Toyota Resim Yarışması

TOYOTA
TOYOTA TURKIYE PAZARLAMA VE SAT!sAs
Cumhunyet Maha‖ esi E-5 Yan Yol
No:1l Yakaclk 34876 Kartal
lstanbul TURKIYE
30102014
T.C. Milli Egitim Bakanhgr dikkatine
Konu: TOYOTA 'Hayalimdeki Araba' Resim Yarrgmasr
Toyota Motor Corporation tarafrndan 9.su duzenlenecek olan "Hayalimdeki Araba' Resim
Yarrgmasr, gegti!imiz sene olduSu gibi bu sene de TUrkiye'den bagvurularr kabul edecektir.
Ttirkiye'de Toyota TUrkiye Pazarlama ve Satrg A.$. tarafrndan yiiriitulecek olan yarrgma 15
Kasrm 2014 - 13 $ubat 2015 tarihleri arasrnda gergeklegecek ve
www.tovota.com.trlhavalimdeki-araba adresinden indirilebilecek imzah katrhm formu ile
bagvurularr kabul edecektir.
Yarrgma gartnamesini eKe deoerlendirmelerinize arz ederiz.
Saygrlalrmrzla
TI
MA
A.│`
Toyota TUrkiye Pazarlama ve Satrg A.$.
Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No:
Yakacrk 34876 Kartal - ISTANBUL
Tel: +90 216 453 53 53
Faks: +90 2'16 671 92 42
11
Ekler:
1-Toyota Haya‖ mdeki Araba Resim Yarl,mas:,artnamesi(l adet)
2‐ !mza sirk山 len(l adet)
③¨
TOYOTA
TOYOTA TURKIYE PAZART-AMA VE SATrg A.9.
Cumhuriyet Mahallesi E-S Yan Yol
No:11 Yakacrk 34876 Kartal
lstanbul TURKIYE
KATTLIT:
Katrkmlar agagrdaki gekilde yaprlmahdrr:
'1. Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yangmasr'nr agalrda belirtilen adresteki merkezi idare ofisine
posta yoluyla:
Toyota Turkiye Pazadama ve Satrg A.$.
Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 'l l
Yakacrk 34876 Kartal-lstanbul
2. Toyota Plazalat'a bizzat teslim yoluyla. $ehrinizdeki Toyota Plazalan 6lrenmek igin agagrda
belirtilen web sitesini ziyaret ediniz. http:/
^,ww.tovota.com.tr
DEGERLEND:RME:
Sadece yukarrdaki kriterlere uygunluk gdsteren bagvurular Tiirkiye ve DUnya
Yangmasr'nda deQerlendirmeye ahnrrlar.
TUrkiye Yarrgmasr'ndaki her ya9 kategorisinde ilk 3 (toplam 9 kazanan) Mayrs 201S'te
Japonya'da yaprlacak olan DUnya Yangmasr'na katrhm hakkrna sahip olur.
Ttirkiye Yarrgmasr'na ve DUnya Yarrgmasr'na bagvuran eserler, TMC ve Toyota Turkiye
sorumlulu0unda belirlenen jUri ve konunun uzmanlan tarafrndan prensip olarak
orijinallik ve yaratrcrlrk bakrg agrsryla degerlendirilecektir.
Donya Yaflgmasr'nda 6dul kazananlar (altrn odul, gumug 6dul, bronz 6dUl) ve finalistler,
katrhmcr birgok Ulkeden gelen bagvurular arasrndan seqilecektir. Bunun yanr srra, 6dul
kazananlar arasrndan da 6zel 6d0le layrk olan eser segilecektir. Ancak, Ttirkiye yarrgmasr
ile D0nya Yarrgmasr'nrn srralamasr arasrnda herhangi bir baglantr olmayacaktrr.
Jiiri kararlarr kesindir.
A9a!rda belirtilen Deoerlendirme Kurulu Uyeleri aynr zamanda JUri (Segici Kurul) olarak g6rev
yapacaktrr.
Delerlendirme Kurulu; Bagkanh$rnr Prof. Aydrn Ayan tarafrndan gergeklegtirilecek delerlendirme
kurulunda yer alan ilgili isimlerin biyografileri agagrda bulunmaktadrr:
I.
Sn. Prof.
Aydn AYAN
'1972-77 yrllarr arasrnda 6lrenim g6rdU0U lstanbul Devlet GUzel Sanatlar Akademisi YUksek Resim
BOlUmUnde, 1979 yrlrnda Asistan olarak goreve bagladr. 1986-87'de British Council'in bursuyla
gitti$i lngiltere'de sanatsal gahgmalar yaptr. 1990'da Dogent, 1998 yrhnda Profes6r oldu. EEF
(Eisenhower Exchange Fellowship) bursuyla gittigi ABD'de ktrlturel ve sanatsal konularda aragtrrma
inceleme ve gorugmeler yaptr. 1975 yrlndan gunumuze dek yurtiginde ve yurtdrgrnda Ug yuze yakrn
karma sergiye katrlan sanatgrnrn Norveg Volda'da, Kore Seul'de, Tayland'da ve Londra Goldsmiths'
Gallery'de agtlmrg ve TUrkiye'nin deli$ik kentlerinde agrkmrg 32 kigisel sergisi ve biri giir dahnda
16'sr resim dahnda olmak Uzere toplam 1 7 6dUlU vardrr.
了OYOTA
TOYOTA
TOYOTA TURKIYE PAZARLAMA VE SATI$ A.9.
Cumhuriyet lvlahallesi E-5 Yan Yol
No:11 Yakacrk 34876 Kartal
istanbuITURKiYE
YARI$MA $ARTNAMES|
&L
TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yangmasr
KONUSU: Hayalimdeki Araba Resim Yartgmast
TURU: Resim Yangmasr
AMACI: Qocuklarrn hayal dunyalannr 6grenmek ve hayallerindeki arabalarr kegfetmek
HEDEF K|TLE: ilkokul ve Ortaokul (8 ya9 altr, 8-11 ve 12-15 ya9 gruplarrndaki 60rencile0
ZAMANI: 15 Kasrm 2014 Baglangrq/ 13 $ubat 2015 Bitig
KATILIM KOSULLARI:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Katrhm/girig Ucreti yoktur. Herhangi bir satrn alma iglemi gerekmemektedir.
Katrhmlar aga!rdaki gartlara uygunluk g6stermeli ve gocuk kattltmctya ait (bundan sonra Aday
daye antlacaktrr) orijinal resim gahqmasr ile yaprlmahdtr: (a) Adayrn yagr kattltm formunda
belirtilen kategori igerisinde yer almaldrr ve (b) Aday, Tiirkiye Cumhuriyeti stntrlart iEerisinde
yasal olarak ikamet ediyor olmaltdtr.
Adaylar, daha 6nce yayrnlanmrg, bagka yangmalara gonderilmig ve [lquncu gahtslartn
haklarrnr ihlal eden eserlerle yangmaya katrlamaz. Bu nitelikteki ve yartgmantn temaslna
uygun olmayan eserler de!erlendirmeye altnmaz.
Kazanan Adayrn ve adayrn veli, vasi (ebeveynler) veya yasal temsilcisinin bu eserle daha once
bagka yarrgmalara kattlmadr0rnr ve eserin iigtincu gahrslann haklannt ihlal etmedigini
do!rulamasr gerekmektedir.
Bir aday yangmaya istedi0i kadar eserle katrhm g6sterebilir; ancak her bir bagvuru Toyota
ye (bundan sonra 'Toyota TUrkiye' olarak anrlacaktrr) ayn
Tirrkiye Pazarlama ve Satrg A
bir zarfla g6nderilmeli veya do!rudan Toyota Plazalar' a teslim edilmelidir. Oduller her bir Aday
iqin birer taneyle stntrltdtr.
Yangmaya kattlacak eserler bir kenat 270 - 300 mm, diger kenart 420 45O mm arastndaki
ebatlara sahip kaortlara yaptlmaltdtr.
A4, A5 gibi kadrt boyutlanna gizilen gahgmalar de0erlendirmeye tabi tutulmazlar.
Eserlerin el Eizimi, renkli ve bir arka plana sahip olmasr esastrr. Eserler dijital olarak yarattlmtg
olmamahdrr.
Eserler kolaj, dekupe veya ayrr resimleri birlegtime/yaprgttrma qaltgmalafl olmamaltdtr.
Her turlu kaott cinsine musaade edilmektedir ve istenilen resim malzemesi (sulu boya, renkli
kalemler, pastel boya, vs. de dahil olmak Uzere butun boyalar) kullantlabilir.
Arka plana sahip olmayan ve karakalem eserler deoerlendirmeye tabi tutulmazlar.
Bagvuru tarihinde 16 yagtndan gun almrg adaylar deoerlendirmeye tabi tutulmazlar.
Her bagvuru igin katrlrm formu eksiksiz doldurulmalr ve eserle birlikte teslim edilmelidir.
Katrhm formu yarrgmanrn resmi web sitesinden (http:i/www.toyota.com.tr) indirilebilir veya
Toyota Plazalar' dan temin edilebilir. Katrhm formu ile birlikte teslim edilmesi gereken anket
formu da bu adreslerden temin edilebilir.
Katrhm formunda doldurulmasr gereken bilgiler agagrda belirtilmigtir. Anlagmantn 11. Maddesi
Aday ile birlikie adayrn ebeveynleri ya da yasal temsilcisinin imzalartnt gerektirmektedir.
I'
-
③¨
TOYOTA
TOYOTA TURKIYE PAZARLAMA VE SAT|9 A.9.
Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol
No:11 Yakacrk 34876 Kartal
lstanbul TURKIYE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
8.
9.
7
10.
1
1.
Yag kategorisi,
Eserin baghor,
Adayrn gizdili 'Hayalimdeki Araba' Fikri,
Adayrn adr,
Adayrn yagr ve dogum tarihi,
Adayrn cinsiyeti,
Adayrn ebeveyn(lerin)in veya yasal temsilcisinin adt,
Posta adresi,
Telefon numarasr (cep ve/veya sabit),
E-posta adresi (e!er varsa),
Adayrn ve ebeveyn(lerin)in veya yasal temsilcisinin onayrnr gosteren imzalart.
r
.
.
o
.
.
Her iki ebeveynin de ebeveynlik haklarrna sahip olmasr durumunda her ikisinin de imzasr
gereklidir. Eger sadece biri bu hakka sahipse tek ebeveynin imzasr yeterlidir. Ebeveynlerin
imzalayamadr0r durumlarda yasal temsilcinin imzalamasr gerekmektedir.
Aday ve ebeveyn(ler)in veya yasal temsilcisinin (a) Japonya'ya girig yapmasrnda yasal bir
engelin olmamasr gerekmektedir ve (b) Toyota Motor Corporation'rn (bundan sonra TMC
olarak anrlacaktro belirleyeceoi tarihlerde Japonya'ya seyahat etmeyi kabul ediyor olmasr ve
buna ek olarak (c)TMC'nin vize konusunda higbirtaahhUtte bulunmadr!rnr ve sorumluluk kabul
etmedigini biliyor olmasr gerekmekedir.
Diinya Yarrgmasr'nda her altrn, gumug ve bronz ile 6zel odul kazananlar, bir ebeveynleri veya
yasal temsilcilerinin de eglik edece!i Japonya seyahati kazanacaklardrr. Odul, Japonya'ya
gidig-d6nU9 ekonomi srnrfr ugak biletlerini ve Japonya'da TMC tarafrndan belirlenecek
yerlerdeki konaklama bedellerini igermektedir. Kendi Ulkelerindeki havaalanrna gidig ve
gelislerin harcamalarr, diler yerel seyahat giderleri ve 6dUle uygulanabilecek vergiler
kazananlarrn sorumlululundadrr. Ugak biletlerinin tarihinde degigiklik yaprlamaz. Seyahat
tarihi Alustos 2015 olarak belirlenmi$tir. Kazananlar daha sonraki bir tarihte kesin seyahat
tarihi konusunda bilgilendirileceklerdir. Duyurusu yaprlan 6dUlUn erigilemez bir duruma
gelmesi halinde TMC aynr delerde bagka bir odUl sunma hakkrnr sakh tutar.
Finalistlerin odiilleri ise kendilerine gonderilecektir.
Basvuru yapan Aday ve Adayrn ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi, bu gartlara ve kogullara
ba$h kalacaklarrnr ve Toyota TUrkiye ve TMC tarafrndan ayarlanmrg olan jririnin karanna itiraz
etmeyeceklerini ya da buna karlr her hangi bir yasal, hukuki girigim ya da eylemde
bulunmayacaklarrnr kabul ve taahhilt ederler.
TMC, Toyota Turkiye ve Toyota Plaza gahganlannrn gocuklan da yarrgmaya katrlabilme
hakkrna sahiptir.
SON T(ATILIM TARiHi:
o
Katrlrmlar agaOrdaki belirtilen y6ntemlerden biriyle 13 $ubat 2015 tarihine kadar
gergeklegtirilmelidir.
③¨
TOYOTA
TOYOTA TURKIYE PAZARLAMA VE SAT|$ A.$.
Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol
No:11 Yakacrk 34876 Kartal
lstanbul TURKIYE
2.
sn. Prof. zahit B|N,KiiLEYEN
1967 yrhnda Ankara Gazi Eoitim Universitesini bitiren sanatqr bir sure gegitli egitim gorevlerinde
bulunduKan sonra 1971-1976 yrllarr arasr Almanya Kassel'de Gtlzel Sanatlar Akademisinde uzmanhk
egitimi gormUStur.1977 yrhnda TUrkiye'ye donen sanatgr 35 yrla yaklagan sanat sertiveninin bUyUk bir
krsmrnr Ankara'da gegirmig, 1992 yrhnda Hacettepe Universitesi'nde Profesdrltige yiikselmigtir. Bir
sure 6nce lstanbul'a yetigen sanatgr halen Yeditepe Universitesi dekan yardrmcrsr ve GUzel Sanatlar
BOIUmU bagkanhornr yuruten sanatgr soyut mekan gahgmalarr ile son derece 6zgun ve garprcr eserler
iiretmektedir.
3.
Dog
Dr. Mustafa orkun MiiFT0ocLU
1973 yrlnda Of/Trabzon'da dogmug olan sanatgr, '1995 yrlrnda Mimar Sinan Universitesi Giizel
Sanatlar FakUltesi Resim BOIUmU'nden lisans, 1997'de aynr kurumdan Yuksek Lisans diplomasr
almr9, 1997 ve 1998 yrllannda Trakya Universitesi Egitim Fakilltesi, Resim-19 Elitimi B6lUmU'de
Ara$trrma GOrevlisi olarak Cahqmrgtrr. 1998 yrhnda Mimar Sinan Universitesi GUzel Sanatlar FakUltesi
Resim BolUmU'nde Aragtrrma G6revliligine baglamrg, aynr kurumdan 2006 yrhnda Sanatta Yeterlik
unvanr almasryla Yardrmcr Dogentlige atanmr$, 2011 yrhnda aynr kurumda Dogent olmugtur. Halen
Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi'nde 60retim Uyelioi gorevini Resim BdlumU'nde
stirdiirmekte olan, iki kigisel sergi agmrg ve 12 6dUlU bulunan sanatgrnrn eserleri yurt igi ve yurt
drgrnda bir gok karma sergide yer almrgtrr.
4.
Dog Dr. Giitueli I(AYA
1977 Yozgat'ta doldu. 1995 yrhnda Ankara Anadolu GUzel Sanatlar Lisesinden mezun oldu. 1999
yrhnda Marmara Universitesi GUzel Sanatlar FakUltesi Resim B6lilmiinden mezun oldu. 2000 yrhnda
Mimar Sinan Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisu Resim Ana Sanat Dah'nda Yiiksek Lisans
programrna bagladr. Aynr yrl Yeditepe Universitesi GUzel Sanatlar FakUltesi Plastik Sanatlar BOlumti'
nde Aragtrrma Gorevlesi olarak gahgmaya bagladr. 2006 Yrhnda Mimar Sinan Gtizel Sanatlar
Universitesi Doktora/Sanatta Yeterlik programrnr 'Tiirk Resim Sanatr'nda Ataturk Portreleri ve Resim
Fotooraf lliqkisi' bashkh tezi ile tamamladr. Aynr yrl Yeditepe Universitesi GUzel Sanatlar Fakilltesi
Plastik Sanatlar B6lUmU'nde Yardrmcr Dogentlile atandr. 2010 yrhnda Dogent oldu ve aynr kurumda
Dogentlile atandr. Halen Dekan Yardrmcrh$r ve Plastik Sanatlar BOIUm Bagkan Yardrmcrsr olarak
galgmalarrna devam etmektedir. BugUne kadar 13 kisisel sergi agan sanatgtntn pek gok karma
sergide, onemli muze ve koleksiyonlarda eserleri yer almrgtrr. 1995 yrhnda Birlegmig Milletler NUfus
Fonu Ankara temsilciliginin diizenledigi 'Kadrnlara Egitlik: NU'fus Sorunlan Q6ziimUnde En Onemli
Adrm' konulu poster yangmasrnda ikincilik, 1996 yrhnda Anrtkabir Dernelince duzenlenen 'Ttirk
Balrmsrzhk Savagr ve Cumhuriyetimiz' konulu resim yangmasrnda mansiyon, 1997 DSI - TRT GAP
TV i$birlioi ile dUzenlenen 'GAP'ta Su Ve Toprak'konulu resim yangmasr ikincilik 6dUlU, 2000 yrlnda
TUYAP Geng Sanatgr Resim Yangmasr 'YrIn Geng Sanatgrsr' odirlir ve 2OO1 ythnda Tekel Resim
Yarrgmasr lkincilik Odullerini almrgtrr. Kaya, 15 TUrk ve 15 Moldoval sanatgrnrn katrhmr ile 2004
Alustos ayrnda Moldova' da, 2005 yrhnda ABD-New York'ta davetli sanatgr olarak work-shop
qahgmlanna katrlmrgtrr.
③¨
TOYOTA
TOYOTA TURKIYE PAZARLAMA VE SAT|$ A.$.
Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol
No:11 Yakaqk 34876 Kartal
IStANbUI TURKIYE
5.
Yrd. Dog. Burcu AYAIV ERGE t,
'1982 lstanbul'da doldu, Yrldrz Teknik Universitesi Sanat Tasarrm FakUltesi Sanat B6ltlmU'nden
Sanat Ydnetimi ve Birlegik Sanatla/da gift anadal yaparak mezun olmug, Marmara Universitesi GUzel
Sanatlar Enstitiisu Resim Anasanat Dah'nda Yuksek Lisans ve Doktora yapmrgtrr. Bir kigisel sergisi
bulunan (2011), ulusal ve uluslar arasr gok sayrda karma sergide yaprtlan yer almrg olan sanatgr,
halen Yeditepe Universitesi GUzel Sanatlar Faktiltesi Sanat Ydnetimi 86liimU'nde 69retim iiyesi (Yrd.
Dog.) olarak gorev yapmaKadrr.
6.
Ar$. Gdr. Evren KARAYEL GOKKAYA
1979 Tekirdag'da dogdu, 2001 yrhnda Trakya Universitesi Guzel Sanatlar Elitimi Resim B6liimti'nii
tamamladr, aynr yrl Qanakkale '18 Mart Universitesi Guzel Sanatlar Fakultesi Resim B6lUmU'ne
YUksek Lisans dgrencisi ve Aragtrrma Gdrevlisi olarak kabul edildi. 2006 yrlrnda Mimar Sinan Giizel
Sanatlar oniversitesi Guzel Sanatlar Fakultesi Resim BOIUmU'de Sanatta Yeterlik Egitimi'ne ve aynr
kurumda Aragtrrma G6revlisi olarak g6reve bagladr. 2010-201 1 Egitim Ogretim yrhnda kazandr$r
Erasmus Ogrenci Deligim Pragramr'yla bir yrl s0re ile Sanatta Yeterlik Elitimine ltalya Urbino Devlet
Girzel Sanatlar Akademisi'nde devam etti. Ulusal ve uluslararasr bir gok karma ve yarrgmalr sergide
eserleri sergilenmig, biri yurt igi biri yurt drgr olmak Uzere iki kigisel sergi agmrg olan sanatgr Mimar
Sina oniversitesi GSF Resim BOIUmU'nde doktora elitimine devam etmekte ve aynr kurumda
Aragtrrma G6revlisi olarak gahgmaKadrr.
7.
Arg. GdL MehmetGOKTEPE
(Van, 1973) Van YUzUncU Yrl Universitesi Egitim Fakultesi Resim Bdlumu'nde Lisans ve Yuksek
Lisans Elitimini tamamlamrgtu. Mimar Sinan GUzel Sanatlar Universitesi Sosyal Bilimler enstitUsU
Resim Anasanat Dah'nda Sanatta Yeterlilik E$itimine devam etmekte olan sanatgr aynr kurumda
Aragtrrma G6revlisi olarak gahsmakta, segme sergilerde, birgok proje ve etkinliKe
bulunmugtur. Sanatgr'nrn bir 1. lik 6dUlU vardrr.
E. 6zge getin
Toyota TUrkiye Pazarlama ve Satrg A.9. Kurumsal lletigim Muduru Ozge Qetin, 1977 yrhnda
Eskigehir'de dogdu. Marmara Universitesi lhisadi ve ldari Bilimler Fakultesi Uluslararasr lligkiler
bolumunden 1999 yrlnda mezun olan Qetin, iS ya$amrna 1999 yrlnda Adidas Turkiye Paza ama
departmanrnda bagladr. 2005 Kasrm ayrndan beri Toyota Tiirkiye Pazarlama ve Satrg A.$.'de gahgan
Qetin, UrUn ve Planlama Departmanr'nda Urun Koordinat6rU, yrllan arasrnda Pazadama UrUn Takrm
Lideri gorevlerinde bulundu. Ozge Qetin, ileri seviyede lngilizce biliyor.
③¨
TOYOTA
TOYOTA TURKIYE PAZARLAMA VE SATr9 A.9.
Cumhuriyei Mahallesi E-5 Yan Yol
No:'l 'l Yakacrk 34876 Kartal
lstanbul TtJRKIYE
KAZANANLARIN ACIKLANMASI
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:
Dtinya Yangmasr'nln kazananlarr A0ustos 201 5 tarihinde agrklanacaKrr.
Yangma sonuglarr yangmanrn resmi web sitesinde (http://www.toyota.com.tr)
yayrnlanacaktrr. TUrkiye Yangmasr ve Dunya Yaflgmasr kazananlarr Toyota Turkiye
tarafrndan ayn ay"t bildirilecehir.
TMC her kazananrn ve kazananrn ebeveyn(lerinin)inin veya yasal temsilcisinin
uygunluUerigilebilirlik ve tanrtrm igin kazananrn yUkUmlilltiUtanrtrm haklanndan
vazgegme beyanr imzalamasrnr gart kogmaktadrr. E0er beyan imzalanmamrgsa 6dUlden
feragat edinilmig kabul edilerek ikinciye devredilecektir.
Odulun sahibi, ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi de$il kazananrn kendisi olmasr esastrr.
Kazananrn ebeveyn(lerinin)inin veya yasal temsilcisinin yarrgmaya dahil olmasr durumu,
herhangi bir srnrrlama olmaksrzrn, 6d0l kazanma agamasr da dahil olmak Uzere, bu kigilere
Toyota TUrkiye ya da TMC'den herhangi bir gekilde talep hakkr kazandrrmaz. OdUl
bilgilendirmesi veya 6dUlUn kendisinin kazanana ulagmamasr veya iadesi durumunda,
6dUlden feragat edinilmig kabul edilerek ikinciye devredilecektir.
Toyota Turkiye veya TMC tarafrndan onaylanmadr$r surece oduller i]g[rnci] $ahrslara
transfer edilemez ya da satrlamaz.
Kazananlar, herhangi bir sebeple, Toyota Turkiye ve TMC tarafrndan verilen seyahat
6dUlUnU gergeklegtiremeyecekleri durumlarda, bu 6dUlUn nakit dengini talep etme
hakkrna sahip de!illerdir.
Katrhmcr, herhangi bir katrhm kogulunu ihlal etmesi durumunda diskalifiye edilir ve
kazandr!r 0dulden feragat etmig kabul edilir.
Turkiye Yaflgmasr veya Dunya Yarrgmasr sonuglaflna iligkin yaprlacak sorgulama
taleplerini Toyota TUrkiye ve TMC kabul etmezler.
ODULLER:
o
.
o
.
.
.
TUrkiye Yarrgmasr sonucunda her kategoride ilk 3 dereceye giren adaylara verilecek
6dUller a$agrdaki gibidir:
8 ya9 altr: f inciye Nintendo Wii, 2'nciye PSP (Playstation El Oyun Konsolu),
3'trnciiye fotolraf makinesi ve resim seti
8-11 yag arasr: f inciye Apple iPad Air, 2'nciye iPod Touch, 3'UncUye fotograf makinesi ve
resim seti
'12-'15 yag arasr: f inciye Apple iPhone 6, 2'nciye Samsung 55, 3'Unc0ye fotograf makinesi ve
resim seti
DUnya Yansmasr'nda her altrn, gUmUg ve bronz ile 6zel 6dul kazananlar, bir ebeveynleri
veya yasal temsilcilerinin de eglik edecegi Japonya seyahati kazanacaklardtr. OdUl,
Japonya'ya gidig-d6nU9 ekonomi srnrfr ugak biletlerini ve Japonya'da TMC taraftndan
belirlenecek yerlerdeki konaklama ve yeme igme (ozel harcamalar harig) bedellerini
igermektedir. TUrkiye igerisindeki havaalanrna gidiq, gelig ve diler yerel seyahat
giderleri (otobUsle olmak Uzere) Toyota TUrkiye tarafrndan kargrlanacaktrr. Ugak
biletlerinin tarihinde de!igiklik yaprlamaz. Seyahat tarihi Agustos 2013 olarak
belirlenmigtir. Kazananlar daha sonraki bir tarihte kesin seyahat tarihi konusunda
bilgilendirileceklerdir. Duyurusu yaprlan 6dUlUn erigilemez bir duruma gelmesi halinde
TMC aynr deoerde bagka bir odul sunma hakkrnr saklt tutar.
Finalistlerin ddiilleri ise kendilerine gdnderilecektir.
0¨
TOYOTA
TOYOTA TURKIYE PAZARLAMA VE SATrg A.9.
Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol
No:11 Yakacrk 34876 Ka,tal
lstanbul TURKIYE
SARTLAR:
.
o
.
.
Yasalar tarafrndan engellenmediOi siirece Toyota TUrkiye, TMC ve ig ortaklarr ticari veya
ticari olmayan amaglar dogrultusunda Adayrn kimli!ini agrklama veya herhangi bir
gekilde tazminat Odeme zorunlululu olmadan bagvurularr herhangi bir 0lke veya yetki
alanrnda ve herhangi bir medya igeriginde ilan etme, kullanma, uyarlama, dUzenleme ve
revize etme hakkrna sahip olacaklardrr.
Katrlm haklarr feshedilemez gekilde Aday ve ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisinden
Toyota TUrkiye ya da TMC'ye devredilmig sayrlrr, katrhmrn bUtUn haklan, bagh$r ve kahhm
ile ballanh, srnrrlama olmaksrzrn igerdioi butun grkarlar, patenti, tasanm haklan ve telif
haklarr Toyota TUrkiye ve TMC'ye ait olacaKu ve iade edilmeyecektir. Telif haklan
devredilemez, ttim haklar TMC ve Toyota T0rkiye'ye aittir. Yangma bagvurulan katrhmcrya
iade edilmez.
Postalama srrasrnda olugabilecek kaybolmalardan , zararlardan veya gecikmelerden
dolayr ne Toyota Ttirkiye ne de TMC sorumlu tutulamaz.
LUtfen unutmayrnrz ki Dunya Yarrgmasr'nda yangmaya hak kazananlar ve ebeveyn(ler)i
veya yasal temsilcileri agagrdaki kogullan kabul etmelidir:
(a) DUnya Yarrgmasr'yla ilgili olarak ortaya grkabilecek btittin anlagmazhklar ve
farkhkklar Japonya'daki Tokyo mahkemelerinin mtinhasrr yargr yetkisi dihilindedir.
(b) Herhangi bir anlagmazhk veya farkhhk durumunda bu munhasrr yargr yetkisine
uyum gdstermeli.
(c) DUnya Yarrgmasr ile ilgili olugacak anlagmazhklan 96z0mlemek adrna higbir di!er
yasa ile gakr$maksrzrn Japonya yasalan tarafrndan mutabakata ulagtrrmaLdrr.
risiseL eiLciLen:
.
.
Adayrn ve ebeveyn(ler)in veya yasal temsilcisinin bilgileri TMC veya Toyota Turkiye
tarafrndan ahnarak yalnrzca iki yarrgma igin idari amagh kullanrlacaktrr. Bu bilgiler iki
yangmayla da ilgili olarak veri igleme ve idari iglemler igin Toyota bayilerine, Toyota
TUrkiye'ye ve TMC'ye, TMC reklam ajanslanna, danrgmanlara, tanrtrm ve pazarlama
ajanslarrna sunulabilir.
Katrhmcrnrn ve ebeveyn(ler)in veya yasal iemsilcisinin yangmalara katrhmlan ve
yarrgmalarla iligkili etkinlikler siiresince gekilen resimlerin ve video g6rUntillerinin
Toyota Turkiye veya TMC tarafrndan web siteleri, brogurler vb. mecralarda kullanrlmasrnr
kabul ederler.
YARISMA TAKV|Mi:
Son bagvuru tarihi: 13 $ubat 20'15
Yarrgma sonuglarrnrn agrklanmasr : Alustos 2015
OGRENCi / 6GRETTIIEN GiDERLERiN|N (Utasm. KonaK|ama vb.) KARSILANMASI:
Yarrgmada dereceye giren adaylann ve adayrn bir ebeveyni/yasal temsilcisinin tiim ulagrm,
konaklama, vb. giderleri Toyota Pazarlama ve Satrg A.9. tarafrndan kargrlanacaKrr.
③¨
TOYOTA
TOYO丁 A ttURKIYE PAZARLAMA VE SAT:sAs
Cumhunyet Mahallesi E‐ 5 Yan Yol
No:1l Yakac!k34876 Karta:
istanbul TORKIYE
:LETiS:MB:LG:LER::
Seh"niZdeki Toyota Plazalar
…
toyota conn tr
Toyota Tttrkiye Pazarlama ve Satis A s
Cumhunyet Mah E-5 Yan yol No:11
Yakac:k34876 Karta:― istanbul
e‐ ma‖ :hava‖
mdek卜 [email protected] com tr
Toyota llel§ im MerkezL 0 212 354 0 354
Yarl,ma resmi web stesi:httpプ カぃ″w tovota com trrhava‖ mdek卜 araba
③¨