close

Enter

Log in using OpenID

6552 Sayılı Kanun - Nüans Mali Müşavirlik Hizmetleri

embedDownload
İstanbul,18.09.2014
Sirküler No: 2014/33
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11.9.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Toplamda 146 maddeden oluşan sözkonusu kanun birçok konuda düzenlemeler içermektedir.
Sirkülerimizde, KDV ,Gelir, Kurumlar Vergisi ve Türk Ticaret Kanunlarında yapılan değişiklikler ile bazı
alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki açıklamalar maddeleri belirtilerek
aşağıda
özetlenmiştir.
1- KDV Kanununda Yapılan Düzenleme
6552 sayılı Kanunun 26 no.lı maddesiyle; Katma Değer Vergisi Kanununun 17 no.lı maddesinin Diğer
İstisnalar başlıklı dördüncü fıkrasının (g) bendi değiştirilmiştir.
Eski Şekli
“Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli
taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt,
topaz, safir, zebercet, inci, kübik
virconia)”
Yeni Şekli
“Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların
(elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet,
inci) 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem
görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri
arasında el değiştirmesi,”
Yapılan bu düzenleme ile yukarıda sayılan kıymetli taşların borsa dışında işlem görmesi durumunda
KDV istisnası uygulanmayacaktır.
2- Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması
6552 sayılı kanun ile aşağıda özetlenen kamu alacakları yeniden yapılandırma kapsamına alınmıştır.
2.1- Kanunun 73 no.lı maddesinde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı
amme alacakları ile büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ve belediyelerin bazı
alacaklarının yeniden yapılandırılması ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı
amme alacaklarının terkinine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
a-213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
- 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait, beyana dayanan vergilerde bu tarihe
kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri,
gecikme zamları (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),
- 2014 yılına ilişkin olarak 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar
vergisi ikinci taksiti hariç),
- 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan
vergi cezaları,
- Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi
cezaları,
- 2560 sayılı Kanun kapsamındaki Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi
30.04.2014 tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları,
b- 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Karayolları kanunu uyarınca kesilen trafik cezaları,
c- Yukarıdakiler dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen; adli ve idari para
cezaları,
yapılandırma kapsamına alınmıştır.
Kanunun yayımlandığı tarih (11.09.2014) itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme
süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe
kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece
ferî alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara
bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tahsilinden
vazgeçilecektir.
İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında da yukarıdaki
düzenlemeler geçerli olacaktır.
Yukarıdaki açıklamalar kapsamına giren ve bu Kanunun yayımlandığı tarih (11.09.2014) itibarıyla
vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına
bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin, kanunun 73. maddesinde belirtilen süre
ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan % 50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri; Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay için belirlediği 31/12/2004
tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden
itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi
üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade etmektedir.
Borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların 30.11.2014 tarihine kadar başvuruda
bulunmaları gerekmektedir.
Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde
ödenebilecektir.
Buna göre:



Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi halinde herhangi bir katsayı veya faiz
uygulanmayacaktır.
Taksitle ödenmek istenirse başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme
seçeneklerinden biri tercih edilecektir.
Taksitle yapılan ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar,
6 eşit taksit için 1,05
9 eşit taksit için
1,07
12 eşit taksit için 1,10
18 eşit taksit için 1,15
Katsayısı ile çarpılarak bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde
ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.
Yıllık gelir veya kurumlar vergisini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi
ve özel tüketim vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler,
taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu
vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla
vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde belirtilen madde hükümlerine göre
yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir.
2.2-Kanunun 80 no.lı maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen
alacakların yeniden yapılandırılması düzenlenmiştir.
(1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve
gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla;
a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük
vergileri ile bu vergilere bağlı cezaların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu maddede belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme
alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir
vergi aslına bağlı olmaksızın 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında kesilmiş olan idari
para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle
kesilmiş olan idari para cezalarının %50’sinin bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen
ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.
c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile ilgili olarak
söz konusu cezaların ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen
ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme
alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
ç) Bu fıkra kapsamında, ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması hâlinde ferî
alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.
Bu düzenlemede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her
ay için belirlediği31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim
oranlarını; 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını,
1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını; gümrük
vergileri tabiri, ilgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlığına bağlı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili
vergiler ve mali yüklerin tümünü, gümrüklenmiş değer tabiri, Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre
belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB
kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade eder. Bu düzenlemeye göre ödenecek alacaklara bu
Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun
yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınacaktır.
Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava
açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların 30.11.2014 tarihine kadar başvuruda
bulunmaları gerekmektedir.
Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi
hâlinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi
bir faiz uygulanmaz. Taksitle ödenmek istenirse başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme
seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

Taksitle yapılan ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar,
6 eşit taksit için
1,05
9 eşit taksit için
1,07
12 eşit taksit için 1,10
18 eşit taksit için
1,15
katsayısı ile çarpılarak bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde
ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır
3-Kanunun 81 no.lı maddesi kapsamında Sigorta Primi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa eklenen geçici madde kapsamında SGK prim borçları ve cezaları yeniden
yapılandırılmaktadır.
2014 yılı Nisan ve önceki aylara ait olup 11.09.2014 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş
olan;
-İşveren ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası
primi, sosyal güvenlik destek primi,
-İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
-Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı
payı,
-30 Nisan 2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere
ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara bağlı gecikme
cezası ve gecikme zammı,
-60/g kapsamında genel sağlık sigortalılarının primleri,
-Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30
uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları
nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme
dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borç,
-30 Nisan 2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası
ve gecikme zammı,
yapılandırma kapsamındadır.
Yukarıda belirtilen borçların asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu
maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara
uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden
vazgeçilecektir.
Buna göre, 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu maddenin
yayımlandığı tarih (11.09.2014) itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının % 50’si ile bu
tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, yasada belirtilen süre ve şekilde
ödenmesi hâlinde idari para cezası asıllarının kalan % 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme
cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
Yukarıda Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay belirlediği
31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005
tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden
itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade etmektedir.
Buna göre hesaplanan tutar taksitle ödenmek istenirse başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte
ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir.

Taksitle yapılan ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar,
6 eşit taksit için
1,05
9 eşit taksit için
1,07
12 eşit taksit için 1,10
18 eşit taksit için
1,15
katsayısı ile çarpılarak bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde
ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.
Yeniden yapılandırma için, Genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi için başvuru
son tarihi 30 Nisan 2015,bunun dışında kalan SGK prim ve alacaklarının yapılandırılması için son
tarih 31 Aralık 2014 tür.
4-Kanunun 74 no.lı Maddesi kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa
Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hesabının Düzeltilmesi
Kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle
birlikte işletmelerinde bulunmayan;
-Kasa mevcutları ile
-İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer
nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu
bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını,
31 Aralık 2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.
Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanarak beyanname verme
süresi içinde ödenecektir.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile net alacak tutarının
düzeltilmesi kapsamında beyan edilen ve ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup
edilmeyecek, beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, Kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider
olarak kabul edilmeyecektir.
Bu kapsamda beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı
geçici vergilerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname
verme süresi içinde yapılacak, düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz
aranmayacaktır.
5-Kanun Kapsamında Yapılan Diğer Bazı Düzenlemeler
5.1- 6552 sayılı Kanunun 92. maddesi ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin birinci fıkrasının
(10) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
Eski Şekli
GVK 89/10: Bakanlar Kurulu’nca yardım kararı
alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık
aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya
nakdi bağışların tamamı.
Yeni Şekli
Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulu’nca başlatılan
yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan
ayni ve nakdî bağışların tamamı.
Eski Şekli
KVK 10/1-e: Bakanlar Kurulu’nca yardım kararı
alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık
aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya
nakdi bağışların tamamı.
Yeni Şekli
Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulu’nca başlatılan
yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan
ayni ve nakdî bağışların tamamı.
5.2-Kanunun 134 no.lı maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 10 – 14/2/2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında
asgari sermaye şartını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yapmaları hâlinde fesih
işlemi uygulanmaz. Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu
süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulur.”
Yapılan bu düzenleme ile, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 14.02.2014 tarihine kadar yapılması
gereken sermaye artırımlarını (anonim şirketlerde asgari sermaye 50.000 TL, limited şirketlerde asgari
sermaye 10.000 TL ) herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler asgari sermeye şartını bu
maddenin yayımı tarihinden (11.09.2014) itibaren üç ay içinde yapmaları halinde fesih işlemi
uygulanmayacaktır. Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu
süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulacaktır.
5.3-Kanunun 116 no.lı maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yapılan Düzenleme
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan aşağıda G.T.İ.P. numaraları ile vergi
oranları belirtilen mallar listeden çıkarılmıştır. Böylelikle aşağıda yer alan kıymetli taşlara uygulanan
ÖTV kaldırılmıştır.
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
71.01
Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun
olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii
inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici
olarak ipliğe dizilmiş)
71.02
71.03
Vergi Oranı (%)
Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)
(Sanayide kullanılanlar hariç)
Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya
tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş,
mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya
yarı kıymetli taşlar
(tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla
geçici olarak ipliğe dizilmiş)
20
20
20
(Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen
kıymetli veya yarı kıymetli taşlar)
Diğerleri
20
71.05
Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları
(Sanayide kullanılanlar hariç)
20
71.16
Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan
eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)
20
7104.90.00.00.19
Saygılarımızla
NÜANS SERBEST MUHASEBE
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
6552 Sayılı Kanun
**Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda
tek dayanak olarak kullanmamanız ve konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirkülerleri ve içeriğindeki
bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk ve sorumluluk tarafınıza ait olup şirketimiz her türlü özel, dolaylı veya
arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
440 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content