close

Enter

Log in using OpenID

200 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI İDARİ

embedDownload
200 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) ALIMI
İDARİ ŞARTNAME TASARISI
(3/g)
(Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu “Kurum” yada “İdare” olarak anılır.)
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/147151
I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı :TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ 06109
ORAN/ANKARA
c) Telefon numarası:0312 463 42 23
d) Faks numarası:03124634227
e) Elektronik posta adresi:[email protected]
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Özlem Gül Pekdemir
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı: Eğitim ve Montaj Dâhil 200 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Alımı
b) Varsa kodu:........................................................................................................................
c) Miktarı ve türü: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmiştir.
d) Teslim edileceği yer: TRT Trabzon Müdürlüğü Akçaabat/Trabzon
e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Teknik Şartname’de belirtilmiştir.
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü: Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres: TRT Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu
3.Kat C Blok 06109 Oran/ANKARA
c) İhale tarihi: 25/11/2014
d) İhale saati:14.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri:. TRT Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı
Salonu 3.Kat C Blok 06109 Oran/ANKARA
Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
1
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhale Servisi C Blok Kat:3 No:…. 06109 Oran/ANKARA
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhale Servisi C Blok Kat:3 No:…. 06109 Oran/ANKARA
c) İhale dokümanı satış bedeli: (varsa vergi dahil) 50 (Elli ) TL
4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale
dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol
eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına
uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.
4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve
kuralları kabul etmiş sayılır.
4.4. İhale dokümanını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere
satılması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile istekliler
arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.
Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;
a) Tekliflerin sunulacağı yer: TRT Genel Müdürlüğü/Genel Sekreterlik/Genel Evrak ve iç
Dağıtım Servisi TRT Sitesi Turan Güneş Bulvarı 06109 Oran/ANKARA
b) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 25/11/2014
c) Son teklif verme saati (İhale saati) : 14.00
5.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi,
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 14 üncü maddesine göre zeyilname
düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde
yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 6-İhale dokümanının kapsamı
6.1 İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname
b) Birim Fiyat Teklif Cetveli
c) Teknik Şartname
d) Sözleşme Tasarısı
e) Standart Formlar
2
6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin
yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir
parçasını teşkil eder.
6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi
gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak
sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun
olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 7-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise,
isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
i) Bu şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı
düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
3
j) Bu şartnamenin 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler,
k) Bu şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu
tevsik eden belgeler,
l) Bu şartnamenin 7.3. maddesinde İş deneyimi istenilmesi durumunda; Tüzel kişi tarafından iş
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (a), (b), (c), (j) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak
tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde
Konsorsiyumlarda (a), (b), (c), (j) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı
verilmesi gerekir.
7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
7.2.1. Bankalardan Temin Edilecek Belgeler:
1. Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans
mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren
bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra
düzenlenmiş olması zorunludur.
2. Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:
a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine
göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi
kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az
olamaz.
b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (a),
(d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde; aday veya isteklinin bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatı, yaklaşık maliyetin %5’i ile %15’i aralığında idare tarafından belirlenecek parasal
tutardan az olamaz.
c) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden
fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
3. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın
bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından kendi
kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.
4. Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden
veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını
taşıması zorunludur.
7.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4
7.3.1. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge,
b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belge, (Yetkili satıcılık belgesine
ilişkin açıklama İdari Şartnamede yer alan Diğer Hususlar başlıklı maddenin 67. maddesinde
yer almaktadır.)
c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki
belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.
7.3.2. İstekliler tekliflerinde, “Teknik Şartnameye Cevaplar” belgesini vereceklerdir.
7.3.3. İstekliler teklifleriyle birlikte teklif ettikleri teçhizata ait teknik özellikleri içeren katalogları da
basılı olarak vereceklerdir.
7.3.4. Gerekli görüldüğü takdirde idare ihale değerlendirme sırasında teklif edilen ürünlerin teknik ve
fonksiyonel özelliklerini görmek amacıyla istekliden tanıtım talep edebilecektir.
7.3.5.Tanıtım istenen hususlarda Teknik Şartname’ye verilen cevaplar, katalog değerleri ve tanıtım
sırasındaki tespitler arasında çelişki olursa tekliflerin değerlendirilmesinde tanıtım sırasındaki
tespitler esas alınacaktır.
7.3.6.Tanıtım istenmeyen hususlarda, Teknik Şartname’ye verilen cevaplarla sunulan kataloglar
arasında çelişki olursa tekliflerin değerlendirilmesinde katalog değerleri esas alınacaktır.
7.3.7. İş deneyim belgeleri:
1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu
veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş
veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri
tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan
veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan
mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
istenilmesi zorunludur.
2) Aday veya istekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son
başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de
sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.
3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;
a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine
göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 10’undan az ve % 40’ından fazla olmamak
üzere idarece belirlenecek bir oranda,
b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e)
bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %10’u ile % 40’ı aralığında, idarece
belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,
5
ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren
belgelerin sunulması istenir.
4) İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir.
Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim
tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her
birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini
sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı
tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini
sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.
Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortağın birinci cümledeki orana göre
asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
5) Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, her bir ortak, başvuruda bulunduğu veya teklif
verdiği kısım için istenilen asgari iş deneyim tutarını sağlamak zorundadır. Bu ihalede
konsorsiyum ortağı tarafından birden fazla kısma başvuruda bulunulması veya teklif verilmesi
durumunda, iş deneyimine ilişkin kriterin sağlanması amacıyla her bir kısım için iş
deneyimini gösteren ayrı bir belge sunulabilir.
6) İş deneyimini gösteren belgeler; adayın veya isteklinin ihale konusu mal veya benzer işlerdeki
deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi ile gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi
düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak
Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde belirtilen belgelerdir.
7) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belgenin sunulması zorunludur.
8) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru
tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler
teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.
7.3.8. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen
sertifikalar:
İstekliler; İhale Konusu İşle ilgili olarak geçerlilik süresini doldurmamış
a) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (Karadeniz Bölgesinde)
b) Karadeniz bölgesindeki yetkili servisinde görev yapan teknik personel listesi ve SGK
kayıtları
c) Teklif veren firmanın ISO – 9001,
İhaleyi kazanan firma ürünü CE İşareti taşıyacaktır. Satın alınacak teçhizata ait “CE”, Uygunluk
Belgesini sevkiyattan önce imalatçı tarafından ürüne/ambalaja/ilgili dokümana yapıştırılacaktır.
Söz konusu belge istenildiğinde firmaca, her türlü masrafları kendine ait olmak üzere temin
edecektir.
6
7.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
a) Kesintisiz güç kaynağı kiralanması, satışı, imali,
b) Kesintisiz güç kaynağı yedek malzemeleri satışı
Ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
7.5. Belgelerin sunuluş şekli:
7.5.1.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili
Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. İş deneyim belgelerinin
noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan
önce idareye ibraz edilecektir.
7.5.2.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya
fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir
şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
7.5.3.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı
idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen
belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
7.5.4.Aşağıda 7.5.4.1 de belirtilen belgeler dışında yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı
ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı
ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması
gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine
taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler,
“apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti
Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.
Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya
damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme
bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme
hükümlerine göre yaptırılabilir.
7.5.4.1. Bu madde kullanılmamıştır.
7.5.5.Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından sağlanan
resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye
Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille
kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk
Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli
mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.
7.5.6- Bu madde kullanılmamıştır.
Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
7
Madde 9-İhaleye katılamayacak olanlar
9.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına
hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;
a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli
olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci
dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında
görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim
şirketler hariç).
g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri.
9.2. İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek,
birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu ihaleye katılamazlar.
9.3.Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine
katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
9.4.Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı
bırakılacaktır;
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden,
işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme
idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda
olan.
c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim
borcu olan.
d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm
giyen.
f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına
aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından ispat edilen.
8
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men
edilmiş olan.
h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge
verdiği tespit edilen.
i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
j) Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.
Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar:
11.1. İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak
veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına
doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
e) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734
sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
Madde 12- Teklif hazırlama giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine
ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
Madde 13- İhale dokümanında açıklama yapılması
13.1. İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla
ilgili olarak son teklif verme gününden 3 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep
edebilir.
13.2. Bu talebin Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale
dokümanı alan bütün isteklilere, son teklif verme gününe kadar bilgi sahibi olmalarını temin
edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak bildirilir.
Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması
14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan yapıldıktan
sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi ya da teknik
hataların, eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde,
ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.
14.2. Yapılan bu değişikliğe ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif
verme gününe kadar bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanı alanların
tamamına bildirilir.
9
14.3. Zeyilname ile yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç
duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle
ertelenebilir.
14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini
geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.
Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği
15.1. Kurumun gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına
engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde
ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
15.2. Bu durumda iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen duyurulur.
Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilir. İhalenin iptal
edilmesi halinde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın
isteklilere iade edilir.
15.3. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Kurumdan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde 16- Ortak girişim
16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.
16.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair
pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber
sunacaklardır.
16.3. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce
noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.
16.4. İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu
oldukları belirtilecektir.
16.5. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık
anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.
16.6. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
Madde 17-Alt yükleniciler
İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde18-Teklif ve sözleşme türü
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10
Madde 19- Teklifin dili
Aşağıda belirtilen belgeler dışında isteklilerce sunulacak tüm belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile
birlikte verilmesi halinde geçerlidir. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe
tercüme esas alınır.
1- Teknik doküman (İngilizce veya Türkçe olacaktır)
2- Broşür ve kataloglar. (İngilizce veya Türkçe olacaktır.)
Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
İstekliler; Doğrudan Depo Teslimi şeklinde verecekleri tekliflerde tekliflerini Türk Lirası (TL) veya
karşılığı Türk Lirası (TL) ödenmek kaydıyla konvertible döviz cinsinden, DDP vasıtasıyla Depo
Teslimi şeklinde verecekleri tekliflerde ise konvertible döviz cinsinden verebileceklerdir.
Ödemeye esas para birimi:
a) Teklifin doğrudan Depo Teslimi olması durumunda TL (Türk Lirası),
b) Teklifin DDP vasıtasıyla Depo Teslimi olması durumunda teklifte belirtilen para birimi
(Hizmet bedelleri TL cinsinden ödenecektir.)
Madde 21-Kısmi teklif verilmesi
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
Madde 22- Alternatif teklifler
İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler, bu şartnameye uygun alternatif teklif verebileceklerdir.
İstekli tarafından alternatif teklif verilmesi halinde;
a) Teklif mektupları teklif edilecek her bir ürün için “asıl teklif” ve “alternatif teklif” şeklinde
istekli tarafından belirlenmek suretiyle düzenlenerek teklif belgeleri içinde verilecektir.
b) Alternatif teklif şartnameye uygun olarak verilecektir.
c) Alternatif olarak teklif edilen malzemeler için de asıl teklifte olduğu gibi Teknik Şartnameye
Cevaplar Belgesi verilecektir.
d) İstekli tarafından, aynı mal farklı süre ve teslim şekilleri ile alternatif olarak teklif
edilemeyecektir.
e) Malın garanti belgesi, standardına ilişkin belge gibi doğrudan malla ilgili belgeler hariç geçici
teminat dâhil olmak üzere katılıma ilişkin belgeler, bedeli yüksek olan teklif esas alınmak
suretiyle hazırlanacak ve değerlendirmeler bu husus dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.
Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli
23.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu
Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı,
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi
yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak,
mühürlenecek veya kaşelenecektir.
23.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında
idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez
ve açılmadan istekliye iade edilir.
11
23.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale
dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle
işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye
alınmaz.
23.4. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir
sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
23.5. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme
tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme
tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği
24.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
24.2. Teklif Mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olması
zorunludur.
24.3. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından
veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
24.4. Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının
işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum
ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı,
konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.
Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi
25.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
25.2. İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar
uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir
veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin
geçici teminatı iade edilecektir.
25.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını
kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere
uydurmak zorundadır.
25.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya
imza karşılığı elden teslim edilir.
12
Madde 26-Teklif fiyata dahil olan masraflar:
26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, her türlü sigorta,
gümrük, ardiye, ordino, banka giderleri, ambalajlama, yükleme, nakliye, gümrükten idare
depolarına kadar olan tüm masraflar, akit pulu, karar pulu, sözleşme pulu, vergi (KDV hariç),
resim, harç ve benzeri giderler, eğitim ve montaj bedelleri ile akreditif açılacaksa, akreditif tesisi,
teyidi ve ödenmesiyle ilgili olarak yapılacak tüm masraflar, menşei şahadetnamesi tasdik
masrafları ile muhabir banka komisyon ve masrafları, vesaik masrafları ve benzeri giderler
(gerekmesi halinde yapılan işle ilgili projelerin yaptırılması, ilgili kurumlarda onaylanması,
alınacak izin belgeleri gibi her türlü belgenin çıkarılması vb.) teklif fiyatına dâhil edilecektir.
26.2. (26.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri
oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği
kabul edilecektir.
26.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi
(KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.
Madde 27- Geçici teminat
27.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir. Alternatif teklif verilmesi halinde, en yüksek teklif bedeli üzerinden geçici
teminat verilmesi gerekir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
27.2 İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin
uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı
tarafından karşılanabilir.
27.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,
teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce
belirlenir.
27.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilen
katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 28- Teminat olarak kabul edilecek değerler
28.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;
a) Tedavüldeki Türk Parası ve yabancı para birimi üzerinden verilen nakit teminatlar.
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine
düzenlenen belgeler.
28.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz
dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul
edilir.
28.3. İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri
kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel
finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
13
28.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumunun
belirlediği esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat
mektupları geçerli kabul edilmez.
28.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
28.6. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
Madde 29-Geçici teminatın teslim yeri
29.1. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.
29.2.Teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması
ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
Madde 30-Geçici teminatların iadesi
30.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait
teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir.
Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
30.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi
imzalaması halinde iade edilir.
30.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, ihale üzerinde kalan istekli ile
sözleşme imzalanmasından hemen sonra iade edilir.
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA
İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 31-Tekliflerin alınması ve açılması
31.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar idareye (tekliflerin sunulacağı yere)
verilecektir.
31.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;
31.2.1 İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir
tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.
31.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde
isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu,
ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp,
mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir
tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
31.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin
belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup
olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun
olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa
bağlanır.
14
31.2.4. 31.2.3 maddesine göre düzenlenecek tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır. Bu tutanakların
ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.
31.2.5. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler
düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere
oturum kapatılır.
Madde 32- Tekliflerin değerlendirilmesi
32.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3. üncü maddesine göre ilk oturumda
tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
32.1.1. Bu şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili
mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce
sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.
32.1.2.Ancak,
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere,
sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin
bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin
taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte
olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin
giderilmesine ilişkin belgeler,
verilen süre içinde tamamlanacaktır.
32.1.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan
belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale
tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.
32.2. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
32.2.1. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik
kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.
Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
32.2.2.En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı
kontrol edilir.
32.2.3. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik
hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik
hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan
teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.
32.2.4. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı
olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi
veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır
ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
15
Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi
33.1. İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini
açıklamalarını isteyebilir.
33.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer
alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu
sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.
33.3. İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 34- Aşırı düşük teklifler
34.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit
ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri
reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit
ettiği bileşenler ve bunların maliyetleri ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
34.2. İhale komisyonu belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük
teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı
açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
Madde 35- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği
35.1. İhale komisyonu kararı üzerine Kurum verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal
etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir.
35.2. Kurum, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez ve
isteklilerce Kurumdan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ancak, isteklilerin talepte
bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçeleri talep eden isteklilere bildirilir.
Madde 36-Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
36.1. İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
36.2.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
36.3. Bu madde kullanılmamıştır.
36.4. En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden
fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı
teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, şartnamenin 36.5 maddesindeki unsurlar dikkate alınmak
suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılacaktır.
36.5. En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit olması
halinde fiyat dışında isteklilerde aranılacak hususlar:
36.5.1. İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olması.
36.6.Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilmiş ise, tekliflerin
değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru
veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılacaktır.
16
36.7. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
Madde 37-İhalenin karara bağlanması
37.1. İhale dokümanında yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanacağının belirtildiği ihalelerde, bu
fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale
sonuçlandırılır.
37.2. Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı
teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
37.3. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Madde 38-İhale kararının onaylanması
38.1. İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan isteklinin
ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna
ilişkin belgeyi ihale kararına ekler.
38.2. İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
38.3. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz
sayılacaktır.
Madde 39-Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
39.1. İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç (3) gün
içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale
sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama
gerekçelerine de yer verilir.
39.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde
bildirim yapılır.
Madde 40- Sözleşmeye davet
40.1. Bu Şartnamenin 39.1. maddesinde belirtilen bildirim sürelerinin bitimini izleyen günden itibaren
üç (3) gün içinde, ihale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamaya davet edilecektir.
40.2. İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) işgünü içinde istenmesi halinde kesin teminatı
vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır. Yabancı istekliler için bu süre on (10) işgünü olarak
uygulanır.
Madde 41-Kesin teminat
41.1.İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak
suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.
41.2. İhale üzerinde kalan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık
oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan
biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
17
Madde 42-Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
42.1. İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),
(c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve isteniyorsa kesin
teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme
imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.
42.1.1. Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d),
(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki
mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu
mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması
halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus yabancı gerçek kişi
isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu
ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerine veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon
şefliklerine teyit ettirilecektir.
42.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
42.3. Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme
yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar anılan
Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan
yasaklanır.
Madde 43-Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim
43.1. İhale üzerinde kalan isteklinin, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),
(b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin
teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi
istekliyle sözleşme imzalayabilir. Bu durumda ihale yetkilisinin uygun görme onayından önce
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin bu Şartnamenin 38.1 maddesine göre yasaklı
olup olmadığı teyit ettirilerek, ihale tarihi itibarıyla 10 uncu maddenin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler istenecektir.
43.2. Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 40 ıncı maddesi hükümlerine göre tebligat yapılacaktır.
43.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu
teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
43.4. Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme
yapmayan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci
maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar, anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum
ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.
Madde 44-Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
44.1. Kurum, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür.
Kurumun bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sözleşme yapma süresinin sona
erdiği günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihtarnamesi ile bildirmek
şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
44.2. Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş
giderleri istemeye hak kazanır.
18
Madde 45- İhalenin sözleşmeye bağlanması
45.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme ihale
yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.
45.2. Bu madde kullanılmamıştır.
45.3. Bu madde kullanılmamıştır.
45.4. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından
imzalanır.
45.5. Sözleşmenin yapılmasına ait ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) her türlü
sigorta gideri, resim, harç, sözleşme ve karar pulu bedeli ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye
aittir.
V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 46-Ödeme yeri ve şartları
46.1.İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak Yükleniciye yapılacak her tür ödeme; TRT Muhasebe ve
Finansman Dairesi Başkanlığı’nca yapılacaktır.
46.2. Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir.
46.3.İthalat yoluyla yapılacak alımlarda yükleniciden sevkiyattan önce sevk edilecek mal bedelinin
%10’u oranında akreditif teminatı alınacaktır.
Madde 47-Avans verilmesi ve şartları
Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 48- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları
Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 49-İşe başlama ve bitirme ( malın teslim) tarihi
49.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/işe
başlanacaktır.
Akreditif açtırılmak suretiyle ödemesi yapılacak DDP vasıtasıyla Depo Teslimi şeklindeki
alımlarda, akreditifin lehtar firmaya tebliğ tarihinden itibaren işe başlanacaktır.
49.2. İşin süresi sistemin temini, montajı ve işletme eğitimleri dâhil 60
Madde 50- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
50.1. Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
19
(altmış) takvim günüdür.
50.2. Mücbir sebepler;
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
50.2.1.Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı
verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye
yazılı olarak bildirimde bulunması
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
50.3. İdareden kaynaklanan sebepler:
50.3.1. Ayrıca idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın,
öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının
gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana
gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine
engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması
kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum idarece incelenerek yapılacak işin niteliğine
göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.
Madde 51-Sözleşme konusu işin artırılması ve eksiltilmesi
51.1. Kurumca ihtiyaç duyulması ve ekonomik olması kaydıyla, süre hariç mevcut sözleşme şartları
geçerli olmak üzere, sözleşme konusu işin miktarında sözleşme bedelinin % 30’una kadar artış
yapılabilir. Artan iş kısmı için ek süre verilir.
51.2. Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Kurum tarafından gerek görülmemesi
veya amaca yönelik bulunmaması halleri ile diğer zorunlu nedenlerle, sözleşme konusu işin
miktarında, aynı oranda eksiltme yapılabilir.
51.3. Yüklenici her iki durumda da artan veya eksilen hali ile işi, sözleşme ve şartname hükümlerine
uygun olarak bitirmek zorundadır. Ancak, işin sözleşme bedelinin % 70’inden daha düşük
bedelle bitirilmesi halinde, sözleşme bedelinin % 70’i ile gerçekleştirilen iş tutarı arasındaki
bedel farkının % 5’i sözleşme tarihindeki fiyatlar üzerinden yükleniciye kâr ve genel gider
karşılığı olarak ayrıca ödenir.
Madde 52- Gecikme halinde alınacak cezalar ve sözleşmenin feshi
52.1. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği/işi süresinde bitirmediği
takdirde İdare tarafından en az 20 (yirmi) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim
günü için sözleşme bedelinin %0,2 ( binde iki)’ si oranında gecikme cezası uygulanır.
20
52.2. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30
(yüzde otuz)'unu geçmeyecektir.
52.3. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak
ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı Yükleniciden
ayrıca tahsil edilir.
52.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto
çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve cezai şart
tahakkuk ettirilmekle birlikte cezai şarta ek olarak sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere
göre tasfiye edilir.
52.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde
sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto
çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve
sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
52.6. 52. maddede belirtilen cezaların bir kaçının veya hepsinin aynı anda ve/veya aynı sebeple
meydana gelmesi durumunda, bu eylemlerle ilgili Sözleşmede zikredilen en yüksek oranda olan
ceza uygulanır.
52.7. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan
inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim
edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile
değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir.
Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın
sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar
yapılır.
Madde 53-Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları
53.1.Yüklenicinin teslim programı:
Yüklenicinin teklif şekline (Doğrudan Depo Teslimi veya DDP Vasıtasıyla Depo Teslimi) bağlı
olarak her iki halde de sözleşme konusu mal TRT Trabzon Müdürlüğü Akçaabat/Trabzon adresine
teslim edilecektir.
İhale konusu olan alımın teslim programı işe başlama tebligatı ile başlayıp; 60 (altmış) takvim günü
içinde sistemin temini, montajı ve işletme eğitimlerinin verilmesi ile tamamlanacaktır.
53.2.Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları:
Mal teslimatı, 60 (altmış) takvim günü içerisinde ve teslim süresi içinde olmak kaydıyla tek parti
halinde yapılacaktır.
DDP Vasıtasıyla Depo Teslimi şeklindeki alımda Gümrük işlemleri Yüklenici tarafından yapılacaktır.
Ancak, Yüklenicinin talebi ve İdarenin uygun görmesi halinde; gümrük ve ilgili diğer işlemler İdare
tarafından yapılabilecektir. Bu takdirde, teslimi yapılacak olan malın İstanbul/Ankara Gümrük
Müdürlükleri veya İstanbul Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri’ne sevk edilmiş olması
gerekmektedir.
21
Gümrük işlemlerinin İdare tarafından yapılması halinde; Yüklenici, gümrük işlemleri ile ilgili olarak
yapılabilecek muhtemel masraflar [TSE, DTS, ÖTV, Kültür Bakanlığı Fonu, Gümrük ve Damga
Vergisi, Ardiye ve Ordino ücreti, resim, harç, her türlü ulaşım gideri, gümrük komisyon masrafı (CIF
bedel üzerinden 300.000.- EURO’ya kadar olan kısım için %0,5, üzeri içinse %0,3)] ile gümrük
işlemleri için görevlendirilecek Kurum personelinin konaklama, yol, harcırah vb. masraflarına karşılık
olarak İdarece bildirilecek tutardaki avans bedelini, ilgili bankanın ithal evraklarını İdareye
ulaştırmasından ve ithalat masraflarının yaklaşık olarak belirlenerek yükleniciye faks ile
bildirilmesinden bir işgünü sonra İdarenin banka hesabına veya veznesine yatıracaktır. Söz konusu
avansın tespit edilmesi için (Serbest Bölge alımları hariç) yüklenicinin ithalat konusu malın G.T.İ.P
numarasını İdareye bildirmesi gerekmektedir. İstenilen avansın yeterli gelmemesi halinde ilave bedel
talep edilecektir. İdare gümrük işlemlerini müteakip yapmış olduğu masrafları bir liste halinde
Yükleniciye bildirilecek ve varsa avans aldığı miktardan kalanını Yükleniciye iade edecektir.
Gümrük işlemlerinin İdare tarafından yapılması halinde Yüklenici, gümrük işlemlerinin
tamamlanmasından sonra, ithalatı yapılan malı Gümrük sahasında teslim alarak, teslimat adresine sevk
edecektir.
Yüklenici, teçhizatın teslim yerine kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile
ilgili riziko ve giderler ile teçhizatın montajı yapılarak İdareye teslimine kadarki tüm riziko ve
giderlerden sorumludur.
DDP vasıtasıyla Depo Teslimi alımlarda gümrükleme işleminin Yüklenici tarafından yapılması
halinde, gümrükleme sırasında oluşabilecek KDV Yüklenici tarafından ödenecek ve gümrük
işlemlerinin bitmesini müteakip KDV bedelini gösterir Gümrük Giriş Beyannamesi ibraz edilmek
suretiyle İdareden talep edilecektir. Gümrükleme işleminin İdare tarafından yapılması halinde ise
gümrükleme sırasında oluşabilecek KDV doğrudan İdare tarafından ödenecektir.
53.3. Muayene ve kabul şekil ve şartları:
Muayeneler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa dayanarak çıkarılan, “Mal Alımları Denetim Muayene
ve Kabul İşlerine Dair Yönetmelik” usullerine göre yapılacaktır. Sözleşmede belirtildiği şekilde üretim
sırasında ve sevkiyatından önce, ihtiyaç listesinde belirtilen kesintisiz güç kaynakları için imalat
mahallinde sevkiyat öncesi ara denetim, montaj mahallinde montaj öncesi fiziksel muayeneleri, tüm
işlerlik testlerinin tamamen bitirilmesi sonucunda geçici kabulü ve garanti süresi bitiminde kesin
kabulü yapılacaktır.
Madde 54-Garanti, bakım ve onarım ile ilgili hususlar
İhale konusu mal ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen
asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak
kaydı ile garanti süresi en az 2 yıldır. Garanti süresi; geçici kabulün yapıldığı tarihte başlar ve kesin
kabulün yapıldığı tarihte sona erer.
Garanti ile ilgili hükümler teknik şartname maddelerine göre yerine getirilecektir. Yüklenici, garanti
kapsamındaki bakım onarım hizmetini ayrı bir ücret talep etmeden, cihazların kurulu bulunduğu yerde
verecektir.
Madde 55-Anlaşmazlıkların çözümü
55.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar İdari Yargıda
dava konusu edilebilecektir.
55.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise, işin sözleşmesinde yer alan bu konuya
ilişkin hükümler uygulanacaktır.
22
Madde 56-İşin Uzmanlık Gerektiren Kısımları
Bu madde kullanılmamıştır.
Madde 57- Bildirim ve Tebligatlar
57.1. Bu Şartname kapsamında istekli ve yüklenicilere yapılacak bildirim ve tebligatlar aşağıda sayılan
yöntemlerden biri ile yapılabilir:
a) İmza karşılığı elden,
b) İadeli taahhütlü mektupla,
c) Faksla,
ç) Elektronik ortamda.
57.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi
sayılacaktır.
57.3. Kurum tarafından faks veya elektronik ortamda yapılan tebligatların muhatap tarafından aynı gün
teyit edilmesi zorunludur. Faks veya elektronik ortamda yapılan bildirimlerde teyit tarihi, tebliğ
tarihi sayılır.
VI-DİĞER HUSUSLAR
Madde 58. Teklif mektubunda teklifin şekli (Doğrudan Depo Teslimi veya DDP Vasıtası ile Depo
Teslimi) açıkça belirtilecektir.
Madde 59. Doğrudan Depo Teslimi ve DDP Vasıtasıyla Depo Teslimi şeklinde karma teklif vermeleri
durumunda istekliler; hangi malzemelerin yurt dışından, hangilerinin yurt içinden
verileceğini tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.
Madde 60. Yurt içinde yerleşik firmalar (Serbest Bölgelerde şubesi olanlar hariç) DDP Vasıtasıyla
Depo Teslimi şeklinde teklif veremeyecek olup, bu şekilde verilen teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 61. Teklif mektubu eki Birim Fiyat Teklif Cetvelinde veya teklif ekinde, teklif edilen
malzemenin marka ve modeli değerlendirmeye esas olması için açık olarak yazılacaktır.
Madde 62. Teklif kapsamındaki tüm ürünler temel gerekleri bakımından güvenli olacak ve güvenli
olmadığının tespit edilmesi halinde 29.06.2001 tarih ve 4703 sayılı Kanun’da belirtilen
yükümlülükler ve müeyyideler yükleniciye ait olacaktır.
Madde 63. Ayrıca, teklif kapsamındaki ürünlerden, elektrikli ve elektronik ürünlerde bazı zararlı
maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair Avrupa’da uygulanan direktiflere
(2002/95/EC numaralı Avrupa Birliği Direktifi ya da RoHS Direktifi) ve 30.05.2008 tarih
ve 26891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı
Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olması
gereken tüm malzeme ve teçhizat, bu direktif ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak
üretilmiş olacaktır.
23
Aksinin tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 26 ncı maddesine göre
gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezalar ile, ilgili diğer tüm kanunlar uyarınca
doğacak her türlü yükümlülük ve cezai müeyyide yükleniciye ait olacaktır.
Madde 64. Bu şartnamenin 7.3.4 maddesine istinaden tanıtım istenmesi durumunda geçerli teklif
veren tüm isteklilerin tanıtıma katılımının sağlanması için firmalara yazılı bildirim
yapılacak, tanıtım sonuçları tutanağa bağlanacak ve bu tutanağın bir nüshası istek halinde
isteklilere verilecektir.
Madde 65. Eğitim
Bu iş için eğitim verilecektir. Eğitim detayları Sözleşme Tasarısı ve Teknik Şartnamede
belirtilmiştir.
Madde 66. DDP vasıtasıyla Depo Teslimi alımlarda gümrükleme işleminin Yüklenici tarafından
yapılması halinde, gümrükleme sırasında oluşabilecek KDV Yüklenici tarafından
ödenecek ve gümrük işlemlerinin bitmesini müteakip KDV bedelini gösterir Gümrük Giriş
Beyannamesi ibraz edilmek suretiyle idareden talep edilecektir. Gümrükleme işleminin
İdare tarafından yapılması halinde ise gümrükleme sırasında oluşabilecek KDV doğrudan
idare tarafından ödenecektir.
Madde 67. İdari şartnamenin 7.3.1/b maddesinde istenilen “Yetkili Satıcılık Belgesi”nde: İsteklinin,
ilgili ürünü teklif etmeye, satmaya, destek vermeye, kurmaya ve hem satış öncesi ve hem
de satış sonrası servis vermeye tam yetkili olduğu belirtilecektir. Yetkili satıcının yetkisini
bir başka firmaya devri hallerinde üreticiden alınmış yetki belgesinde yetkisini bir başka
firmaya devretmeye yetkili olduğuna dair hüküm bulunacaktır.
Madde 68. DDP vasıtasıyla alımlarda sevk evraklarının Kurumumuza ulaştığı tarihte Yatırım Teşvik
Belgesi eki olan, ilgili ithalatın yer aldığı, Makine ve Teçhizat Listesinin Hazine
Müsteşarlığınca henüz onaylanmamış olması halinde onay tarihine kadar geçecek süre
teslim süresine ilave edilecek olup, varsa ilave edilen süreye ait ardiye ücreti
Kurumumuzca ödenecektir.
Madde 69. İthal edilecek ürünlerden, 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı (5.Mükerrer) Resmi Gazete’de
yayımlanarak 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı
Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:
2011/9) ekinde (Ek-1) belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerin tabi
bulundukları Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur. Bu Tebliğe aykırı hareket
edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Tebliğin 11. maddesi uyarınca
işlem yapılır. Tebliğ eki tabloda (Ek-1) belirtilen Yönetmelikler kapsamındaki ürünleri
ithal edenler, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettikleri bütün
ürünlerin her halükarda söz konusu Yönetmeliklere uygun ve güvenli olmasından
11.07.2011 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere
İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince
sorumludur.
Madde 70. İhale konusu mal, yatırım teşvik belgesi kapsamına aldırılacak olup, yatırım teşviki
kapsamına aldırılması halinde KDV den muaf olacağından ödemeye esas faturalar
KDV’siz tanzim edilecektir.
Madde 71. Teslim yeri TRT Trabzon Müdürlüğü Akçaabat/Trabzon adresi olup, malzemenin ilgili
yere teslimine kadar tüm masraflar (depo sahasına indirme, istifleme vs. dahil) Yükleniciye
aittir.
24
Malzemenin depo sahasına indirilmesinde Yüklenici tarafından talep edilmesi halinde
varsa İdareye ait forklift’in kullanılması durumunda her türlü masraflar yükleniciden talep
edilecektir.
Teslimi yapılan malzemeden bir kısmının veya tamamının reddedilmesi halinde, ilk 15
günlük süre hariç, yüklenicinin sözleşme şartlarına uygun malzemeyi getirene kadar
ambarlarda yer işgal eden malzeme için, İdare tarafından belirlenmiş olan kiralama ücreti
tahsil edilecektir.
Söz konusu ücretlerin yükleniciden nakit olarak tahsilinin mümkün olmadığı durumlarda,
bu kapsamda tahakkuk ettirilen ücretler, Yükleniciye yapılacak ödemelerden resen
kesilerek tahsil edilecektir.
Sözleşme ve ekleri kapsamındaki malzeme ve hizmetler ile ilgili olarak bir uyuşmazlık
veya hukuki bir problemle karşılaşıldığında ödeme veya gecikme cezasının tahakkukunu
gerektiren bir hal oluştuğunda İdare bu iş ve hizmetler esnasında bu problem veya
gecikmeden doğabilecek her türlü gecikme cezası, tazminat veya benzeri talep ve dava
hakları saklı kalmak kaydıyla yapılacak işin kabulü ve/veya teslimini itirazi kayıtla onay
vermiş sayılacaktır.
Sözleşme ve ekleri kapsamında İdarece düzenlenecek her türlü belge, tutanak, rapor,
makbuz ve benzeri evraklar idari veya adli yargı organları nezdinde kesin delil sözleşmesi
niteliğinde olup, başkaca deliller kabul edilmeyecektir.
25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
405 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content