close

Enter

Log in using OpenID

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE

embedDownload
DERS TANITIM ve UYGULAMA BĐLGĐLERĐ
COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION
Kodu/
Code
Dersin Adı/ Course Name
Calculus I
MATH153
Yarıyılı/
Semester
FALL
Ders(Saat/Hafta)/
Lesson
(hour/week)
Uygulama
(Saat/Hafta)/
Application
(hour/week)
Laboratuar
(Saat/Hafta)/
Laboratory
(hour/week)
3
ĐEÜ Kredisi/
IUE Credit
ECTS
Credit
4
7
2
0
Dersin Dili/
Course Language
Dersin Türü(ZorunluSeçmeli)/Course
Type(CompulsoryElective)
Dersin Seviyesi/
Course Level
Dersin Koordinatörü/
Course Coordinator
Dersi veren(ler)/
Course Lecturers
:
English
:
Must
:
BA
:
Assoc. Prof. Dr. Murat Adıvar
:
Dersin Yardımcıları/
Course Assistants
Dersin Amacı/
Course Objective
Dersin Öğrenme
Çıktıları/
Course Learning
Outcomes
:
Assoc. Prof. Dr. Murat Adıvar
Asst. Prof. Dr. Ebru Özbilge
Asst. Prof. Dr. Tahsin Öner
Asst. Prof. Dr. Bedia Akyar Moller
Dr. Sevin Gümgüm
Inst. Sinan Kapçak
None
:
This course aims to built fundamentals of calculus and its applications for engineers.
:
-Recognise properties of functions and their inverses.
-Recall and use properties of polynomials, rational functions, exponential, logarithmic,
trigonometric and inverse-trigonometric functions.
-Conceptual and visual representation of limits, continuity, differentiability, and tangent
line approximations for functions at a point.
-Apply the limit theorems, the Squeeze Theorem, left and right limits, and limits
involving infinity and L’hospital’s Rule.
-Apply the power rule, product rule, quotient rule and the chain rule to functions
explicitly and implicitly for finding derivatives.
-Obtain linear and Taylor polynomial approximations of functions and to approximate
the values of functions.
-Use derivatives in practical applications, such as distance, velocity, acceleration,
related rates and extreme value problems.
-Use first and second derivative tests to optimize functions and to find critical numbers,
inflection points, extreme points.
-Sketch graphs of functions.
-Antidifferentiate basic functions, use Riemann Sums to estimate areas under the
curve, and apply Fundamental Theorem of Calculus to evaluate definite integrals.
-Perform accurately definite and indefinite integration, using parts, substitution, inverse
substitution.
-Understand and apply the procedures for integrating rational functions.
-Perform accurately improper integrals.
-Calculate the volumes of solid objects, the length of arcs and the surface area.
Calculus I provides important tools in understanding functions of one variable and has
led to the development of new areas of mathematics.
Dersin Đçeriği (Kısa
tanımı)/
:
Course Content
(Short definition)
HAFTALIK KONULAR VE ĐLGĐLĐ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI/
WEEKLY SUBJECTS AND RELATED PREPARATION STUDIES
Hafta/ Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konular/ Subjects
Distance formula for points in the
plane, Equation of straight line
(p.15), Standard Equation of a
circle (p.18), Equation of parabolas
(except shifting graphs) (p.19),
Definition of function (p.24),
(Definition 1), The domain
convention (p.25), Composite
function (p.34), (Piecewise defined
function) (pp.35-36), Trigonometric
function (pp.44-52) (up to maple
calculations).
Limits of Functions, Limits at Infinity
and Infinite Limits, Continuity.
Tangent Lines and Their Slopes,
The Derivative, Differentiation
Rules, The Chain Rule, Derivatives
of Trigonometric Functions, The
Mean-Value Theorem.
Higher-Order Derivatives, Implicit
Differentiation, Antiderivatives and
Initial-Value Problems.
Inverse Functions, Exponential and
Logarithmic Functions, The Natural
Logarithm and Exponential.
MIDTERM 1
The Inverse Trigonometric
Functions, Hyperbolic Functions,
Related Rates.
Extreme Values, Concavity and
Inflections, Sketching the Graph of
a Function, Extreme-Value
Problems,
Linear Approximations, Taylor
Polynomials, Indeterminate Forms,
Sums and Sigma Notation.
Applications using Maple
Areas as Limits of Sums, The
Definite Integral, Properties of the
Definite Integral.
MIDTERM 2
The Fundamental Theorem of
Calculus. The Method of
Substitution. Areas of Plane
Regions.
Integration by Parts, Inverse
Substitutions.
Integrals of Rational Functions,
Improper Integrals.
Volumes by Slicing-Solids of
Revolution, Arc Length and Surface
Area.
Review of the semester
Ön Hazırlık/Related Preparation
Review of precalculus, functions including
construction of new functions from old.
Average and instantaneous velocity.
Graphs of functions, definition of the limit of a
function.
Derivatives of basic functions.
One to one functions, derivatives of inverse
functions.
Limits of functions.
Sketching graph of a function.
KAYNAKLAR/ SOURCES
Ders Notu/
Course Notes
Diğer Kaynaklar/
Other Sources
:
None
:
None
Sunum/
Presentation
None
Sınavlar/
Exams
The midterm and final exams will consist of concept identification questions.
DEĞERLENDĐRME SĐSTEMĐ/ EVALUATION SYSTEM
YARIYIL ĐÇĐ ÇALIŞMALARI / SEMESTER REQUIREMENTS
Devam/ Attendance
Laboratuar/ Lab
Uygulama/ Application
Arazi Çalışması/ Field Work
Derse Özgü Staj (Varsa)/ Special Course Internship
Ödev/ Homework Assignments
Sunum/ Presentations
Projeler/Project
Seminer/ Seminar
Ara sınavlar/ Mid-Terms
Final/ Final
SAYISI/
NUMBER
KATKI PAYI/
PERCENTAGE
OF GRADE
5
10
2
1
50
40
100
TOPLAM/TOTAL
YARIYIL ĐÇĐ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI/
PERCENTAGE OF SEMESTER WORK
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
60
TOPLAM/TOTAL
40
100
DERS KATEGORĐSĐ / COURSE CATEGORY
Ders Kategorisi
(Sadece bir kategori seçilecektir)/
Course Category
(Only one category will be chosen)
Temel Meslek Dersleri/ Core Courses
Uzmanlık/Alan Dersleri/ Major area courses
Destek Dersleri/ Supportive Courses
Đletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri/
Media and management skills courses
Aktarılabilir Beceri Dersleri/
Transferable skill courses
DERSĐN ÖĞRENĐM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLĐLĐKLERĐ ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ/
x
THE RELATIONSHIP BETWEEN COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM
COMPETENCIES
No
*Katkı Düzeyi
*Level of Contribution
Program Yeterlikleri/Çıktıları
Program competencies/outcomes
1
1
2
3
4
5
6
7
Benzetim, eniyileme, olasılık ve istatistik gibi Endüstri Sistemleri
Mühendisliği kavram ve tekniklerini üretim ve hizmet sistemlerinde
kullanarak yönetimsel karar verme işlemlerini iyileştirmek, kalite bilincini
oluşturmak, elde edilen verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek /
Have the ability to optimize the managerial decision-making processes with
the assessment of quality in production and service systems using
Industrial Systems Engineering tools and techniques such as simulation,
optimization, probability and statistics, and analyze, interpret and assess
data obtained.
Bütünleşik işleri veya iş sistemlerini ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli
alternatifler üreterek ve değerlendirerek sistem bakış açısı ile
tasarlayabilmek /
Be able to design integrated business systems with a systems approach
based on the business requirements by generating and developing multiple
alternatives
Endüstri Sistemleri Mühendisliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan
konuları/sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve
araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek /
Can identify, analyze and develop solutions based on scientific evidence to
Industrial Systems Engineering problems encountered in practice
Nicel analiz ve eleştirel düşünce yöntemlerini kullanarak kaynak aktarımı,
üretim planlaması ve çizelgelemesi, kalite kontrol ve güvence, finansal
analiz ve risk analizi vb. Endüstri Sistemleri Mühendisliği ile ilgili konularda
sorunları belirleyebilmek; bu sorunlar için alternatif çözümler üretebilmek ve
alternatif çözümler içinden sistem gereksinimlerine cevap verecek en iyi
çözümleri bulmak /
Have the ability to identify the problems in Industrial Systems Engineering
issues such as resource allocation, production planning and scheduling,
quality control and assurance, financial analysis, and risk analysis, etc. and
find the optimal solution by developing multiple solutions for these problems
using quantitative analysis and critical thinking techniques with systems
approach
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için
bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu altında
çalışanların veya grup çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri
planlayabilmek ve yönetebilmek /
Be able to take responsibility for him/herself and for colleagues and
employees to solve unpredicted complex problems encountered in practice
individually or as a group member
Endüstri Sistemleri Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel
bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek
ve öğrenmesini yönlendirebilmek /
Have the ability to evaluate the knowledge and skills obtained in Industrial
Systems Engineering, be able to identify the topics which require
improvement, and direct learning efforts to improve these points
Endüstri Sistemleri Mühendisliği ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları
bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı
ve sözlü olarak aktarabilmek ve nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek /
Can present and share knowledge, thoughts, and suggestions for solutions
to problems related to the Industrial Systems Engineering with colleagues
using written and oral communication tools to both specialist and nonspecialist audiences supported by quantitative and qualitative data
2
3
4
5
X
X
X
X
8
9
10
11
Bir yabancı dili kullanarak endüstri sistemleri mühendisliği ilgili bilgileri
izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language
Portfolio Global Scale”, Level B1) /
Ability to follow the developments in the field of Industrial Systems
Engineering and ability to communicate with colleagues using a foreign
language. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)
Endüstri Sistemleri Mühendisliği ile ilgili bilgisayar yazılımlarını
kullanabilmek ve uygulamada karşılaşacağı bilişim ve iletişim teknolojilerini
kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak (“European Computer Driving
License”, Advanced Level) /
Ability to use software programs related to Industrial Systems Engineering
and to have the knowledge and skills to learn and use software programs,
information and communication technologies faced in practice. (“European
Computer Driving License", Advanced Level)
Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilinci kazanmış,
kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında
yeterli bilince sahip olmak /
Understanding of social consciousness and to value social rights and
justice. To value quality management and quality processes related to
environment and job safety
Endüstri Sistemleri Mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,
duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere sahip olmak /
Ability to consider social, scientific, and ethical values in data collection,
interpretation, and implementation stages of the Industrial Systems
Engineering problems and projects
*1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek / *1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
ECTS / ĐŞ YÜKÜ TABLOSU/WORKLOAD TABLE
Etkinlikler/ Activities
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders
saati)/ Course hours
Laboratuar/ Lab
Uygulama/ Application
Derse Özgü Staj(varsa)/ Special Course Internship
Arazi Çalışması/ Field Work
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)/
Study hours out of class
Sunum / Seminer Hazırlama/ Presentations/ Seminar
Proje/ Project
Ödevler/ Homework Assignments
Ara sınavlar/ Mid-Terms
Yarıyıl Sonu Sınavı/Final
Toplam Đş Yükü/ Total workload
Sayısı/
Number
Süresi
(Saat)/
Duration
(hours)
Toplam
Đş Yükü/
Total
Workload
16
5
80
16
3
48
5
2
1
1
10
17
5
20
17
170
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
56 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content