close

Enter

Log in using OpenID

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

embedDownload
DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ
COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION
Kodu/
Code
Dersin Adı/ Course Name
Mühendislik Kavramları ve
Çözümleri / Engineering
Concepts and Solutions
Yarıyılı/
Semester
CIE 102
2
Ders(Saat/Hafta)/
Lesson
(hour/week)
Uygulama
(Saat/Hafta)/
Application
(hour/week)
Laboratuar
(Saat/Hafta)/
Laboratory
(hour/week)
3
İEÜ Kredisi/
IUE Credit
ECTS
Credit
3
6
0
0
Ön Koşul Dersleri/
Pre-requisites
:
None
Dersin Dili/
Course Language
Dersin Türü(ZorunluSeçmeli)/Course
Type(CompulsoryElective)
Dersin Seviyesi/
Course Level
Dersin Koordinatörü/
Course Coordinator
Dersi veren(ler)/
Course Lecturers
Dersin Yardımcıları/
Course Assistants
Dersin Amacı/
Course Objective
:
İngilizce / English
:
Zorunlu / Compulsory
:
Lisans / Undergraduate
:
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kılıç
:
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kılıç
:
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kılıç
:
Bu dersin amacı, öğrencileri mühendisliğin ilkeleri, kavramları, türleri ve tanımları ile
tanıştırmaktır.
Dersin Öğrenme
Çıktıları/
Course Learning
Outcomes
Dersin İçeriği (Kısa
tanımı)/
Course Content
(Short definition)
:
:
This course aims to acquaint the students with principles, concepts, types and
terminology of engineering.
- Mühendisliğin temel tanımları
- Mühendisliğin temel kavramları ve kuralları
- Mühendisliğin toplumdaki rolünün anlaşılması
- Mühendislik derslerinin arkasındaki felsefenin anlaşılması
- Mühendislik etkinliklerinin ve teknolojik gelişme felsefesinin anlaşılması
- Basic terminology in engineering
- Basic concepts and codes in engineering
- Understanding the role of engineering and engineers in the society,
- Understanding philosophy behind technology development and engineering activities
Ders giriş, mühendislik, bilim ve sanayinin tarihsel gelişmesi, mühendislik ve bilimin
tanım ve yöntemleri, mühendislerin işlevleri, mühendislerin rol ve türleri, mühendis
toplum ve çevre, mühendislik ve matematik, mühendislikte iş güvenliği, mühendislikte
tasarım ve uygulamalar, mühendislikte araştırma ve teknoloji, mühendislik eğitimi ve
iletişim, mühendislik etiği, mühendislik ve bilgisayar, laboratuar ve/veya fabrika
ziyaretleri kapsamaktadır.
The course covers introduction, Historical Development of Science/Engineering and
Industry, Definitions and Methodologies of Engineering and Science, Functions of
Engineers, Roles and Types of Engineers, Engineering, Society and Environment,
Engineering and Mathematics, Safety in Engineering, Design and Applications in
Engineering, Research and Technology in Engineering, Engineering Education and
Communications, Engineering Ethics, Engineering and Computers, Visits to
Laboratories and/or Factories.
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI/
WEEKLY SUBJECTS AND RELATED PREPARATION STUDIES
Hafta/ Week
Konular/ Subjects
Giriş
Ön Hazırlık/Related Preparation
Ders kitabından ilgili kısmın okunması
Introduction
Mühendislik, bilim ve sanayinin tarihsel gelişmesi
Reading related parts from the textbook
1
2
3
Historical Development of Science/Engineering and
Industry
Mühendislik ve bilimin tanım ve yöntemler
Definitions and Methodologies of Engineering and
Science
Mühendislerin işlevleri
Ders kitabından ilgili kısmın okunması
Reading related parts from the textbook
Ders kitabından ilgili kısmın okunması
Reading related parts from the textbook
Ders kitabından ilgili kısmın okunması
4
Functions of Engineers
Mühendislerin rol ve türleri
Reading related parts from the textbook
Ders kitabından ilgili kısmın okunması
Roles and Types of Engineers
Mühendis toplum ve çevre
Reading related parts from the textbook
Ders kitabından ilgili kısmın okunması
Engineering, Society and Environment
Mühendislik ve matematik
Reading related parts from the textbook
Ders kitabından ilgili kısmın okunması
Engineering and Mathematics
Mühendislikte iş güvenliği
Reading related parts from the textbook
Ders kitabından ilgili kısmın okunması
Safety in Engineering
Mühendislikte tasarım ve uygulamalar
Reading related parts from the textbook
Ders kitabından ilgili kısmın okunması
Design and Applications in Engineering
Mühendislikte araştırma ve teknoloji
Reading related parts from the textbook
Ders kitabından ilgili kısmın okunması
Research and Technology in Engineering
Mühendislik eğitimi ve iletişim
Reading related parts from the textbook
Ders kitabından ilgili kısmın okunması
Engineering Education and Communication
Mühendislik etiği
Reading related parts from the textbook
Ders kitabından ilgili kısmın okunması
Engineering Ethics
Mühendislik ve bilgisayar
Reading related parts from the textbook
Sunum hazırlama
Engineering and Computers
Laboratuar ve/veya fabrika ziyaretleri
Presentation preparation
Sunum hazırlama
Visits to Laboratories and/or Factories
Presentation preparation
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KAYNAKLAR/ SOURCES
Ders Notu/
Course Notes
Diğer Kaynaklar/
Other Sources
:
:
Ders web- sitesi- ders notları
Course web-site- Lecture Notes
M.T. Holtzapple and W.Don Reece, Foundations of Engineering,
Mc.Graw-Hill,2nd Ed.,2003
Wright, P. H., Introduction to Engineering, John Wiley & Sons, 2004
Holtzapple, M. T. and Reece, W.D., Concepts in Engineering, McGraw Hill, 2005
Gerard Voland, Engineering Design
Barry Hyman, Fundamentals of Engineering Design
Sunum/
Presentation
Ders slaytları web sitesine konulacaktır.
Lecture slides will be posted on the web site.
Sınavlar/
Exams
Ancak geçerli bir sağlık raporunun teslim edilmesi durumunda telafi sınavı yapılacaktır.
Ödev ve sınavlarda kopyaya tolerans gösterilemez. Notlar ancak maddi bir hata tespiti
durumunda değiştirilebilir, pazarlık uygun değildir.
A makeup exam will be made only if a valid health report is presented. Cheating in
homework assignments and in exams will not be tolerated. Grades will be changed only
when an error has been made; negotiation is not appropriate.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ / EVALUATION SYSTEM
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI / SEMESTER REQUIREMENTS
1
KATKI PAYI/
PERCENTAGE
OF GRADE
%10
2
%20
1
%15
1
1
6
%25
%30
%100
SAYISI/
NUMBER
Devam/ Attendance
Laboratuar/ Lab
Uygulama/ Application
Arazi Çalışması/ Field Work
Derse Özgü Staj (Varsa)/ Special Course Internship
Ödev/ Homework Assignments
Sunum/ Presentations
Projeler/Project
Seminer/ Seminar
Ara sınavlar/ Mid-Terms
Final/ Final
TOPLAM/TOTAL
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI/
PERCENTAGE OF SEMESTER WORK
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
%70
%30
%100
TOPLAM/TOTAL
DERS KATEGORİSİ / COURSE CATEGORY
Ders Kategorisi
(Sadece bir kategori seçilecektir)/
Course Category
(Only one category will be chosen)
X
Temel Meslek Dersleri/ Core Courses
Uzmanlık/Alan Dersleri/ Major area courses
Destek Dersleri/ Supportive Courses
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri/
Media and management skills courses
Aktarılabilir Beceri Dersleri/
Transferable skill courses
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ/
THE RELATIONSHIP BETWEEN COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM
COMPETENCIES
No
*Katkı Düzeyi
*Level of Contribution
Program Yeterlikleri/Çıktıları
Program competencies/outcomes
1
2
3
4
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi
birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği
problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
1
X
Adequate knowledge in Mathematics, Science and Civil Engineering; ability
to use theoretical and applied information in these areas to model and solve
Civil Engineering problems
5
Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle
etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme
yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
2
Ability to identify, define, formulate, and solve complex Civil Engineering
problems; ability to select and apply proper analysis and modeling methods
for this purpose
Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,
belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla
modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
3
Ability to design a complex system, device or product under realistic
constraints and conditions, in such a way as to meet the desired result;
ability to apply modern design methods for this purpose
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları
geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
X
4
Ability to devise, select, and use modern techniques and tools needed for
Civil Engineering practice
İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney
yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
Ability to design and conduct experiments, gather data, analyze and
interpret results for investigating Civil Engineering problems
İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde
çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
5
6
Ability to work efficiently in Civil Engineering disciplinary and multidisciplinary teams; ability to work individually
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil
bilgisi
X
7
Ability to communicate effectively in Turkish, both orally and in writing;
knowledge of a minimum of two foreign languages
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve
teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
8
X
Recognition of the need for lifelong learning; ability to access information, to
follow developments in science and technology, and to continue to educate
him/herself
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
9
X
Awareness of professional and ethical responsibility
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki
uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma
hakkında farkındalık
10
Information about business life practices such as project management, risk
management, and change management; awareness of entrepreneurship,
innovation, and sustainable development
*1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
X
ECTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU/WORKLOAD TABLE
Etkinlikler/ Activities
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders
saati)/ Course hours
Laboratuar/ Lab
Uygulama/ Application
Derse Özgü Staj(varsa)/ Special Course Internship
Arazi Çalışması/ Field Work
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)/
Study hours out of class
Sunum / Seminer Hazırlama/ Presentations/ Seminar
Proje/ Project
Ödevler/ Homework Assignments
Quizzes
Ara sınavlar/ Mid-Terms
Yarıyıl Sonu Sınavı/Final
Toplam İş Yükü/ Total workload
16
Süresi
(Saat)/
Duration
(hours)
2
Toplam
İş Yükü/
Total
Workload
32
16
15
2
6
32
90
1
1
10
16
10
16
180
Sayısı/
Number
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
200 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content