close

Enter

Log in using OpenID

1/4 NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ BANKA PROMOSYONU ĐHALE

embedDownload
NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ
BANKA PROMOSYONU ĐHALE ŞARTNAMESĐ
Banka Promosyonu Đhale Numarası
1-Kurumun Adı
A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
2-Đhale Konusu
3-Đhale Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
5-Kurum Personelinin Yıllık Nakit Akışı
2013 yılı için gerçekleşen
: 2014/01
: Niğde Üniversitesi
: Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Niğde
: 225 23 72
:: Banka Promosyon Đhalesi
: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
: 1.204
: Maaşlar
:
Ücret ve Diğer Ödemeler:
Toplam
:
34.051.929,92 TL
5.958.319,10 TL
40.010.249,02 TL
2014 yılı Haziran Ayı itibariyle
: Maaşlar
:
Ücret ve Diğer Ödemeler:
Toplam
:
19.139.155.73 TL
2.971.873,94 TL
22.111.029,67 TL
2014 yılı sonu (tahmini)
: Maaşlar
:
Ücret ve Diğer Ödemeler:
Toplam
:
38.852.486,13 TL
6.140.304,69 TL
44.992.790,82 TL
6-Promosyon Đhalesi Toplantı Yeri
7-Promosyon Đhalesi Tarih ve Saati
: Rektörlük Senato Salonu
: 5 Ağustos 2014 Salı Saat: 10.00
GENEL ŞARTLAR
1. Niğde Üniversitesinin tüm birimlerinde 1.204 (binikiyüzdört) personel bulunmakta olup 2013
yılında
(maaş-özlük
ve
diğer
ödemeler
dâhil
40.010.249,02
TL
(Kırkmilyononbinikiyüzkırkdokuzliraikikuruş) 2014 yılı Haziran ayı itibariyle 22.111.029,67
TL (yirmiikimilyonyüzonbirbinyirmidokuzliraaltmışyedikuruş) nakit akışı gerçekleşmiştir.
2014
yılı
sonundaki
nakit
akışının
yaklaşık
44.992.790,82
TL
(kırkdörtmilyondokuzyüzdoksanikibinyediyüzdoksanliraseksenikikuruş)
olacağı
tahmin
edilmektedir.
2. Anlaşma yapılacak banka ile sözleşme süresi 3 (üç) yıl olacaktır.
3- Bankalar tekliflerini kişi başına net tutar (TL) olarak sunacaklardır.
4- Personele ödeme 1 defada peşin olarak yapılacaktır. Promosyon tutarı, anlaşma yapılan banka
tarafından 15 Ekim 2014 tarihinde Üniversite personelinin hesabına yatırılacaktır. Personel
hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 2 (iki) işgünü içerisinde Niğde
Üniversite Rektörlüğüne yazılı ve ayrıntılı olarak bildirilmek zorundadır.
5- Sözleşme imzalanmasından sonra;
a)Ücretsiz izinden dönen personele promosyonları sözleşmenin kalan süresi hesap edilerek
bulunacak tutar üzerinden göreve başladığı tarihi izleyen ilk maaş ödemesinin yapıldığı ayın en
geç 20’sine kadar 6’ncı maddede yer alan hesaplama yöntemiyle hesabına peşin olarak
yatırılacaktır.
1/4
b)Açıktan ataması yapılan personele promosyonları sözleşmenin kalan süresi hesap edilerek
bulunacak tutar üzerinden göreve başladığı tarihi izleyen ilk maaş ödemesinin yapıldığı ayın en
geç 20’sine kadar 6’ncı maddede yer alan hesaplama yöntemiyle hesabına peşin olarak
yatırılacaktır.
c) Naklen atama ile gelen personelin gelmiş olduğu kurumdan promosyon almamış olması
durumunda, promosyonları sözleşmenin kalan süresi hesap edilerek bulunacak tutar üzerinden
göreve başladığı tarihi izleyen ilk maaş ödemesinin yapıldığı ayın en geç 20’sine kadar 6’ncı
maddede yer alan hesaplama yöntemiyle hesabına peşin olarak yatırılacaktır.
d) Naklen atama ile gelen personelin, geldiği kurumdan promosyon almış olması halinde almış
olduğu promosyonla Üniversitemiz için belirlenen promosyon arasında personel lehine bir
farklılık olması durumunda, fark tutarı söz konusu personelin bir önceki promosyon süresinin
bitimini müteakip ilk maaş ödemesinin yapıldığı ayın en geç 20’sine kadar hesabına peşin
olarak yatırılacaktır.
6- Sözleşmenin imzalanmasından sonra sisteme dahil olan personelin promosyon tutarı;
Personel başına düşen promosyon
miktarı
36
X
Personelin sisteme dâhil olduğu ayın
15’i itibariyle kalan sözleşme süresi (ay)
formülüyle hesap edilecektir.
7. Đhale tekliflerinin, Niğde Üniversitesi personelinin yarıyıl ve yaz tatillerinde işlem yapma
konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan bankalara verilmesi esas alınmıştır.
8. Anlaşma yapılan banka; Niğde Üniversitesi personeline ATM'lerini herhangi bir masraf,
komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.
9. Anlaşma yapılan banka; maaş-özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde
ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.
10. Anlaşma yapılan banka; Bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun
bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa sürede mevcut duruma müdahale edip hizmetin
devamını sağlamak zorundadır.
11. Niğde Üniversitesince; Personelin maaş ödemeleri her aybaşından iki iş günü önce Bankada
bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15’inin başladığı
gece saat 00.01’den itibaren personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin
kullanımına hazır hale getirir. Ücret ve diğer ödemeler ise, en geç banka listesinin/EFT’in
yapıldığı günü izleyen gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.
12. Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi,
yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Niğde
Üniversitesinden veya personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon
bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin
bankadaki hesaplarından anlaşma süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı,
kart aidatı, üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir
masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.
13. Anlaşma yapılan banka; Üniversite personelinin sayısını da dikkate alarak kirası karşılığında
Üniversite tarafından belirtilen yerlere en az 2 (iki) bankamatik koymak zorundadır. Ayrıca
Bor’da Üniversite birimleri bulunduğundan anlaşma yapılan bankanın şubesi bulunmaması
durumunda bu yere de 1 (bir) adet bankamatik koyacaktır.
2/4
14. Üniversite personeli adına vadesiz maaş hesabı açma işlemi personelin kendi kurumuna
gönderilen banka personelleri tarafından yapılacaktır. Banka, personelin isteği ve bankanın
uygun görmesi halinde personel adına ek hesap ve fon hesabı açacaktır.
TEKLĐFLERĐN DEĞERLENDĐRĐLME USULÜ
15. Banka promosyon ihalesi kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının
üstünde, bankanın adı, tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Teklif zarfının
kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla
açılacak ve teklif tutanağına kaydedilecektir. Teklif mektubu şartnamede belirlenen usule
uygun ise değerlendirmeye alınacaktır.
16. Đstekliler tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup komisyon tarafından
banka yetkililerinin huzurunda değerlendirilmesinden sonra, en yüksek teklifi veren 5 (beş)
istekli banka arasında kapalı zarf usulü ile arka arkaya 2 (iki) teklif daha alınacaktır. Bunların
sonunda en yüksek teklifi veren 3 (üç) istekli banka arasında açık artırma usulü ile teklif
alınmaya devam edilecektir. Bu tur sonunda ihaleye en fazla teklifi veren istekli bankanın
teklifi Komisyon tarafından değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır. Açık artırmaya dâhil olan 3
(üç) bankanın verdikleri en son teklifler yazılı teklif mektubu olarak Komisyona sunulacaktır.
Komisyon ve istekli bankaların görüşme yapabilmeleri için talepleri halinde ihaleye kısa süreli
aralar verilebilecektir.
17. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde; en avantajlı teklif olarak şartnamede belirtilen tüm
şartların kabul edildiği ve promosyon olarak verilen en yüksek fiyat teklifi esas alınacaktır.
Đhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet
edilecektir. Đstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde sözleşmeyi
imzalaması şarttır. Sözleşme Niğde Üniversitesi Rektörlüğünde imzalanacaktır. Sözleşmeden
sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale
getirecektir. Đdare sözleşmeyi yapıp yapmamakta serbesttir.
CEZAĐ HÜKÜMLER
18. Açık artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan banka protokol (sözleşme) imzalamaya
yanaşmaması halinde, açık artırma sonucunda verdiği teklifin %20 (yüzde yirmi)’si kadar ceza
ödemeyi kabul eder.
19. Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.
20. Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1’inci defa yazılı olarak uyarılır.
2’inci defa tekrarında sözleşme bedelinin % 10 (yüzde on)’u oranında ceza ödemeyi kabul
eder. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.
21. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka
herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.
22. Anlaşma yapılan Banka’nın, Niğde’de faaliyet gösteren şubesinin herhangi bir nedenle
kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az bir ay öncesinden haber vermek
suretiyle, taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumlarda taraflar hak
iddia edemez.
23. Banka, anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Niğde Üniversitesinin yazılı
izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her
türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Niğde Üniversitesi mahkemeden bir karar
almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka
Niğde Üniversitesinden herhangi bir hak talep edemez
3/4
24. Đhtilaf halinde Niğde Mahkemeleri yetkilidir.
DĐĞER HÜKÜMLER
25. Anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ve eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile
yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Banka’ya
aittir.
26. Anlaşma halinde imzalanacak sözleşmede bu şartnamede belirtilen hususlar dışında farklı
hüküm içeren hususlar bulunmayacaktır.
27. Sunulacak teklifler tamamen bu şartnameye bağlı kalınarak sunulacak olup, alternatif teklif
kabul edilmeyecektir.
BAŞKAN
ÜYE
Prof. Dr. Murat ALP
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Harcama Yetkilisi
Emin ÖZKAN
Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanı
Kamu Çalışanı
ÜYE
Đhsan UĞRAŞ
Türk-Eğitim Sen
Niğde Şube Başkanı
Sendika Yetkilisi
4/4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
84 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content