close

Enter

Log in using OpenID

6552 Sayılı Torba Kanun 2014 ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve

embedDownload
6552 Sayılı Torba Kanun 2014
ve
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sunumu
Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Sunum Planı
• 1. Bölüm: 6552 Sayılı Torba Kanun ile
Mevzuatımızda yapılan değişiklikler
• 2. Bölüm: Yapılandırmanın Detayları
• 3. Bölüm: 4857 Sayılı İş Kanundaki ve
İşçi ve İşverenlerimizi Doğrudan
İlgilendiren Diğer Değişikliklere
Yüzeysel Bir Bakış
1. Bölüm
6552 Sayılı Torba Kanun ile
Mevzuatımızda yapılan değişiklikler
5901 Mavi Kartlı Vatandaşlara
Yurtdışı Borçlanma Hakkı
Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da
çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını
kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk
vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen
sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda
her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt
dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda
belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş
olması ve istekleri hâlinde, bu Kanun hükümlerine göre
sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir
3201 Yurtdışı Borçlanması
Yapanlarda İşe Giriş Tarihi
“Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde
Türk sigortasına girişinden önce âkit ülke sigortasına
girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul
edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki
sigortalılık sürelerini borçlananların âkit ülkede ilk defa
çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak
kabul edilir.”
Sigortalı Sayılmayanlar
• Ev hizmetlerinde çalışanlardan; Kanunun ek 9
uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında
sigortalı olanlar ile ücretle aynı kişi yanında ay
içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar
hariç
• Yabancılardan Türkiye’ye üç ayı geçmemek
üzere bir iş için gönderilen
5510/6.Md./1/c ve e bendleri
6552/40. Md
Yeraltı çalışanlarının Emekliliği ve
Malul ifadesi
• Yeraltında çalışanlarda aranan emeklilik
yaşı 55’den 50’ye düşürülmüştür.
• 28. Maddede yer alan Malul ibaresi ağır
engelli olarak değiştirilmiştir.
5510/28.Md./6 ve 8.fıkraları
6552/41. Md
Yeraltı çalışanlarının FHZ
• Yeraltında çalışanlarda; yıllık ücretli izin,
sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve
genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi
ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen
çalışma ve söz konusu işlerin risklerine
maruz kalma şartı aranmaz.
5510/40.Md./1. fıkra
6552/42. Md
Doğum Borçlanması
• Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık
izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b)
ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya
mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık
süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun
vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve
çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan
süreleri.
5510/41.Md./1 fıkra/a bendi
6552/43. Md
Yabancı Öğrencilerin GSS Bildirimi
• Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu
kararı ile burslandırılan uluslararası öğrencilerin
bildirimleri ise Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası
Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından
görevlendirilen kurum tarafından yapılır..
5510/61.Md./6 fıkra/
6552/44 Md
Tüp Bebek Uygulaması
• Deneme sayısı 2’den 3’e çıkarılmış
• Harp malulü aylığı alanlarda; son üç yılda diğer
yöntemlerden sonuç alamamış olma ve 5 yıl
sigortalılık süresi ile 900 gün şartı kaldırılmıştır.
• Tüp Bebek Uygulamasında Katılım Payı Oranları;
1. Deneme: %30’u,
2. Deneme: %25’u,
3. Deneme: %20’u,
5510/63.Md./1fıkra/e bendi
6552/45. Md
Kurumca Finansmanı Sağlanmayacak
Sağlık Hizmetleri
• Geleneksel,
tamamlayıcı,
alternatif
tıp
uygulamaları
• Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmet
sunucuları Kurumca belirlenen istisnalar hariç
olmak üzere ve Kurum mevzuatına uygun
olarak fatura edebilirler. Aksi takdirde, bu
faturalara ait tutarlar Kurumca karşılanmaz.”
5510/64.Md./1fıkra/b bendi
6552/46. Md
Yurtdışına Götürülen İşçilerin SPEK’i
• Normal çalışanlar için uygulanan Asgari ücretin
6,5 katı tavan uygulaması, Sosyal Güvenlik
sözleşmesi yapılmayan ülkelere götürülen Türk
işçiler için 01/10/2014 tarihinden itibaren 3 katı
olarak uygulanacak.
5510/82.Md./1.fıkra
6552/50. Md
Sigortalılarca ödenen Primlerde Fark
Prim Tespiti
• Sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya
yanıltıcı
beyanından
kaynaklanmaması
şartıyla,
sigortalılarca ödenen prim ve prime ilişkin borcun
noksan tahakkuk ettirildiğinin Kurumca sonradan tespit
edilmesi hâlinde tespit edilen fark prime ilişkin borç
aslına, tebliğ tarihinden itibaren 89 uncu maddenin ikinci
fıkrasına göre gecikme cezası ve gecikme zammı
uygulanır.
5510/88.Md./22.fıkra
6552/52. Md
Emekli Aylıklarında Hareketsiz İadeler
• Daha önce 6 ay süresince yatan emekliği
aylığını bankadan çekmeyen kişinin aylığı
gerekli kontrolleri yapmak üzere durdurulurken
bu süre 12 aya çıkarılmıştır.
Bu şekilde olanlar bir dilekçe ile
kurumumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.
5510/97.Md./4.fıkra
6552/53. Md
Hastane Faturalarının İncelenmesi
• Kurum Müfettişlerinin incelemelerinde sonradan
tazmini güç olan durumların tespitinde inceleme
tamamlanıncaya kadar 6 aylık ödemelerini
durdurma yetkisi,
• Süreli veya Süresiz fesih yetkisi verilmiştir.
5510/103.Md.
6552/54. Md
Ek-9 Ev Hizmetlerinde Çalışanların
Sigortalılığı 1Çalıştırıldıkları kişi yanında bir aylık çalışma süresi
10 günden fazla olanlar; (01/04/2015)
• Bunlar için 4/a sigortalıları için uygulanan hükümler uygulanır.
• Bildirimleri, örneği kurumca hazırlanan belgeyle bu kişileri
çalıştıranlar tarafından, çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar
yapılır.
• Süresinde yapılmayan bildirimler için 1 Asgari Ücret
Tutarında 102. maddeye istinaden İPC uygulanır.
5510/Ek-9.Md.
6552/55. Md
Ek-9 Ev Hizmetlerinde Çalışanların
Sigortalılığı 2Çalıştırıldıkları kişi yanında bir aylık çalışma süresi
10 günden az olanlar;
• Çalıştıranlarca çalışılan gün sayısına göre SPEK’in %2’si oranında
İşkazası ve Meslek Hastalığı primi ödenir.
• Çalıştıran ve Çalışanın imzalarıyla birlikte en geç çalışmanın geçtiği
ayın sonuna kadar yapılır.
• Adlarına prim ödenen kişiler isterlerse %32,5 oranında çalışmayı
takip eden ayın sonuna kadar Uzun vade primi ödeyebilirler. Bu
sürede ödenmeyen primin ödenme hakkı düşer.
5510/Ek-9.Md.
6552/55. Md
Ek-9 Ev Hizmetlerinde Çalışanların
Sigortalılığı 3-
Çalıştırıldıkları kişi yanında bir aylık çalışma süresi
10 günden az olanlar;
• Bu kapsamdakileri çalıştıranlar bu kanuna göre işveren sayılmazlar.
• Sigortalıların işkazasından yararlanabilmesi için olaydan en az 10
gün önce tescil edilmiş olması ve sigortalılığın sona ermemiş
olması gerekiyor.
• İşkazası durumunda; 5510/21. maddeye göre kusur oranı
araştırılmaz
• Sağlık yardımı için 30 gün prim ve 60 günden fazla borcu olmama
şartı aranır.
5510/Ek-9.Md.
6552/55. Md
Oda Kayıtlarına göre Silinen Hizmetler
• 1479 Sayılı kanuna tabi olanlardan; esnaf odalarındaki üye
kayıtlarının mevzuata uygun olmadığı için geçersiz sayılanlardan
22/03/1985 tarihinden sonraki prim borçlarını 31/12/2013’e kadar
ödemiş olmaları şartıyla başlangıç tarihinden itibaren geçerli
sayılacak,
• 2926 Sayılı kanuna tabi olanlardan; ilgili kurum ve kuruluş üye
kayıtlarının mevzuata uygun olmadığı için geçersiz sayılanlardan
31/12/2010 tarihine kadar geçen prim borçlarını 31/12/2013’e kadar
ödemiş olmaları şartıyla başlangıç tarihinden itibaren geçerli
sayılacak,
5510/Geçici 54.Md.
6552/58. Md
100 TL ve Altı Borç Terkini
• 506 sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine
ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2013
veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi,
işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para
cezası ile özel kanunlardaki hükme istinaden Kurumca 6183 sayılı
Kanun hükümlerine göre takip edilen eğitime katkı payı, özel işlem
vergisi ve damga vergisi borçlarından borç türü bazında borç
asılları toplamı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve
tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı gecikme cezası, gecikme
zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir
5510/Geçici 55.Md.
6552/59. Md
Disiplin cezası ile Memuriyetten çıkarılıp
af yolu ile göreve dönenlerin borçlanması
• 5510 sayılı yasanın geçici 44 maddesi ile sağlanan hakla dönme
yeterliliğine sahip olanlardan bu hakkını kullanmayanlara 3 ay
içinde müracaat etmeleri için yeni hak verilmiştir.
• geçici 51. Zorunlu Hizmet süresini tamamlamadığı için borç
yapılandırması hakkını kullanmayanlara 3 ay içinde müracaat
etmeleri için yeni hak verilmiştir.
5510/Geçici 56.Md.
6552/60. Md
Ticaret Sicil Müd. Tarafından Yap. Bil. ve
Ruhsat Bildirimleri ile İlgili İPC Affı
• Yukarıda sayılan birim ve işyerlerinin süresinde
yapmadığı bildirimlerden dolayı uygulanan
İPC’ler ilgili birimlerin 11/12/2014 tarihine kadar
bildirmesi halinde süresinde vermiş sayılır.
• Türkiye iş kurumu tarafından İşkur kursiyerleri
için süresinde vermediği belgeleri 11/03/2015
tarihine kadar bildirmesi süresinde vermiş sayılır.
5510/Geçici 57.Md.
6552/61. Md
Soma Mağdurlarına Verilen Haklar
• Ölenlerin Kuruma olan her türlü borcu silinir,
• Hak sahiplerine ölüm için gereken şartlar aranmadan
ölüm aylığı bağlanır,
• Anne veya babasına bağlanacak maaşta kişi başına
düşen gelir miktarı şartını aramaz,
• Ölenlerin, eşi veya çocuğu yoksa, kardeşlerinden biri
3713 sayılı kanun kapsamında kamu kurum ve
kuruluşlarına yerleştirilir.
5510/Geçici 59.Md.
6552/63. Md
İş Mahkemelerinin Yükünün Hafiflemesi
• 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından
kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları
nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak
üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat
edilmesi zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı
kalmak kaydıyla yapılan müracaata altmış gün içinde Kurumca
cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava
açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması
şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak
düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
5521/7.Md.
6552/64. Md
GSS Yapılandırması
•
Her ne şekilde olursa olsun 01/01/2012 tarihinden sonra sosyal güvencesi
olmayanların veya kısa bir süre boşluk olanların, bu dönemlerde sağlık
hizmetinden faydalanmamış olsa dahi zorunlu olarak GSS kapsamına
alınmışlardır.
• Bu nedenle 01/01/2012 tarihinden sonra Kaymakamlıklardaki Sosyal
Yardımlaşma Vakıflarına GELİR TESTİ için müracaat etmemişlerse en geç
6 ay içinde Müracaat etmeleri gerekmektedir.
• Elde edilecek Gelir Testi Sonucu; kişinin ilk tescil tarihinden itibaren
uygulanacaktır.
• 0: C-1 (Yeşil Kart) Ücretsiz
• 1: g-1= 45.36
• 2: g-2= 136.08
• 3: g-3= 272.16
5510/Geçici 53.Md.
6552/57. Md
2. Bölüm
6552 Sayılı Torba Kanundaki
Yapılandırmanın Detayları
Kurum Alacaklarının Yapılandırması 130 Nisan 2014 ve öncesi döneme ait borçlardan 11/09/2014 tarihinden önce
tahakkuk eden;
• Sigorta primi,
• Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılığı
• İşsizlik sigortası Primi
• SGDP
• İsteğe BağlıPrimi
• Topluluk sigortası Primi
• Damga, Özel İşlem vergileri ve Eğitime Katkı Payı
• Eksik İşçilik Miktarı
• GSS primi
• 5335’e göre aylığı geri istenenler
5510/Geçici 60.Md.
6552/81. Md
Kurum Alacaklarının Yapılandırması 230 Nisan 2014 ve öncesi dönemde işlenmiş fiillerden dolayı uygulanan
İPC’lerden (31/12/2014’e kadar tebliğ edilen) bu maddede belirtilen süre ve
şekilde ödemesi halinde asıllarının %50’sinden vaz geçilir.
•
ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı 11/09/2014
tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi
hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi
ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
• 01/10/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında başvurmak ve 02/02/2015
tarihine kadar ilk taksiti veya peşinatı ödemek şartıyla yararlanır.
• GSS borçları için; 01/10/2014-30/04/2015 Tarihleri arasında başvurmak
ve 01/06/2015 tarihine kadar ilk taksiti veya peşinatı ödemek şartıyla
yararlanır.
5510/Geçici 60.Md.
6552/81. Md
Taksit Sayısı
Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
• 1) Altı eşit taksit için (1,05),
1000 *1,05=1050
• 2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
1000 *1,07=1070
• 3) On iki eşit taksit için (1,10),
1000 *1,10=1100
• 4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
1000 *1,15=1150
• katsayısıile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle
ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde
hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih
ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen
süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili
katsayıya göre düzeltilir.
5510/Geçici 60.Md.
6552/81. Md
4-b İhya
•
1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olup ta ilgili kanunları gereği
sigortalılıkları durdurulanlardan 01/10/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında
başvurmak ve 02/02/2015 tarihine kadar tamamını ödemek şartıyla
yararlanır.
5510/Geçici 60.Md.
6552/81. Md
Yapılandırmanın Bozulma Nedenleri
•
•
•
•
•
Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm
alacakları tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın
bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri
hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan
taksitlerini ödeme haklarını kaybederler
Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar
yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz
Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen
şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun
yollarına başvurmamaları şarttır.
Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapılan
ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.
5510/Geçici 60.Md.
6552/81. Md
3. Bölüm
4857 Sayılı İş Kanundaki ve İşçi ve
İşverenlerimizi Doğrudan İlgilendiren
Diğer Değişikliklere Yüzeysel Bir Bakış
ilk Açılışa İstinaden Tutulan Teftiş
Raporuna İtiraz Süresi
• MADDE 1 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“altı iş günü” ibareleri “otuz iş günü” şeklinde, aynı
fıkranın beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
• “İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama
usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece
verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde
kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara
karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve
mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına
başvurulması zorunludur.
Yeraltı Çalışanlarının Sözleşme Feshi
İşverenin işçi sözleşmesini fesh etmesi halinde
işçilerin elde edecekleri bazı hakların verilmesinde
aranan asgari altı ay çalışma mecburiyeti yeraltında
çalışanlarda aranmaz. (4857 /18.md.)
Alt İşveren İşçilerinin Ücretleri
“İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların
işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin
başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol
etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak
edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına
yatırmakla yükümlüdür.”
Önceden isterse idi şimdi zorunlu hale geldi
Yeraltı Çalışanlarının Fazla Çalışması
“Bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâller dışında
yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma
yaptırılamaz.
Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, bu Kanunun 42 nci ve
43 üncü maddelerinde sayılan hâllerde haftalık otuz altı saati aşan
her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma
ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak
üzere arttırılması suretiyle ödenir.”
•
Zorunlu ve olağanüstü haller haricinde fazla
çalışma yaptırılamaz, bu durumlarda da saatlik ücreti
%100’den az olmamak üzere arttırılır.
Yeraltı Çalışanlarının Yıllık İzinleri
“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin
süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”
Alt İşveren İşçilerinin Yıllık İzinleri
“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde
aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli
izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate
alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından
çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin
sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve
ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise
altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt
belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle
yükümlüdür.”
Yeraltı Çalışanlarının Haftalık ve
Günlük Çalışma Saatleri
“Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki
çalışma süresi; haftada en çok 36 saat olup günlük 6
saatten fazla olamaz.”
Kamuda Taşeron İşçisi Kıdem
Tazminatı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler
tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları;
• Aynı kurumda devam edenlerinki ilgili kamu Kurumu,
• Aynı işveren farklı kamu kurumu olanlarda son kamu
kurumu,
• Kamuda çalışmış sözleşme sonunda kişi aynı
taşeron firmada çalışmaya devam etmiş sonra
hizmet akdi sona ermiş ise; kamuda çalıştığı döneme
ait kısmı son kamu kurumu, tarafından kıdem
tazminatları ödenir.
Linyit ve Taşkömürü işçilerinin
Ücretleri
Bu Kanunun (3213) 2 nci maddesinde sayılan 4. Grup
madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan
işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek ücret
miktarı 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca
belirlenen asgari ücretin iki katından az olamaz.”
Kamuda Taşeron İşçi Alım
Sözleşmeleri
“Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62
nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında
olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet
alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin
niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu
hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst
yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.”
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununda İstisna
Denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası
seyrüsefer hâlleri
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununda İşverene Uzmanlık Yetkisi
6331 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “işyeri
hekimi ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “on ve daha fazla çalışanı olan çok
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde” ibaresi; bendin sonuna “Belirlenen niteliklere ve
gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az
tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili
tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla
işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.” cümlesi ve maddeye aşağıdaki fıkra
•
eklenmiştir.
“(4) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin
belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981
tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde
olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil
edilmez.”
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununa İstinaden Sağlık Raporu
“Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık
raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı
bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet
sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.”
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanun
•
•
Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi
öngörülmedikçe ve 11/4/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş
olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 4/4/2013 tarihli ve 6458
sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem
ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl
ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan
yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilir.
Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesinde belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan
yararlanırlar.
Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin talebiyle ya da 6458 sayılı
Kanunun 45 inci maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin iptalini
gerektiren hâllerde iptal edilir.
Kapanış
• Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Gerek Torba
Kanun gerekse Kurumumuz mevzuat, iş ve işlemleri ile ilgili sormak
veya söylemek istediğiniz bir konu varsa söz sizde, buyrun. Ancak,
mümkünse iş kanunu ile ilgili olanları (Başka kurumların hizmet
alanlarına girmemek adına) sormaz veya özel görüşmelerde
sorarsanız daha iyi olur.
İletişim Bilgileri:
Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü;
Tel: 214 18 06
Fax: 214 36 80
www.muglasgk.gov.tr
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
342 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content