close

Enter

Log in using OpenID

1 1- Kurumun Adı - Meram Belediyesi

embedDownload
T.C.
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BANKA PROMOSYONU ŞARTNAMESİ
Banka Promosyonu İhale Numarası
:1
1- Kurumun Adı
A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
2- İhale Konusu
3- İhale Usulü
4- Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
5- Personelin Aylık Nakit Akışı
6- Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer
7- Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
: Meram Belediye Başkanlığı
: Şeyh Sadrettin Mh. Feritpaşa Cd. No: 18 Meram/KONYA
: 0332 320 10 00 / 0332 320 91 29
: [email protected] .tr
: Banka Promosyon İhalesi
: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
: 426 (2014 Ekim ayı itibariyle)
: 1.296.492,95 TL (2014 Ekim ayı itibariyle aylık ortalama)
: Meram Belediyesi Meclis Salonu
: 24/11/2014 Pazartesi günü, saat 14:30
Madde 1- MEVZUAT :
Aylık ve ücret ödemeleri için aracı bankayı tespit etmek üzere yapılacak bütün
işlemler; Maliye Bakanlığının 17 Temmuz 2012 gün ve 28356 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan 1 nolu Genel Tebliği, 20/07/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/21,
05/08/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2008/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ve
10/08/2010 tarih ve 27668 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlığın 2010/17 Sayılı
Genelgesi doğrultusunda yapılacaktır.
Madde 2- İHALE KONUSU VE SÜRESİ:
Meram Belediye Başkanlığı Maaş Promosyon İhalesi; 16 ARALIK 2014 tarihinden
geçerli olmak üzere maaş promosyon ihalesi yapılacak ve süresi 36 ay olup, 15 ARALIK
2017 tarihinde sona erecektir. Gerek görülen düzenlemeler için, ihaleyi kazanan banka ile
ek protokol yapılacaktır.
Madde 3- İHALE'NİN YERİ VE ZAMANI:
Promosyon ihalesi 24/11 /2014 Pazartesi günü, saat 14:30 da Meram Belediyesi
Meclis Salonunda yapılacaktır.
Madde 4- İHALE USULÜ:
Banka promosyon ihalesi 4734 Sayılı Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf Teklif Usulü
ile yapılacaktır. verilecek teklifler çalışan memur, işçi ve sözleşmeli çalışan üzerinden
2014 Ekim ayı itibariyle toplam (426 kişi) personel adedi ve 3 (üç) yıl süreli olacaktır.
Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.
Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt
edilecektir. Teklif mektubu bu şartnamede belirlenen usule uygun değil ise değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Madde 5- TEKLİFLERİN SUNULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
a) İhale saatinde istekliler tarafından sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife
yetkili olduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale
komisyonunca incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri hazır bulunan
isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacak ve ikinci tekliflerini vermek üzere
ihalenin ilk turu bitirilecektir. Bankalar ikinci tekliflerini Aynı gün komisyonca belirlenecek
saatte verecektir. Aynı şekilde teklifler açıklanacak ve bütün bankaların katılacağı açık
Sayfa 1 / 6
artırmaya geçilecektir. Komisyon, en yüksek teklifi veren en az iki banka arasında seçim
yapmaya yetkilidir. İhale aynı gün mesai bitimine kadar sonuçlandırılarak açıklanacaktır.
Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye
ara verebileceklerdir.
b) İhale tekliflerinin, personelin izin ve görev için il dışında bulunduğu zamanlarda
işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği, yaygın servis ağı bulunan bankalara verilmesi
esas alınmıştır. Ancak bu şartı taşımayan bankalar ortak noktalardan ücretsiz yararlandırmayı
taahhüt ettiği takdirde teklifleri değerlendirilecektir.
c) Üst Yönetici ve/veya Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe
göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yinelemeye
yetkilidir.
d) İhale, üzerinde kalan istekli bankaya, Komisyon kararı yazılı olarak bildirilecek ve
sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün
içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme Meram Belediyesi Merkez Hizmet Binasında
imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar
tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.
Madde 6- BANKA PROMOSYONU'NUN DAĞITIM ŞEKLİ:
Anlaşma yapılan banka; promosyonun tamamını, kurumun sisteme dâhil olduğu ilk
ayda, kurumdan maaş alan tüm personelin hesaplarına l (Bir) defada peşin olarak yatıracaktır.
Ne kadar Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 2 (iki)
işgünü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Anlaşma yapılan banka; promosyon anlaşmasından sonra, kuruma yeni atanan ve
nakil gelen personel olması halinde, bankaya kurumca isimleri bildirilen personele ödenecek
ilk maaşla promosyonları banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek bu oranda
sisteme dahil olunan ayda, hesabına 1 (Bir ) defada peşin olarak yatırılacaktır. Sözleşme
yapıldıktan sonra sistemden tayin ve sair sebeplerle ayrılan personelden almış oldukları
promosyonlar geri alınmayacaktır.
Madde 7- İHALE'NİN DUYURU ŞEKLİ:
Yapılacak olan promosyon ihalesinin, genel şartnamesi, davet yazısı ile bankalara
duyurulacak, istekli olanlara şartname imza karşılığı teslim edilecek ve ayrıca Meram
Belediyesi www.meram.bel.tr internet adresinde Duyurular bölümünden kurum personelinin
ve istekli bankaların bilgisine sunulmak üzere yayımlanacaktır.
Madde 8: Promosyon Sözleşme Hükümleri 15 Aralık 2017 tarihinde ödemelerin yapılması
ile birlikte sona erecektir. Sözleşme bitim tarihi itibariyle yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar
kurum tarafından uygun görüldüğü takdirde aynı banka ile çalışılmaya devam edilecektir.
Madde 9: İhaleye teklif veren banka temsilcilerinin, teklif vermeye yetkili olduklarını
gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini teklif mektuplarıyla birlikte getirmeleri
gerekmektedir.
Madde 10: İhaleyi kazanan banka, kurum personelinin Banka Hesap Numaraları, IBAN
(Uluslararası Banka Hesap Numarası) numaraları, Adı, Soyadı ve TC Kimlik Numaraları ile
birlikte, kurumun belirleyeceği formatta EXCEL dosyası olarak elektronik ortamda kuruma
verecektir.
Madde 11: Sözleşme yapılacak Banka tarafından; biri belediye merkez hizmet binası yanına,
diğeri ise Arif Bilge tesisleri yanına olmak üzere en az iki adet ATM cihazı kurulacaktır.
Sayfa 2 / 6
Madde 12: Kurum personeline vadesiz hesap açılarak ücretsiz maaş kartı verecektir. Kart ve
şifrenin dağıtımı banka tarafından personelin çalıştığı birimlerde en seri şekilde dağıtılacaktır.
Madde 13: Muhatap banka, kurum personelinin maaş ödemelerini her ayın 15'i gecesi en geç
saat:00.01'den itibaren personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına
hazır hale getirir. Ücret ve diğer Ek ödemeler ise en geç banka listesinin/EFT'nin yapıldığı
günü izleyen gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Maaş ödeme
tarihinde Maliye Bakanlığınca yapılabilecek ödeme günü değişikliği durumunda o tarihin
gecesi saat 00.01'den itibaren personelin kullanımına hazır hale getirir.
Madde 14: Anlaşmalı banka, kurumun toplu ödemelerinin olduğu günlerde BTM/ATM
cihazlarında para bulundurmak ve cihazların sağlıklı çalışmasını sağlamak zorundadır.
BTM/ATM cihazlarında Meram İlçe Merkezi Sınırları içerisinde yaşanacak uzun süreli
arızalarda Maaş ödemeleri Banka gişelerinden yapılacak olup, Bankaca Belediyemiz
personeline vezne tahsis edilmesi sağlanacaktır.
Madde 15: Anlaşma yapılan banka, anlaşma süresince; maaş hesabı ve kredi hesabı
ekstralarından bildirim ücreti, ATM ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi,
değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından, otomatik ve düzenli ödeme
talimatları ile yapılan işlemlerden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya BTM ATM aracılığıyla ve banka şubesinden gerçekleştirilen havale, EFT ve ileri tarihli IBAN
numaralı EFT işlemlerinden, personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık
hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya
her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.
Madde 16: Anlaşma yapılan banka; Her hangi bir sebeple geçici olarak (askere giden,
ücretsiz izine ayrılan vb.) Kurumdan ayrılan ancak tekrar dönecek olan personelden hesap
işletim ücreti, yıllık kart ücreti, havale ücreti ve EFT ücreti veya her ne nam altında olursa
olsun hiçbir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir. Kurumdan tayin olan personelden en
az üç ay süreyle hesap işletim ücreti, yıllık kart ücreti, havale ücreti ve EFT ücreti veya her ne
nam altında olursa olsun hiçbir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.
Madde 17: Kurum personeline isteğe bağlı olarak, Kredili Mevduat Hesabı (Artı Para, Esnek
Hesap vb.) açılacaktır. Personel kredi kartı almaya zorlanmayacaktır.
Madde 18: Bankamatiklerden günlük nakit çekme alt limiti en az 2.000,00 TL (İKİBİN TL)
olacak, günlük nakit çekme limiti günün şartlarına göre maksimum değerde tutulacak,
maaşının kalan kısmını veya tamamını aynı gün anlaşmalı banka şubelerinden çekebilecektir.
Madde 19: Personel maaşını, banka cüzdanı yoksa banka kartı veya nüfus cüzdanı ile birlikte
anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden ücretsiz tahsil edebilecek, ücretsiz para
yatırabilecektir.
Madde 20: Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni
yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla
yükümlü olup sözleşmeden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Müdürlüğümüze
ibraz etmek zorundadır.
Madde 21: Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği personel
bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaçla kullanamaz. Personel hesap
işlemlerinde gizliliğe riayet edilecek, idareden habersiz olarak Yurtiçi ve Yurtdışı hiçbir kişi,
kurum-kuruluşlara kesinlikle bilgi veya belge verilmeyecektir.
Sayfa 3 / 6
Madde 22: Anlaşma yapılan Bankanın, Banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı
kapanması gündemde olması halinde iki ay önce bildirilmek suretiyle sözleşme kendiliğinden
sona erecektir. Bu durumlarda taraflar hak iddia edemez.
Madde 23: Yapılacak ihale sonrası imzalanacak maaş protokolünde belirtilen hükümlerin
ihaleyi alan banka tarafından yerine getirilmesinde aksamalar yaşanması veya yerine
getirilmemesi durumunda Meram Belediye Başkanlığı protokolü tek taraflı fesih edebilir ve
yeni ihale süreci tamamlana kadar protokolde belirtilen işlemler banka tarafından yürütülür.
Madde 24: Banka ile imzalanacak promosyon sözleşmesi devredilemez.
Madde 25: İdare tarafından sehven yapılan personel ücret ödemelerinde, idarece yapılan
yanlışlık veya fazla ödemelerin bulunması idarece tespit edilmesi halinde, ödemenin
durdurulması ve Bloke işleminin yapılması için banka, kurum yetkilisinin talimatları
doğrultusunda hareket edecektir.
Madde 26: Anlaşmalı banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.
Yerine getirmediği takdirde; 1. defa yazılı olarak uyarılır. 2. defa tekrarında sözleşme
bedelinin % 10 (yüzde on) u oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. defa tekrarında ise
sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından
yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.
Madde 27: Açık artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (sözleşme)
imzalamaya yanaşmaması halinde açık artırma sonucunda verdiği teklifin %10 (yüzde on) u
kadar ceza ödemeyi kabul eder.
Madde 28: Uyuşmazlık halinde Konya Mahkemeleri ve Konya İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 29: İş bu Banka Promosyonu Genel Şartnamesi 29 (yirmidokuz) maddeden
ibarettir.06/11/2014
Sayfa 4 / 6
T.C.
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU
[bankanın adı]
Sayı :
Konu :
…/…/2014
Banka Promosyonu İhale Numarası
1- Bankanın Adı
A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
D) Bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Nosu
2- İhale Konusu
3- İhale Usulü
4- Promosyon İhalesi Toplantı Yeri
5- Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
:1
:
:
:
:
:
: Banka Promosyon İhalesi
: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
: Meram Belediyesi Meclis Salonu
: 24/11/2014 Pazartesi günü, saat 14:30
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
1-.......................................................................................... Bankasını temsil etmeye ve onun
adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlik şartlarını ve bilgilerini
gözden geçirip tamamını anlayarak, Banka Promosyon ihalesine yeterlik için
değerlendirilmek üzere başvurmaktayız.
2- Banka Promosyonu İhale Komisyonu, daha fazla bilgi için, Bankamızla irtibat kurabilir.
3- Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza
sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru
olduğunu bildiririz.
Sıra
Adı ve Soyadı
Bankadaki Görevi
İmzası
1.yetkili
2.yetkili
3.yetkili
Adı SOYADI
…….……...Bankası Yetkilisi
İmza
Sayfa 5 / 6
BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBU
[bankanın adı]
Sayı :
Konu :
…/…/2014
Banka Promosyonu İhale Numarası
1- Bankanın Adı
A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
D) Bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Nosu
2- İhale Konusu
3- İhale Usulü
4- Promosyon İhalesi Toplantı Yeri
5- Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
:1
:
:
:
:
:
: Banka Promosyon İhalesi
: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
: Meram Belediyesi Meclis Salonu
: 24/11/2014 Pazartesi günü, saat 14:30
Banka Promosyonu İhale Komisyonunca 24/11/2014 Pazartesi günü, saat 14:30 da
ihalesi yapılacak olan Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş ve
herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin
olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
Banka Promosyonu olarak 3 (üç) yıllık ödeme anlaşması için, kişi başına bir defada
ödenmek üzere …………….……… TL (rakam) ……………………….. TL (yazı) verilecek
olup, ayrıca promosyon anlaşmasından sonra, kuruma yeni atanan ve nakil gelen personel
olması halinde, bankaya kurumca isimleri bildirilen personele ödenecek ilk maaşla
promosyonları banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek bu oranda sisteme dahil
olunan ayda, hesabına 1 (Bir) defada peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.
Saygılarımla.
Adı SOYADI
…….……...Bankası Yetkilisi
İmza
Sayfa 6 / 6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
134 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content