close

Enter

Log in using OpenID

1 MANİSA ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI

embedDownload
MANİSA ÇALIŞMA ve İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI
MANİSA Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce, aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri, Genelgesi ve eklerinde* yer alan belgelere uygun
olarak İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) düzenlenecektir.
EĞİTİM SÜRESİ
SIRA
1
MESLEK
……………………………………...
GÜN
SAAT
BAŞVURU TARİHİ
Azami
160 gün
Günde
7,5
saat
01/01/2014 tarihinden 31/12/2014 tarihine kadar
Müracaat Yeri (Adres) : Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Hafsa Sultan Mah. Mimar Sinan Bulvarı 142/A
Yunusemre/MANİSA
Tel/Faks : 0236 231 16 20 / 0236 232 00 56
Elektronik Posta : [email protected]
* İşbaşı Eğitim Programları, “Aktif İşgücü Hizmetleri, Genelgesi ve eklerinde yer alan belgeler” çerçevesinde yapılacaktır.
Söz konusu dokümanlara www.iskur.gov.tr / Kurumsal Bilgi/İhaleler bölümünden ulaşılabilir.
1
iŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA İŞVEREN BİLGİLENDİRMESİ
1. Program düzenlenecek alanlar
İşbaşı eğitim programlarında katılımcıların mesleki deneyim kazanarak istihdam
edilebilirliklerinin artırılması amaçlandığından, herhangi bir vasıf gerektirmeyen alanlarda
(beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi, çaycı gibi) program düzenlenmesine izin
verilmemektedir. Bununla birlikte işbaşı eğitim programından yararlanmak amacı ile başvuru
yapan kişilerin, başvuru yaptıkları meslekte son altı ay içinde bir gün bile çalışmış olmaları
durumunda o meslekte düzenlenecek olan programa katılamayacaklardır.
2. İşverenin yükümlülükleri
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır. Katılımcının
eğitim aldığı sırada iş kazası geçirmesi durumunda kaza, işveren tarafından, kazanın olduğu
yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en geç kazadan
sonraki üç iş günü içinde bu konu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak bildirilir.
3. Kontenjanların belirlenmesi , Katılımcı sayısı ve programın uygulanması
İşbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, programın başlama tarihi itibariyle aynı
il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde çalışan ve sigortalı hizmet listesinde
görünen toplam sigortalı sayısı üzerinden kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenecektir.
Rapor, ücretsiz izin vb. nedenlerle o ay ödeme yapılmayan çalışanlar da toplam
sigortalı sayısı belirlenirken dikkate alınacaktır.
Katılımcının, işyerine ait sigortalı hizmet listesinde bildirilen sigortalı sayısının
ortalamasına ilave olması gerekir. Ortalama çalışan sayısı hesaplanırken başvuru yapılan aydan
önceki üç ayda, işyerinin sigortalı hizmet listesinde belirtilen toplam sigortalı sayısı
toplanıp üçe bölünecektir. Başvuru yapılan ayda taahhüt edilen sigortalı çalışan sayısı, son üç
ayın ortalaması alınmak suretiyle bulunan sayıya eşit veya bu sayıdan fazla ise program
başlatılacaktır. Ortalama çalışan sayısının hesaplanmasında yarım ve üzeri kesirler tama iblağ
olunacaktır. İşyerinin en az üç aylık geçmişi olması kaydıyla üç aylık ortalama
hesaplanacaktır.
İşveren tarafından başvuru yapılan ay ve bir önceki aya ait sigortalı hizmet listesinin ibraz
edilememesi durumunda; izleyen ayda ilgili belgeleri vermek üzere bu aylara ait sigortalı
çalışan sayısına ilişkin İşveren Taahhütnamesi işverenden alınacaktır. Taahhütnamede beyan
edilen çalışan sayılarının, sigortalı hizmet listelerinde yer alan sayılardan daha düşük olduğunun
tespit edilmesi halinde, başlayan program sonlandırılacak, katılımcılara Kurum tarafından
yapılan giderler işverenden tahsil edilecek ve işveren ile on iki ay süre ile işbaşı eğitim
programı düzenlenmeyecektir.
13/07/2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak Yürürlüğe giren
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yeralan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki
Eğitimlerine Dair Yönetmelik Kapsamında; mesleki eğitim kursları veya mesleki
eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları
sonucu alınan belgelerde bu kapsamda değerlendirilecektir.
Programa devam ederken işyerinin çalışan sayısında azalma olması durumunda
işyerindeki sigortalı sayısının bir aylık süre içinde başlangıçtaki çalışan sayısına ulaşması
esastır. İşveren, azalan çalışan sayısını, azalmayı takip eden bir ay içerisinde sırasıyla işbaşı
eğitim programı katılımcıları, Kuruma kayıtlı aynı/benzer meslek sahibi işsizler veya başka
kaynaklardan istihdam ederek tamamlamak zorundadır. Programın devamı sırasında işyerinde
sigortalı çalışan sayısının azalması durumunda, azalmayı takip eden beş işgünü içinde il
müdürlüğüne bildirilmesi ve çalışan sayısının bir ay içerisinde başlangıçtaki çalışan sayısına
ulaşmaması durumunda; azalan çalışan sayısı kadar katılımcının programı işveren tarafından
2
sonlandırılır ve üç işgünü içinde durum il müdürlüğüne bildirilir. Hangi katılımcının
programdan çıkarılacağına işveren karar verecektir.
Gereken bildirimin yapılmaması ya da süresinden sonra yapılması ve çalışan sayısındaki
azalmanın süresi içinde tamamlanmaması halinde; katılımcının çıkarılması gereken tarihten bu
durumun tespit edildiği tarihe kadarki sürede Kurum tarafından katılımcı için ödenen katılımcı
zaruri gideri ve sigorta prim giderleri toplamının iki katı işverenden tahsil edilir, devam eden
programlar sonlandırılır ve on iki ay süresince işveren ile işbaşı eğitim programı düzenlenmez.
Kuruma yapılması gereken bildirimin yapılmaması ancak bir ay içinde çalışan sayısının
başlangıçtaki sayıya ulaşması halinde ise herhangi bir yaptırım uygulanmayacaktır .
4. Katılımcıların istihdamı
Yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin, başvuru tarihinden geriye dönük son bir yılda
işbaşı eğitim programını tamamlayan (mezun olan) katılımcılardan en az yüzde yirmisini kendi
işyerinde en az altmış gün istihdam etmiş olması gerekmektedir. Bir veya iki katılımcının
bulunduğu programlarda ise en az bir katılımcının istihdam edilmesi gerekmektedir.
5. Programa katılım koşulları
İşbaşı eğitim programına katılmak için;
a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
b) 15 yaşını tamamlamış olmak,
c) İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı olmamak şartları aranacaktır.
İkinci öğretim, açık öğretimdeki öğrenciler ve yükseköğretim (ön lisans, lisans, yüksek
lisans ve doktora) öğrencileri, mezuniyet sonrasındaki iş deneyimi eksikliğinin giderilmesine
katkı sağlaması ve teorik bilgilerinin uygulamasını görmeleri amacıyla, program sonunda
istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde,
işbaşı eğitim programına katılabilirler.
Ayrıca, işbaşı eğitim programından yararlanacakların, programın başlama tarihinden
önceki üç aylık dönemde; programın yapılacağı işyerinin sigortalı hizmet listesinde kayıtlı veya
kayıt dışı çalışanı olmaması gerekir. İşverenden alınacak taahhütnamede katılımcının programın
başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde işverenin kayıtlı ve kayıt dışı çalışanı olmadığı
belirtilecektir. Aksi durumun il müdürlüğünce tespiti halinde ilgili kişilere yapılan bütün
ödemeler sözleşme ve taahhütname çerçevesinde işverenden tahsil edilecektir.
6. Program süresi
Program süresi, günlük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere (dinlenme süreleri
hariç), haftalık kırk beş saatten ve toplamda yüz altmış fiili günden fazla olamaz. Ayrıca il
müdürlüklerinin denetim sorumluluklarına engel olmamak kaydıyla, çalışma saatleri serbest
şekilde belirlenebilecektir. Böylece il müdürlüğünce denetiminde sorun yaşanmayacağı
düşünülen vardiyalı sistemde çalışan işyerlerinde de program düzenlenebilecektir
7. Devam zorunluluğu
Katılımcılara doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında,
hangi sebeple olursa olsun toplam program süresinin onda birinden fazla izin verilemez. Bu
sürenin aşımı halinde, katılımcıların programla ilişiği kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleri onda
birlik izin süresinden düşülür.
Programın başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde katılımcıların devam
durumlarının haftalık olarak en geç cumartesi saat 23:59’a kadar sisteme girilmek zorunda
olduğu ifadesi yer almakta olup devam durumlarının sisteme girilmemesinden dolayı ortaya
çıkabilecek her türlü zarardan işveren sorumludur. Belirtilen süre içerisinde işveren tarafından
sisteme girilmemesi durumunda, Yönetmeliğin 95. maddesi çerçevesinde sisteme giriş
yapılmayan günlere ait Kurum tarafından ödenen zaruri gider ve sigorta prim giderleri ile bu
giderlere ilişkin olarak ödenen tüm ceza ve mali yükümlülükler işverenden tahsil edilir. Ayrıca
3
bu gecikmeden dolayı SGK tarafından Kuruma idari para cezası kesilmesi durumunda, söz
konusu ceza da işverenden tahsil edilecektir.
8. Program giderleri
İşbaşı eğitim programı giderleri, katılımcıya, işbaşı eğitim programına katıldığı her bir fiili
gün için miktarı Yönetim Kurulunca belirlenen katılımcı zaruri giderlerinden (25 TL) ve
programlara devam edilen süre içinde 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir
katılımcı için tahakkuk edecek sigorta primlerinden oluşmaktadır.
9. İdari yaptırımlar
Sözleşmenin fesh edildiği durumlarda, fesih tarihinden itibaren on iki ay süre ile feshe
neden olan taraf veya taraflarla işbaşı eğitim programı kapsamında sözleşme imzalanmaz.
10. Tanınırlık ve Görünürlük
Faaliyetin gerçekleştirildiği bina ya da alanın uygunluğuna göre, mümkün ise binanın/alanın
girişine mümkün değil ise faaliyetin gerçekleştirildiği alanın herkesin görebileceği uygun bir
yerine İŞKUR logosunun bulunduğu 50*100 cm ebadından küçük olmamak üzere “BU
BİNADA/KURUMDA TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN İŞBAŞI EĞİTİM
PROGRAMI DÜZENLENMEKTEDİR.” ibaresinin yer aldığı programın türüne göre levha veya afiş
asılacaktır.
Başvuru için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir.
1- İŞVERENDEN İSTENEN BELGELER
a) İşbaşı Eğitim (Staj) Ön Talep Formu (EK-3)
b) İşbaşı Eğitim Programı İşveren Taahhütnamesi (EK-2)
c) Son üç aylık SGK hizmet döküm listesi ve tahakkuk fişi (aynı vergi numarasına bağlı merkez
ve/veya şubelerine ait)
d) Oda sicil kaydı veya Ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
e) Katılımcıdan sorumlu kişinin ismi ve iletişim bilgileri
Not: Yukarıdaki belgeler bir üst yazı ile sunulacaktır.
2- KATILIMCIDAN (STAJYERDEN) ISTENEN BELGELER
a) Kimlik Fotokopisi
b)Diploma Fotokopisi
c) Müstehaklık Belgesi (SGK’dan alınacak)
e) T.C. Ziraat Bankası ‘ndan İBAN No’lu Hesap Numarası
NOT: Başvuru yapılan tüm evrakların dosya içerisinde kaşe ve imzalı olması gerekmektedir.
İŞKUR Mevzuatı doğrultusunda 14/11/2013 tarihi itibariyle hazırlanan bilgiler yukarıdaki gibidir.
Mevzuatta değişiklikler olması durumunda başvuru tarihinde yürürlükte olan güncel mevzuat
geçerli olacaktır.
Güncel mevzuat bilgilerine; www.iskur.gov.tr adresi Kurumsal Bilgi-İhaleler-Genelgeler
Sekmesinde ulaşılabilir.
İEP Başvurusunda aşağıda yer alan evrakların doldurularak Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğünde firmanızın İş ve Meslek Danışmanı ile Görüşülmesi Gerekmektedir.
Firmanın İŞKUR’da kaydı olmaması durumunda İş ve Meslek Danışmanı Servisi ile irtibata
geçerek İŞKUR’a kaydınızın yapılması gerekmektedir.
4
NOTLAR:
1) Kuruma başvuru yapıldıktan itibaren, başvuru koşulları sağlanmışsa ve
evraklarda eksiklik yoksa en geç on gün içerisinde program başlatılacaktır.
2) İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün
onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.
3) Katılımcılara ödenecek program giderleri, katılımcılara ait devam
çizelgelerinin işveren tarafından Kuruma ibraz edildiği tarihten itibaren en geç 10
işgünü içinde (mücbir sebepler dışında) yapılacaktır.
4) Daha önce İEP düzenlenen işyerleri, başvuru tarihinden geriye doğru son bir
yılda İEP’nı tamamlayan katılımcılardan en az %20’sini aynı meslekte en az 60
gün süreyle istihdam ettiğine dair SGK İşe Giriş Bildirgesi ve Sigortalı Hizmet
Listesi/Ücret Bordrosunu ibraz etmek zorundadır. Söz konusu istihdam
yükümlülüğü yerine getirilmeden yeni talep değerlendirmeye alınmayacaktır.
5) Programa başvuru yapan öğrencilerin, ikinci öğretim, açık öğretim ve
yükseköğretim harici öğrenci olmadıkları hususunda yazılı beyanname vermeleri
gerekmektedir.
6) Başvuru tarihi itibari ile son altı ay içinde işbaşı eğitim programı kapsamında
başvurulan meslekte çalışmış kişiler, söz konusu meslekte işbaşı eğitim
programlarına katılamazlar.
7) İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili olarak, Yönetmelik, Genelge ve Sözleşme
Taslağına www.iskur.gov.tr./Kurumsal Bilgi/İhaleler/Eğitim İhaleleri’ ni seçerek
bakabilirsiniz.
Başvurular Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılacaktır. İşverenler
başvuru formlarının yanı sıra son üç aylık sigortalı çalışan sayılarını gösteren SGK
dökümlerini de ibraz edeceklerdir. Son ayın SGK primlerini gösterir belge ibraz edilemez
ise işveren bu sayıları gösterir bir taahhütname ibraz edecektir ancak daha sonra son
ayın SGK dökümlerini de kuruma teslim edeceklerdir.
ADRES: Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Hafsa Sultan Mah. Mimar Sinan Bulvarı 142/A
Yunusemre/MANİSA
TEL: 0236 231 16 20 Faks: 0236 232 00 56
5
“İşletmenizin Antetli(logolu) Kağıdı mevcut ise Antetli olarak doldurunuz.”
“Aksi halde bu alanı boş bırakınız”
MANİSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE
………………………………………….firması
olarak
…………………………sektöründe faaliyet göstermekteyiz. İŞKUR’un düzenlediği “İşbaşı
Eğitim Programından(İEP)” faydalanmak ve kurumunuzca uygun görülmesi halinde aşağıdaki
tabloda belirtilen özelliklerde Katılımcı (stajyer) çalıştırmak istiyoruz.
Ayrıca işbaşı eğitimi sonrasında eğitime katılan Katılımcıların (stajyerlerin) %20’sini
firmamız bünyesinde işe almayı taahhüt ediyorum. Bir yıl içerindeki tamamlamış
bulunduğumuz İşbaşı Eğitim Programından (Staj) işe alınan ve en az 60 gün sigortası
yatırılan Katılımcıya (stajyere) ait İşe Giriş belgesi ve hizmet dökümü ekte sunulmuştur (İEP
nin ilk kez uygulanması durumunda İl Müdürlüğünce Ek-3 talep edilmeyecektir.)
İlgili evraklar ekte sunulmuş olup, gereğinin yapılması için bilgilerinize arz ederiz.
Meslek Adı
Kişi Sayısı
En Az Öğrenim Seviyesi
Cinsiyet
Yaş Aralığı
EKLER:
1-İşletmenizin son 3 (üç) aylık SGK Hizmet Listesi
2-İşveren Taahhütnamesi
3-İşe Giriş Bildirgeleri( Son bir yıl içerisinde İşbaşı Eğitim Programı (Staj) düzenlenmiş ve
istihdam edilmiş ise )
4-Bağlı bulunulan odadan (Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatlar Odası vb) alınacak Oda Kayıt
Belgesi
5- Stajyer İstihdam Raporu (Son bir yıl içinde staj programı düzenleyen firmalar için)
Tarih Ad-Soyad –Unvan
İşletmenin Kaşesi
Islak İmzalı
6
T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MANİSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İŞVEREN TAAHHÜTNAMESİ
a. Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği1’nin 50. maddesi doğrultusunda;
içinde bulunulan ayın Sigortalı Hizmet Listesini ancak izleyen ayın
23’ünde alabilmem nedeniyle eksik olan ……. ayı (ve …… ayındaki)
sigortalı sayısının …… (ve ……) olduğunu; Beyan ettiğim bu
rakamların sigortalı hizmet listelerinde yer alacak çalışan sayısından
farklı olmadığını,
belirtmiş olduğum bu hususlara aykırılık tespit
edilmesi halinde, Kurum tarafından anılan Yönetmelikte yer alan yaptırım
(50.Madde 3. Fıkra) hükümlerinin uygulanacağını ve işyerimde
programa katılan katılımcılara ait kursiyer zaruri giderleri ve SGK
prim giderlerini yasal faiziyle Kurumunuza ödeyeceğimi bildiğimi,
b. Programın devamı sırasında işyerindeki sigortalı sayısının bir aylık süre
içinde başlangıçtaki çalışan sayısına ulaşması esastır. Başlangıçtaki sayı
ifadesi; başvuru yapılan aya ilişkin taahhütnamede belirtilen sayıyı
belirtmekte olup, bu sayının ilgili aya ait sigortalı hizmet listesindeki
sayıdan düşük olması halinde sigortalı hizmet listesindeki sayı program
süresince esas alınacağını bildiğimi,
c. Söz konusu Yönetmeliğin 52. maddesi doğrultusunda; birinci ve ikinci
derece kan hısmım olan kişileri ve programın başlama tarihinden önceki
üç aylık dönemde işyerimde kayıtlı veya kayıt dışı olarak çalışanları
programa katılımcı olarak almayacağımı bu hususlara aykırılık tespit
edilmesi halinde yasaklılık hükümleri uygulanacağını, bu durumdaki
katılımcılara ait kursiyer zaruri giderleri ve SGK prim giderlerini yasal
faiziyle Kurumunuza ödeyeceğimi bildiğimi,
d.
Azalan çalışan sayısını, azalmayı takip eden bir ay içerisinde sırasıyla
işbaşı eğitim programı katılımcıları, Kuruma kayıtlı aynı/benzer meslek
sahibi işsizler veya başka kaynaklardan istihdam ederek tamamlamak
zorunda olduğumu bildiğimi,
e. “Programın devamı sırasında işyerinde sigortalı çalışan sayısının
azalması durumunda, azalmayı takip eden (5) beş işgünü içinde il
müdürlüğüne bildirilmesi ve çalışan sayısının bir ay içerisinde
başlangıçtaki çalışan sayısına ulaşmaması durumunda; azalan çalışan
sayısı kadar katılımcının programı işveren tarafından sonlandırılır ve üç
işgünü içinde durum il müdürlüğüne bildirilir. Hangi katılımcının
programdan çıkarılacağına işveren karar verecektir” hükmüne bildiğimi
1
12.03.2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
7
f. Ayrıca başlangıçtaki sigortalı sayısının, kendi iradem dışında emeklilik,
askerlik, tutukluluk veya gözaltı, kamu görevine atanma, başka şehre
ikametgah değişikliği, hamilelik veya doğum ve uzun süreli hastalık gibi
nedenlerle azalması durumunda, azalan çalışan sayısı kadar katılımcının
çalışmasına son verilmemesi şartının, aynı ay içinde işbaşı eğitim
programına başlamış olan katılımcıların en az yüzde ellisinin programın
sona ermesinden itibaren kendi işyerimde en az altmış gün süre ile
istihdam edilmesini sağlamam halinde geçerli olacağını Bu taahhüdün
yerine getirilmediğinin tespiti halinde, programına son verilmeyen
katılımcı için ödenen katılımcı zaruri gideri ve sigorta prim giderleri
toplamının uyarı yazısı yazılmaksızın iki katı işverenden tahsil edilir,
devam eden programlar sonlandırılır ve durumun tespit edildiği
tarihten itibaren on iki ay süreyle işveren ile işbaşı eğitim programı
düzenlenmeyeceğini bildiğimi kabul ederim2.
g. 54 maddenin son fıkrasında İşveren tarafından programın başlangıcından
bitişine kadar olan süre içerisinde katılımcıların devam durumlarının
haftalık olarak en geç cumartesi saat 23:59’a kadar sisteme girilmesinin
zorunlu olduğunu bildiğimi, Katılımcı devam durumlarının 54. maddede
belirtilen süre içerisinde işveren tarafından sisteme girilmemesi
durumunda, Yönetmeliğin 95. maddesi çerçevesinde sisteme giriş
yapılmayan günlere ait Kurum tarafından ödenen zaruri gider ve
sigorta prim giderleri ile bu giderlere ilişkin olarak ödenen tüm ceza
ve mali yükümlülükler(geç bildirimden kaynaklanan SGK tarafından
kesilen cezalar dahil) işverenden tahsil edileceğini,
h. Katılımcının eğitim aldığı sırada iş kazası geçirmesi durumunda yetkili
kolluk kuvvetlerine derhâl, Sosyal Güvenlik Kurumuna ve İŞKUR’a ise
en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirimde bulunacağımı,
i. Sözleşmede belirtilen Tanınırlık Kurallarına riayet edeceğimi,
j.
İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatı (Aktif İşgücü
Hizmetleri Genelgesi 2013/1 www.iskur.gov.tr adresinin Kurumsal
Bilgi→İhaleler bölümünden güncel belgelere ulaşılmaktadır. ) ile
sözleşme hükümlerini okuduğumu, anladığımı ve bu hükümlere
uymamam ve ihlal etmem nedeni ile hakkımda uygulanacak yaptırımları
bildiğimi kabul ve taahhüt ederim.
İşveren veya İşveren vekilinin
Adı Soyadı :
Tarih:
İşveren Kaşesi ve İmzası:
Bu hususu taahhüt eden işveren ile imzalanacak işbaşı eğitim programı sözleşmesinin ilgili maddesi muhafaza
edilecektir. Taahhüt verilmemesi halinde ise, bu taahhütnamenin bu paragrafı ve sözleşmenin ilgili maddesi
çıkarılacaktır.
2
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
456 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content