close

Enter

Log in using OpenID

Staj Başvuru Formu - Selçuk Üniversitesi

embedDownload
T.C.
SELCUK ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
ZORUNLU STAJ FORMU
Resim Yapıştırarak
Dekanlığa
Onaylatılacaktır.
Fotokopi resim
kullanmayınız.
ĠLGĠLĠ MAKAMA
Fakültemiz öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş ve işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır.
Fakültemizce zorunlu staja tabii tutulan öğrencilerin staj süresince kısa vadeli sigorta primleri Selçuk
Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığınca ödenecektir. Aşağıda bilgileri yer alan öğrencimizin
stajını kuruluşunuzda yapmasında göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Adı Soyadı
TC Kimlik No
Öğrenci No
e-posta adresi
İkametgah Adresi
Öğretim Yılı
Telefon No (GSM)
STAJ YAPILAN YER ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
Staja BaĢlama Tarihi
BitiĢ Tarihi
Staj Yapılan Yerin Adı
Staj Yapılan Yerin Adresi
Üretim/Hizmet Alanı
Telefon Numarası
e-posta adresi
20
/20
Süresi
(İş Günü)
Faks Numarası
Web Adresi
ĠġVEREN VEYA YETKĠLĠNĠN
Adı Soyadı
Görevi
e-posta adresi
Tarih
İşveren S.G.K. Tescil No.
Öğrencinin staj yapması
uygundur.
İmza / Kaşe
ÖĞRENCĠNĠN NÜFUS KAYIT BĠLGĠLERĠ (Staj baĢvurusu kabul edildiği taktirde öğrenci tarafından doldurulur.)
Soyadı
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl
Adı
İlçe
Baba Adı
Mahalle-Köy
Ana Adı
Cilt No
Doğum Yeri
Aile Sıra No
Doğum Tarihi
Sıra No
T.C. Kimlik No.
Verildiği Nüfus Dairesi
N. Cüzdan Seri No
Veriliş Nedeni
S.G.K. No.
Veriliş Tarihi
Belge üzerindeki bilgilerin doğru olduğunu bildiririm.
ÖĞRENCĠNĠN ĠMZASI
Tarih:
STAJ KOMĠSYONU ONAYI
Tarih:
BÖLÜM BAġKANI ONAYI
Tarih:
ÖNEMLĠ NOT: Teslim edilecek form 2 asıl nüsha olarak (fotokopi değil) hazırlanır. Zorunlu Staja başlama tarihinden önce (Her yıl
Mayıs ayının 20’ine kadar) 1 nüshasının Bölüm Staj Dosyasına konulması için, 1 nüshasının kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf
ile birlikte Öğrenci İşlerine verilmek üzere Bölüm sekreterliğine teslimi zorunludur (Üniversitemiz ile SGK arasında yapılacak işlemler için
belirtilen süreye uyulması zorunludur).
S.Ü.Müh. Fakültesi Kimya Müh. Bölümü Tel : 0-332-2232095-2096 Fax : 0-332 - 2410635
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
104
File Size
268 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content