close

Enter

Log in using OpenID

TRAFİK KAZALARINDA FATURALANDIRMA NASIL YAPILIR? 2918

embedDownload
Yeni Nesil DNA Dizileme Yöntemi Maliyet Analizi
Eylül 2014 - ANKARA
TRAFİK KAZALARINDA FATURALANDIRMA NASIL YAPILIR?
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu -Sağlık Hizmeti Bedellerinin Ödenmesi(18.10.1983 Tarihli ve 18195 Sayılı Resmi Gazete)
"Sağlık hizmet bedellerinin ödenmesi: (1)
Madde 98 – (Değişik: 13/2/2011-6111/59 md.)
Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel
sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal
güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
karşılanır.
Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince
yazılan primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil edilen katkı paylarının % 15‘ini
aşmamak üzere, münhasıran bu teminatın karşılığı olarak Hazine Müsteşarlığınca
sigortacılık ilkeleri çerçevesinde maktu veya nispi olarak belirlenen tutarın tamamı
sigorta şirketleri ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü
maddesinde düzenlenen durumlar için Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik
Kurumuna aktarılır. Söz konusu tutar, ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık ilkelerine
göre ayrı ayrı belirlenebilir. Aktarım ile sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının bu
teminat kapsamındaki yükümlülükleri sona erer. Hazine Müsteşarlığının bağlı
bulunduğu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu söz konusu tutarı % 50‘sine kadar
artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.
Bu madde çerçevesinde sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından ödenecek
meblağın süresinde ödenmemesi halinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 89
uncu maddesinin ikinci fıkrası uygulanır. Sigorta şirketleri ve Güvence Hesabından
Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılacak meblağın belirlenmesi ve ödenmesi
ile sağlık hizmetleri için teminat sağlanan sigortaların tespiti ve bu maddenin
uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik
Kurumunun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. Trafik kazası sebebiyle
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarınca gerçekleştirilen tedavi giderleri
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Yeni Nesil DNA Dizileme Yöntemi Maliyet Analizi
Eylül 2014 - ANKARA
bakımından, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Bakanlığına yapılacak
ödemeye ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı
tarafından ayrıca belirlenir."
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (27.08.2011 Tarihli 28038 Sayılı
Resmi Gazete)
"Trafik kazalarından kaynaklanan sağlık giderleri
MADDE 4 – (1) Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün
resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları tedavinin gerektirdiği tüm
sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın
Kurum tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan hükümler doğrultusunda
karşılanır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki zorunlu sigortalara ilişkin mevzuat hükümleri
dahilinde ilgili sigorta şirketlerine ve Güvence Hesabına düşen ödemeler bakımından
Kurum, sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı arasındaki paylaşım bu Yönetmelik
hükümleri dahilinde gerçekleştirilir.
Yeşil kart sigortası kapsamındaki kazalar
MADDE 6 – (1) Yabancı plakalı araçların karıştığı ülkemizde meydana gelen trafik
kazalarından kaynaklanan sağlık hizmet bedelinden Yeşil Kart Sigortası çerçevesinde
yabancı plakalı araç işleteninin sorumluluğuna isabet eden kısım Kurum tarafından
Bürodan talep edilir. Büro tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde tahsil edilen tutar
Kuruma 3 iş günü içinde aktarılır.
(2) Yurt dışında meydana gelen trafik kazalarında Yeşil Kart Sigortası çerçevesinde
Büro tarafından ödenmesi gereken sağlık hizmet bedelleri hakkında genel hükümler
çerçevesinde Büro tarafından ödeme yapılır. Bu bedeller ilgili mevzuat uyarınca
Kurumdan tahsil edilmiş ise birinci fıkra çerçevesinde işlem tesis edilir.
(BÜRO: Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu)"
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Yeni Nesil DNA Dizileme Yöntemi Maliyet Analizi
Eylül 2014 - ANKARA
03.06.2013 Tarihli ve 9553 Sayılı Genelge
"Yurtdışında ikamet edip ülkemize geçici süreyle gelen ve isteğe bağlı özel sigortası
veya seyahat sigortası olan yabancı uyrukluların, trafik kazası nedeniyle oluşan sağlık
hizmet bedelinden Sosyal Güvenlik Kurumunun ödeme yükümlülüğünü aşan hizmet
bedeli özel sigorta veya seyahat sigortasından, sigorta poliçesi kapsamında talep
edilebilecektir. Ancak trafik kazası geçiren yabancı uyrukluların kendilerinden hiçbir
surette ücret talep edilmeyecektir."
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü-2012/5 Sayılı Genelge
"(1) Trafik kazasının oluş tarihine ve kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup
olmadığına
bakılmaksızın
25/02/2011
tarihinden
itibaren
Kurumla
sözleşmeli/protokollü üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel
sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri Sağlık Uygulama
Tebliği (SUT) hüküm ve ekleri esas alınarak Kurumca karşılanacaktır. MEDULA
sistemi üzerinden provizyon tipi trafik kazası olarak seçilecek ve bu menü de
müstehaklık sorgulaması yapılarak sağlık hizmetleri verilecek ve faturalandırılacaktır.
Genel sağlık sigortalısı olmayanlar için SPAS uygulamasına geçen tüm illerde T.C.
kimlik sorgulaması yapılarak tedavi giderleri karşılanacaktır. SPAS uygulamasına
geçmeyen illerde ise faturalar manuel ortamda değerlendirmeye alınacak bilahare
düzenlenecek bir form üzerinden gerekli veriler il müdürlüklerinden toplanılarak
elektronik ortama taşınacaktır. Genel sağlık sigortalı kazazedeler için trafik kazası
geçirilen araç/araçlardan bir tanesinin plaka bilgisi yeterli olup, trafik kaza tespit
tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge istenmeyecek, genel sağlık
sigortalısı olmayanlar içinse kaza tespit tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair
kanıtlayıcı belge istenecektir.
(2) Kurumla sözleşmeli olmayan sağlık hizmet sunucularınca (SHS) trafik kazalarına
bağlı olarak sağlık hizmeti giderleri SUT hüküm ve ekleri esas alınarak manuel olarak
değerlendirilip ödenecektir. Hazine Müsteşarlığının 27/08/2011 tarihli ve 28038 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık
Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9.(5)
maddesi gereğince sözleşmesiz SHS’ler
Kurumdan trafik kazası nedeniyle
yapacakları tahsilat başvurularında bu madde çerçevesinde “Sigorta Bilgi Merkezi” veri
tabanına bilgi aktarımı yaptıkları bilgisini Kuruma ileteceklerdir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Yeni Nesil DNA Dizileme Yöntemi Maliyet Analizi
Eylül 2014 - ANKARA
(3) Genel sağlık sigortalısı olmayanların tedavi giderlerinin karşılanması ülkemizde
meydana gelen trafik kazaları halleriyle sınırlı olup, bu kişilerin 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanununda tanımlanan trafik kazası tarifine uymayan kazalar sonucu oluşacak
tedavi giderleri Kurumca karşılanmayacaktır.
(4) Yabancı plakalı araçların karıştığı ülkemizde meydana gelen trafik kazalarından
kaynaklanan sağlık hizmet bedelinden yeşil kart sigortası çerçevesinde yabancı plakalı
araç işleteninin sorumluluğuna isabet eden kısım il müdürlükleri tarafından Türkiye
Motorlu Taşıt Bürosundan (TMTB) talep edilecektir. Bu grup tedaviler için kaza tespit
tutanağıyla birlikte tüm sağlık hizmeti giderlerin belgeleri ve kaza tespit tutanağının bir
örneği TMTB’ye gönderilecektir. İşletenin sorumluluğu açısından TMTB’nin ödemesi
kapsamında yer almayan sağlık hizmeti giderleri de Kurumca manuel ortamda
karşılanacak
bilahare
düzenlenecek
bir
form
üzerinden
gerekli
veriler
il
müdürlüklerinden toplanılarak elektronik ortama taşınacaktır.
(5) Yabancı uyruklu kişilerin trafik kazalarına bağlı tedavilerinin devamını yabancı
ülkelerde sürdürmeleri halinde yurt dışında verilen tedavi hizmetlerinin bedeli Kurumca
karşılanmayacaktır. T.C. uyruklu kişilerin yurt dışı tedavileri ise Kurumun ilgili mevzuatı
çerçevesinde yürütülecektir.
(6) Trafik kazalarına bağlı tıbbi malzeme, yol, gündelik, refakatçi giderleri şahıs
ödemeleri ve optik provizyonu sistemi üzerinden ilgili Kurum mevzuatı doğrultusunda
SUT hüküm ve ekleri esas alınarak Kurumca karşılanacaktır. Genel sağlık sigortalısı
olmayanlar için SPAS uygulamasına geçen tüm illerde T.C. kimlik sorgulaması
yapılarak karşılanacaktır. SPAS uygulamasına geçmeyen illerde ise faturalar manuel
ortamda değerlendirmeye alınacak bilahare düzenlenecek bir form üzerinden gerekli
veriler il müdürlüklerinden toplanılarak elektronik ortama taşınacaktır. Genel sağlık
sigortalı kazazedeler için trafik kazası geçirilen araç/araçlardan bir tanesinin plaka
bilgisi yeterli olup, trafik kaza tespit tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair
kanıtlayıcı belge istenmeyecek genel sağlık sigortalısı olmayanlar içinse kaza tespit
tutanağı veya trafik kazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belge istenecektir.
(7) Trafik kazalarına bağlı ilaç giderlerinin ödemelerinde SHS’lerde düzenlenen
reçeteler üzerinde reçeteyi yazan hekimce trafik kazasına bağlı tedavi reçetesi olduğu
mutlaka belirtilecektir. İlaç giderleri eczane provizyon sistemi üzerinden SUT hüküm
ve ekleri esas alınarak Kurumca karşılanacaktır. Genel sağlık sigortalısı olmayanlar
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Yeni Nesil DNA Dizileme Yöntemi Maliyet Analizi
Eylül 2014 - ANKARA
için SPAS uygulamasına geçen tüm illerde T.C. kimlik sorgulaması yapılarak
karşılanacaktır. SPAS uygulamasına geçmeyen illerde ise faturalar manuel ortamda
değerlendirmeye alınacak bilahare düzenlenecek bir form üzerinden gerekli veriler il
müdürlüklerinden toplanılarak elektronik ortama taşınacaktır. "
01.10.2014 Tarihi itibarıyla SUT’ta ter Alan Hükümler
"1.7 - Provizyon işlemleri
(1) Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, müracaat eden kişinin sağlık
yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için, Kurum bilgi işlem
sistemi (MEDULA-Hastane, MEDULA-Optik, MEDULA-Eczane provizyon sistemi)
üzerinden
T.C.
Kimlik
Numarası
(Ek:RG-18/03/2014-28945/1
md.
Yürürlük:
01/04/2014) veya Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS)
numarası ile hasta takip numarası/provizyon alacaklardır.
(2) Sağlık hizmeti sunucularınca T.C. Kimlik Numarası (Ek:RG-18/03/2014-28945/1
md. Yürürlük: 01/04/2014) veya YUPASS numarası ile Kurum bilgi işlem sistemi
üzerinden yapılan sorgulama sonucunda,
a) Kurum bilgi işlem sistemi tarafından hasta takip numarası/provizyon verilmesi
halinde, sunulan sağlık hizmetleri faturalandırılabilecektir.
b) Kurum bilgi işlem sistemi tarafından prim ödeme gün sayısı veya prim borcu
bulunması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon verilmemesi halinde sağlık
hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının, aşağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle
yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir. Müracaat aşağıda sayılan istisnai nedenlerle
yapılmış ise sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti bedelleri
faturalandırılabilecektir.
1) Acil hal (*),
2) İş kazası ile meslek hastalığı hali,
3) Trafik kazası,
4) Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık,
5) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti,
6) Analık hali (**),
7) Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali,
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Yeni Nesil DNA Dizileme Yöntemi Maliyet Analizi
Eylül 2014 - ANKARA
8) 18 yaş altı çocuklar,
9) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler (***),
c) 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi
sayılmaması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon alınamaması ancak kişinin
müracaatının trafik kazası nedeniyle yapılmış olması halinde sadece söz konusu
müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti bedelleri faturalandırılabilecektir."
"2.4 -Bazı tetkik ve tedavi yöntemlerinin usul ve esasları
2.4.1 - Diş tedavileri
(1) Diş tedavileri sırasında; altın, platin, paladyum+platin, irrudyum+platin, iropal gibi
kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M gibi bileşiminde kıymetli
maden bulunan maddelerin bedelleri ödenmez.
(2) Kemik içi implantların bedelleri ödenmez. Ancak;
a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve
mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda,
b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında,
c) Konjenital diş eksikliği vakalarında,
ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku
defektlerinin olduğu vakalarda,
Hastaların bilinen rutin protetik diş tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyeceğinin
implant uygulamasının zorunlu olduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden
cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin
katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu ile karara bağlanması, kararı destekleyen
radyografik tetkiklerin sağlık kurulu raporu ekinde yer alması ve kaç adet implant
uygulanacağının belirtilmesi şartıyla; her bir çene için en fazla 4 adet SUT eki EK-2/Ç
Listesinde yer alan “kemik içi implant uygulaması” işlem bedeli ile her implant için 90
(doksan) TL (EK:RG- 25/07/2014-29071 / 5 md. Yürürlük: 25/07/2014) ,3713 sayılı
Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren
olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Yeni Nesil DNA Dizileme Yöntemi Maliyet Analizi
Eylül 2014 - ANKARA
başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri
yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinde ise her implant için en
fazla 700 (yedi yüz ) TL üzerinden faturalandırılabilir.
(3) Hareketli ve sabit protezlerin yenilenme süresi 4 yıldır. Bu süreden önce yenilenen
protez bedelleri Kurumca ödenmez. Ancak, trafik kazası sonucu oluşan ağız ve çene
travmalarında bu süre dikkate alınmaz. "
"2.4.4.B - Hiperbarik oksijen tedavisi
(13) Trafik kazası sonrası gerekli görülen HBO uygulamalarında SUT eki EK-2/D-3
Listesindeki seans sayısı sınırlamaları dikkate alınmaz."
"5.2 - Fatura düzenlenmesi
5.2.1 - Sağlık kurum ve kuruluşları faturalarının düzenlenmesi
(1) MEDULA sistemini kullanan sağlık kurum ve kuruluşları, Kurum sağlık
yardımlarından yararlandırılan tüm kişiler için, her ayın başı ile sonu arasında verdikleri
sağlık hizmetlerine ilişkin hem kendi sistemleri üzerinden Kurum adına basılı olarak
hem de MEDULA sisteminden elektronik olarak; tek bir fatura düzenleyeceklerdir.
Ancak herhangi bir nedenle döneminde faturalandırılamayan bir sağlık hizmeti olması
halinde bu sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibariyle faturalandırılması gereken
dönemi takip eden en geç 2 ay içerisindeki dönem sonlandırılmasına dâhil edilecektir.
Ancak bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay süresince, herhangi bir
nedenle döneminde faturalandırılamayan bir sağlık hizmeti olması halinde bu sağlık
hizmeti, işleminin bittiği tarih itibariyle faturalandırılması gereken dönemi takip eden en
geç 3 ay içerisindeki dönem sonlandırılmasına dâhil edilebilecektir. Bu maddenin ikinci
fıkrasının a bendinde sayılan trafik kazası nedeniyle verilen sağlık hizmetlerine ilişkin
faturalar için dönem sonlandırma süresi dikkate alınmaz. Ayrıca Kurumdan
kaynaklanan sebeplerden dolayı elektronik ortamda Kuruma fatura edilemeyen sağlık
hizmeti bedelleri ile provizyon alma süresi içerisinde vefat eden hastaların tedavi
bedelleri manuel olarak fatura edilebilecektir.
(2) (Değişik:RG-01/08/2013-28725/11 md. Yürürlük: 01/08/2013) Ancak, Kurumca
örneklemeye
örneklemeye
dâhil
edilmeksizin
dâhil
tamamı
edilmeksizin
inceleneceğinden;
Ancak,
Kurumca
(Mülga:RG-10/04/2014-28968/7
md.
Yürürlük:10/04/2014) (Trafik kazası hariç) tamamı inceleneceğinden;
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Yeni Nesil DNA Dizileme Yöntemi Maliyet Analizi
Eylül 2014 - ANKARA
a) Trafik kazası, iş kazası, meslek hastalıkları ve adli vaka durumlarında her hasta için
ayrı ayrı,
5.2.2 - Eczane faturalarının düzenlenmesi
(1) Eczaneler tarafından, her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o
ayın son günü tarihini taşıyacak şekilde MEDULA eczane provizyon sistemi üzerinden
sonlandırılır ve faturalandırılır.
(2) Fatura sınıflandırılması;
a) Kan ürünü ve hemofili ilacı/ilaçları içeren reçetelere ait faturalar,
b) Yatan hasta reçeteleri, günübirlik tedavi reçeteleri ve sağlık raporu ile temin edilen
ilaç/ilaçları içeren reçetelere ait faturalar,
c) İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve adli vaka reçetelerine ait her hasta için
ayrı ayrı olmak üzere düzenlenen faturalar,"
"5.2.3 - Optisyenlik müesseseleri faturalarının düzenlenmesi
(1) Optisyenlik müesseseleri, hem kendi sistemleri üzerinden Kurum adına basılı
olarak (üçer nüshalı), hem de MEDULA-Optik sisteminden elektronik olarak; Kurum
sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin tümünü kapsayan tek bir fatura
düzenleyeceklerdir.
(2) Ancak;
a) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık
yardımlarından yararlandırılan ve sosyal güvenlik il müdürlüklerince düzenlenmiş ve
onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi (aslı veya
fotokopisi) ile müracaat eden kişilere ait faturalar ülke bazında ayrı ayrı olmak üzere
ve MEDULA-Optik sisteminde gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar manuel
düzenlenecektir.
b) SUT’ta sağlık raporu ile temin edileceği belirtilen görmeye yardımcı tıbbi malzemeler
için diğer reçetelerden ayrı tek bir fatura düzenlenecektir.
c) (Değişik:RG-04/05/2013-28637/ 19 md. Yürürlük:01/05/2013) İş kazası veya trafik
kazası nedeniyle Kurumumuzca karşılanacak görmeye yardımcı tıbbi malzemeler için
diğer reçetelerden ayrı tek bir fatura düzenlenecektir. İş kazası veya trafik kazası
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Yeni Nesil DNA Dizileme Yöntemi Maliyet Analizi
Eylül 2014 - ANKARA
nedeniyle Kurumumuzca karşılanacak görmeye yardımcı tıbbi malzemeler için diğer
reçetelerden ayrı, her hasta için ayrı ayrı olmak üzere fatura düzenlenecektir.
ç) İş kazası ve/veya trafik kazası nedeniyle Kurumumuzca karşılanacak görmeye
yardımcı tıbbi malzemelere ait reçeteler, örneklemeye tabi tutulmadan tamamı
incelenir."
"6.3 - Geçici hükümler
6.3.1 - Tanı ve tedavi
(1) 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihinden önce trafik kazaları
nedeniyle sağlanan sağlık hizmeti bedelleri, SUT ve eklerinde yer alan kısıtlamalar
dikkate alınmaksızın Kurumca bu sağlık hizmetleri için ödenen tutarlar üzerinden
karşılanır."
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
303 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content