close

Enter

Log in using OpenID

ANTALYA ARGE BÜLTENİ - Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
ANTALYA VALĠLĠĞĠ
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA ARGE BÜLTENĠ
2014
Ġçindekiler
GĠRĠġ ...................................................................................................................................................... 3
BÜLTEN DÖNEMĠ BĠRĠMĠ-ĠYĠ ÖRNEKLER ..................................................................................... 4
“SERĠK‟LE GURURLANDIK ” ........................................................................................................ 4
ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE BAġARI ARTIRMA PROJESĠ “ĠLBAP” ................................................. 6
DEĞERLER EĞĠTĠMĠ ........................................................................................................................ 8
STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMALARI ................................................................................... 10
Stratejik Amaç ............................................................................................................................... 11
ĠÇ KONTROL, Ġġ SÜREÇLERĠ, KAMU HĠZMET ENVANTERĠ, TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ,
MEBNET, PERFORMANS YÖNETĠMĠ VE BENZERĠ ÇALIġMALAR .......................................... 11
Toplam Kalite Yönetimi .................................................................................................................... 11
YEREL PROJELER ve AB PROJELERĠ ............................................................................................. 13
ÇIK DIġARIYA OYNAYALIM PROJESĠ ...................................................................................... 14
YEMEKTE DENGE PROJESĠ ......................................................................................................... 16
ÖĞRETMENLER ARASI KĠTAP OKUMA YARIġMASI ............................................................ 17
ĠLBAP: .............................................................................................................................................. 18
DEĞERLER EĞĠTĠMĠ: ..................................................................................................................... 18
HAYIRDA YARIġANLAR: ............................................................................................................. 19
ZEYTĠNKÖY SOSYAL - EKONOMĠK- KÜLTÜREL GELĠġTĠRME PROJESĠ .......................... 20
TUBĠTAK PROJELERĠ .................................................................................................................... 21
100 TEMEL ESER KĠTAP OKUMA PROJESĠ ............................................................................... 23
SEMĠNER KONFERANS VE BENZERĠ ÇALIġMALAR ................................................................. 24
AB PROJELERĠ BĠLGĠLENDĠRME ÇALIġMALARI ................................................................... 24
Ġl AR-GE Birimi Yöneticisi: ............................................................................................................. 25
Ġl AR-GE Birimi Ekip Üyeleri: ......................................................................................................... 25
ĠletiĢim Bilgileri: ............................................................................................................................... 25
2
GĠRĠġ
Antalya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Ekibi olarak birimimizde 1 Ģef, 1 memur ve
8 görevli öğretmen çalıĢmaları yürütmektedir. Birimimizin yürüttüğü çalıĢmalar arasında en
belirgin olarak, “ĠLBAP, DEĞERLER EĞĠTĠMĠ, HAYIRDA YARIġANLAR, TÜBĠTAK
PROJELERĠ VE ÇALIġMALARI, STRATEJĠK PLAN, TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ,
AB PROJELERĠ, ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIġMALAR” yer almaktadır.
3
BÜLTEN DÖNEMĠ BĠRĠMĠ-ĠYĠ ÖRNEKLER
SERĠK’LE GURURLANDIK
“SERĠK’LE GURURLANDIK ”
Uluslar arası “ DüĢ Çizgisi Proje YarıĢması”nda Dünya 1.‟si olan Serik Ġlçesi Dr.
GülĢen –Dr Baki Özpınar Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencileri Fatma Gül KORKMAZ, Esma
BĠLDĠR ve Liseler arası “Fikrine Sağlık Projesi”nde 1.‟lik kazanan Serik Anadolu Lisesi 11.
Sınıf Öğrencisi Ali Fatih DEMĠR Ġl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri GÜLAY tarafından
ödüllendirildi.
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan ödül töreninde, Ġl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Mehmet KARAKAġ, Serik Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Halim ĠZGĠ, Serik
Dr. GülĢen –Dr Baki Özpınar Ortaokulu Müdürü Hüseyin PÜSELĠ, Serik Anadolu Lisesi
Müdürü ġerif Ramazan KAPLAN ile DanıĢman Öğretmenler ve Öğrenci velileri hazır
bulundu.
Ġl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri GÜLAY Ödül töreninde yapmıĢ olduğu
konuĢmada: “Yılardır birlikte büyük baĢarılara imza attık, ama öyle baĢarılar vardır ki
bunların bizlere vermiĢ olduğu haz bir baĢka olmuĢtur. ġimdi de aynı duyguları yaĢamaktayız
öğrencilerimizin almıĢ oldukları bu baĢarılar, özellikle kız öğrencilerimizin baĢarıları bizleri
her zaman için ilerlemeye teĢvik etmiĢtir. Serik Ġlçesindeki öğrencilerimizin baĢarısı ise
4
baĢarının her yerde elde edilebileceğini yer ve mekânın çalıĢan insanlar için fazla bir etkisi
olmadığını ispatlamıĢtır. Kendilerini ve DanıĢman öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi.
“Uluslararası DüĢ Çizgisi Proje YarıĢmasında” Serik Ġlçesi Dr. GülĢen –Dr Baki
Özpınar Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencileri Fatma Gül KORKMAZ, Esma BĠLDĠR tasarlamıĢ
oldukları “Basit Makineli Eldiven” projesi ile Dünya 1.‟si olmaya hak kazanmıĢtır.
Basit Makineli Eldiven: Tarım iĢleri ile uğraĢan insanlara çalıĢma kolaylığı sağlamakta
iĢ verimliliğini artırmaktadır.
Liseler arası “Fikrine Sağlık Proje” yarıĢmasında Serik Anadolu Lisesi 11. Sınıf
Öğrencisi Ali Fatih DEMĠR tasarlamıĢ olduğu “Ozon Gazı Kullanan Harekete Duyarlı El
Dezenfektan Cihazı” ile Türkiye 1.‟si olmaya hak kazanmıĢtır.
Ozon Gazı Kullanan Harekete Duyarlı El Dezenfektan Cihazı: Doğa ile dost kendi
gazını kendisi üreten, yan etkisi olmadan dezenfektan sağlayan her türlü alanda
kullanılabilecek türde bir cihazdır.
5
ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE BAġARI ARTIRMA PROJESĠ “ĠLBAP”
Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan projelerden en önemlisi, “Ġlköğretim ve Lise BaĢarı
Artırma Projesi” ĠLBAP‟tır. Bu proje Ġl eğitim baĢarısının arttırılması amacıyla, 2007- 2008
eğitim öğretim yılından itibaren ilimiz genelinde resmi-özel okul ve kurumlarımızın 5-12.
sınıflar düzeyinde uygulamaya konulmuĢ, T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından,2008-64333
Marka No‟lu tescil belgesi ile de tescillenmiĢtir.
“ĠLBAP” 10 ana baĢlıktan oluĢmaktadır.
1.
Yıllık ÇalıĢma Planı,
2.
Tanıtım ve Bilgilendirme,
3.
Örnek Yıllık Planlar,
4.
Eğiticilerin Eğitimi,
5.
Kitap Okuma Etkinlikleri,
6.
Ölçme Değerlendirme ÇalıĢmaları,
7.
Ünite Sonu Kazanım Ġzleme Sınavları,
8.
Okul Fiziksel Mekânlarının Etkin ve Verimli Kullanımı,
9.
Ġzleme, Rehberlik ve Değerlendirme,
10. Motivasyon ve Ödüllendirme.
Proje
kapsamında,
Ölçme
ve
Değerlendirme”
çalıĢmaları
çerçevesinde,
“öğrencilerimizin sınav kaygılarının giderilmesi, baĢarısızlık görülen konuların telafisi,
bilhassa SBS (TEOG), YGS-LYS bazında, bireysel baĢarılarla, sınıf, okul, ilçe, il eğitim
baĢarısının daha üst seviyelere taĢınması, ĠLBAP kapsamında yürütülen çalıĢmaların ne derece
sağlıklı ilerlediğinin takibi, görev ve sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği, belirlenen
hedeflere ulaĢılıp ulaĢılmadığı, eğitim baĢarısının artıĢına yönelik olarak devam eden
çalıĢmalarda
istenilen
amacıyla,2010-2011
performansın
Eğitim
öğretim
sergilenip
yılı
sergilenmediği”
baĢında,
Ölçme
hususlarının
tespiti
Değerlendirme
Birimi
6
oluĢturulmuĢtur.
ÇalıĢmaların belirli bir düzen, disiplin ve organizasyon çerçevesinde birlik beraberlik
ruhu içerisinde yürütülmesi bakımından, Müdürlüğümüz Ölçme Değerlendirme Birimince
hazırlanan “ÖLÇME DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ", Antalya Valiliği‟nin 08/07/2010
tarih, 21445 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulmuĢ, yönerge 12 Yıllık Zorunlu Eğitim
sistemine göre revize edilerek, 25/02/2014 tarih, 835705 sayılı Makam Oluru ile “ÖLÇME
DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ VE SINAV UYGULAMA TALĠMATI” olarak yeniden
yayınlanmıĢtır, oluĢturulan birim bünyesinde, yaklaĢık üç ay süren çalıĢmalar neticesinde; her
türlü teknik altyapı ve donanım kurulmuĢ olup, TEOG, SBS ve YGS formatlarında il
genelinde yapılması planlanan performans Takip Sınavlarının sağlıklı ve ayrıntılı analizlerinin
yapılacağı web tabanlı ölçme değerlendirme yazılımı temin edilmiĢtir.
Ġlköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı ayrı olmak üzere, tüm okullarımızın,
yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin ulaĢabileceği özellikte, iki ayrı yüksek kapasiteli
server hizmete sokulmuĢtur.
Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile liselerimiz 9, 10, 11, 12. sınıfları düzeyinde, yılda en az
bir kez Performans Takip Sınavları yapılmakta ve sonuçları ayrıntılı olarak, “öğrenci, sınıf,
okul, ilçe ve il bazında” olmak üzere;

Puan Ortalaması,
 Ders Net Ortalaması,
 Konu Analizleri,
 KarĢılaĢtırmalı Puan
Ortalamalarına
göre
dört
ayrı
kategoride
değerlendirilmekte
ve
sonuçlar
www.ilbap.meb.k12.tr adresinden yayınlanmaktadır.
Performans takip sınavlarının bitimini takiben ilgili branĢ öğretmenleri, sınavda çıkan
soruları, müteakip hafta içerisinde, sınıf ortamında öğrencilerle birlikte çözmektedirler.
Okul müdürleri, okullarına ait sınav sonuç analiz raporlarını internet ortamından
indirerek, zümre baĢkanlarına tebliğ etmektedirler. Zümre baĢkanları, okul müdürünün
yaptığı planlama doğrultusunda, zümre öğretmenlerini toplayarak, branĢlarına ait sonuç
raporları ile ilgili baĢarısızlık görülen konular, sınıflar ve öğrenciler ile ilgili alınacak
tedbirleri karara bağlarlar. Müteakip hafta içerisinde (alınan kararlar çerçevesinde), okul
genelinde telafi programı yapılır.
Öğrencilerin bireysel sonuç karneleri mutlak surette ailelere ulaĢtırılarak, karĢılaĢılan
sıkıntılar ve olumsuzluklar öğrenci velileri ile de paylaĢılır.
Özel Gündemli Öğretmenler Kurulu toplantılarında, okulun eğitim baĢarısının
artırılması ve okula ait Performans Takip Sınavlarına ait sonuçlar değerlendirilir ve tartıĢılır,
okul genelinde alınacak tedbirler karara bağlanır.
7
DEĞERLER EĞĠTĠMĠ
Valiliğimiz koordinesinde, Müdürlüğümüz ve Akdeniz Üniversitesi iĢbirliğinde, 2011
yılı Ocak ayı itibariyle, Ġlimizde Değerler Eğitimi çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.
TEMEL AMACIMIZ; 80 ayrı il, 30 farklı ülkeden olmak üzere, Ġlimizde öğrenim
gören 422.193 öğrencimizi;

Birlikte ve uyumlu yaĢama Ģartlarını bilen,

Farklılıklara saygı duyan, insani, ahlâki, ananevi, kültürel ve evrensel değerlere bağlı,

Bayrak, vatan, millet ve insan sevgisiyle dolu,

Çevresindeki ve dünyadaki geliĢmeleri yakından takip eden,

Vizyonlu,

Engin dünya görüĢüne sahip,

Eğitimli, sosyal ve mutlu
bireyler olarak yetiĢtirmek, Antalya‟da arzulanan kent kültürünü oluĢturmaktır.
Değerler Eğitimi faaliyetlerine katılan herkesin etkinliğini üst düzeye çıkarmak,
uygulama sürecinde kaliteyi arttırmak, emsallerine göre baĢarı gösteren, paylaĢılmaya değer,
iyi etkinlik örneklerinin hazırlanmasına katkı sağlayan okul/kurum, ekip ve bireyleri
ödüllendirmek amacıyla, “Değerler Eğitimi Ödül Yönergesi” hazırlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Hazırlanan Ödül Yönergesi ile çalıĢma ve etkinliklere ivme kazandırılmıĢtır. Bu
sayede, Değerler Eğitimi faaliyetlerine bireysel ve kurumsal anlamda katılım oranında artıĢ
olacağı yönünde geri dönütler alınmıĢtır.
Antalya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi iĢbirliğinde, 7-8 Nisan
2011 tarihlerinde, Müdürlüğümüze bağlı okul ve kuramlarda görevli 42 yönetici ve öğretmen,
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi‟nden 15 öğretim üyesinin katılımıyla “Değerler
Eğitimi ÇalıĢtayı” düzenlenmiĢtir.
Değerler Eğitimi faaliyetlerinin planlandığı Ģekilde yürütülmesinin temini bakımından;
Değerler Eğitimi Ġlçe Sorumlusu uygulaması baĢlatılmıĢtır. Ġlçe Sorumlusu Öğretmenlerimiz,
22-23 Kasım 2011 tarihlerinde, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerince eğitime tabi
tutulmuĢtur.
Değerler Eğitimi Faaliyetlerinin paydaĢlar ve kamuoyu üzerindeki etkilerini ölçmek
amacıyla, 2012 yılında düzenlenen 1.240 yönetici, 8.796 öğretmen, 41.184 öğrenci ve 21.577
velilerden oluĢan, toplam 72.797 kiĢinin katıldığı anket sonuçlarına göre, %74‟lük
memnuniyet oranı tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢma kapsamında GörüĢ ve Öneri Formu adı altında
çalıĢmaları yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilerinden 5.000 kiĢilik katımla görüĢ ve öneriler
alınmıĢtır. Bu görüĢler “Yansımalar” adıyla kitaba dönüĢtürülerek 5.000 adet basılıp
dağıtımı yapılmıĢtır.
8
Ayrıca 5 merkez ilçemizde örnekleme seçilen ve toplam 1.294 kiĢi ile yüz yüze
uygulanan anket sonuçlarına göre yöneticilerimizin %83‟ünün, öğretmenlerimizin %72‟sinin,
velilerimizin %89‟unun, öğrencilerimizin %91‟inin Değerler Eğitimi uygulamalarından
memnuniyet duydukları görülmüĢtür.
Ġl genelinde uygulamada birlik beraberliğin sağlanması amacıyla; Komisyonlar, görev
tanımları, çalıĢma planları, etkinlik ve materyal örnekleri ile uygulama adımlarını içeren ve
Valiliğimiz desteğinde 30.000 adet olarak bastırılan kılavuz kitaplar, il genelinde tüm yönetici
ve öğretmenlerimize dağıtılmıĢtır.
Değerler Eğitimi faaliyetlerinin daha etkin ve kalıcı hale getirilmesi bakımından;
öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik kısa film, video ve sunulardan oluĢan görsel materyaller
ile etkinlik planları hazırlanarak, “Uygulama Talimatı ve ÇalıĢma Takvimi” ile birlikte DVD
formatında tüm ilçelerimize gönderilmiĢtir. Hazırlanan görsel kaynaklar 2013-2014 eğitim
öğretim yılında revize edilip yenileri de eklenerek dağıtımı yapılmıĢtır.
Değerler Eğitimi faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla; 28-29 Mayıs 2013
tarihlerinde, Valiliğimiz koordinesinde, Müdürlüğümüz ve Akdeniz Üniversitesi iĢbirliğinde
“Uluslararası Antalya Değerler Eğitimi Sempozyumu” düzenlenmiĢ olup, Milli Eğitim
Bakanımız Prof. Dr. Sayın Nabi AVCI sempozyuma onur konuğu olarak katılmıĢtır. Sunulan
bildiriler kitap haline getirilmiĢ ve tüm katılımcılara ve ilgililere dağıtımı yapılmıĢtır.
Değerler Eğitimi faaliyetlerinin tescili için 12.10.2012 tarihinde, Türk Patent
Enstitüsü‟ne, “Antalya’da Değerler Eğitimi” marka tescili müracaatı yapılan projemiz
16.10.2012 tarihi itibariyle 10 yıllık süreyle tescillenmiĢtir.
Değerler Eğitimi konulu “Genç Çınarlar Kısa Film YarıĢması” 2013 yılında
düzenlenmiĢ ve 6 film finale kalarak 1. 2. ve 3. „lük ödülü almıĢtır. 2014 Mayıs ayında
2.Genç Çınarlar Kısa Film YarıĢması gerçekleĢmiĢ dereceye giren ilk 3 filmin yanı sıra, 3
film mansiyon, 1 film jüri özel ödülü, 1 oyuncu özel yetenek ödülü ve 1 yönetmene teĢvik
ödülü verilmiĢtir.
9
STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMALARI
Stratejik Plan Modelinin uygulanması için, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde Milli Eğitim Müdürlüğünün stratejik planını yürütmek, iç eğitimleri yapmak ve
çalıĢmaları koordine etmek üzere STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ kurulmuĢtur.
Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Planlama Ekibi üyelerine baĢlangıçta üst
yönetim desteği sağlanmıĢ, süreç ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢtir.
Kurum amirlerinin konuyu algılama ve sahiplenme düzeyinin geliĢtirilmesine yönelik
çalıĢmalar ve görüĢmeler yapılmıĢtır.
Bu çerçevede, planlama ekibi ile müdürlüğümüz toplantı salonunda çalıĢma yapılarak
birimlerin kendi içerisinde swot analizi çalıĢmaları yapıldı. Birimlerden bu çalıĢma sırasında
neler beklenildiği, plana nasıl dahil olmaları gerektiği anlatıldı. Yapılan çalıĢmalar Ekibimiz
tarafından incelendi. Bilgi akıĢı toplantılar, yüz yüze görüĢmeler, grup çalıĢmaları Ģeklinde
yapıldı. Ġlçelere bilgilendirme, çalıĢma takvimlerinin hazırlanması konusunda yazıĢmalar
yapıldı. Ġlçelerden planlama ekiplerine bilgilendirme çalıĢmaları planlandı.
10
Stratejik Amaç
Mevcut durum analizi neticesinde tüm faaliyet alanları sorumlularından gelen bilgiler
ıĢığında, Stratejik Planlama Üst Kurulumuz dokümanları incelemiĢ ve ilimiz için daha önce
yapılan paydaĢ beklentileri araĢtırması, SWOT analizi ve önceliklendirme matrisi ve yasal
metinlerde geçen eğitime iliĢkin hedefler de göz önüne alınarak müdürlüğümüzün çok
sayıdaki görev ve sorumlukları sistemli olarak ele alınmıĢ, stratejik amaç, hedef, faaliyetler
belirlenmiĢtir. Stratejik amaçlar, misyonumuz ve vizyonumuzla uyum konusunda tekrar
değerlendirilmiĢ ve Üst Kurulumuz tarafından kararlaĢtırılmıĢtır. Her bir stratejik amaca
yönelik hedefler ve her bir hedefe yönelik faaliyetler aynı yöntemle ve titizlikle
oluĢturulmuĢtur ve her amacı gerçekleĢtirmeye yönelik hedefler belirlenerek hedeflerimize
ulaĢabilmemiz için yapılması gereken faaliyetler, faaliyetin sahipsiz kalmaması anlamında
sorumlu Ģubeler ve kaynak ihtiyaçları tablo haline getirilmiĢtir.
Faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi esnasında ne yapılabileceği ve çıkabilecek engellere
yönelik uygulama stratejilerine de faaliyet ve kaynak ihtiyacı belirtilmiĢtir.
ĠÇ KONTROL, Ġġ SÜREÇLERĠ, KAMU HĠZMET
ENVANTERĠ, TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ, MEBNET,
PERFORMANS YÖNETĠMĠ VE BENZERĠ ÇALIġMALAR
Toplam Kalite Yönetimi
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı ödül süreci, Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi
Yönergesi kapsamında çalıĢmalar baĢlatılmıĢ olup;
48 (Kırk sekiz) adet Kurum baĢvuru raporları incelenmiĢ olup,6(altı) tanesi
değerlendirmeye alınırken, toplam 42 (Kırk iki) Kurum raporu değerlendirme dıĢı
bırakılmıĢtır. Ġl Kalite Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda Kurum Kategorisinden
Bakanlığa 3(üç) kurum gönderilmiĢtir.
71 (yetmiĢ bir ) adet Ekip baĢvuru raporları incelenmiĢ olup 31 (otuz bir) i
değerlendirmeye alınırken, toplam 40 (Kırk) Ekip raporu değerlendirme dıĢı bırakılmıĢtır.
Ekip Kategorisinde 1 kurumumuz ödül sürecinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa
gönderilmiĢtir.
11
Bakanlığımız Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi yönergesi kapsamında 2013-2014
eğitim öğretim yılında 10‟uncusu düzenlenen “Eğitimde Kalite Ödülleri” sürecinde 81 ilden
Yılın Kaliteli Ekibi dalında 73 baĢvuru yapılmıĢ olup, ilimiz MuratpaĢa Ġlçesi Halide Edip
Adıvar Anaokulu Türkiye Birincisi olmuĢtur.
12
YEREL PROJELER ve AB PROJELERĠ
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı ilk 6 aylık periyotta Ġlimizde; 47 adet Yerel, 49 adet
AB projesi Okul ve Kurumlarımızda uygulanmıĢtır. Ġkinci 6 aylık periyotta ise Ġlimizde; 8
adet Yerel proje uygulanmıĢtır. Ayrıca AB projelerinde ise 52 adet devam etmekte olan proje
vardır.
13
Müdürlüğümüz tarafından her yıl 19 ilçede eğitimler düzenlenerek proje yapmaya
istekli öğretmenler proje hazırlama ve yürütme konusunda bilgilendirilmektedir. Bu eğitimler
çevre ilçelerde günübirlik olarak verilirken merkez 5 ilçede birer haftalık teori ve uygulama
eğitimi Ģeklinde verilmektedir.
Verilen bu eğitimler sayesinde; ilimizde 2011 yılında 14, 2012 yılında 17 Comenius
Projesi kabul edilmiĢti. 2013 yılında ise ilimizde 27 tane Comenius Okul ortaklığı projesi ile
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Comenius Regio (Bölgesel Ortaklık) Projesi kabul edildi.
2013 yılında kabul edilen bu projelerle ilimize 640.000 Euro hibe sağlanacaktır.
Bu sonuçlarla ilimiz; Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir‟den sonra Türkiye dördüncüsü
olmuĢtur.
Müdürlüğümüz tarafından BAKA‟ya da projeler sunulmaktadır. Bugüne kadar 3
projemiz kabul edilmiĢ, ikisi uygulanmıĢ biri ise iade edilmiĢtir. Uygulanan projelerimizden
biri “Uluslar arası Değerler Eğitimi Sempozyumu” diğeri ise “Hayırda YarıĢanlar 4”
projeleridir. Bu projelere BAKA‟nın “Doğrudan Destek Programı” kapsamında 97000 TL
hibe sağlanmıĢtır.
Müdürlüğümüz tarafından ilimiz çapında da projeler hazırlanmaktadır. Çok çeĢitli
olan bu projelerin en öne çıkanları; ĠLBAP, Değerler Eğitimi, Hayırda YarıĢanlar projeleridir.
ÇIK DIġARIYA OYNAYALIM PROJESĠ
14
Ġlköğretim okullarının bahçelerinde fiziksel aktivite yapma imkânı sağlayan oyun
alanları kurarak, öğrencilerin gündelik hayatta fiziksel olarak aktifleĢmesine katkıda
bulunmak ve toplumda aktif yaĢam kültürünü yaygınlaĢtırmak amacıyla “Çık DıĢarıya
Oynayalım Projesi” protokolü bakanlığımız ve aktif yaĢam derneği arasında 18.06.2010
tarihinde imzalanmıĢtır.
Bu proje kapsamında ilimizde 2014 yılına kadar 18 ilköğretim okulunda termo plastik
oyun alanları yapılmıĢtır. Bu okullarımızda oyun kulüpleri ve oyun atölyeleri kurulmuĢ, oyun
günü etkinliklerinin takibi yapılmıĢ çıktılar temel eğitim genel müdürlüğüne iletilmiĢtir.
Yapılan saha ziyaretlerinde okullarımızdaki çalıĢmalar örnek kabul edilip diğer illerle
paylaĢılmıĢtır. Proje sonlanmıĢtır yeni çizimler yapılmayacaktır ama örnek 18 okulumuzda
etkinlikler devam etmektedir.
15
YEMEKTE DENGE PROJESĠ
Milli Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda AraĢtırmaları Enstitüsü Vakfı (SÜGAV)
iĢbirliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitim Projesine 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında
Antalya Ġli de dahil edilmiĢtir.
Bu Proje ile çocuklarımızın fizyolojik ve psikolojik açıdan kaliteli ve uzun bir yaĢam
sürdürmeleri için yeterli ve dengeli beslenme alıĢkanlığı kazanmalarına katkı sağlamak
amaçlanmıĢtır. Ana hedef kitlesi 8-10 yaĢ grubu çocuklar olmakla birlikte bunun yanında
öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, diğer okul çalıĢanlarının, velilerin de yeterli ve dengeli
beslenme konusundaki bilgi, tutum ve becerilerini arttırmak hedeflenmiĢtir.
50 tane pilot okulda uygulama baĢlatılmıĢ olup çalıĢmalar devam etmektedir.
16
ÖĞRETMENLER ARASI KĠTAP OKUMA YARIġMASI
Ġlköğretim ve Lise BaĢarı Artırma Projesi – ĠLBAP kapsamında, “Ġlimiz genelinde kitap
okuma alıĢkanlığını kalıcı hale getirmek, kitap okuma oranını artırmak ve öğrencilerimize
kitap sevgisi ve okuma alıĢkanlığı kazandırmak” amacıyla, 24/12/2013 tarih ve 3967531
sayılı makam onayına istinaden 02 Ocak / 30 Mayıs-2014 tarihleri arasında “Öğretmenler
Arası Kitap Okuma YarıĢması” düzenlenmiĢtir
YarıĢmaya katılan öğretmenler, her okulumuzda, Ģartname kuralları çerçevesinde
öğretmenler
kurulunda
değerlendirilerek
derecelendirilmiĢtir.
Ġlçe
Milli
Eğitim
Müdürlüklerince yapılan eleme sonucunda, 63 öğretmenimiz, müdürlüğümüz bünyesinde
oluĢturulan seçici kurulca değerlendirilmiĢ olup, 32 öğretmenimiz Valilik Makamınca “BaĢarı
Belgesi” ile ödüllendirilmiĢtir.
17
ĠLBAP:
Projenin amacı; Ġlköğretim kurumları öğrencilerinin SBS (TEOG), ortaöğretim
kurumları öğrencilerinin YGS-LYS baĢarısını artırmaktır. Proje kapsamında her yıl eğitimler
düzenlenmekte, örnek yıllık planlar hazırlanmakta ve il çapında tüm ortaokul ve lise
öğrencilerine deneme sınavları yapılmaktadır. Bu proje sayesinde ilimizin ortaöğretime geçiĢ
ve yüksek öğretime giriĢ sınavlarındaki baĢarısı oldukça artmıĢtır.
DEĞERLER EĞĠTĠMĠ:
Değerler
çerçevesinde,
belirli
Eğitimi
faaliyetleri;
haftalık
ders
programları
bir zaman diliminde iĢlenen bir ders niteliğinde olmayıp,
bilâkis, öğretim programları ile entegre edilmesi gereken, öğrenci, sınıf, okul, aile ve çevre
Ģartları da göz önünde bulundurularak planlanmıĢ, bir destek eğitim faaliyetidir. Projenin
temel amacı: 80 ayrı il, 30 farklı ülkeden olmak üzere, Ġlimizde öğrenim gören 407.000
öğrencinin,
-Bir arada ve uyum içerisinde yaĢayabilmesi,
-Birlikte ve uyumlu yaĢama Ģartlarını bilen,
-Farklılıklara saygı duyan, insani, ahlâki, ananevi, kültürel ve evrensel değerlere bağlı,
-Bayrak, vatan, millet ve insan sevgisiyle dolu, çevresindeki ve dünyadaki geliĢmeleri
yakından takip eden,
- Vizyonlu,
- Engin dünya görüĢüne sahip,
- Eğitimli, sosyal ve mutlu bireyler
yetiĢtirilerek, kent kültürünün oluĢmasını sağlamaktır.
Proje kapsamında her yıl yazılı ve görsel materyaller hazırlanarak ilimizdeki tüm
öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca yerel, ulusal ve uluslar arası
seminerler ve çalıĢtaylar düzenlenmektedir.
18
HAYIRDA YARIġANLAR:
Değerli hayırseverlerimizin hangi duygu ve düĢüncelerle okul yaptırdığını anlamak,
onların bu duygu ve düĢüncelerini paylaĢmak, okul yaptırmak isteyen diğer hayırseverlerde
farkındalık yaratmak amacıyla 4 kitap hazırlanmıĢtır.
273 hayırseverimizin yer aldığı andaçlar "Antalya'da Hayırda YarıĢanlar" adıyla dört
cilt halinde 2‟ Ģer bin adet basılıp dağıtılmıĢtır. BeĢinci cilt andacın hazırlık çalıĢmaları devam
etmektedir.
Bu sayede hem katkıda bulunan hayırseverler onore edilerek gönülleri kazanılmakta
hem de maddi durumu yerinde olan vatandaĢlarımız katkıda bulunmaya teĢvik edilmektedir.
Hayırsever katkısı bakımından ilimiz nüfus oranı bakımından Türkiye birincisidir. Ayrıca
Alanya ilçemiz de ilçeler arasında Türkiye birincisidir.
19
ZEYTĠNKÖY SOSYAL - EKONOMĠK- KÜLTÜREL GELĠġTĠRME PROJESĠ
Valiliğimizce, 13 Ağustos 2010 tarihi itibariyle, Müdürlüğümüzün de müdahil olduğu,
“ZEYTĠNKÖY SOSYAL - EKONOMĠK- KÜLTÜREL GELĠġTĠRME PROJESĠ”
baĢlatılmıĢtır.
Proje kapsamında, bölgede bulunan 4 okulumuzda öğrenim gören 3.549 öğrencimizin
eğitim
baĢarılarının
ve
sosyo-kültürel
etkinliklere
katılım
oranlarının
artırılması
hedeflenmiĢtir. Ayrıca öğrenciler ve ailelerine yönelik olarak, sosyal-kültürel etkinlikler ile
çeĢitli kurslar ve çalıĢmalar düzenlenmekte, bölgede bulunan okullarımızdaki iyileĢtirme
çalıĢmaları devam etmektedir.
20
TUBĠTAK PROJELERĠ
Bakanlığımız ve TUBĠTAK‟ın iĢbirliğinde yürütülen Ġlköğretim öğrencilerine yönelik
Matematik ve Fen Bilimleri-Bu Benim Eserim proje çalıĢmalarında Ġlimizden 299 proje
baĢvurusu yapılmıĢtır. 27 Ocak-14 ġubat 2014 tarihleri arasında Ġl ÇalıĢma Grubu tarafından
değerlendirilen projelerden 166 proje Bölge ÇalıĢma Grubuna gönderilmiĢtir. Bölge ÇalıĢma
Grubu tarafından 94 proje onay görmüĢ olup, TUBĠTAK
Bölge Bilim Kuruluna
gönderilmiĢtir. 24 ġubat-14 Mart 2014 tarihleri arasında TUBĠTAK Bölge Bilim Kurulları
tarafından değerlendirilip, sergilenmeye layık bulunan projeler 8-10 Nisan 2014 tarihleri
arasında Isparta Bölge‟de sergilenmiĢtir.
10 Nisan 2014 tarihinde Isparta Bölge Sergisinde; Antalya, Konya, Isparta, Burdur ve
Denizli olmak üzere 5 ilden toplam 10 proje Finale kalmaya layık görülmüĢtür. Bu 10
projeden; 3'ü Ġlimizden katılan projelerdir. Ankara‟da ilimizi temsil etmiĢtir.
21
İLÇESİ
OKULU
MANAVGAT
ÖZEL TOROS
SEMA
ORTAOKULU
ÖZEL
ANTALYA
DÖŞEMEALTI
BAHÇEŞEHİR
ORTAOKULU
ÖZEL
ANTALYA
MURATPAŞA
TOROS
ORTAOKULU
PROJE
ALANI
PROJE KONUSU
KİMYA
ÖZEL KARIŞIMLI
ÇAMURDAN GELEN,
FİNAL
RADYASYON
ENGELLEME HARCI
MATEMATİK SİRAKÜZA OLTASI
HER ARABAYA
ÇOCUK KOLTUĞU
FİZİK
ÖĞRENCİ
DANIŞMAN
ÖĞRETMENİ
REŞAT
GÖKTAN
ÖZTURAN
MEHMET
YILMAZ
FİNAL
DERYA
GÜNGÖR
BİRSEN
SONUÇYARAÇ
FİNAL
AYŞE
ÖZGEN
ZEHRA
ŞAHİN
REMZİ
YORGUN
DERECESİ
TUBİTAK ORTAÖĞRETİM VE BU BENİM ESERİM PROJELERİ İSTATİSTİKİ BİLGİ FORMU
TUBİTAK İLKÖĞRETİM BU BENİM ESERİM
TUBİTAK ORTAÖĞRETİM PROJELERİ
PROJESİ
YIL
BÖLGE
İLÇE GENELİ
SERGİSİNE
PROJE
KATILAN
BAŞVURU
PROJE
SAYISI
SAYISI
TÜRKİYE
DERECESİ
(FİNALE
KALAN)
İLÇE
GENELİ
BÖLGE SERGİSİNE TÜRKİYE
PROJE
KATILAN PROJE DERECESİ
BAŞVURU SAYISI
(FİNALE KALAN)
SAYISI
2011-2012
ANTALYA 649
TOPLAMI
27
4
55
5
1
2012-2013
ANTALYA 430
TOPLAMI
22
3
147
45
3
2013-2014
ANTALYA 299
TOPLAMI
36
3
83
11
4
22
100 TEMEL ESER KĠTAP OKUMA PROJESĠ
100 Temel Eser Kitap Okuma yarıĢmasında dereceye giren öğrenciler ve
öğretmenlerine ödülleri verildi
Müdürlüğümüzce öğrencilerimizde okuma alıĢkanlığı ve kitap sevgisi kazandırmak,
onların iyi eğitim almalarına katkı sağlamak, güven duygularını geliĢtirmek, kitap okumaya
olan ilgiyi artırmak amacıyla Ġl genelinde ĠLBAP ve Değerler Eğitimi Kapsamında ortaokul
ve lise öğrencileri arasında, 100 Temel Eser Kitap Okuma YarıĢması düzenlenmiĢ ve
dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmiĢtir
Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan ödül töreninde Ġl Eğitim Müdür
Yardımcısı Mehmet KARAKAġ, Eğitim Uzmanı Hami DORUL, Okul Müdürü, Öğretmenler,
Öğrenciler ve Velileri hazır bulundu.
Ġl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri GÜLAY Ödül töreninde yapmıĢ olduğu
konuĢmasında; “Dünya ülkeleri arasında kitap okuma oranları olarak çok baĢarılı seviyelerde
değiliz ama bu durumu hızla telafi etmek ve kitap okuma oranlarını artırmak, öğrencilerimizi
kitap okuyan bireyler olarak yetiĢtirmek amacıyla her türlü çalıĢmayı yapmaktayız. Bu
çalıĢmaların eseri olarak ta kitap okuma oranlarında öğrenci baĢına düĢen 19 kitapla Türkiye
birincisiyiz ve bu dereceği de korumakta kararlıyız. BaĢta öğrencilerimiz olmak üzere emeği
geçen öğretmen ve okul müdürlerimizi tebrik eder baĢarılarının katlanarak artmasını dilerim”
dedi.
Dereceye giren öğrenciler;
S.N
1
2
3
S.N
1
2
3
ORTAOKULLAR ARASI 100 TEMEL ESER KİTAP OKUMA YARIŞMASI İL SIRALAMASI (İLK ÜÇ)
OKUL
İLÇESİ
OKUL ADI
SINIFI
ADI SOYADI
NO
MURATPAŞA
GÜVENLİK ORTAOKULU
8-A
362
Şefika AVCI
KAŞ
SÜTLEĞEN YİBO
5-B
57
Hayrünnisa ÇELİK
SERİK
KARADAYI ORTAOKULU
7-A
5
Umut TOPTAŞ
LİSELER ARASI 100 TEMEL ESER KİTAP OKUMA YARIŞMASI İL SIRALAMASI (İLK ÜÇ)
OKUL
İLÇE
OKUL ADI
SINIFI
ADI SOYADI
NO
KEMER
GÖYNÜK FEN LİSESİ
10-B
73
Feyza AÇIKBAŞAĞAOĞLU
ÇAĞLAYAN ANADOLU
MANAVGAT
10-B
436
Damla KARA
LİSESİ
MANAVGAT ANADOLU
MANAVGAT
10-F
246
Bedia DOĞRU
LİSESİ
NET
91,75
88,25
86,50
NET
79,25
77,50
75,50
Dereceye giren öğrencilerimiz;
Birinci olanlar: Tablet Bilgisayar, BaĢarı Belgesi ve Kitap
Ġkinci olanlar: MP 4 Müzik Çalar, BaĢarı Belgesi ve Kitap
Üçüncü olanlar: EĢofman, BaĢarı Belgesi ve Kitapla ödüllendirilmiĢtir.
Dereceye giren öğrencilerimizin, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri
BaĢarı Belgesi ile Okul Müdürleri ise plaketle ödüllendirildi.
23
SEMĠNER KONFERANS VE BENZERĠ ÇALIġMALAR
AB PROJELERĠ BĠLGĠLENDĠRME ÇALIġMALARI
2014 yılında, Antalya‟daki 19 ilçe ziyaret edilerek AB Projeleri bilgilendirme
toplantıları yapılmıĢtır. 14 çevre ilçede günübirlik bilgilendirme toplantıları yapılmıĢ 5
merkez ilçede ise birer haftalık hizmetiçi eğitim kursu açılmıĢtır. Ayrıca il merkezinde, tüm
ilçeleri kapsayan, “Erasmus Plus” eğitimi düzenlenmiĢtir. “Erasmus Plus” konulu eğitimi
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığı, Comenius Programı
Koordinatörü, Onur Aydemir tarafından verilmiĢtir.
Verilen eğitimlerde; E-Twinning il koordinatörümüz tarafından proje faaliyetlerinin
tanıtımları da yapılmıĢtır. Bu toplantılarla 2014 yılında ilimizde görev yapan il merkezinde
398, ilçelerde 624 olmak üzere toplamda 1022 öğretmen ve yöneticiye bilgilendirme
yapılmıĢtır.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Müdürlüğümüz ve Akdeniz Üniversitesi
iĢbirliğinde; Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Programlarından seçilen 24 Seminer Konusu tüm
ortaokul ve ortaöğretim öğretmenlerimize tanıtımı yapılarak,
öğretmenlerimizin istekleri
doğrultusunda 30 saat sürecek Hizmetiçi Eğitim Programı planlanarak, Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Görevlilerince, verilmiĢtir. Bu eğitimlere toplam 2.913 öğretmenimiz katılmıĢtır.
24
Tüm ortaokul Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Sosyal Bilgiler ile Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri için, 13.02.2014-23.06.2014 tarihleri arasında, “Ölçme
Değerlendirme Farkındalık Semineri” düzenlenmiĢtir.
5 Merkez Ġlçeye bağlı resmi ortaokullarımızda çalıĢan 312 Fen Bilimleri öğretmenine
“Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Tanıtımı, Dersin ĠĢleniĢinde YaĢanan Tereddüt
ve Sıkıntılar ile Farklı Uygulamaların Ortadan Kaldırılması” konularında Akdeniz
Üniversitesi Eğitim Elemanlarınca seminer verilmiĢtir.
Ġl AR-GE Birimi Yöneticisi:
Mehmet KARAKAġ
Pınar Meral ÇELĠKĠN
Serkan TANMAN
Fatma Zeynep ġERAN
Ġl AR-GE Birimi Ekip Üyeleri:
Canan ERGEN EġER
Fatma Nevin GÜLAY
Tolga ÇAKMAKLI
Emre ÇALIġKAN
Göknur YÜKSEKDAĞ
Adress: Antalya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-GE Birimi
Soğuksu Mah. Hamidiye Cad. No:59 MuratpaĢa/Antalya
ĠletiĢim Bilgileri:
Tel: 0(242) 2386000/107-131-132-163
E-mail: [email protected] [email protected]
Web Adresi: http://antalya.meb.gov.tr/
25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
3 323 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content