close

Enter

Log in using OpenID

ANUNLAR - Resmi Gazete

embedDownload
Gazete
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920
ve yaz\ \şleıi i0 .
; " t » i f M ( f ' Neşriyat
ve Müdevvenut
' sc w » Müdürlüğüne
frtarp
10 MART 1954
Sayı: 8654
ÇARŞAMBA
ANUNLAR
Türkiye ve O r t a - D o ğ u Âmme idaresi E n s t i t ü s ü n ü n ihdası
hakkında Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş Milletler Teknik
Yardım Bürosu arasında imzalanan (1) sayılı Teknik
Yardım E k Arılaşmasının tasdiki hakkında Kanun
Kanun
No
: 6319
Kabul tarihi: 3/3/1954
Madde 1 — Türkiye Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün ihdası
hususunda Türkiye Hükümetiyle Birleşmiş .Milletler Teknik Yardım İda­
resi arasında 8 Mayıs 1952 de New - York'ta imzalan (1) sayılı Teknik
Yardım E k Anlaşması onanmıştır.
Geçici madde —r Bu kanunla tasdik edilen Anlaşma gereğince ku­
rulmuş bulunan Âmme İdaresi Enstitüsünün Teşkilât Kanunu çıkıncaya
kadar idaresi ve gelir - giderleri Anlaşma hükümleri mucibince Türk ve
Birleşmiş Milletler uzmanlarından mürekkep Etüd Grupu tarafından ha­
zırlanan 6 Eyiûl 1952 tarihli raporda tesbit edilen esaslara göre yürütülür.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me­
murdur.
6/3/1954
Teknik yardım temini hususunda Türkiye Hükümeti ile B i r ­
leşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı,
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma
Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasındaki Esas
Anlaşmaya 1 saydı E k Anlaşma
Birleşmiş Milletler (Badema «Teşkilât» diye anılacak) ve Türkiye
Hükümeti (Badema «Hükümet» diye anılacak), Teknik Yardım Bürosun­
da temsil olunan yukarda mezkûr teşkilâtlarla Hükümet arasında 5 Ey­
lül 1951 tarihinde imzalanmış olan Teknik Yardım Esas Anlaşmasına
uyarak, ve
Umumiyetle âmme hizmetlerine mütaallik eğitimin geliştirilmesi ve
hususiyle Türkiye ve Orta - Doğu için iieri eğitim imkânları temin etmek
üzere, Türkiye'de bir Âmme İdaresi Enstitüsü (Badema «Enstitü» diye
anılacaktır) kurulması arzusiyle,
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.
Madde — I.
1. Teşkilât, mümkün olan en kısa zamanda ve Esas Anlaşma hü­
kümlerine uygun olarak aşağıda mezkûr personelin hizmetlerini temin
edecektir :
1952 yılı içinde başlıyacak en aşağı altı aylık bir devre için,
a) Enstitünün tesisi ve genel olarak âmme hizmetlerine mütaallik
eğitimin geliştirilmesi hususunda ilgili Hükümet ve üniversite mensuplariyle istişare etmek ve ihzari tetkiklerde bulunmak;
b) Bu maksatla teşkil olunacak bir etüd grupunun ve bir âmme
idaresi seminerinin programının tatbikma yardım etmek;
c) Enstitünün tesisine ve teşkilâtlandırılmasına yardım etmek;
d) Hizmet müddeti ilk altı aydan öteye uzatıldığı takdirde ensti­
tünün ilk devresi boyunca kodirektör ve lektör olarak çalışmak üzere;
Bir eksper;
Türkiye'de ve Orta - Doğu'da âmme hizmetlerine mütaallik eğitimin
geliştirilmesi hususunda tavsiyelerde bulunmak ve enstitünün tesis ve ça­
lışması mevzuunda teferruatlı plânlar müzakere ve teklif edecek olan etüd
grupuna ve seminere 1952 yılının üç aylık bir devresi içm Türk eksper­
lerle birlikte katılmak üzere 5 âmme idaresi eğitim eksperi;
Türk eksperlerle birlikte enstitünün idare ve tedris heyetini teşkil
etmek üzere 1 Eylül 1952 tarihinde başlıyacak en az bir yıllık bir devre için
âmme idaresinde ihtisası olan bir kodirektör ve âzami 5 lektör veya öğ­
retim görevlisi.
Yukarda ilk zikri geçen ekspere ve kodirektöre bir idari yardımcı.
Eksper ve lektoriere 2 sekreter.
2. Teşkilât aynı zamanda :
Seminere Orta - Doğu memleketlerinden iştirak etmek üzere seçile­
cek meslek mensuplarından en çok 25 kişinin bir aylık bir devre için se­
yahat ve iaşe masrafları ödeyecek ve;
Enstitünün mmtakavi karakteri belirince, Hükümet ile istişareyi mü­
taakıp, enstitüde etüd yapmak üzere Orta - Doğu memleketlerinden gele­
cek diğer namzetlere 40 özel burs temin edecektir.
3.
Enstitü ve seminerde lisan İngilizce, Fransızca ve Türkçe olacak­
tır.
Madde — II.
1. Teşkilâtça temin edilen personel vazifelerini ifa ederken Hükü­
metin salâhiyettar makam ve memurları ile ve memlekette âmme idaresi
eğitimi ile ilgili diğer otoritelerle sıkı bir istişare ve tam bir iş birliği
Salhife;853Ö
(Raamî Gjagte)
halinde çalışacaktır. Kodirektör enstitünün tesisine mütaallik plân ve tek­
liflerden ve tesisinden sonraki faaliyetine ait gelişmelerden Teşkilâtı ha­
berdar edecektir.
,
10 MART 1954
mutanlıklarca çavuş olmaya elverişli bulundukları anlaşılanlar, alay ve
muadili komutan veya makamlarca da yeterlikleri
onanmak şartiyle
Millî Savunma Vekâletince tesbit edilecek esaslara göre çavuş yetişti­
rilirler.
Madde — III.
1. Hükümet :
a) Etüd Grupu, seminer ve enstitü için bir direktörün,
b) Etüd Grupu ve seminer için teşkilâtça temin edilen personel ile
iş birliği yapmak üzere 5 eksperin;
c) Enstitü idare ve tedris heyeti üyesi olarak en az 5 âmme idare­
si lektörünün veya öğretim görevlisinin, hizmetlerini temin edecektir.
2. Hükümet aynı zamanda Esas Anlaşmanın U nci ve III üncü
maddeleri hükümleri gereğince aşağıdaki hususları deruhde edecektir.
a) Eksperlere, lektoriere, yardımcı ve sekreterlere ve bunların re­
fakatinde olup seyahatleri Teşkilâtça ödenen kimselere Teknik Yardım
Bürosunca kabul edilmiş talimat ve tarifelere uygun olarak aynen veya
nakden münasip mesken temin etmek,
b) Personelin ve bunların refakatinde olarak kabul edilenlere has­
tane ve tıbbi bakım masraflarını ödemek,
c) Kodirektörle istişareyi mütaakıp :
i) Münasip büro ve ders salonları;
ii) Lüzumlu mahallî büro sekreterliği, mütercim veya sair yardım­
lar;
iii) Büro levazımatı ve teçhizatı;
iv) Üzerinde karşılıklı anlaşmaya varılacak sair lüzumlu kolaylıkİar temin etmek.
d) Enstitünün mmtakavi karakteri teessüs ettikten sonra burada
etüd yapmak üzere diğer Orta - Şark memleketlerimin namzetlerine as­
gari 10 burs temin etmek.
3. Bu projenin mmtakavi veçhesi dolayısiyle, Hükümetin, aşağı­
da mezkûr masrafların, kodirektörce tasdik edilmesini mütaakıp, geniş­
letilmiş teknik yardım özel fonuna Hükümetin iştirak payından tediye
edilebilecektir : Burs masrafları, teşkilât personelinin mesken masraf­
ları ve bu maddenin 2 (c) fıkrasının ii, iü, ve ıv üncü bentlerinde mezkûr
Hükümetçe ödenecek umumi masrafların yarısı.
4. Hükümet Teşkilâtın talebi üzerine bu Anlaşma ile ilgili olarak
yaptığı masraflara mütaallik her türlü lüzumlu malûmatı temin edecek­
tir.
5. Hükümet Esas Anlaşmanın III (3) maddesine uygun olarak bu
Ek Anlaşma gereğince mahallî para ile yapılması gereken masrafları kar­
şılamak üzere bir mahallî para fonu tesis edecektir.' Teşkilât personeline
mesken ayni olarak temin edildiği takdirde 10 000 Türk lirası l(Ayni ola­
rak temin edilmediği takdirde 50 000 Türk lirası) başlangıçta 8 ay için
tahmini karşılık olarak ayrılacaktır.
Çavuş
Madde 2 — 1 inci madde. gereğince çavuş adaylığına ayrılmamış
olan erler onbaşıdan yukarı çıkamazlar.
Kursta başarı
gösteremiyenler
Madde 3 — öğretim ve eğitimleri sonunda çavuş olamıyanlar bir­
lik ve kurumlarına geri gönderilir.
ÎKÎNCt BÖLÜM
Uzman çavuşluk esasları ve şartları
Uzman çavuşluk
Madde 4 — Kıta ve teknisiyen çavuşlarından aşağıdaki maddelerde
tesbit edilen süre ve esaslar dairesinde ordu hizmetinde kalmaya istekli
olup kabul edilenler muvazzaflık hizmetinin bitiminden itibaren «uzman
çavuş» olurlar.
Bunlardan birlik ve kurumların astsubay kadrolarında görevlen­
dirilenler (Kıta uzman çavuşu), teknik hizmetlerde görevlendirilenler de
(Teknik uzman çavuşu) olurlar.
Uzman çavuşluk
şartları
Madde 5 — Kıta ve teknik uzman çavuşu olabilmek için en az ilk­
okul mezunu bulunmak ve muvazzaflık hizmetinden başka 1 ilâ 5 yıl
hizmet taahhüdünde bulunmak şarttır.
Uzman çavuşluk
sürelerinin
uzatılması
Madde 6 — Kıta ve teknik uzman çavuşluğunda taahhüt edilen
süreler Millî Savunma Vekâletince tesbit edilecek esaslar dairesinde uza­
tılabilir.
Uzman çavuşların astlık, üstlük münasebetleri
ve cezai muameleleri
Madde 7 — Uzman çavuşlar, çavuş rütbesini taşıyan asker sayılır­
lar ve diğer askerlerle aralarında astlık ve üstlük münasebetleri caridir.
Uzman çavuşların cezai muameleleri Askerî Ceza ve Askerî Mu­
hakeme Usulü kanunlarına tabidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman çavuşların aylık ücretleri, sair hakları, terfileri, bakım ve
ikramiyeleri, astsubaylığa geçirilmeleri
Madde — IV
1. Bu E k Anlaşma imzayı mütaakıp yürürlüğe girecektir.
2. Bu E k Anlaşma Esas Anlaşmanın V inci maddesine uygun ola­
rak Teşkilât ve Hükümet arasında anlaşma ile tadil olunabilir.
3. Bu E k Anlaşmayı taraflardan her biri diğerine yazılı ihbar su­
retiyle sona erdirebilir, ve Anlaşma böyle bir ihbarın vusulünü takibeden 60 gün nihayetinde sona erer. işbu Anlaşmanın sona ermesi Esas An­
laşmaya tesir edici mahiyette telâkki olunmıyacaktır.
Yukardaki hükümleri teyiden, Hükümetin ve Teşkilâtın usulü daire­
sinde yetkilendirilmiş temsilcileri olarak aşağıdaki imza sahipleri işbu 1
numaralı E k Anlaşmayı Birleşmiş Milletler Merkezinde 8 Mayıs 1952 ta­
rihinde iki nüsha halinde ingilizce ve Fransızca olarak imzalamışlardır.
Birleşmiş Milletler adına
Gustavo Martinas Cabanas
olamıyacaklar
Türkiye Hükümeti adına
Selim Sarper
Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu
Uzman çavuşların aylık ücretleri ve bununla ilgili diğer hususlar
Madde 8 — Uzman çavuşların aylık ücretleri aşağıda gösterilmiş­
tir :
Lira
1
2
3
4
5
inci. senede
nci senede
üncü senede
üncü senede
inci ve mütaakıp senelerde de
125
150
175
200
225
Ortaokul öğretimini tamamladıktan sonra en az iki yıllık meslek öğ­
retimini veren sanat okullarından mezun uzman çavuşların ücretleri (175)
liradan başlar.
Tank, denizaltıcihk
ve dalgıçlık
tazminatı
BlRİNCt BÖLÜM
Madde 9 — Tank sınıfı uzman çavuşlarına tank hizmetlerinde ça­
lıştıkları müddetçe aylık ücretlerinden başka maaşlarının % 15, denizaltıçı ve dalgıçılara ise % 25 i nispetinde tazminat verilir;
Çavuş yetiştirileceklerin seçilmesi
Terfi
Kanun No : 6320
Kabul tarihi : 3/3/1954
Seçme ve
yetiştirme
Madde 1 — Ordunun Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerine yeni gelen
muvazzaf erden, temel eğitiminden sonra bölük, tabur veya muadili ko-
Madde 10 '— Bir ücret kademesinde fiilen bir seneyi tamamlıyan
uzman çavuşlar yetkili sicil âmirlerinin verecekleri sicile göre terfi eder­
ler.
(Resmi Gazete)
10 MART 195i
Uzman çavuşların yiyim, giyim, bakım işleri
Madde 11 — Uzman çavuşların ylyim, giyim, bakım, tâyin, tahvil
ve nakilleri halinde sevk işleri erat gibi Devlet tarafından sağlanır.
Sahife: 8531
Mahmudiye ve Çifteler adiyle yeniden iki kaza
kurulması hakkında Kanun
Kabul tarihi: 4/3/1954
Kanun No : .6321
Tedavi
Madde 12 — Uzman çavuşlardan hastalananların tedavileri aske­
ri hastanelerde parasız yapılır. Sağlık durumları hava tebdilini icabettirenler hava tebdiline yollanır.
Ancak tedavi ve hava tebdili süresinin toplamı iki ayı geçemez. Bu
sûre zarfında Ücretlerini tam olarak alırlar. Tedavi ve hava tebdili sü­
resi daha fazla devam edenlerin ordu ile ilişikleri kesilir.
İzin
Madde 13 — Her uzman çavuşun senede bir ay izin hakkı vardır,
İzin esnasında ücretine ve sair hukukuna halel gelmez. Bu süreye, gidiş
ve geliş müddeti dâhil değildir.
Başarı gösteremiyenlerin terhisi
Madde 14 — Sicillerine göre uzman çavuşlukta kalmaları caiz ol­
madığı anlaşılanların barışta taahhüt sürelerine bakılmaksızın vazifele­
rine son verilir.
İkramiye
Madde 15 — Kendi kusurları olmaksızın müddetlerinin temdit edil­
memesi sebebiyle terhis edilenlere her hizmet yılı için bir aylık ücret­
leri miktarında ikramiye verilir. Bu ikramiye hiç bir suretle beş aylık
ücret toplamını geçemez.
Kıyafet
Madde 16 — Uzman çavuşların kıyafetleri kıyafet kararnamesine
göre düzenlenir.
Madde 1 — Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde adlan, merkezleri
ve kendilerine bağlanan köyieri gösterildiği veçhile Eskişehir Vilâye­
tinin merkez kazasına bağlı Çifteler (Mahmudiye) Nahiyesinin merkezi
olan Mahmudiye Kasabası merkez olmak üzere (Mahmudiye) ve aynı
nahiyeye bağla Çifteler Kasabası merkez olmak üzere (Çifteler) adiyle
yeniden iki icaza kurulmuştur.
Madde 2 — Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde derece, maaş ve
sayılan gösterilen kadrolar, 3656 saydı kanuna bağlı (1) sayılı cetvel­
de ilgili vekâlet ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir.
Geçici madde — Bu kanuna bağla (8) sayılı cetvelde gösterilen
kadrolar, 1954 Mal! yılı Muvazene! Uımmüye Kanununa bağlı (D) işa­
retli cetvelin İlgili kısımlarına eklenmiştir.
Madde 3 — Bu kanun 1 Haziran 1954 tarihinden itibaren meridir.
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti
memurdur.
6/3/1954
[1] SAYILI CETVEL
Mahmudiye Kazasına bağlanan köyler
Vilâyeti
Kazanın adı
Merkezi
Eskişehir
Astsubay sınıfına geçirilme
Mahmudiye
Mahmudiye
Madde 17 — Kıta uzman çavuşlarından orta veya muadili okullar
mezunu olanlarla teknisiyen uzman çavuşlardan, istekliler gerekli şart­ Sıra
Nb.
Köyün adı
Alındığı merkez
ları haiz oldukları takdirde kurslara tabi tutularak muvaffak olmaları
halinde astsubay sınıflarına ücretlerinin tekabül ettiği rütbe ile naklo­
1 (BaJçikfaisar
Eskişehir Merkes Kazasının Çlftelısr (Mahmudiye) Nahiyı
lunabilirler. Bunların uzman çavuşlukta geçen hizmetleri astsubaylık
»inden
mecburi hizmetlerine ve -nakil sırasında almakta oldukları ücret kade­
»
>
»
•2 Çönger
mesinde geçen müddetleri de nakledildikleri astsubaylık rütbelerindeki
8 Mesudiye (Çifte­
ler - Mesudiye)
»
terfi sürelerine eklenir.
4 Şerefiye
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
»
»
5 Topkaya
»
»
»
6 Yeşilyurt
Geçici ve son maddeler
»
»
»
7 Yeniköy
»
>
»
« Mecidiye (Tokat)
Geçici madde 1 — I — Bu kanunun neşri tarihinden evvel ve 5430
Eskişehir Merken Kabasına bağlı İken kaldırılan Îsmetpasa
9 îsmetpasa
sayılı kanun hükümlerine göre uzman çavuş olanların almakta bulun­
Nahiyesinden
dukları maaş dereceleriyle kıdemleri, mahfuzdur.
»
»
10 Fahriye
»
»
Bunlardan dört yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra daha dört yıl
»
>
»
»
11 Hamâdiye
»
»
»
»
»
hizmeti taahhüt eden ve kabul olunanlar bulundukları derecelerin bir
12 Lûtfiye
a
»
»
»
»
13 TürkmenrmecMiye
üst derece maaşına yükselirler. Sekiz yıl fazla görevden sonra ayrılan­
»
»
lara hiç bir vergi kesilmeksizin 300 lira ikramiye verilir. Sair hususlar­
da bu kanuna tabidirler.
Çifteler Kaeasma bağlanan köyler
II — Bu kanunun neşri tarihinden evvel ve 5430 sayılı kanuna
göre uzman çavuş olanlardan birinci fıkra hükmüne tabi bulunmak istemiyenlerin talepleri üzerine hizmet müddetleri nazara alınarak bu kanun
Vilâyeti
Kazanın adı
Merkezi
hükümlerine göre intibakları yapılır ve haklarında bu kanun hükümleri
uygulanır.
Eskişehir
Çifteler
Çifteler
Geçici madde 2 — Bu kanuna göre alınacak olan uzman çavuşlar
1 AJbbashaltaıpaşa Eskişehir Merkes Kazasına bağlı Çifteler (Mahmudiye) Nahi1954 yılı temditli uzman çavuş kadrolarında bu namla istihdam olunur­
yesinden
lar.
>
2 Belpınar
»
»
»
Geçici madde 3 — 5430 sayılı kanunla orduda İstihdam edilen sa­
>
3 Başkurt
»
»
»
>
nat enstitüsü mezunu uzman çavuşlar da bu kanunun 17 ncl maddesi
>
4 Emtaekini
»
»
>
5 Körhasan
hükümleri gereğince astsubay sınıfına geçirilebilirler.
»
»
»
»
6 Mamure
»
7 ıSatthattmpaşa
»
»
»
Kaldırılan kanunlar
Eskişehir Merkez Kazasına bağlı iken kaldırılan îsmetpasa
8 Büngeşik'
Nahiyesinden
Madde 18 — 1059 sayılı Piyade Küçük Zabit Kanunu ile 5430 şa­
»
>
»
9 Hayriye
»
yia Uzman Çavuş Yetiştirilmesi hakkındaki Kanun yürürlükten kaldı­
>
10 thsaniye
»
»
rılmıştır.
>
11 Kadıkuyusu
»
»
12 Orhaniye
Madde 19 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
»
»
» »
13 Osmaniye (föaraMadde 20 — Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa ve Ma­
hüyük)
»
»
Eskişehir Sivrihisar Kazası Karmaz Nahiyesinden.
liye Vekilleri memurdur.
14 Zaferhamit
>
15 Yaralı - Nasmtye
»
»
»
6/3/1954
Afyon Vilâyeti Emirdağ Kazasının Bayat Nahiyesinden
16 Akdere
Reis*
>
17 îskânkuyu
»
»
Duştur
Gazete
»
>
»
18 Hanlcaraağaç
No.
Başlığı
Tertio Cilt Saatte Sarı
»
>
19 Kayı
»
»
»
Kaldırılan Kanunlar i
>
»
20 KuJapa
»
15/6/1927
3
105» Piyade Küçük Zabit Kanunu
8
665
608
11/6/1949
3
30
21 Yazılıkaya
5430 UzmancavuşyetiştirilmesihakkındaKanun
1216
7230
»
»
»
(Resmi Gazete)
Sahife: 8532
{2} S A Y I M CETVEL;
D.
,Sayı Aylık
Görevin çeşidi
Diyanet îşleri Reisliği
12
Müftü
2
25
2
2
2
2
50
20
20
15
2
2
2
2
2
2
35
25
20
25
25
20
2
2
2
2
40
20
20
15
4
2
2
2
40
35
25
15
2
15
2
20
10 MART 1854
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
6/3/1954
Dahiliye Vekâleti
8
13
33
14
Kaymakam
Tahrirat Kâtibi
Nüfus Memuru
Nüfus Kâtibi
10
12
13
12
12
13
Malmüdürü
Vergi Memuru
Yeniden (21) kaza kurulması hakkında Kanun
Maliye Vekâleti
»
»
Veznedar
Saymanlık Memuru
Tahsildar
Sıhhat 've İçtimai Muavenet Vekâleti
9
13
13
14
Hükümet Tatibi
Gezici Sağlık Memuru
Muayene ve Tedavi Evleri Sağlık Memuru
Hükamet Doktorluğu Kâtibi
Adliye Vekâleti
fReis, Hâkim, Âza, ,Sulh Hâkimi, C. Müddei- ]
| umumi ve Muavinleri, îera Hâkimi ve MuavinI leri, Sorgu Hakimleri ve Hâkim Muavinleri ve l
] Temyiz Raportörleri, Başkâtip, Muavinleri, Za-f
j bit Kâtibi, Kâtip Yardımcıları, Muhtelif Me- 1
1 murlar ve Başmübaşirler ve Mübaşirler
J
Mübaşir
•
0
10
12
14
f
*
1
14
Kabul tarihi: 4/3/1954
Kanun No : 6324
Madde 1 —ilişik(1) sayılı cetvelde adlan, merkezleri ve kendilerine
bağlanan nahiye ve köyleri gösterilen (21) kaza kurulmuştur.
Madde 2 — İlişik (2) sayılı cetvelde derece, [maaş ve sayıları gös­
terilen kadrolar, 3656 şayUla kanuna (bağlı ı(l) sayılı ıcetvelde İlgili Ve­
kâlet ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir.
Muvakkat madde 1 — İlişik (©) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar
1954 anal! yıiı Muvazene! Umumiye Kanununa hağlı ı(tD) işaretli cetvelin
ilgili kısımlarımla aklenımişt&r.
Muvaikkat madde 2 — 1954 yılı Muvazene! Umumiye Kanununa, (bağlı
(A/l) işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmındaki 425 inci j(ıKaza teşkili
masrafları) faıshna konulan tahsisattan gerekli görülecek miktarları sözü
geçen ı(A/l) işaretli cetvelin ilgili tertiplerine nakletmeğe Maliye Vekili
salâhiyetledir.
Madde 3 — ıBu kanun 1 Haziran 1954 tarihinde ımer'iyete girer.
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
6/3/1954
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü
13
Tapu Kütük Memuru
[1] SAYILI CEfTVEL
(i3) SAYILI CETVEL
Memuriyetin nev'i
Vilâyeti
Sayı
Ücret
Ağrı
Dahiliye Vekâleti
Odacı
2
50
Maliye Vekâleti
Odacı
2
50
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
Odacı
2
50
Adliye Vekâleti
Gardiyan
2
75
Sıra
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gölcük Kam Merkezinin Değirmendere'den Gölcük
Kasabasına kaldırılması hakkında Kanun
Kanun No : 6322
Kabul tarihi: 4/3/1954
Madde 1 — Kocaeli Vilâyetine bağlı Gölcük Kaza merkezi Değirmendere'den Gölcük Kasabasına kaldırılmıştır.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
6/3/1954
Van Vilâyetine bağlı Gürpınar Kaza Merkezinin aynı kazanın
Havasor Nahiye Merkezine kaldırılması hakkında Kanun
Kanun No : 6323
Kabul tarihi: 4/3/1954
Madde 1 — Van Vilâyetine bağh Gürpınar Kazasının merkezi aynı
kazanın Havasor Nahiye merkezine kaldırılmış ve kazanın adı Gür­
pınar olarak ipka olunmuştur.
Kazanın adı
Merkezi
Taşlıçay
Aş ağı taşlıçay
— '"im
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Köyün adı
Alakör i(Alikor)
Alihido
Araz (Aras)
Aşağıboti
Aşağıdüzmeydan
Aşağıgeldüş
Aşâğıgü&eperi
Azıkomu
Çarkıyan (Çarhı»
yan)
Gerişart (Gerişeran)
Goje (Kuje)
Hocik (Hoçik)
Hilfo
İhtiyar
Kobik (Kübik)
Körnavruz (ÇÖ1navruz)
Kumlubucak
Kumluca
Leşko
Leşkokomu
Mardik
Mollahüdeyda
Şıhibrahim
Usikomu
Üçkilise
Yukarıbotl
Yukarıdüzmeydan
Yukarıgeldüş
Yukangündeperi
Yuk arıt aşlı çay
Boti
Abdelik
Balıksu
Didem
Gülesor
Mirzehan
Alındığı merkez
A£rı
Yİlâyetİ Diyadin
>
»
>
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
»
»
»
>
"i
»
»
»
»
»
»
»
»
->>
»
>
»
»
»
»
K a m u
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
->
Tajjlıcay
Nahiyesinden
>
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
>
»
»
»
>
>
»
»
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
»
Ağrı Vilayeti Merkes Kazasının Hamur N ahi yegın den
Ağrı Vilâyeti Merke« Jtazasmm Merken Nahiyesinden
»
»
»
>
>
>
»
»
»
3>
>
»
»
»
Sahife:
(Rema Gazete)
VSılâyeti
Kazanın adı
Merkezi
Vilâyeti
Kazanın adı
Amasya
Göynücek
Göynücek
Çoruh
Arhavi
Köyün adı
Amasya Vilâyeti
yesinden
Bektendir
Beşiktepe
Çeneler
Çamurlu
Çoran
Delihasan
Gökçeli
Ilısu
Karaşar
Karayakup
Kervansaray
Koyuncu
Pembeli
Sığırçayı
Şarklı
Yassıkışla
Çulpara
Cayan
Kertme
Merkezi
Musazade
Cornovat (Mahallesi)
Hacılar ı(Mahallesi)
Alındığı merkez
Sıra
No.
Merkez Nahiyesi
Alan
8533
Merkez Kazasının
llısu
(Göynücek)
Nahi­
»
»
»
»
»
>
»
»
»
»
»
»
»
Amasya Vilâyeti Merkez Kanasının Zara Nahiyesinden
Çorum Vilâyeti Mecitözü Kazasının Merkez Nahiyesinden
»
»
»
»
»
»
1
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Alındığı merkez
Köyün adı
Aşağıkapisre
Aşağıkutunik
Aşağıpotocur
Bahta
Çiğeryazm (Ciğeryazen)
Çukavlat
Gitvere
Kamparna
Koptone
Kordelit
Lome
Napşit
Orçibaşköy
Ortaköy
Otalaha
Papilat
Pilarget
Rifatlı
Sidere
Suhulet
Üçırmak
Yakovlt
Yemişlik
Yukarıkapisre
Yukarıkutint
Yukarıpotucur
Çoruh
Vilâyeti
Hopa
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Arhavi
Nahiyesinden
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Fazasıam
Varay Nahiyesi
Varay (N. M.)
Abacı
Akyazı
Başpınar
Çivi
Davutevi
Efkeri
Gafarlı (Kararlı)
Harmacık
Konuralan
Kutu
Meşeliçiftlik
Şıhlar
Şerefter
Tencirli (Tencerli)
Terzi
Tuzsuz
Yeniköy
1
2
3
4
5
6
7
8
Amasya
Vilâyeti
Merkes
Varay
Nahiyesinden
Vilâyeti
»
»
»
-
»
»
»
»
>X
»
»
>>
•
ı>
»
i<
>/
»
»
M
»
»
»
»
»
»
•»
Kazanın adı
Bolu
Yığılca
Bolu
»
Vilâyeti
»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(
»
Vilâyeti
Akçaören
Asaklar
Asar
Bekirler
Çamlı
Çiftlik
Çukurviran
Dibektaş
Geriş
Hacıkar
Hacıyeri
Hoca
Hoşafoğlu (Çalıca)
HÜrmÜZ ( H ö r m r ü z )
iğneler
Karakaş
Kırık
Naşlar
Redifler
Sermi
Şıhlar (Köseler)
Tıraşlar (Köseler)
Yoğunpelit
Kazasının
»)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21|
22
23
»I
Merkezi
Edirne
Abalar
Arpaç
Bakışlar
Bostanlı
Çukurköy
Habiller
Hasköy
Karaağaç
Kolubalık (Kulu->
balık)
Köseömer
Kuzucu
Musulca
Naipyusuf
Necatiye
Oğulpaşa
Osmanlı
Söğütlüdere
Şerbettar
Taptık
Yolageldi
Akardere
Azatlı
Tahal
Merkezi
Kazanın adı
Havsa
E dini a
Vilâyeti
Havsa
Merkez Kazasının
Havsa Nr-hiyesinden
»
>
Edirne Vilâyeti Merkez Kazasının Tatarlar Nahiyesin den
Edirne Vilâyeti Merkez Kazasının Merkez Nahiyesinden
Edirne Vilâyeti Uzunköprü Kazasının Kire a sal ili Nahiyesinden
Çayırlıahmetçiler
Düzce
Kazasının
Yığılca
Nahiyesinden
»
»
•»
S>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Vilâyeti
Kazanın adı
Merkezi
Elâzığ
Ağın
Ağın
Ağdunut
An diri
A. Yabanlı
Dingidar
Ekrek
Gemuhu
Gir ani
Hastek
Hozakbur
Hörenek
Küzne
Mınayik
Modan lı
Pağnik
Pasikli
Pui
Saracık
Vahşen
Zafoulbar
Elâzığ
Vilâyeti
Keban
Kazasının
Ağın
Nahiyesinden
(Resmî Gazete)
Vilâyeti
Kazanın adı
Merkezi
Erzincan
Çayırlı
Mans
Sıra
No.
11
12
13
14
Merkez Nahiyesi
Sıra
No.
Köyün adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10
20
21
22
23
24
25
26
27
Astokomu
Aşağıavşin
Bozağa
Bulmuş
Büyüksevkâr
Çorçurı (Goreun)
Çamurdere
Ekrek
E İm alıl
Ermenikaçagı
Gelinpertek
Göller
Karahüseyln
Kemizi ı(Kelmizi)
Kelmizifcomu
Küçüksevkâr
Kürtkaçağı
Mantara
M'ğmkâr
Piriz
Pülk
Tivnik
Toloa
Toprakkale
Tolistan
Vican
Yukarıavsin
Alındığı meıkez
Erîlncan
Vilâyeti Tercan Kazasının Mans Nahiyesinden
»
26
27
28
29
Karakulak Nahiyesi
1
•2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
,12
13
14
15
Karaku'ak (N.M.)
Ağamçağanı
Aravans
Ağaveyishan
Dingili
Hınzırı
Karadivan
Kismisor
Mirzaoğlu
Miskikj
Nısıfkomu
ördekhacı
Tecer
Uzunhaç
Yeniköy
Fr.'lnran Vilâyeti
»
»
Tercan Kazasının
»
»
Karakulak Nahiyesinden
»
»
Başköy (N. M.)
"Roybeğikomu
Büvükgelengeç
Çamurdere
Cil horuz
Esppverek
Giüebağdı
Karşın
Henanı (Heyrani)
Kars taş
Kocmaşat
Komga
Küçükgelengeç
Peyler
S em ek
Sosunga
Sepke
To'os
Verinkâh
Yaylalar
1
2
3
4
5
6
7
Er/incan
Vilâyeti Merkez Kazasının
Basköy
Nahiyesinden
1
Vilâyeti
Kazanın adı
Merkezi
Erzurum
Narman
Narman (İd.)
9
10
Aha
Aksor
Aşağıhiçov
Başkale
Bıldaçor
Boğakale
Cansor
Çivilikaya
Dazlak
Ekrek
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
%
Merkez Nahiyesi
2
3i
4
5
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Köyün adı
Hohor (Haho)
Hamidiye
İğnavut (lynavut)
Ka-çkans (Koçkans)
Karapınar
Karşen (Karşın)
Kenzesor
Kızılkilise
Kikani (Keğani)
Koşa
Körmeri
Kutumıar
Milâsor (Minasor)
Pirtanos
Pirtivan -(Pertuvan)
Şabanlı
Samikate
Simserkis
Soğrmik (Soğurmek)
Şekerli
Şaşa (Şoşa)
Tadan (Todan)
Telli
Vekilhas
Veşkisor
Verintap
Yukarıhiçov
Haneğe
Kiğik
Kotik
Melâtor (Milâtor)
Sananis
Sütkâns
Şamhi (Şanhi)
Tutmaç
Alındığı merkez
Ef/urum
Vilâyeti Tortum Kazasının Narman Nahiyesinden
»
»
»
»
»
»
>
»
»
»
Erzurum Vilâyeti
»
»
Oltu
»
»
Kazasının
Merkez Nahiyesinden
»
»
»
7>
»
»
»
»
Pitkir Nahiyesi
Basköy Nahiyesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
10 MART 1954
Erzurum Vilâyeti Tortum Kazasının Narman Nahiyesinden
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2ı
Narman (N. M..)
Alabalık
Arısti
Canik
Çatak
İp ek çayır
Kâmhis
Kornes i(Kornis)
Kampur (Kompor)
Kihtik
Kürdikân
Lâfsor
Mihkâr
Nügücük
Pitkir
Sorik
Süleymanlı
Toprakkale
Urut
Yeniköy
Erzurum
Vilâyeti
Oitu
Vilâyeti
Kazanın adı
İsparta
Gelendost
Afşar
Akdağ
Bağılh
Balcı
Çaltı
Hacılar
Keçilli
Köke
Kötürnek
Mihail
Şaraphane
Yaka
Yeniceı
Pitkir
Nahiyesinden
Merkezi'
Gelendost
S. Karaağaç Kazasının Celendost Nahiyes
I ? parta
D a r t a Vilâyeti
Vilâye
•»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
».
»
»
»
»
»
»
»
\
»
»
»
Vilâyeti
Kazanın adı
İstanbul
Şişli
Kâğıthane
Ayazağa
Kazasının
Merkezi
Şişli
İstanbul Vilâyeti Beyoğlu Kazasının Şişli Nahiyesinden
İstanbul Vilâyeti Sarıyer Kasasının Yeniköy Nahiyesine!
Sıra
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Vilâyeti
Kazanın adı
Merkezi
Vilâyeti
Kazanın adı
Merkezi
Kastamonu
Çatalzeytin
Çatalzeytin
Malatya
Gerger
Pütürge
Merkez Nahiyesi
Alındığı merkez
Köyün adı
Aşağısökü
Canlar
Ceditli
Celallar
Çubuklu
Dağköy
Firistay
Ginolu
Güdüle
Harda
Hamidiye
İnanya
İsmail
Kayadibi
Kaymazlar
Kuğu
Mamlay
Motça
Samancı
Saraçlar
Yeni'oeyler
Yukarısökü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
»
»
»
»
Kazanın adı
Kayseri
Ağcaşar
Dereköy
Dikme
Faraşa
Ilyaslı
Karaköy
Karamadazı
Kesteliç
Kirazlı
Kocahacılı
Kobcu
Kuzuoluk
Mustafabeyli
Sazak
Süleymanfakıh
Taşhan
Yerköy
Yuları
Barazama
Büyükçakır
Kapuzbaşı
Alındığı merkez
Köyün adı
Kayseri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Açma
Aşağıerbaun
Bileyli
Çefthisar
Dağdeviren
Gerger
Girdlş
Haşur
Hizerl
Jandırvenk
Masruni
Mişrak
Nakışlı
Nirin
Perdeso
Seyitmahmut
Şengil
Şevkan
Terkettin
Yukarıerbaun
Ülbüş (Olbuş)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Temsiyas (N. M.)
Bagöz
Bibol
Bigo
Everek
Günan
Haburman
Helül
Hırso
Kâğmdak
Lâğin
Melhu
Miran
Taraksu
Tillo
Venkük
Malatya Vilâyeti Pütürge Kazasının Gerger Nahiyesinden
»
»
»
Yahyalı
Vilâyeti Develi Kazasının Yahyalı Nahiyesinden
»
»
»
»
»
Kazanın adı
Kırşehir
Kozaklı
>
»
>
Merkezi
Hamamorjta
1
2
3
4
5
6
7
8
Kırşehir Vilayeti Avanos Kazasının Karahasanlı Nahiyesinden
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
»
»
»
»
»
>
»
Kırşehir
Vilâyeti Avanos Kaza
>
»
>
»
»
»
>
»
>
»
>
Merkez
»
»
»
»
>
»
>
»
»
»
Nahiyesinden
»
>
»
»
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Aşağıtefen
Avlaşa
Çıkrıkçı
Çinan
Dumanlar
Eskin
Karabeyler
Karakozan (Karakazan)
Karaselendi
Kazıklı
Kınık
Köle
Kurşunlu
Kürtçü (Kürkçü)
Mıdıklı
Rahmanlar
Selmanhacılar
Tahtacı Kalburcu
Tutcu (Turpçu)
Yenicekarganlı
Yukarıtefen
Zıraman
Börtlüce
Güvercinlik (Burgaz)
Encekler
Pabuçlu
Çanşa
Çayköy
Çortak (Çorpak)
Dedeler
Güm'Cİe
Hüdük
Icikler (Osmanlar)
Kızılca
Satılmış
Yağcı
Yumuklar
»
>
»
»
»
»
»
Merkezi
Kazanın adı
Manisa
>
»
»
>
Malatya Vilâyeti Pütürge Kazasının Narince Nahiyesinden
Vilâyeti
Seyhan Vilâyeti Karaisalı Kazasının KarBantj Nahiyesinden
»
»
»
»
Taraksu Nahiyesi
»
»
»
•»
»
»
•Merkezi
Yahyalı
Vilâyeti
Aylı
Bağlıca
Bayramuşağı
Belekli
Buruncuk
Burnukara
Çılbah
Dere
Doyduk
Gülistanbüyüklü
Hacıfakılı
Hırsızuşağı
Kabakini
Karahasanlı (Ortarumlu)
Kaşkışla
Kozaklı
Kuşaklı
Küllüce
Pinili
Sadıkali
Şeydin
Temlik
Yassıca
Halaka
Imran
Kalecik
Kaşlıhüyük
Sıra
No.
Kastamonu Vilâyeti Abana Kazasının Çatalzeytin Nahiyesinden
Vilâyeti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Sahile: 8535
(Resmî Gazete)
10 MART 1954
Selendi
Selendi
Manisa
Vilâyeti
»
»
Kula
»
»
Kazasının
»
»
»
»
>
»
»
Manisa
Vilâyeti
Kula
»
»
»
»
»
Selendi
»
>
Kazasının
Nahiyesinden
>
>
»
»
>
Merkez
Nı ıhiyesizıden
Manisa Vilâyeti Demirci Kazasının Merkez Nahiyesinden
»
»
»
Sabife: 8536
Sıra
No.
38
39
40
41
42
43
44
Vilâyeti
Köyün adı
AZİZbey
Bınarlar
(Pınar­
lar)
Karataş (Terziler)
Tavak
Omurlar
Tepeyenihan (Tepeeynihan)
Yassıyenihan
'(Yassıeynihan)
Manisa Vilâyeti
Demirci Kazasının
Sinop
Yarbasan Nahiyesinden
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Uluköy, Demirci Merkez Nahiyesinin ÇayKÖy'üne bağlı (22) nüfuslu
bir mahalle olduğundan listeye yazılmamıştır.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Vilâyeti
Kazanın adı
Merkezi
Ordu
Akkuş
Çaldere
Alan
Ambargürgen
Çamalan
Çavdar
Çayıralan
Çökek
Çukur
Dereköy
Düvencili
Eldirti
Fartana (Maaekincik)
Gedikli
Haliluşağı
Kabakulak
Karaçal
Kargı
Kemah
Ketburgaz
Ketendere
Kızılelma
Kömren
Kuşçulu (Karakuş)
Kuzköy
Külekçili
Meyvalı
Ortabölme
Salman
Seferli
Tamyeri
Taşoluk
Tifi
Tuzak
Sıra
No.
1
2
3
4
5
6
7
Ordu
Vilâyeti
Ünye
Kazasının
Karakuş
Nahiyesinden
50
51
52
Kazanın adı
Seyhan
Pozantı
2
3
4
5
6
7
8
Yukarıyirikler (N.
M.)
Aşçıbekirll
Bobuşlu
Hamidiye (Koçakboğazı)
Karakışlakçı
Perakendesolaklı
Yukarıbelemedik
Yağlıtaş
Mei'kezi
Seyhan
»
Vilâyeti
»
Karaisalı
»
Pozantı
Trabzon
Kazasının
»
Pozantı
»
Nahiyesinden
»
»
Seyhan Vilâyeti Karaisalı Kazasının Kamışlı Nahiyesinden
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Ağcaalan
Ağeabük
Alpaşalı
Alpuğan
Aşağıalınca
Aşağıkaracaveran
Beybükü
Boyabükü
Çerçiler (Gümürgen)
Çerkezler
Çorak(Çorakyüzü)
Çöve
Dereli
Emirtolu
Gölalan
Gölkirişi
(Gölgirişi)
Hacımahmutlu
Kaplanku
ı(Kaplanko)
Karataş
Kızıicapelit
Kirencik
Köklen
Köselli
Kuzuluk
Olucak
Olukbaşı
Ortaköy
Salarkolu
Sarıkadı (Karandu)
Sarıyar
Sınıkalınca
Sinebeli
Sofular
Yağbasan
Yalnızkavak
Yanalak
Yandak
Yassıalan
Yemişen
Yukankaracaveran
Bayat
Çampaşasakızı
Çeşnigir
Çukurhan
Dağdelen
Dodurga
Kozkule
Tırnalı
Uzunöz
Yaylacık
Galfet
Kavaklı
Vilâyeti
1
2
3
»
»
»
»
»
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Durağan
Köyün adı
Merkezi
Kamışlı Nahiyesi
1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Vilâyeti
Alpu
Eskianahşa
Fındıklı
Gökbez
Şıhh
Yenianahsa
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Merkez Nahiyesi
1
2
3
4
5
6
Ka.zanın adı
Alındığı merkez
Not:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10 MART 1954
(Resmî Gazete)
Ağırköy
Anabedama
Aspuropolu (Aspuryanlı)
Barkozmanlı
Bicinlik
Hoşarlı
îskenderli
Karasu
Karşular
Kozluca
Lefkiye
Manganabo
Manganaboz
Melikşe
Mesopliya
Sayraç
Turalı
Vamenli
Yakçukur
Kadahor
Sıdıksa
Fol ve Yeniköy
Durağan
Alındığı merkez
Sinop Vilâyeti
>
Boyabat Kazasının
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Nahiyesinden
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Durağan
»
»
»»
»
»
»
»
»
>
»
»
»
»
>
Sinop Vilâyeti Boyabat Kazasının Kızıloğlan Nah
»
»
»
3>
iyesinden
>
Merkezi
Kazanın adı
Ortamahalle
Tonya
Trabzon Vilâyeti Vakfıkebir Kazasının Tonya Nahiyesinden
»
»
»
»
»
»
»
Trabzon Vilâyeti Akçaabat Kazasının D ü z k ö y Nahiyesinden
»
»
»
»
»
»
Gümiişane Vilâyeti Torul Kazasının Kürtün Nahiyesinden
10 MART 19S4
(Resmî Gazete)
SoUfe: 8537
Vakfıkebir Kazasının Merkez Nahiyesine bağlanan köyler
Sıra
No.
Köyün adı
1
FeVZİye
2
Şova
Alındığı merkez
Vakfıkebir Kazasının
»
Vilâyeti
1
2
3
•4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Aftar
Ank
Araiı
Aram
Argü
Aşağıgöğlü
Ayni
Ayran
Bazur
Bilesor
Büyükgöğlü
Gibin
Çakallı
Oentos
Hoh
Karamezrea
Keferhan
Keferkâp
Ömerli
ıSeldek
Tatayın
22
Tonya
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Halfeti
Viîâvetİ Birecik
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
•
>
•
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Kazasının
Halfeti
»
%
»
$
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Nahiyesinden
»
»
yy
y>
»
»
»
y
yy
»
»
y>
yy
y>
y>
»
»
>v
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Tiiozze
»
»
23
24
25
26
27
28
Tİ Hâk
TifnLk
Tise
Vahna
Zahbir
BeyburCU
^
»
»
»
»
»
»
>v
»
»
29
Harvenek
»
»
»
>
>
•
30
31
32
33
34
35
36
Kalkan
Küneferİk.
Macunla
Naaş
Nuhnıt
Talikam
Tavşanveren
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
^
^
#
#
^
$
^
Akcami
Alîbar
Alifakıîı
Başköy
Caferli
Cangılı
Cıcıklar
Dedeli
Deliler
Ekinciuşağı
Erkekli
Gözelli
Halaşlı
Hamzalı
Hanişler
Höke
Ibrahtmhacılı
Kabacaoğlu
Karakaya
Karalar
Kayıklu
Kazhuşağı
Kediler
Kızılyar
Kozaycı
Köycü
Kuşçu
Küçükincirl
Paşa
Rızvan (Rıdvan)
Saçlı
ıSeydiyar
Şerefoğlu
Tahiroğlu
Topalveran
Türüdüler
Yassıağıl
Keller
Arife
Büyükkışia
1
10
12
13
13
12
13
Malmüdürü
Vergi Memuru
»
»
Veznedar
Saymanlık Memuru
Tahsildar
21
21
21
21
21
21
35
25
20
20
25
20
21
21
21
21
40
20
20
15
9
10
C Reis, Hâkim, Âza, iSulh Hâkimi, Cumhuriyet ]
| Başmüddeiumumiîiği Başmuavini, Cumhuriyet j
J Başmüddeiumumi Muavinleri, Cumhuriyet Müd- |
] deiumı^misi ve Muavinleri, İcra Hâkim ve Hâ- f
| kim Muavinleri, Sorgu Hâkimleri, Hâkim Mua- |
[ vinleri, Temyiız Raportörleri
J
42
21
40
35
13
14
14
f Başkâtip, Başkâtip Muavinleri, Zahit
] Zabıt Kâtip Muavinleri, Kâtip
Mübaşir
21
2i
21
20
15
d5
21
20
21
20
9
13
13
14
yy
»
»
»
>y
>
»
»
^
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
^
*
^
»<
y>
3>
»
>
*
»
^
»
»
»
^
Hükümet Tabibi
Gezici Sağhk Memuru
Muayene ve Tedavi evleri Sağlık Memuru
Hükümet Doktorluğu Kâtibi
Adliye Vekâleti
3
Urfa Vilâyetinin Birecik Kazasının Böğürtlen Nahiyesinden
Vilâyeti
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
•12
13
!İ4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
50
30
30
15
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
»
»
»
»
>
•
>
*
»
1
21
21
21
21
y>
»
Yozgat
AkçakOyiinlU
Kaymakam
Tahrirat Kâtibi
Nüfus Memuru
Nüfus Kâtibi
Maliye Vekâleti
y>
»
»
»
»
yy
8
11
11
14
»
»
>
•
>
»
»
»
»
»
1
y>
yy
y>
yy
>
»
»
•»
y>
»
»
»
»
»
Kazanm adı
Tapu ve Kadastro
13
Merkezi
Ş ef aath
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Yozgat
Yozgat
»
»
:»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
13
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>y
»
yy
»
»
>
»
»
>
>y
y>
»
»
»
»
»
»
»
>y
»
»
»
^
^
—
—
111
1
Sayı Ücret
1 1 1
T;;;..-
;
1
• --.
I
,
m
•
M
_
|.V.V._.I
—
Dahilîye Vekâleti
21
50
21
50
21
50
21
21
75
50
Maliye Vekâleti
Odacı
Odacı
Adliye Vekâleti
»
»
»
»
^
»
>
»
^
»
Gardiyan
Odacı
Yeniden 10 toza ksuruiması hakkında Kamım
Kanun No : 6325
Kabul tarihi : 4/3/1954
>y
»
»
»
»
»
»
>
»
Vilâyeti Boğazlıyım Kazasının Merkez JNahİyesİnden
Vilayeti Merkez Kazasının Osmanpaga Nahiyesinden
»
mil
y>
>y
»
>
^
M
Sıhhat ve İçtimai Mua.venet Vekâleti
»
»
»
»
>:>
»
»
»
»
|...
>
»
»
»
>
»
>y
~
y>
>;>
?>
v>
-
»
»
»
»
»
>y
l
^
^
>y
»
^
»
»
»
»
»
l
Odacı
»
»
>;>
~
^
>y
>y
l
y>
»
y>
-
»
»
»
»
y>
İMİ
>:>
>y
y>
»
»
Görevin çeşidi
"I
yy
»
»
>y
(3) SAYILI CETVEL
>y
»
»
&
^
»
»
»
»
»
»
>
»
»
^
»
»
»
»
y>
»
^
>
^
»
»
Müftü
>y
y>
»
»
»
»
»
»
»
>y
»
Umum Müdürlüğü
Diyanet İşleri Reisliği
»
»
»
»
>y
Kâtibi, }
Ç
Tapu Kütük Memuru
Ş ef aatlı
Yozgat Vilâyeti Yerköy Kazasının Kızılhoca «Şefaatli» Nahİyesin den
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Sayı Aylık
Dahiliye Vekâleti
Merkezi
Halfeti
Urfa
Görevin çeşidi
Nahiyesinden
Kazanın adı
Urfa
!
(2) SAYILI CETVEL
^
Madde 1 —• İlişik (1) sayılı cetvelde adları, merkezleri v»e kendile­
rine bağlanan nahiye ve köyleri gösterilen (10) kaza kurulmuştur.
Madde 2 — İlişik (2) sayılı cetvelde derece, maaş ve sayılan gös­
terilen kadrolar, 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili vekâlet
ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir.
Sahile: 8538
Geçici madde 1 — İlişik (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 1954
Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili
kısımlarına eklenmiştir.
Geçici madde 2 — 1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmındaki 425 inci (Kaza teşkili
masrafları) faslına konulan tahsisattan gerekli görülecek miktarları sözü
geçen (A/l) işaretli cetvelin ilgili tertiplerine nakletmeye Maliye Vekili
salahiyetlidir.
Madde 3 — Bu kanun 1 Haziran 1954 tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti
memurdur.
6/3/1954
[1]
SAYILI CETVEL
Kazanın adı
Vilâyeti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Vilâyeti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Savaştepe
Alındığı merkez
Köyün adı
Akpmar
Aşağıdanişment
Beyköy
Çamurlu
Çiftlikdere
Çukurçayır
Deveören
Dikmeler
Eğerci
Güven (Karakeçili)
Hıdırbalı
Karacalar
Karaçam
Karapınar
Kocaören
Kongurca
Kurudere
Mecidiye
Pelitçik
Muhtan
Sarıbeyler
Sovucak
Tavşancık
Yukarıdanışment
Söğütlügözle
Urbut
Bozalan
Çamköy
Kalem
Söğütçük
Yunakdere
Çavlı
Çukuroba
Güvem (Güvemiskân)
Isadere
Koğukyurt
Küsyem
Madenmezarı
Minnetler
Sıtmapınar
Türediler
Yolcupınar
Diyarbakır
Ayındar
Barbuş
Barkuş
Cırnokı
Dadaş
Gömütercil
Gözlü
Halhal
Hondof
Kanderhal
Küfercin
Mihrani
Munis
Resulâyin
Şikeftani Cemalettin
Şımşim
Yukarıfeyinter
Zoğbirim
Zuğur
Merkezi
Savaştepe
Balıkesir
Sıra
No.
10 MART 195
(Resmî Gazete)
Balıkesir
Vilâyeti Merkez Kazasının
Savaştepe Nahiyesinden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Köyün adı
Ağa
Babaderesi
Bardakçı
Başköy
Çat
Çirişli
Çökender
Göbekveren
Gökçeseyh
Göl
Haraba
Hölenk
Karakilise
Karaşeyh
Karır
Karmkes
Kızılca
Küçüklezki
Köseler
Kızılhasan
Mağara
Parmaksız
S ar ikaya
Şeyhhasan
Şorak
Taşağıl
Tüysüz
Yarmak
Yavi
Zazalar
Oyluklu
Çat
Erzurum
Sıra
No.
Merkezi
Kazanın adı
Vilâyeti
Alındığı merkez
Erzurum Merkez Kazasının Çat Nahiyesinden
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
»
>
>
»
S>
»
»
»
»
»
»
T>
»
»
»
»
»
»
T>
»
»
»
Kazanın adı
içel
Erdemli
»
»
»
»
»
»
»
»
Vilâyeti
»
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Merkezi
Erdemli
Merkes Nahiyesi
Balıkesir
Merkez
Kazasının
Konakpınar
»Nahiyesinden
»
Nahiyesinden
Ertuğrul
ivrindi
Kazasının
Merkez
Nahiyesinden
»
Osmanköy
Balıkesir
Merkez
Kazasının
»
»
»
Osmanköy
»
Merkezi
Hazro
Hazro
Vilâyeti
Nahiyesinden
»
Kazanın adı
Diyarbakır
Nahiyesinden
Silvan Kazasının
Hazro Nahiyesinden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Avkadı
Arslanlı
Çsrçili
Çiriş
Elbeyli
Güneyli
Gücüş
Güzeloluk
Harfilli
Hüsametli
Karakeşli
Köselerll
Kayacı
Kocahasanlı
Koramşalı
Küstülü
Lamas
Sandal
Sarıkaya
Tabureli
Veyselli
Yağdan
Yağdakoyuncu
Yeniyurt
Kızılgeçit
Seydili
Viran (ören)
Ayaş
Güvere
Karaahmetli
Tırpar
İçel
Vilâyeti
İçel Vilâyeti
Silifke
Kazasının
Yağda
Nahiyesinden
Silifke Kazasının Kırobası
Nahiyesinden
»
Merkez
>
Nahiyesinden
Elvanlı Nahiyesi
10
11
12
13
14
15
16
Tömük (N. M.)
Alata
Arpaçbahşış
Çeşmeli
Çiftepmar
Çekoklu
Çarkçılı
Dağlı
Doğlu
Elvanlı
Fakılı
Macıhaliîarpaç
îlemin
Kargıpınarı
Karayakup
Karahıdırlı
İçel
Vilâyeti
Merkez
Kazasının
»
>
Elvanlı
»
»
>
»
>
»
>
Nahiyesinden
Sabife: 8539
(Resmî Gazete)
10 MART 1954
Şotik
Köyün adı
17
18
19
20
21
22
Köypınarı
Ohut
Sandal
Sıraç
Sorgun
Salma
Alındığı merkez
İçel
Vilâyeti
Merkez
Kazasının
Elvanlı
Nahiyesinde:
>
J»
»
>
»
>
»
»
»
»
»
>
»
»
»
»
»
»
>
»
»
»
>
1
2|
3
4
5
6
7
8
9
>
Vilâyeti
Kazanın adı
Merkezi
izmir
Karşıyaka
Karşıyaka
Sıra
No.
Nahiyesi
Alındığı merkez
Köyün adı
Birik (N. M.)
Alhasuşağı
Armut
Göçeruşağı
Gökağaç
Kömürlük
Kuruttaş
Sığırcıuşağı
Şotik
Malatya
Vilâyetinin
Malatya
Vilâyeti
Arapkir
Kabasının
Şotik IV'ahryesin^cn
Arapkir Kazas
1
2
3
4
5
6
7
Alurea (Tahtacı)
Büyükçiğli
Küçükçiğli ^Boş­
nak)
Örnekköy (Dedebaşı)
Sancaklı
Ş emikler (Hacıhüseyinler)
Yamanlar
İzmir Vilâyeti Merkez Kazasının Karşıyaka
»
»
6
7
8
9
10
11
12
13
>>
»
1
2
3
Decde
Eymir
Suceyin
Merkezi
Çelikhan
Merkez
»
»
Vilâyeti
Çelikan
Kazasının
»
»
»
»
»
>
Ortaköy
Nahiyesinden
»
Kazanın adı
Malatya
Kazasının
gotik* Nahiyesinden
Merkezi
Ula
Ula
»
Kazanın adı
Malatya
Arapkir
Kazanın adı
Muğla
»
Malatya
Aibdulharap
Aşağıköy
Blstikân
Bulam
Bügezi (Hüveydi)
'(Kuran)
Koltuk
Köseuşağı
Ortaköy
Pirhamzik
Recep
Rutikan
Şerefhan
Zerni
»
Vilâyeti
Vilâyeti
1
2
3
4
5
»
Nahiyesinden
Merkezi
Arguvan
Tahir ,(Arguvan)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7|
8
9
Armutçuk
Çıtlık
Çiçekli
Gökova
Gülağzı
Gölcük
Karaıbörtlen
Kavakçalı
Kıyra
Kızılağaç
Kızılyaka
Portakallık
Sarayyanı
MuSla
Vilâyeti
Merkez
Kazasının
Ula
Nahiyesindeki
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
>
>
»
»
»
»
»
»
Vilâyeti
Kazanın adı
Merkezi
Konya
Kulu
Kulu
Beşkardeş
Celep
Çöpler
Gordoğlu
Haramicütkânlı
Kırkkuyu
Mandıra
ömeranlı (Tavşançalı)
Yazıçayırı
Konya
Vilâyeti
Cihanbeyli Kazasının
Kulu
Nahiyesinden
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
>
»
»
»
»
3>
»
»
•>>
»
»
»
>
»
»
Merkes Nahiyesi
Vilâyeti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20ı
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Akveran
Asar
Asmaca
Aşağısülmenli
Çermik
Duydum
Ektir
Eymir
Halpuz
Helicakçiftliği
îsaköy
Kadebelâ
Karahüyük
Kızık
Malyan
Mamahar
Mam usa
Minayik
Morhamam
Müşadi
Narmikân
Parçikân
Yeniköy
Yukarısülmenli
Apasi
Ar akil
Germişi
Görge
Kızıluşağı
Bozan
Çavuş
Kışla
Kuşu
Tatkmık
Malatya
Merkez
Kazasının
Tahir
»
Tokat
»
>
»
>>
»
Malatya
Vilâyeti
»
»
Kazanın adı
Merkezi
Nahiyesinden
Arapkir Kazasının
Mutmıır
Nahiyesinden
Hekimhan Kazasının Merkez Nahiyesinden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Alan
Alemdar
Armutalan
Baba
Duduhta
Eftelik
Ekseri
Firedökse
Devrek
G-erzi
Gümeleönü
Kadıköprüsü
Kadıvakfıj
Kapucu
Karadere
Kevahlıkı
Kınık
Kızılelma
Kuruseki
Meleke
Maıtıu
Meğelli
Muhat
Sığırlar
Sideri
Tekneeik
Tiyeri
Tomara
Var zil
Zuğru
Almus
Tokat Vilâyeti Merkez Kazasının
Almus
Almus Nahiyesinden
ÜaMfe: 8540
[2] • SAYTLI C E T V E L
D.
Dahiliye
14
Maliye
10
12
13
13
13
Sıhhat ve içtimai
Adliye
10
12
13
14
10
10
10
10
50
30
30
15
10
10
10
10
10
10
35
25
20
20
25
20
10
10
10
10
40
20
20
15
Vekâleti
Muavenet Vekâleti
Hükümet Tabibi
Gezici Sağlık Memuru
Muayene ve Tedavi Evleri Sağlık Memuru
Hükümet Doktorluğu Kâtibi
9
13
13
14
Vekâleti
(Reis, hâkim, âza, sulh hâkimi, C. Eaşmüddeiumu- ~\
jmiliği Başmuavini, C. Başmüddeiumumi muavinleri, |
^ C. Müddeiumumisi ve muavinleri, icra hâkim ve '
I hâkim muavinleri, sergu hâkimleri, hâkim muavin- i
^ leri, temyiz raportörleri.
J
Başkâtip, başkâtip muavinleri. zabıt kâtibi, zabıt ^
| kâtip muavinleri, kâtip.
Mübaşir
c
S
Tapu kütük memuru
Diyanet İşleri
13
10
10
10
25
20
15
10
20
10
G ö r e v i n çeşidi-
Sayı
Ücret
10
50
Odacı
10
50
10
50
10
10
75
50
Vekâleti
İngiltere ve Fransa Ilüi: il:no ite rinden temin edilen t?sliiıât
kredileri ve diğer askerî borçların tasfiyesi hakkında
imzalanan anlaşmaların tasdikına m ü t r d a i r Kanan
Kanu a No: 6336
Türkiye Hükümetinin Fransız Hükümetine, 25 000 000 sterlinlik
1939 tarihli Teslihat Kredisi An'aşmasından mütevellit borcunun tam ve
nihai olarak tasfiyesini temin etmek gayesiyle hareket eden Hüküme­
timin aşağıdaki ibra An aşmasını kabul etmekte olduğunu arz etmekle
şeref duyarım.
10 Türkiye Hükümeti, yukardaki borcun tesviyesi zımnında Fran­
sa Hüküm erine 3 senede 3 müsavi taksitte Türk parası ile tediyesi meş­
rut 225 000 sterlin tediye edecektir. Yıllık taksitler 75 000 er sterlin
olacaktır.
1
2° İşbu An'^şmı mukabilinde, Fransa Hükümeti, yukarda zikre­
dilen borçlan mütevelli! alacağından feragatle Türk Hükümetini bu borç­
tan doğan her türlü vecibelerinden ibra eder. Fransa Hükümeti, ayrıca,
ilerde bu hususta hiçbir mutalebede bulunmamayı da taahhüt eyler.
3° Birinci maddede bahis mevzuu edilen senelik taksitler, her va­
delin huıû ünden bir gün evvel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca
İngiliz lirasına tatbik edilen alış kuru üzerinden Türk lirasına tahvil edi­
lecektir, i l k senelik taksitin tediyesi 10 Mart 1954 tarihinde icra edile­
cek ve mütaakıp iki taksit de sırasiyle 10 Mart 1955 ve 10 Mart 1956 ta­
rihlerinde ödenecektir.
4° Bu senelik taksitlerden tahassul edecek Türk liraları, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Fransa Büyük Elçiliği adına açı­
lacak bir heseba ödenecektir'. Mezkt.r Türk liraları, Türkiye'de Fransa Bü­
yük Elçiliği tarafından, Fransız Hükümetinin tâyin edeceği Fransız
Kültür müesseseleri ve hastanelerine ait işlerde, Türkiye'de mer'i mev­
zuata uygun olarak serbestçe kullanılabilecektir.
Son Ëxellence
Monsieur Hasan Polatkan
Ministre des Finances
Ankara
Fransa Büyük Elçisi
Sayın Elçi,
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
Gardiyan
Odacı
Sayın Vekil,
18 Ocak 1954
Vekâleti
Odacı
Adliye
Ankara, 18 Ocak 1954
Vekâleti
Odacı
Maliye
Ambassade de France
En Turquie
20
SAYILI CETVEL
Dahiliye
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 3 — £ a kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur.
Yukardaki hususat hakkında mutabakatınızın tarafıma bildirilme­
sini rica caer ve bu vesile ile hürmetlerimi teyideylerim.
Reisliği
Müftü
[3]
tasdik o l u n m u ş t u r .
1
40
35
Tapu ve Kadastro Genel Müdj'-lüğü
13
teatisi suretiyle 18/1/1954 ve 11/2/1954 tarihlerinde varılan a n l a ş m a l a r
9/3/1954
Malmüdürü
Vergi Memuru
Vergi Memuru
Veznedar
Saymajüik Memuru
Tahsildar
12
Maaş
ı
,
Vekâleti
Kaymakam
Tahrirat Kâtibi
Nüfus Memuru
Nüfus Kâtibi
u
9
Aded
Memuriyetin nev'l
11
10 MART 1954
(Resmî Gazete)
Kabul tarihi : 9/3/1954
Madda 1 — Türkiye'nin müdafaasının takviyesi zımnında İngiltere
ve Fransa Hükümetlerinden muhtelif tarihlerde temin edilen teslihat
1 redileri yc diğer askerî borçların ta^ıamen ve nihai olarak tasfiyesini
teminen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Fransa Cumhuriyeti ve ingil­
tere Birleşik Kıratlığı Hükümetleri arasında Ankara'da mektup ve nota
Aşağıda metni yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildir­
mekle şeref duyarım.
«Türkiye Hükümetinin Fransız Hükümetine 25 000 000 sterlinlik
1939 tarihli 'Yeslihat Kredisi Anlaşmasından mütevellit borcunun tam ve
nihai olarak tasfiyesini temin etmek gayesiyle hareket eden Hükümeti­
min aşağıdaki ibra Anlaşmasını kabul etmekte olduğunu arz etmekle şe­
ref duyarım.
1° Türkiye Hükümeti, yukardaki borcun tesviyesi zımnında Fransa
Hükümetine 3 senede 3 müsavi taksitte Türk parası ile tediyesi meşrut
225 000 sterlin tediye edecektir. Yıllık taksitler 75 000 er sterlin olacak­
tır.
2° işbu Anlaşma mukabilinde, Fransa Hükümeti, yukarda zikre­
dilen borçtan mütevellit alacağından feragatle Türk Hükümetini bu borç­
tan doğan her türlü vecibelerinden ibra eder. Fransa Hükümeti, ayrıca,
ileride bu hususta hiçbir mutalebede bulunmamayı da taahhüt eyler.
3° Birinci maddede bahis mevzuu edilen senelik taksitler, her vâ­
denin hulû'ilndcn bir gün evvel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca
İngiliz lirasıaa tatbik edilen alış kuru üzerinden Türk lirasına tahvil edi­
lecektir, i l k senelik taksitin tediyesi 10 Mart 1954 tarihinde icra edilecek
ve mütaakıp iki taksit de sırasiyle 10 Mart 1955 ve 10 Mart 1956 tarih­
le! inde ödenecektir.
10 MART 1954
Sahife: 8541
JjReamî Gazete)
4-° Bu senelik taksitlerden tahassul edecek Türk liraları, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Fransa Büyük Elçiliği adına açı­
lacak bir hesaba ödenecektir. Mezkûr Türk liraları, Türkiye'de Fransız
Büyük Elçiliği tarafından, Fransız Hükümetinin tâyin edeceği Fransız
Kültür müesseseleri ve hastanelerine ait işlerde, Türkiye'de mer'i mev­
zuata uygun olarak serbestçe kullanılabilecektir.
Yukardaki hususat hakkında mutabakatımızın tarafıma
sini rica eder ve bu vesile ile hürmetlerimi teyideylerim.»
bildirilme­
il-i Hükümet arasında varılan ve bugünkü tarihle mcr'iyete girecek olan
bir Anlaşma olarak telâkki buyurulmasmı teklif eylemekle şeref duyarım.
En derin saygılarımın kabulünü rica ederim. Ekselans.
Ekselans
Bay Hasan Polatkan
Maliye Vekili
Ankara
Metni yukarda yazılı Anlaşma hakkındaki mutabakatımı-bildirir bu
vesile ile hürmetlerimi teyideylerim.
S. E . M . J. Tarha de
Saint - Hardouin
Fransa Büyük Elçisi
Ankara
Ekselans,
Meali aşağıda aynen dereolunan 11 Şubat tarihli ve (1) sayılı nota­
larının alındığını Ekselanslarına bildirmekle şeref duyarım :
İngiltere
No. 1
Ankara : 11 Şubat 1954
Maliye Vekili
Büyükelçiliği
Ankara
11 Şubat 1954
Ekselans,
Aşağıda gösterilen borçların tam ve nihai olarak tasfiyesini temin
etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şi­
malî irlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti temsilcileri arasında 7 A ğ u s t o s
1953 tarihinde Ankara'da imzalanan Prensip Anlaşması gereğince bu
kere aşağıda yazılı hususlarda bir anlaşmaya varıldığını Ekselanslarına
bildirmekle şeref duyarım.
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Birleşik Kırallık Hükümetine:
(a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Kırallık Haşmetmeapları
Hükümeti arasında 27 Mayıs 1938 tarihinde Londra'da imzalanan Anlaş­
ma hükümleri gereğince verilen 6 milyon sterlinlik Esliha kredisinin; (b)
ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti, Büyük Britanya ve Şimalî irlanda
Birleşik Kırallığı Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında
19 Ekim 1939 tarihinde Ankara'da imzalanan «Hususi Anlaşma» hüküm­
leri gereğince verilen 25 milyon sterlinlik Teslihat Kredisinin; (c) ve
mezkûr Anlaşmalarda derpiş edilen meblâğlardan fazla olarak yapılan
her hangi bir veya bütün tediyelerin; (d) ve 31 Ocak 1943 tarihinde Adana'da yapılan görüşmelerde alman kararların tatbikatı neticesinde Tür­
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin zimmetine terettübeden bilcümle borç­
ların; (e) ve bunlar haricinde Birleşik Kırallık Hükümeti veya Hükü­
met dairelerince bu kredilere munzam olarak verilen muhtelif malzeme
ile yapılan hizmetler, tesisat ve nakliyattan mütevellit diğer bütün borç­
ların tamamen ve nihai olarak tesviyesi zımnında yedi senede ve yedi
müsavi taksitte Türk parasiyle tediyesi meşrut £ 7 500 000 (yedi milyon
beş yüz bin) sterlin ödemeyi taahhüt eder. Böylece her yıl taksiti
£ 1 071 428, 11/5 sterlindir.
2. Birleşik Kırallık Hükümeti, zikri geçen £ 7 500 000 sterlin mu­
adili Türk lirası tediyesini nazarı itibara alarak yukardaki birinci mad­
denin (a) ilâ (e) bentlerinde yazılı bütün kredi ve borçlardan ve bu kredi
ve borçlara mütaallik kâffei mutalebatından feragatle Türkiye Hüküme­
tini işbu alacak ve taleplerinden mütevellit bütün vecibelerinden ibra eder.
3. Yukarda bahsedilen £ 1 071 428, 11/5 sterlinlik yıllık taksitler,
her vâdeden bir g ü n evvel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ster­
line tatbik edilen alış kuru esası üzerinden Türk lirasına çevrilerek Tür­
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Birleşik Kırallık Hükümeti adına
açılacak bir hesaba yatırılacaktır, ilk taksitin tediyesi 10 Mart 1954 ta­
rihinde yapılacak ve mütaakıp yıl taksitlerinin vâdeleri de mütaakıp se­
nelerin aynı tarihlerinde hulul edecektir.
4. Yıllık taksitlerden mütehassıl Türk liraları Birleşik Kıraliığm
dahilî istihlâkine mahsus her cins Türk malı mubayaasında serbestçe
kullanılabilecek ve gerek Birleşik Kırallık Hükümeti gerek Birleşik Kı­
ratlıkta mukim hususi tüccarlar tarafından yapılacak bu nevi muba­
yaalarda serbestçe kabul olunacaktır.
Birleşik Kırallık Haşmetmeapları Hükümetinin yukarda yazılı hu­
susları kabul ettiğini teyid eyler ve Türk Hükümetince de kabule şayan
bulunduğu takdirde işbu nota ile Ekselanslarının bu konudaki cevabının
«Aşağıda gösterilen borçların tam ve nihai olarak tasfiyesini temin
etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şi­
mali irlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti temsilcileri arasında 7 A ğ u s ­
tos 1953 tarihinde Ankara'da imzalanan Prensip Anlaşması gereğince
bu kere aşağıda yazılı hususlarda bir anlaşmaya varıldığını Ekselansla­
rına bildirmekle şeref duyarım.
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Birleşik Kırallık Hükümetine :
(a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Kırallık Haşmetmeapları
Hükümeti arasında 27 Mayıs 1938 tarihinde Londra'da imzalanan /-nlaşma hükümleri gereğince verilen 6 milyon sterlinlik Esliha Kredisinin;
(b) ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti, Büyük Britanya ve Şimali ir­
landa Birleşik
Kırallığı Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
arasında 19 Ekim 1939 tarihinde Ankara'da imzalanan «Hususi Anlaş­
ma» hükümleri gereğince verilen 25 milyon sterlinlik Teslihat Kredisinin;
(c) ve mezkûr Anlaşmalarda derpiş edilen meblâğlardan fazla olarak
yapılan herhangi bir veya bütün tediyelerin; ,(d) ve 31 Ocak 1943 tari­
hinde Adana'da yapılan görüşmelerde alman kararların tatbikatı netice­
sinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin zimmetine terettüb eden bil­
cümle borçların; (e) ve bunlar haricinde Birleşik Kırallık Hükümeti veya
Hükümet dairelerince bu kredilere munzam olarak verilen muhtelif mal­
zeme ile yapılan hizmetler, tesisat ve nakliyattan mütevellit diğer bütün
borçların tamamen ve nihai olarak tesviyesi zımnında yedi senede ve
yedi müsavi taksitte Türk parasiyle tediyesi meşrut £ 't 500 000 (Yedi mil­
yon beş yüz bin) sterlin ödemeyi taahhüt eder. Böylece her yıl taksiti
£ 1 071 428,11/5 sterlindir.
2. Birleşik Kıralhk Hükümeti, zikri geçen £ 7 500 000 sterlin mu­
adili Türk lirası tediyesini nazarı itibara alarak yukardaki birinci mad­
denin (a) ilâ (e) bentlerinde yazılı bütün kredi ve borçlardan ve bu kredi
ve borçlara mütaallik kâfi'ei mutalebatından feragatle Türkiye Hükü­
metini işbu alacak ve taleplerinden mütevellit bütün vecibelerinden ibra
eder;
3. Yukarda bahsedilen £ 1 071 428,11/5 sterlinlik yıllık taksitler,
her vâdeden bir g ü n evvel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ster­
line tatbik edilen alış kuru esası üzerinden Türk lirasına çevrilerek Tür­
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Birleşik Kırallık Hükümeti adına
açılacak bir hesaba yatırılacaktır, ilk taksitin tediyesi 10 Mart 1954 tari­
hinde yapılacak ve mütaakıp yıl taksitlerinin vâdeleri de mütaakıp se­
nelerin aynı tarihlerinde hulul -edecektir.
4. Yıllık taksitlerden mütehassıl T'irk liraları Birleşik Kıraliığm
dahilî istihlâkine mahsus her cins Türk malı mubayaasında serbestçe kul­
lanılabilecek ve gerek Birleşik Kırallık Hükümeti, gerek Birleşik Kırallıkta mukim hususi tüccarlar tarafından yapılacak bu nevi mubayaalar­
da serbestçe kabul olunacaktır.
Birleşik Kırallık Haşmetmeapları Hükümetinin yukarda yazılı hu­
susları kabul ettiğini teyid eyler ve Türk Hükümetince ele kabule şayan
bulunduğu takdirde işbu nota ile Ekselanslarının bu konudaki cevabının
iki Hükümet arasında varılan ve bugünkü tarihle mer'iyete girecek olan
bir Anlaşma olarak telâkki buyurulmasmı teklif eylemekle şeref duyarım.»
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yukardaki hususlarda mutabık
olduğunu Ekselanslarına arz etmekle şeref duyarım.
E n derin saygılarımın kabulünü rica ederim. Ekselans.
Ekselans
Maliye Vekili
Sir James Bov/ker, K. C. M . C ,
ingiltere Büyükelçisi
Ankara
Sahife: 8542
(Resmî Gazete)
İngiltere
No. 2
(No. WK. 1153111)
Büyükelçiliği
Ankara
ıı Şubat 195!
10 MART 1954
f
Ekselans;
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Birleşik Kıratlık Plükümetlue kar­
şı mevcut borçlarının tesviyesi zımnında Büyük Britanya ve Şimalî ir­
landa Birleşik Kırallığı Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
arasında bugün teati clunan notalara atfen Birleşik Kırallık Hükümeti­
nin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini; mezkûr mi alarm birinci madde­
sinde yazılı :
(a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Kırallık Plaşmetnıeapları Hükümeti arasında 27 Mayıs 1938 tarihinde Londra'da imza­
lanan Anlaşma hükümleri gereğince verilen 6 milyon sterlinlik Esliha
Kredisi; (b) ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti, Büyük Britanya ve Şi­
mali irlanda Birleşik Krallığı Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükü­
meti arasında 19 Ekim 1939 tarihinde Ankara'da imzalanan «Hususi An­
laşma» hükümleri gereğince verilen 25 milyon sterlinlik Teslihat Kredisi;
(c) ve mezkûr Anlaşmalarda derpiş edilen meblâğlardan fazla olarak
>apıb.a herhangi bir veya butüji «ediyJer; (d) ve 31 Ocak 19«S tarüılnÛ3 Adaııa'dıı yapılan görüşmelerde alman kararların tatbikatı neticesin­
de Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin zimmetine terettübeden bilcümle
borçlar; (e) ve bunlar haricinde Birleşik Kırallık Hükümeti veya
Hükümet dairelerince bu kredilere munzam olarak verilen muh­
telif malzeme ile yapılen hizmetler, tesisat ve nakliyattan mütevel­
lit diğer bütün borç" ar çerçevesi dâhilinde akdedilen mukavelelerden do­
layı Vickers - Armstrongs Limited'e (Ve keza mevcut olduğu takdirde
Birleşik Kııallığm diğer istihkak sahiplerine) karşı olan bilcümle veci­
belerinden tam ve ka'tî bir şekilde ibra etmeyi kabul eylediğini Ekselans­
larına teyid eylemekle şeref duyarım.
Birleşik Kırallık Hükümeti alacakları meblâğları tesbit
re Vickers - Armstrongs Limited ve mevcut olduğu takdirde
kak sahipleriyle bit anlaşma yapacak ve adı geçen Şirkete
olduğu tekdirde diğer istihkak sahiplerine ödenecek olan
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine bildirecektir.
etmek üze­
diğer istih­
ve mevcut
meb'âğları
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu mebaliği Birleşik Kırallık Hü­
kümetine ödenmesi iktiza eden ve bu bildirimi takibeden £ 1 071 428,11/5
sterlinlik yıl taksitinden tenzil edecek ve notaların üçüncü maddesinde
yazılı esaslar dâhilinde Türk lirasına çevirerek mezkûr yıl taksiti tari­
hinde istihkak sahipleri hesabına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası­
na Türk lirası olarak yatıracaktır.
Birleşik Kırallık Hükümetine taallûk eden mebaliğ böylece bahis
konusu Vickers' - Armstrongs Limited'e ve diğer ilgili istihkak sahiple­
rine tediye edilen meblâğlar düşüldükten sonra kalan bakiyeye inhisar
edecektir.
Vickers - Armstrongs Limited ile ve mevcut ise diğer istihkak sa­
hipleri hesabına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ödenmiş bu­
lunan Türk liralarının istimali notaların dördüncü maddesinde yazılı esas­
lar dâhilinde icra edilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, birinci paragrafta yazılı ibrayı na­
zarı itibara alarak yukarda zikredilen kredi ve borçlar çerçevesi dâhilin­
de aktedilen mukavelelerden dolayı Vickers - Armstrongs Llmited'den bir
mutalebede bulunmamayı ve mezkûr Şirketin Biıleşik Kıralbk da elinde
bulunan malzemeyi Şirkete terketmeyi ve yukarda bahsi geçen muka­
veleler dolayıslyle Londra Osmanlı Bankasınca verilen 9 numaralı
£ 13 911,-/- sterlimik 10 numaralı £ 16 881,-/- sterlinlik ve G767 numa­
ralı £ 10 000,-/- sterlinlik garanti mektuplarım işbu notaların teatisi tari­
hinden itibaren en geç bir ay içinde adı geçen bankaya iade etmeyi kabul
eder.
Yukarda yazılı hususlar Türkiye Hükümetince de kabule şayan bu­
lunduğu takdirde işbu nota ile Ekselanslarının bu konudaki cevaplanılın
iki Hükümet arasında bugünkü tarihle mer'iyete girecek bir Anlaşma
olarak kabul edilmesini ve yukarda sözü edilen notaların teatisi suretiy­
le varılan Anlaşmanın bir cüz'ü mütemmimi olarak telâkki edilmesini
teklif eyleneklc şeref duyarım.
Ankara : 11 Şubat 1954
Ekselans,
Meali aşağıda aynen dereolunan 11 Şubat tarihli ve (2) sayılı no­
talarının alındığını Ekselanslarına bildirmekle şeref duyarım :
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Birleşik Kırallık Hükümetine
karşı mevcut borçlarının tesviyesi zımnında Büyük Britanya ve Şimali
irlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
arasında bugün teati olunan notalara atfen Birleşik Kırallık Hükümeti­
nin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini; mezkûr notaların birinci madde­
sinde yazılı: (a) Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Birleşik Kırallık
Haşmetmeapları Hükümeti arasında 27 Mayıs 1938 tarihinde Londra'da
imzalanan Anlaşma hükümleri gereğince verilen 6 milyon sterlinlik es­
liha kredisi; (b) ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti, Büyük Britanya ve
Şimali irlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hü­
kümeti arasında 19 E k i m 1939 tarihinde Ankara'da imzalanan «Hususi
Anlaşma» hükümleri gereğince verilen 25 milyon sterlinlik tslihat kredisi;
(c) ve mezkûr anlaşmalarda derpiş edilen meblâğlardan fazla olarak ya­
pılan herhangi bir veya bütün tediyeler; ı(d) ve 31 Ocak 1943 tarihinde
Adana'da yapılan görüşmelerde alınan kararların tatbikatı neticesinde
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetinin zimmetine terettübeden bilcümle
borçlar; (e) ve bunlar haricinde Birleşik Kırallık Hükümeti veya Hükü­
met dairelerince bu kredilere munzam olarak verilen muhtelif malzeme
ile yapılan hizmetler, tesisat ve nakliyattan mütevellit diğer bütün borçlar
çerçevesi dahilinde akdedilen mukavelelerden dolayı Vickers - Armstrongs
Limited'e (Ve keza mevcut olduğu takdirde Birleşik Kıralhğın diğer is­
tihkak sahiplerine) karşı olan bilcümle vecibelerinden tam ve kati bir
şekilde ibra etmeyi kabul eylediğini Ekselanslarına teyideylemekle şe­
ref duyarım.
Birleşik Kırallık Hükümeti alacakları meblâğları tesbit etmek üze­
re Vickers - Armstrongs Limited ve mevcut olduğu takdirde diğer is­
tihkak sahipleriyle bir anlaşma yapacak ve adı geçen Şirkete ve mev­
cut olduğu takdirde diğer istihkak sahiplerine ödenecek olan meblâğları
Türkiye Cumhuıiyeti Hükümetine bildirecektir.
Türkiye Cumhuriyeti, Hükümeti bu mebaliği Birleşik Kırallık Hü­
kümetine ödenmesi iktiza eden ve bu bildirimi takibeden £ 1 071 428,11/5
sterlinlik yıl taksitinden tenzil edecek ve notaların üçüncü maddesinde
yazılı esaslar dâhilinde Türk lirasına çevirerek mezkûr yıl taksiti tari­
hinde istihkak sahipleri hesabına Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka­
sına Türk lirası olarak yatıracaktır.
Birleşik Kırallık Hükümetine taallûk eden mebaliğ böylece bahis
konusu Vickers - Armstrongs Limited'e ve diğer ilgili istihkak sahip­
lerine tediye edilen meblâğlar düşüldükten sonra kalan bakiyeye inhisar
edecektir.
Vickers - Armstrongs Limited ile ve mevcut ise diğer istihkak sa­
hipleri hesabına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına ödenmiş bulu­
nan Türk liralarının istimali notaların dördüncü maddesinde yazılı esas­
lar dâhilinde icra edilebilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, birinci paragrafta yazılı ibrayı na­
zarı itibara alarak yukarda zikredilen kredi ve borçlar çerçevesi dâhilin­
de aktedilen mukavelelerden dolayı Vickers - Armstrongs Limited'den
bir mutalebede bulunmamayı ve mezkûr Şirketin Birleşik Kırallıkta
elinde bulunan malzemeyi Şirkete terketmeyi ve yukarda bahsi geçen
mukaveleler dolayısiyle Londra Osmanlı Bankasınca verilen 9 numaralı
£ 13 911,-/- sterlinlik, 10 numaralı £ 16 881,-/- sterlinlik ve G767 numaralı
£ 10 000-/- sterlinlik garanti mektuplarım işbu notaların teatisi tarihin­
den itibaren en geç bir ay içinde adı geçen bankaya iade etmeyi kabul
eder.
Yukarda yazılı hususlar Türkiye Hükümetince de kabule şayan bu­
lunduğu takdirde işbu nota ile Ekselanslarının bu konudaki cevaplarının
iki Hükümet arasında bugünkü tarihle mer'iyete girecek bir Anlaşma
olarak kabul edilmesini ve yukarda sözü edilen notaların teatisi suretiyle
varılan Anlaşmanın bir cüz'ü mütemmimi olarak telâkki edilmesini tek­
ili eylemekle şeref duyarım.»
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yukardaki hususlarda mutabık
olduğunu Ekselanslarına arz etmekle şeref duyarım.
En derin saygılarımın kabulünü r'ca edeıim. Ekselans.
En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Ekselans.
Ekselans.
Bay Hasan Polatkan.
Maliye Vekili.
Ankara.
Ekselans
Sir James Bowker, K . C. M . C.,
ingiltere Büyükelçisi
Ankara
Maliye Vekili
(Resmî Gazete)
O MART 1954
İLÂNLAR
3 — Malın muhammen bedeli F . O. B. teslim beher tonu 200,— lira­
V l . M . V . 1 N o . lu Satın A l m a Komisy ıııı
Başkanlığından
dır.
Askerî birlikle! ıntiyacı İçin kapalı zarf ı n ı l l ile ihaleye konu;c.ıi
0 ton taze baklaya teklif edilen fiyat Âmin taca Pahalı £öıi;!(!a{;"r
n tekrar kapalı z'uf usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhalesi Aşağıda gösterilen gün ve saattedir.
Evsaf ve şartlar her gün Komisyonda ve İstanbul Vn-'a/nn Aın,
;i ilân kısmında görülebilir.
100 ton taze bakla bir mütaahhide ihale edilebileceği gibi 5i' şer
•ıluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir.
İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar tck^ı
i'ktuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri.
Cinsi
•e sakız bakla
Miktarı T. fiyatı T . tutarı G. teminatı
Kilo
Kr.
Lira
Lira
İhale gün ve SL.aı
100.000
45
45.000
3.375
19/3/iü54~5~de~ ~
955
/ t-,.
1
Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı gösterilen 5'
ı taze erik kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
İhalesi hizasında gösterilen gün ve saattedir.
Evsaf ve şartlar her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Âmirliilân kısmında görülebilir.
İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar tekht
ıktuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri.
Cinsi
e eriK
Miktarı T. fiyatı T. tutarı G. teminatı
Kilo
Kr.
Lira
Lira
İhale gün ve saati
50.000
50
25.000
1.875
19/3/1954 11 de
956 / 4-3
4 — Geçici teminat 25.000,— liradır.
5 — Bu işe dair şartnameler Ankara'da Umum Müdürlük Ekonoım' Iş'eıi Müdürlüğünden (Telefon 26895) İstanbul'da Galata Kemeraltı
Cad. Zürefa. ıSokak 41 numaradaki Yollama Memurluğundan bedelsiz ola­
ra': verilir veya buralarda görülebilir.
1129 / 4-1
•
Karaman C. Müddeiumumiliğinden :
1 — Karaman Merkez Ceza Evinin 1 Mart 1954 tarihinden 28 Şubrı . 19U4 sonuna kadar bir yıllık ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ek­
şitmeye konulmuştur.
2 — Alınacak ekmeğin evsafı Hükümetçe kabul ve tâyin edilmiş
t s/a-iuiıid.ıiı undan mamul ekmek evsafı ve numunesine uygun ve buı..r> .-...tiina vc iuıll hazır kabul edilmiş bulunan 79 - 81 randumanlı unı", ı nı....ıul ekmek tutulması şarttır.
3 — Ekmeğin beheri' 750 şer gramlık olmak üzere günlük mevcut
•r.- yoc nispetinde alınacaktır.
4 — Muhammen miktarı yevmi en aşağı (100) itibariyle bir yıllık
( 3 6 T > Û Û ) aded ve hali hazır rayiç 25 kuruş 64 santim
üzerinden (9358)
Ura (60) kuruş ve en yukarı yevmi (150) aded olarak bir yıllık (54750)
aded rayiç üzerinden bir yıllık tutarı (14037) lira 90 kuruştur bu mik­
tar mevcuda göre azalıp çoğalabilir.
5 — Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk hesabiyle (1052) lira 84
kuruştur.
6 — İhale 20/3/1954 Cumartesi günü saat 10 da Karaman C. Müd­
deiumumiliğinde toplanarak Komisyon tarafından icra edileeektA*.
İsteklilerin bugün saatte teminat veya banka mektupları gibi mu­
teber vesikalariyie birlikte Komisyona müracaat etmeleri ve bu husus­
taki şartnameyi öğrenmek' isteyenlerin her zaman Karaman Ceza E v i
Müdürlüğünden öğrenebilecekleri duyurulur.
1074 / 4-3
1
_—
Nafıa Vekâletinden :
Çayeli betonarme iskelesi inşaatı işi kapaiı zarfla teklif almak suiyle ve birim fiyatı esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur.
1 — Bu işin tahmin edilen keşif bedeli (350.000,—) lira olup mu-Lkat teminatı (17.750,—) liradır.
2 — Eksiltme 2/4/1954 Cuma günü saat 16 da Demiryollar ve L i nlar İnşaat Reisliğinde Komisyon odasında yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı (20) liranın malsandıklarma yatırıldığına dair
racak vezne makbuzu karşılığında Demiryollar ve Limanlar İnşaat
iresinden tedarik olunabilir.
4 — Eksiltmeye girmek isteyenler, bu işlerin teknik öneminde, bir
iyi bir surette başardığını, idare veya kontrol ettiğini ispata yarar
;ikaları ile birlikte eksiltme gününden en az üç gün evvel (Tatil günı hâriç) yazı ile Vekâletimize müracaat ederek ehliyet vesikası iste•lerl ve alacakları ehliyet vesikasını teklif zarflarına koymaları şarttır.
5 — İstekliler teklif zarflarını eksiltme şartnamesinde yazılı şekilde
-ırlayarak eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Rpğine vermiş olmaları lâzımdır. Postada vâki olacak gecikmeler naı itibara alınmaz.
1104 / 4-1
• — — •
•Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden :
Granüle süper - fosfat satın alınacak
1 — Şartnamesindeki fennî vasıfları haiz en az 1000 ve en çok 3500
granüle süperfosfat pazarlıkla satın alınacaktır.
2 —• Pazarlık 26 Mart 1954 Cuma günü saat 15 de Ankara
stürk Bulvarı 261 numaradaki Umum Müdürlük binasında toplanacak
letim Komisyonunda yapılacaktır.
.
Devlet Demiryolları İşletmesinden :
450 ton karpit alınacak
300 ton 25 - 50 m/m lik karpit ve 150 ton 2 -7 m/m lik karpit teklif
verme suretiyle satın alınacaktır.
Tekliflerin en geç 13/4/1954 Salı günü saat 17 ye kadar İdare Mer­
kezinde Malzeme Dairesi Reisliğine verilmiş olması lâzımdır.
Şartnamesi 250 kuruş mukabilinde Ankara'da Merkez, İstanbul'da
Haydarpaşa veznesinden temin edilebilir.
1061 / 2-2
Ardeşen Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Esas No. 953/ 94
Karar No. 953/107
Dâvâlı: Ardeşen Kazasının Siyat Köyünden Hamut oğlu 1320 do­
ğumlu Osman Yapıcı tarafına:
Ardeşen'in Siyat Köyünden Mehmet kızı Osman karısı Fadime Y a ­
pıcı tarafından terk sebebile aleyhinize açılan boşanma dâvasının Arde­
şen Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılıp bitirilen muhakemesi sonunda;
14/12/1953 gün 953/94 esas 953/107 sayılı kararı ile boşanmanıza
karar verilmiş olup, mezkûr karar adınıza tebliğ edilmişse de yirmi
beş sene evvel Rusyalya gitmiş ve halen nerede bulunduğunuz belli
olmadığından bilâ tebliğ iade edilmiş bulunması karşısında Resmî Gazete
ile ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde bir itirazınız varsa temyize
başvurmadığınız takdirde boşanmanıza dair kararın kesbikatîyet edeceği
tebliğ ve ilân olunur.
1081
MILLI PIYANGO
128057. İ28037, 128077, 128057, 125C97, .128117, 12823 7, 128317
128" 17, 128517, 128617, 128717, 128817, 128917, 129017, 138017
148017, 158017, 168017, 178017, 188017, 198017, 228017, 328017
428017.
7 Mart 1954 çekilişinde ikramiye
kazanan numaralar
Tam biletler ikramiyelerin tamamını, yarım biletler ikramiyeleryansını, çeyrek biletler ikramiyelerin dörtte birini alırlar.
Çekiliş tariki : 7 M a r t 1954
Çekiliş saati : 13.30
Çekildiği yer : Ankare
128011 Kamara
004898 Numara
02G786 Numara
08533 Ï Numara
16d6û3 Numara
í H t ó ï Numara
028140 Numara
12(jjS0 Numara
136304 Numara
259736 Numara
2 Ï I 5 5 3 Numara
219302 Numara
28¿045 Numara
3i2i'22 Numara
383070 Numara
3G&1G0 Numara
Urfa Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
100.000 lira
20.003 lira
20.030 lira
20.W0 lira
2Ö.C00 lira
20.000 slî°a
10.000 iira
10.000 iira
10.000 lira
10.000 iira
10.000 iira
10.000 iira
10.000 lira
10.000 iira
10.000 kra
10.000 lira
953/427
Urfa Hazinei Maliyesi tarafından Kulak Köyünden Mustafa oğlu
İsa Amaç, Hasan oğlu Mehmet Kurt, Şahin oğlu Bozan ve Müslüm oğlu
Ile¿an aleyh.eı.nc açmış oldukları tazminat
dâvasında ikametgâhlar
mevcut olmadığından davetiye tebliğ edilmediğinden gazete ile ilânın
karar verildiğinden 12/3/1954 günü mahkemede bulunmaları veya ken
dilerin; bir vekil.e temsil ettiımeleri davetiye yerine kaim olmak üze
re ilân olunur.
1 1 0 6
Beşiri Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Beş bin lira ikramiye kazanan uurnaraiar
022307, 033422, 07-1848, 147816, 150457,
230726, 276233, 2/7002, 1.94566, 299351,
417679, 436294, 445393, 488094.
2066C7, 219074,
3:14339, 353433,
22509G,
381570,
İki bin IL'a ikramiye k&zanaa numaralar :
011323,
090407,
161045,
2İ5125,
330212,
393393,
481713,
014500,
092176,
162068,
253207,
350000,
397908,
492707.
G23'ii7, 02 .'637,
1x5025, 124741,
itibcKİ, 188357,
267527, 2906^,3,
35392-, 3G3265,
42330i, 437Ö44,
050616, 0G53C9,
127292, 129110,
21595i, 220379,
292G23, 293503,
373735, 379-Q7,
443883, 450333,
069330, 089588,
152525, 159386,
229363, 239638,
300893, 301950,
381468, ,191074,
4Q4125, 47 3989,
Esas No : 953/130
Aslen Bursa nın İnegöl Hazasına bağlı Sinan Bey Mahallesinden oluş
halen M . T. A . Kampında Ateiyede Demir kısmında çalışan Mehmet oğ
Iu Cemil Kanat tarafından aslen Trabzon İline bağlı Of İlçesinden olu]
i-'at.Tınnda İnşaat kısmında çalışmakta İken semti meçhule savuşan ma
rangoz ufiaeı Tahsin Tosun ve Batman Yeni Rafinerisinde mühendi
ln-iılrol r i k ı o t Glinek aleyhine ikame edilen 1025 lira alacak dâvasınıı
Bc;;ri Asliye 3 .. ^.uk Mahkemesinde yapılmakla olan muhakemesinde;
Yukarda ismi yazı.ı dâvâlılardan Tahsin Tosun adına çıkarılan da
vetireye vuıiien rncL.ruh.aUa dâvâlının Batman'daki adresini terk ederel
E O I I K İ meçhule gittiği anlaşıldığından adına ilânen davetiye tebliğine ka
rar verilmiş olmakla adı geçenin 16/3/1954 Salı günü saat 9,30 da mah
kemede nazır bulanması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi, aks
halde ad.ııa ilânen gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmalüzere ilân olunur.
Bin i k a Líranaíyc kazanan namavalar :
003258,
036260,
070654,
119889,
167845,
190946,
244331,
288419,
344067,
378113,
401132,
423941,
483707,
005549,
048206,
074589,
131479,
1705C3,
192241,
254067,
28847i,
345028,
384979,
401923,
429063,
487G33,
011 i 79,
05C6S8,
078SS2,
134171,
179361,
19819i,
2307-12,
291832,
340471,
386339,
407596,
432895,
494444,
018586,
057520,
0S43S0,
136/27,
Yi 9820,
2152G4,
265165,
295445,
34S039,
387C93,
409174,
43921G,
499679.
020251,
058157,
G9S009,
146984,
179770,
218501,
272883,
323754,
354762,
3S9İ33,
409364,
437X07,
C2S215,
059339,
101215,
152472,
1&JG86,
2Ü3799,
274146,
327437,
356314,
393559,
413938,
470071,
1 1 1 6 / 1 - 1
028760,
061416,
103907,
154137,
185403,
227765,
277112,
330349,
359<İ25,
394228,
416205,
472147,
030925,
069768,
115726,
16481.8,
1907C9,
239764,
283082,
33 i 238,
366540,
399171,
413121,
472483,
M ı ngen Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
954/13 '
Mengen'in Hayranlar Köyünden A l i Erdoğan tarafından açılan gay
rraenkul tebcili davacının yapılmakta olan duruşması sırasında aşağıda
durumu yapılı gayrimenkulun tescili istendiğinden üzerinde hak iddia
e 1, n ı o r . j L u : : ı : müs-itelenyle bir ay zarfında hâkimliğimize itirazda
bulunmaları .uzumu ilân olunur.
Köyü : Hayranlar, mevkii: Yunuslar Mahallesi, cinsi: Bir bap ve
ittisalinde bahçe, Kıymeti : (2000), Hududu : Sarkan Köy içi, garben yol,
cenjben yol, şimalen yol ile mahdut.
Yüz lira ikramiye kazanan numaralar :
1103
Son üç rakamı 2«>1 ile nihayet bulan 500 numara yüzer lira.
Son üç rakamı 558 ile nihayet bulan 500 numara yüzer lira.
Y i r m i lira ikramiye kazanan numaralar :
Son i k i rakamı 20 ile nihayet bulan 5.000 numara yirmişer lira.
On lira ikramiye kazıman numaralar :
Son i k i rakamı 03 ile nihayet bulan 5.000 numara onar lira.
Son i k i rakamı 27 ile nihayet bulan 5.000 numara onar lira.
Beş lira ikramiye kazanan numaralar :
Son rakamı 0 ile nihayet bulan 50.000 numara beşer lira.
Son rakamı 4 ile nihayet bulan 50.000 numara beşer lira.
ikramiye kazanmışlardır.
400 lira teseLÎ mükâlata kazanan numaralar :
(100.000 liraya nazaran)
028017,
125017,
128014,
108017, 118017,
126017, 127017,
128015, 128016,
120017,
128007,
128018,
121017, 122017, 123017, 124017,
128010, 128011, 128012, 128013,
128019, 128027, 128037, 128047,
Şarköy Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
953/212
Şarköy İstiklâl Mahallesinden Mehmet Kara, Emine Albayrak, A l i
Afrazyac, ve Hatice Kızılay tarafından dâvâlılar Uçmakdere Köyünden
Gazi Gökcr, istiklâl Mahallesinden Memiş oğlu Şükrü Kara ile İstanbul'­
dan Kâm i! Göleıı aleyhine açılan taksim dâvasının yapılan yargılamasında
Dâva'ıiaıdan Memiş oğlu Şükrü Kara'nın adresi meçhul kaldığın­
dan narıma ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olduğundan dâvâlı­
nın yr.rj^aına gikıa olan 2/4/1954 Cuma günü saat 14 de mahkemede
b i ı i L J . . lıazır bulunması veya bir vekil göndermesi lüzumu tebligat maka^ım ı kaim olmak üzere tebliğ olunur.
1107
Kawefcaler. Derlet -Matbaa*
10 Mart 1954
RESMİ GAZETE
Sayı:8654
İÇİNDEKİLER
Kanunlar
Sayfa
6319 Türkiye ve Orta-Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün İhdası Hakkında Türkiye
Hükümetiyle Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu Arasında İmzalanan
(1) Sayılı Teknik Yardım Ek Arılaşmasının Tasdiki Hakkında Kanun
1
6320 Çavuş
Uzmandair
Çavuş
Kanunu
ithalâtve
işlerine
Sirküler
2
6321 Mahmudiye ve Çifteler Adiyle Yeniden İki Kaza Kurulması Hakkında Kanun
3
6322 Gölcük Kaza Merkezinin Değirmendere'den Gölcük Kasabasına Kaldırılması
Hakkında Kanun
4
6324 Yeniden (21) Kaza Kurulması Hakkında Kanun
4
6325 Yeniden 10 Kaza Kurulması Hakkında Kanun
9
6326 İngiltere ve Fransa Hükümetlerinden Temin Edilen Teslihât Kredileri ve Diğer
Askerî Borçların Tasfiyesi Hakkında İmzalanan Anlaşmaların Tasdikine Mütedair
Kanun
12
İlânlar
15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 863 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content