close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
1-BAKANLAR KURULU KARARLARI
2-SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EKİ LİSTELERDEKİ
KISITLAMALAR
3-BAKANLIĞIMIZ SOSYAL POLİTİKALARI
18.04.2014
2
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
1-ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE YÖNELİK İŞLEMLER
2-B-1 TİPİ ENTEGRE HASTANELERDEKİ AMBULANS GİDERLERİ
3-ASKERİ PERSONEL İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
4-HASTANELERİN SINIFLARI İLE İLGİLİ KISITLAMALAR
5-ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİNDE YAPILAN İŞLEMLER
6-EMNİYET SINIFI PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
18.04.2014
3
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
7-ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORLARI
8-EVDE BAKIM HİZMETLERİ
9-ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER
10-SAĞLIK RAPORLARI
11-SAĞLIK TARAMALARI
12-SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN HASTALAR
13-YABANCI UYRUKLU HASTALAR
18.04.2014
4
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE YÖNELİK İŞLEMLER
1-YEŞİL ALAN UYGULAMASI: 2012/10
SAYILI
GENELGE
2014/13
SAYILI
GENELGE
“520.021 Kodu ile tanımlanan; Yeşil alan muayenesi “ ibaresinden;
1) Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları,
2) Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar,
3) Tıbbi müdahale uygulanan vakalar,
4) Müşahede altına alınan vakalar,
5) Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet
sunucusundan sevkli gelen vakalar dışında kalan, Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil
Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yeşil renk
kodu adı altında tanımlanmış sağlık hizmetlerinin anlaşılması gerekmektedir.
18.04.2014
5
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE YÖNELİK İŞLEMLER
Acil serviste muayene sonucunda acil olduğu tespit edilenler için SUT’un
2.2.1.B-2 maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki ilgili hükümler
uygulanır. Ancak sağlık hizmeti sunucularınca acil servislerde
verilen ve SGK’ya acil sağlık hizmeti olarak faturalandırılan
hizmetlerin SGK’nın inceleme birimlerince yeşil alan muayenesi
olarak değerlendirilmesi halinde verilen sağlık hizmetlerinin
bedelleri karşılanmaz.
Hatalı Acil Sağlık Hizmetleri Konulu 22.07.2013 tarihli DUYURUMUZ.
18.04.2014
6
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE YÖNELİK İŞLEMLER
SUT eki EK-2/B Listesinde 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi”
işlemin bedeli SGK tarafında karşılanır. Bu kodun açıklamasında
“SUT ve eklerinde yer alan diğer işlemlerle birlikte
faturalandırılmaz." denilmektedir.
18.04.2014
7
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
2-B-1 TİPİ ENTEGRE HASTANELERDEKİ AMBULANS GİDERLERİ
Hastanelerde B-l tipi acil 112 istasyonlarının bulunduğu istasyonlardaki
ambulansların akaryakıt, tamir ve bakım giderlerinin hangi kurum
tarafından karşılanacağı ile ilgili mevzuatta boşluklar bulunmaktadır.
24.01.2005 tarih ve 872 sayılı il ambulans çalışma yönergesi
2.bölüm (temel esaslar) madde 4 f bendi göre; Ambulansların
donanımları tam olacak, tüm cihaz ve ekipmanların çalışır durumda
olmaları sağlanacak, ilaç ve malzeme eksiklikleri istasyonun entegre
çalıştığı kurumlar tarafından giderilecektir. Sürekli bakım ve onarım
gerektiren ve Sağlık Müdürlüğü tarafından temin edilen cihazların bakım
ve servis sözleşmeleri Müdürlük tarafından yapılacaktır.
18.04.2014
8
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
3-ASKERİ PERSONEL İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Askeri makamlarca; sevk edilen son
yoklama ve askere sevkleri sırasında
erlerin sağlık tarama bedellerinin kim
taraflından ödeneceği ile ilgili mevzuatta
boşluklar bulunmaktadır.
18.04.2014
9
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
3-ASKERİ PERSONEL İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 14. maddesinin 7 inci paragraf ve
Bakanlar Kurulunun 2007/12436 Sayılı Kararının 37 inci maddesi
kapsamında verilen sağlık hizmetleri ücretsiz yapılır.
18.04.2014
10
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
3-ASKERİ PERSONEL İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Milli Savunma Bakanlığının görüşü şu şekildedir: Askerlik şubesi
başkanlıklarından, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereği,
yükümlülerin "son yoklama ve askere sevkleri sırasında" ikinci ve
üçüncü basamak sağlık kurumlarına sevkleri yapılmamaktadır.
18.04.2014
11
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
3-ASKERİ PERSONEL İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MSB'nin görüşüne rağmen sevk işlemleri hastanelerimize
yapılıyorsa, SGK’ya fatura edilemediğinden, hastanelerin katlandığı
maliyet tutarları belirlenmeli ve finansmanın sağlanması için üst
yönetime görüş bildirilmelidir.
18.04.2014
12
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
3-ASKERİ PERSONEL İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
23/05/2013 tarih ve 2013/4762 sayılı) Bakanlar Kurulu Kararı:
Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatı gereğince görevde bulunan
personel ile askeri öğrencilerden talep edilen sağlık raporları için
kurumlarınca sevk edilmesi kaydıyla Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık
hizmeti sunucularında veya asker hastanelerinde verilen sağlık
hizmetlerinden ücret alınmaz.
18.04.2014
13
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
4-HASTANELERİN SINIFLARI İLE İLGİLİ KISITLAMALAR
24.03.2013 tarihli SUT ile daha önce SUT metinlerinde ve listelerinde yer
almayan bir takım kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlama şekillerinden en
önemlisi sadece 3. Basamak sağlık tesislerince bazı işlemlerin
yapılması durumunda veya bazı tıbbi malzemelerin kullanılması
durumunda SGK tarafından bedelinin ödeneceği hükmüdür. Özellikle
2012 yılında yapılmakta olan birtakım özellikli işlemler artık bu
kısıtlamalar nedeniyle 2. Basamak Sağlık Tesisleri tarafından
yapılamamaktadır. Konuyla ilgili olarak Daire Başkanlığımızca yapılan
çalışma SHGM'ne gönderilmiştir.
18.04.2014
14
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
5-ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİNDE YAPILAN İŞLEMLER
2012/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile çocuk istismarının önlenmesi
ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale
edilmesi amacıyla, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların
ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda
eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini
temin etmek üzere; Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler/kurumlar
bünyesinde Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) kurulması ve bu
merkezlerin işleyişinin Sağlık Bakanlığınca koordine edilmesi gerekli
görülmüştür.
18.04.2014
15
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
5-ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİNDE YAPILAN İŞLEMLER
Çocuk İzlem Merkezi kayıtlarının gizli olmasından dolayı hasta
kayıtlarının manuel olarak tutulduğu, bu nedenle hastane bilgi
sistemlerine veri girişi yapılmadığından, yapılan hizmetler sistem
üzerinden faturalandırılamamaktadır.
18.04.2014
16
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
6-EMNİYET SINIFI PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
(23/05/2013 tarih ve 2013/4762 sayılı) Bakanlar Kurulu Kararı:
Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına alınacak öğrenci
adayları ve ilk defa işe başlayacak olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı
adaylarından istenilecek sağlık kurulu raporları için Sağlık
Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularında verilen sağlık
hizmetlerinden ücret alınmaz.
18.04.2014
17
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
7-ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORLARI
08.02.2002 tarih ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda;
Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022
sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler
08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası
hükmünden muaf tutulmuştur. Anılan Karar hükmü kapsamında yer alan
kimselerin Devlet Hastanelerinde düzenlenen sağlık kurulu raporuna
istinaden geri ödeme kurumlarınca ödenmeyen kısmı için sağlık
kuruluna esas yapılan muayene, tetkik, tahlil vb. işlemlerden ücret talep
edilmemesi gerekmektedir.
18.04.2014
18
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
7-ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORLARI
Konuyla ilgili SHGM'nün görüş yazısında; engelli sağlık kurulu raporu
almak için başvuranlardan ücret talep edilmesi ve bu ücretlendirmenin
engel oranına göre belirlenmesi, bu konuda bir ölçütün ve sınırın
belirlenmesinin mümkün olmadığı gibi, tersi bir uygulamanın engellilikle
ilgili
temel
politika
anlayışına
uygun
düşmeyeceğinin
değerlendirildiğinden, engelli sağlık raporu almak için başvuru yapan
vatandaşların engellilik oranı % 1 dahi olsa ücret alınmaması
gerekmektedir. Ancak halen belirsizlikler mevcut olduğundan daha net bir
genelge hazırlanması için SHGM'ne yazı gönderilmiştir.
18.04.2014
19
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
8-EVDE BAKIM HİZMETLERİ
Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul
Ve Esasları Hakkında Yönerge Kapsamında Verilmektedir.
SUT; 2.2.1 - Ayakta tedavilerde ödeme başlıklı maddenin “2.2.1.B-3 Evde sağlık hizmetlerinde ödeme” adlı alt başlığına göre fatura edilir.
18.04.2014
20
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
8-EVDE BAKIM HİZMETLERİ
01.05.2013 tarihi itibariyle evde bakım hizmetleri günübirlik tedavi
kapsamından çıkarılarak ayaktan tedavi kapsamına alınmıştır.
01.05.2013 tarihinde Sağlık Uygulama Tebliğinde evde bakım
hizmetlerinin faturalandırılmasına ilişkin yapılan bu değişiklik
kapsamında MEDULA-Hastane sistemi veri tabanında da gerekli
düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle evde bakım hizmetleri
SGK'ya fatura edilerek bedeli tahsil edilmektedir.
18.04.2014
21
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
9-ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER
08.02.2002 tarih ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda;
Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022
sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler
08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası
hükmünden muaf tutulmuştur.
Anılan Karar hükmü kapsamında yer alan kimselerin Devlet
Hastanelerinde düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden geri
ödeme kurumlarınca ödenmeyen kısmı için sağlık kuruluna esas
yapılan muayene, tetkik, tahlil vb. işlemlerden ücret talep edilmemesi
gerekmektedir.
18.04.2014
22
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
9-ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER
ANCAK: Bir öğrenim kurumundan mezun ancak bir üst öğrenim
kurumuna henüz kaydını yaptırmamış kişilerin öğrenci sayılıp
sayılmayacağı hakkında Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan yazışma
neticesinde; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin
4 üncü maddesinde Öğrenci; “Ortaöğretim okul veya kurumlarında
örgün eğitim görenleri ifade eder.” şeklinde tanımlandığı,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı; “bir öğretim kurumundan mezun
olmuş, yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmaya hak kazanmış
ama henüz kaydını yaptırmamış kimselerin öğrenci sayılamayacağı”
ifade etmiştir. Ücreti ilgilisinden tahsil edilmesi gerektiği
anlaşılmaktadır.
18.04.2014
23
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
10-SAĞLIK RAPORLARI
Mahkemelerden yazı ile istenen, yaş tespiti,
vasi tayini ve tedbir uygulamalarında, adliye,
cezaevleri ve resmi kurumların talebi üzerine
düzenlenen raporlarda, faturalandırma nasıl
yapılmalıdır?
18.04.2014
24
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
10-SAĞLIK RAPORLARI
Adalet Bakanlığından alınan 23.06.2011 tarihli cevabi yazıda; vasi tayini
için istenen sağlık kurulu rapor ücretlerinin Bakanlıklarının bütçesinden
karşılanamayacağına ilişkin bahse konu yazılarının bir örneğinin
Bakanlıklarının harcama birimleri olan bütün başsavcılıklara gönderildiği
belirtilmiştir.
Yine, adli olaya taraf kişiler, hakkında tedavi ve denetimli serbestlik
tedbirine hükmedilenler ile tutuklu hükümlülerin tedavi giderlerine ilişkin
işlemler, Bakanlığımızca yayınlanan 2013/2 Numaralı Genelge
kapsamında yürütülecektir.
18.04.2014
25
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
10-SAĞLIK RAPORLARI
SUT 2.2-maddesinin 14’üncü fıkrasında; “Kişilere sağlanan sağlık
hizmetlerine ilişkin düzenlenen sağlık raporu bedelleri, SUT eki EK-2/B
Listesinde yer alan rapor puanları esas alınarak sadece bir adet olarak
faturalandırılır. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek
suretiyle maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb.
nedenlerle sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen kişiler için düzenlenen
sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme temini de dâhil olmak üzere
tedavi amacıyla düzenlenen sağlık raporları dışında kalan; özürlülük
raporu, ehliyet raporu, vasi tayini raporu, portör muayeneleri ve
işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler vb. özel amaçla
kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri ile bu durumların tespitine
yönelik yapılan işlem bedelleri Kurumca karşılanmaz.” hükmüne yer
verilmiştir.
18.04.2014
26
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
11-SAĞLIK TARAMALARI
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin
7.maddesinin (b) bendi kapsamında çalışanlara yönelik sağlık taramaları
yapılmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İşverenin genel yükümlülüğü
başlığının 4.Maddesinde: “işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve
güvenliğini sağlamakla yükümlüdür” hükmü ve aynı maddenin
4.fıkrasında da “işveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin
maliyetini çalışanlara yansıtamaz” hükmü yer almaktadır.
18.04.2014
27
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
11-SAĞLIK TARAMALARI
2013 yılı SUT 2.2.maddesinin 17. fıkrasında “Sağlık hizmeti
sunucularınca gerçekleştirilecek check-up, kampanya ya da tarama
kapsamında yapılan işlemler Kuruma faturalandırılmaz” hükmü yer
almaktadır.
18.04.2014
28
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
12-SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN HASTALAR
Ayaktan başvurularda SUT Eki “Ayaktan Tedavilerde Sağlık Kurumları
Sınıf ve Kodları listesi”nde (EK-2/A-1) bulunduğu sınıfa göre belirlenmiş
olan SUT eki “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi”nde (EK-2/A-2) yer
alan işlemlerin tutarları ile, yatan hastalara “Tanıya Dayalı İşlem Listesi”
ndeki (EK-2/C) puanlar esas alınarak ücretlendirme yapılmalıdır.
18.04.2014
29
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
12-SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN HASTALAR
2010/16 sayılı Başbakanlık Genelgesinde:
3) Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşlarımızdan sağlık
hizmeti bedelini ödeme gücü bulunmadığını belirtenlerden bu konuda
yazılı beyan alınacak, yazılı beyan verenlerden acil sağlık hizmeti
bedeli talep edilmeyecektir. Bunlardan;
a) Kamuya ait sağlık kuruluşlarından veya ayakta teşhis ve tedavi yapan
özel sağlık kuruluşlarından acil sağlık hizmeti alanların hizmet bedelleri,
bu hizmet sunucuları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlık
kuruluşunun bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma
vakfından talep edilecektir.
18.04.2014
30
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
12-SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN HASTALAR
4) Herhangi bir sağlık güvencesi ve ödeme gücü bulunmayan acil
hastaların sağlık hizmet bedelinin ödenmesi talebi kendilerine ulaşan
ilgili belediye veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, öncelikle
yukarıda belirlenen esaslara göre ilgili kişinin ödeme gücünün
bulunup bulunmadığını araştıracak ve ödeme gücü bulunmadığı
tespit edilenlerin acil sağlık hizmeti bedellerini ilgili sağlık
kuruluşuna ödeyecektir. Bu amaçla belediyelerce ve sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca gerekli tedbirler alınacaktır,
ödeme gücü bulunduğu tespit edilenler için ise keyfiyet ilgili sağlık
kuruluşuna bildirilecek ve hizmeti alan tarafından ödemenin yapılması
sağlanacaktır.
18.04.2014
31
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
12-SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN HASTALAR
01.01.2012 tarihi itibarı ile Genel Sağlık Sigortasına geçildiğinden,
belediyeler ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca
başvurular iade edilmektedir.
18.04.2014
32
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
12-SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN HASTALAR
Sosyal Güvencesi Olmadığından Provizyon Alınamayan Acil
Hastalar
Genel sağlık sigortası ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavileri
SGK ile Bakanlığımız arasında imzalanan “Götürü Bedel Üzerinden
Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları” hükümlerine göre
yürütülmekte ve ödemeler global bütçe üzerinden yapılmaktadır.
18.04.2014
33
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
12-SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN HASTALAR
Yabancı uyruklu kişiler dahil tüm ülke vatandaşları 01.01.2012 tarihi
itibariyle genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Bu itibarla, MedulaHastane Sisteminde provizyon alınamamasından dolayı tedavilerine
ait manuel düzenlenen faturaların sağlık hizmeti sunucusunun bağlı
bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne teslim edilmesi ancak,
belediyelerce ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca
söz konusu
sağlık hizmetleri global ödemeye dahil olduğundan
SGK tarafından ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. Diğer taraftan,
sağlık hizmeti sunucularına acil hal kapsamında başvuran kişiler için
prim gün sayısı, prim borcu numarası vs bakılmaksızın provizyon
verilmekte olup, bu hastalara ait tedavilerin sistem üzerinden
faturalandırılması gerekmektedir.
18.04.2014
34
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
12-SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN HASTALAR
Tüberküloz hastası T.C vatandaşı ve yabancı uyruklu yoksul
hastalar
2006/9970 Sayılı Kararnamenin Eki Kararının 34.maddesine göre;
herhangi bir sosyal güvencesi olmayan verem hastaları ile temaslıları;
birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşları tarafından
verilecek veremle ilgili tanı, tedavi, takip ve koruma hizmetlerinden
yararlanmada, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası
hükmünden muaftır.
18.04.2014
35
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
13-YABANCI UYRUKLU HASTALAR
Suriyeli hastalar
Başbakanlığın 2013/1 sayılı genelgesi doğrultusunda hareket ediliyor.
Bağlı bulunan Valiliğe, SUT hükümleri doğrultusunda fatura ediliyor.
Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılan yabancı uyrukluların
dışındaki kişiler ile Türk vatandaşı olup da acil hal kapsamında başvuran
kişiler hariç olmak üzere diğer ülke vatandaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti
sunulması veya tedavi bedellerinin bir kuruma fatura edilmesine yönelik
düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle tedavi ücretlerinin ilgilisinden
tahsil edilmesi gerekmektedir.
18.04.2014
36
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
13-YABANCI UYRUKLU HASTALAR
Sağlık Turizmi
Tedavi için ülkemize gelen yabancıları ifade etmektedir. Sağlık Turizmi ve
Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri 2011/41 sayılı
genelge yürütülmektedir.
Sağlık hizmeti sunmak isteyen ve bünyesinde yurt dışı hasta birimi
bulunduran hastane baştabiplikleri veya yurt dışı hasta il koordinasyon
merkezi bulunan il sağlık müdürlükleri, yurt dışındaki sigortalılarla, yurt
içindeki sigorta temsilcilikleri, seyahat acenteleri, asistan kuruluşlar,
danışman ve aracı kurumlar vb. özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirketler
ve özel kuruluşlarla karşılıklı mutabakat sağlamak suretiyle hizmet
protokolü yapar ve bir örneğini SHGM 'ne gönderir.
18.04.2014
37
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
13-YABANCI UYRUKLU HASTALAR
Sağlık Turizmi
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanunu’nun 3/c maddesi hükmü
uyarınca fiyat tarifesi belirlenmiştir.
18.04.2014
38
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
13-YABANCI UYRUKLU HASTALAR
Turistin Sağlığı
Turist olarak gelmiş ve Türkiye'de hastalanmış kişileri ifade etmektedir.
(genelde acil hastalar)
18.04.2014
39
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
13-YABANCI UYRUKLU HASTALAR
Uluslararası İkili Anlaşmalar
Sağlık ve Tıp Alanında işbirliğine Dair Protokol çerçevesinde Ülkemizde
tedavisi kabul edilen yabancı hastaların koordinasyonu TKHK Tıbbi
Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığınca yürütülmektedir.
18.04.2014
40
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
13-YABANCI UYRUKLU HASTALAR
Uluslararası İkili Anlaşmalar
Tedavisi planlanan ve sevki yapılan hastaların taburcu edildikten sonra
faturalandırma işlemleri hastaneler tarafından SUT fiyatlarına göre
yapılıp, faturalar bağlı bulunan sağlık kurumları saymanlığına
gönderilecektir. Her ay düzenli olarak bu kapsamda gelen hastaların
tedavi giderleri için bildirim formu doldurularak Bakanlığımızdan gelen
sevk yazısı fotokopisi ile birlikte Kamu Hastaneleri Mali Hizmetler Kurum
Başkan Yardımcılığı'na gönderilmesi gereklidir.
18.04.2014
41
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
13-YABANCI UYRUKLU HASTALAR
SGK Kapsamında İkili Milletlerarası Sözleşmeler
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılan Ülkelere verilen sağlık hizmetlerini
kapsar.
Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Sağlık Yardım Hakkı Belgesi olan
kişilerin tedavi giderleri kişilerin ikamet durumlarına göre fiili yada
ortalama yöntem ile sözleşmeli ülke sigorta kurumlarından tahsil
edilmektedir.
Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Sağlık Yardım Hakkı Belgesi
ibraz etmeyenlerin tedavi giderleri ücretli olarak değerlendirilmektedir.
18.04.2014
42
ÖRNEK ALGORİTMA
HASTA
01.01.2012 tarihi itibarı ile Genel Sağlık Sigortasına geçildiğinden,
belediyeler ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca
başvurular iade edilmektedir.
GSS VAR
HASTA ACİL
DOKTOR
MI?
KARAR
KAPSAMINDA
İŞLEMLERİNİ BİTİRDİ
E
V
E
T
1-ÜCRETİNİ TAHSİL EDEBİLİRİZ
SGK’YA
FATURA
EDEBİLİRİZ
18.04.2014
2-ÖDEME GÜCÜ YOK: HASTA BİLGİLENDİRME FORMUNU
DOLDUR-SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
43
ÖRNEK ALGORİTMA
HASTA
YEŞİL ALAN KAPSAMINDA
GSS VAR
MI?
E
V
E
T
SGK’YA
FATURA
EDEBİLİRİZ
18.04.2014
HASTA ACİL
KAPSAMINDA
DEĞİL
KARAR
DOKTOR
İŞLEMLERİNİ BİTİRDİ
1-ÜCRETİNİ TAHSİL EDEBİLİRİZ
2-ÖDEME GÜCÜ YOK: HASTA BİLGİLENDİRME FORMUNU
DOLDUR-SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
44
2014 YILI HESAP PLANI
HESAP
KODU
994
HESAP ADI
HESAP
DURUM
Faturalandırılmayan Tedavi Hizmeti Tahakkukları Hesabı
994.01
KETEM Fatura Tahakkukları
ALT HESAP
994.02
H.S.M.ye Bağlı İlçe Hastaneleri Tahakkukları
ALT HESAP
994.03
Halk Sağlığı Laboratuvarları Tahakkukları
ALT HESAP
994.04
H.S.M.ye Bağlı T.S.M. Tahakkukları
ALT HESAP
994.05
Faturalandırılamayan Sağlık Kurulu Raporu Tahakkukları
ALT HESAP
994.06
Acil Sağlık Hizmeti Tahakkukları
ALT HESAP
994.99
Diğer Faturalandırılamayan Tahakkuklar
ALT HESAP
995
Faturalandırılmayan Tedavi Hizmeti Tahakkukları Alacaklı Hesabı
995.01
KETEM Fatura Tahakkukları
ALT HESAP
995.02
H.S.M.ye Bağlı İlçe Hastaneleri Tahakkukları
ALT HESAP
995.03
Halk Sağlığı Laboratuvarları Tahakkukları
ALT HESAP
995.04
H.S.M.ye Bağlı T.S.M. Tahakkukları
ALT HESAP
995.05
Faturalandırılamayan Sağlık Kurulu Raporu Tahakkukları
ALT HESAP
995.06
Acil Sağlık Hizmeti Tahakkukları
ALT HESAP
18.04.2014Diğer Faturalandırılamayan Tahakkuklar
995.99
45
ALT HESAP
TEDAVİ GİDERLERİ BÜTÇESİ
Tedavi giderleri için Kurumumuz
Genel Bütçesi 15.75.00.62-07.3.1.02-103.9 tertibine ‘244 Sayılı Kanun
Hükümlerine Göre Onaylanmış
Sağlık Alanında İkili Anlaşmalar
Gereğince Yapılan Tedavi Giderleri’
adıyla ödenek konulmuştur.
ÖDENEK TALEP
SAĞLIK TESİSİ
BİRLİK GENEL SEKRETERLİĞİ
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
*Ödenek talep yazıları Kurumumuza Genel Sekreterlikler Aracılıyla iletilmelidir
ÖDENEK TALEP
Bulunması gereken ekler;
• Bildirim formu
• Sevk Yazıları fotokopileri
• Ülkemizde Tedavi Edilen Yabancı Uyruklu
Hastalar İçin Bildirim Formu
ÖDENEK TAHSİSİ
 Ödenek Kurumumuz Genel Bütçe 15.75.00.6207.3.1.02-1-03.9 tertibinden Sağlık tesisinin bağlı
olduğu Malmüdürlükleri hesaplarına aktarılır.
 Ödenek tahsisi yapıldığında Kurumumuza bildirilen
hasta faturaları için KBS (Kamu Harcama ve
Muhasebe Bilişim Sistemi)’ne girerek ödeme belgesi
düzenlemelidir.
ÖDENEK TAHSİLİ
Düzenlenen ödeme belgesi hastalara ait sevk
belgeleri ve faturaları ile bağlı olduğu Mal
Müdürlükleri'ne teslim edilir.
ÖDENEK TAHSİLİ
Mal Müdürlüğü ödeneği
ödeme belgesindeki
banka hesaplarına
aktarır.
HESAP PLANI
120.01.15.01 Adli Vaka
120.01.15.02 Tutuklu-Hükümlü
244 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan
120.01.15.03
İkili Anlaşmalar
MUHASEBE KAYITLARI
120.01.15.03- (244 Sayılı Kanun
Gereğince Yapılan İkili Anlaşmalar)
Borç Alacak
100 TL
600- ( Yurt İçi Satışlar)
100 TL
/
*Not: Tahakkuk Kaydı ödenek tahsisini beklemeksizin
Döner Sermaye kayıtlarına alınacaktır.
MUHASEBE KAYITLARI
Borç
102- ( Banka)
Alacak
100 TL
120.01.15.03- (244 Sayılı Kanun
Gereğince Yapılan İkili Anlaşmalar)
/
100 TL
_____
*Not: Tahsilat Kaydı Mal Müdürlükleri tarafından
ödeneklerin Döner Sermaye hesaplarına aktarımı sonrası
kayıtlarına alınacaktır.
BEDELİ TAHSİL EDİLEMEYEN İŞ VE
İŞLEMLERE YÖNELİK MEVCUT DURUM
ANALİZİNİN YAPILMASI,
UYGULAMA BİRLİĞİ AÇISINDAN
SÜREÇLERE YÖNELİK
ALGORİTMALARININ OLUŞTURULMASI,
BAHSİ GEÇEN İŞLEMLERİN HER BİR
SAĞLIK TESİSİNE OLAN MALİ YÜKÜNÜN
HESAPLANABİLMESİ
SAĞLIK TESİSLERİMİZDE
FATURALANDIRMA İLE İLGİLİ YAŞANAN
PROBLEMLERİN TESPİTİ
18.04.2014
56
İlkini yaptığımız bu değerlendirme toplantısı sonucunda elde
edilecek bulgulara göre Türkiye genelindeki sağlık tesislerimiz için
mevcut durum analizlerini yapacak olmamız, Yönetici
Karnelerinin Değerlendirilmesi ve Ödenek Planlamaları
57
18.04.2014
açısından
da büyük önem arz etmektedir.
Teşekkürler
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
9 558 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content