close

Enter

Log in using OpenID

78202-78293-78204-78199-16075

embedDownload
T.C. İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
T.C. İZMİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
DÜZELTME İLANI
ESAS NO: 2014/494
İzmir İli, Konak İlçesi, Akçlımescit Mahallesi'nde bulunan, tapuya 102 ada, 33 parselde
kayıtlı taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar
verilmiş olup, tapu kayıt malikine posta yoluyla tebligat veya bu yolla tebligat
yapılamaması halinde ilanen tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde
kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim
davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin davacı konumundaki Karayolları Genel
Müdürlüğüne yöneltileceği, öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari
yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı
aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve
mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma
yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak
sahibi adına Vakıfbank İzmir Adliye Sarayı Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz
malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, dava dilekçesinin ve tensip zaptının tebliğ
tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği 2942
sayılı Kanun'un 10. maddesi gereğince ilanen duyurulur.
2013/23 SATIŞ
İzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesince satış sureti ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen
ve satışı İcra İflas Kanun Hüküm Hükümlerine göre yapılacak olan Tapunun İzmir İli Karabağlar İlçesi
Bozyaka Mahallesi, Cilt: 295 Sayfa No: 29034, Ada 39649, Parsel 17’de kayıtlı, 107,00 m2 Yüzölçümlü,
Ana Taşınmaz nitelik: Bir Katlı Kargir Ev ve Avlusu yazılı gayrimenkulün adresi 3828 Sokak No: 24
Eski İzmir Bozyaka İzmir olarak düzeltilmiştir, düzeltilmiş şekliyle ilan olunur. 28.11.2014
(Bas›n: 78202- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO: 2014/1421 Esas
Davacı SUNKAR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan İflasın tespiti
ve iflasın Ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sırasında verilen tensip ara kararı uyarınca;
Adıyaman Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5243 sicil numarasında kayıtlı SUNKAR TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile ilgili olarak İflasın tespiti ve İflasın Ertelenmesi davası açılmıştır. Bu dava
nedeniyle haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin ilan tarihlerinden itibaren 15 gün
içinde İ.İ.K.nun 166/2. maddesi gereğince, itirazda bulunup müdahale talep edebilecekleri, bu süre içinde
müdahale talebinde bulunmayanların müdahalelerinin kabul edilmeyeceği, duruşma günü olan
25/12/2014 günü saat 10:15'te mahkememizde hazır bulunabilecekleri, delillerini en geç duruşma gününe
kadar ibraz etmeleri gerektiği, kendilerini, yapılacak olan duruşmada kanuni bir vekil ile de temsil
ettirebilecekleri, aksi takdirde HMK'nun 316 vd maddeleri gereğince, gıyaplarında yargılama yapılıp hüküm
kurulacağı, Mahkememizin 25/11/2014 tarihli ara kararı gereği iflas erteleme talebinde bulunan davacı
şirkete Yusuf Polat ve Ramazan Özbey'in kayyım olarak atandığı hususu 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe
giren 6103 sayılı yasanın 41/2-i maddesi ile değiştirilen 2004 sayılı İİK'nun 179/a maddesi gereğince ilan
(Bas›n: 78293- www.bik.gov.tr)
olunur. 01/12/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İZMİR 8. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/10632 ESAS
Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın
yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini
bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve
bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci
artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak
üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin
isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla
dairemize başvurmaları ilan olunur. 01/12/2014
1. İhale Tarihi: 15/12/2014 günü, saat 14:25 - 14:30 arası.
2. İhale Tarihi: 31/12/2014 günü, saat 14:25 - 14:30 arası.
İhale Yeri: İZMİR ADLİYESİ D3 BLOK ZEMİN KAT NO: 9 MÜZAYEDE SALONU
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
36.000,00
1
%1 35 GB 5681 PLAKA SAYILI, FİAT LİNEA
MARMA, 2012 MODEL, 1.3 MULTİJET,
BEYAZ RENKLİ, MUHTELİF ÇİZİKLER
MEVCUT, 31.000 KM'DE,
SATIŞI YAPILACAK ARAÇ 6124/2 SOKAK NO: 4/A IŞIKKENT BORNOVA ADRESİNDEKİ
SİLAHÇI YEDDİEMİN OTOPARKINDA OLUP MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE GÖRÜLEBİLİR.
(İİK m.114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek
(Bas›n: 78204- www.bik.gov.tr)
63'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
(Bas›n: 78205- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI, YAN ÜRÜNLER İLE
HAYVANSAL YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR
1. Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van ve Yozgat
Kombinalarınca 2015 yılı Ocak-Nisan aralığını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde
yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan sakatat ve yan ürünler ile
hayvansal yağlar ihale ile satılacaktır.
2. İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi bölgesi
(hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.
3. İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini 15 Aralık 2014 günü saat
14.00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.
4. İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında temin edilebilir.
5. Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp
yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Bas›n: 16075- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İZMİR 21. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/1841 ESAS
Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2.
artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin
%50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla
olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin
şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda
KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri
verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
14/11/2014
1. İhale Tarihi: 19/12/2014 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
2. İhale Tarihi: 06/01/2015 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
İhale Yeri: İzmir adliyesi müzayede salonu
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
10.000,00
1 %1
45 AL587 Plakalı, 1999 Model, FIAT Marka,
SCUDO E1 VAN 1.9 Tipli, ZFA22000012405815
Motor No’lu, 6004035 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel,
Rengi Beyaz, anahtar var, ruhsat yok! Ön cam
çatlak, ön sağ sinyal yok, ön tampon sağ ve sol
taraf vuruk, ön kapı ve devamı arkaya doğru
vuruk, bagaj kapağında göçükler var, sağ sürgü
kapı ve devamında göçükler mevcut, radyo-teyp
yok, 236.923,00 Km.de ve muhtelif çizikler olduğu
halde Yanları Tek Camlı ve Tek Sıra Koltuklu Van
OTOMOBİL. Araç Murathan Yediemi Deposunda
olup görülebilir durumdadır.
(İİK m.114/1, 114/3)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 78199- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
736 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content