close

Enter

Log in using OpenID

07 Temmuz 2014 Pazartesi - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Okullarýn donatým
talebi Müsteþar’da
AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM
Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi
Cahit Baðcý,
okullarýn
donatýmtalebini
Milli Eðitim
Bakanlýðý
Müsteþarý Doç. Dr.
Yusuf Tekin'e iletti.
* HABERÝ 3’DE
Cahit Baðcý, okullarýn donatýmtalebini Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Doç. Dr. Yusuf Tekin'e
Kardeþlik iftarý
T ürkiye
Diyanet
Vakfý
Çorum
Þubesi
tarafýndan
düzenlene
n ‘Ýftar
Sofrasý’
programý
geçtiðimiz
Cuma
akþamý
gerçekleþti.
* HABERÝ 12’DE
Birlik ve beraberlik mesajý veren Vali Baþköy:
‘Protokolü
kaldýrýyoruz’
ÇORUM
7 TEMMUZ 2014 PAZARTESÝ
Ýftar sofrasýnda yapýlan duada eller birlik ve beraberliðin devamý dileðiyle göðe açýldý.
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Çorum Valisi Sabri Baþköy, ‘Protokol Bayramlaþmasý’
uygulamasýna son verme kararý aldýklarýný açýkladý.
* HABERÝ 12’DE
Milletvekili Salim Uslu, CHP ve MHP’yi eleþtirdi
‘Bunlarýn halkçýlýðý sandýða kadar’
AK Parti Çorum
milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu,
halktan umudunu
kesenler ve halkýn
iradesine
güvenmeyenlerin
baþka
ideolojilerden ithal
ettikleri adaylarla milletin aklýný
çelmeye çalýþtýðýný söyledi.
* HABERÝ 10’DA
‘Baþbaðlar katliamý
antýk aydýnlatýlsýn’
Eðitim Bir
Sen Çorum
Þubesi
Baþkan
Yardýmcýsý
Eyyüp Çiçek,
21 yýl önce
meydana
gelen
Baþbaðlar
katiamýný
unutmadýklaEyyüp Çiçek
rýn ve
faillerinin hukuk karþýsýnda
yargýlanana kadar takipçsi
olacaklarýný söyledi.
* HABERÝ 6’DA
AK Parti Tanrývermiþ köyünde seçim startý verdi.
AK Parti seçim startýný verdi
AK Parti Çorum Teþkilatlarý, 10 Aðustos’ta yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerinin startýný verdi.
* HABERÝ 5’DE
Kaza Çorum-Samsun Karayolu’nda meydana geldi.
Otomobil týrla
çarpýþtý, 5 yaralý
Türkiye'ye yem satýyor
Vali
Sabri
Baþköy,
Organize
Sanayi
Bölgesi'nde
faaliyetlerini
sürdüren
Ünal
Yem
Fabrikasý'nda
incelemelerde
bulundu.
Çorum'da otomobil ile týrýn
çarpýþmasý sonucu meydana
gelen trafik kazasýnda 5 kiþi
yaralandý.
* HABERÝ 6’DA
Sürücülere
MTV uyarýsý!
Motorlu Taþýtlar Vergisi (MTV)
ikinci taksidi ödemeleri baþladý.
MTV taksidi 31 Temmuz 2014
tarihine kadar bankalar ya da
tahsile yetkili vergi dairelerine
yatýrýlabilecek.
* HABERÝ 9’DA
* SAYFA 9’DA
Vali Sabri Baþköy, Ünal Yem Fabrikasý'nda incelemelerde bulundu.
Atýf-Der kurularak çalýþmalarýna baþladý. Dernek yöneticileri
Ýskilip kaymakamý Þuayip Gürsoy’u ziyaret etti.
Atýf-Der resmen
kuruldu
Atýf-Der kurularak çalýþmalarýna
baþladý.
* HABERÝ 4’DE
* HABERÝ
2’DE
TPAO'ya tank üretimine devam
Vali
Sabri
Baþköy,
Organize
Sanayi
Bölgesi'nde
faaliyetlerini
sürdüren
Cazgýr
AÞ.
Fabrikasý'nda
incelemelerde
bulundu.
* HABERÝ
2’DE
Suriye Türkleri Derneði Genel Sekreteri Ahmed
Zevir, Ramazan ayýný çok zor geçirdiklerini belirtti.
Suriyeli Türkmenler
yardým çaðrýsý yaptý
Suriye Türkleri Derneði Genel
Sekreteri Ahmed Zevir,
yardýmlarýn azalmasý nedeniyle
ramazan ayýný çok zor
geçirdiklerini söyledi.
Vali Sabri Baþköy, Cazgýr AÞ. Fabrikasý'nda incelemelerde bulundu.
* HABERÝ 14’DE
2
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 7 TEMMUZ 2014
Türkiye'ye
yem satýyor
Vali Sabri Baþköy, Ünal Yem Fabrikasý'nda incelemelerde bulundu.
Ünal Yem Fabrikasý’nda 20,000 m² açýk alan ve 9,000 m² kapalý alanda üretim yapýlýyor.
Ziyarete Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal da eþlik etti.
Fabrikada 36 personele istihdam alaný saðlanýyor.
Vali Sabri Baþköy, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren
Ünal Yem Fabrikasý'nda incelemelerde
bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný
Çetin Baþaranhýnçal'ýn da eþlik ettiði
incelemelerde Ünal
Y
e
m
San.Tic.Ltd.Þti. Yönetim Kurulu Baþkaný Muharrem Sarýaslan fabrika hakkýnda bilgi verdi.
Fabrikanýn
1990 yýlýnda bölgenin karma yem ihtiyacýna cevap verebilmek
amacýyla
"tek deðiliz ama
farklýyýz" sloganý ile
kurulduðunu belirten Muharrem Sarýaslan "20,000 m²
açýk alan ve 9,000
m² kapalý alanda
hizmetlerini sürdüren fabrikamýzda 20
ton/saat kurulu kapasiteli ve 36 personele istihdam alaný
saðlamaktayýz.
Fabrikamýzda
15'in üzerinde yem
hammaddesi ve yem
katký maddesi bulunmaktadýr.
Bu
hammaddeler yurtdýþý ithalat ve yurtiçi
tedarikçilerden karþýlanmaktadýr. Fabrikamýzda 15 çeþit büyükbaþ yemi üretilmektedir. Üretilen
bu yemler Karadeniz Bölgesi, Ýç Anadolu Bölgesi ve Doðu Anadolu Bölgesinde bayii ve satýþ
elemanlarý aracýlýðýyla müþterilerimize ulaþmaktadýr.
Ayrýca 2010
yýlýnda OKA destekli kurduðumuz laboratuarýmýzda yemlerimizin
protein,
nem, kül, selüloz,
yað ve niþastalarýna
oranlarý ile 2,5 dakikada protein analizi
yapan son teknoloji
cihazlarýmýzla üretiminin her aþamasýnda kalite kontrolü
yapýlmaktadýr.
Firmamýz TS
EN ISO 22000:2005
Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir." dedi.
Çorum'a yapmýþ olduklarý yatýrýmlarýndan dolayý
Ünal
Yem
San.Tic.Ltd.Þti yönetimine teþekkür
eden Vali Baþköy,
baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi.
Haber Merkezi
ÝFTAR’DA
AÇIÐIZ
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Vali Sabri Baþköy, Cazgýr AÞ. Fabrikasý'nda incelemelerde bulundu.
TPAO'ya tank üretimine devam
Vali Sabri Baþköy, Organize Sanayi
Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr
AÞ. Fabrikasý'nda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý
Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýn da eþlik ettiði incelemelerde Cazgýr AÞ. Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr fabrika hakkýnda
bilgi verdi.
35 senelik geçmiþi olan, 25000 m2 açýk,
6300 m2 kapalý alanda
kurulu, 90 kiþinin çalýþtýðý firmalarýnýn, basýnçlý kap üretimi alanýnda, üstün donanýmlý
iþ gücü, yüksek teknolojisi, kapasitesi ve sahip olduðu sertifikalarýyla dünya çapýnda bir
üretici ve servis saðlayýcýsý olduðunu belirten Orhan Cazgýr,
"CAZGIR Kreyojenik
Tanklar,
Offshore&IMO Konteynerler,
Tankerler, Özel Kreyojenik Ekipmanlar ve
Gaz Tanklarý, Petrol
Ekipmanlarý alanlarýnda uzmanlaþmýþ, uluslar arasý olarak akredite
edilen bir basýnçlý kap
üreticisidir. Sertifikalarýmýz; Ürünlerimiz
CE, PED, TPED,
ADR/RID,
IMDG,
T75, EN 12079-2,
DNV 2.7.1., ASME
S,U,R, NB, GOST ve
DOT sertifikalýdýr. Her
geçen gün referanslar
listemiz artmakta ve
ABD, Avusturalya, Polonya, Rusya, Suudi
Arabistan, Mýsýr ve daha bir sürü ülkede
ürünlerimiz yer almaktadýr.
Türkiye Petrolleri
Anonim
Ortaklýðý
(TPAO) tarafýndan yurt
dýþýnda 2,5 milyon
dolara yaptýrýlan
çamur damýtma
tankýný, 670 bin
dolara üretebiliyoruz. TPAO' tarafýndan petrol kuyularýnda kullanýlmak
üzere yaptýrýlan 7
arýtma tankýndan
4.sünün yapýmýný
tamamladýk. Petrol
sondajýnda kullanýlan yurt dýþýnda aldýðýmýz bu sistemleri artýk üst yöneticilerin ve hükümetin destekleriyle
Türkiye'de
Çorum'da imal ediyoruz."dedi.
Türkiye ve
Çorum ekonomisine saðladýklarý katma deðerden dolayý Cazgýr AÞ. yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr'a teþekkür eden
Vali Baþköy, "Bize
düþen ne ise yapmaya hazýrýz, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn
devamýný diliyorum" dedi.
Haber Merkezi
Orhan Cazgýr fabrika hakkýnda bilgi verdi.
Ziyarete Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal da katýldý.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý Çorum’dan tank alýyor.
PAZARTESÝ 7 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Okullarýn donatým
talebi Müsteþar’da
Mustafa Demirer
AK Parti Çorum
Milletvekili
TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý,
okullarýn donatýmtalebini Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Doç. Dr.
Yusuf Tekin'e iletti.
Bazý Kanunlarda
Deðiþiklik Ýçeren Torba
Kanunun görüþmeleri
hafta sonunu TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonunda devam etti. Baðcý,
bir taraftan kanun görüþmelerini takip edip önerge hazýrlarken, diðer taraftandan Çorum’un sorunlarý ve taleplerini ilgi-
li bakanlara, müsteþarlara ve bürokratlara aktarmaya devam ettiðini bildirdi. 7 yýldýr TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görev yaptýðýný
hatýrlatan Baðcý, yeri
geldikçe talepleri ilgililere aktararak sorunlarý
yakýndan takibini yaptý-
Milletvekili Baðcý, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev yapýyor.
Cahit Baðcý, okullarýn donatýmtalebini Milli Eðitim Bakanlýðý
Müsteþarý Doç. Dr. Yusuf Tekin'e iletti.
ðýný kaydetti.
Baðcý, Çorum’da
yapýmý
tamamlanan
okullarýn donatým talepleri ile köy okullarýnýn
onarýmý için 250.000 TL
‘Acil Ödenek’ talebini
içeren bir notu Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý
Doç. Dr. Yusuf Tekin'e
iletti. Baðcý talep notunda þunlarý söyledi:
"Sayýn Müsteþarým,
Ýlimizin 2014-2015 eðitim-öðretim yýlýnda yeni
açýlarak eðitime baþlayacak okullarýmýzýn acil
donatým ihtiyaçlarý söz
konsusudr. Bu çerçevede
aþaðýda isimleri yazýlý
okullarýmýzýn donatým
ihtiyaçlarýnýn karþýlanablimesi için talimatlarýnýzla ivedi tedbirlerin
alýnmasý gerekmektedir.
Ayrýca bazý köy okullarýmýzýn küçük onarýmlara
ihtiyacý vardýr. Bu amaçla MEB Yapým-Onarým
kaleminden
250.000
TL'ye gerek vardýr. Donatým ihtiyacý olan okullar þunlardýr:
* Buharaevler Kýz
Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
* Özejder Sosyal
Bilimler Lisesi
* TOKÝ Buharaevler Mesleki Teknik ANadolu Lisesi
* Alaca Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
Durumu bilgilerinize arz ederim."
‘Mevzuatýn arkasýndan dolanmak gibi bir þey’
Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Kurulu Anadolu Galamýna gelebilecek bir takým uygulamalarý beraberinde gezete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, ihale ve icra ilantirdiðini aktardý.
larýnýn gazetelerde yayýmlanmasýyla ilgili, "Bürokrasinin
Ancak bu yasaya idarelerin tam olarak
yerel temsilcileri, ilanlarý ya birleþtirmek ya da
hazýrlanamadýðýný savunan Arslan, þöyle debölmek suretiyle ama her iki halde de gazetevam etti:
lerde yayýmlamamak gibi bir yolu alýþkanlýk
"Ýl Özel Ýdareleri döneminde çok sayýda
haline getirmiþ durumda. Bu, kanun hükümleihale ilanlarý yayýnlanýrken, büyükþehir uygurini yerine getirmemek ya da mevzuatýn arkalamasý baþlayan yerlerde KÖYDES tarafýndan
sýndan dolanmak gibi bir sonucu doðuruyor"
yapýlan
hizmetlerin büyükþehir belediyeleri tadedi.
rafýndan yürütülmesi uygulamasý geldiði halArslan, AA muhabirine yaptýðý açýklamade, henüz sektör açýsýndan büyük sýkýntýlar yada, 10-12 günlük süre içerisinde ziyaret ettiði
þanýyor. Bu illerimizde kurulmakta olan idareillerde basýn mensuplarýyla birebir görüþerek
ler ile çevreye iliþkin düzenlemeler, yönetmegazetecilik mesleðinin problemlerine iliþkin
lik ilanlarýnýn gazetelerde yayýmlanmasýndan
tespitlerde bulunduðunu söyledi.
imtina edildiðini gösteriyor. Bu hususa iliþkin
Son dönemde, BÝK mevzuatý gereði vede idarelerin bir an önce kendilerini toparlayýp
rilmesi gereken özellikle ihale ve icra ilanlarýyüzerlerinde sorumluluk olan ilan yükümlülükla ilgili problemler yaþandýðýný belirten Arslan,
lerini yerine getirmesini bekliyoruz."
Mustafa Arslan
"Bürokrasinin yerel temsilcileri, ilanlarý ya birleþtirmek ya da bölmek suretiyle ama her iki
halde de gazetelerde yayýmlamamak gibi bir yolu alýþkanlýk haline getirmiþ durumda. Bu, kanun
hükümlerini yerine getirmemek ya da mevzuatýn
arkasýndan dolanmak gibi bir sonucu doðuruyor"
diye konuþtu.
Kanun koyucunun, rekabetin saðlanabilmesi için ihalelerin gazeteler yoluyla ilan edilmesi gibi bir muradýnýn olduðunu ifade eden
Arslan, davet yoluyla veya Kamu Ýhale Kurumunun eþik deðerlerinin altýna getirip ihalelerin bölünmesi ya da çok sayýda yapýlmasý gereken ilanýn aza indirgenmesiyle yapýlan iþlemlerin, rekabetin ve kamu faydasýnýn ortadan kalkmasý sonucunu beraberinde getirdiðine iþaret etti.
Bunun, gazetelerin ilan yayýmlayamamasýna neden olduðunu aktaran Arslan, bu konudaki
yanlýþlýðýn derhal giderilmesi gerektiðini dile getirdi.
Enise Aðbal
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý’nýn da imzasýyla bir önerge ile görüþülen kanun teklifinde madencilere 2 asgari ücret verilmesi önergesi de kanun
teklifine eklendi.
Önergede imzasý bulunan ve kendisi de madenci çocuðu olan Cahit Baðcý'nýn madenci mücadelesinin bayramdan önce sonuçlanmasý bekleniyor.
Dodurgalýlar ve Dodurga madencileri, kanun
teklifinde imzasý bulunan, konunun üzerinde hassasiyetle duran, takip eden ve özverili çalýþmalarda bulunan Baðcý’ya teþekkür ettiler.
Bayat’ýn SGK
binasý sýký takipte
Gülesin Aðbal Demirer
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ve
AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, 1-2
Temmuz tarihlerinde Ankara’da ATO Konferans Salonunda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn Cumhurbaþkaný adayý olarak açýklandýðý toplantýya katýldýlar.
Toplantý sonrasý bir dizi ziyaretlerde bulunan Ünlü ve Memiþ, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý ile birlikte Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ü heyetteki diðer belediye baþkanlarý ve ilçe baþkanlarý ile birlikte makamýnda
ziyaret ettiler.
Müsteþarlýk ziyaretinde Baþkan Ünlü,
devam eden atýk su arýtma tesisinin tamamlanmasý, yeni baðlantý hattýnýn yapýlmasý, çevre kirliliðinin giderilmesi, ilçenin turizm öncelikli yöre olmasýndan dolayý yapýlacak kilit
taþý döþeme iþlemleri ve diðer alt yapý yatýrýmlarý hakkýnda yardým talebinde bulundu.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu ve milletvekillerinin katký-
larýyla ilçeye kazandýrýlan SGK hizmet birimine ait müstakil bir bina yapýlmasý için tahsisi gerçekleþtirilen daha önce sellektör binasý olarak kullanýlmakta iken belediye baþkanlýðýnca arsa vasfýna dönüþtürülen Yeni Mahallede kain 1 ada 1 nolu parselin üzerine müstakil bir bina yapýlmasý hususunda Cahit Baðcý'dan yardým talebinde bulundular. Baðcý, ilçeye SGK binasý yapýlmasý hususunun takipçisi olacaðýný söyledi.
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ve
AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, yaptýklarý ziyaretlerden ve milletvekillerinin ilgi ve
alâkalarýndan duyduklarý memnuniyeti dile
getirerek, “Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan’ýn Cumhurbaþkanlýðý adaylýk sürecinin memleketimize hayýrlý olmasýný diliyoruz. Ýlçemize yapýlan yatýrýmlarda emeði
geçen baþta Baþbakanýmýz olmak üzere desteklerini ilçemizden hiç eksik etmeyen Çorum Milletvekillerimiz Salim Uslu, Cahit
Baðcý, Murat Yýldýrým ile birlikte AK Parti Ýl
Baþkaný ve yönetimine sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz.”
"KÖYDES, ihalelerde muaf hareket edi-
Arslan, Van'daki deprem sonrasý acil alým
kapsamýna girecek yaklaþýmlar çerçevesinde davet usulü alýmlar yapýldýðýný vurgulayarak, bu
durumdan derhal vazgeçilmesi çaðrýsýnda bulundu.
Türkiye'de 5 yýllýk stratejik planlarýn hazýrlandýðý bir dönemde, kamu idarelerinin planlamalarýný iyi yapmalarý gerektiðinin altýný çizen
Arslan, þunlarý kaydetti:
"KÖYDES, ihalelerde muaf hareket ediyor, bu bir yanlýþlýktýr. Öbür taraftan yatýlý bölge
okullarý ve taþýmalý sistem yoluyla Milli Eðitim
Bakanlýðýnda, Kamu Hastaneleri Birliði yoluyla
da Saðlýk Bakanlýðý ilanlarýnda bu anlamda ciddi sýkýntýlar yaþanýyor. Ýcra ilanlarýnýn yaygýn gazetelere gönderilmesi hususuna bakacak olursak;
Yargýtay 12. Hukuk Dairesinin, ancak Türkiye
genelinde alýcý bulabilecek otel, fabrika gibi icra
ilanlarýnýn 50 binin üzerindeki gazetelerde, diðerlerinin de yerellerde yayýnlanmasý gerektiði
yönünde içtihat kararý var. Hal böyleyken, icra
müdürlerinin 20 bin liralýk menkulün, 100 bin liralýk bir gayri menkulün ilanýný dahi Ýstanbul'da
yayýn yapan gazetelere vermesi, hem icralýk ve
alacaklý vatandaþlarýmýz hem de yerel gazetecilerimiz açýsýndan büyük kayba neden olmaktadýr."
Büyükþehir Yasasýnýn hem idare hem de
yayýncýlýk alanýyla ilgili sonuçlarý hakkýnda da
görüþ bildiren Arslan, yasanýn aslýnda reform an-
Maðazamýzla hizmetinizdeyiz “Ýster bir, ister bin kapý”
PANEL KAPI
130.00¨
MEMBRAN KAPI
260.00¨
BAÞARANLAR AHÞAP SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
(Ç.HAK:1743)
yor"
Maden iþçilerinden
Baðcý’ya teþekkür
Milletvekili Cahit Baðcý’nýn teklifi maden iþçilerini memnun etti.
Showroom: Küçük San. Sit. 9. Cad. No:16 ÇORUM Tel: 0 364 234 84 97 Fax:0 364 234 77 66
Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad.No:11 ÇORUM Tel: 0 364 250 19 19 Fax:0 364 250 19 21
www.doorx.com.tr [email protected]
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 7 TEMMUZ 2014
Öteki
4
Duran Durmuþ
Çorum Vakfý’nýn hemþehri ziyareti
Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr Asým Balcý ile Belediye Baþkaný Özel Kalem Müdürü Ramazan Taþtan'ý ziyaret etti.
Mustafa Demirer
Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi Yönetim
Kurulu hemþeri ziyaretlerine devam ediyor.
Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi yönetimi,
Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri
Doç. Dr Asým Balcý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde
bulunurken, Belediye Baþkaný Özel Kalem Müdürü Ramazan Taþtan'a da nezaket ziyareti yaptý.
Atýf-Der resmen kuruldu
Mustafa Demirer
Atýf-Der kurularak
çalýþmalarýna baþladý.
Dernek adýna açýklama veren Mustafa Lek
ve Hasan Çalýk, 3 Temmuz 2014 tarihi itibarýyle kuruluþ bildirimini kurucu üyelerle birlikte,
Ýskilip kaymakamý Þuayip Gürsoy’u ziyaret
ederek ilettiklerini bildirdi.
Atýf-Der Kurucu
Üye listesinde Hasan
Çalýk, Mustafa Lek,
Muhittin Telli , Mehmet
Ali Zontur, Mehmet
Kestek, Mehmet Ardoðan, Erdal Býyýk, Murat
Kaya, Hasan Hüseyin
Demircan,
Mehmet
Ýnanç Ertekin yer aldý.
Atýf-Der sözcüleri
Çalýk ve Lek, derneðin
amaçlarýný þöyle özetlediler; “Temel amaç toplum yararýna çalýþan sivil
örgütlenmenin güçlenmesi, fikir ve realite bakýmýndan olgunlaþtýrýlmasý, toplumun geliþim
ihtiyaçlarýný lokal temas
birebir yerinde tespit (fizibilitesi), sürdülebilir
modellerin tasarlanmasý,
ihtiyaçlar ve mevcut imkanlar arasýnda köprü
vazifesi görmek ve ana
hatlarý ile memleketimizin sosyal, ekonomik ve
demokratik ihtiyaçlarýnýn çözümünde katký
saðlamak. Yine faaliyet
konularý sivil toplum çalýþmalarýný etkinleþtirmek, nerde olursa olsun
sýkýntýya düþmüþ, hak ihlaline uðramýþ, maðdur
olmuþ, aç ve açýkta kalmýþ tüm insanlara gerekli insani yardýmý iletmek,
zulme uðrayan tüm herkesi korumak, zalimleri
teþhir etmek, milli ve
manevi deðerlere baðlý
bir gençlik yetiþtirmek,
yoksullukla mücadele
etmek, ekonomik, tarýmsal, kültürel, istihdam ve
ticari bakýmdan incelemeler yapmak raporlar
hazýrlamak, çalýþtaylar
ve paneller düzenlemek,
projeler hazýrlamak, Ýskilipli Atýf Hoca ve Ýski-
Haa unuttum.
Kapitalizmin pis bir ahlâký vardýr;
Her þey eþyalaþtýrýlabilir ve satýn alýnabilir…
Atýf-Der kurularak çalýþmalarýna baþladý. Dernek yöneticileri Ýskilip kaymakamý Þuayip Gürsoy’u ziyaret etti.
lip’in ve ülkemizin diðer
önde gelen ilim ve din
amikleri hakkýnda çalýþmalar ve araþtýrmalar
yapmak, onlarý tanýtýcý
faaliyet ve eserler ortaya
çýkarmak, onlarýn manevi miraslarýný yaþatma
hususunda gerekli çalýþmalarý yapmak, Ýskilipli
Atýf Hoca kültürel mira-
sýna sahip çýkarak onun
eserlerini ve fikirlerini
bu güne ve gelecek nesillere taþýma noktasýnda
çalýþmalar yapmak, kabri ile ilgili her türlü hizmeti yapmak.”
Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, dünyada ve ülkemizde sivil
toplum kuruluþlarýnýn
görevlerinin ve iþlerliklerinin önemli olduðunu,
bu konuda kaymakamlýk
olarak imkanlar dahilinde yardýmcý olmaya çalýþacaklarýný söyledi.
Dernek kurucu üyeleri, dernek iþlemlerinin
resmileþmesi ile beraber
ilk olarak faaliyetleri
hakkýnda ayrýntýlý bir basýn açýklamasý yaparak
kamuoyunu bilgilendireceklerini, baþta Ýskilip
halký olmak üzere tüm
vatandaþlarýn dan destek
isteyeceklerini belirterek, emeði geçen herkese teþekkür ettiler.
Doðu Türkistan'dan Ýstanbul'a tren hattý
'keþkek' 8 saatlik lezzet yolculuðunu Ramazan sofralarýnda sonlandýrýyor.
Keþkek Ýskilip’te hazýrlanýr
UNESCO tarafýndan 'Somut olmayan kültürel miras listesinde gösterilen 500 yýllýk Osmanlý geleneði olma
özelliði de taþýyan 'keþkek' 8 saatlik
lezzet yolculuðunu Ramazan sofralarýnda sonlandýrýyor.
Çorum'un Ýskilip ilçesi, zengin tarihi ve kültürel dokusuyla Anadolu'nun
geleneklerini dar sokaklarýnda tarihi
çarþýlarýnda yaþatmaya çalýþýyor. Ýlçede Osmanlý'dan günümüze 500 yýldýr
süregelen 'Fýrýnda keþkek' geleneði bugünde önemini korumaya devam ediyor. Sokak aralarýnda evlerin altlarýnda
kurulan fýrýnlara sabahýn erken saatlerinde ev hanýmlarýnýn evdeki birey sayýsýna göre hazýrladýðý güveçler içerisindeki keþkekler fýrýnlara veriliyor.
Düdüklü tencere gibi hava almamasý için güveçlerin kapaklarý ise çamurlarla sývanýrken üzerlerine de isim
veya keþkek sahinin söylediði bir figür
çiziliyor. Sabahýn erken saatlerinde fýrýnlara konulan keþkekler 8 saatlik bir
yolculuðun ardýndan, hazýr olduklarýný
bir kiþi davulla ilçedeki vatandaþlara
haber veriyor.
500 yýlý aþkýn süredir ilçedeki her
Güç zehirlenmesi…
Cumhurbaþkaný adaylarý belirlendi…
Ýlk tur seçiminde adaylardan biri salt
çoðunluðu saðlayamazsa ikinci tur seçimiyle
köþkün yeni sahibi belirlenecek…
………………
Velev ki ilk turdan cacýk çýkmadý…
………….
HDP adayý Selahattin Demirtaþ 100'de bir
milyon saf dýþý kalacaktýr…
……………
Buraya kadar her þey normal gibi
gözüküyor…
…………….
Peki, HDP'lilerin oylarý ikinci turda ne
olacak?
K.Irak'taki Barzani'ye gitmeyeceðine göre…
………………
O vakit durum þudur;
Kimin Cumhurbaþkaný seçileceði bilinmez
ama Cumhurbaþkanýný kimin seçeceði ortadadýr.
Abdullah ÖCALAN…
……………
Abdullah Efendi kimi desteklerse
Cumhurbaþkaný odur…
Cellâtlýk oldu mu cellât þak diye!!!
……………
Size þimdi bu durum biraz garip geldi…
……………..
evde yapýlan keþkeðin geleneksel bir
yemek olduðunu ifade eden keþkek ustasý Ahmet Cinsirit, ''Sabah 07.3008.00 gibi çömlek içinde fýrýna veriliyor keþkekler. Bütün çömleklerdeki
kokular birbirine karýþýr. Uzun süren
piþmenin ardýndan çok doðal bir yemek ortaya çýkar. Çömleklere isimler
veriyoruz bir birine karýþmasýn diye
daha sonra akþama kadar fýrýný açmýyoruz. 300 dereceye kadar varýyor fýrýnýn sýcaklýðý.'' dedi
Bir diðer keþkek ustasý Hacer
Hazna ise, sabah erken saatlerinde keþkeðin hazýrlandýðýný söyledi. Kendilerinin keþkekleri sulandýrarak karýþtýrdýklarýný belirten Hazna, ''Malzemesini
hazýrladýktan sonra saati var geldiðinde
fýrýna koyuyoruz. Taþ fýrýnda piþiyor
buharda piþiyor. Sabah 10'da kapatýp
akþam 6 da açýyoruz.'' ifadelerini kullandý.
Türkiye genelinde birçok ilde düðün, cenaze, asker uðurlama gibi durumlarda gelenek olarak ikram edilen
keþkek, UNESCO korumasý altýna
alýndý. (Cihan)
Çin yönetimi Uygur Özerk Bölgesi'nden Türkiye'ye uzanacak tren
hattý için 150 milyar dolarý gözden çýkardý. Çin'in en büyük lokomotif ve
vagon üreticisi olan CSR'in baþkaný
Zhao Þiaoyang, Doðu Türkistan'dan
baþlayacak 6 bin kilometre uzunluðundaki tren hattýnýn Kýrgýzistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Ýran ve
Türkiye'ye uzanacaðýný söyledi.
China Daily gazetesine konuþan
Zhao, toplam 150 milyar dolarlýk yatýrým gerektiren hattýn 2020'da büyük ölçüde hizmete girebileceðini ve 2030'da
bitirilebileceðini belirtti. Söz konusu
hattý 'Yeni Ýpek Yolu' þeklinde tanýmlayan Zhao, seyir hýzýnýn yolcu trenleri
için saatte 200 kilometre, yük trenleri
için ise saatte 160 kilometre olacaðýný
ifade etti.
Çinli uzmanlarýn 'Demir Ýpek Yolu' diye tabir ettiði projeye Pekin yönetiminin büyük öncelik verdiði ve finansman konusunda eli açýk davranmaya hazýr olduðu biliniyor.
Ancak Ýstanbul üzerinden Avrupa'ya ulaþacak dev projenin hayata
geçmesi için her þeyden önce Orta Asya ülkeleri arasýnda jeopolitik uzlaþma
saðlanmasýnýn þart olduðunu belirtiliyor. Bunun yaný sýra, projeyle ilgili sayýsýz mali ve teknik nitelikli sorunun
aþýlmasý gerekiyor.
DEMÝRYOLU ÖNEM KAZANIYOR
Dünyanýn en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin, 4 trilyon dolarý
aþan dýþ ticaretinin yaklaþýk yarýsýný
Avrupa, Ortadoðu ve Orta Asya'yla ülkeleriyle yapýyor. Fakat bu ticaret büyük oranda deniz yollarýna baðýmlý bulunuyor.
Pekin
yönetimi,
özellikle
ABD'nin de dahil olduðu deniz ihtilaflarýnýn yarattýðý potansiyel risk nedeniyle demiryolu projesine birinci derecede stratejik önem atfediyor. Çin ile
deniz komþularý olan Japonya, Filipinler ve Vietnam arasýnda sýcak çatýþma
riski içeren egemenlik sorunlarý bulunuyor ve bu sorunlar gün geçtikçe ciddileþiyor.
RI
TÜRKÝYE'DEKÝ YHT HATLA-
Türkiye'de þu an 212 kilometrelik
Ankara-Konya ve 355 kilometrelik Eskiþehir-Konya yüksek hýzlý tren hatlarý
hizmet veriyor. Ankara-Ýstanbul arasýný
3.5 saate indirmesi planlanan hýzlý tren
hattýnýn ise 11 Temmuz'da açýlmasý
bekleniyor. Toplam 533 kilometrelik
Ankara-Ýstanbul YHT hattýnýn 245 kilometrelik Ankara-Eskiþehir bölümü
2009'da hizmete açýlmýþtý.
Dünya Bülteni
Çin yönetimi Uygur Özerk Bölgesi'nden Türkiye'ye uzanacak tren hattý için çalýþýyor.
……………
Valla ben söyleyeyim de, siz kulaðýnýzýn
neresine atarsanýz atýn…
……………..
E bu arada derdinize yanýn…
Yakan top elinizde…
………………
Kimseyi tatlý uykusundan uyandýrmak
istemezdim ama olay budur…
………………
Narkozsuz açýk beyin ameliyatý olmak buna
derler…
Maalesef siyaset siyasetçilere
býrakýlmayacak kadar ciddi bir iþtir…
………………
Ne güzel demiþ þair…
Ne demiþti unuttum ya!..
………………….
Acelem var ben kaçtým…
………………..
Gökyüzünün altýnda, serin bir yaz
gecesinden hepinize saygýlar…
……………....
Allah'ýn Rahmeti üzerinizde olsun.
Stop
Not: Sýcaðý güneþi bahane ederek orucu
uyuyarak tutan arkadaþlar, sizleri cennete
kertenkele kadrosundan yazacaklarmýþ…
Sevabýný da rüyanýzda alýrsýnýz artýk…
Buðday veriminde sýkýntý
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Yönetim Kurulu Üyesi ve
Çankýrý Ziraat Odasý Baþkaný Nejat Gamzeli, buðday hasadýnýn
hayal kýrýklýðýyla baþladýðýný belirterek, "Bu yýl yaþanan dolu,
kuraklýk ve don olaylarý üretimi ciddi oranda etkiledi. Geçen
sene dekar baþýna yaklaþýk 300-400 kilogram aldýðýmýz verim,
70-100 kilograma düþtü" dedi.
Gamzeli, yaptýðý açýklamada, Türkiye'de her yýl yetiþtirilen ortalama 21 milyon ton buðdayýn yaþanan olumsuzluklar
nedeniyle bu yýl 15 milyon ton civarýna düþeceðini tahmin ettiklerini söyledi.
Ýç Anadolu'da buðday üretiminin çok kötü durumda olduðuna dikkati çeken Gamzeli, "Buðdaylar çok zayýf. Bazý
yerlerde ürünler o kadar kötü ki biçerdöver bile hasat için tarlaya girmiyor. Bu yýl yaþanan dolu, kuraklýk ve don olaylarý
üretimi ciddi oranda etkiledi. Geçen sene dekar baþýna yaklaþýk
300-400 kilogram aldýðýmýz verim, 70-100 kilograma düþtü"
diye konuþtu.
Gamzeli, Eskiþehir-Kütahya bölgesinde de durumun çok
kötü olduðuna iþaret ederek, sözlerini þöyle tamamladý:
"Bazý yerlerde buðday olmadýðý için çiftçi tarlasýný hasat
yapmak yerine sürdü. Çorum'da, Ankara'nýn Konya'ya yakýn ilçelerinde ve Çankýrý'da benzer durum var. Geçtiðimiz günlerde
Yozgat'a Yaðan dolu da bu bölgedeki buðdaylarý mahvetti.
Çiftçimiz bu yýl büyük sýkýntý yaþýyor. Hükumetimizin verdiði
yüzde 3 faiz ertelemesi onlarý biraz rahatladý ancak üretici önümüzdeki seneyi nasýl geçireceðini düþünüyor. Destek bekliyoruz." (AA)
PAZARTESÝ 7 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
5
AK Parti seçim startýný verdi
AK Parti Tanrývermiþ köyünde seçim startý verdi.
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Tayyip Erdoðan’a destek istedi.
Tanrývermiþ köyü sakinleri ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi.
AK Parti Çorum
Teþkilatlarý, 10 Aðustos’ta yapýlacak olan
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin startýný verdi.
AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
merkeze baðlý Tanrývermiþ köyünü ziyaret etti.
Köylülerle bir araya gelerek sohbet eden milletvekili Salim Uslu, 10
Aðustos’ta yapýlacak
olan cumhurbaþkanlýðý
seçimlerinde Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan’a
destek istedi. Uslu’ya ziyarette Boðazkale Belediye Baþkaný Osman
Tangazoðlu, AK Parti
Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK
Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse eþlik etti.
Tanrývermiþ köyünün kendilerine iletilen
en önemli sorunlarýndan
birisinin Gölet meselesi
olduðunu dile getiren
Uslu, gölet konusunun
baþlý baþýna baraj gibi
büyük bir olay olduðunu
belirtti.
Projenin büyük olduðu için gölet yapýlmasý planlanan bölgeye
gözlem istasyonu kurulduðunu açýklayan Uslu,
burada su debisi ve coðrafik hareketlerin izleneceðini, bu sürecin tamamlanmasýnýn ardýndan köyün gölet sorunun
hallolacaðýný ifade etti.
AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan ise, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin startýný Tanrývermiþ köyünden verdiklerini belirterek, vatandaþlardan seçimlerde Baþbakan Erdoðan’a destek olmalarýný istedi.(ÝHA)
‘Millet Baþbakan’a sahip
çýkmaya devam edecek’
AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan’ýn cumhurbaþkaný seçildiði takdirde
artýk Türkiye’de hiçbir
þeyin eskisi gibi olmayacaðýný söyledi.
Merkeze baðlý Tanrývermiþ köyünü ziyaret
eden Uslu, 10 Aðustos’ta
gerçekleþtirilecek olan
cumhurbaþkanlýðý seçimlerine iliþkin açýklamalarda bulundu.
Cumhurbaþkanlýðý
seçimlerinin ardýndan
sistemin bütünüyle deðiþeceði için kimsenin
beklenti içerisinde olmayacaðýný dile getiren Uslu, “Beklentiler olmayýnca insan daha rahat olacak. Beklentiler insanlarýn özgürlüðünü daraltýyor. Sorumluluðunu artýrýyor. Sorumluluklar arttýðý zaman siz onlar içerisinde tercih yapmak zorundasýnýz. Acaba genel
merkezle ters düþmek mi
iyidir, yoksa halkla ters
düþmek mi iyidir. Düþünüyorsunuz eðer istikbal,
evlat diye düþünüyorsanýz genel merkezle ters
düþmeyeyim diyorsunuz. Yok eðer milleti düþünüyorsanýz genel merkez umurunuzda olmuyor ve ben görevimi hakkýyla yaparým deme imkanýnýz oluyor” dedi.
Baþbakan Erdoðan’ýn cumhurbaþkaný
olduðunda Çankaya’da
oturan bir cumhurbaþkaný olmayacaðýný ve icranýn baþýnda olacaðýný dile getiren Uslu, halk tarafýndan seçildiði için tüm
kurumlarýn
ahenkli,
uyumlu çalýþmasýný saðlayacaðýný, halkýn talep
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Rektör Alkan’dan bilgi aldý.
‘Bir kaç yýl sonra üniversitenin
alt yapý sorunu kalmayacak’
Gülesin Aðbal
Demirer
AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM
Ýdare Amiri Salim
Uslu, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel
Meclisi Üyesi Mustafa Alagöz, Nurettin
Karaca ve Ünal Cevizci ile birlikte Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.
Ziyarette üniversitede gerçekleþtirilen
çalýþmalar ile ileriye
dönük yapýlacak projeler hakkýnda fikir
alýþveriþinde bulunuldu.
Milletvekili Uslu, Hitit Üniversitesi’nde yoðun olarak
yapýlan çalýþmalar neticesinde þehrin geliþmesine de büyük bir
katký saðlandýðýný
söyledi. Uslu, “3 yýl
öncesine kadar yýllarýn sorunu haline gelen kampüs sorunu ile
ilgilendiðimiz üniversitemizde; bugünlerde çalýþmalarýn hýz
kesmeden devam ettiði Kuzey ve Güney
Kampüs’ün yaný sýra
her geçen yýl bölümlerin, öðrenci sayýlarýnýn artmasý, nitelikli
ve özgüveni yüksek
öðrenci yetiþtirilmesi
Ziyarette Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclisi Üyesi
Mustafa Alagöz, Nurettin Karaca ve Ünal Cevizci de hazýr bulundu.
ile Teknokent ve
Merkez Laboratuvarý
ile beraber üniversite
sanayi iþ birliði kapsamýnda gerçekleþtirilen baþarýlý projeler
sonucunda inanýyorum ki Hitit Üniversitesi en kýsa sürede
hak ettiði yere ulaþacaktýr” dedi.
Hitit Üniversitesi’nin ülke ve dünyada geniþ bir alana etkinliðini hissettirmesindeki baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý
Rektör Alkan’a teþekkür eden Uslu, þu ana
kadar olduðu gibi
bundan sonrasýnda da
Rektör ve üniversiteye her zaman destek
vermek istediklerini
kaydetti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getiren Rektör
Prof. Dr. Reha Metin
Alkan ise, neredeyse
40 yýllýk yükseköðretim geçmiþinin üzerine kurulan Hitit Üniversitesi’nin yýllarca
çözüme kavuþturulamamýþ olan kampüs
sorununun çözüldüðünü, 3 yýlda arazi sorununun halledilmesine ek olarak, 2’si ilçe olmak üzere 6
farklý inþaatýn devam
ettiðini ve yakýn bir
zaman içerisinde de
Kuzey Kampüs’te
pek çok inþaatýn baþlayacaðýný vurguladý.
Bir kaç yýl içerisinde
tüm altyapý sorununu
çözmüþ bir Hitit Üniversitesi’ne ulaþýlacaðýný, bu konulardan
daha çok özellikle
üniversitenin dünya
ölçeðinde tanýnýrlýðý
olan, dünya bilim
standartlarýný yakala-
mýþ, evrensel bir kurum haline nasýl dönüþtürüleceði konularýna odaklanýlmasý
gerektiðini belirten
Rektör Prof.Dr. Alkan, üniversitenin her
geçen gün sayýsý artan, konusunda uzman, dünyayý yakýndan takip eden çok
güçlü akademik kadrolarýyla baþarýlý çalýþmalara imza atacaklarýna, koyduklarý
evrensel hedeflere
ulaþacaklarýna inandýklarýný kaydetti.
Ziyarette 14 Kasým 1944 Ahýska
Türklerinin Sürgününün 70. Yýlýnda Çorum’da
yapýlmasý
planlanan
Ahýska
Sürgününün ele alýnacaðý sempozyum hakkýnda da görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
Mühendislik akredite oldu
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu
ve ihtiyaçlarýnýn birinci
derecede önemli hale,
meclisin de daha etkin ve
saygýn bir konuma geleceðini kaydetti. Parlamentonun kendi içerisinden çýkardýðý bir hükümeti denetleyemediðine
dikkat çeken Uslu, yeni
sistemle meclisin bu imkana kavuþacaðýný, devlet baþkanýnýn milletvekilleri uyumlu çalýþacaðýný bu sayede bürokrasideki sorunlarýn da çözüme kavuþarak, sistemin
týkýr týkýr iþleyeceðini
ifade etti.
Baþbakan Erdoðan’ýn cumhurbaþkaný
olduðu takdirde otoriter
yönetim sergileyeceði
yönündeki söylemlere de
tepki gösteren Uslu,
“Baþbakanýmýz Tayyip
Erdoðan cumhurbaþkaný
olursa devlet baþkanlýðýný getirir. Devlet baþkanlýðý gelirse çok otoriter
bir yönetim gibi söylemler var. Bugün Avrupa'da
Hollanda, Ýngiltere, Danimarka, Belçika, Lüksemburg, Ýspanya krallýk. Demokrasi iyi bir þey
orada insanlar var. Ýnsanlarýn tercihleri var. Ka-
bulleri var. Retleri var.
Demokrasi kültürünün
etkin olduðu yerde insanlarýn iradesi var. Oradaki yönetim biçiminin
monarþi mi olmuþ, baþkanlýk sistemi mi olmuþ
hiç de önemli olmadýðýný
görüyoruz. ABD’de baþkanlýk seçimi var. Baþkan önce temsilciler
meclisi ve senatoya karþý
sorumlu olacak. Devlet
baþkaný ile cumhurbaþkaný arasýndaki fark ise
cumhurbaþkaný icranýn
baþý yetkisini istediði gibi kullanýyor ancak hiçbir sorumluluðu yok.
Devlet baþkaný ise cumhurbaþkaný yetkilerini
kullanýyor. Ayný zamanda baþbakanýn yetkilerini
kullanýyor. Yaptýðý her
þeyden sorumluluðu var.
Gidecek millete hesap
verecek. Þimdi hangisi
doðru” diye konuþtu.
Türkiye’nin artýk
eski Türkiye olmadýðýný,
çevresinde her tarafýn
yangýn yeri olduðunu dile getiren Uslu, bu nedenle güçlü ve hareket
etmek zorunda olduklarýný dile getirdi. Uslu, özgürlükçü, demokratik bir
yönetimi benimseyen
milletin otoriter yönetimi
kabul etmeyeceðini vurgulayarak, Türkiye’nin
yönünün de bu yönde olmadýðýný ifade etti.
Birilerinin amacýnýn korku salmak, halký
korkutarak ve ürküterek
en kötüye razý etmek olduðunu dile getiren Uslu, “Kendi içlerinden
aday bulamýyorlar. Ýthal
adaylarla iþi götürmeye
çalýþýyorlar. Dün bir araya gelemeyen insanlar
bugün cumhurbaþkaný
adayý konusunda birleþiyor. Demek ki onlara bir
irade böyle olacak diyor.
Ve Tayyip Erdoðan’dan
kurtulalým diyor. Üstün
güçlerin, imtiyazlý seçkinlerin Tayyip Erdoðan’dan kurtulmasýný istediði yerde halkýn Baþbakanýmýza sahip çýkmasý gerekir. Allah’ýn izniyle de öyle olacak. Tayyip
Erdoðan zamanýnda Türkiye ayaða gücünü ispat
etti. Türkiyesiz bir hesap,
senaryo artýk söz konusu
olamaz” þeklinde açýklamalarda bulundu.(ÝHA)
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine ve Kimya Mühendisliði Bölümleri Lisans, Normal, ve Ýkinci programlarýnýn 2011 yýlý haziran ayýnda
baþlanýlan Mühendislik Eðitim
Programlarý Deðerlendirme ve
Akreditasyon Derneði (MÜDEK) akreditasyon süreçleri tamamlandý. MÜDEK bu konudaki
belgeleri 1 Temmuz 2014 günü
itibariyle rektörlüðe iletti. Ayrýca
ilgili
bilgi
MÜDEK'in
http://www.mudek.org.tr/tr/akredit/akredite2014.shtm adresinden
kamuoyuna da duyuruldu.. Bu
akreditasyon ile beraber anýlan
programlar "EUR-ACE Etiketi"
de alýndý. Bu doküman anýlan
dört programýn ENAEE (European Network for Accreditation of
Engineering Education) kurumundan da akredite edilmiþ olmasý anlamý taþýyor.
Hitit Üniversitesi'nden yapýlan açýklamada, "Bu belgeler,
anýlan bölümlerin en üst seviyede
mühendis mezun vermek için, etkili sonuç veren, gerçekten iþleyen bir sistematik oluþturduklarý-
nýn sözde deðil, özde somut kanýtýdýr. Bu sonuca ulaþmada gösterdikleri üstün çaba ve emek için
her iki mühendislik bölümü elamanlarýný kutluyoruz. Onlarýn baþarýlarý ile övünüyoruz. Gelinen
noktanýn sonuç olamayacaðýný ve
akademik kadromuzun bu noktayý, söz konusu sistemleri ile, Hitit
Üniversitesi misyon ve vizyonunda öngörülen seviyelerde tutmaya devam edeceklerine güvenimiz tamdýr." Denildi.
Haber Merkezi
Erdoðan rekorlarla veda ediyor
15 Mart 2003'te baþbakanlýk kolGÖREVDE KÝM NE KADAR
KALDI
tuðuna oturan Erdoðan, görev süresi
boyunca 'ilkler'e ve 'en'lere imza attý.
Süleyman Demirel toplamda
10 yýl 10 ay, Adnan Menderes 10 yýl
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan,
5 gün, Turgut Özal 5 yýl 11 ay, Bücumhurbaþkaný seçilmesi halinde arlent Ecevit 5 yýl 7 ay süreyle Baþbakasýnda rekorlarla dolu bir dönemi býkanlýk yaptý. Cumhuriyet tarihinde
rakacak. 2011 genel seçimlerinden
en uzun süre görev yapan baþbakan
sonra Süleyman Demirel ve Turgut
ise Ýsmet Ýnönü. “Milli Þef”, büyük
Özal'ýn baþbakanlýkta geçirdikleri göbölümü tek partili dönemde olmak
rev sürelerini geçen Erdoðan, yeni döüzere, yaklaþýk 16 yýl 4 ay bu görevnemde de Adnan Menderes'in rekorude bulundu.
nu kýrarak, çok partili dönemde baþbaTürkiye'ye 61 hükümet ve 1672
Recep Tayyip Erdoðan
kanlýk koltuðunda en uzun süre kalan
bakan hediye eden siyasi altyapýsý hep
'yap-boz', 'kur-yýk'larla geçti. Seçimler Anayasiyasi parti lideri olmayý baþardý. Erdoðan, Köþk'e
sa'da belirlendiði gibi 1982'ye kadar her 4 yýl, daçýkmasý halinde kesintisiz olarak toplam 11 yýl 5
ha sonra da 5 yýl da bir yapýlmýþ olsaydý bugün 61.
ay 13 gün baþbakanlýk görevinden yürütmüþ oladeðil 21. hükümet iþbaþýnda olacaktý. Mevcut hücak. Erdoðan, görev süresinin uzunluðu açýsýndan
kümet ise ancak 166 yýl sonra kurulacaktý. Erdoçok partili dönemde 17 baþbakan arasýnda ilk sýðan, istikrarsýzlýk dönemlerini kapatýp, bu korrada yer alýyor.
kunç istatistik rakamlarýný aþaðý çekti.
6
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 7 TEMMUZ 2014
‘Baþbaðlar katliamý
antýk aydýnlatýlsýn’
Gülesin Aðbal Demirer
Katliamda bir çok izaha muhtaç
akýl almaz noktalarýn olduðunu belirten
Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi BaþÇiçek,"Baþbaðlar'da katliam gerçekleþtikan Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek, 21 yýl önren terörist grubun elini kolunu sallayace meydana gelen Baþbaðlar katiamýný
rak köye gelmeleri, 2 saate yakýn örgüt
unutmadýklarýn ve faillerinin hukuk karpropagandasý yapýp camide namazda
þýsýnda yargýlanana kadar takipçsi olaolan erkekleri dýþarý çýkardýktan sonra
caklarýný söyledi. Türkiye'nin yakýn tarikurþuna dizmeleri, insanlarýn evlerinin
hinin karanlýkta kalan önemli olaylarýniçinde yakýlmasý, bine yakýn hayvanýn
dan birinin de Baþbaðlar Katliamý olduyakýlarak telef edilmesi, aðaçlarýn ve tüm
ðunu hatýrlatan Çiçek, "Katliamýn üzeevlerin yakýlmasý olaylarý gerçekleþirken
rinden 21 yýl geçti. Ancak failleri hala
güvenlik güçlerinin olaydan 12 saat sonmeçhul! 2 Temmuz'da Sivas Madýmak
ra köye ulaþmasý, kurþunlarýn balistik inOtel'de meydana gelen olaylarýn hemen
Eyyüp Çiçek
celemesinin yapýlmamasý, dava sürecinsonrasýnda Erzincan'ýn Baþbaðlar Köde izlenen akýl almaz hukuksuz tavýr ve davranýþlar,
yü'nde bir katliam yaþandý. Akþam karanlýðýnda köye
21 yýldýr hala soru iþareti olarak durmaktadýr. Türkigelen yüz civarýnda silahlý kiþi, köyün giriþ ve çýkýþye'nin yakýn tarihine bir kara leke olarak geçen Baþlarýný tutmuþ, telefon hatlarýný kesmiþti. Köyün dünya
baðlar Katliamý'nýn üzerindeki sis perdesinin bir türile baðlantýsýný kesen silahlý kiþiler, her þeyden haberlü aralanmamasý anlamlýdýr. Türkiye'nin demokratiksiz ve savunmasýz köylüleri meydanda toplayarak;
leþmesi
bakýmýndan bu ve benzeri karanlýkta kalan ve
çocuk, kadýn, yaþlý demeden 33 kiþiyi kurþuna dizbýrakýlan olaylarýn aydýnlýða kavuþturulmasý son demiþ, evleri ateþe vermiþti.Katliamý gerçekleþtirenler,
rece önemlidir. Ülkemizin demokratikleþmesi bakýbu vahþetin, "Sivas olaylarýna misilleme" olduðuna
mýndan bu ve benzeri karanlýkta kalan/býrakýlan olaydair bildiri býraktýktan sonra köyden çekildiler. Bu
larýn aydýnlýða kavuþturulmasý elzemdir."dedi.
menfur olaydan sonra, yakýlan evlerin yerine yenileri
yapýldý, köy yeniden imar edildi ama 33 kiþinin katilEðitim-Bir-Sen olarak, Baþbaðlar Katliamý'nýn,
leri hala bulunamadý veya bulunmadý. Olaydan sonra
failleri bulunup hukuk karþýsýnda yargýlanana kadar
yakalananlar, her nedense serbest býrakýldý. Sonra
takipçisi olacaklarýný belirten Çiçek, katledilen matekrar aranmaya baþlandý; ancak, kaçan kaçmýþtý."desum insanlarý unutmayacaklarýný ve unutturmayacakdi.
larýný bildirdi.
Otomobil týrla çarpýþtý, 5 yaralý
Çorum'da otomobil ile týrýn çarpýþmasý
sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 5
kiþi yaralandý.
Edinilen bilgiye
göre, Yusuf Arslan'ýn
(58) kullandýðý 19 KN
892 plakalý otomobil,
Çorum-Samsun karayolunun 4'üncü kilometresinde, Gökhan
Afacan (33) yönetimindeki 66 ND 950
plakalý týrla çarpýþtý.
Kazada sürücü
Arslan ile yanýndaki
Semra (33), Ege (3)
ve Eda Bolatbaþ (4)
ile Þemsi Arslan (53)
Kaza Çorum-Samsun Karayolu’nda meydana geldi.
yaralandý. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan yaralýlardan sürücü Arslan'ýn
durumunun aðýr olduðu öðrenildi. (A.A.)
Ramazan Çadýrý'nda hafta sonu iftarlarý devam etti.
Ýftar çadýrý yoðun ilgi görüyor
Hurþit Bozkurt
Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý
ile Çorum Belediyesi
tarafýndan kurulan
Ramazan Çadýrý'nda
hafta sonu iftarlarý verildi.
Cumartesi günü
düzenlenen iftarý iþadamlarý Elvan Salbaþ
ile Murat Atak, pazar
günü iftarýný ise, iþadamý Mustafa Duduoðlu karþýladý.
Ramazan Çadýrý
dar gelirlinin, ekonomik durumu elveriþli
olmayanlarýn, yolda
kalmýþlarýn, öðrencilerin, Çorum'da misafir ettiðimiz mültecilerin imdadýna yetiþiyor.
Ýftar çadýrýnda
davetlilere her akþam
zengin bir mönü ikram ediliyor.
Geleneklerimizin, örf ve adetlerimizin hayat bulduðu iftar
sofralarý birlik, beraberlik ve kardeþlik
duygularýnýn geliþmesine vesile oluyor.
Ýnsanlar ayný sofrada oturup hem iftar
açýyor hem sohbet etme fýrsatý buluyor.
Ýftar yemeðinin
mönüsü her zaman olduðu gibi zengin oluyor. Ýftar Çadýrýnda
her gün bin kiþiye iftar
veriliyor.
Ýftar programlarýna Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý Alper
Zahir, Zeki Gül, Turhan Candan ve Ahmet
Yabacýoðlu dönüþümlü olarak katýlýyor.
Ramazan Çadýrý'nda Grup Sada ilahiler seslendiriyor.
Cumartesi günü düzenlenen iftarý iþadamlarý Elvan Salbaþ ile Murat Atak verdi.
Pazar günü iftarýný iþadamý Mustafa Duduoðlu karþýladý.
Ýnsanlar ayný sofrada oturup hem iftar açýyor hem sohbet etme fýrsatý buluyor.
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Baþkanlýðý görevine getirilen Vahit Demiran’a
hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor.
Demiran’a baþarý dileði
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Baþkanlýðý
görevine getirilen Vahit Demiran’a hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor.
‘Gönül seferberliði’ kapsamýnda dün eski Ülkü
Ocaklarý Baþkaný, parti yöneticilerinden Çorum Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Selahattin Ezer, Çorum Ülkü
Ocaklarý Eski Baþkaný M. Akif Aras, eski yöneticilerden Erkan Yavuz ve TÜRKAV eski Baþkaný Fikret
Akdað, Demiran’ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerinde bulundular.
Samimi bir ortamda geçen ziyarette Merkez ilçe
Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyelerinin de
hazýr bulundu.
Demiran’a yeni görevinde baþarýlar dileyen heyet, birlik ve beraberlik vurgusu yaptý.
Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile
getiren Demiran ise, MHP’yi Çorum’da bir numara
yapmak için gece gündüz demeden çalýþacaklarýný
söyledi.
(Haber Merkezi)
KPSS yerleþtirme sonuçlarý açýklandý
Kamu Personel Seçme Sýnavý'na (KPSS) göre,
bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme sonuçlarý açýklandý.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar
Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik hükümleri uyarýnca, bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme iþlemleri tamamlandý.
Adaylar yerleþtirme sonuçlarýný ÖSYM'nin,
"https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik
numaralarý ve þifreleri ile öðrenebilecek. Yerleþtirme iþlemine ait yerleþtirme sonuç belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecek.
2014 yýlý baþýndan itibaren ÖSYM aday kayýt
sisteminde, adaylara ayný düzeyde birden fazla eðitim bilgisi bildirme fýrsatý verildi. Bu yerleþtirme
döneminde de ilk kez ayný düzeyde birden fazla
eðitimi olan adaylara eðitimlerinin her birinden tercih yapma fýrsatý saðlandý.(AA)
Ramazan Çadýrý'nda Grup Sada ilahiler seslendiriyor.
PAZARTESÝ 7 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
Sungurlu’da tek
tip elbise dönemi
Sungurlu Belediyesi tarafýndan tüm birimlerde çalýþan iþçi perso-
nele yaz sezonunda çalýþýrken giymeleri için yeni tek tip iþ elbisesi da-
ðýtýmý yapýldý.
Turuncu ve gri olmak üzere iki adet yu-
Ýþçilere yeni iþ elbisleri daðýtýldý.
Sungurlu Belediyesi tarafýndan tüm birimlerde çalýþan
iþçi personele tek tip kýyafet uygulamasý baþlatýldý.
varlak yaka tiþört, reflektörlü 2 adet iþ pantolonu, sarý ve turuncu olmak üzere reflektörlü iþ
yeleði, iþ ayakkabýsý,
þapkasý, maske ve iþ eldivenleri daðýtýldý.
Konuyla ilgili bir
açýklama yapan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, yaz
sezonunun gelmesi ile
yoðun bir iþ temposuna
girecek olan ekiplerin,
kentte adeta temizlik seferberliði baþlattýðýný
belirtildi.
Þahiner, “Ekipler,
günlük çöp toplama ile
sokaklarýn süpürülmesi
ve temizlenmesi iþlerinin yaný sýra, program
dahilinde; ana cadde ve
sokaklar ile refüj korkuluklarýnýn yýkanmasý,
camilerin halýlarýnýn yýkanmasý, bahçe atýklarýnýn toplanmasý, park,
bahçeler ile mesire ve
piknik alanlarýnýn temizliðinde büyük çaba
sarf edecek” dedi.
Yapýlan konuþmalar ardýndan iþçilere yeni elbiseleri daðýtýlarak
hatýra fotoðrafý çektirildi.(ÝHA)
Garip’i duygulandýran hediye
Çorum’un Sungurlu
Belediye Baþkaný Þahiner, engellilere yaptýklarý
yardýmlarla engellilerin
hayatýný kolaylaþtýrýyor.
Karþýyaka Mahallesi’nde
oturan Garip Sakmak’ý
evinde ziyaret eden Baþkan Abdulkadir Þahiner
duygulu anlar yaþadý.
Konuyla ilgili bir
açýklama yapan Baþkan
Þahiner, “Garip’in yüzünü okþayarak kendisine
tekerlekli sandalye getirdiðimi söylediðimde, konuþmakta zorlanan garibin ve annesinin yüzündeki sevinç her þeye deðerdi” dedi.
Toplumdaki her insanýn engelli adayý olduðunu hatýrlatan Baþkan
Þahiner tekerlekli sandal-
yelerin engelli vatandaþlarýmýzýn eli ayaðý olduðunu belirterek, “Tekerlekli sandalye verdiðimiz
vatandaþýmýz ailesinin de
desteði ile istediði yerlere gidebilme özgürlüðüne sahip olacak. Engelli
vatandaþlarýmýza gerekli
desteði vermeliyiz. Biz
belediye olarak üzerimize düþen görevi en iyi þekilde yapma gayreti içerisindeyiz” diye konuþtu.(ÝHA)
Vatandaþýn sorunlarýný dinledi
Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Baþpýnar ve Gürpýnar Mahallelerini gezerek vatandaþlarýn talep ve sýkýntýlarýný dinledi.
Baþkan Þahiner
mahalle ziyaretlerinde
halkýnýn sorunlarýný yerinde görme fýrsatý bulduklarýný, onlarýn fikirlerini aldýklarýný ve
Sungurlu halký ile sürekli istiþare ettiklerini,
bu istiþarelerin ise çalýþmalarýna yön verdiðini
belirtti.
Ben ve tüm çalýþma arkadaþlarým, sizler
gibi Sungurluyu, ilçemin güzel insanlarýný,
hiçbir ayýrým yapmaksýzýn karþýlýksýz seviyoruz diyen Þahiner, “Bugünde ilçemizin Baþpýnar ve Gürpýnar Mahallelerinin bazý bölümlerini gezerek vatandaþlarýmýzla birlikte olduk.
Mahalledeki insanlarýmýzýn göstermiþ olduðu
misafirperverliðe ve ilgiye ayrýca teþekkür
ederim” dedi.(ÝHA)
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, mahalle ziyareti yaptý.
Þahiner, Baþpýnar ve Gürpýnar Mahallelerini
gezerek vatandaþlarýn talep ve sýkýntýlarýný dinledi.
7
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, belediyeden sosyal
destek alan dar gelirli bir ailenin iftar konuðu oldu.
Sürpriz iftar ziyareti
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ,
belediyeden sosyal destek alan dar gelirli bir ailenin
iftar konuðu oldu.
Baþkan Karataþ, eþi Hamide Karataþ ile birlikte Belediyenin sosyal destek verdiði bir aileyi ziyaret etti. Namýk Kemal Caddesi'nde iki çocuðu ile
birlikte yaþayan Güler Eryaþar'ýn evine konuk olan
Karataþ, aile ile birlikte oruç açtý.
Ramazan’da paylaþmanýn, toplumun kaynaþmasýna vesile olduðunu ifade eden Karataþ, Eryaþar
ailesi ile birlikte iftar yapmaktan mutluluk duyduðunu söyledi.
Baþkan Karataþ, "Ramazan, birlik ve beraberliðimizi güçlendirmek, manevi deðerlerimizi koru-
mak ve insanlarýmýz arasýnda kaynaþmayý saðlamak
için bir fýrsat. Biz de vatandaþlarýmýzla vakit geçirmek, onlarýn sýkýntýlarýný dinlemek ve bir tas çorbayý paylaþarak Ramazanýn manevi huzurundan tat almak istedik. Belediye olarak Ramazanda 200 aileye
iftar ve sahur veriyoruz. Ýhtiyaç sahibi ailelere çeþitli yardýmlarda bulunuyoruz. Ancak bundan öte ailelerimizle ayný sofrayý paylaþmak, onlarla ayný iftar
yemeðine ortak olmak ve birlikte oruç açmak çok
güzel bir duygu. Bizi konuk ettikleri için Eryaþar ailesine çok teþekkür ediyorum." þeklinde konuþtu.
Eryaþar ise, Baþkan Karataþ'ýn eþi ile birlikte
kendilerine konuk olmalarýndan mutluluk duyduklarýný ifade ederek teþekkür etti.
AK Parti meclis
üyesinin acý günü
AK Parti Çorum
Ýl Genel Meclis üyesi
Abdurrahman Karagöz’ün babasý Bekir
Karagöz hayatýný kaybetti.
Bekir Karagöz
için bugün Alaca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK
parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu,
Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz,
Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki
Gül, Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya, AK Parti Alaca
Ýlçe Baþkaný Ümit
Tokgöz, il genel meclis üyeleri ve vatandaþ-
lar katýldý.
Karagöz’ün cenazesi öðle namazýna
müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan
Özkan Mezarlýðý’nda
topraða verildi.(ÝHA)
AK Parti Çorum Ýl Genel Meclis üyesi Abdurrahman
Karagöz’ün babasý Bekir Karagöz hayatýný kaybetti.
‘Kýrsalýn sorununa çözüm bulacaðýz’
Samsun’un Vezirköprü ilçesine baðlý Boruk
kýþlaklarýn geleneksel kullaným amacýyla geçici
köylülerinin kullandýðý 94 haneli Sarýçiçek Yaylayerleþme yeri olarak uygun görülen kýsýmlarý ilgisý'na elektrik enerjisinin verilememesi nedeniyle
li valiliklerce, bu amaçla kurulacak olan bir koBoruk Köyü Muhtarý Ali Bilgin'in yaptýðý, “Yayla
misyon tarafýndan tespit edilir." hükmü yer almaksakinleri olarak yaylamýza elektriðin getirilmesini
tadýr. Konuya iliþkin olarak, komisyonun tespitini
istiyoruz” talebine YEDAÞ Samsun Ýl Koordinayaptýðý ve 'Geçici Yerleþme Yeri' olarak uygun
törlüðü tarafýndan yazýlý bir açýklama yapýldý.
gördüðü bölgeler ancak þirketimizin yatýrým programý planýna dahil edilebilmektedir. Bu doðrultuAçýklamada, EPDK'nýn 10.02.2014 tarih ve
da þirketimiz, yaylalarda ve meralarda ikamet
8881 sayýlý yazý gereði, ilgili valiliklerin oluþturaeden bölge halkýnýn ilgili valilikler veya Ýl Özel
caðý komisyonun, mera, yaylak ve kýþlaklarýn geÝdaresi'nce tespiti yapýlmýþ ve düzenleneksel kullaným bölgeleri olarak gölenmiþ olan Yapý Ruhsatý ve Yapý Kulrülen yerleþim yerlerini 'Geçici Yerlanma Ýzin Belgesi, onaylý elektrik
leþme Yeri' olarak göstermesi halinde,
projesi ve ilgili mercilerden alýnmýþ
þirketin yatýrým programýna dahil edigerekli izinlerinin olmasý halinde
lebileceði kaydedildi. Kýrsalýn sorunelektrik baðlantý taleplerini yatýrým
larýna bu yýl gerçekleþtirilecek þebeke
programý çerçevesinde karþýlayabilve iyileþtirme yatýrýmlarýyla çözüm
mektedir." denildi.
bulacaklarýný söyleyen YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Kýr‘Þebeke ayrýmý yapmadan yatýsalýn sorunlarýný biliyoruz ve kýrsalda
rýmlarý yapacaðýz’
yatýrým ve iyileþtirme ataðýna geçtik.
YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin
Þirket olarak, hangi bölgenin ne kadar
Türkoðlu, son zamanlarda kýrsaldan
yatýrýma ihtiyacý var biliyoruz. 2014
gelen taleplerin üzerine 2015 yýlýnda
yýlý sonuna kadar sahadayýz. Hedefiplanlanan 'Kýrsal iyileþtirme ve yatýrýNurettin Türkoðlu
miz enerjinin gün boyunca kaliteli ve
mý' projelerini 2014 yýlý içerisinde takesintisiz bir þekilde müþterilerimize
mamlamayý hedeflediklerini söyleyerek, "YEulaþmasýdýr" dedi.
DAÞ, yatýrýma açýk, sürekli iyileþtirmeyi amaçla‘Þirketimizce keþif yapýlmýþ, komisyon kara- yan bir þirket. Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve
rý gerekiyor’
Sinop illerinin kýrsalýndaki yetersiz ve ömrünü tüketmiþ þebekeleri, günümüz teknolojisi ile yenileYEDAÞ Samsun Ýl Koordinatörlüðü'ne gelen
ceðiz.
Hangi bölgenin ne kadar yatýrýma ihtiyacý
Sarýçiçek Yaylasý sakinlerinin enerji taleplerinin
var biliyoruz. Kýrsaldaki þebekelerin çoðunu bölolduðunu ve ilgili taleplere yönelik bölgede þirkege halkýnýn kendi çabalarý ile yaptýðýný biliyoruz.
timizin yatýrým programý dahilinde keþif yapýldýðý
Biz bu noktada 'sen yapmýþsýn o yapmýþ bu yapbelirtilen açýklamada, "Þirketimiz, bölgeden gelen
mýþ' demiyoruz. 'Hepsi bizim' diyoruz. Bu þebekeenerji baðlantý taleplerini deðerlendirerek, bölgede
leri düzenlemek için çalýþmalar yapacaðýz. Basit
yatýrým keþiflerini yapmýþtýr. Ancak ilgili keþfin
bir örnekle bu þebekelerde meydana gelen bir arýyatýrým programýna dahil edilebilmesi için valilikzalar, benim bütün hattýmý etkiliyor. Bu nedenle
lerce komisyon kurularak, bölgelerin 'Geçici Yermüþteri memnuniyetsizliði oluþuyor. YEDAÞ,
leþme Yeri' olarak uygun görülmesi gerekmektemüþteri memnuniyetine önem veriyor ve bu doðdir. Konuyla ilgili olarak Enerji Piyasasý Düzenlerultuda yatýrýmýn bütçesel payýný büyüttük. 2014
me Kurumu (EPDK) tarafýndan 10.02.2014 tarih
yýlý sonuna kadar sahadayýz. Hedefimiz enerjinin
ve 8881 sayýlý ile þirketimize göndermiþ olduðu,
gün boyunca kaliteli ve kesintisiz bir þekilde müþ"Meralar ve Yaylalardan Gelen Elektrik Talepleri"
terilerimize ulaþmasýdýr" dedi.
konulu yazýsýnda, 3194 sayýlý Ýmar Kanunu'nun
4.'ncü ek maddesinde belirtilen "Mera, yaylak ve
(Haber Merkezi)
8
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 7 TEMMUZ 2014
10
RAMAZAN
R amazan
Hoþ geldin ya þehri
'Rabbim! Doðrusu kendime zulmettin.
Beni baðýþla.' (Kasas/16)
'Göklerde ve yerde
ne varsa hepsi
Allah'ýndýr ve
bütün iþler Allah'a
döndürülür.'(Al-i
Ýmrân Sûresi/109)
Ýmsak
03.12
Ýftar
20.23
Dört Halife'nin Son Günleri
Hz. Ömer'in
Son Günleri 3
Hz. Ömer’in Yaralanmasý:
destan olsun.
Hz. Ömer döneminde Irak ve
Firuz, bu imalý sözlerden sonra
Suriye’den sonra tüm Ýran, Mýsýr,
oradan uzaklaþtý. Hz. Ömer de
Libya, Güneydoðu Anadolu ve
“Köle beni tehdit etti” diyerek evine
Kafkasya Ýslâm Devleti sýnýrlarý
gitti. Firuz da “Ömer’in adeleti,
içinde alýndý. Bu kadar geniþ
benden baþka tüm insanlarý içine
coðrafya da toplum huzur ve barýþ
alýyor” diye söylenerek yoluna
içinde yaþýyordu. Halkýn refah
devam etti.
seviyesi yükselmiþ ve insanlar
Ebu Lü’lü Firuz, Mugire b.
mutluydu. Hz. Ömer’in adaletli
Þube’nin mükatep yana sahibine
yönetimi, bütün ülkeyi kapsýyordu.
belli bir ücret ödeyerek serbest
Buna raðmen ya
çalýþan kölesiydi.
eski mevkiini ve
Aslem Nihavendli bir
servetini kaybetmiþ ya
Ethem ERKOÇ Mecusi idi. Hz.
da kendince eski
ethemerkoç@corumhakimiyet. net Ömer’in Ýran bölgesini
günlerin özlemini
fethetmesinden dolayý
hafýzasýndan
kin güdüyordu.
çýkartamamýþ insanlar,
Medine’de Nihavend
her dönemde
esirlerine rastladýðý
bulunabilir. Hz. Ömer
zaman aðlar, esir
döneminde de böylesi
çocuklarý görünce
insanlar varmýþ demek
baþlarýný sývazlayýp
ki...
“Ömer, benim ciðerimi
parçaladý.” derdi.
Hz. Ömer’in
halifeliði, on yýlý
Firuz, bu
aþmýþtý. Cihada gitmek ve þehit
görüþmeden sonra hançerini
olmak istiyordu. Ama bir türlü
bilemeye baþladý. Üçüncü günün
kýsmet olmamýþtý. Bir gece
sabahýnda Hz. Ömer sabah
rüyasýnda bir horozun gagasýyla bir
namazýnda iken ön safta yakýn bir
kaç kez kendisine vurdugunu gördü. yerde durdu. Hz. Ömer tekbir aldýðý
Hz. Ebu Bekir’in karýsý Esma binti
sýra elbisesinin altýnda sakladýðý
Umeys’e haber gönderdi. Rüyasýný
hançerle Halife’yi namaz esnasýnda
yorumlamasýný istedi. O da artýk
bir kaç yerinden yaraladý. Ama
âhiret için hazýrlýk zamaný gelmiþ,
karnýndaki yara büyüktü.
deyince bundan çok etkilendi ve
Hz. Ömer, “Kelbe yetiþin, beni
bunu Cuma günü minberde cemaate
öldürdü, dedi ve yaralý olarak oraya
anlattý. Bundan böyle ölüm ve
düþtü. Saldýrganý yakalamaya
ötesini düþünüyordu.
çalýþanlara da hançerle saldýrdý. On
Hicretin 23. yýlýnda (M.644)
iki kiþiyi yaraladý. Bunlardan yediMedine çarþýsýnda dolaþýyordu. Bir
sekizi þehit oldu. Mescittekiler yine
yandan da halkýn þikayetlerini
yakalamaya devam ettiler.
dinliyordu. Mugire b. Þube’nin
Kurtulamayacaðýný anlayýnca kendi
mükatep kölesi Ebu Lü’lü Firaz,
hançeriyle intihar etti. Hz. Ömer,
yanýna geldi.
namaz kýldýrmasý için Abdurrahman
b. Avfý mihraba geçirdi. Namaz,
- Ey Mü’minlerin emiri,
yine vaktinde eda edildi.
Mugire, bana çok aðýr vergi koydu.
Mugire’ye karþý beni koru yükümü
Hz. Ömer’i yaralý vaziyette
hafiflet, dedi.
evine götürdüler. Yataða uzanýnca
kendisini kimin hançerlediðini
- Ne Kadar ödüyorsun?
sordu. Bir Mecusi’nin
- Günde iki dirhem.
hançerlediðini söyledikleri zaman
- Sanatýn nedir?
Hz . Ömer, “Lâ ilahe illallah diyen
- Marangozum, demirciyim ve
birine beni öldürtmeyen Allah’a
nakkaþým.
hamd olsun” diyerek þükretti.
- Bu sanatlara göre vergini çok
Hz. Ömer’in yaralarýnýn
görmüyorum. Senin yel deðirmeni
tehlikeli olduðu sanýlmýyordu. Kýsa
yapabildiðini de iþittim.
sürede iyileþir diye bekleniyordu.
Sonunda doktor çaðrýldý. Doktorlar
- Evet, yaparým.
yaralarýný yýkayýp kendisine süt
- Öyleyse bana da bir yel
verdiklerinde sütün yaralardan
deðirmeni yap.
aynen çýktýðý görüldü. Bunun
- Sana öyle bir yel deðirmeni
üzerine halifeye, bir an önce
yapayým ki doðuda ve batýda dillere
vasiyetini yapmasýný tavsiye ettiler.
(Sürecek)
Yoksul evler
fitrelerle þenlensin
Senin evinde heyecanlý iftar
hazýrlýðý. Buzdolabýnda envay-ý çeþit
yiyecekler, içecekler. O olmazsa
öbürünü yersin, bu olmazsa diðerini.
Ya yoksul evler öyle mi? Herþey zaten
yok evlerinde. Olanlar da az az. Bir
gün yetesiye. Belki o da yok.
Kapý kapý dolaþýp isteyenler deðil
anlattýklarýmýz. Fakirliðini utanýp da
arzedemeyenler. Akþama çoluðuna
çocuðuna ne yedireceðini kara kara
düþünenler. Birinden bir þey istemeye
utanýp sýkýlanlar. Ecel terleri dökenler.
Ýþte böylesi evleri bulmak,
þenlendirmek için Ramazan ayý
bulunmaz fýrsat. Açlýðýn ne olduðunu
Ramazan'da idrak edenler için yýlýn her
günü aç olanlarýn halinden anlama
zamaný çünkü Ramazan. Ramazan
kumanyalarý haricinde hali vakti
yerinde olanlarýn fitreleri ile yoksul
evleri bayram yerine çevirmekle
görevli bu ayda.
Bu yýl fitre ne kadar?
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý fitre
miktarýný bu yýl asgari 10 TL.(On lira)
olarak duyurdu.
Fitre ile bilinmesi gereken
diðer bilgiler ise þöyle:
Fýtýr sadakasý, Ramazan
bayramýna kavuþan ve temel
ihtiyaçlarýnýn dýþýnda belli bir miktar
mala sahip olan Müslümanlarýn,
kendileri ve velâyetleri altýndaki kiþiler
için, yerine getirmekle yükümlü
olduklarý malî bir ibadettir. Yoksullarýn
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna katkýda
bulunmak suretiyle, toplumda
karþýlýklý sevgi ve kardeþlik baðlarýnýn
pekiþmesine vesile olan bu mali
ibadetin meþru kýlýnmasýndaki temel
hedeflerden biri, insanlarýn
paylaþmabilincini canlý tutmaktýr. Bu
sayede her Müslüman, ihtiyacý olan
yoksullara az da olsa bir þeyler
verebilmenin ve yardýmlaþmanýn
sevincini yaþar. Bundan dolayýdýr ki
fýtýr sadakasý, zekâttan farklý olarak,
daha geniþ bir mükellef kitlesi
tarafýndan yerine getirilir.
Din Ýþleri Yüksek Kurulu
Baþkanlýðýnca 2014 yýlý Ramazan
ayýnýn baþlangýcýndan 2015 yýlý
Ramazan ayýnýn baþlangýcýna kadar en
düþük sadaka-i fýtýr miktarý 10,00 TL
(On lira) olarak belirlenmiþtir.
Miktar belirlenirken hadis-i
þerifler, ülkenin mevcut sosyalekonomik hayat þartlarý ve bir kiþinin
günlük asgari gýda ihtiyacý göz önüne
alýnmýþtýr.
Belirlenen bu miktar, "asgari
miktar"olup, sadaka-i fýtýrda verilecek
meblað konusunda bir üst sýnýr
bulunmamaktadýr. Bu konuda ideal
olan, herkesin kendi hayat
standartlarýna göre asgari günlük gýda
harcamalarýna denk düþecek bir
meblaðý vermesidir. Söz konusu
meblað, gýda gibi ayni olarak veya
para þeklinde nakdi olarak
ödenebilmektedir.
Fitre nedir?
Temel ihtiyaçlarýnýn dýþýnda belli
bir mala sahip ve durumu iyi olan oruç
tutamayacak durumda olan insanlarýn
Müslümanlarýn ramazan ayýnda
fakirlere verdikleri yardýma fýtýr
sadakasý denir. Buna fitre de
denilmektedir fitre Ýslam dinince
zengin sayýlan bütün Müslümanlarýn,
fýtýr sadakalarýný vermeleri vaciptir.
Fitre kimlere verilebilir?
Fitre, verileceði yerler bakýmýndan
her durumda zekatýn benzeridir. Fitre,
niyet edilerek fakirlere temlik suretiyle
verilir, mübah kýlma tarzýnda fitre
olmaz. Niyet, fitreyi ayýrýrken veya
verirken yapýlabilir. Ancak fakire
verirken bunun fitre olduðunu
söylemek gerekmez. Bir kimse fitresini
eþine, usul ve füruuna yani anne veya
babasýna, çocuk ve torunlarýna
veremez.
Ebu Yusuf ile Ýmam Þafii'ye göre
yoksul olan zimmiye (Ýslam ülkesi
vatandaþý olan gayri müslim) de
verilemez. Fetvaya esas olan görüþ
budur. Çünkü fitrenin amacý, bayram
gününde yoksul müslümanlarýn
ihtiyaçlarýný karþýlamak, onlarýn
bayram sevincine katýlmalarýný
saðlamak ve rahat ibadet yapmalarýna
imkan hazýrlamaktýr. Zimmilere fitre
vermekle bu amaç gerçekleþmiþ
olmaz. Bir kimse fitresini bir veya
birkaç yoksula verebilir. Birden çok
kimseler de fitrelerini birkaç yoksula
veya tek yoksula verebilirler. Fakat bir
görüþe göre bir fitre, birden çok
yoksula daðýtýlamaz.
Çeþitli kimselere ait fitreler
karýþtýrýlarak da yoksullara
daðýtýlabilir. Bununla birlikte fitrelerin
ayrý ayrý verilmesi daha uygundur.
Fitre yükümlünün bulunduðu yerdeki
yoksullara verilmelidir. Baþka yerlere
gönderilmesi mekruhtur.
Fitre miktarlarýnýn kiþinin bir
günlük yiyecek ihtiyacýný karþýlamayý
hedeflediðinde açýklýk vardýr. Nitekim
yemin kefaretinin "ailesine
yedirdiðinin ortalamasýndan 10
yoksulu doyurmak" ve oruç fidyesinin
de "oruca güç yetiremeyenlerin bir
yoksul doyumu kadar fidye vermekle
yükümlü" tutulmasý, fýtýr sadakasýnýn
miktarý konusunda ortalama bir ölçü
getirmektedir. Bu da yoksulun bir
günlük yiyecek ihtiyacýnýn
karþýlanmasýdýr. Fitre mal olarak deðil
de, para olarak verilecekse günün
þartlarýna göre, yükümlülerin durumu
dikkate alýnarak bir tespitin yapýlmasý
daha uygun olur. Bu, hadislerde
belirtilen gýda maddelerinin ortalama
deðerlerini almakla da gerçekleþebilir.
Sözlükte "fitre" ne demek?
Ramazan ayý içinde verilmesi dince
buyrulan, miktarý belirli sadaka.
PAZARTESÝ 7 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
9
Sürücülere MTV uyarýsý!
Motorlu Taþýtlar Vergisi (MTV) ikinci taksidi ödemeleri baþladý.
MTV taksidi 31 Temmuz 2014 tarihine kadar bankalar ya da tahsile yetkili vergi dairelerine yatýrýlabilecek.
Kredi kartýyla ödenebileceði belirtilen MTV taksidi
konusunda önemli uyarýlarda bulunan uzmanlar, araç sahiplerini aydýnlatan açýklamalarda bulundular.
MTV HESAPLAMA
Maliye Bakanlýðý, 2013'te uygulanan MTV miktarlarýný, bu yýl için tespit edilen
yeniden deðerleme (yüzde
3,93) oranýnda artýrmýþtý.
Söz konusu artýrýmdan
sonra, 1-3 yaþ grubunda yer
alan ve motor silindir hacmi
1300 cm3'e kadar olan otomobillerin motorlu taþýtlar vergisi, 537 liraya çýkarken silindir
hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3
arasýndaki otomobillerin vergisi de 859 liraya yükseldi. Motor silindir hacmi 4001 cm3'ün
üzerindekilerin vergisi ise 19
bin 541 lira oldu.
Ayný yaþ grubundaki motosikletlerin vergisi de 102 lira ile bin 298 lira arasýnda
olurken 1-6 yaþ arasýndaki minibüslerin vergisi 644 lira,
panelvan ve motorlu karavanlarýn vergisi 859-bin 298 lira,
otobüs ve benzerlerinin bin 623-2 bin 598 lira, kamyonet,
kamyon, çekici ve benzerlerinin vergileri ise 579-2 bin
925 lira arasýnda uygulanacak.
GELÝR ÝDARESÝ’NDEN UYARI
Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB)’nýn internet sayfasýný
taklit eden bazý sitelerin vatandaþý maðdur etmesi üzerine
vatandaþlar dikkatli olmalarý yönünde uyarýldý.
GÝB tarafýndan yapýlan 'Motorlu Taþýtlar Vergisinin
Ýnternetten Kredi Kartý ile Ödenmesine Ýliþkin' baþlýklý duyuruda þu ifadeler yer verildi:
“Ýnternet Vergi Dairesi ekranlarýný kullanarak Motorlu Taþýt Sorgulamasý ve Kredi Kartý ile Ödeme formu bulunduran, Baþkanlýðýmýz internet sayfasý görüntülerinin
taklit edildiði www.trafikcezaodemesi.com benzeri tüm
adreslerin Baþkanlýðýmýzla hiçbir ilgisi bulunmamaktadýr.” Duyuruda, vatandaþlarýn araç vergilerini öderken
maðduriyet yaþamamalarý için MTV'li kredi kartý ile
'www.gib.gov.tr' adresinden ödenmesi gerektiði hatýrlatýldý.
FAZLA ÖDEDÝYSENÝZ GERÝ ÝSTEYÝN
Motorlu Taþýtlar Vergisi’yle ilgili olarak Anadolu
Ajansý’na açýklamalarda bulunan Tüketici Hukuku Enstitüsü Genel Baþkaný Hakan Tokbaþ, indirimli MTV uygulamasý hakkýnda bilgiler verdi.
“MTV'lerinizi öderken indirime hak kazanýp kazanmadýðýnýzý kontrol edin” diyen Hakan Tokba, “4 yaþýndaki 1800 motor üstü araç için 654 lira, 4000 motor üstü araç
için ise 4 bin 344 lira fazladan vergi ödüyor olabilirsiniz”
dedi.
Tokbaþ, MTV Kanunu 5. maddesine dayanýlarak çýkarýlan 14 Aralýk 2004 tarihli 2004/8327 sayýlý Bakanlar
Kurulukararý gereðince 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere indirimli MTV uygulamasý baþlatýldýðýný hatýrlattý.
Uygulama kapsamýnda otomobil, kaptýkaçtý, arazi taþýtý ve benzeri araç bakýmlarý için ödenecek vergi tutarlarýnýn, aracýn o yýla ait kasko sigortasý deðerinin yüzde 5'ini
aþmasý halinde MTV'nin bir alt kademedeki ayný yaþ grubundaki taþýtlara isabet eden vergi tutarý olarak uygulanacaðýna dikkati çeken Tokbaþ, baþvuruyu araç sahibinin
yapmasý gerektiðini söyledi.
SON 5 YILIN MTV'LERÝNÝ KONTROL EDÝN
Tokbaþ, Vergi Dairesi'nin kendiliðinden inceleme
yapma yetkisine sahip olmadýðýný savunarak, bu uygulama için 5 yýllýk zaman aþýmý öngörüldüðünü, son 5 yýla ait
ödenen bütün MTV'lerin gözden geçirilmesinde fayda olacaðýný dile getirdi.
Özellikle 1801 santimetreküp ve daha yukarý
motor hacmine sahip 4-11
yaþ arasý yüz binlerce otomobilin önemli bir kýsmýnýn
fazladan MTV ödediðine
dikkati çeken Tokbaþ,
“MTV'lerinizi öderken indirime hak kazanýp kazanmadýðýnýzý kontrol edin, 4 yaþýndaki 1800 motor üstü
araç için 654 lira, 4000 motor üstü araç için ise 4 bin
344 lira fazladan vergi ödüyor olabilirsiniz” ifadesini
kullandý.
‘KASKO DEÐERLERÝNÝ GÖZDEN GEÇÝRÝN’
Maðduriyet yaþanmamasý için araç sahiplerinin araçlarýnýn 2014 yýlý kasko deðeri hakkýnda bilgi edinmesi gerektiðini vurgulayan Tokbaþ, vatandaþlarýn 2008-2013 yýllarýndaki kasko deðerini tek tek tespit ederek not etmeleri
gerektiðini kaydetti.
2008-2014 yýllarýndaki araçlar için ödenen MTV'nin
belirlenmesi gerektiðini ifade eden Tokbaþ, “Son olarak
bütün yýllara ait MTV ile kasko sigortasý deðerini tek tek
karþýlaþtýrýn. Eðer bir yýla ait ödediðiniz MTV, aracýnýzýn
kasko sigortasý deðerinin yüzde 5'ini geçiyorsa bir alt kademeden ödemeniz gereken MTV'yi o yýl için fazla ödediniz demektir” þeklinde konuþtu.
ARAÇ SAHÝPLERÝNE TAVSÝYELER
Araç sahiplerine önerilerde bulunan Tokbaþ, þu bilgileri verdi:
“Örneðin; 1900 santimetreküp motor hacmine sahip
4 yaþýnda (2011 model) bir aracýnýz var. Aracýnýzýn 2014
MTV'si bin 839 TL'dir. Eðer aracýnýzýn kasko deðeri 36
bin 780 TL'den daha az ise aracýnýzýn kasko deðerinin yüzde 5'i ödediðiniz MTV miktarýndan daha az demektir. Bu
durumda indirimli MTV uygulamasýna hak kazanmýþ bulunmaktasýnýz. Yani, bin 839 TL yerine bir alt kademede
bulunan bin 185 TL tutarýndaki MTV'yi ödeyerek 654 lira
daha az vergi ödemelisiniz.
Yine 2011 model 4 yaþýnda 4001 motor ve üstünde
bir aracýnýz olsun. Bu aracýn 2014 MTV'si 14 bin 654
TL'dir. Halbuki aracýnýzýn kasko deðeri 293 bin 80 TL'den
az ise ayný yaþ grubunda bir alt kademede bulunan 10 bin
310 TL deðerinde tutar ödemelisiniz. Yani 4 yaþýnda 4001
motor ve üstü araç sahiplerinden bazýlarý, bu indirim hesabýyla tam olarak 4 bin 344 TL daha az vergi ödemiþ olacaklar.
Bu aþamalardan sonra, 2009-2014 yýllarýnda fazla
ödediðiniz bir MTV tespit ederseniz, en yakýn yetkili sigorta acentesine baþvurarak aracýnýz için kasko deðer bildirim formu düzenlenmesini talep edin. Son olarak, yetkili acente þirketinden aldýðýnýz formla birlikte baðlý bulunduðunuz vergi dairesine düzeltme dilekçenizle baþvurunuzu yapabilirsiniz.”
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el
satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
Audi A4 1.6
2000
Citroen C5 1.6 e-HDI MCP 2012
Dacia Solenza 1.4 Rapsodie2004
Fiat Doblo 1.9 JTD
2005
Fiat Doblo 1.3 MultijetSafe 2010
Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2011
Fiat Linea 1.4 Fire Active P 2010
Ford C-Max Trend 1.6 i
2010
Ford Focus 1.6 Ambiente 2001
Ford T. Connect 1.8 TDCi 2008
Honda Civic 1.6 Elegance 2007
Honda CR-V 2.0i
2009
Lada Vega 1.5
2000
Opel Astra 1.6 Elegance
2003
Opel Corsa 1.2 Comfort
2002
Opel Omega 2.5 Elegance 2000
Opel Vectra 2.0 CD
1996
Opel Vectra 1.6 Comfort 2005
Peugeot 306 Griffe
1998
Peugeot Partner 1.6 HDI 2012
Renault 12 STW
1988
Renault R19 1.6 Europa RT1995
Renault Broadway GTE
1993
Renault Kangoo 1.4 RTE 2000
Renault Kangoo 1.5 DCI 2004
Renault Kangoo 1.5 DCI M2006
Renault Megane 1.6Authan 2004
Fiyatý (TL)
23 bin 500
68 bin
12 bin 500
19 bin
24 bin
28 bin 500
22 bin
35 bin
19 bin 500
25 bin
39 bin 500
60 bin
7 bin
23 bin
20 bin
21 bin 500
14 bin
28 bin 500
13 bin 500
33 bin 500
4 bin
10 bin
7 bin
14 bin
15 bin 500
23 bin
21 bin 500
Renault Scenic 1.6 Dynami 2004
Renault Toros STW 1.4
1991
Renault Toros STW 1.4
1996
Tofaþ Doðan SLX
1994
Tofaþ Þahin S
1995
Toyota Corolla 1.6 XEÝ
1995
Toyota Corolla 1.6 GLÝ
1996
Toyota Corolla 1.6 Terra Sp 2001
Toyota Corolla 1.6 Terra 2002
Toyota Corolla 1.4 D-4D E 2010
Toyota Corolla 1.4 Comfort 2012
Volkswagen Passat 1.6 Cmf 2006
Volkswagen Passat 1.6 Trnd2009
Volvo S40 1.6D D2
2011
27 bin
6 bin
8 bin
7 bin 500
6 bin 500
16 bin
17 bin
20 bin
24 bin
43 bin
42 bin 500
35 bin
49 bin
44 bin 500
Markasý
Fiyatý (TL)
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
Fiat Ducato 14+1
2002
12 bin
Ford Transit 120 V
2000
12 bin
Ford Transit 190V
2001
17 bin
Ford Transit 14+1
2006
33 bin
Ford Transit Jumbo
2007
45 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2003
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
1998
7 bin 500
Mitsubishi L300
1998
10 bin
Renault Master
2005
20 bin
VW Transporter 2.5
2006
34 bin
VW Transporter Cityvan 2006
35 bin
VW Transporter Uzun Þase 2006
38 bin
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.
Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
10 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
7 TEMMUZ 2014
‘Bunlarýn halkçýlýðý
sandýða kadar’
AK Parti Çorum
milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
halktan umudunu
kesenler ve halkýn
iradesine
güvenmeyenlerin baþka
ideolojilerden ithal
ettikleri adaylarla
milletin aklýný çelmeye
çalýþtýðýný söyledi.
AK Parti Çorum
milletvekili Salim Uslu,
Bayat ilçesini ziyaret
etti. Ýlçede esnaf turu
Kürt sorununa, teröre
yönelik, dýþ politikaya
yönelik çözümleri
örtüþüyor mu
örtüþmüyor. Birisi
Suriye’ye Türkiye’nin
müdahalesinden yana
orda Türkmenler yaþýyor
diyor. Diðeri de
müdahaleye karþý.
Bahçelievler katliamýný
yapýyorsun katilsin
dediðin adamla bugün
iþbirliði yapýyorsun.
Bunlarý anlamak
mümkün deðil. Dün bizi
tehdit etti. Ekmeleddin
Ýhsanoðlu’nu aday
göstererek bir taþla iki
kuþ vurmaya çalýþýyorlar.
Birincisi Ekmeleddin
Ýhsanoðlu ile ayný
kültürden gelen Tayyip
Erdoðan’ý vurmaya
çalýþýyorlar. Ýkincisi de
oyunu bölmek istiyorlar.
Ýkinci tura býrakarak.
Kendi partilerinde
cumhurbaþkanlýðý, genel
baþkanlýk hevesine
kapýlanlar varsa bu
vesile ile onlardan da
Salim Uslu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’a destek istedi.
Bayat Belediyesi’nin iftarý önceki akþam gerçekleþtirildi.
yapan ve vatandaþlarla
bir araya gelen Uslu, 10
Aðustos’ta yapýlacak
olan cumhurbaþkanlýðý
seçimlerinde partisinin
adayý olan Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan’a
destek istedi.
Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan ve AK
Parti’ye yönelik her türlü
hakaretin yapýldýðýný
savunan Uslu, baþta
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) genel baþkaný
Kemal Kýlýçdaroðlu’nun
aklýna gelen her türlü
küfür ve hakareti
sansürsüz, fütursuz,
sorumsuz þekilde açýkça
ifade etmekten
çekinmediðini belirtti.
CHP’nin
demokrasi anlayýþýný
eleþtiren Uslu, “Bu nasýl
bir iþ demokrasinin
yoðun, bol ve çok
olduðu dönemde
baþbakan asýyorsunuz.
Demokrasinin olmadýðý
dönemde baþbakana
hakaret ediyorsunuz.
Böyle bir demokrasi
dünyanýn hiçbir yerinde
yok. Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan,
cumhurbaþkaný
olmasýnda ne olursa
olsun diyenler var. Onu
diyenlere bakýyorsunuz
gerici mürteci diye
suçlayanlar bugün yan
yana geldiler kol kola
girdiler. Beraber
cumhurbaþkaný adayý
çýkardýlar. Burada akla
vicdana uygun bir irade
yok. Demek ki dýþarýdan
bir güç el ele
vereceksiniz beraber
gözükeceksiniz diyor.
Þuan böyle bir süreç
yaþanýyor” dedi.
Bu süreçte
muhalefetin ÝKÖ
baþkanlýðý yapan ancak
buna raðmen kimsenin
ne yaptýðýný bilmediði,
kimsenin tanýmadýðý
birisini getirerek
baþbakanýn oyunu
bölmek adýna aday
gösterdiklerini dile
getiren Uslu, “Gerçekte
adýný bile telaffuz
edemedikleri adýný bile
bilmedikleri birisini
cumhurbaþkaný adayý
yapýyorlar. Demokrasi
diyen Cumhuriyet Halk
Partisi kendi içinde
demokrasiyi yok saydý.
Kendi içerisindeki
adaylara oy verdirmedi.
Emine Ülker Tarhan
bunlardan bir tanesi.
Hatta kendi içerisindeki
aday olmak isteyen yada
aday teklifine imza
atmak isteyenleri disiplin
kuruluna sevk etmekle
kurtulmuþ oldular. Esas
numara böyle.
Cumhurbaþkanlýðý
seçimi yapýyormuþ gibi
yapýp herkes evinin
önünün veya arkasý
kýsmýndaki bahçesini
temizledi. Genel
baþkanlýðýný biraz daha
güçlendirdi” þeklinde
açýklamalarda bulundu.
Böyle bir siyasi
yapýnýn Türkiye’nin
geleceðine dair herhangi
bir siyasi projesi ile yarýn
ki Türkiye’nin nasýl
olacaðýna dair
projelerinin olmadýðýna
dikkat çeken Uslu,
“Sadece Tayyip Erdoðan
aday olmasýn. Kendi
aday olabiliyor mu yok.
Kendi aday
çýkarabiliyormu yok.
Ýktidar olabiliyormu yok.
1960 yýlýnda rahmetli
Menderes’i astýktan
sonra Cumhuriyet halk
partisi bir daha iktidar
olamadý. 58 yýldýr iktidar
olamayan bir hareket
halktan umunu kestiði
için, iradesine ve
seçtiklerine güvenmediði
için dýþarýdan getirdiði
ithal adaylarla baþka
ideolojilerden ithal
adaylarla iþi götürmeye
çalýþýyor. Milletin aklýný
çelmeye çalýþýyor. Bu
millet kendi iradesine
aklýna býrakýrsan
geçmiþte Menderes’i
seçen, sonra Özal’ý
seçen, Erbakan’ý
baþbakan yapan, sonra
Tayyip Erdoðan’ý
baþbakan yapan ve 8
seçim kazandýran bu
millet hayatta beni
iktidar yapmaz. Beni
iktidar yapmayan
milletinde aklýndan
þüphe ediyorum diyor.
Bunlarýn halkçýlýðý
sandýða kadar. Sadece
halkçýlýk bunlarýn dilinde
dolgu malzemesi, bir
slogandan öte geçmiyor.
Karþýsýnda 8 seçimi
kazanmýþ bir lider var.
Kendisi doðru düzgün
seçimle iþ baþýna
gelmedi. Kaset
oyunlarýyla iþ baþýna
geldi. Onlar olmasaydý
sen bilye yoktun
ortada.Bunlarýnki
konjektör partisi,
konjektör neyi
gerektiriyorsa ona göre
davranýyorlar ve aday
buluyorlar” ifadelerini
kullandý.
Bu ortamda
partililerden birbiriyle
kol kola vererek
kenetlenmeleri için
çaðrýda bulunan Uslu,
konuþmasýnda þunlarý
kaydetti, “Çünkü
Baþbakanýmýz diyor ki
siyasetin sýðýnacaðý tek
liman ahlaktýr.Ahlaklý
insan sayýsýný artýrýyor
olmamýz lazým. Ahlaklý
insanlara sahip
çýkmamýz ve ahlaklý
davranmamýz gerekiyor.
Ýkincisi de hakikat
meselesi. Bu dava þahsa
baðlý deðildir. Þahýslar
gider ama dava devam
eder. O dava da hak
davasýdýr. Yaptýðýmýz
iþin ne kadar önemli ulvi
bir iþ olduðu bilmeliyiz.
Bölgeye baktýðýnýz yerde
her tarafta istikrarsýzlýk
var. Bölgede Türkiye’nin
güçlü olmasý istenmiyor.
Adaylar sürülüyor.
Türkiye’ye oyun
kuruluyor. Birileri tilki
ile plan yapýyor, kurtla
avlanýyor koyunla da
oturup aðlamaya
çalýþýyor. Böyle bir iki
yüzlü siyasete karþý tek
yüzlü yönlü sadece
halkýný, milletini
devletini düþünen Tayyip
Erdoðan’a yönelik
aþaðýlýk bir karalama
kampanyasý
sürdürülüyor.Bu açýdan
bizim 10 yýldýr baþýmýzý
dik tutan baþbakanýmýzý
cumhurbaþkanlýðý
makamýna oturtup bir
devri sona erdirmemiz
gerekiyor. Bu yeni
devirde Türkiye artýk
cumhurbaþkanlýðý ve
parlamenter sistem
ikilemini sürdüremez.
Onun içinde Türkiye
baþkanlýk sistemine
geçmeli. Türkiye
baþkanlýk sistemine
geçtiðinde ülkede
diktatörlük sistemi
baþlayacak diyenler
doðru söylemiyor.
Baþkanlýk sistemi
dünyanýn hiçbir yerinde
diktatörlük deðildir.
Meclisin gücü artacak.
Milletvekilleri de kamu
vicdaný adýna hükümetin
yaptýðýný denetleyecek.
Ayrýca cari sistemde
cumhurbaþkanlarý ne
yaparsa yapsýn sorumlu
deðil. Hiçbir yaptýklarý
iþlerden sorumlu deðil.
Baþkanlýk sisteminde ise
cumhurbaþkaný yaptýðý
denetlenecek. Aldýðý her
karardan tasarruftan
uygulamadan dolayý
sorumlu olacak.
Hesabýný verecek
yargýya” (ÝHA)
Çorum’un Bayat Belediyesi Ramazan ayý nedeniyle iftar yemeði verdi.
Bayat Belediyesi’nin
iftarýna yoðun katýlým
Çorum’un Bayat
Belediyesi Ramazan
ayý nedeniyle iftar
yemeði verdi.
Bu yýl 5.
gerçekleþtirilen
geleneksel iftar
yemeðine AK Parti
Çorum milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Bayat
Kaymakamý Hakan
Þeker, Belediye
Baþkaný Ekrem Ünlü,
AK Parti Çorum Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, Ak
Parti Ýl Kadýn Kollarý
Baþkaný Melek
Pehlivan, sivil toplum
kuruluþlarýnýn
temsilcileri ve
vatandaþlar katýldý.
Ýftar yemeði
sonrasý bir konuþma
yapan Bayat Belediye
Baþkaný Ekrem Ünlü,
belediyecilik
hizmetlerinin sadece
alt ve üst yapý
çalýþmalarýndan ibaret
olmadýðýný söyledi.
Bayat belediyesi
olarak sosyal
belediyeciliðe önem
verdiklerini dile
getiren Ünlü, "Bugün
burada ilçe halkýmýzla
iftar yaparken diðer
taraftan kimsesiz
insanlarýmýzý da
unutmadýk. Ýlçemizde
yaþayan 350 aileye
her gün iftarda ve
sahurda sýcak yemek
veriyoruz.
Kaymakamlýðýmýzla
birlikte durumu iyi
olmayan ailelerimize
sahip çýkýyoruz.
Bunlar bizi mutlu
kýlýyor" dedi.
AK Parti Çorum
milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu ise,
Ramazan ayý sadece
yemek vakitlerinin
deðiþtiði veya aç
kalýnan bir ay
olmadýðýný belirterek,
“Açlarýn halinden
anlama ayýdýr.
Uslu, bu yýl 5. gerçekleþtirilen geleneksel iftar yemeðine katýldý.
Ýftar yemeðinde günlük siyaset konuþuldu.
Ramazan ayý küresel
bir dini eylemdir.
Dünyanýn herhangi bir
köþesinde kim aç ve
açýkta ise onu görme,
anlama eylemidir.
Çorumdaki bütün ak
belediyeler biliyorlar
ki komþusu aç iken
tok yatan bizden
deðildir. Ramazan
ayýnýn rahmet ve
bereket aylý olmasý
aslýnda insani ve
Ýslami anlayýþýmýzýn
sorumluluðumuzun
gereðini yerine
getirmekten
kaynaklanmaktadýr.Bu
nu kiþisel tercih
olmasýnýn ötesinde
dini bir vecibe
olmanýn ötesinde bir
devlet politikasý haline
getirdik” diye
konuþtu.
AK Parti
iktidarýnda Çorum’da
ihtiyaç sahibi
insanlara 419 milyon
TL’lik yatýrým
yapýldýðýný açýklayan
Uslu, geçmiþte bu
paralarýn bir kýsým
çevrelere gittiðini,
adýna teþvik ve kredi
dendiðini ancak geri
dönüþünün olmadýðýný
belirtti.
Sosyal devletin
büyümesinden,
Türkiye’nin
güçlenmesinden
rahatsýz olanlarýn yeni
kumpaslar, senaryolar
ve desiseler peþinde
olduðunu dile getiren
Uslu, 10 Aðustos
seçimlerinin
Türkiye’nin geleceði
açýsýndan önemli
olduðunu sözlerine
ekledi.
AK Parti Çorum
Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan ise,
toplumsal dayanýþma,
paylaþma, kardeþlik
ve sevgi baðlarýnýn
yoðunluk kazandýðý,
manevi duygularýn
arttýðý, milletçe birlik
ve beraberliðin daha
da güçlendiði
mübarek Ramazan
ayýnýn mutluluðunu
yaþadýklarýný
belirterek, Ramazan
ayýnýn Ýslam alemi ve
Türkiye için hayýrlara
vesile olmasý için
temenni de bulundu.
10 Aðustos’ta
Türkiye’de yeni bir
sürecin baþlangýcý
olacaðýný dile getiren
Ceylan, hedeflerinin
ilk turda Baþbakan
Recep Tayyip
Erdoðan’ý
cumhurbaþkaný
seçtirmek olduðunu
ve bunun için gecegündüz demeden
çalýþacaklarýný ifade
etti. (ÝHA)
Bayat Belediyesi’nin düzenlediði iftara çok sayýda partili katýldý.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 7 TEMMUZ 2014
11
Çalyayla’nýn eksikleri gideriliyor
Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði çalýþmalarýný sürdürüyor.
Köyün çehresi deðiþiyor, daha yaþanýr bir hale kavuþuyor.
Köy camisinin onarýmý yapýldý.
Çalyayla Cemevi’nde yeni düzenleme yapýldý.
Çalyayla Köyü
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun’un
yoðun çabalarý ile köyün çehresi deðiþiyor,
daha yaþanýr bir hale
kavuþuyor.
Kamu kurum ve
kuruluþlar ile hayýrseverlerin desteðini arkasýna alarak Çalyayla
köyünün baþta cami,
köy konaðý ve cemevini tadilattan geçiren
Necmettin Uzun, köy
giriþ ve çýkýþ yolu için
de çalýþmalarýný sürdürüyor. Uzun, en son
köy giriþinde bulunan
köprünün de menfez
çalýþmasýný tamamladý
ve köy giriþine de Özsaraç
Kuyumculuk
sponsorluðunda köy
giriþ tabelasýný monte
ettirdi. Üzerinde "Çalyayla'ya hoþ geldiniz
ve güle güle" yazan tabelanýn montajýný da
yapan
Necmettin
Uzun, köyün daha yaþanýlýr ve modern hale
gelmesi için var gücüyle çalýþmalarýna devam edeceðinin de mesajýný veriyor.
Çalyayla Köyü
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun, cami ve köy konaðýnýn
kilit taþý döþemesinin
Valilik ve Ýl Özel Ýdare
tarafýndan yapýldýðýný
ifade ederek, köye ayrýca yangýn söndürme
tanký alýndýðýný bunun
da Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan karþýlandýðýný, bu tankýn
köye kazandýrýlmasýnda ise AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn büyük emeði olduðunu belirtti.
Ýçme suyu hattýnýn da KÖYDES ve
Köy Muhtarlýðýnýn ortaklaþa çalýþmasýyla
yenilendiðini vurgulayan Uzun, köy içerisindeki dere yataðýnýn
2 adet menfez yapýlarak ýslah edildiðini ve
bu çalýþmada katkýlarý
geçen baþta Vali Sabri
Baþköy, Ýl Özel Ýdare
Genel Sekreteri Ömer
Arslan ve Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya'ya teþekkür etti. Þuan itibariyle
köyde park hazýrlýklarýna baþladýklarýný dile
getiren Dernek Baþkaný Necmettin Uzun,
gerekli malzemelerin
bir kýsmýný temin ettiklerini, kalan kýsmýný da
temin etmek için giriþimlerinin sürdüðünü
kaydederek, köyün daha yaþanýr ve modern
hale gelmesinde emeði
geçen herkese sonsuz
teþekkür etti.
Haber Merkezi
Adaylar için
reklam verilebilecek
Siyasi partiler destekledikleri cumhurbaþkaný adayý ile ilgili siyasi reklam verebilecek.
Resmi Gazete'de yayýmlanan Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) kararýna göre, medya hizmet saðlayýcýlarý, cumhurbaþkaný kesin aday listelerinin Resmi
Gazete'de yayým tarihi olan 11
Temmuz 2014 tarihinden oy verme gününden önceki yirmidört
saate kadar (9 Aðustos 2014, saat 24.00) olan sürede siyasi reklam yayýnlayabilecek.
Ýlk oylamada geçerli oylarýn
salt çoðunluðu saðlanamadýðý
takdirde cumhurbaþkaný seçimi
geçici sonuçlarýnýn ilan tarihi
olan 11 Aðustos 2014 tarihinden
oy verme gününden önceki yirmidört saate kadar (23 Aðustos
2014, Saat 24.00) olan sürede siyasi reklam yayýnlanabilecek.
Adaylarýn ve siyasi partilerin siyasi reklamlarýnda Türkçe
kullanmalarý esas olacak.
Adaylarýn ve siyasi partilerin verecekleri reklamlarda Türk
Bayraðý ve dini ibareler kullanýlamayacak.
Medya hizmet saðlayýcýlarý,
bu görevi yerine getirirken demokratik toplum düzeni gereklerine uygun bir seçim yapýlabilmesi için adaylara ve siyasi partilere siyasi reklam tahsisi yaparken tarafsýzlýk, gerçeklik ve doðruluk ilkelerine uygun hizmet su-
nacak.
Siyasi reklam yayýnlarý,
6112 sayýlý Kanun'un 8. ve Ticari Reklam ve Ýlanlara Ýliþkin Ýlkelere ve Uygulama Esaslarýna
Dair Yönetmeliðin 5, 6 ve 7.
maddelerinde yer alan yayýn hizmeti ilkelerine uygun olacak.
Ayný reklam kuþaðýnda, birden çok adayýn ve siyasi partinin
siyasi reklam yayýnlanmasýný istemesi halinde; istekliler arasýnda kura çekilerek o reklam kuþaðýnda yayýnlanacak siyasi reklamlar tespit edilecek, yayýn dýþýnda kalanlara ise istekleri halinde bir sonraki reklam kuþaðýnda yayýnlanmasý için öncelik verilecek.
Medya hizmet saðlayýcýlarý,
yayýnlayacaklarý siyasi reklamlar
6112 sayýlý Kanun'un 10. maddesi hükmünde yer alan esaslara tabi olacak ve reklamlardan ayrý
olarak siyasi reklam kuþaðý düzenleyemeyecek.
Bir medya hizmet saðlayýcýsýnda yayýnlanacak siyasi reklamlarýn ücreti, adaylara ve siyasi partilere göre deðiþkenlik gösteremeyecek.
11 Temmuz 2014 tarihinden
yayýn yasaklarýnýn baþlayacaðý
oy verme gününden önceki son
yirmidört saate kadar (9 Aðustos
2014, saat 24.00) olan sürede, ilk
oylamada geçerli oylarýn salt çoðunluðu saðlanamadýðý takdirde
cumhurbaþkaný seçimi geçici sonuçlarýnýn ilan tarihi olan 11
Aðustos 2014 tarihinden oy verme gününden önceki yirmidört
saate kadar (23 Aðustos 2014,
Saat 24.00) olan sürede, medya
hizmet saðlayýcýlarý tarafýndan
yayýnlanacak siyasi reklamlar,
YSK'nýn kararlarý doðrultusunda
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
(RTÜK) tarafýndan izlenecek,
denetlenecek ve deðerlendirilecek.
TRT ile ulusal düzeyde yayýn yapan bütün özel radyo ve televizyon kanallarý ayrým gözetilmeden izlenerek siyasi reklam
yayýn ilkelerine aykýrýlýðýnýn tespiti halinde düzenlenecek raporlar, seçim dönemi içinde RTÜK
tarafýndan deðerlendirilip, her
haftanýn pazartesi ve perþembe
günü saat 17.00'ye kadar YSK
Baþkanlýðýna sunulacak.
Yerel düzeyde yayýn yapan
radyo ve televizyon kanallarýnýn
siyasi reklam yayýn ilkelerine aykýrýlýðýnýn tespiti halinde ise
RTÜK tarafýndan düzenlenecek
olan raporlar, yayýn kuruluþunun
merkezinin bulunduðu yer ilçe
seçim kurulu baþkanlýðýna bekletilmeden gönderilecek.
Siyasi partiler de destekledikleri cumhurbaþkaný adayý ile
ilgili olarak siyasi reklam verebilecek.(AA)
Ebru Gül Çömüz, tarým sektörüne yönelik bankacýlýk hizmetleriyle birinci sýrada olduklarýný söyledi.
DenizBank’tan çiftçilere iftar yemeði
‘Tarýmda özel bankalar
arasýnda birinciyiz’
Recep Mebet
DenizBank ‘Üretici Kart’ýn 10. yýlý etkinlikleri kapsamýnda geçtiðimiz Cuma akþamý
ENS Park Restoran’da
iftar programý düzenlendi.
Tarým sektörünün
önde gelen isimlerini
bir araya getiren programa Çorum Ziraat
Odasý Baþkaný Mehmet
Sayan, Çorum Süt Birliði Yönetim Kurulu
Üyesi Hayati Selbeþ,
DenizBank’ýn iftar programýna tarým sektörünün önde gelen isimleri katýldý.
Pancar Kooperatifi çalýþanlarý ve köy muhtarlarý katýldý.
DenizBank Çorum
Þube Müdürü Ebru Gül
Çömüz,
DenizBank
Bölge Satýþ Müdürü
Evren Gengüç, Tarým
Bankacýlýðý
Portföy
Yöneticileri
Cengiz
Taþtan, Yavuz Selim
Helvacý ve Yüksel Kanur’un da hazýr bulunduðu programda tarým
bankacýlýðý alanýnda sunulan hizmetler tanýtýldý.
Katýlýmcýlara hitaDenizBank ‘Üretici Kart’ýn 10. yýlý, düzenlenen etkinliklerle kutlanýyor.
ben bir selamlama konuþmasý yapan DenizBank Þube Müdürü Ebru Gül Çömüz, tarým
sektörünün geliþmesi
yönünde sürdürdükleri
yoðun faaliyetler ve
sunduklarý yenilikçi
ürünler ile özel bankalar arasýnda birinci sýrada olduklarýna dikkat
çekti.
Tarým sektörüne
yönelik deðerlendirmelerde bulunan Ebru Gül
Çömüz, her zaman üreticilerin yanýnda oldukÝftar programýnda DenizBank’ýn tarým bankacýlýðý alanýndaki hizmetleri tanýtýldý.
larýný ve bundan sonra
kinalarýndan, ATM'lerden, DenizBank web sayfasýnda olmaya devam edeceklerini vurguladý. Çömüz,
dan ya da sadece bir SMS atarak cep telefonlarýndan
“DenizBank, tarým sektörüne, faaliyet gösterdiði topÜretici Kart baþvurusunda bulunabiliyorlar.
luma fayda saðlama misyonu doðrultusunda büyük
önem atfediyor. Artýk geleneksel hale gelen iftar yeÖZEL ÇEKÝLÝÞ ve KAMPANYALAR
meklerimizle sektörümüzün karar vericileriyle bir
DenizBank'ýn Petrol Ofisi ile 2006'dan beri süraraya gelmekten mutluyuz, önümüzdeki yýllarda da
dürdüðü kampanya çerçevesinde üreticiler, anlaþmalý
bu geleneði devam ettireceðiz. Tarýmsal üreticilerimiPetrol Ofisi bayilerinden Üretici Kartlarý ile 5 ay vaze en iyi hizmeti verebilmek için tüm gücümüzle fadeli ve faizsiz akaryakýt alabiliyorlar. Geçtiðimiz yýl
aliyetlerimizi sürdüreceðiz” dedi.
Üretici Kart'ý kullanan müþteriler arasýnda yapýlan çeProgramla ilgili yapýlan yazýlý açýklamada ise þu
kiliþ sonucunda kazanan müþterilere Tümosan marka
bilgilere yer verildi:
traktör hediye edildi. DenizBank, Üretici Kart'ýn 10.
yýlý kapsamýnda bu sene de üreticilere 10 adet Tümo“Tarým sektörünün geliþmesi yönünde sürdürdüsan marka traktör hediye ediyor. Kampanya sonucunðü yoðun faaliyetler ve sunduðu yenilikçi ürünler ile
da Üretici Kart'ýný kullanan üreticiler arasýnda yapýlabu sektöre en büyük yatýrým yapan özel banka olan
cak MPÝ çekiliþi ile kazanan talihliler Tümosan marDenizBank, Türkiye'nin dört bir yanýnda üreticileri,
ka traktöre sahip olacaklar. Yine sektörde bir ilk olan
elindeki tüm imkânlarý kullanarak desteklemeye deDenizBank uygulamasý ile üreticilere Bað-Kur prim
vam ediyor.
ödemelerini hasatta ödeme imkâný sunuluyor. Aylýk
DenizBank, Türk tarýmýnýn modernizasyonuna
düzenli geliri olmayan üreticiler bu uygulama sayedestek vermek, tarýmsal üretimde verimliliði ve çiftsinde Bað-Kur primlerini Üretici Kartlarý aracýlýðý ile
çilerin dünya arenasýndaki rekabetçi gücünü artýrmak
otomatik olarak ödeme imkanýna sahip oluyor; kuruhedefiyle çalýþmalarýný sürdürüyor.
mun saðladýðý tüm haklardan kesintisiz olarak zamaÜRETÝCÝ KART’LA ÖDEMELER HASADA
nýnda yararlanmaya devam ediyorlar. DenizBank'ýn
Türk tarýmýnýn verimliliðini artýrmasý, sektörün
Turkcell'le yaptýðý kampanyasý ile ise üreticiler tüm
geliþmesi ve güçlenmesi için yeni ürün ve hizmetler
yýl konuþuyor, limit dahilindeki Turkcell Faturalarýný
sunan DenizBank, bu hizmetlerinden biri olan ve yalÜretici Kart ile hasatta faizsiz ödeyebiliyorlar.
nýzca çiftçiye özel tasarlanan ‘Üretici Kart’ ile uygun
Türkiye'de bir ilk olan ‘Üretici Kart’la çiftçiler
kredi koþullarýnda taksitli ve hasat vadeli ödeme gibi
mazot, gübre, yem, tarým ilacý, tohum, tarým makinaseçenekler sunuyor. DenizBank'ýn saðladýðý kullaným
larý ve diðer tarýmsal ihtiyaçlarý için anlaþmalý üye iþkolaylýklarý ve sunduðu hizmetler açýsýndan dünyada
yerlerinden alýþveriþ yaparak veya ATM'lerden nakit
bir ilk olan Üretici Kart'ýn en önemli özelliðini ise yýlçekerek kullanabilirler.
da bir kez ödemeli olmasý ve bu ödeme vadesinin taGeri ödemeler DenizBank'ýn tüm tarým kredilemamen çiftçinin hasadýna göre belirlenmesi oluþtururinde olduðu gibi ürünün hasat tarihinde yapýlabilir.
yor.
Nakit taþýma riskini ortadan kaldýran Üretici Kart, erÜreticiler; kapalý devre çalýþan ve sadece yapken ödeme imkaný sunar. Anlaþmalý iþyerlerinde
mýþ olduðu tarýmsal faaliyetler için gerekli olan gübkampanya dahilinde faizsiz tarýmsal girdi alýþveriþi
re, tarým ilacý, yem, akaryakýt, tohum, fide gibi tarýmsaðlar.
sal girdi alýmlarýný DenizBank'ýn anlaþmalý üye iþyerÜretici kart dýþýnda özel faiz oranlý Traktör Krelerinden 5 aya varan vadeye kadar olan kýsmýný faizdisi, Arazi Alým Kredisi, Sera Yapým ve Bakým Kresiz olarak kullanabiliyorlar. DenizBank'ýn benzeri
disi ve Tarýmsal Ýhtiyaç Kredisi de DenizBank'ýn çiftkampanyalarý yem, tarým ilacý, tohum, fide satýþý yaçiler için sunduðu diðer ürünler arasýnda yer alýyor.”
pan bayilerde de uygulanýyor. Üreticiler DenizBank
þubelerinden, anlaþmalý üye iþyerlerindeki POS ma-
12 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
7 TEMMUZ 2014
Kardeþlik sofrasýnda iftar
Recep Mebet
Sefa Kýrcý
Fikrettin Çýplak
Mehmet Aþýk
Hasan Çakmak yönetiminde Türk Tasavvuf Musýkisi konseri verildi.
Türkiye Diyanet Vakfý
Çorum Þubesi tarafýndan
düzenlenen ‘Ýftar Sofrasý’
programý geçtiðimiz Cuma
akþamý gerçekleþti.
Çorum Valiliði’nin
koordinesinde, Müftülük
ile Aile
ve
Sosyal
Politikalar Müdürlüðü’nün
iþbirliðiyle tertip edilen
kardeþlik iftarýna toplumun
farklý kesimlerinden 1.000
kiþi katýldý.
ENS Park
Restoran’da gerçekleþen
iftar yemeðine katýlan Vali
Sabri Baþköy, AK Parti
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, CHP Çorum Milletvekili Tufan
Köse, Garnizon Komutaný Jandarma
Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum
Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz,
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý,
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer
Arslan, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný
Mustafa Köse, bazý daire müdürleri,
ilçe ve belde belediye baþkanlarý,
akademisyenler, mahalle muhtarlarý,
sivil toplum kuruluþu temsilcileri,
sanayici ve iþadamlarý ile din
görevlileri de vatandaþlarla ayný
sofrada buluþtu.
KARDEÞLÝK
SOFRASI
Çorum’un farklý kesimleri kardeþlik sofrasýnda bir araya geldi.
Düzenlenen iftar programýnda çeþitli sunum ve konuþmalar yapýldý.
Bekir Sayýn’ýn
sunuculuðunu yaptýðý iftar
programý, Hasan Çakmak
yönetimindeki Türk
Tasavvuf Musýkisi konseri
ve Hafýz Sefa Kýrcý’nýn
Kuran-ý Kerim tilavetiyle
baþladý.
Hasan Çakmak’ýn
okuduðu Ezan-ý
Muhammedî’nin ardýndan
Diyanet Ýþleri Baþkaný
Prof. Dr. Mehmet
Görmez’in Ramazan Ayý
mesajý ve Türkiye Diyanet
Vakfý tanýtým filmi
gösterildi.
Ramazan Ayý’nýn
manevi ikliminin
yaþandýðý iftar yemeðine
katýlan davetlilere ‘Çorum
Beþlisi’ ikram edildi.
Çorum’un farklý
kesimlerini bir araya
getiren iftar yemeðinin
ardýndan duayý Karakeçili
Camii emekli Ýmam Hatibi
Fikrettin Çýplak
Hocaefendi yaptý.
AÞIK: ‘HÝÇ KÝMSE,
KÝMSESÝZ KALMASIN’
Ýftar programýna mahalle muhtarlarý ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri de katýldý.
Yapýlan duada dünyanýn dört bir yanýndaki mazlumlar da unutulmadý.
ENS Park Restoran’da düzenlenen iftara ilgi büyüktü.
Programýn açýþ
konuþmasýný yapan Ýl
Müftüsü Mehmet Aþýk,
Türkiye Diyanet Vakfý’nýn
katkýlarý ile bu yýl 4.’sü
organize edilen ‘Ýftar
Sofrasý’ programýnýn
Çorum’da bir Ramazan
geleneði haline geldiðini
söyledi.
Çorum Valiliði’nin
koordinesinde gerçekleþen
iftar
programýnda
Ramazan Ayý’nýn temasý
olan toplumsal dayanýþma
ve yardýmlaþmanýn önemine dikkat çeken Mehmet
Aþýk, “Hiç kimse, kimsesiz kalmasýn” dedi.
“Ýftar organizasyonu
ile toplumun tüm
kesimlerini ortak noktada
buluþturmayý istedik”
diyen Aþýk, davete icabet
ederek yemeðe katýlan
herkese teþekkür etti.
‘Ýftar Sofrasý’
programýnýn
düzenlenmesine katkýda
bulunan hayýrseverleri de
unutmayan Müftü Aþýk,
“Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
ve Türkiye Diyanet Vakfý
iþbirliðinde Çorum’da
örnek bir organizasyona
imza attýk. Devlet ile
milleti, zengin ile fakiri
ayný masada buluþturan
Ýftar Soframýzla
kaynaþmanýn önemini
ortaya koymak istedik.
Böylesine bir organizyona
destek veren
hayýrseverlerimize ve
programda emeði geçen
herkese teþekkür
ediyorum” dedi.
Ýftar sofrasýnda yapýlan duada eller birlik ve beraberliðin devamý dileðiyle göðe açýldý.
HAYIRSEVERLERE
TEÞEKKÜR
Çorum Müftülüðü’nün
evsahipliðinde düzenlenen ‘Ýftar
Sofrasý’ programýna katkýda bulunan
hayýrseverler unutulmadý.
ENS Park Restoran’da
gerçekleþen iftarda Çorumlu iþadamlarý
Sait Kömürcü, Eyüp Yetik, Elvan
Salbaþ, Mustafa Duduoðlu, Rýfat
Bayraktar, Abdullah Torun ve Mustafa
Koçak’a teþekkür edildi.
Programýn sunucusu Bekir Sayýn,
iftar organizasyonuna maddi katkýda
bulunan hayýrsever iþadamlarýna
teþekkür ederek bereketli kazançlar
diledi.
Fatma Baþköy, Kuran-ý Kerim tilaveti
sýrasýnda þalýný Leyla Çelik’le paylaþtý.
“Bayramlaþmada protokolü kaldýrýyoruz” diyen Vali Baþköy:
‘Çorumlu’nun beraberce
aþamayacaðý engel yok’
Recep Mebet
Çorum Valisi Sabri Baþköy, ‘Protokol
Bayramlaþmasý’ uygulamasýna son verme
kararý aldýklarýný açýkladý.
Öðretmenevi ya
da Polisevi’nde düzenlenen, bürokratlar ile
siyasileri biraraya getiren bayramlaþma yerine bundan böyle halkla
birlikte bayram sevincini yaþayacaklarýný
belirten Sabri Baþköy,
ilk uygulamanýn Ramazan Bayramý’nda
hayata geçeceði müjdesini verdi.
Eski Kültür Sitesi
yanýnda kurulan Ýftar
Çadýrý’nýn, Ramazan
Bayramý’nýn ilk günü
‘Bayram Çadýrý’ olarak
açýlacaðýný anlatan Vali Baþköy, “Protokol
üyelerinin katýlýmýyla
Çorum halkýnýn bayramýný tebrik edeceðiz”
dedi.
“Bayram namazýndan sonra herkesi
bayramlaþmaya bekliyoruz” diyen Baþköy,
Kurban Bayramý’nda
da halkla bayramlaþma
uygulamasýnýn süreceðini kaydetti.
Çorum’un farklý
kesimlerini bir araya
getiren ‘Ýftar Sofrasý’
programýnda konuþan
Baþköy, þunlarý söyledi:
“Ramazan, bereket, manevi muhabbet,
sevgi ve dayanýþma
ayýdýr. Bu tablonun
maddi olarak karþýlýðýna paha biçilemez. Bürokratlar olarak birbirimize iftar vermiyor,
halkla birlikte iftar ediyoruz. Burada protokol yok, hepimiz iç
içe, gönül gönüle ayný
sofrada
orucumuzu
açýyoruz. Önümüzdeki
bayram da birlikte olacaðýz.”
“Birlik ve beraberlikle
aþamayacaðýmýz engel
yok” dedi.
Çorum
Valiliði’nin koordinesinde,
Müftülük ile Aile ve
Sosyal Politikalar Müdürlüðü’nün iþbirliðiyle tertip edilen iftar
programýnda kürsüye
gelen Sabri Baþköy,
huzur ve kardeþlik or-
tamýnýn önemine iþaret
etti.
Düzenlenen yemeðe þehit aileleri, gaziler, koruyucu aileler,
huzurevi ve sevgi evleri sakinleri, siyasi parti
ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, mahalle muhtarlarý, kanaat
önderleri ve bürokratlardan oluþan 1.000 ki-
þinin katýldýðýný belirten Baþköy, “Çorumlu’nun bu birlik ve beraberlik
tablosuyla
aþamayacaðý güçlük
yok” diye konuþtu.
Vali Baþköy, sözlerine son verirken organizasyonda emeði
geçenleri tebrik edip
katýlýmcýlara teþekkür
etti.
Vali Baþköy, vatandaþa karþý protokol uygulamasýný kaldýrdýklarýný açýkladý.
Bürokratlarla vatandaþlar ayný sofrada iftar etti.
VALÝ’DEN BÝRLÝK ve BERABERLÝK VURGUSU
Vali Sabri Baþköy,
+Ýftardaki halkla buluþmanýn bayramlaþmada da sürdürüleceði belirtildi.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 7 TEMMUZ 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:10 RAMAZÂN: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:24 Haziran 1430 Hýzýr:63
7
2014
TEMMUZ
HATIRLATMA: Namaz vakitlerimiz; Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðýnýn 1982 ve önceki senelerdeki vakitlerine
uygundur.
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
03.12
05.09
12.52
16.48
20.23
22.09
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
94
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
GAZÝ
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
ULUKAVAK
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
VEFAT EDENLER
1- Üçköy’den gelme Kenan Sakallý.
2- Kuyumcu Köyü’nden Hanim Çaðlar.
3- Sarýþeyh Köyü’nden Gazi Yýldýrým.
4- Çeþme Ören Köyü’nden Þirin Bayrak.
5- Kýrkdilim Gözübüyük Köyü’nden Ahmet Gül.
6- Ortaköy Fýndýklý Köyü’nden Yusuf Ünal.
7- Þeyh Hamza Köyü’nden Ýlkay Alkunkaya.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Namaz kýlan
Veysel Uysal
bir kimse
[email protected] hotmail.com
namazdan önce
aldýðý abdestle
maddi kirlerden,
abdestten sonra
kýldýðý namazla ise
kalbini, gönlünü ve
ruhunu maddi
7
dünyanýn
kirlerinden ve
günahlarýndan
arýndýrarak hem bedenen hem de ruhen
tertemiz olur. Sorumluluklarýný yerine
getirdiðinden dolayýda manevi bir huzura
kavuþür.
Namaz ruhen ve manen, abdestte
bedenen temizliktir. Namazýn dýþýnda ki
þartlarýna baktýðýmýz zaman baþta hadesten
ve necasetten taharet, setri avret gelir. Yani
vücudumuzun, elbisemizin ve namaz
kýlacaðýmýz mekanýn temiz olmasý ondan
sonrada mahrem yerlerimizin uygun bir
þekilde kapatýlmýþ olmasý þartý var.
Örtünmenin ölçüsü ise vücut hatlarýný belli
etmeyecek þekilde ince ve dar olmamasýdýr.
Yoksa örtünmenin bir anlamý
kalmaz.Namaza baþlayýp rabbimizle gönül
köprüsü kurabilmenin ön þartý
bunlar.Namazýn ön hazýrlýðý olan temizlik
abdestle baþlar. Bazý kardeþlerimiz var ki
sabah evinden çýkýyor. Ýþi icabý öðlende
evine gelemiyor. Akþam iþten çýktýktan
sonra takip etmesi gereken bazý iþleri
olabiliyor veya kahve alýþkanlýðý olup geç
vakitlere kadar kahvede vakit öldürüyor.
Yaklaþýk sabahýn 8'inden akþamýn 11'ine
kadar eve gelemiyor. Haliyle ayaklarda 15
saate yakýn ayakkabýdan çýkmýyor.Bu ayak
rahatsýz olmazmý.Ama namazýný kýlan bir
kimse ise ister devlet memuru olsun isterse
özel sektörde, öyle arasýnda abdestini alarak
namazýný eda edebilir. Abdest, namaz
yaklaþýk 15 dakika sürer. Ýkindi namazýný
ise mesaiden sonra kýlar. Kendi iþinde
çalýþýyorsa istediði zaman namazýný eda
eder. Hiç kimsede karýþamaz.Namazdan
önce aldýðý abdestle el, yüz, ayak yýkandýðý
için vücudumuza temas eden sudan dolayý
vücutta ki kan dolaþýmý hýzlanarak vücut
zindelik kazanacaktýr. Ayaklar yýkandýðý
zaman vücut rahatlayacak, hem parmak
aralarýnda mantar hastalýðý oluþmayacak
hem de ayakkabýlar ve çoraplarda
havalanmýþ olacaktýr.
Namaz kýlan bir Müslüman günde 5
defa abdest alýyor. Haftada da yaklaþýk 2
defa banyo yapmalýdýr. Bir insan uzun süre
yýkanmadýðý zaman insan vücudunda ter ve
yaðlar birikerek deri zarar görür ve sürekli
kaþýntý yaparak parazitler oluþabilir. Eller
yýkanmadýðý zaman ise ellerde ki mikroplar
yenilen þeylerle aðýzdan mideye giderek
vücudun zamanla mikroplara yenik
düþmesine sebep olacak ve bir çok hastalýða
davetiye çýkaracaktýr. Ondan dolayý
dinimizde yemek yemenin adaplarýndan ve
sünnetlerinden 1. elleri yýkamak,
sonuncusuda elleri ve aðzý
yýkamaktýr.Peygamberimiz "Temizlik
imandandýr." "Temizlik imanýn yarýsýdýr."
buyurmuþtur.
Batýlý bir týp bilgini abdest üzerinde
araþtýrma yapýyor. Hadi diyor insanýn elleri
her yere temas ettiði ve açýkta olduðu için,
ayaklarý da kapalý yerde hava almadýðý için
kirlenir bunlarý anladýk, kulak arkalarý,
boyun kýsmý neden mesh edilir diye
düþünerek araþtýrdýðýný ve araþtýrmasýnýn
sonunda da
VAHYÝN IÞIÐINDA vücudumuzdan
beyne giden 2
tane büyük damar
Sað ve solda
kulaðýmýzýn
Mü’minin Miracý
namaz
arkasýndan,boyundan geçerek beyne doðru
çýktýðýný ve onlara abdestle soðuk su temas
ettiðinde de bütün vücutta ki kan
dolaþýmýnýn hýzlanarak vücudun zindelik
kazandýðýný fark ettim diyor. Hani yolculuk
yaparsýnýz yolda uykunuz gelir. Yola da
devam etmek zorunda iseniz demli çay veya
kahve içip elinizi ve yüzünüzü de
yýkarsýnýz.Öðrencelik yýllarýnda da ders
çalýþýrken uykumuz geldiðinde kalkar
yüzümüzü yýkardýk ve uykumuz daðýlýrdý.
Namaz öncelikle Allah'ýn emri olduðu
ve onun rýzasýný kazanmak için kýlýnýr.
Namazýný kýlan bir Müslüman Allah'ýn
emrini yerine getirdiðinden dolayý ruhen ve
psikolojikmen rahatladýðý gibi bedenende
rahatlar. Müslüman'lar namazlarýný spor
olsun diye kýlmazlar ama namaz ayný
zamanda düzenli bir spordur. Günlük 40
rekat namazda, namazýný kýlan bir
Müslüman 80 defa rüku, 80 defa secde
yapar.40 defa secde için eðilir ve ayaða
kalkar.Bir günlük namazýn sonunda toplam
Kafasýný 13 defa saða 13 defa da sola
çevirerek meleklere selam verir.Bununda
boyun kireçlenmesini önlemede etkili
olduðu söylenmektedir. Yýllar önce abdestin
ve namazýn hikmetlerinden ve
faydalarýndan bahsederken bir öðrencim
"Annemin bir rahatsýzlýðý vardý, burada
götürmedik doktor býrakmadýk ve bir çarede
bulamadýk. Ankara Hacettepe'de uzman bir
doktoru tavsiye ettiler. Ona götürdük, aynen
þöyle dedi. Senin ki ameliyatla, ine ile, ilaç
ile iyileþecek bir hastalýk deðil. Sen ya spor
yap veya namaz kýl dedi, annem de namaz
kýlmaya baþladý.Yaklaþýk 4 ay sonra
annemin rahatsýzlýðýndan bir þey kalmadý,
annem bu vesile ile namaza baþlamýþ
oldu.Aradan dört yýl geçti.Bir dahada
býrakmadý.Þuanda namazýna da devam
ediyor." Demiþti. Hiç þüphe yok ki Yüce
Rabbimizin her emri ilahisinde bizlerin
gördüðü veya göremediði bir takým hikmet
ve sebepler vardýr. Düþünüp araþtýrdýðýmýz
zaman bunlarýn bir çoðunu fark edebiliriz,
yeterki gören gözle bakalým.
Ýbadetler Allahýn emri olduðu için,
O'nun rýzasýný ve hoþnutluðunu kazanmak
için yapýlýr. Araþtýrdýðýmýz zaman
ibadetlerin bizlere ahirette büyük
kazanýmlar elde etmemize vesile olduðu
gibi, maddi yönden, saðlýk
açýsýndan,Saðlýklý bir fert ve toplum iliþkisi
kurularak, birlik ve beraberliðimizin
saðlanmasý, kardeþlik duygularýmýzýn
geliþtirilerek pekiþtirilmesi açýsýndan da bir
çok faydalarý olduðu muhakkaktýr.
Ýnsanlýk tarihinde hiçbir din veya sistem
dinimiz kadar kalp, gönül, beden ve manevi
temizliðe,birlik ve beraberlik ruhuna bu
denli önem vermemiþtir. Abdestle beden,
namazla kalp ve gönüller,zekatla mal,
oruçla nefis temizlenir. Rabbimizin rýzasýný
kazanma yolunda gayret gösteren
kullarýndan olmayý dileriz.
13
Hayat Devam Ederken….
3
Aðlayanlar ve sýzlayanlar…
Kahkahadan göbeði çatla- Tefekkür
Dünyamýz
yanlar..
Hayat her asýrda böyle devam ediyordu…
Günümüz de bu haller zirveye çýktý…
Sevinç ile kederin kol kola
gezdiði mekanlarýn içinde bulduk
kendimizi…
Raþit Yücel
Bu bunalýmlar ve kargaþa ve
keþmekeþler içinde bir kurtuluþ
rasityü[email protected]
çaresini aradýk.
corumhakimiyet. net
Kuþlarý rýzýksýz,
Arýlarý Yakupsuz býrakmayan Rabbimiz ,bir
kurtuluþ çaresi ihsan etti..
Çaðlarý nebisiz býrakmayan Allah ,asrýmýzý da
sahipsiz býrakmadý…
Ýþte nurlar bu feryad ve figanlarýn güçlü bir
müjdecisi oldu…
"On üçüncü asrýn minaresinin baþýnda durmuþum.
Sureten medeni, dinde layakt olanlarý camiye
davet ediyorum.
Ey mezarý müteharrik betbahtlar!
Kabir sizi bekliyor.
Gelen neslin önünde durmayýnýz.
Nesli cedid geliyor" diyordu…
Ýþte yeni nesil…
Çiðnetmedi ve çiðnetmeyecek…
Öyle kuvvetli hakikatler ile hayatýn bütün
olumsuzluklarýný yerle bir etti..
(Sürecek)
NÖBETÇÝ ECZANELER
VOLKAN
SÖNMEZ
MEYDANI NO:6 (
SAAT KULESÝ YANI
) 224 77 88
ÇORUM DEVLET
HAST. YANI - DOÐUM
EVÝ KARÞISI 221 95 92
METEOROLOJÝ
2.8948
2.8958
2.1294
2.1297
Gram
ALIÞ
90,44
SATIÞ
90.47
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6939
7 TEMMUZ 2014
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
7 TEMMUZ 2014
Suriyeli Türkmenler
yardým çaðrýsý yaptý
Suriye Türkleri Derneði Genel Sekreteri Ahmed Zevir, yardýmlarýn
azalmasý nedeniyle ramazan ayýný çok zor geçirdiklerini söyledi.
Suriye Türkleri Derneði Genel Sekreteri Ah-
med Zevir, yardýmlarýn
azalmasý nedeniyle ramazan ayýný çok zor geçirdiklerini söyledi.
Zevir, AA muhabirine yaptýðý açýklamada,
Suriye'nin birçok bölgesinde temel ihtiyaç mal-
zemesi sýkýntýsý yaþandýðýný belirtti.
Suriyelilerin güvenli bölgelere kaçýþýnýn sürdüðünü ifade eden Zevir,
ramazan ayýnýn baþlamasýyla ihtiyaçlarýn arttýðýný
dile getirdi.
Suriye Türkleri Derneði Genel Sekreteri Ahmed
Zevir, Ramazan ayýný çok zor geçirdiklerini belirtti.
Son bir haftada gönderilen 4 týr yardým malzemesini daðýttýklarýný
vurgulayan Zevir, þunlarý
kaydetti:
"Yardýmlarýn azalmasý nedeniyle ramazan
ayýný çok zor geçiriyoruz.
Gelen yardýmlarý ise doðrudan sýnýrýn diðer tarafýna gönderiyoruz. Lazkiye
kýrsalýnda yaþayan 50 bine yakýn sivil, gelecek
yardýmlarýn yolunu gözlüyor. Acilen içme suyu,
gýda, ilaç ve çadýra ihtiyacý var. Ýslam alemine ramazan ayý için yardým
çaðrýsýnda bulunuyoruz."
Zevir, Lazkiye'deki
birkaç noktaya yeni çadýr
kent kurulma çalýþmalarýna baþlandýðýný sözlerine
ekledi.
Haber7
Oy verme saatleri belirlendi
Cumhurbaþkaný seçiminde oy verme saatleri belli oldu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaþkaný seçiminde oy verme günü olan 10 Aðustos Pazar günü, seçimin
ikinci oylamaya kalmasý
durumunda ise 24 Aðustos Pazar günü, tüm
yurtta oy verme baþlangýç ve bitiþ saatlerini
08.00 ile 17.00 olarak
belirledi.
Resmi Gazete'de
yer alan YSK kararýnda,
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkýnda Kanun'un 89. maddesine
göre ' Oy verme günü,
saat 08.00'den 17.00'ye
kadar geçecek zamanýn,oy verme süresi olarak belirlendiði, ancak
saat 17.00'ye geldiði halde, sandýk baþýnda oylarýný vermek üzere bekleyen seçmenlerin, baþkan
tarafýndan sayýldýktan
sonra sýrayla oylarýný
kullanacaklarý belirtildi.
Oy verme süresinin
baþlayýþ ve bitiþ saatlerini, sürenin korunmasý
kaydýyla, mevsim ve
bölge özellikleriyle ulaþým durumlarýna göre,
bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden
en az bir hafta önce ilan
edilmek
koþuluyla,
YSK'nýn tespit edeceði
hatýrlatýldý.
Bu hükümler çerçevesinde, cumhurbaþkaný
seçiminde oy verme
günleri itibariyle bütün
yurtta illere göre güneþin
doðuþ ve batýþ saatlerindeki farklýlýklar ýþýðýnda,
oy verme süresinin baþlangýç ve bitiþ saatleriyle
ilgili kararda, " Cumhurbaþkaný seçimindeoy
verme günü olan 10
Aðustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalmasý durumunda ise 24 Aðustos 2014
Pazar günü, tüm yurtta
oy verme baþlangýç ve
bitiþ saatlerinin 08.00-
17.00 olarak belirlenmesine karar verildi" bilgisi
yer aldý.
OY PUSULALARININ ÞEKLÝ
Bu arada YSK,
cumhurbaþkaný seçiminde kullanýlacak, Yüksek
Seçim Kurulunca özel
surette imal ettirilmiþ ve
"Türkiye Cumhuriyeti
Yüksek Seçim Kurulu"
filigraný bulunan birleþik
oy pusulalarýnda, cumhurbaþkaný adayýna ait
bilgilerin yer alacaðý alanýn geniþliðinin 5,5 santimetre olacak þekilde ve
aday sütunlarý arasýnda
0,75 santimetre ve iki
çizgi ile belirlenmiþ bir
man Milletvekili Ahmet
Aydýn, Kahramanmaraþ
Milletvekili Mahir Ünal,
Ýstanbul
Milletvekili
Mihrimah Belma Satýr
ve 306 milletvekilinin
Ýstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoðan'ýn
cumhurbaþkaný adaylýðý
hakkýndaki baþvurularý
ve eklerinin de YSK'ya
sunulduðu kaydedildi.
Kararda, yine 1
Temmuz tarihli yazýyla
da Iðdýr Milletvekili Pervin Buldan, Bingöl Milletvekili Ýdris Baluken
ve 28 milletvekilinin
Hakkari Milletvekili Selahattin
Demirtaþ'ýn
cumhurbaþkaný adaylýðý
santimetre ve iki çizgi ile
belirlenmiþ bir aralýk býrakýlarak bastýrýlmasýna,'' þeklinde olan maddenin adaylarýn isimlerinin yerleþtirilmesinde sýkýntý yaþanmamasý gerektiði dikkate alýnarak,
þu þekilde deðiþtirildiði
bildirildi:
" Cumhurbaþkaný
seçiminde kullanýlacak
birleþikoy pusulasýnýn,
Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiþ ve 'Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim
Kurulu' filigraný bulunan
birleþik oy pusulalarýnda, cumhurbaþkaný adayýna ait bilgilerin yer
Cumhurbaþkaný seçiminde oy verme saatleri belli oldu.
aralýk býrakýlarak bastýrýlmasýna karar verdi.
Resmi Gazete'de
yer alan YSK kararýna
göre, TBMM Kanunlar
ve Kararlar Baþkanlýðý'nýn; 30 Haziran tarihli
yazýsý ile Ýstanbul Milletvekili Kemal Kýlýçdaroðlu ve 110 milletvekili
ile Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ve 51
milletvekilinin Prof. Dr.
Ekmeleddin Mehmet Ýhsanoðlu'nun cumhurbaþkaný adaylýðý hakkýndaki
baþvurularý ve ekleri,
YSK'ya sunuldu.
TBMM Kanunlar
ve Kararlar Baþkanlýðý'nýn; 1 Temmuz tarihli
yazýsýyla Giresun Milletvekili Nurettin Canikli,
Kayseri
Milletvekili
Mustafa Elitaþ, Adýya-
hakkýndaki baþvurusu ve
eklerinin YSK'ya sunulduðu yer aldý.
3 ADAY YARIÞACAK
Cumhurbaþkaný
adaylýðý için baþvuru süresinin sona erdiði 3
Temmuz Perþembe günü
saat 17.00 itibariyle 3 ismin dýþýnda baþkaca baþvuru bulunmadýðý bildirilen kararda, seçim takvimi gereðince, cumhurbaþkaný seçiminde kullanýlacak birleþik oy pusulalarýnýn basýmýna 15
Temmuz'da baþlanacaðý
kaydedildi.
Daha önce yayýmlanan kararda, ''Cumhurbaþkaný adayýna ait bilgilerin yer alacaðý alanýn
geniþliðinin 4 santimetre
olacak þekilde ve aday
sütunlarý arasýnda 0,75
alacaðý alanýn geniþliði
5,5 santimetre olacak þekilde ve aday sütunlarý
arasýnda 0,75 santimetre
ve iki çizgi ile belirlenmiþ bir aralýk býrakýlarak
bastýrýlmasýna."
Karar örneði, Dýþiþleri Bakanlýðýna, tüm il
ve ilçe seçim kurulu baþkanlýklarýna kurum içi
elektronik posta olarak
iletilmesi ve kurulun
www.ysk.gov.tr internet
sitesinde yayýmlanmasý
için Seçmen Kütüðü Genel Müdürlüðüne, Ýdari
ve Mali Ýþler Dairesi
Baþkanlýðýna, Yurt Dýþý
Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýna, seçime katýlma yeterliliðine sahip siyasi parti genel baþkanlýklarýna, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüðüne gönderilecek.
Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum Öðrenim Birimi
Veteriner Ýþleri Müdürlüðü Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
Öðrenciler sokak
hayvanlarýyla buluþtu
Enise Aðbal
Türkiye Eðitim Gönüllüleri
Vakfý
(TEGV)
Çorum Öðrenim
Birimi yaz etkinlikleri kapsamýnda her hafta düzenlediði gezi serüvenine bu hafta
da Veteriner Ýþleri
Müdürlüðü Rehabilitasyon Merkezi’ni ekledi.
Geziyle birlikte sokak hayvanlarýnýn barýnmasý ve bakýmý
hakkýnda
bilgi
edinen çocuklar
merak ettikleri sorulara da Veteriner
hekim Selim Özçilingir sayesinde
cevap buldular.
Veteriner Ýþleri Müdürlüðü
Rehabilitasyon
Merkezi’ni gezdikten sonra ayrýlan çocuklar Adil
Candemir Parký’nda gönüllerince eðlendiler.
Kendilerine
gösterdikleri ilgi
ve alâka için Veteriner Ýþleri Müdürlüðü Rehabilitasyon Merkezi
görevlilerine ve
Adil Candemir
Parký çalýþanlarýna teþekkür eden
TEGV
Çorum
Öðrenim Birimi
Sorumlusu Serpil
Çetin, Birim olarak yaz etkinliklerinin devam edeceðini ifade edip,
tüm
çocuklarý
TEGV
Çorum
Öðrenim
Birimi’ne davet etti.
Çocuklar sokak hayvanlarý ile buluþtu.
Çocuklar daha gönüllerince eðlendiler.
Veteriner hekim Selim Özçilingir, sorulara cevap verdi.
ÇESDER’den rehberlik hizmeti
Enise Aðbal
Çorum Eðitim Sevenler
Derneði (ÇESDER) 7-17 Temmuz tarihleri arasýnda üniversite
tercih iþlemlerinde öðrencilere
rehberlik yapacak.
ÇESDER Baþkaný Erdem
Hýzarbaþ, öðrencilerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadýk-
larýný ve nasýl tercih yapacaklarý
ve nereleri yazacaklarý hususunda endiþe ettiklerini düþünerek
ÇESDER olarak üniversite tercihi yapacak öðrencilere puanlarýna göre en iyi okullara yerleþmelerini saðlamak amacýyla her yýl
olduðu gibi bu yýl da rehberlik
yapacaklarýný söyledi.
Hýzarbaþ, “Rehberlik hizmetinden hiçbir ücret alýnmayacaktýr. Tercih hususunda sorularý
olan, emin adým atmak isteyen
tüm öðrencilerimiz ve velilerimiz rehberlik hizmetimizden
faydalanabilir. Yanlýþ tercihler
hayatýnýzýn geri kalanýný etkilemesin.” dedi.
TEGV Çorum Öðrenim Birimi’nin yaz etkinlikleri devam edecek.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 7 TEMMUZ 2014
Dershane ibaresi
tarihe karýþtý
Yürürlüðe giren yeni yönetmelikle birlikte
dershane ibaresi tarihe
karýþtý onun yerine ise
temel lise ibaresi geldi.
Dershanelerin özel
okula dönüþümü programý kapsamýnda açýlan
ortaokullar ile temel liselerin her sýnýf düzeyinde kayýtlý öðrenci sayýsý
toplam kontenjanýn yüzde 30'unu geçemeyecek.
Okuldaki toplam öðrenci sayýsý da kurum kontenjanýndan fazla olamayacak.
Milli Eðitim Bakanlýðý Özel Öðretim
Kurumlarý Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýný Dair Yönetmelik
Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi.
Yönetmelikle, özel
öðretim kurumlarýnýn tanýmý içerisinden "ders-
hane" ibaresi çýkarýldý,
dönüþümü gerçekleþecek okullarýnýn ismi olarak belirlenen temel lise
ibaresi ise eklendi.
Yönetmelikte, temel lise "Dönüþüm
programýna alýnan kurumlarýn kurucularý tarafýndan açýlan ve faaliyetleri 2018-2019 eðitim
öðretim yýlýnýn sonuna
kadar devam eden ortaöðretim özel okullar"
olarak tanýmlandý.
Yönetmeliðe göre,
gerçek ve tüzel kiþiler
tarafýndan yetkili makamlardan kurum açma
izni alýnmadan veya her
ne ad altýnda olursa olsun eðitim ve öðretim
sunmak amacýyla yürütülen faaliyetlerin izinsiz
yapýldýðý tespit edildiðinde, bu yerler valiliklerce kapatýlacak.
2019'A KADAR
ÝZÝN
Dönüþüm programýna alýnan ve mevcut
binalarýnda veya farklý
binalarda 2018-2019
eðitim öðretim yýlý bitimine kadar faaliyetlerini
sürdürecek okullarýn, 1
Eylül 2015'e kadar kurum açma izni ile iþ yeri
açma ve çalýþma ruhsatýný almýþ olmalarý gerekecek.
Dönüþüm programýna alýnan kurumlardan okul için düzenlenen kurum açma izni ile
iþyeri açma ve çalýþma
ruhsatýný aldýðý tarih itibari ile mevcut kurumlarýnýn kurum açma izni
ile iþyeri açma ve çalýþma ruhsatlarý iptal edilecek.
ÞARTLARI KARÞILAMAYAN KAPA-
Yürürlüðe giren yeni yönetmelikle birlikte dershane
ibaresi tarihe karýþtý onun yerine ise temel lise ibaresi geldi.
NACAK
Dönüþüm sürecinin
bitiminde dönüþme talebinde bulunduklarý örgün eðitim kurumunun
haiz olmasý gereken
þartlarý karþýlayamayan
kurumlarýn kurum açma
izni ile iþ yeri açma ve
çalýþma ruhsatý iptal edilerek faaliyetlerine son
verilecek.
Dönüþüm programýna alýnan ve mevcut
binalarýnda veya farklý
binalarda 2018-2019 öðretim yýlý bitimine kadar
faaliyetlerini sürdüren
okullar dýþýndaki tüm
okullarda normal öðretim yapýlacak.
Kurslarda ortaöðretime veya yükseköðretime giriþ sýnavlarýna hazýrlýk niteliðinde eðitim
verilemeyecek.
Okullar, haftalýk
ders çizelgesinde belirtilen saatler dýþýnda veya
cumartesi günleri kendi
öðrencileri için valilik
izni ile derslere takviye
kursu açabilecek. Ancak, okullar 2014-2015
öðretim yýlýnda pazar
günleri de kendi öðrencileri için valilik izniyle
derslere takviye kurslarý
açabilecek.
Öðrenci etüt eðitim
merkezlerinde, öðrencilerin geliþim düzeyleri,
ilgileri dikkate alýnarak
haftalýk eðitimlerinin en
az yüzde 50'si sosyal,
kültürel, sanatsal veya
sportif alanlarda verilecek.(AA)
Resepsiyona iþadamý Murat Koçak'ta katýldý.
Murat Koçak resepsiyona katýldý
Hurþit Bozkurt
ABD'nin, 238 yýl
önce Birleþik Krallýk'tan
baðýmsýzlýðýný ilan ettiði
‘Amerikan Baðýmsýzlýk
Günü’ vesilesiyle Ýstanbul
Baþkonsolosluðu'nda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona
iþadamý Murat Koçak'ta
katýldý.
ABD Ýstanbul Baþkonsolosu Charles F.
Hunter'ýn ev sahipliðinde düzenlenen resepsiyona Büyükelçisi Francis Ricciardone, Ýstanbul
Valisi Hüseyin Avni
Mutlu ve Büyükþehir
Belediye Baþkaný Kadir
Topbaþ, iþ dünyasý ve sivil toplum örgütleri,
medya dünyasýnýn ünlü
isimleri, politikacýlar ve
sanat dünyasýndan isimler katýldý.
Askeri tören ve iki
ülke marþlarýnýn okunmasý ile baþlayan kutlama etkinliklerinde Büyükelçi Ricciardone,
Türkiye'deki görev süresinin dolmasý nedeniyle
veda niteliði taþýyan bir
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
Murat Koçak, ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardone ile görüþtü.
yeniden bu ülkeye dönne, Istanbul Baþkonsolomek istediðini vurguladý.
su Chuck Hunter, Ticari
Müsteþarý Manoj Desia
Ýstanbul'u ve buraile sohbet etti. Türkiye daki dostlarýný çok özleABD iliþkilerinin Nato
yeceðini de belirten Ricbaþta olmak üzere askeciardone, herkesi Ameriri, siyasi, ticari ve jeopoka'ya beklediðini söylelitik iliþkiler olarak çok
di.
önemliolduðunu belirten
Amerika
nýn
Murat Koçak, Türki238.yýl Baðýmsýzlýk Milye’nin bulunduðu coðrali Günü resepsiyonuna
fi konumun dünya barýþý
katýlan iþadamý Murat
için köprü olduðunu
Koçak, ABD Ankara
kaydetti.
Büyükelçisi Ricciardo-
konuþma yaptý. Kariyeri
boyunca birçok ülkede
bulunduðunu ve Ýstanbul'un dünyanýn en harikulade þehirlerinden biri
olduðunu
belirterek,
Türk insanýnýn dostluðu
ve misafirperverliði sayesinde Ýstanbul'un kalplerinde taht kurduðunu
kaydetti. Ricciardone,
sadece kendisi ve ailesinin deðil üç yýldýr görev
yaptýðý Türkiye'den ayrýlan tüm Amerikalýlarýn
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
KATKILARIYLA
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
15
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de
deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde
çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
16 PAZARTESÝ 7 TEMMUZ 2014
Bakan ‘af yok’ dedi
Maliye Bakaný Meehmet Þimþek,
BAÐ-KUR ve SGK’nýn alacaklarýyla ilgili düzenlemeye iliþkin, “Bu bir yapýlandýrma. Af olmayacak” dedi.
Bakan Þimþek, beraberinde, Vali Azmi Çelik, AK Parti Batman Milletvekili
Ziver Özdemir ve çok sayýda partili ile
Turgut Özal Bulvarý üzerindeki esnafý ziyaret etti.
Daha sonra bir çay ocaðýnda vatandaþlarla bir araya gelen Bakan Þimþek’e
BAÐ-KUR, SGK alacaklarý, kurumlar ve
damga vergilerine iliþkin düzenleme soruldu.
Bakan Þimþek, meclis komisyonunda olan düzenlemeye son þeklin TBMM
Genel Kurulu'nda verileceðini söyledi.
Düzenlemeyle ilgili “Bu bir yapýlandýrma. Af olmayacak” diyen Þimþek, þöyle konuþtu:
“Gecikme faizi yerine enflasyon farkýný alacaðýz. Çünkü vergi dediðiniz zaman 77 milyonun hakký var. Vergiler olmadan burada ne saðlýk, ne eðitim hizmeti, ne de yol olur. Vergilerde tabi ki zaman
içerisinde anapara eriyor. Türkiye’de düþükte olsa bir miktar enflasyon var. O zaman faiz yerine enflasyon ile anaparayý
güncelleyerek günümüze getiriyoruz.”
Bir vatandaþýn Damga Vergisi ile ilgili sorusunu yanýtlayan Bakan Þimþek,
OECD ülkeleri arasýnda Türkiye’nin kurumlar vergisinde en düþük ülkeler arasýnda yer aldýðýný belirterek, “Bir þirket 2002
yýlýnda 100 lira kar etseydi ve o karý daðýtmasaydý yüzde 33 kurumlar vergisi ödüyordu. Bir de o karý daðýtsa toplamda yüzde 65 vergi vardý. Þimdi biz o yüzde 33’ü
yüzde 20’ye indirdik. Stopajý da indirdik”
ifadelerini kullandý.
"VERGÝ ORANLARI DÜÞÜRÜLDÜ"
Bakan Þimþek, Meclis'te vergi reformu ile ilgili düzenleme olduðunu ifade
ederek, açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Biz Gelir Vergisini de düþürdük. Eskiden yüksek maaþ alanlar ile düþük maaþ
alanlar, yüzde 22 ile yüzde 49,5 arasýnda
vergi ödüyordu. Biz bunu yüzde 15-35
aralýðýna çektik. Yani Kurumlar ve Gelir
Vergisi düþürüldü. Eðitimde, saðlýkta, gi-
www.corumhakimiyet.net
Mahir ODABAÞI
yimde ki temel ihtiyaçlarýn KDV’sini
yüzde 18’den yüzde 8’e düþürdük. Herkes
zannediyor ki vergiler sürekli yükseliyor.
Tüketim üzerinden, yani otomotiv, sigara,
alkollü içkiler gibi bu noktalarda vergi
oranlarý artýrýldý. Bunun dýþýndaki alanlarda vergi oranlarý artmadý. Tam aksine biz
vergi oranlarýný düþürdük. Özü itibariyle
Türkiye’de, devletin, belediyelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun topladýðý vergi, prim ve harcý toplayýn hepsinin milli
gelire oraný yüzde 27-28 civarýndadýr.
OECD ülkeleri ile karþýlaþtýrdýðýnýz zaman en düþük ülkeler arasýndayýz þimdi.
Bizim Damga Vergisine iliþkin oturup bir
reform yapmamýz lazým. Þu anda meclisteki gelir vergisi reformu düzenlemesi
var. Bu kabul edilse, bu kez de oturup
Damga Vergisi üzerine, Vergi Usul Kanunu gibi alanlara da bakarýz. O alanlarla ilgili de çalýþma yaparýz inþallah.”
Öte yandan yaklaþýk bir kilometrelik
güzergahtaki esnaflarý tek tek gezen Bakan Þimþek, Cumhurbaþkaný Adayý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’a destek istedi.(AA)
MEB, tercihlere esas kontenjan yayýmladý
Milli Eðitim
Bakanlýðý, Ortaöðretim
Kurumlarýna Geçiþ
Uygulamasý
çercevesinde tercihlere
esas kontenjan
tablolarýný yayýmladý.
Ýl ve ilçe bazýnda,
fen ve sosyal bilimler,
Anadolu, çok programlý
Anadolu, mesleki ve
teknik Anadolu ve
Anadolu imam hatip
liseleri ile özel okullarýn
kontenjanlarý, yüzdelik
dilimleri ile pansiyon
bilgilerini içeren,
tercihlere esas
kontenjan tablolarý
Bakanlýk tarafýndan e-
okul üzerinden
yayýmlandý.
E-okul sayfasýnda
yer alan açýklamada,
Parasýz Yatýlýlýk ve
Bursluluk Sýnavýna
(PYBS) iliþkin
açýklamaya da yer
verildi. Buna göre,
Yerleþtirme Esas
Puanýna (YEP) ile
öðrenci alan pansiyonlu
okullarý kazanarak
kayýtlarýný yaptýran ve
parasýz yatýlý olarak
öðrenim görmek
isteyen öðrencilerden
parasýz yatýlý okuma
þartlarýný taþýyanlara,
cinsiyetine uygun
pansiyon bulunmasý
halinde, yatýlýlýk
kontenjaný çerçevesinde
ilköðretim ve
ortaöðretim
kurumlarýnda ilgili
yönetmelik hükümleri
gereðince YEP’e göre
yapýlacak sýralama ve
yerleþtirme ile parasýz
yatýlý olarak öðrenim
görme hakký
saðlanacak.
Bu öðrencilerde
ayrýca PYBS’yi
kazanma þartý
aranmayacak.
Pansiyonlarda paralý
yatýlý kalmak isteyen
öðrenciler ise
kontenjanlar ölçüsünde
paralý yatýlý kalabilecek.
2014-2015 eðitim
öðretim yýlýndan
itibaren bütün
ortaöðretim
kurumlarýna YEP ile
öðrenci yerleþtirileceðinden PYBS’ye
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
Milli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný
BABA
SÖZLER 3
* Ey oðul;
Rotasyonlara en çok kim
sevinir bilir misin? Elbette
nakliyeciler.
* Ey oðul;
Her doðru söyleyenin bir
yalaný vardýr. Sen yalaný
olmayanlardan ol.
* Ey oðul;
Herkes parayý sever. Sende
sev ama önce asýl iþini sev.
Deðerin artar.
* Ey oðul;
Babanýn baba sözlerini sakýn
yabana atma. Bakarsýn bir gün
iþine yarar.
* Ey oðul;
Gün olur çiçeklere bürünür
insan, belki de boþ kalýr
hormonlularý çekip alsan.
baþvuran öðrencilerin
tercihleri bursluluk
talebi olarak
deðerlendirilecek.
Örgün resmi
ortaöðretim
kurumlarýna kayýt
yaptýran öðrencilerden
öðrenimlerine parasýz
yatýlý olarak devam
etmek isteyenler
pansiyonlu okullarda
doðrudan okul
müdürlüðüne,
pansiyonu bulunmayan
okullarda ise il/ilçe
yatýlýlýk ve bursluluk
komisyonlarýna
belgeleriyle 15 Eylül
saat 17.00’ye kadar
müracaat edecek.
PYBS sonucu burslu
okumaya hak kazanan
öðrenciler de kayýt
yaptýrdýklarý okul
müdürlüðüne
belgeleriyle 30 Eylül
saat 17.00’ye kadar
baþvuracak.(AA)
* Ey oðul;
vicdanýný memnun etmeye çalýþ.
Onu memnun edebilirsen zamanla
herkes memnun olur.
* Ey oðul;
Randevu isteyene randevu
ver. Þayet veremiyorsan býraktýðý
telefona geri dönüver. Hem
randevu vermeyip hem de
dönmezsen 'o halde telefonumu
niye istediniz?' diye gönül koyar.
* Ey oðul;
Ne kadar kötü olursa olsun
sakýn ola akrabalarýný ihmal etme.
Unutma düþerken ilk tutmaya
çalýþacak olan onlarýn içinden
çýkacaktýr.
* Ey oðul;
Çocuklarýný yetiþtirirken hata
yapan ebeveynlere, yetiþtirmeleri
için torunlarý teslim ediniz. Çünkü
ayný hatayý tekrar yapmaz.
* Ey oðul;
Uyanýk sekreter dýþarýda çay
ikramý yapýp, içeride müdürünün
vaktini çaldýrmaz.
* Ey oðul;
Önceden bir selam yetiyordu,
þimdi selam itibar görmüyor
yanýna birde kelam isteniyor
* Ey oðul;
Önceden pideleri bebeler
yaptýrýr babalar yerdi. Þimdi
babalar yaptýrýyor lakin birde
bebeler sofraya zor geliyor.
* Ey oðul;
Arkadaþlarýný çocuklarýn gibi
(beklentisiz) seversen dostluklar
baki kalýr. Yoksa ilk menfaat
çatýþmasýnda son bulur.
* Ey oðul;
Herkesi memnun etmeye
çalýþma. Çünkü edemezsin ama
Emekli olmadan genç
memurlarýn gönlünde taht kur.
Sonra daireye geldiðinde hoþ
geldin deyip, çay ikram edecek
birilerini bulamazsýn.
* Ey oðul;
Hak etmeden aldýðýn takdirin
adý olur, yalnýz hak ederek alýrsan
hem adý - hem de tadý olur. Onun
için önce hak etmeye çalýþ.
* Ey oðul;
En acý durum dünkü dostlarýn
menfaat çakýþtýðýnda küsmeleridir.
Gerçek dostlarýný ona göre seç.
*
ÖÐRETMENÝME VEFA-2:
Osmancýk ve Çorum ÝHL
öðretmenlerinden merhum Ýsa
TUNCER hocamýzý rahmetle yâd
ediyoruz… Ruhu þad ola…
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
MAHMUT TUNABOYLU 2014/7. ÖYKÜ YARIÞMASI
KONU: 'EN GÜZEL ÖYKÜ'
AMAÇ: Genç yaþta kaybettiðimiz merhum Gazeteci- Yazar Mahmut Tunaboylu adýna düzenlenen yarýþ-
mayla Ýlimizde yazýlý edebiyatýn geliþmesine katký saðlamak, estetik yönü olan öykülerin üretimine destek vermek, böylece, ilimizde kültür ve sanatýn kalýcý eserlerle zenginleþmesine hizmet etmek, ayrýca genç yeteneklerin
gün yüzüne çýkmasýný saðlamak.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
KATKILARIYLA
YARIÞMA ÞARTLARI:
1. Yarýþmaya jüri üyeleri, jüri üyelerinin birinci derece
yakýnlarý ve daha önce yarýþmaya katýlýp derece alanlar
dýþýnda herkes katýlabilir.
2. Yarýþmaya katýlan eserler telif olacaktýr.
3. Konu serbesttir.
4. Yarýþmaya katýlan eserler daktilo ya da bilgisayarda
A4 kaðýdýna yazýlmýþ olacaktýr. Yazý büyüklüðü 12 puntodan küçük olmayacaktýr. Ayrýca, eserler CD'ye alýnmýþ haliyle de teslim edilecektir.
5. Eserler en fazla beþ sayfa olabilir.
6. Bir yarýþmacý en fazla üç eseriyle katýlabilir.
7. Eserler 8'er nüsha olarak teslim edilecektir.
8. Yarýþmaya katýlan eserlerde milletimizin sosyo-kültürel yapýsý dikkate alýnarak, ortak deðerleri incitici yorumlara yer verilmeyecektir. Toplumsal barýþ ve hoþgörüye saygý esas alýnacaktýr.
9. Eserlerin arka sað alt köþesine rumuz yazýlacaktýr.
10. Yarýþmaya katýlan eserler daha önce herhangi bir
yarýþmada derece almamýþ olmalýdýr.
11. Yayýmlanmýþ bir kitapta yer almamalýdýr.
12. Bir yarýþmacýnýn birden fazla ödül almasý halinde
büyük ödülü geçerli olacaktýr.
13. Katýlým formu eksiksiz bir þekilde doldurularak ayrý bir zarf içine vesikalýk bir fotoðraf ile birlikte konula-
Koordinatör: Gülesin Aðbal DEMÝRER
ADRES: Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný No:109 Kat:4 - ÇORUM
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým : 01.08.2014
Sonuç Deðerlendirmesi : 16.09.2014
(Ödül töreni tarihi daha sonra duyurulacak)
Bilgi ve baþvuru için:
(0 364) 224 24 00 Dahili: 117
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Mahmut Tunaboylu 2014/ 7. Öykü Yarýþmasý
cak ve zarfýn üzerine sadece rumuz yazýlacaktýr.
14. Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin
ismiyle gazetelerde yayýnlanabilecektir. Eserler kitaplaþtýrýldýðýnda telif hakký ödenmez.
15. Eserler iade edilmeyecektir.
16. Ödül törenine yarýþmacýnýn katýlýmý þarttýr. Vekâlet
ya da posta yoluyla ödül teslimi yapýlamayacaktýr.
17. Yarýþmaya posta ya da elden müracaat edilebilir.
Baþvuru adresine ulaþmayan postalardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu deðildir.
JÜRÝ:
Yrd..Doç.Dr Elif Ayan NÝZAM
Yrd.Doç.Dr. Hiclal DEMÝR
Turhan CANDAN
Þahin ERTÜRK
Kenan YAÞAR
Hasan Hüseyin HASTAOÐLU
Halit YILDIRIM
ÖDÜLLER
1- 2.000 TL
2- 1.500 TL
3- 1.000 TL
MANSÝYONLAR
1- 500 TL
2- 500 TL
3- 500 TL
KATILIM FORMU:
YARIÞMACININ
Adý :
Soyadý :
Adres :
Tel :
Gsm :
Gönderilen eserin rumuzu, adý:
1…………..
……...........
2………….
…….........
3………….
…….........
Þartlarý kabul ediyorum.
Ad, Soyad ve Ýmza:
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 7 TEMMUZ 2014
Ýftarda art arda sigara
kalp krizini tetikliyor
Ramazan ayýnda görülen kalp krizlerinin nedeni iftardan sonra art arda içilen
sigaradan kaynaklandýðý belirtildi.
Prof.Dr. Seyfeli, özellikle sigara sonrasý ani tansiyon yüksekliði, koroner
spazm ve pýhtýlaþmayý arttýrarak kalp krizlerini tetiklediðine dikkat çekti.
Acýbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmaný Prof.Dr.Ergün Seyfeli, Ramazan ayýnýn yaz
mevsimine denk gelmesiyle artan sýcaklýk, uzun
süren açlýk, iftar sonrasý art arda sigara ve kahve içmek, hýzlý yemek yemek ve sahura kalkmamanýn
saðlýklý kiþileri bile olumsuz etkileyecek hatalar olduðuna deðindi. Prof.Dr. Seyfeli þunlarý söyledi:
”Ramazan ayýnda görülen kalp
krizlerinin nedeni daha çok iftar veya
sahurda yenilen aðýr yemeklerden kaynaklanmaktadýr. Bu nedenle iftar ve
sahurda aðýr yemek yenmemeli ve yemek sonrasý sigara tiryakilerinin aþýrý
sigara içmemeleri önerilmektedir.
Özellikle sigara sonrasý ani tansiyon
yüksekliði, koroner spazm ve pýhtýlaþmayý arttýrarak kalp krizlerini tetikleyebilir. Oruç tutacak kalp
hastalarý yaz aylarýna gelen ramazan ayýnda gün
ýþýðýnda fazla kalmamaya dikkat etmelidir. Sýcaðýn
en yoðun olduðu öðle vakitlerini kapalý ve klimalý
ortamlarda, mümkünse en az hareketle geçirmeye
özen göstermeliler.''(DHA)
17
DEDEAÐAÇ VE BELPINAR EROZYON KONTROLÜ UYGULAMA PROJESÝ
ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ- ÇORUM
DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN
Dedeaðaç ve Belpýnar Erozyon Kontrolü Uygulama Projesi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/74436
1-idarenin
a)Adresi
: ÇEPNl MAH ÝNÖNÜ CAD.NO:72 MERKEZ ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b)Telefon ve faks numarasý : 3642277901 - 3642277904
c)Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) ihale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-ihale konusu hizmetin
a)Niteliði, türü ve miktarý : Hizmetin Miktarý ve Türü ekte yer almaktadýr.
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden
ulaþýlabilir.
b)Yapýlacaðý yer
: Çorum Orman iþletme Müdürlüðü Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrol sahalarý
c)Süresi
: Ýþe baþlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür
3- ihalenin
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
7 TEMMUZ
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
34 BU 3509 plakalý 2006
model Setra marka beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
250.000
Yer: Çorum Adilyesi
Mezat Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum Mecitözü ilçesi
Ýbek Köyü Þehit
Jandarma Er Osman
Aydoðdu Ýlkokulu onarým
inþaatý iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
(Mimar Sinan Mah.)
Saat: 10.00
***
Çorum Özel Ýdaresi
Destek Hizmetleri
Müdürlüðü
36 ay süreyle 2014 model
4+1 yolcu taþýma
kapasiteli 12 adet araç
kiralama ve 10 adet
sürücü çalýþtýrýlmasý
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Özel Ýdaresi
Destek Hizmetleri
Müdürlüðü Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
8 TEMMUZ
Çorum Þeker Fabrikasý
Müdürlüðü
2014 - 2015 dönemi ofis
temizliði odacýlýk ve çay
ocaðý iþletmeciliði hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Þeker
Fabrikasý Toplantý Salonu
Saat: 14.00
***
9 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Yunus Emre Parký
aydýnlatma yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5
Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
10 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Sünnet Þöleni hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5
Ýhale Odasý
Saat: 10.00
***
11 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Camii dýþ cephe kaplama
tezyinat elektrik ve
makine tesisatý yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 15.00
***
14 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Oyun grubu alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
15 TEMMUZ
Park yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
18 TEMMUZ
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
19 DA 550 plakalý, 2011
model Volkswagen marka
Transporter 2.0 TDI tipli,
siyah renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
45.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Karakeçili Mah., Ahçýlar
Mevkii, 143 ada no, 18
parsel no, 40 cilt no, 3873
sayfa no, 13 nolu
baðýmsýz bölümde
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
110.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 218 ada no,
34 parsel no, Yavruturna
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 892 ada no,
349 parsel no, Gülabibey
Mahalle/Mevkii, 17
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
22 TEMMUZ
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
19 H 441 plakalý 2008
model New Holland
marka mavi renkli
traktörün satýþý iþi.
Muhammen bedel:
30.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
23 TEMMUZ
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Çalyayla
köyünde muhtelif yer ve
deðerlerde bulunan tarla,
bahçe vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
24 TEMMUZ
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mahallesi
Boþcakavak mevkii, 175
ada, 392 parsel, 4 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
73.500
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
1 AÐUSTOS
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
06 DP 8070 plakalý 2012
model Ford marka Transit
330S tek kabin 125 tipli
açýk kasa kamyonetin
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
30.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
19 AÐUSTOS
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe
Bahçelievler
Mahalesi’nde bulunan 2
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.30
***
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada
106, parsel 24’de kayýtlý
tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Fatih Caddesi Adalet
Sarayý Giriþ Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
a)Yapýlacaðý yer
: Çepni Mah.Ýnönü Cad. No:72 Çorum Orman iþletme Müdürlüðü
b)Tarihi ve saati
: 14.07.2014 -14:30
4. ihaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.3. ihale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
ihale konusu iþ; 29.06.2006 tarihli ve 5531 sayýlý "Orman Mühendisliði, Orman Endüstri Mühendisliði ve Aðaç
iþleri Endüstri Mühendisliði Hakkýnda Kanun"un 4 üncü maddesi 1 inci fýkrasý (a) bendi kapsamýna giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin faaliyet konularýndan olmasý, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nun 48 inci maddesi ve Kamu ihale Genel Tebliði'nin 64 üncü maddesi uyarýnca danýþmanlýk hizmeti niteliðinde olmasý nedeniyle; bu iþin 5531 sayýlý Kanunun 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasýnca yetkilendirilen, danýþmanlýk hizmet sunucularý orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlý meslek mensuplarýnýn hak ve yetkisinde bulunmasý, bu meslek mensuplarýnýn 5531 sayýlý Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak düzenlenen 8/4/2009 ve 27194 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan, "Ormancýlýk ve
Orman Ürünleri Bürolarýnýn Kuruluþ ve Çalýþma Esaslarý Yönetmeliði" nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurduklarý, Orman Mühendisleri Odasýnca tescilli, Serbest Ormancýlýk Bürolarý, Serbest Yeminli Ormancýlýk Bürolarý, Ortaklýk Bürolarý, Serbest Ormancýlýk Þirketleri ve Serbest Yeminli Ormancýlýk Þirketlerinin iþtigal sahalarýna girmektedir, ihale dokümanlarý hazýrlanýrken bu hususlarýn dikkate alýnmasý yasal zorunluluktur.
Buna göre isteklinin, mevzuatý gereði ilgili odaya kayýtlý olarak faaliyette bulunduðunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduðunu kanýtlayan belgeler olarak;
- Gerçek Kiþi Olmasý Halinde : Ýlk ilan tarihinin yada ihale veya son baþvuru tarihinin içinde bulunduðu yýlda
alýnmýþ, mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ilgili meslek odasý hükmünden "Orman Mühendisleri Odasýnýn", odaya kayýtlý olduðunu gösterir belgeden de, meslek mensubunun Odaya kayýtlý, ruhsatlý ve çalýþanlar listesine kayýt bilgilerini içeren ve ihale konusu iþ için düzenlenmiþ "Oda Kayýt Belgesi" verilmesi,
- Tüzel Kiþi Olmasý Halinde : Tüzel kiþinin "Ormancýlýk ve Orman Ürünleri Bürolarýnýn Kuruluþ ve Çalýþma
Esaslarý Yönetmeliði"nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurulmuþ, Orman Mühendisleri Odasýndan tescilli "Serbest Ormancýlýk Þirketi" veya "Serbest Yeminli Ormancýlýk Þirketi" veya "Serbest/Serbest Yeminli Ormancýlýk ve Orman Ürünleri Ortaklýk Þirketi" olmak koþuluyla; mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya
sanayi odasýndan, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baþvuru tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, "tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge" verilmesi zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
idare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
idare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir
7. ihale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. ihale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Amasya Orman Bölge
Müdürlüðü Özel Bütçe Saymanlýðýna TR 92000100003047030975-5001 ait hesaba Yatýrýlacak adresinden satýn alýnabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Orman iþletme Müdürlüðü Satýnalma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her
bir iþ kaleminin miktarý ile bu bkalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 703) www.bik.gov.tr
Duyun bu feryadý
18 PAZARTESÝ 7 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
Ramazan Köseoðlu Baðcýlar Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’nde tedavi görüyor.
Tedavisi için Hematoloji servisine yatmasý
gerekiyor ancak yer bulunamýþyor.
Hematoloji bölümünde tanýdýðý bildiði
olanlarýn kendisine yardým etmesini isteyen
Köseoðlu þimdiden herkese teþekkür etti.
Ramazan Kösebýyýkoðlu destek bekliyor. Çorum’da Ýl Özel
Ýdarespor’da ardýndan da Ýskilip Belediyespor’da forma giyen kaleci Ramazan Kösebýyýkoðlu, bir ay önce rahatsýzlanarak kaldýrýldýðý Baðcýlar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde tedavi altýna
alýnan genç kalecinin tedavisinin Hematoloji servisi olan bir hastanede devam etmesi gerekiyor.
Dün telefonla görüþtüðümüz Ramazan Kösebýyýkoðlu, rahatsýzlýðýnýn tedavisi için Hematoloji servisine yatmasý gerektiðini ancak bu hastalýðýn tedavisinin uzun sürmesi nedeniyle yer bulmakta zorlandýðýný söyledi. Kösebýyýkoðlu, Ýstanbul’da hastanelerde tanýdýðý yetkili isimler olan tüm Çorumlulardan destek istediðini belirtti.
Hastanelerde Özellikle Hematoloji bölümünde tanýdýðý bildiði isimler olan Çorumlularýn kendisine yardýmcý olmasýný isteyen Ramazan Kösebýyýkoðlu, ‘Ramazan ayýnda yaþadýðým sýkýntýlarýn çözümü için her türlü desteðe ihtiyacým var. Ricam tanýdýðý olanlardan yer bulmam konusunda bana yardýmcý olsunlar.
Þimdiden ilginen ve benim için dua eden herkesten allah razý olsun’ dedi.
Merve Taþ madalya
maçlarýnda kaybetti
Yunanistan’da yapýlan Avrupa Ümitler Judo Þampiyonasý’nda 48
Kg’da milli formayý giyen Çorumlu Merve Taþ grup finali ve
peresaj finallerini kaybetti ve kürsüye çýkamadý
Ümitler Avrupa Judo Þampiyonasý’nda 48
Kg’da milli formayý giyen Merve Taþ grup finalinde kaybettiði madalya þansýný repesaj
maçýndada finalde kaybederek kürsüye çýka-
Batman kaptanla anlaþtý
Bu sezonda Çorum Belediyespor’un grubunda
mücadele edecek Batman Petrolspor kaptan
Muhammet Kalkan’la yeniden anlaþtý, Ýki sezondur
Kýrmýzý-beyazlýlarda baþarýlý performans gösteren
Muhammed Kalkan’la sözleþme tazelendi.
Petrolspor A.Þ. Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez:
“Kaptanýmýzla yeniden sözleþme imzaladýk. Bu
sezon 2. Lig’e çýkmak için her türlü imkaný seferber
edeceðiz. Hak ettiðimiz yere gelmek için camia
olarak yoðun çaba sarf edeceðiz” dedi.
madý.
Yunanistan’da devam eden Ümitler Avrupa Judo Þampiyonasý’nda 42 ülkeder 247’si
erkek 182’si baþan toplam 429 sporcu mücadele etti. Ýlk günde mindere çýkan 48 Kg’da
Merve Taþ grubundaki
ilk maçta Ukrayna’dan
Gavriushenko Daria’yý
ikinci turna Romanya’dan Ionýta Camelia’yý yenerek grup finalinde Ýtalya’dan Rýtýeni
Alessia’a yenilinde yarý
finale yükselme þansýný
kaybetti.
Repesaj maçlarýnda ise ilk turda Hollanda’dan Visser Jorien’i
yenen Merve Taþ madalya maçýnda Rus rakibi Turcheva Anastasya’ya yenilince kürsüye
çýkma fýrsatýný kaçýrdý.
Bu sýklette milli takýmýn
diðer sporcusu Rabia
Þenyayla Avrupa Þampiyonluðunu kazandý.
Emrah
Sarýtaþ
Deniz
Akkaya
Yýldýzlar Dünya
Þampiyonasý’na hazýr
Dünya Þampiyonasý’nda milli mayoyu giyecek iki Çorum Belediyespor güreþçisi daire içinde olanlar antrenmanda
15-20 Temmuz tarihlerinde Slovakya’da yapýlacak Yýldýzlar Dünya Serbest Güreþ
Þampiyonasý’nda milli mayoyu giyecek Çorum Belediyespor güreþçileri Emrah
Sarýtaþ ve Deniz Akkaya’nýn hedefleri þampiyonluk.
15-20 Temmuz 2014 tarihleri arasýnda Slovakya'nýn Sninna kentinde düzenlenecek olan Dünya Þampiyonasý'nýn hazýrlýklarýný Ankara'da sürdüren Yýldýz Erkekler Serbest Güreþ Milli Takýmý, Avrupa Þampiyonasý'nda elde ettiði baþarýyý tekrarlamak istiyor.
Türk güreþini 2020 ve 2024 Olimpiyatlarý'nda en
iyi þekilde temsil etmeyi hedefleyen Yýldýz güreþçiler,
Slovakya'da organize edilecek Dünya Þampiyonasý'nda
minderi titretmek istiyor.
Elmadað Kamp Eðitim Tesisleri'nde çalýþmalarýný
yürüttüklerini dile getiren Yýldýz Erkekler Serbest Güreþ
Milli Takýmý Teknik Direktörü Gökhan Yavaþer, "Kazanacaðýmýz madalyalarla Dünya Þampiyonasý'na damga
vurmak istiyoruz. Mücadele etmeden hiçbir baþarýnýn
kazanýlmadýðý bir dönemdeyiz. Türkiye, daima dünya
güreþinde söz sahibi bir ülkedir. Karþýmýza çýkan rakiplerimizin bizden çekinmeleri, bizi rehavete sokmuyor.
Bulgaristan'da gerçekleþtirilen Avrupa Þampiyonasý'nda
1 altýn ve 3 bronz madalya kazanmýþtýk. Slovakya'dan
da bol madalya ile ülkemize dönmek ve þanlý bayraðýmýzý dalgalandýrmak istiyoruz" dedi.
Mayýs ayýnda Bulgaristan'ýn Samokov þehrinde
gerçekleþtirilen Avrupa Þampiyonasý'nda 58 kiloda altýn
madalya kazanarak önemli bir baþarýnýn altýna imza atan
milli güreþçi Ali Çam, "Hamza Yerlikaya'yý idol olarak
görüyorum. Gece gündüz demeden antrenmanlarýma
devam ediyorum. Bu ülkenin maddi ve manevi deðerleri sayesinde mindere çýkabildiðimin farkýndayým. Vatanýma olan gönül borcumu ödemek amacýyla yine üst seviyede performans sergileyerek Slovakya'dan altýn madalya ile dönmek istiyorum" þeklinde konuþtu.
Yýldýzlar Dünya Güreþ Þampiyonasý'nda milli mayoyu giyecek sporcular ve sikletleri ise þu þekilde: Cihan Urhan (42), Cabbar Duyum (46), Deniz Akkaya
(50), Emrah Sarýtaþ (54), Ali Çam (58), Muhammed
Lütfü Küçükyýldýrým (63), Fazlý Eryýlmaz (69), Emrah
Turkaya (76), Semih Yazýcý (85), Deniz Yasak (100)."
Çorum FB’nin geleneksel iftarý
Sebat 10 Temmuz’da start veriyor
10 Temmuz'da yeni sezon hazýrlýklarýna start verecek Bordo-Beyazlýlarda teknik
direktör Alemdaroðlu, "Ýyi bir sezon geçireceðimize inanýyorum" dedi
Yeni sezonda 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Sebat Proje Trabzon Akçaabat Futbol Takýmý'nda oyuncu seçmeleri sona ererken, seçmeler sonucunda genç oyuncularý kulüp alt yapýsýna kazandýrýldýðý belirtildi. Transferde bugüne kadar 8 oyuncuyu
kadrosuna katan Bordo-Beyazlýlar, 2-3
Merve Taþ
oyuncuya daha kadrosuna katýp transferi
noktalamak istiyor. Sebat Proje Trabzon Akçaabat Futbol Takýmý'nda teknik direktör Ayhan Alemdaroðlu, transfer çalýþmalarýnýn devam ettiðini, dirsek temasýnda olduklarý
oyuncularýn transferlerini noktalayýp yeni
sezon hazýrlýklarýna odaklanacaklarýný söyledi.
Bir kaç gün içerisinde görüþme halinde olduklarý oyuncularýn transferlerini tamamlamayý hedeflediklerini belirten teknik
direktör Alemdaroðlu, "Görüþtüðümüz isimlerin kadromuza katarak, transferi noktalayýp yeni sezon çalýþmalarýna odaklanacaðýz.
Takýmýmýz 7 Temmuz'da Trabzon'da toplanýp 10 Temmuz'da yeni sezon hazýrlýklarýnýn
startýný vereceðiz. Bayrama kadar Trabzon'da hazýrlýklarýmýzý sürdüreceðiz ve bayram izninin ardýndan Nevþehir'de 10-15
günlük bir kamp gerçekleþtireceðiz" diye
konuþtu.
Çorum
Fenerbahçe
Basketbol Okullarý antrenörü
Yaþar Yýlmaz’ýn geleneksel
iftar yemeðinde antrenörler
ve spor muhabirleri bir araya
geldiler.
Yaþar Yýlmaz’ýn bað
evindeki iftar yemeðine antrenörler Murat Saat, Murat
Çalýþkan ve Ömer Mumcu ile
birlikte yerel basýnýn spor bölümlerinden temsilcileri katýldýlar.
Ýftar yemeðinin ardýn-
dan bað evinde açýk havada
hem çay içen hemde Çorum’da sporun sorunlarý çözüm yollarý konularýndaki
hoþ sohbet ile devam eden
buluþmu gecenin ilerleyen
saatlerine kadar devam etti.
Yaþar Yýlmaz, geleneksel hale getirdikleri iftar yemeðine katýlanlara teþekkür
ederken spor muhabirleride
Yaþar Yýlmaz ve arkadaþlarýna her yýl kendilerine yapýlan
bu ikramdan dolayý teþekkür
ettiler.
Ýskilipgücü Futbol Akademi YÜZDÜ
Minikler yüzmenin ardýndan toplu olarak yemek yediler ve neþeli bir gün geçirdiler
Ýskilipgücüspor Futbol Akademisi minik sporcularý Havuz’da eðlendirdi.
Yaz döneminde çocuklara hem futbol alt yapýsý
oluþturmak hemde sosyal ve kültürel çalýþmalara kazandýrmayý amaçlayan Ýskilipgücü Futbol Akademisinde 15
Haziran’dan buyana Teknik Direktör Nihat Armutçu yönetiminde çalýþmalarýný sürdüren minikler Çorum Anvatar Otel’de yüzmeyle tanýþtýlar.
Ýskilip Þehit Mikail Kaya Stadý’nda futbolun temel
bilgilerini alan minikler sýcak havada hem deðiþiklik
yapmak hemde yüzmeyi öðrenmek için geçtiðimiz günlerde toplu olarak Anvatar Otel’in havuzunda yüzme
keyfini çýkardýlar. Oldukça yorucu geçen yüzmenin ardýndan otelde yenilen yemekle rahatlayan minikler oldukça neþeli bir günün ardýndan Ýskilip’e döndüler.
Ýskilipgücü Futbol Akademesi Teknik Sorumlusu
Nihat Armutcu yaz dönemi boyunca futbolun yanýnda
sosyal kültürel ve eðitim faaliyetlerinede büyük önem
vereceklerini belirterek bu konuda sporcu velilerinden
büyük destek gördüklerini onlarýnda çocuklarýnýn bu çalýþmalara katýlmasýnda son derece memnun olduklarýný
söyledi.
Ýskilipgücüspor Futbol Akademi çalýþmasýna katýlan minikler yüzme yaparken
PAZARTESÝ 7 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
19
SAHÝBÝNDEN KOMPLE
KÝRALIK BÝNA
MODA GELÝNLÝK EVÝ
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
(Ç.HAK:1943)
(Ç.HAK:1589)
% 50 indirim
Gazetemizin
daðýtým servisinde
görevlendirilmek
üzere Daðýtým
Elemaný
Alýnacaktýr.
(Ç.HAK:1602)
Ücret
tatminkardýr.
(Ç.HAK:1933)
SATILIK ÝMARLI
ARSALAR
Bahçelievler Mahallesi
Hoyhoy mevkiinde imarlý,
müstakil tapulu arsalar
satýlýktýr.
Müracaat: 0 533 424 57 71
(Ç.HAK:1863)
(Ç.HAK:1867)
(Ç.HAK:1866)
Ýrtibat Tel: 0 533 636 53 03
Mehmet AÞIK
Ýl Müftüsü
Vakýf Þb. Bþk.
Küçük Sanayi Sitesindeki
atölyemizde çalýþtýrýlmak
üzere tecrübeli deneyimli
KAYNAKCI-TORNACI
elemanlar alýnacaktýr.
(Ç.HAK:1941)
Gönül Toptan Gýda pazarlama bölümünde
çalýþtýrýlmak üzere;
* Diksiyonu düzgün
* Askerliðini yapmýþ
* 25-30 yaþ arasý
* Deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr.
Tel: 225 02 82
Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 2. Blok No:18-20
ÇORUM
NOT: Müracatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Ankara yoluna cepheli, yeni Hastane
inþaatý karþýsýnda, imarda KDKÇA
iþaretli 3862 ada, 5 parseldeki
2500 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 777 56 75
Daðýtým
Personeli
Aranýyor
Müracaatlarýn
þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu
Ýþhaný Kat: 1
No: 109 ÇORUM
ELEMANLAR ARANIYOR
SATILIK
DEÐERLÝ
ARSA
ÇÝÐDEM
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
0 532 604 74 75
Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý’na ait olan
Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Pafta 59, Ada 484, Parsel 4’de
kayýtlý Gayrimenkulde bulunan 8/43 arsa paylý
Zemin kat Bodrum ve Asma katý mevcut toplam 337 M2’lik iþyeri kiralýktýr.
Ýhale ile ilgili gerekli þartname Çorum Müftülüðünden ücretsiz olarak temin edilir. Ýsteklilerin 10.07.2013 Salý günü saat 17’ye kadar Ýl
Müftülüðüne dilekçe ile müracaat etmeleri ilanen duyurulur.
Kira ihalesi ise 14.07.2014 Pazartesi günü
saat 14.00’te Müftülük toplantý salonunda yapýlacaktýr.
KAYNAKCI
TORNACI
ELEMANLAR
ARANIYOR
Ücret dolgundur.
0 535 305 45 00
ELEMANLAR ARANIYOR Satýlýk Orta
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflývasýfsýz iþçiler ve Bay Maden Teknikeri
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý rica olunur.
Adres: Ankara Yolu
10. Km. ÇORUM
Ilýca’da Bað
1080 m2 bað yol kenarý
sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 423 52 19
(Ç.HAK:1936)
0 538 772 77 55
Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda
çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor.
TÜRKÝYE DÝYANET VAKFI
ÇORUM ÞUBESÝ
Motor Elektrik Usta ve
Kalfalarý alýnacaktýr
Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Kuþcuoðlu Otomotiv
Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM
0 532 521 36 55
Bay-Bayan
Tabldot Ustasý
Aþçý ve Bulaþýkcý
Aranýyor
(Ç.HAK:1935)
Çorum Ulaþ A.Þ. Halk Otobüslerinde
halen çalýþan, iþi olan Özel Halk
Otobüsü hissesi satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 544 770 20 25
BAYAN
ELEMAN KÝRALIK ÝÞYERÝ
ALINACAKTIR
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
Zümre Sofrasý Ev Yemekleri
Mür. Tel: 0 545 845 84 35
ELEMAN ARANIYOR
Elemanlar Aranýyor
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
- Ofis için bilgisayar ve office proðramlarýna hakim
bayan eleman
- Asansör iþinde çalýþacak vasýflý ve vasýfsýz bay
elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
Menekþe Müh. ve Asansör Ltd. Þti.
Adres : Kubbeli Cd. Hilal Ýþhaný Kat: 1 / 3
Tel : 0 364 213 23 44
Yeni açýlacak olan ikinci þubemize kolay
iletiþim kurabilen güler yüzlü diksiyonu düzgün
35 yaþý aþmamýþ maðaza sorumlusu
olabilecek bay bayan çalýþma arkadaþlarý
alýnacaktýr.
Müracaat: CENNET BAHÇESÝ
Tel 213 39 08-0 536 459 65 00
Not: (CENNET BAHÇESÝ 2 SUBESÝ
ULUCAMÝ KARÞISINA AÇILIYOR)
(Ç.HAK:1813)
(Ç.HAK:1930)
Satýlýk Halk
Otobüsü
Eser Mobilya
Küçük Sanayi Sitesi 6. Sokak No: 8
Tel: 0 507 923 07 91
(Ç.HAK:1940)
224 99 27
Mobilya atölyesinde çalýþtýrýlmak
üzere usta, kalfa ve çýrak alýnacaktýr.
(Ç.HAK:1583)
(Ç.HAK:1947)
Sondaj makinesinde
çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz
eleman alýnacaktýr.
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:1918)
ELEMAN ARANIYOR
Mür. Tel:
0 533 330
65 55
Yeni Adliye arkasýnda 100 m2,
20 metre yola cepheli, içinde
kiracýsý bulunan dükkan
satýlýktýr.
Not: Takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
(Ç.HAK:1908)
(Ç.HAK:1949)
Adres: Karakeçili Mah. Azap Ahmet Sok.
No: 23 ÇORUM
(Ç.HAK:1740)
(Ç.HAK:1264)
ELEMAN ARANIYOR
Muhasebe bölümümüzde çalýþtýrýlmak üzere
deneyimli veya deneyimsiz bay veya bayan
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn aþaðýdaki adresimize yapýlmasý
rica olunur.
(Ç.HAK:1946)
(Ç.HAK:1945)
Küçük Sanayi Sitesi karakol hizasýnda
ana yola cepheli dükkan satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 545 555 00 55
SATILIK DÜKKAN
(Ç.HAK:1845)
Satýlýk
Dükkan
(Ç.HAK:1937)
(Ç.HAK:332)
(Ç.HAK:1948)
Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde
(Selimiye Cami Yaný’nda) yurt, pansiyon,
dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait
2000 m2
bahçesi
olan 325 m2
3 adet
dükkaný
bulunan 8
daire
merkezi
ýsýtma
sistemi
mevcut bina
sahibinden
kiralýktýr.
Dünya Þampiyonasý
bayraðý için gittiler
2016 yýlýnda Çorum’da yapýlacak Üniversiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý bayraðýný almak
2016 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý
(WUC 2016) Bayraðýný almak üzere Hitit Üniversitesi
kafilesi Macaristan’a gitti. 2016 yýlýnda gerçekleþtirilecek olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasýnýn (WUC 2016) Hitit Üniversitesi tarafýndan Çorum'da
gerçekleþtirilmesi için yapýlan baþvuru FISU Ýcra Komitesi tarafýndan kabul edilmiþti.
Ýki yýlda bir yapýlan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn 11.'si 07-12 Temmuz 2014 tarihleri
arasýnda Macaristan'da 50'nin üzerinde üniversiteden
500'e yakýn sporcunun katýlýmýyla gerçekleþtirilecek.
2016 yýlýnda Çorum'da düzenlenecek olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn bayraðýný teslim
almak üzere üniversitemiz güreþ þampiyonasý heyeti
Macaristan'a gidiyor.
Macaristan'daki þampiyonaya gidiþ öncesinde
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret eden BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Genel Sekreter
Erdal Kanýk, BESYO Müdür Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr.
Erkan Demirkan, Yrd. Doç. Dr. Hasan Eker ve Basýn ve
Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker, þampiyonada üniversiteyi ve Türkiye'yi baþarýyla temsil edeceklerini ve organizasyon sonrasýnda þampiyona bayraðýný
teslim alarak üniversiteye getireceklerini belirttiler.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, sportif faaliyetlerin ülkemizin, ilimizin ve üniversitemizin tanýnýrlýðýnýn daha da artmasý adýna büyük bir yarar saðladýðýný ifade ederek, þampiyonada ülkemizi temsil edecek
sporcularýmýza baþarýlar diledi.
Haber Merkezi
Akýn bugün Çorum’da
Akýn Karaaslan
Çorum Belediyespor dýþ transferde
ilk resmi görüþmeyi dün gece Ümraniyespor’dan Akýn Karaaslan ile yaptý.
Ýç transferi büyük oranda tamamlayan Çorum Belediyespor dýþ transfre
için devam eden görüþmelerin ardýndan
ilk yüz yüze görüþmeyi dün gece saatlerinde Çorum’a gelen Akýn Karaaslan ile
yapacak.
1991 doðumlu Akýn Karaaslan
geçtiðimiz sezon grubunda açýk ara
þampiyon olarak 2. lige yükselen Ümraniyespor’da 21 maçta forma giydi ve bir
gol attý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal’ýn ýsrarla istediði isimler arasýnda
yer alan Akýn Karaaslan’ýn bonservisinde belli bir oranda indirim yapýldýðý bugün futbolcu ile anlaþma saðlanmasý halinde resmi sözleþmenin imzalanmasý
bekleniyor.
Belediyespor Baþkaný Zeki Gül bu
transferi cumartesi akþamý Ramazan Sokaðý’nda yaptýðý konuþmada açýkladý.
PAZARTESÝ 7 TEMMUZ 2014
Aydemir ‘Talip olmasý halinde
kulübü devretmeye hazýrýz’
Ulukavakspor’da evraklarýn teslim edildiði Yusuf Aydemir, Çorum’u BAL’da güçlü bir þekilde temsil edecek bir oluþum olmasý halinde kulübü
devretmeye hazýr olduklarýný söyledi. Aydemir, 21 Temmuz’a kadar baþvuru yapýlmasý gerektiðini bu süre içinde talip çýkmamasý halinde mevcut
haliyle Ulukavakspor’u lige katmak için ellerinden gelen çabayý göstereceklerini söyledi.
Hilmican’lý Milli Takým
Balkan Þampiyonu oldu
Bulgaristan’da devam eden 13 Yaþ Altý
Balkan Badmintan Þampiyonasý’nda
Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor’dan
antrenör Burak Köse ve sporcu Hilmican
Þimþek’in görev yaptýðý milli takým takým
olarak Balkan Þampiyonluðunu kazandý.
Hilmican Þimþek ve antrenörü Burak Köse þampiyonluk
kupasýyla ödül töreni sonrasýnda kürsüde birlikte görülüyor
Badminton’da Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor’dan bir þampiyonluk haberi daha. Bulgaristan’da
devam eden 13 Yaþ Altý Balkan Badminton Þampiyonasý’nda milli takýmda sporcu olarak Hilmican Þimþek,
antrenör olarakda Burak Köse’nin görev yaptýðý takým
þampiyonluðunu kazandýlar.
Cumartesi günü baþlayan þampiyonada ilk gün takým müsabakalarý yapýldý. Türk milli takýmý grubunda
oynadýðý Yunanistan, Bulgaristar, Arnavutluk ve Gürcistan milli takýmlarýna maç vermeden 5-0 kazanarak yarý
finale yükseldi. Yarý final maçýnda diðer grubun ikincisi Romanya ile çaprazda karþýlaþtý. Bu maçýda 5-0 kazanan Türk milli takýmý finale yükseldi.
Finalde ayný grupta mücadele ettiði Yunanistan’la
bir kez daha bu kez þampiyonluk için karþýlaþan milli takýmý rakibini 4-1 yenerek Balkan Þampiyonluðunu kazandý.
13 Yaþ Altý Balkan Þampiyonasý ferdi müsabakalar
ile devam ediyor.
Gökhan Kýrklareli’ne imzayý attý
Geçtiðimiz sezon
ortasýnda Çorum Belediyespor’a transfer olan
ancak beklenen veremeyince yeni sezon için
yollar ayrýlan Gökhan
Demir 2. lig takýmlarýndan Kýrklarelispor ile iki
yýllýk sözleþme imzaladý.
Kulüp Baþkaný Volkan Can, kulüp binasýnda düzenlenen imza töreninde yaptýðý konuþmada, 2014-2015 futbol
sezonu hazýrlýklarýnýn en
iyi þekilde devam ettiðini söyledi.
Transfer çalýþmalarýný aralýksýz sürdürdüklerini belirten Can, Demir ile 2 yýllýk sözleþme
imzaladýklarýný ifade etti. Can, güçlü bir kadro
oluþturarak yeni sezonda
daha baþarýlý olmak iste-
diklerini dile getirdi.
Güçlü ve iddialý bir
grupta mücadele edeceklerini hatýrlatan Can,
þunlarý kaydetti: "Bu
doðrultuda güzel bir
ekip oluþturmaya çalýþýyoruz. Yeni sezondaki
hedefimize bizi ulaþtýracak futbolcularý kadromuza dahil etmek için
dýþ transferde ince ele-
yip sýk dokuyoruz. Teknik direktörümüz Bilgin
Erdem'in transfer konusunda hazýrladýðý rapora
göre eksik gördüðümüz
santrafor
mevkisini
Gökhan Demir ile kapadýk. Ýnanýyorum ki baþarýlý sonuçlar elde edeceðiz." Kýrklarelispor ile
anlaþma saðlamaktan
dolayý mutluluk duydu-
Macaristan’a giden Hitit Üniversitesi kafilesi Rektör Reha Metin Alkan’ý ziyaretlerinde toplu halde görülüyor
ðunu dile getiren Demir,
Kýrklarelispor'un formasý giyerek mücadele edeceði için heyecanlý olduðunu kaydetti.
Kýrklarelispor Kulübü Ýkinci Baþkaný Burak Süzülmüþ de transfer
anlaþmasýnýn kulübe ve
Demir'e hayýrlý olmasýný
diledi.
Ulukavaspor'da belirsizlik sürüyor. Siyah
Beyazlý kulüpte geçtiðimiz hafta sonunda Yusuf
Aydemir'in görevi aldýðý
yönünde çýkan haberlerin
ardýndan süren belirsizlik
devam ediyor. Yapýlan
açýklamada Yusuf Aydemir'in kulübü devraldýðý
yönünde oluþan algýnýn
yanlýþ olduðunu cuma akþamý ASKF'de düzenlenen toplantýda açýklamalarda bulunan Aydemir,
evraklarýn kendilerine
teslim edildiðini kulübü
ortada býrakmamak adýna
mecburen kabul ettiklerini söyledi.
Aydemir, 'Evraklarý
aldýktan sonra kulübü devam ettirmek için bir çok
isimle görüþtük. Taahhüt
veren arkadaþlarýmýz ol-
du, destek veremeyeceklerini bildirenler oldu.
Ancak geldiðimiz bu
noktada mevcut imkanlarýmýzla Çorum'a yakýþýr
iddialý bir takým oluþturmamýz mümkün görünmüyor. Biz Çorum futboluna ihanet etmemek
BAL'da mücadele etme
hakkýný oynayacak futbolcularýn bu haklarýný
elinden almamak için bu
yola çýktýk.
Biz Çorum'u daha
baþarýlý þekilde temsil
edecek bir takým oluþturmak gücü ve niyetinde
olanlar varsa onlarýn önüne açmak istiyoruz. 21
Temmuz baþvurunun son
günü. Biz bir haftalýk süre içinde Çorum'u baþarýyla temsil edecek bir takým kuracak gönüllüler
Yusuf Aydemir
olmasý. Kimsenin sahip
varsa kulübü devretmeye
çýkmamasý durumunda
hazýrýz.
ise daha önce yaptýðýmýz
Ýsim deðiþikliði de
görüþmelerden aldýðýmýz
dahil olmak üzere istetaahhütlerle imkanlarýmýz
diklerini
yapabilirler.
ölçüsünde UlukavaksÖnemli olan Çorum'un
por'u BAL'da mücadele
Bölgesel Amatör Lig'de
ettirmek için çaba göstemücadele eden bir takýmý
receðiz' dedi.
Türk futbol tarihinde bir ilk
Malatyaspor’da görev yapmýþ ve baþkanlara kulübü kötü yönetmekten dolayý
hapis ve para cezalarý verdi. Mahkeme tarafýndan verilen bu kararýn onanmasý
durumunda Türk Futbol tarihinde bir ilk olacak. Bu kararýn Çorumspor’un devam
eden davasý içinde emsal teþkil etmesi mümkün.
1966 yýlýnda kurulan ve þu an yerel amatör ligde
mücadele eden Malatyaspor ile ilgili devam eden kamu
davasý sonuçlandý.
Mahkeme, Malatyaspor'da kulüp baþkanlýðý yapan
isimlere ve geçmiþte görev yapan çok sayýda yöneticiye
ceza verdi. Bu kararla birlikte ayný zamanda Türk futbolunda ilk kez bir mahkeme futbol kulübünün ekonomik
anlamda kötü yönetiminden dolayý kulüp baþkanlarýna
hapis cezasý vermiþ oldu. Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiði bu karar Yargýtay'da onanmasý halinde örnek teþkil edecek.
4 yýldýr Malatya 1.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar açýklandý. Mahkeme Hakim
Ýzzettin Duman tarafýndan açýklanan kararda görevi kötüye kullanma ve kulübü zarara uðratma suçlamalarýyla
baþkanlýk yaptýklarý dönemlerle ilgili haklarýnda dava
açýlan Malatyaspor eski baþkanlarý Hikmet Tanrýverdi
ve Haþim Karadað'ýn da aralarýnda bulunduðu bir çok
yöneticiye hapis cezasý çýktý. Mahkeme, þu anda Ýstanbul Hazýr Giyim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlarý Birliði
Baþkaný ile Fatih Karagümrükspor'un Baþkaný olan Hikmet Tanrýverdi'ye 3 yýl 2 ay hapis cezasý verirken eski
baþkanlardan iþadamý Haþim Karadað'a ise 8 yýl 4 ay hapis cezasý verildi.
Karar da yine þu anda Yeni Malatyaspor'un mevcut
2.baþkaný olan Ýlhan Kavuk'a da 3 yýl hapis cezasý verildi. Bugün açýklanan kararda ceza alan bazý isimler þöyle; "Fahrettin Eserdi, Selahattin Daðýstanlý, Ýlyas Karahan, Ali Alkýþ, Atilla Kantarcý (2 yýl hapis cezasý)"
Temyiz sürecinde de sonuç deðiþmez ise þu an Ýstanbul Hazýr Giyim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlarý Birliði
(ÝHKÝB) baþkanlýðýnýn yaný sýra Karagümrükspor kulübü baþkanlýðý yapan Hikmet Tanrýverdi ile Yeni Malatyaspor kulüp 2.baþkanlýðý görevini yürüten Ýlhan Ka-
vuk'un yöneticiliklerinin düþeceði öðrenildi.
Bu arada Hikmet Tanrýverdi döneminde yöneticilik yapan ve þuanda hayatta olmayan Celal Birsen ile
Hüseyin Fidan'ýn cezalarý da düþtü. Yine Hikmet Tanrýverdi döneminde yöneticilik görevi yürüten Ýnönü Üniversitesi Turgut Özal Týp Merkezi Kardiyoloji Anabilim
Baþkaný Ramazan Özdemir'e ceza verilmedi.
Hikmet Tanrýverdi ve Haþim Karadað'ýn baþkanlýk
yaptýklarý dönemlere iliþkin zararýn 16 Milyon TL civarýnda olduðu ve zararýn tazmini yoluna gidileceði de karar metninde yer aldý. Malatyaspor gibi geçmiþ yýllarda
yönetimlerin sportif ve ekonomik olarak kötü idare ettiði ve þuan borç bataðýna saplanmýþ olan Diyarbakýrspor,
Samsunspor, Kocaelispor, Sakaryaspor ve Elazýðspor
için de geçmiþe yönelik hesaplarýn incelenmesi talebinde bulunulmasý durumunda eski yönetimlere dava açýlabilecek.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
13 445 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content