close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
İSTANBUL TİCARE T ODAS I
Yayınlan
İSTANBUL
T İ C A R E T ODAS I
SANAYİCİLERİ
ADRES K İ T A B I
196 7
İ S T A N B U L
H A M L E M A T B A A S
İ S T A N B U L - - 1 9 6
I
7
Ö N S Ö Z
Gerek Dı ş Ticare t v e gereks e İ ç Ticare t alanınd a
müteşebbisleri birbirleril e temas a getirme k v e aralarınd a
köprü vazifesin i lâyıkiyl e yapabilme k amac ı il e hazırla dığımız v e i ş adamlarımız m istifadesin e sunduğumu z
«İhracatçılar v e İthalâtçıla r Adre s Kitapları » i ş âlemin de büyü k rağbe t görmü ş bulunmaktadır .
İş adamlarm m adre s kitaplarımız a gösterdiğ i büyü k
alâka yanında , sanayii n memleke t ekonomisindek i öneml i
yeri gözönünd e tuta n Odamız , sanayicilerimizi n pazarla ma gayretlerin e yardımc ı olma k üzer e bi r «Sanayicile r
Adres Kitabı » d a hazırlanmıştır .
Yeni kitabımı z il e ticare t âlemin e v e üyelerimiz e
yararlı bi r hizmett e bulunabili r sek, Odamı/: , bunda n ge lecekteki çalışmalar ı içi n hı z v e gayre t kazanacaktır .
Saygılarımızla...
İSTANBUL TİCARE T ODAS İ
— Ill
İSTANBUL TiCAPvE T ODAS I
İstanbul Ticare t Odası , 37.000' e yakı n taci r v e küçü k sanayic i üyesiyl e
İstanbülda mevcu t öze l teşe-bıbüsü n taazzu v etmi ş e n büyü k meslek î te şekküldür.
Oda, ayn ı zamand a Türkiye'd e il k açıla n Ticare t Odas ı olma k bakı mından d a öze l bi r mevkiy e sahiptir .
1880 yılında , kurulu ş hazırlıkla r mı inceleyere k tamamlama k üzer e
kurulan «Cemiyet i Ticariye» , çalışmalar ı sonunda , bi r i ç tüzü k hazırla yarak bun u Ticare t Nezaretin e tasdi k ettirmiştir .
Böylece İstanbu l Ticare t Odas ı 1 6 Oca k 188 2 yılında resme n kurulara k
memleket hizmetin e katılmıştır .
Bug^ün kam u tüze l kişiliğ i niteliğind e buluna n Odamızd a ik i çeşi t or gan mevcuttur .
A — Seçiml e kurula n teşkilâ t
B — Tâyinl e kurula n teşkiâl t
A — Seçiml e kurula n teşkilâ t :
1) Mesle k Komiteler i
Hâlen 8 0 mesle k komites i mevcuttur . He r komite , ai t bulunduğ u
meslek kolunda n ü ç yı l içi n seçile n be ş vey a yed i üyede n teşekkü l
eder.
2) Od
a Meclis i
Her Mesle k Komitesinde n ü ç yı l içi n seçiml e ayrıla n ik i üyede n
teşekkül eder .
3) Yöneti m Kurul u
Oda Meclisini n kend i aralarınd a bi r yı l içi n seçtikler i 1 1 üyede n
mürekkeptir. Yöneti m Kurul u kend i üyeler i arasınd a göre v bölüm ü
yapar.
B — Tâyinl e kurula n teşkilâ t :
Odanın işlerin i yürütmekl e görevl i idar î teşkilâ t aşağıd a yazıl ı üni >
telere bölünmüştü r :
a) Gene l Kâtiplik ,
b) Müşavirler ,
c) Şub e Müdürlükleri ,
d) Bür o Müdürlükler i
e) Müstaki l Şeflikler .
a) Gene l Kâtipli k
Genel Kâtiplik, Genel Kâtip, Gsnel Kâtip Yardımcısı ve Grup Mriidürlerinden terekküp eder. Genel Kâtip idarî teşkilâtın en yüksek
âmiridir.
b) Müşavirle r
Müvaşirier, teşkilâta ilmî ve teknik bakımdan yardımcı olarak v a ­
zife ,gören mütehassıs elemanlardır.
c) Şubele r
Şubeler, mahiyetleri itibariyle birbirine benzeyen veya (birbirini ta­
mamlayan çeşitli işleri yürütmekle vazifeli en büyük idarî teşkilât
ünitesidir. 'Şubelerin başında Şube Müdürleri bulunur. Şubeler d o ğ ­
rudan doğruya Genel Kâtipliğe bağlıdır.
Şubeler servislere bölünür. Her servisin başında bir şef ve işin e h e m ­
miyeti ve h a c m i n e göre bir veya müteaddit raportör bulunur.
Servisler masalara bölünür. Masalarda, işin ehemmiyetine göre rapörterler veya memurlar vazife görür.
d) Bürolar
Bürolar, Oda JMeclisi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel K â ­
tipliğin ve İVieslek Komitelerinin bilcümle büro hizmetini yürütmek­
le görevli İdarî teşkilât ünitesidir.
Bürolar doğrudan doğruye Genel Kâtipliğe bağlıdır. Büroların dı­
şında b ü r o müdürleri bulunur. Eıürolar muhtelif masalara bölünür.
Masalarda işin ehemmiyetine göre raportör, sekreter veya memur­
lar vazife görür.
e) Müstakil şeflikler
Müstakil şeflikler; mahiyetleri itibariyle birbirine benzeyen ve fakat
hacim itibariyle nisbeten kabarık olan işleri yürütmekle vazifeli en
küçük idarî teşkilât ünitesidir. Müstakil şeflikler doğrudan doğru­
ya Genel Kâtipliğe bağlıdır. Müstakil şefliklerde muhtelfi masalar
veya müteaddit raportör istihdam olunabilir,
lîâlen istanbul Ticaret Odası bünyesinde mevcut olup ana hatlarile
yapısı yukarıda açıklanan ve Genel Kâtipliğe bağlı bulunan idarî'
üniteler ile bu ünitelerin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
1)
Etüd ve Araşttrma Şubesi :
«Etüd ve Araştırma» ile «İstatistik» servislerinden meydana gelen
bu Şube;
a)
b)
İktisadi, malî ve hukukî konularda araştırmalar yapmak,
İktisadî faahyetlerle ilgili mevzuatı takip etmek, Türkiye'yi i l ­
gilendiren mJlletlerarasi andlaşma ve olayları izlemek,
c) Endeks ve istatistikleri düzenlemek,
d) . Mahallî örf ve âdetleri tesbit eylemekle görevlidir.
Z)
Dış Münasebetler ve Turizm Şubesi :
«Enformasyon» ile «Fuarlar v e Adres Kitabı ve Turizm» adlarını ta­
şıyan iki servisten meydana ıgelen bu şube;
a) Tacirlerin çeşitli meselelere ait sorularım cevaplandırmak,
b ) İç ve dış piyasalar hakkında bilgi vermek,
c ) İlgililere iç ve dış sergi ve fuarlar hakkında bilgi vermek,
d) Adres Kitabı hazırlamak ve turizmin ıgeliştirilmesi konusunda
çalışmalar yapmakla görevlidir.
3)
Neşriyat Şubesi :
a)
b)
Oda Gazetesini ve Mecmuasını yayınlamak,
Oda tarafmdan hazırlanan veya hazırlattırılan etüd ve araş­
tırmaları Oda Gazetesi ve Mecmuasında yayınlamak.
4)
Ticaret Şubes i :
«İthalât», «İhracat», «Muamelât» ve «Fiat» adlarını taşıyan dört
servisten meydana gelen Şube;
a) Menşe şahadtenamesi vermek,
to) İhraç mallarının fiat tescilini ve fiat kontrolünü yapmak,
c ) Ekspertiz işleri ile iştigal etmek,
d) Müracaat halinde hale ve maziye ait rayiç fiyatları bildirmek,
fatura tasdik etmek, m u h a m m e n bedelleri tesbit etmek,
e) Yedi vahit belgeleri vermek,
f) İthalâtla iligli işleri ifa etmek,
g) Tenziâltlı satışların müsaade ve murakabesine ait işlerle uğ­
raşmakla görevlidir.
5)
Hesap işleri Şulîesi :
a)
b)
€)
Oda gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini sağlamak,
Sarfiyatın bütçeye ve mevzuata uygun olarak yapılmasını temin
etmek,
Aylık mizan, bilanço ve kat'î hesapları çıkartmakla görevlidir.
6)
Tescil Şubesi :
a) Oda üyelerinin kayıt muamelelerini yapmak,
to) Üyelere hüviyet varakası ve ithalâtçı vesikası vermek,
e) Sicil kayıt suretleri vermek,
d) İmza tasdik vesikası vermek,
e) Firmaların sicil kayıtlarına ait soruları cevaplandırmak,
f) Ticarî imza ve kefaleti tasdik etmekle görevlidir,
7)
îstiîıbarat Şubesi :
a)
Yeni firmaların ve eskiden kayıtlı olanların istihbaratını yap­
mak ve derecelerini tâyin etmek,
b) Sermay e değişkiiiklerin i tâyi n etmek ,
c) Derec e itirazların ı tetki k etmekl e görevlidir .
8) Sanay
i Şubes i :
«Sanayi» ve «Tevzi» adların ı taşıya n ik i serviste n meydana gelen
b u Şube ;
a) Oday a kayıtl ı «Küçü k Sanayici»ieri n ihtiyaçlar ı ile iigilenme k
ve bunları n makine , ha m madde , işletm e malzemesi, ve yedek
parça ihtiyaçların ı temin e çalışmak ,
b ) Küçü k sanayic i tahsislerini n tevziatın ı yapmak ,
c) Küçü k sanayicileri n kapasitelerin i tesbi t etmek ,
d) Küçü k sanayiciler i tenvi r etmekl e görevlidir .
9) Başkanlı k v e Umum i Kâtipli k Bürosu :
a) Od a Meclisi v e Yöneti m Kurulu toplantıların a ai t her türlü îşı
yapmak,
b ) Od a Meclisi , Yöneti m Kurul u ve Gene l Kâtipliği n
işlerini çevirmekl e görevhdir .
sekreterlik
10) Mesle k Komiteler i Büros u :
Meslek Komitelerini n toplanmaların ı temi n etmek ve bu toplantıîarın raportörlü k görevin i yerin e ıgetirmekl e görevlidir .
11) Persone l Servis i :
Oda personelin e ve stajyerler e ai t he r türl ü iş i taki p ve sonuçlan­
dırmakla görevlidir .
12) Levazı m Servis i :
a> Od a ihtiyaçlar ı il e ilgih mubayaalar ı yapmak,
b) Demiba ş eşyanı n kayı t v e muhafazasiyl e görevhdir .
13) İdar e Amirliğ i Servis i :
Odanın emniye t v e temizliğin i sağlamakl a görevlidir .
14) Gümrü
k Daim î Eksperle r Kurul u Servis i :
Kurulun çalışmalar ı ile ilgil i işler i çevirmekl e görevlidir ,
150 Evra k v e 'Dosy a Servis i :
Evrak kaydı , dağıtımı , tasnifi , muhafazas ı ile ilgili işleri yerine ge­
tirmekle görevlidir .
16) Kütüphan e :
İktisat v e ticare t konularınd a mevkuteleri n koleksiyonlarm ı y a p ­
mak, mevcu t kitaplar ı ilgihleri n istifadesin e arzetmek , yen i neşri­
yatı taki p ederek , Oday a faydal ı olabilecekler i sat m almakl a görev­
hdir.
İ y İ N D E K İ L E K
Sayfa
ı—
ıı—
GıD A SANAYI
I1
IPLI K SANAYI I 1
3
Îıı —
D O K U M A S A N A Y I I 17
ıV—
ÖRM E SANAYI I 3
3
KONFEKSIYO N SANAYI I 5
9
V—
Vı—
Vıı—
Vııı—
ıX—
X—
Xı—
'
BOYA , APR E V E EMPRIM E SANAYI I
JÜ T V E A M Y A N T SANAYI I 7
5
HAL ı V E HASı R SANAYI I 7
9
DÖKÜ M SANAYI I 8
3
MADEN Î EŞY A SANAYI I 8
9
S O Ğ U K V B SıCA K HADDE , MUHTELI F TELDE N M A M U L
E Ş Y A S A N A Y I I 11
Xıı—
ÇEŞITL I META
3
L S A N A Y I I 11
9
Xııı—
M O N T A J A T Ö L Y E L E R I 15
XıV—
MUHTELI F ELEKTRI K MALZEMES I V E CIHAZLAR ı
3
S A N A Y I I 16
XV—
XVı—
XVıı—
7
A Ğ A Ç S A N A Y I I 17
9
T O P R A K S A N A Y I I 18
7
T A Ş O C A K L A R ı V E M A D E N I S T I H R A C ı S A N A Y I I 19
X V ı ı ı — C A M V E P O R S E L E N E'ŞYA , S E R I G R A F V E T U R I S T I
E Ş Y A S A N A Y I I 19
XıX—
XX—
XXı—
XXıı—
3
K
9
K Â Ğ ı T V E M U K A V V A EŞY A SANAYI I 20
5
B A S K ı , D I Z G I , C I L T V E K L I Ş E S A N A Y I I 21
KIMY A SANAYI I,
7
24
S A B U N V E T E M I Z L I K M A L Z E M E S I S A N A Y I I 26
1
3
X X I I I — P L Â S T I K S A N A Y I I 27
1
X X ı V— KAUÇU K SANAYI I 31
5
XXV—
DER I SANAYI I 31
9
X X V ı — F I L M V E F O T O Ğ R A F S A N A Y I I 32
7
XXVıı —INŞAA T MÜTEAAHITLER
9
I 33
I — GID A SANAYİ İ :
Sayfa
1 — Alkollü ve alkolsüz içki imalcileri:
Şarap, vermut imâli ve imlâsı
Gazoz imalcileri
2 — Şekerli maddeler imalcileri .:
Lokum ve şeker imalcileri
Helva imalcileri 6
Çiklet imalcileri 6
3 — Unlu maddeler imalcileri :
Ekmek imalcileri
Makarna imalcileri
Pasta, tatlı ve börek imalcileri
4 — Sütlü maddeler imalcileri:
Krema imalcileri
Tereyağı paketleme işleri
Dondurma imalcileri 9
5 — Kuru gıda maddesi öğütücü ve paketleyidleri:
Kahve baharat öğütücüleri,
paketleme işleri
Kuruyemiş ambalajı
6 — Diğer gıda maddeleri imalcileri:
Margarin yağı imalcileri 1
Turşu ve reçel imalcileri
Pastırma ve sucuk imalcileri
Hardal imalcileri
Buz imalcileri • 1
3
5
5
7
7
8
9
9
10
10
1
11
11
11
2
II — ÎPLÎ K SANAYİİ
Pamuk ve yün ipliği bükümü işleri
Yün kendir, keten tarama işleri
Aspel iplik imali
Halat, urgan ve ip imali
Fantazi iplik imali
XT —
15
16
16
16
16
ı ı Î — DOKUMA SANAYİİ :
Yünlü kumaş imali
Yünlü, pamuklu kumaş
Yünlü, ipekli kumaş imali
Pamuklu kumaş imali
Döşemelik kumaş imali 2
Jarse kumaş imali 2
Naylon filitre torbası 29
Sun'î Kürk kumaş imali 2
Havlu, bornoz imali
Fırça imali
22
24
25
7
8
'
9
30
30
IV — ÖRME SANAYİİ
Trikotaj
Tül perde imali
Çorap imalcileri 4
Varis çorabı imali
Yassı ve yuvarlak bel lâstiği imalcileri 5
Gipe imali
35
40
1
57
7
53
V — KONFEKSİYON SANAYİİ :
Şerit ve Kordelâ 6
İpek kordon ö
Atkı dokumacıları 6
İpekli peştemal 6
Kravat
Dantel imali
Muhtelif konfeksiyon
K a d m konfeksiyonu
Şemsiye 6
Şapka imali 6
İşlemeciler
Eldiven imali
Deri ceket imali 6
Plâstik Konfeksiyon
Deriden saat kayışı, gözlük muhafazası
1
l
2
2
63
6a
64
65
6
7
67
68
8
6a
6a
VI — BOYA, APRE VE EMPRİME SANAYİİ
İplik boyaması 7
î p h k ve çorap boyaması 7
1
1
Kumaş ıboyamas ı 7
Elbise Temzilem e v e Boyam a 7
Emprime işler i 7
Şardon işler i 7
2
2
3
3
YII — JÜ T 'V E AMYANT SANAYİ İ :
Kolon imal i 7
Amyant ipliği , Salmastr a imal i 7
Çuval imal i 7
7
7
7
VIII — HAL I V E HASI R SANAYİ İ :
Halı, Kilim , Battaniy e imal i 8
1
IX — DÖKÜ M SANAYİ İ :
Pirinç, Kurşu n ıboru , Kurşu n Mühü r imalcller i 8
Pik bor u dökümcüler i 8
Pik, Bakır , Pirinç , Alüminyu m Dökümcüler i 8
Pik, Dökü m sob a 8
5
S
6
7
X — MADEN Î EŞY A SANAYİ İ :
Soğuk demi r işler i 9
Torna işler i 9
Makina imal i 95
Muhtelif makin a tami r işler i 9
Makina yede k parçalar ı ima h 9
Otomobil yede k parças ı imal i 10
Dokuma, Tıbb î Müstahzara t makinalar ı yede k
parçaları v e tamir i işler i 10
Conta imal i 10
Pres işler i 10
Saç Soba , Sob a borusu . Sob a dirseğ i imal i 10
Karyola v e somy a yay ı imal i 10
Somya yay ı imal i 11
Mandal yay ı 112
1
4
^
7
8
0
2
2
4
7
9
2
:
X I ~ SOĞU K V E SÎCA K HADDE , MUHTELİ F TELDE N EŞıY A
Hadde işler i 11
Çivi v e perçi n imalciler i 115
Tel çekm e işler i I I
5
^
S
Kafes teli imali
Bulaşık teli imali
Tel örgü işleri
Tel halat imali
117
117
118
118
:XII — ÇEŞİTL İ META L S A N A Y İ İ
Klima tesisatı ve montajı
Transmisyon kayışı raptiyeleri imali
Çekiç, Kazma, Balyoz, Manivela imalcileri
Valf ve musluk imalcileri
Hurda gemi sökme işleri
Deniz tekneleri inşası, tamiri işleri
Muhtelif denizcilik malzemesi imali
Kapı sürgüsü imali
İspanyolet demiri imali
Kapı kolu ve ispanyolet imalcileri
Yale tipi anahtar
Kilit imalcileri
Termosifon, su deposu, (buhar kazanı imalcileri
Gaz ocağı fırını, Kuzina, Gaz tüpü imalcileri
Gazocağı başlık imalcileri
Şise kapsülü, alüminyum şişe kapağı
İnşaat vinci, vinç kumanda kabini imalcileri
Kaplama işleri
Düdüklü tencere lâstik contası
Düdüklü tencere imali
Civata, somun manşon imalcileri
Santrafüjlü pompa imalcileri
Yağ ve filit pompası
Bisiklet pompası
Mqtppomp imalcileri
Su tulumbaları imalcileri
Su tasfiye cihazı imalcileri
Menteşe imalcileri
Muhtelif kalıp işleri
Motor tamiri işleri
Madenî mutfak eşyası imali
Yazma pulu imali
Yangın söndürme cihazı
Saç, varil, bidon
Perde rayı ve teferruatı imalcileri
121
121
121
123
12:3
123:
124
124
124
124
12,^
125
125
126
127
127
127
128
128
129
129
130
130
131
131
131
132
135
134
135
135
141
141
141
141
Avize imalciler i 14
TOelefon kumbaras ı imal i 14
Fermuar imalciler i 14
Ekmek fırın ı imal i 14
Cep fener i imal i 14
Çocuk arabas ı v e puset i imalciler i 14
Kundura kapsül ü imal i 14
Kunduracı bıçağ ı imal i 14
Jaluzi perd e imal i 14
Somyalı yata k imal i 14
Madenî Bür o Mobilyas ı imal i 14
Otobüs, Kamyo n karoseler i imalciler i 14
Madenî Düğm e imalciler i 14
Perde baston u imal i 14
Muhtelif (bür o malzemes i 14
Madenî kut u imalciler i 14
Musiki âletler i ima h 15
Musiki âletler i tamir i 15
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5.
5
6
7
7
8
8
1
1
:XIII — MONTA J ATÖLYELEK t :
Radyo -pikap montaj ı v e tamir i 15
Telekomonikasyon telefo n santrallar ı montaj ı 15
Transformatör v e amplifikatö r montaj ı 15
Elektrik şalterler i montaj ı 15
Saat montajcılar ı 16
Saat camlar ı 16
Dikiş makinas ı montajcılar ı 16
Dikiş makinas ı yağ ı imalciler i 16
Brülör montajcıla r 16
Lüks lâmbas ı montaj ı 16
Asansör montajcılar ı 16
Asansör parçalar ı imalciler i 16
Ticarî bu z dolab ı montajcılar ı 16
Ticarî bu z dolab ı iskelet i im.al i 16
Buz dolab ı tamir i 16
5
7
8
8
0
0
0
1
1
2
2
3
4
5
5
•.XIV — MUHTELİ F ELEKTEÎ K MALZEMES İ V E CİHAZLAR I SANAYİ İ
Muhtehf elektri k malzemes i imalciler i 16
Mikanit levh a üt ü rezistans ı 1 6
Akümülâtör imalciler i 16
Akümülâtör plâkalar ı imal i 17
9
9
9
0
Akümülâtör içi n asitl i s u imal i 17
Elektrik buat ı imalciler i 17
Elektrik motoru kömürü imalcileri 17
Elektrik malzemes i imalciler i 17
Vantilatör aspiratö r imalciler i 17
Aspiratör motor u imal i 17
Merdiven otomatiğ i imal i 17
Transformatör imal i 17
Teknik te l imalciler i 17
Peşel bor u imalciler i 17
Plâstik - Elektri k malzemes i 17
Plâstik izol e ban d imal i 17
Plâstik kaplamal ı elektri k kablolar ı 17
0
0
1
1
2
2
3
3
3
4
4
5
6
XV - > AĞA Ç SANAYİ İ
Ağaç Sanayi i bıçk ı işler i 18
Ambalaj Sandığ ı 18
Doğrama işler i 18
Mobilya imal i 18
Ağaç kaplam a işler i 18
Muhtelif ağa ç işler i 18
Takunya imal i 18
Kundura kalıb ı ima h 18
1
1
2
3
4
5
5
5
XVI — TOPRA K SANAYİ İ
Toprak sanayi i 18
Tebeşir imal i 19
Alçı ima h 19
Zımpara bez i v e kâğıd ı 19
Zımpara taş ı imal i 19
9
0
0
1
1
XVII — TA Ş OCAKLAR I V E MADEN İSTİHRAC I SANAYİ İ
Yeraltı sondaj ı 19
Bakır filiz i istihrac ı 19
Borasit istihrac ı 19
Simli kurşun , çinko , bari t istihrac ı 19
Krom istihrac ı 19
Linyit kömür ü istihrac ı 19
Taş çıkarma , kireç , mıcı r ima h 19
Mermer kesm e işler i 19
5
5
5
5
5
6
6
7
XVIII — CA M VE PORSELEN EŞYA , SERİGRA F V E
TURİSTİK EŞY A SANAYİ İ :
Sayfa
Otomobil cam ı imal i 20
Cam buzlam a İş i 20
Ayna imal i 20
Serigraf işler i 20
Turistik hatır a eşyas ı imalciler i ,
20
1
1
1
2
3
X I X - ~ MUKAVV A V E KÂĞI T EŞY A SANAYİ İ :
Kese kâğıd ı 20
Mukavva kut u imal i 20
Defter, Klasör , Dosya , Zar f imal ! 21
Defter imal i 21
Zarf imal i 21
Karbon kâğıd ı imal i 21
Kâğıt masur a imal i 21
Kâğıt kesm e isler i 21
Kâğıt mumlam a işler i 21
Kâğıt rul e imal i 21
Meşrubat kamış ı 21
7
7
1
2
3
4
4
5
5
5
5
'XX — BASKI , DİZGİ , Cİ'LT V E KLİŞ E SANAYİ İ
Matbaalar v e cil t işler i 21
Ofset bask ı 23
Cilt işler i 23
Dizgi işler i 23
Klişe işler i 23
Plâstik fil m üzerin e bask ı 24
Teneke üzerin e bask ı 24
9
6
7
7
8
0
0
X X I — KİMY A SANAYİ İ :
İlâç imalciler i 24
Ağaç tahnid i ilâçlar ı 24
Diş macunu , gazl ı be z imalciler i 24
Parke, rnuQamb a v e made n cilâs ı imalciler i 24
Ayakkabı boyas ı v e cilâs ı imalciler i 24
Mum imalciler i 24
Sulfone ya ğ imal i 24
Yağ harmanlam a işler i 24
3
4
4
4
5
6
6
7
Mebati yağ rafinasyonu işleri
Madenî yağ şişeleme işleri
Peynir mayası imalcileri
Apre maddesi imalcileri
Tekstil ve deri kimyevî maddeleri imali
Yağlı boya imalcileri
T o z boya imalcileri
Toz boya ambalajlama işleri
Sulu boya imalcileri
Çivit ve kına imalcileri
Saç boyası imalcileri
Otomobil boyama işleri
Bezir yağı imalcileri
Tiner imalcileri
Vernik imalcileri
Üstüfoeç imalcileri
Otomobil pasta ve macunu imalcileri
Sun'î bal peteği imali
Tecrit maddeleri imali
Matbaa ve dolma kalem mürekkebi imalcileri
Plaster band imali
Ruj-Tırnak cilâsı imalcileri
Şampuan _ Krem - Sprey - Pudra imalcileri
Şişeleme isleri, çocuk pudrası, kâğıt mendil
imalcileri
Kolonya imalcileri
247
247
248
248
248
249^
250
250
251.
251
251
251
252
252
253
253
254
254
2e54
256
256
256
257
258
258
X X I Î — SABU N VE TEMİZLİK MALZEMESİ SANAYİ İ :
Beyaz sabun imalcileri
Arap sabunu imalcileri
Çamaşır sodası imalcileri
Çamaşır suyu İmalcileri
Çamaçır tozu imalcileri
XXIII ~
265
266
267
268
269>
PLÂSTİK SANAYİİ :
Plâstik film ve torma imalcileri
Plâstik düğme, toka imalcileri
Plâstik teşbih, ağızlık, pipo imalcileri
Tarak imalcileri
Pilâstik ilâç ambalajı ve Şişe kapaklan imalcileri
273
276
280
282
284
Plâstik oyuncak imalcileri
Model uçak imali
Bebeklere saç takma işleri
Plâstik mutfak eşyası imalcileri
Plâstik ev eşyası İmalcileri
Plâstik s u n i çiçek imalcileri
Plâstik b i d o n im.alcileri
Plâstik hortum, şerit, ayakkabı imalcileri
Plâstik profil imalcileri
Plâstik cüzdan, defter kabı imalcileri
Plâstik sun'î deri, cilt bezi, imperteks imalcileri
Plâstik kadın süs eşyası imalcileri
Klozet kapağı imalcileri
Bakalit mutfak eşyası sapları imalcileri
Mobilya kulbu imali
Plâstik şemsiye ve çanta sapı imalcileri
Gözlük çerçevesi imalcileri
Plâstik yedek parça imalcileri
Plâstik sun'î diş imali
Işıkh reklâm işleri
Tükenmez kalem imali
Gramofon plâğı imalcileri
Plâstik oyun taşları imalcileri
Plâstik ayakkabı, ökçe ve taban imalcileri
Emzik imali
Yoğurt, dondurma kapları plâstik levha imali
Plâstik boyaları imali
Protez işleri
Ortopedik cihaz imali
XXÎV —
KAUÇUK
SANAYII
287
293
293
293
296
297
299'
300
302
302
302
303
305'
306
306
306
307
308
310
310
311
311
312
312
312
313
313
313'
314
:
Kauçuk top imali
Flauçuk yedek parça imali
317
317
X X V — DEEİ SANAYİİ :
Kösele, deri ve süet imalcileri
Deri eşya imalcileri (Bavul - Çanta)
Deriden kaynak malzemesi imali
Kadın çantası
Kundura
Çarık 3
— XÎ X—
321
323'
324
325
325
m
X X ¥ î — FIL M V E FOTOĞRA F SANAYİ İ :
Sayfa
Yerli fil m imalciler i
Film kopy a v e dublâj ı
Dublâj işler i
Kopya işler i 33
Haber, reklâ m v e kültü r filmler i
Gazetelere fotoğra f v e habe r tevzi i
Fotoğraf işler i 33
Renkli kartposta l bask ı işler i
329
335
335
5
336
336
7
337
:XX¥IÎ -» ^ İNŞAA T MÜTEAAHHİTLER t :
İnşaat Müteahhitler i
341
GIDA SANAYİ İ
Sayfa
1 — Alkoll ü v e alkolsü z içk i imalcileri :
— Şarap , vermu t imâl i v e imlâs ı
— Gazo z imalciler i
3
5
2 — Şekerl i maddele r imalcileri :
— Loku m v e şeke r imalciler i
— Helv a imalciler i
— Çikle t imalciler i
5
6
6
3 — Unl u maddele r imalcileri :
— Ekme k imalciler i 7
— Makarn a imalciler i
— Pasta , tatl ı v e böre k imalciler i
7
8
4 — Sütl ü maddele r imalcileri :
— Krem a imalciler i
— Tereyağ ı paketlem e işler i
— Dondurm a imalciler i
9
9
5 — Ku m gıd a maddes i öğütüc ü v e paketleyicileri :
— Kahv e v e bahara t öğütücüleri ,
paketleme işler i
— Kuruyemi ş ambalaj ı
10
10
6 — Diğe r gıd a maddeler i imalcileri :
— Margari n yağı imalciler i
— Turş u v e reçe l imalciler i
— Pastırm a v e sucu k imalciler i
— Harda l imalciler i
— Bu z imalciler i
'
11
11
11
11
12
ŞARAP, VERMUT , ÎMAL Î V E İMLÂSI
İmalât Nev'i
^Sc. 1540 3
Nikola v e Apolofani s Kain i
Galata Kürekçile r No . 35/3 7
Şarap imlâs ı
— Vermu t imlâs ı
Sc. 2093 8
Vasil Lavrendoğl u v e şürekâsa
Kol. Şti .
Beşiktaş Köyiç i No . 45
Tel.: U
lif H - 48 51 H
" Şara p imlâs ı
- Şara p imal i
"Sc. 4107 8
Bîmitri Don a v e Dîimîtr i Kondorapı s
KoL Şti .
'Tepebaşı Don a şara p v e mtiskirat
mağazası No , 1- 3
Tel: U
27 4I
^Sc. 41477/2382
Marmara Kol . Ştî . Saîî n Oka y
Emiî Scarpell o v e OrL
Kuruçeşme Mualli m Nac i Cad. . 153
T&l: 6S
Şarap imlâsı
66 58
Sc. 4246 4
Dikmen Şara p Fatorikas ı
Kâmil Dikme n
Beyazıt Moll a Hüsre v Mah ,
Kovacılar Cad . No . 99 '
Tel: 22
Şarap imal i
Şarap imlâs ı
O4 9$
"Sc. 47314
Yani Topaloğl u
••'Galata Boğazkese n Cad, . No, 182
Şarap imlâs ı
Vermut imali
îmaUt Nen
Sc. 4773 0
Sabahattin Yıldı z
'Şarapçılık İşletmes i
Sultanahmet Dizdariy e Çeşmes i
Sok. No . 2 0
Şarap imal ı
Sc. 6338 6
Gelincik Şarapev i
Ana Vlasiadi s
Karaköy Kumbarac ı Yokuş u No . 1 5
Vermut
Şarap
Tel: Jf917
26
8c. 7075 4
Hüseiyin Ese n
Samatya îmraho r Mahse n Sok . No.
Tel: 21
50 89
Sc. 7083 7
Altrndere Şara p Ev i - İlha n v e
İrfan Ara l Şarapçılı k Kolî . Şti .
Beyoğlu Serda r Öme r Cad . No. 13 3
Tel: US9
Şarap imlâs ı
Vermut imal i
53 80
Sc. 8461 5
Merih Şara p Ev i - Hasa n Ortala n
Kuruçeşme Kuruçeşm e Cad . 24/ 1
Tel: €3
Şarap imal i
Şarap imlâs ı
Vermut imal i
92
Sc. 7617 2
Piknik Şara p Ev i ~ Osman Aral
Feriköy Baruthan e Lâl e Şehi r
Sok. No . 9 7
Tel: 47
Şarap imal i
Şarap imlâs ı
59 77
Şarap
Vermut
Köpüklü şara p
Sc. 8998 3
Lavrendios Lavrendoğrl u v e Panayo t
Arnavutköy Der e Sok . No . 3 2
Tel: 63
66 09
— Şara p imal i
GAZOZ İMAL İ
Sc. 83973/27649
Eyüp Te z Gazo
Eyüp Zekâ i Ded e Sok . No. 27/1
z
LOKUM ¥ E ŞEKE R İMALCİLER İ
Sc. 2073 6 "
Mehmet Oğl u Niyaz i Şekerc i —
Balat Hizır Çavuş Aka n Cad. 108
~ Lokum
Şeke r
Sc. 2196 0
Yorgi Taşç ı Yuvanoğl u Şeke
Tahtakale Fereh Ha n No. 24-25
Tel: 22
r
87 9€
Sc. 38334
Tuba Tufa n —
Beyoğlu Bahkpaza r Sahn e Sok. 33 —
Tel:
U
- Şeker
Loku m
03 99
Sc. 49970
Eden Çikolat a ve Şekerlem e
İmalâthanesi —
Kaitina Çatı ş —
Galata Kemanke ş Mah „ Mumhan e
B;oca Tahsi n Sok . 10/ 2
8c.
Tel:5257
U91 1 02
Ahmet Turha n ~
Fatih Cad . No . 1 9 - L o k u
Şeke r
Çikle t
" f ^f
m
Sc. 5586 4
Baylan Kaf e Espress o ~
îlaralambos Lena s —
Galata Tersan e Cad . No , J
Tel: U
07 28
- Çukulat a
Şeke r
Sc, 6096 8
Kervan Şekerleme - İsnıatî Gülteiî.
Hasırcılar Cad. No . 34/ 2
Şeker
T&l..: 27 16 7^
Sc. 63926
Hasan ÎJnl ü
Balat Karaibaş Mah. Mürseipaşa Cad.
.Ho. 27 3
Sc. 8723 9
GüMen Şekerlem e - Recep Adıyı l
Küç'ükpazar Deveoğlu Yokuşu Hoc a
Ham.sa Mektep Sok . 3/ 5 İçerde 9-10-1 2
Şeker
Lokum
Lokum
T(JI. : 22 16 16
HELVA İMALCt 'LEEİ
Sc. 4562 5
Alımet Tiirköz
Balat Vapuı - iskelesi Cad . 3 2
Tel: 21
Helva
19 10
Sc. 53652
tt^mail Yabuloğîı ı
Beykoz F'eczipaşa Cad, No. 86
Helva
Sc„ 6748 6
ilavid Mîzraih î
Küçükpazar Aktar Han N o : 92/ 5
Helva
ÇİKLET İMALCÎLEE t
Ss, 83035/2636 9
Sanem ÇiMe t İmalâthanes i
IMkran Çalıkma n
Galata Kâini Han No . 90/ 8
Tel:
Jt91139
Çiklet
Be, 87015
ihıaiT Çikle t v e Çikolat a ve Çikle
Şekerlem.e - Şükr ü Şimşe k
Fatih Çırçır , Atpaza n Sok , No , 5
t
EKMEK İMALCÎLEEÎ .
Bc, 2561 4
Hamdi Sekba n Ekme
Balat Vodin a Cad . No . 216-21 8
TeL: 21
k
41 70
Sc, 3117 2
Cumhuriyet Fırm ı - Biehme t Coşkuns u
Kadıköy Caferağ a Mah . Söğütlüçeşm e Ekme
Cad. No . 38-4 0
Tel: S617
k
15
Sc. 8116 1
Bilâl Karaha n Ekme
Fener Drama n Cad „ No . 24/1
Sc., 8272 2
Çağhyan Ekme k Francal a Unl u
Maddeler Sanay i v e Tic . Ltd . Şti .
Çağlayan Vata n Cad . No , 17/ 2
k
E.kmek
MAKAENA İMALCİLEE Î
Sc, 77924/1898 3
Taze v e Knrı ı Makarna . Sanayii
Ltdo Şti . Makarn
Feriköy Lal a Şahi n Sok . No . 104/ A
Tel: U13
99
a
PASTA, TATLI , BÖRE K İMALCILEE t
îmalât Nev' î
Sc, 1090 0
Konya Lezze t Lokantas ı Past
Mustafa Doğanlbe y Tatl
Sirkeci
Tel,: 22
1^11 -
27
19 S6
Sc. 30i57 6
Fandiya Komnin o halef i Past
Angeliki Komnin o ™
Fangaltı Halaska r gazi Cad . 152/15 4
Tel: 4817
a
Börek
09
Sc. 4167 0
Ünlü Baklavacıoğl u GüUüoğlı ı
Mustafa Güll ü
Galata Havya r Ha n No : 2 3
Sc, 4303 6
Eidvan Şevk i Altmoğl u
Kadıköy Osmanağ a Söğütlüçeşm e Cad. No . 9 6
Tel: 36
a
ı
Tatlı
'Börek
Past a
U 70
Sc. 4675 2
KSüleyman Gürse l —
Eyüp Yusu f Muhli s Paşa —
Cad. No . 33/3 5
Tel: 21
11 79 - 21
60 83
Sc. 80272/22637
İmren Fın m - Al i Okan
Yeşildirek Tarakç ı Cafe r Sok „ 2 6
Tel: 22
Böre k
Tatl ı
- Pasta
— Tatil
92 25
Sc. 8623 2 ^
Fikret v e Erteki n Ergu n Kol . Şt î Böre
Beşiktaş Ortabahç e Cad , 14/1 1
^
— Past a
k
YOĞURT, PEYNİ R İMALCİLER İ
İmalât Nev' î
Sc„ 3350 7
¥aşua Susa r
Balıkpazarı Asmaaltı Cambazlıane
Cad. No. 48
Tel.: 22
— Yoğur t
Peynir
79 25
Sc, 53589
Ahımet Ersen
Beykoz Akbaba No. 15 4
Yoğurt
Sc. 6251 0
Çamlıca Pastörize Süt ve Tereyağı
Fab. İrfan Okan ve Ört. Adî K o m . Şti,
Yağ İskelesi Barakalar No. 53
To'l: 27
57/ 53
Peynir
Yoğurt
M.REMA ÎMALCÎLEİİİ.
Sc. 4:7ö0€'
Liitfi Cİ'zaj ve Ort . Koli . Şti.
Tahtakale Uzunçarşı Hamam Sok,
No. S
Krema
TEREYAĞI PAKETLEME
Se. 65307
Lasari Tecıdosyadi s
Tahtakale Büyük Okur Han No. İS
Tel:: 2^
ereyağı paketleme
80 1€
BONÖÜRMA ÎMALÎ
Sc. 79804/22139
All Markoç
Ciball K. Mustafapaşa
Mo„ 30
Cad,,
I)x>ndurîiîa
Mahallefci
KAHVE VE BAHARA T ÖĞÜTÜCÜLEKÎ PAKETLEME ÎŞLEEİ
İmalât Nev'i
Sc. 2832 0
Şevket Mezîî ı Aîbayra k
Tahmis No , 7 4
Tel..: 22
Baharat paketleme
09 //.7
Sc. 4690 3
¥a,şatya Koheı ı
Tahtakale üzunçarş ı Cad,.
Tamıbııracı Ha n 32-3 4
ToL:
Baharat paketleme
27 00 J^O
Sc. 5877 7
Nil Ko L Ştî . €ema l Yeniği m v e
ŞaJsin Gizligö z
Tahtakale Civele k Ha n 36/ 5
Tel.:
27
Baharat öğütm e
2145
Sc. 6163 8
Baharat öğütme
Rağbet Baharat ı - Hilm i Yücee r
Asm a altı Zinda n Ha n No . 29
Tel:
27 86 57
Baharat öğütme
Se. 6419 6
Atom Mark a Baharat v e Müstahzara t
K. Fai k Üsta y
Fatih Fevzipaş a Cad . Başlıoc a So . 4 0
Tel:
21 fyS 77 -
22 88 24
Bc, 9710
Nuri Topla r
Tahtakale Hasırcıla r Cad .
No. 39-4 1
ToL:
- K a h v e öğütme
ve paketleme
22 07 28
KURUYEMİŞ A M B A L İ I I
Bc. 8Ö03 1
Cessur Ö5?temi r
Topkapı Maltep e Gümüşsüy ü Cad.
No. 3 4
Tel:
22 57 09
Kuruyemiş cilâlam.a.sx
Ambalaj
MARGAKİN ¥AĞI . tMALCÎLEEÎ
İmaiât Nev'î
Sc. 4700 2
Eekor Ya ğ Tieare t Ltd. Şti.
Yağ İskelesi Yoğurtçu Sok. No. 1 5
Tel: 22
Margarin yağı
77 25
TÜEŞU V E EEÇE L IMALCİLSKİ
Bc, 6141 5
Ahmet Yiğit
Kantarcılar Ali Paşa Ham No. 3 5
Reçel
Bc. 79074/2224 7
Şan Konserve Turşu ve 'Marmalâtları
Mehmet Güloğl u
Yeclikule Zembelek Sok. No. 25/ 2
:Reçei
Turşu
Sc, 8223 8
ösEçiçek îla^rmankaya
Sarıyer Bahçeköy Bentler
Yolu Sok. No. 2 7
Turşu
SÎJ€IJK, PASTIRMA ÎMALCÎLERî
S(X 58501
Mehmet S i p a h i o p u
Kâğıthane Köyü Mezbaha Sok. 9
Tel :
Sucuk
Pastırma
Kavurma
22 OA İS
HARDAL IMAL t
Sc. 93626
G^da MamûUeri Ltd. Şti.
Hasköy Okmeydanı Cad. 53 /D
Tel: Ji9
42 66
Fîardai
BUZ İMAL İ
îmaiât Nev 1
Sc. 6 5 5 5
4
Deniz Ticare t A. Şti .
Eyüp Bahariy e Cad. No. 60-66
Tel.: 21
40 50
~- Buz imali
- Buzhane
II ÎFLÎ
K SAN A Yit
Sayfa
Pamuk v e yün ipliği bükümü
Yün kendir , kete n tarama 1
15
6
Aspel ipli k imal i 1
6
Halat, urga n v e ip imaîi 1
6
Fantazi ipli k imali
16
FAMIJK VE YÜN IFLİĞI BÜKÜM Ü
İmalât Nev' i
^ c . 364:41
Saime Büke
Yeşildirek Gönül Han No, 64/':i.-2
Tel: 27
19 99
Sc. 40175
Salamoiî Benbaneste
Fincancılar Mahmudiye
No. 37/33
Tel: 27
Han
İplik bükümü
35 J}7
Sc. 56591
Salamon Koksa! Sam! S,affato
ve Ort.
Mahmutpaşa Kürkçü Han tjst
K a t No. 6"7
Tel,: 22
İplik bükümü
İplik büküm.û
97 36
8 c . 61975
Antranik Coşküiıı
Yeşildirek Moilataş Ha n No. 30
iplik bükümü
Sc. 6492 2
Avram Desage s
Rızapaşa Yokuşu Şark Han
içinde Meslek Han 31-32
İplik bükümü
Sc. 7309 1
Avram Benhabil ?
Mahmutpaşa Bezciler Bok.
Tel: 22
24 H
iplik bükümü
18/1
Sc. 8957 5
Solmaz Renk » Mestafa Hara
Feriköy Paşa Mah. Darülaceîse
Cad. Poyraz Sok. No. 1
iplik bükümü
Sc. 9029 7
Ören Ticare t Evi - Fehm i Ara l İpli
Yeşildirek Yeşildire k Ha n 1 2
Tel.: 22
k bükümü
58 82
YÜN, KENDÎK , KETE N TARAM A
Sc. 78276/19743
Han Ticare t - Nurha n Bener Taram
Rami Kışl a Cad . No . 5
Tel: 2146
a işleri
20
ASPEL İPLİ K İMAL İ
Sc. 9171 3
Demirkol Amyan t İpli k
îmalâthanesi - Zekeriy a Demirko i İzol
Eyüp G. suy u Zeyne p Hatem Çıkmazı içi
No. 5
Tel: 21
e tesisa t
n aspe t ipli k
65 76
HALAT, URGAN , V E İP İMAL İ
Sc. 6216 6 f
p
Mehmet Vura l Hala
Ortaköy Dereboy u Cad . No . 146-14 8 -
t
- Urga n
FANTAZt İPLİK İMAL İ
Sc. 36441 Saime Bük e - Bükü m Ev i
Yeşildirek Gönül Han No . 54/1- 2
Fantazi motifli
' İplik bükümü
Sc, 8860 9
İpek Ticare t v e Sanay i Ltd . Şt i
•Beşiktaş Serencebey Yokuşu 6/ 2
Tel.: Jf7
66 75
Madeni sim '
l î î — DOKUMA SANAYİİ
Yünlü kumaş imali
19
Yünlü, pamuklu kumaş
22
Yünlü, ipekli kumaş imaîf^
24-
Pamuklu kumaş imali
2^
Döşemelik kumaş imali
27;
Jarse kumaş
23
Naylon filitre tcrbaıı
29'
Sun'î Kürk kumaş Irnaii
29
Havlu bornoz imali
Fırça
30
YÜNLÜ KUMAŞ İlSlALÎ
İmalât N e v i
Sc„ 39466
liMgO' îlîilbek
Mercan Yokuşu Caferiy e Ha n
Alt Kat. No. 15
Yünlü k u m a ş
Be. 45992
VLÎIJE. 'L Türkoğî u
Yeşlldirek İŞ
Tel: 2717
Han No. 9
Yünlü kumaş-
28
Se„ 46892
sSami Öztür k
'I'aksirn Kocatep e Malı . Kuzukulağ ı
Cad. No . 1-3-28 Ort a ka t
Yünlü kumaş
Sc., 46971
Olyamandi Pullu k
Yeşlldirek Yeşilhan No. 12
Tel: 22
Yünlü kumaş
71 20
Sc. 48125
Bailor .Avram Salah
Yeşlldirek M^acuncu Sok.
Yeşil Han Kat 1 No. 38
Tel: 22
Yünlü kuma^.
88 OS
r>e„ 48474
Mehmet Kâmil 'Dedeba y
Çakmakçılar Büyü k Vald e Ha n
Kemer Üstü Kat No. 39
Sc Ö0036
Mehmet Gençay
Çakmakçılar Büyük Yeni Han
Kat No„ 19
Yünlü kumaş
^Sc. 52889
Xiisiif Ere m
Çakmakçılar Büyü k Vald e Ha n
ÎMnci keme r ka t 2 No. 17-17/ 2
Tel.: 22
Yünlü kumaş
00 S$
Sc„ 53331
Alımet Gergi n
Mahmutpaşa Yeşi l Ha n No. 2 4
Yünlü kumaş
8e. 5654 7
fezet Kulel i
Kocamustafapaşa Silivrikap ı Cad .
"No. 57/ 7
Tel.: 22
57 60 ~ 21 45 31
Yünlü kumaş
^8(X 5647'6
Müseyîn Ak m
Lâleli T a ş Ha n Ka t 1 , No. 2 1
-Sc. 5065 7
Mîyazi Sa y
Uzonçarşı Sağı r Ha n No. 51
Mercan
Yünlü kumaş
Yünlü kumaş
T&L: 212469
^Sc. 50752
tsKîEettIn Ölme z
"Uzımçarşı Sağı r Ha n No . 45
T e l . : 2 7 24 79
Sc. 5675 3
M u s t a f a Gündoğ^d u
IJziînçarşı Paşa Cam i Sok.
•'Sağır Han No. 4 3
••••Sc. 57705
•EîîM Suna n
•SMİtanhamam Bahtiyar Han No. 14
Yünlü kuma.*,
Yünlü kumaş
Sc. 5977 6
Süleyman Sönme z
Tarakçılar Büyü k Yen i Ha n 18/ 1
Tel.: 22
Sc, 5986 4
ismail Tal i
Mahmutpaşa Hama m Sok . Hürriye t
Oteli 11-13/ 3
Sc. 5966 7
llusM Süme r
Mercan Caferiy e Ha n No . 23/ 1
Tel: 22
Yünlü kumaş
31 75
03 67
Yürilû kumaş
— Yünl ü kuma ş
— Pamukl u krnna ş
Sc. 6002 2
Bfiiberrî Kuraoğl u
Taksim Nizamiy e Cad . No . 13/ 1
Yünlü kumaş
Sc. 6011 2
Eekl Ake l
Rami Saya ç Hâ n No . 11
Yünlü kumaş
Sc. 6011 3
Resmi Buda k
Rarai Keçec i Ha n No . 22/ 3
Yünlü kumaş
Sc. 61279
Eecai Övütme n
Rami Kışl a Cad . No . 72/ 4
Sc. 6168 3
Seyfettin Öksü z
Mahmutpaşa Kürkç ü Ha n iç i No. 5
Sc. 62420
AJIaiî Yutulma z
Çakmakçılar Büyü k Valde Han
No. 30/ 1
Yünlü kuma ş
Battaniye
Yünlü kumaş
Sc. 6401 6
Bllmi Aktuvar
Çakmakçılar Btiyük Vaîde Han 4 9
Sc„ 6547 3
Hilmi Aktuvar ve O-rt. Koli . Ştî.
Çakmakçılar Büyük Valde Han
3 ü n c ü Kemer No. 1
Tel: 22
Yfınlü kumaş
Yitmlü kumaş
86 07
Sc. 65862
Şükrü Kaymakçı
Çakmakçılar Büyük Vaîde Han No, 53
Yünlü kumaş.
Se. 6762 8
Erato Pulluk
Yeşildirek Ye^il Han No. 25/ 2
Yünlü kumaş
Sc. 69692
Veli Karapınar
Çakmakçılar Büyük Valde Han
No. 29/ 3
Yımlü kumaş
YÜNLÜ, PAMÜKL ü KUMAŞ
Sc, 4314 4
F. Hamiyet Alon
Mahmxutpasa Yeşildirek Macuncu
Sok. Yeşil Han No . 1 8
Sc. 4873 6
§a;baıı Özyo l
Mahmutpaşa Hürriyet
Oteli No. 22
Sc. 5009 2
Salih Bozba y
Çakmakçılar Büyük Valde Kan
fkîDcI Kemer No, 20
Yünlü kumaş
Pamuklu kumaş
Yünlü kumaş
Pamuklu kum.aş
Yünlü kumaş
Pamuklu kumaş
Sc, 5045 3
Vahan Süreke n
Çakmakçılar Yokuş u Tarakçılar
Cad. Koca-be y Ha n No , 15/2- 2
Sc. 5112 8
Güzin Dura l
Taksim Nizamiy e Cad . 11^13/6 A
Tel.: 48
07 01
Yünlü kuma ş
Pamuklu kuma ş
Yünlü kuma ş
Pamuklu kuma ş
Sc. 5749 0
Mevlût Öze r v e Hac ı Hali l Muxa t
Kol. Şti .
Çakmakçılar Yokuş u Vald e Han
Kemer 2/9 5
Yünlü kuma ş
Pamuklu kuma ş
Yatak örtüs ü
Sc. 5964 5
Tevfik Özka n
Silivrikapı Doku r Han
Kat 2 No . 2 6
Yünlü kuma ş
Pamuklu kuma ş
Sc. 6183 7
Jtolusu Çizmeciotl u
Sultanhamam Ambarc ı Han No. 14
Sc. 6240 4
Hüseyin Çal a
Çakmakçılar Büyü k Valde Han
No. 30/ 3
Sc. 6267 1
Tevfik Erci n
Yeşildirek Bahtiya r Han No. 14
Yünlü kuma ş
Pamuklu kuma ş
Yünlü kumaş
Pamuklu kuma ş
Yünlü kuma ş
Pamuklu kuma ş
Sc. 6468 7
Ahmet Kefi k Konu k
Çakmakçılar Büyü k Yeni Han
Kat 3 No , 4 1
Yünlü kum.a ş
Pamuklu kuma ş
ipekli kuma ş
Sc. 6562 2
Ahmet Mumcuogl u
Sihvrikapı Cad. No . 52/1 2
Yünlü kumaş
Pamuklu kumaş
Se. 7206 8
Krikor Zohra p Hoımanoğlı j
Rami Saya ç Ha n No. 17
Yünlü kumaş
Pamuklu kumaş
Tel.: 22
34 10
Sc. 78387/1994 9
Burhan Tunçe l
Yeşlldirek Uğurlu Han No. 21
Tel.: 22
Yünlü kumaş
Pamuklu kumaş
^3 70 - 19
Yt^'NLt I P E K L I K U M A Ş
Sc. 3410 7
Hakkı Oytu n
Sultanhamam
No. 34 2
IMALI
Gürün Han Kat.
Yünlü kumaş
— Jars e
Sc. 4808 2
Faruk Çita l
Yeşiidirek Demiray Han No. 13
- Yünlü kumaş
— ipekli kumaş
Tel.: 21
Tel.: 22
59 07
99 86
Sc. 4874 3
Mazhar Yaylalı
Yeşiidirek Tarakçı Cafer Sok.
İş Han Bodrum Kat No. 5
Sc. 57888
Şemsettin Gülvereiî
Fatih SO'fuiar ,Cad. Tekke Sok. i 2 / l
Tel.: 21
- Yünlü kumaş
- - İpekli kumaş
— Yünlü kumaş
- - ipekli kumaş
77 52
Sc. 65740
£aim Erasîaiî
Mahmutpaşa uğurlu Han No. 10
^ Yünlü, kumaş
- Floşlu kumaş
Imaîât Nev^ i
Sc. 7744 4
Tek İ ş Mensuca t
Mayrî Bilemedi k
Mahmutpaşa Uğurl u Ha n
No. 10 4
Tel: 22
Yünlü kumaş
İpekli kumaş
Pamuklu kumaş
Jf.2 70 / 49
PAMUKLU KUMA Ş ÎMAL Î
Sc. 4477 3
Ömer Pa k
Topkapı Karata y Sok . No . 1 4
Tel: 21
Pamuklu kuma§
47 05
Sc. 4589 1
Mehmet Talakoğl u
ivrahmutpaşa Hürriye t Otel i
No. 11-13/6- 2
Sc. 4629 2
Bohor Surujo n
Mahmutpaşa Sultanmekte p Sok
No. 10/ 4
Pamuklu kumaş
Pamuklu kumaş
Sc. 5005 8
Mehmet Toza r
Çakmakçılar Büyü k Yen i Ha n
Üst Ka t No . 2 5
Sc. 5161 4
Mustafa Dağl ı
Pamuklu kumaş
Pam.uklu kumaş
Ayvansaray Maru l Sok . No . 12/ 3
Sc. 5383 1
E:bazer Manap
Kazlıçesme Demirhan e Cad .
No. 74/ 1 Od a No . 4
Pam.uklu kurr^aş
Sc, 5695 1
Erol Keski n
Suitanihamam Gur-Qn Ha n Ka t 6
No. 653
Tel.: 22
40 91
Sc. 5746 6
A'îımet Yene l
Çakmakçılar Bü^rük Valde Ha n
Birinci Keme r No , 9
Sc. 5801 3
Evdokimos Fervanoğlı ı
Çakmakçılar Büyü k Ticare t
I-Ian No . 3/ 1
Tel.: 27
Pa.ni'iiklu kumaş
Failiııklıı kumaş
36 U
Sc. 5930 5
Mustafa Giivençî î
Zeytinburnu 5 6 nc ı So , No . 2 1
Tel.: 71
52 02
Sc. 5978 6
Şeref Al i Kayna k
Şehremini Mele k Hatu n Malı .
Arma Sok . No . 23/ 1
Sc. 6180 8
Osman Kalabalı k
Kapalıçarşı Yağlıkçıla r
Astarcı Ha n No . 1 0
Sc. 6191 0
All Taşç ı
Şehremini Sllivrikap ı Cad .
No. 52/5 7
Sc. 8019 3
Ahmet Nalban t
Mahmutpaşa Çorapç ı Ha n
No. 2 9
Tel: 27
Faniükiu kuma ş
33 54
Pamuklu kuma ş
Pamuklu kumaş
Fara/aklu kumaş
Pamuklu kuma ş
¥iskonîıı kuma ş
Pamuklu, kumaş
Sc. 8856 5
Tevfik Topseve r
Beyazıt Belediye Sarayı
arkası Belediye Blok dükkânlar 14.
DÖŞEMELIK
:Sc. 26017
Naim Akbaıy
Yeşildirek Yeşildirek Han 31
Tel.: 22
Sc. 6351 4
İsmail Karamı k
Silivrikapı Dokur Han D^o, 13
Döşemelik kumaş
Döşemelik kumaş
Döşemelik kuriiaş
Döşemelik kumaş
Battaniye
56 73
S c . 69223
Cemal Faşal ı
Tarakçılar Malatya î ş Han No. 10
Tel: 27
ÎMALÎ
37 73
Sc. 61610
Hakkı Kurtulu ş
Arnavutköy Dulkadir Oğullan
Yokuşu No . 36
Tel.: 21
KÜM:AŞ
02 08
Sc. 6059 9
Yusuf Tuîîce l
Rami Demirkapı Sayaç Ha.rı No, 3
Tet: 22
Pamuklu kumaş
Döşemelik kumaş
U 60
Sc. 78385/1994 7
Ali Uça r
Mahmutpaşa Uğurlu Han No., 109/1
Döşemelik kumaş
Sc. 8366 9
Cahit Çankay a
Topkapı Maltep e Glimüşsııy m Döşemeli
Dokumacılar Sites i 1 4
Tel.: 2115
04
k kuma ş
Sc. 8409 8
Kemal Yal h
Rami Topçula r Uza k Çiftlik Sok. 5/2
Döşemelik kuma ş
Sc. 9296 8
Selâhattin Adi l Ölçe r
Çakmakçılar Büyü k Yeni Han Orta
Kat No . 2 5
Tel.: 22
36 93
Sc. 9297 7
Yüksel Ölçe r
Çakmakçılar Büyü k Yen i Ha n Döşemeh
Orta Ka t No . 2 5
Tel.: 22
Döşemelik kuma ş
k kuma ş
36 93
JARm KUMAŞ I
Sc. 7022 6
Ahmet Güveni r
Mahmutpaşa Rastıkç ı Sok .
Kitapçı Ha n No . 1 2
Tel: 27
Jarse kumaş ı
58 91
Sc. 8568 0
Ereî Örm e Sanayi i Ad i Kom . Şti ,
Eli Mizrah i v e Ort .
Cağaloğlu Selvil i Mesci t Sok
Kurtiş Ha n Ka t 1 No . 1
TeL: 27
10 35
•-2a
Jarse kumaşı
Sc, 87605
Şengül Tü l Kol . Şti .
Aziz Cunîme n v e Or t Jars
Şişîi Bomont i Ru m Kilises i
arka. sok.. No . 1 4
e kumaş ı
NAYLON FİLİTR E TORBAS I
Sc. 51613
Mehmet Bağl ı
Ayvansaray Maru l Sok . No . 12/ 3
Filitre torbası.
Sc„ 58808
Kamadan Sönme z Yü
Zeytinburnu 64/ 3 nc ü Sok. No. 7/ 1
n torba
Pamuk torba
Sc„ 59310
Salih 'Dai:l î Naylo
Ayvansaray Maru l Sok . No . 12/2- A torbas
Tel: 21
n filitre
ı
m 05
S-c. 59311
Arif Dağ h Naylo
Ayvansaray Maru l Sok . No . 1 2 torbası
Tel: 21
n filitr e
€7 05
SÜN'I KÜR K KUMA Ş İMAL İ
Sc. 91782
Sür'at Örm e Sanay i Kol . Şti .
Cağaloğlu Tanyo l Ha n Ka t 2 No , 2
Tel: 27
Sk 21
Sun'î kürk kumaşı
MAVLü, BORNO Z İMAL I
İmalât Nev i
mc. 3765 2
Macit Evri m
Çakmakçılar Büyü k Vald e Ha n No . 2 5
Sc. 4471 2
Selâhattin Üna l
Şehremini Mevlânekap ı Tarsu s
Cami Sok . No . 3 5
Havlu
E avlu
ac. 5161 5
Ahmet Dağl ı
Marul Sok . No . 12/ 1
Âyvansaray
Havlu
Bc. 5620 6
Ahmet Sayra ç
-Aksaray Ahmediye Cad . No . 1 6
- - Havlu
Peştemal
TEL:
;Sc. 5846 8
Fılenahem Hube ş ,
Aksaray Kocamustaf a Paş a Cad.
:No. 6 6 / A
Havlu
~ Borno z
:Sc. 6090 5
Necati Güntürkündü r
Üzunçarşı Sağı r Ha n Üs t Ka t No . 3 7
Havlu
F I R Ç A
'S€. 37671
Bünyamin Mizrah i
Tahtakale Balkapa n Sok. No . 7
Tel:
22 52 09
Boya, badana f:'ırças;t
Sc. 41938
Yak o Sürüjoü
Tahtakale Balkapan Han No. 42
Tahta fırçası
Sc. 42496
Fiaroli Koiiener
Tahtakale Balkapan Sok. No. 7
Boya, badana
TeL: 22
59 72 .
Be.. 46958
Halil Göçe r
Fatih Çarşamha Değirmeni
Sok. No. 7/ A
Sc. 53795
/iron Biç-aç i
Sultanhamam
Tel: 22
Handan Han Kat 3
lif 73
Sc. 63344
Yasef Natan v e Nesi m Nııfusi KoL Şti .
Eminönü Balkapan Ha n No. 1 7
Tel.: 22
Tel fırça
Elbise fırçası
Tahta fırçası
Traş fırçası
Kundura fırçası
Boya, badana fırçab
01 61/.
Sc. 6951 8
Endüstri .Fırçalar ı Sanayi i
Nııran M. Çaîdırakoğl u
Pangaltı Dolapdere Cad . No. 9
Tel.: 47
58 71
Sc. 7119 9
Elbise fırçası
Traş fırçası
Yağlı b o y a fırçası
Men ahem Kohene r
Kantarcılar Kepenekçi Sinan
Yokuşu No. 4/ 2
Tel: 2710
59
Sc. 7569 2
Ali Tımahgi l
T o p h a n e Lüleci Hendek Cad. No. 72/ 1
Tel: 49
Elbise fırçası .
Yer fırças ı
Oje fırças ı
52 05
Sc. 8693 0
Üçken Fırça Sanayi i KoL .Şti.
Aksaray, Küçüklânga 108/ 1
Tel: 21
fırçası
70 (36
Boya fırçası:
ÎV ÖRM
E SANAYİ İ
Sayfa
Trikotaj
35
Tül perde imali
40
Çorap imalcileri
Varis Çoraibı
i^
41
57
Yassı ve Yuvarlak bel lâstiği
57
Gipe imali
58
TR î
K O T , â jr
İmalât Nev i
Sc. 59 5
İsmet Ende r
Aşirefendi Cad , Gürü n Hat K a t 6
Tel.: 22
Trikotaj
42 70 / 53
Sc. 1883 4
Abraham Şahapoğl u
Beyoğlu Postacıla r Sok . No. 18
Tel.: U
4S0
Trikotaj
.Î
Sc. 2047 2
Osman Zive r Mahdum u Al i Hayclar
Mahmutpaşa Abu t Efendi Han No. 42-43
Tel: 22
Sc. 4463 0
Sabahattin Sonta ş
Mahmutpaşa Yarı m Han No. 5Tel: 22
Trikotaj
93 72
Sc. 5814 0
Vahan Yazıcıya n
Yeşildirek Setya n Ha n No , 25
Tel: 22
Trikotaj
63 81
^ c . 5397 9
Agop Arslanl ı
Mahmutpaşa Tarakçıla r Han
Sok. No . 10/ 1
l^rikotaj
Sc. 5621 9
Hüseyin Uzu n
Mercan Örücüle r Çarşılı Han 78/1
- Trikota j
Tül perd e
Sc. 5640 3
Cinası Balku v
Yeşildirek Neci p Efend i Sok. S
Tel.: 27
Trikotaj
26 05
46 32
-"^
îî-rıalât. Nev'îi
Se. 58230
KMbado Cmer Kuytuî
Pazapaşa Balcı Han No. 36
Tel.: 22
Se. 58232
Hüseyin üçkunkaya
Beyazıt Örücüler Şekerahmet
Paşa Sok. No. 20-28/177
Se. 58644
Süleyman İntepe
Üsküdar Selâmi Cami Fıstık Ağacı
Kerpiçane Sok. No. 17
Sc. 59889
Şirin Süslü
Çemberlitaş Peykhane Sok, 46
Tel.: 22
Trikotaj
Trikotaj
Trikotaj
25 38
Sc. 61055
Necat Kevanhahş
Rızapaşa Yokuşu Şark Han
No. 2/61
Sc. 61080
Arif Ceylân
Mercan Örücüler Şeker Ahmet
Paşa Sok. 32/1
Tel: 27
Trikotaj
69' 85
Sc. 60845
Nihat Y ö n e t
Mahmutpaşa Küçük Yıldız Han
Sok. Öztaş Pasajı No. 305
Tel.: 22
Trlkntai
38 9Jf
Fanila
kumaşı
Trikotaj
02 29
8€. 61622
Mithat Özdencanlı
Üsküdar Abacıdede Sok. No. 3S
TTîk^ıtaj
Ifiialât Nevi.
Sc. 65653
Felîmi Ülkerî M
Suitanhamam Gürün Han Kat 7
No,. 74 6
Se. 6829 5
îferahim Birsin
M:ercan F'uatpaşa
Oda No . 3 5
Cad. No. 62/2
Sc. 6977 8
Setrali Halıc ı
Mahmutpaşa Rastıkç ı Sek,
Nur Ha n 12/ 5
Tel,: 21
Trikotaj
Trikotaj
Jf6 32
Sc. 7892 3
Hüseyin Remz i Saltıj k
Rızapaşa, Rızapaş a Ha n Ka t 2
No. 21 1
Sc. 80627/2313 2
Idalılar Trik o Ad i Kom . Şti .
Hayrettin Adal ı v e Kardeşler i
Mahmutpaşa Yarı m Ha n No. 14-1 5
Tel: 27
Trikotaj
08 93
Sc. 76905/1745 5
K-ısa Balku v
Yeşildirek 3 . Başa r Ha n No. 13
Tel: 27
lYikotaj
70 17
Se. 7198 2
Güneş Ticare t Ev i - l a k Fap o
Aşirefendi Cad . Elkâti p Han 5
Tel,: 27
. Trikotaj
12 I4
-
^7 37 02
Sc. 81456/2430 4
Örme Kuma ş imalât ı - îstepa n Böre k
Mercan Meti n Ha n No. 68/11-12
Tel: 22
40 37
Trikotaj
Trikotaj
S€„ 8,2626
Giide Ttiîc o - Mehme t Güd e
Mahmutpaşa Özta ş Pasajı No . 20?
Sc. 83002/26.329
Garbo Triko v e Lâstek s İmalâthanes i
IM'a^yda Nahabatya n
Yeşildirek î § Ha n No. 15
Sc, 83654
înce Eeb e - Müzeyye n înee
Mahmutpaşa Seki p Han No , 106
Tcü.: 22
Trikotaj
Trikotaj
Trikotaj
85 25
Sc. B5064
Bülent Yaşa r
Tarakçılar Koçulu Han No„ 8/2
Sc, 87474
llısseyiîi Bayka m
Yeşildirek Niğd e Han No . 60-69
Trijfeot^j
Trikotaj
TeX.: 27 80 00
Se, 87534
Yasa Yak o Bişvil y
Eminönü Konya Han Kat 2 No. . 11-12
ToL: 22
Sc., 90138
AM. Kayta n
'Mahmutpaşa Attarbası Han 17/319
"m,: 22 02 07
Sc. 88567
'Orüiören Hazn * Giyi m Sanay i
8 aim Özms o v e Hayim , Haviyo
Tepebaşı Tarha n Ha n Ka t 2
No. 99/3
T&l: 47
Trikotaj
93 36
6155
Trikotaj
Trikotaj
İmaiât Nev' i
S€,. 0Ö13Ö
MîiMsin Kaynaroğ-l u
Cağaloğlu Cad. Cerîdelıane Sok,
Örnekal İ ş Han ı Kat 4 Ne. 49
ToL: 22
64 73 / 49
Sc. 90139
Kemal Kaiyta n
Cağaloğlu Ceridehan e Sok,
Örnekal İ ş Han ı 5 3
Tel: 22
Trikota,]
64 73 / 52-53
Se. 9105 0
İsaJk Anteb i
Bomonti Ru m Kilisesi arkası
Bok. 16/ 1
Tel: 47
Trikotaj
Trikotaj
59 85
Sc. 9119 6
Tülây Kayta n
Cağaloğlu Örneka l î ş Ha n
Kat 4 No . 5 2
Sc. 9119 7
Nezaret Konakoğl n
Yeşildirek Arkada ş Ha n Bodru m
Kat 13-1 5
Trikotaj
Trikotaj
Sc; 91426
Habibe Özçakı r
Fmdıkzade Kızılelm a Cad . 3 0
Trikotaj
Sc. 9195 1
Nurettin Duma n ~ Boğaziç i Kontua n
Çengelköy Cakal ı Sok . 4
Trikotaj
Se. 9262 2
Mutlu Trikota j ~ Fehm i Mntlt ı
Mahmutpaşa Mengene Çıkmaz ı 3/ 4
rSc. 93040
Yosun Trik o Kol . Şti .
BÜByamiîi EşmezO'ğlıı - Feridu n Mandaç
Yeşildirek Tarakçı Cafer Sok. 46
Tel: 27
Trikotaj
02 55
Bc. 93497
Madire Kaytan
iVIalımutpaşa Attarbaşı Han 17-3.13
Tel: 22
Trikotaj
10 69
S€,. 94174
f^elımi Tarık Başarg:an
¥iahrautpaşa Bezciler Erciyeş
Han .Kat 2 No. 402
Trikotaj
TÜL FERD E ÎMAL Î
i3c. 48922
Müşerref Elhaeefendi '
Yeşildirek Sultanmektebi Sok.
No,. 10/2 K a t 4
Sc. 58451
Miyazi Bodur
Silivrikapı Nişastatone Sok»
No, 8/1^3
Se. 76793
Mansur înei
Rami Topçular Demirkapı Sok.
Sayaç Han No, 54-55
8c, 82763/26037
Ate^ Sağlam
Mercan Caferiye Han No. 3/4
S€„ 65005
âfet Gür
Beyazıt Çarşılı Han K a t 4
No. 200/1
Till- perde
~ Tül perde
— 'Döşemelik
Pamuklu tül perde
Naylon tül perde
Tül perde
ÇOEAP. IMALCÎLKMı
Sç, ^2463
î ütfııîla h Hamzaoğl u
Yeşlldirek 3 n c ü Başar Han
No. 20
Sc„ 35273
Salilı Yabanl ı Halef i
Eaif Yabanl ı
Yeşiidirek Gönü l Zeki Han No . 6
TeL: 22
Sc. 4S458
Selâmi Gilndog^du
Kügükmust af apaşa Semti ve
Cad. No. 8
Çorap
Çorap
32 64
Se. 46963
S„ A ikan
Mercan Yokuşu No. 6
Tel: 22
Çorap
90 79
Sc. 43238
Mehmet Gönültaş
Yeşiidirek Mollataş Han No. 2
Tel: 22
Çorap
63 81
Sc. 42134
Y^ani Scğancıog:îu
K a p a l ı ç a r p Sağlıkçılar Sok.
Astarcı Han No. 25
TeL: 22
Çorap imali
61 34
Sc. 47655
Galata Yazıcı Dibek Sok. No. 4
Çorap
tloaîât Nev i
S€, 49774
•DeB.îir Kura a
Yeşildirek Katırcıoğl u Sok „
Saadet Ha n No . 7
Tel: 27
35 21
Sc. 4992 Î
Melımet înceoğl u
Mercan Tacirhane Birol Han
K a t 2 No. 4
Tfü.: 22
Jf5 50
Sc. 53013
Müseyîn Özdemlı Mercan Fuatpaşa Cad. Metin
Han Kat 3 No . 3 7
Sc. 5301 4
Osmîm Uzuı ı
Mercan Özge n Ha n Ka t 1 No . 1
Tel: 27
58 22 27
08 08
8 c . 5431 9
Sahri YıMırı m
Marpııççular Emiroğl u Han Ka t 2
No, 43/ 1
Tel: 27
Çorap
Çorap
/fl 25
Sc. 5419 9
Faruk Hamzaogl u
Mercan Tıgcıla r Yaldız h Ha n
Üst Ka t No . 1 3
Tel: 22
Çorap
60 60
S€. 5411 9
Fikret Taşa r
Tacirhane Sok , No . 1 3 Ka t 2
Tel: 27
Çorap
08 12
Çorap
İBiaiât N e v i
Sc. Ö5435
Hasan Yoldaş
3Mercan Fuatpaşa Cad, Metin, Han 35
Tel: 27
Sc. 57556
Münir Selki
Viranbağ Cad. No. 60 Alibeyköy
Sc. 58507
Hasan Fehmi Kurel
Öı^ücüler Çarşılı Han No. 21
Tel: 22
Çorap
13 47
Çorap
Çorap
J}2 31
Sc, 58515
Sami Çetiner
Yeşildirek Başar Han No. 2
Çorap
Sc. 62308
faiıanik Çetinyürür
Mahmutpaşa Bezciler Sok. 41
Çorap
Sc„ 62391
Lüter Çorap İmalâthanesi
Ertıığrııl Gemicioğlu
Mahmutpaşa Bezciler Sok.
Gözen Han No. 20/8
Tel: 27
Çorap
29 77
.Sc. 64161
Ne'bahat K ı n m l ı
Yeşildirek Çeşnici Sok. No. Ö/î
Çorap
Se 65053
Şemsettin, Beşgar
Mahmutpaşa Aktarbaşı
Çorap
Han No. 30
Sc. 65530
Orhan Kuloğlu
Süleymaniye Mahmutpaşa
No, 13
Tel: 27
57 82
Yokuşu
Sc. 65991
Feniz Baha r
N-üTuosmanyie
Mengene Han
Çorap
Kat 2 No. 65-66
Tel: 27U09
3c. 66145
.âb'föjgs Menz i
;Mercan Sefrülhayır
Çorap
Han No, 20
Sc. 6'7394
EvüilsT Çorap Fab. Öme r Evci
Yeşildirek l a r a k ç ı Cafer Sok. 25
8e. 72616
EeMF Csdoğancı
Sul anahmet Küçük Ayasofya
Gün,görmez Sok. 4 / A
Sc. S3692
Eisej'iiî Yılma z
Malırnutpaşa Küçük Yıldız Han
No. 13
Çorap
Çorap
Çorap
Sc. 74424
meîmıet Czdemî r
Malırnutpaşa Aktarbaşı
:NO„ 2-26
Han
Be. 7479'8
Kedim A3*dm
Beyazıt I'akırcılar Fuatpaşa
Cad. 60-5/5-1
Tel: 27
Çorap
08 k2
Sc. 75630
Mwstafa Bell i
Mercan Emek Han No. 20
Tel: 27
Çorap
J>2 17 .
Çora \
Sc. 7628 9
Eemzi Bor
Yeşiidirek Mollataş Han No. 23
Se. 7655 3
Ahmet Cevdet Melvaciöğln
Mercan Öztürk Han Kat 1
No. 1 1
Tel.: 21
Çorap
Çorap
U 18
Sc. 76863/1738 7
Bünyamin Dönekoğlıı
Mahmutpaşa Kürkçü Han Kat 2
No. 1 0
Sc. 77377/1817 5
Mehmet Balc ı
Sultanhamam Dikranyan Han 11/12
Sc. 7747 5
Faik Özme n
Beyazıt Bakırcılar Sok. Alkan
Kan Kat 2
Sc. 77749/1870 5
MüMb Öztaş Kürkoğhı
Mahmutpaşa Küçük Yıldız Han
Kat 1 No . 3
Sc. 77753/1871 4
Osman Şişma n
Yeşiidirek Tarakçı Cafer Sok.,
No. 2 7
Sc. 78139/2068 7
•Salih Mirasyedi
Mercan Metin Han No, 26
Sc. 79050/2098 3
Israel Civr e
î\': ahmutpaşa Handan Han Kat 1
No. 1
Çorap
Çorap
Çorap
Çorap
Çorap
Çorap
Sc., 791ö'8/21140
Om Motr o
Mahmutpaşa Kaya Han Kat 2 Mo.
Çorap
B€„ 79661/21842
Çiftel Kol , Şti. Aşavir Bekr i w
Sabuh Çolakya n
Marpuççular Cans u Ha n No, 1.5-ia
Tel: 22
74 84
Çorap
Bc„ 79928
Akif Çetiner
Yeşildirek Niğde Ka n No. 43/44
Çorap
Sc. 80205/22547
Şahap Şahi n
Yeşildirek Seki p Ha n No, 0
Çorap
Bc. 80833/23461
Taykoç Çorap îmal.âthanesi
Emin Töyko ç
Mercan Üçkapıh Suhulet Harı
101
Çorap
m,
Sc. 80877/23528
îrfan Bfercan
Mercan Fuatpajja Cad. No. 60
K a t 2 No, 10
Sc. 80930
Şavui Far do
Yeşildirek Şirin Han No. 11
Sc„ 80943/23614
Ckeeylân Çorap Fabrikası
Hasan Ceylâ n
Mercan Öztürk Han No, 13
Be. 80986/23673
Karabet Iırayı;r Nahal?ctyan
Taîılakale Büyük Okur Han No. 61-62
Çorap
Çorap
Çorap
Sc. 81093/2382 0
tiüks Mine Satı ş Çora p ©eposo
Hayrettin Salkı m
Marpuççular Birlik Pasaj No, 2
Çorap
S c , 8126 1
Meİımet Ali Agah
Nuruosmaniye Mengene Bok.
Diba t ş Han No, 1-1 6
Çorap
Sc. 81290/2408 8
Nnr Çoraplar ı - Karalıet ArakelyaB
Yeşildirek Niğd e Ha n No. 64
Çorap
^ c . 8129 1
'Turan Canik
Yeşildirek Macuncu Han No. 2
Çorap
Sc. 81320/2412 6
Rufat Kaya
Mercan Kazova Han Kat 2 No, 1
Tel: 27
Çorap
22 37
Sc. 8146 3
Sabri Taşk m
Rami Reşadiy e Cad . No » 5/2
Çorap
Sc. 81623/2452 4
Çenol Çorap . Fabrikas ı
Mustafa Şeno l
Caialoğlu Celâ l Ferd i Gökçay
Sok. Uğu r İ ş Ha n zemi n kat
Tel: 27
Çorap
39 31
Sc. 81738/2468 9
Zehra Ayd m
Cağaloğlu Başmusahip
Sok, No.
t/l
Sc. 81750/24707
Sinan Özean
Yeşiidirek Sultan Mektep Çıkmazı
Çorap,
Sekip Han No. 10
Sc. 81875
Raif Eras
Çorap
Rami Cuma Mâh. Değirmen Sok. No. 5
Sc. 81946
Zekeriya 'Dinçel
Eminönü Bezciler Sok. No. 4/8
Çorap
Sc. 82197/25324
Kirkor Taşkıran
Çorap
Mahmutpaşa 3 ü n c ü Başar Han No.23/2
Sc. 82410/25599
Mehmet Arif Altun
Mercan Fuatpaşa Cad. 60/1 Kat
Tel,: 27
04 26
1
Çorap
Sc. 82797/26801
Necati Çetiner
Yeşiidirek Niğde Han No. 23-61
Çorap
Sc. 83004/26331
Mordî Benezra
Mahmutpaşa Uğurlu Han No. 314/1
Çorap
Se. 83227/26704
Memduh Kutay
Küçük Mercan Han No. 30 Beyazıt
Çorap
Se. 83437/26967
Ha^mza A y d m
Yeşlldirek Tarakçı Cafer Sok.
No„ 28 •
Sc. 83901
Neemettiîi Güler
Mercan Attarbaşı Han Kat 2
Sc. 83902
Turhan Şatoğlu
Beyazıt Mercan Üçkapıh Suhulet Han
No. 58
Çorap
Çorap
Cc. 83914/27579
Hüset^in Karakuş
Mahmutpaşa Aktarbaşı Han No. 9
Çorap
Sc. 84075/27783
Züfeeyde Toğtekin
Şehremini Odabaşı Pasajı No. 2/3
Çorap
Sc„ 34310/28087
.'iMder Çorap Fabrikası
Mustafa Çılgm ve Nesim Karako
Kol. Şti.
Cağaloğlu Trakya İş Han No. 11
Sc.. 84649/28489
BiimKç Çorap îmalâtlıanesi
f^ervet Dilmaç
Mercan BJmek Han Kat 4 No. 4
Bc. 84781
Yeııer Çorap îmalâtlıanesi
Çelik Birol
C : ğ a l : f l u Yanık Saraylar Sok.
21-23 Han No. 403
Tel: 21
Çorap
Çorap
Çorap
!W 1 1
Sc, .85295
BiİBdar Misli ve Niyazi Önerge
KoL ŞtL
Yeşildirek Tarakçı Cafer Sok.
Moilataş Han 27-28
ı^orac
Be. 85317/29319
Mazîf v e Bedr i Gönülta ş Kol . Şt L
Çorap î m a l â t Evi
Malımııtpaşa Aktarbaşı Han Kat 1 No. 31
Çorap
Sc.. 85323/29325
Kemal Ağaçç i
Maîımutpaşa, Bezciler Sok. 31/1
Çorap
..Sc. 85375
•Halil Yıidırı m
Yeşildirek Tarakçı Cafer Sok.
M ğ n e Han, No. 52
Çorap
Sc, 85718/298m,
H i s e y i n Pekmezci - Teker
Mahmutpaşa Öztaş Pasaj No. 14 8
Çorap
• Sc, 85834
Şaban, Öze l
M a h m u t p a ş a Tarakçı Cafer Sok.
M ğ d e Han No, 50
Çorap
Sc„ 86174
Yılmaz Erdoğanoğl u
M e r c a n üçkapıîı Suhulet Han No, 6 0 - 6 1
Çorap
•Sc, 86187
Fevzî Erdoğan
M e r c a n Fuatpaşa Cad. Üçkapıh
^Suhulet Han Üst Kat No. 96
Çorap
Sc, 86251
Kâmil Özanka n
Yeşildirek Sultan mektep Çıkmazı
S o k . Sekip .Han Kat 1 No, 1
Sc. 3642 0
ZîyBeddîn Feld i
Mahmutpaşa Bezciler Sok. Yeni
Bilecik Han No., 7
Çorap
Sc. 86421
€-2;diler Çorap Yapım Evi'
€Hm.a. Karatepe
Mahmutpaşa Öztaş Pasajı No. 152
Çorap
vSc. 86483
Sinan Paytoneıı ve Zekeriya Işüdaksoy
KoL Şti.'
Yeşildirek Tarakçı Cafer Sok.
Tarakçı Han No„ 51
Sc, 86683
Eahattin îşlekkol
Mercan Örücüler Yeni Çorapçılar
Çarşısı Kat ^5 No. 32
Çorap
Çorap
Sc. 86762
Karabiber
Rızapaı^a Yokuşu Meslek Han 203
Çorap
Sc, 86893
eı~M
Haydar
Mahmutpaşa Fatih Mehmet Han 102
Çorap
vpîirsnn
Sc, 86964
Naci üiutürk
Yeşildirek Tarakçı Cafer
öGk. Niğde Han No. 32
Tel: 22
A5 S2 /
Çorap
21
S c 86977
m Hayati ü ç a r
MercED. Örücüler Şeker Ahmet Paşa
Sok„ Çorapçılar Çarşısı Han 21/2
S c 86979
.Miixaffer Oençfoörü
Mahmutpaşa Bezciler Sok.
Yern Bilecik Han Kat 3 No. 12
Çorap
.:Sa 86987
Çiçek Çorap îmalâtlıanesi
•Süfejman İpek
Mercan. Tacirhane Sok. Kazova
•Han, K a t 1 No. 20'
Çorap
-Sc„ 87070
MııaBîiner Mustafa Tııral
Fincancılar Akasya Han No. 6
Çorap
S c . S7094
Turiıasî ÎCavîtaş
:Mercan Tacirhane Sok.
•'Kazova Han No, 17
Tel.: 22
^5 50
S c . 87205^
Kâzım Akça
'Beyazıt Mercan Tığcılar Cad.
"Sezerülhayır Ean No. 28
Sc. 87474
Müseyîn Baykam
•'Yeşiidirek Niğde Han No. 60-69
Tel.: 27
Çorap
Çorap
Çorap
80 00
S c . 88431
Mısman Bîîek
'Mercan îsmetiye Cad. Mangalcı
Çık. 2. Başar Han Kat 2 No. 8-9
Sc. 88532
Fııliat Gîresiiîîliı
Yeşlldirek Çeşnici Sok.
No. S Kat,3
S c , B8912
•urham Savaşkan.
•Mercan AIuç Han Kat 2 No. 205
Çorap
Çorap
Sc. 89061
Murat AYCicğîu
Mercan örücüler Çarşılı Han 50
Tel.: 27
Sc. 89105
Ealıim Düzman
Mahmutpaşa Attarbaşı Han Kat 2
No. 7
Sc. 90760
Fil Çorap Atölyesi - Eefka K o h e n
Şişli Rum kilisesi arkası
Bllytik Yeni Yol 15/3
Tel.: 49
Çorap
Çorap
56 79
Sc. 91037
Kasan Yemişç i
Yeşildirek Niğde Han 56/57
Tel.: 27
Çorap
70 66
Çorap
80 00 ^ 27 80 01
Sc. 91124
Kadir Demi r
Fincancılar Softazade Han No. 10/4
Sc. 91563
Yenice Pazarı - Mustafa Yenie e
Mahmutpaşa Öztaş Pasajı No. 6
Çorap
Çorap
Sc. 92192
Bekir Crfa - Orfa Çorap Ev i
Ma'ımutpaşa, Mahmutpaşa Han No. 6
Çorap
Sc. 92219
Ab^a3 Pekmezc i
Mahm.utpaşa Fatih Mehmet Han 204
Çorap
3c. 92221
Fadıl İlimsever
Sağmalcılar Vatan Mah..
Yolu 13/B
Tel.: 27
Esenler
Çorap
12 80
Sc. 92325
Peksen Çorap Evi.
Sadık Fekösesı
Mahmutpaşa Öztaş Pasajı Kat 1
No. 109
Sc. 92402
Şener Çorap trasiiâtlıanesk
Easan Yıldırım Bemîr
Nurucsmaniye Diba İş Han No 28
Tel: 27
Çorap
Çorap
01 03 / 2
Sc. 92405 .
Şükrü Kaya Özeren
Fatih Ealipaşa C?9.d.„ No. 59
Çorap
Sc. 92513
Mehmet Kılıeasîari
Mercan Özgen Kan No, ,1 Kat S
Çorap
Se. 92514
r'^hmet Kılıç
Çorap
Yeşildirek Çeşnici Sok. 9/2'
Sc. 92515
Yusuf Kenan Yetgil
Tahtakale Küçük Aktar HaD 72/2
Çorap
Se. 92604
C small Eren
Mahmutpaşa 2 kapılı. Bulıulel, .Han
Kat S No. 26
Sc. 9^681
Eolise Afditi
Yeşildirek Yazgan Han No, 1^/2
Çorap
imalât Mev'I
Sc. 9347 7
Okçular Çora p İmalâthanes i
Aydm Özokçula r
Cağaloğlu î § Ha n Ka t 2 No . 4 0
Sc. 9353 1
Arap Pekmezc i
Mahmutpaşa Tasvi r Sok . 16-1 8
Sc. 9356 5
Bolat Çora p İmalâthanes i
Kemal Bola t
Cağaloğlu Dib a İ ş Ha n Ka t 2 No .
Tel: 27
Çorap
Çorap
01 O4 / 53
Sc. 9382 7
Selim Kahrama n
Yeşiidirek 3 . Başa r Ha n No . 1 5
Sc. 9365 5
Hüseyin Yark m
Mercan Kazov a Ha n No . 1/1 5
Tel: 27
Çorap
Çorap
Çorap
00 86
Sc. 9379 3
Vasfi Kıykıotl u
Mercan Akasy a Ha n No . 5
Çorap
Sc. 9381 4
Elmas Çora p - Şeri f Al i
Mahmutpaşa Dib a î ş Han ı No . 41
Çorap
8c, 9381 8
Gel - A l Memî ş Pekmezc i
Mahmutpaşa Tasvi r Sok . 16-1 8
Çorap
Sc. 9381 9
Göral - Ahme t Özbm^u n
Mahmutpaşa Uğurl u Ha n 316
Be, 93870
MetİM YarkiB.
Mercan, Emek .Han Kat 3 No. 4
Çorap
Sc.. 93871
Faik Oören
Mercan Emek Han Kat 4 No. 1
Çorap
S€, 93872
Kemal Bog-aıu.
M;ercan Kazova Han Kat 3 No . 10
Çorap
Sc. 93876
.İsmail Hakki Kolcu
.Mercan Tığcılar, Tığcılar Cad.
Seferülhayır Han 28/1
Çorap
Sc. 938.85
ÇelıreM Çorap İm.alât.hanesi
Osmaı.!! Çehreli
Yeşiidirek Sultan Mektebi Sok.
Sait H;an No. 14/7
Çorap
Bc, 93890
ö z e r - EmİB. Özer
Hami Yeni M:ahalle Havuzbaşı Sok.
No. 11/A
Çorap
Se, 93.890
.Arslaı?. Çorap imalâthanesi
Yalçm A o m a n
Yeşiidirek Sultan Mektep Çıkm.azı
Çalışkan C^ztürk Han 12-13
Se„ 93969
<''"zlîek Çorap Evi - Abidîn Özbek
Malım.utpaş.a Küçük Yıldız han
<îk.m.agı Fatih Mehmet Han Zemin kat
Çorap
Sc. 9400 2
Yaşar Karada ğ
Mercan Havanc ı Sok . Eme k ha n 19
Sc. 9409 7
Ahmet Özta ş
Mahmutpaşa Küçü k Yıldı z Ha n Sok .
Kat 2 No . 1 2
Çorap
Çorap
VARİS ÇORABI
Sc. 8516 2
^urhanettin Ayta ç
Cağaloğlu Türbedar Sok . No . 6/ 2
Tel.: 21
Varis çoraibı
96 93
YASSI V E YUVARLA K BEL LÂSTİĞİ
Sc. 6857 8
Kiryako Fatista s
Tahtakale Deveoğl u Tokuş u
Güler Ha n No . 3 4
Sc. 7079 8
Aslan Kalende r - Cabi r Geni ş
Küçükpazar Uğurl u Ha n zemi n
Kat No . 1
Sc. 7861 1
Avram îsa k v e Sümbü l Adu t Kol . Şti,
Mercan Barla s Ha n Ka t 2 No. 2
Sc. 80390/2279 6
Yasef AUov i
Mahmutpaşa Uğu r Ha n Ka t 3 No. 17
Yassı lâstik
Yuvarlak lâstik
Yuvarlak lâstik
Fotin bağı
Yuvarlak lâstik
Yassı lâstik
Lastikli şerit
Sc. 80743/2331 3
Yusuf ilkso y v e şerik i Kol . Şti .
Kasımpaşa Günde ş î ş Ha n No . 3/7
Tel: Jf9
39 50
Lastikli şerit
Sc„ 8089 2
Eoket Lâstik İınaîâtlıaiiesi
Jak FİS
Tarakçılar Koçulu Harı No,, 14/17
Tel,: 22
Yuvarlak lâstik
— Fotin bağı
02 7
Sc. 84041/2773 3
Albert Yensarfati
Tahtakale Ferah Han No„ 13
-
Yuvarlak lâstik
Sc. 8853 0
Osman Büyükbezlrci
Çakmakçılar Büyük Valde Ban
3 ü n c ü Kemer No. 11
Yuvarlak lâstik
™" Yassı lâstik
Sc. 9090 3
Mazolto .Şenka î
Tahtakale Deveoğlu Yokuşo
Güler Han No. 15
Yuvarlak lâstik
Sc. 9205 7
tsak Eskinazî
Mahmutpaşa Erciyaş Haii, No.., 403
Yuvarlak lâstik
OÎFE İMAIJ
Sc. 6762 3
Selâhattin Yaza r
Mahmutpaşa Mengene Çıkmazi'^ No., n
Üst kat
Tel: 27
^8 98
Sc. 74207/1327 8
Armand Abravane l
Mahmutpaşa Kürkçü Han No, 31
Tel: 22
Gipe
Gipe İmali
51 18
Sc. 9240 5
Şükrü Kay a Özere n
Fatih Balı Paşa Cad
Gipe imali
No. m
m
V — KONFEKSİYO N SANAYÎ Î
Sayfa
Şerit ve Kordelâ
İpek kordon
Atkı Dokumacıları
ipekli peştemal
Kravat
Dantel imali
Muhtelif Konfeksiyon
K a d m Konfeksiyonu
Şemsiye
Şapka imâli
İşlemeciler
Eldiven imali
Deri Ceket imali
Plâstik Konfeksiyon
Deriden Saat kayışı, Gozlti k
61
61
62
62
mulıafazası
;
63
63
64
65
66
67
67
68
63
63
68
ŞEEÎT VE KORDSLA
îmaîât Ne¥'i
Sc. 32514
Mardiros Agopyan
leşiîdirek Caferağa Sok.
Setyan Han Kat 1 No. 3
Kordelâ
Sc. 41865
Eağdik Fapazyan
Yeşildirek Sultan. Mektep
Uğur Han No. 10
Şerit ı.ma|-
Sc. 43145
Agop Çubukçu
Yeşildirek Sultan Mektebi
Sok. Uğur Han No. 8
Kordelâ.
Sc„ 50203
İ'stepaîî, Papa^zyan
Yeşildirek Tekstil Han No. 4^
TeL: JfS
28 26 22
Kordelâ..
28 26
İPEK KORDON
Sc. 51310
Awam. Biçaço
Çakmakçılar Süm.büllü Bnn
Üst kat-' No. 9
Tel.: 22
89 80
A T K I DOKUMACILARI
imalât Nev'i
Bc. 4Ü491
Bfîltiyadi Yeremiadis
•Çakmakçılar M'uratyan Han
"No. 2:6-27
Atkı
•Sc, 44820
Talılr Zaliir Çeri
Yenikapı Büyük Lânga Karakol
:"Sok. No. 6/1,
Atkı
Sc. 59129
Bediros FalaııcBiğiiî.
Gedikpaşa Cad,. N a 99
Atkı
Se. 59138
Serkis Basmaüioğin
Tarakçılar Büyük Ticaret Han
Kat 2 No„ 4/2
Atkı
Sc„ 59913
Salih Bmâ^kur
Aksaray Bîıyük .Langa Camii Şerif
Sok. No. W
Atkı
Sc. 56957
Osman Kıırç
Karagümrük Sofalı Çeşme Cad. 70
Atkı
Sc. 60261
i'Fembe Güleç
Âyvansaray Marul Sok.
"1-îançerli Yokuşu No, 8/1
Atkı
İPEKLİ PEŞTEMA L
-Sc.. 89459
:Aîi Seçkitı
Ümraniye istiklâl Mah.
;Akar Sok.. No.. 36
•
İpekli peşteınaf
Sc., 8516'7
İpeklş Bokum a • - S.aî m Deme r
Çamlıca Çakalda ğ Semti
Tmistik Yol Sok. No. 1
Sc., 89.25 7
Afedüivatıit Ünve r
Ümraniye İstiklâl Mah.
Toy.giiT
Sok.
No.
Pestemal
İpekli peştemar
45
K R A V A T
Sc. 8448 9
M:e'hm.et Şeritç i
Kocamustafapaşa Dokm: Han
K;at 1 No. 1 8
Tel: 22
37 J}5
Sc., 9210 5
Şükrü Atılg-a n
Marpuççular Rızapaş a Ha n No. 50 5
öc„ 9282 7
Sunar Çora p v e Örm e Krava t Sanay i
€mer Suna r
Rızapaşa, Rızapaş a Ha n Ka t 5 No . 50 9
Tel: 22
Fîüş kravat
Örme kravat
Örme kravat.
33 A9
DANTEL İMAL İ
Se, 5874 0
Aîaettin Korku t Türke r
Çakmakçılar Büyü k Yen i Ha n
Kat 2 No , 3 4
Tel: 22
75 JS
Be/74360
Necat Dokum a Ltd . Şti.
Şişli Esk i Ru m Kilises i Sok . 2 5
Tel: 47
25 87 - 27
37 35
Dantel kuma;^
MÜMTELİF KONFEKSİYON
İmalât Nev'i
• S c . 33287
AtaJ.ar Müessesatı T„A,Ş.
Baıhçekapı
Tel.: 27 50 00
Konfeksiyon
-Sc. 46018
T m a r l ı Tuhafiye - Kemal
Rizapaşa Han No,. 508
Tel.: 22 SO 5(S
Tmarlıoğlıı
Erkek gömleği
Sc. 60459
Istanbul Kumaş
Mehmet Meseioğiıı. ve Faik Babacan Kol. Şti.
Sultanhamam Gürün Han Biat 3 No, 33
Erkek gömleği
Tel.: 27 26 04
Ss. 64750
Muammer' Başaslan
S u l t a n h a m a m Gürün han kat 7
No. 752
Tel.: 22 98 2
Konfeksiyon
S c . 65086
Alî Cansız
Beyoğlu istiklâl cad.
TeL: U 57 88^
Konfeksiyon
373/1
Sc. 6906 5
E e y m o n d Koîifeks%x>ıı Evi
Beyoğlu Terkoz, çıkm.a.zı Terkoz
han No. 3/8
Tel.: U 77 51
70267
Yusuf Akova
Sultanhamam Gıirün han kat 4
No. 467
-Tel.: 22
FYS 75 / 32
Konfeksiyon
Tomris Yuval ı
Şişli Halâskârgaz i Cad . 226
Sc. 80322/2270 7
Tel.:
49 07 78
Sc. 8886 1
Aşkın Kardeşle r Kol . Şti .
Ali Mehme t v e tiya s Aşk m
Sultanhamam Yeşiidire k Grü n ha n
kat 7 No . 72 8
Tel.:
Palto, pardes ü v,s .
konfeksiyon işler i
22 70 61
Sc. 9013 7
Duran Emi r
Mahmutpaşa rastıkç ı sok.
Hayırlı ha n No : 15/ 8
Tel.:
Buruşmaz gömle k yakası
manşeti v e göml k
27 20 06
Sc. 8945 3
Hasan Saka r
CaÇaloğlu Biro l İ ş ha n ka t 3
No. 1 0
Tel.:
Konfeksiyon
27 80 00
Erkek gömleğ i
Ceket
Konfeksiyon
/13
Sc. 9078 9
İsmet Trikolar ı - tömet Beci t
Cağaloğlu Türkme n î ş ha n ka t 2
No: 7
Sc. 9213 9
Sezer Konfeksiyo n M . Al i Öcala n
Aksaray Gençtür k cad .
Oümrük emin i sok . 24/ A
Tel:
Konfeksiyon
Palto
Pardesti
27 08 70
KADÎN KONFEFSÎYO N
-Sc. 4762 7
Ideal Yak o Hasa n
Kadıköy îşku r Pasaj ı 9/23
Tel:
48 65 94
— Kors e imâl i
— Sutye n imal i
Be, 76776/17261
izzet Lüks Tuhafiy e Mağazası
Civan Âcunbaî i
Beyoğlu Tokathyan pasajı N o : S
Sc. 77354/1814 4
Kelebek Kcrs e Ticare t Ltd . Şti .
Beyoğlu İstiklâl cad. No. 433
Tel: 44 €162
Sc. 77604/1848 1
Medilıa Söyk e
Sultanhamam Gürün han kat 7
No„ 71 3
Tel:
44
Kadin çamaşırı
Kadın konfeksiyonu
Kadın İç çamaşır3
96 56
Bc„ 8646 3
Korse
Sutyen
Yeni İdea l - Madu n Hasa n
Kadıköy İşkur pasajı 9/2 3
Tel: 86
Korse
Sutyen
00 77
Sc. 8305 8
Bi - Ba Konfeksiyo n - Talıi r Ta ş
Galatasaray Meşrutiyet cad. 15/6
Tel:
Korse
Sutyen
Kiiot
Kombinezon
55 41 82
Sc. 7789 8
Titiz Mağazas ı - Al i Titi z v e Ergu n
Titiz Kol . Şti .
İstiklâl cad. 257/ 3 Güney Palas
Tel: 49
—
—
—
-
19 84
Kilot
Gecelik
Kombinezon
ee„ 9013 6
Emel Ero l Apaydı n
Cağaloğlu Yanık Saraylar Sok.
uğur î ş Hanı No. 6
ŞEMSÎYE
Se. 2434 0
Avram Azu z
Tahtakale cad. No. 6 4
Tel.: 22
87 99
Şemsiye
S€, 77167
Güiseppe Alııf Bîedina
Rızapaşa yokuşu fincancılar
çıkmazı Ak han, 305
Tel.: JfS
Şemsiye
76 57
Sc. 78311/19808
Fehmi Y î M m m ve Oğulları
Kol. Şti.
Tahtakale cad, No„ 104
Tel: 22
Şemsiye
29 ^7
Sc. 81562/24447
Kefik Eryürük
Vefa Biroî h a n kat 3 No. 2
Şemsiye
ŞAFKA ÎMALÎ
Sc. 22372
ist. Şapka Imalat'haiies.t
Recep Seve r
Sirkeci Hamidiye cad.
Türbe sok. No. 2
Fötr şapka imâli
Sc. 48033
Nestor Nestoridl s
Beyoğlu postacılar sok. No, 22
Tel: Ulfl
— Fötr şapka imâli
— Hasır şapka imâli
78
Sc. 88721
Özen iş - Yakııp Özkanlı,
"Kadıköy Kızıltoprak tahta köpr;û c a d / 32/A
Tel: 22
80
m
Fantezi şapka
ÎŞLEMECtLEE
.vSc„
67030
Serkis CiilSiaoglu.
vSultanhamam, Saidiye han No. 23 - 24
Tel: 22
SO 08
Yatak takımı işlemesi
Sc. 67174
MaiîO'g: Zerman
Sultanhamam Gürün han kat 7
No. 715
TeL: 27
Her nevi nakış
Arma
- Brode
78 97
Sc. 92652
A h m e t Gaksızoğlu
Beyazıt Beyazsaray han zemin kat No. 38
Nakış, işleri
ELDİVEN îMALt
Sc. 52627
Baruh Gülmüş Makas
Beyoğlu İstiklâl cad. No. 402
Eldiven
Se. 51795
Mayim. Biçaçi
Tünel Altadüllâtif yemenici sok. No, 25
Eldiven, imâli
BEKİ
CEKET ÎMALÎ
Sc. 51122
Cemalettin Tanguç
Galata Necatibey cad. Demirbağ han
No. 5
TeL: U '^'^
Deri ceket imâli
PLASTİK KONFEKSİYON
Sc. 59925
Prafek - Muallâ Peker
— Plâstik konfeksiyon
Feriköy Kurtuluş cad. Feriköy pasajı N o : 40
TeL: ^7
50 74
DERİDEN SAAT KAYIŞI, GÖZLÜK
MUHAFAZASI
Se. 82761 —
Münir Özcengiz
Galata Kuledibi Serdarı Ekrem. sok. No, 75
Saat kayışı, gözlük
muhafazası
— Portföy
VI
BOYA, APRE VE EMPRİME SANAYİİ
Sayfa
îplik boyaması
71
İplik ve Çorap boyaması
71
Kumaş boyaması
72
Elbise Temizleme ve Boyama
72
Emprime işleri
73
Şardon işleri
73
m
ÎFEİM:
BOYAMASI
İmalât Nev i
Bc. Öİ505
Enmîyet Boyahanesî - M e h m e t Benic e
îplik boyama
Edirnekapı karagümrlık tahtacılar sok . No . l E
Sc. 55558
AtaııUah Boyar
Çakmakçılar Büyük valde han içi No . 27
Tel.: 22
İplik boyama
99 62
Sc. 57494
Kâzun Süme r
İplik boyama
Mercan Tığcılar seferül hayır iıan No„ 10 - 11
Tel: 27
15 20
Sc. 574^1
Mehmet Akdereli
Çakmakçılar Şerif paşa han No. 5 4
Sc. 6125 2
Ömer Lütf ü Kafiloğlu
Mercan Ali paşa han No. 1
îplik boyama
îplik boyama
Bc. 64396
Yartuvar Çakıroğl u
Kapahçarşı Çukur han N o : 2S
İplik boyama
Sc. 68279
Nezaret Şabanoğlu
Örücüler Safra han No. 7
îplik boyama
İPLİK ¥E ÇORA P BOYAMAS I
Sc, 62487
Osm.aii Nur i Kafka s
Fincancılar Nasuhiye han
îplik ve çorap Iboyama
No, 2 5 / î
Sc. 64156
Lazari Hacetoğl u
Kapalıçarşı örücüler astarcı han No. 1
Tel:
22 90 79
Sc. 84166/27898
Sever Boyahanesi - Meral Çepni
Kantarcılar iğneci han No. 96/1 - 2
KUMAŞ BOYAMAS
Sc. 38098
Movanes Erganoğlm
Şişli Havariyum sok. No. 96
Tel:
Çorap boyama
47
Çorap boyama
I
Kumaş boyama
40 76
ELBİSE TEMİZLEM E V E BOYAM A
Sc. 32900
Kemalettin Ergin
Kadıköy Muvakkithane
Tel: 36
cad. No. 26
11 37
Sc. 44104
Abdullah Cengiz
Sirkeci Ankara cad. Hocapaşa h a m a m
Tel: 22
Elbise temizleme
Çamaşır yıkama
54 64
Elbise temizleme
Çamaşır yıkama
Elbise b o y a m a
Sc. 47388
tepo Müesesesi - Hikmet Turan
Ortaköy Muallim Naci cad. No: 81/1
TgI : 47 30 25
Elbise temizleme
Elbise b o y a m a
S c . 55441
Muzaffer Erbin
Ortaköy Mualhm Naci cad. No. 6
Elbise temizleme
Elbise boyama
Çamaşır yıkama
8€. 61307
İmren - Mehmet Tuaç
Kurtuluş Sinemköy Bayır sok. No. 100/3
Elbise temizleme
Elbise boyama
Sc. 63211
Star ElMs e Temizlem e Fab .
Ho Muhli s Özışı k v e Ort .
Çukurçeşme 9
Tel.,: 49
' Elbise temizleme
— Elbise b o y a m a
22 11
EMPRİME İŞLER İ
S€. 57186
!g;ekeriya Günüşe n
Galata Bereketzade Banker Sok.
Yusufyan han N. 8/5
Bc, 940086
Nur Boyam a v e Emprim e fabrikas ı
Yakup Er^i n
Fatih İbrahim Çavuş sok. 33
Tel: 21
- Duvar halısı baskısı
— Emprime işler i
-
Kurnaş üzerine emprime
- Sun'î sünger üzerine
50 22
ŞAROON İŞLER İ
Bc. 31899
Süleyman Öre r
Yeşildirek Saadet han No, 3
Şardon
vîi: -
niT
VE
AMYAN T .SAMAY H
Sayfa
KoîoR mıaB
17
Amyant ipliği^ Salmastra îmall
77
Çuval im,alf
77
KOLON
îmL î
imalât Nev i
Şc. 43062
feemal Kaçar
Eahçekapı, Yıldız h a m a m sok.
No. 13 Rasimpaşa han No. 1-2
Tel:
27
Döşeme kolonu
4013
Sc. 51365
llayim Yensarfati
Tahtakale Emek han No. 20
Sc. 62239
Necati Göks u
Maltepe Yeniyol çıkmazı sok. 5 V 3 3
Tel:
— Moıbllya kolonu
- - İtfaiye hortumu
Döşeme kolonu
27 06 66
Sc. 83014
İbrahim Aytür k Yapıc ı
Döşeme kolonu
Çemıberli^aş Tavukpazan Congar han No„ 55
Tel:
27 62 34
Sc. 88071
Ali Şimşek
Kapalıçarşı Astarcı han No. 2
Tel:
Döşeme kolonu
22 90 79
AMYANT İPLİĞİ SALMASTR A İMAL İ
Sc. 82398
Aram Hisarhyan
Bakırköy Bahçeli evler Deli
Hüseyin paşa sok„ 5/1
Amyant ipliği
Salmastıra
ÇÜVAL İMAL İ
Sc. 27323
Muharrem Pişa n
Hasırcılar cad. Kızıl H. S. N. 4
Tel:
27 12 78
Çuvai
8c. 3377 3
Avadis Haçadorya n
Rızapaşa cad. 87/1
TeL: 22
Çuval
11 8^
Sc. 3691 9
Emniyet Kol . Ştî .
İbrahim Burhanetti n ve Ortağ ı
Rüstempaşa Kızıhan sok. No. 7
Tel: 22
Çuval
17 72
Bc, 79516/2164 0
Mustafa Kurdi k
Balat Demirhisar cad. No. 50
Tel: 21
Çuval
JfO 28
Sc. 8618 8
Çuval Kanaviç e Ticare t Ltd . Ştî .
Eminönü asmaahı Kızıl ha n sok„
Çavuşbaşı han No. 35
Tel: 22
57 50-- 27
Çuval
17 72
İH
Wm
~ HALI YE MASİE BAMAlfîî
^ • ^^
;: , ' •
Halı, Kilim, Battaniye imali
Sayfa
Bl
HALI, KİLİJVI , BATTANİY E İMAL İ
İmalât Nev i
Bc. 4923 6
Mustafa Beng ü
Kocamustafapaşa K , M . P . çeşmes i
sok. No . 4 6
Battaniye
Sc. 5177 2
Yarujan Tutuoğl u
Kazlıçesme Beşkardeşle r sok . 2 6
Sc. 5983 1
Lütfi Yıldızoğl u
Aksaray küçü k Lang a Tramva y
cad. No . 15 3
Kihm
Halı (Amerika n
tipi)
Sc. 5990 9
Güvenal Mensuca t
Akkalkan Ticare t K o l . Şti .
Mercan Tığcıla r sok . 1 5
Tel: 22
Hah
Kihm
07 30
Sc. 6030 8
Eyüp Hıta y
Rami topçula r Demirkap ı cad .
No. 19/ 3
Hah
Kihm
Battaniye
Sc. 6492 4
Blem;aî Kaldırı m
Silivrikapı cad . No . 52/1 4
Hah
Kihm
Battaniye
Bc, 8809 7
Kilimcilik Ko L Şt L
Ahmet Bilgi n v e Ort .
Siiivıikapı Dokur Ha n No . 58/1 8
Şc, 9173 6
lofe Meki k Kauçu k Hal ı Sanay i
Behçet To k
Saî^maleılar Esenle r Cad . No . 1
Tel: 21
58 22
Kihm
Kauçukla
hah
CM
CO
• =
(8
6
CO
CO
T3
CO
Ü
00
CVJ
n
0)
CO
c
CÜ
03
£
:^
o
Ü
" 5
0
-u
m
DÖKÜM SANAYİİ
Pirinç, Kurşun boru, Kurşun Mülıür imalcileri
85
Pik boru dökümcüleri
86
Pik, Bakır, Pirinç, Alüminyum dökümcüleri
86
Pik Döküm Soba srı.
PİRİNÇ BORU , KURŞU N BORU , KURŞU N MÜHtJ R İMALCİLER İ
İmalât Nev' i
Sc. 28396
Jirayk Duhanyan
Nuruosmaniye Çarşıkapı Cad. 26
Sc. 4302 7
Berç Ovagimya n
Haliç sütliice Karaağaç cad.
No. 129/ 1
Tel:
Pirinç (boru
Kurşun boru
48
Sc. 5257 4
Szimnon
Kohen
Rami topçula r kışl a cad . 41/ 3
Kurşun boru
Sc. 5648 9
îîazaros Reisya n
Eminönü Rızapaşa yokuşu No . 1 5
Pirinç (bor u
Sc. 5702 5
Ilaçlk Kaprilya n
Topkapı takkeciler meydan sok. 1 0
Tel: 21
12 95
Sc. 8022 9
Hrsan Ça l
Rami UIU3/0I bakırcılar
Tel: 21
Kurşun boru
Kurşun mühür
çarşısı 11 6
Kurşun
Kurşun
boru
mühür
57 38
Sc. 9197 0
Ali Acar
Rami Uluyol Bakırcılar Sitesi
Blok 1 No . 2
Kurşun boru
Kurşun mühür
mK
EOEÜ DÖFdJMCÜLERİ
İmalât N e v i
Se. 80024/22S09
No^rmetal - Ziya Kürkçü
Hasköy Okmeydanı cad.
No. 55/7
Se. 81652/24569 '
Zahariya întaeıoğlM
Topkapı Mevlânâkapı
cami sok. No. 5/1
Tel:
21
Pik boru
Merkezefendi
Pik boru
21 75
Sc. 83025/26S57
Norm Dö-kJm ve Tesh-M tşkm
Bfehmet Ökten
Şişli darülaceze cad. 41
Tel:
U sı 54
Tel,: 44 39 66
FiK, BAKm, HeMÇ,
Su borusu
ALÜMİNYUM DÖKÜMCÜLERİ
Sc. 54458
Niko Bocos
Hasköy, Haskoy cacl... Ko, 81/BB
Pik dökümü
Sc. 53283
Şükrü Kaya
Halıcioglu Kumibarahane cad. No. 32/1
Tel: 49
37 67
Sc. 81657/24575
Abraham Düîgeryaotı.
Topkapı Mevlânâka.pi. Teküe
sok. No. 1/1
Sc. 82175/26298
Cemal İnce
Galata keresteci, B'a^a'r •^'^ok.- No.
Tel: 4945
74
_
_
Pik dökümü
Pik dökümü
Sc. S4011
Mıgırdıç Macar
Topkapı Gümüşsüyü cad. 18/3
Tel.: 21
Bakır dökumü^
3^51
Sc. 85741
Serkis Tümsü
Rami fabrikalar cad„ Bakırcılar sitesi
,
Pirinç dökümü
Bakır dökümü
NO. 88
Tel.: 22
26 67
Sc. 86426
Güzeliş Kol. Şti. iskender Çakır
ve Hariton Menteşe
Rami Topçular Çakır Han 26-29
Tel: 22
Alûminymn dökümü
26 67
Sc. 92813
Pik dökümü
Temizel döküm evi - Ali Varol
Topkapı, maltepe yeni yol
hastahane sok. 2 0 / 1
PİK DÖKÜIVI SOBA
Sc. 23476
Mustafa T m a l
Fermeneciler kardeşim sok.
Bereket han N o : 13
Soba
Tel:
Sc. 62135
Mehmet Fidan
Hasköy çekirdekçi sok. No. 15
Tel: 49
Sc. 82292/25451
Adnan Karakaş
Halıcıoğlu kumbarahane cad. 32
Tel: 49
So'ba
58 22
55 63
Sc. 89309
Kahraman Pik Döküm evi
Hikmet K a h r a m a n
Hasköy Halıcıoğlu ahretlik sok. N o : 2
Soba
X — MADENÎ EŞYA SANAYİİ :
Saiyfa
Soğuk Demir İşleri
T o r n a işleri
Makine imali
Muhtelif Makina Tamir İşleri
Makina Yedek Parçaları imalı
Otomohil Yedek Parçası imali
Dokuma Tıbbî Müstahzarat Makinalan yedek
parçaları ve tamiri işleri
Conta imali
Pres işleri
Saç soba, Soba borusu, Soba dirseği İmali
Karyola ve S o m y a imali
Somya yayı imah
Mandal yayı
91
94
95
97
93
100
102
102
104
107
109
112
112
SOĞUK
ımmm
•Sc, 26146
Çelebon Benezr a
Karaköy Bereketzade Alageyik sok. N o : 23
IŞLEEÎ
îmal.ât Nm'^i
Soğuk demir ı§ieri
Tel: H8Jfl2
«Sc. 42969
Mesut G ü n g ö r
•Galata kürekçller kapı sok. No. 6
.Se. 43195
Mehmet Güneş
Mercan Maliye şubesi arkası
imameci sok. No. 4 / 1
Tel: 227401
Soğuk ciemir işleri
Se. 44059
Tümüz Demi r işler i v e Teahhü t
Turgut Ali Gökal p
Fatih eski saraçhane sok. N o : 29
Tel: 21
11 85
Sc. 46222
Jirayir Özaznavuryan
Ortaköy Dereboyu sok. N o : 27
Sc. 48953
Ahmet Selâhattin Berkyer
Galata arapcami kalafat cad. 88
Tel: U
Soğuk denıir i^|leri
Soğuk demir işleri
56 18
Sc. 49257
İsmail Gürsoy
Malta çarşısı N o : 15 - 17 Fatih
Tel: 21
Soğuk demir işleri
40 22
Sc. 50938
Bikran Fehlivanoğl u
Üsküdar Selâmi Ali Selâmsız cad.
Mezarlık sok. N o : 4
Boğuk demir işleri
Sc. 5329 6
Clâl Türkozaiî
Sarıyer dere cad. No, 2
Soğuk demir işleri
Sc. 5426 8
Abdül Komuteki n
Fatih Darüşşafaka
Soğuk demir işleri
cad. No. 57/1
Tel.: 21
42 70
Sc. 5648 7
Yervant Kanta r
Kartal hama m sok. No. 23
Tel: 53
Soğuk demir işleri
J,0 33
Sc. 5817 1
Emin Dizdaroğ M
Sultanahmet Nakilbey cad, No. 3 5
Soğuk demir işleri
Sc. 5817 3
Halil Avşa r
Aksaray Taşkasap
Soğuk demir işleri
Samipaşa sok. 8 /2
Sc. 5819 9
Armenak Kuşçıyan
Beyoğlu Tarlaibaşı Turan cad.
Na: 19/ 1
Tel: 49
32 48
Soğuk demir işleri
Sc. 5827 0
Yaşar Baltac ı
Beyoğlu Kumbaracı yokuşu No. 26
Soğuk demir işleri
Sc. 5855 6
Selim Kaynata n
Beykoz Karaburun cad. No. 10/1
Soğuk demir işleri
Sc. 5855 7
Ali İlerigele n
Şehremini Ahmet Vefikpaşa cad, 3 4
Tel: 21
22 65
îmalât
NeY'I
Sc. 60277
Soğuk demir işleri
Bemlr İşleri Kol. Şti. Güner Engin
ve Ort,
î m r a h o r Tahta Tulumba sok. No. 3 Samatya
Tel.: 21 47 24
Sc. 61481
Hamdi Çiçek
Aksaray Haseki cad. No. 24
Sc. 61745
Salih Sn-maçekiç
Soğuk demir işleri
Soğuk demir işlerf
Beyazıt Mithatpaşa cad. No. 20 - 4
Sc. 62200
Modern Demir İşleri Atölyesi
Alişan Yedibaşlar
Yeşilköy Seyitali sok. No. 99
Tel.: 73
Soğuk demir işleri
88 61
Sc.
Nezaret Fırtan
Beyoğlu Kırlangıç sok. No. 3
Sc. 62893
Artîn Vartan
Soğuk demir işleri
Soğuk demir işlerf
Beyazıt Çadırcılar Lutfullah Sok. 40
Sc. 63207
Teziş 'Demir Atölyesi
Arsak Kurak
Galata Hacımimi Vekilharç sok. No. 9
Sc. 63297
Şaban Zöngür
Balata kalafat yeri cad. No. 85 - 87
Sc. 63861
A. Fevzi Gürsoy
Fatih Malta İstanbul cad. No. 31
Tel: 21
JfO 22
Sc. 66141
Levon Papazoğlu
Beyoğlu Kemer Bostan sok. No. 8/6
Soğuk demir işleri
Soğuk demir işleri
Soğuk demir işleri;
•Sc. 66357
SadettİB Sef^^in
Kasımpaşa camii kebir mektep sok. N o : 32
>Sc, 67605
Nejat ArsiaB
Galata Tersane cad. Ziyalı sok. 14
TEL.: KH
"
Soğuk demir işleri
Soğuk demir işleri
4
Sc, 68227
• Ali Kemâl Aktaş
Küçükpazar kantarcılar cad. 19/A
Soğuk demir işleri
68933
İbrahim Arı
^Ortaköy kaymakçı sok. No. 6
Soğuk dernir işleri
^Sc. 69655
Müntaz Erdoğan'
Bostancı bağdat cad. No. 486
Soğuk dernir işleri
Tel:: 55
36 31
S a 64355
Mardiros Heklmyan
Harbiye Yıınusbey sok. No. 24
Soğuk demir işleri
Sc. 70049
Süleyman Vahdettin Birkandan
Fatih Malta Akdeniz cad. No. 12/1
Soğuk demir işleri
TOENA İŞLERİ
•Sc. 45926
Kerem Çırpıcı
Balat Demlrhisar cad. No. 21
Torna
işler!
•Bc. 56207
Mustafa Saıni Esin
Hasköy cad. 15
Torna
İşleri
Sc. 58990
i^:eyrî.€İâliidiiî Meşeburun
Edirnekapı kaledışı kemeralti
No: 3
Sc, 61891
Itl,a.kkı Saraçoğlu
Fatih Türbe cad. No. 12/1
TeL: 21
Torna işleri
Torna işleri
07 97
Be. 66625
Aram Zohrap Bedikoğlu
Yenişehir küçük şişhane sok, 39
Sc. 82661
Teknik îş Torna atelyesî
Mıgırdıç Ermiş
Bankalar cad. No. 4/1
Tel: U
işleri
26 ^5
Sc. 65358
Ali Öksüz
Sirkeci hüdavendigâr cad, 17 - 1
Tel: 22
i'orna
T o r n a işleri
Torna işleri
35
MAKtNE I M A L I
Se. 34707
Hilmi Görkey
Topkapı Davutpaşa cad. 75/2
Tel: 21
Bisküi ve
makinası
kremaîama
17 26 / 26
Sc. 44075
Muammer Atalay
Sirkeci Hüdavendigâr cad. No. 15
Sc, 51353
Mehmet Süslü
Galata Emekyemez Abdülselâh
sok,, No. 11/1
Briket makinası '
Marangoz
makinası
S c . 51677
ffiiseym Tokuztimur
Galata arapcami Abdülselâh sok. 20
Sc. 51902
Myazi Turhan
Muhtelif
makina
Çözg-ü makiîiası
Malımutpaşa Sultan odaları sok. 9
S c . 53191
Konkasör
Seyfettin Gülerman
H a s k ö y Baçtar sok. No. 11
Bc. 55442
Mustafa Ketenci
B a l a t m a h k e m e altı cad. No. 41
S c . 56579
BfeİMttet Motan
Küçükpazar Yavuz Sinan Mah.
K ü ç ü k dolap sok. No. 24/1
Konserve kutusu
makinası
Ağaç plânyasi
Bıçkı makinası
S c . 57953
^ t a m a t i o s Vlahos ve Aleksandros
Vlaîîos K o l . Şti.
Kasımpaşa Ayni Ahbaba sok. No. 15
Tet: U57
12
S c . 62195
Osman Güler
K a r a g ü m r ü k Hasan Fehmi paşa cad. 9
• Sc.,
mmo
Şükrü K. U m a r
K ü ç ü k p a z a r Murat efendi sok.
No. 41/1
Marangoz makinası
Bıçkı makinası
Çinkograf makinası
Saç kurutm amakinası
Permenant makinası
Teneke presi
K a p a m a makinası
Makas makinası
Kordon makinası
Tel.: 27 29'81
Sc. 6 ^ 8 5
Temizîş Teknik Makine Atölyesi
Haîît Kadıoglu
-Hasköy, Hasköy cad. No. 74
Motorlu giyotin
makasları
Eksantrik pres
Makaralı pres
'3c. 66534
^Namık Canlı
Fatih Hüsamjhey mah. Refah sok„
:NO. 28
•Sc. 73477
Şerafettiîi Koşar
"Beyoğlu yenlşehir dere cad.. No, 77/2
Tel.: 47
Bakır silindiri makinası
Hadde silindiri makinası
Sc. 82455/25656
Saim Orcan
Çapa Örnek Kasap Lutuıpaşa,
sok. No. 50/6
— Kirpik kıvırma makinası
4^ 97
Sc. 84851/28738
•Popüler Mensucat Makinlerl
•Ahmet Zeki D o ğ a n
Sağmalcılar Altay î ş Han No. 57/5-6
Sc. 87283
Ere! Makine îmalâthanesi
M e h m e t Göçen
Hasköy, Hasköy camii sok. No. S3/A
MUHTELIF
Sc. 29000
Jozef Kîer
Şişli Hanımeli sok. No, 75
Sc. 35890
Bimitri Mııtafidis
Galata Yelkenciler cad. 101
Tel: 44
Hassas ölçü âletleri
Laboratuar cihazları
51 07
Sc. 82129'
Karayusııf oğlu - Yusuf Arslan
Hasköy, Hasköy cad. No, 55
Tel: 21
Plâstik el presi imâli
Plâstik kırma makinası
• Dondurma karıştırıcısı
61 08
MAKINA
îplik büküm makinalan
Caka
Ekzantrik pres
Makas
Giyotin
Bakalit presleri
TAMîE
IŞLERÎ
Makina tamiri
Makina tamiri
Sc„ 40321
Süre-n Ateşçi
Galata Kalafatyeri
.M.akine, tamiri
yemeniciler
cad. No. 45
TöL; U 62 84
S€. 45371
Masan ü ç a î
Tophane mumhane
Tel: U
OO IS
cad. No. V14
Makina. tamiri
Se. 51786
lîiiseyiîi Hüsnü Alpay
İstinye Değirmen sok. No. 35/37
Makina tamiri
Tel,: 63
69 06
Sc. 82355/25527
Mayii Karaman
'Fatih Akdeniz cad. Sarmaş uh
sok.
Çorap makinaları
tamiri
No: 4/4
MAKİNA YEDEK FAEÇALAEI ÎMALî
Sc.28446
Kosta.ntîn Fiperidis
Galata arapcami yelkenciler
Yedek parça
cad. No. 153
Sc. 35709
Eacih Erksan
Galata yemeniciler cad. No. 66
Tel:
U
55
Yedek, parça
82
Bc, 36362
iVIîizaffer Baykara
Galata Kalafat yeri cad, 59
Tel: U 20 57
Sc. 39874
Edvard Dökme
T o p h a n e boğazkesen cad, 88
Yedek parça
;Se. 40013
Maîiuk Ciling-iryai a
Sirkeci Hüdavendigâr cad. No. 11
Tel.: 22
7^ 68
Sc. 43963
Fethi Aldırmaz
Hasköy çarşı cad. No. 58
Sc. 44127
Ali Sisan
Galata Kürkçtikapı No. 98
Tel.: 49
Yedek parça
Yedek parça
22 45
Sc. 49266
Küseyln Kaygıısuz
Nuruosmaniye Şeref sok. No. 58/106
Tel: 27
Yedek parça
Jf2 26
Sc. 48300
Zeynel Abidin Canbulat
Rami opçular kışla cad. 7
Tel: 27
Yedek parça
Yedek parça
22 28
Sc. 49720
Bimltrî Makrîdîs
Mahmutpaşa bezciler sok. No. 37
Yedek parça
Sc. 49980
Abdullah Demîrtaş
Rami Ferhatpaşa Cicoz yolu 6/6
Yedek parça
Tel: 21
59 JfS
Bc. 51061
Universal Stefanos Cavaras^
Beyoğlu Kalyoncu kulluk Baîık
sok. No. 22/1
Bc. 55930
Nizamettin Küçük
^Çakm..akçılar büyük valde han l^o. 21/1
Yedek parça
Yedek parça
Sc. Ö6150
Biomis Coma
Hasköy Carnialtı cad. 13
Tel: 49
<
Yedek, parça
57 25
Sc. 58500
Hamit Türker
Sirkeci demirkapı kargılı sok. No. 14
Yedek parça
Sc. 59413
Teknik Atelye - Bekir Sıttiı Taskm
Tozkoparan tepebaşı cad. 28/1
Yedek pa.rça
Tel: U58
19
Sc. 81650/24567
A h m e t Ozan
Hasköy mezarlık üstü No.41
Sc. 84505
Necmettin Gümüş
Edirnekapı savaklar cad. 6/10
Sc. 85841/29947
Hasan. Güîas
Kocamustafapaşa silivrikapı cad.
No. 5 2 / A - 2
Sc„ 90086
Funkaî Pres Döküm Sanayi! KoL Şti.
Gaziosmanpaşa küçükköy Gebzelı cad.,
Tel: 21
Yedek parça
Yedek parça
Yedek parça
Yedek parça
35 06
OTOMOBİL YEDEK FAKÇASÎ İMALİ
Bc. 46969
"Kemal Ttığrul
Galata Balıkpazar Kurşunlu
Han No. 9
Sc. 55090
A r a m Saygm
Dolapdere Cad. No. 164/1
Pangaltı
Tel: Jf8
62 02
Muhtelif
Ek20
:s
poyralar
Bil, 57710^
Mesaret Çalım.İ3
Beyoğlu Ham,arba§ı
Cad,, N.O. 57/1 ,
Makas pimi
Ömer Hayyam
Se. 60092
Ed.îîioîi. AraMano
Oto yedek parçası
Beyoğlu Yağhane Sok. No. 50/1
Sc. 60158
Selâhattin Atamtürk
Galata Tersane Cad. Yolcuzade
Sok. No. 2G
Tel.: U
Piston
Gömlek
Sekman
90 27
Sc. 60963
K â ı ı m Turan
Kadıköy Altıyol Çilek Sok. 42-44
Sc. 65651
€ e m a l Cıklakarslı
Süleymaniye Mimar Sinan Cad. 94/5
Tel: 27
Oto yedek parçası
- - Oto toijonu
Araba pimleri
25 63
Sc. 65715
Easiin Tiikiiner
Kadıköy Osmanaga Mah. Karadut
Sok. No. 7/1
• Sc. 65998
Zareh Begirmeneîoğlu
Tarlabaşı Eski Çeşme Sok. No. 27/1
Sc. 67165
Tevfik Kajysadî
I'opkapı Sağmalcılar K ö p l No. 12
Sc. 82621/25861
Istanh-iil Makina İmalât Atölyesi
Fahrettin Bilg:iç
Galata Kalafat Cad. No, 47
Tel: 44
2516
Oto yedek parçaları
-
Saplama
Pim
Bağlantı
- Sarı burçlar
- Akü başlığı
- Akü saplaması
o t o parçaları
Makas kulağı
Makas küpesi
Porya
İstavroz kutusu
Kampana v.s.
Sc, 88.101
îV?:elım.et Nurettin Kazas
Hami Topçnlar Kışla Cad. 80/2
Tel.: 21
55 22
Ekzos ve akü kablosu
Şase kablosu
Boğaz contası
• T a m p o n civatası
Se„ 8898^
TaMkurt Oto Kablo ve Yedek Farca
Sanayi ve Ticaret Uû. Şti.,
Yenişehir Dereotu Sok. No. 48
• TeL: 27 90 00
DOKUMA, TIBBÎ MÜSTAMI^AKAT BîAKİNALARî YEÖSffC
FAKÇALAEI ¥E T A M İ E Î ÎŞLERÎ
Sc, 57033
•Feyzi EMİiîi.aıı
Galata Tiearet
Tıbbı müstahzarat
m.akinaları ve parçaları
Han No,. 3D
DGkum.a makinaları yedek
parçaları imal ve tamiri
Se. 58532
Baîîrl üMg-ö!
Yeşildirek Bakkal Sok. No. 12
Se. G5410Melımet Çeiikgiir
Mahmutpaşa 3 n c ü Başar Han
m. 1/1
ÜO'NTA
Sc. 49869
(kgop Tatiyosyan
Beyoğlu Hamalbaşı Gad. Kiliearslan
Sok, No. 13
Dokumca makinaları yedek
parçaları imal ve tamiri
ÎMAIİ
Conta
Sc. 50235
Mantardan m.otor contas*
Taksim Aıbdülhamid Cad, 5S/A
İADESİ PRE S İŞLER İ ATÖLYES İ
Ş E V K E T PINA
Sicifîî T i c a r e t :
Divanyolu, Hacı
Tahsînbey
6İ738/2865 S
Sok,
R
TeL : 2 2 4 î S t
Zemin kal
Kayadelen Han
"5
E
s:.
D
(
eri
-S
cü
03
CO
>
C
O
O
c
o
"o
60
İMİ
5
D
(Ü
C
O
'(D
O
3
C
—
Istanbisİ
îmalât Me¥-i
Bc. 90703
'NiîTİ Tezer
Zejrtinburnu
Tel.: 22
Conta
Yenidoğan Sok. No. 91-17
87 51
PEES ÎŞLEEÎ
S c . .32951
Esza Zahidi
Mercan Caferiye Han No. 10
Tel.: 22
Pres işleri
67 99
Sc. 39759
Avadis Uziş
Galata Yenicami ö m e r a ğ a Sok. 8
Tel: U€6
Sc. 42205
B'ÎMstafa Öztürk
Tophane Hacımimi Maîı.
Beyazıt Sok. No. 16/1
Tel: U
Pres işleri
37
'
Pres
işleri
70 10
Sc. 46521
Mh^^ Yüksel Kabartma î ş Flâka Fab,
Beyoğul Tepebaşı Asmalımescit Mah.
Gönül Sok. 41/1
Pres- İşleri
Tel: U.54O8
Bc. 50825
Yeni Volkan Moiz Be^lıar ve Ort,
Kol. Şti.
Galata Şair Ziya Cad. 51
Tel: U00
pres işleri
15
Sc. 51041
Eşref Derinçay
Eytip Çömlekçiler Cad. 54
Pres işleri
Sc. 52168
•fetvart Varjafeetyan
Tarlabaşı B ü M U Mah. Karaca Sok.
No. 22
S€. 5216S
ö e r v i ş Yumurtacı ve Ort. Koh
Kantarcılar Odunkapı Yokuşu
Etlıem paşa konağı No, 17
Şti.
Sc. 53180
Fevzi KarakeHe
Rami Çiftçi Ali Sok. 13/2
Tel: 21
47
Pres işleri
Pres işleri
Pres işleri
34
Be. 55433
Foto Nato - Necat Yüksel
Şişhane Refik Saydam Cad.
Yörük Apt. 18/20 ve 24
Pres işleri
Tel: 493748
Sc. 57784
.firayır Z a m a n
Çernberhtaş Vezir Han No. 42
Tel: 49
39 95
- 27
22 90
Bc. 59128
nimitri Rig-ani
Kurtuluş Hacı Zeyne Sok. No. 2 3 / A
Tel: 47
Pres işleri
Pres işleri
50 83
Sc. 59448
Bi^ak Hızal
C.alata Keresteci Fazıl Sok. 3/5
Pres işleri
Sc. 59886
Gökaîp.
Büleymaniye Mimar Sinan Cad. 96
Pres işleri
YüSHf
Bc. 6060 6
Kalyopl Mroneo s '
Tophane Mandıra Sok. No, 4
Tel.: H^S
Pres işleri
07
Sc„ 61553
lüliet Altm
K u m k a p ı Alişa n Sok. No, 127/1
Pres işleri
Sc„ 61627
SerMs Sa'hakoğl u
i^fercan Fera h Han
Pres işleri
TeL: 27
35 13
Bc. Q18S9
Yasef Ana h
Galata Kardeşim Sok. Kurşunlu
Han No. 11
Tel: U^O
Pres işleri
58
Sc. 62379
SnlM To3Îi !i,oğiu Pre
Btîleymaniye Fetv a Yokuşu No. 40
Bc. 6339 4
A g o p Bohçalıyan
s işler i
Pres işleri
Mercan Pastırmac ı Ha n No . 10
Sc. 6431 8
MtBM Yapı - Mele t Altı m
Vefa Blâtip Çelebi Muhaddis
Pres işler!
«Sok. 4/ B
Tel:
27 30
40
Sc. 6446 6
Osman Yıldırı m
Baîat Odu n iskeles i No. 9
Bc, 84748
Oavid A. Eodrik
Küçükpazar İsmai l Faikfce y Han Pres
No. 22/10
. • Pres işleri
B€, 69247
C^Iıaiîîles Mantıkyaıı
Beyoğlu Tü.nelfcaçı Gallpçi.ede
C a d , No„ 47
Bc, 75716
l'okel Kol. Şti. Hamdi Tokel ve Ort.
Beyvazıt Fuatpaşa . Cad,. îlavancı Pre
Sok... No. 66/1
Sc. 76633
İsak Kohen
Maiım.utpaşa
Zemin Kat
:l^3l: 22
Kürkçü Han
No. 21
Pres işleri
s işleri
Pres işleri
11 64
SAÇ S O B A , SOBA BOEÜSü, SOBA BİKSEĞt ÎMALî
Sc, 44913
Alımet Hikmet Kalende r Sob
Fatih Tür^e Sok. No. 13/1
a borus u
öc. 47074
Mtaharrem Çelik Sob
Zmdankapı Nalbmlar
a borus u
Sok, No. 1
8c„ 49090 •
Şevki Karayel
Zindankapı Sobacılar Sok. No. 9
Tel:
SC'ib a ( S a ç )
Soba -borusu
Soba dirseği
22 S2 65
ö^c, 49703
iMehmet IJstaoğlu S a
K ö y i ç i No, 31 Beşiktaş
ç soba
Se. 51030
Tevfîk Türkçü Sob
F'atih Malta İstanbul Cad. No. 3
a borusu
Sc. 55231
Cevdet Mermer
Tahtakale Kutucular
Cad. No. 6
yel.: H
Sok. Kutucular
- - S o b a (Saç)
Sotoa borusu
15 80
Sc. 5694 9
Ellili Kuşçu
Beşiktaş Köyiçi Cad. No. 2 9
Sc. 57044
Mehiîiet AU Oktan
Galata Tersane Cad. Buğlu Sok.
No„ 19
Se, 5734 1
Sac soba
- S o b a borusu
• Sob a dirseği
S o b a borusu
Soba dirseği
Saç soba
K e m a l Akpmar
K a s ı m p a ş a Camikebir Turşucu Sök. No.
- S:'^:: a borus u
Sc. 5B11 Ö
!ZeM Sobacı
Şehza.deba§ı Hallacı Ma ,.n.sur Sok.
No. 2 2 / 1
Sac sob a
S^c„ 59708
GaMp Soynpak
Fatih Eskisaraçhane
Saç soba
Soba borusu
Soba dirseği
Sok. No. 4
Sc. 6158^ ^
Bilâl Onver
Zindankapı Nalburlar
Sok. No. 5
Sobacılar
Saç soba
S o b a borusu
Soba dirseği
3 c . 6İ67 6
Şeydi G i İ M y
Tahtakale Nalburlar
No. 330'-333
Cad.
Sc. 6194 5
Nıırettiiî Kırkan
Aksaray Cezm i Sok. No. 2 6
Saç soba
S o b a borusu
Saç soba
.Soba borusu
Soba dirseği
S c . 62130
tlîFafcim Âlabant
.Aksaray Ordu Cad. No. 334
TeL: 21
2S
— Saç soba
— Scıba borusü
Soba dirseği
98
Saç soba
Soba borusu
Soba dirseği.
3. QC
Mehmet Kara
Cağaloğlu Hilaliahmer
Cad. No. 1/2
Sc. 65132
•:Şera.fettin Karpuzlar
Kadıköy Söğütlüçeşme
•Tel: 36
Cad. No. 3^9
Ij9 80
"Sc. 84809/28688
Yaşsr Karalîiyık
Taîıtakale Kutucular Cad. No,. 1
Tel: 22
57 91
-Sc. 86405
T'ipigos Atiniz
Kumkapı iskele Cad. Çapariz
•Sok. No. 49
Tel: 22
Sc. 15991
Bedros Jul Kasapoğlıı
Beyoğlu Aynalı Ma;h. Ensiz
•Cok. No. 4
44
Saç soba
Soba borusu
Soba dirseği
— Saç soba
Soba borusu
94 27
K A : I I ¥ O L A ¥,E
Tel:
Saç soba
Soba borusu
SOMYA İMAL Î
— Karyola
Somya
27 58
Sc. 39926
Panayot Keresteeioğîu
:Nuruosmaniye Çarşıkapı No. 51
Karyola
— Somva
Sc. 41417
İbrahim Giinar
Sağmalcılar K ö y ü Aynalı Dere
Namık Kemal Mah. Deniz Sok. 2
Te'L: 27
Karyola
— Somya
38 €0
Se. 45583
SaJîak .Adyaat
Çem.beriitaş Tavukpazan
Nıırıiosmaniye Yağcı Han No. l / g
Karyola
Somya
Tel: U'(>91S
Sc„ 46924
Siya Ça.büskaiîi
Beyazıt Çadırcılar Alipa§a
Han No. 3/5
Tel: 22
52 70
Se. 51627
-/işer A M v a
Eeyazıt Çadırcılar Lutfullah
Sok, No. 42
Sc. 52535
Cemalettiiî Özgüç
Eizapaşa Şahende Sok. No, 14/A
Tel: 22
Karyola
Somya
69 07
Karyola
Somya
Karyola
Somya
öc„ 5280O
K o ç o Aşıkîş
Kapahçarşı Cebeci Han No. 100
Karyola
Somya
Sc. 53355
lleyrettln Akarsu
Omcüler iç Cebeci Han
Karyola
Somya
10'8/6"19
Bc, 61379
Arsak Çelik
Beya-ıt Çadırcılar Lutfullah Bok,
No„ 24/1
Karyola
Somya
•Sc. 61702
Fa.nık lular
Rami Topçular ÎB .€in Bok. No„ 20/A
Tel.: 21
- Karyol a
•-- Somya-
48 İS
Sc. 61890
Fa.hri Doğan
Beyazıt Çadırcılar
•Sok. No. 52
Karyola
Somya
Lııtfullah
Sc. 62381
Hasan Ergiil
Beyazı Çadırcılar L u t f u l l a i ı Sofe No. 28
Sc. 63108
Alâattin Metiner
Kapalıçarî^-ı Sarraf
Yorgancılar Cad.
Tel.: 22
- Karyol a
Han
Somya
Lmtfnllalı
Karyola
Somya
36 89
Be. 63680
Hasan Güler
Beyazıt Çadırcılar
Sok. No. 29
Sc. 68450
Bedros Çelik
Çaşıkapı Nuruosmaniye
Tel: 27
- Karyol a
Somya
Karyola
Somya
Cad. 9
38 60
Sc. 70144
./^yvadis Olgun
Eıza.pasa İsmetiye Cad. 21
Tel: 22
"
Karyola
Somya
-
Karyola
" Somya
08 07
Sc. 73628
Bekir Kuruç
'Kapalıçarşi Cebeci Han No, SH
nı
SOMYA, YAYI
îMALI
Sc.
Mehmet Halit Sahban Tüzüntürk
Çakmakçılar S ü n M l i ü Han No. 12/3
Se. 67101
ÖzHzım Kol. Şti. Fatma Ö'Zuzım
ve YavMzer Özuzu n
Rızapaşa Yokuşu No. 26
Somya yayı
Somya yayı
Sc. 69137
îtlmat Niyazi Vardar
Beyoğlu îlk Belediye Cad.
Şahdeğirmen Sok, No. 10
Somya yayı
MAN.BAL Y A ¥ İ
Sc. 68492
Ahmet rŞekercioğîu
Balat Dürüye Sok. No. 28
Tel: 21
85 51
Mandal yayı
Al
İ^CIĞUK, VE SICAK HADDE, MUHTELİF TELDEN EŞYA
Hadde işleri
115
Çivi ve perçin imalcileri
115
Tel çekme işleri
IIG
Kafes teli imali
IIT
Bulaşık teli imaîi
117
Tel örgü işleri
118
Tel iıalat imali
US:.
F;
r^.
HADDE tŞLEEİ
î m a l â t Mev'i
Sc, 3B811
GiiFoank G-emiei
Irgalat Mürsel Paşa Cad. No. 241
Demir haddesü
Sc, 48546
Yusuf' Ziya A k m
Topkapı Maltepe Demirciler
çarşisı D. Bloku No. 3-4
Hadde işler?,
Tel: 21
JfS 93
Sc. 62109
Naarm Özde:mir
Topkapı Maltepe Gümüşsüyü
Toprak Yol N o : 1 7
AIümiByum haddes'S
Cad.
Sc., 63492
S^^sMs îfoasalilgîUer
Topkapı Maltepe Fazlıpaşa Sok„
Ho: 18-1/a
TeL: 22
haddesi
26 67
Bc. 73956/20.859
Atlantik KoL Şü.
AMülgani » M. Cavit ve Yılmaz Kopar"
Topkap: Crtuııüşsuyu Fazılpaşa Sok.,
No: 18/A
Tel: 21
Alüminyum
Ilüminyura haddesi
38 3^
ÇİVİ, PERÇİN İMALCÎLEEÎ
Sc., 60234
EinLver Bayrak
.Easköy Ütücü Ferhat Sok.
No. 1-2
Demir perçin çivim
Bakır perçin çivisi
Pirinç perçin çivisi
Alüminyum perçin çlfisi
Sc. 70499
Rahim Aneı
Edirnekapı Savaklar Cad. No. 6/Ö
İnşaat çivisi
Tel çivi
Bakır çivi
Tel: 23
50 79
TEL ÇEKME tŞLEEİ
î m a l â t Nev'i
;:S€. 35274
M , Nurettin Amal
.Şimşir Sok. 15/1
Tel çekme
Teh: US^IIS
i.Sc. 51489
Şefi Güneri
.'CTzunçarşı Merean Havancı Sok. No. 11
TeL: 27
ÎO 12
^Sc, 6S562
• K o b e n s o n Biberyan
-Nîiruosmaniye Kılıççılar Sok. No. 1
'Tel.: 22
Tel çekme
Tel çekme
06 Jf2
:Sc. 73912
Kadir Mercan
.'Baiat Köprübaşı Sok. No. 23
••Sc. 77035
Sabaîıattın Kıran
•Topkapı Maltepe Gümüşsüyü Cad.
Vardar otobüs Durağı 5/18 (yeni 13)
Tel çekme
Tel çekme
• T e L : 21 27
S c . 77313/18079
Aî5ek Çelik Parça îmalâtı Ltd. Şti.
G a l a t a V eli Alemdar Han No. 6/20
Tel.:
Tel çekme
U^S38
•Sc. 84237/27989
EîMr ÇİV İ ve Demir Çekme Sanayi
tbraîıiim Türk ve Ort, AdL K o m . Ştî.
Silâlıtaraga Sünnet Köprüsü No. 12
-'Tel:
T3İ çekme
^Sc. 87719
A h m e t Sıîan
TKüçükmustafapaşa
Te] çekme
Gül Cami Sok. 11/1
KAFES TELİ İMALİ
İmalât Nev'i
Sc. 2:2409
Yani Keçecioğlu
Galata Kuyumcu Han K a t 3 No. 34
Tel.: U9If
Kafes teli
1
Sc. 27607
Eyüp Boylu
Galata Kürekçiler Kurşunlu
Han No. 3 2 / Sc. 40069
Anufriyos Çukuroğiu
Galata Emek yemez Mah. Mürver
Sok. No. 12/3
Tel.: kh
Kafes teli
Kafes teli
^S ^6
Sc. 69495
Abdullalı Çakırcı
Galata Kurşunlu Han No. 26/9
Kafes teli
Sc. 73053
Sıvateli, Sanayi Kol. Şti.
Koço Açıkbaşidis ve Ort.
Hasköy îveçeci Piri Mah. Toygar
Sok. No. 17 kat 1
Kafes teli "
Tel.: 49
^3 56
- 49
37 96
Sc. 91354
Fahrettin Aslanbek
Kafes teli
Mevlânekapı Elifamet Sok
No. 19
BULAŞIK TELİ ÎMALÎ
Bc. 39620
Sabri Yetkin
Unkapanı Yavuz Sultan. Mah..
Lebleıbici Sok. N o : 37
Tel: 27
97 03
Bulaşık te]?
Sc. 7246a
Morlıan Torosyan
Hasköy Piripaşa Sok, No. 276
Tel.: îfk 03 79
S c . 89007
Eîl-'iirrü Görgün
Eminönü Yavaşça
Hûrzat Han No., 2
Tfü.: 22 69 5.f}
Şalıi B
Blüaşık tel i
Sok,.
Bulaşık teli
Se. 70283
Te.ı. örgü
Osınaiî Çakır
Kantarcılar' Cad. N o : 9/7-0
Be. 73814
Ticaret ve îmalât Kol... Ş i i
Osınaiî Ağmal ve Haygı^lıl Hog.rftaM«ğli(i
Tahtakale Selâmet Han No. 34
Se. 76013
M. Necatı Kerse
Ra:m.l Topçular Çifçi A.I 1 3<)k
Demir Han No. 7/5
Tel.: 21 23 80
TEÎ. lULÂT
Sc. 6BGB5
.Eefael İçin
.Mercan Metin Han Ho. 14
Tel örgü
Tel örgü
İMALÎ
Tel halat
X Î I -~ ÇEŞİTLİ METAL SANAYîî
Sayfa
Klima Tesisatı ve Montajı.
Transmisyon kayışı raptiyeleri imali
121
121
Çekiç, Kazma, Bolyoz, Manivela
ta.âlcileri
Valf ve Musluk imalcileri
Hurda Gemi Sökme işleri
Deniz Tekneleri inşası, Tamiri işleri
Muhtelif Denizcilik Malzemesi imaîi
Kapı Sürgüsü İmali
İspanyolet Demiri imaîî
Kapı kolu ve İspanyolet imalcileri
121
123
123
123
124
124
124
124
Yale tipi anahtar
Kilit imalcileri
Termosifon, Su deposu, Buhar kazanı imalcileri
Gazocağı fırını, Kuzina, Gaz tüpü imalcileri
Gazocağı Başlık imalcileri
Şişe kapsülü. Alüminyum şişe kapağı
İnşaat vinci, Vinç kumanda kabini imalcileri
Kaplama işleri
Düdüklü tencere lâstik contası
Düdüklü tencere imali
Civata, somîin, manşon imalcileri
Santrafüjlü p o m p a imalcileri
Y a ğ ve filit pompası
Bisiklet pompası
M o t o p o m p imalcileri
•
Su tulumbaları imalcileri
'
Su tasfiye cihazı imalcileri
Menteşe imalcileri
Muhtelif kalıp işîeri
125
125
125
126
127
127
127
128
128
129
12Ö
130
130
131
131
131
132
132
134
Motor tamiri işleri
Madenî mutfak eşyası imali
Yazma pulu imali
Yangın söndürme cihazı
Saç, varil, bidon
Perde rayı ve teferruatı imalcileri
Avize imalcileri
Telefon kumbarası İmali
Fermuar imalcileri
.Ekm„ek fırını imali
Cep feneri imaü
Çocuk arabası ve puseti imalcileri
Kundura kapsülü imali
Kunduracı bıçağı imali
Jaluzl perde imali
Somyalı yatak imali
Madenî Büro Mcibilyası imali
Otobüs, K a m y o n karoseleri imalcileri
Madenî düğme imalcileri
Perde bastonu imali
Muhtelif büro malzemesi
M'adenî kutu imalcileri
Musiki aletleri İmali
Musiki âletleri tam.irl
135
135
141.
141
141
141
142
, 142
143^
143
143
143
144
144
144
145
145
145
141
147
148
143:
151
151
KLİMA TESİSATI VE -MONTAJ
İmalât Nev* l
S c . 74739
S î i m a Tesisat ve Ticaret
Yordan Askitoğîu
T a k s i m yeni tarla'baş]. Cad.. 6/1
•Tel: 48
- Klima tesisatı
montajı
- Sıvam a
Sac kıvırma
56 17
TKANSBİÎSYON K A Y I Ş I
Sc. 69Ü75
Berç Avadikyan
Tophane kumbaracı
EAFTîYELEKÎ ÎMALÎ
Yokuşu Selâhattin
K a y ı ş raptiyes i
Odaları çıkmazı No. 9/2
Tel: 49
26 17
ÇEKİÇ, KAZMA, BALYOZ-,
M A N Î Y E t L İ ÎMALCÎLERÎ
S c . 63686
A h m e t Tosunoğlu
Ortaköy Muallim Naci Cad. No„ 121
Tel: U S5 00
Kazma
Balyoz
Manivela
Bc. 66079
Nişan N,ak iîaîpakçıoğiıı
Galata arapcami Bakır Sok. No. 8
Tel: U 58 33
Kazm.a
Balyoz
Manivela
Sc. 70294
Mehmet Gürsel
Balat Vapur iskelesi No. 19
Kazma
Balyoz
Manivela
Sc. 87451
İbrahim K a n c a
Topkapı Davutpaşa
1-2 Blok 13
Çekiç
(100 gr. 2 Kg„ arasi)
Tel: 22
93 48
Cad, No. 75
o
CO
VALF ¥E MUSLUK ÎMALCİLEEİ
îmalât nml
Sc. 51418
Vaha Civan
Galata Perşembe Pazar Cad. 25
Sayılı Ticaret Han No. 29
Tel.:
Musluk
U 87 56
Sc. 57626
Vahram Becer
Galata Kurşunlu Han Kat 2
No: 28
M'o.sıuk
Valf
Sc. 76579
Ohannes Çilingiroğlu
Galata Ticaret Han N o : 27
Musluk
Sc. 90408
¥alf S a n a y i - A g o p O. KayseriMoğİu VbJî
Karaköy Arapcami Kagir Han Kat 3
No. 5
HURDA G E M I
8ÖKMK ÎŞIVEEt
Sc. 58903
Eıza Kaîkavan
tturda .gemi sökücülüğü
Büyükdere Cad. No. 102
Tel: 27
33 79
BENİZ TEKNELEKİ ÎMŞAASI, TAMÎKİ İŞLEEÎ
Sc. 70395
çelikark A, Muammer Çelikmen Deni
Balat Köprübaşı Bereket Sok. 53
z tekneleri inşası
Sc. 5S347
Beiîiz Tamirat ve îıışaat fkizaklars
îslıak Arslan
Hasköy Küsklicü Çikm.azı 1/5
Tel: 49
4^30
MUHTELİF
DEMÎZCİOK, MALZEMESİ ÎMALÎ
^,
Sc. .77676
^
.
,
Bemz Malzeme Ltd. Ştı . ^
.
.-r,
.
Karakoy Nacatıibev Cad. 251 kat 2
Tel.: 49
Ağaç ve saç tekne
tamiri
57 29 A
— Gemici feneri
^ ,,
,
Işıklı İŞİKSİZ şamandıra
,. ,
,
bejar pergel ve paraleli
— Sis dudugu
-
e
- - A giz megafonu
KAFÎ SİTEGÜSÜ ÎMALÎ
Sc. 54244
Falırettin Tcmbııloğlu
Kocaırmstafapaşa
No. 57
Tel: 22
Vidin Cad.
Sürgü imali
50 69
tSFANYOLET DEMİ'Eİ İMALİ
Sc. 57400'
Şevket Bayraktar
Sağmacılar Bağlar Sok. 14
Tel: 22
ispanyolet demiri
85 53
KAFÎ K O L ü FE İSPANYOLET ÎMALCİLEEİ
Sc. 78119
A g o p ŞiriMOğl u
Çakmakçılar Yokuşu Buyiikvalde Han
2 nci Kemer No. 1/2
Tel: 22
55 05
- Kapı kolu
İspanyolet
Sc, 80657/23177
Şipşak Kol. Şti. Marntyun
İstepenyan ve Ortağı
Rızapaşa Yokuşu No. 24
TeL:: 22
— Kapı koliî
— ispanyolet
80 13
YALE TtFt ANAHTAR
Sc. 82165
NI go gos D e ğirmencioğiu
Beyoğlu Yenişehir Kapancı Sok.
No., 40'
Yale tipi a n a h t a r
EİLÎT ÎMALCÎLERÎ
Bc, 57028
Mıızaifer Erüper
Kantarcılar No. 72
Kapı kilidi
Se„ Yasef Yensarfati
Süleymaniye Ağızlıkçı Sok. 13
Asma kilit
Tel.: 22
32 37/4
Sc. 69530
Agop Kamelyan
Mahmutpaşa Kalcılar Han No. 24
Tel: 22
Dolap kihdi
8Jf 06
Bc. 86522
T"ekB.î.k inşaat Melzemesi San. Ltd.
Bomanti Rum Khsesi arka Sok. 9
Tel: 47S3Jf.7
-
Kilit
U 96 3^
TERMOSİFON, SüDElDOSU, BUHA K A Z A î
İMALCİLERİ
Sc. 9003
S^krati Ferkaeioti
Kadıköy Söğütlüçeşme Cad. 14
~ Su deposu
— Termosifon.
Ali T t e
Kasımpaşa
•Mo. l / C
- Su deposu
— Kalorifer kaza,:nı
.An'bar arkası Sok.
- Termosifon
— Su deposu
Hmjlk ÂBralıam Kastoaryan
'Galata Zmelrli Han No„ 20
Su deposu
• Oaîata Fei^em.be Pazarı Cad. 27/1
©Imlfel MlçaMs
•G-alate. Mandıra Sok. No. 4 / î
Su deposu
Buhar kazanı
•Cm'ZOCAĞİ F I M N Î , EUZIME, G A Z TÜPtJ İMALCÎLEEI
Z A e r K a l î t o M İ - Pratik Tel Eşya
Kuzina
' T o p k a p ı Maltepe Bayram.paşa
Mt\ 12
Tel: 22Bi'im
Cad.
mm'
Be.
Si;peft;a,^: KoL Şti.. Mıgırdıç Ermiş
¥8' Mhİi'; Finanser
G-aJata Yfuııkkapı Sok., No,„ 36
Likit gaz ocağı
Likit gaz fırını
Be. 6 4 W
Pompalı gaz ocağı
B a l a t a Yanıkkapı Dik Sok. 5/7
Bc, 80227/22576
!Wo.tfak Gaz Ticaret Ltd. Şti.
Eöyoglu istiklâl Cad. No. 394
Tel.: UÎ9
Kuzina
Gaz tüpiî:
4S
.(f/l 21 ÎS
GAZOCAĞÎ BAŞLIĞI İMALCİLERİ
Se. 56218
Miılıammet Karadağ
Kasımpaşa Bahriye Cad. No. 219
TeL: 09
Gazoeağı feaşiiğı
98
Sc. 61272
Salamon Poller
Tg;]Atakale Emek Han No. 3//1
Gazoeağı başlığı-
ŞÎŞE KAPSÜLÜ, ALÜMİNYUM ŞîŞE K A P A Ğ I
Se. 20874
Kirkor B. Mısırlı
Çakmakçılar Sandalyacıiar
Tel: 22
Şişe kapsülıl
No, 21/27
09 25
Be. 65285
Zaten İhsan ati
Teknik Makina İmalâtı
Hasköy Okmeydanı Cad. 39/47 » 2
Tel: 49
Alnminyıım şişe k:^pagî£ :
52 99
İNŞAAT VİNCİ, VİNÇ KUMANDA KABİNİ^
ÎMALCİLERÎ
Se„ 81850
Oriıan Şibiroğlu,
C4alata Tersane Cad. Arapcami
Mahkeme Sok. No. 29
Tel: If
If 56 68
İnşaat vinci
^ c . 86625
Centur Müessesesi, - Mahmut Turhan.
"Hasköy Kırmızı Minare Sok. 7/2
Vinç kumanda kabini
KAPLAMA ÎŞLEEI
S c . 48426
Gans - Galvaiîilasti Atelyesi
^Hıırlıan Miricanyan
Yenişehir Dolapdere Cad.
Mır sık Sok. No. 8 Beyoğlu
TeL: 48
K r o m kaplama
Nikel kaplama
11 64
Sc, 70006
Movses Hacmlıgiî
Süleymaniye Mimar Sinan
Nikel kaplama
Cad. 75
: ^ c . 85003
îleri Galvonaplasti
'Süleymaniye Mimar Sinan Cad.
No. 12/1
Tel: 27
45 30
^Sc. 86606
Kromlast Sanayii Kol. Ştî.
Elizar Carlomaier Yako Eıılti
Yosef Serez ve Y o r g o Valakas
Kazlıçesme Demirhane Cad.
:NO. 24/1 No„ 3
:Tel: 22
Sarı kaplama
Nikel kaplama
Cam, plâstik ?e
metal üzerine
metalizasyon
00 65
DÜDÜKLÜ TENCEEE LÂSTİK CONTASI
^•Sc. 86215
'•Özkan Plâstik ~ Ayhan Öztinmr
^Ayvansaray Esnaf Lonca Cad. 19
'Tel: 21
64 68
Düdüklü tencere
lâstik contası
BüBÜKLÎJ TENCERE ÎMALÎ
•Sc. 25825
Yetvart Durman
Feriköy Baruthane Cad. Tabakhane
--Sok. No. 12/ A
Tel.: JfS
10
Düdüklü tencere
U
Sc. 6699 1
Ömer Tığli
Ciibali Firm Bok. No. 30/1
Düdüklü tencere
CIVATA, SOMUM, MANŞON ÎMALCÎLEE Î
^c. 5243 4
Nesiîm Levita s
Balat Karabaş Mah. Hokkaiba^ Sok.
-No. 35
Cıvata
^Sc. 6445 1
Niyazi A l p
Taksim Feridiye Cad, Camjbaz Sok.
No, 1 7
Çelik somun
Sc. 8372 8
'Teknik Cavata - M, Salamon Saporta
Karaköy Tiryakioğlu Han 8/2
Cıvata
Manşon
Somun
Tel.: U9710
Sc. 8892 4
Akyil Kol . ,Şti . Yılma m ve
İsmail Akta ş
Sütlüce Pay Mahalli î m r a h o r Sok„
Bo. 6
'Tel: 49
Somun
46 60
F. 9
SANTEAFÜJLÜ FOMFA ÎMALCÎLEEÎ.
İmalât Nev'i
Sc. 48138
Karabet Alagöz ve Ort. Alem Kol.
Galata Perşembe Pazarı Ömer ağa Sok
No„ 4/3
Tel.:
M .9^ 35
Sc. 65453
Aleko Bahçeci
Galata Emekyemez Mah. Dik. Sok.
No. 5/2
Tel.: U S4 35
Sc. 76899/17440
Kervancı Kol. Şti. Zekeriya
ve
Mehmet Algül
Galata ZSevgi İş Han altı No. 36/C
Sc. 81958/24980
Ahmet Diîlioğlugil
Galata Tersana Cad. Hediye Sok.
Santrifüjlü
pompa
Santrılüjîü
pompa
Santrifüj
Fülvarizator
Santrifüj
Gayret Han No. 3
Tel: 2127
36
.
U ^8 39
Sc. 85391/29404
Aîiastas Şişmanoğlu
Beyoğlu Yenişehir Bostan
Dilsiz Sok. 4 / C
Sc. 93543
Vahram Magar
Karaköy Perşembe Pazar Bakır
Santrifüj
Santrifüj
Sok. 5/1
Y A G VE FÎLtT FOMFASÎ
Sc. 61856
Yako 'Darsan
Ortaköy Dereboyu Cad. N o : 56
Fillt p3mpası
'Sc. 81267
Güriş Ad i Kom . Şti .
Fehmi Hanogl u v e Ort .
tjalata Perşemb e Pazar ı Cad , 49
Tel: 2111
89
-U
Elle çalışı r
yağ pompala n
2^ 11
BİSİKLET POMPAS I
•Sc. 8011 1
Nerses Nerse s Menendoğl u
'Galata Abdulla h Sok , No . 12/2
Bisiklet pompas ı
MOTOPOMP İMALCİLER İ
^Sc. 5988 0
Ali S özer
Cibali Karadeni z Cad , No. 8 6
Tel: 21
35 Jf8
Sc. 6518 2
Beışiktaş Hidr o Elektri k Atelyes i
Harant Vra m Atamya n
Beşiktaş Türkal i Mah . Yen i yol 7
Tel: 47
Motopomp
71 52
-
U
Motopomp
S2 48
Sü TULUMBALAR I İMALCİLER İ
'Sc. 6245 1
Sahak Özdemîrc i
Tophane Kılıçal i Mescif c Sok. No. 7
;Sc. 6727 4
Şelale s u Tulumbalar ı îmalathanes î
Varujan Hema n Zilma n
'Galata Bakı r Sok. No, 6/1
Tel: 49
62 55
Su tulumbala n
Su tulumbalan
Sc. 73949/12745
'lAjii Etgm
Galata Makaracılar Cad. No. 38
Sc.. 84024
Okay Yerelıakan
Rami Topçular kışla Cad. No: 5
TeL: 47
Su tnlum'balan
So. tulumloalatî
28 87
SU TASFİYE CİHAZI İBdALCILEEI
Sc. 14090
AE Eıza Şamikoğlu Halefi
Naciye Şamikoglu
Galata arapcami yemeniciler
sok. No..42
Tel: 44
Su tasfiye cihazı?
26 34
Se. 85499
Sutaş Ticare t
Mehmet İzzetti n Saba h
Kasımpaşa gündeş pasajı 11
Tel: 47
Su tasfiye
74 07
MENTEŞE Ix^lALCiLEK l
Sc. 36009
Zühtii Üçer
Çaşikapı tavukpazarı bileyiciler
sok. No. 19
Tel: 22
cihazı
25 90
Sc. 85289
Sütek Adi K o m . Şti .
Şakip . Tüzünalp ve Ort .
Karaköy Sevgi î ş Han kat 3
Tel: 49
Su tasfiye
31 66
cihazı
S a 39754
^ .
1) small Zeki Yurtsever
Mercan Caferiya Han No,. 12 - 13 - 14
Sc, 41615
Melımet Dııra - Pres î^ferî
Yapımevi
Küç'ükpazar Ali Paşa Haıa .No„ 39
Se. 44620
Osman Çelikkol
Çadırcılar Bodrum Hân No, 32
TeL: 22
T27
Menteşe
Menteşe
50 8.1/. '
Sc, 51063
Mustafa Sar
Vefa Bayraktar Han 1/4 y e n i l / b
Tel,
Menteşe
Menteşe
29 Jf6
Sc. 57080
S,alilı Kaymaz
Çemberlitaş Vezir Han içi Alt kat
No. 38
Menteşe
•
Sc. 57278
O b a e n e s Küpçü
Beyoğlu Yenişehir gölbaşı Sok.
Menteşe
No: 41/A
Sc, 59505
Kagıp Kantnaktaş
Süleymaniye Mimar
Cad. N o : 19
Menteşe
Sinan
Sc„ 66463
Aram Ohanyaja
Galata Tunc Han No. 16/7
Menteşe
Sc. 92954
Mayrullah Demirci
ı ,
Karaköy Mandıra S o k . : 14/1
Menteşe
Tel:
U sı 57
MUHTELIF K A L ı F IŞLER I
îmalât Nev' i
8c. 5189 0
I'ahrettin Görevi n
Galata Kemanke ş Mah . Ba §
cerrah Sok . 8/ A
Tel.:
UTt
35
Sc. 6424 5
Aîi Şakir Şimşirci
Aksaray Nalmc ı Sok. 5
Tel.:
Kalıp
—- Lâsti k kaliib ı
— Plâsti k kalıb ı
2139U
Sc. 6507 6
Zihni Tınaz
Kasımpaşa Bedretti n Sok . 8
8e. 6932 5
Bînstafa Özveren
Yenikapı Çuhacıoğl u Sok .
N o : 45/ 1
Kalıp
Kalıp
Bc. 6949 4
Hasan Demi r
Tahtakale Emniye t Ha n 244/1 8
Sc. 7113 9
Jirayir De r Kevorkya n
Şişli Havuzl u Bakç e Sak . 38/ 3
Tel.:
Kalıp
Plâstik kalıbı
47 56 74
Sc. 82597/2583 5
Ok " Er Ticare t v e Sanay i
îforahim Oke r
Saçmacılar Da r Sök . No . 1 5
Alüminyum kalı p
Madenî kalı p
M O T O R TAMİR İ İŞLERİ
Sc. 28135
Mamamcıoğlu Müesseseleri T, A. Ş .
Şişli Büyükdere Cad. 13/A
TeL: U 08 54 » 47 24 89
Dizel motoru
48 18 56
Sc. 55915
Ziya Kalkavan K o l Şti.
Ayvansaray Güzelhisar Cad. 128/3
Tel: 44
22 00 - 44 89 27
Sc. 71334
Saffet Yazıcı
Kadıköy Nemlizade Sok. 3/1
TeL: 36
99 81
Sc.72192
Süleyman. Mevlev i
Sirkeci Datahatun Sok. No. 9/5
TeL: 22
59 90
Deniz motoru tamiri
Motor rektifiye
Grank taşlama
Yatak ve ıgömlek imali
Biyel kolları düzeltme
Grank rektifiye
Silindir rektifiye
Yatak
G ö m l e k tornası
Motor tamiri
Sc. 91795
Adil Fetna
Levent O t o Sanayi Sitesi D, Blok
No: 11
Tel: 47
Oto tamiri
35 13
MADENÎ MTFA K EŞYAS I İMAL İ
Sc. 21986
Rag^ıp Pancu
Beyazıt Fuatpaşa Cad, No. 60/1
Tel: 22
33 O4
Madenî mutfak
eşyası
Sc, 3810 7
Alî Yama n
Galata Mahkeme Sok. No. 1
Tel.: U23
Madenî mutfak
72
Sc. 3918 1
M^ehmet Osma n Aksö z
Küçükpazar kıhle çeşme Cad.
Ah Paşa Han 1 No . 4 0
Tel: 22
85 04
Madenî mutfak eşyası
Bc. 4657 1
Cladet Al i Sivrioğl u
Fmdıkh Mehusan Yokuşu No,. 3 6
Tel: 49
eşyası
Madeni mutfak
eşyası
Madeni mutfak
eşyası
12 93
Sc. 4674 8
lürkor Gezdi r
Beyazıt Fuatpaşa Cad. No. 57
Tel: 27
29 79
Sc. 4911 6
İsmail Atael i
Çakmakçılar yokuş u büyük valde
Han No. 7
Sc. 5039 2
Leon Ball ı
Hasköy Başda r Sok. No. 24/ 1
Tel: 49/f3
Madenî mutfak eşyası
•'
-Madem, ••mutfak .eşyası
30
Sc. 5134 8
Hayık îtupe n Kebapç ı
Bakırcılar Fuatpaş a Cad. No, 73
Madenî mutfak eşyası
Sc. 5186 3
Bo gos Ölme z
Beyazıt Çadırcılar Uğur Han No. 27/ 5
Madenî mutfak
Tel:
22 26 67
eşyası
Sc. 62023
Hasan Bakirer
Beyazıt Çadırcılar Gad'^ 36
Madenî mutfak eşyası
38
Sc, 54893
•Mıgırdıç Kasapyan
Tahtakale Emniyet'Han" No. 244/5
TeL: 27
26 68 ^ 22
87 81
Bc. 56215
Gürbüz İmalât -^İol '
'
Feridun Gürhüz
ve Necati Gürbüz
Süleymaniye siyavuş Paşa Sok.
No: 37/1
Tel: 271184
214^26
Madenî mutfak eşyası
Madenî mutfak eşyası
-
Sc. 56416
Hüseyin Yilmax
Tahtakale çamaşırcı Sok. 7/İ
Madenî mutfak eşyası
ö c . Ö7036
2eM Fikrî Özüyılmaz
Beşiktaş Miımcu Bakkal ÖökV 7
Tel: 22
24 44
Madenî mutfak eşyası
.Se. 61365
Alımet Armutcwoglu
Kantî^rcilar Kıble' Çeşme ' İ a d ,
No: 120
Madenî mutfak eşyası
Se. 61406
Samoel G^rîjon
Tahtakale Kutucular
Sok. N o : 1/1
Madenî mutfak eşyası
Çanakçılar
Bc, 01513
llya üzkohen
Galata Kumbaracı Yokuşu N o : 78
Madenî mutfak eşyası
Sc. 6166 4
Fevzi Üstüne !
Süleymaniye Mima r Sina n Cad . 17/ 5
Madenî mutfak eşyası
Sc. 6180 4
âhmet Tuna y
Ayvansaray Kuy u Sok . No . 13/ 3
Madeni, mutfak eşyası
Sc. 6245 3
Nobar Leo n Aynayü z
Mercan uzunçarş ı No . 12 1
Madenî mutfak eşyası
Bc. 63097
AMurrahman ]\([ima r Sina n Cad . No .
Madenî mutfak eşyası
Sc. 63391
Kâ'zım Çalım
Süleymaniye Mima r Sina n Cad . No . 4 1
Ma,denî .mutfak eşyası
S€. 6405 5
Sağlam İ ş - E m i n Sağla m
Çakmakçılar Büyü k Vald e Ha n ka t 2
No. 2 8
Bc. 6469 3
Mehmet Fıra t
Tahtakale Hoc a Hamz a Mekte p Sok .
Madenî mutfak eşyası
Madenî mutfak eşyası
No:16
Sc. 6481 6
XMNK Torpşogl
u
Madenî mutfaW eşyaâi
Mercan Biro l Ha n ka t 2 No . 6
Sc. 6526 4
Mehmet Lütf i Tahtal ı
Beyazıt Fuatpaş a Cad . No . 1 9
Tel:
27'62 53
Madenî mutfak •eşyaj^r
Se. 6527 0
Sfileymaıı Burhanetti n Hoşumdu .
Süleymaniye Mimar: Sinan .^€!ad. 41/ 2
^ c . 6816 5
Mustafa Timurcioğl u
Sağmacılar İstanbul Gad. 71/ 4
Tel.:
I\-:adenî mutfak eşyası
21 23 45
Sr. 6941 4
Sabetay Moreno
Balat Leblebiciler Cad. No. 5 4
Tel:
Madenî mutfak eşyası
Madenî mutfak eşyası
21 28 83
Bc. 6987 4
ismail Karamık
TaMakale^ E m n i y e t Han No. 37/3 9
Madeni mutfak eşyası
Be. 7012 6
Arakil Hamurkese r
Tahtakale Kadıoğlu Sok. No. 11
Madenî mutfak eşyası
Tel:
22 03 02 - 27 32 Jf5
Sc. 7052 1
Tahtakale Yavaşça Şahin Sok. No. 2 4
Sc. 7218 0
Kâzım Akdemi r
Mercan Mühürdar Emihpaşa Sok. 3 3
Tel:
27 50 74
Sc. 8098 7
Ahmet Büyükçele n
Beyazıt Fuatpaşa Cad. Suhulet
Han yanı No. 60/ 3
Tel:
22 88 69
Madenî mutfak eşyası
Madenî mutfak eşyası
Madenî mutfak eşyası
înıalât N e v i
Sc. 84568/28381
Ohannes Karak
Beyazıt Fuatpaşa Cad. No. 17
Tel.: 2212
'^Madeni- mutfak •eşyası'
19
Sc. 86842
Beveli Mihraıı A. Kalfayan
Nuruosmaniye Kılıççılar Sok. N o : 10
Madeni mutfak
eşyası
Madenî mutfak
eşyası
Sc. 88780
Çırakman KoL Şti. Hanauka Tcherağmaıs
Tahtakale Arahk Sok. İsmail Faik
Madenî mutfak
eşyası
Tel: 27
25 8S
Sc. 87165
Helene Hofman
Cihangir Deftardar
Tel: 4913
bey
Yokuşu 68/1
34
Han No. 22/C
Tel: 2712
IVIadenî mutfak
eşyası
Mâd€nî mutfak
eşyası"
Cad. 31
9 7 80
Sc. 91997
A R - İŞ Ceımal Ayhan
Tahtakale Emniyet Han No. 34
Tel: 22
. . .
42
Sc. 90433
Kemal Olc a
Sriileymaniye Mimar Sinan
Tel: 27
^ .
79 68
Sc. 93637
Muzaffer Araibacıbaşı
Süleymaniye Mimar Sinan Cad. 49
Madenî mutfajk II^SM
YAZMA
FÜLII ÎMALÎ
İmalât NevM
S c . 48942
Arsam Mangrır
Kapalıçarşı Çuhacı Han No„ 35
Tel.: 22
62 96
-Sc. 49220
Özler, Mehmet ÖzkesMB
üzunçarşı Emniyet Han No, 244/2
Tel.: Ift
Yazma pulu
Yazma pulu
46 26
Sc. 68735
Karnik Sehuhyan
Tahtakale Yavaşça Şahin Bok,
Hürzat Han N o : 9/4
Yazma pulu
YANGIM SÖNDÜ3İM.E
Sc, 83092
îzak Nassi
Galata Ali Faik ıbey Han
Tel.: 44
CİHAZI
Yangın söndürme
2/3
07 84
SAÇ ¥AEÎL, BİDON
Sc. 91014
Enver Yelkenci
Karaköy Bankalar Cad.
'General Bozkurt Han Kat 3
Tel.: 44
- - Varil
— Bidon
29 95
FERDE R A Y I VE TEFERKÜATI İMALCİLERİ
Sc. 67863
Teknik Emek - Hüseyin Bahçetepe
Ze^iiinburnu Yeni Doğan 40 Sok.
No. 24/1
Perde rayı ve
teferruatı
cihazı
Sc. 8854 1
Akşit Ko L Şt L
Atıf Akşi t v e Ort .
Merean Tâcirhan e Sok. 3
suhulet Ha n No . 5 - 6
TeL:
kapılı
Perde rayı ve
teferruatı
27 15 54
AVİZE ÎMALCÎLER t
Sc. 6307 4
Seboh Demirkıra n
Galata Emek yeme z Devediken i
Sok. No. 1 1 - 1 3
Avize
Sc. 6760 3
Mkafa-Mihran Seferya n
Yenişehir hüyü k Şişihan e Sok . 2 5 ^
Avize
TeL:
49
5178
Sc. 6993 0
Güzide Kokkay a Avize
Fincancılar Halil Han No : 9
Sc. 8131 4
Ultramoderno Ko L Şti .
Mayer Adu t v e Davi t Koe n
Galata îpek çıkmaz ı Sok .
No. 3 - 3 / 1
Tel: 44
87 81
Avize
TELEFON KUMBARAS I İMAL I
Sc. 30892/2572 5
A l s a - A l i Sai d Ömer
Taksim fırın Sok, No. 19/ 1
TeL:
44^5 25
Telefon
kumbarası
FEÎllVfüâK ÎMALCİLER İ
îmalât Ne v i
^ c . 6735 9
Hayık Mıgııdı ç Ho¥se p
^Beyoğlu Bal o Sok. No. 37/1
Fermuar
Şc. 72150
Biko Sanay i Ltd . Şti .
Dolapdere Küçük Akarca No. 38
T e l : 7/7 55 42
EKMEK. FIKIN I İMAL İ
;Sc. 78432/2003 2
Fonda Ticare t Ltd . Şti .
•Galata oltul u Ha n No . 65/3
Tel.: 44
19 96 - 4h 39 66
Ekmek fırını
CEF FENEE İ İMAL Î
Sc. 8377 2
Mehmet Sabr i Baha r ¥ e
îsmil Ira k Kol . Şt L
Aksaray Namı k Kema l Cad ,
Çuhacı Sok . No : 5 5
Tel.: 21
78 58
-
Cep feneri
21 13 38
ÇOCUK ARABAS I V E PUSETİ
İMALCİLERİ
Sc. 4681 0
Meri Tecimev i - îîiy a Hasa n
Mercan Tacirhan e Sok . Biro l Ha n
1/4 Kazov a Ha n
Tel.: 22
75 01
Çocuk arabasî
Sc, 66548
Horen Zarmanoğl u
Taksim. Kuraibiye Sok. No. 14/1
— Çocuk puseti
Çocuk arabası
KUNDURA K.1FSÜLÜ İMALÎ
Se. 39421
Sava Muisoğ^lu
Mahmutpaşa daya Hatun Mah.
Tet: 22
99 7ö
KUNDURACI
Sc. 64468
Yani Peltek o
Mercan Caferiy e Ha n No . 4
Tel.: 22
Kundura kapsüfö
BIÇAĞI
ÎMAI4
Kundura bıçağı
77 €1
JALüZt PERDE , İMAL I
Be. 71723
Martı Ko L Şti. Pope n Kohe n v e
Sultana Nin o Pint o
Şişhane îsl^ender Cad. No . 44/1
TeL: 49
Jaluzi perde
İS 80
Se. 72213
Nejat Erse n
Jaluzi perde
Şişli Halâskârgazi Cad. 283
TeL: 48
5314
Sc. 73217
Kadir Sad i
Şişhane İskender Paşa Cad. No. 44
Tel: 49
m 76
Jaluzi perde
Bc, 7846B
Jaluzi perde
Mııbittin Kurt
l e p e b a ş ı Kame r Hatu n Asla n Sok . No . 2 3
Tel: 49
S8 Jft
Sc. 85359/2936 5
Jaliizi Sanayi - Niyazi Erse n
Eomonti Eavuzbahç e Sok . No . 58/ 1
Tel: 49
28 26
Se, 85934/30057
Bahar Jaluzileri Kol . Şti .
VasiUos Balıçöpuîos v e Nişa n Küleg^e ç
Beyoğlu Karakıırum Sok . No . 10 5
Tel: 44
Jaluzi perde
95 42
Jaluzi perde
- ^.9 22 69
SOMYALI YATA K İMAL İ
Se, 72213
Nejat Ersen
Çişli Kalâskârgazi Cad . 28 3
Tel: 49
53 14
Somyalı yatak
MADENÎ BÜR O MOBİLYAS I ÎMAL Î
Se, 39639
Yoksek Mimar - Faru k Özso y
Yeşilköy Şenlik Çekmece Yol u 1 4
Tel: M
^>7„ .
Sc. 43043
tstaİ3'0,, Çy.|3apadopııîo$
C r l ı Dolapdere Cad!' lû'arsık Sok. No . 8/ 1
Tel: 4STÎ64
Mobilya
Mobilya
58376
Hüsamettin Gökhan
B a l a t Molla Aşkı Mahkeme altı No, 49/1
Mobilya
Sc.
60118
Özmetal Salih Özboyaoğlu
T o p h a n e Kumbaracı Yokuşu
Ö r t m e * S o k . No. 4 / 6
Sc. 60922
Saip Eyübüğiu
Aksaray Valde Camii Sok. No. 91
Tel.:
21 3€ m
.^c. 6260 0
Metin Nevza t Özenmi ş
"Fangaltı Cumhuriyet Cad.
Üftade Sok. No . 27/1
Tet: 61
Mobilya
Mobilya
Mobilya
95
S c . 78769/20571
Arc Metal Eşya Fabrikası
Mobilya
Rıdvan Cankıh ç
Kasımpaşa Sahaf çeşme Sok. No. 3
Sc. 79502
M a n Sanayi ve Tic. Kol. Şt L
Naci Başman ve Şener Başman
K a ş ı m p ^ Hakim Sok. Gündeş Han 2
Tel.:
Mobilya
4B''S7 0f'
OTOBÜS, K â M Y O N KAROSERİSÎ ÎMALCÎIJBKİ
Sc, 49384
İsmail Öznst a
TFâtih A t p a z a n Meydanı No. 27
Ahşap kamyon
karoseri
Sc. 62782
Eopen Köseoğlu
Ortaköy Bestenigâr Sok. No . 5-7
Akaryakıt
Sc. 57363
Şükrü Sertçeki ç
Cilâlı Ayakabı Sok. No. 28 J/8
Ahşap kamyon
Sc. 60787
Şerafettin Balta
Fatih Darüşşafaka Cad. 45
Kamyon
TeL: 21
Otobüs karoser!
27 22
MADENÎ DÜĞM E ÎMALCÎLERÎ
Sc, 403S5
Serkis Baloğlu
Beyoğlu Tepebaşı Geçidi Üst
No. 18/1
Madeni düğmekat
Be. 52798
Mardiros Etyemez
Merca,n Yokuşu No„ 48
Madenî düğme^
FERDE BASTON U ÎMAL Î
Sc. 86025
Yıldız Sanayi ve Ticaret.. /
l a k u p Koheiî
Süleymaniye Şahende Sok. 17/3
karoseri
karoseri
2A 91
Sc. 65893
Maîîl Meral
Kliçükyah Çmardibi No. 5/4
TeL;, 55
tankeri
Perde bastonua
MUHTELİF BÜR O MALZEMES İ
İmalât Nev i
^ c . 61958
•Şe^- H r a a t A g o p Ser o
Kasımpaşa Akarcası Sok. No. 18
"Tel." UŞŞ'İT-
— Zımlba teli
— Zımıba makinası
— Zımba tel makinası
Istampa
MADENÎ KUT U İMALCİLER İ
•^c. 29972
S a m i Kaaı
M e r c a n Havancı Sok. No. 19/1
l>aire 14
Tel.: 22
25 O
S c . 30821
Yak® Yase f Kresp i
Kantarcılar Odunkspı Yokuşu
Etîıempaşa K o n a ğ ı No. 7
Bc. 57910
M ş o n Maya
Fener Yıldırım Cad. No. 21
Sc, 60215
Ba^dasar Sofea
T a h t a k a l e Kutucular Cad. No. 10/1
Tet: 27
Kutu
Kutu
Kutu
Kutu
JfS 3€
:Se. 60263
T a k o Bîçaçi
Talıtakale Tanburacı Han No. 12
H B s e y m Payır
Kantarcılar Odunkapı Yokuşu
K e p e n e k ç i Sabunhanesi Sok. 44
'W^L: 27 m ıs
Kutu
Sc. 6032 4
Armen Çakıroğlu
^
Beyoğlu Yenişehir Vişneci Sok.
No. 7/ 1
Tel.: 27
19 65
Sc. 6071 9
Blişon Side s
Tahtakale Bozkurt Han No. 15/15
Sc. 6077 4
Yasef Kostoryan o
Beyoğlu Yenişehir Bostan Mah.
Yaya Köprü Sok. 22/ 2
Tel.: U4S
Kutu
Kutu
25
Sc. 6131 6
Mordi Gero n
Unkapanı Salihpaşa Cad.
İlâhi Sok. No. 14
Sc. 6157 3
Rafail Özkohen
Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu No. 103
Sc. 6170 7
Yako Mayo ve îsakzade Ko L ŞtL
Cibali Sifrikoz Cad. Şerefiye
Sok. 7/2- 3
Tel.: 21
KMtXV
Kutu
Kutu
Kutu
22 90
Sc. 6219 1
Ekrem Balta
Tahtakale Kundakçı Han No. 9
Sc. 6293 9
Mardiros K a ç
Kantarcılar Kıble Çeşme Cad. 124
Kutu
6 c . 63627
Barköy Mati k
Tahtakale Balkapan Han No 5ü
Kutu
Sc. 65514
K o ç o Duani s
Küçükpazar Ali Pa§a Han No. 12
Kutu
Sc. 68961
Vangel Kak a
Asmaaltı Çavuşbaşı. Han No, 25-25/1
Kutu
Sc. 69523
Hüseyin Ala n
Vefa Bayraktar Han No, 35/70'
Kutu
Sc. 72188
Artin Kocaoglii
Tahtakale Deveoğlu Yokuşu
Kundakçı Han No. 11/11
Sc. 78753
Sun Koli . Şti .
Hasan Snömemi ş - İrfan Gülaıy
Topçular Keresteciler Sitesi 87
Tel.: 22
65 38 -
30 10
Sc. seem
Kutu
21 71 23
Sc. 8963/24987
Şahin Tenek e Kut u Yapımevi
Samoel Baru h
Unkapanı îlâhi Sok. No. 10
Tel.: 21
Kutu
Abdurrahman Gen ç
Hasköy Keçeci Piri Mah
Aziz Çıkmazı 31/1
Kutu
Sc, 9014 8
Kutu İ ş - Mahmu t Özca n
Küçükpazar Küçü k Dola p
Sok. No . 20/ 1
Tel:
Kutu
22 80 29
MUSİKİ ALETLEE Î ÎMAU
Sc. 2167 3
Kerope Zilciya n Halef i
Mikail Zilciya n
Zil, Senbal (Caz ve
senfoni orkestraları ve
bandolar için)
Sağmalcılar istanbu l
Cad. No. 62/ 1
Sc. 5632 5
Zeki Başkoza n
Nuruosmaniye Çarşıkap ı Cad . İ 5
Tel:
~
Boru
Trampet
Caz aletleri
27Jf7S6
MUSİKİ ALETLEE Î TAMİE Î
Sc. 5956 0
Alfanso Cardell a
Beyoğlu Kuloğl u Başağa Çeşm e Sok.
No. 10/ A
Piyano tamir i
XIII — MONTAJ ATÖLYELEEI
Sayfa
Radyo - pikap montajı ve tamiri
Telekomünikasyon telefon santralları
montajı
Transformatör ve Amplifikatör montajı
Elektrik şalterleri montajı
Saat montajcıları
Saat camları
Dikiş makinası montajcıları
Dikiş makinası yağı imalcileri
Brülör montajcıları
Lüks lâm'bası montajı
Lüks fitili imali
Asansör montajcıları
Asansör parçaları imalcileri
Ticarî buz dolabı montajcıları
Ticarî buz dolabı iskeleti imali
Buz dolabı tamiri
155
'
,
157
158
153
160
160
160
161
161
162
162
162
163
164
165
165
m^
^
ö) m ^o :
(D - _
^ ® 's P c
r5 ©
(d
to u
<
CO
o
™ 0)
O. « d
C
N
E«
C
Ö
ö
eo C O
CO
o
0o 1-
un
CO
o d - c ^ 5cd ^
-M
o j5" O ^ _
as û- S t Ş
Jl E
-3. ^
i :a
2
5
O
)
C
S
I
C
O
u.
RADYO - PİKAP MONTAJI VE TAMİRİ
İmalât Nev'i
Sc. 1248 3
Vahram Gesa r v e Ortaklar ı
Galata Kelvi n Ha n No . 1
Tel.: kh
Radyo tamiri
Pikap tamiri
32
Sc. 4689 7
Osep Alyanakg:i l
Beyoğlu Hacopul o Geçidi No . 2 3
Tel: Jİ
-
Radyo montajı
.7 28 58
Sc. 5501 2
Simo Doriyadi s
Osmaniye Ha n Nö. 1 6 Sirkec i
R a d y o tamiri
Pikap tamiri
Amplifikatör tamiri
Sc. 5776 8
Uras Radiy o - Emi r Ura s
Galata 6 2 Numaral ı Acu n
Han Kat . 3
Radyo
Amplifikatör
Sc. 6122 7
Musa Bulut
Tophane Boğazkese n Cad . No , 130
Tel: Jf9
Radyo montajı
Pikap montajı
03 03
Sc. 80963/2363 9
Astra Ticare t v e Sanay i Kol . ŞtL
Marko D . Herma n v e Yase f Desaba n
Galata Yüksekkaldırı m Cad . 65/ 1
Radyo
montajı
Tel: ItJf7119
Sc. 9291 8
Süpersonik Mitha t Seli m Tarant o
ve Ort . Kol . Şti .
Cağaloğlu Örneka l İ ş Ha n 32-3 8
Tel: 27
U 57
Sc. 8370 7
Elak Ticare t - Nadi r Altmçekî ç
Karaköy Kuledib i Sok . No . 3 4
Tel: 27
13 90
RadyO' montajı
Pikap montajı
S E L E N Y U M r e d r e s ö
S E L E N Y U M r e d r e s ö
Silikon redresörle
r plâkalar
ı
r gruplar ?
r
Thyristortor redresörle
r.
U z u n ö m r ü , r a n d ı m a n ı v e ü s t ü n kalites
i
ile g ü v e n e r e k k u l l a n a b i l e c e ğ i n i z redrosÖr
" S E M İ K R O N " dur .
E l e k t r o - t e k n i k te h e r a k ı m - g e rilim k a p a s i t e l e r i n e v e b a ğ l a n »
tı ö z e l l i k l e r i n e u y g u n g u r u p l a
r
v e r e d r e s ö r ima l edebiliriz .
E l e k t r i k m ü h e n d i s
i
İthalât - İmalât - Mümessillik - Ticaret Bankalar Caddess, 22 karaköy - İstanbul, Tel : 49 33 57 Telg : Ünalkar - Istanbu?
TELEKOMİNİKASYON TELEFON SANTRALLAKE
MONTAJI
İmalât Nev i
Se. 23Öİ2
İsmail Ömer İşçen
Karaia^y Nafe Sok., No. 1
Tel: US8
Telefon santralı imali
ve montajı
6Î
Sc„, 32261
Yttrdsoîi Nejat Yurdaün
Galata Mumhane Cad. İbrahim
Rıfat Han K a t 1 No. 3/4
Tel: H
55 19
Sc. 34261/24810
Miilıeııdis Hilkat Bolul u
Galata P.K. 564 •
Tel: .If7
11 28 - ^7 62 21
Sc., 48633
Nevzat C . Oktar
Galata İş Han No. 50 Daire 7-8
Tel: U
Telekominikasyorı
cihazları imah
reisiz telefon imali
76 56
Sc. 67743
Teleks - Orha n Önderse v v e
Ort. KoL Şti .
Galata Ay Han No. 2 Kat 3, 4
T fil.: 49 Jt9 Jf9 - -^9
76 İS
Y a n otomatik telefon
santralı
13 81
Se, 77293
Standard Elektri k v e Kominikasyo n
Ltd„ Şti . Merkez i Ankar a Şubes i
İstanbul
Şişli Kocamansur Sok. No. 116
Tel: 49
Telefon santralı imalı
ve montajı
Telefon santralı İmalı
ve montajı
THANSFORMATÖR V E AMLİFİKATÖ R M O N T A f l
İmalât Nev'i
SSc. 32806
İ h s a n Vafi
Tranformatör İra ali
— Floresan lâmbası
balastı
Galata Şair Ziya Sok. No. 30
D o ğ Han No. 19
Tel.: U
07 SS
S c , 5029 2
R a d y o Sara Sarafyan
Harbiye Halâskârgazi Cad. 177/ 1
Amplifikatör
ima'îi
S c . 8941 2
•
K â m i l Güler - Erses R a d y o B.D'.nayl?
K a r a k ö y Büyük Balıklı Han Kat J
No. 8
Tel.: U
11
Se. 9103 2
Transformatör
1,5 - 1 5 W
Radyo parçalan
Kaynak transforma­
törü
Redresör
M e r c a n - Farok Mercan
Galata Küçük Taş Han No. 2/6
Tel.: U
55 23 .i/9 15 61
Transformatör
Sc. 87749
Turan
Kafkas
Radyo trans­
formatörleri
Taksim Feridiye Yenikafa
'Madırga Sok. No, 2
Tel.:
4 9 41 70
ELEKTRİK ŞALTERLER İ MONTAJI
•'Sc.: 484:64
Hasan, Fehmi Ergıın
Şişhane Şişhane Han altı
'Tel: 49-30
Şalter
3.9
S c . 79507/21629
Karabet Hemengül
Galata Arapcami Abdülselâh So.
ISro. 24/2
J5B
montajı
msmmma
PAKO ŞALTERLER
MELÂMİN
vasıflı,
ve
İ
NYLON
ömürlü
izole
gibi
üstün
malzemeleri
" G ü m ü ş - V o ! f r a m „ gibi kaliteli
kon­
tak m a l z e m e s i n d e n m a m u l
P A K O
Ş A L T E R L E R İ M İ Z İ N - ^
M E K A N İ K
açıp -
Ö M R Ü
5
Mi LY OM
kapamadır.
Eîektro -
teknikt
ve sipari
ş üzerin
e he
e ine
r devrey
e uygu
r içiı
i öze
n
l
P a k o Şalterle r ima l edebiliriz .
T Ü R K İ Y E ' n i n
y a l
ş a l t e r
Elektrik
ilk
s p e s i ­
i m a l â t ı
m ü h e n d i s i
ithalât - İmalât - Mümessillik - Ticaret
Bankalar Caddesi, 22 karaköy - İstanbul, Tet : 4& U 51
Telg : Ünalkar ~ İstanbul
S c . 83268
Ünal Kardeş
Karaköy Bankalar Sarayı No. 10
• TeL:
4^ 33 57
— Şalter montajı
— Selenyum redresörü
— - Elektrik ölçü
âletleri
SAAT ^MONTAJCILARI
S c . 67389
Albert Ahituv
Taiîtakale Menaşe Han No. 64
TeL: 21
31
Duvar saati montajı
Masa saati montajı
m
• S c , 84000/27681
S a m a n Kol. Şti. Süleyman Sırrı
«Jürbıyık - Bfaksut A. Şanda Osman
M . Cergel
R a m i Cuma Mah. Ayten Sok. 45/2
Tel,: 21
Duvar saati montajı
23 97
SAAT CAMLARI
-Se. 7743^
A r a Şiri n
Sirkeci Doğu î ş Han No. 23
Saat camı
y ^ G . 94045 •
T i l s e l Küçük Özcan
Sirkeci Dayahatun Sok. 30 c / l
Kol saati mikası
'•'Tel: 27SS'.64
DİKİŞ MAKİNAS I MONTAJCILAR I
- S c . 33368
Bekir Eliaçık-' •
Sirkeci Demir Han No. 1
"Tel: 27
4€ 91
Dikiş makinası montajı
•Sc. 61684
Ahmet Gönül
Vefa Birol Han K a t 1 No. 5/6
TeL:
Dikiş makinası Diontajı
22 93 95
Sc. 81726
Nevzat Çevirgen
Eminönü Aşirefendi Cad. Katırcsoğîn
Han Kat 1 No. 136
TeL:
Dikiş makinası
montajı
22 42 70 / 23
DİKİŞ MAKİNASI A Y A Ğ I İMALCîLEEÎ
:Sc. 82662
Ermiş Madenî Eşya. İmalâthanesi
Necmi Ermiş
Galata Yanıkkapı Ambar Sok. 81/1
TeL:
Dikiş makinası ayağı
35
Sc. 85133/29080
Her nevi civata ve madenî eşya
"imali ve pik dökümü - BeMr îmoğhı
Küçükköy Valdesuyu No. 10
TeL:
2124
Dikiş makinası ayağı
91
S c . 88336
Abdülkerim ü s t a Sanayii
Abdülkerim, Bostancıoğlu
Eyüp Gümüşsüyü îdris köşîsû
Cad. No. 47
TeL:
21 55 00
BmJL-Ön
Sc. 38824
•Serkis Kalfayan
Galata Tünel Cad. No. 70
"TeL: 44 60 52 - 44 H ^-^
Dikiş makinası ayağı
MONTAJCILARI
Brülör
montajı
F„ 11
Se„ 46931
, Necîîîettîii Gökçe
Galata Hırdavatçılar Çarşısı 81
TeL: 49
montajı
Brülör
ffiontaji
Brülör
montajı
48 97
•Se, 72289
Yetvart Keşişoğlu
Harbiye Cumhuriyet Cad. No. 277/A
Tel: 47
Brülör
83 32
Sc. 82384
Muzaffer Gazîoğin
Harbiye Cumhuriyet Cad. 245/A
Tf>X„: .47 27 36
LÜKS LÂM,BASÎ MONTAJI
Sc. 3997
Basalel Koncabaliar ve Ort.
Tahtakale Kepenekçi Sinan Yokuşu
mo, 8
Tel: 22
Lüks lâm'bası
86 70
LÜKS FİTİLİ İMALİ
Sc. 86335
Güneş Ticaret ve Sanayi KoL ŞiL
Orhan Kıvanç - Ovadya Beyhan
ve Ort.
Küçükpazar Sabunhane Cad. No. 21/23
Tel: 27
lÂiks
fitili
37 68
ASANSÖR MONTAICILAEl
Sc, 58016
Selâhattin Genç
Galata Kemer altı Cad. No. ö l
Kat. 2
Tel: 49
31 89
•Sc. 60945.
Üçler iCimya Sanayii KoL ŞtL
Beninmino Yerıısatoi ve Ort.
Nuruosmaniye Emek îş Han, ,No. 40
Tel.: 27
Sc,
24 08
74541
Tümas KoL Şti. i h s a n Abay ve Ort.
Karal^öy Kut Han No. 301
Tel: U
86 99
Bc. 75003/14680
Lebet Biraderler Tic. Ltd. ŞtL
Sultanhamam Basiret Han No„ 15/17
Tel: 27
U
Asansör m.ontajı
Asansör montaj),
69 00
Sc. 81947
Ergelen Miissesesi
¥. Miik. Mustafa Ergelen
Karaköy Bankalar Cad. 75-77
Zafer Han No, 3
Tel:
Asansör m.ontajı
Asansör montajı
20 84
Sc. 87657
Asel Mustafa Nureıttîn Karamatîa
Galata Kemeraltı Cad. Arapoğlan
Sok. Atlas Han Kat 2 No. 15/1
Tel: 44
Asansör montajı
92 12
ASANSÖE PARÇALARI ÎMALCtLEEI
Bc. 62635
Mehmet Kiiçükaksııng-ar
Galata Abdüsselâm Çıkmaz.ı No, '
Tel: 4404
Asansör kabini
Asansör kapısı
87
Bc. 89343
Elti Elektrik l l c a r e t ve
Tesisat - Vida Alkaîay
"Karaköy Okçumusa Cad. No, 48
Tel: 86
14 9<5
Asansör kabini
Asansör kapısı
Asansör idare tabloları
TÎCAEÎ BUZ DOLABI MONTAJCILARI
imalât Nev'i
Sc. 45173
nw£ Teknik - Berç Yergan
Beyoğlu Tarlabaşı Cad.
Kımız Sok. No. 8
Ticarî Ibuz dolabı montajı
Tel:
Sc, 50746
'.Yenen Sedat Yenen
Evrenozzade Sok, No. 49 Feriköy
TeL: 47
Se, 53256
Kariş Yervant Karagözyan
Beyoğlu Tarlabaşı Cad. 105/1
TeL; 4^ 33 55
Se. 55809
Hüseyin Yeşilçay
Fatih Kirmasti Mah. Refah Sok, 85
TeL: 21
Ticarî ıbuz, dolabı montajı
Ticari 'buz dolabı montajı
17 37
Sc, 68529
İyi Teknik -.Karabet GüzelkeçeciyaB,
Feriköy Bilgiç Sok. No. .21/1
Tel: 47
Ticarî (buz dolabı montajı
S4 06
Sc. 63038
C^hannes Wlargosyan
FterikÖy Kuyulubağ Sok. No. 51
TeL: 47
Ticarî buz dola^bı m.ontaJi
10 62
Sc. 58876
¥ahram Mırzakhanian
Taksim Cad. No. 158-59 Beyoğlu
TeL: 49
Ticarî touz dolabı montajı
29 63
68 00
• TieaıSbu,^ dolabı montajı
8c„ 81140
Zafer KoL Ştî.
Çîgmes ve Jozef Ohanyan
Beyoğlu Yenişehir Gölbaşı No. 15
TeL: ^9
Ticarî buz dolabı montajı
50 75
TICARÎ BU Z DOLAB ı ISKELET I IMAL ı
Se» 58309
Aleksaiîdr Oltacı
Yenişelıir Sazlıdere Cad. No, 21
Tel:
48
69
Ticarî buz dolabı iskeleti
40
Sc. 65495
Sebuh Bıımanyaii
Beyoğlu Yenişehir Dereotu Cad. No. 52
Ticarî buz dolabı iskelet!
BUZ DOLAB ı TAMIR I
Sc. 49613
Ferdin » Ferdinand Otmar
Beyoğlu Yenişehir Dereotu Sok
No. 47
Tel: 49
20
ıs
Buz dolabı tamiri
X ı ¥ MUHTELİ
F E L E K T E Î K MALZEMES İ V E CİHAZLARI . SAMAY Ö
Sayfa
Muhtelif elektri k malzemes i imalciler i
Mikanit levh a üt ü rezistans ı
Akümülâtör imalciler i
Akümülâtör plâkalar ı imal i
Akümülâtör içi n asitl i s u imal i
Elektrik büat ı imalciler i
Elektrik motor u imalciler i
Elektrik/m^^ imalciler
i
Vantilatör: aspiratör imalciler i
169'
169'
169'
170'
170
170'
171
171
172
Aspiratör motor u imal i
Merdiven otomatiğ i imal i
Transformatör imal i
Teknik tel.imalciler i
Peşel bor u imalciler i
Plâstik - Elektri k malzemes i
Plâstik izol e ban d imal i
Plâstik kaplamal ı elektrik kablolar ı
172
173
173^
173
174
174
175
176
T R O M A G
G Ü Ç
Kviru Ç«şm
TRANSFORMATÖRLERİ
e Tramva y Cad . Ad a Karş«s « [email protected] « m ^TE L
Arnavutköy • Utaafetı l
63
66
MUHTELIF ELEKTRI K MALZEMES I ÎMALCÎLER Î
imalât N e v i
SC, 49734
Kerem Ticaret - Biehmet.Ali Kerem
Karaköy İzmirlioğlu Han No . 2
Elektrik
cihazları
TeL: U92Ö2
Sc. ,6S751
Elidiz İmalâthanesi
Muzaffer Yenitürk
Galata Özkuzu Han K a t 2 No, 6
Elektrikli ev eşyası
Sc. 64150
Haçik Mardiros MIrasyan
Galata Yüksek Kaldırım No. 16
Bc 80481
Abdülfettah Okndan
Karaköy Kemeraltı Cad. Zlirefa
S<3k. No. 30
Tel: U
5^ - 4^ 58 92
Elektrik
malzemesi
Porselen
izaîâtör
MÎKANİT LEVÖ A ÜT Ü EEZtSTANS I
Sc, 89063
Mehmet A y d m Özdoğan
Dolapdere Cad. No . 26/1
Mikanit levha
Ütü Rezistansı
Sanayi rezistansı
AIipitJLÂTÖR İMALCİLER İ
Sc: 91301 Süîye
İdeal Alion s Kol . Şt L
Mehmet Demirdöğe n v e Ort .
Bakırköy Beşyol Halkalı Asfaltı
Tel:
U^4^y "
75 75
îâ
n
Mürdesenk
Akümülâtör
Akümülâtör plâkası
AKÜMÜLÂTÖR PLAKALA M m A L C t L E M
îmaîât Nev'î
Sc.
Sim
Âsmî Tığrak
Küçtiklâıiiga Pervane Sok. No. 8
Tel: 21 40 S5 '•
Sc. 71580
Tocİ(iJ>ri Eokva
Florya İstasyon Asfalt Boyu
No„ 157/4
..
Se. 79597/21744
Güven Akü Müessesesi KoL Şti.
Kostantin Sigunis S. Simeonidis
Beyoğlu Bekâr Sok. No„ 17/A
Tel.: 492411
Bc. 83633/27229
Panter Ak ü Plâ k İmalâthanes i
Mehmet Kema l Hasek i
Topçular Çiftçi Ali Sok.
No„ 41 Rami
Tel:
Akümülâtör plâkası
Akümülâtör tamiri
Akü
montajı
Akü plâkası
21 51 €6
AKÜMÜLÂTÖRLER İÇİ N ASİTL İ ŞI^ ^^MALI
Ss. 34073
Süreyya Hızlan ' '
Sirkeci Nöbetİlahe Cad. No. 28/1
Tel: 2215Ö3 '
ELEKTRİK B U A M İ M A : î t ; î t İ k i
Sc, 50446
Bedrettin Ö d
Galata Küçü k Balık h Ha n No. 4 4
Tel:
44
.|î;el^trik bu^i^ |m|İî,. _ ^ ^
Sc. Ö26Öİ
Simon Behar
Galata Şair Ziya Pa§a CacL
No, 42-^44 :
r
Be. 61772
Alber Horora
Galata Yanikkapi Sok.
.Elektrik buati imâli
Elektrik buatı imâli
ELEKTRK. MOTOEU KÖMÜRÜ İMALCÎLERî
Sc, 47756
S ı m a , Elektrik Mağaisası-"
SerMs Miskciyan
Galata Perşembe Pazarı Cad.
N o . 45
Tel: U
53 59
Sc. 89351
Giii-yıl Sanayii ve Tlearet
Ştl.
Melek Yılmaz ve Nurdane, Olcay Gürsoy
Kadıköy Hasanpaşa Kurbağalıdere
Cad,, No. 27/1
Elektrik motoru
ivöîuürü imali
Elektrik motoru
kömürü imali
E L E K m î K BfALZEMESî İMALCİLERİ
Bc. 46942
Earur Gazaro Eodukyan
Galata Eereketzade Lâleli Çeşme
Sok. No. 114/1
Tel: U
50 35 "'
'
^ '
'
Bc. 57627
Artm Nalbantyan' ''-r^--:.Galata Kurşunlu Han Kat 2
No„ 26
Elektrik malzemesi
Elektrik malzeixiesi
Sc. 61738
Madeni İşle r Atelyes î
Şevket Pma r
Divanyolu Hacı Tahsin Bey Sok.
Elektrik malzemesi
Kayadelen Han B o d r u m K a t
Tel.:
22
4151
Sc. 61772
Alber Hodar a
Elektrik malzemesi
Galata Yanıkkapı Sok. No. 4
Sc. 76891
Muzaffer Gürciha n
Mercan üzunçarşı Cad. No. 48
Tel:
Elektrik malzemesi
27 3612
VANTİLATÖR - ASPİRATÖ R İMALCİLER İ
Sc. 57191
Agop Boya r
Aspiratör
Yenişehir Irmak Cad. No. 69/3
Sc. 67274
Şelâle S u Tulumbalar ı İmalâthanes i Vantilatö
Yarujan Helma n Zilma n Aspiratö
Galata Bakı r Sok . No . 6/ 1
Tel:
r
r
ff9€2 55
ASPİRATÖR MOTOR U İMAL İ
Sc. 51881
Haseka Serki s Kalfaya n AŞPiratöı
Taksim Tura n Cad . No . 5 6
Tel:
49 69 57
* îuotoru
MEEDÎVEN OTOMATİĞİ
miAlA
İmalât N e v i
Sc. 82457/25659
Tuna Elektrik - Erkan Tuna
Aksaray Taşkasap Molla Gürani
Cad. No. 22
Tel: 2117
Merdiven otomatiği
6.1
TIİANSFOEMATÖR ÎMALÎ
Sc. 87499
Tromag Transformatör Mag:«ıet
Kemal Giirtıma
Kuruçeşme Tramvay Cad. 60/A
Tel: 63
Transformatör imali
66 36
TEKNIK TE L IMALCÎLEE Î
Sc. 28894
Alfons Torre s
Galata Tenha Sok. No „ 8-1/2
Tel: U
18 00 „ U ^4 74
Sc. 69567
Akm, Bobin , Sarm a ve Teî Çekme
Atölyesi
Galata Kaba k Çiçek Sok . No . 6/1-2"
Sc. 87999
Anotsa Sanay i Ko L Şti .
Halûk Öze l v e Ort .
Kâğıthane Dr . Cemil Bengü Sok. No. 1
Tel: 47
02 40
Sc. 91936
Pant Elektroni k Atölyesi
İrfan Erca n
Dolapdere Katmerli Sok. No. 20-22
Tel: 4'^
51 22 den
Bobin teli
Bobin teli
Bakır tel sarma
Bakır tel PVC kapla,ma
Kurşun kaplama
Kauçuk kaplama
Vernikleme
i p e k izolasyon
Bakır tel
H. F. Litz teli
FEŞEL BOEÜ İMALCILEEÎ
îaııalât N e v i
iS€„ 3668 1
Zekeriya Eren
Hami Demirkapı Cad. Keresteciler
Sitesi No, 8
TeL: 36
Feşel boru
13 02 - 36 13 03
Bc. 4552 6
Yalıya CaiıoğM
Beyoğlu Yenişehir Bülbül Mah.
Irm.ak Cad. No. 3 5
Peşel boru
Bc» 6112 0
Necip KîsıitauL
Hasköy Kulübe Sok. No. 11
Peşe! boru
Sc. 7 4 3 0 2 / 1 3 4 6 1
Moses Vahe Kazancı
Beyoğlu Yenişehir Dereotu Sok..
No. 4 7 / 1
Tel: U
05 30
Peşel boru
Bc. 88050 '
B, Madeni Eşya KoL Şti.
Çelelîon Benozra ve Yasef Biçer
Şişli Çağlayan Park Sok. No. 8
Tel:
4-9 43 90
Peşel boru
FLÂŞTIK « ELEKTEÎK MAI.EEMEBÎ
Sc„ 4849 2 .
İhen Bakalit Evi - 'Davit D e Palaçi
Galata Hoca Tahsin Sok. No, 2 6
Tel: 14^^)7 93
Se, 5867 6
Hikmet Çoîa,koğlıı •
Üsküdar Salmanıpak
Tel: 36
06 98
Elektrik malzemesi
Duy
Cad. No. 9 0
Trafik işaret]
Kalıp
S c . 61798
Hasan Topal
Mercan, Uzunçarşı Yeni Uğur
Han No. 42
Tel.: 22
Elektrik fişi
Kalemtraş
Raptiye
60 8S
Sc. 66745
Zap Bakalit Plâstik isleri
Adi K o m . Şti. Konstandiııos
Fanoyotîdi ve Ort.
Galata Emekyemez Mürver Sok. 11/2
Duy
Şalter kapağı.
Sc. 84439/28232
Demirbağ Torna Atölyesi
AM Demirbağ
Galata Yolcuzade Han No. 15/1
Tel.: J{4 20 6Jf - U 86 68
Elektrik malzemesi •
Sc. 89161
Tekis Ticaret. - Ye-nto D. Azi:^
Bankalar Okçumusa Lâleli Çeşme
Bok. No. 15/1
Duy
Priz
Euat
Fiş.
Tel: U€6
95
Sc. 91051
Yahya Sayar
Sultanhamam Gürün Han Kat 9
No. 945
Sc. 93748
Mükremin Yaşar
Tahtakale Büyük Okur Han
No. 63 Kat 5
Antigron
Buat
Elektrik klipsi
FLÂŞTIK ÎZOLE BAND İMALİ
Sc. 59253
Vedat Erdölen, Raif Esen KoL ŞtL
Topkapı Sağmalcılar Mine Sok,
Aykut Han No. 38
Tel: 27
16 86
komütatör
PLÂSTİK KAPLAMAL I ELEKTRİ K KABLOLAR I İMAL İ
İmalât Nev' i
Se. 49702
Faal Elektri k Kol . Şti .
Moşe Biçaç o v e İzak Acıma n
Galata Bankalar Cad. Yanıkkapı
Sok„ No. 24/A
TeL: U
üllektrîk kablosu
89 00
Sc. 59447
Sabri Yılma z
Galata Okçumusa Cad, No. 70
Telefon kablosu
Tel:
Sc, 64593
Başar Ago p Nişa n
Dr. Cemil Bengll Sok. No. 1
Şişli
Kâğıthane
Tel izolasyonu
Tel haddesi
Bc. 70293
Özel Kabl o v e Alüminyu m Bulaşı k
Teli İmalât ı - Halû k Öze l
Dr. Cemil Bengü Sok. No. l / A
Şişli
Tel izolasyonu
Bula,,§ık teli
Sc. 78716
Kablosan Kol . Şti ,
Karakul Dülgeroğl u v e Ort .
Feriköy Savaş Sok. No. 18
Tel: 48
Elektrik kablosu
72 51
Sc. 79895
Şahinkaya Kol . Şti „
Bahattin Şahinkay a v e
Ali Rız a Şahinkay a
Sirkci Hüdavendigâr Cad,
Ak Han No. 40
Tel: 27
21 67
Sc, 80671/23204
Re-Ba Plâsti k Sanay i Ko L ŞtL
Rozario Bar i v e Ort .
Galata Şirn§ir Sok. No. 15
Tel: U
Oto elektrik kablolu..
Akli kabloları
91
Kablo izolasyonu
Sc. 88988
Tankıırt Ot o Kabl o v e Yede k Parç a
Sanayi ve Ticare t Ltd . Şti .
Yenişehir Dereotu Sok. No. 48
Sc.. 89475
Tek Yıldız Ko L Ştî .
Tahtakale Deveoğlu Yokuşu
Civelek H a n No, 23-2 6
Tel.: 27-76
Elektrik kablosm
30
Sc. 93796
Baı^k'iirt Kablo Sanayi Ltd . Şt L
Hasköy Aynaîıkavak Sok. No . 9
Tel: 49
Elektrik kablosu
32 70
Elektrik kablosu
X¥
~ AĞAÇ SANAYİİ
Ağaç Sanayii bıçkı işleri
Ambalaj Sandığı
Doğrama işleri
Mobilya imali
Ağaç kaplama işleri
Muhtelif ağaç işleri
Takunya imali
Kundura kalıbı imali
181
181
182
183
184
185
186
186
AĞAÇ SANAYI I BIÇK I IŞLER I
imalât N e v i
Sc. 56313
Fehmi Ayarl ı
Aksaray Namık Kemâl Cad»
Kâtip Hasan Bostan Sok. 70/8
Sc. 61820
Seyfettin Atala y
Kartal Cevizli Bağdat Cad.
No. 106
Tel: 5512
AMBALAJ SANDıĞ
Sc. 70107
Yako Kohe n
A h Galip Sok. 7-d
Gaziosmanpaşa
Bıçkı işleri
ı
Ambalaj sandığı
9461
Bc. 78299/19787
Ergök Hüseyi n Hali t Göğse l
Taşlıtarla Salih Paşa Cad. No. 11/1
Sc. 81281/24077
Osman Akso y
Ortaköy Palanga Cad. No., 38
Tel: 21
Bıçkı işleri
65
Sc. 67081
Cemal Yarlıgaya n
Küçükpazar Mehme t Paşa Yokuşu 52/1
Tel: 22
Bıçkı işleri
Ambalaj sandığı
Ambalaj sandığı
1^32
Sc. 87026
Hamdi Zilaya s
Gazi Osmanpaşa
Cad. No, 4 / 2
Salihpaşa
Ambalaj sandığı
Sc. .878'27 •
Blııinammet Morgüioğlu, Talıta AmbaîâJ Sanayii
Gaziosmanpaışa Merkez ' Mahallesi
Ali Galip Bey Sok,' N d S
Sc. 87845
ismet Şen
Tahtakale Tom.ruk Sok. l / B
Tel.: 22
Arahalâj sandığı
Ambalaj sandığı
63 68
B O G E â M A İŞLEEÎ
Sc. 52152
Melımet Göçen
Yenikapı Kum.sai Sok„ No, 48...50
Aksaray
Tel: 21
25 51
3c. 53525
.Ahmet BirineibaşoğİB
.İstanbul Cad., - No, lO' B"at.î.b
Tel: 21
Doğrama
68 98
Sc. 57386
Kenan Kılar
..Keresteciler Sitesi No • 20 Hamı
Sc. 57916
.Arsak Basmacıgil
Dolapdere Cad. No. 60 B^e^/^oğlü
Tel: 47
75 02 . i;-' .
Sc. 59175
Bfehmet Genç
Soğancı Raşit Sok, No
Yenikapı
r • •
Tel: 22
Doğrama
Of, 92
59^61
Doğrama
Doğrama
Doğrama
Sc. 6065 2
Niyazi İnalma u
Karabaş Ayvansara y Cad . No . 9
Balat
•."DogTama;-
Sc. 80232/2258 1
Geçim Doğram a Atölyes i
Feridun Geçi m
Beşiktaş Aıbbasağ a Odala r Sok . 1/ 2
Tet: 22
Doğrama
64 62
MOBİLYA ÎMAL î
Sc. 4629 6
Salih Emiroğlt t
Galatasaray, Yeniçarş ı Tosbağ a
Sok, No . 2 3
Mobilya
Sc. 4737 3
Adni Alka n
Beyoğlu Piremec i Sok . No . 34/ 2
Tel: 49
Mbbilyp.
53 02
Sc. 4887 3
Zeki Aloğl u
Edirnekapı Kariy e Mahalles i
Borazan Tevfi k Sok . No . 3 2
Tel: 21
Mobilya
4S 73
Sc. 5274 4
Kazan Doğram a Atölyes i
Şemsettin Günso y
K. Mustafapaş a Hali ç Cad . No .
Mobilya
Sc. 5326 2
Yetvart Mardikya n
VzunçsiYşı Cad . No . 9 0 Merca n
Tel: 22
MobHya'
96 59
mm--
Sc. 5370 6
Osman Zengi n
Dolapdere Cad. No. 196 /1 Fangaltı
Mobilya
Sc. 5377 0
M a h m u t Nedim Akça m
Paşa Limanı Cad. No. 32
Üsküdar
Mobilya
Sc. 5527 8
İbrahim Li r
Kürkçüpazar Sok. No. 10/1
Çemherlitaş
Tel: 22
Mobilya
17 56
Sc. 5580 7
Selâhattîn Erene r
Fiyerloti Cad. No., 58/1
Çemberlitaş
Mobilya
Sc. 81973/2500 4
Mustafa Çelikyo l
Mercan Birol Han
Zemin Ka t No. 1 8
Tel: 22
Mobilya
45 50 / 2$
Sc. 8651 1
Mehmet Al i Kızıltep e
Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu 83/A
Tel: U76
Mobilya
13
Sc. 8985 2
Mor Lâl e v e Ort . Kol . Ştİ .
.Moda Cad. No. 2 0 Kadıköy
Tel: 36
Mobilya
Poliester c0.âs>
18 55
AĞAÇ KAPLAM A IŞLEE I
Sc. 6669 0
I ama r Anı z
Vezir Ha n içi-No. :20 /ö
Çemberlitaş
Ağaç kaplama
MUHTELIF AGA Ç IŞLER I
Sc. 89062
Akbulut Ağa ç Torn a İşler i
Fahrettin Akbulu t
Topkapı Gümüşsüy ü
Somer Sanay i Sites i 6
Firça tahtası
Masura
îfe
TAKUNYA ÎMAL Î
Se. 57017
Ahmet Rau f Ziyadeoğl u
Uncular Cad , No. 1 7 Üsküda;r
Takunya imali
KUNDURA KALıB ı IMAL I
Sc. 70985
Yıldız Kundur a Kalıb ı îmalâthaBesı
Serkiz Baysa n
Galata Kilis e avlus u No. 3/ 5
Tel: U
76 92
Kundura kalıbı
X Y I ™- TOPRAK SANAYÎÎ
•
Sayfa
Toprak sanayii
Tebeşir imali
Alçı imali
Zımpara bezi ¥e kâğıdı
Zımpara taşı fmaJi
.
„'- ^
ı .
189
190
190
191
TOPRAK SANAYİİ
Sic. 26458
All, .l-lı^a Gökalp
Zindankapı Nalburlar Cad. No. 339/34
Tel.: 36
47 04
Yer çinisi imall^
Künk
Mozaik
Briket
55 49 88
Sc. 49305
Eecep Şeııgöz
Aiboyacılar Sok. No. 86 Yenikapı
Tel: 21
22 79
S c . 55256
Ahmet Akîıan
Aiboyacılar Sok. No. 86 Yenikapı
Tel: 21
Yer çinisi
Künk
Mozaik
4I 95
Sc. 6610'Ö
Mahmut Güçer
Cibali Şerefiye Sok. No. 11
Tel: 21
Mozaik i m a l ı
Yer çinisi
Lavabo taşlan-
Yer çinisi
45 64
SC. 66819
Miszaferettin. S özeri
Büyük Lânga î m r a h o r Hamam
Sok,, 14 Aksaray
Tel: 27
Yer çinisf
35 82
Se. 77401/18206
N'Mrettin Yarsc^y
Küçük Ayasofya Kaleci Sok. No. 23
Künk
Basamak
Yer çinisr
Sc. 78756
Osîp Seril
Bakırköy Ebuzziya Cad. No. 6/2
Yer çinisi,
Tel: 71
€3 88
Sc.
Yılmam Mızrak
Kartal îdealtepe
Bağdat Cad., No. 19 Yeni 199
Tel: 55
14 86
Briket
Künk
•:Sc. 79953.
.âîîm.et Fetlıi Ekmekeioğlıı
.Büyükdere- Cad. 43/31
•Tet: 4^58
Tuğla
Asmolen
Kiremit
02
U 81
29
61 20 01
Sc. 83068
Hanefi Saygılı
'"Şişli Hürriyet Tepesi Abide
karşısı No. 10
TeL: 47
Briket
49 75
Se, 83580
Bfacit Tufanoğııîlan
•Şişli Çağlayan Kâğıthane
Cad. No. 9/3 '
Tel: 47
Künk
Yer çinisi
86 07
-Se. 83704
Emek Çin! îm.aîâtlîaîiesı
Daıail Alıcı
"Beşiktaş Odalar Sok. No. 1
Yer çinisi
TEBEŞİR İMALİ
Be. 80312/22694
•fîiseyiiı Bemir
•.'.Pendik Bağdat Cad. No. 176
Tel: 22
Tebeşir
88 01
ALÇÎ İMALİ
::Se, S0342/22731
î s m a l î Bemir
.Pendik Ankara Cad., No. 174
'Tef.: 22
8-8 (lî
Alçı
ZIİM.FAEA BEZÎ VE K İ Ğ Î D İ
î m a î â t Nev'F^
Sc. 62632
îlasaıı Çetin
Malırnutpaşa Tarakçılar
N o . 28/6
Tet: 73
76 06
- 22
Cad.
97 75
Sc. 69670
Malvina Meliky,an
Ortaköy Muallim Naci Cad.
N o . 125/2
Tel:: €3
Zımpara -bezi
Zımpara kâğıdi.?
Zımpara bezi
Zımpara kâğıda
40 2^
ZIMFAEA TAŞI ÎMALÎ
Sc. 90698
Irmak Zımpara Taşı Fab. Ltd. Ştî.
Kâğıthane Sâdâbâd Cad. 30/A
Tel: 22
30 22
Zımpara taşı?
X V I Î — TAŞ OCAKLAEI VE MADEM ÎSTİMEACI SANAYİİ
Sa,yfa
Yeraltı sondajı
Bakır filizi istihracı
Borasit istihracı
Simli kurşun, çinko, foarit istihracı
K r o m istihracı
Linyit kömürîu istihracı
Taş çıkarma, kireç, mıcır imali
Mermer kesme işleri
195'
195
195
195
195
196
196
197
f:EKALTI.
SONBAII
î m a l â t Nev'i
::S€. 75720
leoHie&aîiik Turgut ve
Tevfîk Özpar K o l i Ş t i /
:Karaköy Halllpasa Sok. No. 21
Tel: USO
U
Yeraltı
sondajı
E A K Î E FILtZt İSTİHRACI
Sc. 89715
Yüce Madeeelîik Ltd. Şti.
Balyoz Sok. No. 12 Beyoğlu
Tel: U
21 60
Bakır filiz! istihracı
B O R â S I T ÎSTÎHKAOI
Sc. 83113
Kemal K i m y a ve^ Endüstri Maddeleri
"Madencilik Ltd, Şti„
Beyoğlu İstiklâl Cad, Mûeyyet
Tîan Kat 5 No, 506^507
•Tel: US8
Bcjrasit istihraeı;
08
SİMLİ KİJEŞON, ÇÎNKO, B A E î T ÎSTÎHKACI
••Sc. 60481
Bemir Madencilik ve Tiearet
Ltd, Şti,
•Galata Yeni Han No„ 102
Simli kurşun istihracı,
Çinko istihracı
K K O M ÎSTÎHEACI
"Sc. 53539
Ora,! Madencilik Antmlm Şirketi
Perşemfee Pazarı Arslan B.mı Kat 4
'^Galata
Tel: U
06 88
Krom istihracı
Sc. 73975/12794
Biifer Tic. ve San. Ltd. Şti.
Galata Deniz. Han. No. 50
Tel; U
02
Kroro. istihracı
4I
LÎNYÎT KÖMÜEIf ÎSTÎHEACI
Bc. 31746
Adnan Demirci
Beyoğlu Türhol Han No. 8
Tel: U
38 01
Se. 59008
Genel Mineral A n o n i m Şti.
Galata Moca Han Kat 2 No. 4
Tel: U10
Linyit kömürü işletmesi
16 72
Sc. 71613
Boşaltma Ticaret Madencilik
ve Nakliye Ltd. Şti.
Beyoğlu İstiklâl Cad.
Türhol Han No. 375 Kat 4 No. 3
Tel: U
Linyit kömürü işletmesi
Sami.it kömürü işletmesi
35
Sc. 59213
Karınca Koli. Şti. Maeit Giineli
.Ilışan. Aydoslu ve Tali Turan
Sirkeci Banka Han K a t 2 No. 2
Tel: 27
Linyit köiRür û isletmesi
Linyit kömürü işletmesi
2160
TAŞ ÇIKAEMA, KÎEEÇ MICTIE İ M İ L t
Bc. 59299
Osm,arı Çakır
Fatih Fevzipa:şa Cad. No. 5-8/1
Tel: 48
34 30
21 41 09
Taş ocağı, ve kireç
Sc. 59989
Adııan, üzal
Ortaıbahçe "Sok.' Er gun î § Hanı
Kat 2 No. 11
Beşiktaş
Tel: İfl
57 68
Sc. 78048
Masan Nuhoğiu ve Hamdi Masan
CebioglM Oflular Koîî. ŞtL
Kadıköy Rasim, Bey Han No. 14
Tel: 8617
Taş ocaği
Mıcır
07
Sc. 884708
IMiîstafa Özer
Şişli Çağlayan. Mah. Zafer Sok. 17
Tel: 68
Taş ocağı
Mıcır
Taş ocağı
Mıcır
65 00
MEEMEE KESME İŞLERİ
Sc. 39734
İbrahim Tokluoğlu
Sâdâhâd Cad. No. 4
Tel: 21
Kâğıthane
Sc. 48751
Ö'mer üğMZ.
Galata Arapcami! Cevahir
Çıkmazı No. 19
Tel: U
28 Jf.8
Sc. 56140
Mehmet Saim Anılsm
laçük Dolap Sok. No, 13/1
Kliçiükpazar
Tel: 27
Mermer işleri
16 05
25 32
Mermer işleri
S c , 77400/18205
üastaş Mermer Sanayi
M. Nesip Arkın
.Hacıhalit Eleııdi Bok, No. 5
Aksaray .
TeL: 21
^
Mermer işleri
12 56
78711
Ethem Birol
Galata Kölemen
Sc.
TeL: U72
3S
Soko
No,. 10
^ •
Mer.mer işlerf
XVIII
CAM VE FOESELEM EŞYA, SERÎGEAF VE
TTJ.MSTÎK
SANAYİİ :
Sayfa
Otomoibil camı imali 20
Cam, ıbnzlama işi 20
A y n a imali 20
Serigraf işleri 20
Turistik hatıra eşyası imalcileri 20
im
1
1
1
2
3
e X O M O B I L CAMI İMALI
Sc„ 42868
Sekiiritas Cam Endüstrisi
Mehmet Kızılgeç
Süleymaniye İmaret Sok„ No. 13
Tel: 22
41 05
CAM BUZLAMA
Sc. 32101
Teoiilos Haralambidis
Galata, Yenicami Zincirli Han
Sok, No. 22/4
Tel: U
Otomobil camı
İŞİ
Cam buzlama
01 86
AYNA İMALI
Sc. 20676
Ohannes Kazazyan
Galata, Kürekçiler No. 41/3
Sc. 35585
Ziya Sönmez
Sabuncu Han Zemin Kat No. 18
Ketenciler
Tel: 27
Ayna
Ayna
23 42
Sc. 43740
Aziz Öneyli
İst. Ankara Cad. Cemal Nadir
Sok. No. 19
Ayna
Tel: 274433
Sc. 65125
Jan Krizositom Paskaloğlu
Galata, Arap Camii Hediye Sok.
Gayret Han 10-8
Tel: !i4
30 69
Ayna
tımİM
Sc. 65130
Kefail Benkual
Rızapaşa Yokuşu Şark Han 26-26/1
Tel,:
Nevi
Ayna.
22 12 56
Sc. 65328
Ahmet Eryalçm
Demirtaş Mah. Mutasarrıf Sok.
2/1 Küçükpazar
Ayna
SEEtGEAF ÎŞLEEI
Sc. 53393
Cihadettin Mııtver
Aşirefendi Cad. Gürün Han
Kat 9 No. 918
Sc. 64484
Temel Uzunlııoğiıı
Küçük İsmail Bey Han Kat. 1
No. 2 Kantarcılar
Tel,:
' Serigraf işleri
22 75 Ofy
Sc. 82388/25511
Yılmaz Kurnacıı
Tahtakale Yavaşça Şahin Sok. 4 / B
Tel.:
Porselen tezyinatı
'Öam. tezyinatı
22 73 61
Sc. 78382/20748
Emek Cam Baskı Sanayii
Fahrî Yüksel
Beyazıt Üçkapüı Suhulet Han 22
Tel.:
Serigraf işleri
Cam. tezyinatı
27 26 99
Sc. 75198
İbrahim Hakkı B a y r a k t a r o p u
Aşirefendi Cad, Gürün Han Kat 2
No. 901-902-915
Tel.:
Serigraf işleri
22 07 hf)
^^rigraf işler!
Sc., 89853
ÖzreMâm - Sadık Öztopç-üi
Nurnosmaniye Cad. Alibaba ' M r b e
Sok,, No„ 29 Kat. 2
Berlgrafl
TÜRÎSTÎK l î A T î K A EŞYASI İMÂLCİLEEI
Sc, 78961
Edgar Sarraf
Emj.nönü Çiçekpazarı Cad.
Gönül Han No. 6
Tel:
Çalgılı turistik kutular
22 95 09
Sc. 89943
Alâaddin Özçelik
Bakırköy incirli, Cad. Mektep
Sok, No. 55/2
M;ahtelif
:KIX
MUKAVVA ¥ E K İ A G I T EŞYA SANAYİİ
Kese kâğıdı
Mukavva kutu imali
Defter, Klasör, Dosya, Zarf imali
Defter imali
Zarf imali
Karbon kâğıdı iraali
Kâğıt masura imali
Kâğıt kesme iısleri
Kâğıt mumlama işler!
Kâğıt rule imali
Meşrubat kamışı
:'
.
; • ' , ,
• ' :
-
207
207
2İİ
212
213
214
21.4
215
215
215
21i
KESE K Â Ğ I r a
S c . 41451
Melımet El^ioğiıı
Balıkpazar, Rüstempaşa
Taşçılar Cad. No„ 87
Kese kâğıdı
•Se. 57883
Bo:£aîit BemirkayBak
Maltepe Yeniyol No„ İ2
Topkapı
Kese kâğıdı
•Sc. 64173
Bııl.ıı§ Kesekâğ-iidı tmalâtlıaaesi
Yalıdi. Biîig-ö!
.Sü].eymaniye Mimar Sina:o. Caddesi
Şamdancı Sokak No. e
Tel: 2716
74
Sc. 87342
Viron Aîîclö2s.ya.dis
T a h t a k a l e Deveoğlu Cad, 44
Tel: 22
Kese kâğıdı
84 82
Sc. 93987
Güler Arif Hiknıet Famııkoflıı
Beşiktaş Köyiçi Gliveıı Han 124
mimmwA K Ü T Ü I M Â L
Sc. 27412
EalıamİB, Aromi
Asmaaltı Papazoğ;lu Ha.rji
No. 1-15-16
Tel: 22
Kese kâğıdı
I
Mukavva kutu
81.86 .
•Sc. 30S44
Baki Örer
Çakmakçılar, Sandalyaeılar
Ekberiye Han No. 9
Kese kâğıdı.
Sok,
Se, 33603
Nesim Askari
Tahtakale, Kızıl Han No. 3-6
6.e. 40436
Avram, Albert IVIazaito
Çarşıkapı, İskender Boğazı
Cad. Sepetçi Han alt kat No. 9-10
Tel: 22
Sc. 57632
Kıza î p e k
Küçük Yeni Han Kat 1 No. 2
Çakmakçılar
Sc. 57855
Aşer KasutO'ğlu
Cedit Han Kat 2 No. 43 Tahtakale
Mukavva kutu
Mukavva kutu.
Mukavva kutu
61 79
Bc. 58057
Bohor Dalva
SafDuncu Han içi No. 52-53
Ketenciler
Tel: 22
Mukavva kutu
76 54
Sc. 57506
Kaden Bahar
Hürriyet Oteli No. 15/1
Mahmutpaşa
Tel: 22
Miika,vya kutu
13 74
S€. 45473
Binfei Çiçek Yapım ı Evi
Berç Serkiz Yanıkyan
Kapalıçarşı Kürkçüler No, 19
Tel: 22
M:ııkavva kutu
:Mukavva. kutu
86 50
Sc. 5S183 ,
Yako Dorlevîı
Eski Papazoğlu Han No. S3
Asmaaltı
IVIııkavve, kutu.
Se„ 5960S
Marko Kamili
Mercan Tuhtakaie Uzunçarşı
.M'iiâs Han No. 109'
Mukavva kutu
Sc. 60399
î!ya Hoşol
Çarşıkapı Asma Kandil Sok.
Kavaflar Sitesi 8-9 Bodrum kat
Tel: 22
64 84
Mukavva kutu
Sc. 62257
Efdağ Mustafa Salıri Erdag
Unkapanı Haydar Cad. No. 27/1
Mukavva kutu
Sc„ 63252
Allîert Zavaro
Süleymaniye Şahende Sok, No. 15/1-2
Tel: 27
Bc. 64050
Miiiit ITrer
Namık Kemal Cad. No. 53 Aksaray
Tel: 27
58 28
Sc. 72046
llavit Le'vi
jV:.ahmutpaşa Nur Han No. 1
Tel: 22
Mukavva kutu
85 78
t-c, €0311
Mİşoıı Kasier
Mahmutpaşa Kürkçü Han Kat 2
Tel: 22
Mukavva kutu
28 55
Sc. 64380
Sadîik liutu îmalâthanesi
.Ynda Saduk
Mahmutpaşa Kürkçü Han Kat 1 No. 11
Tel: 22
Mukavva kutu
16 97
15 H2
Mukavva kutu
S c . ^7318 0
K u r t İ § Han . No, 1 6 C a ğ a l o ğ lu
Teh: 22
Mukavva kut u
91 78
S c . 7G44 2
F e r d i Giilme s
B ü y ü k l â n g a Elarako l S o k . No. 1 3
M u k a v v a kut u
Aksaray
Tel: 27
23 58
.'Sc. S1118/2S85C )
Mehmet T a n y e r
Tarakçılar Büyü k Ticare t H a n 2
Tel: 22
Mukavva kut u
65 59
:Sc. 8447 4
Bfelımet İ l ı s a ı ı Y E r t d a ş
E m i n ö n ü Yeşildire k S u r u r i Mahalles i
Mukavva kut u
•Çeşnici S o k . 23/2
Tel: UOJ^
S c . 88878 .
Sabatay S ı ı l a m
M a h m u t p a ş a S u r u r i Mahalles i
M a c u n c u S o k . H a n d an H a n 25/2
Tel:
22 87 55
,...Se. 90658
B a r a h Beîıa r Barul ı
M e r c a n S i y a v u ş S o k . 26
S e . 9137 5
M i s r a k Eııtucıalıı k KÖIİ. Ş t i .
A r s l a n M i z r a k v e Ort .
B a l a t , iskel e Cad „ No . 65
Tel: 21
Mukavva kut u
65 59
•:Sc. 9244 3
â w a m Şıala m
Fazilet H a n K a t , 2 No . 13
Eızapaşa
Mukavva kut u
Mukavva kutu
BEFTEK, KLASÖR, DOSYA ZAEF İMÂLİ
î m a l â t Nev'i
Sc„ 44671
i l m e k Kırtasiye îmalât Koli. Şti .
Marko Çifrut ve oğlu
Tahtakale Cad. Babadalı Han 303
TeL: 27
Klasör
SO İS
Sc.. 49425
IVIa.neor Malımnt Nedim îrengün
Kâğıtçılık Ltd. ŞtL
Tahtakale Fmdıkçılar Sok. No. 21
Exninonti
TeL: 27 J^S €4.
Defter
Klasör
Dosya
S c . 5914 8
Şadi Eeer
JVi'erean Emek Pazarı 12-14
Defter
Klasör
Dosya
S c . 60338
,/İ!2ad. Biimükoği n
Tahtakale Tamburacı Han No. 12
Defter
Klasör
Dosya
Zarf
S c , 63163
Eoben. K o m a n ö
Tahtakale Güler Han, No. 12
TeL: 27
30 65
S c 65819
Nüm Ksantapulos
G a y t a n ' H a n No. 42 üst
Tahtakale
TeL: 27
kat
Defter
Klasör
U 9t
S c 72290
S e m a ! Kibaı*
Dem:iröz Elan 22/6 Ma,rpuççular
Tel..: 22
Defter
Dosya
9Â 57
Defter
Zarf
•Sc. 1^1184
SaMt Yetkili
Talıtakaîe T o m r u k Çıkmazı
rSantml Han No, 13
TeL: 22
Deft;er
Klasör
Sİ 92
Sc. mmn
A j d m îmalât ithalât
Adnan Köken
Galata, Yemeneciler Cad. Nohut Ç, 2
TeL: U^'^^^
Ifk
Klasör
U 30
DEFTEE ÎMÂLÎ;
30983
Yasef Öseskenazi
Oenıiröz Han No. 22 Marpuççular
TeL: 22
• Sc, 43S5Û
Masita Kavuna
Taiîtakale, Tahtakale Cad,
•Cedit Han No. 31
•Sc» 4S753
Yeşil T o k a t Gidon Hekimoğlu
Eminönü Hasırcılar Cad. No. 9/1
TeL: 22
Defter
Defter
&2 93
•'Sc. 49946
Rwmm. Eskinazî
Tahtakale Balkapan Sokak
Balkapan Han No. 78
TeL: 22
Defter
5497
Defter
8S 32 :
..Sc„, 56580
Mesîm î î y o n
Tantonracı Han No. 26 Tahtakale
Defter
Sc. 59832
Gavriyel Sehiri
Küçükpazar Demirtaş Mah.
Cdunkapi Yokuşu Yeni Kozluca Han
Zemin K a t 7/4-3
Tel.: 22
Defter
06 60
SC. 60489
Mişon Meşulam
Yavaşça Şahin Yokuşu No. 8/6
Tahtakale
Tel.: 22
Defter
11 02
Sc. 66497
Yılmaz Kaçan
Tahtakale Üzunçarşı Caddesi
Gör enli Han No. 44
Defter
Sc. 67833
Coşkun Yener
Tahtakale Çamaşırcı Sok. 19/2
Tel.: 22
Defter
92 89
Sc. 71349
Yasef Bennun
Tahtakale Güler Han No. 26
Sc. 88355
Fa^l Kırtasiye Vîtalî Baharya
Kemal Han No. 5 Tahtakale
Tel: 27
Defter
Defter
95 94
ZARF ÎMALÎ
Sc. 30604
Sara Behar
Tahtakale Hasırcılar Yeni Han
No. 4
Tel: 22
Zari
28 74
—
21S
Sc. 62504
Jozef M o f m a B „
Sirkeci Efeussinit Ca,d.! 67/1
Tel: 22
02 49
Zarf
8 c . 70556
Yasel KodrlgMe
DemirtaŞ; Kepenekçi Sinar, Yokuşn
No. 0/1
Tel: 22
80 4B 22
Zarf
€9 Or
Sc. 84CVI9
Alîîîiet Mwmifei:
Ckfcarais
Yeni Kozluca Han 7-9
Kantarcılar
Tel: 27
75 10 /
Zar^
9
EAEEON
KAĞÎDİ
Gc, 20965
MııMttM Sart
K a , r b o ı ı Kâğıdı îaıalât.feaxıesı
Voyvoda Cad. Voyvoda Han 3 G^alata
Tel.: 44
Kâğıt masura
69 32
. Sc. 64315
Mef time ZoTzâmaB
Ka.bakulak Cad, No., 'm'
. Karagramrlık
Tel: 22
Karbon kâğıdî
06 08
Sc. 52981
îlya Samporta
Kuledibi Nurhan N o , m/1
Galata
Tel: 44
ÎMÂLÎ
55 09
Kâğıt ınasura
KA'ĞIT KESME
IŞLEEÎ
îmalât Me¥İ
Sc. 47111
Fajwel Hawinoiwicki ' K â ğ ı
Beşiktaş Yalı Sok. No. 391
Tel.: 48
t kesm e
12 57
Sc. 53185
Aîımet Çilek K â ğ ı
Cemal Nâdi r Sok . No. 20/1 C a ğ a l o ğ l u
Tel: 22
t kesm e
53 87
K Â Ğ ı T HTOMLAMA IŞLEKI
Sc. 41149
Avram Namer ve Ort. Koli. ŞtL
K â ğ i t Basım, ve Mumlama E v i K â ğ ı
Tahtakale Deveoğlu Yokuşu No , 6 8
Tel: 22
t mumlam a
87 97
Sc. 51465
Şemsettin Yazıcı K â ğ ı
t mumlam a
Beşiktaş Fırın Sok. No. 49
K Â Ğ I T EÜLE İMÂLİ
Sc. 22271
H i i i s t o Biferas K â ğ ı
Beyoğlu T o m t o m Mahallesi (hesa
C a m c ı Feyzi Sok. No. 5
Tel: 49
t rulo
p m a k i n a l a r ı için)
13 06
MEŞEÜBAT KAMIŞI
Sc. 59677
U m u r K o î l . Şti,
C e l â l Umur ve Nedim U m u r Meşufoa
F ı n d ı k l ı Mebusan Cad.
F ı n d ı k l ı Han K a t 1
Tel: 49
62 10
49 25 98
t kanıış î
.XX — BASKÎ, DtZGİ, CÎLT VE ÜLİŞE SANAYİİ :
Sayfa
Matbaalar ve cilt işleri
Ofset baskı
Cilt işleri
Dizgi işleri
Klişe işleri
Plâstik film tlzerine baskı
Teneke üzerine baskı
7Vi
,
^
,21.9'
236
237'
237
240
240
MATBAALAIi WE € Î L T tŞLEEÎ
imalât' Me¥İ.
Sc. 14553
Olıanîies Beyazberber
Sirkeci Ankara Cad.
Cağaloğlu Yokuşu No. 9
Tel: 22
85 13
Sc. 17704
Sinan Onur
Sirkeci Gümüşiıaneli Sok. No, 5
Tel: 22
Ma-t)baa.. işler i
39 38
Bc. 19658
İlker Basımevi
îsîmail İlker ve Ort.
Sirkeci Resitefendi Han No. 13
Tel: 22
Matbaa, işler i
01 59
Sc. 18505
Ahmet Sait Onuk
Sirkeci Hüdavendigâr Car, No. 41-43
Tel: 22
B/Iatbaa işler i
Matbaa. ısîerl
21 18
Sc. 23017
Özen Basımevi Kapril Şeremet
Eıbussuut Cad. No. 17
Sirkeci
Sc. 23421
Sezar' Kigo Halefi Giovanni
Leonarda Tamlrıırinî
Erguvan Sok. No. 4-6 Galata
Tel: U28
67
42
Sc. 24902
Nesim Avram Eskinazi
Marpuççular Emiroğlu Han No. 12
Tel: 22
'Matbaa işler i
05
Sc. 23514
Otiicüyan Halefi
Ütticüyan Kasparyan
Cağaloğlu Yokuşu No. 37
Tel: 22
'Matbaa İş:^Ieri
24 5
M a t b a a işie'f l
Sc. 28168
Akay Basmievi Volf Aîeksaııdr
Büklü' Hasan Han No,, 5/12
Galata
Sc. 28815
Avr,am K o h e n
.Birol Han Kat 3 No. 19 Mercan
Tel.: 22
Matbaa işleri
Matbaa işleri
17 20
Sc. 31545
İleri Matbaası - Orhan Özg-ören
Yordan Han No. 13 Galata
Tel.: 4If
Matbaa işleri
U 72
Sc. 32327
Biamıara Matbaası Mnlıarrern Taşçı
Büyük Milas Han No. 53
Cağaloğlu
Tel: 22
Matbaa işleri
87 59
Sc. 32054
Matbaa işleri
Kültür Matbaası Takor Batmam*
Sirkeci Ankara Cad. Orhanbey
Han zemin kat
Tel: 22
53 90
Sc, 36917
Arlstidi Paviopnlos
Galata Yüksekkaldırım Sok,. N o . 70
Tel: U25
Matbaa işleri
87
Sc. 38149
Kemal Salfati
Yeşildirek Mısırlı. Han No. 24
Matbaa işleri
Sc. 33684
.Erkmen Matbaası
Murat Boğan Erkmen
Ankara Cad. Ebussuut Sok, No„ 6 1 / î
Matbaa işleri
Tel: 22
Tel: 22
97 38
95 51
Sc. 39267
Asri Basımevi Marcello Figari
Gümrük Sok. Ada Han No„ 1 Galata
220
Sc. 40089
F;aııayct Zaİıariadi
Galata Billur Sok. No. 12
Sc.. 40124
Fmli Zalıaryadis
Cîalata Gümrük Sok. Uğurlu Han
Kat 1 No. 1
Clmnmı Yalçın
Dlvanyolü. Ersoy Han
Tel: 22
Matbaa isleri
Matbaa işleri
Matibaa işler!
06 93
Sc. 40405
Saray Matbaası Fasii Şatır oğlu
Taşdirek Çeşme Sok.. 3/5
Çemberlitaş
Tel: 22
M;atbaa işleri
72 ^2
Sc. 40621
Eofcert ü ç ü n c ü Kasııto Atlas Basım Evi
Büyük Yeni Han Orta Kat No. 23
Tel: 22
Matbaa işleri
96 77
Matbaa işisri
Sc. 41129
Güngör Basımevî Todori Aîianyadis
Galata, Büyük Millet Han No. O
Sc. 41922
Nazım Berksoy
Ankara Cad. Adalet Han Kat 1 No. 5
. Sirkeci
Tel: 22
06 78
S c . 44244 '
Dikraıı Gamsaragaıı
îst. Çakmakçılar Çarkçılarda No. 18
Tel: 21
Matbaa işler!
13 58
Sc.. 42674
Bers Kitapları. A. Şti.
Sultanahmet Ticarethane Sok. 49/1
Tel: 22
Matbaa işler!
73 15
Matbaa işleri
Ders kitapları
Sc. 44619'
Macli Atagiir Matbaası
Doktor Sminpaşa Sok. No.7
Cağaloğlu
Tel: 22
Cilt
0^98
Sc. 45318
Tasarruf IVİatibaası - îîraB.t ToruiıyaB
Yenipostane Cad. N o . 21
Tel: 22
M a t b a a İsler i
M a t b a a İşler i
61 20
Sc. 45584
Orhan Mete ve O r t KoL iŞti
•Cağaloğlu Bozkurt B:an
Tel: 27
Jf5 38
8 c . 45693
universal Ofset
Muzaffer Ergimsoy
Aksaray Horhor Cad,,
Kırma tulumba Sok. 23/1
Tel: 21
Gelincik Tiearet » İsmail Esrigüıı
•Çarşıkapı İskilip Han 16/30-39
Matbaa isler i
28 48
Sc. 47670
Cemal A m i
Cağaloğlu Hilâliahmer Cad. No. I S /S
Tel: 22
Matbaa i§ler.i
Cilt
30 04.
• Sc. 47028
Tel: 27
.Matbaa i§ile.r i
Matbaa işler,!.
91 20
Sc. 47782
â k o r m IköM. Şti. Yaııi KömoiMos
ve Binıitri Argiro Fola,s
•Galata Melek Han Kat 1 No. 7
Tel: UU
^4
Sc. 48217
IVİim-€im Matb'aası
•Münir Cemil .Ağakay
-Beyoğlu Ham,albaşı Cad,, 22/1,
Tel: UU
H
Matbaa işleri
Matbaa !§!e.ri
S c . 486S1
.â:rı Mai'fcaasi - Hasan Ergiivenli
C a ğ a l o ğ l u Alemdar Mah. Hamam, v e
Matbaa
işleri
T a ş S a v a k l a r Sok. No, 12
Tel.: 22
01 12
Sc. 4 8 8 1 1
v a M e t t i n Albora
C a ğ a l o ğ l u Türkocağı Cad. N o . 3 5 / 1
Tel.: 27
Matbaa işleri
39 00
S c . 49837
Çevket Ünal
llUâiiahmer Cad. No. 38
Tel:. 22
Matbaa işler!
71 31
Bc., 48993
Slelîmet Akyay
Cağaloğlu Hilâlialııner Cad. 3 / 1
Tel: 27
26 24
S c . 50086
Arva Basımevi Artîn Askaser
Galata, Mumhane Cad. No. 8 5 / 1
Tel:
Bc.
U
Matbaa işleri
Matbaa İşleri
78 27
51087
€/iİMe§ Matbaası - Dimitri Epifanis
ve Nikolas Fefamios Koli. Ort.
Bankalar Cad. Yanıkkapı Sok, 9
Galata
•Sfi 51406
B^abîâli Yayın ve Basımevi
A.ZİZ ü ç t a y
Cağaloğlu Cemalnadir Sok, No. 9 / 1
Tel: 22
Matbaa işleri
Matbaa işleri
51 16
8e. 51469
Giinay Maüîaası - Mığırdıç Gülümser
Beyoğlu "İstiklâl Cad. Tokathyan
ݧ Han alt kat No. 1.25
Matbaa işleri
Sc., 51562
Cağaloğlu Yokuşu No, 13
Tel: 22
50 16
Matbaa işleri
Berdj Khedichıan
Ankara Han No. 74 zemin kat
Sirkeci
Tel: 21
29
Sc. 55341
İ b r a l ı i m Çetin Adakası.
Sanzeyfoek Sok. No. 4 / 2 Galata
5c. 55715
.-JLYaiîg-eîos Llmetald.
Cağaloğlu Yokuşu No. 15
56410
A.B.€. Matbaası
Unpen Yetvart Maşaoğlii
<Şişli Palaz Sok. 22/B-2
Tel.: 48 32 13 49 97 06
Sc, 56442
Y a l ı y a Türkân
Büyük Milas Han Kat 1 No. 121
-Aşirefendi
Tel: 22
Matbaa isk^ri
Matbaa işleri
Matbaa işleri
Matbaa işleri
Matbaa işleri
18 89
~Sc. 56467
îa-occa Basımevi - Marcel ve Ensene
'Kocca Kolî. Şti.
Kemeraltı Cad. No. 69/1 Kat 2 Galata
Tel.: 4^58
Sc. 57637
Abclnlîah Giilkılık
Sirkeci, Ankara Cad. No. 47
TeL: 22
Matbaa isleri
65 37
Sc, 5mm
'Marîn K o l i Şti,
Aîîmet Atillâ ve Ortağı
Divanyolu Biçki Yurdu Sok. No. 4 / B
'Tel.: 22
Matbaa işleri
09 71
Se. 58794
Akış Basımevi - İsmail Bakış
•Galata, Bereket Han 24/1
•Tel.: 44
Matbaa işleri
08
86 94
Matbaa İşler!
:SC. 59053
Nur Basımevi - Anjel Cibre
Tahtakale Ersoy H a n N o . 4
TeL: 22
SC. 59652
Naci Golar
Cağaloğlu Çatal Ç e ş m e S o k . N o . 4 / 1
TeL: 22
Matbaa işleri
S8 32
Matbaa işleri
49 45
Sc. 59730
Alev Basımevi - Kofoert Leviii
Mahmutpaşa, Aktarbaşı H a n No. 22'
Sc. 60509
Kaya. K ö k Mathaası
Cağaloğlu Hoca Rüstem
Mektep Sok. No. 9
TeL: 27
48
Matbaa isleri
M a t b a a işleri
68
Se. 60582
Spor Basımevi - Niko Sansaroğlu
Bankalar Cad. Hacı AM S o k . N o . 2 1 / 1
Galata
Sc. 60Ö85
Vako Basımevi - Kostantîn Strodas
Galata, Yüksekkkaldırım No. 64
Matbaa işleri
Matbaa işleri
S c . 61053
Beyoğlu Basımevi - Yusuf Aydın
Bankalar, Banker Sok. No. 12
Galata
Tel: 44
71 16
.Bc. 62007
Avram Bahar
Kepenekçi Sabunhane Sok„
:N.O. 40 Kat. 2 Kantarcılar
Tel.: 22
Matbaa işleri
Matbaa
işleri
Matbaa
işleri
66 94
Sc. 62558
Cahit Matbaa - Cahit Özdorop
Cağaloğlu Nuruosmaniye Cad. 92
TeL: 27
63 55
F„ 15
Sc. 62559
Karar Matfoaasi - İsmail Kara
Çarşıiçi Perdahçı Han No. 1
Sc. 62788
Atalay Matbaası - Kenan Atalay
Cağaloğlu Ceridhane Sok. No. 3/1
Tel.: 22
88 02
Sc. 62789
Öztiirk iWatbaasi - Sabri Beygo
Bbussuut Cad. No. 42
Tel:: 22
ö ğ ü t Basımevi
Emin Çayırlıoğlo
Sirkeci Ebussuut Cad. No. 70/A
Ss: 63053
Beıırubi Basnnevi - îsak Benrobi
Yeşildirek Kalmazlı h a n N o : 11
Tel;
.^7 29 07
S c : 63054
Bemrm. Matbaası Sahibi
Ralimi Otaner
Zindankapı Zindan han N o : 38
Bc: 63057
Vedat Turgray Matbaası
Vedat Ttırgay
Çarşıkapı Kore han No. 37
Matbaa işleri
Matba,a işleri
Mat'baa işleri
Matbaa işleri
Matbaa işleri
2-2
S3 82
S c : 63206
Hristo Boras
Şahkiüu Timirci S. Marangoz çık.
No„ 14/1 Beyoğlu •
S c : 63319
Yılda Alvayero
Tahtakale Tanburacı han No. 13
Tel: 22
Matbaa işleri
82 09
se. 62790'
Tel: 27
Matbaa işleri
89 57
M.atbaa,., işleri.
Sc: 63399
Foil Easımevî - Foti Kaatareı
Beyoğlu Kumbaracı yokuşu No. 125
Matbaa işleri
Tel.:
S c : 63401
Kavas M,atbaası Mostafa Kiiçükkavas
Sirkeci Hocapaşa Sok. No., 51
Tel.: 22
75 23
S c : 63420
Ali'met Zeki Yeşilce
Katırcıogiu Sok. No. B/l Yeşildirek
Tel.: 27
Sc: 63595
Basar Basımevi ~ Avram î ş
E:araköy Emekyemez Mah.
Ernekyemez Sok. 1/1
Matbaa işleri
Matbaa işleri
1,3 60
S c : 63620
Panayot MiçeM
Galata, Sarnıçh
Matbaa işle.r1
Rm
No. ,1,3/12
S c : 63729
^-eki Basımevi sahibi Albert Gerşon
•Ticaret Han Sok,, No,. 34
Oalata
Tel: U
Matbaa işleri
78 38
•Sc: 63594
Sürat MatbaasıAvadis Keslşc^grlıı,
Aşirefendi Cad. Hoca Kasım Köprü
Sok. Besler Han kat 2 No. 17
Tel.: 49
Matbaa İçleri
36 34
•Tel: 63436
Say Matbaa ve €ilt Ev.? .Fınat Say
Babıali Cad. 21/1
Tel.: 27
Matbaa işleri
36 oı
îmalât' Ne¥M
S c : 63837
Yako Karluyoi
Miieyyedzade Yüksek kaldırım No, 31
Galata
Matbaa işleri
Sc: 63953
Adli Ofset Basımevi Adli Ya.zıeı
Vezir Han Cad. No. 86/1
Nuruosmaniye
Tel.: 22
Matbaa işleri
65 64
Sc: 64224
Şimşek Basıme^â - Robert î . Fresko
Ankara Cad. Reşit Efendi Han No. 6
Sc: 64335
Saadettin, Matbaası
'Saadettin Taş
Nuruosmaniye Aksaray îş Han No. 6
Matbaa işleri
Matbaa işleri
TeL: 277935
Sc: 64381
Bahar Matbaası - Gavsi Ögel
Mahm.utpa§a Sultan Odalar No. 6
Matbaa i§le:d
Se: 64645
Buket Basımevi-Hartun Barsamoğîıı
Galata, Kölemen Sok. 11/A
TeL: U 96 61
Sc: 64765
Faik Faraiî Matbaası-Falk Paran
Cağaloğlu Yokuşu No. 11
Matbaa işleri
"Matbaa işleri
Sc: 64906
Aheiîk Matbaası-îlhan Kuyumeu
Cağaloğlu Yokuşu No. 33
Tel: 22
72 50
Miatbaa işleri
Sc: 66358
Kemal Özi ş Mustaf a Aydın v e
Nazıim Öziş Özayd m Matbaacılık
¥e Tic.
Nuruosmaniye Cad, No. 61
Tel: 27
20 93
Sc: 66371
Asri Basımevi - îbraliim Tıınçbilek
ve Yakup Atillâ Koli. Şti»
Sirkeci Eibusuud Cad. No. 55/57-1
Tel: 22
30 91
S c : 68985
Yalem, Öz-Selâhattîn Y a l ç m ö z
Cağaloğlu Nuruosmaniye Cad„ 38/1
Tel: 27
Mathaa işleri
00 3Jf
S c : 68460
Gürh.an Matbaası ve Kâğıt Tîcarethanes î
Sadi Göncü
Cağaloğlu Cemal Nadir S o k . 16/A
Tel: -22
Matbaa işleri
91 16
Sc: 67354
Selâhattin Yöriik-Yörük Matbaası
Cağaloğlu Örnekal Han. No. 11/ 3
Tel: 22
Matbaa işleri
07 85
Sc: 67086
Ömer Tabur
Cağoloğlu Başmuhiddin Bok , No, 3/1
Tel: 22
Matbaa işleri
36 28
S c : 66494
Necati Engi n
Hilaliahmer Cad. Hamam Sok, No. 3/1
Cağaloğlu
Tel: 22
Matbaa işleri
21 39
Matbaa işleri
İmaîât
Sc: 69049
Arslan Tıırgııt Şedelezade
Molla Fenari Sok. No. 16
Cağaloğlu
Tel.: 21
Nevi
Matbaa işleri
32 20
Sc: 69053
Saîiîil Latin
Divanyolu Bi§ki Yurdu S o k . No„ 13
Sc: 69361
Moiz Demogris
Tahtakale Tomruk Sok. Küçük Şark
Han No. 26/14
Matbaa işleri
Matbaa işleri
S c : 69966
.Münir PO'Sat
Matbaa işleri
Cağaloğlu Baş MuhavSip Sok. No. 11/1
Tel: 22
3A 30
Sc: 70145
Naci Sözen
Tahtakale Emniyet Han No. 7
Sc: 70938
Kardeş Matbaa ve Cilt Evi
Y. Olçayto
Babıali Küçük Han kat 2
Tel:
22
Matbaa işleri
13 53
Sc: 73168
Mehmet Bozkurt Ayman
Mengene Sok. No. 8
Nuruosmaniye
S c : 71820
Altın Kitapları Yayın Evî
Aziz Bozkurt ve Orakları Koli. Şti.
Cağaloğlu, Celâl Ferdi Gökçay
Sok. Aksoy ve Aykm Kan 21^23/17
Tel: 22
Matbaa işleri
40 I}5
Matbaa işleri
Matbaa işler :
tmaîât Nev'i
Bc: 71832
Merıteş Mehmet Midaijet Mente^
¥Iühliırzade Han No.432 Balıçekapı
Tel.: 22
Matbaa işleri
J^S 35. / 60
22 05 18
Bc: 73717
Zühal K.OI1. Şti, Nilio Surııopıılos
ve Kostantintinos Sıırriopulos
Beyoğlu Çukur Sok. No, 41
Tel: U
Matbaa
işleri
55 11
S c : 74462
Naci Kıırtoğlu ve Ort. Adi Wmn,
Galata, Demirciler Cad. No. 34
Şti.
IVIatbaa işleri
Tel: U6If39
Sc: 74573
Şeıs.ay Matbaası-Kâzım Burçak
Şerefefendi Sok. No. ^9
Nuruosmaniye
Tel: 27 U 25
Matbaa işleri
Sc: 74886
Yeni BO'ğ'an, Matbaası
M'ustafa Tamer
Cağaloğlu Cemal Nadir Sokak
Biüyx!,k Milas Han NO'. 5 0
Tel: 27
Ma.tba4^ .işî^ı
50 35
Sc: 75393
özyıs.rt Basımevi
,îsm,aii Selçuk Çakıroğiıı
Galata, Yüksek Kaldırım Cad. No. 3
Tel: U20
55
Sc: 75892
Çolak Matbaası-Mehmet Çolak
Cağaloğlu Emek İş Han No, 51
Tel: 22
.18 55
IVlat^baa işleri
Bc: 75908
Fatma Zahid e Atas u
Beyoğlu Mis Ha n No . 13/1
TeL: U
60 89
S c : 77638
Nurtan Matbaas ı
Aslan Gali p Girgi n
Çarşıkapı Gedikpaşa Cad. 23-25
Ömür Pasajı Zemin kat No . 7-8-9-13-14
TeL: 22
Matbaa işleri
73 27
Sc: 79154/21132
Cenyo Basımev i - Lus i Beniisih o
Galata, Sevgi iş Han kat 1
No. 2/3
Tel: U60
Matbaa işleri
Matbaa işleri
87
Sc: 79288/21332
AMf Acunseve r
Valide Medresesi Sok. No. 11/1
Fatih-Çarşamba
TeL: 21 24 91
S c : 79831
Temel Ticare t Mehme t Beyhatu n
Küçük Gürenli Pasajı 12/5
Tahtakale
Matbaa işleri
Matbaa işleri
T e L ; 27 39 06
S c : 80781/23382
Çmar Matbaası-Mehme t Fahretti n Pakka n
Emek iş Han zemin kat
No. 55/56 Nuruosmaniye
TeL: 27
37 34
S c : 81217
Hauf Canbolat-Şif a Matbaas ı
Cağaloğlu Moll a Fenar i Sok . No, 40
Tel: 22
Matbaa işleri
63 63
Matbaa işîer^
Bc: 81350
Ark Matbaacılık ve kut u Sanayi i
Kemal Kaptanoğl u
Nuruosmaniye Caddesi No. 82
TeL:
Matbaa işleri
21 kl 7S
Sc: 81763/24723
Fırat Matbaası-Saime Özka n
Tarlaibaşı Cad. No. 123 Bodrum kat
Tel:
Matbaa işleri
If9 53 55
S c : 81983
Cemna Matbaası Miîıra n Anaryaoğl u
v e Setra k Saryan Koli. Şti.
Nuruosmaniye Tanyol Han 5/2
Tel:
Matbaa işleri
27 13 39
Sc: 82439
Matbaa Teknisyenler i KoL Ş t i
Şamil Lâti n v e Ort .
Divanyolu biçki yurdu Sok. 12
Dr. Şeşki bey han No. 1 Z e m i n kat
Tel:
Matbaa işleri
22 50 61
S c : 83550
Değirmen Reklâmcılı k
Matbaaciilık v Ambala j
Sanayii Ltd . Şti .
Galata Kemeraltı Cad. 83/1 .
Tel: JfJf 9If 50
S c : 83579/27157
Ö^çenlr S o l i , Şti. Çis^gi ve
Mücellitlıanesi R^inas Budak N. Budak
Küçükpazar Yeni Kozluca Han 7 / M
Tel:
22 49
Matbaa işleri
72/7
S c : 83618/27209
Karadeniz Matbaas ı
Kemal Karadeni z
Cağaloğlu Şeref Efendi Sok. No. 32
Tel: 22
Matbaa işleri
91 08
IVIatbaa işleri
S c : 83943
Orhanlar Mathaası KoM, Ştî.
Orhan Şuşnd ve Orhan T a n c a
Çemberlitaş Piyerloti Cad. 37/.1
Tel.: 22
Matbaa işleri
86 79
S c : 34437/28230
Akfoa'ba Matbaaeıîık-Ergîn Ortaç
Yanıksaraylar Sok. No. 21-23
Cağaloğlu
Tel: 22
18 11
Sc. 84966
Yeni Alev Matbaası îsak Alev
Mollafeneri Sok. 21/A
Cağaloğlu
Tel: 27
Pmar
21 99
Sc: 90110
Azim Matbaa ve Ambalaj Sanayii
Ali Alparslan
Cağaloğlu Kurt iş han No. 110
Tel: 27
Matbaa işleri
09 49
S c : 89906
Aksiseda Matbaası
Ahmet Kibritçioğ-îu
Divanyolu Cad„ 101/A
Tel: 27
Matbaa işleri
70 13
Se: 89845
Tiglat Tiearet-Selman
Kurtuluş Cad. 239 ve
Teşvikiye Cad. 173/5
Tel: 47
Matbaa işleri
02 Jf2
Tel: 87639
Halil Erkan Gül
Cağaloğlu Türbedar Sok. Gül Han No. 6
Tel: 22
Matbaa işleri
33 68
Matbaa işleri
îm..üât Nev'l
Bivıak. Matbaası ve Yayınları
M.. Cfîıad B ü s 3 k Kardeşler Kol. Şti .
Cağaloğlu Dr. Şevkibey Han 12/A
Tel: 22 57 26
Matbaa işler!
Sc: 91314
Taşangil Matbaa Mukavva. Kııtıı
Îmalâtı-Fahri Taşangil
Cağaloğlu Şsrefefendi Sok. No. 19
Tel: 27 58 90
Matbaa işleri
Sc: 91512
Slbeyi Matbaası
Ahmet Sami îlbeyi
Dlvanyolu Kayadelen Han zemin K.
S c : 91'«87
YuTt Matbaası ve Ticaret
İşleri Davit Dizen
Karaköy Kölemen Sok. No. 19
Tel: U 59 76
Matbaa işleri
M a t b a a işler i
Bc: 92664
İsmail Şimşek Matbaası
Yeni Kurt î ş Han. 3/B
Cağaloğlu
Sc: 92947
Okyay Matbaacılık .Koll. Şti.
Karaköy Mumhane Caddesi
Kireç Kuyusu Sok. 6
Tel,: 49
93 97
Sc: 93434
Genıçaiy Ma.tbaası-Hatice Gençay
Ankana Cad. Küçük Han No. 31
Cağaloğlu
Tel: 27
78 23
M ati: a a isler!
OFSET BASKI
imalât Nev' i
S c : 8431 9
Tör Basmıevi-Engri n T ö r
Cağaloğlu Çatalçeşm e Sok . 48/ 4
Ofset bask î
S c : 8636 2
Morova Ofse t Basımev i
Nihat Acem i
Sirkeci Besle r Ha n No . 1 9
Tel: 22
Orset bask ı
82 O 4
Bc: 8872 5
Levent Ofse t Basımev i Ofse
Cağaloğlu Moll a Fenar i Caddes i Tip
îşoan i ş Ha n No . 1 6
Tel: 27
t bask ı
o bask ı
52 20
Se: 8907 0
Teknik Ofse t Bası m Ev i Ayl a Tatar i
Cağaloğlu Moll a Fenar i Soka k
Birol i ş Ha n ka t 1
Tel: 27
Ofset bask ı
29 58
Sc: 8981 7
Çetin Ofset Basımevi-Çeti n Yamanl j
Nuruosmaniye Alibab a Türb e Sok .
No. 29/ A
Ofset bask ı
Sc: 9188 5
Yıldız-Ofset Koli . Şti .
Tavukhane Soka k No . 2 3
Sultanahmet
Tipo bask ı
Sc: 93163
Robert Levîli
Mahmutpaşa Attarbas ı Ha n No . 2 2
Tel: 27
19 98
Otset bask ı
€ î L T ÎŞLEEÎ
î m a l â t Ne¥İ.
B c : 60154
Necdet So my ak
Nur Han No, 8-11 Nuruosmaniye
S c : 62204
A h m e t Sezai KalemoğİM
Süleymaniye Tiryaki Çarşısı No. 41
S c : 62236
Bilgiçler Kurma ve Cilt x^tolyesi
İsmail BiI:Ee
-Şeref Ef. Sokak No., 3 3 Cağaloğlu
Tel.: 21
Cilt
Cilt
00 69
•Sc: 81800/24770
Tatildi! Baskı ve Cilt Atölyesi
Fahrettin Tathdil
'Nuruosmaniye Mengene Sok. No,. 5
Tel: 21
Cilt
Cllf
98 11
-Bc. 85662
Sirarpi Biiyüksolakyan
Cilt
Cağaloğlu Narlıbahçe Sok. No. 9
^Sc: 87162
Lâle Cilt Evi
Kadri Şerafettin Eralp
Cağaloğlu Kurt î ş Han zemin
•Tel: 2110
15 / 19
Cilt
kat
OÎZGÎ İŞLEEÎ.
Sc: 21270
Albert Civreoflıı
Galata, Yenicami Medrese Sok. No. 23
Tel: 22
18 11
Dizgi
Bc: 88Ö63
Spor Matbaası Neaahat Uzgoren
¥e Ort, KoîL Şti.
Çemberlitaş Palas Daire No. S
Tel: 22
78 11
İntertip dizgi
22 W 76
Sc: 5:9421
Pizer Koııea Matbaası
îsmaii Hakki Dizer K o n c a
Cağaloğlu Şerefefendi Sok. 35/1-2
Tel: 22
Dizgi
85 02
KLIŞE IŞLEE Î
Se: 36317
Türkiye Kli.§e Atölyesi
Kapreel Karanfilyan
Sirkeci, Ankara Cad. No. 38
Klişe
S c : 42041
E o p e n Küçük Ütücü
Suitanhamam Kalifidis
No„ 15-16
Klişe
Han
S c : 42:645
Ar .Artin Kayaer Klişecilik Mabaacıîık
Naflzpaşa Han
Bodrum kat 20/C Cağaloğlu
Tel: 22
72 19
Eenk KMşehaaıesi Kenan Öı ^iç
Cağaloğlu Yokuşu No. 14/1
Tel: 22
Klişe
Bilişe
78 12
Sc: 50458
Nisajı I-îızlaa
A n k a r a Cad. Vilâyet Han No. 10
Sirkeci
Klişe
S c : 51011
Şark Klişe Atölyesi
İstepan Bleneşyaıı
Mumhane Caddesi
Mumcu Ean No. 54/19-20 Galata
Tel.: 44
72
Klişe
18 84
Sc: 6694D.
üşen Klişe Atölyesi,
Hartun Eğlence
Cağaloğlu Cemal Nadir Sok„ No. 14/2
Tel: 2718
K]]şe
91 76
S c : 6694:4
Öz-Ar KMse Atölyesi
Necmeddin Tinaz
Cağaloğlu Yokuşu No, 4/2
Tel: 27
Klişe
57 38
Sc: 64343
Ekspres Klişe Antony o Minopnlös
Sirkeci Ehusuut Cad. No. 14:/2
Tel: 22
Klişe
91
S c : 51640
Sürat Flişe Atölyesi Ağya Erdinç
Kızılay Cad. No. 13/B Cağaloğlu
Tel: 22
,
84
27
44
Klişe
80
S c : 83686/27293
Hüner Klişe Vahran AzadoğM
Cafaloğlu Narlübahçe Sok. No. 2
Tel: 22
Klişe
73 94
S c : 84849/28734
Zuhal Klişe - Abdullah Foray
Galata Günsay Han No. 107/9
Tel: 49
32 44
Klişe
S c : 90717
;§eMr Klişe-Alâaddin Dikmen
Sirkeci Ankara Cad. 5 4 zemin kat
Klişe
TeL: 27 36 21
Be: 93886
I§ık Klişe Tahir Yılmaz Karaçalı
Cağaloğlu Selvili Mescit Sok. 14/2
Klişe
TeL: 22 91 78
Plâstik Film Ü^zerme Basfciı
Sc. 90315
Aktiiğ Plâstik
M. Tuğrul A k o s m a n Film
Cağaloğlu Nuruosmaniye Diıba Han
Alt kat 13
Tel: 22
üzerine baskı
83 03
TENEKE
Ü Z E R I M E BASK
Î:
Bc: 89644
Metin Çetin îşmen ve Ort. Ofset
.Ambalaj Sanayi Adi K o m . Şti.
Karaköy Keçepiri mah. Çekirdekçi Sok. 3
Tel: U "^7' 76
Teneke üzerine basku
Bc: 91140
Türkmen Teneke Basımevi
i b r a h i m Mehmet Türkmen ve
Ort. KoL ŞtL '
Şişli Kâğıthane asfaltı 89
Teneke üzerine baskî:
XXI
K I M : YA SANAYİİ :
îlâç imalcileri
Ağaç talmidi ilâçları
Diş macunu, gazlı bez imalcileri
Parke, muşamba ve maden cilâsı imalcileri
Ayakkabı boyası ve cilâsı imalcileri
Mum imalcileri
Sulfone yağ imali
Yağ harmanlama işleri
Nebati yağ rafinasyonu işleri
Madenî yağ şişeleme işleri
Peynir mayası imalcileri
Apre maddesi imalcileri
Tekstil ve deri kimyevî maddeleri imalı
Yağlı boya imalcileri
Toz boya imalcileri
Toz boya ambalajlama işleri
Sulu b o y a imalcileri
Çlvit ve kma imalcileri
Saç boyası imalcileri
Otomcbil b o y a m a isleri
Bezir yağı imalcileri
Tiner imalcileri
Vernik imalcileri
Üstüibeç imalcileri
Otomobil pasta ve macunu imalcileri
Sun'î bal peteği imali
Tecrit maddeleri imah
Matbaa ve dolma kalem m ü r e k k e b i imalcileri
Plaster b ? n d imah
Ruj-Tırnak cilâsı imalcileri 956
Şampuan . Krem - Sprey - Pudra imalciierl
Şişelem.e içleri, çocuk pudrası, kâğıt mendil
imalcileri
Kolonya imalcileri
243
244
244
244
245
245
246
247
247
247
24S
248
248
249
250
250
251
25-1
251
251
252
252
2*53
î>53
254
254
254
^2'56
256
257
258
258
ÎLÂÇ İMALCİLEKÎ
îmalât NeY'I
32211
Fuez^eı Celâl Erfoay Halefi
Münir Erbay
G ö z t e p e , İstasyon Cad, No. 103
Sc:
Tel: 55
20 94
-
îiâç
55 34 61
Sc: 53037
Folen Lafeoratuvan - Fuat İnsel
ve Ortağı Kol. Şti.
Kasımpaşa taibakiıane Cad. No. 10
Tel: 49
ilâç
4S 43
Sc. 54436
Sızma Laboratuvan - Sabri Tatlı
Aşirefendi Cad. Hanımeli Sok.
E m e k Han Sızma Latboratuvarı 6/8
Tel: 22
ilâç
47 67
Sc. 59821
Uçakla
Z i r a î K o r u m a A.Ş.
ilâç
î s t i k l â l C a d . Hidivyal palas kat 1 No. 30
Tel:
U
35 84
Sc. 67585
C a n k o r ı ı r Tıbbi Müstahzarat
L a b o r a t u v a n - Kemal C a n k o r u r
F
Bashoca Sok. No. 23
S ca.t i h
7138S
Tel: 21
îlâC
32 05
Şifa İlâç Sanayii Ltd. Şti.
• a ğ a l o ğ l u H o c a Rüstem Mektep
Sok.
No.
Tel: 27
İlâç
11/1
22 50
Sc. 31841/2482
IsL İiâe Laboratuvan
Eczaeı î s o ı a i ! Azmi Yüksel
S a m a t y a Helva,cı T a h s i n
Tel: 22 kl 07
Sok.
i^lâç
No.
5
ö r . M e h m e t Huri Ayberk
-Bnltanaîımet Piyorloti Cad
1/9 A^hevk. Apt.,
İlâç
AĞAÇ TAHNİDİ ÎLÂÇLARî. Î.M,â.LCİLEEÎ
•Se: S354e
Kereste Sanayii Koli. Şti. "V'Oiumoni
Ömer Aksakal H. Şadi Önel
- S a m i Topçular Uluyol Sok. 10
Tel,: 215S47
t CB
(Ağaç t a h n i d ilâcı )
Ağaç taıhnidi
- 27 0^66
^•Sü, S1412
M l c t e o n ' s Emprenye maddeleri
E n â i s t f i s î Ltd. Ş t i
-••.Karaköy Arıslan Han k a t 3 No. 305
'Tel,: M 20 63
BÎŞ MACUNU,,
Antiblu ağaç Tanalit
maddeleri
GAZLI BEZ ÎMALCtLEEÎ
,..Se» 41B43
'•Tarlaa Labaratuvarı.
B r . .Ali Eıza Tarlan
Cağaloğlu Himayeietfal Sok. No. 1/1
Diş macunu
•TeL: B2 §7 4€
.-.Se. eg 337
Tmrnmr Laboratuvarı - Eecai Tuncer
K a r a k ö y Emek yeme z Mah. Gazlı
Defedikenî Sok. No, 1 1 - 1 3
•Tel.: 22 56 56
bez
PARKE, MUŞAMBA VE ıMADEN CÎLÂSî
ÎMALCÎLEEÎ
:Sc. 18616
M a r t i k Frank
Cralata Kemkhkeş Karamustafapaşa
^Sok. N0. 227/,l
:Tel.: %^ 25 37
Muşamha cilâs ı
— Maden cilâs ı
îmaîât Ne¥İ
Sc.52893
Vapor Boya Sanayii ve kimyev!
maddeler - Yani V^poridis
Kocamustafapaşa Hacı Hüseyin
cami Sok. No. 31/1
Parke cilâsı
Sc. 79550/21635
Süha Mermerci
Galata fermeneciler Cad. No. 36
Parke cilâsı
Tet: UIO
liO
U
6 7 k4
A Y A K K A B İ BOYASI VE CİLÂSI ÎMÂI.CÎLEKÎ
Sc. 38005
Yuvan Yuvanidis ve Ort. KoL ŞtL
Halefi Yuvan Yuvanidis
Galata Kemankeş M u m h a n e Cad.
Hasanpaşa Han No. 1-9
Tel.: U
Ayakkabı boyası
Ayakkabı cilâsı
27 18
Sc. 52532
Mahmut Ünerkol
Süleymaniye îsmetiye Cad.
No. 12/14 Han No. 7
Ayakkabı boyası
Sc. 64033
Yclkan Sanayii işleri
Vechi Kemikoğlu
Tahtakale Deveotlu yokuşu No. 7 0
Ayakkabı boyası
Ayakkabı cilâsı
Sc, 56672
Eliya Gormezano
Cokey Boyahanesi
Tahtakale Ferruh Han No. 8-9
Ayakkabı boyası
Ayakkabı cilâsı
Tel: 27
34 32
Sc. 60732
Yako Özkesen
Sirkeci Dayahatun Sok. No. 20 Kat 2
Ayakkabı boyası
Ayakkabı cilâsı
tmaiât Nev'i
Sc.79135/21103
Tiğre K^p'lamîı - Afedüssemet Dicle
Vefa Kâtip Çeleıbi Cad, No„ 62/3
T&L: 27
26 S7
Ayakka boyası
Ayakkabı cilâsı
MUM IMALCÎLEEI
Sc. 18553
HaFa!aniK>os S. Kaliaoglıı
Eminönü, asmaaltı kaiçm Sok,
No. 17/1 üst kat No-. 3-4
M. u rn
Sc, 3S740
Işık M u m İmalâthanesi
Tomakos Macıoğriu
Kantarcılar Yokuşu No. 16 Eminöırö
Tel: 22
Mum.
46 69
Sc.57575
alâaddin C^ahudak
Taksim Yenişehir Hacı İlbay sok, No, 13
Se. 57592
Manol Anastasiyadis
Falat Karabaş köprıi Sok. No., 94/1
Mum.
S€. 90339
Kele]] ek M u m imalâthanesi
Oîmostoni Birt?îlidis
Tahtakale paçacı Sok. No. 21
Tel.: 27
Mum
.Î9 65
SÜLFONE Y A Ğ ÎMALÎ
S c . 34396
Kimeks Bülent Tıryakîo,^lıı
Silâhtarağa Kem^erburgaz Cad. No, ,13
Tel: 22
65 27
Sulfone
yağlar
îmaîât N e v i
Bc. 62036
Ea-uf Tî?arı seven v e . S a l a m o n Gabay
Kol. Ştî.
Topkapı g;ümti§suyu Cad. 6/l-2™3
Tel :21
Sulfone balıkyağı
Okside hindyağı
Okside balık yağı
Deterjan
52 93 . 21 59 97
Sc. C2650
Follteks Sanayi ve^ Ticaret K o l . Şti.
Ilersch ve Ort.
Topkapı Davutpaşa Cad. No, 83/2
Ad€-n
Tel: 21
Sulfone
yağlar
25 57
Y A Ğ HARMANLAMA Î Ş L E R t '
Sc. 78431
Ecmtaş Ticaret ve Saayi Ltd. Şti.
Kuruçeşme Muallim Naci Cad. 99-1
Tel: U0717
-
Y a ğ .harmanlaması
U 80 86
NEBATI Y A Ğ KAFîNASYONü îŞLEEt
Sc. 80623/23133
Ariş Yağcılık - Dimitri Masterides
ve Ort. Koli. Şti.
Facı Reşitbey Geçidi No„ 33
Zeytinburnu
Tel: 21
40 03
Nebati yağ rafinasyonu
MADENİ Y A Ğ StSFXEME İŞLERİ
Sc. 57249
Cait Akova
Kr.çtlkpazar Emek Han No, 1 6
Tel: 22
88 87
Madenî yağ şişelemesi
FEYNÎE MAYASI İMALCİLERİ
İmalât Nev'i
Sc. 49456
Yahya Dermaıs
İst. Yağ iskelesi Emin Sok.
No. 4 kat 2
Peynir mayası
Sc. 59057
İsrail Rividi
E'minönii Hasırcılar No, 67
Tel.: 22
80 77=
Peynir mayası
22 89 8S
Sc. 79138/21103
Öîîder K i m y a Adi Kimi. ŞtL
Fikret Cerme n ve Ort
Rami küçlikköy Cad„ No 42
Tel.: 22
Peynir mayası
15 69
AFKE IMADDESÎ İîVIALCtLERÎ
Sc. 43905
îsak Sağman
Şişîi firm Sok.. No.. 15
Tel.: 44
Apre maddesi
56 35
Sc. 50631
Tek Bc«ja-îbra.b.irii Aear Osman
Ülgen ve Ort. KoL ŞtL
Londra Asfaltı Tmaztepe Durağı
Tel.: 27
20 15 - 21 77 50 ^.
Apre maddesi
27 77 51
T.KK:ST.ÎL ¥ E
DEKİ
.MADDELERİ
.KİMYEVÎ
.ÎMALİ
Sc. J7884
O. K . B . Genel Kimya B^ya K<û. ŞiL
Zeytinburnu Demirhane Cad,,
.Beşkardeşler Sok. 7/4
Tel: 27
11 91 27
31 >67
Tekstil ve deri
kimyevî maddesi
«•3
O
. H
Q .H
ct5
cd
'O
a.
X>
S
0)
0
0)
0)
to
05
S
*H
m'
f-e
•a
a>
W
.H
05
•H
, -O
•H
OJ
ti
O)
içi
tn
Q
05
"O
"O
M
O
ü
0)
r-i
ınJ
Ifl
05 O
>
>
o5
C
a
OJ
Q
05
0 .
^.
05
o5
S
•r-î
Ol
-3
03
§
u
fH
o
US
•H
O
(D
c3
•o
o
o5
C
H
H
•H J^ı
ü)
•P rH
CO 0)
•H
> 0
C 0
^5
1^ C
0 0
r: o
0
> 'H -H
Q *
â5
0) ^
'H
05 0 0
'C rH T:> o l
N0 5
05 0 E
rH
-Û0 5
û) rH
O
J
CO"
'Ö
a>
^ 0a 0N
. x5
o
B
a
H05
a
(D
N
OJ
05
•H :r:5
d) -P
rH :^
e0)e n
-P( D
0 >
iH
n
D.
Z
<
0)
H
a
İJ
<
>
'H
rH
-^D
3
05
4->
(/)
05
>
.eg
cö
ct5
05
<:«
rH -P
H -H
(D
o5
T5:pl
0>5
^t5
î>.
*H
Pu
<
«5
<D
05
>
O.
•
>
ol
rH
H Û)
a
•H
(fi ıH
Tî
H
fH
O
2;
'O
+J t/3
10•H
S
O
iD
(i)
>
î
aj :^ d
no
00
05 p e
oH :^C
O0
00-M
05 "H
^
JH 0
0 rH
1
0^
5
H r-l 0
0e;
•a B
o5 o 0
O
T5 E 0 M
•H
X3 H 0
XI
s:: $
o C0
*H ıH
0) d )
YAĞLI BOYA ÎMÂLCÎLEKI
îmalât Nev'i,
Sc. 20651
Mehmet Salhkalp, Özttirk
Boya Yapım, Evi
Galata Mumhane Cad.
Hasanpaşa Han Kat 1 No. 2
Tel.: hh O4 40 » U 81 87
Ya.glı lx)ya
Sc. 28932/20716
Kataş Kevork Taşcıyan
Topkapı Gümüşsüyü Cad. No. 16/18/1
Ya.ğlı boya
Sc. 41469
Dimitri Yoanidis Mahdumları
Lefter Yani Yoanidis Kol. ŞtL
Tahtakale Hasırcılar Cömert
Türk Sok. No. 29
Yağlı boya
Tel: 224033
Sc. 56829
Niko Eizo ve Fethi Özsencer KoL ŞtL
Galata Mumhane Cad. No. 50
Tel:
U
19 50
-U
Yağlı boya
^73
Sc. 74693
İbrahim Altıntaş
Topkapı Maltepe Cad. No. 18/1
Sc.91058
Hikmet Eres
Rami Topçular Keresteciler Sitesi
No. 65
Tel: 2111
Yaglı boya
Yağh =öoya
27
Sc. 93492
ibrahim Çelik Erdem ve Ort
Adi K o m . Şti.
Topkapı dokumacılar sitesi No, 46
Tel: 47
74 00
Yağlı bf:ya
TOZ BO¥:â îMALCÎLEKt
Sc, 21046
Yusuf Beyda
Rami Reşadiye Cad. Palabıyık Sok No. 1
Tel:
T o z boya
-27 22 43
Sc. 55374
Euhi Mutibaş
Kartal Maltepesi Cevizli
mıntıkası fabrikalar sahası Pasel 10
Tel: 53
39 54
- 22
Toz boya
29 09'
Sc. 61026
Yorgi Kapîaniclis
Rami Topçular bahçe yolu No. -8
Toz Doya
Sc. 75086/14808
Sanayi Pudraları imâl ve
Ticaret Kol. Şti.
Ahmet Bahçeli, Edip Kendir
Taşlılarla çukur çeşme No. 21
Toz; boya
Sc. 88332
Moiz Eskiriaz:i
Tahtakale Şahende Sok. No., i 1/1
Tel:
22
32 37 /2 -
Toz boya
27 10 67
TOZ BOYA A x m A L A I L A M A ÎŞLEEÎ
Sc. 25197
Simon PaskaH
.Marpuççular Cad. No. 24
Toz boya ambalajı
Sc. 40905
Samuel Pardo
Ketenciler küçük Yıldız han
Tel:
22
85 98
Toz b o y a ambalajı
No„ 10
Sc. 55073
Lazaros Köseoğlu
Tahtakale Selâmet Han No. 6
, T ö z boya
anıbaîâjı
Sc. 65615
Şentop Alkulumbre
Tahtakale uzunçarşı
Han No. 20/23
Toz boya am,baiâjı
Emniyet
S ü L ü B O Y A İMALÎ
Sc. 58475
Sulu boya
SeyfettM Sudor
Cağaloğlu Ceridehane Sok., No: 17
Tel.: 22
02 87
ç î v î T ¥ E :E:.INA
ÎMALÎ
•Sc. 63106
Aslanbas Sanayi Adi K o m . ,Şti.
Haliç Sütlüce İmrahor Cad. 163
Çivit
Kına
SAÇ B O Y A S ı : İMALÎ
:Sc. 90422
AK - Y O K
Nihal Satıroğlu
Çemberlitaş taşdirek çeşme Sok. No, 5
Tel.: 22
72 82 -
27
Saç boyası
U 54
OTOMOBIL.. B O Y A M A
İŞLEKÎ
Sc, 49564
Çifkurt Servis Atelyesi
Necdet ÇeMk
Şişli Tayyareci Cemal Bok. No, 27/33
TeL:
Jj.7 S3 48 - 48 36 46
Otomobii 'boyama.
SC.567B5
Mehmet Hayrettin Altug
Dolapdere Cad, No. 32
Pangaltı
Otomobil boyama
Sc. 59829
G'to. Fer - Necdet Fer
Beyoğlu Dolapdere Cad, No. 164
Tel:
Otomobil boyama
48 62 02
Sc. 71673
Başaran KoL ŞtL İforahım
ve Ali Kıza Başaran
Taksim Elmadağ Cad. 89
'mmU
BasaraB.
Otomobil boyama
Y A Ğ I ÎMiİLCİLERİ
Sc. 34209
Eamdi Zamanti
Rami Topçular bahçeyolu No... 2-3
Tel: 21
12
Bezir yağı
98
Sc. 36505
Afksentiyos MihaiMdis
Galata Atıl Han No. 72/4
Tel: •
44 05 81 21
Bezir yağı
59 30
Sc. 46650
Yorgi Anağnastopulos
Zeytinburnu beş kardeşler sok,, No: 25/1
Tel: 21
40 03
Sc. 61027
Boya Sanayii » iWlna îlyadis
Topçular Bahçe yolu No, 8
Tel: 21
11 90 » • 44 21 86
Bezir yağı
Bezir yağı
2Ö2 ---^
TİNER İMALİ
Sc., 77079
Eeîikal KoL Şti.
Necdet Kiıuz ve .Masip Candeleo
Sagmacılar Bakırcılar sitesi No. 13/15
TeL: 22
Tiner-
10 84
VERNÎE İMiÂfLCİLERt
Sc. 38859
Kartal Sentetik Vernik ve
Yapiiştirıci maddeler Sanayii
A^aini F m a r
-Kartal Yalnız Selvi Sok. 16
Tel:
U
hS 62
~ 49
Vernik
S9 76
Sc. 47452
•yüksek K i m y a - Rıfat Ka,plan Lab.
Cağaloğlu servili mescit Sok, No. 20/5
Ver.nik
Sc. 58850
Ka:rok,ai - İsmail Meriç
Tasütarla karlı Sok. No. 32
Sc. 91127
Erol Akay
Rami Keresteciler sitesi No, 125
Vernik
Vernik
ÜSTÜBEÇ İMALCİLERİ
Sc, S1322'
İsrail Toledo ve Ort. Kok Şti.
Tahtakale Deveoğlu Yokuşu
Şekerci Sok,, No. 2/1
Tel: 27
2. 9 27
Üstübeç
•Sc. 83279/2677S
F î â t m Boya îmalâtlıaııesî
Mîköli Ahepolos ve L. Hiristoforoğly
Kol. Şti.
Yedik'tıle î m r a h o r Cad. No. 182
Ustübec
^Sc„ 88680
Üstüfoeç Sanayii K o l . Şti.
••'Sencer Kntin - î s h a k MuYmm
K â ğ ı t h a n e Çıkmazı No. 32
Tel: 48
'ÜS tube ç
22SS
OTOMOBİL PASTA VE MACUNU İMALI
61630'.
•'Saler îmalâthanesi
Abdîiilıak Hamît Erdem
B o m o n t i Rum. Kilisesi Sok. No. 25/2
Tel.: 4774
Otomobil pasta, ve rnaeuD
00
SUN'Î BAL .FETEĞÎ İMALİ
Bc. 70216
Gül .Petek, Pelek imâl ve Arıcılık
Malzemeleri - M e h m e t Kara
O s m a n b e y Matbaacı Osmanbey
-Sok. No, 4 1 / A
-Tel.: .4
Bal
peteği
7 60 10
TECRİT mADDELEEÎ ÎMALÎ
^Ba 73430
Ö m e F Gözdaş ve Ortag-ı .Kol. Şti.
.Aksaray mermerciler Cad. No. 9-
inşaat sıva ve çatı
tecrit maddeleri
o
c:
E
O
^>...
O
€1
CL •
tz
"O
O-
su.
Û
CL
«/I
O
iD
O
O
t-'
ÛU..
3
c
<^
c
M:ATBAA V E DOLM A KALE M MÜKEKKEB Î
ÎMALCÎLEKI
imalât Nevi
: S c , 55071
Erol Geyraıı
T o p k a p ı İVlerkez Efendi
• Tekke Sok,, No„ 3/4
TeL: 21
Muhtelif renk
matbaa mürekkeıb.l
55 58
• S a 57207
•Samuel K o h m ve §eriki Kol. Şti.
Cemal Nadir Sok, No. 10 Cağaloğlu
TeL: 22
99
Matbaa
mürekkebi
67
•Sc. bQZm
SiîIeymaM. Uysal
'Marpuççular Kohen Han No. 21
Dolmakalem mtirekkebi
FLÂSTER BAND Î M İ L Î
:-Bc. 91876
Fîaster Band Sanayi
•Pr. î l y a ÜSM.omal
:Hami keresteciler »Sitesi içi 25
Tel: 48
Flâster band
27 55
E Ü J - TIKNAK CİLÂSI ÎMALCÎLEEI
-•Bc. 19914
l î ¥ a îtrijyat îmalâtlıanesi
V a h e Telyan ve Elizabet Teîyan. KoL Şti.
Bafıçekapı Türbe Sok. Kazasker
'Han No, 12-13
S c . 52802
Feliks Zalloni,
'•Oalata Ali Hoca aralığı Sok. No. 4
•:Tel: î0
2-$ 8S
Tırnak cilâsı
Ruj
Tırnak cilâsı
îmaîâ-t Me¥İ.
:Sc. 78725
"E. A. F. Ticaret ve Sanayi KoL ŞtL
Naarnı Dîıygım v e Ort,
-Aşirefendi Cad, Dilslzzade Han
:Kat 3 No. 22
Tel.: 27
30 55
Sc. 91246
tstikaxnet: Tiearet
Mehmet Karahafızoğta
:Şişn iyiniyet Sok. No„ 4
Tel.: Jf7
Tırnak cilâsı
20 79
ŞAMPUAN
KEEM ^ SF:EEY » F ü D E A ÎMALCÎLEEÎ
vSc. 44742
Sergey Sebof
Beyoğiu Asmahmescit
•Asmahmescit Apt. No, 41/3
Tel: U^"^
40
Şampuan
Krem.
Pudra
Sc. 63698
Bifors Kim.. Lalbaratııan, Queens
Kozmatilderi Kim. ¥ük. Dr» A. T i m e r
"Kocamustafapaşa Narîıkapı
Kumsal Sok, No» 1
Tel: 21
Tırnak cilâsı
Far
Şampuan
Sprey
Krem
Pudra
22 25
:.Sc. 65549
Makara Kozmatikleri Lafeöratııafi
Kara! P m a r
"Beyoğlu Saksı Sok. No. 17/2
Pudra
Krem
Sc.79306
'Bülent .Boğan
Zincirlikuyu büyük dere Cad. 7/3
Sprey
Tel: 47
20:18
:Sc. 91482
M i a K i m y a ve' İlâç Sanayi
Br. Wiikdat M, Acanal
-Oöztepe' kayışdağ ortabahar Bok.
Şampuan
Krem
9
F„ 1 7
Sc. 92047
Â'tomîser Sanaji - Nazım D'uygui;
ve Ort. Adi K o m . Şti.
Saralsöy Serattar Han No. 506
Tel.: 22
84 95 -
49
36 10 ^
44
Sprey
S2 08
ŞIŞELEBİE ÎŞLEEÎ, ÇOCÜS. PUDRASI, K A Ğ I T MENDİL ÎBIALCÎLEEÎ:
Sc„ 60233
Hasan Şenol
Aksaray Horhor OacL Kavalalı
Sok. No. 33/1-2
Te'L: 21
10 91.
Sc. 90475 •
Cleaner Elenî Pons
Galatasaray yeniçarşı No. 24
Tel: 44
Şi§elem,e işleri
Gocuk puclr'asi
Kokulu kâğıt mendil^
11 67
KOLONYA IMALC^ÎLEEÎ
Sc. 14336
Farfiimeri L. T. Fiver A. ,Ş.
Merkezi Paris - îstanhul Şuhesl
Kuınkapı çakmaktaşı Sok. No. 17/19
Tel: 22
58 96
Bc. 22784
l'asef Mizrahi, Özmızrak
Tahtakale Çavuşoğlu Han zemin
Kat. No. 11
Sc, 22942
Salılı Ka,zaMye
Beyoğlu Tarlafoaşı Cad. No. 132/1
Sc. 23066
Apostol Yorgiadis
Sirkeci Şeyh Ceylân!
Han kat 1 No. 12^
16 31
Kolionva
Koionya
Koîonya
Horasancıyan
Se. 25645
¥ w a n . Vereopulos ve O&lıı, 'E aVL ŞtL
MtırpMCçuIar Cad. No. 19
Tel: 22
Koionya^
:SC. 27301
Tasef SasoB ,
.Suitanhamam
Tel.: 27
• ;5|
Kolonya
tuhafeı Han kat 2 - N o , 4.
24 38
'Sc. 3:2920
Osman Karaalı
Mısırçarşısı No. 77 Eminönü.
Tel: 22
88 58
Sc. 34264
Hüseyin Beste! Halefleri K&l Şti,
Zeki Zekayı ve Ali Niya,'zi Eestel
Eminö'ntî mısırçarşısı No. 24
Tel: 22
Kolonya
52
••Sc. 36270
Melek Koea Topçu
•Çarşıkapı Yeni Okul Sok. No,. 14
Tel: 22
Kolonya
60 05
Sc. 35110
Tarke Itxiyat Saiıalyl ve îtlıalâi Lt, Şti,
Galata Kemankeş CacL No, 83
Kat 3 No. 11-13
Tel: Ud3
Kolonya,
.Kolonya
97 16
Sc. 43002
Firıız Itriyat Lalıaratııarı
Ali 'Ewmhrnl
Beyoğlu Ham.albaşı yeni :rol
Kordelâ Sok. No„ 59/A
^Sc. 43409
Moğıı! Şen.
•Cağaloğlu Büyük Milas Han No. 91
•Sc. 44533
Fandeli Taselaridis
Bahçekapı Volto Han altı No. 12
• Tel.: 22
Kolonya
E^olonya
Kolonya
25 93
Sc. 46208
Zuhal Kim.ya Sanayii KoL Ştî.
Mehmet Bas,arır ve Rauf TııranteMB,
Rızapaşa yokuşu .No„ 33/4
-Tel: 27
38 26
Kolonya
Sc. 48893
Haırıpar Özyıîmaz
Marpuççular Çarşılı gürün han
ICat 5 No. 104
Tel: 27
43
02
Bc, 61005/3372;
Ni:Ikar Lalsoratnarıı
İforafelm Alpaslan
Küçükpazar kuveloğlu Han No. 1/42
Tel: 27
Kolonya
Koiıonya
30 60
Sc. 01894
Serkis Şahinoğln
Tahtakale Büyük okur han
Kolonya,
Bc. 62925:
Bqyer Tıbbi miistaiızarat Labaratuarı
Birol Boyer
Küçükyalı îdealtepe Bağdat Cad. 5 (180)
Kadıköy
K(>l.onya,
Tel:
44
37
12
Be. 62971
Güneş Itriyat Sıhhî Levazımatı
Bimitri Fazvandis
Kolonya.
Bahçekapı Rahvancılar Sok. No. 16/4
Sc. 63538
Mehmet îtaşit Ugut
Kolıonya
Aksaray Keçihatun Mah. Mektep Sok. 14
Sc.64873
Sev Kimya Sanayii Ltd. Şti.
Sirkeci Ebusuut Cad. No. 44
Tel: 22
38 07
Kolo:oya
Kolonya
Sc, 65291
ibrahim Çobangeldi •
Tahtakale Cedit Han No. 25
Tel: 27
4I 11
Kolonya
Sc. 66464
Famer KoL Şti. Mualîâ Sonıer ve
Aliye' Paşareî
Pangaltı Eşref efendi Sok.
No, 48. Şişli
Sc. 70720
Kazmi Şahin
Tahtakale Zaza Han No. 6 §9
Tel: 27
Kolonya
06 35
SC. 76194
Hevres Eskioglu
Eminönü Kemalpaşa Mah,
la Sekbanlar Sok, 9/2
Kolonya
Sc. 78101/19285
Emine Altan
Tahtakale Santral Han kat 2 No. 20
Kolonya
Tel: 27
3Jf 83
Sc. 78222/19625
Si^ma Müessesesi -ve Laboratuarlan
Turgut Enis Toser
Taksim Sıraselviler Cad. No. 107/3
Tel: U
06 73
Sc. 78628/20:361
Gürşen K o l o n y a İmalâthane»!
Orhan, K a y a Gürşen
Sirkeci Yalı köşkü Cad. No. 2/4
Sc. 83444
Mehmet Ali Erhaş
Nuruosmaniye Cad. 56
Gayret Han No. 4-1
Tel: 22
Kolonya
Kolonya
54 98
SC. 84250/28004
Mihal Tasilaridis
Ayazpaşa Çiftevav Sok., No. 9
Tel: 1.9
Kolonya
Kolonya
49 98
Sc„ 84590/28409
Yıldız Kalaonra
Kolonya
Sultanhamam. Fazilet Han içi No. 407
Sc. 86884
îsak Krespi ve Ezra Morhayim
Ki'e Mor K o l o n y a ımaJâthanesi
Tahtakale Kristal Han No. 106
Tel: 22
60 43
Kolonya
Sc„ 87S08
Hraııt Cemeem. .
Mahmutpaşa .kaşıkçı Han No. 8/9
TeL: 22
96 15
Sc, 88002
Şüküfe Itriyat îmalâtlıaiiesl
Eeşat Şereii
Sirkeci Yalı Köşkü Cad.
Mühörzade Han .123
TeL: 22
Kolonya
66 29
Se. 91781
Boıe KoIonya«ılık»Osman f>coğaiî,
Sefer Alpaslaii, Eemzi B o ğ a n
Tahtakale Çavuşoğlu Han No„ 309
Tel: 22
Soloııva
SO 71}
Sc. 89082
Hena Kozmatik Sanayii
YakO' Bensasoîi
Pangaltı Zafer Sok,. Akasya Ap. 8/C
Tel: J.8
Kolonya
• Kolonya
86 88
Sc. 98567
Özakasya Ticaret Evi-Sülıa Ayman
Tahtakale Yavaşça Şahin So. 14
Kolonya
Sc. 95667
Eczacı Niyas;! Kurtsaîi
Sirkeci Dayahatun Sok, No. 5
Kolonya
XMi:
;
• S.ABÜN ¥E TEMİZLİK. MALZEMESİ SANAYİİ :
;
Beyaz sabıın imalcileri
Arap sabunu imalcileri
Çamaşır sodası imalcileri
Çamaşır suyu imalcileri
Çamaşır tozu imalcileri
Sayfa
265
266
267
268
269
BEYAZ SABUN İMALCtLEHÎ
İmalât N e v i
Sc. 30707
Ferit Emekli v e Ort, K o l i Ştî.
ünkapanı Eminönü asfaltı yeni çarşı
No: 3
Tel:^ 22
84 08
Cc. 44181
Fikri îkiş
Balat Hızır Çavuş Burçak Sok
No: 28
Tel: 21
Beyaz sabun
12 10
Sc. 85665
Asberk Mustafa Arslan Berkman
Ayazağa Oto Sanayii Sitesi Sok. 7/A
Tel: 27
Beyaz sabun
39 93
Ss. 82035
Şekercioğlu Ticaret-Orhan Ttıncer
Aksaray Namık Kemal Cad.
Kasım bostanı Sok. 57/1
Tel: 21
Beyaz sahun
30 71
Sc. 72093
Ercan Özarca
Eekor Yağ"Cîlîk ve Sabunculuk
E'yüp Bahariye Cad. N o : 130/1
el: 21
Beyaz sabun
12 71
Sc. 59537
A lb do Halı Boutlu
Balat Köprübaşı Sok. N o : 15
Tel: 27
Beyaz sabun
51 09
Sc. 50810
Tezeî Satounculiîk K o l . Şti.
Nuri Tezel ve Ort.
Unkapanı değirmen Sok. N o : 3 9
Tel: 27
Beyaz sabun
91 19
Beyaz sabun
S.C.
HiiseyM Koyımeııgil
Şehremini Mevlânâkapı
Mah. Surdışı N o : lO'
Beyaz safeuB.
Merkezefen
8 c . 9€9ö4
Kemal Aksoy-¥ağ ¥e SabMiı îmalât.
Haliç Slitllîce î m r a h o r Cad,,
No: ^121/13
Tel.: .
44 45 53
- 22 36 12
Sc. 93096
Ömür Sahttu .îmaJâthanesi
Saide Tezel.
Yedikule Tatlıkaynak Sok. 18/20
Tel.: 21
Beyaz sabu n
12 71
Sc. 94294
Sahuîieuoğiîi Y a ğ Sahuıı Saîiayii
Kadri Sahuncuoğlıı
Rami Topçular Kışla Cad. 121/8
Sc. 94295
Nur Ticaret^Neeati Sözmeıı
Şehremini Baş bakkal Sok. 17
Tel.: 21
B e y a z sabu n
Bevaz sabu n
Beyaz sabun
30 61
AEAP SABUNU ÎIMALCÎLERÎ
Sc. 37352
Hrisantûs Kırçaloğlu Halef!
Bespiîia Kırealoğlu
Tahtakale Deveoğlu Yokuşu No. 50
Tel.: 22
88 15
Sc. 56813
Çapa AlekO' Bahçıvanidis ve
Lefter Skordofeekis Kol. Şti.
Haliç-Fener Mürselpaşa Cad. 130
Tel.: 21
Arap sabun u
47
87
Arap sabunu
Sc. 60039
.Keğ-am Aiitreasyan,
Lâleli Taş Han N o : 17
Tel: 22
Arap sabun a
81 46
Sc. 77951/19025
Elefteriyos Gavriloğlu
VeiTi Akif pasa Sok. No„ 4 / A
A.rap sabun u
S€. 80021/22305
Güneş Safemıcıılıık 'Ko'L Şit
Marika SamiMlidîs ve Ort,
Cibali Âbdülezelpaşa Cad. 203
Tel: 22
06 5J
Arap sabunlî
ÇAMAŞIR. SODASİ ÎMAİCİLESI
Se. 21904
Hamayak Torikoglu
Kantarcılar Yaprak Han N o : 10
Tel: 22
Çamaşır sodas ı
83 05
Sc. 30'801
Bayram A k m
T..imon iskelesi N o : 67^
Tel: 22
56 27
Sc„ 42320
Hasan AiKie
Balat, Hacı Isa Mektep Sök, N o : 13
Tel: '21
28 72
Sc. Ö210S
âlî Ekmekçi
Balat Hacı Isa Mektep Sok, N o : 17
Tel: 21
Çamaşır sodas ı
Çamaşır sodas ı
24 92
Sc. 65144
Cevdet Ekmekçi
Eyüp Bahariye Cad. N o : 15
Çamaşır sodas ı ^
ÇAMAŞIR. SÜYÎJ ÎMÂLCİLEKÎ
îmaîât NevM
S€. 49132
Ali Necati Germlyen
Teşvikiye Ömer Rtiştra Paşa
Sok. N o : 9
Tel.,:
48 46 98
iSc. 65965
Özçakar İmalât-Sadık Özçakar
Aksaray Tiryaki Hasan Paşa Sok.
No. 61
Tel.:
Çamaşır suyu
21 59 42
Sc. 68557
Nur K i m y a K o l . Şti.
İzzettin Ziya ve İhsan Akdeniz
Unkapanı Yavuz Sinan Cami Sok. 14
Tel.:
Çamaşır suyu
Çamaşır suyu
27 28 90
rSc, 69001
Javel Çamaşır Suyu İmalâthanesi
Hilmi Erîmlî
Sütlüce îmrahor Cad. No. 163
Çamaşır suyu
Tel.: 49S0ŞS
Sc. 73143
îşnar Abdiil Sami Güvendik
Şişli Fırın Sok. No. 43/2 Bomanti
Tel.
47 57 22
Sc. 81520/24391
Akfiî K i m y a Sanayi-Mahir Aydan
Şehremini Güherçile Sok. No. 18/2
Tel:
Çamaşır suyu
21 56 €2
Çamaşır suyu
ÇABfAŞîE TOZU Î M İ L C Î L E E Î
.Sc. 23921/8071
Bfihal Peçaîis Halefi
.Aleksaiîdros Feçalis
Galata Ahen Mlmih Han kat 5
;No: 1
Tel.: U 42 09 ~ İ9 29 75
Sc. 26789
Kemalettiîi Volkan
Beyoğlu Yenişehir Serdar Ömer
Paşa Cad. N o : 21/2S
•Sc. 73543
:.Konfor KoL ŞtL
Hîîlisi Türkmen ve Ort.
Beyoğlu ilk Belediye Cad., No.. ,.,7/3
Tel: 44
82 55 ^ 49 39 71
Çamaşır tozu
Çamaşır tozu.
Çamaşır tozu
<
"3»
-i
Ö
oi
m
a.
">
Sİ
L... •
r'j
1
|İ
ti
i
11
o
I!
O
ı:
î
1
P.
ç'
OD
(
f
f)
il
1
1
U
')
(D
J
O
:XXIII
FLÂŞTIK SANAYİİ
Sayfa
Plâstik filin ?e torma imalcileri
Piâsıik düğme, toka imalcileri
•Plâstik tesbilı, ağızlık, pipo imalcileri
Tcrak İmalcileri
Pilâstik İlâç ambalajı ve Şişe kapaklan lm.alcileri
Plâstik oyuncak imalcileri
Model uçak imali
Bebeklere saç takma işleri
Plâstik mutfak eşyası imalcileri
Plâstik ev eşyası imalcileri 2Çl(y
Plâstik sun'î çiçek imalcileri
Plâstik ibidon imaleileri
Plâstik horturn, şerit, ayakkafcı imalcileri
Plâstik profil imalcileri
Plâstik cüzdan, defter kabı imalcileri
Plâstik sun'î deri, cilt bezi, imperteks imalcileri
Plâstik kadın süs eşyası imaleileri
Klozet kapağı imalcileri
Bakalit mutfak eşyası sapları imalcileri
Mobilya kulbu imali
Plâstik şemsiye ve çanta sapı im.alcileri
Gözlıük çerçevesi imalcileri
Plâstik yedek parça imalcileri
Plâstik sun'î diş imali
Işıklı reklâm isleri
Tükenmez kalem im.ali
Gramofon plâğı imalcileri
Plâstik oyun taşları imalcileri
Plâstik ayakkabı, ökçe ve taban imalcileri
Emzik imali
y o ğ u r t , dondurma kapları plâstik levha imali
Plâstik boyaları imali
Protez işleri
Ortopedik cihaz imali
273
276
280282
234
287
29S
233
203
297
2993O0'
302
302
302'
303
305
306
306'.
306
307
308
310'
310'
311
311
312
312
312
313
313
^^S'
^^^^
PLÂSTİK FİLM VE TORBA İMALCİLEKÎ
İmalât Nev t
Bc. 43013
îhsaiı Mazîumoğlii
Sultanhamam Gürün Han kat 8
No. 853
Plâstik
film.
iSc. 48405
Sedat Tuncay
Suntanahmet Ticarethane Sok. 51
Plâstik
film
Plâstik
film
Plâstik
film
Plâstik
Plâstik
film
torba
Tel: 27
39 69
Se. 68392'
Kent Ticaret ve Sanayi KoL Şti.
Arslan Yılancıoğlu ve Emin Akyol
Yenikapı Kumsal Sok. N o : 30
Tel: 27
40 48
-
2.1 71 92
Se. 71418
Arto Farsehyan
Ma.hm.utpa§a Manastır Han N o : 51
Tel: 22
46 İfi
Sc. 76097/16291
Eee Plâstik K o l . Ştî.
Berç Saat-çı ve Semoil Mollıo Sinay
Sultanhamam Vasıf Çınar Cad. .No: 91/2
Tel: 22
38 70
Sc. 78050/19211
GüvcD. Plâstik KoL Şti.
Aleksandr Örme, Selim. Tanatar
•ve Ort,
Balat Mûrselpaşa Cad. N o : 104-106
Tel: 21
30 27
Se. 78713Mehmet .Akkoyunim
Hasırcılar Fındıkçılar Sok. No. 21
Tel: 22
59 84
Plâstik film
Plâstik torba
Plâstik torba baskısı^
S c . 84295/28059
Ş m ş e k Fîâstik AmbaîâJ
Medeni Şimşek
Sanayii
•Çakmakçılar Büyük Valde Han No„ 40
Tet: 27
S c . 85974
Kader Yetrart Nakkaşyan
•Şişli R u m kilisesi Sok. 23/25-2
Tet: U96
72
Sc. 86083
Leon Hazan
•.Mercan, Şahende Sok. 19/21
Tet: 27
Plâstik film.
17 14
Plâstik fil m
Seperatör
Plâstik film
1^3 85
S c . S6216
A h m e t Alkan
Plâstik film
Vefa Birol Han Z e m i n kat 17
S€, 86262
•Tağlıi ¥atandoııst A g h a
Çakmakçılar .büyük valde
N o : 22/1
Tel: 27
han
Plâstik film
Üçkapıh
Plâstik film
33 2S
•Sc. 87022
K e m a l Köseogîiî
M e r c a n Fuatpaşa Cad.
•Suhulet Han. N o : 41
Tel: 2754
1
1
:Se. 87311
İbrahim FIşkintaş
Tahtakale Büyük Okur Han N o : 3/45
Tel: 22
I4 66
•Sc. 87903
Emniyet Plâstik T i c . ve San KoL
Ştî, Nejat: T a n m a n ve Ort.
S u l t a n h a m a m Aşirefendi cad.
-Oürön Han kat 7 N o : 774
Tel: 22
43 70 / 51
Plâstik film
•Sc. 88268
Yar»Bem Plâstik Sanayi ve Ticaret
Fköi Ştl. Kerim ve^ Yarar Ort.
Nuruosmaniye Cad. Mengene Sok
Di'ba î ş Han zemin kat 12-17-19
Tel.:: 27
01 03 / 12
Sc. 88688 •
•SMFial Plâstik K o l . Şti.
Hüsamettin Sungar ve Vedat Alpay
Cağaloğlu Tasvir Sok. Güvençer
î ş 'Han No: 1-2
Tel..: 27
Sc, 90757
F.!âsteks-Berç Kamporosyon ve
• Eupeai Dervoger Miyaciyan
Şişli R u m kilisesi arka Sok. No. 8
4S 01 27
52 ÂO
Sc. 90905
Santral Plâstik Sanayi
Neesti, Awci
ve, Ort. Adi K o m .
Şti.
Süleymaniye Güler Han Alt kat 2 / 3
7'el: 27
Plâstik fil m
27 30
Plâstik film '
06 62
Şm' FLilsük-MııaBimer Şar
Tahtakale üzunçarsı Buyükokur Han 72
Tel: 27
Plâstik film .
74 63 - 22 08 .1^7
Sc. 90795
Fazı! Kepkep ve Ort, S -oL Şti.
Ka2ihçeşme Meydanı Sok. No, 6
Tel: 21
Plâstik fil m
35 76
Sc. 89818
ICaylıan KoL Şti.
Aydın Kaynak ve Nurlıan Akglin
Çakmakçılar Sümbüliü Han kat 2
No. 3 3
Tel: 27
17 14 den
, Tel: Iı8
Plâstik film',.
Plâstik ü
Id::.
:Se, 91438
Yüksel Plâstik Sanayi Kol. Şti.
A l i Yüksel ve Ort.
Ayvansaray Yağhane Değirmen Sok. 1
TeL: 21
50 72
.Sc. §2286
Hedlm Akay
Hami Keresteciler
Tel: 21
Plâstik fllıa
Sitesi 126/1
21 98
;Sc. 03172
T a n k E.rman
l l z n n ç a r ş ı Büyük Okur Han 66-67
Tel: 22
Plâstik film
64
38
Plâstik film
den
^•Sc. 93216
'Öereli Plâstik Sanayii
Haşim DereM
K â ğ ı t h a n e kasapıbaşı mevkii
.".'kıvırcık Sok, 13
TeL: 47
Plâstik film.
35 34
PLÂSTİK DÜĞME ÎMALCİLEKt
:Sc. 40220
n&ğm Sarîçyan
Plâstili düğme
Beyoğlu Galatasaray Aynalı
•'Pasaj No. 18
Tel: 44
20 48
:Bc. 4^334
.Berç Eayvertyan
Aynalı Pasaj No. 2
Galatasaray
TeL: 4^50
24
Plâstik düğm.e
S c . 44345/7234
DSmitri Francettî
Beyoğlu Balıkpazarı Kameriya Sok.
Ho. 1 3 / A
Plâstik düğme
Plâstik tnks;}
Tel: 49
55 86
Sc;, 46627
Venüs Düğme imalâthanesi
Ali Kıza Çetin
Beyazıt Gaziantep Han No, 10/1
Plâstik düğme
TeL: 22 84 37
Sc. 43126
Erdal Girgin
Küçükpazar kıbleçeşme Cad,
Ali Paqa Han No. 36
ö c . 52624
B'Iardiros Tomhulyan
Pangaltı Ergenekon Cad. No» 25
Sc. 603S9
RR.ara!"^et Bedikyan
Mahmutpaşa Aktarbaşı Han kat 2
Ha: 27
Sc. 60503
Zümrüt-Serkîs A g o p Karakmıı
Pangaltı Pangaltı Pasajı No. 132/5
Sc. 60568
Varteres Kilitciyan
Feyoğlu Tarlahaşı Kalyoncnkullnk
Düğün Sok. 1/ 1
Sc. 61298/25014
Cn î ş Fîâstik-Mehmet Öng-el
Tohtakale Yavaşça Şahin Han No. 5
TeL: 27
19
Plâstik düğme
Plâstik toka
Plâstik ağızlık
Plâstik düğme
Plâstik düğme
Plâstik düğme
Plâstik düğme
Plâstik düğme
17
Sc. 62645
BikrsLn Bando
K3dık5y GüneşU Bahçe Sok, No. 23/1
Sc. 66499
Ahmet Alpay Tüfek
Çarfikapı Yeni Pek Han No. 3
kat 3 D. 5
Plâstik düğme
Ol
>
CD
Û (5
o
2E
"m
E
D
O
Z
CD
<2
3
TO
O
ffl
z
<
o I
ffi o
I
ÖD
ü
>
o
s >
üo
İL
,J
II.ı
(33
z
SSSB
İBEİ
ÜJ
<
£0Q
Sc. 66798
Hamle îmalâthane
Aîidrea Papadopuîos
Yeşildirek macuncu. Sok. No, 27/A
Sc. 67503
ZeM Ticaret«.Ahmet Zeki Sicim,
Süleymaniye îsmetiye Cad.
Nadir Han No. 12
Plâstik düğme-
Plâstik düğme
Sc. 70937
Bfiirvet Girgin
.Kocamustafapaşa Alifakılı. Cad. No, 1
Plâstik düğme
Sc. 73783
Mardiros. Osepya.n
Tariabaşı Halepli Bekir Sok, No. 37/1
Plâstik düğme
Sc. 75197/14994
Kecep Bahadır Örencik
Beyafcıt Gaziantep Han No.
Plâstik düğme
Sc. 75458
Tufrul Cevat Çetin
Gedikpaşa Yahyapaşa Sok.
Kristal Han No. 15
Sc. 76355
Şık-Seyit Özlııdıroğlu
Mercan îsmetiye Cad. No, 27 kat 2
No. 10
Se. 77031/17706
Enver Kaz^k
Mercan Fethibey Han No. 10
Sc. 80157/22484
Yusiı Emanuilidis-As Düğme tm.ali
Alnn Satım ve ithalât
Etyemez Sahil yolu No. 67
Plâstik düğme
Plâstik düğme
Plâstik düğme
imalât İSîevl
Sc. 80248/22608
Reiîk Dügrme Evi-Yüksei Taşkıran
Malta Fevzipaşa Cad. No. 76
Tel.:. 21
25 88
Sc. 80265
Artin Terzibaşyan
Beyoğlu Tarlabaşı semtinde
Turan Cad. 52/A
Plâstik düğme
Sc. 88297
l a s i n Demir
Mercan îsmetiye Cad. No. 27/15
Plâstik düğme
Sc. 89948
Yusuf Kaya
Tahtakale büyük Okur Han 76
Plâstik düğme
Sc. 90943
Nuri Taştan
Mahmutpaşa Büyük Yıldız
Orta kat 18-19
Tel: 22
97 74
Plâstik düğme
Han
Sc. 92747
Snna Alpina Sarıçyan
Galatasaray Sahne Sok. Birlik
Pasajı No. 18
Tel: U20
48
P'âstik düğme
FLÂŞTIK T E Ş B I H , AĞIZLIK, FIFO
İMiİLCîLEKÎ
İmalât N e v i
Sc. 70896
İzzet İlkay
Beyazıt Mercan Üzunçarşı Cad.
No: 145
TeL: 27
Ağızlık
57 5Â
Sc. 76734
Raşit Günay
Mahmutpaşa Aktarıbaşı Han No. 14
Teşbih
Ağızhk
S c , 76735
Nusret Özkabaş
Mahmutpaşa Aktarbaşı Han No, 16
Teşbih
Ağızlık
Sc. 76811/17310
Nihat Yağız
Beyazıt Vezneciler Kaptanpaşa
Sok. No. 16
Teşbih
.Ağızlık
Sc. 78372/19916
Aîl G ö k
Vafa Birol Han kat 2 No. 17
Teşbih
;Sc. 73428/20027
Mehmet Hulusi Sakîıyan
Uzunçarşıbaşı Sok. No. 110
Mercan.
Ağızlık
S c . 78429/20028
Nedim xlriseli
Mercan İkiz Han No. 12/3
Teşbih
Ağızlık
Sc. 78430/20029
Fahri Songüler
Mercan Kilit Han No. 10
.Ağızlık
Teşbih
Pipo
Sc. 78446/20051
Muzaffer Bozdağan
Mahmutpaşa Tarakçılar Sok.. No. 87
Teşbih
Ağız.lık
Se. 78447/20052
Faik Gündoğan
Uzunçarşıbaşı No: 124 Mercan
S c / 86352
Mecîm Değer
Vefa Birol Han kat 2 No. 16
Teşbih
Sc. 88287
Yüksel Ahmet Yıldırım
Mercan İbrahim Paşa Cami i
Sok. İkiz Han No. 5
Teşbih
Sc. 92007
Şahin Plâstik - Şahin Kayalı
IJzunçarşı Sağır Han No. 58
Mercan
Teşbih
Sc. 93983
Hasan İlişik
Mercan IJzunçarşı İbrahim Paş a
Camii Sek. İkiz Han No, 6
Ağızlık
Teşbih
Ağızlık
TAEAK ÎMALCİLEIIİ
Sc. ,26659
Eleonora Benhason
Karaköy Saksı Han No.. 6/7
Saç tarağı
Tel.:
Sc., 50227
Nuri Kurtulan
Mahmutpaşa tarakçılar büyük
yeni ,han arkası No. 9-93
Sc. 52984
Muhlis Ceylân
Aksaray büyük .Langa ,Nat,: u Km
Sok. .No: 9/1
Saç tarağı
Saç tarağı
(Selîüloit)
(Plâstik)
Sc. 66191
Erol Yılmaz Deriş
•Galata Kuledibi Hacı Ali
Sok. No. 9
Tel.: 22
Saç tarağı
27 m
Sc. 75466
Faiırettip. Özdeş
Maltepe Yeni Sanayi Çarşısı
kat 2 No. 37 Topkapı
Saç tarağı
(Kemik, s e M l o i t )
Sc. 79365/22236
Agop Sadaııya.îis
Fangaltı Türk Beyi Sok,. No„ 43/1
Sac tarap:?
Tel.: 47
16 59
Sc. 81211/23985
Eıdvan Oknr
•.RaiTii K:arakol Sok. No. 7
Tel: 21
48 42
Sctç taraği
Sc. 89646
Doğan Plâstik Sanayi
Hüsnü Doğan
Mercan Semaver Sok. Satır
No. 9-10
Sc. 90266
Hasan Kocaerîer
Mercan Tığcılar Yaldızlı
kat 2 No. 2
Saç tarağı (Aynalı)
Tuvalet fırçası
Han
Saç tarağı
Han
Sc. 90736
Hüseyin Artuç
Manmutpaşa- Kaşıkçı Han No., I
S c . 93571
Mehmet Cemal Noyan
Kocamustaf apaşa Hacıkadm
No. 40
Saç tarağı
Saç î.ara^
Cad.
FLAŞTIK ÎLÂÇ AMBALAJI ^•^^•^•^
ŞÎŞE KAFAKLAKI İMAL€İLEEÎ
imalât Nev'i
Sc. 55150
Ali Başgröncü
Tahtakale Uzunçarşı îmamiyeci
Sok. Kara Hahi Han 1^4
Sc. 67698
Lüksal • Plâstik Ticaret Sanayi
Mehmet Aîi Güzelkaya
Mecidiyeköy I. Taş Ocağı Ozana Ap..
Sc. 60952
Y ı l d m m Plâstik Atölyesi
İbrahim Akbulut
Mecidiyeköy Gülbahar Cad. 80
TeL: 48 3^47
Sc. 70661
Ali H a n c î o p n
Tariabaşı Hüseyinağa Ktiçükyazıcı
Sok. No. 14/1
.TeL: 44-32
Şişe kapaklan
îlâç
ambalajı
ilâç
amhalâjı
İJâç ambalajı
97
Sc. 71074
Ziya Soneni
Aksaray Çukur Pazar No. 15
Bulvar Sineması arkası
Sc. 75460
Nur Nil Plâstik İşleri Atölyesi
Seyyare Ersin
Malta Duman Pasajı No. 5
Sc. 75501
Modern Piâstik-Kemalettîn Sıımrıı
Kurtuluş, Feriköy Pasajı No. 33
TeL: 47 50 74
îiâç
ambalajı
îiâç şişesi kapağı
îlâç tüpü.
ilâç
ambalajı
Sc. 76045
Giirs€-?î Plâstik-Himmet Mazukoğlu
Galata Necatibey Cad. 251/4
Tel: kk^h
U
Plâstik harf
Plâstik kutu
İlâç
ambalajı
96 48
Se, 81824/24814
Öze! î ş DahiU Ticaret
Alımet Külte
Aksaray Dr. Adnan. Adıvar Cad.
No. 20/,A
Sc. 82997
iMelek Plâstik İmalâthanesi
WaMemar Kaymund
Kurtuluş Simenköy Savaş Sok. 199
Tel: 4818
ambalajı
83 68
Sc. 81503
tin Plâstik Ambalaj Sanayi
Kol Şti.
Orlıa.îi Tıırgnt Ünal
Beşiktaş Yıldız Posta Cad. No. 4
Tel: Jf7
îlâç
37 71
Sc, 79955/22222
Na;?îî:m Koşkan
Beyoğlu Ahududu Sok. No. 34 kat 4
No. 19
Tel:
ambalajı
95
Se„ 79234
•Plâstik Kol. Sanayii
Melımet Ekrem Kaıılıoğlu
Mercan Aybarlar Han kat 3 No. 9
Tel: 22
İlâç
Şişe kapakları
İlâç
ambalajı.
İlâç
ambalajı
65
S€. 84589
ÖBd,er Plâstik Sanayii
Nmi" B o ğ a n Önder
.Bonianti Rum Kilisesi Sok. 22/1
Tel:
4-4 S4 90
^Se„ 84B34/28717
:-Model Fâlstik Sanayi ve Ticaret
Ud. Şii
ilâç anıbalâJı
Mecidiyekoy Bahçeler Sok. No„ 8/1
Tel.: 48
00 89
Sc. 87963
EFsa Flâstik-Erdogan Demirci
Taîıtakale Uzunçarşı B. Okur Han
•No. 68/69
İlâç ambalaj ı
•••Sc. 88267
Kültür Plâstik
Osman Keleş
Ticai-ethanesi
İlâç
ambalaj?
İlâç
ambalâji
Mercan îsmetiye Cad. No. 24/5-1
Tel.: 27
66 13
'•Sc.88474
Bayraktaroğlıı Lütfü, Bayraktar o.giıı
•Çarşıkapı Gedikpaşa Cad. 23
•Ömür Pasajı N o : 13-14
Tel: 22
73 27
Sc. 90078
Ekber Plâstik
•'îsmet Bekçi
Sanayi
Kasımpaşa Dereboyu Cad. Gündeş
Pasajı Han kat 3 No, 1
Tel: 49
ilâç am'balâjî
Şişe kapağı
78 68
Sc. 9054'3
Melımet İTİizelkaya
Kasımpaşa Başhane Sok. Ülker
Pasajı kat 1 No. 7
Tel: 49
57 47
Erdinç Plâstik Ziya Erdinç
Yenikapı Yalı Mah. Değirmen
Sok. 13/1
38 65
ambalajı
den
Sc, 90563
Tel: 21
îlâç
ilâç ambalaj]
Radyo d-üğmest
Sc.. 90935
Hasan Sami Oğuz
Rami Topçular Bal^ircilar
Sanayi Sitesi No. 133
İlâç kutuları
Se. 91353
Biııfar Plâstik Sanayi Ltd. Şti.
îlâç
Sc. 92518
M'elimet Öktem
Çarşıkapı Yeşilsaray kat 4 No. 70
ilâç ambalajı
İplik •bobini
Tel: 27
arnljalâjı
96 26
Se. 92616
Temel Odabaş
Tahtakale büyük okur Han No. 62
'^c. 93743
OI'Mshan: Hernevi Plâstik îmalâthanesi
Hasan Aydın,
Vefa Gür Han No, 10
İlâç ambalajı
Şişe kapaklan
ilâç şişesi
kapağı
PLASTİK OYUNCAK İMALCİLEKÎ
Sc. 30517
K a h r a m a n Savaş
Küçükçekmece Yeşilyuva Mah.
Tunç Sok. Bilâ No,
Oyuncak
Tel: 22U66
Sc., 39766
Fıiat Utku,
Tahtakale Uzunçarşı Büyük Okur
Han No. 21-2 2
Sil 60715 .
.Me,!ı,met Baio^ğiu
Süleymaniye Mimarsinan
Cad. No, 6
Oyuncak
Gözlük çerçevesi
^•Sc. 61405
Davit Kinik
Oymıcak
Tahtakale K o n y a Han No. 42/9
...Sc. 61765
Atlas Plâstik Evi-Cavit E§kil
Mercan Birol Ha n ka t 1 No, 1 1
•Tel: 22
45 50 /
Oyuncak
9
•^-^c. 6368
Muhittin Karapîr
-Süleymaniye Siyavuşpaşa
Han No. 12
Tel: 22
22
Bereket
92
S c . 63796
• X e n a n Özk^^ya
Divanyolu Ersoy Pasajı 11
Oyuncak
Sc. 65184
'Naci Kabakhoğlıı
Hami Kışla Cad. Bakırcılar
:NO. 124
Tel: 21
57 38 , 27 10 48
Be. 65736
ismail Hakkı Uysaî.
Mercan Uzunçarşı yeni Uğur
-No„ 19-20-21
Oyuncak
Sitesi
Oyuncak
Han
1S€. 66746
K e m a l Şolt
Topçular Münzevi Kışla Ada 409
îPasel 41 Üst kat No. 107
•Sc. 66784
Macî Öktem
Çemherlitaş Tavukpazarı
Yeşil saray No. 70
Tel: 27
32 85
Oyuncak
Oyuncak
Sc. 69513
Avram Hara
Mercan Mlihürdar Emin Paşa Sok.
Keribarcı Han No. 35/10'
:Sc. 70353
Null Mehmet Maiiiıas
Mercan Rıfatbey Han No„ lö.
Tel.: 22
Oyuncak
Oyunca]^
69 90
Sc. 70354
Hacı Sbie
Mercan îsmetiye Cad. No.. 26/34
Oyuncak
Sc. 70776
x^hmet Cemal Beşiz
Mercan 2 nci Başar Han No„ 13.^14
Ovuncak
Se. 70344
Seyit Çolakoğlu
Süleymaniye 'Şahende Sok, No., 15
•Sc. 76119
Ali İrfan Şenyıırt
B. Okur Han No, 74 Uzunçarşı
Sc. 80439/22959
İMelımet îîtir
Mercan Anol Han kat 1 No. 25/A
Tel: 22
Oyuncak
Oyuncak
53 56 - 27 38
Sc. S0568/23044
•Kutlııfeaîi. Çiliîigıroğitt
•Uzunçarşı Büyük Okur Han HO'. 50'
Tel: 22
Oyuncak
Bidon
U
Oyuncak
Gözlük
66
•Sc. 81621
Mustafa Taşkm
Sultanhamam Aşirefendi
O û r ü n Han No, 844
Oyuncak
Bidon
F. 1.9
Bc. 82212
Üçel-Mihal Kalaycı
Galata mumha.ne
OyuD,cak
Cad. 129/137
Sc, 85554
Fakel-Ahmet Şükrü Teîıerik
Şişhane Müeyyet yokuşu Nazlı,
Han Sok. kat 1 No. 12/8
TeL: 44
Süzgeç
Oyuncak
KeI],i)
35 64
Sc. 86114
Hüseyin Cevize!
Mecan Mühürdar Eminpaşa Sok. 40/A
Oyuncak:
Sc. 86999
Sabahat Uysal
Marpuççular K o h e n Han No. l ö
Oyıın€a,k
Sc, 87001
Kemal Şengül
Mercan Üçkapılı Suhulet Han
JSlo. 103
S.C. 87090
Geive Plâstik » Mustafa Gelve
Süleymaniye Siyavuşpaşa So.
îş han No, 33-35-37
Sc. 87113
.Mustafa Aslankaya
Topkapı Maltepe Uîuğ î ş Han
kat 2 No 2.1-15
Se. 87135
Yılmaz Eke
Topkapı, Maltepe Cad. No. 46
Tel: 27
10 75 / 110
Oyuncak
kat
Oyuncak
Oyuncak
Mutfak eşyası
Oyuncak
Bidon
tmaîât "Nev'i
Sc. 87136
Cemal Sicim
Topkapı Maltepe IJlıığ î ş Han
kat 2 No. 23
Sc. 87204
Melımet Şinası Kasalyan
€arşam.ba Mehmet dede Sok„ 11
(Tavukpazan Abdullah Sok» 11)
Tel.: 21
Oyuncak
81} 75
Sc. 87235
Hacı Mehmet Eakşl
Mercan Blıylık Okur Han No. 5/60
Tel: 22
40 01,.
Sc. 87274
Ali Alıcı
^arnl Bakırcılar
I. Blok No. 121
Tel: 27
Oyuncak
Sitesi
Oyuncak
Oyuncak
Bidon,
Çiçek
29 65
Sc. 88123
Kıhe Plâstik İmalâthanesi
Alımet Kılıç
Mercan îsm.etiye Cad. Anol Han 25/3
:Sc. 88308
Mliat Konya
Beyazıt Bakırcılar Üçkapıh
•Suhulet Han No. 81
•Sc. 88410
Alımet Doğan
Topkapı Maltepe Ulu îş Han
No. 19
S c . 88493
Haslın Mahmııtoğliî
Mercan Uzunçarşıbaşı Büyük
•Okur Han kat 6 .No. 77
Oyuncak
Oyuncak
Mutfak eşyası
S€. 88ÖİS
Emine Uysal
Oyuncak
Eyüp Bahariye C a d İşçi Sigortaları
Ha.stahanesi yanı No. 85
Sc. 88777
Melımet Bedri Deneç
Mercan Tâcirhane Sok. Uğur î§ Han
No. 10-11-12.
Oyuncak
Sc. 8995
O'sman Eakırtaş
Topkapı Maltepe Uluğ Han No. 30
Oyuncak
Sc. 89708
Basri Vatansever
Gaziosmanpaşa Sahhpaşa Cad,
Atlas çıkmazı No. 13
Oyuncak
Bavul sapı
Kumıbara
Sc. 90285
Çevik Oyuncak Evi
Alımet Biıızaffer Neçevik
Fatih Fevzipaşa Cad. 30/6-7Te'L: 21
Oyuncak
50 27
S€. 91256
Fazh Öktem
Sağmalcılar Bakırcılar
4,. Blok No. 16
Oyuncak
Sitesi
Sc. 92309
Gtiîidoğdo. Flâstik-Halil Gündoğdıs
Tahtakale Rızık Han No. 7
Sc.. 92618
Ömer Öner
Süleymaniye Şahende
Sok. 11/2
Oyuncak
MODEL ÜÇAK ÎMALÎ
S€. 87335.
Lârkan Tic;aretliaiiesi Alfred
Kandiyoti ve* îtıfat Kandiyoti
Yemiş Değirmen Sok. Ç. 43
Tet: 22
Oyuncak model uçak
78 48
TABANCA MANTARI ÎMALÎ
'S€„ 70729
A h m e t Çmar
Eyüp Allibeyköy Şeytanderesi
Sok. Düşük K ö p r ü y a n m d a k ibina
Tel: 27
45 87
BEBEKLERE SAÇ
Sc. 66122
Recep Ersan-İlkeî Oyuncak Deposu
Aksaray Çukurçeşme Sok. No„ 46
Tel: 22
T a b a n c a mıantan
Hava fişekleri
Çat-pat
Roket
Füze
TAKMA İŞLERİ
Bebeklere saç takma
96 36
F L İ S T Î K iMÜTFAK EŞYASI İMALCİLERÎ
S€. 70891
Aryıî Flâstik İmalâthanesi
Cavijt A n k a n
Mercan 3 Kapılı Suhulet Han
kat 1 No. 12
Tel: 22
Mutfak eşyası
60 21
Sc, 74335/13516
Vasi! Lazaridîs
Beyoğlu Kasap Huşit Sok,,
No,, 16 Dolapdere
Mutfak eşyası
Masura
imalât: Nev'i
B€,. 75081
Aygün Minyatür
Yılmaz Aygün
Sanayii
Beşiktaş Ihlamur Mısırîı Çıkmazı
No. 21
Tfü.: Jf7
45 23
Sc. 84937/28843
İbrişim Plâstik-Mımmmer ibrişim
ve Ortağı Kol. Şti.
Mutfak eşyası
Su altı tüfeği
Eeklâm işleri
M,.utfa,k eşyası
Tahtakale Yavaşça Şahin Han No. 17/1
Tel: 2719
17
Sc. 86151
YıMırmı Yavaş
Rami Kışla Cad. Bakırcılar Sitesi
No. 125/2
Te'L\ 27
Mutfak eşyası
U 00
Sc. 86971
Ömer S ar al
M."ercan Fuatpaşa Cad. üçkapılı
Suhulet Han No. 43
Mutfak eşyası
Sc. 89444
Şahın Flâstik-Cafer Şahin
Topkapı Maltepe Uluğ İş Ham
kat 4 No. 46
Mutfak eşyası
Sc. 89652
Süleym,a.îî Eaîva
Süleymaniye Siyavuşpaşa Sok,
No, 10/1-2-51
Mutfak eşyası
Sc.
€avit Sicim,
M'utfak eşyasj,
Maltepe Uluğ İş Han No„ 24
Sc. 90633
(Mehmet Aydoğmuş
RBini Kışla Cad. .Bakırcılar Sitesi 126
Mutfak eşyas]
Se. 91311
Temel Beyazay
Mercan Üç kapılı Suhulet Han No. 10^.
Sc. 91362
l'iicel Odabaşı
Mutfak eşyası
Mutfak eşyası
Tahtakale Büyük Okur Han No. 52
Sc. 92561
Eahattiîi. Olgıme r
Küçükpazar Demirtaş Mah. Mutasarrıf
Sok. No. 1
Sc. 91320'
îskesıder Andrea Skeadu
îlalıcıoğln kumbarahane Cad,.
No: 127
Mutfak eşyası
Mutfak eşyası
FLAŞTIK E¥ E,ŞYASI ÎMâLCİLEEî
Sc. 38342
Ali OğulcMMu
Mercan Tacirlıane Manıgalcı
Sok. Bektaş Han, kat 3 N o : 1
Sc. 90948
Mehmet Badasiiılî
IVIercan Tacirhane Sok. Sıvaslıoğlu
Han çatı kat No,. 2
Ev eşyası
Ev eşyası
Sc. 91598
Özen Flâstik»Ali ÎCapucu
öedikpaşa Sö-zen Han kat 1
Ev eşyası
Sc. 91741
.'Macit Şentiirk
¥efa Ak Han li
Ev eşyası
Tel: 22
58 05'
1 No,
4
Sc. 92728
Iris Plâstik - Alımet • î n p m a r
Hay i m Valansi ve Ort.
Kasmıpaşa Pir Hüsamettin, Sok. 8/1
o~/ei: 49
Ev eşyası
54 79
Sc. 93336
A y d m Duruk
Mercan 3 Kapılı Suhulet Han No. 58
Sc, 93833
Burç Piâstik-Ester Vur
Tahtakale Paçacı Sok. Selamet
Han No. 23
Tel:. 22
Ev eşyası
Ev eşyası
47 87
F L â S T î K SÜN'Î ÇîÇEK İMALCÎLEEÎ
Sc. 69823
Nurettin Akarm
Kasımpaşa Küçük Fiyale Ağaç
K ö p r ü Sok. No. 8
Çiçek
Ruj kaliıbı
Ö€. 78946/20844
Eekor Plâstik Kol. Ştl.
îlya Fetalas v e Refail Peso
Kasımpaşa Sururi Ufak Köprü
Sok,. No. 10
Çiçek
Tel: 49
35 87
Sc, 79'ö:96
Laver Torna ve Plâstik
Îm,alâtha.nesi-Hami Dilaverler
Topkapı Maltepe Otohüs Durağı
Karşısı Uğur İş Han kat 1 No. 11
Tel: 21
27 09
Çiçek
îmaîât Nevi
Sc. 8,260'2/25640
Mehmet Mutlu
Sultanhamam Gürün Han kat 7
No. 768
,
Sc, 88124
Taşkm Plâstik-Kâzım Taşkm
Sultanhamam Gürün Han kat 9
No. &53~962 kat 7 No. 759
Tel: 22
^3 70 / 5
.
.
.
.
'
••
-Çiçek
Çiçek
.
Sc. 88309
Edemci Plâstik Eşya îmalâthanesi
Mustafa Erdemei
Süleymaniye Siyavuşpaşa Sok,
Bereket Han N o : 17-18
TeL: 22
• ' • ' Çi^ek
^5 50 / 22
Sc. 90131
Bnnmş Yıldırım
Kasımpaşa
Başhane Sok. Ülker
ÇiÇek
Pasajı kat 1 No, 3
TeL: Jf9
57 47
Sc. 90623
Mustafa Işıklı
Çiçek
Sultanhamam Gürün Han kat 9
No. 957
Sc. 90624
Mehmet Giinıan
Sultanhamam Aşirefendi
Çiçek
Cad.
Gürün Han No. 937
Sc. 92034
Mehmet Güivendik
Süleymaniye Bereket Han
kat 1 No. 17
Çiçek
Sc, 92144
Asri Flâstik-Mııstafa İsmailogrliî
Süleymaniye Siyavuşpaşa Sok. No. 9
Çiçek
FLÂŞTIK BİDON İMALCİLEEt
Sc. 62142
Matımnt Sert
Küçükpazar Bodrum. Sok. 8/1
Bidon
Sc. 66455
iWahrnut Saylıan
Rami Topçular Çiftçiali Sok. 7/4
Bidon
Tel.: 21
75 77
S c 70352
ila,bip titir
Mercan Anol Han No. 6
Tel: 27
38 h3
S€„ 75809
Hafit .Dül^eroğlu
Küçükpazar Alt an Han kat 2
No„ 92
Tel: 27
Bidon
Selüloit camiî
güneş gözlüğü
11 60
S c 78340
Dimosteni Faymapulos
Küçükpazar Mektep Sok. No. 13/4
Tel: 27
Tekerlek
Bidon
Kapak
Bardak
27 06
S c 88468
Maltı Poyraz
Ayvansaray Demir hisar Cad. 65/1
Bidon
S c 89788
föeMr Merdem,
Topkapı Maltepe Uluğ iş Hanı
No„ 13-14-20
Bidon
Akvaryum
Tel: 27
Â7 İS
PLÂSTİK HOKTUM, ŞERİT, A Y A K K A B I İMALCİLERİ
İmalât N e v i
Sc. 50534
Cemil Karakaya
Sirkeci Serdar Sok. No. 28/1
TeL: 2169
Hortum
Yapıştırıcı
(Tut marka)
47
Sc. 6549S
Şükrü Ocak
Tahtakale 'Şeyh Davut Han Sok.
No. a
TeL: 22
Hortum
28 67
Se. 07049
İnci Flâstik-Mehmet Kasan Yatan
.Douste ve Ort. Kol. Şti.
Çakmakçılar B. Valde Han No. 22/1
TeL: 27
18 96
Sc. 68165
K o ç Plâstik Sanayii
Mahmut !Bemir
Rami Topçular Tikveşh Sok.
Uluyol Kısmet Han 12/2
Bc. 74959
Lütfü V e l i o p u
Rami Topçular Demirkapı
Keçeci Han No. 69/70
TeL: 2146
Hortum
Ayakkabı
Hortum
PVC granül iro^aH
Cad.
68
Sc. 75429
M. Mesut Coşkuncan
Rami Fabrikalar Cad. Bakırcılar
Sitesi 4-5-83-85
TeL: 27
;
Hortum
Dantel
Ayakkabı
27 65
Sc. 84969
Unsal Memîş Demir
Tahtakale Büyük Okur Han kat
Tel: 22
Hortum.
Şerit
80 M
Hortum
Şerit
1
a c . 88487
Elzo Kol Şth
B., Yalköp Elkadel
Maltepe Yeni Y o l Çıkmaz Sok„
Aitay İş Han No. 57
•Sc. 839:29
NMh Îtlıalât-Sabaliattilıı Demir
ve Ort. Adi ICom. Ştî,
•'Tahtakale Büyük Okur Han No. 23
Tel:, 27
Band.
Kordon
Hortum
16 / 24
a c . 89963
'Giiîi Plâstik Pi'ofil Sanayii
,Mtıstafa Günay Coşkııncaii
Vefa K â t i p Çeleıtai Cad.
Darü.lhadis Sok. Ak Han, zem,in. kat
Tel: 27
Hortum
35 39
•Se. 89698
.I^okmaıı Plâstik - ErmM. Lokman
Topkapı Davutpaşa Cad. Sanayi
-Çarşısı D. Bloku 89/A eski ,103
-Tel: 2117
Hortum
Hortum.
Profil
05 I}9 » 27 Slf 22
-Sc. 90069
.M. Bahattîa Gültekiîi
Tahtakale Paçacı Sok, Selâmet
'Han N o : 53
Hortum.
Sc. 90614
Sara A'bravaya
Süleymaniye Şahende Sok. No. 17./2
Hortum.
• Sc. 91461
Jet Plâstik Sanatyİ! Adi K o m . Ş t i
'Tahtakale Malatya İş Han kat 1 No, 3
Hortum
Tel: 27
25 80
Sc. 91535
Abbas A,yg:ü]tı
Karaköy Yemeniciler Nohut Çıkmazı
-Sok. No. 2/5
Ilcrtnm
PLÂSTIK
FEOFÎL
îmalât Nevi,
Sc.
40266
€evat ülubaş
Şehzadebaşı Genç Ttirk Cad. 72/1
Plâstik
profil
Plâstik
profil
S€.. 91912
Fro-Fleix-Metm Ulusoy
Edirnekapı Fevzipaşa Cad. 313
Tel: 21
21 48
PLÂSTIK;
CÜZDAN, DEFTE E KAB I
ÎMALCILEEİ
Sc. 70907
Ayhan, Pak
Mercan Milas Han No„ 9
Te'L: 22
Plâstik cüzdan
Defter kabı
69 89
Sc. 76644
î l h a n Plâstik Sanayii
Şefik Baydur
Cağaloğlu Mescit Han kat 2
No„ 4
Plâstik cüzdan
Defter kabı
PLÂSTİK, SUNİ: D E R İ , C İ L T B E Z İ , IMFEETEKS İMALCİLERİ
Sc„ 36808
S.adi Erson Kauçuk ve Plâstik:
E§ya_ İmali ve Mensucat Fah c
Mercan Caferiye Han 27/30
TeL: 22
31 74
Sc. 40567
Mayim Morhayim,'
Yeşlldirek Bahtiyar Han No. 28
Tel:. 22
S u n i deri
Cilt bezi
88 22
împerteks
• •Sc. 51880
,A!eksan,dr Örme
TJzunçarşı Mimar .Han, No„ 8../I0
TeL: 22
03 m
Sc. 69205
Tekirdağ îpek Pazarı
İsrail Altaras ve Is ak Altaras
Topkapı Maltepe Bayramağa Sok.. 10'
TeL: 21
Kumaş
süngerlemesi
15 69
•Sc. 85089/29017
Nam İmperteks ve Faiıdazot
îmaIâtlı,a;o.es!-AF§evi]r Yereçyan
Rami Topçular Çeşme Sok. No. 8
Tel: 21
imperteks
08 9S ™ 27 64 70
Sc. 76979
ÎI.A
ve Y o m t o Benbasoıı
Biraderi KoL Ş t i
'Beyoğlu Kule Sok. 34/36
TeL: 49
imperteks
imperteks
Polietilenli telâ
59 68
Sc. 86836
Zeki Gürel
Rami încirlik Şeyh Raşit Sok. 1 9 / i
tmperte'ks
;Sc. 89665
N,ayioîî Emper Tekstil KoL, Ş t i
.Mustafa Kıırıı ve Yalıya Uz
.Silivrikapı Cad. Dokur Han 52-A 19-1
İmperteks
Kumaş süngerle.mesi
.F!LASTÎK KADIN SÜS EŞYASİ
îmalât Nev'l
S e . 36971
Aleteaiîdr ChîgnoM
Galata Büyük Balıklı Han No. 49
TeL:
44 72
Kolye
Küpe
7^
S c . 64956
Kenan, Turantekin
Fincancılar Mahmudiye Han
Kat 3 No. 32
TeL: 22
43 70 / 15
Se„ 86972
Eıfkî Özgen
Tahtakale Deveoğlu Yokuşu
Ferah Han No. 33
Sc, 87684
Varoî Plâstik - Hatice Y a r o !
Süleymaniye Siyavuşpaşa î ş
Han No, 10-39-40
Tel: 27
kalemi
92 43
Sc, 69314
Emin Temizkan
Sultanhamam Gürün Han No, 751
Tel: 22
Makyaj
Küpe
Kolye
Kolye
Bilezik
24 08
Bc, 87198
Giim,üş Plâstik Ticaıret
Nairn Kızıldağ"
B'atih Nalbant Demir Sok. No, 27
ZemJn kat 1-2-3
Sc. 88677
Nwm. Kn-an
Tahtakale Uzunçarşı B, Okur
Han No. 59
Tel: 22
67 63
S c . 89102
Remzi Bu.2:l.udag:
Galatasaray Oliva Geçidi Sok. 1/4
Tel: 02
Bilezik
Kalemtraş
Emzik
27
S u n i İnci
Kolye
Gerdanlık
imalât Mev'I
Sc. B9761
Eecep Koşar
Tahtakale Yavaşça Şahin Sok.
No„ 25/A
Se. 8976S
Veysel Özyıırt
Demirtaş Paçacı Sok. Selâmet Han
No. 55 Tahtakale Küçükpazar
Sc. 92997
ismet Savul
Kartnluş Azak ıSok. 32/2
Tel: 47S9
Saç tokaları
Bugidiler
Kolye
Saç fırçası
Pudra kutusu
Gözlük çerçevesfe
56
KLOZET K A F A Ğ Î ÎMALCÎLERÎ
Sc. Ö4381.
Akrifoos Öksen
Topkapı Maltepe Yeniyol 1/6
Tel:
U
55 42
Sc. 675Ö1
Eafet Taviloğlu
Galata Tavlloğlu Han Kat 4
Tel:
44
Klozet k a p a ğ ı
30 5.1
Sc. 71440'
Sedef Saııaıyii
Mustafa. Özcanoğlu
Yenişehir Visneci Sok.
No. 26 Kat 2
Tel: 44
Klozet kapağı
Klozet kapağt
kaplanması
S8 5H
Se. 74463
BhiiBg KoL Ş t i
F>î.mltrl Fsi:me.nepuİ0Sj
Ag-op Ardonyan
Şişli Elm,adağ- Cad. 134
Klozet kap-ağs
W.
m'-
BAKALIT MUTFAK
EŞYASı
SAPLAEÎ
îmaîât Nev'i
:S€. 69529'
"Eo&et Ferûinant Faıçaeı
'Galata Perşembepazan Bakır
Sok. No„ 7/5
Mutfak eşyası sapları
Bc. 83407
P a v e r Bahar
Tahtakale Toixiruk Çıkmazı
Tecim' Han No. 52/5
•'Tel.: 22
83 85 - 22
Elektrik malzemesi
kulpları
15 ^.S
:S€. 89404
•Kâmil Karayayia
Vefa Klâtip Çelebi Cad. Muhaddis
•Sok. Şâhingür Han No„ 2
Tava sapları
Tencere kapağı
;Bc. 8949'S
Giiîîg:ör Yeşiitan
Mercan Tıgcılar Cad. Mercan
Han No. 2 - 3
Mutfak eşyası sapları
:Sc. 90146
P e v r i m Bakalit ~ Haydar tçin
R a m i Bakırcılar Y o l u Bakırcılar
•Sitesi 3 Bolk Np. 67
Tel.: 4
Tencere kulbu
Tencere kapakları
^9%ÎS
MOBİLYA KULBU ÎMALÎ
Sc. 52656
î s a k Anaii,
Ba'İJkpazar Kardeşim Sok.
Knrşımta Han 14/1 Karaköy
FLÂŞTıK
ŞEMSÎYE VE
:Se. 78€54
Hikmet Aîakuşte'kİJi
Vefa Birol Han No. 1 Kat 3
Mobilya kulbu
ÇANTA
SAPı
TMLCILELLı
Şemsiye sapı
Çanta sapı
8c.. 90'763
Mii.s.!im YıMm
EiTiiriö.îi'ü. Tahtakale Tomruk Sok.
No. 6/2-S
Şemsiye sapı
Tornavida sa.pi
Tel: 224711
GÖZLÜK ÇEEÇEVESÎ ÎM,âLCÎLEEl
Bc. 56600
îbrafoim l l ğ i t
Kantarcılar Yeni Kozluca Han
Kat 5 No. 7
Tel: 47
75 10 / 10
-
27
22 25
Sc. 63340
WliihmH Fikri Çiçek
Yenikapı Kumsal Sok. No. 17
Tel: 21
Gözlük çerçevesi
Cad. 43/9
SS 24
S€, 79772
:M.y.stafa Güvener
Çemjberlitaş Dizdariye Çeşme Sok.
No„ 34 Bodrum kat
Tel: 27
Gözlük eeıeçeves?
17 60
Sc. 83247/26740
Mıikremlıı As,!ankaya
Mercan tlçkapüı Suhulet Han
No. 15
Tel: 22
Güneş gözlüğü
Kalem
Fırça sapı
4S 51
Sc. 67501
Seııilı uygun
Fatih Akşemsettin
Tel: 21
Güneş gözlüğü
Dolma kalem.
Trafik lâm^bası
Gözlük çerçevesi
Bidon
67 63
Bc. 87111
.âli. Ö?i,kantar '
. Süleyaıaniye Mercan Cad.
Şahende Sok. No. 17 Kat 2
Çocuk göz'îügü
çerçevesi
İsmail Targay .» Mehmet Kudalak
Gözlük çerçevesi
¥ e f a A k H a n K a t 2 No. 3
S e ı m l Keslei
¥efa K â t i p Çeleıbi Cad, ¥Iuhaddis
Sok„ Şalıin Han 7/8
TeL: 21 §0 08
SA
Gözlük çerçevesi
E S »
. Sessal ©enılrkaiya
V e f a A M m n Kat 1 No. 5
Gözlük çerçevesi
P L â S T Î K YE.DEK FAKÇA İMALCİLERİ
tmk TMA
•yenişelıir Gölbaşı Sok. No. 57/2
TeL: m m 57
Hıraat Mardikyaa
Cağaloğlu Büyük Milas Han
Kat 3 Mo . 209'
îTfeir m m s$
,Se, İ[email protected]
ZILLER %MMmm
'Tel Eşya Sanayii
• Topkapı Maltepe Bayrampşaa
•CaA 12.
Tel.:
-Sc., S550 5
Sileyemn:, Ay srüıı
• Kasımpaşa K ü ç ü k Piyale
•Yeni Y o î No. 110 Kat 1
-'Tel- ^3 55 46 U^^^O
Stop lâmbası muhafazas,«
Gaz sobası yedek parçalara
Buz dolabı rafı
Polietilen ve PVG
kaplama
Aşçı kuzinesi
Radyo parçalan
Plâstik kalıpları
îmaîât Nev'i
SC. 69593
înaîi, - Muhittin İnan
Beşiktaş Ihlamur Dere Cad,.
Ihlamur Pasajı No. 12
Tel.:
47 47 92
Sc. 85910
Elyas Güzelkaya
Pangaltı Bilezikçi Sok.
No. 134/A
Ocak düğmeleri
Conta
Buz dolaibı parçaları
Tel: IfieiOl
Sc. 86156
Susana Elizar
Kazlıçeşme Demirhane Cad. 24
Sc. 89145
Sl-İz. IşıMı EeMâmlar K o J Şti..
îsak Yenni ve Ort,
Galata Emekyemez Mah.
Yüksek Minare Sok. No. 22
Tel.: 443993
-
Radyo kutusu
Oto stop lâmbası
Radyo kadranı
Plekxglas reklâm,
panoları
441417
Sc. 89600
Halit Öztok
Bakırköy Kartaltepe Mah.
Şanlı Sok. No. 12/C
Mekik yatağı
Siperatör
Tekstil makinaları
yedek parçalan
Sc. 89650
Günal Kol. iŞti.
Ali Kayhan Günaydmkul
T o p h a n e Boğazkesen Cad. Ho. 48
Defterdar Yokuşu No. 3
Radyo parçası
Tel.: 4973
99
Sc. 90655
Çan Plâstik ~ İslâm Ağalar
Karaköy Emekyemez Mürvet
Sok. No. 14/1
Tel: 44
40 90
Elektrik malzemesi
parçaları
91204
Naci Özemi - Semamı
Flâstik
Ortaköy Os:rnanza,de Sok; No, 16
Radyo
parçalan
Sc. 92035
Al! Kemal Akfoaş
Mercan 3 Kapılı Suhulet
Han No. 3$
Radyo
parçaları
PLASTİK, SIIN'I DİŞ ÎMALÎ
Sc. 3502Ö
Armeîîak Haleli ^ Agop SaryaB
Galata Bereketzade Mah.
Banker Sok., Yusufoğlu, Han Kat 5
Tel:
U
12 •
Se. 82090
Beyoğîo. Dış Polikliniği E„ Als
Eüstema'acle ve Ort, K o i Ş t i
Beyoğlu Tıirıel ,A,s,maIı MesSeit
Sok,, No. 35/1.
Tel: Jf9
Sun'î diş
Snn'î diş
06 70
IŞIKLI, EEKLÂM ÎŞLEKİ
Se. 49369
M I S E ! SpİBOcelıi a
.Neonla ışıklı reklâm
Galata Okçu Musa Cad„ No„ 5
Tel:
4-4 ^4 T2
Sc. 90026
Tecîilpleks lîa.m,c!jl ve Halûk
Eoytoran Kol, ŞtL
Asm.alı Mescit; Minare Sok„ No... 15
Tel; 49
28 66
Pleksiglâsla ışıklı
reklânı
Sc. 86409
Mideks Yıldız Nîon H. Suphi
Balkıîıç ve Ort. Kol. ŞtL
Galata Şair Ziyapaşa D o ğ Han
No. 30/15
Tel.:
49 59 56 !
TÜKENMEZ KALFM
Sc. 79202
Cztaş Plâstik Sanayii
îlaşit Cztaş
Mercan Fuatpaşa Cad. 70
Tel.: 27
PJeksiglâsla ışıklı reklâm
;
/
MALÎ
Tükenmez ka.lem
58 25
GRAMOFON FLÂKLAEî ÎMALCÎLEKI
Sc. 73325
Araş Flâk Evi - Onnik Ar as
Taksim Feridiye Küçük duvarcı
Sok. No. 2/A
Tel: İfi
59 75
Sc. 80707/23261
Grafc:'fon FlâkçıMc Tic. Ltd. Ş t i
Osmantey Halâskârgazi Cad, 202
Tel: liT
Kartpostal pîâfc
Gramofon plâğj
59 75
PLÂSTİK OYUN TAŞLAKI ÎMALCÎLEEÎ
Sc. 85210
Salih Fakkan
Beyoğlu Kuloğlu Sok. No. 11
Galalitten oynn %'a.şı
Sc. 91793
Konken Kol. ŞtL
Eeyoğlu Kuloğlu Sok. No. 11
Konken oyun taşlara
Tel: 49
26 52
İMALCÎLEEÎ
(^alât Nev'i
ö c , •91254
Naci ÖzeaB ~: Sercan Fly
Ortaköy Osmanzade Bt^
^an
Sc. 92035.
Ali Keroıal A¥'
Mercan 3 K
Han No., ?
^c^.^VIŞ Berviş Avcı
Topkapı Maltepe Cad. 40/l'"38/l
i Dan
DİŞ FIKÇASi: tMALÎ
Sc. 7465S/14102
Tekno Plâstik K o l . Şti.
Yasef Saifati - Nesim Yiiwi
we Ort."
Sultanhamam, Gürün Harj
.Bodrum kat No. 26
Dîş
EM^îK
Sc. 77016/17613
'.Ahdülkerim Yaver
Zeytinburnu" Yenidogan" Mah..
51. Sok. No. 17
Tel: 71
53 29
fırçası
IMALI:
Çocuk emziğ i
YOĞIJET, DONDÜKMA. KAF'LAÜi; FLÂSTîK LEVHA ÎMALCÎLERÎ
îmalât Nevi,
ileri Plâstik Fabrikası
Adil Çiçe-k
Flâstik Sanayii
Şehremini Mimar Kasım Cad,. 40
Tel.: 22
•palastık levha
35 56
Sc. 85970
©opay Flâstik
Mustafa ¥efa, Boğan, Usta
ve Ort. K o i Ştî,
Şişli Rum. Kilisesi arka Sok. 25
Tel: JfS
Yoğurt kabı
.Dondurma kabı
Plâstik levha
6Jf 8Jf / 9
Sc. 91303
Cam Çelik Ticaret ve Sanayi
Ltd., Şti .
Kocamust af apaşa Ağaç kakan Sok. 4
Tel: U
Cam elyaf takviyeli
Plâstik levha
43 23
FLAŞTIK, •EOYâLAE ÎMALÎ
Sc. 85994
Flâstikolor Tic. ve San. Ltd. il
Dolapdere deresi Sok. No„ 11
Tel: U
52 13 « .//// SO 21
-lâstik boyalar
FllOTEZ İŞLEEÎ
Sc. 79753/21963
Güneş M o d e m Protez Lahoratııvarı.
Samuel Levi
Osm.anbey Rumeli Cad. No. 68
Tel: 48
S u n i diş-protez
24 63
SİS
S€. 8680Ö
Lâtif Ataso:^''
Beyoݣ.u Nane Sok. Ho.. 18/2
Tel.: U
Protez imalt
58 82
Sc. 87145
^haıı La^bor Marta ö i ş Frote^l
Lalî arat-Mvarı--"fusııf Tale
Beyof.lu Balo Sok„ Kalkan
Apt. No, 26
Protez
Diş iskelet!
Tel: U8812
Sc. 88884
Denizli Lafcor-Diş Froteı:!
Labaratııvarı-Mehmet Serdar
Beyoelü İstiklâl Cad.
No. 154-156 Kat S
Tel.: 22
26 67 - k9 S6 82
OK,TEF,EDÎK:
Sc. 1696^1
Atsnas Kifideâ Haîefl
Mristo Mlfidîs
Asmahmescit Kallavi Sok, No, 4
Tel:. 29
Protez
CIHAZ
ÎMALÎ
Takma bacak
Fıtık bağı
Takma kol
Ortopedik kundura
KXIW •--^
Kâ'CÇÜK SÂMAYİt :
Sayfa
Kauçuk top imali
Kauçuk yedek parça İmal!
317
317
KAUÇUK TOP İMALİ
Sc., 60624
]Vfelım,et MııtÎM
Ze;ytinburRU iSürner Malıaliesi
No„ 29/1 Sok. No, 12
Tel:. 71
Top
62 59
Sc. 90089
Panter' Lâstik Falırikass
€m/sr Karaoğlıı
Sağmalcıiar istanbul Cad. 11/1
Top
KAUÇUK YEDEK PARÇA ÎMALÎ
Sc; 09253
Vedat Erdoîeıı-Kaik Esen KoL Şti.
Sağmalcılar Aykut îş Hanı No. 28
Sc, €9130'
§aİj,a.B. Öztürk
Şişli Harzemşab Sok. 64/A
Sc„ 76933/17493
Arif S^ıijıMm
Bankalar Kart Çmar Sok, No. 20
Galata
Makina
aksamı
Radyatör borasu
Çamaşır makinası
m.erdaneleri
Tabiiye lıortıımlari;
Makina
aksamı
XX¥
imm.
SANAYİİ
Kösele, deri ve süet imalcileri
Deri eşya imalcileri (Bavul - Çanta)
Deriden kaynak malzemesi İmalı
Kadın çantası
Kundura
Çarık
321
323
324
325
325
3.26.
KÖSELE, BEEİ ¥E SÜET ÎMALCİLEEÎ
İmalât N e v i
^Sc. 46793
Basri Ciiıanoğlu ve Ort. Adi Kom„ Şti.
Kazlıçeşme Karakol Sok, No. 6
Tel:, 21
49 31
Kösele
Sc. 47785
Mardiros Tokman
Kazlıçeşme Müezzin Hasan Sok. 4/6
Kösele
Tel:. 21
57 23
Sc. 48248
Münir Aîtmer
Kazlıçeşme Hacı Mehmetpaşa
Kösele, deri
Sok. No. 18
Sc. 52945
Apnstoî Agrafiyadis ve ŞeriM K o l i Ştl,
Kazlıçeşme Beleşçi Sok„ No, 13
Tel:. 21
Kösele
54 02
Sc. 52946
M. Ali ö'zzeııgin
Camii Şerif Sokak No. 19 Kazlıçeşme
Köselfi
Sc. 53041
^.•evinı Abacıoğlu
H. Hasan Sok, No. 24 Kazlıçeşme
Kösele
Tel:. 21
5231
Sc. 56601
Enver Fidangil
Kromlu deri
Hacı Hasan Sokak No„ 23 Kazlıçe§'m.e
Sc. 56603
A g o p Bal
Kazlıçeşme Kireççi Sok, No, 5 Yedikule
Der!
Sc. 62797
Omail Igaz
Kazlıçeşme Cami Sok, No. 32/2
Komlu den ç^^ketlîk:Süet
Sc, 68196
Necati ve Gürkan Kurtaran Koli. ŞtL
Kazlıçesme Güderici Sok, No. 1
Tel:. 21
Kösele
57 92
Sc. 69777
Selaiıattin Bülek
Kazlıçesme Külhan Çıkmazı No, 5
Kromlu
Sc. 28955
Şeref Aytürk
Kazlıçesme Camii Şerif Sok. No„ 28
Kösele
Sc. 43742
Muzaffer S a n
Kazlıçesme Eski Salhane Meydanı
Kotra Sok. 15-17
Sc. 44140
Ali Sarı
Kazlıçesme Genç Osm.an Sok. No. 2
Tel.\ 21
Kösele
Kösele
54 29
Sc. 83819
Oregos Kösadağ
Kazlıçesme Kotra Sok., No. 5
Tel:. 21
Kösele
46 07
Sc. 83365/26877
Mehmet Ertok
Kazlıçesme Beleşçi Sok. No. 4-6
Tel:. 21
deri
Ceketlik deri süet
55 27
Sc„ 87C09
İsmail Öztürk
Kazlıçesme Kiri§hane Sok. No. 14
Kösele
Sc. 87731
Saiıri Güzelce
Flazlıçeşme Kirişhane Sok. No, 3
Kösele
Sc, 88Ö23
Ali Kiza Çelikoğlîi
Zeytiiüburnu Demirhane Cad.
Beşkardeşler Sok. No. 21
Kösele, deri
Sc. 88303
Fevzi İDiîiçer
Kazlıçeşme Kireçli Sok. 6
Tel:. 21
Kösele
58 20
Sc. 90836
Erdine Selenk
Kösele
Beylik Salhane Sok. No. 12 Kazlıçeşme
Sc. 91027
AfcdHİIalı Benzet ve Ort.
Kösele
Kazlıçeşme Müezzin Hasan Çık. 4/6
Tel:. 21
57 23
Sc. 91427
Osman Selçuk Katip
Kazlıçeşme Meydanı Sok. No. 6
Tel:, 21
Süet ceketllk
59 93
Sc. 91560
Rıza Kayar
'
Deri
Güd.c:rlci Sok. 9/11 Kazlıçeşme
S c ; 93Ö70
Ynmî
Çmar^
Deri
Kazlıçeşme Metin Sokak No, 2
32.3 ™
deri
DEBÎ EŞYA ÎMİLCÎ.LERÎ
(BAVUL, ÇANTA)
imalât Nev'i
S€. 29543
ismail Hakkı Ukuş
Kızılay Han 34 Mercan
Tel:. 22 99 42
Bavul, çanta
Sc. 38665
Kemal Bingöl
Gül Han No. 28 Galata
Tel:.
U 91 80
Sc. 57671
Nevzat Cengiz
Uzunçarşibaşı No. 23 Tahtakale
Tel:. 22
Bavul, çanta
97 83
Sc. 60241
Gaîer Ömeroğlu
Mercan Çalışkan Han 5
Semaver Sok,
Tel:. 22
çanta
79 13
Sc. 59096
Fikret Saraç ve Ort. KoL Şti»
Uzun Çarşı No. 88 Mercan
Tel:, 22
Bavul
Çanta, bavul
39 49
Sc. 63340
Kemal Vardarii
Mercan Çökelek Sok. Bakır Han 41-42
Sc. 68706
Mehmet Sabir Üster
Beyazıt Uzunçarşı Cad. No.,
Tel:. 27
4^
Sc. 85784
Mehmet Selim Oruç
Kızılay Han No. 47 Mercan
Çanta
Çanta
Ba.vuL çants
DEEIDEN K A Y N A K MALZEMESİ
u^oar,
Kaynakçı
eldiveni
H « r i , e Kösdağ
Kaynakçı
maskesi
Galata Kürkçiler Cad. No. 4 7 / 4
Tel:. HS6 79 ^«^y^^
^"^"^y^*
* ^^^^^^" ^
Amyant elbise
L..,^,.,.,....,„.„_.^„.^ i
•
„
.
.
KADIN ÇANTASI İMALCİLERİ
S a 41463
Yedidya Bahar
Çiçekpazarı Fmdıklıyan
Han No. 37
Tel:. 22
çantası
Kadın
çantası
Kadm
çantası
Kadm
çantası
99 52
Sc. 68976
Ag^op Çilingiroğlu
Çarşıkapı İskender Boğazı
Centilmen Han 107-108
TeL\ 22
Kadm
18 46
Sc, 76692
Petro Karayanidis
Su terazisi Sok. Nil Apt, No. 7/1
Beyoğlu
TeL\ 49S414
Sc, 83453/26986
Cazip Çanta Atölyesi
îstefan Ataroğlu
Beyoğlu Emek Han No. 9/4
KUNDURA ÎMALCtLERI
Sc. 46495
Meral Kundura Mağazası
Nikola Mavridis
Fatih Kırçeşme Mahallesi
Atatürk Bulvar İşçi Sigortaları
Blok Apt. 1 No. 5
Kundura.
Sc. 53828
Mehme't^ Recep Kamııt
Centimen Geçit Han No. 1,14-115
Çarşıkapı
Tel:. 22
69 S6
Sc. 66329
Cemal Yılmaz
Çarşıkapı Bileyiciler Medrese Çık.
Pak Han Aydınlık No, 17
Sc. 88235
Muharrem Filiz
Seferülhayır Han No„ 18 Mercan
Tel:. 27
Kundura
Kundura
Kundura
92 41
ÇAUm İMALI
63406
Hayrettin Kırat
Hacı Hasan Efendi Sok. No. 21
Kazlıçeşme
Çarık
:XXVI
FİLM VE FOTOĞKAF SANAYÎÎ :
Yerli film imalcileri
Film kopya ve dublâjı
Dublâj işleri
Kopya işleri
Haber, reklâm ve kültür filmleri
Gazetelere fotoğraf ve haber tevzii
Fotoğraf işleri
Renkli kartpostal baskı işleri
329
335
335
335
336
336
337
33T
YERLî FILM ÎMALCİLERİ
Sc„ 35116
Toros Film ~ Toros Şenel
Büyük Bayram Sok. 46/3
Adarnandidis Apt. D. 3 Beyoğlu
Sc. 35158
Duru Film Naci Duru
Kuloğlu Sok. 6/2 Beyoğlu
Tel:. 49 54 72
Sc. 35489
Kemal Film Ltd. Şti.
Türiıol H. kat 3 No. 3
Beyoğlu
Tel:. 44
42 21
Sc. 37946
ö m a y FiLÖmer Aykut
Be3^oğlu Yeşilçam Sok. No. 9
Tel:. 44 50 86
Sc. 38033
Erman Film - Film. ve Sinema İşleri
Hürrem Erman
TeL\. 44 32 02
49 54 81
Sc. 41018
lıoçanga Film Aleksandros ve
Filotas Çangrapolos Koli. Şti.
Ar Sineması yanmda Beyoğlu
TeL\
44
93 62
Sc, 47817
Güven Film Yovakin Filmeridis
Alyon Sok. No. 8/3 Beyoğlu
Tel:.
U
.11 .63
Yerli film
Yerli film.
Yerli film,
Yerli film
Yerli filro
Yerli film
•Bc. 43674
Nüzhet Birsel Halefi Özdmir Birsel
A l y o n Sok. Atlas Apt, 9/15
Beyoğlu
Tel.\ Jf9
Yerli film
46 52
U 40 02
44 07 70
44 22 79
Bc. 48720
Akar Film N u r i A k m c ı
Beyoğlu Ahududu Cad. 34/10
Tel:. 49
46 92
Bc. 52507
Kurt FiİFA - Mehmet Arancı ve Ort.
K o m . Şti.
Alyon Sok. Atlas A p t 9/1
Beyoğlu
Tel:. 4Jı
Yerli film
Yerli film
66 69
Sc. 53863
Sosyal Film - Saffet Sosy.al
"Taksim Sıraselviler Cad. No. 201/3
Yerli film
;Sc. 54177
Melek Film Koli. :§ti.
Berç Kürkçüyan ve Sahîn Haki
Beyoğlu, Sakızağacı Cad. No. 23/1
Tel:. 44 01 96
Yerli film.
49 51 86
Sc. 57391
Arı Film Koli. Şti. Hulki Saner ve
Sema Saner
Taksim Sarayı No. 4
Tel:. 44 87 87
Yeril film
S a 57845
Kısmet Film-Hâluk Aykaç Ort. Koli. Ş
Santral Han N o . 403-408 Beyoğlu
Yerli film
•Tel:. 44
H 51
Sc. 57897
Dost Film Mümtaz Alpaslan Yerl
Anadolu Sok. No. 33 Beyoğlu
Sc. 60717
Sonar Film - Mahmut Aîsezer Yeri
Sahne ıSok . No. 11/1 Gülen Apt. kat 1
Tel:. Ulh '^2
i fil m
i filn)
Sc. 61231
Saner Film Huiki Saner ve Şeriki
Koiî.
Şti. Yerl
i iMm
Taksim, Taksim Sarayı Zemin kat 4
Tel:, hk
8Jf 70
U 55
31
Sc. 61567
Ellıamra Filmcilik ve SinemacıMk
"Ltd. Şti.
Yerli film
Elhamra Han Beyoğlu
Sc. 61845
Kulüp Film-Hüsnü Cantürk Yerl
Kor Han kat . 3 No. 11 Beyoğlu
Tel:. Jf9
i fil m
52 10
S c . 62442
Fesen Film Koli. ŞtL Nevzat Fesen
ve
Ort. Yerl
Yesilçam. Sok. No. 29/1
Beyoğlu
Tel:. U Ö -9 JfO
Sc. 63609
Erten Film-Celâl Erten
Yeşiiçam, Sok. Film Apt. No . 3 2 / 9 Yerl
Beyoğlu
Tel:. 49
i fil m
i film
İfi 87
Sc. 64258
Murad Film-Süreyya Buru
Beyoğlu Kuloğlu Sok. No. 6/2
Tel:. 1:9
54 72
Yerli iilm
Sc. 66695
Herkül Filmcilik Ltd. Şti«
Taksim Sarayı Zemin kat 4 Taksim
Tel:. U 86 87
Sc. 66980/3981
Metro Film, Aram Gülyüz
Kuloğlu Sok. Nedimbey Apt. No, 6 / 6
Beyoğlu
Tel:. 4954
Sc. 70017
Be-Ya Filmcilik Koli. Şti»
Nusret İkbal ve Ort.
Beyoğlu Eren Han kat 1 No. 21
Sc. 77788
Erler Film-Türker înanoğlu
Beyoğlu Hocaağa Sok, Yıldız Apt„
kat 2
97 86
Sc, 78186/19547
Nazar Film-Onnik Nazar
Taksim Cumhuriyet Cad, No, 69
Tel:. 48
Yerli film
Yerli
film.
50 79
Sc. 76465
Metin Film M. Işık Toraman
.Rumeli Han kat Beyoğlu 3
Tel:. U S4 85
Tel:. 44
Yerli film
38Jf9
Sc. 71739
Roket Prodüksiyon Semih Evin
Ahududu Sok. Kısmet Apt. 30/5
Tel:. 49
Yerli film
57
Sc. 67711
Uğur Film-Memduh Ün
Beyoğlu Eren Han kat 3
Tel:. Jt9
Yerli film
64 80
Yerli film
Yerli film
S c . 79383/21455
Erman-Saner Film Tic. Lid. Şti»
Taksim Sarayı han zemin kat No, 4
Taksim
Tel:. U86
Tel:. U
,
87
87 87
Sc. 79442/21540
Aktmıç Film-Şevket Aktuîie
Beyoğlu Hava Sok, No. 12/1
Tel:. 49
Yerli film
J
Yerli film
30 06
Sc, 80İ26
Ni-Fa Film - Vahram Poîat
Beyoğlu Hasnungalip Sok. No„ 17
Yerli film
Tel:. 495056
Sc. 81649/24566
MasBa Arsoy Göksel Film
Mahyacı Sok. Eren Han K a t 1
No, 12/A Beyoğlu
Beyoğlu
Tel:. 44
35 16
Sc. 84806
Hillcap Hilmi K a p k m ve Ort. KoL Şti.
îstabul Beyoğlu Hava Sok„ 17/2
Tel:. 44
26 O4
Sc. 85536
Ülkü Film Ülkü Erakalm
Kadri Yıırdatapan Koli. Şti.
Taksim Sıraselviler Cad.
Tel:. 4k
Yerli film
Yerli film
Yerli film
01 38
Sc. 85816
Sümer Fito-Sabri Ünlüsaraç
Zeytinburnu Sümer Mah. 26 Sok. No. 9
Tel:. 71
57 02
Yerli film
Sc. 8Ö83İ
Telewmjon
Fîîm-Nevzat Kığ
Beyoğlu A'hududu Cad. îş Han kat 2
No. 34/10
Tel:. 49
Yerli film
46 92
Sc. 85847
Er Film - Beiker îmamoğ"lıı
Beyoğlu, Kocaağa Sok. Yıldız Apt,
Yerli film
Sc. 86583
Prodüksiyon Sal)alı Film ve Sinema
İşleri Şahika S . Ozon
Beyoğlu Yeşilçam Sok. 26/2
Tel:. 44
54 69
Yerli film
Sc. 87065,
Ak.m Fîlm-Bîııharrem A k m t ı m ç
Beyoğlu, Hava Sok. No. 12/1
Yerli film
Tel:. 49
30 06
Sc. 38061
Filmo Film İşleri Tiearet ve
San. Ltd. Şti.
Yerli film
Beyoğlu ,îmam Sok. Ziya-bey Han
kat 3 No, 10
Tel:. 4Jf46
75
den
Sc. 88551
.Erler Film ve Sinema Endüstri Ltd. Şti.
Kocaağa Sok. Yeni Yıldızr Apt. kat 1
Beyoğlu
Sc„ 90067
Arzu Film Koli. ŞtL
Ümran. Eğilmez Eyigii.î]igö.r Atam,aM
îstiklâl Cad. Som.er Apt kat. 1
Tel:. 49
23 87
44 27 3.1
Yerli film
Sc., 3ö83'6
At.!as Film Nazif Dur u
Hava Sok. No. 17/3 Beyoğlu
Tel:.
Yerli film
Dublaj
48 65 02
Sc. 59201
Ergenekon F i l m - N e j a t Dur u v e
M , 'Dur u Koli . Şti .
Pangaltı Kurtuluş Cad . No. 7 9 / 8 1
Tel:.
U
Yerli film
Dublaj
64 76
FİIAYİ K O P Y A V E D U B L A J İ Ş L E R İ
Sc. 24366
Beya Film Ltd . Şti.
Sakızağacı Cad. 33/2
Beyoğlu
Tel:. Uİ8
hilm kopyası
03
Sc„ 36603
Keks Flimcilik Ltd . Şti .
Alyon Sok. Hanif Apt. 11/1
Beyoğlu
Tel:. JfJf.
dublajı.
Dublaj isleri
Film. kopyası
Ifl 45
DUBLAJ İŞLER İ
Bc. 4{]'6ö7
Suii.ar Film.
MMımut Celâlettin Saraçe r
Galatasaray Tosbağ Sok . 10/3
Tel:.
44
dublajı
32 03
Se. 47644
Burç Film Enve r v e Selâhatti n
Bıırçkin K o l . Şt L
Beyoğlu Yeşilçam Sok , No. 40/3
Tel:. 4^
Film
27 40
Yerîî film
dublajı
FİLM K O F Y A İŞLERİ
İmalât Nev'i
43879
ö a r Film İthalât ve Tie. KoU. Şti.
Galatasaray Yeniçarşı Cad. No. 40
Tel:. 49
Film kopyası
32 00
HABEK KEKLÂM
VE KÜLTÜK-
:Sc. 4372.2
Baysal Fotoğraf Stdüdyosu ve
Baysal Film. Kemal Baysal
'Taksim Sarayı Zemin kat
.Sc. 61187
A. D . S. Film Ltd. Şti.
Kuloğlu, Sok. 28/ 1
3eyoğlu
Tel:„ U
.FİLİMLEEİ
Reklâm
filmi
Reklâm filmi
Haber filmi
51 84
44 44-^0
::Bc„ 626M
FFodiiksiyon Sıtkı Şumnulu
•Galatasaray Yeniçarşı No. 40
Tel:, U
84
91
:Sc. 65997
Çocuk Fiim-Oral Tüzkan
l l o r h a n . Han kat ,2 daire 7 Beyoğlu
Tel:.. 49
16 m m . lik kültür filmleri
51 7S
Çocuk filmleri teksiri
CtA^EMLEIIE
FOTOĞRAF
¥E
MABEB;.
TEYZTÎ
îmalât Mevli
S€. 42914
Türk Havadis AJam ( T H A )
Kadri Kayabal
Cağaloğlu Basm Sara}^ No. 4
Tel:.. 22
8.kl}.6 /
hahet tevzii
//S
Sc, 88595
Manajans Eli Acimaırı
Sirkeci Etoussuut Cad„ Kooperatif
Han No. 79
T&l:. 27
Fotoğraf we
Fotoğraf ve tıaiber tevzsl
08 50
FOTOĞRAF İŞLERİ
Sc. 52657
Ali YjMiz
Galatasaray Sahne Sok. No, 6/3
Se. 76259
Foto SereHgil-Helez-er Ltd. Şti„
Nişantaşı Vali Konağı Cad.
No„ 9'2/l
Se. 91462
Stısılio Daily Color
Taaeıi. Serpen güzel
Beyoğlu Alyon Sok, No,., 18
Tel:. .U 14 4I
RENKLI
totoğraf
Heııkli fotoğraf
R E N W . ! KARTPOSTAL mA^EJBl
Bc, 92344
Teknik Color
.tCartpostalcilık Ltd, Şiî,
NuruoBmaniye Mtengene Sok. No. 16
Tel:
^^7.q.6 0Jı
g^' OB
.Renkli kartpostal
•Se, 43879
ö a r Film İ t | ^
'^'Galatasaray
'Tel:. 43
32
XXm
-
I N Ş A A T MÎ^rEAAHîlITLEEÎ s
İnşaat Müteahhitleri
341
İNŞAAT İVrÜTEAMHÎTLEKI
Sc. 2600
Garanti İnşaat LM, ŞtL
Garanti Han kat 3
Bahçekapı
Tel:, 22
35 76
22 48 65
Sc. 25432
Fa^zıî î . Yereli Malıdıımları Nejat
II. Verdi ve' A. Ferrııh Verdi ve » Oft.
Caritaiye Pegasus evi Z. kat
Tel:. 48
22 13
Sc. 30520
Ar as Ticaret A. Ş.
Karaköy Palas kat 4 No. 415
Karaköy
Tel:. 44 43 11
Tel:. 44 26 28
Sc. 34312
Mustafa Topıçııoğlıı Müessesesi
Muhittin Topçuoglu ve Ort.
Karaköy Ömer Aıbit Han kat 4 No. 3-18
Tel:.
44
7814
Sc. 33965
Arı în§.aat A. Ş .
An, Han No. 1 Galata
Tel:. 49
18 85
49 18 86
Sc. 34842
Mustafa Murtezaoğlu Müessesesi
A'hmet Murtezaoğlu ve Ortaklan
Karaköy Taviloğlu Han kat 3
Tel:. 44 29 45
Tel:. 4hH
hh
Sc. 35640
Faik Uğur
îşçi Sigortaları ,Han kat 2 No, 215
Fındıklı
T e},:. 47
00 70
Sc. 36190^
îstanlîMİ İmar Ltd. Ş t i
1. Baro Han kat 1
Beyoğlu
Tel:, hk
.
i
56 31
Sc. 51453
¥ü. Müh, Muvaffak Argun
Veli Alemdar Han kat 6 No. 614
Karaköy
Tel:. 44
77 57
Sc. 53152
Tokar Tesisat ve
Ticaret Ltd. Şti.
Şişhane Kaptanpaşa Çıplağı 15^1
Tel:.
445940
49 89
50
Sc. 54715
Hakkı Çarmıklıoğ-ullaıı
Tahsin Orhan Çarmıklı KolL Ş t i
Taksim, Taksim Saray kat 4-2
Sc. 58413
Serel Koli. Şti.
Mehmet Huntürk ve Ort.
Karaköy Meclisi Meb'usan Cad. 7
Tel:. 49
70 20 / 21
Sc. 59537
Mühendisler inşaat Ltd, Şti.
Veh Alemdar Han kat 1 No, 121
Karaköy
Sc. 60394
Yü. Müh. Sinan Kocasinan
Veli Alemdar Han kat 6 No, 614
Karaköy
Tel:. 44
77 57
Sc. 69202
¥ü. Müh. Cahit Mııratliioğiıı
Ankara î ş Han kat 5 No,. 99
Beyoğlu
Tel:. 49
38 90
Sc. 69275
Ziya Çamııkh
Taksim Sarayı kat 4 No. 1
Taksim
Tel:, Iı4
23 73
Sc. 69337
Ali Rıza Ö r m
Küçükbebek Dereboyu Cad» No» 11
Tel:.. 4119
69
Sc. 72037
M. Kadri Vezîroğlu inşaat Ltd. ŞtL
Tahir Han kat 4
Karaköy
Tel:., 49
63 51
Sc, 73593
Haiir.Tic. Ltd. Ştî.
Cumhuriyet Cad. No . 45
Taksim
Tel:. .Iı8
20 42
Sc. 76238
Yii. Müli. Nafiz Yürekli.
Ziya bey Han kat 2
Beyoğlu
Tel:. 49
33 01 49
31 24
Sc. 80791
Norm İnşaat KolL ŞtL
NuF.han Tmgn* ve Ort.
Pangaltı Ergenekon Cad. No. 15
Tel:. 47
.f}9 63
Sc. 82788
Ziya Çarmıklı ve Ort. KolL Şti»
Taksim Taksim Saray kat 4 No. 8
Tel:.. 44
23 73
Sc. 83765
Orlıan Çarmıklı v e Ort. KolL şti.
Taksim., Taksim Sarayı kat 4 No,, 2
Tel:. 44
53 93 44
74 49
Sc. 83842
întes Koli. Ştî. Müh.
Easlııı DeiiıîFso y ve Ort..
Tophane Salıpazarı Han kat 9
Tel: 44
78 O4 49
50 92
Sc. 87561
Yıik. .ÎVIüh. Fevzi Ataç
Yeni Vakıf îş Han kat 8
Bahçekapı
Tel:. 44
62 67
Sc. S7977
Teç İnşaat ve Ticaret Koli. Şti.
Sıraselviler Cad.. 59/5
Taksim
Tel:. JfJf
07 €8 49
2S U •
Sc. 89696
MıırtezaoğİM İnşaat ve Sanayi Ltd..
Dursun Han zemin kat No. 5
FmĞıkh
Tel:.
44
20 94
Se. 89861
.Akça İnşaat K o l i Şti. Ertiiğrııi
Âlaeddiîi Yıkiifim Akeabay
Beşiktaş Has Firm Cad. No. 52
Tel:.
48
07 74
den
Sc. 90361
Estaş Mııst-afa Özer
Ali Ei'za Ören ve Ort,,
Sirkeci Nafiz Bey Han 4/62
Tel:, 27
92 S3
Sc.. 91224
IJlıığ ÎKşaat Turgut Nedim 'Ülug
Fermeneciler Kardeşim Sok. 17
Karaköy
Tel:. 44
30 //7
Sc. 91724
Orlıaîi Aker Sedat Ergmtuğ
İnşaat Ltd. Şti,
Karaköy Aker .Llan kat 1
Tel:. 49
^8 46Yii. Mv:h.. Faruk Anişüğlu
Meclisi Mebus.:lî Cad. No. 37
Fındıklı,
Tel:. 49
85 77
Sc. 92268
Muhittin Öztürk ve Ort.
Eminönü Safciîncu Han Ca.ddesı
Fındıkçılar Sokak No. 4
Tel:. 22
1.7 09
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
28
File Size
10 635 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content