close

Enter

Log in using OpenID

Bu Sayıda - Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
Gaziantep
Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ocak-Haziran 2014
BÜLTEN
GAZĠANTEP ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENĠ
Yıl: 1
Bu
Sayıda
Sayı: 1
11 Ağustos 2014
leri, Lider Yöneticiler Projesi ilimizde uy-
BAġLARKEN
guladığımız projelerden birkaçı. Ġlimizdeki
eğitim-öğretim faaliyetlerine katılımcı yaklaĢımla yenilikler getirmek, dünyadaki iyi
ve örnek uygulamaları ülkemize transfer
etmek amacıyla Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumları tara-
“Gaziantep’in Geleceğine
Değer” Projesi
2
I. İyi Örnekler Fuarı
3
Yılın En Değerli Okulları
Ödül Töreni
3
Stratejik Yönetim ve Planlama Eğitimleri
5
Stratejik Planlama Çalıştayı
“Geleceğe Yönelim”
5
Sınıf Denetimi ve Rehberlik
Semineri
6
Engelli Personelimizle
Kahvaltı
6
YGS-LYS-TEOG Analizleri
6
520.264 öğrenciye, velilere ve tüm paydaĢlara
Erasmus+ Bilgilendirme
Toplantıları
7
hizmet veren büyük bir kurumuz. Ġlimizin
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal
Entegrasyonu Bilgilendirme
Toplantısı
7
THIS IS IT!
8
SODES Projesi
8
fından hazırlanan “okul temelli projeler”,
eğitim kurumları, halk ve sivil toplum kuMerhaba, 2 milyona yaklaĢan nüfusuyla ülke-
ruluĢları arasında iĢbirliğinin artırılmasına,
mizin en büyük Ģehirlerinden biri olan Gazi-
ayni ve nakdî katkıların sağlanmasına, eği-
antep’te yaklaĢık 7 aydır görev yapmaktayım.
tim sorunlarının yenilikçi yöntemlerle pro-
Gaziantep Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 9
jeler temelinde çözülmesine katkı sağla-
ilçemizde
maktadır.
bulunan
1.397
okul/kurumda,
18.086 öğretmenle, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde öğrenim gören toplam
eğitim kalitesini yükseltmek için özgün ve
farklı projelerle geleceğe ıĢık tutan çalıĢmalar
gerçekleĢtiriyoruz.
Eğitimde Yenilikçi
Yaklaşımlar
9
eTwinning Projeleri Hazırlama Eğitimleri
9
Okullarımızda Gerçekleşen
TÜBİTAK Fuarları
9
“Bu Benim Eserim” Projesi
Çalışmaları
10
Tübitak Programlarına Proje
Hazırlama eğitimleri
11
I. Üniversiteler Tanıtım
Günleri
12
Etkileşimli Yöntemlerle
Öğrencilerin Derse Katılımını
Teşvik Etme Eğitimleri
13
Ülkemizin 2023 yılı hedeflerinden hareketle Müdürlüğümüz olarak Ģimdiye kadar
olduğundan daha çok çalıĢarak bundan
sonra elimizden gelenin en iyisini yapmaya
çalıĢacağız. Bu noktada çalıĢmalarımıza
katkıda bulunan tüm paydaĢlarımıza teĢekkür ederim.
Gaziantep’in Geleceğine Değer Projesi, I.
Celalettin EKİNCİ
Ġyi Örnekler Fuarı, I. Üniversite Tanıtım Gün-
İl Millî Eğitim Müdürü
AR-GE BĠRĠMĠ
Sorumlu Müdür Yardımcısı / Yusuf TÜFEKÇĠ
Projeler
Ekibi (PEK)
- Bilal YAZICI
- Emre ASLAN
- Kays TÜMKAYA
- Orhan YURTALANOĞLU
- Ozan Emre EMRAĞ
- Umut UYSALER
Araştirma,
Stratejik
Planlama ve
Kalite
Geliştirme Ekibi
(ASKE)
- Esra YILMAZ
- Ġsmail AKGEDĠK
- Songül Tuğçe OĞUZ
- Zeynep UĞURLUGELEN
Sayfa 2
2
Değerler eğitimi,
öğrencilerde; millî,
manevi ve evrensel
değerleri hayata
geçirmelerini
sağlayarak
toplumsal
dayanışma ve
bütünleşmeye katkı
sağlar.
BÜLTEN
GAZĠANTEP’E DEĞER
Ġlimizdeki tüm eğitim kurumlarındaki eğitimcilerimizin, velilerimizin, iĢ birliği
içinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluĢların desteğiyle 2013-2014 eğitim-öğretim
yılında “Gaziantep’in Geleceğine Değer” isimli Değerler Eğitimi Projesi uygulanmıĢtır. Geçen yıl 28 okulda pilot uygulamasını yaptığımız proje, bu yıl il geneline
yayılmıĢtır. Yönergesi de aynı ekip tarafından hazırlanan ve okullarımızda çok ciddi bir sinerji yaratan proje kapsamında “Temizlik, Saygı Sevgi ve YardımlaĢma,
Sorumluluk ve Vefa, Aile, Doğruluk-Dürüstlük, Farklılıkları Kabullenme-HoĢgörü,
Adalet değerlerinin iĢlendiği çeĢitli faaliyetler yürütülmüĢtür. Okullarımızda yürütülen etkinlikler arasında münazara, drama çalıĢmaları, gezi, seminer, veliye mektup, alt sınıflara mektup gibi etkileĢim, kendini ifade etme, baĢkalarının geliĢimine
katkıda bulunma gibi çağımızın yükselen becerileri yer almaktadır. Okul öncesi
öğrencilerimizin dramatizasyon etkinlikleri, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin
münazaraları, lise öğrencilerimizin cadde ve çarĢılarda yaptıkları duyarlılık yaratıcı
çalıĢmalar basında da geniĢ yer bulmuĢ, proje kapsamında etkinlikler yürüten okullarımız her ay sonunda okulda yaptıkları etkinliklere dair bilgi ve belgeleri Ġl ÇalıĢma Komisyonumuza iletmiĢ, Komisyonda yer alan üyelerimiz ilgili değerlendirmeleri yaptıktan sonra en yüksek puan alan ilk on okulu web sitemizde ilan etmiĢlerdir. Ayrıca her okul türünde en yüksek puanı alan üçer okul “Değerli Okul Belgesi”
ile ödüllendirilmiĢtir. Ancak asıl ödül, öğrencilerimizin edindikleri bilinç ve değerler olmaktadır.
"Gaziantep’in Geleceğine Değer” Projesi
I. Ġyi Örnekler Fuarı ile Taçlandı
Demokrasi Meydanı´na
kurulan platform ve stantlarda gerçekleĢen fuarın
açılıĢ törenine Ġl Millî Eğitim Müdürü Celalettin
Ekinci, Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ġl Müdürü Ömer
Faruk ġiran, Ġl Millî Eğitim
Müdür Yardımcıları, ilçe
müdürleri, il ve ilçe millî
eğitim Ģube müdürleri, okul
idarecileri, öğretmenler,
veliler, öğrenciler, vatan-
daĢlar ve basın mensupları
katıldı. Bahar Tv´den canlı
yayınlanan fuarın açılıĢ
töreninde konuĢan Celalettin Ekinci, değerler eğitiminin öneminden, millî ve
manevi değerlerimizi benimsemiĢ nesillerin yetiĢtirilmesinin elzem olduğundan bahsetti. Kurdele kesiminin ardından stantlar
gezildi ve kurulan platformda da okullar sahne
alıp gösterilerini sergilediler. Fuarın sonunda katılımcı okullara değerli okul
belgeleri verildi.
Yılın En Değerli Okulları Ödüllendirildi
2013-2014 eğitim-öğretim yılında, okullarımızda söz konusu 7 değerle ilgili olarak
gerçekleĢtirildiği bildirilen etkinlikler
tarafımızca doğrulayıcı belgeler göz önüne alınarak değerlendirilmiĢ ve ilgili yönerge doğrultusunda, okullarımızın aldıkları puanların toplanması sonucu her kademede (Okul öncesi, Ġlkokul, Ortaokul
ve Lise) ilk 3 okulumuz "Yılın En Değerli
Okulları" olarak belirlenmiĢtir. Yılın en
değerli okullarına ödülleri 25 Haziran
2014 ÇarĢamba günü saat 14.00’da ġehitkâmil Kültür ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenen törenle verilmiĢtir.
GÜNEYKENT ANAOKULU
KIZILHĠSAR ANAOKULU
ORHAN GAZĠ ANAOKULU
TAHSĠN YENTUR ĠLKOKULU
NEFĠSE NECĠP TEYMUR ĠLKOKULU/ORTAOKULU
ÖZEL ĠDARE ĠLKOKULU
HASAN KATIKÇI ORTAOKULU
VALĠ M. LÜTFULLAH BĠLGĠN ORTAOKULU
NĠZĠP ULUYATIR ATATÜRK ORTAOKULU
GAP GÖRME ENGELLĠLER
ĠLKOKULU/ORTAOKULU
NURĠYE-VASIF ONAT KIZ ANADOLU LĠSESĠ
KANUNĠ SULTAN SÜLEYMAN TEKNĠK ve ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ
AHMET ERKUL TĠCARET MESLEK LĠSESĠ
Sayfa 3
2
Sayfa 4
2
BÜLTEN
GAZĠANTEP’E DEĞER
Sayfa 5
3
BÜLTEN
STRATEJĠK YÖNETĠM VE PLANLAMA EĞĠTĠMLERĠ
Müdürlüğümüz tarafından
Ġpekyolu Kalkınma Ajansının Teknik Destek Programı
kapsamında 03-07 ġubat
2014 tarihleri arasında
"Stratejik Yönetim ve Planlama" seminerleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Seminerlerde
kurum personeli, ilçelerden
gelen katılımcılar, öğretmenler ve okul idarecileri
arasında Stratejik Yönetim
ve Planlama konusunda
farkındalık oluĢturma ve
katılımcıların istenen yetkinlik düzeyine eriĢmeleri
amaçlanmıĢtır. Ġki ayrı salonda eĢ zamanlı olarak 4
oturum Ģeklinde gerçekleĢtirilen eğitimlerde, katılımcılarda; stratejik planlamanın amacı, yöntemi ve temel
anlamda planlama aĢamaları konusunda kazanımlar
sağlanması hedeflenmiĢtir.
Eğitimler sırasında; Stratejik Yönetimin ne olduğu ve
getirileri, Stratejik Planla-
manın özellikleri ve aĢamaları, analiz ve faaliyet planlamaları ana baĢlıkları hakkında bilgilendirme yapılmıĢ, mevcut durum analizi,
geleceğe yönelim, maliyetlendirme ve izleme değerlendirme aĢamalarının nasıl planlanıp hayata
geçirileceği hususunda uygulamalı eğitim verilmiĢtir.
STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġTAYI “GELECEĞE YÖNELĠM”
Strateji, geleceğe
dönük öngörüler
yapmak değil,
sağlıklı öngörüler
doğrultusunda
geleceği
yönlendirebilmektir.
Stratejik Plan hazırlık çalıĢmaları kapsamında, iç ve
dıĢ paydaĢlarımızda anket
yoluyla aldığımız görüĢ ve
önerilerini değerlendirmek,
GZFT ve sorun analizlerini
öncelik sırasına dizmek
amacıyla düzenlediğimiz
çalıĢtayda, müdürlüğümüzün 5 yıl boyunca Gaziantep eğitimine yapacağı katkılar, amaçlar ve hedefler
tartıĢılmıĢtır. Var olan 14
tema için, aynı sayıda grup
oluĢturulmuĢ ve katılımcılar
bağlı bulundukları eğitim
kurumunun türüne göre
(temel eğitim, orta öğretim,
mesleki eğitim vb.) bu gruplara dağıtılmıĢtır. OluĢturulan gruplarda sırasıyla, daha önce katılımcı anketleri
ve yüz yüze görüĢmeler
vasıtasıyla ortaya çıkan
GZFT sonuçları, ihtiyaç
analizi, sorun analizi ile
hedef ve amaç tabloları
belirlenip önem derecelerine göre sıralanmıĢtır.
Yıl: 1
Sayı: 1
Sayfa 6
SINIF DENETĠMĠ VE REHBERLĠK SEMĠNERĠ
24.05.2014 tarih ve 29009
sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim
BaĢkanlığı ile Maarif MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Yönetmeliği” ile okul müdürlerine verilen yeni görevler
ıĢığında "Sınıf Denetimi ve
Rehberlik" semineri gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlimizde
görev yapan 1092 okul müdürünün katıldığı seminere
Ankara - Yenimahalle Ġlçesi,
MEV GökkuĢağı Ortaokulu
Müdürü Tansel Yazıcıoğlu
konuĢmacı olarak katılmıĢtır. Bu alanda doktora çalıĢmaları yürütmekte olan
Yazıcıoğlu, katılımcı müdürlere "Önleyici Sınıf
Y ö n e t i m i "
v e
"Öğretmenlerin Öğretimsel Performansının Ölçülmesi" konularında etkileĢimli sunumlar gerçekleĢtirmiĢtir.
Engelli Personelinimizi Kahvaltıda BuluĢturduk
Engelliler Haftası münasebetiyle 10 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen kahvaltıya Ġl Millî Eğitim Müdürü
Celalettin Ekinci, Müdür
Yardımcısı Ali Rıza Ergün,
ġehitkâmil Ġlçe Millî Eğitim
Müdürü Mehmet Yağcı,
Oğuzeli Ġlçe Millî Eğitim
Müdürü Hüsmal Akaslan
ile öğretmen, Ģef, memur,
hizmetli ve daimi iĢçi olmak
üzere yaklaĢık 120 engelli
personelimiz ve yakınları
katıldı. Ġlimizin saygın sanayi kuruluĢlarından OBA
Makarna’nın destekleriyle
gerçekleĢen kahvaltıda ġahinbey, ġehitkâmil ve Oğuzeli ilçelerinde görev yapan
engelli öğretmenler ve personel biraraya geldi. Kahvaltıda söz alan Celalettin
Ekinci, “Toplumda maalesef engellilerin sorunlarını
ve günlük hayatta yaĢadık-
ları sıkıntıları tam olarak
anlayamayan ve bunu görmezden gelen insanlar var.”
dedi. Ekinci, "Engelliler
Haftası dolayısıyla sorunların öne çıkarılması, sorunların konuĢulması özel bir
algı çalıĢmasının yapılması
mutluluk vericidir. Engelli
vatandaĢlarımız için daha
yapmamız gereken çok Ģey
var." diye konuĢtu.
YGS-LYS-TEOG 2014 ANALĠZLERĠ
Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarının akademik
baĢarılarının takip ve değerlendirme çalıĢmaları ASKE Ekibimiz tarafından yürütülmektedir. YGS,
LYS ve TEOG sınavlarının
2014 yılı sonuçlarının ilan
edilmesinin ardından okullarımızdan edindiğimiz
bilgiler ıĢığında tablolar
geliĢtirildi. Bu tablolarda il,
ilçe, okul türü ortalamaları
ile okulun kendi ortalamaları belirlenerek kurumlara
gönderildi. "YGS Karnesi"
olarak adlandırılan bu tablonun, okullarda öğretmenler kurulunca incelenmesi,
değerlendirilmesi ve tartıĢıl a nl ar
d oğ r u l tu s un da
"Akademik BaĢarıyı Artırma Eylem Planlarının geliĢtirilmesi, bu planların ArGe Birimimize iletilmesi
istendi. Aynı uygulama
LYS ve TEOG sonuçları
doğrultusunda da yürütülmektedir. LYS sonuçları
ders bazında da değerlendi-
rilmektedir. Üç yıldır yürütülmekte olan bu uygulama
sayesinde okullarımızın
akademik baĢarıları ve değiĢimler yıllara göre incelenebilmekte ve Müdürlüğümüz tarafından gerekli rehberlik ve yönlendirme etkinliklerine ıĢık tutmaktadır.
4
Sayfa 7
5
Türkiye bilgi
toplumuna ulaşma
hedefleri ışığında,
BÜLTEN
Erasmus+ KA1 ve KA2 Tanıtım ve
Bilgilendirme Toplantıları
Avrupa Birliği Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığı’nca ülkemizde
yürütülmekte olan ve yeni
dönemde adı "Erasmus +"
olarak güncellenen hibe
programı hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapılmıĢtır. Toplantılar, gönüllü
öğretmenlere yönelik olarak
Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı
Salonu’nda gerçekleĢtirilmiĢtir. Öğretmen, öğrenci
ve idarecilere kendilerini
geliĢtirme, mesleki yenilenme, yeni beceriler edinme,
yurtdıĢındaki okullarla
ortaklıklar kurma, yurtdıĢı
hareketlilik, yurtdıĢında staj
ve iĢ baĢında eğitim
imkânları sağlayan programlar katılımcılara detaylı
bir Ģekilde aktarılmıĢtır.
Toplantılar süresince eTwinning, Erasmus +, KA1,
KA2 programlarının sunumları yapılmıĢ; baĢvuru
sürecinde gerekli kayıt iĢlemlerinin (ECAS kaydı,
PIC kodu edinme, TURNA
kaydı) nasıl yapılacağına
iliĢkin eğitimler verilmiĢ,
KA1 kapsamında baĢvurulabilecek kurslar ile KA2
kapsamında uygulanabilecek proje örneklerine iliĢkin
bilgilendirmeler yapılmıĢtır.
Toplantı 4 farklı günde, 4’er
oturum Ģeklinde gerçekleĢtirilmiĢ, son oturumda soru
ve cevaplara yer verilmiĢtir.
diğer ülkeler ve
uluslararası
kuruluşlarla eğitim ve
gençlik alanlarında
çok yönlü işbirliği ve
projeler
gerçekleştirmelidir.
Dezavantajlı KiĢilerin Sosyal Entegrasyonu
Hibe Programı Bilgilendirme Toplantısı
“Dezavantajlı KiĢilerin Sosyal Entegrasyonu Hibe
Programı Bilgilendirme
Toplantısı” Müdürlüğümüze bağlı Meslek Liseleri ve
Halk Eğitim Merkezleri
yönetici ve öğretmenlerine
yönelik olarak düzenlenmiĢtir. 14 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen toplantı-
ya 25 idareci ve öğretmen
katılmıĢtır. Toplantı sırasında katılımcılara programın
genel tanıtımı yapılarak
dikkat edilmesi gereken
hususlar üzerinde durulmuĢtur. Proje ön baĢvuru
formu katılımcılarla birlikte
incelenmiĢ, örnek proje
fikirleri tartıĢılmıĢ, ön baĢ-
vuru formu birlikte doldurulmuĢtur. Hibe programı
kapsamında hazırlanan
baĢvurulara takip eden
dönemde rehberlik edilerek
okullarımızın istihdam anlamında yeni olanaklar yaratmaları sağlanmıĢtır.
Yıl: 1
Sayı: 1
Sayfa 8
This is IT
36 aylık uluslararası bir
giriĢim olan „This is IT‟
Projesi ülkemizde Müdürlüğümüz tarafından Hayat
Boyu Öğrenme Programı
çerçevesinde yürütülmektedir. Yunanistan, Norveç,
Belçika, Polonya, Türkiye,
Ġsviçre ve Litvanya’dan
uzman katılımcıların yer
aldığı projenin son toplantısı Ar-Ge ekibimizden proje
sorumlularının katılımı ile
Ġsviçre – Lugano’da yapılmıĢtır. Son bir yıl içerisinde
geliĢtirilen ve proje ortaklarının dillerinin yanı sıra
Almanca, Ġngilizce, Ġtalyanca ve Fransızca dillerinde
de çevirisi yapılan “Bilişim
Teknolojileri Kullanımına
Giriş” kitabının son kontrolleri yapılmıĢtır. Ocak
2012’den bu yana yürütülmekte olan proje kapsamın-
da, tüm paydaĢların ve destek veren kurumların ortak
çalıĢması ile biliĢim teknolojileri becerilerini artırmaya yönelik hazırlanan kitapçık, projenin web sitesi
www.thisisit4u.eu adresinden kullanıma sunulacaktır.
Ayrıca, projede gönüllü
olarak yer almak isteyen
bireyler de aynı web sitesi
üzerinden kendi kayıtlarını
oluĢturabilmektedir. Projenin hedef kitlesi sosyal risk
altında olan bireylerden
oluĢmaktadır. Bu nedenle,
bireylere ulaĢmada gönüllüler ile hareket etmek, Bilgi
ve ĠletiĢim Teknolojileri
becerileri oluĢturmada en
temel düzeyden baĢlamak
esastır. Bu proje, sosyal risk
gruplarındaki insanların
çağdaĢ yaĢamda aktif rol
alabilmelerini sağlamayı
amaçlamaktadır. Bunu sağlamak için gönüllüler aracılığıyla yenilikçi yaklaĢımlar
ve örnek uygulamalar kullanmayı ve böylelikle biliĢim teknolojileri becerilerini
artırmayı hedeflemektedir.
„This is IT‟ Projesi Avrupa
Komisyonu tarafından Eğitim, Görsel-ĠĢitsel ve Kültür
Yürütme Ajansı (EACEA)
desteği ve eĢ finansmanı ile
yürütülmektedir. Projenin
tanıtımı, yaygınlaĢtırılması
ve gönüllülerimizin sayılarını artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden etkinlikler yürütülürken Strateji
GeliĢtirme ve Koordinasyon
Birimi tarafından öğretmenler ve okullara yönelik düzenlenen seminer, eğitim,
konferans ve toplantılarda
da bilgilendirmeler yapılmaktadır.
5
Sporla Hareket, Sanatla Ġfade Et, ġiddet ve Öfkeye Ret—SODES Projesi
Müdürlüğümüzce SODES
kapsamında yürütülen
"Sporla Hareket Sanatla
Ġfade Et ġiddet ve Öfkeye
Ret" projesi dâhilinde ġehitkâmil ve ġahinbey ilçelerimizdeki liselerde öğrenim
gören öğrenciler arasında
24 Mayıs 2014 Cumartesi
günü saat 10.00´da Gaziantep Lisesi’nde bir kitap okuma yarıĢması düzenlenmiĢtir. Söz konusu yarıĢmada
dereceye giren öğrencilere
ödülleri Millî Eğitim Müdürlüğü makamında Celalettin Ekinci tarafından verildi. Müdürlüğümüzce
oluĢturulan komisyonun
verdiği kararla, Peyami
Safa’nın yazdığı "Fatih –
Harbiye", Mehmet Akif
Ersoy’un yazdığı "Safahat"
ve Mustafa Kutlu’nun kaleme aldığı "Hayat Güzeldir"
adlı eserlerin belirlenen
süre içerisinde okunup ileri
derecede anlaĢılmasını hedefleyen yarıĢmaya katılan
öğrenciler arasında yapılan
değerlendirme sonucunda
Ebru Kalkan, AyĢenur Kartal, AyĢe Akar, Kezban Yıldız ve Begüm Doğan adlı
öğrencilerimiz ödül almaya
hak kazandılar. Öğrencilere
birer dizüstü bilgisayar ve
tablet PC hediye edildi.
Sayfa 9
5
BÜLTEN
Eğitimde Yenilikçi YaklaĢımlar Atölye ÇalıĢması—(iTEC)
Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programından finansmanlı “Katılımcı Sınıf Ġçin
Yenilikçi
Teknolojiler” (iTEC) adlı proje çerçevesinde geleceğin sınıflarında öğretmenler tarafından
ihtiyaç duyulan bilgi ve
becerilerin öğretmenlere
kazandırılması amacıyla
teknolojiye yatkın, iletiĢim
becerileri kuvvetli öğretmenlerimizle 26 Mart 2014
ÇarĢamba günü “Eğitimde
Yeni YaklaĢımlar” adlı atölye çalıĢması yapılmıĢtır. 35
öğretimizin katıldığı atölye
çalıĢmasında; öğrenme senaryoları, öğrenme hikâyeleri tasarlama ve aktif öğrenme metotlarının paylaĢımı yapılmıĢtır.
eTwinning Projeleri Hazırlama Eğitimleri
2005 yılından bu yana sınırlar ötesindeki okulları eĢleĢtirme fikri ile öğretmenlerin, öğrencilerin ve Avrupalı genç insanların birbirleri
ile iletiĢim kurmalarını hedefleyen eTwinning Avrupa Okul EĢleĢtirmeleri projesi kapsamında ilimizden
310 okulumuz portale kayıt
olmuĢ, 192 proje baĢarı ile
yürütülmüĢ ve ödüllendiril-
miĢtir. Öğrencilerin eTwinning projeleri aracılığı ile
birbirlerini tanımaları ve
öğretmenlerin Avrupa’daki
öğretmen topluluklarının
bir parçası olmaları için
birlikte çalıĢmalarını sağlayan iĢbirlikçi fırsatı yaygınlaĢtırmak için Bakanlığımız
uzmanları ve birimimiz
eğitimler vermiĢtir.
OKULLARIMIZDA GERÇEKLEġEN TÜBĠTAK
BĠLĠM FUARLARI YOĞUN ĠLGĠ GÖRDÜ
Millî Eğitim Bakanlığı ile
TÜBĠTAK arasında imzalanan “Eğitimde ĠĢbirliği Protokolü” kapsamında yer
alan “Eğitim ve Öğretimin
Niteliğinin Artırılması Ġçin
MEB’in Ġhtiyaçlarına Yönelik Ar-Ge Faaliyetleri” bünyesinde temel ve orta öğretimde bilim kültürünün
geliĢtirilmesine yönelik
olarak baĢlatılan “4006 Bilim Fuarları Destekleme
Programı” ilimizde de ses
getirdi. Okullarımızda bilim
ve teknoloji konularında
farkındalık yaratılması,
bilim kültürünün tabana
yayılması ve geliĢtirilmesi
amacıyla düzenlenen fuarlar renkli görüntülere sahne
oldu. Nisan ve Mayıs aylarında il genelinde gerçekleĢen fuarlarda öğrenciler
öğretmenlerinin rehberliğinde ortaya koydukları
projelerini okullarda sergileme imkânı buldu. ġehitkâmil Karacaoğlan Ortaokulu’nda gerçekleĢen fuarın açılıĢına ġehitkâmil Kaymakamı Mehmet Aydın,
Ġlçe Millî Eğitim Müdürü
Mehmet Yağcı ile idareciler
ve öğretmenler katıldı. Nizip ilçemizde de Nizip Fen
Lisesi ve Ali Alkan Ortaokulu’nda olmak üzere iki
fuar gerçekleĢti.
Yıl: 1
Sayı: 1
Sayfa 10
6
"BU BENĠM ESERĠM" PROJE ÇALIġMASI KAPSAMINDA
TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ VE ĠKĠNCĠLĠĞĠ
“Bu Benim Eserim” projesi
Türkiye finallerinde Matematik ve Fen Bilimleri alanında ilimizde büyük baĢarı
elde edilmiĢtir Proje kapsamında Türkiye finallerinde
kalan ġahinbey Bilim ve
Sanat Merkezi’ne ait
“ÇOKGENLERĠN
BĠR
DOĞRU ĠLE FARKLI PARÇALANMALARI VE PARÇALARIN FARKLI BĠRLEġĠMLERĠ” adlı Matematik
Projesi Türkiye Birinciliği-
ni, Münire Kemal Kınoğlu
Ortaokulu’na
ait
“DOKUNMATĠK BAKTERĠLER” adlı Fen Bilimleri
Projesi ise Türkiye Ġkinciliğini elde etmiĢtir.
ĠLÇE
OKUL
PROJE
ALANI
PROJE ADI
1.ÖĞRENCĠ
2.ÖĞRENCĠ
DANIġMAN
ÖĞRETMEN
ġEHĠTKAMĠL
Saliha Cemil Cahit
Güzelbey
Ortaokulu
FĠZĠK
YERDEKI GÖZÜM
GÜLDEN
TUTAN
MUSTAFA
ÇELIK
GÜNAY
ARSLAN
ġAHĠNBEY
Mustafa Marangoz
Ortaokulu
TAHSĠN
ASLANPAY
SAMET
YILMAZ
KURT
ALĠ
PEKġEN
3
ġAHĠNBEY
ġahinbey Bilim ve
Sanat Merkezi
MATEMATĠK
TABANI KARE ĠSE
FORMÜL TA.SA
ÇOKGENLERĠN BĠR
DOĞRU ĠLE FARKLI
PARÇALANMALARI VE
PARÇALARIN FARKLI
BĠRLEġĠMLERĠ
HATĠCE
BETÜL
GÖĞÜġ
RANA
DURAK
NUH
ÖZBEY
4
ġEHĠTKAMĠL
Servi Erdemoğlu
Ortaokulu
MATEMATĠK
MEGA ASAL SAYILAR
UĞUR
AYDIN
UĞUR CAN
ALAS
KENAN
DAĞCĠ
5
ġAHĠNBEY
ġahinbey Bilim ve
Sanat Merkezi
MATEMATĠK
ĠMKANSIZ TOPLAMLAR
6
ġEHĠTKAMĠL
Özel Sanko
Ortaokulu
FĠZĠK
KOMPREDALGA
PINAR
AYDOĞDU
HASAN
ATAKAN
ASLAN
7
ġEHĠTKAMĠL
Özel Emine
Nakıboğlu
Ortaokulu
MATEMATĠK
ÇARPIMLARIN ZĠRVESĠ
ENES SAĠT
BESLER
FURKAN
BULUT
MUSTAFA
ALAGÖZ
8
ġEHĠTKAMĠL
Gazikent ĠMKB
Ortaokulu
KĠMYA
ASĠTLERE KARġI MERMER
YÜZEYLER GÜVENDE
ADILE ġAKIR
AYNUR
DĠNÇER
ARZU YĠĞĠT
9
ġEHĠTKAMĠL
Vali Aksu Ġmam
Hatip Ortaokulu
FĠZĠK
KABUKLAR ĠġE YARAMAZ
DEME
AHMET
ġAMIL EKĠZ
ALI
TEKLER
SAFĠYE
ERDOĞAN
10
ġAHĠNBEY
Münire Kemal
Kınoğlu Ortaokulu
FĠZĠK
CENAR SĠSTEMLERĠ
ĠREM CEMRE
TAN
ÖZGEN NUR
BULUT
SÜLEYMAN
KALE
ġEHĠTKAMĠL
Mahmut Fehime
Güleç Ortaokulu
FĠZĠK
ALKOLLÜ ARAÇ
KULLANMAYA
NOKTAYI KOYUYORUZ
DOĞU
YILDIZ ĠġLER
TUĞBA
DÜNDAR
SÜLEYMAN
AKAR
12
ġAHĠNBEY
Münire Kemal
Kınoğlu Ortaokulu
BĠYOLOJĠ
DOKUNMATIK
BAKTERILER
MEHMET
ERDEM
BOZGEYĠK
ġAHIN CAN
ORHAN
ERTÜRK
13
NURDAĞI
Nurten Öztürk
Ortaokulu
FĠZĠK
GÖZ ALMAYAN FARLAR
ÜMĠTCAN
KÖROĞLU
14
ġEHĠTKAMĠL
Sani Konukoğlu
Ortaokulu
KĠMYA
KENDI PH
ĠNDIKATÖRÜMÜZ
KÜBRA GÖY
NO
1
2
11
MATEMATĠK
NUH ÖZBEY
MELTEM
AYDIN
ALKAN
YAġAR UZUN
ZEYNEP
ERGÜN
HÂKĠ
ALTUNOVA
Yıl: 1
Sayfa 11
Sayı: 1
6
Bu Benim Eserim projesi kapsamında 31.10.2013 tarihinde ġahinbey, 07.11.2013 tarihinde Nizip ve
14.11.2013 tarihinde ġehitkâmil ilçelerinde toplam 160 Matematik ve
Fen Bilimleri Öğretmeni ile toplantı
yapılmıĢtır. 2013-2014 eğitimöğretim yılında Fen bilimleri ve Matematikten 480 proje baĢvurusu yapılmıĢtır. Ġl ÇalıĢma Gurubunun
yaptığı değerlendirmeler
sonucunda 46 proje bölgeye gitmeye
hak kazanmıĢtır. Bölge değerlendirme
kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 46 projemizden 14
tanesi bölge sergisine katılmıĢtır. Bölge sergisi öncesinde 14 projemiz Gaziantep Sanko Park AVM’de oluĢturulan stantlarda Gaziantep halkı ve öğrencilerine, proje sahibi öğrenciler ve
danıĢman öğretmenlerince tanıtıldı.
TÜBĠTAK Programları ve TÜBĠTAK Programlarına Proje Hazırlama Eğitimleri
Gaziantep Ġl Millî Eğitim
Müdürlüğü AraĢtırma ve
G e l iĢ t ir m e
Bi ri m in c e,
“Ġpekyolu Kalkınma Ajansı
Teknik Destek Programı”
kapsamında hazırlanan
“Ortaöğretimde Bilimsel
ÇalıĢmaları Destekleme
Projesi”, Ġpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından onaylanmıĢ ve Gaziantep Üniversitesi iĢbirliği ile 24-2526 Haziran 2014 tarihlerin-
de TÜBĠTAK Programlarına
Proje Hazırlama eğitimleri
gerçekleĢtirilmiĢtir. Müdürlüğümüz tarafından il düzeyinde eğitimde kaliteyi
arttırmak, ilimizde görevli
öğretmenlere, eğitim kurumlarımıza ve öğrencilerimize rehberlik etmek, öğrencilerin çalıĢmalarında
bilimsel düĢünce, yöntem
ve teknikleri kullanarak
bilgi ve beceri kazanmaları-
nı sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında
Gaziantep Ġl Millî Eğitim
Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarında çalıĢan
250 fizik, kimya, biyoloji,
matematik ve sosyal bilimler grubu öğretmeni
“TÜBĠTAK Programları ve
TÜBĠTAK Programlarına
Proje Hazırlama Eğitimi”
almıĢtır.
Sayfa 12
7
BÜLTEN
I.ÜNĠVERSĠTE TANITIM GÜNLERĠ FUARI
2013-2014 eğitim-öğretim
yılı Gaziantep Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge çalıĢmaları kapsamında Nisan
ayı içerisinde yapılan toplantı sonucu alınan kararla
ġahinbey Belediyesi ile yapılan bir protokol çerçevesinde ġahinbey Parkı’nda 67-8 Mayıs 2014 tarihlerinde
I. Üniversite Tanıtım Günleri fuarı gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġl protokolünün katılımıyla baĢlayan fuarın açılıĢında Ġl Millî Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci bir konuĢma yaparak katkıda
bulunan ġahinbey Belediyesine ve emeği geçen Ar-Ge
çalıĢanlarına teĢekkür edip;
ilk olan bu çalıĢmanın daha
nicelerinin yapılması temennisinde bulunmuĢtur. Ġl
genelindeki liselerin 11. ve
12. sınıflarında okuyan öğrenciler okul servisleriyle
fuar alanına taĢınmıĢ ve
fuarda yaklaĢık 20 üniversite tanıtım standı kurmuĢtur. YaklaĢık 100 liseden 7
bin civarında öğrencimiz
stantları gezmiĢ ve üniversite temsilcilerinden gelecekleriyle ile ilgili bilgi almıĢtır. Fuarda akademisyenler tarafından öğrencilere Geleceğin Meslekleri,
Doğru Tercih, Meslek seçi-
mi gibi konularda da seminerler verildi. Fuar boyunca
tüm ziyaretçilere çay ve
kahve ikram edildi. Fuarın
kapanıĢı ġahinbey Ġlçe Millî
Eğitim Müdürü Abdulhalim Ünverdi’nin katıldığı ve
katılımcı üniversitelere
“Katılım Belgesi ve ġilt”
takdiminin yapıldığı bir
kokteyl ile yapıldı.
Yıl: 1
Sayı: 1
Sayfa 13
EtkileĢimli Yöntemlerle Öğrencilerin Derse
Katılımını TeĢvik Etme Eğitimi
Amerika BirleĢik Devletleri
Adana Konsolosluğu ile
Gaziantep Ġl Millî Eğitim
Müdürlüğü iĢbirliğinde
Gaziantep'te görev yapan
Ġngilizce öğretmenleri ile
Suriyeli misafirlerin ikamet
ettiği Çadır Kent ve Konteyner Kentte görev yapan
Suriyeli Ġngilizce öğretmenlerine yönelik "EtkileĢimli
Yöntemlerle Öğrencilerin
Derse Katılımını TeĢvik
Etme" konulu eğitim düzenlenmiĢtir. 30 kiĢinin
katıldığı eğitimde öğret-
menlerimiz gün boyunca
özellikle çekingen öğrencilerin derse katılımını sağlayacak yeni yöntemler ve
etkinlikler üzerinde çalıĢtılar. Farklı atölye çalıĢmaları
ve katılımcı sunumlarının
da yer aldığı etkinlik Gaziantep BahçeĢehir Okulları
ev sahipliğinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Amerika BirleĢik
Devletleri Adana Konsolosluğu tarafından davet edilen uzman eğitmen eĢliğinde düzenlenen eğitim programı
kapsamında;
1-Öğrencilerin KonuĢma Motivasyonunu Arttırmak
2-EtkileĢimli Teknikler Aracılığıyla Ders Kitaplarını Sınıf
Ġçinde Daha Canlı/Hareketli
Bir ġekilde ĠĢlemek
3- Söyletim/Çıkartım Yönetimiyle KonuĢma Olanaklarını
Arttırmak
4-TartıĢma Faaliyetlere Öğrencilerin Katılımını TeĢvik
Etmek
5-ĠĢbirlikçi Öğrenme Yöntemini derslerde kullanmak
konularında eğitim etkinlikleri yürütülmüĢtür.
Lider Yöneticiler Projesi
2014 yılı Mayıs ayında uygulamaya baĢladığımız
"Lider Yöneticiler Projesi" ile
okul müdürlerimiz arasında yeni bağlar kurulması,
onlar arasında tecrübe paylaĢımları sağlanması, örnek
uygulamaların yaygınlaĢtırılması amaçlanmaktadır.
Müdürlüğümüze bağlı 1063
kurumdan il merkezine
ulaĢım sorunu yaĢamayan
okullarımız projeye dahil
edilmiĢ ve okullar türlerine
göre gruplandırılmıĢlardır.
Her grupta ortalama 24
okul olmak üzere toplam 27
grup oluĢturulmuĢ, her
gruba kendi içerisinden bir
koordinatör belirlenmesi
yoluna gidilmiĢtir. Her ay
düzenli olarak toplanan
gruplar, ev sahibi okulu ve
birimlerini dolaĢarak uygulamaları yerinde görme ve
tartıĢma imkânı bulmaktadır. Koordinatör okul müdürlerimiz toplantıya iliĢkin
örnek uygulamalar ve fikirlerin yer aldığı tutanaklar
ile okulu dolaĢırken ve örnek uygulamaların görüntülendiği fotoğrafları ASKE
ekibimize ulaĢtırmaktadır-
lar. Okullar arasında fazla
ya da kullanılamayan malzemelerin diğer okullara
nakillerinin baĢlamıĢ olması, müdürlerimiz arasında
daha yakın iletiĢimin geliĢmiĢ olması projenin hedeflerine ulaĢacağını göstermektedir.
7
ĠLETĠġĠM
Gaziantep Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü
Valilik Binası Kat: 3 ġehitkâmil / Gaziantep
Telefon: 0 (342) 230 80 02
Faks: 0 (342) 232 24 10
E-posta: [email protected]

Bilal YAZICI / [email protected]

Emre ASLAN / [email protected]

Esra YILMAZ / [email protected]

Ġsmail AKGEDĠK / [email protected]

Kays TÜMKAYA / [email protected]

Orhan YURTALANOĞLU / [email protected]

Ozan Emre EMRAĞ / [email protected]

Songül Tuğçe OĞUZ / [email protected]

Umut UYSALER / [email protected]

Zeynep UĞURLUGELEN / [email protected]
Telefon : +90 342 230 80 02—4394
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
7 401 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content