close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUALLİM

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ESASLARI
1-AMAÇ, TANIM, İŞLEYİŞ VE DEĞERLENDİRME
Amaç
Bu dersin amacı, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerileri okul
ortamında uygulamak ve mesleğin gerektirdiği nitelikleri kazanmaktır.
Tanım
Uygulama Okulu: Öğretmenlik uygulamalarının yürütüldüğü, Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı resmi ve özel ilköğretim, ortaöğretim okulları ile yaygın eğitim kurumlarıdır.
Okul Deneyimi: Öğretmenlik uygulamasına hazırlık aşaması olan, öğretmen adayının
öğretim uygulamaları ve becerilerini gözlemlemesi için, öğretmenlik mesleğini tanıtıcı
nitelikte planlanmış etkinliklerden oluşan bir süreçtir.
Öğretmelik Uygulaması: Öğretmen adayının öğretmenlik becerilerini kazanması ve
geliştirmesi amacıyla uygulama okullarında yürüttüğü etkinlikleri ve sınıf içi öğretim
uygulamasını içeren bir süreçtir.
Öğretmen Adayı: Öğretmenlik uygulaması için gerekli koşulları tamamlamış, okul
uygulaması yapacak fakülte öğrencisidir.
Uygulama Öğretim Elemanı: Öğretmen adayının alanında öğretimi gerçekleştiren ve
öğretmen adayını okuldaki uygulama çalışmaları sırasında gözlemleyerek ona rehberlik ve
danışmanlık yapan, alan öğretiminde uzmanlaşmış üniversite öğretim elemanıdır.
Bölüm Uygulama Koordinatörü: Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği sürecinde
bölümün okul uygulamalarıyla ilgili yönetim işlerini planlayan ve yürüten öğretim elemanıdır.
Fakülte Uygulama Koordinatörü: Fakülte adına uygulama çalışmalarını düzenlemek ve
yürütmek üzere görevlendirilen dekan yardımcısı ya da öğretim elemanıdır.
Uygulama Öğretmeni: Öğretmen adayının alanında öğretmenlik yapan ve ona okulda
yapacağı uygulama çalışmalarında rehberlik ve danışmanlık yapan, çalışmalarını
değerlendiren ve uygulama öğretim elemanı ile işbirliği içinde çalışan öğretmendir.
Uygulama Okulu Koordinatörü: Okulda öğretmen adaylarının yapacağı etkinlikleri
düzenleyen, uygulama öğretmenlerini belirleyerek ve fakülte uygulama koordinatörüne
bildiren ve Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu İşbirliği’nin sürekliliğini sağlayan deneyimli
öğretmendir.
Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü: Eğitim Fakültesi-Uygulama Okulu
İşbirliği çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nce görevlendirilen Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı ya da Şube Müdürüdür.
İşleyiş
Öğretmenlik Uygulaması süresinde öğretmen adayının, plana bağlı olarak işleyeceği
etkinlikler sonunda, aşağıdaki becerilere ulaşması beklenmektedir.
1) Ünitelendirilmiş yıllık plana uygun günlük ders planları hazırlar.
2) Gerektiğinde dersin işlenişine göre günlük planda gerekli değişiklikleri yapar.
3) Konu/ kazanımlarla ilgili temel kavramları bilir ve bunları tutarlı bir şeklide kullanır.
4) Çeşitli öğretim stratejilerini, yöntem ve teknikleri uygun bir biçimde kullanır.
5) Öğretim araç-gereç ve materyallerini amacına ve sınıf düzeyine uygun olarak kullanır.
6) Öğrenme ortamını düzenler (sınıf, tahta, araç-gereç, öğrenci ve kişisel hazırlıklar).
7) Ders süresince öğrenci motivasyonunu sağlamayı ve sürdürebilmeyi gerçekleştirir.
8) Öğrencilerle etkili iletişim kurar.
9) Öğrenci katılımını sağlayacak etkinlikler düzenler.
10) Kazanımlara uygun değerlendirme biçimleri belirler.
11) Değerlendirme sonuçlarının kayıtlarını tutar.
12) Öğrencilerin anlama düzeyine uygun dönütler verir.
Değerlendirme
Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanları değerlendirme için Aday
Değerlendirme Formu olarak belirtilen formdan yararlanarak öğretmen adaylarının ara sınav
ve dönem sonu sınav notlarını verir. Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni,
adayı sınıf ortamında ders işlerken izlemesi sonunda dolduracağı “Aday Değerlendirme
Formu” takdir ettiği notu ilgili hafta için “öngörülen becerileri yansıtma” sütununa
yazacaktır. Dersin gözlenmediği durumlarda becerileri yansıtma düzeyi öğrencinin ilgili hafta
için hazırladığı rapor incelenerek değerlendirilecektir.
Prof. Dr. Bilal ACEMİOĞLU
Dekan
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I DERSİ
UYGULAMA ESASLARI
1- 2014–2015Eğitim-Öğretim yılı ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I çalışmaları 22 Eylül 2014 tarihinde başlayacak ve 02 Ocak 2015 tarihinde sona erecektir.
2- Fakülte Uygulama Koordinatörü ile İlköğretim Okulları Uygulama Elemanları ve grup başkanları işbirliği yapacak, program ve çalışmaların aksamaması için gerekli önlemleri alacaklardır.
3- Aday öğrenciler uygulama okullarında okul öğretmenleri gibi dersler başlamadan 15 dakika önce hazır
bulunacaklardır. Okullarda yoklama imzasını atan öğrenciler Okul Uygulama Koordinatörü ve Uygulama Öğretmeninin planlamasına göre sınıflara gireceklerdir.
4- Öğretmenlik Uygulaması çalışmaları, Fakülte danışman hocası, ilgili okuldaki sınıf öğretmeni ve öğrenci grup başkanlarınca birlikte planlanacaktır. Bu planlama uygulamanın başladığı ilk hafta içinde
bitirilecektir. Planda öğrencilerin uygulama sıralamaları, hangi gün ve saatlerde ders sunumu yapacakları ve diğer hususlar belirtilecektir.
5- Uygulama gruplarında bulunan her bir öğrenci dönem boyunca en az altı hafta ders anlatacaktır.
6- Fakülte danışman hocası, dönem boyunca her bir öğrencinin ders sunumunu en az bir kez izleyecek.
sorun ve sıkıntı olan durumlarda bu izleme en az iki kez yapılacaktır.
7- Uygulamalara ilişkin sorular uygun zamanlarda ilgili sınıf/uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim
elemanına sorulabilecektir.
8- Ders ortalarında sınıfa giriş/çıkış yapmayarak, dersin düzenini/sınıfın ilgi ve çalışmalarını aksatmamak
esastır.
9- Uygulama Okullarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın kılık-kıyafet yönetmeliği ve diğer hukuki düzenlemeler geçerlidir. Hukuki düzenlemelere uymayan öğrenciler derhal eğitim kurumundan uzaklaştırılacaktır. Durum Fakülte Yönetimine bildirilecektir.
10- Uygulama okullarında güncel siyasete ilişkin konuşma ve tartışmalar yapılamaz. Yönetici ve öğretmenlere saygısızlık yapanlar hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır.
11- Yapılan çalışma programına göre uygulamalara 12 hafta devam mecburiyeti vardır. Hastalık ve acil
durumlar belgelenecek ve Fakülte Koordinatörü mazereti uygun görürse, uygulama okullarından bu
öğrencilere daha sonra gün olarak telafi yaptırabilir. Özürsüz olarak uygulamaya katılmayan öğrenci
bu dersten başarısız sayılacaktır.
12- Uygulama sonunda Okul Koordinatörü ile Uygulama Öğretmenleri öğrencinin not/rapor ve genel başarı ve davranışlarını göz önüne alarak, değerlendirme formunu doldurur, 100 üzerinden not verirler. Bu
formlar Fakülte Uygulama Öğretim Elemanının değerlendirme formu ile birleştirilerek, bileşkeleri/ortalamaları alınır ve ders notu olarak Fakülte Koordinatörüne teslim edilir. Bu dersin vize ve final
sınavı yoktur. Uygulamada verilen not öğretmenlik uygulaması başarı notudur.
13- Derslere ders/sınıf öğretmeni ile birlikte girilecek, arka taraflarda uygun yerlere oturulacaktır. Ders ve
uygulamalara ilişkin sorular, sınıf öğretmenine/uygulama öğretmenine/uygulama koordinatörüne uygun zamanlarda sorulabilir. Teneffüs sırasında mümkün olduğu kadar öğrenciler arasında dolaşılacak,
onlar gözlenecektir. Öğrencilerin bulunduğu mahallerde sigara içilmeyecektir.
14- Sosyal ve eğitici çalışmalara ilgi gösterilecek, okul yönetimince görev verilirse bu görev yerine getirilecektir.
Prof. Dr. Bilal ACEMİOĞLU
Dekan
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS ANLATIM ÇİZELGESİ
Okul Adı:
Bölüm/Anabilim Dalı:
Öğrencinin AdıSoyadı
Anlatacağı Ders
Vakit Çizelgesi
Başlama Saati
1. Ders
2. Ders
3. Ders
4. Ders
5. Ders
6. Ders
Bitiş Saati
Anlatacağı Tarih
Anlatacağı Saat
(Ders saati)
Aday Öğretmenin
Adı Soyadı:
Bölümü:
Uygulama Okulu:
Tarih
…../…./…..
ADAY ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME FORMU
PUAN LAR
I-HAZIRLIK
1-Sınıf düzenini ve ders ortamını hazırlamak
2-Konuya özgü araç gereçlerin hazır olması
3-Motivasyon ve derse giriş şekli
II-PLANLAMA
1-Dersin süresine uygun içerikte bir plan
2-Ders kazanımlarından haberdar etmek
III-ALAN BİLGİSİ
1-Konu ile ilgili kavram ve terim bilgisine hakimiyet
2-Konu bağlamında alan bilgisi
IV-ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİK KULLANIMI
1-Yöntemin konuya uygunluğu
2-Yöntemin iyi uygulanması
3-Teknik seçimi ve öğrencileri bundan haberdar etmek
V-ÖĞRT. TEKNOLOJİSİ VE MATER. KULLANIMI
1-Motivasyon aracı olarak materyal
2-Derse uygun materyal
VI-BEDEN DİLİ VE ETKİLİ SES KULLANIMI
1- Kendine güven, canlılık ve görünüş (kıyafet v.s.)
2-Hitabet ve etkin ses kullanımı
3-Jest-mimikleri yerinde kullanma ve göz teması
VII- İLETİŞİM BECERİSİ
1-Öğrencileri ilgi ile dinleme ve geri bildirim yapma
2-Anlaşılır ve güvene dayalı iletişim
3-Ödül ve pekiştireçlerin yerinde kullanılması
VIII-SINIF YÖNETİMİ
1-Demokratik bir ortam sağlama
2-Sınıf içi organizasyonu ayarlama
3-Ders içi disiplin sağlama ve kontrol
IX-ZAMAN YÖNETİMİ
1-Planlanan sürede konuyu bitirebilmek
2-Zamanı plana uygun kullanma (gereksiz uzatmalar vs.)
X-DERSİ DEĞERLENDİRME
1-Sınıfın derse olan ilgisi
2- Çalışmaları geçmiş ve gelecek konuyla ilişkilendirme
3-Dersi toparlama ve çıkış düzeni
XI-GENEL ÖĞRETMENLİK DURUŞU
Puan değerleri: 0=Kötü, 1=Orta, 2=İyi, 3=Çok iyi
Fakülte Danışmanı
1
11
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
GENEL TOPLAM :………………………………..
Uygulama Okulu Öğretmeni
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
271 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content