close

Enter

Log in using OpenID

(17 eyl\374l.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Mahmut Tunaboylu Öykü
Yarýþmasý sonuçlandý
Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý’nýn sonuçlarýný evinde ziyaret ettiðimiz merhum
Mahmut Tunaboylu’nun babasý Emekli Eðitimci-Gazeteci Müslüm Tunaboylu açýkladý.
2002 yýlýnýn son
gününde
kaybettiðimiz
Gazeteci-Yazar
merhum Mahmut
Tunaboylu anýsýna
Çorum
Gazeteciler
Cemiyeti
tarafýndan
düzenlenen
Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý
sonuçlandý.
* HABERÝ 6’DA
Þiddetli yaðýþ nedeniyle þehrin muhtelif yerlerinde su baskýnlarý yaþandý.
Mahmut Tunaboylu
Yarým saatte 29 kg yaðýþ
Kuvvetli yaðýþ baskýnlara neden oldu
Çorum’a dün yarým saatte 29 kilogram yaðýþ düþtü.
Dün saat 16.00 sýralarýnda baþlayan þiddetli yaðýþ
nedeniyle þehrin muhtelif yerlerinde su baskýnlarý
yaþandý.
* HABERÝ 11’DE
ÇORUM
Akþemsettin Caddesi
esnafý çözüm istiyor
17 EYLÜL 2014 ÇARÞAMBA
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Aþaðý Sanayi Akþemsettin Caddesi esnafý, altyapý
sorununa çözüm istiyor.
* HABERÝ 11’DE
Baþköy merkeze, Kara Çorum’a
Valiler Kararnamesi yayýnlandý.
Bugün Resmi Gazete'de yayýmlanan
kararnameye göre, Çorum Valisi
Sabri Baþköy, merkeze alýndý.
Merkez Valisi Ahmet Kara Çorum
Valisi oldu.
Çorum’da inþaat iþçileri güvenlik önlemi almadan çalýþmalarýný sürdürüyor.
* HABERÝ 2’DE
Ölüme meydan
okuyan iþçiler
Hemþehrimiz
Balýkesir Valisi oldu
Valiler
Kararnamesi
ile birlikte iki
hemþehrimizin görev yeri
deðiþti.
Kararnrameye göre,
Kýrklareli
Valisi
Hemþehrimiz
Mustafa
Vali Mustafa Yaman
Yaman ise
Balikesir Valisi olarak atandý.
Vali Sabri Baþköy
Vali Ahmet Kara
Otobüs iþletmecileri
Terminal’den yer istiyor
Çorum
Otobüs
Ýþletmecileri ve
Acenteleri
Derneði
yöneticileri,
ticaret ve
Sanayi
Odasý'ný
ziyaret
ederek
taleplerini dile
getirdi.
* HABERÝ 2’DE
ÝHL’den Necmi
Þamlý’ya vefa
Çorum
Anadolu
Ýmam Hatip
Lisesi (ÝHL)
2014-2015
Eðitim
Öðretim
Yýlý’ný
‘Necmi
Þamlý Yýlý’
ilan etti.
Okulun
Necmi Þamlý
kurucu
müdürlüðü görevini üstlenen ve
1991 yýlýnda vefat eden Necmi
Þamlý’ya vefa amacýyla bir dizi
etkinlik planlandý.
* HABERÝ 10’DA
‘Hýdýrlýk-Ulumezarlýk Osmanlý Dönemi
Çorum Mezar Taþlarý’ kitaplaþtý
Çorum Belediyesi "HýdýrlýkUlumezarlýk Osmanlý Dönemi
Çorum Mezar Taþlarý" isimli
kitabý kültür hayatýna kazandýrdý.
* HABERÝ 14’DE
Çorum Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti.
* HABERÝ
7’DE
Esnaf sorunlarýný tartýþtý
Küçük
* HABERÝ 14’DE
Rektör Alkan’a tablo hediye edildi.
Rektör’den altýn öðütler
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, Bayat’ý
ziyaret etti.
* HABERÝ 4’DE
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü’nde atama
Türcay Aksoy’a
yeni görev
Engelsiz
Yaþam,
Bakým,
Rehabilitasyon ve Aile
Danýþma
Merkezi
Müdürü
Türcay
Aksoy, Aile
ve Sosyal
Politikalar
Müdür
Yardýmcýsý oldu.
Sanayi
Sitesi(KSS)
Yapý
Kooperatifi
istiþare
toplantýsý
dün
gerçekleþtirildi.
* HABERÝ
7’DE
Türkiye genelinde son günlerde
yaþanan iþ kazalarýnýn ardýndan
gözler inþaatlara çevrilirken,
metrelerce yüksekte ölüme
meydan okuyan bazý inþaat
iþçileri güvenlik önlemi almadan
çalýþmalarýný sürdürüyor.
Küçük Sanayi Sitesi(KSS) Yapý Kooperatifi istiþare toplantýsý dün gerçekleþtirildi.
Türcay Aksoy
* HABERÝ 10’DA
2
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
Baþköy merkeze, Kara Çorum’a
V
Vali Sabri Baþköy
Vali Ahmet Kara
Hemþehrimiz
Balýkesir Valisi oldu
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
V
aliler Kararnamesi ile birlikte iki hemþehrimizin
görev yeri deðiþti.
Kararnamede 9 vali merkeze alýndý. Merkeze
alýnan valiler arasýnda Erzincan Valisi hemþehrimiz
Abdurrahman Akdemir de yer aldý. Kýrklareli Valisi
Hemþehrimiz Mustafa Yaman ise Balikesir Valisi
olarak atandý.
aliler Kararnamesi yayýnlandý. Bugün Resmi Gazete'de
yayýmlanan kararnameye göre, Çorum Valisi Sabri Baþköy, merkeze alýndý. Merkez Valisi Ahmet Kara Çorum Valisi
oldu.
Kararnamede 9 vali merkeze alýndý. Merkeze alýnan valiler arasýnda Erzincan Valisi hemþehrimiz Abdurrahman Akdemir de yer aldý. Kýrklareli Valisi Hemþehrimiz
Mustafa Yaman ise Balikesir Valisi olarak atandý.
Buna göre, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu, Balýkesir Valisi Ahmet Turhan, Osmaniye Valisi Mehmet Oduncu, Çorum Valisi Sabri
Baþköy, Denizli Valisi Abdülkadir Demir, zErzincan Valisi Abdurrahman Akdemir, Diyarbakýr
Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Bayburt Valisi Mükerrem Ünlüer ve Kamu Düzeni ve Güvenliði
Müsteþari Vali Mehmet Ulvi Saran merkeze çekildi.
Malatya Valisi Vasip Þahin, Ýstanbul Valisi
olurken, Emniyet Genel Müdürlüðü'ne, Hatay
Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarlýðýna atandý.
TRT Genel Müdürü Ýbrahim Þahin, Samsun Valisi oldu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet
Kýlýçlar, Ankara Valiliðine atandý.
Kararnameye göre, 9 ilin valisi yer deðiþtirdi.
Buna göre, Kýrklareli Valisi Mustafa Yaman Balýkesir Valisi, Kahramanmaraþ Valisi
Þükrü Kocatepe Denizli, Samsun Valisi Hüseyin
Aksoy Diyarbakýr, Kocaeli Valisi Ercan Topaca
Hatay, Muðla Valisi Mustafa Hakan Güvençer
Kahramanmaraþ, Yalova Valisi Esengül Civelek
Kýrklareli, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloðlu
Kocaeli, Kýrþehir Valisi Özdemir Çakacak Mersin valisi oldu.
Kararname uyarýnca 8 merkez valisi de illere atandý. Haber Merkezi
si Genel Sekreter Yardýmcýlýðý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý
Müsteþar Yardýmcýlýðý yaptý. 11 Haziran 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararý ile Kars Ýline Vali olarak atanmýþtýr. 3
Aðustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan valiler kararnamesi ile merkeze atandý. Yeni kararname ile Çorum Valisi oldu. Kara, evli ve 2 çocuk babasý
18 Eylül’de Tüm Uydu
Frekanslarý deðiþiyor
Türksat 4A yeni Uydu
Frekanslarý Firmamýz tarafýndan
her marka uydu cihazýna
ayarlanmaktadýr.
Ev ve Ýþ yerlerine
servisimiz vardýr.
AHMET KARA
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ýktisat ve Maliye Bölümünden 1977 yýlýnda mezun oldu. Edirne Ýl Maiyet memurluðu,
Sarýgöl, Uludere, Kurucaþile kaymakam vekillikleri, Akdaðmadeni kaymakamlýðý ve belediye
baþkanlýðý, Adýyaman Ýl Hukuk Ýþleri Müdürlüðü, Hýnýs, Çal kaymakamlýklarý, Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye Müfettiþliði, Mülkiye Baþmüfettiþliði, Baþbakanlýk Baþmüþavirliði, vekaleten Müsteþar Yardýmcýlýðý, Ankara Büyükþehir Belediye-
Vali Mustafa Yaman
Vali Abdurrahman Akdemir
Engelliler için aþçý
çýraðý kursu açýlacak
E
ngellilerin mesleki eðitimi çerçevesinde
Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü, Çorum
Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Çorum Özel
Eðitime Muhtaç Spastik, Zihinsel Engelli
Çocuklarý Koruma Derneði iþbirliðinde Çorum
Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde ‘Aþçý
Çýraðý’ mesleðinde Zihinsel Engellilere yönelik 1
grup halinde toplam 20 kiþilik iþgücü yetiþtirme
kursu açýlacak.
1 Ekim-22 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda
Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi’nde
verilecek eðitimler, haftada 5 gün 14.00-18.00
saatleri arasýnda yapýlacak.
Kursa katýlým þartlarý: ÝÞKUR'a kayýtlý
Zihinsel Engelli iþsiz olmak, 18-35 yaþ arasýnda
bay-bayan olmak, en az okuryazar olmak, açýk
öðretim ve ikinci öðretim hariç öðrenci
olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi
ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay
içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya
aktif sigortalý olmamak.
Söz konusu kursa katýlmak isteyen ve
durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, ÝÞKUR Ýl
Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile
mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekecek.
Mülakatlar; 24 Eylül Çarþamba günü saat
10.00’da Çorum Belediyesi Engelli Eðitim
Merkezi’nde yapýlacak. (Haber Merkezi)
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Adres: Leblebicioðlu Ýþ
Merkezi 3/6 (PTT Arkasý)
225 65 55 - 0 532 715 15 66
0 535 682 53 53 - 0532 352 51 52
ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
ÇORUM KAMUOYUNA
* Çorum’un yaþanabilir, modern bir kent
olabilmesi için otopark ve PARKMATÝK
uygulamasýný bizler gündeme taþýdýk.
* Çorum Belediyesi’nin otopark ihalesini
Belediyespor’a vermesine KARÞI DEÐÝLÝZ.
* Otoparkýn, Belediyespor’un PARKMATÝK
yöntemiyle kendisinin iþletmesinden ve daha
fazla gelir elde etmesinden yanayýz.
* Biz, ihale yöntemine ve gelirlerin Belediyespor
adý altýnda baþkalarýna aktarýlmasýna KARÞIYIZ.
ÇORUM BELEDÝYESPOR
tüm Çorum’un ortak paydasýdýr.
BAÞARISI GURURUMUZDUR
(Ç.HAK:2669)
ÇORUM CHP BELEDÝYE
MECLÝS GRUBU
Ayhan ÞAMLI
H. Levent ÇÖPHÜSEYÝNOÐLU
Semrin KALELÝ
Özgür KILIÇ
Ogün MEROÐLU
Sezer YALÇINKAYA
Mehmet TAHTASIZ
Serda UYSAL KARLIDAÐ
Ertuðrul DEMÝRAN
Necdet BÝÇER
3
4
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
Rektör’den altýn öðütler
H
Rektör Alkan’a tablo hediye edildi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Bayat’ý ziyaret etti.
Bayat Kaymakamý ve Belediye Baþkanlýðý ziyaret edildi.
TEGV’de yeni
yýl baþlýyor
T
ürkiye Eðitim
Gönüllüleri Vakfý
(TEGV), on binlerce
çocuða okuldan arta
kalan zamanlarda
özgün eðitim desteði
vermek üzere 29
Eylül Pazartesi günü
tüm etkinlik
noktalarýnýn kapýlarýný
açýyor. TEGV Çorum
Öðrenim Birimi’nde
de kayýtlar 1 Eylül
itibariyle baþladý.
20. yaþýný
kutlamaya hazýrlanan
TEGV, ilköðretim
çaðýndaki çocuklarýn
güzel bir çocukluk
geçirmeleri ve
geleceðe donanýmlý
hazýrlanmalarý için
yaþam becerilerini
geliþtirecek ve temel
eðitimlerine destek
verecek çaðdaþ eðitim
olanaklarý sunuyor.
TEGV'in 2014-2015
Etkinlik Yýlý 29 Eylül
Pazartesi günü
baþlýyor.
TEGV'in Türkiye
geneline yayýlmýþ 80
Etkinlik Noktasý,
bütün çocuklarý
kucaklayan, güler
yüzlü, sýcak,
donanýmlý ve aktif
öðrenme ortamlarý
sunuyor. Kurulduðu
günden bu yana geçen
20 yýl içinde TEGV, 2
milyona yakýn çocuða
ulaþtý.
Her biri alanýnda
uzman danýþmanlar
tarafýndan
geliþtirilmiþ,
TEGV Çorum Öðrenim Birimi’nde de
kayýtlar 1 Eylül itibariyle baþladý.
çocuklarýn eðitim ve
geliþim ihtiyaçlarýný
azami seviyede
karþýlamak üzere
hazýrlanan, aktif
öðrenmeye dayalý,
zengin eðitim
malzemeleriyle
desteklenen TEGV
eðitim programlarýnda
çocuklar eðlenerek
öðreniyor. TEGV'in
spordan sanata birçok
farklý alaný kapsayan
eðitim içerikleri,
çocuklarýn yaratýcýlýk,
eleþtirel düþünme,
iletiþim gibi temel
beceri ve deðerlerini
destekler nitelikte.
Tüm ilköðretim
çaðýndaki çocuklarýn
ücretsiz olarak
eðitimlere
katýlabildiði TEGV
etkinlik noktalarýnda
kayýtlar 1 Eylül
itibariyle baþladý.
TEGV'in ÇORUM
Öðrenim Birimi
ilköðretim çaðýndaki
tüm çocuklarý 29
Eylül'de yeniliklerle
dolu etkinliklere
bekliyor.
(Haber Merkezi)
itit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Bayat’ý ziyaret etti.
Alkan’a ziyaretlerinde Bayat Belediye
Baþkan Vekili Ýsmail
Kurt, Baþkan Yardýmcýsý
Ahmet Bahadýr Ünlü ve
AK Parti Ýlçe Baþkan
Yardýmcýsý Adem Okumuþ eþlik etti.
RektörAlkan ilk
olarak Bayat Kaymakamý Hakan Þeker’i ziyaret
etti. Daha sonra Bayat
Anadolu Lisesi öðretmenleri ve öðrencileri ile
bir araya geldi.
Etkinlik öncesinde
selamlama konuþmasý
yapan Bayat Kaymakamý Hakan Þeker, 20142015 Eðitim Öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasýný dileyerek katkýlarýndan dolayý Alkan’a teþekkür etti.
“2014-2015 Eðitim
Öðretim yýlýnýn bu anlamlý gününde, sizlerle
bir arada olmaktan büyük bir onur ve mutluluk
duyuyor, hepinizi en içten duygularýmla selamlýyorum” diyerek konuþmasýna baþlayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan,
çok yoðun programým
olmasýna raðmen davete
duyarsýz kalmayýp Bayat’a ziyaret ettiðini ifade etti.
Tüm zamanlarda
olduðu gibi günümüzde
de bilgili insanýn öneminin her geçen gün daha
da arttýðýna dikkat çeken
Rektör, dünya ölçeðinde
aranan insan olmak için
bilgi birikimine ihtiyaç
Rektör, Bayat Anadolu Lisesi öðretmenleri ve öðrencileri ile bir araya geldi.
olduðunu belirterek, “Þu
an dünyada en deðerli
olan insan gücü. Eðer
gayret edip koþturursanýz
elde edilemeyecek, baþarýlamayacak hiçbir þey
yoktur. Hayat kimseye
altýn tepside sunulmuyor.
Çalýþarak, çabalayarak
hayatý kazanmalýyýz. Bu
en güzeli, bunun kýymeti
de daha güzel oluyor.
Hayatýn anlamý ona verilen mücadelede gizli.”
dedi.”
Öðrencilerden kendilerine uzun vadeli hedefler belirlemelerini isteyen Rektör, “Sýradan
bir yaþantýyý tercih ediyorsanýz kendinizi hiç
yormayýn. Kimse açlýktan ölmüyor. Hedefiniz
insanlýða fayda saðlayacak iþlerse, çok ama çok
çalýþmalýsýnýz. Nerede
okursanýz okuyun, sonrasýnda ilinize, ilçenize
hizmet edin. Öncelikle
Bayat, Çorum hatta dünyanýn size ihtiyacý var.
Hiçbir zaman bir elimyaðda bir elim balda olmadý. Kýsýtlý imkanlarla
Çorum’da eðitime baþladým ve þu an 500 bin nüfuslu bir þehre hizmet etmenin mutluluðunu ve
gururunu yaþýyorum.”
diye konuþtu.
Günrümüzde teknolojinin önemine deðinen
Alkan, “Teknolojinin geliþmesiyle fiziksel sýnýrlarýn her geçen daha da
ortadan kalktýðý, sürekli
deðiþim ve geliþimin yaþandýðý günümüz dünyasýnda, bizler de çalýþmalarýmýzý dünya ölçeðinde
yapmalýyýz. Ar-Ge çalýþmalarýna önem verin. Sürekli araþtýrmalar yaparak TÜBÝTAK gibi kamu
kurum ve kuruluþlarýnýn
öðrencilere yönelik destek ve imkanlarýný takip
edin.” þeklinde konuþtu.
Öðrencilerden dünya ölçeðinde büyük düþünmelerini ve üniversite
tercihlerinde öðrencilere
sunulan imkanlarý göz
önünde bulundurmalarýný öneren Rektör, “Reel
hayattan da uzaklaþmadan, gücünüzün yettiði
oranda hedefiniz büyük
olsun ve ne olmak istiyorsanýz, o mesleðin en
iyisi olun, siz mesleðinizde iyi iseniz, ülkemizde çalýþacak her alanda iþ
var, her mesleðe istihdam var. Geleceðin istihdam garantili, gözde
mesleklerine yönelin.
Hedefiniz ilk önce faydalý insan olmak olsun,
sonrasý Allah’ýn izniyle
gelir. Size söylediklerimi
bir rektör olarak deðil,
Çorumlu bir aðabeyiniz
olarak algýlayýn” dedi.
Soru-cevap kýsmý
ile devam eden program
sonrasýnda Bayat Kaymakamý Hakan Þeker,
Bayat Belediye Baþkan
Vekili Ýsmail Kurt ve Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk Nakcý tarafýndan Rektör Alkan’a teþekkür plaketi verildi.
Rektör Alkan etkinlik sonrasý Bayat Belediyesi’ni ziyaret etti.
Bayat
Belediye
Baþkan Vekili Ýsmail
Kurt, üniversite ile bir-
likte ortak projeler yapmak istediklerini ifade
ederek kurumlar arasýndaki iþbirliðinin artarak
devam edeceðine inandýklarýný kaydetti. Kurt,
üniversitede yapýlan baþarýlý çalýþmalardan bahsederek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirdi.
Rektör Alkan ise,
üniversitenin tüm kurumlarla yakýn bir diyalog halinde hareket ettiðini belirterek, Hitit Üniversitesi’nin sadece Çorum merkezde deðil, tüm
ilçelerle yakýn bir diyalog halinde olmasýndan
büyük bir mutluluk duyduðunu ifade etti.
Yakýn iþ birliði sonucu artýk üniversitenin
önemli çalýþma ve baþarýlara imza attýðýný belirten Rektör Alkan, her
zaman ve her türlü iþ birliðine hazýr olduklarý mesajýný verdi. Alkan, kurumlarýn birlikte yapacaklarý çalýþmalarla daha
güçlenerek bulunduðu
coðrafyaya daha fazla
katma deðer saðlayacaðýný kaydetti.
Haber Merkezi
TED Çorum Koleji eðitime baþladý
D
algýçlar Þirketler
Grubu bünyesindeki Özel DESA Eðitim
Danýþmanlýk ve Yay. Ticaret Ltd. Þti. ve Türk
Eðitim Derneði (TED)
iþbirliði ile kurulan TED
Çorum Koleji eðitimöðretim yýlýna baþladý.
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde, branþýnda deneyimli Türk ve yabancý
öðretmenleriyle eðitim
verecek olan TED Çorum Koleji, 2014-2015
eðitim öðretim dönemi
öncesi tüm altyapý hazýrlýklarýný tamamlayarak
yeni döneme merhaba
dedi.
Çorum'da eðitime
bu yýl baþlayan TED Çorum Koleji'nde tören düzenlendi. Törene TED
Çorum Koleji Yönetim
Kurulu Baþkaný Mehmet
Kenan Dalgýç, Yönetim
Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Erkan Çiftçi, Kolej
Kurucu Müdürü Sevgin
Kurtuluþ, Kurumsal Ýletiþim Uzmaný Gönül
Ekinci, branþ öðretmenleri, ebeveynler ile öðrenciler katýldý. Saygý
duruþunda bulunulmasý
ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasýyla baþlayan
törende TED Çorum
Koleji Kurucu Müdürü
Sevgin Kurtuluþ açýlýþ
konuþmasý yaptý. Kurtuluþ, Atatürk ilke ve devrimleri ýþýðýnda eðitimöðretim vereceklerini
belirterek, bilimsel düþünen, akýlcý ve çaðdaþ kuþaklar yetiþtirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Miniklerin ilk gün
heyecaný yaþadýðý 21 bin
metrekare alandaki okulda 886 öðrencinin eðitim
göreceði, lise bölümünün ise 2017-2018 eðitim-öðretim döneminde
hizmete gireceði vurgulandý. (Haber Merkezi)
TED Çorum Koleji eðitim-öðretim yýlýna baþladý.
Çorum Koleji, 2014-2015 eðitim öðretim dönemi öncesi tüm
altyapý hazýrlýklarýný tamamlayarak yeni döneme merhaba dedi.
TED Çorum Koleji Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul
düzeylerinde, branþýnda deneyimli Türk ve yabancý
öðretmenlerle eðitim veriyor.
Çorum'da eðitime bu yýl baþlayan TED Çorum Koleji'nde tören düzenlendi.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
5
6
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý sonuçlandý
Mahmut Tunaboylu
Murat Çarboða
Emrah Kanlýkama
Yusuf Turan
GÜLESÝN DEMÝRER
2
Zeynep Sati Yalçýn
Ferhat Kara
Hüseyin Üsame Koz
Sormaz’dan
iade-i ziyaret
Ý
l Defterdarý Ali Sormaz, Çorum
Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO)’na iade-i ziyarette bulundu.
SMMMO Baþkaný Muzaffer
Yýldýrým, Oda Sekreteri Hakký Koþar,
Sayman Mehmet Çetinkaya ve Üye
Murat Metin’in hazýr bulunduðu ziyarette, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Torba Yasa ile ge-
tirilen yapýlandýrmalar hakkýnda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
Bundan sonraki çalýþmalarda
Defterdarlýkla iþbirliði içerisinde olacaklarýný ve üzerlerine düþen görevleri yapacaklarýný belirten Baþkan Yýldýrým, ziyaretinden dolayý Defterdar
Sormaz’a teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
002 yýlýnýn son
gününde
kaybettiðimiz
Gazeteci-Yazar
merhum Mahmut
Tunaboylu anýsýna
Çorum Gazeteciler
Cemiyeti tarafýndan
düzenlenen Mahmut
Tunaboylu 7. Öykü
Yarýþmasý sonuçlandý.
Mahmut
Tunaboylu Öykü
Yarýþmasý’nýn
sonuçlarýný evinde
ziyaret ettiðimiz
merhum Mahmut
Tunaboylu’nun
babasý Emekli
Eðitimci-Gazeteci
Müslüm Tunaboylu
açýkladý.
Müslüm
Tunaboylu, oðlu
Mahmut Tunaboylu
anýsýna hikâye
yarýþmasý düzenleyen
Çorum Gazeteciler
Cemiyeti ve
yarýþmaya sponsorluk
yapan Çorum
Belediyesi’ne çok
teþekkür ederek,
“Hayatýný yazmaya
adan oðlumun adýna
bir yarýþma
düzenlenmesi fikri
Cemiyet’ten ortaya
atýlýnca merhum eþim
K
ýrým Tatar Milli Meclisi (KTMM)
binasýna Rusya Federal Güvenlik
Servisi (FSB) çalýþanlarý ve silahlý kiþiler
baskýn düzenledi.
Yüzleri maskeli elleri silahlý kiþiler,
KTMM binasýnýn çevresini kuþattý, silahlý gurubun diðer üyeleri de binada
arama yapmaya baþladý. Ayrýca KTMM
binasý önünde cezaevi aracý bekletiliyor.
Sabah saatlerinde de KTMM üyesi
Ýskender Bariyev'in evinin basýldýðý öðrenildi.
Bariyev, FSB görevlilerinin sabah
erken saatte evinde arama yaptýðýný, kitaplarýný, bilgisayarlarýný aldýðýný söyledi.
KTMM üyesi Ali Hamzin, Kýrým
Haber Ajansý'na yaptýðý açýklamada, Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlilerinin, ilgili eylemlerin soruþturma çerçevesinde yapýldýðýný bildirdi. Fakat Hamzin, söz konusu baskýnýn sýradaki provokasyon olarak deðerlendirdi.
Olay yerinde bulunan ajans muhabiri, KTMM binasýnýn içinde bir güvenlik görevlisinin bulunduðunu ve içine sivil giyinen birkaç Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalýþanýnýn girdiðini
bildirdi.
KTMM'ye gelen tüm medya mensuplarýnýn kiþisel bilgileri FSB tarafýndan kaydedildi. Ondan sonra medya
mensuplarýna, olay yerinden 5 dakika
içinde ayrýlmamalarý durumunda gözaltýna alýnacaklarýna dair tehditler yapýldý.
FSB çalýþanlarýndan birisinin de tüm ge-
liþmeleri kameraya çektiði bildirildi.
Silahlý kiþilerin çok sayýda olduðu,
agresif davranarak binaya yaklaþmaya
çalýþan herkesi silahla tehdit ettiði ve bina çevresini kontrol ettiði kaydedildi.
Kýrým Tatar Milli Meclisi Baþkaný
Refat Çubarov da sosyal medya üzerinden yaptýðý açýklamada Kýrým'da Tatarlara yönelik yeni aramalar konusunda bilgi verdi. Çebarov bugün sabah saatlerinde KTMM üyesi Ýskender Bariyev'in
evine silahlý FSB elemanlarý tarafýndan
baskýn yapýldýðýný bildirdi. KTMM Baþkaný, Bariyev'in eþi ve iki küçük çocuðunun da baskýn sýrasýnda evde bulunduðunu, evin her tarafýnda "yasak edebiyat"
arayan FSB'cilerin Bariyev'e ait bilgisayar ve dizüstü bilgisayara el koyduðunu
duyurdu.
Çubarov, ayný saatlerde KTMM
Karasupazar temsilcisi Mustafa Asab'ýn
evine de baskýn yapýldýðýný ve evden kitaplarýn alýndýðýný bildirdi. KTMM Baþkaný, Kýrým Tatarlarýnýn ve Kýrým'daki
tüm özgürlüksever insanlarýn ciddi tehditle karþý-karþýya olduðunu söyledi.
Rusya Trafik Polisi ise KTMM binasýný önünde yolu trafiðe kapattý. Binanýn yanýna ayrýca cezaevi aracý getirildi.
Kýrým'ýn baðýmsýzlýðýný öngören referanduma katýlmayan, Rusya'ya ilhak
anlaþmasýný tanýmadýðýný duyuran
KTMM, pazar günü yapýlan yerel seçimlere de katýlmamýþtý.
Dünya Bülteni
Kýrým Tatar Milli Meclisi (KTMM) binasýna Rusya Federal
Güvenlik Servisi (FSB) çalýþanlarý ve silahlý kiþiler baskýn düzenledi.
de çok sevinmiþ,
duygulanmýþtý. Öykü
yarýþmasý ile birlikte
adýnýn yaþadýðýmýz
sokaða verilmesi ve
bu sokakta isminin
yaþatýlmasý ailece bizi
çok sevindirmiþti.
Bugün de Öykü
Yarýþmasý’nýn
sonuçlarýný açýklýyor
olmak beni çok
duygulandýrýyor.”
dedi.
Yarýþmada görev
alan jüri üyelerine de
ayrýca teþekkür eden
Tunaboylu,
Türkiye’nin her
yerinden katýlýmýn
olduðu yarýþmada
görev almak ve
deðerlendirme
yapmanýn zorluðuna
dikkat çekti.
BÝRÝNCÝ
ANTAKYA’DAN
Tunaboylu, daha
sonra Yrd. Doç. Dr.
Elif Ayan Nizam,
Yrd. Doç. Dr. Hiclal
Demir, Turhan
Candan, Þahin Ertürk,
Kenan Yaþar, Hasan
Hüseyin Hastaoðlu ve
Halit Yýldýrým jüri
üyeliðini yaptýðý ve
54 öykünün
deðerlendirmeye
alýndýðý Mahmut
Tunaboylu 7. Öykü
Yarýþmasý’nýn
sonuçlarýný açýkladý.
Buna göre,
'Meddah' rumuzlu
'Mutluluklar Anlýk,
Acýlar Uzun Metrajlý'
isimli hikâyesi ile
Antakya-Hatay'dan
katýlan Murathan
Çarboða birinci,
'Meczup' rumuzlu
'Beþinci Basamak'
isimli hikâyesi ile
Çorum'dan Emrah
Kanlýkama ikinci,
'Ece' rumuzlu
'Yalnýzlýk Bize Kaldý'
isimli hikâyesi ile
Aydýn'dan Yusuf
Turan üçüncü oldu.
Yarýþmada
mansiyon ödüllerini
ise, 'Hoþsada'
rumuzuyla 'Ses' isimli
hikayenin yazarý
Ankara'dan Zeynep
Sati Yalçýn, 'Ademi'
rumuzlu 'Yarým
Adam' isimli hikâye
ile Ýstanbul'dan Ferhat
Kara, 'Asumânî'
rumuzuyla 'Mâziye
Uçan Dalgalar' isimli
hikâye ile Ýstanbul'da
Hüseyin Üsame Koz
aldý.
Birinci olan eser
sahibine 2 bin TL.,
ikinci eser sahibine
bin 500 TL., üçüncü
eser sahibine bin TL.,
3 adet de 500 TL.
mansiyon ödülü
verilecek. Ödül tarihi
önümüzdeki günlerde
açýklanacak.
Ceylan Baþköy’ün atamasýný yorumladý:
Ýl Defterdarý Ali Sormaz, Çorum SMMM’ya iade-i ziyarette bulundu.
Kýrým Tatar Meclisi'ne baskýn!
Mahmut Tunaboylu Öykü Yarýþmasý’nýn sonuçlarýný evinde ziyaret ettiðimiz merhum
Mahmut Tunaboylu’nun babasý Emekli Eðitimci-Gazeteci Müslüm Tunaboylu açýkladý.
‘Atamalar olaðan hallerdir’
EROL TAÞKAN
A
K Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Vali Sabri Baþköy'ün atama
kararýný deðerlendirdi. "Bürokrasilerde
atamalar olaðan hallerdir." diyen Ceylan,
Vali Sabri Baþköy'e Çorum'daki
hizmetlerinden dolayý teþekkür etti.
Bunun bir bayrak yarýþý olduðuna
dikkat çeken Ceylan, Vali Sabri Baþköy'ün
iki yýllýk görev yaptýðý süreç içerisinde
uyumlu bir çalýþma ortamý yaþadýklarýný
anlatarak, "Devlette bu gibi deðiþiklikler
olabilir, Ailesine ve kendisine bundan
sonraki hayatýnda baþarýlar diliyorum.
Ebedi olan kazanýlan dostluklardýr. Yeni
gelecek valimiz de tecrübeli, devleti bilen
bir valimiz. Gelen valimizle de uyum
içinde çalýþacaðýz." dedi.
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Vali Sabri
Baþköy'ün atama kararýný deðerlendirdi.
Defterdar’a hayýrlý olsun ziyareti
EROL TAÞKAN
altýnýn doldurulmasý ve
toplanan vergilerin mille-
te yatýrým olarak dönüyor
A
K Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan,
yaklaþýk bir ay önce Çorum Defterdarý olarak
göreve baþlayan Ali Sormaz'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti.
Bazý parti yöneticilerinin de yer aldýðý ziyarette Ali Sormaz'a görevinde baþarý dilediklerini
aktaran Ahmet Sami
Ceylan, Sormaz'ýn sahip
olduðu tecrübeleriyle Çorum'a çok þey katacaðýna
inandýðýný söyledi.
Vergilendirilmiþ kazanç kutsaldýr sözünün
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,
olmasýnýn önemine vurgu
yapan Ceylan, AK Parti
iktidarý döneminde milletin vergisini gönül rahatlýðý ile verdiðini ifade etti.
10 Aðustos tarihiyle
birlikte Yeni Türkiye'nin
temellerinin atýldýðýný bildiren Ceylan, AK Parti Ýl
baþkanlýðý olarak kendilerini tüm Çorum'dan sorumlu saydýklarýný ve
herkese ayný hizmeti taþýmak için çalýþtýklarýný
bildirdi.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti aktaran
Defterdar Ali Sormaz da
hizmetlerin en iyisini
ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Otobüs iþletmecilerinin
talepleri TSO’da
Ç
orum Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri
Derneði yöneticileri, ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti.
TSO Meclis Üyesi Haluk Aþkýn öncülüðünde gerçekleþtirilen ziyarette, Çorum Belediyesi
tarafýndan inþa ettirilmekte olan yeni Çorum Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nin geleceði masaya yatýrýlmýþtýr.
Dernek yöneticileri ziyarette, yeni terminal
ile ilgili taleplerini Çorum Belediyesi'ne iletmek
üzere Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a teslim etti.
Dernek 2. Baþkaný Tümer Çeker de, yerel
acentelerin yeni terminalde yer almasýnýn hem
Belediye, hem de halkýn daha kolay muhatap
bulmasýna zemin hazýrlayacaðýný, bu sayede
problemlerin daha kolay çözüme kavuþturulabileceðini aktardý.
Gerek mevcut terminalde hizmet veren, gerekse inþasý devam eden yeni terminalde hizmet
verecek olan firmalarýn yerel olmamasýna karþýn, buradaki acentelerin Çorumlu müteþebbislerden, Çorum esnafýndan oluþtuðunu belirten
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, "Ýþletmecilerimiz, ayný zamanda Odamýzýn üyelerdir. Tamamen yerel esnafýmýzdan oluþan terminal esnafýnýn taleplerine sayýn Belediye Baþkanýmýzýn da
kayýtsýz kalmayacaðýndan þüphemiz yoktur. Çorum Belediyesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi
Odasý, yerel esnafýn korunmasýný, desteklenmesini bir görev olarak görmektedir" dedi.
Söz konusu talepleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ileteceðini belirten Baþaranhýncal, "Burada önceliðimiz, esnafýmýzýn mevcut
yerini korumasýdýr" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
Çorum Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði yöneticileri, ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret etti.
‘Ýþkolu Sözleþmesine ihtiyaç var’
AK Parti Çorum Milletveçilmesi gerekiyor. Bugüne kakili ve TBMM Ýdare Amiri Sadar Avrupa'da uygulandýðý gibi
lim Uslu, son günlerde yaþanan
bir Ýþkolu sözleþmesinin Türiþçi kazalarý, alýnan ve alýnmasý
kiye'de uygulanmamýþ olmasý
gereken tedbirlerle ilgili
çok büyük eksiklik olarak deTVNET haber bülteninde deðerlendiriyorum. Fransa'da
ðerlendirmelerde bulundu.
sendikalý iþçi %10'dur. Toplu
Ýþ Sözleþmesinden yararlanma
“Çalýþma yaþamý çok dioraný ise %95'tir. Oysa Türkinamik bir süreç, bu dinamik süye'de sendikalý iþçi sayýsý da
rece uyum saðlamak üzere yaToplu Sözleþme oraný da
salarýn zaman zaman deðiþtiril%10'dur. Toplu sözleþme demesine ihtiyaç duyulmaktadýr.”
mek sadece ücret zamlarý dediyen Uslu, “Geliþen teknoloji
mek deðildir. Çalýþma yaþamýve duyulan ihtiyaçlar dikkate
nýn, çalýþma hayatýna iliþkin
alýnarak Çalýþma yasalarý deðidüzenlemelerin ayrýntýlý bir biþebilir. Genel prensipler deðiþçimde sektörlerin özellikleri
mez hukuk devleti, sosyal devhatta iþletmeler dikkate alýnalet konusunda çalýþma, hak ve
Salim Uslu
rak bir sözleþme metninde yer
özgürleri konusunda genel
almasýný
saðlamak,
düzen
kurmak demektir. Bu düzen
prensipler deðiþmez. Çünkü burada referans uluslararasý
kamu düzenidir ve devletle, hükümetle çok yakýndan ilsözleþmelerdir. Daha çokta ILO konversiyonlarýdýr. Begilidir. Kamu düzeninin saðlanmasý için Toplu Sözleþme
nim kanaatim Çalýþma hayatý kayýt altýna alýnmalýdýr.
de Ýþkolu Sözleþmesi Düzeninin getirilmesi gerekir" diGenel olarak çalýþma yaþamýnýn iyileþtirilmesi, Ýþ Saðlýye konuþtu.
ðý Güvenliðinin korunmasý, Ýþçi Hak ve Özgürlüklerinin
geniþletilmesi konusunda hükümetimizin öteden beri
Sektörün genel olarak uymasý gereken kurallarýn
olumlu bir yaklaþýmý var. Bu yaklaþým devam edecektir
belirleneceði bir Ýþkolu Sözleþmesine þiddetle ihtiyaç olve etmelidir de. Çaðdaþ - Modern Türkiye açýsýndan son
duðunu belirten Uslu, þunlarý söyledi; “Son 14 yýldýr Çaderece gereklidir. Burada bir anýmý paylaþmak istiyolýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarý döneminde Ýþçi - Ýþrum. 80'li yýllarda (Dönemin Türk Tabipleri Birliði Baþveren Sendikalarý olarak bilim adamlarýna hazýrlattýðýkaný) rahmetli Nusret Fiþek bir sempozyum sýrasýnda
mýz raporlar orta yerde durmaktadýr. Ne yazýk ki bugün
'Bundan Yüzyýllar sonra antropologlar incelediklerinde
bazý Ýþçi-Ýþveren Konfederasyonlarý birlikte Ýþkolu Sözbizim atalarýmýz Ýþçi Saðlýðý, Ýþ Güvenliði sorununu naleþmesine karþý çýkmaktadýrlar. Baþka karþý çýktýklarý husýlda güzel çözmüþler. Nasýlda baþarýlý çözmüþler diye
susta iþyeri iþçi temsilciliðidir. Örgütsüz iþyerlerinde iþdüþünürler" demiþti. Elbette yenilenmesi gereken hususçi temsilciliðinin oluþmasý mevzuatýn uygulanmasýný
larla olmakla beraber zengin bir mevzuatýmýz var. Bu
"takip, denetim" bakýmýndan daha olumlu sonuçlar veremevzuata uyum saðlamak ve uygulama konusunda çýbilir. Bütün bu yanlýþlarý, retleri görmezden gelerek sakan sorunlar var. Ben inanýyorum ki, kamunun denetim
dece devleti ve hükümeti suçlayan bir yaklaþým içerisizaaflarý, özel kuruluþlarýn, iþveren örgütlerinin, iþverenne girersek yanlýþ olur. En son yaþanan olay sonrasýnda
lerin sosyal kabul sorunlarýndan kaynaklanmakta ya da
Müteahhitler Birliði, Yapý Denetim Kurumlarý, Ýnþaat
meslek örgütleri bu konuda öz denetim görevlerini yeriMühendisleri Odasý, Makine Mühendisleri Odasý üyelene getirmemektedirler. Söz gelimi meslekten ihraca,
ri ile ilgili ne tür bir iþlem yaptý doðrusu bunu merak ediuzaklaþtýrmaya kadar varan bir kýsým caydýrýcý tedbirler
yorum. Bu kuruluþlarýnda önlem alma mecburiyetleri
almalarý gerekiyor. Bunlarý almak yerine sadece ve sadevar. Þunu hiç unutmamalýyýz "Önlem almak sonradan
ce sorunun her çözümünü hükümetten beklemek, hükütelafi etmekten daha ucuz ve kolaydýr.” (Haber Merkezi)
met karþýtý bir pozisyon üretmek kolaycýlýðýndan vazge-
* Yaprak Döner * Tavuk Döner * Lahmacun * Kiremitte Köfte * Kiremitte
Güveç * Kiremitte Kavurma * Kiremitte Et Söte * Çorba * Kahvaltý
Sabah 06.00 Gece 24.00’e kadar açýðýz.
Tüm ürünlerimiz kýrmýzý ve beyaz et iþletmemize aittir.
ÖZKAYA LAHMACUN
YAPRAK DÖNER
Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: 210 12 00
KSS esnafý istiþare yaptý
Küçük Sanayi Sitesi(KSS) Yapý Kooperatifi istiþare toplantýsý dün gerçekleþtirildi.
EMRE KUT
K
üçük Sanayi Sitesi(KSS) Yapý
Kooperatifi istiþare toplantýsý
dün gerçekleþtirildi.
Kooperatifi binasýnda düzenlenen toplantýya KSS Yapý Kooperatifi Baþkaný Hýdýr Balaman,
2. Baþkan Turan Çalýkuþu ile sanayi esnafý katýldý.
KSS Yapý Kooperatifi Baþkaný Hýdýr Balaman Çorum Sanayi Sitesinin sorunlarýný aktarmak
ve birlikte çaresini bulmak için istiþare toplantýsý düzenlediklerini
belirterek, yarým kalan çalýþmalar
ve yaþanan sorunlarla ilgili esnafa
bilgi verdi.
Balaman, konuþmasýnda yapýlanlardan da bahsederek, sanayi
sitesinin cadde ve sokaklarýna levha takýldýðýný, giriþ ve çýkýþlara sitenin tanýtýmýný kapýlar yapýldýðýný, buralara reklam verenlerin reklamlarý yapýþtýrýlarak görüntü kirliliðine son verildiðini söyledi.
Cadde ve sokak baþlarýna takýlan
levhalarla da o sokak ve caddede
kimlerin iþyerlerinin olduðunun
yazdýðýný hatýrlatan Balaman,
"Levhalarýn eksik olduðu cadde
ve sokaklara da en kýsa zamanda
levhalar takýlacaktýr. Ýlgili firmanýn iþlerinin yazýn çok olmasý nedeniyle biraz gecikme olmuþtur.
Bunun da esnanýnýz tarafýndan anlayýþla karþýlanacaðýný umuyoruz.
2010 yýlýndan beri genel kurul toplantýsýný yapamadýk. Sanayi
Sitesi Camimizin Türkiye Diyanet
Vakfýna (TDV) devri için genel
kuruldan yetki alamadýðýmýzdan
devrini gerçekleþtiremedik. Ama
bu seneki genel kuruldan aldýðýmýz yetki çerçevesinde Camimizi
Türkiye Diyanet Vakfý'na devrettik.
Sanayi Sitemiz içerisinde
araçlarýn hýz yapmalarý ile oluþan
kazalarý önlemek için Çorum Belediyemiz yetkilileri ile görüþerek
caddeler üzerine kalýn hýz kesiciler koydurduk. Kooperatifimiz
hizmet binasý altýnda bulunan boþ
odalarý ve alt katý deðerlendirmek
için kiralýk iþyerleri ilaný vermek
Fiyatlarýmýz:
Bütün Tavuk: 5.25 TL, Tavuk But: 6.00 TL, Tavuk Baget: 6.50 TL,
Tavuk Kanat: 9.50 TL Dana Kýyma: 21.50 TL,
Dana Köftelik Kýyma: 22.90 TL, Dana Lop Et: 30.00 TL,
Dana Týranç: 33.00 TL, Kuzu But: 24.90 TL, Kuzu Kol: 23.90 TL,
Kuzu Gerdan: 21.00 TL, Kuzu Pirzola: 25.00 TL,
Dana Ciðer: 15.00 TL, Dana Böbrek: 6.50 TL, Dana Yürek: 7.00 TL
ÖZKAYA ETCÝ
Hürriyet 4. Sok. No: 3 (Kadifeler Elektrik Karþýsý) Tel: 666 07 66
Toplantýya KSS Yapý Kooperatifi Baþkaný Hýdýr Balaman,
2. Baþkan Turan Çalýkuþu ile sanayi esnafý katýldý.
suretiyle kiraya verdik. Küçük
dik. Cevabi yazýyý bekliyoruz. Veodalarýn bulunduðu tarafa özel
recekleri bu arsa bize iþyeri arsasý
saðlýk ocaðý, salon kýsmýnda iþyeolarak verilecektir.
ri açmak þartýyla kiralandý.
Sanayi Sitemizin etrafýna tel
Kooperatifimizin alt katýnda
örgü çektirmek istiyoruz. Bu alan
bodrumda bulunan atýl durumdaki
yaklaþýk olarak 3000-3500 metrekalorifer kazaný ve depo ile içeriyi bulmaktadýr. Bu da yaklaþýk
deki hurdalarýn satýþý yapýlmýþtýr.
olarak Kooperatifimize m2 maliBoþaltýlan alanlar yine Kooperatiyeti 20.000TL. ile 25.000 TL'yi
fimize gelir getirmesi amaç ile debulmaktadýr. Firmanýn birisi de
po veya iþyeri olarak kullanýlmak
27.000 TL.'ye çýkarmýþtýr. Ölçüleüzere ilanla kiraya verilecektir."
ri 2,5 m. yükseldiði, 3mm. tel kadiye konuþtu.
lýnlýðý, direkler arasýndaki mesafe
3 m. olacaktýr. Bunun bize toplam
Balaman, KSS için yapýlamaliyeti de yaklaþýk olarak 70.000
cak olan yenilikler hakkýnda da þu
TL. ile 72.000 TL olmaktadýr. Sibilgiyi verdi: "Kooperatifimizin
temizin giriþ çýkýþlarýna yapýlacak
Belediyeye vermek istediði 400
nizamiyeler için 4 adet bekçi alým2 itfaiye için yetersiz geliyornacaktýr. Bu bekçilerin maliyeti
muþ, Hem de burasý Belediye
bize yýllýk 72.000 TL. olmaktadýr.
imar iþleri tarafýndan heyelan alaAyrýca giriþ çýkýþlara otomatik banýna giriyor diye yeþil alana ayrýlriyerler yapýlacaktýr. Sanayi Sitemýþ. Biz de o zaman yerimize karmize Kooperatifimiz adýna ayrýca
þýlýk ne vereceksiniz dedik . Beleanons sistemi kurdurmak istiyodiye ister size 44.000 TL. verelim,
ruz. Esnaf için gerekli ilanlarýn,
istemezseniz Sanayi sitesi alt tarabilgilerin duyurularý Kooperatififýnda parçacýlarýn bulunduðu alanmizden yaptýrmak düþüncesindeda Belediyenin 247 m2'lik arsasý
yiz. Sanayi Sitemizdeki cadde ve
var, isterseniz size orasýný takas
sokaklara, oto park yerlerine býrayoluyla arsanýza karþýlýk verelim
kýlmýþ ve býrakýlan araç ve hurda
dediler. Biz de mecburen bu arsayýðýnlarýnýn kaldýrýlmasýnda sizlarýn karþýlýklý takasýna razý olduk.
lerden ayrýca rica edeceðim. HiçÇünkü bu arsa verilen arsa bedebir arkadaþýmýzýn bu sebepten zalinden daha iyiydi. Esnafýn hakký
rar görmesini istemeyiz."
zayi olmaz dedik, inþallah en kýsa
zamanda bu takasý da yapacaðýz.
Toplantý esnafýn sorunlarýnýn
Belediyeye resmi yazýyý göndertartýþýlmasý ile devam etti.
KSS Ýdare Binasý’ndaki sorunlar dile getirildi.
7
8
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
150 cadde ve sokakta
asfalt çalýþmasý
O
smancýk'ta alt yapý çalýþmalarýnýn
tamamlanmasý
sonrasýnda 150 cadde ve
sokakta baþlatýlan sýcak
asfalt çalýþmalarýnýn devam ettiði bildirildi.
Osmancýk Belediye
Baþkaný Hamza Karataþ,
alt yapý çalýþmalarý tamamlanan 7 mahallede
asfalt çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirterek
toplam 35 bin ton sýcak
asfalt döküldüðünü söyledi.
ASFALTIN MAALÝYETÝ 7 MÝLYON
TL
Ýlçe tarihindeki en
kapsamlý asfalt çalýþmasýný gerçekleþtirdiklerini
belirten Karataþ "Kýzýlýrmak ile D100 Karayolu
arasýnda 7 mahalleyi
kapsayan geniþ bir alanda yeni alt yapý projesi
hayata geçirildi. Bu nedenle 150 cadde ve sokakta kazý çalýþmasý yapýldý. Kazýlan yollarýn
tekrar asfaltlanmasý için
45 bin ton sýcak asfalt
malzemesi içeren maliyeti yaklaþýk 7 milyon
TL'lik bir proje hazýrlandý. Bu proje kapsamýnda
ana caddelerden baþladýðýmýz asfalt çalýþmalarý
aralýksýz devam ediyor.
Þu anda 7 mahallede ana
caddelerin büyük bir bölümü tamamlanmýþ durumda. Toplamda 35 bin
ton sýcak asfalt malzemesi kullandýk" dedi.
‘PAZAR GÜNLERÝNDE DAHÝ ÇALIÞIYORUZ’
Hafta sonu Yeþilçatma Mahallesinde devam eden asfalt çalýþmalarýný inceleyen Baþkan
Karataþ, çalýþmalarla ilgili Fen Ýþleri Müdürü
Hakan Çýplak'tan bilgi
aldý.
Karataþ, asfalt çalýþmalarýna hafta sonu
dahi ara vermeden devam ettiklerini belirterek
"Yeþilçatma Mahallesinde yaðmur suyu hattý çalýþmalarýmýz vardý. Yaðmur suyu hatlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan buradaki asfalt çalýþmalarýna baþladýk. D100
Karayolundan ilçe merkezine baðlanan bir ana
caddemiz var. Trafik yoðunluðu nedeniyle önem
taþýyan bir cadde. Çalýþmalar bu caddede ve
baðlantýlý sokaklarda yoðunlaþtýrýldý. Vatandaþlarýmýza sýcak asfalt hizmetini daha hýzlý ulaþtýrabilmek için hafta sonu
dahi, gece gündüz demeden, mesai saati gözetmeden çalýþýyoruz. Hedefimiz halkýmýzýn en
iyi hizmeti en kýsa sürede almasýdýr." ifadelerini
kullandý.
ASFALT YAPILAMAYAN SOKAKLAR PARKE TAÞI
YAPILACAK
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, yol çalýþmalarýný inceledi.
Alt yapý çalýþmasý
yapýlan hiçbir sokaðýn
býrakýlmayacaðýný kaydeden Karataþ "D100
Karayolu ile Kýzýlýrmak
arasýnda alt yapý çalýþmasý yapýlmýþ hiçbir sokak býrakýlmayacaktýr.
Bazý sokaklar asfalta uygun deðil. Bu nedenle
asfalt yapýlýrken o sokaklarda çalýþma yapýlmýyor. Vatandaþlarýmýz
'Buralar böyle kalacak
mý?' diye soruyorlar. Asfalt yapýlamayan sokaklar da kilitli parke taþý
yapýlacaktýr. Hiçbir sokak olduðu gibi býrakýlmayacaktýr" diye konuþtu. (Haber Merkezi)
150 cadde ve sokakta baþlatýlan sýcak asfalt çalýþmalarýnýn devam ettiði bildirildi.
Ý
ÝNDER’den üyelerine
Çanakkale gezisi
stanbul’da yaþayan Çorumlularý tek çatý altýnda bir araya getirmek
amacýyla kurulan Ýnal
Köyü Derneði, üyelerine
yönelik Çanakkale gezisi
düzenledi.
Sancaktepe Belediyesi’nin tahsis ettiði araçla Çanakkale’deki tarihi
yerleri gezen dernek üyeleri unutulmaz birgün yaþadý. Üyeler, kendilerine
bu fýrsatý veren dernek
üyelerine teþekkür etti.
Ýnal Köye Derneði
Baþkaný Recep Kaya,
“Çanakkale’de yaþanan o
kanlý savaþlarda ecdadýmýzýn açlýk, susuzluk ve
imkansýzlýklar içinde vermiþ olduklarý mücadele
ile bu vataný kurtarmak
uðruna, acýlarýn yaþanmýþ
olduðu topraklarý gezdirerek köylülerimize bu
yaþananlarýn izlerini yerinde göstermek istedik.
Ecdadýmýzýn Çanakkale’de yaþadýklarýnýn izlerini yerinde göstererek o
duygu ve hisleri yaþatmak suretiyle, birlik ve
beraberliðin önemini vurgulayarak birlikte hareket
ederek imkansýzlýklar
içinde zorluklarýn üstesinden nasýl gelinebileceðini, nelerin yapýlabileceðini anlatarak üyelerimizi
bu konuda bilinçlendirmek istedik. Böyle bir
fýrsatý deðerlendirerek
gezimize katýlan üyelerimize ve bizlere ulaþým
imkaný saðlayan Sancaktepe Belediyesine çok teþekkür ederiz” dedi.(ÝHA)
Ýnal Köyü Derneði, üyelerine yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.
Çanakkale turu Sancaktepe Belediyesi’nin tahsis ettiði araçla yapýldý.
En güzel Osmancýk
fotoðraflarý sergilenecek
Ý
stanbul Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoðraf
Derneði tarafýndan düzenlenen “Büyükçekmece’de Türkiye Buluþmasý” adlý fotoðraf sergisine Osmancýk Fotoðraf Derneði de (OFKAD) davet edildi.
Türkiye genelinden 56 fotoðraf derneðinin katýlýmý ile gerçekleþecek olan ve 560 fotoðrafýn görücüye çýkacaðý
sergide, katýlým saðlayan dernekler bulunduklarý þehri anlatan fotoðraflarla sergideki yerlerini alacaklar.
20-30 Eylül 2014
tarihinde ziyaretçilerin
beðenilerine sunulacak
olan Türkiye’nin çeþitli
þehirlerini anlatan fotoðraflarýn yer alacaðý sergide OFKAD Baþkaný
Ýsmail Kabakdere tarafýndan görüntülenen Osmancýk’ýn en güzel 10
fotoðrafý da yerini alacak.
Osmancýk’ý anlatan fotoðraflarla sergiye
katýlým saðlayacak olan
Dernek baþkaný Ýsmail
Kabakdere yaptýðý açýklamada: “Ýstanbul, Büyükçekmece Belediyesi
tarafýndan ikincisi organize edilen ‘Türkiye Buluþmasý’ adlý sergi, 2030 Eylül 2014 tarihleri
arasýnda daha birçok etkinlikle birlikte Ýstanbul
Büyükçekmece’de sanatseverlerin
beðenisine sunulacaktýr. Sergide ilçemizin kültürünü, tarihini ve doðasýný
anlatan fotoðraflarla,
OFKAD olarak ilçemiz adýna üstlenmiþ
olduðumuz misyon
gereði temsil etmek
bizler için mutluluk verici” dedi.
Amaçlarýnýn Osmancýk'ýn sahip olduðu
tarihi ve kültürel deðerleri ile ilçede yetiþtirilen
pirincin ülke genelinde
fotoðrafýn gücünü kullanarak tanýtmak olduðunu belirten Kabakdere,
“Ýstanbul Büyükçekmece Fotoðraf Kulübü Derneði’nin Büyükçekmece
Belediyesi ile ortaklaþa düzenlenecek
olan 56 derneðin
katýldýðý karma
fotoðraf sergisine dernek
olarak davet
edildik.
Toplamda
560 fotoðrafýn sergileneceði
etkinlikte
ilçemizin
kültürünü,
tarihini,
coðrafyasýný
yansýtan 10
fotoðraf
yer
alacak. Daha önce Türkiye genelinde yapýlan birçok fotoðraf etkinliðine ve sergisine dernek olarak katýldýk ilçemizi fotoðraflarla en iyi þekilde taný-
tarak ilçemize yüzlerce
yerli ve yabancý fotoðraf
sanatçýlarýnýn gelmesini
vesile olarak tanýmalarýný saðladýk. Ýlçemizin
konu edildiði fotoðraflarla katýlým saðladýðýmýz bu sergide de hedefimiz
Türkiye’nin
önemli fotoðraf sanatçýlarýnýn da katýlacaðý“Büyükçekmece’de Türkiye
Buluþmasý” Fotoðraf Sergisinde
bir araya gelipbirebir anlatarak yýlýn dört mevsimi en güzel fotoðraflarý
veren ilçemize insanlarýn gelmelerini saðlamak. Bizim dernek olarak kuruluþ amacýmýz ve
üstlendiðimiz misyon
gereði Osmancýk dýþýna
geziler düzenleyen deðil, dýþarýdan Osman-
cýk'a insanlarýn gelmesini saðlayacak çalýþmalar
yaparak turizm açýsýndan geliþmesine ve ilçe
ekonomisine katkýda bulunmak. Ayrýca Ofkad
yönetimi olarak ilçemizin tanýtýmýna yönelik
yaptýðýmýz bu çalýþmalarýmýza inanarak destek
veren ilçemiz iþ adamlarýna da çok teþekkür
ederiz” dedi.(ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
9
Öðrenci
kaç
saat
uyumalý?
Ý
lkokul çaðýndaki çocuklarýn günde en az 8 saat uyumalarý gerektiði, aksi halde uyku yoksunluðu çeken çocuklarýn fiziksel geliþim ve okula konsantre olmakta güçlük
çekebileceði belirtildi.
Türk Uyku Týbbý Derneði (TUTD) Yönetim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Derya Karadeniz yaptýðý açýklamada, yaz
döneminde okul olmamasý nedeniyle çocuklarýn genelde
geç yatýp geç kalkmayý alýþkanlýk haline getirdiklerini ifade etti. Okullarýn açýldýðý bu dönemde mecburen sabahlarý
kalkma saatinin sabitlendiðini ifade eden Karadeniz, gece
geç saatlere kadar çocuklarý uyanýk tutmamak gerektiðini
söyledi.
Geç saatte yatan çocuðun mecburen sabah erkenden
uykusunu almadan yataktan kalkacaðýna iþaret eden Karadeniz, þunlarý kaydetti:
"Çocuklarý çok erken saatte yataða yollamak da iyi
bir þey deðil. Uykusuzluðu bu da tetikleyebilir. Uyku süresini genellikle 8 saat tutacak þekilde bir uyku ritmi oluþturmak lazým. Özellikle ilköðretim çaðýndaki çocuklarýn uyku süresi 8 saatin üzerindedir. Bu 8-12 saat arasýnda deðiþir. Çocuktan çocuða fark vardýr. 'Her çocuk 12 saat uyumalý' diye bir kural yok. Ýlkokul çaðýnda bu süreyi azaltýrsak veya buna yol açacak faktörleri ortadan kaldýrmazsak
çocuk uyku yoksunu haline gelecektir. Çocuk her gece 67 saat uyuyorsa zaman içinde uyku yoksunluðuna baðlý
olarak olumsuzluklar ortaya çýkacaktýr. Büyüme dönemindeki hormonun yüzde 70-80'i uyku ve derin uyku esnasýnda salgýlanýyor. Uyku süresi azalýr ve uyku hormonu bozulursa bu hormonun salgýlanmasý da azalýyor, dolayýsýyla
büyüme ve geliþme sýkýntýsý oluyor."
Kýþýn doðanlar daha
çabuk emekliyor
Ý
Ek yerleþtirmeler
yarýn baþlýyor
Ü
niversite ek yerleþtirme tarihleri belli oldu
ÖSYM, üniversitelere yapýlacak ek
yerleþtirmeler için tercihlerin 18 Eylül'de
alýnmaya baþlanacaðý, 25 Eylül'de sona ereceði
bildirildi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan
duyuruya göre, 2014-2015 öðretim yýlý için
merkezi yerleþtirmede boþ kalan ve
yerleþtirilen adaylarýn kayýt yaptýrmamasý
nedeniyle boþalan yükseköðretim
programlarýnýn kontenjanlarýna, 2014 Öðrenci
Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS)
sonuçlarýna göre Merkez tarafýndan ek
yerleþtirme yapýlacak.
Adaylar, 2014-ÖSYS ek yerleþtirme
tercihlerini, 18-25 Eylül"de internet üzerinden
bireysel olarak kendileri yapacak. Baþvuru
merkezlerinden veya ÖSYM sýnav koordinatörlüklerinden tercih iþlemi yapýlmayacak.
Sadece elektronik ortamda yapýlan tercihler
iþleme alýnacak. Postayla ÖSYM'ye gönderilen
veya elden verilmek istenen tercih formlarý
iþleme alýnmayacak.
TERCÝH ÜCRETÝ 10 LÝRA
Ek yerleþtirme kurallarýna iliþkin bilgiler,
2014-ÖSYS Yükseköðretim Programlarýna Ek
Yerleþtirme Kýlavuzu'nda yer alacak. Adaylar,
2014-ÖSYS Ek Yerleþtirme Kýlavuzu'na 18
Eylül'den itibaren ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr internet adresinden
ulaþabilecek. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý
yapýlmayacak. Ek yerleþtirme için baþvuracak
adaylarýn bu kýlavuzu dikkatle incelemeleri
gerekiyor. Kýlavuz basýlý olarak
daðýtýlmayacaðýndan adaylarýn ÖSYM'den
yapýlan duyurularý takip etmeleri yararlarýna
olacak.
Ek yerleþtirme iþlemleri, 2014 ÖSYS
Kýlavuzu, 2014-ÖSYS Yükseköðretim
Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ile
2014-ÖSYS Yükseköðretim Programlarýna Ek
Yerleþtirme Kýlavuzu'nda belirtilen esaslara
göre yapýlacak.(AA)
srailli bilim adamlarýnýn araþtýrmasý, kýþýn doðan
bebeklerin yazýn ya da sonbaharda doðanlardan
ortalama 5 hafta önce emeklemeye baþladýðýný
ortaya koydu.
Bilim adamlarý 47 saðlýklý bebeði iki gruba
ayýrdý. Ýlk gruptaki 16 bebek haziran-kasým, ikinci
gruptakiler aralýk-mayýs doðumluydu. Bebekler
evde gözlemlenirken, ebeveynlerden de
bebeklerinin geliþimiyle ilgili sorulara yanýt
vermeleri istendi.
Kýþýn doðan bebeklerin 30. yazýn doðanlarýn
ise 35. haftadan itibaren emeklemeye baþladýðý
görüldü.
Bilim adamlarý, kýþ aylarýnda doðanlarýn
emekleme döneminin yaza rastladýðýný, günlerin
uzun olduðu yaz aylarýnda bebeklerin daha
hareketli olduðunu, daha hafif giysiler giydiðini ve
karýnlarý üzerinde daha fazla zaman geçirdiðini,
bunun da emeklemeyi kolaylaþtýrdýðýný vurguladý.
Ancak bilim adamlarý, araþtýrmanýn Ýsrail'de
yapýldýðýna dikkati çekerek sonuçlarýn ülkenin
bulunduðu coðrafi konuma ve iklimine göre
deðerlendirilmesi gerektiðini ifade etti.
Öte yandan Viyana Üniversitesi'nden
psikologlarýn bir araþtýrmasý, kýþýn doðan
erkeklerin solak olma ihtimalinin daha fazla
olduðunu gösterdi.
13 bin yetiþkinin katýldýðý araþtýrma, genel
olarak kadýnlarýn yüzde 7,5'inin ve erkeklerin
yüzde 8,8'inin solak olduðunu, ekim-þubat
döneminde doðan erkeklerin yüzde 8,2, kasýmocak döneminde doðanlarýn ise yüzde 10,5'inin sol
elini kullandýðýný ortaya koydu.
Solaklýðýn anne karnýnda testosteron
hormonuna daha fazla maruz kalmakla baðlantýlý
olduðunu belirten uzmanlar, yaz gebeliklerinde
kadýnlarýn gün ýþýðýndan daha fazla
yararlanmasýnýn bu hormonun seviyesini
yükseltebildiðini vurguladý.(AA)
Virüs hýzla yayýlýyor
E
bola virüsü hýzla yayýlýyorVaka sayýsýnýn 4 bin
366'ya, ölümlerin ise 2 bin 218'e ulaþtýðý bildirildi.
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Hudut ve Sahiller Saðlýk
Genel Müdürü Hüsem Hatipoðlu, Dünya Saðlýk Örgütü
verilerine göre, ebola salgýnýnda vaka sayýsýnýn 4 bin
366'ya, ölümlerin ise 2 bin 218'e ulaþtýðýný, virüs yayýlma hýzý artarken alýnan önlemlerin salgýný önlemeye yetmediðini bildirdi.
Hatipoðlu, yaptýðý açýklamada, Saðlýk Bakanlýðý
olarak Gine, Liberya, Sierra Leone ve Nijerya'daki ebola salgýnýný yakýndan takip ettiklerini söyledi.
Sadece salgýný deðil, bölgenin ekonomik ve siyasi
yapýsýný da gözlemlediklerini ifade eden Hatipoðlu, bu
parametrelerdeki bozulmalar neticesinde, baþta temel gýda maddeleri olmak üzere fiyatlarýn yükseltmesinden ve
halkýn kýsýtlý olan gelirlerinin daha da düþmesi sonucu
beslenme bozukluklarýnýn artmasýndan endiþe ettiklerini
dile getirdi.
Hatipoðlu, Türkiye'de ebola virüs vakasýnýn görülmediðini bildirerek, "Dünya Saðlýk Örgütü verilerine
göre ebola salgýnýnda vaka sayýsý 4 bin 366 'ya, ölümler
ise 2 bin 218'e ulaþmýþtýr. Virüs yayýlma hýzý artarken alýnan önlemlerin salgýný önlemeye yetmediði görülmektedir. Buna karþýlýk bugün itibarýyla Türkiye’de ebola virüs vakasý yoktur" diye konuþtu.
Ebola virüsünün özgün bir tedavisinin bulunmadýðýný, önemli olanýn kiþinin virüse karþý vücut savunma
sisteminin geliþtirilmesi gerekliliðine deðinen Hatipoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü:
"Ebola virüsü enfekte þempanze, goril, maymun,
yarasa gibi vahþi hayvanlardan insanlara bulaþýr. Ýnsandan insana geçiþ, bütünlüðü bozulmuþ deri veya muko-
zanýn enfekte insanlarýn kan ve vücut sývýlarýyla direkt
temasýyla olur. Ayrýca hastanýn vücut sekrasyonlarýyla
kontamine çevresel materyalle de bulaþma olabilir. 2-21
günlük kuluçka süresinin ardýndan yüksek ateþ, baþ aðrýsý, eklem ve kas aðrýsý, halsizlik, ishal, kusma, karýn
aðrýsý, iþtahsýzlýk belirtileriyle ortaya çýkar. Aðýr vakalarda vücutta yaygýn döküntü, gözlerde kýzarýklýk, öksürük,
nefes almakta güçlük, boðaz aðrýsý, yutkunma zorluðu,
hýçkýrýk, vücut içinde ve dýþýnda kanamalar, karaciðer ve
böbrek yetmezliði görülür. Bilindiði gibi ebola virüsünün özgün bir tedavisi yoktur. Burada önemli olan 'immun sistem' dediðimiz kiþinin virüse karþý savunma sistemidir. Vücudun savunma sistemini artýran faktörlerin
baþýnda iyi ve doðru bir beslenme gelmektedir."
SALGIN EKONOMÝYÝ VURDU
Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü'nün yaptýðý açýklamaya göre, bölgedeki ebola salgýnýnýn tarým
sektöründeki rekolteyi etkilediðini, kiþilerin sektörden
uzak kalmasýyla üretimin azalmasýna ve gýda fiyatlarýnýn
artmasýna sebep olduðunu aktaran Hatipoðlu, bölgedeki
halkýn hareketlerinin kýsýtlanmasýyla gýda maddelerinin
pazarlanmasýný da etkilediðini anlattý.
Hatipoðlu, paniðin gýda ürünlerinin stoklanmasýna,
gýda kýtlýðýna ve bazý ürünlerin fiyatlarýnýn aþýrý yükselmesine yol açtýðý belirterek, þöyle devam etti:
"Salgýn ekonomiyi vurmaya baþlamýþtýr. Yatýrýmcýlar virüs korkusundan bölgeyi terk etmeye ve Batý Afrika'daki ülkelerin gelirlerinde düþme oluþmaya baþlamýþtýr. Halkýn açlýkla burun buruna kalabilme riski vardýr.
Dolayýsýyla bölgenin saðlýk personeli ve týbbý malzeme
yanýnda artan bir hýzla temel gýda maddelerine de acil ihtiyacý olduðu görülmektedir. Uluslararasý toplumun ve
yardým kuruluþlarýnýn bu gözle de bölgeye bakmalarýn-
Tükürük kalitesi
çürüðü önlüyor
T
ükürüðün akýþ hýzý ve miktarýndaki
azalmanýn diþlerde çürük oluþumunu
etkilediði öðrenildi.
Ege Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi
Aðýz, Diþ ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalý
Öðretim Üyesi Doç. Dr. Esin Alpöz, tükürüðün
diþlerin çürüðe karþý korunmasý, aðýz
içerisindeki bakterilerin oluþturduðu asidin
tamponlamasý ve enfeksiyonlarýn önlenmesi
gibi önemli fonksiyonlarý bulunduðunu söyledi.
Saðlýklý bir bireyin günde ortalama 5001500 mililitre tükürük salgýladýðýný dile getiren
Alpöz, "Tükürük mikroorganizmalarýn diþ
yüzeylerinden uzaklaþtýrýlmasý ve mekanik
temizlemenin oluþmasýný saðlar. Salgýlanan
tükürüðün belirli bir akýþ hýzý vardýr ancak bu
miktar gün içerisinde deðiþkenlik
göstermektedir" dedi.
Doç. Dr. Alpöz, tükürüðün salgýlanmasý
veya akýþ hýzýndaki azalmanýn aðýz kuruluðu
olarak isimlendirildiðini, böyle durumlarda da
yaygýn diþ çürükleri ve dilde çatlaklar
görüldüðünü anlattý.
TÜKÜRÜK BAKTERÝ BÝRÝKÝMÝNÝ
ÖNLÜYOR
Tükürüðün diþler üzerinde oluþan bakteri
birikimini önleyerek aðýz florasýný dengede
tuttuðuna dikkati çeken Alpöz, þöyle konuþtu:
"Bakteri plaðý, diþ yüzeyinde oluþan
yapýþkan, renksiz bir birikintidir. Aðýzdaki
bakterilerden oluþan bu plak, þekerli ve unlu
yiyeceklerin aðýzda kalan artýklarýndan asit
oluþturabilmektedir. Bu asitler, diþlerin mineral
dokusunu çözerek diþin mine tabakasýnýn
bozulmasýna ve diþ çürüðünün baþlamasýna
neden olmaktadýr. Tükürüðün akýþ hýzý ve
miktarýndaki azalma, yetersiz aðýz hijyeniyle
birleþtiðinde hýzlý ilerleyen diþ çürüklerine ve
erken diþ kayýplarýna yol açar. Tükürük ile diþ
arasýnda sürekli bir iyon alýþveriþi vardýr."
Doç. Dr. Alpöz, tükürüðün aðýz, diþler ve
çevre dokular için vazgeçilmez olduðuna iþaret
ederek, tükürük miktarý ve içeriðinde
deðiþikliklere neden olan hastalýklarda ve
kronik ilaç kullanýmýnda düzenli diþ hekimi
muayenesinin yapýlmasýnýn potansiyel diþ
çürüðü riskini en aza indireceðini kaydetti.(AA)
10 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
17 EYLÜL 2014
Çorum Ýmam Hatip’ten
Necmi Þamlý’ya vefa
RECEP MEBET
ÝHL Kurucu Müdürü Necmi Þamlý
Çorum Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi (ÝHL) 2014-2015
Eðitim Öðretim Yýlý’ný ‘Necmi Þamlý Yýlý’ ilan etti.
Okulun kurucu müdürlüðü görevini üstlenen ve 1991
yýlýnda vefat eden Necmi
Þamlý’ya vefa amacýyla bir dizi etkinlik planlandý.
Çorum ÝHL’nin kuruluþ
yýl dönümü olan 3 Ekim’de
Necmi Þamlý’nýn kabri baþýnda yapýlacak dua ile baþlayacak etkinlikler kapsamýnda,
merhum Okul Müdürü’nün
fotoðraflarýndan oluþan özel
bir sergi açýlacak.
Þamlý’nýn ailesi ile ileti-
þime geçen Çorum ÝHL idaresi, Ýngiltere’den özel olarak
getirtilen fotoðraflardan oluþan sergiyi 10 Ekim 2014 Cuma günü okul bahçesinde ziyarete açacak. Serginin yaný
sýra ‘Necmi Þamlý Özel Albümü’ adlý bir de kitap bastýrýlacak.
Necmi Þamlý’nýn hayattaki öðrencilerini bir araya getirmeyi planlayan ÝHL idaresi,
1970 yýlýna kadar olan dönemde mezun olan isimleri de
sergi açýlýþýnda buluþturacak.
Çorum Anadolu ÝHL’nin
yayýn organý olan Ýdrak Dergisi de ‘Necmi Þamlý Özel Sayýsý’ çýkaracak. Söz konusu çalýþmalara katký saðlamak
isteyen ÝHL camiasý mensuplarýnýn ellerindeki bilgi, belge ve düþüncelerini
okul idaresi ile paylaþabilecekleri belirtildi.
23 YIL SONRA
DÜZELTÝLEN HATA
Çorum Ýmam Hatip
Lisesi Kurucu Müdürü
Necmi Þamlý’nýn mezar
taþýndaki imla hatasý, 23
sonra düzeltildi.
Edinilen bilgilere
göre, hocasý Necmi Þamlý’nýn isminin mezar taþýnda ‘Nejmi’ þeklinde
yazýldýðýný
farkeden
emekli Vali Fikret Güven,
Çorum Valisi Sabri Baþköy’ü telefonla arayarak
hatanýn düzeltilmesini rica etmiþ.
Güven’in ricasý üzerine harekete geçen Vali
Baþköy, ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr’a konuyla ilgili
talimat vermiþ.
Þamlý Ailesi’yle irtibata geçerek rýzasýný alan
Okul Müdürü Hüseyin
Kýr ise kabirde yeniden
düzenleme çalýþmasý baþlatmýþ.
Hýdýrlýk
Mezarlýðý’nda bulunan Þamlý’nýn
kabri aslýna uygun olarak
düzenlenirken mezar taþýndaki ‘Nejmi’ ismi de
‘Necmi’ olarak düzeltilmiþ.
Necmi Þamlý, ÝHL’nin kuruluþ yýl dönümünde dualarla anýlacak.
Merhumun Hýdýrlýk Mezarlýðý’ndaki kabri yeniden düzenlendi.
Hizmet-Ýþ’ten
Hizmet-Ýþ Sendikasý yönetimi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer’i ziyaret etti.
Dinçer’e ziyaret
RECEP MEBET
H
izmet-Ýþ Sendikasý
yönetimi
dün Aile ve Sosyal
Politikalar Müdürü
Ali Dinçer’i makamýnda ziyaret etti.
Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný ve
Hak-Ýþ Ýl Temsilcisi
Mustafa Köroðlu öncülüðündeki ziyarete,
Hizmet-Ýþ Ýl Sekreteri
Adem Yalçýnkaya ve
Ýl Muhasibi Radi Solak katýldý.
Ziyarette konuþan Mustafa Köroðlu,
sosyal hizmetler alanýnda görev yapan taZiyarette taþeron iþçilerin sendika üyeliði konusu ele alýndý.
þeron iþçilerin Hizmet-Ýþ Sendikasý’na
layan Ali Dinçer, taþeron iþçilerin sendika üyesi olmaüye olmaya baþladýðýný açýkladý.
larýnýn önünde herhangi bir engel bulunmadýðýný kaydetti.
Taþeron iþçilerin e-devlet þifreleriyle birlikte müracaatlarýný aldýklarýný anlatan Köroðlu, temsilci seÖzlük haklarý açýsýndan sendikalýlaþmanýn çalýçimlerinin ardýndan iþyerleri ile sözleþme aþamasýna
þanlara önemli katkýlar saðladýðýna iþaret eden Dinçer,
geçileceðini kaydetti.
“Emeðin karþýlýðýnýn alýnmasý noktasýnda iþveren ve
iþçi temsilcilerinin el ele vermesiyle pek çok sorunun
9 BÝRÝMDE 250 TAÞERON ÝÞÇÝ
üstesinden gelinebileceðine inanýyorum” diye konuþAile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, kutu.
rumlarýna baðlý 9 birimde hizmet alýmý yöntemiyle
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren
250’ye yakýn personelin istihdam edildiðini söyledi.
Dinçer, Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Mustafa KöTüm sendikalara eþit mesafede olduklarýný vurguroðlu ve beraberindeki heyete teþekkür etti.
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü’nde atama
Türcay Aksoy’a yeni görev
RECEP MEBET
E
ngelsiz Yaþam, Bakým, Rehabilitasyon ve Aile Danýþma
Merkezi Müdürü Türcay Aksoy, Aile ve
Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý oldu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan atamasý yapýlan
Türcay Aksoy, geçtiðimiz günlerde yeni görevine baþladý.
TÜRCAY AKSOY KÝMDÝR?
Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý Türcay Aksoy,
1976 yýlýnda Artvin’in
Þavþat ilçesinde doðdu.
Necmi Þamlý’nýn mezar taþýndaki imla hatasý, 23 sonra düzeltildi.
18 EYLÜL
Kamu Hastane
Birliði Saðlýk
Bakanlýðý Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
2014-2015 yýlý 63 kalem
týbbi sarf malzeme alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
23 EYLÜL
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Bakým hizmet alýmý
(Çocuk evleri) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Türcay Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý oldu.
Ýlk ve ortaöðrenimini
Çorum’un
Alaca ilçesinde tamamlayan Türcay
Aksoy, 2000 yýlýnda
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler
Bölümü’nden mezun
oldu.
Meslek hayatýna
Erzincan’da
adým
atan Aksoy, Sosyal
Hizmet Uzmaný olarak kurum çatýsý altýnda 14 yýl görev yapýyor.
Aksoy, evli ve 2
çocuk babasý.
HAKÝMÝYET ,
Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý Türcay Aksoy’u
kutlar, yeni görevinde
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Gazi Cad.
Valilik Ek binasý Kat:8 /
Çorum
Saat: 10.00
***
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Spor Genel MüdürlüðüTesisler Dairesi
Baþkanlýðý
Zabýtaya destek personel
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
Çorum Merkez Atletizm
Pisti yapým iþi.
Yer: Örnek Mah. Oruç
Reis Cad. No: 13 Kat: 8
Altýndað/Ankara
Saat: 11.00
***
25 adet semt parký
aydýnlatýlmasý yapým iþi.
2015 mali yýlý 12 aylýk
14+1 kiþilik þoförlü araç
24 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
29 EYLÜL
Atýl Uzelgün Huzurevi
Müdürlüðü
kiralama hizmet alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman Çavuþ
Cad. No: 30 adresinde
bulunan tek katlý
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
8 EKÝM
Atýl Uzelgün Huzurevi
Müdürlüðü
Bakým hizmeti alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 14.00
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Engelsiz Yaþam Bakým
Rehabilitasyon ve Aile
Danýþma Maerkezi
Müdürlüðü
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý, ana
gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Temizlik ve kalorifer
yakma hizmet alýmý iþi.
Yer: Engelsiz Yaþam
Bakým Rehabilitasyon ve
Aile Danýþma Maerkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
Çorum il merkez ilçe,
1683 ada no, 5 parsel, 19
nolu baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
68.000
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
11
Beþir Derneði, veren el
ile alan eli buluþturuyor
RECEP MEBET
B
Recep Kapucu (saðda), veren el ile alan eli buluþturduklarýný dile getirdi.
eþir Derneði, 2014 yýlý
için kurban baðýþý hisse
bedelini 500 TL olarak
belirledi.
Kurban Bayramý'nýn
yaklaþmasý sebebiyle yurt
içi ve yurt dýþý için ortak bir
bedel belirlediklerini
belirten Beþir Derneði Ýl
Sekreteri Recep Kapucu,
yapýlacak baðýþlarýn kredi
kartýyla 3 taksitte de
ödenebildiðini söyledi.
Veren el ile alan eli
buluþturduklarýný dile
getiren Kapucu, gýda, giyim
ve temizlik maddelerini
ihtiyaç sahibi ailelere
ulaþtýrdýklarýnýn altýný
çizerek hayýrseverleri Beþir
Derneði'ne destek vermeye
davet etti.
Beþir Derneðinden
yardým almak isteyen
ihtiyaç sahiplerinin,
durumlarýný anlatan bir
dilekçe, nüfus kayýt örneði
ve kimlik fotokopisiyle
birlikte baþvurularýný kabul
ettiklerini anlatan Kapucu,
"Baðýþ yapmak ya da
yardýmlarýmýzdan
yararlanmak isteyen
herkesi Ulukavak
Mahallesi Varinli
Caddesi'ndeki derneðimize
bekliyoruz" dedi.
Yarým saatte
29 kg yaðýþ
Þiddetli yaðýþ nedeniyle þehrin muhtelif yerlerinde su baskýnlarý yaþandý.
Kuvvetli yaðýþ baskýnlara neden oldu
RECEP MEBET
orum’a dün
Ç
yarým saatte 29
kilogram yaðýþ
düþtü.
Dün saat 16.00
sýralarýnda baþlayan
þiddetli yaðýþ
nedeniyle þehrin
muhtelif yerlerinde
su baskýnlarý
yaþandý.
Haber
Merkezimize gelen
ihbarlara göre
Akþemsettin
Caddesi Terminal
civarý, Kapaklý
Sokaklar, Cemilbey
Caddesi, Ýnönü
Caddesi ve Milönü
Caddesi’nde bazý
ev ve iþyerlerini su
bastý.
Göðüs
Hastalýklarý
Hastanesi acil
servisi giriþinde
yaþanan su
baskýnýnýn ise kum
torbalarýyla
önlenmeye
Yaðmur, dolu
dolu yaðmur
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
B
eklenen yaðmurlar dün baþladý.
Öðleden sonra aniden bastýran
saðanak yaðmur, bir anda cadde ve
sokaklarý kapladý. Yaðmur nedeniyle
boþalan cadde ve sokaklarda sadece
araçlarýn trafikte seyrettiði görüldü.
Saðanak yaðmur yaklaþýk yarým saat
sürdü.
Meteoroloji Müdürlüðü’nden
edinilen bilgiye göre gök gürültülü
saðanak yaðmur, bu hafta boyunca ara
ara etkili olacak. Sýcaklýk da buna baðlý
olarak azalacak.
Çiftçinin Borsa’dan dileði
RECEP MEBET
M
ahsulünü satmak üzere
Çorum Ticaret Borsasý
Kompleksi’ne gelen çiftçiler,
analiz ücretine yapýlan artýþtan
þikayetçi.
Konuyla ilgili þikayetini
dile getiren Ömer Öncel, daha
önce 10 TL olarak alýnan
analiz ücretinin yüzde 50’li
artýþla 15 TL’ye çýkarýldýðýný
söyledi.
Yapýlan artýþýn çiftçilerin
tepkisini topladýðýný belirten
Öncel, “Üretici zaten 10
kilograma yakýn ürünü
numune olarak Borsa’ya
bedelsiz býrakýyor. Nakliye
Çiftçiler, Ticaret Borsasý’ndan bazý taleplerde bulundular.
için onca mazot harcýyor.
Gece sýraya girip saatlerce
bekliyor. Üstelik ürününü hak
ettiði deðerin altýna satmak
zorunda kalýyor. Bir de üstüne
bu tür fiyat artýþlarý eklenince
çiftçinin maðduriyeti artýyor”
dedi.
Analiz bedelindeki artýþa
gerekçe olarak daha önce
ayrýca tahsil edilen 5 TL’lik
kantar ücretinin de ayný
kalemde birleþtirilmesinin
gösterildiðini anlatan Öncel,
“Ürününü fabrikalara satan ve
bu iþletmelerin kantarýndan
ücretsiz olarak yararlanan
çiftçilerden de zoraki kantar
ücreti alýnmýþ oluyor” diye
konuþtu.
Çiftçilerin söz konusu
ücretlerin analiz için 5, kantar
için de 5 TL olmasýný,
Borsa’nýn açýlýþ saatinin de
yeniden 08.00’e alýnmasýný
istediðini dile getiren Öncel,
yetkililerden çözüm
beklediklerini sözlerine
ekledi.
Iraklý kýz çocuðu yaðmur sevinci yaþadý. (Fotoðraf: Uður Bilan)
Akþemsettin Caddesi
esnafý çözüm istiyor
RECEP MEBET
A
þaðý Sanayi Akþemsettin
Caddesi esnafý, altyapý
sorununa çözüm istiyor.
Haber Merkezimizi
arayarak konuyla ilgili
þikayetlerini dile getiren
Mustafa Ulus, “Her yaðmur
sonrasý Akþemsettin Caddesi
göle dönüþüyor ve
iþyerlerimizi su basýyor” dedi.
“Yaðmur baþladýðýnda
elimiz yüreðimizde
bekliyoruz” diyen Ulus,
özellikle Terminal civarýndaki
sanayi dükkanlarýnýn bu
durumdan muzdarip olduðunu
söyledi.
Ulus ayrýca Akþemsettin
Caddesi’nden sanayiye
giriþteki yolda çok sayýda
trafik kazasý yaþandýðýna
dikkat çekerek Ankara Yolu ile
baðlantýyý saðlayacak yeni yol
ve kavþaklarýn bir an önce
yapýlmasý gerektiðine iþaret
etti.
Aþaðý Sanayi Akþemsettin Caddesi esnafý, altyapý sorununa çözüm istiyor.
12 ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Davutoðlu’ndan
Torba Yasa kararý
B
akanlar Kurulu sonrasý açýklama yapan
Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükûmet Sözcüsü
Bülent Arýnç, Meclis’e artýk torba yasa sevk
edilmeyeceðini duyurdu. Talimat, Baþbakan'dan geldi.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu baþkanlýðýnda 7 saat
süren Bakanlar Kurulu toplantýsýnda Davutoðlu’nun
talimatý ile dikkat çeken bir karar alýndý.
Göreve geldikten sonra birçok yeniliðe imza atan
Davutoðlu, artýk “torba” yasa hazýrlanmamasýný istedi.
Toplantý sonrasý açýklama yapan Arýnç, alýnan yeni
kararý açýkladý.
Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent
Arýnç, Baþbakan Ahmet Davutoðlu’nun Meclis’e artýk
torba yasa sevkedilmemesi talimatýný verdiðini açýkladý.
Arýnç “Çok maddeli yasa yerine o iþ ile ilgili yasalarý
getirmeye gayret edeceðiz” dedi.(Haber7.com)
Þehit ve gazi
yakýnlarýna
iþ müjdesi
bin 500 Þehit ve Gazi yakýný
2kamuya
alýnacak.
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakaný Ayþenur Ýslam, þehit
yakýný ve gaziler için ikinci
dönem atamanýn Kurban
Bayramý'ndan birkaç gün önce
yapýlacaðýný bildirdi.
Ýslam, yaptýðý açýklamada,
kamuya atanan þehit yakýný ve
gaziler için atamanýn Kurban
Bayramý'ndan birkaç gün önce
yapýlacaðýný kaydetti.
Bakanlýk yetkilileri, atama
sayýsýnýn 2 bin 500 kiþi olacaðý
bildirdi.(Haber7.com)
Beslenme çantasýnda
bunlar olmalý!
A
Artýk parklarda da
yasak olacak
S
aðlýk Bakaný Müezzinoðlu, sigara ile
mücadelede için yeni adýmlar
atacaklarýný söyledi.
Saðlýk Bakaný Mehmet
Müezzinoðlu, Anadolu Ajansý Editör
Masasý'nda önemli açýklamalarda
bulundu.
Saðlýk Bakaný Mehmet
Müezzinoðlu: "Çocuk parklarýnda sigara
içilmeyecek. Yetiþkin parklarýnda da
yine parkýn bir köþesinde sigara içme
alaný olacak. Hastane bahçelerinde, cami
avlularýnda, AVM, hastane giriþlerinde,
dýþarýda giriþ kapýsýnda belirli mesafe
çizgiler çizilecek. O mesafe dýþýnda
sigara içme alanlarý yapýlacak.''
Saðlýk Bakaný Müezzinoðlu,
uyuþturucuyla mücadelede kiþinin
danýþma hizmeti almasýna imkan
saðlayan ancak kimliðin bilinmeyeceði
özel bir telefon hattý kurulacaðýný
bildirdi.(AA)
masya Üniversitesi Saðlýk Meslek
Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
Bölümü Baþkaný Yrd. Doç. Dr.
Mukaddes Örs, yaptýðý açýklamada,
çocuklarýn saðlýklý olarak okula devam
etmeleri için dengeli ve yeterli
beslenmelerin için büyük önem taþýdýðýný
belirtti.
Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve
çalýþmasý için gerekli enerji ve besin
öðelerinin her birinin yeterli miktarlarda
alýnmasý ve vücutta uygun þekilde
kullanýlmasýnýn yeterli ve dengeli
beslenme olarak tanýmlandýðýný ifade
eden Örs, bu konuya ailelerin özellikle
dikkat etmeleri gerektiðini dile getirdi.
Çocuðun bu dönemdeki beslenme
alýþkanlýðýnýn yetiþkinlikteki beslenme
alýþkanlýklarýnýn belirlenmesinde aktif rol
alacaðýný anlatan Örs, þunlarý kaydetti:
"Okula devam eden çocuklara neyi
ne kadar yemesi gerektiði açýkça
anlatýlmalýdýr. Bu konuda öncelikle
çocuða anne ve babalar iyi örnek olmalý.
Televizyon karþýsýnda cips yiyen ya da
sebzeyi görünce yüzünü buruþturan
annenin olduðu ortamda bir çocuktan
aksi davranýþlarý beklemek mümkün
deðildir.
Yetersiz ve dengesiz beslenme
insanýn çalýþma, planlama ve üretme
yeteneðini de düþürür. Böylece zihnen ve
bedenen iyi geliþmemiþ, yorgun, isteksiz
ve hasta bireyler toplum için bir güç ve
kuvvet olmamakla birlikte yük olmaya
baþlar."
"Demir bakýmýndan zengin ürünler
zihni açýyor"
Örs, özellikle ilkokul yaþ grubu
çocuklarýn oldukça aktif olduklarý ve
geliþimlerinin en yüksek düzeyde
seyrettiði düþünülerek beslenme
çantalarýna hem besleyici deðeri yüksek
hem de çocuklarýn severek tüketeceði
ürünlerin konulmasý gerektiðini söyledi.
Çantada yer alacak ürünlerin
mutlaka yeterli miktarda protein,
karbonhidrat ve yað içermesi gerektiðine
dikkati çeken Örs, þöyle konuþtu:
"Beslenme çantasýna kek, kurabiye,
börek, hazýr meyve suyu gibi besinler
yerine peynir, ekmek, zeytin, yumurta,
reçelden oluþan kahvaltý, süt, meyve, taze
sýkýlmýþ meyve suyu, peynirli ton balýklý
besinlerden oluþmuþ sandviç, ceviz ve
fýndýk gibi kuru yemiþler yer alabilir.
Evde ise mutlaka çocuklarýmýza
içerisinde mutlaka demir vitamini
barýndýran yiyecekler hazýrlamalýyýz.
Demir bakýmýndan zengin olan kýrmýzý
et, yumurta, kuru baklagilller, pekmez,
kuru kayýsý, koyu yeþil yapraklý sebzeler
yeterince sofrada olmalý. Böylece gün
içinde yorgunluk, uyuklama ve zihinsel
potansiyelin düþmesi engellenmiþ
olur."(AA)
Frekanslar
bu gece deðiþiyor
T
ürksat 4A'ya kanal geçiþleri yarýn Frekans deðiþiklikleri, 17 Eylül'ü 18 Eylül'e
baðlayan gece gerçekleþtirilecek.
Türksat 4A haberleþme uydusuna geçiþ yapacak televizyon ve radyo yayýnlarýnýn frekans deðiþiklikleri, 17 Eylül'ü 18 Eylül'e baðlayan gece yarýsý gerçekleþtirilecek.
Türksat 2A haberleþme uydusunun ömrü 2016'nýn baþýnda tamamlanacaðýndan,
söz konusu uydu üzerindeki yayýnlar, Türksat 4A'ya aktarýlacak. Yeni kanallarla
Türksat uydularý üzerindeki televizyon kanal sayýsý 500'ün üzerine çýkacak.
NASIL AYARLANACAK?
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alýcýlarý yeni frekanslarý otomatik olarak güncelleyecek. Yeni uydu alýcýsý alacak kullanýcýlarýn TKGS
ile uyumlu uydu alýcýlarýný tercih etmeleri tavsiye ediliyor. TKGS uyumlu uydu alýcýlarýnýn listesine, kurumun internet sitesi "www.turksat.com.tr/tr/turksat-kanal-guncelleme-sistemi" üzerinden ulaþýlabilecek.
Diðer uydu alýcýlarý için ise 11844 MHz frekansý, Dikey V-polarizasyon, 2222
sembol oraný, FEC ¾ veya 11747 MHz frekansý, Yatay H-polarizasyon, 27500 sembol oraný ve FEC 5/6 deðerleri girilerek "þebeke taramasý" yapýlacak.
Türksat 4A haberleþme uydusu, 42 derece doðu yörüngesinde (Türksat 2A ve
Türksat 3A uydularýyla) hizmet vereceðinden, uydu üzerindeki yayýnlarý izlemek için
ek bir antene ihtiyaç olmadýðý gibi mevcut anten ayarlarýnda da herhangi bir deðiþiklik yapýlmasýna gerek bulunmuyor.
Yeni uydularýyla bölgesindeki liderliðini güçlendiren Türksat, 42 derece yörüngesinde kullanýcýlara daha fazla televizyon ve radyo kanalý izleme imkaný sunuyor.(AA)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:22 ZÝL-KA’DE: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:4 Eylül 1430 Hýzýr:135
2014
17
EYLÜL
Ölmek felâket deðildir. Asýl felâket, öldükten
sonra baþa gelecekleri bilmemektir Ýmâm-ý
Rabbânî "Rahmetullahi aleyh"
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.47
06.14
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.42 AKÞAM 18.58
16.10 YATSI
20.18
Sýcaklarýn azalmaya baþlamasý - Eski
Baþbakan Adnan Menderes'in idâmý
(1961)
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
Öðrenciler için en
önemli öðün kahvaltýdýr!
Ý
lk olarak Saðlýk Bakanlýðýnýn bu yýlki temasý
"Kahvaltýmý yaptým, meyvem çantamda!" sloganýný
hatýrlatýyor tüm öðrencilerimize bedensel ve zihinsel
geliþimleri için saðlýklý bir kahvaltýyla güne baþlamalarýný öneriyoruz.
Okullar açýldý ! Hem okula yeni baþlayan olan
çocuklarý; hem de bu çocuklarýn velilerini tatlý bir telaþ
sardý. Okula yeni baþlayan çocuklarýn karþýlaþabileceði
bazý sorunlar hakkýnda sahip olacaðýmýz bilgilerle bu
heyecanlý süreci sorunsuz atlatmak veya en az sorunla
atlatmak mümkün.
Mini mini birler…
Okullarýn açýlma sürecinde bir takým güçlükler
yaþanabileceðinden bahsetmiþtik. Bu zorluklarýn baþýnda "Okul fobisi" gelmektedir. Okul fobisi kuvvetli bir
endiþe nedeniyle çocuðun okula gitmeyi reddetmesi ya
da okula gitmede isteksiz görünmesidir. Genellikle 5-8
yaþlarý arasýndaki çocuklarda görülmektedir.
Okul fobisi olan çocuklar, okula olan isteksizliklerini bedensel yakýnmalarla dile getirir ve anne
babalarýný ikna etmeye çalýþýrlar. Bu bedensel yakýnmalar çoðu zaman gerçekten olmaktadýr ve okula gitme
bahsi kapandýðý zaman etkisi kaybolmaktadýr. Annesine
ve anne yerine baðlandýðý baba, anneanne, babaanne,
bakýcýya baðlý olan çocuk sevdiði ve alýþtýðý bir ortamdan, sevdiklerinden ayrýlmak istemez. Çocuðun alýþma
süreci içinde gösterdiði direnç, tepkiler zamanla ortadan
kaybolmadýðýnda bu durum kaygýya dönüþebilir.
Anneden ilk ayrýlýk "okul fobisi süreci"ni baþlatýr. Bu
süreci yaþýyor iseniz öncelikle farkýnda olun ve uzman
desteði alýn.
Çocuklarýnýzý baþka çocuklarla kýyaslamayýn…
Çocuklarýn okul baþarýsýný artýrmak için yapýlan
kýyaslamalar çocuklarý olumsuz etkiler. Bazý çocuklar
hýrslanmak gibi olumsuz bir duyguya kapýlýr, normal
yollarla geçemediði arkadaþýný hileyle geçmeye çalýþýr.
Bazý çocuklar ise kýyaslanma neticesinde ailesine ceza
vermek amacýyla derslerini tamamýyla boþlar. Çocuklarýmýzý yarýþ atýna çevirmeyelim…
Engelli bireylerle kaynaþmasýný saðlayýn…
Çocuðunuza engelli bireyleri sevmeyi ve onlara
sýnýf ortamýnda yardýmcý olmayý öðretin. Duyarlý bir
kiþilik geliþtirmesini saðlayýn. Ona vereceðiniz en
anlamlý ders budur inanýn…
Nitelikli zaman geçirin…
Veliler olarak çocuklarýnýzla sadece ders odaklý
iletiþime geçmeyin, onlarýn sýkýntýlarýný anlayýn, yaþlarýna uygun sorumluluklar verin ve beklentinizde onun "o
küçük bedenine" uygun olsun. Ona vakit ayýrýn ve en
önemlisi onu dinleyin! Sizinle iletiþime geçmek istediðinde elinizdeki bütün iþi býrakýn ve o aný çocuðunuza
hediye edin. Çünkü deðerli olan onunla geçirdiðiniz
uzun zamanlar deðil nitelikli zamanlardýr…
Kendisine de zaman ayýrmasýna izin verin…
Çocuðunuza sürekli okulu ve dersleri hatýrlatacak
konuþmalar yapmaktan kaçýnýn. Ders harici zamanlarda
dinlenmesine izin verin. Ödevlerini yapmasý kýsa sürdü
diye bir süre daha masa baþýnda kalmasýna zorlamayýn,
ona güvenin…
Okula SAÐLIKLI baþlayalým…
Günün önemli bir bölümünü sýrada hareket olanaðý
kýsýtlý bir þekilde geçiren okul çaðýndaki çocuklar, eve
geldiklerinde de hemen televizyon veya bilgisayar
karþýsýna geçip ayný durumda oturmaya devam ediyorlar. Okul dýþýndaki zamanlarda; çocuklarda arkadaþlýk
ve paylaþým duygularýnýn geliþmesi, hareketsizliðe baðlý
sorunlarýn engellenmesi için arkadaþlarýyla birlikte açýk
havada oynayabilecekleri oyunlara ve spor yapmaya
teþvik edilmelidir. Okul çaðýndaki çocuklarýn evde televizyon veya bilgisayar karþýsýnda geçirecekleri süre bir
saat olarak sýnýrlandýrýlmalýdýr.
Bu nedenle çocuklarda bel ve sýrt aðrýlarýna sebep
olabilecek faktörleri bilmek, bunlarý takip etmek ve en
kýsa zamanda önlem almak gerekir. Anne ve babalarýn
belirli aralýklarla çocuðun belini ve sýrtýný muayene
ederek, duruþ bozukluðu olup olmadýðýna bakmalýdýr.
Çocuðun üst tarafýný soyarak yandan ve arkadan duruþu
incelenmelidir. Yan duruþta, çocuðun sýrtýnýn öne doðru
fazla eðik olup olmadýðýna, yani kamburluða bakýlýr.
Arkadan incelemede ise omurgada yana doðru eðrilikler
kontrol edilmelidir. Omurgada 'S' veya 'C' þeklinde eðrilikler olabilir ve buna 'skolyoz' adý verilir. Okul çaðýndaki çocuklarýn yaklaþýk % 2 kadarýnda skolyoz
görülebilir ve küçük yaþta fark edip tedaviye baþlanmasý
son derece önemlidir. Sýrt ve bel muayenesi sýrasýnda
omuzlar ve kürek kemikleri arasýndaki yükseklik farkýna, göðüs kafesindeki eðikliðe ve bel hizasýndaki
kývrýmlarda asimetrik durum olup olmadýðýna bakýlmalýdýr. Öne eðilme sýrasýnda göðüs kafesindeki ve sýrttaki eðriliklerle beraber simetri bozukluklarý daha iyi
fark edilebilir. Böyle bir bulguya rastlanýrsa zaman
geçirmeden bir uzman doktora baþvurup gerekli
incelemeler yapýlmalýdýr
Diðer bir önemli konu da okul çantalarýnýn aðýrlýðýdýr. Okul çantalarýnýn ideal aðýrlýðý, vücut aðýrlýðýnýn
% 10'unu geçmemelidir. Örneðin, 5-6 yaþlarýndaki bir
çocuðun vücut aðýrlýðýný 20 kg kabul edersek, çantanýn
aðýrlýðý en fazla 2 kg olmalý ve sýrta tam temas etmelidir.
Çocuklar okulda bulunan dolaplarda, kullanýlmayan
kitaplarý býrakmalý, sadece gerekli defter ve kitaplarý
taþýmalarý gerekmektedir. Aðýrlýk azaltýlamýyorsa, çanta
mutlaka çift askýlý olmalý ve sýrtta taþýnmalýdýr. Aðýr çantalarýn tek taraflý elde veya omuzda taþýnmasý omurga
sorunlarýnýn ortaya çýkmasýna neden olabilir.
Çocuklarýn ayaklarý uzun süre ayakkabý içinde olacaðý için ayakkabýnýn ergonomik olmasý ve ayak yükünü
azaltmasý gerekmektedir.
Yeni eðitim-öðretim yýlýnda tüm öðrencilere
baþarýlar, velilere de kolaylýklar diliyoruz.
13
Kör Noktalar…3
Vaktiyle yeni Asya’da uzun yýllar yazý iþlerinde
çalýþan bir kardeþimiz ile bir vesile
ile bir Anadolu ilinde namazda ca- Tefekkür
mide karþýlaþtýk. Namaz dan sonra, Dünyamýz
Israr ile :
"Abi bir görüþelim" dedi.
Sonra bir çayhaneye oturduk
sohbet ve hal hatýrdan sonra þöyle
dedi:
"Abi biz içeriden Yeni Asya’ya darbe vurmaya çalýþýrken, dýþarýda ona muhalif olan ne kadar
Raþit Yücel
düþmaný varsa onu yýkmaða ve yýpratmaða çalýþýrken, hala yeni Asya
rasityücel@
ayakta ise demek ki bir hakikate da- corumhakimiyet. net
yanýyor." demiþti.
Ben de:
"Aziz kardeþim Yeni Asya sende biliyorsun yýllarca hakkýn müdafaasýný yaptý.
Dünyaya Nurlarýn neþrini yapan yegane ve tek
gazetedir.
Yayýnladýðý yüzlerce kitap, dergi, makale ve
konferans ve seminerleri, yurdun muhtelif illerindeki
mabedlerde yaptýðý mevlidler ile halka yanlýþ aksettirilen yasaklýk psikolojisini silmiþtir. Bunu hem de imkansýzlýklar ve mahrumiyetler için de yapmýþtýr. Ýnþallah bu çizgi kýyamete kadar devam edecektir." dedim.
Yani bir taþýn adýný ve mahiyetini inkar eden bir
insan, o taþýn taþ olduðunu inkarýnda hiçbir kuvvet
yoktur.
Ýstikamet önemlidir.
Sadakat çok gereklidir.
Daimi damlayan bir su damlacýðý metali dahi deler.
Zamana göre,
Þartlara öre,
Ýmkanlara göre,
Baskýlara göre hayatýný devam ettirenlerin bu
umdelere ayak uydurmasý zordur.
(Sürecek)
METEOROLOJÝ
Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
2.8640
2.8647
223 03 00
2.2137
2.2140
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
Gram
ÖZTÜRK
SÖNMEZ
ÇORUM DEVLET HAST.
YANI - DOÐUM EVÝ
KARÞISI 221 95 92
87,74
SATIÞ
87.77
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6997
17 EYLÜL 2014
ÇARÞAMBA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
NÖBETÇÝ ECZANELER
BUHARA EVLER
2.CAD. ÖZEL HASTANE YANI 227 21 21
ALIÞ
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
VEFAT EDENLER
Düzeltmen
Enise AÐBAL
1-Dodurga' dan gelme, Zahireci Esnafýndan Kemal SAYAR' ýn babasý; Ömer SAYAR.
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
2-Gökköy Köyü' nden gelme, Hatice ALPER' in
eþi, Ercan, Meliha, Mediha ve Asiye ALPER' in babasý, Devlet Hastanesi' nden emekli; Cemal ALPER.
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
3-Çorum Belediyesi' nden emekli Nihat ÇÖPLÜ'
nün ablasý, Ýhsan ve Bülent ÇÖPLÜ' nün halasý; Ümran ÇÖPLÜ.
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
4-Turgut Köyü' nden, Mehmet Ali, Muharrem ve
Mustafa ASLAN ile Aynur AKYOL' un annesi; Yeter
ASLAN .
5-Mecitözü' nden gelme, Merhum Hasan ÇINAR' ýn eþi, Orhan, Þeref ve Serpil ÇINAR' ýn annesi;
Müzeyyen ÇINAR.
6-Mecitözü, Danun Köyü' nden gelme, Merhum
Celal ÖZCAN' ýn eþi, Merhum Abdullah ve Muttalip
ARÝSLÝ' nin kýz kardeþi, Emekli Zabýta Memuru Ali
Rýza ÖZCAN ve Salih ÖZCAN' ýn annesi, Ahmet DEMÝR' in kayýnvalidesi; Memduha ÖZCAN.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
yuktasirw@hotmail. com
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: info@corumhakimiyet.net
iletisim@corumhakimiyet.net
14 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
17 EYLÜL 2014
Altýnbaþ Köyü'nde Tarla Günü
HURÞÝT BOZKURT
D
EKALB firmasýnýn
DKC 7221 slajlýk
mýsýr ürünün hasadýna
dün 'Tarla günü' düzenlenerek baþlandý.
Merkeze baðlý Altýnbaþ köyünde bir mýsýr
tarlasýnda gerçekleþtirilen
tarla günü etkinliðine Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði
Baþkaný Hüseyin Cinbek,
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Bitkisel
Üretim Þube Müdürü Süleyman Toðrul, DEKALB Bölge Sorumlusu
Muammer Yýldýz, KutSan Tarýmsal Pazarlama
Bölge Distribitörü Teknik
Bölge Sorumlusu Ziraat
Yüksek Mühendisi Yusuf
DEKALB firmasýnýn DKC 7221 slajlýk mýsýr ürünün
hasadýna dün 'Tarla günü' düzenlenerek baþlandý
Toksöz, Satýþ Temsilcisi
Ziraat Mühendisi Osman
Bilgin, Ziraat Mühendisi
Yusuf Gamzeli, DEKALB Çorum bayisi
Toprak Su Dünyasý Tarým
Market sahibi Halil Olukçu, tarla sahibi Selahattin
Þengil ve tarým danýþmanlarý katýldý.
DEKALB Bölge
Sorumlusu Muammer
Yýldýz, tarla gününde öncelikle ürün hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi.
Yýldýz, slaj hasat süresinin 105 gün olduðunu belirterek,
"Mükemmel
yapraklanma özelliðine
sahip bir ürün. Saðlam
kök ve gövde yapýsýna sahiptir. Koçan çevre sýra
sayýsý 14-16 arasýnda deðiþmektedir. Hasat olgunluðuna geldiðinde bitki
alt yapraklarý yeþil kalmakta bu da hasat ve sýkýþtýrma kolaylýðý saðlamaktadýr. Toprak seçiciliði yoktur. Beyaz koçanlýdýr." dedi.
Tarla Günü etkinliði, programa katýlanlara
ikramda bulunulmasýnýn
ardýndan sona erdi.
Tarla Günü etkinliði, programa katýlanlara ikramda bulunulmasýnýn ardýndan sona erdi.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
Çorum’da inþaat iþçileri güvenlik önlemi almadan çalýþmalarýný sürdürüyor.
Ölüme meydan okuyan iþçiler
T
ürkiye genelinde
son günlerde
yaþanan iþ
kazalarýnýn ardýndan
gözler inþaatlara
çevrilirken,
metrelerce yüksekte
ölüme meydan
okuyan bazý inþaat
iþçileri güvenlik
önlemi almadan
çalýþmalarýný
sürdürüyor.
Çorum’da bir
apartmanýn dýþ
cephesinde
mantolamasýný yapan
inþaat iþçilerinin,
ölüm ve yaþam
arasýnda dokuduklarý
ince mekik
objektiflere yansýdý.
Metrelerce
yükseklikte evine
ekmek götürmenin
derdinde olan
iþçilerin, baret
takmadýklarý, yelek
giymedikleri ve
emniyet kemeri
kullanmadýklarý
görüldü. Ýþçiler, can
güvenliklerini hiçe
sayarak ölümcül bir
ortamda çalýþmaya
devam ediyor.
ders alýnmadýðýný
gözler önüne seriyor.
OLASI BÝR ÝÞ
KAZASINDA
SORUMLU KÝM?
Ölümle-yaþam
arasýnda ince ve
þeffaf çizgide ekmek
mücadelesi veren
iþçilerin olasý bir iþ
kazasý geçirdiðinde
ise sorumlu,
sözleþmeye göre
belirleniyor. Çalýþma
ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý 170
iletiþim hattýndan
alýnan bilgide, olasý
bir kazada iþi yapan
firma ile apartman
yönetimi arasýnda
anlaþma saðlandý ise
iþçinin SSK’sý ve
çalýþma güvenliði ile
alýnacak tedbirler
firmaya ait oluyor.
Apartman yönetimi
herhangi bir firma ile
anlaþma yapmadan
bireysel anlaþma
yaptýysa sorumluluk
apartman yönetimine
ait oluyor.(ÝHA)
ÖLÜME
MEYDAN
OKUYORLAR
Paslanmýþ
demirlerden,
alelacele kurulmuþ
görünümü veren
iskelede çalýþan
iþçiler adeta ölüme
meydan okuyor.
Ýþçiler, kurulan iskele
üzerine konan
kalaslarý da ilkel
yöntemlerle
bulunduklarý yerlere
çýkarýyor. Ortaya
çýkan manzara,
yaþanan kazalardan
Ýþçiler paslanmýþ demirlerden, alelacele kurulmuþ
görünümü veren iskelede çalýþan iþçiler
Belediyeden bir kültür eseri daha
orum'un kültürüne
Ç
önemli katkýlar
sunan Çorum
Belediyesi, Hýdýrlýk ve
Ulumezarlýk'ta bulunan
taþlarýn incelenerek
eser haline getirildiði
"Hýdýrlýk-Ulumezarlýk
Osmanlý Dönemi
Çorum Mezar Taþlarý"
isimli kitabý kültür
hayatýna kazandýrdý.
Çorum Belediyesi
kültür yayýnlarý
arasýnda çýkan
yayýnlarýn Çorum'un
kültür-sanat hayatýna
önemli katkýlar
sunduðunu ifade eden
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, 2009
yýlýndan beri 70 kitap
bastýrdýklarýný kaydetti.
Külcü, Çorum'un kültür
hayatýna ýþýk tutacak
eserleri kitap haline
getirmeye devam
edeceklerini dile
getirdi.
Çorum Belediyesi "Hýdýrlýk-Ulumezarlýk Osmanlý Dönemi
Çorum Mezar Taþlarý" isimli kitabý kültür hayatýna kazandýrdý.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
Estetik’te yeni yýl kokteyli
E
gösterdi.
Kurum sahibi Esra
Estetik ve Levent Estetiki
programýn ilerleyen
saatlerinde Eðitim
Merkezleri hakkýnda bilgi
verdiler.
Ýlköðretim Etüt
programlarýnda; sýnýf
stetik Eðitim
Merkezi, yeni
sezonu
Bahçelievler Ýlköðretim
öðretmenlerine özel
kokteyl ile açtý.
Geçtiðimiz hafta Perþembe
günü düzenlenen kokteyle
öðretmenler yoðun ilgi
öðretmenleri Tuncay
Taþkýrdý ile her gün ödev
ders takibinin yapýldýðýný,
Ali Kelam ile Ýngilizce
dersinin mecburi
olduðunu, her yaþ grubuna
özel Ýngilizce grup
derslerine Murat Sakýnmaz
ve Gülþah Sakýnmaz’ýn
Kurum sahibi Esra Estetik ve Levent Estetik Eðitim Merkezleri hakkýnda bilgi verdiler.
Estetik Eðitim Merkezi, yeni sezonu Bahçelievler
Ýlköðretim öðretmenlerine özel kokteyl ile açtý.
katýldýðýný, Sevim Boduç
ile bilim-çevre proje
dersleriyle destekleyip
sanatsal aktivitelerde
satranç, drama, jimnastik,
resim, ritm off dersleriyle
kaliteli zamanýn önemini
vurguladýlar. Yýlsonu
etkinliklerinde sürpriz
çalýþmalara yer
vereceklerini belirttiler.
Esra Estetik, hafta
sonlarýndaki
programlarýnda Ankara'dan
gelen Baþ korografçý Julide
Sevüktekin ile Bilge
Özgültekin eþliðinde bale
dersleri, artistik jimnastik
uzmaný federasyona baðlý
Gözde Çifçi ile jimnastik
dersleri, Anadolu Ünv.
Drama Uzmaný Esin Ergin
ile drama dersleri, Erdinç
Tompuþ ile satranç
dersleri, piyano derslerinde
Erhan Gürhan ile Gamze
Tozkoparan, yan flütte
Erhan Gürhan, kemanda
Hasret Soylu, gitarda
Ahmet Bahri Dilekçi, ud
derslerinin vazgeçilmezi
Bengül Kestek, Yaþam
Clup Uzmaný Fatma
Topaktaþ ile trambolin,
jump- plates dersleri, Hitit
Ünv. Öðretim Üyesi
Özlem Sarýoðlu ile zumba
- modern - latin dans
derslerinin tüm hýzýyla
devam ettiðini kaydetti.
Estetik, “Geleceðin
güvencesi saðlam
temellere dayalý bir
eðitime, eðitim ise
öðretmene dayalýdýr. O
nedenle Estetik Eðitim
ailesi olarak siz
eðitimcilerin ýþýðýnda
çocuklarýmýz için
elimizden gelen her þeyi
yapmaya hazýrýz.” dedi.
45 eðitimcinin
katýldýðý kokteyl, Estetik
Cafe’de hazýrlanan
yiyeceklerin ikramýyla
devam etti.
Atlas köy ziyaretlerini sürdürüyor
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, köy ziyaretlerine baþladý.
C
umhuriyet Halk
Partisi Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas ve ekibi
olaðanüstü parti kongresi sonrasýnda yeniden ilçe ve köy ziyaretlerine baþladý.
Geçtiðimiz cumartesi günü il yönetim kurulu üyeleri ile
birlikte Ýskilip Ýlçesi
Velet Köyü’nü ziyaret
eden Atlas ve Ýl Yönetim kurulu üyeleri pazar günü de çalýþma
programý çerçevesinde
Laçin Ýlçe Baþkaný
Uður Türkmen ile birlikte Laçin, Gökgözler
ve Harmancýk Köylerine gitti.
Bu ziyaretlerinde
ülkenin siyasi ve ekonomik görüntüsü ve
diðer güncel konular
ile ilgili konuþan CHP
Ýl Baþkaný Atlas, tarýmsal üretimin bilinçli
olarak yok edilmek istendiðini savunarak,
AKP’nýn iktidara geldiði 2002 yýlýnda mazotun 97 kuruþ ortamala fiyatýnýn olduðunu,
2014’te ise 4,5 liraya
dayandýðýný, gübrenin
2002’de 12,5 lira iken
bugün 60-80 lira arasýnda fiyatlandýðýný, tarýmsal girdilerin sürekli arttýðýný dile getirdi.
Atlas, köylünün
maksatlý olarak þehre
göçe zorlandýðýný vurgulayarak, “Dünyanýn
gýda açýsýndan kendi
kendine yetebilen 6-7
ülkesinden biri olan
Türkiye geçtiðimiz yýllarda dýþarýdan canlý
hayvan ve saman satýn
alýr hale getirildi.” diye
konuþtu.
Ziyaretler sýrasýnda köylü vatandaþlarla
tek tek tokalaþan Atlas,
sorunlarýný dinleyip,
sohbet etti.
(Haber Merkezi)
(Haber Merkezi)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: bulent.ozkaleli@iha.com.tr
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
15
CHP’de olaðanüstü parti kongresi çalýþmalar tekrar baþladý.
Atlas, ülkenin siyasi ve ekonomik görüntüsü ve diðer
güncel konular ile ilgili konuþtu.
Atlas, köylünün maksatlý olarak þehre göçe zorlandýðýný savundu.
Okullarda ibadethaneye eleþtiri
E
ðitim-Ýþ Çorum Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar, “Okullarýmýzýn medreseye çevrilmesine izin vermeyeceðiz.”
dedi.
Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn, Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliði'nde yaptýðý deðiþiklikle, tüm ortaöðretim
kurumlarýnda ibadethane açýlmasýný zorunlu hale getirmesini eleþtiren Yaþar, “Daha önce okul binalarýnda ibadethane açýlmasý, talep olmasý þartýna baðlanýrken yeni
yönetmelikte, ortaöðretim kurumlarýnda ‘ibadet ihtiyacý
için doðal aydýnlatmalý uygun mekan ayrýlýr’ hükmü getirilmiþ, böylelikle liselerde ibadethane zorunlu kýlýnmýþtýr.
MA’
‘AMAÇ DÝNDAR VE KÝNDAR NESÝL YARAT-
Okullarda "tek din, tek mezhep" anlayýþýna uygun
olarak ibadethane açýlmasýnýn zorunlu hale getirilmesi,
4+4+4 düzenlemesi ile amaçlanan "dindar ve kindar nesil" yaratma hedefinin son uygulamasýdýr. Kindar nesil
projesini her türlü hukuki, vicdani ve etik kuralý ayaklar
altýna alarak yaþama geçirmeye çalýþan siyasal iktidar,
çaðdaþlaþmanýn temeli olan eðitimi, kendi ideolojik
amaçlarý doðrultusunda biçimlendirmeye çalýþmaktadýr.
Geçtiðimiz yýl, seçmeli Kuran-ý Kerim ve Hz Muhammed'in Hayatý dersleri fiilen zorunlu hale getirilmiþ,
bu dersleri seçmeyen öðrenciler psikolojik baský altýna
alýnmýþtý. Eðitim kurumlarý içinde ibadethane açýlmasý
durumunda, her ne kadar Bakan Avcý tersini söylese de
ibadet yapmayan öðrenciler üzerinde baský oluþturula-
caktýr. Özellikle farklý din ve mezheplere sahip öðrenciler arasýnda kutuplaþma olacak okullardaki iç barýþ bozulacaktýr. Öte yandan okullarý eðitim kurumu olmaktan çýkararak tek bir mezhebin inancý doðrultusunda ibadethane açmayý planlayan Bakanlýðýn, farklý inançlara sahip
olanlarýn ibadethane taleplerini nasýl karþýlayacaðýný düþünmesi gerekmektedir.
Devlet uygulamasýnda "dini referansý" kesin bir dille yasaklayan, aksine anayasal suç olan bu tür uygulamalarý, laik, demokratik cumhuriyeti ortadan kaldýrma giriþimi olarak belirleyen mevcut Anayasa'nýn özünü çarpýtan bu giriþim kabul edilemez. Bakanlýðýn, eðitim nedeniyle devlete emanet edilen çocuklarý devlet gücü suistimali ile istismar etme hakký yoktur.
Türkiye Cumhuriyeti yurttaþlarýnýn dini ve vicdani
özgürlükleri Anayasal güvence altýnda olup bu güvencelere keyfi idari uygulamalarla müdahale edilemez. Yurttaþýn aidiyet hissettiði inanç türlerini çocuklarýna öðretme konusunda kamu otoritesinden meþru kurallar ýþýðýnda destek almasý olaðanken bu kamusal hizmet hiçbir þekilde, talepten baðýmsýz bütünüyle bir devlet dayatmasýna dönüþtürülemez.
Bakanlýktan, Tevhid-i Tedrisat'a aykýrý, okullarda iç
barýþý olumsuz etkileme potansiyeline sahip, keyfi uygulamaya derhal son vermesini talep ediyoruz. Dayatmanýn sürmesi halinde sendikamýz tarafýndan konuyla ilgili olarak sorumlular hakkýnda kapsamlý hukuki giriþimler baþlatýlacaktýr.” þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi)
16 ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Çeltiði Çorum’a satýyorlar
aþova ilçesine baðlý
Mülkbükü köyü
T
Muhtarý Mustafa Özcan,
2014 yýlý çeltik hasadýna
baþladýklarýný söyledi.
Özcan, bu yýl üç
bin 500 dönüm çeltik
ektiklerini ve dönüm
baþýna bin kilo pirinç
elde ederek rekor
seviyeye ulaþtýklarýný
belirtti.
"Havalarýn sýcak
gitmesi neticesinde
üretim yüksek olmuþtur
bu da bizi memnun
etmiþtir" diyen Özcan,
ürettikleri çeltikleri
Taþova ve Çorum’da
Taþova ilçesine baðlý Mülkbükü köyü Muhtarý Mustafa Özcan,
2014 yýlý çeltik hasadýna baþladýklarýný söyledi.
bulunan pirinç
fabrikalarýna sattýklarýný
burada iþlenen çeltiðin
pirinç olarak vatandaþýn
sofrasýna geldiðini
anlattý.
Özcan, "Yazýn
ayaðý çamur olmayan
köylünün kýþýn parasý
olmaz diyerek
köylülerimizin
yetiþtirdiði ürünlerinin
bol ve bereketli olmasýný
diliyorum" diye konuþtu.
Çeltik üreticisi
Mustafa Þahin de bu yýl
çeltik üretiminden çok
iyi verim aldýklarýný
ifade ederek, "Ancak
fiyat konusunda
endiþelerimiz var. Çeltik
üretimi masraflý ve
maliyeti yüksek bir iþ.
Bu yüzden fiyatlar düþük
olduðunda üretim
sezonunda yaptýðýmýz
borçlarýmýzý
ödeyemiyoruz. Bu
nedenle fiyatlarýn bizi
kurtaracak seviyede
yüksek olmasýný
istiyoruz" dedi. (A.A.)
Çeltik Taþova ve Çorum’da bulunan pirinç fabrikalarýna satýlýyor.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: bulent.ozkaleli@iha.com.tr
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
Maðazanýn açýlýþýný Ýhlas Holding Bölge Temsilcisi Ahmet Aþýk yaptý.
Ýhlas’tan Çorum’a 3. maðaza
Ç
orum’da maðazalar
zinciri kurmak için
harekete geçen Ýhlas
Maðazalarý üçüncü
þubesini hizmete açtý.
Uður Mumcu
Caddesinde hizmet
verecek olan ve küçük
ev aletlerinden,
elektronik eþyadan ev
gereçlerine geniþ bir
ürün yelpazesine sahip
olan maðazanýn açýlýþ
kurdelesini Ýhlas
Holding Bölge
Temsilcisi Ahmet Aþýk
tarafýndan yapýldý.
Açýlýþta Türkiye
Gazetesi temsilcisi
Þerif Bilgin, Ýhlas
maðazalarý ve Aura
firmalarýnýn müdürleri
de hazýr bulundu.
Ýhlas Holding
Bölge Temsilcisi Ahmet
Aþýk, maðazalar zinciri
kurmak için
çalýþmalarýn devam
ettiðini ettiðini söyledi.
Ýhlas Maðazalarý’nýn 4.
þubesini Yazý Çarþý’ya,
beþinci þubesini
Buharaevler
mahallesine, altýncý
þubesini ise Mimar
Sinan mahallesine
açacaðýný belirtti.
Aþýk, yeni
maðazanýn hayýrlý
olmasý için temenni de
bulundu.(ÝHA)
Ýhlas Çorum’da maðazalar zinciri kurmak için harekete geçti.
Ýhlas Maðazalarý üçüncü þubesini hizmete açtý.
‘Okullar eðitim sistemi
sorunlarýyla açýldý’
H
alklarýn Demokratik Partisi Merkez
yon, bir ötekileþtirme odaðý olarak iþÝlçe Baþkaný Ümit Küçük Bayatlý,
lev görüyor. Bu eðitim sistemi, bu topokullarýn, eðitim sisteminin sorunlarýyla
raklarýn dillerini, kimliklerini, inanç
birlikte açýldýðýný söyledi.
gruplarýný, cinsiyetlerini, yoksul çocuklarýný, engellilerini, halklarýný, azýnlýk
“Milyonlarca öðrenci, anne babalarý,
okullarýný, coðrafyanýn tüm farklýlýklayüzbinlerce eðitim emekçisi, çok sorunlu
rýný görmüyor. Yeryüzünün, tüm canlýbir eðitim sistemi ile karþý karþýya olduðularýn haklarýna, ekolojiye duyarsýz. Irkmuzun farkýnda” diyen Küçük Bayatlý,
çý, cinsiyetçi, erkek-egemen, neoliberal
“Ýnsan zekâsýný yok sayan ders kitaplarý
bir içerikle gerçekleþtiriliyor. Özgür
ve müfredatla, anadilinde eðitimin engeldüþünce deðil, ‘ayaklar baþ olmaz’ anlenmesiyle; Kürtçe baþta olmak üzere
layýþý ve itaat belletiliyor.
Arapça, Lazca, Çerkesçe ve bu coðrafyanýn bütün dillerinin, “seçmeli derslere”
Çocuklarýmýzýn özgür bireyler olÜmit Küçük Bayatlý
mahkûm edilmesiyle, zorunlu din dersleri
malarý hepimizin elinde. HDP olarak,
ve orta öðretim okullarýna mescit dayatmasýyla,
çocuklarýn ruhlarýný yaralayan bir eðitim düzeniyle
özellikle yoksul çocuklarý ve öðrencilerin büyük çoyüz yüze olduðumuzu bir kez daha hatýrlatarak, buðunluðunu meslek liseleri ve imam hatiplere
nun bir kader olmadýðýnýn altýný çiziyoruz.
mahkûm eden TEOG sistemiyle, okul ve bilginin
Halklarýmýzý;
mümkün olan her fýrsatta ve seviyede piyasalaþtýrýlÜlkeyi dil yarasýyla büyüyen çocuklar ülkesi
masýyla, 100 binden fazla öðretmen açýðý ve atanaolmaktan
kurtarmak, Kürt halkýnýn ve talep eden
mayan öðretmenleriyle, Ermeni, Rum, Musevi
tüm halklarýn anadilinde bilim ve eðitim yapma,
okullarýnýn yapayalnýz býrakýlmasýyla, engellileri
anadilini ve kültürünü geliþtirme hakkýný, bu adalet
görmezden gelen binalarý ve kalabalýk sýnýflarýyla,
ve eþitlik talebini birlikte savunmaya;
ders kitaplarýnda farklý halklarý ve inançlarý aþaðýlayan nefret dilinin kullanýlmasýyla, okul kurumunun
Her yerelin ihtiyaçlarýna göre, eðitim alanýnda
ataerkil, homofobik zihniyetiyle ve disiplin kurullayaþanan sorunlara sahip çýkarak “halklarýn demokrýyla birçok temel meselesini halledememiþ olan bu
ratik eðitim meclislerini”, eðitimin tüm taraflarýyla
eðitim sistemi, her bir bileþeni için ayrý bir prangaya
beraber kurmaya; eþit, özgür, cinsiyet özgürlükçü,
dönüþmüþ durumda.” dedi.
laik, anadilinde, çoðulcu eðitimi esas alan bir yaklaBu eðitim sisteminin, ‘tekçi’ anlayýþ üzerine
þýmla ortak mücadeleye;
kurulu dayatmacý yapýsýyla çocuklarýn bedeninde,
Okullarý, eþit, özgür ve kardeþçe bir yaþamýn
kalbinde, dilinde, aklýnda ve geleceðinde yaralar açnüvesi haline getirmek ve yeni yaþamýn içinde yeþemaya devam ettiðini belirten Küçük Bayatlý, açýklareceði
“halklarýn demokratik okullarýna” dönüþtürmasýnýn devamýnda þunlarý söyledi; “Eðitim progmek amacýyla, her türlü bilimsel ve siyasal çalýþmaramlarýnýn içerik ve yöntem bakýmýndan eleþtirel bayý gerçekleþtirmeye;
kýþtan, hakikat ve estetikten uzaklýðý; manipülasyon,
AKP iktidarýnýn, çocuklarýmýzýn kaderiyle perasimilasyon ve endoktrinasyon aracý olmasý gibi
vasýzca oynayan, her tür yöntemle “tek dil” ve “tek
meseleleri gündeme almak yerine, hâlâ çok temel
mezhep” dayatan uygulamalarýna karþý mücadeleye
haklara dair can yakan sorunlarla uðraþýyoruz.
çaðýrýyoruz.” (Haber Merkezi)
Okullar, adeta bir etnik ve mezhepsel asimilas-
Fen Lisesi yeni yýla törenle girdi
www.corumhakimiyet.net
Çorum Fen Lisesi Okul Aile Birliði
Baþkaný Mustafa Kaleycik ise, “Öðrencilerimizi bu üstün baþarýlarýndan dolayý tebrik
ederek, baþarýlarýnýn
devam etmesi temen-
nisiyle emeði geçen okul idaresine,
öðretmen ve velilerimize teþekkür
ederim. 9. sýnýflara yeni baþlayan öðrencilerimize hoþ geldiniz diyor, 12.
sýnýflara geçen tüm öðrencilerimize
LYS'de baþarýlý olmalarý diliyorum.
Her zaman idare, öðretmen, öðrenci
ve velilerin yardýmýnda olacaðýmýzý
da belirtmek istiyorum.” diye konuþtu.
ELEMAN
ARANIYOR
BAYAN
ELEMANLAR
(Ç.HAK:2644)
Adres: Üçtutlar Mah. Alaybey Sok.
No: 6 ÇORUM
Tel: 224 75 10
SAHÝBÝNDEN SATILIK
* 1200 m2 tam inþaat alanlý
* 4 kata ruhsatlý
* Saat Kulesine 400 m
* Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m
* Milönü Caddesine 29 m
* Arka yola 18 m cepheli
* 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek
eski ev yerleri
T.C. ÇORUM
2014/26 SATIÞ
Adres: Küçük Sanayi Sitesi Sanayi
Caddesi No: 106
Tel: 234 91 22
ELEMANLAR ARIYOR
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
TARLA
* Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam
47 dönüm
* Yol cephesi 61 m
* Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda
* Ankara Yoluna 1700 m
* Cemilbey Caddesine 1800 m
* Saat Kulesine 5 km. mesafede
(Ç.HAK:2607)
TARLA
Ýrtibat Tel: 0 532 742 41 48
Çorum Fen Lisesi 2014-2015 eðitim öðretim yýlýna törenle baþladý.
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere
BOYACI ve KAYNAKÇI eleman
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
alýnacaktýr.
Ücret dolgundur.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:2648)
ATCIOÐLU VEDA ETTÝ
Okul idaresi, öðrenciler ve velilerle birlikte ilk ders zilini çaldý.
Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere en
az lise mezunu satýþ tecrübesi olan
* Yaydiðin 161 ada 3 parselde
* 40 dönüm
* 245 metre yol cepheli
* Cemilbey Caddesine 500 metre
* Ankara Yoluna 5 km
* Saat Kulesine 5 km mesafede
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
(Ç.HAK:2374)
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
KÝRALIK
DÜKKAN
(Ç.HAK:2645)
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
(Ç.HAK:2654)
17
Törene katýlanlar arasýnda Çorum Fen Lisesi Müdürlüðünden,
Sungurlu Milli Eðitim Müdürlüðüne
atanan Süleyman Atcýoðlu da vardý.
Atcýoðlu’nun veda konuþmasýnda
hüzünlü anlar yaþandý.
9. sýnýflarýn kura çekimi ile
2014-2015 eðitim öðretim sezonu
açýldý. (Haber Merkezi)
(Ç.HAK:2311)
Ç
orum Fen Lisesi 2014-2015 eðitim öðretim yýlýnda tercih edilen
Fen Liseleri arasýnda üst seviyede
koruduðu yeri ile yeni yýla girdi.
Okul idaresi, öðrenciler ve velilerle
birlikte ilk ders zilini çaldý.
Okulda düzenlenen tören, Ýstiklal Marþý’nýn okunmasý ile baþladý.
Okul Müdür Vekili Mustafa Yeþil,
kýsa bir konuþma yaparak yeni eðitim ve öðretim yýlýnda
baþarýlar diledi.
ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
(Ç.HAK:1740)
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ
MEMURLUÐU TAÞINMAZIN AÇIK
ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : l NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah. 2930 Ada No, l Parsel No, 714,99 m2, arsa
niteliðinde olup taþýnmaz üzerinde 71,00 ve 77,00 m2 alanlý iki adet mesken, 6,00 ve 16,00 m2 alanlý iki adet
kömürlük, 7,00 m2 alanlý kuruluk ile 2 adet asma ve 5 adet meyve aðacý mevcuttur.
Adresi
: Gülabibey Mah. Çorum
Yüzölçümü
: 714,99 m2
Arsa Payý
:
Ýmar Durumu
: Ýnþaat tarzý TAKS=0.35, KAKS=1.75 olan ayrýk nizam 5 kat konut alanýnda kalmaktadýr.
Kýymeti
: 318.816,00 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydmdaki Þerhler : Çorum l.Sulh Hukuk Mah. 2010/439 esas sayýlý dosyasýndan ortaklýðýn
giderilmesi davasý nedeniyle ihtiyati tedbir þerhi bulunmaktadýr.
1. Satýþ Günü
: 12/11/2014 günü 11:00 - 11:05 arasý
2. Satýþ Günü
: 08/12/2014 günü 11:00 - 11:05 arasý
Satýþ Yeri
: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu -
Satýþ þartlarý :
1-Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý
ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki
beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ
giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn
aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýn özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve
ayrýca temerrüt faizinden müteselsüen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet
kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen
alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak
isteyenlerin 2014/26 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 13/09/2014
(ÝÝKm.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 907) www.bik.gov.tr
18 ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
Þampiyon Yasin’den ömürlük imza
Ç
orum’lu milli güreþçi
Yasin Bolat bekarlýða
veda etti. Sivas’dan Songül-Saadettin Tekmen’in
kýzlarý Zeynep ile Fadime-Ýlhan Bolat’ýn oðullarý halen Çorum Eskiekin
Köyü Ortaokulu’nda Beden Eðitimi Öðretmeni
olarak görev yapan Yasin
Bolat geçtiðimiz hafta sonu düzenlenen dünya evine girdiler. 11 Eylül perþembe günü Sivas’ta yapýlan kýna gecesi ile baþlayan düðün töreni 13
Eylül’de ev önünde verilen yemekle devam etti.
Genç çiftin 14 Eylül
pazar günü Sivas’dan ge-
lin alma ile devam eden
düðün törenleri ayný gün
akþam Taç Düðün Salonu’nda düzenlenen nikah
ile sona erdi. Düðün törenine Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer ile çok sayýda davetli ile Kýrkpýnar Baþpehlivaný Ali Gürbüz, Çorum-
Yasin Bolat ve eþi Zeynep eniþtesi Ömer Faruk Kalender ve kýz kardeþiyle birlikte
lu pehlivanlardan Ahmet
Selbest, Avrupa ve Dünya
Þampiyonu güreþçi Serhat Balcý, Avrupa Þampiyonu Ahmet Gülhan, Çorumlu þampiyon güreþçi
Ahmet Peker, Dünya
Þampiyonu Rýza Yýldýrým, Kýrkpýnar pehlivanlarý Abdullah Güngör, Salih Erinç, Hamza Köseoðlu ile birlikte Çorum
Belediyespor futbol takýmýndan Nedim Köseoðlu,
Mehmet Akif Tatlý, A.
Buðra Erdoðan ve Osman Bodur ile birlikte
çok sayýda davetli katýldý.
Belediye Evlendirme Memuru Erden Sakýnmaz’ýn kýydýðý nikah
töreninde Yasin Bolat’ýn
þahitliðini Kýrkpýnar Baþpehlivaný Ali Gürbüz, gelinin þahitliðini ise Yasin
Bolat’ýn kardeþi ayný zamanda Çorumlu milli güreþçi Ömer Faruk Kalender’in eþi Ülkü Kalender
yaptý.
Çorum HAKÝMÝYET Zeynep-Yasin çiftini tebrik eder ömür boyu
huzurlu, saðlýklý ömürler
Türkiye Kamu Sen Halý Saha turnuvasýna baþvurular baþladý
15 Eylü’de turnuvaya baþvurular baþladý 1 Ekim’de sona
erecek. Müsa.bakalar 11 Ekim’de baþlayacak.
T
ürkiye Kamu Sen tarafýndan geleneksel
olarak düzenlenen Halý
Saha futbol turnuvasýna
baþvurular baþladý. Türk
Eðitim Sen Eðitim ve
Sosyal Ýþler Sekreteri ve
Organizasyon Komitesi
Baþkaný Serkan Kaymaz’ýn verdiði bilgiye
göre turnuvayla ilgili Valilik’e resmi yazýnýn ya-
(Ç.HAK:959)
ÝRTÝBAT
0 544
445 45 88
zýldýðýný ve 15 Eylül’de
baþlayan baþvurularýn 1
Ekim tarihine kadar süreceðini söyledi.
Turnuvanýn tüzüðünün Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi internetinden
yayýnlandýðýný belirten
Kaymaz, katýlmak isteyen kurumlarýn bilgilerini burdan alabileceklerini
söyledi. Turnuvaya baþvurularýn 1 Ekim’de sona
ereceðini belirten Kaymaz, turnuva fikstürünün
ise 8 Ekim çarþamba günü saat 18.00’de Türkiye
Kamu Sen hizmet binasýnda yapýlacaðýný söyledi.
Sendika olarak ekonomik sosyal ve mesleki
hak ve menfaatleri korumanýn yanýnda sosyal faaliyetlerde de bulunmaya
devam edeceklerini belirten Serkan Kaymaz turnuvada tertip komitesinde kendisi ile birlikte Kemal Þanlý ve Vahit Kolcu’dan oluþacaðýný söyledi. Kaymaz, turnuvada
ilk maçýn 11 Ekim cumartesi günü oynanacaðýný söyledi. Açýklamanýn
sonunda Serkan Kaymaz
geçtiðimiz yýllarda turnuvayý organize eden Ahmet Sözüdoðru’na plaket
verdi ve teþekkür etti.
Zonguldak
havaya girdi
Ç
orum
Belediyespor’un
cumartesi günü
deplasmanda
karþýlaþacaðý Zonguldak
Kömürspor ligde ilk iki
maçýnýn verdiði moralle
havaya girdi. Kýrmýzý
‘Bizimle Kimse Baþa
Çýkamaz’ tezahüratlarýyla
tribünleri inletiyor.
Sezonun açýlýþ
maçýnda Batman
Petrolspor’u 1-0 skorla
geçen ekibimiz ardýndan
Türkiye Kupasý’nda 9
kaldýðý mücadelede
Bartýnspor’u 3-2 skorla
www.corumhakimiyet.net
Futboluyla büyüledi sakatlýðý
yürekleri aðza getirdi
Dört yýldýr Trabzonspor alt yapýsýnda forma
giyen Çorumlu futbolcu Recep Uður Öztürk
futbolu ile büyük beðeni topladý ancak
geçirdiði sakatlýk sýrasýnda kelimenin tam
anlamýyla ipten döndü.
Ç
orum Amatör kulüplerinden Kültürspor’da futbola
baþlayan ve 2011 yýlýnda Trabzonspor alt yapýsýna
transfer olan Recep Uður Öztürk, geçtiðimiz hafta
sonu U 21 liginde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasýndaki derbide doksan dakika oyunda kalan Çorumlu futbolcu Recep Uður Öztürk baþarýlý futbolu ile dikkat
çekti.
‘Bizimle kimse baþa çýkamaz’
yenerek gönülleri fethetti.
Kupayla birlikle
yoðun bir maç
maratonuna giren
ekibimiz, geçtiðimiz
Pazar günü Ligde ikinci
sýnavýný Ýstanbul’da
baþarýyla verdi. Rýdvan
Okuþ’un tek golüyle
Gaizosmanpaþa’yý
deviren Zonguldak
Kömürspor ekibi,
gurbette taraftarýna
sevince boðdu.
Ýstanbul
Bahçelievler Ýl Özel Ýdare
Stadyumu’nda maç
Genç futbolcu gösterdiði performansýn yaný sýra
maçýn ilk yarýsýnda geçirdiði sakatlýk nedeniyle yürekleri aðza getirdi. Ýkili mücadele sýrasýnda yerde kalan
Recep Uður Öztürk’ün dilenin boðazýna kaçtýðý
anlaþýldý. O anda sahada bulunan Fenerbahçe masörü
Eren Akkaya ile birlikte Trabzonspor saðlýk ekibi genç
futbolcuya hemen ilk müdaheleyi yaparak dilini
düzelttiler ve bir anlamda genç futbolcuyu ölümden
dörderdiler.
Recep Uður Öztürk bu müdahelinin ardýndan
oyuna kaldýðý yerden devam etti. Dört yýldýr
Trabzonspor alt yapýsýnda forma giyen Çorum Ýskilipli
Recep Uður Öztürk bu sezon devre arasýnda profesyonel imzayý atmak için görüþmelerini sürdürdüðü öðre-
boyunca susmayan
taraftarlar, son düdükle
birlikte ‘Bizimle Kimse
Baþa Çýkamaz’, ‘Ýstanbul
sustu bizi dinliyor’þarkýlarýyla tribünleri
inletti.
Zonguldak ekibi,
Spor Toto 3. Lig’in
üçüncü haftasýnda Çorum
Belediyespor’u konuk
edecek. Geride kalan iki
haftada 6 puan toplayan
Kömürspor, ligde 4.
basamakta yer alýyor.
Þahinci ve Yallým’a görev
Ç
Zonguldakspor taraftarlarýnýn alýnan galibiyetlerden son
derece mutlular ve Çorum Belediye maçýný bekliyor
orumlu Ulusal Atýcýlý hakemleri Erdoðan Þahinci
ve Osman Yallým’a Türkiye
Þampiyonasý’nda görev.
Atýcýlýk
Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya
göre 18-21 Eylül tarihleri arasýnda Kahramanmaraþ’ta yapýlacak olan Türkiye Trap ve
Duble Trap Þampiyonasý’nda
Çorum’un Ulusal hakemleri
Erdoðan Þahinci ve Osman
Yallým görev yapacak. Þampiyonada Çorum’dan da sporcularýn mücadele edeceði öðrenildi.
Çorum FB geleneksel kahvaltýda buluþtu
Erdoðan Þahinci
Osman Yallým
Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu dönem sonu geleneksel kahvaltýsýyla yaza
veda etti kýþ dönemi çalýþmalarýna merhaba dedi. Kahvaltýda sporcu velileri
kaynaþmý fýrsatý bulurken kýþ dönemi çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verildi.
Ç
orum Fenerbahçe
Basketbol Okulu yaz
dönemi çalýþmalarýný geleneksel kahvaltý ile tamamladý. Pazar sabahý
Turizm Otelcilik Uygulama Oteli’nde düzenlenen
kahvaltýya yaz dönemi
çalýþmalarýna
katýlan
sporcular veliler ve antrenörler katýldýlar. Kahvaltýya katýlan veliler ve
sporcular yaz dönemi çalýþmalarýný deðerlendirdiler ve Kýþ dönemi ile ilgili olarak çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþ veriþinde
bulundular.
Kahvaltý sonunda
bir konuþma yapan antrenörler 15 Eylül’de baþlayan kýþ dönemi çalýþma
programý hakkýnda bilgiler verdiler. Ayrýca yeni
eðitim öðretim yýlýnda
tüm sporculara baþarýlar
dilediler.
Kýþ dönemi çalýþmalarýna kayýtlarýn devam ettiðini belirten antrenörler alacaklarý katýlým formonu dolduran
tüm sporcularýn bu çalýþmalara katýlabileceklerini
söylediler. Kýþ döneminde Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda cu-
martesi ve pazar günleri
yapýlacak çalýþmalarda
saat 15.00’de 2006-2007
ve 2008 doðumlular, saat
16.30’da 2004-2005 doðumlular, saat 18.00’de
2002-2003 doðumlular
saat 19.30’da ise 19992000-2001
doðumlu
sporcular çalýþma yapacaklar.
Ayn günlerde 23 Nisan Ortaokulu Spor Salonu’nda yapýlacak çalýþmalarda da ayný doðumlu
sporcular ayný saatlerdeki
çalýþmalara katýlabilecekler. Çalýþmalarla ilgili
olarak facebok sayfasýndan Çorum Fenerbahçe
Basketbol Okulu adresinden detaylý bilgi alabilecekleri açýklandý.
www.corumhakimiyet.net
ELEMAN
ARANIYOR
HAKÝKÝ KARS
DANASI KURBANLIK
BULUNUR
(Ç.HAK:2542)
* Kesim hanemiz mevcuttur
* Veteriner hekim kontrolünde
* Hijyenik þartlarda kurbanlýk
* Kesimi yapýlýr.
Mür. Tel: 0 532 686 58 54
Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü)
YAKAMOZ TURÞULARI
KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ.
BAY- BAYAN
ÖN MUHASEBE ve OPERASYON
ELEMANLARI ALINACAKTIR
Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon
departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere,
* Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket
programýnda en az bir yýl tecrübeli,
* Bay eleman için Askerlikle iliþiði olmayan,
* Bay eleman için B sýnýfý ehliyeti olan,
* Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen,
* 30 yaþýný aþmamýþ,
Bay - Bayan elemanlar alýnacaktýr.
DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞACAK
YÜKSEL UN U.Þ.
Adres: Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM
Tel: (364) 235 04 23
(Ç.HAK:2667)
3 kat toplam 840 m2
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý)
(Ç.HAK:2675)
Firmamýzda kalite kontrol ve iþyeri
sorumlusu yönetici uzmaný ile
laboratuarda görevlendirilmek üzere,
TSE ÝSO 22.000 gýda güvenliði
konularýnda çalýþmýþ tecrübe sahibi,
Gýda mühendisi, kimya mühendisi,
kimyager gibi konusu ile ilgili okuldan
mezun eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Bayan Satýþ
Danýþmanlarý
Alýnacaktýr
Mobilya sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere 18-35 yaþ arasý tecrübeli
bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
Satýlýk Oto
ELEMAN ARANIYOR Devren
ve Halý Yýkama
DR. KLÝNÝK OTOMOTÝV’DE
GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE KAPORTA
USTALARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
RÝCA OLUNUR.
ADRES: KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 101.SK
NO:3 ÇORUM Tel: 0 364 202 05 05
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Songül BALKANLIOÐLU
Abdurrahman kýzý 16.06.1985 Sungurlu Doðumlu
(Ç.HAK:2670)
YÝTÝK
Hitit Üniversitesi Çorum MYO Ýnþaat Teknolojisi
Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür.
Cavit ELEMEÐÝ
Ali oðlu 08/03/1989 Ýstanbul Kartal Doðumlu
(Ç.HAK:2661)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Hasan CELT
Dursun oðlu 1959 Zile Doðumlu
(Ç.HAK:2662)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Lütfiye KILIÇ
Nurettin kýzý 1974 Mecitözü Elmalýpýnar Köyü
Doðumlu
(Ç.HAK:2660)
Bahçelievler Mah. Þenyurt Cad.
1. Sok. No:3-A
Yalçýn Tekel Bayi Yaný
Çift Katlý 1.100 m2
Mür. Tel: 213 58 56
’de çalýþtýrýlmak üzere,
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
* Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi
elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30
ÇORUM
Mür. Tel: 254 92 03
ÝÞ
ARIYORUM
* CNC operatörleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Kaynakçýlar.
E sýnýfý ehliyetim mevcut. (SRC
Psikoteknik) þoförüm iþ arýyorum.
Gerekli þartlar;
0 553 506 16 01
* Askerliðini yapmýþ olmak
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
ELEMAN ARANIYOR
Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere
daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli
eleman aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl
Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM
(Ç.HAK:2658)
(Ç.HAK:2663)
(Ç.HAK:2625)
Kiralýk Dükkan
Mür. Tel: 0 506 926 70 17
ELEMAN
ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay
eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Savaþ Oto Cam
Aþaðý Sanayi Tarým Cad. ÇESOB Karþýsý
Tel: 0 541 879 91 19
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Firmamýz Zirvem Plastik Egepen Decanikte imalat
ve montajda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý ve vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. 68/A
Tel: 213 35 28
SATILIK TARLA
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese
þahsen müracaat etmeleri rica olunur.
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km.
ÇORUM
Adres: K.S.S. 33. Sok. No: 5
Tel: 234 91 45
* Nadýk’da 325 m2 bahçe içerisinde
müstakil ev,
* Ýskilip Yolu 2. km. Gürcü Köy’de 440 m2
içerisinde su, basmaný atýlmýþ, köþe baþý
müstakil yer.
(Ç.HAK:2646)
(Ç.HAK:2629)
Çalýþma Arkadaþlarý
Arýyoruz
Çorum Teknik Çelik Döküm
(Ç.HAK:2589)
ELEMAN
ALINACAKTIR
Karakeçili Mah. Bayýndýr
3. Sokak’ta 155 m2 dubleks
parka cepheli daire satýlýktýr.
0 533 355 68 98-0 532 270 67 89
(Ç.HAK:2600)
Buharaevler Caddesi’nde
ana cadde üzerinde Evlat
Apt. 180 m2+iþyeri ayrýca
83 m2 depolu iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 505 390 14 08
(Ç.HAK:2459)
(Ç.HAK:2676)
(Ç.HAK:2639)
Satýlýk
Kiralýk Ýþyeri Dubleks
Daire
Müracaat Adres: (Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad.
No: 30 ÇORUM Tel: 0 364 213 11 70
ELEMAN
ARANIYOR
(Ç.HAK:2641)
Neksan Karasör Ekipmanlarý
Küçük Sanayi Sitesi 89. Sok. No: 8
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar
bilen muhasebe ve sevkiyat sorumlusu
alýnacaktýr.
Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr.
(Ç.HAK:2664)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çay, temizlik ve
satýþ iþlerine bakacak bay-bayan elemanlar
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
0 532 418 02 00
Sahibinden Satýlýk
Müstakil Evler
(Ç.HAK:2655)
Ýlgi Diþ Polikliniði
Gazi Cad. Uysal Ýþ Merkezi 1. kat ÇORUM
213 76 38-224 27 87
(Ç.HAK:2668)
(Ç.HAK:2666)
Diþ kliniðinde görevlendirilmek üzere 25-35
yaþlarý arasýnda yemek ve temizlik yapacak
bayan eleman alýnacaktýr.
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2647)
Bayan Eleman ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Aranýyor
ÞAHÝN KASABI
Tel: 0 533 343 70 91 Seydim Köyü
YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK
FATÝH YILMAZ
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
KAYNAKÇILAR alýnacaktýr.
Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr.
Ücretsiz kesim-parçalama
(Ç.HAK:2593)
Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad.
1. Anýtevler No: 3’de (Ticaret Meslek Lisesi
Karþýsý) hizmet veren Vip Class Oto ve Halý
Yýkama yeri devren satýlýktýr.
Not: Firmamýz 10 yýldýr hizmet vermektedir.
Mür. Tel: 0 542 291 91 92
SATILIK
KURBANLIKLAR
(Ç.HAK:2601)
(Ç.HAK:2674)
Ölçerler Tarým Makinalarý
Mür. Tel: 0 533 493 62 40
(Ç.HAK:2673)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Kaynakçý, Boyacý Ustasý, Kalfa ve
Çýraklar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Mür. Tel: 0 544 778 03 00
0 364 225 02 61
Veteriner kontrolünde kesim ve
parçalama bize aittir.
Adres: Çiftliðimiz Çorum Hayvan
Pazarý yanýndadýr.
(Ç.HAK:2642)
(Ç.HAK:2634)
(Ç.HAK:2504)
(Ç.HAK:2643)
no:12
(Emniyet Sarayý Yaný)
Tel : 0364 254 95 37 (Pbx)
Fatih Caddesi BÝM Maðazasý yaný
336 m2 yola cephesi 20 metre olan
dükkan sahibinden kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 432 39 64
SATILIK BÜYÜKBAÞ ve
KÜÇÜKBAÞ KURBANLIKLAR
Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý
rica olunur.
SMMM - BÜLENT GÝRGÝN
Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2
19
Fatih Caddesi’nde
Kiralýk Ýþyeri
(Ç.HAK:2576)
SAHÝBÝNDEN KÝRALIK
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ
213 24 35
0 532 712 58 61
0 537 867 98 46
ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
Ankara Yolu Yaydiðin Köyü
sýnýrlarý içerisinde 20 dönüm
tarla sahibinden satýlýktýr.
Parsel: 86/111
Mür. Tel: 201 00 08
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
Kupa’da rakip Manisaspor
Türkiye Kupasý 2. turunda Çorum Belediyespor Manisaspor ile
eþleþti. Kýrmýzý Siyahlý takým 2. tur maçýnda 24 Eylül çarþamba
günü PTT 1. Lig takýmladýndan Manisaspor ile Çorum Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda üçüncü tura yükselmek için
mücadele edecek.
T
ürkiye Kupasý 2. Tur kuralarý Riva'da
bulunan Hasan Doðan Milli Takýmlar Kamp ve Eðitim Merkezi Orhan Saka Salonu'nda çekildi.
Kura çekimine TFF Yönetim Kurulu Ýcra Kurulu Üyesi ve Profesyonel Kurul Baþkaný Arif Korþar'ýn yaný sýra 2.
Tur'da mücadele edecek 98 kulübün
temsilcisi katýldý.
1. Tur'u geçen 35, Spor Toto 2.
Lig'den 37, PTT 1. Lig'den 18 ve Spor
Toto Süper Lig'den 8 takýmýn katýldýðý
kura çekimi sonunda oluþan 2. Turda
Çorum Belediyespor PTT 1. lig takýmlarýndan Manisaspor ile eþleþti. Futbol Federasyonu kupa maçlarý takvimini açýklamamakla birlkte karþýlaþmanýn 24 Eylül Çarþamba günü saat 15.00’de Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda oynanmasý
bekleniyor. Turu geçen takýmlar üçüncü
turda mücadele edece.
Belediyespor PFDK’da
orum Belediyespor sahasýnda
Ç
oynadýðý sezonun ilk maçýnda
PFDK’ya teslim edildi.
Pazar günü sezonun sahasýnda oynadýðý ilk maçýnda Sebot Proje Trabzon Akçaabat takýmý ile karþýlaþan Çorum Belediyespor zorlu
maçta rakibini 1-0 yenmiþti.
Futbol Federasyonu’ndan dün
yapýlan açýklamaya göre Çorum
Belediyespor Disiplin Kurulu’na
sevk edilen kulüpler arasýnda yer
aldý. Maçýn temsilcilerinin raporlar
doðrultusunda Çorum Belediyes-
Iþýk ‘Ýç saha avantajýyla
turu geçmek istiyoruz’
Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, Türkiye Kupasý 2. tur maçýnda
Manisaspor ile iç sahada oynayacak olmalarýnýn avantajýný kullanarak turu geçmek
Ç
orum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk, Türkiye Kupasý 2. turunda eþleþtikleri Manisaspor’u iç
sahada oynamanýn verdiði avantajý kullanarak turu geçmek istediklerini söyledi.
Iþýk, Türkiye Kupasý’nýn hem þehre hemde kulübe
ekonomik olarak katký saðlayamasýnýn yanýnda kadrodaki tüm futbolcularýn forma þansý bulmasý adýna önemli olduðunu belirterek ‘Manisaspor þu anda her ne kadar
PTT 1. ligde son sýrada olsada sonuçta PTT 1. ligde mücadele eden bir takým.
Süper Lig tecrübesi bulunan rakibimizle iç sahada
oynayacak olmamýzý bir avantaj olarak görüyorum. Maçýn deplasmanda oynayacak olmasý nedeniyle hafta so-
nu oynayacaklarý lig maçýný düþünerek Manisaspor’un
forma veremediði isimleri görmek adýna bu maçta onlara þans vermesini bekliyoruz.
Biz kendi sahamýzda oynayacak olmamýz nedeniyle ideala yakýn bir kadro ile maça çýkabileceðiz. Sonucunda tek maçlýk eleme turunda kazanan ve 3. tura
yükselen taraf olmak istiyoruz. Tabiki bizim asýl hedefimiz ligde sezon sonunda hedefe ulaþmak. Ancak Türkiye Kupasý’nda da gidebileceðimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bizim þu anda önceliðimiz cumartesi günü deplasmanda oynayacaðýmýz Zonguldak Kömürspor maçý.
Bu maçtan istediðimiz sonucu alarak ayrýlýp moralli bir
þekilde hafta içinde sahamýzda oynayacaðýmýz Manisaspor kupa maçýný düþüneceðiz’ dedi.
por Disiplin Talimatýnýn 49. maddesi gereðince usüzsüz seyirci alýnmasýndan dolayý ceza kuruluna
sevk edildi. Bu maddeden sevke
anlam verildi ancak yine ayný talimatýn 52. maddesi gereðince saha
olaylarý nedeniyle PFDK’ya sevke
anlam verilemedi. Maç içinde ve
bitiminde hiç bir taþkýnlýk ve saha
içi olmayan maçta temsilcinin yazdýðý raporla ceza kuruluna sevk
edilen Çorum Belediyespor gerekli
savunmasýný yaparak itirazda bulunacaðý öðrenildi.
ÇARÞAMBA 17 EYLÜL 2014
Zonguldak hazýrlýðý yaðmurda baþladý
Primler
Ç
Ýçeri ve dýþarý primleri ayný!
orum Belediyespor’da prim sistemi açýklandý. Kýrmýzý SÝyahlý kulüp yönetimi iç saha ve dýþ saha galibiyet primini ayný tutarak büyük bir hata yaptý.
Kýrmýzý Siyahlý yönetim iç saha ve dýþ sahada alýnacak galibiyete biner lira primvermiyi kararlaþtýrdý.
Çorum Belediyespor Yönetimi iç sahada alýnacak maðlubiyete 1500 lira ceza belirlerken deplasmanda alýnacak beraberliðe ise 500 lira prim vereceðini açýkladý.
Çorum Belediyespor’da futbolcular açýklanan bu
prim miktarýna göre Türkiye Kupasý’nda kazandýklarý
Tutap Þekerspor maçý ve ardýndan ligde sahasýýnda oynadýklarý Sebatspor maçlarýný kazanarak ikiþer bin lira
prim almaya hak kazandýlar.
Yönetim tarafýndan belirlenen prim miktarý hedefe
giden bir takýmda açýsýndan oldukça yanlýþ olarak deðelendirildi. Ýç sahada ve dýþ sahada alýnacak galibiyetlere
ayný miktarda prim vermek þampiyonluk iddiasýndan
vazgeçmek anlamýna gelmek olarak deðerlendirildi.
Ç
orum Belediyespor
cumartesi
günü
deplasmanda oynayacaðý Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Yoðun
yaðmur yaðýþýnýn ardýndan Dr.. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yapýlan
haftanýn ilk antrenmanýna sakatlýðý süren Emre
dýþýnda tüm futbolcular
katýldýlar.
Sað arka adelesinde aðrý olan Buðra ile
sað ayak tarak kemiðinde darbeye baðlý ezilma
olan Murathan takýmdan ayrý olarak düz koþu
yaptýlar. Isýnma hareketleri ve ardýndan 25 dakikalýk süresi koþu yaptýran Teknik Direktör Yavuz Ýncedal daha sonra
45 dakika süren çift kale
maç yaptýrdý.
Sebatspor maçýnda
alýnan galibiyetin verdi-
ði moralle kýrmýzý siyahlý takým futbolcularýn hayli neþeli olduðu
çift kale su gölüne dö-
nen sahada oldukça ilginç görüntüler ortaya
çýkmasýna neden oldu.
Çorum Belediyes-
por, Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý
çalýþma ile sürdürecek.
Yýldýzlar 1. Güreþ Ligi’nde Klasman
Bu sahada kýþýn nasýl
top oynayacaksýnýz?
Ç
orum Belediyespor haftanýn ilk antrenmanýný dün
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yaptý. Antrenmandan hemen önce son yýllarýn en þiddetli yaðýþýnýn ardýndan Teknik Heyet Nazmi Avluca sahasýndaki antrenmaný rüzgar ve yaðmur nedeniyle Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu
Stadý’na aldý.
Haftanýn ilk antrenmaný ve bir anlamda futbolculara yenileme eksiði olanlarý güçlendirme çalýþmasý yapýlýyor. Yaðmur sonrasýnda rüzgar yoktu Nazmi Avluca’da
yapýlabilirdi. Olmadý antrenmaný sentetik çim sahada
alarak burada topsuz bir çalýþma yaptýrýlabilirdi. Zaten
bitmiþ durumdaki Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu zemini su golüne dönmüþ bir halde iken bu sahada antrenman yapmak kýþýn balçýðý býrakýn toprak sahada maç oynamayý
kabul etmek demektir. Geçen sezonu yaþayanlar bunu
iyi bilirler. Maç oynanan sahanýn korunmasý hele hele
yaklaþýk 28 yýldýr geçici bakýmlarla ayakta kalan sahanýn çok daha korumaya ihtiyacý var. Teknik Heyetin bu
konuda daha duyarlý olmasý gerekiyor. Bizden söyleme-
Çorum Belediye Bursa, Gençlikspor ise
Kocaeli Büyükþehir ile karþýlaþacak
Y
ýldýzlar Güreþ Ligi Klasman ve Final Grubunda
mücadele edecek Çorum Gençlikspor ile Çorum
Belediyespor’un ilk turdaki rakipleri belli oldu. Cuma
günü Ankara’da baþlayacak klasman grubu maçlarýnda
Çorum Gençlikspor, Kocaeli Büyükþehir Belediyespor
ile cumartesi günü yapýlacak final grubu maçlarýnda ise
Bursa Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak.
Güreþ Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre
Ankara Yaþar Doðu Spor Salonu’nda yarýn akþam yapýlacak tartý ile baþlayacak Klasman grubu mücadelesinde
müsabakalar cuma günü saat 10.00’da baþlayacak. 1.
Lig Klasman Grubunda ilk turda Çorum Gençlikspor
Kocaeli Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak. Bu
maçý kazanan takým Þahinbeyspor ile Kayseri Þekerspor
maçýnýn galibi karþýlaþacak. Bu maçlar sonunda Klasman grubunda son iki sýrayý alan takýmlar 2. lige düþecek diðer takýmlar önümüzdeki yýlda 1. ligde mücadeleye devam edecekler.
Yýldýzlar 1. Güreþ Ligi’nde ise müsabakalar cuma
akþamý yapýlacak tartý ile baþlayacak. Müsabakalar Yaþar Doðu Spor Salonu’nda saat 10.00’da baþlayacak ilk
turda Çorum Belediyespor Bursa Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþacak. Bu maçý kazanan takým ikinci
turda Uluþtýrmaspor ile Mersin GEMspor takýmlarý yarý
finalde karþýlaþacak. Bu maçý kazanan takýmda Türkiye
finalinde mücadele edecek.
Acý Kaybýmýz
Suphi Ýlker
Yurtsever’i
Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu olarak her zaman yakýn ilgi ve
desteðini gördüðümüz çok kýymetli sporcu velimiz
13 Eylül cumartesi günü geçirdiði kalp krizi sonucu kaybetmenin
derin üzüntüsünü yaþýyoruz.
Merhuma Allah’tan rahmet saygýdeðer eþi Ferda hanýmefendi,
çocuklarý Buðra-Barýþ ve tüm sevenlerine yüce Allah’tan sabýrlar ve
baþsaðlýðý diliyoruz.
(Ç.HAK:2665)
Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu
Antrenörleri
Çorum Belediyespor yýldýz güreþ takýmý cumartesi günü final grubunda þampiyonluk için mücadele edecek
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
14 708 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content