close

Enter

Log in using OpenID

AMBULATUAR (TANSİYON HOLTERİ) CİHAZI

embedDownload
AMBULATUAR (TANSĠYON HOLTERĠ) CĠHAZI
TEKNĠK ġARTNAMESĠ
Cihaz mikro işlemci kontrollü olup, Oscillometrik ölçüm metod destekli çalışmalıdır.
Cihaz kullanım ve taşıma kolaylığı açısından piller dahil 200 gr ağırlığı geçmemelidir.
Cihaz, Sistolik, Diastolik basınç ve Nabız ölçümleri yapabilmelidir.
Cihaz kaydedilen hasta değerlerini usb port üzerinden bilgisayar ortamına
yükleyebilmelidir.
5. Cihazın üzerinde dâhili LCD ekran bulunmalı,bu ekranda Sistolik Diastolik,Map Kan
Basınçları ve dakikadaki kalp hızını aynı anda gösterebilmelidir.
6. Cihazda kullanıcının oluşturabileceği protokoller bulunmalıdır.
7. Cihaz 48 saate kadar tansiyon ölçebilmelidir.
8. Cihaz en az 250 ölçümü hafızasında tutabilmeli ve PC ye bağlanmaksızın ekranından
bütün ölçümler izlenebilmelidir.
9. Ölçüm aralıkları aşağıdaki gibi olmalıdır.
Kan Basıncı : 30 – 300 mmHg
Nabız
: 25 – 300 bpm
10. Cihaz şarj edilebilen AA size pil ile çalışabilmeli ve harici bir şarj cihazı ile piller şarj
edilebilmelidir.
11. Cihaz ölçüm sırasında oluşacak ölçüm hataları yerine yeni ölçüm yapmalı ve
programa devam edebilmelidir.
12. Cihaz üzerinde manuel ölçüm yapılabilmesi için bir buton bulunmalıdır.
13. Cihaz bilgisayara bağlı kalmaksızın kendi üzerinde bulunan tuşlar sayesinde
proglanmaya olanak vermelidir.
14. Bilgisayar üzerinden hastanın bilgileri incelenirken hastanın uyku düzenine bağlı
olarak daha önce seçilen dinlenme / aktif saat aralıkları – limit değerleri
değiştirilebilmeli ve böylece sistem en doğru sonucu ortaya çıkarabilmelidir
15. Yapılan ölçümler, kurumun tahsis ettiği bir bilgisayarın yazıcısından kâğıda
dökülmelidir. PDF ortamında PC de saklanabilmelidir.
16. Bilgisayar software hastanın daha once yapılan ölçüm sonuçlar ile yeni yapılan ölçüm
sonuçlarını alt alta vererek aynı ekranda incelemeye olanak vermelidir.
17. Ölçüm bilgileri zamana göre grafik, frekans histogramlar (bar grafik olarak), grafiklerin
ve kaydedilen tüm değerlerin dökümünün yanı sıra sislotik basınç, diastolik basınç,
nabız ve MAP değerlerinin kaydedilen en düşük ve en yüksek değerlerini gösteren
tablo ile ölçümlerin hangi zaman aralığında yapıldığı ve bu zaman aralığında kaç
ölçüm yapıldığı bilgisi özet olarak verilmelidir.
18. Firma her cihaz ile birlikte,
 1 set Cuff (Yetişkin)
 Pil Şarj Ünitesi
 4 Adet Batarya
 PC Bağlantı Kablosu
 Hasta Bağlantı Aksesuarları
 PC software CD si
Vermelidir.
1.
2.
3.
4.
1.
TEKNĠK ġARTNAME GENEL HÜKÜMLERĠ
Ġstenilen Dokümanlar:
Firmalar, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli
teknik dokümanları vermelidir. Şartname maddeleri orijinal doküman üzerinde madde madde
işaretlenecektir.
İhaleyi alan firma cihazın teslimi sırasında her cihaz için aynı dökümanlardan birer takım
orijinalini vermelidir. Her cihaz için bir adet Türkçe kullanım kılavuzu ile cihazın mekanik,
elektrik ve elektronik devre şemalarını içeren kılavuzla birlikte ayrıca Servis Kılavuzu
verilecektir.
Teknik Servis, Garanti Ve Yedek Parça:
Cihazlar en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa
yetki verilen satıcı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek
parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir.
Arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde cihaza müdahale edilecek ve en geç 4 iş günü
içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden
sayılmayacak ve onarımın 7 iĢ gününü aşacağı durumlarda cihaz aynı özelliklere sahip bir
başka cihazla onarım süresince değiştirilecektir. Firmalar tekliflerinde bu maddede
istenenlerin taahhütnamesini vermelidir.
Teklif veren firmalar söz konusu cihaz için teknik servis imkânlarını ve teknik alt yapı
durumunu belgeleyeceklerdir. (Teknik personel sayısı, bakım onarım imkânları, teknik eğitim
belgeleri, maaş bordrosu v.b. )
Ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça
sağlamayı üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen satıcı firma taahhüt edecek ve hızlı
devreden yedek parçaların ileriye dönük döviz bazında fiyatlı parça (,devre kartları v.b. gibi.)
listeleri ve yıllık periyodik bakım bedeli taahhüdü verecektir.
Teklif veren firmalar tekliflerinde söz konusu cihaz için yedek parçalarının ve
aksesuarlarının fiyat listesini verecektir.
Yedek parça, bakım bedeli ve aksesuarların fiyatları tekliflerin kabulünde etkin rol
oynayacaktır.
Yukarıda belirtilen teknik servis ve yedek parça garanti belgeleri üretici ve Türkiye
temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firmalar tarafından ihaleden sonra, noter tasdikli olarak
verilecektir.
Kabul ve Muayene:
Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu
kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı
yapılacaktır.
Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına
ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak
sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma
sorumludur.
Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi )
muayene heyetine teslim edilecektir.
Montaj:
Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile
çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma
tarafından karşılanacaktır. Cihazlar Trabzon Numune Hastanesine ( Ek Bina ) kurulacaktır.
Eğitim:
İhaleyi alan firma, cihazın kullanımı için bölümdeki bütün kullanıcılara kendi eğitilmiş
personeli tarafından “Kullanıcı Eğitimi” verecektir.
2.
TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ:
Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı Ülkeler ve Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında
referans verilecektir. Bu referans belgesinde sadece teklif edilen marka ve model cihazlara
ait referanslar, kullanıcı hekim ve kurum olarak ve telefon ve fax.larıyla birlikte ayrıntılı olarak
verilecektir.Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme yapılacaktır.
Teklif edilen cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.
Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir.
Firmalar demonstrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacaklarını bildireceklerdir.
Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
145 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content