Cerrahi
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Su ve elektrolit
dengesi
bozukluklarında
kullanılan ilaçlar
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Mesane tümörleri
Oral kontraseptifler ve
diğer gebelik önleme
yöntemleri
Asid-baz dengesi
bozukluklarında
kullanılan ilaçlar
Mesleki Đngilizce
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Mustafa Gökçe
Nöroloji
Mesane tümörleri
Oksitosik ilaçlar
Vulva ve vajen
hastalıkları
Mesleki Đngilizce
09:10
10:00
10:10
11:00
Serviks hastalıkları
patolojisi
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Mustafa Gökçe
Nöroloji
Estrojenler,
Projestinler ve
Antagonistleri
DNP fizyopatoloji
Trematodlar
Uterusun endometrial
döngüsü ve non
tümöral hastalıkları
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Ekrem Doğan
Nefroloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Estrojenler,
Projestinler ve
Antagonistleri
HT
Alt üriner sitem
patolojisi ve Penis
hastalıkları
Uterusun endometrial
döngüsü ve non
tümöral hastalıkları
Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Ekrem Doğan
Nefroloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
ABY nedenleri ve
tedavi
Trematodlar
Testis, epididim ve
prostat patolojisi
Potasyum dengesi ve
bozuklukları
15:10
16:00
21 Şubat
Cuma
TEMEL
TIBBĐ
BECERĐLER
TEMEL
TIBBĐ
BECERĐLER
TEMEL
TIBBĐ
BECERĐLER
TEMEL
TIBBĐ
BECERĐLER
LAB: Pratik Uygulama
TIBBĐ PATOLOJĐ
LAB: Pratik Uygulama
TIBBĐ PATOLOJĐ
Serbest Çalışma
Ekrem Doğan
Nefroloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Ekrem Güler
Çocuk Sağ. ve Hast.
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
KBY nedenleri
sınıflandırma ve tedavi
16:10
17:00
Ekrem Doğan
Nefroloji
207
Serbest Çalışma
IV. Ders Kurulu 304: Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 22. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Bülent Kantarçeken (Gastroentroloji)
5.
Hafta
08:10
09:00
24 Şubat
Pazartesi
Serbest Çalışma
25 Şubat
Salı
26 Şubat
Çarşamba
27 Şubat
Perşembe
28 Şubat
Cuma
Cerrahi Semioloji
Gestasyonal
trofoblastik hastalıklar
ve gebelik toksemisi
Gastrointestinal Sistemi
Radyolojisi
Đlhami Taner Kale
Genel Cerrahi
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
M. Fatih Đnci
Radyoloji
Gastrointestinal Sistemi
Radyolojisi
Serbest Çalışma
Fırsatçı parazitler
Üriner sistem
enfeksiyonları
Cerrahi Semioloji
Meme gelişim
bozuklukları,
inflamasyonları
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Ekrem Doğan
Nefroloji
Đlhami Taner Kale
Genel Cerrahi
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
M. Fatih Đnci
Radyoloji
Fırsatçı parazitler
Over tümörleri
Overin non-neoplastik
lezyonları
Mesleki Đngilizce
Meme kanseri ve
erkek meme
hastalıkları
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Diüretikler
(I)
Over tümörleri
Tuba uterina patolojisi
Mesleki Đngilizce
Meme kanseri ve
erkek meme
hastalıkları
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Mehmet Okumuş
Acil Tıp
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Peptik Ülser ve
Gastritler
Diüretikler
(II)
Toksik hepatitler
LAB: Protozoon ve
helmintlerin
incelenmesi
Ali Çetinkaya
Gastroenteroloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Ali Çetinkaya
Gastroenteroloji
Fibrokistik değişiklikler,
proliferatif meme
hastalıkları ve benign
meme tümörleri
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Peptik Ülser ve
Gastritler
Diüretikler
(III)
Malabsorpsiyon
ve
kronik diayre
Đrritabl Barsak
Sendromu
LAB: Protozoon ve
helmintlerin
incelenmesi
Ali Çetinkaya
Gastroenteroloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Ürogenital Sistemi
Radyolojisi
Ali Çetinkaya
Gastroenteroloji
Bülent Kantarçeken
Gastroenteroloji
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
Uterus tümörleri
15:10
16:00
Gastrointestinal Sistem
Kanamaları
Serbest Çalışma
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
M. Fatih Đnci
Radyoloji
Serbest Çalışma
Bülent Kantarçeken
Gastroenteroloji
Uterus tümörleri
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
208
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
IV. Ders Kurulu 304: Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 23. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Bülent Kantarçeken (Gastroentroloji)
6.
Hafta
3 Mart
Pazartesi
4 Mart
Salı
5 Mart
Çarşamba
6 Mart
Perşembe
7 Mart
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Tıbbi Patoloji Telafi
Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Tıbbi Patoloji Telafi
Laboratuvarı
Tıbbi Mikrobiyoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:10
14:00
Tıbbi Mikrobiyoloji
Telafi Laboratuvarı
Tıbbi Patoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:10
15:00
Tıbbi Mikrobiyoloji
Telafi Laboratuvarı
Tıbbi Patoloji Pratik
Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:10
17:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
209
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
TOPLAM
PUAN
TEORĐK
PRATĐK
SORU SIRASI
TIBBĐ PATOLOJĐ
37
31
6
1 – 31
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ
16
12
4
32 – 43
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ
12
12
-
44 – 55
GASTROENTEROLOJĐ
14
14
-
56 – 69
NEFROLOJĐ
9
9
-
70 – 78
ÜROLOJĐ
4
4
-
79 – 82
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HAST.
3
3
-
83 – 85
GENEL CERRAHĐ
2
2
-
86 – 87
RADYOLOJĐ
2
2
-
88 – 89
TIBBĐ BĐYOKĐMYA
1
1
-
90
100
90
10
TOPLAM
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler: 41 saat
Tıbbi Patoloji Pratik: 2 laboratuvar saati
Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik: 1 laboratuvar saati
210
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM III
2013-2014 EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM YILI
Sinir ve Kas–Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu
DERS KURULU-V
10 MART – 18 NĐSAN 2014
(6 HAFTA)
TEORĐK
PRATĐK
TOPLAM
TIBBĐ PATOLOJĐ (1)
DERSLER
21
6-4
27
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ (3)
17
2
19
ROMATOLOJĐ (5)
17
-
17
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ (2)
14
-
16
NÖROLOJĐ (20)
14
-
14
FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON (21)
9
-
12
ORTOPEDĐ ve TRAVMATOLOJĐ (22)
12
-
12
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI (6)
8
-
9
GÖZ HASTALIKLARI (24)
5
-
6
BEYĐN VE SĐNĐR CERRAHĐ (28)
6
-
6
RADYOLOJĐ (16)
3
-
3
TEMEL TIBBĐ BECERĐLER (7)
-
4
4
126
10
136
TOPLAM
DÖNEM III KOORDĐNATÖRÜ
: Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
DÖNEM III KOORDĐNATÖR YRD.
DERS KURUL BAŞKANI
DERS KURULU ÜYELERĐ
Prof. Dr. Murat ÜZEL (22)
Prof. Dr. Vedat NACĐTARHAN (21)
Prof. Dr. Cengiz DĐLBER (6)
Prof. Dr. Murat ÖZDEMĐR (24)
Prof. Dr. Gökhan ÖZDEMĐR (24)
Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE (20)
Prof. Dr. Mustafa GÜL (3)
Prof. Dr. Murat ARAL (3)
Doç. Dr. Zafer YÜKSEL (28)
: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
: Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE
(Parantez içinde anabilim dalı sıra numarası belirtilmiştir.)
Doç. Dr. Ekrem KĐREÇCĐ (3)
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN (2)
Doç. Dr. Deniz TUNCEL (20)
Doç. Dr. Harun ÇIRALIK (1)
Doç. Dr. Sevgi BAKARĐŞ (1)
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (4-7)
Doç. Dr. Deniz C. ARIKAN (8)
Yrd. Doç. Dr. Murat KALENDER (22)
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR (1)
211
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Dr. Fuat ÖZKAN (16)
Dr. Ökkeş BĐLAL (22)
Dr. Lokman ASLAN (24)
Dr. Murat ASLANKURT (24)
Dr. Akif Hakan KURT (2)
Dr. M. Haki SUCAKLI (4)
Dr. Ahmet ÇELĐK (27)
Dr. Đdiris ALTUN (28)
Dr. Gözde YILDIRIM ÇETĐN (5)
V. Ders Kurulu 305: Sinir ve Kas–Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 24. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE (Nöroloji)
1.
Hafta
10 Mart
Pazartesi
11 Mart
Salı
12 Mart
Çarşamba
13 Mart
Perşembe
14 Mart
Cuma
Serbest Çalışma
Kırık, kırık iyileşmesi,
komplikasyonları,
tedavi yaklaşımları
Romatolojiye giriş ve
romatolojik kavramlar
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Gözde Yıldırım Çetin
Murat Üzel
Ortopedi
Romatoloji
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Deri hastalıkları
patolojisi
Romatolojide
laboratuar
Çocukluk çağında
nöromuskuler
hastalıklar
Kırık, kırık iyileşmesi,
komplikasyonları,
tedavi yaklaşımları
Gözde Yıldırım Çetin
Romatoloji
Cengiz Dilber
Çocuk Sağ. ve Hast.
Murat Üzel
Ortopedi
Serebral Korteks
Mesleki Đngilizce
Serbest Çalışma
Yavaş virus
enfeksiyonları
10:10
11:00
TIP
BAYRAMI
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Mustafa Gökçe
Nöroloji
Ahmet ÇELĐK
Tıbbi Biyokimya
Epidermis ve deri eki
tümörleri
Yavaş virus
enfeksiyonları
Subkortikal Yapılar
Mesleki Đngilizce
11:10
12:00
13:10
14:00
TIP
BAYRAMI
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Deniz Tuncel
Nöroloji
Ahmet ÇELĐK
Tıbbi Biyokimya
Dahiliyede Temel
Semptomların Ayırıcı
Tanısı
Deri lenfoma ve
histiositozisleri
Malign melanom
Romatoid artrit
Gözde Yıldırım Çetin
Romatoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Gözde Yıldırım Çetin
Romatoloji
Dahiliyede Laboratuvar
Kullanımı
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Kavramı
Kemik hastalıkları
patolojisi
Seronegatif artritler
Gözde Yıldırım Çetin
Romatoloji
Vedat NACĐTARHAN
Fiziksel Tıp ve Reh.
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Gözde Yıldırım Çetin
Romatoloji
Rhabdoviruslar
Santral sinir sistemine
giriş
Çocukluk çağının
epileptik sendromları
Genel anestetikler
(I)
14:10
15:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
16:10
17:00
Serbest Çalışma
A. Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Cengiz Dilber
Çocuk Sağ. ve Hast.
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Çocukluk çağının
epileptik sendromları
Genel anestetikler
(II)
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Cengiz Dilber
Çocuk Sağ. ve Hast.
212
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
V. Ders Kurulu 305: Sinir ve Kas–Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 25. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE (Nöroloji)
2.
Hafta
17 Mart
Pazartesi
18 Mart
Salı
19 Mart
Çarşamba
20 Mart
Perşembe
Ailevi Akdeniz ateşi
Spondilitler
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Gözde Yıldırım Çetin
Romatoloji
Gözde Yıldırım Çetin
Romatoloji
09:10
10:00
21 Mart
Cuma
Behçet hastalığı
Opioid analjezikler
(I)
Medulla spinalis inen
ve çıkan yollar
Kristal artropatileri
Gözde Yıldırım Çetin
Romatoloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Deniz Tuncel
Nöroloji
Gözde Yıldırım Çetin
Romatoloji
Kas-Đskelet Sistemi
Fizik Muayenesi
Nöromuskuler
blokerler
Opioid analjezikler
(II)
Mesleki Đngilizce
Kemik ve Eklem
Enfeksiyonları
Vedat Nacitarhan
Fiziksel Tıp ve Reh.
A. Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Ahmet ÇELĐK
Tıbbi Biyokimya
Murat Üzel
Ortopedi
Kas-Đskelet Sistemi
Fizik Muayenesi
Lokal anestetikler
Sinir Sistemi
Semiyoloji
Mesleki Đngilizce
Çocukluk Çağı Kalça
Problemleri
Vedat Nacitarhan
Fiziksel Tıp ve Reh.
A. Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Mustafa Gökçe
Nöroloji
Ahmet ÇELĐK
Tıbbi Biyokimya
Murat Üzel
Ortopedi
Kızamık, kızamıkcık,
kabakulak virusları
Kemiğin benign
tümörleri ve tümör
benzeri lezyonları
Onkojenikviruslar
SLE ve antifosfolipid
sendromu
Eklem hastalıkları
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Gözde Yıldırım Çetin
Romatoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Kızamık, kızamıkcık,
kabakulak virusları
Kemiğin malign
tümörleri
Onkojenikviruslar
Egzersiz Fizyolojisi ve
Tedavi Edici
Egzersizler
Sinir sistemi hücreleri,
ödem, fıtıklaşma ve
hidrosefalus
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Vedat NACĐTARHAN
Fiziksel Tıp ve Reh.
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Deri pigmentasyon
bozuklukları
Santral etkili kas
gevşeticiler
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
16:10
17:00
Serbest Çalışma
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
SEÇMELĐ DERS
213
V. Ders Kurulu 305: Sinir ve Kas–Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 26. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE (Nöroloji)
3.
Hafta
08:10
09:00
24 Mart
Pazartesi
Serbest Çalışma
25 Mart
Salı
Serbest Çalışma
26 Mart
Çarşamba
27 Mart
Perşembe
28 Mart
Cuma
Ergonomi
Beyin ve sinir
cerrahisinde hastaya
yaklaşım-Tanı
Yöntemleri
Zafer Yüksel
Beyin Cerrahisi
Serbest Çalışma
Vedat NACĐTARHAN
Fiziksel Tıp ve Reh.
09:10
10:00
Serbest Çalışma
SSS stimülanları ve
kilo kaybettiren ilaçlar
Nörolojik Hastalıkların
Rehabilitasyonu
A. Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Vedat Nacitarhan
Fiziksel Tıp ve Reh
Serbest Çalışma
Beyin ve sinir
cerrahisinde hastaya
yaklaşım-Tanı
Yöntemleri
Zafer Yüksel
Beyin Cerrahisi
Sistemik skleroz
Kas hastalıkları
Antiepileptikler
Mesleki Đngilizce
Đskelet Sisteminin
Doğuştan hastalıkları
Gözde Yıldırım Çetin
Romatoloji
Sevgi Bakarş
Tıbbi Patoloji
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Gürkan Kıran
Kadın Doğum
Murat Kalender
Ortopedi
Erişkinin stil hastalığı
Kas hastalıkları
Kraniyal Sinirler ve
Hastalıklarında Klinik
Görünümler
Mesleki Đngilizce
Çıkıklar, Yumuşak
Doku ve Bağ
Yaralanmaları
Gözde Yıldırım Çetin
Romatoloji
Sevgi Bakarş
Tıbbi Patoloji
Deniz Tuncel
Nöroloji
Gürkan Kıran
Kadın Doğum
Murat Kalender
Ortopedi
Yumuşak dokunun
tümör ve tümör
benzeri oluşumları
Yüzeyel mikozlar
Tıbbi mikolojinin genel
prensipleri ve tanı
yöntemleri
Ortopedide Nörolojik
Hastalıklar
LAB: Pratik Uygulama
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Murat Kalender
Ortopedi
Yumuşak dokunun
tümör ve tümör
benzeri oluşumları
Yüzeyel mikozlar
Tıbbi mikolojinin genel
prensipleri ve tanı
yöntemleri
Ortopedide Nörolojik
Hastalıklar
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Mustafa Gül
Tıbbi Mikrobiyoloji
Murat Kalender
Ortopedi
TIBBĐ PATOLOJĐ
Non-steroid
antiinflamatuvar ilaçlar
(I)
Merkezi ve Periferik
Sinir Sistemi Çalışma
Organizasyonu
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
A. Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Mustafa Gökçe
Nöroloji
SSS gelişimsel
bozuklukları ve
nörokutanöz
hastalıklar
Cengiz Dilber
Çocuk Sağ. ve Hast.
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
15:10
16:00
16:10
17:00
Non-steroid
antiinflamatuvar ilaçlar
(II)
A. Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
SEÇMELĐ DERS
SSS gelişimsel
bozuklukları ve
nörokutanöz
hastalıklar
Cengiz Dilber
Çocuk Sağ. ve Hast.
214
TIBBĐ PATOLOJĐ
LAB: Pratik Uygulama
V. Ders Kurulu 305: Sinir ve Kas–Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 27. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE (Nöroloji)
4.
Hafta
31 Mart
Pazartesi
1 Nisan
Salı
2 Nisan
Çarşamba
3 Nisan
Perşembe
4 Nisan
Cuma
Mezenkimal Tümörler
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ökkeş Bilal
Ortopedi
Subkutanöz mikozlar
SSS sistemi damar
hastalıkları ve
travmaları
MSS Tümörleri
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Đdiris Altun
Beyin Cerrahisi
Subkutanöz mikozlar
SSS Konjenital
anomaliler, perinatal
beyin hasarı ve
enfeksiyonları
Sevgi Bakariş
Tıbbi Patoloji
MSS Tümörleri
Mesleki Đngilizce
Epileptik Fenomenler
ve Karıştırıcı Durumlar
Đdiris Altun
Beyin Cerrahisi
Deniz Cemgil Arıkan
Beyin Cerrahisi
Mustafa Gökçe
Nöroloji
09:10
10:00
10:10
11:00
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Serbest Çalışma
Ökkeş Bilal
Ortopedi
Parkinson ilaçları ve
benzerleri
Göz Muayenesi
Göz Travmaları ve Đlk
Yardım
Sistemik Hastalıkların
Göz Tutulumları
Mesleki Đngilizce
Beyin Damar
Hastalıkları
A. Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Murat Özdemir
Göz Hastalıkları
Gökhan Özdemiir
Göz Hastalıkları
Deniz Cemgil Arıkan
Beyin Cerrahisi
Deniz Tuncel
Nöroloji
Sistemik vaskülitler
Hareket Hastalıkları
Romatizmal
Hastalıkların
rehabilitasyonu
Lokomotor sistem
muayenesi
LAB: Pratik Uygulama
Gözde Yıldırım Çetin
Romatoloji
Mustafa Gökçe
Nöroloji
Vedat NACĐTARHAN
Fiziksel Tıp ve Reh.
Gözde Yıldırım Çetin
Romatoloji
TIBBĐ PATOLOJĐ
Sistemik vaskülitler
Nörolojide Kullanılan
Tanı Yöntemleri
SSS tümörleri
Đnflamatuar miyozitler
LAB: Pratik Uygulama
Gözde Yıldırım Çetin
Romatoloji
Deniz Tuncel
Nöroloji
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Gözde Yıldırım Çetin
Romatoloji
TIBBĐ PATOLOJĐ
Meningoensefalitler
Mitokondriyal
hastalıklar
SSS tümörleri
Gerçek sistemik
(endemik)
mikozlar
Serbest Çalışma
11:10
12:00
13:10
14:00
Mezenkimal Tümörler
14:10
15:00
15:10
16:00
Cengiz Dilber
Çocuk Sağ. ve Hast.
Cengiz Dilber
Çocuk Sağ. ve Hast.
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
Serbest Çalışma
Gerçek sistemik
(endemik)
mikozlar
SSS enfeksiyonlarında
LP, tanı
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
Cengiz Dilber
Çocuk Sağ. ve Hast.
Ekrem Kireçci
Tıbbi Mikrobiyoloji
215
Serbest Çalışma
V. Ders Kurulu 305: Sinir ve Kas–Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 28. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE (Nöroloji)
5.
Hafta
7 Nisan
Pazartesi
8 Nisan
Salı
9 Nisan
Çarşamba
10 Nisan
Perşembe
11 Nisan
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TEMEL
TIBBĐ
BECERĐLER
Eikozanoidler ve diğer
otakoidler
Kas-Đskelet Sistemi
Radyolojisi
A. Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Fuat Özkan
Radyoloji
Kırmızı gözde ayırıcı
tanı
Mesleki Đngilizce
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Primer miyelin
hastalıkları ve
kazanılmış metabolik
ve toksik bozukluklar
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Adnan Özdemir
Göz Hastalıkları
Deniz Cemgil Arıkan
Kadın Doğum
Kas-Đskelet Sistemi
Radyolojisi
SSS’nin Dejeneratif
hastalıkları
Periferik sinir sistemi
patolojisi
Mesleki Đngilizce
Fuat Özkan
Radyoloji
Hamide Sayar
Tıbbi Patoloji
Harun Çıralık
Tıbbi Patoloji
Deniz Cemgil Arıkan
Kadın Doğum
Ortopedik
Rehabilitasyon
Spor Yaralanmaları
Kafa ve spinal
travmaya temel
yaklaşım
Konjonktivitler
LAB: Dermatofitler ve
fırsatçı mikoz etkenleri
Vedat Nacitarhan
Fiziksel Tıp ve Reh.
Ökkeş Bilal
Ortopedi
Zafer YÜKSEL
Beyin Cerrahisi
Lokman Aslan
Göz Hastalıkları
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Kardiyopulmoner
hastalıkların
Rehabilitasyon
Osteoartrit ve Diğer
Enflamatuvar Olmayan
Artropatiler
Kafa ve spinal
travmaya temel
yaklaşım
Refraksiyon kusurları
ve düzeltme
yöntemleri
LAB: Dermatofitler ve
fırsatçı mikoz etkenleri
Ökkeş Bilal
Ortopedi
Zafer YÜKSEL
Beyin Cerrahisi
Murat Aslankurt
Göz Hastalıkları
TIBBĐ
MĐKROBĐYOLOJĐ
Fırsatçı mikozlar
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Murat Aral
Tıbbi Mikrobiyoloji
Fırsatçı mikozlar
10:10
11:00
TEMEL
TIBBĐ
BECERĐLER
TEMEL
TIBBĐ
BECERĐLER
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
Vedat Nacitarhan
Fiziksel Tıp ve Reh.
Periferik Sinir Sistemi
Hastalıkları
Kas-Đskelet Sistemi
Radyolojisi
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Mustafa Gökçe
Nöroloji
Fuat Özkan
Radyoloji
Baş Ağrılı Hastanın
Anlamlandırılması
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
Deniz Tuncel
Nöroloji
216
TEMEL
TIBBĐ
BECERĐLER
Nörolojik Belirti ve
Bulguları
Anlamlandırma: Olgu
Sunumları
Mustafa Gökçe
Nöroloji
Nörolojik Belirti ve
Bulguları
Anlamlandırma: Olgu
Sunumları
Deniz Tuncel
Nöroloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
V. Ders Kurulu 305: Sinir ve Kas–Đskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta)
Akademik Yılın 29. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE (Nöroloji)
6.
Hafta
14 Nisan
Pazartesi
15 Nisan
Salı
16 Nisan
Çarşamba
17 Nisan
Perşembe
18 Nisan
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Tıbbi Mikrobiyoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Tıbbi Mikrobiyoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Tıbbi Mikrobiyoloji
Telafi
Laboratuvarı
11:10
12:00
Tıbbi Mikrobiyoloji
Telafi
Laboratuvarı
13:10
14:00
Tıbbi Patoloji
Telafi
Laboratuvarı
Tıbbi Patoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:10
15:00
Tıbbi Patoloji
Telafi
Laboratuvarı
Tıbbi Patoloji
Pratik Sınavı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:10
17:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
217
14:00
Ders Kurulu
Teorik Sınavı
SORU DAĞILIMI
SORU DAĞILIMI
TIBBĐ PATOLOJĐ
TIBBĐ MĐKROBĐYOLOJĐ
ĐÇ HASTALIKLARI
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ
NÖROLOJĐ
HALK SAĞLIĞI
FĐZĐKSEL TIP ve
REHABĐLĐTASYON
ORTOPEDĐ ve TRAVMATOLOJĐ
ÇOCUK SAĞLIĞI ve
HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI
BEYĐN VE SĐNĐR CERRAHĐSĐ
RADYOLOJĐ
TOPLAM
TOPLAM
PUAN
TEORĐK
PRATĐK
SORU
SIRASI
19
12
10
10
9
10
13
10
10
10
9
10
6
2
-
1 – 13
14 – 23
24 – 33
34 – 43
44 – 52
53 – 62
7
7
-
63 – 69
7
7
-
70 – 76
6
6
-
77 – 82
4
4
2
4
4
2
-
83 – 86
87 – 90
91 – 92
100
92
8
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler: 45 saat
Tıbbi Tıbbi Patoloji Pratik: 1 Laboratuvar saati
Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik: Tümüne katılmak zorunludur
218
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM III
2013-2014 EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM YILI
Psikiyatri, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı ve Adli Tıp Ders Kurulu
DERS KURULU-VI
21 NĐSAN – 30 MAYIS 2014
(6 HAFTA)
DERSLER
TEORĐK
PRATĐK
TOPLAM
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ (7)
17
17
34
HALK SAĞLIĞI (4)
68
-
68
RUH SAĞLIĞI ve HAST. (23)
15
-
15
ADLĐ TIP (19)
6
-
6
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ (2)
6
-
6
112
17
129
TOPLAM
DÖNEM III KOORDĐNATÖRÜ
: Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (Aile Hekimliği)
DÖNEM III KOORDĐNATÖR YRD.
: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĐK
DERS KURUL BAŞKANI
: Doç. Dr. Fatma Özlem ORHAN
DERS KURULU ÜYELERĐ(Parantez içinde anabilim dalı sıra numarası belirtilmiştir.)
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN (2)
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK (7, 4)
Doç. Dr. F. Özlem ORHAN (23)
Yrd. Doç. Dr. Ramazan KARANFĐL (19)
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Yrd.
Doç.
Doç.
Doç.
Doç.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
219
Mustafa Haki SUCAKLI (7, 4)
Ebru FINDIKLI (23)
Akif Hakan KURT (2)
Abdullah AVŞAR (19)
VI. Ders Kurulu 306: Psikiyatri, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı ve Adli Tıp Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 30. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Fatma Özlem ORHAN (Psikiyatri)
1.
Hafta
21 Nisan
Pazartesi
22 Nisan
Salı
23 Nisan
Çarşamba
Hipnosedatif ilaçlar-I
08:10
09:00
09:10
10:00
Serbest Çalışma
25 Nisan
Cuma
Sürekli BakımKapsamlı Bakım
Sağlık Ekonomisi
TATĐL
A. Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Mustafa Haki Sucaklı
Aile Hekimliği
Halk Sağlığı
Hipnosedatif ilaçlar-II
Biyopsikososyal
Yaklaşım
Sağlık Hizmetleri
Yönetimi
A. Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Mustafa Haki Sucaklı
Aile Hekimliği
Halk Sağlığı
Psikiyatride Görüşme
Đlkeleri
Mesleki Đngilizce
2. YARIYIL
ARA SINAVI
Sosyal Çalışma ve Halk
Sağlığı
Serbest Çalışma
Đletişim
24 Nisan
Perşembe
Mustafa Çelik
TATĐL
10:10
11:00
TATĐL
Mustafa Çelik
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
F. Özlem Orhan
Ruh Sağ. ve Hast.
Mustafa Çelik
Koordinatör
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Đletişim
Psikiyatrik Belirti ve
Bulgular
Mesleki Đngilizce
2. YARIYIL
ARA SINAVI
Sağlığı Geliştirme ve
Sağlık Eğitimi
Mustafa Çelik
Koordinatör
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Sağlık Hizmetleri
Yönetimi
Sağlığı Geliştirme ve
Sağlık Eğitimi
11:10
12:00
TATĐL
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
F. Özlem Orhan
Ruh Sağ. ve Hast
Hasta Merkezli
Yaklaşım
Sağlık Mevzuatı
13:10
14:00
TATĐL
Mustafa Çelik
Aile Hekimliği
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Aile Merkezli Yaklaşım
Sağlık Mevzuatı
Sosyal Çalışma ve Halk
Sağlığı
Anne Sağlığı ve Aile
Planlaması
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Pratik: Hasta-Hekim
Görüşmesi
Anne Sağlığı ve Aile
Planlaması
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
Halk Sağlığı
14:10
15:00
TATĐL
Mustafa Çelik
Aile Hekimliği
Pratik: Hasta-Hekim
Görüşmesi
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Sağlık Ekonomisi
15:10
16:00
Mustafa Çelik
TATĐL
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
Halk Sağlığı
Pratik: Hasta-Hekim
Görüşmesi
16:10
17:00
Pratik: Hasta-Hekim
Görüşmesi
SEÇMELĐ DERS
Serbest Çalışma
TATĐL
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
220
VI. Ders Kurulu 306: Psikiyatri, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı ve Adli Tıp Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 31. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Fatma Özlem ORHAN (Psikiyatri)
2.
Hafta
28 Nisan
Pazartesi
29 Nisan
Salı
30 Nisan
Çarşamba
1 Mayıs
Perşembe
2 Mayıs
Cuma
Okul Sağlığı
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TATĐL
Serbest Çalışma
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Klinikte Problem
Çözme
Aile Hekimliğinde
Kayıtlar
Okul Sağlığı
09:10
10:00
TATĐL
Mustafa Çelik
Aile Hekimliği
Anne Sağlığı ve Aile
Planlaması
Mustafa Çelik
Aile Hekimliği
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Adölesan Sağlığı
Antidepresanlar
(I)
Đnsan Dışkısı ve
Đdrarının Kontrol Altına
Alınması
10:10
11:00
TATĐL
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Anne Sağlığı ve Aile
Planlaması
Đnsan Dışkısı ve
Đdrarının Kontrol Altına
Alınması
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Adölesan Sağlığı
Antidepresanlar
(II)
Katı Atıkların Zararsız
Hale Getirilmesi
11:10
12:00
TATĐL
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Çocuk Sağlığı
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Yusuf Ergün
Tıbbi Farmakoloji
Personel ve Zaman
Yönetimi
Ekolojik Denge, Çevre
Kirliliği ve Đnsan
Sağlığı
13:10
14:00
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Çocuk Sağlığı
Mustafa Haki Sucaklı
Aile Hekimliği
Sağlık Hizmetlerinde
Bilgisayar Kullanımı
14:10
15:00
Halk Sağlığı
Mustafa Haki Sucaklı
Aile Hekimliği
Pratik: Sunum
Hazırlama ve Sunma
Davranışın
Nörobiyolojisi
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Katı Atıkların Zararsız
Hale Getirilmesi
TATĐL
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Ekolojik Denge, Çevre
Kirliliği ve Đnsan
Sağlığı
Konut ve Đnsan Sağlığı
Açısından Önemi
TATĐL
Mustafa Çelik
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Anksiyete Bozuklukları
15:10
16:00
TATĐL
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
Ebru Fındıklı
Ruh Sağ. ve Hast
Pratik: Sunum
Hazırlama ve Sunma
16:10
17:00
F. Özlem Orhan
Ruh Sağ. ve Hast.
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
Depresyon
SEÇMELĐ DERS
TATĐL
Ebru Fındıklı
Ruh Sağ. ve Hast.
221
Pratik: Hasta Eğitim
Materyali Hazırlama ve
Sunma
Pratik: Hasta Eğitim
Materyali Hazırlama ve
Sunma
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
VI. Ders Kurulu 306: Psikiyatri, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı ve Adli Tıp Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 32. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Fatma Özlem ORHAN (Psikiyatri)
3.
Hafta
08:10
09:00
5 Mayıs
Pazartesi
6 Mayıs
Salı
7 Mayıs
Çarşamba
Şizofreni ve Diğer
Psikotik Bozukluklar
Nöroleptik ilaçlar
Serbest Çalışma
Konut ve Đnsan Sağlığı
Açısından Önemi
Ebru Fındıklı
Ruh Sağ. ve Hast.
A. Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Şizofreni ve Diğer
Psikotik Bozukluklar
Nöroleptik ilaçlar
09:10
10:00
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Ebru Fındıklı
Ruh Sağ. ve Hast..
A. Hakan Kurt
Tıbbi Farmakoloji
Madde Kullanım
Bozuklukları
Bulaşıcı Hastalıkların
Kontrolü
Halk Sağlığı Açısından
Kazalar
10:10
11:00
Ebru Fındıklı
Ruh Sağ. ve Hast
Bipolar Bozukluklar
Halk Sağlığı
Mustafa Çelik
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Bulaşıcı Hastalıkların
Kontrolü
Halk Sağlığı Açısından
Kazalar
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
Ebru Fındıklı
Ruh Sağ. ve Hast
14:10
15:00
9 Mayıs
Cuma
KURS
11:10
12:00
13:10
14:00
8 Mayıs
Perşembe
Vektörlerle Bulaşan
Hastalıklar ve
Vektörlerle Savaş
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Bulaşıcı Hastalıkların
Kontrolü
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Vektörlerle Bulaşan
Hastalıklar ve
Vektörlerle Savaş
Toplum Beslenmesi
Mustafa Çelik
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Pratik: Hasta Merkezli
Olgu Sunumu
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
KURS
Toplum Beslenmesi
15:10
16:00
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Pratik: Hasta Merkezli
Olgu Sunumu
16:10
17:00
SEÇMELĐ DERS
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
222
VI. Ders Kurulu 306: Psikiyatri, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı ve Adli Tıp Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 33. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Fatma Özlem ORHAN (Psikiyatri)
4.
Hafta
08:10
09:00
12 Mayıs
Pazartesi
Serbest Çalışma
13 Mayıs
Salı
14 Mayıs
Çarşamba
15 Mayıs
Perşembe
16 Mayıs
Cuma
Đle Adli Bilimlere Giriş
Su Kirliliği
Hava Kirliliği
Ramazan Karanfil
Adli Tıp
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Serbest Çalışma
Bağışıklama
Adli Travmatoloji
Adli Tıbba Giriş
Su Kirliliği
Hava Kirliliği
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Ramazan Karanfil
Adli Tıp
Ramazan Karanfil
Adli Tıp
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Bağışıklama
Malpraktis ve Risk
Yönetimi
Đş Sağlığı
Mesleki Đngilizce
Adolesanlarda Sağlığın
Sürdürülmesi
Mustafa Çelik
09:10
10:00
10:10
11:00
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Aile Hekimliği
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Zafer Yüksel
Beyin Cerrahisi
Bağışıklama
Evde Bakım Hizmetleri
Đş Sağlığı
Mesleki Đngilizce
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Mustafa Çelik
Aile Hekimliği
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Zafer Yüksel
Beyin Cerrahisi
Mustafa Çelik
Aile Hekimliği
Erişkinlerde Sağlığın
Sürdürülmesi
11:10
12:00
Yaşam Kalitesi
Afet Durumlarında
Halk Sağlığı
Uygulamaları
Yaşlı Erişkinlerde
Sağlığın Sürdürülmesi
Kişilik Bozuklukları
Mustafa Çelik
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Mustafa Haki Sucaklı
Aile Hekimliği
Ebru Fındıklı
Ruh Sağ. ve Hast
Yaşam Kalitesi
Afet Durumlarında
Halk Sağlığı
Uygulamaları
Pratik: Aile Sunumu
Somatoform
Bozukluklar
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Peryodik Sağlık
Muayenesi
Ölüm ve Ölüm Sonrası
Değişiklikler
Mustafa Haki Sucaklı
Aile Hekimliği
Abdullah Avşar
Adli Tıp
13:10
14:00
Halk Sağlığı
14:10
15:00
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
Pratik: Aile Sunumu
15:10
16:00
Bebek ve Çocuklarda
Sağlığın Sürdürülmesi
16:10
17:00
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
Pratik: Aile Sunumu
SEÇMELĐ DERS
Mustafa Haki Sucaklı
Aile Hekimliği
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
223
Mustafa Çelik
Aile Hekimliği
Pratik: Aile Sağlığı
Merkezi Gözlem
Ziyareti
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
Pratik: Aile Sağlığı
Merkezi Gözlem
Ziyareti
F. Özlem Orhan
Ruh Sağ. ve Hast
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
Bulaşıcı Olamayan
Hastalıkların Kontrolü
ve Yaşlılık Sorunları
Pratik: Aile Sağlığı
Merkezi Gözlem
Ziyareti
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
Bulaşıcı Olamayan
Hastalıkların Kontrolü
ve Yaşlılık Sorunları
Pratik: Aile Sağlığı
Merkezi Gözlem
Ziyareti
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
VI. Ders Kurulu 306: Psikiyatri, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı ve Adli Tıp Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 34. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Fatma Özlem ORHAN (Psikiyatri)
5.
Hafta
19 Mayıs
Pazartesi
20 Mayıs
Salı
21 Mayıs
Çarşamba
22 Mayıs
Perşembe
23 Mayıs
Cuma
Epidemiyoloji
08:10
09:00
TATĐL
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Epidemiyoloji
09:10
10:00
10:10
11:00
11:10
12:00
13:10
14:00
14:10
15:00
TATĐL
Araştırma Planlanması
Serbest Çalışma
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı
Epidemiyoloji
Mesleki Đngilizce
Đntiharın Psikobiyolojik
Boyutları
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Zafer Yüksel
Beyin Cerrahisi
Ağız ve Diş Sağlığı
Toplum Ruh Sağlığı
Mesleki Đngilizce
Psikoterapi ve somatik
tedavilerin gelişimi ve
temel Đlkeleri
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Zafer Yüksel
Beyin Cerrahisi
F. Özlem Orhan
Ruh Sağ. ve Hast.
Toplum Ruh Sağlığı
Otopsi-1
Sigara/Tütün
Bağımlılığına Hekim
Yaklaşımı
Araştırma Planlanması
Mustafa Haki Sucaklı
Halk Sağlığı
Abdullah Avşar
Adli Tıp
Mustafa Haki Sucaklı
Aile Hekimliği
Epidemiyoloji
Otopsi-2
Sigara/Tütün
Bağımlılığına Hekim
Yaklaşımı
Mustafa Çelik
Abdullah Avşar
Adli Tıp
Mustafa Haki Sucaklı
Aile Hekimliği
Kognitif Bozukluklar ve
Delirium
Araştırma Planlanması
TATĐL
TATĐL
TATĐL
TATĐL
Halk Sağlığı
Epidemiyoloji
15:10
16:00
Epidemiyoloji
F. Özlem Orhan
Ruh Sağ. ve Hast
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Araştırma Planlanması
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Serbest Çalışma
TATĐL
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
F. Özlem Orhan
Ruh Sağ. ve Hast
Mustafa Çelik
Halk Sağlığı
Uyku Psikofizyolojisi ve
Uyku Bozuklukları
16:10
17:00
TATĐL
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
Ebru Fındıklı
Ruh Sağ. ve Hast
224
Serbest Çalışma
VI. Ders Kurulu 306: Psikiyatri, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı ve Adli Tıp Ders Kurulu (Toplam 6 Hafta) Akademik Yılın 35. Haftası
Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. Fatma Özlem ORHAN (Psikiyatri)
5.
Hafta
26 Mayıs
Pazartesi
27 Mayıs
Salı
28 Mayıs
Çarşamba
29 Mayıs
Perşembe
30 Mayıs
Cuma
08:10
09:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:10
10:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:10
11:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10: 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
11:10
12:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10: 00
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
13:10
14:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:10
15:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:10
16:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:10
17:00
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
SEÇMELĐ DERS
225
SORU DAĞILIMI
DERSLER
TOPLAM PUAN
TEORĐK
PRATĐK
SORU
SIRASI
15
60
15
60
-
01 – 15
16 – 75
13
13
-
76 – 88
6
6
6
6
-
89 – 94
95 – 100
100
100
-
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ
HALK SAĞLIĞI
RUH SAĞLIĞI ve
HASTALIKLARI
ADLĐ TIP
TIBBĐ FARMAKOLOJĐ
TOPLAM
DEVAMSIZLIK SINIRI
Teorik Dersler: 34 saat
Aile Hekimliği Pratik: 4 pratik saati
226
DÖNEM IV
227
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM IV
DERSLERĐ, SAATLERĐ VE AKTS PUANLARI
Sıra
No
Stajlar
AKTS
Süre
Diğer Toplam
Teorik Uyg.
(Hafta)
Faaliyet.
1
PED401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
14
10
140
140
120
400
2
DAH401 Đç Hastalıkları
12
8
112
112
96
320
2
GEC401 Genel Cerrahi
10
7
98
98
84
280
3
KD401 Kadın Hastalıkları ve Doğum
9
6
84
84
72
240
3
KAR401 Kardiyoloji
3
2
28
28
24
80
4
GH401 Göğüs Hastalıkları
3
2
28
28
24
80
4
ENF401 Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikr.
3
2
28
28
24
80
5
Seçmeli 1
2
1
14
14
12
40
5
Seçmeli 2
2
1
14
14
12
40
6
Seçmeli 3
2
1
14
14
12
40
Toplam
60
40
560
560
480
1600
Not: Seçmeli stajlar
1- Seçmeli stajlar o dönemdeki mevcut öğrenci sayısının en az yüzde 10'u ile açılacaktır
2- Seçmeli stajlar tercih edilirken o dönemdeki mevcut öğrencilerin en fazla yüzde 30'unu geçmeyecektir.
Bu nedenle seçmeli stajlarda başvuru önceliği aranacaktır.
3- Her stajın son günü staj sınavı yapılır.
228
4. DÖNEM SEÇMELĐ STAJLAR
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
Stajlar
Halk Sağlığı
Tıbbi Deontoloji ve Tıp Tarihi
Renal Replasman Tedavileri
Çocuk Romatoloji
Çocuk Yoğun Bakım
Çocuk Acil
Çocuk Nöroloji
AKTS
2
2
2
2
2
2
2
Süre
Diğer
Teorik Uyg.
Toplam
(Hafta)
Faaliyet.
1
1
1
1
1
1
1
229
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
40
40
40
40
40
40
40
2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI 4. DÖNEM STAJ TAKVĐMĐ
26.08.2013
1. Grup
Tarih
Staj Adı
Hafta
Başlama
10
26.08.13
- 08.11.13
8 Kasım 2013
11 Kasım 2013
Đç Hastalıkları
8
11.11.13
Staj Adı
20 Ocak 2014
4 Nisan 2014
7 Nisan 2014
13 Haziran 2014
Başlama
3. Grup
Bitiş
2
06.01.14
- 17.01.14
Genel Cerrahi
7
20.01.14
- 14.03.14
Seçmeli 1
1
17.03.14
- 21.03.14
Seçmeli 2
1
24.03.14
- 28.03.14
Seçmeli 3
1
31.03.14
- 04.04.14
6
07.04.14
- 16.05.14
2
19.05.14
- 30.05.14
Hafta
Başlama
Genel Cerrahi
7
26.08.13
-
11.10.13
02.06.14
- 13.06.14
Bitiş
Seçmeli 1
1
21.10.13
-
25.10.13
Staj Adı
Hafta
Başlama
Bitiş
Đç Hastalıkları
8
26.08.13
- 25.10.13
Kardiyoloji
2
28.10.13
- 08.11.13
Genel Cerrahi
7
11.11.13
- 27.12.13
Seçmeli 1
1
30.12.13
- 03.01.14
26.08.13
- 04.10.13
Enfeksiyon Hast.
2
07.10.13
- 25.10.13
Seçmeli 2
1
28.10.13
-
01.11.13
Göğüs Hastalıkları
2
28.10.13
- 08.11.13
Seçmeli 3
1
04.11.13
-
08.11.13
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
6
11.11.13
-
20.12.13
Göğüs Hastalıkları
2
23.12.13
-
03.01.14
Seçmeli 2
1
06.01.14
- 10.01.14
Enfeksiyon Hast.
2
06.01.14
-
17.01.14
Seçmeli 3
1
13.01.14
- 17.01.14
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
6
20.01.14
- 07.03.14
Göğüs Hastalıkları
2
10.03.14
- 21.03.14
Enfeksiyon Hast.
2
24.03.14
- 04.04.14
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
10
07.04.14
- 13.06.14
Đç Hastalıkları
10
8
11.11.13
20.01.14
- 17.01.14
- 21.03.14
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Kardiyoloji
2
24.03.14
Genel Cerrahi
7
07.04.14
- 23.05.14
Seçmeli 1
1
26.05.14
- 30.05.14
Seçmeli 2
1
02.06.14
- 06.06.14
Seçmeli 3
1
09.06.14
10
20.01.14
-
04.04.14
- 04.04.14
Đç Hastalıkları
Kardiyoloji
2
4. Grup
Staj Adı
6
- 03.01.14
Kardiyoloji
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum
Göğüs
Hastalıkları
Enfeksiyon
Hast.
Hafta
Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
28 Mart 2014
13.06.2014
2. Grup
Bitiş
26 Ağustos 2013
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
-
- 13.06.14
Not: 1) Her Stajın son gününde staj sınavı yapılacaktır.
2) 12 Ekim 2013-20 Ekim 2013 tarihleri arası Kurban Bayramı tatili olup bu tarihlere gelen stajlara 1 hafta süre eklenmiştir.
3) 25 Ocak 2014-02 Şubat 2014 tarihleri arası yarıyıl tatili olmuş olup bu tarihlere gelen stajlara 1 hafta süre eklenmiştir.
230
8
2
07.04.14
02.06.14
-
-
30.05.14
13.06.14
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: PED 401- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Prof. Dr. Cengiz DĐLBER
Doç. Dr. Şeref OLGAR
Doç. Dr. Mehmet DAVUTOĞLU
Doç. Dr. Ekrem GÜLER
Teorik Ders Đçerikleri
Pediatriye giriş, pediatrik anamnez
Solunum sistemi muayenesi
Kardiyovasküler sistem muayenesi
Karın ve ürogenital sistem muayenesi
Nörolojik muayene
Yenidoğan muayenesi
Büyümenin değerlendirilmesi ve boy kısalıkları
Malnutrisyon
Vitamin eksiklikleri ve fazlalıkları
D vitamini ve raşitizm
Metabolizma bozuklukları
Aşılar
Şok
EntoksikasyonlarGenetik danışma ve prenatal tanı
Kromozomal bozukluklar
Yenidoğan resusitasyonu
Yenidoğan sarılıkları (ABO)
Neonatal kolestaz
Yenidoğan solunum problemleri (MAS, TTN)
Yenidoğan sepsisi
Yenidoğan konvülziyonları
Konjenital hipotiroidi
Yenidoğan beslenmesi ve anne sütü
Doğum travmaları ve riskli gebelikler
Yenidoğan hemorajik hastalığı
Prematürite ve SGA
Ateşli çocuğa yaklaşım
Nedeni bilinmeyen ateş
Đmmün yetmezlik sendromları
TORCH enfeksiyonları
Pediatride antibiyotik kullanımı
Difteri, Kabakulak
Aseptik Menenjitler
Viral Döküntülü Hastalıklar
Boğmaca, Kızıl
Saat
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
231
Bakteriyel menenjitler
Paraziter Hastalıklar
Üst solunum yolu enfeksiyonları
Alt solunum yolu enfeksiyonları
Đshalli hastaya yaklaşım
Çocukluk çağı astımı
Kistik Fibrozis
Çocukluk çağı Tuberkülozu
Göğüs ağrısı
Hiperlipidemiler
Akut romatizmal ateş
Konjenital Kalp Hastalıkları
Siyanotik konjenital kalp hastalıkları
Kalp Yetmezliği
Đnfektif Endokardit
Ritm-iletim bozuklukları 1
Hepatosplenomegali ve nedenleri
Đnflamatuvar barsak hastalıkları
Metabolik karaciğer hastalıkları
Kronik Đshal
Vaskülit sendromları
Kollajenozlar (JRA)
Sistemik Hipertansiyon
Hematürili hastaya yaklaşım
Proteinürili hastaya yaklaşım (NS)
Üriner enfeksiyonlar
Akut böbrek yetmezliği
Kronik böbrek yetmezliği
Renal tübüler asidoz
Hemolitik Üremik Sendrom
Sıvı elektrolit dengesi bozuklukları
Asit-Baz dengesi bozuklukları
Anemili hastaya yaklaşım (DEA)
Hemolitik Anemiler (Sferositoz, G6PD)
Hemoglobinopatiler (Talasemi, OHA)
Kanama diatezli hastaya yaklaşım
Trombosit hastalıkları
Hemofili
Lösemiler
Lenfomalar
Nöroblastoma, Wilms Tm ve solid tümörler
Adrenogenital sendrom
Tip I diabet
Diabetik Ketoasidoz
Diabet Uzun Dönem Takibi
Puberte bozuklukları
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
232
Hipotiroidi
Çocukluk çağı konvulziyonları
Febril konvulziyonlar
Akut flask paralizi
Koma
Status Epileptikus
Senkop
Obezite
Pediatrik Acil hastaya yaklaşım
Lenfadenopatili hastaya yaklaşım
Akut Karın ağrısı olan çocuğa yaklaşım
Kronik Karın ağrısı olan çocuğa yaklaşım
Çocuklarda baş ağrısı
Hipertroidi
TOPLAM
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
140
Pratik Ders Đçerikleri
Poliklinik
Büyük çocuk servisi
Yenidoğan servisi
Poliklinik
Büyük çocuk servisi
Yenidoğan servisi
Poliklinik
Büyük çocuk servisi
Yenidoğan servisi
Poliklinik
Büyük çocuk servisi
Yenidoğan servisi
Poliklinik
Büyük çocuk servisi
Yenidoğan servisi
Poliklinik
Büyük çocuk servisi
Yenidoğan servisi
Poliklinik
Büyük çocuk servisi
Yenidoğan servisi
Poliklinik
Büyük çocuk servisi
Yenidoğan servisi
Poliklinik
Büyük çocuk servisi
Yenidoğan servisi
Poliklinik
Büyük çocuk servisi
Yenidoğan servisi
Poliklinik
Saat
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
233
Büyük çocuk servisi
Yenidoğan servisi
Poliklinik
Büyük çocuk servisi
Yenidoğan servisi
Poliklinik
Büyük çocuk servisi
Poliklinik
Büyük çocuk servisi
Yenidoğan servisi
Poliklinik
Büyük çocuk servisi
Yenidoğan servisi
Poliklinik
Büyük çocuk servisi
Yenidoğan servisi
Poliklinik
TOPLAM
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
140
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pazartesi
E.Olgar-T
E.Güler-T
E.Olgar-T
M.Davutoğlu-T
Salı
E.Olgar-T
E.Güler-T
M.Davutoğlu-T
M.Davutoğlu-T
Çarşamba
E.Olgar-T
E.Güler-T
E.Güler-T
M.Davutoğlu-T
Perşembe
C.Dilber-T
C.Dilber-T
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
E.Olgar-D
E.Güler-D
E.Olgar-D
M.Davutoğlu-D
E.Olgar-D
E.Güler-D
M.Davutoğlu-D
M.Davutoğlu-D
E.Olgar-D
E.Güler-D
E.Güler-D
M.Davutoğlu-D
C.Dilber-D
C.Dilber-D
234
Cuma
GENEL CERRAHĐ ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: GC 401 - Genel Cerrahi
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Prof. Dr. Đlhami Taner KALE
Prof. Dr. Fikret EZBERCĐ (görevli-izinli)
Prof. Dr. Ertan BÜLBÜLOĞLU
Doç. Dr. Fatih YÜZBAŞIOĞLU
Teorik Ders Đçerikleri
Sıvı Elektrolit Dengesi ve bozuklukları
Asit Baz Dengesi
Hemostaz ve Kan Transfüzyonu, Kan Yolu ile Bulaşan Hastalıklar
Şok
Cerrahi Komplikasyonlar
Cerrahide Muayene Yöntemleri, GIS Hastalık Bulguları
Yara Đyileşmesi
Cerrahi Enfeksiyon ve Antibiyotik Kullanımı
Peritonit ve Đntraabdominal Enfeksiyonlar
Mezenterik Vasküler Hastalıklar
Akut Karın Sendromu
Đntestinal Obstruksiyonlar
Travmaya endokrin ve metabolik yanıt
Yanıklar
Karın Travmaları, Travmaya Yaklaşım
Tümör Belirleyicileri
Malign Melanom
Üst GIS Kanamaları, Alt GIS Kanamaları
GIS Lenfomaları
Özofagus Benign Hastalıkları, Özofagus Motilite Bozuklukları
Özofagus Kanseri
Diyafragma Hernileri
Peptik Ülser, Peptik Ülser Komplikasyonları
Mide Tümörleri
Duodenum Tümörleri
Mide Ameliyatlarından Sonra Komplikasyonlar
Đnce Bağırsağın Enflamatuvar Hastalıkları
Benign Đnce Bağırsak Hastalıkları
Karsinoid Tümör, Akut Apandisit
Kolit, Kolon Polipleri
Kolon Divertikülleri
Kolon ve Rektum Kanseri
Rektal Prolapsus, Perianal Hastalıklar
Karaciğer Kistleri, Karaciğer Abseleri
TOPLAM
235
Saat
4
2
3
2
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
4
1
2
2
1
2
2
1
3
3
2
1
1
1
1
2
3
1
2
2
98
Pratik Ders Đçerikleri
Anamnez alma pratiği
Fizik Muayene pratiği
Poliklinik hasta izlemi
Endoskopi pratiği
Yatan hasta izlemi
Ameliyathane pratiği
TOPLAM
Saat
10
20
20
8
20
20
98
GENEL CERRAHĐ ANABĐL ĐM DALI
HAFTALIKDERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
E.Bülbüloğlu-T
E.Bülbüloğlu-T
E.Bülbüloğlu-T
Đ.T.Kale-T
Đ.T.Kale-T
Đ.T.Kale-T
Đ.T.Kale-T
E.Bülbüloğlu-T
Đ.T.Kale-T
Đ.T.Kale-T
E.Bülbüloğlu-T
E.Bülbüloğlu-T
E.Bülbüloğlu-T
236
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: GH 401- Göğüs Hastalıkları
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Yrd. Doç. Dr. Hasan KAHRAMAN
Teorik Ders Đçerikleri
Solunum Sistemine yaklaşım
Temel Semptomatoloji
Fizik Muayene
Tanı Yöntemleri
Solunum Sistemi Radyolojisi
Pnömoniler
Plevral Hastalıklar
Süpüratif Akciğer Hastalıkları
Tüberküloz
Bronş Astması
Sigara ve KOAH
Akciğer kanserleri
Pulmoner Tromboemboli
Đntertisyel Akciğer Hastalıkları
Çevresel ve mesleksel Akciğer Hastalıkları
Uyku-apne sendromu
Solunum yetmezliği
ARDS
TOPLAM
Saat
1
1
1
2
2
2
1
1
3
2
3
2
2
1
1
1
1
1
28
Pratik Ders Đçerikleri
Solunum Sistemine yaklaşım
Anamnez alma pratiği
Fizik Muayene pratiği
Solunum sistemi radyolojisi pratiği
SFT pratiği
Torasentez pratiği
Bronkoskopi pratiği
Poliklinik hasta izlemi
Yatan hasta izlemi
TOPLAM
Saat
3
5
2
3
2
1
2
5
5
28
237
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pazartesi
H.Kahraman-D
H.Kahraman-T
H.Kahraman-D
H.Kahraman-T
Salı
H.Kahraman-D
H.Kahraman-T
H.Kahraman-D
H.Kahraman-T
Çarşamba
H.Kahraman-D
H.Kahraman-T
H.Kahraman-D
H.Kahraman-T
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
H.Kahraman-D
H.Kahraman-D
H.Kahraman-T
H.Kahraman-T
H.Kahraman-T
H.Kahraman-T
238
Perşembe
H.Kahraman-D
H.Kahraman-T
H.Kahraman-D
H.Kahraman-T
Cuma
H.Kahraman-D
H.Kahraman-T
H.Kahraman-D
H.Kahraman-T
H.Kahraman-D
H.Kahraman-D
ĐÇ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: DAH 401 - Đç Hastalıkları
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Prof. Dr. Bülent KANTARÇEKEN
Prof. Dr. Ekrem DOGA
Prof. Dr. Ali ÇETĐNKAYA
Doç. Dr. Kamile GÜL
Yrd. Doç. Dr. Ozan BALAKAN
Yrd. Doç. Dr. Gözde YILDIRIM ÇETĐN
Yrd. Doç. Dr. Ayten OGUZ
Teorik Ders Đçerikleri
Romatolojik kavramlar ve romatolojiye giriş
Artritlerin ayırıcı tanısı
Romatoid artrit
Sistemik Lupus Eritematozus
Antifosfolipid sendromu
Behçet hastalığı
Vaskülitler
Sjögren sendromu
Đnflamatuvar miyozitler
Sistemik skleroz
Otoantikorlar
Kristal artropatileri
Spondiloartropatiler
Seronegatif artritler
Septik artrit
Ailevi akdeniz ateşi (FMF)
Osteoartrit
Mikst konnektif doku hastalığı
Asit ayırıcı tanı ve tedavi
Đnflamatuar barsak hastalığı
Đrritable barsak hastalığı
Gastrointestinal Endoskopik görüntülerne ve tedaviler
Gastrointestinal sistem kanserleri
Gastroözofagial reflü hastalığı
Alt gastrointestinal kanama
Üst Gastrointestinal kanama
Karaciğer Sirozu ve komplikasyonları
Malabsorbsiyon ve kronik diyare
Peptik Ülser ve Gastritler
Karaciğer transplantasyonu
Sarılık ayırıcı tanısı ve Kolestaz
Kronik hepatitler, tanı, takip ve tedavisi
Wilson Hastalığı ve Hemokrornatozis
Sıvı elektrolit tedavisi
239
Saat
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
Diabetes insipidus ve tedavisi
Hipertansiyon tanı ve tedavisi
ABY tanı ve tedavisi
Nefrolojide laboratuar
Nefrolojide radyolojik tetkikler
Ödem
KBY tedavi
Primer glomerülonefritler
Sekonder glomerülonefritler
Asid baz metabolizma bozuklukları
Lupus nefriti tanı ve tedavisi
Periton diyalizi ve hemodiyaliz
Hemodiyaliz
Transplant immürıolojisi ve renal transplantasyon
Üriner sistem enfeksiyonları
Sistemik hastalıkların böbrek tutulumu
Nefrotik sendrom
Nefritik sendrom
Üremik kemik hastalığı
Anemiler
Hemoglobinopatitler Hemoglobinopatiler
Özofajitler
Otoimmün hepatitler
Otoimmün pankreatit
TTP ve hemolitik üremik sendrom
Đlaç kullanım ilkeleri ve akılcı ilaç kullanımı
Diffüz intravasküler koagulasyon (DIC)
Sürrerıal bezi hastalıkları
Obezite tedavi ve komp1ikasyonları
Hiperlipidemiler
Paratiroid hastalıkları
Endokrin aciller
Hipofız hastalıkları
Tiroid hastalıkları
Diabetes Mellitus ve tedavisi
Diabetes Mellitus komplikasyonları
Büyüme ve büyüme bozuklukları
Endokrin hipertansiyorıa yaklaşım
Hirsutizm ve virilizm
Klinik onkoloj iye giriş 1
Klinik onkolojiye giriş 2
Tümör belirleyiciler
Kemoterapi, tedavi ilkeleri ve komplikasyonları
Genetik. imrnünolojik, biyolojik ve moleküler hedefe yönelik tedaviler
Akciğer - solunum yolları kanserleri
Baş - boyun tümörleri
Meme kanseri
Gastrointestinal sistem kanserleri
Jinekolojik sistem kanserleri ve germ hücreli tümörler
Yumuşak doku-kemik sarkomları
240
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Malign melanom
Lenfomalar ve lösemiler
Primeri bilinmeyen kanserlere yaklaşım
Paraneoplastik sendromlar
Onkolojik acil durumlar
TOPLAM
1
1
1
1
1
93
ĐÇ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Pazartesi
B.Kantarçeken-D
O.Balakan-T
Salı
Çarşamba
Perşembe
B.Kantarçeken-D
K.Gül-D
K.Gül-D
B.Kantarçeken-T
K.Gül-T
A.Çetinkaya-T
G.Yıldırım Çetin-T G.Yıldırım Çetin-T O.Balakan-T
A.Çetinkaya-D
O.Balakan-D
G.Yıldırım Çetin-D
K.Gül-T
O.Balakan-D
O.Balakan-T
O.Balakan-T
241
Cuma
A.Çetinkaya-D
B.Kantarçeken-T
K.Gül-T
E.Doğan-D
E.Doğan-D
E.Doğan-T
E.Doğan-T
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: KD 401 - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Prof. Dr. Gürkan KIRAN
Doç. Dr. Ayhan COŞKUN
Doç. Dr. Hakan KIRAN
Yrd. Doç Dr. Deniz C. ARIKAN
Teorik Ders Đçerikleri
Đnfertilite, Kadın
Üriner Đnkontinens
Gebelik, Ektopik
Gebelikten Korunma
Preeklampsi ve Eklampsi
Menstruasyon Kanaması, Şiddetli
Servikal Yayma, Anormal
Serviks Kanseri
Vajinal Kanama
Amenore
Pelvik Ağrı
Hiperemezis Gravidarum (Gebelik Sırasında Fizyolojik Değişiklikler Dahil)
Doğum Eylemi, Normal
Doğum Eylemi, Sorunlu
Pelvik Kitle (Corpus Uterinin Benign ve Malign Hastalıkları Dahil)
Over Kanseri
Postmenopozal Kanama
Hirsutizm
Doğumda Fetal Distres
Gebeliğin Sonlandırılması
Đntrauterin Enfeksiyonlar
Premenstruel Sendrom
Dismenore
Diyabetes Mellitus, Gebelikte
Menopoz
Postpartum Kanama
Endometriyozis
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
Gebelik, Normal (Puerperium Đle Gebelik ve Laktasyon Döneminde Đlaç
Kullanımı, Aşılar ve Teratoloji Dahil)
Gebelikte Kanama (Plasental Hastalıklar)
Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar
Prenatal Tanı
Gebelik, Çoğul
Gebelik, Riskli (IUGR, Rh Uygunsuzluğu Dahil)
TOPLAM
242
Saat
3
3
2
3
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
84
Pratik Ders Đçerikleri
Genital sisteme yaklaşım
Anamnez alma pratiği
Genital muayene pratiği
Jinekolojik ultrasonografi pratiği
Obstetrik ultrasonografi pratiği
Obstetrik muayene pratiği
Travaydaki gebede muayene pratiği
Poliklinik hasta izlemi
Yatan hasta izlemi
TOPLAM
Saat
4
8
16
8
8
8
8
12
12
84
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
G.Kıran-T
H.Kıran-T
D.C. Arikan-T
G.Kıran-D
G.Kıran-T
A.Coşkun-T
A.Coşkun-T
H.Kıran-T
A.Coşkun-D
A.Coşkun-T
H.Kıran-D
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
A.Coşkun-D
A.Coşkun-T
G.Kıran-T
A.Coşkun-D
D.C. Arikan-D
H.Kıran-D
D.C. Arikan-T
G.Kıran-D
D.C. Arikan-T
H.Kıran-T
D.C. Arikan-D
H.Kıran-D
G.Kıran-D
D.C. Arikan-D
G.Kıran-T
243
KARDĐYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: KAR 401 - Kardiyoloji
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Prof. Dr. Cemal TUNCER
Doç. Dr. Gülizar SÖKMEN
Yrd. Doç. Dr. Abdullah SÖKMEN
Doç. Dr. Gürkan ACAR
Doç. Dr. Ahmet AKÇAY
Yrd. Doç. Dr. Đdiris ARDIÇ
Teorik Ders Đçerikleri
Anamnez ve Fizik Muayene
Temel Semptomatoloji
Tanı Yöntemleri
Aritmiler ve Đleti Bozuklukları
Hiperlipidemiler
Hipertansiyon
Đskemik Kalp Hastalıkları
Kalp Yetersizliği
Kardiyomyopatiler
Romatizmal Kalp Hastalıkları
EKG Teorik
Endokardit
Perikardit
TOPLAM
Saat
2
2
2
3
2
2
3
3
2
3
2
1
1
28
Pratik Ders Đçerikleri
Anamnez ve Fizik Muayene
EKG
Efor Testi
Ekokardiyografi
Holter EKG
Poliklinik Hasta Đzlemi
Vaka Takdimi
Kardiyak Kateterizasyon
Klinik Vizit
TOPLAM
Saat
4
2
1
2
1
6
2
2
8
28
244
KARDĐYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Pazartesi
Salı
Đ.Ardıç-D
Đ.Ardıç-D
Çarşamba
Đ.Ardıç-D
G. Sökmen-D
A.Sökmen-T
A.Sökmen-T
Đ.Ardıç-T
Đ.Ardıç-T
A.Akçay-T
A.Akçay-T
G. Sökmen-T
A.Sökmen-T
G.Acar-T
A.Sökmen-D
Đ.Ardıç-D
245
Perşembe
A.Akçay-D
Đ.Ardıç-D
Đ.Ardıç-T
A.Akçay-T
Cuma
Đ.Ardıç-D
Đ.Ardıç-D
G. Sökmen-T
G. Sökmen-T
Đ.Ardıç-D
G.Acar-D
G.Acar-T
Đ.Ardıç-D
Đ.Ardıç-D
ENFEKSĐYON HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: ENF 401 - Enfeksiyon Hastalıkları
Öğretim Üyelerinin isimleri
Prof. Dr.Ömer Faruk KÖKOĞLU
Doç. Dr.Hasan UÇMAK
Yrd. Doç. Dr. Selma GÜLER
Teorik Ders Đçerikleri
Ateş patogenezi ve klinik şekilleri
HIV (AIDS)
Gribal enfeksiyonlar (mevsim gribi,kuş gribi,domuz gribi)
Toksoplazmozis
Sıtma
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Salmonella Đnfeksiyonları
Kuduz
Sepsis ve Septik Şok
Tüberküloz Menenjit
Amipli Dizanteri
Akut Gastroenteritler
Brucella Đnfeksiyonları
Tetanoz ve proflaksisi
Akut Viral Hepatitler
Kronik Viral Hepatitler
Akut Bakteriyel Menenjit
Viral menenjit ve Ensefalitler
Toplam
Pratik Dersler Đçerikleri
Ateşli hastaya yaklaşım
Gastroenteritli hastaya yaklaşım
Menenjit şüpheli hastaya yaklaşım
Sarılıklı hastaya yaklaşım
Kültür alma yöntemleri
Serolojik testler
Hastane infeksiyonları ve sürveyans
Lomber ponksiyon
Sepsisli hasta değerlendirilmesi
Bakteriyemili hasta değerlendirilmesi
Otomatize kültür ve identifikasyon
Kan kültürü alma uygulaması
Kr.hepatitli hastalarının takibi
Karaciğer enzim yüksekliği ile gelen hastaların değerlendirilmesi
Yoğun bakımda enfeksiyon takibi
Periferik yayma değerlendirmesi(Kalın yayma,vd.)
Toplam
246
Saat
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
28
Saat
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
28
DÖNEM V
247
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM V
DERSLERĐ, SAATLERĐ VE AKTS
Sıra
Stajlar
No
AKTS
Süresi
Teorik Uygulama
(Hafta)
Diğer
Toplam
Faaliyet.
1
N0R 501 Nöroloji
5
3
42
42
36
2
BC 501 Beyin Cerrahisi
3
2
28
28
24
80
3
ORT 501 Ortopedi ve Travmatoloji
5
3
42
42
36
120
4
FTR 501 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
3
2
28
28
24
80
5
ÜRO 501 Üroloji
5
3
42
42
36
120
6
ANE 501 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
3
2
28
28
24
80
7
DER 501 Deri ve Zührevi Hastalıkları
5
3
42
42
36
120
8
GÖZ 501 Göz Hastalıkları
3
2
28
28
24
80
9
KBB 501 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
5
3
42
42
36
120
10
RAD 501 Radyoloji
3
2
28
28
24
80
11
PSĐ 501 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
5
3
42
42
36
120
12
ÇC 501 Çocuk Cerrahisi
3
2
28
28
24
80
13
AT 501 Adli Tıp
3
2
28
28
24
80
14
AC 501 Acil Tıp
3
2
28
28
24
80
15
KVC 501 Kalp ve Damar Cerrahi
2
1
14
14
12
40
16
FAR 501 Klinik Farmakoloji
2
1
14
14
12
40
17
SEÇ 501 Seçmeli-1
1
1
14
14
12
40
18
SEÇ 502 Seçmeli-2
1
1
14
14
12
40
60
38
532
532
456
1520
Toplam
NOT
:
Seçmeli stajlar
- Seçmeli stajlar o dönemdeki mevcut öğrenci sayısının en az yüzde 10'u ile açılacaktır
-
Seçmeli stajlar tercih edilirken o dönemdeki mevcut öğrencilerin en fazla yüzde 30'unu
geçmeyecektir. Bu nedenle seçmeli stajlarda başvuru önceliği aranacaktır.
-
Her stajın son günü staj sınavı yapılır.
248
120
5. DÖNEM SEÇMELĐ STAJLAR
Sıra
No
Stajlar
AKTS
Süre
(Hafta)
Teorik Uyg.
Diğer
Faaliyet.
Toplam
1
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
2
1
14
14
12
40
2
Göğüs Cerrahi
2
1
14
14
12
40
3
Plastik ve Estetik Cerrahi
2
1
14
14
12
40
4
Kalp ve Damar Cerrahi
2
1
14
14
12
40
5
Uygulamalı Beyin Cerrahisi
2
1
14
14
12
40
6
Cerrahi Onkoloji
2
1
14
14
12
40
7
Transplantasyon Cerrahisi
2
1
14
14
12
40
249
1.Grup
Tarih
Hafta
Başl.
2
26.08.13
2
09.09.13 20.09.13 Beyin Cerrahi
Göz Hastalıkları
2
23.09.13 04.10.13 Fiziksel Tıp ve Rehab.
Üroloji
3
07.10.13 01.11.13 Anesteziyoloji ve Rea.
Çocuk Cer.
26 Ağustos 2013 Radyoloji
1 Kasım 2013
2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI 5. DÖNEM STAJ PROGRAMI
26.08.2013
30.05.2014
2.Grup
3.Grup
Bitiş.
6 Eylül Ortopedi ve Trav.
Hafta
Başl.
Bitiş.
3
26.08.13
2
4.Grup
Hafta
Başl.
Bitiş.
13.09.13 Adli Tıp
2
26.08.13
06.09.13 Kalp ve Damar Cerrahi
Hafta
16.09.13
27.09.13 Kulak Burun Boğaz
3
09.09.13
27.09.13
2
30.09.13
11.10.13 Klinik Farmakoloji
1
30.09.13
04.10.13 Seçmeli 1
1
23.09.13 27.09.13
2
21.10.13
01.11.13 Nöroloji
3
07.10.13
01.11.13 Seçmeli 2
1
30.09.13 04.10.13
3
07.10.13 01.11.13
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
Bitiş.
26.08.13 30.08.13
3
02.09.13 20.09.13
4 Kasım 2013
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
3
25.11.13 13.12.13 Radyoloji
2
18.11.13
29.11.13 Beyin Cerrahi
2
25.11.13
06.12.13 Kulak Burun Boğaz
3
27 Aralık 2013
Kalp ve Damar Cerrahi
1
16.12.13 20.12.13 Göz Hastalıkları
2
02.12.13
13.12.13 Fiziksel Tıp ve Rehab.
2
09.12.13
20.12.13 Klinik Farmakoloji
1
09.12.13 13.12.13
Seçmeli 1
1
23.12.13 27.12.13 Üroloji
3
16.12.13
03.01.14 Anesteziyoloji ve Rea.
2
23.12.13
03.01.14 Nöroloji
3
16.12.13 03.01.14
30.12.13 03.01.14
3
06.01.14
24.01.14 Çocuk Cer.
2
06.01.14
17 Ocak
3
06.01.14 24.01.14
3
03.02.14
21.02.14 Radyoloji
2
20.01.14
07.02.14 Beyin Cerrahi
2
03.02.14 14.02.14
3
04.11.13 22.11.13 Çocuk Cer.
2
15
Ortopedi ve Trav.
Kasım
Başl.
1
04.11.13
3
04.11.13
22.11.13 Adli Tıp
2
04.11.13 15.11.13
18.11.13 06.12.13
Seçmeli 2
1
Adli Tıp
2
30 Aralık 2013
Kulak Burun Boğaz
3
14 Mart 2014
Klinik Farmakoloji
1
17.02.14 21.02.14 Kalp ve Damar Cerrahi
1
24.02.14
28.02.14 Göz Hastalıkları
2
10.02.14
21.02.14 Fiziksel Tıp ve Rehab.
2
17.02.14 28.02.14
Nöroloji
3
24.02.14 14.03.14 Seçmeli 1
1
03.03.14
07.03.14 Üroloji
3
24.02.14
14.03.14 Anesteziyoloji ve Rea.
2
03.03.14 14.03.14
Seçmeli 2
1
10.03.14
14.03.14
28.03.14
3
17.03.14
04.04.14 Çocuk Cer.
2
17.03.14
3
07.04.14
25.04.14 Radyoloji
2
31.03.14 11.04.14
17 Mart 2014
16 Mayıs 2014
30 Mayıs 2014
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve
20.01.14 14.02.14
Hastalıkları
06.01.14 17.01.14
Ortopedi ve Trav.
3
17.03.14 04.04.14 Adli Tıp
2
17.03.14
Beyin Cerrahi
2
07.04.14 18.04.14 Klinik Farmakoloji
1
31.03.14
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
Ruh Sağlığı ve
04.04.14
Hastalıkları
Ortopedi ve Trav.
28 Mart
Fiziksel Tıp ve Rehab.
2
21.04.14 02.05.14 Kulak Burun Boğaz
3
07.04.14
25.04.14 Kalp ve Damar Cerrahi
1
28.04.14
02.05.14 Göz Hastalıkları
2
14.04.14 25.04.14
Anesteziyoloji ve Rea.
2
05.05.14 16.05.14 Nöroloji
3
28.04.14
16.05.14 Seçmeli 1
1
05.05.14
09.05.14 Üroloji
3
28.04.14 16.05.14
Seçmeli 2
1
12.05.14
16.05.14
2
19.05.14
30.05.14 Acil Tıp
2
19.05.14 30.05.14
Acil Tıp
2
19.05.14 30.05.14 Acil Tıp
2
19.05.14
30.05.14 Acil Tıp
Not: 1)Her Stajın son gününde staj sınavı yapılacaktır.
2) 12 Ekim 2013-20 Ekim 2013 tarihleri arası Kurban Bayramı tatili olup bu tarihlere gelen stajlara 1 hafta süre eklenmiştir.
3) 25 Ocak 2014-02 Şubat 2014 tarihleri arası yarıyıl tatili olmuş olup bu tarihlere gelen stajlara 1 hafta süre eklenmiştir.
250
KALP VE DAMAR CERRAHĐSĐ ANABĐLĐM DALI DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: KVC 501 -Kalp ve Damar Cerrahisi
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Yrd. Doç. Dr. Bülent MEŞE
Yrd. Doç. Dr. Orhan BOZOĞLAN
Teorik Ders Đçerikleri
Kalp ve Damar Sistemi Anatomisi, Ekstrakorporeal dolaşım ve beating heart
Aterosklerotik Kalp Hastalıkları ve Koroner Arter Bypass Cerrahisi
Konjenital Kalp Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi
Kalp kapak hastalıkları ve cerrahi tedavisi
Anevrizmalar ve aort diseksiyonları
Periferik arter hastalıkları, periferik damar yaralanmaları
Karotis arter hastalıkları, venöz sistem hastalıkları
Perikard hastalıkları, AV fistüller
TOPLAM
Saat
4
3
3
3
3
4
4
4
28
"
Periferik Damar Muayenesi
Yoğun Bakım Hasta Takibi ve Monitorizasyon
Ameliyathane Programı
Servis Yatan Hasta Takibi
Poliklinik Hasta Takibi
Küçük Cerrahi Girişimler ve Pansuman
TOPLAM
Saat
2
6
4
4
8
4
28
KALP VE DAMAR CERRAHĐSĐ ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Pazartesi
O.Bozoğlan-D
O.Bozoğlan-D
Salı
B.Meşe-D
B.Meşe-T
Çarşamba
B.Meşe-D
B.Meşe-D
Perşembe
O.Bozoğlan-T
O.Bozoğlan-T
Cuma
O.Bozoğlan-T
O.Bozoğlan-T
11.00-11.50
O.Bozoğlan-D
B.Meşe-T
B.Meşe-D
O.Bozoğlan-T
-
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
O.Bozoğlan-D
O.Bozoğlan-D
O.Bozoğlan-D
-
B.Meşe-T
B.Meşe-T
B.Meşe-T
-
B.Meşe-D
B.Meşe-D
B.Meşe-D
-
O.Bozoğlan-T
O.Bozoğlan-T
O.Bozoğlan-D
-
B.Meşe-T
B.Meşe-T
-
251
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: PSĐ 501 - Psikiyatri
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Prof. Dr. M Fatih KARAASLAN
Doç. Dr. F Özlem ORHAN
Yrd. Doç. Dr. Ebru FINDIKLI
Teorik Ders Đçerikleri
Doktor- Hasta ilişkileri ve Psikiyatrik görüşme ilkeleri
Psikiyatrik Semiyoloji
Ruhsal Savunma Mekanizmaları
Şizofreni
Paranoid ve diğer psikozlar
Duygulanım Bozuklukları
Anksiyete Bozuklukları
Somatoform Bozuklukları
Organik Beyin Sendromları ve Demans
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
Yeme Bozuklukları
Kişilik ve Kişilik Bozuklukları
Psikiyatrik Tedavi
Cinsel Đşlev Bozuklukları
Dürtü Kontrol Bozuklukları
Psikiyatrik Aciller
TOPLAM
Saat
2
4
3
2
2
4
4
2
3
2
2
2
4
1
2
3
42
Pratik Ders Đçerikleri
Doktor- Hasta ilişkileri ve Psikiyatrik görüşme ilkeleri
Psikiyatrik Semiyoloji
Ruhsal Savunma Mekanizmaları
Şizofreni
TOPLAM
Saat
10
10
5
5
42
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
F.Ö.Orhan-D
F.Ö.Orhan-T
F.Ö.Orhan-D
F.Ö.Orhan-T
F.Ö.Orhan-D
F.Ö.Orhan-T
F.Ö.Orhan-D
F.Ö.Orhan-T
F.Ö.Orhan-D
F.Ö.Orhan-T
11.00-11.50
E.Fındıklı-T
E.Fındıklı-T
E.Fındıklı-T
E.Fındıklı-T
E.Fındıklı-T
F.Ö.Orhan-D
F.Ö.Orhan-D
F.Ö.Orhan-D
F.Ö.Orhan-D
F.Ö.Orhan-D
F.Ö.Orhan-T
F.Ö.Orhan-T
E.Fındıklı-T
E.Fındıklı-T
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
252
NÖROLOJĐ ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: NÖR 501 - Nöroloji
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE
Doç. Dr. Deniz TUNCEL
Teorik Ders Đçerikleri
Nörolojik Anamnez , Yaklaşım
Baş Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Bilinç Kapalı Hastaya Yaklaşım
Đskemik Serebrovasküler Hastalıklar
Epileptik Nöbetle Gelen Hastaya Yaklaşım
Epilepsiler
ALS
Multiple Skleroz
Spinal Müsküler Atrofi ve Radikülopati
Diğer Demyelinizan Hastalıklar
Parkinson Hastalığı
Akut Demyelinizan Polinöropatiler
Kore, Distoni
Kronik Polinöropatiler
Alzheimer Hastalığı
Đnflamatuvar Kas Hastalıkları
Progresif Müsküler Distrofiler
Diğer Demanslar
Nöromüsküler Kavşak Hastalıkları
Vertigo
Uyku Bozuklukları
SSS Enfeksiyonları
SINAV
TOPLAM
Saat
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
Pratik Ders Đçerikleri
Anamnez Alma Pratiği
Mental Muayene
Kraniyal Sinir Muayenesi
Motor Muayene
Kordinasyon Muayenesi
Poliklinik Uygulama
EMG Laboratuarı
Poliklinik Uygulama
EMG Laboratuarı
Poliklinik Uygulama
Klinik Uygulama
EEG Laboratuarı
Klinik Uygulama
EEG Laboratuarı
Klinik Uygulama
Poliklinik Uygulama
EEG
Poliklinik Uygulama
Poliklinik Uygulama
EMG
Saat
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
253
42
Klinik Uygulama
Poliklinik Uygulama
Uyku Pratiği
Klinik Uygulama
SINAV
TOPLAM
2
2
1
1
42
NÖROLOJĐ ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
D.Tuncel-T
D.Tuncel-T
D.Tuncel-T
D.Tuncel-T
D.Tuncel-T
D.Tuncel-T
M.Gökçe-T
M.Gökçe-T
M.Gökçe-T
M.Gökçe-T
M.Gökçe-T
M.Gökçe-T
254
ACĐL TIP ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: AC 502 - Acil Tıp
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Selim BOZKURT
Teorik Ders Đçerikleri
Acil hastaya genel yaklaşım
Multitravmaya yaklaşım
Şuur kaybına yaklaşım
Kafa travmasına yaklaşım
Göğüs ağrısına yaklaşım
Koroner arter hastalıkları tanı ve tedavisi
Ekstremite kırıklarının acil müdahalesi
Sıvı elektrolit dengesi
Kanamalı hastaya yaklaşım
Nörolojik aciller
Psikiyatrik aciller
Temel yaşam desteği
Đleri Kardiyak Yaşam desteği
EKG değerlendirilmesi
Aritmilerin tanı ve tedavisi
Hipertansif aciller
Pulmoner ödem tanı ve tedavisi
Pulmoner emboli tanı ve tedavisi
Acilde sık rastlanan enfeksiyonların tedavisi
Sepsis ve ateşli hastaya yaklaşım
Karın ağrısına yaklaşım
GĐS Kanamalı hastaya yaklaşım
Safra yolları ve pankreasa ait acil yaklaşım
Baş ağrısına yaklaşım
TOPLAM
Saat
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28
Pratik Ders Đçerikleri
Temel yaşam desteği
Đleri Kardiyak Yaşam desteği
EKG değerlendirilmesi
Acil hastaya genel yaklaşım
Nazogastrik sonda uygulaması
Đdrar sondası uygulaması
Yara bakımı
Yanıklı hasta pansumanı
Sütur onarımı
Multitravmalı hastaya yaklaşım
Sedye ile hasta taşıma teknikleri
TOPLAM
Saat
4
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
28
255
ACĐL TP ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pazartesi
M.Okumuş-T
M.Okumuş-T
M.Okumuş-T
Salı
S.Bozkurt-T
S.Bozkurt-T
S.Bozkurt-T
Çarşamba
M.Okumuş-T
M.Okumuş-T
M.Okumuş-T
Perşembe
S.Bozkurt-T
S.Bozkurt-T
S.Bozkurt-T
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
M.Okumuş-D
M.Okumuş-D
M.Okumuş-D
S.Bozkurt-D
S.Bozkurt-D
S.Bozkurt-D
M.Okumuş-D
M.Okumuş-D
M.Okumuş-D
S.Bozkurt-D
S.Bozkurt-D
S.Bozkurt-D
256
Cuma
M.Okumuş-T
S.Bozkurt-T
S.Bozkurt-D
M.Okumuş-D
FARMAKOLOJĐ ANA BĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: FAR 401 - Klinik Farmakoloji
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Doç. Dr. Yusuf ERGÜN
Teorik Ders Đçerikleri
Klinik Farmakoloji
Uygulamalı Farmakoloji
TOPLAM
Saat
7
7
14
Pratik Ders Đçerikleri
Akılcı Đlaç Kullanımı Uygulaması-1
Akılcı Đlaç Kullanımı Uygulaması-2
TOPLAM
Saat
7
7
14
FARMAKOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Pazartesi
Y.
Y.
Y.
Y.
Y.
Y.
Ergün-T
Ergün-T
Ergün-T
Ergün-T
Ergün-T
Ergün-T
Salı
Y.
Y.
Y.
Y.
Y.
Y.
Çarşamba
Ergün-T
Ergün-T
Ergün-T
Ergün-T
Ergün-T
Ergün-T
Y. Ergün-T
Y. Ergün-T
Y. Ergün-D
Y. Ergün-D
Y. Ergün-D
257
Perşembe
Y.
Y.
Y.
Y.
Y.
Y.
Y.
Ergün-D
Ergün-D
Ergün-D
Ergün-D
Ergün-D
Ergün-D
Ergün-D
Cuma
Y. Ergün-D
Y. Ergün-D
Y. Ergün-D
Y. Ergün-D
DERĐ VE ZÜHREVĐ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: DER 501 – Deri ve Zührevi Hastalıklar
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Yrd. Doç. Dr. Perihan ÖZTÜRK
Teorik Ders Đçerikleri
Derinin Yapı ve Fonksiyonları
Elemanter Deri Lezyonları
Dermatolojide Tanı Yöntemleri
Đlaçların Derideki Đstenmeyen Yan Etkileri
Dermatolojide Tedavi
Döküntülü Hastalıklar
Vaskülitler
Deri Tümörleri
Pruritus
Keratinizasyon Bozuklukları ile Karakterize Hastalıklar
Layşmanya
Psöriazis, liken plan, pitriyazis roze
Deri ve Yumuşak Doku Đnfeksiyonları / Đnfestasyonları
Pigmentasyon bozuklukları
Büllü Hastalıklar
Alopesiler
Ürtiker ve Anjiyoödem
Alopesi Dışı Saç ve Saçlı Deri Hastalıkları
Hirsutizm
Behçet Hastalığı
Tırnak Hastalıkları
Bağ Dokusu Hastalıkları
Kutanöz Sarkoidoz
AIDS / HIV’in Deri Bulguları
Akne
Fiziksel Dermatozlar
Sifiliz
Diğer Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Reaktif Dermatozlar
Sistemik Hastalıklarda Deri
Sık Görülen Genetik Hastalıklar
Güneş Işınları ve Korunma Yolları
Fotodermatozlar
Kontakt ve Đrritan Dermatitler
Atopik Dermatit
Deri Lenfomaları
Lepra
TOPLAM
258
Saat
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
42
Saat
4
4
4
2
4
Pratik Ders Đçerikleri
Deri Hastalıklarına Yaklaşım
Anamnez Alma
Dermatolojik Muayene
Fototerapi Uygulamaları
Direkt Mantar Arama Uygulamaları
Wood Muayenesi Uygulamaları
Kriyoterapi Uygulamaları
Poliklinik Hasta Đzlemi
Yatan Hasta Đzlemi
3
3
6
3
2
2
Elektrokoterizasyon Uygulamaları
Yama Test Uygulamaları
Prick Test Uygulamaları
Deri Biyopsisi Uygulamaları
TOPLAM
2
3
42
DERĐ VE ZÜHREVĐ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
P.Öztürk-T
P.Öztürk-D
P.Öztürk-D
P.Öztürk-T
P.Öztürk-T
P.Öztürk-D
P.Öztürk-T
P.Öztürk-T
P.Öztürk-D
P.Öztürk-T
P.Öztürk-T
P.Öztürk-D
P.Öztürk-T
P.Öztürk-T
P.Öztürk-D
P.Öztürk-T
P.Öztürk-D
P.Öztürk-T
P.Öztürk-D
P.Öztürk-D
P.Öztürk-T
P.Öztürk-D
P.Öztürk-D
P.Öztürk-T
P.Öztürk-D
P.Öztürk-D
P.Öztürk-T
P.Öztürk-D
259
ORTOPEDĐ VE TRAVMATOLOJĐ ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: ORT 501 - Ortopedi ve Travmatoloji
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Prof.. Dr. Murat ÜZEL
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KALENDER
Yrd. Doç. Dr. Ökkeş BĐLAL
Teorik Ders Đçerikleri
Üst ekstremite kırıkları
Omuz ve omuz çevresi kırıkları
Humerus ve dirsek kırıkları
Ön kol ve el bileği kırıkları
Üst ekstremite problemleri
Sıkışma Sendromları, Omuzda döndürücü kas grubu yırtıkları
Tenisçi dirseği, Volkmann kontraktürü
Üst ekstremite tuzak nöropatileri
Konjenital anomaliler
Kas iskelet sisteminde konjenital anomaliler hakkında genel bilgi
Üst ekstremite ve gövdenin konjenital anomalileri
Alt ekstremite ve pelvisin konjenital anomalileri
Kalça hastalıkları
Kas iskelet sistemi travması ve çocuk ve erişkinlerde kalça travması
Çocuklarda görülen travma dışı kalça hastalıkları
Erişkinlerde görülen travma dışı kalça hastalıkları
Kemik displazileri
Kemik displazilerine genel bakış
Kemik tümörleri
Yumuşak doku tümörleri
Kemik ve eklem enfeksiyonları
Osteomiyelitler
Osteomiyelitler
Eklem enfeksiyonları
El kırıkları
Kırık ve çıkıklar
Akut el yaralanmaları - Mikrocerrahi ve replantasyonlar
Akut el yaralanmaları ve mikrocerrahi
Tendon, bağ, sinir yaralanmaları
Alt ekstremite kırıkları
Femur kırıkları
Tibia kırıkları
Ayak bileği kırıkları
Ayak kırıkları
Kalkaneus ve talus kırıkları
Ayağın orta bölümü kırıkları
Metatars ve falanks kırıkları
Diz hastalıkları
Diz muayenesi
Menisküs hastalıkları, osteokondritis dissekans
Bağ yaralanmaları
Nöromüsküler sistem hastalıkları
Nöromüsküler sistem muayenesi
Serebral palsi
Poliomiyelit
260
Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Omurga ve pelvis kırıkları
Torakal omurga kırıkları
Lomber omurga kırıkları
Pelvis kırıkları
Omurga hastalıkları
Skolyoz
Kifoz
Spondilolistezis
Artroz-El enfeksiyonları
Artroz ve tenosinovitler, el enfeksiyonları
Kongenital anomaliler, tümör ve tümör benzeri lezyonlar
El muayenesi
TOPLAM
Pratik Ders Đçerikleri
Poliklinik uygulaması (Hastadan öykü alma, muayene, görüntüleme, tedavinin
belirlenmesi)
Poliklinik uygulaması (Acil hastasında pansuman, açık yara bakımı)
Poliklinik uygulaması (Ameliyat olmuş hastaların yara bakımı, rehabiliasyonu,
hasta eğitimi)
Poliklinik uygulaması (Travma hastalarında sargı ve alçılama teknikleri)
Poliklinik uygulaması (Hasta kayıtı, evrak düzenleme, reçete yazma ve ilaç
kullanma eğitimi)
Poliklinik (Acil hastasından öykü alma, muayene, görüntüleme, tedavinin
belirlenmesi)
Poliklinik (Acil hastaların kayıtı, adli olguların belirlenmesi ve değerlendirilmesi)
Ameliyahane uygulaması (Ameliyathanede sterilizasyon ilkeleri)
Ameliyathane uygulaması (Hastanın ameliyat öncesi değerlendirilmesi,
planlama)
Ameliyathane uygulaması (Hastadan mikrobiyolojik inceleme için yaradan
kültür alma)
Ameliyathane uygulaması (Patoloji için örnek alma, laboratuvar formunu
doldurma)
Ameliyathane uygulaması (Ameliyat öncesi hasta eğitimi)
Ameliyathane uygulaması (Ortopedik implantların tanıtımı)
Ameliyathane uygulaması ( Kemik ameliyatlarından örneklerin
değerlendirilmesi)
Ameliyathane uygulaması (Yumuşak doku ameliyatlarından örneklerin
değerlendirilmesi)
Servis uygulaması (Hastadan öykü alma, muayene ve görüntüleme
yöntemleri, tedavi)
Servis uygulaması (Biyokimyasal tetkik istenmesi kan, idrar örneklerinin
alınması)
Servis uygulaması (Mikrobiyolojik tetkik için kan, idrar, yara örneklerinin
alınması)
Servis uygulaması (Hastalara serviste ilaçların yazılması ve verilmesi)
Servis uygulaması (Ameliyat sonrası hasta bakımı, rehabilitasyonu ve takibi)
Servis uygulaması (Taburcu notu hazırlama, taburcu işlemleri, dosyanın arşive
hazırlanması)
TOPLAM
261
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42
Saat
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
42
ORTOPEDĐ VE TRAVMATOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pazartesi
M.Üzel-T
A.M.Kalender-T
A.M.Kalender-T
Ö.Bilal-T
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
M.Üzel-T
M.Üzel-T
Ö.Bilal-T
Salı
Ortak-D
Ortak-D
Ortak-D
Çarşamba
A.M.Kalender-T
M.Üzel-T
Ö.Bilal-T
Ö.Bilal-T
A.M.Kalender-T
A.M.Kalender-T
M.Üzel-T
262
Perşembe
Ortak-D
Ortak-D
Cuma
FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: FTR 501 -Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Prof. Dr. Vedat NACĐTARHAN
Teorik Ders Đçerikleri
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kavramı
Kas-iskelet Sistemi Muayenesi
Terapötik Egzersizler
Elektrodiagnostik Yöntemler
Đmmobilizasyon Patofizyolojisi
Ağrı Patofizyolojisi
Temel Rehabilitasyon Prensipleri
Hemipleji ve Rehabilitasyonu
Omurilik Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu
Serebral Palsi ve Rehabilitasyonu
Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu
Ortopedik Rehabilitasyon prensipleri
Pulmoner Rehabilitasyon prensipleri
Fiziksel Ajanlar
Osteoartroz ve Rehabilitasyonu
Romatoid Artrit ve Rehabilitasyonu
Seronegatif Spondiloartropatiler ve Rehabilitasyonu
Boyun ve Kol Ağrıları
Bel ve Bacak Ağrıları
Metabolik Eklem Hastalıkları
Eklemdışı Romatizmalar ve Rehabilitasyonu
Metabolik Kemik Hastalıkları ve Osteoporoz
Kardiyak Rehabilitasyon prensipleri
TOPLAM
Saat
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
28
Uygulama Ders Đçerikleri
FTR Poliklinik Hastalarına Yaklaşım
Anamnez Alma
Kas Gücü Muayenesi
Duyu Muayenesi
Refleks Muayenesi
Eklem Muayenesi
Eklemlerin Gonyometrik Ölçümü
Radyolojik Değerlendirme
Laboratuar Bulguların Değerlendirilmesi
Reçete Yazma
Poliklinik Hasta Đzlemi
Yatan Hasta Đzlemi
TOPLAM
Saat
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
20
263
FĐZĐKSEL TIP VE REHABĐLĐTASYON ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
V.Nacitarhan -D
V.Nacitarhan -T
V.Nacitarhan -T
V.Nacitarhan -D
V.Nacitarhan -T
V.Nacitarhan -T
V.Nacitarhan -D
V.Nacitarhan -T
V.Nacitarhan -T
V.Nacitarhan -D
V.Nacitarhan -T
V.Nacitarhan -T
V.Nacitarhan -D
V.Nacitarhan -T
V.Nacitarhan -T
V.Nacitarhan -T
V.Nacitarhan -T
V.Nacitarhan -T
V.Nacitarhan -T
V.Nacitarhan -D
V.Nacitarhan -D
V.Nacitarhan -D
V.Nacitarhan -D
264
V.Nacitarhan -D
ÜROLOJĐ ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin adı: ÜRO 501 - Üroloji
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Prof. Dr. Sefa RESĐM
Doç. Dr. Tayfun ŞAHĐNKANAT
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTUNOLUK
Teorik Ders Đçerikleri
Ürolojide Semptomlar
Ürolojide Tanı Yöntemleri
Üriner Sistem Enfeksiyonları
Böbrek Tümörleri
Prostat Tümörleri
Konjenital Ürogenital Anomaliler
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Testis Tümörleri
Üriner Sistemin Nörojenik Hastalıkları
Üro-Genital Travmalar
Üriner Sistemin Acilleri
Üriner Sistem Taş hastalığı
Veziko-Üreteral Reflü
Seksüel Disfonksiyonlar
Mesane Tümörleri
Üriner Obstruksiyon
Benign Prostat Hiperplazisi
Đnfertilite
TOPLAM
Saat
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
42
Pratik Ders Đçerikleri Saat
Ürogenital sisteme yaklaşım
Anamnez alma pratiği
Fizik Muayene pratiği
Saat
5
5
3
Ürogenital sistem radyolojisi pratiği
Poliklinik hasta izlemi
Yatan hasta izlemi
Ameliyathane pratiği
Ürodinami pratiği
Ultrasonografi pratiği
TOPLAM
5
5
5
6
5
3
42
265
ÜROLOJĐ ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
T.Şahinkanat-D
S.Resim-D
S.Resim-D
S.Resim-T
S.Resim-D
B.Altunoluk-D
S.Resim-T
T.Şahinkanat-T
T.Şahinkanat-D
B.Altunoluk-T
T.Şahinkanat-T
S.Resim-T
B.Altunoluk-T
B.Altunoluk-D
S.Resim-T
T.Şahinkanat-T
B.Altunoluk-T
T.Şahinkanat-D
B.Altunoluk-T
T.Şahinkanat-T
266
S.Resim-T
S.Resim-D
B.Altunoluk-D
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: KBB 501 - KBB Hastalıkları
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Prof. Dr. M. Akif KILIÇ
Prof. Dr. Đlhami YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KELLEŞ
Teorik Ders Đçerikleri
KBB’de muayene yöntemleri
Đşitme bozukluğu
Akut üst solunum yolu enfeksiyonları
Kronik üst solunum yolu enfeksiyonları
Ses kısıklığı
Aspirasyon, yabancı cisim
Otitler
Tinnitus
Boyunda kitle
Saat
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
42
Maksillofasial travmalar
Larengeal obstrüksiyon
Uyku-apne sendromu
Epistaksis
Guatr
Yarık damak ve yarık dudak
Baş-boyun kanserleri
Yutma güçlüğü
Vertigo
Konuşma bozukluğu
Nazal obstrüksiyon, yabancı cisim
Tükürük bezi hastalıkları
Gastroözofageal reflü
Tiroid kanseri
TOPLAM
Pratik Ders Đçerikleri
Hasta viziti
Poliklinik
TOPLAM
Saat
9
33
42
267
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Pazartesi
Salı
Đ.Yıldırım-T
Đ.Yıldırım-T
Đ.Yıldırım-T
Çarşamba
Perşembe
M.A.Kılıç-T
M.A.Kılıç-T
M.A.Kılıç-T
M.Kelleş-T
M.Kelleş-T
M.A.Kılıç-T
M.A.Kılıç-T
Đ.Yıldırım-T
Đ.Yıldırım-T
268
Cuma
M.Kelleş-T
M.Kelleş-T
GÖZ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: GÖZ 501 - Göz Hastalıkları
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Prof. Dr. Murat ÖZDEMĐR
Prof. Dr. Gökhan ÖZDEMĐR
Yrd. Doç. Dr. Lokman ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Murat ASLANKURT
Yrd. Doç. Dr. Adnan AKSOY
Teorik Ders Đçerikleri
Göz Anatomisi
Diyabetik retinopati ve retina damar hastalıkları
Orbita hastalıkları
Glokom ve tedavisi
Katarakt ve cerrahisi
Keratoplasti ve refraktif cerrahi
Şaşılık ve tedavisi
Retina dekolmanı ve maküla hastalıkları
Çift görme ve akut görme kaybı
Kontakt lensler
Kornea ve hastalıkları
Kırmızı göz
Göz içi tümörleri
Yenidoğan konjonktivitleri
Refraksiyon kusurları ve optik tashihi
Üveitler - Behçet hastalığı
Saat
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
Göz travmaları ve ilk yardım
Göz ve göz dibi muayenesi
Kapak ve konjonktiva hastalıkları
TOPLAM
1
1
2
28
GÖZ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI
HAFTALIKDERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
M.Özdemir-T
L.Aslan-T
M.Özdemir-D
M.Özdemir-T
L.Aslan-D
Perşembe
Cuma
G.Özdemir-D
G.Özdemir-T
M.Özdemir-D
L.Aslan-D
A.Aksoy-D
A.Aksoy-D
A.Aksoy-T
A.Aksoy-T
G.Özdemir-D M.Aslankurt-D M.Aslankurt-D
M.Özdemir-D G.Özdemir-T G.Özdemir-D M.Aslankurt-D
M.Aslankurt-T
L.Aslan-T
M.Aslankurt-T
M.Aslankurt-T
L.Aslan-T
269
L.Aslan-D
G.Özdemir-T
M.Özdemir-T
RADYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: RAD 501 -Radyoloji
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Doç. Dr. Mürvet Yüksel
Yrd. Doç. Dr. Fuat ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ĐNCĐ
Teorik Ders Đçerikleri
Radyolojik inceleme yöntemleri ve teknikleri
Santral Sinir Sistemi Anatomisi, inceleme yontemleri ve Konjenital lezyonlari
Sayı
1
1
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlari ve Enfestasyonlari
Santral Sinir Sistemi Tumorleri
Santral Sinir Sistemi Vaskuler lezyonlari
Santral Sinir Sisteminde Travma
Santral Sinir Sistemi beyaz cevher hastaliklari, atrofi, hidrosefali
Temporal kemik patolojileri
1
1
1
1
1
2
Kas iskelet sistemi radyolojisi
Paranazal Sinüsler
Ürogenital sistem radyolojisi
Baş Boyun acilleri
Solunum sistemi anatomisi, inceleme yontemleri ve elemanter akciğer lezyonları,
Solunum sistemi tumorleri
Diffüz akciğer hastalıklarında Yüksek Rezolüsyonlu BT (YRBT)
Meme hastalıkları radyolojisi
Plevra, gogus duvari, mediasten,diyafragma ve patolojileri
Gastrointestinal sistem radyolojisi
Girişimsel radyoloji
Koroner BT Anjiyografi
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
Üç Boyutlu Görüntüleme Teknikleri
TOPLAM
1
28
Pratik Ders Đçerikleri
Bilgisayarlı Tomografi cihaz başı eğitimi
Ultrasonografi cihaz başı eğitimi
Konvansiyonel radyoloji cihaz başı eğitimi
Mammografi cihaz başı eğitimi
TOPLAM
Sayı
12
10
4
2
28
270
RADYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pazartesi
M.F.Đnci-D
M.F.Đnci-D
Salı
M.F.Đnci-D
M.F.Đnci-D
Çarşamba
M.F.Đnci-D
M.F.Đnci-D
Perşembe
M.F.Đnci-D
M.F.Đnci-D
Cuma
M.F.Đnci-D
M.Yüksel-T
M.Yüksel-T
M.F.Đnci-T
M.F.Đnci-T
F.Özkan-T
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
M.F.Đnci-T
M.F.Đnci-T
M.F.Đnci-T
M.F.Đnci-D
M.F.Đnci-T
M.F.Đnci-T
M.F.Đnci-T
M.F.Đnci-T
M.F.Đnci-T
F.Özkan-T
M.F.Đnci-D
M.F.Đnci-D
M.F.Đnci-D
M.F.Đnci-D
271
ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: ANE 501 - Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Doç. Dr. Hafize ÖKSÜZ
Yrd. Doç. Dr. Gökçe GĐŞĐ
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ
Teorik Ders Đçerikleri
Anesteziye Giriş ve tarihçe
Anestezide Havayolu Sağlanması
Đntravenöz Anestezik Ajanlar
Đnhalasyon Anestezik Ajanlar
Nöromüsküler Blokaj ve Kas Gevşeticiler
Preoperatif Hasta Hazırlığı ve Premedikasyon
Anestezide monitorizasyon
Spinal ve epidural anestezi
Obstetrik Anestezi ve Analjezi
Kardiyo-Pulmoner-Serebral Canlandırma Temel Yaşam Desteği
Kardiyo-Pulmoner-Serebral Canlandırma Đleri Yaşam Desteği
Asit-Baz Denge Bozuklukları
Kan Transfüzyonları ve Komplikasyonları
Yoğun Bakım ve Tedavi Đlkeleri
Ağrı
Lokal Anestezikler
Boğulmalar
Sayı
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
Zehirlenmelerde Genel Yaklaşım
Akut Akciğer Yetmezliği
Sepsis ve Multiorgan Yetmezliği
Ölüm ve Beyin Ölümü Kriterleri
TOPLAM
2
1
1
1
28
Pratik Ders Đçerikleri
Anestezide Monitörizasyon
Ameliyathane Đçi Uygulama
Premedikasyon
Anestezide Hasta Hazırlığı
Ameliyathane Đçi Uygulama
Havayolu Sağlanması ve Entubasyon Teknikleri
Ameliyathane Đçi Uygulama
Genel Anestezi Uygulaması
Ameliyathane Đçi Uygulama
Rejiyonal Anestezi Uygulamaları
Ameliyathane Đçi Uygulama
Anestezide Komplikasyonlar
TOPLAM
Sayı
2
2
2
2
2
3
9
1
1
2
1
1
28
272
ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Pazartesi
M.Arslan-T
G.Gişi-T
D.Öksüz-T
M.Arslan-T
Salı
G.Gişi-T
G.Gişi-T
G.Gişi-T
M.Arslan-T
Çarşamba
M.Arslan-T
H.Yıldız-T
H.Yıldız-T
H.Yıldız-T
Perşembe
D.Öksüz-T
D.Öksüz-T
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
H.Yıldız-D
H.Yıldız-D
H.Yıldız-D
M.Arslan-D
D.Öksüz-D
D.Öksüz-D
D.Öksüz-D
M.Arslan-D
G.Gişi-D
G.Gişi-D
G.Gişi-D
M.Arslan-D
M.Arslan-D
273
Cuma
BEYĐN VE SĐNĐR CERRAHĐSĐ ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: BC 501 - Beyin ve Sinir Cerrahisi
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
1-) Doç. Dr. K.Zafer YÜKSEL
2-) Yrd. Doç. Dr. Đdiris ALTUN
Teorik Ders Đçerikleri
Beyin Cerrahisine Giriş ve Nörolojik muayene
Beyin cerrahisinde kullanılan görüntüleme yöntemleri
Periferik Sinirlerin Cerrahisi
Beyin Tümörleri ve tedavisi
Ağrı Cerrahisi
Đnfratentoriyel Beyin Tümörleri
Servikal ve Lomber Disk Hernileri
Kafa Travması
Spinal Travma
Subaraknoid Kanama
Santral sinir sistemi vaskuler lezyonları
Pediatrik Sinir sistemi tümörleri
Menengiomalar
Santral sinir sistemi enfeksiyöz lezyonları
Torakal disk hernileri
Stereotaksik cerrahi
Medulla spinalis tümörleri
Spinal stenoz ve tedavisi
Primitif neuroektodermal tümörler
TOPLAM
Saat
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
3
3
2
1
1
1
2
1
1
28
Pratik Ders Đçerikleri
Ameliyathane programı
Poliklinik hasta izlemi
Cerrahi sütür teknikleri
Lomber ponksiyon ve hasta monitorizasyon teknikleri çalışması
TOPLAM
Saat
14
10
2
2
28
BEYĐN VE SĐNĐR CERRAHĐSĐ ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Pazartesi
Đ.Altun-T
Đ.Altun-T
Đ.Altun-T
Salı
Đ.Altun-D
Đ.Altun-D
Đ.Altun-D
Đ.Altun-D
Đ.Altun-D
Đ.Altun-D
Đ.Altun-D
Đ.Altun-T
Çarşamba
Đ.Altun-T
Đ.Altun-T
Đ.Altun-T
Đ.Altun-T
Đ.Altun-T
274
Perşembe
Đ.Altun-D
Đ.Altun-D
Đ.Altun-D
Đ.Altun-D
Đ.Altun-D
Đ.Altun-D
Đ.Altun-D
Đ.Altun-T
Cuma
Đ.Altun-T
Đ.Altun-T
Đ.Altun-T
Đ.Altun-T
ADLĐ TIP ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: AT 501 - Adli Tıp
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Yrd. Doç. Dr. Ramazan KARANFĐL
Teorik Ders Đçerikleri
Adli Tıbba Giriş
Ölüm ve Ölümün Belirtileri
Ölümde keşif, defin ruhsatı ve diğer uygulamalar
Otopsi
Asfiksiye Bağlı Ölümler
Ani ve Beklenmedik Ölümler
Yaralar
Cinsel Saldırılar
Adli Psikiyatri
Saat
2
2
2
4
2
2
4
2
1
Kusurlu Tıbbi Uygulamalar ve Hukuki Boyutu
Aile içi şiddet(Çocuk Đstismarı ve Đhmali)
Kimliklendirme ve Adli Seroloji(Adli Toksikoloji)
Adli raporların düzenlenmesi
Otopsi raporlarının düzenlenmesi
TOPLAM
1
2
2
1
1
28
Pratik Ders Đçerikleri
Ölümde keşif, defin ruhsatı düzenleme ve diğer uygulamalar
Saat
2
Ölü muayenesi uygulaması
Otopsi uygulaması
Yaraların adli yönden değerlendirilmesi
Cinsel Saldırıların muayenesi
Adli Psikiyatrik değerlendirme
Çocuk Đstismarı ve Đhmali olgularının değerlendirilmesi
2
8
2
2
2
2
Adli raporların düzenlenmesi
Otopsi raporlarının düzenlenmesi
TOPLAM
4
4
28
ADLĐ TIP ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
R.Karanfil-T
R.Karanfil-T
R.Karanfil-T
R.Karanfil-T
R.Karanfil-T
R.Karanfil-T
R.Karanfil-T
R.Karanfil-T
R.Karanfil-T
R.Karanfil-T
R.Karanfil-T
R.Karanfil-T
R.Karanfil-T
R.Karanfil-T
R.Karanfil-D
R.Karanfil-D
R.Karanfil-D
R.Karanfil-D
R.Karanfil-D
R.Karanfil-D
R.Karanfil-D
R.Karanfil-D
R.Karanfil-D
R.Karanfil-D
R.Karanfil-D
R.Karanfil-D
R.Karanfil-D
R.Karanfil-D
275
GÖĞÜS CERRAHĐSĐ ANABĐLĐM DALI DERS ĐÇERĐKLERĐ
Dersin Adı: GÖC 501 - Göğüs Cerrahisi
Öğretim Üyelerini Đsimleri
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKUR
Teorik Ders Đçerikleri
Toraks travmalarına yaklaşım
Akciğerin kist hidaktikleri
Toraks deformiteleri
Plevral efüzyonlar
Pnömotoraks
Saat
3
3
3
3
2
TOPLAM
14
Pratik Ders Đçerikleri
Toraks radyolojisi
Tüp Torakostomi
Toraks insizyonları
Servis yatan hasta takibi
TOPLAM
Saat
4
2
4
4
14
276
ÇOCUK CERRAHĐSĐ ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: ÇC 501 - Çocuk Cerrahisi
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
1-) Prof. Dr. K.Uğur ÖZKAN
Teorik Ders Đçerikleri
Kostik Madde Đçimi
Nöroblastoma
Wilms Tümörü
Fimosis ve Parafimosis
HidroselHipospadiasis, Epispadiasis
Đnmemiş Testis
Tertis Torsiyonu
Fıtıklar
Gastrointestinalmotilite Bozuklukları
Gastro-Özefageal Reflü
Đnvajinasyon
Kabızlık
Kanama, Alt Gastrointestinal
Kanama, Üst Gastrointestinal
Karın Duvarı Hernileri
Đnvajinasyon
Kabızlık
Kanama, Alt Gastrointestinal
Kanama, Üst Gastrointestinal
Karın Duvarı Hernileri
Özafagus Atrezisi
Pilor stenozu
Tortikolis
Yenidoğan, intestinal obstrüksiyon (BKZ. ,intestinal obs. Yenidoğan)
Obsrüktif üropati, yenidoğan (BKZ. Yenidoğan obs. Üropati)
TOPLAM
Saat
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
2
28
Pratik Ders Đçerikleri
Poliklinik Uygulamalar
Poliklinik Uygulamalar
Ameliyat Uygulamalar
Ameliyat Uygulamalar
Servis Çalışmaları
Servis Çalışmaları
Poliklinik Uygulamalar
Ameliyat Uygulamalar
Ameliyat Uygulamalar
Servis Çalışmaları
Servis Çalışmaları
TOPLAM
Saat
2
3
3
3
2
3
2
3
2
2
3
28
277
ÇOCUK CERRAHĐSĐ ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
08.00-08.50
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
K.U.Özkan-T
K.U.Özkan-T
K.U.Özkan-T
K.U.Özkan-T
K.U.Özkan-T
K.U.Özkan-T
K.U.Özkan-T
K.U.Özkan-T
K.U.Özkan-T
K.U.Özkan-T
K.U.Özkan-T
K.U.Özkan-T
K.U.Özkan-T
K.U.Özkan-T
278
DÖNEM VI
279
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
DÖNEM VI
DERSLERĐ, SAATLERĐ VE AKTS
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AKTS
Krd.
10
10
5
5
10
5
5
5
3
2
60
Stajlar
DAH 601 Đç Hastalıkları
PED 601 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
HS 601 Halk Sağlığı
AH 601 Aile Hekimliği
ACL 601 Acil Tıp
KD 601 Kadın Hastalıkları ve Doğum
GEC 601 Genel Cerrahi
PSĐ 601 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
KAR 601 Kardiyoloji
SEÇ 601 Seçmeli
TOPLAM
Staj Süresi
(Ay/Hafta)
2 Ay
2 Ay
1 Ay
1 Ay
2 Ay
1 Ay
1 Ay
1 Ay
2 Hafta
2 Hafta
12 Ay
NOT :
1) Her Stajın sonunda öğrenci yeterlilik sonucu verilir.
2) 4 ve 5. sınıflardaki tüm kısa süreli stajlardan bir staj seçilmelidir.
3) Öğrencilere her ne sebeple olursa olsun bir ay içinde 8'den fazla nöbet tutturulmayacaktır.
4) Đç Hastalıkları Stajında; öğrenciler rotasyonla 2 hafta Göğüs Hastalıkları stajı yapacaktır.
5) Aile Hekimliği stajı 14 saat teorik 26 saat uygulama ve diğer faaliyetler olacaktır
280
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ
2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI 6. DÖNEM STAJ TAKVĐMĐ
Tarih
1 Temmuz 2013
31 Temmuz 2013
1 Ağustos 2013
31 Ağustos 2013
1 Eylül 2013
30 Eylül 2013
1 Ekim 2013
31 Ekim 2013
1.Grup
2.Grup
a
b
Kadın H. ve
Doğ. (1 Ay)
Genel Cerrahi
(1 Ay)
Genel Cerrahi
(1 Ay)
Kadın H. ve
Doğ. (1 Ay)
Halk Sağlığı
(1 Ay)
Aile Hekimliği
(1 Ay)
1 Aralık 2013
Aile Hekimliği
(1 Ay)
Halk Sağlığı
(1 Ay)
Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları
(2 Ay)
31 Aralık 2013
1 Ocak 2014
b
Kadın H. ve
Doğ. (1 Ay)
Genel Cerrahi
(1Ay)
Đç Hastalıkları
(6 Hafta)
31 Mart 2014
Ruh Sağ. ve
Hast.( 1 Ay)
1 Nisan 2014
Kardiyoloji (2)
30 Nisan 2014
Seçmeli (2)
Kardiyoloji (2)
1 Mayıs 2014
31 Mayıs 2014
1 Haziran 2014
30 Haziran 2014
Acil Tıp
(2 Ay)
Ruh Sağ. ve
Hast.( 1 Ay)
Kardiyoloji (2)
Kardiyoloji (2)
Ruh Sağ. ve
Hast.( 1 Ay)
Acil Tıp
(2 Ay)
Kadın H. ve Doğ.
(1 Ay)
Genel Cerrahi (1
Ay)
Aile Hekimliği
(1 Ay)
Halk Sağlığı
(1 Ay)
Genel Cerrahi
(1Ay)
Kadın H. ve
Doğ. (1 Ay)
Halk Sağlığı
(1 Ay)
Aile Hekimliği
(1 Ay)
Aile Hekimliği
(1 Ay)
Halk Sağlığı
(1 Ay)
Kardiyoloji(2)
Kardiyoloji (2)
Ruh Sağ. ve
Hast.( 1 Ay)
Seçmeli (2)
Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları
(2 Ay)
Đç Hastalıkları
(6 Hafta)
Kardiyoloji (2)
Đç Hastalıkları
(6 Hafta)
281
a
b
Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları
(2 Ay)
Ruh Sağ. ve
Hast.( 1 Ay)
Acil Tıp
(2 Ay)
Đç Hastalıkları
(6 Hafta)
Ruh Sağ. ve
Hast.( 1 Ay)
Kardiyoloji (2)
Seçmeli (2)
Kadın H. ve
Doğ. (1 Ay)
a
b
Halk Sağlığı
(1 Ay)
Aile Hekimliği
(1 Ay)
Aile Hekimliği
(1 Ay)
Halk Sağlığı
(1 Ay)
Göğüs Hastalık (2 Hafta)
Seçmeli
Kardiyoloji (2)
Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları
(2 Ay)
Göğüs Hastalık (2 Hafta)
Seçmeli
Ruh Sağ. ve
Hast.( 1 Ay)
Genel Cerrahi
(1 Ay)
Đç Hastalıkları
(6 Hafta)
Ruh Sağ. ve
Hast.( 1 Ay)
Acil Tıp
(2 Ay)
Kardiyoloji(2)
Kardiyoloji (2)
Seçmeli
Genel Cerrahi
(1 Ay)
Kadın H. ve
Doğ. (1 Ay)
Halk Sağlığı
(1 Ay)
Aile Hekimliği
(1 Ay)
Kadın H. ve
Doğ. (1 Ay)
Genel Cerrahi
(1 Ay)
Aile Hekimliği
(1 Ay)
Halk Sağlığı
(1 Ay)
Genel Cerrahi
(1 Ay)
Kadın H. ve
Doğ. (1 Ay)
Halk Sağlığı
(1 Ay)
Aile Hekimliği
(1 Ay)
Kadın H. ve
Doğ. (1 Ay)
Genel Cerrahi
(1 Ay)
Aile Hekimliği
(1 Ay)
Halk Sağlığı
(1 Ay)
Genel Cerrahi
(1 Ay)
Kadın H. ve
Doğ. (1 Ay)
Göğüs Hastalık (2 Hafta)
Seçmeli
6.Grup
Göğüs Hastalık (2 Hafta)
Seçmeli (2)
Göğüs Hastalık (2 Hafta)
Ruh Sağ. ve
Hast.( 1 Ay)
b
Kardiyoloji (2)
Aile Hekimliği (1
Ay)
Đç Hastalıkları
(6 Hafta))
a
Ruh Sağ. ve
Hast.( 1 Ay)
Halk Sağlığı
(1 Ay)
Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları
(2 Ay)
5.Grup
Seçmeli
Kadın H. ve
Doğ. (1 Ay)
Seçmeli
Ruh Sağ. ve
Hast.( 1 Ay)
b
Genel Cerrahi
(1 Ay)
28 Şubat 2014
1 Mart 2014
4.Grup
a
Seçmeli (2)
Göğüs Hastalık (2 Hafta)
31 Ocak 2014
1 Şubat 2014
a
Acil Tıp
(2 Ay)
1 Kasım 2013
30 Kasım 2013
3.Grup
Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları
(2 Ay)
Seçmeli (2)
Ruh Sağ. ve
Hast.( 1 Ay)
Acil Tıp
(2 Ay)
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DERS PROGRAMI
Dersin Adı: AH 601 - Aile Hekimliği
Öğretim Üyelerinin Đsimleri
Doç. Dr. Mustafa ÇELĐK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
Teorik Ders Đçerikleri
Aile Hekimliği Tanımı ve Đlkeleri
Dünyada Aile Hekimliği
Türkiye’de Aile Hekimliği
Aile Merkezli ve Hasta Merkezli Olgu Sunumu
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
Doktor-Hasta Đlişkileri
Zor Hasta ile Görüşme
Aile Hekimliğinde Kayıtlar
Hasta Hakları
Sürekli Bakım-Kapsamlı Bakım
Klinikte Problem Çözme
Ailesel Stres
Nikotin Bağımlılığı ve Tedavisi
Aile Hekimliğinde Sevkler ve Konsültasyonlar
Aile Đşlevleri
Çocuklarda Büyüme-Gelişmenin Takibi
Prekonsepsiyonel Bakım
Antenatal Bakım
Aile Dinamikleri
Aile Đçi Şiddet
Evde Bakım Hizmetleri
Ölmekte Olan Hastaya Yaklaşım
Peryodik Sağlık Muayenesi
Bilgilendirilmiş Onam
Düşük Prevelans Hekimliği
Anemiye Birinci Basamak Yaklaşımı
Çocuklarda Đdrar Yolu Đnfekiyonuna Yaklaşım
Erişkinlerde Đdrar Yolu Đnfekiyonuna Yaklaşım
Çok Yönlü Geriatrik Değerlendirme
Demansa Birinci Basamak Yaklaşımı
Depresyona Birinci Basamak Yaklaşımı
1. Basamakta Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Menopoz Hastasına Birinci Basamak Yaklaşımı
Osteoporoz Hastasına Birinci Basamak Yaklaşımı
Tiroid Hastalıklarına Birinci Basamak Yaklaşımı
Hipertansiyona Birinci Basamak Yaklaşımı
Diabetes Mellitusa Birinci Basamak Yaklaşımı
Obeziteye Birinci Basamak Yaklaşımı
ÜSYE ve ASYE’ ye Birinci Basamak Yaklaşımı
Koroner Arter Hastalığının Birinci Basamak Yönetimi
Hasta Eğitimi ve Đletişimin Temelleri
TOPLAM
282
Saat
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
56
Pratik Ders Đçerikleri
Hasta iletişim teknikleri ve zor hasta ile görüşme
Aile öyküsü alma
Aile genogramı çıkarma
Fizik Muayene
Aile dinamiklerini değerlendirme
Probleme dayalı kayıt
Birinci basamakta kronik hasta yönetimi
Klinikte problem çözme
Birinci basamakta laboratuar isteme ve yorumlama
Reflektif öğrenme
Hasta merkezli olgu sunumu
Aile sunumu
TOPLAM
Saat
10
10
6
10
10
10
10
10
6
10
6
6
104
AĐLE HEKĐMLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
Saat/Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08.00-08.50
M.Çelik-T
M.Çelik-T
M.Çelik-T
M.Çelik-T
M.Çelik-T
09.00-09.50
M.H.Sucaklı-T
M.Çelik-T
M.H.Sucaklı-T
M.Çelik-T
M.H.Sucaklı-T
10.00-10.50
M.Çelik-D
M.H.Sucaklı-T
M.Çelik-D
M.H.Sucaklı-T
M.Çelik-D
11.00-11.50
M.Çelik-D
M.H.Sucaklı-T
M.Çelik-D
M.H.Sucaklı-T
M.Çelik-D
13.00-13.50
M.Çelik-D
M.Çelik-D
M.Çelik-D
M.Çelik-D
M.Çelik-D
14.00-14.50
M.H.Sucaklı-D
M.Çelik-D
M.H.Sucaklı-D
M.Çelik-D
M.H.Sucaklı-D
15.00-15.50
M.H.Sucaklı-D
M.H.Sucaklı-D
M.H.Sucaklı-D
M.H.Sucaklı-D
M.H.Sucaklı-D
16.00-16.50
M.H.Sucaklı-D
M.H.Sucaklı-D
M.H.Sucaklı-D
M.H.Sucaklı-D
M.H.Sucaklı-D
283
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ
TIP FAKÜLTESĐ
EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ
BĐRĐNCĐ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitimöğretim, yatay geçiş ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,
yatay geçiş ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesi ve
Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim –Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede adı geçen;
a) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesini,
b) Senato: Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Senatosunu,
c) Yönetim Kurulu: Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ç) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Rektörünü,
d) Fakülte: Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Tıp Fakültesini,
e) Dekan: Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
g) Fakülte Kurulu: Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ğ) Öğrenci: Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisini,
h) Anabilim Dalı: Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümlerine bağlı anabilim dallarını
ı) Entegre eğitim sistemi: Tıp eğitiminde derslerin Anabilim/Bilim Dallarına göre değil, konulara göre verilmesi şeklini,
i) Dönem: Bir ders yılını ifade eder. Tıp fakültesinde her biri bir ders yılını kapsayan 6 dönem (sınıf) bulunur.
j) Ders: Öğrenciler karşısında yapılan yüz yüze bilgi aktarımıdır.
k) Ders Kurulu: Genellikle bir sistemin veya konunun Temel Tıp ve Klinik Anabilim Dalları tarafından birbirleriyle
bağlantılı olarak bütünleştirilmiş bir düzen içerisinde teorik öğretimi ve pratik uygulamasını içerir.
l) Ders Kurulu Notu: Her bir ders kurulu sonunda yapılan sınavda alınan nottur.
m) Eğitim Komisyonu: Dekan tarafından atanan bir baş koordinatör ve dönem koordinatörlerinden oluşur. Dönem
koordinatörlerinin bulunamadığı durumlarda koordinatör yardımcılarının birinin katılımıyla oluşur.
n) Derse Bağlı Olmayan Çalışmalar: Mesleğin ve/veya bilim kolunun kendi özelliklerine göre, Eğitim-öğretim planında
herhangi bir ders veya ders kurulundan bağımsız olarak yer alan uygulama çalışmalarıdır.
o) Seminer: Öğretim planına ilişkin herhangi bir konu çerçevesinde hazırlanıp sunulan ve tartışmalı olarak ele alınan
çalışmalardır.
284
ö) Staj: Yükseköğretim Kurulu ilkelerine uygun olarak belirlenen bir süre ile Anabilim Dalınca ders, seminer ve
uygulamalı olarak verilen çalışmalardır.
p) Akademik Danışman: Bir öğrenciye üniversiteye girişinden itibaren üniversite ile ilişkisini kesene kadar geçen süre
içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak
üzere dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır.
r) Akademik Koordinatör: Dekan tarafından her dönem için seçilen ders, ders kurulları, staj, klinik, poliklinik
programlarını ve sınavlarını düzenleyen öğretim üyesidir.
s) Bütünleme Sınavı: Dönem I, II ve III de her iki yarı yıl final sınavlarının, Dönem IV ve V de staj sonu sınavlarının
puan olarak yerlerine geçebilecek bir sınav şekli olup bütünleme döneminde yapılır.
t) Bütünleme Dönemi: Her dönem için eğitim-öğretim yılı sonunda ve başlangıç ile bitiş tarihleri, Fakülte Kurulu'nca
akademik takvim kapsamında belirlenen bütünleme sınavlarının yapılacağı dönemdir.
u) Öğrenim Durumu Kütüğü: Akademik danışmanlık veya koordinatörlük hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi,
öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla her bir öğrenci için ayrı ayrı
ve iki nüsha halinde Öğrenim Durumu Kütüğü tutulur. Bunlar, ilgili koordinatör ve
Tıp fakültesi Öğrenci Đşleri
tarafından muhafaza edilir.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime Đlişkin Esaslar
Eğitim sistemi
MADDE 5- (1) Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Tıp Fakültesinde entegre eğitim sistemi
uygulanmakta olup, eğitim-öğretimde teorik ve uygulamalı dersler birlikte yürütülür. Dönem I, II ve III ’te ders
kurullarına, dönem IV, V ve VI ’da staj esasına göre yapılır. Ortak zorunlu dersler, beceri laboratuarı, kurslar, saha
eğitim çalışmaları ve seçmeli dersler dışında Dönem I, II ve III 'ün her biri bir ders olarak kabul edilir; Dönem IV, V ve
VI 'da ise stajların her biri bir ders olarak kabul edilir.
(2) Eğitim-öğretim süresi 6 yıldır.
(3) Tıp fakülteleri dışında herhangi bir kurumda staj yapılması talep edildiğinde ya da başka fakültelerden
öğrenci başvuruları olduğunda; ilgili anabilim dalı akademik kurulunun ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayına
başvurulur.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 6- (1) Fakültede Tıp doktorluğu eğitimi üç basamakta uygulanır;
1. Temel Tıp Bilimleri Basamağı (1 ve 2. yıllar)
2. Klinik Tıp Bilimleri Basamağı (3, 4 ve 5. yıllar)
3. Đntörn Doktor (Aday doktor) Basamağı (6. yıl): On iki ay süren, uygulamalı eğitimi kapsayan ve sonunda “Tıp
Doktorluğu Diploması” vermeye yönelik basamak. Dönem V eğitimini tamamlayan öğrenciler aday doktorluk dönemine
başlar. Bu dönem “Tıp Doktorluğu” mesleğine geçiş anlamında uygulamalı klinik ve kırsal hekimlik eğitim dönemidir.
Eğitim - öğretime başlama tarihi
MADDE 7- (1) Fakültede öğretim, Dönem I, olarak üniversitenin eğitim-öğretime başlamasıyla birlikte başlar.
Diğer dönemlerin başlangıç tarihini Fakülte Kurulu belirler. Hazırlanan akademik takvim Üniversite Senatosunun
onayına sunulur.
Tıp doktorluğu eğitiminde ön şart
MADDE 8- (1) Fakültede her biri bir ders olarak kabul edilen Dönem I, II ve III 'de entegre eğitim-öğretim
uygulanır. Tüm dönemlerde öğrenci bir üst döneme devam edebilmek için bulunduğu dönemin ortak zorunlu dersler,
285
beceri laboratuarı, kurslar, saha eğitim çalışmaları ve seçmeli dersler dışındaki tüm derslerden başarılı olmak
zorundadır. Mezun olabilmesi için ise tüm bu derslerden başarılı olmak zorundadır.
Eğitim-öğretim dili
MADDE 9 - (1) Eğitim - öğretim dili Türkçe’dir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 10- (1) Tıp doktorluğu düzeyinde bir öğretim yılı en az 36 haftalık dönemden oluşur. Fakülte Kurulu
dönemlerin sürelerini gerektiği hallerde uzatmaya ve ders kurullarının sürelerini değiştirmeye yetkilidir.
Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi
MADDE 11- (1) Yıl sonu başarı notlarının hesaplanmasında ağırlıklı not ortalaması hesaplanır (dersten alınan
not ile AKTS’nin veya kredinin çarpımı). Mezuniyet başarı derecesi; ilk beş dönemin yılsonu başarı notlarının toplamının
beşe bölünmesiyle hesaplanır. Ancak öğrenci, intörnlük dönemindeki stajlardan da başarılı olmak zorundadır.
Mezuniyet başarı derecesi
MADDE 12- (1) Mezuniyette ilk üç dereceye girecek öğrencilerin belirlenmesinde, öncelikle Yönetim Kurulunca
kabul edilmiş mazeretler dışında yıl kaybetmemiş olmak, en fazla 3 defaya kadar bütünlemeye kalmış olmak ve disiplin
cezası almamış olmak temel koşuldur. Dönem IV ’den itibaren Fakülteye yatay geçişle kabul edilen öğrenciler ilk üç
derece için değerlendirilmeye alınmaz.
(2) Başka bir fakülteden yatay geçişle kayıt olan öğrencilerin harf ile belirlenmiş notları, başarı derecelerinin
hesaplanmasında 100’lük not aralığının orta değeri alınır.
(3) Eğitim sürecinde herhangi bir dönemde Fakülte adına başka bir eğitim kurumunda eğitim gören öğrencilerin
not değerlendirmesi harf ile yapılmışsa, yukarıdaki hükme tabidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mazeretler ve Đzin
Mazeretler ve izinli sayılma
MADDE 13- (1) Öğrencilerin derslere en az yüzde yetmiş, uygulamalara en az yüzde seksen oranında
devamları zorunludur. Ders ve uygulamalarda devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılırlar,
sınavlara alınmazlar ve o dersten başarısız kabul edilirler. Öğrenciler ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının
kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar.
Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:
a) (Değişik: RG-22/08/2013 – 28033) Eğitim-öğretimin devam ettiği süre içerisinde öğrencinin sağlık raporuyla
belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin bulunması, (yıl sonu sınavlarında final veya bütünleme için rapor kabul edilmez).
b) 2547 Sayılı Kanunun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı
uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara
verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle
öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,
d) Birinci derecede yakınlarının ölümü veya ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması
nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bu mazeretin ilgili fakülte yönetim
kurulunca geçerli sayılması,
286
e) Öğrencinin zorunlu ekonomik nedenlerle ilgili yönetim kurulunca izinli olarak eğitim ve öğretimine ara vermiş
olması,
f) Hüküm içeriği ve sonuçları bakımından öğrencinin, tabi olduğu disiplin yönetmeliğine göre öğrencilik sıfatını
kaldırmayan veya ihracı gerektirmeyen mahkumiyet hali,
g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
h) Öğrencinin tutukluluk halinin olması,
ı) Đlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.
(2) Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara veren ve devamsızlık sınırını aşmayan öğrenci mazereti sebebiyle
ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder. Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara veren ancak devamsızlık
sınırını aşan öğrenci mazereti sebebiyle ayrıldığı staj veya dersi yeniden alır, ancak staj sırası idare tarafından
belirlenir. Bu durum staj veya ders tekrarı anlamında değerlendirilmez.
Đzin
MADDE 14- (1) Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkanları doğması halinde; fakülte yönetim kurulu kararı
ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin süresi azami öğretim süresine. Ancak bu tür
izinler ile ilgili başvuruların, eğitim-öğretim döneminin ilk ayı içinde yapılması gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Đşlemleri, Yatay Geçişler, Đlişik Kesme
Üniversiteye giriş ve kayıt şartları
MADDE 15- (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir ve
Rektörlükçe belirlenen tarihlerde kayıt yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci
kayıt hakkını kaybeder.
Yatay geçişler
MADDE 16- a) Fakülteye başka üniversitelerden yapılacak geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına Đlişkin Yönetmelik ve KSÜ Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Yönergesi hükümlerine göre yapılır.
b) Fakülteye yatay geçiş için belirlenecek kontenjanlar, eğitim-öğretim yarıyıllarının başlamasından en az bir ay
önce, ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.
c) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencilerin gelmiş oldukları kurumlarda
geçirmiş oldukları süreler de hesaba katılır. Toplam süre Yükseköğretim Kurulu tarafından en son belirlenen hükümlere
göre düzenlenir.
Kayıt yenileme
MADDE 17- (1) Öğrenci; her yarıyılın (dönem başlangıcı ve ortası) başlangıcından önceki bir hafta içinde ders
kaydını yaptırmak zorundadır. Ayrıca, öğrenci katkı payı makbuzunu ilgili birime teslim etmelidir; aksi takdirde
öğrencilik haklarından yararlanamayacağından, bu durumdaki öğrencilerin sağlık hizmeti üniversite tarafından
karşılanmaz, askerlikle ilgili işlemlerde Askerlik şubesine durum bildirilir ve bu dönemler için öğrenci belgesi verilmez.
(2) Belirtilen sürede haklı ve geçerli nedenleri olmaksızın kayıtlarını yeniletmeyenler, o döneme başlayamaz ve
sınavlarına giremezler.
(3) Mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencinin, yarıyıl kayıtlarının bitiminden itibaren en geç bir
hafta içinde kayıt yaptırması gerekir. Bu süre içerisinde de kaydını yeniletmeyen öğrenciler ilgili dönemde
287
devamsızlıktan başarısız sayılır ve kaydını ertesi dönem başında yaptırabilirler. Bu şekilde geç kayıt yenileme, öğretim
süresi içinde iki defadan fazla kullanılamaz.
Đlişik kesme
MADDE 18- (1) Aşağıdaki durumlarda, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir ve Fakülte ile
ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası
almış olması.
b) Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak,
Öğrenci statüsü
MADDE 19- (1) Öğrencilerin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara
girebilmeleri için, her yarıyıl başında kayıtlarını yaptırmış ve katkı payını yatırmış olmaları gerekir.
Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi
MADDE 20- (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi Üniversite öğrencisine yakışır bir şekilde ve Tıp Fakültesi
ile hekimlik mesleğinin özel şartlarına uygun olmalıdır. Bu konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar
hakkında “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
BEŞĐNCĐ BÖLÜM
Sınavların Değerlendirilmesi Ve Notlar
Başarı notları
MADDE 21- (1) Dönem I, II ve III’te dönem sonu not ortalaması, Dönem IV ve V’ te ise her staj için aldığı not
100 puan üzerinden değerlendirilir. Harf notu şekline dönüştürülerek başarı notu takdir edilir. Bu çevirme işleminde
öğrenciye aldığı puan karşılığında aşağıda katsayısı gösterilen harf notundan daha düşük harf notu verilemez.
(2) Đlgili öğretim üyesi 100 puan üzerinden verdiği başarı notları ve karşılığı olan harf notlarını ilan eder. Harf
notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
100 lük not
Başarı Notu
90-100
AA
85-89
BA
80-84
BB
75-79
CB
70-74
CC
60-69
DC
50-59
DD
30-49
FD
0-29
FF
Yeterli
YE
Yetersiz
YS
Devamsız
DS
Eksik
E
288
(3) Bunlardan; Tıp Fakültesinde dönem başarı ortalaması ve staj başarı ortalamasında geçme notu en az 60 puandır.
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), ve (DC) notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.
b) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) alan bir öğrenci o dersi başaramamış sayılır.
c) Kredisiz derslerin değerlendirmesinde ve devamsızlık durumunda (YE) yeterli, (YS) yetersiz, (DS) devamsızlık notları
verilir. (DS) notu not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.
d) Dönem IV’e başlamadan önce kredisiz dersler başarılmış olmalıdır.
e) (YE) ve (YS) notları not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.
f) Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye sıfır verilir.
g) (E) notu mazeretli olarak ara veya final sınavına girmeyen öğrenciler için verilir.
(4) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, kopya çektiği anlaşılan öğrenciye
o sınav için sıfır verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.
Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 22- Fakültemiz öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, her
yılsonunda o yılın not ortalaması 80-84 olan öğrenciler onur öğrencisi, 85-100 arasında olan öğrenciler yüksek onur
öğrencisi sayılırlar.
ALTINCI BÖLÜM
Dönem I, II ve III Đle Đlgili Ortak Đlkeler
Devam zorunluluğu
MADDE 23- (1) Bir ders kurulundaki teorik ve pratik derslere devam zorunlu olup ders kurulundaki teorik
derslerin % 30'undan fazlasına devam etmeyen öğrenci ders kurulu sonu sınavına; ayrıca bir ders kurulundaki
herhangi bir Anabilim/Bilim Dalı uygulamasının % 20'sinden fazlasına katılmayan öğrenci ders kurulundaki o
Anabilim/Bilim Dalının teorik sınavına giremez. Bir yıl içinde toplam teorik ders saatlerinin % 30'undan fazlasına
girmeyen öğrenci yıl sonu sınavına giremez.
(2) Değişik sınıflarda verilen Beceri Laboratuarları ile Dönem I, II ve III ’de verilen seçmeli ders, halk sağlığı
uygulaması, aile hekimliği uygulaması derslerine, olgu sunumu film ve modüllere devam zorunluluğu % 80’dir.
Yapılacak kurslara ise tüm öğrencilerin devamı zorunludur ve ilk üç sene içinde bu kursları tamamlamaları gerekir.
Öğrencinin performansı kurs ve saha çalışmaları için yeterli/yetersiz olarak değerlendirilir. Yetersiz veya devamsız
öğrenci, bu uygulamalardan Dönem III ’ün sonuna kadar yeterlilik almak zorundadır. Yetersiz olarak değerlendirilen
öğrenci, final sınavından önce yeterlilik telafisine alınır. Telafi uygulaması yapılmasına rağmen başarısız olan
öğrencinin Dönem III ’ün sonuna kadar yeterlilik alması gerekir. Yeterlilik alamayan öğrenci Dönem IV’e devam
edemez.
Kurul sonu sınavları
MADDE 24- (1) Her ders kurulundan sonra pratik ve teorik sınavlardan oluşan bir ders kurulu sonu sınavı
yapılır. Bu sınavda ders kurulunu oluşturan Anabilim/Bilim Dalından teorik ve pratik ders ağırlıklarına göre anlatılan
tüm konuları kapsayacak şekilde soru sorulur. Ders kurulunda bir Anabilim/Bilim Dalının pratik sınavına giremeyen
veya pratik sınav notu % 50 'den az olan öğrenci o Anabilim/Bilim Dalının teorik sınavına alınmaz ve ders kurulundaki
o Anabilim/Bilim Dalı notu sıfır olarak kabul edilir.
(2) Ders kurulu notu, ders kurulunu oluşturan Anabilim/Bilim Dallarından alınan toplam puandan, her
Anabilim/Bilim Dalı için % 50'nin altında olan puanlar çıkarılarak hesaplanır. Ancak pratik barajının aşılamaması
289
nedeniyle teorik sınavı sıfır kabul edilen öğrenciden her Anabilim/Bilim Dalı için ayrıca toplam puandan o
Anabilim/Bilim Dalı puanının % 50 'si oranında puan indirimi yapılmaz.
(3) Devam koşullarını yerine getirdiği halde bir ders kurulunun teorik sınavına mazeretsiz girmeyen öğrenci o
sınavdan sıfır alır.
Sınav soru ve süreleri ile ilgili genel ilkeler
MADDE 25 - a) Fakültenin tüm dönemlerinde her türlü not değerlendirilmesi yüz (100) tam puan üzerinden
yapılır.
b) Teorik sınavlar Dönem I, II, III ’de çoktan seçmeli test sınavı seklinde ve/veya klasik soru-cevap şeklinde
yazılı olarak yapılır. (Mazeret sınavlarının klasik yazılı şeklinde yapılması tercih edilir).
c) Pratik sınavlar, sözlü veya uygulamalı olarak laboratuvarda veya hasta başında yapılabilir. Pratik sınavın
genel başarıya etkisi ve yapılış şekli anabilim dalları tarafından belirlenir, ancak pratik sınav katkı oranı %40’dan fazla
olamaz.
d) Öğretim üyesi ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden pratikler sırasında bazı öğrencileri
veya tüm sınıfı pratik sınavına alabilir.
e) Ders kurulu teorik sınavları en çok iki saatlik süre içinde ve ders kurulu başkanı ile ilgili koordinatörün
gözetim ve sorumluluğu altında yapılır. Dekan, koordinatörün önerdiği öğretim üyesi ve araştırma görevlilerini sınav
tarihinden en az 15 gün önce yapacağı yazılı istem ile sınav gözetmeni veya salon başkanı olarak görevlendirir.
f) Yıl sonu teorik sınavları en çok 4 saatlik süre içinde ve koordinatörün gözetim ve sorumluluğu altında
yardımcı öğretim elemanları ile birlikte yapılır.
g) Yıl sonu sınavları bir veya birden fazla gün ve oturumda yapılabilir.
Yıl sonu sınavı
MADDE 26- a) Öğrencinin yıl sonu sınavına girebilmesi için devamla ilgili bütün koşulları yerine getirmesi
zorunludur.
b) Devam koşulunu yerine getiren öğrenciler son ders kurul sınavının bitiminden sonra tüm ders kurullarını
kapsayacak yıl sonu teorik sınavına alınırlar.
c) Bu sınavın yapılması ve yıl sonu sınav notunun bulunmasında, kurul sonu teorik sınavındaki ilkeler uygulanır.
d) Her dönemde ders kurulları not ortalaması 80 puan ve üzerinde olanlar, tüm ders kurullarını almak, pratik ve
teorik sınavlarına girmek, ders kurulları sonu notu biri istisna ayrı ayrı en az 60 puan olmak koşuluyla (sadece ders
kurullarından herhangi biri en az 50 puan olabilir) ve yıl sonu sınavına girerek en az 50 puan almaları koşuluyla
ortalamaları 80 ve üzeri puanları geçme notu olarak kabul edilir. Öğrenciler yıl sonu notunu ders kurullarının
ortalamasının üzerine çıkardıkları takdirde alacakları yüksek puanlar öğrencinin lehine verilir ve yıl sonu geçme notunu
da yükseltebilirler; başarı notu olarak, dosyalarına işlenir.
e) Bütün öğrenciler yıl sonu sınavında (final veya bütünlemede) en az 50 puan almak zorundadırlar, aksi
takdirde ders kurulları ortalaması yüksek olsa dahi o sınıfı geçmiş kabul edilmezler.
Mazeret sınavı
MADDE 27- (1) Ders kurullarına ve stajlara devam edip mazeretleri nedeniyle sınava girmeyen öğrencilerin,
mazeretlerini sınav tarihini takip eden 7 gün içerisinde bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunda
kabul edilen öğrenciler mazeret sınavına girer. Yıl sonu ve bütünleme sınavlarına mazeret sınavı açılmaz. Ders
kurullarının mazeret sınavı o dönemin sonuna kadar olan süre içerisinde ve final sınavından önce yapılır.
Değerlendirmede kurul sonu sınav ilkeleri uygulanır.
290
Yıl sonu başarı notu
MADDE 28- (1) Başarı notu 60 puan ve üzeri olarak kabul edilir. Sınıf Geçme Notunun hesaplanması için yıl içi
ders kurulları not ortalamasının % 60'ı ile yılsonu kapsamlı sınav notunun % 40'ının toplamları esas alınır.
Bütünleme sınavı
MADDE 29- (1) Sınıf Geçme Notu 60 puanın altında olan öğrenciler yılsonu bütünleme sınavına girerler.
Bütünleme sınavında sınıf geçme ve basarı notu
MADDE 30- (1) Bütünleme sınavı başarı notu madde 28 ‘deki gibi hesaplanır ve 60 puanın altında olan
öğrenciler o yılı tekrar eder.
Sınav sonuçlarının ilanı ve itirazlar
MADDE 31- a) Sınav sonuçları sınavı izleyen en geç bir hafta içinde ilan edilir.
b) Ders kurulu sınav sonuçları, Sınıf Koordinatörü; yıl sonu sınavlarının sonuçları ise Sınıf Koordinatörü ve
Dekanın imzası ile ilan edilir.
c) Öğrenciler sınav sonuçlarının ilanını izleyen en çok 7 gün içinde sınav evraklarının maddi hata yönünden
incelenmesini yazılı olarak Dekanlıktan isteyebilirler.
d) Sınav kağıtlarında bilimsel ya da öğretim elemanlarının not takdirinde maddi hata yapılmış olması halinde
düzeltme işlemi, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili koordinatörlükçe karara bağlanır ve durum dekanlığa iletilir.
e) Tüm sınavlarda, sınav notu hesaplanırken, kesirler yakın olduğu tam sayıya yuvarlanır.
f) Tüm sınavlarda belirlenen hatalı sorular, soruyu hazırlayan öğretim üyesinin yazılı ve/veya sözlü başvurusu
ile iptal edilir. Bu durumda iptal edilen sorunun puanı teorik sınavlarda öğrenci lehine verilir ancak; pratik sınavlarda
değerlendirme dışı tutulur. Soruların içeriği ile ilgili itirazların olması durumunda ilgili anabilim dalı akademik kurulunun
görüşü dikkate alınır. Burada da çözülemediği durumlarda sorun dekanlıkça karara bağlanır.
Ortak zorunlu dersler
MADDE 32- (1) Fakülte öğrencilerine, Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi yetkili kurullarının öngördüğü
esaslar içinde aşağıdaki dersler verilir:
a) Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi
b) Türk Dili
c) Yabancı Dil
(2) Ortak Zorunlu Derslerde yıl içinde ve yıl sonu sınavlarında ve başarı notunun hesaplanmasında
Üniversitemizin Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ancak yabancı dil Đngilizce dersi olarak
verilir ve her iki yarıyılda da haftada kaç saat olacağını Fakülte Kurulu belirler. Đngilizce dersi I, II ve III. sınıflarında
verilir ve III. sınıfta tamamen tıbbi Đngilizce olarak işlenir.
Başarısız olan öğrenciler daha üst sınıflara geçebilirler. Ancak Dönem IV 'ün başına kadar Ortak Zorunlu Derslerden
açılan sınavlara girerek başarılı olmak zorundadırlar aksi takdirde Dönem IV 'e başlayamazlar.
YEDĐNCĐ BÖLÜM
Dönem IV ve V ile ilgili ortak ilkeler
Stajlar
MADDE 33-(1) Dönem IV ve V klinik staj dönemidir. Stajlar teorik ve pratik ders olarak uygulanır.
291
Staj sınavı
MADDE 34- a) Staj sınavlarında tıp eğitiminde geçerliliği kabul edilmiş tüm yöntemler (pratik ve teorik)
kullanılabilir. Öğrencinin başarılı olması için geçme notu, sınavın iki aşamasından alınan notların katkısı ile hesaplanır,
her iki sınavın katkı oranına Anabilim Dalı karar verir, ancak pratik sınav katkı oranı %40’dan fazla olamaz. Not
takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır.
b) Sınavların uygulanması ve sonuçları gerekli görüldüğünde Dekanlığın kuracağı bir komisyon tarafından
incelenebilir. Komisyon önerisi ile Fakülte Kurulu veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Anabilim Dallarının sınav ve
değerlendirme yöntemine gerekli hallerde müdahale edilebilir.
Staj bütünleme sınavı
MADDE 35- (1)
Dönem IV ve V deki stajlardan bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci bu
stajların bütünleme sınavlarına o akademik yılın son stajının bitiminden en erken 7 gün sonra alınır. Bütünleme sınav
veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye bu staj veya stajları bir sonraki akademik yılda bir defa daha
tekrarlama hakkı verilir. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın/stajların staj sonu sınavlarına devam
zorunluluğu aranmaksızın (kanuni hak tanınan eğitim süresi içerisinde) alınır.
Dönem IV ve V’de bulunan stajları tamamlamadıkça bir üst döneme geçemezler.
Staj notu
MADDE 36- (1) Staj notu, staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan nottur.
Dönem notu
MADDE 37- (1) Dönem IV ve V’de başarılı öğrencilerin dönem notu, o döneme ait staj notlarının ağırlıklı not
ortalamasıyla hesaplanır.
SEKĐZĐNCĐ BÖLÜM
Dönem VI (Aday/Đntörn Doktor)
MADDE 38- (1) Genel kurallar
a) Öğrencilerin bu dönemde Fakülte Kurulunca belirtilen süre kadar bulunmaları ve programlanan çalışmaları
başarı ile yapmaları zorunludur.
Bu dönemde öğrenci mezuniyet öncesinde öğretim üyesi denetiminde aday/intörn doktor olarak çalışır. Đlgili
öğretim üyesinin sorumluluğunda daha önceki eğitim dönemlerinde edindiği bilgi ve beceriyi uygulama fırsatı bulur.
Çalıştığı her birimde rutin poliklinik uygulamasına aktif olarak katılır. Yataklı birimlerde kendisinin sorumluluğunda olan
hastaları izler ve sorunları ile yakından ilgilenir, nöbet tutar, tıbbi girişimlerde bulunur. Öğrencilerin çalışmaları
program çerçevesinde günlük olarak izlenir ve öğrencinin başarılı olup olmadığı birim sorumluları tarafından belirlenir.
Çalışmaları eksik kalan ya da yeterli bulunmayarak başarısız sayılan öğrenciler, birim sorumlularının belirttiği
sürelerle ve çalışmaları yeterli bulunana kadar, o birimdeki çalışmalarını tekrar ederler.
Bu dönemde yapılan stajlar Fakültemiz bünyesindeki klinik bilimlere ait birimlerde yapılabileceği gibi,
öğrencilerin isteklerine göre Fakülte dışında da (yurtiçi ve yurtdışında, üniversite hastaneleri ya da eğitim
hastanelerinde) yapılabilir. Ancak, bu stajların “geçerli”
sayılabilmesi için öğrencinin başvurusunun Dekanlıkça
önceden “uygun bulunmuş” olması gerekir. Aynı esaslara göre yurtiçi ve yurtdışından da öğrenci kabul edilir.
292
b) Aday/intörn hekimliği döneminde eğitimin başlama ve staj bitiş tarih ve saatleri: Eğitim 01 Temmuz’da
başlar, 30 Haziran’da biter, toplam 12 ay sürer. Anabilim dalları staj başlama ve bitiş saatlerini kendileri
belirleyebilirler. Bu saatten sonra öğrenciler ancak gönüllü olarak kliniklerde kalabilir.
c) Aday/intörn hekimliği döneminde nöbetler eğitim amaçlıdır. Nöbetler bir ayda en fazla 10 gün olarak
organize edilebilir.
d) Aday/intörn hekimliği döneminde devamsızlık: Aday/intörn hekimliği dönemi stajlarının her birindeki süreleri
eksiksiz olarak tamamlamak zorundadır. Süre açısından eksik kalan ve beceri kazanma açısından yetersiz olan staj,
ilgili anabilim dalı tarafından uygun görülen süreyle, tüm stajlar bittikten sonra tamamlanır.
e) Aday/intörn hekimlerinin yükümlülük ve görevleri: Bu dönemde mevcut her bir stajın öğrenciye
kazandıracağı beceriler ilgili anabilim dalları tarafından belirlenir. Öğrencinin mümkün olan durumlarda, staj boyunca
yapması gereken becerilerin minimum kaç kez yapılacağı belirlenir. Sayı belirlemenin mümkün olmadığı durumlarda ise
o beceriyi yapabilecek düzeye gelip gelmediği belirtilir. Stajın amaç ve hedefleri çekirdek eğitim programının beceriler
bölümünden yararlanılarak belirlenir.
(2) Dönem VI Aday/intörn Hekimliği döneminde 1. basamak hekimlik pratiğine yönelik eğitim amaçlanmalıdır.
Gerekirse öğrenciler diğer hastane ve sağlık kuruluşlarına eğitim komisyonu ve Dekanlığın onayı ile gönderilebilir.
(3) Bu dönemde öğrenciler her Anabilim veya Bilim Dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik,
laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler
ve katıldıkları seminerler, toplantılardaki katılımları, teorik bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı ayrı göz önüne
alınarak “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir ve 100 üzerinden not takdir edilir. Bu not mezuniyet
derecesinin değerlendirilmesine katılmaz. Aile hekimliği kademesindeki stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan
öğrenci, kabul edilen süre içinde kalmak üzere bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diplomalar
MADDE 39- (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Tıp öğrenimini tamamlayamayanların veya tamamlayamayacakları
anlaşılanların ön lisans diploması almaları, ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.
b) Tıp Doktorluğu Diploması; bu Yönergede öngörülen süreler sonunda eğitim-öğretimini başarı ile
tamamlayanlara verilir.
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 40- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Senato, Üniversite Yönetim
Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile en son yürürlükte olan ve Resmî Gazete’de yayımlanan
Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Ön Lisans - Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.
MADDE 41- Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi adına eğitimini başka bir üniversitede alan öğrenciler bu
dönemde eğitim aldıkları kurumun Eğitim, öğretim, sınav ve disiplin hükümlerine tabidir.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 42- - (1)Üniversitemiz senatosunun 04.07.2001 tarihli ve 2001/28-04 nolu kararı ile kabul edilen
Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Staj Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
293
Yürürlük
MADDE 43- (1) Bu Yönerge Üniversitemiz Senatosu’nun 28/12/2013 tarih ve 2013 /30-06/a maddesince
kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 44- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
yürütür.
294
HEKĐMLĐK ANDI
Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda,
hayatımı insanlık yoluna adayacağımı açıkça bildiriyor ve söz veriyorum.
Hocalarıma saygı ve gönül borcumu her zaman koruyacağıma,
sanatımı vicdanımın buyrukları doğrultusunda
dikkat ve özenle yerine getireceğime,
hasta ve toplumun sağlığını baş görev sayacağıma,
benden hizmet bekleyen kimselerin sırlarına saygılı olacağıma ve onları
saklayacağıma,
hekimlik mesleğinin onurunu ve temiz töresini sürdüreceğime,
meslektaşlarımı kardeş bileceğime,
Din, Milliyet, Irk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının
görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,
Đnsan hayatına kesinlikle saygı göstereceğime,
baskı altında kalsam bile tıp bilgilerimi insanlık değer ve yasalarına karşı
kullanmayacağıma,
açıkça, özgürce ve namusum üzerine and içerim.
295
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
2 100 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content