close

Enter

Log in using OpenID

daha fazlası - Ekonomi Bakanlığı

embedDownload
T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920
idare ve yazı işleri için
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat
Umum Müdürlüğüne
müracaat olunur
3 MAYIS
Sayı: 8100
CUMARTESİ
Bakanlar Kurulu Kararları
Türkiye ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasımda
Ticaret Anlaşması
Karar Sayısı: 14511
5/11/1951, 14/12/1951 tarihli ve 3/13834, 3/14110 sayılı
kararlarla
verilen yetfciye dayanılarak Federal A l m a n y a C u m h u r i y e t i Ticaret H e ­
yetiyle 16 Şuibat 1952 tarihinde A n k a r a ' d a imlaalanan ilişik Ticaret
ve
ödeme Anlaşmaları ile ekleri, üsteler, mektuplar, protokolılarm ve Tür­
k i y e Cumhuriyeti i l e Alimanya Devleti arasındaki 28 Mayıs 1929 tarihli
Konsolosluk Mukavelenamesinin, 12 Ocak 1927 t a r i h l i i k a m e t , Mukavele­
namesinin, 3 Eylül 1930 tarihli îadei Mücrimin Muahedenataesinin, 28
Mayıs 1929 t a r i h l i H u k u k i ve Ticarî Mevaddı A d l i y e y e mütaallik münasebatı mütekatoiliyeye dair mukavelenamenin, 27 Mayıs 1930 t a r i h l i T i ­
caret ve Seyrüsefain Mukavelenamesinin yalnız 6 ncı, 8 inci, 9
uncu,
l(|b fıkrası müstesna) 10 uncu, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 n c i ,
19 uncu ve 20 n c i maddelerinin yeniden yürürlüğe konulmasına
dair
teati olunan mektupların ve Torquay'de tanzim edilen karşılıklı
Türk
ve A l m a n taviz listelerinim yürürlüğe konulması hakkındaki I V
sayılı
protokolün onanması; Dışişleri Bakanlığının 25/2/1952 t a r i h l i ve 5109/59
sayılı yazısı üzerine, 5589 sayılı kain/unla süresi uzatılan 4582 sayılı k a ­
nunun 1 inci maddesine göre, B a k a n l a r K u r u l u n c a 26/2/1952 tarihinde
kararlaştınlımıştiır.
Türkiye Hükümeti ile A l m a n y a Federal Cumhuriyeti Hükümeti, i k i
memleket arasındaki t i c a r i mübadeleleri, A v r u p a İktisadi İşbirliği Teş­
kilâtı çerçevesi dâhilinde, daha geniş ölçüde artırmak ve geliştirmek
arzusu ile aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır :
Madde — 1
Türkiye ile A l m a n y a Federal Cumhuriyeti arasındaki m a l mltilbaıdeleieri her i k i memlekette c a r i u m u m i ithalât ve ihracat rejimlerine u y ­
gun olarak icra edilecektir.
Madde —- 2
Türkiye Hükümeti ve A l m a n y a Federal Cumhuriyeti
Hükümeti
1 Ocak 1952 ile 31 Aralık 1952 arasındaki devre zarfında işbu Anlaş­
m a y a ek A ve B listelerinde yazılı malıların i t h a l ve ihracı için, şayet b u
malların i t h a l veya ihracı önceden müsaadeye bağlı ise, gereken müsa­
adeyi karşılıklı olarak vereceklerdir.
i k i Âkıd Taraf, işbu Anlaşmaya ek A ve B listelerinin tahdidi m a ­
hiyette olmaması ve bunların 6 ncı maddede derpiş edilen Karana K o m i s ­
yon tarafından daima genişletilmeleri veya bunlara ilâveler yapılması
hususunda mutabıktırlar.
Madde — 3
26/2/1952
CUMHURBAŞKANI
C. BAY AR
H e r i k i Âkıd Taraf, karşılıklı m a l mübadelelerinde mâni veya tah­
didi tedbirler almamayı prensip olarak taahhüt ederler.
B u n u n l a beraber Âkıd T a r a f l a r d a n b i r i s i ithalat v e y a ihracata mü­
tedair olarak mâni veya tahdidi tedbirler a l m a k mecburiyetinde kalırsa
keyfiyet derhal 6 ncı maddede derpiş edilen Karma K o m i s y o n u n t e t k i k m a
arzedilecektiı.
1
Başbakan
A.MENDERES
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı V.
^ ^ g j g ^ ™ - F. L. KARAOSMANOĞLU
M. Savunma Bakanı
İçimleri Bakanı
H.KÖYMEN
F.L.KARAOSMANOĞLU
VI. Ekilim Bakanı
T.ÎLERl
Bayındırlık Bakanı
K.ZEYTİNOĞLU
Dışişleri Bakanı V.
RNASUHlOĞLU
Eko. ve Ticaret Bakanı
MUHLİS ETE
Adalet Bakanı
R.NASÜHlOĞLU
Maliye Bakanı
H.POLATKAN
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ
G. ve T. Bakamı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakara İşletmeler Bakanı V.
S.YIRCALI
N.ÖKMEN
S.KURTBEK
N.ÖZSAN
N-ÖZSAN
Madde — 4
İşbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında, Âkıd T a r a f l a r d a n her
i k i s i veya b i r i işbu Anlaşma ile i l g i l i ıçok taraflı b i r anlaşmaya iştirak
ettiği takdirde, i k i Âkıd Taraf b u Anlaşma hükümlerinin değiştirltoıeisi'
icap edip etımiyeceğini t e t k i k eyleyeceklerdir.
Madde — 5
T i c a r i mübadelelere ait ödemeler, bulgünkü tarihte imzalanan öde­
me Anlaşmasının hükümlerine göre i f a olunacaktır.
(Reuní Gut»)
«i«htf»- 3498
Avrupa Tediye Birliğinin Âkıd Taraflardan biri hakkında taliki ve­
ya Taraflardan birinin Birlikten çekilmesi veyahut da Birliğin tasfiyesi
halinde işbu Anlaşmanın 6 nçı maddesinde derpiş edilen Karma Komis­
yon talik, çekilme veya tasfiyenin muteber olduğu tarihten itibaren 45
gün içinde, hâsıl olan yeni vaziyeti tetkik etmek üzere, toplanacaktır,
îkl Âkıd Taraf mutabakata varamadıkları takdirde, Âkıdlardan her biri,
(iç ay evvel İhbarda buLunaraik işfbu Anlaşmayı feshetmek hakkını haiz
olacaktır.
Madde
Türkiye İle Almanya Federal Cumhuriyeti
arasında 16 Şubat 1952 tarihli Ticaret Anlaşması hükümlerine uyarak,
vasıfları yukarda yazılı emtianın —
Madde — 7
îşbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında her İki memleketin yet­
kili maıkamlarınca onanmış olup Anlaşmanın sona erdiği tarihte henüz
neticelendirilmemiş bulunan tdoari muameleler, işbu Anlaşma
hüküm­
leri gereğince tasfiye olunacaktır.
8
îkl Akıd Taraftan her biri, her iki taraftan sevkedllen mallar için,
İlişik Örneğe uygun bir mense şahadetnamesi lstiyebllecektir.
Bedeli 150 Doyçe Mankı aşmayan Türk mallan sevkıyatında ve be­
deli 100 Türk lirasını aşmayan Alman malları sevkıyatında menşe şaha­
detnamesi aranmıyacaJctır.
Tarih
A LİSTESİ
Türk malları
Alman İstatistik
No.
0601
ex 0705
10,59
90
O802 01
0806
0807
0809
ex 1208 90
0301 21-80
ex 0302
ex 1604
40-80
51-59
2205
Madde — 9
îşbu Anlaşma, Türküye ile Almanya için Amerika Birleşik
Dev­
letleri, Birleşik Kırallık ve Fransız Askeri Guvernörleri
arasındaki
15 Ocak 1949 tarihli Ticaret Anlaşması İle bunun tadilleri ve ekleri yerine
kaim olacaktır.
Madda — 10
îşbu Anlaşma 1 Ocak 1952 de yürürlüğe girecek ve 31 Aralık 1952
ye kadar muteber olacaktır. Süre sonu tarihinden üç ay evvel iki Akıd
Taraftan birisi tarafından feshi ihbar edilmediği takdirde, altı aylıkı
bir müddet için tecddt edilmiş sayılacaktır.
Şurası mukarrerdir ki, bu altı aylık müddet içinde işbu Anlaşmaya
ekli A ve B listelerinde yazılı kontenjanlar mukabil kıymetlerinin % 50 si
nispetinde muteber olacaklardır.
Altı aylık müddet için uzatılan Anlaşma, süre sonu tarihinden üç
ay önce haber verilerek feshedilmezse, senelik süreler için zımnen uza­
tılmış sayılacaktır. Bu takdirde, mıütaakıp devre zarfında tatbik edilecek
eşya listeleri üzerinde mutabakata varmak tiaere Karma Komisyon süre
sonu tarihine en geç altı hafta kala toplanacaktır.
i k i Akıd Taraf bir mutabakata varamadıkları takdirde, İM Taraf­
tan her biri Anlaşmayı 30 gün içinde feshetmek hakkını haiz olacaktır.
Ankara'da, 16 Şubat 1952 tarihinde, her iki dildeki metinler muteber
sayılmak üzere iMsi Türkıçe ve ikisi Almanca olarak dört nüsha tanzim
edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme eklidir.
Almanya Federal Cumhuriyeti
Hükümeti adına
(Dr. Hans Heinrich
Strack)
ex
J
a
m
;
.
S
a
k
a
k
N
o
Gümrük
tarife No.
1
6
7
13
108
111
139
:
385
Ağırlık gayrisafı
Kıymet
n-S-
Malın cinsi
Çiçek soğanı ve ilâh
F i ğ (tohumluk olarak kullanılacaklardan
gayri)
Portakal
Kavun dâhil yaş meyva
(herkese eşit muamele tatbik edilmek şartiyle, yasak edilme devrelerinin tesblti
hakkı mahfuzdur.)
Gıda sanayiinde kullanılan çekirdekler
Serbestleştlrilmiş olmadıkları müddetçe ta- ~\
ze veya tuzlu balıklar
jt
Tuzlu balıklar
J
Hava geçmeız şekilde kapalı kutular İçinde
konserve balıklar
Şarap :
içilen şarap
Sanayinle kullanılan şarap'
Likör
Kepek
Tütün döküntüsü
Lüle taşı
Talk
Kömür
Palamut hulâsası
Gülyağı
Defne yağı
Keten elyafı
E l ile düğümlü yün halı ve kilimler
Muhtelif mallar
30.000
20.000
300.000
30.000
100.000
75.000
50.000
60.000
100.000
50.000
250.000
100.000
15.000
25.000
p. m.
500.000
10.000
3.000
2.000
200.000
1.000.000
Türkiye'ye ithal olunacak Alman malları
75
93
İkametgâh
81,89
11,19
90
10
50
10
60
50
50
30,40
31
00
Senelik
kontenjan
dolar olarak
B LİSTESİ
Alan
Gönderen
Malın gönderileceği yol
ex
ex
ex
2209
2302
2401
2525
2527
2701
3201
3301
3301
5401
5801
5803
23
Menşe Şahadetnamesi
îsîm
İkametgah"
Sokak No:
Malıın cinsi
Ambalaj tarzı
Koli adedi
Marka numarası
— menşeli olduğunu tasdik eder.
Almanya Federal Cumhuriyetine ithal olunacak
Türk ve Alman temsilcilerinden terekküp edecek olan ve iki mem­
leket arasındaki ticari münasebetleri geliştlrmelk ve işbu
Anlaşmanın
tatbikından doğabilecek müşküllerin haili için lüzumlu tekliflerde bulun­
makla mükellef bir Karma Komisyon İki Âkıd Taraftan her hangi birinin
talebi üzerine toplanacaktır.
Türk Hükümeti
adına
(Fatin Rüştü Zorlu)
TaA
Alman
6
Madde
3 MAYIS 1958
387
390
115
389
İstatistik
No.
Malın cinsi
Senelik
kontenjan
dolar olarak
Yalnız damızlık aygır (Tarım Bakan­
lığının önceden müsaadesiyle)
Yalnız damızlık" boğa ve inek (Ta­
20, 21
rım Bakanlığının önceden müsaade­
siyle)
24
Yalnız damızlık koç ve koyun (Tarım
Bakanlığının önceden müsaadesiyle)
Yalnız damızlık kümes
hayvanları
34, 36
(Tarım Bakanlığının önceden müsaa­
desiyle)
Yalnız 1 K g . a kadar kutular içinde
60, 61
ambalajlı ve üzerinde çocuk gıdası ol­
duğunu bildiren etiketi havi koyu nıayl
halinde teksif edilmiş süt
209, 212-218 İşlenmiş deriler
Yalnız röntgencilere ve sanayicilere
265
mahsus deri eldiven
Yalnız telâ
389, 390
Yünden şerltçl ve kaytancı eşyası
]
393
İpekten ve suni ipekten şeritçi ve kay- |
457, 458
tancı eşyası
İ
Yalnız ihraç mallarının ambalajında (•
1331
•kullanılan pamuk kordelâ
|
Pamuktan şeritçi ve kaytancı eşyası |
1333
Pamuktan ocak fitili
J
1343
1
409, 411,
Yalnız makine ve sanayide kullanılan l
412
keçe ve keçeci mamulâtı
f
Yalnız pamuktan silindir keçesi
J
1337
3, 4
p. i n .
p. m.
p. m.
10.000
100.000
1.000
1.000
20.000
300.000
3 MAYIS 1952
Gümrük
tarife No.
istatistik
No.
118
418
394
395
1351/B
1358/B,
1357 B
400
433
1362, 1363
1437,1438
125
126
430
433
132
445
134
135
449, 449/A
450 - 452/B
365
1164
366
1İ73-1176/.A
368
369
1180 - 1 1 8 5
1186 - 1 1 9 1
371
1201 - 1 2 0 2
(Resmî Gazete)
Senelik
kontenjan
dolar o l a r a k
Maun cinsi
Yalnız yün ve p a m u k l a karışık yün- ]
den m a m u l İ ç çamaşırı (Sadeleri)
|
Yalnız p a m u k t a n erkek yakalıkları
fYalnız p a m u k t a n v a r i s çorapları
|
J
Sade veya m a k i n e işi i l e ajurlu v e - )
y a işlemeli pamuk veya keten men- [•
diller
J
Yalnız erkek için fötr şapka
{
Keçe şapka taslağı
|
Yalnız 400 dönyeden daha yukarı (400
dönye hariç) suni ipek ipliği
Yalnız paraşütlük
]
Yalnız korse imalinde kullanılan ipek, [
suni ipek ve diğer lifî maddeler ile f
mensuç kumaş
j
Yalnız f i l t r a s y o n d a kullanılan v a t k a
Yalnız 20 n u m a r a ve daha yukarı p e n - )
ye ve mako, t r i k o t a j , k o t o n perle p a - |
muk iplikleri
[
Yalnız 20 n u m a r a ve daha yukarı
f
Penye ve mako, t r i k o t a j ve 12 n u m a - |
r a ve daha yukarı koton perle i p l i k l e r i J
5 0 - 6 0 n u m a r a (50 v e 60 dâhil) p a ­
muk iplikleri
Yalnız a ğ ipliği
372
1204
173
278
546
869
Yalnız dekstrin
1
Yalnız f i l m ve hassas maddeler yapış- \
tomağa
mahsus müstahzar z a m k l a r j
250
757
258
769 - 772
Ömür o t u ( B i r a çiçeği)
F i d a n l a r ve aşı k a l e m l e r i (Tarım B a ­
kanlığının önceden müsaadesiyle)
T o h u m (Tarifenin hangi posisyonuna
girerse g i r s i n T a r ı m Bakanlığının ön­
ceden müsaadesi "alınmak şartiyle ithal
listesinin tahsis bölümünde telâkki edi­
lerek muamele görür)
Levha, yaprak, çubuk, şerit v e y a boru "]
şeklinde plâstik maddeler (renkli ve |
ş e f f a f olanlar d a dâhildir.)
)
H e r nevi plâstik mensucat
|
Şeritçi ve kaytancı eşyası
j
Yalnız dolma kalemler (Kurşun v e y a |
mürekkepli)
}•
281
877/a, b, e
879/a
880/a, b
882/a
288
296
300
301
302
306
307
882/b-882/b3 Yalnız motosikletler için siper, şuhu- |
net muhafaza eden kaplar, fluorensan |
lâmbalar için duy, plâstik diş ile ben- |
zerleri genel ithal listesinde bulunan |
diğer plâstik m a m u l l e r ile plâstik k l i - |
şeler
J
977, 978
Ağaçtan talaş
979
Yalnız ağaçtan tecrit malzemesi (1
santimetreden İnce olanlar) ve ağaç,
yün, İplik ve bunlar ile talaş veya
yongalardan malzeme! inşaiye vesair
mamulât (bir veya İki yüzü tahta ve­
y a kontroplâk kaplı olanlar hariç)
1000
Yalnız akümülâtör için t a h t a separatör, y a ğ makinesi merdaneleri, piston
baş"ığı ve kalıpları
1008
Yalnız kundura kalıbı
1009
Ağaçtan suni a z a
1010
Ağaç kundura çivisi
1019
Yalnız ağaçtan stor takımları
1023, 1024
Diş fırçası hariç fırçacı mamulâtz
1030
312
295
1043, 1044
998, 999
307
1029, 1030
292
989
924
1070, 1072,
1073
328
1076/A
15.000
Gülmrük
tarife No.
Âdi matbaa
hariç)
kâğıdı
.(Gazete
istatistik
No.
335
.1096
Yalnız hendese
hassas kâğıtlar
336
1097, 1098
Yalnız muhasebe ve İstatistik m a k i - ]
neleri için delgi kartları
|
Yalnız t a ş hurufat i l e basılmış veya [
çizilmiş milimetreli hendese kâğıdı ve f
m u k a y y i t aletleri için diyagram k â - J
gıdı
J
1099, a 100
55.000
4.500
250.000
100.000
9.000
100.000
p. m .
50.000
1106 - 1108
S i g a r a kâğıdı
1074
10T5
1079, 1081
330
334
1087[A
1094
Katranlı ve salrell sangılık kâğıtlar
A b a j u r ı(krep) kâğıdı
Yalnız uçak postaları İçin ince z a r f
ve yazı kâğıdı
R e n k l i kâğıtlar
Yalnız yağlı," parafinli, m u m l u ,
gli­
serini!, zamklı, kolalı, k i t r e l i , reçinel i , albuminli, kollodyumlu ve emsali
kâğıtlar (matbu olanlar dâhildir)
Kesilmemiş yazı kâğıdı
328
1078
332
1091, 1092
341
1109, 1111,
İ112
Mukavvalar
346
1123, 1124 Yalnız masura, bobin, düğmeler, k a y ­
nakçı siperleri ve j a k a r kartonları
(maşe m u k a v v a d a n mamul)
Zımpara vesaireli kâğıt ve m u k a v v a ­
lar
8.000
12.000
9.000
40.000
2.000
353
361
1140, 1141 R e s i m l i , resimsiz ilânat
]
1155
Yalnız sanayide kullanılan çıkartma |
kâğıtları
j
1158, 1159 Yalnız h a m karbon kâğıdı, heliograf |
aletleri için hususi evsafta kâğıt, tel- }•
g r a f bandı ve ihraç mallarının kıymet- |
îendirllmesinde kullanılan kâğıt ban- j
drollar i l e lokomotif sürat kontrol |
s a a t i bandı
J
5.000
377
1147, 1148 Yalnız ihraç mallarının ambalajında
kul'.anılan hususi evsafta kâğıt torba­
lar ve çimento t o r b a l a n
1210
1211
378
1225 - 1227
1229 -1231
1233
1243, 1248,
1249
379
379
Yalnız filtre bezi '(Sanayi Birliğince
f i l t r e bezi olduğunun tevsiki şartiyle
Yalnız filtre bezi ve dekatir bezi (Sa­
nayi Birliğince dekatir veya filtre bezi
olduğunun tevsiki şartiyle)
Kasarsız pamuk mensucat
380
0.000.000
1310/a,
1311/a,
13.13/a,
1314/a,
1315/a,
1316/a,
1317/a,
1318/a,
1320/a
(1324-1325/A Yalnız cibinlik ve perde için tüller
1326-1327/jA
398
40.000
1264, 1269,
1271, 1272,
1274, 1284,
1288, 1291,
1292, 1294,
1295, 1299,
[1303, 1303/a,
1304, 1304/a,
1307, 1307/a,
1310,
1311,
1313,
1314,
1315,
131«,
0.317,
1318,
1320,
65.000
10.000
Kaşarlı p a m u k mensucat
Yalnız s u geçmez trençkotluk kumaş­
lar ve dekatir bezi (ISanayi Birliğince
dekatir bezi olduğunun tevsiki şartiyle)
1257
10.000
Yalnız filtre makinesinde kullanılan
bez (ISanayi Birliğince f i l t r e bezi oldu­
ğunun t e v s i k i şartiyle)
1309, 1309/a, P a m u k mensucat
75.000
10.000
p. m .
1360
399 1361
100.000
p. m .
1113, 1114 Yalnız b a r i t l i cilâlı â l â m u k a v v a l a r }
1117, 1118 Yalnız ihracatta kullaaılacak yapıl- }•
mış veya kesilmiş m u k a v v a k u t u
J
357
kâğıdı
15.000
342
344
12.000
100.000
müstamel
325
326
329
363
200.000
vesairede
75.000
340
2.000
100.000
Malın cinsi
İyi matbaa kâğıdı
15.000
150.000
Senelik
kontenjan
dolar olarak
1077
Spor aletleri
M e k i k hariç ağaçtan dokumacı m a mulâtı
Yalnız diş fırçalan
Ahşap k u r m a evler
(Gümrük T a r i f e K a n u n u n d a ismen
yer almamış olan sair k u r m a ve por­
t a t i f evler tarifenin hangi pozisyonuna
girerse girsin mütemmim cüzleri İle
beraber ithal listesinin tahsis bölü­
münde telâkki edilerek muamele g ö ­
rür)
Sargüık kâğıt
Safaifo: 3499
Tül-bobino
(perdelik t ü l )
Yalnız sıMti baldırak
H e r nevi korseler, karın
kemerler
26.000
}
bağları v e }
J
10.000
Sahiíe: 3500
Gümrük
tarife No.
412
istatistik
No.
Malın cinsi
Senelik
kontenjan
dolar o l a r a k
Jütten kasarsız iplik
1
Yalınız 4 n u m a r a ve daha ince iplikler j
Yalnız kasarsız keten ipliği
',
J ü t ipliği
Yalnız 4 n u m a r a ve daha ince k e n e v i r ,
iplikleri
1395
Yalnız kasarlık keten ipliği
1396
Yalnız keten ipliği (boyalı ve yı­
kanmış)
35.000
413 1397
Müfredat ifeere satılabilecek hale ge­
tirilmiş iplikler (kendir ipliği hariç)
ve kunduracı ipliği
414 1398
Yalnız biçer bağiar
makinelerine
mahsus k u t r u 5 m m . ye kadar s i c i m
ve iplikler
1399
K u t r u 5 mim. den yukarı manilâ ve sdsalden sicim, ip ve halat
5.000
Yalnız balık ağları
415 1400
K e n d i r ve ramiden sargılık kaba bez
437 1404
418 1411, 1412
Y e l k e n ve çadır bezi
421 1415, ]415/A, Keten mensucat
1419, 1419/A,
125.000
1420, 1420/A
424 1424
Yalnız zeytin tâsir torbaları
1426
Yalnız sair kolanlar
Yalnız yelken, her nevi çadır, vagon
425 1427
ve mavna örtüleri
125.000
20.000
Lâstik ve kauçuk tel
442 1451
60.000
Elâstiki mensucat
446 1461, 1462
Yalnız sanayiye mahsus çizme
5.000
4471 1463
S a i r kauçuk maımulât, kauçuk con­ 1
448 1465 -1471
1473 - 1474 talar (fren lâstikleri ve takozlar dâ­ 1100.000
449
hil)
J
A r d u a z taşı
5.000
461 ;1512
1.500.000
Çimentolar
469 1531 - 1533,
1536, 1537
1
471 1545/C
Ateş toprağı
300.000
481 •1576, 1577
Ateş tuğlası ve k i r e m i d i
Í
Toprak pota
1
481 1580
5.000
Yalnız lâboratuvar için toprak pota
1581
r
1582
Yalnız lâmba beki
J
50.000
Döşemelik tuğla
483 1587, 1588
50.000
485 1591 - 1595/A Banyo, k u r n a ve saire
200.000
487 1597, 1597/A Çini veya porselenden sofra takımları
1600, -1600/A (kahve fincanları hariç)
1603, 1603/A
1
Çini ve porselenden izalâtörler
488 1614, ,1615
65.000
Yalnız makineler için çini veya por­ I490 1619
selenden parçalar
J
Yalımız şişeler
1
4,94 1627
5.000
1628
Yalnız damlalıklı şişeler
f
10.000
498 1640-1643/A A y n a , mağaza ve emniyet c a m l a n
2.000
1650
H
e
r
nevi
lâmba
şıişeleri
502
75.000
E l e k t r i k ampulleri
505 1656
510 1662, 1662/A Yalnız camdan düğmeler ve y a l m z
camdan ve camlaştınlmış ' porselen­
den sanayide ve elektrik tesisatında
25.000
tecrit için kullanılan mamuller
515 1701, 1702
Yaılnız boş cam tüp ile damlalıklar ve
sühunet muhafaza eden kaplar, husu­
s i y ı k ı m a makineleri ile temizlenen
camdan tükrük hokkası, cam i r r i g a tör, c a m baget, c a m göz kadehi,
•tecrübe tüpü, cam küvet ve cam huni
ile elektrik ampulü imalinde yarı m a ­
mul madde olarak kullanılacak c a m
ve c a m tüpler, deri, perdahlamaya
mahsus cam merdane, cam elyafından
safiha camdan tecrit pamuğu ve ma­
15.000
denci lâmbalarımın f a r camları
529 1791
E t kalınlığı 6 mim. den yukarı ve k u t ­
ru 60 m m . den büyük ve 600 m m . den
-küçük dökme borular ve bunlarım rap­
1.500.000
tiye ve kapakları
530
1805
Yalnız vesaiti nakliye dingilleri ile
1.500.000
rulmanlı küçük tekerlekler
3.000.000
1806
1809
Fonttan,
demirden
kaba
mamulât
531
1819, 1821 D e m i r s'oıba, ocaklar ve aksamı ile şof-1
535
1822, 1824 benler ı(şoffoenIer hangi maddeden m a - |
1827
m u l olursa olsun bu bölümden nıuame- |
400.000
le görürler)
L
1829
Yalnız havagazı fırın ve ocakları ve f.
aksamı, ispirto ocağı ve aksamı
|
1830, 1832
Demir sobalar, ocaklar ve aksamı
|
1833
J
1388
1390
1391
1392
1394
3 MAYIS 1988
(Rcgmî Gwte)
Gümrük
tarife No.
istatistik
No.
1535
1820
1835
1845 - 1849
1851, 1852
536
538
1855, 1855/A
539
£37
541
545
548
549
550
551
552
553
Malın cinsi
Senelik
kontenjandolar o l a r a k
3.000
50.000
E l e k t r i k sobaları ve aksamı
Demir k a s a
B a l t a hariç her nevi demirden el a l â t ı }
Yalnız k o y u n kırpma ve tenekeci m a - |
kasları, keser ve başka yerde zikre- }
dilmiyen diğer, dülger alâtı ve diğrenj
500.000
1861, 1861/A Bıçakçılık eşyası ve diğer bıçakçılık ]
1862, 1867
eşyası
L
1868
1864
Yaynız çakı ve kalemtraş
J
Sade ve boyalı demir yazıhane, dolap,
1836
kutu, çekmece ve aksamı
Y a l m z menteşeler ve kapı sürgü y a y ı }
1871
Diğer çilingir mamulâtı
J
1872, 1873
•Yalnız s a ç tokası, toplu İğne, çorap
şişi, çuvaldız, firkete ve çengelli iğne
1881
1887, 1888 D e m i r telden kafeslikler
Yalnız kopça ve raptiyeler
1889, 1890
1891 - 1893 Demir mensucat
1895
1898
1900
1901
1903
D e m i r bidon ve fıçı
Yalnız demir bidon ve fıçı
Diğerleri
Demir bidon ve fıçı
Diğerleri
1904,
1906 -1909,
1909/A,
1911
Yalnız lâmba ve aksamı, şişe k a p s ü l - '
leri, s a ç ve çelik kayış raptiyeleri,
emaye ve galvanizli teneke m u t f a k t a ­
kımları, banyo, lavabo ve aptesane levazımatı, cep fenerleri, demirden m a ­
m u l makine ayakları, kızak ve des­
tekleri, f i l m k u t u ve makaraları ve
f i l m sarma aletleri, irrigatör, sürgü ve
mümasili sıhhi levazım, su tasfiye c i ­
hazı, elektrik ütüsü ve aksamı, dök­
me ve çelik banyolar, et makineleri ve
i s t i m ile yemek pişirme dolapları, sıh­
h i süt güğümleri, madenî y a ğ k u t u ­
ları, yağdanlıklar ve avadanlık k u t u ­
ları, içine konulan maddelerin suhunetini muhafaza eden k a p l a r , perde
kornişleri için tekemmül etmiş r a y
veya teferruatı, çelik tel halat, bağ
raptiyeleri ve gergileri, yürek ve z i n ­
cir kilitleri, buyot, ekmek kızartıcı g i ­
b i e l e k t r i k l i ev eşyası, demir yünü ve
talaşı, flüoresan ampullerine alt de­
mirden askı tertibatı, fıçı kapsülü, çe­
lik bilya, demir p i m ve kupilye, ke­
lepçe boru raptiyesi
280.000
5.000
350.000
35.000
35.000
20.000
10.000
]
|
225.000
s
1914
1914/A, B,
a
350.000
Y a l m z imalâtta kullanılan cLemlr eş-1
ya ve aksamı, kayış raptiye ve m a k i ­
neleri, yüksük, düğme, firkete, çelik
klasör ve müeellit nümeratıörleri, mşan
tüfeklerine mahsus hedef çivileri, t l r lin, saçtan gözlük muhafazası (üzeri
suni deri kaplı veyahut siyahlanmış
saç, içi keçeli), bisiklet zilleri ve asıl­
ları b u listeye dâhil al&t ve eşyanın
aksamı
150.000
554
555
1S18
1921, 1923
1924, 19261935
Yalnız b a k ı r k a y n a k tozu
]
L a m a , çubuk tahta v e y a y a p r a k h a - [
ünde bakır ve pirinç
J
180.000
558
1962, 1963
150.000
200.000
562
1954, 1958
1960, 1965
1979--1982
Bakırdan ve pirinçten izole tel ve kab­
lolar
S a i r tel ve 'kablolar
564
566
567
568
1990, 1990/A,
B
1992
1995, 1995/A,
B
1997
2003
B a k ı r çivli, vida, perçin, cıvata ve so­
mun
Âdi veya cilâlı çatal ve kaşık,
1
lâmbalar, edevatı beyftiye
|l
Maden ocakları lâmbaları
|
Çatal ve kaşık, lâmbalar, edevatı },
bey tiye
Maden ocakları lâmbaları ve aksamı j
K a h v e değirmeni, çay ve kahve t a - |
kumları
j
J
2004, 2004/B Yalnız lâmbalar ve edevatı beytiye
10.000
r
Zincirler
]
2010 •• 2012
]
2013 •• 2014/A Düğme, üniforma yıldızı vesaire
2015, 2015/B Yalnız traş makineleri ve pirinç k a - )•
lem ucu
I
Yalnız traiş makineleri
J
2016
50.000
20.000
3 MAYIS 1958
Oütmrük
tarife No.
56©
569
istatistik
No.
2025/a
2027/lb
2027/c
2027/d
2027/f!
2027/11
2032 - 2034
2036, 2037
572 2039
574 2050, 2052
575 2053
599 2151 - 2153
570
601
607
2155 - 2164
2185 - 2189
2197, 2198
606
2183! 2184
607
619
.631
2190
2222
2245
632
2247
224,8, 2249
652
653
659
660
2311
2333
2368
2372
662
238V
664
2383
2398, 2401
2404, 2405
2407 - 2410
2417 - 2421
665 2423, 2425
672
mı
699
703
24168
2481, 2482
2484, 2485
2537
2558, 2559,
2563
2595 /A
'2602
2604
711
2630
2965 - 2969
749
755
2997
710
756
797
758
763
768
771
776
777
783
2998
3008, 3011
3012
3022
3035, 3036
3045
3055
3058
3064
784
804
745
754
3065, 3066
3100-3105
2947
2993
761
3020
773
3048
3050
3052
Sahffe: 3S01
(Rewn¡ Gart»)
Malın cinsi
Senelik
kontenjan
dolar o l a r a k
Alüminyumdan m u t f a k talkımı vesaire
Yalnız alüminyum kapsüller
")
Yalnız buıvatagres modelleri ve duvar |
karoları
j
Alüminyumdan ve halitasından çilin- |
gir v» hurtdavaitıçılık eşyası
|
Yalnız alüminyumdan mafcra, fermu- |
ar, ambalaj maİEemıesi, çaydanlılk ak- [samından emzik, fluoresan ampulle- f
rine ait alüminyumdan askı tertibatı, |
hususli yıkaımıa makineleri ile temizle- |
nen tükrüfe hokkası, sinema makinesi |
bobini, boya tabancası ve çorap ültüle- j
me makinesi aksamımdan çorap kalıbı |
Yalmız alüminyumdan k a l e m ucu
j
Kütük, tahta, çulbuk, boru ve tel h a - )
linde kurşun ve halitası
f
Tbz halinde kurşun
B o r u ve t e l halinde çinko
V a r a k hallinde t u t y a
H e r nevi kutwe{ muharrike île işle-"]
yen alâtı m u s i k i y e
[
Tuşlu musiki alâtı
)Alâtı musikiye aksaımı, tefarrualtı ve j
yedek parçaları
J
Gramofon, fonograf, grafofon (pi­
k a p hariç)
Graımofom plöklajrı
Telsiz telefon mürsile makinesi
Mevaddı kimyeviye ile yanığın söndü­
ren alât ve aksamı
Yalnız otomatik teraziler
Baskülller
Vantilatör ve aspiratör
Y a ş piller
Kayış, sırını makineleri
E l b i s e ve şapka makineleri ve aksa­
mı ve yedek parçaları
Tadat vesaire m a k i n e l e r i ve bunların
aJksaımı
Pulluk)
Z i r a a t aletleri, makineleri ve aksaımı
'(içırçır makinelerinden R o l l e r - G m
t i p i dâhildir)
25.000
Gümrük
tarife No.
812
30.000
2.500
22.000
11.000
813
814
815
817
818
819
822
853
106
Kınakına hulâsası
1
Yalnız valeryan belladom, fujermal
ve jalap hulâsaları
S e y y a l hulâsalar
Peridrol ve mükessef
müvelIidüIhV
muzalı sular
Uçan yağlar vesaire
3181, 3183
3187, 3190
3193, 3198
3201 • 3204 Itriyatçılıkta) kullanılan cisimler
Yalnız tampon
3206
3208, 3211 Alçılı sargı vesaire
D r e n kauçuk
3215
Laminarya
3216
Tıbbi yakılar
3217
3224 3232 A f y o n müştakkatı ve emlâhı
3300 - 3300/C Müstahzaratı tıbbiye, serumlar ve aşı­
lar
Yün mensucat
379 383
Muhtelif
40.000
Ankara,
Külçe halinde linyit kömürü
mumu,
yer sakızı (ozoterit)
Mürekkep, kurşun kaleımi v,e saire
P o t a s y u m oksalat
P o t a s y u m nitrat
Ksanltat dö pdtas vesaire
Âdi audkostik
Kreozot ve emlâhı
Ayarlı k i m y e v i mıahlüller ve k i m y e v i
miyarlar
Hidrojen
Şaplar
Adrenalin
Salvarsan vesaire
Aseton vesaire
Fürfürol vesaire
T r i n i t r i n vesaire
Sairleri
S a k a r i n (Sağlık ve Sosyal Yardım B a ­
kanlığının önceden müsaadesiyle)
Karmen
Merhemler
Sülfür dö karbon
A s i t asetik (tütücü
m a y i v e y a âdi,
gayrisâf olanları) (Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının önceden müsa­
adesiyle)
M a d e n p a r l a t m a y a majhsus her türlü
müstahzarat
H u y d a n çıkarılânvyağlar vesaire
Yalnız saf tolüen (Toluol)
Yalnız saf benzol ([Benzen)
16 Şubat
20.000
75.000
200.000
250.000
3.000.000
1958
B a y Başkan,
10.000
3.000
p. m .
30.000
20.000
15.000
1952 yılında Türkiye'de k u r u l a c a k f u a r l a r d a A l m a n y a Federal
Cumhuriyetinden m a l teşhir edecek olanlara, serbest bırakılmış olmıyan
malların ithali için , 'ahdî hesabın müsaadesi nispetinde, ceman. 1.000.000
dolarlık yekûna kadar, f u a r kontenjanları vermeğe Türkiye Hüküme­
tinin hazır olduğunu bildirmekle şeref kazanırım.
1
F u a r kontenjanlarına mütaallik özel teferruat eskiden olduğu gibi
y e t k i l i Türk makamları ile Türkiye'deki A l m a n y a Federal C u m h u r i y e t i
dip'omatik temsilciliği veya konsoloslukları arasrada tesbit edilecektir.»
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim,, B a y Başkan.
B a y D r . H a n s Heinridh Strack
özel Elçilik Müsteşarı
A l m a n H e y e t i Başkanı
Ankara.
1.000.000
Yalnız m a y i mahrukat, yağ ve hava
tulumbaları
Yalnız döşenmiş römork
Y o l c u vagonu, drezin ve oto drezin
Senelik
kontenjan
dolar o l a r a k
Malın cinsi
3127
3138, 3139,
3143, 3145
3148- 3160
3171
806
807
810
160.000
istatistik
No.
Ankara,
p. m .
3.500.000
4.000
300.000
35.000
3.000
16 Şubat
1952
(Bay Başkan,
Mef adı aşağıda yazılı bugünkü t a r i h l i mektubunuzu aldığımı bildir­
mekle şeref kazanırım :
«1952 yılında Türkiye'de k u r u l a c a k f u a r l a r d a A l m a n y a F e d e r a l
Cumhuriyetinden m a l teşhir edecek olanlara, serbest bırakılmış olmayan
m a l l a r m ithali içitn, ahdî hesabım müsaadesi nispetinde, ©eman 1.000.000
dolarlık yekûna kadar, f u a r kontenjanları vermeğe Türkiye Hüküme­
tinin hazır olduğunu bildirmekle şeref kazanırım.
F u a r kontenjanlarına mütaallik özel teferruat eskiden olduğu gilbi
y e t k i l i Türk makamları ile Türkiye'deki A l m a n y a Federal Cumhuriyeti
diplomatik temsilciliği veya konsoloslukları arasında tesbit edilecektir.»
Üstün saygılarımın kabulünü r i c a ederim, B a y Başkan.
Hans Heinrich Strack
10.000
Ekselans F a t i h Rüştü Zorlu
Milletlerarası i k t i s a d i işbirliği
Teşkilâtı ıGenel Sekreteri
Türk H e y e t i Başkanı
Ankara.
30.000
Ankara,
60.000
5.000
1.000
16 Şubat
1952
.Bay Başkan,
1952 yılında A l m a n y a ' d a k u r u l a c a k f u a r l a r d a m a l teşhir edecek
Türklere, serbest bırakılmış olmayan malların i t h a l i için, ahdi hesabın
müsaadesi nispetinde, ceman 1.OÖ0.O0O dolarlık yekûna kadar f u a r k o n -
Saffie; 3502
3 MAYIS 1952
(Resmi Gazete)
tenjanlan vermeğe Almanya Federal Cumhuriyeti
olduğunu bildirmekle şeref kazanırım.
Hükümetinin hazır
Fuar kontenjanlarına mütaalllk özel teferruat, eskiden olduğu
gibi, yetkili Alman makamları ile Almanya'daki Türkiye diplomatik
temsilciliği veya konsoloslukları arasında tesbit edilecektir.»
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim,
Bay Başkan.
D r . H a n s H e i n r i c h Strack
Ekselans Fatin Rüştü Zorlu
Milletlerarası İktisadi İşbirliği
PROTOKOL II
Türk Heyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Heyeti, bugünkü
tarihte İmzalanan Anlaşmalarla neticelenen müzakereler sonunda ve
iki Âkit Tarafın OECE'ye karşı olan taahhütlerini mahfuz tutarak,
aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır :
1 —• Türkiye veya Almanya Federal Cumhuriyeti mevcut ser­
bestleştirme tedbirlerinde herhangi bir değişiklik yapmak mecburiye­
tinde kaldığı takdirde, halen serbestleştirilmiş olan malların ithali için
verilecek kontenjanlar, diğer memleketler mevritli aynı mallara nlsbetle eşit bir muameleyi sağlıyacak şekilde tesbit edilecektir.
2 — Türkiye'de ve Almanya Federal Cumhuriyetinde halen mev­
cut olan serbestleştirme tedbirlerinde böyle bir değişiklik yapıldığı tak­
dirde, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının 6 ncı maddesin­
de derpiş olunan Karma Komisyon, halen serbestleştirilmiş bulunan
malların ithali ve ihracı için kontenjanları tesbit etmek üzere derhal
toplanacaktır.
Teşkilâtı Genel Sekreteri
Türk Heyeti Başkanı
Ankara.
Ankara,
16 Şubat 1952
Bay Başkan,
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bil­
dirmekle şeref kazanırım:
Ankara'da, 16 Şubat 1952 tarihinde her iki dildeki metinler muteber
sayılmak üzere, ikisi Türkçe ve ikisi Almanca olarak dört nüsha tan­
zim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme eklidir.
Türk Hükümeti
adına
Fatin
Rüştü
Almanya Federal Cumhuriyeti
Hükümeti adına
Zorlu
Hans
«1952 yılında Almanya'da kurulacak fuarlarda mal teşhir edecek
Türklere, serbest bırakılmış olmıyan malların ithali için, ahdî hesabın
müsaadesi nispetinde ceman 1.000.000 dolarlık yekûna kadar fuar kon­
tenjanları vermeğe Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetinin hazır
olduğunu bildirmekle şeref kazanırımı.
Fuar kontenjanlarına mütaalllk özel teferruat, eskiden olduğu gibi,
yetkili Alman makamları ile Almanya'daki Türkiye diplomatik temsil­
ciliği veya konsoloslukları arasında tesbit edllecektlr.>
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan.»
Fatin Rüştü Zorlu
Bay Dr. Hana Helnrich Strack
özel Elçilik Müsteşarı
Ankara,
Ankara.
PROTOKOL I
Türk - Alman ticaret mübadelelerini daha geniş surette inkişaf
ettirmek maksadiyle Türk Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti
Hükümeti âtideki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır:
Aşağıda tadat edilen Türk mallarından her birinin karşısında gös­
terilen kıymet veya miktarı aşan ihracından tahassül edecek dlsponibiliteler, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasına ekli B listesinde
yazılı Alman mallan İçin tesbit edilmiş bulunan kontenjanlardan fazla
olarak işbu malların ithaline tahsis olunacaktır. Şurası mukarrerdir ki
munzam kontenjanlar, ancak aşağıda tütün İçin tâyin edilen miktarın
tükenmesinden sonra tahsis edileceklerdir.
Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının akdi İçin cere­
yan eden müzakereler esnasında tütün için toplanan talî komisyonda
yapılan konuşmalar sırasında, bu talî komisyondaki temsilciniz Alman
firmalarının Doğu Almanya'ya ihraç edilmek üzere Türkiye'den takri­
ben 4.000 tonluk bir miktarda tütün satın almak niyetinde olduklarını
bildirmişti.
Tukardaki
ederim.
husus
Rüştü
Zorlu
hakkında
mutabakatınızı
rica
Fatin
Rüştü
Zorlu
Bay Dr. Hans Heinrich Strack
özel Elçilik Müsteşarı
Alman Heyeti Başkanı
Ankara
16 Şubat 1952
Bay Başkan,
10.000 Ton
9.000.000 $
60.000.000 $
6.000.000 $
1.000.000 $
1.500.000
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bil­
dirmekle şeref kazanırım:
Almanya Federal Cumhuriyeti
Hükümeti adına
t»
Bans Heinrich
bildirmenizi
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan.
Ankara,
Ankara'da, 16 Şubat 1952 tarihinde, her iki dildeki metinler
muteber sayılmak üzere ikisi Türkçe, ikisi Almanca olarak dört nüs­
ha tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme ilişiktir.
Fatin
16 Şubat 1952
Bay Başkan,
Türk m a l l a n
Türk Hükümeti
adına
Strack
Almanya Federal Cumhuriyeti
tarafjndan satın alman tütünün
prensip itibariyle Almanya Federal Cumhuriyetinin dahilî istihlâkine
tahsis edileceği mukarrer bulunduğundan, bu şekilde tekrar ihraç edi­
lecek tütünün, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasına ek
Protokol I de derpiş olunan 10.000 tonluk miktarın dışında kalması
şartiyle, böyle bir ameliyeye Türk Hükümetinin mutabakatmı size bil­
dirmekle şeref kananırım.
Alman Heyeti Başkanı
Tütün
Fındık
Pamuk
Kuru üzüm
Kuru İncir
Tiftik
Heinrich
Strack
«Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının akdi için cere­
yan eden müzakereler esnasında tütün için toplanan talî komisyonda
yapılan konuşmalar sırasında, bu talî komisyondaki temsilciniz Alman
firmalarının Doğu Almanya'ya ihraç edilmek üzere Türkiye'den takriben
4.000 tonluk bir miktarda tütün satın almak niyetinde olduklarım bil­
dirmişti.
Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından satın alman tütünün pren­
sip itibariyle Almanya Federal Cumhuriyetinin dahilî istihlâkine tahsis
edileceği mukarrer bulunduğundan, bu şekilde tekrar ihraç edilecek tü­
tün, bugünkü tarihte İmzalanan Ticaret Anlaşmasına ek Protokol I de
derpiş olunan 10.000 tonluk miktarın dışında kalması şartiyle, böyle bir
3 MAYIS 1952
Saiıife: 3503
(Resmi GanteT
ameliyeye Türk Hükümetinin mutabakatını size bildirmekle şeref k a ­
zanırım.
Y u k a r d a k i husus hakkında mutabakatınızı bildirmenizi r i c a ederim.»
Y u k a r d a k i husus hakkında mutabakatımı bildirmekle şeref kazanı­
rım.
Gümrük
tarife No.
521
522
523
Üstün saygılarımın kabulünü r i c a ederim, B a y Başkan.
H o n s Heinrich
İstatistik
No.
1737, 1738
1739
1740 - 1760
1744, 1745
Strack
1740, 1741
Ekselans F a t i n Rüştü Z o r l u
174a
Milletlerarası İktisadi İşbirliği
Teşkilâtı Genel Sekreteri
1746, 1747
Türk H e y e t i Başkanı
PROTOKOL m
Türk Heyeti ile A l m a n y a Federal Cumhuriyeti Heyeti, bugünkü t a ­
rihte imzalanan Anlaşmalarla neticelenen müzakereler sonunda, aşağı­
d a k i hususları kararlaştırmışlardır:
523
523
1761
1762 - 1765
524
1766 - 1777
Senelik
kontenjan
Malın cinsi
Demiryolu ray, yastık ve parçaları
Demiryolu traversleri
D e m i r veya' çelik saç levha, çemberlik
den :
1 m m . den 3 m m . ye k a d a r (1 m m . ha­
r i ç ) daha kalınları
den :
Yalnız 3 m m . İlk saç levhalar (düz)
den :
Yalnız 3 m m . l i k demir saç levhalar
(oluklu)
den :
Yalnız 1,5 m m . ye k a d a r (1,5 m m . h a ­
riç) demir v e y a çelik saç levhalar
(oluklu hariçtir)
Teneke
Çelik saç levha, düz, oluklu, ç e m b e r - )
l i k , resimli, ıstampalı
f
Demir veya çe'ik tel, demir b a n t l a r )
I (soğuk haddeli)
f
Dikişsiz çelik boru (Mannesman)
15.000 ton
4.000 ton
3.000 ton
1.000 ton
1.300 ton
3.000 ton
50.000 ton
1 — Türkiye Hükümeti ve A l m a n y a Federal Cumhuriyeti Hükü­
meti, 10 Ocak 1952 ile 31 Aralık 1952 arasındaki devre zarfında işbu
P r o t o k o l a ek C ve D listelerinde yazılı malların ihracına karşılıklı olarak
müsaade edeceklerdir.
Şurası m u k a r r e r d i r k i bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaş­
ması, işbu Anlaşmanın 10 uncu maddesi hükümleri gereğince altı aylık
bir devre için yenilenirse C ve D listelerindeki kontenjanlar m u k a b i l
kıymetlerinin % 50 s i nispetinde muteber olacaklardır.
2 — A l m a n y a ' F e d e r a l Cumhuriyeti, D listesinde hurda demir için
ayrılan kontenjanı aşan bir m i k t a r d a ithalâtta bulunursa, f a z l a olarak
ihraç edilen hurda demir miktarına göre, C listesinin toplu kontenjanı
bire üç nispetinde artırılacaktır.
A n k a r a ' d a 16 Şubat 1952 tarihinde, her i k i dildeki metinler mute­
ber sayılmak üzere, İkisi Türkçe ve i k i s i A l m a n c a olarak dört nüsha
t a n z i m edilmiştir. Fransızca b i r resmî tercüme eklidir.
A l m a n y a Federal Cumhuriyeti
Hükümeti adına
Türk Hükümeti
adına
Fatın
Rüştü
H,ans Heinrich
Zorlu
Strack
C LİSTESİ
519
520
İstatistik
No.
1718,
1721,
1723,
1725,
1728,
1723
1719
1722
1724
1726
1729
1724
1725
1728
1729
1730, 1733
1735, 1736
Malın cinsi
Federal Almanya Cumhuriyetine ihraç olunacak
Türk malları
Malın cinsi
Krom
Manganez cevheri
Kurşun ve çinko cevheri
A n t l m u a n cevheri
Bakır
Karabük pig demiri
H u r d a demir
Senelik kontenjan
2.500.000
500.000
500.000
300.000
4.000.000
30.000
50.000
$
$
$
$
$
Ton
Ton
Türkiye ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında
laktedilen ödeme Anlaşması
Türkiye'ye ihraç olunacak Alman malları
Güımrük
tarife No.
D LİSTESİ
Senelik
kontenjan
Halis çelikler
Türkiye ile A l m a n y a Federal Cumhuriyeti arasındaki ödemeleri
t a n z i m ve 19 Eylül 1950 de Paris'te imzalarnmış olan A v r u p a Tediye B i r ­
liğinin Kurulmasına dair Anlaşma (aşağıda A v r u p a Tediyeler Anlaşması
tesmiye olunan) hükümlerine uymak gayesiyle, Türkiye Hükümeti
ve
A l m a n y a Federal Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki hususlar üzerinde
mutabık kalmışlardır :
H e r nevi demir çelik
den :
22 X 22 den daha büyük dört köşe de­
m i r ve çeliklerle (20 — 50) X (5 — 9)
ebadından daha kalın haddelenmiş de­
m i r ve ç e i k . (25 — 30) X 10 m m . İlk­
ler müstesna,
den :
Yalnız 12 m m . den daha kalın yuvar­
l a k demirler
den:
f
Yalnız 12 m m . den daJha kalın beyzi |
demirler
j
den:
j
Köşebentlerden yalnız 30 X 30 X 3 m m . |
den daha kalınları ve çeşitli köşebent- j
lerden yalnız 30 X 45 X 5 den daha bü- |
yükleri
'
j
dan :
j
Yalnız 80 m m . den daha büyük I, U |
ve T demirleri, 30 X 30 X 5 ten büyük |
L demirleri hariçtir.
|
G a l v a n i z l i her nevi demir
|
Çelik
J
MaVlde — 1
22.700 ton
A l m a n y a Federal Cumhuriyetinden Türkiye'ye ithal edilmiş v e y a
edilecek olan A l m a n y a Federal Cumhuriyeti mevrltü malların bedellerine
ait ödemelerle, Türkiye'den A l m a n y a Federal Cumhuriyetine yapılacak,
işbu Anlaşmanın ekinde zilkredlilmaş olup kambiyo kontrolü konusunda
mer'i mevzuatça müsaade edilen diğer her türlü ödemeler «Bank deutscher Laender» namına «Bank deutscher Laender A . B. D. dolan hesabı»
İsmiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılacak olan fa­
izsiz bir A . B. D . doları hesabına, yapılacak ödemelerle İcra olunacaktır.
Madde — 2
Türkiye'den A l m a n y a Federal Cumhuriiyetlıne ithal edilmiş
veya
edilecek olan Türkiye mevrltli malların bedellerine alt ödemelerle, A l ­
manya Federal Cumhuriyetinden Türkiye'ye yapılacak, İşbu Anlaşma­
nın ekinde zikredilmiş olup kambiyo kontrolü konusunda mer'l mevzuat­
ça müsaade edilen diğer her türlü ödemeler, 1 inci maddede zikredilen
hesabın zlunmetâyle i c r a edilecektir.
Sahife:3504
(Resmi Gazete)
Madde — 3
Türk lirası, Doyçe M a r k veya diğer üçüncü b i r p a r a üzerinden y a ­
pılmış muamelelerde bu paraların A . B . D . dolarına tahvili, Milletlerarası
P a r a F o n u tarafından reslmî rayiç k u r u olarak kabul edilmiş rayiçler
üzerinden yapılacaktır. Böyle bir rayici mevcut olmayan paraların tah­
v i l i , Türkiye Cumhuriyet M e r k e z Bankası tarafından ödeme günü tat­
b i k olunan k u r esası üzerinden ve «Bank deutscher Laender» tarafından
ödeme günü tatbik olunan ortalaıma resmî k u r esası üzerinden yapıla­
caktır.
Madde — 4
3 MAYIS 19S2
ları veya i k i M e r k e z Bankasının üzerinde uyuşacakları başka b i r p a r a
tediyesi suretiyle tasfiye olunacaktır.
c) işbu Anlaşmanın tasfiyesi esnasında 1, 2 ve 5 inci maddeler
hesap hakkında yürürlükte kalacaktır.
Madde — 11
a) 15 Ocak ı949 t a r i h l i ödeme Anlaşmasının 1 inci maddesi gere­
ğince «Bank deutscher Laender Export-Imtport offset acoount» ismiyle
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası defterlerinde açılmış bulunan he­
sabın bakiyesi, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1
inci maddede işaret olunan hesaba devrolunacaktır.
A l m a n y a Federal Cumhuriyeti dâhilinde bulunan A m e r i k a n , i n g i l i z
ve Fransız makamları tarafından doğrudan doğruya yapılan mubayaa­
ların ödemeleri işbu Anlaşmanın çerçevesi dâhilinde i c r a edilemez.
b) E s k i hesap kanaliyle tesviye edilecek bütün muameleler; yü­
rürlüğe konulduğu tarihten itibaren, işbu Anlaşmanın hükümleri gere­
ğince i f a olunacaktır.
Madde — 5
Madde — 12
A v r u p a Tediyeler Anlaşmasının &b v e y a 16b maddelerine binaen
veya A v r u p a Tediye Birliğinim Âkıd Taraflardan biri hakkında t a l i k i ve­
yahut T a r a f l a r d a n birinin B i r l i k t e n çekilmesi veyahut da Birliğin tas­
f i y e s i gibi her hangi bir sebepten dolayı, 1 inci maddede zakrolunan he­
sabın bakiyesinin tesviyesi muaccel olursa, alacaklı memleket, ancak
hesap bakiyesi 10.000.000 A . B . D . dolarını tecavüz ettiği ahvalde ve nis­
pette serbest A . B . D . doları ile tediyesini isteyebilecektir.
1
Madde — 6
B u Anlaşmadan doğan bilcümle meseleleri halletmek gayesiyle, bu­
günkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının 6 ncı maddesinde derpiş
edilesn K a r m a Komisyon, ÂkDd T a r a f l a r d a n birinin talebi üzerine topLana çaktır.
Madde — T
Türküye Cumhuriyet M e r k e z Bankası ve «Bank deutscher Daender»
işbu Anlaşmanın t a t b i k i için. lüzumlu bilûmum t e k n i k husus&t üzerinde
mutabık kalacaklardır.
a) işbu Anlaşma, ayrılmaz bir cüz'ünü teşkil eden E k ' i ile bir­
likte, Türkiye i!e A l m a n y a için Birleşik A m e r i k a Devletleri, Birleşik K l rallık ve Fransız Askerî Guvernörleri arasındaki, 15 Ocak 1949 t a r i h l i
ödeme Anlaşmasiyle E k i ' n i n ve 23 H a z i r a n 1950 ve 7 M a r t 1951 t a r i h l i
mektup teatilerinin yerine k a i m olacaktır.
b) işbu Anlaşma 1 O c a k 1952 de, b u günkü tarihte imzalanan T i ­
caret Anlaşmasiyle aynı zamanda yürürlüğe girecektir. 30 H a z i r a n 1953 e
kadar muteber olacak ve Âkıd T a r a f l a r d a n biri tarafından yazılı ola­
r a k üç ay .önce haber verilerek feshedilmedikçe senelik yeni devreler için
uzatılmış sayılacaktır.
A n k a r a ' d a 16 Şubat 1952 tarihinde, her i k i dildeki metinler muteber
sayılmak üzere i k i s i Türkçe i k i s i A l m a n c a o l a r a k dört nüsha t a n z i m
edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme eklidir.
T ü r k Hükümeti
adına
Fatin Rüştü
A l m a n y a Federal Cumhuriyeti
Hükümeti adına
Zorlu
Dr. Hans Heinrich
Strack
Madde — &
a) i ş b u Anlaşmanın veya E k ' i n i n hükümlerinden her hangi' birisi,
Âkıd T a r a f l a r d a n birinin «Avrupa i k t i s a d i işbirliği Teşkilâtı»
âzalığı
sıfatından doğan h a k ve mükellefiyetlerini ihlâl ettiği takdirde, böyle
bir hüküm âzalık sıfatının devamı müddetince tatbik olunmıyacaktır.
b) Hükümlerden b i r i n i n t a t b i k i imkânı hususunda b i r görüş ay­
rılığı mevcut olduğu takdirde, Âkıd Taraflar, bahis konusu hükmün A v ­
r u p a İktisadi işbirliği Teşkilâtı hüküm veya kararlarının meydana getir­
diği rejime t a t b i k i imkânı hususumda derhal müzakerelere girişeceklerdir.
Madde — 9
A v r u p a Tediye Birliğinin Âkıd Taraflardan biri hakkında t a l i k i ve­
y a T a r a f l a r d a n b i r i n i n B i r l i k t e n çekilmesi veyahut Birliğin tasfiyesi h a ­
linde, b u günkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının 6 ncı madde­
sinde işaret olunan K a r m a K o m i s y o n , talik, çekilme veya tasfiyenin m u ­
teber olduğu tarihten itibaren 45 günlük b i r müddet içinde, b u suretle
hâsıl olan yeni vaziyeti t e t k i k etmek üzere toplanacaktır, i k i Âkıd T a ­
raf b i r mutabakata varamadıkları takdirde T a r a f l a r d a n her b i r i üç a y
evvel ihbarda bulunarak işbu Anlaşmayı feshedebilecektir.
Madde — 10
Âkıd T a r a f l a r d a n b i r i 9 uncu veya 12 n c i maddeler mucibince A n ­
laşmayı feshettiği takdirde, aşağıdaki hükümler, işbu Anlaşmanın hita­
mından sonra, 1 i n c i madde gereğince açılan hesaba tatbik olunacaktır.
a) Hesap, işbu Anlaşmanın hitamından evvel usulü dairesinde tas­
v i p olunan ödemelerin hesaba geçmesini temin için, üç sene müddetle
açık kalacaktır.
b)
Âkıd Taraflar, Anlaşmanın hitamı tarihinden itibaren (a) fık­
rasında bahis mevzuu üç senelik müddet içinde, hesabın bakiyesinin borç­
l u memleketten alacaklı memlekete m a l teslimatı ve hizmet ifası suretiyle
•tasfiyesine gayret edeceklerdir. B u muamelelerden mütevellit ödemeler,
hesaba geçirilmeleri hususunda, işbu Anlaşmanın hitamından evvel usu­
lü dairesinde tasvip edilmiş bulunan ödemeler misillû muameleye tabi t u ­
tulacaktır. Ü ç senelik devrenin sonunda kalacak bakiye, A . B . 3D. do­
ÖDEME ANLAŞMASI EKİ
B u Anlaşmanın 1 ve 2 n c i maddelerinde derpiş
aşağıdadır :
olunan
ödemeler
1 —• Türkiye ile A l m a n y a arasında, transit ticareti de dâhili, ticari
mübadelelere mütaallik ticarette mûtat müteferri m a s r a f l a r ; ezcümle,
bilûmum nakliye masrafları, navlun ve gemi k i r a bedelleri, deniz n a k l i ­
yatına ait u m u m i masraflar ve malların gümrük, sigorta (prim ve taz­
minatlar) masrafları dâhil, gemilerin bakım, idare, t a m i r masrafları,
t i c a r i mübadelelerden mütevellit z a r a r l a r m t a z m i n i ;
2 — Transit ticaretinden mütevellit hasılat ve m a s r a f l a r ;
3 — Komisyonlar, simsariyeler, temsil masrafları, ilân masrafları,
neşriyat;
4 — Emaneten imalât hizmetleri, tebdil, montaj, t a m i r a t |(gemi t a ­
miratı dâhil) masrafları ve tekâmül işçiliği ücretleri;
5 — Yevmiyeler, aylıklar, ücretler ve tekaüldiyeler;
6 — Konsolosluk hasılatı;
7 — Î M i r a beratları, alâmeti f a r i k a , numune ve modeller, İnşaat
plânları, telif hakkı ve diğer fikrî mülkiyet haklanma mlütaallik mas­
raflar ve gelirler;
8 — A n i m e hizmetleri,
ve mümasil m a s r a f l a r ;
vergiler, cezalar,
mahkeme
masrafları
9 —• Teminat mektuplarına mıütaallik ödemeler;
10 — Posta, Telgraf, Telefon ve Demiryolları idarelerinin devrelik
ödemeleri;
11 — Seyahat ve tahsil masrafları;
12 — Hastane masrafları;
13 —• Reasüranslar (bakiyeler, primler ve tazminat ödemeleri);
14 — F u a r ve sergi masrafları;
15 — i k i tarafın y e t k i l i makamlarınca
türlü muameleler.
tasvip olunan
diğer her
3 MAYIS 1992
Ankara,
Bay
Saäufe: 3505
(R«mt G—rtıa)*
16 Şubat
1952
Başkan,
Bugünkü tarihte imzalanan Ödeme Anlaşmasının 3 üncü madidesiofc
atfen size aşağıdaki hususları bildirmekle şeref kazanınım :
A l m a n y a Federal Cumhuriyeti, MMlıetleraırası P a r a F o n u n a henüz
âza olmadığından 1 D M . = 23,8095 A . B . D . senti nispeti halen Doyçe
M a r k r a y i c i olarak yürürlüktedir.
Şurası mukarrerdir k i , bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaş­
masının 1 inci maddesinde derpiş edilen ahdî hesaptan mütevellit dolar­
ların tahvilinde tatbik olunacak rayiç «Bank deutscher Laender» t a r a ­
fından A . B . D . serbest doları tahvilinde taJttoik edilen rayiçten
farklı
olmayacaktır.
A l m a n y a Federal Cumhuriyetinde halen yürürlükte olan k a m b i y o
'SÜsteıminde esaslı değişiklik v u k u a geldiği takdirde, işbu mektupta der­
piş edilen hususlar icabında, «Bank deutscher Laender» ile Türkiye C u m ­
huriyeti M e r k e z Bankası arasında müştereken, gözden geçirilecek ve t a ­
d i l edilecektir.
Y u k a r d a k i hususlar üzerimde Türkiye Hükümetinin
teyid eylemenizi rica ederim, B a y Başkan.
mutabakatını
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, B a y Başkan.
Hans Heinrich
Strach
Ekselans F a t i n Rüştü Zorlu
Milletlerarası i k t i s a d i işbirliği
Teşkilâtı Genel Sekreteri
madıkça veya aynı zamanda feshi ihbar edilmedikçe, kullanmıyacağını
A l m a n y a F e d e r a l Cumhuriyeti Hükümetinin taahhüt ettiğini bildirmekle
şeref kazanırım.
Üstün saygılarımın kabulünü r i c a ederim, B a y Başkan.
Hans Heinrich
Ekselans F a t i n Rüştü Zorlu
Milletlerarası i k t i s a d i işbirliği
Teşkilâtı Genel Sekreteri
Türk Heyeti Başkanı
Ankara
Ankara,
Bay
16 Şubat
1952
Başkan,
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü t a r i h l i mektubunuzu aldığımı b i l ­
dirmekle şeref kazanırım:
«Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve ödeme
Anlaşmalarına
atfen, bugünkü tarihte i m z a l a n a n ödeme Anlaşmasının 9 uncu madde­
sinde ve 12 n c i maddesinin (b) fıkrasında derpiş edilen fesih imkân­
larının, bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının evvelce feshi
ihbar edilmiş olmadıkça veya aynı zamanda feshi ihbar edilmedikçe
kullanmıyacağını A l m a n y a Federal Cumhuriyeti Hükümetinin taahhüt
ettiğini bildirmekle şeref kazanırım.»
Üstün saygılarımın kabulünü r i c a ederim, B a y Başkan.
T ü r k H e y e t i Başkanı
Fatin
Ankara
Ankara,
Bay
Strack
16 Şubat
1952
Rüştü
Zorlu
16 Şubat
1952
B a y D r . H a n s H e i n r i c h Strack
özel Elçilik Müsteşarı
A l m a n H e y e t i Başkanı
Ankara
Başkan,
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü t a r i h l i mektubunuzu aldığımı b i l ­
dirmekle şeref kazanırım:
«Bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 3 üncü mad­
desine atfen, size aşağıdaki hususları bildirmekle şeref kazanırım :
A l m a n y a Federal Cumhuriyeti, Milletlerarası P a r a F o n u n a he­
nüz âza olmadığından, 1 D M . = 23,8095 A . B . D . senti nispeti halen
Doyçe M a r k r a y i c i olarak yürürlüktedir.
Şurası m u k a r r e r d i r k i , bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaş­
masının 1 inci maddesinde derpiş edilen ahdî hesaptan mütevellit
dolarların tahvilinde tatbik olunacak rayiç, «Bank deutscher Laender»
tarafından A . B . D . serbest doları tahvilinde tatbik edijen rayiçten farklı
olmıyacaktır.
A l m a n y a Federal Cumhuriyetinde halen yürürlükte olan kambiyo
sisteminde esaslı değişiklik v u k u a geldiği takdirde, işbu mektupta der­
piş edilen hususlar icabında, «Bank deutscher Laender» ile Türkiye
C u m h u r i y e t i 'Merkez Bankası arasında müştereken, gözden geçirilecek
ve tadil edilecektir.
Y u k a r d a k i hususlar üzerinde Türkiye Hükümetinin
teyit eylemenizi r i c a ederim, «Bay Başkan.»
Y u k a r d a k i hususlar üzerinde Hükümetimin
mekle şeref kazanırım.
Ankara,
Bay
Başkan,
Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına atfen,
bugünkü tarihte imzalanan Ödeme Anlaşmasının 9 uncu maddesinde ve
12 maddesinin (b) fıkrasında derpiş edilen fesih imkânlarını, bugünkü
tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının evvelce feshi ihbar edilmiş
olmadıkça veya aynı zamanda feshi ihbar edilmedikçe, kullanmıyacağını
Türkiye Hükümetinin taahhüt ettiğini bildirmekle şeref kazanırım.
Üstün saygılarımın kabulünü r i c a ederim-, B a y Başkan.
Fatin
Zorlu
16 Şubat
1952
mutabakatını
mutabakatını bildir­
Büstü
Ankara,
Bay
Üstün saygılarımın kabulünü r i c a ederim, B a y Başkan.
Fotin
Büstü
Bay D r . H a n s H e i n r i c h Strack
özel Elçilik Müsteşarı
A l m a n Heyeti Başkam
Ankara
Zorlu
B a y D r . Hans H e i n r i c h Strack
Başkan,
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü t a r i h l i mektubunuzu aldığımı bildir­
mekle şeref kazanırım:
«Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına atfen,
bugünkü tarihte imzalanan ödeme Anlaşmasının 9 uncu maddesinde ve
12 n c i maddesinin (b) fıkrasında derpiş edilen fesih imkânlarının, b u ­
günkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının evvelce feshi i h b a r edil­
miş olmadıkça veya aynı zamanda feshi ihbar edilmedikçe, kullanmıya­
cağını Türkiye Hükümetinin taahhüt ettiğini bildirmekle şeref kazanırım.
özel Elçilik Müsteşarı
A l m a n H e y e t i Başkanı
Ankara
Üstün saygılarımın kabulünü r i c a ederim, B a y Başkan.
Ankara,
Bay
16 Şubat
1952
Başkan,
Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına atfen,
bugünkü tarihte imzalanan Ödeme Anlaşmasının 9 uncu maddesinde
ve 12 maddesinin (b) fıkrasında derpiş edilen fesih imkânlarını, bugünkü
tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasının evvelce feshi ihbar edilmiş o l ­
Hans Heinrich
Ekselans F a t i n Rüştü Z o r l u
Milletlerarası i k t i s a d i işbirliği
Teşkilâtı Genel Sekreteri
Türk H e y e t i Başkanı
Ankara
Strack
Sahîfe: 3506
(Remit Gazete)
Ankara,
16 Şubat
1952
3 MAYIS 1952
«Türkiye İle Almanya arasında yeni bir Sulh Andlaşmasının akdine
kadar, aşağıdaki
Bay Başkan,
Türkiye ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki bugünkü ta­
rihli Ticaret Anlaşmasının ve ödeme Anlaşmasının İmzası sırasında,
iki Anlaşmanın hükümlerinin Berlin'in Batı sektörlerinde de (West Berlin) cari olması hususunda iki Akıd Taraf mutabıktırlar.
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan.
Fatin
Büstü
Zorlu
Bay Dr. Hans Heinrich Strack
özel Elçilik Müsteşarı
Alman Heyeti Başkanı
Ankara
Anlaşmaların, 1 Mart 1952
tarihinden itibaren cari
olmak üzere, muvakkaten tekrar yürürlüğe konulması hususunda Tür­
kiye Hükümetinin mutabık olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım:
1 — Türkiye Cumhuriyeti İle Almanya Devleti arasındaki 28 Mayıs
1929 tarihli Konsolosluk Mukavelenamesi,
2 — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki 12 Ocak
1927 tarihli ikamet Mukavelenamesi,
1930
3 — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki S Eylül
tarihli ladei Mücrimin Muahedenamesi,
4 — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki 28 Ma­
yıs 1929 tarihli Hukuki ve Ticari Mevaddı Adliyeye mütaallik Münasebatı
Mütekabiliyeye dair Mukavelename ile,
Ankara,
16 Şubat
1952
B a y Başkan,
Almanya Federal Cumhuriyeti il© Türkiye arasiBdakc 'bugünkü tarihli
Ticaret Anlaşmasının ve ödeme Anlaşmasının imzası sırasında, iki A n ­
laşmanın hükümlerinin Berlin'in Batı sektörlerinde de (West-Berlin)
cari olması hususunda iki Âkıd Taraf mutabıktırlar.
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan.
Hans Heinrich
Strack
Ekselans Fatin Büstü Zorlu
Milletlerarası iktisadi işbirliği
Teşkilâtı Genel Sekreteri
Türk Heyeti Başkanı
Ankara
5 — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki 27 M a ­
yıs 1930 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin yalnız 6 ncı,
8 inci, 9 uncu, (b fıkrası müstesna) 10 uncu, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci,
16 ncı, 17 nci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri.
Yeniden yürürlüğe konulan işbu Anlaşmalar, bir. taraftan Almanya
Federal Cumhuriyeti ve Batı Berlin ile diğer taraftan Türkiye arasın­
daki münasebetlere şâmildir.
Yukardaki husus hakkında Almanya Federal Cumhuriyetinin
tabakatını teyid etmenizi rica ederim, Bay Başkan.>
mu­
Yukarda anılan Anlaşmaların tekrar yürürlüğe konulması husu­
sunda Almanya Federal Cumhuriyetinin mutabakatını size teyid ederim.
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan,
Hana Heinrich
Strack
Ekselans Fatin Büstü Zorlu
Milletlerarası iktisadi işbirliği
Teşkilâtı Genel Sekreteri
Ankara, 16 Şubat
1952
Türk Heyeti Başkam
Ankara
Bay Başkan,
Türkiye İle Almanya arasında yeni bir Sulh Andlasmasının akdine
kadar, aşağıdaki Anlaşmaların, 1 Mart 1952 tarihinden itibaren cari
olmak üzere, muvakkaten tekrar yürürlüğe konulması hususunda Tür­
kiye Hükümetinin mutabık olduğunu ®!ze bildirmekle şeref kazanırım:
1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki 28 Mayıs
1929 tarihli Konsolosluk Mukavelenamesi,
2 — Türkiye Cumhuriyeti İle Almanya Devleti arasındaki 12 Ocak
1927 tarihli ikamet Mukavelenamesi,
3 — Türkiye Cumhuriyeti İle Almanya Devleti arasındaki 3 Eylül
tarihli ladei Mücrimin Muahedenamesi,
4 — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki 28 Mayıs
1929 tarihli Hukuki ve Ticari Mevaddı Adliyeye Mütaallik Münasebatı
Mütekabiliyeye dair Mukavelename ile,
1930
PROTOKOL IV
Türk Heyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Heyeti, bugünkü ta­
rihte imzalanan Anlaşmalarla neticelenen müzakereler sonunda, aşağı­
daki hususları kararlaştırmışlardır:
Türkiye Hükümeti ile Almanya
Federal
Cumhuriyeti
Hükümeti
Torquay'de tesbit edilen ve yürürlüğe konulması Almanya'da tütünlere
tatbik edilen dahil! resimlerin Almanya Federal Cumhuriyeti
Hükümeti
tarafından esaslı bir şekilde indirilmesine bağlanan iki taraflı listelerin,
muvakkaten ve GATT'ın çerçevesi haricinde, yürürlüğe konulması hu­
5 — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasındaki 27 Ma­
yıs 1930 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin yalnız 6 ncı,
8 İnci, 9 umcu, (b fıkrası müstesna) 10 uncu, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci,
16 ncı, 17 nci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri.
susunda mutabıktırlar.
Yeniden yürürlüğe konulan işbu anlaşmalar, bir taraftan Almanya
Federal Cumhuriyeti ve Batı Berlin ile diğer taraftan Türkiye arasındaki
münasebetlere şâmildir.
Yukardaki husus hakkında Almanya Federal Cumhuriyetinin muta­
bakatını teyid etmenizi rica ederim, Bay Başkan.
Ü ç ay evvel ihbar etmek şartiyle, her iki Hükümet karşılıklı liste­
lerin tatblkma her an son verebileceklerdir.
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan.
Fatin Rüştü
Her iki Hükümet Türk listesinin 558 H 1 bölümüne mütaallik güm­
rük resminin 65 T . L . dan 80 T . L . na çıkarmak hususunda mutabıktır.
ıŞurası mukarrerdir ki, bahis konusu imtiyazların Gümrük Tarife­
lerine ve ticarete mütaallik Genel Anlaşmaya ek listelere İthali, Torquay
'Konferansına iştirak eden Türkiye ve Almanya Federal Cumhuriyeti He­
yetleri tarafından GATT'ın icra Sekreterine yazılan müşterek mektupta
Zorlu
derpiş edildiği veçhile, Almanya'da tütünlere tatbik olunan dahilî resim­
Bay IDr. Hans Heinrich Strack
özel Elçilik Müsteşarı
Alman Heyeti Başkanı
Ankara
lerde Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tatminkâr bir
indirme yapıldıktan sonra, her iki Hükümet arasında varılacak Anlaş­
maya bağlı kalmaktadır.
Ankara'da 16 Şubat 1962
tarihinde, her iki dildeki metinler mute--
ber sayılmak üzere, ikisi Türkçe ve ikisi Almanca olarak dört nüsha
Ankara, 16 Şubat
1952
tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmi tercüme eklidir.
Almanya Federal Cumhuriyeti
Bay Başkan,
Mefadı aşağıda yazılı mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref ka­
snının :
Türk Hükümeti adına
Hükümeti adına
Fatin Büstü Zorlu
Dr. Hans Heinrich Strack
Almanya Federal Cumhuriyetinin Türkiye'ye tanıdığı
Gümrük Tarife Tavizleri Listesi
A l m a n Gümrük
T a r i f e No.
y
05 04
07 05 y
08 03
08 04
08 06
12 03 y
15 07
32 01
51 02
y
y
58 01
l(*)
y
Sdhâfet 3507
(Remi GoBteT
3 MAYIS 1952
E ş y a cinsi
K o y u n bağırsağı (yaş, dondurulmuş,
tuzlu veya kurutulmuş)
A
B a k l a ve acı b a k l a
İncirler :
B
Kuru
Üzümler :
B
Kuru :
Diğerleri
T a r i f e n i n başka yerlerinde z i k r e d i l ­
meyen meyveler ı (kabuklu, kabuk­
suz, y a ş veya k u r u )
Fındık
B
F
Fiğ
N e b a t i yağlar (mayi v e y a sulp)
A
Ham
y i Zeytinyağı
Debagatte kullanılan nebati hulâsa­
lar
D
P a l a m u t hulâsası
Tarifenin başka yerlerinde zikredil­
meyen h a y v a n i kıllar (yıkanmış, k a ­
şarlanmış, boyanmış veya frize edil­
miş olsun olmasın)
A.
A n k a r a keçisi kılı
B
K a b a kıllar ve döküntüleri
1 F r i z e edilmemiş
2 F r i z e edilmiş
Düğümlü ve sarmalı halflar
B
Yünden (el i l e dokunmuş)
Tarife N o .
Verilen resim
haddi
ad valorem %
Î H T A R : Alât ve cihazlarla birlikte gelen ve bun­
l a r l a satılması ve faturalanması mûtat olan deri)
ve kösele glâflar, âdi mevad veya suni İpekle
mürettep olsun olmasın 100 kiloda 500 lira
res­
me tabidir. Ayrı getirildikleri takdirde kendi t a
rifelerine tabidirler.
D e r i ve köseleden mamul kasık bağları
100 K . S.
y
91
105
5
A
B
Muaf
133
5
10
7
136
m
a
Muaf
Muaf
Muaf
30
yA
yB
161
A
yB
173
220
223
281
Türkiye'nin Almanya Federal Cumhuriyetine tanıdığı
Gümrük Tarife Tavizleri Listesi
75
87
Eşyanın cinsi
T
Muaf
5
Torouay U m u m i A l m a n T a v i z L i s t e s i gereğince tatbik edile­
cek fülî resim % 5 t i r .
Tarife N o .
Resim
haddi
(T. L . )
Eşyanın cinsi
İ H T A R : N e s l i veya şeceresi resmen tevsik edilen
damızlığa mahsus sâf k a n at, sığır, koyun v e y a
keçi', cinsleri hayvanlarla domuzlar resmî Türk
makamlarınca teslbit edilen nizam ve şartlar dai­
resinde muıafen ithal olunur.
İşlenmiş deriler
Tabaklanmış f a k a t boyanimamış
Vidala, vaketa ve telâtin denilen deriler 100 K . S .
S a i r deriler
100 K . S.
İ H T A R : Parlatılmış fakat ruganlı ve lake olma­
y a n dana ve inek derileri N o . 75/B.2 mucibince
tarifelenıir. Lüıstro
derilerinden, boyanmış biraızı
parlak olup fakat ruganlı ve lake ve selüloit ve
emsali maddelerle cilâlı ve lâk eli olmayan deriler
anlaşılır.
K o y u n , k u z u , keçi, oğlak, f o k , timsah, yılan derileriyle sair Micıiilmle derilerden ruganlı veya lâkedd, kabartmalı, g'&se, kumlu, resimli, yaldızlı^
kadife t a k l i d i (podösüet) maroken, tüylü vesalr
surette müzeyyen olanlar (eldiven için
kesilmiş
olanlar da dâhildir)
100 K . S.
İ H T A R : Kâğıt ve mukavvadan başka maddeler­
den deri taklitleri de «C» fıkrasına dâhildir.
D e r i ve kösele mamuilâtı:
P a r a cüzdanları, kadın çantası, sigara ve tütün
çantaları, saat, dürbün, fotoğraf
vesalr emsali
alât gılâiları, tuvalet takımları mahfazaları, ev­
r a k ve dosya çantaları, deri köstek:
Sadıe veya meviaıddı âdiye ile müretıtep olanlar.
P a r a cüzdanları, ufak para çantası, kadın çantası,
tuvalet takımları mahfazaları, s i g a r a ve tütün
çantaları, saat kösteği
100 K . S .
E v r a k ve dosya çantaları
100 K . S.
Saat, dürbün, fotoğraf vesalr emsali alât gıtâflan
100 K . S.
F
Resim
haddi
(T. L . )
307
420,220,-
y 331
334
335
B
338
2000,-
B
342
»61
2463,88
2000 —
1000,—
362
Safi veya mahlut yünden kadife, pelüş, astragan,
lutr vesalr kürkler taklidi olan mensucat ve bun­
ların kordelâlan (ımevaddı saire i l e mürettep o l ­
sun olmasın)
Safi veya % 50 den fazlası yün olanlar
100 K . S.
Yüzde elliye k a d a r İpeğin g a y r i l i f i m e v a d ile
mahlut olanlar
100 K . S.
Tül, g a z ve elektrik, İpek v e y a suni ipekten v e y a
diğer mevaddı lifiye İle karışık (madenî teller vesair ile maiılût olanlar da dâhilidir.)
Düz tül ve g a z (benekli ve resimli olanlar d a
dâhildir)
100 K . S.
Perdelik tül (bobino)
100 K . S .
K a d i f e , pelüş ve kadifeli ve havlu kumaşlar ve
kordelâlar '(madenî tellerle mahlut ve mevaddı
saire ile mürettep olanlar da dâhildir.)
T a m a m e n sun'i ipekten
100 K . S.
S a i r mevaddı lifiye ile mahlut sun'i ipekten (% 70
den ziyade sun'i ipeği havi olanlar «A» fıkrasına
dâhildir.)
100 K . S .
Nişasta ve k o l a :
Nişasta (torbalarda)
100 G .
Mayi
halimde k o l a (iç kaplarının sıkleti dâfhlidir.)
100 K . S.
Çiriş, dekistrin, l e y k o m (doğulmuş, döğülmemiş.)
100 G.
Bira:
100 G .
Fıçı içinde
100 K . S.
S a i r k a p l a r d a (kapların sıkleti dâhildir.)
Tohumlar :
100 G.
Şeker pancarı tohumu
Selüloit ve kazein, jelatin, nişasta, fenol, üre, asit,
filatik, polyamüde (nylon), vinyl, chloridaacetaItak copolymer, vlnylidine
chlorlde copolymer,
a c r y l o m i t r i l copoılyme-r, polivimyl aonhnl, polistre
ne, poliıethylene, tetrafluor oothylene polymer ve
benzeri esaslardan t e r k i p yolu ile sentetik olarak
yapılan bilcümle plâstik maddeler.
T a r i f e l e r i n başka yerlerinde zikredilmeyen
plâs­
t i k maddelerin sair bilcümle mamulâtı (sair mad­
delerle mürettep veya g a y r i mürettep.)
S a i r maddelerle mürettep veya g a y r i mürettep.
E l e k t r i k tesisat malzemesi
100 K . S.
R e s i m edevatı ve hesap yapan cetveller 100 K . S.
M u t f a k takımları, çay ve kahve takımları, dolma
kurşun kalem ve dolma mürekkepli k a l e m
100 K . S.
Sairleri
100 K . S.
F ı r ç a ve süpürge:
Her nevi resim fırçaları (saplı ve sapsız) 100 K . S.
R e s i m kâğıdı
100 K . S.
İ H T A R : Mahsusen reçine i l e mıasnu olan kâğıtlar
reçinell kâğıt addolunur.
Hassas kâğıt (her kalınlıkta)
(İç kaplarının sık­
leti dâhildir.)
Hassas fotoğraf kâğıdı (hassas k a r t
postallar
d a dâhildir.)
100 K . S.
Hendese vesalrede müstamel hassas kâğıtlar ve
şeffaf saman kâğıtları
100 K . S.
D u v a r kâğıdı ve mukavvaları ve şeridi vesalr k a p lamalık kâğıtlar:
Yaldızlı, kabartmalı, yün tozu vesaireden havlı v e
deri taklitleri.
100 K . S.
Sairleri
100 K . S.
Cilâlı alâ m u k a v v a l a r (beyaz veya b i r renkli.)
Metre murabbamm sıkleti üç yüz g r a m ve ondan
yukarı
100 S.
Resimler (ipekten gayri) kâğıt, mukavva, m u ­
şamba veya bez üzerine (ciltli ve çerçeveli olanlar
da dâhildir.)
Fotoğraf, fotoğravür, fotokoloğrafi, fototipl, litoğrafl, fotolitografi, kromolitoğrafi, çinkogravür,
grafotlpi, tifdürük vesair sanatlarla yapılmış resim­
ler (çıkartma, o y m a resimler de dâhildir.) 100 K . S.
K â ğ ı t v e y a m u k a v v a d a n m a m u l eşya (mevaddı
saire ile mürettep veya g a y r i mürettep) ezcümle:
Elbise, yakalık, kolluk, cüzdan, çanta, dantelâ,
mensucat, sicim, konfeti, serpantin, maske, abajur,
500,-
718,63
521,01
8623,57
7391,63
4927,75
1806,84
35,—
37,—
12 —
61,60
77,—
0,26
150,—
500,—
700,—
1000,—
218,16
28,87
120,31
57,75
51,33
20,—
30,54
538,97
SafaHes 3508
Tarife No.
365
380
Eşyama cinsi
A
B
1
2
1
2
386
390
A
B
401
421
B
2
445
A
2
446
A
B
449
C
452
A
B
C
453
y 471
y 481
y 487
C
C
488
489
y 494
A
B
A
A
509
y
510
A
2
3 MAYIS 1952
(Hami G—ene)
Resim
haddi
(T. L . )
yaprak, çiçek, yelpaze, mendil, bayrak, fener, m a ­
k a r a şeklinde zamklı kâğıt ve emsali.
100 —
Selüloz vatkasından adet bezi
100 K . S.
230,99
Sairleri
100 K . S.
61,60
Pamuk vatka
100 K . S.
Tüller ve muslinler
Düz tül ve muslin, benekli ve madenî teller ile
mahlut veya ımürettep olanlar da dâhildir.
431,18
Kasarsız
100 K . S.
615,97
Kaşarlı, boyalı veya ıstampalı
100 K . S.
Tül-bobino (perdelik tül vesair suretle fasone
tüller)
443,50
Kasarsız
100 K . S.
646,77
Kaşarlı veya boyalı
100 K . S.
1185,74
P a m u k fisto (kenar ve ara)
100 K . S.
P a m u k fitiller :
Lâmba, m u m , çakmak ve ocak f i t i l l e r i (mevaddı saire ile mürettep ve g a y r i mürettep) 100 K . S.
102,66
Beyaz alevli yanan fitiller
(gömlek)
(mevaddı
saireden mamul olanlar veyahut mevaddı saire ile
mürettep veya g a y r i mürettep olanlar) (yapılmış,
yapılmamış dâhildir.)
100 K . S.
230,99
P a m u k t a n kuşak (şal t a k l i d i olanlar da dâhildir.)
Bohça, omuz ve baş,-masa ve yatak örtüleri, per­
deler, çocuk kundağı, bayrak ve emsali hazır şey­
ler, ipek vesaire ile işlemeli veya sair maddelerle
415,78
mürettep olsun olmasın
100 K . S .
H e r nevi keten mensucat (örme kumaşlar dâhil­
dir.) (madenî teller ve pullar ve sair ile mürettep
olanlar da dâhildir.)
K a d i f e , pelüş:
Sair nebati lifler ile karışık
100 K . S.
433,10
B i s i k l e t , otomobil, araba vesair vesaiti nakliye te­
kerleklerine mahsus iç ve dış lâstikleri ve şeritler
(mevaddı saire ile mürettep ve g a y r i mürettep):
Iç ve dış lâstikleri'
B i s i k l e t için
100 K . S .
80,—
E l a s t i k i mensucat ile lâstiğe batırılmış veya bir,
tarafına veyahut arasına lâstik sürülmüş veyahut
lâstiğe yapıştırılmış mensucat.
S a f i veya mahlut ipek ve suni ipek mensucat
100 K . S.
1283,27
S a f i veya ipekten g a y r i elyaf ile mahlut yün men­
492,78
sucat
100 K . S.
277,19
S a i r mensucat
100 K . S.
T a r i f e n i n başka yerlerinde zikredilmiyen sair k a ­
uçuk mamulâtı (mevaddı saire ile mürettep veya
g a y r i mürettep)
23,10
Kauçuk contalar (kesilmiş olarak)
100 K . S .
230,99
Sairleri
100 K . S.
Yere sermeğe mahsus lmoleom, kaptolikan m u ­
şambaları (parça veya. top halinde)
38,18
Mantarlı ve mutaaddit r e n k l i
100 G .
24,70
Mantarlı yek-renk
100 G .
35,93
Mantarsız bir veya ziyade r e n k l i
100 G .
p u v a r , raf, sofra ve mobilya örtmeğe ve k a p l a ­
mağa mahsus muşambalar (parça veya top h a ­
97,02
linde)
100 K . S .
Siliko-alumino ve silisli ateş toprağı
100 G .
1,92
Manyezit ve kıomit ateş tuğlası
100 S.
5 —
Çiniden veya porselenden sofra, tuvalet takımları
i k i ve daha ziyade renkli, markalı, yaldızlı ve re­
s i m l i mevaddı saire ile g a y r i mürettep 100 G .
38,50
İ H T A R : Türkiye Hükümetinin bu resmi % 20 y i
tecavüz etmemek kaydı ile advalorem bir resme
t a h v i l hakkı mahfuzdur.
Çiniden, porselenden, alâtı elektrikiye ve aksamı,
ezcümle: izolatör (mücerrit), duy, sigorta, kupsirküi, enterrüptör, nipl, rozas vesaire
Mevaddı saire ile mürettep
100 K . S
70,—
Mevaddı saire ile g a y r i mürettep
100 K . S.
30 —
Porselenden, mineden ve emsalinden suni dişler:
7,70
Çıplak
1 kiloda S.
Damacana:
Adileri:
Mevaddı saire file ımürettep (sepet örgüsü olanlar
43,80
dâhildir.)
100 G .
Alâtı basarlye ve fenniye c a m l a n (Fotoğraf ve
sinematograf cihazlarına mahsus adeseler dâ­
900,hildir.)
100 K . S .
C a m d a n boncuk :
Çıplak veya A d i maden veya maddelerle mü­
rettep.
100 K . S.
450,—
Tarife N o .
528
Eşyanın) cinsi
Demir zincirleri:
G e m i vesaire için k a b a zincirler (Galvanizli, b o ­
yalı, z i f t l i olsun olmasın)
100. G
Köpek, bisiklet, otomobil zincirleri ve emsali
B
100 K . S .
1 Sadeleri
2 Bakır, k a l a y , çinko, nikel, kurşun, alüminyum- g a l ­
v a n i z l i veya oksitli veyahut boyalı
100 K . S .
F o n t t a n borular :
y 529
Dökme font
A
2 Yalnız et kalınlığı 6 milimetre ve daha aşağı o l a n
dökme borular.
100 G .
Fonttan, demirden k a b a mamulât ezcümle çanak,
531
pota, direk, delinmiş, delinmemiş levhalar, demir
yolu makasları ve işaretleri, inşaatta
müstamel
çatılmış veya çatılmamış aksam, betonlarda müs­
tamel kesilmiş, zımbalanmış saç levhaları, tekem­
mül etmiş alâtı mihanikiye aksamından maada
gemi, demiryolu, ebniye vesaire için zikredilmeyen
sair kaba mamulât
A
Cilâsız ve boyasız
y Demiryolu makasları ve işaretleri,
inşaatta müstamel çatılmış v e y a çatılmamış de­
mir aksam
100 G .
H e r nevi demirden el alâtı (Saplı v e y a s a p s ı z ) :
538
Taşçı m a k k a p ve kaşıkları
108 K . İS.
yc
Ziraatte müstamel makas, b a ğ bıçağı ve orak
yo
100 K . S
Tırpan
100 K . S .
M a k a s , m a k i n e l i s a ç makası, ustura, m a k i n e l i us­
y 539
tura, fındık kıran, tirbuşon ve emsali:
S a i r mevad ile mürettep veya g a y r i mürettep
H
100 K . S .
T a r i f e n i n başka yerlerinde zikredilmeyen demirden
552
hırdavatçılık eşyası ezcümle:
M u t f a k takımı, sofra takımı, kahve ve ç a y takım­
ları, lâmba ve aksamı, ütü, kahve değirmenleri,
et makinesi, musluk, kova, banyo, apdeshane levazımatı, dirhemler, ateş kürek ve maşaları, hayvan
c a n l a n , üzengi, şişe kapsülleri ve emsali mamulât
(mevaddı saire ile mürettep veya g a y r i mürettep):
Boyalı, cilâlı, sırlı veyahut sair maden ile g a l v a ­
IB
nizli
100 K . IS.
C E l e k t r i k tertibatını h a v i olanlar elektrik ütüsü
100. K . S .
Sairleri
100 K . S.
Î H T A R : B e y a z alevli petrol lâmbalan b u n u m a ­
r a y a göre resme tabidir.
B a k ı r tel ( Y u v a r l a k ) (Mütaaddlt tellerin bükül­
558
müşü dâhildir.)
B
Cilâlı nikel, alüminyum vesair âdi mevadın galva­
nizli veya oksitli
100 K . S .
Bakırdan ceryanı elektrikide müstamel t e l ve kab­
H
lolar: (Diğer madenî tellerle mahlut olanlar d a dâ­
hildir.)
1 Lâstik, kütaperka, kâğıt, aspestos, plâstik vesair
maddelerle b i r veya birden ziyade tecrit edilmiştir.
100 K . IS.
Bakırdan sırmacılık eşyası (üzerine sarılı ibulıun559
d u k l a n m a k a r a vesairenin ve içinde bulundukları
kutuların s i k l e t i dâhildir.)
T e l ve p u l (alâtı m u s i k i y e telleri hariçtir.)
A
100 K . S.
I Âdi veya cilâlı.
100 K . S.
2 N i k e l , pirinç vesaire İle yaldızlı
3 Altın veya gümüş yaldızlı.
100 K . S.
Bakırdan heykeller, kazan, i m b i k , soba ve ütüler
y 563
( E l e k t r i k l i ve mevaddı aaire tte mürettep olanlar
da dâhildir.)
100 K . S .
B a k ı r semaver, kahve değirmeni, lâmbalar ve ede­
y 564
vatı beytiye
E l e k t r i k tertibatını h a v i olanlar
100 K . S.
D
Bakırdan çilingir v e hırdavatçı eşyası ezcümle:
565
Mobilye, kapı. ve pencere edevatı, gem, mahmuz,
z i l ve çıngırak, musluk, yorgancı çivileri, el alet­
leri, mobilye ve k a r y o l a vesair emsali (Mevaddı
saire ile mürettep ve g a y r i mürettep.)
100 K . S.
A
Âdi veya boyalı
B
100 K . S.
Cilâlı v e y a n i k e l yaldızlı v e y a o k s i t l i
Alüminyum ve h a l i t a s ı :
539
Teller
C
100 K . S.
L e v h a ve y a p r a k l a r (düz)
100 K . S .
C
Ondüle edilmiş, kemerlendirilmiş, y i v l i v e y a o l u k l u ,
ç'zgıli, kendinden desenli, vesair surette şekillendi­
rilmiş levha ve y a p r a k l a r
100 K . S.
Granüle ince pul ve tozlar
100 K . S .
D
A
Realm
haddi
(T. L . )
12,83
20,53
20,53
9,62
17,97
8,32
18,48
7,20
117,80
46,20
77,—
123,19
64,80
80,-
200,—
300,—
450,—
218,16
269,49
218,28
323,38
50,—
30,—
S0,50,-
Tarife No.
Resim
haddi
(T. L . )
Eşyanın- cinsi
y 859
y
B o r u l a r ve tüpler
100 K . S.
100 —
M u t f a k takımı ve ev işlerine mahsus kap ve ede­
vat
100 K . S .
200,—
I 3 i n ş a a t t a müstamel çatılmış v e y a çatılmamış ak­
sam yerlerine göre kesilmiş v e y a delinmiş levha­
l a r ve tarifenin başka yerlerinde zikredilmeyen
alüminyumdan sair k a b a mamulât (sair madde­
lerle mürettep veya gayri mürettep)
100 K . S .
50,—
T u t y a ve halitasından mamulât (mevaddı saire ile
mürettep veya g a y r i mürettep)
B
Sair âdi maadin galvanizli veya v e r n i k l i veyahut
boyalı
100 K . ıS.
105,10
İ H T A R : Bekçi ve gece bekçilerine mahsus saat­
ler b u n u m a r a y a göre tarifelenir.
H
A r m o n i k (el ile çalman) adedinden
15,—
Teleskop ve m i k r o s k o p
100 K . S.
346,48
Fotoğraf cihazı ve cihaza 'müteallik a k s a m
1 kiloda K . S.
13,86
Telsiz telgraf ve telefon ahiıze makineleri (tamam
veya natamam) lâmbalar ve hoparlörler 100 K . S .
320,82
B a ş k a yerde zikredilmeyen' fenne, mesaha! araziye,
riyaziyeye, h i k m e t i tahliyeye, hey'ete ve ahvali
ceviyeye mütaallik alât
Tahtadan hesap vapan cetveller
100 K . S.
500,—
Diğerleri
100 K . S.
615,97
Alâtı verniye
A
Hassas teraziler (eczane ve tahlil hanelerde vesairede müstamel) (mahfaza ve dirhemler dâhildir)
100 K . S.
577,47
H
D e m i r y o l u mevkilerinde ve f a b r i k a l a r d a müsta­
m e l sabit büyük basküller
100 G .
21,82
A
Akümülâtör ve yedek plâkları (akümülâtör plâk­
larından maada aksamı mamul oldukları mevada
mahsus rüsuma tabidir.)
100 K . S .
60,—
Zatülhareke t r a m v a y (muharrik, müteharrik, ta­
m i r ve sair araibalar dâhildir.)
100 S.
77,—
Motorlu gemiler
D
Y a t ve muş . . . beher hacmi istiabı tonundan
200,—
• Y e l k e n l i yat ve k o t r a beher h a c m i istiabı tonun­
dan
250,—
M a t b a a ve yazı mürekkepleri ve resim boyaları :
A
M a t b a a mürekkebi .(her nevi)
100 K . S.
18,—
D
Istampa boyası, yazı makinesi şeridi, çini mürek­
kebi, k o p y a mürekkebi ve emsali mürekkepler
100 K . S .
103,94
İ H T A R : Kapsüller içinde ithal edilen yazı m a k i ­
nesi şeritleri 703/D n u m a r a mucibince resme ta­
bidir.
V
Kurşun k a l e m i ı(her -renk) kömür k a l e m l e r i ((fü­
zen) resim tebeşiri (çıplak veya ağaçlı vesaireli)
(Kurşun ve kömür k a l e m l e r i
100 K . S.
350,—
Diğerleri
100 K . S.
449,14
A
A s p i r i n (her şekilde)
100 K . S.
410,65
B
Müstahzaratı tıbbiye ve seromlar ve aşılar :
1 - B i r i n c i sınıf
l#,'25
2 - İkinci sınıf
% 18,75
3 - Üçüncü sınıf
% 3,75
598
601
613
615
y 619
625
632
653
670
683
685
703
y 792
853
A
B
O
Resim
haddi
(T. L . )
Eşyanın cinsi
Tarife No.
F
Q
576
Safaife: 3509
(Reamî Gazete)
3 MAYIS 1952
Ağız armonikleri
:
Ağaçtan
100
A d i maadinden
100
Kauçuktan, selüloittefl', deriden vesair g a y r i
kûr âdi mevaddan
100
K . S.
K . IS.
mez­
K . S.
101,06
280 —
280,—
UMUMÎ İ H T A R : Türkiye Hükümetinin, resimlerinin ensidansı
5 ten
aşağı olan tarife numaralarının spesifik resimlerini, 1% 5 i tecfavüz etme­
mek kaydiyle advalorem resimleri tahvil etmek veya bü resimleri
5 ad- '
valorem resme tekabül edecek (bir seviyeye çıkartmak hakkı mahfuzdur.
•
3
Karar Sayısı: 14820
T o p r a k M a h s u l l e r i Ofisine ait silolarla m a k i n e l i ambarlarda çalışan
işçilerin Millî K o r u n m a Kanununun 19 uncu maddesi gereğince gündüz
ve gece postalarında üçer saate k a d a r f a z l a çalıştırılmalarına i z i n ve­
rilmesi hakkındaki ilişik K/862 sayılı kararın yürürlüğe konulması; B a ­
kanlar K u r u l u n c a 8/4/1952 tarihinde kararlaştırılmıştır.
8/4/1952
CUMHURBAŞKANI C. DAYAR
Başbakan
4. MENDERES
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
^g^J^ĞuT
M. Savunma Bakanı
H. KÖY MEN
M. Eğitim Bakanı
T. İLERİ
R-.NASUHtOĞLU
1
İçişleri Bakanı V.
A.MENDERES
Bayındırlık Bakanı.
K.ZEYTtNOĞLU
Dışişleri Bakanı
F. KÖPRÜLÜ
Eko. ve Ticaret Bakanı
MUHLÎS ETE
Maliye Bakamı^
H. POLATKAN
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ
G. ve T. Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı işletmeler Bakanı V.
S.YIRCALI
N.ÖKMEN" S. KURTBEK
N.ÖZSAN
N-ÖZSAN
K. Sayısı:
862
Madde 1 — T o p r a k M a h s u l l e r i Ofisine alt silolarla maıkhıeld ambar­
larda çalışan işçilerin gündüz ve gece postalarında I ş K a n u n u n u n 37 n c i
maddesinin 2 numaralı paragrafında yazılı 90 günle mukayyet olmaksızın
bütün iş mevsimine şâmil o l m a k üzere Millî K o r u n m a Kanununun de­
ğişik 19 uncu maddesi gereğince üçer saate kadar f a z l a çalıştırılmalarına
i z i n verilmiştir.
• Madde 2 — B u suretle çalıştırılan işçilere, her bir f a z l a çalışma saati
için İ ş Kanununun 37 n c i maddesine dayanılarak m u n z a m ücretler ödenir.
Madde 3 — B i r i n c i maddede yazılı işyerlerinde çalışan bütün işçiler
hakkında Millî K o r u n m a K a n u n u n u n değişik 19 uncu maddesinin III üncü
fıkrasına müsteniden ve mezkûr maddenin İ V üncü fıkrasındaki kayıt
dâhilinde o l m a k üzere h a f t a t a t i l i ile ulusal b a y r a m ve genel tatiller
hakkındaki kanun hükümleri tatbik olunmaz.
1
ıMadde 4 — B u k a r a r neşri tarihinden itibaren muteberdir.
KARARLAR
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:
içişleri Bakanlığından :
_ 1 — A n k a r a Polis Enstitüsü Müdürü F i k r i O k t a r ' m E m n i y e t Genel
Müdürlüğü Teftiş K u r u l u n d a ve S a m s u n E m n i y e t Müdürü Celâlettin Uınıseli'nin A n k a r a E m n i y e t Müdürlüğünde 5439 sayılı kamunun i k i n c i mad­
desi gereğince kadrolariyle istihdamları tensip edilmiştir.
|
1 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarlığına, Müsteşar
f (Muavini Dr. Nail Karabuda'nm 125 lira maaşla terfian tâyini tensip
I edilmiştir.
[
2 -— B u kararı yürütmeğe içişleri B a k a n ı memurdur.
¡14/4/1952
2 — Bu karar hükmünü yerine getirmeğe Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı memurdur.
12/4/1952
CUMHURBAŞKANI
CUMHURBAŞKANI
C. BAY AS
Başbakan
A. MENDERES
İçişleri Bakanı V .
A.
MENDERES
C. BAY AR
j
i
Başbakan
A. MENDERES
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Dr. H.
ÜSTÜNDAĞ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 101 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content