close

Enter

Log in using OpenID

2015-2016 akademik yılı mevlana gide öğrenci başvuruları

embedDownload
ANKARA BAROSU
EĞİTİM SEMİNERİ
6552 SAYILI TORBA KANUN…
(Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve
Yeniden Yapılandırma)
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ
[email protected]
01.10.2014
KANUN BAŞLIĞI
Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 sayılı
"İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair
Kanun" ile bazı kanun ve kanun hükmünde
kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır.
01.10.2014
SUNUM PLANI
Yeniden Yapılandırma (Ödeme Kolaylığı)
Kapsam
Yeniden Yapılandırma (Oda Borçları)
Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar (Af)
Bilançoların Düzeltilmesi
Ortaklar Cari Hesabı
Kasa Hesabı
01.10.2014
KAPSAM
 Maliye Bakanlığına Bağlı Birimler Tarafından
Tahsil
Edilen
Alacaklar
(Yeniden
Yapılandırma)
 Belediyeler
Tarafından
Tahsil
Alacaklar (Yeniden Yapılandırma)
Edilen
 Kasa
ve
Ortaklar
Cari
Hesabının
Düzeltilmesi (Bilançonun Düzeltilmesi)
01.10.2014
KAPSAM
 Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil
dairelerince, 30 Nisan 2014 tarihinden (bu
tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili
diğer
kanunlar
kapsamında
gümrük
yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre takip edilen gümrük
vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme
faizleri ve gecikme zamları (Yeniden
Yapılandırma)
01.10.2014
KAPSAM
Yeniden Yapılandırılabilecek Alacaklar
(01 Mayıs 2014 Tarihinden Önce Verilen İdari Para Cezaları)
 Trafik idari para cezası,
 Karayolu taşıma idari para cezası,
 Otoyol ve köprülerden ihlali geçiş idari para cezası,
 Askerlik para cezası,
 Seçim para cezası,
 Nüfus para cezası,
01.10.2014
YENİDEN YAPILANDIRMA
(Maliye Bakanlığı Tahsil Daireleri)
 Düzenleme ile, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil
dairelerince tahsil edilen ve Vergi Usul Kanunu
kapsamına giren kesinleşmiş vergi, vergi cezaları,
gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları
gibi kamu alacakları için,
 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere,
beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken
beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları,
gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına
ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),
01.10.2014
YENİDEN YAPILANDIRMA
(Maliye Bakanlığı Tahsil Daireleri)
 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu
tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı
vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından
(2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi
ikinci taksiti hariç) ,
 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan
tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi
cezalarından,
 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce maddede
belirtilen Kanunlar gereğince verilen idari para
cezalarından,
01.10.2014
YENİDEN YAPILANDIRMA
(Maliye Bakanlığı Tahsil Daireleri)
 Yukarıdakiler dışında kalan ve 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun
kapsamında takip edilen; adli ve idari para cezaları ile Devlet
hissesi ve Devlet hakkı, akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt
fiyat farkı, özel idare payı ile madencilik fonu, kılavuzluk ve
römorkörcülük hizmet payları hariç olmak üzere 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında
takip edilen; asli ve ferî amme alacaklarından kesinleşmiş olup
bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde
ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan
alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz,
cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme
alacakları
01.10.2014
YENİDEN YAPILANDIRMA
(Maliye Bakanlığı Tahsil Daireleri)
 Yukarıda yer aldığı şekli ile vazgeçilen fer’i alacaklar yerine
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş
alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması hâlinde ferî
alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve
şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı
faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî
amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilmektedir.
 Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile bağlantılı hesaplama tablosuna
http://www.alomaliye.com/2014/mehmet-ali-aktas-6552-tefe-ufetablosu.htm adresinden ulaşılabilmektedir.
01.10.2014
VERGİ CEZALARI
(Asla Bağlı Olmayan)
 Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği
hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın
kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin, yasada
belirtilen şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların
kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir.
 Madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların
maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları,
açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları gerekmektedir.
01.10.2014
YENİDEN YAPILANDIRMA (VERGİ)
(Koşullar)
• Amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar
vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurum (stopaj) vergisi,
katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için
yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin
taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen
beyannameler üzerine tahakkuk eden söz konusu
vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü
itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde
ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde haklarını
kaybetmektedirler.
01.10.2014
YENİDEN YAPILANDIRMA (VERGİ)
(Tarihler)
• Yasa dan yararlanmak isteyen borçluların 30 Kasım
2014 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve ilk
taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü
aydan (1 Aralık 2014 tarihinden) başlamak üzere ikişer
aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte
ödemeleri gerekmekte olup aksi halde yapılandırmadan
yararlanmaları mümkün olamamaktadır.
01.10.2014
YENİDEN YAPILANDIRMA (VERGİ)
(Silinen Amme Alacakları)
• İdari kabahatler bakımından 120 TL’nin altındaki tüm
cezalar affedilmektedir. Ancak tütün kullanımı ile ilgili
olanlar kapsam dışında bırakılmaktadır.
• Kanunun yayımlandığı tarihten önce bu madde
kapsamında tahsil edilen tutarlar ile maddenin 13/a
bendi kapsamına giren borçlar için yapılan ödemelerin
geri ödenmeyeceği ifade edilmektedir.
01.10.2014
EMLAK VERGİSİ – ÇTV – Vb.
(Belediyeler Tarafından Tahsil Edilen Alacaklar)
 Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı
vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve
emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür
varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı
gecikme zammından vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu
tarih dâhil) önce olduğu hâlde kesinleşmiş olup bu
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş
bulunan alacaklardan
 Belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından
kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı ferî
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar
dâhil) alacaklarından,
01.10.2014
EMLAK VERGİSİ – ÇTV – Vb.
(Belediyeler Tarafından Tahsil Edilen Alacaklar)
 İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve
kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları
ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü
ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından.
 Vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
olduğu hâlde kesinleşmiş olup bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan
alacaklar hakkında bu madde hükmü uygulanacaktır.
01.10.2014
YENİDEN YAPILANDIRMA (VERGİ)
Son Başvuru Tarihi: 01 Aralık 2014
Tahsilinden
Vazgeçilen
(II)
Tahsilinden
Vazgeçilmeyen
(Ödenecek) (III)
Vergiler
Fer'i Alacaklar
(G.F/GZ)
Amme
Alacağının Aslı
Asla Bağlı Olmayan
Vergi Cezaları
Cezaların %50'si
+Gecikme Zammı
Kapsam
(I)
((III)+(III*TEFE/Yİ-ÜFE
18
AYLIK DEĞİŞİM
Taksit
ORANLARI))
(36 Ay)
((III)+(III*TEFE/Yİ-ÜFE
18
Cezaların %50'si
AYLIK DEĞİŞİM
Taksit
ORANLARI))
(36 Ay)
Asla Bağlı Vergi
Cezaları/İdari Para
Cezaları
-----
Alacağın
Tamamı
İdari Para Cezaları
Fer'i Alacaklar
(G.F/GZ)
İdari Para
Cezası Aslı
01.10.2014
Hesaplama
(IV)
Vade
-----
18
Taksit
(36 Ay)
((III)+(III*TEFE/Yİ-ÜFE
18
AYLIK DEĞİŞİM
Taksit
ORANLARI))
(36 Ay)
YENİDEN YAPILANDIRMA (SGK)
 Sigorta primi, emeklik keseneği ve kurum karşılığı,
işsizlik sigortası primi, isteğe bağlı sigorta primi ve
topluluk sigortası, 2014 Nisan ve önceki aylara ilişkin
sosyal güvenlik destek primi (aylıklardan kesilenler
dâhil),SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel
işlem vergisi ve eğitme katkı payı, 30/04/2014 ve
öncesinde işlenen fiillere ilişkin olup bu madenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla oluşan idari para cezası
borçları, Genel Sağlık Sigortası primi, Özel nitelikli
inşatlar ile ihale konusu işlerden kaynaklanan asgari
işçilik fark primleri borçları ile bunlara bağlı gecikme
cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz borçları
yapılandırma kapsamına alınmıştır.
01.10.2014
YENİDEN YAPILANDIRMA (SGK)
Son Başvuru : 01 Aralık 2014
Kapsam
(I)
Sigorta Primi, Emeklilik
Keseneği, İşsizlik Sigorta
Primi, Sosyal Güvenlik
Destek Primi vb.
Emeklilik Sonrası Serbest
Çalışma Limited Şirket
Ortağı Olma veya Sigortalı
Olmayı Gerektirir Nitelikte
Çalışılması Halinde
Ödenecek SGDP
Tahsilinden
Vazgeçilen
(II)
Tahsilinden
Vazgeçilmeyen
(Ödenecek)
(III)
Hesaplama
(IV)
Fer'i Alacaklar
((III)+(III*TEFE/Yİ-ÜFE
Kurum Alacağının
(Gecikme Cezası ve
AYLIK DEĞİŞİM
Aslı
Gecikme Zammı gibi)
ORANLARI))
Vade
18
Taksit
(36 Ay)
Fer'i Alacaklar
18
Kurum Alacağının ((III)+(III*Yİ-ÜFE AYLIK
(Gecikme Cezası ve
Taksit
Aslı
DEĞİŞİM ORANLARI))
Gecikme Zammı gibi)
(36 Ay)
İdari Para Cezası
30.04.2014 Tarihi İtibariyle Aslının %50'si ile Fer'i
Kesinleşmiş SGK İdari Para Alacaklar (Gecikme
Cezaları
Cezası ve Gecikme
01.10.2014
Zammı Gibi)
İdari Para
Cezasının %50'si
((III)+(III*Yİ-ÜFE AYLIK
DEĞİŞİM ORANLARI))
18
Taksit
(36 Ay)
YENİDEN YAPILANDIRMA (Oda Borçları)
 Kanunun yayım tarihi itibarıyla, üyelerin oda ve borsalara
olan borçları, oda ve borsaların ise TOBB’a olan aidat
borçları asılarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara
bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar yerine
bu madenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci
taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden
üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler
halinde sekiz eşit taksite ödemeleri halinde, bu alacaklara
uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
alacakların ve borç asılarının bu madenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması
halinde ise ödenmiş borç asılarına isabet eden faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilir.
01.10.2014
YENİDEN YAPILANDIRMA (Oda Borçları)
 Toplam borç ilk taksit süresi çerisinde ödenirse,
ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim
yapılacaktır.
 İşi bırakma/re’sen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti
sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden
üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar
ödenmeyen borçları da yapılandırılacaktır. Vergi
mükellefiyetinin sona ermesinden sonra oluşan
borçların tamamı ise silinecektir.
01.10.2014
YENİDEN YAPILANDIRMA
(Meslek Mensupları ve Meslek Odaları)
 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre
meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat
borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine
olan birlik payı borçları maddenin yayımını izleyen ay
sonuna kadar başvurulması halinde yapılandırılacaktır.
01.10.2014
YENİDEN YAPILANDIRMA
(Meslek Mensupları ve Meslek Odaları)
 Meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan
aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının
tamamını; 1 Ekim 2014 tarihinden başlamak üzere birer
aylık dönemler hâlinde dokuz eşit taksitte ödemeleri
durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi ferî alacakların, alacak asıllarının bu
Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya
tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç
asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.
01.10.2014
YENİDEN YAPILANDIRMA (Oda Borçları)
 Yasadan yararlanmak isteyenlerin 31 Ekim 2014 kadar
alacaklı birime başvurmaları şarttır.
 Ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde
kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde,
ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar ilgili
mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.
01.10.2014
BİLANÇOLARIN DÜZELTİLMESİ
(KASA ve ORTAKLAR CARİ HESABI)
 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle şirketlerden ortakların
çektikleri paralar veya belgeleyemedikleri giderler
nedeniyle ortaklar cari hesabında biriken ya da kasada
kayıtlı ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme
yapılabilecek (Söz konusu tutarların 31.12.2013 tarihli
bilançoda yer alması zorunluluğu vardır). Bunun için %3
oranında vergi ödenmesi yeterli olacak.
01.10.2014
BİLANÇOLARIN DÜZELTİLMESİ
(ORTAKLAR CARİ HESABI)
 Yasa dahilinde yer alan hüküm doğrultusunda ortaklar
cari hesabının kalıntısının hesaplanmasında öncelikle
aktif (ortaklardan alacaklar) ve pasif (ortaklara borçlar)
hesaplar karşılaştırılarak net kalıntı esas alınacaktır.
Dolayısıyla
((131+231)-(331+431))
şeklinde
bir
hesaplamanın yapılması öngörülmektedir. Yasanın ilgili
maddesi çok açık bir şekilde düzenlendiğinden
bilançoda ilgili hesaplarda yer almayan tutarların bu
kapsamda değerlendirilmesi olanaklı görülmemektedir.
01.10.2014
BİLANÇOLARIN DÜZELTİLMESİ
(KASA ve ORTAKLAR CARİ HESABI)
 Mükelleflerin Kasa veya Ortaklardan Alacaklar
hesabında gözüken ama çeşitli nedenlerle işletmeden
çekilen paralara ilişkin olarak % 3 vergi ödenmesi
suretiyle af getirilmektedir.
 Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi
mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri
bilançolarında kayıtlı olmakla birlikte fiilen bulunmayan
kasa mevcutları ve ortaklarından alacaklı bulunduğu
tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar
arasındaki net alacak tutarlarını 31 Aralık 2014 tarihine
kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını
düzeltebileceklerdir.
01.10.2014
KASA ve ORTAKLAR CARİ HESABI
 Kasa Hesabı ile Ortaklar Cari Hesaplarının yasa
kapsamında düzeltilmesi bir başka anlatımla yok
edilmesi kurumlar vergisi mükellefleri için getirilmiş
olup bu düzenlemeden yararlanan mükellefler hakkında
bu işlemlerle bağlantılı geçmişe yönelik herhangi bir
tarhiyat yapılamayacaktır.
 %3 olarak hesaplanan ve ödenen tutarlar hiçbir şekilde
gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecektir.
Bir başka anlatımla söz konusu tutar Kanunen Kabul
Edilmeyen Gider olarak dikkate alınacaktır.

01.10.2014
KASA VEYA ORTAKLAR CARİ HESABI
Son Başvuru ve Ödeme Süre Sonu : 31 Aralık 2014
Türü
Kasa Hesabı
Defter
Kayıtlarında
Var
İşletmede
Yok
Hesaplamaya Esas
Tutar
Kayıtlı Tutar (Fiilen
Olmayan)
(Ortaklara Borçlar –
İşletmenin Esas Faaliyetleri
Ortaklar Cari
Dışındaki İşlemler Nedeniyle Ortaklardan Alacaklar)
Hesabı
Oluşan Tutarlar
01.10.2014
Vergisel
Yükümlülük
(%)
3
3
KASA ve ORTAKLAR CARİ HESABI
 Kasa Hesabı ile Ortaklar Cari Hesaplarının yasa
kapsamında düzeltilmesi bir başka anlatımla yok
edilmesi kurumlar vergisi mükellefleri için getirilmiş
olup bu düzenlemeden yararlanan mükellefler hakkında
bu işlemlerle bağlantılı geçmişe yönelik herhangi bir
tarhiyat yapılamayacaktır.
 %3 olarak hesaplanan ve ödenen tutarlar hiçbir şekilde
gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecektir.
Bir başka anlatımla söz konusu tutar Kanunen Kabul
Edilmeyen Gider olarak dikkate alınacaktır.

01.10.2014
KASA ve ORTAKLAR CARİ HESABI
 Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesi Muhasebe Kaydı
(Önerilen)
------------------------------------------------- / ------------------------------------------------------------689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
XXXX
6552 Sayılı Yasa Kapsamında (KKEG)
131/231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
XXX
6552 Sayılı Yasa Kapsamında Bild.
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
X
------------------------------------------------- / ---------------------------------------------------------------
 Ortaklar Cari Hesabının düzeltilmesinde öncelikle bilançonun aktifinde yer alan 131
ve 231 hesaplar ile pasifinde yer alan 331 ve 431 hesapların karşılaştırılması ve
kalıntısının dikkate alınması koşulu bulunmaktadır. («131+231 Hesap» – «331+431
Hesap»)
01.10.2014
KASA ve ORTAKLAR CARİ HESABI
 Kasa Hesabının Düzeltilmesi Muhasebe Kaydı (Önerilen)
------------------------------------------------- / ------------------------------------------------------------689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
XXXX
6552 Sayılı Yasa Kapsamında (KKEG)
100 KASA HESABI
XXX
6552 Sayılı Yasa Kapsamında Bild.
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
X
------------------------------------------------- / ---------------------------------------------------------------
01.10.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
578 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content