close

Enter

Log in using OpenID

buraya - Diş Hekimliği Fakültesi

embedDownload
Mikrobiyoloji Kürsüsü/Bilim Dalı'nın Destek Olduğu Doktora ve Uzmanlık
Tezleri
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı
Dt Kaya Energin
Prof Dr Kemal Yüce
1976 Ağız hijyeni değişik durumlar gösteren şahıslarda çekim sonrası
meydana gelebilen bakteriyeminin tesbiti ve tetkiki
Dt Osman Kumkumoğlu
Prof Dr Ercüment Konukman
1976 Tekrar eden aftöz stomatidlerde kemoterapinin rolü
Dt Ayşegül Apaydın
Prof Dr Necla Timoçin
1984 Ağız içi operasyonlarında operasyon bölgesinin ve aletlerin
sterilizasyon problemleri
Dt Hülya Er (Çintan)
Prof Dr Necla Timuçin
1986 Ağız cerrahisi uygulamalarında ağız florasında görülen
değişmeler
Dt Nazan Koca
Prof Dr Meral ÜNÜR
2001 Pre-post menapozlu hastalarda HRT öncesi ve sonrası tükürük
immunoglobulinleri, seçilmiş tükürük hormonları ve tükürükte
maya karşılaştırılması
Diş Hastalıkları ve Tedavi Anabilim Dalı
Dt Alpay Yırcalı
Prof Dr Gündüz Bayırlı
1979 Champhorated para chlorophenol’un kanal tedavisinde etkileri
Dt Sedat Küçükay
Doç Dr Fevzi Batur
1985 “Cresytin-w” kanal dolgu maddesinin insan dişlerinde iltihaplı
kök kanallı(pulpitisli)dişlerde radyolojik ve klinik İncelenmesi
Dt Raif Erişen
Doç Dr Şükrü Şirin
1986 Tratiement SPAD ile tedavi edilen pulpitisli dişlerin klinik ve
radyolojik olarak incelenmesi
Dt İhsan Taylan Günaydın
Prof Dr Işıl Küçükay
2002 Kök kanalından Enterococcus faecalis' in eliminasyonunda farklı
yıkama yöntemleriyle kullanılan yıkama solüsyonlarının ve kanal
içi kalsiyum hidroksit uygulamasının etkinliğinin in vitro olarak
incelenmesi
Dt Olabisi Adebayo
Prof Dr Sami Büyükgökçesu
2004 Geleneksel ve fluorid serbestleyen dentin adezivlerinin farklı
restoratif materyellerden fluorid serbestlenmesine etkilerinin
incelenmesi
Dt Hande Şar Sancaklı
Prof Dr Sami Büyükgökçesu
2007
Kompozitlerin antibakteriyel özelliklerinin in vitro ve in vivo
değerlendirilmesi
Pedodonti Anabilim Dalı
Dt Gamze Arel
Doç Dr Tevfik Akıncı
1992 Çürük profilaksisinde örtücülerin etkinlikleri ve sonuçları
etkileyen faktörler
Dt Gül Gürsoy (Çağlar)
Prof Dr Zeynep Aytepe
1996 Yeni bir şeker alkolü olan erythrol'ün çürük önleyici
özelliklerinin xylitol ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi
Dt Julyana Bakırgil
Doç Dr Işın Ulukapı
2003 Çürük aktivitesi yüksek çocuklarda üç farklı ağız gargarasının
tükürük mutans, laktobasil ve laktoperoksidazları ile tükürük
akış hızı ve tamponlama kapasitesi üzerine etkisinin in vivo
koşullarda incelenmesi
Mikrobiyoloji Kürsüsü/Bilim Dalı'nın Destek Olduğu Doktora ve Uzmanlık
Tezleri
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dt Didem Özdemir
Prof Dr Gamze Aren
2005 Süt dişlerinde kemo mekanik ve geleneksel çürük temizleme
yöntemlerinin fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik yöntemlerle
karşılaştırılması
Dt Arzu Pınar Erdem
Prof Dr Elif Sepet
2006 Streptococcus mutans ve streptococcus sobrinus biyofilmlerinde
üç farklı fluorid verniğinin fluorid konsantrasyonlarının ve
antibakteriyel etkilerinin incelenmesi
Dt Banu İlhan
Doç Dr Işın Ulukapı
2007
Dt Hande Çömlekçi
Prof Dr Koray Gencay
2009 Ozonun antimikrobiyal etkinliğinin çürük tedavisinde in vitro
olarak değerlendirilmesi
Dt Aslı Patır
Prof Dr Figen Seymen
2009
Okulçağı çocuklarında 6-n-propiltiyourasil’e (PROP) duyarlılık
derecesi ve çürük aktivitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi
Anne ve babadan çocuğa geçen Streptococcus mutans ve S.
sobrinus kolonizasyonlarındaki genotipik çeşitliliğin
belirlenmesi
Periodontoloji Anabilim Dalı
Dt Aslan Gökbuget
Prof Dr Özen Tuncer
1989 Juvenil periodontitisli hastalarda değişik tedavi yöntemlerinin
etkinliklerinin araştırılması
Dt Serdar Çintan
Prof Dr Özen Tuncer
1989 Periodontitisin tedavisinde tetrasiklin ve ornidazolün etkilerinin
karşılaştırmalı olarak incelenmesi
Dt Oya Yılmaz
Prof Dr Utku Onan
1996 Erişkin periodontitisli bireylerde subgingival irrigasyon yoluyla
uygulanan metronidazol'un klinik ve mikrobiyolojik etkilerinin
incelenmesi
Dt Emine Çiftcibaşı Yek
Prof Dr Serdar Çintan
2008
Generalize agresif periodontitisli bireylerde başlangıç
tedavisine destek olarak kullanılan sistemik metronidazolamoksisilin kombinasyonunun biyokimyasal ve mikrobiyolojik
parametreler üzerine etkisinin incelenmesi
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Dt Bülent Şermet
Prof Dr Erhan Akın
1992 Kron köprü protezlerinde kullanılan estetik materyellerin bakteri
florası ve bakteri plağı açısından mukayeseli incelenmesi
Dt Emel Derviş
Prof Dr Erman Tuncer
1996 Obturatör protez yapımında kullanılan üç farklı protetik materyel
üzerine mikroorganizma yapışmasının değerlendirilmesi
Oral İmplantoloji Anabilim Dalı
Dt Oğuzhan Hakan Özdemir
Prof Dr Tayfun Özdemir
2002 Kontrollü salınım aracı olan tetrasiklin hidroklorid fibrillerinin
peri-implantitis olgularında kullanımı
Dt Evren Ermiş
Prof Dr Tayfun Özdemir
2002 Dental implantlara sahip total dişsiz hastalarda implant
çevresindeki subgingival mikroflorada periodontopatojenlerin
varlığının ve kaynağının araştırılması
Mikrobiyoloji Kürsüsü/Bilim Dalı'nın Destek Olduğu Doktora ve Uzmanlık
Tezleri
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti Anabilim Dalı
2009 Labial ve lingual teknik ile tedavi gören hastaların ağız
hijyeninin ve çürük aktivitelerinin karşılaştırılmalı
değerlendirilmesi
Dt.Özge Görgün
Prof Dr Yıldız Öztürk Ortan
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Pedodonti Anabilim Dalı
Dt İzgü Beyar
Doç Dr Neşe Akal
2000 Streptococcus mutans ile enfekte edilen ratlarda infektivite
penceresi ve transplasental immunite açısından diş çürüğünün
değerlendirilmesi
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Pedodonti Anabilim Dalı
Dt Jülide Atukeren
Prof Dr İlknur Tanboğa
2001 Klorheksidin vernikleri ve fluoridle kombine kullanımlarının
çocuklarda tükürük ve plak florasına etkileri
Dt Eser Engin Nalbantoğlu
Prof Dr İlknur Tanboğa
2003 Sodyum fluorid, kalay fluorid ve ksilitolün Streptococcus mutans
intrasellüler polisakkarit sentezi üzerine etkisinin sitokimyasal ve
kimyasal yöntemlerle tayin edilmesi
Dt Uğur Kabalay
Prof Dr Lale Düzdar
2003 Fluorid içeren dental materyallerin oral bakteriler izerine
antibakteriyel ve antiadeziv aktivitesinin in vitro incelenmesi
Dt Onur Özlem Eriş
Prof Dr Lale Düzdar
2006
Süt dişlenme,karışık dişlenme dönemindeki çocukların çürük
risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Dt Nazike Nida Gülman Hüroğlu 2008 0-6 yaş grubu dudak damak yarıklı çocuklarda ağız diş sağlığını
Prof Dr İlknur Tanboğa
etkileyen etmenlerin irdelenmesi
Dt Aysun Garan
Prof Dr Serap Akyüz
2009 6-12 Yaş grubu çocuklarda kromojen bakterilere bağlı siyah
dışsal renklenmelerin biyokimyasal ve mikrobiyolojik olarak
incelenmesi
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı
Dt Beril Karagenç
Prof Dr Nimet Gençoğlu
2005 Değişik kanal dolgu tekniklerinin mikrosızıntı miktarlarının
farklı mikrosızıntı test yöntemleri ile karşılaştırılmalı olarak
incelenmesi
Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı
Dt Emine Çanakçı
Prof Dr Turan Atalay
2005 Baş boyun bölgesi radyoterapisi gören hastalarda fluoridli jelin
ve klorheksidinli gargaralarin dişler,dişeti ve oral mikroflora
üzerine olan etkilerinin incelenmesi
Mikrobiyoloji Kürsüsü/Bilim Dalı'nın Destek Olduğu Doktora ve Uzmanlık
Tezleri
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Pedodonti Anabilim Dalı
Dt Kerime Gözde Işıksal
Prof Dr Nüket Sandallı
2007 Fluorid bileşikleri ve linoleik asitle hazırlanan geçici siman
basma dayanımı,çözünürlük, fluorid salınımı,pH,radyo-opasite
ve antimikrobiyal özelliklerinin araştırılması
Oral İmplantoloji Anabilim Dalı
Dt Emre Tezulaş
Y Doç Dr Özkan Cem Dilek
2007 İmplant osteotomisinde kemik filtresiyle toplanan otojen kemik
greftlerinin klindamisin ve klorheksidin ile
dekontaminasyonunun belirlenmesi (Master tezi)
Dt Gülderen Eyüboğlu
Y Doç Dr Özkan Cem Dilek
Devam
ediyor
Periodontitisli dişlerin çekimi sonrasında immediyat implant
uygulaması öncesi çekim soketinin ozon cihazı ve tetrasiklinle
detoksifikasyonu (Master tezi)
Tıpta Uzmanlık Tezleri
İ Ü İst Tıp Fak KBB Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr Bülent Topuz
Prof Dr Nermin Başarer
1991 Kolesteatom'un bakteriyolojisi
SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, Nöroloji Kliniği
Dr Suat Özyedek
Prof Dr Osman Tanık
2004 Serebrovasküler hastalıklarda yeni risk faktörleri
İ Ü Cerrahpaşa Tıp Fak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr Ayça Aslan
Prof Dr Yıldız Camcıoğlu
2009 Primer immün yetersizlik hastalarında çürük yapıcı mikroflora
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
157 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content