close

Enter

Log in using OpenID

1 temmuz.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Namazgah’ta ilk teravih
Tarihi Namazgah, yýllar sonra ilk
kez cemaatle buluþtu. Ramazan
içerisinde teravih namazlarýnýn
kýlýnmasý için özenle hazýrlanan
Namazgah'ta ilk iki gün hava
þartlarý nedeniyle namaz
kýlýnamazken, ilk teravih kýlýnýrken,
ilk dua önceki akþam
gerçekleþtirildi.
* HABERÝ 9’DA
Saraçlar köyünde bulunan 500 yýllýk tarihi camiye yýldýrým düþtü.
Fatih Erbakan, iftar programýna katýlanlara hitaben bir konuþma yaptý.
Erbakan Vakfý’ndan iftar
Yýldýrým düþen 500
yýllýk cami kül* HABERÝ
oldu
9’DA
‘Çare Milli
Görüþ’te’
ÇORUM
1 TEMMUZ 2014 SALI
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Erbakan Vakfý Çorum Temsilciliði tarafýndan düzenlenen
iftar programý önceki akþam gerçekleþti.
Kültür Balo Salonu’nda düzenlenen programda yapýlan
konuþmalarda Türkiye ve dünya genelinde yaþanan
problemlerin çözümünün Milli Görüþ’te olduðu vurgulandý.
* HABERÝ 10’DA
MHP Ýl Baþkaný olarak atanan Vahit Demiran, görevlendirmelerle ilgili basýn toplantýsý yaptý;
‘Darbe deðil görev deðiþimi’
MHP'de yaþanan istifa ve yeni
atamalar, kamuoyunun dikkatini
MHP üzerine yoðunlaþtýrýrken, MHP
il baþkaný olarak atanan Vahit
Demiran, düzenlediði basýn
toplantýsý ile yeni yönetimini tanýttý ve
görevlendirmeler hakkýnda
açýklamalar yaptý.
Prof. Dr. Sadýk Kakaç.
Hemþehrimiz Kakaç’tan
üniversiteye övgü
* HABERÝ 2’DE
TOBB ETÜ Makine Mühendisliði
Bölümü Öðretim Üyesi
hemþehrimiz Prof. Dr. Sadýk
Kakaç, Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý
makamýnda ziyaret etti.
Ramazan Sokaðý'na
bir dizi eleþtiri
HABER YORUM
Mustafa Demirer
Atatürk Anadolu Lisesi
bahçesinde Ramazan Sokaðý
etkinlikleri baþlarken, ilk günden
itibaren bazý þikâyet ve eleþtiriler
de peþinden geldi.
* SAYFA 4’DE
Ýhracatta
ciddi düþüþ
* HABERÝ 4’DE
MHP Ýl Baþkanlýðý ve Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'nda yeni yönetim listeleri belirlendi.
MHP’nin yeni yönetimi belirlendi
MHP Ýl Baþkanlýðý ve Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'nda yapýlan istifa ve yeni
atamalardan sonra, yeni yönetim listeleri belirlendi.
* HABERÝ 2’DE
Türk Eðitim Sen’de olaðanüstü kongre
Kamu
Sen’e
baðlý
Türk
Eðitim
Sen
Çorum
Þubesi’nde
olaðanüstü
genel
kurul
kararý
alýndý.
TÜÝK Mayýs ayý ihracat
rakamlarýný açýkladý. Çorum’da
ihracat %71,5 azaldý, ithalat
%175,3 arttý.
* HABERÝ 6’DA
Park halindeki
araç kurþunlandý
Buharaevler Mahallesi'nde bir
araç kurþunlandý.
Edinilen bilgilere göre park
halindeki bir araç kimliði belirsiz kiþi
veya kiþiler tarafýndan kurþunlandý.
Þüpheli veya þüpheliler olay
yerinden kaçarken, Emniyet
Müdürlüðü'ne baðlý ekipler geniþ
çaplý arama çalýþmasý baþlattý.
Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri
Ýnceleme Ekipleri de bölgede
inceleme yaptý.
Haber Merkezi
Türk eðitim Sen Genel Sekreteri Selim Aydýn, olaðanüstü genel kurul kararýný duyurdu.
2 bin aileye
yardým eli
* HABERÝ
5’DE
Osmancýk’ý sahurda Ali Þirin uyandýrýyor.
9 mahalleyi
sahura kaldýrýyor
18 mahallesi bulunan
Osmancýk'ýn 9 mahallesini Ali
Þirin uyandýrýyor.
Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý tarafýndan ihtiyaç sahibi 2
bin aileye yardým daðýtýlacak.
* HABERÝ 7’DE
Hanefi Özdemir
* HABERÝ 14’DE
2
www.corumhakimiyet.net
SALI 1 TEMMUZ 2014
MHP Ýl Baþkaný olarak atanan Vahit Demiran, görevlendirmelerle ilgili basýn toplantýsý yaptý;
‘Darbe deðil görev deðiþimi’
Erol Taþkan
lü partidir. Çorumda milletvekilliðine ve belediye baþkanMHP'de yaþanan istifa
lýðýna aday olma vasýflarýný
ve yeni atamalar, kamuoyutaþýyan yüzlerce ülkücü karnun dikkatini MHP üzerine
deþimiz vardýr. Biz hepsine
yoðunlaþtýrýrken, MHP il baþeþit mesafede olacaðýz, kimkaný olarak atanan Vahit Desenin veya herhangi bir zümmiran, düzenlediði basýn toprenin yönetimi olmayacaðýz.
lantýsý ile yeni yönetimini tanýttý ve görevlendirmeler hakBu çerçevede partiyi
kýnda açýklamalar yaptý.
herkese açacaðýz. Herkesi üye
yapacaðýz. Bu konuda dava
Merkez Ýlçe Baþkaný olaarkadaþlarýmýzýn ayaðýna girak görevlendirilen Bekir Çedeceðiz. Þu anda üye sayýmýz
tin, eski Kadýn Kollarý Baþkaçok az olmakla birlikte; topný Adalet Avcu, yeni yönetim
lamda bu üyeler 21 adet soyakurullarýnda görev alan partidý ile temsil edilmektedir. Yalilerin de hazýr bulunduðu topni çorumda delege seçen, il
lantýda konuþan Vahit Demibaþkanýný, merkez ilçe baþkaran, kimsenin adama olarak
nýný seçen sadece 21 aile ve
görevlendirilmediklerini, kayakýnlarýdýr. Partideki aile salfalarýnýn arkasýnda farklý plantanatý ortadan kaldýrýlacaktýr
lar ve hesaplar bulunmadýðýný
belirterek, "Biz kimseyi bir
Önümüzde ülkemizin
yerlere taþýmak için, þunun ya
kaderini yakýndan ilgilendida bunun adamý olarak görev
ren cumhurbaþkanlýðý seçimi
almadýk, biz kimsenin deðil,
vardýr. Adaylardan Prof. Dr.
Vahit Demiran
partimizin adamýyýz." dedi.
Sayýn Ekmeleddin Ýnsanoðlu;
birçok üniversitede hocalýk
MHP Ýl Baþkaný olarak
yapmýþ; Ýslam Konferansý Örbasýn toplantýsý düzenleyen Vahit Demiran açýklamasýngütü genel sekreterliði yapmýþ; dünya ve Türkiye konda þunlarý ifade etti; "Konuþmama baþlamadan önce bujonktürünü çok iyi bilen; Anadolu'dan çýkmýþ, ömrünü
güne kadar parti yönetiminde görev almýþ ya da çalýþülkesi için çalýþmaya adamýþ bir vatan evladýdýr. Seçim
malarý ile katkýda bulunmuþ bütün arkadaþlarýmýza þahsürecinde var gücümüzle Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsasým ve yönetim kurullarýmýz adýna teþekkür ediyorum.
noðlu beye destek vereceðiz.
Ýnþallah onlarýn yere düþürmediði bu kutsal bayraðý daha da yükseklere dikmek için çalýþacaðýz. Amacýmýz
Çalýþmalarýmýzda daima Türkiye Cumhuriyeti
Çorum'da yeniden bir gönül seferberliði baþlatmaktýr.
Devletinin anayasasýna, kanunlarýna saygýlý ve itaatkar
olacaðýz.
Ýliþkilerimizi medeni ölçülerde sürdüreceðiz.
Ýlk olarak kýsaca nasýl ve neden görevlendirildiðiDoðruya doðru yanlýþa yanlýþ diyeceðiz. Kýsýr çekiþmemizden bahsetmek istiyorum. Genel merkezimiz birçok
lerden kaçýnacaðýz.
il teþkilatýnda olduðu gibi Çorum'da da bir kan deðiþikliði yapýlmasýný gerekli görmüþtür. Bunun nedenleri
Bundan sonraki basýn toplantýlarýmýzda karþýnýzda
herkesin malumudur. Bu konuda konuþmayý gerekli
çok deðiþik isimleri göreceksiniz. Yönetim kurullarýgörmüyorum.
mýzda il baþkanlýðý yapacak kapasitede çok sayýda arkadaþýmýz vardýr. Herkes kendi konularýnda basýný ve kaBu bir nöbet deðiþimidir. Bunu eski yönetime karmuoyunu bilgilendirecektir. Bu çerçevede hiyerarþi ve
þý bir darbe gibi yorumlayanlar yanlýþ düþünmektedirler.
disiplin içerisinde; çok sesli katýlýmcý bir yönetim sergiÜlkücülüðün esaslarýndan bir tanesi de "görev isleyeceðimizi söylemek istiyorum. Yönetime girmeyi
tenmez verilir" ilkesidir. Verilen göreve de itaat edilir.
hak ettiði halde; partimizin iç tüzüðü gereði belli sayýda
Bize bir görev verilmiþtir. Biz de bu görevi layýký ile
yönetim kurulu üyesi yazmak zorunda olduðumuz için
yapmaya çalýþacaðýz inþallah.
il ve ilçe yönetimimize yazamadýðýmýz arkadaþlarýmýzYönetimlerimizde görev alan il, ilçe baþkaný dahil
dan özür diliyorum.
tüm arkadaþlarýmýzýn davaya hizmet etmek dýþýnda gizMHP il yönetimimizin sanal alemle ilgili faceboli ajandalarý yoktur. Yani kendilerine verilen görevi yapok, tvvitter gibi hesaplarý yoktur. "MHP Çorum" ve benmak dýþýnda; bunu kullanarak parti yönetimini bir yerlezeri adlarla parti adýna faaliyette bulunanlar suç iþlere gelmek için basamak yapmak gibi bir niyetleri yokmektedirler. Bununla ilgili giriþimler yapýlarak ilgililer
tur. Ýl baþkaný dahil hiç kimse ileride þuraya buraya aday
hakkýnda suç duyurusunda bulunulacaktýr. Ayrýca hakaolacaðý gibi bir söz edemeyecektir. Böyle bir söz eden
ret, iftira gibi yöntemlere baþvuranlar hakkýnda hukuki
arkadaþýmýzýn hemen istifasý istenecektir. Yönetimde
giriþimler baþlatýlmýþtýr. Bu nedenle vatandaþlarýmýzýn
bulunmayan tüm dava arkadaþlarýmýz en az yönetimdebu tür dedikodular yaymaya çalýþanlara itibar etmeyekiler kadar eþit þartlarda partinin tüm makamlarýna aday
ceklerine inanýyorum."
olmak hakkýna sahiptirler. MHP çorumda tabaný en güç-
MHP’nin yeni
yönetimi belirlendi
MHP Ýl Baþkanlýðý ve Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'nda yeni yönetim listeleri belirlendi.
Erol Taþkan
MHP Ýl Baþkanlýðý
ve Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'nda yapýlan istifa ve
yeni atamalardan sonra,
yeni yönetim listeleri
belirlendi.
MHP Ýl Baþkaný
Vahit Demiran, il yönetimi ve merkez ilçe yönetim listeleri hakkýnda
açýklama yaparak, görev
daðýlýmlarýnýn da gerçekleþtirildiðini duyurdu.
Buna göre yapýlan
açýklamada, MHP Ýl ve
Merkez Ýlçe yönetimi þu
isimlerden oluþtu;
MHP Ýl Baþkanlýðý:
Vahit Demiran-Ýl Baþkaný, Mustafa Taþtan-Ýl
Sekreteri, Özgür Öztekin-Hukuk Ýþlerinden
Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý, M.Ýhsan Çýplak-Teþkilat ve Yan kuruluþlardan
sorumlu
baþkan yardýmcýsý, Ahmet Kurtbaþ-Seçim iþleri ve sosyal faaliyetlerden sorumlu baþkan yardýmcýsý, Orhan ÖzyolYerel yönetimlerden sorumlu baþkan yardýmcýsý, Atilla Akça-Mesleki
ve sivil toplum kuruluþlarýndan sorumlu baþkan yardýmcýsý, Ýlmiye
Oktay-Aile-Kadýn ve
Engellilerden sorumlu
baþkan yardýmcýsý, Nazým ArslanMedya tanýtým ve halkla
iliþkiler baþkan yardýmcýsý, Çaðrý Þimþ e k - A r Ge'den
sorumlu baþkan
yardýmcýsý,
Ahmet ÇýrakMuhasip, Iþýk
Eyvaz, Cafer
Çelebi, Adnan
Aydar, Elif
Gökçen Þahiner, Adil Çetinkaya, Celal
Ýrtürk, Nazmi
Keskin, Faruk
Alparslan, FaÖzkader,
FÝX MENÜ KÝÞÝ BAÞI FÝYATI tih
Abdullah
Daþdemir, Elvan Yandým,
Sinan Özcan,
Þükrü Temizöz, Ünal Perçin.
ÝNCÝ RESTAURANT
ÇORUM’UN ÝNCÝSÝ
KURULUÞUMUZUN 6. YILINDA RAMAZAN AYI BOYUNCA
AÇIK BÜFE ÝFTAR YEMEKLERÝNE BEKLÝYORUZ
RAMAZAN AYI
ÝFTAR PROGRAMI
ÝFTARLIK
Zengin Salata Büfesi
Zengin Zeytinyaðlý Büfesi
Zengin Tatlý Büfesi
Zengin Meyve Büfesi
Günün Çorbasý
Çorum Mantýsý
GRUP YEMEKLERÝNDE
FÝX MENÜ UYGULANIR
Ýlkemiz; Hizmet, Güleryüz,
Kalite ve Güven...
Hergün deðiþken 3 çeþit ana
yemek, kýrmýzý ve beyaz et pilav
püre, yemek sonrasý çay ikramý,
tasavvuf müziði eþliðinde her
akþam iftar yemeðine bekliyoruz.
Rezervasyon Tel: 0 530 321 17 19
Çorba
Salata
Mantý
Ana yemek
Pilav
Tatlý
Meyve
Meþrubat
Su
Çay
25.00 ¨
Binevler Mevkii Mehmetçik Parký ÇORUM Tel: 0 364 227 05 15 Faks: 226 63 31 www.coruminci.com
MHP Merkez Ýlçe
Baþkanlýðý: Bekir Çetin,
Þükrü Demiray, Ümran
Dede, Kemal Kýroðlu,
Ömer Faruk Özken, Celal Karasu, Celal Gökeþme, Namýk Altýparmak,
Ýsmail Küçükefe, Cavit
Demir, Feyzullah Aydemir, Galip Karakaþ, Gazi Nalçacý, Hasan Esmer, Kenan Çakýr, Mehmet Þimþek, Mehmet
Demir, Mesut Yaðlý,
Mustafa Giraz, Bülent
Yýlmaz, Salim Memiþ,
Abdullah Bulanýk, Veysel Gök.
Bekir Çetin
Parti binasýnda basýn toplantýsý düzenlendi.
SALI 1 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
KUTLAMA
12 PUAN TÜRÜNÜN 11'ÝNDE
ÇORUM’DA ÝLK 5 ÝÇERÝSÝNDE YER
ALAN DEÐERLÝ ÖÐRENCÝLERÝMÝZ;
SEZGÝN BALOÐLU
BÝHTER YAZAR
KIVILCIM AKBAY
'I
(Ç.HAK:1920)
KUTLAR BAÞARILARININ DEVAMINI DÝLERÝZ.
M.A BUTÝK DERSHANESÝ
KURUCU MÜDÜR
METÝN AKBAY
3
www.corumhakimiyet.net
SALI 1 TEMMUZ 2014
Ramazan Sokaðý'na bir dizi eleþtiri
HABER YORUM
Atatürk Anadolu
Lisesi bahçesinde
Ramazan Sokaðý
etkinlikleri baþlarken,
ilk günden itibaren
bazý þikâyet ve
eleþtiriler de peþinden
geldi.
Geçtiðimiz
yýllarda Kur'an ve
ibadet ayý olan
Ramazan'ýn ruhuna
aykýrý olarak 'Çorum
Belediyesi eliyle' her
akþam eðlenceler
düzenlenmesine tepki
gösteriliyordu.
Belediye'nin bu yýl
Ramazan Sokaðý
etkinliklerinin içeriðini
yeniden gözden
geçirdiði ifade edildi.
Her akþam izlenip
görülebilir.
Ramazan Sokaðý
bu yýl hem kurulduðu
yer hem de
zamanlamadan
kaynaklanan gürültü
nedeniyle eleþtiriliyor.
Esasýnda vatandaþý
dinlediðinizde pek
haksýz da deðiller.
Duran Durmuþ
Mundar Edilen Kürtçüler…
Mustafa Demirer
Lise bahçesine
kurulan Ramazan
Sokaðý'nýn çevresinde
yoðun bir yapýlaþma
var. Ýftardan bir süre
sonra baþlayan
etkinliklerin finali
genellikle konserlerle
noktalanýyor.
Konser faslý geç
saatlere kadar
uzayýnca ertesi gün iþe
gidecek olan
vatandaþýn vücut
kimyasý bozulabiliyor.
Sahura kadar uyuyup
kalkmak isteyenler
sorun yaþayabiliyor.
Yaþlýlar ve çocuklar
Ramazan Sokaðý bu yýl Atatürk Anadolu Lisesi bahçesine kuruldu. En fazla
þikayet geçe geç saatlere kadar etkinliklerin devam etmesi...
daha fazla rahatsýzlýk
duyabiliyor.
Çorumlu'nun
ekseriyeti problemi
dile getirirken bazý
çözüm önerileri de
sunuyor. Ýþte o
önerilerden bazýlarý;
* Ramazan
Sokaðý etkinlikleri
eðlenceye (!)
dönüþtüðünden
tamamen kaldýrýlabilir.
* Ramazan
Sokaðý þehir
merkezinden biraz
daha uzak bir noktaya
kurulabilir.
* Ramazan
Sokaðý'nýn program
içeriði tekrar gözden
geçirilebilir.
* Ramazan
Sokaðý eðlencelerinin
kapanýþý daha makul
bir saate çekilebilir.
Çorum Belediyesi
yönetimi bu
önerilerden herhangi
birisini dikkate alabilir.
Þayet hiçbir öneri
kabul görmüyorsa
Ramazan Sokaðý'ný
eðlenceye
dönüþtürenler bir
çözüm bulsunlar...
Hemþehrimiz Kakaç’tan üniversiteye övgü
TOBB ETÜ
Makine Mühendisliði
Bölümü Öðretim Üyesi
hemþehrimiz Prof. Dr.
Sadýk Kakaç, Hitit
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan’ý makamýnda
ziyaret etti.
TOBB ETÜ’nün de
yer aldýðý akademik bir iþ
birliði yapmak
Öteki
4
istediklerini, kendisinin
sahip olduðu tecrübeyi
ve bilgi birikimini
üniversite öðretim
elemanlarýna
aktarmaktan mutluluk
duyacaðýný belirten Prof.
Dr. Sadýk Kakaç, Hitit
Üniversitesi’nde
meydana gelen gözle
görülür deðiþikliklerden
hoþnut olduðunu
Prof. Dr. Sadýk Kakaç.
belirterek “Genç ve
dinamik bir yöneticiliyle
üniversite daha da güzel
bir sinerjiye kavuþmuþ”
dedi.
Üniversitenin her
türlü iþ birliðine açýk
olduklarýný ve bu tür
çalýþmalarda yer
almaktan büyük bir
mutluluk duyacaklarýný
belirterek, bu tür somut
adýmlarýn atýldýðýný dile
getiren Rektör Alkan da
“Sizin gibi deðerli bir
hocamýzýn engin
bilginlerinden
yararlanmaktan büyük
bir onur ve þeref
duyarýz”diye konuþtu.
Prof. Dr. Sadýk
Kakaç, kýsa bir süre önce
de Uluslararasý
Mühendislik Eðitimi ve
Araþtýrma Teþkilatý
(INEER)’ýn en prestijli
ödülü olan “Mühendislik
Eðitimi ve Araþtýrmada
Liderlik Ödülü”nü
almýþtý. Haber Merkezi
Hitit Üniversitesi öðrencilere çaðrýda bulundu.
Üniversiteden
öðrencilere çaðrý
Hitit Üniversitesi öðrencilere çaðrýda bulundu.
‘Öðrencilerimizi Büyük Hitit Ailesi’ne Bekliyoruz’ baþlýklý o çaðrý
þöyle; “2013-2014 Eðitim Öðretim Yýlýnda kontenjanlarýný %100 dolduran 20 üniversiteden birisi olan Üniversitemiz; genç, dinamik, alanýnda
uzmanlaþmýþ akademik personeli ve öðrenci odaklý eðitim anlayýþýyla
2014-2015 Eðitim Öðretim yýlýnda da siz deðerli öðrencilerimizi geleceðinizi istihdam kaygýsý duymadan inþa etmeye ve mutlu bir gelecek için
“En Özel Devlet Üniversitesi” ne Büyük Hitit Ailesi’ne bekliyoruz.”
TOBB ETÜ Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi hemþehrimiz
Prof. Dr. Sadýk Kakaç, Rektör Alkan’ý ziyaret etti.
'Çocuklar az okuyor,
çok televizyon izliyor’
TÜÝK Konya Bölge Müdürlüðü
Türkiye Ýstatistik Kurumu Basýn Odasý Haberlerinden Çocuk Ýstatistikleriyle ilgili bir basýn bülteni hazýrladý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Konya Bölge Müdürlüðü Türkiye
Ýstatistik Kurumu Basýn Odasý Haberlerinden Çocuk Ýstatistikleriyle ilgili
bir basýn bülteni hazýrladý.
TÜÝK tarafýndan hazýrlanan bültene göre, "Türkiye'de 2013 yýlýnda
"0-17 yaþ grubu" çocuklarýn sayýsý
22.8 milyondur. "5-17 yaþ grubu" çocuklarýmýzýn sayýsý ise 16.6 milyondur.
Sýnýf öðretmenleri tarafýndan e-okul'a
kaydedilen öðrencilerin okuduðu kitap
sayýsý 2012/'13 öðretim yýlýnda Türkiye genelinde 1.86 milyondur. E-okul'a
kayýtlý okunan kitap sayýsýnýn en yüksek olduðu il 317 bin kitap ile Antalya
iken, en düþük olduðu il ise 98 kitap
ile Tunceli'dir.
ÇOCUKLAR HEMEN HEMEN
HER GÜN TELEVÝZYON ÝZLÝYOR
TÜÝK'in bültenine göre, "Türkiye'de çocuklarýn yüzde 92,5'i hemen
hemen her gün televizyon izlerken, bu
oran 6-10 yaþ grubundaki çocuklarda
yüzde 94,8 iken 11-15 yaþ grubundaki
çocuklarda ise yüzde 90,2'dir. Haftada
en az bir kere televizyon izleyen çocuk
oraný ise yüzde 7,5'dir. Çocuklarýn bilgisayar kullanmaya baþladýklarý ortalama yaþ 8, internet kullanmaya baþlama yaþý 9 ve cep telefonu kullanmaya
baþlama yaþý 10'dur. Kendi kullanýmýna ait bilgisayarý olan çocuk oraný yüzde 24,4 iken cep telefonu olan çocuk
oraný yüzde 13,1'dir. Danimarka, Ýtalya, Romanya ve Ýngiltere'de 2013 yý-
lýnda yapýlan araþtýrma sonuçlarýna
göre ortalama internet kullanmaya
baþlama yaþý 8, cep telefonuna sahip
olma yaþý 9'dur. Bu ülkeler arasýnda en
erken internet kullanmaya baþlama yaþýna Danimarka (7 yaþ), en erken cep
telefonuna sahip olma yaþýna Danimarka ve Romanya (9 yaþ) sahiptir.
HALK KÜTÜPHANESÝ ÇOCUK KULLANICISI EN YÜKSEK
ÝL KONYA
TÜÝK, "Türkiye'de 2012 yýlýnda
10 milyon 062 bin 032 çocuk halk kütüphanelerinden yararlanmýþ, 431 bin
441 çocuk halk kütüphanelerine üye
olmuþ ve 3 milyon 465 bin 408 çocuk
ise kütüphane materyalini bu dönemde
ödünç almýþtýr. Halk kütüphanesi çocuk kullanýcýsý en yüksek olan il 553
bin 705 ile Konya'dýr. Konya'yý 315
bin 755 ile Manisa ve 297 bin 517 ile
Çorum izlemektedir. Kütüphaneye kayýtlý üye çocuk sayýsýnýn en yüksek olduðu il 20 bin 347 ile Samsun'dur.
Samsun'u 17 bin 949 ile Ankara ve 17
bin 105 ile Manisa takip etmektedir.
Konya'da halk kütüphanelerinin
çocuk kullanýcý sayýsý 553 bin 705, kayýtlý çocuk üye sayýsý 11 bin 564 ve
kütüphaneden ödünç alýnan materyal
sayýsý 155 bin 092'dir. Karaman'da
halk kütüphanelerinin çocuk kullanýcý
sayýsý 79 bin 423, kayýtlý çocuk üye sayýsý 8 bin 422 ve kütüphaneden ödünç
alýnan materyal sayýsý 48 bin 820'dir.
Ýstanbul'da ise halk kütüphanelerinin
çocuk kullanýcý sayýsý 164 bin 014, kayýtlý çocuk üye sayýsý 9 bin 243 ve kütüphaneden ödünç alýnan materyal sayýsý 61 bin 912'dir." (ÝHA)
HDP ( Halklarýn Demokratik Partisi)nin ilk genel
kurulu yapýldý…
Basýn fazla üzerine deðinmedi. Ancak genel
kurulda önemli geliþmeler oldu…
………………………….
Eski BDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ ve yine
eski Sosyalist Parti Genel Baþkaný Figen Yüksekdað
HDP Eþ baþkanlarý oldu…
…………………..
Partinin isminde 'Halklarýn' olmasý yani çoðul eki
olmasý olumlu bir deðiþimdir…
……………………….
Selahattin Demirtaþ'ýn, Türk Bayraðýnýn Genel
Kurulun yapýldýðý salona asýlmasý ile ilgili bir soruya
"Türk bayraðý yasal zorunluluktan deðil, benimde
bayraðým olduðu için oraya asýldý" demesi HDP'yi Kürt
partisi kimliðinden kurtarmaya çalýþtýklarýný gösteriyor
gibiydi.
………………………
Yine Genel Kurulda Demokratik Cumhuriyet
ortak vatan, demokratik ulus gibi cümlelerin sarf
edilmesi HDP'yi sosyalist bir tabana oturtan
yaklaþýmlar olarak gözleniyordu..
Öcalan'ýn Genel Kurulda okunan mesajý da bu
noktada.
Sosyalizm ideolojisi öne çýktý…
………………………..
Demirtaþ'ýn yine konuþmasýnda dikkat çeken bir
husus; "100 yýl önce bölgemizde sýnýrlarý yeniden çizen
egemenlerin þimdi bir kez daha kaderimize el
atmalarýný engellemek istiyorsak birlik olmak dýþýnda
çýkýþ yoktur. Kurtuluþ yoktur" þeklinde konuþmasý
ilginçti.
……………………..
Bir diðer Eþbaþkan Figen Yüksekdað,
"karanlýktan yönümüzü aydýnlýða dönüyoruz" demesi
deðiþkenliði gösteriyordu…
Tabi bundan önce BDP ve uzantýlarý, ýþýktan
korkan hamamböcekleri gibiydiler.
Iþýðý görünce karanlýða kaçtýklarý hatýrlanýnca
Yüksekdað'ýn bu söylemi daha bir önem taþýyor…
………………….
Niye deðiþtiler veya deðiþmek zorunda kaldýlar?
Kürt faþistliðine nokta koydular, diðer halklarla
kardeþ olmak istiyorlar…
…………………..
Baktýlar üzerlerine güneþ doðmayacak deðiþmeye
karar verdiler...
………………….
Baktýlar Kürtleri hesaba katan yok, bu oyunda
gözükmüyorlar sadece figürler…
Baktýlar birileri dalga geçiyor, Kürtçüleri
pandikliyor…
Yine anladýlar ki, küresel sermayenin borusu
ötüyor…
……………………….
'2040 a kadar orada bir ton petrol hattý, maden
anlaþmasý lojistik plan çizilmiþ.
Boru döþenmiþ.
Yatýrýmcý orada kaos yeni bir devlet, patýrtý ister
mi?
Yok öyle bir Kürdistan…
…………………….
Azýcýk Barzani Kürdistan diye diretti kelleci
kardeþler çýkýverdi.
Diðer türlü dünya tarihinde sanayileþmeden
demokrasi özgürlüðü bulan bir devlet ya da toplum
yok…
……………………
Anladýlar ki, kaotik bir durum var, dýþ güçler
kurguluyor ve uyguluyor.
Kendileri de þirin ördek yavrusu gibi peþlerine
takýlýyor…
……………
Ve anladýlar Türkiye topraklarýndan Kürdistan
çýkmayacak..
Kürtlere biçilen kumaþtan, bizimkilere don bile
çýkmadý…
Vaz caydýlar…
…………………….
Türkiye'deki Kürtçülerin abisi Barzani kabile
olmayý kabul etti…
Daracýk bir bölgede ABD Ýsrail'e yine selam
duracak…
…………………..
E anladýlar artýk. Kendilerinden koyunun
olmadýðý yerde Abdurrahman Çelebi'ler yaratýlmak
istenmiþtir…
…………………………..
Ama o kadar kötü ve kabiliyetsizlerdi ki, keçi
dahi olamamýþlardý…
………………………….
Hacivat Karagöz gölge oyunu bitti…
………………………….
Kandan kýna yapanlarla yol alýnamadý…
Not: Birçoðunuzun Eþ Baþkanýn ne anlama
geldiðini bildiðini sanmýyorum. Ama ben size
söyleyeyim.
Eþ Baþkan, baþkan olabilecek konumda
bulunmayan, ancak deliðe süpürülecek kadar da
deðersiz olmayan bir tür yardýmcýya verilen sýfattýr…
Bir nevi aðza sürülen bir parmak bal gibidir…
Dip not: Hani yukarda kaotik durum dedim ya….
Böyle yazdým ama kaotik herhalde kateletik sobanýn
kardeþidir… Ne bileyim ben, Sobalar Ölmez Vatan
bölünmez…
SALI 1 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Türk Eðitim Sen’de olaðanüstü kongre
Mustafa Demirer
Kamu Sen’e baðlý
Türk Eðitim Sen Çorum
Þubesi’nde olaðanüstü
genel kurul kararý alýndý.
Türk Eðitim-Sen
Þube Sekreteri Selim Aydýn, dün sabah sendika
merkezinde düzenlediði
toplantýda, olaðanüstü
genel kurul kararýnýn
gündeme alýnmasýnda tamamen kendi dýþlarýnda
yönetim kurulunda yer
alan diðer dört arkadaþlarýnýn iradesi ile gerçekleþtiðini açýkladý.
Aydýn, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi;
“Öncelikle Ramazan ayýnýn Türk-Ýslam alemine
bolluk, bereket, barýþ ve
huzur getirmesini yüce
Allah'tan diliyorum.
Son günlerde basýna yansýyan haberlerde
þahit olduðunuz üzere,
sendikamýz Türk EðitimSen’de bir olaðanüstü
genel kurul durumu süreci yaþanmaktadýr. Önce-
likle þunu belirtmek istiyoruz ki, bu genel kurul
ifadesinin Türk EðitimSen’in gündemine alýnmasý da, Eylül ayýna ertelenmesi de, 13 Temmuz Pazar günü Olaðanüstü genel kurulun yapýlma kararýnýn alýnmasý
da tamamen bizim dýþýmýzda yönetim kurulumuzdaki diðer dört arkadaþýmýzýn iradesi ile
gerçekleþmiþtir.
Bizler bu süreci basýna da yansýdýðý gibi Eylül ayýnda beklerken birden baskýn seçim kararý
ile karþýlaþtýk.
Her platformda sürekli izah ettiðimiz gibi
sizlerin huzurunda da bir
kez daha arz ediyoruz.
Keþke bu süreç yaþanmasaydý. Keþke bu süreç
normal seyrinde 2017 yýlýna kadar devam etseydi. Bizim gündemimizde
bir olaðanüstü genel kurul hiçbir zaman olmadý.
Bizler bu ekibimizle
2017 yýlýndaki olaðan
genel kurulda yönetime
talip olduðumuzu, 9 ay
önce yaptýðýmýz seçim
öncesi dile getirmiþtik.
Böyle bir olaðanüstü durum yaþanýnca bizler de ekibimizle bu hizmet yarýþýnda biz de varýz diyerek zafer endiþesi
ile deðil, sefer endiþesi
ile bu yarýþta yer aldýðýmýzý siz deðerli basýn
mensuplarý önünde açýklýyoruz.
Bu genel kurulun
Türk Eðitim-Sen ailesine, Çorum'umuza hayýrlý
olmasýný diliyoruz. Gönül isterdi ki eðitim öðretim döneminde genel
kurulumuzu yapalým.
Zamanýn ve þartlarýn aðýr
olmasýna raðmen inþallah delegemizin güzel bir
katýlýmý ile demokrasi
þöleni içerisinde genel
kurulumuzu gerçekleþtireceðiz.
Buradan þunu da
belirtelim ki, hiçbir güç,
Baþköy’e veda etti
Türk Eðitim-Sen Þube Sekreteri Selim Aydýn
Çorum Adliyesi’nde Hâkim olarak görev yapmakta iken, 2014 yýlý
Adli ve Ýdari Yargý Kararnamesi ile
Siverek Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný olan Selahattin Afþin, Vali Sabri
Baþköy’e veda ziyaretinde bulundu.
Selahattin Afþin’ne yeni göre-
vinde baþarýlar dileyen Vali Baþköy,
yeni görevinin kendisi ve ailesine hayýrlý olmasýný temennisinde bulundu. Ziyaret anýsýna kendisine Çorum
Valiliði logolu porselen tabak hediye
etti. Haber Merkezi
Siverek Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný olan Selahattin Afþin,
Vali Sabri Baþköy’e veda ziyaretinde bulundu.
Ýþte seçime
girecek partiler
Yüksek Seçim Kurulu, 25 partinin seçime katýlabileceðine karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaþkanlýðý seçimine katýlacak siyasi partileri tespit etti.
Meclis’te grubu bulunan
AK Parti, CHP, MHP ve
HDP’nin de aralarýnda
bulunduðu 25 parti seçime katýlabilecek.
YSK’nýn seçime girebilecek partilere iliþkin kararý Resmi Gazete’de
yayýnlandý. YSK, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý ve Yargýtay
Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn gönderdiði verileri deðerlendirerek seçime
girme yeterliliði olan partileri belirledi.
298 sayýlý Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak-
kýnda Kanun'un 14. maddesinin 11. fýkrasýna göre;
seçimlere katýlma yeterliliðini taþýyan siyasi partiler þöyle: Adalet ve Kalkýnma Partisi, Alternatif
Parti, Baðýmsýz Türkiye
Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk
Partisi, Demokrat Parti,
Demokratik Sol Parti, Doðru Yol Partisi, Emek Partisi, Genç Parti, Hak ve
Eþitlik Partisi, Hak ve Özgürlükler
Partisi, Halkýn Kurtuluþ Partisi, Halkýn Yükseliþi Partisi, Halklarýn Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, Ýþçi Partisi, Liberal Demokrat Parti,
Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliþ Partisi,
Özgürlük ve Dayanýþma Partisi, Saadet Partisi, Toplumsal Uzlaþma Reform ve Kalkýnma Partisi, Türkiye
Komünist Partisi.(Haber Merkezi)
hiçbir el bu aile fertlerinin arasýna nifak saçamayacaktýr. Bu seçimin
kaybedeni olmayacaktýr.
Kazananý ise þahýslar deðil sendikamýz olacaktýr.
Bizler delegemizin özgür, hür iradesine güveniyoruz.
Üyesi ve yöneticisi
ile her zaman birlik ve
beraberlik içinde mücadele veren sendikamýz,
engin tecrübesiyle bu
genel kurul sürecini tamamlayacaktýr. Bu genel
kurul sendikamýza güç
katacaktýr. Yeni yönetim
kurulumuz herkesi kucaklayacak, delegemiz
de yöneticilerine sahip
çýkacaktýr. Bu duygularla
hepinize teþekkür ediyor,
sürecin hayýrlara vesile
olmasýný diliyorum.”
Türk eðitim Sen Genel Sekreteri Selim Aydýn, olaðanüstü genel kurul kararýný duyurdu.
6
www.corumhakimiyet.net
SALI 1 TEMMUZ 2014
Ýhracat düþtü, ithalat arttý
Mustafa Demirer
TÜÝK Mayýs ayý ihracat rakamlarýný açýkladý.
Buna göre, Türkiye’de ihracat %3,6 arttý,
ithalat %10,3 azaldý.
Samsun’da ihracat %48,6
arttý, ithalat %28,2 azaldý.
Tokat’ta ihracat % 15,8
azaldý, ithalat % 17,0
azaldý. Çorum’da ihracat
%71,5 azaldý, ithalat
%175,3 arttý. Amasya’da
ihracat %127,6 arttý, ithalat %19,4 azaldý.
Ýhracat %3,6 arttý,
ithalat %10,3 azaldý
Türkiye Ýstatistik
Kurumu ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici
dýþ ticaret verilerine göre;
ihracat 2014 yýlý Mayýs
ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný
ayýna göre %3,6 artarak
13 750 milyon dolar, it-
halat %10,3 azalarak 20
859 milyon dolar olarak
gerçekleþti.
Dýþ ticaret açýðý
%28,7 azaldý
Mayýs ayýnda dýþ ticaret açýðý %28,7 azalarak 9 968 milyon dolardan 7 108 milyon dolara
düþtü.
Ýhracatýn ithalatý
karþýlama oraný 2013
Mayýs ayýnda %57,1
iken, 2014 Mayýs ayýnda
%65,9’a çýktý.
Mevsim ve takvim
etkilerinden arýndýrýlmýþ
seriye göre ihracat %0,3
arttý
Mevsim ve takvim
etkilerinden arýndýrýlmýþ
seriye göre; 2014 Mayýs
ayýnda bir önceki aya göre ihracat %0,3, ithalat
%2,9 arttý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye
göre ise; 2014 yýlý Mayýs
ayýnda önceki yýlýn ayný
ayýna göre ihracat %3,5
arttý, ithalat ise %2,4
azaldý.
Avrupa Birliði’ne
ihracat % 16 arttý
Avrupa Birliði’nin
(AB-28) ihracattaki payý
2013 Mayýs ayýnda
%39,1 iken, 2014 Mayýs
ayýnda %43,8 oldu.
AB’ye yapýlan ihracat,
2013 yýlýnýn ayný ayýna
göre %16 artarak 6 022
milyon dolar olarak gerçekleþti.
En fazla ihracat yapýlan ülke Almanya oldu
Almanya’ya yapýlan
ihracat 2014 yýlý Mayýs
ayýnda 1 372 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sýrasýyla Irak (1 052 milyon dolar), Ýngiltere (818
milyon dolar) ve Ýtalya
(635 milyon dolar) takip
etti.
Ýthalatta ilk sýrayý
Çin aldý
Çin’den yapýlan ithalat, 2014 yýlý Mayýs
ayýnda 2 112 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sýrasýyla Rusya (2 096 milyon dolar), Almanya (1
887 milyon dolar) ve
ABD (1 150 milyon dolar) izledi.
Yüksek teknolojili
ürünlerin imalat sanayi
ihracatý içindeki payý
%3,3 oldu
Teknoloji yoðunluðuna göre dýþ ticaret verileri, ISIC Rev.3 sýnýflamasý içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadýr. Mayýs ayýnda
ISIC Rev. 3’e göre imalat
sanayi ürünlerinin toplam
ihracattaki
payý
%93,6’dýr. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat
sanayi ürünleri ihracatý
içindeki payý %3,3, orta
yüksek teknolojili ürünlerin payý ise %33,4’tür.
Yüksek teknolojili
ürünlerin imalat sanayi ithalatý içindeki payý %14
oldu
TÜÝK Mayýs ayý ihracat rakamlarýný açýkladý.
Ýmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki
payý %78,5’tir. Yüksek
teknolojili ürünlerin 2014
Mayýs ayýnda imalat sanayi ürünleri ithalatý içindeki payý %14, orta yüksek teknolojili ürünlerin
Engelli asansörü çalýþmýyor
Enise Aðbal
Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Av. Ahmet Görür, bir engelli
olarak Çorum Ulu Camii’de yaþadýðý WC ve asansör problemini dile
getirdi.
Yaþadýðý sorunla ilgili yetkililere de sitem eden Görür, þöyle dedi;
“Ben tekerlekli sandalyede yaþayan yürüme engelli bir insaným.
Alaca’da oturuyorum. Tarihi Ulu
Camimize engelli tuvaleti ve asansörü yapýldýðýný duymuþ ve bir engelli olarak sevinmiþtim. 27 Haziran 2014 Cuma günü yolumuz Çorum Ulu Camii’ye düþtü. Cuma namazýný Çorum’un bu en büyük ve
en eski camiinde kýlalým diye niyetlendik. Hem de þu yer altýndaki engelli tuvaletini ve engelli asansörü-
nü görmüþ oluruz dedik. Tam ezanla beraber camiye geldim ve asansörün düðmesine bastým ama çalýþmadý, meþgul yazýyordu. Bir gence
rica ettim. Aþaðýdan baktý, yine olmadý. Camii avlusu kalabalýk, ezan
okunuyor, görevlilerin hepsi cami
içinde, onlarý arayacak, çaðýracak
zaman ve imkân yok. Naçar geri
döndüm. Rica minnet yakýnlardaki
bir esnafýmýzýn yardýmýyla ve müsaadesiyle sýkýntýmýzý giderdik.
Sözü uzatmayayým; bu sadece
benim, yani bir sakatýn deðil ailesinin de meselesi, akrabalarýnýn da
meselesi, toplumun da meselesi. Zira tuvalet olmadýðý için mahcup duruma düþsek, sadece bizim deðil
eþimizin, çocuklarýmýzýn, akrabalarýmýzýn da morali bozulacak, dýþarý
çýkmaktan korkup eve hapsolaca-
ðýz, eþimizi veya anne-babamýzý da
eve hapsedeceðiz.
Sayýn belediyelerimiz ve müftülüklerimiz... Özellikle sizlere sesleniyor, sizlerden rica ediyorum;
merkezi parklara, merkezi camilere
lütfen engelli tuvaleti yaptýralým.
“Bu engelli tuvaletleri pek kullanýlmýyor, atýl kalýyor” denilmesin, saðlam insanlara da bu tuvaletler açýk
tutulsun, onlar da kullansýnlar. Ayrýca binlerce lira verilerek yaptýrýlan
asansörlerimiz de çalýþýr vaziyette
bulundurulsun.
Unutmayalým toplumun % 3’ü
aðýr engelidir. Bir rampa, bir asansör, bir engelli tuvaleti bu engellileri rahatlatacaðý gibi ailelerini de,
toplumu da rahatlatacaktýr. Engelliye yapýlan yatýrým, artý deðer olarak
topluma geri dönecektir.”
Arazileri su altýnda kalacak
Çorum’un kargý ilçesinde Boyabat Barajý’nýn yapýmý ile arazileri
su altýnda kalan köylülere
yönelik bilgilendirme
toplantýsý düzenlendi.
Kargý Kaymakamlýðýnda Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyit Ahmet Sancak, Kaymakam
Ali Erdoðan, Belediye
Baþkaný Zeki Þen ile köylüler katýldý.
Toplantýda Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, köylülere, kýrsal iskan ile ilgili bilgi vererek,
devletin baraj yapýmýndan dolayý maðdur olan
vatandaþlara çeþitli imkanlar saðladýðýný söyledi. Ebiloðlu, kendilerine
iletilen talepleri dinleyerek Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðýna bir rapor halinde sunacaklarýný dile
getirdi.
Köylüler ise, devletin su altýnda kalan arazilerine karþýlýk, çeltik arazisi vermesini talep ederek, çeltik arazisi dýþýnda
verilecek arazilerin hak
kaybý olacaðýný belirttiler.
Vali Yardýmcýsý Hacý
Osman Ebiloðlu, kimsenin maðdur edilmeyeceðini ifade etti.(ÝHA)
Boyabat Barajý’nýn yapýmý ile arazileri su altýnda
kalan köylülere yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenlendi.
Toplantý Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu baþkanlýðýnda yapýldý.
Ýftarý Ali Evlüce verdi
Ramazan Çadýrý’nda dün akþam düzenlenen iftar yemeðini Ali Evlüce verdi.
Hurþit Bozkurt
Hayýrsever
vatandaþlarýn katkýlarý
ile Çorum Belediyesi
tarafýndan kurulan
Ramazan Çadýrý'nda
ilk iftarlar hafta sonu
gerçekleþtirildi.
Dün akþam
düzenlenen iftar
yemeðini Ali Evlüce
verdi.
Ýftar Programýna
çok sayýda vatandaþ
katýldý.
Ramazan Çadýrý
dar gelirlinin,
ekonomik durumu
elveriþli olmayanlarýn,
yolda kalmýþlarýn,
öðrencilerin,
Çorum’da misafir
ettiðimiz mültecilerin
imdadýna yetiþiyor.
Geleneklerimizin
, örf ve adetlerimizin
hayat bulduðu iftar
sofralarý birlik,
beraberlik ve kardeþlik
duygularýnýn
geliþmesine vesile
oluyor.
Ýnsanlar ayný
sofrada oturup hem
iftar açýyor hem
sohbet etme fýrsatý
buluyor. Ýftar
yemeðinin mönüsü
her zaman olduðu gibi
zengin oluyor. Ýftar
Çadýrýnda hergün bin
kiþiye iftar veriliyor.
Ramazan
Çadýrý’nda Grup Sada
ilahiler seslendiriyor.
Ýftar mönüsünde
ezo gelin çorba,
sebzeli köfte,
makarna, yoðurtla
patlýcan ve þekerpare
yer aldý.
Ýftar sofralarýnda geleneklerimiz, örf ve adetlerimiz hayat buluyor.
Ýftar Programýna çok sayýda vatandaþ katýlýyor.
Ýftar mönüsünde ezo gelin çorba, sebzeli köfte,
makarna, yoðurtla patlýcan ve þekerpare yer aldý.
Tiryakilere Ramazan uyarýsý
Ramazanda günün büyük
bir bölümünde sigaradan uzak
kalan sigara tiryakilerinin, iftar
ve sahurda üst üste sigara
içmesinin tehlikeli.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Týp Fakültesi Göðüs
Hastalýklarý Anabilim Dalý
Öðretim Üyesi ve Türk Toraks
Derneði Tütün Kontrolü
Çalýþma Grubu Yürütme
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oðuz
Kýlýnç, Türkiye'de yaklaþýk 15
milyon kiþinin sigara içtiðini
hatýrlatarak, ramazan nedeniyle
baðýmlýlarýn günün büyük
bölümünde sigara
içemeyeceðini, bunun da
sigarayý býrakmak için önemli
bir fýrsat olabileceðini söyledi.
Sigaranýn her dozu ve
þeklinin zararlý olduðunu
vurgulayan Kýlýnç, ''Ancak
sahurda ve iftarda üst üste
içilmesi yüksek
konsantrasyonda nikotin ve
diðer zehirli maddelerin kana
karýþmasýna yol açar. Bu da
altta yatan ya da tanýsý
konmamýþ hastalýklarýn ciddi
boyutlara ulaþmasýna neden
olabilir. Hatta ani kalp krizleri
ve beyin kanamalarý
geliþebilir'' þeklinde konuþtu.
Sigarayý desteksiz, kendi
baþýna býrakmanýn kolay
olmadýðýna dikkati çeken
Kýlýnç, sigara içenlerin yüzde
70'inin býrakmak istediðini, her
yýl sadece yüzde 40'ýnýn
býrakma giriþiminde
bulunduðunu bildirdi. Destek
almadan sigara býrakma
giriþimlerinin çok büyük
kýsmýnýn sigaraya tekrar
baþlamakla sonlandýðýna iþaret
eden Kýlýnç, sigara býrakma
giriþiminde bulunanlarýn yüzde
80'inin ilk bir ay içinde tekrar
sigaraya baþladýðýný söyledi.
''Sigarayý býrakmak geçici
bir süreç olarak kodlanmamalý''
Sigara baðýmlýlýðýnýn
fiziksel kýsmýnýn nedeninin
nikotin olduðunu ve nikotin
alýnmadýðýnda ''huzursuzluk,
konsantrasyon güçlüðü,
anksiyete, depresyona eðilim,
iþtah artýþý'' gibi yoksunluk
belirtilerinin ortaya çýktýðýný
anlatan Kýlýnç, sigarayý
býrakmak isteyenlerin
davranýþsal biliþsel destek ve
farmakolojik tedavi ile
desteklenmesinin býrakma
baþarýsýný artýracaðýný ifade etti.
Ramazan süresince
baðýmlýlarýn sigaradan
uzaklaþabileceklerini,
baðýmlýlýklarýný kontrol altýna
alabileceklerini ifade eden
Kýlýnç, þunlarý kaydetti:
''Sigara baðýmlýlarýnýn
beyinlerinde bunu geçici bir
süreç olarak kodlamamalarý
gerekiyor. Tütün kullanýmýný
kurtulmalarý gereken bir
davranýþ olarak algýlamalarý
lazým. Bu sadece ramazanda
kurtulacak bir davranýþ deðil,
yaþam boyu kurtulmalarý
gereken bir davranýþ. Böyle
düþünürlerse, sadece ramazan
ayýnda deðil 'bütün ömür boyu
sigarayý býrakacaðým' derlerse
ve yola bu þekilde çýkarlarsa
ramazan sigarayý býrakmak için
gerçekten bir vesile olabilir.''
Kýlýnç, ramazan
vesilesiyle sigarayý býrakmak
isteyen tiryakilerin,
hekimlerden yardým almalarý
durumunda bilimselliði
kanýtlanmýþ yöntemlerle
sigarayý býrakmalarýnýn
kolaylaþabileceðini sözlerine
ekledi.(AA)
SALI 1 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
Eðitim Meslek Lisesi
ilk mezunlarýný verdi
Çorum Özel Eðitim
Meslek Lisesi (Ýþitme
Engelliler ) 2013-2014
eðitim-öðretim yýlýnda
Biliþim Teknolojisi
alanýnda 3, Mobilya ve Ýç
Mekan Tasarýmý
alanýnda 3 olmak üzere
toplam 6 mezun verdi.
Mezun olan
öðrencilerden Erdi
Özbilgen, ilk diplomasýný
Okul Müdürü Cafer
Can’dan aldý. Can,
öðrencileri Erdi
Özbilgen’i tebrik ederek,
bundan sonraki hayatýnda
baþarýlar diledi. Diploma
ile birlikte Ustalýk
Belgesi almayý da hak
kazanan öðrencilerin özel
sektörde de istihdam
edilme fýrsatlarý
olduðunu, hatta iþyeri
açma imkânlarý
doðduðunu da kaydetti.
Daniþmend Gazi
ÝHO’da yaz kurslarý
Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi ilk mezunlarýný verdi.
(Haber Merkezi)
Enise Aðbal
‘Okullar Hayat Olsun’ projesi hayata geçiriliyor.
Karý-koca kavgasý polislik oldu.
Bahçelievler Mahallesi Çoraklýk 59. Sokak’ta oturan C.S. ile eþi M.S. ailevi nedenlerden
dolayý kavga etti. Tartýþma sýrasýnda kocasý tarafýndan iteklenen C.S. yaralandý. Haber Merkezi
Gülabibey Mahallesi Baðcýlar 37. Sokak’ta
ise D.G. ile eþi M.G. kavga etti. Dayak yiyen kadýn kocasýndan þikâyetçi oldu.
Kolunu kesti
Osmancýk’ta bunalýma giren genç kolunu
kesti.
Çiftlikler Mahallesi’nde meydana gelen
olayda bir anlým bunalýma giren T.P. isimli genç
kolunu cam parçasý ile kesti. Yaralý genç tedavi altýna alýndý. Haber Merkezi
Ramazan Sokaðý’nda
Mehteran konseri
Ramazan Sokaðý etkinlikleri tüm hýzýyla devam ediyor.
Recep Mebet
Çorum
Belediyesi’nin her
yýl geleneksel hale
getirdiði Ramazan
Sokaðý etkinlikleri
tüm hýzýyla devam
ediyor.
Ramazan
eðlencelerinin
ikinci gününde
Mehter Takýmý
konser verdi.
Atatürk Lisesi
bahçesinde
düzenlenen
Ramazan Sokaðý
etkinliklerine
vatandaþlar ilgi
gösterdi.
Mehteran
Takýmý gösterisi
öncesi ve
sonrasýnda çeþitli
gösteriler yapýldý.
Haber Merkezi
Mehteran Takýmý gösterisi öncesi ve sonrasýnda çeþitli gösteriler yapýldý.
Ramazan eðlencelerinin ikinci gününde Mehter Takýmý konser verdi.
2 bin aileye yardým eli
Erol Taþkan
Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý tarafýndan ihtiyaç sahibi
2 bin aileye yardým
daðýtýlacak.
Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi
Özdemir, Ramazan
ayý içerisinde 2 bin aileye yardým daðýtýlacaðýný, bugüne kadar
yaklaþýk 1600-1700
Bayat’ta
traktör kazasý
Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu yaz tatilinde de kapýlarýný öðrencilerine açýyor.
Karý-koca kavgasý
Daniþmend
Gazi Ýmam Hatip
Ortaokulu yaz
tatilinde de
kapýlarýný
öðrencilerine
açýyor.
Okul Müdürü
Þule Toksoy,
‘Okullar Hayat
Olsun’ projesi
kapsamýnda 1
Temmuz itibariyle
Türkçe, Matematik
ve Arapça dersleri
kurslarý verileceði
söyledi. En az bir
ay sürmesi
planlanan kurslarla
öðrencilerin
verimli bir yaz
dönemi geçirmeleri
hedefleniyor.
Yeni eðitim ve
öðretim yýlýna her
anlamda eksiksiz
girmeyi
planladýklarýný dile
getiren Toksoy,
okul yönetiminin
fiziki çalýþmalara
da hýz verdiðini ve
öðretmenlerin de
zaman zaman
görev aldýklarý
çalýþmalarda
amaçlarýnýn okula
Ýmam Hatip
kimliði
kazandýrmak
olduðunu
vurguladý.
Bayat’ta meydana gelen kazada biri aðýr iki kiþi yaralandý.
M.Ç. aracýyla giderken Yatukçu Mahallesi Çorum Caddesi’nde Y.Þ.’in kullandýðý traktörle çarpýþtý. Kazada H.Ç. aðýr yaralanýrken, M.Ç. kazayý
ucuz atlattý. Yaralýlar ileri tetkik ve tedavi için Çorum’a sevk edildi. Haber Merkezi
Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir,
Ailesini
dýþarý attý
Uðurludað’da alkollü þahýs ailesini kapý dýþarý etti.
Yenicami Mahallesi’nde meydana gelen oalyda eve
alkollü gelen A.K. parasal sebeplerden dolayý eþi ve çocuklarýný evden kovdu, sonra da eve almadý. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Haber Merkezi
7
Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý tarafýndan ihtiyaç sahibi 2 bin aileye yardým daðýtýlacak.
aileye yardýmýn ulaþtýrýldýðýný söyledi. Özdemir, "Muhtarlýðýmýza bugüne kadar yaklaþýk 2 bin aile yardým
talebinde bulundu.
Ulukavak Mahallesi'nde yardým sever
iþadamlarýmýz tarafýndan temin edilen yardýmlarý yaklaþýk 16001700 aileye ulaþtýrdýk.
Yardým talebinde bulunan ailelerimizin
hepsinin ihtiyacýný
karþýladýktan sonra
muhtarlýk olarak ihtiyaç sahibi aileleri ev
ev gezerek tespit edeceðiz. Þu anda sadece
un yardýmýnda bulunuyoruz. Ancak ihtiyaç sahibi ailelerimize
gerektiðinde gýda yardýmýnda da bulunmaya çalýþacaðýz." dedi.
Ulukavak Mahallesi'nde
ikamet
eden vatandaþlarýn çoðunun asgari ücretle
çalýþtýðýný ve asgari
ücretin faturalara, ev
ihtiyaçlarýna ve ev kirasýna yetmediðini belirten Özdemir, bu konuda iþadamlarýný daha duyarlý olmaya da-
8
www.corumhakimiyet.net
SALI 1 TEMMUZ 2014
4
RAMAZAN
R amazan
Hoþ geldin ya þehri
Dört Halife'nin Son Günleri
Hz. Ebu Bekir'in
Son Günleri 3
'Ýman edip iyi
ameller iþleyenler,
iþte öyleleri de
cennet ehli ve
orada süresiz
kalacaklardýr.'
(Bakara/82)
Ýmsak
03.07
Ýftar
20.24
'Rabbim! Gireceðim yere dürüstlükle girmemi saðla;
çýkacaðým yerden de dürüstlükle çýkmamý saðla. Bana
tarafýndan, hakkýyla yardýmcý bir güç ver!" (Ýsra/80)
Hz. Ebu Bekir'in
Hastalýðý
sahabiler, Hz. Ebu Bekir'i ziyaret
ederek:
- Cenab-ý Hak sana Ömer'i
niçin seçtin diye sorarsa ne cevap
Hz. Ebu Bekir, kýsa sürede iç
vereceksin? Onun bize gösterdiði
isyanlarý ve ihtilaflarý bastýrdýktan
þiddeti görmüyor musun? O bir de
sonra Ýslâmýn nurunu Ýran ve Bizans
halife olursa vay halimize, diyerek
bölgelerine taþýmýþtý. Devrinde Irak
endiþelerini dile getirdiler.
ve Suriye'de önemli fetihler
Hz. Ebu Bekir, bu sözler üzerine
gerçekleþmiþti.
"Beni oturtunuz" diyerek yataðýndan
Hz. Ebu Bekir, hicretin 13.
doðruldu. Baþladý
Yýlýnda Cemaziyelâhir
konuþmaya:
ayýnýn baþlarýnda
- Siz, beni Cenab-ý
hastalandý. Üþütme ve
Ethem ERKOÇ Hakk'ýn
adýna dayanarak
ethemerkoç@corumhakimiyet. net
titreme sarmýþtý bütün
azabýyla
korkutmak mý
vücudunu. O sýrada
istiyorsunuz?
Ýþlerinizde
Ecnadin Zaferi ile ilgili
zerre
kadar
haksýzlýk
haber geldi, ama o
etmiþ olan hüsrana
buna bile sevinecek
uðrasýn. Rabbime
durumda deðildi.
kavuþtuðum zaman
Hastalýðý, gün geçtikçe
vereceðim cevap þudur;
arttý. O da Hz. Ömer'i
Ey Rabbim! Kullarýnýn
çaðýrtarak imamlýk
iþlerini, en hayýrlýsýna
görevini ona verdi.
tevdi ettim. Siz de gidin,
Aslýnda onun bu
bu dediklerimi herkese
hareketi, halifelik
anlatýn.
konusunda bir iþaretti.
*
Hastalýðý nedeniyle sahabiler
ziyaretine geldiler. Bazýlarý, sana
doktor çaðýralým dediler. Ancak Hz.
Ebubekir, bu hastalýktan
kurtulamayýp vefat edeceðini
anlamýþtý. "Benim tabibim belli"
dedi. Teklifte bulunanlar, onun ne
demek istediðini anladýlar ve ýsrar
etmediler.
Ashap ile iþtiþaresi:
Hz. Ebu Bekir, yoksul evine
benzeyen mütevazý evinde hasta
yataðýnda yatarken kendisinden
sonra ümmetin halini düþünüyordu.
Hz. Peygamber (sav)'den sonra çýkan
ihtilaf ve isyanlarýn bir daha
yaþanmasýný istemiyordu. Ölmeden
önce baþkanlýk (halifelik) meselesini
halletmek istiyordu.
Önce Aburrahman b. Avf ile
görüþtü. Hz. Ömer hakkýnda
düþüncesini sordu. O da çok iyi insan
olduðunu ancak biraz sert tabiatlý
oluðunu belirtti. Hz. Ebu Bekir, onun
o sert micazý altýnda þefkat ve
merhamet dolu bir kiþiliðinin
bulunduðunu vurguladý. Sonra Hz.
Osman ile görüþtü. "Ömer'in içi
dýþýndan daha iyidir. Ýçimizde onun
benzeri yoktur" cevabýný aldý.
Ardýndan Said b. Zeyd'i, Üseyd b.
Hudayr'ý çaðýrdý. Onlar da "Senden
sonra Ömer'den daha iyisi olamaz"
deyince kararýnýn isabetli olduðu
sonucuna vardý.
Ancak Hz. Ömer'in veliahtlýðý
konusunda haberlerin dolaþmasý
üzerine, baþta Talha olmak üzere bazý
Ahitname yazdýrýyor:
Hz. Ebu Bekir, tekrar yataðýna
uzandý. Hastalýðý gittikçe
þiddetleniyordu. Halife konusunu bir
an önce bitirmek istiyordu. Hz.
Osman'ý çaðýrttý. Ona "yaz" diyerek
bir ahitname yazdýrmaya baþladý:
"Rahman ve Rahim olan Allah'ýn
adýyda.
"Bu, Ebu Bekir'in dünyadan
çýkarken son deminin bitiminde,
Âhirete giderken ilk deminin
baþlangýcýnda, kâfirin imana ve
günahkarýn tövbeye geldiði,
yalancýnýn doðru söylediði
dakikadaki ahit ve vasiyetidir.
"Hattap oðlu Ömer'i kendime
halef tayin ediyorum. Onun sözünü
dinleyiniz. Ben; "bununla Allah'a
Peygamber'e, dinime, kendime ve
size iyilik istemiþ bulunuyorum.
Adaleti icra ederse ondan umduðum
ve beklediðim de budur. Baþka bir
hareket tarzý benimserse biliniz ki
insan, ne iþlerse onu kazanýr. Benim
bütün hedefim hayýrdýr. Gaybý
bilemem. Zulmedenler, neye
uðrayacaklarýný bilirler. Allah'ýn
selam, rahmet ve bereketi üzerine
olsun"
Hz. Ebu Bekir, ahitnameyi
mühürledi. Hz. Osman da dýþarý
çýkýp bu ahitnameyi herkese okudu.
Kararý, sahabe memnuniyetle
karþýladý.
(Sürecek)
Bu akþam Osmanlý
geleneðine davetlisiniz
Çorum Ýl Müftülüðü son iki yýldýr çok güzel bir Osmanlý geleneðini camilerde yaþatýyor. Cami cemaatinin de yoðun
ilgi gösterdiði 'Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliði' bu yýl da Çorum'da uygulanmaya devam edilecek.
Bu yýlki ilk uygulama bu akþam Buhara Camii'nde yapýlacak.
Müftülükten konuya iliþkin açýklamada Osmanlý Devleti zamanýnda uygulanan geleneðin Çorum'da yaþatýlacaðý
vurgulanarak, "Ramazan heyecaný ve mutluluðunu zirveye
taþýmayý amaçlýyoruz." denildi.
Enderun Usulü Teravih nasýl kýlýnýyor?
Bu namazda teravihin her dört rekatý Türk musýkîsinin
farklý makamlarýnda kýlýnýyor ve bu namaz aralarý makamlardaki ilahilerle de süsleniyor. Namaz kýlýnýrken müezzin
makamlar arasýnda geçiþi salavat çekerek yapýyor. Kaynaðý
Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye dayandýrýlan teravihte, en
çok hicaz, segâh, isfahan, uþþak ve acemaþiran makamlarý
kullanýlýrken vitir namazý segâh makamýnda kýlýnýyor. Osmanlý'nýn son dönemine kadar özellikle Ýstanbul'daki camilerde uygulanan bu usul sayesinde teravihe geç kalan bir
kimse, imamýn kýldýrdýðý namazýn makamýndan o anda kaçýncý rekâtýn kýlýndýðýný anlýyordu.
RAMAZAN GÜNLÜÐÜ
Orucu bozan þeyler nelerdir?
Orucun temel unsuru ve
anlamý, yeme, içme ve cinsel
iliþkiden uzak durmak, nefsi
bunlardan mahrum býrakmak olduðu için, oruçlu
iken bunlar ve bu
anlama gelecek
davranýþlar orucu
bozar. Yemek ve
içmek, yenilip
içilmesi mûtat
olan her þeyi
kapsamý içine
alýr. Sigara, nargile gibi keyif
veren tütün kökenli dumanlý
maddeler
ile
uyuþturucular ve
tiryakilik gereði
alýnan tüm mad-
deler oruç yasaklarý kapsamýna
girer. Her ne sebeple olursa olsun,aðýzdan alýnan ilâçlar da
ayný hükme tabidir.
(Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý)
SALI 1 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
9
Yýldýrým düþen 500
yýllýk cami kül oldu
Çorum’un Kargý
ilçesine baðlý Saraçlar
köyünde bulunan 500
yýllýk tarihi cami,
yýldýrým düþmesi
sonucu çýkan yangýnda
kül oldu.
Edinilen bilgilere
göre, þiddetli yaðýþla
birlikte Saraycýk
köyüne baðlý Harmancý
Mahallesi'nde bulunan
köy camisine yýldýrým
düþtü. 500 yýllýk bir
geçmiþe sahip olan
ahþap tarihi cami bir
anda alev aldý. Caminin
yandýðýný gören köy
sakinleri, muhtar ve
imama haber verdi.
Kýsa sürede büyüyen
yangýnda cami
kullanýlamaz hale
geldi. Köy
sakinlerinden Ýsmail
Kuþ, köye sabah iki kez
yýldýrým düþtüðünü
belirterek, “Bir
komþumuz camiden
dumanlar çýktýðýný
görmüþ,
köylülerimizden duyar
duymaz hemen
caminin yanýna geldik.
Jandarma ve itfaiyeye
haber verdik. Jandarma
yaklaþýk bir saat sonra
köye ulaþtý ancak
itfaiye gelmedi,
nedenini bilmiyoruz.
Yangýn kendiliðinden
söndü. Jandarma olay
yeri inceleme ekipleri
geldi tutanak tuttular ve
gittiler. Camimiz 500
yýldan daha fazla bir
tarihe sahip, devamlý
ibadetimizi yaptýðýmýz,
evimiz gibiydi.
Köyümüzün nüfusu
yaz aylarýnda bini
buluyor ve bu camiyi
sadece biz
kullanmýyoruz civar
komþu köyler de
camimizi kullanýyor.
Yangýn sýrasýnda Kargý
Müftülüðünü aradýk.
Þu ana kadar
müftülükten hiç kimse
gelip de caminin
durumunu görmedi.
Cami yandý ve
yandýktan sonrada
kimse gelmedi. Þu
Saraçlar köyünde bulunan 500 yýllýk tarihi camiye yýldýrým düþtü.
anda köyde ibadetimizi
yapacak yerimiz yok.
Namazlarýmýzý okulda
kýlýyoruz. Yetkililerden
camimizi yeniden
yapmalarýný istiyoruz”
dedi.
Cami imamý
Osman Keskin ise
sabah saatlerinde çok
þiddetli bir yaðýþ
olduðunu, yaðýþ
bittikten sonra köyden
bir kýz çocuðunun
caminin yandýðýný
gördüðünü söyledi.
Bunun üzerine koþarak
camiye gittiklerini
anlatan Keskin,
”Gittiðimde zaten cami
çatýnýn altýndan
yanmaya baþlamýþtý.
Hiç bir müdahale
yapma þansýmýz olmadý
ve cami tamamen
yandý. Köyden bir
vatandaþýmýz camiye
yýldýrýmýn düþtüðünü
görmüþ. Camimizin 4050 civarýnda cemaati
var. Çevre köylerden de
imamý olmayan
camilerden sürekli
cemaat geliyor.
Köyümüzde, yanan
caminin haricinde 8
kilometre uzaklýkta köy
merkezinde bir cami
var. Bir de burasý vardý
maalesef yandý” diye
konuþtu.
Olayla ilgili
soruþturma sürüyor.
(ÝHA)
Caminin yandýðýný gören köy sakinleri, muhtar ve imama haber verdi. Kýsa sürede büyüyen yangýnda cami kullanýlamaz hale geldi.
Motosiklet otoya
çarptý, 1 yaralý
Ýlk teravih ilk dua
Namazgah yýllar sonra
hasretine kavuþtu
Erol Taþkan
Tarihi Namazgah,
yýllar sonra ilk kez cemaatle buluþtu. Ramazan içerisinde teravih
namazlarýnýn kýlýnmasý
için özenle hazýrlanan
Namazgah'ta ilk iki
gün hava þartlarý nedeniyle namaz kýlýnamazken, ilk teravih kýlýnýrken, ilk dua önceki akþam gerçekleþtirildi.
Cuma, bayram ve
teravih namazlarýnýn
kýlýndýðý, yaðmur duasý
ve asker uðurlamalarýnýn yapýldýðý mekan
olarak Çorum'un kimliðinde önemli bir yeri
olan tarihi mekan, namazdan öksüz býrakýlmanýn hasretini önceki
akþam yendi.
Hava þartlarý önceki günlere göre biraz
daha normal gibi olsa
da, rüzgara aldýrmaksýzýn bu coþkuyu Namazgah'ta namaz kýlarak yaþamak isteyen
cemaat, açýk havada
saflarý doldurdu.
Ecdaddan kalma
bir mekanda, Allah'ýn
huzuruna durarak, gökyüzü karanlýðýnýn bir
kubbe gibi çevrelediði
Namazgah'ta
niyaz
edip, duaya el açtýlar.
Ramazan sonuna
kadar hava þartlarýnýn
imkan vermesi durumunda her akþam teravih namazý kýlýnacak
olan bu müstesna mekan, tüm Çorumlular'ý
bekliyor.
Namazdan sonra
Çöplü Mahallesi Muh-
tarý Yýlmaz Kýlcý'nýn
hazýrlattýðý odun ateþiyle yanan semaverin
çayýndan yudumlayan
cemaat, uygulamadan
duyduðu memnuniyeti
dile getirerek, Namazgah'ý nahoþ görüntülerden arýndýrýp, tarihi
vizyonuyla buluþturan
Çorum Belediyesi'ne
teþekkür etti.
Erol Taþkan
Söðütlüevler Caddesi'nde trafik kazasý meydana geldi.
Ulukavak Mahallesi
Söðütlüevler Caddesi'nde
trafik kazasý meydana
geldi.
Edinilen bilgilere
göre, Kaza Toprak Sanayi
Ýlkokulu ile Marka19 adlý
alýþveriþ merkezinin
kesiþtiði kavþakta
meydana geldi. Ana cadde
üzerinde seyreden
ilerleyen bir motosiklet
tali yoldan çýkan bir
otomobile çarpýþtý.
Çarpmanýn etkisiyle yola
savrulan motosiklet
sürücüsü yaralandý. Ýhbar
üzerine olay yerine polis
ve ve 112 acil servis
ekipleri sevk edildi. Aðýr
yaralanan motor sürücüsü
ambulansla Hitit
Üniversitesi Çorum
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle cadde bir
süre kontrollü bir þekilde
trafiðe kapatýldý.
Olayla ilgili
soruþturma sürüyor.
Brokoli astýma da iyi geliyor
Brokolinin astýma
iyi geldiði, lahana ve
brüksel lahanasýnýn
akciðer hasarýnýn
MEB yer deðiþtirme sonuçlarýný açýkladý
Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB)
öðretmenlerin isteðe ve zorunlu
çalýþma yükümlülüðüne baðlý olarak
yer deðiþtirme sonuçlarýný açýkladý.
Bakanlýða baðlý resmi eðitim
kurumlarýnda görev yapan
öðretmenlerin isteðe ve zorunlu
çalýþma yükümlülüðüne baðlý yer
deðiþtirme baþvurularý, 16-20 Haziran
2014’te yönetmelik hükümleri
çerçevesinde elektronik ortamda
alýnmýþtý.
MEB sitesinden yapýlan
açýklamada, “Onay bürolarýnca
baþvurularý uygun bulunarak
onaylanan 31 bin 315 öðretmenden,
yönetmelik hükümlerine göre,
bilgisayar deðerlendirme sonucunda 17
bin 845 öðretmenin yer deðiþtirmeleri
azalmasýný
saðlayabileceði
belirlendi.
Avustralyalý bilim
adamlarýnýn
araþtýrmasý, günde bir
ya da iki parça brokoli,
lahana ve brüksel
lahanasýnýn astým ve
akciðer hasarýnýn
tedavisinde etkili
olabileceðini gösterdi.
Bilim adamlarý, bu
tür sebzelerde bulunan
sülforafan maddesinin
astýma neden olan
solunum yolu
iltihabýndan
koruyabileceðini
vurguladý.
Az kalorili, A, C,
K vitaminleri,
kalsiyum, demir, beta
karoten bakýmýndan
zengin, antioksidan
etkisine sahip
lahanagillerin özellikle
mevcut tedavilere
direnç gösterenlere
yardýmcý olabileceði
belirtildi.
Kýsa süre önce
yayýmlanan bir
araþtýrma, kalp-damar
hastalýklarý, kanser ve
kireçlenme riskini
azaltan, hafýzayý
güçlendiren brokolinin
hava kirliliðinin
etkilerinden de
koruyabildiðini ortaya
koymuþtu.(AA)
10 SALI
www.corumhakimiyet.net
1 TEMMUZ 2014
Erbakan Vakfý’ndan iftar
‘Çare Milli Görüþ’te’
Mehmet Aþýla
Prof. Dr. Arif Ersoy
Dr. Fatih Erbakan
Ýftar programýnýn sonunda yemek duasýný Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz yaptý.
Recep Mebet
rinden Mehmet Aþýla ve Yakup Taþ’a
teþekkür eden Erbakan, “Allah-u TeErbakan Vakfý Çorum
ala, Ýslam birliðinin kurulduðu, dünya
Temsilciliði tarafýndan düzenüzerindeki zulmün ortadan kalktýðý,
lenen iftar programý önceki akgerçek bayramlarda buluþmayý hepiþam gerçekleþti.
mize nasip etsin” diye dua etti.
Kültür Balo Salonu’nda
Milli Görüþ’ün merhum Lideri
düzenlenen programa Çorum
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ýn fikireski Milletvekili Adnan Türlerini yaþatmak amacýyla Erbakan
koðlu, Çankýrý eski MilletvekiVakfý’ný kurduklarýný anlatan Erbakan,
li Hüseyin Karagöz, Çorum
þöyle konuþtu:
Belediyesi eski Baþkaný Prof.
Dr. Arif Ersoy, Belediye Baþ“Dünyanýn dört bir yanýnda Müskan Yardýmcýlarý Zeki Gül,
lümanlar’ýn uðradýklarý zulme þahit
Turhan Candan ve Alper Zahir,
oluyoruz. Aðýz tadýyla iftar yapacak
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sahalimiz kalmadý. Ýslâm coðrafyasýna
mi Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkabaktýðýmýzda içimiz kan aðlýyor. Siyoný Mustafa Köse, Erbakan Vak- Fatih Erbakan, iftar programýna katýlanlara hitaben bir konuþma yaptý.
nizmin emrindeki bu sistem deðiþmefý Genel Baþkaný Dr. Muhamdiði
müddetçe Müslümanlar zulme uðmet Ali Fatih Erbakan, Ýdare Kurulu Üyesi Mehmet Altýnörs, Çorum
ramaya devam eder.
Temsilcisi Mehmet Aþýla, Memur-Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, bazý
siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli
Ýslâm âlemindeki sorunlarýmýzý elin Amerikasý, Avrupasý çözsün
katýldý.
diye medet umar hale geldik. Ýslâm ülkelerindeki problemlerin çözümü için Batý’dan medet ummak gibi zavallý bir tavýr içindeyiz.
Saadet Partisi eski Ýl Baþkanlarý’ndan Ahmet Biçer, Ahmet Bölükbaþ, Metin Taþ, Yakup Taþ ve Osman Aktý ile SP eski Merkez Ýlçe
Irak, Saddam dönemini mumla arar hale geldi. Sokak çeteleri
Baþkaný Þaban Çeten’in de hazýr bulunduðu programa Milli Görüþ haKonsolosluðumuzu basýp vatandaþlarýmýzý daða kaldýrýyor, biz seyrereketine gönül verenler büyük ilgi gösterdi.
diyoruz. Osmanlý’nýn torunlarý olarak kendimize gelmeli ve sahip olduðumuz deðerlerle yeniden ayaða kalkmalýyýz.”
Sunuculuðunu Ubeydullah Abanuzoðlu’nun yaptýðý program Resul Öðüþ’ün Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý.
Erbakan Vakfý’nca düzenlenen iftar programý Diyanet-Sen Þube
Baþkaný Ali Yýldýz’ýn yaptýðý sofra duasýyla sona erdi.
AÞILA: ‘ÇÖZÜM MÝLLÝ GÖRÜÞ’TE’
Yapýlan sunumlarýn ardýndan programýn açýþ konuþmasýný Erbakan Vakfý Çorum Temsilcisi Mehmet Aþýla
yaptý.
Erbakan Vakfý’nýn yurt içi ve yurt dýþýnda hýzla teþkilatlandýðýný belirten Mehmet Aþýla, Milli Görüþ hareketi hakkýnda bilgiler verdi.
“Ýslam dünyasýnda yaþanan geliþmeleri üzüntüyle
takip ediyoruz” diyen Aþýla, Türkiye ve dünya genelinde
yaþanan problemlerin çözümünün Milli Görüþ’te olduðunu söyledi. Aþýla, “Erbakan Vakfý, Milli Görüþ’ün savunucusu olarak faaliyetlerini sürdürecek” dedi.
ERSOY: ‘HERKES ADÝL
DÜZENDE BULUÞACAK’
Milli Görüþ hareketine gönül verenler, Erbakan Vakfý’nýn iftarýnda buluþtu.
Düzenlenen programa bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri de katýldý.
Çorum Belediyesi eski Baþkaný Prof. Dr. Arif Ersoy,
“Türk siyasetinde Ýslâm düþmanlýðý bitti” dedi.
CHP’nin, Ýslam Konferansý Örgütü eski Baþkaný
Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu’nu çatý oluþumu adýna
Cumhurbaþkaný adayý olarak göstermesini örnek veren
Arif Ersoy, “Öyle bir gün gelecek ki bu ülkedeki tüm par- Siyaset dünyasýnýn tanýnmýþ simalarý, Erbakan Vakfý’nýn iftar yemeðinde bir araya geldi.
tiler adil düzeni saðlamak için çalýþacak” diye konuþtu.
Erbakan Vakfý’nýn düzenlediði iftar programýnda
konuþan Prof. Dr. Ersoy, sözlerini þöyle sürdürdü:
“Adýna vakýf kurulan Milli Görüþ’ün merhum Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamýzý rahmetle anýyoruz.
Vakýflar, medeniyetimizin kuruluþlarýdýr. Vakýf kültürü, Allah’ýn verdiði serveti, milletin hizmetine sunmaktýr. Allah adýna vakfetmek demek, kullarýný memnun etmektir. Onun için Allah rýzasýný kazanmak için kullarýna
hizmet edeceðiz.
Vakýf, siyasi bir kuruluþ deðildir. Erbakan Vakfý,
Milli Görüþ’ü tanýtmak için kurulmuþ bir vakýftýr. Bazý
arkadaþlarýmýz Erbakan Vakfý’na siyasi bir anlam yüklüyor. Bu vakýf, alternatif bir kuruluþ deðil; ilim, yardým ve
hizmet kuruluþudur. Milli Görüþ’ün þu anda partisi de
var, Genel Baþkaný da var. Ayrýca Erbakan Vakfý, partide
Düzenlenen programda Milli Görüþ hareketi anlatýldý.
tefrika yapan bir kuruluþ da deðil.
Yeryüzünün imar ve ýslahý tevhid ve adaletle saðlanabilir. Milli Görüþ’ün gayesi de bu ülkede ve dünyada
birlik ve dirliði saðlamak.”
ERBAKAN: ‘ÝÇÝMÝZ KAN AÐLIYOR’
Saadet Partisi’nin eski teþkilat yöneticileri de iftar programýnda hazýr bulundu.
Erbakan Vakfý Genel Baþkaný Dr. Muhammet Ali
Fatih Erbakan, “Ýslâm coðrafyasýna baktýðýmýzda içimiz
kan aðlýyor” dedi.
“Siyonizmin emrindeki bu sistem deðiþmediði müddetçe Müslümanlar üzerindeki zulüm devam eder” diyen
Fatih Erbakan, Ýslâm ülkelerindeki problemlerin çözümü
için Batý’dan medet umanlarýn zavallý bir tavýr içinde olduklarýna iþaret etti.
Erbakan Vakfý Ýl Temsilciliði’nin iftar programýnda
konuþan Erbakan, tüm Çorum halkýnýn Ramazan Ayý’ný
tebrik etti.
Ýftar organizasyonunda emeði geçen Vakýf yöneticile-
Kültür Balo Salonu’ndaki iftar programýna bayanlar da katýldý.
www.corumhakimiyet.net
SALI 1 TEMMUZ 2014
11
Ýkram Dondurma’dan benzersiz kampanya
Ramazan Ayý’nýn
en güzel Ýkram’ý
Recep Mebet
Ýzzet Polat’ýn sahibi olduðu Ýkram Dondurma, hakiki dondurma
lezzetini Çorum halkýna sunmaya
devam ediyor.
‘Ramazan Ayý’nýn en güzel ikramý’ sloganýyla faaliyetlerini sürdüren Ýkram Dondurma, damak zevkine önem verenlerin gözdesi.
TAT
Ýzzet Polat’ýn sahibi olduðu Ýkram Dondurma, iftar sofralarýnýn gözdesi.
ÞEFFAF ÝMALAT, LEZÝZ
Sektördeki 24 yýllýk tecrübesi
ve iþine gösterdiði özenle tanýnan
Ýzzet Polat, dondurmacýlýðýn baba
mesleði olduðunu söyledi.
Aslen Niðdeli olduðunu ve 6
yýldýr Çorum’da bulunduðunu anlatan Polat, satýþa sunduðu tüm dondurma çeþitlerini kendisinin imal ettiðini kaydetti.
Polat, “Þeffaf bir ortamda hazýrladýðým dondurmalarýn imalat
aþamasý halka açýk bir þekilde gerçekleþiyor. Böylece vatandaþ ne tükettiðini biliyor ve hakiki dondurmayý gönül rahatlýðýyla yiyor” dedi.
DONDURMADA BENZERSÝZ KAMPANYA
Polat, dondurma çeþitlerinin kendi imalatlarý olduðunu kaydetti.
Ýkram Dondurma, Mavral Sokak numara 54/B’de hizmet veriyor.
Ýki yýl önce baþlattýðý görülmemiþ kampanyadan bahseden Ýzzet
Polat, “2015 yýlýna kadar geçerli
olacak sabit fiyat kampanyamýz sürüyor” dedi.
Kampanyaya gösterilen ilginin
memnuniyet verici olduðunu belirten Polat, “Hakiki dondurmayý hesaplý bir þekilde tüketiciye sunuyoruz” diye konuþtu.
Tüketici tavsiyeleri doðrultusunda müþterilerinin sayýsýnýn her
geçen gün arttýðýný anlatan Polat,
gönül rahatlýðýyla tüketilen dondurmalar hazýrlamaktan mutlu olduðunu söyledi.
Sütlü, kakaolu dondurmanýn
yaný sýra limon, viþne, böðürtlen ve
kavunlu dondurma çeþitlerini müþterilerinin beðenisine sunduðunu
vurgulayan Polat, hakiki dondurma
lezzetinin farkýna varmak isteyen
herkesi Mavral Sokak’la Varinli
Caddesi’nin buluþtuðu noktada hizmet veren Ýkram Dondurma’ya davet etti.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
MAHMUT TUNABOYLU 2014/7. ÖYKÜ YARIÞMASI
KONU: 'EN GÜZEL ÖYKÜ'
AMAÇ: Genç yaþta kaybettiðimiz merhum Gazeteci- Yazar Mahmut Tunaboylu adýna düzenlenen yarýþKATKILARIYLA
mayla Ýlimizde yazýlý edebiyatýn geliþmesine katký saðlamak, estetik yönü olan öykülerin üretimine destek vermek, böylece, ilimizde kültür ve sanatýn kalýcý eserlerle zenginleþmesine hizmet etmek, ayrýca genç yeteneklerin
gün yüzüne çýkmasýný saðlamak.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
1. Yarýþmaya jüri üyeleri, jüri üyelerinin birinci derece
yakýnlarý ve daha önce yarýþmaya katýlýp derece alanlar
dýþýnda herkes katýlabilir.
2. Yarýþmaya katýlan eserler telif olacaktýr.
3. Konu serbesttir.
4. Yarýþmaya katýlan eserler daktilo ya da bilgisayarda
A4 kaðýdýna yazýlmýþ olacaktýr. Yazý büyüklüðü 12 puntodan küçük olmayacaktýr. Ayrýca, eserler CD'ye alýnmýþ haliyle de teslim edilecektir.
5. Eserler en fazla beþ sayfa olabilir.
6. Bir yarýþmacý en fazla üç eseriyle katýlabilir.
7. Eserler 8'er nüsha olarak teslim edilecektir.
8. Yarýþmaya katýlan eserlerde milletimizin sosyo-kültürel yapýsý dikkate alýnarak, ortak deðerleri incitici yorumlara yer verilmeyecektir. Toplumsal barýþ ve hoþgörüye saygý esas alýnacaktýr.
9. Eserlerin arka sað alt köþesine rumuz yazýlacaktýr.
10. Yarýþmaya katýlan eserler daha önce herhangi bir
yarýþmada derece almamýþ olmalýdýr.
11. Yayýmlanmýþ bir kitapta yer almamalýdýr.
12. Bir yarýþmacýnýn birden fazla ödül almasý halinde
büyük ödülü geçerli olacaktýr.
13. Katýlým formu eksiksiz bir þekilde doldurularak ayrý bir zarf içine vesikalýk bir fotoðraf ile birlikte konula-
Koordinatör: Gülesin Aðbal DEMÝRER
ADRES: Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný No:109 Kat:4 - ÇORUM
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým : 01.08.2014
Sonuç Deðerlendirmesi : 16.09.2014
(Ödül töreni tarihi daha sonra duyurulacak)
Bilgi ve baþvuru için:
(0 364) 224 24 00 Dahili: 117
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Mahmut Tunaboylu 2014/ 7. Öykü Yarýþmasý
cak ve zarfýn üzerine sadece rumuz yazýlacaktýr.
14. Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin
ismiyle gazetelerde yayýnlanabilecektir. Eserler kitaplaþtýrýldýðýnda telif hakký ödenmez.
15. Eserler iade edilmeyecektir.
16. Ödül törenine yarýþmacýnýn katýlýmý þarttýr. Vekâlet
ya da posta yoluyla ödül teslimi yapýlamayacaktýr.
17. Yarýþmaya posta ya da elden müracaat edilebilir.
Baþvuru adresine ulaþmayan postalardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu deðildir.
JÜRÝ:
Yrd..Doç.Dr Elif Ayan NÝZAM
Yrd.Doç.Dr. Hiclal DEMÝR
Turhan CANDAN
Þahin ERTÜRK
Kenan YAÞAR
Hasan Hüseyin HASTAOÐLU
Halit YILDIRIM
ÖDÜLLER
1- 2.000 TL
2- 1.500 TL
3- 1.000 TL
MANSÝYONLAR
1- 500 TL
2- 500 TL
3- 500 TL
Ýnci Tuhafiye Hobby Market, Ramazan Ayý nedeniyle indirim kampanyasý düzenledi.
Ýnci Tuhafiye’den
Ramazan indirimi
Recep Mebet
Ýnci
Tuhafiye
Hobby Market, Ramazan Ayý nedeniyle indirim kampanyasý düzenledi.
Hayri Koldaþ’ýn
kurucusu olduðu Ýnci
Tekstil Tuhafiye, tüm
ürünlerde yüzde 20 indirim uygulamasý baþlattý.
Çorum’un ilk hobi marketi olarak faaliyetlerini sürdüren Ýnci
Tuhafiye, düðün sezonu nedeniyle zengin
ürün yelpazesini de
müþterilerinin beðesine sundu.
Sektörde yaklaþýk
50 yýlý geride býraktýklarýný belirten Ýnci Tuhafiye yetkilisi Murat
Koldaþ, Ramazan Ayý
boyunca kaçýrýlmaz
avantajlar sunacaklarýný söyledi.
400 metrekare
alanda faaliyet gösteren Hobby Market’le
mesleðe yeni bir vizyon kazandýrdýklarýný
anlatan Murat Koldaþ,
tuhafiye ürünlerinin
toptan ve perakende
satýþýný yaptýklarýný
hatýrlattý.
Halk Eðitim Merkezi kursiyerlerine yönelik olarak nakýþ ve
giyim aksesuarlarý ile
terzi malzemelerinin
pazarlamasýný da yaptýklarýný belirten Koldaþ, Majestik Kurdele
ve Çizmeli Nakýþ Ýpleri bayiliðini yürüttüklerini ifade etti.
Tuhafiye malzemelerinin yanýnda kumaþ çeþitleri, iç giyim
ve bazý tekstil ürünlerinin satýþýný da gerçekleþtirdiklerini dile
getiren Koldaþ, “Ýthal
aksesuar çeþitlerinde
A’dan Z’ye tüm ürünleri müþterilerimizin
beðenisine sunuyoruz” dedi.
Koldaþ, satýþýný
yaptýklarý ürünleri yakýndan görmek ve
kampanya hakkýnda
Hayri Koldaþ’ýn kurucusu olduðu Ýnci Tekstil Tuhafiye, kampanya baþlattý.
Murat Koldaþ, Ramazan Ayý boyunca kaçýrýlmaz avantajlar sunacaklarýný söyledi.
Ýndirim kampanyasýnýn tüm ürünlerde geçerli olduðu belirtildi.
detaylý bilgi almak isteyen herkesi Çepni
Mahallesi Kubbeli 1.
Sokak
numara
14/B’de (Ýþ Bankasý
arkasý) faaliyet göste-
ren Ýnci Tuhafiye
Hobby Market’e davet
etti.
KATILIM FORMU:
YARIÞMACININ
Adý :
Soyadý :
Adres :
Tel :
Gsm :
Gönderilen eserin rumuzu, adý:
1…………..
……...........
2………….
…….........
3………….
…….........
Þartlarý kabul ediyorum.
Ad, Soyad ve Ýmza:
Ýnci Tuhafiye Hobby Market, Ýþ Bankasý arkasý Kubbeli 1. Sokak numara 14/B’de hizmet veriyor.
12 SALI
www.corumhakimiyet.net
1 TEMMUZ 2014
584 yýldýr yaþatýlan
Ramazan geleneði
Çorum’un Osmancýk ilçesinde Osmanlý
Sadrazamlarýndan Koca
Mehmet Paþa'nýn 1430
yýlýnda baþlattýðý iftar
geleneði halen yaþatýlýyor.
Osmanlý Devleti'nde 1429 - 1438 yýllarý arasýnda Baþvezirlik
makamýnda bulunan
Osmancýklý Daniþmendoðlu Koca Mehmet
Nizamüddin Paþa 1430
yýlýnda Osmancýk ilçesinde bir imaret inþa ettirdi. Cami, hamam ve
aþevinden oluþan imarette Osmanlý Devletinin son yýllarýna kadar
yoksullara sýcak yemek
verildi.
Ýmaret Aþevinde
Osmanlý Devletinin zayýfladýðý dönemlerde yýlýn her günü yemek verilemese de ramazan haricindeki günlerde iþçi-
lere ve muhtaçlara ekmek, ramazan günlerinde de yoksullara iftar ve
sahur yemeði verildi.
584 yýl önce Osmancýklý Daniþmendoðlu Koca Mehmet Nizamüddin Paþa tarafýndan
baþlatýlan bu gelenek bu
gün ilçede hayýrseverlerin ve Osmancýk Belediyesi'nin desteði ile
sürdürülüyor. Ýmaretin
aþevinde piþirilen ye-
584 yýl önce baþlayan gelenek hayýrseverlerin ve
Osmancýk Belediyesi'nin desteði ile sürdürülüyor.
Ýlçede geleneðin bozulmadan yüz yýllarca devam edeceði ifade ediliyor.
mek Osmancýk Belediyesi tarafýndan yaþlýlarýn ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaþtýrýlýyor. Osmancýk Belediyesi sahip çýktýðý bu tarihi gelenek ile her gün
250 aileye iftar ve sahur
yemeði ile ekmek veriyor.
Ýlçede geleneðin
bozulmadan yüz yýllarca devam edeceðini ifade eden Belediye Baþkaný Hamza Karataþ,
''Her yýl olduðu gibi bu
yýlda þehrimizde hali
vakti iyi olmayan hemþehrilerimize Ramazan
dolayýsýyla en azýndan
bir sýcak çorbasý bulabilmesi, sýcak bir yemeðini yiyebilsin diye belediye olarak biz burada
aþevimizi kurduk. Ýnþallah ramazan ayý boyunca þehrimizde bir sýcak
çorba hasreti yaþayan
ve durumu iyi olmayan
vatandaþlarýmýza ramazan süresince her akþam
inþallah onlarýn sýcak
yemek ihtiyacýný karþýlamýþ olacaðýz. Tabii
bunlarý belediyemiz imkanlarý çerçevesinde daha çok kiþiye ulaþtýrabilirdik ama tabii bunlar
gerek lojistik ve gerekse
maddi imkanlar çerçevesinde burada yaþayan
vatandaþlarýmýzýn ihtiyaçlarýný karþýlamaya
çalýþýyoruz.
Ayrýca
maddi durumu iyi olmayan vatandaþlarýmýza Ramazan boyunca
belediye olarak iftar ve
sahur ihtiyaçlarýný karþýlýyoruz. Bu hayýr iþe
katký yapmak isteyen
hayýrseverlerimiz varsa
onlarýn da katkýlarýný
bekliyoruz. Katký yapan
veya yapmayan herkesten Allah razý olsun” diye konuþtu. (ÝHA)
Ýskilip'te ilk iftara
yoðun katýlým oldu
Ýskilip'te ilk iftar dualarla gerçekleþtirildi.
Ýftar çadýrýna yüzlerce vatandaþ konuk oldu.
Ýskilip'te ilk iftar
dualarla açýldý.
Ýskilip Belediyesi
tarafýndan PTT binasýnýn önündeki alana kurulan iftar çadýrýna yüzlerce vatandaþ konuk oldu. Alan el ile veren elin
buluþtuðu iftar çadýrýnda
ilk iftar dualarla baþladý.
Ýlkiftara Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep
Çatma, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile
Ýskiliplileriþtirak ettiler.
Ýftar öncesi tüm
masalarý tek tek dolaþarak misafirlerinin hatýrýný soran Belediye Baþkaný Recep Çatma "Sosyal Belediyeciliðin gereði olarak iftar çadýrý geleneðini en güzel þekilde
devam ettirerek hayýrseverlerle Ýskiliplileri burada buluþturmanýn huzur ve mutluluðunu yaþýyoruz. Ramazan ayý
boyunca burada hayýrseverlerimizin katkýlarýyla
iftar yemeði verilecektir.
Yemeðin yapýmýndan
sunumuna kadar gerekli
titizliðin gösterildiði Ýftar soframýzda orucunu
açan hemþerilerimizin
ve tüm Ýskiliplilerin ibadetlerinin kabulünü Cenabý Allah'tan niyaz edi-
Ýstiklal Ýlkokulu yönetici ve öðretmenleri Ýncesu Kanyonu’na gezi düzenledi.
Ýstiklal'den kanyon gezisi
Mustafa Demirer
Ýstiklal Ýlkokulu
yönetici ve
öðretmenleri
Ortaköy'de bulunan
Ýncesu Kanyonu'nu
gezdi.
Geziye sabah
09:00'de hareket
edilerek baþlandý.
Yol güzergâhýnda
bulunan okul
öðretmenlerinden
Mehmet Þahin'in de
köyü olan
Kirazlýpýnar
Köyü'ne uðranýlarak
orada sabah
kahvaltýsý yapýldý.
Tüm öðretmenlerin
neþe içinde
kahvaltýlarýný
yaptýklarý ilk
duraðýn ardýndan
kanyona doðru yola
çýkýldý.
Ýncesu
Kanyonu'na
varýldýðýnda hemen
geziye baþlandý.
Kanyonun
güzellikleri hep
birlikte gezilerek
kanyon sonuna
kadar ulaþýldý. Bir
kaya üzerine
yapýlmýþ olan
Kybela Tanrýça
kabartmasý
incelenerek önünde
hatýra fotoðraflarý
çekildi.
Kanyon gezisi
sonucu iyice acýkmýþ
olan okul yönetici ve
öðretmenleri kendi
hazýrladýklarý
yemekleri afiyetle
yediler. Semaverde
hazýrlanmýþ çaylar
içilerek Ýncesu
Kanyonu 'nde yer
alan diðer yerler de
gezilerek akþam
saatlerinde
dönüþüne geçildi.
Dönüþ yolunda
þarkýlar, türküler hep
birlikte neþe
Ýncesu Kanyonu'na varýldýðýnda hemen geziye baþlandý.
Kirazlýpýnar Köyü'ne uðranýlarak sabah kahvaltýsý yapýldý.
Ýncesu Kanyonu 'nde yer alan diðer yerler de gezilerek akþam saatlerinde dönüþüne geçildi.
içerisinde söylendi.
Okul Müdürü
Vedat Keskin,
geziye katýlan
öðretmen ve
yöneticilere, ayrýca
gezi organizesini
yapanlara teþekkür
ederek baþka
gezilerde buluþma
temennisinde
bulundu.
Okul Müdürü Vedat Keskin, geziye katýlan öðretmen ve yöneticilere teþekkür etti.
www.corumhakimiyet.net
SALI 1 TEMMUZ 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:4 RAMAZÂN: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:18 Haziran 1430 Hýzýr:57
1
2014
TEMMUZ
Ýman bakýmýndan inananlarýn en üstünü, ahlâký en
üstün olanlardýr. Hadîs-i
þerîf
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
03.07
05.06
12.51
16.48
20.24
22.12
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
94
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
GAZÝ
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
ULUKAVAK
Peygamberimize, “Ey Allahýn ResuVeysel Uysal
lü Allah indinde en [email protected] hotmail.com
makbul olan þey nedir? diye sorulduðunda:"Vaktinde kýlýnan
namaz ve devamlýlýk
arz eden ibadetlerdir."(Buhari-tevhid)
Buymuþtur.
2
Peygamberimiz
(a.s) "Namaz üzerine
farz olduktan sonra düzenli ve güzel bir þekilde
namazýný kýlan bir Müslüman'a beþ tane müjde
vardýr" buyurur 1- Dünyada geçim sýkýntýsý çekmez (Rabbim ona hiç ummadýðý yerlerden rýzýklar halk eder anlamýndadýr.) 2- Ölürken ölüm
acýsý ve ýzdýrabý duymaz. 3- Ölürken kýldýðý namazlar onun etrafýna bir kale, kalkan olur, þeytanla irtibatý keserek son nefesinde þeytanýn onu
kandýrmasýna fýrsat vermez. (Dualarýmýzda hani
hep deriz ya, Allah'ým son nefesimizde imanla,
Kur'an’la, Kelime-i þahadeti getirerek ruhumuzu
teslim etmeyi bizlere nasip et diye) 4- Hiçbir gölgenin olmadýðý o dehþetli mahþer gününde, arþýn gölgesinde gölgelendirilir. 5- Sýratý yel gibi
geçer ve cennete girer.
Diðer bir hadiste ise Peygamberimiz: “Kýyamet günü Allah þu yedi sýnýf insaný hiçbir gölgenin olmadýðý o dehþetli kýyamet gününde arþýn
gölgesinde gölgelendirir: 1- Ýþlerinde hak ve
adaletten ayrýlmayanlarý 2- Gençliðinden itibaren ibadetlerine devam edenleri 3- Gönlü mescit
(Camiler)de olanlarý 4- Allah için birbirlerini seven, Allah için bir araya gelen ve bu sevgi ile birbirlerinden ayrýlan kiþileri 5- Kendilerini her türlü haramlardan uzak tutanlarý 6- Sað elinin verdiðini sol eli görmeyecek þekilde gizli infakta
bulunanlarý 7- Allah'ý anýp onun sevgisi ile gözleri yaþaranlarý.” buyurmuþtur.
Ýslam dini bir yaþam biçimi, bir hayat tarzýdýr. Hayata geçirilmeyen, uygulamaya dönüþmeyen lafta kalan bir iman, insaný yüceltmez. Bir
öðrenci düþününüz ki sýnavda yazýlý kaðýdýna bakýyor ve diyor ki ben bu sorularý biliyorum, benim bildiðimi öðretmenim de bilir, cevap yazmaya ne gerek var der ve sýnav kaðýdýný boþ verirse sýnav sonuçlarý açýklandýðý zaman hayal kýrýklýðýna uðrar veya doktora giden bir kimse
doktorun yazdýðý ilaçlarý alýp kullanmazsa doktora gitmesinin bir anlamý kalmaz. Ýman da böyledir. Gereklerini yerine getirdiðimiz zaman Allah indinde bir anlam ve mana ifade ederek sonuçlarý bizlere yansýr.
Hz. Ayþe validemize peygamberimizin ibadetlerinden sorulduðunda "Allah resulü bazen
oruca bir baþlardý ki, ben zannederdim ki senenin tüm günleri oruç tutacak. O kadar çok namaz
kýlardý ki, çok namaz kýlmasýndan dolayý, diz kapaklarý þiþerdi. O namaz kýlardý ben uyurdum,
tekrar uyanýrdým bakardým ki yine namaz kýlýyor. Bir gün ey Allah'ýn resulü sen Allah'ýn
'Alemlere rahmet olarak gönderdim' dediði bir
Peygambersin, neden bu kadar çok namaz kýlýyorsun diye sordum" Hz. Peygamber "Ya Ayþe
müsaade ette, Allah'a gereði gibi kul olmaya çalýþayým. Eðer siz benim bildiklerimi bilseydiniz,
benim gördüklerimi görseydiniz çok aðlardýnýz
az gülerdiniz alnýnýzý da secdeden kaldýrmazdýnýz" dediði rivayet edilir. (Peygamberimize Miraç gecesinde cennet, cehennem, cennet ve cehennem ehli gösterilmiþti) Elbette ki bu devamlý
namaz kýlalým veya devamlý oruç tutalým anlamýna gelmez. "And olsun ki Resûlullahýn hayatýnda, Allah'a ve ahiret gününe inananlar ve Allah'ý çok ananlar için çok güzel örnekler vardýr."
(Ahzâb 21.)
"Namazý kýlýn, zekâtý verin, önceden kendiniz için yaptýðýnýz her iyiliði Allah'ýn katýnda bulacaksýnýz. Þüphesiz Allah, yapmakta olduklarýnýzý noksansýz görür." (Bakara 110) "Ýman edip
iyi iþler yapan, namaz kýlan ve zekât verenler var
ya, onlarýn mükâfat-
VAHYÝN IÞIÐINDA larý Rableri katýnda-
dýr. Onlara korku
yoktur, onlar üzüntü
de çekmezler." (Bakara 277) "Fakat içlerinden ilimde derinleþmiþ olanlar ve
müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman
edenler, namazý kýlanlar, zekâtý verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya; iþte onlara pek yakýnda büyük mükâfat vereceðiz."
(Nisâ 162) "Bizim ayetlerimize ancak, kendilerine bu ayetlerle öðüt verildiði zaman secdeye
kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tespih edenler inanýrlar. Onlar, korkarak ve
ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarýndan kalkarlar. Kendilerine rýzýk olarak verdiðimiz þeylerden de Allah için harcarlar. Hiç
kimse, yapmakta olduklarýna karþýlýk olarak, onlar için(cennette) daha ne süprizlerimiz olduðunu kimse bilemez." (Secde 15,16,17)
Muaz Bin Cebelden rivayet edilen bir hadiste "Peygamberimizle birlikte yürüyorduk, 'Ey
Allah'ýn peygamberi beni cennete götürecek
ateþten koruyacak bir amel haber ver.' dedim. Allah Resulü þöyle buyurdu: 'Büyük bir þeyi sordun. Þüphesiz o Allah'ýn kendisine kolaylaþtýrdýðý kimseye çok kolaydýr. Allah'a ibadet eder ona
hiçbir þeyi ortak koþmazsýn. Namazý kýlar, zekatý verir, Ramazan orucunu tutar ve Beytullah'ý
hac edersin.' sonra þöyle buyurdu. 'Sana hayýr
kapýlarýný göstereyim mi? Oruç kalkandýr, sadaka hatalarý yok eder ve bir de kiþinin evinde kýlacaðý namazdýr. Daha sonra Allah resulü Secde
suresi 15-17 ayetlerini okuyarak iþlerin baþý Allah'ýn emirleridir. Dinin direði namazdýr. zirvesi
de Allah yolunda mücahade etmektir. bütün bunlarý güçlendirip saðlamlaþtýracak olan þey ise diline sahip olmaktýr.' buyurdular" (Tirmizi)
Peygamberimiz, "Þüphesiz ki benim ümmetim kýyamet gününde abdest ve secde izlerinden dolayý yüzleri nurlu elleri ve ayaklarý parlak
olarak gelecektir. Yüzünün nurunu arttýrmaya
gücü yeten kimse bunu yapsýn."
Rabbimizden, onun ilahi emirleri doðrultusunda yaþayýp, rýzasýný kazanan, Rabbiniz sizden
razý olarak hadi girin cennetime ilahi hitabýna
muhatap kullardan olmayý dileriz.
Mü’minin Miracý
namaz
VEFAT EDENLER
1-Sanayi Esnafýndan Motor Tamircisi Servet YARAÞIR' ýn oðlu; Erdebil YARAÞIR.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Geçmiþe mektup 4
Sadece Anadolu bizde kaldý.
Onu da zor kurtardýk.
Sonra baþýmýza bi dehþetli Tefekkür
bela geldi:
Dünyamýz
Haçlý zihniyeti temsilcileri
ülke dahilinde onlardan daha zaralý kimseleri bulmakta güçlük
çekmediler.
Lozan’da karalaþtýrýlan haince planlar bir bir uygulanmaða
baþlandý.
Asýrlar öncesinden PeygamRaþit Yücel
berimiz (asm) "Hz Adem Aleyhisselamdan kýyamete kadar gerasityü[email protected]
len fitneler içinde en büyük fitne corumhakimiyet. net
deccal ve süfyanýn fitnesidir" hakikatini bu asýrda ve zamanýmýzda yaþar hale geldik.
Neler gördük neler nine, anlatmak ile biter
mi?
Dini yasakladýlar,
Kur'aný yasakladýlar,
Hacca gidiþleri yasakladýlar.
Sonra bir Nurani simanýn ismini duyduk:
"Bende Kur'anýn sönmez ve söndürülmez manevi bir güneþ olduðu Dünyaya göstereceðim ve
ispat edeceðim" diye söze baþladý.
Ve devam etti:
"Elde Kur'an gibi bir müccize-i hakikat varken baþka bürhan aramak aklýma zait görünür"
"Elde Kur'an gibi bir bürhaný hakikat varken
münkirleri ilzam için gönlüme sýklet mi gelir?" diyordu.
Bu ses bütün olumsuzluklarýn arkasýndan bir
güneþ gibi doðmuþtu.
(Sürecek)
NÖBETÇÝ ECZANELER
SEVDA
ESER
BAHABEY CAD. 35/A
(ÖZDOÐANLAR
SÝNEMASI YANI)
221 86 36
OSMANCIK
CAD. NO : 44/C
212 28 57
METEOROLOJÝ
2.8971
2.8977
2.1218
2.1224
Gram
ALIÞ
89,50
SATIÞ
89.54
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6933
28 HAZÝRAN 2014
CUMARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
HAMAMLIÇAY
251-2092
SEYDÝM
298-8002
AKKENT
214-5494
CEZAEVÝ
254-9780
GÜNEÞ
777-0222
13
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 SALI
www.corumhakimiyet.net
1 TEMMUZ 2014
9 mahalleyi sahura kaldýrýyor
18 mahallesi
bulunan Osmancýk'ýn 9
mahallesini Ali Þirin
uyandýrýyor.
Þirin, 11 Ayýn
Sultaný Ramazan ayý
boyunca 18 mahallesi
bulunan Osmancýk'ýn 9
mahallesini sokak
sokak dolaþarak sahura
kaldýrýyor.
1958 Osmancýk
doðumlu Ali Þirin 24
yýldýr Osmancýk'ta
Ramazan ayýnda sahur
vakti davul çaldýðýný
belirtti.
Ritim duygusunun
güçlü olduðunu
belirten Ali Þirin (55)
namý diðer ‘Ramazan
Davulcusu Aliþ’, “31
yaþýndan itibaren
Ramazan ayýnda sahur
vakti davul çalýyorum.
Osmancýk'ýn 9
mahallesini Yeni
Mahalle, Yazý
Mahallesi, Güney
Mahallesi, Cumhuriyet
Mahallesi, Hýdýrlýk
Mahallesi, Kýzýlýrmak
Mahallesi, Yeþilçatma
Mahallesi, Ulucami
Mahallesi ve
Koyunbaba
Mahallesi'ni sokak
sokak dolaþarak
vatandaþlarý sahura
kaldýracaðým.
Ramazan davulumla
çiftetelliden tutunda
Ankara oyun
havalarýna kadar her
türlü ritmi
tutturabiliyorum.
Ramazan ayýnda sahur
vakti davul çalarak
vatandaþlarý
uyandýrmayý, onlara
maniler söylemeyi
seviyorum." dedi.
(Haber Merkezi)
Osmancýk’ý sahurda Ali Þirin uyandýrýyor.
Alican Kasap açýldý
Osmancýk’ta
faaliyet gösteren Alican
Kasap, Ýþ Bankasý
yanýnda hizmete girdi.
Yazý Mahallesi
Akþemseddin Sokak Ýþ
Bankasý yanýnda hizmete
giren Alican Kasap'ýn en
büyük özelliðinin yüzde
100 yerli üretim et ürünü
satýþý yapmalarý olduðu
belirtildi.
Yüzde 100 yerli
üretim et ürünleri satýþý
yapan kasapta bulunan et
ürünlerinin tamamý
Çiftlikler Mahallesi
Damatoðlu'nda bulunan
kendi besi çiftliklerinde
yetiþtirilen hayvanlara
ait. Kýrmýzý et ürünlerinin
yanýnda beyaz et
ürünleriyle eksiksiz bir
sofra için bulabileceðiniz
þeyleri iþletme bünyesine
almýþ durumda. Alican
Kasap'ýn iþletmeciliði
Alirýza Dana yapýyor.
Kurbanlýk piyasasý
henüz açýlmasa da,
Osmancýk'ýn Çiftlikler
Mahallesi
Damatoðlu'nda yýllardýr
faaliyet gösteren besi
çiftliðinde kurbanlýk satýþ
hizmeti de veriyor.
(Haber Merkezi)
Osmancýk’ta faaliyet gösteren Alican Kasap, Ýþ Bankasý yanýnda hizmete girdi.
Kardeþler Simit Fýrýný taþýndý
Kardeþler
Simit Fýrýný yeni
yerine taþýndý.
Uzun yýllar
Sadri Turan
Caddesi Jandarma
Karakolu
karþýsýnda hizmet
veren Kardeþler
Simit Fýrýný ayný
cadde üzerinde
Hükümet Konaðý
karþýsýnda 38/B'de
bulunan yeni
yerine taþýndý.
Ýþletmeciliðini
Bayram ve Murat
Demirkan'ýn
yaptýðý Kardeþler
Simit Fýrýný
gevrek çýtýr çýtýr
simit baþta olmak
üzere poðaça
çeþitleriyle de
temiz ve saðlýklý
bir ortamda
hizmetlerini
devam ettiriyorlar.
(Haber Merkezi)
Fýrýnýn iþletmeciliðini Bayram ve Murat Demirkan yapýyor.
Ajans Press Karadeniz Bölge Müdürü
Erhan Altýparmak, Orhan Güçlü ile görüþtü.
Osmancýk Belediye Baþkaný Belediye
Baþkaný Hamza Karataþ, asfalt çalýþmalarýnýn büyük ölçüde tamamlandýðýný belirterek 22 bin ton sýcak asfalt döküldüðünü bildirdi.
Alt yapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasý
sonrasýnda, 150 cadde
ve sokakta sýcak asfalt
dökümünü sürdüren
Osmancýk Belediyesi,
çalýþmalarýn
yüzde
50'sini tamamladý.
Ýlçenin en büyük
caddelerinden Çorum
Caddesinde asfalt döküm çalýþmalarýný inceleyen Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ, alt yapý çalýþmalarý nedeniyle
kazýlan 150 cadde ve
sokakta sýcak asfalt yapýlmasýnýn planlandýðýný belirterek toplamda
45 bin ton sýcak asfalt
döküleceðini ifade etti.
Araç yoðunluðu
olan cadde ve sokaklarda çalýþmalarýn büyük
ölçüde tamamlandýðýný
ve 22 bin ton sýcak asfalt dökümünün gerçekleþtirildiðini kaydeden Karataþ, þunlarý
söyledi: “Ýlçemizde yapýlan alt yapý çalýþmalarý nedeniyle cadde ve
sokaklarýmýz kazýlmýþtý. Çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn hemen ardýndan sýcak asfalta
baþladýk. Olumsuz hava koþullarý nedeniyle
zaman zaman aksamalar oldu ancak kýsa sürede araç yoðunluðu
olan ana caddeleri tamamladýk. Çalýþmalarýn tümünü Aðustos
Osmancýk Belediye Baþkaný Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ, asfalt çalýþmalarýný inceledi.
Ýlçenin en büyük caddelerinden Çorum
Caddesinde asfalt döküm çalýþmalarý yapýlýyor.
ayýnda tamamlanmayý
planlýyoruz. Toplamda
150 cadde ve sokaðýn
asfaltlanmasý için yaklaþýk 45 bin ton sýcak
asfalt dökülecek. Þu anda çalýþmalarýn yarýsý
tamamlandý ve 22 bin
ton asfalt malzemesi
kullanýldý. Ýlçenin bir
ucundan diðer ucuna
ana caddelerin tamamý
asfaltlandý. Güney Mahallesi ve Cumhuriyet
Mahallesinde cadde ve
sokaklarýn büyük bir
bölümü asfaltlandý. Ýlçe
merkezinde ise asfalt
çalýþmalarýnýn ilk etabý
sona erdi."
Karataþ, sel baskýnlarýnýn yaþandýðý
Þenyurt Mahallesinin
yaðmur suyunun tahliyesi için Çorum Caddesine büyük menfezler
inþa edildiðini belirterek, bu caddedeki çalýþ-
malarýn da bu nedenle
uzadýðýný sözlerine ekledi.
Karataþ asfalt çalýþmasý tamamlanan
cadde ve sokaklarda da
incelemelerde bulundu.
Karataþ'a Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kadir
Eskiadam, Kültür ve
Sosyal Ýþler Müdürü
Mustafa Iþýk eþlik etti.
(Haber Merkezi)
B blokta da yaþam baþladý
Kardeþler Simit Fýrýný yeni yerine taþýndý.
Ajans Press Bölge Temsilcisi’nden ziyaret
Ajans Press Karadeniz
Bölge Müdürü Erhan Altýparmak, Osmancýk Haber
Gazetesi’ni ziyaret ederek
Genel Yayýn Yönetmeni Orhan Güçlü ile görüþtü.
Medya takip sektörünün yarým yüzyýllýk köklü
kuruluþu Ajans Press'in Türkiye'nin 81 ilinde açtýðý þube
ve temsilcilikler ile paydaþlarý için önemli avantajlar
saðladýðýný kaydeden Erhan
Altýparmak medya sektöründeki geliþmelere paralel bir
biçimde kendini yenilemeyi
baþaran firmanýn sadece birkaç yýl içinde sektörün öncüsü haline geldiðini belirtti.
Altýparmak, Çorum ve
Asfalt çalýþmalarýna devam
Osmancýk Belediyesi’nde 22 bin ton sýcak asfalt döküldüðü belirtildi.
ilçelerindeki yerel gazeteler,
internet gazeteleri, televizyon ve radyo kanallarýnýn
profesyonel bir þekilde kayýt
altýna alýnarak dünyada ve
Türkiye'de sunulan kurumsal
medya takip hizmetlerinden
artýk Çorumdaki kullanýcýlarýn da yararlanabileceðini
ifade etti.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren Orhan Güçlü ise, son birkaç yýldýr Ajans Press iþbirliði içinde olduklarýný, Osmancýk
Haber'in haftalýk sayýlarýnýn
PDF formatýnda www.
ajanspress.com.tr adresinden
okuyucularýna ulaþtýðýný söyledi.
(Haber Merkezi)
‘Yuvasýz kuþ evsiz kimse
kalmasýn’ sloganýyla ev sahibi
olamayanlarýn umudu olan Kurþunoðlu Yapý, Gemici Gürleyik
Konutlarý'nda kaliteli ve þýk yaþamýn kapýlarýný B blok ile açmaya devam ediyor.
Kurþunoðlu Yapý güvencesiyle Gemici Gürleyik Mahallesinde 21 bin 500 m² alan üzerine oluþturulan Gemici Gürleyik
Konutlarý projesi kaliteli, þýk ve
ekonomik yaþamýn kapýlarýný
açmaya devam ediyor. Site içerisinde bulunan villalarda 15 aile için yaþam geçtiðimiz yýllarda
baþlarken B blok inþaatýnýn tamamlanmasýyla 21 ailenin yaþamý da dairelerde baþladý. Ýnþaatý
tamamlanan B Blok'a Ramazan
sonuna kadar tüm ailelerin yerleþmesi programlanýyor.
Þehrin yeni gözdesi olmaya aday Gemici Gürleyik Konutlarý'nda 40 dairenin de yýl
içerisinde tamamlanacaðý öðrenilirken, mimarisi, alt yapýsý ve
çevre dostu misyonuyla sakinlerine alýþýlmýþýn dýþýnda bir yaþam alaný sunan proje tamamlandýðýnda 109 aile süper market, camii, kreþ, çocuk oyun
alanlarý, havuzu, otopark ve
özenle hazýrlanmýþ zengin ve
göz alýcý peyzaj tasarýmýyla doðayla iç içe huzur içinde vakit
geçirebilecekler.
(Haber Merkezi)
Kurþunoðlu Yapý, Gemici Gürleyik Konutlarý'nda
kaliteli ve þýk yaþamýn kapýlarýný B blok ile açmaya devam ediyor.
www.corumhakimiyet.net
SALI 1 TEMMUZ 2014
15
Ýskilip geleceðe hazýrlanýyor
Mustafa Demirer
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, alt yapý çalýþmalarýný yerinde inceledi.
Baþkan Çatma altyapý uygulamalarýnýn 1,5- 2 yýl gibi kýsa sürede tamamlanacaðý belirtildi.
Baþkan Çatma, titizlikle yürütülen çalýþmalar hakkýnda günlük bilgi alýyor.
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep
Çatma, hafta sonunda Ýskilip'in altý noktasýnda aralýksýz devam eden
kanalizasyon ve
yaðmur suyu altyapý çalýþmalarýný
inceledi.
Ýskilip Belediyesi ve yüklenici
firma koordinasyonunda alt yapýnýn hedeflenen tarihten önce bitirilmesi, çalýþmalardan kaynaklanan
olumsuzluklarýn
en aza indirilmesi
için azami gayret
sarf ediliyor. Baþkan Çatma, titizlikle yürütülen çalýþmalar hakkýnda
günlük bilgi alýyor.
Baþkan Çatma altyapý uygulamalarýnýn 1,5- 2
yýl gibi kýsa sürede
tamamlanacaðýný,
bu uygulamalarýn
bu günün ve gelecek kuþaðýn saðlýklý yaþamý bakýmýndan
hayati
önem taþýdýðýný
vurguladý. Çatma,
Ýskilip'te üst yapý
projelerinin de hazýr olduðunu, ilçenin her bakýmdan
yaþanabilir örnek
bir kent olacaðýný
kaydetti.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
Ankara-Samsun karayolu Çorum giriþine örnek bir park yapýyor.
Parkýn ismini
halk belirleyecek
Çorum’un
Sungurlu
Belediyesi, AnkaraSamsun karayolu
Çorum giriþine
örnek bir park
yapýyor.
Ýçerisinde
kafeterya, oto park,
çocuk oyun grubu,
trambolin, kamelya,
havuz, yürüyüþ yolu
ve tuvaletlerin
bulunacaðý parkýn
yapýmý hýzla devam
ediyor.
Sungurlu
Belediye Baþkaný
Þahiner’in
talimatýyla Fen
Ýþleri Müdürlüðü
tarafýndan yapýlan
ve kýsa sürede
tamamlanmasý
planlanan park,
modern yapýsý ile
ilçede örnek olacak.
Sungurlu
Belediye Baþkaný
Abdulkadir
Þahiner” Bu parkýn
ismi anket þeklinde
düzenlenip
halkýmýzýn görüþü
alýnarak
konulacaktýr”
dedi.(ÝHA)
Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan yapýlan ve kýsa sürede
tamamlanmasý planlanan park, modern yapýsý ile ilçede örnek olacak.
Park modern bir görünüme sahip olacak.
Vergi borçlularýna mektup
Gönderimi
durdurulan, ödenmemiþ
vergi borcunun
bulunduðuna dair
mektuplar, içeriði
güncellenerek yeniden
postaya verilecek
Maliye Bakaný
Mehmet Þimþek'in
talimatýyla gönderimi
durdurulan, ödenmemiþ
vergi borcunun
bulunduðuna dair
mektuplar, içeriði
güncellenerek yeniden
postaya verilecek.
Mektuplarda
mükellefleri rahatsýz
edecek ifadeler
bulunmayacak, vergi
borcunun günün her
anýnda nereden
öðrenilebileceði bilgisi
yer alacak. Bu
kapsamda tüm vergi
borçlarýnýn SMS ile
öðrenilebileceði sistemi
de hayata geçiren
bakanlýk, mükelleflere
istedikleri her an
bilgilendirme
yapabilecek.
"Vergi borcunuz
var, ödeyin" anlamýna
gelecek þekilde
düzenlenen
mektuplarýn gönderimi,
yapýlan þikayetler
üzerine, Maliye Bakaný
Þimþek'in talimatý
üzerine durdurulmuþtu.
Þimþek, bürokratlarýna
mektuplarýn daha
açýklayýcý bilgileri
içerecek þekilde
hazýrlanmasý talimatýný
vermiþti.
Maliye bürokratlý
bunun üzerine
Hollanda modeli
üzerinde yoðunlaþarak
mektuplarýn içeriðini
yeniden belirledi ve bu
kapsamda yeni bir
sistemi de hayata
geçirdi. Mektuplardan,
mükellefleri rahatsýz
edecek ifadeler
çýkarýlýrken, vergi
borcunun günün her
anýnda nereden
öðrenilebileceði bilgisi,
düzenlenen metne
eklendi. Öte yandan
Bakanlýk, tüm vergi
borçlarýnýn SMS ile
öðrenilebileceði sistemi
de mükelleflerin
hizmetine sundu.
Vergi borçlarý ve
içeriði 7/24
öðrenilebilecek
Mükellefler artýk
vergi borçlarýný ve
içeriðini hem Gelir
Ýdaresi Baþkanlýðýnýn
internet sitesinden hem
de SMS yoluyla günün
her anýnda
öðrenebilecek.
Tüm vergi
daireleri, Maliye
bürokratlarýnýn
içeriðini belirleyecek
mektuplarý kullanacak.
Tek merkezden
belirlenen içeriðin
dýþýnda hiç bir vergi
dairesi, söz konusu
mektuplarda baþka
ifadelere yer
veremeyecek.
Gelir Ýdaresi
Baþkanlýðý, vergi ve
diðer mali
yükümlülüklerin
zamanýnda tahsilini
saðlamak ve süresinde
ödenmeyen kamu
alacaklarý ile ilgili
mükellefleri sadece
mektupla deðil, eposta, telefon, duyuru
gibi iletiþim
kanallarýyla da
bilgilendiriyor.
Bu amaçla, 2008
yýlýndan bu yana cep
telefonundan SMS
yoluyla motorlu taþýtlar
vergisi ve trafik cezasý
borç bildirim hizmeti
veren "KMBS-Kýsa
Mesaj Bilgilendirme
Servisi'nden (1189)"
artýk sisteme kayýtlý
güncel tüm vergi borç
bilgileri
öðrenilebilecek.
Kýsa Mesaj
Bilgilendirme Servisi
Turkcell, Vodafone ve
Avea abonelerince
kullanýlabilecek.
Mükellefler,
sorgulama yapmak için
1189'a "BORC TC
Kimlik No Anne kýzlýk
soyadýnýn ilk 2 harfi"
þeklinde mesaj
gönderebilecek.(AA)
16 SALI 1 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
TEKLÝF
VERMEYE
DAVET
ÝLANI
27.06.2014 CUMA GÜNÜ YAYINLANAN TEKLÝF VERMEYE DAVET ÝLANIMIZ
AÞAÐIDA YAZILI OLDUÐU GÝBÝ DÜZELTÝLMÝÞTÝR.
S.S. HÝTÝT 19 KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ ÝÞYERÝ ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR.
Madde 1 - Kooperatife iliþkin bilgiler
1.1.Kooperatifin;
a) Adý
: S.S. HÝTÝT 19 KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ YAPI
KOOPERATÝFÝ
b) Adresi
: Küçük Sanayi Sitesi 97. Sokak No:1/B1 ÇORUM
c) Telefon numarasý
: 0364 234 90 41
ç) Faks numarasý
: 0364 234 90 41
d) Elektronik posta adresi
: [email protected]
e) Ýlgili personelinin adý, soyadý ve unvaný: Nurullah MÜSTET/ Yönetim Kurulu
Baþkaný
1.2. Ýstekliler, teklif vermeye iliþkin bilgileri yukarýdaki adres ve numaralardan görevli
personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 - Teklife konu iþe iliþkin bilgiler
2.1. Teklif konusu iþin;
a) Adý
: S.S.Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Ýþyeri Yapýmý Ýnþaatý
b) Yapýlacaðý yer
: Mimarsinan mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Yaydiðin
Mevki/ Çorum
c) Ýþin niteliði türü : 456 Adet Oto tamirci iþyeri (84.243m²), Ýdari ve Sosyal tesis
binalarý (2.670m²), þevlendirme ve beton su kanalý ile istinad duvarý yaptýrýlacaktýr.
d) Ýþe baþlama tarihi
: Ýnþaat ruhsatýnýn alýndýðý tarihten itibaren 3 gün içinde iþ
yeri teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
e) Ýþin süresi: Yer tesliminden itibaren 720 takvim günüdür.
Madde 3 - Teklif vermeye iliþkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a) Tekliflerin sunulacaðý adres: S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi /
Küçük Sanayi Sitesi 97. Sokak No:1/B1 ÇORUM
b) Teklifin verileceði adres: : S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi /
Küçük Sanayi Sitesi 97. Sokak No:1/B1 ÇORUM
d) Son teklif verme) tarihi ve saati : 15.07.2014 Saat 17.00
3.2. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarýda belirtilen adrese teslim
edilecektir. Kooperatife son teklif verme saatinde ulaþmayan teklifler deðerlendirmeye
alýnmaz.
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri
alýnamaz.
3.4. Son teklif verme süresini Kooperatif uzatabilir. Belirlenecek yeni tarih
KOOPERATÝF tarafýndan isteklilere bildirilir.
5.2.2. Ýsteklinin teklifini sunduðu yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer
belgeleri.
a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan isteklilerin, yýl
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri saðlandýðýný gösteren bölümlerini,
b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan isteklilerin,
yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri saðladýðýný gösteren bölümlerini ya
da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest
muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi
(Standart Form: KÝK024.1/Y) sunmalarý gerekmektedir.
5.2.3. Ýsteklinin iþ hacmini gösteren belgeler:
Ýsteklinin teklifini verdiði yýldan önceki yýla ait, aþaðýda belirtilen belgelerden birini
sunmasý yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüdü altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen
yapým iþlerinin parasal tutarýný gösteren faturalar.
Ýsteklinin cirosunun teklif ettiði bedelin % 25'inden, taahhüt altýnda devam eden yapým
iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarýnýn ise teklif
ettiði bedelin % 15'inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve
saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Madde 4 - Yapýlacak iþe ait dokümanýnýn görülmesi ve temini
4.1. Yapýlacak iþe ait dokümaný aþaðýda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.
Ancak, iþe teklif verecek olanlarýn, Kooperatif Ýdarece onaylý dokümanýn satýn almasý
zorunludur.
a) Yapýlacak iþe ait dokümanýnýn görülebileceði yer: S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi
Yapý Kooperatifi / Küçük Sanayi Sitesi 97. Sokak No:1/B1 ÇORUM
b) Yapýlacak iþe ait dokümanýnýn satýn alýnabileceði yer: S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi
Sitesi Yapý Kooperatifi / Küçük Sanayi Sitesi 97. Sokak No:1/B1 ÇORUM
c) Doküman satýþ bedeli: 10.000, 00 TL(ONBÝNTÜRKLÝRASI)
5.3. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken
kriterler:
5.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Ýsteklinin, son beþ yýl içinde yurt içinde ve yurt dýþýnda kamu veya özel sektörde
idarece kusursuz kabul edilen teklife konu iþ veya benzer iþlerle ilgili deneyimini gösteren
tek sözleþmeye iliþkin Ýþ Deneyim Belgesi (Ýþ bitirme-Yüklenici),
4.2. Yapýlacak iþe ait dokümanýný satýn almak isteyenler, dokümaný oluþturan belgelerin
aslýna uygunluðunu ve belgelerin tamam olup olmadýðýný kontrol eder. Bu incelemeden
sonra, yapýlacak iþe ait dokümaný oluþturan belgelerin tamamýnýn aslýna uygun olarak teslim
alýndýðýna dair Standart Form 1 satýn alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir
5.3.3. Bu iþ de benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
Ýþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþ olarak; yapýlacak iþin toplam kapalý
alanýnýn en az %25 kadar kapalý alanýna sahip bina yapmýþ olmasý benzer iþ olarak kabul
edilecektir..
Ýþ ortaklýðýnda, pilot ortaðýn istenen asgari iþ deneyim tutarýnýn en az % 80'ini, diðer
ortaklarýn her birinin ise, istenen asgari iþ deneyim tutarýnýn en az % 20'sini saðlamasý
zorunludur.
5.4 Ýsteklinin organizasyon yapýsýna ve personel durumuna iliþkin belgeler;
5.4.1. Teknik Personel:
Madde 5 - Ýsteklilerin teklifleri ekinde sunmalarý gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
5.1. Ýsteklilerin iþe teklif verebilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri
kapsamýnda sunmalarý gerekir:
a) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasý ya da esnaf ve sânatkar
odasý veya ilgili meslek odasý belgesi;
1) Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da
esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, 2014 yýlý içinde alýnmýþ, odaya
kayýtlý olduðunu gösterir belge
2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya
sanayi odasýndan, 2014 yýlý içinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir
belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya
kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde,
bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý
gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Ýdari þartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
ç) Ýdari þartnamede belirlenen geçici teminata iliþkin geçici teminat mektubu veya
geçici teminat mektuplarý dýþýndaki teminatlarýn idareye yatýrýldýðýný gösteren makbuzlar.
d) Ýdari þartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, þekli ve içeriði idari
þartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri.
e) Vekaleten iþe teklif vermeleri halinde, vekil adýna düzenlenmiþ, teklif vermeye
yetkili olduðuna iliþkin noter onaylý vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza
beyannamesi.
f) Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde, idari þartname ekinde yer alan standart forma
uygun iþ ortaklýðý beyannamesi.
g) Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin
yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret
(Ç.HAK:1927)
odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da
serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belge.
j) Ýhaleye iþ ortaklýðý olarak teklif verilmesi halinde;
1) Ýþ ortaklýðýnýn her bir ortaðý tarafýndan 5.1 maddesinin a ve b bentlerinde yer alan
belgelerin ayrý ayrý verilmesi zorunludur. Ýþ ortaklýðýnýn tüzel kiþi ortaðý tarafýndan iþ
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine (en
az %51) sahip ortaðýna ait olmasý halinde bu ortak g bendindeki belgeyi de sunmak
zorundadýr.
2) Söz konusu iþe konsorsiyum olarak teklif verilemez.
5.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken
kriterler:
5.2.1
Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10'undan az olmamak üzere, istekli tarafýndan belirlenecek
tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakit kredisini veya kullanýlmamýþ teminat
mektubu kredisini ya da serbest mevduatýný gösterir yerli veya yabancý bankalardan
alýnacak belgeler
5.3.2.Bu iþ de, iþ deneyim belgesi yerine iþ yönetme, iþ denetleme ve diploma kabul
edilmez.
Ýstekliler söz konusu iþi yerine getirebilmek için aþaðýda sayý ve niteliði belirtilen
teknik personeli bünyesinde çalýþtýrmak zorundadýrlar. Teknik personel ile ilgili detaylý
açýklama idari þartnamede belirtilmiþtir.
Yüklenici aþaðýda ünvaný, mesleði ve deneyimi belirtilen teknik personelleri yer teslim
tarihi itibariyle iþ programýna uygun olarak kendi meslekleri ile ilgili imalatlarýn yapýmý
sýrasýnda iþin baþýnda bulundurmasý zorunludur.
Adet
Pozisyonu
Mesleki Ünvaný
Mesleki Özellikleri
1
ÞANTÝYE ÞEFÝ
ÝNÞAAT MÜHENDÝSÝ
5 YIL DENEYÝMLÝ
1
ÞANTÝYE MÜHENDÝSÝ MÝMAR
5 YIL DENEYÝMLÝ
1
ÞANTÝYE MÜHENDÝSÝ ELEKTRÝK MÜHENDÝSÝ
5 YIL DENEYÝMLÝ
1
ÞANTÝYE MÜHENDÝSÝ MAKÝNE MÜHENDÝSÝ
5 YIL DENEYÝMLÝ
5.4.2. Makine ve diðer ekipmana iliþkin belgeler.
Ýdari Þartnamede belirtilen Yapý Araçlarýna ait Taahhütnamesi
Madde 6. Söz konusu iþe sadece yerli istekliler teklif verebileceklerdir.
Madde 7.Ýstekliler tekliflerini anahtar götürü bedel üzerinden verecektir. Teklifler
sonucu üzerine iþ kalan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu
iþin tamamý için KDV hariç teklif verilecektir.
Madde 8. Ýstekliler en az 750.000,00.-TL tutarýnda geçici teminat vereceklerdir.
Madde 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi teklif verme tarihinden itibaren en az 60
takvim günü olmalýdýr.
Madde 10. Konsorsiyum olarak bu iþe teklif verilemez.
Madde 11. Ýdare Kamu Ýhale Kanunlarýna tabi deðildir. Ýþi yapýp yapmamakta
www.corumhakimiyet.net
SALI 1 TEMMUZ 2014
17
Uslu’ya Fen Lisesi teþekkürü
Alaca Belediye
Baþkaný Muhammed
Esat Eyvaz ve AK Parti
Alaca Ýlçe Baþkaný
Ümit Tokgöz, Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu makamýnda
ziyaret ettiler.
Ziyarette, Tokgöz
ve Eyvaz Alaca ilçesine
kazandýrýlan Fen Lisesi
için teþekkür ettiler.
Eðitim alanýnda
yapýlan yatýrýmlarda
Çorum'un bölgede
örnek düzeyde
olduðuna dikkat çeken
Eyvaz, "Gerek bu
yatýrýmlarýn
yapýlmasýnda gerekse
Fen Lisesinin ilçemize
kazandýrýlmasýnda sizin
emeðiniz çok büyük,
katkýlarýnýzdan dolayý
teþekkür ediyoruz" dedi.
AK Parti Alaca Ýlçe
Baþkaný Tokgöz ise
"Ramazan ayýnýn ilk
gününde müjdeli
haberlerle geldiniz.
Baþta Fen Lisesi olmak
üzere, yeni yapýlacak
olan Hükümet Konaðý,
Ýmam Hatip Lisesi,
Meslek Yüksek Okulu,
Zile kavþaðý
düzenlemesine ayrýca,
temiz ve saðlýklý içme
suyuna, doðalgaza ve
birçok yatýrýmýn
ilçemize gelmesinde
göstermiþ olduðunuz
gayret ve
desteklerinizden dolayý
teþekkür ediyoruz" dedi.
Geleceðimizin
eðitimden geçtiðini
vurgulayan Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu
da, Fen Lisesi gibi bir
okulun Alaca,
Osmancýk ve
Sungurlu'ya
kazandýrmaktan
duyduðu memnuniyeti
dile getirerek, hayýrlý
olmasý temennisinde
bulundu.
(Haber Merkezi)
Alaca heyeti, Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek teþekkür etti.
Konfeksiyon
kursu açýlacak
Ortaköy'de
kundaklama iddiasý
Ortaköy ilçesinde park halindeki bir otomobili çalan þüphelilerin, daha sonra otomobili yakarak kaçtýðý iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklýktaki Ýncesu mevkisinde bir otomobilin yandýðý
yönünde ihbar gelmesinin ardýndan kýsa sürede
bölgeye ulaþtý.
Arif Doðan'a ait olduðu belirlenen 19 KS
342 plakalý otomobildeki yangýn, itfaiye ekipleri tarafýndan kýsa sürede söndürüldü.
Ekiplerin ilk incelemesinde, Doðan'ýn
otomobilini evinin önünde park ederek Ýstanbul'a gittiði ve olaydan haberinin olmadýðý belirlendi.
Soruþturma sürdürülüyor. (A.A.)
Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü,
Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve Bekir Körüoðlu (Köroðlu Tekstil) iþbirliðinde UMEM protokolü
çerçevesinde ‘Konfeksiyon Ýþçisi’ mesleðinde 1 grup
halinde toplam 20 kiþilik istihdam garantili iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak.
Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlerin en az yarýsý Bekir Körüoðlu (Köroðlu Tekstil) firmasýnda istihdam edilecek. Eðitimler, 14 Temmuz-4 Kasým 2014 tarihleri arasýnda Sungurlu Köroðlu Tekstil’de verilecek.
Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan
müracaatçýlarýn, 9 Temmuz Çarþamba günü saat
10.00’da Köroðlu Tekstil’de yapýlacak mülakat öncesinde ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekecek.
(Haber Merkezi)
AK Parti Sungurlu
teþkilatýnda görev daðýlýmý
AK Parti Sungurlu Ýlçe Teþkilatýnda görev daðýlýmý yapýldýðý duyuruldu.
AK Parti Sungurlu Ýlçe Teþkilatýnda görev daðýlýmý yapýldý.
Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Ýlçe Yönetim Kurulu
Ýstiþare Toplantýsýnda, yönetim kurulu birim baþkanlýklarýna ait görev daðýlýmýný açýklayarak, Sungurlu
AK Parti teþkilatý olarak ilçeye hizmet noktasýnda
önemli baþarýlara imza atacaklarýna olan inancýný dile getirdi.
AK Parti ilçe teþkilatý birim baþkanlýklarý þu
isimlerden oluþtu:
Ýlçe Baþkan Vekili, Siyasi ve Hukuk Ýþleri Biri-
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
Doðuþtan görme engelli Doðan Yurt, 15 yýldýr saz
ve org çalýp türkü söyleyerek hayatýný sürdürüyor.
Kahyalý köyünde yaþayan Yurt, AA muhabirine
yaptýðý açýklamada, Aydýnlýkevler Körler Okulu'nda ilk
ve ortaokulu okurken müzik aletlerini çalmayý öðrendiðini söyledi.
Evli ve 2 çocuk babasý olduðunu belirten Yurt,
"Aydýnlýklevler'de okurken müzik aletlerine merakým
vardý. Orada da Baðlama, org gibi müzik aletleri çoktu. Ben de müzik aletlerini kullanabilmek için çalýþmaya baþladým. Ýlk olarak sazý öðrendim, ardýndan org,
davul, zurna gibi müzik aletlerini çalmaya baþladým"
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
dedi.
Yurt, yüzde 90 görme engelli olduðunu vurgulayarak, "Aslýnda hiç görmüyorum. Bu iþler önce insanýn
içerisinden gelecek. Bizim de içimizde varmýþ ki biz de
çalmaya baþladýk" diye konuþtu.
Yaklaþýk 20 yýldýr müzikle uðraþtýðýný anlatan
Yurt, Çankýrý, Ankara, Kýrýkkale ve Çorum gibi illerde
düðün ve eðlencelere katýlarak geçimini saðladýðýný
kaydetti.
Yurt, kendisine ait bestelerinin de olduðunu ifade
ederek, birçok kiþiye ait þarkýlarý seslendirdiðini dile
getirdi. ( A.A.)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
KATKILARIYLA
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
(Haber Merkezi)
Geçimini düðünlerden saðlýyor
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
mi Baþkaný Bekir Sami Ünsal, Teþkilat Birimi Baþkaný Esat Furkan Büyükçýnar, Seçim Ýþleri Birimi
Baþkaný Metin Özsarý, Tanýtým ve Medya Birimi
Baþkaný Kaan Kýrmýzýoðlu, Dýþ Ýliþkiler Birimi Baþkaný Iþýlay Karacif (Safel), Sosyal Ýliþkiler Birimi
Baþkaný Mustafa Bike, Yerel Yönetimler Birimi
Baþkaný Devlet Kanmýþ, Ekonomi Ýþleri Baþkaný
Mevlüt Göyhan, Halkla Ýliþkiler Birimi Baþkaný Kadir Þeran, Mali ve Ýdari iþler Birimi Baþkaný Mehmet
Kaplan, AR-GE Birim Baþkaný Ramazan Kayretli,
AK Parti Ýlçe Sekreteri Bülent Kaleli.
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de
deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde
çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
18 SALI 1 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
Türk Telekom’dan açýklama
Enise Aðbal
Türk Telekom Ýl Müdürü
Abdulkadir Alpergün, Türk Telekom ve TTNET’ten hizmet alan
müþterilerin bilgilendirilmeleri
ve maðdur olmamalarý için yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda bayilik sözleþmeleri feshedilen þirketleri açýkladý.
Çorum Ýli ve Ýlçelerinde Fatura Tahsilat Merkezi
olarak faaliyet gösteren Osman Nuri Soyocak, Ocaklý Tic. Ltd. Þti., Hak-El Ýnþ. Tic. ve San. Ltd. Þti., Faruk Cýdýk, Leman Gülser, Selami Namalýr, Esra Sözal, Þen Kardeþler Tic. Ltd, Þti., Þükrü Ahlatcý, Ahmet Dalkýlýç, Hasan Mergen, Yaþar Ballý, Ahmet Ba-
takçý, Ýsmail Burak Derindere,
Mehmet Doðan, Dalma Gýda Tic.
Ltd. Þti. iþyerleri ile hiçbir baðlarý
bulunmadýðýný belirten Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün, “Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve müþterilerimizin maðdur
olmamalarý açýsýndan isimleri belirtilen þahýs ve þirketler ile bayilik iliþkimiz kalmadýðýna dair bu açýklamanýn yapýlmasý gereði duyulmuþtur.” dedi.
Müþterilerin Çorum ili dahilinde hizmet alabilecekleri Türk Telekom bayilerinin Volkan Can, Þevket
Koca, Ýsa Cumhur Çýrak, Doðan Iþýk, Hakan Özbek,
Tahir Necati Tatar, Ahmet Soydemir ve Mehmet Ergiþi olduðunu kaydetti.
‘Aktif Bebek’ battaniyesi
Mustafa Demirer
Aktif Eðitimciler
Sendikasý Çorum Ýl
Temsilciliði tarafýndan
üyelerin yeni doðan
bebekleri için 'aktif
bebek' battaniyeleri
hediye edilmeye
baþlandý. Hediyeler
bizzat üyeler okullarda
ziyaret edilip takdim
edildi.
Sendikanýn Çorum
Ýl Temsilcisi Adem
Yücel, "Üyelerinin her
türlü özel günlerinde
yanlarýnda olmaya
devam eden
Sendikamýzýn kuruluþ
tarihinden itibaren
doðan her bebeðine
AKTÝF BEBEK diyerek
yola çýktýk. Doðan
Bebeklerimizin de
Sendikamýz ve
üyelerimiz gibi hayatýn
her alanýnda Aktif
olmasý temennisiyle,
Allahtan bu
evlatlarýmýzýn Vatanýný
ve Milletini seven ve bu
uðurda çalýþan hayýrlý
insanlar olmasýný
diliyoruz." dedi.
Hediyeler bizzat üyeler okullarda ziyaret edilip takdim edildi.
Viyana gezisini anlattý
Viyana’yý gezen Alaca Engelliler Derneði üyesi Resul Kaplan, Kaymakam Ayhan Yazgan’la görüþtü.
Orta Karadeniz Kalkýnma
Ajansý (OKA)
aracýlýðýyla gerçekleþtirilen organizasyonla Viyana’yý gezen Alaca
Engelliler Derneði
üyesi Resul Kaplan, Kaymakam
Ayhan Yazgan’la
tanýþtý.
Kaymakam
Ayhan Yazgan,
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Yusuf
Büküþ ve hastane
Baþhekimi Dr.
Metin Karan’la tanýþýp konuþan Resul Kaplan, bir
hafta süren Viyana
gezisinde yaþadýklarýný paylaþtý.
Resul Kaplan, bir hafta süren Viyana gezisinde yaþadýklarýný paylaþtý.
(Haber Merkezi)
T.C. ÝSKÝLÝP (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU
2014/3 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
l NO'LU TAÞINMAZIN
Aktif Eðitimciler Sendikasý, bebeði doðan üyelerine battaniye hediye etti.
Özellikleri
: Çorum Ýl, Ýskilip Ýlçe, 949 Ada No, 160 Parsel No, Bahabey Mahalle/Mevkinde kain 360,15
metrekare miktarýnda, tapu kayýtlarýnda arsa vasfýndadýr. Parsel üzerinde keþi tarihi olan 25.04.2014 tarihi
itibariyle yapýlý hiç bir yapý bulunmamaktadýr. Arsanýn arazi yapýsý düz vaziyettedir. Ýskilip Belediyesi imar
planýnda söz konusu parsel üzerine bitiþik nizam ve bodrum hariç 5 katlý bina ruhsatý bulunmaktadýr. Parselin
10 metre geniþliðindeki imar yoluna cephesi vardýr.
Adresi
: Ýskilip Ýlçesi Bahabey Mah.
Yüzölçümü
: 360,15-Metrekare
Arsa Payý
: Hisseli
imar Durumu
: imarlý
Kýymeti
: 46.819,50 TL
KDV Oraný
: % 18
Kaydýndaki Þerhler : Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesinin þerh yazýsý
1. Satýþ Günü
: 04/08/2014 günü 10:00 - 10:10 arasý
2. Satýþ Günü
: 29/08/2014 günü 10:00 -10:10 arasý
Satýþ Yeri
: ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ MEZAT SALONU -
Satýþ þartlarý:
Sendika tarafýndan üyelerin yeni doðan bebekleri için 'aktif bebek' battaniyeleri hediye edilmeye baþlandý.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
3 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Sosyal tesis yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5
Ýhale Odasý
Saat: 15.00
***
14 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Oyun grubu alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
18 TEMMUZ
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
19 DA 550 plakalý, 2011
model Volkswagen
marka Transporter 2.0
TDI tipli, siyah renkli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
45.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Karakeçili Mah., Ahçýlar
Mevkii, 143 ada no, 18
parsel no, 40 cilt no,
3873 sayfa no, 13 nolu
baðýmsýz bölümde
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
110.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 218 ada no,
34 parsel no, Yavruturna
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 892 ada no,
349 parsel no, Gülabibey
Mahalle/Mevkii, 17
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
24 TEMMUZ
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mahallesi
Boþcakavak mevkii, 175
ada, 392 parsel, 4 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
73.500
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
19 AÐUSTOS
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe
Bahçelievler
Mahalesi’nde bulunan 2
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.30
***
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada
106, parsel 24’de kayýtlý
tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Fatih Caddesi Adalet
Sarayý Giriþ Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet
Sarayý Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
l - Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin
edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile
ihale olunur. Birinci artýrmada, istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki
beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn
aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarým özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan
tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve
ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet
kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen
alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý baþkaca bilgi almak
isteyenlerin 2014/3 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 688) www.bik.gov.tr
www.corumhakimiyet.net
SATILIK ÝMARLI
ARSALAR
Müracaat: 0 533 424 57 71
Sahibinden
Satýlýk Daire
Ceylan KARAKAMIÞ
Hüseyin kýzý 1993 Kýrþehir Doðumlu
(Ç.HAK:1926)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Birgül BÝÇER
Ýbrahim kýzý 01/01/1980 Tunceli Doðumlu
(Ç.HAK:1919)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz
Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür.
Abdullah DÖNEK
Necip oðlu 21/6/1942 Çorum Kutluca Köyü Doðumlu
Ferdane DÖNEK
Abdullah kýzý 18/2/1940 Çorum Kutluca Köyü
Doðumlu
(Ç.HAK:1832)
HAYAT GIDA TOPTAN PAZARLAMA
AKKENT MAH. GÝMAT TOPTANCILAR
SÝTESÝ 1 BLOK 3 SOK NO:8
1080 m2 bað yol kenarý
sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 423 52 19
ELEMAN ARANIYOR Motor Elektrik Usta ve ELEMAN ARANIYOR
Kalfalarý alýnacaktýr
(Ç.HAK:1905)
Ömsan Treyler
K.S.Sitesi 17. Cad. No: 17 ÇORUM
Tel: 234 84 22
Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda
çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor.
0 532 604 74 75
Bayisi olduðumuz BANVÝT firmasýnýn
ürünlerinin pazarlamasý için tercihen lise
mezunu ehliyeti olan plasiyer eleman
alýnacaktýr.
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Kuþcuoðlu Otomotiv
Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM
0 532 521 36 55
Bay-Bayan
BAYAN
Tabldot
Ustasý
ELEMAN
ALINACAKTIR Aþçý ve Bulaþýkcý
(Ç.HAK:1845)
H.Ü. MYO Muhasebe Vergi Uygulamalarý
Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür.
FÝRMAMIZDA ÇALIÞMAK ÜZERE
SEVKÝYAT ÝÇÝN ÞOFÖR ARANIYOR.
E SINIFI EHLÝYET OLAN SRC BELGELÝ
OLAN 25-30 YAÞ ARASI BAY ELEMAN.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere gaz altý
kaynakçýlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Aranýyor
Mür. Tel: 0 545 845 84 35
Aksoylar Gýda San. Ltd. Þti.
Gýda Top. Sitesi 29. Sok. No:38
Tel 212 29 26 Fax: 224 68 00
ELEMAN ARANIYOR
Plastik hurda iþinde
çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan
eleman alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 542 550 96 07
ELEMAN ARANIYOR Elemanlar Aranýyor ELEMAN ARANIYOR
Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere
daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli
eleman aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl
Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM
(Ç.HAK:1910)
YÝTÝK
Tavukluk mevkiinde 3+1
(3. kat) güney cephe
Mür. Tel: 0 541 224 89 41
FÝRMAMIZIN ÜRETÝM
DEPARTMANLARINDA
GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE;
- Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve
Elektrik Kaynaðý yapabilen),
- Teknik Resim Operatörleri (SolidWorks,
Autocad, Mastercam programlarýný
kullanabilen)
- Vasýfsýz Üretim Elemanlarý,
Alýnacaktýr.
Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan
adresimize yapýlmasý gerekmektedir.
ADRES : Organize Sanayi Bölgesi
Salih Aydýn Blv. No:14
TEL: 0 364 254 95 49
Satýlýk Orta
Ilýca’da Bað
ÞOFÖR ARANIYOR
(Ç.HAK:1893)
* Ortaokul, tercihen lise mezunu,
* Vardiyalý çalýþma düzeninde çalýþabilecek,
* Takým çalýþmasýna uyumlu, sorumluluk sahibi,
disiplinli,
* Askerlik hizmetini tamamlamýþ olan,
* Bay çalýþma arkadaþý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
Adres : Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:20 ÇORUM
Tel : (364) 2549760 Faks : (364) 2549765
[email protected]
(Ç.HAK:1879)
Genel Nitelikler:
36 bin öðretmen atanacak
Milli Eðitim Bakaný Avcý, torba yasa
görüþmelerinde öðretmen atamalarýyla ilgili konuþtu,
36 bin öðretmen atanacaðýnýn müjdesini verdi.
Avcý, 2003-2014 arasýnda 417 bin 725 öðretmen
atamasý yapýldýðýný belirtirken, en fazla öðretmen
açýðýnýn 18 bin 871 ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
alanýnda olduðunu ifade etti.
En çok duyulan diðer alanlar ise þöyle sýralandý:
Özel eðitim (13 bin 572), rehberlik (13 bin 347),
Ýngilizce (12 bin 105), ilköðretim matematik
öðretmenliði (7 bin 229). Bakan Avcý, Temmuz’da,
illerdeki öðretmen ihtiyacýna bakacaklarýný ve buna
göre öðretmenleri daðýtacaklarýný belirtti.
70. maddeye göre, 35 bini öðretmen, bini MEB’in
diðer hizmet sýnýfý kadrolarýna olmak üzere, 31 Aralýk
2014’e kadar 36 bin atama yapýlacak. Torba yasaya
yapýlan eklemeyle Baþbakanlýk’a danýþmanlýk için 402
özel kadro ihdas edildi.
(Ç.HAK:1867)
Metal ve Kimya sektöründe faaliyet gösteren
firmamýzda istihdam edilmek üzere aþaðýdaki
niteliklere sahip "Üretim Ýþçisi" alýnacaktýr.
(Ç.HAK:1880)
Adres: Ankara Yolu 10.
Km. ÇORUM
ELEMANLAR ARANIYOR
EKMEKÇÝOÐULLARI
METAL ve KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ.
Üretim Ýþçisi
(Ç.HAK:1892)
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflývasýfsýz iþçiler ve Bay Maden Teknikeri
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý rica olunur.
ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
- Ofis için bilgisayar ve office proðramlarýna hakim
bayan eleman
- Asansör iþinde çalýþacak vasýflý ve vasýfsýz bay
elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
Menekþe Müh. ve Asansör Ltd. Þti.
Adres : Kubbeli Cd. Hilal Ýþhaný Kat: 1 / 3
Tel : 0 364 213 23 44
Yeni açýlacak olan ikinci þubemize kolay
iletiþim kurabilen güler yüzlü diksiyonu
düzgün 35 yaþý aþmamýþ maðaza sorumlusu
olabilecek bay bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaat: CENNET BAHÇESÝ
Tel 213 39 08-0 536 459 65 00
Not: (CENNET BAHÇESÝ 2 SUBESÝ
ULUCAMÝ KARÞISINA AÇILIYOR)
(Ç.HAK:1813)
(Ç.HAK:1583)
ELEMANLAR ARANIYOR
BAYAN GECE MÜDÝRESÝ
aranmaktadýr.
Müracaatlarýn resimli CV ile þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
BAÞVURU ÝÇÝN
Gazi Cad. Vergi Dairesi Yaný No:56
ÇORUM
NOT: Telefonla yapýlan baþvurular
deðerlendirilmeyecektir.
(Ç.HAK:1899)
(Ç.HAK:1917)
Can Oto Kurtarma
Adres: Çepni Mah. Fen Lisesi karþýsý
224 18 19-532 427 52 82
KIZ YURTLARI VE APARTLARI
Diksiyonu düzgün
Ýnsan iliþkileri kuvvetli
30-40 yaþ arasý
Bilgisayar kullanabilen
Ýletiþim yeteneðine sahip
Ýþini titizlikle ve ciddiyetle yapabilen
(Ç.HAK:1922)
Aðýr ticari tecrübesi olan SRC belgeli
esnek çalýþma saatlerine uyum
saðlayabilecek þoför aranýyor.
(Ç.HAK:1902)
ÞOFÖR ARANIYOR
(Ç.HAK:1924)
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
*
*
*
*
*
*
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:1866)
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
(Ç.HAK:1916)
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
(Ç.HAK:1918)
(Ç.HAK:1589)
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
(Ç.HAK:1602)
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
Bahçelievler Mahallesi
Hoyhoy mevkiinde imarlý,
müstakil tapulu arsalar
satýlýktýr.
(Ç.HAK:1908)
MODA GELÝNLÝK EVÝ
19
ÝFTAR’DA
AÇIÐIZ
(Ç.HAK:1264)
ÇÝÐDEM
% 50 indirim
SALI 1 TEMMUZ 2014
Çorum futbolunun kalbine yenileme
Yýkýlacak yenisi yapýlacak derken sürüncemede kalan 1 ve 2 nolu
sentetik çim sahalarýn modernizasyonu için beklenen hamle yapýldý. 2
nolu sahanýn zemininin ve halýsýnýn yenilenmesi, 1 nolu sahanýn
ýþýklandýrma iþlemlerinin bu ay içinde TOKÝ’ye yapýlacak Atletizm Pisti
ihalesi ile birlikte yapýlacak.
Çorum futbolunun
kalbi konumundaki 1 ve
2 nolu sentetik çim sahalar çin düðmeye basýldý.
Yýkýldý yýkýlacak diyerek
geçen sürenin ardýndan
sürecin belirsizliði üzerine Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürlüðü harekete geçti.
Belediye tarafýndan
mevcut tesislerin yerine
modernlerin yapýlmasý
için yapýlan görüþme ve
ihaleler sonuçsuz kalýnca
yýkýlma iþlemi beklemeye
alýnan sahalarýn eksikleri-
nin giderilmesi ve modernize edilmesi için çalýþmalar son aþamaya geldi.
On yýl önce Çorum’un ilk semt sahasý
olarak hizmete açýlan 2
nolu sentetik çim sahasýnýn zemini komple yenilecek. Bozulan zemin düzenlemesi ve halýnýn yenilenmesi için gerekli çalýþmalar tamamlandý.
Öte yandan 1 nolu
sentetik çim sahanýn ýþýklandýrýlmasý içinde gerekli çalýþmalar sürüyor. Ýki
sahanýn birden ýþýklandýrma yapýlmasý için gerekli
alt yapý hazýrlýklarý sürüyor. Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ýl Müdürlüðü bu
iki sahanýn eksiklerinin
giderilmesi ihalesinin bu
ay içinde yapýlacak olan
TOKÝ Atletizm Pisti içinde yapýlacaðý öðrenildi.
TOKÝ Spor Salonu
yanýnda yaptýrýlacak olan
Atletizm Stadý ve pisti
ihalesiyle birlikte 1 ve 2
nolu sentetik çim sahalarýn modernize edilmesi
iþininde yapýlacaðý ve ye-
Nurettin Çaðlar dört
kulüple görüþüyor
Nurettin Çaðlar yeni sezon için
dört kulüple görüþüyor, Genç ftubolcunun önündeki tek sorun bonservis
konusu.
Çorum Gençlerbirliði’nde futbola baþlayan daha sonra HE Kültürspor’da forma giyen Nurettin Çaðlar 2011 yýlýnda amatör olarak transfer olduðu Kýrýkhanspor’da ilk profesyonel imzayý attý. Ýki yýl bu takýmda forma giydikten sonra Anadolu
Üsküdar takýmýna transfer olan geçtiðimiz sezon ortasýnda Elazýð Belediyespor’a kiralýk giden Nurettin Çaðlar yeni sezon için Bergama Belediyespor, Maltepespor, Tuzlaspor ve
Ofspor takýmlarý ile görüþüyor.
Genç futbolcu görüþme yaptýðý
kulüplerle büyük oranda anlaþmasýna
karþýn kulübünün bonservis bedelini
çözmeye çalýþýyor, Yüksel BASAR
Beden Eðitimi Öðretmenlerispor
Genel Kurulu perþembe günü
Kuruluþunun ardýndan ilk kez yapýlacak genel kurul 3 Temmuz
perþembe günü saat 12.00’de Atatürk Anadolu Lisesi
Konferans Salonu’nda yapýlacak.
Kuruluþ iþlemleri tamamlanan Çorum Beden Eðitimi
Öðretmenleri Spor Kulübü’nün ilk genel kurulu 3
Temmuz perþembe günü
yapýlacak.
Bu yýl içinde kuruluþu tamamlanan ve kurucu
üyeler tarafýndan genel kurula hazýrlanan Çorum Beden
Eðitimi Öðretmenlerispor Kulü-
bü ve Derneði’nin ilk genel kuruluna üye olan 72 Beden Eðitimi
Öðretmeni katýlacak.
Baki Aygün baþkanlýðýndaki kurucu yönetim kurulunun altý aylýk çalýþmasý
deðerlendirilecek ve yeni
yönetim ile denetim kurulu
üyeliklerinin seçimi yapýlacak.
Hurþit BOZKURT
Baþköy ‘Sungurlu çim
sahasý takip istiyor’
Sungurlu’nun çim sahasý sorununa
Vali Sabri Baþköy de destek verdi. Halen
sahasý çim olmayan üç ilçesi kalan
Çorum’da bunlar ilin en büyük ilçesi
Sungurlu ile birlikte Mecitözü ve Ortaköy.
Yýllardýr yapýlmasý için bir çok giriþime raðmen Belediye tarafýndan sorunu
bir türlü çözülmeyen Sungurlu çim
sahasýný Vali Sabri Baþköy dile getirdi.
Geçtiðimiz hafta sonu Sungurlu
Meslek Yüksek Okulu’nun temel atma
töreninde konuþan Vali Sabri Baþköy
ilçenin çim sahasýný gündeme getirdi.
Baþköy konuþmasýnda "Þu anda Çorum'da çim futbol sahasý olmayan iki ilçemiz
kaldý. Bunlardan birisi Ortaköy, birisi
Sungurlu, halbuki Sungurlu bizim en
büyük ilçemiz. Dolayýsý ile bir an önce
arsa meselesinin halledilmesi ve buraya
güzel bir tesisin ilçeye kazandýrýlmasý
gerekiyor." diyerek projenin ýsrarla takip
edilmesi konusunda yetkilileri uyardý.
Darýca’ya gurbetçi transfer
Çorum
Belediyespor'un þampiyonluktaki iddialý rakiplerinden Darýca
Gençlerbirliði transfer ataðý-
na geçti.
Bu sezonda grubun iddialý ekipleri arasýnda yer
alan Darýca Gençlerbirliði
yaptýðý beþ transferle dikkatleri üzerine çekti. Spor Toto
2. Lig ekiplerinden Kahramanmaraþspor'dan Adem
Aydýn'ý renklerine katan
ekip, Tekirovaspor'dan Muhammet Hastürk, Maltepespor'dan Bülent Uzun, Almanya'nýn Rot-Weiss Essen
takýmýndan Murat Yýldýrým
ve Gökhan Öztürk'ü kadrosuna dahil ederek bu yýlda
zirveye oynayacaðýnýn sinyallerini verdi.
ni sezona yetiþtirilmesi
amaçlandýðý belirtildi.
Öte yandan 1 nolu sentetik çim saha portatif tribünün bulunduðu bölüme
beton tribün ve altýna soyunma odalarý yapýlmasýnýn ise yerel imkanlarla
yapýlmasý planlanýyor.
Halil ÖZTÜRK
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü’nden geçtiðimiz günlerde gelen yetkili Ýl Müdürü Haþim
Eðer ile birlikte yapýmý düþünülen tesislerde incelemelende bulunmuþlardý
SALI 1 TEMMUZ 2014
Sözleþmeli futbolcuyum’
Belediyespor’un en fazla transfer teklifi alan ismi Emir
Gökçe, kulübün sözleþmeli futbolcu olduðunu ve sezon
baþý çalýþmalarýna katýlacaðýný söyledi. Emir, gelen
tekliflerin muhatabanýn yöneticileri olduðunu belirtti.
Çorum Belediyespor’un transferde isminden en çok söz edilen ismi Emir Gökçe, gelen
teklifler olduðunu doðruladý ‘Ben Çorum Belediyespor’un sözleþmeli futbolcusuyum, kulüpler öncelikle kulübümle görüþmeli’ dedi.
Geçtiðimiz sezon
baþýnda Batman Petrolspor’dan transfer edilen
Emir Gökçe kýrmýzý si-
yahlý formayla gösterdiði
performansla büyük beðeni toplamýþtý. Yeni sezon için sözleþmesi devam eden Emir Gökçe
baþarýlý performansý nedeniyle bir çok kulübün
transfer listesinde bulunuyor. Bandýrmaspor, Fatih Karagümrükve Kartalspor takýmlarý bunlardan bazýlarý.
Emir Gökçe, teklif
almanýn güzel olduðunu
ancak þu anda Belediyespor’un sözleþmeli futbolcusu olduðunu belirterek
‘Beni arayan kulüplere
söylediðim bu. Ben bu ay
içinde baþlayacak yeni
sezon çalýþmalarýna katýlmak üzere Çorum’a geleceðim. Sonraki dönemde
yaþanabilecek geliþmelere göre kulübüm hareket
edecektir’ dedi.
Belediyespor ’un
kadrosundaki tüm futbol-
Emir kulübün sözleþmeli futbolcu olduðunu söyledi
cularýn sözleþmelerini
uzatma teklifini Emir geldikten sonra yapacaðý ve
sözleþmeye konulacak
bir madde ile bu sorunun
aþýlmasýnýn planlandýðý
öðrenildi.
Spor Merkezi çalýþmalarý
Çorum’un her yerinde
Ýl spor Merkezleri yeni dönem çalýþmalarý Çorum merkez ve ilçelerinde deðiþik merkezlerde yapýlýyor.
Katýlýmýn rekon sayýlara ulaþtýðý merkezlerde bazý branþlarda bir antrenörü 250 sporcu düþerken bazý
branþlarda ise bu sayý 14’e kadar düþüyor
Ýl Spor Merkezleri
bu yýl gerek Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü gerekse okul
spor salonlarý ve özel sahalar ile ilçelerde yapýlacak. Bu yýl 30 branþta
açýlan Ýl Spor Merkezlerinde 8388 sporcu toplam
123 antrenör gözetiminde çalýþma yapýyor.
Bazý branþlarda antrenör sayýsý sporcu sayýsýna göre fazla olmasýna
karþýn bazý branþlarda ise
antrenör baþýna 100’ün
üzerinde sporcu düþüyor.
Katýlýmýn fazla olduðu
branþlardaki antrenör sayýlarý dikkat çekici. 12
antrenörün görev yaptýðý
Basketbol branþýndaki
sporcu sayýsý 1068. Antrenör baþýna düþen sporcu sayýsý 89. Satranç
brancýnda durum dahada
ilginç. Kayýtlý sporcu sayýsý 370 antrenör sayýsý
ise sadece bir. Wushu
branþýnda da bir antrenör
sporcu sayýsý ise 169.
Güreþ branþýnda ise sporcu sayýsý 123 antrenör sayýsý ise 9. Yani antrenör
baþýna sporcu sayýsý 14’ü
bile bulmuyor.
En fazla antrenör
futbol branþýnda. 19 antrenörün görev yaptýðý
futbol branþýnda faaliyetler Ýl Müdürlüðü merkez
sahalarý, özel halý sahalar
ve ilçelerde yapýlacak. 1
ve 2 nolu, Mimar Sinan
sentetik çim sahanýn yanýnda Buhara 2 nolu Saha, Ýnci Halý Saha, Kubatlar Halý Saha, Boðazkale ve Ýskilip ilçe sahalarýnda çalýþma yapýlacak.
Atletizm branþýnda
antrenörler Ertan Yýlmaz
Yunus Emre Parkýnda
Zülfiye Kurt Ýnci Park’ta
Galip Gül ise Ýskilip Þehit Mikail Kaya Stadý’nda çalýþma yaptýracak. Basketbol Branþýnda
ise Demet Gökmen, Yaþar Yýlmaz ve A. Faru
Özen Atatürk Spor Salonu, Ýbrahim Coþkun ise
Atatürk ve Toki Spor Salonunda, A. Emre Ekin,
Atatürk Ýlkokulu’nda
Turðut Uðuz Atatürk
Anadolu Lisesi’nde Ali
Karabýlýk ise Atatürk Ýlköðretim ve Atatürk Spor
Salonu’nda çalýþma yaptýrýyor.
Badminton branþýnda ise dört antrenör görev
yapacak. Barýþ Boyar ve
Burak Köse Osmancýk
Spor Salonu’nda Bayram
Aydýn Atatürk Ýlköðretim
Spor Salonu’nda Ali Aký-
nalp ise Eti Lisesi Spor
Salonu’nda toplam 391
sporcuyu çalýþtýracaklar.
Halter’de 47 sporcu
Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda Hasan Has ve Ýsmail Kekeç antrenör olarak görev yapacaklar.
Bocce’de ise Yýldýrým
Beyazýt ÝHL’de 96 sporcusu Hakan Çýtak yönetiminde çalýþma yapacaklar.
Tenis branþýnda antrenörler Erdan Bakýrcan
ve Turgut Uðuz toplam
554 sporcuyu çalýþtýracaklar. Antrenör baþýna
düþen sporcu sayýsý 277
olmasý dikkat çekici. Güreþ branþýnda dokuz antrenör sadece 123 sporcu
çalýþtýracak. Hasan Demirer ve Hakký Ceylan
Adil Candemir GEM’de
Abdullah Çakýrer Osmancýk, Ý. Bülent Tuzcu
Ortaköy, Çelebi Bayýr ve
Fevzi Çakmar Sungurlu
Spor Salonu’nda çalýþma
yapacaklar.
Judo branþýnda Hüseyin Üstündað ve Hakan Taþtan Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu’nda Celalettin
Kýyýþkan Alaca Spor Salonu, Savaþ Taþtan Mimar Sinan Spor Salonu’nda çalýþýyor. Masa
Tenisi’nde Cemalettin
Hoþgör, Mesut Kuþgöz,
Ergün Erkoçak ve Hüseyin Eðer deðiþik spor salonlarýnda görev yapacak, Tekvando branþýnda
Ýlhan Aþkýn, Arif Atak,
Semiha Aþkýn, Ýbrahim
Tufan ve Burcu Balcý
Atatürk ve Tevfik Kýþ
Spor Salonu’nda 351
sporcuyu çalýþtýracaklar.
Hentbol branþýnda
Zülfiye Kurt Mustafa
Kemal, Sami Öncel 19
Mayýs, Taner Adýkdý
Karþýyaka, Bora Duyar
Eti Lisesi, Selin Çaðlar
Ýsmail Kakaç, Serdar Demir ise Atatürk Ýlkokulu
ve Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda 476 sporcuyu çalýþtýracaklar.
Bu yýl baþvurunun
en fazla artan branþý ise
Voleybol oldu. Voleybol
branþýnda 928 sporcu yedi antrenör gözetiminde
çalýþacak. Þevket Ocak
ve Özge Özdemir Salim
Akaydýn, Hasan Koçak
80. Yýl Cumhuriyet, Turgut Yýldýrým Atatürk Lisesi Spor Salonu, Ümit
Gökgöz Osmancýk Spor
Salonu, Altan Çoban
Atatürk Anadolu Lisesi,
Hasan Öztürk ise Merkez
YÝBO Spor Salonu’nda
çalýþma yapacaklar.
Ýl Spor Merkezleri açýlýþ töreninde futbol branþýndaki minikler dostluðu ve centilmenliði öne çýkaran gösteri yaptýlar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
16 048 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content