close

Enter

Log in using OpenID

BÖLÜM 223 TAŞINMAZ MAL SATIŞLARININ KISITLANMASI

embedDownload
BÖLÜM 223
TAŞINMAZ MAL SATIŞLARININ KISITLANMASI YASASI
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
Madde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MADDE DİZİNİ
Kısa İsim
Yorum
Taban Fiyatı Saptama Yetkisi
Taban Fiyatı Saptama Yöntemi
Borçlu ve Alacaklıya Bildirimde Bulunulması
Taban Fiyatın Gözden Geçirilmesi
Mahkemece Saptanmış Taban Fiyat
Satışın Başarısız Olması Halinde Taban Fiyatın Gözden Geçirilmesi
Satışın Başarısız Olması Halinde Malın Değerinin Yeniden Takdiri
Mahkeme Hükümlerinin Kaydının Bazı Hallerde Devam Edeceği
Yasanın Uygulanması
Taşınmaz Malların Bazı Hallerde Zorla Şatışının
Kısıtlanmasını Öngören Yasa.
1949
Bölüm 230
Kısa isim
Yorum
1 Ocak 1941
1. Bu Yasa, Taşınmaz Mallar (Satışların Kısıtlanması) Yasası olarak
isimlendirilir.
2. Bu Yasada ;
" Alacaklı " ipotekli malın satışı başka bir alacaklının talebi üzerine
yapıldığında, ipotekli alacaklı olmadığı halde satış hasılatının herhangi
bir kısmında hakkı olabilen herhangi bir alacaklıyı anlatır ;
" Taban fiyat " İlçe Tapu Dairesi tarafından veya aracılığı ile yapılan
açık artırma yolu ile taşınmaz mal satışında, ilk teklif ve artırıma
yapılmadığında son teklif olarak kabul edilebilen asgari miktarı anlatır ;
" Tapu Baş Memuru " ;
(a) Lefkoşa İlçesi ile ilgili olarak Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürünü
; ve
(b) Başka herhangi bir ilçe ile ilgili olarak o ilçenin Kaymakamını
anlatır.
" Taşınmaz mal " İlçe Tapu Dairesi kütüklerinde kayıtlı bulunan her
tarif ve sınıftaki arazi, ağaç, bağ, su, su hakları, ev ve başka bina ve
inşaatları ve onların herhangi birindeki hisse veya kiracılıktan doğan
herhangi bir menfaat olmaması koşuluyla, her hangi bir menfaati
anlatır.
Taban fiyatı 3. (1) 7. Madde kurallarına bağlı kalınması koşuluyla, bir taşınmaz
saptama
malın satışı ;
yetkisi
Bölüm 6
(a) Mahkemece emredildiğinde veya Hukuk Muhakemeleri Usulü
Yasası kuralları uyarınca yapılmakta olduğunda ; veya
11/1978
(b) Taşınmaz Mal ( Devir ve İpotek ) Yasası kuralları uyarınca
yapılmakta olduğunda,
Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, meselenin tüm yönlerini dikkate
aldıktan sonra adil ve makul görürse böyle bir satışın, kendisinin
saptayacağı taban bir fiyata. tabi olarak yapılmasına direktif verebilir.
(2) Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürünce saptanan taban fiyat , açık
artırma pusulasında belirtilir ve bu gibi taban fiyata ilişkin taşınmaz
mal için taban fiyata eşit olmayan veya taban fiyatı aşmayan hiç bir
teklif kabul edilmez.
Taban fiyatı 4.
Tapu ve Kadastro Daresi Müdürünün saptayacağı taban fiyat,
saptama
taşınmaz malın İlçe Tapu Dairesi kütüklerinde kayıtlı bulunan
yöntemi
muhammen bedelini asamaz.
Borçlu ve
alacaklıya
bildirimde
bulunulması
5. (1 ) Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, açık artırma pusulasının
asılmasından en az bir ay önce, borçlu ve böyle bir alacaklının
bilinmekte olan son ikamet yerine gönderilen taahhütlü bir mektupla
taban fiyatın borçlu ve alacaklıya bildirilmesini sağlar ve böyle bir
mektubun postalandığına dair Posta Dairesi makamları makbuzunun ibrazı, mektup teslim edilmeden iade edilmedikçe, taban fiyatın ilgili
taraflara gereğince bildirildiğine ilişkin kesin delil oluşturur.
(2) Bir mektup iade edilirse, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, taban
fiyatı gösteren bir ilânın, taşınmaz malın bulunduğu kent, köy veya
mahallede halkın görebileceği bir yere ve o malın bulunduğu ilçe
merkezindeki İlçe Tapu Dairesi ilân tahtasına asılmasını sağlar ve
ilânın bu şekilde asılması, mektubu iade edilen kişiye taban fiyatın
gereğince bildirildiğine kesin delil oluşturur.
Taban
fiyatın
gözden
geçirilmesi
6. (1) Mektupların 5. maddenin ( 1 ).fıkrasında öngörüldüğü şekilde
postalandığı tarihten başlayarak üç hafta içinde taban fiyatın gözden
geçirilmesi için borçlu veya alacaklı Tapu ve Kadastro Dairesi
Müdürüne dilekçe sunabilir.
Ancak, mektubu iade edilen herhangi bir kişi, ilânların 5. maddesinin
(2). fıkrasında öngörüldüğü şekilde asıldığı tarihten başlayarak bir
hafta içinde taban fiyatın gözden geçirilmesi için Tapu ve Kadastro
Dairesine dilekçe sunabilir.
(2) Yukarıdaki (1). fıkrada öngörülen dilekçe ilgili tarihte yürürlükte
olan yerel araştırma ücretleri ile birlikte gönderilir ve Tapu ve
Kadastro Dairesi Müdürü dilekçe ile ücretleri alması
üzerine,
dilekçeye konu taşınmaz malın gerçek kıymetini saptamak üzere bir
yerel araştırma yapılmasını sağlar.
(3) Bu madde amaçları bakımından yerel araştırma, Tapu ve Kadastro
Dairesi Müdürünün bu amaçla görevlendireceği bir İlçe Tapu Dairesi
memuru ile taşınmaz malın bulunduğu kent, köy veya mahallenin
ihtiyar heyeti tarafından birlikte yapılır ve memur ile ihtiyar heyeti
ilgili malın gerçek kıymeti konusunda anlaşmaya varamazlarsa bu gibi
kıymet Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü tarafından saptanır.
Taşınmaz malın memur ve ihtiyar heyeti tarafından veya Tapu ve
Kadastro Dairesi Müdürünce saptanan gerçek kıymet, o taşınmaz
malın İlçe Tapu Dairesi kütüklerinde kayıtlı bulunan muhammen
bedelinin yerini alır ve taban fiyat, ilgili malın bu gerçek kıymeti
esas alınarak Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürünce saptanır :
Ancak, taban fiyat bu gerçek kıymeti hiç bir zaman asamaz.
(4) Taban fiyatın gözden geçirilmesi için Tapu ve Kadastro Dairesi
Müdürüne dilekçe sunulmazsa, 5.maddenin (1). fıkrasında öngörüldüğü
şekilde postalanan mektupların veya (2).fıkrası uyarınca asılan ilânın
içerdiği taban fiyat, mektuplar veya ilâna konu teşkil eden taşınmaz
malın satışı için taban fiyat olur.
Mahkemece
saptanmış
taban fiyat
7.
(1) İpotekli olmayan bir taşınmaz malın satış müzekkeresi
Mahkemece saptanmış taban bir fiyatla ilgili bir koşul içerdiğinde, bu
gibi taban fiyat, bu Yasanın tüm amaçları için taban fiyat sayılır.
(2)
İpotekli bir taşınmaz malın satış müzekkeresi Mahkemece
saptanmış taban bir fiyatla ilgili olarak koşul içerdiğinde, Tapu ve
Kadastro Dairesi Müdürünce saptanacak taban fiyat, hiç bir halde
Mahkemece saptanmış taban fiyattan daha az olamaz.
Satışın
başarısız
olması
halinde
taban
fiyatın
gözden
geçirilmesi
8. Bu Yasa kuralları uyarınca taban fiyatı saptanmış taşınmaz bir
malın satışı, o malın satılması için yapılan açık artırmada taban fiyatın
öne sürülmemesi nedeniyle başarısızlığa uğradığında Tapu ve Kadastro
Dairesi Müdürü, müteakip açık artırma amaçları için taban fiyatın
meselenin ,tüm yönlerini dikkate aldıktan sonra, adil ve makûl göreceği bir meblâğa düşürülmesini veya o malın satışının herhangi bir
taban fiyat saptanmadan yapılmasına direktif verebilir.
Satışın
başarısız
olması
halinde
malın
kıymetinin
yeniden
takdiri
9. (1) Bu Yasanın içerdiği kurallara bakılmaksızın borçlu veya
alacaklılardan herhangi biri başarısız bir satıştan sonra ve yeni bir satış
saptanmadan önce herhangi bir zaman, Tapu ve Kadastro Dairesi
Müdürüne müracaat ederek satışı başarısızlığa uğrayan malın değerinin
yeniden takdirini isteyebilir ve bunun üzerine 6. maddenin (2) ve (3)
fıkraları kuralları, 6. maddenin (1). fıkrası uyarınca yapılan bir
müracaata uygulandıkları şekilde bu fıkra uyarınca yapılan bir
müracaata da, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır :
Ancak, malın gerçek kıymeti 6.madde kuralları uyarınca karara
bağlandığında o malın kıymeti yapılan yerel araştırmanın mala daha
sonra yapılan esasa ilişkin bir değişiklik nedeniyle yeniden takdir
yoluna gidilmesinin adil olacağı hususunda Tapu ve Kadastro Dairesi
Müdürü tatmin edilmedikçe, bu Yasa kuralları uyarınca yeniden takdir
edilemez.
(2)
Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, bu maddenin (l.). fıkrası
kuralları uyarınca kıymeti yeniden takdir edilmiş herhangi bir malın
müteakip bir açık artırma için taban fiyatını saptarken, 8. maddenin
kendisine verdiği yetkilere halel gelmeksizin, malın bu şekilde yeniden
takdir edilen kıymetini dikkate alır :
Ancak, taban fiyat bu şekilde yeniden takdir edilen kıymeti hiç bir
halde aşamaz.
Mahkeme
hükümlerinin
kaydının
bazı
hallerde
devam
edeceği
Bölüm 6
Yasanın
uygulanması
10. 20 Aralık 1939 tarihinden sonra, taşınmaz mal satışı için
düzenlenen bir açık artırmada, taban fiyatın öne sürülmemesi nedeniyle
o taşınmaz mal satılmazsa, o malı etkileyen ve o açık artırma günü
mevcut olan herhangi bir mahkeme kararının kaydı, bu madde kuralları
olmasa idi ilgili kaydın sona ereceği tarihiden hesaplanmak üzere
Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasasının içerdiği kurallara
bakılmaksızın bir yıllık bir süre için geçerli olmaya devam eder.
11. Taşınmaz malın satışa çıkarılmasını isteyen alacaklının yazılı rızası
olmadan bu Yasanın içerdiği hiç bir kural, Lefkoşa, Magosa (Maraş
dahil), Limasol, Baf, Lârnaka (Tuzla dahil) ve Girne kentleri sınırları
içinde bulunan ve ilçe Tapu Dairesi kütüklerinde kayıtlı olan taşınmaz
malların satışına uygulanmaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
73 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content