close

Enter

Log in using OpenID

ÇOCUK BAKIM YURTLARI ve GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIMI

embedDownload
TÜRKKIZILAYI
1868
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
EM ZİRM E O D A SI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ
H İZM ETİ ALINACAKTIR
1- Türk Kızılayı tarafından emzirme odası, çocuk bakım yurtları ve gündüz bakımevi hizmet alımı
kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
2. Firmalar, teklif ettikleri bir yıllık toplam bedelin en az %3’ü nispetindeki
teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
geçici teminatı '
3- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Alımediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No:8 Üsküdar / İSTANBUL”
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilav.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4- Firmaların ihale zarflarını en geç 20.11.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari
İşler Evrak Birimine vermiş / gönderiş olmaları gerekmektedir.
5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21.11,2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz
Toplantı Salonunda açılacakta.
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi ve Etimesgut Yerleşkesinde görev yapan
kadın personelin 0-72 ay arasındaki çocuklarının , mevzuatlar çerçevesinde çocuk bakım gereklerine uygun
olarak bakım ve eğitimlerinin sağlanması amacıyla yurt / çocıık bakım yurdu/ kreş / gündüz bakımevi vb.
hizmeti Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
•
•
•
•
Satın alınacak hizmete ilişkin özellikler ekli teknik şartnam ede gösterilmiş olup; eldi Teknik
Şartnam e işbu idari şartnam enin ayrılmaz bir cüzünü teşkil eder.
Teknik Şartnameye uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.
TÜRK
KIZILAYI’NA BAĞLI İŞYERİNDE 0-24 AYLIK, 24-72 A Y L IK YURDA
V ERİLEBİLECEK ÇOCUK SAYISI YENİ DOĞUMLAR, A İLELERİN BİREYSEL
TERC İH LER İ VB. NEDENLERLE DEĞİŞEBİLECEKTİR. TAHMİNİ Ç O CU K SAYILARI
AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLM İŞTİR.
ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ H İZM ET ALIM I KESİNTİSİZ OLARAK 1 Y IL SÜREYLE
H ER BİR ÇOCUK İÇİN AYLIK SABİT BEDELLE YAPILACAKTIR.
İŞYERİ
GENEL
MÜDÜRLÜK
ETİMESGUT
YERLEŞKESİ
0-24 AYLIK
ÇOCUK SAYISI
24-72 AYLIK
Ç O C U K SAYISI
ANKARA
6
22
ANKARA
15
24
ANKARA
9
15
ADRES
ATAÇ 1 SOKAK NO:32
YENİŞEHİR
TÜRK KIZILAYI
CADDESİ NO:l
KAYMAKAM EVİ YANI
ETİMESGUT
ORTA ANADOLU
MAMAK CADDESİ
BÖLGE KAN
NO: 10 DİKİMEVİ
MERKEZİ
İL
MADDE 2: İHALEYE GİREBİLM E ŞARTLARI
İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A. Türkiye’deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)
B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde alınmış)
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yılı içinde alınmış tescil belgesi,
c) Ortak girişim olması durumunda ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya
(b) bentlerindeki esaslara göre alacakları belgeler ile Ortak Girişim Belgesi
C. İmza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
1
c); Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya
(b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
aletnamelcri
1). İstekliler adnıa vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kil
ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi,
E. Diğer Belgeler
kin son
. a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına, ortaklıkları^
'İv i ; .
durumunu gösterir) .
edildiği
b)
İdari, Teknik Şartnamelerin ve eklerinin okunu p ine elendiği,' b li t ii iı hi
anlamım taşım ak üzere kaşeli ve imzalı İdari ve Teknik Şartname,
e) Şartnam e Almdı Makbuzu
d) TEK NİK ŞARTNAMEDE İSTENEN BELGE.
e) Vergi Levhası fotokopisi
f) Firm anın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütnam e (Firm a
yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanmış olarak)
F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanan “Ortak Girişim Beyannamesi55 (İş
ortaklığının her bir ortağı tarafından A-B-C-D-E.a.d.e bentlerinde yer alan belgelerin ayıı ayrı sunulması
zorunludur.)
G. Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
H. Bu Şartnamenin 4. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi,
•
İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, ııüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firm a kaşesini
yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirk ü leri ile birlikte
ibraz edilecektir.
• İH A LEYE KATILAN YETK İLİ K İŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İM ZA
SİRKÜLERİNİ DE BERABER G ETİRECEKTİR.
•
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan her bir isteklinin yetkilisi veya
ortak girişimi oluşturan istekliler adma vekaleti bulunan kişi/kişiîeı* ihaleye iştirak edecektir.
• İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELERİN ŞARTNAMEDEKİ SIRAYA G ÖRE
DÜZENLENM ELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMASI G EREK M EK TED İR .
MADDE 3: İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR
Aşağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kişilerin
ortakları, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adma ve bu kişilerin pay oranına bakılmaksızın ortağı
olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süresi sonuna kadar
katılamazlar. (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sorumludur)
a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve
kardeşleri,
b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri,
c) İşbu şartnamenin 17. ve 18. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk
Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar,
d) İşbu şartnamenin 17. ve 18. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı
mensupları ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek
görülmeksizin) bir yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler.
e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılamazlar.
f) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların
bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı 5nın gayrimenkulleıinden kiracı olarak yararlanamaz,
bunları satın alamaz.
g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların
bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide
bulunamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale
yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
2
MADDE 4: İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI
: İhale dosyalan,1aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
4.1, “ 1” numaralı zarfın içerisine İdari Şartname madde 2 ’deki “İhaleye G ireb ilm jfŞ a^ n ” isteıîS^ belgeler
konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine “İhale İdari Belgeleri” ]
l'IUMA ADI VE ADRESİ
. .-^.vh'AVm .:
f ».IHM«
VL A i^ a f^ O Ö ^ Z A R F /
T î M Z İ I ^ E ® D Â S r / Ç O C ü K 'B Â K I M Y U R f D Â M V E ',' ;' ' ' Â ^ » ' iv ^ :i" '
fiİTNnÜZ
HİZMETİ
GUNDUZ BAKIMEVİ HİZM
ETİ ALIM İHALESİ
“İH A LE İDARİ VE TEKNİK BELG ELERİ” ZARFI
^:
NtÎöO
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kurulu Başkanlığına
ANKARA
4.2 T E K L İF MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE “T E K L İF MEKTUBU
ZARFI” İBARESİ YAZILACAK. TEMİNAT MEKTUBU AYRI BİR ZARFA KONULUP ÜZERİNE
»TEMİNAT MEKTUBU ZARFI” İBARESİ YAZILARAK TEK LİF MEKTUBU ZA RFI İLE
TEM İNAT MEKTUBU ZARFI TEK BÜYÜK BİR ZARFIN İÇİN E KONULARAK ZA RFIN ÜZERİNE
»TEKLİF VE TEMİNAT MEKTUBU” İBARESİ YAZILACAKTIR.
FİRM A ADI VE ADRESİ
EM ZİRM E ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE
GÜNDÜZ BAKIMEVİ H İZM ETİ ALIM İHALESİ
»FİYAT TE K LİF MEKTUBU VE TEM İNAT” ZARFI
2 NOLU ZA R FI
TÜRK KIZILA YI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kurulu Başkanlığına
ANKARA
4.1. ve 4.2 maddelerine göre hazırlanan 2 zarf, 20/11/2014 tarih saat 10:30’a kadar “Ataç 1 Sokak No:32
Yenişehir/ANKARA” adresindeki Türk Kızılayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde
verilecek/gönderilecek ve 2 ayrı evrak num arası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin
sorumluluğu istekliye aittir. Son teklif verme saatinden soma (20/11/2014 saat 10:30), aynı gün mesai saati
içerisinde gelen ihale dosyalarını değerlendirmeye alıp almamaya İhale Kurulu yetkilidir.
4.2. Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini (20/11/2014 saat 10:30)
ileri bir tarihe erteleyebilir, Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif
_____ verme tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli kalır.
4.3. İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1. VE 4.2. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEK Lİ AÇIKLANAN
İK İ ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE İSTEK Lİ İH A L E DIŞI
BIRAKILACAKTIR.
4.4. Teklif mektubunda İdari-Teknik Şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği
belirtilecek ve teklif edilen fiyat, rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.
*
ALTERNATİF TEK LİFLER KABUL EDİLM EYECEKTİR.
•
TE K L İFL E R EKTE YER ALAN TEK LİF MEKTUBU ÖRNEĞİNE G Ö R E ÇOCUK
SAYISININ TAMAMINA TE K LİF VERM EK KAYDIYLA;
1- TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜK İÇİN 0-24 AYLIK,
2- TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜK İÇİN 24-72 AYLIK,
3- TÜRK KIZILAYI ETİM ESGUT YERLEŞİLESİ İÇİN 0-24 AYLIK,
4- TÜRK KIZILAYI ETİM ESG UT YERLEŞKESİ İÇİN 24-72 AYLIK,
5- TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU BÖLGE KAN M ERKEZİ İÇİN 0-24 A Y LIK ,
3
6- TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU BÖLGE KAN M ERKEZİ İÇİN 24-72 AYLIK,
tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır.
MADDE 5: TEKLİFLERİN G EÇERLİLİK SÜRESİ
Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 90 takvim günü geçerli olacaktır. İhaleyi
kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak sözleşme süresi esas
alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirli
bir süre için uzatmalarını isteyebilir. Türk Kızılayı’mn uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya
faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kızılayı tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu
yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla Türk Kızılayı’na bildirmek zorundadır.
Bu durumda geçici teminatı iade edilir. Türk Kızılayı’nın uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici
teminatın geçerlilik süresini Türk Kızılayı’nca istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde
herhangi bir değişiklik yapamaz.
MADDE 6: TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk parası
b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye’de kumlan mevduat bankalar veya katılım
bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. G E Ç İC İ TEM İN A T
M EKTUPLARININ 120 TAKVİM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUMUNDA S Ö Z KONUSU
TE K L İFL ER DEĞERLENDİRİLM EYECEKTİR, Kesin teminatlar ise, sözleşme süresinin 5 yıldan az
olduğu işlerde, sözleşme süresinin 2 katı süreli, sözleşme süresinin 5 yıldan fazla olduğu işlerde ise, sözleşme
süresi +5 yıl süreli olmalıdır. Yapım, baknn-onarım işlerinde kesin teminatın süresi, sözleşme süresi +10 yıl
olmalıdır. Sözleşmede garanti süresi varsa kesin teminatın süresi garanti süresinin sonuna kadar olacaktır.
Garanti süresinde kesin teminat tutan, yarışma indirilebilir.
(Yurtdışı bankalardan alınmış teminat
mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
d) Konveıtible yabancı paralar (Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı)
B. Tem inatların Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar
Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesi T R 54 0001 0025 3239
0090 2689 69 IBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar
Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR27 0001 0025 3239 0090 2689 70 IBAN numaralı USD hesabına veya TR97
0001 0025 3239 0090 2689 71 numaralı EURO hesabına yatırılır.
C. Geçici Tem inat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte, teklif ettikleri 1 yıllık toplam bedelin en az % 3 ’îi
nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, T ü rk Kızılayı K am u İhale
K anunlarına tabii olmadığından EK TE YER ALAN GEÇİCİ TEM İNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE
GÖRE VERİLECEK TİR. Teminatların % 3’ten az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat
bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar)
Türk Kızılayı’nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki isteklilerin
teminatları ihaleden sonra iade edilir.
4
, İsteklilerin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat m iktarı ortaklık oranm urveya işin
uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan ^ İ ^ iy ^ B h îJ ıa ç i
tarafından karşılanabilir,
v
D.
Kesin Teminat: İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazıhj
müteakip 5 iş günü içinde ihale bedelinin % 6’sma tekabül eden miktarda teminat alınır.
■; Satıcı tarafındaki herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riâyet edi 1ınedigiialcdirde5jT
i*.
^’köşidesihe-v^İiiiiKÖİÂ-'istihsâline';mahal öhnaköizın akdi":fesihJetfn ey rf^ ^ t^ iîiâÎrîrat11 c a y ö S ^ ^ ^ ^ j j i « i i ’;'-*
Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğerlîM^aklarına
da el koyar.
Taalıhüdiin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan soma kesin
teminat geri verilir. Türk Kızılayı *na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz,
İhale üzerinde bırakılan İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplanı kesin tem inat m iktarı
ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısım larına verilen teklif tutanaklarına bakılm aksızın
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
MADDE 7; TEK LİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLM ESİ
20/11/2014 günü saat 10:30’a kadar isteklilerce İdari İşler Birimi/Evrak Seıvisine teslim edilen 2 adet
zarftan 1 Nolu zarflar Lojistik D irektörlüğü tarafından açılacak, isteklilerin ihaleye giriş evrakları
incelenecektir. 1 No Tu zarfların açılması ve incelenmesi aşamasına istekliler iştirak etmeyecektir.
İhale giriş evrakları uygun bulunmayan isteklilerin 2 Nolu zarfları iade edilecek olup, ihaleye giriş
evrakları tam olan isteklilerin fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No’lu Z arfları ise, 21/11/2014 tarih saat
14:30‘da firma temsilcilerinin huzurunda açılacak, HER BİR M ERK EZ İÇİN EN UCUZ FİY A TI VERM İŞ
OLAN İL K BEŞ İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE (21/11/2014 Saat: 14:30) A C IK
EKSİLTM E YAPILACAKTIR,
Açık eksiltmeden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler.
Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla
Türk Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks
ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin
verilmeyecektir.
İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede lıazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği
fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder.
(1 No’lıı zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması duru m u n d a 2 No’lu
zarfın açılmasına k ad ar geçen süre zarfında eksikliklerin tam am lattırılm asına ve teklifin açılmasına
İhale K urulu k a ra r verecektir. İhale K urulunun k ararı doğrultusunda, ihale evrakı eksik, usulüne veya
yeterli olmayan isteldilerin teldif ve tem inatlarının bulunduğu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra
açılmadan iade edilecektir.)
MADDE 8: İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce,
değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan soma teklifin kabul edildiği faksla
tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir.
İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ
tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan soma imzalar. İsteklinin, sözleşmenin imza
aşam asında ihale tarihi itibariyle kamu ihalelerinden yasaklı olmaması gerekmekte olup, isteldi sözleşme
aşamasında bu hususla ilgili taahhütnam e verecektir. Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı Türk
Kızılayı’ııca irat kaydedilir.
Ancak, bir garanti süresini içermeyen mal ve hizmet alımlarında, sözleşmeye davet yazısının tebliğ
talihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname
vererek, söz konusu malzemeyi, müteakip 10 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme yapmaksızın
5
şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. Budununda İdari Şartname ve ekleri sÖ/Feşme yeriffe^kabul
edilecektir.
: : v. :
v :::
Birinci uygün teklif sahibinin istenen kati teminatı Vermemesi veya. sÖzleşine i m s j p Î ^
Türk Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin, teminatını irat kaydedecek ve ikinci uy&pîîÎeiyff smııbini avrıi
şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibi de kati teminatı verYhemesi'veya sözleşme
imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçün^^efclİT.salItibin^ynı .
.çd^feile0©fetiı%%:Öçöix<;1üviUygw>rytel^fc5aliifeiı^^-M^^
^
^özl)e^hieM in2iâlam ^âsi dürumühdâ bü isteM ifii’n 'de g e ç id ;,teffımati M t kaydĞ dilecöktir^h;^:v"
>V- ■
^^
* ? '•'
1Av;ıv;
MADDE 9: TESLİM MÜDDETİ VE YERİ
Yüklenici, 16.08.2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Gebe ve Emziren Kadınların
Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde ve hukuki
kurallara uymak suretiyle iş bu şartnamede belirtilen şekilde emzirme odası ve çocuk bakım yurtlarına ait
yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.
İş bu şartname ve eki olan Teknik Şartname kapsamında atıf yapılan yönetmelikler ve konuya ilişkin
mevzuatlarda yapılacak tüm değişikliklerin yerine getirilmesinden yurt/çocuk bakım yurdu/kreş/gündüz
bakımevi vb. sorumludur.
Süt iznini mesaiden erken çıkmak suretiyle kullanan anneler hariç mesai saatleri içinde süt iznini
kullanmak isteyen annelerin tek seferde toplu olarak yurt/çocuk bakım yurdu/kreş/gündüz bakımevi v.b. ‘ne
ulaşımları aşağıdaki tabloda belirtilen adreslerden almarak , tekrar ilgili adreslere bırakılmaları Yüklenici
tarafından sağlanacaktır. Bu lıizmet için yuıt/çocuk bakım yurdu/kreş/gündüz bakımevi ayrıca bir bedel talep
edemeyecektir. .......
Yüklenici çocukların madde l ’de verilen tabloda adresleri bulunan iş yerlerinden sabah ( Genel
Müdürlük ve Etimesgut Yerleşkesinde saat 09:00’da Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinde saat 08:30’da)
alınarak, akşam (Genel Müdürlük ve Etimesgut Yerleşkesinde saat 18:00’da , Orta Anadolu Bölge Kan
Merkezinde 17:305da) bırakılması işini servisle sağlayacaktır.
Yüklenici, servis aracının iç düzenini sağlamakla, çocukların servise inme ve binmeleri sırasında
yardımcı olmak üzere serviste bir personel bulundurmakla sorumludur.
Servis araçlarının Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne uygun olması gerekmektedir.
Çocukların taşınması esnasında tüm sorumluluk ve maliyet yuıt/çocuk bakım yurdu/kreş/gündüz
bakımevine aittir.
Türk Kızılayı mesai saatleri değişmesi durumunda servis saatlerim değiştirmeye yetkilidir.
Çocukların güzdüz bakımı sırasında her tür güvenlik tedbirleri yüklenici tarafından temin edilecektir.
Taşım a servis maliyeti Yükleniciye aittir.
Hizmetin başlama tarihi sözleşme aşamasında belirlenecektir.
İŞYERİ
ADRES
İL
0-12 AYLIK
Ç O C U K SAYISI
GENEL MÜDÜRLÜK
ATAÇ 1 SOKAK NO:32
YENİŞEHİR
ANKARA
-
ETİMESGUT
YERLEŞKESİ
TÜRK KIZILAYI CADDESİ
NO:l KAYMAKAM EVİ YANI
ETİMESGUT
ANKARA
5
ORTA ANADOLU
BÖLGE KAN
MERKEZİ
MAMAK CADDESİ NO: 10
DİKİMEVİ
ANKARA
7
6
t
. ■ ■
MADDE 10: GECİKM E TAZMİNATI
'
10.1
Söz konusu hizmetlerin başlama tarihleri sözleşmede belirtilecek olup, belirtile!
başlanmadığı takdirde her bir merkezin beher gecikme günü için 250,00 TL gec^
olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılayı gecikme
si xı ■:,!; .■beheivgünMçiii^SÛÖ¿00..Tl;’ye- çıkaılaçaktiıi Söz;konuşu;^geciknx$deüı;(lql^yrk
ivj
'. ^T^sihMlc :bil cüm le'zarâr ve ziyaııı^^teın-ekt^veya'iiesliM^'dilni'etti^ bfa^V'hlziheti^îirffî^^ni'^'Vev'
hesabına üçüncü şahıslardan teminde serbest olacaktır. T ürk Kızılayı bu durum u yükleniciye yazılı
olarak bildirecek olup bildirim yapılmadığı takdirde cezalı süreyi uzatmış kab u l edilecektir.
Uzatılan cezai süreyi (500,00 T L ’ye çıkartılarak ceza uygulanan süre) belirlemekte T ü rk Kızılayı
yetkilidir. Gecikme süresi cezalı süre verilse bile hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününü geçemez.
Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya hizmet bedelim
geçemez, Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet bedelini
aştığı takdirde veya 60 (altmış) takvim günlük süreden hangisi erken gerçekleşirse ona göre fesih ile ilgili
işlemler uygulanır.
10.2. Sözleşmenin feshi halinde, teslim edilmeyen hizmetin yüklenici nam ve hesabına ihalede en düşük fiyat
veren ikinci firmadan, ikinci firmanın kabul etmemesi durumunda 3. Şahıslardan temininde Tük Kızılayı
serbest olacaktır. Temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkı ile masraflar yekunu da sözleşmesi fesh edilen
yükleniciden alınır. Bu hususlardan dolayı yüklenici herhangi bir ad altında hiçbir talepte bulunamaz.
10.3 Türk Kızılayı bundan dolayı yapacağı masraflar ile fiyat farkım teminat mektubu karşılamadığı takdirde,
farkı talep vukuunda yüklenici derhal ve defaten Türk Kızılayı’na ödeyecektir.
10.4 Yetkili merciler tarafından tevsik edilmek kaydıyla, yasal grevler, ayaklanma, harp hali, yangın, sel ve
deprem hariç hiçbir mücbir sebep tanınmayacaktır. Yasaî grevlerde önceden haber verilecektir.
10.5 Söz konusu hizmetler, firma tarafından teknik şartnameye uygun olarak yerine getirilmediği takdirde,
Muayene Komisyonu tarafından durum tespit edilerek tutanak altına aîımnak suretiyle ilgili merkezin söz
konusu aya ait hizmet bedelinin Muayene Komisyonu tarafından belirlenen oranında (en fazla ilgili
merkeze ait aylık hizmet bedelinin % 10’u) ceza kesilecektir. Sözleşmenin feshi halinde teslim edilmiş olan
hizmetin bedelini ödeyip Ödememede Türk Kızılayı tamamen serbesttir ve bundan dolayı meydana gelecek
zarardan firma mesuldür.
MADDE 11: MUAYENE VE KABUL
•
Satm alınacak hizmetin muayene ve kontrolü, Türk Kızılayı’mn belirleyeceği koşullar dahilinde
yapılacaktır. Lüzumu halinde, Türk Kızılayı’nca uygun görülecek başka kişi, kurum ve kuruluşlara da muayene
yaptırılabilecek olup, tüm muayene masrafları yükleniciye ait olacaktır.
•
Somadan ve bir yıl içerisinde meydana gelebilecek ayıplardan dolayı, yüklenicinin mesuliyeti devam
eder.
•
Yüklenici firma veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde muayeneler sonunda tanzim
edilen raporu aynen kabul etmiş sayılır.
•
Muayene sırasında teslim edilen mal ve hizmetle ilgili tasarım ve üretim hataları nedeniyle meydana
gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
•
Muayene edilecek malzemelerin, muayenenin yapılacağı yerde Türk Kızılayı tarafından yetkili kılınan
mal sorumlularına “Tesellüm/İrsaliye” belgesi ile teslim edilecek ve muhafaza altına alınacaktır.
•
Satm alınacak malzemelerin her partisi için aynı işlem uygulanır.
MADDE 12: ÖDEME SEKLİ
Kreşe devam eden çocukların aylık yoklama çizelgeleri, görevli personelin imzasının da olduğu bir rapor
şeklinde yüklenici tarafından düzenlenerek takip eden ayın ilk iş günü idareye sunulacaktır. Yurt/Çocuk Bakım
Yurdu/Kreş/Güııdüz Bakımevi, aylık fiili gerçekleşmeyi dikkate alarak takip eden ayın ilk iş günü faturayı
kesecek, yükleniciye bildirilen adreste bıüuııan Türk Kızılayı iş yerine ulaştırılacaktır. Türk Kızılayı işyeri
7
■ faturanın kesildiği ay içerisinde, Türk Kızıîayına ait bir heyet tarafından yapılan ın u ^ en ^ ^l^ ib en ^ıy g u n
bulunduğu takdirde kontrol vizesine müteakip en geç 1 ay içerisinde ödemeyi g e rç e k l^ ^ e e ^ tiı;
BU İŞ İÇİN AVANS VERİLMEZ.
flrf ‘
MADDE 13: FİYAT FARKI
Jstekİi;:ilıale;taiifyindett şönra^gerek taahhüt süresi^içiıtde^7ğerekse^î^çMr> s e b ^ le M ^ # fl^ u u z a tila n i4 (;
l^âtiieî'lçiA'der^iTâahhÖdüh’i tamamen^ifasına katlaPwöı^iierö'’z â ı^ yapi]ma^iv:V ^a yeiu ^erğilei^4VS- re^ h iler'^
konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek fiyat
farkı ve sair taleplerde bulunamaz.
Şartname kapsamındaki hizmet alımı kesintisiz olarak 1 yıl süreyle her bir çocuk için aylık sabit bedelle
yapılacaktır. Türk Kızılayı herhangi bir nedenle fiyat farkı ödemeyecektir.
MADDE 14: V E R G İ RESİM VE DİĞER MASRAFLAR
Teklif verenlerin ihaleye kadar yaptıkları masraflardan Türk Kızılayı mesul değildir. Ayrıca bu ihalenin
yapılmasından ve sözleşmenin akdinden mütevellit her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
MADDE 15: TÜRK K IZILA Y I’NIN YETKİSİ
Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabii olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta
ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, eksiltmelerde uygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir.
MADDE 16: M ÜTEFERRİK HÜKÜMLER
a) T ü rk Kızılayı’nca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 iş güııü öncesine k a d a r tüm
isteklilere yazılı bildirim de bulunm ak kaydıyla şartnam e esaslarında değişildik yapılabilir.
b) Sözleşme düzenlenmesine gerek duyulmayan hallerde işbu şartname ve ekleri sözleşme yerine geçer.
c) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir.
d) İdari ve Teknik Şartnamelere uygun olmayan teklif verilemeyecektir.
e) İdari ve Teknik Şartname bir bütün olup, iki şartname arasındaki farklılıklarda Türk Kızılayı lehine olan
hüküm esas alınacaktır,
f) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir.
g) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz.
h) TÜRK KIZILA Y I’NCA, İHALE VE SÖZLEŞM E SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN
İSTEK LİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TA LEP
EDİLM EYECEKTİR.
i) İstekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve İdari Şartnam elere ait değişildik taleplerini en geç ihale
tarihinden 7 İS GÜNÜ öncesine kadar yazılı olarak T ü rk Kızılayı’na bildirecek olup, bu tarihten sonra
yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır.
j) İstekliler tarafından satın alman şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal edilerek
tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan isteklilere ücretsiz
olarak verilir.
MADDE 17: İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla
ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddiite düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek
veya teşvik etmek,
c) Rekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
8
e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve t^
belirtileri şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif yerilmesi hi
söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabul etıneınek||ğ'çf
f) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliğTOjr^i]^6d(
başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek v ^ ^ ^ iç e ria ş ili|
etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi,
.:g)y,;İşbAL‘;şartniamenMv3,i:maddesiîiderihaleye:<:kat'ilaftiayacağa'.be^^
" k) ’• ‘Kuruluşıthitüzel -kişili ğihe, ■■hef kademe’-yöneti ci ve Çalı’şânlarıMri1maiieviv‘şöhsi*yet ine' Rb® ette'bıîlühnYâk\ :vf
i) İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan sonra, sözlü veya yazılı olarak daha düşük fiyat vereceğini iddia
ederek İhalenin sürecini sekteye uğratmaya çalışmak,
İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili
Cumhuriyet Savcılığına 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
MADDE 18: İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI
a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun zararına kullanmak,
b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokumam ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine
getirmemek,
c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak,
d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve
mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek,
e) Türk Kızılay’ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi, şahsiyetine hakarette
bulunmak,
f) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve
sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, bir yıl süre ile ihalelere katılımları
yasaklanır. Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
MADDE 19: DEVİR VE TEM LİK
İstekliler işbu şartnam eden doğan sorum luluklarını T ürk Kızılayı’mıı yazıh m uvaffakatı
olmaksızın tam am en veya kısmen b ir başkasına devir, alacaklarını temlik ve ciro edemezler.
MADDE 20: İHTİLAFLARIN HALLİ
İşbu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü
ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Ankara
Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
9
TÜRK K IZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ........................................................................................(ihale konusu)
işiııe istekli sıfatıyla katılacak olan...........................................................................(istekli adı) mn ihale
hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan
........................................................................................ .........(Y alnız/................................................... )
m
................................. .
(Banka adi) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir
kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek
kalmaksızın ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve
kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin
Kuronumuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait
kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi ......................... (Banka adı) ’mn imza atmaya yetkili temsilcisi ve
sorumlusu sıfatıyla v e ................................ (Banka adı) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu.........................tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde
tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
Banka Adı/Şubesi
Yetkili İsim/İmz
NOT:
1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantileriııe dayanılarak verilecek
mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın
kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak
verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.
2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi
durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir.
3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat
mektubunun sonuna “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihindeki
T.C.M.B. Döviz Satış Kum üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.
10
müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve
bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık
sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek T ü rk Kızılayı’na verilecektir. îş
ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı] ‘ dır.
Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, T ü rk Kızılayı tarafından pilot
ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, vermiş olduğumuz müşterek teklif
neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve
akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın,
ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, pilot ortak ya da temsilcisinin ortaklığımız
nam ve hesabına ihalelere girmeye, pey ileri sürmeye tam yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak
sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza
yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş
sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir
kaydı hususlarında T ü rk Kızılayı’mn yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş
ortaklığına dahil ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı,.tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı
bir cezaya mahkum olması veya dağılması ve/veya pilot ya da ortak şirketin herhangi bir nedenden dolayı tüzel
kişiliğinin sona ermesi gibi durumlarda, pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da
dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve
taaîılıüt ederiz,
O rtaklık
O rtağının adı ve soyadı/ticaret
Sıra
Tebligat adresi
oranı
No
unvanı
D
2)
3)
...)
n)
PİLO T ORTAK
ÖZEL ORTAK
ÖZEL ORTAK
ÖZEL ORTAK
ÖZEL O RTA K
İm za
İmza
İmza
İmza
İm za
11
TÜRK KIZI LAYI GENEL MUDURLUGU
İHALE KURULU BAŞKANLIĞIMA
21/11/2014
Türk Kızılayı tarafından yapılacak olan Emzirme Odası, Çocuk Bakım Yurtlan ve Giindiiz Bakımevi
Hizmeti alım ihalesi tarihi olan 21/11/2014 tarihi öncesi itibariyle Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığımızı
beyan eder, kamu ihalelerinden yasaklı olduğumuz anlaşılması durumunda firmamız tarafından verilen teminat
bedelinin Kurumımuz adına irat kaydedilmesini kabul ve taahhüt ederiz,
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ
İHALE KURULU BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Aşağıda tabloda belirtilen Türk Kızılayı’na bağlı merkezlere verilecek olan emzirme odası, çocuk bakım yurtlan ve gündüz bakımevi hizmetini karşılarında
belirtilen KDV ıariç fiyatlarla vermeyi kabul ve taahhüt ederiz.
İŞYERİ
0-24
AYLIK
ÇOCUK
SAYISI
(A)
24-72
AYLIK
ÇOCUK
SAYISI
(B)
0-24 Aylık 1 Çocuk İçin
1 Aylık Fiyat (KDV Hariç)
(C)
Rakamla
GENEL
MÜDÜRLÜK
6
22
ETİMESGUT
YERLEŞKESİ
15
24
ORTA
ANADOLU
BKM
9
Yazıyla
0-24 Aylık Çocuklar İçin
1 Yıllık Toplam Fiyat
(KDV Hariç)
(A*C*12) .
Rakamla
Yazıyla
24-72 Aylık 1 Çocuk İçin 1
Aylık Fiyat (KDV Hariç)
d»)
Rakamla
Yazıyla
24-72 Aylık Çocuklar
İçin l a l l ı k Toplam
Fiyat (KDV Hariç)
(B*İ)*X2)
Rakamla
•-S..*
15
:v s;
İdari ve Teknik Şartnameyi ve eklerinin tamamım okuduk aynen kabul ediyoruz.
Opsiyon süresi 90 gündür.
FİRMA ADI / UNVANI
KAŞE-İMZA
Yazsyla :
D
TURKKIZILAYI
1868
,
EMZİRME ODASI ÇOCUK BAKIM
YURTLARI ve GÜNDÜZ BAKIMEVİ
HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
Lisan Kaynakları Direktörlüğü
Emzirme Odası ve Çocuk Bakını Yurtları ve Gündüz Bakımevi Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
(2014/1)
^
Sayfa 1
1. KONU VE KAPSAM
Bu şartname Türk Kızılayı bünyesinde çalışan kadın personelin 0-72
çocuklarının, 2. Maddede belirtilen mevzuatlar çerçevesinde çocuk bakım gereklerine uygun
olarak bakım ve eğitimlerinin sağlanması amacıyla, yurt/çocuk bakım yurdu/kreş/gündüz
bakımevi vb hizmetine ilişkin hususları kapsar.
2. DAYANAK
2.1 .Bu şartname, Türk Kızılayı Genel Müdürlüğüne bağlı İşletme ve Müdürlüklerinde,
16.08.2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Gebe veya Emziren
Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakmı Yurtlarına Dair
Yönetmelik” çerçevesinde ve hukuki kurallara uymak suretiyle şartnamede belirtilen
şekilde emzirme odası ve çocuk bakım yurtlarına ait yükümlülüklerin yerine getirilmesi
için emzirme odası ve yurt/çocuk bakım yurdu/kreş/gündüz bakımevi vb. hizmeti satın
alınmasını konu alır.
2,2.16.08.2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gebe veya Emziren
Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emziren Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair
Yönetmeliğinin 13. Maddesi 3.bendinde Oda ve yurt açma yükümlülüğü ile ilgili olarak
‘’İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü,
kamu kuramlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine
getirebilirler.” hükmü çerçevesinde Türk Kızılayı tarafından hizmet satın alınacaktır.
2.3.Şartname kapsamında şartnamede atıf yapılan yönetmelikler ve konuya ilişkin
mevzuatlarda yapılacak tüm değişikliklerin yerine getirilmesinden yurt/çocıık bakım
yurdu/kreş/gündüz bakımevi vb. sorumludur.
3. TANIM LAR VE GENEL Ö ZELLİKLER
3.1.
Tanım lar:
K ıırum : Türk Kızılayı
Em zirm e odaları: Çalışanların bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ayrılan
odalardır,
Y urt/Ç ocuk bakım yurdtı/K reş/G ündüz Bakımevi: 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği
üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 60-72 aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı
yerlerdir.
lıısaıı Kaynakları Direktörlüğü
Emzirme Odası ve Çocuk Bakmı Yurtları ve Gündüz Bakımevi Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
LJ2""'
---------------------------------------------------- ------------------J/-7 -------— — ----- V------
___
7--------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sayfa 2
---------------------------------------------------------------------------
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nca yetkilendirilmiş yurt/çocuk bakım
yuıdu/kreş/gündüz bakımevi vb. niteliği taşıyanlar ihaleye girebileceklerdir. Yetki
belgesinin noter tasdikli nüshasını ihaleye giriş belgeleri ile birlikte ibraz edecektir.
3.3. Teklifler, tablo l 5de belirtilen 0-24 ve 24-72 ay çocuklar için ayrı ayrı (Türk
Kızılayı’nın farklı birimleri için de ayrı ayrı) İdari Şartname ekinde yer alan fonnata uygun
olarak verilecek olup, 24 ayını tamamlayan çocuklara, 24-72 ay aralığı için yapılan
sözleşmeye göre hizmet satın alınacaktır.
Tablo 1: TürkKızılayı Personel Çocuk Sayısı
ADRES
İŞYERİ
GENEL
MÜDÜRLÜK
ETİMESGUT
YERLEŞKESİ
ORTA
ANADOLU
BÖLGE KAN
MERKEZİ
ATAÇ 1 SOKAK NO:32
YENİŞEHİR
TURK KIZILA YI
CADDESİ NO:l
KAYMAKAM EVİ YANI
ETİMESGUT
İL
0-24
AYLIK
ÇOCUK
SAYISI
24-72
AYLIK
ÇOCUK
SAYISI
ANKARA
6
22
ANKARA
15
24
ANKARA
9
15
MAMAK CADDESİ
NO: 10 DİKİMEVİ
3.4. Türk Kızılayı’nda görev yapan kadın çalışanlar, aynı il sınırlarında anlaşma yapılan
herhangi bir kreşe çocuklarını gönderebileceklerdir,
4. YURT/ÇOCUK BAKIM YURDU/KREŞ/GÜNDÜZ BAKIMEVİ VB. H İZM ETİ
ÖZEL ŞARTLARI
4.1. Kırtasiye, kitap, çocuk bezi gibi giderler veli tarafından karşılanacak olup, yüklenici
kurumdan bu giderlerle ilgili herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
4.2. Bu hizmet kapsamında çocukların gündüz bakımlarının verileceği yurt/çocuk bakım
yurdu/kreş/gündüz bakımevi vb. hizmet kapsamı süresince ortaya çıkabilecek her tür
bakım, onarım ve benzeri teknik problemler en kısa süre içinde giderilecek, çocukların
bakım hizmeti hiçbir şekilde olumsuz olarak etkilenmeyecek ve bakım hizmeti kesintisiz
olarak verilecektir.
İnsan Kaynaklan Direktörlüğü
/j
Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurtlan ve Gündüz Bakımevi Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
(2014/1)
v
JJ <■
İM '
-
V
^
Sayfa 3
4.3. îş bu şartname Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü işyerinde tablo l ’de b
çocukların bakım hizmetini kapsamaktadır. Ancak yeni doğumlar,' aile
tercihleri vb. nedenlerle söz konusu çocuk sayısı değişebilecektir.
4.4.Kreşe devam eden çocukların aylık yoklama çizelgeleri, görevli personelin imzasının da
olduğu bir rapor şeklinde yüklenici tarafından düzenlenerek takip eden ayın ilk iş günü
idareye sunulacaktır. Yurt/Çocuk Bakım Yurdu/Kreş/Gündüz Bakımevi, aylık fiili
gerçekleşmeyi dikkate alarak takip eden ayın ilk iş günü faturayı kesecek, yükleniciye
bildirilen adreste bulunan Türk Kızılayı işyerine ulaştıracaktır. Türk Kızılayı işyeri
faturanın kesildiği ay içerisinde ödemeyi gerçekleştirecektir.
4.5. 0-12 aylık çocuk sayısı tablo 2’de belirtilmiş olup, süt iznini mesaiden erken çıkmak
suretiyle kullanan anneler hariç mesai saatleri içinde süt iznini kullanmak isteyen
annelerin tek seferde toplu olarak yurt/çocuk bakını yurdu/kreş/gündüz bakımevi vb. ‘ne
ulaşımları tablo 2’de belirtilen adreslerden alınarak, tekrar ilgili adreslere bırakılmaları
suretiyle yüklenici tarafından sağlanacaktır, Bu hizmet için yuıt/çocuk bakım
yurdu/kreş/gündüz bakımevi ayrıca bir bedel talep edemeyecektir.
Tablo 2: 0-12 Aylık Çocuk Sayısı
İŞYERİ
GENEL MÜDÜRLÜK
ETİMESGUT
YERLEŞKESİ
ORTA ANADOLU
BÖLGE KAN
MERKEZİ
ADRES
ATAÇ 1 SOKAK NO:32
YENİŞEHİR
TURK KIZILAYI
CADDESİ NO: 1
KAYMAKAM EVİ YANI
ETİMESGUT
MAMAK CADDESİ
NO: 10 DİKİMEVİ
İL
0-12 AYLIK
ÇOCUK SAYISI
ANKARA
ANKARA
5
ANKARA
7
4.6. îş bu şartname kapsamındaki hizmet alımı kesintisiz olarak 1 yıl süreyle her bir çocuk
için aylık sabit bedelle yapılacaktır.
4.7. Yurt/çocuk bakım yurdu/kreş/gündüz bakımevi vb. kaydı yapılan çocuklar, altı ayda bir
genel sağlık kontrolünden geçirilecektir ve söz konusu hizmetlere dair kurumdan
herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
4.8.Çocukların, tablo 1 ve tablo 2 de belirtilen adreslerde bulunan iş yerlerinden sabah
(Genel Müdürlük ve Etimesgut Yerleşesinde saat 09:0Û5da, Orta Anadolu Bölge Kan
Merkezi’ııde saat 8:30’da) alınarak, akşam (Genel Müdürlük ve Etimesgut
Emzirme Odası ve Çocuk Bakıju Yıirtları ve Gündüz Bakımevi Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
(2014/1)
Jp (
J f
C
Yerleşkesinde saat 18:00’da, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi’nde sa
bırakılması işi servisle yurt (firma) tarafından sağlanacak olup, servis
' düzenini sağlamak, çocuklarm servise inme ve binmeleri sırasmda yardımcı
serviste bir personel bulundurulacaktır. Servis araçlarının Okul Servis Araçları
Yönetmeliği’ne uygun olması gerekmektedir. Çocuklarm servisle taşınması esnasında
tüm sorumluluk ve maliyet, yurt/çocuk bakım yurdu/kreş/gündüz bakımevi vb’ne aittir.
Türk Kızılayı mesai saatleri değişmesi durumunda servis saatlerini değiştirmeye
yetkilidir.
5. GENEL HUSUSLAR
5.1.Çocuklarm bakımının ve okul öncesi eğitimlerinin kaliteli biçimde sağlanabilmesi için
yüklenici, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuıumu’nun Yönetmeliği'’nde belirtilen
koşulları yerine getirmekle yükümlüdür.
5.2.Yüklenici hizmet kapsamına alman çocukların bakımları esnasında çocuklarm gelişimi
destekleyici nitelikte müfredat dışında sosyal programları gerçekleştirebilecek, ancak
söz konusu hizmetlere dair bedel veli tarafından karşılanacak olup, kurumdan herhangi
bir bedel talep edilmeyecektir.
5.3.Çocuklarm gündüz bakımı sırasında her tür güvenlik tedbirleri yüklenici tarafından
temin edilecektir.
îıısan Kaynakları Direktörlüğü
Emzirme Odası ve Çocıık Bakım Yurtları ve Gündüz Bakımevi Hizmet Ahım Teknik Şartnamesi
(2014/1)
Sayfa 5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
937 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content