close

Enter

Log in using OpenID

Dalaman PTT Merkez Müdürlüğü

embedDownload
gore Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret
aLınır.
Yurtdı~ı Varışlı Kollnın Ücreti;
YolLama ~ektirle {ııcak. yuzl.'yı, vam ülkesine. agırııgına
ve ek hizmete (aLma hab£'ri,özet ulak. değer
~onutmu~.ödeme sanllı göre Yurtdısı Yüzey, Uçak 1<0Li
Ücret Tarif{'sine göre ücretlendirılir.
Kargonun Kabulü
3 dakika
1
Kar£onun Sevki
Mm gün veya itk posta ile 1
K<ırgonun Dagllım ve Te<>Limi
G.ı,G.ı,G'3
veya G+<1
ıVarış yerine gOfe i
Koy. askeri birlık.
içerisine rahatlıkLa
ıirilemeyen
(Cezaevi,Hastan£' vb.)
adresli yerler için ve 50
k.g. üzeri kargalarda
teslim suresi
verilmemektedir.
1
1- Kı~isC'LPuL Söıleşmeo;i
PuL Basvuru Formu.
L. PuL Objesi.
4- Gerçek Ki~ilerde ııüfus cüzdanı örnegL
5- PuL objesinde yer alan 3. sahısların
"'uvaff akatnameSi,
Kurumsal mustcrilerde
buna ilaveten yetki belgesi.
imza sirküleri, ticaret siciL gazetesi
7- Ücret vatırıldığına da ır dekont
10 gün
1
15 dakika
O
46
ı. Kişisel
"
Kisısel puL
16.
18
Dogrudan Kisisel Pul
1- Dogrudan Kj~isel puL $Qzleşmesiııin
cüzdanı fQtokopisi,
3'Ücret yatırılması
4- Fotoğraf çekimi
5- Basım ve teslim
49
PTI (a~n .\A€'rkeıi
IHerhangi bir belge istenilmemektedir.
83 saniye
1
IHerhangi bir belge istenilmemektedir.
satış için sure talebe
bağlıdır
1
Abonelik kaydı için 5
dakika diger islcmler icin
değisken
1
DCQ;iskcn
O
ı. Nüfus
iO
Pul ye fiLatelik
il
Fıl;ıteli
hizmetleri
Abone olunınası durumunda
"
\\üsteri
1 f'msılciLiiji
Herhangı bir belge istenilmemektedir.
urün sausı
imzaLanması.
Abone Formu
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen betgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ite başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetLerin bulunmadığının tespiti durumunda iLk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine
başvurunuz.
ikinci Müracaat Yeri:
Ilk Müracaat Yeri:
isim
Unvan
ADIL AKGÜl
OOOR
isim
.IRECEP TORKYILMAZ
Unvan
"BASMODOR
Adres
DAlAMAN PTI MERKEZMÜCÜRLOW
Adres
ItMUGLAPTT BAŞNıÜOÜRlüGO
Tel
02526925212
Tel
ft02S22140111
102526922323
Faks
"02522140131
[email protected]
e.Posta
[email protected]
aks
e-Posta
icitno
khs-mugta
ipadres
10.91.48.161
~
2010-11')011:11:42
ı.Alma Haberli Taahhüttü ise Posta Alındısı ile birlikte
Alma Haber Kartı
3-Toplu gör:derilerde, Tevdi listesi, Alma Haberli ise
Tevdi listesi ile Alma Haber Kartı
4-Toplu kabullerde PP, Ücret Ödeme Makinesi kullanıcısı
olma durumuna göre Bildirim listesi istenilmektedir.
5. Gönderinin türü, varış yeri, ağırlığı ve ek hizmetine
göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret
alınır.
Kayıtlı Mektup Postası Gönderilerinin
Kabulü
1-Kayıtlı Mektup Kabutü
ı.Kayıtll Küçük Paket ve Kaba
Maddeler Kabulü
38
Aynı gün veya ilk posta ile 1
Kayıtlı Mektup Postası Gönderilerinin
Dağıtım ve Teslimi
Ulaşım süresine göre;
% 86'sl: G+1 ve G+2,
% 14'ü En geç: G+4
1
30 saniye
1
1.7201 sayılı Tebligat Tüzüğünün 75.77 maddelerinde
betirtilen tüzüğe ekli örneklerle birlikte çıkaran
merciiler tarafından düzenlenecek tebliğ evrakı
2.Tevdi listesi
3-Tebligatın türü, ağırlığı ve ek hizmetine göre Posta ve
Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret alınır.
Tebligat
Kabulü
Tebligat
Sevki
Aynı gün veya ilk posta ile
Dağıtım ve Teslimi
Ulaşım süresine göre;
%86'SI : G+1 ve G+2
%14'ü En glö'C: G+4
Tebligat
1-Kabul işleminde Telgraf Hizmetleri Yönetmeliğinin
7/4
maddesi gereğince kimlik tespiti yapıtmak suretiyle
kabul edilecek telgraflarda kimlik ispatl, fotoğraflı
Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Avukat Kimlik
Belgesi veya buntarın yerine geçen usulune uygun bir
resmi belge,
2.Telgraf metni
).Telgrafın türü, varış yeri, kelime sayısı ve ek
hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi
kapsamında ücret alınır.
Telgraf Kabulü
40
1
1
3 dakika
24 saat
1
2- Acele Telgraf Kabulü Acele telgraf
Dağıtım ve Teslimi
3 dakika
6 saat
1
3 dakika
1
1.Tele'Post Yönergesinin 13 ve 14. maddelerinde
belirtilen Doküman Kabul Formu
2. T elepost Kabul Formu
3-Tele-Post'un varış yeri ve sayfa sayısına göre Posta ve
Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret atınır.
Tele.Post
(Faks) Kabulü
Tele.Post
(Faks) Keşidesi
1 saat
lo
Tele-Post
(Faks) Dağıtım ve Teslimi
4 saat
~
Herhangi bir belge istenilmemektedir.
1 saat
1
Herhangi bir belge istenitmemektedir.
1 saat
1
l-Gönderid
ve Alıcı Ad ve Adresı
2.t,P$ Adres Etiketi
1. Toplu kabullerde Toplu Gönderi Tevdi listcsi
4.Gönderiııin türü, vafl~ yeri, ağırlığı ve ek hizmetine
göre Po~ta ve Telgraf Ücret Tarife~i kapsamında ücret
,'ilınır,
1 dakika
i
Yasak Maddeler
UPU Kararlarının
Yayımlanması
APe, Kabulü
"
APG Sevki
Aynı ~ün veya ilk DOSta ile O
APG Dagıum ve Te~limi
G+1.G.ı.G+]
ve Gu'l
(Varıs yerine ~öre\
'J
') dakika
') dakik;ı
O
4 saat
O
z4 saat
O
5 dakika
') dakika
O
KKT5 Gündensi
K;ıbulii
I.Gönderici ve Alıcı Ad ve Adr~j
l-KKTS Kabul ve Teslim Formu (KKTS teblig<ıt kabulu
var)
3.Göndenn;n türu, vans yeri, ;ığırlığı ve e~ hizrJle'tine
~ör(> Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kilpsamında ücret
_,lınır.
,.
ii iç(>r;sinde Kın$ ~ond("fisi Kabıılu
2. 1Il(C'risinde Teblig.)ı Kabulü
15
11
1.Normal Telgraf Kabulü
Normal Telgraf Dağıtım ve Teslimi
"
43
1
Kayıtlı Mektup Postası Gönderilerinin
Sevki
39
B
1 dakika
1dakika
LLiçerisinde
l('~limı
KKTS Gönd('ri~i Dağıtım
il Içerisinde
Mazbata I"dcsi
].iller Ara~ı KKTS Gönderisi K;,bulu
ıl-iller Ar,ısı Tebligat Kabulü
Vf!
ı-Gönder;ci v(> Alıcı Ad v(> Adresi
2.KKTS Kabul ve Teslim Formu tKKTS tebli~at kabulu
wır)
).Gönderinin
türü. vatl$ yeri, ağırlığı ve ek hizmetine
göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret
alınır.
Iller Ar<l~ı KKTS Göndprisi sevki
Aynı ~un veya ilk posta ilE' O
ılter Arası KKTS Gönderisi
Teslimi
G+1veG+ı
/Vans yerine ~öre)
O
48 S33t
i
Dağıtım ve
Iller ;ırası ıV.ilzbdta Iadesi
ı.Kargo Alındıs!
ı.Kargo YaHama Kağıdı
3.Kabul Ücreti
Yurticı Ka.-go Kabul Ücreti;
Gönderinin turü. van~ yeri. a~lrlığl/desi
ve ek hizmetine
i
17
iş.Kur, ilksan, Elaşbakanlık Sosyal Yardımla~ma
'1(' Dayônışma Vaktı Genel Mtidurlügu
Şartlı
Nakiı Transferi. Sosyal Y;:ırdımtaşına ve
D<1y,ınl~lna Viiklı ödemeleri ite
1- Bu k;ıpsamda m<ıdSveya yardım alacak kişinin bir
başka kişiyi vekil tayin etme ••ı durumunda kontrol
edilmek üzerE' v£'keletin astı
4. Bu kapsamda maaş vcya yardım alacak kisiye veya
hak sahibibnin yakınınına mahkeme tarafından vasi tayin
edilmesi durumunda kontrol edilmek uzere mahkeme
kararının aslı
3 dakika
1
18
n,ıi,l.Kur prim l<1hsilatı
Ba~.Kur numarası
1 dakika
1
)osy,ıl SlgOlt,llM Kurumu Emekli Maa.ş
OdC'mcleri. is Göremezlik ve Emzirme Yardımı
Od('mf'!('rı, Cenaze ve Yol Giderı Odemel('ri
,. T.C. Kimlik numarasıl Cenaze bden('ği ve yol ~i<.ler\
ödemeINi hariç Tahsis numarası
ı.Kimlik Tespitinde g<'(erli herhangi bir kimlık bet~esi
). Bu kapsamda ITl3<lŞvCfa is göremezlik ödemesi,
('mzirme yardımı alacak kişinin bir başka kişiyi veki!
tayin etmesi dıırumunda kontrol edilmek üZ('rc
vckalN in aslı
4.Bu kaps<ımda mil ••S veya iş cö'cmezlık ödemesi.
emzirme yardımı alac.\k kişiye mahkeme tarafından vasi
tayin edilmesi durumunda konUOI edilmek liıere
m;ıhkeme kararının aslı
3 dakika
1
Bag.kur emekli m,lil!> ödeme işl<:'nıl£'ri
l.T.C. Kimlik Numar<1SI/ Bağ.Kur Numari\sı
l.Kinılik Tespitinde ge-çerU herh;mgi bir kimlik belgesi
J.Bu k;ıpsamda ma\~s al,ıcak kı~ınin bir b~~ka kısiyi vekıl
tayııı elmesi durumunda kontrol edilmek uıcre
",ekaletin aslı
<1.Bukapsamd,ı ınaaş ,ılacak kişiye mahkeme tarafından
",as\ layin edilmesi durumundOı kontrol edılme~ üzere
mahkeme ki\rarıııın ;ıslı
.1diikika
1
Emekli Sandığı emcklilcrine
maas ödeme
ıstemleri ve 2022 sayılı K<ınuıı;ı gore aylık
,K!cme islemleri
1.1.(,
Kımlik numarası! EınekLı Sıcil numara"ı
2. Kimlik Tesplt1rıde geçerli herh,ıngi bir Kımlik belgesi
3- Emf'kli ~ndıgından emekli maaşı veya 2022 s<ıytlı
K;ınul1a güre ,}ylık ;ılacak kışinin bır baska kişiyi yelo;ıl
tayin etmesi durumunda kontrol edilmek üzere
velo.elelin astı
4- Emekli Sandığmdan emek.ti maası veya 20n sayılı
Kanuna göre aylık alacak kişiye mahkCfTle taratından
yasi tayin edilmf>Si durumunda kontrol edilmek üzere
m3hlo.eme kararının aslı
) dakika
1
1 dakika
1
19
10
LI
11
Elektrik
II
Su Falııri'ISI Tahsilatı
.ı,:
Do~al~.:ı;: F.ıturası TahsH<1tı
LS
Sıgıır t,1 Acel1telik
2.
Tr"fik PM.:ı CNa'!>l ve Kaçilk Geci$ Ücretlerinin
t,'lhsı\;ılı
'.Plaka no.
ı-Ad SoyadıAdres
3-Cezaya ait tebliğ tarihi,
4.Ceza tarihıITeblığ
mercii,
S.Ceza Tut,ınağı
n
EH.'ktlf i\lım lşlcmi
i\d ve SOyôdl Pasaport No
( Rakamsal değeri 3000 ve (ızerindeki
J:)u bilp,i ve betgeler zorunludur.l
18
l'elelon
Herhan~ı bır bel~e- ıstenilmemektedir,
130 ').lııive'
2.
Sanrıl TL Yükleme
GSM numarası
.F.:ıtur.1S1ZH:ıt s"ınal TL formu
11dakika
JO
AOSl ii KAf,lO
Gerçek kisilerden kimlik ınüfus C.ÜZdiltll.p.ıS<lport
.•..
b/.T.C. Kimlik no,vergi kimlik no.
Tüıel kısilerden Ticaret sicıl belgesi, yetki
oelgesi,yetkili
kişinin nüfus cüıdanı, T .C. Kimlik ve vNgi
nosu,
basvuru formu.
10 d"kika
O
"
LI
Uııın Soltı$1
Herhangi bir bel,?:e iSlenilmemektedir.
2,5 dakika
1
Dlw,iilg.ıı 5..ıtısı
Abone Numar,1Sı
~algilz
Kanı.
1,5 dilkika
1
H
Bil('1 Siltısı
Herhangi bir belge ist£'nilmemektedir.
7 d.:ıkika
1
e-Devlet
LCKtmlik
no.su bulunan gewli br ktmUk. (N'(us
;
Cüzdanı, Evlilik Cüzdanı, Sürucü Belgesi. Avukat KimW
veya Pasaport)
3 dakika
i
Sans Oyunltır!
Herhangi bir belge isteni\memcktedir,
lA s,ıniye
Kontorlu
Herhangi bir belge istenilmemektedir.
H
B
16
J7
Faturası tahsilatı
Işletme kodu ve abone numarası!
)0 Saniye
1
bone nurnarilsı
30 saniye
1
') dakika
1
, dakika
1
Sigorta nolMuşteri nol
1.T.C. Kimlik no i Araç ruhsat no'sund,m herhangi
rim tahsilatlarında
Poliçe!sözlesm~ no
işlemleri
Ar.:ım,ı K,)(tı s..ıt~sı
rv Abonelik
tesisat nUlnamsl.
A.bone numarası
is!ernlı>ri
Kapısı" SiIrt'Si
Telefon Gise Hizmeti
Kayıtsız ıVıektup Postası Gönderilerinin
Kabulü
1-Kayıts,z mektup Kabulü
ı.Posta Kartı ve Tebrik Kabulü
3-Kayıtsız Küçük paket ve Kaba
maddeler Kabulü
dOviz cinsleri
biri
icin
Toplu kabullerde
1. PP veya Ücret Ödeme M.akinesi kullanıcısı olması
durumuna göre Bildirim Listesi
-Gönderinin türü, varış yeri, ağırlığı ve ek hizmetine
göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret
alınır.
ı
it
d(lkiil.a
1
i
1
20 saniye
20 saniye
24 saniye
i
Kayıtsız Mektup Postası Gönderilerinin
Sevki
Aynı gün veya ilk posta ile 1
Kayıtsız Mektup Postası Gönderilerinin
Dağıtım ve Teslimi
Ulaşım süresine göre;
% 8Tsi: G+L ve G+2,
% 1)"ü En ~eç: G"4
Kayıtlı gönderilerde
1-Taahhütlü ise Posta Alındıs"
t
DALAMAN PIT MERKEZ MÜDÜRLÜGÜ
KAMU STANDARTITABLOSU YÖNETiM PROJESi
D'"
SIRA
NO
""c,... •...c;:._
L 1'1"" 1\ N
HiZMETiN TAMAMl.ANMA.
iSTENEN BELGELER
HiZMETiN ADı
SÜRESI (EN GEÇ)
Mevcut
(1) i
Mevcut
~il(OI
Hayal£" Hizmeti Kabul
ı.Yurtiçi HavölelPosta Çeki Talimatı
ı,pO$ta ve Telgraf Ücret T<Hif~~nde belirtilen ücret
).Gecerli Kimlik Belge,,>i {Ni,ll'S CÜ4dara veya Sürücü
Beıgesi veya Pasaparlj
4.1.C. Kimlik Numarası. Vergı Kimlik !'Lıınilfası
ı dakika
1
i
Yurtiçi
1
Y",~liçi HavaLe Hizmeti Ödeme
,. Geçerli Kimlik Bclg€"Si (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü
Belgesi veya Pasaport}
1.. Vekile ödenecek ise Vekalctname
]-1.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası
ı dakika
1
P~ta
Yatırma
i. Yurtiçi Havate/Posta Cek1 T~limatı.
2.Ge<erli Kimlik Belgesi INüfm ((ndanı v~"Ya Si,jrücu
Bclgesi veya Pasaport)
).Posta Ile TelgrM Ücret Tarifesindc belirtilen ucret
4.T.C Kimlik Numarası
2 dakikil
i
Aktarma
1. Yurtiçi Havale/Pos ••ı Çeki Talhmtı,
2- Geçerli I",imlik Belgesi (Nüfus Cüıdanı vey? Sorucu
Beıgesı veya Pasaport)
3. Posta ve Tetııraf Ücret Ta'1fesi'nde belirtilen ücret
4.r.C. Kimlik Numarasl,Vergi Kimlik N;,;marası
] dakika
i
ı.Geçerli Kim!ik Belgesıı t-lüfus Cuıdam •••
eya 5tirücü
Belgesi •••
eya Pasaport i
.2.- Tasarrufa yetkili kişiye ödenecek ise Vek;ı!f"tname
~ya hesap sahibinin PTI ı~yerine müracaat ed<-rt:'k
.-erdiği dilekce,
).T.C.Kimlik
Numarası, Vergı Kımlik Numarası
ı dakika
1
VurtOısl Havalc Kabul INıdnücll
'1- Uluslararası Havale Kabul Formu
Geçerli Kimtik Belgesi (Nüfus CüzdMı veya Süıötü
'Belgesi veya Pasaporı )
13. Posta ve Telgraf Ucrpt Tarifesınce belırtiler' ücret
114.T.C.Kimlik Numarası, Vergı Kimlik Numarası
~ dakika
i
YIJ'td sı Hiivale KabullEurogiroJ
~~. U!uslar;ırilSl H<'ıV."IleKabul Formu
L Geçerli Kimlik Belgesi ( Sulus ClJ!danı vey;>.Sürücü
ıBelgeSi veya Pasaporı )
Post" ve Telgraf ÜcrN Tarifesi'nde bclırtHen üoet
,4. T .C.Kımlik Nurnar,ısı, Vergi Kımlık Numara"ı
3 dakika
i
Yurtdısı H(lvale Kabul (We-.tern Umon)
~~. We ••tern Union Hav-ıle Kabul formu
).Gecerli
I(ımlik Bf.'lgcsi \ NÜfus. tüzd~m v('Yil Surucü
iBeige':>i veya PAs.apIJrt L
3- Westem Unıf)11Fırması'nın ijlkemizde bcılUMn
lacentcıeri için belirlediği ıarifede yer ill:!n iicr('(
1'4.T.C.Kımlik Numarası
3 dakika
1
Yutto'sı Havale Ödeme
(..v.anue!l
tl-Geçerli
I(ımlik Belge':>i i Nıifus Cü::d3m vey~ Sürücü
IBelgesl vey~ Pasaport )
VE.'iI.Heoocnec{-k. ise Vekaletnanıe
1'3-T.CKimlık Numarası, Vergi Kimlik Numarası
i ı dakika
1
VurtCl~1 H.)v;ıle Ödeme
IEurogirol
f~.Geçerli Kimlık Belges' (Niifus Cüzdanı veya S(irücü
Belgesi veya Pasapo,.t i
vekile ödenecek ise Vekaletname
:j.T.C.KimLik Nuın..vası, Vergi Kimlik Numarası
rı.
!2
Yurtd;sı HaVille Odeme
(Wes:f'rn Unio"ll
Iıt-Geçerli Kimlik BeLgesI (NuruS Cüzdanı veya Sürücü
Beigesi veya Pasapon L
Vekıte ödenecek i••
e Vekaletl"aır.e
113.T.C.Kimlik Numarası
J
,
;
Çeki Hiımeti
Posta Çekı Hizmeti
Posı;ı CE'ki HizlT'.cıi Ödeme
f
Lı.
o
7
8
,
Lı.
i ı.
if' .K'edi K""
B.:lr'ı..aCl\ık Hizmetlerine
::ı.r.,ıci1'k"dilmesi
Kredi işlemlerine
i;~.
Aracılık Edilmesi
l!t.NÜfu~ Cüzdanı
',2' Kredı Bi'lsvuru formu
Ilı.Bank;:ıcılık Hiımetleri
Türk Teiekom
11
Turkceıı
12
Vodafonc
II
l\ve.:ı Fatura Tahsilatı
Fatı.:ra Tahsilat'
Fatura Tahsilatı
Oıet Telekom
IS
Turksi'lt Katılo TV Fatura Tahsılatı
,.
AOSl Fatura Tahsilatı
Fatur<ı T,ı,tısit;ı.tı
Kredisi
5-£mekliıerde
1
!
ı dakika
1
i
ı dakika
1
: 15 dakika
1
i
,
IITelefon numarası
Vodainne hizmet/aOoıı('
I<\ve<ıhizmet/abone
l'
Sözleşmesi ve Tüketici
dakika
Ödenıe Planı
n1i'1i'1S
tasınmaması için taahhutname
:ITurkcell hızmet/abone
Fatura Tahsilat.
Şirketleri
'm'""""B"e,••' Kredi
ı"",,'
ıısö"e
4-Krı'(ji SanıMı ve Geıi
i
10
Num",,,IHo,,""
Numarası/IBMl
Num~rası' r.c. Kimlık. Numarası/kimlık
tespitınde gecerli Kimlik belgesınden heı hilngi biri
Ilı.Para transferi is!emleriııde ba$vuru formu
,
nuın.ıra~ı
11,'bclO,e f\umar<ısl/hizl1'et
nüma'dsılmüsleri
1
i
30 SMiye
i
30 Saniye'
1
30 SJniyli!
i
mıi"f'rasınnan
NUIT'¥il~11 Mü~t\?ri
-'Wi =,.
ıHizmet numar;;ısı
.=
Iİ.
T:C. Kimliknur.ı<ırasi
2. t',ımıık tespItinde geçerlı herhangi bir kimlik belgesi
1
30 Saniye
!'('r ~ı~;ıgi biri
l~bO'lC NumaraslHiizmct
,!'ol",malilsındanhf'fhanq'
i
30 Saniye
,30 Saniye
('urnariiSI
numarası
30S,ıoiye
i
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
38
File Size
1 578 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content