close

Enter

Log in using OpenID

Broşür - Hacettepe Üniversitesi

embedDownload
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
İletişim Bilgisi
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü,
06800 Beytepe, ANKARA.
Web Sayfası: http://www.stat.hacettepe.edu.tr
Tel : 0 312 297 79 00, Fax : 0 312 297 79 13
E-posta: [email protected]
Genel Tanıtım
Kontenjan
:105+3*
Puan Türü
:MF 1
Eğitim Dili
:Türkçe
Hazırlık
:1 Yıl/İngilizce (İsteğe bağlı)
Yerleşke
: Beytepe
Eğitim Süresi
:4 Yıl
Yüksek Lisans/Doktora/Bütünleşik Doktora
:+/+/+
*Okul birincisi kontenjanı
İÇİNDEKİLER
1.
İstatistik…...................................................................................1
1.1. İstatistik Nedir? ..........................................................................1
1.2. İstatistikçi Kimdir? .....................................................................1
1.3. Günlük Hayatta İstatistik ...........................................................2
1.4. İstatistiğin Gelecekteki Önemi ....................................................4
2.
Neden Hacettepe İstatistik………………………………………………….4
2.1. Tarihçemiz ................................................................................6
2.2. Vizyonumuz ..............................................................................6
2.3. Misyonumuz .............................................................................6
2.4. Anabilim Dallarımız ................................................................ 7
2.5. Akademik Kadromuz.................................................................7
2.5.1. Öğretim Üyelerimiz ve Verdikleri Dersler……………………..7
2.6. Bölümümüzün Fiziksel Olanakları ..........................................13
3.
Bölümümüzde Yürütülen Programlar ........................................13
3.1. Lisans Programımız .................................................................13
3.2. Lisansüstü Programlarımız .....................................................16
3.2.1. Yüksek Lisans Programımız ...........................................16
3.2.2. Doktora Programımız .....................................................17
3.2.3. Bütünleşik Doktora Programımız ...................................18
4.
Yan Dal Programımız .................................................................18
5.
Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği .......................................19
6.
Sosyal ve Sportif Etkinliklerimiz ...............................................22
7.
Çalışma Alanları ve İş Olanakları ...............................................23
3.1.
1. İSTATİSTİK
1.1. İstatistik Nedir?
İstatistik, yeni araştırmalar ve yöntemlerle sürekli gelişen, veri kümesinin
toplanmasını,
değerlendirilmesini,
yorumlanmasını
ve
sunulmasını
inceleyen disiplinler arası bir bilim dalıdır.
Günümüzde çağdaş yönetim anlayışını benimsemiş tüm kamu ve özel
kuruluşlar için kamuoyu araştırmaları, kalite kontrolü, piyasa ve pazar
araştırmaları, sistem güvenirliliği ve deney tasarımı gibi alanlarda
istatistik bilimi vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir. Ayrıca
sigortacılık, borsa, karar destek sistemleri, veri madenciliği, tıp ve sağlık
bilimleri başta olmak üzere birçok alanda istatistikçilere duyulan ihtiyaç
her geçen gün artmaktadır.
1.2. İstatistikçi Kimdir?
İstatistikçi,
sosyal
ve
ekonomik,
kültürel
bilimsel,
olaylarla
ilgili
bilgileri derleyen, derlemiş olduğu
bilgileri
istatistiksel
teknikler
kullanarak yorumlayan ve sayısal
olarak ifade eden, karar vericiye
öneriler sunan kişidir.
1
İstatistikçi olmak isteyenlerin matematiksel düşünebilme ve problem
çözebilme becerisine sahip, bilgisayar ve istatistiksel yazılımlardan
yararlanarak sayısal analizler yapabilme isteğinde olan, araştırmacı,
girişimci,
yeniliklere
açık,
dikkatli
ve
sabırlı
bireyler
olmaları
gerekmektedir.
1.3. Günlük Hayatta İstatistik
Günlük hayatta istatistik ile yoğun biçimde karşılaşılmaktadır. Örneğin,

Aktüerya, Risk Analizi ve Sigortacılık: Farklı kaza riskleri için
ödeme
miktarlarının
hesaplanmasında,
belirlenmesinde,
sigorta
şirketlerinin
sigorta
iflas
primlerinin
olasılıklarının
tahmininde,

Finans
ve
Borsa:
Hisse
senedi
piyasası
endekslerinin,
işlem
hacminin, işlem miktarının, sözleşme sayısının, piyasa rekorlarının,
işlem gören şirket sayısının, şirketlerin piyasa değerlerinin, borsa dışı
işlemlerin
ve
hisse
senedi
piyasası
işlemlerinin
üyelere
göre
dağılımının belirlenmesinde,

Ekonomi: İş gücü ve iş hacminin, üretim miktarının, enflasyon
oranının,
arz
ve
talep
miktarlarının,
yaşam
standardının
belirlenmesinde, fiyat değişiklikleri, reklâm ve hükümet kararları gibi
faktörlere bağlı olarak üretim ve tüketim davranışlarının analizinde,
2

Kalite Kontrol: İşletmelerde üretilen mal kalitesinin kontrol altında
tutulmasında, üretimde verimlilik ve güvenilirlik testinde ve hava
alanlarının
uçuş
kontrol
kulelerinde
güvenlik
sistemlerinin
incelenmesinde,

Pazar ve Tüketim Araştırmaları: Market yeri ve büyüklüğünün
saptanmasında, tüketim tercihlerinin ve satın alma alışkanlıklarının
belirlenmesinde,
ürün
dağıtım
sisteminin
etkin
bir
biçimde
işleyişinde,

İşletme: Perakende satış hacminin tahmin edilmesinde, envanter
kontrol sisteminin tasarımında, endüstri kuruluşlarının çalışma
koşullarının geliştirilmesinde, üretim ve stok kontrolünde,

Yöneylem Araştırması: İş gereçleri, yöntemler, çalışma koşulları,
donanım ve halkla ilgili olarak yönetim sorunlarının araştırılmasında,

Biyoloji, Tıp ve Sağlık Bilimleri: Genetik özelliklerin ve DNA dizi
analizlerinin incelenmesinde, canlı türlerinin çevreleri ile uyumlarının
araştırılmasında, yeni ilaçların testinde, salgın hastalıklardan ve diğer
hastalıklardan
korunma,
teşhis
ve
tedavi
nedenlerinin
incelenmesinde,

Psikoloji: Öğrenme yeteneğinin ve zekâ düzeyinin saptanmasında,
bireylerin normal ve anormal davranışlarının ortaya çıkarılmasında,

Demografi: Doğum ve ölüm oranlarının analizinde, göç durumlarının
incelenmesinde, nüfusun kişisel, sosyal ve ekonomik özelliklerinin
incelenmesinde,

Sosyal Bilimler: Kamuoyu araştırmaları, sosyal güvence analizinde,
davranış ve değer yargılarındaki farklılıkları açıklamak için farklı
kültürlerden elde edilen verilerin analizinde kullanılmaktadır.
3
1.4. İstatistiğin Gelecekteki Önemi
Günümüz dünyasında üretilen bilginin sınır tanımadığı, anında tüketici
bulabildiği bilinmektedir. Bilim ve teknoloji alanında meydana gelen bu
olağanüstü gelişmeler, bilgiyi elinde bulunduran, bilgiyi üreten ülkeleri
daha avantajlı ve daha egemen duruma getirmektedir. Bu nedenle
gelecekte İstatistik Biliminin ve istatistikçinin önemi giderek artacak,
bilgi toplumunun oluşabilmesi için bilgi teknolojilerine sahip birey
ihtiyacı istatistikçiler ile karşılanacaktır.
Ayrıca, ülkemizin Avrupa Birliği’ne giriş süreci ile birlikte hiç kuşkusuz
istatistiğin kullanımı artacak, istatistik mesleği aranan ve popüler bir
meslek dalı olacaktır.
2. NEDEN HACETTEPE İSTATİSTİK?
Hacettepe
Üniversitesi
İstatistik
Bölümü
verdiği kaliteli eğitim ve güçlü kadrosu ile
Türkiye genelinde ilk tercih edilen istatistik
bölümlerinden biridir.
4
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

Ülkemizde ilk kurulan İstatistik Bölümü olmamız

Güçlü akademik kadromuz

YGS’ye göre Türkçe eğitim yapan
İstatistik Bölümleri arasında
Türkiye’de ikinci, Ankara’da birinci
sırada olmamız

Lisansüstü Eğitim Programımızın uzun
geçmişi

Üniversite içi diğer bölümlere ve
üniversite dışı kuruluşlara araştırmalarda destek verilmesi

Üniversite içi ve dışı diğer birimlerle iyi ilişkiler
FIRSATLARIMIZ

İstatistik Biliminin günümüzde daha tanınır olması

Bilgi Çağında olmamız nedeniyle
veritabanı,
veri
madenciliği
gibi
alanlarda İstatistikçilere ihtiyacın
giderek artması

Kamu kurumları ve özel şirketlerde
İstatistik
Mezunu
ihtiyacının
artıyor olması

Nitel Araştırma Laboratuvarımızın
bulunması
5
2.1. Tarihçemiz
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü, 1
Ekim 1967 tarihinde kurulmuş ve ilk
mezunlarını 1972 yılında vermiştir. Geniş
akademik kadrosu sayesinde diğer birçok
üniversiteye de akademisyen yetiştiren bir
bölümdür.
2.2. Vizyonumuz
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünün vizyonu,
vereceği eğitim-öğretim ve üreteceği bilgi ile ulusal ve
uluslararası alanda tanınan, ülkemizin çağdaş uygarlık
düzeyine ulaşmasına katkı sağlayan lider bir bölüm
olmaktır.
2.3. Misyonumuz
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünün misyonu,
edindiği bilgi ve beceriyi her alanda toplum yararına
etkin biçimde kullanabilen, evrensel değerlere sahip,
üstün
nitelikli
geleceğinin
istatistikçiler
planlanmasında,
yetiştirmek
ekonomik
ve
ve
ülke
sosyal
hedeflerin belirlenmesinde öncü görevler üstlenmelerini
sağlamaktır.
6
2.4. Anabilim Dallarımız
Bölümümüzde İstatistik Teorisi, Uygulamalı
İstatistik,
Yöneylem
Araştırması,
Risk
Analizi, Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri,
İstatistiksel Bilgi Sistemleri olmak üzere 6
Anabilim Dalı bulunmaktadır.
2.5. Akademik Kadromuz
Sürekli gelişen bölümümüz, eğitim-öğretim kadrosu
ile çağdaş eğitim-öğretimin öncülüğünü yapmaktadır.
Bölümümüzün
öğretim
elemanları,
uluslararası
bilimsel yayınlar sıralamasında, ülkemizin dünya
sıralamasında ve Hacettepe Üniversitesi'nin Türkiye
çapında üst sıralarda yer almasında büyük katkı
sağlamaktadır.
2.5.1. Öğretim Üyelerimiz ve Verdikleri Dersler
BÖLÜM BAŞKANIMIZ
LİSANS


Örnekleme
Anket Düzenleme
LİSANSÜSTÜ
Y.L.



Örnekleme
Ardışık Çözümleme
İstatistik
Prof. Dr. Hülya ÇINGI
7
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ
LİSANS




Finansal Stokastik Modeller
Olasılıksal Süreçler
Kalite Denetimi
Kalite Yönetimi
LİSANSÜSTÜ
Doç. Dr. Gamze ÖZEL KADILAR
(Bölüm Staj, Stratejik Planlama ve
Bölüm Risk Koordinatörü)
Y.L.


Stokastik Süreçler
Bilgi Kuramı
DOK.

Dağılım Teorisi
LİSANS



İst. Karar Kuramı
Demografik Yöntemler
İstatistiğe Giriş (Aile ve Tüketici
Bilimleri Böl.)
İstatistik (Spor Bilimleri Böl.)

LİSANSÜSTÜ
Y.L.

*Olay Geçmişi Çözümlemesi
Yrd. Doç. Dr. Nihal ATA TUTKUN
(Yan Dal ve Erasmus Staj Koordinatörü)
LİSANS

Zaman Dizileri Çöz.
LİSANSÜSTÜ
Prof. Dr. Cem KADILAR
Y.L.

Zaman Serileri
DOK.

Çok Değişkenli Zaman Serileri
(Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı)
LİSANS
 Regresyon Çözümlemesi
 İstatistiğe Giriş (Matematik Böl.)
 Regresyon Çözümlemesi (Aktüerya

Prof. Dr. Durdu KARASOY
(Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı)
Böl.)
Veri Analizi (Aile ve Tüketici Bilimleri
Böl.)
LİSANSÜSTÜ
Y.L.
 Yaşam Çözümlemesi
 Biyoistatistik
8
LİSANS
 Olasılık I
 Olasılık II
 Mesleki İngilizce
 Dinamik
Modeller
ve
Bayesci
Öngörüler
LİSANSÜSTÜ
Prof. Dr. Gül ERGÜN
Prof. Dr. Hüseyin TATLIDİL
Y.L.
 İleri Bayesci Yaklaşımlar
LİSANS
 Parametrik Olmayan İst. Yöntemler
 Çok Değişkenli Çöz.
 Ekonometri
LİSANSÜSTÜ
Y.L.

Çok Değişkenli İst. Yöntemler
DOK.

Çok Değişkenli İst.
Çözümleme
LİSANSÜSTÜ
Y.L.
DOK.



Optimizasyon
Matematiksel İstatistik
Hipotez Testleri
Prof. Dr. Süleyman GÜNAY
LİSANS
 Resmi İstatistikler
 Yazılımda Kalite Güvencesi
LİSANSÜSTÜ
Y.L.

Proje Yönetim Teknikleri
Prof. Dr. Turhan MENTEŞ
LİSANS
 İstatistiksel Yöntemler II
 İst. Deney Tasarımı
 Kategorik Veri Çöz.
LİSANSÜSTÜ
Y.L.
 Deney Düzenleme
 Olumsallık
Tablolarının
Prof. Dr. Tülay SARAÇBAŞI

Çözümlenmesi
*Deneysel Çalışmalarda
Yöntemler
İst.
9
LİSANS




İstatistik (Bilgisayar Müh. Böl.)
İstatistik (İktisat)
Olasılık (Bilgisayar Müh. Böl.)
Stokastik Süreçler (Nükleer Enerji
Böl.)
LİSANSÜSTÜ
Doç. Dr. Ayten YİĞİTER
Y.L.

Kuramsal İstatistik
LİSANS
 Bilgisayar Prog. Giriş
 Yöneylem Arş. Giriş
 Zeki Optimizasyon Yöntemleri
LİSANSÜSTÜ
Y.L.
 Esnek Hesaplama Yöntemleri
 Tam Sayılı Programlama
Doç. Dr. Çağdaş Hakan ALADAĞ
LİSANS
 Bayesci İstatistik
 Olasılık (Matematik Böl., Bilgisayar
Müh. Böl., Nükleer Enerji Böl. )
İstatistik (Bilgisayar Müh. Böl.)

LİSANSÜSTÜ
Y.L.
 Benzetim Teknikleri
DOK.  Tahmin Yöntemleri

Olasılık
Doç. Dr. Haydar DEMİRHAN
LİSANS





Uygulamalı Sayısal Çöz.
Regresyon Çözümlemesi
Sağlam İstatistikler
İstatistik (Aktüerya Böl.)
Regresyon Çözümlemesi
Böl.)
(Aktüerya
LİSANSÜSTÜ
Doç. Dr. Meral ÇETİN
Y.L.

Regresyon Çözümlemesi
(Akreditasyon Sorumlusu)
10
LİSANS
 Yöneylem Arş. Giriş
 Yöneylem Araştırması
 Çizge Kuramı
 İstatistiğe Giriş (Sosyal Hizmetler Böl.)
Doç. Dr. Özgür YENİAY
LİSANS
 İstatistiğe Giriş I
 İstatistiğe Giriş II
 İstatistiksel Yöntemler I
 İstatistiksel Yöntemler II
LİSANSÜSTÜ
Y.L.

Tekrarlı Ölçümlü Veri Analizi
Doç. Dr. Serpil AKTAŞ ALTUNAY
(Farabi ve Erasmus Koordinatörü; Seminer
Sorumlusu)
LİSANS
 İstatistiğe Giriş I
 İstatistiğe Giriş II;
 İstatistiksel Yöntemler I;
 Araştırma Yöntemleri
 İstatistiğe Giriş (Matematik Böl.)
LİSANSÜSTÜ
Araştırma Yöntemleri
Y.L.
Doç. Dr. Sevil BACANLI
DOK.
Araştırma Yöntemleri
LİSANS
 Bilgisayar Prog. Giriş
 Veri Tabanı Yönetimi
LİSANSÜSTÜ
 Veri Madenciliği
Y.L.
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ZOR
11
LİSANS




İstatistiksel Yazılımlar
Biyoistatistik
İstatistiğe Giriş (Sosyal Hizmetler Böl.)
Veri Analizi (Aile ve Tüketici Bilimleri
Böl.)
LİSANSÜSTÜ
Y.L.
 *Sosyal Araştırmalarda İst.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet UYSAL
Yöntemler
*Sosyal Bilimlerde İst. Analiz
LİSANS


Benzetim Teknikleri
Olasılık (Aktüerya Böl.)
Yrd. Doç. Dr. Nursel KOYUNCU
(Araştırma Koordinatörü)
LİSANS


İstatistik (Kimya Müh. Böl.)
Olasılık (Matematik Böl.)
Yrd. Doç. Dr. Semra TÜRKAN
(BAB Proje Sorumlusu)
LİSANS
 Matematiksel İstatistik
 Hipotez Testleri
 İst. Analiz Uygulamaları
 Uygulamalı İstatistik I (Gıda Müh.
Yrd. Doç. Dr. Yasemin KAYHAN



Böl.)
İstatistik (Nükleer Enerji Böl.)
İstatistik I (İktisat Böl.)
İstatistik II (İktisat Böl.)
(Bölüm Tanıtım Koordinatörü)
12
LİSANS



Bilgisayar Prog. Giriş
Bilgisayar Programlama
Veri Yapıları
Dr. İbrahim SİNİR
Y.L. : Yüksek Lisans Programı
DOK. : Doktora Programı
* İstatistik Lisans Programı Mezunu Öğrencileri Bu Dersi Alamaz.
2.6. Bölümümüzün Fiziksel Olanakları
Bölümümüzde 7’sı lisans programına,
1’i yüksek lisans programına ve 1’i
doktora
programına
ait
toplam
9
derslikte eğitim verilmektedir. Ayrıca,
bölümümüzde verilen dersler modern
bilgisayar laboratuar olanaklarıyla da
desteklenmektedir. Öğrencilerimizin kullanımına açık olan 3 bilgisayar
laboratuvarının yanı sıra özel amaçlı uygulama ve araştırmalar için bir
nitel araştırma merkezimiz de bulunmaktadır.
3. BÖLÜMÜMÜZDE YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR
3.1. Lisans Programımız
Lisans
programımızın
amacı,
matematiksel
temellere dayanan istatistik kuram ve yöntemleri
yanında yöneylem araştırması, risk analizi, kalite
yönetimi, bilgisayar bilimleri ve istatistiksel bilgi
sistemleri gibi alanlardaki bilgi ile ekonomik ve
13
sosyal bilimlere ait temel bilgiyi öğrencilere en iyi biçimde aktarmak ve
ilgili uygulama alanlarında ortaya çıkacak sorunlara bilimsel çözümler
getirebilecek niteliklere sahip bireyler yetiştirmektir.
İstatistik lisans programımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına yönelik
dersleri seçebilmelerine ve sosyal bilimlerle ilgili yeterli sayıda ders
almalarına olanak tanımaktadır.
Lisans programımızın zorunlu ders grubunda Matematik, İstatistik
Kuramı ve Yöntemleri, Yöneylem Araştırması ve Bilgisayar Programlama
alanlarındaki dersler ile İngilizce dersleri bulunmaktadır. Mezuniyet için
gerekli olan 140 kredinin (240 AKTS) %60’ını zorunlu dersler, geri
kalanını ise “Seçmeli İstatistik Dersleri” ve “Seçmeli Sosyal Dersler” olarak
iki gruba ayrılan seçmeli dersler oluşturmaktadır.
Lisans programımızın seçmeli istatistik dersleri grubunda, Uygulamalı
İstatistik, İstatistik Teorisi, Yöneylem Araştırması, Olasılık ve Olasılıksal
Süreçler, İstatistiksel Bilgi Sistemleri ve Risk Analizi Anabilim Dallarımız
ile ilgili derslere yer verilmektedir.
Seçmeli sosyal dersler grubunda ise İktisat, İşletme, Sosyoloji ve Felsefe
dersleri bulunmaktadır.
LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
BİRİNCİ YIL
GÜZ YARIYILI
DERS
TÜRÜ
BAHAR YARIYILI
DERS
TÜRÜ
İstatistiğe Giriş I
Olasılık I
Bilgisayar Prog. Giriş
Matematik I
Türk Dili I
Temel İngilizce I
Z
Z
Z
Z
Z
Z
İstatistiğe Giriş II
Olasılık II
Matematik II
Doğrusal Cebire Giriş
Türk Dili II
Temel Bilgi ve İletişim
Teknikleri Kullanımı
Temel İngilizce II
Z
Z
Z
Z
Z
Z
İktisada Giriş II
Hukuka Giriş
Genel Muhasebe II
Sosyolojiye Giriş
S.
S.
S.
S.
İktisata Giriş I
Felsefeye Giriş
Genel Muhasebe I
Hukuka Giriş
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
Z
S.
S.
S.
S.
14
İKİNCİ YIL
GÜZ YARIYILI
DERS
TÜRÜ
BAHAR YARIYILI
DERS
TÜRÜ
Ata İlk. ve İnk. Tar. I
İngilizce III
Matematiksel İstatistik
Yöneylem Araş. Giriş
İleri Matematik I
Z
Z
Z
Z
Z
Ata İlk. ve İnk. Tar. II
İngilizce IV
Hipotez Testleri
İstatistiksel Yönt. I
İleri Matematik II
Z
Z
Z
Z
Z
Makro İktisat I
Bilgisayar Prog.
S.S.
S.S.
Veri Yapıları
Makro İktisat II
S.İ.
S.S.
ÜÇÜNCÜ YIL
GÜZ YARIYILI
DERS
TÜRÜ
BAHAR YARIYILI
DERS
TÜRÜ
Örnekleme
İstatistiksel Yönt. II
Z
Z
Regresyon Çözümlemesi
Z
İngilizce V
İstatistiksel Karar Kuramı
*Bayesci İstatistik
Sas ile Analitik Uygulamalar ve
Veri Yönt.
*İstatistiksel Analiz
Uygulamaları
Kalite Yönetimi
İst. Yazılımlar
Parametrik Olmayan İst.
Yöntemler
Uygulamalı Sayısal
Çözümleme
Aktüerya
Genel İşletme
S.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
İngilizce VI
Demografik Yöntemler
Zeki Optimizasyon Yöntemleri
Olasılıksal Süreçler
Anket Düzenleme
S.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
Doğrusal Olmayan Prog.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
Kalite Denetimi
Veri Tabanı Yönetimi
Resmi İstatistikler
S.İ.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
Genel İşletme
S.S.
S.İ.
S.S.
15
DÖRDÜNCÜ YIL
GÜZ YARIYILI
DERS
TÜRÜ
BAHAR YARIYILI
DERS
TÜRÜ
Çok Değişkenli Çöz.
Z
Kategorik Veri Çöz.
Z
İngilizce VII
İstatistiksel Veri Madenciliği
Finansal Stokastik Modeller
Dinamik Modeller ve Bayesci
Öngörüler
İstatistiksel Modelleme
*Mesleki İngilizce
İst. Deney tasarımı
Zaman Dizileri Çöz.
Yöneylem Araştırması
*İleri İstatistik Projeleri
Seminer
S.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
İngilizce VIII
Yazılımda Kalite Güvencesi
Grafiksel Veri Analizi
*Mesleki İngilizce
S.İ.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
Sağlam İstatistikler
Risk Yönetimi ve Sigorta
Araştırma Yöntemleri
Benzetim Teknikleri
Risk yönetimi ve Sigortacılık
Biyoistatistik
Ekonometri
S.İ.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
S.İ.
* Bu dersin ingilizce şubesi bulunmaktadır.
Z : Zorunlu, S : Seçmeli, S.İ. : Seçmeli İstatistik, S.S. : Seçmeli Sosyal
Not: Ders Listesi Web Adresi
Öğrencilerimiz Güzel Sanatlar Fakültesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ve Yabancı Diller
Yüksekokulu’ndan da dersler alabilmektedir.
3.2. Lisansüstü Programlarımız
Hacettepe
Üniversitesi
Fen
Bilimleri
Enstitüsü
İstatistik Anabilim Dalında lisansüstü düzeyinde
Yüksek Lisans, Doktora ve Bütünleşik Doktora
öğretim programları yürütülmektedir.
3.2.1. Yüksek Lisans Programımız
İstatistik Bölümü yüksek lisans programının amacı, ileri düzeyde
istatistik kuramı ve yöntemlerinin yanında uygulama ve araştırma
yeterliliklerini ileri düzeyde geliştirebilecek nitelikli öğrenciler yetiştirmek
ve mesleklerini yerine getirmedeki etkinliklerini artıracak bilgi ve
becerilerle donanmasını sağlamaktır.
16
3.2.2. Doktora Programımız
İstatistik Bölümü doktora programının amacı, istatistik bilimi alanında
araştırmacı bilim adamı yetiştirmek, bugünün rekabetçi dünyasında
istatistiğin
kuramsal
araştırma
yapabilen,
ve
uygulamalı
olayları
geniş
alanında
ve
derin
donanımlı
bağımsız
bir
açısı
bakış
ile
değerlendirebilen bireyler yetiştirmektir.
LİSANSÜSTÜ DERSLERİMİZ
GÜZ YARIYILI
BAHAR YARIYILI
Kuramsal İstatistik
Örnekleme
Deney Düzenleme
Proje Yönetim Teknikleri
Stokastik Süreçler
Optimizasyon
Olumsalllık Tablolarının Çözümlenmesi
Tekrarlı Ölçümlü Veri Analizi
Esnek Hesaplama Yöntemleri
Sosyal Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemler
Çok Değişkenli İstatistik Çözümleme
Matematiksel İstatisttik
Tahmin Yöntemleri
Dağılım Teorisi
Doğrusal Modeller
Regresyon Çözümlemessi
Benzetim Teknikleri
Zaman Serileri
Optimizasyon
*Deneysel Çöz. İstatistiksel Yönt.
Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler
Tamsayılı Programlama
Yaşam Çözümlemesi
Ardışık Çözümleme
İleri Bayesci Yaklaşımlar
Veri Madenciliği
Bilgi Kuramı
**Olay Çözümlemesi
Sosyal Bilimlerde İst. Analiz
Olasılık
Hipotez Testleri
Seminer
Özel Konular
Seminer
Özel Konular
* Bu dersin ingilizce şubesi bulunmaktadır.
** İstatistik lisansüstü programı öğrencileri alamaz.
17
3.2.3. Bütünleşik Doktora Programımız
Dört yıllık lisans diplomasına dayalı, yüksek lisans programını da
kapsayan Bütünleşik Doktora Programına genellikle bölüm birincilerimiz
kabul edilmektedir.
4. YAN DAL PROGRAMIMIZ
Bölümümüz, öğrencilerine Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli bölümleri ile
yan dal programı sunmaktadır. Genel akademik ortalaması en az 2.70
olan öğrenciler, yan dal programına en erken üçüncü, en geç beşinci
yarıyılda başvuruda bulunabilirler. Programı başarıyla tamamlayan
öğrencilere ana dal diplomasıyla birlikte yan dal sertifikası da verilir.
Yan Dal Programları:

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Matematik

Aktüerya
Öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda İktisat ve İşletme gibi diğer
bölümlerle
de
yan
dal
programları
karşılıklı
anlaşmalarla
gerçekleştirilmektedir.
18
5. ERASMUS ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ
Öğrenim hareketliliğine başvurmak için lisans öğrencilerimizin genel
akademik not ortalamasının 2.00/4.00, lisansüstü öğrencilerimizin genel
akademik not ortalamasının ise 2.5/4.00 olması gerekmektedir. Erasmus
Öğrencisi olabilmek için yabancı dil koşulu aranmaktadır. Bu koşulları
sağlayan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen üniversitelerde 3-12 aylık
süreler içinde eğitim alabilmektedir.
Üniversite
Ülke
Bölüm
Anlaşmalı
Dönemler
Universitat Bremen
Almanya
İstatistik
2014-2020
Ludwig-Maximilians-
Almanya
İstatistik
2014-2021
Czech University of Life
Çek
Bankacılık
2014-2020
Sciences Prague
Cumhuriyeti
Okulu
Universita degli Studi di
İtalya
İstatistik
Universitat München
2014-2021
Roma "La Sapienza"
19
Staj hareketliliği, öğrencilerimizin farklı ülkelerde ortak bir işletme veya
organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi
kazanma sürecidir. Bu hareketlilik faaliyetleri 1 Temmuz–30 Eylül
tarihleri arasında 3-12 aylık süreler içinde gerçekleştirilebilir. 2008-2009
Bahar Yarıyılı’nda 2 lisans öğrencilerimiz Ziraat Bankası’nın Londra
Şubesi’ne staj için kabul edilmiştir.
Mevlana Değişim Programı
Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini
gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Öğrenciler, en az bir en fazla iki
yarıyıl eğitimi için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle
dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan
faydalanabilirler.
Anlaşmalı Üniversitelerimiz: Anlaşma yapılma sürecindedir.
Kaynak: http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/
Farabi Değişim Programı
Türkiye’deki üniversiteler arasında öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya
iki yarıyıl süresince kendi kurumları dışında bir yükseköğretim kurumunda
eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerine olanak sağlayan bir
programıdır.
20
Anlaşmalı Üniversitelerimiz:
1. Yıldız Teknik Üniversitesi – İstatistik Bölümü
2. Ege Üniversitesi – İstatistik Bölümü
Kaynak: http://www.farabi.hacettepe.edu.tr/
21
6. SOSYAL VE SPORTİF ETKİNLİKLERİMİZ
Bölümümüzde akademik faaliyetlerin yanı sıra sosyal ve kültürel
etkinliklere de önem verilmektedir. Öğrencilerimizin kaynaşmasına,
İstatistik
biliminin
faaliyetlerine
gelişmesine
katkıda
bulunmak
ve
üniversitemizin
amacıyla
kurulan
sosyal-kültürel
H.Ü.
İstatistik
Topluluğu, öğrenci gezileri, tanışma toplantıları, tiyatro günleri, paneller
gibi etkinliklerin yanında üniversitemizin diğer toplulukları ile ortaklaşa
etkinlikler de düzenlemektedir.
Ayrıca, öğrencilerimiz 2003 yılından itibaren İstatistikçiler Derneği
tarafından her yıl farklı üniversiteler tarafından düzenlenen İstatistik
Öğrenci Kolokyumu’na bildiri/poster sunarak ya da dinleyici olarak
katılabilmektedir. Mezunlarımızla iletişimimizin devamı için bölümüz
tarafından
her
yıl
“Geleneksel
İstatistik
Mezunları
Yemeği”
düzenlenmektedir.
22
Bölümümüz öğretim elemanları ve öğrencilerimiz, üniversitemiz spor
şenlikleri
kapsamında
çeşitli
spor
etkinliklerine
katılmakta
ve
fakültemize kupalar kazandırmaktadır.
7. ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ OLANAKLARI
Mezunlarımız,
Ekonomi,
öğrenimleri
Yöneylem
Araştırması,
sırasında
Biyoloji,
Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimlerde veri
derleme, istatistiksel analiz ve kestirimler
yapabilecek düzeyde bilgiyle donatılmıştır.
Ayrıca, bilgisayar programcılığı, bilgisayar
donanımı ve kullanımı, karar alma, proje
değerlendirme,
üretim
ve
stok
denetimi
hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir. Mezunlarımız resmi ve özel
kuruluşların araştırma birimlerinde iş bulma olanaklarına sahiptir.
Mezunlarımızın çalışmakta olduğu kamu ve özel kuruluşlardan bazıları
aşağıdaki tabloda verilmiştir:
23
KAMU KURULUŞLARI
ÖZEL KURULUŞLAR
BAŞBAKANLIK
AKBANK
BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI AKTÜRK YAPI ENDÜSTRİ VE TICARET A.Ş.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ALEMDAR INŞAAT
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMECİLİĞİ
ANADOLU ARAŞTIRMA
DEVLET MALZEME OFISI
ANADOLU CAM SANAYI A.Ş.
KALKINMA BAKANLIĞI
ANADOLU SIGORTA
EKONOMİ BAKANLIĞI
ANADOLUBANK
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANTOTO OTOMOTIV MITSUBISHI TEMSA
GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI
ART ARDA BILIŞIM
HALKBANK
AVİVA-SA SİGORTA
HAVA KUVVETLERI KOMUTANLIGI
AXA OYAK SIGORTA
HAVELSAN
BORUSAN
KAMU IHALE KURUMU
CITIBANK
KARA HARP OKULU
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI
ECZACIBAŞI
MALİYE BAKANLIĞI
ENKA INSAAT VE PAZARLAMA A.Ş.
MEB
ETİ MADEN İŞLETMECİLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ BANKASI
EUREKO SİGORTA
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
FORTIS BANK
ÖSYM
GARANTI BANKASI
RTÜK
HSBC BANK
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
ING BANK
SOSYAL GÜVENLIK KURUMU
INTRA BILIŞIM
ŞEKERBANK
INVEST BILIŞIM LTD. ŞTI.
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LOGOSOFT YAZILIM
TELEKOMÜNIKASYON KURUMU
MNG HOLDING
TOBB
NATO CIS SERVICES AGENCY
TÜBITAK
NETSİS
TÜRKIYE BILIMLER AKADEMISI
NOVAGENIX ILAÇ AR-GE
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ROYAL DUTCH AIRWAYS
TÜRKIYE IŞ KURUMU
SABANCI HOLDİNG
TÜRKİYE İTHALAT VE İHRACAT BANKASI
SIEMENS
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI
SPSS TÜRKIYE
UNIVERSITY OF LIMERICK
TEKSTILBANK
VAKIFLAR BANKASI
TESCO KIPA
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKIYE IŞ BANKASI
ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
YAPI KREDI BANKASI
Kaynak: H.Ü. İstatistik Bölümü web sayfamızın “Mezun Bilgi Sistemi”nden alınmıştır.
24
Ve Bazı Mezun Öğrencilerimiz…
17 milyar hücrenin dolu olduğu bir Excel
sayfasındaki rakamlara bakarken, verinin
arkasındaki
fotoğrafı
görmek
için
sabırsızlanıyorsanız
doğru
yerdesiniz.
İş
hayatınız için en sağlam istatistik temelini
atacağınız Hacettepe İstatistik bölümünde;
alacağınız rekabetçi eğitimle, hem istatistik
alanında hem de disiplinler arası çalışmalarda
farkınızı ortaya koyacaksınız. Günümüzde karar
alma sürecinde, politika tasarımında ve etki
analizinde en çok ihtiyaç duyulan doğru ve
güvenilir bilgi kaynağını, yani veri analizini siz
yapın.
Hasan Çağlayan DÜNDAR
Hacettepe İstatistik Bölümü 2009 Mezunu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) – Başkan Danışmanı
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) – Ekonomi Politikaları
Araştırmacısı
İçinde birçok interdisipliner alanı barındıran Hacettepe
İstatistik Bölümünden mezun olduğunuz zaman gerek özel
gerekse de kamu sektöründe sürdürülebilir başarıyı
yakalamak için gerekli her türlü teorik ve pratik altyapıya
sahip olacaksınız. Planlama, strateji geliştirme, etki analizi
ve sosyo-ekonomik analizler yapabilmek, sizi diğer bölüm
mezunlarından farklı kılacak, bu farkı mezun olduğunuz
zaman daha iyi hissedip, zorluklara çok daha kolay
meydan okuyabileceksiniz.
Kısacası, Türkiye’nin en rekabetçi ve en fazla katma değer
üreten İstatistik Bölümü olan Hacettepe İstatistik Bölümü,
geleceğiniz için kendinizi en doğru şekilde konumlandırma
fırsatı sunuyor.
Onur ÇAĞLAR
Hacettepe İstatistik Bölümü 2009 Mezunu
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) – Birim Başkanı
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) – Öğretim Görevlisi
25
Bölüme başladığım 2002 senesinden,
bitirdiğim 2007 senesine kadar aklımdaki
tek düşünce iş hayatında araştırma
sektörü, veya diğer istatistik ile ilgili bir
alanda çalışmaktı.
Hacettepe İstatistik bölümünü okurken,
bilişim ile ilgili bütün seçmeli dersleri
almıştım. Şu an geri dönüp baktığımda,
bu derslerin benim için çok sağlam bir
temel oluşturmuş olduğunu da görüyorum.
Zira, hiçbir zaman, ne yüksek lisansımda,
ne de iş hayatımda, herhangi bir temel
bilgi eksikliği problemi yaşamadım.
Araştırmacı/İstatistikçi hayalleri ile yola başladığım kariyerimde, hem muhasebe
alanında, hem bilişim alanında çalışmış oldum. İşte Hacettepe İstatistik bölümünün
en büyük avantajı da burada bulunuyor bence. Başka bir iş yapmak için niye
istatistik okuyorum diye de düşünmeyin. İstatistik iş hayatınızda, bir şekilde
karşınıza mutlaka çıkıyor.
Utku TÜREL
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 2007 mezunu
Vodafone
Smart Communications / Senior Specialist
Bölümün mezunlarına farklı disiplinlerle çalışma
altyapısını kazandırarak geniş bir iş başvuru portföyü
sağlaması mezunlarına kattığı en önemli katma
değerdir. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen ve uygulama
alanında sıkça karşılaştığımız değerli hocalarımızla 4
senelik bir akademik eğitimi birlikte tamamlamak
Hacettepe
Üniversitesi
İstatistik
Bölümü’nün
öğrencilerine sağladığı önemli ayrıcalıklardan biridir.
İstatistik Bölümü alanında uzman kadrosuyla eşine az
rastlanır bir uzmanlığı barındırmaktadır. Bu uzmanlık
birikimi ışığında eğitim alan öğrencilerin alanda iş
gücüne katılma oranı artmakta ve onlara öncelik
sağlamaktadır. Son yıllarda gelenekselleşen mezun
günleriyle eğitim döneminde süregelen işbirliği güdüsü
alanda da kendini göstermekte ve bu dayanışma sonucunda Hacettepe İstatistik
mezunlarını tercih unsuru olarak ön plana çıkarmaktadır.
Selen KABACA
Hacettepe İstatistik Bölümü 2010 Mezunu
Sözleşme Yöneticisi
AB Uzman Yardımcısı
Proje Yönetim Birimi
26
2001 yılında Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi
İstatistik Bölümü’nden mezun oldum. 2002-2008
yılları arasında HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik
Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştım.
Aynı Ana bilim Dalında Yüksek Lisansımı 2004
yılında, Doktoramı da 2009 yılında tamamladım.
2008 yılı Eylül ayında HÜ İstatistik Bölümündeki
görevimden ayrılarak, MSB Savunma Sanayii
Müsteşarlığı Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire
Başkanlığı Endüstriyel Kalite Müdürlüğü’nde göreve
başladım, halen aynı birimde Kalite-Test ve
Sertifikasyon Uzmanı olarak görev yapıyorum.
11 yıllık çalışma hayatımın ilk 6 yılında bilfiil
İstatistikçi olarak görev yaptım. Sonrasında ise Müsteşarlık Projelerinin Kalite ve
Sanayi Güvenliği uygulamaları ve genel Proje Ömür Döngüsü Faaliyetleri konusunda
tecrübe edinme fırsatım oldu. Tüm çalışma hayatım boyunca, durumları İstatistikçi
olmanın verdiği bakış açısıyla değerlendirebilmenin ayrıcalığını yaşadım. Hızlı ve çok
değişkenli, sonuç odaklı, doğrudan ve dolaylı risk yönetim becerisine sahip, sebep
sonuç ilişkisi kurabilen, raporlama ve sunum yeteneği güçlü bireyler yetişmesinde
katkısı olan Bölümümün tüm saygıdeğer Öğretim Üyelerine teşekkürü her zaman borç
bilirim.
Yaprak PARLAK DEMİRHAN
Hacettepe İstatistik Bölümü 2001 Mezunu
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Kalite-Test ve Sertifikasyon Uzmanı
Lisans programında yer alan zengin seçmeli ders
içeriği ile hem fen bilimlerinde hem de sosyal
bilimlerde öğrencilerini geliştirmeyi hedefleyen ve
öğrencilerine istediği alanda tercih yaparak kendini
geliştirme özgürlüğü tanıyan bu bölümden mezun
olmak bizler için büyük bir onurdur.
Dört yıllık eğitim süresince bizleri sabırla dinleyen,
problemlerimizi çözen değil nasıl çözmemiz
gerektiğini anlatan hocalarımız aslında bizlere belki
de onlardan alabileceğimiz en üstün meziyeti
hediye etmişlerdir.
Bugün Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü
mezunlarının
hangi
kurumlarda
ve
hangi
pozisyonlarda görev aldığını incelemek bile
bölümümüz hakkında ayrıntılı bilgiler verecektir.
Mustafa KASAPOĞLU
Hacettepe İstatistik Bölümü 2010 Mezunu
MiKES A.Ş.
Yazılım Test Uzman Yardımcısı
27
2003 yılında, hayatımın en güzel günleri
geçirdiğim,
bana
değer
katan
bölümümden mezun oldum. 2004-2006
yılları arasında bölümümde araştırma
görevlisi olarak görev yaptım. 20062012 yılları arasında SPSS Türkiye
şirketinde İş Analitikleri Takım Müdürü
ve Ankara ofis yöneticisi olarak çalıştım.
2013
yılından
bugüne,
Anadolu
Araştırma şirketinde Yönetici Ortak ve İş
Analitikleri
Takım
Müdürü
olarak
çalışmakta ve aynı zamanda Hacettepe
Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim
Görevlisi olarak görev yapmaktayım.
Türkiye'nin en iyi İstatistik Bölümü ve Türkiye'nin en iyi Öğretim Üyelerinden
(Görevlilerinden) eğitim ve öğretim alarak iyi bir donanım elde ettiğimi düşünüyorum.
M. Özgür DOLGUN
Hacettepe İstatistik Bölümü 2003 Mezunu
Anadolu Araştırma Yönetici Ortak ve İş Analitikleri Takım Müdürü
Hacettepe Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi
4 yıl boyunca teori ile pratiği harmanlayıp istatistiksel
analiz yapma ve sonuçlarını yorumlama yeteneği
kazandığımı gördükten sonra iş hayatına atıldığımda
aslında analitik düşünme yeteneği kazandığımı ve sonuç
odaklı çözümler üreterek bu yönümün özel hayatta ve iş
hayatında bana oldukça fayda sağladığını düşünüyorum
Gözde BALCI
Hacettepe İstatistik Bölümü 2010 Mezunu
Vakıfbank/ Bankacılık Operasyonları Başkanlığı- Uzman
Yardımcısı
28
Hacettepe Üniversitesi istatistik bölümü, öğrencilerine
temel yazılım ve matematik bilgileriyle analitik bir bakış
açısı kazandırmaktadır. Mezuniyet sonrası bu altyapıyı
kullanarak yazılım mühendisliği gibi alanlarda çalışmak
mümkündür. Bilişim sektöründe yazılım mühendisi, test
mühendisi, iş analisti olarak çalışan bir çok mezunumuz
vardır.
Ezgi AKKAYA
Hacettepe İstatistik Bölümü 2008 Mezunu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı
Bütünleşik Bilgi Sistemi Projesi
Yazılım Mühendisi
Değerini
mezun
olmadan
önce
anlayamacağınız bir bölümdür istatistik;
''bunun bana günlük yaşamda ne
faydası var?'' diye sorarsınız ama
bilmezsiniz ki istatistik, o yaşamın zaten
ta kendisidir.
Emin olabilirsiniz, Hacettepe Üniversitesi
bilgi ve donanım bakımından sizi hayata
en iyi şekilde hazırlar.
Mesut TÜRKMEN
Hacettepe İstatistik Bölümü 2013 Mezunu
Medmio.com, Veri uzmanı ve Operasyon Yönetim Sorumlusu
Varşova, Polonya
29
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
2 535 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content