close

Enter

Log in using OpenID

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI VE İLANI

embedDownload
BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI VE İLANI
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sayı : 97927743 / 2745
04.08.2014
Konu : Banka Promosyonu İhalesi
Banka Promosyonu İhale Numarası
1-Kurumun Adı
A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
2-İhale Konusu
2014/1
Eyüp Belediye Başkanlığı
Nişanca Mahallesi Feshane Caddesi No 42
0 212 440 05 18 - 0 212 440 05 49
[email protected]
Banka Promosyon İhalesi
Kamu Görevlilerinin Aylık ve Ücretlerinin Bankalarca
ödenmesinde çalışan personele promosyon ödenmesi
konusunda yürürlükteki 05 Ağustos 2008/18 sayılı ve 10
Ağustos 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgeleri ve
Muhasebat Tebliği
4734 Sayılı İhale Kanununa Tabi olmayan Kapalı Zarf ve
Açık Artırma Usulü
455
1,800,000.00-TL * 12 = 21,600,000.00 TL
Belediye Meclis Salonu
12.08.2014 Salı Günü Saat 11:00
3-Yasal Dayanak
3-İhale Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
Banka Promosyonu İhale Komisyonu 04.08.2014 Pazartesi Günü saat 10:00’da yaptığı
toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak; yukarıda
belirtilen tarih ve saatlerde promosyon ihalesi toplantısının yapılmasına, ihalenin Kapalı Zarf ve Açık
Artırma Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyon İhale ilanı ve eklerinin kurumun internet adresinde
yayınlanmasına, ilgili bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar vermiştir.
Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ;
1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
2-Banka Promosyon İhale Şartnamesi ve diğer belgeler www.eyup.bel.tr adresinde görülebilir.
3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile belirlenecektir.
4-Teklifler en geç 12.08.2014 Salı Günü saat 11:00’a kadar Eyüp Belediye Başkanlığı Meclis
Odasında ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecektir.
5-Bankalar kişi bazında (personel başına) teklif verecek olup, verilecek ilk tekliflerin kişi başı aylık
30.00-TL (otuztürklirası) ve üzerinde olan teklifler değerlendirmeye alınacaktır.
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Ahmet TÜFEKÇİ
Medine GÜRSOY
Zuhat BUDAK
Muhammet ÇAKIR
Salih AYKURT
Erol ŞENGÖZ
Belediye Başkan
Yardımcısı
Mali Hizmetler
Müdürü
Hukuk İşleri
Müdürü
Fen İşleri Müdürü
Temizlik İşleri
Müdürü
Bem-bir-sen 6 Nolu
Şube Yetkilisi
GENEL ŞARTLAR
1) Kurumumuzun tüm birimlerinde toplam 455 çalışan bulunup yıllık nakit akışının (maaş, ikramiye,
sosyal hak ve yardım, ödemeler ve diğer ücretler ) yaklaşık 21,600,000.00-TL olarak
gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.
2) Protokolün süresi 3(üç) yıldır.(15 EYLÜL 2014-14 EYLÜL 2017).Protokolde belirtilen
promosyon miktarının dağıtımı; ilk maaş ödemesinin yapılacağı 15 EYLÜL 2014 tarihinden
itibaren 14 EYLÜL 2017 tarihine kadar olan süreyi kapsar.
3) Banka teklif edilen ve komisyon tarafından kabul edilen promosyon tutarının tamamını eşit tutarlı
olacak şekilde idarenin yazılı talimatı doğrultusunda tüm çalışanların banka hesaplarına 15
EYLÜL 2014 tarihinde defaten yatıracaktır.Ayrıca toplam personel sayısının %1’ini aşmamak
üzere , sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde naklen, açıktan atama veya yeni
başlatılan işçi, memur ve sözleşmeli memur için aynı promosyon tutarı göreve başladığı (1)bir ay
içerisinde uygulanacaktır. Banka bu işlemi takip eden 2(iki) iş günü içerisinde çalışanın hesabına
ne kadar ödeme yapıldığı bilgisini ayrıntılı hesap dökümleri ile birlikte İdarenin Mali Hizmetler
Müdürlüğü’ne bildirecektir.
4) Eyüp Belediyesi personelinin maaş ödemeleri her ayın 15’inden 1(bir) iş günü önce bankada
bulunan kurum/birim hesaplarına aktarılır.Banka bu ödemeleri her ayın 15’inin başladığı gece
00:01’den itibaren personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale
getirir.
5) Çeşitli nedenlerle (tayin, doğum izni, sosyal izin, askerlik; emeklilik vb.)kurum ile geçici veya
daimi olarak ilişkisi kesilen personelden hiçbir surette banka tarafından ödenen promosyonların
iadesi istenmeyecektir.
6) Anlaşma yapılan banka; bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde durumun bankaya
bildirilmesinden itibaren en kısa sürede mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını
sağlamak zorundadır.
7) Maaş hesaplarından yapılan havale ve eft’lerden ücret alınmayacaktır.
8) Anlaşma yapılan banka; Eyüp Belediye personeline ATM’lerini herhangi bir masraf komisyon vb.
talep etmeden kullandıracaktır.
9) Anlaşma yapılan banka ; maaş-özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatindeATM lerde
yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.Belediye personelinin ATM’lerden bir defada
1,500.00-TL çekilebilmesi için gerekli yazılım, tanımlama ve sistem çalışması banka tarafından
sağlanacaktır.
10) Anlaşma yapılan banka Eyüp Belediye personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla
yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecektir.
CEZAİ HÜKÜMLER
Açık arttırma sonunda tespit teklifini kazanan banka, protokol imzalamaya yanaşmama
halinde açık arttırma sonunda verdiği teklifin %20 (yüzde yirmi)’si kadar ceza ödemeyi kabul
eder.
Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde 1. defa yazılı olarak
uyarılır.2.defa tekrarında toplam promosyon bedelinin % 20(yüzde yirmi)’si oranında ceza
ödemeyi kabul eder.3.defa tekrarında ise protokol tek taraflı olarak feshedilir.Şartnamede belirtilen
hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve
davacı olamaz.
Anlaşma yapılan bankanın, Eyüp’te faaliyet gösteren şubelerinin herhangi bir nedenle
kapanması halinde protokol kendiliğinden sona erer.En az bir ay evvelinden haber vermek
suretiyle, taraflar arşılıklı anlaşarak protokolü sona erdirebilirler.Bu durumda taraflar hak iddia
edemez.
Banka anlaşma halinde protokol ile üstlendiği işleri Belediyenin yazılı izni
olmaksızın
tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez.Devrettiği takdirde hersorumluluğu bankaya ait
olmak üzere Eyüp Belediyesi ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın protokolü sona erdirir.Bu
durumda banka belediyeden herhangi bir hak talep edemez.
Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.İhtiyaç halinde
taraflar öncelikle kendi aralarında görüşerek sorunu çözümler.Çözümlenememesi halinde İstanbul
Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
DİĞER HÜKÜMLER
Banka, protokol ve eklerinden doğan damga vergisi ile ilgili diğer yükümlülüklerin
yerine getirilmesine ait her türlü vergi, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup protokolden
önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları kurumumuza ibraz etmek zorundadır.
Komisyon banka promosyonuna ilişkin oturumu hiçbir gerekçe göstermeksizin
yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmekle yetkilidir.
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Ahmet TÜFEKÇİ
Medine GÜRSOY
Zuhat BUDAK
Muhammet ÇAKIR
Salih AYKURT
Erol ŞENGÖZ
Belediye Başkan
Yardımcısı
Mali Hizmetler
Müdürü
Hukuk İşleri
Müdürü
Fen İşleri Müdürü
Temizlik İşleri
Müdürü
Bem-bir-sen 6 Nolu
Şube Yetkilisi
Ek :
1- Banka Promosyonu İhale Şartnamesi
2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Örneği
3-Banka Promosyonu İhalesi Teklif Mektubu Örneği
4-Banka Bilgi Formu
5-Aylık Nakit Akış Tablosu
6-Personel Profili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
77 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content