close

Enter

Log in using OpenID

08Haziran1949

embedDownload
FEVZİ ALİ RIZA
ieieloü Oh .
Posts Kutusu 1
Lefkoşa-Kıbns
HUR SOZ
V B L «: 3
SABAH Ç IK A R G Ü N D E L İK G A Z E T E D İR
Dışişleri Bakanlarının Gizli
oturumları sona erdi
i)l« “ r b a L n r j “ir o tu r Um?âî|Oİarak, “ Vİeybilmek ve ko- larının Sovyet taşıt şefine
yazdığı bir mektupta Ruslar
nm n üçüncüsünü
tarafından işçi taleplerinin
sonra bu gun açık bir otu- i .
>
1
, • • ,
„1Im
. 1 1
^an hazırlamak için hususi karşılanması hususunda hiç
rum yapmayı kararlaştırmış-,k
l
haîlanmutır bir gayret yapılmadığı ve bu
lardır. Fransız dışişleri baka- „ ? Şf
ba?,anı™? ırm Şumanın başkanlığında 2ÎBakanl* r hakikaten açık ko- inkitaın Berlin muhasarasının
kaldırılmasıyle ilgili anlaşma­
buçuk saat süren oturum ™ ş™u ş.ar lakl?
ya bir nevi tecavüz olduğu
hakkında bir tebliğ yayınlan- ¡ ü "
meselesmde behr_
belirtilmektedir.
mıştır.
mıştır.
Gizli oturumların sonuçla­ Berlindeki Amerikan ma­
rım yakından takip eden mü­ kamları geçen Pazartesi Ber­
şahitler Amerikan ve Sovyet lin Batısında tren münakale­
Bay Necatiyi Kabul
görüşlerinin birbirinden o sinin tekrar başlamasına dair
Buyurdular
kadar uzak olduğuna kani­ eski taleplerini yenilemişler­
Ankara:
dirler ki bir anlaşmaya varma dir. Berlin batısında trenler
Kıbrıstan gelen eski Kıbrıs
ümidinin gittikçe zail oldu­ iki hafta evvel işçilerin grev
Bay »Necatiyi
ğuna işaret etmektedir.
yapmalarından beri işleme­ mebuslarından
Bakanlar fikirlerini açık mektedir. Amerikan makam- ismet İnönü kabul buyurmuş­
lardır.
NOT: Yukarıdaki haber ve
Ankarada «Kudret» gazetesi ile
Gazete Dışişleri Bakanları Konferansında Gelişme Olmadığını «Tasvir» arkadaşımızda intişar
Lâkin Sovy. tlerin de Demokrat Bir Alman Devleti Kurulmasına eden Bay Necatinin «Kıbrıs
Taraftar Olduğunu Yazmaktadır
Türklerinin mümessili! sıfatıyle
Londra,? Haziran; Işci «Daily Herald» gazetesi bir yazı­ Türkiyede bulunduğu ve mütasında şöyle yazıyor:- «Pariste ya ¡t
a olan dış işleri bakan lebat ve ihtiyaçlarımız hakkındaları toplantısı faaliyetinin 3 ncü haftasını girdiği halde, dele­ ki beyanatı üzerine, adanın
başlıca iki teşekkülü olan Katak
geler şimdiye kadar hiç bir neticeye varmamışlardır.
Batı devletleri gibi Sovyet hükümeti de Demokratik bün­ ve Millî Parti derhal müşterek
yeli bir Alman hükümeti kurulmasına ve müttefik kontrolünün bir toplantı yapmışlar ve bütün
güvenlik meselesinin icap ettirdiği şekilde asgarî hadde indiril­ ada teşekküllerini hiçe sayarak,
münhasıran şahsi hususlar için
mesine taraftar olduğu sanılmakladır.
B’akat Sovyet hükümeti birden bire siyasetini değiştirmiştir. seyahat etmekte bulunan bu
Bununle beraber yine de mah ¡ut bir anlaşma imkânı vardır. zatın kendisine «millet vekili»
Son bir muvaffakiyetszükten
bahsetmek için vakit henüz süsü vermek suretiyle cemaat
hesabına oynamakta olduğu fena
erkendir.
ve sakat rolü protesto için aşa­
ğıdaki telgraf suretim; Devlet Ba­
kanı, Basın ve Yayın G. Müdür­
Geçenlerde Britan) anın her tarafından gelen 1800 delege­ lüğü ve Ankaradaki Kıbrıs Türk
nin iştirakile Blackpool da yapılan Ingiliz işçi partsinin Kültü’‘Derneğine göndermişlerdir.
FrnHi1
toplantısında parti başkanı ve M>‘ i
mm yet
Telgraf şudur:
bakanı M r. Jım Griffıths komünizm yayılmasına karşı
«Ankarada resmî makamlarla
yegâne siperin demokratik Sosyalizm olduğunu söylemiştir.
temaslarda bulunan Kıbrıslı Ne­
Konferansın ruhunu gelecek sene yapılacak olan
cati Özkan, Kıbrıs Türklerinin
seçimler teşkil etmiş ve gerek hükümet ve gerekse işçi
mümessili sıfatını haiz olmayıp
Partisi liderleri bazı taraftarlarımı» ağır hücumlarına
siyasî kuyumlarımıza da mensup
uğramışlardır.
değildir.
Kıbrıs Türk cemaatının istek­
lerini Türkiye makamatma arBir konuşma yapan İsrail başbakanı “sen zamanlarda zedecek yetkili heyet hazırlanbir harp tehlikesiyle karşı karşıyayız silâhlı kuvvetleri­ maktadır.
miz kuvvetli ve her ihtimale karşı hazır olmalıdırlar”
Necatinin temasları ve teşeb­
demiş ve sözlerine şunları ilâve etmiştir: - “ Her barış ve büsleri tamamıyle şahsîdir.»
bilhassa Arap devletleri ile yapılanlar mütarekeden baş­
Kıbrıs Adası Türk
ka bir şey olmadığı için müteyakkız davranmamızı icap
Azınlığı Kurumn
Kıbrıs Millî Türk
ettirir.”
Halk Partisi
Mr. Trigvie’nin Orta Doğu Memleketlerini
HÜRSÖZ: Tiirkiyedeki ırkdaş­
larımızın Katak ve Millî Partinin
ilgilendiren Mühim Demeci
bu telgrafını «Kıbrıslılar yine
Lake Succes : 7 Haziran : Birleşmiş Milletler genel birleşemediler!» şekinde alma
sekreteri Trigvie Lee dün akşam Birleşmiş Milletler malarını; hiç bir temsilî salâhi­
üyelerine Şeriâ, Firat, Diçle ve Nil nehirleri sularının yeti olmayan ve 1931de Kavaönlenmesine dair bir orta doğu planı hakkında harekete nin Meclisi azası bulunan bir
geçmeleri lâzım geldiğini söylemiştir. Bu gibi teşkilâtın zatın şahsî ve ferdî teşebbüsle­
yalnız siyasî hal suretleri ile kurulamıyacağım bildiren rinde yanılabilmesi
ihtimali
Trigvie Lee Birleşmiş Milletlerin teknik yardım program­ karşısında, masum cemaatimizin
larında Orta Doğu memleketlerinden gelecek lıer türlü bu harekette pek haklı bulundu­
talebe 1 nci planda yer verilmesi L'ızım geldiğini söyle­ ğunun takdir buyurulacağım
ümit etmekteyiz.
miştir.
,,
İnönü
Daily Heraldm bir yazısı
Ingiliz işçi Partisi Toplantısı
İsrail başbakanının demeci
Stromboli V anardağı
Lâv Püskürmeğe Başladı
Roma: 7 Haziran: Stromboli Yanardağı müthiş bir gürüllü
ile indifaa başlamıştır. Dağ birdenbire ateş ve duman püskürt­
meye bağlamış ve lâvlar kuzey batı ve kuzeye açılan bir kanal­
dan denize akmaya başlamıştır.
Denize dökülen lâvların ıslık sesleri arasında göklere
doğru kalın buhar sütunları yükselmektedir. Adada ikamet eden
500 kişiden hiç biri kaçmamıştır. Lâvlar şimdilik köylüyü tehdid edccek derecede değildir.
S A Y I: 884
■
Kıbrıs için Seneliği £ 2
Hariç için Seneliği ¿ 3 .
* •
*
Sayısı 1 Kuruştur.
3 aylık abonesi 12 şilin
Adresinize gönderilir.
Dağa çarpan Uçak
Uçakta Seyahat etmekte Olan 18 Yunanlı
ve Uçağın 4 Kişilik Mürettebatı öldü
Atina: 7 Haziran: Kavaladaıı Atinaya gitmekle olan bir
uçak seyir esnasında Kuzey Atinaya 30 mil uzaklıkta bulunan
bir dağa çarpmış ve parçalanmıştır.
Uçakta bulunan 18 yolcu ile 4 kişilik mürettebatın hepsi
de ölmüşlerdir. Yolcuların hepsi de Yunanlı idi. Bunun bir
sabotaj hareketi olduğundan şüphe edilmektedir.
Sterlin Kıymetten Düşmiyecek
Î
New York : Şimdi New Yorkta bulunan İngiltere
bankası rektörü tarafından yapılan bir beyanatta ortada
dolaşan ve Sterlinin kıymetten düşürüleceği hakkındaki
iddialarnı kati olarak yalan olduğunu belirtmiştir.
Ingiltere bankasının rektörüne göre Mali müzaya­
kayı ortadan kaldırmak için sterlinin kıymetini düşürmek
değil ve fakat ihracat mallarının istihsalini çoğaltmak
lâzımdır.
Bir Rus Askerinin yaraladığı Amerikan
askeri Amerikan makamlarına teslim edildi
Berlin 7 Haziran: Bir Rus askeri tarafından üç ye­
rinden biçaklanan bir Amerikalı asker Amerikan ma­
kamlarına teslim edilmişdir. Sovyet kesimindeki Alman
polisi tarafından alı konulan yaralının 3 arkadaşı da ser­
best bırakılmışdır.
Basra körfezinden Akdenize kadar petrol
boruları konuyor
Londra 7 Haziran: B.B.G. nin O rta Doğu muha­
birinin verdiği haberlere göre Basra körfezinden Akdeni­
ze kadar uzatılacak olan büyük petrol borularının in ­
şaatı başlamak üzeredir.
1800 km, uzunluğundaki boru hattı çölden geçe­
cektir. Suudi Arabistanda 400 km. lik bir kısım inşa edil­
miştir. inşaat haftada 8 km. ilerlemektedir.
Ankara ilahiyat Fakültesi Kuruluyor
Ankara: Bu günkü toplantısında Türkiye B. Millet
meclisi tarafından verilen bir karar gereğince Ankara
üniversitesine bağlı bir Ilâhiyat Fakültesi kurulması
müttefikan kar rlaştırılmıştır. Millet vekillerinden söz
alan bir kisım meclis azası bu fakültenin lüzum ve ehem­
miyetini beliıten güzel açıklamalarda bulunmuşlardır.
Amerikan Makamlarının esirler hakkında
Ruslara Müracaatları
Londra,7 Haziran; Berlindeki Amerikan makamları halen
Sovyet bölgesinde tutulmuş olan esirlerin Beri ine gitmeleri için
Ruslara müracaat etmişlerdir.
Batı bölgesinden gelen trenler için de tedbirler alınması
Yaz öğle tatili Kanunu
hakkında izahat
Letke, Lelkoşa, Omorlo, Değirmeıılik ve Poli de dahil olduğu halde diğer kasabaların be
lediye hududu dahilindeki bü­
tün sanat ve ticaret mahallerinin
(1-3 ö.s.) öğleden sonra tatille­
rini gerektiren 1943 öğleden
sonra tatil nizamının 1 Haziran­
dan 30 Eylülp kadar cari olduğu
halka hatırlatılır.
Yalnız aşağıdaki iş yerleri bu
kanundan muaf tutulmaktadır:
Hava alanları; fırınlar; kulüpler
kimyager ve eczacı dükkânları
yahut mağazaları; elektrik kuv­
veti stasyonları; hoteller; hanlar;
lokantalar; aşçılar ve kahveİl HER GÜN BİR DÜŞÜNCE || haneler; buz fabrikaları; seya­
hat acenteleri; tabibleriıı işgal
Dümen ve Motor
ettiği biııa'ar; icrayı meslek eden
Tatbiki düşünülen bir plânın te avukat ve diş doktoılarıııln ijgal
ferrüatı tesbit edilirken, şabsî kabili­
yet veirakâıılar nadiren hesaba katılır e tikleri binalar, umumî hamam­
Dümen düzgün, rota istediği kadar lar, telefon ve telgraf daireleri;
doğru olsun; motörün takati kâfi de müteahhit binaları.
ğilse, çok zaman sahili tutmak müm
Kaza Komiseri hususî surette
kün olamaz.
muafiyet bahşetmek kuvvetini
Eskiler şöyle derlerdi:
Ilayat bir gemi, fikir dümeni- haiz bulunmaktadır. Nitekim bu
akıl yelkeni; kullan kendini göreyim gibi muafiyetler bir çok miistes
sem!..
ÇARŞAMBA
8 Haziran 1949
MA AD TARÄMbAW'SAYISAL
Beyaz ekmek
Ünümüzdeki 13 llaziraıı Pazarte­
sinden itibaren yarım okkalık, beyaz
ekmek (francola), somunlar
frunlarda 6 krş ve perakende 6g krş.tan
satılacaktır. Yukarıda gösterilen Hat­
lardan fazla para istemek kanuna
mugayir olduğu için bu gibi ah­
valde halkın Kaza Eşya Kontrol
memurunu haberdar etmeleri tavsi­
ye olunur.
Çanakkale
Destanlarından
34 sene evvel (1915) dün
Çanakkale harbinin kızışmış
günlerinden biri idi. Ürtüu
düşman kuvvetleri sayısız gül­
lelerini sağanak haliude yağdı­
rıyordu. Bu sırada Seddiilbahir’deki 15 inci Alayımız ken­
disinin üı; misli düşmanla
döğüşüyordıı.
Gece gündüz durmadan gö­
ğüs göğiise dövüşmiiştü, 3,500
mevcudundan 3,50ü şehit ve
yaralı verdi. Fakat şanlı Türk
bayrağını elinden bırakmadı;
ve sabaha karşı düşman si­
perlerine dikmek suretiyle larihin eşsiz Türk kahramanlık
destanlarına bir »ahife dalıa
ilâve etti.
ai^ t a r ii
MİS İR
i»
z
t-i w u i . ;
6,000 lira ödünç para
Lef koşa Ağır Ceza
Mahkemesinden: *
m
DOĞUM
Lefkoşa Belediyesi
¡E vkaf Dairesinden: Uj Geçen Pu/artesi ö.s. L< f koşa
Kibrim Halk ödünç “ vernıe
Hava nezareti telsizcilerinden Bay
Lârnakada Hizmet
bandığı geçenlerde muhtelif inak­
T
11 Haziran, 1949 CumarCelûlSahir’in bir kız çocuğu dün­
“ CfinâyeİDavası
sallar içitı .£ 6 ,0U0 ikrazda bu­
Gördü!
1 tesi günü akşamı yaniPazar in yaya gelmiştir.
Lefkoşalı] İbrahim ü m e r
u gecesi ‘‘Leylei Berat” oldu- “i
lunmuştur.
Anne vt babayı tebrik eder
Geçen Pazar günü EBA H ğu ilân olunur.
Haşanı
’U
I jmasola bağlı Monagri köyü 2 i Nisanda, Talât
yavruya
uzun ve mesut Önıüfler
ile
A
P
O
E
L
arasında
yapılan
öldürmekten maznun olarak
^>;=aıssn=nj- şa c=r;=ac=;;=3i=r y
mi tesisatım İslah etmek için
temenni
edefiz.
maçta
sahanın
Lârnaka
bele­
£ 1 3 5 istikrazda bulunmuştur. mahkeme huzuruna getirilmiş diyesince sulanmasına bazı
Nikâh
Lef kuruya bağlı Kserovuııus- ve mahkeme, Katilin kendi parti ihtilâfları! sebebiyle im ­
Bayanlar için
Lefkogalı yorgancı bay llalil
Loutros ve Liıııasola
bağlı nefsini müdafaa etmek için kân görülemediğinden!! Lef*
öldürdüğüne
Tabir ile bayan Hamide Abdulbı
önemli havadis!
Maııdria t>u işleri komisyonu su Talât Haşanı
sulama otomobili
kanaat
getirerek suçluyu koşanın
mn geçen Pazar günü 5 Haziran
iğlerinin İslahı için birincisi
Uzun bir zamandan beri
2 sene için £ 5 0 kefalete rapt imdada yetişmiş ve Lârnaka- 19-49 da Tahtakaledeki kendi
£1,375 ve İkincisi £2 6 0 is­
beklemekte
olduğumuz
lıların
bu
belediye
hizmetini
etmiştir.
evlerinde davetliler huzurunda
“NAYLON” çorapları en­
tikrazda bulundular.
Lefkoşa belediyesi yapmıştır.
Dükkân Açtı
vai renklerde gelnvştir.
nikâlılaıuhkları öğrenilmiştir.
Lefkoşaye bağlı Flâsu-Lissou
Şimdiye kadar bu dere­
Heykelcilik
Resimleri
Yeni çifti tebrik eder, yakın
K üçük Kaymaklıiı Ahmet
Hum cemaatına yeni bir okul
cede koyu çizgili NAYLON
bir zamanda meni t bir aile
binası ingasmda bu;ı ekstra iğ­ Mustafa ve İbrahim Hüse­
çorap idhâl edilmemiştir.
sergisi
yuvası
kurmalarını temenni ede­
yin
tbro;
M
ihalâki
GiryaHer zevke ve her keseye gö
lerle lâzımlıkların uzatılması ve
Son zamanlarda Letkoşada riz.
re cinslerimiz mevcut olup
eaki okul binasının tamiri için go Pieridisin dükkânını aç­
Ayasolya
Camii Şerifinde bulu­
en müşkülpesent kimseleri
tıklarından
suçlu
görülererek
£2 7 7 tahsis edilmiştir.
Mağusa Türk Gücü
bile memnun bırakacaktır.
birinci 18 ay hapse mahkûm nan ve 14 üneü asrın heykel­
Let koşa gehir okul komitesine
Sekreterliğinden:
Erkekler okusun!
olmuş 2 nci ise 2 sene için ciliğini canlandıran resimlerin
(a) Ay. Andreas ve Küçük Kay­
fotoğrafları
Kibns
müzesinde
£ 5 0 kefalete bağlanmıştır.
Muhtelif nevilerde YÜN,
KONFERANS
maklıda yeni mektep iıısasıyle
teşhir edileeektir.
İPLİK
Haki kısa panto­
Şantaj yapm
ak istedi
ilgili masraflarfn karşılanması;
Sergi orijinal resimleri ihtiva
lon çoraplarımız da gelmiş­
12 Haziran 49 Pazar giinü sa­
<b) Ay. Antoııis ilkokulundaki
Dizdar
köylü Evangelos ettiğinden 14 üncü asırda yaşı- bah saat 10da Türk Gücü binasında
tir.
SALÂHI ALİ RİZA
askerî binaların satın alınması Georgiyu isimli birisi Lef ko­ van Kıbrıs heykelciliğini yakın­ Dr. Dündar Işın tarafından BclsoLefkoşa
ve tamiri: (c) Antikalar dairesi­ şada Tayyare karargâhında dan tedkik etmek isteyenlere ğuklugu ve Frenginin insan ve Ce­
miyet
üzerindeki
tahribatı,
tesirleri
nin Lefkoşa okul idare heyetine çalışmakta olan terzi ustala­ faydalı fırsatlar bahşetmiş ola­
TAKSİ
ve korunma çareleri" mev?ulu bir
kullanmak için müsaade ettiği rından Andreas Alexandruya caktır.
konferans verilecektir. Sayın üyeleri­
YAZIHANESİNE
Ay. Kasiyano mahallesi yanın­ tehdit mektubu yazarak £3 0
mizin ve halkımızın iştiıaklari özle­ telefon Ediniz. LÜKS Taksileri
“Temiz
Yemek5
"
Hazır­
daki atsaniıı telle çevrilmesi; ve Adalla Hamusten’den ise
nir.
emrinize Amadedir.
(d) Mektup binalarının tamiri; £ 10 0 istediğinden mahkeme
lanması konusunda
(e) Mektep mefruşatı temini için huzuruna getirilmiş ve suçlu
Sabırsızlıkla beklediğiniz haftaya
Konuşma
mezkûr komisyona £4,000 tah­ görülerek 2 sene hapse mah­
sis edilmiştir.
Yemek hazırlanmasında te­
kûm edilmiştir.*
girmiş bulunuyoruz . . .
mizliğin
önemini belirtmek
Üç dükkân açtılar
Mısırdan Kıbrısa
maksadıyle konuşmalar hazır- I
O m oıfolu Andreas Avrâm
lıyan Sıhhiye Dairesinin Lond
250 İzci Geliyor
Pambetsios ve M ihail Yeor
ra St. Borough Gouncil’i ge­
i 10, 11,12 Haziran, Cuma, Cumartesi ve
Di-' mı.-ııjlckellerdeu Kıbrısi ziya­ giu Lef koşada muhtelif şahıs çenlerde Kıbrıs restoran sa­
rete gelen eu büyük izci kafilesi bu lara ait üç dükkân açtıkların
hiplerine, aşçı ve garsonlarına
Pazar akşamları saat 9 da
j
vaz adamıza muvasalat
edecektir. dan
mahkeme
huzuruna
hitaben
Rum
ca
bir
konuşma
Mısırdun gelecek olaıı izci kafile­ getirilmişler ve suçlu görüle­
Sinema aleminde büyük şöhret ve rağbet kazanan
organize etmiştir.
mi 250 kişiden mütevekkil olup
rek her biri 2 şer sene hap­
İçtimaî ve ibret verici Büyük Türk Filmi.
Birleşik Krallıkta aşçılıkla
\iizleree Kıbrlslı izciyle
birlikte
se mahkûm edilmişlerdir.
Trodosta kamp kuracaklardır.
iştigal eden 6,500 Kıbrıslı
--- • • • ---Misafir izcilerin Kıbrısa Temmuz
bulunduğu tahmin edilmek­
av ı zarfında gelmeleri ve * Ağustos
Lef koşa Polisinden: tedir.
ayım adada geçirmeleri beklenmek­
Paralarını Aldı
tedir.
Ziyaretçilerin Mısırlılardan
İ
> Kristal Sinemasında
I ÇILDIRAN KADIN
ibaret olmayıp içlerinde Ingiliz.l’rnnLef koşalı Diıııitrakis Karekla
“i/. llalvun ve Ermeni gençleri de
isimli birisi Lef koşa polisine
bulunacağı öğrenilmiştir.
Kamp Kıbrıs izcilik
organizasyon 'gelerek oğlu 19 yaşında Stelyo"
ve kız kardeşini
Komitesi Mr. 11.T. Kvaııs'ııı idare­ ! mm, anasını
cinde olacak ve başlıca vazifesi -fun­ . korkutarak
ve evdeki dolabı
lu r olacaktır:
j kırarak içerisinden £ 2 3 çaldı­
lı; grup Kazmacılık
faaliyetleri; ğını bildirmiştir.
Harita çizmek ve nişanlama lecStrovolo polisi genç maznunu
riiheleri:
tevkif
etmiştir.
Kriket ve futbol
Film gösterme
Bileziği Çalındı
Majeste Kralın
doğum günü
Resmi geçid töreni
Trafik Nizamnamesi ;•
(1947 yılının 26 ıııcı kanununun
25 inci bölümü)
Tören Cirit Hisarında, Mula ve
Rodeo Bastion arasında, 9 Haziran,
l'J 19. Perşembe günü ö.e, saat 8 de
yapılacaktır.
1. Kesini geçidi seyretmek için
K a m p atc.şi.
yolcu taşıyacak olan Ijütüıı otomo­
Miss Wcek isimli bir şahıs billerin salıaya (Jodrington yolundan
Temmuz ayının son lıuftası sonun
d;ı bir izci talim kursu ve Ağustos ayı Lef koşa polisir.e gelerek evinde veya Edvard V ll yolundan geçme­
ilk haftası sonunda ise diğer bir talim buluııau £ 2 0 kıymetindeki bir leri lâzım geldiği ve Edvard \II yo
ktır-ıu yapılacaktır.
bileziğinin 5 giin evvel tnedıul lııııun Mula liastiondan lıaşllyar.ık
15a)' kajHsindanGirııe kapısı istikamı*
kimseler tarafından çalındığım tinde
tek - yol
o'acağı
bil­
Türk l.iscsi Mezunlar Birliği
bildirmiştir.
dirilir.
Sekreterliğinden:
Polis tahkikatına başlamıştır.
2 . Merasim sahasına yalnız «sa­
haya kabul olunur:* kartına sahip
Ruhsatsız Nümayiş
TOPLANTI
olan otomobiller alınacaktır.
V i 1 >
3. Diğer bütün otomobiller yolcu­
İdare heyetinden çekilen bir ar­ -Geçen ljâzqrtesi günü Lef ko­
kadaştı yerine yenisini seçmek ıııak« şada Komiserden ruhsatsız ola- 1larını Eşya Kontrol Daireleri ara­
sına, Ermeni mezarlığı karşısına
sadıyle 12 Haziran, l ’azar giiuü ö.e.
rak eski sendikaya
mensup indirmelidirler.
suni İU da Kürde? Ocağında yapı­
birçok kimseler bir nümayiş
Otomobiller yolcularım indirdik­
lacak toplantıya sayıu üyelerimizin
ten
eonra Shakespear yolunda W ol yapmışlardır.
iştirakleri özlenir.
seley Barracks’ın arkasında durdu­
rulmalıdırlar.
Sayın Mağusa Halkına Miijde
4. Seyirciler sahaya Kontrol dai­
releri arasındaki yoldan gitmelidirler.
5. Ekselâns Vali ve maiyetiuiu
otomobillerinden başka hiç bir oto­
mobilin, askerî ve Polis birlikleri
seremoniden ayrılmadan evvel, sa­
10 Haziran CUMA Akşamı Saat 9 da
hayı terketmeleriue müsaade edil¡VIAR AŞ IREON KIŞLIK SİNEMASINDA
ıniyecektir.
0. Bu müuasebetle Girue kapisi
Türkiycnin Radyo yıldızı Bayan Hikmet Karagözlü
istikametinde tek yol olacak olan
tarafından Solo şarkılar.
Codrington yolu ile Edward VII
Bayan Îîfet Şeııkol tarafından Solo, Hale, danslar.
yolu yalnız Re9inî geçide yolcu
taşıyacak olan otomobillere açık
ARŞIN MAL ALAN ÖPERE : 4 PERDE
bulundurulacaktır.
7. Yukarıdaki trafik nizamnamesi
KOSTÜMLÜ DANSLI MÜZİKLİ
9 Haziran günü sahalı
7.39 ara­
Yazan besteleyen Azerbaycan Türklerinden
sında cari olacaktır.
Halide Pişkin -Ilışan Balkır
TİYATROSU
Aziz Bey Bekof
Biletler :
Aluhiar Bay Cahid’cİeii‘ ve ayni zamanda
gişeden temin edilebilir.______
Basıldığı
yer «HOR SÖZ»
Tomizloklu Sok*Jı No. 29 re
Id*re*i
Temiztoklu Soltogı No. 26 t-F.FKOŞA.
Baba şefkatıııdan mahrum kalan çıldıran bir ananın kızı |
İNCİ NÜKBANIN çektiği ıstırapların tesiri altında kalarak
söylemiş olduğu yürekler acısı ÖMRÜM NEŞ’E DOLAYDI
şarkısı:Gülmek nedir bilmedim
Ağladım hiç gülmedim
Gülmek istedim amma
Güldüren yüz görmedim.
lı Ne olur babam olsaydı
* Annem ana olaydı*
A Hiç ağlamazdı içim
> Ömrüm Neş’e dolaydı..
Biletlerinizi şimdiden YA\ UZ Ticaretevi ve RAŞİD BEDEVİ
PASTAH AN ESİ N DE N tedarik ediniz
(Türk Sinema Şirketi)
BU AKŞAM SAAT
9 DA
Kristal Sinemasında
Halide Pişkin -•Ilışan Balkır
TİYATROSU
SÜRTÜK
• Yazan: ÜSTAD MAHMUT YESARİ Piyes: 3 perde, j
Ayrıca: Bir perdelik kahkahalı KOMEDİ alaturka ve j
alafranga şarkılar ve danslar.
lâ rn a k a M a k rid e s C E N N E T S in e m a s ın d a (Bu akşam) saat 9 da
ı*. SU LTA N LIK TIR
MA AD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
İMTİYAZ SAHİBİ
ve
Başyazarı
FEVZİ ALİ RIZA
* *
*
Telefon 687
Posta Kutusu
15i5
Lefkoşa-Kıbrıs
HUR SOZ
mm
YIL.:
3
SAB \H U K u
Moskova Treninde
Bir Hadise
Bir Türk Kuryesi Ankaraya
dönerken intihar mı etti ?
Rusların, İntihar Ettiği İddia Ettikleri Türk Kurseyi
Fuat Güzaltan’ı ve Rusyadaki seyahat şartlarını iyi
tanıyan kimseler nezdinde yapılan soruşturmalarda
netice üzerinde hayretle durulacak mühim bir vak’adır
G Ü N D E L İK G A Z E T E D İR
§AYI:
Çirkin
Kralın Doğum günü
PERŞEMBE
9 Haziran 1949
Kıbrıs için Seneliği £ 2
Hariç için Seneliği ¿ 3 .
• *
*
Sayısı 1 Kuruştur.
3 aylık abonesi 12 şilin
Adresinize gönderilir.
Bir Duruma Sokulmak istidadı
Bugün Kralın doğum günü olması
Gösteren Bay Necati Meselesi
i münasebetiyle bütün resmi daii reler kapalı bulunacaktır. Sa­
Bay Necatinin Ankaraya suıı se­
Mesele Açıklanıyor
bahleyin saat 8 de Lefkoşada yahati sırasında “Kibrisin bütün
Vaziyetin
bu şekil alması ve Bay
1Cirit hisarında bir resmi geçit teşekkülleri tarafından fevkalâde
Necatinin
Kıbrıs Türklerini temsil
olacaktır.
mümessil olarak gönderildiği hak­
kında orada beyanatta bulunduğu
Kıbrıs Şeref Listesi ve fakat hakıkatta «Kıbrıs Türk İş­
leri Komisyonu» ile diğer bif ku­
Bu sabah neşrolunan HaŞ- rum ve Kulûbumuzdan temsili bir
metlû Kralın doğum günü salâhiyeti bulunmadığı hakkında Anmünasebetiyle neşredilen Ş*- karanın «Kıbrıs Türk Kültür Der­
ref listesinde Kıbrısta bulu' neği» tarafından yapılan muhabera­
nan altı zatın isimleri de var­ tı aynen aşağıya dereediyoruz:
Vakanın bu kadar dal ve budak
dır.
salmas^ ve «nahoş* diyeceğimiz
Listenin başında İngiliz bir vaziyetin meydana gelmiş ol­
İmparatorluğu (C.B’E) ün* ması Kıbrısta küçük büyük lıeıkc
vanı olan M r. Paul G. Pavli- si Üzmektedir. Hiç bir temsilî aııadeştir. M r. Pavlides 1 94-6 , lıiyeti Iıaiz olmadığı halde bir vaKasım ayından beri İcraat taudaşımızm ümit bağladığımız en
Meclisi azası bulunmaktadır, yüksek nıakamata kendisini £‘fev-
iddiasında devam etmesi üzerine,
Bay Necati Özkan hakkında gazete­
ciler ve Başbakanlık ile Cumhur
Başkanlığı genel kâtipliğine (arzu,
ları üzerine) aşağıdaki tahrirat Kıb­
rıs Türk Kültür Derneği tarafından
gönderilmiştir:
7 Haziran
Ankara: DıgişleriBakanlığmdan
Eğer Fuat Gözaltanın intihar
Suret
bildirilmiştir:
etmiş olduğu doğru ise ve bir
68.
31 Mayıs sabahı 4.30 da Sov künyenin ancak kendisine emaCumhur Başkanlığı Genel
„ r» • 1 •
. 1 ,
....... net edilen çantayı kaybettiği
Kâtipliğine
yet Dıgıglerı protokol muduru veya çald.rd.ğı için intiharedeceMoskova büyük elçiliğimize te- ğine göre, ancak böyle bir haSayın Bay Cemal Y'eşil
lefon ederek Moskovadan Anka- disenin cereyan etmiş olduğu
Bay Necatı Özkan hakkında
raya avdet etmek üzere yolda nu kabul etmek lâzımdır. Dıştelefon ile arzettiğim hususun
bulunaıı diplomatik kuriye Fuat j$ler!
Bakanlığının tebliğinde;
işleriyle
iştigal kalâde,.mürae8f ” olarak “
k tavzihine ait not ekli olarak üs­
1. - on m
•• ••
. henüz bu hususta aydınlatıcı Öğretim
..
1
t
-i- t
cesaretini göstermesini ne sıtatla tün saygı ile arz ve takdim kı­
Guzaltan 111 30 i layıs gunu saat rnalûmat yoktur. Rus makamla- eden uç şahıs lngıhz İmpa- tavg;f edeceğimizi bilemiyoruz,
lınmıştır.
14 ile 14.45 arasında tek başı- rının da hâriciyemize vereceği ratorluğu (O.B.E) şeref ün-1 Muhaberat aynen şöyledir. HakiKıbrıs Türk Kültür Derneği
na bulunduğu kompartımanda müteakip bilgilerin nelerden iba- vanını almıştır. (O.B.E) ün- katı öğrenmesi içiu sayın halkımıBaşkam
sag şakağına bir kurşun sıkmak ret Ocağını şimdiden tahmin vanını alanlar şunlardır:
za aynen arzederiz.
Nefi Koriirek
suretile intihara teşebbüs ettiği- etme^ kabil değildir.
Lefkoşa Mektep komitesi
7 Haziran 1949
ui
ve kendisinin ağır yaralı
Fakat, Fuat Gözaltanı tanıyan sekreteri ve R um
maarif Kıbrıs Kurumlararası Temsil
7 Haziran.
olarak Soçicivarında bir hasta- 'ar>/)nun böyle kolay kolay fa- Komisyonu azasından M r.
Heyetine
66 Başbakanlık
,
, t, u .
...
.. . ka basacak bir şahıs olmadığını
LEFKOŞA
haneye kaldırıldığını söylemiştir. 8Öyleniekte müttefiktirler. Esa- Sokratis E. Evangelides;
67 Basın yayın genel müdürlüğü
Vaka mahalline yakın olan Ba- sen kuriyeler trenlerde münfesuret
1945 ten beri M aarif M ü ­ 31.5.949 tarihinde Bay Necati
Yüksek başbakanlığa ve Hasın
tum konsolosumuza derhal yara- rit konıpartmanlar a seyahat eder dürü bulunan Dr. D.G.F. Özkan Ankaraya gelmiş bulunmak­
\ayın Genel Müdürlüğüne
lıyı gidip görmesi için talimat i-r.ve iç iye kimseyi almazlar. Sleight; ve Lârnaka Ameri­ tadır. Ankaraya muvasalatından son­
ra kendisini Ankara basınında Kıb­
verilmiştir. Ayni günün akşamı Bu diplomatik masuniyete her kan Akademisinin M üdürü rıs Milletvekili ve Kıbrıs halkını
Ankara
■ ,
, memleket gibi Rusyanmda riayet
31.5.1949 tarihinde Ankaraya
protokol müdürlüğünden verilen etmekte bulunduğu şeklen kabul Mr. W . W. Weir. Amerikalı temBİl eden bir temsilci olarak
tamamlayıcı malûmata göre kuıi- edilebilir.
olan M r. Weir Fahrî O.B.E presente ettiği görülmüş ve bu sıfat gelerek gazetelerde kendisini Türki­
ve salâhiyetlerle de bazı teşebbüs­ ye umumi efkârına Kıbrıs Millet
yeye ameliyat yapılarak kurgun; Çözülmesi en güç nokta, Fu- ünvanını almıştır.
vekili ve adadaki Türk halkının
lere giriştiği öğrenilmiştir.
çıkarılmış, fakat sıhhi durumu- at Güzaltının nasıî olup da dipLefkoşa kazası Vçremle
temsilcisi
olarak prezante eden Bay
Halbuki derneğimiz gerek Kurumnun ciddi olduğu ilâve edilmiş- lomatik çantasını çaldırdığıdır. Mücadele Cemiyetinin sekre’
lurarası muhaberattan gerekse Kıb- Necati Özkan lıakkındaki not, bilgi
tir. Sovyet hâriciyesi büyük el- Kendisini ve Rusları pek yakın- ter ve tahsildarı Mrs. Hj.
rıstau avdet eden hemşehrilerimizin edinilmek üzere üstün saygı ile
dan tanıyan bir alâkalı bize şu
çiliğimıze alınan bütün tıbbî ted sözleri söyledi :
Eftyehiou İngiliz İmparator 1 ifadesinden elde ettiği bilgiye istina­ ekli olarak arz ve takdim kılınmış­
birlere rağmen künyemizin ve­ “—Fuat, son derece zeki luğu (M.B.E.) ünvanıni al­ den Necati özkamn bu iddiasının tır.
Kıbrıs Türk Kültür Derneği
vakialara tetabuk etmediğine kani
fat ettiğini bildirmiştir. Hâdise cesur ve vatanperver bir genç mıştır.
Başkanı
bulunduğundan gerek bazı lüzumlu
hakkında her türlü bilgiler, ve­
Harp esnasında Eşya Kont­ makamata gerekse Ankaradaki gazete
ti. Almıg olduğu vazifenin
Neîi Koriirek
fat raporu, ameliyatı yapan dok­ ehemmiyetini de tam mâna- rolörü asistanlığı yapmış olan
başyazarlıklarına ekli not ve tavzih­
torların müşahedeleri ve bil­ sile müdrikti. Ondan çanta Kıbrıs Maden kumpanyasın’ lerin birer suretini göndermiş bulun­
7 Haziran
cümle fennî ve tıbbî malûmat çalabilmek için mutlak suret­ dan M r. J.G . Tate de bun 1 maktadır. Ancak, bu konuda der.
) 70
Sovyet Dıgigleri Bakanlığından te gayrimeşru yollara sap­ lara benzer bir ünvan al’ neğimiz Kıbrıstaki kurumlar veya Ulus Gazetesi
Başyaistenmiştir.
kulüplerden her hangi katiyet ifade Akşam Haberleri) 71
mak icabeder. Moskova yo­ mıştır.
eden bir yazı almadığı cihetle te­ Kudret Gazetesi ) 72 zarlarına
Künyemizin cenazesinin tahnit lunda böyle hâdiseler nâdir
edilerek Moskova büyük elçiliği­ vukubulan hâdiseler değildir. |j HEK GÜN BİR DÜŞÜNCE H şebbüsünde daha ileri gitmek im­ Zafer »Gazetesi ) 73
kânını bulamamıştır. Bununla be­
mize mensup bir memurun refa- Her nedense bu trenlerde se­
Ankara
Beşerin
bir
za’fı
raber Münakalât vekâleti nezdinde
katiude
Leninaka--Kars yolile yahat eden bazı kimseler,
31.5.1949 tarihinde Ankaraya
Dost, sözün tam manasiyle teşebbüste bulunarak Münakalât
memlekete nakli için gereken diplomatların çantalarını çal­ hakikî dost, gilligişsiz, menfa- vekili ile şimdiki halde mahrem gelerek sayın gazetenizde gerek su
tertibat alınmıştır.
maktan çok zevk duymakta­ atsiz dost, dostunun yalnız me- tutulması gereken, şifahî bir görüş- Ankaraııın diğer gazetelerinde ken­
disini Türkiye
umumî efkârına
dırlar. Bunların bu işi başar­ ziyetlerini değil, ayni zamanda mutk' bulunduğunu arzederiz.
Hadise etrafında edinilen
Kıbrıs Millet vekili ve adadaki
kusurlarını
da
görür
ve
söyler.
Kendisini
yukarıda
arzettiğimiz
hususî malûmat
mak için baş vurdukları usul
Fakat ne yazık ki insan ço- şekilde umumi efkâra presente et- Türk halkının temsilcisi olarak pre­
Dışişleri Bakanlığı tar. fından uyku ilâcıdır. Ne yapıpyapar- ğunluğu sade ve sade meziyetle- inesi üzerine bizzat görüşmek üzere zante eden Bay Necati öikan hakneşredilen tebliğ üzerine bu jgözlerine kestirdikleri
ri görüp söyleyenleri dost te- yaptığımız bir davete icabet etmiş kındaki not tavzihan arz ve takdim
elîm hadise euafmdu malumatı di lomat vagon restoranda lâkki eder de, ortaya kusurları bulunan Necati Özkan bize verdiği kılınmıştır.
olanlar nezdinde soruşturmalar
^
»
Kıbrıs Türk Kültür Derneği
koyana adeta düşman olur ve beyanatta:
yaptık. Öğrenebildiklerimizi ki-'yemek yerken yahut bir şey
onu
dost
saymaz.
Beşerin
bir
Kendisinin
1931
senesinde
Başkanı
saca kaydediyoruz:
. 'içerken bunun içine uyku zaafı..
Milletvekili seçilmiş olduğunu, KıbNefi
Koriirek
Fuat Gözaltan otuz yaşların- j|âcı katarlar. O da farkında
rısta Kavanin Meclisi bu tarihten
da bekâr bir memurdur. Arka- 0|m 1(j an bu ilâcı alır ve komsonra lâğvedilerek yeni bir seçim de
Dünyanın en çok
7 Haziran
.?rif
!",da
le!^!İtw
;
^
partımanma
çekilince
derin
rüstlüğu ahlakı meziyetleri ve t
1Y
- otomobil ihraç eden yapılmadığından bu sıfatını el’an
Bay
Necati
özkana
ait not
muhafaza etmesinin tabiî bulundu
vatanperverliği ile temayüz et- bir uykuya dalar. O zaman
1
.
Bay
Necati
Özkan
halen
gunt.,
miştir. Sefaret kuriyeliği gibi tek kişil.k kompartımanların ,
memleketi
Kıbrıs
Milletvekili
değildir.
Ger­
2. 19 Mayıs 1949 tarihini hiç
bu çok mühim ve nazik vazi- 9ra kapısı açılır ve hırsız
çi, 19 3 1 senesinde Kıbrıs Ada­
|
Bu
senenin
ilk
üç
ayı
zar­
bir
kurum
kutlulamamış
olduğu
feyi birçok defalar büyük bir ba- jçerj orirerek eşyaları istediği
fında İngiliz motor sanayii halde kendi zat! teşebbüsüyle bu sının Teşrii Meclisi addedece­
şan ile ifa etmiştir. Yolları ıyı v , &
bilmekte ve Rusyaya da vâkıl g'bı karıştırır, ıstedığı^çantayı 57,500 otomobil, 23,000 ti- günün tesit edildiğini ve dört bin ğimiz Kavanin Meclisine halk
bulunmaktadır.
d«ı alıp savuşuf. Bu hâdisenin caıî nakil vasıtası ve 25,500 vatandaşın hazır bulunduğunu, bu tarafından üye olarak seçilmiş
Kendisi yakın bir zamanda ^ r ^
blt müddet evvel, (traktör ihraç etmiştir. Bu merasimde beyanatta bulunarak idi ise de bu meclis bir müd­
det sonra lâğvedilmiş bulunmak­
Türkiyeye hareket edeceğini ve bazı
kuriyelik vazifesile Moskovüya Moskovaya yitmekte
olan
tadır. O zemandan şimdiye ka­
rakamlar
şimdiye
kadar
kay­
gönderilmiş olup bu günlerde
teşebbüs ve taleplerde bulunmak
avdet etmesi beklenmekte idi. başka bir T ü r k diplomatının dedilenin en yükseğidir. İn ­ niyetinde olduğunu açıklaması üze­ dar adanın teşrii statüsünde bir
Yalnız şimdiye kadar çift kuriye da başına gelmiş ve kuvvetli giltere şimdi, dünyanın en rine bu beyanatının topluluk tara­ değişiklik yoktur.
2 Kıbrıstaki kurumlardan el­
gönderilirken ve bunlar daima bir uyku ilâcı ile uyutulan büyük otomobil ihraç eden fından tasvip edildiğini; binaenaleyh
beraber seyahat ettikleri halde bu diplomat gözünü açtığı memleketi olan Amerikanın kendisinin halkı temsil ettiğini ve de ettiğimiz bilgiye nazaran Ne­
cati Özkan hiç bir sınıf halkı
bu sefer Fuat Gözaltan yalnız zaman tam mânasile soyul­
icap ederBe halkı temsil ettiğine
yerini tutmaktadır.
veya herhangi bir kurumu tem başına seyahate çıkmış bulun­
dair Kıbrıstan vesika g itileceğini sil etmek üzere tavzif edilmiş
makta idi. Takip ettiği yol da muş olduğunu hayretle gör.
Moskova- Harkol- Rostof- Soşi- müştü. İşin anlaşılmaz bir lunduğundatı ve enerjik te­ vc bu uğurda bütün servetini ortaya olarak gönderilmemiştir.
Tiflis- Gümrü- Kars- Erzurum taralı da Sovyet polisinin şebbüslere geçtiğinden şüphe koyduğunu,
3. Kıbrıs Türklerini temsile11
3. Kıbrıstaki kurumların hiç bir
Ankara olarak tesbit edilmişti. yapılan
bunca şikâyetlere elmiyoruz. Bir kaç yıl evvel suretle halkı temsil edemeyeceğini, gönderilecek en az üç kişilik tem
tşte Fuat Güzaltan Moskova­
sil hey’etinin ancak bir kaç ay
dan hareketle Soşiye kadar nor­ rağmen trenler de diplomat’ bir kuriyemiz de, Sofyada, toplantılarında üç beş şahıstan baş­ sonra anavatana (Türkiyeye) ge­
mal olarak seyahat etmiş ve ha­ lara musallat olan bu hırsız buna benzer, bir hâdise ile ka kimsenin hazır bulunmadığını,
leceği öğrenilmiştir.
reketinin üçüncü günü varmış şebekesini bir tüylü meydana karşılaşmış ve intihar etmişti. ifade etmiş bulunmaktadır.
Keyfiyet saygı ile aızolunur.
olması icabeden Soşide- Rus­ çıkaramamasıdır.”
Demir perde arkasındaki bu
Kıbrıs Türk Kültür Derneği
Kıbrıs Türk Kültür
ların iddiasına göre- tabancası
Hükümetin, hâdise üzerin hadisenin aydınlanmasını bek­
Başkanı
Derneği Başkanı
nt »ağ şakağına sıkmak suretile
de hassasiyetle durmakta bu- liydim.
intihar etmiştir.
İfafi Koriirek
Neti Koriirek
n-
'f
L
.
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
9 Haziran
>»yt>
Feci Bir Kaza
IIkmekteplerde Din Dersinin ve
Telkinatının LüzumuVar mıdır?
A, Midtaat Özden
Ytut başlığımız ulan — İlk
mekteplerde diîl dersinin lüzu­
mu var mıdır— sualiue celielkalem (bir kalemde) cevap ver­
mek biraz güytür. liunu ancak
tecrübe ve kaııaatlar üzerine
iikir yürüterek ayıklayabiliriz.
Hali hazır öğretmenlerin yüzde
sinin de bulunması faydadan
hali değildir.
Hepimizce ııınKimdur ki «Se­
ciye ve Din hisleri» denilen
şeyler sonradan, ruhlar üzerine,
rulıi saydam «şeffaf»lardan inti­
bak «aksettirme» ettirilen olay­
dan başka bir şey olmadığım
yüz liirk ve İslâm âleminde bütün ruhiyatçılar bile kabul
türedikleri ve bu âlemin aıı’aııe etmektedirler.
Çünkü bunu İlilen tecrübe­
ve ideallerini benimsediklerine
mizle
de iddia ve isbat edebili­
bir şüphemiz yoktur.
Zaten
riz.
•
böyle olması da icap eder.
Birçok vak alar isbat ediyor
Çünkü bütün din tebarrieileri
ki genç ruhlar üzerine hakkedi­
(araştırıcı) ve tarihçe de müslen dini his ve telkinleri iyi bir
bet ve malûm olan en esaslı
tesir bırakmaktadır. Binaenaleyh
din İslâm dinidir.
U lıaldc
çoğunluk görünen köylerde Rum
bundan irkilecek bir şey yoktur.
yurddaşlanmızın din adamları
Zaten bu adada, elimizde, tarafından tertip edilegelmekte
programlarımızda, muhit
ve olan dini âyin ve olaylarının
prensiblerimizdc ve ruhumuzda küçük ruhlar hatta ve hatta
parlayan ve namütenahiye kadar gençler üzerine tesir ettiği ve
vaşayacak olan Türk ideal ve bugünkü yanlış görüşün gitgide
problemlerini çocuklarımıza acı­ kök saldığı —maateessüf ismini
lamak iyin ancak ve ancak veremeyeceğim bir köyde— bak
Islâm dininden bagka bir vasıta muallim efendi Rumların gu
olmadığı gözönündedir.
ve bu gelenekleri ne güzeldir.—
Bunun için Türk öğretmenle- dediklerini kulağımla işitmişimrin, bahusus kenarda kalmış ve dir...
yabancı unsur çoğunluğu içeri­
Pek âlâ, yabancı bir unsurun
rinde boğulmuş olan köylerde her ne yönden olursa olsun
halka ve çocuklara karşı İslâm —din, âdet, gelenek— leri beğe­
dininden irkilmeyerek, onlara nilir ve beğenine küçük öğren­
din tedrisi ve telkini yapmak ciler tarafından itiraf edilirse,
bu adada kaçınılmaz bir zaru­ bunun son ucu ne olacağım siz
rettir.
tahmin edebilirsiniz...
Binaenaleyh, sayın öğretmen­
işte bu teaadüfi vakalar ve
ler: lütfen bulunduğumuz köy­ kanaatimiz üzerine kısaca diye­
lerde • vatandaşlarımızın
dinî biliriz ki; BO—10ü hanelik bir
dıırumlarınabir göz atalım!.Ada­ Kum köyünde-20—30 hanelik
daki Hristiyan çoğunluğuna —ki Türk azınlığı çocuklarına dini
bu ııiebet yüzde yirmidir— karşı telkin yapmaktan bagka -r-Türkulusal ideallerimizi idame ettir­ lüğümüzü himaye için— bir çare
me ancak Islâm dini ile kabil olmadığını görüyoruz...
olduğu pek aşikârdır.
ihtimal ki yanlış düşünüyo­
Bunun için her öğretmenin ruz. fakat halkçı olarak halk
talebesine din dersi vermesi, • kitleleri arasına girilecek olursa,
ve batla muayyen ve kudsal görüp duyacak ve o \akit
.inmenle öğrencilerini camiye iddiamızda pek haklı olduğu
götürerek ilini telkinlerde kendi- muzu siz de kabul edeceksiniz!..
I
Prenses ZeidEl-llüseyin
Lefkoşanm tanınmış sima­
larından Ayasofya civarında
ticarethanesi bulunan Süley
man efendi hocanın oğlu Bay
A n f Süleymanve bir kız arka
d y l e « 9 r 3 Jlu»nara ıbırotom o
bılle Gırneye gıderkenGonyelı
ile Ortaköy yolu arasındaki
3 uncu milde otomobili bir
ağaca çarpmıştır.
Herikisininde yaraları ha*
lif olup Dr. G ram bi’nin klini*
ğinde tedavi edilmişlerdir.
Otomobile £ 10 0 kadar ziyan
olmuştur.
Arkadaşımız
Bay Arife
âcil şifalar dileriz.
İrak hükümetinin Londra bü­
yük elçisinin karısı Prenses Zeid
el-Ilüscyin
B.B.C. nin Şark
memleketleri servisinin «Saıı’at»
isimli programlarında neşriyat
yapmaktadır. Prenses Zeid elHüseyin ikinci resim sergisini
açtığmda konuşmuş ve dinleyici­
Türk
I-inesi Mezunlar Birliği
Sekreterliğinden:
TOPLANTI
İdare heyetinden çekilen bir ar­
kadasın yerine yenisini seçmek mak­
sadıyla 12 Haziran, Pazar güuii ö.e.
«aat 10 da Kardeş Ocağında yapı­
lacak toplantıya sayıu üyelerimizin
tecrübeleri iştirakleri özlenir.
lerine seyahat ve
hakkmdaki ııoktai nazarını be­
lirtmiştir. Resimleri «kaleidoskapik» olup bazan bir mozayiğc,
bazan seyircilere lekeli bir cam
pencereyi hatırlatan ve umumi­
yetle küçük ve ayrı parlak renk
parçalarından müteşekkildir.
Leym
orontton
(Leyraostın Özel M u hbirim izB ildiriyor)
İzci Komitesi
Leynıuüiııı izcilerinin faaliyetleri
m
fl
W
fı(\
Ingilterenin Yıınanistana uçak yardımı
İngiliz dışişleri bakanhğ;
m em urlarından Mr. M av.
hew Avam Kamarasında yan.
bh açıklamada | ¡ , £
reni
ç, n on iki ay bzar.
fmda Y unanistana 74 avcı
bom bardım an uçağl verdiği.
nJ
srtv!(,mistlr M
M r.
r . Mayhew
M avhL
m sövJemıştır.
bunlara ilâveten, Ağustos ayı
sona ermeden evvel Yuna­
nistana 24 talim uçağı i|e
12 taşıt uçağının gönderilece
ğini söylemiştir.
KATAKLİZMO PANAYIr T
12 ve 13 Haziran günleri Lûruakada Ankara ve Atina yollarıııın bisikletler de duhıl olduğu
halde, bütün nakliye vasıtalarına
sabalı saat 9 dau gece yarısına
kadar kapalı bulundurulacağı ve
ayni tarihlerde sabah saat 9 dan
ö.s. 4 e kadar «Gold l ish» ka­
baresinden Gümrüğe kadar olan
yolun da vesaiti ııakliyeye kapa­
nacağı halka ihtar edilir.
4 «&
î ölr) JrtlfS
Ka # !l
Sayın Mağusa Halkına Müjde
Halide Pişkin ~Ihsan Balkır
TİYATROSU
10 Haziran CUMA
Akşamı Saat 9 da
MAR/VŞ İREON KIŞLIK SİNEMASINDA
Türkiyenin Radyo yıldızı Bayan Hikmet Karagözlü
tarafından Solo şarkılar.
Bayan İffet Şenkol taralından Solo, Bale, danslar.
<
ARŞIN MAL ALAN OPERET 4 PERDE
ııi kontrol ve izciliğin inkişafına
yardım ınakeadile bir mahalli komi-!
te kurulmuştur. Bu Komiteye bir-j
çok tanınmış Türk, Ingiliz ve Hum
zevat dahil olmuştur.
Komiteye Okul izcileri namına
Bay Kamadan Cemil ve LTSK
na­
mına Bay Ncri Hulusi dahil olmuş- ■
lardır. Ayrıca nayııı Şeriye Hakimi
Bay Ali Vahit de Türkler arasında
izciliğin inkişafı için çalışmak uıak»adile bu komiteye dalıil olmuştur.
KOSTÜMLÜ DANSLI MÜZİKLİ
Yazan besteleyen Azerbaycan Türklerinden
Aziz Bey Bekof
Biletler:
Muhtar Bay Cahid’den ve ayni
gişeden temin edilebilir.
zamanda
RADYOLARIMİZ
Komite üyelerini tebrik eder, bü­
yük başarılar temenni ederiz.
Kıbrıs Alayı İştirak edecektir
Kralın doğum günü münasebetile bu gün tertiblenen resmi geçide
Kıbrıs alayı erleri de iştirak edecek­
tir.
ÇILDIRAN KADIN
Ael Anortosis
Ünümüzdeki Pazar günü kasaba­
mız Stadında Ael ve Anortosis ara­
sında bir maç yapılacaktır.
*
, (Yarın) 10 Haziran Cuma. Cumartesi ve
Pazar akşamları saat 9 da
^I
Lefke T.S K. - Doğan Güneş
Kristal Sinemasında 1
j Bildirildiğine göre Pazar günü
; Lefke Türk ''por Kulübü ile Doğan
. Güneş arasında bir maç yapılacaktır.
Toplantı
Ödümüzdeki Pazar günü Türk
Yoksullarına Yardım Kurnmunun
yıllık genel toplantını yapılacaktır.
Basıldığı
letnıztoklu
T*ro»ztokIu
yır
SJM«yi
j
RADYOLARIMIZ GELMİŞTİR. ESKt VE YENİ
CER YANLA HER VOLTTA İŞLEYEBİLİR. '
Fİ A T L A R E H V E N D İR
Kıbrıs Umum Acenti;
A hm et Sedat
«IIÜR SÖZ»
No. ¿9
ve
r,
Î F K k 'O S A .
f
(Evkaf karsısında)Girne Sokağı No. 17
Lefkoşa.
Idarevi
i Baba şefkatındaıı mahrum kalan çıldıran bir ananın kızı |
I tNCl NÜKBANIN çektiği ıstırapların tesiri altında kalarak I
î -öylemiş olduğu yürekler acısı ÖMRÜM NEŞ E DOLAYDI j
şarkısı-*
Gülmek nedir bilmedim
Ağladım hiç gülmedim
Gülmek istedim amma
Güldüren yüz görmedim.
olur babam olsaydı
VNe
Annem ana olaydı
A İliç ağlamazdı içini
' Ömrüm Neş’e
dolaydı.
_______
Biletlerinizi şimdiden YAYI / ficaretevi ve RAŞlD BEDEVİ i
|’ \STAl İ ANESİNDEN tedarik ediniz
NOT: Teşrii edecek nayın köylülerin biletlerini erken temin |
ilmeleri bilhat-na tavsivc olunur.
}
iTftrk • Siııentı» Siıkt-ti)
Eğer dam aklaniH zı sıhhatli biı se
kildi.- bulundurmazdanız s ağla m ' vc
beyaz dişlerinizi kaybelm ek lehli ,
Gibbs
ki-«ine m anız kalacak-tııı/.. i lli m i utarak l ü b l n
S.K. d i; [«.-laları kullanınız unların içerisinde,
harislen {¡elen m ikroplara karii koymak için va­
sıla olan godiuın maddesi
bulunm akladır. S.R.
d i j partaları. «e.rl vp «ıhhnlli damaklarda size
Parlak vc lem ir d ijle r vereeeklir.
X‘Cilm147/1»
S.R.
D 1Ş
-2 astalari
D. & W . UÜUJİ jI'i m İ te » , LONDON, INĞLANt»
M A A ^ ^ A R A F tN D A ^ S A Y IS A ^ O F T A M ^ ^ K ^ R JL M IŞ ^ ^
Îİ»
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 029 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content