close

Enter

Log in using OpenID

2015 YGS-LYS Sınav Sistemi

embedDownload
OSYM
Sınav S stem
Güvenevler Mahalles
M thatpaşa Caddes
No: 2 Pk: 03200
AFYONKARAHİSAR
Ayrıntılı b lg almak ç n
REHBERLİK SERVİSİMİZE başvurab l rs n z...
Telefon: 0 272 216 94 26
Faks : 0 272 216 94 72
http://www.akalafyon.com
ÖSYM SINAV SİSTEMİ
2016 YILINDA ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
Ün vers teye g r ş s stem , 2016 yılından t baren değ şecek. YGS ve LYS s stemler kalkarken, l se
öğrenc ler merkez sınavın ortalamalarıyla ün vers teye g recek. Ün vers teler de a, b, c d ye üç
gruba ayrılacak. Türk ye, 2016-2017 eğ t m ve öğret m yılında yen ün vers teye g r ş s stem ne
geçecek. 2018-2019 eğ t m ve öğret m yılında se YGS ve LYS tamamen tar h olacak. L selerde
temel dersler n merkez sınavı olacak. Sınavlar tabletler üzer nden onl ne olarak M ll Eğ t m
Bakanlığı'nca yapılacak. Ün vers teler üç gruba ayrılacak, her b r n n öğrenc seçme kr ter farklı
olacak.
YILDA İKİ SINAV
M ll Eğ t m Bakanlığı yen s steme l şk n çalışmalarını tamamladı. Yüksek Öğret m Kurumu'ndak
(YÖK) süreç se devam ed yor. Taslak çalışmaya göre ortaöğret me geç ş s stem n n b r benzer
ün vers teye geç şte de uygulanacak. L se öğrenc ler temel derslerden yılda k kez merkez sınava
g recek. Ün vers teler öğrenc seçerken merkez sınavların 4 yıllık ortalamasını esas alacak.
ÜNİVERSİTELER ÜÇ GRUBA AYRILACAK
Yen s stemde ün vers teler a, b, c şekl nde üç gruba ayrılacak.
A grubu ün vers teler, merkez sınav ortalamalarının yanı sıra öğrenc ler n sosyal, kültürel, sport f
becer ler ne de bakacak. Terc h ederlerse kend sözlü ve yazılı sınavlarını da yapab lecek.
B grubu ün vers teler, merkez sınav ortalamalarını baz alarak seçecekler öğrenc lere sterlerse
mülakat yapacak.
C grubu ün vers teler se doğrudan l se genel not ortalamasına göre öğrenc alacak.
LİSE ÖĞRENCİLERİNE TABLET
Yen ün vers teye g r ş s stem n n 2016-2017 eğ t m ve öğret m yılında l se b r nc sınıf öğrenc ler le
p lot olarak başlatılması hedeflen yor. O tar he kadar l se öğrenc ler ne tablet dağıtımını
tamamlamayı planlayan bakanlık, sınavı tabletler üzer nden onl ne olarak yapacak.
AÇIK UÇLU SORU
Test sınavlarla başlayacak uygulamada, 2019-2020 eğ t m ve öğret m yılı t bar yle açık uçlu
sorulara geç lecek. Öğrenc ler n okullarında tabletler yle yanıtlayacağı soruları Türk ye genel nde
rastgele seç lecek alan öğretmenler değerlend recek. Yen s stemle b rl kte sürec M ll Eğ t m
Bakanlığı'nın Yen l k ve Eğ t m Teknoloj ler Genel Müdürlüğü le Ölçme, Değerlend rme ve
Yerleşt rme Da re Başkanlığı yürütecek.
2015
YGS
h:
v Tar
Sına .2015
15.03
uru
Başv r :
le
h
Tar
2015 LYS 4
Sosyal B l mler
Sınav Tar h :
13.06.2015
Başvuru
Tar hler :
2015
L
MatemYS 1
at k
Sınav
T
14.06 ar h :
.2015
Başvu
r
Tar hle u
r:
2015 LYS 5
Yabancı D l
Sınav Tar h :
14.06.2015
Başvuru
Tar hler :
2015
Fen B LYS 2
l mler
Sınav
T
20.06 ar h :
.2015
Başvu
r
Tar hle u
r:
2014-2015 YGS-LYS SINAV TAKVİMİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
3
LYS
2015 yat
Edeb fya
a
Coğr
h:
v Tar
Sına .2015
21.06
uru
Başv r :
le
Tar h
2015 YILI KATSAYI UYGULAMALARI VE OBP HESAPLAMASI
- Yükseköğret me Geç ş Sınavı (YGS) le L sans Yerleşt rme Sınavı'ndak (LYS) ağırlıklı puanların
her b r , kend ç nde 100–500 arasındak puanlara dönüştürülecek.
- Ortaöğret m Başarı Puanı (OBP) en büyüğü 500, en küçüğü 250 olacak şek lde hesaplanacak.
- Yerleşt rme puanları hesaplanırken tüm adayların OBP's 0.12 katsayısı le çarpılacak.
- “Öğretmen l ses ” ve “Meslek l ses ” öğrenc ler ne okul puanı har c nde bazı 4 yıllık bölümlerde ek
puan gelecek. Öğretmen l ses öğrenc ler kend alanlarındak öğretmenl k bölümler n (Tablo 6A)
seçt ğ nde ve meslek l ses mezunları da kend alanlarındak bölümler (Tablo 6B1) terc h etmeler
hal nde (MTOK bölümler : Tablo 6B2, B3, B4 har ç d ğer 4 yıllık l sans bölümler ) OBP'ler 0.06 ek
puan katsayısı le çarpılacak.
Ek puanın en büyük değer 500 x 0.06= 30
Ek puanın en küçük değer 500x 0.06= 15
0.06 katsayısı le elde ed len 15-30 puan arasındak değer, 0.12 katsayısı le elde ed len 30-60 puan
arasındak değere eklenecek ve böylece okuldan gelecek toplam puan; en fazla 90 puan
olab lecek.
Uyarı: 2012-2013 eğ t m öğret m yılı t bar yle meslek (endüstr ve tekn k) ve öğretmen l seler nde
okumaya başlayanlar (l se-1) ç n ek puan (0.06) artık uygulanmayacak. Yan öğretmen l ses ve
meslek l ses öğrenc ler , 2016 yılında mezun oldukları zaman ek puan alamayacak.
Fakat 2012-2013 eğ t m öğret m yılında l se-2, l se-3, l se-4'de okumakta olan ve mezun durumdak
öğrenc ler ç n ek puan (0.06) uygulanmaya devam ed lecekt r (Madde 16'dak geç c 61 madde)
(2014 ÖSYS kılavuzu, madde 6.2, sayfa 21).
- Terc hler sonucu ün vers tede b r bölüm kazanıpta g tmeyen (Açıköğret m n kontenjansız
bölümler ve sınavsız geç şle b r yere yerleşenler har ç) öğrenc ler o sene tekrar sınava
g rd kler nde 0.12 OBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.06 le çarpılacak ve varsa 0.06 ek puan
katsayısı yarı yarıya düşülerek 0.03 le çarpılacaktır.
Uyarı: 2013 ÖSYS'de b r yükseköğret m programına yerleşt r ld ğ hâlde 01.11.2013 tar h ne kadar
mezun olamadığı ç n yerleşt r ld ğ programa kayıt yaptıramayan adaylardan 2014 ÖSYS aday
b lg s nde mezun yet yılı “2014” olan adaylar le öğren m durumu “1 – B r ortaöğret m kurumunun
son sınıfında okumaktayım” veya “2 – B r ortaöğret m kurumunun son sınıfında beklemel y m” olan
adayların, 2014-ÖSYS puanları le b r yükseköğret m programına yerleşt r l rken OBP'ler n n
çarpılacağı katsayılar yarıya düşürülmeyecekt r.
2013-ÖSYS'de yerleşt ğ halde mezun olamadığı ç n kayıt yaptıramayan adaylardan mezun yet
tar h 1 Kasım 2013 – 31 Aralık 2013 tar hler arasında olan adaylar, mezun yet tar hler n bel rt r
onaylı d ploma/mezun yet belges n d lekçe ek nde Merkez m ze 6 Haz ran 2014 tar h ne kadar
ulaştırdıkları takd rde bu adayların OBP'ye uygulanacak katsayıları yarıya düşürülmeyecekt r.
Yan OBP puanları (okul puanları) h ç kırılmayacaktır (Kaynak: 2014 ÖSYS Başvuru kılavuzu,
madde 6.2, sayfa 21, son paragraf).
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
2015 YILI YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLAMASI
1) Yerleşt rme puanları hesaplanırken, Ortaöğret m Başarı Puanı (OBP) 0,12 le çarpılarak sınav
puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecekt r.
Y-YGS = YGS + (0,12 x OBP)
Y-LYS-MF = LYS-MF + (0,12 x OBP)
Y-LYS-TM = LYS-TM + (0,12 x OBP)
Y-LYS-TS = LYS-TS + (0,12 x OBP)
Y-LYS-DİL = LYS-DİL + (0,12 x OBP)
LYS, YGS ve OBP puanların büyük değer 500 olduğu ç n, yerleşt rme puanının en büyük değer :
500 + (0,12 x 500) = 560 olacaktır.
2) “Öğretmen l ses ” ve “Meslek l ses ” öğrenc ler ne okul puanı har c nde bazı 4 yıllık bölümlerde
ek puan gelecek. Öğretmen l ses öğrenc ler kend alanlarındak öğretmenl k bölümler n (Tablo 6A)
seçt ğ nde ve meslek l ses mezunları da kend alanlarındak bölümler (Tablo 6B1) terc h etmeler
hal nde (MTOK bölümler : Tablo 6B2, B3, B4 har ç d ğer 4 yıllık l sans bölümler ) OBP'ler 0.06 ek
puan katsayısı le çarpılacak.
Ek puanın en büyük değer 500 x 0.06= 30
Ek puanın en küçük değer 500x 0.06= 15
0.06 katsayısı le elde ed len 15-30 puan arasındak değer, 0.12 katsayısı le elde ed len 30-60 puan
arasındak değere eklenecek ve böylece okuldan gelecek toplam puan; en fazla 90 puan
olab lecek.
Uyarı: 2012-2013 eğ t m öğret m yılı t bar yle meslek (endüstr ve tekn k) ve öğretmen l seler nde
okumaya başlayanlar (l se-1) ç n ek puan (0.06) artık uygulanmayacak. Yan öğretmen l ses ve
meslek l ses öğrenc ler , 2016 yılında mezun oldukları zaman ek puan alamayacak.
Fakat 2012-2013 eğ t m öğret m yılında l se-2, l se-3, l se-4'de okumakta olan ve mezun durumdak
öğrenc ler ç n ek puan (0.06) uygulanmaya devam ed lecekt r (Madde 16'dak geç c 61 madde)
(2014 ÖSYS kılavuzu, madde 6.2, sayfa 21).
3) B r öncek yıl b r yükseköğret m programına merkez s stemle yerleşt r len veya önkayıtla
kaydolan adayların yerleşt rme puanları hesaplanırken 0.12 ve 0.06 katsayılarının yarısı
alınacaktır (0.12 yer ne 0.06 alınacak, 0.06 yer ne de 0.03 alınacak).
4) Terc hler sonucu ün vers tede b r bölüm kazanıpta g tmeyen (Açıköğret m n kontenjansız
bölümler ve sınavsız geç şle b r yere yerleşenler har ç) öğrenc ler o sene tekrar sınava
g rd kler nde 0.12 OBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.06 le çarpılacak. Ayrıca ek puanları
gel yorsa 0.06 ek puan katsayısı yarı yarıya düşülerek 0.03 le çarpılacak (Kaynak: 2014 ÖSYS
Başvuru kılavuzu sayfa 21'de 6.2 Madde, üçüncü paragraf).
5) 2013 ÖSYS'de b r yükseköğret m programına yerleşt r ld ğ hâlde 01.11.2013 tar h ne kadar
mezun olamadığı ç n yerleşt r ld ğ programa kayıt yaptıramayan adaylardan 2014 ÖSYS aday
b lg s nde mezun yet yılı “2014” olan adaylar le öğren m durumu “1 – B r ortaöğret m kurumunun
son sınıfında okumaktayım” veya “2 – B r ortaöğret m kurumunun son sınıfında beklemel y m” olan
adayların, 2014-ÖSYS puanları le b r yükseköğret m programına yerleşt r l rken OBP'ler n n
çarpılacağı katsayılar yarıya düşürülmeyecekt r.
2013-ÖSYS'de yerleşt ğ halde mezun olamadığı ç n kayıt yaptıramayan adaylardan mezun yet
tar h 1 Kasım 2013 – 31 Aralık 2013 tar hler arasında olan adaylar, mezun yet tar hler n bel rt r
onaylı d ploma/mezun yet belges n d lekçe ek nde Merkez m ze 6 Haz ran 2014 tar h ne kadar
ulaştırdıkları takd rde bu adayların OBP'ye uygulanacak katsayıları yarıya düşürülmeyecekt r.
Yan OBP puanları (okul puanları) h ç kırılmayacaktır (Kaynak: 2014 ÖSYS Başvuru kılavuzu,
madde 6.2, sayfa 21, son paragraf).
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
SINAVINI KAZANIP TEKRAR SINAVA GİRMEK İSTEYENLER
Ün vers tede b r yere yerleşen ve tekrar o yıl sınava g ren k ş n n c dd derecede puanı kırılıyordu.
Bu yıl da puanı kırılacaktır. Fakat bu yıl sadece bu kırılma oranı b raz daha azalmıştır.
Yen s stemde OBP'den en fazla 60 net gelen b r öğrenc n n puanı yarıya necek. Yan 30 puan
gelecek. Oysa esk s stemde bu kırılma yarıdan daha fazlaydı. Yan kayıp daha çok daha fazlaydı.
Ayrıca yen s stemde OBP'n n toplam puana etk s %10'e kadar düştüğü ç n, ün vers tede b r yere
yerleşen (Açık öğret m kontenjansız bölümler ve sınavsız geç şle b r bölüm kazananlar har ç) b r
öğrenc , tekrar sınava g rmek sterse OBP's yarı yarıya azaldığı zaman etk s n % 5'a kadar
düşürecekt r.
Uyarı: Terc hler sonucu ün vers tede b r bölüm kazanıpta g tmeyen (Açıköğret m n kontenjansız
bölümler ve sınavsız geç şle b r yere yerleşenler har ç) öğrenc ler o sene tekrar sınava
g rd kler nde 0.12 OBP katsayısı yarı yarıya düşürülerek 0.06 le çarpılacak. Ayrıca ek puanları
gel yorsa 0.06 ek puan katsayısı yarı yarıya düşülerek 0.03 le çarpılacak (Kaynak: 2014 ÖSYS
Başvuru kılavuzu sayfa 21'de 6.2 Madde, üçüncü paragraf).
Uyarı: 2013 ÖSYS'de b r yükseköğret m programına yerleşt r ld ğ hâlde 01.11.2013 tar h ne kadar
mezun olamadığı ç n yerleşt r ld ğ programa kayıt yaptıramayan adaylardan 2014 ÖSYS aday
b lg s nde mezun yet yılı “2014” olan adaylar le öğren m durumu “1 – B r ortaöğret m kurumunun
son sınıfında okumaktayım” veya “2 – B r ortaöğret m kurumunun son sınıfında beklemel y m” olan
adayların, 2014-ÖSYS puanları le b r yükseköğret m programına yerleşt r l rken OBP'ler n n
çarpılacağı katsayılar yarıya düşürülmeyecekt r.
2013-ÖSYS'de yerleşt ğ halde mezun olamadığı ç n kayıt yaptıramayan adaylardan mezun yet
tar h 1 Kasım 2013 – 31 Aralık 2013 tar hler arasında olan adaylar, mezun yet tar hler n bel rt r
onaylı d ploma/mezun yet belges n d lekçe ek nde Merkez m ze 6 Haz ran 2014 tar h ne kadar
ulaştırdıkları takd rde bu adayların OBP'ye uygulanacak katsayıları yarıya düşürülmeyecekt r.
Yan OBP puanları (okul puanları) h ç kırılmayacaktır (Kaynak: 2014 ÖSYS Başvuru kılavuzu,
madde 6.2, sayfa 21, son paragraf).
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
YGS TESTLERİNİN LYS HAM PUANLARINA KATKISI
YGS'dek testler n LYS puan türler n n hesaplanmasına katkısı en fazla %40 (*160 puan)
olmaktadır. Yan YGS testler n n MF, TM ve TS puan türler n n her b r ne katkısı en fazla %40 dır.
*Uyarı: LYS Ham Puanları 100-500 puan arasında değ şmekted r (Okul puanı da bu ham puanın
üstüne eklenerek yerleşt rme puanları ortaya çıkmaktadır). Bu ham puanın 160 puanı (yan
YGS'n n %40 lık etk s ) YGS'den geleb lmekted r. YGS'den LYS puan türler ne katkı olarak alınacak
bu 160 puan YGS testler nden alınab lecek en yüksek katkıdır (yan %40 lık etk d r). Bu 160
puanının (yan %40 lık etk n n) alınab lmes ç n YGS'de yer alan tüm soruları doğru yapmanız
gerekmekted r. D ğer kalan 240 ham puan se LYS testler nden alınab lmekted r.
Ş md YGS testler n n LYS'dek puan türler nden b r olan MF–1 puan türüne get rd ğ %40 lık etk y
b r örnek göstererek açıklayalım.
MF–1 Puan türünü oluşturan testler n etk ler şöyled r: Türkçe yüzde 11, Temel Matemat k yüzde 16,
Sosyal yüzde 5, Fen yüzde 8, Matemat k yüzde 26, Geometr yüzde 13, F z k yüzde 10, K mya
yüzde 6 ve B yoloj yüzde 5.
Bu etk dek YGS Testler n n dağılımı ve etk ler şöyled r:
Türkçe %11 (YGS'de yer alan 40 Türkçe)
Temel Matemat k %16 (YGS'de yer alan 40 Mat–1)
Sosyal %5 (YGS'de yer alan 40 Sosyal)
Fen %8 (YGS'de yer alan 40 Fen)
11+16+5+8= %40
Toplamda ortaya çıkan bu %40 lık etk (yan 160 puan) YGS testler n n get reb leceğ en fazla etk d r.
Bu %40 lık etk n n tamamını ancak YGS'dek tüm soruları doğru yapan alab l r. Yan s z YGS'dek
soruları yaptıkça %40 lık etk den (160 puandan) pay almaktasınız.
Bu pay alma olayını b r örnekle açıklayalım: b r öğrenc YGS'dek Türkçe test nden (40 soru var) 20
soru yaparsa MF–1 puan türüne (YGS Türkçe test n n en fazla katkısı MF-1 puan türünde %11'd r)
göre %5,5 lık b r katkıyı almış demekt r. Aynı şek lde Temel Matemat kten (40 soru var) 20 soru
yaparsa MF–1 puan türüne (YGS Temel Matemat k test n n en fazla katkısı MF-1 puan türünde
%16'd r) göre %8 l k b r katkıyı almış olur.
Bu örnekten anlaşılacağı üzere s z YGS'dek testlerde soruları yaptığınız oranda bu %40 lık
d l mden pay alıyorsunuz.
Öneml : LYS'de MF, TM ve TS olmak üzere 3 farklı LYS puan türü vardır. YGS testler n n %40
etk s ndek testler n katkıları puan türler ne göre değ şmekted r. Mesela; MF–1 puan türünde YGS
Türkçe test n n katkısı %11 d . TM–3 puan türünde YGS Türkçe test n n katkısı %15, TS–2 puan
türünde YGS Türkçe test n n katkısı %18'd r. Yan YGS'de yer alan testler n LYS puan türler ne
katkısı puan türüne göre değ şmekted r. YGS testler n n LYS puan türler ne katkısını gösteren
ayrıntılı b lg konunun en sonunda yer almaktadır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
LYS TESTLERİNİN LYS HAM PUANLARINA KATKISI
LYS testler n n LYS puan türler ne katkısı en fazla %60 (*240 puan) dır.
*Uyarı: LYS Ham Puanları 100–500 puan arasında değ şmekted r (Okul puanı da bu ham puanın
üstüne eklenerek yerleşt rme puanları ortaya çıkmaktadır). Bu 240 ham puan LYS testler nden
alınab lecek en fazla puandır. D ğer kalan 160 puan YGS testler nden alınab lmekted r ve hemen b r
üst başlıkta bu durum “Uyarı” adlı yerde açıklanmıştır.
*İlg l LYS testler n n MF–1 puan türüne get rd ğ %60 lık etk y (240 puanlık) b r örnek göstererek
açıklayalım.
MF–1 puan türünün oluşmasında %60 pay oluşturan LYS testler LYS–1 (Matemat k) ve LYS–2
(Fen Grubu) testler d r. Bu testler n %60 lık etk s n n dağılımı aşağıdak g b d r.
Matemat k %26 (LYS–1 sınavındak 50 matemat k)
Geometr %13 (LYS–1 sınavındak 30 geometr )
F z k %13 (LYS–2 sınavındak 30 fiz k)
K mya %6 (LYS–2 sınavındak 30 k mya)
B yoloj %5 (LYS–2 sınavındak 30 b yoloj )
26+13+13+6+5= %60
Görüldüğü üzere %60 lık etk de LYS–1 sınavının etk s toplamda %39 ken, LYS–2 sınavının etk s
toplamda %21'de kalmaktadır. Bu LYS-1 ve LYS-2 sınavlarının MF puanlarına etk s MF-1, MF-2,
MF-3 ve MF-4 puan türler nde değ ş kl k göstermekted r. D ğer LYS testler n n LYS puanlarına
katkısını gösteren ayrıntılı b lg konunun en sonunda yer almaktadır.
2015 YGS SINAVI (1.SINAV) TÜM AYRINTILARI
2014 ÖSYS'ye başvuran aday sayısı: 2.086.087
2014 YGS'ye başvuran aday sayısı: 2.007.659
2014 YGS'ye g ren aday sayısı: 1.950.163
2014 sadece sınavsız geç ş ç n başvuran aday sayısı: 78.428
1- YGS'ye k mler g recek: YGS'ye ster 2 yıllık b r bölüm (Meslek L ses öğrenc ler n sınavsız geç şle
geçt ğ 2 yıllık bölümler har ç), sterse 4 yıllık b r bölüm steyen herkes g rmek zorundadır. Yetenek
sınavlarıyla b r bölüm kazanmak steyen, pol s meslek yüksek okuluna ve astsubaylık meslek
yüksek okullarına başvurmak steyen adaylar da YGS'ye g rmek zorundadırlar. Açıköğret m
bölümler ne (2 veya 4 yıllık) g rmek steyen adaylar da YGS'ye g rmek zorundadırlar.
YGS'de muhakeme gücü yüksek, yorum becer s n ölçmeye dayalı sorular sorulmaktadır. Özell kle
son yıllarda genelde uzun paragraflar (daha çok türkçe, felsefe), şekle dayalı uzun yorum soruları
(coğrafya, matemat k, geometr ) geleb lmekted r. Yıldan yıla değ şen bell oranda da b lg ye dayalı
sorular da gelmekted r.
YGS puanları; 4 yıllık l sans programlarının b r kısmına, 2 yıllık önl sans bölümler n n tamamına,
Astsubay meslek yüksekokullarına, Pol s meslek yüksekokuluna, Özel yetenek bölümler ne
başvurularda kullanılacaktır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
2015 YGS’de
DERSLERE GÖRE SORU SAYILARI
Test Adı
Dersler
Soru Sayıları
Türkçe Test
Türkçe + D l B lg s
40 (5-7 D l b lg s )*
Sosyal B l mler
Tar h
Coğrafya
Felsefe
D n Kült. ve Ahlak B lg s
15
12
8
5
Temel Matemat k
Matemat k
Geometr
40*
(7-9 arası geometr )
Fen B l mler -1
Fzk
K mya
B yoloj
14
13
13
YGS PUAN TÜRLERİ VE TESTLERİN
PUAN TÜRLERİNE GÖRE KATKILARI
PUAN
TÜRÜ
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
TÜRKÇE
SOSYAL
BİLİMLER
TEMEL
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
YGS-1
20
10
40
30
YGS-2
20
10
30
40
YGS-3
40
30
20
10
YGS-4
30
40
20
10
YGS-5
37
20
33
10
YGS-6
33
10
37
20
ESKİ PUAN
TÜRÜ
SAYISAL
SÖZEL
EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
LYS’ de YER ALACAK
TESTLER ve KAPSAMLARI
LYS-1= Matemat k-2, Geometr - (Anal t k Geo.)
LYS-2= Fen B l mler -2 (F z k, K mya, B yoloj )
LYS-3= Türk D l ve Edeb yat, Coğrafya-1
LYS-4= Tar h, Coğrafya-2, Felse. Gru. ve D n Kül.
LYS-5= Yabancı D l
LYS PUAN TÜRLERİ
Sınav sonucunda öğrenc ler g rd kler testlere göre şu puanlara sah p olacaktır. (12 puan türü)
(SAYISAL)
* MF-1
* MF-2
* MF-3
* MF-4
(EA)
* TM-1
* TM-2
* TM-3
(SÖZEL)
* TS-1
* TS-2
(YABANCI DİL)
* DİL-1
* DİL-2
* DİL-3
Bu puanlar hesaplanırken testler n ağırlıkları farklı olacaktır. Örneğ n; MF–1 de B yoloj test n n
katsayısı le MF–3 de B yoloj test n n katsayısı çok farklı olacaktır.
PUAN TÜRLERİNE GÖRE
LYS’DE ÇÖZÜLECEK TESTLER
Matemat k - Fen puanı (MF):
LYS-1 (Mat - Geo)
LYS-2 (F z k – K mya - B yoloj ) testler n
Türkçe - Matemat k puanı (TM) :
LYS-1 (Mat - Geo)
LYS-3 (Türk D l ve Ed. - Coğ-1) testler n
Türkçe – Sosyal puanı (TS):
LYS-3 (Türk D l ve Ed. - Coğ-1)
LYS-4 (Tar h, Coğrafya-2, Fels. Gru ve D n) testler n
Yabancı D l puanı (DİL) :
LYS-5 (İng, Almanca, Fransızca) testler n çözecekt r.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
MF (SAYISAL) PUAN TÜRLERİ
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
LYS-1
YGS
LYS-2
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
Mat.
Geo.
Fiz.
Kim.
Biy.
MF-1
11
16
5
8
26
13
10
6
5
MF-2
11
11
5
13
16
7
13
12
12
MF-3
11
11
7
11
13
5
13
14
15
MF-4
11
14
6
9
22
11
13
9
5
MF–1 Puan türü: Aktüerya, İstat st k, Matemat k, Matemat k Öğretmenl ğ , Matemat k
Mühend sl ğ ve Uzay B l mler g b bölümler ç n kullanılacak.
MF–2 PuAstronom an türü: B yoloj , F z k, K mya bölümler , B yoloj , F z k Öğretmenl kler , Fen
B lg s Öğretmenl ğ , Su ürünler Mühend sl ğ , Bahçe B tk ler ve Zootekn g b bölümler ç n
kullanılacak.
MF–3 Puan türü: Tıp, D ş Hek ml ğ , Eczacılık, Moleküler B yoloj ve Genet k, Beslenme ve
D yetet k, F zyoterap , Odyoloj , Ergoterap , D l ve Konuşma Terap , Gerontoloj , Hemş rel k,
Ebel k, Veter ner g b bölümler ç n kullanılacak.
Mf–4 Puan türü: B lg sayar, B lg sayar s stemler , İnşaat, Mak ne, Çevre, Den z Ulaştırma, Gıda,
Elektr k, Elektron k, M marlık, İç M marlık, Endüstr , Gem İnşaatı Mühend sl kler g b bölümler
ç n kullanılacak.
TM (EA) PUAN TÜRLERİ
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
LYS-1
YGS
LYS-3
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
Mat.
Geo.
TD ve
Edb.
Coğ-1
TM-1
14
16
5
5
25
10
18
7
TM-2
14
14
7
5
22
8
22
8
TM-3
15
10
10
5
18
7
25
10
TM–1 Puan türü: İkt sat, İşletme, Mal ye, ÇEKO, Ekonometr , Bankacılık ve S gortacılık
(Fakülte) Tur zm ve Otelc l k (Fakülte), İç M marlık ve Çevre Tasarımı g b bölümler ç n
kullanılacak.
Tm–2 Puan türü: Hukuk, Kamu Yönet m , Uluslararası İl şk ler ve Sınıf Öğretmenl ğ g b
bölümler ç n kullanılacak.
Tm–3 Puan türü: Ps koloj , Sosyoloj , Felsefe, Rehberl k ve Ps koloj k Danışmanlık, Sosyal
H zmet, Antropoloj , Arkeoloj g b bölümler ç n kullanılacak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
TS (SÖZEL) PUAN TÜRLERİ
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
LYS-3
YGS
Puan
Türü
LYS-4
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
TD ve
Edb.
Coğ-1
Tar.
Coğ-2
Fel.Gr.
Ve Din
TS-1
13
10
12
5
15
8
15
7
15
TS-2
18
6
11
5
25
5
15
5
10
TS–1 Puan türü: Coğrafya Öğr, Sosyal B lg ler Öğretmenl ğ , Radyo ve Telev zyon, Halkla İl şk ler,
Gazetec l k, Gastronom ve Mutfak g b bölümler ç n kullanılacak.
Ts–2 Puan türü: Türkçe öğretmenl ğ , Türk D l ve Edeb yatı, Tar h, Sanat Tar h , Sümeroloj ,
H t toloj , Rekreasyon Yönet m g b bölümler ç n kullanılacak.
YABANCI DİL PUAN TÜRLERİ
TESTLERİN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Y.DİL
YGS
Puan Türü
Türkçe
Temel Mat
Sos. Bil.
Fen Bil.
Yab. Dil
DİL-1
15
6
9
5
65
DİL-2
25
7
13
5
50
DİL-3
48
7
20
5
20
DİL–1 puan türü: İng l zce, Almanca ve Fransızca Öğretmenl kler , Amer kan Kültürü ve Edeb yatı,
İng l z D l ve Edeb yatı, Alman D l ve Edeb yatı, Fransız D l ve Edeb yatı, Çev r b l m (Alm., İng,
Fran.), İng l z D l B l m , Karşılaştırmalı Edeb yat (Alm., İng., Fran.), Müterc m-Tercümanlık (Alm.,
İng., Fran.), Tur zm Rehberl ğ (Alm., İng., Fran.)
DİL–2 puan türü: Arnavutça, Boşnakça, Bulgar D l ve Edeb yatı, Çağdaş Yunan D l ve Edeb yatı,
Çev r b l m (Batı b l mler ), D lb l m (Batı d ller ), Esk Yunan D l ve Edeb yatı, İspanyol D l ve
Edeb yatı, İtalyan D l ve Edeb yatı, Karşılaştırmalı Edeb yat (Batı D ller ), Lat n D l ve Edeb yatı,
Leh D l ve Edeb yatı, Müterc m-Tercümanlık (Batı D ller ), Tur zm Rehberl ğ (Batı D ller ), Yunan
D l ve Edeb yatı, Yunanca
DİL–3 puan türü: Arap d l ve edeb yatı, Arapça öğretmenl ğ , Çev r b l m (Doğu D ller ), Ç n D l ve
Edeb yatı, Fars D l ve Edeb yatı, D lb l m (Doğu D ller ), Gürcü D l ve Edeb yatı, H ndoloj ,
Hungaroloj , Japon D l ve Edeb yatı, Japonca Öğretmenl ğ , Karşılaştırmalı Edeb yat (Doğu D ller ),
Kore D l ve Edeb yatı, Müterc m-Tercümanlık (Doğu D ller ), Rus D l ve Edeb yatı, S noloj , Tur zm
Rehberl ğ (Doğu D ller , Urdu D l ve Edeb yatı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
HANGİ ALAN KAÇ SORU ÇÖZECEK ?
YGS
LYS
TOPLAM
MF GURUBU
160
170
330
TM GURUBU
160
160
320
TS GURUBU
160
170
330
DİL
GURUBU
160
80
240
ÖZEL YETENEK SINAVI İLE SEÇME YÖNTEMİ
Özel yetenek gerekt ren programlara başvurular doğrudan yüksek öğret m programının bağlı
bulunduğu yüksek öğret m kurumuna yapılır. Sınav ve değerlend rme şlemler de lg l yüksek
öğret m kurumu tarafından yürütülür.
ÖSYS’DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR
1- Okul b r nc ler : Mezun olunan yıl ç n okul b r nc s kontenjanından yararlanırlar.
2- TÜBİTAK yarışmalarında başarılı olan adaylar: Katıldıkları ve derece aldıkları alanlarla lg l
ek puan alırlar. Bu puan ve derece ÖSYM’ye lk müracaat ed len yıl ç n geçerl d r. Bu durumla
lg l olarak özel durumu olan öğrenc TÜBİTAK’a b r d lekçe le başvuru yapmalı ve b lg ler n n
ÖSYM’ye ulaştırılmasını sağlamalıdır.
3- Spor: M ll sporcu belges olan adayların LYS değerlend r lmeden önce bu belgey ÖSYM’ye
göndermeler ve YGS’ ye g rm ş olmaları gerekmekted r.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
ÖSYM HAZIRLIK SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER
YGS, yerleşt rme puanına %40 katkı sağlamaktadır. Öğrenc ler n bu konuları mutlaka
özümsemeler gerekmekted r.
Soru sayısındak artış mevcut konuların daha ayrıntılı sorulmasını gerekt reb l r. Konularda öneml
önems z ayrımı yapılmamalıdır.
Fen puanlarının sayısal çer s ndek yüzdes arttığından sayısal öğrenc ler Fen dersler n
önemsemel d rler.
EA öğrenc ler ç n Fen Testler n n, Sözel öğrenc ler ç n Mat Testler n n puan değer azaltılmıştır. Bu
öğrenc ler n kend alanlarına daha yoğunluk vermeler faydalı olacaktır.
Değ ş k kaynaklardan çok soru çözülerek test tekn ğ gel şt r lmel
Eğer l se-4 grubu öğrenc s ysen z Okul dersler le YGS-LYS dersler n ayırt ederek ona göre
çalışma planı yapılmalı
Meslek yönel m önceden tesp t ed lmel ve o puan türüne göre derslere ağırlık ver lmel
Okuma hızı artırılmalı, bu amaçla ara sıra k tap okunmalı
Pan k yapmadan s stem en avantajlı nasıl kullanab lme yollarını düşünüp b r an önce uygulamaya
geç lmel
Başarının anahtarı; doğru hedefe yönelmen zd r.
Amaçlarınızı ve öncel kler n z bel rley n.
Hedef bel rlerken kend n ze «1 yıl, 4 yıl ,10 yıl sonra nerede olmak st yorum?» sorularını sorun.
Uzun ve kısa zaman d l m ç n hedefler n z bel rley n.
Hedefin z s z çalışmaya mot ve eder.
Başarının üç anahtarı: başarıya nanmak, hedef bel rlemek, s steml planlı çalışmak.
Sınavları kağıt üzer nde değ l, önce beyn n zde kazanın, kazanacağınıza nanın. Çalışıldığında
yapılamayacak, elde ed lemeyecek sonuç yoktur. Yeter k nanın. İnsan başaracağına nandığı her
şey başarab l r. Beyn n z başarıya programlayın.
Başarı ç n z nc rler kırmak gerek r.
Hayır demes n öğren n. Planlı programlı ders çalışmaya devam ed n.
Kend n ze de zaman ayırın, d nlend r n. Kend n ze büyük dealler seç n, büyük düşünün.
Hayaller olan asla uyumaz.
Unutmayın; KENDİNİ İYİ TANIYAN, KONULARA HAKİM OLAN, BİLGİSİNE GÜVENEN,
İSTİKRARLI VE DÜZENLİ ÇALIŞAN, HANGİ SİSTEM OLURSA OLSUN AMACINA MUTLAKA
ULAŞACAKTIR!
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
ÖSYM HAZIRLIK SÜRECİNDE ANNE BABALARA ÖNERİLER
Kaygı, öğrenmen n ve öğrend ğ n kullanmanın önündek en öneml engeld r.
Kaygısı artan, sınava olduğundan farklı anlamlar veren öğrenc ler ç n her sınav b r "Kr z"d r.
Kend s n spatlaması gereken, değerl olduğunu herkes n görmes gereken ve mutlaka
kazanılması gereken b r savaş.
Bu duygularla sınava hazırlanan genç, her b r sınavı, hatta her b r çalışma test n , kazanılması
gereken b r savaş olarak görecek, yapamadığı her b r soruyu kaybed lm ş b r savaş olarak
yorumlayacaktır.
Kaygı bulaşıcı b r duygudur. Çocuğunuzun geleceğ konusundak end şeler n z çocuğunuza yansır.
Bu nedenle öncel kle a leler kaygılarını azaltmaya çalışmalıdırlar. Yoğun kaygı yaşayan k ş ler
geleceğ düşünmekten bugünü kullanamazlar. S z n sınav sonucu le aşırı meşgul olmanız,
çocuğunuzun da bu yönde meşgul yet n arttıracaktır.
Çocuğunuza yardımcı olmak ç n çocuğunuzun bugünkü yaptıkları le lg leneb l rs n z. Beden d l ve
ses tonu le verd ğ n z mesajlara d kkat ed n.
Sözler n , beden d l ve ses tonları desteklem yorsa yan ağızlarından çıkan le bedenler n n
söyled ğ çel ş yorsa öğrenc daha çok beden d l ne d kkat edecekt r. En az şu kadar net yapmalısın.
''K mya ve b yoloj den ful yapmalısın.'' Başarılı olmalısın.'' Kend n ders ne vermel s n. '' Bu yıl
mutlaka kazanmalısın'' vb. türünden zorunluluk fade eden cümleler öğrenc n n kaygısının
artmasına neden olmaktadır.
Bu tür zorunluluk fade eden sözler mümkün olduğunca az kullanmaya çalışın. Çocuklarınıza
tekrar tekrar ders çalış demey n. Sorumluluğunu b len ve sınavlara hazırlanan öğrenc ler ç n
a leler n uyarılarına ht yaç yoktur.
Bazı öğrenc ler bu nedenle kend s ç n değ l a les ç n ders çalışması gerekt ğ düşünces ne kapılıp
daha yoğun kaygı h ssedeb l r. Ya da a les ne tepk göstererek ders çalışmayı aksatab l r.
Negat f mot vasyondan uzak durun. Bazı anne babalar çocuklarının mot vasyonunu artırmak ç n;
“bu g d şle sen asla kazanamazsın”, “yata yata sınav kazanılmaz” “bu kadar çalışmayla
kazanamazsın“, “bu kafayla g dersen zor kazanırsın" g b sözler söylerler. Gereğ nden fazla
fedakarlıktan kaçının ve bunları hatırlatmayın. Örneğ n b r yıl boyunca eve m safir çağırmamak,
evde telev zyonu açmamak g b .
Öğrenc bu durumu a lem n bu fedakarlıklarına yanıt vermek zorundayım b ç m nde düşünerek
daha fazla kaygılanab l r. Çocuğu sınavlara hazırlanan bazı a leler kend yaşamlarını b r kenara
bırakarak çocukları ç n uğraşmaya başlamaktadırlar. Kend hayatınızı unutmayın. Örneğ n,
çocuğuna daha fazla yardımcı olmak ç n annen n ş nden ayrılması, annen n çocuğunu sınav
salonlarının kapısında beklemes .
Çocuğunuzdan beklent ler n zde gerçekç olmaya çalışın. Örneğ n, sözel yeteneğ olan b r
öğrenc n n sayısal alandan b r bölüm kazanmasını beklemey n. Beklent ler n z le çocuğunuzun
yapab lecekler b rb r yle uyumlu olursa çocuğunuz daha az kaygı yaşayab l r. Bu zor dönemde
çocuklarınıza anlayışlı ve destekley c davranın. Kaygının yoğunlaşması le b rl kte çocuklarınız
kend ler n daha çares z ve çözümsüz h ssedeb l rler. Daha önceden kızmadıkları şeylere
ş md lerde daha sert tepk ler göstereb l rler.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
ÖSYM HAZIRLIK SÜRECİNDE ANNE BABALARA ÖNERİLER
Çocuğunuzu h çb r zaman başka çocuklarla kıyaslamayın. “Dayının kızı fen l ses ne g rd , sen de
oraya g rmel s n”, “Teyzen n kızı hukuk fakültes n kazandı, havasından yanına varılmıyor, aman
b z mahcup etme.” vb. türünden yaklaşımlar çocuğunuza zarar vereb l r.
Çocuğa, sınavların onun k ş l ğ n değerlend ren b r ölçü olmadığı, kazanmak kadar kaybetmen n
de hayatın b r parçası olduğu, hayatın sonu olmadığı anlatılmalıdır.
Çocuğunuzu takt r ed n. Çocuğunuzun, sürekl olumsuz yanlarını, yapamadıklarını vurgulamak
yer ne, olumlu yanlarını görmek onun kend s ne olumlu bakmasını kolaylaştırır. Sık sık eleşt rmek
yer ne, geçm ştek başarılarını onaylayın. Olumlu yanlarını ve çabalarını tesp t ederek övün.
İy n n düşmanı mükemmeld r. S z n beklent ler n z; çocuğunuzun mükemmel olması olab l r. Ancak
bu, y ye sev n p mutlu olmanıza engel olmamalıdır. Öğrenc b r dönem okulda takd rname almamış
olab l r ama bu onu aldığı teşekkür belges nden dolayı tebr k etmen z ç n b r engel değ ld r. Bu onu
daha başarılı olma konusunda mot ve eder.
Çocuk, konuşurken konuşması asla bölünmemel ve onun adına konuşulmamalıdır. Çocuk,
söyled ğ veya h ssett ğ şeyler ç n sorgulanmamalı “ bu şek lde h ssetmemel s n” d yerek duyguları
düzelt lmeye çalışılmamalıdır. “Anne kazanamayacağım d ye end şelen yorum.” “Kızım öyle
düşünmemel s n, boşver.”
Öğrenc sınavda başarılı olamazsa yaşayacağı durumu b r ceza g b göstermey n. “Eğer
kazanamazsan, falan okula g ders n.” g b sözler onun g deceğ okulu, yapacağı ş sevmes ne
mkan bırakmaz. Çocuğun eğ t m alab lmes ve yararlanab lmes ancak okulunu ve eğ t m
sevmes yle mümkündür.
B rb r n ze bağlılığın amaç, sınavın araç olduğunu unutmayın. Çocuğunuzun ders çalışması ve
sınavda başarılı olması uğruna onunla l şk ler n z tehl keye atmayın.
Çocuğunuzun başarısı ç n madd -manev fedakarlık yaptığınız doğrudur. Karşılık beklemek de en
doğal hakkınızdır. Çocuğunuz, gayret sarf ett ğ halde eğer sonuç sted ğ n z g b değ lse, el nden
gelen n o kadar olduğunu kabullen n.
Çocuğun değer n sınavdak başarısıyla eş tutmak, sonuçlarla lg l olarak korkutmak, tehd t etmek,
“sen hele b r kazanama, o zaman görüşürüz” ya da, “a le dostlarımızın heps ne rez l oluruz” g b
fadeler genc n mot vasyonunu değ l kaygısını arttırır. Çocuk, a les n n ve başkalarının gözünde
kend s n n değ l, sınavdak başarısının öneml olduğunu düşünür ve sınava gerçek dışı b r anlam
yükler. “Sen b z m evladımızsın. Sen sev yoruz ve hep seveceğ z.” şekl nde açıklamalar yaparak
öğrenc rahatlatılmalıdır. Öğrenc , a les n n sevg s n kazanmak ç n özel b r gayret sarf etmek
zorunda olmadığını anlayacaktır. Bu rahatlama, öğrenc n n sınavda daha y performans
göstermes n sağlayacaktır.
Sınavlar sadece b rer fırsattır. Bu fırsatların b r şek lde telafis vardır. A le, öğrenc ye sınavın b r
ölüm-kalım meseles olmadığını, yararlanılması gereken b r fırsat olduğunu, bu fırsat kaçırılsa b le
hayatta başka fırsatların onu bekled ğ n , b r kapı kapanırsa başka b r kapının açılacağını
anlatmalıdır. Öğrenc n n de yapacağı, y n yetle ve el nden geld ğ nce sağlanan mkanları sınavlara
hazırlık adına değerlend rmes d r.
Sorumluluklar yer ne get r ld kten sonra, sonuç ne olursa olsun “Hayırlısı buymuş” şekl nde
düşünülmes , en doğru ve makul olan davranış b ç m d r.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 591 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content