close

Enter

Log in using OpenID

29temmuz1950

embedDownload
CUMAERTESİ
MW
2 9
TEM M U Z
SENE 1 No.
Sahibi v e Ba şm uha rr iri
M. NE C A T I Ö Z K A N
M A T B A A v e İD A R E H A N E
L e fk o şa N r c a t i Özkan
Sokağı N o. 8 P .K . 226
L efkoşa Kıbrıs
1950
T e lg ra f adresi «İSTİKLAL»
230
Fiyatı: KIBRISTA 1 kurut
;A B O N t
İstiklâl
H akkıdır H a k k a
M i lle t im i n
İSTİK LA L
K-ıbrı* ıçm yıllığa
2 lira
Âlî» aylığı
* lir*
T ü r k iy e içinjyıllıgi 28 T ü r k lira
îıânlaidan m e s u liy e t kabul
edilm e 2
D evam lı ilânlar hususi t a r i f e y e t a b i d i
TÜRKlYEDE 10 Kuruştur,
Kore harbi en şiddetli safhasında
Batılılar tetikte!
Amerikan orduları Komünist kuvvetleri
püskürterek muhasarayı yarmıya
muvaffak oldular
Kuvvetler ne vakit
Rusya Almanya’da her an hücuma
geçecek vaziyette
gidiyor ?
Selim Sarper Amerikada Koreye gidecek
4500 mevcutlu askerî birliğin şevki ile
meşgul olacak ?
A n k a r a (Hususî)- Hükü Gönüllü toplamağa
metin aldığı son k a r a r b u ­
henüz izin verlmedi
r a d a günün meselesi ola
ı a k münaka şa edilmekte
dir. Herk es kendi görüşü
r,e göre, k a r a r ın leyhinde
veya aleyhindedir. İhtiyatlı
in sa n la r d a h a ziyade kara
rın
aleyhindedir. Birleş
miş Milletlere dahil oldu
ğu h ald e, henüz böyle bir
k a r a r ı vermemiş bulunan
di ğ er b ir ç ok milletlerden
evVel Tü rk iye ni n, acele
böyle bir k a r a r a varmasın
d a ne gibi bir z a r u r e t bu
lunduğu noktası bilhassa
zihinlerde istifham y a r a t
maktadır. Şu n o k t a bilhassa t eb a r ü z ettirilmelidir
ki, hükümetin bu k a r a r ı
bir harbe girmek, hukuk?n
ve y a fiilen h a rp halinde
olmak değildir.
I>
Tapan
BEDELİ
L ond a: K ore harbinin ehem
[niyetli bir s a f h a y a girdiği sı
rada Ingilterede d ü ny an ın bu
gûnkii v a z iy e tle alâkalı b ^ n
savunm a te d b ilerinin alındığı
v e bu h u s u s ta A v a m
ka
m arasında m üza k e re lere baş
iandığı görülm ekted ir. Hu gür;
savu nm a Bakanı ShirAvell.Rus
yanın büyfik silâhlı k u v v e tle r
le D oğ u A lm a n y a d a n hem en
ta a rru za g eçeb ilecek v a r i y e t t e
olduğunu sö ylem iş ve R us or
To'-yp, 2 8 — Gene ral bîr İlkleri bu mevzii m üd a ­ duşunun m e vc u du na dair ra
M t c A r t h u r ’ın genel k a r a r faa eden 1 inci Am eri ka n kamlar verm iştir.
Hodcng kasabası Amerikalılar
tarafından geri aîındı
gâh ı bugün aşağıdaki r<-s süva ri tümeninin i rt ib a t
yollarını dün kesmişlerse
n,İ tebliği yayımlamıştır :
“ B tı keriminde 25 inci de, bugün 24 üncü o r d u
A m e ri k a n O r d u s u öncüle­ birlikleri tarafı nda n y a p ı ­
Kor* savaşı için, geçen rinin mü d halesiyle Fuz an lan mukabil t a a r r u z l a r l a
ler de memleketimizden g ö ­ l i m a ı ı m
doğ ru o ’aıı K o ­ m u h as a r a yarılmış b ul un ­
nüllü toplamak içim faali münist ilerlemesi yavaşla maktadır. G ü n e y Batı k e ­
ye te geçen Senihi Yürüte mışlır. Merkezi Taejon ke siminde düşmanla temasa
nin oğlu Tevfik Yürüten siminde a rk a arkaya gelen gelen 25 inci Amerikan
ge çen gün Istanbulda şun d a lg a l ar halindeki düşman o r d u c u birlikleri
dü nk ü
l a n söylemiştir :
zırhlı birliklerinin t a a r ­ savaşlarda Ha do ng k a s a ­
“ —Ge ç e n le rd e Koreye ruzlarına Am e rik a n 24 ün­ basını geri
almışlardır.
gönüllü toplamak için k u r cü ve 8 inci o r d u s u muka Amerikan hava kuvveti sri
mak istediğim
cemiyete^ v-m et «t «ektedirler. Doğu birbiri ardı sıra üç gün
hükümet
müsaade ettiği k-sirrif'de Yon g T o n g bö! içinde dü şm an mevzilerine
t a k d i r d e derhal faaliyete sindeki mevzilerini m ü d a ­ demir yolu kavuşakların.ge çeceğim.”
faa I eden kuvvetlerimizin ve Seoul’a 600 ton bomba
Diğer taraftan şehrimiz c e n a h m a s a r k a n düşman atmışlardır.”
de dolaşan h a b e r l e r e göre
Birleşmiş Milletler Teşki
İngiltere ve Amerikada kısmî
lâtı da üye devletlerden
gönüllü istiyecektir.
seferberlik ilân edildi
Amerikalı Senatör
gitti
Lond ra; 28Ingiltere
müdafaa ba kanlığı s ö z c ü ­
sü be y a n at ta b u l u n a r a k
h a v a , deniz ve k a r a kuv
vetleri ihtiyatlarının silâh
altına çağrıldıklarını s ö y ­
lemiştir.
Washingtou; 28- Birle
şik A m e r i k a Savunma ba
kanlığı 100,000 kişilik bir
askerî sınıfı silâh altına
D i ğ e r t a r a ft a n öğ ren di ­
A m e ri k a n A y a n Meclis'
ği mi z' gö re Türkiye Dış­ Silâhlı K u v v e t l e r Komisyo
işleri Bakanlığı t a r a f ı n d ı n nu üyelerinden, Cum huri
çekilen telgraf, dün sabah yetçi Se natör Mr. Cain,
Birleşmiş Milletler Genel geçen gün s ab ih saat 11
Sekreteri T r g y v e Lie ta
hususî uçağıyle Alman
rafından alınmıştır.
yaya müteveccihen şehri­
Dü n akşam g?ç vakit A n ­ mizden ayrılmıştır.
kara ve lstanbulun bazı
çevrelerinde Rusya mnTiirkiyeye nota verdiğine da ir
Türkiyenin Kore’ye
şayialar
dolaşmışsa da
bö yle bir hâdisenin v u k u |
b u l d u ğ u n a dair resmî ç e v ­
relerde malûmat mevcut
değ ildir.
çağırmıştır. Resmî ç e v r e ­
lere göre hâlen Am eri ka n
hava k u v v e tl e ri yüz de e l ­
li n is b e t in d e artırılmış b u ­
lunmaktadır. Dün d o n a n ­
maya, ihtiyat gemilerden
48 d a n e i lâ v e edilmiştir.
Bunlar ara sı nda zırhlılar
muh ripler v e denizaltı gemileıi v ard ır .
Filvaki K o re 'y e “ 4 500 ”
kişilik b ir birlik gönderil
meai esas itib ariy le ka r ar
İaşmış bulunmaktadır. A n ­
ca k bu birliğin ne zaman
gideceği henü z belli d e ğ il ­
dir.
Dün N e v y o r k a
uçakla
gi d e n Birleşmiş Milletler
u e z d 'n d e k i temsilcimiz S e ­
lim S a r p e r o r a d a gerekli
temaslarda
b ul una ca ktı r.
Gönder ilecek birliğin moto
Tize ve kurs görmüş bir
birlik
olacağı, b ur ad a n
teçhizatsız giderek o r a d a
teçhiz edileceği s öy len m ek ­
tedir. ö y l e anlaşılıyor ki
b u birliğin ha rek ete geç
meıi için daha bir m üd d-t
g e ç ec e kt ir
Yalanlanan haberler
Yar dım
münasebetiyle
gönderilecek birliğin gö
nü llü ler de n t e r e k k ü p e d e ­
ceği h a be rle ri Başbakan
yardtrccısı Sam ed Ağ a oğ lu tarafı nd an tekzip edil
iniştir
Vaşington, Dışişleri Ba
kanı Denn Ache so n gaze­
tecilere yaptığı bir konu ş
mada, Birleşik Amerikanın
Bir eş T'iş
Mıletlere üye
diğer
dovletlerin
Kore
b u h r an ın a yardım için kara
birlikleri ve diğer cins
askeri yardım teklif etmiş
olmalarını büyük bir mem
nunlukla karşıladığını sö y­
lemiştir.
Bu a r a d a K o r . y e kara
kuvvetleri g ö n d e r e r e k sa
vunma kuv etlerini h a r c a ­
masının Türkiye için b a s i ­
retli bir hareket olup olma
dığı yolundaki SU3İ üzerine
A m e ri k a Dışişleri Bakanı
Karaşı’de dünya
müslUmanları
toplantısı
Dinay-1
işleri
R-isi
Ahmet Hamdı Ak se k i, ocak
ayında P a k i s t a n ’ın H ü k ü ­
met merkezi Kareşi ş e h r i n ­
d e yapılacak olan. Dünya
Müslümanları Kangr esin e
birinci
ba şkan seçilmiş
bulunmaktadır. Bu seçim
Di n a y e t isleri Başksnına
telgrafla bildirilmiştir.
Rusya Güvsnhk
Kcnsayine
yeniden giriyor.
L a k e Succ es, 28; Birleş
miş Milletlerdeki So vy e t
Rusysa
daimî d e l e g s
J o s e p h Malik, dün Birleş
iniş Milletler Genel Sekre
teri T r y g y e Lie’ye bir mek
t u p gön dererek hükümeti
nin Gü venlik Konseyisin
gelen to pl a nt ıs ın a iştirak
edeceğini bildirmiştir. So v
yet Rusya 7 aydan b e ri d i r
Birleşmiş Milletleri bo yk ot
etmekte idi.
Kararımızın
Amerikan Kongre­
Londradaki akisler
sindeki akisleri
L o n d r a , Türkiyenin Ko
tefsirde bulunmağı r e d d e t ­
miştir.
r e h rb ine 4500 kişilik
Vaşington, Birleşik A
muharip kıt’a göndermek merika Kongresi liderleri
ka rarı b u g ün kü İngiliz ba T ür kiy e ile Büyüü B r i t a n ­
sın ve r ad y o servislerinde y a ’nın K o r e ’ye k a ra birlik
mühim bir ye r tutmaktadır. leri göndermek husu su nda
Hür milletler ile birlikte ki karar ların ı büy ük bir
komünizme karşı savaşmak memnunlukla karşılamışlar­
için Türkiyenin aldığı bu dır.
karar Ingilterede
bütün
Kongre Silâhlı Serv isl er
mahfillerde Çok iyi kerşı
Komitesi Başkanı S e n a tö r
1 nmış bnlunmaktadır.
Diğer taraftan h a b e r ve Millard Tydinps gazet eci ­
rild iğ in e g ö re Yeni Zelanda lere şunları b y n et niştir:
ve A v u s t r a l y a d a Koreye “Tü rk iy e ile büyük Britan
asker göndermeğe ka rar y a ’nın kararı şunu isp t
vermiş b u ’unmaktadırl r. etmektedir: D ün ya nı n bü
Y**ni Zelandada dün gece yük ve hür devletleri ve
den itibaren gönüllü k a y ­ milletleri, K o r e ’deki istilâ
hareketinin d ün ya sulhü
dına başlanacaktır.
için
arzettiği mevdan o k u ­
L o n d r a tahmin edildiği
ma
ve
tehlikeye karşı ted
ne g ör e pek yakın bir t a ­
rican
bir
araya toplanmağa
rihte bir Ingiliz tugayı
,
başlamışlardır.”
Kor e
ssv.tş mıntakasma
gidecektir. Dı ily Mıil g a ­
Senatör William Penton
zetesi ise iyi ka yn ak lard an da şunları söylemiştir: “ Inaldığı h a b e rle r e atfen y a ­ gilizlerin
h a re k e ti b-n*
kın zamanda tekmil Bri.tan çok sevindirdi f a k a t Türk
ya tümeninin K o r e d e sa­ lerin
hareketi srmbolik
vaşa iltihak edeceğini bil­ önem bakımından
ha tt â
dirmektedir.
dah a da büyüktür'*’
Batı Birliği
Savunması
Bu a ada F ıa a s a d a da «a
vu n m a işlerine
b ü y ü k bir
ö n em verilm eğ e b a ş a r ı l m ı ş
tic . D ün b e y a n a t t a b ulu n a n
Fransız Başbakanı P le v « n l9 5 1
seneki b ü tç e s in d e sav un m a iş
lerine a y rılacak p a ra n ın 500
milyar fran k olacağını k a y d e t
m iş tit.
Batı birliği a asındaki aske
rı k o o rd in a sy o n u tem in için de
d ü n d en itibaren
A im a n y a d a
b ü y ü k m ik yasta bir m a n e v r a
başlam ış b u lu n m a k ta d ır. 15
b ’n ingüiz N o rveçli v e Dani
markaiı ask erm iştirakiyle y a
pılan bu
m a n e v r a başlamış
bulu nm aktad ır. 15 bin Ing'liz
N o rveçli
ve
DanimarkalI
askerin
iştiıa k y le
y a p ıla n
bu m a n e v ra bir h a fta kadar
sü re c e k v e tat b k a t a s o u sis
te m tepkili uçaklar da iştirak
e d e c e k leıd ır. A y n i ç e k ild e b ir
m anevran ın önüm üzd ek i h a f ta
içinde Fransız hu d u d u kena
nn da, Belçika v e H o lla n d a
birlikleriyle m o to riz e Fransız
birliklerinin iştirakiyle y a p ı l
ması m u hte m e ld ir. Bu m a n e v
ralardar. ga v e b a tı birliği as
keri k u v v e tle ri a rasınd a bir
a h e n k te m in e tm e k tir .
Lübnan ve Mısır
Hükümetten
protesto ettiler
B i r u t 28 : L üb na n Baş
baka nı R i a d El Sulh Bey
Birleşmiş Milletler genel
s e k re t e r in e bi r mesaj gön
ders re k L übn an t o p r a k l a n
üzerinde uçn a k t a o ’an bir
Lübnan yolcu uçağına bir
İsrail t ayy ar esi t ar a fı nd a n
yapılan hücumu pr ot e sto
etn iştir. Bu h ü c u m d a iki
yolcunnn öl düğ ü malû n d u r .
K a h ’. rr, 28: Mısırm B i r ­
leşmiş Miilrtb r n e z di nd e ki
daimî delegesi, dün
bir
İsrail h u d u t k a r a k o l u n u n
Mısır arazisine g i r e r e k üç
Mısırlıyı öld ürm esi ni Bir*
leşmiş M ile t!er g e n e l s e k *
reterliği nez dinde p r o t e s t o
etmiştir.
asker sevkı hakkındaki
Kararını Vaşington ve Londra
çok iyi karşıladı
Yardım ne vakit
gidecek ve nasıl
olacak
lngıltçrenin bu s ahada sa
v un m a ted birlerine beşv uru l
duğu bir sırada A tla n tik Pak
tı bakan yardım cılarının Lond
rada to p la n m a la rı d k k a ti Batı
müdafaasının
hazırlıklarına
çevirmiş b u lu nm a kta dır.
Sa
v un m a te d b irle rin e K o re hare
kâtından alınan m s»i ile b ü tü n
Batı m em leketlerinde b ü v ö k
bir hız verileceği an'aşılm akta
dır. Nitekim üç g'ın evvel
İtalyan o rd usu nu u yeni silâh
tarla d o n a tı mış birlikleri h a rp
te n sonraki ilk m an evralarını
M üttefik 1951 seneki b ü tç e s in
de savunma italyam n ordu kad
ro la n g e n iş le te re k 250 bin ki
ş'lik bir ordu k u rm a k ta oldu
ğu da bild ritm ektedir.
Atlee Konuşacak
Londra,
2 8 — Başbakan
Clement A t t le e , Pazar gü
nü öğleden evvel Greeıı
vvich
sa at iy le 10.30 da
Milletlerarası d u r u m
ve
İngil ter eli n müdafaası mev
zulu bi r n u t u ’: v*rec ek t r.
Nutuk r a d y o ile yayınla
n a c ak tır .
G ö rü şler
Herşeyden Evvel Gençlik
HİKMET A FİF M A P O L A R
R m em leketin ana dâva
sim elinde tu ta n , o mem
lrk e tın gençliğ v e g erçi k
teşkilâtlarıdır G e^çıık te ş e k
kütlerinin
b^syal
h a y a tta
oynadıkları rol, \ıy e si h a y a tı
o ’gu nla ştırm a y a v a sıta oıur
işte bu m aniadır ki, b'Zım
m em leketim zde d i
gençlik
teşk ilâ tla rın a ön* m v e .m e
miz z a rırid ir.
Y ü r ü y e n bir gençliğin y a
rattığı nesil,
çoğu
d e 'a
inküâplar safında, fikir müca
d elesın de, «osval
h a y a tın
to p lu m ç e v r d e ı i n d e m ühim
ve başarılı o 'a y la r kayd et
mişler v>- bir cem aatın b ü tü n
lüğünün kazanı masında, var
lığının
ko runm asında
en
b üy ü k âmil oîm uşlatdır.
Biz m m em leketim izde de
b<» kaç ger.çl k teşkilâtı mev
c u ttu r . F a k a t bu teşekkül
lere »Gençlik Teşkilâtı» ismi
ni r e r m i y e dilimiz va mı
y or. Ç ü n k ü
köhoe birer
s a lta n a t arabacı gibi, b in d 'k
ler: f a y to n u n şarkısını çağı
ran bu gençler, m aalesef h ü r
v e m kilâpçı genç! ğm ö rn e k
leri değillerdir.
Bu
gençl k teşkilâtının
ba«kı altınd a bu unuşu ve
m em ieket çin yapılma»! ge
■ek e n v a z i e l e r i n ifa edilme
mesi d e g ö i t e iyor ki, h ü r
b>r g c c ç ık te şk ilâ tın a ce m a
atım z ij b l y û k ihtiyacı var
dır.
H ü ır iy e te d a y a n a n inkılâp
tarım b înim say en v e id eal’st
d.işüncelerin v a atacağ ı bir
Ifançi k teşkilâtına susamış
b u lu u u y o ı uz
H i . ı y e t e d a y a n a n v e in
k i! £ p a r l benım»e>en geoçlik
t e ş k l â t ı d ' y c ’nz. E v e t, hür
r<y<*t8 z ve ınk^lâps r hir g<*nç
iıgia yürfiy em iy eceğ i inkâr
edilm«s bir hakikattir
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
Okuyucu Mektubları
____ C E V A P L A R I
VEREN:
H . Y .
—
EVLİLİKTE MES’UT OLMAK
Lef koşa dan Bayan N* Vasıf
soruyor:
“ S e v işere k evler,enler mî, yolsa s tv i 'm e d e u e v le n e n ­
ler mi cUha mes ut o ’tıriaf "
S e v g i s z h a y a t v e y a la m a k oiarrmi. Bir
kimsenin
ü z ü n tü d e n kurtulup , ra h a t v e neç es ıçuıde yaşıyabilm esi
için, b u l u o d j f u m u h itte k i t a b i a t gü rellik le rin e
ve o
mÜhitın, insanlarına k a ı 'i b r s<vgı duym ası lâzımdır.
Böyle bir sevgi d u y m u > o rs a o m u h itte n uzaklaşmak;
s e v c b leceği insanlar v e g ö z e l l k l c r l e doitı olan başka
m ü h itle re gitm ek m ecb u riy e tin d e d ir
E vlilikte m e s u t olm ak için sevginin ço k bü y ü k bir
rotiı vardır. E rk e k v e kadının b irbirlerine karşı
ulan
sevgileri nek ad ar ç ok sa, m e s ’ul olmak ihtimalleri de o
kadar ç o k tu r. Ç ü n k ü , kedin :!e erkek h a y âtlarının sonuna
kadar b e ıa b e r y a ş a m a k m ecb uriyetind edirler. E ğ e r birbirleriyle d ıha e v v e l sevişmiş iseler; aralarındaki fikir
v e d ü ş ü n c e farkını, birbirlerinin huylarını biliyorlar
d em e k tir. E sa s e n «evişmeğe başlamaları birbirlerinden
hoşlanm alarınd an ileri gelir. Bu hoşlanm a evlendikten
so n ra b irk a t d a h a a rta r; ve kurdukları aile y u v a sın d a
m e s ’ut y a şa rla r.
S evişm eden e v le n e n le r e gelelim: Bunla» m diğerlerine
na z a ra n m e s ’u t o lm a k ihtimalleri daha azdır. Bir kız bir
genci s e v iy o r ; aıleıinin b u n d a n haberi y e k . Kısa bir
zaman s o n ra kızı başka birisiyle-kız istemediği halde-zor
la nik âh e d iy o rla r. F a k a t bu kız erkekle konuşm ak b*l°
iste m iy o r, çü n k ü başkasını se v iy o r Şimdi bunların e vli­
lik h a y a tın ı d ü şü n ü n mes ut olacaklar m it Şüphesi*
hayır.
Ş u h a ld e e v lenenlerin m t i ut olmaları için, birbirle­
rine karşı d a h a e v v e ld e n b ü y ü k bir ııevgı duymaları
lâzımdır,
AŞKIN SEBEBİ
Le/koşa'dan Bay A. Hüseyin diyor ki:
“ Birkaç g ü n d e n beridir, gazeten izde çıkan ‘O kuyucu
M ektup ları sü tu n u n u b ü yü k bir alâka ile ta k ıp e d ıy o r u m .
Benim de s oracağım birkaç suali cevaplandırm anızı «izden
jic a ederim .
1- A şk n e d e n ileri gelirî
2- A şk o y u n la rın d a n e n ç o k kadınlar mı, y o ksa erkek
ler mi ze v k alır?,,
V
1 - in sa n ların yaradılışlarından ruhlarında sevm ak v e
sevilm ek hissi vardır. K ü ç ü k ç o c u k ta nz olan bu hisler,
b l y ü d û k ç e a rtm a k ta d ır. T a b iat güzelliklerine ve kendi
c nsleriae karşı bir sevgi küçttk y a ş ta n itibaren başlıyarak
ertar.
K adın ile erkek arasındaki aşka gelelim;
Kız e rk e k karışık, küçük çocukların oynadıkları y e r d e
bolundunuz m u î O r a d a e ık ek terın daha fazla kızlarla ve
kızların d a d a h a fazla e rk e k le rle oynadıkiarım v e kendi
çinsierine e h e m m iy e t v e ım e d klerini göreceksiniz. D e
mek ki, erkekler kızlara, kıziar da erkeklere küçük y a şta n
itibaren bir se v g. d u v m ıy a başlarlar.
Şu h alde aşk, insanlaım yaıadılışından
ruhlarınd a
m e vcut o 'a n s e v m e k v e sevilm ek hislerinden ileri gelir.
2- A şk o yu n la rın d a n k a dınlar v e y a erkekler daha
faaia z e v k a lır :d iy e k a t i birşey söyliyem eyiz. Zevk
meselesi her insanın h a le ti nahiyesine ğöıe d eğişm ekte
dir Fakat bu işte kadınların d a h a fazla hassas oldukla
rını söyliyebilitiz K a dınlar aşk oy unlarına kendilerini
te z kaptı dıkları gibi, on lard a n uzaklaşm ak ta istemezler.
Bu kadınların beikı de d a h a fazıa zevk almasından ileri
gelir.
/
--------------------
— ]STIK L />L '
•9 Temmuz
NO Tı G önderilecek olan m ek tu pların aşağıdaki
a d res e g ö u d îıilm sE İn i ok uy ucu larım ızd an rica ederiz.
Adres*.
İstiklâl G az e te si
O k uy ucu M ektupları
P. K. 226, Lefkoşa
Askerî Şûranın aldığı
mühim kararlar
Ordu subay v er kadrosun J£, Ekim
ayında üçts bir tensikat yapılacak
Kadro fazlası erler terhis edilecek
mülâhazalarıyle
A n k a ı o , ( H u usî muha t a s a r r u f
kış
a
y
l
a
r
ı
n
d
a ro rm a l kad­
b i r i n i z d e n ) O r­
d u n u n tensik Vrt t a k v i y e ­ ro n u n beşte biri nisbptinsi ile ilgili ted birleri t?t d e noksan er b u l u ı d u r u
kik etmekte olan Yüksek lacaktır.
A s k e r î Ş ûr a mühim bazı
Konya
Askerî O rta
k a r a r la r ve rm e k üzeredir. O k u l u ile M-ı'tepe Askerî
Öğ re n d iğ im iz e göre ele Lis^sî şimdiden Iâğvedilalınan m evzuların en ba miştir
şında Millî S a v u n m a gid r
1950 yılı içinde kurullerinden yapılacak t a s a r
ırası
ev v e lc e k a r a r l a ş t ı r ı l ­
ruflar geliyor. A d n a n Men
mış
o!an
6 aylık O r d u
d e re s H ü k ü m e ti bu g i d e r ­
Donatım Bakım Tamir Fab
den i'k ağ ızd a 47 milyon
liralık bi r indirme ter..in rikası inşasından sarfına
etmiş bulunmaktadır. Bu za r edilmesi de mevzuu
nu s u l a m a k için de ekim- bahistir.
Anlpşıldığına g ö r e As
den itibaren o r d u k a d r o ­
sunun üçte b ir azaltılması kerî Şûra b üt ün b u t e d ­
d e rp iş edilmiştir. Bu pro- birleri yalnız münferit n a
j nin tatbiki
neticesi nde biye tleri itibariyle değil
ihtiyaç fazlası
s u b a y la r Millî Sav unm a gücümüzün
tasfiye olunacak,
k r d r o heyeti umumiyesine şamil
bakımından da
fazlası erler de tabiatiyle jtesirleri
'esaslı
s
u
re
tte
gö zd en g e ­
terhis edilecektir
Bunun h ari cin d e yine çir mektedir.
Tanınmış Türk dostu meşhur romancı^
Claude Farrere Türkiyeyi
ziyarete davet edildi
İstanbul (Hususi n uha
birimiz Ali Ö n g e bildiri­
yor :
Pa ris te n Türk m at b u a tı ­
na ge len h ab erl ere göre
“Academie Fr a n ç a i s e ” ve
F r a n s a - T ü r k iy e Dostluk
Birliği Teşrif t Komit-si
Üyesi Claudf* F a r r e r e , 1;
tan bu ld ak i Tür kiye Fr a n sa
Dostluk Bi<-l;ği t ar a fı n d a n
Türkiyeye davet edilmiştir.
Bu ayın s o r u n d a harek et
e d e c - k o l a n Fransız muhar
riri Istanbulda bir k on fe ­
rans verecektir.
Claude F a rre re 1876 da
Lyon şehrinde doğmuştur,
1894 de Deniz Oku lu na
girmiş, 1899 da su b a y ola
r ak
okuldan
çıkmıştır.
G e n ç subay bîr çok gemi
lerde bulunmuş, dünyanın
bir çok yerlerini gezmiş,
1919 da
emekliye ay rıl­
mıştır.
C l a u d e F a r r e r e de Pi err e
Loti gibi kıymetli b i r r o ­
mancıdır,
Ro m an lar ın d an
bir kısmı b ü y ü k a k is l e r
yapmış, filime çekilmiştir.
P i e r r e Lotîye
benzeyen
diğer bir ta ra fıd a Tü rk le
ri görerek ciddi bi r muhabb tle sevmiş olmasıdır.
1906 da çıkan L ’homme
quiassina (öldüren ad am)
romanı Istanbulda cereyan
eder. Bu eserinde Türklerin faz ilet lerinden s e r g ü ­
zeştlerini, H ur re m Sultan
A n k a r ^ n m d ö r t fatihi isim
!i eserleri de memleketimi
ze «ûttir.
C h u d e Fa rrere Türklerin
hay ran ıdır .
Birinci
d ün ya h a rb in d e n
s o n ra
Türkleri müd afa a için bir
çok makaleler neşretmiş,
İstiklâl mücadelesinin son­
larına d o ğ r u Istanbula ge­
lerek lzmite gitmiş, Atatü rk le görüşmüştü O za ­
manlar Hilâliahmer ikinci
reisi olan Ham it beyin de
bu lu n d u ğ u
bu
görüşme
çok samimi olmuş, At atü rk
misafirin şerefine bir ziya
fet vermişti. Ziyafette İs­
tan b u l gazetecileri de bu
lunmuş, n u tu k la r ir a d edil
mişti.
Bayar hatıratını
neşredecek
H a b e r aldığımıza g ö r e
Cumhur
başkanı
Cel»l
Baya r senelerde nberi y a z
m akt a old uğu h a tı r a' a r ın ı
ikmâl etn ek üzeredir. Bu
hatır ala r C u m h u r b şkanı
nın İttihat ve Terakki K â ­
tibi mesulliiğü, Milli M ü c a ­
dele Cum hur iye tin İlâm,
kabinede v - z i f e aldığı ve
Başbakanlığı
yıllarında
cer>an ede n hadiseleri hiç
bir m üta lâa serd^tmeden
kaleme almıştır. S ö yl e nd i­
ğine göre hâtıralarının son
kısmında A t a t ü r k ’ün ufu
İlinden sonra m “rrlek ette
c e r y a n ed e n h â di s e le r in
geniş bir î z ı h i b u l u n m a k ­
tad ır .
A t a t ü r k ü n hiç bir ye rd e
intişar etmeyen kıymetli
hâ tır ala rı ile sü slenm işolan
bu eserdeı b i r çok bilinm»
yen sırları da açıklanacağı
tahmin edilmektedir
G i i n a h C e n n e l i
YERLİ ROMAKI * Hikmet ABI MAPOLAR
Joa» güllerini açıp, kapadı:
son ra yine açtı, kapadı, açtı
Oöziariıı.de seçemedıği ı erkler
hayaller do laş.yordu. Bu vü ­
cudu çıpiak ola ıa k bir gece
gem ide de s e y ıe ttiğ in i h atır­
ladı. O akşam gönlünde d u y ­
duğu he ye c a nı, bu akşam kal­
binde h ısse tm iv e başlamıştı
O tu rdu ğu y e r d e â d ç ta sailanı
y o ıd u . Bu ahenkli vücudun
ay ışıkları altındaki teninin
lengiııi d ü şü n d ü k ç e kendinden
g eç iy o r v e bu gözel yüzdeki
cazibenin ale v iy le v e bu e m
»«İliz v ü cu ttak i a h eng m ıhtU
şam ıyle â d e ta kend nden geçi
yo?du
Feride dansım bitirir bitir
mez hem en od asına ko?tu ve
bira/ s o n ra mavi bir tu v a le t
çinde J o e n 'm m asasına dön
iü.
Bu akşam (timse
ile
m to n u şm ak , dan»etm ek, eğlçn
mek
istem ıy oıdu . Joan ile
^aşbaşa k a lır c a iık işi Rozali
na yı sorm ak oıdu. Joan ;
— M ektubun var, dedi
Sonra a n n e s :*/i sordu. Joan,
a n ne sinde n ,de güzel h ab erler
getiriyord u. T am am en iyileş­
tiğini, fia sta h a n e d e n çıktığını
v e sık V k Rozajına nın onu
ziyaret
ederek
gezdirdiğim
müjdeledi. H a tta Joan L üb
«andan
u y rıim aîdan e v v e 1
Rozalioa ile birlikte sinem aya
gittiklerini a e
sözlerine
ilâve etti. Feride, bu güzel
haberleri g etiren dudaklardan
cpm ek h eye c a m y le y an ıy o rd u
— Peki Joan, dedi, benim
burada çalıştığımı n ered en bili
yo rd u n *
j o a n mânalı dudak kırışlarıyle güldü. S o m a :
— Beni L e lk o şa y a g etiıen
Şöfer küçük bir o te le indirdi,
dedi, ogle y e m e lin d e n »onra
g arso n la ıd a n s t n i s o - d u m . F e ­
ride, b urad a seni tanım ayan
yo k g bi. Bu şehirde am a b ü ­
yük şö h ret yapm ışsın h a l Fa
kat işler ne âiem de f
— C an ım şimdi bunun sırası
mı ? Bana Rozalına'nın m e k tu ­
bunu v e r s e n e I
— M e ktup o teldedir. Bu akçam d ö n ü ş te veririm.
l f — N e diyorsun Joan, yoksa
beni çıldırtacak mısın T
— P eki n e y ap alım î
— Şimdi bir o to m o b ile atla
y ıp d o ğruc a
o te le g idetek
m e ktub u ba na getireceksin.
F e n d e J o a n 'a kaldığı evin
adresini v ere re k hem en ayağa
kalktı ve d a h a fazla birşey
söy lem ed en uzaklaştı.
Feride b ard an çıkar çıkmaz
bir ta k siy e atlıyarak doğruca
kendi e v in e döndü. Bu akşam
neşesine pfiyan y o k tu . H e y e
canı gittikç e a r tıy o r , gözlerine
AZ S Ö Y L E ^ ^ ^
Kabadayılık!.
B'zim ark a da şla r, bir
K o re harbi tu t t u r d u l a r
gidiyo rlar. N e biley im
b en ; canlarınd an mı usan
dılar, n e oldular : M u tla ­
ka K o re c e p h e s in d e d ö
ğüşmek iste rle r Kiminle
konuşsam , “ V allahi, Hfl
k û m e t K ıbrıstan gönüllü
asker
yazacak o lu ş a ,
birinci ben gideceğim ”
diyor. Hele, Tüt kiy enin
de K o re y e a sk e r g ö n d e ­
receğini işitince, b ü s b ü ­
tü n Coştular. N e olacak,
gençlik m ac e ra peşinde!.
A y o l, insan hiç bile
bile; kurbanlık k oyunlar
gibi' ateşin ağzına gid e r
mi* K o re ’de sa v aşm ak,
he r b a b a y iğ itin yap a c a ğ ı
iş değıld r. F a k a t, eğ er
c a n ın d a n usana>ı v a rsa ,
o başk a m esele...
H eie, H ü k ü m e t
bir
a sker y a z m ıy a başlasın
da. o zaman görelim bu
k a b a d a j i l a n !..
ÇOKDİNLK
Lozan Zaferinin 27 nci
yıldönümü Türkiyede
kutlandı
- -
_ * — •—
Bu münasebetle Üniversite Hukuk
Faküftssinda bîr toplantı yapıldı
Loz an Zaf-rîııin 27 inci
yıldönüıü
dü n
Hukuk
Fakültesi Ko nf e ra ns salo
nunda çok g ü z i d 1* bir t o p
tuluk iç in de kutlanmıştır.
Toplantıyı F a k ü l t e d e ­
kanı Or d. Prof. Ş e v k e t
Mehmet Ali Bilgişin açmış,
bi lâh are Devl etl er H u k u
ku Enst itüsü Başkanı O r d
Prof. Muammer R aş it S j vig söz a la r a k bir k o n f e ­
r ans vermiş ve ezcümle
D e m o k ra s i hamlesinin y a ­
pılabilmesin n L o z a n b m *
şının feyizli bir verimi o l ’
d u ğ un u, v a t a n d a ş l a r a bu
ha kkı Loz anın temin etmiş
b u l un du ğu nu ; anlatmıştır.
D a h a s p n ra a s is ta n H i m ­
za E r oğ lu , L o z a n b a r ı ş ı ­
nın tasvirini vap mış ve
asistan Nihal E r d e n e r de
S e v r M uahedesi ile Lozan
Muahedesi a ra s ı n d a k i fark
l a n izah etmiştir.
Türkiye yeni ihraç rejimi
Ticaret Bakanlığı yeni bir liste hazırladı
Ankara, (Hususî rcuhabirimizden) Yeni
ihra ç
r e j i n i hakkın J a Ti car et
Bakanlığı bir liste h a z ır ­
lamaktadır. Bu listeye g ö
re, Bakımlık, I k t u a d î İş
birliğine dahil rreml-ketlerden ya p ıla ca k^ %6Q it
ha lâ t için en nıübrem ih­
tiyaç maddelerini ihtiva
eden bir liste haz ırlamak ­
tadır.
Bu liste, yeni rejimin
esaslarıyle beraber ilân
edilecektir.
Ma! getiıme k i*t y nler
lüzumlu a k r e d i t i f i m M r-AMşnPtcaM >*~
dolan sevinç yaşlarıyle odada
yalnız başına durm adsn dansedyordu.
Kapının ö n ü cde duran o to
mobili h e y e c a n le karşıladı ve
bir h zda Jo a n 'ın ko una gire
ek, ihtiyar der.'zCıyi bir iüz
gâr g b i odasına sürükledi.
Içeti girer girmez F eride h e ­
men m e k tu b u
istedi. Joan
bavulunu aç a ıa k Rozalina nın
m ek tu bun u gülerek F eride ye
uzattı.
— Sizi ço k heyecan lı görü
yorum Feride.
Feride h a k k a t e n g ö rü n d ü ­
ğünden
fazla heyecanlıydı
Elleri titr e y e r e k R o z a lin a ’nm
mektubunu a çtı. K âh dudakla
titr e y e r e k , kâh gezleri güle
rek bir hızda okudu. J o a n :
— Benden gizli b irşe y yazı
y o r mu î D iy e soıdu.
— Hayır Joan, Rozalina bir
T ürkle seviştiğini yazıyor.
Joan h e y e c a n le sordu s
— Ne dedin Feride i Roza
lina bir Türkle sevişiy or mu?
S o nra gülerek ilâve e tti :
— D oğrusu Rozalina nın bu
kadar ahm ak olacağını biımi
yordum
Feride Joa n 'nıo bu közlerine
S a y f a 2
kez Ban ka sın a m ü ra c a a t
ederek doğrudan doğruya
a çtı rab ile cek le rd ir .
| Yeni reji mde n.u yyen
ölçü de bir takasa da y e r
ayrılmaktadır. 1946 m ah ­
sulü tü tü n l er l e 1948 y ı l ı
rrahsulü fasul ye ler t n k a s
su etile ih ra ç r d i l e c - k t i r .
B und an
ayrı
olarak
mem lekete temin ettiği d ö ­
vizler karşılığı ih ra c at ç ıL r a bir m ik ta r ithal imti­
yazı verilmesi y o l u n d a k i
temenniler tat bi k a t td b ü y ü k
m a h z u r la r d o ğ u r a c a ğ ı için
r a z a r a alı nmamaktadır.
..« m
ço k sinirlenmiş olacak ki du
dakiarını ısıraı ak c t v a p ver
medi. Joan :
— N e o Feride, b a c a darıl
din mıî d y e soı du
F eride g ü le n k :
— N e m ü n aseb et b a b a ç ğım
Hiç ben sa n a danlır mıyım ı
Feride kahkahalerle onui:
b o y n u n a sarıldı v e ihtiyarı
yanaklarınd an koklıya koklıya
op tü .
F eride g u ıb e tte k ı g esleri
nin en güzelini y a ş ıy o ıd u . Ba
şını Joan ın dizine d ay a d ı v e
çter. g*!en temiz v e ahenkli
bir sesıe on a Lü bn an şaık.ları
söylem iye başladı. İh tiy a r de
nizci F erid e nin b a ş sk rergin
deki saçlarını; den m i k pükle
tini ok şıyo .m u ş g t i o kşıyor..
Deniz gecelerinin gönlüne v e r ­
diği bir tazelikle onları k oklı­
y o r, se v iy o r ve bu başak te n
gindekı sa ç 'a ıı nuı madan cpü
yordu
F eride yıllardan s m ^ a , baba
.efkatının müşfik okşayışlarıy
e ilk defa sevildiği iç.n h e y e ­
can d u y u y o r, gözlerini J o a n ’ın
bakışlarına d;kmiş, o n d a n ayı
a m ıy o rd u . ö m r ü n ü n bir su
gibi akıp gittiği bu adada aşk
sız v e h e y e c a n sız d a h a fazla
yaşıyamıy ECağmı
h issediyo r
v e derin b r gönül a ız u su için' e ç u p nıy o rd u . Joan :
— Ç o k g ü ı e l sö y lü y o rsu n
Feride, d td ı
F e rid e derin bir nefes alışıy
le içini çekti v e a h e tk ii bir
se sle î
— G aliba hay a tım ın ilk zevk
i v e e n güzel g ecelerind en
birini y a şıy o um Jonn, dedi,
— G u ı b e t seni ta m a m e n d e
ğ ıştrm ş
Feride. Sesindeki
« h e r k , g ezlerindeki ifade, y ü ­
zündeki caz.be i.e b t n karşım
d a s a ı ki y eni, hiç tanım adığım
b lm ed ğım bir başk a F e r id e ’yi
g c r ü y o ıu m . Bu F e r i d e ’yi ta n k i
uk d t f a o la ıa k bu g ü n ta n ıy o
fUn?’ Ve hugıln o n u n le se viş,
mek için fırsat v e > mkânlar
arıyorum .
Ben: s e v iy o r musun Joan
— A y » i suaiı ba n a bir k e r e
da h a s o ım u ştu n Feride.
Jo an bu akşam o n u n kötü
d ü şü n c e le rin e korkulu rü y a la r
katm am ası için d a h a geniş mâ
oada c«*.vap v e rm e d e n suatu
(.Devam eder)
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
•
29 Temmu* 1950.
, Pn SK
bir
Ingılızın
hayal kırıklığı
Ö
S ay f a 3
-İS T İK L Â L .
Türkiye Milli Talebe
Federasyonunun Kararlan
Pakistan Haberleri
General Raza’nın Türkler
hakkındaki sitayişkâr sözleri
D . I, 8
■ £ "üzere
e S J SŞ go v»y*e«tlet rdaBirliğinde
olm<l
Birlikleri
F*e d*eramsyo,"
n u‘’mın)
bir
tabnki üzerine g ö çe n le rd e ko ge z iy e çıktı
Z iy aret ettiği
Şamdaki Pa k ist an El çi ­ D ı ş a rd a n g e le c e k h e rh a n g i
raûnıst kontrollü kim ya içç>le bir kimya fabrikasının m üdürü
liğinde
yapılan b î s m top bîr saldırışa karşı T ü r k O r
ıi Budapeşte de M illetlerara birinci sınıf bir kimyagerdi
«İ Kimya isçileri Birliğini kur ve A m erika da uzun seneler
lantısında, g e ç e n l e r d e Tür* dusunuıı da ya n m a m a sı için
inak Özere bir kongre, a k t e t t i çalışmış olduğu için iyi İngi­
kiyeyi z iy a r et ederi Pakıs hiç bir s^ bep gö r em iy oru m
ler. Bildirildiğine göre, bu bir lizce k o n u şu y u ıd u Müdür ço k
(T ü rk i y e Muhabirimiz Milli Eğitim Bakanlığına tan O r d u s u mensupların- Tıirkierin son d e r e c s dinliğin g a y e si, margarin ve sa- d a h a mühim bir mevki işgal
Paristeki
talebelerimizin da n Tüm general N e v a b z a | kriıif* rr.erbut, Müslüman
pito ya n ın d a a to m bom bası e d e c e k vasıfları haizdi, ve A!i Ön g e bi ldiriyor)
d e A ğ a Muhammed Ra za bir Millet o l d u ğ u n a ve
ile sair str a te jik m alzem e imal çok geçm eden Bob, onun sırf
Türk iye M Ilı Talebe F e ­ du ru m u n u teşhis ( d e n bir şu bey an atı vermiştir:
P a k i s t a n hükümeti v e P a ­
e tm e k te olan d ü n y a kimya sa bir ceza olarak Sibirya nin
r a p o r ve re c e kt ir. Bu r a ­
oayii içinde «su^h için savaş* bu köşesine sürülm üş olduğu- d e r a s y o n u ba şkanlığından
“T
ü
r
k
hükümeti
ve
T
ü
r
k
ki stan halkı ile sıkı b i r
malûuata
g ör e p o r u Milli Eğitim Bakanına
inak» mış
ı u öğrendi. M üdürden, sayısız verilen
halkından
son
d
e
r
e
c
e
k
a
lp
işbirliği yapmak a rz u s u n d a
13 N isan i 9 5 0 d e , Irıgıl'z kim mecburi iş kampları, m em le T. M T. F. genel ku ru lu ve rm ek ü z “i e d- le ge An- ten g e le n bir hüsnü ka bul o 1 d u ğ u n a
kansat
y a işçileri Birliği genel sekre kotin haleti ruyiyesi, s o v y e t iki g ü n d ' n b^ri Marmara k a r a y a gid ec e k ve ayrıca
gördüm.
Türk
o
r
d
u
s
u
*yi
j
g
e
t
i
r
d
i
m
.
Sa
mimiyetle
soygöşteriş
ve
alayişinin
a
rk
a
s
ın
­
te r i, M üstakil işçi P artisi baş
Lokalind kı çalışrr ala r m a bakana şifahi sureti* iza
kanı, v e Birleşik A v ru p a D ev da gizlenen acı h a k k a t l a r devam elm ^ k t- d ir , Bu top hat v e n çektir. F e d e ra s y o n şekilde m ücehhez o ld u ğ u î i j e b i l ir im kis T ü r k i y e d e
gibi iyi bir şek ilde d^ her hangi bi r sır b e n d e n
letierinio kurulmasının istihdaf hakkında da hayli bilgi edindi
Un tı la rd a g ü n d e m e göre ayrıca P a r is te ki d u r u m a
eden 3osyalist hareketin M>l Müdür, Bob a şöyle dedi:
yetiştirilmiş b u l u n m a k t a d ı r s a k l a n m ı ş de ğildir
«İstersen, işçilerime bir hi r r u h t e ’if mescTeİtr ele alı n­ fiili bir m üd ah al e ol.r.ak
Ietle ra ıas ıK em ite b a lk a n ı Bob
Edwards, y u k a rd a bahmgeçen ta b e d e bulunabilirs n z Lâkm mış, m üzakere e d i l ı i ş ve üzen; <n g ç önümüzdeki
birlik bakında şu d e m e ç te b u ­ allah aşkına onlara Stalınden netic ye b ığl,inmiştir.
d e rs yılı ba şın a ka da r b u ­
lundu:
v e y a kom ünist
partisinden
Gündemin ilk maddesi r a d a T ü r k talebeleri t*nı*
cD em okratik d ü n y a n ın kim bahse tm e y in iz . Sizi y u h ala rla }ol ar a k ü z e ri n d e bilhassa
sil v e onların ihtiyaçlarını
■'
. /■
y a işçileri, ta kriben 40 se n e karşılarlar.» „
Moskova'ya dönerken, Bob ıö.nfn.,.e d u™lan m e a » l e P r- karşılaıcak maksadile bir
e v v e l kurulmuş olan bu bütün
Pakisîandaki
Ira-? Bü
Sind ü n i v e r s it e s in e d e
K a ,rIS,e*' kossünist talebele­ talebe ce.viyeti teşkil ede
h a r p b o y u n c a idame ettirilmiş ağır surette hastalandı, ve Ka
yük elçiliği P e n c a p ve p e k ya k ın d a, F a r is î dili
bulum n milletlerarası Umum z a n 'd a bir h a s ta h a n e y e a c -le rim izdir. A v r u p a d a ıı dön» n c ktir.
Dakka
üniversiteleri ile ve ed ebiyatı ü z e r i n d e m ü ­
Fabrika işçileri F e d e ra sy o n u gönderildi. T eşhis, yediği bir deh g m iz W A Y icra komi­
dahilinde teşkilâtlanm ışlardır y e m e k te n zehirlenmiş o l m a ­ tesi ve M e t k t z ide re Hey
Tü r k iy e
Millî Ta!e b e | P e ş a v e r d e k i İslâmiyet K.Oİtekâ mil a r a ş t ı r m a l a r d a buBun ur. m e k e z
H ollanda da sıydı. Lâkin Bob, te s a d if e n eti üyesi Mükerrer» T a ş ç ı - ; Fe de ras yon u, Pa ris te dev*
İejine ellişer v d ’t kitap
A m ste-dam dadır.
Ingiltere, mı, y o k sa başka «keşiflerde»
oğlu A v r ı p daki ta ebele- letin verdiği bu r sl a veya hediye etmiştir. Bu k i t a p ­ lunuln a s m ı ko layl aştırmak
Birleşik H m e n k a , İsveç, N o
bulunm asını iste m e y en g zli
rimizin
ve bilhassa P^ris- d i ğ e r ş e k d d e o k u y a n
lar
Ta hr an Üniversitesi üzere İran t a r a f ı n d a n 10ü
ı y e ç , D anim arka, Fınlâ.ıdıya, po lis tarafınd an k a ste n mı ze
teki
komünist
talebelerimijmünist
talebel
eri
n
dövizle^ ı* r a il, Batı A lm a n y a , İsviçre, hırlendtğini hiç bir zaman an
pr ofesörleri tırafır>dan y a ­ ciit k i ta p he d iy e edil iK m ya işçileri ile Fransa ile Uyam adı. H a s ta h a n e d e henüz zin d u r u uları
hakkında irinin kesilmesini ve mem- zılmış bul unm aktadır.
çe ktir.
İtalya n m v* sair birçok mem 24 sa a t y atm ışken, ü stü başı geniş malûmat ve uzun iza- Iekete iadesini isteyecektir,
leketlerin kom ünist olm ayan bit doldu, ve ha stala ra umu
hat vermiştir.
V t z yetin Bundan b a ş k a fed rasyon,
kimya işçileri bu fed e ra sy o n a m ıy e tle y apılan muam ele o
derin
bir
ş
e
k
d
d
"
mütalâa - ( A v r u p- a d a okuyan
bütün
kadar
kötü
idi
ki
o
iğrenç
y
e
r
»
m en suptur.
Bu federasyon ,
hör kimya işçilerinin ezici bir den bir an ev vel kurtulabıl smd>n ve müz^kereiinden tale belerin adreslerine n u n !
ek seriyetini temsil eden hür mek için e n kısa bir zam anda sonra idare bey^ti aş ağ ı­ t az am an memleketin n.uhişçi Birliklerini
birleştirm ek­ iyileşmeğe a z m e tti.
daki ka ra r la r ı tesbit etmiş­ telif neşriyatını gö n d e re
Batı P a k i s t a n d a k i Sindi
H astahaned en çıkınca, Le tir. Buna g ö r e T. M. T. F. çektir.
tedir. D. 1. B. F. tarafından
Eyaleti
hükümeti, Hindis- g ü a e ka dar yeı E ş t ir il m i ş
teşkilâtlandırılan sözde Millet ning rad ’ı z iy a r e t e tti ilk defa
tanın boşaltılan t ap ra kla - tir. Bu g ü n e k a d a r y e r ­
leraraıı K im ya İşçileri Birliği 1924 ve 1929 dâ tanıştığı bir
ç
o
k
k
o
m
ü
n
istle
rle
o
ra
d
a
b
u
­
r ı n d a ı ge len 480,000 mül leştirilen
mülteci a d e d i
Ş o v y e tle r Birliği ile peykleri
nin d ev le l tarafından kontrol luştu S o nrad an öğrendiğine
jteciyi yerleştirmiştir. Bui70Q0 0Û’i bu lm a kt a dı r
edilen işçi birlikleri dışında göre, kom ünist p a rtisin d e y a
ta s fiy e le r dolayısıyle
kimya işçilerini kat iyen tem pılan
b
u
n
la
'm
19 ayd an beri bir to p
sil etm eyen bir teşkilâttır.
H er bakımdan ta m manasile lantı akd etm eleri y a sa k e d il­
40V bir siyası « E n te rn a sy o n a lid ir, mişmiş. Bir kom ünist g ru b u n a
ve Ş o v y e tle r Birliğinin bir ale h ita p e tm e ğ e d a v e t o lu nduğu
ti olarak telâkki
e d ilm e k te ­ vakit, b u u o m e m n u n iy e tle ka
Doğu Pa k ist an H ü k ü ­ şirke t, imalâta b a ş l a d ı k ­
dir, Bu kom ünist birliği, bir bul e tti.
meti,
Eyalet d a hi lin de i a s tan s o n ra s e ne de 5 milyon
T o p la n t ıy a L e n in g r a d ’lı 270
taraftan kimya işçilerinin sulh
tik
ve
bez ayakkabı imali çift a y a k k a b ı irnal ed e bi ­
arzusnnu
istismar e tm e k te ,
için
4
ş
i r k e t e lisans ver lecektir.
Bu şir ke tle rin
v a diğer ta ra fta n S o v y e t Rus
iniştir.
y a ile olan sık* tem as v e irti s o v y e t rejimi hakkında e d in |
f
a
b
r
i
k
a
l
a
rı
n
d a n biri Dacc a
m üsait intibaları
A n k a r a , (Hususi Muha­ vermiştir:
batı y üzünd en , birçok c e p h e ­ diği ga y ri
D
o
ğ
u
Pakistaııın
sene
nin
k^r.aı
m
a h a l le l e r i n d e n
bi ldiriyor) Paki slerde şid d e t Ve h a rp fikirlerini o n la ra açıkça a n la t tı. O n lar birimizz bildiriyor)
lik
lâstik
ve
baz
a
y
a
k
k
a
­
b
i
ri
n
d
e
lâst
ik a y a k k a b ı
‘‘Biz Pakistanlılar Türkteşvik e tm e k te v e
d e ste k le da a y ni açık sözlülükle reji ta nı n tanınmış p r of e s ör l e ­
bı
ihtiy
cı
4
5
milyon
çif
mi
ten
kid
e
tm
e
k
c
e
sa
re
tin
i
gös
imalına
başlamış
buda­
lerdr'ki
kahramanlık '
mekUdir.
te rdile r. Lâkin B o b 'u n ora rinden olup hâlen memle ­
tı
bul
ıraktadır.
Bu
dört
maktadır.
as al e t vasıflarına he r 2
«Hür işçi birlikleri halinde
dan ayrılm asından cz sonra ketimizde bu lu nan Prof.
teşkilâtlanm ış kimya işçileri­
to p la n tı y a iştirak etm iş olan Sor aceddin bir basın t op man bü yü k bir ha yra nl ık
nin a n a n e v i
siyaseti olan b ü tü n k om ünistler memleke
du ym aklayız Bütün A v r u
«k.mya ka rtellerini, m on opo l tin h ü c ra köşeleriı.e sürüldü lantısı y a p a r a k Türklerin
pa yı dolaşttin. Bir çok As
lar mı, tröstlerini takbih» c e re ler Bob, bugün bunların ha ne z ak e tle v e k a ' i birleştir
ya
memleketlerini yak ın
yanının bu kom ünist birliği y a t t a olup olmadıklarını bil diklerini, p e k yeni olan
dan
tanırım, fdkat T üt ki
ta rafın d a n benim senmesi hiç m em ektedir.
Pakistan devletinin Türkbir şe y ifade etm ez, zira biz
y
r
d
e
g ör dü ğü m n e z ak t
M oskovaya teki ar dönen l er d e n çok şey öğrenmek
^ z a t S o v y e t R u s y a 'd a v e p e y k
ve
samimiyeti
hiç bir y e r
Bob, bir istira h a t ve k ü ltü r mec bu riy e tin de o l du ğu nu ,
“ m e m le k e tle rin d e kim ya sen ay i
L o n d r a 27 : Danimarka 6 kilometre uzağ ında n g e ç
d
e
görmedim.,,
parkını
z
iy
a
r
e
te
d
a
v
e
t
edildi.
bu hissi, şimdiye k a d a r hiç
leri sulbçu g ay e le rd e n ayrılıp
ve
İsveç, Baitık'taki k.ıra inektedir S o v y e t kara su*
h a r p malzemesi imalâtına tah Park, çok güzel, iyi bakımlı bi r men'lekette d u y m ad ığ ı­
Türkiyeden soııra İtalya, sularının h u d u d u n u 20 ki
bir
yerdi,
ve
içiodo
sıhhatli
ve
sis olu nm ak tad ır. Birliğin, kim
nı ifade eden profesör hâ Yunanistan ve lngilter<?ye lom e tre ye çıkardığı için iarı h u d u d u n u n genişletil
ya işçilerini istismardan koru sevimli gürbüz y a v ru la r oy
len P a k i s t a n d a ted ri s ve gidecek ol.ın profesör, P a Rusyayı pr ot e sto etmişler mesi teşeb bü sü İsveç ve
naşıyordu.
P
a
rk
B
o
b'un
üze
m ak iddiası, y ü zsü z bir muraı
D a n im a r k a t a r a f ı n d a n d e
iıkten ib a rettir. Eldeki b ü tün ıinde b ü y ü k bir tesir bıraktı. imtihanların İngilizce ya­ kistana dön üş ünd e t ale be ­ dir.
deliller ispat
e tm e k te d ir ki S o v y e t R usyada işçilerin le pıldığını fakat y?kında or lerine seyah at intihalarını
Diğer memleketlerin ka nizlerin s e rb e s tl i ğ i p r e n s i
Ş o v y e tle r Birliğindeki binler hine çalışıldığına bu p a ık bir du diline dönüleceğini b e ­ ve bilhassa Tü rk iy e y i a n ­
ra sularının h u d u d u norn al binin bir ihlâli o l a r a k t e ­
delildi.
Lfikn
ertesi
sa
ba
h
p
ar
ce kimya işçileri esir m uam e
lirterek sözlerine şöyle son latacaktır.
o l ar a k sahillerin S ya h u t lâkki edilmektedir.
le»i görmektedir, v e g re v hak kı teki ar göım eğe gittiği va
kit
kapılarını
kilitli
buldu.
G
e
kı dahil olmak ü z e re b ü tü n
dem okratik h aklardan m ahrum çenleri du rdu rup sebebini sor
BÖLÜM 111
mak istedi, ve n ih a y e t İngiliz
so n ü e r e c e inatçı idi, M ese
dur. Bu, p e y k
m em leketleri
ce bilen bir R usa rastladı, ve Ö L D Ü R Ü C Ü DA R B E
lâ L a v ım a P ı k o k ’daıı Bessi
için de v arittir Kom ünistlerin
Fı d der. fazla n t f ı e t e derdi
dıinya kim ya işçileri arasında günde ancak 10 rubbelik bir
Bayan Fild bir sabah b'r
ödeyebilenlerin
Sih-rbazlar d e v ri oisa Simsin
kı tesanfldfl p a rç a la m ak için giriş ü creti
ç ocuk g bi ağlıyarak u y a rd ı.
p
a
rk
a
girebildiklerini
ondan
L aviiiia'yı b ’ıy ü le y e c e k v e
yaptık ları bu yeni te ş e b b ü s
Acı acı hıçkırıyor; gözlenil
h a y re tle öğrendi.
a z e p içm ds ölmesini seyir
akam ete u ğrayacak tır,
zira
den
yaşlar
dö
k
ü
lü
y
o
rd
u
,
O radan, b ü y ü k bir hiddet
kimya işçileri te c rü b e ile bili
den
b ü y C k b irz e v k d u y a c a k tı
— Aman
yarabbi, aman
y orlaıdır ki kendi h a y a t şart iç nde, k o m in te rn 'in b 'r to p yarabbi. O n u elimden almal
C insiyet d u y g u su y le alâka
ları ancak M ılletlerası Um um lan h sın a k o nu ştu , lâkın müş O nu bana bırakl H erşeyım YazanıHUGH VVALPOLE
- 5 5 — l\* ftterctm l: NA7.İK S E B E O ftL tl
dar h erh ang i bırşey S msma
Fabrika işçileri F e d e ra sy o n u to ek bir fa a liy et plânından odur.
ııefrct verisd-, O n u n için bir
Fıld Simsin sız hiç bir iş sem benim için h c t ş r y
dahilinde birleşmiş olan hör ba hse de c e k y e rd e s o v y e t tak
ypp
R üyasında siyah yüzlü ve yapam>yacağını
e rk c k ıe
kadın arasındaki
biliyordu
i?çi birliklerinin dem okratik t>k hilelerinden duyduğu infı
mıy« hpzıısln .
maskeli
insanla*
ın
Jov
u
zm
c
nsiy
e
t
h
a
ya
tı korku nç bir
ali
açığa
vurdu.
Lâkın
sov
Simsin
çiftliğe
geldiği
gun
usulleri sa y e sin d e düzelebilir
— Hazı u n İ ^ idam , hatta
bir te p e d e n d e ı b e r i kendini Bayan Fild
y e t makamla ı ile en büyük cirler içinde
şe y d .r B J id n k a d ı n l a r h a y a
Bob Edwars, h e n ü z 16 ya
c nayet işlem i, e bue
görmüştü.
bir kavgası başka bir top lantı sürükled klerini
ta k e n d ' gibi fcö'müş o ls a j dı
ve çocuklarına vakfetm işti
şındayken, y eni ku ulan Sov y a rastladı.
J o v o nlara m u k a v e m ü t e t Sad akati m üstesna ıdı O n
D .ğer h i z n e t ç l c Simsin
e rk e k le rin müşkül b ir du ru
y e tle r Birliğine hayranlık bes
K m seyie
ma düşeceğini söyleıd ı. Bir
İhtilâl Müzesinde
yapıla m iyordu. T< penin yamacında lar dan başka he ışe y ı ha y a dan k o ıkariatdı
lemişti. 1924 de, bir sosyalist
kendisi ağlıyor ve bağ ırıy or­ tından ihraç etm işti. Atılaşı arkadaşlık etnıez. k r o ş e y e
defa Bayan d y u lo p ;
gençlik lideri olarak, ilk defa çak bir merasimde A v u s tu r du.
lan hiçbir akı abası, baklandı deıdirn alm azdı.
M o s k o v a y a gitti. 1929 da, ya, F ran sa , İtalya ve Ispanya
— Her kad.r. S m<ına ben
Şimdi yatağında otuım uş ğı başka hiç bir kimsesi y o k
delegeleri
de
hazır
bulunuyor
Bazan yalnız başın»» şim
M o sk o v a y a so syalist bir dele
z esey di, e r k e k ıe u n hali ha
uyku
sersemliğini
gıdeımeğe
tu .
d ki siıhılde y ü ıtırd ü . İki ço
V, 8e o larak ikinci defa, 1934 de du. Bobsaiona girdiği zaman,
,a p tı, dem ştı.
çalışırken, Bayan Fıeld odada
cuk için sa b ah akşam esir gi
>de so s y a list bürooun mümes b ü y ü k bir dinleyici kalbalığı
Simsin Norfolk lu idi. Hiç
birisi
olduğunu
z
a
n
n
e
tti.
Son
bi çal şııdı Ç ocu klar ona
Böy’e
o !makle
beraber
sili olarak üçüncü v e sonuncu vardı. Bob orada da sez alıp
evlenm em ştı v e BayanFıld’e
z am anlaıda b a h ç e d e yürür
i
s
t
e
d
k
l
e
n
g:bı
muamele
b
a
y
a
n
Fıld
e
olan
t
ı
t
ı bağıı
d e fa g itti S o n gidişinde, va s o v y e t rejimini tenkide, baş
v e y a yalnız
b aşına kitap eıkekleı.den n e fre t ettiğim
ederlerdi, a rc a k oiilaıd t kı
lığında em sî b 'r ş e y l f r vardı.
zifesi, k o m nform la m üşterek layınca, g zlı p o l :s memurları
söylem
işti
Mamafi
A
rç
e
r
susturm ağa çalıştılarsa okurken; sık sık yanında biri
kendisine incitir v e onun.»*
O na olan bağlılığı, b r m a b e d
bir fa a liy e t programı hazırla onu
Fıld e tah a m m ü l ediyordu ve
si olduğunu za nnediyordu
da
muvaffak
olmadılar
Bu
alay e d t b liı leıdı. Böyle y a p
hızmetoısınin
b«ş ra h ıb e y o
maktı.
çifliği
ilk
geldiğinde
birer
olmasından
nun üzerine, dınley ciler ara Bunun S ms'n
tıklarında
bundan
hoş'am
rdı
ola»
bağlılığına
b e ıu ıy o rd u .
ç ocuk bu lu nan Jov la Kong
M osko va da 1919 tarihli sındaki b ü tü n Ruslar alelace süp helem yo ıd u.
A ncak çocuklar o r u ncittik
Macar Bolşevik ihtilâlinin lide le dışarıya çıkarıldı, v e salon
Kristmasdanberi Simsin ya rivden b itta b i n t f r e t etmı leri zamandır kı d u d k arında
Simsin p * k a t kon uşu rd u
ri Bela Kun o n a rehberlik da yalnız yabancılar kaldı
nır.dan hiç ayrılm am ıştı.Sim yordu. Kendini o ç ocuklara ciddi bir tt-bessum belirirdi.
ve
huş: si ıc v k ı e r e s a h 'p
vakfetm işti, ç ü n k ü on iarB es
e tti. Böylece, Bob, y ab an cı
değ.Idı B jy a n Fi'd'rien so nra
Bob, artık kom ünistlikten sın on seneden beri hizme
B ayan Fild ayni rııhu ya
mesai arkadaşlarının s o v y e t tam am en soğumuş bir adam tinde idi. Kurşuni saçlı ge si Fild'indi H e rş e y ve her
Snabs-ıu
alâka gösterdiği
kom ünistlerinin elinde uğra dır.
niş b urunlu, bir a t
y ü z ü n e kes hakkında Bayan Fild in çıyanlaımış g b i daima Sim
y e g â n e kad.n o idi
Bazau
dık'arı âk b e tlerin ilk delili ile
Snabs o n un la birlikte d ışa u
benziyen uzun yüzlü çirkin hissiyatına iştirak ed iy ord u. sın a itimat e der v e o nunla
k o nu şurdu
Böyle olm akla
l*Ea«t Europe '
gezm>ye çıkardı.
karşılaştı,
bir kadın olmas na rağm en
Bayan Fild Sımsın'a:
rab e r Simsin bazan onu kor
dergisinden)
yjndan sonra, Mdgnitogorsk
iyi bir hizmetçi idi. B ayan
— Simsin, dedi, zanneder ku tu rd u, çün kü bu
kadtu
Parîsie tahsilde bulunan ve
komünistlik!® itham edilen talebeler
hakkında mühim kararlar alındı
Pakistan Üniversitelilerine
Iranlılann Hediyeleri
Sind Eyaletinde
Mültecilerin Yerleştirilmesi
akistanlı Profesör Bir
basın Toplantısı Yaptı
Doğu Pakistanda
Ayakkabı Sanayii
“Biz PakistanlIlar, Türklerdeki kahra­
manlık ve asalet vasıflarına her zaman
büyük bir hayranlık duymaktayız.
Baltık Denizinde Rusların
Ke y f i Bir Hareketi
DENİZ
t
KU L E S İ
(De va mı v a r )
MA AD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
• y fa
29 Temmuz 1950
İSTİKLAl
4
Limasol Türk Spor
Kulûbu Larnakada
Anortosis Futbol
Takımı geldi
Sulama Cemiyeti
O t u n d s ' d a yapılan Ltr
' pl an tıû a 37 inci l u'uma
Karşılaşmaları
,*»paîyeti kurulmuştur, f o p A r o r t o s i s futbol
.otıya L a v a ş a K«za Ma a d a y a dönmüştür.
: ttişi iştirak «*tır.iftir
Radyoda konuşma
yapan
takımı
100 lira çaldı
Lâkadamva ra d y o stss
>nundan Pazar g ünü Çit­
ler için bir k o n u ş u a ya
, ıılaeaktır.
Konuşroa>!
ayvan Bakır. Maavım;
D Ha Tola yapacaktır.
KoiiU “H a y v a n i i r a bu
, evsimde bakım „
VasUi S o z o s P a n a y i T a ­
tarı amcası olan İskende­
riye') Hri*to Yorgi yu Yu*ı. n u n u n 100 lirasını ç a l ­
mak ı u ç u n d a n L*yrrosun
M. hk em es i Reisi h u z u r u n a
gft.riîmiş Vb suçlu g ö r ü le ­
r e k b ir s t n a hapse mah
kûm olmujtur.
1merikanKonsotosu
geldi
S ultanina üzümü
ihraç edilecek
Dün Limasol limanına
?len “Fouadi th,, posta
a p u ru
ile Am eri ka nın
\ ı b r ı s Konsolosu Mr. Wiliiam P o r te r ve Eşi gelmiş­
lerdir.
Mağusa limanından Lon*
drn ve lsviçreye 400 ton
k a d a r sultanına üzümü ih
racı için “SannaJant„ va
p u r u n u n gelmesi beklen
mekttdir.
16 Tem muz P a z a r günü
P e z o b o ri k o s ve Limasol
Türk S p o r Kul ûb ları i k in ­
ci küme Fu tb ol n açını oy
namah için
Krsa bam ıza
gelmiş olan Limasollu oy u n c u ka rdeşlerimiz, Lâr
nbka T ü r k S p o r K u l û b u
t a r a f ı n d a n çok soğu k bir
t a r z d a karşılanmışlardı
Bundan bir m ü d d e t ev
vel L â r n a k a T. S- Külûbu
Limasolu ziy ar eti nde , kar
şıranmış ol d u ğ u kardeşçe
muameleye hiç te mukabele
edememiştir. Limasollu k a r
deş'erimiz L â r n a k a Türk
S p o r Kulübü nü a d e t a bir
köşe kahvehauesi gibi bul
muşlar v e eminiz ki on la r
d a bu va ziy ete üzülmüşler
dir.
Bu nda n böyle b i r hata
ya düşmemek için L â r na ka
T ü r k S p o r Kulûbun un i d a ­
re H e y ’etini iş başına d a ­
ve t ederiz.
Bugünkü ANKARA
R adyosu
Açılıâ v e Pragram
M. S A yari.
Hafif P a rç a la r (Pl)
H aberler.
Saz e s e r l e r i Pl)
N orm an C lo n tie rO ık e s t
i ası (Pl)
8 30 Çeşitli Melodiler
9.00 Kapanış.
12.28 Aç«lış ve P ro g ra m
Markalı saç “Creme" Ve “Po«
12.20 M. S . A y t r ı
m a d l a r i " t o p ta n v e pe ra k e n te o ' a r a k aşa- ^ 19 ''.0 Uvert»Vler (Pl)
gıdaki a d r e s t e satılmaktadır.
1 | 0 H abe 1er
1 b ı 5 Klâsik saz eserleri
13.30 ö ğ l e G azetesi
13 l f Şarkılar;
Komisyoncu ve Tüc car
14 00 C r k e s tr a P a rç a la ri (Pl)
P. K. 289, Telefon 160
14 4Q Jaı> Ş ablon vo Edıth
Pıaf Söy liyo r (Pl)
LEFKOŞA
£
ı ı \ v w m x v » i ( m m v v \ v v m \ \ % v \ v \ u i \ \ \ \ s \ \ v v v 14.55 S p o r Haberleri
15 00 Kay p M e k tu p 'a n Hava
R a p o ıu Alrş-ım P ro g ra
mı ve K e p m iş
İ 6 58 Açılı* v e Pro g ram
17.00 ÇuCuk S a a ti
Gün’ün Konserleri ve Jo.OO M. S A v a n
Dana Mfiz ği (Pı)
T.S.Ş. nin Haftalık Programı 18.00
18 30 Mûz k; Şarkı ar
19.00 M S A yarı, H aberler
29 Temm uz C um artesi buak şam sa a t 9 da
19.15 G eçm işte bugün
Gün'ün konseri
19 20 Y u rtd a n sesler
19.45 R a d y o ile İngilizce
v e İl a v e t e n
20.00 Ailen R o t h O rk estrası
20.15 R a d y o G a>etesi
20.30 Ö Z E L P R O G R A M
22.00 K onuşm a
30 Temmuz P a ı a r saat 9 da
22.15 V irtû ozlar.
22.45 M. S. A yarı, H aberler
Suad Gün'ün konseri
23 00 D ans P a r ç a la n (Pl)
23 30 P ro g ra m ve K apanış.
VE İL Â V E T E N
.V Ö » * ^ W \V V S ^ V v rV v X % '.-V V 1 » .* V * V S .> V V '< .N K V -V V iV \V V * X 3 W k .>
Saçlara tabii rengini veren ve
ziyan etmiyen
“TELOTA,,
7 28
7.30
7 31
7.45
8.00
815
Mr. Loizos D. Geargiades
^ r s lîü S Î İ Î T S T
Suad
S ua d
Bir Türke Gönül Verdim
ALLAHIN CENNETİ
NOT» Bir m ü d d e tte n beri adamızda b uluna» Ala
tu ık s c i ve Keman sanaHcân S U A D GÜN 28, 29 v e 30
Temmuz C um a, C u m artesi v r P a ı a r a'tjam ları saat 9 da
H A L K SİNEM ASIN D A size 3 ko n ser sunhCaktır. P ro g
ramda D e d e E fendinin, Rahmi Beyin, Hacı Saadullah
Ağanın, Nemi Deyin ve d a h a T u ık eserlerinin birçok
mümtaz şahsiyetlerinin e te rle ri ile san atkârın bizzat
kendi tarafından b es te le n m iş b e çok yeni eserleri ve
ayni la m a n d a halkımızla ç o k sevdiği şarkılar ve haik
türküleri m e v c u ttu r.
Sahbi M. N E C A T I Ö Z K A N
L’asıldığı Yer: İST İK LA L M ATB AA SI
N ecati Özkan S okağı No. 8 Lefkoşa
M ü jd e MOJeS©
2 se neden beri devam
etmekte olduğum değerli
kadın terzisi Bayan Hatice
Naztm’ın atelyesinde mu­
vaffakiyetle d ip lo m an ı al­
dığımı ve bu n d a n böyle
kendi evimde k u rd uğ um
a M y e d e he r türlü kadın
elbisesi dikmeğe ba şla dı ­
ğımı sayın L - f k e bay an la
n n ı n malûmu olmak üzsre
iiân eylerim.
M hmure Haşan Muhip
L^fke
The right companion fo r every occasion
Türkiyeli
öğretmenler
şehrimizde
LÂRNAKADAN
the ‘BR0WNIE’ REFLEX
CAMERA
Pe r şe m b e g ü n ü L<maso
la u ğ r a y a n İstanbul v a p u ­
ru ile s e l e n 30 ka da r b a ­
yan öğ ret m en a d a m ı z d a
misafir b u l u n m a k t a d ı r l a r .
ö ğ r e t m e n l e r iki günd e n b e ri Limasolda mısa
fir ol ar a k b u l u n m a k t a d ı r ­
lar. Dün ekşare misafir
öğ retm enler Kıbrıs Türk
öğretmenler
Kurumunun
davetlisi o ' a r a k Lefkoşaya g la işl erdir
(‘ firotvnis ' Refiex c a m tr a w i'Jı ' F lasholder ’ attaehed)
İSTA N B U L
R A D Y O SU
Indoors and outdoor», by d»y o r night, you'll w»nt t
Brov/nle ’ Reflex « m e r a to make th e m est of ev«ry pictureu k ln g ehanev. The lens and s h u tte r are ready »et fo r extra
convenience in operation — th e big, reflex-type viewfınder
shov/s th e picture aetual size so th a t you can sea « v sry th ln j’s
right before you snap. You’re ali set for snapshots ir.doof* »nd
at night w ith th e accessory • Kodak ’ Flasholder.
Keep your • Brovvnle ’ Reflex camera loaded w lth ‘ Kodak
film— then you never need to m iu good pictures.
12 58 Açilıs
ve P ro g ra m la r
13 00 H A B E R L E R
1 3 1 5 Karışık Şarkı ve Türkü
ler (Pl)
13 30 Karışık Hafif .Müz»k (Pl)
13.45 Saz eserleri Şarkı
ve
T ü rk ü le r
14.30 D ans M ü ı gi (Pl)
15 00 S e r b e s t S a a t
(K onuşm a v e y a m 'ız'k)
15.15 R a d y a Salo n O rk e stra sı
Konseri
15 45 Haftanın P rog ram ı
16 00 P ro ğ ra m la r v e K cpanış
ıp n ıc tM
a ita
t elm
n
Obtair.able from lıigh-class photographic
• Brown.s ' c*m«ra* ant m.0« by
İVholesale distribütör.
A. Y.
21 00
21.15
22 00
22.45
23,00
23 30
24 00
Açılış v e P ro g ıa m la r
Saz E serleri
Ç a y S a t t i <Pl>
HABERLER
İstanbul Haberleri
C a z Klûziğı (Pl)
atkı v e T ü rküler
ınleyici İstekleri
(Hafif batı rnflziği)
S e b e st S e a t
(K onuşm a v e y a müz k)
S aikı v e T ürküler.
D ans O rk estraları (PI)
HABERLER
Büyük
O rke stra la rd an
Hafif Müzik «Pl»
D ans Müziği P l.
P ro g ra m la r v e Kapanış
E n LÛks Otom obiller v e tecrübeli Şöferlerle
meden m ü ra c a a t edebilirsiniz.
seyahat lar ını z için
çe kin ­
T^I* 722
A T A T L R K MEYDANI
LEFKOŞA
Tel: 2 2 1
MAĞUSA
16
LEDRA
alınız
' C W V tV S V \\V < tW
v \\\v w
3 .g a ~ .rr r ^ c n ca - a e a ca s & c ı c a e a e M rıe a ea e i eB c n G v e ı g e ı t
ÖRGÜ YÜNLERİ
P İM G O U IN
D ü n y a c a tanınmış en bü yü k yün markasıdır.
Renkler 1950 P a r i s modasının
aynidir.
PİNGOUIN
Z A K O Ticaretevi
Fransız Yünlsri
A y a s o f y a Yanında
K u y u m c u la r S ö k. N o 74
T e l. 596
L E F K O Ş A
\
—
KEÇİ SATIŞI
SOT1ROS KİLİSESİNE a it 100 k a d a r Keçi
13 A ğu s to s 1950 de A k a n t u d a açık a rtı rm a ile
satılacaktır.
Satış yek ün o l a r a k vey a t e k e r t e k e r y a p ı l a '
çaktır.
Kristal
Sinemasında
29 Temmuz buakşam
saat 9.15 de
Dün ya ya hâkim olmak isteyen ve insanlığı
ka na boy ayan bir di kt a tö rü n tüy ler ü ı p e r t e n
facialarla dolu hayatı:
Niçin Savaşıyoruz?
Türk Prensesi
Hahiki ha rp sahnel eri yle ve büy ük kuman*
d a n l a n n iştirakiyle ha zırlanan bu filmi he rk e si n
görmesi zaruridir.
Bu büyük
fırsatı k.Çirmaymız
“İSTİKLÂL” Basımevi j «*
Zarif, Temiz ve itinalı ht-r nevi:
NİLGÜN
ERGENEKON
Kitab ev i
P K- 363 Lefkoşa
K
en pa rl a k , en güzel ve en c a z i p fotoğrafları
ç fk e n makinelerdir.
K u y u c u ustası Halil Mus­
tafa Bahriyeliyi a ra y a n la r
lütfen aşağıdaki
a d re s e
n ürecaat etsinler;
Üstadın seyrine
doyum olmtyan
son eseridir.
m
CYPRUS
rmfvn* trUft.Ofia
KODAK Fotoğraf Makineleri
DİKKAT
E d e b î bir mecmua
çıkarmak
kararında­
yız. O ku yu c ul a rı m ız
ara s ın da bu mecmua
ya en güzel bir isim
bulana 3 cilt kita p he
diye edilecektir. H e r
şahıs mek tu bu nd a 5
isim bulmak hak kına
sahiptir.
Mektuplarınızı Posta
K ut us u No. 363, Lef
koşa ad re s in e g ö n d e
rebilirsiniz,
M üs abakaya iştirak
mü dde ti
5 Ağ us to s
1950 tarihine k a d a r
dır.
N.COSIA,
16 Li dra C a dd e s i L E F K Q Ş A KIBRIS
E
Orijinal bir
Müsabaka
STREET.
A. Y. TILBİAN ve Oğulları
Refik Ha lid in eserleri
OKUNMAZ
Renkli bi re r tabl o gibi
SEYREDİLİR
Bu tabloların en
muhteş?mi
Türk Prensesi
Taksi Yazıhanesi
& SONS.
KODAK
■KODAK' ınd '6RQ«V!Mie '
NİLGÜN
Kambilili
TILBİAN
Siz de bir K O D
17 57
18.00
18 15
19 00
19.15
19 20
19 45
20.15
...
^
\
KİTAP- MECMUA - GAMETE
t
t
i
Muhtelif r en kl erd e:
^
/
e’
•'
Afişler - El ilânları - Davetiyeler
Mektupluklar - Kartvizitler
T a b ’oniü Doruift'fc© E d e ır
j
î
\
-w *
SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
92
File Size
932 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content