close

Enter

Log in using OpenID

16/07/2014 Tarihli lojman puan listesi

embedDownload
SIRA NO
1
SİCİL NO
23014
GÖREV YERİ
Bakırköy C. Savcısı
LOJMANDA OTURANLARIN
ADRESLERİ
TALEPLERİ
PUANI
Ġbrahim KONUK
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi, Ataköy,
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
135,588
129,475
127,044
ADI SOYADI
2
38437
Küçükçekmece
C.BaĢsavcı Vekili
Ercan KARAKUġ
Ataköy 5. Kısım E-2/7
Blok, Baran Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
Ortaköy Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
BahçeĢehir, Misstanbul
Evleri (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
3
27570
Bakırköy Hakimi
Dr. Doğan
DEMĠRSOY
Ataköy 7.8. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi, Ataköy,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BahçeĢehir, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Ataköy 9. Kısım, Baran
Sitesi, Misstanbul
(Kilerli Dairelerden)
(GiriĢ Kat Hariç)
4
33445
Bakırköy Hakimi
Ali ÜNAL
5
32257
Ġstanbul Hakimi
Gürcan AKINCI
6
27656
Bakırköy Hakimi
Sevim ÖZOK
Ataköy, Baran Sitesi,
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
113,850
7
41405
GaziosmanpaĢa Hakimi
Kadir KARAKOÇ
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
112,238
Misstanbul Evleri
(Kilerli Dairelerden),
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.)
BaĢakĢehir 4. Etap (3+1)
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
112,001
115,906
114,827
8
27610
Bakırköy Cumhuriyet
BaĢsavcı Vekili
Zülkarneyin KISIK
9
27596
Ġstanbul Hakimi
Nihal ANCI KOÇ
10
34141
Ġstanbul Hakimi
Hacı Ġbrahim
GÖZÜKARA
11
25228
Ġstanbul C. Savcısı
Doğan KARAKOÇ
12
41441
Ġstanbul Hakimi
Fatih KURT
Ataköy (3+1), Baran
Sitesi (3+1), Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
Kat Hariç)
105,982
13
38672
Küçükçekmece Hakimi
Nedim AKALIN
Ataköy 5. Kısım E-2/7
Blok (3+1) (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
104,471
Mustafa ġERAN
Ataköy 5. Kısım (GiriĢ
ve E Kapısı Hariç - 3+1),
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
Kat Hariç), Baran Sitesi
(GiriĢ Kat Hariç - 3+1),
Ataköy 7.8. Kısım (GiriĢ
Kat Hariç)
104,157
14
38107
Ġstanbul C.Savcısı
Ataköy 9. Kısım, Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Misstanbul Evleri E-1, E2, E-3 Blok (Kilerli
Dairelerden) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Baran Sitesi (3+1),
Ataköy 5. Kısım (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Sayfa 1
111,363
108,787
106,481
Ataköy (GiriĢ Üst Kat
Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Ataköy 5.Kısım 3+1 (E
kapısı hariç), Baran
(GiriĢ Kat Hariç)
15
42684
K.çekmece C.Savcısı
Cengiz ġAġI
16
165729
Ġst. Vergi Mah. Hakimi
Pervin ÖTGEN
17
32413
GaziosmanpaĢa C.
BaĢsavcısı
Ahmet AKKAYA
18
38171
Büyükçekmece Hakimi
ġule YERLĠ
Ataköy 9. Kısım,
Misstanbul Evleri (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
102,440
102,410
104,047
103,353
102,832
19
42691
GaziosmanpaĢa
C.Savcısı
Necat BATUR
Ataköy 5. Kısım (3+1),
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
7.8. Kısım, Baran Sitesi
(3+1), Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap (GiriĢ
Kat Hariç)
20
42689
GaziosmanpaĢa
C.Savcısı
Enver TUNÇ
Ataköy (3+1),
(GiriĢ Kat Hariç)
101,391
21
29320
Ġstanbul C.Savcısı
Hüseyin YAVAġ
Ataköy 9. Kısım B-22 ve
B-23 Blok (8.9.10.11 ve
12. katlardan)
100,755
22
36901
Ġstanbul C.Savcısı
Sezer BĠNAY
Ataköy 5. Kısım, Ataköy
7.8. Kısım, Ataköy 9.
Kısım, Misstanbul Evleri
(GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
100,704
23
34975
Bakırköy C.Savcısı
Bülent GÜMÜġ
24
36095
Ġstanbul Hakimi
Filiz MUHAN
25
37158
Bakırköy C.Savcısı
Ertuğrul SARIYAR
26
42715
Küçükçekmece Hakimi
Erhan ÖZKAN
27
36091
Ġstanbul Hakimi
Pınar ġAFAK
28
37813
Ġst. Bölge Ġdare Mah.
Hakimi
Tülay ġERAN
Ataköy (Mülkiyeti
ATGV' ye ait
lojmanlardan)(GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Ataköy 5. Kısım (E
Kapısı Hariç) (GiriĢ Kat
Hariç)
Misstanbul Evleri E-4
Blok (Kilerli
Dairelerden) (2. ile 8.
Kat Arası Dairelerde)
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
BahçeĢehir
Baran Sitesi
(GiriĢ Kat Hariç)
Ataköy, Misstanbul
Evleri, Baran Sitesi,
BahçeĢehir (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
100,063
100,057
98,198
97,881
97,794
97,536
29
35291
Ġstanbul Hakimi
Yasemin KĠRAZ
Misstanbul Evleri E-3
Blok (Güney Cephe
Kilerli Dairelerden),
Baran Sitesi, Misstanbul
Evleri E-1 ve E-2 Blok
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
30
40935
Bakırköy Hakimi
Cemal KÖK
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri,
BaĢakĢehir 4. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
96,942
31
28109
Ġstanbul Hakimi
Canan KÜÇÜKALĠ
Baran Sitesi
(Dublex Daireler)
96,626
Sayfa 2
97,137
32
33557
Bakırköy Hakimi
Nevzat DEMĠR
Ataköy, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap,
BahçeĢehir (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
96,604
96,089
95,385
33
32421
GaziosmanpaĢa Hakimi
Ali Selçuk KURUR
Ataköy 5. Kısım (3+1) ,
Ataköy 9. Kısım, Baran
Sitesi, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
Misstanbul, Ortaköy
Siteis, BaĢakĢehir 4. Etap
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
34
33319
Ġstanbul ACM BaĢkanı
Sadık ÖZKAN
Baran Sitesi (3+1),
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
35
33835
Ġst. Ġdare Mah.Hakimi
Yalçın MACAR
36
35074
Bakırköy Hakimi
Serap NEBĠLOĞLU
37
38485
Küçükçekmece C.Savcısı
YaĢar Sami
BÖLÜKBAġI
38
41375
Küçükçekmece Hakimi
Ġsmail YOĞURTCU
39
31481
Ġstanbul Hakimi
Ali ÇELĠK
40
35280
GaziosmanpaĢa
C.Savcısı
Bayram KÖROĞLU
41
37354
Bakırköy Hakimi
ġehsuvar KOÇAK
42
37207
Bakırköy C.Savcısı
Salih Ġlkin
DOLUNAY
43
34457
Büyükçekmece C.Savcısı Turgay SEVĠM
44
35901
Ġstanbul Hakimi
Ayhan DOĞAN
45
34078
Ġstanbul C.Savcısı
Hacı Hasan
BÖLÜKBAġI
46
37752
Ġst. Bölge Ġdare Mah.
Hakimi
Mustafa UYAR
47
40066
Ġstanbul Hakimi
Mustafa AK
Ataköy 7.8. Kısım,
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
Kat Hariç)
Baran Sitesi (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç), Ataköy 5.
Kısım (3+1), Ataköy 9.
Kısım (Ġlk 4 kat ve üst
katlar hariç)
Ataköy (3+1), Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Ataköy 5. Kısım (3+1),
Misstanbul, Ataköy
9.Kısım, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Ortaköy Sitesi, Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Baran Sitesi (3+1) ,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
7.8. Kısım, Ataköy 9.
Kısım (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ataköy 5. Kısım (3+1)
(E Kapısı Hariç), Baran
Sitesi, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
9. Kısım, Ataköy 7.8.
Kısım (GiriĢ Kat Hariç)
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
Kat Hariç)
Ortaköy Sitesi C-12 ve C13 Blok (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Baran Sitesi (GiriĢ Kat
Hariç), Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi, Ataköy
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
Sayfa 3
95,239
95,176
95,094
95,058
94,587
94,137
94,049
93,867
93,536
93,510
93,128
92,916
92,424
48
33497
Ġstanbul C.Savcısı
Mahmut Celal
MUSAOĞLU
Ataköy 9. Kısım, Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
92,368
49
33612
Ġst.Bölge Ġdare Mah.
Hakimi
Ertan DEMĠRCĠ
Ataköy 9. Kısım
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
92,274
50
35040
Ġstanbul Hakimi
Mehmet Rahmi
AKÖNER
51
31548
Ġstanbul C. Savcısı
Ġlhami TUNCER
52
37852
Ġst. Vergi Mah. BaĢkanı Zekeriya OKUMUġ
53
32300
Ġstanbul C.Savcısı
Mehmet GÜNCAN
54
38749
Ġstanbul C.Savcısı
Ahmet Hamdi KOÇ
55
37298
Bakırköy C.Savcısı
Muhittin
BAYIRKÖYLÜ
56
35849
Çatalca Hakimi
Arzu KENDĠR
57
38584
Bakırköy C.Savcısı
Mustafa Kemal
ÖZTÜRK
58
28318
Ġstanbul Hakimi
Emine ULAġ
59
33998
Bakırköy Hakimi
Tülay ÖZMEN
AYKUġ
60
40053
Bakırköy Hakimi
Bülent DALKIRAN
61
38098
Bakırköy C.Savcısı
Rifat ERTÜRKMEN
62
38080
GaziosmanpaĢa
C.Savcısı
Ramazan ALPTEKĠN
63
31550
Bakırköy ACM BaĢkanı Recep BAġ
64
39517
Ġstanbul ACM BaĢkanı
65
38198
Bakırköy Hakimi
66
32191
Küçükçekmece Hakimi
Misstanbul Evleri E-1 ve
E-2 Blok (Kilerli
Dairelerden) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Ataköy 9. Kısım,
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi, Baran
Sitesi, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr),
(Bunların çıkmaması
halinde giriĢ ve çatı katı
hariç tüm lojmanlar)
Misstanbul Evleri E-1 ve
E-2 Blok (Kilerli
Dairelerden) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Misstanbul Evleri
(Kilerli Dairelerden)
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
7.8.9. ve 5. Kısım (E
Kapısı Hariç) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Baran Sitesi (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
BahçeĢehir, Misstanbul
(Kilerli Dairelerden),
Ortaköy Sitesi, Baran
Sitesi, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
Kat Hariç)
Ataköy 5. Kısım
A,B,C,D Kapıları (GiriĢ
Kat Hariç), Baran Sitesi
(GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
Ataköy 7.8. Kısım,
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Ataköy, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Dahil)
Misstanbul Evleri
(Kilerli Daireler) (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Baran Sitesi (3+1)
Ataköy 9.Kısım
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
Tüm Lojmanlar
(Mimaroba Hariç)
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
Kat Hariç)
Baran Sitesi (3+1) (GiriĢ
Kat Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
5. Kısım A Kapısı,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ahmet MüĢteba
ÖZBEK
Abdurrahman
YILMAZ
Ömer BERBER
Sayfa 4
92,035
90,156
89,810
88,539
88,058
87,679
87,628
87,420
87,314
86,830
86,797
86,758
86,666
86,494
86,400
86,321
85,787
Ġstanbul Hakiimi
67
42184
68
37854
69
34945
70
35047
Bakırköy Hakimi
Ertan KIYAK
71
36995
Bakırköy C.Savcısı
Bülent DEMĠRBĠLEK
72
31137
Küçükçekmece C.Savcısı Birol ÇĠÇEKÇĠ
73
39513
Ġstanbul C.Savcısı
Muhammet Emre
EJDER
74
37254
Bakırköy Hakimi
AyĢe TAġKIN
75
38387
Ġstanbul Hakimi
Orhan ARISOY
76
37065
Küçükçekmece Hakimi
Arzu NOGAY
77
35910
Bakırköy ACM BaĢkanı Ümit Selçuk DOĞAN
78
40148
Ġstanbul Hakimi
Muzaffer AYDIN
79
38818
Bakırköy C.Savcısı
Ahmet
TOPALFAKIOĞLU
80
40910
Küçükçekmece Hakimi
Yeter Sibel TURAN
81
35130
Küçükçekmece Hakimi
Yasemin AKGÜL
82
69403
Küçükçekmece C.Savcısı Mustafa DOĞAN
83
84
37325
42719
Ġst. Bölge Ġdare Mah.
Hakimi
Büyükçekmece
C.BaĢavcı Vekili
Ġstanbul Hakimi
Ataköy,
Bahçelievler,Misstanbul
Evleri, Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
Baran Sitesi (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Mimaroba (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç
Misstanbul Evleri
(Kilerli Dairelerden)
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ,
1. Kat ve En Üst Kat
Hariç)
Baran Sitesi, Ataköy 5.
Kısım (3+1) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Ataköy 9. Kısım,
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Ataköy, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi, Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri (GiriĢ
Kat Hariç)
Bahçelievler, Baran
Sitesi, Ataköy,
BaĢakĢehir (2. Etap
Hariç) (GiriĢ ve Üst Kat
Dahil )
Ataköy 7.8. Kısım, Baran
Sitesi
Baran Sitesi (3+1),
Ataköy 7.8. Kısım,
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Ortaköy Sitesi (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi, Ataköy (GiriĢ Kat
Hariç)
Mehmet ARSLAN
Recai KESKĠNKILIÇ
Mustafa KARAMIK
Baran Sitesi, Ataköy,
Misstanbul Evleri
(Kilerli Dairelerden)
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
Ataköy, Baran Sitesi
(GiriĢ Kat Hariç)
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Zehra ERGÜL
Küçükçekmece C.Savcısı Ramazan ESEN
Sayfa 5
85,766
85,655
85,508
85,252
85,231
85,112
84,694
83,445
83,131
82,989
82,906
82,168
82,157
82,131
81,887
81,556
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi, Ataköy (5. Kısım
Hariç) (GiriĢ Kat Hariç)
81,484
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
81,478
Ataköy 9. Kısım B/22-2324-25 Blok, Baran Sitesi
(3+1) (GiriĢ Kat Hariç)
85
37211
Ġstanbul Hakimi
AyĢegül EKĠNCĠ
86
38635
Ġstanbul Hakimi
Nilgün ġENER
87
40074
Ġstanbul Hakimi
Mehmet SARI
88
36903
Bakırköy Hakimi
Ġlhan DOĞRU
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
7.8. Kısım (A/23-24-2526 Bloklarından) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
80,910
89
39628
Ġstanbul Hakimi
Ahmet ÇATAL
Ataköy 5. Kısım (3+1)
(GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
80,891
32431
GaziosmanpaĢa
Cumhuriyet BaĢsavcı
Vekili
Kadir YILMAZ
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
(3+1), Baran Sitesi (3+1)
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
80,783
90
91
41989
GaziosmapaĢa C.Savcısı Uğur AĞRI
92
40194
Küçükçekmece Hakimi
Serkan ÇAĞLAYAN
93
33,912
Ġstanbul Hakimi
Berrin ÖRKEN
94
41047
GaziosmanpaĢa
C.Savcısı
SavaĢ UYSAL
95
37598
Ġstanbul Hakimi
Rana ÖZÇINAR
96
35274
Ġstanbul Hakimi
Ramazan ACAR
97
33884
Ġstanbul Hakimi
Münüre TUNCER
98
38750
GaziosmanpaĢa Hakimi
Ġsmahan AKKUġ
ġEREN
99
41541
Küçükçekmece Hakimi
Sultan KAÇAR
100
39690
Ġstanbul Hakimi
Ġsmail SEZGĠN
101
39499
Ġstanbul Hakimi
Necla YILMAZ
Ataköy (3+1) (GiriĢ Kat
Hariç)
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul E-1 ve E-2
Blok (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ataköy (5. Kısım E
Kapısı Hariç),
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap,
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap,
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.)
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
9. Kısım (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
BaĢakĢehir (2. Etap
Hariç), Ataköy (3+1),
BahçeĢehir (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Baran Sitesi (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Ataköy 9. Kısım,
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi, Baran
Sitesi, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr),
(Bunların çıkmaması
halinde giriĢ ve çatı katı
hariç tüm lojmanlar)
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
5. Kısım (3+1) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Baran Sitesi (3+1),
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Ataköy 5. Kısım E-2/7
Blok A Kapısı (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Sayfa 6
81,364
81,037
80,937
80,680
80,536
80,080
79,910
79,778
79,762
79,580
79,579
79,241
79,108
79,098
102
38496
Ġstanbul Hakimi
Salih ERġENEL
103
36005
Ġstanbul Hakimi
Hüseyin
KAHRAMAN
104
39520
Bakırköy Hakimi
Sadullah GÜLER
105
40984
Ġstanbul Hakimi
Murat ÖZADENÇ
106
40062
Ġstanbul Hakimi
BarıĢ CĠHAN
107
39803
Bakırköy Hakimi
HaĢim ÖZAYDIN
108
34082
Büyükçekmece C.Savcısı Kasım ĠLĠMOĞLU
109
35069
Bakırköy C.Savcısı
Sait KARA
110
31394
Ġstanbul Hakimi
Serpil AKDEMĠR
Baran Sitesi (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Ataköy, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ataköy 5. Kısım (3+1),
Baran Sitesi (3+1) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Tüm lojmanlar
(Mimaroba Hariç) (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
BaĢakĢehir 4. Etap,
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri
Ortaköy Sitesi (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Ataköy 9. Kısım, Baran
Sitesi, Ataköy 5. Kısım
(3+1) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
5. Kısım, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
Kat Hariç)
78,789
78,549
78,530
78,508
78,407
78,241
78,104
78,017
77,984
111
37161
Ġstanbul Hakimi
Apdullah KAYA
Ataköy, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
Baran Sitesi
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
112
35271
Bakırköy Hakimi
Mehtap Orhan
KORKMAZ
Ataköy 5. Kısım (3+1)
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
77,572
113
39705
Bakırköy Hakimi
Mevlüt YILMAZ
Ataköy 5. Kısım A
Kapısı, Ataköy 9. Kısım,
Ataköy 7.8. Kısım (GiriĢ
Kat Hariç)
77,499
Cumhur ġENGÜL
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy,
Misstanbul Evleri E/1 ve
E/2 Blok, BahçeĢehir
(GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
77,161
77,012
76,605
114
40315
GaziosmanpaĢa Hakimi
115
40038
Ġstanbul Hakimi
Doğan DEMĠRCĠ
Ataköy, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri,
BaĢakĢehir 4. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
116
39536
Bakırköy C.Savcısı
Tamer CAN
Ataköy (3+1),
Misstanbul Evleri
(Kilerli Dairelerden)
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
117
38555
Büyükçekmece C.Savcısı
Burhanettin
ÜNÜVAR
118
37172
Küçükçekmece C.Savcısı Zafer KOÇ
Mimarabo (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Misstanbul E-1 Blokta
29,37,41 numaralı; E-2
Blokta 13,21, 29, 37, 41
numaralı daireler
Sayfa 7
77,747
76,354
76,299
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (3+1),
Ataköy 5. ve 9. Kısım
(2+1,3+1) (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Ortaköy Sitesi C-13 Blok
11,15,19,23,27 nolu
daireler
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (en üst dubleks
daireler dahil), Ataköy 5.
Kısım (3+1), Ataköy 9.
Kısım (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
119
38126
Bakırköy Hakimi
Bahar KOZANHAN
TÜRK
120
41817
Ġstanbul Hakimi
Hayri ÖZTÜRK
121
33310
Bakırköy Hakimi
Ziya DĠNLER
122
29326
Ġstanbul Hakimi
Halide YAZICI
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç), Baran
Sitesi (GiriĢ Kat Hariç)
75,491
Ġstanbul Hakimi
Dr. Egemen
KÖYLÜOĞLU
BaĢakĢehir, BahçeĢehir,
Ataköy, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr), Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç) (3+1)
75,456
Misstanbul Evleri E/1 ve
E/2 Blok 4,5,6,7,8,9,10.
katlardan (kilerli
dairelerden) (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
75,416
123
41854
124
41478
Ġstanbul Hakimi
Mehmet Hanifi
YALÇINKAYA
125
40013
Ġstanbul Hakimi
DurmuĢ KARAÇALI
126
38242
Ġstanbul Hakimi
Rafet KALYONCU
127
35160
Bakırköy Hakimi
Semra KANLI
128
40953
Bakırköy C. Savcısı
Atilla Fahri TÜFEKÇĠ
129
37491
Ġstanbul Hakimi
Ayhan PALAZ
130
29916
Ġstanbul Hakimi
Hidayet SERĠN
131
42518
Büyükçekmece C.Savcısı Güngör KARAKOÇ
132
39746
Ġstanbul C.Savcısı
Murat ĠNAM
Çatalca C. Savcısı
Mustafa Erkan
KOÇTEKĠN
133
34482
Ataköy, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (GiriĢ Kat Hariç)
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Baran Sitesi, Ataköy
(3+1) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ataköy (E Kapısı Hariç),
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
BahçeĢehir, Ataköy
(3+1) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
BahçeĢehir, Mimaroba,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap,
Misstanbul Evleri (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Ortaköy (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Mimaroba (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
134
38594
Bakırköy Hakimi
Cemile FĠDAN
Misstanbul Evleri
(Kilerli Dairelerden),
Baran Sitesi (3+1),
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
5. Kısım (3+1) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
135
37373
Bakırköy Hakimi
Elife Selma SÖZEN
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Sayfa 8
76,031
75,573
75,510
75,358
74,955
74,932
74,349
74,276
73,946
73,809
73,293
73,221
72,609
72,445
136
34382
Ġstanbul C.Savcısı
Hikmet PAK
137
39828
Bakırköy C.Savcısı
Hüseyin AKÇAY
138
39597
Bakırköy C. Savcısı
Osman Nuri GÜLER
139
33824
Ġst. Vergi Mah. Hakimi
Mehmet KAPLAN
140
41937
Bakırköy Hakimi
Mehmet KAYMAZ
141
35146
Bakırköy C. Savcısı
Ersoy ÜLGER
142
41032
Ġstanbul Hakimi
Mahmut KÖSE
143
39935
Ġstanbul Hakimi
Hadice KÖYLÜ
144
34879
Ġstanbul C.Savcısı
Sadık GÜLYAZ
145
39960
Bakırköy Hakimi
Ġshak KILAVUZ
146
37848
AyĢegül
Ġst. Vergi Mah. BaĢkanı
ÖZHAMARATLI
147
39635
Ġstanbul C.Savcısı
Ataköy 5. Kısım E-2/7
Blok (3+1), Baran Sitesi
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
Ataköy 5. Kısım (E
Kapısı Hariç) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Tüm Lojmanlar
(Mimaroba Hariç) (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Ataköy 9. Kısım
Ataköy 7.8. Kısım (GiriĢ
Kat Hariç) Ataköy
9.Kısım (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç) Misstanbul Evleri
E-4 Blok (1.2.3.4.
Katlardan) (Kilerli
Dairelerden) BahçeĢehir
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
Baran Sitesi, Ataköy 9.
Kısım, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Tüm lojmanlar
(Mimaroba Hariç)
Ataköy 9. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Ortaköy Sitesi (GiriĢ Kat
Hariç)
Baran, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr) (GiriĢ
Kat Hariç)
Hüseyin AKSOY
Ataköy, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi, Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
72,289
71,950
71,869
71,824
71,577
71,458
71,206
71,098
71,085
71,036
71,004
37395
Bakırköy C.Savcısı
149
37089
Küçükçekmece C.
Savcısı
150
39499
Büyükçekmece C.Savcısı Fikret ARAS
151
42147
Bakırköy Hakimi
RaĢit GÜRBÜZ
152
39871
Ġstanbul Hakimi
Kadir ALPAR
BaĢakĢehir (2. Etap
Hariç), Ataköy (3+1)
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
70,125
153
35842
Ġstanbul Hakimi
Maksut
KARAKULAK
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Dahil)
69,839
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi, Ataköy
(3+1), BaĢakĢehir 2. Etap
(GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
69,117
Misstanbul Evleri
Öncelikle E-3 Blok ve E2, E-4 Bloklardan
(Kilerli Dairelerden, giriĢ
ve 1. kat hariç)
69,088
148
154
155
37263
40849
YaĢar Sadık TAġKIN
72,377
Ataköy (E Kapası Hariç),
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Mimaroba (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Ataköy, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Fethi Yavuz UYSAL
Küçükçekmece C.Savcısı Tamer ARĠFOĞLU
Ġstanbul Hakimi
Seyfettin
MERMERCĠ
Sayfa 9
70,953
70,681
70,280
70,146
156
30023
Bakırköy C.Savcısı
Yılmaz AKTAġ
157
33573
Ġstanbul C.Savcısı
Mehmet DÜZGÜN
158
42961
Ġst. Vergi Mah. Hakimi
Bülent DAĞ
159
40152
Ġstanbul Hakimi
Sabri ALCA
160
36860
Bakırköy Hakimi
Latif Kadir KAYA
161
35481
Bakırköy C.Savcısı
Uğur BAġAR
162
42093
Ġstanbul C.Savcısı
Umut TEPE
163
32373
Ġstanbul Hakimi
Mustafa ÇAĞLAR
164
35190
Ġstanbul ACM BaĢkanı
Yakup Hakan
GÜNAY
165
41926
Bakırköy Hakimi
Marziye KAYAARDI
166
41373
Ġstanbul Hakimi
Faruk AYDIN
167
39599
Ġstanbul C. Savcısı
Mustafa KÖYLÜ
168
169
41957
42403
Bakırköy C.Savcısı
Ġstanbul Hakimi
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
5. Kısım (3+1), Ataköy
9. Kısım (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Baran, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr), Ataköy
9. Kısım, Ataköy 7.8.
Kısım, Ataköy 5. Kısım
(3+1) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
(3+1) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Misstanbul Evleri
(Kilerli Dairelerden)
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
Bahçelivler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
Kat Hariç)
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
9. Kısım (GiriĢ Kat
Hariç)
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi, Ataköy,
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap,
BahçeĢehir (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
Misstanbul Evleri
(Kilerli Dairelerden) (5.
Kat ve Üstü Dairelerden)
Ataköy 5. Kısım (3+1)
(GiriĢ Kat Hariç),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (2. veya
3. Katlardan)
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi, Ataköy (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Misstanbul Evleri
(Kilerli Dairelerden),
Ortaköy Sitesi (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Tüm lojmanlar
(Mimaroba Hariç)
68,931
68,927
68,911
68,895
68,832
68,823
68,784
68,752
68,671
68,626
68,609
68,528
Bayram TURGUT
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
67,887
Nurcan ÖZKAN
Ataköy, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
67,729
Sayfa 10
170
39817
Ġstanbul Hakimi
Adnan KAHRAMAN
171
39798
Ġstanbul Hakimi
Metin ÖZDEMĠR
172
41070
Ġstanbul Hakimi
Bahattin YURT
173
40825
Bakırköy C.Savcısı
41949
Küçükçekmece C.Savcısı Salih BAġ
175
35260
Ġstanbul Hakimi
Hakan ÖZER
176
37030
Ġstanbul
C.Savcısı
Abbas TEMĠZ
35828
Ġstanbul Hakimi
Misstanbul Evleri (GiriĢ
Kat Hariç) Ortaköy Sitesi
(GiriĢ Kat Hariç), Ataköy
(E Kapısı Hariç) , Baran
Sitesi, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
Kat Hariç)
Ġbrahim BAYTEKĠN
174
177
Ataköy, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi, Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap (GiriĢ
Kat Hariç)
Ortaköy Sitesi (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BahçeĢehir, BaĢakĢehir
2. Etap (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
Ataköy 5. Kısım (3+1),
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Ataköy 7.8. Kısım
Ataköy 9. Kısım,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (3+1), Ataköy 5.
Kısım (3+1)
Ataköy 9. Kısım, Baran
Sitesi (3+1), Ataköy 7.8.
Kısım, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Arif TIRIL
178
32274
Bakırköy ACM BaĢkanı FerĢat AYDIN
179
37273
Bakırköy C.Savcısı
Bülent BOZKURT
180
37890
Ġst. Bölge Ġdare Mah.
Hakimi
Safiye Canan
ALTUNSOY
181
39661
GaziosmanpaĢa Hakimi
Nesrin BEZCĠ
182
42712
Küçükçekmece Hakimi
Murat GÖNÜLDURU
Ortaköy Sitesi C/19 Blok
(GiriĢ, GiriĢ Üstü ve En
Üst Kat Hariç) Baran
Sitesi (GiriĢ ve GiriĢ
Üstü Hariç)
Misstanbul Evleri (E/1
veya E/2 Blokta Kilerli
Dairelerden) (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Dahil)
Ataköy 5. Kısım, Ataköy
9. Kısım, Misstanbul
Evleri, Ortaköy Sitesi,
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
BaĢakĢehir 2. Etap,
BaĢakĢehir 4. Etap,
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri,
Ataköy, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
BahçeĢehir, Mimaroba
(GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
Sayfa 11
67,618
67,349
67,036
66,721
66,482
66,466
66,186
66,179
66,119
66,042
65,812
65,590
65,238
183
35097
Ġstanbul C.Savcısı
Sait YAKIġAN
Ataköy 5 .Kısım (3+1),
Baran Sitesi (3+1) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
65,171
184
36946
Bakırköy Hakimi
Nilgün GÜLDALI
Ataköy 7.8. Kısım,
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
5. Kısım (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
65,001
185
38438
Ġst. Bölge Ġdare Mah.
Hakimi
Canan KOÇYĠĞĠT
Ataköy 7.8. Kısım,
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
5. Kısım E-2/7 Blok
(GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
64,789
186
40853
GaziosmanpaĢa
C.Savcısı
Ümit ARSLAN
187
42556
Ġstanbul C.Savcısı
Ümit OCAK
188
36465
Ġstanbul C. Savcısı
Orhan GÜLDĠKER
189
42863
Bakırköy C.Savcısı
Bülent BAKĠ
190
23869
Ġstanbul Hakimi
Selahaddin ELĠTAġ
191
101558
Ġst. Ġdare Mah. Hakimi
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy,
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Ataköy 5. Kısım (3+1),
Ataköy 7-8 ve Ataköy
9.Kısım (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Baran Sitesi (3+1) ,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
5. Kısım (3+1), Ataköy
9. Kısım (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Ataköy 5 .Kısım (3+1),
Misstanbul
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
Misstanbul Evleri, Baran
Sitesi, BaĢakĢehir 2. Etap
(3+1) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Harun AYDIN
192
40024
K.çekmece C.Savcısı
193
34996
Büyükçekmece C.Savcısı Hikmet Usta
194
34893
Bakırköy Hakimi
AyĢe BALIK
195
41124
Bakırköy C.Savcısı
Mehmet Bakır
ÖZKAN
196
40035
Ġstanbul Hakimi
Filiz GÜNGÖR
197
39602
Ġstanbul Hakimi
Muzaffer ĠREN
BaĢakĢehir 4. Etap,
Ortaköy Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (3+1) Misstanbul
Evleri (GiriĢ ve Üst Kat
Dahil)
Baran Sitesi (GiriĢ Kat
Hariç)
Ataköy 7.8. Kısım (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Ataköy, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ataköy 5. Kısım, Ataköy
9. Kısım (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Misstanbul E-1 ve E-2
Blok (Kilerli Daireler)
(GiriĢ Kat Hariç)
Ayhan ÖNDER
198
34349
Bakırköy C.Savcısı
Mehmet ÇOBAN
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi, Ataköy 5. Kısım
(3+1), Ataköy 7.8.
Kısım, Ataköy 9. Kısım
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
199
34469
Bakırköy C.Savcısı
Mutlu BERKMAN
Ataköy 5. Kısım (3+1),
Baran Sitesi (3+1) (GiriĢ
Kat Hariç)
Sayfa 12
64,575
64,456
64,401
64,276
63,754
63,576
63,366
63,247
63,189
62,810
62,603
62,577
62,552
62,182
200
32702
Ġst.Bölge Ġdare Mah.
Hakimi
Mehmet Ali
DAĞDAġ
201
38597
Ġstanbul Hakimi
Gülhan KITAY
202
92608
Büyükçekmece C.Savcısı Togay AKDEMĠR
203
39713
Bakırköy C.Savcısı
Vahit
KAYADUMAN
204
98141
Küçükçekmece Hakimi
Türkan HALICI
205
34191
Ġstanbul C. Savcısı
Hakan KARAALĠ
206
92510
Küçükçekmece Hakimi
Fatih AKBAġOĞLU
Ataköy 5 .Kısım (3+1),
Baran Sitesi,
Bahçelievler (Sağ. Bak.
Devr.) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ataköy 9. Kısım B/22-2324-25 Bloklardan,
Ataköy 5. Kısım (3+1)
(E Kapısı Hariç) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Tüm lojmanlar
Baran Sitesi (3+1),
Ataköy 5. Kısım A
Kapısı (3+1) (GiriĢ, 1. ve
2. Kat Hariç, En Üst Kat
Dahil)
Ataköy, Mimaroba,
BaĢakĢehir, BahçeĢehir
Baran Sitesi (GiriĢ Kat
Hariç)
BaĢakĢehir 2. Etap,
BaĢakĢehir 4. Etap,
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri,
Ataköy, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
61,745
61,690
61,417
61,379
61,210
61,153
61,000
207
37410
Ġstanbul C. Savcısı
Mahmut SAVAġÇI
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
5. Kısım, Ataköy 7.8.
Kısım, Misstanbul Evleri
(Kilerli Dairelerden)
(GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
208
39760
Ġstanbul C.Savcısı
Hasan YILMAZ
BaĢakĢehir 4. Etap,
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
60,313
209
92542
Küçükçekmece Hakimi
Sibel ATACAN ULU
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
5. Kısım, Ataköy 7.8.
Kısım, Mimaroba (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
59,704
210
34868
Ġstanbul Hakimi
Mustafa YALÇIN
211
33906
Ġstanbul Hakimi
Sultan BOZTAġ
212
32276
Bakırköy Hakimi
Misstanbul Evleri E-4
Blok (Kilerli
Dairelerden) (3.4.5.6.7.8.
katlardan)
Ataköy 9. Kısım (1.2.3.4.
katlar) (Güney
Cephelerden)
60,918
58,836
58,511
AĢkın
KOCAMANOĞLU
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
5. Kısım (3+1, E Kapısı
Hariç) Misstanbul Evleri
(Kilerli Dairelerden)
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
58,241
Ortaköy Sitesi,
Misstanbul Evleri,
Ataköy (3+1),
BaĢakĢehir 4. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
58,206
213
41004
Ġstanbul Hakimi
Ġbrahim
LORASDAĞI
214
39721
Küçükçekmece Hakimi
Özgür AKBEL
SERTBAġ
215
92634
Ġstanbul Hakimi
Selami YILMAZ
Ataköy 5. Kısım, Ataköy
9. Kısım (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Sayfa 13
57,090
56,927
216
42016
Ġstanbul Hakimi
Okan ALBAYRAK
217
37857
Ġst. Vergi Mah. BaĢkanı Abidin ġAHĠN
218
165715
Ġst. Ġdare Mah. Hakimi
Ali KÖSE
219
42629
Küçükçekmece Hakimi
Mustafa Kemal
KIZILELMA
220
42673
Bakırköy Hakimi
Hülya ÖZKAN
221
39843
Bakırköy C.Savcısı
Gökhan ELMALI
222
92565
Küçükçekmece Hakimi
Ali CEYLAN
223
42676
Küçükçekmece C.Savcısı Fatih KAYINGÜL
224
165998
Ġstanbul Hakimi
Mahmut Lütfü
YENĠHAL
225
39873
Ġstanbul Hakimi
Hulusi PUR
226
42551
Ġstanbul Hakimi
Ġbrahim ÖZDOĞAN
227
42084
Bakırköy Hakimi
Hüseyin GÜLMEZ
228
94987
GaziosmanpaĢa Hakimi
Ferhan GÜMÜġ
Ġstanbul C. Savcısı
Hasan Hüseyin
SORMAZ
229
35024
BahçeĢehir, Ortaköy
Sitesi, Misstanbul Evleri,
BaĢakĢehir 4. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
230
92601
Küçükçekmece Hakimi
Rahime BAġ
231
39463
Ġstanbul Hakimi
Ġsmail ÖZTEMĠZ
232
92531
Küçükçekmece Hakimi
Serkan BAġ
233
33880
Ġstanbul ACM BaĢkanı
Sevil TOSUN
234
41109
Büyükçekmece Hakimi
Dr. Ahmet Cahit
ĠYĠLĠKLĠ
235
42576
Küçükçekmece Hakimi
Emir Erdem ġĠMġEK
236
37284
Ġstanbul Hakimi
Bülent OĞUZ
BahçeĢehir, Misstanbul
Evleri, Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap,
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ataköy, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ataköy 9. Kısım B-22
Blok (10. kat ve üzeri
dairelerden) (Üst Kat
Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar
(Mimaroba Hariç) (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Baran Sitesi, Misstanbul
Evleri (Kilerli
Dairelerden), Ortaköy
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
7.8. Kısım, Ataköy 5.
Kısım, BahçeĢehir (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Tüm Lojmanlar
(Mimaroba Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Ataköy 9. Kısım, Ataköy
7.8. Kısım, Baran Sitesi
(3+1) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BahçeĢehir, BaĢakĢehir
2. Etap (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Ortaköy Sitesi C-11, C12, C-13 Blok (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Baran Sitesi (3+1),
Ataköy 5. Kısım (3+1)
(GiriĢ Kat Hariç)
Ataköy, BahçeĢehir
(GiriĢ Kat Hariç)
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Sayfa 14
55,810
55,528
55,379
55,277
54,690
54,629
54,521
54,308
54,039
53,849
53,225
53,144
52,876
52,827
52,652
51,582
50,812
49,335
48,381
48,107
46,984
Ataköy 9. Kısım,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ,
1. Kat ve En Üst Kat
Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üsta Kat Dahil)
237
36079
Ġstanbul Hakimi
Nuran YALINBAġ
238
165741
Ġst.Vergi Mah. Hakimi
Serhat GÜNDÜZALP
239
40778
Küçükçekmece Hakimi
Recep EġĠM
Tüm Lojmanlar
45,325
Ataköy 5. Kısım (3+1),
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
44,831
240
41983
Ġstanbul Hakimi
Arzu ÖZKAN
241
165663
Ġst.Ġdare Mah.Hakimi
Özkan ATASEVER
242
102688
Ġst. Vergi Mah. Hakimi
Bahattin ÇELĠK
243
42060
Ġstanbul C.Savcısı
BaĢakĢehir, Ataköy,
Baran, Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.) (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
9. Kısım (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
45,849
45,416
44,744
42,829
Ümit ÖZKAN
Ataköy 5. Kısım (3+1),
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
41,828
Misstanbul Evleri
(Kilerli Dairelerden),
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
41,482
244
42051
Bakırköy Hakimi
Metin ÇĠFTÇĠ
245
165668
Ġst. Ġdare Mah. Hakimi
Abdullah DENĠZER
246
39873
Küçükçekmece Hakimi
Nevin KAYINGÜL
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
247
36104
Ġstanbul Hakimi
Davut VARLI
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
5. Kısım (3+1) (E Kapısı
Hariç) (GiriĢ Kat Hariç)
248
101118
Ġst. Ġdare Mah.Hakimi
Tayfun KUTBAY
BaĢakĢehir 4. Etap (GiriĢ
ve Üst Kat Hariç)
249
152905
Ġst. Ġdare Mah.Hakimi
Muharrem
BAġKAYA
250
37618
Bakırköy Hakimi
Ülkü Münife
YURDACAN
BOZKURT
251
165959
Ġstanbul Hakimi
Ahmet KILIÇELLĠ
252
165878
Ġstanbul Hakimi
Ünsal KUDU
BaĢakĢehir (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Baran Sitesi (3+1),
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
5. Kısım (3+1), Ataköy
9. Kısım (GiriĢ Kat
Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Sayfa 15
41,449
41,232
40,419
38,387
36,950
35,791
35,780
33,925
Mimaroba, BahçeĢehir,
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap,
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Dahil)
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
BaĢakĢehir 2. Etap,
Ataköy (GiriĢ ve Üst Kat
Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ
Kat Hariç)
Mimaroba Hariç Tüm
Lojmanlar (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
253
119157
Çatalca Hakimi
Mehmet Emin ÇELĠK
254
101782
Ġst. Ġdare Mah. Hakimi
Osman Ümit EKER
255
165667
Ġst.Vergi Mah. Hakimi
Osman AYDIN
256
165561
Ġstanbul Hakimi
Mehmet Fatih
GÜNDOĞDU
257
165823
Ġstanbul Hakimi
Mahmut DĠNÇER
258
165856
Ġst. Vergi Mah. Hakimi
Kenan YAZ
259
165723
Ġst. Vergi Mah. Hakimi
Mehmet GÖREN
260
165811
Ġstanbul Hakimi
Sevilay ASLANTAġ
261
165683
Ġst. Ġdare Mah. Hakimi
Yasin KARACA
262
95087
GaziosmanpaĢa C.
Savcısı
Ersin KARADAĞ
263
165627
Ġstanbul Hakimi
ġenol ÖZTÜRK
264
165735
Ġst. Vergi Mah. Hakimi
Mutahhar ÖZLÜK
Ataköy, Baran,
Bahçelievler, BaĢakĢehir
( GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
21,757
265
165738
Ġst. Vergi Mah. Hakimi
MemiĢ GÜMÜġ
Tüm Lojmanlar
21,429
Serkan
DURMUġOĞLU
Emine
TÜRKMENOĞLU
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar
(Mimaroba Hariç) (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
BaĢakĢehir (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ
Kat Hariç)
266
165675
Ġstanbul Hakimi
267
165844
Ġst. Ġdare Mah. Hakimi
268
165969
Bakırköy Hakimi
Ġsmail TAġ
269
165659
Ġst.Vergi Mah. Hakimi
Yasemin ĠÇER
TOKER
270
165818
Ġstanbul Hakimi
Sadullah ATAR
271
152923
Ġst. Ġdare Mah.Hakimi
Sümeyra ANUK
272
165837
Bakırköy Hakimi
Erkan DURHAN
273
165752
Ġstanbul Hakimi
Akif AKBULUT
274
165576
Ġstanbul Hakimi
Sadi DÖNMEZ
275
165522
Ġstanbul Hakiimi
Ahmet ARIKAN
276
165702
Ġst.Vergi Mah. Hakimi
Abdulkadir YILMAZ
277
165716
Ġst. Ġdare Mah. Hakimi
Rüstem YÜKSEL
Bahçelievler, BaĢakĢehir,
BahçeĢehir, Ataköy (
GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy
(3+1) (GiriĢ ve Üst Kat
Hariç)
Tüm Lojmanlar
Mimaroba Hariç (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Sayfa 16
30,381
28,938
25,757
25,757
25,757
24,757
24,757
24,757
22,757
22,419
22,261
19,757
19,757
19,093
18,757
17,757
17,640
16,757
16,757
15,757
15,757
14,757
14,757
278
165539
Ġstanbul Hakimi
Yeliz BAġBĠLEN
279
165593
Bakırköy Hakimi
Burçin SEVGEL
280
165751
Ġst.Ġdare Mah.Hakimi
Kerem
ÖZYARDIMCI
281
165717
Ġst. Vergi Mah. Hakimi
Ejder GÖRCEĞĠZ
282
165774
Ġst.Ġd.Mah.Hakimi
Beytullah SELMAN
283
165920
Bakırköy Hakimi
Sadık KAHRAMAN
284
165678
Ġst.Vergi Mah. Hakimi
Mehmet BAġARAN
285
165783
Bakırköy Hakimi
Ġbrahim ALBAYRAK
286
165588
Bakırköy Hakimi
Ekrem ER
287
165692
Ġst. Vergi Mah. Hakimi
Ali ERTUNÇ
288
165615
GaziosmanpaĢa C.
Savcısı
Engin NAZLI
289
165720
Ġst. Ġdare Mah. Hakimi
Yusuf Kenan ZOR
290
165843
Bakırköy Hakimi
Seyfettin EKĠN
291
165967
Ġstanbul Hakimi
Abdulkadir UNGAN
292
165890
G.O.P Hakimi
Ġnci MĠDYAT
KORKMAZ
293
165670
Ġst. Ġdare Mah. Hakimi
Tamer ĠNCĠ
294
165669
Ġst. Ġdare Mah. Hakimi
Abdullah AYDOĞDU
295
165726
Ġst. Ġdare Mah. Hakimi
Halil ONUR
296
165606
Bakırköy Hakimi
Hasan TEKE
297
165574
Bakırköy Hakimi
Mehmet DÖLEN
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
BaĢakĢehir (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Ataköy,
BaĢakĢehir (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil)
Ataköy, Baran Sitesi,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.),
BaĢakĢehir (GiriĢ ve Üst
Kat Dahil
Misstanbul Evleri,
Ortaköy Sitesi,
BaĢakĢehir 4. Etap,
Mimaroba (GiriĢ ve Üst
Kat Hariç)
BaĢakĢehir, Ataköy
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Ataköy,
Bahçelievler(Sağ.Bak.De
vr.), Baran Sitesi,
BaĢakĢehir, BahçeĢehir
(GiriĢ ve Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ
Kat Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
BaĢakĢehir 4. Etap,
Ortaköy Sitesi, Ataköy,
Bahçelievler
(Sağ.Bak.Devr.), Baran
Sitesi, Misstanbul Evleri
(GiriĢ ve Üst Kat Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Hariç)
Tüm Lojmanlar (GiriĢ ve
Üst Kat Dahil)
Tüm Lojmanlar
(Mimaroba Hariç) (GiriĢ
ve Üst Kat Dahil)
Sayfa 17
13,757
13,757
13,757
13,429
13,353
12,757
12,757
11,757
10,757
10,757
10,757
9,757
6,429
1,757
1,757
0,757
0,243
0,243
-5,243
-16,243
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
465 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content