close

Enter

Log in using OpenID

BOA-C, -CS, -EKB, -W, -H, -R, -RVK, -S

embedDownload
BOA-SuperCompact, BOA-Compact,
BOA-Compact EKB, BOA-W,
BOA-H, BOA-R, BOA-RVK,
BOA-S
Kullanım kılavuzu
Baskı
Kullanım kılavuzu
Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya
üçüncü şahıslara verilemez.
Genel olarak şu husus geçerlidir: Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.
© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 29.10.2014
İçindekiler
İçindekiler
Sözlük ....................................................................................................5
1
Genel .....................................................................................................6
1.1
Prensipler .......................................................................................................... 6
1.2
Hedef kitle ........................................................................................................ 6
1.3
Diğer geçerli belgeler ....................................................................................... 6
1.4
Sembolizm ......................................................................................................... 6
2
Güvenlik ................................................................................................8
2.1
Uyarı bilgilerinin tanımlanması ....................................................................... 8
2.2
Genel bilgiler .................................................................................................... 8
2.3
Öngörülen kullanım ......................................................................................... 9
2.4
Personelin nitelikleri ve eğitimi ....................................................................... 9
2.5
Talimatın dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler .......... 9
2.6
Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma .......................................................... 10
2.7
Operatör/kullanıcı için güvenlik talimatları .................................................. 10
2.8
Bakım, muayene ve montaj çalışmaları için güvenlik uyarıları ................... 10
2.9
Müsaade edilmeyen işletim şekilleri ............................................................. 10
3
Taşıma/geçici depolama/tasfiye .........................................................11
3.1
Teslimat konumu kontrolü ............................................................................ 11
3.2
Taşıma ............................................................................................................. 11
3.3
Depolama/saklama ......................................................................................... 12
3.4
Geri gönderme ................................................................................................ 12
3.5
Tasfiye ............................................................................................................. 13
4
Armatürün açıklaması ........................................................................14
4.1
Genel açıklama ............................................................................................... 14
4.2
İşaretleme ....................................................................................................... 14
4.3
Yumuşak contalı kesme vanaları ................................................................... 15
4.4
Körüklü kapatma vanaları ............................................................................. 24
4.5
Çek valfleri ...................................................................................................... 27
4.6
Kir tutucu ........................................................................................................ 31
4.7
Teslimat kapsamı ............................................................................................ 33
4.8
Boyutlar ve ağırlıklar ...................................................................................... 34
5
Montaj .................................................................................................35
5.1
Genel uyarılar/güvenlik yönetmelikleri ......................................................... 35
5.2
Yumuşak contalı kesme vanaları ................................................................... 37
5.3
Körüklü kapatma vanaları ............................................................................. 38
5.4
Çek valfleri ...................................................................................................... 39
5.5
Kir tutucu ........................................................................................................ 40
6
İşletime alma/devre dışı bırakma ......................................................42
3 / 58
İçindekiler
6.1
İşletime alma .................................................................................................. 42
6.2
Devre dışı bırakma ......................................................................................... 44
7
Bakım/koruyucu bakım .......................................................................45
7.1
Güvenlik yönetmelikleri ................................................................................. 45
7.2
Bakım ............................................................................................................... 45
8
Arızalar: Nedenleri ve giderilmesi .....................................................50
9
AB Uygunluk beyanı ...........................................................................51
9.1
AB Uygunluk beyanı BOA-H, BOA-R ............................................................. 51
9.2
AB uygunluk beyanı BOA-SuperCompact, BOA-Compact, BOACompact EKB, BOA-W .................................................................................... 52
9.3
BOA-RVK AB Uygunluk beyanı ...................................................................... 53
9.4
AB uygunluk beyanı BOA-S JL1040 ............................................................... 54
9.5
AB uygunluk beyanı BOA-S JS1025 ............................................................... 55
10
Sakıncasız kullanım açıklaması ..........................................................56
Anahtar sözcük dizini .........................................................................57
4 / 58
Sözlük
Sözlük
DGR
Sakıncasız kullanım açıklaması
Basınçlı ekipmanlar direktifi (DGR) olarak da
anılan 97/23/EG sayılı direktif, basınçlı
ekipmanların Avrupa ekonomik alanında
piyasaya sürülmelerine ilişkin gereksinimleri
belirler.
Sakıncasız kullanım açıklaması, üreticiye geri
gönderme durumunda, ürünün nizami biçimde
boşaltıldığını ve böylece nakil maddesi ile
temas eden parçaların çevre ve insan sağlığı için
tehlike teşkil etmediğini gösteren bir müşteri
açıklamasıdır.
EPDM
Etilen-propilen-dien kauçuk
Genel dokümantasyon
Dokümantasyonumuz www.ksb.com
adresindeki ürün kataloğunda bulunmaktadır.
5 / 58
1 Genel
1 Genel
1.1 Prensipler
Kullanım kılavuzu, kapak sayfasında adı geçen yapı serileri ve modellerin bir
parçasıdır. Kullanım kılavuzu, tüm işletim aşamalarında geçerli, olması gereken ve
güvenli kullanım hakkında bilgi verir.
Armatür üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır:
▪ Üretici
▪ Tip tanımı
▪ Nominal basınç
▪ Nominal uzaklık
▪ Üretim yılı
▪ Malzeme
▪ Malzemenin geri izlenebilirliği1)
▪ CE işareti2)
▪ Onaylayan kuruluşun numarası3)
Bir hasar olması durumunda garanti hakkının ortadan kalkmaması için vakit
kaybetmeden yetkili KSB satış organizasyonunu bilgilendirin.
1.2 Hedef kitle
Bu kullanım kılavuzunun hedef kitlesi teknik eğitim almış olan uzman personeldir.
1.3 Diğer geçerli belgeler
Tablo 1: Diğer geçerli belgelere genel bakış
Belge
Yapı serisi kitapçığı
Akış tanımlama çizgileri4)
Komple resim5)
Tedarikçinin sağladığı
dokümantasyon6)
İçindekiler
Armatürün açıklaması
Kv ve Zeta değeri bilgileri
Armatürün kesit çizimi açıklaması
Kullanım kılavuzları ve aksesuarlar ile ilgili diğer
dokümantasyon
Aksesuarlar hakkında ilgili üretici dokümantasyonunu dikkate alın.
1.4 Sembolizm
Tablo 2: Kullanılan Semboller
Sembol
✓
⊳
⇨
⇨
1)
2)
3)
4)
5)
6)
6 / 58
Anlamı
İşlem talimatı için yerine getirilmesi gereken koşul
Güvenlik bilgilerinde yapılması gereken işlemler
Yapılan işlemin sonucu
Çapraz referanslar
Kategori II DGR 97/23/EG itibarıyla
Kategori I DGR 97/23/EG itibarıyla
Kategori I DGR 97/23/EG itibarıyla modül H uyarınca
Eğer varsa
Eğer teslimat kapsamında kararlaştırıldığı sürece aksi takdirde yapı serisi kitapçığının parçasıdır
Teslimat kapsamında kararlaştırıldığı sürece
1 Genel
Sembol
1.
Anlamı
Birkaç aşamadan oluşan işlem talimatı
2.
Bilgi
ürünün nasıl kullanılacağına dair tavsiye ve önemli bilgiler verir
7 / 58
2 Güvenlik
2 Güvenlik
!
TEHLİKE
Bu bölümde verilen bilgilerin tümü yüksek risk derecesine sahip olan bir tehlikeyi
tanımlar.
2.1 Uyarı bilgilerinin tanımlanması
Tablo 3: Uyarı bilgilerinin özellikleri
Sembol
!
TEHLİKE
!
UYARI
DİKKAT
Tanımı
TEHLİKE
Bu sinyal kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir
yaralanmaya yol açan ve yüksek derecede bir riske sahip olan bir
tehlikeyi tanımlar.
UYARI
Bu sinyal kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir
yaralanmaya yol açabilen ve orta derecede bir riske sahip olan bir
tehlikeyi tanımlar.
DİKKAT
Bu sinyal kelimesi, dikkate alınmadığı takdirde makine ve makine
fonksiyonlarını tehdit edebilecek bir tehlikeyi tanımlar.
Patlama koruması
Bu sembol, AB yönetmeliği 94/9/EG (ATEX) uyarınca patlama riski
bulunan alanlarda bir patlamanın meydana gelmesine karşı
koruma ile ilgili bilgiler verir.
Genel bir tehlike bölgesi
Bu sembol, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde ölüm veya
yaralanmaya yol açabilecek tehlikeleri tanımlar.
Tehlikeli elektrik gerilimi
Bu sembol, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde elektrik
gerilimi ile ilgili tehlikeleri tanımlar ve elektrik gerilimi koruması ile
ilgili bilgiler verir.
Makine hasarı
Bu sembol, DİKKAT sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde makine
ve makine fonksiyonlarına dair tehlikeleri tanımlar.
2.2 Genel bilgiler
Kullanım kılavuzu montaj, işletim ve bakım ile ilgili temel bilgileri içerir. Bu bilgilerin
dikkate alınması halinde armatürün güvenli bir kullanımı sağlanabilmekte,
yaralanmalar ve maddi hasarlar önlenebilmektedir.
Tüm bölümlerde yer alan güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır.
Uzman personelin/operatörün cihazı monte etmeden ve işletime almadan önce bu
kullanım kılavuzunu okuması ve tamamen anlaması gerekir.
Kullanım kılavuzunun içeriği uzman personel için her an ulaşılabilir olmalıdır.
Armatür üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınmalı ve tamamen okunur bir halde
bulunmaları sağlanmalıdır. Bu durum örneğin aşağıdakiler için geçerlidir:
▪ Akış yönü oku
▪ Üretici
▪ Tip tanımı
▪ Nominal basınç
▪ Nominal uzaklık
▪ Üretim yılı
▪ Malzeme
Kullanım kılavuzunda dikkate alınmamış olan yerel uygulamalara uyulmasından
operatör sorumludur.
8 / 58
2 Güvenlik
Armatürlerin tasarımı, üretimi ve denetimi, 97/23/EG sayılı Avrupa basınçlı ekipmanlar
direktifinin yanı sıra QS sistemi DIN EN ISO 9001 'e tabidir. Bu arada ağırlıklı olarak
normal, durağan yükleme ön koşuldur.
Sürünme aralığındaki armatürlerin yönetmeliğin bunun için geçerli olan
hükümlerinin yanı sıra sınırlı kullanım ömürleri de dikkate alınmalıdır.
Müşteriye özgü özel tasarımlarda, işletim şekli ve sürünme süresi ile ilgili başka
sınırlandırmalar geçerli olabilir. Bu hususlar ilgili satış belgelerinde belirtilir.
Kullanım kılavuzu aşağıdaki hususları dikkate almaz:
▪ Müşteri tarafından montaj, işletim ve bakım esnasında meydana gelebilecek
tesadüfler ve olaylar.
▪ Görevlendirilen montaj personeli de dahil olmak üzere riayet edilmeleri ile ilgili
sorumluluğun operatörde bulunduğu yerel güvenlik yönetmelikleri.
2.3 Öngörülen kullanım
▪ Armatür sadece teknik açıdan kusursuz bir durumdayken işletilebilir.
▪ Armatürü yarı monte edilmiş durumda çalıştırmayın.
▪ Armatür sadece dokümantasyonda tanımlanan maddelerle çalıştırılabilir.
▪ Armatür sadece basınç ve sıcaklık için izin verilen kullanım aralıklarında
çalıştırılabilir.
▪ Dokümantasyonda belirtilmeyen diğer işletim şekilleri için üretici ile irtibata
geçin.
Önceden kestirilebilir yanlış kullanımlarının önlenmesi
▪ Veri sayfası veya dokümantasyonda basınç, ısı vs. konulara ilişkin müsaade edilen
kullanım sınırlarını asla aşmayın.
▪ Bu kullanım kılavuzundaki işlem talimatlarının yanı sıra tüm güvenlik uyarılarına
riayet edin.
2.4 Personelin nitelikleri ve eğitimi
Personelin taşıma, montaj, kullanım, bakım ve kontrol ile ilgili gerekli niteliklere
sahip olması ve armatür ile tesis arasındaki etkileşim hakkında bilgi sahibi olması
gerekir.
Personelin taşıma, montaj, kumanda, bakım ve kontrol esnasındaki sorumluluk alanı,
yetkileri ve denetimi, işletmeci tarafından tam olarak düzenlenmiş olmalıdır.
Personelin bilgi açığı varsa bu eksiklik eğitimler ve yeterli derecede eğitime sahip olan
teknik personel tarafından yapılan bilgilendirmeler ile giderilmelidir. Gerektiğinde bu
eğitimler, üreticinin/tedarikçinin görevlendirmesi üzerine işletmeci tarafından da
verilebilir.
Armatür ile ilgili eğitimler sadece uzman teknik personelin gözetimi altında
verilmelidir.
2.5 Talimatın dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler
▪ Bu işletim talimatının dikkate alınmaması garanti ve hasarın ödenmesi hakkınının
ortadan kalkmasına neden olur.
▪ İşletim talimatının dikkate alınmamasının beraberinde getireceği bazı tehlikeler:
– Kişilerin elektriksel, termik, mekanik ve kimyasal etkiler sonucunda tehlikeye
maruz kalması ve patlamalar
– Ürünün bazı önemli fonksiyonlarının devre dışı kalması
– Bakım için öngörülen yöntemlerin arıza göstermesi
– Tehlikeli maddelerin sızıntı yapması sonucunda çevre kirliliği
9 / 58
2 Güvenlik
2.6 Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma
Bu kılavuzun yanında, öngörülen kullanımının yanı sıra güvenlik uyarılarında
aşağıdaki güvenlik yönetmelikleri geçerlidir:
▪ Kaza önleme yönetmelikleri, güvenlik ve işletim uygulamaları
▪ Patlama korumasına yönelik talimatlar
▪ Tehlikeli maddelerin kullanımına yönelik güvenlik yönetmelikleri
▪ Geçerli olan normlar, yönetmelikler ve kanunlar
2.7 Operatör/kullanıcı için güvenlik talimatları
Tahrikli armatürler, personel trafiği bulunmayan alanlarda kullanım için
tasarlanmıştır. Bu armatürlerin personel trafiği bulunan alanlarda kullanımına ancak
müşteri tarafından yeterli koruma tertibatlarının bağlanması halinde izin verilir.
Bunların işletmeci tarafından güvenceye alınması gerekir.
▪ Sıcak, soğuk ve hareket eden parçalar için dokunma koruması takılmalı ve
fonksiyonu kontrol edilmelidir.
▪ İşletimi esnasında temas korumasını çıkarmayın.
▪ Personel için koruyucu ekipman temin edin ve kullanılmasını sağlayın.
▪ Tehlikeli maddelerin (örneğin patlayıcı, zehirli, sıcak) sızıntı durumunda (örneğin
mil contasında) söz konusu maddeleri kişiler ve çevre için bir tehlike meydana
gelmeyecek şekilde boşaltınız. Bunun için yürürlükteki yasal düzenlemelere
uyun.
▪ Elektrik enerjisinden dolayı bir tehlikenin meydana gelmesini önleyin (konu ile
ilgili ayrıntılar için bulunduğunuz ülkenin yürürlükteki yönetmeliklerine ve/veya
yerel enerji besleme şirketlerine bakın).
2.8 Bakım, muayene ve montaj çalışmaları için güvenlik uyarıları
▪ Armatürün yapısı veya değişiklikler ancak üreticinin onayı ile yapılabilir.
▪ Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından onaylanan parçaları kullanın.
Başka parçaların kullanılmasından kaynaklanan sonuçlar için üretici sorumluluk
almayabilir.
▪ Operatör tüm bakım, kontrol ve montaj çalışmalarının kullanım kılavuzuna
hakim olan yetkili ve kalifiye uzman personel tarafından yapılmasını sağlamalıdır.
▪ Armatürde çalışmaları sadece sistemin çalışmadığı durumda gerçekleştirin.
▪ Armatür gövdesi ortam sıcaklığına adapte olmuş olmalıdır.
▪ Armatür gövdesi basınçsız ve boşaltılmış olmalıdır.
▪ Kullanım kılavuzunda armatürün devre dışı bırakılmasına ilişkin yapılması
gerekenleri mutlaka dikkate alın. (⇨ Bölüm 6.2.1 Sayfa 44)
▪ Armatürleri sağlığa zararlı maddelerden arındırınız. (⇨ Bölüm 7.1 Sayfa 45)
▪ Yapılan çalışmalar biter bitmez güvenlik ve koruma tesisatlarını tekrar takın veya
fonksiyonuna devam etmesini sağlayın. Tekrar işletime almadan önce işletime
almaya ilişkin verilen bilgileri dikkate alın.
2.9 Müsaade edilmeyen işletim şekilleri
Armatürü asla kullanım kılavuzunun yanı sıra veri sayfasında da belirtilen sınır
değerlerinin dışında çalıştırmayın.
Teslim edilen armatürün işletim güvenliği, sadece öngörülen kullanım ile sağlanır
(⇨ Bölüm 2.3 Sayfa 9) .
10 / 58
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
3.1 Teslimat konumu kontrolü
1.
Ürün teslimatında her ambalaj hasarlar açısından kontrol edilmelidir.
2.
Taşıma hasarında, hasarı kesin olarak belirleyin, tutanak yazın ve derhal yazılı
olarak KSB'ye ya da tedarik eden satıcı ve sigortacıya bildirin.
3.2 Taşıma
Armatür sadece el gücü ile kapatılmışsa taşınabilir. Armatür işletime hazır bir
durumda ve gerektiğinde bağlantı delikleri kapaklar ile kapatılmış halde teslim edilir.
Orijinal yedek parçalar ancak monte edildikten ve basınç/sızdırmazlık kontrolü
yapıldıktan sonra işletime hazır olurlar.
TEHLİKE
Armatürün asılı olduğu yerden kayması
Düşen parçalardan kaynaklanan hayati tehlike!
▷ Armatürü sadece öngörülen konumda taşıyın.
▷ Armatürü hiçbir zaman el çarkından döndürmeyin.
▷ Ağırlık verilerini ve ağırlık merkezini dikkate alın.
▷ Geçerli olan yerel kaza önleme yönetmeliklerini dikkate alın.
▷ Uygun ve izin verilen yük taşıma araçları kullanın.
▷ Tahrikte bulunan taşıma düzenekleri komple armatürün asılması için uygun
olmayabilir. İzin verilen yüklemeler tahrikin kullanım kılavuzunda verilmiştir.
Armatürü resimdeki gibi dayayıp taşıyın.
Şek. 1: Armatürü taşıma
DİKKAT
Yanlış taşıma
BOA-Compact EKB'de elektrostatik plastik kaplamanın hasar görme tehlikesi
bulunur!
▷ Flanşların kapaklarını çıkarmayın.
▷ Keskin nesneler, köşeler ve kenarlar ile temastan kaçının.
11 / 58
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
3.3 Depolama/saklama
Teslimat tarihinden uzun bir süre sonra işletime alınacak ise armatürün depolaması
için aşağıdaki önlemlerin alınmasını tavsiye ederiz:
DİKKAT
Yanlış depolama
Armatürün hasar görme tehlikesi bulunur!
▷ Armatürü dona karşı korumalı bir ortamda, mümkün olduğunca sabit bir nem
oranında, tozdan ve sarsıntıya maruz bırakmadan depolayın, örn. uygun
kapaklar veya folyo.
▷ Armatürün EPDM kılıflı kapatma küresini güneş ışığına, UV ışığına ve diğer ışık
kaynaklarına karşı koruyun. Elastomerlerin (DIN 7716) depolanması ile ilgili
normları dikkate alın.
▷ Depolamadan önce armatürü düşük bir kuvvetle kapatın ve kapalı halde
depolayın.
▷ Armatürü çözücü maddeleri, yağlama maddeleri, akaryakıtlar veya kimyasallar
ile temasa karşı koruyun.
İç mekanda olması gerektiği gibi yapılan depolama durumunda maksimum 12 aylık
bir koruma söz konusudur.
BİLGİ
Tahrikli armatürlerde ek olarak tahrikin kullanım kılavuzu da dikkate alınmalıdır.
3.4 Geri gönderme
1.
Armatürü uygun şekilde boşaltın.
2.
Özellikle zararlı, patlayıcı, sıcak veya başka risk teşkil eden nakil maddeleri söz
konusu olduğunda armatürü daima yıkayın ve temizleyin.
3.
Kalıntıları havadaki nem ile birlikte korozyon hasarlarına yol açabilecek veya
oksijen ile temas ettiğinde alev alabilecek nakil maddelerinin taşınması
durumunda armatürün ayrıca nötr hale getirilmesi ve kuruması için su
içermeyen etkisiz gaz kullanılmalıdır.
4.
Sıvı grubu 1 uyarınca armatürlerde (⇨ Bölüm 4.2 Sayfa 14) daima tamamen
doldurulmuş bir sakıncasız kullanım açıklaması birlikte verilmelidir.
Uygulanan güvenlik ve arındırma önlemlerini mutlaka belirtin. (⇨ Bölüm 10
Sayfa 56)
BİLGİ
Kullanımda sakınca olmadığını gösteren bir açıklamanın gerekmesi durumunda bu
belgeyi aşağıdaki internet sitesinden indirebilirsiniz: www.ksb.com/
certificate_of_decontamination
12 / 58
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
3.5 Tasfiye
UYARI
Sağlığa zararlı ve/veya sıcak nakil maddeleri, yardımcı ve işletim maddeleri
Kişiler ve çevre için tehlikeli olabilir!
▷ Yıkama maddelerini ve varsa kalıntı maddelerini bir hazneye toplayınız ve
tasfiye ediniz.
▷ Gerekirse koruyucu giysi ve maske kullanınız.
▷ Sağlığa zararlı maddelerin tasfiyesine ilişkin yasal düzenlemeleri dikkate alınız.
1.
Armatürü sökün.
Sökme işlemi sırasında gres ve yağlama sıvılarını bir hazneye toplayın.
2.
Armatür malzemelerini örneğin
metal,
plastik,
elektronik hurda,
gres ve yağlama sıvılarına göre ayırın
3.
Yerel düzenlemelere göre tasfiye edin veya düzenlenmiş bir tasfiye şirketine
bırakın.
13 / 58
4 Armatürün açıklaması
4 Armatürün açıklaması
4.1 Genel açıklama
Aşağıda verilen kesit çizimleri, armatürün temel yapısına ilişkin örneklerdir. Daha
fazla ve daha detaylı bilgiyi ilgili yapı serisi kitapçığından alabilirsiniz.
4.2 İşaretleme
Tablo 4: Genel işaretleme
Nominal uzaklık
Nominal basınç seviyesi
Üretici işareti
Yapı serisi/tip tanımı
Üretim yılı
Malzeme
Akış yönü oku
Malzemenin izlenebilirliği
(kategori II DGR 97/23/EG itibarıyla)
CE işareti
(kategori I DGR 97/23/EG itibarıyla)
Onaylayan kuruluşun numarası
(kategori I DGR 97/23/EG itibarıyla Modül H uyarınca)
BOA-H, BOA-R ve BOA-S için 3.1 sızdırmazlık ve sağlamlık kabul
işleminde işaretleme
DN ...
PN ...
KSB
BOA-...
20..
.......
→
.......
0036
CE işaretinin armatüre yerleştirilmesi ile birlikte 97/23/EG sayılı Avrupa basınçlı
ekipmanlar direktifi ile olan uygunluğu beyan edilmiş olur.
97/23/EG sayılı basınçlı ekipmanlar direktifi uyarınca armatürler CE işareti ile bir
işaretleme hakkına sahip olur veya olmaz.
Sıvı grubu 1 ve 2
PN
≤25
32
40
50
DN
65
80
100
125
150 ≥200
10
16
25
≥40
Şek. 2: BOA-H, BOA-R ve BOA-S
Sıvı grubu 2
PN
≤32
40
50
65
DN
80
100
125
150
≥200
6
10
16
25
≥40
Şek. 3: BOA-SuperCompact, BOA-Compact, BOA-Compact EKB, BOA-W ve BOA-RVK
Sıvı grupları
Sıvı grubu 1 bünyesinde, aşağıdaki şekilde sınıflandırılan sıvılar bulunur:
▪ Patlama tehlikesi bulunan
▪ Yüksek derecede yanıcı
▪ Kolay alevlenebilir
▪ Alevlenebilir: İzin verilen maksimum sıcaklık, alev alma noktasının üzerindedir
▪ Çok zehirli
14 / 58
4 Armatürün açıklaması
▪ Zehirli
▪ Yangın tetikleyici
Sıvı grubu 1'de anılmayan tüm sıvılar sıvı grubu 2 bünyesindedir.
4.3 Yumuşak contalı kesme vanaları
4.3.1
4.3.1.1
BOA-SuperCompact
İşletim verileri
Tablo 5: İşletim özellikleri
Parametre
Nominal basınç
Nominal uzaklık
izin verilen maks. basınç
izin verilen maks. sıcaklık
4.3.1.2
Değer
PN 6/10/16
DN 20-2007)
16 bar
120 °C
Maddeler
▪ Su
▪ Su-glikol karışımları
▪ Madeni yağ içeren maddeler, buhar ile EPDM ve dökme demire etki eden madeni
yağ içeren maddeler için uygun değildir.
▪ Diğer maddeler talep üzerine
4.3.1.3
Yapı tasarımı
Yapı türü
Yapı serisi kitapçığı 7113.1 uyarınca armatürler
▪ Düz üst parçalı, Y tipi tasarımlı geçiş formu
▪ Merkezleme, flanş çıkarma ve son armatür olarak kullanma için flanş gözleri
▪ Y tipi hidrolik
▪ Yapı uzunluğu EN 558/94 (DN 25-150), EN 558/14 (DN 200)
▪ Tek parçalı basınç taşıyan gövde
▪ Yükselmeyen el çarkı
▪ Konum göstergesi izolasyonun dışında
▪ Kilitleme tertibatı, strok sınırlaması, konum göstergesi, kelebek koni ve çiğlenme
noktası kilidi ile izolasyon kapağı seri olarak
▪ Enerji tasarrufu yönetmeliğine göre tam izole edilebilir
▪ Korumalı, dışta duran dişleri ile dönmez mil
▪ EPDM profil conta ile bakım gerektirmeyen mil contası
▪ Yumuşak contalı geçiş ve dönüş contası olarak EPDM kılıflı kompakt kelebek
koni
7)
DN 200 Tip BOA-Compact
15 / 58
4 Armatürün açıklaması
▪ Dış boya: mavi RAL 5002
▪ Armatürler, sıvı grubu 2 için 97/23/EG sayılı Avrupa basınçlı ekipmanlar direktifi
(DGR) ek I gereksinimlerini karşılar.
▪ Germanischer Lloyd ve Bureau Veritas kuralları uyarınca tip onay testi yapılmıştır.
Modeller
▪ Montaj seti olarak yetkisiz çalıştırmaya karşı mühürlenebilir kapak
▪ Elektrikli tahrikler
4.3.1.4
Basınç sıcaklık tablosu
Tablo 6: Kontrol ve işletim basınçları
Nominal basınç
Nominal uzaklık Gövde basınç kontrolü
Yatak sızdırmazlık
kontrolü
İzin verilen işletim basınçları8)
Su ile
PN
16
DN
20/25-200
P10, P119)
P1210)
-10 ila 120°C
[bar]
24
[bar]
17,6
[bar]
16
4.3.1.5
Malzemeler
*)
*)
DN 20-150
*)
DN 200
90° döndürülmüş olarak çizilmiştir
Tablo 7: Mevcut malzemelere genel bakış
Parça no.
100
200
350
410
8)
9)
10)
Tanım
Gövde
Mil
Kapak
Profil contası
Malzeme
EN-GJL-250 (JL1040)
paslanmaz çelik, min. %13 krom (Cr)
Dökme demir/EPDM
Elastomer EPDM
Statik yükleme
DIN EN 12266-1 (P10, P11)
DIN EN 12266-1 uyarınca kontrol (P12, sızıntı oranı A)
16 / 58
Not
4 Armatürün açıklaması
Parça no.
412
431
506
Tanım
O-ring
Tıkama burcu
Tutma halkası
545
579
58011)
689
903
90411)
916
920
925
96111)
Yatak burcu
Kilitleme kolu
Kapak
İzolasyon kapağı
Strok sınırlaması
Kilitleme tertibatı
Tapa
Strok sınırlaması
Mil somunu
El çarkı
4.3.1.6
Malzeme
Elastomer EPDM
Çelik, galvaniz
Plastik
Çelik, galvaniz
paslanmaz çelik/PTFE
Çelik, galvaniz
Plastik, cam elyaf takviyeli, darbeye dayanıklı
Plastik
Çelik, galvaniz
Çelik, galvaniz
Plastik
Çelik, galvaniz
Çelik, galvaniz
Plastik, cam elyaf takviyeli, darbeye dayanıklı
Alüminyum pres döküm
Dökme demir (JL1030)
Not
DN 200
DN 200
DN 200
DN 200
DN 20-40
DN 50-150
DN 200
Çalışma şekli
Armatür tek parçalı, basınç ileten, kapaksız gövdeden (100) oluşur.
Fonksiyon veya kapatma birimi, kapatma konisi (350), mil (200) ve el çarkından (961)
oluşur. Milin (200) gövdeden geçişi bir profil conta (412) ile yalıtılır.
Mil contasının bakımı ve sıkılması gerekmez.
4.3.2
4.3.2.1
BOA-Compact
İşletim verileri
Tablo 8: İşletim özellikleri
Parametre
Nominal basınç
Nominal uzaklık
izin verilen maks. basınç
izin verilen maks. sıcaklık
4.3.2.2
Değer
PN 6/16
DN 15-200
16 bar
120 °C
Maddeler
▪ Su
▪ Su-glikol karışımları
▪ Madeni yağ içeren maddeler, buhar ile EPDM ve dökme demire etki eden madeni
yağ içeren maddeler için uygun değildir.
▪ Diğer maddeler talep üzerine
11)
Yedek parça
17 / 58
4 Armatürün açıklaması
4.3.2.3
Yapı tasarımı
Yapı türü
Yapı serisi kitapçığı 7112.1 uyarınca armatürler
▪ Düz üst parçalı, Y tipi tasarımlı geçiş formu
▪ Y tipi hidrolik
▪ Kısa yapı uzunluğu DIN EN 558/14
▪ Tek parçalı basınç taşıyan gövde
▪ Yükselmeyen el çarkı
▪ Flanşlar DIN EN 1092-2 Typ 21 uyarınca
▪ Konum göstergesi izolasyonun dışında
▪ Kilitleme tertibatı, strok sınırlaması, konum göstergesi, kelebek koni ve çiğlenme
noktası kilidi ile izolasyon kapağı seri olarak
▪ Enerji tasarrufu yönetmeliğine göre tam izole edilebilir
▪ Korumalı, dışta duran dişleri ile dönmez mil
▪ EPDM profil conta ile bakım gerektirmeyen mil contası
▪ Yumuşak contalı geçiş ve dönüş contası olarak EPDM kılıflı kompakt kelebek
koni
▪ Dış boya: mavi RAL 5002
▪ Armatürler, sıvı grubu 2 için 97/23/EG sayılı Avrupa basınçlı ekipmanlar direktifi
(DGR) ek I gereksinimlerini karşılar.
▪ Germanischer Lloyd ve Bureau Veritas kuralları uyarınca tip onay testi yapılmıştır.
Modeller
▪ Montaj seti olarak yetkisiz çalıştırmaya karşı mühürlenebilir kapak
▪ Elektrikli tahrikler
4.3.2.4
Basınç sıcaklık tablosu
Tablo 9: Kontrol ve işletim basınçları
Nominal basınç
Nominal uzaklık
Gövde basınç kontrolü
Yatak sızdırmazlık
kontrolü
İzin verilen işletim basınçları12)
Su ile
PN
6
16
12)
13)
14)
DN
15-200
15-200
P10, P1113)
P1214)
-10 ila +120°C
[bar]
9
24
[bar]
6,6
17,6
[bar]
6
16
Statik yükleme
DIN EN 12266-1 (P10, P11)
DIN EN 12266-1 uyarınca kontrol (P12, sızıntı oranı A)
18 / 58
4 Armatürün açıklaması
4.3.2.5
Malzemeler
*)
DN 15-150
*)
DN 200
90° döndürülmüş olarak çizilmiştir
Tablo 10: Mevcut malzemelere genel bakış
Parça no.
100
200
350
410
506
Tanım
Gövde
Mil
Kapak
Profil contası
Tutma halkası
580.115)
689
903
90415)
91615)
925
96115)
Kapak
İzolasyon kapağı
Strok sınırlaması
Kilitleme tertibatı
Tapa
Mil somunu
El çarkı
4.3.2.6
Malzeme
EN-GJL-250 (JL1040)
paslanmaz çelik, min. %13 krom (Cr)
Dökme demir/EPDM
Elastomer EPDM
Plastik
Çelik, galvaniz
Plastik, cam elyaf takviyeli, darbeye dayanıklı
Plastik
Çelik, galvaniz
Çelik, galvaniz
Plastik
Çelik, galvaniz
Alüminyum pres döküm
Plastik, cam elyaf takviyeli, darbeye dayanıklı
Dökme demir (JL1030)
Not
DN 20-150
DN 200
DN 15-25
DN 200
Çalışma şekli
Armatür tek parçalı, basınç ileten, kapaksız gövdeden (100) oluşur.
Fonksiyon veya kapatma birimi, kapatma konisi (350), mil (200) ve el çarkından (961)
oluşur. Milin (200) gövdeden geçişi bir profil conta (412) ile yalıtılır.
Mil contasının bakımı ve sıkılması gerekmez.
15)
Yedek parça
19 / 58
4 Armatürün açıklaması
4.3.3
4.3.3.1
BOA-Compact EKB
İşletim verileri
Tablo 11: İşletim özellikleri
Parametre
Nominal basınç
Nominal uzaklık
izin verilen maks. basınç
izin verilen maks. sıcaklık
4.3.3.2
Değer
PN 10/16
DN 15-200
16 bar
80 °C16)
Maddeler
▪ İçme suyu
▪ Kullanım suyu
▪ EPDM ve elektrostatik plastik kaplamalara etki eden buhar ve maddeler için
uygun değildir.
▪ Diğer maddeler talep üzerine
4.3.3.3
Yapı tasarımı
Yapı türü
Yapı serisi kitapçığı 7112.11 uyarınca armatürler
▪ Düz üst parçalı, Y tipi tasarımlı geçiş formu
▪ Y tipi hidrolik
▪ Kısa yapı uzunluğu DIN EN 558/14
▪ Tek parçalı basınç taşıyan gövde
▪ Yükselmeyen el çarkı
▪ Flanşlar DIN EN 1092-2 Typ 21 uyarınca
▪ Konum göstergesi izolasyonun dışında
▪ Korumalı, dışta duran dişleri ile dönmez mil
▪ EPDM profil conta ile bakım gerektirmeyen mil contası
▪ Yumuşak contalı geçiş ve dönüş contası olarak EPDM kılıflı kompakt kelebek
koni
▪ Korozyona karşı koruma: Elektrostatik plastik kaplama (EKB) iç ve dış antrasit gri
▪ Kilitleme tertibatı, strok sınırlaması, konum göstergesi ve kelebek koni seri olarak
▪ Su için DIN-DVGW tescili, DIN 3546-1: NV-6150BQ0465 uyarınca DN 15-100
nominal uzaklıkları için geçerli
maddeyle temas eden elastomerler, plastik parçalar ve de gövde kaplaması (EKB),
Federal Sağlık Dairesi'nin KTW önerilerine uymaktadır.
▪ Armatürler, sıvı grubu 2 için 97/23/EG sayılı Avrupa basınçlı ekipmanlar direktifi
(DGR) ek I gereksinimlerini karşılar.
16)
EN 806-2 bölüm 3.4 tablo 2 uyarınca hatalı tesis işletiminde kısa süreli olarak 95 °C'ye kadar sıcaklıklar mümkündür.
20 / 58
4 Armatürün açıklaması
Modeller
▪ Montaj seti olarak yetkisiz çalıştırmaya karşı mühürlenebilir kapak
▪ Elektrikli tahrikler
4.3.3.4
Basınç sıcaklık tablosu
Tablo 12: Kontrol ve işletim basınçları
Nominal basınç
Nominal uzaklık
Gövde basınç kontrolü
Yatak sızdırmazlık
kontrolü
İzin verilen işletim basınçları17)
Su ile
P10,
PN
16
DN
15-200
P1118)
[bar]
24
4.3.3.5
P1219)
-10 ila +80°C
[bar]
17,6
[bar]
DIN 3546-1 uyarınca 16 veya 10
Malzemeler
*)
DN 15-150
*)
DN 200
90° döndürülmüş olarak çizilmiştir
Tablo 13: Mevcut malzemelere genel bakış
Parça no.
100
Tanım
Gövde
200
350
410
412
431
506
Mil
Kapak
Profil contası
O-ring
Tıkama burcu
Tutma halkası
17)
18)
19)
Malzeme
EN-GJL-250 (iç ve dışta elektrostatik plastik
kaplama), KTW önerisi uyarınca
paslanmaz çelik, min. %13 krom (Cr)
Dökme demir/EPDM, KTW önerisi uyarınca
Elastomer/EPDM, KTW önerisi uyarınca
Elastomer/EPDM, KTW önerisi uyarınca
Çelik, galvaniz
Plastik, KTW önerisi uyarınca
Çelik, galvaniz
Not
DN 200
DN 200
DN 200
Statik yükleme
DIN EN 12266-1 (P10, P11)
DIN EN 12266-1 uyarınca kontrol (P12, sızıntı oranı A)
21 / 58
4 Armatürün açıklaması
Parça no.
545
579
58020)
689
903
90420)
91620)
920
925
96120)
Tanım
Yatak burcu
Kilitleme kolu
Kapak
İzolasyon kapağı
Strok sınırlaması
Kilitleme tertibatı
Tapa
Strok sınırlaması
Mil somunu
El çarkı
4.3.3.6
Malzeme
paslanmaz çelik/PTFE
Çelik, galvaniz
Plastik, cam elyaf takviyeli, darbeye dayanıklı
Plastik
Çelik, galvaniz
Çelik, galvaniz
Plastik
Çelik, galvaniz
Çelik, galvaniz
Plastik, cam elyaf takviyeli, darbeye dayanıklı
Alüminyum pres döküm
Dökme demir (JL1030)
Not
DN 200
DN 20-40
DN 50-150
DN 200
Çalışma şekli
Armatür tek parçalı, basınç ileten, kapaksız gövdeden (100) oluşur.
Fonksiyon veya kapatma birimi, kapatma konisi (350), mil (200) ve el çarkından (961)
oluşur. Milin (200) gövdeden geçişi bir profil conta (412) ile yalıtılır.
Mil contasının bakımı ve sıkılması gerekmez.
4.3.4
4.3.4.1
BOA-W
İşletim verileri
Tablo 14: İşletim özellikleri
Parametre
Nominal basınç
Nominal uzaklık
izin verilen maks. basınç
izin verilen maks. sıcaklık
4.3.4.2
Değer
PN 6/16
DN 15-200
16 bar
120 °C
Maddeler
▪ Su
▪ Su-glikol karışımları
▪ Madeni yağ içeren maddeler, buhar ile EPDM ve dökme demire etki eden madeni
yağ içeren maddeler için uygun değildir.
▪ Diğer maddeler talep üzerine
4.3.4.3
Yapı tasarımı
Yapı türü
Yapı serisi kitapçığı 7111.1 uyarınca armatürler
▪ Geçiş formu glob tipi tasarımlı
▪ Gövde kapağı kompakt biçimli
20)
Yedek parça
22 / 58
4 Armatürün açıklaması
▪ EPDM profil conta ile bakım gerektirmeyen mil contası
▪ Döner mil
▪ İçte duran mil dişlisi
▪ Yükselen el çarkı
▪ Yumuşak contalı ana ve dönüş yalıtımı olarak EPDM kılıflı konik sızdırmazlık
yüzeyine sahip koni
▪ Dış boya: mavi RAL 5002
▪ Armatürler, sıvı grubu 2 için 97/23/EG sayılı Avrupa basınçlı ekipmanlar direktifi
(DGR) ek I gereksinimlerini karşılar.
▪ Germanischer Lloyd ve Bureau Veritas kuralları uyarınca tip onay testi yapılmıştır.
Modeller
▪ Montaj seti olarak yetkisiz çalıştırmaya karşı mühürlenebilir kapak
4.3.4.4
Basınç sıcaklık tablosu
Tablo 15: Kontrol ve işletim basınçları
Nominal basınç
Nominal uzaklık
Gövde basınç kontrolü
Yatak sızdırmazlık
kontrolü
İzin verilen işletim basınçları21)
Su ile
PN
6
16
DN
15-200
15-200
P10, P1122)
P1223)
-10 ila +120°C
[bar]
9
24
[bar]
6,6
17,6
[bar]
6
16
4.3.4.5
Malzemeler
Tablo 16: Mevcut malzemelere genel bakış
Parça no.
100
161
20024)
35024)
21)
22)
23)
24)
Tanım
Gövde
Gövde kapağı
Mil
Kapak
Malzeme
EN-GJL-250 (JL1040)
EN-GJL-250 (JL1040)
paslanmaz çelik, min. %13 krom (Cr)
JL 1040/EPDM
Statik yükleme
DIN EN 12266-1 (P10, P11)
DIN EN 12266-1 uyarınca kontrol (P12, sızıntı oranı A)
Set olarak yedek parça: Koni (350) ve mil (200)
23 / 58
4 Armatürün açıklaması
Parça no.
41025)
41226)
50625)
54425)
901
96126)
Tanım
Profil contası
O-ring
Tutma halkası
Dişli soketi
Altıgen cıvata
El çarkı
4.3.4.6
Malzeme
Elastomer EPDM
Elastomer EPDM
Plastik, %30 cam elyaf takviyeli
Plastik, %30 cam elyaf takviyeli
8.8
Dökme demir (JL 1030)
Çalışma şekli
Armatür, basınç ileten gövde (100) ve gövde kapağından (161) oluşur. Bunlar altıgen
cıvatalarla (901) bağlanmış ve oringler (412) yardımıyla dışarıya doğru yalıtılmıştır.
Fonksiyon veya kapatma birimi, kapatma konisi (350), mil (200) ve el çarkından (961)
oluşur. Milin (200) gövdeden geçişi bir profil conta (410) ile yalıtılır.
Mil contasının bakımı ve sıkılması gerekmez.
4.4 Körüklü kapatma vanaları
4.4.1
4.4.1.1
BOA-H
İşletim verileri
Tablo 17: İşletim özellikleri
Parametre
Nominal basınç
Nominal uzaklık
izin verilen maks. basınç
izin verilen maks. sıcaklık
Değer
JL 1040
JS 1025
PN 16
DN 15-300
16 bar
300 °C
PN 16/25
DN 15-35027)
25 bar
350 °C
Basınç sıcaklık tablosu uyarınca tasarım (⇨ Bölüm 4.4.1.4 Sayfa 26)
4.4.1.2
Maddeler
▪ Kaynar su
▪ Doymuş buhar
▪ Isı transfer yağı
▪ Armatür malzemelerine kimyasal ve mekanik olarak etki etmeyen sıvılar ve
gazlar.
▪ Diğer maddeler talep üzerine
25)
26)
27)
Set olarak yedek parça: Profil contası (410), tutma halkası (506) ve dişli burç (544)
Yedek parça
PN 25: DN 15-150
24 / 58
4 Armatürün açıklaması
4.4.1.3
Yapı tasarımı
Yapı türü
Yapı serisi kitapçığı 7150.1 uyarınca armatürler
▪ Glob tipi tasarımda geçiş ve köşe biçimi
▪ DN 100'e kadar kelebek koni
▪ DN 125 ve üzeri düz koni
▪ Tüm nominal uzaklıklar konum göstergesi, kilitleme tertibatı ve strok sınırlaması
ile
▪ Gövde kapağı kompakt biçimli
▪ Körüklü ve güvenlik tıkama burclu bakım gerektirmeyen mil contası
▪ Yükselmeyen el çarkı
▪ Flanşlar DIN EN 1092-2 Typ 21 uyarınca
▪ Dış boya: mavi RAL 5002
▪ Armatürler, sıvı grubu 1 ve 2 için 97/23/EG sayılı Avrupa basınçlı ekipmanlar
direktifi (DGR) ek I gereksinimlerini karşılar.
▪ Armatürlerin kendi potansiyel ateşleme kaynağı bulunmaz ve ATEX 94/9/EG
uyarınca grup II, kategori 2 (bölge 1+21) ve kategori 3 (bölge 2+22) bünyesindeki
patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanılabilir.
▪ Germanischer Lloyd ve Bureau Veritas kuralları uyarınca tip onay testi yapılmıştır.
Modeller
▪ Taç koni (en yüksek yüklemeler için gövde kılavuzlu kelebek koni), DN 15-300 için
▪ PTFE contalı koni (maks. 200°C, kelebek koni DN 15-100, düz koni DN 125-200)
▪ Montaj seti olarak yetkisiz çalıştırmaya karşı mühürlenebilir kapak
▪ DN 200 ve üzerinde yük alma konisi
▪ Yüksek sıcaklık rengi gri alüminyum
▪ JS1025 serisi DN 15-150 vanaları için montaj seti olarak bir veya iki tahdit şalteri
▪ Yağ ve gres içermez: Yağlama sadece Federal Malzeme Araştırma ve Test
Enstitüsü (BAM) tarafından onaylanmış madeni yağ içermeyen yağlama
maddeleri ile yapılır
▪ Diğer flanş işleme
▪ -30°C soğuğa karşı dayanıklı cıvatalar (sadece JS 1025) maksimum 0,75 x PN'e
kadar
▪ Müşteri şartnamesine göre sertifikasyon tahsisi
▪ Elektrikli tahrikli tıkama burcu vanası
▪ Pnömatik tahrikli tıkama burcu vanası
25 / 58
4 Armatürün açıklaması
4.4.1.4
Basınç sıcaklık tablosu
Tablo 18: Kontrol ve işletim basınçları
Nominal
basınç
Malzeme
Gövde basınç
kontrolü
Yatak
sızdırmazlık
kontrolü
°C sıcaklıklarında bar cinsinden izin verilen işletim
basınçları28)29)
Su ile
P10, P1130)
PN
P1231)
[bar]
[bar]
-10 ila +120
150
180
200
230
250
300
350
16
EN-GJL-250
EN-GJS-400-18-LT
24
24
17,6
17,6
16
16
14,4
15,5
13,4
12,8
14,7
11,8
11,2
13,9
9,6
12,8
11,2
25
EN-GJS-400-18-LT
37,5
27,5
25
24,3
21,8
20
17,5
4.4.1.5
23
Malzemeler
1)
EN-GJL-250 (JL 1040)
EN-GJS-400-18-LT (JS 1025)
Tablo 19: Mevcut malzemelere genel bakış
Parça no.
10032)
Tanım
Gövde
161
Gövde kapağı
35032)
Kapak
41132)
440
Conta halkası
Körük garnitürü kapsamı:
Mil
Kaynak halkası
Körük
Tıkama burcu halkası
Tıkama burcu vidası
Tıkama burcu kutusu
Basınç halkası
Oturma halkası
Mesafe burcu
15-65
Flanş manşonu
Disk
200
401
442
454
45-6
461
474
515
543
549
550
28)
29)
30)
31)
32)
Ara sıcaklıklar doğrusal olarak saptanabilir
Statik yükleme
DIN EN 12266-1 (P10, P11)
DIN EN 12266-1 (P12 sızıntı oranı A)
Yedek parça
26 / 58
DN
15-300
15-350
15-300
15-350
15-150
200-350
Malzeme
EN-GJL-250
EN-GJS-400-18-LT
EN-GJL-250
EN-GJS-400-18-LT
X 20 Cr 13
C 22/X 15 CrNi 18 8
CrNi grafit
paslanmaz çelik (min. %13 krom)
paslanmaz çelik (min. %13 krom)
X 6 CrNiTi 18 10
Çelik
Çelik
Ham grafit
Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik
Plastik, cam elyaf takviyeli
Paslanmaz çelik
Çelik
Malzeme numarası
JL1040
JS1025
JL1040
JS1025
1.4021+QT (1.4021)
1.0402/1.4370
1.4541
4 Armatürün açıklaması
Parça no.
58032)
Tanım
Kapak
DN
15-150
90132)
90232)
90432)
91632)
92032)
925
96132)
Altıgen cıvata
Saplama
Dişli pim
Tapa
Altıgen somun
Mil somunu
El çarkı
200-350
15-150
200-300
15-350
4.4.1.6
Malzeme
Plastik, cam elyaf takviyeli, darbeye
dayanıklı
Çelik
EN-GJL-250 için 8.8
EN-GJS-400-18-LT için C 35 E
Çelik
Plastik
EN-GJS-400-18-LT için C 35
Çelik, kaplamalı
EN-GJL-250 için alüminyum pres
döküm
EN-GJL-250 için EN-GJL-200
EN-GJS-400-18-LT için EN-GJL-200
Malzeme numarası
JL1030
JL1030
Çalışma şekli
Armatür, basınç ileten gövde (100) ve gövde kapağından (161) oluşur. Fonksiyon veya
kapatma birimi, kapatma konisi (350), mil (200) ve el çarkından (961) oluşur. Gövde
(100) ve gövde kapağı (161) JL1040 gövde malzemesinde altıgen cıvatalar (901) ve
altıgen somunlar (920) ile bağlanmıştır. JS1025 gövde malzemesinde saplamalar (902)
kullanılır. Conta halkası (411) yardımıyla dışarıya doğru yalıtım yapılır.
Fonksiyon ve kapatma birimi genel olarak, koni (350), mil (200), körük (442) ve el
çarkından (961) oluşur. Akışın alt tarafındaki güvenlik tıkama burcu kutusu (461),
tıkama burcu halkasındaki (454) tıkama burcu cıvataları (45-6) ile sıkılır.
45-6
461
Şek. 4: Kesit çizimi BOA-H
Güvenlik tıkama burcu teslimat esnasında yalıtımlı olarak sıkılmamıştır. Körükte hata
olması halinde, maddenin çıkışını önlemek için tıkama burcu cıvatalarının (45-6)
sıkılması gerekir (⇨ Bölüm 2.7 Sayfa 10) .
Körüklü mil contası bakım gerektirmez. Gövde yatağının (100) ve koninin (350)
sızdırmazlık yüzeyleri standart olarak paslanmaz malzemeden veya PTFE
halkalarından (PTFE koni modelinde) oluşur.
4.5 Çek valfleri
4.5.1
4.5.1.1
BOA-R
İşletim verileri
Tablo 20: İşletim özellikleri
Parametre
Nominal basınç
Nominal uzaklık
izin verilen maks. basınç
izin verilen maks. sıcaklık
Değer
JL 1040
JS 1025
PN 6/16
DN 15-300
16 bar
300 °C
PN 16
DN 15-350
16 bar
350 °C
Basınç sıcaklık tablosu uyarınca tasarım (⇨ Bölüm 4.5.1.4 Sayfa 28)
4.5.1.2
Maddeler
▪ Kaynar su
27 / 58
4 Armatürün açıklaması
▪ Doymuş buhar
▪ Isı transfer yağı
▪ Armatür malzemelerine kimyasal ve mekanik olarak etki etmeyen sıvılar.
▪ Diğer maddeler talep üzerine
4.5.1.3
Yapı tasarımı
Yapı türü
Yapı serisi kitapçığı 7117.1 uyarınca armatürler
▪ Glob tipi tasarımda geçiş ve köşe biçimi
▪ Yay yüklü çek valf konisi
▪ Flanşlar DIN EN 1092-2 Typ 21 uyarınca
▪ Dış boya: mavi RAL 5002
▪ Armatürler, sıvı grubu 1 ve 2 için 97/23/EG sayılı Avrupa basınçlı ekipmanlar
direktifi (DGR) ek I gereksinimlerini karşılar.
▪ Armatürlerin kendi potansiyel ateşleme kaynağı bulunmaz ve ATEX 94/9/EG
uyarınca grup II, kategori 2 (bölge 1+21) ve kategori 3 (bölge 2+22) bünyesindeki
patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanılabilir.
▪ Germanischer Lloyd ve Bureau Veritas kuralları uyarınca tip onay testi yapılmıştır.
Modeller
▪ Yağ ve gres içermez: Yağlama sadece Federal Malzeme Araştırma ve Test
Enstitüsü (BAM) tarafından onaylanmış madeni yağ içermeyen yağlama
maddeleri ile yapılır
▪ Diğer flanş işleme
▪ Yüksek sıcaklık rengi gri alüminyum
▪ -30°C soğuğa karşı dayanıklı cıvatalar (sadece JS 1025) maksimum 0,75 x PN'e
kadar
▪ Müşteri şartnamesine göre sertifikasyon tahsisi
4.5.1.4
Basınç sıcaklık tablosu
Tablo 21: Kontrol ve işletim basınçları
Nominal
basınç
Malzeme
Gövde basınç
kontrolü
Yatak
sızdırmazlık
kontrolü
°C sıcaklıklarında bar cinsinden izin verilen işletim
basınçları33)34)
Su ile
P10,
PN
6
16
16
33)
34)
35)
36)
EN-GJL-250
EN-GJL-250
EN-GJS-400-18-LT
P1135)
[bar]
[bar]
-10 ila +120
150
180
200
230
250
300
350
9
24
24
6,6
17,6
17,6
6
16
16
5,4
14,4
15,5
5
13,4
4,8
12,8
14,7
4,4
11,8
4,2
11,2
13,9
3,6
9,6
12,8
11,2
Ara sıcaklıklar doğrusal olarak saptanabilir
Statik yükleme
DIN EN 12266-1 (P10, P11)
DIN EN 12266-1 (P12 sızıntı oranı A)
28 / 58
P1236)
4 Armatürün açıklaması
4.5.1.5
Malzemeler
Tablo 22: Mevcut malzemelere genel bakış
Parça no. Tanım
100
Gövde37)38)
161
Gövde kapağı38)
351
Çekvalf küresi38)
411
515
902
920
950
PN
6/16
16
6/16
16
6
16
6
16
DN
15-300
15-300
15-300
15-300
15-150
15-150
200
200-350
Conta halkası38)
Oturma halkası
Saplama38)
Altıgen somun38)
Yay38)
4.5.1.6
Malzeme
EN-GJL-250
EN-GJS-400-18-LT
EN-GJL-250
EN-GJS-400-18-LT
X 20 CR 13
Malzeme numarası
JL 1040
JL1025
JL 1040
JL 1025
1.4021
St, sızdırmazlık yüzeyi C22/
X 15 CrNi 18 8
Kılavuz pim X 20 Cr 13
CrNi grafit
Paslanmaz çelik
C 35 E
C 35
X 12 CrNi 17 7
1.0402/1.4370
1.4021
1.4310
Çalışma şekli
Söz konusu olan armatür, geri akışın girişinden önce yay gücü ile kapatan geri akış
önleyicidir. Armatür, basınç ileten gövde (100) ve gövde kapağından (161) oluşur.
Fonksiyon ve kapatma birimi, çekvalf konisi (351) ve yaydan (950) oluşur. Çekvalf
konisi (351) gövde kapağı (161) içinden geçirilir. Çekvalf konisinin (351) konumu hem
akış oranı hem de yay (950) tarafından belirlenir.
4.5.2
37)
38)
BOA-RVK
Gövde yazısı: "BOA-H"
Yedek parça
29 / 58
4 Armatürün açıklaması
4.5.2.1
İşletim verileri
Tablo 23: İşletim özellikleri
Parametre
Değer
639)
PN 6/10/1640)
PN 6/10/16
DN 15-200
16 bar
250 °C
PN
PN 6
DN 15-200
6 bar
100 °C
Nominal basınç
Nominal uzaklık
izin verilen maks. basınç
izin verilen maks. sıcaklık
Basınç sıcaklık tablosu uyarınca tasarım (⇨ Bölüm 4.5.2.4 Sayfa 30)
4.5.2.2
Maddeler
▪ Sıcak su
▪ Kaynar su
▪ Diğer maddeler talep üzerine
4.5.2.3
Yapı tasarımı
Yapı türü
Yapı serisi kitapçığı 7119.1 uyarınca armatürler
▪ Wafer tipi çekvalf
▪ Yay yüklü plaka ile sızdırmazlık ve kılavuz pim tarafından yönlendirilen koni
▪ Merkezleme yardımı, gövdenin bir parçası
▪ Kısa yapı uzunluğu EN 558/49
▪ Dış boya:
DN 15-100: Boyasız pirinç gövde
DN 125-200: Dökme demir gövde, boyama mavi RAL 5002
▪ Armatürler, sıvı grubu 2 için 97/23/EG sayılı Avrupa basınçlı ekipmanlar direktifi
(DGR) ek I gereksinimlerini karşılar.
4.5.2.4
Basınç sıcaklık tablosu
Tablo 24: Kontrol ve işletim basınçları
Nominal
basınç
Nominal
uzaklık
Gövde basınç
kontrolü
Yatak
sızdırmazlık
kontrolü
°C sıcaklıklarında bar cinsinden izin verilen işletim
basınçları41)42)43)
Su ile
PN
6
6
6/10/16
6/10/16
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
DN
15-100
125-200
15-100
125-200
P10, P1144)
P1245)
[bar]
9
9
24
24
[bar]
6,6
6,6
17,6
17,6
Conta türü: Metal/plastik plaka
Conta türü: metalik
Ara sıcaklıklar doğrusal olarak saptanabilir
Statik yükleme
EN-GJL-250 (JL1040) sadece -10°C'ye kadar
DIN EN 12266-1 (P10, P11)
DIN EN 12266-1 (P12 sızıntı oranı B)
30 / 58
-20
6
16
-
50
6
6
16
16
80
4
6
16
16
100
2
6
16
16
120
16
16
200
14
12,8
250
13
11,2
4 Armatürün açıklaması
4.5.2.5
Malzemeler
CW614N
DN 15-100, PN 6
JL 1040
DN 125-200, PN 6
JL 1040
DN 125-200, PN 6/10/16
Tablo 25: Mevcut malzemelere genel bakış DN 15-100 PN 6/10/16
Parça no.
100
Tanım
Gövde
198
Plaka
350
Kapak
411
563
732
950
Conta halkası
Kılavuz pim
Konsol
Yay
PN
6/10/16
6/10/16
6
6/10/16
6
6/10/16
6
4.5.2.6
DN
15-100
125-200
15-100
15-100
125-200
125-200
125-200
15-100
15-100
15-200
Malzeme
CuZn39Pb3
EN-GJL-250
Plastik PPO-GFK
Niro çelik
O-ringli EN-GJL-250
EN-GJL-250
EPDM
A2
Niro çelik
Niro çelik
Not
CW614N
JL 1040
1.4301
JL 1040
JL 1040
1.4301
1.4571
Çalışma şekli
Söz konusu olan armatür, geri akışın girişinden önce yay gücü ile kapatan geri akış
önleyicidir. Armatür tek parçalı, basınç ileten gövdeden (100) oluşur.
Fonksiyon ve kapatma birimi, plaka (198) ve yaydan (950) oluşur. Plaka (198) gövde
(100) içinden geçirilir. Plakanın (198) konumu hem akış oranı hem de yay (950)
tarafından belirlenir.
4.6 Kir tutucu
4.6.1
4.6.1.1
BOA-S
İşletim verileri
Tablo 26: İşletim özellikleri
Parametre
Nominal basınç
Nominal uzaklık
izin verilen maks. basınç
izin verilen maks. sıcaklık
Değer
JL 1040
JS 1025
PN 6/16
DN 15-300
16 bar
300 °C
PN 16/25
DN 15-300
25 bar
350 °C
Basınç sıcaklık tablosu uyarınca tasarım (⇨ Bölüm 4.6.1.4 Sayfa 32)
4.6.1.2
Maddeler
▪ Kaynar su
▪ Doymuş buhar
▪ Isı transfer yağı
31 / 58
4 Armatürün açıklaması
▪ Armatür malzemelerine kimyasal ve mekanik olarak etki etmeyen sıvılar.
▪ Diğer maddeler talep üzerine
4.6.1.3
Yapı tasarımı
Yapı türü
Yapı serisi kitapçığı 7125.1 uyarınca armatürler
▪ Y tipi kir tutucu
▪ Paslanmaz çelikten süzgeçli
▪ Kapak ve gövdede hassas süzgeçleme
▪ Kapak contası dışta taraklı
▪ Boşaltma vidası
▪ DN 150 ve üzerinde delikli paslanmaz çelik levhalı ek süzgeç sepeti
▪ Flanşlar DIN EN 1092-2 Typ 21 uyarınca
▪ Dış boya: mavi RAL 5002
▪ Armatürler, sıvı grubu 1 ve 2 için 97/23/EG sayılı Avrupa basınçlı ekipmanlar
direktifi (DGR) ek I gereksinimlerini karşılar.
▪ Armatürlerin kendi potansiyel ateşleme kaynağı bulunmaz ve ATEX 94/9/EG
uyarınca grup II, kategori 2 (bölge 1+21) ve kategori 3 (bölge 2+22) bünyesindeki
patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanılabilir.
Modeller
▪ İnce süzgeç
▪ Yüksek sıcaklık rengi gri alüminyum (sadece JS 1025 için)
▪ Diğer flanş işleme (sadece JS 1025 için)
▪ Müşteri şartnamesine göre sertifikasyon tahsisi
4.6.1.4
Basınç sıcaklık tablosu
Tablo 27: Kontrol ve işletim basınçları
Nominal
basınç
Malzeme
Mukavemet ve
sızdırmazlık kontrolü
°C sıcaklıklarında bar cinsinden izin verilen işletim basınçları46)47)
Su ile
P10,
PN
6
16
16
25
46)
47)
48)
EN-GJL-250
EN-GJS-400-18-LT
P1148)
[bar]
-10 ila +120
150
180
200
230
250
300
350
9
24
24
37,5
6
16
16
25
5,4
14,4
15,5
24,3
5
13,4
-
4,8
12,8
14,7
23
4,4
11,8
-
4,2
11,2
13,9
21,8
3,6
9,6
12,8
20
11,2
17,5
Ara sıcaklıklar doğrusal olarak saptanabilir
Statik yükleme
DIN EN 12266-1 (P10, P11)
32 / 58
4 Armatürün açıklaması
4.6.1.5
Malzemeler
Tablo 28: Mevcut malzemelere genel bakış
Parça no.
100
Tanım
Gövde
16049)
Kapak
411.150)
Conta halkası
411.2
75850)
Conta halkası
Süzgeç
191
Süzgeç sepeti
902
Saplama
911
Boşaltma vidası
920
Altıgen somun
PN
6, 16
16, 25
6,16
16, 25
6, 16
16, 25
6, 16, 25
6, 16
16, 25
6, 16
16, 25
6, 16
16, 25
6, 16
16, 25
6, 16
16, 25
4.6.1.6
Malzeme
EN-GJL-250 (JL1040)
EN-GJS-400-18-LT (JS1025)
EN-GJL-250 (JL1040)
EN-GJS-400-18-LT (JS1025)
CrNi grafit
CrNi grafit
A4
X 6 CrNiTi 18 10 (1.4541)
X 5 CrNi 18 10 (1.4301)
X 6 CrNiTi 18 10 (1.4541)
X 5 CrNi 18 10 (1.4301)
5.6 veya 8.8
C 35 E
A4 veya A2
C 35 E
5-2 veya 8
C 35 E
Not
DN 150'den itibaren
DN 150'den itibaren
gal ZN
gal ZN
gal ZN
gal ZN
gal ZN
Çalışma şekli
Armatür, basınç ileten gövde (100), gövde kapağı (160) ve süzgeçten (758) oluşur.
Çalıştırma elemanları gerekli olmadıkları için bulunmazlar.
Gövde (100) ve gövde kapağı (160) saplamalar (902) ve somunlarla (920) bağlanmıştır
ve conta halkası (411) yardımıyla dışarı doğru yalıtılmıştır. Süzgeç (758) gövde
boynuna sıkıştırılmıştır ve göz genişliğine uygun olarak akıştaki partikülleri yakalar.
Süzgecin düzenli bir şekilde temizlenmesi gerekmez.
4.7 Teslimat kapsamı
▪ Armatür
▪ Paketleme birimi başına kullanım kılavuzu
49)
50)
Yedek parça (kapak vidası ile birlikte komple)
Yedek parça
33 / 58
4 Armatürün açıklaması
4.8 Boyutlar ve ağırlıklar
Boyutlar ve ağırlıklar ile ilgili bilgiler yapı serisi kitapçığında verilmiştir.
34 / 58
5 Montaj
5 Montaj
5.1 Genel uyarılar/güvenlik yönetmelikleri
Operatör, tüm bakım, kontrol ve montaj çalışmalarının kullanım kılavuzuna hakim
olan yetkili ve kalifiye uzman personel tarafından yapılmasını sağlamalıdır.
Armatürün konumlandırması ve montajından planlamacı, inşaat firması ve işletmeci
sorumludur. Planlama ve montaj yardımcıları armatürün güvenli işlevini etkileyebilir
ve önemli bir tehlike potansiyeli oluşturabilir.
UYARI
Soğuk/sıcak boru hattı ve/veya armatür
Isıl etki nedeniyle yaralanma tehlikesi bulunur!
▷ Armatürü yalıtın.
▷ Uyarı levhası yerleştirin.
DİKKAT
Klima, soğuk ve soğutma sistemlerinde çiy suyu oluşumu
Buzlanma!
Çalıştırma seçeneğinin bloke edilmesi tehlikesi bulunur!
Korozyon nedeniyle hasar oluşma tehlikesi bulunur!
▷ Armatürü difüzyona kapalı şekilde yalıtın.
BİLGİ
Sıcak akışkanların nakil edilmesi durumunda armatürün enerji tasarrufu
yönetmeliği uyarınca izole edilmesi gerekir. BOA-Compact EKB plastik kaplamasının
dayanım ömrü, armatürün izolasyonu ile uzatılır.
①
②
③
④
Şek. 5: Usulüne uygun, difüzyona kapalı izolasyon (şematik)
①
③
El çarkı ile birlikte komple
armatürün usulüne uygun,
difüzyona kapalı izolasyonu
Armatürün usulüne uygun,
difüzyona kapalı izolasyonu
②
Çıkarılabilir kapak
④
Yalıtım malzemesi
35 / 58
5 Montaj
UYARI
İzin verilmeyen boru hattı kuvvetleri
Armatür gövdesinde sızıntı veya kırılma olabilir!
▷ Boru hattını gerilimsiz olarak döşeyin.
DİKKAT
Yumuşak contalı armatürlerin yakınındaki kaynak dikişleri
Sızdırmazlık yüzeylerinde hasar oluşma tehlikesi bulunur!
▷ Armatürü yapı serisi kitapçığında belirtilen sıcaklık sınırları üzerinde ısıtmayın.
DİKKAT
Uygun olmayan montaj
Armatürün hasar görme tehlikesi bulunur!
▷ Montaj öncesinde kapakları çıkarın.
▷ Bağlantı flanşının sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
▷ Gövdeyi ve gövde kapağını darbelere karşı koruyun.
BİLGİ
Uygun olmayan montaj
Armatürün eğimli konumu!
▷ DIN EN 1092-1 uyarınca çelik flanşların DIN EN 1092-2 uyarınca flanş işlemeli
dökme demir armatürler ile birlikte kullanılması halinde DN 65 nominal
uzaklığında PN 16 içinde flanşların 22,5° kaydırılmış olarak monte edilmesi
gerekir.
Tablo 29: Armatür vida bağlantısı DN 65 PN 16
DN 65 PN 16 (çelik/çelik):
DIN EN 1092-1 ile DIN EN 1092-1: 8 delik
vidalı
DN 65 PN 16 (çelik/dökme demir):
DIN EN 1092-1 ile DIN EN 1092-2:
DIN EN 1092-1 delik dairesi 22,5°
döndürülmüş, 4 delik vidalı, 4 delik boş
BİLGİ
Sadece ilgili nominal uzaklıklarda bağlı olarak izin verilen malzemelerden mamul
bağlantı elemanları, örn. DIN EN 1515-4 uyarınca ve conta elemanları, örn.
DIN EN 1514 uyarınca, kullanın. Armatür ile boru hattı arasındaki flanş bağlantısı
için öngörülen tüm flanş deliklerini kullanın. Flanş bağlantıları ile ilgili bilgiler için
yapı serisi kitapçığına bakın.
DİKKAT
Açık alanda montaj
Korozyon nedeniyle hasar oluşma tehlikesi bulunur!
▷ Armatürü hava koruması ile neme karşı koruyun.
36 / 58
5 Montaj
DİKKAT
Boru tesisatlarının boyanması/bilgi kaybı
Armatür fonksiyonunun etkilenme tehlikesi bulunur!
▷ Mili ve plastik parçaları boyamaya karşı koruyun.
▷ Baskılı tip levhalarını boyamaya karşı koruyun.
DİKKAT
İzin verilmeyen yükleme
Kumanda tertibatında hasar tehlikesi!
▷ Armatürü merdiven olarak kullanmayın.
BİLGİ
Akış yönüne ve debi okuna dikkat edin.
5.2 Yumuşak contalı kesme vanaları
5.2.1
BOA-SuperCompact
BİLGİ
Değişen akış yönüne izin verilir.
5.2.2
BOA-Compact
BİLGİ
Değişen akış yönüne izin verilir.
5.2.3
BOA-Compact EKB
DİKKAT
Bakır hatlarına montaj
Elektrostatik plastik kaplamada hasar tehlikesi!
▷ Bağlantı flanşlarının arasında lif dolgulu lastik contalar (sızdırmazlık elemanları
DIN EN 1514 uyarınca) yerleştirin.
▷ Bağlantı cıvataları ve delikler arasına merkezleme parçalı poliamid izolasyon
burçları yerleştirin.
BİLGİ
Değişen akış yönüne izin verilir.
37 / 58
5 Montaj
5.2.4
BOA-W
BİLGİ
Değişen akış yönüne, ancak DN 200 için 12 bar diferansiyel basınca kadar izin verilir.
5.3 Körüklü kapatma vanaları
5.3.1
BOA-H
DİKKAT
Armatürün aşağıyı gösteren mil ile montajı
Körük kıvrımlarında kir birikimleri!
Körüğün hasar görme tehlikesi bulunur!
Armatür blokajı tehlikesi bulunur!
▷ Armatürü yukarıyı veya yan tarafı gösteren mil ile monte edin.
UYARI
Armatürün buhar kullanımında aşağıyı gösteren mil ile montajı
Buhar darbeleri nedeniyle armatürde hasar tehlikesi bulunur!
▷ Armatürü yukarıyı veya yan tarafı gösteren mil ile monte edin.
BİLGİ
Değişen akış yönüne standart konide izin verilir, ancak yük alma konisinde izin
verilmez. DN 200 ve üzerinde aşağıdaki diferansiyel basınçların aşılması durumunda
bir yük alma konisi gereklidir.
Tablo 30: bar cinsinden diferansiyel basınçlar
PN 16
PN 25
DN
150
200
250
300/350
Δp bar
2151)
12
9
6
Yük alma konisi sadece koni üzerindeki basınç oluşmasında etkilidir, bu nedenle
vanaların akışı tersinedir. Debi oku dönük olarak basılmıştır.
BİLGİ
Kısma konumlarının kullanılması durumunda bir kısma konisi kullanılmalıdır. İlgili
yapı serisi kitapçığındaki kelebek koninin akış girişi ile ilgili bilgiler dikkate
alınmalıdır.
BİLGİ
Yük alma konili armatürler sadece dökme debi oku yönünde yerleştirilir.
Kapatılması gereken basıncın koni üzerinde olması gerekir.
51)
Yük alma konisi yok.
38 / 58
5 Montaj
5.4 Çek valfleri
5.4.1
BOA-R
BİLGİ
Açmak için asgari basınç gereklidir. Bu basınca ulaşılmaması durumunda monte
edilmiş olan yay çıkarılabilir. Yaysız halde sadece yatay boru hatlarına durağan bir
montaj mümkündür.
Tablo 31: mbar cinsinden asgari açma basınçları
DN
yaylı
yaysız
15-50
250
25
65-150
200
16
200-350
150
22
BİLGİ
Armatür temel olarak, akışkanın çekvalf (351) altından gireceği şekilde monte
edilmelidir. Bir yay (950) kullanılması halinde iniş ve çıkış hatları kullanılabilir.
Yaysız halde sadece yatay boru hatlarında, gövde kapağı (161) yukarıyı gösterecek
şekilde yatay bir montaj mümkündür.
5.4.2
BOA-RVK
BİLGİ
Armatür, boru hattının iki bağlantı flanşı arasına sıkıştırılır ve flanş bağlantı
cıvataları ile merkezlenir.
BİLGİ
Açmak için asgari basınç gereklidir. Bu basınca ulaşılmaması durumunda monte
edilmiş olan yay çıkarılabilir. Yaysız halde sadece dikey boru hatlarına yukarıya
doğru debi ile monte edilebilir.
Tablo 32: Debi yönüne bağlı mbar cinsinden açma basınçları (pö)
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
↔
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
↓
16
16
16
16
15,5
15
14,5
13,5
13,5
↑
24
24
24
24
24,5
25
25,5
26,5
26,5
32
34
35
↑ yaysız
4
4
4
4
4,5
5
5,5
6,5
6,5
12
14
15
39 / 58
5 Montaj
①
②
②
③
①
①
④
Şek. 6: Asgari giriş yolları
①
③
5x DN
2x DN
②
④
DN
Pompa
Montaj konumundan bağımsız olarak aşağıdaki düz, engelsiz asgari giriş yollarına
riayet edilmelidir:
▪ BOA-RVK ile örn. 90° dirsek, saptırmalar veya açık kapatma armatürleri gibi basit
engel noktaları arasında en az 5x DN.
▪ BOA-RVK ile örn. pompalar veya kontrol armatürleri gibi güçlü bir girdap
oluşturan engel noktaları arasında en az 5x DN.
▪ BOA-RVK sonrasında en az 2x DN.
5.5 Kir tutucu
5.5.1
BOA-S
BİLGİ
Kir tutucular, akışkanın süzgecin içinden içeriden dışarıya akacağı şekilde monte
edilmelidir (süzgeç elemanının kafes etkisi). Dikey hatlarda sadece yukarıdan
aşağıya akış yönünde izin verilir.
BİLGİ
Yatay ve dikey hatlarda aşağı doğru sarkan süzgeç ile yapılan montajlar etkili
olmuştur. Bu şekilde temizlik daha kolay olmaktadır.
BİLGİ
Mümkün olan en uygun/yüksek Kv değerine ulaşabilmek için süzgeç değişiminde
süzgeç kaynak dikişinin çıkış deliği üzerine gelmemesine dikkat edin.
40 / 58
5 Montaj
BİLGİ
Süzgeci sistemi boşaltmadan değiştirmek veya boşaltmak için pislik tutucu önünde
ve arkasında bir kapatma armatürü monte edilmelidir.
BİLGİ
Pislik tutucuyu, süzgecin çıkarılması için yeterli yer olacak şekilde monte edin.
41 / 58
6 İşletime alma/devre dışı bırakma
6 İşletime alma/devre dışı bırakma
6.1 İşletime alma
İşletime alma koşulları
6.1.1
Armatürü işletime almadan önce aşağıdaki koşulların yerine getirilmiş olması
gerekir:
▪ Armatürün malzeme, basınç ve sıcaklık bilgileri, boru hattı sisteminin işletim
koşulları ile uyumludur. (⇨ Bölüm 4 Sayfa 14)
▪ Malzeme dayanıklılığı ve yüklenebilirliği test edilmiştir.
DİKKAT
Boru hatlarında kaynak damlası, kav veya başka kirler
Armatürün hasar görme tehlikesi bulunur!
▷ Hatları kirden arındırın.
▷ Gerekirse kir tutucu kullanın.
1.
Hazneleri, boru hatları ve bağlantılarını iyice temizleyin, yıkayın ve içini üfleyin
(özellikle yeni tesisatlarda).
2.
Boru hattına montajdan önce armatürün flanş kapaklarını çıkarın.
3.
Armatürün iç kısmında yabancı madde olup olmadığını kontrol edin ve
gerekirse çıkarın.
4.
Gerekirse boru hattına kir tutucu yerleştirin
TEHLİKE
Yüksek sıcaklıklarda muhtemelen meydana gelebilen basınç darbeleri/su darbeleri
Yanma ve haşlanma nedeniyle hayati tehlike bulunur!
▷ Armatürün izin verilen azami basıncı aşılmamalıdır (⇨ Bölüm 4 Sayfa 14) .
▷ Küresel döküm veya çelikten armatürler kullanın.
▷ Sistemin genel güvenlik önlemleri işletmeci tarafından alınmalıdır.
Fonksiyon kontrolü
Aşağıdaki fonksiyonların kontrol edilmesi zorunludur:
1.
Monte edilen armatürün kapatma fonksiyonunu, işletime almadan önce
armatürü birkaç kez açıp kapatarak kontrol edin.
2.
BOA-H, BOA-R, BOA-W ve BOA-S modellerinde armatürün ilk yükleme/
ısıtmasından sonra conta halkası (411) veya o-ring (412) üzerinden kapak vida
bağlantısının (902/920 veya 901) sızdırmazlığını kontrol edin.
3.
Gerilimleri önlemek amacıyla armatürü yakl. iki tur saat yönünün tersi yönde
açın.
4.
Kapak vida bağlantısı (902/920 veya 901) gevşek ise çapraz ve eşit olarak sıkın.
(⇨ Bölüm 7.2.4.1 Sayfa 47)
BİLGİ
Kapak vida bağlantısının sıkılması, özellikle 200 °C üzerinde işletilen armatürler için
geçerlidir.
Tahrikli armatürler
42 / 58
Elektrikli veya pnömatik tahrikli bir armatürde tahrikin kullanım kılavuzu dikkate
alınmalıdır.
6 İşletime alma/devre dışı bırakma
TEHLİKE
Tahrikli armatürlerde niteliksiz personel tarafından yapılan işler
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Elektrik bağlantıları ve kontrol tekniği bağlantıları elektrik teknisyenleri
tarafından yapılmalıdır.
▷ IEC 60364 kurallarını ve patlama korumasında EN 60079 kurallarını dikkate alın.
UYARI
Yanlış elektrik bağlantısı
Şebeke hasar görebilir, kısa devre!
▷ Bulunduğunuz yerdeki enerji besleme şirketinin teknik bağlantı şartlarını
dikkate alınız.
1.
Mevcut olan ağ gerilimini tahrikin tip levhasındaki bilgiler ile karşılaştırın.
2.
Uygun devreyi seçin.
BİLGİ
Tahrikli armatürlerde ek olarak tahrikin kullanım kılavuzu da dikkate alınmalıdır.
6.1.2
Kullanımı
BİLGİ
Yukarıdan bakıldığında armatür, el çarkı sağa döndürüldüğüne kapatılır ve sola
döndürüldüğünde açılır. El çarkının üst kısmında ilgili semboller bulunur.
BİLGİ
Kapatma vanaları normal olarak "açık" ve "kapalı" konumlarında çalıştırılır. Ara
konumlar için eğer standart olarak mevcut değillerse kelebek koniler
kullanılmalıdır52).
DİKKAT
Çok uzun durma süreleri
Armatürün hasar görme tehlikesi bulunur!
▷ Armatürü yılda en az bir kez, birkaç defa açıp kapatarak fonksiyonunu kontrol
edin.
DİKKAT
Titreşim
Armatürde aşırı aşınma veya hasar!
▷ Tesis parametrelerini değiştirin.
▷ Titreşimsiz kısma uygulaması için kelebek koni veya taç koni kullanın.
DİKKAT
Ek kolların kullanılması
Fazla büyük kuvvetler nedeniyle armatürde hasar oluşma tehlikesi!
▷ Armatürü sadece elle ve el çarkı üzerinden çalıştırın.
İzin verilen tork sınırları
52)
BOA-SuperCompact, BOA-Compact, BOA-Compact EKB, BOA-H DN 15-100
43 / 58
6 İşletime alma/devre dışı bırakma
DİKKAT
Ek kolların uygun olmayan kullanımı
Konum göstergesinde hasar oluşma tehlikesi!
▷ Ek kolları konum göstergesi alanında kullanmayın.
Aşağıdaki armatürlerde uygun ek kolların aşağıdaki tork sınırları içinde
kullanılmasına izin verilir:
Tablo 33: İzin verilen tork sınırları BOA-SuperCompact, BOA-Compact, BOACompact EKB
DN
Mt [Nm]
Altıgen anahtar çapı
150
200
120
140
36
65
Tablo 34: İzin verilen tork sınırları BOA-H
DN
Mt [Nm]
Altıgen anahtar çapı
150
200
250
300
350
120
200
200
200
200
36
46
46
46
46
6.2 Devre dışı bırakma
6.2.1
Devre dışı bırakma için alınması gereken önlemler
Uzun durma dönemleri esnasında aşağıdaki hususların sağlanması gerekir:
44 / 58
1.
Durumları, konsantrasyon değişikliği, polimerizasyon, kristalleşme, katılaşma
veya benzeri nedenlerden dolayı değişen akışkanların hat sisteminden
çıkarılması gerekir.
2.
Gerektiğinde armatür açık haldeyken komple hat sistemi yıkanmalıdır.
7 Bakım/koruyucu bakım
7 Bakım/koruyucu bakım
7.1 Güvenlik yönetmelikleri
Operatör, tüm bakım, kontrol ve montaj çalışmalarının kullanım kılavuzuna hakim
olan yetkili ve kalifiye uzman personel tarafından yapılmasını sağlamalıdır.
UYARI
Sağlığa zararlı ve/veya sıcak maddeler, yardımcı ve işletim maddeleri
Yaralanma tehlikesi!
▷ Yasal hükümleri dikkate alın.
▷ Maddeyi boşaltırken kişiler ve çevre için koruyucu önlemler alın.
▷ Sağlığa zararlı maddeler için kullanılan armatürleri dezenfekte edin.
UYARI
Basınç altında bulunan armatürler
Yüksek basınç tehlikesi!
Sıcak ve/veya zehirli nakil maddesi akabilir!
Yanma tehlikesi!
▷ Basınç altında bulunduğu sürece armatürü asla açmayın.
▷ Flanş bağlantı cıvatalarını sökmeden önce armatürü basınçsız hale getirin.
▷ Kapak vida bağlantısını (902/920 veya 901) sökmeden önce armatürü basınçsız
hale getirin.
▷ Tıkama burcu halkasındaki (454) tıkama burcu cıvatasını (45-6) sökmeden önce
armatürü basınçsız hale getirin.
▷ Körük hasarlı olduğunda veya maddenin dışarı akması durumunda armatürü
basınçsız hale getirin.
▷ Kapatma, açma ve hava tahliye tapalarını sökmeden önce armatürü basınçsız
hale getirin.
▷ Boru hattından çıkarmadan önce veya bakım çalışmalarından önce armatürü
basınçsız hale getirin.
▷ Armatürü daha sonra, maddenin temas ettiği tüm bölmelerde akışkanın
buharlaşma sıcaklığının altına düşülene ve haşlanma tehlikesi ortadan kalkana
kadar soğutun.
BİLGİ
Boru hattından çıkarılmadan önce armatürün onaylanmış olması gerekir.
Bir bakım planının hazırlanması ile bakım zahmeti en aza indirilebildiği gibi masraflı
onarım çalışmaları da önlenebilir. Böylece armatürde arızasız ve güvenilir bir şekilde
işletim sağlanır.
BİLGİ
Her türlü bakım ve montaj çalışmaları için KSB servisine ya da yetkili tamirhaneye
başvurabilirsiniz. İrtibat adresleri için bkz. ekte verilen irtibat adresi defteri:
"Addresses" veya internette "www.ksb.com/contact".
Armatürü sökme ve takma işlemlerinde kuvvet uygulamayın.
7.2 Bakım
Tüm parçaları ile birlikte armatür, neredeyse bakım gerektirmeyen yapıya sahiptir.
Kayar parçaların malzemeleri, minimum aşınma olacak şekilde seçilmelidir.
45 / 58
7 Bakım/koruyucu bakım
BİLGİ
Armatürün kullanımına bağlı olarak uygun kontrol ve bakım aralıklarının
belirlenmesi konusunda işletmeci sorumludur.
Kullanım ömrü, aşağıdaki önlemlerin alınmasıyla uzatılabilir:
▪ Armatürü yılda en az bir kez, birkaç defa açıp kapatarak fonksiyonunu kontrol
edin.
▪ Mil (200), tıkama burcu cıvataları ve mil somunu (925) gibi hareketli parçaların
DIN 51825 uyarınca standartlaştırılmış yağlama maddeleri ile yağlanması.
▪ Tıkama burcu kutusu paketlerinin (461) zamanında açılması veya yenilenmesi.
▪ Kapak contasının (411/412) zamanında sıkılması veya yenilenmesi. (⇨ Bölüm
7.2.4.1 Sayfa 47)
Revize edilmiş
armatürlerin kontrolü
Revize edilmiş armatürlerde montajından sonra ve işletime almadan önce
DIN EN 12266-1 uyarınca bir dayanıklılık ve sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır.
7.2.1
Kapak flanş bağlantısının sıkılması ve yeniden sıkılması
BOA-H ve BOA-W kapak contaları üst parçalarının değiştirilmesi, süzgeç temizliğinde
ve BOA-S kapak contası değiştirilmesi mümkün ve izinlidir.
UYARI
Armatürde niteliksiz personel tarafından yapılan işler
Yaralanma tehlikesi!
▷ Onarım ve bakım çalışmalarının sadece özel eğitim almış olan personel
tarafından yapılmasını sağlayın.
UYARI
Sağlığa zararlı ve/veya sıcak nakil maddeleri, yardımcı ve işletim maddeleri
Kişiler ve çevre için tehlikeli olabilir!
▷ Yıkama maddelerini ve varsa kalıntı maddelerini bir hazneye toplayınız ve
tasfiye ediniz.
▷ Gerekirse koruyucu giysi ve maske kullanınız.
▷ Sağlığa zararlı maddelerin tasfiyesine ilişkin yasal düzenlemeleri dikkate alınız.
DİKKAT
Uygun olmayan montaj
Armatürün hasar görme tehlikesi bulunur!
▷ Armatürü makine mühendisliğinde geçerli olan kurallara göre monte edin.
▷ Daima orijinal yedek parça kullanın.
BİLGİ
Asbest içermeyen conta halkalarında ek olarak dolgu macunu kullanılmalıdır.
Yapışmaz kaplamaların kullanılması halinde sadece conta üreticisi tarafından açık
bir şekilde önerilen malzemeler kullanılmalıdır.
Bakım ve onarım işlerinin tamamlanmasından sonra kapak alanındaki bağlantı
cıvataları tekrar uygun şekilde sıkılmalıdır (⇨ Bölüm 7.2.4.1 Sayfa 47) .
7.2.2
Güvenlik tıkama burcunun sıkılması ve yeniden sıkılması
Güvenlik tıkama burcu teslimat esnasında yalıtımlı olarak sıkılmamıştır.
46 / 58
7 Bakım/koruyucu bakım
TEHLİKE
Körükte hata
Sıcak ve/veya zehirli nakil maddesi akabilir!
Yanma tehlikesi!
▷ Tıkama burcu cıvatalarını (45-6) sıkın.
45-6
461
Şek. 7: Kesit çizimi BOA-H
7.2.3
Elektrikli, pnömatik ve hidrolik tahriklerin sökülmesi
TEHLİKE
Tahriklerin kaldırılması/sökülmesi
Yaralanma tehlikesi!
▷ Tahrikin kullanım kılavuzunu dikkate alın.
▷ Çalışmalara başlamadan önce harici enerjiyi kapatın.
▷ Tahrikteki işler sadece nitelikli teknik personel tarafından yapılabilir.
▷ Tahriki kullanım kılavuzu uyarınca sökün.
▷ Örn. sıkma düzenekleri gibi uygun alet kullanın.
7.2.4
Vida sıkma torkları
7.2.4.1
Kapak flanşı cıvata sıkma torkları
Kapak ve gövde arasındaki cıvata bağlantılarını (902/920 veya 901) bir tork anahtarı
ile sıkın.
Tablo 35: BOA-H cıvata bağlantıları sıkma torkları [Nm]
Nominal
basınç
PN
16
16
25
Malzeme
JL1040
JS1025
JS1025
Nominal uzaklık
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
35
35
30
35
35
30
35
35
80
90
90
80
90
90
150
170
170
150
170
170
150
170
170
150
170
-
260
290
-
260
290
-
290
-
Tablo 36: BOA-R cıvata bağlantıları sıkma torkları [Nm]
Nominal
basınç
PN
16
16
25
Malzeme
JL1040
JL1040
JS1025
Nominal uzaklık
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
35
30
30
35
30
30
35
80
80
90
80
80
90
150
150
170
150
150
170
150
150
170
150
150
170
260
260
290
260
260
290
Tablo 37: BOA-W cıvata bağlantıları sıkma torkları [Nm]
Nominal
basınç
PN
6
16
Malzeme
JL1040
JL1040
Nominal uzaklık
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
10
10
10
10
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
80
80
80
80
80
150
80
150
80
150
47 / 58
7 Bakım/koruyucu bakım
Tablo 38: BOA-S cıvata bağlantıları sıkma torkları [Nm]
Nominal
basınç
PN
6
16
16
25
Malzeme
JL1040
JL1040
JS1025
JS1025
Nominal uzaklık
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
10
20
20
20
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
35
35
20
30
35
35
30
80
90
90
30
80
90
90
30
80
170
90
30
80
170
90
30
80
170
90
80
80
170
90
150
290
-
150
290
-
Tablo 39: Diş büyüklüğüne göre cıvata bağlantılarının sıkma torkları [Nm]
Diş büyüklüğü
Gövde malzemesi/cıvata malzemesi
M8
M10
M12
M16
M20
M24
JL1040
5.6/8.8
10
20
30
80
150
260
7.2.5
JS1025
CE35E/1.7709
20
35
90
170
290
Flanş bağlantısı için cıvata uzunlukları
Armatürün bir boru hattına montajı için bağlantı cıvataları gereklidir. Burada söz
konusu olan, somunlu cıvatalardır. BOA-SuperCompact için somunlu saplamalar da
kullanılabilmektedir (bkz. yapı serisi kitapçığı 7113.1).
Cıvatalar ve somunların DIN EN 1515-4 "Flanşlar ve bağlantıları, bölüm 4, cıvata ve
somun seçimi" uyarınca seçilmesi gerekir. Basınç ve sıcaklığa bağlı olarak cıvatalar ve
somunlar, armatürün doğru bir montajının sağlanabilmesi için 97/23/EG sayılı basınçlı
ekipmanlar direktifi geçerlilik kapsamında tahsis edilmiş olan malzemeden olmalıdır.
Cıvata uzunlukları herhangi bir tolerans dikkate alınmaksızın verilmiştir ve
armatürün DIN EN 1092-1 uyarınca çelik bir kontra flanş ile bir boru hattına
bağlanması ile ilgilidir.
İlgili armatür serileri için nominal basınca göre adet, diş büyüklüğü ve cıvata
uzunluğu verilmiştir. Bu bilgiler aynı şekilde KSB flanş sürgüleri (sıra numarası
0570.3) için de geçerlidir.
Tablo 40: DIN EN 1092-2 uyarınca cıvata büyüklükleri ve uzunlukları PN 6
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
BOA-SuperCompact53)
JL 1040
4x M10 x 80
4x M10 x 80
4x M12 x 90
4x M12 x 100
4x M12 x 110
4x M12 x 120
4x M16 x 150
4x M16 x 180
8x M16 x 200
8x M16 x 220
8x M16 x 70
BOA-Compact54)
JL 1040
4x M10 x 35
4x M10 x 40
4x M10 x 40
4x M12 x 45
4x M12 x 45
4x M12 x 45
4x M12 x 45
4x M16 x 55
4x M16 x 55
8x M16 x 60
8x M16 x 60
8x M16 x 70
BOA-W
JL 1040
BOA-H
JL 1040
BOA-R
JL 1040
BOA-S
JL 1040
BOA-RVK
4x M10 x 35
4x M10 x 40
4x M10 x 40
4x M12 x 45
4x M12 x 45
4x M12 x 45
4x M12 x 45
4x M16 x 50
4x M16 x 50
8x M16 x 55
8x M16 x 55
8x M16 x 60
-
4x M10 x 40
4x M10 x 45
4x M10 x 45
4x M12 x 50
4x M12 x 50
4x M12 x 50
4x M12 x 50
4x M16 x 60
4x M16 x 60
8x M16 x 65
8x M16 x 65
8x M16 x 65
4x M10 x 35
4x M10 x 40
4x M10 x 40
4x M12 x 45
4x M12 x 45
4x M12 x 45
4x M12 x 45
4x M16 x 50
4x M16 x 50
8x M16 x 55
8x M16 x 55
8x M16 x 60
4x M10 x 55
4x M10 x 60
4x M10 x 65
4x M12 x 75
4x M12 x 75
4x M12 x 90
4x M12 x 90
4x M16 x 100
4x M16 x 110
8x M16 x 150
8x M16 x 160
8x M16 x 200
BOA-R
JL 1040
BOA-S
JL 1040/
JS 1025
-
BOA-RVK
Tablo 41: DIN EN 1092-2 uyarınca cıvata büyüklükleri ve uzunlukları PN 10
DN
BOA-SuperCompact53)
JL 1040
BOA-Compact EKB
JL 1040
BOA-W
JL 1040
15
20
4x M12 x 90
4x M12 x 45
4x M12 x 50
-
53)
Diğer bağlantı seçenekleri için bkz. yapı serisi kitapçığı 7113.1
BOA-Compact EKB ve BOA-Control IMS için aynı şekilde
54)
48 / 58
BOA-H
JL 1040/
JS 1025
-
-
4x M12 x 65
4x M12 x 70
7 Bakım/koruyucu bakım
DN
BOA-SuperCompact53)
JL 1040
BOA-Compact EKB
JL 1040
BOA-W
JL 1040
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
4x M12 x 90
4x M16 x 100
4x M16 x 110
4x M16 x 120
4x M16 x 140
8x M16 x 160
8x M16 x 180
8x M16 x 200
8x M20 x 240
8x M20 x 80
4x M12 x 50
4x M16 x 55
4x M16 x 55
4x M16 x 55
4x M16 x 55
8x M16 x 60
8x M16 x 65
8x M16 x 65
8x M20 x 70
8x M20 x 75
-
BOA-H
JL 1040/
JS 1025
-
BOA-R
JL 1040
BOA-S
JL 1040/
JS 1025
-
-
BOA-RVK
4x M12 x 75
4x M16 x 85
4x M16 x 90
4x M16 x 100
4x M16 x 100
8x M16 x 110
8x M16 x 120
8x M16 x 160
8x M20 x 175
8x M20 x 220
Tablo 42: DIN EN 1092-2 uyarınca cıvata büyüklükleri ve uzunlukları PN 16
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
BOASuperCompact53)
JL 1040
4x M12 x 90
4x M12 x 90
4x M16 x 100
4x M16 x 110
4x M16 x 120
4x M16 x 140
8x M16 x 160
8x M16 x 180
8x M16 x 200
8x M20 x 240
12x M20 x 80
-
BOA-Compact54)
JL 1040
BOA-W
JL 1040
BOA-H
JL 1040/JS 1025
BOA-R
BOA-S
JL 1040/
JS 1025
BOA-RVK
4x M12 x 45
4x M12 x 50
4x M12 x 50
4x M16 x 55
4x M16 x 55
4x M16 x 55
4x M16 x 55
8x M16 x 60
8x M16 x 65
8x M16 x 65
8x M20 x 70
8x M20 x 75
-
4x M12 x 45
4x M12 x 50
4x M12 x 50
4x M16 x 55
4x M16 x 55
4x M16 x 55
4x M16 x 55
8x M16 x 60
8x M16 x 65
8x M16 x 65
8x M20 x 70
12x M20 x 75
-
4x M12 x 45
4x M12 x 50
4x M12 x 50
4x M16 x 55
4x M16 x 55
4x M16 x 55
4x M16 x 55
8x M16 x 60
8x M16 x 65
8x M16 x 65
8x M20 x 70
12x M20 x 75
12x M24 x 85
12x M24 x 85
16x M24 x 95
4x M12 x 45
4x M12 x 50
4x M12 x 50
4x M16 x 55
4x M16 x 55
4x M16 x 55
4x M16 x 55
8x M16 x 60
8x M16 x 65
8x M16 x 65
8x M20 x 70
12x M20 x 75
12x M24 x 85
12x M24 x 85
-
4x M12 x 45
4x M12 x 50
4x M12 x 50
4x M16 x 55
4x M16 x 55
4x M16 x 55
4x M16 x 55
8x M16 x 65
8x M16 x 65
8x M16 x 70
8x M20 x 75
12x M20 x 75
12x M24 x 85
12x M24 x 90
-
4x M12 x 65
4x M12 x 70
4x M12 x 75
4x M16 x 85
4x M16 x 90
4x M16 x 100
4x M16 x 100
8x M16 x 110
8x M16 x 120
8x M16 x 160
8x M20 x 175
12x M20 x 220
-
Tablo 43: DIN EN 1092-2 uyarınca cıvata büyüklükleri ve uzunlukları PN 25
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
BOA-SuperCompact53)
JL 1040
-
BOA-Compact54)
JL 1040
-
BOA-W
JL 1040
BOA-H
JS 1025
BOA-R
BOA-S
JS 1025
BOA-RVK
-
4x M12 x 50
4x M12 x 50
4x M12 x 50
4x M16 x 55
4x M16 x 55
4x M16 x 60
8x M16 x 65
8x M16 x 70
8x M20 x 75
8x M24 x 80
8x M24 x 85
-
-
4x M12 x 50
4x M12 x 50
4x M12 x 50
4x M16 x 55
4x M16 x 55
4x M16 x 60
8x M16 x 65
8x M16 x 70
8x M20 x 75
8x M24 x 80
8x M24 x 85
12x M24 x 90
-
49 / 58
8 Arızalar: Nedenleri ve giderilmesi
8 Arızalar: Nedenleri ve giderilmesi
UYARI
Armatürde arıza tespiti için yapılan yanlış çalışmalar
Yaralanma tehlikesi!
▷ Armatürde arıza tespiti için yapılan tüm çalışmalarda bu kullanım kılavuzunun
veya aksesuarların üretici dokümanlarının bilgilerini dikkate alın.
Tablo 44: Arıza giderme yardımı
Problem
Olası arıza sebebi
BOA-SuperCompact, BOA-Compact
veya BOA-Compact EKB bünyesinde
sızıntı
BOA-H ve BOA-R bünyesinde sızıntı
1.
Kapak cıvatalarını (902/920/901)
sökün.
2.
Koni ve gövdedeki sızdırmazlık
yüzeylerini uygun bir zımparalama
tertibatı ile zımparalayın.
3.
Sızdırmazlık yüzeylerinde sürekli
bir halka görünene kadar
zımparalama işlemine devam edin.
Kapak cıvatalarını (902/920/901)
sökün.
1.
BOA-W ve PTFE konili BOA-H
bünyesinde sızıntı
BOA-H, BOA-R, BOA-S ve BOA-W
kapak contasında sızıntı
Giderilmesi
Yeniden bir işlem mümkün değildir.
Armatürü değiştirin.
Kapak cıvataları eşit sıkılmamış.
Kapak contası hasarlı.
2.
BOA-H koni (350) conta halkasını
değiştirin.
3.
BOA-W konisini mil ile birlikte
değiştirin.
Kapak cıvatalarını (902/920 veya
901) sökün.
1.
2.
Conta halkasını (411) değiştirin.
3.
Kapak cıvatalarını (902/920 veya
901) kurala uygun şekilde sıkın.
(⇨ Bölüm 7.2.4.1 Sayfa 47)
Kapak cıvatalarını (902/920/901)
sökün.
1.
2.
Sızdırmazlık yüzeylerini temizleyin.
3.
Conta halkasını (411) yenileyin.
Sıkma torkları (⇨ Bölüm 7.2.4.1 Sayfa 47)
dikkate alınmalıdır.
50 / 58
9 AB Uygunluk beyanı
9 AB Uygunluk beyanı
9.1 AB Uygunluk beyanı BOA-H, BOA-R
Üretici:
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Almanya)
İşbu belge ile üretici, aşağıdaki ürünün:
BOA-H
BOA-H
BOA-H
BOA-R
BOA-R
BOA-R
JL1040
JS1025
JS 1025
JL1040
JL1040
JS1025
PN 16
PN 16
PN 25
PN 6
PN 16
PN 16
DN 15-300
DN 15-35055)
DN 15-15056)
DN 15-200
DN 15-300
DN 15-350
97/23/EG sayılı basınçlı ekipmanlar direktifi güvenlik gereksinimleri karşılanmıştır.
Uygulanan uyumlaştırılmış Avrupa standartları:
Kapatma vanaları/çekvalfler:
Çekvalfler:
EN 19, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 13789, EN 1092-2
EN 12334
Diğer standartlar/düzenlemeler:
DIN 3840 madde 1.3 ve 4.3
55) ve 56) AD 2000 düzenlemesi uyarınca
Şunun için uygundur:
Sıvı grubu 1 ve 2
Uygunluk değerlendirme prosedürleri:
Modül H
Onaylayan ve denetleyen yetkili kuruluşun adı ve adresi:
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Dudenstraße 28
68167 Mannheim (Almanya)
Onaylayan kuruluşun numarası:
0036
≤ DN 25 (PN 16/25) armatürleri, 97/23/EG sayılı basınçlı ekipmanlar direktifi 3. maddesi 3. fıkrasına uygundur. 3. Bu
nedenle bir CE işareti veya yetkili kuruluşun numarası ile işaretlenmelerine izin verilmez.
Wolfgang Glaub
Vice President Integriertes Management KSB AG
Dieter Hanewald
Alçak Basınç Armatürleri Geliştirme Müdürü
Bu doküman bilgisayar ortamında oluşturulmuştur ve imzasız geçerlidir.
55)
56)
AD 2000 düzenlemesi uyarınca DN 15-200
AD 2000 düzenlemesi uyarınca DN 15-150
51 / 58
9 AB Uygunluk beyanı
9.2 AB uygunluk beyanı BOA-SuperCompact, BOA-Compact, BOACompact EKB, BOA-W
Üretici:
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Almanya)
İşbu belge ile üretici, aşağıdaki ürünün:
BOA-SuperCompact
BOA-Compact
BOA-Compact EKB
BOA-W
PN 6/10/16
PN 6, 16
PN 10/16
PN 6, 16
DN 20-200
DN 15-200
DN 15-200
DN 15-200
97/23/EG sayılı basınçlı ekipmanlar direktifi güvenlik gereksinimleri karşılanmıştır.
Uygulanan uyumlaştırılmış Avrupa standartları:
Kapatma vanaları
EN 19, EN 12516-3, EN 12266-1, EN 13789, EN 1092-2
Diğer standartlar/düzenlemeler:
DIN 3840 madde 1.3 ve 4.3
Şunun için uygundur:
Sıvı grubu 2
Uygunluk değerlendirme prosedürleri:
Modül H
Onaylayan ve denetleyen yetkili kuruluşun adı ve adresi:
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Dudenstraße 28
68167 Mannheim (Almanya)
Onaylayan kuruluşun numarası:
0036
≤ DN 50 (PN 16), ≤ DN 100 (PN 10) ve ≤ DN 150 (PN 6) armatürleri, 97/23/EG sayılı basınçlı ekipmanlar direktifi 3.
maddesi 3. fıkrasına uygundur. 3. Bu nedenle bir CE işareti veya yetkili kuruluşun numarası ile işaretlenmelerine
izin verilmez.
Wolfgang Glaub
Vice President Integriertes Management KSB AG
Dieter Hanewald
Alçak Basınç Armatürleri Geliştirme Müdürü
Bu doküman bilgisayar ortamında oluşturulmuştur ve imzasız geçerlidir.
52 / 58
9 AB Uygunluk beyanı
9.3 BOA-RVK AB Uygunluk beyanı
Üretici:
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Almanya)
İşbu belge ile üretici, aşağıdaki ürünün:
BOA-RVK
PN 6/10/16
DN 15-200
97/23/EG sayılı basınçlı ekipmanlar direktifi güvenlik gereksinimleri karşılanmıştır.
Uygulanan uyumlaştırılmış Avrupa standartları:
EN 12266-1
Diğer standartlar/düzenlemeler:
DIN 3840
Şunun için uygundur:
Sıvı grubu 2
Uygunluk değerlendirme prosedürleri:
Modül A
Onaylayan ve denetleyen yetkili kuruluşun adı ve adresi:
LRQA GmbH Hamburg
Mönckebergstraße 27
20095 Hamburg (Almanya)
≤ DN 50 (PN 16), ≤ DN 100 (PN 10) ve ≤ DN 150 (PN 6) armatürleri, 97/23/EG sayılı basınçlı ekipmanlar direktifi 3.
maddesi 3. fıkrasına uygundur. 3. Bu nedenle bir CE işareti veya yetkili kuruluşun numarası ile işaretlenmelerine
izin verilmez.
Wolfgang Glaub
Vice President Integriertes Management KSB AG
Dieter Hanewald
Alçak Basınç Armatürleri Geliştirme Müdürü
Bu doküman bilgisayar ortamında oluşturulmuştur ve imzasız geçerlidir.
53 / 58
9 AB Uygunluk beyanı
9.4 AB uygunluk beyanı BOA-S JL1040
Üretici:
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Almanya)
İşbu belge ile üretici, aşağıdaki ürünün:
BOA-S
BOA-S
JL1040
JL1040
PN 6
PN 16
DN 15-200
DN 15-300
97/23/EG sayılı basınçlı ekipmanlar direktifi güvenlik gereksinimleri karşılanmıştır.
Uygulanan uyumlaştırılmış Avrupa standartları:
EN 1561, EN 12266-1, EN 558-1, EN 1092-2
Diğer standartlar/düzenlemeler:
DIN 3840
Şunun için uygundur:
Sıvı grubu 1 ve 2
Uygunluk değerlendirme prosedürleri:
Modül H
Onaylayan ve denetleyen yetkili kuruluşun adı ve adresi:
Büro Veritas S. A.
34, rue Rennequin
75850 Paris Cedex 17 (Fransa)
Onaylayan kuruluşun numarası:
0062
≤ DN 25 (PN 16/25) armatürleri, 97/23/EG sayılı basınçlı ekipmanlar direktifi 3. maddesi 3. fıkrasına uygundur. 3. Bu
nedenle bir CE işareti veya yetkili kuruluşun numarası ile işaretlenmelerine izin verilmez.
Wolfgang Glaub
Vice President Integriertes Management KSB AG
Dieter Hanewald
Alçak Basınç Armatürleri Geliştirme Müdürü
Bu doküman bilgisayar ortamında oluşturulmuştur ve imzasız geçerlidir.
54 / 58
9 AB Uygunluk beyanı
9.5 AB uygunluk beyanı BOA-S JS1025
Üretici:
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Almanya)
İşbu belge ile üretici, aşağıdaki ürünün:
BOA-S
BOA-S
JS1025
JS1025
PN 16
PN 25
DN 15-300
DN 15-200
97/23/EG sayılı basınçlı ekipmanlar direktifi güvenlik gereksinimleri karşılanmıştır.
Uygulanan uyumlaştırılmış Avrupa standartları:
EN 1563, EN 12266-1, EN 558-1, EN 1092-2
Diğer standartlar/düzenlemeler:
DIN 3840
Şunun için uygundur:
Sıvı grubu 1 ve 2
Uygunluk değerlendirme prosedürleri:
Modül H
Onaylayan ve denetleyen yetkili kuruluşun adı ve adresi:
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Dudenstraße 28
68167 Mannheim (Almanya)
Onaylayan kuruluşun numarası:
0036
≤ DN 25 (PN 16/25) armatürleri, 97/23/EG sayılı basınçlı ekipmanlar direktifi 3. maddesi 3. fıkrasına uygundur. 3. Bu
nedenle bir CE işareti veya yetkili kuruluşun numarası ile işaretlenmelerine izin verilmez.
Wolfgang Glaub
Vice President Integriertes Management KSB AG
Dieter Hanewald
Alçak Basınç Armatürleri Geliştirme Müdürü
Bu doküman bilgisayar ortamında oluşturulmuştur ve imzasız geçerlidir.
55 / 58
10 Sakıncasız kullanım açıklaması
10 Sakıncasız kullanım açıklaması
Tip:
İş numarası/
Sipariş kalemi numarası57):
................................................................................................................................
Teslimat tarihi:
................................................................................................................................
Kullanım bölgesi:
................................................................................................................................
Nakil maddesi57):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Geçerli olanı lütfen işaretleyin57):
⃞
Radyoaktif
⃞
Patlayıcı
⃞
Aşındırıcı
⃞
Zehirli
⃞
Sağlığa zararlı
⃞
Biyolojik açıdan tehlikeli
⃞
Kolay alevlenebilir
⃞
Tehlikeli değil
Geri göndermenin sebebi57):
................................................................................................................................
Açıklamalar:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Ürün/aksesuar gönderilmeden önce iyice boşaltılmış ve gerek dış gerek ise iç kısmı temizlenmiştir.
İşbu belge ile bu ürünün tehlikeli kimyasal, biyolojik ve radyoaktif madde içermediğini beyan ederiz.
Mil contasına sahip olmayan pompalarda döner mil temizleme amaçlı pompadan çıkarılmıştır.
⃞
⃞
Kullanımda özel güvenlik önlemlerine ihtiyaç yoktur.
Temizleme maddeleri, kalıntı sıvı ve bunların tasfiyesine yönelik aşağıdaki güvenlik önlemleri alınmalıdır:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Yukarıda verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve nakliyatın yasal uygulamalara göre yapılacağını temin ederiz.
....................................................................
Yer, tarih ve imza
57)
Zorunlu alanlar
56 / 58
.......................................................
Adres
.......................................................
Şirket kaşesi
Anahtar sözcük dizini
Anahtar sözcük dizini
A
Arızalar 50
Asgari giriş yolları 40
B
Bakım 45
Basınç sıcaklık tablosu
BOA-Compact 18
BOA-Compact EKB 21
BOA-H 26
BOA-R 28
BOA-RVK 30
BOA-S 32
BOA-SuperCompact 16
BOA-W 23
Basınçlı Ekipmanlar Direktifi 97/23/EG 14
C
CE işareti 14
Cıvata sıkma torkları 47
Ç
Çalışma şekli
BOA-H 27
BOA-R 29
BOA-RVK 31
BOA-S 33
BOA-SuperCompact/BOA-Compact/BOACompact EKB 17, 19, 22
BOA-W 24
D
Devre dışı bırakma 44
diğer geçerli belgeler 6
G
Geri gönderme 12
Güvenlik 8
Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma 10
İ
İşaretleme 14
İşletim verileri
BOA-Compact 17
BOA-Compact EKB 20
BOA-H 24
BOA-R 27
BOA-RVK 30
BOA-S 31
BOA-SuperCompact 15
BOA-W 22
İşletime alma 42
İzolasyon 35
K
Kullanım alanları 9
M
Malzemeler
BOA-Compact 19
BOA-Compact EKB 21
BOA-H 26
BOA-R 29
BOA-RVK 31
BOA-S 33
BOA-SuperCompact 16
BOA-W 23
Ö
Öngörülen kullanım 9
S
Sakıncasız kullanım açıklaması 56
Sıvı grubu 1 14
Sıvı grubu 2 15
T
Tasfiye 13
Taşıma 11
Teslimat kapsamı 33
Y
Yanlış kullanım 9
Yapı tasarımı
BOA-Compact 18
BOA-Compact EKB 20
BOA-H 25
BOA-R 28
BOA-RVK 30
BOA-S 32
BOA-SuperCompact 15
BOA-W 22
Yatak 12
57 / 58
0570.8/31-TR
KSB Pompa Armatür San. Ve Tic. A.Ş.
ANKARA: Mahatma Gandhi Cad. No: 54 • 06700 Gaziosmanpaşa
Tel: +90 312 43711 75 (4 hat) • Fax: +90 312 437 65 37 • e-mail: [email protected]
ISTANBUL: Perpa Tic. Merkezi B Blok Kat:4-5 No:103 • 80270 Okmeydani
Tel: +90 212 221 58 38 (pbx) • Fax: +90 212 222 09 94
e-mail: [email protected] • http://www.ksb.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
7 513 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content