close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
bedelini lteqin odeyebilece[i gibi, Bakanhkqa belirlenecek parasal srnrrlar dikkate ahnarak
taksitle de odeyebilir.
pegin odeme halinde, mtigteri bu siire igerisinde ihale bedelini yatrrmak,
varsa ihale ile
ilgili di[er giderleri odemek zorundadrr. Bu zorunluluklara uyulmadrfr takdirde protesto
gekmeye ve htiktim almaya gerek kalmaksrzrn ihale bozulur ve gegici teminat Hazineye irat
kaydedilir:. Satrg bedelinin tamamlnln odenmesinden sonra mtiqteri, taqrnmazr adrna tescil
ettirmek zorundadtr. Aksi takdirde, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli iggal ve difer
sebeplerle: idareden bir talepte bulunamaz.
Mtiqteri, taksitle tideme talebinde bulundugu takdirde; s<izlegme dtizenlemek suretiyle
ihale bedelinin dortte birini peqin, kalanrnr en fazla iki yrlda, taksitlerle ve hesaplanacak
kanuni faizi ile birlikte yatrrmak zorundadrr.
TeLksitle 6deme halinde, satrg bedelinin tamamr ddenmeden tapuda f-eraf verilmez.
Ancak, tzLksit tutarlannt ve kanuni faizlerini kargrlayacak miktarda kesin ve s[.iresiz banka
teminat nrektubu verilmesi veya satrqr yaprlan taqrnmazrn iizerinde 22llll20O1tarihli ve 4721
sayrh Ttilk Medeni Kanunu hiikiimleri uyarlnca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi
halinde, taqrnmaz ahcrsr adrna devredilir.
Mi.igterinin sozleqme hiikiimlerine uymamasr durumunda, sozlegmenin feshedilece[i
bildirilir. Tebligata ra[men borcun cidenmemesi halinde, taqrnmaz Hazine miilkiyetinde ise
sdzlegme feshedilerek, gegici teminat olarak belirlenmig tutar, Hazineye irat kaydedilir ve
satrg bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanr faizsiz olarak ahcrya aynen
iade edilir" Taqtnmaz, banka teminat mektubu veya ipotek tesis edilerek ahcr adrna tescil
edilmig ise teminat mektubu veya ipotek paraya gevrilerek, kalan borg faizi ile birlikte tahsil
edilir.
id,nre de bu stire iginde f-era[ iqlemlerini tamamlamak, gartnamede belirtilen slnlr ve
nitelige gr)re satrlan tagrnmazr mtigteriye teslim etmekle yiiki.imltidiir.
MADDE 8- T'agrnmann fuzuli iggal altrnda bulunmasr halinde; Hazine, fuzuli qagili
bu tagmnrazdan tahliye igin hig bir sorumluluk ytiklenmez ve miiqteri bunu Hazineden
isteyemez:. Tagrnmaz, iqgal edilmig hali ile ahcr adrna idarece tescil ettirilmek suretiyle
mahallind.e satrgr yapan idare yetkilileri ile ahcr arasrnda bir tutanak diizenlenerek ahcrya
teslim edilir" Tagtnmaz ile birlikte satrEa konu muhdesat varsa teslim tutanalrnda bunlar da
ayn ayn belirtilir.
MADDE f- ihtilaflann goztim yeri istanbul icra Daireleri ve Mahkemelerdir.
II
6znr 5ARTLAR
MADDE 1- Taqrnmaz mahn tapu kayrtlanndaki ipotek. haciz ve vakrf gerhinden dolayr
odenmesi gereken taviz bedeli ve dofabilecek vergi, resim. harglar mtigteriye aittir.
MADDE 2- IJzerine ihale yaprldrlr
halde usultine gdre satrg iglemlerini sonuglandrrmayarak
ihale feshi )'apan istekliler soz konusu tagrnmazrn yaprlacak sonraki ihalelerine katrlamazlar.
MADDE 3- ihaleye iqtirak
etmek isteyenlerin gegici teminat makbuzu veya mektubu (Banka
teyit yazrsr ile birlikte), niifus hi.iviyeti sureti, ikametgah belgesi, (Ttizel kigilerde ise siciline
kayrth oldufu oda veya mesleki tegekkiilden yrh iginde ahnmrg sicil belgesi, teklifte
bulunacatrr kiqinin tasdikli yetki belgesi, imza sirkiileri) ortak katrhm halinde ortak giriqim
beyannantesi ile birlikte ihale saatine kadar Istanbul Defterdarhfr Kat:l CafalofluFatih/iSTANBUL adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Baqkanhlrna bagvurmalarr
gerekmektedir. ihale saatinden sonra yaprlan bagvurular kabul edilmez.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
105 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content