close

Enter

Log in using OpenID

(ogs) etiketi peşin satış kullanıcı sözleşmesi

embedDownload
OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS) ETİKETİ PEŞİN SATIŞ KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Sözleşme Konusu ve Tarafları: Bu sözleşme, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ticaret Sicil Numarası;
1148, Merkezi; Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 Altındağ/ANKARA, Internet Sitesi Adresi;
www.ziraatbank.com.tr olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde Banka
tarafından sunulan Otomatik Geçiş Sistemi hizmetlerine ilişkin esaslar ile Karayolları Genel Müdürlüğü,
Banka ve Kullanıcının karşılıklı hak ve sorumluluklarını belirler.
Tanımlar :
Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nü,
KGM: Karayolları Genel Müdürlüğü'nü,
Elektronik etiket: Otomatik geçiş şeritlerinin kullanılmasını sağlayan, geçiş sırasında araçta bulundurulması
gereken elektronik etiketi
Kullanıcı: Banka’dan işbu sözleşme kapsamında adına elektronik etiket alan gerçek veya tüzel kişiyi,
OGS: Otomatik Geçiş Sistemi'ni,
Yetkili Şube: Elektronik etiket satışı ve ilgili diğer hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirilmiş Banka
şubelerini,
Şube: Yetkili şubeler dışındaki Banka şubelerini,
OGS Hesabı: Kullanıcıların OGS gişelerinden yapmış oldukları geçişlerin karşılığının tahsil edilmesi için
para yatırabilmelerini teminen elektronik etiketin satışı esnasında açılan ve Banka’ya rehinli olan hesabı,
Otomatik Ödeme Talimatı: Kullanıcının OGS gişelerinden yapmış olduğu geçişlerinin karşılığının ve işbu
sözleşmeden doğacak sair ödeme yükümlülüklerinin düzenli olarak tahsil edilmesi amacıyla Banka’da
bulunan herhangi bir TL vadesiz hesaba, Kredili Mevduat Hesabı tanımlı vadesiz hesaba ya da Banka
veya diğer banka kredi kartlarına tanımlattığı talimatı,
Elektronik etiket satış bedeli: Elektronik etiket için Banka tarafından belirlenen satış fiyatını,
İlk geçiş bedeli: Kullanıcıdan, OGS gişelerinden yaptığı geçişlerin karşılanması amacıyla işbu sözleşmenin
imzalanması esnasında satış bedeli ile birlikte tahsil edilmesi zorunlu olan tutarı,
Depozito: Elektronik etiket ile yapılan geçiş bedellerinin Kullanıcının OGS hesabında bulunan bakiyesinden
karşılanamaması, OGS hesap bakiyesinin belirli bir tutarın altına düşmesi veya Kullanıcının işbu sözleşme
kapsamında belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi durumlarında Banka tarafından
KGM’ ye ödeme yapılması ve başka sebeplerle Banka alacağının doğması halinde, söz konusu ödemelerin
karşılanabilmesi amacıyla Kullanıcıdan işbu sözleşmenin imzalanması esnasında ilk geçiş bedelinin yanı sıra
tahsil edilmesi gereken, araç sınıf/geçiş ücretlerinde meydana gelen artışa göre tamamlanacak olan Banka’ya
rehinli tutarı,
Kontör: KGM tarafından belirlenen ilgili araç sınıfının Boğaz Köprüleri Geçiş Ücretini,
Formatlama: Kayıp/çalıntı elektronik etiketin bulunması veya borcundan dolayı iptal edilen elektronik
etiketin yeniden kullanılmasının talep edilmesi halinde söz konusu elektronik etiketin kullanılabilir hale
getirilmesi için yapılan işlemi,
Kara Liste: Banka/KGM tarafından sistemden iptal edilen elektronik etiket listesini
ifade eder.
Madde 1: Kullanıcı, OGS Elektronik Etiket Talep Formunu doldurmayı, işbu sözleşmeyi imzalamayı,
elektronik etiket satış bedeli, ilk geçiş bedeli ile depozito bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Banka’da bulunan herhangi bir vadesiz hesabına, Kredili Mevduat Hesabı tanımlı vadesiz
hesabına ya da Banka veya diğer banka kredi kartlarına otomatik ödeme talimatı verecektir Kullanıcı
talep etmesi halinde elektronik etiketine öncelik sırasını kendisi belirlemesi kaydıyla birden fazla kanalla
otomatik ödeme talimatı verebilecektir.
Madde 2: Otomatik geçiş şeritlerini kullanmak isteyen Kullanıcıların araçlarının ön camı iç yüzeyinde
fonksiyonel durumda olan ve geçiş yapmak için hesaplarında Banka tarafından belirlenen yeterli bakiyeye
sahip elektronik etiket bulundurmaları zorunludur.
Madde 3: Kullanıcı, OGS hesap bakiyesinde yeterli bakiye bulunmaması halinde elektronik etiketinin iptal
edileceğini kabul eder.
1
Madde 4: Kullanıcı, OGS hesabına, geçiş ücreti olarak Banka’nın herhangi bir şubesinden nakit olarak,
ATM’den havale, EFT, internet şubesi/web sitesi, SMS, telefon bankacılığı, Çağrı Merkezi ve Banka’nın
ileride hizmete sunacağı diğer kanallarla ve otomatik ödeme talimatı vermek suretiyle para yatırabilecektir.
Madde 5: Banka, elektronik etiket ile yapılan geçiş bedellerinin Kullanıcının OGS hesabında bulunan
bakiyesinden karşılanamaması veya Kullanıcının işbu sözleşme kapsamında belirtilen yükümlülüklerinden
herhangi birini yerine getirmemesi halinde herhangi bir ihbar veya sair prosedüre gerek bulunmaksızın KGM’
ye bildirimde bulunarak elektronik etiketin iptal edilmesini sağlayacaktır.
Madde 6: Kullanıcının bu sözleşme kapsamındaki OGS hesap bakiyesi yalnız Otoyol ve Boğaz Köprüleri
geçiş ücretlerinin ve işbu sözleşmeden doğacak sair ödeme yükümlülüklerinin tahsili amacıyla kullanılacaktır.
Diğer taraftan KGM ve Banka’nın elektronik etiketin kullanım şeklinde bir değişiklik yapması halinde OGS
hesap bakiyesi, söz konusu değişiklikten kaynaklanan ödemelerin tahsili amacıyla da kullanılabilecektir.
Madde 7: Kullanıcı, otomatik ödeme talimatının, talimatın tanımlanmış olduğu kredi kartı/vadesiz hesabı/
KMH tanımlı vadesiz hesabından kaynaklanan herhangi bir sebeple yerine gelmemesi halinde, Banka’nın
elektronik etiketini iptal etmeye ve OGS etiketinde yüklü tutar bulunması halinde Banka’nın bu tutarları
gerek bu sözleşmeden gerekse başka sebeplerden doğan alacağı ile takas ve mahsuba yetkisi bulunduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı; geçişlerine ilişkin tahsilâtın yapılıp yapılmadığını kontrol etmekle yükümlü olup, Banka tarafından
otomatik ödeme talimatı kapsamında gerçekleştirilecek tahsilâtın teknik bir aksaklık dâhil olmak üzere
herhangi bir sebeple gerçekleştirilememesi halinde dahi geçiş ücreti, ceza ve elektronik etiket iptal
işlemlerinden sorumludur.
Hesaptan otomatik ödeme talimatı veren Kullanıcılar, hesaplarında bulunan bakiye, OGS hesaplarına
aktarılması gereken miktarı karşılamasa dahi kısmi tahsilât yapılacağı hususunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, elektronik etiketinin kullanımı sonucunda Banka’nın, elektronik etiketinde yüklü tutardan daha
fazla bir ödemeyi KGM’ ye yapmak durumunda kalması (depozito bedelinin de KGM’ ye yapılan ödemeyi
karşılamaya yetmemesi durumunda) halinde söz konusu borcu, Bankaca ödemenin yapıldığı tarihten, tahsil
edilen tarihe kadarki dönem için Banka tarafından uygulanan cari Kredili Mevduat Hesabı faiz oranı
üzerinden hesaplanacak faiz ve BSMV gibi diğer yasal feri’leri ile birlikte Banka’ya ödemekle yükümlü
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Borcundan dolayı iptal edilen bir elektronik etiketin borcunun ödenerek yeniden kullanımı, Banka tarafından
belirlenecek formatlama ücretinin tahsil edilmesi durumunda mümkün olacaktır.
Madde 8: Hiçbir koşulda elektronik etiketin satış bedelinin iadesi mümkün bulunmamaktadır. OGS hesabının
herhangi bir nedenle kapatılması durumunda (elektronik etiketin kaybolması, çalınması, herhangi bir nedenle
iptal ya da iade edilmesi) hesapta bulunan bakiye ve kalan depozito bedeli; hesabın kapanma tarihinden 30
gün sonra, varsa Kullanıcının yaptığı geçiş tutarlarının ve Banka’nın sair alacaklarının mahsup edilmesini
takiben iade edilecektir.
Madde 9: Elektronik etiket çalındığı veya kaybolduğu zaman Kullanıcı tarafından en kısa zamanda OGS
hesap numarası, adı-soyadı/unvanı ve hesabın bulunduğu şube belirtilmek suretiyle yetkili şubeye yazılı
olarak bildirilecek ya da Müşteri İletişim Merkezi (444 00 00) aranacaktır. Aksi takdirde elektronik etiketin
bir başkası tarafından kullanımı sonucunda meydana gelecek her türlü zarar Kullanıcıya ait olacaktır.
Kullanıcı, elektronik etikete ilişkin kayıp/çalıntı bildiriminin KGM tarafından alınarak işleme konulmasına
kadar geçecek süre zarfında etiketle yapılan geçiş bedellerini ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
Kullanıcı tarafından talep edilmesi halinde iptal edilen kayıp/çalıntı etiketin yeniden kullanımı Banka
tarafından belirlenecek formatlama ücretinin tahsil edilmesiyle mümkün olacaktır.
Madde 10: Elektronik etiket yalnız KGM sorumluluğunda işletilen Otoyol ve Boğaz Köprülerinde otomatik
geçiş şeritlerinde kullanılacak, uygun görülmeyen herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır. OGS kurulu
olmayan bir gişeden giriş ve/veya çıkış yapılması halinde bu sistem kullanılmayacak olup, Kullanıcılar bu
durumlarda paralı gişeleri/diğer geçiş sistemlerini kullanacaklardır.
2
KGM ve Banka, elektronik etiketlerin kullanım alanını genişletme veya sınırlandırma hakkına sahip olup,
KGM ve Banka’nın elektronik etiketin kullanım şeklinde bir değişiklik yapması halinde Kullanıcı, işbu
sözleşmeye dayanarak herhangi bir hak ve zarar talebinde bulunamaz.
Madde 11: Elektronik etiket kullanımına ilişkin işbu sözleşmede belirtilen esaslar dışında hareket edilmesi
durumunda; elektronik etiket herhangi bir ihbara gerek bulunmaksızın iptal edilebilecek, Kullanıcı, bu
durumda oluşabilecek Banka zararlarını cari Kredili Mevduat Hesabı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi
ve BSMV gibi diğer yasal feri’leri ile birlikte ilk talep üzerine derhal tazmin edecektir.
Madde 12: OGS’ ye ilişkin uygulama esasları (geçiş ücretleri, bu geçişlerinden dolayı uygulanacak ceza
esasları ve oran/tutarları ile indirim oranları, vs.) KGM tarafından belirlenmektedir. KGM, uygulama
esaslarında değişiklik yapmakta serbesttir. Kullanıcı yapılan değişikliklerin Banka tarafından iş bu
sözleşmeye yansıtılacağına onay verir. Kullanıcı KGM’nin yaptığı değişiklikler nedeniyle Banka’ya karşı
herhangi bir talep ve itirazda bulunmayacaktır. Banka’nın KGM tarafından yapılan değişiklikleri Kullanıcıya
bildirme mükellefiyeti yoktur.
Madde 13: Banka, yetkili şubeler dışı kanallardan da etiket satışı yapabilecek, bu kanallardan yapılan
satışlara ilişkin olarak Banka cari mevzuatı çerçevesinde işlem yapılacaktır.
Madde 14: Banka’nın yetkilendireceği üçüncü şahıslar kanalıyla yapacağı satışlarda, söz konusu şahısların
Banka tarafından belirlenen esaslardan farklı olarak yapacağı uygulamalardan Banka’nın sorumluluğu
bulunmayacaktır.
Madde 15: Kullanıcılar, sözleşmelerinde beyan ettikleri araçlarının mülkiyet değiştirmesi durumunda bu
araçları için kullandıkları elektronik etiketlerini de yeni araç sahibine devretmek isterlerse, yetkili şubelerden
birine müracaat ederek resmi devrinin yapılmasını sağlamak zorundadır. Kullanıcı işbu maddede belirtilen hal
dışında elektronik etiketin kullanım hakkını kısmen de olsa başka bir kişiye devredemez. Kullanıcı, elektronik
etiketini araçla birlikte devretmeyip başka bir araçta kullanacak ise, elektronik etiketin kullanılacağı yeni
araca ilişkin bilgilerin kimlik, ruhsat vb. belge fotokopileriyle birlikte yetkili şubelerden birine yazılı olarak
bildirilmesi zorunludur.
Aksi takdirde Kullanıcı, oluşacak tüm riskler (devrin yapılmaması halinde, devralan tarafından yapılan
geçişlere ait ücretler ile cezalar Kullanıcı tarafından ödenecektir ve elektronik etiketin farklı bir araçta
kullanılması halinde doğacak riskler vs. de Kullanıcıya aittir) ve KGM tarafından bu nedenlerle uygulanacak
tüm cezaların kendisine ait olduğunu, Banka’nın bu hususta sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek
Banka zararlarını, Banka’nın yapacağı ilk talep üzerine tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 16: Kullanıcı, OGS Elektronik Etiket Talep Formunda verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur.
OGS Elektronik Etiket Talep Formunda beyan edilen Kullanıcı ve araca ait bilgilerde değişiklik (isim, adres,
araç sınıfı, plaka no, vb) olduğu takdirde, bu değişikliklere ilişkin bilgilerin en kısa sürede kimlik, ruhsat vb.
belge fotokopileriyle birlikte yazılı olarak yetkili şubelerden birine bildirilmesi zorunludur.
Kullanıcı, işbu sözleşmede belirtilen adresi yasal tebligat adresi olarak belirlediğini ve bu adrese yapılacak
tebliğlerin kendisine yapılmış sayılacağını, adresini değiştirdiği takdirde en geç 15 gün içinde yeni adresini
karşı tarafa iadeli taahhütlü veya noter kanalıyla bildirmeyi, bilinen veya bildirilen en son adrese tebligat
yapılamaması hâlinde, adres kayıt sisteminde /ticaret sicilinde/ esnaf sicilinde kayıtlı bulunan adresinin,
bilinen en son adresi olarak kabul edileceğini ve Tebligat Kanunu’nun 21. maddesinin uygulanması suretiyle
tebligatın buraya yapılacağını, adres kayıt sistemindeki/ticaret/esnaf sicilindeki adresine (Tebligat Kanunu 28.
ve 29. maddelerine göre ilanen tebliğe gerek bulunmaksızın) yapılacak tebliğlere itiraz hakkı olmadığını,
adres kayıt sisteminde/ticaret/esnaf sicilinde kaydının bulunmaması/silinmiş olması vs halinde ise sözleşmede
yer alan adrese yapılacak her türlü tebligatın noter veya postaya tevdi olunduğu tarihte kendisine yapılmış
sayılacağını,
Kullanıcı, yurt dışında yerleşik dahi olsa Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir adresi tebligat adresi olarak
göstermeyi, bu durumda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.
Madde 17: Talep edilmesi halinde Banka tarafından, OGS hesabına ait dönemsel hesap özeti
gönderilebilecektir. Hesap özeti dönemleri Kullanıcının talebi doğrultusunda belirlenecek olup, aylık talep
edilmesi halinde e-posta adreslerine, matbu olarak talep edilmesi halinde ise aksi Banka’ya bildirilmediği
3
sürece iletişim adreslerine, Banka’nın cari mevzuatında düzenlenen koşullar kapsamında gönderilecektir.
İletişim adres değişikliklerinin Banka’ya bildirilmemesi halinde, hesap özetinin Kullanıcının Banka’da kayıtlı
adresine ulaştığı kabul edilir.
Madde 18: Elektronik etiket, garanti süresi boyunca üretim hatalarından dolayı arızalandığı takdirde,
Kullanıcının yetkili şubelerden birine başvurması halinde değiştirilecektir. Kullanım hataları sonucu
arızalanan cihazlar ise garanti kapsamından yararlanamaz.
Elektronik etiketin arızalanması halinde KGM tarafından gişelerde verilen uyarılara Kullanıcılar tarafından
dikkat edilmesi ve hemen KGM gişelerinde arıza testi için başvurulması gerekmektedir. Uyarı alınmasına
rağmen aynı elektronik etiketle geçilmeye devam edilmesi halinde KGM tarafından uygulanan cezalarda
Banka’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Madde 19: Kullanıcının, elektronik etiketini iyi muhafaza etmesi gerekmektedir. Kullanıcı, elektronik
etiketin yanlış kullanımdan veya Banka tarafından yetkilendirilen yerler dışında başka yerlerde teknik amaçlı
test, kontrol ve tamir ettirilmesinden doğacak her türlü zararın kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
Madde 20: Banka, KGM ve diğer yasal merci’ler tarafından talep edilmesi halinde nezdinde bulunan
Kullanıcıya ait tüm bilgi ve belgeleri vermekte serbest olup, Kullanıcı bu hususu peşinen kabul ve taahhüt
eder.
Madde 21: Kullanıcı, hizmetin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Banka’nın gerekli gördüğü
her türlü tedbiri almasına ve Müşteri Hizmetleri Yetkilisi ile arasındaki görüşmenin her türlü ses kayıt sistemi
ile tespiti ve kaydına onay verir. Kullanıcının kimliğinin tespiti ve işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla
Müşteri Hizmetleri Yetkilisinin kendisine soracağı soruları cevaplayacağını aksi halde Müşteri Hizmetleri
Yetkilisinin kendisi adına işlem yapmasının ve bilgi vermesinin mümkün olamayacağını, kaydedilen görüşme
esnasında, sesli yanıt sistemine veya Müşteri Hizmetleri Yetkilisine vereceği her türlü bilgi ve talimatların
Banka tarafından delil olarak kullanılabileceğini kabul eder.
Madde 22: Kullanıcı, Banka’nın sunduğu hizmetlerin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda
oluşabilecek arıza, vb. teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin
kesintiye uğramasından, donanım, yazılım ve internet servis sağlayıcılarından kaynaklanan aksaklıklar
nedeniyle, üçüncü kişilerin Kullanıcıya ait bilgilere erişimi sonucunda Kullanıcının uğradığı zarardan,
elektronik bankacılık sistemleri ile gelen bilgi ve talimatların yanlış ya da yetersiz olmasından, yanlış ya da
eksik iletilmiş olmasından Banka’nın sorumlu olmayacağını kabul eder.
Madde 23: İşbu sözleşme süresiz akdedilmiş olup, Kullanıcının sözleşmeye aykırı fiilleri nedeniyle fesih ve
etiketin iptali halleri hariç olmak üzere Banka noter aracılığıyla veya telgrafla veya iadeli taahhütlü mektup
veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapacağı bir ihbar ile bu
sözleşmeyi feshetmek ve ihbar tarihinden itibaren 10 (on) gün zarfında elektronik etiketin kullanımından
dolayı oluşan borçların bir kısmının veya tamamının ödenmesini istemek hakkına sahip olduğu gibi,
ihbarname gönderilmesine, kısaca hiçbir kanuni takip ve teşebbüsün icrasına yer verilmeksizin tüm alacağını
anapara faiz ve BSMV gibi diğer masrafların toplamını tayin edeceği süre içinde isteyebilir/otomatik ödeme
talimatına istinaden tahsil edebilir. Kullanıcı bu isteği, herhangi bir tazminat talebi olmaksızın yerine
getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşme yürürlükte olduğu sürece Banka’nın sözleşmeden doğan
yükümlülüklerini, bilgi işlem veya iletişim sistemlerinde veya makine ve teçhizatta ortaya çıkacak arızalar,
grev, işi bırakma veya benzeri toplumsal olaylar nedeniyle yerine getirememesi hallerinden dolayı Banka’ya
herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir.
Banka ile KGM arasında imzalanmış olan protokolün sona ermesi halinde, işbu sözleşme de
fesholacaktır. Ancak KGM tarafından Kullanıcılar açısından feshin farklı koşullara bağlanması
durumunda işbu sözleşmenin hangi koşullarda ve ne kadar süre ile devam edeceği Banka tarafından
ilanen duyurulur. Böyle bir ilanın yapılmasını takiben Kullanıcı, ilandan ve yeni koşullardan haberdar
olmadığını iddia etmeyeceğini, tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4
Madde 24: Elektronik etiketin kullanımı ile ilgili olarak oluşacak uyuşmazlıklarda Banka ve KGM’ nin OGS
ile ilgili kayıtları esas alınacak ve bu kayıtlar delil teşkil edecektir.
Madde 25 : İşbu sözleşme hükümleri ekteki talep formunda belirtilen ....... adet araç için de geçerlidir.
Madde 26: Kullanıcı, Banka’ya karşı işbu sözleşmeden ve/veya herhangi bir sebepten doğmuş ve
doğacak her türlü borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Banka’nın bütün şubelerinde mevcut olan
veya olabilecek vadesi gelmiş ya da gelecek her tür para cinsinden vadeli/vadesiz mevduatları, bloke
hesapları, her türlü hesap bakiyeleri ve doğmuş/doğacak her türlü hak ve alacakları, kendilerine ait olup
da Banka’da bulunan bütün kıymetli evrak ve menkul kıymetleri, hamiline ve nama yazılı mevduat
sertifikaları, bunların kuponları, sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasası araçlarından doğan
temettü, faiz vb. hakları, kıymetli madenler, menkuller ve kiralık kasa üzerinde Banka’nın rehin ve hapis
hakkı bulunduğunu ve bütün alacaklarının ve hesaplarının Banka’ya rehin edilmiş olduğunu, bunların
veya bedellerinin Banka tarafından takas ve mahsup edilebileceğini, yine Banka’nın lehlerine gelmiş olan
havaleleri ihbarda bulunmadan adlarına kabul etmeye yetkili olduğunu, havale tutarları üzerinde rehin ve
mahsup hakkı, ayrıca Banka marifetiyle yapacakları havale tutarları üzerinde de aynı şekilde rehin ve
mahsup hakkı bulunduğunu, işverenlerinden doğmuş ve doğacak maaş, ikramiye, temettü, kıdem
tazminatı ile her ne nam altında olursa olsun taraflarına ödenmesi gereken hak ve alacaklarının tamamını
Banka’ya rehin ve temlik ettiklerini, temlik ettikleri alacakları işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza
Banka’nın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.
Madde 27:
Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak ve
anlaşmazlıkları çözümlemeye ……… Mahkeme ve ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Ancak yukarıda
anılan yerdeki Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili kılınması,genel mahkemelerin yetkisini bertaraf
etmez.
İşbu sözleşmenin tümünü okuyarak ve muhteviyatını bilerek, isteyerek imzalamış olduğumu/olduğumuzu
beyan ve kabul ederim/ederiz.
İşbu sözleşme ......./......../............. tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca okunup, muhtevası
aynen kabul ve taahhüt olunarak imzalanmasını müteakip bir sureti Kullanıcı tarafından alınmıştır.
KULLANICI:
Adı soyadı : ...............................…
İmza:...........................................
T. C. Ziraat Bankası A. Ş.
....../...../.......
5
KSİ-00009
6
OGS
ELEKTRONİK
ARAÇ SAHİBİNE AİT BİLGİLER
KİŞİ/KURUM ADI
:      
SOYADI
:    _  
BABA ADI
:    _  
DOĞUM YERİ
:    _  
DOĞUM TARİHİ
: __ /__ /____
VERGİ KİMLİK NO
:    _  
TİCARET SİCİL NO
:    _  
T.C. KİMLİK NUMARASI :    _  




ETİKET




























TALEP
























FORMU








   
               
    
ARAÇ SAHİBİNİN İLETİŞİM ADRESİ
İLETİŞİM ADRESİ
:                              _
                      
İLETİŞİM TELEFONU
: _ ___ _______
CEP TELEFONU
: _ ___ _______
FAKS NO
: _ ___ ___ __ __
E-MAIL ADRESİ
: [email protected]____________
ARACA İLİŞKİN BİLGİLER
PLAKA NO
:              
MARKASI
:                      
MODELİ
: _ _ _ _
ARACIN SINIFI
: _ . SINIF
KREDİ KARTI BİLGİLERİ
KREDİ KARTI NO
: ____ ____ ____ ____
CVV/CVC NUMARASI
: ___
GEÇERLİLİK TARİHİ
: __ /__
HESAP EKSTRESİ GÖNDERİM TERCİHİ
EKSTRE TALEBİ
GÖNDERİM ŞEKLİ*
:
:
AYLIK
E-POSTA
ÜÇ AYLIK
POSTA
*Posta ile gönderimlerde Banka’nın cari mevzuatı doğrultusunda ekstre ücreti tahsil edilebilecektir.
BANKACA DOLDURULACAK BİLGİLER
ŞUBE NO
:
ŞUBE ADI
:
ETİKET HESAP NO
:
ETİKET SERİ NO
:
ETİKETİ SATAN
:
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
294 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content